ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.125.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 125

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 21. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 412/2009 (2009. gada 18. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 428/2005, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas un Saūda Arābijas izcelsmes poliestera štāpeļšķiedru importam, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2852/2000, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas piemērots par Indijas un Korejas Republikas izcelsmes poliestera štāpeļšķiedru importu, un ar kuru izbeidz antidempinga procedūru attiecībā uz Taivānas izcelsmes minētā produkta importu

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 413/2009 (2009. gada 20. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 414/2009 (2009. gada 30. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi ( 1 )

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 415/2009 (2009. gada 20. maijs), ar kuru groza Direktīvu 2007/68/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK IIIa pielikumu attiecībā uz dažām pārtikas sastāvdaļām ( 1 )

52

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 416/2009 (2009. gada 20. maijs) par Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IX pielikumā 2008./2009. gadam noteikto valsts piena kvotu sadalījumu piegādēs un tiešajā tirdzniecībā

54

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 417/2009 (2009. gada 20. maijs) par nosaukuma ierakstīšanu aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Mariánskolázeňské oplatky (AĢIN))

56

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 418/2009 (2009. gada 20. maijs) par nosaukuma iekļaušanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Petit Épeautre de Haute Provence (AĢIN)]

58

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 419/2009 (2009. gada 20. maijs) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Kiwi de l'Adour (AĢIN))

60

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 420/2009 (2009. gada 20. maijs), ar ko nosaka sviesta eksporta kompensācijas maksimālo apjomu saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

62

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 421/2009 (2009. gada 20. maijs), ar ko nosaka sausā vājpiena eksporta kompensācijas maksimālo apjomu saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

64

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 422/2009 (2009. gada 20. maijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas olu nozarē

65

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 423/2009 (2009. gada 20. maijs) par rīsu importa licenču izdošanu saskaņā ar tarifu kvotām, kas ar Regulu (EK) Nr. 1529/2007 atvērtas 2009. gada maija apakšperiodam

67

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 424/2009 (2009. gada 20. maijs), ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

69

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 425/2009 (2009. gada 20. maijs), ar ko nosaka maksimālo sviesta iepirkuma cenu 5. individuālajā uzaicinājumā saskaņā ar konkursa procedūru, kas izsludināta ar Regulu (EK) Nr. 186/2009

71

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 426/2009 (2009. gada 20. maijs), ar ko nosaka maksimālo vājpiena pulvera iepirkuma cenu 3. individuālajā uzaicinājumā saskaņā ar uzaicinājumu uz konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 310/2009

72

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 427/2009 (2009. gada 20. maijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas olām un olu dzeltenumiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

73

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/41/EK (2009. gada 6. maijs) par ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu (pārstrādāta versija) ( 1 )

75

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

21.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 412/2009

(2009. gada 18. maijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 428/2005, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas un Saūda Arābijas izcelsmes poliestera štāpeļšķiedru importam, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2852/2000, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas piemērots par Indijas un Korejas Republikas izcelsmes poliestera štāpeļšķiedru importu, un ar kuru izbeidz antidempinga procedūru attiecībā uz Taivānas izcelsmes minētā produkta importu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 233. pantu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 384/96 (1995. gada 22. decembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1), (“pamatregula”) un jo īpaši tās 9. panta 4. punktu,

ņemot vērā priekšlikumu, ko Komisija iesniegusi pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju,

tā kā:

A.   PROCEDŪRA

(1)

Komisija 1999. gada oktobrī sāka izmeklēšanu (2) attiecībā uz tādu poliestera štāpeļšķiedru (turpmāk PSF) importu, kuru izcelsme ir Korejas Republikā (turpmāk “sākotnējā izmeklēšana”). 2000. gada jūlijā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1472/2000 (3) tika piemēroti antidempinga pagaidu maksājumi, un 2000. gada decembrī ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2852/2000 (4) tika piemēroti galīgie antidempinga maksājumi.

(2)

Saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu Komisija 2003. gada decembrī sāka (5) starpposma pārskatīšanu (turpmāk “pārskatīšanas izmeklēšana”) par antidempinga maksājumiem, ko piemēro, inter alia, Korejas Republikas izcelsmes PSF importam. Importam no Korejas Republikas piemērotos maksājumus grozīja ar Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2005 (6).

(3)

Huvis Corporation (turpmāk “Huvis”) 2005. gada 10. jūnijā iesniedza prasību (7) Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā (turpmāk “PIT”) anulēt Regulas (EK) Nr. 428/2005 2. pantu, ciktāl tas attiecas uz Huvis piemēroto antidempinga maksājuma likmi.

(4)

PIT (8)2008. gada 8. jūlijā attiecībā uz Huvis anulēja Regulas (EK) Nr. 428/2005 2. pantu.

(5)

PIT, inter alia, konstatēja, ka iestādes, aprēķinot individuālo maksājuma likmi uzņēmumam Huvis, nepietiekami pamatoja, kāpēc sākotnējā un pārskatīšanas izmeklēšanā izmantotas dažādas metodikas. Saistībā ar minēto iestāžu secinājumi tika uzskatīti par neatbilstošiem pamatregulas 11. panta 9. punktam.

(6)

Pēc tam Regulas (EK) Nr. 428/2005 2. pants attiecīgi tika anulēts tādā apjomā, kādā antidempinga maksājumi, kas piemēroti Huvis ražotajām un uz Eiropas Kopienu eksportētajām precēm, pārsniedza maksājumu, kas būtu piemērojams, ja maksājuma likmi aprēķinātu ar metodi, ko izmantoja sākotnējā izmeklēšanā.

(7)

Tiesas (9) atzīst, ka gadījumos, kad procedūru veido vairāki posmi, viena šāda posma atcelšana nenozīmē visas procedūras atcelšanu. Antidempinga procedūra ir piemērs šādai procedūrai ar daudziem posmiem. Tādējādi atsevišķu galīgā antidempinga regulas daļu atcelšana nenozīmē visas procedūras atcelšanu pirms attiecīgās regulas pieņemšanas. Turklāt saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 233. pantu Kopienas iestādēm ir jāpilda Eiropas Kopienu Tiesu spriedumi. Tāpēc Kopienas iestādes, izpildot spriedumu, var labot tās apstrīdētās regulas daļas, kuru dēļ regulu anulēja, atstājot nemainītas neapstrīdētās daļas, uz kurām spriedums (10) neattiecas.

(8)

Šīs regulas mērķis ir grozīt Regulas (EK) Nr. 428/2005 daļas, par kurām konstatēts, ka tās neatbilst pamatregulai, un kuru dēļ tika anulētas konkrētas minētās regulas daļas. Turklāt ar šo regulu pamatregulas 9. panta 6. punkta nosacījumus piemēro attiecībā uz Korejas Republikas eksportētājiem, kuri bija gatavi sadarboties izmeklēšanā, kuras rezultātā pieņēma Regulu (EK) Nr. 428/2005. Visi pārējie Regulas (EK) Nr. 428/2005 secinājumi, kurus noteiktajā termiņā neapstrīdēja un kurus tādējādi neizskatīja PIT, un kuri neietekmēja apstrīdētās regulas atcelšanu, paliek spēkā.

(9)

Tādēļ saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 233. pantu, pamatojoties uz PIT spriedumu, tika pārrēķināta antidempinga maksājuma likme attiecībā uz Huvis.

B.   JAUNS SECINĀJUMU NOVĒRTĒJUMS, PAMATOJOTIES UZ PIT SPRIEDUMU

(10)

Ar šo regulu tiek īstenota sprieduma daļa, kas attiecas uz dempinga starpības aprēķināšanu, konkrētāk uz to, kā aprēķina korekciju normālvērtībai, lai saskaņā ar pamatregulas 2. panta 10. punkta b) apakšpunktu attiecībā uz importa maksājumiem ņemtu vērā starpību starp eksporta cenu un normālvērtību.

(11)

Kā minēts Regulas (EK) Nr. 428/2005 127. un 128. apsvērumā, lai aprēķinātu normālvērtības korekciju, sākotnējā izmeklēšanā un tekstā minētajā starpposma pārskatīšanā tika izmantota atšķirīga metodika.

(12)

Nelemjot par starpposma pārskatīšanā izmantotās pieminētās korekcijas aprēķināšanas metodes likumīgumu kā tādu, PIT spriedumā konstatēja, ka Kopienas iestādes atbilstīgi pamatregulas 11. panta 9. punkta prasībām nav pierādījušas, ka ir mainījušies apstākļi, ar kuriem varētu pamatot to, kādēļ piemērota no sākotnējā izmeklēšanā izmantotās atšķirīga metode. Tādēļ PIT anulēja Regulas (EK) Nr. 428/2005 2. pantu tādā apjomā, kādā antidempinga maksājumi, kas piemēroti Huvis ražotajām un uz Kopienu eksportētajām precēm, pārsniedza maksājumu, kas būtu piemērojams, ja attiecībā uz importa maksājumiem piemēroto normālvērtības korekciju aprēķinātu ar metodi, ko izmantoja sākotnējā izmeklēšanā.

(13)

Tādēļ attiecībā uz importa maksājumiem normālvērtības korekciju pārrēķināja, pamatojoties uz metodi, kas izmantota sākotnējā izmeklēšanā.

(14)

Ar šādu metodi aprēķināto vidējo svērto normālvērtību salīdzināja ar vidējo svērto eksporta cenu, kuru konstatēja starpposma pārskatīšanā, attiecībā uz katru ražojuma veidu un pamatojoties uz ražotāja cenu, un konstatēja, ka pastāv dempings. Konstatētā dempinga starpība, kas izteikta procentos no CIF importa cenas pie Kopienas robežas pirms nodokļa nomaksas, ir 3,9 %.

(15)

Turklāt uzņēmumam Huvis aprēķināto individuālo likmi izmantoja, lai aprēķinātu vidējo svērto maksājumu, ko piemēro Korejas eksportētājiem, kuri sadarbojās, bet nebija iekļauti izlasē. Tādēļ dempinga starpība uzņēmumiem, kas sadarbojās, bet nebija iekļauti izlasē, tika pārrēķināta. Ražotājiem eksportētājiem, kas sadarbojās, bet nebija iekļauti izlasē, kuru izveidoja, pamatojoties uz vidējo svērto dempinga starpību, aprēķinātā jaunā dempinga starpība ir 4,4 %.

(16)

Ar Komisiju sazinājās viens uzņēmums (Woongjin Chemical Co., Ltd., iepriekšējais nosaukums Saehan Industries Inc.) un apgalvoja, ka būtu jākoriģē arī tam noteiktais maksājums. Tomēr šis uzņēmums nebija iesniedzis prasību PIT anulēt maksājumu, tāpēc maksājums jau ir kļuvis galīgs.

C.   INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA

(17)

Visas ieinteresētās personas, uz kurām attiecas sprieduma izpilde, tika informētas par ierosinājumu pārskatīt antidempinga maksājuma likmes, ko piemēro Huvis un uzņēmumiem, kuri sadarbojās, bet nebija iekļauti izlasē. Pēc informācijas izpaušanas saskaņā ar pamatregulas noteikumiem ieinteresētajām personām deva iespēju noteiktā termiņā izteikt iebildumus. Komentārus ņēma vēra, ja tie bija pietiekami pamatoti un pierādāmi.

D.   SECINĀJUMS

(18)

Pamatojoties uz minētajiem apsvērumiem, būtu attiecīgi jāgroza maksājuma likme, ko piemēro Huvis un ražotājiem eksportētājiem, kas sadarbojās, bet netika iekļauti izlasē. Grozītās likmes būtu jāpiemēro ar atpakaļejošu spēku no Regulas (EK) Nr. 428/2005 spēkā stāšanās dienas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 428/2005 2. pantā minēto tabulu, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu attiecībā uz tādu sintētisko poliestera štāpeļšķiedru importu, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, uz ko attiecas KN kods 5503 20 00 un kā izcelsme ir Korejas Republikā, aizstāj ar šādu tabulu:

Uzņēmums

Maksājuma likme (%)

Taric papildkods

Huvis Corporation

151-7, Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul

3,9

A151

Woongjin Chemical Co., Ltd.

(formerly Saehen Industries Inc.)

254-8, Kongduk-dong, Mapo-ku, Seoul

10,6

A599

Sung Lim Co., Ltd.

RM 911, Dae-Young Bldg, 44-1; Youido-Dong Youngdungpo-ku, Seoul

0

A154

Dongwoo Industry Co. Ltd.

729, Geochon-Ri, Bongwha-up, Bongwha-Kun, Kyoungsangbuk-do

4,4

A608

East Young Co. Ltd.

Bongwan #202, Gumi Techno Business Center, 267

Gongdan-Dong, Gumi-si, Kyungbuk

4,4

A609

Estal Industrial Co.

845 Hokye-dong, Yangsan-City, Kyungnam

4,4

A610

Geum Poong Corporation

62-2, Gachun-Ri, Samnam-Myon, Ulju-Ku, Ulsan-shi

4,4

A611

Keon Baek Co. Ltd.

1188-3, Shinsang-Ri, Jinryang-Eup, Kyungsan-si, Kyungbuk-do

4,4

A612

Samheung Co. Ltd.

557-12, Dongkyu-Ri, Pochon-Eub Pochon-Kun, Kyungki-do

4,4

A613

Visi pārējie uzņēmumi

10,6

A999

2. pants

Atmaksā vai atlaiž maksājumu summas, kuras samaksātas vai iegrāmatotas saskaņā ar 2. pantu Regulā (EK) Nr. 428/2005 tās sākotnējā redakcijā un kuras pārsniedz summas, kas noteiktas saskaņā ar 2. pantu Regulā (EK) Nr. 428/2005, kā tā grozīta ar šo regulu. Atmaksājumu un atlaišanu pieprasa no valsts muitas iestādēm saskaņā ar spēkā esošajiem muitas tiesību aktiem. Pienācīgi pamatotos gadījumos par diviem gadiem pagarina trīs gadu termiņu, kas paredzēts 236. panta 2. punktā Padomes Regulā (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (11).

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2005. gada 18. marta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 18. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. KOHOUT


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp.

(2)  OV C 285, 7.10.1999., 3. lpp.

(3)  OV L 166, 6.7.2000., 1. lpp.

(4)  OV L 332, 28.12.2000., 17. lpp.

(5)  OV C 309, 19.12.2003., 2. lpp.

(6)  OV L 71, 17.3.2005., 1. lpp.

(7)  OV C 193, 6.8.2005., 38. lpp.

(8)  OV C 209, 15.8.2008., 44. lpp.

(9)  IPS pret Padomi [1998] Eiropas Tiesas ziņojumi II-3939.

(10)  Lieta C-458/98 P IPS pret Padomi [2000], Eiropas Tiesas ziņojumi I-08147.

(11)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.


21.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 413/2009

(2009. gada 20. maijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 21. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 20. maijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

JO

73,9

MA

43,0

MK

66,2

TN

101,3

TR

82,0

ZZ

73,3

0707 00 05

EG

127,4

JO

156,8

MA

32,7

TR

135,3

ZZ

113,1

0709 90 70

TR

122,5

ZZ

122,5

0805 10 20

EG

38,8

IL

57,0

MA

46,7

TN

49,2

TR

107,8

US

49,3

ZA

56,7

ZZ

57,9

0805 50 10

AR

67,3

TR

49,6

ZA

48,5

ZZ

55,1

0808 10 80

AR

84,1

BR

75,0

CL

72,8

CN

96,7

NZ

96,3

US

123,6

UY

71,7

ZA

83,9

ZZ

88,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


21.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 414/2009

(2009. gada 30. aprīlis),

ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (1) un jo īpaši tās 247. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2005 (2) Regulā (EEK) Nr. 2913/92 tika ieviests pienākums iesniegt ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarācijas elektroniski. Sākot ar 2009. gada 1. jūliju, eksporta muitas deklarāciju papīra formātā var iesniegt tikai tad, ja muitas iestāžu datorizētā sistēma nedarbojas vai ja personas, kura iesniedz deklarāciju, lietojumprogramma nedarbojas.

(2)

Lai uzlabotu drošību, jāizveido alternatīva tranzīta pavaddokumenta (“tranzīta/drošības pavaddokuments”) versija un ar to saistīts pozīciju saraksts, lai saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (3) 30.A pielikumu iekļautu vajadzīgos datus.

(3)

“Eksporta pavaddokuments” un ar to saistīts pozīciju saraksts, kas minēts Regulas (EEK) Nr. 2454/93 796.a pantā, jāpielāgo, lai iekļautu datus, kas izklāstīti Regulas (EEK) Nr. 2454/93 30.A pielikumā.

(4)

Ja personas, kuras iesniedz deklarāciju, nevar nodrošināt muitas iestādēm eksporta un izvešanas kopsavilkuma deklarāciju datus, izmantojot parastas datorizētas procedūras, jo muitas iestāžu datorsistēma vai personas, kura iesniedz deklarāciju, lietojumprogramma nedarbojas, minētajām personām jāļauj izmantot alternatīvu papīra procedūru, lai muitas iestādēm varētu sniegt vajadzīgo informāciju. Šajā sakarā ir lietderīgi nodrošināt to, ka tiek izmantota veidlapa, “eksporta/drošības vienots administratīvais dokuments”, kurā ietverti gan eksporta deklarācijas, gan izvešanas kopsavilkuma deklarācijas dati.

(5)

Situācijās, kad muitas iestāžu datorizētā sistēma vai personas, kas iesniedz deklarāciju, elektroniskā lietojumprogramma nedarbojas, ir jānodrošina “drošības un drošuma dokuments” papīra formātā, ko var izmantot ievešanas kopsavilkuma deklarācijām un izvešanas kopsavilkuma deklarācijām. Tajā jābūt datiem, kas noteikti Regulas (EEK) Nr. 2454/93 30.A pielikumā, un tas jāpapildina ar pozīciju sarakstu, ja sūtījumā ir vairāk nekā viena preču pozīcija.

(6)

Lai uzņēmējiem piedāvātu pēc iespējas vairāk risinājumu, iesniedzot vajadzīgos datus gadījumos, kad visu muitas un privāto uzņēmēju datorizētās sistēmas nedarbojas, ir būtiski, lai muitas iestādēm būtu atļauts paziņot minētos datus ar komercdokumentu palīdzību, paredzot, ka muitas iestādēm iesniegtajos dokumentos ir informācijas elementi, kas jānorāda ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarācijās saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 30.A pielikumu.

(7)

Tā kā Komisijas Regulas (EK) Nr. 1875/2006 (4) noteikumi par drošumu un drošību tiks piemēroti no 2009. gada 1. jūlija, atbilstošie noteikumi, kas paredzēti šajā regulā, arī jāpiemēro no šīs dienas. Tāpēc Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 ir jāizdara attiecīgi grozījumi.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 2454/93 groza šādi.

1.

Regulas 183. panta 2. punktu groza šādi:

a)

punkta otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Gadījumos, kas minēti pirmās daļas a) un b) apakšpunktā, ievešanas kopsavilkuma deklarācija papīra formātā jāsagatavo, izmantojot drošības un drošuma dokumenta veidlapu atbilstoši paraugam 45.i pielikumā. Ja sūtījumā, par kuru sagatavota ievešanas deklarācija, ir vairāk nekā viena preču pozīcija, drošības un drošuma dokumentu papildina ar pozīciju sarakstu, kas atbilst 45.j pielikumā norādītajam paraugam. Pozīciju saraksts ir drošības un drošuma dokumenta neatņemama sastāvdaļa.”;

b)

punktam pievieno šādu daļu:

“Gadījumos, kas minēti pirmās daļas a) un b) apakšpunktā, muitas iestādes var atļaut aizstāt vai papildināt drošības un drošuma dokumentu ar komercdokumentiem, nodrošinot, ka muitas iestādēm iesniegtajos dokumentos ir informācijas elementi, kas paredzēta 30.A pielikumā attiecībā uz ievešanas kopsavilkuma deklarācijām.”;

2.

340.b pantu papildina ar šādu 6.a punktu:

“6.a

“Tranzīta/drošības pavaddokuments”: ir no datorizētās sistēmas izdrukāts dokuments, lai to pievienotu precēm, un kas balstīts uz tranzīta deklarācijas un ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarācijas datiem.”

3.

Regulas 358. pantu groza šādi:

a)

minētā panta 2. punkta pirmās daļas ievadfrāzi aizstāj ar šādu frāzi:

“2.   Pēc preču izlaišanas tranzīta pavaddokumentu vai tranzīta/drošības pavaddokumentu pievieno precēm, kurām piemēro Kopienas tranzīta procedūru. Dokumentam jāatbilst 45.a pielikuma tranzīta pavaddokumenta paraugam un informācijas elementiem vai situācijās, kad 30.A pielikumā minētie dati tiek sniegti papildus datiem par tranzītu, jāatbilst tranzīta/drošības pavaddokumenta paraugam un informācijas elementiem, kā noteikts 45.e pielikumā, un tranzīta/drošības pozīciju saraksta paraugam, kā noteikts 45.f pielikumā. Dokuments ir pieejams uzņēmējam vienā no šādiem veidiem:”;

b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“3.   Ja deklarācijā norādīts vairāk par vienu preču pozīciju, tranzīta pavaddokumentu, kas minēts 2. punktā, papildina ar pozīciju sarakstu, kas atbilst 45.b pielikumā izklāstītajam paraugam. Tranzīta/drošības pavaddokumentu, kas minēts 2. punktā, vienmēr papildina ar pozīciju sarakstu, kas izklāstīts 45.f pielikumā. Pozīciju saraksts ir neatņemama tranzīta pavaddokumenta vai tranzīta/drošības pavaddokumenta sastāvdaļa.”

4.

Ar šādu tekstu aizstāj 787. panta 2. punktu:

“2.   Ja muitas iestāžu datorizētā sistēma vai personas, kas iesniedz eksporta deklarāciju, elektroniskā lietojumprogramma nedarbojas, muitas iestādes akceptē eksporta deklarāciju papīra formātā, ar nosacījumu, ka tā ir sagatavota vienā no šādiem veidiem:

a)

izmantojot veidlapu, kas atbilst 31. līdz 34. pielikumā norādītajam paraugam un kura papildināta ar drošības un drošuma dokumentu, kas atbilst 45.i pielikumā norādītajam paraugam, un preču drošības un drošuma pozīciju sarakstu, kas atbilst 45.j pielikumā norādītajam paraugam;

b)

izmantojot eksporta/drošības vienoto administratīvo dokumentu, kas atbilst 45.k pielikumā norādītajam paraugam, un eksporta/drošības pozīciju sarakstu, kas atbilst 45.l pielikumā norādītajam paraugam.

Veidlapā jānorāda obligātais saraksts ar datiem, kas norādīti 37. pielikumā un 30.A pielikumā attiecībā uz eksporta procedūru.”

5.

Regulas 796.a pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktā vārdus “45.c pielikumā” aizstāj ar “45.g pielikumā”;

b)

panta 2. punktā vārdus “45.d pielikumā” aizstāj ar “45.h pielikumā.”

6.

Regulas 796.c panta otrajā daļā vārdus “45.c pielikumā” aizstāj ar “45.g pielikumā”.

7.

Regulas 842.b panta 3. punktu groza šādi:

a)

punkta otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Gadījumos, kas minēti pirmās daļas a) un b) apakšpunktā, izvešanas kopsavilkuma deklarācija papīra formātā jāsagatavo, izmantojot drošības un drošuma dokumentu atbilstoši paraugam 45.i pielikumā. Ja sūtījumā, par kuru sagatavota izvešanas kopsavilkuma deklarācija, ir vairāk par vienu preču veidu, drošības un drošuma dokumentu papildina ar pozīciju sarakstu, kas atbilst 45.j pielikumā norādītajam paraugam. Pozīciju saraksts ir drošības un drošuma dokumenta neatņemama sastāvdaļa.”;

b)

punktam pievieno trešo daļu:

“Gadījumos, kas minēti pirmās daļas a) un b) apakšpunktā, muitas iestādes var atļaut aizstāt vai papildināt drošības un drošuma dokumentu ar komercdokumentiem, nodrošinot, ka muitas iestādēm iesniegtajos dokumentos ir informācijas elementi, kas paredzēti 30.A pielikumā attiecībā uz izvešanas kopsavilkuma deklarācijām.”

8.

Regulas 183., 359. panta 1. un 4. punktā, 360. panta 1. un 2. punktā, 361. panta 3. un 4. punktā, 406. panta 1. un 2. punktā, 408. panta 1. punkta d) apakšpunktā, 454. panta 4. punktā, 454.b panta 2. un 4. punktā, 455. panta 1. punktā un 457.b panta 2. un 3. punktā frāzi “tranzīta pavaddokuments” aizstāj ar frāzi “tranzīta pavaddokuments – tranzīta/drošības pavaddokuments”.

9.

Regulas 37.d pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 3.1. punkta trešajā ievilkumā frāzi “tranzīta pavaddokuments (TPD)” aizstāj ar “tranzīta pavaddokuments (TPD) – tranzīta/drošības pavaddokuments (TDPD)”;

b)

pielikuma 3.2., 3.3., 4.1., 7., 8., 18. un 30.1. punktā “TPD” aizstāj ar “TPD/TDPD”;

c)

pielikuma 3.2. punktā frāzi “37. un 45.a pielikumā” aizstāj ar “37., 45.a un 45.e pielikumā”.

10.

45.c un 45.d pielikumu svītro.

11.

Iekļauj 45.e pielikumu, kas izklāstīts šīs regulas I pielikumā.

12.

Iekļauj 45.f pielikumu, kas izklāstīts šīs regulas II pielikumā.

13.

Iekļauj 45.g pielikumu, kas izklāstīts šīs regulas III pielikumā.

14.

Iekļauj 45.h pielikumu, kas izklāstīts šīs regulas IV pielikumā.

15.

Iekļauj 45.i pielikumu, kas izklāstīts šīs regulas V pielikumā.

16.

Iekļauj 45.j pielikumu, kas izklāstīts šīs regulas VI pielikumā.

17.

Iekļauj 45.k pielikumu, kas izklāstīts šīs regulas VII pielikumā.

18.

Iekļauj 45.l pielikumu, kas izklāstīts šīs regulas VIII pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

(2)  OV L 117, 4.5.2005., 13. lpp.

(3)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

(4)  OV L 360, 19.12.2006., 64. lpp.


I PIELIKUMS

“45.e PIELIKUMS

(minēts 358. panta 2. punktā)

TRANZĪTA/DROŠĪBAS PAVADDOKUMENTS (“TDPD”)

I   NODAĻA

Tranzīta/drošības pavaddokumenta paraugs

Image

II   NODAĻA

Paskaidrojumi un informācijas elementi (dati) tranzīta/drošības pavaddokumentam

Saīsinājums “DTP” (“darbības turpināšanas plāns”), kas lietots šajā nodaļā, attiecas uz situācijām, kad piemēro 340.b panta 7. punktā minēto rezerves procedūru.

Tranzīta/drošības pavaddokumentā norādītie dati attiecas uz visu deklarāciju.

Tranzīta/drošības pavaddokumentā esošā informācija balstās uz datiem, kas iegūti no tranzīta deklarācijas; vajadzības gadījumā minēto informāciju var grozīt principāls un/vai apstiprināt nosūtītāja muitas iestāde.

Papīrs, ko izmanto tranzīta/drošības pavaddokumentam, var būt zaļā krāsā.

Papildus noteikumiem 30.A, 37. un 38. pielikuma paskaidrojumos informācijas elementiem jābūt drukātiem šādi.

1.   MRN (PREČU PĀRVEDUMA NORĀDES NUMURS)

MRN jādrukā uz pirmās lapas un uz visiem pozīciju sarakstiem, izņemot gadījumus, ja minētās veidlapas tiek lietotas “DTP” kontekstā, kad MRN netiek piešķirts.

Informācija ir burtciparu veidā ar 18 rakstzīmēm pēc šāda parauga:

Lauks

Saturs

Lauka tips

Piemēri

1

Tranzīta deklarācijas oficiālās pieņemšanas gada pēdējie divi cipari (YY)

2 cipari

06

2

Pārveduma izcelsmes valsts identifikators (2 burtu valsts kods)

Burtu 2

RO

3

Unikāls identifikators tranzīta pārvedumiem gadā un konkrētā valstī

Burtciparu 13

9876AB8890123

4

Kontrolzīme

Burtciparu 1

5

1. un 2. lauku aizpilda, kā iepriekš paskaidrots.

3. laukā jābūt tranzīta darījuma identifikatoram. Par minētā lauka izmantošanas veidu atbild attiecīgās valsts pārvaldes iestādes, taču katram tranzīta darījumam, ko vienā gadā veic attiecīgajā valstī, ir jābūt unikālam numuram.

Valstu pārvaldes iestādes, kas MRN vēlas iekļaut muitas iestādes norādes numuru, var izmantot ne vairāk kā pirmās sešas rakstzīmes, lai iekļautu iestādes valsts numuru.

4. laukā jāieraksta vērtība, kas ir visa MRN kontrolzīme. Šis lauks ļauj noteikt kļūdu, saņemot visu MRN.

MRN” iespiež arī svītrkoda veidā, izmantojot standarta “kodu 128” ar rakstzīmju kopu “B”.

2.   AILE “DROŠ. DEKLARĀC”. (S00)

Norādīt S kodu, ja tranzīta/drošības pavaddokumentā arī ir ar drošību saistīta informācija. Ja šajā dokumentā nav ar drošību saistītas informācijas, minēto aili neaizpilda.

3.   AILE “VEIDLAPAS” (3)

Pirmais apakšnodalījums: izdrukātās lapas kārtas numurs,

otrais apakšnodalījums: kopējais izdrukāto lapu skaits (tostarp pozīciju saraksts).

4.   AILE “ATSAUCES NUMURI” (7)

Norādīt LRN vai/un UCR:

LRN – vietējais atsauces numurs, kā definēts 37.a pielikumā.

UCR – unikālais sūtījuma uzskaites numurs, kā minēts 37. pielikuma II sadaļas 7. ailē.

5.   LAUKUMĀ PA LABI NO AILES “SAŅĒMĒJS” (8)

Muitas iestādes nosaukums un adrese, kurai ir jānosūta atpakaļnogādājamais tranzīta/drošības pavaddokumenta eksemplārs.

6.   AILE “CITI SCI” (S32)

Norādīt citu īpašu apstākļu identifikācijas numuru.

7.   AILE “NOSŪTĪTĀJA IESTĀDE” (C)

nosūtītāja muitas iestādes atsauces numurs,

tranzīta deklarācijas pieņemšanas datums,

atzītā sūtītāja (ja tāds ir) nosaukums un atļaujas numurs.

8.   AILE “NOSŪTĪTĀJA IESTĀDES KONTROLEI” (D)

kontroles rezultāti,

uzliktās plombas vai norāde “- -”, kas identificē “Atbrīvojums – 99201”,

norāde “Saistošs maršruts” attiecīgā gadījumā.

Tranzīta/drošības pavaddokumentā neizdara grozījumus, papildinājumus vai svītrojumus, ja vien šajā regulā nav noteikts citādi.

9.   FORMALITĀTES CEĻĀ

No brīža, kad preces nosūtītas no nosūtītāja muitas iestādes, līdz brīdim, kad tās pienāk galamērķa muitas iestādē, tranzīta/drošības pavaddokumentā, ko pievieno precēm, var būt nepieciešams iekļaut dažas norādes. Tādas norādes attiecas uz pārvadājumu, un tās attiecīgo operāciju laikā ieraksta pārvadātājs, kas atbild par transportlīdzekli, kurā preces iekrautas. Minētos informācijas elementus var salasāmā veidā ierakstīt ar roku, un tādā gadījumā norādes ieraksta ar tinti un lielajiem burtiem.

Pārvadātājiem atgādina, ka preces var pārkraut tikai pēc tam, kad ir saņemta atļauja no tās valsts muitas iestādēm, kuras teritorijā paredzēts veikt pārkraušanu.

Ja minētās iestādes uzskata, ka attiecīgā Kopienas tranzīta operācija var turpināties parastā veidā, tad tās pēc vajadzīgo pasākumu veikšanas vizē tranzīta/drošības pavaddokumentus.

Muitas iestādēm attiecīgi tranzīta vai galamērķa muitas iestādē jāievada sistēmā dati, kas pievienoti tranzīta/drošības pavaddokumentā. Datus var ievadīt arī atzītais saņēmējs.

Iesaistītās ailes un darbības ir šādas:

10.   PĀRKRAUŠANA: IZMANTOT 55. AILI

Aile “Pārkraušana” (55)

Pārvadātājam šīs ailes pirmās trīs līnijas jāaizpilda, ja attiecīgās operācijas laikā konkrētās preces tiek pārkrautas no viena transportlīdzekļa citā vai no viena konteinera citā.

Tomēr, ja preces pārvadā konteineros, ko paredzēts pārvadāt ar autotransporta līdzekļiem, tad muitas iestādes principālam var atļaut neaizpildīt 18. aili, ja loģistikas situācija nosūtīšanas punktā var būt tāda, ka brīdī, kad sagatavo tranzīta deklarāciju, nav iespējams norādīt transportlīdzekļa identitāti un valstspiederību, un ja minētās iestādes var nodrošināt, ka atbilstošā informācija par transportlīdzekli 55. ailē tiks ierakstīta vēlāk.

11.   CITI STARPGADĪJUMI: IZMANTOT 56. AILI

Aile “Citi starpgadījumi pārvadājuma laikā” (56)

Aile jāaizpilda saskaņā ar kārtējiem pienākumiem attiecībā uz tranzītu.

Turklāt, ja preces ir iekrautas puspiekabē un ja pārvadājuma laikā maina tikai vilcējtransportlīdzekli (un ar precēm nenotiek nekādas darbības un tās nepārkrauj), tad šajā ailē norāda jaunā vilcējtransportlīdzekļa reģistrācijas numuru un valstspiederību. Tādā gadījumā kompetento iestāžu vīza nav vajadzīga.”


II PIELIKUMS

“45.f PIELIKUMS

(minēts 358. panta 3. punktā)

TRANZĪTA/DROŠĪBAS POZĪCIJU SARAKSTS (“TDPS”)

I   NODAĻA

Tranzīta/drošības pozīciju saraksta paraugs

Image

II   NODAĻA

Paskaidrojumi un informācijas elementi (dati) tranzīta/drošības pozīciju sarakstam

Saīsinājums “DTP” (“darbības turpināšanas plāns”), kas lietots šajā nodaļā, attiecas uz situācijām, kad piemēro 340.b panta 7. punktā minēto rezerves procedūru.

Tranzīta/drošības pozīciju sarakstā iekļauti īpaši dati par preču pozīcijām, kas minētas deklarācijā.

Pozīciju saraksta ailes var paplašināt vertikāli. Papildus noteikumiem 30.A un 37. pielikuma paskaidrojumos informācijas elementiem jābūt drukātiem šādi, attiecīgā gadījumā izmantojot kodus:

1.

Aile “MRN” – preču pārveduma norādes numurs, kas definēts 45.e pielikumā. MRN jādrukā uz pirmās lapas un uz visiem pozīciju sarakstiem, izņemot gadījumos, ja minētās veidlapas tiek lietotas “DTP” kontekstā, kad MRN netiek piešķirts.

2.

Dažādās ailēs pozīcijas līmenī jādrukā šādi informācijas elementi:

a)

aile “Pozīcijas Nr.” (32) – konkrētas pozīcijas kārtas numurs;

b)

aile “Transp.maks.met. kods” (S29) – ierakstīt transporta maksājumu apmaksas metodes kodu;

c)

UNDG (44/4) – Bīstamo kravu ANO kods;

d)

aile “Veidlapas” (3):

pirmais apakšnodalījums: izdrukātās lapas kārtas numurs,

otrais apakšnodalījums: kopējais izdrukāto lapu skaits (tranzīta/drošības pozīciju saraksts).”


III PIELIKUMS

“45.g PIELIKUMS

(minēts 796.a pantā)

EKSPORTA PAVADDOKUMENTS (“EPD”)

I   NODAĻA

Eksporta pavaddokumenta paraugs

Image

II   NODAĻA

Paskaidrojumi un informācijas elementi (dati) eksporta pavaddokumentam

Saīsinājums “DTP” (“darbības turpināšanas plāns”), kas lietots šajā nodaļā, attiecas uz situācijām, kad piemēro 787. panta 2. punktā minēto rezerves procedūru.

Eksporta pavaddokumentā norādītie dati attiecas uz visu deklarāciju un par katru preču pozīciju.

Eksporta pavaddokumentā esošā informācija balstās uz datiem, kas iegūti no eksporta deklarācijas; vajadzības gadījumā minēto informāciju var grozīt deklarētājs/pārstāvis un/vai apstiprināt eksporta iestāde.

Papildus noteikumiem 30.A un 37. pielikuma paskaidrojumos informācijas elementiem jābūt drukātiem šādi:

1.

AILE MRN (preču pārveduma norādes numurs)

MRN jādrukā uz pirmās lapas un uz visiem pozīciju sarakstiem, izņemot gadījumus, ja minētās veidlapas tiek lietotas “DTP” kontekstā, kad MRN netiek piešķirts.

Informācija ir burtciparu veidā ar 18 rakstzīmēm pēc šāda parauga:

Lauks

Saturs

Lauka tips

Piemēri

1

Eksporta deklarācijas oficiālās pieņemšanas gada pēdējie divi cipari (YY)

2 cipari

06

2

Eksportētājvalsts norāde. (2 burtu kods, kā norādīts 38. pielikumā iekļautā vienotā administratīvā dokumenta 2. ailē)

Burtu 2

RO

3

Unikāls identifikācijas numurs, kas norāda eksporta darbības gadu un valsti

Burtciparu 13

9876AB8890123

4

Kontrolzīme

Burtciparu 1

5

1. un 2. lauku aizpilda, kā iepriekš paskaidrots.

3. laukā jāieraksta eksporta kontroles sistēmas darījuma identifikācijas numurs. Par minētā lauka izmantošanas veidu atbild attiecīgās valsts pārvaldes iestādes, taču katram eksporta darījumam, ko vienā gadā veic attiecīgajā valstī, ir jābūt unikālam numuram. Valsts pārvaldes iestādes, kas vēlas iekļaut MRN kompetento iestāžu biroja identifikācijas numuru, biroja valsts numura norādīšanai var izmantot līdz 6 pirmajām rakstzīmēm.

4. laukā jāieraksta vērtība, kas ir visa MRN kontrolzīme. Šis lauks ļauj noteikt kļūdu, saņemot visu MRN.

MRN” iespiež arī svītrkoda veidā, izmantojot standarta “kodu 128” ar rakstzīmju kopu “B”.

2.

AILE “DROŠ. DEKLARĀC.” (S00)

Norādīt S kodu, ja eksporta pavaddokumentā arī ir ar drošību saistīta informācija. Ja šajā dokumentā nav ar drošību saistītas informācijas, minēto aili neaizpilda.

3.

AILE “MUITAS IESTĀDE”

Eksporta iestādes identifikācijas numurs

4.

AILE “ATSAUCES NUMURS” (7)

Norādīt LRN vai/un UCR.

LRN— vietējais atsauces numurs, kā definēts 37.a pielikumā.

UCR— unikālais sūtījuma uzskaites numurs, kā minēts 37. pielikuma II sadaļas 7. ailē.

5.

AILE “CITI SCI” (S32)

Norādīt citu īpašu apstākļu identifikācijas numuru.

6.

DAŽĀDĀS AILĒS POZĪCIJAS LĪMENĪ JĀDRUKĀ ŠĀDI INFORMĀCIJAS ELEMENTI:

a)

aile “Pozīcijas Nr.” (32) – konkrētas pozīcijas kārtas numurs;

b)

aile “UNDG” (44/4) – bīstamo kravu ANO kods.

Eksporta pavaddokumentā neizdara grozījumus, papildinājumus un svītrojumus, ja šajā regulā nav noteikts citādi.”


IV PIELIKUMS

“45.h PIELIKUMS

(minēts 796.a pantā)

EKSPORTA POZĪCIJU SARAKSTS (“EPS”)

I   NODAĻA

Eksporta pozīciju saraksta paraugs

Image

II   NODAĻA

Paskaidrojumi un informācijas elementi (dati) eksporta pozīciju sarakstam

Eksporta pozīciju sarakstā iekļauti īpaši dati par preču pozīcijām, kas minētas deklarācijā.

Eksporta pozīciju saraksta ailes var paplašināt vertikāli.

Papildus noteikumiem 30.A un 37. pielikuma paskaidrojumos informācijas elementiem jābūt drukātiem šādi, attiecīgā gadījumā izmantojot kodus:

1.

Aile “MRN” – preču pārveduma norādes numurs, kas definēts 45.g pielikumā. MRN jādrukā uz pirmās lapas un uz visiem pozīciju sarakstiem.

2.

Dažādās ailēs pozīcijas līmenī jādrukā šādi informācijas elementi:

a)

Aile “Pozīcijas Nr.” (32) – konkrētas pozīcijas kārtas numurs;

b)

Aile “UNDG” (44/4) – bīstamo kravu ANO kods.”


V PIELIKUMS

“45.i PIELIKUMS

(minēts 183. panta 2. punktā, 787. panta 2. punkta a) apakšpunktā un 842.b panta 3. punktā)

DROŠĪBAS UN DROŠUMA DOKUMENTS (“DDD”)

I   NODAĻA

Drošības un drošuma dokumenta paraugs

Image

II   NODAĻA

Paskaidrojumi un informācijas elementi (dati) drošības un drošuma dokumentam

Veidlapā ir vispārīga līmeņa informācija un informācija par katru preču pozīciju.

Drošības un drošuma dokumentā esošā informācija balstās uz datiem, kas iegūti no ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarācijas; vajadzības gadījumā minēto informāciju var grozīt persona, kura iesniedz kopsavilkuma deklarāciju, un/vai apstiprināt attiecīgi ievešanas vai izvešanas muitas iestāde.

Drošības un drošuma dokumentu aizpilda persona, kura iesniedz kopsavilkuma deklarāciju.

Papildus noteikumiem 30.A un 37. pielikuma paskaidrojumos informācijas elementiem jābūt drukātiem šādi.

1)

Aile “MRN” – preču pārveduma norādes numurs, kas definēts 45.e pielikumā, vai ad hoc norādes, ko izsniegusi muitas iestāde. MRN jādrukā uz pirmās lapas un uz visiem pozīciju sarakstiem.

2.

Muitas iestāde

Ievešanas/izvešanas iestādes identifikācijas numurs.

3.

Aile “Deklarācijas veids” (1)

Kods “IM” vai “EX” atbilstīgi tam, vai dokumentā minēti ievešanas kopsavilkuma deklarācijas vai izvešanas kopsavilkuma deklarācijas dati.

4.

Aile “Atsauces numurs” (7)

Norādīt LRNLRN – vietējais atsauces numurs, kā definēts 37.a pielikumā.

5.

Aile “Pirmās ieveš. vietas kods” (S11)

Pirmās ievešanas vietas kods.

6.

Aile “Datums/laiks ieraš. 1.vietas muitas terit.” (S12)

Norādīt ierašanās datumu un laiku pirmajā ievešanas vietā muitas teritorijā.

7.

Aile “Tr.maks.met. kods” (S29)

Norādīt transporta maksājumu apmaksas metodes kodu.

8.

Aile “UNDG” (S27) – bīstamo kravu ANO kods.

9.

Aile “Citi SCI” (S32)

Norādīt citu īpašu apstākļu identifikācijas numuru.

Drošības un drošuma dokumentā neizdara grozījumus, papildinājumus vai svītrojumus, ja vien šajā regulā nav noteikts citādi.”


VI PIELIKUMS

“45.j PIELIKUMS

(minēts 183. panta 2. punktā, 787. panta 2. punkta a) apakšpunktā un 842.b panta 3. punktā)

DROŠĪBAS UN DROŠUMA POZĪCIJU SARAKSTS (“DDPS”)

I   NODAĻA

Drošības un drošuma pozīciju saraksta paraugs

Image

II   NODAĻA

Paskaidrojumi un informācijas elementi (dati) drošības un drošuma pozīciju sarakstam

Ailes pozīciju sarakstā nav paplašināmas vertikāli.

Papildus noteikumiem 30.A un 37. pielikuma paskaidrojumos dažādu aiļu informācijas elementiem jābūt drukātiem šādi:

 

aile “Pozīcijas Nr.” (32) – konkrētās pozīcijas kārtas numurs;

 

aile “Transp.maks.met. kods” (S29) – transporta maksājumu apmaksas metodes kods;

 

aile “UNDG” (S27) – bīstamo kravu ANO kods.”


VII PIELIKUMS

“45.k PIELIKUMS

(minēts 787. pantā)

EKSPORTA/DROŠĪBAS VAD (“EDD”)

I   NODAĻA

Eksporta/drošības VAD paraugs

Image

Image

Image

II   NODAĻA

Paskaidrojumi un informācijas elementi (dati) eksporta/drošības VAD

Saīsinājums “DTP” (“darbības turpināšanas plāns”), kas lietots šajā nodaļā, attiecas uz situācijām, kad piemēro 787. panta 2. punktā minēto rezerves procedūru.

Veidlapā ir visa vajadzīgā informācija par eksporta un izvešanas datiem, kad eksporta un drošības dati tiek iesniegti kopā. Veidlapā ir vispārīga līmeņa informācija un informācija par katru preču pozīciju. Tā ir izstrādāta tā, lai to varētu izmantot DTP kontekstā.

Ir trīs eksporta/drošības VAD eksemplāri:

 

1. eksemplāru patur tās dalībvalsts iestādes, kurā tiek izpildītas eksporta (nosūtīšanas) vai Kopienas tranzīta formalitātes;

 

2. eksemplāru izmanto eksportētājdalībvalsts statistikas vajadzībām;

 

3. eksemplāru nodod atpakaļ eksportētājam, kad eksemplāru muitas dienests ir apzīmogojis.

Eksporta/drošības VAD norādītie dati attiecas uz visu deklarāciju.

Eksporta/drošības VAD esošā informācija balstās uz datiem, kas iegūti no eksporta un izvešanas deklarācijas; vajadzības gadījumā minēto informāciju var grozīt deklarētājs/pārstāvis un/vai apstiprināt eksporta iestāde.

Papildus noteikumiem 30.A un 37. pielikuma paskaidrojumos informācijas elementiem jābūt drukātiem šādi.

1.

Aile “MRN” (preču pārveduma norādes numurs)

MRN jādrukā uz pirmās lapas un uz visiem pozīciju sarakstiem, izņemot gadījumus, ja minētās veidlapas tiek lietotas “DTP” kontekstā, kad MRN netiek piešķirts.

Informācija ir burtciparu veidā ar 18 rakstzīmēm pēc šāda parauga:

Lauks

Saturs

Lauka tips

Piemēri

1

Eksporta deklarācijas oficiālās pieņemšanas gada pēdējie divi cipari (YY)

2 cipari

06

2

Eksportētājvalsts norāde. (2 burtu kods, kā norādīts 38. pielikumā iekļautā vienotā administratīvā dokumenta 2. ailē)

Burtu 2

RO

3

Unikāls identifikācijas numurs, kas norāda eksporta darbības gadu un valsti

Burtciparu 13

9876AB8890123

4

Kontrolzīme

Burtciparu 1

5

1. un 2. lauku aizpilda, kā iepriekš paskaidrots.

3. laukā jāieraksta eksporta kontroles sistēmas darījuma identifikācijas numurs. Par minētā lauka izmantošanas veidu atbild attiecīgās valsts pārvaldes iestādes, taču katram eksporta darījumam, ko vienā gadā veic attiecīgajā valstī, ir jābūt unikālam numuram. Valsts pārvaldes iestādes, kas vēlas iekļaut MRN kompetento iestāžu biroja identifikācijas numuru, biroja valsts numura norādīšanai var izmantot līdz 6 pirmajām rakstzīmēm.

4. laukā jāieraksta vērtība, kas ir visa MRN kontrolzīme. Šis lauks ļauj noteikt kļūdu, saņemot visu MRN.

MRN” iespiež arī svītrkoda veidā, izmantojot standarta “kodu 128” ar rakstzīmju kopu “B”.

2.

Aile (7) “Atsauces numuri”

Norādīt LRN vai/un UCR

LRN– vietējais atsauces numurs, kā definēts 37.a pielikumā.

UCR– unikālais sūtījuma uzskaites numurs, kā minēts 37. pielikuma II sadaļas 7. ailē.

3.

Aile “Citi SCI” (S32)

Norādīt citu īpašu apstākļu identifikācijas numuru.

Eksporta/drošības VAD neizdara grozījumus, papildinājumus vai svītrojumus, ja šajā regulā nav noteikts citādi.”


VIII PIELIKUMS

“45.l PIELIKUMS

(minēts 787. pantā)

EKSPORTA/DROŠĪBAS VAD POZĪCIJU SARAKSTS (“EDDPS”)

I   NODAĻA

Eksporta/drošības VAD pozīciju saraksta paraugs

Image

II   NODAĻA

Paskaidrojumi un informācijas elementi (dati) eksporta/drošības VAD pozīciju sarakstam

Eksporta/drošības VAD pozīciju sarakstā iekļauti īpaši dati par preču pozīcijām, kas minētas deklarācijā.

Pozīciju saraksta ailes var paplašināt vertikāli.

Papildus noteikumiem 30.A un 37. pielikuma paskaidrojumos informācijas elementiem jābūt drukātiem šādi.

1.

Aile “MRN” – preču pārveduma norādes numurs, kas definēts 45.k pielikumā. MRN jādrukā uz pirmās lapas un uz visiem pozīciju sarakstiem.

2.

Dažādās ailēs preču pozīcijas līmenī jādrukā šādi dati:

aile “Pozīcijas Nr.” (32) – konkrētas pozīcijas kārtas numurs,

aile “Uzrādītie dokumenti/sertifikāti” (44/1): vajadzības gadījumā ailē norāda arī transporta dokumenta numuru,

aile “UNDG” (44/4) – bīstamo kravu ANO kods.”


21.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/52


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 415/2009

(2009. gada 20. maijs),

ar kuru groza Direktīvu 2007/68/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK IIIa pielikumu attiecībā uz dažām pārtikas sastāvdaļām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvu 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu (1) un jo īpaši tās 21. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Direktīvā 2007/68/EK (2) ir pārtikas sastāvdaļu vai vielu saraksts, uz kurām neattiecas marķēšanas prasības.

(2)

Marķēšanas noteikumu izmaiņas skar ražošanas nozari – lielākoties mazos un vidējos uzņēmumus, kuriem nepieciešams pielāgošanās periods, lai bez aizķeršanās pārņemtu jaunās marķēšanas prasības, tāpēc Direktīvā 2007/68/EK izklāstīti pagaidu pasākumi, kā atvieglot jauno noteikumu piemērošanu, ļaujot pārdot pārtiku, kas laista tirgū vai marķēta līdz 2009. gada 31. maijam un kas sader ar Komisijas Direktīvu 2005/26/EK (3), kamēr beidzas krājumi.

(3)

Padomes 2008. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopējo organizāciju, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1493/1999, (EK) Nr. 1782/2003, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 3/2008 un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2392/86 un (EK) Nr. 1493/1999 (4), reorganizē ES vīna tirgus pārvaldības veidu. Saskaņā ar minētās regulas 129. panta 1. punkta e) apakšpunktu III sadaļas II, III, IV, V un VI nodaļu, 108., 111. un 112. pantu un attiecīgos noteikumus, jo īpaši attiecīgajos pielikumos ietvertos, piemēro no 2009. gada 1. augusta, ja nav paredzēts citādi, pieņemot regulu saskaņā ar 113. panta 1. punktā minēto procedūru. Patlaban tiek izstrādāti minētās regulas īstenošanas noteikumi, kuri inter alia paredz īpašus marķēšanas noteikumus, kas piemērojami vīna nozarē, un, ievērojot, ka tie stāsies spēkā no 2009. gada 1. augusta, ir paredzēts pārejas periods, lai vienkāršotu pāreju no iepriekšējiem tiesību aktiem vīna nozarē, konkrēti, no Padomes 1999. gada 17. maija Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (5), uz Regulu (EK) Nr. 479/2008, lai ekonomikas dalībnieki varētu panākt atbilstību jaunajām marķēšanas prasībām.

(4)

Ievērojot to, ka vīna nozares uzņēmumiem būtu jāņem vērā divas atsevišķas marķēšanas prasības (Direktīvā 2007/68/EK un Regulas (EK) Nr. 479/2008 īstenošanas noteikumos paredzētās), un to, ka pārejas periodi nesakrīt, jo atbilstīgi Direktīvai 2007/68/EK pārtikas produktus, kas laisti tirgū vai marķēti līdz 2009. gada 31. maijam un kas atbilst Direktīvai 2005/26/EK, var tirgot, kamēr beidzas krājumi, labas pārvaldības nolūkā un lai dalībvalstu iestādēm un ekonomikas dalībniekiem nerastos lieks slogs, jāizraugās viens datums, kad vīna nozarei piemēro Direktīvu 2007/68/EK un pieņem Regulas (EK) Nr. 479/2008 īstenošanas noteikumus.

(5)

Tādēļ saistībā ar produktiem, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 479/2008, jāparedz, ka Direktīvā 2007/68/EK noteiktais pārejas periods beidzas 2010. gada 31. decembrī.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvas 2007/68/EK 3. pantam pievieno šādu daļu:

“Atkāpjoties no šā panta otrās daļas, dalībvalstis atļauj tirgot vīnu, kas definēts Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 (6) IV pielikumā un kas laists tirgū vai marķēts līdz 2010. gada 31. decembrim, un kas atbilst Direktīvas 2005/26/EK noteikumiem, kamēr beidzas krājumi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 20. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp.

(2)  OV L 310, 28.11.2007., 11. lpp.

(3)  OV L 75, 22.3.2005., 33. lpp.

(4)  OV L 148, 6.6.2008., 1. lpp.

(5)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp.

(6)  OV L 148, 6.6.2008., 1. lpp.”


21.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/54


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 416/2009

(2009. gada 20. maijs)

par Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IX pielikumā 2008./2009. gadam noteikto valsts piena kvotu sadalījumu “piegādēs” un “tiešajā tirdzniecībā”

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 69. panta 1. punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 67. panta 2. punktā paredzēts, ka ražotājiem var būt viena vai divas individuālās kvotas – viena piegādēm un otra tiešai tirdzniecībai –, un daudzumus no vienas kvotas otrajā var pārvērst tikai dalībvalsts kompetentā iestāde pēc ražotāja pienācīgi pamatota pieprasījuma.

(2)

Komisijas 2008. gada 8. maija Regulā (EK) Nr. 415/2008 par Padomes Regulas (EK) Nr. 1788/2003 I pielikumā 2007./2008. gadam noteikto valsts references daudzumu sadalīšanu piegādēs un tiešajā tirdzniecībā (2) visām dalībvalstīm ir noteikts sadalījums “piegādēs” un “tiešajā tirdzniecībā” laikposmā no 2007. gada 1. aprīļa līdz 2008. gada 31. martam.

(3)

Saskaņā ar 25. panta 2. punktu Komisijas 2004. gada 30. marta Regulā (EK) Nr. 595/2004, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1788/2003, ar ko nosaka maksājumu piena un piena produktu nozarē (3), dalībvalstis ir darījušas Komisijai zināmus daudzumus, kas pēc ražotāju pieprasījuma ir neatgriezeniski pārvērsti, sadalot tos piegādēm un tiešajai tirdzniecībai paredzētās individuālās kvotās.

(4)

Saskaņā ar Padomes 2008. gada 17. marta Regulu (EK) Nr. 248/2008, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz valstu piena kvotu (4), visu dalībvalstu valsts kvotu kopapjoms no 2008. gada 1. aprīļa tika palielināts. Visas dalībvalstis, izņemot Maltu, kura tiešajai tirdzniecībai nav paredzējusi valsts kvotu, ir paziņojušas Komisijai papildu kvotas sadalījumu “piegādēs” un “tiešajā tirdzniecībā”.

(5)

Tāpēc ir lietderīgi noteikt Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IX pielikumā paredzēto valsts kvotu sadalījumu “piegādēs” un “tiešajā tirdzniecībā”, kas piemērojams laikposmā no 2008. gada 1. aprīļa līdz 2009. gada 31. martam.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā ir noteikts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IX pielikumā paredzēto valsts kvotu sadalījums “piegādēs” un “tiešajā tirdzniecībā”, kas piemērojams laikposmā no 2008. gada 1. aprīļa līdz 2009. gada 31. martam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 20. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 125, 9.5.2008., 22. lpp.

(3)  OV L 94, 31.3.2004., 22. lpp.

(4)  OV L 76, 19.3.2008., 6. lpp.


PIELIKUMS

(tonnās)

Dalībvalstis

Piegādes

Tiešā tirdzniecība

Beļģija

3 371 559,558

55 729,182

Bulgārija

912 238,158

86 341,842

Čehija

2 785 413,892

7 275,728

Dānija

4 612 376,648

242,872

Vācija

28 755 245,289

92 175,102

Igaunija

650 386,770

8 908,590

Īrija

5 501 532,799

2 146,481

Grieķija

835 781,260

1 142,000

Spānija

6 173 230,927

66 058,073

Francija

24 738 890,113

352 431,587

Itālija

10 474 131,877

266 529,323

Kipra

146 970,338

1 133,662

Latvija

725 538,102

17 682,858

Lietuva

1 674 056,192

64 879,588

Luksemburga

278 070,680

475,000

Ungārija

1 921 492,480

108 368,720

Malta

49 671,960

0,000

Nīderlande

11 392 464,000

73 166,280

Austrija

2 755 298,641

92 179,828

Polija

9 403 080,692

164 665,168

Portugāle (1)

1 979 091,285

8 429,715

Rumānija

1 429 140,086

1 688 999,914

Slovēnija

567 987,116

20 183,644

Slovākija

1 049 485,430

12 118,330

Somija

2 486 700,282

6 015,111

Zviedrija

3 415 795,900

3 800,000

Apvienotā Karaliste

14 988 515,859

136 653,081


(1)  izņemot Madeiru.


21.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/56


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 417/2009

(2009. gada 20. maijs)

par nosaukuma ierakstīšanu aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Mariánskolázeňské oplatky (AĢIN))

EIROPAS KOPIENAS KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punkta pirmajai daļai un saskaņā ar minētās regulas 17. panta 2. punktu Čehijas pieteikums iekļaut nosaukumu Mariánskolázeňské oplatky reģistrā tika publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. panta 3. punkta a) un d) apakšpunkta noteikumiem Vācija ir cēlusi iebildumus pret šā nosaukuma reģistrāciju.

(3)

Ar 2008. gada 5. marta vēstuli Komisija aicināja ieinteresētās personas uzsākt apspriedes par šo tematu. Lai gan sešu mēnešu laikā Čehija un Vācija vienošanos nepanāca, Vācija savus iebildumus atsauca 2009. gada 12. martā.

(4)

Tādējādi šis nosaukums jāieraksta reģistrā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu iekļauj reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 20. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV C 107, 11.5.2007., 28. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 510/2006 I pielikumā uzskaitītie pārtikas produkti:

2.4. grupa.   Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, konditorejas izstrādājumi, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi

ČEHIJA

Mariánskolázeňské oplatky (AĢIN)


21.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/58


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 418/2009

(2009. gada 20. maijs)

par nosaukuma iekļaušanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Petit Épeautre de Haute Provence (AĢIN)]

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punktu Francijas pieteikums reģistrēt nosaukumu Petit Épeautre de Haute Provence ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis nosaukums ir jāieraksta reģistrā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu iekļauj reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 20. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV C 261, 14.10.2008., 11. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.6. grupa.   Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība

FRANCIJA

Petit Épeautre de Haute Provence (AĢIN)


21.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/60


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 419/2009

(2009. gada 20. maijs)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Kiwi de l'Adour (AĢIN)),

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punkta pirmo daļu un piemērojot Regulas (EK) Nr. 510/2006 17. panta 2. punktu, Francijas pieteikums nosaukuma Kiwi de l'Adour reģistrācijai tika publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis nosaukums ir jāieraksta reģistrā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 20. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV C 263, 16.10.2008., 5. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.6. grupa.   Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība

FRANCIJA

Kiwi de l'Adour (AĢIN)


21.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/62


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 420/2009

(2009. gada 20. maijs),

ar ko nosaka sviesta eksporta kompensācijas maksimālo apjomu saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 164. panta 2. punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2008. gada 27. jūnija Regulā (EK) Nr. 619/2008, ar ko izsludina pastāvīgu konkursu par eksporta kompensācijām attiecībā uz dažiem piena produktiem (2), ir paredzēta pastāvīga konkursa procedūra.

(2)

Saskaņā ar 6. pantu Komisijas 2007. gada 10. decembra Regulā (EK) Nr. 1454/2007, ar ko dažiem lauksaimniecības produktiem nosaka kopīgus noteikumus par konkursa procedūru eksporta kompensāciju noteikšanai (3), un pēc konkursam iesniegto piedāvājumu izskatīšanas ir jānosaka eksporta kompensācijas maksimālais apjoms attiecībā uz konkursa posmu, kas beidzas 2009. gada 19. maijā.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saistībā ar pastāvīgo konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008, attiecībā uz konkursa posmu, kurš beidzas 2009. gada 19. maijā, kompensācijas maksimālais apjoms par produktiem un galamērķiem, kas uzskaitīti minētās regulas 1. panta a) un b) punktā un 2. pantā, ir noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 21. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 20. maijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 168, 28.6.2008., 20. lpp.

(3)  OV L 325, 11.12.2007., 69. lpp.


PIELIKUMS

(EUR/100 kg)

Produkts

Eksporta kompensācijas nomenklatūras kods

Maksimālais eksporta kompensācijas apjoms eksportam uz galamērķi, kas minēts Regulas (EK) Nr. 619/2008 2. pantā

Sviests

ex ex 0405 10 19 9700

60,00

Sviesta eļļa

ex ex 0405 90 10 9000

73,00


21.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/64


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 421/2009

(2009. gada 20. maijs),

ar ko nosaka sausā vājpiena eksporta kompensācijas maksimālo apjomu saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 164. panta 2. punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2008. gada 27. jūnija Regulā (EK) Nr. 619/2008, ar ko izsludina pastāvīgu konkursu par eksporta kompensācijām attiecībā uz dažiem piena produktiem (2), ir paredzēta pastāvīga konkursa procedūra.

(2)

Saskaņā ar 6. pantu Komisijas 2007. gada 10. decembra Regulā (EK) Nr. 1454/2007, ar ko dažiem lauksaimniecības produktiem nosaka kopīgus noteikumus par konkursa procedūru eksporta kompensāciju noteikšanai (3), un pēc konkursam iesniegto piedāvājumu izskatīšanas ir jānosaka eksporta kompensācijas maksimālais apjoms attiecībā uz konkursa posmu, kas beidzas 2009. gada 19. maijā.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saistībā ar pastāvīgo konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008, konkursa posmam, kurš beidzas 2009. gada 19. maijā, maksimālais kompensācijas apjoms par produktu un galamērķiem, kas uzskaitīti minētās regulas 1. panta c) punktā un 2. pantā, ir EUR 22,00/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 21. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 20. maijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 168, 28.6.2008., 20. lpp.

(3)  OV L 325, 11.12.2007., 69. lpp.


21.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/65


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 422/2009

(2009. gada 20. maijs),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas olu nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (1), un jo īpaši tās 164. panta 2. punkta pēdējo daļu un 170. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162. panta 1. punktu starpību starp minētās regulas I pielikuma XIX daļā uzskaitīto produktu cenu pasaules tirgū un šo produktu cenu Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli olu tirgū, eksporta kompensācijas ir jānosaka saskaņā ar noteikumiem un konkrētiem kritērijiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162. līdz 164. pantā, 167., 169. un 170. pantā.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 164. panta 1. punktā paredzēts, ka eksporta kompensācijas var atšķirties atkarībā no galamērķa, jo īpaši ja to nosaka situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašās prasības, vai saistības, kas izriet no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Līguma 300. pantu.

(4)

Kompensācijas var piešķirt tikai par produktiem, kurus ir atļauts laist brīvā apgrozībā Kopienā un kuri atbilst prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (2) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (3), kā arī marķēšanas noteikumiem, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XIV pielikuma A punktā.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Regulas (EK) Nr. 1234/2007 164. pantā paredzētās eksporta kompensācijas piešķir par tiem produktiem un tādā apjomā, kā noteikts šīs regulas pielikumā, attiecinot uz tiem šā panta 2. punktā paredzēto nosacījumu.

2.   Produktiem, par kuriem atbilstīgi 1. punktam ir tiesības saņemt kompensāciju, ir jāatbilst attiecīgajām Regulas (EK) Nr. 852/2004 un Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām, jo īpaši prasībām par sagatavošanu apstiprinātā uzņēmumā un Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikuma I sadaļā noteiktajām prasībām par identifikācijas marķējumu, kā arī Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XIV pielikuma A punktā noteiktajām marķēšanas prasībām.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 21. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 20. maijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.

(3)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.


PIELIKUMS

Olu eksporta kompensācijas no 2009. gada 21. maija

Produktu kodi

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apjoms

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 vienības

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 vienības

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

56,48

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

35,78

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķa kodi ir noteikti grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Pārējie galamērķi ir šādi:

E09

Kuveita, Bahreina, Omāna, Katara, Apvienotie Arābu Emirāti, Jemena, Honkongas īpašās pārvaldes apgabals, Krievija, Turcija,

E10

Dienvidkoreja, Japāna, Malaizija, Taizeme, Taivāna, Filipīnas,

E19

visi galamērķi, izņemot Šveici un E09 un E10 grupas valstis.


21.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/67


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 423/2009

(2009. gada 20. maijs)

par rīsu importa licenču izdošanu saskaņā ar tarifu kvotām, kas ar Regulu (EK) Nr. 1529/2007 atvērtas 2009. gada maija apakšperiodam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1529/2007, ar ko 2008. un 2009. gadam atver Kopienas tarifa kvotas rīsiem, kuru izcelsme ir ĀKK valstīs, kas ir daļa no Cariforum reģiona, un aizjūras zemēs un teritorijās (AZT), un paredz šo kvotu pārvaldību (2), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1529/2007 2009. gadam atvēra ikgadējo importa tarifa kvotu (kārtas numurs 09.4220) lobītu rīsu ekvivalentā izteiktām 250 000 tonnām rīsu, kuru izcelsme ir Cariforum reģiona valstīs, importa tarifa kvotu (kārtas numurs 09.4189) lobītu rīsu ekvivalentā izteiktām 25 000 tonnām rīsu, kuru izcelsme ir Nīderlandes Antiļas un Aruba, un importa tarifa kvotu (kārtas numurs 09.4190) lobītu rīsu ekvivalentā izteiktām 10 000 tonnām rīsu, kuru izcelsme ir vismazāk attīstītās AZT, un noteica šo kvotu pārvaldību.

(2)

Šīm Regulas (EK) Nr. 1529/2007 1. panta 1. un 2. punktā paredzētajām kvotām maija apakšperiods ir otrais apakšperiods.

(3)

No paziņojuma, kas izdarīts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1529/2007 6. panta a) punktu, izriet, ka atbilstīgi minētās regulas 2. panta 1. punktam 2009. gada maija pirmo septiņu dienu laikā iesniegtajos pieteikumos par kvotām ar kārtas numuru 09.4220, 09.4189 un 09.4190 norādītais daudzums, kas izteikts lobītu rīsu ekvivalentā, ir mazāks par pieejamo daudzumu.

(4)

Tālab atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1529/2007 4. panta 1. punktam ir jānosaka kopējie daudzumi, kas par kvotām ar kārtas numuru 09.4220, 09.4189 un 09.4190 būs pieejami nākamajā apakšperiodā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1529/2007 paredzētajām tarifa kvotām ar kārtas numuru 09.4220, 09.4189 un 09.4190 nākamajā kvotas apakšperiodā pieejamie kopējie daudzumi ir noteikti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 20. maijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 348, 31.12.2007., 155. lpp.


PIELIKUMS

2009. gada maija apakšperiodā piešķiramie daudzumi un nākamajā apakšperiodā pieejamie daudzumi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1529/2007

Izcelsme/produkts

Kārtas nr.

Piešķīruma koeficients 2009. gada maija kvotas apakšperiodā

2009. gada septembra kvotas apakšperiodā pieejamie kopējie daudzumi

Cariforum reģiona valstis (Regulas (EK) Nr. 1529/2007 1. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

KN kodi 1006, izņemot KN kodu 1006 10 10

09.4220

 (2)

130 197 633

AZT (Regulas (EK) Nr. 1529/2007 1. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts)

KN kods 1006

 

 

 

a)

Nīderlandes Antiļu salas un Aruba:

09.4189

 (2)

21 500 000

b)

Mazāk attīstītās AZT

09.4190

 (1)

10 000 000


(1)  Pieprasītie daudzumi atbilst daudzumiem, kuri ir mazāki vai vienādi ar pieejamajiem daudzumiem, – tātad pieņemami ir visi pieprasītie daudzumi.

(2)  Šim apakšperiodam piešķīruma koeficients netiek piemērots – Komisijai nav iesniegts neviens licences pieteikums.


21.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/69


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 424/2009

(2009. gada 20. maijs),

ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 143. pantu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2783/75 par vienotu sistēmu tirdzniecībai ar ovalbumīnu un laktalbumīnu un jo īpaši tās 3. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1484/95 (2) tika noteikti sīki izstrādāti noteikumi par papildu ievedmuitas sistēmas ieviešanu un reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam.

(2)

Regulāri pārbaudot datus, uz kuriem balstīta reprezentatīvo cenu noteikšana mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, kļuvis skaidrs, ka ir jāgroza reprezentatīvās cenas konkrētu produktu ievešanai, ņemot vērā cenu svārstības atkarībā no produktu izcelsmes. Tāpēc reprezentatīvās cenas ir jāpublicē.

(3)

Ņemot vērā stāvokli tirgū, šis grozījums ir jāpiemēro pēc iespējas drīzāk.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1484/95 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 20. maijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 145, 29.6.1995., 47. lpp.


PIELIKUMS

Komisijas 2009. gada 20. maijā Regulai, ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

“I PIELIKUMS

KN kods

Preču apraksts

Reprezentatīvā cena

(EUR/100 kg)

Regulas 3. panta 3. punktā minētais nodrošinājums

(EUR/100 kg)

Izcelsme (1)

0207 12 10

Nesadalītas, saldētas vistas, t. s. “70 % cāļi”

105,0

0

BR

96,5

0

AR

0207 12 90

Nesadalītas, saldētas vistas, t. s. “65 % cāļi”

105,4

4

BR

103,1

4

AR

0207 14 10

Atkauloti, saldēti gaiļu vai vistu gabali

205,3

28

BR

207,1

28

AR

263,5

11

CL

0207 14 50

Saldētas krūtiņas un to gabali

189,6

7

BR

146,3

20

AR

0207 14 60

Saldētas kājas un to gabali

104,1

12

BR

99,4

13

AR

0207 25 10

Nesadalīti, saldēti tītari, t. s. “80 % cāļi”

223,4

0

BR

0207 27 10

Atkauloti, saldēti tītaru gabali

222,1

22

BR

237,6

18

CL

0408 11 80

Olu dzeltenumi

368,7

0

AR

0408 91 80

Žāvētas olas bez čaumalām

334,9

0

AR

1602 32 11

Termiski neapstrādāti gaiļa vai vistas gaļas izstrādājumi

262,1

7

BR

3502 11 90

Žāvēts olu albumīns

601,4

0

AR


(1)  Valstu nomenklatūra noteikta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Ar kodu “ZZ” apzīmē “citu izcelsmi”.”


21.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/71


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 425/2009

(2009. gada 20. maijs),

ar ko nosaka maksimālo sviesta iepirkuma cenu 5. individuālajā uzaicinājumā saskaņā ar konkursa procedūru, kas izsludināta ar Regulu (EK) Nr. 186/2009

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 43. pantu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2009 (2) saskaņā ar noteikumiem Komisijas 2008. gada 5. februāra Regulā (EK) Nr. 105/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai attiecībā uz intervenci sviesta tirgū (3), uzsāk konkursa procedūru sviesta iepirkumam laika posmam, kas beidzas 2009. gada 31. augustā.

(2)

Ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti pēc individuālajiem uzaicinājumiem, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 105/2008 16. panta 2. punktu nosaka maksimālo iepirkuma cenu vai nolemj piedāvājumus noraidīt.

(3)

Pamatojoties uz saņemtajiem piedāvājumiem pēc 5. individuālā uzaicinājuma, ir jānosaka maksimālā iepirkuma cena.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

5. individuālajā uzaicinājumā saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 186/2009 izsludināto konkursa procedūru sviesta iepirkšanai, kurā piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 2009. gada 19. maijs, maksimālā iepirkuma cena ir EUR 220,00/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 21. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 20. maijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 64, 10.3.2009., 3. lpp.

(3)  OV L 32, 6.2.2008., 3. lpp.


21.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/72


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 426/2009

(2009. gada 20. maijs),

ar ko nosaka maksimālo vājpiena pulvera iepirkuma cenu 3. individuālajā uzaicinājumā saskaņā ar uzaicinājumu uz konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 310/2009

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 43. pantu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 310/2009 (2) saskaņā ar noteikumiem Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regulā (EK) Nr. 214/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai attiecībā uz intervenci sausā vājpiena pulvera tirgū (3), uzsāk konkursa procedūru vājpiena pulvera iepirkumam laika posmam, kas beidzas 2009. gada 31. augustā.

(2)

Ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti pēc individuālajiem uzaicinājumiem, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 214/2001 17. pantu nosaka maksimālo iepirkuma cenu vai nolemj piedāvājumus noraidīt.

(3)

Pamatojoties uz saņemtajiem piedāvājumiem pēc 3. individuālā uzaicinājuma, ir jānosaka maksimālā iepirkuma cena.

(4)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

3. individuālajā uzaicinājumā saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 310/2009 izsludināto konkursa procedūru vājpiena pulvera iepirkšanai, kurā piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 2009. gada 19. maijā, maksimālā iepirkuma cena ir EUR 167,90/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 21. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 20. maijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 97, 16.4.2009., 13. lpp.

(3)  OV L 37, 7.2.2001., 100. lpp.


21.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/73


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 427/2009

(2009. gada 20. maijs),

ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas olām un olu dzeltenumiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 164. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzēts, ka starpību starp šīs regulas 1. panta 1. punkta s) apakšpunktā un I pielikuma XIX daļā minēto produktu cenām starptautiskajā tirgū un Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju, ja šos produktus eksportē kā preces, kas noteiktas minētās regulas XX pielikuma V daļā.

(2)

Komisijas 2005. gada 30. jūnija Regulā (EK) Nr. 1043/2005, ar kuru īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/93 attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums, kā arī šo kompensāciju apjoma noteikšanas kritērijus (2), precizēti produkti, kuriem jānosaka kompensācijas likme, ko piemēro, ja šos produktus eksportē kā preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XX pielikuma V daļā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1043/2005 14. panta 2. punkta b) apakšpunktā kompensācijas likme par 100 kg katra attiecīgā pamatprodukta jānosaka tādam pašam laikposmam, kādu ievēro kompensāciju noteikšanai par šiem produktiem, ja tos eksportē nepārstrādātus.

(4)

Lauksaimniecības nolīguma, kurš noslēgts sarunu Urugvajas kārtā, 11. pantā paredzēts, ka eksporta kompensācija, kuru piemēro par preces sastāvā esošu produktu, nedrīkst pārsniegt kompensāciju, ko piemēro par šo produktu, to eksportējot bez turpmākas pārstrādes.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensāciju likmes, ko piemēro Regulas (EK) Nr. 1043/2005 I pielikumā un Regulas (EK) Nr. 1234/2007 1. panta 1. punkta s) apakšpunktā minētajiem pamatproduktiem, ko eksportē kā preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XX pielikuma V daļā, ir noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 21. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 20. maijā

Komisijas vārdā

Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektors

Heinz ZOUREK


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 172, 5.7.2005., 24. lpp.


PIELIKUMS

Kompensāciju likmes, ko no 2009. gada 21. maija piemēro olām un olu dzeltenumiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

(EUR/100 kg)

KN kods

Apraksts

Galamērķis (1)

Kompensācijas likme

0407 00

Putnu olas ar čaumalu, svaigas, konservētas vai termiski apstrādātas:

 

 

– Mājputnu:

 

 

0407 00 30

– – Citas:

 

 

a)

eksportējot olu albumīnu ar KN kodiem 3502 11 90 un 3502 19 90

02

0,00

03

16,00

04

0,00

b)

eksportējot citas preces

01

0,00

0408

Putnu olas bez čaumalas un dzeltenumi, svaigi, žāvēti, vārīti ūdenī vai tvaicēti, kultenī, saldēti vai konservēti citā veidā, arī ar cukuru vai citiem saldinātājiem:

 

 

– Olu dzeltenumi:

 

 

0408 11

– – Žāvēti:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Piemēroti lietošanai pārtikā:

 

 

nesaldināti

01

56,48

0408 19

– – Citi:

 

 

– – – Piemēroti lietošanai pārtikā:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Šķidri:

 

 

nesaldināti

01

28,35

ex 0408 19 89

– – – – Saldēti:

 

 

nesaldināti

01

28,35

– Citi:

 

 

0408 91

– – Žāvēti:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Piemēroti lietošanai pārtikā:

 

 

nesaldināti

01

35,78

0408 99

– – Citi:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Piemēroti lietošanai pārtikā:

 

 

nesaldināti

01

9,00


(1)  Galamērķi ir šādi:

01

trešās valstis. Šveicei un Lihtenšteinai šīs likmes nav piemērojamas precēm, kas minētas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā;

02

Kuveita, Bahreina, Omāna, Katara, Apvienotie Arābu Emirāti, Jemena, Turcija, Honkongas īpašās pārvaldes apgabals un Krievija;

03

Dienvidkoreja, Japāna, Malaizija, Taizeme, Taivāna un Filipīnas;

04

visi galamērķi, izņemot Šveici un galamērķus 02 un 03.


DIREKTĪVAS

21.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/75


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/41/EK

(2009. gada 6. maijs)

par ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu

(pārstrādāta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 90/219/EEK (1990. gada 23. aprīlis) par ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu (3) ir vairākkārt būtiski grozīta (4). Tā kā nepieciešams veikt jaunus grozījumus, skaidrības labad minētā direktīva būtu jāpārstrādā.

(2)

Saskaņā ar Līgumu Kopienas rīcība attiecībā uz vidi balstās uz principu, ka tiek veikti aizsardzības pasākumi un viens no to mērķiem ir vides saglabāšana, aizsardzība un uzlabošana, kā arī cilvēku veselības aizsardzība.

(3)

Pasākumiem, kas saistīti ar biotehnoloģijas novērtēšanu un efektīvo izmantošanu attiecībā uz vidi, ir prioritārā nozīme un uz tiem būtu jākoncentrē Kopienas darbība.

(4)

Biotehnoloģijas attīstība ir virzīta uz dalībvalstu ekonomiskās attīstības veicināšanu. Ar šo domāts, ka dažāda tipa un mēroga procesos tiks izmantoti ģenētiski modificētie mikroorganismi (ĢMM).

(5)

ĢMM ierobežota izmantošana būtu jāīsteno tādā veidā, lai ierobežotu to iespējamo negatīvo iespaidu uz cilvēku veselību un vidi, veltot pienācīgo uzmanību nelaimes gadījumu novēršanai un atkritumu kontrolei.

(6)

Šī direktīva neattiecas uz ĢMM, kurus pielieto bez attiecīgiem noteikumiem par speciāliem ierobežošanas pasākumiem, lai ierobežotu to kontaktu ar iedzīvotājiem un vidi. Var piemērot citus Kopienas tiesību aktus, piemēram, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/18/EK (2001. gada 12. marts) par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu dabā (5).

(7)

Mikroorganismi, ja tie tiek izlaisti vidē vienā dalībvalstī, to ierobežotas izmantošanas gaitā var savairoties un izplatīties, šķērsojot valstu robežas un tādējādi kaitējot citām dalībvalstīm.

(8)

Lai nodrošinātu drošu biotehnoloģijas attīstību visā Kopienas teritorijā, ir nepieciešams paredzēt kopīgus pasākumus to potenciālo risku novērtēšanai un mazināšanai, kas rodas visu procesu gaitā, kur tiek ierobežoti izmantoti ĢMM, un pieņemt attiecīgus šādas izmantošanas noteikumus.

(9)

To risku, kas ir saistīti ar ĢMM un to ierobežotu izmantošanu, īstā būtība un mērogi vēl nav visā pilnībā zināmi, un šie riski jānovērtē katrā gadījumā atsevišķi. Lai novērtētu riskus cilvēku veselībai un videi, nepieciešams izklāstīt prasības par risku novērtēšanu.

(10)

ĢMM ierobežota izmantošana būtu jāklasificē saistībā ar tiem riskiem, ko tā rada cilvēku veselībai un videi. Šādai klasifikācijai būtu jāatbilst starptautiskai praksei un jāpamatojas uz riska novērtējumu.

(11)

Lai nodrošinātu augstu aizsardzības pakāpi, ierobežošanas līdzekļiem un citiem aizsardzības pasākumiem, ko piemēro mikroorganismu ierobežotai izmantošanai, jāatbilst šīs ierobežotas izmantošanas klasifikācijai. Nenoteiktības gadījumā būtu jāpiemēro attiecīgi ierobežošanas līdzekļi un citi aizsardzības pasākumi, kas atbilst augstākam klasifikācijas līmenim, kamēr attiecīga informācija neattaisnos mazāk stingru pasākumu piemērošanu.

(12)

Visu veidu darbībām, kas saistītas ar ĢMM lietošanu, būtu jāpiemēro praksē pārbaudīti principi darbam ar mikrobioloģiskiem preparātiem, kā arī darba drošības un higiēnas principi saskaņā ar atbilstīgiem Kopienas tiesību aktiem.

(13)

Katra procesa dažādās stadijās būtu jāpiemēro attiecīgie ierobežošanas pasākumi, lai kontrolētu emisijas un atbrīvošanos no materiāla, ko iegūst no ĢMM, un novērstu negadījumus.

(14)

Katrai personai, iekams tā pirmoreiz uzņemas ĢMM ierobežotu izmantošanu kādā konkrētā iekārtā, būtu jāiesniedz kompetentai iestādei attiecīgs paziņojums, lai šī iestāde varētu pārliecināties par to, ka domātā iekārta der tās darbības veikšanai tādā veidā, kas nerada briesmas cilvēku veselībai un videi.

(15)

Ir arī nepieciešams noteikt attiecīgās procedūras atsevišķiem gadījumiem, kad paziņo par specifiskiem procesiem, saistītiem ar ĢMM ierobežotu izmantošanu, ievērojot to bīstamības pakāpi.

(16)

Tādu procesu gadījumā, kas saistīti ar augstu bīstamības pakāpi, būtu nepieciešama kompetentās iestādes piekrišana.

(17)

Ierobežošanas un citi aizsardzības pasākumi, ko piemēro mikroorganismu ierobežotai izmantošanai, būtu regulāri jāpārskata.

(18)

Var tikt uzskatīts par lietderīgu apspriesties ar sabiedrību par ĢMM ierobežotu izmantošanu.

(19)

Ar cilvēkiem, kas nodarbināti mikroorganismu ierobežotas izmantošanas jomā, būtu jāapspriežas saskaņā ar attiecīgu Kopienas tiesību aktu prasībām, jo īpaši saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/54/EK (2000. gada 18. septembris) par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar bioloģisku aģentu iedarbību darba vietā (septītā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (6).

(20)

Būtu jāveic atbilstīgi pasākumi, lai katru personu, kas varētu nokļūt kādā negadījumā, informētu par visiem drošības jautājumiem.

(21)

Būtu jāsagatavo ārkārtējo pasākumu plāni, lai efektīvi novērstu negadījumu sekas.

(22)

Ja negadījums notiek, mikroorganismu lietotājam nekavējoties par to būtu jāinformē kompetentā iestāde un būtu jāizziņo informācija, kas nepieciešama šā negadījuma seku novērtēšanai un attiecīgo darbību veikšanai.

(23)

Būtu lietderīgi, ka Komisija, apspriežoties ar dalībvalstīm, noteiktu procedūru informācijas apmaiņai par negadījumiem un izveidotu šādu negadījumu reģistru.

(24)

ĢMM ierobežota izmantošana visā Kopienas teritorijā būtu jākontrolē, un šai nolūkā dalībvalstīm būtu jāsniedz Komisijai atbilstīgā informācija.

(25)

Lai ĢMM varētu uzskatīt par drošiem attiecībā uz cilvēku veselību un vidi, tiem būtu jāatbilst II pielikuma B daļā uzskaitītajiem kritērijiem. Lai ņemtu vērā biotehnoloģijas attīstības tempu, izstrādājamo kritēriju raksturu un šā saraksta ierobežoto apjomu, ir lietderīgi, ka Padome šos kritērijus pārskata un vajadzības gadījumā tos papildina, sniedzot norādes to piemērošanas atvieglošanai.

(26)

Pasākumi, kas nepieciešami šīs direktīvas īstenošanai un pielāgošanai tehniskajam progresam, būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (7).

(27)

Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro pieņemt vajadzīgos grozījumus, lai pielāgotu II, III, IV un V pielikumu tehnikas attīstībai un pielāgotu II pielikuma C daļu. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(28)

Šajā direktīva ieviestie jaunie elementi attiecas tikai uz komitejas procedūrām. Tādēļ dalībvalstīm tie nav jātransponē.

(29)

Šī direktīva nedrīkstētu skart dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem VI pielikuma B daļā minēto direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šajā direktīvā izklāstīti kopējie pasākumi ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotai izmantošanai, lai nodrošinātu cilvēku veselības un vides aizsardzību.

2. pants

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

a)

“mikroorganisms” nozīmē jebkādu mikrobioloģisko vienību, šūnu vai bezšūnu, kas ir spējīga vairot vai pārnest ģenētisko materiālu, tostarp vīrusus, viroīdus, dzīvnieku un augu šūnu kultūras;

b)

“ģenētiski modificēts mikroorganisms” (ĢMM) nozīmē mikroorganismu, kurā ģenētiskais materiāls ir izmainīts tāda veidā, kas nav dabiskā kopulācija un/vai dabiskā krustmija; saskaņā ar šo definīciju:

i)

ģenētiskā modifikācija ir vismaz tādu metožu izmantošanas rezultāts, kuras uzskaitītas I pielikuma A daļā;

ii)

tās metodes, kas ir uzskaitītas I pielikuma B daļā, neuzskata par tādām, kas rada ģenētisko modifikāciju;

c)

“ierobežota izmantošana” nozīmē jebkāda veida darbību, kurā notiek mikroorganismu ģenētiskā modificēšana vai šādi ĢMM tiek audzēti, glabāti, transportēti, iznīcināti, izņemti vai izmantoti jebkādā citā veidā un kurā tiek piemēroti īpaši ierobežošanas pasākumi, lai ierobežotu to kontaktu ar cilvēkiem un vidi, un nodrošinātu augstu drošības līmeni cilvēkiem un videi;

d)

“negadījums” nozīmē jebkādu nelaimes gadījumu, kas ir saistīts ar ievērojamu un nejaušu ĢMM izkļūšanu no kontroles to ierobežotas izmantošanas gaitā un kas var radīt briesmas cilvēku veselībai vai videi uzreiz vai pēc kāda laika;

e)

“lietotājs” nozīmē jebkuru fizisko vai juridisko personu, kas ir atbildīga par ĢMM ierobežotu izmantošanu;

f)

“paziņojums” nozīmē nepieciešamas informācijas iesniegšanu dalībvalsts kompetentajā iestādē.

3. pants

1.   Neskarot 4. panta 1. punktu, šo direktīvu nepiemēro:

a)

ja ģenētisko modifikāciju panāk, izmantojot II pielikuma A daļā uzskaitītus paņēmienus/metodes; vai

b)

ja ierobežota izmantošana ir saistīta tikai ar tādiem ĢMM veidiem, kas atbilst II pielikuma B daļā uzskaitītiem kritērijiem, kuri nosaka to nekaitīgumu cilvēku veselībai un videi. Minētie ĢMM veidi ir uzskaitīti II pielikuma C daļā.

2.   Direktīvas 4. panta 3. un 6. punktu, kā arī 5. līdz 11. pantu nepiemēro ĢMM pārvadāšanai pa autoceļiem, dzelzceļiem, iekšējiem ūdensceļiem, pa jūru vai pa gaisu.

3.   Šo direktīvu nepiemēro tādu ĢMM glabāšanai, kultivēšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai, apglabāšanai vai izmantošanai, kuri ir ieviesti tirgū saskaņā ar Direktīvu 2001/18/EK vai saskaņā ar citiem Kopienas tiesību aktiem, veicot konkrēto vides risku novērtēšanu līdzīgi tam, kā izklāstīts šajā direktīvā, ar nosacījumu, ka ĢMM ierobežota izmantošana atbilst nosacījumiem, ja tādi ir, kas formulēti piekrišanā to laišanai tirgū.

4. pants

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka tiek veikti visi vajadzīgie pasākumi, lai novērstu cilvēku veselībai un videi kaitīgas sekas, kas var rasties ĢMM ierobežotas izmantošanas dēļ.

2.   Šajā nolūkā lietotājs veic ar mikroorganismu ierobežotu izmantošanu saistīto procesu novērtēšanu attiecībā uz tiem cilvēku veselības un vides riskiem, kas to dēļ var rasties, izmantojot vismaz tos novērtēšanas parametrus un procedūru, kas noteikti III pielikuma A un B daļā.

3.   Pēc 2. punktā minētās novērtēšanas ar mikroorganismu ierobežotu izmantošanu saistītos procesus galīgi klasificē četrās kategorijās, piemērojot III pielikumā noteikto procedūru, kas dod iespēju piešķirt ierobežošanas pakāpes saskaņā ar 5. pantu:

1. kategorija

:

darbības, kas vai nu pavisam nerada riskus, vai risks, kurš to dēļ rodas, ir niecīgs, tas ir, tādas darbības, kuriem atbilst 1. pakāpes ierobežojums, lai aizsargātu cilvēku veselību, kā arī vidi.

2. kategorija

:

darbības, kas rada nelielu risku, tas ir, tādas darbības, kuriem atbilst 2. pakāpes ierobežojums, lai aizsargātu cilvēku veselību, kā arī vidi.

3. kategorija

:

darbības, kas rada mērenu risku, tas ir, tādas darbības, kuriem atbilst 3. pakāpes ierobežojums, lai aizsargātu cilvēku veselību, kā arī vidi.

4. kategorija

:

darbības, kas rada lielu risku, tas ir, tādas darbības, kuriem atbilst 4. pakāpes ierobežojums, lai aizsargātu cilvēku veselību, kā arī vidi.

4.   Ja pastāv šaubas par to, kura kategorija atbilst nodomātai mikroorganismu ierobežotai izmantošanai, piemēro stingrākus aizsargpasākumus, ja vien pietiekami pierādījumi ar kompetentās iestādes piekrišanu nepamato maigāku pasākumu piemērošanu.

5.   Veicot 2. punktā minēto novērtēšanu, īpaši ņem vērā jautājumu par atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanu. Vajadzības gadījumos īsteno nepieciešamos drošības pasākumus, lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi.

6.   Panta 2. punktā minētās novērtēšanas dokumentāriem materiāliem jāpaliek pie lietotāja un jābūt pieejamiem atbilstīgā veidā kompetentajai iestādei kā paziņojuma daļai saskaņā ar 6., 8. un 9. pantu vai pēc pieprasījuma.

5. pants

1.   Izņemot gadījumus, kad IV pielikuma 2. punkts atļauj citu pasākumu piemērošanu, lietotājs piemēro vispārīgus principus un atbilstīgus ierobežojuma pasākumus un citus aizsargpasākumus, kas noteikti IV pielikumā atkarībā no mikroorganismu ierobežotas izmantošanas kategorijas, lai tādējādi noturētu jebkādu ĢMM iedarbību uz darba vietu un vidi iespējami viszemākajā līmenī, tādā veidā garantējot augstu drošības pakāpi.

2.   Novērtējumu, kas minēts 4. panta 2. punktā, kā arī piemērojamos ierobežojuma un citus aizsargpasākumus periodiski pārskata, un to dara tūlīt, ja

a)

piemērojamie ierobežojuma pasākumi vairs nav pietiekami vai kategorija, kas piešķirta ar mikroorganismu ierobežotu izmantošanu saistītām darbībām, vairs nav pareiza; vai

b)

ir pamats aizdomām, ka šis novērtējums vairs nav atbilstīgs, vērtējot jauno zinātnisko vai tehnisko zināšanu gaismā.

6. pants

Ja ir paredzēts kādas telpas pirmoreiz lietot mikroorganismu ierobežotai izmantošanai, pirms šādas lietošanas sākuma lietotājam jāiesniedz kompetentajās iestādēs paziņojums, kas satur vismaz V pielikuma A daļā uzskaitīto informāciju.

7. pants

Pēc 6. pantā minētā paziņojuma turpmāko 1. kategorijas mikroorganismu ierobežotu izmantošanu, drīkst veikt bez papildu paziņošanas. Ierobežotas izmantošanas 1. kategorijas procesiem visu novērtējumu dokumentāriem materiāliem, kas minēti 4. panta 6. punktā, jāpaliek pie ĢMM lietotāja un jābūt pieejamiem kompetentajai iestādei pēc pieprasījuma.

8. pants

1.   Par pirmo un turpmākām reizēm, kad mikroorganismu ierobežotas izmantošanas 2. kategorijas procesu paredzēts veikt telpās, par kurām jāpaziņo saskaņā ar 6. pantu, iesniedz paziņojumu, kas satur V pielikuma B daļā uzskaitīto informāciju.

2.   Ja par šīm telpām agrāk jau paziņots sakarā ar 2. vai augstākas kategorijas mikroorganismu ierobežotas izmantošanas procesu, un visas attiecīgai atļaujai nepieciešamās prasības ir izpildītas, 2. kategorijas mikroorganismu ierobežotas izmantošanas procesu drīkst veikt uzreiz pēc jauna paziņojuma.

Atļaujas lūdzējs tomēr var arī pats pieprasīt no kompetentās iestādes lēmumu par oficiālo atļauju. Šis lēmums kompetentajai iestādei jāpieņem vēlākais 45 dienu laikā, skaitot no paziņojuma datuma.

3.   Ja par šīm telpām agrāk nav paziņots sakarā ar 2. vai augstākas kategorijas mikroorganismu ierobežotas izmantošanas procesu, 2. kategorijas procesu, ja pret to nav nekādu iebildumu no kompetentās iestādes puses, drīkst veikt 45 dienas pēc 1. punktā minētā paziņojuma iesniegšanas vai agrāk, ja kompetentā iestāde tam piekrīt.

9. pants

1.   Par pirmo un turpmākām reizēm, kad mikroorganismu ierobežotas izmantošanas 3. vai 4. kategorijas procesu paredzēts veikt telpās, par kurām jāpaziņo saskaņā ar 6. pantu, iesniedz paziņojumu, kas satur V pielikuma C daļā uzskaitīto informāciju.

2.   Mikroorganismu ierobežotas izmantošanas 3. vai augstākās kategorijas procesu nedrīkst veikt, iepriekš nesaņemot atļauju no kompetentās iestādes, kas paziņo savu lēmumu rakstiski:

a)

ne vēlāk kā 45 dienas pēc jauna paziņojuma iesniegšanas – tādu telpu gadījumā, par kurām agrāk jau paziņots sakarā ar 3. vai augstākas kategorijas mikroorganismu ierobežotas izmantošanas procesu, ja visas attiecīgai atļaujai nepieciešamas prasības ir izpildītas attiecībā uz to pašu vai augstāku mikroorganismu ierobežotas izmantošanas procesa kategoriju, nekā tam procesam, ko paredzēts veikt;

b)

ne vēlāk kā 90 dienas pēc paziņojuma iesniegšanas – pārējos gadījumos.

10. pants

1.   Dalībvalstis izraugās iestādi vai iestādes, kuru kompetencē būtu to pasākumu īstenošana, ko tās pieņem, piemērojot šo direktīvu, kā arī 6., 8. un 9. pantā minēto paziņojumu saņemšana un vērā ņemšana.

2.   Kompetentās iestādes pārbauda minēto paziņojumu atbilstību šīs direktīvas prasībām, iesniegtās informācijas precizitāti un pilnīgumu, 4. panta 2. punktā minētā novērtējuma un mikroorganismu ierobežotas izmantošanas procesa kategorijas piešķiršanas pareizumu un, vajadzības gadījumā, arī ierobežojumu pasākumu un citu aizsargpasākumu, atkritumu apsaimniekošanas un ārkārtējās darbības pasākumu pietiekamību.

3.   Vajadzības gadījumā kompetentā iestāde var:

a)

pieprasīt no lietotāja papildu informāciju vai ierosinātās mikroorganismu ierobežotas izmantošanas nosacījumu maiņu, vai arī grozīt šīs ierobežotas izmantošanas procesam (procesiem) piešķirto kategoriju. Tādā gadījumā kompetentā iestāde var pieprasīt, lai mikroorganismu ierobežota izmantošana, ja tā ir nodomāta, netiktu sākta, vai arī, ja tā jau notiek, tiktu apturēta vai pārtraukta, kamēr kompetentā iestāde nedod savu atļauju, pamatojoties uz saņemto papildu informāciju vai mainītiem ierobežotas izmantošanas nosacījumiem;

b)

ierobežot laiku, kurā mikroorganismu ierobežota izmantošana būtu atļauta, vai pakļaut to noteiktiem īpašiem nosacījumiem.

4.   Lai aprēķinātu 8. un 9. pantā minētos laikposmus, neņem vērā to laiku, kurā kompetentā iestāde:

a)

sagaida jebkuru papildu informāciju, ko tā ir pieprasījusi no paziņotāja saskaņā ar 3. punkta a) apakšpunktu, vai

b)

veic sabiedriskās domas aptauju vai apspriežas ar sabiedrību saskaņā ar 12. pantu.

11. pants

1.   Ja lietotāja rīcībā nonāk jauna informācija, kas attiecas uz mikroorganismu ierobežotu izmantošanu, vai ierobežotā izmantošanā viņš ievieš tādas pārmaiņas, kas var ievērojami ietekmēt tās izraisītus riskus, kompetento iestādi par to informē iespējami drīzāk un maina paziņojuma saturu saskaņā ar 6., 8. un 9. pantu.

2.   Ja kompetentās iestādes rīcībā vēlāk nonāk informācija, kas varētu ievērojami ietekmēt mikroorganismu ierobežotas izmantošanas izraisītus riskus, kompetentā iestāde var pieprasīt no lietotāja ierobežotās izmantošanas nosacījumu maiņu, tās apturēšanu vai pārtraukšanu.

12. pants

Ja kāda dalībvalsts uzskata par vajadzīgu, tā var veikt apspriedes ar sabiedrību par paredzētās mikroorganismu ierobežotas izmantošanas aspektiem, neskarot 18. pantu.

13. pants

1.   Kompetentās iestādes nodrošina, ka pirms mikroorganismu ierobežotas izmantošanas sākšanas:

a)

attiecībā uz procesiem, kas saistīti ar mikroorganismu ierobežotu izmantošanu, tiek sastādīts ārkārtējo pasākumu plāns, ja ierobežošanas līdzekļu bojājums var uzreiz vai pēc kāda laika radīt nopietnas briesmas cilvēkiem, kas atrodas ārpus telpām, un/vai videi, izņemot gadījumu, kad tāds ārkārtas pasākumu plāns sastādīts saskaņā ar citu Kopienas tiesību aktu prasībām;

b)

informācija par šādiem ārkārtas pasākumu plāniem, ietverot attiecīgus aizsargpasākumus, kas jāveic, pienācīgā kārtā, turklāt bez īpaša pieprasījuma, tiek darīta zināma tām organizācijām un iestādēm, kas var ciest negadījumā. Šādu informāciju atjauno ik pēc atbilstīga laikposma. Tai ir arī jābūt publiski pieejamai.

2.   Vienlaikus attiecīgās dalībvalstis dara zināmu citām attiecīgām dalībvalstīm kā pamatu visām nepieciešamām apspriedēm divpusējās attiecībās to pašu informāciju, kāda tiek izplatīta to iedzīvotājiem.

14. pants

1.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka avārijas gadījumā mikroorganismu lietotājam obligāti tūlīt par to jāpaziņo 10. pantā noteiktajai kompetentai iestādei un jāiesniedz šāda informācija:

a)

negadījuma apstākļi;

b)

attiecīgo ĢMM identitāte un daudzumi;

c)

visa informācija, kas vajadzīga, lai novērtētu negadījuma seku iedarbību uz cilvēku veselību un vidi;

d)

veiktie pasākumi.

2.   Ja informāciju iesniedz saskaņā ar 1. punktu, dalībvalstīm obligāti:

a)

jānodrošina, ka tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, un tūlīt jābrīdina katra dalībvalsts, kas varētu ciest negadījuma rezultātā;

b)

ja tas ir iespējams, jāsavāc informācija, kas vajadzīga pilnīgai notikušā negadījuma analīzei, un, vajadzības gadījumā, jāizstrādā ieteikumi līdzīgu negadījumu novēršanai nākotnē un to seku ierobežošanai.

15. pants

1.   Dalībvalstīm:

a)

jāapspriežas ar citām dalībvalstīm, kas var ciest negadījuma rezultātā, par ārkārtas pasākumu plānu nodomāto īstenošanu;

b)

iespējami drīz jāinformē Komisija par katru negadījumu, uz ko attiecas šī direktīva, paziņojot sīkākus datus par notikušā negadījuma apstākļiem, attiecīgo ĢMM identitāti un daudzumiem, veiktajiem ārkārtas pasākumiem un to efektivitāti, kā arī notikušā negadījuma analīzi, tajā iekļaujot ieteikumus par tā seku ierobežošanu un līdzīgu negadījumu novēršanu nākotnē.

2.   Komisija, apspriežoties ar dalībvalstīm, nosaka informācijas apmaiņas procedūru saskaņā ar 1. punktu. Tā arī izveido un saglabā dalībvalstīm pieejamu to notikušo negadījumu reģistru, uz ko attiecas šī direktīva, tajā iekļaujot konkrēto negadījumu cēloņu analīzi, iegūto pieredzi un pasākumus, kas veikti, lai novērstu līdzīgus negadījumus nākotnē.

16. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka to kompetentās iestādes organizē inspekcijas un citus kontroles pasākumus, lai nodrošinātu, ka lietotāji izpilda šīs direktīvas prasības.

17. pants

1.   Katra gada beigās dalībvalstis nosūta Komisijai kopsavilkuma ziņojumu par mikroorganismu ierobežotas izmantošanas 3. un 4. kategorijas procesiem, par kuriem paziņots šā gada laikā saskaņā ar 9. pantu, iekļaujot šo ierobežotas izmantošanas procesu aprakstu, to mērķi un ar tiem saistītus riskus.

2.   Ik pēc trim gadiem dalībvalstis nosūta Komisijai kopsavilkuma ziņojumu par savu pieredzi, kas iegūta darbā ar šo direktīvu, un pirmoreiz to nosūta 2003. gada 5. jūnijā.

3.   Ik pēc trim gadiem Komisija publicē kopsavilkumu, kas pamatojas uz 2. punktā minētajiem ziņojumiem, un pirmoreiz to publicē 2004. gada 5. jūnijā.

4.   Komisija var publicēt vispārējo statistisko informāciju par šīs direktīvas īstenošanu un ar to saistītiem jautājumiem, ja vien tā nesatur datus, kas varētu kaitēt lietotāja konkurences pozīcijām.

18. pants

1.   Ja kādas informācijas izpaušana ietekmē vienu vai vairākus punktus, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/4/EK (2003. gada 28. janvāris) par vides informācijas pieejamību sabiedrībai 4. panta 2. punktā (8), paziņotājs var norādīt, kāda informācija paziņojumos, ko viņš iesniedz saskaņā ar šo direktīvu, būtu jāuzskata par konfidenciālu. Tādos gadījumos jāiesniedz pārbaudāmi pierādījumi.

Kompetentā iestāde pēc apspriešanās ar paziņotāju izlemj, kāda informācija tiks uzskatīta par konfidenciālu, un savu lēmumu dara zināmu paziņotājam.

2.   Nekādā gadījumā par konfidenciālu nedrīkst uzskatīt šādu informāciju, ja to iesniedz saskaņā ar 6., 8. vai 9. pantu:

a)

izmantojamo ĢMM vispārīgās īpašības, paziņotāja vārds un adrese, kā arī izmantošanas vieta;

b)

ierobežotas izmantošanas kategorija un ierobežošanas līdzekļi;

c)

paredzamo seku, jo īpaši cilvēku veselībai un videi kaitīgu seku, novērtējums.

3.   Komisija un dalībvalstu kompetentās iestādes neizpauž trešām personām nekādu informāciju, kas saskaņā ar 1. punkta otro daļu tiek uzskatīta par konfidenciālu un kas tām ir paziņota vai citā veidā iesniegta saskaņā ar šo direktīvu, kā arī aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz saņemtiem datiem.

4.   Ja jebkāda iemesla dēļ paziņotājs atsauc savu paziņojumu, kompetentai iestādei jārespektē iesniegtās informācijas konfidencialitāte.

19. pants

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus saistībā ar II, III, IV un V pielikuma pielāgošanu tehnikas attīstībai un II pielikuma C daļas pielāgošanu, pieņem saskaņā ar 20. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

20. pants

1.   Komisijai palīdz komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

21. pants

Direktīvu 90/219/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar VI pielikuma A daļā minētajiem aktiem, atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem VI pielikuma B daļā minēto direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu VII pielikumā.

22. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

23. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2009. gada 6. maijā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. KOHOUT


(1)  OV C 162, 25.6.2008., 85. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2008. gada 21. oktobra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2009. gada 30. marta Lēmums.

(3)  OV L 117, 8.5.1990., 1. lpp.

(4)  Sk. VI pielikuma A daļu.

(5)  OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp.

(6)  OV L 262, 17.10.2000., 21. lpp.

(7)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(8)  OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.


I PIELIKUMS

A   DAĻA

Šīs direktīvas 2. panta b) punkta i) apakšpunktā minētās ģenētiskās modificēšanas metodes inter alia ir šādas:

1.

Nukleīnskābes krustmijas metode, kas saistīta ar ģenētiskā materiāla jaunu kombināciju izveidošanu, ārpus organisma jebkādā veidā iegūtas nukleīnskābes molekulas iespraužot vīrusā, bakteriālajā plazmīdā vai citā vektoru sistēmā, un tās iekļaujot saimnieka organismā, kurā tās dabā nav sastopamas, bet kurā tās ir spējīgas turpināt vairoties.

2.

Metodes, kas saistītas ar ārpus mikroorganisma sagatavotā iedzimtības materiāla tiešu ievadīšanu mikroorganismā, tostarp mikroinjekcija, makroinjekcija un mikroinkapsulācija.

3.

Šūnu saplūšanas vai hibridizācijas metode, ja dzīvas šūnas ar jaunu ģenētiskā iedzimtības materiāla kombinējumu tiek veidotas, divām vai vairākām šūnām saplūstot tādā veidā, kas dabā nav sastopams.

B   DAĻA

Šīs direktīvas 2. panta b) punkta ii) apakšpunktā minētās metodes, ko neuzskata par tādām, kas izraisa ģenētisko modifikāciju, ar nosacījumu, ka tās nav saistītas ar nukleīnskābes molekulu izmantošanu, kuras radušās krustmijas rezultātā, vai ĢMM izmantošanu, kuri iegūti, lietojot paņēmienus/metodes, kas ir atšķirīgas no tām, kuras izslēdz II pielikuma A daļa:

1)

in vitro apaugļošana;

2)

dabiskie procesi, piemēram, konjugācija, transdukcija, transformācija;

3)

poliploidālā indukcija.


II PIELIKUMS

A   DAĻA

Ģenētiskās modificēšanas paņēmieni vai metodes, kas jāizslēdz no šīs direktīvas jomas, ar nosacījumu, ka tās nav saistītas ar nukleīnskābes molekulu izmantošanu, kuras radušās krustmijas rezultātā, vai ĢMM izmantošanu, kuri atšķiras no tiem, ko rada, izmantojot vienu vai vairākus turpmāk uzskaitītus paņēmienus/metodes:

1.

Mutaģenēze.

2.

Prokariotu sugu, kas apmainās ar ģenētisko materiālu zināmu fizioloģisku procesu ceļā, šūnu saplūšana (tostarp protoplastu saplūšana).

3.

Jebkādu eikariotu sugu šūnu saplūšana (tostarp protoplastu saplūšana), ietverot hibridomu radīšanu un augu šūnu saplūšanu.

4.

Pašklonēšanās, kas nozīmē nukleīnskābes kombināciju izņemšanu no organisma šūnas, kam var sekot vai nesekot šīs nukleīnskābes (vai tās sintētiska ekvivalenta) visas molekulas vai tās daļas atkārtotā iespraukšana, ar iepriekšējām enzimātiskās vai mehāniskās apstrādes stadijām vai bez tām, tās pašas sugas šūnās vai filoģenētiski tuvu radnieciskās sugas šūnās, kas var apmainīties ar ģenētisko materiālu dabisku fizioloģisku procesu ceļā, ja šādā veidā radītais mikroorganisms nevar izraisīt cilvēku, dzīvnieku vai augu saslimšanu.

Pašklonēšanās var ietvert krustmijas rezultātā radušos vektoru izmantošanu ar ilgstošu drošas lietošanas vēsturi konkrētajos mikroorganismos.

B   DAĻA

Kritēriji, kas nosaka ĢMM drošību cilvēku veselībai un videi

Šajā pielikumā izklāstīti vispārīgie kritēriji, kas nosaka ĢMM tipu drošumu cilvēku veselībai un videi, kā arī to piemērotību iekļaušanai C daļā. Piezīmes attiecībā uz tehniskajiem norādījumiem var izstrādāt saskaņā ar 20. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru, lai sekmētu šā pielikuma īstenošanu un skaidrošanu.

1.   Ievads

Šo direktīvu neattiecina uz ĢMM tipiem, kas saskaņā ar 20. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru ir uzskaitīti II pielikuma C daļā. Katru ĢMM sarakstā iekļauj atsevišķi, un šo direktīvu neattiecina tikai uz skaidri norādītiem ĢMM. Svītro tikai tos ĢMM, ko ierobežoti izmanto tā, kā noteikts 2. panta c) punktā. To nepiemēro ĢMM apzinātā izlaišanā. Attiecībā uz ĢMM, kas uzskaitīti C daļā, jāpierāda to atbilstība turpmāk norādītajiem kritērijiem.

2.   Vispārīgi kritēriji

2.1.   Celma verifikācija/autentiskuma noteikšana

Precīzi jānosaka celma identitāte. Modifikācijām jābūt zināmām un pārbaudītām.

2.2.   Dokumentāri apstiprināti drošības pierādījumi

Jāsniedz dokumentāri apstiprināti organismu drošības pierādījumi.

2.3.   Ģenētiskā stabilitāte

Ja nestabilitāte var nelabvēlīgi ietekmēt drošību, tad ir jāsniedz stabilitātes pierādījumi.

3.   Īpaši kritēriji

3.1.   Nepatogēniskums

ĢMM nedrīkst izraisīt slimības vai nodarīt ļaunumu cilvēku, augu vai dzīvnieku veselībai. Patogēniskums ietver gan toksisko iedarbību, gan arī alergēniskumu, tādēļ ĢMM jābūt:

3.1.1.   Netoksiskiem

ĢMM ģenētiskā modificēšana nedrīkst palielināt toksisko iedarbību, kā arī tiem nedrīkst būt toksisku īpašību.

3.1.2.   Nealergēniskiem

ĢMM ģenētiskā modificēšana nedrīkst palielināt alergēniskumu, kā arī tiem nedrīkst būt alergēnisku īpašību, jo īpaši tādu, kas ir salīdzināmas ar to mikroorganismu alergēniskumu, kas norādīti Direktīvā 2000/54/EK.

3.2.   Kaitīgu papildu aģentu neesamība

ĢMM nedrīkst saturēt kaitīgus papildu aģentus, piemēram, citus aktīvus vai latentus mikroorganismus līdztekus vai pašā ĢMM, kas spēj kaitēt cilvēku veselībai un videi.

3.3.   Ģenētiskā materiāla pārnešana

Modificētais ģenētiskais materiāls nedrīkst būt kaitīgs tā pārnešanas gadījumā, nedz arī pats pāriet vai būt pārnesams biežāk nekā pārējie recipientu vai vecāku mikroorganismu gēni.

3.4.   Vides drošība ievērojamas un neparedzētas izlaišanas gadījumā

ĢMM nedrīkst tūlīt vai pēc kāda laika kaitīgi iedarboties uz vidi, ja notiek avārija, kas saistīta ar ievērojamu un neparedzētu izlaišanu.

Tādus ĢMM, kas neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, nedrīkst iekļaut C daļā.

C   DAĻA

ĢMM veidi, kas atbilst B daļā uzskaitītiem kritērijiem:

… (šīs daļas satura sagatavošana jāpabeidz saskaņā ar 20. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru)


III PIELIKUMS

principi, kas jāievēro, veicot 4. panta 2. punktā minēto novērtēšanu

Šajā pielikumā vispārējā veidā aprakstīti izskatāmie parametri un procedūra, kas jāievēro, veicot 4. panta 2. punktā minēto novērtēšanu. Piezīmes attiecībā uz tehniskajiem norādījumiem (1) var izstrādāt saskaņā ar 20. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru, lai sekmētu šā pielikuma īstenošanu un skaidrošanu, jo īpaši attiecībā uz B iedaļu.

A.   Novērtēšanas parametri

1.

Par potenciāli kaitīgām būtu jāuzskata šādas sekas:

cilvēku slimības, tai skaitā alerģiskas vai toksiska izpausmes,

dzīvnieku vai augu slimības,

kaitīgas sekas, kas rodas tādēļ, ka nav iespējams ārstēt slimību vai nodrošināt efektīvu profilaksi,

kaitīgas sekas, ko rada mikroorganismu nonākšana vidē un izplatīšanās,

kaitīgas sekas, ko rada iespraustā ģenētiskā materiāla dabiska pārnešana uz citiem organismiem.

2.

Šīs direktīvas 4. panta 2. punktā minētajam novērtējumam būtu jāpamatojas uz šādiem datiem:

a)

visu veidu potenciāli kaitīgo seku identificēšana, jo īpaši tādu, kas saistīti ar:

i)

recipientu mikroorganismu;

ii)

iesprausto ģenētisko materiālu (kas paņemts no donora organisma);

iii)

vektoru;

iv)

donoru mikroorganismu (ja operācijas gaitā donors mikroorganisms tiek izmantots);

v)

radīto ĢMM;

b)

darbības raksturs;

c)

potenciāli kaitīgo seku smagums;

d)

potenciāli kaitīgo seku iestāšanos varbūtība.

B.   Procedūra

3.

Novērtēšanas procesa pirmajā posmā būtu jānosaka recipienta un, vajadzības gadījumā, arī donora mikroorganisma kaitīgās īpašības un visas kaitīgas īpašības, kas saistītas ar vektoru vai iesprausto materiālu, ietverot jebkādas recipienta pastāvošo īpašību izmaiņas.

4.

Par derīgiem iekļaušanai 1. kategorijā pēc 4. panta 3. punktā dotās definīcijas vispār būtu uzskatāmi tikai ĢMM ar šādām īpašībām:

i)

recipienta vai vecāku mikroorganisms neizraisa cilvēku, dzīvnieku vai augu slimības (2);

ii)

vektora un iesprauduma raksturs ir tāds, ka tie nepiešķir ĢMM fenotipu, kas ir spējīgs izraisīt cilvēku, dzīvnieku vai augu slimības (2), vai var radīt videi kaitīgas sekas;

iii)

ĢMM neizraisa cilvēku, dzīvnieku vai augu slimības (2) un nerada videi kaitīgas sekas.

5.

Lai iegūtu informāciju, kas nepieciešama šī procesa īstenošanai, lietotājs var vispirms ņemt vērā attiecīgus Kopienas tiesību aktus (jo īpaši – Direktīvu 2000/54/EK). Var izskatīt arī starptautisko vai dalībvalstu organizāciju (piemēram, Pasaules Veselības organizācijas, nacionālo veselības institūtu) noteiktās klasifikācijas shēmas un to pārmaiņas, kas saistītas ar zinātniskiem jaunatklājumiem un tehnikas attīstību.

Šīs shēmas attiecas uz dabiskiem mikroorganismiem un tādēļ parasti pamatojas uz mikroorganismu spējām izraisīt cilvēku, dzīvnieku vai augu slimības, kā arī uz izraisīto slimību smagumu un pārnešanas iespēju. Direktīva 2000/54/EK klasificē mikroorganismus, kā bioloģiskus aģentus, četrās risku kategorijās, pamatojoties uz to iespējamo iedarbību uz veselu pieaugušu cilvēku. Šīs riska kategorijas var izmantot kā pamatnorādes, lai mikroorganismu ierobežotas izmantošanas darbības sadalītu četrās riska kategorijās, kas minētas 4. panta 3. punktā. Mikroorganismu lietotājs var ņemt vērā arī klasifikācijas shēmas, kuru pamatā ir augu un dzīvnieku patogēni (šādas shēmas parasti nosaka katrā valstī atsevišķi). Visas iepriekš minētās klasifikācijas shēmas dod tikai pagaidu norādījumu par konkrētas darbības riska kategoriju un par attiecīgu ierobežojumu un kontroles pasākumu kompleksu.

6.

Bīstamības noteikšanas procesā, ko veic saskaņā ar 3. līdz 5. punktu, būtu jānosaka ar ĢMM izmantošanu saistītā riska pakāpe.

7.

Pēc tam būtu jāatlasa ierobežojumu pasākumi un citi aizsargpasākumi, pamatojoties uz riska pakāpi, kas saistīta ar ĢMM, vienlaikus izskatot:

i)

vides īpašības, kas var nokļūt mikroorganismu iedarbībā (piemēram, vai vidē, kas var nokļūt ĢMM iedarbībā, pastāv zināmas biotas, ko mikroorganismi, kurus lieto ierobežotas izmantošanas procesā, var negatīvi ietekmēt);

ii)

procesa īpašības (piemēram, tā mērogu un/vai raksturu);

iii)

jebkādas nestandarta operācijas (piemēram, dzīvnieku inokulācija ar ĢMM; iekārtu lietošana, kas var radīt aerosolus).

Attiecībā uz konkrēto darbību pēc i) līdz iii) apakšpunkta izskatīšanas ar ĢMM saistītā riska pakāpe, kas ir noteikta saskaņā ar 6. punktu, var palielināties, samazināties vai palikt nemainīga.

8.

Analīzes, ko veic tā, kā ir aprakstīts augstāk, gala rezultāts ir darbības iedalīšana vienā no 4. panta 3. punktā aprakstītajām kategorijām.

9.

Mikroorganismu ierobežotās izmantošanas galīgā klasifikācija būtu jāapstiprina, pārskatot 4. panta 2. punktā minēto pabeigto novērtējumu.


(1)  Skatīt Komisijas Lēmumu 2000/608/EK (2000. gada 27. septembris) par riska novērtējuma metodiskām norādēm, kas paredzētas III pielikumā Direktīvai 90/219/EEK par ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu (OV L 258, 12.10.2000., 43. lpp.).

(2)  Tas attiecas uz dzīvniekiem un augiem tikai tajā vidē, kas var nokļūt mikroorganismu iedarbībā.


IV PIELIKUMS

IEROBEŽOJUMU PASĀKUMI UN CITI AIZSARGPASĀKUMI

Vispārīgi principi

1.

Šajās tabulās parādītas parastās minimālās prasības un pasākumi, kas ir nepieciešami katrā ierobežošanas pakāpē.

Ierobežošanu panāk, arī izmantojot pozitīvo darba pieredzi, mācīšanos, ierobežojumu ierīces un īpašas konstrukcijas iekārtas. Veicot jebkādas darbības, kas saistītas ar ĢMM izmantošanu, piemēro pozitīvās pieredzes principus darbā ar mikrobioloģiskiem preparātiem, kā arī šādus darba drošības un higiēnas principus:

i)

saglabāt visu veidu ĢMM iedarbību uz darba vietu un vidi iespējami viszemākajā līmenī;

ii)

veikt tehniskās kontroles pasākumus mikroorganismu avota tuvumā, vajadzības gadījumā papildinot šos pasākumus ar attiecīgām aizsargtērpu un iekārtām personāla aizsardzībai;

iii)

veikt kontroles ierīču un iekārtu atbilstīgās pārbaudes un tehnisko ekspluatāciju;

iv)

ja vajadzīgs, veikt dzīvotspējīgu mikroorganismu klātbūtnes pārbaudes ārpus primārā fiziskā ierobežojuma;

v)

nodrošināt atbilstīgas mācības personālam;

vi)

vajadzības gadījumā izveidot bioloģiskās drošības komitejas vai apakškomitejas;

vii)

vajadzības gadījumā personāla drošības nolūkos izstrādāt un ieviest vietējos labas prakses noteikumus;

viii)

vajadzības gadījumā izlikt bioloģiskā apdraudējuma zīmes;

ix)

nodrošināt personālu ar mazgāšanās un neitralizācijas ierīcēm;

x)

veikt attiecīgo datu reģistrēšanu;

xi)

darba telpās aizliegt ēšanu, dzeršanu, smēķēšanu, kosmētikas lietošanu vai cilvēku uzturam paredzēto pārtikas produktu glabāšanu;

xii)

aizliegt mutes pipešu izmantošanu;

xiii)

ja tas vajadzīgs drošības garantēšanai, nodrošināt standarta darba operāciju procedūru sagatavošanu rakstveidā;

xiv)

ĢMM izliešanas gadījumam glabāt efektīvus dezinfekcijas līdzekļus un būt gataviem veikt paredzētās dezinficēšanas procedūras;

xv)

vajadzības gadījumā nodrošināt piesārņoto laboratorijas ierīču un materiālu drošu glabāšanu.

2.

Tabulu nosaukumi norāda uz to saturu:

 

I A tabulā parādītas minimālās prasības par darbībām laboratorijā.

 

I B tabulā parādīti papildinājumi un izmaiņas I A tabulā darbībām siltumnīcā/audzētavā, kas saistītas ar ĢMM izmantošanu.

 

I C tabulā parādīti papildinājumi un izmaiņas I A tabulā darbībām ar dzīvniekiem, kas saistītas ar ĢMM izmantošanu.

 

II tabulā parādītas minimālas prasības darbiem, kas nav laboratorijas darbības.

Dažos konkrētos gadījumos varētu būt nepieciešams piemērot vienādas pakāpes pasākumu apvienojumu no I A tabulas un II tabulas.

Dažos gadījumos lietotāji ar kompetentās iestādes piekrišanu drīkst nepiemērot instrukcijas, kas atbilst konkrētajai ierobežošanas pakāpei, vai apvienot divām dažādām pakāpēm atbilstīgās instrukcijas.

Šajās tabulās “pēc izvēles” nozīmē, ka lietotājs drīkst veikt šos pasākumus atsevišķos gadījumos, atkarībā no novērtējuma, kas minēts 4. panta 2. punktā.

3.

Šā pielikuma īstenošanas kārtībā dalībvalstis, lai panāktu savu prasību skaidrību, var papildus iekļaut še turpmāk parādītajās tabulās 1. un 2. punktā izklāstītus vispārīgus principus.

I A   tabula

Ierobežošanas un citi aizsargpasākumi laboratorijas darbībām

Instrukcijas

Ierobežošanas pakāpes

1

2

3

4

1

Laboratorijas telpas: izolācija (1)

Nav obligāta

Nav obligāta

Obligāta

Obligāta

2

Laboratorija: noblīvējuma iespēja izkvēpināšanas veikšanai

Nav obligāta

Nav obligāta

Obligāta

Obligāta

Aprīkojums

3

Virsmas, izturīgas pret ūdeni, skābēm, sārmiem, šķīdinātājiem, dezinfekcijas un neitralizācijas līdzekļiem un viegli tīrāmas

Obligātas (laboratorijas galds)

Obligātas (laboratorijas galds)

Obligātas (laboratorijas galds, grīda)

Obligātas (laboratorijas galds, grīda, griesti, sienas)

4

Ieeja laboratorijā caur gaisa slūžām (2)

Nav obligāta

Nav obligāta

Pēc izvēles

Obligāta

5

Gaisa spiediens mazāks par atmosfēras spiedienu

Nav obligāts

Nav obligāts

Obligāts, izņemot (3)

Obligāts

6

Laboratorijas izplūdes un ieplūdes gaiss izlaižams caur HEPA  (4)filtriem ar augsti efektīvām aizsargvielām

Nav obligāts

Nav obligāts

Obligāts (HEPA– izplūdes gaisam, izņemot (3))

Obligāts (HEPA– ieplūdes un izplūdes gaisam (5))

7

Mikrobioloģiskās drošības postenis

Nav obligāts

Pēc izvēles

Obligāts

Obligāts

8

Autoklāvs

Objekta teritorijā

Objekta ēkā

Speciāli piemērots (6)

Laboratorijā = ar divām lūkām

Darba organizācija

9

Piekļuves ierobežojumi

Nav obligāta

Obligāta

Obligāta

Obligāta

10

Bioloģiskā apdraudējuma zīmes izlikšana uz durvīm

Nav obligāta

Obligāta

Obligāta

Obligāta

11

Speciālie pasākumi aerosolu izplatīšanas kontrolei

Nav obligāti

Obligāti, lai minimizētu

Obligāti, lai novērstu

Obligāti, lai novērstu

13

Duša

Nav obligāta

Nav obligāta

Pēc izvēles

Obligāta

14

Aizsargtērps

Piemērots aizsargtērps

Piemērots aizsargtērps

Piemērots aizsargtērps un (pēc izvēles) aizsargapavi

Pilnīga apģērba un apavu nomaiņa pirms ieejas un izejas no telpām

15

Cimdi

Nav obligāti

Pēc izvēles

Obligāti

Obligāti

18

Efektīvā vektora kontrole (piemēram, attiecībā uz grauzējiem un insektiem)

Pēc izvēles

Obligāta

Obligāta

Obligāta

Atkritumu apsaimniekošana

19

ĢMM dezaktivācija izlietņu vai drenāžas un dušu vai līdzīgos notekūdeņos

Nav obligāta

Nav obligāta

Pēc izvēles

Obligāta

20

ĢMM dezaktivācija piesārņotajā materiālā un atkritumos

Pēc izvēles

Obligāta

Obligāta

Obligāta

Citi pasākumi

21

Laboratorijā jāizmanto tikai tai piederošās iekārtas

Nav obligāts

Nav obligāts

Pēc izvēles

Obligāts

23

Jāiekārto novērošanas logs vai alternatīva ierīce, kas ļauj iespēju redzēt strādājošos

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Obligāts


I B   tabula

Ierobežojumu pasākumi un citi aizsargpasākumi siltumnīcām un audzētavām

Termini “siltumnīca” un “audzētava” apzīmē būvi ar sienām, jumtu un grīdu, kas ir projektēta un tiek lietota galvenokārt augu audzēšanai kontrolējamā un aizsargātajā vidē.

Piemēro visus I A tabulas noteikumus ar šādiem papildinājumiem/izmaiņām:


Instrukcijas

Ierobežošanas pakāpes

1

2

3

4

Ēka

1

Siltumnīca: pastāvīga būve (7)

Nav obligāta

Obligāta

Obligāta

Obligāta

Aprīkojums

3

Ieeja caur nodalītām telpām ar divām aizslēdzamām durvīm

Nav obligāta

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Obligāta

4

Piesārņoto notekūdeņu kontrole

Pēc izvēles

Obligāta, lai minimizētu (8) noplūdi

Obligāta, lai novērstu noplūdi

Obligāta, lai novērstu noplūdi

Darba organizācija

6

Nevēlamo sugu, piemēram, insektu, grauzēju, posmkāju iekļūšanas kontroles līdzekļi

Obligāti

Obligāti

Obligāti

Obligāti

7

Dzīva materiāla pārnešanas procedūras starp siltumnīcu/audzētavu, aizsargtelpām un laboratoriju nodrošina ĢMM izplatīšanas kontroli

Jānodrošina izplatīšanas minimizācija

Jānodrošina izplatīšanas minimizācija

Jānodrošina izplatīšanas novēršana

Jānodrošina izplatīšanas novēršana


I C   tabula

Ierobežojuma līdzekļi un citi aizsargpasākumi darbībām dzīvnieku nodaļās

Piemērojami visi I A tabulas noteikumi ar šādiem papildinājumiem vai labojumiem:


Instrukcijas

Ierobežošanas pakāpes

1

2

3

4

Telpas

1

Dzīvnieku nodaļas izolācija (9)

Pēc izvēles

Obligāti

Obligāti

Obligāti

2

Dzīvnieku novietnes (10) atdalītas ar slēdzamām durvīm

Pēc izvēles

Obligāti

Obligāti

Obligāti

3

Dzīvnieku novietnes konstruētas tā, lai veicinātu dezinfekciju (ūdensizturīgi un viegli mazgājami materiāli būriem u. c.)

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Obligāti

Obligāti

4

Grīda un/vai sienas viegli mazgājamas

Pēc izvēles

Obligāti (grīdai)

Obligāti (grīdai un sienām)

Obligāti (grīdai un sienām)

5

Dzīvnieki tiek turēti piemērotos norobežojumos, piemēram, būros, aizgaldos vai tvertnēs

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

6

Izolatoru filtri vai izolēta telpa (11)

Nav obligāti

Pēc izvēles

Obligāti

Obligāti


II   tabula

Ierobežojumu pasākumi un citi aizsargpasākumi citām darbībām

Instrukcijas

Ierobežošanas pakāpes

1

2

3

4

Vispārīgās prasības

1

Dzīvotspējīgi mikroorganismi jāierobežo sistēmā, kas nodala procesu no vides (slēgtā sistēmā)

Pēc izvēles

Obligāti

Obligāti

Obligāti

2

Slēgtās sistēmas izplūdes gāzu kontrole

Nav obligāta

Obligāta, lai minimizētu izplatīšanos

Obligāta, lai novērstu izplatīšanos

Obligāta, lai novērstu izplatīšanos

3

Aerosolu kontrole paraugu ņemšanas gaitā, materiāla papildināšanas gaitā slēgtā sistēmā vai materiāla pārnešanas gaitā uz citu slēgto sistēmu

Pēc izvēles

Obligāta, lai minimizētu izplatīšanos

Obligāta, lai novērstu izplatīšanos

Obligāta, lai novērstu izplatīšanos

4

Kultūras šķidrumu apjoma dezaktivācija pirms izņemšanas no slēgtās sistēmas

Pēc izvēles

Obligāta, izmantojot pārbaudītus līdzekļus

Obligāta, izmantojot pārbaudītus līdzekļus

Obligāta, izmantojot pārbaudītus līdzekļus

5

Blīvējumiem jābūt izprojektētiem tā, lai minimizētu vai novērstu mikroorganismu izlaišanu

Īpašas prasības nepiemēro

Jā, lai minimizētu izplatīšanos

Jā, lai novērstu izplatīšanos

Jā, lai novērstu izplatīšanos

6

Kontrolējamām telpām jābūt izprojektētām tādā veidā, lai tās spētu noturēt visa slēgtās sistēmas apjoma noplūdi

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Obligāti

Obligāti

7

Kontrolējamās telpās jābūt noblīvējuma iespējai, lai varētu veikt izkvēpināšanu

Nav obligāti

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Obligāti

Aprīkojums

8

Ieeja caur gaisa slūžām

Nav obligāta

Nav obligāta

Pēc izvēles

Obligāta

9

Virsmas izturīgas pret ūdeni, skābēm, sārmiem, šķīdinātājiem, dezinfekcijas un neitralizācijas līdzekļiem un viegli tīrāmas

Obligātas (laboratorijas galds, ja tāds ir)

Obligātas (laboratorijas galds, ja tāds ir)

Obligātas (laboratorijas galds, ja tāds ir, grīda)

Obligātas (laboratorijas galds, grīda, griesti, sienas)

10

Īpaši pasākumi kontrolējamo telpu pietiekamai ventilācijai, lai minimizētu gaisa piesārņošanu

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Pēc izvēles

Obligāti

11

Gaisa spiedienam kontrolējamās telpās jābūt mazākam par atmosfēras spiedienu

Nav obligāti

Nav obligāti

Pēc izvēles

Obligāti

12

Kontrolējamo telpu izplūdes un ieplūdes gaiss jāizlaiž caur HEPA filtriem

Nav obligāti

Nav obligāti

Obligāti (attiecībā uz izplūdes gaisu; ieplūdes gaisu filtrēt nav obligāti)

Obligāti (attiecībā kā uz ieplūdes, tā arī uz izplūdes gaisu)

Darba organizācija

13

Slēgtām sistēmām jāatrodas kontrolējamās telpās

Nav obligāti

Pēc izvēles

Obligāti

Obligāti

14

Ieeja telpās atļauta tikai piederošām personām

Nav obligāti

Obligāti

Obligāti

Obligāti

15

Jābūt izliktām bioloģiskā apdraudējuma zīmēm

Nav obligāti

Obligāti

Obligāti

Obligāti

17

Pirms aiziešanas no kontrolējamām telpām personālam jāiet dušā

Nav obligāti

Nav obligāti

Pēc izvēles

Obligāti

18

Personālam jāvalkā aizsargtērps

Obligāti (darba apģērbs)

Obligāti (darba apģērbs)

Obligāti

Pilnīga pārģērbšanās pirms aiziešanas un ieiešanas

Atkritumu apsaimniekošana

22

ĢMM dezaktivācija izlietņu, dušu un citu līdzīgo ierīču notekūdeņos

Nav obligāta

Nav obligāta

Pēc izvēles

Obligāta

23

ĢMM dezaktivācija piesārņotajā materiālā un atkritumos, tostarp procesa notekūdeņos pirms galīgās izmešanas

Pēc izvēles

Obligāti, izmantojot pārbaudītus līdzekļus

Obligāti, izmantojot pārbaudītus līdzekļus

Obligāti, izmantojot pārbaudītus līdzekļus


(1)  

Izolācija= laboratorija ir nodalīta no citām telpām tajā pašā ēkā vai atrodas atsevišķā ēkā.

(2)  

Gaisa slūžas ieeja= jānodrošina caur gaisa slūžām, kas ir no laboratorijas izolēta kamera. Gaisa slūžu tīrajai pusei jābūt nodalītai no ierobežotas iekļūšanas puses ar pārģērbšanas vai dušas telpām un, vēlams, arī ar aizslēdzamām durvīm.

(3)  Operācijas, kuru gaitā pārnešana nenotiek pa gaisu.

(4)  

HEPA= High efficiency particulate air filter (augstas efektivitātes daļiņu filtrs).

(5)  Ja izmanto vīrusus, ko neaiztur HEPA filtri, izplūdes gaisam jāpiemēro papildu prasības.

(6)  Izmantojot pārbaudītās procedūras, kas ļauj droši pārnest materiālu uz autoklāvu ārpus laboratorijas un nodrošina ekvivalento aizsardzības pakāpi.

(7)  Siltumnīca ir pastāvīga būve ar ūdensnecaurlaidīgu jumta pārklājumu, kas atrodas laukumā ar slīpumu, lai novērstu nokrišņu ūdeņu iekļūšanu, un kam ir automātiski aizslēdzamas durvis.

(8)  Ja pārnešana var notikt caur augsni.

(9)  

Dzīvnieku nodaļa: ēka vai atsevišķa ēkas daļa, kurā ir dzīvnieku novietnes un citas telpas, kā ģērbtuves, dušas, autoklāvi, barības noliktavas utt.

(10)  

Dzīvnieku novietne: telpa, ko parasti izmanto, lai izmitinātu lauksaimniecība, vaislas vai izmēģinājumu dzīvniekus, vai arī telpa, ko izmanto, lai veiktu nelielas ķirurģiskas procedūras.

(11)  

Izolatori: caurspīdīgas kastes, kurās būrī vai ārpus tā tur mazus dzīvniekus; lieliem dzīvniekiem būtu piemērotākas izolētas telpas.


V PIELIKUMS

Informācija, kas vajadzīga 6., 8. un 9. pantā minētajā paziņojumā

A   DAĻA

Informācija, kas vajadzīga 6. pantā minētajā paziņojumā:

lietotāja (lietotāju) vārdi, tostarp to, kas atbild par uzraudzību un drošību,

informācija par to personu profesionālo izglītību un kvalifikāciju, kuras atbildīgas par uzraudzību un drošību,

sīki dati par visām bioloģiskām komitejām vai apakškomitejām,

objekta adrese un vispārējs apraksts,

veicamā darba būtības apraksts,

mikroorganismu ierobežotās izmantošanas kategorija,

tikai 1. kategorijas ierobežotai izmantošanai – 4. panta 2. punktā minētā novērtējuma kopsavilkums un informācija par atkritumu apsaimniekošanu.

B   DAĻA

Informācija, kas vajadzīga 8. pantā minētajā paziņojumā:

6. pantā minētā paziņojuma iesniegšanas datums,

par uzraudzību un drošību atbildīgo personu vārdi un informācija par viņu profesionālo izglītību un kvalifikāciju,

dati par izmantoto recipienta, donora un/vai vecāku mikroorganismu (mikroorganismiem) un, vajadzības gadījumā, par izmantoto saimnieka un vektora sistēmu (sistēmām),

mikroorganisma modifikācijā (modifikācijās) izmantotā ģenētiskā materiāla (materiālu) avots (avoti) un paredzēta funkcija (funkcijas),

ĢMM identitāte un īpašības,

mikroorganismu ierobežotās izmantošanas mērķis un gaidāmie rezultāti,

aptuveni kultūras apjomi, kas tiks izmantoti,

piemērojamo ierobežojuma pasākumu un citu aizsargpasākumu apraksts, tostarp informācija par atkritumu apsaimniekošanu, ietverot datus par atkritumiem, kas var rasties, par to apstrādi, galīgo formu un galamērķi,

4. panta 2. punktā minētā novērtējuma kopsavilkums,

informācija, kas nepieciešama kompetentajai iestādei, lai novērtētu visus ārkārtas darbības plānus, ja tādi ir obligāti saskaņā ar 13 panta 1. punktu.

C   DAĻA

Informācija, kas vajadzīga 9. pantā minētajā paziņojumā:

a)

6. pantā minētā paziņojuma iesniegšanas datums,

par uzraudzību un drošību atbildīgo personu vārdi un informācija par viņu mācīšanu un kvalifikāciju;

b)

izmantojamais recipienta vai vecāku mikroorganisms (mikroorganismi),

izmantojamā saimnieka un vektora sistēma (sistēmas), vajadzības gadījumā,

mikroorganisma modifikācijā (modifikācijās) izmantotā ģenētiskā materiāla (materiālu) avots (avoti) un paredzēta funkcija (funkcijas),

ĢMM identitāte un īpašības,

izmantojamie kultūras apjomi;

c)

piemērojamo ierobežojuma pasākumu un citu aizsargpasākumu apraksts, tostarp informācija par to atkritumu apsaimniekošanu, ietverot datus par atkritumu veidu un formu, kuri var rasties, par to veidu un formu, apstrādi, galīgo formu un nosūtīšanas galamērķi,

mikroorganismu ierobežotās izmantošanas mērķis, tostarp gaidāmie rezultāti,

iekārtas daļu apraksts;

d)

informācija par negadījumu novēršanas un ārkārtas darbības plāniem, ja tādi ir:

jebkādi īpaši apdraudējumi, kas saistīti ar iekārtas atrašanās vietu,

piemērojamie piesardzības pasākumi, piemēram, drošības ierīces, signalizācijas sistēmas un ierobežošanas metodes,

ierobežošanas pasākumu pastāvīgās efektivitātes pārbaudes procedūras un plāni,

tās informācijas apraksts, ko dara zināmu darbiniekiem,

informācija, kas nepieciešama kompetentajai iestādei, lai novērtētu visus ārkārtas darbības plānus, ja tādi ir obligāti saskaņā ar 13. panta 1. punktu;

e)

4. panta 2. punktā minētā novērtējuma kopija.


VI PIELIKUMS

A   DAĻA

Atceltā direktīva ar turpmāko grozījumu sarakstu

(minēta 21. pantā)

Padomes Direktīva 90/219/EEK

(OV L 117, 8.5.1990., 1. lpp.)

 

Komisijas Direktīva 94/51/EK

(OV L 297, 18.11.1994., 29. lpp.)

 

Padomes Direktīva 98/81/EK

(OV L 330, 5.12.1998., 13. lpp)

 

Padomes Direktīva 2001/204/EK

(OV L 73, 15.3.2001., 32. lpp.)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1882/2003

(OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.)

III pielikums, tikai 19. punkts

B   DAĻA

Termiņi transponēšanai valsts tiesību aktos

(minēti 21. pantā)

Direktīva

Termiņš transponēšanai

90/219/EEK

1991. gada 23. oktobris

94/51/EK

1995. gada 30. aprīlis

98/81/EK

2000. gada 5. jūnijs


VII PIELIKUMS

ATBILSMJU TABULA

Direktīva 90/219/EEK

Šī direktīva

1. pants

1. pants

2. pants

2. pants

3. panta ievadvārdi

3. panta 1. punkta ievadvārdi

3. panta pirmais ievilkums

3. panta 1. punkta a) apakšpunkts

3. panta otrais ievilkums

3. panta 1. punkta b) apakšpunkts

4. panta pirmā daļa

3. panta 2. punkts

4. panta otrā daļa

3. panta 3. punkts

5. pants

4. pants

6. pants

5. pants

7. pants

6. pants

8. pants

7. pants

9. pants

8. pants

10. pants

9. pants

11. panta 1., 2. un 3. punkts

10. panta 1., 2. un 3. punkts

11. panta 4. punkta ievadvārdi

10. panta 4.punkta ievadvārdi

11. panta 4. punkta pirmais ievilkums

10. panta 4. punkta a) apakšpunkts

11. panta 4. punkta otrais ievilkums

10. panta 4. punkta b) apakšpunkts

12. panta pirmā daļa

11. panta 1. punkts

12. panta otrā daļa

11. panta 2. punkts

13. pants

12. pants

14. panta pirmā daļa

13. panta 1. punkts

14. panta otrā daļa

13. panta 2. punkts

15. panta 1. punkta ievadvārdi

14. panta 1. punkta ievadvārdi

15. panta 1. punkta pirmais ievilkums

14. panta 1. punkta a) apakšpunkts

15. panta 1. punkta otrais ievilkums

14. panta 1. punkta b) apakšpunkts

15. panta 1. punkta trešais ievilkums

14. panta 1. punkta c) apakšpunkts

15. panta 1. punkta ceturtais ievilkums

14. panta 1. punkta d) apakšpunkts

15. panta 2. punkta ievadvārdi

14. panta 2. punkta ievadvārdi

15. panta 2. punkta pirmais ievilkums

14. panta 2. punkta a) apakšpunkts

15. panta 2. punkta otrais ievilkums

14. panta 2. punkta b) apakšpunkts

16. pants

15. pants

17. pants

16. pants

18. pants

17. pants

19. panta 1. punkts

18. panta 1. punkta pirmā daļa

19. panta 2. punkts

18. panta 1. punkta otrā daļa

19. panta 3. punkta ievadvārdi

18. panta 2. punkta ievadvārdi

19. panta 3. punkta pirmais ievilkums

18. panta 2. punkta a) apakšpunkts

19. panta 3. punkta otrais ievilkums

18. panta 2. punkta b) apakšpunkts

19. panta 3. punkta trešais ievilkums

18. panta 2. punkta c) apakšpunkts

19. panta 4. punkts

18. panta 3. punkts

19. panta 5. punkts

18. panta 4. punkts

20. pants

19. pants

20.a pants

21. panta 1. punkts

20. panta 1. punkts

21. panta 2. punkta pirmā daļa

20. panta 2. punkts un 3. punkta pirmā daļa

21. panta 2. punkta otrā daļa

20. panta 3. punkta otrā daļa

21. panta 3. punkts

22. pants

21. pants

22. pants

23. pants

23. pants

I-V pielikums

I-V pielikums

VI pielikums

VII pielikums