ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.107.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 107

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 28. aprīlis


Saturs

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/330/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 15. septembris) par Stabilizācijas un asociācijas nolīguma protokola parakstīšanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

1

 

 

Padome un Komisija

 

 

2009/331/EK, Euratom

 

*

Padomes un Komisijas Lēmums (2009. gada 26. februāris) par Stabilizācijas un asociācijas nolīguma protokola noslēgšanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

164

 

 

2009/332/EK, Euratom

 

*

Padomes un Komisijas Lēmums (2009. gada 26. februāris) par Stabilizācijas un asociācijas nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses

165

Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses

166

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Padome

28.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 107/1


PADOMES LĒMUMS

(2008. gada 15. septembris)

par Stabilizācijas un asociācijas nolīguma protokola parakstīšanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

(2009/330/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 310. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas otro teikumu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 23. oktobrī pilnvaroja Komisiju Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā uzsākt sarunas ar Albānijas Republiku par protokolu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai.

(2)

Šīs sarunas ir sekmīgi pabeigtas, un Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā protokols ir jāparaksta, ņemot vērā tā noslēgšanu nākotnē,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā apstiprina Protokola Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai, parakstīšanu, ņemot vērā minētā nolīguma noslēgšanu nākotnē.

Protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs ar šo tiek pilnvarots iecelt personu vai personas, kam ir tiesības Kopienas un tās dalībvalstu vārdā parakstīt Protokolu, ņemot vērā tā noslēgšanu nākotnē.

Briselē, 2008. gada 15. septembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

B. KOUCHNER


PROTOKOLS

Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

BEĻĢIJAS KARALISTE,

BULGĀRIJAS REPUBLIKA,

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UNGĀRIJAS REPUBLIKA,

MALTA,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

RUMĀNIJA,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,

turpmāk “dalībvalstis”, kuras pārstāv Eiropas Savienības Padome, un

EIROPAS KOPIENA, EIROPAS ATOMENERĢIJAS KOPIENA,

turpmāk “Kopienas”, ko pārstāv Eiropas Savienības Padome un Eiropas Komisija,

no vienas puses,

un

ALBĀNIJAS REPUBLIKA,

no otras puses,

ņemot vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas Pievienošanās akta 6. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses, (turpmāk – SAN) tika parakstīts Luksemburgā 2006. gada 12. jūnijā.

(2)

Bulgārijas Republika un Rumānija (turpmāk – jaunās dalībvalstis) pievienojās Eiropas Savienībai 2007. gada 1. janvārī.

(3)

SAN būtu jāgroza, lai ņemtu vērā jauno dalībvalstu pievienošanos Eiropas Savienībai.

(4)

Saskaņā ar SAN 36. panta 3. punktu ir notikusi apspriešanās, lai nodrošinātu minētajā nolīgumā paredzēto Kopienas un Albānijas savstarpējo interešu ievērošanu,

IR VIENOJUŠĀS ŠĀDI.

I IEDAĻA

LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES

1. pants

Bulgārijas Republika un Rumānija ir puses Stabilizācijas un asociācijas nolīgumā starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses, kas parakstīts 2006. gada 12. jūnijā Luksemburgā, un tāpat kā Kopienas pārējās dalībvalstis pieņem un ņem vērā Nolīguma, kā arī kopīgo deklarāciju un vienpusējo deklarāciju, kas pievienotas tajā pašā dienā parakstītajam Nobeiguma aktam, tekstus.

PIELĀGOJUMI SAN TEKSTAM, IETVEROT TĀ PIELIKUMUS UN PROTOKOLUS

II   IEDAĻA

RŪPNIECĪBAS RAŽOJUMI

2. pants

SAN I pielikumu aizstāj ar šā Protokola I pielikuma tekstu.

III   IEDAĻA

LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTI

3. pants

Lauksaimniecības produkti sensu stricto

1.   SAN IIa pielikumu aizstāj ar šā Protokola II pielikuma tekstu.

2.   SAN IIb pielikumu aizstāj ar šā Protokola III pielikuma tekstu.

3.   SAN IIc pielikumu aizstāj ar šā Protokola IV pielikuma tekstu.

4. pants

Zivsaimniecības produkti

SAN III pielikumu aizstāj ar šā Protokola V pielikuma tekstu.

5. pants

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti

SAN 2. protokolu aizstāj ar šā Protokola VI pielikuma tekstu.

IV   IEDAĻA

IZCELSMES NOTEIKUMI

6. pants

SAN 4. protokolu aizstāj ar šā Protokola VII pielikuma tekstu.

PĀREJAS NOTEIKUMI

V   IEDAĻA

7. pants

PTO

Albānija apņemas neiesniegt pieprasījumus, neizvirzīt prasības vai nenodot lietu izskatīšanai, kā arī negrozīt vai neatsaukt nevienu koncesiju atbilstoši 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (1994. gada VVTT) XXIV.6. un XXVIII pantam saistībā ar šo Kopienas paplašināšanos.

8. pants

Izcelsmes apliecinājums un administratīvā sadarbība

1.   Izcelsmes apliecinājumus, kurus pareizi izsniegusi Albānijas Republika vai kāda jaunā dalībvalsts saskaņā ar savstarpēji piemērojamiem preferenciāliem nolīgumiem vai autonomiem režīmiem, attiecīgajās valstīs pieņem ar nosacījumu, ka:

a)

šāda izcelsme dod tiesības izmantot preferenciālu tarifu režīmu, pamatojoties uz preferenciālo tarifu pasākumiem, kas ietverti SAN;

b)

izcelsmes apliecinājums un pārvadājuma dokumenti ir izsniegti ne vēlāk kā dienu pirms pievienošanās dienas;

c)

izcelsmes apliecinājums ir iesniegts muitas iestādēm četru mēnešu laikā no pievienošanās dienas.

Ja preces bija deklarētas importēšanai uz Albānijas Republiku vai jauno dalībvalsti pirms pievienošanās dienas saskaņā ar preferenciāliem nolīgumiem vai autonomiem režīmiem, ko tajā laikā piemēroja starp Albānijas Republiku un attiecīgo jauno dalībvalsti, tad var pieņemt arī izcelsmes apliecinājumu, kas retrospektīvi izsniegts saskaņā ar šiem nolīgumiem vai režīmiem, ar nosacījumu, ka tas ir iesniegts muitas iestādēm četros mēnešos no pievienošanās dienas.

2.   Albānijas Republika un jaunās dalībvalstis ir tiesīgas saglabāt atļaujas, kas nodrošina “atzītu eksportētāju” statusu saskaņā ar preferenču nolīgumiem vai autonomajiem režīmiem, kurus tās savstarpēji piemēro, ar nosacījumu, ka:

a)

šāds noteikums ir paredzēts arī nolīgumā, kas starp Albānijas Republiku un Kopienu noslēgts pirms pievienošanās dienas, kā arī

b)

atzītie eksportētāji izmanto spēkā esošos izcelsmes noteikumus saskaņā ar šo nolīgumu.

Vēlākais līdz 2008. gada 1. janvārim šīs atļaujas aizstāj ar jaunām atļaujām, ko izsniedz atbilstīgi SAN nosacījumiem.

3.   Pieprasījumus turpmākai izcelsmes apliecinājuma pārbaudei, kas izsniegts saskaņā ar preferenču nolīgumiem vai autonomiem režīmiem, kuri minēti 1. un 2. punktā, Albānijas Republikas vai jauno dalībvalstu kompetentās muitas iestādes pieņem trīs gadus pēc attiecīgā izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas, un to šīs iestādes var izsniegt uz trīs gadiem pēc izcelsmes apliecinājuma pieņemšanas, kas kopā ar importa deklarāciju iesniegts šīm iestādēm.

9. pants

Tranzītpreces

1.   SAN noteikumus var piemērot precēm, ko eksportē no Albānijas Republikas uz vienu no jaunajām dalībvalstīm vai no kādas jaunās dalībvalsts uz Albānijas Republiku, kuras atbilst SAN 4. protokola noteikumiem un kuras pievienošanās dienā ir vai nu en route, vai pagaidu uzglabāšanā muitas noliktavā, vai Albānijas Republikas vai attiecīgās jaunās dalībvalsts brīvajā zonā.

2.   Šādos gadījumos preferenču režīmu var piešķirt ar nosacījumu, ka četros mēnešos no pievienošanās dienas importētājvalsts muitas iestādēm tiek iesniegts eksportētājvalsts muitas iestāžu retrospektīvi izsniegts izcelsmes apliecinājums.

VISPĀRĪGI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

VI   IEDAĻA

10. pants

Šis Protokols un tā pielikumi ir SAN neatņemama sastāvdaļa.

11. pants

1.   Šo protokolu apstiprina Kopiena, Eiropas Savienības Padome dalībvalstu vārdā un Albānijas Republika saskaņā ar savām procedūrām.

2.   Apstiprināšanas dokumentus iesniedz Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā.

12. pants

1.   Šis Protokols stājas spēkā tajā pašā dienā, kad Stabilizācijas un asociācijas nolīgums, ja līdz minētajai dienai ir deponēti visi šā Protokola apstiprināšanas instrumenti.

2.   Ja visi Protokola apstiprināšanas instrumenti nav deponēti pirms minētā datuma, šis Protokols stājas spēkā pirmā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad deponēts pēdējais apstiprināšanas instruments.

13. pants

Šis protokols ir sastādīts divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāliešu, maltiešu, latviešu, lietuviešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru un albāņu valodā, un visi šie teksti ir vienlīdz autentiski.

14. pants

SAN tekstu, tostarp tā pielikumus un protokolus, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa, un Nobeiguma aktu kopā ar tam pievienotajām deklarācijām sagatavo bulgāru un rumāņu valodā; šie teksti ir autentiski tāpat kā teksti oriģinālvalodās. Šos tekstus apstiprina Apvienotā komiteja.

Съставено в Брюксел на деветнадесети ноември две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

V Bruselu dne devatenáctého listopadu dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende november to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten November zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta novembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες оκτώ.

Done at Brussels on the nineteenth day of November in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf novembre deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove novembre duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada deviŋpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų lapkričio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év november havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta' Novembru tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de negentiende november tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia dziewiętnastego listopada roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Novembro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la nouăsprezece noiembrie două mii opt.

V Bruseli devätnásteho novembra dvetisícosem.

V Bruslju, dne devetnajstega novembra leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den nittonde november tjugohundraåtta.

Bërë në Bruksel në datë nëntëmbëdhjetë nëntor të vitit dymijë e tetë.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Për Vendet Anëtare

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstva

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Për Komunitetet Europiane

Image

За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā

Albanijos Respublikos vardu

Az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Pentru Republica Albania

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërosë

Image

I PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

ALBĀNIJAS TARIFU KONCESIJAS KOPIENAS RŪPNIECĪBAS RAŽOJUMIEM

(saskaņā ar 19. pantu)

Nodokļu likmes tiks samazinātas šādi:

2007. gada 1. janvārī ievedmuitas nodokli samazina līdz 60 % no pamatnodokļa,

2008. gada 1. janvārī ievedmuitas nodokli samazina līdz 40 % no pamatnodokļa,

2009. gada 1. janvārī ievedmuitas nodokli samazina līdz 20 % no pamatnodokļa,

2010. gada 1. janvārī ievedmuitas nodokli samazina līdz 10 % no pamatnodokļa,

2011. gada 1. janvārī atlikušos ievedmuitas nodokļus atceļ.

KN kods

Apraksts

2501 00

Sāls (ieskaitot galda sāli un denaturēto sāli) un tīrs nātrija hlorīds, ūdens šķīdumā vai neizšķīdināts vai ar pievienotām pretsalipšanas vielām un nesējvielām; jūras ūdens:

– sāls (ieskaitot galda sāli un denaturēto sāli) un tīrs nātrija hlorīds, ūdens šķīdumā vai neizšķīdināts vai ar pievienotām pretsalipšanas vielām un nesējvielām:

– – citādi

– – – citādi

2501 00 91

– – – – sāls, kas derīgs lietošanai pārtikā

2523

Portlandcements, aluminātcements, sārņu, sulfātizturīgais un tamlīdzīgi hidrauliskie cementi, nekrāsoti vai iekrāsoti vai klinkeru veidā

2710

Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, izņemot neapstrādātas eļļas; citur neminēti vai neiekļauti pārstrādes produkti, kas satur 70 % no svara vai vairāk naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir pārstrādes produktu pamatsastāvdaļas; eļļas atkritumi:

– naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas (izņemot neapstrādātas) un citur neminēti un neiekļauti naftas produkti, kas satur 70 % vai vairāk naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir produktu pamata sastāvdaļas, izņemot eļļas atkritumus:

2710 11

– – vieglās naftas eļļas un vieglie naftas produkti:

– – – citām vajadzībām:

– – – – speciālie benzīni:

2710 11 25

– – – – – citādi

– – – – citādi:

– – – – benzīns:

– – – – – – citādi, kuru svina saturs:

– – – – – – – nepārsniedz 0,013 g litrā:

2710 11 41

– – – – – – – – kuru oktānskaitlis (RON) mazāks par 95

2710 11 70

– – – – – benzīna tipa reaktīvo dzinēju degviela

2710 19

– – citādi:

– – – vidējās eļļas:

– – – – citām vajadzībām:

– – – – – petroleja:

2710 19 21

– – – – – – reaktīvo dzinēju degviela

2710 19 25

– – – – – – citādas

2710 19 29

– – – – – citādas

– – – smagās eļļas:

– – – – gāzeļļas:

2710 19 31

– – – – – specifiskiem pārstrādes procesiem

2710 19 35

– – – – – ķīmiskām pārvērtībām procesos, kas nav minēti apakšpozīcijā 2710 19 31

– – – – – citām vajadzībām:

2710 19 41

– – – – – – kuru sēra saturs nepārsniedz 0,05 % no kopējās masas

2710 19 45

– – – – – – kuru sēra saturs pārsniedz 0,05 % no kopējās masas, bet nepārsniedz 0,2 %

2710 19 49

– – – – – – kuru sēra saturs pārsniedz 0,2 % no kopējās masas

– – – – degvieleļļas:

– – – – – citām vajadzībām:

2710 19 69

– – – – – – kuru sēra saturs pārsniedz 2,8 % no kopējās masas

2713

Naftas kokss, naftas bitumens un citādas naftas eļļu vai no bitumenminerāliem iegūtu eļļu pārstrādes atliekas:

– naftas kokss:

2713 12 00

– – kalcinēts

2713 20 00

– naftas bitumens

2713 90

– citādas naftas eļļu vai no bitumenminerāliem iegūtu eļļu atliekas

3103

Minerālie vai ķīmiskie fosfora mēslošanas līdzekļi:

3103 10

– - superfosfāti

3304

Kosmētikas vai dekoratīvās kosmētikas līdzekļi un ādas kopšanas līdzekļi (izņemot medikamentozos), ieskaitot pretiedeguma un iedeguma līdzekļus; manikīra vai pedikīra līdzekļi:

– citādi:

3304 91 00

– – pūderis, ieskaitot kompakto

3304 99 00

– – citādi

3305

Matu kopšanas līdzekļi:

3305 10 00

– šampūni

3305 30 00

– matu lakas

3305 90

– citādi

3306

Mutes dobuma vai zobu higiēnas līdzekļi, ieskaitot protēžu fiksēšanas pastas un pulverus; zobu diegs (vaskots diegs zobstarpu tīrīšanai), atsevišķā mazumtirdzniecības iepakojumā:

3306 10 00

– zobu pastas

3307

Pirms skūšanās, pēc skūšanās vai skūšanās laikā izmantojamie līdzekļi, ķermeņa dezodoranti, vannošanās līdzekļi, depilācijas un citādi parfimērijas, kosmētikas vai ķermeņa kopšanas līdzekļi, kas citur nav minēti vai ietverti; telpu dezodoranti, arī aromatizēti vai ar dezinficējošām īpašībām:

3307 10 00

– pirms skūšanās, pēc skūšanās un skūšanās laikā izmantojamie līdzekļi

3307 20 00

– ķermeņa dezodoranti un pretsviedru līdzekļi

3401

Ziepes; organiskās virsmaktīvās vielas un līdzekļi, ko izmanto kā ziepes, stieņos, gabalos vai figūru veidā un kas satur vai nesatur ziepes; organiskās virsmaktīvās vielas un līdzekļi ķermeņa mazgāšanai, šķidri vai krēmveida, safasēti mazumtirdzniecībai, kuri satur vai nesatur ziepes; papīrs, vate, filcs un neaustie materiāli, piesūcināti, pārklāti vai apsmidzināti ar ziepēm vai mazgāšanas līdzekļiem:

– ziepes un organiskās virsmaktīvās vielas un līdzekļi stieņos, gabalos un figūru veidā un papīrs, vate, filcs un neaustās drānas, piesūcināti vai pārklāti ar ziepēm vai mazgāšanas līdzekļiem:

3401 11 00

– – tualetes ziepes (ieskaitot ziepes ar medikamentiem)

3401 19 00

– – citādas

3401 20

– ziepes citādās formās

3402

Organiskās virsmaktīvās vielas (izņemot ziepes); virsmaktīvie līdzekļi, mazgāšanas līdzekļi (ieskaitot mazgāšanas palīglīdzekļus) un tīrīšanas līdzekļi, kas satur vai nesatur ziepes, izņemot pozīcijā 3401 minētos:

3402 20

– līdzekļi, kas safasēti mazumtirdzniecībai

3402 90

– citādi:

3402 90 10

– – virsmaktīvie līdzekļi

3405

Apavu, mēbeļu, grīdas, transporta iekārtu, stikla vai metālu pulēšanas līdzekļi un krēmi, tīrīšanas pastas un pulveri un tamlīdzīgi līdzekļi (arī papīra, vates, filca, neaustu drānu, porainas plastmasas vai porainas gumijas formā, piesūcināti, pārklāti vai apsmidzināti ar šiem līdzekļiem), izņemot vaskus, kas minēti pozīcijā 3404:

3405 20 00

– koka mēbeļu, grīdas un citu koka izstrādājumu pulēšanas līdzekļi, krēmi un tamlīdzīgi izstrādājumi

3405 30 00

– transportlīdzekļu virsbūvju pulēšanas līdzekļi un tamlīdzīgi preparāti, izņemot metālu pulēšanas līdzekļus

3405 90

– citādi:

3405 90 90

– – citādi

3923

Plastmasas izstrādājumi preču pārvadāšanai un iepakošanai; plastmasas aizbāžņi, vāki, vāciņi un citādi izstrādājumi aizvākošanai:

3923 10 00

– kārbas, kastes, redeļu kastes un tamlīdzīgi izstrādājumi

– maisiņi un kulītes (ieskaitot tūtas):

3923 21 00

– – no etilēna polimēriem

3923 29

– – no citām plastmasām:

3923 29 10

– – – no poli(vinilhlorīda)

3923 29 90

– – – citādas

3924

Plastmasas galda un virtuves piederumi, citādi sadzīves priekšmeti un higiēnas vai tualetes priekšmeti

3925

Plastmasas būvizstrādājumi, kas citur nav minēti un iekļauti:

3925 10 00

– rezervuāri, cisternas, tvertnes un tamlīdzīgas tilpnes ar vairāk nekā 300 l ietilpību

3926

Citādi plastmasas izstrādājumi un izstrādājumi no citiem materiāliem, kas minēti pozīcijās 3901-3914:

4012

Atjaunotas vai lietotas gumijas pneimatiskās riepas; gumijas cietās vai pildītās riepas, protektori un loka lentes:

– – atjaunotas riepas:

4012 11 00

– – vieglajiem automobiļiem (ieskaitot kravas pasažieru autofurgonus un sacīkšu automobiļus)

4012 12 00

– – autobusiem vai kravas automobiļiem

4012 13 00

– – izmantojamas aviācijā:

ex 4012 13 00

– – – citādas nekā izmantošanai civilajā aviācijā

4012 20 00

– lietotas pneimatiskās riepas:

ex 4012 20 00

– – citādas nekā izmantošanai civilajā aviācijā

4012 90

– citādas:

4012 90 20

– – cietās vai pildītās riepas

6401

Ūdensnecaurlaidīgi apavi ar gumijas vai plastmasas ārējo zoli un virsu, kas pie zoles nav piešūta vai piestiprināta ar kniedēm, naglām, skrūvēm, tapām vai tamlīdzīgi

6402

Citādi apavi ar gumijas vai plastmasas ārējo zoli un virsu:

– citādi apavi:

6402 99

– – citādi:

– – – citādi:

– – – – ar plastmasas virsu:

6402 99 50

– – – – – čības un citi telpās valkājami apavi

6404

Apavi ar gumijas, plastmasas, ādas vai kompozītās ādas ārējo zoli un tekstilmateriālu virsu:

– apavi ar gumijas vai plastmasas ārējo zoli:

6404 19

– – citādi:

6404 19 90

– – – citādi:

6404 20

– apavi ar ādas vai mākslīgās ādas ārējo zoli

6405

Citādi apavi

6406

Apavu daļas (arī virsas, piestiprinātas vai nepiestiprinātas zolēm, kas nav ārējās zoles); izņemamas starpzoles, papēžu spilventiņi un tamlīdzīgi izstrādājumi; getras, stulpiņi un tamlīdzīgi izstrādājumi, kā arī to daļas:

6406 10

– apavu virsas un to daļas, izņemot kapes un cietās detaļas

6904

Celtniecības ķieģeļi, grīdas bloki, nesošās vai apdares plāksnes un tamlīdzīgi keramikas izstrādājumi

6905

Kārniņi, deflektori, dūmvadu aizsargi, dūmvadu daļas, arhitektūras rotājumi un citādas būvdetaļas no keramikas

6907

Neglazētas keramikas plātnes bruģēšanai un ceļa noklāšanai, kamīna vai sienas flīzes; neglazēti keramikas mozaīkas klucīši un tamlīdzīgi izstrādājumi, uz pamatnes vai bez tās

6908

Glazētas keramikas plātnes bruģēšanai un ceļa noklāšanai, kamīna vai sienas flīzes; glazēti keramikas mozaīkas klucīši un tamlīdzīgi izstrādājumi, uz pamatnes vai bez tās

7213

Stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos, no dzelzs vai neleģētā tērauda:

7213 10 00

– ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām un citādām deformācijām

– citādi:

7213 91

– – ar apļveida šķērsgriezumu mazāk nekā 14 mm diametrā

7213 99

– – citādi:

7213 99 10

– – – ar oglekļa masas saturu mazāk nekā 0,25 %

7214

Citādi dzelzs un neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus:

7214 10 00

– kalti

7214 20 00

– ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām un citām deformācijām vai pēc velmēšanas liekti

– citādi:

7214 91

– – ar taisnstūrveida (izņemot kvadrātu) šķērsgriezumu

7214 99

– – citādi

7306

Citādi dzelzs vai tērauda cauruļvadi, caurules, un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metināti, kniedēti vai citādi sastiprināti):

– citādi, metināti, ar neapaļu šķērsgriezumu:

7306 61

– – ar kvadrātveida vai taisnstūrveida šķērsgriezumu

7306 69

– – ar citādu neapaļu šķērsgriezumu

7306 90 00

– citādi

7326

Citi dzelzs vai tērauda izstrādājumi:

7326 90

– citādi:

– – citi dzelzs vai tērauda izstrādājumi:

7326 90 98

– – – citādi

7408

Vara stieples:

– no rafinēta vara:

7408 11 00

– – ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru vairāk nekā 6 mm

7408 19

– – citādas

7413 00

Stiepļu vijumi, troses, pītas lentas un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas:

7413 00 20

– no rafinēta vara:

ex 7413 00 20

– – izņemot ar savienotājelementiem, izmantošanai civilajā aviācijā

8544

Izolēti vadi (ieskaitot emaljētus vai anodētus), kabeļi (ieskaitot koaksiālos kabeļus) un citi izolēti elektrības vadītāji ar vai bez savienotājiem; optiskās šķiedras kabeļi, kas izgatavoti no atsevišķām šķiedrām aizsargapvalkos, samontēti ar elektrības vadītājiem vai bez tiem:

– vadi tinumiem:

8544 11

– – no vara

8544 19

– – citādi

8544 20 00

– koaksiālais kabelis un citi koaksiālie elektrības vadītāji

– citādi elektrības vadītāji, spriegumam ne vairāk kā 1 000 V:

8544 49

– – citādi:

– – – citādi:

8544 49 91

– – – – vadi un kabeļi ar izolētām dzīslām, kuru diametrs pārsniedz 0,51 mm

– – – – citādi:

8544 49 95

– – – – – spriegumam, kas pārsniedz 80 V, bet nepārsniedz 1 000 V

8544 49 99

– – – – – 1 000 V spriegumam

8544 60

– citādi elektrības vadītāji, spriegumam vairāk nekā 1 000 V

9403

Citādas mēbeles un to daļas:

9403 30

– koka mēbeles birojiem

9403 40

– koka mēbeles virtuvēm

9403 60

– citādas koka mēbeles:

9403 60 30

– – koka mēbeles veikaliem”

II PIELIKUMS

“IIa PIELIKUMS

ALBĀNIJAS TARIFU KONCESIJAS KOPIENAS IZCELSMES PRIMĀRAJIEM LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTIEM

(saskaņā ar 27. panta 3. punkta a) apakšpunktu)

Atbrīvojums no muitas nodokļa neierobežotā daudzumā

KN kods

Apraksts

0101

Dzīvi zirgi, ēzeļi, mūļi un zirgēzeļi:

0101 10

– tīršķirnes vaislas lopi

0102

Dzīvi liellopi:

0102 10

– tīršķirnes vaislas lopi

0102 90

– citādi:

– – mājlopu sugas:

– – – kuru svars pārsniedz 80 kg, bet nepārsniedz 160 kg:

0102 90 29

– – – – citādi

0103

Dzīvas cūkas

0104

Dzīvas aitas un kazas

0105

Dzīvi mājputni, t. i., vistas, pīles, zosis, tītari un pērļu vistiņas:

– svarā līdz 185 g:

0105 11

– – vistas:

0105 12 00

– – tītari

0105 19

– – citādi:

– citādi:

0105 94 00

– – vistas

ex 0105 94 00

– – – svarā līdz 2 000 g

0106

Citi dzīvi dzīvnieki:

– zīdītāji:

0106 11 00

– – primāti

0106 19

– – citādi

0106 20 00

– rāpuļi (ieskaitot čūskas un jūras bruņurupučus)

– putni:

0106 31 00

– – plēsīgie putni

0106 32 00

– – papagaiļveidīgie (ieskaitot papagaiļus, mazos papagaiļus, makao papagaiļus un kakadu)

0106 39

– – citādi

0106 90 00

– citādi

0205 00

Svaiga, atdzesēta vai saldēta zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu gaļa

0206

Svaigi, atdzesēti vai saldēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu subprodukti:

0206 10

– svaigi vai atdzesēti liellopu subprodukti:

0206 10 10

– – farmaceitisku produktu ražošanai

– saldēti liellopu subprodukti:

0206 29

– – citādi:

0206 29 10

– – – farmaceitisku produktu ražošanai

0206 30 00

– svaigi vai atdzesēti cūku subprodukti

– saldēti cūku subprodukti:

0206 41 00

– – aknas

0206 80

citādi svaigi vai atdzesēti subprodukti:

0206 80 10

– – farmaceitisku produktu ražošanai

0206 90

– citādi saldētie subprodukti:

0206 90 10

– – farmaceitisku produktu ražošanai

0404

Sūkalas, arī iebiezinātas un ar cukura vai cita saldinātāja piedevu; produkti, kas satur dabiskās piena sastāvdaļas, arī ar cukura vai cita saldinātāja piedevu, kuri nav minēti vai iekļauti citur:

0404 10

– sūkalas un pārveidotās sūkalas, arī iebiezinātas vai ar cukuru vai citiem saldinātājiem:

– – pulverī, granulās vai citādā cietā veidā:

– – – bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara:

– – – – nepārsniedz 15 %, un tauku saturs pēc svara:

0404 10 02

– – – – – nepārsniedz 1,5 %

0404 10 04

– – – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

0404 10 06

– – – – – pārsniedz 27 %

– – – – pārsniedz 15 %, un tauku saturs pēc svara:

0404 10 12

– – – – – nepārsniedz 1,5 %

0404 10 14

– – – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

0404 10 16

– – – – – pārsniedz 27 %

0407 00

Putnu olas čaumalās, svaigas, konservētas vai pagatavotas:

– mājputnu:

– – inkubējamas olas:

0407 00 11

– – – tītaru vai zosu

0407 00 19

– – – citādas

0410 00 00

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas citur nav minēti un iekļauti

0504 00 00

Dzīvnieku (izņemot zivju) svaigas, dzesinātas, saldētas, sālītas vai sālījumā, žāvētas vai kūpinātas zarnas, pūšļi un kuņģi vai to gabali

0601

Sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, bumbuļsīpoli, saknes ar lapu rozetēm un sakneņi veģetatīvā miera stāvoklī, veģetējoši vai ziedos; cigoriņu augi un saknes, izņemot pozīcijā 1212 minētās saknes

0602

Citi veģetējoši augi (ieskaitot to saknes), spraudeņi un potzari; micēlijs:

0602 10

– neapsakņoti spraudeņi un potzari:

0602 10 90

– – citādi

0602 20

– koki, krūmi un krūmveidīgie, arī potēti, kas ražo pārtikas augļus un riekstus:

0602 20 90

– – citādi

0602 30 00

– rododendri un acālijas, potētas vai nepotētas

0602 40

– rozes, potētas vai nepotētas

0602 90

– citādi

0701

Kartupeļi, svaigi vai atdzesēti:

0701 10 00

– sēklas kartupeļi

0703

Sīpoli, šalotes, ķiploki, puravi un citi sīpolu dzimtas dārzeņi, svaigi vai atdzesēti:

0703 20 00

– ķiploki

0705

Dārza salāti (Lactuca sativa) un cigoriņi (Cichorium spp.), svaigi vai atdzesēti:

– cigoriņi:

0705 21 00

– – lapu cigoriņi (Cichorium intybus var. foliosum)

0706

Burkāni, galda rāceņi un kāļi, galda bietes, auzu saknes (puravlapu plostbārži), sakņu selerijas, redīsi un tamlīdzīgi sakņu dārzeņi, svaigi vai atdzesēti:

0706 90

– citādi:

0706 90 30

– – mārrutki (Cochlearia armoracia)

0708

Pākšaugu dārzeņi, lobīti vai nelobīti, svaigi vai atdzesēti:

0708 20 00

– pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0709

Citi svaigi vai atdzesēti dārzeņi:

– sēnes un trifeles:

0709 51 00

– – atmatenes

0709 59

– – citādas:

0709 59 10

– – – gailenes

0709 59 30

– – – samtbekas

0709 59 90

– – – citādas

0711

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēti dārzeņi (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējamā šķīdumā), kas nav derīgi tūlītējai lietošanai:

– sēnes un trifeles:

0711 51 00

– – atmatenes

0711 90

– citādi dārzeņi; dārzeņu maisījumi:

– – dārzeņi:

0711 90 10

– – – Capsicum ģints vai Pimenta ģints dārzeņi, izņemot dārzeņpiparus

0711 90 50

– – – sīpoli

0711 90 80

– – – citādi

0712

Kaltēti dārzeņi, veseli, sagriezti gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcināti vai pulverī, bet tālāk neapstrādāti:

– sēnes, ausaines (Auricularia spp.), receklenes (Tremella spp.) un trifeles:

0712 31 00

– – atmatenes

0712 32 00

– – ausaines (Auricularia spp.)

0712 33 00

– – receklenes (Tremella spp.)

0712 39 00

– – citādas

0713

Kaltēti lobīti pākšu dārzeņi, arī mizoti vai šķelti:

0713 10

– zirņi (Pisum sativum):

0713 10 10

– – sējai

– pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 31 00

– – Bzeltainās pupiņas (Vigna mungo (L.) vai Hepper vai Vigna radiata (L.) Wilczek)

0713 33

– – kāršu pupiņas, ieskaitot baltās pupiņas (Phaseolus vulgaris):

0713 33 10

– – – sējai

0713 40 00

– lēcas

0713 50 00

– rupjsēklu (cūku) pupas (Vicia faba var. major) un sīksēklu un vidējrupjsēklu pupas (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)

0713 90 00

– citādi

0714

Manioks, niedru maranta, saleps, topinambūri, batātes un tamlīdzīgas saknes un bumbuļi ar augstu cietes vai inulīna saturu, svaigi, dzesināti, saldēti vai kaltēti, arī šķēlītēs vai zirnīšos; sāgo palmas serdes

0801

Kokosrieksti, Brazīlijas rieksti un Indijas rieksti, svaigi vai kaltēti, arī lobīti vai mizoti:

– Brazīlijas rieksti:

0801 22 00

– – nelobīti

0802

Citādi rieksti, svaigi vai kaltēti, arī lobīti vai mizoti:

– mandeles:

0802 11

– – nelobītas

0802 12

– – izlobītas

– valrieksti:

0802 31 00

– – nelobīti

0802 32 00

– – lobīti

0802 60 00

– makadāmiju rieksti

0802 90

– citādi:

0802 90 20

– – beteļrieksti, kolu rieksti un pekanrieksti

0802 90 50

– – pīniju rieksti

0803 00

Banāni, ieskaitot miltu banānus, svaigi vai žāvēti:

0803 00 90

– žāvēti

0804

Dateles, vīģes, ananasi, avokado, gvajaves, mango un mangostāni, svaigi vai žāvēti:

0804 40 00

– avokado

0805

Citrusaugļi, svaigi vai žāvēti:

0805 40 00

– greipfrūti, ieskaitot pomelo

0805 90 00

– citādi

0806

Vīnogas, svaigas vai žāvētas:

0806 20

– žāvētas

0810

Citi svaigi augļi un ogas:

0810 40

– dzērvenes, mellenes, brūklenes un citas melleņu (Vaccinium) un dzērveņu (Oxycoccus) ģints ogas:

0810 40 10

– – brūklenes (Vaccinium vitis idaea)

0810 60 00

– duriāni

0810 90

– citādi:

– – upenes, baltās vai sarkanās jāņogas un ērkšķogas:

0810 90 60

– – – sarkanās jāņogas

0811

Saldēti augļi un rieksti, termiski neapstrādāti vai termiski apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu:

0811 20

– avenes, kazenes, zīdkoka ogas, kazeņavenes, upenes, baltās vai sarkanās jāņogas un ērkšķogas:

– – ar cukura vai citu saldinātāju piedevu:

0811 20 11

– – – kuru cukura saturs pārsniedz 13 % no svara

0811 20 19

– – – citādas

– – citādas

0811 20 39

– – – upenes

0811 90

– citādi:

– – ar cukura vai citu saldinātāju piedevu:

– – – kuru cukura saturs pārsniedz 13 % no svara:

0811 90 11

– – – – tropu augļi un tropu rieksti

– – – citādi:

0811 90 31

– – – – tropu augļi un tropu rieksti

0812

Augļi un rieksti, kas konservēti īslaicīgai glabāšanai (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), bet nav derīgi tūlītējai lietošanai pārtikā:

0812 90

– citādi:

0812 90 10

– – aprikozes

0812 90 30

– – papaijas

0812 90 40

– – mellenes (Vaccinium myrtillus)

0812 90 70

– – gvajaves, mango, mangostāni, tamarindi, kešjukoku augļi, ličī, džekfrūti, sapodillas, pasifloru augļi, karambolas, pitahajas un tropu rieksti

0812 90 98

– – citādi

ex 0812 90 98

– – – upenes

ex 0812 90 98

– – – avenes

0813

Žāvēti augļi, izņemot pozīcijās 0801-0806 minētos; šajā nodaļā minēto riekstu vai žāvētu augļu maisījumi:

0813 50

– šajā nodaļā minēto riekstu vai žāvētu augļu maisījumi:

– – žāvētu augļu maisījumi, izņemot pozīcijās 0801-0806 minētos augļus:

0813 50 19

– – – ar žāvētām plūmēm

– – maisījumi, kas sastāv tikai no žāvētiem riekstiem, kuri minēti pozīcijās 0801 un 0802:

0813 50 31

– – – no tropu riekstiem

0813 50 39

– – – citādi

– – citādi maisījumi:

0813 50 91

– – – bez plūmēm un vīģēm

0814 00 00

Citrusaugļu vai meloņu un arbūzu mizas, svaigas, saldētas, kaltētas vai īslaicīgai glabāšanai konservētas sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā

0901

Kafija, grauzdēta vai negrauzdēta, ar kofeīnu vai bez kofeīna; kafijas pupiņu čaumalas un apvalki; kafijas aizstājēji, kas satur kafiju jebkurā samērā:

0901 90

– citādi:

0901 90 10

– – kafijas pupiņu čaumalas un apvalki

0908

Muskatrieksti, muskatriekstu mizas un kardamons:

1001

Kvieši un kviešu un rudzu maisījums:

1001 90

– citādi:

1001 90 10

– – speltas kvieši sējai

1006

Rīsi

1007 00

Graudu sorgo

1008

Griķi, sāre un miežabrāļi; citādi graudaugu produkti

1102

Labības milti, izņemot kviešu miltus un labības maisījuma miltus:

1102 90

– citādi:

1102 90 30

– – auzu milti

1103

Labības putraimi, rupja maluma milti un granulas:

– putraimi un rupja maluma milti:

1103 19

– – citas labības:

1103 19 10

– – – rudzu

1103 19 30

– – – miežu

1103 19 40

– – – auzu

1103 19 50

– – – rīsu

1103 20

– granulas

1104

Citādi apstrādāti labības graudi (piemēram, atsēnaloti, placināti, pārslas, grūbas, šķelti vai drupināti), izņemot pozīcijas 1006 rīsus; graudaugu dīgļi, veseli, placināti, pārslās vai malti:

– placināti graudi vai graudu pārslas:

1104 12

– – auzu:

1104 12 10

– – – placināti

1104 19

– – citu labības graudu:

1104 19 30

– – – rudzu

– – – miežu:

1104 19 61

– – – – placināti

1104 19 69

– – – – pārslas

– – – citādi:

1104 19 91

– – – – rīsu pārslas

– citādi apstrādāti graudi (piemēram, atsēnaloti, grūbas, šķelti vai drupināti):

1104 22

– – auzu

1104 23

– – kukurūzas:

1104 23 30

– – – grūbas

1104 23 90

– – – tikai drupināti

1104 29

– – citas labības:

– – – miežu:

1104 29 01

– – – – atsēnaloti (izlobīti vai spraukti)

1104 29 03

– – – – atsēnaloti un šķelti vai drupināti (putraimi)

1104 29 05

– – – – grūbas

1104 29 07

– – – – tikai drupināti

1104 29 09

– – – – citādi

– – – citādi:

– – – – atsēnaloti (izlobīti vai spraukti), arī šķelti vai drupināti:

1104 29 11

– – – – – kviešu

1104 29 18

– – – – – citādi

1104 29 30

– – – – grūbas:

ex 1104 29 30

– – – – – kviešu

ex 1104 29 30

– – – – – rudzu

– – – – tikai drupināti:

1104 29 51

– – – – – kviešu

1104 29 55

– – – – – rudzu

1104 29 59

– – – – – citādi

 

– – – – citādi:

1104 29 81

– – – – – kviešu

1104 29 85

– – – – – rudzu

1104 30

– graudaugu dīgļi, veseli, placināti, pārslās vai malti:

1104 30 10

– – kviešu

1105

Kartupeļu milti, pulveris, pārslas, granulas un zirnīši

1106

Pozīcijas 0713 kaltēto pākšu dārzeņu, pozīcijas 0714 sāgo palmas serdes un sakņu vai bumbuļu, vai 8. nodaļā minēto produktu milti, rupja maluma milti un pulveris

1107

Iesals, arī grauzdēts

1108

Cietes; inulīns:

– cietes:

1108 19

– – citādas cietes:

1108 19 10

– – – rīsu ciete

1108 20 00

– inulīns

1109 00 00

Kviešu lipeklis, arī kaltēts

1201 00

Sojas pupas, arī šķeltas

1202

Zemesrieksti, negrauzdēti un citādi termiski neapstrādāti, arī lobīti vai šķelti:

1202 10

– nelobīti:

1202 10 10

– – sējai

1203 00 00

Kopra

1204 00

Linsēklas, arī šķeltas

1205

Rapšu vai ripšu sēklas, arī šķeltas

1206 00

Saulespuķu sēklas, arī šķeltas

1207

Citu eļļas augu sēklas un augļi, arī sasmalcināti

1208

Eļļas augu sēklu vai augļu, izņemot sinepju, milti un rupja maluma milti

1209

Sēklas, augļi un sporas sējai

1210

Apiņu rogas, svaigas vai žāvētas, arī maltas, pulverī vai granulās; lupulīns

1211

Augi vai augu daļas (ieskaitot sēklas un augļus), ko izmanto galvenokārt parfimērijā, farmācijā vai insekticīdu un fungicīdu pagatavošanai un tamlīdzīgiem mērķiem, svaigi vai žāvēti, arī sagriezti, sagrūsti vai saberzti pulverī:

1211 90

– citādi:

1211 90 85

– – citādi

ex 1211 90 85

– – – citādi, izņemot lakricsaknes

1212

Ceratoniju pākstis, jūras aļģes un citādas aļģes, cukurbietes un cukurniedres, svaigas, dzesinātas, sasaldētas vai žāvētas, arī samaltas; augļu kauliņi un kodoli un citi galvenokārt pārtikā lietojami augu produkti (ieskaitot negrauzdētas Chycorium intybus sativum šķirnes cigoriņu saknes), kuri citur nav minēti un iekļauti:

– citādi:

1212 91

– – cukurbietes

1212 99

– – citādi

1213 00 00

Graudaugu salmi un sēnalas, arī smalcinātas, maltas, presētas vai granulās

1214

Lopbarības kāļi, lopbarības bietes (runkuļi), lopbarības saknes, siens, lucerna, āboliņš, sējas esparsetes, lopbarības kāposti, lupīna, vīķi un tamlīdzīgi lopbarības produkti, arī granulu veidā

1301

Šellaka; dabiskie sveķi, sveķainas vielas, gumijas sveķi un oleosveķi (piemēram, balzami)

1302

Augu sulas un ekstrakti; pektīni, pektināti un pektāti; agars un citi no augu produktiem iegūti recinātāji un biezinātāji, arī modificēti:

– augu sulas un ekstrakti:

1302 11 00

– – opijs

1302 19

– – citādi

– no augu valsts produktiem iegūti recinātāji un biezinātāji, arī modificēti:

1302 32

– – recinātāji un biezinātāji, arī pārveidoti, no ceratoniju pākstīm vai sēklām vai no guaras sēklām:

1302 32 90

– – – no guaras sēklām

1302 39 00

– – citādi

1501 00

Cūku tauki (arī kausēti tauki) un mājputnu tauki, izņemot pozīcijā 0209 vai 1503 minētos:

– cūku tauki (ieskaitot kausētus taukus):

1501 00 11

– – rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

1501 00 90

– mājputnu tauki

1502 00

Liellopu, aitu vai kazu tauki, izņemot pozīcijā 1503 minētos

1503 00

Tauku stearīns, tauku eļļa, oleostearīns, oleoeļļa un taleļļa, neemulģēta, nesajaukta un citādi nesagatavota

1504

Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

1507

Sojas pupu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

1508

Zemesriekstu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām:

1508 10

– neapstrādāta eļļa:

1508 10 10

– – tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

1508 90

– citādas:

1508 90 10

– – tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

1511

Palmu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

1512

Saulespuķu eļļa, saflora eļļa vai kokvilnas eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

1513

Kokosriekstu (kopras) eļļa, palmu kodolu eļļa vai babasū eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā

1514

Rapšu, ripšu vai sinepju eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

1515

Citādas negaistošas augu eļļas un tauki (ieskaitot jojobas eļļu) un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām:

– linsēklu eļļa un tās frakcijas:

1515 11 00

– – neapstrādāta eļļa

1515 19

– – citādas

– kukurūzas eļļa un tās frakcijas:

1515 21

– – neapstrādāta eļļa

1515 29

– – citādas

1515 30

– rīcineļļa un tās frakcijas

1515 50

– sēzama eļļa un tās frakcijas

1515 90

– citādas:

1515 90 11

– – tungas koku eļļa; jojobas eļļa un oitisiku eļļa; miršu vasks un sumahu vasks; to frakcijas:

ex 1515 90 11

– – – tungas koku eļļa un tās frakcijas

– – tabakas sēklu eļļa un tās frakcijas:

– – – neapstrādāta eļļa:

1515 90 21

– – – – tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

1515 90 29

– – – – citādas

– – – citādas:

1515 90 31

– – – – tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

1515 90 39

– – – – citādas

– – citas eļļas un to frakcijas:

– – – neapstrādātas eļļas:

1515 90 40

– – – – tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

– – – – citādas:

1515 90 51

– – – – – cietās frakcijas, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg

1515 90 59

– – – – – citādas cietās frankcijas; šķidrums

– – – citādas:

1515 90 60

– – – – tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

– – – – citādas:

1515 90 91

– – – – – cietās frakcijas, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg

1515 90 99

– – – – – citādas cietās frankcijas; šķidrums

1516

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, pilnīgi vai daļēji hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas:

1516 10

– dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas

1516 20

– augu tauki un eļļas un to frakcijas:

– – citādas:

1516 20 91

– – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg

– – – citādas:

1516 20 95

rapšu, linsēklu, ripšu, saulespuķu sēklu, illipju, sviestkoku, makoru sēklu, andirobu riekstu vai babasū eļļa tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

– – – – citādas:

1516 20 96

– – – – – zemesriekstu, kokvilnas sēklu, sojas pupu vai saulespuķu eļļa; citādas eļļas, kas satur mazāk par 50 % no svara brīvās taukskābes, un izņemot palmu kodolu, illipju, kokosriekstu (kopras), rapšu, ripšu un kopaivas eļļu

1516 20 98

– – – – – citādas

1517

Margarīns; pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti, kuri iegūti no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu šajā nodaļā uzskaitīto tauku vai eļļu frakcijām, kas nav pārtikas tauki un eļļas vai to frakcijas, kuras iekļautas pozīcijā 1516:

1517 10

– margarīns, izņemot šķidro margarīnu:

1517 10 90

– – citādi

1517 90

– citādi:

– – citādi:

1517 90 91

– – – jauktas negaistošas augu eļļas šķidruma veidā

1517 90 99

– – – citādi

1518 00

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausētas, oksidētas, dehidrētas, sulfurētas, caurpūstas, polimerizētas ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski pārveidotas ar kādu citu paņēmienu, izņemot pozīcijas 1516 izstrādājumus; dzīvnieku vai augu tauku un eļļu vai šās nodaļas dažādo tauku un eļļu frakciju nepārtikas maisījumi vai izstrādājumi, kas citur nav minēti un iekļauti:

– šķidras, jauktas negaistošas augu eļļas tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu:

1518 00 31

– – neapstrādātas

1518 00 39

– – citādas

1522 00

Degra; taukvielu dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atliekas:

– taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atliekas:

– – kuros ir eļļa ar olīveļļas īpašībām:

1522 00 31

– – – ziepju pamatvielas

1602

Citādi gatavi izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm:

– cūku:

1602 49

– – citādi, ieskaitot maisījumus:

– – – mājas cūku:

– – – – kas satur 80 svara % un vairāk jebkuras gaļas vai gaļas subproduktu, ieskaitot jebkāda veida un izcelsmes taukus:

1602 49 11

– – – – – garie muguras gabali (izņemot kakla gabalus) un to izcirtņi, ieskaitot muguras gabalu vai šķiņķa maisījumus

1602 49 15

– – – – – citādi maisījumi, kas satur šķiņķi (gurnus), pleci, muguras gabalus vai kakla gabalus un to izcirtņus

1602 49 50

– – – – kas satur mazāk par 40 % jebkura veida gaļas vai gaļas subproduktu, ieskaitot jebkura veida vai izcelsmes taukus

1602 50

– liellopu:

1602 50 10

– – termiski neapstrādāti; termiski apstrādātas gaļas vai subproduktu un termiski neapstrādātas gaļas vai subproduktu maisījumi

1602 90

– citādi, ieskaitot izstrādājumus no jebkuru dzīvnieku asinīm:

1602 90 10

– – izstrādājumi no jebkuru dzīvnieku asinīm

1603 00

Gaļas, zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku ekstrakti un sulas

1701

Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze cietā veidā:

– jēlcukurs bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām:

1701 11

– – niedru cukurs

1701 12

– – biešu cukurs

1702

Citādi cukuri, ieskaitot ķīmiski tīru laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi, cietā veidā; cukura sīrupi bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām; mākslīgais medus, arī maisījumā ar dabisko medu; grauzdēts cukurs:

1702 20

– kļavu cukurs un kļavu sīrups:

1702 20 10

– – aromatizēts vai iekrāsots kļavu cukurs cietā veidā

1702 30

– glikoze un glikozes sīrups, kas nesatur fruktozi vai sausā veidā satur mazāk par 20 % no svara fruktozi

1702 40

– glikoze un glikozes sīrups, kas sausā veidā satur vismaz 20 % no svara, bet mazāk par 50 % no svara fruktozi, neskaitot invertcukuru

1702 60

– citāda fruktoze un fruktozes sīrups, kas sausā veidā satur fruktozi, izņemot invertcukuru, vairāk par 50 % no svara

1702 90

– citādi produkti, ieskaitot invertcukuru un citus cukurus, un cukura sīrupa maisījumus, kas sausā veidā satur 50 % no svara fruktozi:

1702 90 30

– – izoglikoze

1702 90 50

– – maltodekstrīns un maltodekstrīna sīrups

1702 90 80

– – inulīna sīrups

1702 90 99

– – citādas

1703

Melase, kas iegūta, ekstrahējot vai rafinējot cukuru

1802 00 00

Kakao pupiņu čaumalas, apvalki, miziņas un citi kakao atlikumi

1902

Mīklas (pastas) izstrādājumi, arī termiski apstrādāti vai ar pildījumu (gaļu vai citiem produktiem), vai citādi sagatavoti, kā spageti, makaroni, nūdeles, skaidiņas, klimpas, pelmeņi, pildīti makaroni; kuskuss, sagatavots vai nesagatavots:

1902 20

– pildīti makaronu izstrādājumi (pasta), arī termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti:

1902 20 30

– – kuru sastāvā ir vairāk nekā 20 % no svara desu un tamlīdzīgu izstrādājumu, jebkura veida gaļas vai gaļas subproduktu, ieskaitot jebkura veida vai izcelsmes taukus

2001

Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi, augļi, rieksti un pārējās augu ēdamās daļas:

2001 90

– citādi:

2001 90 99

– – citādi

2003

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavotas vai konservētas sēnes un trifeles

2006 00

Dārzeņi, augļi, rieksti, augļu mizas un citādas augu daļas, konservētas cukurā (žāvētas, iecukurotas vai glazētas):

2006 00 10

– ingvers

2008

Augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas, kas citur nav minētas un iekļautas, sagatavotas vai konservētas ar citu paņēmienu, arī ar cukura vai citu saldinātāju vai spirta piedevu:

– rieksti, zemesrieksti un citas sēklas, arī maisījumā:

2008 19

– – citādi, ieskaitot maisījumus:

– – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg:

2008 19 91

– – – – tropu rieksti; maisījumi, kuros 50 % no svara vai vairāk ir tropu rieksti un tropu augļi

2008 20

– ananāsi:

– – ar spirta piedevu:

– – – tiešajā iepakojumā, ar tīrsvaru virs 1 kg:

2008 20 11

– – – – kuru cukura saturs pārsniedz 17 % no svara

– – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg:

2008 20 31

– – – – kuru cukura saturs pārsniedz 19 % no svara

2008 20 39

– – – – citādi

– – bez spirta piedevas:

– – – ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs 1 kg:

2008 20 59

– – – – citādi

– – – ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg:

2008 20 79

– – – – citādi

2008 20 90

– – – bez cukura piedevas

2008 40

– bumbieri:

– – bez spirta piedevas:

2008 40 90

– – – bez cukura piedevas

2008 70

– persiki, arī nektarīni:

– – bez spirta piedevas:

– – – bez cukura piedevas, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru:

2008 70 98

– – – – līdz 5 kg

2008 80

– zemenes:

– – ar spirta piedevu:

2008 80 90

– – – bez cukura piedevas

– citādi, arī maisījumi, izņemot apakšpozīcijā 2008 19 minētos:

2008 92

– – maisījumi:

– – – ar spirta piedevu:

– – – – kuru cukura saturs pārsniedz 9 % no svara:

– – – – – citādi:

2008 92 16

– – – – – – no tropu augļiem (ieskaitot maisījumus, kuros tropu riekstu un tropu augļu saturs ir 50 % vai vairāk)

– – – – citādi:

 

– – – – – ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas:

2008 92 32

– – – – – – no tropu augļiem (ieskaitot maisījumus, kuros tropu riekstu un tropu augļu saturs ir 50 % vai vairāk)

2008 92 34

– – – – – – citādi

– – – – – citādi:

2008 92 36

– – – – – – no tropu augļiem (ieskaitot maisījumus, kuros tropu riekstu un tropu augļu saturs ir 50 % vai vairāk)

– – – bez spirta piedevas:

– – – – ar cukura piedevu:

– – – – – tiešajā iepakojumā, ar tīrsvaru virs 1 kg:

2008 92 51

– – – – – – no tropu augļiem (ieskaitot maisījumus, kuros tropu riekstu un tropu augļu saturs ir 50 % vai vairāk)

– – – – – citādi:

– – – – – – augļu maisījumi, kuros nevienu augļu nav vairāk par 50 % no augļu kopējā svara:

2008 92 72

– – – – – – – no tropu augļiem (ieskaitot maisījumus, kuros tropu riekstu un tropu augļu saturs ir 50 % vai vairāk)

– – – – – – citādi:

2008 92 76

– – – – – – – no tropu augļiem (ieskaitot maisījumus, kuros tropu riekstu un tropu augļu saturs ir 50 % vai vairāk)

2008 92 78

– – – – – – – citādi

– – – – bez cukura piedevas, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru:

– – – – – 5 kg vai vairāk:

2008 92 92

– – – – – – no tropu augļiem (ieskaitot maisījumus, kuros tropu riekstu un tropu augļu saturs ir 50 % vai vairāk)

2008 92 93

– – – – – – citādi

– – – – – 4,5 kg vai vairāk, bet mazāk nekā 5 kg:

2008 92 94

– – – – – – no tropu augļiem (ieskaitot maisījumus, kuros tropu riekstu un tropu augļu saturs ir 50 % vai vairāk)

2008 92 96

– – – – – – citādi

– – – – – mazāk par 4,5 kg:

2008 92 97

– – – – – – no tropu augļiem (ieskaitot maisījumus, kuros tropu riekstu un tropu augļu saturs ir 50 % vai vairāk)

2008 99

– – citādi::

– – – ar spirta piedevu:

– – – – ingvers:

2008 99 11

– – – – – ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas

– – – – citādi:

– – – – – kuru cukura saturs pārsniedz 9 % no svara:

– – – – – – ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas:

2008 99 24

– – – – – – – tropu augļi:

ex 2008 99 24

– – – – – – – – mango, mangostāni, papaijas, tamarindi, kešjukoku augļi, ličī, džekfrūti, sapodillas, karambolas un pitahajas

– – – – – – citādi:

2008 99 31

– – – – – – – tropu augļi

2008 99 34

– – – – – – – citādi

– – – – – citādi:

– – – – – – ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas:

2008 99 37

– – – – – – – citādi

– – – – – – citādi:

2008 99 38

– – – – – – – tropu augļi

2008 99 40

– – – – – – – citādi

– – – bez spirta piedevas:

– – – – ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs 1 kg:

2008 99 41

– – – – – ingvers

2008 99 46

– – – – – pasifloru augļi, gvajaves un tamarindi

2008 99 47

– – – – – mango, mangostāni, papaijas, kešjukoku augļi, ličī, džekfrūti, sapodillas, karambolas un pitahajas

– – – – ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg:

2008 99 51

– – – – – ingvers

2008 99 61

– – – – – pasifloru augļi un gvajaves

2008 99 62

– – – – – mango, mangostāni, papaijas, tamarindi, kešjukoku augļi, ličī, džekfrūti, sapodillas, karambolas un pitahajas

2008 99 67

– – – – – citādi

2009

Augļu sulas (ieskaitot vīnogu misu) un dārzeņu sulas, neraudzētas un bez spirta piedevas, arī ar cukura vai cita saldinātāja piedevu:

– greipfrūtu (ieskaitot pomelo) sula:

2009 29

– – citāda:

– – – kuras Briksa vērtība pārsniedz 20, bet nepārsniedz 67:

2009 29 91

– – – – kuras vērtība nepārsniedz EUR 30 par 100 kg tīrā svara, un pievienotā cukura saturs pārsniedz 30 % no svara

– citu viena veida citrusu augļu sula:

2009 31

– – kuras Briksa vērtība nepārsniedz 20:

– – – kuras vērtība pārsniedz EUR 30 par 100 kg tīrā svara:

2009 31 11

– – – – ar cukura piedevu

2009 39

– – citāda:

– – – kuras Briksa vērtība pārsniedz 67:

2009 39 11

– – – – kuras vērtība nepārsniedz EUR 30 par 100 kg tīrā svara

– – – kuras Briksa vērtība pārsniedz 20, bet nepārsniedz 67:

– – – – kuras vērtība pārsniedz EUR 30 par 100 kg tīrā svara:

2009 39 31

– – – – – ar cukura piedevu

2009 39 39

– – – – – bez cukura piedevas

– – – – kuras vērtība nepārsniedz EUR 30 par 100 kg tīrā svara:

– – – – – citronu sula:

2009 39 51

– – – – – – kurai pievienotā cukura saturs pārsniedz 30 % no svara

2009 39 55

– – – – – – kurai pievienotā cukura saturs nepārsniedz 30 % no svara

2009 39 59

– – – – – – bez cukura piedevas

– – – – – citu citrusaugļu sulas:

2009 39 91

– – – – – – kurām pievienotā cukura saturs pārsniedz 30 % no svara

2009 39 95

– – – – – – kurām pievienotā cukura saturs nepārsniedz 30 % no svara

– ananāsu sula:

2009 41

– – kuras Briksa vērtība nepārsniedz 20:

2009 41 10

– – – kuras vērtība pārsniedz EUR 30 par 100 kg tīrā svara, ar cukura piedevu

– – – citāda:

2009 41 91

– – – – ar cukura piedevu

2009 49

– – citāda:

– – – kuras Briksa vērtība pārsniedz 67:

2009 49 11

– – – – kuras vērtība nepārsniedz EUR 30 par 100 kg tīrā svara

– – – kuras Briksa vērtība pārsniedz 20, bet nepārsniedz 67:

2009 49 30

– – – – kuras vērtība pārsniedz EUR 30 par 100 kg tīrā svara, ar cukura piedevu

– – – – citāda:

2009 49 91

– – – – – kurai pievienotā cukura saturs pārsniedz 30 % no svara

2009 49 93

– – – – – kurai pievienotā cukura saturs nepārsniedz 30 % no svara

2106

Pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti vai iekļauti citur:

2106 90

– citādi:

– – aromatizēti vai iekrāsoti cukura sīrupi:

2106 90 30

– – – izoglikozes sīrupi

– – – citādi:

2106 90 51

– – – – laktozes sīrups

2106 90 55

– – – – glikozes sīrups un maltodekstrīna sīrups

2106 90 59

– – – – citādi

2206 00

Citi raudzēti dzērieni (piemēram, sidrs, bumbieru vīns, medalus); raudzēto dzērienu maisījumi un raudzēto dzērienu un bezalkoholisko dzērienu maisījumi, kas citur nav minēti un iekļauti:

2206 00 10

– čagu ekstrakta vīns

– citādi:

– – dzirkstošie:

2206 00 31

– – – ābolu sidrs un bumbieru vīns

– – nedzirkstošie, tarā ar tilpumu:

– – – 2 litri vai mazāk:

2206 00 51

– – – – ābolu sidrs un bumbieru vīns

2301

Milti un granulas no gaļas vai gaļas subproduktiem, zivīm vai vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem vai citiem ūdens bezmugurkaulniekiem, nederīgas pārtikai; dradži (grības):

2301 10 00

– gaļas vai gaļas subproduktu milti un granulas; dradži (grības)

2302

Klijas, atsijas un citi atlikumi, granulēti vai negranulēti, kas iegūti, sijājot, maļot vai citādi apstrādājot labības graudus vai pākšaugus

2303

Cietes ražošanas atlikumi un tamlīdzīgi atlikumi, biešu mīkstums, cukurniedru rauši un citi cukura ražošanas atkritumi, drabiņas vai šķiedenis un atkritumi, granulēti vai negranulēti

2304 00 00

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai granulēti, kas iegūti, ekstrahējot sojas pupu eļļu

2306

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai granulēti, kas iegūti ekstrahējot augu taukus un eļļas, izņemot pozīcijā 2304 vai 2305 minētās

2308 00

Augu izcelsmes materiāli un augu atkritumi, atliekas un blakusprodukti, granulēti vai negranulēti, izmantojami dzīvnieku barībai, kas citur nav minēti vai iekļauti:

2308 00 40

– ozolzīles un zirgkastaņi; augļu izspaidas vai čagas, izņemot vīnogu

2309

Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībā:

2309 10

– suņu vai kaķu barība, safasēta mazumtirdzniecībai:

– – kuros ir ciete, glikoze, glikozes sīrups, maltodekstrīns vai maltodekstrīna sīrups, kas minēti apakšpozīcijās 1702 30 51 līdz 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 un 2106 90 55, vai piena produkti:

– – – kuros ir ciete, glikoze, glikozes sīrups, maltodekstrīns vai maltodekstrīna sīrups:

– – – – kuros nav cietes vai cietes saturs ir 10 % no svara vai mazāk:

2309 10 13

– – – – – kuros piena produktu saturs ir vismaz 10 % bet nepārsniedz 50 % no svara

2309 10 19

– – – – – kuros piena produktu saturs ir vismaz 75 % no svara

– – – – kuros cietes saturs pārsniedz 10 % bet nepārsniedz 30 % no svara:

2309 10 33

– – – – – kuros piena produktu saturs ir vismaz 10 % bet nepārsniedz 50 % no svara

2309 10 39

– – – – – kuros piena produktu saturs ir vismaz 50 % no svara

– – – – kuros cietes saturs parsniedz 30 % no svara:

2309 10 53

– – – – – kuros piena produktu saturs ir vismaz 10 % bet nepārsniedz 50 % no svara

2309 10 70

– – – kas nesatur cieti, glikozi, glikozes sīrupu, maltodekstrīnu vai maltodekstrīna sīrupu, bet satur piena produktus

2309 90

– citādi:

2309 90 10

– – zivju vai jūras zīdītāju šķīstošās atliekas

2309 90 20

– – produkti, kas minēti šīs nodaļas 5. papildu piezīmē

– – citādi, ieskaitot premiksus:

– – – kuros ir ciete, glikoze, glikozes sīrups, maltodekstrīns vai maltodekstrīna sīrups, kas minēti apakšpozīcijās 1702 30 51 līdz 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 un 2106 90 55, vai piena produkti:

– – – – kuros ir ciete, glikoze, glikozes sīrups, maltodekstrīns vai maltodekstrīna sīrups:

– – – – – kuros nav cietes vai cietes saturs ir 10 % no svara vai mazāk:

2309 90 31

– – – – – – kuros nav piena produktu vai šādu produktu saturs nepārsniedz 10 % no svara

2309 90 33

– – – – – – kuros piena produktu saturs ir vismaz 10 % bet nepārsniedz 50 % no svara

– – – – – kuros cietes saturs pārsniedz 10 % bet nepārsniedz 30 % no svara:

2309 90 43

– – – – – – kuros piena produktu saturs ir vismaz 10 % bet nepārsniedz 50 % no svara

2309 90 49

– – – – – – kuros piena produktu saturs ir vismaz 50 % no svara

– – – citādi:

– – – – citādi:

2309 90 99

– – – – – citādi

2401

Neapstrādāta tabaka; tabakas atkritumi:

2401 10

– tabaka ar neizgrieztu vidējo dzīslu:

– – dūmos kaltēta Virdžīnijas tipa tabaka un ēnā kaltēta gaišā Bērlija tipa tabaka (ieskaitot Bērlija hibrīdus); ēnā kaltēta gaišā Mērilendas tipa tabaka un karstumā kaltēta tabaka:

2401 10 10

– – – dūmos kaltēta Virdžīnijas tipa

2401 10 20

– – – ēnā kaltēta gaišā Bērlija tipa (ieskaitot Bērlija hibrīdus)

2401 10 30

– – – ēnā kaltēta gaišā Mērilendas tipa

– – – karstumā kaltēta tabaka:

2401 10 41

– – – – Kentuki tipa

2401 10 49

– – – – citāda

– – citāda:

2401 10 50

– – – ēnā kaltēta gaišā tabaka

2401 10 70

– – – ēnā kaltēta tumšā tabaka

2401 10 80

– – – dūmos kaltēta tabaka

2401 10 90

– – – citāda tabaka

2401 20

– tabaka ar daļēji vai pilnīgi izgrieztu vidējo dzīslu:

– – dūmos kaltēta Virdžīnijas tipa tabaka un ēnā kaltēta gaišā Bērlija tipa tabaka (ieskaitot Bērlija hibrīdus); ēnā kaltēta gaišā Mērilendas tipa tabaka un karstumā kaltēta tabaka:

2401 20 10

– – – dūmos kaltēta Virdžīnijas tipa

2401 20 20

– – – ēnā kaltēta gaišā Bērlija tipa (ieskaitot Bērlija hibrīdus)

2401 20 30

– – – ēnā kaltēta gaišā Mērilendas tipa

– – – karstumā kaltēta tabaka:

2401 20 41

– – – – Kentuki tipa

2401 20 49

– – – – citāda

– – citāda:

2401 20 50

– – – ēnā kaltēta gaišā tabaka

2401 20 70

– – – ēnā kaltēta tumšā tabaka

2401 20 80

– – – dūmos kaltēta tabaka

2401 20 90

– – – citāda tabaka

2401 30 00

– tabakas atkritumi

3301

Ēteriskās eļļas (atbrīvotas vai neatbrīvotas no terpēniem), ieskaitot konkrēteļļas un absolūteļļas; rezinoīdi; ekstrahēti oleosveķi; ēterisko eļļu koncentrāti taukos, negaistošās eļļās, vaskos un tamlīdzīgās vielās, kas iegūti ar tvaiku absorbēšanu vai macerāciju; terpēnu blakusprodukti, kas radušies, atbrīvojot ēteriskās eļļas no terpēniem; ēterisko eļļu ūdens destilāti un ūdens šķīdumi:

– citrusaugļu ēteriskās eļļas:

3301 12

– – apelsīnu

3301 13

– – citronu

3301 19

– – citādas

– ēteriskās eļļas, izņemot citrusaugļu eļļas:

3301 24

– – piparmētru (Mentha piperita)

3301 25

– – citādu mētru

3301 29

– – citādas

3301 30 00

– rezinoīdi (smaržīgie sveķu ekstrakti)

3302

Smaržvielu maisījumi un maisījumi (ieskaitot spirta šķīdumus) uz vienas vai vairāku šādu vielu bāzes, kurus izmanto kā rūpniecības izejvielas; citādi izstrādājumi uz smaržvielu bāzes, kurus izmanto dzērienu ražošanā:

3302 10

– izmantošanai pārtikas vai dzērienu rūpniecībā:

– – izmantošanai dzērienu rūpniecībā:

3302 10 40

– – – citādi

3302 10 90

– – izmantošanai pārtikas rūpniecībā

3501

Kazeīns, kazeināti un citi kazeīna atvasinājumi; kazeīna līmes:

3501 90

– citādi:

3501 90 10

– – kazeīna līmes

3502

Albumīni (ieskaitot divu vai vairāku sūkalu proteīnu koncentrātus, kas sausnā satur vairāk par 80 % no kopējās masas sūkalu proteīnus), albumināti un citi albumīna atvasinājumi

3503 00

Želatīns (ieskaitot želatīnu taisnstūrveida, arī kvadrātveida, plāksnēs, ar apstrādātu vai neapstrādātu virsmu, iekrāsots vai nekrāsots) un želatīna atvasinājumi; zivju līme; citādas dzīvnieku izcelsmes līmes, izņemot kazeīna līmes, kas minētas pozīcijā 3501

3504 00 00

Peptoni un to atvasinājumi; citādas olbaltumvielas un to atvasinājumi, kas citur nav minēti vai iekļauti; hromētas vai nehromētas ādas pulveris

3505

Dekstrīni un citas modificētās cietes (piemēram, želatinizētas vai esterificētas cietes); līmes uz cietes, dekstrīnu vai citādas modificētas cietes bāzes:

3505 10

– dekstrīni un citādas modificētās cietes:

– – citādas modificētās cietes:

3505 10 50

– – – esterificētas vai ēterificētas cietes

4101

Liellopu vai zirgu jēlādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas, piķelētas vai citādi konservētas, bet ne miecētas, pergamentētas vai tālāk apstrādātas), atmatotas vai neatmatotas un šķeltas vai nešķeltas

4102

Aitu vai jēru jēlādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas, piķelētas vai citādi konservētas, bet ne miecētas, pergamentētas vai tālāk apstrādātas), ar vilnu vai bez tās, šķeltas vai nešķeltas, kuras neizslēdz šīs nodaļas 1. piezīmes c) apakšpunkts

4103

Citādas jēlādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas, piķelētas vai citādi konservētas, bet ne miecētas, pergamentētas vai tālāk apstrādātas), ar apmatojumu vai bez tā, šķeltas vai nešķeltas, kuras neizslēdz šīs nodaļas 1. piezīmes b) vai c) apakšpunkts

4301

Neapstrādātas kažokādas (ieskaitot galvas, astes, ķepas un citus gabalus vai atgriezumus, kas noder kažokādu izstrādājumu izgatavošanai), izņemot jēlādas, kas minētas pozīcijās 4101, 4102 vai 4103

5001 00 00

Attīšanai derīgi zīdvērpēju kokoni

5002 00 00

Jēlzīds (negrodots)

5003 00 00

Zīda atkritumi (arī tīšanai nederīgi kokoni, vērpšanas atkritumi un plucinātas izejvielas)

5101

Vilna, nekārsta un neķemmēta

5102

Smalkie vai rupjie dzīvnieku mati, nekārsti vai neķemmēti

5103

Vilnas vai smalko vai rupjo dzīvnieku matu atkritumi, ieskaitot vērpšanas atkritumus, bet izņemot plucināto vilnu

5201 00

Kokvilna, nekārsta vai neķemmēta

5202

Kokvilnas atlikas (ieskaitot vērpšanas atlikas un plucinātas jēlšķiedras)

5203 00 00

Kokvilna, kārsta vai ķemmēta

5301

Linšķiedra, neapstrādāta vai apstrādāta, bet nevērpta; linšķiedras pakulas un atkritumi (ieskaitot vērpšanas atkritumus un plucinātas šķiedras)

5302

Kaņepāju (Cannabis sativa L.) šķiedra, arī apstrādāta, bet nevērpta; kaņepāju pakulas un atkritumi (ieskaitot vērpšanas atkritumus un plucinātas šķiedras)”

III PIELIKUMS

“IIb PIELIKUMS

ALBĀNIJAS TARIFU KONCESIJAS KOPIENAS IZCELSMES PRIMĀRAJIEM LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTIEM

(saskaņā ar 27. panta 3. punkta b) apakšpunktu)

Muitas nodokli šajā pielikumā uzskaitītajiem produktiem samazina un atceļ saskaņā ar šādu grafiku:

2007. gada 1. janvārī ievedmuitas nodokli samazina līdz 80 % no pamatnodokļa,

2008. gada 1. janvārī ievedmuitas nodokli samazina līdz 60 % no pamatnodokļa,

2009. gada 1. janvārī ievedmuitas nodokli samazina līdz 40 % no pamatnodokļa,

2010. gada 1. janvārī ievedmuitas nodokli samazina līdz 0 % no pamatnodokļa.

KN kods

Apraksts

0101

Dzīvi zirgi, ēzeļi, mūļi un zirgēzeļi:

0101 90

– citādi

0206

Svaigi, atdzesēti vai saldēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu subprodukti:

0206 10

– svaigi vai atdzesēti liellopu subprodukti:

– – citādi:

0206 10 91

– – – aknas

0206 10 95

– – – diafragmas biezā daļa un plānā daļa

0206 10 99

– – – citādi

– saldēti liellopu subprodukti:

0206 21 00

– – mēles

0206 22 00

– – aknas

0206 29

– – citādi:

– – – citādi:

0206 29 91

– – – – diafragmas biezā daļa un plānā daļa

0206 29 99

– – – – citādi

– saldēti cūku subprodukti:

0206 49

– – citādi

0206 80

– citādi svaigi vai atdzesēti subprodukti:

– – citādi:

0206 80 91

– – – zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu

0206 80 99

– – – aitu un kazu

0206 90

– citādi saldētie subprodukti:

– – citādi:

0206 90 91

– – – zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu

0206 90 99

– – – aitu un kazu

0208

Citāda svaiga, atdzesēta vai saldēta dzīvnieku gaļa un gaļās subprodukti:

0208 10

– trušu vai zaķu

0208 40

– vaļu, delfīnu un cūkdelfīnu (vaļveidīgo kārtas zīdītāju); lamantīnu un jūrasgovju (jūrassirēnu kārtas zīdītāju):

0208 40 10

– – vaļu gaļa

0208 90

– citāda

0209 00

Nepārstrādāti vai nekausēti, svaigi, atdzesēti, saldēti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti cūku tauki bez liesuma un mājputnu tauki

0403

Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs un citi fermentēti vai skābpiena produkti, arī iebiezināti vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizēti, vai ar augļiem, riekstiem vai kakao:

0403 90

– citāds:

– – nearomatizēts, bez augļiem, riekstiem un kakao:

– – – pulverī, granulās vai citādā cietā veidā:

– – – – kurā nav cukura vai citu saldinātāju piedevas un kura tauku saturs pēc svara:

0403 90 11

– – – – – nepārsniedz 1,5 %

0403 90 13

– – – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

0403 90 19

– – – – – pārsniedz 27 %

– – – – citāds, kura tauku saturs pēc svara:

0403 90 31

– – – – – nepārsniedz 1,5 %

0403 90 33

– – – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

0403 90 39

– – – – – pārsniedz 27 %

– – – citāds:

– – – – kurā nav cukura vai citu saldinātāju piedevas un kura tauku saturs pēc svara:

0403 90 51

– – – – – nepārsniedz 3 %

0403 90 53

– – – – – pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

0403 90 59

– – – – – pārsniedz 6 %

– – – – citāds, kura tauku saturs pēc svara:

0403 90 61

– – – – – nepārsniedz 3 %

0403 90 63

– – – – – pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

0403 90 69

– – – – – pārsniedz 6 %

0404

Sūkalas, arī iebiezinātas un ar cukura vai cita saldinātāja piedevu; produkti, kas satur dabiskās piena sastāvdaļas, arī ar cukura vai cita saldinātāja piedevu, kuri nav minēti vai iekļauti citur:

0404 10

– sūkalas un pārveidotās sūkalas, arī iebiezinātas vai ar cukuru vai citiem saldinātājiem:

– – pulverī, granulās vai citādā cietā veidā:

– – – citādas, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara:

– – – – nepārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara:

0404 10 26

– – – – – nepārsniedz 1,5 %

0404 10 28

– – – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

0404 10 32

– – – – – pārsniedz 27 %

– – – – pārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara:

0404 10 34

– – – – – nepārsniedz 1,5 %

0404 10 36

– – – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

0404 10 38

– – – – – pārsniedz 27 %

– – citādas:

– – – bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara:

– – – – nepārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara:

0404 10 48

– – – – – nepārsniedz 1,5 %

0404 10 52

– – – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

0404 10 54

– – – – – pārsniedz 27 %

– – – – pārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara:

0404 10 56

– – – – – nepārsniedz 1,5 %

0404 10 58

– – – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

0404 10 62

– – – – – pārsniedz 27 %

– – – citādas, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara:

– – – – nepārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara:

0404 10 72

– – – – – nepārsniedz 1,5 %

0404 10 74

– – – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

0404 10 76

– – – – – pārsniedz 27 %

– – – – pārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara:

0404 10 78

– – – – – nepārsniedz 1,5 %

0404 10 82

– – – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

0404 10 84

– – – – – pārsniedz 27 %

0404 90

– citādas

0405

Sviests un citi piena tauki; piena tauku pastas:

0405 20

– piena tauku pastas:

0405 20 90

– – ar tauku saturu pēc svara vairāk nekā 75 %, bet mazāk par 80 %

0405 90

– citāds

0406

Siers un biezpiens:

0406 10

– svaigs (nenogatavināts un nesālīts) siers, arī sūkalu siers un biezpiens

0406 20

– visu veidu rīvēts siers vai siera pulveris

0406 30

– kausētais siers, nerīvēts un neberzts

0406 40

– zilie sieri un citādi sieri, kas satur Penicillium roqueforti dzīslas

0406 90

– citādi sieri:

0406 90 01

– – pārstrādei

– – citādi:

0406 90 13

– – – Ementāles siers

0406 90 15

– – – Grijēras siers, Sbrinz

0406 90 17

– – – Bergkäse un Apencelles siers

0406 90 18

– – – Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d’Or un Tête de Moine

0406 90 19

– – – Glaras zaļais siers (t.s. Schabziger) no vājpiena ar sasmalcinātu lapu garšaugu piedevu

0406 90 21

– – – Čedaras siers

0406 90 23

– – – Edamas siers

0406 90 25

– – – Tilzītes siers

0406 90 27

– – – Butterkäse

0406 90 29

– – – kaškavals

0406 90 35

– – – Kefalo-Tyri

0406 90 37

– – – Finlandia

0406 90 39

– – – Jarlsberg

– – – citāds:

0406 90 50

– – – – siers no aitas vai bifeļmātes piena traukos ar sālījumu vai aitādas vai kazādas maisos

– – – – citādi:

– – – – – kuru tauku saturs nepārsniedz 40 % no svara un ūdens saturs beztauku vielā:

– – – – – – nepārsniedz 47 %:

0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

0406 90 69

– – – – – – – citādi

– – – – – – pārsniedz 47 %, bet nepārsniedz 72 %:

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

0406 90 78

– – – – – – – Haudas siers

0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Čestras siers, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82

– – – – – – – kamambērs

0406 90 84

– – – – – – – Brī siers

0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri

– – – – – – – citādi sieri, kuru ūdens saturs beztauku vielā:

0406 90 86

– – – – – – – – pārsniedz 47 %, bet nepārsniedz 52 %

0406 90 87

– – – – – – – – pārsniedz 52 %, bet nepārsniedz 62 %

0406 90 88

– – – – – – – – pārsniedz 62 %, bet nepārsniedz 72 %

0406 90 93

– – – – – – pārsniedz 72 %

0406 90 99

– – – – – citādi

0408

Putnu olas bez čaumalas un olu dzeltenumi, svaigi, žāvēti, pagatavoti tvaicējot vai vārot ūdenī, formēti, saldēti vai citādi konservēti, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

0511

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti vai ietverti; pārtikā nelietojami beigti 1. vai 3. nodaļā minētie dzīvnieki:

0511 10 00

– buļļu sperma

– citādi:

0511 99

– – citādi:

0511 99 10

– – – cīpslas vai stiegras; jēlādu atgriezumi un tamlīdzīgi atkritumi

0511 99 85

– – – citādi:

ex 0511 99 85

– – – – izņemot zirgu astrus un to atlikumus, arī saliktus kārtās, arī kopā ar stiprinājumu

0603

Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem nogriezti svaigi, kaltēti, krāsoti, balināti, piesūcināti vai citādi apstrādāti griezti ziedi un ziedpumpuri

0604

Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas, kaltētas, krāsotas, balinātas, piesūcinātas vai citādi apstrādātas lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem un ziedpumpuriem, stiebrzāles, sūnas un ķērpji:

0604 10

– sūnas un ķērpji:

0604 10 10

– – briežu ķērpis

– citādi:

0604 91

– – svaigi:

0604 91 40

– – – skujkoku zari:

ex 0604 91 40

– – – – Nordmaņa baltegles (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) un staltās baltegles (Abies procera Rehd.)

0701

Kartupeļi, svaigi vai atdzesēti:

0701 90

– citādi:

0701 90 10

– – cietes ražošanai

– – citādi:

0701 90 90

– – – citādi

0703

Sīpoli, šalotes, ķiploki, puravi un citi sīpolu dzimtas dārzeņi, svaigi vai atdzesēti:

0703 10

– sīpoli un šalotes:

0703 10 90

– – šalotes

0703 90 00

– puravi un citi sīpolu dārzeņi

0705

Dārza salāti (Lactuca sativa) un cigoriņi (Cichorium spp.), svaigi vai atdzesēti:

– dārza salāti:

0705 11 00

– – galviņsalāti

0705 19 00

– – citādi

– cigoriņi:

0705 29 00

– – citādi

0706

Burkāni, galda rāceņi un kāļi, galda bietes, auzu saknes (puravlapu plostbārži), sakņu selerijas, redīsi un tamlīdzīgi sakņu dārzeņi, svaigi vai atdzesēti:

0706 90

– citādi:

0706 90 10

– – sakņu selerijas

0706 90 90

– – citādi

0707 00

Gurķi un kornišoni, svaigi vai atdzesēti:

0707 00 90

– kornišoni

0708

Pākšu dārzeņi, lobīti vai nelobīti, svaigi vai atdzesēti:

0708 10 00

– zirņi (Pisum sativum)

0708 90 00

– citādi pākšu dārzeņi

0709

Citi svaigi vai atdzesēti dārzeņi:

0709 20 00

– sparģeļi

0709 30 00

– baklažāni

0709 40 00

– selerijas, izņemot sakņu selerijas

– sēnes un trifeles:

0709 59

– – citādas:

0709 59 50

– – – trifeles

0709 60

– Capsicum ģints vai Pimenta ģints dārzeņi (dārzeņpipari jeb paprika, smaržīgie pipari u. tml.)

0709 70 00

– spināti, Jaunzēlandes spināti un dārza balodenes

0709 90

– citādi

0710

Saldēti dārzeņi (termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī):

0710 10 00

– kartupeļi

– pākšu dārzeņi, lobīti vai nelobīti:

0710 21 00

– – zirņi (Pisum sativum)

0710 22 00

– – pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710 29 00

– – citādi

0710 30 00

– spināti, Jaunzēlandes spināti un dārza balodenes

0710 80

– citādi dārzeņi

0710 90 00

– dārzeņu maisījumi

0711

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēti dārzeņi (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējamā šķīdumā), kas nav derīgi tūlītējai lietošanai:

0711 20

– olīvas

0711 40 00

– gurķi un kornišoni (pipargurķīši)

– sēnes un trifeles:

0711 59 00

– – citādas

0711 90

– citādi dārzeņi; dārzeņu maisījumi:

– – dārzeņi:

0711 90 70

– – – kaperi

0711 90 90

– – dārzeņu maisījumi

0712

Kaltēti dārzeņi, veseli, sagriezti gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcināti vai pulverī, bet tālāk neapstrādāti:

0712 20 00

– sīpoli

0712 90

– citādi dārzeņi; dārzeņu maisījumi

0713

Kaltēti lobīti pākšu dārzeņi, arī mizoti vai šķelti:

0713 10

– zirņi (Pisum sativum):

0713 10 90

– – citādi

0713 20 00

– aunazirņi

– pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 32 00

– – šķautnainās pupiņas (Phaseolus jeb Vigna angularis)

0713 33

– – kāršu pupiņas, ieskaitot baltās pupiņas (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90

– – – citādas

0713 39 00

– – citādas

0801

Kokosrieksti, Brazīlijas rieksti un Indijas rieksti, svaigi vai kaltēti, arī lobīti vai mizoti:

– kokosrieksti:

0801 11 00

– – žāvēti ar desikantiem

0801 19 00

– – citādi

– Brazīlijas rieksti:

0801 21 00

– – nelobīti

– Indijas rieksti:

0801 31 00

– – nelobīti

0802

Citādi rieksti, svaigi vai kaltēti, arī lobīti vai mizoti:

– lazdu un dižlazdu (Corylus spp.) rieksti:

0802 21 00

– – nelobīti

0802 22 00

– – lobīti

0802 40 00

– ēdamie kastaņi (Castanea spp.)

0802 50 00

– pistācijas

0802 90

– citādi:

0802 90 85

– – citādi

0803 00

Banāni, ieskaitot miltu banānus, svaigi vai žāvēti:

– svaigi:

0803 00 11

– – miltu banāni

0803 00 19

– – citādi

0804

Dateles, vīģes, ananasi, avokado, gvajaves, mango un mangostāni, svaigi vai žāvēti:

0804 20

– vīģes:

0804 20 10

– – svaigas

0804 30 00

– ananāsi

0804 50 00

– gvajaves, mango un mangostāni

0805

Citrusaugļi, svaigi vai žāvēti:

0805 10

– apelsīni

0805 20

– mandarīni (arī tanžerīni un sacumas); klementīni, vilkingi un tamlīdzīgi citrusaugļu hibrīdi

0805 50

– citroni (Citrus limon, Citrus limonum) un laimi (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0806

Vīnogas, svaigas vai žāvētas:

0806 10

– svaigas:

0806 10 10

– – galda vīnogas

0807

Svaigas melones (ieskaitot arbūzus) un papaijas:

0807 20 00

– papaijas

0808

Svaigi āboli, bumbieri un cidonijas

0809

Svaigas aprikozes, ķirši, persiki (ieskaitot nektarīnus), plūmes un ērkšķu plūmes:

0810

Citi svaigi augļi un ogas:

0810 20

– avenes, kazenes, zīdkoka ogas, un kazeņavenes

0810 40

– dzērvenes, mellenes, brūklenes un citas melleņu (Vaccinium) un dzērveņu (Oxycoccus) ģints ogas:

0810 40 30

– – mellenes (Vaccinium myrtillus)

0810 40 50

– – lielogu dzērvenes (Vaccinium macrocarpon) un krūmmellenes (Vaccinium corymbosum)

0810 40 90

– – citādas

0810 50 00

– kivi

0810 90

– citādi:

0810 90 30

– – tamarindi, kešjukoku augļi, ličī, džekfrūti, sapodillas

0810 90 40

– – pasifloru augļi, karambolas un pitahajas

– – upenes, baltās vai sarkanās jāņogas un ērkšķogas:

0810 90 50

– – – upenes

0810 90 70

– – – citādas

0810 90 95

– – citādi

0811

Saldēti augļi un rieksti, termiski neapstrādāti vai termiski apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu:

0811 10

– zemenes

0811 20

– avenes, kazenes, zīdkoka ogas, kazeņavenes, upenes, baltās vai sarkanās jāņogas un ērkšķogas:

– – citādas:

0811 20 31

– – – avenes

0811 20 51

– – – sarkanās jāņogas

0811 20 59

– – – kazenes un zīdkoka ogas

0811 20 90

– – – citādas

0811 90

– citādi:

– – ar cukura vai citu saldinātāju piedevu:

– – – kuru cukura saturs pārsniedz 13 % no svara:

0811 90 19

– – – – citādi

– – – citādi:

0811 90 39

– – – – citādi

– – citādi:

0811 90 50

– – – mellenes (Vaccinium myrtillus)

0811 90 70

– – – Kanādas mellenes (Vaccinium myrtilloides) un šaurlapu mellenes (Vaccinium angustifolium)

– – – ķirši:

0811 90 75

– – – – skābie ķirši (Prunus cerasus)

0811 90 80

– – – – citādi

0811 90 85

– – – tropu augļi un tropu rieksti

0811 90 95

– – – citādi

0812

Augļi un rieksti, kas konservēti īslaicīgai glabāšanai (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), bet nav derīgi tūlītējai lietošanai pārtikā:

0812 10 00

– ķirši

0812 90

– citādi:

0812 90 20

– – apelsīni

0812 90 98

– – citādi

0813

Žāvēti augļi, izņemot pozīcijās 0801-0806 minētos; šajā nodaļā minēto riekstu vai žāvētu augļu maisījumi:

0813 10 00

– aprikozes

0813 20 00

– žāvētas plūmes

0813 30 00

– āboli

0813 40

– citādi augļi

0813 50

– šajā nodaļā minēto riekstu vai žāvētu augļu maisījumi:

– – žāvētu augļu maisījumi, izņemot pozīcijās 0801-0806 minētos augļus:

– – – bez žāvētām plūmēm:

0813 50 12

– – – – papaiju, tamarindu, kešjukoku augļu, ličī, džekfrūtu, sapodillu, pasifloru augļu, karambolu un pitahaju maisījumi

0813 50 15

– – – – citādi

– – citādi maisījumi:

0813 50 99

– – – citādi

0901

Kafija, grauzdēta vai negrauzdēta, ar kofeīnu vai bez kofeīna; kafijas pupiņu čaumalas un apvalki; kafijas aizstājēji, kas satur kafiju jebkurā samērā:

– negrauzdēta kafija:

0901 11 00

– – ar kofeīnu

0901 12 00

– – bez kofeīna

– grauzdēta kafija:

0901 21 00

– – ar kofeīnu

0901 22 00

– – bez kofeīna

0901 90

– citādi:

0901 90 90

– – kafijas aizstājēji, kas satur kafiju

0904

Piper ģints pipari; kaltēti, saberzti vai malti Capsicum un Pimenta ģints dārzeņi (dārzeņpipari, smaržīgie pipari u. tml.):

0904 20

– Capsicum ģints vai Pimenta ģints dārzeņi, kaltēti, grūsti vai malti:

– – negrūsti un nemalti:

0904 20 30

– – – citādi

0909

Parastā anīsa, zvaigžņotā anīsa, fenheļa, koriandra, kumīna vai ķimeņu sēklas; kadiķogas

0910

Ingvers, safrāns, kurkuma, mārsils, lauru lapas, karijs un citas garšvielas

1102

Labības milti, izņemot kviešu miltus un labības maisījuma miltus:

1102 10 00

– rudzu milti

1102 20

– kukurūzas milti

1102 90

– citādi:

1102 90 10

– – miežu milti

1102 90 50

– – rīsu milti

1102 90 90

– – citādi

1103

Labības putraimi, rupja maluma milti un granulas:

– putraimi un rupja maluma milti:

1103 11

– – kviešu

1103 13

– – kukurūzas

1103 19

– – citas labības:

1103 19 90

– – – citādi

1104

Citādi apstrādāti labības graudi (piemēram, atsēnaloti, placināti, pārslas, grūbas, šķelti vai drupināti), izņemot pozīcijas 1006 rīsus; graudaugu dīgļi, veseli, placināti, pārslās vai malti:

– placināti graudi vai graudu pārslas:

1104 12

– – auzu:

1104 12 90

– – – pārslas

1104 19

– – citu labības graudu:

1104 19 10

– – – kviešu

1104 19 50

– – – kukurūzas

– – – citādi:

1104 19 99

– – – – citādi

– citādi apstrādāti graudi (piemēram, atsēnaloti, grūbas, šķelti vai drupināti):

1104 23

– – kukurūzas:

1104 23 10

– – – atsēnaloti (izlobīti vai spraukti), arī šķelti vai drupināti

1104 23 99

– – – citādi

1104 29

– – citas labības:

– – – citādi:

1104 29 30

– – – – grūbas:

ex 1104 29 30

– – – – – izņemot kviešu vai rudzu

– – – – citādi:

1104 29 89

– – – – – citādi

1104 30

– graudaugu dīgļi, veseli, placināti, pārslās vai malti:

1104 30 90

– – citu graudaugu

1108

Cietes; inulīns:

– cietes:

1108 11 00

– – kviešu ciete

1108 12 00

– – kukurūzas ciete

1108 13 00

– – kartupeļu ciete

1108 14 00

– – manioka ciete

1108 19

– – citādas cietes:

1108 19 90

– – – citādas

1202

Zemesrieksti, negrauzdēti un citādi termiski neapstrādāti, arī lobīti vai šķelti:

1202 10

– nelobīti:

1202 10 90

– – citādi

1202 20 00

– lobīti, arī šķelti

1211

Augi vai augu daļas (ieskaitot sēklas un augļus), ko izmanto galvenokārt parfimērijā, farmācijā vai insekticīdu un fungicīdu pagatavošanai un tamlīdzīgiem mērķiem, svaigi vai žāvēti, arī sagriezti, sagrūsti vai saberzti pulverī:

1211 20 00

– žeņšeņa saknes

1211 30 00

– kokas lapas

1211 40 00

– magoņu stiebri

1211 90

– citādi:

1211 90 85

– – citādi:

ex 1211 90 85

– – – lakricsaknes

1501 00

Cūku tauki (arī kausēti tauki) un mājputnu tauki, izņemot pozīcijā 0209 vai 1503 minētos:

– cūku tauki (ieskaitot kausētus taukus):

1501 00 19

– – citādi

1508

Zemesriekstu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām:

1508 10

– neapstrādāta eļļa:

1508 10 90

– – citādas

1508 90

– citādas:

1508 90 90

– – citādas

1510 00

Citādas eļļas un to frakcijas, kas iegūtas tikai no olīvām, arī rafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, ieskaitot šo eļļu vai frakciju maisījumus ar eļļām vai frakcijām, kas minētas pozīcijā 1509

1522 00

Degra; taukvielu dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atliekas:

– taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atliekas:

– – kuros ir eļļa ar olīveļļas īpašībām:

1522 00 39

– – – citādas

– – citādas:

1522 00 91

– – – eļļas nogulsnes; ziepju pamatvielas

1522 00 99

– – – citādas

1602

Citādi gatavi izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm:

1602 10 00

– homogenizēti produkti

– no mājputniem, kas minēti pozīcijā 0105:

1602 31

– – tītariem:

– – – ar mājputnu gaļas vai subproduktu saturu 57 % no svara vai vairāk:

1602 31 11

– – – – tikai no termiski neapstrādātas tītara gaļas

1602 31 19

– – – – citādi

1602 31 90

– – – citādi

1602 32

– – vistu:

– – – ar mājputnu gaļas vai subproduktu saturu 57 % no svara vai vairāk:

1602 32 11

– – – – termiski neapstrādāti

1602 32 19

– – – – citādi

1602 32 90

– – – citādi

1602 39

– – citādi:

– – – ar mājputnu gaļas vai subproduktu saturu 57 % no svara vai vairāk:

1602 39 21

– – – – termiski neapstrādāti

1602 39 29

– – – – citādi

1602 39 80

– – – citādi

– cūku:

1602 41

– – šķiņķi un to izcirtņi

1602 42

– – pleči un to izcirtņi

1602 49

– – citādi, ieskaitot maisījumus:

– – – mājas cūku:

– – – – kas satur 80 svara % un vairāk jebkuras gaļas vai gaļas subproduktu, ieskaitot jebkāda veida un izcelsmes taukus:

1602 49 13

– – – – – kakla gabali un to izcirtņi, ieskaitot kakla un pleča gabalu maisījumus

1602 49 19

– – – – – citādi

1602 49 90

– – – citādi

1602 50

– liellopu:

– – citādi:

– – – hermētiskā tarā:

1602 50 31

– – – – sālīta liellopu gaļa

1602 50 39

– – – – citādi

1602 50 80

– – – citādi

1602 90

– citādi, ieskaitot izstrādājumus no jebkuru dzīvnieku asinīm:

– – citādi:

1602 90 31

– – – no medījuma vai truša

1602 90 41

– – – ziemeļbriežu

– – – citādi:

1602 90 51

– – – – kas satur mājas cūku gaļu vai gaļas subproduktus

– – – – citādi:

– – – – – kas satur liellopu gaļu vai liellopu gaļas subproduktus:

1602 90 61

– – – – – – termiski neapstrādāti; termiski apstrādātas gaļas vai subproduktu un termiski neapstrādātas gaļas vai subproduktu maisījumi

– – – – – citādi:

– – – – – – aitu vai kazu:

– – – – – – – termiski neapstrādāti; termiski apstrādātas gaļas vai subproduktu un termiski neapstrādātas gaļas vai subproduktu maisījumi:

1602 90 72

– – – – – – – – aitu

1602 90 74

– – – – – – – – kazu

– – – – – – – citādi:

1602 90 76

– – – – – – – – aitu

1602 90 78

– – – – – – – – kazu

1701

Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze cietā veidā:

– citādi:

1701 91 00

– – ar aromatizētāju vai krāsvielu piedevām

1701 99

– – citādi

1702

Citādi cukuri, ieskaitot ķīmiski tīru laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi, cietā veidā; cukura sīrupi bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām; mākslīgais medus, arī maisījumā ar dabisko medu; grauzdēts cukurs:

– laktoze un laktozes sīrups:

1702 11 00

– – kas satur 99 % no svara vai vairāk laktozi, kas izteikta kā bezūdens laktoze, aprēķinot sausnā

1702 19 00

– – citādi

1702 20

– kļavu cukurs un kļavu sīrups:

1702 20 90

– – citādi

1702 90

– citādi produkti, ieskaitot invertcukuru un citus cukurus, un cukura sīrupa maisījumus, kas sausā veidā satur 50 % no svara fruktozi:

1702 90 60

– – mākslīgais medus, arī maisījumā ar dabisko medu

– – grauzdētais cukurs:

1702 90 71

– – – ar saharozes saturu sausnā 50 % no svara vai vairāk

– – – citādi:

1702 90 75

– – – – pulvera veidā, aglomerēti vai neaglomerēti

1702 90 79

– – – – citādi

1801 00 00

Kakao pupiņas, veselas vai šķeltas, negrauzdētas vai grauzdētas

2002

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti tomāti

2004

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, saldēti citi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos:

2004 10

– kartupeļi:

2004 10 10

– – termiski apstrādāti, bet ne citādi sagatavoti

– – citādi:

2004 10 99

– – – citādi

2005

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, nesasaldēti citi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos:

2005 20

– kartupeļi:

– – citādi:

2005 20 20

– – – plānās šķēlītēs, apcepti, arī sālīti vai aromatizēti, hermētiskā tarā, derīgi tūlītējam patēriņam

2005 20 80

– – – citādi

2008

Augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas, kas citur nav minētas un iekļautas, sagatavotas vai konservētas ar citu paņēmienu, arī ar cukura vai citu saldinātāju vai spirta piedevu:

– rieksti, zemesrieksti un citas sēklas, arī maisījumā:

2008 11

– – zemesrieksti:

– – – citādi, tiešajā iepakojumā, kuru tīrais svars:

– – – – pārsniedz 1 kg:

2008 11 92

– – – – – grauzdēti

2008 11 94

– – – – – citādi

– – – – līdz 1 kg:

2008 11 96

– – – – – grauzdēti

2008 11 98

– – – – – citādi

2008 19

– – citādi, ieskaitot maisījumus:

– – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs 1 kg:

2008 19 11

– – – – tropu rieksti; maisījumi, kuros 50 % no svara vai vairāk ir tropu rieksti un tropu augļi

– – – – citādi:

2008 19 13

– – – – – grauzdētas mandeles un pistācijas

2008 19 19

– – – – – citādi

– – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg:

2008 19 91

– – – – tropu rieksti; maisījumi, kuros 50 % no svara vai vairāk ir tropu rieksti un tropu augļi

ex 2008 19 91

– – – – – izņemot grauzdētus tropu riekstus

– – – – citādi:

– – – – – grauzdēti rieksti:

2008 19 93

– – – – – – mandeles un pistācijas

2008 19 95

– – – – – – citādi

2008 19 99

– – – – – citādi

2008 20

– ananāsi:

– – ar spirta piedevu:

– – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs 1 kg:

2008 20 19

– – – – citādi

– – bez spirta piedevas:

– – – ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs 1 kg:

2008 20 51

– – – – kuru cukura saturs pārsniedz 17 % no svara

– – – ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg:

2008 20 71

– – – – kuru cukura saturs pārsniedz 19 % no svara

2008 30

– citrusu augļi:

– – ar spirta piedevu:

– – – kuru cukura saturs pārsniedz 9 % no svara:

2008 30 11

– – – – ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas

– – bez spirta piedevas:

– – – ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs 1 kg:

2008 30 51

– – – – greipfrūtu daiviņas

– – – ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg:

2008 30 71

– – – – greipfrūtu daiviņas, ieskaitot pomelo

2008 30 75

– – – – mandarīni (arī tanžerīni un sacumas); klementīni, vilkingi un tamlīdzīgi citrusaugļu hibrīdi

2008 30 90

– – – bez cukura piedevas

2008 40

– bumbieri:

– – ar spirta piedevu:

– – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs 1 kg:

– – – – kuru cukura saturs pārsniedz 13 % no svara:

2008 40 11

– – – – – ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas

– – – – citādi:

2008 40 21

– – – – – ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas

– – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg:

2008 40 31

– – – – kuru cukura saturs pārsniedz 15 % no svara

– – bez spirta piedevas:

– – – ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs 1 kg:

2008 40 51

– – – – kuru cukura saturs pārsniedz 13 % no svara

– – – ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg:

2008 40 71

– – – – kuru cukura saturs pārsniedz 15 % no svara

2008 40 79

– – – – citādi

2008 50

– aprikozes:

– – ar spirta piedevu:

– – – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs 1 kg:

– – – – kuru cukura saturs pārsniedz 13 % no svara:

2008 50 11

– – – – – ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas

– – – – citādi:

2008 50 31

– – – – – ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas

2008 50 39

– – – – – citādi

– – bez spirta piedevas:

– – – ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs 1 kg:

2008 50 69

– – – – citādi

– – – bez cukura piedevas, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru:

2008 50 94

– – – – 4,5 kg vai vairāk, bet mazāk nekā 5 kg:

2008 50 99

– – – – līdz 4,5 kg

2008 60

– ķirši:

– – ar spirta piedevu:

– – – citādi:

2008 60 31

– – – – ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas

– – bez spirta piedevas:

– – – ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru:

2008 60 50

– – – – vairak nekā 1 kg

– – – bez cukura piedevas, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru:

2008 60 70

– – – – 4,5 kg vai vairāk

2008 60 90

– – – – līdz 4,5 kg

ex 2008 60 90

– – – – – skābie ķirši (Prunus cerasus)

2008 80

– zemenes:

– – ar spirta piedevu:

– – – kuru cukura saturs pārsniedz 9 % no svara:

2008 80 11

– – – – ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas

2008 80 19

– – – – citādas

– – – citādas:

2008 80 31

– – – – ar faktisko spirta masas koncentrāciju līdz 11,85 % mas

– – bez spirta piedevas:

2008 80 50

– – – ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs 1 kg

– citādi, arī maisījumi, izņemot apakšpozīcijā 2008 19 minētos:

2008 99

– – citādi:

– – – bez spirta piedevas:

– – – – ar cukura piedevu, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru virs 1 kg:

2008 99 45

– – – – – plūmes un žāvētas plūmes

– – – – bez cukura piedevas:

– – – – – plūmes un žāvētas plūmes, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru:

2008 99 72

– – – – – – 5 kg vai vairāk

2008 99 78

– – – – – – mazāk par 5 kg

2009

Augļu sulas (ieskaitot vīnogu misu) un dārzeņu sulas, neraudzētas un bez spirta piedevas, arī ar cukura vai cita saldinātāja piedevu:

– apelsīnu sula:

2009 11

– – saldēta

2009 19

– – citāda:

– – – kuras Briksa vērtība pārsniedz 20, bet nepārsniedz 67:

2009 19 98

– – – – citāda

– vīnogu sula (ieskaitot vīnogu misu):

2009 69

– – citāda:

– – – kuras Briksa vērtība pārsniedz 67:

2009 69 11

– – – – kuras vērtība nepārsniedz EUR 22 par 100 kg tīrā svara

– – – kuras Briksa vērtība pārsniedz 30, bet nepārsniedz 67:

– – – – kuras vērtība pārsniedz EUR 18 par 100 kg tīrā svara:

2009 69 51

– – – – – koncentrēta

– – – – kuras vērtība nepārsniedz EUR 18 par 100 kg tīrā svara:

– – – – – kurai pievienotā cukura saturs pārsniedz 30 % no svara:

2009 69 71

– – – – – – koncentrēta

2009 69 79

– – – – – – citāda

– ābolu sula:

2009 79

– – citāda:

– – – kuras Briksa vērtība pārsniedz 67:

2009 79 11

– – – – kuras vērtība nepārsniedz EUR 22 par 100 kg tīrā svara

– – – kuras Briksa vērtība pārsniedz 20, bet nepārsniedz 67:

– – – – citāda:

2009 79 91

– – – – – kurai pievienotā cukura saturs pārsniedz 30 % no svara

2009 79 99

– – – – – bez cukura piedevas

2009 90

– sulu maisījumi:

– – kuru Briksa vērtība pārsniedz 67:

– – – ābolu un bumbieru sulu maisījumi:

2009 90 11

– – – – kuru vērtība nepārsniedz EUR 22 par 100 kg tīrā svara

2009 90 19

– – – – citādi

– – kuru Briksa vērtība nepārsniedz 67:

– – – ābolu un bumbieru sulu maisījumi:

2009 90 31

– – – – kuru vērtība nepārsniedz EUR 18 par 100 kg tīrā svara, un pievienotā cukura saturs pārsniedz 30 % no svara

– – – citādi:

– – – – kuru vērtība pārsniedz EUR 30 par 100 kg tīrā svara:

– – – – – citrusaugļu sulu un ananasu sulas maisījumi:

2009 90 41

– – – – – – ar cukura piedevu

– – – – kuru vērtība nepārsniedz EUR 30 par 100 kg tīrā svara:

– – – – – citrusaugļu sulu un ananasu sulas maisījumi:

2009 90 79

– – – – – – bez cukura piedevas

2305 00 00

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai granulēti, kas iegūti, ekstrahējot zemesriekstu eļļu

2307 00

Vīna nogulsnes; vīnakmens

2308 00

Augu izcelsmes materiāli un augu atkritumi, atliekas un blakusprodukti, granulēti vai negranulēti, izmantojami dzīvnieku barībai, kas citur nav minēti vai iekļauti:

– vīnogu čagas:

2308 00 11

– – ar kopējo spirta masas koncentrāciju ne vairāk par 4,3 % mas un ar sausnas saturu ne mazāk par 40 % no svara

2308 00 19

– – citādas

2308 00 90

– citādi

2309

Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībā:

2309 90

– citādi:

– – citādi, ieskaitot premiksus:

– – – kuros ir ciete, glikoze, glikozes sīrups, maltodekstrīns vai maltodekstrīna sīrups, kas minēti apakšpozīcijās 1702 30 51 līdz 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 un 2106 90 55, vai piena produkti:

– – – – kuros ir ciete, glikoze, glikozes sīrups, maltodekstrīns vai maltodekstrīna sīrups:

– – – – – kuros nav cietes vai cietes saturs ir 10 % no svara vai mazāk:

2309 90 35

– – – – – – kuros piena produktu saturs ir vismaz 50 %, bet nepārsniedz 75 % no svara

2309 90 39

– – – – – – kuros piena produktu saturs ir vismaz 75 % no svara

– – – – – kuros cietes saturs pārsniedz 10 %, bet nepārsniedz 30 % no svara:

2309 90 41

– – – – – – kuros nav piena produktu vai šādu produktu saturs nepārsniedz 10 % no svara

– – – – – kuros cietes saturs parsniedz 30 % no svara:

2309 90 51

– – – – – – kuros nav piena produktu vai šādu produktu saturs nepārsniedz 10 % no svara

2309 90 53

– – – – – – kuros piena produktu saturs ir vismaz 10 %, bet nepārsniedz 50 % no svara

2309 90 59

– – – – – – kuros piena produktu saturs ir vismaz 50 % no svara

2309 90 70

– – – – kas nesatur cieti, glikozi, glikozes sīrupu, maltodekstrīnu vai maltodekstrīna sīrupu, bet satur piena produktus

– – – citādi:

2309 90 91

– – – – biešu mīkstums ar pievienotu melasi

– – – – citādi:

2309 90 95

– – – – – kas satur 49 % no svara vai vairāk holīna hlorīdu uz organiskas vai neorganiskas bāzes”

IV PIELIKUMS

“IIc PIELIKUMS

ALBĀNIJAS TARIFU KONCESIJAS KOPIENAS IZCELSMES PRIMĀRAJIEM LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTIEM

(saskaņā ar 27. panta 3. punkta c) apakšpunktu)

Bez nodokļa kvotas robežās, stājoties spēkā nolīgumam

KN kods

Apraksts

Kvota (tonnās)

1001 90 91

Parasto kviešu un kviešu un rudzu maisījuma sēkla

20 000”

1001 90 99

V PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

KOPIENAS KONCESIJAS ALBĀNIJAS ZIVĪM UN ZIVSAIMNIECĪBAS PRODUKTIEM

Uz turpmāk minēto Albānijas izcelsmes ražojumu importu Kopienā attieksies šādas koncesijas:

KN kods

Apraksts

No 2007. gada 1. janvāra

No 2008. gada 1. janvāra un turpmākos gados

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster): dzīvas; svaigas vai dzesinātas; saldētas; žāvētas, sālītas vai sālījumā, kūpinātas; filejas un citāds zivju mīkstums; zivju milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

TK: 50 t ar 0 %

Virs TK:

80 % no vislielākās labvēlības režīma (VLR) nodokļa likmes

TK: 50 t ar 0 %

Virs TK:

70 % no VLR nodokļa likmes

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karpas: dzīvas; svaigas vai dzesinātas; saldētas; žāvētas, sālītas vai sālījumā, kūpinātas; filejas un citāds zivju mīkstums; zivju milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

TK: 20 t ar 0 %

Virs TK:

80 % no VLR nodokļa likmes

TK: 20 t ar 0 %

Virs TK:

70 % no VLR nodokļa likmes

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Parastās zobaines (Dentex dentex un Pagellus spp.): dzīvas; svaigas vai dzesinātas; saldētas; žāvētas, sālītas vai sālījumā, kūpinātas; filejas un citāds zivju mīkstums; zivju milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

TK: 20 t ar 0 %

Virs TK:

55 % no VLR nodokļa likmes

TK: 20 t ar 0 %

Virs TK:

30 % no VLR nodokļa likmes

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Labraki (Dicentrarchus labrax): dzīvi; svaigi vai dzesināti; saldēti; žāvēti, sālīti vai sālījumā, kūpināti; filejas un citāds zivju mīkstums; zivju milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

TK: 20 t ar 0 %

Virs TK:

55 % no VLR nodokļa likmes

TK: 20 t ar 0 %.

Virs TK:

30 % no VLR nodokļa likmes


KN kods

Apraksts

Sākotnējais kvotas apmērs

Nodokļa likme

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Sagatavotas vai konservētas sardīnes

100 tonnu

6 % (1)

1604 16 00

1604 20 40

Sagatavoti vai konservēti anšovi

1 000 tonnu (2)

0 % (1)

Nodokļa likme, kas piemērojama visiem HS pozīcijā 1604 minētajiem produktiem, izņemot sagatavotas vai konservētas sardīnes vai sagatavotus un konservētus anšovus, tiks samazināta šādi:

Gads

2006. gada 1. decembris

2007. gada 1. janvāris

2008. gada 1. janvāris un turpmākos gados

Nodoklis

80 % no VLR

65 % no VLR

50 % no VLR”


(1)  Pārsniedzot kvotas apmēru, piemēro pilnu VLR nodokļa likmi.

(2)  No pirmā gada 1. janvāra pēc nolīguma spēkā stāšanās dienas ikgadējo kvotas apjomu palielinās par 200 tonnām ar nosacījumu, ka vismaz 80 % no iepriekšējā gada kvotas ir izmantoti līdz minētā gada 31. decembrim. Šo mehānismu piemēros, līdz kvotas ikgadējais apjoms būs sasniedzis 1 600 tonnu vai puses vienosies piemērot citu kārtību.

VI PIELIKUMS

2. PROTOKOLS

PAR TIRDZNIECĪBU AR PĀRSTRĀDĀTIEM LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTIEM STARP ALBĀNIJAS REPUBLIKU UN EIROPAS KOPIENU

(SAN 2. protokols)

1. pants

1.   Kopiena un Albānija pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem neatkarīgi no tā, vai tie ietilpst vai neietilpst tarifu kvotā, piemēro nodokļus, kas attiecīgi norādīti I pielikumā un IIa, IIb, IIc un IId pielikumā saskaņā ar tajos minētajiem nosacījumiem.

2.   Stabilizācijas un asociācijas padome lemj par:

apstrādātu lauksaimniecības produktu saraksta paplašināšanu saskaņā ar šo protokolu,

I, IIb, IIc un IId pielikumā minēto nodokļu grozījumiem,

tarifa kvotu palielināšanu vai atcelšanu.

2. pants

Saskaņā ar 1. pantu piemērotos nodokļus var samazināt ar Stabilizācijas un asociācijas padomes lēmumu:

ja tirdzniecībā starp Kopienu un Albāniju ir samazināti nodokļi, kurus piemēro pamatproduktiem, vai

reaģējot uz samazinājumiem savstarpēju koncesiju rezultātā attiecībā uz pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem.

Pirmajā ievilkumā paredzētos samazinājumus aprēķina tai nodokļa daļai, kas paredzēta kā agrokomponents un kas atbilst lauksaimniecības produktiem, kuri faktiski izmantoti attiecīgo pārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanā, un atskaita no nodokļiem, ko piemēro šiem lauksaimniecības pamatproduktiem.s

3. pants

Kopiena un Albānija informē viena otru par administratīvajiem režīmiem, ko tās nosaka attiecībā uz šajā protokolā iekļautajiem produktiem. Šie režīmi nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visām ieinteresētajām pusēm, un tie ir pēc iespējas vienkārši un elastīgi.

I pielikums

Nodokļi, ko piemēro Albānijas izcelsmes pārstrādātu lauksaimniecības produktu importam Kopienā

Par šeit uzskaitīto Albānijas izcelsmes pārstrādātu lauksaimniecības produktu importu Kopienā ievedmuitas nodokli pielīdzina nullei.

KN kods

Apraksts

0403

Paniņas, rūgušpiens, skābais krējums, jogurts, kefīrs un citi fermentēti vai skābpiena un krējuma produkti, arī iebiezināti un ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizēti, vai ar augļiem, riekstiem vai kakao:

0403 10

– jogurts:

– – aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao:

– – – pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, kura piena tauku saturs pēc svara:

0403 10 51

– – – – nepārsniedz 1,5 %

0403 10 53

– – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

0403 10 59

– – – – pārsniedz 27 %

– – – citāds, kura piena tauku saturs pēc svara:

0403 10 91

– – – – nepārsniedz 3 %

0403 10 93

– – – – pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

0403 10 99

– – – – pārsniedz 6 %

0403 90

– citādi:

– – aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao:

– – – pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, kura piena tauku saturs pēc svara:

0403 90 71

– – – – nepārsniedz 1,5 %

0403 90 73

– – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

0403 90 79

– – – – pārsniedz 27 %

– – – citāds, kura piena tauku saturs pēc svara:

0403 90 91

– – – – nepārsniedz 3 %

0403 90 93

– – – – pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

0403 90 99

– – – – pārsniedz 6 %

0405

Sviests un citi piena tauki; piena tauku pastas:

0405 20

– piena tauku pastas:

0405 20 10

– – ar tauku saturu pēc svara 39 % vai vairāk, bet mazāk nekā 60 %

0405 20 30

– – ar tauku saturu pēc svara 60 % un vairāk, bet ne vairāk kā 75 %

0501 00 00

Cilvēku mati, neapstrādāti, mazgāti vai nemazgāti; cilvēku matu atkritumi

0502

Mājas cūku vai mežacūku sari un spalva; āpšu un citu dzīvnieku spalvas un suku ražošanai; šādu saru vai spalvu atkritumi:

0505

Ādas un citas putnu daļas ar spalvām vai dūnām, spalvas un to daļas (arī ar apgrieztām malām) un dūnas bez tālākas apstrādes, izņemot tīrīšanu, dezinficēšanu vai apstrādāšanu uzglabāšanai); putnu spalvas vai to daļu pulveris un atkritumi

0506

Kauli un ragu serdeņi, neapstrādāti, attaukoti, sākotnēji apstrādāti (bet negriezti pēc formas), apstrādāti ar skābi vai atželatinēti; šo produktu pulveris un atkritumi

0507

Ziloņkauls, bruņurupuču bruņas, vaļu bārda un vaļu bārdas bārkstis, ragi, briežragi, nagi un knābji, neapstrādāti vai sākotnēji apstrādāti, bet negriezti pēc formas; šo produktu pulveris un atkritumi

0508 00 00

Koraļļi un tamlīdzīgi materiāli, neapstrādāti vai tikai sākotnēji apstrādāti; mīkstmiešu, vēžveidīgo vai adatādaiņu čaulas un vāki, sēpiju skeleta plāksnītes, neapstrādātas vai tikai sākotnēji apstrādātas, bet negrieztas pēc formas, šo produktu pulveris un atkritumi

0510 00 00

Ambra, bebru cirkšņu sekrēts, cibets un muskuss; spāniešu mušas; žults, arī kaltēta; dziedzeri un citi dzīvnieku izcelsmes produkti, ko izmanto farmaceitisku preparātu izgatavošanai, svaigi, dzesināti, saldēti vai citādi konservēti īslaicīgai glabāšanai

0511

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti vai ietverti; pārtikā nelietojami beigti 1. vai 3. nodaļā minētie dzīvnieki:

– citādi:

0511 99

– – citādi:

– – – dzīvnieku izcelsmes dabiskie sūkļi:

0511 99 31

– – – – neapstrādāti

0511 99 39

– – – – citādi

0511 99 85

– – – citādi:

ex 0511 99 85

– – – – zirgu astri un to atlikumi, likti vai nelikti kārtās, ar vai bez atbalstošā materiāla

0710

Saldēti dārzeņi (termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī):

0710 40 00

– cukurkukurūza

0711

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēti dārzeņi (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējamā šķīdumā), kas nav derīgi tūlītējai lietošanai:

0711 90

– citādi dārzeņi; dārzeņu maisījumi:

– – dārzeņi:

0711 90 30

– – – cukurkukurūza

0903 00 00

Mate

1212

Ceratoniju pākstis, jūras aļģes un citādas aļģes, cukurbietes un cukurniedres, svaigas, dzesinātas, sasaldētas vai žāvētas, arī samaltas; augļu kauliņi un kodoli un citi galvenokārt pārtikā lietojami augu produkti (ieskaitot negrauzdētas Chycorium intybus sativum šķirnes cigoriņu saknes), kuri citur nav minēti un iekļauti:

1212 20 00

– jūras aļģes un citas aļģes

1302

Augu sulas un ekstrakti; pektīni, pektināti un pektāti; agars un citi no augu produktiem iegūti recinātāji un biezinātāji, arī modificēti:

– augu sulas un ekstrakti:

1302 12 00

– – lakricas

1302 13 00

– – apiņu

1302 19

– – citādi:

1302 19 80

– – – citādi

1302 20

– pektīni, pektināti un pektāti

– no augu valsts produktiem iegūti recinātāji un biezinātāji, arī modificēti:

1302 31 00

– – agars

1302 32

– – recinātāji un biezinātāji, arī pārveidoti, no ceratoniju pākstīm vai sēklām vai no guaras sēklām:

1302 32 10

– – – no ceratoniju pākstīm vai sēklām

1401

Augu materiāli, kurus galvenokārt izmanto pīšanai (piemēram, bambusi, rotangpalmas, niedres, meldri, kārkli, rafijas, attīrīti, balināti vai krāsoti graudaugu salmi un liepu mizas)

1404

Augu valsts produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur

1505 00

Vilnas tauki un taukvielas, ko iegūst no tiem (ieskaitot lanolīnu)

1506 00 00

Citādi dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

1515

Citādas negaistošas augu eļļas un tauki (ieskaitot jojobas eļļu) un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām:

1515 90

– citādas:

1515 90 11

– – tungas koku eļļa; jojobas eļļa un oitisiku eļļa; miršu vasks un sumahu vasks; to frakcijas:

ex 1515 90 11

– – – jojobas eļļa un oitisiku eļļa; miršu vasks un sumahu vasks; to frakcijas

1516

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, pilnīgi vai daļēji hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas:

1516 20

– augu tauki un eļļas un to frakcijas:

1516 20 10

– – hidrogenēta rīcineļļa, t. s. “opālvasks”

1517

Margarīns; pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti, kuri iegūti no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu šajā nodaļā uzskaitīto tauku vai eļļu frakcijām, kas nav pārtikas tauki un eļļas vai to frakcijas, kuras iekļautas pozīcijā 1516:

1517 10

– margarīns, izņemot šķidro margarīnu:

1517 10 10

– – ar piena tauku saturu vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % no svara

1517 90

– citādi:

1517 90 10

– – ar piena tauku saturu vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % no svara

– – citādi:

1517 90 93

– – – pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti, ko izmanto veidņu eļļām

1518 00

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausētas, oksidētas, dehidrētas, sulfurētas, caurpūstas, polimerizētas ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski pārveidotas ar kādu citu paņēmienu, izņemot pozīcijas 1516izstrādājumus; dzīvnieku vai augu tauku un eļļu vai šās nodaļas dažādo tauku un eļļu frakciju nepārtikas maisījumi vai izstrādājumi, kas citur nav minēti un iekļauti:

1518 00 10

– linoksīns

– citādi:

1518 00 91

– – dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausētas, oksidētas, dehidrētas, sulfurētas, caurpūstas, polimerizētas ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski pārveidotas ar kādu citu paņēmienu, izņemot pozīcijas 1516 izstrādājumus

– – citādi:

1518 00 95

– – – dzīvnieku vai dzīvnieku un augu tauku un eļļu vai to frakciju nepārtikas maisījumi vai izstrādājumi

1518 00 99

– – – citādi

1520 00 00

Neattīrīts glicerīns; glicerīnūdens un glicerīna sārmi

1521

Krāsoti vai nekrāsoti, rafinēti vai nerafinēti augu vaski (izņemot triglecirīdus), bišu vasks, citu kukaiņu vaski un spermacets

1522 00

Degra; taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atliekas:

1522 00 10

– degra

1704

Cukura konditorejas izstrādājumi (ieskaitot balto šokolādi) bez kakao piedevas

1803

Kakao pasta, attaukota vai neattaukota

1804 00 00

Kakao sviests, tauki un eļļa

1805 00 00

Kakao pulveris bez cukura vai cita saldinātāja piedevas

1806

Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu

1901

Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 40 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur; pārtikas izstrādājumi no pozīciju 0401–0404 precēm, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 5 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur

1902

Mīklas (pastas) izstrādājumi, arī termiski apstrādāti vai ar pildījumu (gaļu vai citiem produktiem), vai citādi sagatavoti, kā spageti, makaroni, nūdeles, skaidiņas, klimpas, pelmeņi, pildīti makaroni; kuskuss, sagatavots vai nesagatavots:

– termiski neapstrādāti mīklas izstrādājumi, bez pildījuma un citādi nesagatavoti:

1902 11 00

– – ar olu piedevu

1902 19

– – citādi

1902 20

– pildīti makaronu izstrādājumi (pasta), arī termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti:

– – citādi:

1902 20 91

– – – termiski apstrādāti

1902 20 99

– – – citādi

1902 30

– citādi pastas izstrādājumi

1902 40

– kuskuss

1903 00 00

Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes pārslu, graudu, putraimu, atsiju vai tamlīdzīgā veidā

1904

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudaugu produktus (piemēram, kukurūzas pārslas); graudaugu produkti (izņemot kukurūzu) graudu veidā vai pārslu veidā vai citādi pārstrādātos graudos (izņemot miltus, putraimus un rupja maluma miltus), iepriekš termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti, kas nav citur minēti un iekļauti

1905

Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi maizes izstrādājumi ar kakao piedevu vai bez tās; dievmaizītes, oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti

2001

Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi, augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas:

2001 90

– citādi:

2001 90 30

– – cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – jamss, batātes un tamlīdzīgas augu ēdamās daļas, kas satur 5 % vai vairāk cietes

2001 90 60

– – palmu galotņu pumpuri

2004

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, saldēti citi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos:

2004 10

– kartupeļi:

– – citādi

2004 10 91

– – – miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā

2004 90

– citādi dārzeņi un dārzeņu maisījumi:

2004 90 10

– – cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata)

2005

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, nesasaldēti citi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos:

2005 20

– kartupeļi:

2005 20 10

– – miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā

2005 80 00

– cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata)

2008

Augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas, kas citur nav minētas un iekļautas, sagatavotas vai konservētas ar citu paņēmienu, arī ar cukura vai citu saldinātāju vai spirta piedevu:

– rieksti, zemesrieksti un citas sēklas, arī maisījumā:

2008 11

– – zemesrieksti:

2008 11 10

– – – zemesriekstu sviests

– citādi, arī maisījumi, izņemot apakšpozīcijā 2008 19 minētos:

2008 91 00

– – palmu galotņu pumpuri

2008 99

– – citādi:

– – – bez spirta piedevas:

– – – – bez cukura piedevas:

2008 99 85

– – – – – kukurūza, izņemot cukurkukurūzu (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – jamss, batātes un tamlīdzīgas augu ēdamās daļas, kas satur 5 % vai vairāk cietes

2101

Kafijas, tējas un mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz to bāzes vai kafijas, tējas vai mates bāzes; grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti

2102

Raugi (aktīvi vai neaktīvi); citi neaktīvi vienšūnu organismi (izņemot vakcīnas, kas minētas pozīcijā 3002); gatavi cepamie pulveri

2103

Gatavas mērces un produkti to gatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris un gatavas sinepes

2104

Gatavas zupas un buljoni, izstrādājumi to pagatavošanai; homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

2105 00

Saldējums un citi pārtikas ledus veidi, ar vai bez kakao

2106

Pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti vai iekļauti citur:

2106 10

– proteīna koncentrāti un strukturētas olbaltumvielas

2106 90

– citādi:

2106 90 20

– – salikti alkohola izstrādājumi (alkoholisko preparātu maisījumi), kas nav uz smaržvielu bāzes un kurus izmanto dzērienu ražošanā

– – citādi:

2106 90 92

– – – kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai kas satur mazāk par 1,5 % no svara piena taukus, 5 % no svara saharozi vai izoglikozi, 5 % no svara glikozi vai cieti

2106 90 98

– – – citādi

2201

Ūdens, ieskaitot dabiskos vai mākslīgos minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, nearomatizēts; ledus un sniegs

2202

Ūdens, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizēts, un citi bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu vai dārzeņu sulas, kas iekļautas pozīcijā 2009

2203 00

Iesala alus

2205

Vermuts un citi svaigo vīnogu vīni, kas aromatizēti ar augiem vai aromātiskām vielām

2207

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 % un vairāk; etilspirts un citi jebkāda stipruma spirti, denaturēti

2208

Nedenaturēts etilspirts, kura spirta tilpumkoncentrācija ir mazāk nekā 80 tilp. %; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un citi alkoholiski dzērieni

2402

Cigāri, Manilas cigāri, cigarilli un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem

2403

Citādi tabakas izstrādājumi un tabakas rūpnieciski aizstājēji; “homogenizēta” vai “atjaunota” tabaka; tabakas ekstrakti un esences

2905

Acikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi:

– citādi daudzvērtīgie spirti:

2905 43 00

– – mannīts

2905 44

– – D-glicīts (sorbīts)

2905 45 00

– – glicerīns

3301

Ēteriskās eļļas (atbrīvotas vai neatbrīvotas no terpēniem), ieskaitot konkrēteļļas un absolūteļļas; rezinoīdi; ekstrahēti oleosveķi; ēterisko eļļu koncentrāti taukos, negaistošās eļļās, vaskos un tamlīdzīgās vielās, kas iegūti ar tvaiku absorbēšanu vai macerāciju; terpēnu blakusprodukti, kas radušies, atbrīvojot ēteriskās eļļas no terpēniem; ēterisko eļļu ūdens destilāti un ūdens šķīdumi:

3301 90

– citādi

3302

Smaržvielu maisījumi un maisījumi (ieskaitot spirta šķīdumus) uz vienas vai vairāku šādu vielu bāzes, kurus izmanto kā rūpniecības izejvielas; citādi izstrādājumi uz smaržvielu bāzes, kurus izmanto dzērienu ražošanā:

3302 10

– izmantošanai pārtikas vai dzērienu rūpniecībā:

– – izmantošanai dzērienu rūpniecībā:

– – – izstrādājumi, kas satur visus aromatizētājus, kuri raksturīgi kādam dzērienam:

3302 10 10

– – – – ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju lielāku par 0,5 %

– – – – citādi:

3302 10 21

– – – – – kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai kas satur mazāk par 1,5 % no kopējās masas piena taukus, 5 % saharozi vai izoglikozi, 5 % glikozi vai cieti

3302 10 29

– – – – – citādi

3501

Kazeīns, kazeināti un citi kazeīna atvasinājumi; kazeīna līmes:

3501 10

– kazeīns

3501 90

– citādi:

3501 90 90

– – citādi

3505

Dekstrīni un citas modificētās cietes (piemēram, želatinizētas vai esterificētas cietes); līmes uz cietes, dekstrīnu vai citādas modificētas cietes bāzes:

3505 10

– dekstrīni un citādas modificētās cietes

3505 10 10

– – dekstrīni

– – citādas modificētās cietes:

3505 10 90

– – – citādas

3505 20

– līmes

3809

Virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu nostiprināšanai un citādi izstrādājumi un preparāti (piemēram, apertūras un kodinātāji), kas izmantojami tekstilrūpniecībā, papīra, ādas rūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs, kas citur nav minēti vai iekļauti:

3809 10

– uz vielu ar cietes īpašībām bāzes

3823

Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinējot iegūtas skābās eļļas; rūpnieciskie alifātiskie spirti

3824

Lietošanai gatavas saistvielas lietņu veidnēm un serdeņiem; ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (arī produkti un preparāti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur:

3824 60

– sorbīts, izņemot apakšpozīcijā 2905 44 minēto

IIa pielikums

Nodokļi, ko piemēro Kopienas izcelsmes pārstrādātu lauksaimniecības produktu importam Albānijā

Par šeit uzskaitīto Kopienas izcelsmes pārstrādātu lauksaimniecības produktu importu Albānijā ievedmuitas nodokli pielīdzina nullei.

KN kods

Apraksts

0501 00 00

Cilvēku mati, neapstrādāti, mazgāti vai nemazgāti; cilvēku matu atkritumi

0502

Mājas cūku vai mežacūku sari un spalva; āpšu un citu dzīvnieku spalvas un suku ražošanai; šādu saru vai spalvu atkritumi

0505

Ādas un citas putnu daļas ar spalvām vai dūnām, spalvas un to daļas (arī ar apgrieztām malām) un dūnas bez tālākas apstrādes, izņemot tīrīšanu, dezinficēšanu vai apstrādāšanu uzglabāšanai; putnu spalvu vai to daļu pulveris un atkritumi

0506

Kauli un ragu serdeņi, neapstrādāti, attaukoti, sākotnēji apstrādāti (bet negriezti pēc formas), apstrādāti ar skābi vai atželatinēti; šo produktu pulveris un atkritumi

0507

Ziloņkauls, bruņurupuču bruņas, vaļu bārda un vaļu bārdas bārkstis, ragi, briežragi, nagi un knābji, neapstrādāti vai sākotnēji apstrādāti, bet negriezti pēc formas; šo produktu pulveris un atkritumi

0508 00 00

Koraļļi un tamlīdzīgi materiāli, neapstrādāti vai tikai sākotnēji apstrādāti; mīkstmiešu, vēžveidīgo vai adatādaiņu čaulas un vāki, sēpiju skeleta plāksnītes, neapstrādātas vai tikai sākotnēji apstrādātas, bet negrieztas pēc formas, šo produktu pulveris un atkritumi

0510 00 00

Ambra, bebru cirkšņu sekrēts, cibets un muskuss; spāniešu mušas; žults, arī kaltēta; dziedzeri un citi dzīvnieku izcelsmes produkti, ko izmanto farmaceitisku preparātu izgatavošanai, svaigi, dzesināti, saldēti vai citādi konservēti īslaicīgai glabāšanai

0511

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti vai ietverti; pārtikā nelietojami beigti 1. vai 3. nodaļā minētie dzīvnieki:

– citādi:

0511 99

– – citādi:

– – – dzīvnieku izcelsmes dabiskie sūkļi:

0511 99 31

– – – – neapstrādāti

0511 99 39

– – – – citādi

0511 99 85

– – – citādi:

ex 0511 99 85

– – – – zirgu astri un to atlikumi, likti vai nelikti kārtās, ar vai bez atbalstošā materiāla

0903 00 00

Mate

1302

Augu sulas un ekstrakti; pektīni, pektināti un pektāti; agars un citi no augu produktiem iegūti recinātāji un biezinātāji, arī modificēti:

– augu sulas un ekstrakti:

1302 12 00

– – lakricas

1302 13 00

– – apiņu

1302 19

– – citādi:

1302 19 80

– – – citādi

1302 20

– pektīni, pektināti un pektāti

– no augu valsts produktiem iegūti recinātāji un biezinātāji, arī modificēti:

1302 31 00

– – agars

1302 32

– – recinātāji un biezinātāji, arī pārveidoti, no ceratoniju pākstīm vai sēklām vai no guaras sēklām:

1302 32 10

– – – no ceratoniju pākstīm vai sēklām

1401

Augu materiāli, kurus galvenokārt izmanto pīšanai (piemēram, bambusi, rotangpalmas, niedres, meldri, kārkli, rafijas, attīrīti, balināti vai krāsoti graudaugu salmi un liepu mizas)

1404

Augu valsts produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur

1505 00

Vilnas tauki un taukvielas, ko iegūst no tiem (ieskaitot lanolīnu)

1506 00 00

Citādi dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

1515

Citādas negaistošas augu eļļas un tauki (ieskaitot jojobas eļļu) un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām:

1515 90

– citādas:

1515 90 11

– – tungas koku eļļa; jojobas eļļa un oitisiku eļļa; miršu vasks un sumahu vasks; to frakcijas:

ex 1515 90 11

– – – jojobas eļļa un oitisiku eļļa; miršu vasks un sumahu vasks; to frakcijas

1516

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, pilnīgi vai daļēji hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas:

1516 20

– augu tauki un eļļas un to frakcijas:

1516 20 10

– – hidrogenēta rīcineļļa, t. s. “opālvasks”

1517

Margarīns; pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti, kuri iegūti no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu šajā nodaļā uzskaitīto tauku vai eļļu frakcijām, kas nav pārtikas tauki un eļļas vai to frakcijas, kuras iekļautas pozīcijā 1516:

1517 10

– margarīns, izņemot šķidro margarīnu:

1517 10 10

– – ar piena tauku saturu vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % no svara

1517 90

– citādi:

1517 90 10

– – ar piena tauku saturu vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % no svara

– – citādi:

1517 90 93

– – – pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti, ko izmanto veidņu eļļām

1518 00

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausētas, oksidētas, dehidrētas, sulfurētas, caurpūstas, polimerizētas ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski pārveidotas ar kādu citu paņēmienu, izņemot pozīcijas 1516 izstrādājumus; dzīvnieku vai augu tauku un eļļu vai šās nodaļas dažādo tauku un eļļu frakciju nepārtikas maisījumi vai izstrādājumi, kas citur nav minēti un iekļauti:

1518 00 10

– linoksīns

– citādi:

1518 00 91

– – dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausētas, oksidētas, dehidrētas, sulfurētas, caurpūstas, polimerizētas ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski pārveidotas ar kādu citu paņēmienu, izņemot pozīcijas 1516 izstrādājumus;

– – citādi:

1518 00 95

– – – dzīvnieku vai dzīvnieku un augu tauku un eļļu vai to frakciju nepārtikas maisījumi vai izstrādājumi

1518 00 99

– – – citādi

1520 00 00

Neattīrīts glicerīns; glicerīnūdens un glicerīna sārmi

1521

Krāsoti vai nekrāsoti, rafinēti vai nerafinēti augu vaski (izņemot triglecirīdus), bišu vasks, citu kukaiņu vaski un spermacets

1522 00

Degra; taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atliekas:

1522 00 10

– degra

1702

Citādi cukuri, ieskaitot ķīmiski tīru laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi, cietā veidā; cukura sīrupi bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām; mākslīgais medus, arī maisījumā ar dabisko medu; grauzdēts cukurs:

1702 50 00

– ķīmiski tīra fruktoze

1702 90

– citādi produkti, ieskaitot invertcukuru un citus cukurus, un cukura sīrupa maisījumus, kas sausā veidā satur 50 % no svara fruktozi:

1702 90 10

– – ķīmiski tīra maltoze

1704

Cukura konditorejas izstrādājumi (ieskaitot balto šokolādi) bez kakao piedevas

1803

Kakao pasta, attaukota vai neattaukota

1804 00 00

Kakao sviests, tauki un eļļa

1805 00 00

Kakao pulveris bez cukura vai cita saldinātāja piedevas

1903 00 00

Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes pārslu, graudu, putraimu, atsiju vai tamlīdzīgā veidā

1905

Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi maizes izstrādājumi ar kakao piedevu vai bez tās; dievmaizītes, oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti

2101

Kafijas, tējas un mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz to bāzes vai uz kafijas, tējas vai mates bāzes; grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti:

2101 20

– tējas vai mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz ekstraktu, esenču un koncentrātu bāzes vai uz tējas vai mates bāzes:

– – izstrādājumi:

2101 20 92

– – – uz tējas vai mates ekstraktu, esenču vai koncentrātu bāzes

2103

Gatavas mērces un produkti to gatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris un gatavas sinepes un galda sinepes:

2103 30

– sinepju pulveris un gatavas sinepes:

2103 30 10

– – sinepju pulveris

2103 30 90

– – gatavas sinepes

2103 90

– citādi:

2103 90 10

– – mango čatnijs šķidrā veidā

2103 90 30

– – aromātiskās rūgtvielas ar spirta tilpumkoncentrāciju 44,2–44,9 tilp. %, ar genciānu, garšvielu un dažādu sastāvdaļu saturu no 1,5 līdz 6 svara % un ar cukura saturu no 4 % līdz 10 %, traukos ar tilpumu 0,5 l vai mazāk

2104

Gatavas zupas un buljoni, izstrādājumi to pagatavošanai; homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

2106

Pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti vai iekļauti citur:

2106 10

– proteīna koncentrāti un strukturētas olbaltumvielas

2106 90

– citādi:

2106 90 20

– – salikti alkohola izstrādājumi (alkoholisko preparātu maisījumi), kas nav uz smaržvielu bāzes un kurus izmanto dzērienu ražošanā

– – citādi:

2106 90 92

– – – kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai kas satur mazāk par 1,5 % no svara piena taukus, 5 % no svara saharozi vai izoglikozi, 5 % no svara glikozi vai cieti

2106 90 98

– – – citādi

2203 00

Iesala alus

2205

Vermuts un citi svaigo vīnogu vīni, kas aromatizēti ar augiem vai aromātiskām vielām

2207

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai vairāk; etilspirts un citi jebkāda stipruma spirti, denaturēti

2208

Nedenaturēts etilspirts, kura spirta tilpumkoncentrācija ir mazāk nekā 80 tilp. %; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un citi un citi alkoholiski dzērieni

2403

Citādi tabakas izstrādājumi un tabakas rūpnieciski aizstājēji; “homogenizēta” vai “atjaunota” tabaka; tabakas ekstrakti un esences:

2403 10

– smēķējamā tabaka, kas satur vai nesatur tabakas aizstājējus jebkurā samērā:

2403 10 90

– – citāda

2905

Acikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi:

– citādi daudzvērtīgie spirti:

2905 43 00

– – mannīts

2905 44

– – D-glicīts (sorbīts)

2905 45 00

– – glicerīns

3301

Ēteriskās eļļas (atbrīvotas vai neatbrīvotas no terpēniem), ieskaitot konkrēteļļas un absolūteļļas; rezinoīdi; ekstrahēti oleosveķi; ēterisko eļļu koncentrāti taukos, negaistošās eļļās, vaskos un tamlīdzīgās vielās, kas iegūti ar tvaiku absorbēšanu vai macerāciju; terpēnu blakusprodukti, kas radušies, atbrīvojot ēteriskās eļļas no terpēniem; ēterisko eļļu ūdens destilāti un ūdens šķīdumi:

3301 90

– citādi

3302

Smaržvielu maisījumi un maisījumi (ieskaitot spirta šķīdumus) uz vienas vai vairāku šādu vielu bāzes, kurus izmanto kā rūpniecības izejvielas; citādi izstrādājumi uz smaržvielu bāzes, kurus izmanto dzērienu ražošanā:

3302 10

– izmantošanai pārtikas vai dzērienu rūpniecībā:

– – izmantošanai dzērienu rūpniecībā:

– – – izstrādājumi, kas satur visus aromatizētājus, kuri raksturīgi kādam dzērienam:

3302 10 10

– – – – ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju lielāku par 0,5 %

– – – – citādi:

3302 10 21

– – – – – kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai kas satur mazāk par 1,5 % no kopējās masas piena taukus, 5 % saharozi vai izoglikozi, 5 % glikozi vai cieti

3302 10 29

– – – – – citādi

3501

Kazeīns, kazeināti un citi kazeīna atvasinājumi; kazeīna līmes:

3501 10

– kazeīns

3501 90

– citādi:

3501 90 90

– – citādi

3505

Dekstrīni un citas modificētās cietes (piemēram, želatinizētas vai esterificētas cietes); līmes uz cietes, dekstrīnu vai citādas modificētas cietes bāzes:

3505 10

– dekstrīni un citādas modificētās cietes

3505 10 10

– – dekstrīni

– – citādas modificētās cietes:

3505 10 90

– – – citādas

3505 20

– līmes

3809

Virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu nostiprināšanai un citādi izstrādājumi un preparāti (piemēram, apertūras un kodinātāji), kas izmantojami tekstilrūpniecībā, papīra, ādas rūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs un kas citur nav minēti vai iekļauti:

3809 10

– uz vielu ar cietes īpašībām bāzes

3823

Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinējot iegūtas skābās eļļas; rūpnieciskie alifātiskie spirti

3824

Lietošanai gatavas saistvielas lietņu veidnēm un serdeņiem ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (arī produkti un preparāti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur:

3824 60

– sorbīts, izņemot apakšpozīcijā 2905 44 minēto

IIb pielikums

Albānijas tarifu koncesijas pārstrādātiem Kopienas izcelsmes lauksaimniecības produktiem

Muitas nodokli šajā pielikumā uzskaitītajām precēm samazina un atceļ saskaņā ar šādu grafiku:

2007. gada 1. janvārī ievedmuitas nodokli samazina līdz 80 % no pamatnodokļa,

2008. gada 1. janvārī ievedmuitas nodokli samazina līdz 60 % no pamatnodokļa,

2009. gada 1. janvārī ievedmuitas nodokli samazina līdz 40 % no pamatnodokļa,

2010. gada 1. janvārī visus atlikušos nodokļus atceļ.

KN kods

Apraksts

0710

Saldēti dārzeņi (termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī):

0710 40 00

– cukurkukurūza

0711

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēti dārzeņi (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējamā šķīdumā), kas nav derīgi tūlītējai lietošanai:

0711 90

– citādi dārzeņi; dārzeņu maisījumi:

– – dārzeņi:

0711 90 30

– – – cukurkukurūza

1806

Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu

1901

Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 40 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur; pārtikas izstrādājumi no pozīciju 0401-0404 precēm, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 5 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur

1902

Mīklas (pastas) izstrādājumi, arī termiski apstrādāti vai ar pildījumu (gaļu vai citiem produktiem), vai citādi sagatavoti, kā spageti, makaroni, nūdeles, skaidiņas, klimpas, pelmeņi, pildīti makaroni; kuskuss, sagatavots vai nesagatavots:

– termiski neapstrādāti mīklas izstrādājumi, bez pildījuma un citādi nesagatavoti:

1902 11 00

– – ar olu piedevu

1902 19

– – citādi

1902 20

– pildīti makaronu izstrādājumi (pasta), arī termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti:

– – citādi:

1902 20 91

– – – termiski apstrādāti

1902 20 99

– – – citādi

1902 30

– citādi pastas izstrādājumi

1902 40

– kuskuss

1904

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudaugu produktus (piemēram, kukurūzas pārslas); graudaugu produkti (izņemot kukurūzu) graudu veidā vai pārslu veidā vai citādi pārstrādātos graudos (izņemot miltus, putraimus un rupja maluma miltus), iepriekš termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti, kas nav citur minēti un iekļauti

2001

Eitiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi, augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas:

2001 90

– citādi:

2001 90 30

– – cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – jamss, batātes un tamlīdzīgas augu ēdamās daļas, kas satur 5 % vai vairāk cietes

2001 90 60

– – palmu galotņu pumpuri

2004

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, saldēti citi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos:

2004 10

– kartupeļi:

– – citādi:

2004 10 91

– – – miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā

2004 90

– citādi dārzeņi un dārzeņu maisījumi:

2004 90 10

– – cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata)

2005

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, nesasaldēti citi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos:

2005 20

– kartupeļi:

2005 20 10

– – miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā

2005 80 00

– cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata)

2008

Augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas, kas citur nav minētas un iekļautas, sagatavotas vai konservētas ar citu paņēmienu, arī ar cukura vai citu saldinātāju vai spirta piedevu:

– rieksti, zemesrieksti un citas sēklas, arī maisījumā:

2008 11

– – zemesrieksti:

2008 11 10

– – – zemesriekstu sviests

– citādi, arī maisījumi, izņemot apakšpozīcijā 2008 19 minētos:

2008 91 00

– – palmu galotņu pumpuri

2008 99

– – citādi:

– – – bez spirta piedevas:

– – – – bez cukura piedevas:

2008 99 85

– – – – – kukurūza, izņemot cukurkukurūzu (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – jamss, batātes un tamlīdzīgas augu ēdamās daļas, kas satur 5 % vai vairāk cietes

2101

Kafijas, tējas un mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz to bāzes vai uz kafijas, tējas vai mates bāzes; grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti:

– kafijas ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču vai koncentrātu bāzes vai uz kafijas bāzes:

2101 11

– – ekstrakti, esences vai koncentrāti

2101 12

– – izstrādājumi uz šādu ekstraktu, esenču vai koncentrātu bāzes vai uz kafijas bāzes

2101 20

– tējas vai mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz ekstraktu, esenču un koncentrātu bāzes vai uz tējas vai mates bāzes:

2101 20 20

– – ekstrakti, esences vai koncentrāti

– – izstrādājumi:

2101 20 98

– – – citādi

2101 30

– grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti

2102

Raugi (aktīvi vai neaktīvi); citi neaktīvi vienšūnu organismi (izņemot vakcīnas, kas minētas pozīcijā 3002); gatavi cepamie pulveri

2103

Gatavas mērces un produkti to gatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris un gatavas sinepes:

2103 10 00

– sojas mērce

2103 90

– citādi:

2103 90 90

– – citādi

2105 00

Saldējums un citi pārtikas ledus veidi, ar vai bez kakao

2201

Ūdens, ieskaitot dabiskos vai mākslīgos minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, nearomatizēts; ledus un sniegs

2202

Ūdens, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizēts, un citi bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu vai dārzeņu sulas, kas iekļautas pozīcijā 2009

2402

Cigāri, Manilas cigāri, cigarilli un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem

2403

Citādi tabakas izstrādājumi un tabakas rūpnieciski aizstājēji; “homogenizēta” vai “atjaunota” tabaka; tabakas ekstrakti un esences:

2403 10

– smēķējamā tabaka, kas satur vai nesatur tabakas aizstājējus jebkurā samērā:

2403 10 10

– – tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 500 g

– citāda:

2403 91 00

– – “homogenizēta” vai “atjaunota” tabaka

2403 99

– – citāda

IIc pielikums

Attiecībā uz pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kas uzskaitīti šajā pielikumā, nolīguma spēkā stāšanās dienā turpinās piemērot VLR muitas nodokļus.

KN kods

Apraksts

0403

Paniņas, rūgušpiens, skābais krējums, jogurts, kefīrs un citi fermentēti vai skābpiena un krējuma produkti, arī iebiezināti un ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizēti, vai ar augļiem, riekstiem vai kakao:

0403 10

– jogurts:

– – aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao:

– – – pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, kura piena tauku saturs pēc svara:

0403 10 51

– – – – nepārsniedz 1,5 %

0403 10 53

– – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

0403 10 59

– – – – pārsniedz 27 %

– – – citāds, kura piena tauku saturs pēc svara:

0403 10 91

– – – – nepārsniedz 3 %

0403 10 93

– – – – pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

0403 10 99

– – – – pārsniedz 6 %

0403 90

– citāds:

– – aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao:

– – – pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, kura piena tauku saturs pēc svara:

0403 90 71

– – – – nepārsniedz 1,5 %

0403 90 73

– – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

0403 90 79

– – – – pārsniedz 27 %

– – – citāds, kura piena tauku saturs pēc svara:

0403 90 91

– – – – nepārsniedz 3 %

0403 90 93

– – – – pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

0403 90 99

– – – – pārsniedz 6 %

0405

Sviests un citi piena tauki; piena tauku pastas:

0405 20

– piena tauku pastas:

0405 20 10

– – ar tauku saturu pēc svara 39 % vai vairāk, bet mazāk nekā 60 %

0405 20 30

– – ar tauku saturu pēc svara 60 % un vairāk, bet ne vairāk kā 75 %

2103

Gatavas mērces un izstrādājumi to gatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris un gatavas sinepes:

2103 20 00

– tomātu kečups un citādas tomātu mērces

IId pielikums

Gada tarifu kvotas, kas piemērojamas Kopienas izcelsmes pārstrādātu lauksaimniecības produktu importam Albānijā

Kopienas izcelsmes produkti, kuru importam Albānijā piemēro nulles nodokļa tarifu turpmāk noteikto tarifa kvotu robežās. Daudzumiem, kas pārsniedz šīs kvotas, piemēro IIa, IIb un IIc pielikumā minētos nosacījumus.

KN kods

Apraksts

Ikgadējā beznodokļu kvota

1806

Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu

150 tonnu

1904

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot labību vai labības produktus (piemēram, kukurūzas pārslas); graudaugu produkti (izņemot kukurūzu) graudu veidā vai pārslu veidā vai citādi pārstrādātos graudos (izņemot miltus, putraimus un rupja maluma miltus), iepriekš termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti, kas nav citur minēti un iekļauti

100 tonnu

2103

Gatavas mērces un produkti to gatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris un gatavas sinepes

60 tonnu

2105 00

Saldējums un citi pārtikas ledus veidi, ar vai bez kakao

100 tonnu

2201

Ūdens, ieskaitot dabiskos vai mākslīgos minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, nearomatizēts; ledus un sniegs

3 700 hl

2202

Ūdens, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizēts, un citi bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu vai dārzeņu sulas, kas iekļautas pozīcijā 2009

VII PIELIKUMS

4. PROTOKOLS

PAR JĒDZIENA “NOTEIKTAS IZCELSMES IZSTRĀDĀJUMU” DEFINĪCIJU UN ADMINISTRATĪVĀS SADARBĪBAS METODĒM ŠĀ KOPIENAS UN ALBĀNIJAS NOLĪGUMA NOTEIKUMU PIEMĒROŠANAI

SATURS

I SADAĻA.

VISPĀRĪGI NOSACĪJUMI

1. pants.

Definīcijas

II SADAĻA.

JĒDZIENA “NOTEIKTAS IZCELSMES IZSTRĀDĀJUMI” DEFINĪCIJA

2. pants.

Vispārīgas prasības

3. pants.

Kumulācija Kopienā

4. pants.

Kumulācija Albānijā

5. pants.

Izstrādājumi, kas iegūti pilnībā

6. pants.

Pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti izstrādājumi

7. pants.

Nepietiekama apstrāde un pārstrāde

8. pants.

Kvalificēšanas vienība

9. pants.

Palīgierīces, rezerves daļas un darbarīki

10. pants.

Komplekti

11. pants.

Neitrāli elementi

III SADAĻA.

TERITORIĀLAS PRASĪBAS

12. pants.

Teritoriālitātes princips

13. pants.

Tieša transportēšana

14. pants.

Izstādes

IV SADAĻA.

ATLAIDES VAI ATBRĪVOJUMI

15. pants.

Muitas nodokļu atlaižu vai atbrīvojuma aizliegums

V SADAĻA.

IZCELSMES APLIECINĀJUMS

16. pants.

Vispārīgas prasības

17. pants.

Pārvadājumu sertifikāta EUR.1 izdošanas procedūra

18. pants.

Ar atpakaļejošu spēku izdoti pārvadājumu sertifikāti EUR.1

19. pants.

Pārvadājumu sertifikāta EUR.1 dublikāta izdošana

20. pants.

Pārvadājumu sertifikātu EUR.1 izdošana, pamatojoties uz iepriekš izdotu vai sagatavotu izcelsmes apliecinājumu

21. pants.

Uzskaites nošķiršana

22. pants.

Nosacījumi faktūras deklarācijas sagatavošanai

23. pants.

Atzīts eksportētājs

24. pants.

Izcelsmes apliecinājuma derīgums

25. pants.

Izcelsmes apliecinājuma iesniegšana

26. pants.

Importēšana pa daļām

27. pants.

Atbrīvojumi no izcelsmes apliecinājuma

28. pants.

Apliecinošie dokumenti

29. pants.

Izcelsmes apliecinājuma un apliecinošo dokumentu saglabāšana

30. pants.

Neatbilstības un formālas kļūdas

31. pants.

Summas, kas izteiktas euro

VI SADAĻA.

PASĀKUMI ADMINISTRATĪVAI SADARBĪBAI

32. pants.

Savstarpēja palīdzība

33. pants.

Izcelsmes apliecinājumu pārbaude

34. pants.

Domstarpību izšķiršana

35. pants.

Sankcijas

36. pants.

Brīvās zonas

VII SADAĻA.

SEŪTA UN MELIĻA

37. pants.

Protokola piemērošana

38. pants.

Īpaši nosacījumi

VIII SADAĻA.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

39. pants.

Protokola grozījumi

PIELIKUMU SARAKSTS

I pielikums.

Ievada piezīmes II pielikuma sarakstam

II pielikums.

Apstrādes vai pārstrādes darbības, kas jāveic attiecībā uz nenoteiktas izcelsmes materiāliem, lai izgatavotais izstrādājums varētu iegūt noteiktas izcelsmes statusu

III pielikums.

Paraugi preču aprites apliecībai EUR.1 un preču aprites apliecības EUR.1 pieteikums

IV pielikums.

Faktūras deklarācijas teksts

V pielikums.

Izstrādājumi, kas nav iekļauti 3. un 4. pantā paredzētajā kumulācijā

I   SADAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Definīcijas

Šajā protokolā:

a)

“ražošana” ir jebkura apstrāde vai pārstrāde, ieskaitot komplektēšanu vai specifiskas darbības;

b)

“materiāls” ir jebkuras sastāvdaļas, izejvielas, daļas vai detaļas utt., kas izmantotas izstrādājuma ražošanā;

c)

“izstrādājums” ir saražotais izstrādājums, pat ja vēlāk to paredzēts izmantot citā ražošanas operācijā;

d)

“preces” ir gan materiāli, gan izstrādājums;

e)

“muitas vērtība” ir vērtība, ko nosaka saskaņā ar 1994. gada nolīgumu par to, kā īstenojams Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) VII pants, (PTO nolīgums par muitas vērtējumu);

f)

“ražotāja cena” ir cena, ko Kopienā vai Albānijā par izstrādājuma ražošanu maksā ražotājam, kura uzņēmumā ir veikta izstrādājuma pēdējā apstrādes vai pārstrādes darbība ar noteikumu, ka cenā ir ietverta visu izmantoto materiālu vērtība, atskaitot jebkurus iekšējos nodokļus, ko atmaksā vai ko varētu atmaksāt, ja iegūto izstrādājumu eksportē;

g)

“materiālu vērtība” ir muitas vērtība izmantotajiem materiāliem bez noteiktas izcelsmes to importa laikā vai, ja tā nav zināma un to nevar noskaidrot, tad pirmā cena, ko var noskaidrot, kura Kopienā vai Albānijā samaksāta par šiem materiāliem;

h)

“noteiktas izcelsmes materiālu vērtība” ir to g) punktā noteikto materiālu vērtība, ko piemēro mutatis mutandis;

i)

“pievienotā vērtība” ir izstrādājuma ražotāja cena, no kuras atņemta katra tā ražošanā izmantotā materiāla muitas vērtība, kura izcelsme ir citās valstīs, kas minētas 3. un 4. pantā, vai, ja muitas vērtība nav zināma vai to nevar noskaidrot, tā ir pirmā noskaidrotā cena, kas Kopienā vai Albānijā maksāta par materiāliem;

j)

“nodaļas” un “pozīcijas” ir nodaļas un pozīcijas (četru ciparu kodi) nomenklatūrā, kas veido Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu, kura šajā protokolā minēta kā “Harmonizētā sistēma” vai “HS”;

k)

“klasificēts” ir jēdziens, kas norāda, ka izstrādājums vai materiāls ir klasificēts kādā konkrētā pozīcijā;

l)

“sūtījums” ir izstrādājumi, ko vai nu viens eksportētājs vienlaicīgi nosūta vienam saņēmējam, vai uz ko attiecas vienots pārvadājuma dokuments par nosūtīšanu no eksportētāja saņēmējam, vai, ja šāda dokumenta nav, viena faktūra;

m)

“teritorijas” ietver teritoriālos ūdeņus.

II   SADAĻA

JĒDZIENA “NOTEIKTAS IZCELSMES IZSTRĀDĀJUMI” DEFINĪCIJA

2. pants

Vispārīgas prasības

1.   Šā nolīguma īstenošanas nolūkā par Kopienas izcelsmes izstrādājumiem uzskata šādus izstrādājumus:

a)

izstrādājumus, kas ir pilnībā iegūti Kopienā 5. panta nozīmē;

b)

Kopienā iegūtus izstrādājumus, kuru sastāvā ir materiāli, kas nav pilnībā iegūti Kopienā, ar nosacījumu, ka šie materiāli ir Kopienā pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti 6. panta nozīmē.

2.   Šā nolīguma īstenošanai par Albānijas izcelsmes izstrādājumiem uzskata šādus izstrādājumus:

a)

izstrādājumus, kas ir pilnīgi iegūti Albānijā 5. panta nozīmē;

b)

Albānijā iegūtus izstrādājumus, kuru sastāvā ir materiāli, kas nav tur iegūti pilnībā, ja šie materiāli ir Albānijā pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti 6. panta nozīmē.

3. pants

Kumulācija Kopienā

1.   Neskarot 2. panta 1. punkta noteikumus, uzskata, ka izstrādājumu izcelsme ir Kopienā, ja šādi izstrādājumi ir tur iegūti un ja to sastāvā ir materiāli ar izcelsmi Albānijā, Kopienā vai jebkurā citā valstī vai teritorijā, kas piedalās Eiropas Savienības Stabilizācijas un asociācijas procesā (1), vai kuru sastāvā ir materiāli ar izcelsmi Turcijā, uz kuru attiecas ES un Turcijas Asociācijas padomes 1995. gada 22. decembra Lēmums Nr. 1/95 (2), ar nosacījumu, ka Kopienā veiktā apstrāde vai pārstrāde pārsniedz 7. pantā minētās darbības. Šādiem materiāliem nav jābūt pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem.

2.   Ja Kopienā veiktā apstrāde vai pārstrāde nepārsniedz 7. pantā minētās darbības, iegūto izstrādājumu uzskata par Kopienas izcelsmes izstrādājumu tikai tādā gadījumā, ja pievienotā vērtība ir lielāka nekā to izmantoto materiālu vērtība, kuru izcelsme ir jebkurā no citām valstīm vai teritorijām, kas minētas 1. punktā. Ja tas tā nav, iegūto izstrādājumu uzskata par izstrādājumu ar izcelsmi valstī, kurai ir visaugstākā ražošanā izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtība Kopienā.

3.   Izstrādājumi, kuru izcelsme ir vienā no 1. punktā minētajām valstīm vai teritorijām, kurus Kopienā neapstrādā vai nepārstrādā, saglabā savu izcelsmi, ja tos eksportē uz kādu no šīm valstīm vai teritorijām.

4.   Šajā pantā paredzēto kumulāciju var piemērot tikai tad, ja:

a)

valstu vai teritoriju, kuras ir iesaistītas attiecīga noteiktas izcelsmes statusa iegūšanā, un galamērķa valsts starpā ir piemērojams preferenciālas tirdzniecības nolīgums saskaņā ar Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV pantu;

b)

materiāliem un izstrādājumiem piešķirts noteiktās izcelsmes statuss, piemērojot izcelsmes noteikšanas noteikumus, kas ir vienādi ar šajā protokolā paredzētajiem;

un

c)

paziņojumi, kas norāda uz nepieciešamo prasību izpildi kumulācijas piemērošanai, ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (C sērija) un Albānijā saskaņā ar tās noteikto kārtību.

Kumulāciju, kas paredzēta šajā pantā, piemēro no dienas, kas norādīta paziņojumā, kuru publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (C sērija).

Kopiena ar Eiropas Kopienu Komisijas starpniecību sniedz Albānijai sīkāku informāciju par nolīgumiem un to attiecīgajiem izcelsmes noteikumiem, kurus piemēro attiecībā uz citām valstīm vai teritorijām, kas minētas 1. punktā.

Izstrādājumus, kas minēti V pielikumā, neiekļauj šajā pantā paredzētajā kumulācijā.

4. pants

Kumulācija Albānijā

1.   Neskarot 2. panta 2. punkta noteikumus, uzskata, ka izstrādājumu izcelsme ir Albānijā, ja šādi izstrādājumi ir tur iegūti un ja to sastāvā ir materiāli ar izcelsmi Kopienā, Albānijā vai jebkurā citā valstī vai teritorijā, kas piedalās Eiropas Savienības Stabilizācijas un asociācijas procesā (3), vai kuru sastāvā ir materiāli ar izcelsmi Turcijā, uz kuru attiecas ES un Turcijas Asociācijas padomes 1995. gada 22. decembra Lēmums Nr. 1/95 (4), ar nosacījumu, ka Albānijā veiktā apstrāde vai pārstrāde pārsniedz 7. pantā minētās darbības. Šādiem materiāliem nav jābūt pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem.

2.   Ja Albānijā veiktā apstrāde vai pārstrāde nepārsniedz 7. pantā minētās darbības, iegūto izstrādājumu uzskata par Albānijas izcelsmes izstrādājumu tikai tādā gadījumā, ja pievienotā vērtība ir lielāka nekā to izmantoto materiālu vērtība, kuru izcelsme ir jebkurā no citām valstīm vai teritorijām, kas minētas 1. punktā. Pretējā gadījumā uzskata, ka iegūtajam izstrādājumam ir tās valsts izcelsme, kurā ir vislielākā to materiālu izejvielu vērtība, ko izmanto ražošanā Albānijā.

3.   Izstrādājumi, kuru izcelsme ir vienā no 1. punktā minētajām valstīm vai teritorijām, kurus Albānijā neapstrādā vai nepārstrādā, saglabā savu izcelsmi, ja tos eksportē uz kādu no šīm valstīm vai teritorijām.

4.   Šajā pantā paredzēto kumulāciju var piemērot tikai tad, ja:

a)

valstu vai teritoriju, kuras ir iesaistītas attiecīga noteiktas izcelsmes statusa iegūšanā, un galamērķa valsts starpā ir piemērojams preferenciālas tirdzniecības nolīgums saskaņā ar Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV pantu;

b)

materiāliem un izstrādājumiem piešķirts noteiktās izcelsmes statuss, piemērojot izcelsmes noteikšanas noteikumus, kas ir vienādi ar šajā protokolā paredzētajiem;

un

c)

paziņojumi, kas norāda uz nepieciešamo prasību izpildi kumulācijas piemērošanai, ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (C sērija) un Albānijā saskaņā ar tās noteikto kārtību.

Kumulāciju, kas paredzēta šajā pantā, piemēro no dienas, kas norādīta paziņojumā, kuru publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (C sērija).

Albānija ar Eiropas Kopienu Komisijas starpniecību sniedz Kopienai sīkāku informāciju par nolīgumiem, tostarp par to spēkā stāšanās datumiem, un to attiecīgajiem izcelsmes noteikumiem, kurus piemēro attiecībā uz citām valstīm vai teritorijām, kas minētas 1. punktā.

Izstrādājumus, kas minēti V pielikumā, neiekļauj šajā pantā paredzētajā kumulācijā.

5. pants

Izstrādājumi, kas iegūti pilnībā

1.   Šādus izstrādājumus uzskata par pilnībā iegūtiem Kopienā vai Albānijā:

a)

minerālproduktus, kas iegūti Kopienas vai Albānijas zemes vai jūras dzīlēs;

b)

Kopienā vai Albānijā novāktos augu valsts produktus;

c)

Kopienā vai Albānijā dzimušus un audzētus dzīvus dzīvniekus;

d)

produktus, kas iegūti no Kopienā vai Albānijā audzētiem dzīviem dzīvniekiem;

e)

Kopienā vai Albānijā veiktu medību vai zvejas produktus;

f)

jūras zvejas un citus jūras produktus, kas iegūti, īstenojot zveju ar Kopienas vai Albānijas kuģiem ārpus to teritoriālajiem ūdeņiem;

g)

izstrādājumus, kas izgatavoti vienīgi no f) apakšpunktā minētajiem produktiem uz to zivju pārstrādes kuģiem;

h)

lietotus priekšmetus, kas tur savākti un ir derīgi vienīgi izejvielu iegūšanai, tostarp lietotas riepas, kuras derīgas vienīgi atjaunošanai vai lai tās izmantotu kā atkritumus;

i)

atkritumus un lūžņus, ko rada ražošanas darbības Kopienā vai Albānijā;

j)

izstrādājumus, kas iegūti no jūras gultnes ārpus Kopienas vai Albānijas teritoriālajiem ūdeņiem, ar nosacījumu, ka tām ir ekskluzīvas tiesības izmantot šo jūras gultni;

k)

preces, ko tur ražo tikai no produktiem, kas minēti a) līdz j) apakšpunktā.

2.   Termini “Kopienas vai Albānijas kuģi” un “to zivju pārstrādes kuģi” 1. punkta f) un g) apakšpunktā attiecas tikai uz kuģiem un pārstrādes kuģiem:

a)

kas ir reģistrēti vai pierakstīti Kopienas dalībvalstī vai Albānijā;

b)

kas kuģo ar Kopienas dalībvalsts vai Albānijas karogu;

c)

kas vismaz 50 % apmērā pieder Kopienas dalībvalstu vai Albānijas valstpiederīgajiem vai uzņēmējsabiedrībai, kuras galvenais birojs atrodas vienā no šīm valstīm un kuras vadītājs vai vadītāji, direktoru padomes vai uzraudzības padomes priekšsēdētājs un lielākā daļa šādu padomju locekļu ir Kopienas dalībvalsts vai Albānijas valstpiederīgie, un turklāt – attiecībā uz personālsabiedrībām vai sabiedrībām ar ierobežotu atbildību – vismaz puse kapitāla pieder vai nu šīm valstīm vai šo valstu iestādēm, vai valstpiederīgajiem;

d)

kuru kapteinis un virsnieki ir Kopienas dalībvalsts vai Albānijas valstpiederīgie;

un

e)

uz kuriem vismaz 75 % apkalpes locekļu ir Kopienas dalībvalsts vai Albānijas valstpiederīgie.

6. pants

Pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti izstrādājumi

1.   Piemērojot 2. pantu, izstrādājumus, kas nav pilnībā iegūti, uzskata par pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem, ja ir ievēroti II pielikuma sarakstā izklāstītie nosacījumi.

Iepriekš minētie nosacījumi attiecībā uz visiem šajā nolīgumā ietvertajiem izstrādājumiem norāda to, kā jāapstrādā un jāpārstrādā tādi nenoteiktas izcelsmes materiāli, kurus izmanto ražošanā, un šos nosacījumus piemēro tikai tādiem materiāliem. Tātad, ja izstrādājumu, kurš ir ieguvis noteiktas izcelsmes statusu, izpildot nosacījumus, kas minēti sarakstā, izmanto cita izstrādājuma ražošanā, nosacījumi, kas piemērojami izstrādājumam, kurā tas ir ietverts, neattiecas uz šo izmantoto izstrādājumu, un neņem vērā nenoteiktas izcelsmes materiālus, kas var būt izmantoti šā izstrādājuma ražošanā.

2.   Neatkarīgi no 1. punkta nenoteiktas izcelsmes materiālus, ko saskaņā ar sarakstā izklāstītajiem nosacījumiem nevajadzētu izmantot izstrādājuma ražošanā, tomēr var izmantot, ja:

a)

to kopējā vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

b)

piemērojot šo punktu, attiecībā uz nenoteiktas izcelsmes materiāliem nepārsniedz nevienu sarakstā ietverto maksimālās vērtības procentuālo daudzumu.

Šo punktu nepiemēro izstrādājumiem, uz ko attiecas harmonizētās sistēmas 50. līdz 63. nodaļa.

3.   Protokola 1. un 2. punktu piemēro, ievērojot 7. panta noteikumus.

7. pants

Nepietiekama apstrāde un pārstrāde

1.   Neskarot 2. punktu un neatkarīgi no tā, vai ir izpildītas 6. panta prasības, par nepietiekamu apstrādi vai pārstrādi, lai izstrādājumam piešķirtu noteiktas izcelsmes izstrādājuma statusu, uzskata šādas darbības:

a)

darbības, kas paredzētas tam, lai nodrošinātu izstrādājumu uzturēšanu labā stāvoklī pārvadāšanas un uzglabāšanas laikā;

b)

iepakojumu sadalīšana un komplektēšana;

c)

mazgāšana, tīrīšana; putekļu, oksīdu, eļļu, krāsu un citu segumu noņemšana;

d)

tekstilizstrādājumu gludināšana vai presēšana;

e)

vienkārša krāsošana un pulēšana;

f)

labības un rīsu atsēnalošana, daļēja vai pilnīga balināšana, pulēšana un glazēšana;

g)

cukura iekrāsošana vai cukurgraudiņu veidošana;

h)

augļu, riekstu un dārzeņu mizošana, kauliņu izņemšana un lobīšana vai čaumalu noņemšana;

i)

asināšana, vienkārša slīpēšana vai vienkārša sadalīšana;

j)

sijāšana, šķirošana, sadalīšana, klasificēšana, kategorizēšana, piemeklēšana (ieskaitot preču komplektēšanu);

k)

vienkārša iepildīšana pudelēs, bundžās, flakonos, maisos, kārbās, kastēs, piestiprināšana uz pamatnes vai pie dēlīšiem, kā arī citas vienkāršas iepakošanas darbības;

l)

uzrakstu, etiķešu, logotipu un citu tamlīdzīgu atšķirības zīmju piestiprināšana vai uzdrukāšana uz izstrādājumiem vai to iesaiņojumam;

m)

vienkārša vienādu vai dažādu izstrādājumu sajaukšana; cukura sajaukšana ar jebkādām citām vielām;

n)

vienkāršu sastāvdaļu salikšana, lai iegūtu gatavu izstrādājumu, vai izstrādājumu sadale pa sastāvdaļām;

o)

divu vai vairāku a) līdz n) apakšpunktā norādīto darbību apvienojums;

p)

dzīvnieku kaušana.

2.   Nosakot, vai ar izstrādājumu veiktās darbības jāuzskata par nepietiekamām 1. punkta nozīmē, visas Kopienā vai Albānijā ar attiecīgo izstrādājumu veiktās apstrādes vai pārstrādes darbības izvērtē kopā.

8. pants

Kvalificēšanas vienība

1.   Piemērojot šā protokola noteikumus, kvalificēšanas vienība ir konkrēts izstrādājums, ko uzskata par pamatvienību, lai noteiktu klasifikācijas iedalījumu pēc harmonizētās sistēmas nomenklatūras.

Tādējādi uzskata:

a)

ja izstrādājumu, ko veido priekšmetu grupa vai kopums, klasificē vienā pozīcijā saskaņā ar harmonizētās sistēmas noteikumiem, viss kopums veido kvalificēšanas vienību;

b)

ja sūtījumā ir vairāki vienādi izstrādājumi, kas harmonizētajā sistēmā klasificēti vienā pozīcijā, tad, piemērojot šā protokola noteikumus, katrs izstrādājums jāņem vērā atsevišķi.

2.   Ja saskaņā ar harmonizētās sistēmas 5. vispārējo noteikumu iesaiņojumu klasificē kopā ar tajā iesaiņoto izstrādājumu, tad iesaiņojumu un attiecīgo izstrādājumu uzskata par vienu veselu izcelsmes noteikšanas nolūkā.

9. pants

Palīgierīces, rezerves daļas un darbarīki

Palīgierīces, rezerves daļas un darbarīkus, ko nosūta ar kādu iekārtas vienību, mašīnu, aparatūru vai transportlīdzekli un kas ietilpst parastajā aprīkojumā, un ir iekļauti cenā vai arī nav norādīti atsevišķā faktūrā, uzskata par saistītiem ar attiecīgo iekārtas vienību, mašīnu, aparatūru vai transportlīdzekli.

10. pants

Komplekti

Uzskata, ka komplekti harmonizētās sistēmas 3. vispārīgā noteikuma nozīmē ir ar noteiktu izcelsmi, ja visas to sastāvdaļas ir noteiktas izcelsmes izstrādājumi. Ja komplektu veido noteiktas un nenoteiktas izcelsmes izstrādājumi, tad tomēr uzskata, ka viss komplekts ir ar noteiktu izcelsmi ar nosacījumu, ka nenoteiktas izcelsmes izstrādājumu vērtība nepārsniedz 15 procentus no komplekta ražotāja cenas.

11. pants

Neitrāli elementi

Lai noteiktu to, vai izstrādājums ir noteiktas izcelsmes izstrādājums, nav jānosaka izcelsme ražošanas procesā izmantotajai

a)

enerģijai un degvielai;

b)

ražotnei un iekārtām;

c)

mašīnām un darbarīkiem;

d)

precēm, kuras neietilpst un kuras nav paredzēts iekļaut galaizstrādājumā.

III   SADAĻA

TERITORIĀLĀS PRASĪBAS

12. pants

Teritorialitātes princips

1.   Izņemot 3. un 4. pantā un šā panta 3. punktā paredzēto, noteiktas izcelsmes statusa iegūšanas nosacījumi, kas noteikti II sadaļā, Kopienā vai Albānijā ir jāizpilda nepārtraukti.

2.   Izņemot 3. un 4. pantā paredzēto, ja no Kopienas vai Albānijas uz citu valsti eksportētas noteiktas izcelsmes preces nosūta atpakaļ, tad tās jāuzskata par nenoteiktas izcelsmes precēm, ja vien muitas iestādēm nepierāda, ka:

a)

atpakaļ nosūtītās preces ir tās pašas preces, kas tika eksportētas;

un

b)

ka ar tām nav veiktas nekādas darbības, izņemot darbības, kas vajadzīgas, lai preces uzturētu labā stāvoklī, kamēr tās atradās attiecīgajā valstī vai kamēr tās eksportē.

3.   Noteiktas izcelsmes statusa saņemšanu saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti II sadaļā, neietekmē ārpus Kopienas vai Albānijas veikta apstrāde vai pārstrāde attiecībā uz materiāliem, kas eksportēti no Kopienas vai Albānijas un pēc tam reimportēti, ar noteikumu, ka:

a)

minētie materiāli ir pilnībā iegūti Kopienā vai Albānijā vai pirms eksportēšanas apstrādāti vai pārstrādāti lielākā mērā nekā paredzēts 7. pantā;

un

b)

muitas iestādēm var pierādīt, ka

i)

reimportētās preces ir iegūtas, apstrādājot vai pārstrādājot eksportētos materiālus;

un

ii)

pievienotā vērtība, kas iegūta ārpus Kopienas vai Albānijas, piemērojot šā panta noteikumus, nepārsniedz 10 % no attiecīgā galaprodukta ražotāja cenas, kam tiek pieprasīts noteiktas izcelsmes statuss.

4.   Šā panta 3. punkta piemērošanas mērķiem II sadaļā paredzētie nosacījumi noteiktas izcelsmes statusa saņemšanai nav piemērojami attiecībā uz apstrādi vai pārstrādi, kas veikta ārpus Kopienas vai Albānijas. Tomēr tad, kad II pielikuma saraksta noteikumu, kas paredz maksimālo vērtību dažādiem izmantotiem materiāliem bez noteiktas izcelsmes, piemēro, lai noteiktu galaprodukta izcelsmes statusu, kopējā vērtība nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kas iestrādāti attiecīgās puses teritorijā, un kopējā pievienotā vērtība, kas iegūta ārpus Kopienas vai Albānijas, piemērojot šā panta noteikumus, nepārsniedz norādīto procentuālo daļu.

5.   Šā panta 3. un 4. punkta piemērošanas vajadzībām “kopējā pievienotā vērtība” nozīmē visas izmaksas, kas rodas ārpus Kopienas vai Albānijas, ieskaitot tajā iestrādāto materiālu vērtību.

6.   Šā panta 3. un 4. punkta noteikumus nepiemēro izstrādājumiem, kas neatbilst II pielikuma sarakstā izvirzītajiem nosacījumiem vai kas var tikt uzskatīti par pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem vienīgi, ja tiek piemērota 6. panta 2. punktā noteiktā vispārējā pielaide.

7.   Šā panta 3. un 4. punkta noteikumus nepiemēro izstrādājumiem, uz kuriem attiecas harmonizētās sistēmas 50. līdz 63. nodaļa.

8.   Šā panta noteikumos paredzētā apstrāde vai pārstrāde, kas veikta ārpus Kopienas vai Albānijas, ir jāveic režīmā “izvešana pārstrādei” vai tamlīdzīgā režīmā.

13. pants

Tiešie pārvadājumi

1.   Nolīgumā paredzētais preferenciālais režīms piemērojams tikai tiem izstrādājumiem, kas atbilst šā protokola prasībām un kurus transportē tieši starp Kopienu un Albāniju vai caur citu valstu teritorijām vai teritorijām, kas minētas 3. un 4. pantā. Tomēr izstrādājumus, kas veido vienu sūtījumu, var pārvadāt caur citām teritorijām, vai nu izvedot caur šīm teritorijām, vai īslaicīgi tajās uzglabājot, ar nosacījumu, ka tie paliek tranzīta vai uzglabāšanas valsts muitas iestāžu uzraudzībā un ar tiem neveic nekādas citas darbības kā vien izkraušanu, atkārtotu iekraušanu vai tās darbības, kas vajadzīgas, lai saglabātu izstrādājumus labā stāvoklī.

Noteiktas izcelsmes izstrādājumus var transportēt pa cauruļvadiem cauri citām teritorijām, kas nav ne Kopienas, ne Albānijas teritorija.

2.   Importētājvalsts muitas iestādēm sniedz pierādījumus par to, ka 1. punktā izklāstītie nosacījumi ir izpildīti, uzrādot

a)

vienotu pārvadāšanas dokumentu par transportēšanu no eksportētājvalsts caur tranzīta valsti; vai

b)

tranzītvalsts muitas iestāžu izsniegtu sertifikātu, kurā

i)

sniegts precīzs izstrādājumu apraksts;

ii)

norādīts preču izkraušanas un pārkraušanas datums un attiecīgā gadījumā kuģu nosaukumi vai citi izmantotie transportlīdzekļi;

un

iii)

kurā apliecināti nosacījumi, ar kādiem izstrādājumi palika tranzīta valstī; vai

c)

ja nav iepriekš minēto, kādu citu pamatojuma dokumentu.

14. pants

Izstādes

1.   Noteiktas izcelsmes izstrādājumiem, kurus nosūta uz izstādi valstī vai teritorijā, kas nav minēta 3. un 4. pantā, un kurus pēc izstādes pārdod importēšanai Kopienā vai Albānijā, importējot piemēro nolīgumā paredzētās priekšrocības, ja muitas iestādēm pierāda, ka:

a)

eksportētājs ir pārsūtījis šos izstrādājumus no Kopienas vai Albānijas uz valsti, kurā notika izstāde, un tur tos izstādījis;

b)

minētais eksportētājs izstrādājumus ir pārdevis vai citādi realizējis kādai personai Kopienā vai Albānijā;

c)

izstrādājumi ir nosūtīti izstādes laikā vai tūlīt pēc tās tādā stāvoklī, kādā tos nosūtīja uz izstādi;

un

d)

izstrādājumi pēc nosūtīšanas uz izstādi nav izmantoti citiem mērķiem, izņemot demonstrēšanu minētajā izstādē.

2.   Saskaņā ar V sadaļas noteikumiem jāizdod vai jāsagatavo izcelsmes apliecinājums, un tas paredzētajā kārtībā jāiesniedz importētājvalsts muitas iestādēm. Tajā jānorāda izstādes nosaukums un adrese. Vajadzības gadījumā papildus var pieprasīt dokumentārus pierādījumus par izstādīšanas nosacījumiem.

3.   Šā panta 1. punktu piemēro visām tirdzniecības, rūpniecības, lauksaimniecības vai amatniecības izstādēm, gadatirgiem vai līdzīgai publiskai izstādīšanai, ja šo pasākumu laikā izstrādājumi paliek muitas kontrolē un pasākumus nerīko privātiem mērķiem veikalos vai uzņēmumu telpās, lai pārdotu ārvalstu izstrādājumus.

IV   SADAĻA

ATLAIDES VAI ATBRĪVOJUMI

15. pants

Muitas nodokļu atlaižu vai atbrīvojuma aizliegums

1.   Tie nenoteiktas izcelsmes materiāli, kas ir izmantoti noteiktas izcelsmes izstrādājumu ražošanā Kopienā, Albānijā vai kādā citā 3. un 4. pantā minētā valstī vai teritorijā, kuriem izcelsmes apliecinājumi ir izsniegti vai sagatavoti saskaņā ar V sadaļu, Kopienā vai Albānijā nevar saņemt nekāda veida nodokļu atlaides vai atbrīvojumu no nodokļiem.

2.   Šā panta 1. punktā ietverto aizliegumu piemēro visiem pasākumiem, kas saistīti ar muitas nodevu vai līdzvērtīgas iedarbības maksājumu daļēju vai pilnīgu atmaksu, atvieglojumiem vai atbrīvojumiem, kuri Kopienā vai Albānijā piemērojami ražošanā izmantotajiem materiāliem, ja šādu atmaksu, atvieglojumus vai atbrīvojumus piemēro tieši vai netieši, no šādiem materiāliem iegūtos izstrādājumus eksportējot, nevis tos atstājot izmantošanai uz vietas.

3.   Tādu izstrādājumu eksportētājam, kuriem ir izcelsmes apliecinājums, jābūt gatavam pēc muitas iestāžu pieprasījuma jebkurā brīdī uzrādīt visus attiecīgos dokumentus, kas apliecina to, ka nav saņemta nekāda atmaksa par attiecīgo izstrādājumu ražošanā izmantotajiem nenoteiktas izcelsmes materiāliem un ka faktiski ir nomaksāti visi muitas nodokļi vai līdzvērtīgi maksājumi, kas piemērojami šādiem materiāliem.

4.   Šā panta 1. līdz 3. punkta noteikumus piemēro arī iesaiņojumam 8. panta 2. punkta nozīmē, palīgierīcēm, rezerves daļām un darbarīkiem 9. panta nozīmē un komplektu izstrādājumiem 10. panta nozīmē, ja tiem nav noteiktas izcelsmes.

5.   Šā panta 1. līdz 4. punkta noteikumus piemēro vienīgi attiecībā uz tādu veidu materiāliem, uz kuriem attiecas nolīgums. Turklāt tie neliedz piemērot eksporta kompensāciju sistēmu lauksaimniecības izstrādājumiem, kas piemērojama, eksportējot saskaņā ar nolīguma noteikumiem.

V   SADAĻA

IZCELSMES APLIECINĀJUMS

16. pants

Vispārīgas prasības

1.   Importējot Albānijā Kopienas izcelsmes izstrādājumus un Kopienā importējot Albānijas izcelsmes izstrādājumus, priekšrocības, ko paredz šis nolīgums, var izmantot tad, ja tiek iesniegts:

a)

vai nu pārvadājumu sertifikāts EUR.1, kura paraugs ir III pielikumā; vai

b)

protokola 22. panta 1. punktā paredzētajos gadījumos deklarācija, turpmāk “faktūras deklarācija”, ko sagatavojis eksportētājs par faktūru, pavadzīme vai kāds cits tirdzniecības dokuments, kurā attiecīgie izstrādājumi ir pietiekami sīki aprakstīti, lai tos varētu identificēt; faktūras deklarācijas teksts pievienots IV pielikumā.

2.   Neatkarīgi no 1. punkta noteiktas izcelsmes izstrādājumiem šā protokola nozīmē 27. pantā norādītajos gadījumos piemēro nolīgumā paredzētās priekšrocības arī tad, ja neiesniedz nevienu no minētajā punktā minētajiem dokumentiem.

17. pants

Pārvadājumu sertifikāta EUR.1 izdošanas procedūra

1.   Pārvadājumu sertifikātu EUR.1 izdod eksportētājvalsts muitas iestādes pēc eksportētāja rakstiska pieteikuma vai, ja eksportētājs uzņemas atbildību, pēc viņa pilnvarota pārstāvja rakstiska pieteikuma.

2.   Šajā nolūkā eksportētājs vai viņa pilnvarots pārstāvis aizpilda gan pārvadājumu sertifikātu EUR.1, gan pieteikuma veidlapu; to paraugi ir doti III pielikumā. Šīs veidlapas aizpilda vienā no valodām, kurās ir sagatavots šis nolīgums, un saskaņā ar eksportētājvalsts tiesību aktu noteikumiem. Ja tos raksta ar roku, lieto tinti un raksta ar drukātiem burtiem. Izstrādājumu apraksts jāsniedz šim nolūkam atvēlētajā ailē, neatstājot nevienu tukšu rindu. Ja aile nav pilnībā aizpildīta, tad zem pēdējās apraksta rindas jāievelk horizontāla līnija, visu tukšo laukumu šķērsām pārsvītrojot.

3.   Eksportētājam, kurš iesniedz pieteikumu pārvadājumu sertifikāta EUR.1 saņemšanai, jābūt gatavam pēc tās eksportētājvalsts muitas iestāžu pieprasījuma, kurā izdots pārvadājumu sertifikāts EUR.1, jebkurā brīdī iesniegt visus attiecīgos dokumentus, kas apliecina attiecīgo izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu, kā arī atbilstību citām šā protokola prasībām.

4.   Pārvadājumu sertifikātu EUR 1 izsniedz Kopienas dalībvalsts vai Albānijas muitas iestādes, ja attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par Kopienas, Albānijas vai kādas citas 3. un 4. pantā minētās valsts vai teritorijas izcelsmes izstrādājumiem un ja tie atbilst šā protokola prasībām.

5.   Muitas iestādes, kas izdod pārvadājumu sertifikātu EUR.1, veic visus vajadzīgos pasākumus, lai pārbaudītu izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu un atbilstību citām šā protokola prasībām. Šajā nolūkā tām ir tiesības prasīt visus pierādījumus un veikt jebkādas eksportētāja pārskatu pārbaudes vai citas pārbaudes, kuras tās uzskata par vajadzīgām. Tās arī nodrošina, lai 2. punktā minētās veidlapas būtu pareizi aizpildītas. Jo īpaši tās pārbauda, vai izstrādājumu aprakstam atvēlētā vieta ir aizpildīta tā, lai nebūtu iespējami nekādi krāpnieciski papildinājumi.

6.   Pārvadājumu sertifikāta EUR.1 izdošanas dienu norāda sertifikāta 11. ailē.

7.   Muitas iestādes izdod eksportētājam pārvadājumu sertifikātu EUR.1, tiklīdz ir veikta vai nodrošināta faktiskā eksportēšana.

18. pants

Ar atpakaļejošu spēku izdoti pārvadājumu sertifikāti EUR.1

1.   Neatkarīgi no 17. panta 7. punkta pārvadājumu sertifikātu EUR.1 izņēmuma kārtā var izdot pēc attiecīgo izstrādājumu eksportēšanas,

a)

ja tas netika izdots eksportēšanas laikā kļūdu, netīšas neizdarības vai īpašu apstākļu dēļ;

vai

b)

ja atbilstīgi muitas iestāžu prasībām var pierādīt, ka pārvadājumu sertifikāts EUR.1 bija izdots, bet, attiecīgos izstrādājumus importējot, netika pieņemts tehnisku iemeslu dēļ.

2.   Šā panta 1. punkta piemērošanai eksportētājam savā pieteikumā jānorāda to izstrādājumu eksportēšanas vieta un diena, uz kuriem attiecas pārvadājumu sertifikāts EUR.1, kā arī pieteikuma iemesli.

3.   Muitas iestādes pārvadājumu sertifikātu EUR.1 var izdot ar atpakaļejošu spēku tikai pēc tam, kad ir pārbaudījušas, vai informācija eksportētāja pieteikumā atbilst informācijai atbilstīgajos dokumentos.

4.   Ar atpakaļejošu spēku izdoti pārvadājumu sertifikāti EUR.1 jāvizē ar šādu frāzi angļu valodā: “ISSUED RETROSPECTIVELY”,

5.   Šā panta 4. punktā minēto norādi iekļauj pārvadājumu sertifikāta EUR.1 ailē “Piezīmes”.

19. pants

Pārvadājumu sertifikāta EUR.1 dublikāta izdošana

1.   Ja pārvadājumu sertifikāts EUR.1 ir nozagts, pazaudēts vai iznīcināts, eksportētājs var vērsties muitas iestādēs, kas sertifikātu izdevušas, lai iegūtu dublikātu, kuru sagatavo, pamatojoties uz šo dienestu rīcībā esošiem eksportēšanas dokumentiem.

2.   Izsniegtais dublikāts jāvizē ar šādu vārdu angļu valodā: “DUPLICATE”.

3.   Šā panta 2. punktā minēto norādi iekļauj pārvadājumu sertifikāta EUR.1 dublikāta ailē “Piezīmes”.

4.   Dublikāts, uz kura jābūt oriģinālā pārvadājumu sertifikāta EUR.1 izdošanas datumam, ir derīgs no dienas, kad izdots pārvadājumu sertifikāta EUR.1 oriģināls.

20. pants

Pārvadājumu sertifikātu EUR.1 izdošana, pamatojoties uz iepriekš izdotu vai sagatavotu izcelsmes apliecinājumu

Kad noteiktas izcelsmes izstrādājumi nodoti muitas iestāžu kontrolei Kopienā vai Albānijā, ir iespējams aizstāt oriģinālo izcelsmes apliecinājumu ar vienu vai vairākiem pārvadājumu sertifikātiem EUR.1, lai nosūtītu visus vai kādu no šiem izstrādājumiem uz jebkuru vietu Kopienā vai Albānijā. Pārvadājumu sertifikāta(-u) EUR.1 aizstājēju izdod tā muitas iestāde, kuras kontrolē ir nodoti attiecīgie izstrādājumi.

21. pants

Uzskaites nošķiršana

1.   Gadījumā, ja noteiktas izcelsmes un nenoteiktas izcelsmes identisku un savstarpēji aizstājamu materiālu krājumu atsevišķa glabāšana rada ievērojamas izmaksas vai būtiskas grūtības, muitas iestādes pēc ieinteresēto personu rakstiska lūguma var atļaut tā saucamās “uzskaites nošķiršanas” metodes piemērošanu konkrēto krājumu pārvaldībā.

2.   Ar šo metodi ir jāspēj nodrošināt, ka iegūto izstrādājumu skaits, kas var tikt uzskatīts par “noteiktas izcelsmes” izstrādājumiem, konkrētā atskaites laikposmā ir tāds pats, kāds tiktu iegūts, ja būtu veikta fiziska krājumu nošķiršana.

3.   Muitas iestādes drīkst piešķirt šādu atļauju, izvirzot nosacījumus, kādus tās atzīst par vajadzīgiem.

4.   Šo metodi fiksē un piemēro saskaņā ar vispārējiem grāmatvedības uzskaites principiem, ko piemēro izstrādājumu ražošanas valstī.

5.   Šā atvieglojuma saņēmējs pēc vajadzības var izdot vai pieprasīt izcelsmes apliecinājumus par to izstrādājumu daudzumu, kurus var uzskatīt par noteiktas izcelsmes izstrādājumiem. Pēc muitas iestāžu prasības saņēmējs sniedz paskaidrojumu par to, kā šis daudzums tiek pārvaldīts.

6.   Muitas iestādes uzrauga atļaujas izmantošanu un drīkst to atsaukt jebkurā brīdī, ja saņēmējs atļauju jebkādā ziņā nepareizi izmanto vai nepilda kādus citus šajā protokolā noteiktos nosacījumus.

22. pants

Nosacījumi faktūras deklarācijas sagatavošanai

1.   Šā protokola 16. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto faktūras deklarāciju var sagatavot:

a)

23. panta nozīmē atzīts eksportētājs;

vai

b)

jebkurš eksportētājs attiecībā uz tādiem sūtījumiem, kas sastāv no vienas vai vairākām pakām, kurās ir noteiktas izcelsmes izstrādājumi ar kopējo vērtību līdz EUR 6 000.

2.   Faktūras deklarāciju var sagatavot, ja attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par Kopienas, Albānijas vai kādas citas 3. un 4. pantā minētās valsts vai teritorijas izcelsmes izstrādājumiem un ja tie atbilst šā protokola prasībām.

3.   Eksportētājam, kurš sagatavo faktūras deklarāciju, jābūt gatavam pēc eksportētājvalsts muitas iestāžu pieprasījuma jebkurā brīdī iesniegt visus attiecīgos dokumentus, kas apliecina izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu, kā arī atbilstību citām šā protokola prasībām.

4.   Eksportētājs faktūras deklarāciju sagatavo, uzrakstot, uzspiežot vai uzdrukājot uz faktūras, pavadzīmes vai cita tirdzniecības dokumenta deklarāciju, kuras teksts ietverts IV pielikumā, kādā no minētajā pielikumā norādītajām valodām un saskaņā ar eksportētājvalsts tiesību aktu noteikumiem. Ja deklarāciju raksta ar roku, lieto tinti un raksta ar drukātiem burtiem.

5.   Faktūras deklarācijā eksportētājs parakstās pašrocīgi. Tomēr atzītam eksportētājam 23. panta nozīmē šāda deklarācija nav jāparaksta, ja viņš iesniedz eksportētājvalsts muitas iestādēm rakstisku apliecinājumu par to, ka viņš uzņemas visu atbildību par jebkuru faktūras deklarāciju ar norādi uz viņu, it kā viņš pats to būtu parakstījis ar roku.

6.   Eksportētājs faktūras deklarāciju var sagatavot tad, kad attiecīgos izstrādājumus eksportē, vai pēc to eksporta ar nosacījumu, ka importētājvalstī šo deklarāciju iesniedz ne vēlāk kā divus gadus pēc attiecīgo deklarācijā minēto izstrādājumu importēšanas.

23. pants

Atzīts eksportētājs

1.   Eksportētājvalsts muitas iestādes var atļaut sagatavot faktūras deklarācijas jebkuram eksportētājam, turpmāk – “atzīts eksportētājs”, kurš bieži veic tādu izstrādājumu sūtījumus, uz kuriem attiecas šis nolīgums, neatkarīgi no attiecīgo izstrādājumu vērtības. Eksportētājam, kurš vēlas saņemt šādu atļauju, atbilstīgi muitas iestāžu prasībām jāsniedz visas garantijas, kas vajadzīgas, lai pārbaudītu izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu, kā arī to atbilstību citām šā protokola prasībām.

2.   Muitas iestādes var piešķirt atzīta eksportētāja statusu saskaņā ar jebkuriem nosacījumiem, kurus tās uzskata par atbilstīgiem.

3.   Muitas iestādes atzītajam eksportētājam piešķir muitas atļaujas numuru, kas jānorāda faktūras deklarācijā.

4.   Muitas iestādes pārrauga, kā atzītais eksportētājs izmanto atļauju.

5.   Piešķirto atļauju muitas iestādes jebkurā laikā var atsaukt. Muitas iestādes tā rīkojas, ja atzītais eksportētājs vairs nesniedz 1. punktā minētās garantijas, vairs neizpilda 2. punktā minētos nosacījumus vai citādi nepareizi izmanto šo atļauju.

24. pants

Izcelsmes apliecinājuma spēkā esamība

1.   Izcelsmes apliecinājums ir derīgs četrus mēnešus no tā izdošanas dienas eksportētājvalstī, un minētajā laikā tas jāiesniedz importētājvalsts muitas iestādēm.

2.   Izcelsmes apliecinājumus, ko importētājvalsts muitas iestādēm iesniedz pēc 1. punktā norādītā iesniegšanas termiņa, var pieņemt, lai piemērotu preferenču režīmu, ja dokumentus līdz noteiktajam termiņam iesniegt nav bijis iespējams kādu ārkārtas apstākļu dēļ.

3.   Citos gadījumos, ja iesniegšana notikusi par vēlu, importētājvalsts muitas iestādes izcelsmes apliecinājumu var pieņemt, ja izstrādājumi uzrādīti pirms minētā termiņa.

25. pants

Izcelsmes apliecinājuma iesniegšana

Izcelsmes apliecinājumus iesniedz importētājvalsts muitas iestādēm saskaņā ar procedūrām, ko piemēro šajā valstī. Minētās iestādes var pieprasīt izcelsmes apliecinājuma tulkojumu, kā arī var pieprasīt, lai kopā ar importa deklarāciju tiktu iesniegts importētāja apliecinājums, ka izstrādājumi atbilst šā nolīguma īstenošanai nepieciešamajiem nosacījumiem.

26. pants

Importēšana pa daļām

Ja pēc importētāja lūguma un saskaņā ar importētājvalsts muitas iestāžu noteiktajiem nosacījumiem izjauktus vai nesaliktus izstrādājumus harmonizētās sistēmas vispārīgo noteikumu 2. punkta a) apakšpunkta nozīmē, uz ko attiecas harmonizētās sistēmas XVI un XVII iedaļa vai pozīcija 7308 un 9406, importē pa daļām, tad vienotu šo izstrādājumu izcelsmes apliecinājumu iesniedz muitas iestādēm, importējot pirmo daļu.

27. pants

Atbrīvojumi no izcelsmes apliecinājuma

1.   Izstrādājumus, kurus viena privātpersona otrai pārsūta sīkpakās vai kuri ir daļa no ceļotāja personīgās bagāžas, uzskata par noteiktas izcelsmes izstrādājumiem, un izcelsmes apliecinājumu nepieprasa, ja tos neimportē tirdzniecībai un ja ir deklarēts, ka tie atbilst šā protokola prasībām, un ja nav šaubu par šādas deklarācijas ticamību. Gadījumos, kad izstrādājumus sūta pa pastu, šo deklarāciju var rakstīt uz muitas deklarācijas CN22/CN23 veidlapām vai uz papīra lapas, ko pievieno šim dokumentam.

2.   Ja importēšana notiek neregulāri un izstrādājumi ir paredzēti tikai saņēmēju, ceļotāju vai viņu ģimenes l