ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 87

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 31. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 216/2009 (2009. gada 11. marts) par to, kā dalībvalstis, kas zvejo apgabalos ārpus Ziemeļatlantijas, iesniedz nominālās nozvejas statistiku (pārstrādāta versija)  ( 1 )

1

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 217/2009 (2009. gada 11. marts) par to, kā dalībvalstis, kas zvejo Ziemeļrietumu Atlantijā, iesniedz statistikas datus par nozveju un zvejas intensitāti (pārstrādāta versija)  ( 1 )

42

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 218/2009 (2009. gada 11. marts) par to dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (pārstrādāta versija)  ( 1 )

70

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 219/2009 (2009. gada 11. marts), ar ko, ievērojot Līguma 251. pantā minēto procedūru, vairākus instrumentus pielāgo Padomes Lēmumam 1999/468/EK attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru – Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai – otrā daļa

109

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 220/2009 (2009. gada 11. marts), ar kuru Regulu (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai, groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

155

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 221/2009 (2009. gada 11. marts), ar ko Regulu (EK) Nr. 2150/2002 par statistiku attiecībā uz atkritumiem groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām  ( 1 )

157

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 222/2009 (2009. gada 11. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 638/2004 par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā

160

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts), par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju  ( 2 )

164

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1394/2007 (2007. gada 13. novembris) par uzlabotas terapijas zālēm, un ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK un Regulu (EK) Nr. 726/2004 (OV L 324, 10.12.2007.)

174

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

 

(2)   Dokuments attiecas uz EEZ un Šveici

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

31.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 87/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 216/2009

(2009. gada 11. marts)

par to, kā dalībvalstis, kas zvejo apgabalos ārpus Ziemeļatlantijas, iesniedz nominālās nozvejas statistiku (pārstrādāta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 285. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (1),

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EK) Nr. 2597/95 (1995. gada 23. oktobris) par to, kā dalībvalstis, kas zvejo apgabalos ārpus Ziemeļatlantijas, iesniedz nominālās nozvejas statistiku (2), ir vairākkārt būtiski grozīta (3). Tā kā minētajā regulā ir jāveic turpmāki grozījumi, skaidrības dēļ tā būtu jāpārstrādā.

(2)

Eiropas Kopiena ir kļuvusi par Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) dalībnieci.

(3)

Protokols, ko parakstījušas Eiropas Savienības Padome un Eiropas Kopienu Komisija, paredz, ka Komisijai ir jāsniedz FAO tās lūgtā statistika.

(4)

Saskaņā ar subsidiaritātes principu ierosinātās darbības mērķus var sasniegt, tikai pamatojoties uz kādu Kopienas tiesību aktu, jo tikai Komisija var koordinēt statistikas informācijas vajadzīgo saskaņošanu visā Kopienā, taču nozvejas statistikas vākšana un infrastruktūra, kas vajadzīga, lai apstrādātu šo statistiku un pārraudzītu tās ticamību, pirmkārt un galvenokārt ir dalībvalstu pienākums.

(5)

Vairākas dalībvalstis ir lūgušas iespēju datus iesniegt citādā formā vai izmantojot citu datu nesēju, nevis to, kas paredzēts V pielikumā (Statlant anketu ekvivalents).

(6)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (4).

(7)

Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot zvejas statistikas apgabalu vai to daļu sarakstus, kā arī sugu sarakstus. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Katra dalībvalsts iesniedz Komisijai datus par nominālo nozveju, kāda ir kuģiem, kas reģistrēti attiecīgā dalībvalstī vai kuģo ar tās karogu un zvejo apgabalos, kas nav Ziemeļatlantijas apgabals, ievērojot Padomes Regulu (Euratom, EEK) Nr. 1588/90 (1990. gada 11. jūnijs) par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte (5).

Nominālās nozvejas datos iekļauj visus zvejniecības produktus, kas jebkādā formā ir izkrauti krastā vai pārkrauti jūrā, taču neiekļauj daudzumus, ko pēc nozvejošanas palaiž atpakaļ jūrā, patērē uz kuģa vai izmanto par ēsmu. Datus reģistrē kā krastā izkrautā vai jūrā pārkrautā loma dzīvsvara ekvivalentu, noapaļojot līdz tuvākajai tonnai.

2. pants

1.   Datus iesniedz par nominālo nozveju galvenajos zvejas apgabalos un to daļās, kas uzskaitīti I pielikumā, sīkāk aprakstīti II pielikumā un parādīti III pielikumā. IV pielikumā ir uzskaitītas sugas, par kurām jāsniedz dati attiecībā uz katru galveno zvejas apgabalu.

2.   Datus par katru kalendāro gadu iesniedz sešos mēnešos pēc attiecīgā gada beigām.

3.   Ja dalībvalsts kuģi attiecīgajā kalendārajā gadā saskaņā ar 1. pantu nav zvejojuši kādā no galvenajiem zvejas apgabaliem, dalībvalsts par to informē Komisiju. Tomēr, ja zveja ir notikusi kādā no galvenajiem zvejas apgabaliem, dati ir jāiesniedz tikai par sugām vai apgabaliem, kuros nozveja reģistrēta gadā, par kuru datus sniedz.

4.   Dati par nenozīmīgām sugām, ko zvejojuši kādas dalībvalsts kuģi, nav iesniegumā jānorāda atsevišķi, taču tos var iekļaut kopējā postenī, ar noteikumu, ka šie produkti nepārsniedz 5 % no šīs dalībvalsts kopējās nozvejas attiecīgajā lielajā zvejas apgabalā.

5.   Komisija var grozīt zvejas statistikas apgabalu vai to daļu sarakstus, kā arī sugu sarakstus.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 5. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

3. pants

Ja vien saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku pieņemtie noteikumi nenosaka citādi, dalībvalstīm ir atļauts izmantot izlašu veidošanas metodes, lai iegūtu nozvejas datus par tām flotes daļām, attiecībā uz kurām pilnīga datu sniegšana uzliktu pārmērīgu administratīvo procedūru slogu. Precīzas ziņas par izlašu veidošanas procedūru, kā arī precīzas ziņas par kopējiem datiem, ko iegūst ar šādām metodēm, dalībvalstīm ir jāiekļauj ziņojumā, ko iesniedz saskaņā ar 6. panta 1. punktu.

4. pants

Dalībvalstis pilda savas saistības saskaņā ar 1. un 2. pantu, iesniedzot datus magnētiskos datu nesējos, kuru formāts ir norādīts V pielikumā.

Dalībvalstis var iesniegt datus formātā, kas izklāstīts VI pielikumā.

Pēc Komisijas iepriekšēja apstiprinājuma dalībvalstis var iesniegt datus citā formātā vai izmantojot citu datu nesēju.

5. pants

1.   Komisijai palīdz Lauksaimniecības statistikas pastāvīgā komiteja, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 72/279/EEK (6) (turpmāk “Komiteja”).

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

6. pants

1.   Dalībvalstis līdz 1996. gada 14. novembrim iesniedz Komisijai sīki izstrādātu ziņojumu, izklāstot, kā iegūti nozvejas dati, un sīkāk norādot šo datu pilnību un ticamību. Komisija sagatavo šo ziņojumu kopsavilkumu apspriešanai Komitejas kompetentajā darbagrupā.

2.   Dalībvalstis informē Komisiju par visām izmaiņām informācijā, kas sniegta saskaņā ar 1. punktu, trīs mēnešos pēc izmaiņu ieviešanas.

3.   Metodoloģiskus ziņojumus, datu pieejamību un datu ticamību, kā minēts 1. punktā, kā arī citus attiecīgus jautājumus, kas ir saistīti ar šīs regulas piemērošanu, reizi gadā pārbauda Komitejas kompetentā darbagrupa.

7. pants

1.   Ar šo Regula (EK) Nr. 2597/95 tiek atcelta.

2.   Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu VIII pielikumā.

8. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula ir saistoša kopumā un tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2009. gada 11. martā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A. VONDRA


(1)  Eiropas Parlamenta 2008. gada 17. jūnija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2009. gada 26. februāra Lēmums.

(2)  OV L 270, 13.11.1995., 1. lpp.

(3)  Sk. VII pielikumu.

(4)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(5)  OV L 151, 15.6.1990., 1. lpp.

(6)  OV L 179, 7.8.1972., 1. lpp.


I PIELIKUMS

FAO GALVENO ZVEJAS APGABALU UN APAKŠRAJONU SARAKSTS, PAR KURIEM IR JĀIESNIEDZ DATI

(Šo apgabalu un apakšrajonu apraksti ir II pielikumā)

VIDUSATLANTIJAS AUSTRUMDAĻA (34. galvenais zvejas apgabals)

34.1.1.

Marokas piekrastes rajons

34.1.2.

Kanāriju salu un Madeiras rajons

34.1.3.

Sahāras piekrastes rajons

34.2.

Okeāna ziemeļu apakšapgabals

34.3.1.

Zaļā raga piekrastes rajons

34.3.2.

Zaļā raga salu rajons

34.3.3.

Šerbro rajons

34.3.4.

Gvinejas līča rietumu rajons

34.3.5.

Gvinejas līča vidusdaļa

34.3.6.

Gvinejas līča dienvidu rajons

34.4.1.

Gvinejas līča dienvidrietumu rajons

34.4.2.

Okeāna dienvidrietumu rajons

VIDUSJŪRA UN MELNĀ JŪRA (37. galvenais zvejas apgabals)

37.1.1.

Baleāru salu rajons

37.1.2.

Lionas līča rajons

37.1.3.

Sardīnijas rajons

37.2.1.

Adrijas jūras rajons

37.2.2.

Jonijas jūras rajons

37.3.1.

Egejas jūras rajons

37.3.2.

Kipras jūras rajons

37.4.1.

Marmora jūras rajons

37.4.2.

Melnās jūras rajons

37.4.3.

Azovas jūras rajons

ATLANTIJAS OKEĀNA DIENVIDRIETUMU DAĻA (41. galvenais zvejas apgabals)

41.1.1.

Amazones rajons

41.1.2.

Natalas rajons

41.1.3.

Salvadoras rajons

41.1.4.

Okeāna ziemeļu rajons

41.2.1.

Santusas rajons

41.2.2.

Riugrandi rajons

41.2.3.

Laplatas rajons

41.2.4.

Okeāna vidus rajons

41.3.1.

Ziemeļpatagonijas rajons

41.3.2.

Dienvidpatagonijas rajons

41.3.3.

Okeāna dienvidu rajons

ATLANTIJAS OKEĀNA DIENVIDAUSTRUMU DAĻA (47. galvenais zvejas apgabals)

47.1.1.

Palmeiriņjas raga rajons

47.1.2.

Salinas raga rajons

47.1.3.

Kunenes rajons

47.1.4.

Krusta raga rajons

47.1.5.

Oranžas upes rajons

47.1.6.

Labās Cerības raga rajons

47.2.1.

Aguļaša vidusdaļas rajons

47.2.2.

Aguļaša austrumdaļas rajons

47.3.

Okeāna dienvidu apakšapgabals

47.4.

Tristana da Kuņjas salas apakšapgabals

47.5.

Sv. Helēnas salas un Debesbraukšanas salas apakšapgabals

INDIJAS OKEĀNA RIETUMDAĻA (51. galvenais zvejas apgabals)

51.1.

Sarkanās jūras apakšapgabals

51.2.

Persijas līča apakšapgabals

51.3.

Arābu jūras rietumu apakšapgabals

51.4.

Arābu jūras austrumdaļa, Lakadivu salu un Šrilankas apakšapgabals

51.5.

Somālijas, Kenijas un Tanzānijas apakšapgabals

51.6.

Madagaskaras un Mozambikas šauruma apakšapgabals

51.7.

Okeāna (Indijas okeāna rietumu) apakšapgabals

51.8.1.

Merionas un Prinča Edvarda salas rajons

51.8.2.

Zambezi rajons


II PIELIKUMS

VIDUSATLANTIJAS AUSTRUMDAĻA (34. galvenais zvejas apgabals)

III A pielikumā ir parādītas Vidusatlantijas austrumdaļas robežas un apakšapgabali, rajoni un apakšrajoni (34. galvenais zvejas apgabals (Vidusatlantijas austrumdaļa)). Turpmāk – šā apgabala un tā apakšapgabalu, rajonu un apakšrajonu apraksts. Vidusatlantijas austrumdaļā ietilpst visi Atlantijas okeāna ūdeņi, ko ierobežo šāda līnija:

no Ziemeļāfrikas paisuma līnijas punkta 5o36′ rietumu garuma dienvidrietumu virzienā pa paisuma līniju gar šo krastu līdz punktam Padra ragā (6o04′36′′ dienvidu platuma un 12o19′48′′ austrumu garuma); no turienes pa loksodromu ziemeļrietumu virzienā līdz punktam 6o00′ dienvidu platuma un 12o00′ austrumu garuma; tad uz rietumiem pa 6o00′ dienvidu platuma līdz 20o00′ rietumu garuma; tad uz ziemeļiem līdz ekvatoram; no turienes uz rietumiem līdz 30o00′ rietumu garuma; no turienes uz ziemeļiem līdz 5o00′ ziemeļu platuma; no turienes uz rietumiem līdz 40o00′ rietumu garuma, tad uz ziemeļiem līdz 36o00′ ziemeļu platuma; no turienes uz austrumiem līdz Marroki ragam, kas atrodas 5o36′ rietumu garuma; no turienes uz dienvidiem uz sākuma punktu Āfrikas krastā.

Vidusatlantijas austrumdaļu sīkāk iedala šādi.

Ziemeļu piekrastes apakšapgabals (34.1. apakšapgabals)

a)   Marokas piekrastes rajons (34.1.1. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp 36o00′ ziemeļu platuma un 26o00′ ziemeļu platuma, uz austrumiem no līnijas, kas novilkta uz dienvidiem no 36o00′ ziemeļu platuma gar 13o00′ rietumu garuma līdz 29o00′ ziemeļu platuma un no turienes dienvidrietumu virzienā pa loksodromu uz punktu, kas atrodas 26o00′ ziemeļu platuma un 16o00′ rietumu garuma.

b)   Kanāriju salu un Madeiras rajons (34.1.2. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp 36o00′ ziemeļu platuma un 26o00′ ziemeļu platuma, un starp 20o00′ rietumu garuma un līniju, kas novilkta no 36o00′ ziemeļu platuma gar 13o00′ rietumu garuma līdz 29o00′ ziemeļu platuma un no turienes pa loksodromu uz punktu, kas atrodas 26o00′ ziemeļu platuma un 16o00′ rietumu garuma.

c)   Sahāras piekrastes rajons (34.1.3. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp 26o00′ ziemeļu platuma un 19o00′ ziemeļu platuma un uz austrumiem no 20o00′ rietumu garuma.

Okeāna ziemeļu apakšapgabals (34.2. apakšapgabals)

Ūdeņi, kas atrodas starp 36o00′ ziemeļu platuma un 20o00′ ziemeļu platuma un starp 40o00′ rietumu garuma un 20o00′ rietumu garuma.

Dienvidu piekrastes apakšapgabals (34.3. apakšapgabals)

a)   Zaļā raga piekrastes rajons (34.3.1. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp 19o00′ un 9o00′ ziemeļu platuma un uz austrumiem no 20o00′ rietumu garuma.

b)   Zaļā raga salu rajons (34.3.2. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp 20o00′ ziemeļu platuma un 10o00′ ziemeļu platuma un starp 30o00′ rietumu garuma un 20o00′ rietumu garuma.

c)   Šerbro rajons (34.3.3. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp 9o00′ ziemeļu platuma un ekvatoru un starp 20o00′ rietumu garuma un 8o00′ rietumu garuma.

d)   Gvinejas līča rietumu rajons (34.3.4. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas uz ziemeļiem no ekvatora un starp 8o00′ rietumu garuma un 3o00′ austrumu garuma.

e)   Gvinejas līča vidusdaļa (34.3.5. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas uz ziemeļiem no ekvatora un uz austrumiem no 3o00′ austrumu garuma.

f)   Gvinejas līča dienvidu rajons (34.3.6. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp ekvatoru un 6o00′ dienvidu platuma un uz austrumiem no 3o00′ austrumu garuma. Šajā rajonā ietilpst arī Kongo grīvas ūdeņi, kas atrodas uz dienvidiem no 6o00′ dienvidu platuma un ko ietver līnija no punkta Padra ragā (6o04′36′′ dienvidu platuma un 12o19′48′′ austrumu garuma) pa loksodromu ziemeļrietumu virzienā līdz punktam 6o00′ dienvidu platuma un 12o00′ austrumu garuma, no turienes uz austrumiem pa 6o00′ dienvidu platuma līdz Āfrikas krastam un no turienes pa Āfrikas krastu uz sākuma punktu Padra ragā.

Okeāna dienvidu apakšapgabals (34.4. apakšapgabals)

a)   Gvinejas līča dienvidrietumu rajons (34.4.1. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp ekvatoru un 6o00′ dienvidu platuma, kā arī starp 20o00′ rietumu garuma un 3o00′ austrumu garuma.

b)   Okeāna dienvidrietumu rajons (34.4.2. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp 20o00′ ziemeļu platuma un 5o00′ ziemeļu platuma un starp 40o00′ rietumu garuma un 30o00′ rietumu garuma; ūdeņi, kas atrodas starp 10o00′ ziemeļu platuma un ekvatoru un starp 30o00′ rietumu garuma un 20o00′ rietumu garuma.

VIDUSJŪRA UN MELNĀ JŪRA (37. galvenais zvejas apgabals)

III B pielikumā ir parādītas Vidusjūras un Melnās jūras robežas, apakšapgabali un rajoni (37. galvenais zvejas apgabals). Turpmāk – šā apgabala un tā daļu apraksts.

Vidusjūras un Melnās jūras statistikas apgabalā ietilpst visi jūras ūdeņi a) Vidusjūrā; b) Marmora jūrā; c) Melnajā jūrā un d) Azovas jūrā. Jūras ūdeņi ir arī sālsūdens lagūnas un visas citas platības, kuras apdzīvo zivis un citi jūras organismi. Rietumu un dienvidaustrumu robežas ir noteiktas šādi:

a)

rietumu robeža: līnija, kas stiepjas uz dienvidiem pa 5o36′ rietumu garuma no Marroki raga uz Āfrikas krastu;

b)

dienvidaustrumu robeža: ziemeļu (Vidusjūras) ieeja Suecas kanālā.

VIDUSJŪRAS STATISTIKAS APGABALA APAKŠAPGABALI UN RAJONI

Vidusjūras rietumdaļā (37.1. apakšapgabals) ir šādi rajoni:

a)   Baleāru salas (37.1.1. rajons)

Vidusjūras rietumdaļas ūdeņi, ko ierobežo līnija, kas sākas Āfrikas krastā pie Alžīrijas un Tunisijas robežas un virzās uz ziemeļiem līdz 38o00′ ziemeļu platuma; no turienes uz rietumiem līdz 8o00′ austrumu garuma; no turienes uz ziemeļiem līdz 41o20′ ziemeļu platuma; no turienes rietumu virzienā pa loksodromu uz cietzemes krastu Francijas un Spānijas robežas austrumu galā; no turienes gar Spānijas piekrasti un Marroki ragu; no turienes uz dienvidiem pa 5o36′ rietumu garuma uz Āfrikas krastu; no turienes gar Āfrikas krastu austrumu virzienā uz sākuma punktu.

b)   Lionas līcis (37.1.2. rajons)

Vidusjūras ziemeļrietumu ūdeņi, ko ierobežo līnija, kas sākas cietzemes krastā Francijas un Spānijas robežas austrumu punktā un virzās austrumu virzienā pa loksodromu līdz 8o00′ austrumu garuma 41o20′ ziemeļu platuma; no turienes ziemeļu virzienā pa loksodromu uz cietzemes krastu pie Francijas un Itālijas robežas; no turienes dienvidrietumu virzienā pa Francijas krastu uz sākuma punktu.

c)   Sardīnija (37.1.3. rajons)

Tirēnu jūras ūdeņi un tai piegulošie ūdeņi, ko ierobežo līnija, kas sākas Āfrikas krastā pie Alžīrijas un Tunisijas robežas un virzās uz ziemeļiem līdz 38o00′ ziemeļu platuma; no turienes uz rietumiem līdz 8o00′ austrumu garuma; no turienes uz ziemeļiem līdz 41o20′ ziemeļu platuma; no turienes ziemeļu virzienā pa loksodromu uz cietzemes krastu pie Francijas un Itālijas robežas; no turienes gar Itālijas krastu līdz 38o00′ ziemeļu platuma; no turienes uz rietumiem pa 38o00′ ziemeļu platuma uz Sicīlijas krastu; no turienes gar Sicīlijas ziemeļu krastu uz Trapāni; no turienes pa loksodromu uz Boni ragu; no turienes rietumu virzienā gar Tunisijas krastu uz sākuma punktu.

Vidusjūras vidusdaļā (37.2. apakšapgabals) ir šādi rajoni:

a)   Adrijas jūra (37.2.1. rajons)

Adrijas jūras ūdeņi uz ziemeļiem no līnijas, kas virzās no Albānijas un Melnkalnes robežas Adrijas jūras austrumu krastā uz rietumiem uz Gargano pussalu Itālijas krastā.

b)   Jonijas jūra (37.2.2. rajons)

Vidusjūras vidusdaļas ūdeņi un tai piegulošie ūdeņi, ko ierobežo līnija, kas sākas Ziemeļāfrikas krastā 25o00′ austrumu garuma un virzās uz ziemeļiem līdz 34o00′ ziemeļu platuma; no turienes uz rietumiem līdz 23o00′ austrumu garuma; no turienes uz ziemeļiem uz Grieķijas krastu; no turienes gar Grieķijas rietumu krastu un Albānijas krastu uz Albānijas un Melnkalnes robežu; no turienes uz rietumiem uz Gargāno pussalu Itālijas piekrastē; no turienes gar Itālijas krastu līdz 38o00′ ziemeļu platuma; no turienes uz rietumiem pa 38o00′ ziemeļu platuma uz Sicīlijas krastu; no turienes gar Sicīlijas ziemeļu krastu uz Trapāni; no turienes pa loksodromu no Trapāni uz Boni ragu; no turienes austrumu virzienā gar Ziemeļāfrikas krastu uz sākuma punktu.

Vidusjūras austrumdaļā (37.3. apakšapgabals) ir šādi rajoni:

a)   Egejas jūra (37.3.1. rajons)

Egejas jūras ūdeņi un tai piegulošie ūdeņi, ko ierobežo līnija, kas sākas Grieķijas dienvidu krastā 23o00′ austrumu garuma un virzās uz dienvidiem līdz 34o00′ ziemeļu platuma; no turienes uz austrumiem līdz 29o00′ austrumu garuma; no turienes uz ziemeļiem uz Turcijas krastu; no turienes pa Turcijas rietumu krastu uz Kumkali; no turienes pa loksodromu no Kumkales uz Hellādas ragu; no turienes pa Turcijas un Grieķijas krastu uz sākuma punktu.

b)   Kipras jūra (37.3.2. rajons)

Vidusjūras ūdeņi uz austrumiem no līnijas, kas sākas Ziemeļāfrikas krastā 25o00′ austrumu garuma un virzās uz ziemeļiem līdz 34o00′ ziemeļu platuma; no turienes uz austrumiem līdz 29o00′ austrumu garuma; no turienes uz ziemeļiem uz Turcijas krastu; no turienes pa Turcijas un pārējo Vidusjūras austrumdaļas valstu krastu uz sākuma punktu.

Melnās jūras apakšapgabalā (37.4. apakšapgabals) ir šādi rajoni:

a)   Marmora jūra (37.4.1. rajons)

Marmora jūras ūdeņi, ko rietumos ierobežo līnija no Hellādas raga uz Kumkali pie ieejas Dardaneļos; un austrumos līnija pāri Bosforam no Kumderes.

b)   Melnā jūra (37.4.2. rajons)

Melnās jūras ūdeņi un tai piegulošie ūdeņi, ko dienvidrietumos ierobežo līnija, kas virzās pāri Bosforam no Kumderes, bet ziemeļaustrumos ierobežo līnija no Takilas raga Kerčas pussalā uz Pana ragu Tamaņas pussalā.

c)   Azovas jūra (37.4.3. rajons)

Azovas jūras ūdeņi uz ziemeļiem no līnijas, kas virzās pa dienvidu ieeju Kerčas šaurumā, sākoties no Takilas raga 45o06′ ziemeļu platuma un 36o27′ austrumu garuma Kerčas pussalā un virzās pāri Panagijas ragam 45o08′ ziemeļu platuma un 36o38′ austrumu garuma Tamaņas pussalā.

ATLANTIJAS OKEĀNA DIENVIDRIETUMU DAĻA (41. galvenais zvejas apgabals)

III C pielikums parāda Atlantijas okeāna dienvidrietumu daļas robežas un sīkāku dalījumu (41. galvenais zvejas apgabals).

Turpmāk – šo apgabalu apraksts.

Atlantijas okeāna dienvidrietumu daļu (41. galvenais zvejas apgabals) definē kā ūdeņus, ko ierobežo līnija, kas sākas Dienvidamerikas piekrastē pa 5o00′ ziemeļu platuma paralēli uz meridiānu 30o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz ekvatoram; no turienes uz austrumiem līdz 20o00′ rietumu garuma; no turienes uz dienvidiem līdz paralēlei 50o00′ dienvidu platuma; no turienes uz rietumiem līdz 50o00′ rietumu garuma; no turienes uz dienvidiem līdz paralēlei 60o00′ dienvidu platuma; no turienes uz rietumiem līdz meridiānam 67o16′ rietumu garuma; no turienes uz ziemeļiem uz punktu, kas atrodas 56o22′ dienvidu platuma, 67o16′ rietumu garuma; no turienes uz austrumiem pa līniju, kas virzās pa 56o22′ dienvidu platuma uz punktu 65o43′ rietumu garuma; šāda līnija, kas savieno punktus 55o22′ dienvidu platuma un 65o43′ rietumu garuma, 55o11′ dienvidu platuma un 66o04′ rietumu garuma, 55o07′ dienvidu platuma un 66o25′ rietumu garuma; no turienes ziemeļu virzienā gar Dienvidamerikas krastu uz sākuma punktu.

Atlantijas okeāna dienvidrietumu daļu iedala šādos rajonos.

Amazones rajons (41.1.1. rajons)

Visi ūdeņi, ko ierobežo līnija, kas sākas Dienvidamerikas krastā 5o00′ ziemeļu platuma un pa šo paralēli virzās līdz vietai, kur tā krustojas ar meridiānu 40o00′ rietuma garuma; no turienes uz dienvidiem līdz punktam, kurā šis meridiāns šķērso Brazīlijas krastu; no turienes ziemeļrietumu virzienā gar Dienvidamerikas krastu uz sākuma punktu.

Natalas rajons (41.1.2. rajons)

Ūdeņi, ko ierobežo līnija uz ziemeļiem no Brazīlijas krasta pa 40o00′ rietumu garuma meridiānu līdz vietai, kur tā šķērso ekvatoru; no turienes uz austrumiem pa ekvatoru līdz 32o00′ rietumu garuma; no turienes uz dienvidiem līdz paralēlei 10o00′ dienvidu platuma; no turienes uz dienvidiem līdz vietai, kurā paralēle 10o00′ dienvidu platuma saskaras ar Dienvidamerikas krastu; no turienes ziemeļu virzienā gar Dienvidamerikas krastu uz sākuma punktu.

Salvadoras rajons (41.1.3. rajons)

Ūdeņi, ko ierobežo līnija uz austrumiem no Dienvidamerikas krasta 10o00′ dienvidu platuma līdz vietai, kur tā šķērso meridiānu 35o00′ rietumu garuma; no turienes uz dienvidiem līdz paralēlei 20o00′ dienvidu platuma; no turienes uz rietumiem pa šo paralēli uz Dienvidamerikas krastu; no turienes ziemeļu virzienā gar Dienvidamerikas krastu uz sākuma punktu.

Okeāna ziemeļu rajons (41.1.4. rajons)

Ūdeņi, ko ierobežo līnija uz dienvidiem no 5o00′ ziemeļu platuma, 40o00′ rietumu garuma līdz meridiānam 30o00′ rietumu garuma; tad uz dienvidiem līdz ekvatoram; no turienes uz austrumiem līdz meridiānam 20o00′ rietumu garuma; no turienes uz dienvidiem līdz paralēlei 20o00′ dienvidu platuma; no turienes uz rietumiem līdz meridiānam 35o00′ rietumu garuma; no turienes uz ziemeļiem līdz paralēlei 10o00′ dienvidu platuma; no turienes uz austrumiem līdz meridiānam 32o00′ rietumu garuma; no turienes uz ziemeļiem līdz ekvatoram; no turienes uz rietumiem līdz meridiānam 40o00′ rietumu garuma; no turienes uz ziemeļiem uz sākuma punktu.

Santusas rajons (41.2.1. rajons)

Ūdeņi, ko ierobežo līnija uz austrumiem no Dienvidamerikas krasta 20o00′ dienvidu platuma līdz vietai, kur tās šķērso meridiānu 39o00′ rietumu garuma; no turienes uz dienvidiem līdz paralēlei 29o00′ dienvidu platuma; no turienes uz rietumiem pa šo paralēli uz Dienvidamerikas krastu; no turienes ziemeļu virzienā gar Dienvidamerikas krastu uz sākuma punktu.

Riugrandi rajons (41.2.2. rajons)

Ūdeņi, ko ierobežo līnija uz austrumiem no Dienvidamerikas krasta 29o00′ dienvidu platuma līdz vietai, kur tā šķērso meridiānu 45o00′ rietumu garuma; no turienes uz dienvidiem līdz paralēlei 34o00′ dienvidu platuma; no turienes uz rietumiem pa šo paralēli uz Dienvidamerikas krastu; no turienes ziemeļu virzienā gar Dienvidamerikas krastu uz sākuma punktu.

Laplatas rajons (41.2.3. rajons)

Ūdeņi, ko ierobežo līnija uz austrumiem no Dienvidamerikas krasta 34o00′ dienvidu platuma līdz vietai, kur tā šķērso meridiānu 50o00′ rietumu garuma; no turienes uz dienvidiem līdz paralēlei 40o00′ dienvidu platuma; no turienes uz rietumiem pa šo paralēli uz Dienvidamerikas krastu; no turienes ziemeļu virzienā gar Dienvidamerikas krastu uz sākuma punktu.

Okeāna vidusdaļas rajons (41.2.4. rajons)

Ūdeņi, ko ierobežo līnija uz austrumiem no 20o00′ dienvidu platuma, 39o00′ rietumu garuma līdz meridiānam 20o00′ rietumu garuma; no turienes uz dienvidiem līdz paralēlei 40o00′ dienvidu platuma; no turienes uz rietumiem līdz meridiānam 50o00′ rietumu garuma; no turienes uz ziemeļiem līdz paralēlei 34o00′ dienvidu platuma; no turienes uz austrumiem līdz meridiānam 45o00′ rietumu garuma; no turienes uz ziemeļiem līdz paralēlei 29o00′ dienvidu platuma; no turienes uz austrumiem līdz meridiānam 39o00′ rietumu garuma; no turienes uz ziemeļiem uz sākuma punktu.

Ziemeļpatagonijas rajons (41.3.1. rajons)

Ūdeņi, ko ierobežo līnija uz austrumiem no Dienvidamerikas krasta 40o00′ dienvidu platuma līdz vietai, kur tā šķērso meridiānu 50o00′ rietumu garuma; no turienes uz dienvidiem līdz paralēlei 48o00′ dienvidu platuma; no turienes uz rietumiem pa šo paralēli uz Dienvidamerikas krastu; no turienes ziemeļu virzienā gar Dienvidamerikas krastu uz sākuma punktu.

Dienvidpatagonijas rajons (41.3.2. rajons)

Ūdeņi, ko ierobežo līnija uz austrumiem no Dienvidamerikas krasta 48o00′ dienvidu platuma līdz vietai, kur tā šķērso meridiānu 50o00′ rietumu garuma; no turienes uz dienvidiem līdz paralēlei 60o00′ dienvidu platuma; no turienes uz rietumiem pa šo paralēli līdz meridiānam 67o16′ rietumu garuma; no turienes uz ziemeļiem uz punktu, kas atrodas 56o22′ dienvidu platuma, 67o16′ rietumu garuma; no turienes pa loksodromu, kas savieno punktus 56o22′ dienvidu platuma un 65o43′ rietumu garuma; 55o22′ dienvidu platuma un 65o43′ rietumu garuma; 55o11′ dienvidu platuma un 66o04′ rietumu garuma; 55o07′ dienvidu platuma un 66o25′ rietumu garuma; no turienes ziemeļu virzienā gar Dienvidamerikas krastu uz sākuma punktu.

Okeāna dienvidu rajons (41.3.3. rajons)

Ūdeņi, ko ierobežo līnija uz austrumiem no 40o00′ dienvidu platuma, 50o00′ rietumu garuma līdz meridiānam 20o00′ rietumu garuma; no turienes uz dienvidiem līdz paralēlei 50o00′ dienvidu platuma; tad uz ziemeļiem uz sākuma punktu.

ATLANTIJAS OKEĀNA DIENVIDAUSTRUMU DAĻA (47. galvenais zvejas apgabals)

III D pielikumā ir norādītas Atlantijas okeāna dienvidaustrumu rajona robežas un daļas. Turpmāk – ICSEAF Konvencijas apgabala apraksts.

Atlantijas okeāna dienvidaustrumu daļu (47. galvenais zvejas apgabals) veido ūdeņi, ko ierobežo līnija, kas sākas punktā, kas ir 6o04′36′′ dienvidu platuma un 12o19′48′′ austrumu garuma; no turienes ziemeļrietumu virzienā pa loksodromu līdz 12o austrumu meridiāna saskares punktam ar 6o dienvidu paralēli; no turienes uz rietumiem pa šo paralēli līdz 20o rietumu meridiānam; no turienes uz dienvidiem pa šo meridiānu līdz 50o dienvidu paralēlei, no turienes uz austrumiem pa šo paralēli līdz meridiānam austrumu 30o garuma; no turienes uz ziemeļiem pa šo meridiānu uz Āfrikas kontinentu; no turienes rietumu virzienā pa šo krastu uz sākuma punktu.

Atlantijas okeāna dienvidaustrumu daļu (47. galvenais zvejas apgabals) iedala šādi.

Rietumu piekrastes apakšapgabals (47.1. apakšapgabals)

a)   Palmeiriņjas raga rajons (47.1.1. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp 6o00′ dienvidu platuma un 10o00′ dienvidu platuma un uz austrumiem no 10o00′ austrumu garuma. Šajā rajonā nav iekļauti Kongo grīvas ūdeņi, t. i., ūdeņi, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no līnijas, kas novilkta no Padra raga (6o04′36′′ dienvidu platuma un 12o19′48′′ austrumu garuma) uz punktu 6o00′ dienvidu platuma un 12o00′ austrumu garuma.

b)   Salinas raga rajons (47.1.2. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp 10o00′ dienvidu platuma un 15o00′ dienvidu platuma un uz austrumiem no 10o00′ austrumu garuma.

c)   Kunenes rajons (47.1.3. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp 15o00′ dienvidu platuma un 20o00′ dienvidu platuma un uz austrumiem no 10o00′ austrumu garuma.

d)   Krusta raga rajons (47.1.4. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp 20o00′ dienvidu platuma un 25o00′ dienvidu platuma un uz austrumiem no 10o00′ austrumu garuma.

e)   Oranžas upes rajons (47.1.5. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp 25o00′ dienvidu platuma un 30o00′ dienvidu platuma un uz austrumiem no 10o00′ austrumu garuma.

f)   Labās Cerības raga rajons (47.1.6. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp 30o00′ dienvidu platuma un 40o00′ dienvidu platuma un starp 10o00′ austrumu garuma un 20o00′ austrumu garuma.

Aguļaša piekrastes apakšapgabals (47.2. apakšapgabals)

a)   Aguļaša vidusdaļas rajons (47.2.1. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas uz ziemeļiem no 40o00′ dienvidu platuma un starp 20o00′ austrumu garuma un 25o00′ austrumu garuma.

b)   Aguļaša austrumdaļas rajons (47.2.2. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas uz ziemeļiem no 40o00′ dienvidu platuma un starp 25o00′ austrumu garuma un 30o00′ austrumu garuma.

Okeāna dienvidu apakšapgabals (47.3. apakšapgabals)

Ūdeņi, kas atrodas starp 40o00′ dienvidu platuma un 50o00′ dienvidu platuma un starp 10o00′ austrumu garuma un 30o00′ austrumu garuma.

Tristana da Kuņjas salas apakšapgabals (47.4. apakšapgabals)

Ūdeņi, kas atrodas starp 20o00′ dienvidu platuma un 50o00′ dienvidu platuma un starp 20o00′ rietumu garuma un 10o00′ rietumu garuma.

Sv. Helēnas salas un Debesbraukšanas salas apakšapgabals (47.5. apakšapgabals)

Ūdeņi, kas atrodas starp 6o00′ dienvidu platuma un 20o00′ dienvidu platuma un starp 20o00′ rietumu garuma un 10o00′ rietumu garuma.

INDIJAS OKEĀNA RIETUMDAĻA (51. galvenais zvejas apgabals)

Indijas okeāna rietumdaļā ietilpst:

a)

Sarkanā jūra;

b)

Adenas līcis;

c)

līcis starp Irānas un Arābijas pussalas krastu;

d)

Arābu jūra;

e)

Indijas okeāna daļa, ieskaitot Mozambikas šaurumu, kas atrodas starp meridiāniem 30o00′ austrumu garuma un 80o00′ austrumu garuma un uz ziemeļiem no Antarktikas saplūšanas līnijas, ieskaitot ūdeņus ap Šrilanku.

III E pielikumā parādītas Indijas okeāna rietumdaļas robežas un daļas (51. galvenais zvejas apgabals).

Indijas okeāna rietumdaļai nosaka šādas robežas:

robeža ar Vidusjūru: ziemeļu ieeja Suecas kanālā,

jūras rietumu robeža: līnija, kas sākas Āfrikas austrumu krastā 30o00′ austrumu garuma un stiepjas uz dienvidiem līdz 45o00′ dienvidu platuma,

jūras austrumu robeža: loksodroma, kas sākas Indijas dienvidaustrumu krastā (Kalimeras rags) un stiepjas ziemeļaustrumu virzienā līdz punktam 82o00′ austrumu garuma un 11o00′ ziemeļu platuma, no turienes uz austrumiem līdz meridiānam 85o00′ austrumu garuma; tad uz dienvidiem līdz paralēlei 3o00′ ziemeļu garuma; no turienes uz rietumiem līdz meridiānam 80o00′ austrumu garuma; tad uz dienvidiem līdz paralēlei 45o00′ dienvidu garuma,

dienvidu robeža: līnija, kas virzās pa paralēli 45o00′ dienvidu platuma no 30o00′ austrumu garuma līdz 80o00′ austrumu garuma.

Indijas okeāna rietumdaļu sīkāk iedala šādi.

Sarkanās jūras apakšapgabals (51.1. apakšapgabals)

Ziemeļu robeža: ziemeļu ieeja Suecas kanālā,

dienvidu robeža: loksodroma no Etiopijas un Džibutijas Republikas robežas Āfrikas krastā pāri ieejai Sarkanajā jūrā līdz bijušās Jemenas Arābu Republikas un bijušās Jemenas Tautas Demokrātiskās Republikas robežai Arābijas pussalā.

Persijas līča apakšapgabals (51.2. apakšapgabals)

Ieeju Persijas līcī noslēdz līnija, kas sākas Musandama raga ziemeļu galā un stiepjas uz austrumiem līdz Irānas krastam.

Arābu jūras rietumu apakšapgabals (51.3. apakšapgabals)

Austrumu un dienvidu robežas ir līnija no Irānas un Pakistānas robežas Āzijas piekrastē uz dienvidiem līdz paralēlei 20o00′ ziemeļu platuma; no turienes uz austrumiem līdz meridiānam 65o00′ austrumu garuma; tad uz dienvidiem līdz paralēlei 10o00′ ziemeļu garuma; no turienes uz rietumiem uz Āfrikas krastu; pārējās jūras robežas ir kopīgas ar 51.1. un 51.2. apakšapgabalu (sk. iepriekš).

Arābu jūras austrumdaļa, Lakadivu salu un Šrilankas apakšapgabals (51.4. apakšapgabals)

Jūras robeža ir līnija, kas sākas pie Irānas un Pakistānas robežas Āzijas piekrastē un stiepjas uz dienvidiem līdz paralēlei 20o00′ ziemeļu platuma; no turienes uz austrumiem līdz meridiānam 65o00′ austrumu garuma; tad uz dienvidiem līdz paralēlei 10o00′ dienvidu platuma; no turienes uz austrumiem līdz meridiānam 80o00′ austrumu garuma; no turienes uz ziemeļiem līdz paralēlei 3o00′ ziemeļu platuma; no turienes uz austrumiem līdz meridiānam 85o00′ austrumu garuma; no turienes uz ziemeļiem līdz paralēlei 11o00′ ziemeļu garuma; no turienes uz rietumiem līdz meridiānam 82o00′ austrumu garuma; no turienes pa loksodromu dienvidrietumu virzienā uz Indijas dienvidaustrumu krastu.

Somālijas, Kenijas un Tanzānijas apakšapgabals (51.5. apakšapgabals)

Līnija, kas sākas Somālijas krastā 10o00′ ziemeļu platuma uz austrumiem līdz meridiānam 65o00′ austrumu garuma; no turienes uz dienvidiem līdz paralēlei 10o00′ dienvidu platuma; no turienes uz rietumiem līdz meridiānam 45o00′ austrumu garuma; no turienes uz dienvidiem līdz paralēlei 10o28′ dienvidu platuma; no turienes uz rietumiem līdz Āfrikas piekrastei starp Mvambo ragu (uz ziemeļiem) un Mvambo ciemu (uz dienvidiem).

Madagaskaras un Mozambikas šauruma apakšapgabals (51.6. apakšapgabals)

Līnija, kas sākas Āfrikas austrumu piekrastē starp Mvambo ragu (uz ziemeļiem) un Mvambo ciemu (uz dienvidiem) 10o28′ dienvidu platuma un stiepjas uz austrumiem līdz meridiānam 45o00′ austrumu garuma; no turienes uz ziemeļiem līdz paralēlei 10o00′ dienvidu platuma; no turienes uz austrumiem līdz meridiānam 55o00′ austrumu garuma; no turienes uz dienvidiem līdz paralēlei 30o00′ dienvidu platuma; no turienes uz rietumiem līdz meridiānam 40o00′ austrumu garuma; no turienes uz ziemeļiem uz Mozambikas krastu.

Okeāna (Indijas okeāna rietumu) apakšapgabals (51.7. apakšapgabals)

Līnija, kas sākas 10o00′ dienvidu platuma un 55o00′ austrumu garuma un stiepjas uz austrumiem līdz meridiānam 80o00′ austrumu garuma; tad uz dienvidiem līdz paralēlei 45o00′ dienvidu platuma; no turienes uz rietumiem līdz meridiānam 40o00′ austrumu garuma; no turienes uz ziemeļiem līdz paralēlei 30o00′ dienvidu platuma; no turienes uz austrumiem līdz meridiānam 55o00′ austrumu garuma; no turienes uz ziemeļiem līdz sākuma punktam uz paralēles 10o00′ dienvidu platuma.

Mozambikas apakšapgabals (51.8. apakšapgabals)

Šajā apakšapgabalā ietilpst ūdeņi, kas atrodas uz ziemeļiem no 45o00′ dienvidu platuma paralēles un starp 30o00′ austrumu garuma un 40o00′ austrumu garuma meridiānu. To sīkāk iedala divos rajonos.

Merionas un Prinča Edvarda salas rajons (51.8.1. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas starp 40o00′ dienvidu platuma un 50o00′ dienvidu platuma paralēli un 30o00′ austrumu garuma un 40o00′ austrumu garuma meridiānu.

Zambezi rajons (51.8.2. rajons)

Ūdeņi, kas atrodas uz ziemeļiem no 40o00′ dienvidu platuma paralēles un starp 30o00′ austrumu garuma un 40o00′ austrumu garuma meridiānu.


III PIELIKUMS

A: VIDUSATLANTIJAS AUSTRUMDAĻA (34. galvenais zvejas apgabals)

Image

B: VIDUSJŪRA UN MELNĀ JŪRA (37. galvenais zvejas rajons)

Image

C: ATLANTIJAS OKEĀNA DIENVIDRIETUMU DAĻA (41. galvenais zvejas apgabals)

Image

D: ATLANTIJAS OKEĀNA DIENVIDAUSTRUMU DAĻA (47. galvenais zvejas apgabals)

Image

E: INDIJAS OKEĀNA RIETUMDAĻA (51. galvenais zvejas apgabals)

Image


IV PIELIKUMS

TO SUGU SARAKSTS, PAR KURĀM DATI IR JĀSNIEDZ ATTIECĪBĀ UZ KATRU GALVENO ZVEJAS APGABALU

Turpmāk minēto sugu nozveja ir reģistrēta oficiālajā statistikā. Dalībvalstīm būtu jāiesniedz dati par katru norādīto sugu, ja tādi ir pieejami. Ja atsevišķas sugas nav identificējamas, dati būtu jāapkopo un jāsniedz par to pozīciju, par kuru iespējama visprecīzākā informācija.

Piezīme:

n.n.c.

=

nav norādīts citur.

CENTRĀLATLANTIJAS AUSTRUMU DAĻA (34. galvenais zvejas apgabals)

Nosaukums

Trīsburtu apzīmējums

Zinātniskais nosaukums

Angliskais nosaukums

Zutis

ELE

Anguilla anguilla

European eel

Alozas un paledes (lapreņģes), n.n.c.

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

West African ilisha

ILI

Ilisha africana

West African ilisha

Plekstveidīgās zivis, n.n.c.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Plekstes

LEF

Bothidae

Lefteye flounders

Jūras mēle

SOL

Solea solea

Common sole

Īsspuru (= Senegālas) jūrasmēle

CET

Dicologlossa cuneata

Wedge (= Senegal) sole

Jūras mēles, n.n.c.

SOX

Soleidae

Soles n.e.i.

Tonguefishes, n.n.c.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Megrims

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

Megrimi, n.n.c.

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Lielā diegspuru vēdzele

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Franču menca

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

Putasū

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

Merlūza

HKE

Merluccius merluccius

European hake

Senegālas merlūza

HKM

Merluccius senegalensis

Senegalese hake

Merlūzas, n.n.c.

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

Mencveidīgās zivis, n.n.c.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Vilkzivis, n.n.c.

CAX

Ariidee

Sea catfishes n.e.i.

Jūraszutis

COE

Conger conger

European conger

Jūraszuši, n.n.c.

COX

Congridae

Congereels n.e.i.

Slender snipefish

SNS

Macroramphosus scolopax

Slender snipefish

Beriksas

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Parastā dorija

JOD

Zeus faber

John dory

Sudrabotā dorija

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John dory

Boar fishes

BOR

Caproidae

Boar fishes

Bentiskās asarveidīgās zivis, n.n.c.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Melnais asaris

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Baltais asaris

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

Jūras asari, n.n.c.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Poliprions

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Jūras asari, labraki, n.n.c.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Plankumainais labraks

SPU

Dicentrarchus punctatus

Spotted seabass

Labraks

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

Lielaces, n.n.c.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Kardinālzivis, n.n.c.

APO

Apogonidae

Cardinal fishes n.e.i.

Cekulzivis

TIS

Branchiostegidae

Tilefishes

Bonnetmouths, rubyfishes u.c.

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Lutjānzivis, n.n.c.

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

Lutjānzivis, n.n.c.

SNX

Lutjanidae

Snappers, iobfishes, n.e.i.

Pomadasīda

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Neīstā pomadasīda

BGR

Pomadasys incisus

Bastard grunt

Pomadasīda

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

Angolas lielacu jūrasbreksis

GRB

Brachydeuterus auritus

Bigeye grunt

Pomadasīdas, n.n.c.

GRX

Haemulidae (= Pomedasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Bungzivis

DRU

Sciaena spp.

Drums

Shi drum (= Corb)

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

Ērgļzivs

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Boe drum

DRS

Pteroscion peli

Boe drum

Law croaker

CKL

Pseudotolithus brachygnatus

Law croaker

Cassava croaker

PSS

Pseudotolithus senegalensis

Cassava croaker

Bobo croaker

PSE

Pseudotolithus elongatus

Bobo croaker

West African croakers

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

Croakers, bungzivis, n.n.c.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Sarkanā (= melnraibā) zobaine

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= Blackspot) seabream

Pagele

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Pagele

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

Sarkanā pagele

PAR

Pagellus bellottii

Red pandora

Pageles, n.n.c.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Jūras brekši, n.n.c.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

Lielacu zobaine

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Zobaine

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Angolas zobaine

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

Kongo zobaine

DNC

Dentex congoensis

Congo dentex

Zobaines, n.n.c.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Melnā sparīda

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Mugurainā sparīda

SBS

Oblada melanura

Saddled seabream

Zilplankumainā sparīda

BSC

Pagrus caeruleostictus

Bluespotted seabream

Sarkanā jūras karūsa

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Zeltainā jūraskarūsa, dorada

SBG

Sparus aurata

Gilthead seabream

Jūraskarūsas, n.n.c.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams n.e.i.

Bopsa

BOG

Boops boops

Bogue

Sparīdas, jūras karūsas, n.n.c.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams n.e.i.

Smarīdas

PIC

Spicara spp.

Picarels

Jūras barbes

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Safjānzivs

GOA

Pseudopeneus prayensis

West African goatfish

Safjānzivis, jūras barbes, n.n.c.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Āfrikas sirpjzivs

SIC

Drepane africana

African sicklefish

Spadefishes

SPA

Ephippidae

Spadefishes

Asarveidīgās zivis, n.n.c.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Bearded brotula

BRD

Brotula barbata

Bearded brotula

Ķirurgzivis

SUR

Acanthuridae

Surgeonfishes

Jūras gailīši, n.n.c.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Triggerfishes, durgons

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Jūrasvelns

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

Jūrasvelni, n.n.c.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Vējzivis, n.n.c.

BEN

Belonidae

Needlefishes n.e.i.

Lidzivis, n.n.c.

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

Barakudas

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Kefale

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Giant African threadfin

TGA

Polydactylus quadrifilis

Giant African threadfin

Lesser African threadfin

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

Royal threadfin

PET

Pentanemus quinquarius

Royal threadfin

Threadfins, tasselfishes, n.n.c.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Pelaģiskās asarveidīgās zivis, n.n.c.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Lufārs

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Kobija

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Stavrida

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Stavridas, n.n.c.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Stavridas

SDX

Decapterus spp.

Scads

Karanga

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

Neīstā stavrida

HMY

Caranx rhonchus

False scad

Karangas, n.n.c.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

Lookdown fish

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

Pampano

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Seriolas (dzeltenastes), n.n.c.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Lihija

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Atlantic bumper

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

Delfīnzivs

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Atlantijas sviestzivs

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

Sviestzivis

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

Bonefish

BOF

Albula vulpes

Bonefish

Zeltainā sardinella

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

Plakanā sardinella

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

Sardinellas

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas

Bonga shad

BOA

Ethmalosa fimbriata

Bonga shad

Sardīne

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (sardine)

Anšovi

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Siļķu dzimtas zivis, n.n.c.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Pelamīda

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Vienkrāsas pelamīda

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

Vahū

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Rietumāfrikas austrumu makrele

MAW

Scomberomorus tritor

West African Spanish mackerel

Makreļtunzivis

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Ziemeļu tunzivs

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Garspuru tunzivs

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Dzeltenspuru tunzivs

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Lielaces

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tunzivis, n.n.c.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Zāģzivis

SAW

Pristidae

Sawfishes

Atlantijas buruzivs

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Zilā marlīne

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Baltā marlīne

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Marlīnes, buruzivis

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Zobenzivs

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Tunzivjveidīgās zivis, n.n.c.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Mataste

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Lepidops

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Melnā mataste

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

Matastes, n.n.c.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes n.e.i.

Austrumu makrele

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Atlantijas makrele

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Makreles, n.n.c.

MAZ

Scomber spp.

“Scomber” mackerels n.e.i.

Skumbrijveidīgās zivis, n.n.c.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Thresher shark

ALV

Alopias vulpinus

Thresher shark

Jūras lapsa

BTH

Alopias superciliosus

Bigeye thresher

Mako haizivis

MAK

Isurus spp.

Mako sharks

Zilā haizivs

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Silky shark

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Gludā āmurzivs

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Robainā āmurzivs

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Āmurzivis u.c., n.n.c.

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

Lidojošā haizivs

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Guitarfishes u.c., n.n.c.

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

Smoothhounds

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Raju dzimtas zivis, n.n.c.

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

Plātņžauņi, n.n.c.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates n.e.i.

Jūras zivis, n.n.c.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Jūras krabji, n.n.c.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Tropu omāri, n.n.c.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Omāri, n.n.c.

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Norvēģijas omārs

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Omārs

LBE

Homarus gammarus

European lobster

Karamote

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Tīģergarnele

SOP

Farfantepenaeus notialis

Southern pink shrimp

Tīģergarneles, n.n.c.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Dziļūdens rozā garnele

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Atlantijas garnele

GUS

Parapenaeopsis atlantica

Guinea shrimp

Purpurgarnele

SSH

Aristaeopsis edwardsiana

Scarlet shrimp

Palaemonidae garneles

PAL

Palaemonidae

Palaemonid shrimps

Peldvēži, n.n.c.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Jūras vēžveidīgie, n.n.c.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Gliemeži, n.n.c.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Austeres, n.n.c.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Ēdamgliemenes, n.n.c.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Galvkāji, n.n.c.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Sēpija

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Sēpijas

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Kalmāri

SQC

Loligo spp.

Common squids

Astoņķājis

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

Astoņķāji

OCT

Octopodidae

Octopuses

Kalmāri, n.n.c.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Jūras gliemji, n.n.c.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Jūras bruņurupuči, n.n.c.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


VIDUSJŪRA UN MELNĀ JŪRA (37. galvenais zvejas apgabals)

Nosaukums

Trīsburtu apzīmējums

Zinātniskais nosaukums

Angliskais nosaukums

Storu dzimtas zivis, n.n.c.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Zutis

ELE

Anguilla anguilla

European eel

Palede

SHC

Alosa immaculata

Pontic shad

Alozas un paledes (lapreņģes), n.n.c.

SHD

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Azovas brētliņa

CLA

Clupeonella cultriventris

Azov tyulka

Plekstveidīgās zivis, n.n.c.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Jūras zeltplekste

PLE

Pleuronectes platessa

European plaice

Plekste

FLE

Platichthys flesus

European flounder

Jūras mēle

SOL

Solea solea

Common sole

Jūras mēles, n.n.c.

SOX

Solea spp.

Soles n.e.i.

Megrims

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

Megrimi, n.n.c.

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Akmeņplekste

TUR

Psetta maxima

Turbot

Melnās jūras akmeņplekste

TUB

Psetta maeotica

Black Sea turbot

Lielā diegspuru vēdzele

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Mazā menca

POD

Trisopterus minutus

Poor cod

Franču menca

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

Putasū

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

Merlangs

WHG

Merlangius merlangus

Whiting

Merlūza

HKE

Merluccius merluccius

European hake

Mencveidīgās zivis, n.n.c.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Argentīnas

ARG

Argentina spp.

Argentines

Brushtooth lizardfish

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

Lizardfishes, n.n.c.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Jūraszutis

COE

Conger conger

European conger

Jūras zuši, n.n.c.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Parastā dorija

JOD

Zeus faber

John Dory

Bentiskās asarveidīgās zivis, n.n.c.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Melnais asaris

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Baltais asaris

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

Jūras asari, n.n.c.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Poliprions

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Comber

CBR

Serranus cabrilla

Comber

Jūras asari, labraki, n.n.c.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Labraks

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

Labraki

BSE

Dicentrarchus spp.

Seabasses

Pomadasīda

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Bungzivis

DRU

Sciaena spp.

Drums

Shi drum (= Corb)

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

Ērgļzivs

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Croakers, bungzivis, n.n.c.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Sarkanā (= melnraibā) zobaine

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= Blackspot) seabream

Pagele

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Zobaine

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

Pageles, n.n.c.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

White seabream

SWA

Diplodus sargus

White seabream

Jūras brekši, n.n.c.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

Lielacu zobaine

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Zobaine

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Zobaines, n.n.c.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Melnā sparīda

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Mugurainā sparīda

SBS

Oblada melanura

Saddled sea bream

Sarkanā jūras karūsa

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Zeltainā jūraskarūsa, dorada

SBG

Sparus aurata

Gilthead seabream

Jūraskarūsas, n.n.c.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams n.e.i.

Bopsa

BOG

Boops boops

Bogue

Sand steenbras

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

Salema (= Strepie)

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

Sparīdas, jūras karūsas, n.n.c.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams n.e.i.

Vidusjūras smarīda

BPI

Spicara maena

Blotched picarel

Smarīdas

PIC

Spicara spp.

Picarels

Jūras barbe

MUR

Mullus surmuletus

Red mullet

Svītrainā jūras barbe

MUT

Mullus barbatus

Striped mullet

Jūras barbes

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= red mullets)

Lielā drakonzivs

WEG

Trachinus draco

Greater weever

Asarveidīgās zivis, n.n.c.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Tūbītes

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= Sandlances)

Himeras

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

Jūrasgrunduļi

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies

Jūrasgrunduļu dzimtas zivis, n.n.c.

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

Skorpionzivis, n.n.c.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes n.e.i.

Piper gurnard

GUN

Trigla lyra

Piper gurnard

Jūras gailīši, n.n.c.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Jūrasvelns

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

Jūrasvelni, n.n.c.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Vējzivs

GAR

Belone belone

Garfish

Barakudas

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Kefale

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Aterīnas

SIL

Atherinidae

Silversides (Sandsmelts)

Pelaģiskās asarveidīgās zivis, n.n.c.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Lufārs

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Stavrida

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Vidusjūras stavrida

HMM

Trachurus mediterraneus

Mediterranean horse mackerel

Stavridas, n.n.c.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Karangas, n.n.c.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

Lielā seriola

AMB

Seriola dumerili

Greater amberjack

Seriolas (dzeltenastes), n.n.c.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Lihija

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Stavridu dzimtas zivis, n.n.c.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Jūras plaudis

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Delfīnzivs

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Sardinellas, n.n.c.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Sardīne

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (= Sardine)

Brētliņa

SPR

Sprattus sprattus

European sprat

Anšovi

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Siļķu dzimtas zivis, n.n.c.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Pelamīda

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Vienkrāsas pelamīda

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

Makreļtunzivis

FRZ

Auxis thazard A. rochei

Frigate and bullet tunas

Mazā tunzivs

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Svītrainā tunzivs

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Ziemeļu tunzivs

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Garspuru tunzivs

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Lielace

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tunzivis, n.n.c.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Atlantijas buruzivs

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Marlīnes, buruzivis

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Zobenzivis

SWO

Xiphias gladius

Swordfishes

Tunzivjveidīgās zivis, n.n.c.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Lepidops

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Austrumu makrele

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Atlantijas makrele

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Makreles, n.n.c.

MAZ

Scomber spp.

Scomber mackerels n.e.i.

Skumbrijveidīgās zivis, n.n.c.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Milzu haizivs

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Jūras lapsa

ALV

Alopias vulpinus

Thresher

Īsspuru mako

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Melnpurna kaķhaizivs

SHO

Galeus melastomus

Blackmouth catshark

Zilā haizivs

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Sandbar shark

CCP

Carcharhinus plumbeus

Sandbar shark

Gludā āmurzivs

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Robainā āmurzivs

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Garpurna dzeloņu haizivs

QUB

Squalus blainville

Longnose spurdog

Gulper shark

GUP

Centrophorus granulosus

Gulper shark

Lidojošā haizivs

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Laternhaizivs

ETX

Etmopterus spinax

Velvet belly

Trejadatu raja

RJC

Raja clavata

Thornback ray

Common stingray

JDP

Dasyatis pastinaca

Common stingray

Siļķu haizivs

POR

Lamna nasus

Porbeagle

Kaķu haizivis

SCL

Scyliorhinus spp.

Catsharks, nursehound

Smoothhounds

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Dzeloņu haizivs

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

Dzeloņu haizivis, n.n.c.

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Angelshark

AGN

Squatina squatina

Angelshark

Angelsharks, sand devils

ASK

Squatinidae

Angelsharks, sand devils

Lielās haizivis, n.n.c.

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

Guitarfishes

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

Rajas

SKA

Raja spp.

Skates

Raju dzimtas zivis, n.n.c.

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

Plātņžauņi

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays and skates etc.

Jūras zivis, n.n.c.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Ēdamais krabis

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

Vidusjūras krabis

CMR

Carcinus aestuarii

Mediterranean shore crab

Eiropas zirnekļkrabis

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

Jūras krabji, n.n.c.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Rozā omārs

PSL

Palinurus mauritanicus

Pink spiny lobster

Parastais omārs

SLO

Palinurus elephas

Common spiny lobster

Omāri, n.n.c.

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Norvēģijas omārs

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Omārs

LBE

Homarus gammarus

European lobster

Karamote

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Dziļūdens rozā garnele

DPS

Parapenaeus Iongirostris

Deepwater rose shrimp

Purpurgarnele

SSH

Aristaeopsis edwardsiana

Scarlet shrimp

Zilās un sarkanās garneles

ARA

Aristeus antennatus

Blue and red shrimp

Klinšu garnele

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

Parastā garnele

CSH

Crangon crangon

Common shrimp

Peldvēži, n.n.c.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Mantis squillid

MTS

Squilla mantis

Mantis squillid

Jūras vēžveidīgie, n.n.c.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Gliemeži, n.n.c.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Ēdamais jūras gliemezis

PEE

Littorina littorea

Periwinkle

Ēdamā austere

OYF

Ostrea edulis

European flat oyster

Lielā austere

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Vidusjūras ēdamgliemene

MSM

Mytilus galloprovincialis

Mediterranean mussel

Lielā ķemmīšgliemene

SJA

Pecten jacobaeus

Great scallop

Murex

MUE

Murex spp.

Murex

Ēdamā sirsniņgliemene

COC

Cerastoderma edule

Common cockle

Svītrotā venera

SVE

Chamelea gallina

Striped Venus

Eiropas cietgliemene

CTG

Ruditapes decussatus

Grooved carpetshell

Cietgliemene

CTS

Venerupispullastra

Carpetshell

Cietgliemenes, n.n.c.

TPS

Tapes spp.

Carpetshells n.e.i.

Donax ģints gliemenes

DON

Donax spp.

Donax clams

Makstgliemenes

RAZ

Solen spp.

Razor clams

Gliemenes, n.n.c.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Galvkāji, n.n.c.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Sēpija

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Sēpijas

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Kalmāri

SQC

Loligo spp.

Common squids

Šautras kalmārs

SQE

Todarodes sagittatus

European flying squid

Astoņķājis

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

Horned and musky octopuses

OCM

Eledone spp.

Horned and musky octopuses

Astoņķāji, n.n.c.

OCT

Octopodidae

Octopuses

Kalmāri, n.n.c.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Jūras gliemji, n.n.c.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Jūras bruņurupuči, n.n.c.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

Ascīdija

SSG

Microcosmus sulcatus

Grooved sea-squirt

Jūras ezis

URM

Paracentrotus lividus

Stony sea-urchin

Medūzas

JEL

Rhopilema spp.

Jellyfishes


DIENVIDRIETUMU ATLANTIJA (41. galvenais zvejas apgabals)

Nosaukums

Trīsburtu apzīmējums

Zinātniskais nosaukums

Angliskais nosaukums

Alozas un paledes (lapreņģes), n.n.c.

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Plekstveidīgās zivis, n.n.c.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Paltusi

BAX

Paralichthys spp.

Bastard halibuts

Tonguefishes, n.n.c.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Salilota australis zivis

SAO

Salilota australis

Tadpole codling

Mora ģints mencas

MOR

Moridae

Moras

Brazīlijas sīkmenca

HKU

Urophycis brasiliensis

Brazilian codling

Dienvidu putasū

POS

Micromesistius australis

Southern blue whiting

Argentīnas merlūza

HKP

Merluccius hubbsi

Argentine hake

Patagonijas merlūza

HKN

Merluccius australis

Patagonian hake

Merlūzas, n.n.c.

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

Argentīnas makrurons

GRM

Macruronus magellanicus

Patagonian grenadier

Makruroni

GRS

Macruronus spp.

Blue grenadiers

Makrūrzivis

GRV

Macrourus spp.

Grenadiers

Mencveidīgās zivis, n.n.c.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Vilkzivis, n.n.c.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

Greater lizardfish

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Argentīnas jūraszutis

COS

Conger orbignyanus

Argentine conger

Bentiskās asarveidīgās zivis, n.n.c.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Snooks (= Robalos), n.n.c.

ROB

Centropomus spp.

Snooks (= Robalos) n.e.i.

Jūras asari

GPB

Mycteroperca spp.

Brazilian groupers

Sarkanais jūras asaris

GPR

Epinephelus mario

Red grouper

Jūras asari, n.n.c.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Argentīnas labraks

BSZ

Acanthistius brasilianus

Argentine seabass

Jūras asari, n.n.c.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Purpura lutjānzivs

SNC

Lutjanus purpureus

Southern red snapper

Dzeltenastes lutjānzivs

SNY

Ocyurus chrysurus

Yellowtail snapper

Lutjānzivis, n.n.c.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes n.e.i.

Barred grunt

BRG

Conodon nobilis

Barred grunt

Pomadasīdas, n.n.c.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips n.e.i.

Striped weakfish

WKS

Cynoscion striatus

Striped weakfish

Weakfishes, n.n.c.

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

Atlantijas bungzivs

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

Southern kingcroaker

KGB

Menticirrhus americanus

Southern kingcroaker

Argentine croaker

CKY

Urnbrina canasai

Argentine croaker

King weakfish

WKK

Macrodon ancylodon

King weakfish

Bungzivs

BDM

Pogonias cromis

Black drum

Croakers, bungzivis, n.n.c.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Jūras brekši, n.n.c.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

Zobaines, n.n.c.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Sarkanā jūras karūsa

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Sparīdas, jūras karūsas, n.n.c.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams n.e.i.

Jūras barbes

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Castaneta

CTA

Nemadactylus bergi

Castaneta

Brazilian sandperches

SPB

Pinguipes spp.

Brazilian sandperches

Brazilian flathead

FLA

Percophis brasiliensis

Brazilian flathead

Patagonian blennie

BLP

Eleginops maclovinus

Patagonian blennie

Patagonijas ilkņzivs

TOP

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

Kuprainā nototēnija

NOG

Gobiotothen gibberifrons

Humped rockcod

Pelēkā nototēnija

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Grey rockcod

Patagonijas nototēnija

NOT

Patagonotothen brevicauda

Patagonian rockcod

Cod icefish

PAT

Patagonotothen ramsayi

Cod icefish

Nototēnijas, n.n.c.

NOX

Nototheniidae

Antarctic rockcods, noties n.e.i.

Melnspuru leduszivs

SSI

Chaenocephalus aceratus

Blackfin icefish

Leduszivs

ANI

Champsocephalus gunnari

Mackerel icefish

Leduszivis, n.n.c.

ICX

Channichthyidae

Icefishes n.e.i.

Asarveidīgās zivis, n.n.c.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Melnais kongrijs

CUS

Genypterus blacodes

Pink cusk-eel

Ruffs, barrelfishes, n.n.c.

CEN

Centrolophidae

Ruffs, barrelfishes n.e.i.

Zilmute

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

Skorpionzivis, n.n.c.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes n.e.i.

Atlantijas jūrasgailīši

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

Ballyhoo halfbeak

BAL

Hemiramphus brasiliensis

Ballyhoo halfbeak

Lidzivis, n.n.c.

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

Barakudas

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Kefales, n.n.c.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Aterīnas

SIL

Atherinidae

Silversides (= Sandsmelts)

Pelaģiskās asarveidīgās zivis, n.n.c.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Lufārs

BLU

Pometomus saltatrix

Bluefish

Stavrida

JAA

Trachurus picturatus

Blue jack mackerel

Stavridas, n.n.c.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Karangas, n.n.c.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

Seriolas (dzeltenastes), n.n.c.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Parona leatherjack

PAO

Parona signata

Parona leatherjack

Stavridu dzimtas zivis, n.n.c.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Delfīnzivs

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Sviestzivis

BTG

Peprilus spp.

Gulf butterfish, harvestfishes

Atlantijas sviestzivis

BUX

Stromateidae

Butterfishes silver pomfrets

Ladyfish

LAD

Elops saurus

Ladyfish

Atlantijas tarpūna

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

Brazīlijas sardinella

BSR

Sardinella janeiro

Brazilian sardinella

Sardinellas, n.n.c.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Brazilian menhaden

MHS

Brevoortia aurea

Brazilian menhaden

Argentine menhaden

MHP

Brevoortia pectinata

Argentine menhaden

Scaled sardines

SAS

Harengula spp.

Scaled sardines

Folklendu brētliņa

FAS

Sprattus fuegensis

Falkland sprat

Argentīnas anšovs

ANA

Engraulis anchoita

Argentine anchoita

Anšovi, n.n.c.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Siļķu dzimtas zivis, n.n.c.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Pelamīda

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Vahū

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Karaliskā makrele

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

Atlantijas austrumu makrele

SSM

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

Seerfishes, n.n.c.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Makreļtunzivis

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Mazā tunzivs

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Svītrainā tunzivs

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Ziemeļu tunzivs

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Melnspuru tunzivs

BLF

Thunnus atlanticus

Blackfin tuna

Garspuru tunzivs

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Dienvidu zilspurtunzivs

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Dzeltenspuru tunzivs

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Lielace

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tunzivis, n.n.c.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Atlantijas buruzivs

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Zilā marlīne

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Baltā marlīne

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Marlīnes, buruzivis

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Zobenzivs

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Tunzivjveidīgās zivis, n.n.c.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

White snake mackerel

WSM

Thyrsitops lepidopiodes

White snake mackerel

Mataste

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Austrumu makrele

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Jūras lapsa

BTH

Alopias superciliosus

Bigeye thresher

Īsspuru mako

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Zilā haizivs

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Silky shark

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Copper shark

BRO

Carcharhinus brachyurus

Copper shark

Gludā āmurzivs

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Robainā āmurzivs

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Tope shark

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

Dzeloņu haizivs

DGS

Squalus acanthias

Picked dogfish

Angel sharks, sand devils, n.n.c.

ASK

Squatinidae

Angel sharks, sand devils n.e.i.

Chola guitarfish

GUD

Rhinobatos percellens

Chola guitarfish

Zāģzivis

SAW

Pristidae

Sawfishes

Elephantfishes, n.n.c.

CAH

Callorhinchidae

Elephantfishes n.e.i.

Patagonian smoothhound

SDP

Mustelus schmitti

Patagonian smoothhound

Smoothhounds

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Liveroil sharks

LSK

Galeorhinus spp.

Liveroil sharks

Raju dzimtas zivis, n.n.c.

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

Plātņžauņi, n.n.c.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc.

Jūras zivis, n.n.c.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Dana swimcrab

CRZ

Callinectes danae

Dana swimcrab

Southern kingcrab

KCR

Lithodes santolla

Southern kingcrab

Softshell red crab

PAG

Paralomis granulosa

Softshell red crab

Dziļjūras krabji, n.n.c.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Jūras krabji, n.n.c.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Karību omārs

SLC

Panulirus argus

Caribbean spiny lobster

Tropu omāri, n.n.c.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Brūnā ziemeļgarnele

ABS

Penaeus aztecus

Northern brown shrimp

Brazīlijas tīģergarnele

PNB

Penaeus brasiliensis

Redspotted shrimp

Tīģergarneles, n.n.c.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Atlantic seabob

BOB

Xiphopenaeus kroyeri

Atlantic seabob

Argentine stiletto shrimp

ASH

Artemesia longinaris

Argentine stiletto shrimp

Argentīnas sarkanā garnele

LAA

Pleoticus muelleri

Argentine red shrimp

Peldvēži, n.n.c.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Krils, n.n.c.

KRI

Euphausia spp.

Antarctic krill

Jūras vēžveidīgie, n.n.c.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Gliemeži, n.n.c.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Austeres, n.n.c.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Laplatas ēdamgliemene

MSR

Mytilus platensis

River Plata mussel

Magelāna ēdamgliemene

MSC

Aulacomya ater

Magellan mussel

Ķemmīšgliemenes, n.n.c.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Donax ģints gliemenes

DON

Donax spp.

Donax clams

Gliemenes, n.n.c.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Sēpijas

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Argentīnas kalmārs

SQP

Loligo gahi

Patagonian squid

Kalmāri

SQC

Loligo spp.

Common squids

Argentīnas īsspuru kalmārs

SQA

Illex argentinus

Argentine shortfin squid

Sevenstar flying squid

SQS

Martialia hyadesii

Sevenstar flying squid

Astoņķāji

OCT

Octopodidae

Octopuses

Kalmāri, n.n.c.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Jūras mīkstmieši, n.n.c.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Jūras bruņurupuči, n.n.c.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


DIENVIDAUSTRUMU ATLANTIJA (47. galvenais zvejas apgabals)

Nosaukums

Trīsburtu apzīmējums

Zinātniskais nosaukums

Angliskais nosaukums

Plekstveidīgās zivis, n.n.c.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

West coast sole

SOW

Austroglossus microlepis

West coast sole

Mud sole

SOE

Austroglossus pectoralis

Mud sole

Dienvidaustrumu Atlantijas jūras mēles, n.n.c.

SOA

Austroglossus spp.

Southeast Atlantic soles n.e.i.

Tonguefishes, n.n.c.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Benguela hake

HKB

Merluccius polli

Benguela hake

Shallow-water Cape hake

HKK

Merluccius capensis

Shallow-water Cape hake

Deepwater Cape hake

HKO

Merluccius paradoxus

Deepwater Cape hake

Cape hakes

HKC

Merluccius capensis, M. paradoxus

Cape hakes

Merlūzas

HKZ

Merlucciidae

Merluccid hakes

Mencveidīgās zivis, n.n.c.

GAD

Gadiformes

Gadiforms n.e.i.

Hatchetfishes

HAF

Sternoptychidae

Hatchetfishes

Lightfishes, n.n.c.

MAU

Maurolicus spp.

Lightfishes n.e.i.

Silver lightfish

MAV

Maurolicus muelleri

Silver lightfish

Greeneyes

GRE

Chlorophthalmidae

Greeneyes

White barbel

GAT

Galeichthyes feliceps

White barbel

Smoothmouth sea catfish

SMC

Arius heudelotii

Smoothmouth sea catfish

Jūras vilkzivis, n.n.c.

CAX

Ariildae

Sea catfishes n.e.i.

Greater lizardfish

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Lizardfishes, n.n.c.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Jūras zuši, n.n.c.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Slender snipefish

SNS

Macroramphosus scolopax

Slender snipefish

Snipefishes

SNI

Macroramphosidae

Snipefishes

Beriksas

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Beriksas, n.n.c.

BRX

Berycidae

Alfonsinos n.e.i.

Parastā dorija

JOD

Zeus faber

John Dory

Sudrabotā dorija

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John Dory

Dorijas, n.n.c.

ZEX

Zeidae

Dories n.e.i.

Boarfishes

BOR

Caproidae

Boarfishes

Boarfish

BOC

Capros aper

Boarfish

Bentiskās asarveidīgās zivis, n.n.c.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Jūras asari, n.n.c.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Poliprions

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Jūras asari, labraki, n.n.c.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Teleskopzivis, n.n.c.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Teleskopzivis

PRI

Priacanthidae

Bigeyes, glasseyes, bulleyes

Kardinālzivis, n.n.c.

APO

Apogonidae

Cardinalfishes n.e.i.

Glow-bellies, splitfins

ACR

Acropomatidae

Glow-bellies, splitfins

Blackmouth splitfin

SYN

Synagrops japonicus

Blackmouth splitfin

Splitfins, n.n.c.

SYS

Synagrops spp.

Splitfins n.e.i.

Cape bonnetmouth

EMM

Emmelichthys nitidus

Cape bonnetmouth

Bonnetmouths, rubyfishes u.c.

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Lutjānzivis, n.n.c.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Threadfin breams

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

Threadfin, monocle, dwarf breams

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle, dwarf breams

Angolas lielacu jūrasbreksis

GRB

Brachydeuterus auritus

Bigeye grunt

Pomadasīda

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Pomadasīda

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

Pomadasīdas, n.n.c.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips n.e.i.

Dienvidu ērgļzivs

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Southern meagre (= kob)

Geelbek croaker

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

Tigertooth croaker

LKR

Otolithes ruber

Tigertooth croaker

West African croakers

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

Croakers, bungzivis, n.n.c.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Kanāriju bungzivs (= baardman)

UCA

Umbrina canariensis

Canary drum (= baardman)

Weakfishes, n.n.c.

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

Natalas pagele

TJO

Pagellus natalensis

Natal pandora

Sparīdas, jūras karūsas, n.n.c.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams n.e.i.

Pageles, n.n.c.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Jūras brekši, n.n.c.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

Lielacu zobaine

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Angolas zobaine

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

Kanāriju zobaine

DEN

Dentex canariensis

Canary dentex

Zobaines, n.n.c.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Melnā sparīda

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Carpenter seabream

SLF

Argyrozona argyrozona

Carpenter seabream

Santer seabream

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

Red steenbras

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

Panga seabream

PGA

Pterogymnus laniarius

Panga seabream

White stumpnose

WSN

Rhabdosargus globiceps

White stumpnose

Jūraskarūsas, n.n.c.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams n.e.i.

Bopsa

BOG

Boops boops

Bogue

Stumpnose, dageraadbreams, n.n.c.

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraadbreams n.e.i.

Whitesteenbras

SNW

Lithognathus lithognathus

Whitesteenbras

Steenbrasses, n.n.c.

STW

Lithognathus spp.

Steenbrasses n.e.i.

Sand steenbras

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

Copper breams

CPP

Pachymetopon spp.

Copper breams

Salema (= Strepie)

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

Polystegan seabreams, n.n.c.

PLY

Polysteganus spp.

Polystegan seabreams n.e.i.

Scotsman seabream

SCM

Polysteganus praeorbitalis

Scotsman seabream

Seventyfour seabream

SEV

Polysteganus undulosus

Seventyfour seabream

Blueskin seabream

SBU

Polysteganus coeruleopunctatus

Blueskin seabream

Sparīdas, jūras karūsas, n.n.c.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Smarīdas

PIC

Spicara spp.

Picarels

Safjānzivis, jūras barbes, n.n.c.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Jūras barbes

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Galjoens, n.n.c.

COT

Dichistiidae

Galjoens n.e.i.

Galjoen

GAJ

Dichistius capensis

Galjoen

Spadefishes

SPA

Ephippidae

Spadefishes

Āfrikas sirpjzivs

SIC

Drepane africana

African sicklefish

Cuskeels, brotulas, n.n.c.

OPH

Ophidiidae

Cuskeels, brotulas n.e.i.

Kingclip

KCP

Genypterus capensis

Kingclip

Jūrasgrunduļu dzimtas zivis, n.n.c.

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

Cape redfish

REC

Sebastes capensis

Cape redfish

Sarkanasari, n.n.c.

ROK

Helicolenus spp.

Rosefishes n.e.i.

Zilmutes sarkanasaris

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

Skorpionzivis, n.n.c.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes n.e.i.

Piper gurnard

GUN

Trigla lyra

Piper gurnard

Cape gurnard

GUC

Chelidonichthys capensis

Cape gurnard

Jūras gailīši, n.n.c.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Jūras gailīši

GUY

Trigla spp.

Gurnards

Triggerfishes, durgons

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Kapzemes jūrasvelns

MOK

Lophius upsicephalus

Cape monk

Jūrasvelni, n.n.c.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Lukturzivs

LAN

Lampanyctodes hectoris

Lanternfish

Lukturzivis

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

Vējzivis, n.n.c.

BEN

Belonidae

Needlefishes n.e.i.

Vējzivis

NED

Tylosuru spp.

Needlefishes

Sairas, n.n.c.

SAX

Scomberesocidae

Sauries n.e.i.

Atlantijas saira

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Barakudas

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Barakudas

BAZ

Sphyraenidae

Barracudas

Kefales, n.n.c.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Threadfins, tasselfishes, n.n.c.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Lesser African threadfin

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

Pelaģiskās asarveidīgās zivis, n.n.c.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Lufārs

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Lufāri, n.n.c.

POT

Pomatomidae

Bluefishes n.e.i.

Kobija

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Kobijas, n.n.c.

CBX

Rachycentridae

Cobias n.e.i.

Kapzemes stavrida

HMC

Trachurus capensis

Cape horse mackerel

Cunene horse mackerel

HMZ

Trachurus trecae

Cunene horse mackerel

Stavridas, n.n.c.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Stavridas

SDX

Decapterus spp.

Scads

Karanga

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

Neīstā stavrida

HMY

Caranx rhonchus

False scad

Karangas, n.n.c.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

Sudrabkupris

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

Pampano

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Dzeltenastes seriola

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

Seriolas (dzeltenastes), n.n.c.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Lihija

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Atlantic bumper

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

Stavridu dzimtas zivis, n.n.c.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Jūras plauži, n.n.c.

BRZ

Bramidae

Pomfrets, ocean breams n.e.i.

Jūras plaudis jeb jūras breksis

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Delfīnzivs

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Delfīnzivis, n.n.c.

DOX

Coryphaenidae

Dolphinfishes n.e.i.

Atlantijas taukzivs

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

Taukzivis

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silverpomfrets

Bonefishes

ALU

Albulidae

Bonefishes

Longfin bonefish

BNF

Pterothrissus belloci

Longfin bonefish

Apaļā sardinella

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

Plakanā sardinella

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

Dienvidāfrikas sardīne

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

Whitehead's round herring

WRR

Etrumeus whiteheadi

Whitehead's round herring

Dienvidāfrikas anšovs

ANC

Engraulis capensis

Southern African anchovy

Anšovi, n.n.c.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Siļķes, sardīnes, n.n.c.

CLP

Clupeidae

Herrings, sardines n.e.i.

Sardinellas, n.n.c.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Siļķu dzimtas zivis, n.n.c.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Pelamīda

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Vahū

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Fregates makreļtunzivs

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Makreļtunzivis

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Narrow-barred Spanish mackerel

COM

Scomberomorus commerson

Narrow-banded Spanish mackerel

Ķēniņmakrele

SSM

Scomberomorus maculatus

King mackerel

Rietumāfrikas austrumu makrele

MAW

Scomberomorus tritor

West African Spanish mackerel

Kanadi kingfish

KAK

Scomberomorus plurilineatus

Kanadi kingfish

Seerfishes, n.n.c.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Mazā tunzivs

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Kawakawa

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

Svītrainā tunzivs

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Ziemeļu tunzivs

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Garspuru tunzivs

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Dienvidu zilā tunzivs

SBF

Thunnus maccoyji

Southern bluefin tuna

Dzeltenspuru tunzivs

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Lielace

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Atlantijas buruzivs

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Zilā marlīne

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Melnā marlīne

BLM

Makaira indica

Black marlin

Baltā marlīne

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Marlīnes, buruzivis

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Zobenzivs

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Zobenzivis

XIP

Xiphiidae

Swordfishes

Tunzivjveidīgās zivis, n.n.c.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Snake mackerels, escolars, n.n.c.

GEP

Gempylidae

Snake mackerels, escolars n.e.i.

Snoek

SNK

Thyrsites atun

Snoek

Mataste

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Matastes, n.n.c.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes n.e.i.

Lepidops

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Austrumu makrele

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Skumbriju dzimtas zivis, n.n.c.

MAX

Scombridae

Mackerels n.e.i.

Skumbrijveidīgās zivis, n.n.c.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Īsspuru mako

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Zilā haizivs

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Gludā āmurzivs

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Smooth-hounds, n.n.c.

SDV

Mustelus spp.

Smooth-hounds n.e.i.

Tope shark

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

Angelsharks, sand devils, n.n.c.

ASK

Squatinidae

Angel sharks, sand devils n.e.i.

Rajas, n.n.c.

SKA

Raja spp.

Raja rays n.e.i.

Raju dzimtas zivis, n.n.c.

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

Cape elephantfish

CHM

Callorhinchus capensis

Cape elephantfish

Plātņžauņi, n.n.c.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

Vaļu haizivis, siļķu haizivis

MSK

Lamnidae

Mackerel sharks, porbeagles

Kaķu haizivis

SYX

Scyliorhinidae

Catsharks

Requiem sharks

RSK

Cercharhinidae

Requiem sharks

Bonnethead, hammerhead sharks

SPY

Sphyrnidae

Bonnethead, hammerhead sharks

Smoothhound

SMD

Mustelus mustelus

Smoothhound

Dzeloņu haizivis, n.n.c.

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Dzeloņu haizivs

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

Īspurna dzeloņhaizivs

DOP

Squalus megalops

Shortnose dogfish

Guitarfishes

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

Zāģzivis

SAW

Pristidae

Sawfishes

Rajas, n.n.c.

RAJ

Rajidae

Skates n.e.i.

Rajas

SKA

Raja spp.

Skates

Stingrays, butterfly rays

STT

Dasyaididae (= Trygonidae)

Stingrays, butterfly rays

Eagle rays

EAG

Myliobatidae

Eagle rays

Mantas

MAN

Mobulidae

Mantas

Elektriskās rajas

TOD

Torpedinidae

Torpedo (= Electric) rays

Elephantfishes, n.n.c.

CAH

Callorhinchidae

Elephantfishes n.e.i.

Raju dzimtas zivis, n.n.c.

BAI

Batoidimorpha (Hypotremata)

Rays, skates, mantas n.e.i.

Dažādas haizivis, n.n.c.

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks n.e.i.

Plātņžauņi, n.n.c.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates etc.

Skrimšļzivis, n.n.c.

CAR

Chondrichthyes

Cartilaginous fishes n.e.i.

Himeras, n.n.c.

HOL

Chimaeriformes

Chimaeras n.e.i.

Jūras zivis, n.n.c.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Ēdamais krabis

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

Krabji

CAD

Cancridae

Jonah crabs, rock crabs

Peldošie krabji, n.n.c.

SWM

Portunidae

Swimming crabs n.e.i.

Šķēpastes krabji, n.n.c.

KCX

Lithodidae

King crabs n.e.i.

Southern king crabs

KCR

Lithodes santolla

Southern king crabs

Šķēpastes krabis

KCA

Lithodes ferox

King crab

Rietumāfrikas dziļjūras krabis

CGE

Chaceon maritae

West African geryon

Dziļjūras krabji, n.n.c.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Dziļjūras krabji

GEY

Geryonidae

Deep-sea crabs, geryons

Jūras krabji, n.n.c.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Tropu omāri, n.n.c.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Karaliskais omārs

LOY

Panulirus regius

Royal spiny lobster

Robainais omārs

LOK

Panulirus homarus

Scalloped spiny lobster

Cape rock lobster

LBC

Jasus lalandii

Cape rock lobster

Tristan da Cunha rock lobster

LBT

Jasus tristani

Tristan da Cunha rock lobster

Natālas omārs

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

South coast spiny lobster

SLS

Palinurus gilchristi

South coast spiny lobster

Omāri, n.n.c.

VLO

Palinuridae

Spiny lobsters n.e.i.

Slipper lobsters

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

Indian Ocean lobsterette

NES

Nephropsis stewarti

Indian Ocean lobsterette

Omāri

NEX

Nephropidae

True lobsters, lobsterettes

Karamote

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Indian white prawn

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

Tīģergarnele

SOP

Penaeus notiatis

Southern pink shrimp

Tīģergarneles, n.n.c.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Dziļūdens rozā garnele

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Tīģergarneles

PEZ

Penaeidae

Penaeid shrimps

Svītrainā sarkanā garnele

ARV

Aristeus varidens

Striped red shrimp

Aristeid shrimps

ARI

Aristeidae

Aristeid shrimps

Klinšu garnele

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

Solenocerid shrimps

SOZ

Solenoceridae

Solenocerid shrimps

Knife shrimps

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

Knife shrimp

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

Jack-knife shrimp

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

Peldvēži, n.n.c.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Jūras vēžveidīgie, n.n.c.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Jūras auss

ABP

Haliotis midae

Perlemoen abalone

Ēdamais milzu jūras gliemezis

GIW

Turbo sarmaticus

Giant periwinkle

Austeres, n.n.c.

OYX

Ostrea spp.

Flat oysters n.e.i.

Denticulate rock oyster

ODE

Ostrea denticulata

Denticulate rock oyster

Lielā austere

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Austeres, n.n.c.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Rock mussel

MSL

Perna perna

Rock mussel

Ēdamgliemenes, n.n.c.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

PSU

Pecten sulcicostatus

Ķemmīšgliemenes, n.n.c.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Smooth mactra

MAG

Mactra glabrata

Smooth mactra

Mactra surf clams

MAT

Mactridae

Mactra surf clams

Cietgliemeņu dzimta

CLV

Veneridae

Venus clams

DOR

Dosinia orbignyi

Donax ģints gliemenes

DON

Donax spp.

Donax clams

Kapzemes makstgliemenes

RAC

Solen capensis

Cape razor clams

Makstgliemenes

SOI

Solenidae

Razor clams, knife clams

Gliemenes, n.n.c.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Sēpijas

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Chokker squid

CHO

Loligo reynaudi

Chokker squid

Angolas šautras kalmārs

SQG

Todarodes angolensis

Angolan flying squid

Kalmāri

SQC

Loligo spp.

Common squids

Astoņķāji

OCT

Octopodidae

Octopuses

Kalmāri, n.n.c.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Jūras gliemji, n.n.c.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Dienvidāfrikas kotiks

SEK

Arctocephalus pusillus

South African fur seal

Red bait

SSR

Pyura stolonifera

Red bait

URR

Parechinus angulosus

Jūras gurķi, n.n.c.

CUX

Holothuroidea

Sea-cucumbers n.e.i.

Ūdens bezmugurkaulnieki, n.n.c.

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


INDIJAS OKEĀNA RIETUMDAĻA (51. galvenais zvejas apgabals)

Nosaukums

Trīsburtu apzīmējums

Zinātniskais nosaukums

Angliskais nosaukums

Kelee shad

HIX

Hilsa kelee

Kelee shad

Hilsa shad

HIL

Tenualosa ilisha

Hilsa shad

Milkfish

MIL

Chanos chanos

Milkfish

Giant seaperch (= Barramundi)

GIP

Lates calcarifer

Giant seaperch (= Barramundi)

Plekstveidīgās zivis, n.n.c.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Paltuss

HAI

Psettodes erumei

Indian halibut

Tonguefishes, n.n.c.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Unicorn cod

UNC

Bregmaceros mcclellandi

Unicorn cod

Mencveidīgās zivis, n.n.c.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Bombay duck

BUC

Harpadon nehereus

Bombay duck

Jūras vilkzivis, n.n.c.

CAX

Ariidae

Seacatfishes n.e.i.

Greater lizardfish

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Brushtooth lizardfish

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

Lizardfishes, n.n.c.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Pike congers, n.n.c.

PCX

Muraenesox spp.

Pike congers n.e.i.

Jūras zuši, n.n.c.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Beriksas

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Japānas dorija

JOD

Zeus faber

Japanese John Dory

Bentiskās asarveidīgās zivis, n.n.c.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Jūras asari, n.n.c.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Jūras asari, labraki, n.n.c.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Lielaces, n.n.c.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Sillago whitings

WHS

Sillaginidae

Sillago whitings

False trevally

TRF

Lactarius lactarius

False trevally

Bonnetmouths, rubyfishes u.c.

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Mangrove red snapper

RES

Lutjanus argentimaculatus

Mangrove red snapper

Lutjānzivis, n.n.c.

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

Lutjānzivis, n.n.c.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Threadfin breams

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

Threadfin, monocle, dwarf breams

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle dwarf breams

Ponyfishes (= Slipmouths), n.n.c.

POY

Leiognathus spp.

Ponyfishes (= Slipmouths) n.e.i.

Pomadasīdas, n.n.c.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Dienvidu ērgļzivs

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Southern meagre (= Kob)

Geelbek croaker

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

Croakers, bungzivis, n.n.c.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Imperatorzivis (letrinīdas)

EMP

Lethrinidae

Emperors (Scavengers)

Pageles, n.n.c.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Zobaines, n.n.c.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

King soldier bream

KBR

Argyrops spinifer

King soldier bream

Santer seabream

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

Red steenbras

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

Stumpnose, dageraad breams, n.n.c.

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraad breams, n.e.i.

Sparīdas, jūras karūsas, n.n.c.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Jūras barbes

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Safjānzivis

GOX

Upeneus spp.

Goatfishes

Safjānzivis, jūras barbes, n.n.c.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Plankumainā sirpjzivs

SPS

Drepane punctata

Spotted sicklefish

Wrasses, hogfishes u.c.

WRA

Labridae

Wrasses, hogfishes, etc.

Mojarras (= Silver-biddies)

MOJ

Gerres spp.

Mojarras (= Silver-biddies)

Asarveidīgās zivis, n.n.c.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Himeras

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

Skorpionzivis, n.n.c.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Flatheads

FLH

Platycephalidae

Flatheads

Triggerfishes, durgons

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Lukturzivis

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

Vējzivis

NED

Tylosurus spp.

Needlefishes

Halfbeaks, n.n.c.

HAX

Hemiramphus spp.

Halfbeaks n.e.i.

Lidzivis, n.n.c.

FLY

Exocoetidae

Flyingfishes n.e.i.

Barakudas

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Parastā kefale

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Kefales, n.n.c.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Fourfinger threadfin

FOT

Eleutheronema tetradactylum

Fourfinger threadfin

Threadfins, tasselfishes, n.n.c.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Pelaģiskās asarveidīgās zivis, n.n.c.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Lufārs

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Kobija

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Kobijas, n.n.c.

CBX

Rachycentridae

Cobias n.e.i.

Stavridas, n.n.c.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Indian scad

RUS

Decapterus russelli

Indian scad

Stavridas

SDX

Decapterus spp.

Scads

Karangas, n.n.c.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

Pampano

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Dzeltenastes seriola

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

Seriolas (dzeltenastes), n.n.c.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Rainbow runner

RRU

Elagatis bipinnulata

Rainbow runner

Golden trevally

GLT

Gnathanodon speciosus

Golden trevally

Torpedo scad

HAS

Megalaspis cordyla

Torpedo scad

Queenfishes

QUE

Scomberoides (= Chorinemus) spp.

Queenfishes

Lielacu stavrida

BIS

Selar crumenophthalmus

Bigeye scad

Dzeltensvītru stavrida

TRY

Selaroides leptolepis

Yellowstripe scad

Stavridu dzimtas zivis, n.n.c.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Black pomfret

POB

Parastromateus niger

Black pomfret

Delfīnzivs

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Silver pomfret

SIP

Pampus argenteus

Silver pomfret

Sviestzivis

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

Goldstripe sardinella

SAG

Sardinella gibbosa

Goldstripe sardinella

Indian oil sardine

IOS

Sardinella longiceps

Indian oil sardine

Sardinellas, n.n.c.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Dienvidāfrikas sardīne

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

Redeye round herring

RRH

Etrumeus teres

Redeye round herring

Stolephorus anšovi

STO

Stolephorus spp.

Stolephorus anchovies

Anšovi, n.n.c.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Siļķu dzimtas zivis, n.n.c.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Dorab wolf-herring

DOB

Chirocentrus dorab

Dorab wolf-herring

Wolf-herrings

DOS

Chirocentrus spp.

Wolf-herrings

Vahū

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Narrow-barred Spanish mackerel

COM

Scomberomorus commerson

Narrow-barred Spanish mackerel

Indo-Pacific king mackerel

GUT

Scomberomorus guttatus

Indo-Pacific king mackerel

Streaked seerfish

STS

Scomberomorus lineolatus

Streaked seerfish

Seerfishes, n.n.c.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Makreļtunzivis

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Kawakawa

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

Svītrainā tunzivs

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Garastes tunzivs

LOT

Thunnus tonggol

Longtail tuna

Garspuru tunzivs

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Dienvidu zilā tunzivs

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Dzeltenspuru tunzivs

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Lielace

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Klusā okeāna buruzivs

SFA

Istiophorus platypterus

Indo-Pacific sailfish

Klusā okeāna zilā marlīne

BLZ

Makaira mazara

Indo-Pacific blue marlin

Melnā marlīne

BLM

Makaira indica

Black marlin

Svītraina marlīne

MLS

Tetrapturus audax

Striped marlin

Marlīnes, buruzivis

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Tunzivjveidīgās zivis, n.n.c.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Snoek

SNK

Thyrsites atun

Snoek

Mataste

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Lepidops

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Matastes, n.n.c.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

Austrumu makrele

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Indian mackerel

RAG

Rastrelliger kanagurta

Indian mackerel

Indian mackerels, n.n.c.

RAX

Rastrelliger spp.

Indian mackerels n.e.i.

Skumbrijveidīgās zivis, n.n.c.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Zobenzivs

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Īsspuru mako

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Zilā haizivs

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Oceanic whitetip shark

OCS

Carcharhinus longimanus

Oceanic whitetip shark

Spot-tail shark

CCQ

Carcharhinus sorrah

Spot-tail shark

Dusky shark

DUS

Carcharhinus obscurus

Dusky shark

Silky shark

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Milk shark

RHA

Rhizoprionodon acutus

Milk shark

Requiem sharks, n.n.c.

RSK

Carcharhinidae

Requiem sharks n.e.i.

Āmurzivis u. c., n.n.c.

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

Guitarfishes u. c., n.n.c.

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

Zāģzivis

SAW

Pristidae

Sawfishes

Raju dzimtas zivis, n.n.c.

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

Plātņžauņi, n.n.c.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

Jūras zivis, n.n.c.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Swimcrabs

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs

Mud crab

MUD

Scylla serrata

Mud crab

Dziļjūras krabji, n.n.c.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Jūras krabji, n.n.c.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Tropu omāri, n.n.c.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Natālas omārs

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

Slipper lobsters

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

Andaman lobster

NEA

Metanephrops andamanicus

Andaman lobster

Tīģergarnele

GIT

Penaeus monodon

Giant tiger prawn

Green tiger prawn

TIP

Penaeus semisulcatus

Green tiger prawn

Indijas baltā garnele

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

Tīģergarneles, n.n.c.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Knife shrimp

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

Jack-knife shrimp

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

Knife shrimps

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

Peldvēži, n.n.c.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Jūras vēžveidīgie, n.n.c.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Jūras ausis, n.n.c.

ABX

Haliotis spp.

Abalones n.e.i.

Klinšu austere

CSC

Crassostrea cucullata

Rock-cupped oyster

Austeres, n.n.c.

OYC

Saccostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Galvkāji, n.n.c.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Sēpijas

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Kalmāri

SQC

Loligo spp.

Common squids

Astoņķāji

OCT

Octopodidae

Octopuses

Kalmāri, n.n.c.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Jūras gliemji, n.n.c.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Zaļais jūras bruņurupucis

TUG

Chelonia mydas

Green turtle

Jūras bruņurupuči, n.n.c.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

Jūras gurķi, n.n.c.

CUX

Holothuroidea

Sea cucumbers n.e.i.

Ūdens bezmugurkaulnieki, n.n.c.

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


V PIELIKUMS

FORMĀTS, KĀDĀ JĀIESNIEDZ DATI PAR NOZVEJU REĢIONOS ĀRPUS ZIEMEĻATLANTIJAS

Magnētiskie datu nesēji

Datorlentes: Deviņceliņu ar 1 600 vai 6 250 BPI blīvumu un EBCDIC vai ASCII kodu, vēlams nemarķētas. Ja tās ir marķētas, ir jāpievieno datnes beigu kods.

Disketes: MS-DOS formatētas 3,5 collu 720 K vai 1,4 MB, vai 5,25 collu 360 K vai 1,2 MB diski.

Reģistrācijas formāts

Baitu nr.

Postenis

Piezīmes

1 līdz 4

Valsts (ISO 3 burtu un ciparu kods)

piem., FRA = Francija

5 līdz 6

Gads

piem., 93 = 1993

7 līdz 8

Galvenais zvejas apgabals

34 = Vidusatlantijas austrumu daļa

9 līdz 15

Rajons

3.3. = 3.3. rajons

16 līdz 18

Sugas

3 burtu norāde

19 līdz 26

Nozveja

Tonnas

Piezīmes

a)

Nozvejas lauciņš (19 līdz 26 baiti) būtu jāpielīdzina pie labās malas ar tukšu vietu pirms ieraksta. Visi pārējie lauciņi būtu jāpielīdzina pie kreisās malas ar noslēgumiezīmi pirms ieraksta.

b)

Nozveja būtu jāreģistrē ar krastā izkrautā loma dzīvsvara ekvivalentu, noapaļojot līdz tuvākajai tonnai.

c)

Daudzumus (19 līdz 26 baiti), kas ir mazāki par pusi vienības, reģistrē kā “–1”.

d)

Nezināmu daudzumu (19 līdz 26 baiti) reģistrē kā “–2”.


VI PIELIKUMS

FORMĀTS, KĀDĀ AR MAGNĒTISKO DATU NESĒJU PALĪDZĪBU JĀIESNIEDZ DATI PAR NOZVEJU, IZŅEMOT ATLANTIJAS OKEĀNA ZIEMEĻAUSTRUMU DAĻU

A.   KODĒŠANAS FORMA

Dati būtu jāiesniedz dažāda garuma ierakstu veidā, ieraksta ailes atdalot ar kolu (:). Katrā ierakstā būtu jāiekļauj šādas ailes:

Aile

Piezīmes

Valsts

trīsburtu kods (piemēram, FRA = Francija)

Gads

piem., 2001 vai 01

Galvenais zvejas apgabals

piem., 34 = Vidusatlantijas austrumu daļa

Rajons

piem., 3.3 = 3.3. rajons

Sugas

3 burtu apzīmējums

Nozveja

Tonnas

a)

Nozveja jāreģistrē ar krastā izkrautā loma dzīvsvara ekvivalentu, noapaļojot līdz tuvākajai tonnai.

b)

Daudzumi, kas mazāki par pusi vienības, būtu jāreģistrē kā “–1”.

c)

Valstu kodi:

Austrija

AUT

Beļģija

BEL

Bulgārija

BGR

Kipra

CYP

Čehijas Republika

CZE

Vācija

DEU

Dānija

DNK

Spānija

ESP

Igaunija

EST

Somija

FIN

Francija

FRA

Apvienotā Karaliste

GBR

Anglija un Velsa

GBRA

Skotija

GBRB

Ziemeļīrija

GBRC

Grieķija

GRC

Ungārija

HUN

Īrija

IRL

Islande

ISL

Itālija

ITA

Lietuva

LTU

Luksemburga

LUX

Latvija

LVA

Malta

MLT

Nīderlande

NLD

Norvēģija

NOR

Polija

POL

Portugāle

PRT

Rumānija

ROU

Slovākija

SVK

Slovēnija

SVN

Zviedrija

SWE

Turcija

TUR

B.   METODE DATU PĀRRAIDĪŠANAI EIROPAS KOMISIJAI

Ciktāl iespējams, datus vajadzētu pārraidīt elektroniskā formā (piemēram, kā elektroniskās vēstules pielikumu). Ja tas nav iespejams, tiek pieļauts iesniegt datni ar 3,5 collu disketes palīdzību.


VII PIELIKUMS

Atceltā regula ar tās turpmāko grozījumu sarakstu

Padomes Regula (EK) Nr. 2597/95

(OV L 270, 13.11.1995., 1. lpp.)

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1638/2001

(OV L 222, 17.8.2001., 29. lpp.)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1882/2003

(OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.)

Tikai III pielikuma 57. punkts


VIII PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 2597/95

Šī regula

1. pants

1. pants

2. pants

2. pants

3. pants

3. pants

4. panta pirmā daļa

4. panta pirmā daļa

___

4. panta otrā daļa

4. panta otrā daļa

4. panta trešā daļa

5. panta 1. un 2. punkts

5. panta 1. un 2. punkts

5. panta 3. punkts

6. panta 1. punkts

6. panta 1. punkts

6. panta 2. punkts

6. panta 2. punkts

6. panta 3. punkts

6. panta 4. punkts

6. pantaa 3. punkts

7. pants

7. pants

8. pants

1. pielikums

I pielikums

2. pielikums

II pielikums

3. pielikums

III pielikums

4. pielikums

IV pielikums

5. pielikums

V pielikums

VI pielikums

VII pielikums

VIII pielikums


31.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 87/42


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 217/2009

(2009. gada 11. marts)

par to, kā dalībvalstis, kas zvejo Ziemeļrietumu Atlantijā, iesniedz statistikas datus par nozveju un zvejas intensitāti (pārstrādāta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 285. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (1),

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EEK) Nr. 2018/93 (1993. gada 30. jūnijs) par to, kā dalībvalstis, kas zvejo Ziemeļrietumu Atlantijā, iesniedz statistikas datus par nozveju un zvejas intensitāti (2), ir vairākkārt būtiski grozīta (3). Tā kā minētajā regulā ir jāveic turpmāki grozījumi, skaidrības dēļ tā būtu jāpārstrādā.

(2)

Saskaņā ar Konvencijas par turpmāku daudzpusēju sadarbību Ziemeļrietumu Atlantijas zvejā, kas apstiprināta ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 3179/78 (4) un ar ko izveido Ziemeļrietumu Atlantijas Zvejniecības organizāciju (NAFO), prasībām Kopienai jāsniedz NAFO Zinātniskajai padomei visi pieejamie statistikas un zinātnes dati, ko Zinātniskā padome pieprasījusi sava darba gaitā.

(3)

NAFO Zinātniskā padome savlaicīgi sniegtu statistiku attiecībā uz nozveju un zvejas darbībām ir atzinusi par būtisku savā darbā, izvērtējot zivju krājumu stāvokli Ziemeļrietumu Atlantijā.

(4)

Vairākas dalībvalstis ir pieprasījušas datu iesniegšanu citā formā vai izmantojot citu datu nesēju, nekā izklāstīts V pielikumā (ekvivalents iepriekš minētajām aptaujas lapām Statlant).

(5)

Šā lēmuma īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (5).

(6)

Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot sugu un statistikas zvejas rajonu sarakstu, šo zvejas rajonu aprakstus, kā arī attiecībā uz zvejas darbību, zvejas rīkiem, kuģu izmēriem un zvejas metodēm piemērotus mērus, kodus un definīcijas. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Katra dalībvalsts, pienācīgi ņemot vērā Padomes Regulu (Euratom, EEK) Nr. 1588/90 (1990. gada 11. jūnijs) par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte (6), iesniedz Komisijai datus par tādu kuģu nozveju, kuri ir reģistrēti šajā dalībvalstī un kuri zvejo Ziemeļrietumu Atlantijā vai kuģo ar šīs dalībvalsts karogu.

Nominālās nozvejas datos iekļauj visus zvejniecības produktus, kas jebkādā formā ir izkrauti krastā vai pārkrauti jūrā, taču neiekļauj daudzumus, ko pēc nozvejošanas palaiž atpakaļ jūrā, patērē uz klāja vai izmanto par ēsmu. Neiekļauj akvakultūras produktus. Datus reģistrē kā krastā izkrautā vai jūrā pārkrautā loma dzīvsvara ekvivalentu, noapaļojot līdz tuvākajai tonnai.

2. pants

1.   Iesniedzami divu veidu dati:

a)

katras no I pielikumā uzskaitītajām sugām gada nominālās nozvejas, izteiktas dzīvsvara tonnās, kas vienādas ar izkrautajiem daudzumiem, katrā no II pielikumā uzskaitītajiem un III pielikumā definētajiem Ziemeļrietumu Atlantijas statistikas zvejas rajoniem;

b)

šā punkta a) apakšpunktā noteiktās nozvejas un atbilstošā zvejas darbība, iedalot pa kalendārajiem nozvejošanas mēnešiem, pēc zvejas rīkiem, kuģa izmēra un galvenajām sugām, kas tiek zvejotas.

2.   Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā minētos datus iesniedz līdz tā gada 31. maijam, kurš ir pēc pārskata gada, un tie var būt provizoriski. Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minētos datus iesniedz līdz tā gada 31. augustam, kurš ir pēc pārskata gada, un tie ir galīgie dati.

Datiem, kas minēti 1. punkta a) apakšpunktā un iesniegti kā provizoriski dati, vajadzētu būt skaidri identificētiem kā tādiem.

Attiecībā uz sugu/zvejas rajonu kombinācijām, kur pārskata periodā netika iegrāmatota nekāda nozveja, netiek pieprasīts iesniegt datus.

Ja attiecīgā dalībvalsts iepriekšējā kalendārajā gadā nav zvejojusi Ziemeļrietumu Atlantijā, tā līdz nākamā gada 31. maijam informē par to Komisiju.

3.   Šīs regulas IV pielikumā sniegtas definīcijas un kodi, kas lietojami, iesniedzot informāciju par zvejas darbībām, zvejas rīkiem, zvejas metodi un kuģa izmēru.

4.   Komisija var grozīt sugu un statistikas zvejas rajonu sarakstu, šo zvejas rajonu aprakstus, kā arī attiecībā uz zvejas darbību, zvejas rīkiem, kuģu izmēriem un zvejas metodēm piemērotus mērus, kodus un definīcijas.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 6. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

3. pants

Ja vien saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku pieņemtie noteikumi nenosaka citādi, dalībvalstīm ir atļauts izmantot izlašu veidošanas metodes, lai iegūtu nozvejas datus par tām zvejas flotes daļām, attiecībā uz kurām pilnīga datu sniegšana uzliktu pārmērīgu administratīvo procedūru slogu. Precīzas ziņas par izlašu veidošanas procedūru, kā arī precīzas ziņas par kopējiem datiem, ko iegūst ar šādām metodēm, dalībvalstīm ir jāiekļauj ziņojumā, ko iesniedz saskaņā ar 7. panta 1. punktu.

4. pants

Dalībvalstis pilda savas saistības attiecībā pret Komisiju atbilstoši 1. un 2. panta prasībām, iesniedzot datus V pielikumā norādītajā formātā.

Dalībvalstis var iesniegt datus formātā, kas izklāstīts VI pielikumā.

Pēc iepriekšēja Komisijas apstiprinājuma dalībvalstis var iesniegt datus citā formātā vai uz citiem datu nesējiem.

5. pants

Ja iespējams, 24 stundās no ziņojumu saņemšanas Komisija nosūta tajos ietverto informāciju administratīvajam sekretāram.

6. pants

1.   Komisijai palīdz Lauksaimniecības statistikas pastāvīgā komiteja, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 72/279/EEK (7) (turpmāk “Komiteja”).

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

7. pants

1.   Dalībvalstis līdz 1994. gada 28. jūlijam iesniedz Komisijai sīki izstrādātu ziņojumu, izklāstot, kā iegūti dati attiecībā uz nozveju un zvejas darbībām, un sīkāk norādot šo datu pilnību un ticamību. Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādā šo ziņojumu kopsavilkumu.

2.   Dalībvalstis informē Komisiju par visām izmaiņām informācijā, kas sniegta saskaņā ar 1. punktu, trīs mēnešos pēc izmaiņu ieviešanas.

3.   Metodoloģiskus ziņojumus, datu pieejamību un datu ticamību, kā minēts 1. punktā, kā arī citus attiecīgus jautājumus, kas ir saistīti ar šīs regulas piemērošanu, reizi gadā pārbauda Komitejas kompetentā darba grupa.

8. pants

1.   Ar šo Regula (EEK) Nr. 2018/93 tiek atcelta.

2.   Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu VII pielikumā.

9. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula ir saistoša kopumā un tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2009. gada 11. martā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A. VONDRA


(1)  Eiropas Parlamenta 2008. gada 17. jūnija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2009. gada 26. februāra Lēmums.

(2)  OV L 186, 28.7.1993., 1. lpp.

(3)  Sk. VI pielikumu.

(4)  OV L 378, 30.12.1978., 1. lpp.

(5)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(6)  OV L 151, 15.6.1990., 1. lpp.

(7)  OV L 179, 7.8.1972., 1. lpp.


I PIELIKUMS

TO SUGU SARAKSTS, PAR KURĀM ZIŅOTS KOMERCIĀLAJĀ NOZVEJAS STATISTIKĀ PAR ATLANTIJAS OKEĀNA ZIEMEĻAUSTRUMU DAĻU

Dalībvalstīm ir jāpaziņo par to sugu nominālo nozveju, kas ir apzīmētas ar zvaigznīti (*). Ziņojot par atlikušo sugu nominālo nozveju, nav obligāti jānorāda atsevišķas sugas. Tomēr, ja dati par atsevišķām sugām nav iesniegti, tie ir jāiekļauj kopējās kategorijās. Dalībvalstis var iesniegt datus par sugām, kas nav sarakstā, ar noteikumu, ka sugas ir skaidri norādītas.

Piezīme

:

n.t.p. saīsinājums nozīmē “netiek tuvāk precizēts”.

Nosaukums

Trīsburtu apzīmējums

Zinātniskais nosaukums

Angliskais nosaukums

BENTISKĀS ZIVIS

Menca

COD (*)

Gadus morhua

Atlantic cod

Pikša

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Sarkanasari, n.t.p.

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes n.e.i.

Sudrabotā merlūza

HKS (*)

Merluccius bilinearis

Silver hake

Merlūza Urophycis chuss

HKR (*)

Urophycis chuss

Red hake

Saida

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock)

Sarkanasaris Sebastes marinus

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

Sarkanasaris Sebastes mentella

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

Hippoglossoides platessoides paltuss

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

American plaice (L. R. dab)

Sarkanā plekste

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Dzeltenspuru plekste

YEL (*)

Limanda ferruginea

Yellowtail flounder

Melnais paltuss

GHL (*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Parastais paltuss

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Ziemas plekste

FLW (*)

Pseudopleuronectes americanus

Winter flounder

Vasaras plekste

FLS (*)

Paralichythys dentatus

Summer flounder

Rūts plekste

FLD (*)

Scophthalmus aquosus

Windowpane flounder

Plekstveidīgās zivis, n.t.p.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Amerikāņu jūrasvelns

ANG (*)

Lophius americanus

American angler

Atlantijas jūrasgaiļi

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

Atlantijas tomkods

TOM

Microgadus tomcod

Atlantic tomcod

Zilā antimora

ANT

Antimora rostrata

Blue antimora

Putasū

WHB

Micromesistius puotassou

Blue whiting (= poutassou)

Amerikas tautoga

CUN

Tautogolabrus adspersus

Cunner

Vēdzele

USK

Brosme brosme

Cusk (= tusk)

Grenlandes menca

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

Zilā jūras līdaka

BLI

Molva dypterygia

Blue ling

Jūras līdaka

LIN (*)

Molva molva

Ling

Jūras zaķis

LUM (*)

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

Karaļzivs

KGF

Menticirrhus saxatilis

Northern kingfish

Raibā lodeszivs

PUF

Sphoeroides maculatus

Northern puffer

Lucīši, n.t.p.

ELZ

Lycodes spp.

Eelpouts n.e.i.

Amerikas lucītis

OPT

Zoarces americanus

Ocean pout

Polārmenca

POC

Boreogadus saida

Polar cod

Strupdeguna garaste

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

Makrūrzivs

RHG

Macrourus berglax

Roughhead grenadier

Tūbītes

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= sand lances)

Jūrasbuļļi, n.t.p.

SCU

Myoxocephalus spp.

Sculpins n.e.i.

Skapa

SCP

Stenotomus chrysops

Scup

Tautoga

TAU

Tautoga onitis

Tautog

Tailzivs

TIL

Lopholatilus chamaeleonticeps

Tilefish

Baltā merlūza

HKW (*)

Urophycis tenuis

White hake

Vilkzivis, n.t.p.

CAT (*)

Anarhichas spp.

Wolf-fishes n.e.i.

Vilkzivs

CAA (*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish

Raibā vilkzivs

CAS (*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

Bentiskās zivis, n.t.p.

GRO

Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

PELAĢISKĀS ZIVIS

Siļķe

HER (*)

Clupea harengus

Atlantic herring

Makrele

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Sviestzivs

BUT

Peprilus triachanthus

Atlantic butterfish

Brevortija

MHA (*)

Brevoortia tyrannus

Atlantic menhaden

Atlantijas skumbrijlīdaka

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Rietumatlantijas anšovs

ANB

Anchoa mitchilli

Bay anchovy

Lufārs

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Zirgkaranga

CVJ

Caranx hippos

Crevalle Jack

Fregates tunzivs