ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.095.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 95

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 9. aprīlis


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 291/2009 (2009. gada 8. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 292/2009 (2009. gada 8. aprīlis), ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, kurš jāpiemēro importa licenču pieteikumiem, kas iesniegti laikposmā no 2009. gada 27. marta līdz 2009. gada 3. aprīlim saskaņā ar III apakškvotu atbilstīgi Kopienas tarifa kvotai parastajiem kviešiem, izņemot augstas kvalitātes parastos kviešus, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1067/2008

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 293/2009 (2009. gada 8. aprīlis), ar ko nosaka sviesta eksporta kompensācijas maksimālo apjomu saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

4

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 294/2009 (2009. gada 8. aprīlis), ar ko nosaka sausā vājpiena eksporta kompensācijas maksimālo apjomu saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 295/2009 (2009. gada 18. marts) par dažu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 296/2009 (2009. gada 8. aprīlis) par sīki izstrādātiem noteikumiem administratīvai palīdzībai dažu sieru eksportēšanā, uz kuriem attiecas kvotu ierobežojumi un par kuriem var pretendēt uz īpašu režīmu, importējot uz Amerikas Savienotajām Valstīm (pārstrādāta versija)

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 297/2009 (2009. gada 8. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1277/2005 par īstenošanas noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem un Padomes Regulai (EK) Nr. 111/2005, ar ko izstrādā noteikumus narkotisko vielu prekursoru tirdzniecības starp Kopienu un trešām valstīm uzraudzībai

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 298/2009 (2009. gada 8. aprīlis), ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi ( 1 )

16

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 299/2009 (2009. gada 8. aprīlis) par dažu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

37

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 300/2009 (2009. gada 8. aprīlis), ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, kurš jāpiemēro importa licenču pieteikumiem, kas iesniegti laikposmā no 2009. gada 27. marta līdz 3. aprīlim saskaņā ar tarifa kvotu Ēģiptes izcelsmes rīsiem, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 955/2005

39

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 301/2009 (2009. gada 8. aprīlis), ar ko nosaka maksimālo sviesta iepirkuma cenu otrajā individuālajā uzaicinājumā saskaņā ar konkursa procedūru, kas izsludināta ar Regulu (EK) Nr. 186/2009

40

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/320/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 30. marts), ar ko apstiprina Vienotās Eiropas gaisa telpas satiksmes pārvaldības sistēmas pētniecības (SESAR) projekta Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības ģenerālplānu

41

 

 

Komisija

 

 

2009/321/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 8. aprīlis) par jauna dokumentācijas iesniegšanas termiņa noteikšanu attiecībā uz dažām vielām, kas jāpārbauda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punktā minēto 10 gadu darba programmu (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 2564)  ( 1 )

42

 

 

2009/322/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 8. aprīlis) par dažu vielu neiekļaušanu I, IA vai IB pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 2593)  ( 1 )

44

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES VI SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2009/323/TI (2009. gada 6. aprīlis), ar ko koriģē Eiropola darbinieku pamatalgas un pabalstus

46

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

9.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 291/2009

(2009. gada 8. aprīlis),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 9. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 8. aprīlī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

JO

88,9

MA

58,0

SN

208,5

TN

129,8

TR

109,6

ZZ

119,0

0707 00 05

JO

155,5

MA

51,1

TR

125,0

ZZ

110,5

0709 90 70

JO

220,7

MA

64,6

TR

104,7

ZZ

130,0

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

CN

39,7

EG

42,7

IL

60,9

MA

47,0

TN

57,2

TR

70,5

ZZ

53,0

0805 50 10

TR

48,3

ZZ

48,3

0808 10 80

AR

98,0

BR

78,3

CA

110,7

CL

85,8

CN

75,3

MK

24,7

NZ

118,5

US

130,5

UY

69,8

ZA

81,0

ZZ

87,3

0808 20 50

AR

80,5

CL

73,4

CN

59,2

UY

46,7

ZA

96,3

ZZ

71,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


9.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 292/2009

(2009. gada 8. aprīlis),

ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, kurš jāpiemēro importa licenču pieteikumiem, kas iesniegti laikposmā no 2009. gada 27. marta līdz 2009. gada 3. aprīlim saskaņā ar III apakškvotu atbilstīgi Kopienas tarifa kvotai parastajiem kviešiem, izņemot augstas kvalitātes parastos kviešus, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1067/2008

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1067/2008 (3) tika atvērta ikgadēja importa tarifa kvota 2 989 240 tonnu apmērā parastajiem kviešiem, izņemot augstas kvalitātes parastos kviešus. Šī kvota ir sadalīta trīs apakškvotās.

(2)

Ar Regulas (EK) Nr. 1067/2008 3. panta 3. punktu III apakškvotu (ar kārtas numuru 09.4125) iedala četrās ceturkšņa daļās, no kurām 2. apakšperiodā katrā pa 594 597 tonnām laikposmam no 2009. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam.

(3)

No paziņojuma, kas izdarīts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1067/2008 4. panta 3. punktu, izriet, ka pieteikumi, kuri saskaņā ar minētās regulas 4. panta 1. punkta otro daļu iesniegti laikposmā no 2009. gada 27. marta pulksten 13.00 līdz 3. aprīlim pulksten 13.00 (Briseles laiks), attiecas uz daudzumiem, kas pārsniedz pieejamos daudzumus. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu importa licences var izdot, nosakot piešķīruma koeficientu, ko piemēro pieprasītajiem daudzumiem.

(4)

Tāpat jāpārtrauc izdot importa licences par kārtējo kvotas apakšperiodu saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1067/2008 minēto III apakškvotu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Par visiem importa licenču pieteikumiem, kas attiecas uz Regulā (EK) Nr. 1067/2008 minēto III apakškvotu un kas iesniegti laikposmā no 2009. gada 27. marta pulksten 13.00 līdz 3. aprīlim pulksten 13.00 (Briseles laiks), izdod licenci par pieprasītajiem daudzumiem, piemērojot tiem piešķīruma koeficientu 18,527184 % apmērā.

2.   Aptur importa licenču izdošanu par kārtējo kvotas apakšperiodu attiecībā uz Regulā (EK) Nr. 1067/2008 minētās III apakškvotas daudzumiem, kas pieprasīti no 2009. gada 3. aprīļa pulksten 13.00 (Briseles laiks).

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 8. aprīlī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 290, 31.10.2008., 3. lpp.


9.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 293/2009

(2009. gada 8. aprīlis),

ar ko nosaka sviesta eksporta kompensācijas maksimālo apjomu saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 164. panta 2. punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2008. gada 27. jūnija Regulā (EK) Nr. 619/2008, ar ko izsludina pastāvīgu konkursu par eksporta kompensācijām attiecībā uz dažiem piena produktiem (2), ir paredzēta pastāvīga konkursa procedūra.

(2)

Saskaņā ar 6. pantu Komisijas 2007. gada 10. decembra Regulā (EK) Nr. 1454/2007, ar ko dažiem lauksaimniecības produktiem nosaka kopīgus noteikumus par konkursa procedūru eksporta kompensāciju noteikšanai (3), un pēc konkursam iesniegto piedāvājumu izskatīšanas ir jānosaka eksporta kompensācijas maksimālais apjoms attiecībā uz konkursa posmu, kas beidzas 2009. gada 7. aprīlī.

(3)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saistībā ar pastāvīgo konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008, attiecībā uz konkursa posmu, kurš beidzas 2009. gada 7. aprīlī, kompensācijas maksimālais apjoms par produktiem un galamērķiem, kas uzskaitīti minētās regulas 1. panta a) un b) punktā un 2. pantā, ir noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 9. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 8. aprīlī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 168, 28.6.2008., 20. lpp.

(3)  OV L 325, 11.12.2007., 69. lpp.


PIELIKUMS

(EUR/100 kg)

Produkts

Eksporta kompensācijas nomenklatūras kods

Maksimālais eksporta kompensācijas apjoms eksportam uz galamērķi, kas minēts Regulas (EK) Nr. 619/2008 2. pantā

Sviests

ex ex 0405 10 19 9700

60,00

Sviesta eļļa

ex ex 0405 90 10 9000

73,00


9.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 294/2009

(2009. gada 8. aprīlis),

ar ko nosaka sausā vājpiena eksporta kompensācijas maksimālo apjomu saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 164. panta 2. punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2008. gada 27. jūnija Regulā (EK) Nr. 619/2008, ar ko izsludina pastāvīgu konkursu par eksporta kompensācijām attiecībā uz dažiem piena produktiem (2), ir paredzēta pastāvīga konkursa procedūra.

(2)

Saskaņā ar 6. pantu Komisijas 2007. gada 10. decembra Regulā (EK) Nr. 1454/2007, ar ko dažiem lauksaimniecības produktiem nosaka kopīgus noteikumus par konkursa procedūru eksporta kompensāciju noteikšanai (3), un pēc konkursam iesniegto piedāvājumu izskatīšanas ir jānosaka eksporta kompensācijas maksimālais apjoms attiecībā uz konkursa posmu, kas beidzas 2009. gada 7. aprīlī.

(3)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saistībā ar pastāvīgo konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008, konkursa posmam, kurš beidzas 2009. gada 7. aprīlī, maksimālais kompensācijas apjoms par produktu un galamērķiem, kas uzskaitīti minētās regulas 1. panta c) punktā un 2. pantā, ir EUR 22,00/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 9. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 8. aprīlī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 168, 28.6.2008., 20. lpp.

(3)  OV L 325, 11.12.2007., 69. lpp.


9.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 295/2009

(2009. gada 18. marts)

par dažu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienādu piemērošanu, ir jāparedz pasākumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji pamatojas uz KN vai papildina to ar papildu apakšnodaļām un kura izveidota ar īpašiem Kopienas noteikumiem, lai piemērotu tarifu vai citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. slejā aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem jāklasificē atbilstīgi KN kodiem, kas norādīti minētās tabulas 2. slejā, atbilstīgi 3. slejā noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ieteicams noteikt, ka persona, kuras rīcībā ir saistoša izziņa par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā izdevis dalībvalsts muitas dienests, bet kura neatbilst šīs regulas noteikumiem, var turpināt to izmantot trīs mēnešus, pamatojoties uz 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Preces, kas aprakstītas pielikuma tabulas 1. slejā, kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar KN kodu, kas norādīts tabulas 2. slejā.

2. pants

Saistošu izziņu par tarifu, ko snieguši dalībvalstu muitas dienesti, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 18. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Mazumtirdzniecībai paredzēts komplekts, kurā ietilpst korpusā iebūvēts ciparu aparāts skaņas un attēla ierakstīšanai un atveidošanai dažādos formātos, kas spēj uztvert datus no dažādiem avotiem (piemēram, satelīttelevīzijas uztvērējiem, automātiskām datu apstrādes iekārtām, videokamerām), kā arī dažādi elementi, piemēram, savienotājkabeļi, CD-ROM, lietotāja rokasgrāmata, skrūves un skrūvgriezis.

Aparātā ir iebūvēta iespiedshēmas plate ar aktīviem un pasīviem elementiem (skaņas un attēla ierakstīšanai un atveidošanai), kā arī mikroprocesors.

Tas ir aprīkots ar šādām saskarnēm:

USB pieslēgvietu;

VGA un

audio un video pieslēgvietām.

Tas ir aprīkots arī ar vadības taustiņiem (iesl./izsl., atskaņot, pauze, skaļums) un infrasarkano staru uztvērēju vadībai no attāluma.

Aparātā ir paredzēts iebūvēt cieto disku.

8521 90 00

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras 1., 2. a), 3. b) un 6. vispārīgo interpretācijas noteikumu, XVI sadaļas 1. papildu piezīmi, kā arī KN kodu 8521 un 8521 90 00 aprakstu.

Tā kā aparāts ir aprīkots ar visu nepieciešamo elektroniku pozīcijā 8521 minēto funkciju veikšanai, izņemot cieto disko, un tā kā šos komponentus pat cietā diska neesības gadījumā var izmantot tikai skaņas un attēla ierakstīšanai un atveidošanai, uzskatāms, ka saskaņā ar vispārīgo 2. a) noteikumu tam ir pozīcijā 8521 norādītās gatavas vai pabeigtas preces pamatīpašības. Tāpēc fakts, ka aparātā nav iebūvēts cietais disks, neliedz to klasificēt kā pilnīgu vai pabeigtu preci.

Tāpēc klasifikācija pozīcijā 8522 – detaļa, kas piemērota lietošanai vienīgi vai galvenokārt kopā ar pozīcijā 8521 minēto aparatūru – nav iespējama.

Līdz ar to aparāts ir jāklasificē pozīcijā 8521 – videoieraksta vai video reproducēšanas aparatūra.

Skrūvgriezi klasificē ar aparātu (tā montāžai vai tehniskai apkopei) saskaņā ar XVI sadaļas 1. papildu piezīmi.


9.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/9


Komisijas Regula (EK) Nr. 296/2009

(2009. gada 8. aprīlis)

par sīki izstrādātiem noteikumiem administratīvai palīdzībai dažu sieru eksportēšanā, uz kuriem attiecas kvotu ierobežojumi un par kuriem var pretendēt uz īpašu režīmu, importējot uz Amerikas Savienotajām Valstīm

(pārstrādāta versija)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (1), un jo īpaši tās 172. panta 2. punktu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1985. gada 25. jūlija Regula (EEK) Nr. 2248/85 par sīki izstrādātiem noteikumiem administratīvai palīdzībai tādu noteiktu sieru eksportēšanā, uz ko attiecas kvotu ierobežojumi un par kuriem var pretendēt uz īpašu režīmu, ievedot Amerikas Savienotajās Valstīs (2), vairākas reizes tika būtiski grozīta (3). Tā kā jāveic turpmāki grozījumi, skaidrības labad tā ir jāpārstrādā.

(2)

Kopiena un Amerikas Savienotās Valstis saskaņā ar VVTT ir vienojušās atļaut Savienotajās Valstīs importēt Kopienas izcelsmes sierus, uz kuriem no 1980. gada 1. janvāra attiecas kvotu ierobežojumi. Šī vienošanās tika apstiprināta ar Padomes Lēmumu 80/272/EEK (4).

(3)

Amerikas Savienotās Valstis ir apņēmušās veikt visus pasākumus, lai kvotas pārvaldība būtu tāda, kas ļautu to maksimāli izmantot. Ņemot vērā pieredzi, būtu lietderīgi pastiprināt administratīvo sadarbību ar Amerikas Savienotajām Valstīm, lai nodrošinātu, ka dažu Kopienas izcelsmes sieru kvotas tiek izmantotas pilnībā. Tādēļ attiecīgajiem sieriem jāpievieno Kopienas kompetento iestāžu izsniegts sertifikāts.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksportējot uz Amerikas Savienotajām Valstīm (ieskaitot Puertoriko un Havaju salas) sierus Swiss or Emmentaler cheese with eye formation, kuri iekļauti Amerikas Savienoto Valstu saskaņotā tarifu grafika (Harmonised Tariff Schedule of the United States) 0406.90.44. līdz 0406.90.48. apakšpozīcijā un uz kuriem attiecas kvotas ierobežojumi, eksportētājas dalībvalsts kompetentā iestāde pēc eksportētāja lūguma izsniedz sertifikātu, kas atbilst šīs regulas I pielikumā iekļautajam paraugam.

2. pants

1.   Regulas 1. pantā minētās veidlapas drukā uz balta papīra, kura formāts ir 210 × 296 mm, un teksts ir angļu valodā. Katram sertifikātam izdevēja iestāde piešķir kārtas numuru. Eksportētājas dalībvalstis var pieprasīt, lai to teritorijā izsniegtie sertifikāti, kas ir angļu valodā, papildus būtu to valsts valodā vai vienā no to valsts valodām.

2.   Katram sertifikātam sagatavo vienu oriģinālu un vismaz divas kopijas. Uz kopijām ir tas pats kārtas numurs, kas ir uz oriģināla. Oriģinālu un kopijas aizpilda mašīnrakstā vai rokrakstā ar tinti un drukātiem burtiem.

3. pants

1.   Sertifikātu un tā kopiju izsniedz iestāde, ko šim nolūkam izraudzījusies eksportētāja dalībvalsts.

2.   Izdevēja iestāde patur vienu sertifikāta kopiju. Sertifikāta oriģinālu un otru kopiju uzrāda Kopienas muitas iestādē, kurā iesniedz eksporta deklarāciju.

3.   Šā panta 2. punktā minētā muitas iestāde aizpilda atbilstošo iedaļu oriģinālā un atdod to eksportētajam vai viņa pārstāvim. Muitas iestāde patur sertifikāta kopiju.

4. pants

Sertifikāts nav derīgs, kamēr muitas iestāde to nav pienācīgi apzīmogojusi. Sertifikāts attiecas uz tajā norādīto siera daudzumu, un tas jāuzrāda Amerikas Savienoto Valstu muitas iestādēm. Tomēr daudzumu, kas sertifikātā norādīto daudzumu pārsniedz ne vairāk kā par 5 %, uzskata par iekļautu norādītajā daudzumā.

5. pants

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai pārbaudītu to sieru izcelsmi, veidu, sastāvu un kvalitāti, par kuriem izsniegti sertifikāti.

6. pants

Ar šo atceļ Regulu (EEK) Nr. 2248/85.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar III pielikumā norādīto atbilstības tabulu.

7. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 8. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 210, 7.8.1985., 9. lpp.

(3)  Skatīt II pielikumu.

(4)  OV L 71, 17.3.1980., 129. lpp.


I PIELIKUMS

EIROPAS KOPIENA

Image


II PIELIKUMS

Atceltā regula ar tās secīgiem grozījumiem

Komisijas Regula (EEK) Nr. 2248/85

(OV L 210, 7.8.1985., 9. lpp.)

 

Komisijas Regula (EEK) Nr. 2651/85

(OV L 251, 20.9.1985., 40. lpp.)

 

Komisijas Regula (EEK) Nr. 222/88

(OV L 28, 1.2.1988., 1. lpp.)

Tikai 29. pants

Komisijas Regula (EK) Nr. 3450/93

(OV L 316, 17.12.1993., 4. lpp.)

Tikai 2. pants


III PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EEK) Nr. 2248/85

Šī regula

1.–5. pants

1.–5. pants

6. pants

6. pants

7. pants

I pielikums

II pielikums

I pielikums

II pielikums

III pielikums


9.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 297/2009

(2009. gada 8. aprīlis),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1277/2005 par īstenošanas noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem un Padomes Regulai (EK) Nr. 111/2005, ar ko izstrādā noteikumus narkotisko vielu prekursoru tirdzniecības starp Kopienu un trešām valstīm uzraudzībai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2004. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešām valstīm (1), un jo īpaši tās 11. panta 1. punktu un 12. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1277/2005 (2) ir noteiktas trešās galamērķa valstis, kurās nepieciešami īpaši uzraudzības pasākumi, eksportējot zāļu prekursorus no Kopienas. Šīs regulas IV pielikumā katrai Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā 2. un 3. kategorijā iekļautajai klasificētajai vielai ir uzskaitītas valstis, kurās nepieciešams pirmseksporta paziņojums. Sarakstos ietvertas trešās valstis, kas ir pieprasījušas saņemt pirmseksporta paziņojumu saskaņā ar 1988. gada ANO Konvencijas pret narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgu tirdzniecību 12. panta 10. punktu.

(2)

Rumānija ir ietverta Regulas (EK) Nr. 1277/2005 IV pielikuma sarakstā. Tā kā Rumānija ir kļuvusi par dalībvalsti, tā ir jāizņem no sarakstiem.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1277/2005 IV pielikumā nav uzskaitītas visas trešās valstis, kas ir pieprasījušas saņemt pirmseksporta paziņojumus kopš Regulas (EK) Nr. 1277/2005 stāšanās spēkā. Kopš 2005. gada Kanāda, Maldivu salas un Korejas Republika ir veikušas šādus pieprasījumus, tāpēc tās ir jāiekļauj sarakstos.

(4)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1277/2005.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar komitejas atzinumu, kas izveidota atbilstoši Regulas (EK) Nr. 111/2005 30. panta 1. punktam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1277/2005 IV pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 8. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 22, 26.1.2005., 1. lpp.

(2)  OV L 202, 3.8.2005., 7. lpp.


PIELIKUMS

“IV PIELIKUMS

1.

20. pantā minētās valstis, kurās nepieciešams pirmseksporta paziņojums Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā 2. kategorijā uzskaitīto klasificēto vielu eksportam

Viela

Galamērķis

Etiķskābes anhidrīds

Kālija permanganāts

Visas trešās valstis

Antranilskābe

Antigva un Barbuda

Benina

Bolīvija

Brazīlija

Kanāda

Kaimanu salas

Čīle

Kolumbija

Kostarika

Dominikānas Republika

Ekvadora

Etiopija

Haiti

Indija

Indonēzija

Jordānija

Kazahstāna

Libāna

Madagaskara

Malaizija

Maldivu salas

Meksika

Nigērija

Omāna

Paragvaja

Peru

Filipīnas

Moldovas Republika

Krievijas Federācija

Saūda Arābija

Dienvidāfrika

Tadžikistāna

Turcija

Apvienotie Arābu Emirāti

Tanzānijas Savienotā Republika

Venecuēla

Feniletiķskābe

Piperidīns

Antigva un Barbuda

Benina

Bolīvija

Brazīlija

Kanāda

Kaimanu salas

Čīle

Kolumbija

Kostarika

Dominikānas Republika

Ekvadora

Etiopija

Haiti

Indija

Indonēzija

Jordānija

Kazahstāna

Libāna

Madagaskara

Malaizija

Maldivu salas

Meksika

Nigērija

Omāna

Paragvaja

Peru

Filipīnas

Moldovas Republika

Krievijas Federācija

Saūda Arābija

Tadžikistāna

Turcija

Apvienotie Arābu Emirāti

Tanzānijas Savienotā Republika

Amerikas Savienotās Valstis

Venecuēla

2.

20. un 22. pantā minētās valstis, kurās nepieciešams pirmseksporta paziņojums un eksporta atļauja Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā 3. kategorijā uzskaitīto klasificēto vielu eksportam

Viela

Galamērķis

Metiletilketons (MEK)  (1)

Toluols  (1)

Acetons  (1)

Ēteris  (1)

Antigva un Barbuda

Argentīna

Benina

Bolīvija

Brazīlija

Kanāda

Kaimanu salas

Čīle

Kolumbija

Kostarika

Dominikānas Republika

Ekvadora

Ēģipte

Salvadora

Etiopija

Gvatemala

Haiti

Hondurasa

Indija

Jordānija

Kazahstāna

Libāna

Madagaskara

Malaizija

Maldivu salas

Meksika

Nigērija

Omāna

Pakistāna

Paragvaja

Peru

Filipīnas

Moldovas Republika

Korejas Republika

Krievijas Federācija

Saūda Arābija

Tadžikistāna

Turcija

Apvienotie Arābu Emirāti

Tanzānijas Savienotā Republika

Urugvaja

Venecuēla

Sālsskābe

Sērskābe

Bolīvija

Čīle

Kolumbija

Ekvadora

Peru

Turcija

Venecuēla


(1)  Tas ietver šo vielu sāļus, ja tādi var būt.”


9.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/16


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 298/2009

(2009. gada 8. aprīlis),

ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 14. decembra Regulu (EK) Nr. 2111/2005 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti un par Direktīvas 2004/36/EK 9. panta atcelšanu (1), un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas 2006. gada 22. marta Regulu (EK) Nr. 474/2006 ir izveidots darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksts, kas minēts Regulas (EK) Nr. 2111/2005 (2) II nodaļā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 4. panta 3. punktu dažas dalībvalstis ir paziņojušas Komisijai informāciju, kas attiecas uz Kopienas saraksta atjaunināšanu. Attiecīgu informāciju ir paziņojušas arī trešās valstis. Pamatojoties uz to, Kopienas saraksts ir jāatjaunina.

(3)

Komisija ir informējusi visus attiecīgos gaisa pārvadātājus vai nu tieši, vai, ja tas nebija iespējams, ar to iestāžu starpniecību, kuras atbild par gaisa pārvadātāju regulatīvo uzraudzību, norādot būtiskos faktus un apsvērumus, ar ko tā pamatotu lēmumu attiecināt uz tiem darbības aizliegumu Kopienā vai grozīt nosacījumus darbības aizliegumam, kas noteikts Kopienas sarakstā iekļautajiem gaisa pārvadātājiem.

(4)

Komisija attiecīgajiem gaisa pārvadātājiem ir devusi iespēju iepazīties ar dalībvalstu iesniegtajiem dokumentiem, iesniegt rakstiskas piezīmes un mutiski izklāstīt savus apsvērumus Komisijai 10 darba dienu laikā, kā arī Aviācijas drošības komitejai, kas izveidota ar Padomes 1991. gada 16. decembra Regulu (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (3).

(5)

Komisija un atsevišķos gadījumos arī dažas dalībvalstis ir apspriedušās ar iestādēm, kas atbild par attiecīgo gaisa pārvadātāju regulatīvo uzraudzību.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 474/2006.

(7)

Pamatojoties uz informāciju, kuras pamatā ir SAFA perona pārbaudes, kas veiktas dažiem Kopienas gaisa pārvadātāju gaisa kuģiem, kā arī konkrētās teritorijās attiecīgo valstu aviācijas iestāžu veiktas inspekcijas un revīzijas, dažas dalībvalstis ir piemērojušas izpildes nodrošināšanas pasākumus. Dalībvalstis par šiem pasākumiem informēja Komisiju un Aviācijas drošības komiteju: Zviedrijas kompetentās iestādes ir atsaukušas gaisa pārvadājumu uzņēmuma Nordic Regional gaisa kuģa ekspluatanta apliecību (AOC) un apturējušas pārvadātāju Fly Excellent un Aero Syncro apliecības; Spānijas kompetentās iestādes ir atsaukušas pārvadājumu uzņēmuma Bravo Airlines gaisa kuģa ekspluatanta apliecību un darbības licenci; pēc tam, kad pārbaudes apstiprināja, ka pārvadātājs ir sekmīgi paveicis nepieciešamās korektīvās darbības, Portugāles kompetentās iestādes 2009. gada 22. janvārī atcēla lēmumu par pārvadātāja Luzair gaisa kuģa ekspluatanta apliecības apturēšanu; pēc tam, kad pārbaudes apstiprināja, ka pārvadātājs ir sekmīgi paveicis nepieciešamās korektīvās darbības, Grieķijas kompetentās iestādes 2008. gada 18. decembrī atcēla lēmumu par pārvadātāja Hellenic Imperial Airways gaisa kuģa ekspluatanta apliecības apturēšanu, bet 2009. gada 28. janvārī apturēja pārvadātāja Euroair Ltd gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) darbību pēc tam, kad tas bija iesniedzis attiecīgu lūgumu un kad tika apturēts šā pārvadātāja lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas apstiprinājums.

(8)

Pastāv pārbaudīti pierādījumi par nopietniem Kazahstānā sertificētā Starline KZ trūkumiem drošuma jomā. Šos trūkumus ir konstatējusi Bulgārija un vēl viena ECAC valsts, veicot perona pārbaudes atbilstīgi SAFA programmai (4). Tas, ka šīs neatbilstības tiek atkārtoti konstatētas, liecina par sistemātiskiem trūkumiem drošuma jomā saistībā ar ekspluatāciju un tehnisko apkopi.

(9)

Starline KZ pienācīgi un savlaicīgi nereaģēja uz Bulgārijas civilās aviācijas iestādes informācijas pieprasījumu attiecībā uz šīs aviokompānijas darbības drošuma aspektu, kas norāda uz saziņas trūkumu, ko, savukārt, apliecina fakts, ka nebija atbilstīgas atbildes uz korespondenci no šīs dalībvalsts. Izrādījās, ka Starline KZ šos trūkumus drošuma jomā novērst nespēj, un šis jautājums joprojām paliek neatrisināts.

(10)

Ņemot vērā iepriekš minētās neatbilstības, Komisija 2009. gada 27. janvārī uzsāka apspriešanos ar Kazahstānas kompetentajām iestādēm, paužot nopietnas bažas par Starline KZ darbību drošumu un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 7. pantu aicinot iesniegt skaidrojumus par to, ko kompetentās iestādes un arī attiecīgais gaisa pārvadātājs ir paveicis, lai jautājumus saistībā ar šīm neatbilstībām attiecīgi risinātu.

(11)

Šīs kompetentās iestādes pienācīgi un laikus savu atbildi uz Komisijas jautājumu par Starline KZ drošuma uzraudzību nesniedza, jo norādītajā datumā Komisija pieprasīto informāciju saņēmusi nebija, proti, pārvadātāja AOC ar visaptverošām darbības specifikācijām un tam pievienotajām prasībām un ierobežojumiem.

(12)

Starline KZ lūdza iespēju tikt uzklausītai Aviācijas drošības komitejā, kas tika arī īstenots 2009. gada 24. martā. Tomēr arī uzklausīšanas gaitā netika sniegti pietiekami fakti, kas liecinātu par korektīvo pasākumu apmierinošu izpildi. Šīs uzklausīšanas laikā Kazahstānas kompetentās iestādes iepazīstināja Komisiju ar 2009. gada 4. februāra lēmumu par Starline KZ darbības ierobežojumu, atļaujot lidojumus vienīgi ārpus Eiropas gaisa telpas.

(13)

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, tiek secināts, ka Starline KZ neatbilst attiecīgajām drošuma prasībām un tāpēc ir jāiekļauj A pielikumā.

(14)

Pastāv pārbaudīti pierādījumi par nopietniem Kazahstānā sertificētā East Wing trūkumiem drošuma jomā. Šos trūkumus atklāja perona pārbaudēs, ko Francija un Rumānija veica atbilstīgi SAFA programmai (5). Atkārtota drošuma problēmu konstatācija pārbaužu laikā liecina par sistemātiskiem trūkumiem lidojumu drošuma jomā.

(15)

East Wing pienācīgi nereaģēja uz Francijas civilās aviācijas iestādes informācijas pieprasījumu attiecībā uz šīs aviosabiedrības darbības drošuma aspektu, un tas liecina par saziņas trūkumu, jo nebija atbilstīgas atbildes uz korespondenci no šīs dalībvalsts. Izrādījās, ka East Wing šos trūkumus drošuma jomā novērst nespēj, un šis jautājums joprojām paliek neatrisināts.

(16)

Ņemot vērā iepriekš minētās neatbilstības, Komisija uzsāka apspriešanos ar Kazahstānas kompetentajām iestādēm, paužot nopietnas bažas par East Wings darbību drošumu un aicinot iesniegt skaidrojumus par to, ko kompetentās iestādes un arī attiecīgais gaisa pārvadātājs ir paveicis, lai jautājumus saistībā ar šīm neatbilstībām attiecīgi risinātu.

(17)

Ir fakti, kas liecina, ka East Wings ir pārņēmusi darbību, ko veica gaisa pārvadātājs GST Areo – proti, gaisa pārvadātājs, kas 2006. gada 22. martā (6) bija iekļauts A pielikumā un kas no šā saraksta tika svītrots 2007. gada martā (7) pēc tam, kad Kazahstānas kompetentās iestādes bija paziņojušas Komisijai, ka tās ir anulējušas šā pārvadātāja AOC.

(18)

Kazahstānas kompetentās iestādes paziņoja, ka tās 2009. gada 4. februārī ir ierobežojušas Eas Wing darbību, atļaujot lidojumus vienīgi ārpus Eiropas gaisa telpas. Tomēr šīs iestādes pienācīgi un laikus uz Komisijas jautājumu par East Wing drošuma uzraudzību nav reaģējušas un atbilstošu informāciju par šā pārvadātāja AOC līdztekus visaptverošām darbības specifikācijām un tai pievienotajām prasībām un ierobežojumiem nav iesniegušas.

(19)

East Wing lūdza iespēju tikt uzklausītai Aviācijas drošības komitejā, kas tika arī īstenots 2009. gada 24. martā. Tomēr arī šīs uzklausīšanas gaitā netika sniegti pietiekami pierādījumi tam, ka būtu apmierinošā kārtā izpildīti korektīvie pasākumi, un atklājās, ka šis gaisa pārvadātājs nav lietas kursā par ierobežojumiem, kas noteikti tā darbībām Eiropas gaisa telpā. Ņemot vērā iepriekš izklāstīto, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, tiek secināts, ka East Wing neatbilst attiecīgajām drošuma prasībām un tāpēc ir jāiekļauj A pielikumā.

(20)

Pastāv pārbaudīti pierādījumi par nopietniem Kazahstānā sertificētā ATMA Airlines trūkumiem drošuma jomā. Šos trūkumus konstatēja Vācija, Norvēģija un Turcija, veicot perona pārbaudes atbilstīgi SAFA programmai (8). Atkārtota drošuma problēmu konstatācija pārbaužu laikā liecina par sistemātiskiem trūkumiem lidojumu drošuma jomā.

(21)

ATMA Airlines pienācīgi nereaģēja uz Vācijas un Norvēģijas civilās aviācijas iestādes informācijas pieprasījumu attiecībā uz šīs aviokompānijas darbības drošuma aspektu, un tas liecina par saziņas trūkumu, jo nebija atbilstīgas atbildes uz korespondenci no šīm dalībvalstīm. Izrādījās, ka ATMA Airlines šos trūkumus drošuma jomā novērst nespēj, un šis jautājums joprojām paliek neatrisināts.

(22)

Ņemot vērā iepriekš minētās neatbilstības, Komisija uzsāka apspriešanos ar Kazahstānas kompetentajām iestādēm, paužot nopietnas bažas par ATMA Airlines darbību drošumu un aicinot iesniegt skaidrojumus par to, ko kompetentās iestādes un arī attiecīgais gaisa pārvadātājs ir paveicis, lai jautājumus saistībā ar šīm neatbilstībām attiecīgi risinātu.

(23)

Kazahstānas kompetentās iestādes paziņoja, ka tās 2009. gada 4. februārī ir ierobežojušas ATMA Airlines darbību, atļaujot lidojumus vienīgi ārpus Eiropas gaisa telpas. Tomēr šīs iestādes pienācīgi un laikus uz Komisijas jautājumu par ATMA Airlines drošuma uzraudzību nav reaģējušas un atbilstošu informāciju par šā pārvadātāja AOC līdztekus visaptverošām darbības specifikācijām un tai pievienotajām prasībām un ierobežojumiem nav iesniegušas.

(24)

ATMA Airlines lūdza iespēju tikt uzklausītai Aviācijas drošības komitejā, kas tika arī īstenots 2009. gada 24. martā. Tomēr arī uzklausīšanas gaitā netika sniegti pietiekami fakti, kas liecinātu par korektīvo pasākumu apmierinošu izpildi.

(25)

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, tiek secināts, ka ATMA Airlines neatbilst attiecīgajām drošuma prasībām un tāpēc ir jāiekļauj A pielikumā.

(26)

Pastāv pārbaudīti pierādījumi par nopietniem Kazahstānā sertificētā Berkut Air trūkumiem drošuma jomā. Šos trūkumus konstatēja perona pārbaudēs, ko Francija un Rumānija veica atbilstīgi SAFA programmai (9). Atkārtota drošuma problēmu konstatācija pārbaužu laikā liecina par sistemātiskiem trūkumiem lidojumu drošuma jomā.

(27)

Berkut Air attiecīgi un savlaicīgi nereaģēja uz Rumānijas civilās aviācijas iestādes informācijas pieprasījumu attiecībā uz šīs aviokompānijas darbības drošuma aspektu, kas norāda uz saziņas trūkumu, ko, savukārt, apliecina fakts, ka nebija atbilstīgas atbildes uz korespondenci no šīs dalībvalsts. Izrādījās, ka Berkut Air šos trūkumus drošuma jomā novērst nespēj, un šis jautājums joprojām paliek neatrisināts.

(28)

Ņemot vērā iepriekš minētās neatbilstības, Komisija uzsāka apspriešanos ar Kazahstānas kompetentajām iestādēm, paužot nopietnas bažas par Berkut Air darbību drošumu un aicinot iesniegt skaidrojumus par to, ko kompetentās iestādes ir paveikušas, lai jautājumus saistībā ar šīm neatbilstībām attiecīgi risinātu.

(29)

Kazahstānas kompetentās iestādes paziņoja, ka 2009. gada februārī tās ir atsaukušas pārvadātājam BEK Air, iepriekš saukta Berkut Air, piešķirto AOC. Tomēr šīs iestādes pienācīgi un laikus uz Komisijas jautājumu par Berkut Air drošuma uzraudzību nav reaģējušas, jo pieprasītos dokumentus tās nav iesniegušas un nav arī nosūtījušas dokumentāciju, kas pierādītu, ka ir veikti izpildes nodrošināšanas pasākumi.

(30)

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, tiek secināts, ka Berkut Air neatbilst attiecīgajām drošuma prasībām un tāpēc ir jāiekļauj A pielikumā.

(31)

Pastāv pārbaudīti pierādījumi par nopietniem Kazahstānā sertificētā Air Company Kokshetau trūkumiem drošuma jomā. Šos trūkumus atklāja Itālija, veicot perona pārbaudes atbilstīgi SAFA programmai (10). Šie trūkumi attiecas uz IL-62 tipa gaisa kuģiem, kuri nav aprīkoti ar TAWS (E-GPWS), kuros nav drošības jostu apkalpei, avārijas skābekļa masku lidojumiem virs FL 250, kā arī nav piemērotu sistēmu evakuācijas virziena izgaismošanai.

(32)

Air Company Kokshetau pienācīgi un savlaicīgi nereaģēja uz Itālijas civilās aviācijas iestādes informācijas pieprasījumu attiecībā uz šīs aviokompānijas darbības drošuma aspektu, kas norāda uz saziņas trūkumu, ko, savukārt, apliecina fakts, ka nebija atbilstīgas atbildes uz korespondenci no šīs dalībvalsts. Izrādījās, ka Air Company Kokshetau šos trūkumus drošuma jomā novērst nespēj, un šis jautājums joprojām paliek neatrisināts.

(33)

Ņemot vērā iepriekš minētās neatbilstības, Komisija uzsāka apspriešanos ar Kazahstānas kompetentajām iestādēm, paužot nopietnas bažas par Air Company Kokshetau darbību drošumu un aicinot iesniegt skaidrojumus par to, ko kompetentās iestādes ir paveikušas, lai jautājumus saistībā ar šīm neatbilstībām attiecīgi risinātu.

(34)

Kazahstānas kompetentās iestādes informēja Komisiju par savu lēmumu, kuram atbilstoši no 2009. gada 13. februāra IL-62M tipa gaisa kuģi ar sērijas numuru 1138234 un 1748445 tiek svītroti no Air Company Kokshetau gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC), un arī par to, ka tās 24. martā ir paredzējušas atsaukt šā pārvadātāja AOC tā maksātnespējas dēļ. Tomēr šīs iestādes pienācīgi un laikus nav atbildējušas uz Komisijas prasību, lai tiktu darīti pieejami dokumenti, kas apliecina šā pārvadātāja AOC atsaukšanu.

(35)

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, tiek secināts, ka Air Company Kokshetau neatbilst attiecīgajām drošuma prasībām un tāpēc ir jāiekļauj A pielikumā.

(36)

Pastāv pārbaudīti pierādījumi par nopietniem Kazahstānā sertificētā Sayat Air trūkumiem drošuma jomā. Šos trūkumus atklāja kāda ECAC valsts, veicot perona pārbaudes atbilstīgi SAFA programmai (11). Šie trūkumi attiecas uz IL-62 tipa gaisa kuģiem, kuri a) nav aprīkoti ar TAWS (E-GPWS), b) avārijas skābekļa masku apkalpei, c) nav peldierīču, kā arī d) nav piemērotu sistēmu evakuācijas virziena izgaismošanai. Turklāt šis gaisa kuģis tiek ekspluatēts, bet tajā nav atrodams avārijas situāciju kontrolsaraksts, izmantotā NAV datubāze ir 2 gadus kā novecojusi, kā arī bez tehniskās apkopes apliecinājuma.

(37)

Izrādījās, ka Sayat Air šos trūkumus drošuma jomā novērst nespēj, un šis jautājums joprojām paliek neatrisināts.

(38)

Kazahstānas kompetentās iestādes pienācīgi un laikus uz Komisijas jautājumu par Sayat Air drošuma uzraudzību nav atbildējušas, kas norāda uz saziņas trūkumu, ko, savukārt, apliecina fakts, ka nebija atbilstīgas atbildes uz korespondenci no šīs dalībvalsts, un jo īpaši tāpēc, ka nav Komisijai darīts pieejams pārvadātāja AOC ar visaptverošām darbības specifikācijām un tam pievienotajām prasībām un ierobežojumiem.

(39)

Kazahstānas kompetentās iestādes nav apliecinājušas, ka tās šo pārvadātāju pienācīgi kontrolē atbilstīgi no Čikāgas konvencijas izrietošajiem pienākumiem.

(40)

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, tiek secināts, ka Sayat Air neatbilst attiecīgajām drošuma prasībām un tāpēc ir jāiekļauj A pielikumā.

(41)

Pastāv pārbaudīti pierādījumi par nopietniem Kazahstānā sertificētā Scat trūkumiem drošuma jomā. Jo īpaši ir runa par Yak-42 tipa gaisa kuģi ar reģistrācijas zīmi UP-Y4205, kas nav aprīkots ar ICAO noteikumos paredzēto TAWS (E-GPWS). Šos trūkumus atklāja kāda ECAC valsts, veicot perona pārbaudes atbilstīgi SAFA programmai (12).

(42)

Ņemot vērā iepriekš minētās neatbilstības, Komisija uzsāka apspriešanos ar Kazahstānas kompetentajām iestādēm, paužot nopietnas bažas par Scat darbību drošumu un aicinot iesniegt skaidrojumus par to, ko kompetentās iestādes ir paveikušas, lai jautājumus saistībā ar šīm neatbilstībām attiecīgi risinātu.

(43)

Kazahstānas kompetentās iestādes sniedza pierādījumus, ka tās šo Yak-42 tipa gaisa kuģi ar reģistrācijas zīmi UP-Y4205 no reģistra ir svītrojušas.

(44)

Scat lūdza iespēju tikt uzklausītam Aviācijas drošības komitejā, un uzklausīšanā, kas norisinājās 2009. gada 24. martā, šis pārvadātājs apstiprināja, ka attiecīgais gaisa kuģis vairs netiek ekspluatēts.

(45)

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka attiecībā uz šo pārvadātāju turpmāki pasākumi nav jāīsteno.

(46)

Komisija Kazahstānas kompetento iestāžu uzmanību pievērsa faktam, ka, neraugoties uz dažu Kazahstānā licencēto gaisa pārvadātāju darbības uzraudzību, dažu citu Kazahstānā licencētu gaisa pārvadātāju darbība, pamatojoties uz perona pārbaužu rezultātiem, joprojām rada bažas. Kazahstānas kompetentajām iestādēm tika lūgts sniegt paskaidrojumus un attiecīgā gadījumā veikt vajadzīgos pasākumus.

(47)

Kazahstānas kompetentās iestādes paziņoja virkni izpildes nodrošināšanas pasākumu, kas īstenoti attiecībā uz vairākiem Kazahstānas pārvadātājiem. Jo īpaši šīs iestādes paziņoja, ka tās 2009. gada 4. februārī ir ierobežojušas Investavia, Skybus un Aytirau Aye Zholy darbību, atļaujot lidojumus vienīgi ārpus Eiropas gaisa telpas. Saistībā ar šiem pārvadātājiem Komisija sāks neatliekamas apspriedes ar Kazahstānas iestādēm un uzsāks procedūru, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 2111/2005 7. pantā.

(48)

Komisija bez ierunām pieprasa, lai Kazahstānas kompetentās iestādes pastiprinātu savus centienus reformēt savas valsts civilās aviācijas sistēmu un nostiprināt visu šajā valstī reģistrēto gaisa pārvadātāju drošuma uzraudzību. Komisija turpinās risināt apspriedes ar šīm iestādēm, lai izvērtētu situāciju saistībā ar Kazahstānas pārvadātājiem, un ir gatava kopā ar dalībvalstīm izvērtēt visus šajā sakarā savlaicīgi iesniegtos pierādījumus.

(49)

Pēc One Two Go reisa OG 269 negadījuma, kas notika Puketā, 2007. gada 16. septembrī, kura rezultātā pilnībā tika iznīcināts MB-80 gaisa kuģis un kas prasīja 90 cilvēku dzīvību, kuru vidū bija daudzi Eiropas pasažieri, Komisija sāka apspriedes ar Taizemes kompetentajām iestādēm, kas atbild par šā gaisa pārvadātāja drošuma uzraudzību.

(50)

Komisija 2009. gada 5. martā nosūtīja šiem gaisa pārvadātājiem vēstuli atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 2111/2005 7. pantam.

(51)

Taizemes kompetentās iestādes (Taizemes Civilās aviācijas departaments – Thai DCA) informēja Komisiju, ka pēc negadījuma veiktās izmeklēšanas rezultāti atklāja, ka gan Orient Thai, gan tā filiāles One Two Go darbībā tika konstatēti aeronavigācijas likuma pārkāpumi jo īpaši saistībā ar pilotu profesionalitātes pārbaužu falsifikāciju deviņiem šā pārvadātāja pilotiem. Tāpēc Thai DCA aizliedza One Two Go un Orient Thai ekspluatēt MD-80 un pieprasīja, lai šie pārvadātāji veic virkni korektīvu pasākumu.

(52)

Thai DCA arī informēja Komisiju, ka šī iestāde 2008. gada 25. novembrī nolēma atjaunot pārvadātājam One Two Go piešķirtās AOC darbību. Šā pārvadātāja mātesuzņēmumam Orient Thai jau tika atļauts atsākt MD-80 tipa gaisa kuģa ekspluatāciju kopš 2008. gada 7. oktobra.

(53)

Eiropas ekspertu grupa veica faktu noskaidrošanas apmeklējumus Taizemes Karalistē laikā no 2009. gada 10. līdz 13. martam attiecībā uz tādām jomām kā lidojumu darbības un gaisa kuģa apkalpes licences, lai pārbaudītu, kā šis gaisa pārvadātājs īsteno korektīvos pasākumus, kuru nolūks bija iepriekš Thai DCA konstatēto drošuma nepilnību novēršana. Ekspertu grupa varēja secināt, ka One Two Go gaisa kuģu ekspluatācijas darbības neveic. One Two Go atbild par to lidojumu pārdošanu, kurus patiesībā ekspluatē Orient Thai atbilstīgi līgumam par gaisa kuģa un apkalpes nomu, kurā One Two Go ir nomnieks, bet Orient Thai – iznomātājs. Orient Thai nodrošina gaisa kuģi, pilnu komandu, tehnisko apkopi un apdrošināšanu uzņēmumam One Two Go. Visam personālam, kas iesaistīts Orient Thai darbībās One Two Go vārdā, darba devējs ir Orient Thai.

(54)

Šā faktu noskaidrošanas apmeklējuma ziņojums liecina, ka Orient Thai šajā laikā bija uzsācis korektīvus pasākumus un ka Thai DCA ir īstenojis pasākumus, lai atrisinātu iepriekš konstatētās nepilnības drošuma jomā. Komisija rūpīgi pārraudzīs Orient Thai situāciju drošuma jomā. Šajā nolūkā Thai DCA ne vēlāk kā divu mēnešu laikā ir jāiesniedz Komisijai visa nepieciešamā informācija par minēto pasākumu efektivitāti.

(55)

Thai DCA2009. gada 19. martā paziņoja Komisijai, ka One Two Go ir paredzējis no 2009. gada jūlija uzsākt neatkarīgu gaisa pārvadājumu nodrošināšanu. Tomēr ES ekspertu grupas ziņojumā atklājas, ka Thai DCA pārvadātājam One Two Go ir piešķīrusi AOC, neraugoties uz to, ka Thai DCA nebija iespēju pienācīgi novērtēt šā uzņēmuma spēju garantēt drošas gaisa kuģa darbības, jo tas nekad nav uzrādījis visaptverošus apliecinājuma dokumentus, kuru iesniegšanu saskaņā ar ICAO standartiem paredz Taizemes tiesību akti. Thai DCA2009. gada 29. martā paziņoja arī par savu lēmumu atsaukt One Two Go piešķirto AOC; tomēr šis gaisa pārvadātājs turpinās fraktēt regulāros Orient Thai lidojumus, izmantojot savu gaisa kuģa ekspluatanta apliecību.

(56)

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto, ir secināts, ka One Two Go neatbilst attiecīgajām drošuma prasībām. Šim pārvadātājam būtu jānosaka darbības aizliegums, un tas būtu iekļaujams A pielikumā.

(57)

Ir pārbaudīti fakti, kas liecina, ka iestādes, kas atbild par Beninā licencēto gaisa pārvadātāju pārraudzību, nespēj risināt ar drošuma nepilnībām saistītos jautājumus, kā to liecina ICAO Universālās drošības uzraudzības revīzijas programmas (USOAP) satvarā 2007. gada martā Beninā veiktā audita apmeklējuma rezultāti. Pēc šā audita apmeklējuma tika ziņots par daudzām būtiskām nepilnībām attiecībā uz Beninas civilās aviācijas iestāžu spēju pildīt savas ar aviācijas drošības pārraudzību saistītās funkcijas. Laikā, kad ICAO pabeidza šo audita apmeklējumu, netika ievēroti 80,22 % ICAO normu. Kas attiecas uz tādiem izšķirošiem elementiem kā, piemēram, kvalificēta tehniskā personāla nodrošināšana, faktiski netika izpildīti vairāk nekā 98 % ICAO normu. Attiecībā uz risinājumiem ar drošību saistītajos jautājumos faktiski netika pildīti 93 % ICAO normu.

(58)

Pastāv fakti, kas apliecina, ka Beninas kompetentās iestādes nespēj efektīvi novērst ICAO konstatētās neatbilstības, kā to pierāda tas, ka ICAO savā galīgajā 2007. gada decembra ziņojumā norāda, ka nozīmīga daļa šo iestāžu ierosināto vai izpildīto korektīvo pasākumu faktiski nemaz neattiecas uz novērotajiem trūkumiem. Jo īpaši gaisa kuģa ekspluatācijas jomā 50 % no pasākumiem, kurus ierosināja Beninas kompetentās iestādes, ICAO par pilnībā pieņemamiem neuzskatīja.

(59)

Ņemot vērā ICAO galīgo ziņojumu, Komisija uzsāka apspriešanos ar Beninas kompetentajām iestādēm, paužot nopietnas bažas par šajā valstī licencēto gaisa pārvadātāju darbību drošumu un aicinot iesniegt skaidrojumus par to, ko Beninas kompetentās iestādes ir paveikušas, lai reaģētu uz ICAO secinājumiem un novērojumiem attiecībā uz to, vai ir pieņemami ierosinātie korektīvie pasākumi.

(60)

Uzklausīšanas laikā Aviācijas drošības komitejā 2009. gada 25. martā Beninas kompetentās iestādes norādīja, ka korektīvo pasākumu izpilde, kuru termiņš sākotnēji bija 2008. gads, ir atlikta līdz 2009. gada augustam/decembrim.

(61)

Beninas kompetento iestāžu iesniegtie dokumenti apliecina, ka Beninā sertificētajiem gaisa pārvadātājiem izdotā AOC neatbilst ICAO standartiem attiecībā uz starptautiskajiem lidojumiem, kas apstiprina, ka ICAO konstatētās neatbilstības vēl nav attiecīgi risinātas. AOC un pievienoto darbības specifikāciju pārskats rada nopietnas bažas attiecībā uz šādiem gaisa pārvadātājiem: Aero Benin, Africa Airways, Benin Golf Air, Benin Littoral Airways, Cotair, Royal Air un Trans Air Benin. Africa Airways piešķirtā AOC nebija pieejama. Citās AOC nav minēts, kādi tiesību akti tiek izmantoti kā pamats sertifikācijai, un ekspluatācijas zona ļauj veikt darbības visā pasaulē, lai gan Beninas kompetentās iestādes apgalvo, kas šīs darbības ir ierobežotas, atļaujot veikt lidojumus tikai Beninā un/vai apakšreģionā. Turklāt šķiet, ka Aero Benin, Benin Golf Air, Benin Littoral Airways, Cotair un Trans Air Benin darbībām tiek piemēroti vizuālo lidojumu noteikumi (VFR), kas nav pietiekami, lai ekspluatētu lidojumus Eiropā, un ka izpaliek īpašie RVSM, RNAV un RNP pilnvarojumi, kas vajadzīgi, lai veiktu lidojumus Eiropas gaisa telpā. Beninas kompetentās iestādes ir norādījušas, ka tās attiecīgās AOC derīguma termiņu ir ierobežojušas uz 6 mēnešiem un vistuvākajā laikā paredz ieviest skaidrību šajā situācijā. Komisija uzskata, ka, līdz nav notikusi paredzētā atkārtotā šo pārvadātāju sertifikācija pilnīgi atbilstīgi ICAO normām, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, šo pārvadātāju darbība būtu jāaizliedz un tādējādi tie būtu jāiekļauj A pielikumā.

(62)

Gaisa pārvadājumu uzņēmums Alafia Jet lūdza iespēju tikt uzklausītam Aviācijas drošības komitejā; iespēja izteikties mutiski Aviācijas drošības komitejā šim pārvadātājam tika dota 2009. gada 24. martā, ar tā darbību saistīto rakstisko dokumentāciju nosūtot rakstiski. Pārvadātājs šīs uzklausīšanas laikā apgalvoja, ka lidojumi, ko tas nodrošina uz Eiropas Savienību, ir tikai neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi pēc pieprasījuma, un iesniedza informāciju par virkni pasākumu, kas veikti, lai novērstu trūkumus, kurus Francija konstatēja perona pārbaužu laikā atbilstīgi SAFA programmai (13). Tomēr, tā kā perona pārbaužu laikā gaisa kuģiem, kas veic lidojumus uz Kopienu, atkārtoti tiek konstatētas būtiskas ar drošumu saistītas nepilnības, jāsecina, ka pastāv sistemātiskas drošuma problēmas, kas ietekmē šā pārvadātāja darbības. Un ar pasākumiem, kurus minētais uzņēmums līdz šim ir īstenojis, šos trūkumus novērst nav bijis iespējams.

(63)

Ņemot vērā lielo skaitu drošuma nepilnību, kas perona pārbaužu laikā atkārtoti konstatētas Alafia Jet ekspluatētajam gaisa kuģim, kā arī Beninas kompetento iestāžu nepietiekamo spēju adekvāti pārraudzīt Beninā sertificēto pārvadāju drošumu, Komisija uzskata, ka pārvadātājs Alafia Jet turpināt nodrošināt pārvadājumus uz Kopienu nedrīkst. Tāpēc, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, Alafia Jet ir jāiekļauj A pielikumā.

(64)

Komisija pilnībā atbalsta Beninas kompetento iestāžu centienus uzlabot šajā valstī reģistrēto gaisa pārvadātāju drošuma uzraudzību un uzskata, ka vērienīgais ziedojums, par kura piešķiršanu Beninas Republikai ir paziņojusi Pasaules Banka, radīs nepieciešamos apstākļus, lai pamazām panāktu atbilstību ICAO normām.

(65)

Gabon Airlines kopš 2008. gada jūlija drīkstēja apkalpot lidojumus ES vienīgi ar Boeing 767-200 tipa gaisa kuģi, kura reģistrācijas zīme ir TR-LHP, atbilstīgi nosacījumiem, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 715/2008 (14) 15. apsvērumā.

(66)

Kopš tā laika ir pārbaudīti pierādījumi par Gabonā sertificētā Gabon Airlines trūkumiem drošuma jomā. Šos trūkumus ir konstatējusi Francija, veicot perona pārbaudes atbilstīgi SAFA programmai (15).

(67)

Tomēr Gabon Airlines pienācīgi un laikus savu atbildi uz Francijas civilās aviācijas iestādes jautājumiem par šā pārvadātāja darbības drošuma aspektiem nesniedza.

(68)

Gabon Airlines lūdza iespēju tikt uzklausītai Gaisa satiksmes drošības komitejā, kas tika arī īstenots 2009. gada 25. martā. Komisija pieņēma zināšanai, ka 2009. gada februārī pārvadātājam Gabon Airlines Gabonas kompetentās iestādes atkārtoti veica sertifikācijas revīziju, kuras laikā atklājās zināmas neatbilstības; uzklausīšanas laikā trūka pierādījumu tam, ka konstatētās nepilnības būtu pietiekamā mērā novērstas. Gabonas kompetentās iestādes norādīja, ka šis gaisa kuģis pašlaik tehniskās apkopes nolūkā atrodas uz zemes un ka pirms šā gaisa kuģa ar reģistrācijas zīmi TR-LHP atkārtotas laišanas ekspluatācijā tās plāno pārbaudīt, vai pietiekamā mērā ir novērstas konstatētās nepilnības.

(69)

Ņemot vērā iepriekš izklāstītos apsvērumus, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir secināts, ka Gabon Airlines joprojām jāpaliek B pielikumā un ka šis pielikums ir jāgroza, lai atspoguļotu situāciju saistībā ar šo gaisa kuģi, kura reģistrācijas zīme ir TR-LHP, kā arī lai garantētu, ka tiek saglabāts pašreizējais darbību līmenis lidojumiem uz Kopienu.

(70)

Gabonā sertificētā Afrijet darbību Kopienā atļāva 2008. gada jūlijā, šo atļauju attiecinot tikai uz konkrēta tipa gaisa kuģiem, proti, Falcon 50 ar reģistrācijas zīmi TR-LGV un TR-LGY, kā arī Falcon 900 ar reģistrācijas zīmi TR-AFJ, ievērojot nosacījumus, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 715/2007 (16) 15. apsvērumā.

(71)

Kopš tā laika ir pārbaudīti pierādījumi par nopietniem Afrijet trūkumiem drošuma jomā. Šos trūkumus ir konstatējusi Francija, veicot perona pārbaudes atbilstīgi SAFA programmai (17).

(72)

Tomēr Afrijet pienācīgi un laikus savu atbildi uz Francijas civilās aviācijas iestādes jautājumiem par šā pārvadātāja darbības drošuma aspektiem nav sniegusi.

(73)

Komisija pieņēma zināšanai, ka 2009. gada janvārī pārvadātājam Afrijet Gabonas kompetentās iestādes atkārtoti veica sertifikācijas revīziju. Pēc tam, kad tika pārbaudīts, vai visas šīs revīzijas rezultātā konstatētās nepilnības ir atbilstīgi novērstas, minētajam pārvadātājam 2009. gada februārī tika piešķirta jauna AOC, kurā iekļauts vēl otrs Falcon 900 tipa gaisa kuģis ar reģistrācijas zīmi TR-AFR.

(74)

Ņemot vērā iepriekš izklāstītos apsvērumus, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir secināts, ka Afrijet joprojām jāpaliek B pielikumā un ka šis pielikums ir jāgroza, lai atspoguļotu minētās izmaiņas šā pārvadātāja AOC, kā arī lai garantētu, ka tiek saglabāts pašreizējais darbību līmenis lidojumiem uz Kopienu.

(75)

Uzņēmums SN2AG lūdza iespēju tikt uzklausītam Aviācijas drošības komitejā, kas arī notika 2009. gada 25. martā. Komisija ņem vērā, ka šis pārvadātājs ir uzsācis turpmāku reorganizāciju un virkni korektīvu pasākumu, lai tādējādi sekmētu atbilstību starptautiskajiem standartiem. Komisija arī atzīmēja, ka 2009. gada februārī pārvadātājam SN2AG Gabonas kompetentās iestādes atkārtoti veica sertifikācijas revīziju. Pēc tam, kad tika pārbaudīts, vai visas šīs revīzijas rezultātā konstatētās nepilnības ir atbilstīgi novērstas, minētajam pārvadātājam 2009. gada februārī tika piešķirta jauna AOC.

(76)

Pastāv pārbaudīti pierādījumi par to, ka atsevišķas ICAO drošuma normas joprojām netiek ievērotas. Piemēram, uzklausīšanas laikā pārvadātājs vēl nebija pilnībā ieviesis obligāto lidojuma datu uzraudzības (Flight Data Monitoring) sistēmu Fokker 28-0100 (Fokker 100) tipa gaisa kuģim.

(77)

Pastāv pārbaudīti pierādījumi, ka no pārvadātāja SN2AG puses trūkst pārskatāmības un laicīgas saziņas, atbildot uz Komisijas jautājumiem. SN2AG norādīja, ka par uzņēmumu nav sagatavots neviens ziņojums, kurā uzrādīti būtiski trūkumi, kas būtu konstatēti perona pārbaudēs ārvalstu gaisa kuģu drošības novērtējuma (SAFA) programmas satvarā, lai gan patiesībā vairākus trūkumus atbilstīgi SAFA programmai (18) veiktajās perona pārbaudēs Francija bija konstatējusi.

(78)

Tāpēc, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir secināts, ka SN2AG ir jāpaliek A pielikumā.

(79)

Tomēr Komisija ir gatava atkārtoti izskatīt situāciju, kāda tā izveidojusies saistībā ar šo pārvadātāju, un ņemot vērā visas jaunākās norises, kas nodrošinātu pietiekamu liecību par to, ka ar drošumu saistītās nepilnības ir novērstas.

(80)

Komisija pieņem zināšanai, ka 2009. gada 23. janvārī Gabonā savu darbību ir faktiski sākusi jauna kompetentā iestāde (“Nacionālā Civilās aviācijas aģentūra”, turpmāk – ANAC), kuru 2008. gada jūlijā izveidoja Gabonas Republika. ANAC pašlaik ir savas darbības sākumposmā, un pašlaik tiek darīts viss, lai šai iestādei nodrošinātu pietiekamus finanšu resursus un lai pieņemtu darbā pietiekami kvalificētu tehnisko personālu, kas tai ļautu reāli pildīt tās pienākumus pret ICAO.

(81)

Komisija Gabonas kompetento iestāžu uzmanību pievērsa faktam, ka, neraugoties uz šo iestāžu īstenotajiem pastiprinātas kontroles pasākumiem, Gabonā licencēto gaisa pārvadātāju sniegums, pamatojoties uz perona pārbaužu rezultātiem, joprojām rada bažas. Gabonas kompetentajām iestādēm tika lūgts sniegt paskaidrojumus un attiecīgā gadījumā veikt vajadzīgos pasākumus.

(82)

Komisija atzinīgi novērtē Gabonas kompetentās iestādes centienus reformēt civilās aviācijas sistēmu, un jo īpaši pašlaik notiekošo visu aviokompāniju atkārtotu sertifikāciju, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību ICAO drošuma standartiem. Komisija ir gatava apsvērt iespēju tuvākajā laikā organizēt apmeklējumu uz vietas, lai pārbaudītu reāli paveikto.

(83)

Pastāv pārbaudīti pierādījumi par nopietniem Ukrainā sertificētā Motor Sich trūkumiem drošuma jomā. Šos trūkumus atklāja Francija un kāda ECAC valsts (Turcija), veicot perona pārbaudes atbilstīgi SAFA programmai (19). Atkārtota drošuma problēmu konstatācija pārbaužu laikā liecina par sistemātiskiem trūkumiem lidojumu drošuma jomā

(84)

Turcijas kompetentās iestādes 2008. gada 27. novembrī nolēma noteikt tūlītēju šā pārvadātāja darbības aizliegumu.

(85)

Motor Sich, atbildot uz Turcijas civilās aviācijas iestādes informācijas pieprasījumu, norādīja uz lēmumu pārtraukt lidojumus ar AN-24 tipa gaisa kuģiem uz šo valsti, kas arī tika izdarīts.

(86)

Motor Sich savlaicīgi reaģēja uz Francijas civilās aviācijas iestādes informācijas pieprasījumu un norādīja, kādus korektīvus pasākumus aviokompānija ir īstenojusi pēc 2008. gada 12. martā Francijā veiktās perona pārbaudes. Tomēr šī atbilde nebija pietiekama, jo pārvadātājs nesniedza nekādus faktiskus pierādījumus.

(87)

Komisija ir saņēmusi informāciju no Turcijas kompetentajām iestādēm, ka pēc neplānotas ekspluatanta pārbaudes Ukrainas kompetentās iestādes pieņēma lēmumu atsaukt AOC šim ekspluatantam. Minētās iestādes pēc tam lēma atļaut turpināt Motor Sich lidojumus uz šo valsti, nosakot dažus ierobežojumus attiecībā uz AN-24.

(88)

Ukrainas kompetentās iestādes 2009. gada 16. martā atbildēja uz Komisijas informācijas pieprasījumu par drošuma uzraudzību attiecībā uz Motor Sich, norādot, ka attiecīgā gaisa pārvadātāja AOC tika atsaukta 22. janvārī un Valsts aviācijas pārvalde ar nosacījumu, ka ir pabeigta korektīvos pasākumu īstenošana, atļāva turpināt darbību ar visiem tās gaisa kuģiem, izņemot AN-24 tipa gaisa kuģus. Netika norādīts datums, kurā šāda AOC ar ierobežojumiem tikusi izsniegta, ne arī sniegti pierādījumi par aviokompānijā veiktu pārbaudi, lai nodrošinātu, ka attiecīgie gaisa kuģi atbilst drošuma prasībām. Visbeidzot saskaņā ar minēto Valsts aviācijas pārvaldes saraksti iestādes atjaunoja AOC, atļaujot pārvadātājam ekspluatēt AN-24 pēc tam, kad veiktās pārbaudes apliecināja, ka pārvadātājs gaisa kuģim konstatētos trūkumus ir novērsis.

(89)

Minētājā sarakstē sniegtā informācija nav uzskatāma par pienācīgu atbildi, jo sniegtie dati neatbilst Ukrainas kompetento iestāžu 2009. gada 2. februārī sniegtajām ziņām par to, ka AOC pārvadātājam Motor Sich Airlines bija izdota 2008. gada 8. novembrī ar derīguma termiņu līdz 2010. gada 8. novembrim, savukārt, ekspluatācijas specifikācija tika izdota 2008. gada 23. decembrī un ir spēkā līdz 2010. gada 8. novembrim.

(90)

Gaisa pārvadātājs Motor Sich pieprasīja iespēju tikt uzklausītam Komisijā un Aviācijas drošības komitejā, kas arī tika īstenots 2009. gada 24. martā. Aviācijas drošības komitejai sniegtajā prezentācijā izrādījās, ka Motor Sich nespēj novērst konstatētos drošuma trūkumus, jo nav pārredzamības un atbilstošas saziņas par tās lidojumiem uz Kopienu.

(91)

Ņemot vērā iepriekšminēto, Komisija uzskata, ka Ukrainas kompetentās iestādes nav spējušas atbilstīgi saviem no Čikāgas konvencijas izrietošajiem pienākumiem pietiekami labi uzraudzīt šā gaisa pārvadātāja darbību.

(92)

Pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir secināts, ka Motor Sich nav pierādījis spēju veikt visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai panāktu atbilstību attiecīgiem drošuma standartiem, un tādēļ tas jāiekļauj A pielikumā.

(93)

Gaisa pārvadātājs Ukraine Cargo Airways (UCA) pieprasīja iespēju tikt uzklausītam Komisijā un Aviācijas drošības komitejā, kas arī tika īstenots 2009. gada 24. martā.

(94)

Dokumenti, ko aviokompānija iesniedza Komisijai 2009. gada 16. martā, liecina, ka aviokompānija ir veikusi pasākumus, lai novērstu trūkumus, kas iepriekš tika konstatēti attiecīgajiem Kopienā ekspluatētajiem gaisa kuģiem. Saskaņā ar kompānijas sniegto informāciju UCA revīziju veikusi Ukrainas Valsts aviācijas pārvalde 2008. gada novembrī. Pēc revīzijas tās AOC tika atjaunota uz diviem gadiem līdz 2010. gada novembrim. Tomēr Komisija no Ukrainas kompetentajām iestādēm nav saņēmusi nekādu informāciju par veikto revīziju un tās rezultātiem pirms AOC atjaunošanas.

(95)

Gaisa pārvadātājs Komisijai un Aviācijas drošības komitejai sniegtajā prezentācijā norādīja, ka ir saņēmis rakstisku apstiprinājumu no dažādām dalībvalstīm, ka UCA šo dalībvalstu inspekcijas iestāžu konstatētos trūkumus drošuma jomā ir pienācīgi novērsusi. Tomēr, izņemot vienu dalībvalsti attiecībā uz viena AN-12 tipa gaisa kuģa ekspluatāciju, kurš svītrots no AOC, pārējās iesaistītās dalībvalstis UCA apgalvojumus neapstiprināja.

(96)

Komisija uzskata, ka, lai pilnībā pārliecinātos par gaisa pārvadātāja spēju ieviest atbilstošu korektīvo pasākumu plānu un to efektīvi īstenot, ir nepieciešams apmeklējums uz vietas. Diemžēl šāds apmeklējums nebija iespējams pirms Aviācijas drošības komitejas 2009. gada 24. marta sanāksmes Ukrainas kompetento iestāžu atsaucības trūkuma dēļ. Aviācijas drošības komitejas sanāksmes laikā 2009. gada 24. martā Ukrainas Valsts aviācijas pārvalde pauda gatavību šādam Komisijas un dalībvalstu organizētam apmeklējumam. Komisija pieņems lēmumu par grozījumiem saistībā ar gaisa pārvadātājam noteikto darbības aizliegumu, pamatojoties uz paredzētā apmeklējuma laikā gūtajiem pierādījumiem.

(97)

Pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir pieņemts, ka pašreizējos apstākļos šo gaisa pārvadātāju no A pielikuma svītrot nevar.

(98)

Gaisa pārvadātājs Ukrainian Mediterranean Airlines (UMAir) pieprasīja iespēju tikt uzklausītam Komisijā un Aviācijas drošības komitejā, kas arī tika īstenots 2009. gada 24. martā.

(99)

Dokumenti, ko aviokompānija iesniedza Komisijai 2008. gada 16. oktobrī, liecina, ka aviokompānija ir veikusi pasākumus, lai novērstu trūkumus, kas iepriekš tika konstatēti attiecīgajiem Kopienā ekspluatētajiem gaisa kuģiem.

(100)

Ukrainas kompetentās iestādes Komisijai 2008. gada 5. novembrī nosūtīja vēstuli, kurā norādīja, ka attiecīgā gaisa pārvadātāja AOC derīguma termiņš ir pagarināts līdz 2008. gada 15. decembrim, kamēr nav pabeigta procedūra tās atjaunošanai pēc minētā datuma uz diviem gadiem līdz 2010. gada 15. decembrim. Šai vēstulei bija pievienots arī dokuments, kurā bija UMAir sertifikācijas akts pēc 2008. gada 31. oktobrī veiktās revīzijas. Tomēr ne pati aviokompānija, ne Ukrainas kompetentās iestādes neiesniedza revīzijas pārskatu par AOC izdošanu gaisa pārvadātājam.

(101)

Turklāt pārvadātājs Komisijai un Aviācijas drošības komitejai sniegtajā prezentācijā norādīja, ka ir īstenojis pasākumus, kas nepieciešami, lai novērstu visus drošuma trūkumus, kuri bija pamatā 2007. gada septembrī noteiktajam darbības aizliegumam.

(102)

Komisija uzskata, ka, lai pilnībā pārliecinātos par gaisa pārvadātāja spēju ieviest atbilstošu korektīvo pasākumu plānu un to efektīvi īstenot, ir nepieciešams apmeklējums uz vietas. Diemžēl šāds apmeklējums nebija iespējams pirms Aviācijas drošības komitejas 2009. gada 24. marta sanāksmes Ukrainas kompetento iestāžu atsaucības trūkuma dēļ. Aviācijas drošības komitejas sanāksmes laikā 2009. gada 24. martā Ukrainas Valsts aviācijas pārvalde pauda gatavību šādam Komisijas un dalībvalstu organizētam apmeklējumam. Komisija pieņems lēmumu par grozījumiem saistībā ar gaisa pārvadātājam noteikto darbības aizliegumu, pamatojoties uz apmeklējuma laikā gūtajiem pierādījumiem.

(103)

Pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir pieņemts, ka pašreizējos apstākļos šo gaisa pārvadātāju no A pielikuma svītrot nevar.

(104)

Komisija Ukrainas kompetento iestāžu uzmanību pievērsa faktam, ka, neraugoties uz šo iestāžu īstenotajiem pastiprinātas kontroles pasākumiem, Ukrainā licencēto gaisa pārvadātāju sniegums, pamatojoties uz perona pārbaužu rezultātiem, joprojām rada bažas. Aviācijas drošības komitejas sanāksmes laikā 2008. gada novembrī Ukrainas kompetentajām iestādēm tika lūgts sniegt paskaidrojumus un veikt vajadzīgos pasākumus; tāpat šīs iestādes arī piekrita drošuma novērtējumam, ko organizētu Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm. Tomēr Ukrainas Valsts aviācijas pārvalde neiesniedza Komisijai progresa ziņojumu par korektīvo pasākumu plāna izpildi, lai sekmētu un pastiprinātu aviācijas drošības uzraudzību Ukrainā, kurš saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2008 (20) tai ir jāsniedz reizi trīs mēnešos.

(105)

Tāpat kompetentās iestādes neizrādīja atsaucību novērtējuma apmeklējuma sagatavošanā, ko apliecina fakts, ka netika iesniegta pieprasītā lidojumderīguma dokumentācija, kā arī tika noraidīta Komisijas ierosinātā apmeklējuma programma. Līdz ar to Komisijai nācās atcelt 2009. gada 9.–13. februārī paredzēto drošuma novērtējuma apmeklējumu.

(106)

Komisija ņem vērā apliecinājumus, ko sniegušas Ukrainas kompetentās iestādes, piekrītot Komisijas, dalībvalstu un EASA kopīgi organizētam apmeklējumam un atkārtoti paužot gatavību sadarboties, lai sekmētu šāda drošuma novērtējuma organizēšanu un tādējādi pierādītu spēju uzraudzīt visus Ukrainā licencētos gaisa pārvadātājus atbilstīgi visām piemērojamām ICAO prasībām.

(107)

Eiropas ekspertu grupa 2009. gada 10.–13. martā faktu noskaidrošanas nolūkā apmeklēja Taizemes Karalisti, lai gūtu faktiskus pierādījumus par pārvadātāja Bangkok Airways ekspluatācijas standartu pašreizējo drošuma pakāpi, kā arī par Taizemes Civilās aviācijas departamenta (DCA) veiktajiem uzraudzības pasākumiem attiecībā uz minēto gaisa pārvadātāju. Apmeklējuma galvenais mērķis bija konstatēt, vai kādu no pārvadātāja gaisa kuģiem neekspluatē pārvadātājs Siem Reap Airways International, ko licencējušas Kambodžas Karalistes kompetentās iestādes un kas iekļauts Kopienas saraksta A pielikumā ar Komisijas 2008. gada 14. novembra Regulu (EK) Nr. 1131/2008 (21).

(108)

Ziņojumā minēts, ka pašlaik gaisa pārvadātājs faktiski pārvalda savu darbību un ka visus darbiniekus ir atbilstoši licencējušas Taizemes kompetentās iestādes. Turklāt ziņojumā apliecināts, ka Taizemes DCA veic pienācīgus gaisa pārvadātāja uzraudzības pasākumus. Tāpēc Komisija uzskata, ka, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, pašlaik turpmāka rīcība nav nepieciešama.

(109)

Kambodžas kompetentās iestādes informēja Komisiju, ka tās turpina īstenot pasākumu plānu, lai novērstu trūkumus, ko ICAO konstatējusi jaunākajā USOAP ziņojumā, īpašu uzmanību pievēršot tiem, kas saistīti ar ekspluatāciju, un tādējādi nodrošinātu Kambodžas gaisa pārvadātāju drošuma uzraudzības atbilstību ICAO standartiem.

(110)

Kambodžas kompetentās iestādes informēja Komisiju, ka tās ir apturējušas AOC šādiem gaisa pārvadātājiem: Siem Reap Airways International – 2008. gada decembrī, Cambodia Angkor Airways – 2009. gada februārī. Tās arī apliecināja, ka ir atsauktas vai apturētas visas izdotās AOC, izņemot Helicopter Cambodia un Sokha Airlines.

(111)

Siem Reap Airways International ir pieprasījusi atcelt lēmumu par tās AOC apturēšanu. Tomēr, ņemot vērā Kambodžas kompetento iestāžu paziņojumu, ka tās vēl nav pabeigušas atbilstības pārbaudi attiecībā uz piemērojamajām prasībām, gaisa pārvadātājam būtu jāpaliek A pielikuma sarakstā.

(112)

Kongo Demokrātiskās Republikas civilās aviācijas ģenerāldirektors 2009. gada 4. marta vēstulē informēja Komisiju, ka dažas Komisijas Regulas (EK) Nr. 1131/2008 A pielikumā minētās aviokompānijas ir pārtraukušas darbību un ka gaisa kuģa ekspluatanta apliecība ir piešķirta šādiem pārvadātājiem: Air Katanga, Busy Bee Congo, Entreprise World Airways (EWA), Gilembe Air Soutenance (Gisair), Kin Avia, Swala Aviation. Tiks veikts to pārvadātāju novērtējums, kas turpina sniegt gaisa pārvadājumu pakalpojumus, lai attiecīgi atjaunotu gaisa kuģa ekspluatanta apliecību.

(113)

Ņemot vērā iepriekšminēto, Kopienas saraksta A pielikums būtu attiecīgi jāatjaunina, iekļaujot tos gaisa pārvadātājus, kam Kongo Demokrātiskās Republikas kompetentās iestādes piešķīrušas gaisa kuģa ekspluatanta apliecību. Tomēr, kamēr nav gūti pierādījumi, ka darbību pārtraukušajiem gaisa pārvadātājiem izdotās gaisa kuģa ekspluatanta apliecības ir atsauktas, anulētas vai gaisa pārvadātāji no tām atteikušies, nevienu no šiem gaisa pārvadātājiem nevar svītrot no Kopienas saraksta.

(114)

Kongo Demokrātiskās Republikas civilās aviācijas ģenerāldirektors savā vēstulē lūdza Komisijai pārcelt pārvadātāju Hewa Bora no A pielikuma uz B pielikumu, lai tas varētu atsākt pārvadājumus starp Kinshasa un Briseli ar vienu Boeing 767 tipa gaisa kuģi ar reģistrācijas zīmi 9Q-CJD. Tā kā netika sniegti pierādījumi, ka attiecīgais ekspluatants un iestāde, kas atbild par regulatīvo un drošuma uzraudzību, ievēro atbilstošos drošuma standartus, pagaidām nevar pieņemt nekādu lēmumu, un līdz ar to Hewa Bora Airways būtu jāatstāj A pielikumā.

(115)

Angolas kompetentajām iestādēm tika pieprasīts iesniegt Komisijai un Aviācijas drošības komitejai progresa ziņojumu par korektīvo pasākumu plāna īstenošanu, kas izstrādāts, lai novērstu drošuma trūkumus, ko ICAO konstatējusi saistībā ar Universālās drošības uzraudzības revīzijas programmu (USOAP). Angolas kompetentās iestādes 2009. gada 26. martā sniegtajā pārskatā īpaši uzsvēra pārmaiņas saistībā ar primārajiem tiesību aktiem un civilās aviācijas regulējumu, iestādes organizācijas principiem, struktūru un nodrošinājumu ar personālu, standartu izdošanu tādās jomās kā personāla licencēšana un apmācība, gaisa kuģu ekspluatācija un lidojumdrošība. Šajā sakarā tās jau ir uzsākušas visu Angolā dibināto gaisa pārvadātāju atkārtotu sertifikāciju. Kompetentās iestādes informēja arī par izmaiņām likumdošanā saistībā ar avāriju un starpgadījumu izmeklēšanu.

(116)

Angolas kompetentās iestādes apliecināja arī to, ka pārvadātājs TAAG turpina veikt dažādas būtiskas pārmaiņas, tostarp saistībā ar ekspluatāciju, pārvaldību, kvalitāti un izmaksu racionalizāciju.

(117)

Komisija ņem vērā Angolas kompetento iestāžu iesniegto progresa ziņojumu un izskatīs situāciju saistībā ar Angolā sertificētiem gaisa pārvadātājiem Aviācijas drošības komitejas nākamajā sanāksmē.

(118)

Pēc jaunā Likuma par aviāciju pieņemšanas 2009. gada 12. janvārī Indonēzijas kompetentās iestādes ir iesniegušas Komisijai piemērojamos Civilās aviācijas drošības noteikumus un vadlīniju dokumentus, kā arī detalizētu jaunāko pārskatu par to, kā tiek īstenots korektīvo pasākumu plāns, lai novērstu trūkumus, ko ICAO konstatēja saistībā ar Universālās drošības uzraudzības revīzijas programmu (USOAP).

(119)

Pēc Indonēzijas Civilās aviācijas ģenerāldirektorāta (DGCA) pieprasījuma Eiropas ekspertu grupa veica izmeklēšanu Indonēzijā 2009. gada 23.–27. februārī. Izmeklēšanas gaitā tika apmeklēti arī četri gaisa pārvadātāji (Garuda Indonesia, Mandala Airlines, Airfast Indonesia un Ekspres Transportasi Antarbenua), lai pārbaudītu DGCA spēju garantēt drošuma uzraudzību atbilstīgi attiecīgiem standartiem.

(120)

Apmeklējuma pārskata ziņojums liecina, ka DGCA struktūra un nodrošinājums ar personālu ir ievērojami uzlabojies, kas varētu DGCA ļaut atbilstoši pildīt tās regulatīvos un uzraudzības pienākumus. Tomēr ziņojumā norādīts arī fakts, ka par spīti minētajiem uzlabojumiem, uzraudzības pasākumi pagaidām netiek veikti pilnā apjomā. Pašreizējā uzraudzības pasākumu sistēma neļauj pienācīgi pārbaudīt darbības, ko attiecīgie Indonēzijas gaisa pārvadātāji veikuši, lai novērsuši DGCA konstatētos trūkumus. Proti, šķiet, ka DGCA pašlaik nespēj sniegt pārskatu par noteiktajiem termiņiem trūkumu novēršanai, faktisko datumu, kurā trūkums atzīts par novērstu, vai ziņas par trūkumu novēršanas termiņa pagarinājumu. Tādēļ pašreizējie DGCA īstenotie Indonēzijas gaisa pārvadātāju uzraudzības pasākumi joprojām nav uzskatāmi par pietiekami efektīviem, un tie ir jāpilnveido.

(121)

Komisija ņem vērā faktu par atkāpēm no Čikāgas konvencijas 6. pielikuma prasībām, ko Indonēzija darījusi zināmu ICAO2009. gada 20. februārī. Šīs atkāpes cita starpā nozīmē to, ka netiek īstenotas vairākas ICAO prasības saistībā ar 6. pielikumu, kas dažos gadījumus tieši ietekmē Indonēzijas pārvadātāju darbības drošumu. Komisija ņem vērā arī to, ka Eiropas ekspertu grupas apmeklētie pārvadātāji (ar dažiem izņēmumiem attiecībā uz konkrētiem gaisa kuģiem) brīvprātīgi nodrošina aprīkojumu saskaņā ar ICAO prasībām

(122)

Pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir secināts, ka pašreizējie DGCA īstenotie uzraudzības pasākumi nav pietiekami efektīvi, lai nodrošinātu to pienācīgu izpildi un panāktu, ka Indonēzijā sertificētie gaisa pārvadātāji pilnībā ievēro attiecīgos drošuma standartus. Tādēļ pašreizējos apstākļos nevienu Indonēzijas gaisa pārvadātāju nevar svītrot no Kopienas saraksta. Komisija cieši sadarbosies ar Indonēzijas kompetentajām iestādēm, lai nākamajā Aviācijas drošības komitejas sanāksmē atkārtoti izvērtētu uzraudzības pasākumu efektivitāti.

(123)

Arī Indonēzijas kompetentās iestādes ir iesniegušas Komisijai atjauninātu sarakstu ar tiem gaisa pārvadātājiem, kuriem ir AOC. Pašlaik Indonēzijā ir sertificēti šādi gaisa pārvadātāji: Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Kartika Airlines, Mandala Airlines, Trigana Air Service, Metro Batavia, Pelita Air Service, Indonesia Air Asia, Lion Mentari Airlines, Wing Adabi Nusantara, Riau Airlines, Transwisata Prima Aviation, Tri MG Airlines, Ekspress Transportasi Antar Benua, Manunggal Air Service, Megantara Airlines, Linus Airways, Indonesia Air Transport, Sriwijaya Air, Cardig Air, Travel Ekspress Aviation Service, Republic Expres Airlines, KAL Star, Airfast Indonesia, Sayap Garuda Indah, Survei Udara Penas, Nusantara Buana Air, Nyaman Air, Travira Utama, Derazona Air Service, National Utility Helicopter, Deraya Air Taxi, Dirgantara Air Service, SMAC, Kura-Kura Aviation, Gatari Air Service, Intan Angkasa Air Service, Air Pacific Utama, Transwisata Prima Aviation, Asco Nusa Air, Atlas Delta Satya, Pura Wisata Baruna, Penerbangan Angkasa Semesta, ASI Pudjiastuti, Aviastar Mandiri, Dabi Air, Balai Kalibrasi Penerbangan, Sampoerna Air Nusantara, Mimika Air, Alfa Trans Dirgantara un Eastindo. Kopienas saraksts ir attiecīgi jāatjaunina, un šie pārvadātāji ir jāiekļauj A pielikumā.

(124)

Lai gan Komisija ir nosūtījusi konkrētus pieprasījumus, līdz šim tā nav saņēmusi pierādījumus, kas apliecinātu, ka pārējie gaisa pārvadātāji, kas iekļauti 2008. gada 14. novembrī atjauninātajā Kopienas sarakstā, un par šo gaisa pārvadātāju regulatīvo uzraudzību atbildīgās iestādes būtu pilnā mērā īstenojušas atbilstošus konstatēto nepilnību novēršanas pasākumus. Tādējādi, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir secināts, ka šiem gaisa pārvadātājiem jāturpina piemērot darbības aizliegumu (A pielikums) vai attiecīgus darbības ierobežojumus (B pielikums).

(125)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Aviācijas drošības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 474/2006 groza šādi.

1)

Regulas A pielikumu aizstāj ar šīs regulas A pielikumu.

2)

Regulas B pielikumu aizstāj ar šīs regulas B pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 8. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Antonio TAJANI


(1)  OV L 344, 27.12.2005., 15. lpp.

(2)  OV L 84, 23.3.2006., 14. lpp.

(3)  OV L 373, 31.12.1991., 4. lpp.

(4)  DGCATR-2007-357, DGCATR-2007-359, DGCATR-2008-166, BUL-2008-8, BUL-2008-9.

(5)  DGAC/F-2007-2509, RCAARO-2008-36, RCAARO-2008-54.

(6)  2006. gada 22. marta Regulas (EK) Nr. 474/2006 38.–43. apsvērums (OV L 84, 23.3.2006., 14. lpp.).

(7)  Regulas (EK) Nr. 235/2007 17. apsvērums (OV L 66, 6.3.2007., 3. lpp.).

(8)  LBA/D-2008-13, CAA-N-2007-137, DGCATR-2008-25.

(9)  RCAARO-2008-35, RCAARO-2008-37, RCAARO-2008-75.

(10)  ENAC-IT-2007-785.

(11)  SDAT-2007-36.

(12)  GDCA-2008-10.

(13)  DGAC/F-2008-2143, DGAC/F-2009-368, DGAC/F-2009-434, DGAC/F-2009-582.

(14)  2008. gada 24. jūlija Regula (EK) Nr. 715/2008 (OV L 197, 25.7.2008., 36. lpp.).

(15)  DGAC/F-2008-1757, DGAC/F-2008-2126, DGAC/F-2008-2127, DGAC/F-2008-2451, DGAC/F-2009-140, DGAC/F-2009-161.

(16)  2008. gada 24. jūlija Regula (EK) Nr. 715/2008 (OV L 197, 25.7.2008., 36. lpp.).

(17)  DGAC/F-2008-564, DGATR-2008-572.

(18)  DGAC/F-2007-1325, DGAC/F-2008-174.

(19)  DGAC/F-2008-564, DGCATR-2008-512.

(20)  OV L 197, 25.7.2008., 36. lpp.

(21)  OV L 306, 15.11.2008., 47. lpp.


A PIELIKUMS

GAISA PĀRVADĀTĀJI, KURIEM PIEMĒRO PILNĪGU DARBĪBAS AIZLIEGUMU KOPIENĀ  (1)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā norādītais gaisa pārvadātāja kā tiesību subjekta nosaukums (un komercnosaukums, ja tas ir citāds)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) numurs vai darbības licences numurs

Aviosabiedrības identifikācijas ICAO kods

Gaisa pārvadātāja valsts

AIR COMPANY KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Kazahstānas Republika

Air Koryo

Nav zināms

KOR

Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (KTDR)

Air West Co. Ltd

004/A

AWZ

Sudānas Republika

Ariana Afghan Airlines

009

AFG

Afganistānas Islāma Republika

ATMA AIRLINES

AK-0372-08

AMA

Kazahstānas Republika

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0311-07

BKT

Kazahstānas Republika

EAST WING

AK-0332-07

EWZ

Kazahstānas Republika

MOTOR SICH

025

MSI

Ukraina

ONE TWO GO AIRLINES COMPANY LIMITED

15/2549

OTG

Taizemes Karaliste

SAYAT AIR

AK-0351-08

SYM

Kazahstānas Republika

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Kambodžas Karaliste

Silverback Cargo Freighters

Nav zināms

VRB

Ruandas Republika

STARLINE KZ

AK-0373-08

LMZ

Kazahstānas Republika

UKRAINE CARGO AIRWAYS

145

UKS

Ukraina

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Ukraina

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukraina

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Angolā, tostarp šādi:

 

 

Angolas Republika

AEROJET

Nav zināms

Nav zināms

Angolas Republika

AIR26

Nav zināms

Nav zināms

Angolas Republika

AIR GEMINI

02/2008

Nav zināms

Angolas Republika

Air Gicango

Nav zināms

Nav zināms

Angolas Republika

AIR JET

Nav zināms

Nav zināms

Angolas Republika

AIR NAVE

Nav zināms

Nav zināms

Angolas Republika

ALADA

Nav zināms

Nav zināms

Angolas Republika

ANGOLA AIR SERVICES

Nav zināms

Nav zināms

Angolas Republika

Diexim

Nav zināms

Nav zināms

Angolas Republika

GIRA GLOBO

Nav zināms

Nav zināms

Angolas Republika

HELIANG

Nav zināms

Nav zināms

Angolas Republika

HELIMALONGO

11/2008

Nav zināms

Angolas Republika

MAVEWA

Nav zināms

Nav zināms

Angolas Republika

RUI & CONCEICAO

Nav zināms

Nav zināms

Angolas Republika

SAL

Nav zināms

Nav zināms

Angolas Republika

SONAIR

14/2008

Nav zināms

Angolas Republika

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angolas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Beninā, tostarp šādi:

 

 

Beninas Republika

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

Nav zināms

Beninas Republika

AFRICA AIRWAYS

Nav zināms

Nav zināms

Beninas Republika

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

IGA

Beninas Republika

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

Nav zināms

Beninas Republika

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BLA

Beninas Republika

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

Nav zināms

Beninas Republika

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

Nav zināms

Beninas Republika

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Beninas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR), tostarp šādi:

 

 

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Africa One

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/036/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

FilaIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

International Trans Air Business (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Lignes Aériennes Congolaises (LAC)

Ministra paraksts (rīkojums Nr. 78/205)

LCG

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Malila Airlift

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Thom’s airways

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Ekvatoriālajā Gvinejā, tostarp šādi:

 

 

Ekvatoriālā Gvineja

Cronos AIRLINES

Nav zināms

Nav zināms

Ekvatoriālā Gvineja

CEIBA INTERCONTINENTAL

Nav zināms

CEL

Ekvatoriālā Gvineja

EGAMS

Nav zināms

EGM

Ekvatoriālā Gvineja

EUROGUINEANA DE AVIACION y transportes

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ekvatoriālā Gvineja

General work aviacion

002/ANAC

n/a

Ekvatoriālā Gvineja

GETRA - Guinea Ecuatorial de Transportes Aereos

739

GET

Ekvatoriālā Gvineja

GUINEA AIRWAYS

738

n/a

Ekvatoriālā Gvineja

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Nav zināms

Nav zināms

Ekvatoriālā Gvineja

UTAGE – Union de Transport Aereo de Guinea Ecuatorial

737

UTG

Ekvatoriālā Gvineja

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Indonēzijā, tostarp šādi:

 

 

Indonēzijas Republika

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Nav zināms

Indonēzijas Republika

AIRFAST INDONESIA

135-002

AFE

Indonēzijas Republika

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Nav zināms

Indonēzijas Republika

ASCO NUSA AIR TRANSPORT

135-022

Nav zināms

Indonēzijas Republika

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Nav zināms

Indonēzijas Republika

ATLAS DELTA SATYA

135-023

Nav zināms

Indonēzijas Republika

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Nav zināms

Indonēzijas Republika

BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN

135-031

Nav zināms

Indonēzijas Republika

CARDIG AIR

121-013

Nav zināms

Indonēzijas Republika

DABI AIR

135-030

Nav zināms

Indonēzijas Republika

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonēzijas Republika

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

Nav zināms

Indonēzijas Republika

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonēzijas Republika

EASTINDO

135-038

Nav zināms

Indonēzijas Republika

EKSPRESS

TRANSPORTASI ANTAR BENUA

135-032

Nav zināms

Indonēzijas Republika

GARUDA INDONESIA

121-001

GIA

Indonēzijas Republika

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonēzijas Republika

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonēzijas Republika

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-017

IDA

Indonēzijas Republika

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Nav zināms

Indonēzijas Republika

KAL STAR

121-037

Nav zināms

Indonēzijas Republika

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonēzijas Republika

KURA-KURA AVIATION

135-016

Nav zināms

Indonēzijas Republika

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonēzijas Republika

LINUS AIRWAYS

121-029

Nav zināms

Indonēzijas Republika

MANDALA AIRLINES

121-005

MDL

Indonēzijas Republika

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Nav zināms

Indonēzijas Republika

MEGANTARA AIRLINES

121-025

Nav zināms

Indonēzijas Republika

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Indonēzijas Republika

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonēzijas Republika

MIMIKA AIR

135-007

Nav zināms

Indonēzijas Republika

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Nav zināms

Indonēzijas Republika

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Nav zināms

Indonēzijas Republika

NYAMAN AIR

135-042

Nav zināms

Indonēzijas Republika

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonēzijas Republika

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Nav zināms

Indonēzijas Republika

PURA WISATA BARUNA

135-025

Nav zināms

Indonēzijas Republika

REPUBLIC EKSPRESS

121-040

RPH

Indonēzijas Republika

RIAU AIRLINES

121-017

RIU

Indonēzijas Republika

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

Nav zināms

Indonēzijas Republika

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Nav zināms

Indonēzijas Republika

SMAC

135-015

SMC

Indonēzijas Republika

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonēzijas Republika

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Nav zināms

Indonēzijas Republika

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Nav zināms

Indonēzijas Republika

TRAVEL EKSPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indonēzijas Republika

TRAVIRA UTAMA

135-009

Nav zināms

Indonēzijas Republika

TRI MG INTRA AIRLINES

121-018

TMG

Indonēzijas Republika

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonēzijas Republika

WING ABADI NUSANTARA

121-012

WON

Indonēzijas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kirgizstānas Republikā, tostarp šādi:

 

 

Kirgizstānas Republika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizstānas Republika

Avia Traffic Company

23

AVJ

Kirgizstānas Republika

AEROSTAN (EX Bistair-FEZ Bishkek)

08

BSC

Kirgizstānas Republika

Click Airways

11

CGK

Kirgizstānas Republika

DAMES

20

DAM

Kirgizstānas Republika

EASTOK AVIA

15

Nav zināms

Kirgizstānas Republika

Golden Rule Airlines

22

GRS

Kirgizstānas Republika

ITEK Air

04

IKA

Kirgizstānas Republika

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgizstānas Republika

Kyrgyzstan

03

LYN

Kirgizstānas Republika

MAX Avia

33

MAI

Kirgizstānas Republika

S GROUP AVIATION

6

Nav zināms

Kirgizstānas Republika

Sky Gate International Aviation

14

SGD

Kirgizstānas Republika

Sky Way air

21

SAB

Kirgizstānas Republika

Tenir Airlines

26

TEB

Kirgizstānas Republika

Trast Aero

05

TSJ

Kirgizstānas Republika

VALOR AIR

07

Nav zināms

Kirgizstānas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Libērijā, tostarp šādi:

 

 

Libērija

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Gabonas Republikā, izņemot Gabon Airlines un Afrijet , tostarp šādi:

 

 

Gabonas Republika

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

Nav zināms

Gabonas Republika

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Gabonas Republika

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

NRT

Gabonas Republika

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

CTA 0003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gabonas Republika

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

Nav zināms

Gabonas Republika

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Gabonas Republika

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

Nav zināms

Gabonas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Sjerraleonē, tostarp šādi:

 

 

Sjerraleone

AIR RUM, Ltd

Nav zināms

RUM

Sjerraleone

DESTINY AIR SERVICES, Ltd

Nav zināms

DTY

Sjerraleone

HEAVYLIFT CARGO

Nav zināms

Nav zināms

Sjerraleone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Nav zināms

ORJ

Sjerraleone

PARAMOUNT AIRLINES, Ltd

Nav zināms

PRR

Sjerraleone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Nav zināms

SVT

Sjerraleone

TEEBAH AIRWAYS

Nav zināms

Nav zināms

Sjerraleone

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Svazilendā, tostarp šādi:

 

 

Svazilenda

AERO AFRICA (PTY) LTD

Nav zināms

RFC

Svazilenda

Jet Africa Swaziland

Nav zināms

OSW

Svazilenda

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Nav zināms

RSN

Svazilenda

SCAN AIR CHARTER, Ltd

Nav zināms

Nav zināms

Svazilenda

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Nav zināms

SWX

Svazilenda

SWAZILAND AIRLINK

Nav zināms

SZL

Svazilenda


(1)  A pielikumā iekļautajiem gaisa pārvadātājiem var atļaut izmantot satiksmes tiesības ar gaisa kuģiem, kas kopā ar apkalpi nomāti no gaisa pārvadātāja, uz kuru neattiecas darbības aizliegums, ja tiek ievēroti attiecīgie drošības standarti.


B PIELIKUMS

GAISA PĀRVADĀTĀJI, KURIEM PIEMĒRO DARBĪBAS IEROBEŽOJUMUS KOPIENĀ  (1)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā norādītais gaisa pārvadātāja kā tiesību subjekta nosaukums (un komercnosaukums, ja tas ir citāds)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) numurs

Aviosabiedrības identifikācijas ICAO kods

Gaisa pārvadātāja valsts

Gaisa kuģa tips

Reģistrācijas zīme(-s) un (ja zināms) konstrukcijas sērijas numurs(-i)

Reģistrācijas valsts

AFRIJET (2)

CTA 0002/MTAC/ANAC-G/DSA

 

Gabonas Republika

Visa flote, izņemot divus Falcon 50 tipa gaisa kuģus; vienu Falcon 900 tipa gaisa kuģi

Visa flote, izņemot TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Gabonas Republika

Air Bangladesh

17

BGD

Bangladeša

B747-269B

S2-ADT

Bangladeša

Air Service Comores

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komoru salas

Visa flote, izņemot LET 410 UVP

Visa flote, izņemot D6-CAM (851336)

Komoru salas

GABON AIRLINES (3)

CTA 0001/MTAC/ANAC

GBK

Gabonas Republika

Visa flote, izņemot vienu Boeing B-767-200 tipa gaisa kuģi

Visa flote, izņemot TR-LHP

Gabonas Republika


(1)  B pielikumā minētajiem gaisa pārvadātājiem var atļaut izmantot satiksmes tiesības ar gaisa kuģiem, kas kopā ar apkalpi nomāti no gaisa pārvadātāja, uz kuru neattiecas darbības aizliegums, ja tiek ievēroti attiecīgie drošības standarti.

(2)  Afrijet ir atļauts izmantot tikai konkrētos gaisa kuģus, kas minēti tā pašreizējiem lidojumiem Eiropas Kopienā.

(3)  Gabon Airlines ir atļauts izmantot tikai konkrētos gaisa kuģus, kas minēti tā pašreizējiem lidojumiem Eiropas Kopienā.


9.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/37


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 299/2009

(2009. gada 8. aprīlis)

par dažu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1), un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir jāparedz pasākumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji pamatojas uz KN vai papildina to ar papildu apakšnodaļām un kura izveidota ar īpašiem Kopienas noteikumiem, lai piemērotu tarifu vai citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem jāklasificē saskaņā ar KN kodiem, kas norādīti minētās tabulas 2. ailē, atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi paredzēt, ka persona, kuras rīcībā ir saistoša izziņa par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā izdevis dalībvalsts muitas dienests, bet kura neatbilst šās regulas noteikumiem, var turpināt to izmantot trīs mēnešus, pamatojoties uz 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Preces, kas aprakstītas pielikuma tabulas 1. ailē, kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar KN kodu, kas norādīts tabulas 2. ailē.

2. pants

Saistošu izziņu par tarifu, ko snieguši dalībvalstu muitas dienesti, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 8. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Komplekts mazumtirdzniecībai kartona kastē, kurā ietilpst:

dažādas plastmasas pērlītes un bižutērijas elementi, ko var savērt uz auklas,

aukla no sintētiskiem diegiem,

magnēti,

instrukcijas,

auduma maisiņš ar sasienamu aukliņu.

Komplekts paredzēts bērniem, lai tie paši izgatavotu bižutēriju, ko var pārveidot, izmantojot magnētus.

Maisiņu var izmantot, lai glabātu dažādas detaļas un bižutērijas elementus, kad tie ir savērti uz auklas.

9503 00 70

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras 1. un 6. vispārīgo interpretācijas noteikumu un KN kodu 9503 00 un 9503 00 70 aprakstus.

Veids, kā produkts tiek piedāvāts, un atsevišķu sastāvdaļu vērtība skaidri norāda uz to, ka komplekts ir izmantojams kā rotaļlieta (skatīt arī Harmonizētās sistēmas skaidrojumus 9503 pozīcijai, priekšpēdējā rindkopa).

Izstrādājumu nevar klasificēt 7117. pozīcijā kā bižutēriju, jo, tiklīdz visas tā daļas savieno, tam ir rotaļlietas izskats un raksturīgākās īpašības.

Līdz ar to komplektu klasificē kā citādas rotaļlietas komplektos ar KN kodu 9503 00 70.


9.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/39


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 300/2009

(2009. gada 8. aprīlis),

ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, kurš jāpiemēro importa licenču pieteikumiem, kas iesniegti laikposmā no 2009. gada 27. marta līdz 3. aprīlim saskaņā ar tarifa kvotu Ēģiptes izcelsmes rīsiem, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 955/2005

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 955/2005 (3) tika atvērta ikgadēja importa tarifa kvota 5 605 tonnu apmērā Ēģiptes izcelsmes rīsiem, kuri atbilst KN kodam 1006 (ar kārtas numuru 09.4097).

(2)

No paziņojuma, kas izdarīts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 955/2005 5. panta a) punktu, izriet, ka pieteikumi, kuri saskaņā ar minētās regulas 4. panta 1. punktu iesniegti laikposmā no 2009. gada 27. marta plkst. 13.00 līdz 3. aprīļa plkst. 13.00 (Briseles laiks), attiecas uz daudzumiem, kas pārsniedz pieejamos daudzumus. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu importa licences var izdot, nosakot piešķīruma koeficientu, ko piemēro pieprasītajiem daudzumiem.

(3)

Turklāt līdz kārtējā kvotas perioda beigām ir jāaptur jaunu importa licenču pieteikumu pieņemšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 955/2005, piemērojot minētās regulas 4. panta 2. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Par visiem importa licenču pieteikumiem, kas no 2009. gada 27. marta plkst. 13.00 līdz 3. aprīļa plkst. 13.00 (Briseles laiks) iesniegti tādu Ēģiptes izcelsmes rīsu importam, uz kuriem attiecas Regulā (EK) Nr. 955/2005 minētā kvota, izdod licences, pieprasītajiem daudzumiem piemērojot piešķīruma koeficientu 23,68421 % apmērā.

2.   No piektdienas, 2009. gada 3. aprīļa, plkst. 13.00 pēc Briseles laika līdz kārtējā kvotas perioda beigām aptur jaunu importa licenču pieteikumu pieņemšanu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 8. aprīlī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 164, 24.6.2005., 5. lpp.


9.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/40


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 301/2009

(2009. gada 8. aprīlis),

ar ko nosaka maksimālo sviesta iepirkuma cenu otrajā individuālajā uzaicinājumā saskaņā ar konkursa procedūru, kas izsludināta ar Regulu (EK) Nr. 186/2009

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 43. pantu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2009 (2) saskaņā ar noteikumiem Komisijas 2008. gada 5. februāra Regulā (EK) Nr. 105/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai attiecībā uz intervenci sviesta tirgū (3), uzsāk konkursa procedūru sviesta iepirkumam laika posmam, kas beidzas 2009. gada 31. augustā.

(2)

Ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti pēc individuālajiem uzaicinājumiem, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 105/2008 16. panta 2. punktu nosaka maksimālo iepirkuma cenu vai nolemj piedāvājumus noraidīt.

(3)

Pamatojoties uz saņemtajiem piedāvājumiem pēc otrā individuālā uzaicinājuma, ir jānosaka maksimālā iepirkuma cena.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Otrajā individuālajā uzaicinājumā saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 186/2009 izsludināto konkursa procedūru sviesta iepirkšanai, kurā piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 2009. gada 7. aprīlis, maksimālā iepirkuma cena ir EUR 220,00/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 9. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 8. aprīlī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 64, 10.3.2009., 3. lpp.

(3)  OV L 32, 6.2.2008., 3. lpp.


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Padome

9.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/41


PADOMES LĒMUMS

(2009. gada 30. marts),

ar ko apstiprina Vienotās Eiropas gaisa telpas satiksmes pārvaldības sistēmas pētniecības (SESAR) projekta Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības ģenerālplānu

(2009/320/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Padomes Regulas (EK) Nr. 219/2007 (2007. gada 27. februāris), ar ko izveido Kopuzņēmumu, lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu (SESAR) (1) 1. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Padomes Rezolūciju (2009. gada 30. marts) par Vienotās Eiropas gaisa telpas satiksmes pārvaldības sistēmas pētniecības (SESAR) projekta Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības ģenerālplāna apstiprināšanu,

tā kā Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības ģenerālplāna sākotnējā versija, kas izstrādāta SESAR projekta definēšanas posmā, kopā ar galveno privāto dalībnieku būtisko ieguldījumu ir pamats SESAR kopuzņēmuma darba programmas izveidei un SESAR projekta izstrādes posma sākšanai, kad tiks noslēgts pietiekams skaits dalības nolīgumu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

Vienīgais pants

Ar šo tiek apstiprināts Vienotās Eiropas gaisa telpas satiksmes pārvaldības sistēmas pētniecības (SESAR) projekta Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības ģenerālplāns.

Briselē, 2009. gada 30. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

P. BENDL


(1)  OV L 64, 2.3.2007., 1. lpp.


Komisija

9.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/42


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 8. aprīlis)

par jauna dokumentācijas iesniegšanas termiņa noteikšanu attiecībā uz dažām vielām, kas jāpārbauda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punktā minēto 10 gadu darba programmu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 2564)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/321/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 4. decembra Regulā (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (2), noteikts novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā.

(2)

Attiecībā uz vairākām minētajā sarakstā iekļautajām vielām/ produktu veidu kombinācijām visi dalībnieki ir izstājušies, vai arī dalībvalsts, kas novērtēšanā izraudzīta par ziņotāju, nav saņēmusi dokumentāciju termiņos, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1451/2007 9. panta 2. punkta c) apakšpunktā.

(3)

Tādēļ un atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1451/2007 11. panta 2. punktam Komisija par to informēja dalībvalstis. Minētā informācija 2008. gada 18. janvārī publiskota arī elektroniski.

(4)

Triju mēnešu laikā pēc minētās informācijas elektroniskas publiskošanas personas ir izrādījušas interesi par dalībnieka funkciju pārņemšanu saskaņā ar 12. panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 1451/2007 attiecībā uz dažām no šīm vielām un produktu veidiem.

(5)

Tāpēc attiecībā uz šīm vielām un produktu veidiem jānosaka jauns dokumentācijas iesniegšanas termiņš saskaņā ar minētās regulas 12. panta 3. punkta otro daļu.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Jaunais dokumentācijas iesniegšanas termiņš attiecībā uz pielikumā noteiktajām vielām un produktu veidiem ir 2010. gada 31. maijs.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 8. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.


PIELIKUMS

VIELAS UN PRODUKTU VEIDI, ATTIECĪBĀ UZ KURIEM JAUNAIS DOKUMENTĀCIJAS IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ IR 2010. GADA 31. MAIJS

Nosaukums

EK numurs

CAS numurs

Produkta veids

Ziņotāja dalībvalsts

Margosas ekstr.

283-644-7

84696-25-3

19

DE

Dimetiladipāta, dimetilglutarāta, dimetilsukcināta reakcijas produkti ar ūdeņraža peroksīdu/perestāns

432-790-1

4

HU


9.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/44


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 8. aprīlis)

par dažu vielu neiekļaušanu I, IA vai IB pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 2593)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/322/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 4. decembra Regulā (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (2), noteikts novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā.

(2)

Attiecībā uz vairākām minētajā sarakstā iekļautajām vielām/produktu veida kombinācijām visi dalībnieki ir pārtraukuši dalību pārbaudes programmā vai arī dalībvalsts, kas novērtēšanā izraudzīta par ziņotāju, nav saņēmusi pilnīgu dokumentāciju laika periodā, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1451/2007 9. pantā un 12. panta 3. punktā.

(3)

Tādēļ un atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1451/2007 11. panta 2. punktam, 12. panta 1. punktam un 13. panta 5. punktam Komisija informēja par to dalībvalstis. Minētā informācija 2008. gada 18. janvārī publiskota arī elektroniski.

(4)

Trijos mēnešos pēc minētās informācijas publiskošanas neviena persona vai dalībvalsts neizrādīja interesi pārņemt dalībnieka funkcijas saistībā ar attiecīgajām vielām un produktu veidiem.

(5)

Tādēļ atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1451/2007 12. panta 5. punktam attiecīgās vielas un produktu veidi nav jāiekļauj Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma pielikumā norādītās vielas un produktu veidus neiekļauj Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1451/2007 4. panta 2. punkta vajadzībām šo lēmumu piemēro no 2009. gada 1. marta.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 8. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.


PIELIKUMS

Vielas un produktu veidi, kas nav iekļaujami Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā

Nosaukums

EK numurs

CAS numurs

Produkta veids

Ziņotāja dalībvalsts

Etanols

200-578-6

64-17-5

3

EL

N-(trihlormetiltio)ftalimīds/folpets

205-088-6

133-07-3

6

IT

Fluometurons

218-500-4

2164-17-2

6

EL

Fluometurons

218-500-4

2164-17-2

13

EL

Lignīns

232-682-2

9005-53-2

1

EL

Lignīns

232-682-2

9005-53-2

2

EL

Lignīns

232-682-2

9005-53-2

3

EL

Lignīns

232-682-2

9005-53-2

4

EL

Lignīns

232-682-2

9005-53-2

6

EL

Lignīns

232-682-2

9005-53-2

13

EL

Dimetiladipāta, dimetilglutarāta, dimetilsukcināta reakcijas produkti ar ūdeņraža peroksīdu/perestāns

432-790-1

3

HU

N-Didecil-N-dipolietoksiamonija borāts / Didecilpolioksetilamonija borāts

Polimērs

214710-34-6

2

EL

N-Didecil-N-dipolietoksiamonija borāts / Didecilpolioksetilamonija borāts

Polimērs

214710-34-6

6

EL

N-Didecil-N-dipolietoksiamonija borāts / Didecilpolioksetilamonija borāts

Polimērs

214710-34-6

13

EL

Polivinilpirolidonjods

Polimērs

25655-41-8

2

SE

Polivinilpirolidonjods

Polimērs

25655-41-8

4

SE

Polivinilpirolidonjods

Polimērs

25655-41-8

5

SE

Polivinilpirolidonjods

Polimērs

25655-41-8

6

SE


III Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES VI SADAĻU

9.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/46


PADOMES LĒMUMS 2009/323/TI

(2009. gada 6. aprīlis),

ar ko koriģē Eiropola darbinieku pamatalgas un pabalstus

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Padomes Aktu (1998. gada 3. decembris), ar ko nosaka civildienesta noteikumus, kurus piemēro Eiropola darbiniekiem (1) (turpmāk – “Civildienesta noteikumi”), un jo īpaši tā 44. pantu,

ņemot vērā Francijas Republikas ierosmi,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

ņemot vērā Eiropola valdes veikto Eiropola ierēdņu atalgojuma pārskatīšanu,

tā kā:

(1)

Eiropola ierēdņu atalgojuma pārskatīšanā valde ņēma vērā dzīves dārdzības izmaiņas Nīderlandē, kā arī valsts dienestā strādājošo algu izmaiņas dalībvalstīs.

(2)

Pārskatīšanas laikposms no 2006. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 30. jūnijam pamato atalgojuma palielināšanu par 1,7 % laikposmā no 2007. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. jūnijam.

(3)

Eiropola ierēdņu pamatalgas un pabalstus koriģē Padome ar vienprātīgu lēmumu, pamatojoties uz pārskatīšanu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Civildienesta noteikumus groza šādi.

No 2007. gada 1. jūlija:

a)

45. pantā mēneša pamatalgu tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

 

“1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

15 394,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

13 823,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

9 487,89

9 732,93

9 977,99

10 241,90

10 505,80

10 782,24

11 057,44

11 347,77

11 639,94

11 947,84

12 252,56

4

8 262,62

8 482,54

8 699,33

8 928,67

9 158,01

9 399,91

9 638,68

9 893,17

10 147,63

10 414,69

10 681,73

5

6 808,03

6 987,10

7 163,03

7 351,54

7 540,05

7 741,11

7 939,03

8 149,53

8 356,88

8 576,79

8 796,72

6

5 834,13

5 988,03

6 142,00

6 305,37

6 465,58

6 635,24

6 804,89

6 983,97

7 163,03

7 351,54

7 540,05

7

4 863,32

4 992,14

5 117,80

5 252,90

5 387,97

5 529,37

5 670,73

5 821,54

5 969,20

6 126,29

6 283,37

8

4 134,46

4 244,42

4 351,22

4 467,48

4 580,56

4 699,96

4 819,34

4 948,16

5 073,82

5 208,91

5 340,85

9

3 644,36

3 741,74

3 839,15

3 939,65

4 040,21

4 147,02

4 253,84

4 366,94

4 476,94

4 596,29

4 712,53

10

3 160,54

3 245,38

3 327,04

3 414,99

3 499,84

3 594,09

3 688,33

3 785,72

3 879,97

3 983,66

4 084,19

11

3 063,15

3 144,84

3 223,36

3 308,20

3 393,01

3 484,12

3 572,10

3 666,35

3 760,60

3 861,15

3 958,50

12

2 431,69

2 497,62

2 560,45

2 626,45

2 692,43

2 764,67

2 836,94

2 912,34

2 984,59

3 063,15

3 141,69

13

2 089,21

2 145,77

2 199,18

2 258,88

2 315,43

2 378,25

2 437,95

2 503,92

2 566,78

2 635,88

2 701,84”

b)

59. panta 3. punktā summu “EUR 1 019,43” aizstāj ar summu “EUR 1 036,76”;

c)

59. panta 3. punktā summu “EUR 2 038,85” aizstāj ar summu “EUR 2 073,51”;

d)

60. panta 1. punktā summu “EUR 271,86” aizstāj ar summu “EUR 276,48”;

e)

5. papildinājuma 2. panta 1. punktā summu “EUR 284,20” aizstāj ar summu “EUR 289,03”;

f)

5. papildinājuma 3. panta 1. punktā summu “EUR 12 356,67” aizstāj ar summu “EUR 12 566,73”;

g)

5. papildinājuma 3. panta 1. punktā summu “EUR 2 780,26” aizstāj ar summu “EUR 2 827,52”;

h)

5. papildinājuma 3. panta 2. punktā summu “EUR 16 681,50” aizstāj ar summu “EUR 16 965,09”;

i)

5. papildinājuma 4. panta 1. punktā summu “EUR 1 235,67” aizstāj ar summu “EUR 1 256,68”;

j)

5. papildinājuma 4. panta 1. punktā summu “EUR 926,77” aizstāj ar summu “EUR 942,53”;

k)

5. papildinājuma 4. panta 1. punktā summu “EUR 617,83” aizstāj ar summu “EUR 628,33”;

l)

5. papildinājuma 4. panta 1. punktā summu “EUR 494,26” aizstāj ar summu “EUR 502,66”;

m)

5. papildinājuma 5. panta 3. punktā summu “EUR 1 743,78” aizstāj ar summu “EUR 1 773,42”;

n)

5. papildinājuma 5. panta 3. punktā summu “EUR 2 325,04” aizstāj ar summu “EUR 2 364,57”;

o)

5. papildinājuma 5. panta 3. punktā summu “EUR 2 906,29” aizstāj ar summu “EUR 2 955,70”.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas.

Luksemburgā, 2009. gada 6. aprīlī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. POSPÍŠIL


(1)  OV C 26, 30.1.1999., 23. lpp.