ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.093.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 93

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 7. aprīlis


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 277/2009 (2009. gada 6. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 278/2009 (2009. gada 6. aprīlis) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām par ārējo barošanas avotu patērēto jaudu bezslodzes režīmā un vidējo aktīvo efektivitāti ( 1 )

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 279/2009 (2009. gada 6. aprīlis), ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu ( 1 )

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 280/2009 (2009. gada 6. aprīlis), ar ko groza I, II, III un IV pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 281/2009 (2009. gada 6. aprīlis), ar ko 2009./2010. tirdzniecības gadam aptur ievedmuitas nodokļa piemērošanu attiecībā uz konkrētiem rūpnieciskā cukura daudzumiem

20

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2009/314/KĀDP (2009. gada 6. aprīlis), ar ko groza Padomes Kopējo nostāju 2006/276/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām un atceļ Kopējo nostāju 2008/844/KĀDP

21

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES VI SADAĻU

 

*

Padomes Pamatlēmums 2009/315/TI (2009. gada 26. februāris) par organizatoriskiem pasākumiem un saturu no sodāmības reģistra iegūtas informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm

23

 

*

Padomes Lēmums 2009/316/TI (2009. gada 6. aprīlis) par Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas (ECRIS) izveidi, piemērojot Pamatlēmuma 2009/315/TI 11. pantu

33

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

7.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 93/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 277/2009

(2009. gada 6. aprīlis),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 7. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 6. aprīlī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

JO

88,9

MA

46,8

SN

208,5

TN

134,4

TR

105,6

ZZ

116,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

51,1

TR

137,9

ZZ

114,8

0709 90 70

JO

249,0

MA

85,2

TR

107,3

ZZ

147,2

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

CN

39,7

EG

41,3

IL

58,5

MA

48,9

TN

48,8

TR

63,8

ZZ

50,2

0805 50 10

TR

64,3

ZZ

64,3

0808 10 80

AR

86,7

BR

78,8

CA

110,7

CL

88,3

CN

81,0

MK

24,7

NZ

93,9

US

122,4

UY

57,0

ZA

77,2

ZZ

82,1

0808 20 50

AR

90,5

CL

100,4

CN

59,2

UY

52,8

ZA

102,2

ZZ

81,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


7.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 93/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 278/2009

(2009. gada 6. aprīlis)

par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām par ārējo barošanas avotu patērēto jaudu bezslodzes režīmā un vidējo aktīvo efektivitāti

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 6. jūlija Direktīvu 2005/32/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 92/42/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 96/57/EK un 2000/55/EK (1), un jo īpaši tās 15. panta 1. punktu,

Konsultējusies ar Ekodizaina Apspriežu forumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 2005/32/EK Komisijai jānosaka ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem produktiem, kuriem ir ievērojams pārdošanas un tirdzniecības apjoms, ievērojama ietekme uz vidi, un kuriem bez pārmērīgām izmaksām ir iespējams ievērojami samazināt ietekmi uz vidi.

(2)

Direktīvas 2005/32/EK 16. panta 2. punktā paredzēts, ka saskaņā ar 19. panta 3. punktā minēto procedūru, un, ņemot vērā 15. panta 2. punktā noteiktos kritērijus, pēc konsultācijām ar Apspriežu forumu Komisijai jāievieš īstenošanas pasākumi attiecībā uz biroja un mājsaimniecības elektroniskajām iekārtām.

(3)

Daudzām biroja un mājsaimniecības elektroniskajām iekārtām izmanto ārējos barošanas avotus, kas pārveido elektriskā tīkla pievadīto elektrisko strāvu. Ārējo barošanas avotu elektriskās strāvas pārveidošanas efektivitāte ir svarīgs ar to energoefektivitāti saistīts aspekts, un tādējādi ārējie barošanas avoti ir viena no produktu prioritārajām grupām, kurām jānosaka ekodizaina prasības.

(4)

Attiecīgajā Komisijas veiktajā sagatavošanās pētījumā ir analizēti ar ārējiem barošanas avotiem saistītie tehniskie, vides un ekonomiskie aspekti. Šis pētījums veikts sadarbībā ar ieinteresētajām aprindām un ieinteresētajām personām Kopienā un trešās valstīs, un tā rezultāti ir publiskoti.

(5)

Sagatavošanās pētījumā konstatēts, ka ārējie barošanas avoti Kopienas tirgū tiek laisti lielā daudzumā, svarīgākais ar tiem saistītais vides aspekts ir elektroenerģijas gada patēriņš visos aprites cikla posmos un ka to elektroenerģijas gada patēriņš, kas saistīts ar strāvas pārveidošanas procesa zudumiem un darbību bezslodzes režīmā, ir 17 TWh, kas atbilst 6,8 Mt CO2 emisiju. Neveicot īpašus pasākumus, sagaidāms, ka 2020. gadā tas paaugstināsies līdz 31 TWh. Konstatēts, ka iespējams ievērojami paaugstināt elektroenerģijas izlietojuma efektivitāti gan to aprites ciklā, gan lietošanas posmā.

(6)

Izmantojot esošās ekonomiski izdevīgās nepatentētās tehnoloģijas, ir iespējams panākt ārējo barošanas avotu patērētās elektroenerģijas izmantošanas efektivitātes paaugstināšanos, tādējādi samazinot ārējo barošanas avotu kopējās iegādes un ekspluatācijas izmaksas.

(7)

Ar ekodizaina prasībām Kopienas līmenī harmonizētas prasības par elektroenerģijas patēriņu bezslodzes režīmā un ārējo barošanas avotu vidējo aktīvo efektivitāti dotu ieguldījumu iekšējā tirgus darbības pilnveidošanā un šo produktu vides raksturlielumu uzlabošanā.

(8)

Ekodizaina prasības nedrīkst pasliktināt attiecīgā ražojuma ekspluatācijas īpašības, un tām nedrīkst būt kaitīga ietekme uz veselību, drošību un vidi. Jo īpaši, elektroenerģijas patēriņa samazināšanas dēļ lietošanas posmā to ražošanas posmā nedrīkst rasties nekāda nevēlama papildu ietekme uz vidi.

(9)

Ekodizaina prasību spēkā stāšanās pakāpeniski divos posmos ražotājiem dotu laiku izdarīt vajadzīgās konstrukcijas izmaiņas. Posmu termiņi jānosaka tā, lai nodrošinātu, ka šīs regulas mērķi tiek sasniegti laikus, nebūtu negatīvas ietekmes, kas saistīta ar tirgū esošo ierīču ekspluatāciju un papildu izmaksām lietotājiem un ražotājiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem. Elektroenerģijas patēriņa mērījumiem jāizmanto atzītas mūsdienīgas mērīšanas metodes. Tāpēc ražotāji var izmantot harmonizētos standartus, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvas 2005/32/EK 10. pantu.

(10)

Šai regulai jāveicina tādu tehnoloģiju ienākšana tirgū, kas samazina ārējo barošanas avotu ietekmi uz vidi visā to aprites ciklā, līdz 2020. gadam dodot attiecīgi 118 PJ enerģijas ietaupījuma un 9 TWh elektroenerģijas ietaupījuma salīdzinājumā ar situāciju, kurā nekādus pasākumus neveic.

(11)

Ievērojot Direktīvas 2005/32/EK 8. pantu, šajā regulā jāparedz, ka izmantojamās atbilstības novērtēšanas procedūras ir Direktīvas 2005/32/EK IV pielikumā noteiktā konstrukcijas iekšējā kontrole jeb iekšējā dizaina kontrole un Direktīvas 2005/32/EK V pielikumā noteiktā atbilstības novērtēšanas sistēma jeb vadības sistēma atbilstības noteikšanai.

(12)

Atbilstības pārbaužu vienkāršošanai ražotājiem par vidējo aktīvo efektivitāti un elektrības patēriņu bezslodzes režīmā jāsniedz informācija tehniskajā dokumentācijā, kas minēta Direktīvas 2005/32/EK IV un V pielikumā.

(13)

Jānosaka kritēriji attiecībā uz patlaban pieejamajām tehnoloģijām, kurām ir augsta aktīvā efektivitāte un zems elektroenerģijas patēriņš bezslodzes režīmā. Tādējādi tiek nodrošināta informācijas plaša pieejamība un viegla piekļuve tai, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un ļoti mazām firmām, kas savukārt veicina labāko tehnoloģiju iespējami plašu izmantošanu enerģijas patēriņa samazināšanai.

(14)

Ekodizaina prasības zemsprieguma ārējiem barošanas avotiem bezslodzes režīmā attiecas uz to pašu ietekmes uz vidi parametru kā ekodizaina prasības par izslēgto režīmu (off-mode) elektriskajām un elektroniskajām biroju un mājsaimniecības iekārtām, kuras laiž tirgū ar iebūvētu zemsprieguma barošanas avotu. Ekodizaina prasībām par zemsprieguma ārējo barošanas avotu bezslodzes režīmu jābūt stingrākām nekā par izslēgto režīmu elektriskajām un elektroniskajām biroju un mājsaimniecības iekārtām, kuras laiž tirgū ar iebūvētu zemsprieguma barošanas avotu, un tāpēc Komisijas 2008. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 1275/2008, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/32/EK iestrādātās ekodizaina prasības attiecībā uz elektrisko, elektronisko mājsaimniecības un biroja iekārtu elektroenerģijas patēriņu gatavības un izslēgtā režīmā (2) nevar attiecināt uz elektriskajām un elektroniskajām biroju un mājsaimniecības iekārtām, kuras laiž tirgū ar ārēju zemsprieguma barošanas avotu. Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1275/2008.

(15)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvas 2005/32/EK 19. panta 1. punktu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Ar šo regulu nosaka ekodizaina prasības, kas saistītas ar elektroenerģijas patēriņu bezslodzes režīmā un ārējo barošanas avotu vidējo aktīvo efektivitāti.

2.   Šī regula neattiecas uz:

a)

sprieguma pārveidotājiem;

b)

elektroenerģijas garantētās apgādes ierīcēm;

c)

akumulatoru uzlādēšanas ierīcēm;

d)

halogēnu lampu pārveidotājiem;

e)

medicīnas iekārtām paredzētajiem ārējiem barošanas avotiem;

f)

ārējiem barošanas avotiem, kuri laisti tirgū līdz 2015. gada 30. jūnijam tādu tiem identisku ārējo barošanas avotu nomaiņai vai rezervei, kuri laisti tirgū ne vēlāk par vienu gadu pēc šīs regulas stāšanās spēkā, ja ir ievērots noteikums, ka uz nomaiņai vai rezervei paredzētajiem barošanas avotiem vai uz to iepakojuma ir precīzi norādīti primārie patērētāji, kuriem attiecīgie rezervei vai nomaiņai paredzētie barošanas avoti ir domāti.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā izmanto Direktīvā 2005/32/EK noteiktās definīcijas.

Tām papildus izmanto arī šādas definīcijas:

1)

“ārējais barošanas avots” ir ierīce, kura atbilst šādiem kritērijiem:

a)

tas ir paredzēts avota ieejā pievadītās maiņstrāvas pārveidošanai zemākā līdzstrāvas vai maiņstrāvas izejas spriegumā;

b)

ar to vienlaikus var pārveidot tikai vienā līdzstrāvas vai maiņstrāvas izejas spriegumā;

c)

tas ir paredzēts lietošanai kopā ar citu ierīci, kas ir primārais patērētājs;

d)

tas neatrodas vienā korpusā ar primāro patērētāju;

e)

tas ir pieslēgts ierīcei, kas ir primārais patērētājs, ar izjaucamu kontaktdakšas/kontaktligzdas vai pastāvīgu elektrisko savienojumu, izmantojot elektrisko kabeli, vadu vai citu pievadu;

f)

tā tehnisko datu uzraksta plāksnītē norādītā izejas jauda ir mazāka vai vienāda ar 250 W;

g)

ir paredzēts Regulas (EK) Nr. 1275/2008 2. panta 1. punktā minētajām elektriskajām un elektroniskajām mājsaimniecības un biroja iekārtām;

2)

“zemsprieguma ārējais barošanas avots” ir ārējais barošanas avots, kura tehnisko datu uzraksta plāksnītē norādītais izejas spriegums ir mazāks par 6 V un uzraksta plāksnītē norādītais izejas strāvas stiprums ir lielāks vai vienāds ar 550 mA;

3)

“halogēnu lampu pārveidotājs” ir ārējais barošanas avots, ko izmanto īpaši zema sprieguma volframa halogēnu lampām;

4)

“elektroenerģijas garantētās apgādes ierīce” ir ierīce, kas automātiski ieslēdz rezerves barošanu gadījumos, kad barošanas spriegums elektriskajā tīklā krītas zemāk par pieļaujamo līmeni;

5)

“akumulatoru uzlādēšanas ierīce” ir ierīce, kuras strāvas izvadiem tieši pieslēdz maināmu akumulatoru;

6)

“sprieguma pārveidotājs” ir ierīce, ar kuru pārveido 230 V tīkla spriegumu 110 V spriegumā ar tīkla spriegumam līdzīgiem parametriem;

7)

“tehnisko datu uzraksta plāksnītē norādītā izejas jauda” (PO) ir izejas jauda, kuru tehnisko datu uzraksta plāksnītē norādījis ražotājs;

8)

“bezslodzes režīms” ir režīms, kurā ārējā barošanas avota ieeja ir pieslēgta elektriskajam tīklam, bet izejai nekāds primārais patērētājs nav pieslēgts;

9)

“aktīvais režīms” ir stāvoklis, kurā ārējā barošanas avota ieeja ir pieslēgta elektriskajam tīklam, bet izejai ir pieslēgta slodze;

10)

“aktīvā režīma efektivitāte” ir ārējā barošanas avota aktīvā režīmā radītās izejas jaudas attiecība pret ieejas jaudu, kas nepieciešama tās radīšanai;

11)

“vidējā aktīvā efektivitāte” ir vidējā vērtība aktīvā režīma efektivitātei pie 25 %, 50 %, 75 % un 100 % izejas jaudas, kas norādīta tehnisko datu uzraksta plāksnītē.

3. pants

Ekodizaina prasības

Ekodizaina prasības par tirgū laisto ārējo barošanas avotu elektroenerģijas patēriņu bezslodzes režīmā un vidējo aktīvo efektivitāti noteiktas I pielikumā.

4. pants

Atbilstības novērtēšana

Atbilstības novērtēšanai, kas minēta Direktīvas 2005/32/EK 8. pantā, izmantojamās procedūras ir Direktīvas 2005/32/EK IV pielikumā noteiktā konstrukcijas iekšējā kontrole jeb iekšējā dizaina kontrole vai Direktīvas 2005/32/EK V pielikumā noteiktā atbilstības novērtēšanas sistēma jeb vadības sistēma atbilstības noteikšanai.

5. pants

Tirgus uzraudzībai izmantojamā verifikācijas procedūra

Uzraudzības pārbaudes jāveic saskaņā ar II pielikumā noteikto verifikācijas procedūru.

6. pants

Indikatīvi kritēriji

Indikatīvie kritēriji patlaban tirgū pieejamajiem produktiem un tehnoloģijām ar labākajiem raksturlielumiem norādīti III pielikumā.

7. pants

Pārskatīšana

Ne vēlāk kā 4 gadus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas Komisija, ņemot vērā tehnikas attīstību, veic pārskatu un rezultātus iesniedz Ekodizaina Apspriežu forumā.

8. pants

Regulas (EK) Nr. 1275/2008 grozījumi

Regulu (EK) Nr. 1275/2008 groza šādi.

1.

Regulas 1. pantu papildina ar šādu otro daļu:

“Šī regula neattiecas uz elektriskajām un elektroniskajām mājsaimniecības un biroju iekārtām, kuras laiž tirgū ar zemsprieguma ārējo barošanas avotu.”

2.

Regulas 2. pantā pievieno šādu 9. punktu:

“9)

“zemsprieguma ārējais barošanas avots” ir ārējais barošanas avots, kura tehnisko datu uzraksta plāksnītē norādītais izejas spriegums ir mazāks par 6 V un tehnisko datu uzraksta plāksnītē norādītais izejas strāvas stiprums ir lielāks vai vienāds ar 550 mA.”

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

I pielikuma 1. punkta a) apakšpunkta noteikumus piemēro pēc viena gada no šā panta pirmajā daļā minētās dienas.

I pielikuma 1. punkta b) apakšpunkta noteikumus piemēro pēc diviem gadiem no šā panta pirmajā daļā minētās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 6. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Andris PIEBALGS


(1)  OV L 191, 22.7.2005., 29. lpp.

(2)  OV L 339., 18.12.2008., 45. lpp.


I PIELIKUMS

EKODIZAINA PRASĪBAS

1.   ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅŠ BEZSLODZES REŽĪMĀ UN VIDĒJĀ AKTĪVĀ EFEKTIVITĀTE

a)

Pēc viena gada no šīs regulas spēkā stāšanās dienas:

bezslodzes režīmā patērētā jauda nedrīkst būt lielāka par 0,50 W.

Vidējai aktīvai efektivitātei jābūt vismaz:

 

0,500 · PO, ja PO < 1,0 W;

 

0,090 · ln(PO) + 0,500, ja 1,0 W ≤ PO ≤ 51,0 W;

 

0,850, ja PO > 51,0 W.

b)

Pēc diviem gadiem no šīs regulas spēkā stāšanās dienas:

 

bezslodzes režīmā patērētā jauda nedrīkst pārsniegt šādas robežvērtības:

 

Maiņstrāvas-maiņstrāvas ārējie barošanas avoti, izņemot zemsprieguma ārējos barošanas avotus

Maiņstrāvas-līdzstrāvas ārējie barošanas avoti, izņemot zemsprieguma ārējos barošanas avotus

Zemsprieguma ārējie barošanas avoti

PO ≤ 51,0 W

0,50 W

0,30 W

0,30 W

PO > 51,0 W

0,50 W

0,50 W

n/a

 

Vidējā aktīvā efektivitāte nedrīkst būt zemāka par šādām robežvērtībām:

 

Maiņstrāvas-maiņstrāvas un maiņstrāvas-līdzstrāvas ārējie barošanas avoti, izņemot zemsprieguma ārējos barošanas avotus

Zemsprieguma ārējie barošanas avoti

PO ≤ 1,0 W

0,480 · PO + 0,140

0,497 · PO + 0,067

1,0 W < PO ≤ 51,0 W

0,063 · ln(PO) + 0,622

0,075 · ln(PO) + 0,561

PO > 51,0 W

0,870

0,860

2.   MĒRĪJUMI

Šā pielikuma 1. punktā minētā patērētā jauda bezslodzes režīmā un vidējā aktīvā efektivitāte jānosaka ar ticamu, precīzu un reproducējamu mērīšanas procedūru, kas ir mūsdienīga un vispāratzīta.

Par 0,5 W lielāku jaudu mērījumi jāveic ar nenoteiktību, kas ar 95 % ticamību ir mazāka vai vienāda par 2 %. Par 0,5 W mazāku jaudu mērījumi jāveic ar nenoteiktību, kas ar 95 % ticamību ir mazāka vai vienāda par 0,01 W.

3.   RAŽOTĀJU INFORMĀCIJA

Atbilstības novērtēšanai saskaņā ar 4. pantu tehniskajā dokumentācijā jābūt šādiem datiem:

Lielums

Apraksts

Vidējā kvadrātiskā izejas strāva (mA)

Mērīta 1.–4. slodzes režīmā

Vidējais kvadrātiskais izejas spriegums (V)

Izejas jauda aktīvā režīmā (W)

Vidējais kvadrātiskais ieejas spriegums (V)

Mērīta 1.–5. slodzes režīmā

Vidējā kvadrātiskā ieejas jauda (W)

Kopējie harmoniskie kropļojumi (THD)

Faktiskais jaudas koeficients

Patērētā jauda (W)

Aprēķināta 1.–4. slodzes režīmam, mērīta 5. slodzes režīmam

Efektivitāte

Aprēķināta 1.–4. slodzes režīmam

Vidējā efektivitāte

Vidējā aritmētiskā vērtība 1.–4. slodzes režīmam

Attiecīgie slodzes režīmi ir šādi:

Tehnisko datu uzraksta plāksnītē norādītā izejas sprieguma daļa

1. slodzes režīms

100 % ± 2 %

2. slodzes režīms

75 % ± 2 %

3. slodzes režīms

50 % ± 2 %

4. slodzes režīms

25 % ± 2 %

5. slodzes režīms

0 % (bezslodzes režīms)


II PIELIKUMS

VERIFIKĀCIJAS PROCEDŪRA

Veicot Direktīvas 2005/32/EK 3. panta 2. punktā minētās tirgus uzraudzības pārbaudes, attiecībā uz I pielikumā noteiktajām prasībām dalībvalstu iestādēm jāizmanto turpmāk noteiktā verificēšanas procedūra.

1.

Dalībvalstu iestādēm jātestē viena atsevišķa vienība.

2.

Uzskata, ka konkrētais modelis atbilst I pielikumā noteiktajām prasībām, ja:

a)

bezslodzes režīmā rezultāts pārsniedz attiecīgo I pielikumā noteikto robežvērtību ne vairāk par 0,10 W; un

b)

I pielikumā norādītā 1.–4. slodzes režīmos noteiktās aktīvās efektivitātes vidējā aritmētiskā vērtība nav zemāka par aktīvās efektivitātes attiecīgo robežvērtību vairāk par 5 %.

3.

Ja testēšanas rezultāts neatbilst 2. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktajām prasībām, papildus jātestē vēl trīs tā paša modeļa ierīces.

4.

Pēc triju tā paša modeļa ierīču testēšanas uzskata, ka konkrētais modelis atbilst I pielikumā noteiktajām prasībām, ja:

a)

bezslodzes režīmā iegūto rezultātu vidējā vērtība pārsniedz attiecīgo I pielikumā noteikto robežvērtību ne vairāk par 0,10 W; un

b)

I pielikumā norādītajos 1.–4. slodzes režīmos noteiktās aktīvās efektivitātes vidējā aritmētiskā vērtība nav zemāka par aktīvās efektivitātes attiecīgo robežvērtību vairāk par 5 %.

5.

Ja testēšanas rezultāts neatbilst 4. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktajām prasībām, konkrēto modeli uzskata par regulas prasībām neatbilstošu.


III PIELIKUMS

REGULAS 6. PANTĀ MINĒTIE INDIKATĪVIE KRITĒRIJI

a)   Bezslodzes režīms

Bezslodzes režīmā zemākā sasniedzamā ārējo barošanas ierīču patērētā jauda ir:

mazāka vai vienāda ar 0,1 W, ja PO ≤ 90 W;

mazāka vai vienāda ar 0,2 W, ja 90 < PO ≤ 150 W;

mazāka vai vienāda ar 0,4 W, ja 150 < PO ≤ 180 W;

mazāka vai vienāda ar 0,5 W, ja PO > 180 W.

b)   Vidējā aktīvā efektivitāte

Zemākā sasniedzamā ārējo barošanas ierīču vidējā aktīvā efektivitāte pēc jaunākajiem datiem (2008. gada janvāris) ir:

0,090 · ln(PO) + 0,680, ja 1,0 W ≤ PO ≤ 10,0 W;

0,890, ja PO > 10,0 W.


7.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 93/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 279/2009

(2009. gada 6. aprīlis),

ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (1) un jo īpaši tās 11. panta c) punkta ii) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Slovākija ir iesniegusi pamatotu prasību grozījuma veikšanai Direktīvas 2005/36/EK II pielikumā. Tā ir pieprasījusi tajā iekļaut zobu tehniķa profesiju (“zubný technik”), kura atbilst Direktīvas 2005/36/EK 11. panta c) punkta ii) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem, kā tas ir norādīts valdības noteikumos Nr. 742/2004 Coll. par veselības aprūpes speciālistu profesionālajām kvalifikācijām.

(2)

Dānija ir iesniegusi pamatotu prasību grozījumu veikšanai Direktīvas 2005/36/EK II pielikumā. Tā ir pieprasījusi izņemt no Direktīvas 2005/36/EK II pielikuma optiķa profesiju (“optometrist”), kurai noteiktais kvalifikācijas prasību līmenis paaugstināts līdz diplomam, kā tas ir paredzēts Direktīvas 2005/36/EK 11. panta d) punktā, un tāpēc vairs neatbilst šīs regulas 11. panta c) punkta ii) apakšpunktā minētajām prasībām. Dānija ir pieprasījusi izņemt no Direktīvas 2005/36/EK II pielikuma arī ortopēdijas tehniķa profesiju (“ortopædimekaniker”) un ortopēdisko apavu izgatavotāja profesiju (“ortopædiskomager”), jo minētās profesijas Dānijā vairs netiek reglamentētas.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 2005/36/EK.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Profesionālo kvalifikāciju atzīšanas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvas 2005/36/EK II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 6. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2005/36/EK II pielikumu groza šādi.

1.

Pielikuma 1. punktā zem virsraksta “Slovākijā” pievieno šo:

“—

zobu tehniķis (“zubný technik”),

ko apliecina izglītība un apmācība ar kopējo ilgumu vismaz 14 gadu, ieskaitot 8 vai 9 gadu pamatizglītību, 4 gadu vidējo izglītību, kam seko 2 gadu pēcvidusskolas izglītība veselības aprūpes vidusskolā, nobeigumā kārtojot teorētisko un praktisko eksāmenu (“maturitné vysvedčenie”), lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību (GCE).”

2.

Pielikuma 2. punktā svītro virsrakstu “Dānijā” un ierakstus, kas attiecas uz Dāniju.


7.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 93/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 280/2009

(2009. gada 6. aprīlis),

ar ko groza I, II, III un IV pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (1), un jo īpaši tās 74. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 44/2001 I pielikumā uzskaitīti valsts jurisdikcijas noteikumi, kas minēti regulas 3. panta 2. punktā un 4. panta 2. punktā. II pielikumā ir minētas tiesas vai kompetentās iestādes, kuru jurisdikcijā ir izpildāmības deklarācijas prasību izskatīšana attiecīgajās dalībvalstīs. III pielikumā norādītas tiesas, kurās var iesniegt pārsūdzības par lēmumiem par izpildāmības deklarāciju, bet IV pielikumā uzskaitītas šādu lēmumu galīgās pārsūdzības procedūras.

(2)

Regulas (EK) Nr. 44/2001 I, II, III un IV pielikums tika vairākkārt grozīts – pēdējie grozījumi veikti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (2), lai iekļautu Bulgārijas un Rumānijas valsts jurisdikcijas normas, tiesu vai kompetento iestāžu sarakstus un prasību procedūras.

(3)

Dalībvalstis ir paziņojušas Komisijai par papildu grozījumiem I, II, III un IV pielikumā iekļautajos sarakstos. Tādēļ šķiet atbilstīgi publicēt šajos pielikumos iekļauto sarakstu konsolidētās versijas.

(4)

Dānija saskaņā ar 3. pantu Eiropas Kopienas un Dānijas Karalistes nolīgumā par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (3) nepiedalās Briseles I regulas grozījumu pieņemšanā, un šādi grozījumi Dānijai nav saistoši un tajā piemērojami.

(5)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 44/2001 attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 44/2001 I un IV pielikumu aizstāj ar atbilstīgajiem šīs regulas pielikumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.

Briselē, 2009. gada 6. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 12, 16.1.2001., 1. lpp.

(2)  OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.

(3)  OV L 299, 16.11.2005., 62. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas 3. panta 2. punktā un 4. panta 2. punktā minētās jurisdikcijas normas

Beļģijā: 5. līdz 14. pants 2004. gada 16. jūlija Likumā par starptautiskajām privāttiesībām,

Bulgārijā: Starptautiskā privāttiesību kodeksa 4. panta 1. daļas 2. punkts,

Čehijā: 86. pants Likuma Nr. 99/1963 likumkrāj., Civilprocesa kodekss (občanský soudní řád) ar grozījumiem,

Vācijā: Civilprocesa kodeksa (Zivilprozeßordnung) 23. pants,

Igaunijā: Civilprocesa kodeksa (tsiviilkohtumenetluse seadustik) 86. pants,

Grieķijā: Civilprocesa kodeksa (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) 40. pants,

Francijā: Civilkodeksa (Code civil) 14. un 15. pants,

Īrijā: normas, kas ļauj pamatot jurisdikciju ar dokumentu par lietas uzsākšanu, kurš piesūtīts atbildētājam viņa pagaidu uzturēšanās laikā Īrijā,

Itālijā: 3. un 4. pants 1995. gada 31. maija likumā Nr. 218,

Kiprā: 21. panta 2. punkts 1960. gada Tiesu likumā Nr. 14, ar grozījumiem,

Latvijā: Civilprocesa likuma 27. pants un 28. panta 3., 5., 6. un 9. punkts,

Lietuvā: Civilprocesa kodeksa (Civilinio proceso kodeksas) 31. pants,

Luksemburgā: Civilkodeksa (Code civil) 14. un 15. pants,

Ungārijā: 1979. gada Dekrēta-likuma Nr. 13 par starptautiskajām privāttiesībām (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet) 57. pants,

Maltā: Tiesas organizācijas un civilprocesa kodeksa 12. nodaļas (Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili - Kap. 12) 742., 743. un 744. pants un Tirdzniecības kodeksa 13. nodaļas (Kodiċi tal-kummerċ - Kap. 13) 549. pants,

Austrijā: Likuma par tiesas jurisdikciju (Jurisdiktionsnorm) 99. pants,

Polijā: Civilprocesa kodeksa (Kodeks postępowania cywilnego) 1103. un 1110. pants, ciktāl tie nosaka jurisdikciju, pamatojoties uz atbildētāja dzīvesvietu Polijā, atbildētājam piederošu īpašumu Polijā vai atbildētāja tiesībām uz īpašuma tiesībām Polijā, faktu, ka strīda objekts atrodas Polijā, un faktu, ka viena no pusēm ir Polijas pilsonis,

Portugalē: Civilprocesa kodeksa (Código de Processo Civil) 65. un 65A. pants un Darba procesa kodeksa (Código de Processo de Trabalho) 11. pants,

Rumānijā: 148. līdz 157. pants Likumā Nr. 105/1992 par starptautisko privāttiesību attiecībām,

Slovēnijā: Starptautisko privāttiesību un procesa likuma (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) 48. panta 2. punkts saistībā ar Civilprocesa likuma (Zakon o pravdnem postopku) 47. panta 2. punktu un Starptautisko privāttiesību un procesa likuma (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) 58. pants saistībā ar Civilprocesa likumā (Zakon o pravdnem postopku) 59. pantu,

Slovākijā: 37. līdz 37.e pants Aktā Nr. 97/1963 par starptautiskajām privāttiesībām un ar to saistīto reglamentu,

Somijā: Procesuālā kodeksa (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken) 10. nodaļas 1. iedaļas pirmās daļas otrais, trešais un ceturtais teikums,

Zviedrijā: Procesuālā kodeksa (rättegångsbalken) 10. nodaļas 3. iedaļas pirmās daļas pirmais teikums,

Apvienotajā Karalistē: normas, kas ļauj pamatot jurisdikciju ar:

a)

dokumentu par lietas uzsākšanu, kurš piesūtīts atbildētājam viņa pagaidu uzturēšanās laikā Apvienotajā Karalistē; vai

b)

atbildētājam piederošu īpašumu Apvienotajā Karalistē; vai

c)

Apvienotajā Karalistē esošā īpašuma arestu, ko veic prasītājs.


II PIELIKUMS

Tiesas vai kompetentās iestādes, kam var iesniegt 39. pantā minēto prasības pieteikumu

Beļģijā: “tribunal de première instance” vai “rechtbank van eerste aanleg”, vai “erstinstanzliches Gericht”,

Bulgārijā: “окръжния съд”,

Čehijā: “okresní soud” vai “soudní exekutoř”,

Vācijā:

a)

Landgericht” palātas tiesas priekšsēdētājam;

b)

publiska akta izpildes izsludināšanas procedūrā – notāram,

Igaunijā: “maakohus” (apgabaltiesai),

Grieķijā: “Μονομελές Πρωτοδικείο”,

Spānijā: “Juzgado de Primera Instancia”,

Francijā:

a)

greffier en chef du tribunal de grande instance”,

b)

président de la chambre départementale des notaires”, ja prasība attiecas uz notariāla publiska akta izpildes deklarāciju.

Īrijā: “High Court”,

Itālijā: “Corte d’appello”,

Kiprā: “Επαρχιακό Δικαστήριο” vai sprieduma par uzturlīdzekļiem gadījumā – “Οικογενειακό Δικαστήριο”,

Latvijā: rajona (pilsētas) tiesā,

Lietuvā: “Lietuvos apeliacinis teismas”,

Luksemburgā: prezidējošajam “Tribunal d’arrondissement” tiesnesim,

Ungārijā: “megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság”, bet Budapeštā – “Budai Központi Kerületi Bíróság”,

Maltā: “Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili” vai “Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha”, vai sprieduma par uzturlīdzekļiem gadījumā – “Reġistratur tal-Qorti” pēc “Ministru responsabbli għall-Ġustizzja” nosūtījuma,

Nīderlandē: “voorzieningenrechter van de rechtbank”,

Austrijā: “Bezirksgericht”,

Polijā: “Sąd okręgowy”,

Portugālē: “Tribunal de Comarca”,

Rumānijā: “Tribunal”,

Slovēnijā: “okrožno sodišče”,

Slovākijā: “okresný súd”,

Somijā: “käräjäoikeus/tingsrätt”,

Zviedrijā: “Svea hovrätt”,

Apvienotajā Karalistē:

a)

Anglijā un Velsā: High Court of Justice vai sprieduma par uzturlīdzekļiem gadījumā – Magistrates’ Court pēc valsts sekretāra nosūtījuma;

b)

Skotijā: Court of Session vai sprieduma par uzturlīdzekļiem gadījumā – Sheriff Court pēc valsts sekretāra nosūtījuma;

c)

Ziemeļīrijā: High Court of Justice vai sprieduma par uzturlīdzekļiem gadījumā – Magistrates’ Court pēc valsts sekretāra nosūtījuma;

d)

Gibraltārā: Supreme Court of Gibraltar vai sprieduma par uzturlīdzekļiem gadījumā – Magistrates’ Court pēc Gibraltāra ģenerālprokurora nosūtījuma.


III PIELIKUMS

Tiesas, kurās var iesniegt 43. panta 2. punktā minēto pārsūdzību

Beļģijā:

a)

attiecībā uz atbildētāja iesniegtu pārsūdzību – “tribunal de première instance vai rechtbank van eerste aanleg” vai “erstinstanzliches Gericht”;

b)

attiecībā uz pieteicēja iesniegtu pārsūdzību – “Cour d’appel vai hof van beroep”,

Bulgārijā: “Апелативен съд – София”,

Čehijā: apelācijas tiesai ar rajona tiesas starpniecību,

Vācijā: “Oberlandesgericht”,

Igaunijā: “ringkonnakohus”,

Grieķijā: “Εφετείο”,

Spānijā: “Juzgado de Primera Instancia”, kas izdevusi apstrīdēto lēmumu, lai “Audiencia Provincial” izlemj pārsūdzības lietu,

Francijā:

a)

cour d’appel” par lēmumiem, kas atļauj piemērošanu;

b)

tribunal de grande instance” tiesas sēdes priekšsēdētājam par lēmumiem, kas noraida piemērošanu,

Īrijā: “High Court”,

Īslandē: “heradsdomur”,

Itālijā: “Corte d’appello”,

Kiprā: “Επαρχιακό Δικαστήριο” vai sprieduma par uzturlīdzekļiem gadījumā – “Οικογενειακό Δικαστήριο”,

Latvijā: apgabaltiesā ar rajona (pilsētas) tiesas starpniecību,

Lietuvā: “Lietuvos apeliacinis teismas”,

Luksemburgā: “Cour supérieure de justice”, kas darbojas kā apelācijas tiesa civillietās,

Ungārijā: vietējā tiesa, kas atrodas apgabaltiesas atrašanās vietā (Budapeštā – “Central District Court of Buda”); pārsūdzību izskata apgabaltiesa (Budapeštā – “Capital Court”),

Maltā: “Qorti ta’ l-Appell” saskaņā ar pārsūdzības procedūru, kas noteikta “Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap.12” vai sprieduma par uzturlīdzekļiem gadījumā – “ċitazzjoni” pirms “Prim’ Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha’”,

Nīderlandē:

a)

atbildētājam – “arrondissementsrechtbank”;

b)

pieteicējam – “gerechtshof”,

Austrijā: “Landesgericht” ar “Bezirksgericht” starpniecību,

Polijā: “sąd apelacyjny” ar “sąd okręgowy” starpniecību,

Portugālē: kompetentā tiesa ir “Tribunal da Relação”. Saskaņā ar spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem apelācija tiek uzsākta, iesniedzot pieprasījumu tai tiesai, kura izdevusi apstrīdēto lēmumu,

Rumānijā: “Curte de Apel”,

Slovēnijā: “okrožno sodišče”,

Slovākijā: apelācijas tiesai ar tās rajona tiesas starpniecību, kuras lēmums tiek pārsūdzēts,

Somijā: “hovioikeus/hovrätt”,

Zviedrijā: “Svea hovrätt”,

Apvienotajā Karalistē:

a)

Anglijā un Velsā: High Court of Justice vai sprieduma par uzturlīdzekļiem gadījumā – Magistrates’ Court,

b)

Skotijā: Court of Session vai sprieduma par uzturlīdzekļiem gadījumā – Sheriff Court,

c)

Ziemeļīrijā: High Court of Justice vai sprieduma par uzturlīdzekļiem gadījumā – Magistrates’ Court;

d)

Gibraltārā: Supreme Court of Gibraltar vai sprieduma par uzturlīdzekļiem gadījumā – Magistrates’ Court.


IV PIELIKUMS

Pārsūdzības, ko var iesniegt saskaņā ar 44. pantu

Beļģijā, Grieķijā, Spānijā, Francijā, Itālijā, Luksemburgā un Nīderlandē – pārsūdzot kasācijas kārtībā,

Bulgārijā – “обжалване пред Върховния касационен съд”,

Čehijas Republikā – “dovolání” un “žaloba pro zmatečnost”,

Vācijā – “Rechtsbeschwerde”,

Igaunijā – “kassatsioonikaebus”,

Īrijā – pārsūdzot pēc būtības “Supreme Court”,

Īslandē – pārsūdzība iesniedzama “Hæstiréttur”,

Kiprā – pārsūdzība iesniedzama “Supreme Court”,

Latvijā – pārsūdzība Augstākās Tiesas Senātā ar apgabaltiesas starpniecību,

Lietuvā – pārsūdzība iesniedzama “Lietuvos Aukščiausiasis Teismas”,

Ungārijā – “felülvizsgálati kérelem”,

Maltā – tālāka pārsūdzība citā tiesā nav iespējama; sprieduma par uzturlīdzekļiem gadījumā – “Qorti ta' l-Appell” saskaņā ar pārsūdzības procedūru, kas noteikta “kodiċi ta Organizzazzjoni u Procedura Ċivili – Kap. 12”,

Austrijā – ar “Revisionsrekurs”,

Polijā – “skarga kasacyjna”,

Portugālē – pārsūdzot pēc būtības,

Rumānijā – “contestatie in anulare” vai “revizuire”,

Slovēnijā – pārsūdzība iesniedzama “Vrhovno sodišče Republike Slovenije”,

Slovākijā – “dovolanie”,

Somijā – pārsūdzot “korkein oikeus/högsta domstolen”,

Zviedrijā – pārsūdzot “Högsta domstolen”,

Apvienotajā Karalistē – ar vienreizēju tālāku pārsūdzību pēc būtības.


7.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 93/20


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 281/2009

(2009. gada 6. aprīlis),

ar ko 2009./2010. tirdzniecības gadam aptur ievedmuitas nodokļa piemērošanu attiecībā uz konkrētiem rūpnieciskā cukura daudzumiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 142. pantu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 142. pantā paredzēts, ka, lai nodrošinātu nepieciešamo piegādi šīs regulas 62. panta 2. punktā minēto produktu ražošanai, Komisija var pilnībā vai daļēji apturēt ievedmuitas nodokļa piemērošanu attiecībā uz konkrētiem cukura daudzumiem.

(2)

Lai nodrošinātu, ka piegāde, kas vajadzīga Regulas (EK) Nr. 1234/2007 62. panta 2. punktā minēto produktu ražošanai, būtu pieejama par cenu, kas atbilst cenai pasaules tirgū, Kopienas interesēs ir 2009./2010. tirdzniecības gadam pilnībā apturēt ievedmuitas nodokļa piemērošanu minēto produktu ražošanai paredzētajam cukuram attiecībā uz daudzumu, kas atbilst pusei no vajadzīgā rūpnieciskā cukura daudzuma.

(3)

Tādēļ attiecīgi jānosaka importētā rūpnieciskā cukura daudzumi 2009./2010. tirdzniecības gadam.

(4)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

2009./2010. tirdzniecības gadam aptur ievedmuitas nodokļa piemērošanu 400 000 tonnām rūpnieciskā cukura, ko klasificē ar KN kodu 1701.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 1. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 6. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.


III Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

7.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 93/21


PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA 2009/314/KĀDP

(2009. gada 6. aprīlis),

ar ko groza Padomes Kopējo nostāju 2006/276/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām un atceļ Kopējo nostāju 2008/844/KĀDP

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 15. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 10. aprīlī pieņēma Kopējo nostāju 2006/276/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām (1).

(2)

Padomes Kopējā nostāja 2008/844/KĀDP (2008. gada 10. novembris), ar ko groza Kopējo nostāju 2006/276/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām (2), līdz 2009. gada 13. oktobrim pagarināja Kopējā nostājā 2006/276/KĀDP paredzētos ierobežojošos pasākumus. Tomēr ceļošanas ierobežojumi dažādām augstām Baltkrievijas amatpersonām – izņemot personas, kas ir iesaistītas 1999. un 2000. gadā notikušajā cilvēku pazušanā, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju – pārtraukti līdz 2009. gada 13. aprīlim.

(3)

Lai veicinātu turpmāku konkrētu pasākumu pieņemšanu un īstenošanu demokrātijas un cilvēktiesību un pamatbrīvību respektēšanai Baltkrievijā, Padome 2009. gada 16. martā vienojās – lai gan Kopējā nostājā 2006/276/KĀDP paredzētos ierobežojošos pasākumus pagarinātu par vienu gadu no minētā datuma, dažu Baltkrievijas ierēdņu ceļošanas ierobežojumu piemērošanas pārtraukšana paliktu spēkā vēl deviņus mēnešus. Pirms šā laikposma beigām Padome padziļināti pārskatīs ierobežojošos pasākumus, ņemot vērā stāvokli Baltkrievijā, un ar nosacījumu, ka ir notikusi arī turpmāka pozitīva notikumu attīstība, tā būs gatava apsvērt iespēju atcelt ierobežojošos pasākumus. Padome vajadzības gadījumā var izlemt jebkurā laikā atkārtoti piemērot ceļošanas ierobežojumus, ņemot vērā Baltkrievijas iestāžu darbību demokrātijas un cilvēktiesību jomā.

(4)

Tādēļ ar šo būtu jāgroza Kopējā nostāja 2006/276/KĀDP un būtu jāatceļ Kopējā nostāja 2008/844/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants

Kopējā nostāja 2006/276/KĀDP ar šo ir pagarināta līdz 2010. gada 15. martam.

2. pants

1.   Kopējās nostājas 2006/276/KĀDP 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto pasākumu piemērošanu Yuri Nikolaïevich Podobed kungam pārtrauc līdz 2009. gada 15. decembrim.

2.   Kopējās nostājas 2006/276/KĀDP 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā paredzēto pasākumu piemērošanu ar šo pārtrauc līdz 2009. gada 15. decembrim.

3. pants

Līdz 2009. gada 15. decembrim šo kopējo nostāju pārskata vēlreiz, ņemot vērā stāvokli Baltkrievijā.

4. pants

Ar šo ir atcelta Kopējā nostāja 2008/844/KĀDP.

5. pants

Šī kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

6. pants

Šo kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2009. gada 6. aprīlī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. POSPÍŠIL


(1)  OV L 101, 11.4.2006., 5. lpp.

(2)  OV L 300, 11.11.2008., 56. lpp.


TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES VI SADAĻU

7.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 93/23


PADOMES PAMATLĒMUMS 2009/315/TI

(2009. gada 26. februāris)

par organizatoriskiem pasākumiem un saturu no sodāmības reģistra iegūtas informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. pantu un 34. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu un Beļģijas Karalistes iniciatīvu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Eiropas Savienība ir izvirzījusi mērķi nodrošināt pilsoņiem augstāku aizsardzības līmeni brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. No šā mērķa izriet, ka dalībvalstu kompetentās iestādes apmainās ar informāciju no sodāmības reģistriem.

(2)

Saskaņā ar 1999. gada 15. un 16. oktobra Eiropadomes Tamperes sanāksmes secinājumiem Padome 2000. gada 29. novembrī pieņēma pasākumu programmu, lai īstenotu savstarpējas atzīšanas principu attiecībā uz nolēmumiem krimināllietās (2). Šis pamatlēmums veicina programmas 3. pasākumā paredzēto mērķu sasniegšanu, kas attiecībā uz informācijas lūgumu par iepriekšēju sodāmību ierosina izveidot standarta veidlapu, kas būtu tulkota visās Savienības oficiālajās valodās, līdzīgi kā tas ir Šengenas struktūrās.

(3)

Nobeiguma ziņojumā attiecībā uz pirmo novērtējumu par savstarpējo juridisko palīdzību krimināllietās (3) dalībvalstis tika aicinātas vienkāršot dokumentu nodošanas procedūras starp dalībvalstīm, vajadzības gadījumā izmantojot standarta veidlapas, lai atvieglinātu savstarpējo juridisko palīdzību.

(4)

Eiropadome 2004. gada 25. un 26. martā Deklarācijā par terorisma apkarošanu kā vienu no prioritātēm izvirzīja vajadzību informācijas apmaiņu par notiesājošiem spriedumiem padarīt kvalitatīvāku, un tā vēlreiz tika apstiprināta Hāgas Programmā (4), ko Eiropadome pieņēma 2004. gada 4. un 5. novembrī un ar ko aicina paplašināt tās informācijas apmaiņu, kura iegūta no valstu notiesājošo spriedumu un profesionālās darbības aizliegumu reģistriem. Šie mērķi atspoguļoti rīcības plānā, ko 2005. gada 2. un 3. jūnijā kopīgi pieņēma Padome un Komisija, lai īstenotu Hāgas Programmu.

(5)

Lai starp dalībvalstīm uzlabotu informācijas apmaiņu par sodāmības reģistriem, tiek atbalstīti projekti, kas izstrādāti nolūkā sasniegt šo mērķi, tostarp pastāvošais projekts savstarpēji saistīt valstu sodāmības reģistrus. Šajā darbā gūtā pieredze ir mudinājusi dalībvalstis vēl vairāk pastiprināt savus centienus un parādījusi to, cik svarīgi ir turpināt racionalizēt dalībvalstu savstarpēju informācijas apmaiņu par notiesājošiem spriedumiem.

(6)

Šis pamatlēmums atbilst vēlmēm, ko Padome 2005. gada 14. aprīlī izteica pēc tam, kad tika publicēta Baltā grāmata attiecībā uz informācijas apmaiņu par kriminālsodiem un to sekām Eiropas Savienībā, un pēc tās turpmākas vispārējas apspriešanas. Šā pamatlēmuma galvenais mērķis ir uzlabot apmaiņu ar informāciju par notiesājošiem spriedumiem un – ja tas piemērots un iekļauts notiesāšanas dalībvalsts sodāmības reģistrā – par aizliegumiem veikt noteiktu profesionālo darbību, kurš izriet no Savienības pilsoņiem pasludinātiem notiesājošiem spriedumiem krimināllietās.

(7)

Tas, ka ar šo pamatlēmumu izveidotos mehānismus piemēro vienīgi tādas informācijas nodošanai no sodāmības reģistra, kura attiecas uz fiziskām personām, nedrīkstētu ietekmēt to, ka nākotnē šo mehānismu piemērošana varētu tikt paplašināta, ietverot arī uz juridiskām personām attiecīgas informācijas apmaiņu.

(8)

Informāciju par citās dalībvalstīs pasludinātiem notiesājošiem spriedumiem patlaban reglamentē 1959. gada 20. aprīļa Eiropas Konvencijas par savstarpēju palīdzību krimināllietās 13. un 22. pants. Tomēr pašreizējos apstākļos minētie noteikumi ir nepietiekami, lai nodrošinātu atbilstību tiesu iestāžu sadarbības prasībām tādā telpā, kāda ir Eiropas Savienība.

(9)

Attiecībās starp dalībvalstīm ar šo pamatlēmumu būtu jāaizstāj 22. pants Eiropas Konvencijā par savstarpēju palīdzību krimināllietās. Papildus šajā pamatlēmumā pārņemtajam un precizētajam notiesāšanas dalībvalsts pienākumam nodot personas valstspiederības dalībvalstij informāciju par notiesājošiem spriedumiem, kas tās valstspiederīgajiem pasludināti notiesāšanas dalībvalstī, tiek ieviests arī pienākums personas valstspiederības dalībvalstij glabāt šādi nodotu informāciju, lai nodrošinātu šīs dalībvalsts spēju sniegt pilnīgu atbildi uz informācijas lūgumiem no citām dalībvalstīm.

(10)

Šis pamatlēmums nedrīkstētu ierobežot iespēju tiesu iestādēm tieši pieprasīt un nodot informāciju no sodāmības reģistra, kā paredzēts Eiropas Konvencijas par savstarpēju palīdzību krimināllietās 13. pantā, to lasot saistībā ar minētās konvencijas 15. panta 3. punktu un neskarot 6. panta 1. punktu Konvencijā par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, kura izstrādāta ar Padomes 2000. gada 29. maija Aktu (5).

(11)

Informācijas par notiesājošiem spriedumiem aprites uzlabošanai nav lielas nozīmes, ja dalībvalstis nevar ņemt vērā nodoto informāciju. Padome 2008. gada 24. jūlijā pieņēma Pamatlēmumu 2008/675/TI par Eiropas Savienības dalībvalstīs pieņemtu spriedumu ņemšanu vērā jaunā kriminālprocesā (6).

(12)

Ar šo pamatlēmumu Beļģijas Karalistes ierosmes galvenais mērķis ir sasniegts tiktāl, ciktāl visu dalībvalstu centrālajām iestādēm, sniedzot atbildi uz attiecīgās personas pieprasījumu, būtu jāpieprasa un jāiekļauj uzziņā no sodāmības reģistra visa informācija no attiecīgās personas valstspiederības dalībvalsts sodāmības reģistra. Informācija par notiesājošu spriedumu un par no šā sprieduma izrietošu aizliegumu veikt noteiktu profesionālo darbību, ja tas piemērots un iekļauts sodāmības reģistrā, ir priekšnoteikums, lai tos izpildītu saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā attiecīgā persona gatavojas veikt profesionālo darbību, kas saistīta ar bērnu pieskatīšanu. Ar šo pamatlēmumu izveidotā mehānisma mērķis ir, inter alia, nodrošināt to, ka personas, kuras notiesātas par dzimumnoziegumiem pret bērniem – gadījumā, kad notiesāšanas dalībvalsts sodāmības reģistrā attiecībā uz šo personu ir iekļauts šāds notiesājošs spriedums un no šā sprieduma izrietošs aizliegums veikt noteiktu profesionālo darbību, ja tas piemērots un iekļauts sodāmības reģistrā –, vairs nevarētu noslēpt šo notiesājošo spriedumu vai aizliegumu veikt noteiktu profesionālo darbību, lai kādā citā dalībvalstī veiktu profesionālo darbību, kas saistīta ar bērnu pieskatīšanu.

(13)

Ar šo pamatlēmumu paredz noteikumus par tādu personas datu aizsardzību, kurus tā īstenošanas gaitā nodod starp dalībvalstīm. Ar šo pamatlēmumu papildina pastāvošos noteikumus par tādu personas datu aizsardzību, kurus apstrādā, īstenojot policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās. Turklāt uz personas datiem, ko apstrādā atbilstīgi šim pamatlēmumam, attiecas Eiropas Padomes 1981. gada 28. janvāra Konvencija par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automatizētu apstrādi. Šajā pamatlēmumā ir ietverti arī tie noteikumi no Padomes Lēmuma 2005/876/TI (2005. gada 21. novembris) par tādas informācijas apmaiņu, ko iegūst no sodāmības reģistra (7), ar kuriem nosaka ierobežojumus attiecībā uz to, kā lūguma iesniedzēja dalībvalsts drīkst izmantot saņemto informāciju. Šis pamatlēmums minētos noteikumus papildina ar īpašām normām attiecībā uz gadījumiem, kad personas valstspiederības dalībvalsts nodod tālāk tādu informāciju par notiesājošiem spriedumiem, ko tai nodevusi notiesāšanas dalībvalsts.

(14)

Ar šo pamatlēmumu netiek grozīti pienākumi un prakse, kas attiecībā uz trešām valstīm iedibināta saskaņā ar Eiropas Konvenciju par savstarpēju palīdzību krimināllietās, ciktāl minētais instruments turpina būt piemērojams.

(15)

Saskaņā ar Eiropas Padomes Ieteikumu Nr. R (84) 10 par sodāmības reģistru un notiesātu personu reabilitāciju sodāmības reģistra izveides galvenais mērķis ir informēt krimināllietu tiesvedības sistēmas atbildīgās iestādes par apsūdzētās personas iepriekšējiem pārkāpumiem, lai pieņemamo lēmumu pielāgotu konkrētajai situācijai. Tā kā jebkādai citai sodāmības reģistra izmantošanai, kas varētu apdraudēt notiesātās personas sociālās reabilitācijas iespējas, ir jābūt pēc iespējas ierobežotai, tad saskaņā ar šo pamatlēmumu nodotās informācijas izmantošanu mērķiem, kas nav kriminālprocess, var ierobežot saskaņā ar lūguma saņēmējas valsts un lūguma iesniedzējas valsts tiesību aktiem.

(16)

Šā pamatlēmuma noteikumi par informācijas nodošanu personas valstspiederības dalībvalstij, lai šo informāciju glabātu un nosūtītu tālāk, netiecas saskaņot dalībvalstu sodāmības reģistru sistēmas. Šis pamatlēmums nerada notiesāšanas dalībvalstij pienākumu mainīt savu sodāmības reģistru sistēmu, ciktāl tas attiecas uz informācijas lietošanu valsts iekšienē.

(17)

Informācijas par notiesājošiem spriedumiem aprites uzlabošanai nav lielas nozīmes, ja tāda informācija nav saprotama dalībvalstij, kura to saņem. Savstarpēju sapratni var uzlabot, izveidojot “Eiropas standarta veidlapu”, kas ļaus ar informāciju apmainīties saskaņotā, elektroniskā un viegli mašīntulkojamā formā. Informācija par notiesājošiem spriedumiem, kuru nosūta notiesāšanas dalībvalsts, būtu jānodod šīs dalībvalsts valsts valodā vai vienā no valsts valodām. Padomei būtu jāveic pasākumi, lai izveidotu ar šo pamatlēmumu paredzēto informācijas apmaiņas sistēmu.

(18)

Šajā pamatlēmumā ievērotas pamattiesības un principi, kas atzīti Līguma par Eiropas Savienību 6. pantā un atspoguļoti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

(19)

Šajā pamatlēmumā ir ievērots subsidiaritātes princips, kas minēts Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā un noteikts Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 5. pantā, jo atsevišķas dalībvalstis nevar pietiekami uzlabot sistēmas sodāmības informācijas nodošanai starp dalībvalstīm, un tas prasa saskaņotu rīcību Eiropas Savienības mērogā. Saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 5. pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā pamatlēmumā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATLĒMUMU.

1. pants

Mērķis

Šā pamatlēmuma mērķis ir:

a)

noteikt kārtību, saskaņā ar kuru dalībvalsts, kurā pieņemts notiesājošs spriedums pret citas dalībvalsts valstspiederīgo, (“notiesāšanas dalībvalsts”) informāciju par šādu notiesājošu spriedumu nodod notiesātās personas valstspiederības dalībvalstij (“personas valstspiederības dalībvalsts”);

b)

noteikt personas valstspiederības dalībvalstij informācijas glabāšanas pienākumus un precizēt metodes, kas jāizmanto, atbildot uz lūgumu sniegt informāciju no sodāmības reģistra;

c)

noteikt pamatu datorizētai sistēmai, lai starp dalībvalstīm apmainītos ar informāciju par notiesājošiem spriedumiem, minēto sistēmu izstrādājot un attīstot, pamatojoties uz šo pamatlēmumu un turpmāku lēmumu, kas ir minēts 11. panta 4. punktā.

2. pants

Definīcijas

Šajā pamatlēmumā:

a)

“notiesājošs spriedums” ir jebkurš krimināltiesas pieņemts galīgs lēmums, ar ko fizisku personu notiesā par noziedzīgu nodarījumu, ciktāl šāds lēmums ir iekļauts notiesāšanas valsts sodāmības reģistrā;

b)

“kriminālprocess” ir pirmstiesas stadija, pati tiesas stadija un notiesājošā sprieduma izpilde;

c)

“sodāmības reģistrs” ir attiecīgās valsts reģistrs vai reģistri, kuros saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem reģistrē notiesājošus spriedumus.

3. pants

Centrālā iestāde

1.   Saskaņā ar šo pamatlēmumu katra dalībvalsts norāda centrālo iestādi. Tomēr informācijas nodošanai saskaņā ar 4. pantu un saskaņā ar 7. pantu sniegtām atbildēm uz 6. pantā minētajiem lūgumiem dalībvalstis var norādīt vienu vai vairākas centrālās iestādes.

2.   Katra dalībvalsts informē Padomes Ģenerālsekretariātu un Komisiju par centrālo iestādi vai centrālajām iestādēm, kas norādītas saskaņā ar 1. punktu. Padomes Ģenerālsekretariāts šo informāciju dara zināmu dalībvalstīm un Eurojust.

4. pants

Notiesāšanas dalībvalsts pienākumi

1.   Katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka, sniedzot informāciju attiecīgas valsts sodāmības reģistram, informācijai par visiem tās teritorijā pasludinātajiem notiesājošiem spriedumiem ir pievienota informācija par notiesātās personas valstspiederību vai valstspiederībām, ja attiecīgā persona ir kādas citas dalībvalsts valstspiederīgais.

2.   Notiesāšanas dalībvalsts centrālā iestāde, cik drīz vien iespējams, informē pārējo dalībvalstu centrālās iestādes par notiesājošiem spriedumiem, kas attiecīgās citas dalībvalsts valstspiederīgajiem pasludināti šīs dalībvalsts teritorijā un iekļauti tās sodāmības reģistrā.

Ja ir zināms, ka notiesātā persona ir vairāku dalībvalstu valstspiederīgais, attiecīgo informāciju nodod katrai no šīm dalībvalstīm pat tad, ja notiesātā persona ir tās dalībvalsts valstspiederīgais, kuras teritorijā tā notiesāta.

3.   Notiesāšanas dalībvalsts centrālā iestāde tūlīt nodod personas valstspiederības dalībvalsts centrālajai iestādei informāciju par sodāmības reģistrā iekļautās informācijas turpmāku grozīšanu vai svītrošanu.

4.   Jebkura dalībvalsts, kas sniegusi informāciju saskaņā ar 2. un 3. punktu, katrā konkrētā gadījumā pēc personas valstspiederības dalībvalsts centrālās iestādes lūguma nosūta tai attiecīgo notiesājošo spriedumu un turpmāko pasākumu kopijas, kā arī visu citu uz minētajiem attiecīgo informāciju, lai tā varētu izlemt, vai šajā sakarā ir jāveic kādi pasākumi valsts līmenī.

5. pants

Personas valstspiederības dalībvalsts pienākumi

1.   Personas valstspiederības dalībvalsts centrālā iestāde saskaņā ar 11. panta 1. un 2. punktu glabā visu saskaņā ar 4. panta 2. un 3. punktu nodoto informāciju, lai to varētu nodot tālāk saskaņā ar 7. pantu.

2.   Ja saskaņā ar 4. panta 3. punktu nodota informācija par jebkādiem grozījumiem vai svītrošanu informāciju, personas valstspiederības dalībvalsts izdara identiskus grozījumus vai svītrojumus attiecībā uz informāciju, ko glabā saskaņā ar šā panta 1. punktu, lai to varētu nodot tālāk saskaņā ar 7. pantu.

3.   Tālāknodošanai atbilstīgi 7. pantam personas valstspiederības dalībvalsts var izmantot vienīgi tādu informāciju, kas atjaunināta saskaņā ar šā panta 2. punktu.

6. pants

Lūgumi sniegt informāciju par notiesājošiem spriedumiem

1.   Ja informācija no kādas dalībvalsts sodāmības reģistra ir vajadzīga saistībā ar kriminālprocesu pret personu vai jebkādiem citiem mērķiem, kas nav kriminālprocess, dalībvalsts centrālā iestāde var saskaņā ar saviem tiesību aktiem iesniegt citas dalībvalsts centrālajai iestādei lūgumu sniegt informāciju un ar to saistītus datus no sodāmības reģistra.

2.   Ja persona lūdz informāciju par savām sodāmībām, lūguma saņēmējas dalībvalsts centrālā iestāde var saskaņā ar saviem tiesību aktiem iesniegt citas dalībvalsts centrālajai iestādei lūgumu sniegt informāciju un ar to saistītus datus no sodāmības reģistra ar nosacījumu, ka attiecīgā persona ir vai ir bijusi lūguma iesniedzējas dalībvalsts vai lūguma saņēmējas dalībvalsts iedzīvotājs vai valstspiederīgais.

3.   Pēc 11. panta 7. punktā paredzētā termiņa beigām, ja persona lūgumu par savām sodāmībām iesniedz tādas dalībvalsts centrālajai iestādei, kura nav šīs personas valstspiederības dalībvalsts, tad lūguma saņēmējas dalībvalsts centrālā iestāde iesniedz personas valstspiederības dalībvalstij attiecīgu lūgumu sniegt informāciju un ar to saistītus datus no sodāmības reģistra, lai šo informāciju un ar to saistītos datus varētu iekļaut uzziņā, kas izdodama attiecīgajai personai.

4.   Visus dalībvalsts centrālās iestādes lūgumus sniegt informāciju no sodāmības reģistra iesniedz, izmantojot pielikumā paredzēto veidlapu.

7. pants

Atbilde uz lūgumu sniegt informāciju par notiesājošiem spriedumiem

1.   Ja personas valstspiederības dalībvalsts centrālā iestāde saskaņā ar 6. pantu ir lūgta sniegt informāciju no sodāmības reģistra saistībā ar kriminālprocesu, minētā centrālā iestāde nodod lūguma iesniedzējas dalībvalsts centrālajai iestādei informāciju par:

a)

personas valstspiederības dalībvalstī pasludinātiem notiesājošiem spriedumiem, kas iekļauti sodāmības reģistrā;

b)

citās dalībvalstīs pasludinātiem notiesājošiem spriedumiem, kas tai nodoti pēc 2012. gada 27. aprīļa, piemērojot 4. pantu, un ko glabā saskaņā ar 5. panta 1. un 2. punktu;

c)

citās dalībvalstīs pasludinātiem notiesājošiem spriedumiem, kas tai nodoti līdz 2012. gada 27. aprīlim un iekļauti sodāmības reģistrā;

d)

trešās valstīs pasludinātiem notiesājošiem spriedumiem, kas pēc tam tai nodoti un iekļauti sodāmības reģistrā.

2.   Ja personas valstspiederības dalībvalsts centrālā iestāde saskaņā ar 6. pantu ir lūgta sniegt informāciju no sodāmības reģistra tādiem mērķiem, kas nav kriminālprocess, minētā centrālā iestāde saskaņā ar saviem tiesību aktiem sniedz atbildi par personas valstspiederības dalībvalstī pasludinātiem notiesājošiem spriedumiem un par notiesājošiem spriedumiem, kas pasludināti trešās valstīs un pēc tam tai nodoti, un iekļauti tās sodāmības reģistrā.

Attiecībā uz informāciju par notiesājošiem spriedumiem, kas pasludināti citā dalībvalstī un kas pēc tam nodoti personas valstspiederības dalībvalstij, šīs dalībvalsts centrālā iestāde saskaņā ar saviem tiesību aktiem nodod lūguma iesniedzējai dalībvalstij informāciju, kuru glabā saskaņā ar 5. panta 1. un 2. punktu, kā arī informāciju, kura šīs dalībvalsts centrālajai iestādei ir nodota līdz 2012. gada 27. aprīlim un ir iekļauta tās sodāmības reģistrā.

Nododot informāciju saskaņā ar 4. pantu, notiesāšanas dalībvalsts centrālā iestāde var paziņot personas valstspiederības dalībvalstij, ka informāciju par notiesājošiem spriedumiem, kas pasludināti notiesāšanas dalībvalstī un nodoti personas valstspiederības dalībvalsts centrālajai iestādei, drīkst nodot tālāk vienīgi kriminālprocesa vajadzībām. Šādā gadījumā personas valstspiederības dalībvalsts centrālā iestāde attiecībā uz šādiem notiesājošiem spriedumiem paziņo lūguma iesniedzējai dalībvalstij, kura cita dalībvalsts ir sniegusi šādu informāciju, lai lūguma iesniedzēja dalībvalsts varētu tieši notiesāšanas dalībvalstij iesniegt lūgumu sniegt informāciju par šiem notiesājošajiem spriedumiem.

3.   Ja trešā valsts lūdz personas valstspiederības dalībvalsts centrālo iestādi sniegt informāciju no sodāmības reģistra, personas valstspiederības dalībvalsts var sniegt atbildi attiecībā uz notiesājošiem spriedumiem, ko nodevusi cita dalībvalsts, vienīgi ievērojot ierobežojumus, kuri saskaņā ar 1. un 2. punktu piemērojami informācijas nodošanai citām dalībvalstīm.

4.   Ja saskaņā ar 6. pantu informāciju no sodāmības reģistra lūdz tādas dalībvalsts centrālajai iestādei, kura nav personas valstspiederības dalībvalsts, tad lūguma saņēmēja dalībvalsts informāciju par tās sodāmības reģistrā iekļautiem lūguma saņēmējā dalībvalstī pasludinātiem notiesājošiem spriedumiem un trešo valstu valstspiederīgajiem bezvalstniekiem pasludinātiem notiesājošiem spriedumiem nodod tiktāl, ciktāl tas paredzēts Eiropas Konvencijas par savstarpēju palīdzību krimināllietās 13. pantā.

5.   Atbildei izmanto pielikumā paredzēto veidlapu. Tai pievieno notiesājošo spriedumu sarakstu, kā paredzēts attiecīgās valsts tiesību aktos.

8. pants

Atbildes termiņš

1.   Lūguma saņēmējas dalībvalsts centrālā iestāde atbildi lūguma iesniedzējas dalībvalsts centrālajai iestādei uz 6. panta 1. punktā minēto lūgumu sniedz tūlīt un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā desmit darbdienās pēc lūguma saņemšanas dienas saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, noteikumiem vai praksi, šim nolūkam izmantojot pielikumā paredzēto veidlapu.

Ja lūguma saņēmējai dalībvalstij ir vajadzīga turpmāka informācija, lai identificētu personu, uz ko attiecas lūgums, tā tūlīt apspriežas ar lūguma iesniedzēju dalībvalsti, lai sniegtu atbildi desmit darbdienās pēc papildu informācijas saņemšanas dienas.

2.   Atbildi uz 6. panta 2. punktā minēto lūgumu sniedz divdesmit darbdienās pēc lūguma saņemšanas dienas.

9. pants

Personas datu izmantošanas nosacījumi

1.   Personas datus, kas saskaņā ar 7. panta 1. un 4. punktu nodoti kriminālprocesa vajadzībām, lūguma iesniedzēja dalībvalsts var izmantot vienīgi tā kriminālprocesa vajadzībām, saistībā ar kuru tos lūdza un kā norādīts pielikumā paredzētajā veidlapā.

2.   Personas datus, kas nodoti saskaņā ar 7. panta 2. un 4. punktu mērķiem, kas nav kriminālprocess, lūguma iesniedzēja dalībvalsts saskaņā ar tās tiesību aktiem var izmantot vienīgi tam mērķim, kuram tos lūdza un ievērojot ierobežojumus, ko lūguma saņēmēja dalībvalsts norādījusi pielikumā paredzētajā veidlapā.

3.   Neskarot 1. un 2. punktu, personas datus, kas nodoti saskaņā ar 7. panta 1., 2. un 4. punktu, lūguma iesniedzēja dalībvalsts var izmantot tam, lai novērstu tūlītēju un nopietnu sabiedriskās kārtības apdraudējumu.

4.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka uz personas datiem, kas saskaņā ar 4. pantu saņemti no citas dalībvalsts un ko saskaņā ar 7. panta 3. punktu nodod trešai valstij, attiecina tos pašus izmantošanas ierobežojumus, ko saskaņā ar šā panta 2. punktu piemēro lūguma iesniedzējā dalībvalstī. Dalībvalstis norāda, ka personas datus, ko nodod trešai valstij kriminālprocesa vajadzībām, šī trešā valsts pēc tam drīkst izmantot vienīgi kriminālprocesa vajadzībām.

5.   Šo pantu nepiemēro personas datiem, kurus dalībvalsts ir ieguvusi atbilstīgi šim pamatlēmumam un kuru izcelsme ir minētajā dalībvalstī.

10. pants

Valodas

Iesniedzot 6. panta 1. punktā minēto lūgumu, lūguma iesniedzēja dalībvalsts nosūta lūguma saņēmējai dalībvalstij pielikumā paredzēto veidlapu lūguma saņēmējas dalībvalsts valsts valodā vai vienā no tās valsts valodām.

Lūguma saņēmēja dalībvalsts atbild vai nu vienā no savām valsts valodām, vai arī citā valodā, kas ir pieņemama abām dalībvalstīm.

Pieņemot šo pamatlēmumu vai vēlāk katra dalībvalsts Padomes Ģenerālsekretariātam adresētā paziņojumā var norādīt, kuras no Eiropas Kopienu iestāžu oficiālajām valodām tā pieņem. Padomes Ģenerālsekretariāts šo informāciju paziņo dalībvalstīm.

11. pants

Formāts un citi paņēmieni, lai organizētu un atvieglinātu informācijas apmaiņu attiecībā uz notiesājošiem spriedumiem

1.   Nododot informāciju saskaņā ar 4. panta 2. un 3. punktu, notiesāšanas dalībvalsts centrālā iestāde nodod šādu informāciju:

a)

informācija, ko nodod vienmēr, izņemot konkrētus gadījumus, kad šāda informācija nav zināma centrālajai iestādei (obligātā informācija):

i)

informācija par notiesāto personu (pilns vārds, dzimšanas datums, dzimšanas vieta (pilsēta un valsts), dzimums, valstspiederība un – attiecīgā gadījumā –iepriekšējais vārds vai vārdi);

ii)

informācija par notiesājošā sprieduma būtību (notiesājošā sprieduma datums, tiesas nosaukums, diena, kad spriedums kļuva galīgs);

iii)

informācija par noziedzīgo nodarījumu, kas ir notiesājošā sprieduma pamatā (notiesājošā sprieduma pamatā esošā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas diena un noziedzīgā nodarījuma nosaukums vai juridiskā kvalifikācija, kā arī atsauce uz piemērojamajām tiesību normām); un

iv)

informācija par notiesājošā sprieduma saturu (proti, piespriestais sods, kā arī jebkādi papildsodi, drošības pasākumi un turpmāki lēmumi, kas ietekmē sprieduma izpildi;

b)

informācija, ko nodod, ja tā ir iekļauta sodāmības reģistrā (fakultatīva informācija):

i)

notiesātās personas vecāku vārdi;

ii)

notiesājošā sprieduma atsauces numurs;

iii)

noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas vieta; un

iv)

no notiesājošā sprieduma izrietoši aizliegumi veikt noteiktu profesionālo darbību;

c)

informācija, ko nodod, ja tā ir pieejama centrālajai iestādei (papildu informācija):

i)

notiesātās personas identitātes numurs vai personas identifikācijas dokumenta veids un numurs;

ii)

attiecīgajai personai noņemti pirkstu nospiedumi; un

iii)

attiecīgā gadījumā – pseidonīms un/vai pieņemtais(-ie) vārds(-i).

Papildus tam centrālā iestāde var nodot jebkuru citu informāciju par notiesājošiem spriedumiem, kura iekļauta sodāmības reģistrā.

2.   Personas valstspiederības dalībvalsts centrālā iestāde glabā 1. punkta a) un b) apakšpunktā minēto veidu informāciju, ko tā ir saņēmusi saskaņā ar 5. panta 1. punktu, lai to varētu nodot tālāk saskaņā ar 7. pantu. Šajā nolūkā tā var glabāt 1. punkta pirmās daļas c) apakšpunktā un otrajā daļā minēto veidu informāciju.

3.   Līdz 7. punktā paredzētā termiņa beigām to dalībvalstu centrālās iestādes, kuras nav iesniegušas 6. punktā minēto paziņojumu, nodod visu informāciju atbilstīgi 4. pantam, lūgumus atbilstīgi 6. pantam, atbildes atbilstīgi 7. pantam un citu attiecīgu informāciju, izmantojot jebkādus līdzekļus, kas ļauj saglabāt rakstiskus pierādījumus, un ievērojot nosacījumus, kas ļauj lūguma saņēmējas dalībvalstis centrālajai iestādei noteikt to autentiskumu.

Pēc 7. punktā paredzētā termiņa beigām dalībvalstu centrālās iestādes šādu informāciju nodod elektroniski, izmantojot standarta formātu.

4.   Šā panta 3. punktā minēto formātu un jebkurus citus paņēmienus, lai organizētu un atvieglinātu dalībvalstu centrālo iestāžu savstarpējo informācijas apmaiņu par notiesājošiem spriedumiem, līdz 2012. gada 27. aprīlim izstrādā Padome saskaņā ar attiecīgajām procedūrām Līgumā par Eiropas Savienību.

Šādi citi paņēmieni paredz arī:

a)

noteikt visus paņēmienus, kas varētu atvieglināt nodotās informācijas saprašanu un mašīntulkošanu;

b)

noteikt paņēmienus, lai ar informāciju varētu apmainīties elektroniski, jo īpaši izmantojamās tehniskās specifikācijas un, vajadzības gadījumā, jebkādas piemērojamās apmaiņas procedūras;

c)

veikt iespējamus pielāgojumus pielikumā paredzētajā veidlapā.

5.   Kamēr nav pieejams 3. un 4. punktā minētais informācijas nodošanas veids, turpina piemērot 3. punkta pirmo daļu.

6.   Katra dalībvalsts veic vajadzīgos tehniskos pielāgojumus, lai varētu izmantot standarta formātu un lai to varētu elektroniski nodot citām dalībvalstīm. Dalībvalstis paziņo Padomei dienu, no kuras tā varēs veikt šādu nodošanu.

7.   Šā panta 6. punktā minētos tehniskos pielāgojumus dalībvalstis veic trijos gados no dienas, kad pieņem formātu un paņēmienus, lai elektroniski apmainītos ar informāciju par notiesājošiem spriedumiem.

12. pants

Saistība ar citiem juridiskiem instrumentiem

1.   Dalībvalstu savstarpējās attiecībās šis pamatlēmums papildina noteikumus, kas ietverti Eiropas Konvencijas par savstarpēju palīdzību krimināllietās 13. pantā un tās 1978. gada 17. marta un 2001. gada 8. novembra papildprotokolos, kā arī Konvencijā par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpējo palīdzību krimināllietās un tās 2001. gada 16. oktobra protokolā (8).

2.   Šā pamatlēmuma nolūkā dalībvalstis atsakās no tiesībām savstarpējās attiecībās izmantot savas atrunas attiecībā uz Eiropas Konvencijas par savstarpēju palīdzību krimināllietās 13. pantu.

3.   Neskarot to piemērošanu attiecībās starp dalībvalstīm un trešām valstīm, attiecībās starp dalībvalstīm no 2012. gada 27. aprīļa ar šo pamatlēmumu aizstāj Eiropas Konvencijas par savstarpēju palīdzību krimināllietās 22. pantu, kas papildināts ar 4. pantu minētās konvencijas 1978. gada 17. marta papildprotokolā.

4.   Ar šo tiek atcelts Lēmums 2005/876/TI.

5.   Šis pamatlēmums neietekmē tādu labvēlīgāku noteikumu piemērošanu, kas ietverti dalībvalstu savstarpēji noslēgtos divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos.

13. pants

Īstenošana

1.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai līdz 2012. gada 27. aprīlim nodrošinātu atbilstību šim pamatlēmumam.

2.   Dalībvalstis nosūta Padomes Ģenerālsekretariātam un Komisijai to noteikumu tekstu, ar kuriem tās savos tiesību aktos transponē pienākumus, ko tām uzliek ar šo pamatlēmumu.

3.   Pamatojoties uz minēto informāciju, Komisija līdz 2015. gada 27. aprīlim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šā pamatlēmuma piemērošanu, vajadzības gadījumā pievienojot tiesību aktu priekšlikumus.

14. pants

Stāšanās spēkā

Šis pamatlēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2009. gada 26. februārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

I. LANGER


(1)  Atzinums sniegts 2008. gada 17. jūnijā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV C 12, 15.1.2001., 10. lpp.

(3)  OV C 216, 1.8.2001., 14. lpp.

(4)  OV C 53, 3.3.2005., 1. lpp.

(5)  OV C 197, 12.7.2000., 3. lpp.

(6)  OV L 220, 15.8.2008., 32. lpp.

(7)  OV L 322, 9.12.2005., 33. lpp.

(8)  OV C 326, 21.11.2001., 1. lpp.


PIELIKUMS

Veidlapa, kas minēta 6., 7., 8., 9. un 10. pantā Padomes Pamatlēmumā 2009/315/TI par organizatoriskiem pasākumiem un saturu no sodāmības reģistra iegūtas informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm

Lūgums sniegt informāciju no sodāmības reģistra

Lai šo veidlapu aizpildītu pareizi, dalībvalstīm jāņem vērā procedūras rokasgrāmata.

a)

Informācija par lūguma iesniedzēju dalībvalsti

Dalībvalsts:

Centrālā(-ās) iestāde(-es):

Kontaktpersona:

Tālrunis (norādīt valsts kodu):

Fakss (norādīt valsts kodu):

E-pasts:

Pasta adrese:

Lietas numurs, ja zināms:

b)

Informācija par tās personas identitāti, uz kuru attiecas lūgums (1):

Pilns vārds (vārdi un visi uzvārdi):

Iepriekšējie vārdi:

Pseidonīms un/vai pieņemtais(-ie) vārds(-i), ja tādi ir:

Dzimums: V  S 

Valstspiederība:

Dzimšanas datums (cipariem: dd/mm/gggg):

Dzimšanas vieta (pilsēta un valsts):

Tēva vārds:

Mātes vārds:

Dzīvesvieta vai zināmā adrese:

Personas identitātes numurs vai personas identifikācijas dokumenta veids un numurs:

Pirkstu nospiedumi:

Cita pieejamā identifikācijas informācija:

c)

Lūguma mērķis

Lūdzu, izdariet atzīmi atbilstīgā lodziņā

1)

Kriminālprocess (lūdzu, norādiet iestādi, kurā kriminālprocess notiek, un lietas atsauces numuru, ja tāds ir pieejams)…

2)

Ar kriminālprocesu nesaistīts lūgums (lūdzu, norādiet iestādi, kurā notiek attiecīgās procedūras, un lietas atsauces numuru, ja tāds ir pieejams, izdarot atzīmi atbilstīgā lodziņā):

i)

tiesu iestādes lūgums …

ii)

kompetentas pārvaldes iestādes lūgums …

iii)

attiecīgās personas lūgums par savām sodāmībām…

Nolūks, kādā informāciju lūdz:

Lūguma iesniedzēja iestāde:

Attiecīgā persona nepiekrīt, ka šo informāciju izpauž (ja saskaņā ar lūguma iesniedzējas dalībvalsts tiesību aktiem tika lūgta attiecīgās personas piekrišana).

Kontaktpersona gadījumiem, ja ir vajadzīga papildu informācija:

Vārds:

Tālrunis:

E-pasts:

Cita informācija (piem., lūguma steidzamība):

Atbilde uz lūgumu

Informācija par attiecīgo personu

Lūdzu, izdariet atzīmi atbilstīgā lodziņā

Šo dokumentu parakstījusī amatpersona apstiprina, ka:

sodāmības reģistrā nav informācijas par attiecīgajai personai pasludinātiem notiesājošiem spriedumiem

sodāmības reģistrā ir informācija par attiecīgajai personai pasludinātiem notiesājošiem spriedumiem; notiesājošo spriedumu saraksts pievienots pielikumā

sodāmības reģistrā ir cita informācija par attiecīgo personu; šāda informācija ir pievienota pielikumā (fakultatīvi)

sodāmības reģistrā ir informācija par attiecīgajai personai pasludinātiem notiesājošiem spriedumiem, taču notiesāšanas dalībvalsts darīja zināmu, ka informāciju par šiem notiesājošiem spriedumiem drīkst nodot vienīgi kriminālprocesa vajadzībām. Lūgumu pēc papildu informācijas var iesniegt tieši … (lūdzu, norādiet notiesāšanas dalībvalsti)

saskaņā ar lūguma saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem nav iespējams sniegt atbildi uz lūgumu, kas iesniegts citiem mērķiem, kas nav kriminālprocess.

Kontaktpersona gadījumiem, kad ir vajadzīga papildu informācija:

Vārds:

Tālrunis:

E-pasts:

Cita informācija (ierobežojumi datu izmantošanai tādu pieprasījumu gadījumos, kas nav saistīti ar kriminālprocesu):

Lūdzu, norādiet atbildes veidlapai pievienoto lapu skaitu:

Sagatavots (vieta)

(datums)

Paraksts un oficiālais zīmogs (ja vajadzīgs):

Uzvārds un amats/organizācija:

Attiecīgā gadījumā, lūdzu, pievienojiet notiesājošo spriedumu sarakstu un visu kopā nosūtiet lūguma iesniedzējai dalībvalstij. Veidlapa vai saraksts nav jātulko lūguma iesniedzējas dalībvalsts valodā.


(1)  Lai atvieglinātu personas identifikāciju, jāsniedz pēc iespējas vairāk informācijas.


7.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 93/33


PADOMES LĒMUMS 2009/316/TI

(2009. gada 6. aprīlis)

par Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas (ECRIS) izveidi, piemērojot Pamatlēmuma 2009/315/TI 11. pantu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. pantu un 34. panta 2. punkta c) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes Pamatlēmumu 2009/315/TI (2009. gada 26. februāris) par to, kā organizēt un īstenot no sodāmības reģistra iegūtas informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm (1), un jo īpaši tā 11. panta 4. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Līguma par Eiropas Savienību 29. pantā noteikts, ka Eiropas Savienības mērķis ir nodrošināt pilsoņiem augstu aizsardzības pakāpi brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Šis mērķis ietver to, ka dalībvalstu kompetentās iestādes veic sistemātisku no sodāmības reģistriem iegūtas informācijas apmaiņu tā, lai tiktu nodrošināta tās kopīga sapratne un šādas apmaiņas lietderība.

(2)

Informācijas plūsma par notiesājošiem spriedumiem, kādi attiecībā uz dalībvalstu valstspiederīgajiem pieņemti citās dalībvalstīs, uz pašreizējā pamata – 1959. gada 20. aprīļa Eiropas Konvencijas par savstarpēju palīdzību krimināllietās – nav efektīva. Tādēļ nepieciešamas efektīvākas un pieejamākas procedūras šādas informācijas apmaiņai ES mērogā.

(3)

Nepieciešamība uzlabot informācijas apmaiņas kvalitāti notiesājošu spriedumu jomā tika atzīta par prioritāti Eiropadomes 2004. gada 25. un 26. marta Deklarācijā par terorisma apkarošanu un tika vēlreiz uzsvērta Hāgas programmā (3) un rīcības plānā (4) tās īstenošanai. Turklāt sodāmības reģistru datorizētu saslēgšanu ES līmenī par politisku prioritāti atzina Eiropadome 2007. gada 21. un 22. jūnija secinājumos.

(4)

Sodāmības reģistru datorizēta saslēgšana ir daļa no E-tiesiskuma projekta, kuru Eiropadome vairākkārt atzina par prioritāti 2007. gadā.

(5)

Pašlaik gatavo izmēģinājuma projektu nolūkā saslēgt sodāmības reģistrus. Tā sasniegumi ir vērtīgs pamats turpmākam darbam pie informācijas datorizētas apmaiņas Eiropas Savienības līmenī.

(6)

Šā lēmuma mērķis ir īstenot Pamatlēmumu 2009/315/TI, lai izstrādātu un attīstītu datorizētu sistēmu informācijas par notiesājošiem spriedumiem apmaiņai starp dalībvalstīm. Šādai sistēmai būtu jāspēj sniegt informāciju par sodāmību tādā formā, lai to varētu viegli saprast. Tādēļ būtu jāizveido standartizēts formāts, kādā dalībvalstu centrālās iestādes veic informācijas apmaiņu vienotā, elektroniskā un viegli datortulkojamā veidā, kā arī citi sodāmības informācijas elektroniskās apmaiņas organizēšanas un vienkāršošanas veidi.

(7)

Minētais lēmums ir balstīts uz principiem, kas iekļauti Pamatlēmumā 2009/315/TI, un piemēro, kā arī papildina šos principus no tehniskā viedokļa.

(8)

Sistēmā ievadāmo datu kategorijas, mērķi, kādiem datus ievada, ievadīšanas kritēriji, iestādes, kurām ir atļauta piekļuve datiem, un daži specifiski noteikumi par personas datu aizsardzību ir noteikti Pamatlēmumā 2009/315/TI.

(9)

Nedz ar minēto lēmumu, nedz ar Pamatlēmumu 2009/315/TI neuzliek pienākumu apmainīties ar informāciju par nolēmumiem, kas nav saistīti ar krimināllietām.

(10)

Tā kā šā lēmuma mērķis nav saskaņot valstu sodāmības reģistru sistēmas, notiesāšanas dalībvalstij nav pienākuma mainīt savu iekšējo sodāmības reģistra sistēmu attiecībā uz informācijas izmantošanu valsts iekšējiem mērķiem.

(11)

Eiropas Sodāmības reģistru sistēma (ECRIS) ir decentralizēta informācijas tehnoloģijas sistēma. Sodāmības reģistru dati būtu jāuzglabā vienīgi dalībvalstu izmantotās datubāzēs, un nedrīkstētu būt tiešas piekļuves tiešsaistē citu dalībvalstu sodāmības reģistru datubāzēm. Dalībvalstīm būtu jāuzņemas atbildība par savas valsts sodāmības reģistra datubāzes darbību un informācijas apmaiņas sekmīgu veikšanu. ECRIS kopīgajai komunikācijas infrastruktūrai sākumā vajadzētu būt Eiropas telemātikas pakalpojumu tīklam (S-TESTA). Visi izdevumi, kas saistīti ar kopīgo komunikācijas infrastruktūru, būtu jāsedz no Eiropas Savienības vispārējā budžeta.

(12)

Noziedzīgu nodarījumu, kā arī sodu un piespiedu pasākumu kategoriju atsauces tabulām, kas sniegtas šajā lēmumā, būtu jāatvieglo automātiska tulkošana un būtu jānodrošina, ka, izmantojot kodu sistēmu, pārsūtītā informācija tiek savstarpēji saprasta. Tabulu saturs ir izstrādāts visu 27 dalībvalstu vajadzību analīzes rezultātā. Minētajā analīzē tika ņemta vērā izmēģinājuma projekta kategorizēšana un dažādu valstīs noteiktu noziedzīgu nodarījumu, kā arī sodu un piespiedu pasākumu kopu veidošanas pasākuma rezultāti. Turklāt noziedzīgu nodarījumu tabulā tika ņemtas vērā arī Eiropas un starptautiskā līmenī saskaņotās pašreizējās kopīgās definīcijas, kā arī Eurojust un Eiropola datu modeļi.

(13)

Lai nodrošinātu savstarpēju sapratni par kopīgo kategorizēšanu un tās pārskatāmību, katrai dalībvalstij būtu jāiesniedz valstī noteikto noziedzīgu nodarījumu, kā arī sodu un piespiedu pasākumu saraksts, kas ietilpst katrā attiecīgās tabulas kategorijā. Dalībvalstis var sniegt noziedzīgu nodarījumu, kā arī sodu un piespiedu pasākumu aprakstus, un, ņemot vērā šādu aprakstu lietderību, tās būtu jāmudina to darīt. Šādai informācijai vajadzētu būt pieejamai dalībvalstīm.

(14)

Šajā lēmumā sniegtās noziedzīgu nodarījumu, kā arī sodu un piespiedu pasākumu kategoriju atsauces tabulas nav paredzētas, lai izveidotu juridisku ekvivalenci starp valsts mēroga noziedzīgiem nodarījumiem, kā arī sodiem un piespiedu pasākumiem. Tās ir rīki, ar kuriem saņēmējam palīdz labāk saprast nosūtītajā informācijā ietvertā(-o) fakta(-u) un soda(-u), un piespiedu pasākumu veidu. Dalībvalsts, kura nosūta informāciju, nevar pilnībā garantēt minēto kodu precizitāti, un tam nebūtu jāliedz kompetentām iestādēm saņēmējā dalībvalstī interpretēt saņemto informāciju.

(15)

Noziedzīgu nodarījumu, kā arī sodu un piespiedu pasākumu kategoriju atsauces tabulas būtu jāpārskata un jāatjaunina saskaņā ar procedūru Padomes lēmumu īstenošanas pasākumu pieņemšanai, kā paredzēts Līgumā par Eiropas Savienību.

(16)

Dalībvalstīm un Komisijai būtu savstarpēji jākonsultējas Padomē saskaņā ar Līgumā par Eiropas Savienību noteikto kārtību, lai izstrādātu nesaistošu rokasgrāmatu praktiskā darba veicējiem, kurā būtu jāizskaidro procedūras, ar kurām reglamentē informācijas apmaiņu, jo īpaši pārkāpēju identifikācijas kārtība, jāsniedz vienota izpratne par noziedzīgu nodarījumu, kā arī sodu un piespiedu pasākumu kategorijām un jāizskaidro atsevišķām valstīm raksturīgi problemātiski noziedzīgi nodarījumi un sodi, un piespiedu pasākumi un jānodrošina ECRIS attīstībai un darbībai vajadzīgā koordinācija.

(17)

Lai paātrinātu ECRIS veidošanu, Komisijai būtu jāpieņem vairāki tehniski pasākumi, lai palīdzētu dalībvalstīm sagatavot tehnisko infrastruktūru sodāmības reģistru datubāzu saslēgšanai. Komisija var nodrošināt ieteicamo īstenošanas programmatūru, proti, attiecīgu programmatūru, lai dalībvalstis varētu izveidot šādu saslēgumu, savukārt dalībvalstis var izlemt to izmantot savas saslēgšanas programmatūras vietā, ieviešot kopīgu protokolu kopumu, kas dod iespēju apmainīties ar sodāmības reģistru datubāzēm.

(18)

Datorizētai apmaiņai ar informāciju, kas iegūta no dalībvalstu sodāmības reģistriem, būtu jāpiemēro Padomes Pamatlēmums 2008/977/TI (2008. gada 27. novembris) par tādu personas datu aizsardzību, ko apstrādā, policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās (5), lai nodrošinātu pienācīgu datu aizsardzības pakāpi, kad notiek informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm, atļaujot dalībvalstīm prasīt augstākus standartus valsts datu apstrādes aizsardzībai.

(19)

Ņemot vērā to, ka ierosinātās rīcības mērķi, proti, datorizētas sistēmas izveidi, lai starp dalībvalstīm apmainītos ar informāciju par notiesājošiem spriedumiem, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un tādēļ, lai visā Eiropas Savienībā tiktu veikta saskaņota rīcība, šo mērķi labāk var sasniegt Eiropas Savienības līmenī, Padome var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā minēto un Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 5. pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā lēmumā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

(20)

Šajā lēmumā ievērotas pamattiesības un principi, kas atzīti Līguma par Eiropas Savienību 6. pantā un atspoguļoti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Priekšmets

Ar šo lēmumu izveido Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS).

Ar šo lēmumu arī nosaka standartizētā formāta elementus no sodāmības reģistriem iegūtās informācijas elektroniskai apmaiņai starp dalībvalstīm, jo īpaši attiecībā uz informāciju par noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem persona notiesāta, un informāciju par notiesājošā sprieduma saturu, kā arī citiem īstenošanas vispārīgiem un tehniskiem līdzekļiem, kas saistīti ar informācijas apmaiņas organizēšanu un vienkāršošanu.

2. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro Pamatlēmumā 2009/315/TI iekļautās definīcijas.

3. pants

Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma (ECRIS)

1.   ECRIS ir decentralizēta informācijas tehnoloģiju sistēma, kas balstās uz katras dalībvalsts sodāmības reģistru datubāzēm. Tā sastāv no šādiem elementiem:

a)

saslēguma programmatūra, kas izstrādāta saskaņā ar kopīgu protokolu kopumu, lai varētu veikt informācijas apmaiņu starp dalībvalstu sodāmības reģistru datubāzēm;

c)

kopīga komunikācijas infrastruktūra, kas nodrošina šifrētu tīklu.

2.   Šā lēmuma mērķis nav izveidot centralizētu sodāmības reģistru datubāzi. Visus sodāmības reģistra datus uzglabā tikai datubāzēs, kuras izmanto dalībvalstis.

3.   Pamatlēmuma 2009/315/TI 3. pantā minētajām dalībvalstu centrālajām iestādēm nav tiešas piekļuves tiešsaistē citu dalībvalstu sodāmības reģistru datubāzēm. Lai nodrošinātu citām dalībvalstīm nosūtīto sodāmības reģistra informācijas konfidencialitāti un integritāti, piemēro labākās dalībvalstu savstarpēji un ar Komisijas atbalstu noteiktās metodes.

4.   Par saslēguma programmatūras un datubāzu, kurās uzglabā, sūta un saņem informāciju, kas iegūta no sodāmības reģistriem, darbību ir atbildīgas iesaistītās dalībvalstis.

5.   Kopīgās komunikācijas infrastruktūra ir S-TESTA komunikācijas tīkls. Jebkādi turpmāki uzlabojumi šajā tīklā vai jebkāds alternatīvs drošs tīkls nodrošina to, ka esošā kopīgās komunikācijas infrastruktūra joprojām atbilst 6. punktā izklāstītajām prasībām.

6.   Kopīgās komunikācijas infrastruktūras lietošana ir Komisijas atbildībā, un tā atbilst drošības priekšnoteikumiem un pilnībā atbilst informācijas apmaiņas mehānismu vajadzībām, ko nosaka ar šo lēmumu.

7.   Lai panāktu ECRIS efektīvu darbību, Komisija nodrošina vispārīgu atbalstu un uzraudzību un tehnisko palīdzību, ietverot 6. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētās statistikas vākšanu un izstrādi un ieteicamo īstenošanas programmatūru.

8.   Neatkarīgi no iespējas izmantot Eiropa Savienības finanšu programmas saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem, katra dalībvalsts sedz savas izmaksas, kuras rada 1. punktā minēto sodāmības reģistru datubāzu un savstarpēja savienojuma programmatūras ieviešana, pārvaldīšana, izmantošana un uzturēšana.

Komisija sedz izmaksas, kuras rada ECRIS kopīgās komunikācijas infrastruktūras ieviešana, pārvaldīšana, izmantošana, uzturēšana un turpmākā veidošana, kā arī ieteicamās īstenošanas programmatūras ieviešana un turpmākā veidošana.

4. pants

Informācijas pārsūtīšanas formāts

1.   Pārsūtot informāciju saskaņā ar Pamatlēmuma 2009/315/TI 4. panta 2. un 3. punktu un 7. pantu attiecībā uz noziedzīga nodarījuma apzīmējumu vai juridisko klasifikāciju un piemērojamām tiesību normām, dalībvalstis izmanto attiecīgo kodu, kas atbilst sūtījumā minētajam noziedzīgajam nodarījumam, kā noteikts A pielikumā ietvertajā noziedzīgu nodarījumu tabulā. Izņēmuma kārtā, ja noziedzīgs nodarījums neatbilst kādai konkrētai apakškategorijai, konkrētajam noziedzīgajam nodarījumam min attiecīgā vai atbilstīgākā noziedzīgā nodarījumu kodu “atvērtā kategorija” vai, ja tādas nav, kodu “citi noziedzīgi nodarījumi”.

Dalībvalstis var arī sniegt informāciju, kas pieejama attiecībā uz noziedzīga nodarījuma pabeigtības pakāpi un līdzdalības pakāpi, un attiecīgā gadījumā – informāciju par pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no kriminālatbildības vai recidīvismu.

2.   Pārsūtot informāciju saskaņā ar Pamatlēmuma 2009/315/TI 4. panta 2. un 3. punktu un 7. pantu par notiesājošā sprieduma saturu, īpaši par piespriesto sodu, kā arī par visiem papildu sodiem, drošības pasākumiem un turpmākiem lēmumiem, ar kuriem groza piespriestā soda izpildi, dalībvalstis izmanto attiecīgo kodu katram no sūtījumā minētajiem sodiem un piespiedu pasākumiem, kā noteikts sodu un piespiedu pasākumu tabulā B pielikumā. Izņēmuma kārtā, ja sods vai piespiedu pasākums neatbilst kādai konkrētai apakškategorijai, attiecīgā soda vai piespiedu pasākuma apzīmēšanai min attiecīgā vai atbilstīgākā soda vai piespiedu pasākuma koda apzīmējumu “atvērtā kategorija” vai, ja tādas nav, kodu “citi sodi un piespiedu pasākumi”.

Attiecīgos gadījumos dalībvalstis sniedz arī pieejamo informāciju par piespriestā soda vai piespiedu pasākuma būtību un/vai izpildes apstākļiem, kā paredzēts B pielikuma parametros. Parametru “nolēmums, kas nav saistīts ar krimināllietām” izmanto tikai gadījumos, ja informāciju par šādu nolēmumu brīvprātīgi sniedz dalībvalsts, kas ir attiecīgās personas valstspiederības valsts, atbildot uz lūgumu pēc informācijas par notiesājošu spriedumu.

5. pants

Informācija par noziedzīgiem nodarījumiem, kā arī par sodiem un piespiedu pasākumiem valstīs

1.   Turpmāk norādīto informāciju dalībvalstis iesniedz Padomes Ģenerālsekretariātam, lai sastādītu 6. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto nesaistošo rokasgrāmatu praktiskā darba veicējiem:

a)

valsts noziedzīgu nodarījumu sarakstu katrā kategorijā, kas minēta A pielikumā pievienotajā noziedzīgu nodarījumu tabulā. Sarakstā ietver noziedzīgu nodarījumu apzīmējumu vai juridisko klasifikāciju un atsauci uz piemērojamām tiesību normām. Tajā var iekļaut arī noziedzīga nodarījuma elementu īsu aprakstu;

b)

sarakstu par notiesājošo spriedumu veidiem, iespējamiem papildu sodiem un drošības pasākumiem, un iespējamiem turpmākiem lēmumiem, ar kuriem groza sprieduma izpildi, kā noteikts valsts tiesību aktos, katrā no B pielikuma sodu un piespiedu pasākumu tabulā minētajām kategorijām. Tajā var arī iekļaut īsu konkrētā soda vai piespiedu pasākuma aprakstu.

2.   Dalībvalstis regulāri atjaunina 1. punktā minētos sarakstus un aprakstus. Atjauninātu informāciju nosūta Padomes Ģenerālsekretariātam.

3.   Padomes Ģenerālsekretariāts informāciju, kas saņemta saskaņā ar šo pantu, paziņo dalībvalstīm un Komisijai.

6. pants

Īstenošanas pasākumi

1.   Padome, pieņemot lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, pēc vajadzības pieņem grozījumus A un B pielikumā.

2.   Dalībvalstu attiecīgo nodaļu un Komisijas pārstāvji Padomē informē cits citu un savstarpēji konsultējas, lai:

a)

izstrādātu praktiskā darba veicējiem paredzētu nesaistošu rokasgrāmatu, kurā būtu noteikta informācijas apmaiņas procedūra, izmantojot ECRIS, jo īpaši pievēršoties noziedzīgu nodarījumu izdarītāju identifikācijas kārtībai, kā arī izklāstīta kopīga izpratne par attiecīgi A un B pielikumā uzskaitīto noziedzīgo nodarījumu, kā arī sodu un piespiedu pasākumu kategorijām;

b)

koordinētu rīcību, kas vajadzīga ECRIS tehniskajai veidošanai un darbībai, jo īpaši attiecībā uz:

i)

reģistrācijas sistēmu un procedūru izstrādi, kas dod iespēju uzraudzīt ECRIS darbu, kā arī sistēmu un procedūru izstrādi “nepersonīgai” statistikai par no sodāmības reģistriem iegūtas informācijas apmaiņu, izmantojot ECRIS;

ii)

apmaiņas tehnisko specifikāciju, tostarp drošības prasību, jo īpaši kopīgo protokolu kopumu pieņemšanu;

iii)

procedūru noteikšanu, lai pārbaudītu, vai valstu lietojumprogrammatūra atbilst tehniskajām specifikācijām.

7. pants

Pārskats

Komisijas dienesti regulāri, izmantojot ECRIS, publicē ziņojumu par no sodāmības reģistriem iegūtas informācijas apmaiņu, jo īpaši izmantojot 6. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) punktā minēto statistiku. Šo ziņojumu pirmo reizi publicē vienu gadu pēc Pamatlēmuma 2009/315/TI 13. panta 3. punktā minētā ziņojuma iesniegšanas.

8. pants

Īstenošana un termiņi

1.   Dalībvalstis pieņem pasākumus, kas nepieciešami, lai izpildītu šo lēmumu līdz 2012. gada 7. aprīlim.

2.   Dalībvalstis izmanto 4. pantā noteikto formātu un ievēro informācijas apmaiņas organizēšanas un vienkāršošanas veidus, kas noteikti šajā lēmumā, sākot no dienas, kas paziņota saskaņā ar Pamatlēmuma 2009/315/TI 11. panta 6. punktu.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2009. gada 6. aprīlī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. POSPÍŠIL


(1)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 23 lpp.

(2)  Atzinums sniegts 2008. gada 9. oktobrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV C 53, 3.3.2005., 1. lpp.

(4)  OV C 198, 12.8.2005., 1. lpp.

(5)  OV L 350, 30.12.2008., 60. lpp.


A PIELIKUMS

Noziedzīgu nodarījumu kategoriju kopīgā tabula, minēta 4. pantā

Parametri

Pabeigtības pakāpe

Pabeigts noziedzīgs nodarījums

C

Mēģinājums vai gatavošanās

A

Nenosūtīts elements

Ø

Līdzdalības pakāpe

Izdarītājs

M

Palīgs un līdzdalībnieks vai kūdītājs/organizētājs, konspirators

H

Nenosūtīts elements

Ø

Atbrīvošana no kriminālatbildības

Nepieskaitāmība vai ierobežota pieskaitāmība

S

Recidīvisms

R


Kods

Noziedzīgu nodarījumu kategorijas un apakškategorijas

0100 00

atvērta kategorija

Noziegumi, kuri ir starptautiskās krimināltiesas jurisdikcijā

0101 00

Genocīds

0102 00

Noziegumi pret cilvēci

0103 00

Kara noziegumi

0200 00

atvērta kategorija

Dalība noziedzīgā organizācijā

0201 00

Noziedzīgas organizācijas vadīšana

0202 00

Apzināta piedalīšanās noziedzīgas organizācijas noziedzīgās darbībās

0203 00

Apzināta piedalīšanās noziedzīgas organizācijas darbībās, kam nav noziedzīga rakstura

0300 00

atvērta kategorija

Terorisms

0301 00

Teroristu grupas vadīšana

0302 00

Apzināta piedalīšanās teroristu grupas darbībās

0303 00

Terorisma finansēšana

0304 00

Publisks aicinājums veikt teroristisku nodarījumu

0305 00

Vervēšana vai sagatavošana terorismam

0400 00

atvērta kategorija

Cilvēku tirdzniecība

0401 00

Cilvēku tirdzniecība darba vai pakalpojumu izmantošanas nolūkā

0402 00

Cilvēku tirdzniecība prostitūcijas vai cita veida seksuālās izmantošanas nolūkos

0403 00

Cilvēku tirdzniecība orgānu vai cilvēku audu ieguves nolūkos

0404 00

Cilvēku tirdzniecība ar mērķi turēt verdzībā vai izmantot verdzībai vai izkalpināšanai līdzīgos apstākļos

0405 00

Cilvēku tirdzniecība nepilngadīgo darba vai pakalpojumu ekspluatācijas nolūkā

0406 00

Cilvēku tirdzniecība nepilngadīgo prostitūcijas vai cita veida seksuālās izmantošanas nolūkos

0407 00

Cilvēku tirdzniecība nepilngadīgo orgānu vai cilvēku audu ieguves nolūkos

0408 00

Cilvēku tirdzniecība ar mērķi turēt verdzībā nepilngadīgos vai izmantot verdzībai vai izkalpināšanai līdzīgos apstākļos

0500 00

atvērta kategorija

Nelikumīga tirdzniecība (1) un citi noziedzīgi nodarījumi saistībā ar ieročiem, to daļām un mezgliem, munīciju un sprāgstvielām

0501 00

Ieroču, šaujamieroču, to daļu un mezglu, munīcijas un sprāgstvielu nelikumīga izgatavošana

0502 00

Ieroču, šaujamieroču, to daļu un mezglu, munīcijas un sprāgstvielu nelikumīga tirdzniecība valsts mērogā (2)

0503 00

Ieroču, šaujamieroču, to daļu un mezglu, munīcijas un sprāgstvielu nelikumīgs eksports vai imports

0504 00

Ieroču, šaujamieroču, to daļu un mezglu, munīcijas un sprāgstvielu nelikumīga turēšana īpašumā

0600 00

atvērta kategorija

Noziegumi pret vidi

0601 00

Aizsargāto dzīvnieku un augu sugu iznīcināšana vai bojāšana

0602 00

Piesārņojošu vielu vai jonizējoša starojuma nelikumīga izvade gaisā, augsnē vai ūdenī

0603 00

Ar atkritumiem, tostarp bīstamiem atkritumiem, saistīti noziedzīgi nodarījumi

0604 00

Ar aizsargāto dzīvnieku un augu sugu vai to daļu nelegālu tirdzniecību saistīti noziedzīgi nodarījumi (1)

0605 00

Noziedzīgi nodarījumi vides jomā bez iepriekšēja nodoma

0700 00

atvērta kategorija

Ar narkotikām un prekursoriem saistīti noziedzīgi nodarījumi un citi noziedzīgi nodarījumi sabiedrības veselības jomā

0701 00

Noziedzīgi nodarījumi saistībā ar narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelikumīgu tirdzniecību (3), kas nav paredzēti vienīgi personīgai lietošanai

0702 00

Nelikumīga narkotiku lietošana un to iegāde, turēšana īpašumā, izgatavošana vai ražošana vienīgi personīgai lietošanai

0703 00

Citu personu mudināšana vai kūdīšana uz narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgu lietošanu

0704 00

Narkotisku vielu izgatavošana vai ražošana ne tikai personīgai lietošanai

0800 00

atvērta kategorija

Noziegumi pret personu

0801 00

Tīša nonāvēšana (slepkavība)

0802 00

Tīša nonāvēšana (slepkavība) atbildību pastiprinošos apstākļos (4)

0803 00

Nonāvēšana aiz neuzmanības

0804 00

Jaundzimuša bērna apzināta nonāvēšana, ko veic viņa māte

0805 00

Aborta neatļauta izdarīšana

0806 00

Eitanāzijas neatļauta izdarīšana

0807 00

Ar pašnāvības izdarīšanu saistīti noziedzīgi nodarījumi

0808 00

Vardarbība, kuras rezultātā iestājusies nāve

0809 00

Smagu miesas bojājumu nodarīšana, sakropļošana vai neatgriezeniskas invaliditātes izraisīšana

0810 00

Smagu miesas bojājumu nodarīšana, sakropļošana vai neatgriezeniskas invaliditātes izraisīšana bez iepriekšēja nodoma

0811 00

Vieglu miesas bojājumu nodarīšana

0812 00

Vieglu miesas bojājumu nodarīšana bez iepriekšēja nodoma

0813 00

Pakļaušana dzīvības zaudēšanas vai smagu miesas bojājumu briesmām

0814 00

Spīdzināšana

0815 00

Atstāšana bez palīdzības vai atbalsta

0816 00

Noziedzīgi nodarījumi, kas saistīti ar orgānu vai audu izņemšanu bez pilnvarojuma vai piekrišanas

0817 00

Noziedzīgi nodarījumi, kas saistīti ar cilvēku orgānu un audu nelikumīgu tirdzniecību (3)

0818 00

Vardarbība vai draudēšana ģimenē

0900 00

atvērta kategorija

Noziedzīgi nodarījumi pret personas brīvību, cieņu un citām aizsargātām interesēm, tostarp rasisms un ksenofobija

0901 00

Personas nolaupīšana, nolaupīšana saistībā ar izpirkuma maksas izspiešanu, nelikumīga brīvības atņemšana

0902 00

Nelikumīgs arests vai brīvības atņemšana, ko veic valsts iestāde

0903 00

Ķīlnieku sagrābšana

0904 00

Lidaparāta vai kuģa nolaupīšana

0905 00

Apvainojumi, neslavas celšana, goda aizskaršana, necienīga izturēšanās

0906 00

Draudi

0907 00

Psiholoģiska vai emocionāla rakstura piespiešana, spiediena izdarīšana, pielavīšanās, aizskaršana vai agresija

0908 00

Izspiešana

0909 00

Izspiešana atbildību pastiprinošos apstākļos

0910 00

Nelikumīga iekļuve privātīpašumā

0911 00

Cita veida privātuma pārkāpšana, kas nav nelikumīga iekļuve privātīpašumā

0912 00

Noziedzīgi nodarījumi, kas vērsti pret personas datu aizsardzību

0913 00

Datu vai komunikācijas nelikumīga pārtveršana

0914 00

Diskriminācija uz dzimuma, rases, seksuālās orientācijas, reliģijas vai etniskās izcelsmes pamata

0915 00

Publiska kūdīšana uz rasu diskrimināciju

0916 00

Publiska kūdīšana uz rasu naidu

0917 00

Šantāža

1000 00

atvērta kategorija

Dzimumnoziegumi

1001 00

Izvarošana

1002 00

Izvarošana atbildību pastiprinošos apstākļos (5), izņemot nepilngadīgas personas izvarošanu

1003 00

Vardarbīga dzimumtieksmes apmierināšana

1004 00

Savešana prostitūcijas vai seksuālu darbību nolūkā

1005 00

Ekshibicionisms

1006 00

Seksuāla uzmākšanās

1007 00

Prostitūtas uzmākšanās

1008 00

Bērnu seksuāla izmantošana

1009 00

Ar bērnu pornogrāfiju vai nepilngadīgo netikliem attēliem saistīti noziedzīgi nodarījumi

1010 00

Nepilngadīgā izvarošana

1011 00

Vardarbīga dzimumtieksmes apmierināšana ar nepilngadīgo

1100 00

atvērta kategorija

Noziedzīgi nodarījumi pret ģimenes tiesībām

1101 00

Nelikumīgas seksuālas attiecības starp tuviem ģimenes locekļiem

1102 00

Poligāmija

1103 00

Izvairīšanās no alimentu vai uzturlīdzekļu maksāšanas

1104 00

Nepilngadīgā vai invalīda atstāšana novārtā vai pamešana

1105 00

Rīkojuma par nepilngadīgā atdošanu nepildīšana vai nepilngadīgā pretlikumīga aizvešana

1200 00

atvērta kategorija

Noziedzīgi nodarījumi pret valsti, sabiedrisko kārtību, tiesas vai valsts amatpersonu darbību

1201 00

Spiegošana

1202 00

Valsts nodevība

1203 00

Ar vēlēšanām un referendumiem saistīti noziedzīgi nodarījumi

1204 00

Valsts vadītāja dzīvības vai veselības apdraudējums

1205 00

Valsts, tautas vai valsts simbolu zaimošana

1206 00

Valsts iestādes pārstāvja apvainošana vai pretošanās tam

1207 00

Izspiešana, piespiešana, spiediens, kas izdarīts pret valsts varas pārstāvi

1208 00

Uzbrukums vai draudi valsts varas pārstāvim

1209 00

Sabiedriskās kārtības pārkāpumi, sabiedrības miera traucēšana

1210 00

Vardarbība sporta pasākumu laikā

1211 00

Valsts vai administratīvu dokumentu zādzība

1212 00

Tiesvedības traucēšana vai sagrozīšana, apzināti nepatiesi paziņojumi kriminālprocesa vai tiesas procesa gaitā, apzināti nepatiesu liecību sniegšana

1213 00

Nelikumīga uzdošanās par citu personu vai amatpersonu

1214 00

Izbēgšana no likumīga apcietinājuma

1300 00

atvērta kategorija

Noziedzīgi nodarījumi pret valsts īpašumu vai valsts interesēm

1301 00

Krāpšana ar valsts, sociālā nodrošinājuma vai ģimenes pabalstiem

1302 00

Krāpšana, kas skar Eiropas pabalstus

1303 00

Ar nelikumīgām azartspēlēm saistīti noziedzīgi nodarījumi

1304 00

Publiskā iepirkuma procedūru traucēšana

1305 00

Ierēdņa, personas, kas pilda valsts dienestu, vai valsts iestādes aktīva vai pasīva iesaistīšana korupcijā

1306 00

Īpašuma piesavināšanās vai izšķiešana, ko izdara valsts amatpersona

1307 00

Valsts amatpersonas funkciju ļaunprātīga izmantošana

1400 00

atvērta kategorija

Noziedzīgi nodarījumi nodokļu un muitas jomā

1401 00

Noziedzīgi nodarījumi nodokļu jomā

1402 00

Noziedzīgi nodarījumi muitas jomā

1500 00

atvērta kategorija

Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā un tirdzniecībā

1501 00

Bankrots vai krāpnieciska maksātnespēja

1502 00

Grāmatvedības noteikumu pārkāpumi, līdzekļu piesavināšanās, slēpšana vai uzņēmuma pasīvu pretlikumīga palielināšana

1503 00

Konkurences noteikumu pārkāpšana

1504 00

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana

1505 00

Aktīva un pasīva korupcija privātajā sektorā

1506 00

Noslēpuma atklāšana vai pārkāpts pienākums glabāt noslēpumu

1507 00

Iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana darījumos

1600 00

atvērta kategorija

Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu vai preču bojāšana

1601 00

Nelikumīga piesavināšanās

1602 00

Enerģijas patvaļīga izmantošana

1603 00

Krāpšana viltojot

1604 00

Tirdzniecība ar zagtām precēm

1605 00

Kultūras preču, arī senlietu un mākslas darbu nelikumīga tirdzniecība (6)

1606 00

Īpašuma bojāšana vai iznīcināšana ar iepriekšēju nolūku

1607 00

Īpašuma bojāšana vai iznīcināšana bez iepriekšēja nolūka

1608 00

Sabotāža

1609 00

Noziedzīgi nodarījumi pret rūpniecisku vai intelektuālu īpašumu

1610 00

Ļaunprātīga dedzināšana

1611 00

Ļaunprātīga dedzināšana, kas izraisa cilvēku nāvi vai ievainojumus

1612 00

Ļaunprātīga mežu dedzināšana

1700 00

atvērta kategorija

Ar zādzībām saistīti nodarījumi

1701 00

Zādzība

1702 00

Zādzība, nelikumīgi iekļūstot īpašumā

1703 00

Zādzība, izmantojot vardarbību vai ieročus, vai draudus lietot vardarbību vai ieročus pret personu

1704 00

Zādzība atbildību pastiprinošos apstākļos, kas nav saistīta ar vardarbību vai ieroču izmantošanu, vai draudiem lietot vardarbību vai ieročus pret personu

1800 00

atvērta kategorija

Noziedzīgi nodarījumi pret informācijas sistēmām un citi ar datoriem saistīti noziegumi

1801 00

Nelikumīga piekļuve informācijas sistēmām

1802 00

Nelikumīga iejaukšanās sistēmā

1803 00

Nelikumīga iejaukšanās datos

1804 00

Tādu datorierīču vai datu ražošana, turēšana īpašumā, izplatīšana vai tirdzniecība, ar kuriem var izdarīt ar datoriem saistītus noziedzīgus nodarījumus

1900 00

atvērta kategorija

Maksāšanas līdzekļu viltošana

1901 00

Valūtas, tostarp euro, viltošana

1902 00

Bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļu viltošana

1903 00

Publisku fiduciāru dokumentu viltošana

1904 00

Viltotas valūtas, bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļu vai publisku fiduciāru dokumentu laišana apgrozībā/lietošana

1905 00

Valūtas vai publisku fiduciāru dokumentu viltošanas ierīces glabāšana

2000 00

atvērta kategorija

Dokumentu falsificēšana

2001 00

Publiska vai administratīva dokumenta falsificēšana, ko veic privātpersona

2002 00

Dokumenta falsificēšana, ko veic ierēdnis vai publiska iestāde

2003 00

Viltota publiska vai administratīva dokumenta piegāde vai iegūšana; viltota dokumenta piegāde vai iegūšana, ko veic ierēdnis vai publiska iestāde

2004 00

Viltotu publisku vai administratīvu dokumentu izmantošana

2005 00

Publisku vai administratīvu dokumentu falsificēšanai paredzētas ierīces glabāšana

2006 00

Privātu dokumentu viltošana, ko veic privātpersona

2100 00

atvērta kategorija

Noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes noteikumiem

2101 00

Bīstama braukšana

2102 00

Transportlīdzekļa vadīšana alkohola vai narkotisko vielu ietekmē

2103 00

Transportlīdzekļa vadīšana bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām vai laikā, kamēr tās ir atņemtas

2104 00

Neapstāšanās pēc satiksmes negadījuma

2105 00

Izvairīšanās no ceļu policijas pārbaudes

2106 00

Noziedzīgi nodarījumi, kas saistīti ar autoceļu transportu

2200 00

atvērta kategorija

Noziedzīgi nodarījumi pret darba tiesībām

2201 00

Nelikumīga nodarbinātība

2202 00

Noziedzīgi nodarījumi saistībā ar atlīdzību, tostarp sociālās apdrošināšanas iemaksām

2203 00

Noziedzīgi nodarījumi saistībā ar darba apstākļiem, veselību un drošību darba vietā

2204 00

Noziedzīgi nodarījumi saistībā ar darba pienākumu veikšanu vai piekļuvi tai

2205 00

Noziedzīgi nodarījumi saistībā ar darba laiku un atpūtas laiku

2300 00

atvērta kategorija

Noziedzīgi nodarījumi pret migrācijas tiesībām

2301 00

Neatļauta ieceļošana vai uzturēšanās

2302 00

Palīdzība nelikumīgi ieceļot un uzturēties

2400 00

atvērta kategorija

Noziedzīgi nodarījumi pret militāro dienestu

2500 00

atvērta kategorija

Noziedzīgi nodarījumi saistībā ar hormonu preparātiem un citiem augšanas veicināšanas līdzekļiem

2501 00

Hormonu preparātu un citu augšanas veicināšanas līdzekļu nelikumīgs imports, eksports vai piegāde

2600 00

atvērta kategorija

Ar kodolmateriāliem un citām bīstamām radioaktīvām vielām saistīti noziedzīgi nodarījumi

2601 00

Kodolmateriālu vai radioaktīvu materiālu nelegāls imports, eksports, piegāde vai iegāde

2700 00

atvērta kategorija

Citi noziedzīgi nodarījumi

2701 00

Citi ar iepriekšēju nodomu veikti noziedzīgi nodarījumi

2702 00

Citi bez iepriekšēja nodoma veikti noziedzīgi nodarījumi


(1)  Ja vien nav norādīts citādi, šajā kategorijā nelikumīga tirdzniecība nozīmē importu, eksportu, iegādi, pārdošanu, piegādi, pārvietošanu vai nodošanu.

(2)  Šajā apakškategorijā nelikumīga tirdzniecība ietver iegādi, pārdošanu, piegādi, pārvietošanu vai nodošanu.

(3)  Šajā apakškategorijā nelikumīga tirdzniecība ietver importu, eksportu, iegādi, pārdošanu, piegādi, pārvietošanu vai nodošanu.

(4)  Piemērs: īpaši smagi apstākļi.

(5)  Piemēram, īpaši cietsirdīga izvarošana

(6)  Tirdzniecība ietver importu, eksportu, iegādi, pārdošanu, piegādi, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.


B PIELIKUMS

Sodu un piespiedu pasākumu kategoriju kopīgā tabula, minēta 4. pantā

Kods

Sodu un piespiedu pasākumu kategorijas un apakškategorijas

1000

atvērta kategorija

Brīvības atņemšana

1001

Apcietinājums

1002

Mūža ieslodzījums

2000

atvērta kategorija

Personas brīvības ierobežošana

2001

Aizliegums apmeklēt noteiktas vietas

2002

Izceļošanas ierobežojums

2003

Aizliegums uzturēties noteiktās vietās

2004

Aizliegums apmeklēt masu pasākumus

2005

Aizliegums jebkādiem līdzekļiem sazināties ar noteiktām personām

2006

Elektroniskās novērošanas piemērošana (1)

2007

Pienākums noteiktā laikā pieteikties norādītā iestādē

2008

Pienākums uzturēties/dzīvot noteiktā vietā

2009

Pienākums atrasties dzīvesvietā noteiktā laikā

2010

Pienākums ievērot tiesas noteiktos pārbaudes laika pienākumus, tostarp pakļauties novērošanai

3000

atvērta kategorija

Konkrētu tiesību vai spējas atņemšana

3001

Atstādināšana no amata

3002

Tiesību būt vai tikt ieceltam par valsts amatpersonu atņemšana/atņemšana uz laiku

3003

Tiesību vēlēt vai tikt ievēlētam atņemšana/atņemšana uz laiku

3004

Spējas slēgt līgumus ar valsts pārvaldes iestādēm atņemšana

3005

Tiesību saņemt valsts subsīdijas atņemšana

3006

Transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana (2)

3007

Transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana uz laiku

3008

Aizliegums vadīt konkrētus transportlīdzekļus

3009

Vecāku varas atņemšana/atņemšana uz laiku

3010

Tiesību būt par ekspertu tiesas procesā/zvērinātu liecinieku/tiesas piesēdētāju atņemšana/atņemšana uz laiku

3011

Tiesību būt par likumīgu aizbildni atņemšana/atņemšana uz laiku (3)

3012

Tiesību uz apbalvojumu vai titulu atņemšana/atņemšana uz laiku

3013

Tiesību veikt profesionālu, komerciālu vai sociālu darbību atņemšana

3014

Aizliegums strādāt vai nodarboties ar nepilngadīgām personām

3015

Pienākums izbeigt uzņēmējdarbību

3016

Aizliegums turēt vai nēsāt ieročus

3017

Medību/makšķerēšanas licences atņemšana

3018

Aizliegums izrakstīt čekus vai lietot maksājumu kartes/kredītkartes

3019

Aizliegums turēt dzīvniekus

3020

Aizliegums turēt īpašumā vai lietot konkrētus priekšmetus, kas nav ieroči

3021

Aizliegums nodarboties ar konkrētām spēlēm/sporta veidiem

4000

atvērta kategorija

Aizliegums ieceļot un uzturēties valsts teritorijā vai izraidīšana no tās

4001

Aizliegums ieceļot un uzturēties valsts teritorijā

4002

Izraidīšana no valsts teritorijas

5000

atvērta kategorija

Personas pienākumi

5001

Pakļaušanās medicīniskai apkopei vai citiem terapijas veidiem

5002

Iekļaušanās sociālā izglītības programmā

5003

Pienākums atrasties ģimenes aprūpē/kontrolē

5004

Izglītojoši pasākumi

5005

Sociālo un tiesu iestāžu probācija

5006

Pienākums mācīties/strādāt

5007

Pienākums sniegt tiesu iestādēm konkrētu informāciju

5008

Pienākums publicēt spriedumu

5009

Pienākums kompensēt noziedzīga nodarījuma sakarā radušos kaitējumus

6000

atvērta kategorija

Personīgā īpašuma sods

6001

Konfiskācija

6002

Ēku nojaukšana

6003

Atjaunošana

7000

atvērta kategorija

Ievietošana iestādē

7001

Ievietošana psihiatriskajā iestādē

7002

Ievietošana detoksikācijas iestādē

7003

Ievietošana izglītības iestādē

8000

atvērta kategorija

Finansiāls sods

8001

Naudas sods

8002

Dienas naudas sods (4)

8003

Naudas sods, ko piedzen par labu noteiktam saņēmējam (5)

9000

atvērta kategorija

Darba sods

9001

Piespiedu sabiedriskais pakalpojums vai darbs

9002

Sabiedriskais pakalpojums vai darbs apvienojumā ar citiem ierobežojošiem pasākumiem

10000

atvērta kategorija

Militārpersonu sods

10001

Dienesta pakāpes zaudēšana (6)

10002

Atvaļināšana no dienesta pirms paredzētā laika

10003

Ievietošana militārā ieslodzījuma iestādē

11000

atvērta kategorija

Atbrīvošana no soda/soda izpildes atlikšana/brīdinājums

12000

atvērta kategorija

Citi sodi un piespiedu pasākumi


Parametri (tiks precizēts, kur piemērojami)

ø

Sods

m

Piespiedu pasākums

a

Nosacīts sods/piespiedu pasākums

b

Daļēji nosacīts sods/piespiedu pasākums

c

Nosacīts sods/piespiedu pasākums ar probāciju/uzraudzību

d

Daļēji nosacīts sods/piespiedu pasākums ar probāciju/uzraudzību

e

Soda/piespiedu pasākuma aizstāšana

f

Alternatīvs sods/piespiedu pasākums, kuru piemēro kā galveno sodu

g

Alternatīvs sods/piespiedu pasākums, kuru piemēro sākotnēji, ja netiek ievērots galvenais sods

h

Nosacītā soda/piespiedu pasākuma atcelšana

i

Sodu saskaitīšana

j

Izpildes pārtraukšana/soda/piespiedu pasākuma atlikšana (7)

k

Atbrīvošana no soda

l

Atbrīvošana no nosacīta soda

n

Soda izbeigšana

o

Apžēlošana

p

Amnestija

q

Nosacīta atbrīvošana (personas pirmstermiņa atbrīvošana no soda ar konkrētiem nosacījumiem)

r

Rehabilitācija (ar soda dzēšanu no sodāmības reģistra vai bez soda dzēšanas)

s

Īpašs mazgadīgajiem piemērojams sods vai piespiedu pasākums

t

Nolēmums, kas nav saistīts ar krimināllietu (8)


(1)  Fiksēta vai mobila.

(2)  Nepieciešams atkārtoti iesniegt pieteikumu, lai iegūtu jaunas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.

(3)  Likumīgu aizbildni personai, kas ir rīcībnespējīga vai nepilngadīga.

(4)  Naudas sods dienu izteiksmē.

(5)  Piemēram: iestādei, asociācijai, fondam vai cietušajam.

(6)  Pazemināšana dienestā.

(7)  Neizraisa soda piemērošanas atcelšanu.

(8)  Šo parametru izmanto tikai tad, ja šādu informāciju sniedz, atbildot uz lūgumu, ko saņēmusi dalībvalsts, kas ir attiecīgās personas valstspiederības valsts.