ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 79

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 25. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 246/2009 (2009. gada 26. februāris) par Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu dažām līnijsatiksmes uzņēmumu nolīgumu, lēmumu un saskaņotu darbību kategorijām (konsorcijiem) (Kodificēta versija)

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 247/2009 (2009. gada 24. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 248/2009 (2009. gada 19. marts), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 piemērotu paziņojumiem par ražotāju organizāciju atzīšanu, cenu noteikšanu un intervenci saskaņā ar zvejas un akvakultūras produktu tirgus kopīgo organizāciju (pārstrādāta redakcija)

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 249/2009 (2009. gada 23. marts), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 297/95 attiecībā uz Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūras maksu korekciju atbilstīgi inflācijas līmenim

34

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/289/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 20. janvāris) par savstarpējās palīdzības piešķiršanu Latvijai

37

 

 

2009/290/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 20. janvāris) par Kopienas vidēja termiņa finansiālās palīdzības piešķiršanu Latvijai

39

 

 

Komisija

 

 

2009/291/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 20. marts) par Īrijas tiesību aktu projektu attiecībā uz mājputnu gaļas, cūkgaļas un aitas gaļas izcelsmes valsts marķēšanu (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 1931)  ( 1 )

42

 

 

2009/292/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 24. marts), ar kuru ievieš nosacījumus par atkāpšanos no prasībām attiecībā uz plastmasas redeļu kastēm un plastmasas paliktņiem saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu noteiktajiem smago metālu koncentrācijas līmeņiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 1959)  ( 1 )

44

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2009/293/KĀDP (2009. gada 26. februāris) attiecībā uz vēstuļu apmaiņu starp Eiropas Savienību un Kenijas valdību par nosacījumiem un kārtību tādu personu nodošanai, kuras tiek turētas aizdomās par pirātismu un kuras ir aizturējuši Eiropas Savienības vadītie jūras spēki (EUNAVFOR), un par EUNAVFOR rīcībā nonākušā atsavinātā īpašuma nodošanu no EUNAVFOR Kenijai, kā arī par rīcību ar tādām personām pēc to nodošanas

47

Vēstuļu apmaiņa starp Eiropas Savienību un Kenijas valdību par nosacījumiem un kārtību tādu personu nodošanai, kuras tiek turētas aizdomās par pirātismu un kuras ir aizturējuši Eiropas Savienības vadītie jūras spēki (EUNAVFOR), un par EUNAVFOR rīcībā nonākušā atsavinātā īpašuma nodošanu no EUNAVFOR Kenijai, kā arī par rīcību ar tādām personām pēc to nodošanas

49

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2009/294/KĀDP (2009. gada 23. marts), ar ko groza Vienoto rīcību 2008/736/KĀDP par Eiropas Savienības Pārraudzības misiju Gruzijā, EUMM Georgia

60

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

25.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 246/2009

(2009. gada 26. februāris)

par Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu dažām līnijsatiksmes uzņēmumu nolīgumu, lēmumu un saskaņotu darbību kategorijām (konsorcijiem)

(Kodificēta versija)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 83. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EEK) Nr. 479/92 (1992. gada 25. februāris) par Līguma 85. panta 3. punkta piemērošanu dažām laineru kuģniecības uzņēmumu nolīgumu, lēmumu un saskaņotu darbību kategorijām (konsorcijiem) (2) ir vairākkārt būtiski grozīta (3). Skaidrības un praktisku iemeslu labad būtu lietderīgi veikt attiecīgās regulas kodifikāciju.

(2)

Līguma 81. panta 1. punktu saskaņā ar 81. panta 3. punktu var pasludināt par nepiemērojamu nolīgumu, lēmumu un saskaņotu darbību kategorijām, ja tiek pildīti 81. panta 3. punkta nosacījumi.

(3)

Saskaņā ar Līguma 83. pantu Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanas noteikumi būtu jāpieņem ar regulu vai direktīvu. Saskaņā ar Līguma 83. panta 2. punkta b) apakšpunktu minētajiem noteikumiem ir jānosaka Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanas kārtība, gan ievērojot vajadzību nodrošināt efektīvu pārraudzību, gan arī, cik vien iespējams, vienkāršojot administratīvo pārvaldi. Saskaņā ar Līguma 83. panta 2. punkta d) apakšpunktu minētajiem noteikumiem ir jānosaka attiecīgās Komisijas un Tiesas funkcijas.

(4)

Līnijsatiksme ir kapitāla ietilpīga nozare. Konteinerizēšana ir palielinājusi vajadzību sadarboties un racionalizēt. Dalībvalstu jūras kuģniecības nozarei ir jāpanāk nepieciešamais ekonomiskās attīstības līmenis, lai veiksmīgi konkurētu pasaules līnijsatiksmes tirgū.

(5)

Nolīgumi par kopējiem pakalpojumiem starp līnijsatiksmes uzņēmumiem ar mērķi racionalizēt darbību ar tehniskiem, darbības un/vai komerciāliem pasākumiem (kuģniecības aprindās aprakstīti kā konsorciji), var palīdzēt nodrošināt vajadzīgos līdzekļus, lai uzlabotu līnijsatiksmes pakalpojumu ražīgumu un veicinātu tehnikas un ekonomikas attīstību.

(6)

Jūras transports ir nozīmīgs Kopienas tirdzniecības attīstībā, un konsorciju nolīgumiem var būt zināma loma šajā sakarā, ņemot vērā starptautiskās līnijsatiksmes īpatnības. Šo nolīgumu legalizācija ir pasākums, kas var pozitīvi ietekmēt kuģniecības konkurētspējas uzlabošanos Kopienā.

(7)

Konsorciju piedāvāto kuģniecības pakalpojumu izmantotāji var gūt daļu ražīguma un pakalpojumu uzlabošanās priekšrocību, piemēram, palielinoties regularitātei, samazinoties izmaksām, ko atļauj labāks jaudas izmantojums, kā arī augot pakalpojumu kvalitātei uzlabotu kuģu un aprīkojuma dēļ.

(8)

Komisijai būtu jābūt pilnvarotai regulā pasludināt, ka Līguma 81. panta 1. punkta noteikumi neattiecas uz dažām konsorciju nolīgumu, lēmumu un saskaņotu darbību kategorijām, lai atvieglotu uzņēmumu sadarbību ekonomiski vēlamos veidos un bez nelabvēlīgas ietekmes no konkurences politikas viedokļa. Komisijai, cieši un pastāvīgi sadarbojoties ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm, būtu jāspēj precīzi noteikt šo atbrīvojumu darbības jomas un to nosacījumus.

(9)

Konsorciji līnijsatiksmes nozarē ir specializēti un sarežģīti kopuzņēmumi. Pastāv liela konsorciju nolīgumu daudzveidība, un tie darbojas dažādos apstākļos. Konsorcija darbības joma, dalībnieki, darbība un nosacījumi bieži mainās. Tāpēc būtu jāuzliek Komisijai pienākums periodiski noteikt konsorcijus, kam būtu jāpiemēro grupas atbrīvojums.

(10)

Lai nodrošinātu, ka visi Līguma 81. panta 3. punkta nosacījumi ir izpildīti, uz grupu atbrīvojumiem būtu jāattiecina nosacījumi, lai jo īpaši nodrošinātu, ka taisnīga daļa no peļņas tiks nosūtītājiem un ka netiks likvidēta konkurence,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Komisija var ar regulu un saskaņā ar Līguma 81. panta 3. punktu pasludināt, ka Līguma 81. panta 1. punkts nav piemērojams starp uzņēmumiem noslēgtu nolīgumu, uzņēmumu apvienību lēmumu un saskaņotu darbību dažām kategorijām, kuru mērķis ir veicināt vai izveidot sadarbību jūras satiksmes kopējā apkalpošanā starp līnijsatiksmes uzņēmumiem, lai racionalizētu to darbību ar tehniskiem, ekspluatācijas vai komerciāliem pasākumiem, izņemot cenu noteikšanu (konsorcijiem).

2.   Saskaņā ar šā panta 1. punktu pieņemtā regula nosaka nolīgumu, lēmumu un saskaņotu darbību kategorijas, uz ko tā attiecas, kā arī norāda nosacījumus un saistības, saskaņā ar kurām atbilstīgi Līguma 81. panta 3. punktam tos uzskata par atbrīvotiem no minētā panta 1. punkta piemērošanas.

2. pants

1.   Saskaņā ar 1. pantu pieņemto regulu piemēro piecus gadus pēc tās spēkā stāšanās dienas.

2.   Regulu var atcelt vai grozīt, ja ir mainījušies apstākļi attiecībā uz kādu no faktiem, kas bijuši būtiski tās pieņemšanai.

3. pants

Saskaņā ar 1. pantu pieņemtā regulā var iekļaut noteikumu, kurā norādīts, ka to piemēro ar atpakaļejošu spēku attiecībā uz nolīgumiem, lēmumiem un saskaņotām darbībām, kas pastāvējuši šādas regulas spēkā stāšanās dienā, ar noteikumu, ka tie atbilst attiecīgās regulas nosacījumiem.

4. pants

Regulā atbilstīgi 1. panta noteikumiem var noteikt, ka Līguma 81. panta 1. punktā minēto aizliegumu nepiemēro minētās regulas noteiktajā laika posmā nolīgumiem, lēmumiem un saskaņotām darbībām, kas jau pastāv 1995. gada 1. janvārī, uz ko sakarā ar Austrijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanos attiecas 81. panta 1. punkts, un kas neatbilst 81. panta 3. punkta nosacījumiem. Šo pantu tomēr nepiemēro līgumiem, lēmumiem un saskaņotām darbībām, uz ko 1995. gada 1. janvārī jau attiecās EEZ līguma 53. panta 1. punkts.

5. pants

Pirms 1. pantā minētās regulas pieņemšanas Komisija publicē tās projektu, ļaujot visām attiecīgajām personām un organizācijām iesniegt apsvērumus Komisijas noteiktā saprātīgā termiņā, kas nav mazāks par vienu mēnesi.

6. pants

Pirms regulas projekta publicēšanas un pirms regulas pieņemšanas, piemērojot 1. pantu, Komisija konsultējas ar Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēju komiteju, kas minēta 14. pantā Padomes Regulā (EK) Nr. 1/2003 (2002. gada 16. decembris) par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (4).

7. pants

Regulu (EEK) Nr. 479/92, kurā grozījumi izdarīti ar I pielikumā minētajiem aktiem, ar šo atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

8. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 26. februārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

I. LANGER


(1)  Eiropas Parlamenta 2008. gada 23. aprīļa Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 55, 29.2.1992., 3. lpp.

(3)  Skatīt I pielikumu.

(4)  OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Atceltā regula ar sekojošo grozījumu sarakstu

(minēti 7. pantā)

Padomes Regula (EEK) Nr. 479/92

(OV L 55, 29.2.1992., 3. lpp.)

 

Padomes Regula (EK) Nr. 1/2003

(OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.)

Tikai 42. pants

1994. gada Pievienošanās akts, 29. pants un I pielikums, IIIA.4. punkts

(OV C 241, 29.8.1994., 56. lpp.)

 


II PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Regula (EEK) Nr. 479/92

Šī regula

1., 2. un 3. pants

1., 2. un 3. pants

3.a pants

4. pants

4. pants

5. pants

5. pants

6. pants

7. pants

7. pants

8. pants

I pielikums

II pielikums


25.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 247/2009

(2009. gada 24. marts),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 25. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 24. martā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

IL

82,5

JO

64,0

MA

61,5

TN

134,4

TR

101,8

ZZ

88,8

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,5

TR

146,8

ZZ

127,8

0709 90 70

MA

52,9

TR

139,7

ZZ

96,3

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

44,2

IL

60,0

MA

44,2

TN

49,5

TR

70,6

ZZ

53,7

0805 50 10

TR

53,5

ZZ

53,5

0808 10 80

AR

91,7

BR

75,3

CA

110,4

CL

84,2

CN

68,6

MK

21,2

US

115,4

UY

67,9

ZA

82,7

ZZ

79,7

0808 20 50

AR

81,3

CL

96,6

CN

66,7

ZA

91,6

ZZ

84,1


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


25.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 248/2009

(2009. gada 19. marts),

ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 piemērotu paziņojumiem par ražotāju organizāciju atzīšanu, cenu noteikšanu un intervenci saskaņā ar zvejas un akvakultūras produktu tirgus kopīgo organizāciju (pārstrādāta redakcija)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgus kopējo organizāciju (1) un jo īpaši tās 34. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2001. gada 16. janvāra Regula (EK) Nr. 80/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 piemērotu paziņojumiem par ražotāju organizāciju atzīšanu, cenu noteikšanu un intervenci saskaņā ar zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgus kopīgo organizāciju (2), ir vairākkārt būtiski grozīta (3). Skaidrības labad tā ir jāpārstrādā, jo ir paredzēts izdarīt vēl citus grozījumus attiecībā uz dalībvalstu reģionu sarakstu un valūtas kodiem šajā regulā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 104/2000 13. panta 6. punktu Komisija ik gadus publicē atzīto ražotāju organizāciju un to asociāciju sarakstu. Tāpēc dalībvalstīm tai jāsniedz atbilstoša informācija.

(3)

Komisijai jāspēj pārraudzīt cenu stabilizācijas darbības, ko veic ražotāju organizācijas, un to, kādā veidā tās piemēro finansiālās kompensācijas un pārejošo uzkrājumu atbalsta sistēmas.

(4)

Saskaņā ar 21. līdz 26. pantu Regulā (EK) Nr. 104/2000 Kopienas intervences pasākumi nav iespējami bez informācijas par cenām, kas regulāri tiek reģistrētas skaidri noteiktos reģionos.

(5)

Ir ieviesta elektroniskās datu pārraides sistēma starp dalībvalstīm un Komisiju saskaņā ar kopējās zivsaimniecības politikas pārvaldību (FIDES II sistēma). To vajadzētu izmantot šajā regulā minētās informācijas vākšanai.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zivsaimniecības produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

Paziņojumi, kas attiecas uz ražotāju organizāciju un to asociāciju atzīšanu

1. pants

Dalībvalstis Komisijai paziņo Regulas (EK) Nr. 104/2000 6. panta 1. punkta c) apakšpunktā un 13. panta 3. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju vēlākais divos mēnešos no lēmuma pieņemšanas.

Šī informācija un formāts, kādā tā jānosūta, ir noteikts šīs regulas I pielikumā.

II   NODAĻA

Cenas un intervence

2. pants

Dalībvalstis Komisijai ne vēlāk kā divus mēnešus pēc katra zvejas gada sākuma paziņo informāciju, kas minēta Regulas (EK) Nr. 104/2000 17. panta 4. punktā.

Dalībvalstis Komisijai nekavējoties paziņo par jebkurām izmaiņām informācijā, kas minēta pirmajā daļā.

Šī informācija un formāts, kādā tā jānosūta, ir noteikts šīs regulas II pielikumā.

3. pants

Par Regulas (EK) Nr. 104/2000 I un IV pielikumā uzskaitītajām sugām dalībvalstis Komisijai paziņo šo valstu teritorijā izkrauto, pārdoto, izņemto daudzumu un pārejošo uzkrājumu daudzumu, kā arī šīs regulas VIII pielikuma 1. tabulā noteiktajos dažādajos reģionos katrā ceturksnī pārdotā daudzuma vērtību, ne vēlāk kā septiņas nedēļas pēc attiecīgā ceturkšņa.

Ja ir krīze attiecībā uz vienu vai vairākām Regulas (EK) Nr. 104/2000 I pielikumā uzskaitītajām sugām, dalībvalstis Komisijai paziņo šo valstu teritorijā izkrauto, pārdoto, izņemto daudzumu un pārejošo uzkrājumu daudzumu, kā arī šīs regulas VIII pielikuma 1. tabulā noteiktajos dažādajos reģionos katrās divās nedēļās pārdotā daudzuma vērtību, ne vēlāk kā divas nedēļas pēc attiecīgajām divām nedēļām.

Šī informācija un formāts, kādā tā jānosūta, ir noteikts šīs regulas III pielikumā.

4. pants

Dalībvalstis katru ceturksni par katru Regulas (EK) Nr. 104/2000 I pielikumā uzskaitīto produktu, kas izņemts no tirgus, Komisijai paziņo realizēto produktu vērtību un daudzumu, iedalot tos atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr. 2493/2001 (4) 1. pantā minētajām realizācijas iespējām, ne vēlāk kā astoņas nedēļas pēc attiecīgā ceturkšņa.

Šī informācija un formāts, kādā tā jānosūta, ir noteikts šīs regulas IV pielikumā.

5. pants

Dalībvalstis par katru Regulas (EK) Nr. 104/2000 II pielikumā uzskaitīto produktu Komisijai paziņo izkrauto, pārdoto un uzglabāto daudzumu, kā arī šīs regulas VIII pielikuma 1. tabulā noteiktajos dažādajos reģionos katrā ceturksnī pārdotā daudzuma vērtību, ne vēlāk kā sešas nedēļas pēc attiecīgā ceturkšņa.

Šī informācija un formāts, kādā tā jānosūta, ir noteikts šīs regulas V pielikumā.

6. pants

Dalībvalstis par katru Regulas (EK) Nr. 104/2000 III pielikumā uzskaitīto produktu Komisijai paziņo ražotāju organizāciju izkrauto, pārdoto un nozarei piegādāto daudzumu, kā arī šīs regulas VIII pielikuma 1. tabulā noteiktajos dažādajos reģionos katrā mēnesī nozarei piegādātā daudzuma vērtību, ne vēlāk kā sešas nedēļas pēc attiecīgā mēneša.

Šī informācija un formāts, kādā tā jānosūta, ir noteikts šīs regulas VI pielikumā.

7. pants

Dalībvalstis katru gadu trīs mēnešos pēc attiecīgā gada sniedz Komisijai informāciju, lai būtu iespējams noteikt tehniskās izmaksas, kas saistītas ar darbībām, kuras nepieciešamas Regulas (EK) Nr. 104/2000 23. un 25. pantā minētajai stabilizācijai un uzglabāšanai.

Šī informācija un formāts, kādā tā jānosūta, ir noteikts šīs regulas VII pielikumā.

III   NODAĻA

Vispārīgie un nobeiguma noteikumi

8. pants

Dalībvalstis ar elektronisko līdzekļu palīdzību Komisijai nosūta informāciju, izmantojot datu pārraides sistēmas, kas tiek izmantotas informācijas apmaiņai saskaņā ar kopējās zivsaimniecības politikas pārvaldību (FIDES II sistēma).

9. pants

Regulu (EK) Nr. 80/2001 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu X pielikumā.

10. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 19. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 17, 21.1.2000., 22. lpp.

(2)  OV L 13, 17.1.2001., 3. lpp.

(3)  Sk. IX pielikumu.

(4)  OV L 337, 20.12.2001., 20. lpp.


I PIELIKUMS

Informācija par ražotāju organizācijām un to asociācijām

Reģistrācijas Nr.

Lauka nosaukums

Tips

Formāts

Izmērs

Kods

1.

Ziņojuma identifikācija

<REQUEST.NAME>

Teksts

 

MK-PO

2.

Dalībvalsts

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Teksts

3

1. tabula

3.

Nosūtīšanas datums

<DSE>

GGGGMMDD

8

 

4.

Ziņojuma tips

<TYP>

Teksts

3

INS = jauns

MOD = grozījums

DEL = atzīšana atsaukta

5.

Raž. org. vai raž. org. asociācijas Nr.

<NOP>

Teksts

7

Tikai “MOD” vai “DEL” ziņojumu tipam

6.

Nosaukums

<NOM>

Teksts

 

 

7.

Oficiālais saīsinājums

<ABB>

 

 

Ja ir

8.

Valsts piešķirtais Nr.

<NID>

 

 

Ja ir

9.

Piekritības teritorija

<ARE>

Teksts

 

 

10.

Darbība

<ACT>

Teksts

6

10. tabula

11.

Dibināšanas datums

<DCE>

GGGGMMDD

 

 

12.

Statūtu datums

<DST>

GGGGMMDD

 

 

13.

Datums, kad piešķirta atzīšana

<DRE>

GGGGMMDD

 

 

14.

Datums, kad atsaukta atzīšana

<DRA>

GGGGMMDD

 

Tikai “DEL” ziņojumu tipam

15.

Adrese 1

<ADR1>

Teksts

 

 

16.

Adrese 2

<ADR2>

Teksts

 

 

17.

Adrese 3

<ADR3>

 

 

 

18.

Pasta indekss

<CPO>

Teksts

 

 

19.

Vieta

<LOC>

Teksts

 

 

20.

Tālruņa Nr. 1

<TEL1>

Teksts

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

21.

Tālruņa Nr. 2

<TEL2>

Teksts

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

22.

Faksa Nr.

<FAX>

Teksts

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

23.

E-pasts

<MEL>

Teksts

 

 

24.

Tīmekļa vietnes adrese

<WEB>

Teksts

 

 

25. et seq.

Raž. org. dalībnieka numurs

<ADH>

Teksts

 

Raž. org. asociācijām: raž. org. dalībnieku saraksts


II PIELIKUMS

Ražotāju organizāciju piemērotās izņemšanas cenas

Nosūtīt divus mēnešus pēc zvejas gada sākuma


Reģistrācijas Nr.

Attiecīgā informācija

Informācijas tipa identifikācija

Formāts

Izmērs

Kods

1.

Ziņojuma identifikācija

<REQUEST.NAME>

Teksts

 

MK-PO-WP

2.

Dalībvalsts

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Teksts

3

1. tabula

3.

Kārtas Nr.

<LOT>

Cipari

4

Dalībvalsts piešķirtais kārtas Nr.

4.

Ziņojuma tips

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5.

Nosūtīšanas datums

<DSE>

GGGGMMDD

8

 

6.

Perioda tips

<PTYP>

Y

1

Y = ikgadējs

7.

Perioda identifikācija

<IDP>

PPP/GGGG

8

PPP = secība

GGGG = gads

8.

Izmantotā valūta

<MON>

Teksts

3

6. tabula

9. et seq.

Raž. org. identifikācijas kods

<DAT>

Teksts

7

CCC-999

 

Sugas kods

 

Teksts

3

7. tabula

 

Uzglabāšanas veida kods

 

Teksts

3

4. tabula

 

Sagatavošanas veida kods

 

Teksts

2

3. tabula

 

Svaiguma kods

 

Teksts

2

5. tabula

 

Izmēra kods

 

Teksts

3

2. tabula

 

Izņemšanas cena

 

Vesels skaitlis

 

Saskaņā ar valūtu, kas norādīta 8. punktā, par 1 000 kg

 

Reģions, ja izņemšanas cenu koriģē ar reģionālo koeficientu

 

Teksts

 

8. tabula


III PIELIKUMS

Produkti Regulas (EK) Nr. 104/2000 I un IV pielikumā

Katra ceturkšņa paziņojumi


Reģistrācijas Nr.

Attiecīgā informācija

Informācijas tipa identifikācija

Formāts

Izmērs

Kods

1.

Ziņojuma identifikācija

<REQUEST.NAME>

Teksts

 

MK-FRESH

2.

Dalībvalsts

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Teksts

3

1. tabula

3.

Kārtas Nr.

<LOT>

Cipari

4

Dalībvalsts piešķirtais kārtas Nr.

4.

Ziņojuma tips

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5.

Nosūtīšanas datums

<DSE>

GGGGMMDD

8

 

6.

Perioda tips

<PTYP>

Q vai C

1

Q = ceturksnis

C = krīze

7.

Perioda identifikācija

<IDP>

PPP/GGGG

8

PPP = secība

1–4 par ceturksni

1–24 par divām nedēļām

GGGG = gads

8.

Izmantotā valūta

<MON>

Teksts

3

6. tabula

9. et seq.

Izkraušanas reģions (NUTS kods)

<DAT>

Teksts

7

1. tabula

 

Sugas kods

 

Teksts

3

7. tabula

 

Uzglabāšanas veida kods

 

Teksts

3

4. tabula

 

Sagatavošanas veida kods

 

Teksts

2

3. tabula

 

Svaiguma kods

 

Teksts

2

5. tabula

 

Izmēra kods

 

Teksts

3

2. tabula

 

Pārdotā daudzuma vērtība

 

Vesels skaitlis

 

Saskaņā ar valūtu, kas norādīta 8. punktā

 

Pārdotais daudzums

 

Vesels skaitlis

 

kg

 

Daudzums, kas izņemts par Kopienas cenu

 

Vesels skaitlis

 

kg

 

Daudzums, kas izņemts par autonomu cenu

 

Vesels skaitlis

 

kg

 

Pārejošo uzkrājumu daudzums

 

Vesels skaitlis

 

kg


IV PIELIKUMS

Produkti Regulas (EK) Nr. 104/2000 I pielikumā

No tirgus izņemto produktu izmantošana

Katra ceturkšņa paziņojumi


Reģistrācijas Nr.

Attiecīgā informācija

Informācijas tipa identifikācija

Formāts

Izmērs

Kods

1.

Ziņojuma identifikācija

<REQUEST.NAME>

Teksts

 

MK-STD-VAL

2.

Dalībvalsts

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Teksts

3

1. tabula

3.

Kārtas Nr.

<LOT>

Cipari

4

Dalībvalsts piešķirtais kārtas Nr.

4.

Ziņojuma tips

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5.

Nosūtīšanas datums

<DSE>

GGGGMMDD

8

 

6.

Perioda tips

<PTYP>

Q

1

Q = ceturksnis

7.

Perioda identifikācija

<IDP>

PPP/GGGG

8

PPP = secība

1-4

GGGG = gads

8.

Izmantotā valūta

<MON>

Teksts

3

6. tabula

9. et seq.

Sugas kods

<DAT>

Teksts

3

7. tabula

 

Galamērķa kods

 

Teksts

6

9. tabula

 

Pārsūtītā vai pārdotā daudzuma vērtība

 

Vesels skaitlis

 

Saskaņā ar valūtu, kas norādīta 8. punktā

“0” atļauts pārsūtītajam daudzumam

 

Pārsūtītais vai pārdotais daudzums

 

Vesels skaitlis

 

kg


V PIELIKUMS

Produkti Regulas (EK) Nr. 104/2000 II pielikumā (Katra ceturkšņa paziņojumi)

Reģistrācijas Nr.

Attiecīgā informācija

Informācijas tipa identifikācija

Formāts

Izmērs

Kods

1.

Ziņojuma identifikācija

<REQUEST.NAME>

Teksts

 

MK-FROZEN

2.

Dalībvalsts

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Teksts

3

1. tabula

3.

Kārtas Nr.

<LOT>

Cipari

4

Dalībvalsts piešķirtais kārtas Nr.

4.

Ziņojuma tips

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5.

Nosūtīšanas datums

<DSE>

GGGGMMDD

8

 

6.

Perioda tips

<PTYP>

Q

1

Q = ceturksnis

7.

Perioda identifikācija

<IDP>

PPP/GGGG

8

PPP = secība 1-4

GGGG = gads

8.

Izmantotā valūta

<MON>

Teksts

3

6. tabula

9. et seq.

Izkraušanas reģions (NUTS kods)

<DAT>

Teksts

7

1. tabula

 

Sugas kods

<DAT>

Teksts

3

7. tabula

 

Uzglabāšanas veida kods

 

Teksts

3

4. tabula

 

Sagatavošanas veida kods

 

Teksts

2

3. tabula

 

Svaiguma kods

 

Teksts

2

5. tabula

 

Izmēra kods

 

Teksts

3

2. tabula

 

Pārdotā daudzuma vērtība

 

Vesels skaitlis

 

Saskaņā ar valūtu, kas norādīta 8. punktā

 

Daudzums, kas pārdots pirms uzglabāšanas

 

Vesels skaitlis

 

kg

 

Glabātavā ievestais daudzums

 

Vesels skaitlis

 

kg

 

No glabātavas izvestais daudzums

 

Vesels skaitlis

 

kg


VI PIELIKUMS

Produkti Regulas (EK) Nr. 104/2000 III pielikumā

Biežums: katru mēnesi


Reģistrācijas Nr.

Attiecīgā informācija

Informācijas tipa identifikācija

Formāts

Izmērs

Kods

1.

Ziņojuma identifikācija

<REQUEST.NAME>

Teksts

 

MK-TUNA

2.

Dalībvalsts

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Teksts

3

1. tabula

3.

Kārtas Nr.

<LOT>

Cipari

4

Dalībvalsts piešķirtais kārtas Nr.

4.

Ziņojuma tips

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5.

Nosūtīšanas datums

<DSE>

GGGGMMDD

8

 

6.

Perioda tips

<PTYP>

M

1

M = katru mēnesi

7.

Perioda identifikācija

<IDP>

PPP/GGGG

7

PPP = secība 1-12

GGGG = gads

8.

Izmantotā valūta

<MON>

Teksts

3

6. tabula

9. et seq.

Ražotāju organizācija

<DAT>

Teksts

7

CCC-999

 

Sugas kods

 

Teksts

3

7. tabula

 

Uzglabāšanas veida kods

 

Teksts

3

4. tabula

 

Sagatavošanas veida kods

 

Teksts

2

3. tabula

 

Izmēra kods

 

Teksts

3

2. tabula

 

Pārdotā un nozarei piegādātā daudzuma vērtība

 

Vesels skaitlis

 

Saskaņā ar valūtu, kas norādīta 8. punktā

 

Pārdotais un nozarei piegādātais daudzums

 

Vesels skaitlis

 

kg


VII PIELIKUMS

Produkti Regulas (EK) Nr. 104/2000 I un II pielikumā

Biežums: ik gadu


Reģistrācijas Nr.

Attiecīgā informācija

Informācijas tipa identifikācija

Formāts

Izmērs

Kods

1.

Ziņojuma identifikācija

<REQUEST.NAME>

Teksts

 

MK-TECH

2.

Dalībvalsts

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Teksts

3

1. tabula

3.

Kārtas Nr.

<LOT>

Cipari

4

Dalībvalsts piešķirtais kārtas Nr.

4.

Ziņojuma tips

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5.

Nosūtīšanas datums

<DSE>

GGGGMMDD

8

 

6.

Perioda tips

<PTYP>

Y

1

Y = ikgadējs

7.

Perioda identifikācija

<IDP>

PPP/GGGG

7

PPP = 1

GGGG = gads

8.

Izmantotā valūta

<MON>

Teksts

3

6. tabula

9. et seq.

Produkta kods

<DAT>

Teksts

3

1AB = I pielikuma produkts, AB

1C = I pielikuma produkts, C

2 = II pielikuma produkts

 

Tehnisko izmaksu kods

 

Teksts

2

11. tabula

 

Darbaspēka izmaksas

 

Vesels skaitlis

 

Saskaņā ar valūtu, kas norādīta 8. punktā

 

Enerģijas izmaksas

 

Vesels skaitlis

 

Saskaņā ar valūtu, kas norādīta 8. punktā

 

Transporta izmaksas

 

Vesels skaitlis

 

Saskaņā ar valūtu, kas norādīta 8. punktā

 

Citas izmaksas (iepakojums, marināde, tiešais iesaiņojums utt.)

 

Vesels skaitlis

 

Saskaņā ar valūtu, kas norādīta 8. punktā


VIII PIELIKUMS

1.   Tabula

NUTS kods “ISO-A3”

VALSTS

NUTS nosaukums

BE

BELGIQUE-BELGIE

 

BE10

REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.

BE21

PROV. ANTWERPEN

BE22

PROV. LIMBURG (B)

BE23

PROV. OOST-VLAANDEREN

BE24

PROV. VLAAMS BRABANT

BE25

PROV. WEST-VLAANDEREN

BE31

PROV. BRABANT WALLON

BE32

PROV. HAINAUT

BE33

PROV. LIEGE

BE34

PROV. LUXEMBOURG (B)

BE35

PROV. NAMUR

BG

България

 

BG01

SEVEROZAPADEN

BG02

SEVEREN TSENTRALEN

BG03

SEVEROIZTOCHEN

BG04

YUGOZAPADEN

BG05

YUZHEN TSENTRALEN

BG06

YUGOIZTOCHEN

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

 

CZ01

PRAHA

DK

DANMARK

 

DK011

BYEN KØBENHAVN

DK012

KØBENHAVNS OMEGN

DK013

NORDSJÆLLAND

DK014

BORNHOLM

DK021

ØSTSJÆLLAND

DK022

VEST – OG SYDSJÆLLAND

DK031

FYN

DK032

SYDJYLLAND

DK041

VESTJYLLAND

DK042

ØSTJYLLAND

DK050

NORDJYLLAND

DE

DEUTSCHLAND

 

DE11

STUTTGART

DE12

KARLSRUHE

DE13

FREIBURG

DE14

TÜBINGEN

DE21

OBERBAYERN

DE22

NIEDERBAYERN

DE23

OBERPFALZ

DE24

OBERFRANKEN

DE25

MITTELFRANKEN

DE26

UNTERFRANKEN

DE27

SCHWABEN

DE30

BERLIN

DE41

BRANDENBURG - NORDOST

DE42

BRANDENBURG - SÜDWEST

DE50

BREMEN

DE60

HAMBURG

DE71

DARMSTADT

DE72

GIEßEN

DE73

KASSEL

DE80

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE91

BRAUNSCHWEIG

DE92

HANNOVER

DE93

LÜNEBURG

DE94

WESER-EMS

DEA1

DÜSSELDORF

DEA2

KÖLN

DEA3

MÜNSTER

DEA4

DETMOLD

DEA5

ARNSBERG

DEB1

KOBLENZ

DEB2

TRIER

DEB3

RHEINHESSEN-PFALZ

DEC0

SAARLAND

DED1

CHEMNITZ

DED2

DRESDEN

DED3

LEIPZIG

DEE0

SACHSEN-ANHALT

DEF0

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DEG0

THÜRINGEN

EE

EESTI

 

EE001

PÕHJA-EESTI

EE004

LÄÄNE-EESTI

EE006

KESK-EESTI

EE007

KIRDE-EESTI

EE008

LÕUNA-EESTI

GR

ΕΛΛΑΔΑ

 

GR11

Aνατολική Μακεδονία, Θράκη

GR12

Κεντρική Μακεδονία

GR13

Δυτική Μακεδονία

GR14

Θεσσαλία

GR21

Ήπειρος

GR22

Ιόνια Νησιά

GR23

Δυτική Ελλάδα

GR24

Στερεά Ελλάδα

GR25

Πελοπόννησος

GR30

Aττική

GR41

Βόρειο Αιγαίο

GR42

Νότιο Αιγαίο

GR43

Κρήτη

ES

ESPAÑA

 

ES11

GALICIA

ES12

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ES13

CANTABRIA

ES21

PAÍS VASCO

ES22

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

ES23

LA RIOJA

ES24

ARAGÓN

ES30

COMUNIDAD DE MADRID

ES41

CASTILLA Y LEÓN

ES42

CASTILLA-LA MANCHA

ES43

EXTREMADURA

ES51

CATALUÑA

ES52

COMUNIDAD VALENCIANA

ES53

ILLES BALEARS

ES61

ANDALUCÍA

ES62

REGIÓN DE MURCIA

ES63

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

ES64

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

ES70

CANARIAS

FR

FRANCE

 

FR1

ÎLE DE FRANCE

FR21

CHAMPAGNE-ARDENNE

FR22

PICARDIE

FR23

HAUTE-NORMANDIE

FR24

CENTRE

FR25

BASSE-NORMANDIE

FR26

BOURGOGNE

FR30

NORD-PAS-DE-CALAIS

FR41

LORRAINE

FR42

ALSACE

FR43

FRANCHE-COMTÉ

FR51

PAYS DE LA LOIRE

FR521

CÔTES-D’ARMOR

FR522

FINISTÈRE

FR523

ILLE-ET-VILAINE

FR524

MORBIHAN

FR53

POITOU-CHARENTES

FR61

AQUITAINE

FR62

MIDI-PYRÉNÉES

FR63

LIMOUSIN

FR71

RHÔNE-ALPES

FR72

AUVERGNE

FR81

LANGUEDOC-ROUSSILLON

FR82

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

FR83

CORSE

FR91

GUADELOUPE

FR92

MARTINIQUE

FR93

GUYANE

FR94

RÉUNION

IE

IRELAND

 

IE011

BORDER

IE012

MIDLAND

IE013

WEST

IE021

DUBLIN

IE022

MID-EAST

IE023

MID-WEST

IE024

SOUTH-EAST (IRL)

IE025

SOUTH-WEST (IRL)

IT

ITALIA

 

ITC1

PIEMONTE

ITC2

VALLE D’AOSTA/VALLEE D'AOSTE

ITC3

LIGURIA

ITC4

LOMBARDIA

ITD1

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO/BOZEN

ITD2

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

ITD3

VENETO

ITD4

FRIULI-VENEZIA GIULIA

ITD5

EMILIA-ROMAGNA

ITE1

TOSCANA

ITE2

UMBRIA

ITE3

MARCHE

ITE4

LAZIO

ITF1

ABRUZZO

ITF2

MOLISE

ITF3

CAMPANIA

ITF4

PUGLIA

ITF5

BASILICATA

ITF6

CALABRIA

ITG1

SICILIA

ITG2

SARDEGNA

CY

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

 

LV

LATVIJA

 

LV003

KURZEME

LV005

LATGALE

LV006

RĪGA

LV007

PIERĪGA

LV008

VIDZEME

LV009

ZEMGALE

LT

LIETUVA

 

LT001

ALYTAUS APSKRITIS

LT002

KAUNO APSKRITIS

LT003

KLAIPĖDOS APSKRITIS

LT004

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

LT005

PANEVĖŽIO APSKRITIS

LT006

ŠIAULIŲ APSKRITIS

LT007

TAURAGĖS APSKRITIS

LT008

TELŠIŲ APSKRITIS

LT009

UTENOS APSKRITIS

LT00A

VILNIAUS APSKRITIS

LU

LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

 

HU

MAGYARORSZÁG

 

HU10

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

HU21

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

HU22

NYUGAT-DUNÁNTÚL

HU23

DÉL-DUNÁNTÚL

HU31

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

HU32

ÉSZAK-ALFÖLD

HU33

DÉL-ALFÖLD

MT

MALTA

 

NL

NEDERLAND

 

NL11

GRONINGEN

NL12

FRIESLAND (NL)

NL13

DRENTHE

NL21

OVERIJSSEL

NL22

GELDERLAND

NL23

FLEVOLAND

NL31

UTRECHT

NL32

NOORD-HOLLAND

NL33

ZUID-HOLLAND

NL34

ZEELAND

NL41

NOORD-BRABANT

NL42

LIMBURG (NL)

AT

ÖSTERREICH

 

AT11

BURGENLAND (A)

AT12

NIEDERÖSTERREICH

AT13

WIEN

AT21

KÄRNTEN

AT22

STEIERMARK

AT31

OBERÖSTERREICH

AT32

SALZBURG

AT33

TIROL

AT34

VORARLBERG

PL

POLSKA

 

PL11

ŁÓDZKIE

PL12

MAZOWIECKIE

PL21

MAŁOPOLSKIE

PL22

ŚLĄSKIE

PL31

LUBELSKIE

PL32

PODKARPACKIE

PL33

ŚWIĘTOKRZYSKIE

PL34

PODLASKIE

PL41

WIELKOPOLSKIE

PL42

ZACHODNIOPOMORSKIE

PL43

LUBUSKIE

PL51

DOLNOŚLĄSKIE

PL52

OPOLSKIE

PL61

KUJAWSKO-POMORSKIE

PL62

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

PL63

POMORSKIE

PT

PORTUGAL

 

PT11

NORTE

PT15

ALGARVE

PT16

CENTRO (P)

PT17

LISBOA

PT18

ALENTEJO

PT20

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

PT30

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

RO

ROMÂNIA

 

RO01

NORD-EST

RO02

SUD-EST

RO03

SUD

RO04

SUD-VEST

RO05

VEST

RO06

NORD-VEST

RO07

CENTRU

RO08

BUCUREȘTI

SI

SLOVENIJA

 

SK

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

FI

SUOMI/FINLAND

 

FI13

ITÄ-SUOMI

FI18

ETELÄ-SUOMI

FI19

LÄNSI-SUOMI

FI1A

POHJOIS-SUOMI

FI20

ÅLAND

SE

SVERIGE

 

SE11

STOCKHOLM

SE12

ÖSTRA MELLANSVERIGE

SE21

SMÅLAND MED ÖARNA

SE22

SYDSVERIGE

SE23

VÄSTSVERIGE

SE31

NORRA MELLANSVERIGE

SE32

MELLERSTA NORRLAND

SE33

ÖVRE NORRLAND

UK

UNITED KINGDOM

 

UKC1

TEES VALLEY AND DURHAM

UKC2

NORTHUMBERLAND AND TYNE AND WEAR

UKD1

CUMBRIA

UKD2

CHESHIRE

UKD3

GREATER MANCHESTER

UKD4

LANCASHIRE

UKD5

MERSEYSIDE

UKE1

EAST YORKSHIRE AND NORTHERN LINCOLNSHIRE

UKE2

NORTH YORKSHIRE

UKE3

SOUTH YORKSHIRE

UKE4

WEST YORKSHIRE

UKF1

DERBYSHIRE AND NOTTINGHAMSHIRE

UKF2

LEICESTERSHIRE, RUTLAND AND NORTHAMPTONSHIRE

UKF3

LINCOLNSHIRE

UKG1

HEREFORDSHIRE, WORCESTERSHIRE AND WARWICKSHIRE

UKG2

SHROPSHIRE AND STAFFORDSHIRE

UKG3

WEST MIDLANDS

UKH1

EAST ANGLIA

UKH2

BEDFORDSHIRE AND HERTFORDSHIRE

UKH3

ESSEX

UKI1

INNER LONDON

UKI2

OUTER LONDON

UKJ1

BERKSHIRE, BUCKINGHAMSHIRE AND OXFORDSHIRE

UKJ2

SURREY, EAST AND WEST SUSSEX

UKJ3

HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT

UKJ4

KENT

UKK1

GLOUCESTERSHIRE, WILTSHIRE AND BRISTOL/BATH AREA

UKK2

DORSET AND SOMERSET

UKK3

CORNWALL AND ISLES OF SCILLY

UKK4

DEVON

UKL1

WEST WALES AND THE VALLEYS

UKL2

EAST WALES

UKM2

EASTERN SCOTLAND

UKM3

SOUTH WESTERN SCOTLAND

UKM50

ABERDEEN CITY AND ABERDEENSHIRE

UKM61

CAITHNESS & SUTHERLAND AND ROSS & CROMARTY

UKM62

INVERNESS & NAIRN AND MORAY, BADENOCH & STRATHSPEY

UKM63

LOCHABER, SKYE & LOCHALSH, ARRAN & CUMBRAE AND ARGYLL & BUTE

UKM64

EILAN SIAR (WESTERN ISLES)

UKM65

ORKNEY ISLANDS

UKM66

SHETLAND ISLANDS

UKN

NORTHERN IRELAND


2.   Tabula

Izmēru kodi

Kods

Nosaukums

1

1. izmērs

2

2. izmērs

3

3. izmērs

4

4. izmērs

5

5. izmērs

6

6. izmērs

M10

≤ 10 kg

P10

> 10 kg

M4

≤ 4 kg

M1

≤ 1,1 kg

50

> 1,8 kg

51

≤ 1,8 kg

SO

Nav piemērojams

M11

< 1,1 kg

M13

< 1,33 kg

B21

≥ 1,1 kg < 2,1 kg

B27

≥ 1,33 kg < 2,7 kg

P21

≥ 2,1 kg

P27

≥ 2,7 kg


3.   Tabula

Sagatavošanas veida kodi

Kods

Sagatavošanas veids

1

Visa zivs

12

Bez galvas

3

Ķidātas, ar galvu

31

Ķidātas un bez žaunām

32

Ķidātas, bez galvas

61

Notīrītas

25

Sāni

2

Fileja

62

Cilindri

63

Caurulītes

21

Parastā fileja, ar asakām

22

Fileja bez asakām

23

Fileja ar ādu

24

Fileja bez ādas

51

Maltas gaļas bloki

5

Gabali un cita veida gaļa

11

Ar galvu vai bez galvas

9

Cits pieņemams sagatavošanas veids, kas nav visa zivs vai ķidāta, ar žaunām

26

Maltas filejas bloki < 4 kg

70

Tīrītas, ar galvu VAI visa zivs

71

Visi pieņemamie šīs sugas sagatavošanas veidi

72

Visi pieņemamie sagatavošanas veidi, kas nav fileja, gabali vai cita veida gaļa

6

Tīrītas, cilindri, caurulītes

7

Citi sagatavošanas veidi

SO

Nav piemērojams


4.   Tabula

Uzglabāšanas veida kodi

Kods

Uzglabāšanas veids

SO

Nav piemērojams

V

Dzīvas

C

Saldētas

CU

Ūdenī vārītas

S

Sālītas

FC

Svaigas vai saldētas

FR

Svaigas vai dzesētas

PRE

Sagatavots produkts

CSR

Zivju konservi

F

Svaigas

R

Dzesētas


5.   Tabula

Svaiguma kodi

Kods

Svaigums

E

Ekstra

A

A

B

B

V

Dzīvas

SO

Nav piemērojams


6.   Tabula

Valūtas kodi

Kods

Valūta

EUR

euro

BGN

Bulgārijas leva

CZK

Čehijas krona

DKK

Dānijas krona

EEK

Igaunijas krona

GBP

Sterliņu mārciņa

HUF

Ungārijas forints

LTL

Lietuvas lits

LVL

Latvijas lats

PLN

Polijas zlots

RON

Rumānijas jaunā leja

SEK

Zviedrijas krona


7.   Tabula

Kods

Suga

ALB

Thunnus alalunga

ALK

Theragra chalcogramma

BFT

Thunnus thynnus

BIB

Trisopterus luscus

BOG

Boops boops

BRA

Brama spp.

BRB

Spondyliosoma cantharus

BSF

Aphanopus carbo

CDZ

Gadus spp.

COD

Gadus morhua

COE

Conger conger

CRE

Cancer pagurus

CSH

Crangon crangon

CTC

Sepia officinalis

CTR

Sepiola rondeleti

DAB

Limanda limanda

DEC

Dentex dentex

DGS

Squalus acanthias

DOL

Coryphaena hippurus

DPS

Parapenaeus longirostris

ENR

Engraulis spp.

FLE

Platichthys flesus

GHL

Rheinhardtius hippoglossoides

GRC

Gadus ogac

GUY

Triga spp.

HAD

Melanogrammus aeglefinus

HER

Clupea harengus

HKE

Merluccius merluccius

HKP

Merluccius hubbsi

HKX

Merluccius spp.

ILL

Illex spp.

JAX

Trachurus spp.

LEM

Mircostomus kitt

LEZ

Lepidorhombus spp.

LNZ

Molva spp.

MAC

Scomber scombrus

MAS

Scomber japonicus

MAZ

Scomber scombrus, japonicus, Orcynopsis unicolor

MGS

Mugil spp.

MNZ

Lophius spp.

MUR

Mullus surmulettus

MUT

Mullus barbatus

NEP

Nephrops norvegicus

OCZ

Octopus spp.

PAX

Pagellus spp.

PCO

Gadus macrocephalus

PEN

Penaeus spp.

PIL

Sardina pilchardus

PLE

Pleuronectes platessa

POC

Boreogadus saida

POK

Pollachius virens

POL

Pollachius pollachius

PRA

Pandalus borealis

RED

Sebastes spp.

ROA

Rossia macrosoma

SCE

Pecten maximus

SCL

Scyliorhinus spp.

SFS

Lepidopus caudatus

SKA

Raja spp.

SKJ

Katsuwonus pelamis

SOO

Solea spp.

SPC

Spicara smaris

SPR

Sprattus sprattus

SQA

Illex argentinus

SQC

Loligo spp.

SQE

Ommastrephes sagittatus

SQE

Todarodes sagittatus sagittatus

SQI

Illex illecebrosus

SQL

Loligo pealei

SQN

Loligo patagonica

SQO

Loligo opalescens

SQR

Loligo vulgaris

SWO

Xiphias gladius

TUS

Thunnus spp. un Euthynnus spp., izņemot Thunnus thunnus un T. obesus

WHB

Micromesistius poutassou

WHE

Buccinum undatum

WHG

Merlangius merlangus

YFT

Thunnus albacares


8.   Tabula

Reģioni, kuros izņemšanas cenu koriģē ar reģionālo koeficientu

Kods

Reģions

Reģiona apraksts

MADER

Azoru salas un Madeira

Azoru salas un Madeira

BALNOR

Baltijas jūras ziemeļu reģions

Baltijas jūra uz ziemeļiem no 59° 30′

CANA

Kanāriju salas

Kanāriju salas

CORN

Kornvola

Kornvolas un Devonas grāfistu piekrastes reģioni un salas Lielbritānijā

ECOS

Skotija

Ziemeļaustrumu Skotijas piekrastes reģioni no Vikas līdz Aberdīnai

ECOIRL

Skotija un Ziemeļīrija

Piekrastes reģioni no Portpatrikas Dienvidrietumu Skotijā līdz Vikai Ziemeļaustrumu Skotijā, kā arī salas uz rietumiem un ziemeļiem no šiem reģioniem. Ziemeļīrijas piekrastes reģioni un salas

ESTECO

Skotija (austrumu daļa)

Skotijas piekrastes reģioni no Portpatrikas līdz Aimutai, kā arī salas uz rietumiem un ziemeļiem no šiem reģioniem

ESPATL

Spānija (Atlantijas daļa)

Spānijas Atlantijas piekrastes reģioni (izņemot Kanāriju salas)

ESTANG

Austrumanglija

Anglijas austrumu piekrastes reģioni no Bervikas līdz Duvrai. Skotijas piekrastes reģioni no Portpatrikas līdz Aimutai, kā arī salas uz rietumiem un ziemeļiem no šiem reģioniem. Daunas apgabala piekrastes reģioni

FRAATL

Francija (Atlantijas okeāns, Lamanšs, Ziemeļjūra)

Francijas Atlantijas okeāna, Lamanša un Ziemeļjūras piekrastes reģioni

IRL

Īrija

Īrijas piekrastes reģioni un salas

NIRL

Ziemeļīrija

Daunas apgabala piekrastes reģioni (Ziemeļīrija)

PRT

Portugāle

Portugāles Atlantijas piekrastes reģioni

UER

Pārējā Eiropas Savienība

Eiropas Savienība, izņemot reģionus, uz kuriem attiecas reģionālais koeficients

EU

Eiropas Savienība

Visa Eiropas Savienība kā vienots reģions

WECO

Skotija (rietumu daļa)

Piekrastes reģioni no Trunas (dienvidrietumu Skotija) līdz Vikai (ziemeļaustrumu Skotija) un salas uz rietumiem un ziemeļiem no šiem reģioniem

BALSUD

Baltijas jūras reģions

Baltijas jūra uz dienvidiem no 59° 30′


9.   Tabula

Izņemto produktu izmantošana

Kods

Izņemto produktu izmantošana

FMEAL

Izmantošana pēc pārstrādes miltos (dzīvnieku barība)

OTHER

Izmantošana svaigā vai konservētā veidā (dzīvnieku barība)

NOALIM

Izmantošana citiem mērķiem, nevis barībai

DIST

Bezmaksas izplatīšana

BAIT

Ēsma


10.   Tabula

Zvejas tipi

Kods

Zvejas tips

D

Dziļūdens zveja

H

Tāljūras zveja

C

Piekrastes zveja

L

Vietējā maza apjoma zveja

O

Citi zvejas veidi

A

Akvakultūra


11.   Tabula

Tehnisko izmaksu tipi

Kods

Tehnisko izmaksu tips

CO

Saldēšana

ST

Uzglabāšana

FL

Filejas atdalīšana

SL

Sālīšana – vītināšana

MA

Marinādes

CU

Vārīšana – pasterizācija

VV

Uzglabāšana stacionārās cisternās


IX PIELIKUMS

Atceltā regula un tās secīgo grozījumu saraksts

Komisijas Regula (EK) Nr. 80/2001 (OV L 13, 17.1.2001., 3. lpp.)

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2494/2001 (OV L 337, 20.12.2001., 22. lpp.)

2003. gada Pievienošanās akts (II pielikuma 7.4. punkts, 445. lpp.)

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1792/2006 (OV L 362, 20.12.2006., 1. lpp.)

Tikai attiecībā uz 1. panta 1. punkta ceturtajā ievilkumā minēto atsauci uz Komisijas Regulu (EK) Nr. 80/2001 un attiecībā uz pielikuma 5.1. punktu


X PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 80/2001

Šī regula

1. pants

1. pants

2. pants

2. pants

3. pants

3. pants

4. pants

4. pants

5. pants

5. pants

6. pants

6. pants

7. pants

7. pants

8. pants

8. pants

9. pants

9. pants

10. pants

10. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums

II pielikums

III pielikums

III pielikums

IV pielikums

IV pielikums

V pielikums

V pielikums

VI pielikums

VI pielikums

VII pielikums

VII pielikums

VIII pielikums

VIII pielikums

IX pielikums

X pielikums


25.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/34


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 249/2009

(2009. gada 23. marts),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 297/95 attiecībā uz Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūras maksu korekciju atbilstīgi inflācijas līmenim

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 10. februāra Regulu (EK) Nr. 297/95 par maksām, kas maksājamas Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūrai (1), un jo īpaši tās 12. pantu,

tā kā:

(1)

Kā noteikts 67. panta 3. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regulā (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru (2), Eiropas Zāļu aģentūras (turpmāk “aģentūra”) ieņēmumi ir Kopienas ieguldījums un uzņēmumu maksas aģentūrai. Regulā (EK) Nr. 297/95 ir noteiktas šādu maksu kategorijas un apmēri.

(2)

Regulas (EK) Nr. 297/95 12. pantā noteikts, ka Komisija, ņemot vērā inflācijas līmeni, pārskata un koriģē aģentūras maksas, un tās ir spēkā no katra gada 1. aprīļa.

(3)

Tādēļ minētās maksas jākoriģē, ņemot vērā 2008. gada inflācijas līmeni. Kā liecina Eiropas Kopienu Statistikas biroja (Eurostat) publicētie dati, 2008. gadā inflācijas līmenis Kopienā bija 3,7 %.

(4)

Vienkāršības labad koriģētie maksu līmeņi jānoapaļo līdz tuvākajiem EUR 100.

(5)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 297/95 attiecīgi jāgroza.

(6)

Juridiskās noteiktības labad šo regulu nepiemēro derīgiem pieteikumiem, par kuriem 2009. gada 1. aprīlī vēl nav pieņemts lēmums.

(7)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 297/95 12. pantu koriģētajām maksām jābūt spēkā no 2009. gada 1. aprīļa. Tādēļ ir lietderīgi, ka šī regula steidzami stājas spēkā un ka to piemēro no minētās dienas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 297/95 groza šādi.

1.

Regulas 3. pantu groza šādi.

a)

1. punktu groza šādi:

i)

a) apakšpunktu groza šādi:

pirmajā daļā “EUR 242 600” aizstāj ar “EUR 251 600”,

otrajā daļā “EUR 24 300” aizstāj ar “EUR 25 200”,

trešajā daļā “EUR 6 100” aizstāj ar “EUR 6 300”;

ii)

b) apakšpunktu groza šādi:

pirmajā daļā “EUR 94 100” aizstāj ar “EUR 97 600”,

otrajā daļā “EUR 156 800” aizstāj ar “EUR 162 600”,

trešajā daļā “EUR 9 400” aizstāj ar “EUR 9 700”,

ceturtajā daļā “EUR 6 100” aizstāj ar “EUR 6 300”;

iii)

c) apakšpunktu groza šādi:

pirmajā daļā “EUR 72 800” aizstāj ar “EUR 75 500”,

otrajā daļā “no EUR 18 200 līdz EUR 54 600” aizstāj ar “no EUR 18 900 līdz EUR 56 600”,

trešajā daļā “EUR 6 100” aizstāj ar “EUR 6 300”;

b)

2. punktu groza šādi:

i)

a) apakšpunkta pirmo daļu groza šādi:

“EUR 2 600” aizstāj ar “EUR 2 700”,

“EUR 6 100” aizstāj ar “EUR 6 300”;

ii)

b) apakšpunktu groza šādi:

pirmajā daļā “EUR 72 800” aizstāj ar “EUR 75 500”,

otrajā daļā “no EUR 18 200 līdz EUR 54 600” aizstāj ar “no EUR 18 900 līdz EUR 56 600”;

c)

3. punktā “EUR 12 100” aizstāj ar “EUR 12 500”;

d)

4. punktā “EUR 18 200” aizstāj ar “EUR 18 900”;

e)

5. punktā “EUR 6 100” aizstāj ar “EUR 6 300”;

f)

6. punktu groza šādi:

i)

pirmajā daļā “EUR 87 000” aizstāj ar “EUR 90 200”;

ii)

otrajā daļā “no EUR 21 700 līdz EUR 65 200” aizstāj ar “no EUR 22 500 līdz EUR 67 600”.

2.

Regulas 4. pantā “EUR 60 600” aizstāj ar “EUR 62 800”.

3.

Regulas 5. pantu groza šādi.

a)

1. punktu groza šādi:

i)

a) apakšpunktu groza šādi:

pirmajā daļā “EUR 121 300” aizstāj ar “EUR 125 800”,

otrajā daļā “EUR 12 100” aizstāj ar “EUR 12 500”,

trešajā daļā “EUR 6 100” aizstāj ar “EUR 6 300”,

ceturto daļu groza šādi:

“EUR 60 600” aizstāj ar “EUR 62 800”,

“EUR 6 100” aizstāj ar “EUR 6 300”;

ii)

b) apakšpunktu groza šādi:

pirmajā daļā “EUR 60 600” aizstāj ar “EUR 62 800”,

otrajā daļā “EUR 102 500” aizstāj ar “EUR 106 300”,

trešajā daļā “EUR 12 100” aizstāj ar “EUR 12 500”,

ceturtajā daļā “EUR 6 100” aizstāj ar “EUR 6 300”,

piekto daļu groza šādi:

“EUR 30 300” aizstāj ar “EUR 31 400”,

“EUR 6 100” aizstāj ar “EUR 6 300”;

iii)

c) apakšpunktu groza šādi:

pirmajā daļā “EUR 30 300” aizstāj ar “EUR 31 400”,

otrajā daļā “no EUR 7 500 līdz EUR 22 700” aizstāj ar “no EUR 7 800 līdz EUR 23 500”,

trešajā daļā “EUR 6 100” aizstāj ar “EUR 6 300”;

b)

2. punktu groza šādi:

i)

a) punktā “EUR 2 600” aizstāj ar “EUR 2 700” un “EUR 6 100” aizstāj ar “EUR 6 300”,

ii)

b) apakšpunktu groza šādi:

pirmajā daļā “EUR 36 400” aizstāj ar “EUR 37 700”,

otrajā daļā “no EUR 9 100 līdz EUR 27 300” aizstāj ar “no EUR 9 400 līdz EUR 28 300”,

trešajā daļā “EUR 6 100” aizstāj ar “EUR 6 300”;

c)

3. punktā “EUR 6 100” aizstāj ar “EUR 6 300”;

d)

4. punktā “EUR 18 200” aizstāj ar “EUR 18 900”;

e)

5. punktā “EUR 6 100” aizstāj ar “EUR 6 300”;

f)

6. punktu groza šādi:

i)

pirmajā daļā “EUR 29 000” aizstāj ar “EUR 30 100”;

ii)

otrajā daļā “no EUR 7 200 līdz EUR 21 700” aizstāj ar “no EUR 7 500 līdz EUR 22 500”.

4.

Regulas 6. pantā “EUR 36 400” aizstāj ar “EUR 37 700”.

5.

Regulas 7. pantu groza šādi:

a)

pirmajā daļā “EUR 60 600” aizstāj ar “EUR 62 800”;

b)

otrajā daļā “EUR 18 200” aizstāj ar “EUR 18 900”.

6.

Regulas 8. pantu groza šādi:

a)

1. punktu groza šādi:

i)

otrajā daļā “EUR 72 800” aizstāj ar “EUR 75 500”;

ii)

trešajā daļā “EUR 36 400” aizstāj ar “EUR 37 700”;

iii)

ceturtajā daļā “no EUR 18 200 līdz EUR 54 600” aizstāj ar “no EUR 18 900 līdz EUR 56 600”;

iv)

piektajā daļā “no EUR 9 100 līdz EUR 27 300” aizstāj ar “no EUR 9 400 līdz EUR 28 300”;

b)

2. punktu groza šādi:

i)

otrajā daļā “EUR 242 600” aizstāj ar “EUR 251 600”;

ii)

trešajā daļā “EUR 121 300” aizstāj ar “EUR 125 800”;

iii)

piektajā daļā “no EUR 2 600 līdz EUR 209 100” aizstāj ar “no EUR 2 700 līdz EUR 216 800”;

iv)

sestajā daļā “EUR 104 600” aizstāj ar “EUR 108 500”;

c)

3. punktā “EUR 6 100” aizstāj ar “EUR 6 300”.

2. pants

Šo regulu nepiemēro derīgiem pieteikumiem, par kuriem 2009. gada 1. aprīlī vēl nav pieņemts lēmums.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 23. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 35, 15.2.1995., 1. lpp.

(2)  OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Padome

25.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/37


PADOMES LĒMUMS

(2009. gada 20. janvāris)

par savstarpējās palīdzības piešķiršanu Latvijai

(2009/289/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 119. pantu,

ņemot vērā Komisijas ieteikumu un pēc apspriešanās ar Ekonomikas un finanšu komiteju (EFK),

tā kā:

(1)

Sakarā ar ļoti liela ārējā finansējuma nepieciešamību Latvijas kapitāla un finanšu tirgi pēdējā laikā ir saskārušies ar problēmām, kas saistītas ar tirgus attieksmes vispārēju pasliktināšanos un pieaugošajām bažām par Latvijas ekonomikas stāvokli, ņemot vērā lielo nesabalansētību starp ievērojamo ārējo deficītu un ļoti lielo ārējo parādu, valsts finanšu pasliktināšanos un augstus izmaksu līmeņus, kā arī cenu inflāciju. Latvijas banku sektorā ir radušās nopietnas likviditātes un uzticības problēmas. Ārvalstu valūtu rezervju līmenis ir samazinājies, jo centrālā banka ir veikusi intervenci, lai saglabātu valsts valūtas piesaistes kursu.

(2)

Padome regulāri pārskata Latvijas īstenoto ekonomikas politiku, jo īpaši Latvijas konverģences programmas un valsts reformu programmas kontekstā, kā arī konverģences ziņojumu kontekstā.

(3)

Ir novērtēts, ka Latvijas kopējās ārējā finansējuma vajadzības līdz 2011. gada pirmajam ceturksnim ir EUR 7,5 miljardi.

(4)

Latvijas iestādes no ES un citām starptautiskām finanšu iestādēm un citām valstīm ir pieprasījušas ievērojamu finansiālo palīdzību, lai atbalstītu maksājumu bilances ilgtspējīgumu.

(5)

Latvijas maksājumu bilance ir nopietni apdraudēta, tāpēc ir pamatota savstarpējā palīdzība, kuru steidzamā kārtā piešķir Kopiena. Turklāt, ņemot vērā jautājuma steidzamību, ir obligāti jāpiešķir atkāpe no sešu nedēļu termiņa, kas minēts I punkta 3. apakšpunktā Protokolā par dalībvalstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienu dibināšanas līgumiem.

(6)

Finanšu palīdzības paketi nodrošinātu ar nosacījumu, ka Latvijas iestādes stingri apņemas īstenot plašu fiskālās, finanšu sistēmas un strukturālo reformu programmu, lai veicinātu nepieciešamās ārējās un iekšējās korekcijas ar mērķi stabilizēt ekonomiku un atjaunot ticību ekonomikas politikai. Sadarbībā ar EFK Komisija regulāri un rūpīgi pārbaudīs, vai tiek pilnībā ievēroti ekonomikas politikas nosacījumi, saskaņā ar kuriem palīdzību piešķir,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kopiena piešķir Latvijai savstarpēju palīdzību.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 20. janvārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. KALOUSEK


25.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/39


PADOMES LĒMUMS

(2009. gada 20. janvāris)

par Kopienas vidēja termiņa finansiālās palīdzības piešķiršanu Latvijai

(2009/290/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 332/2002 (2002. gada 18. februāris), ar ko izveido vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismu attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm (1), un jo īpaši tās 3. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu un pēc apspriešanās ar Ekonomikas un finanšu komiteju (EKF),

tā kā:

(1)

Ar Lēmumu 2009/289/EK (2) Padome nolēma piešķir Latvijai savstarpēju palīdzību.

(2)

Sakarā ar ļoti liela ārējā finansējuma nepieciešamību Latvijas kapitāla un finanšu tirgi pēdējā laikā ir saskārušies ar problēmām, kas saistītas ar tirgus attieksmes vispārēju pasliktināšanos un pieaugošajām bažām par Latvijas ekonomikas stāvokli, ņemot vērā lielo nesabalansētību starp ievērojamo ārējo deficītu un ļoti lielo ārējo parādu, valsts finanšu pasliktināšanos un augstus izmaksu līmeņus, kā arī cenu inflāciju. Latvijas banku sektorā ir radušās nopietnas likviditātes un uzticības problēmas. Ārvalstu valūtu rezervju līmenis ir samazinājies, jo centrālā banka ir veikusi intervenci, lai saglabātu valsts valūtas piesaistes kursu.

(3)

Ir novērtēts, ka Latvijas kopējās ārējā finansējuma vajadzības līdz 2011. gada pirmajam ceturksnim ir EUR 7,5 miljardi.

(4)

Ir pamatoti, izmantojot vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismu attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm, kas izveidots ar Regulu (EK) Nr. 332/2002, piešķirt Latvijai Kopienas atbalstu EUR 3,1 miljardu apjomā. Minētā palīdzība būtu jāsniedz līdztekus Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) aizdevumam SDR 1,5 miljardu apjomā (1 200 % no Latvijas SVF kvotas, aptuveni EUR 1,7 miljardi) saskaņā ar Atbalsta vienošanos, kas apstiprināta 2008. gada 23. decembrī. Paredzēts, ka ziemeļvalstis (Zviedrija, Dānija, Somija, Igaunija un Norvēģija) kopā sniegs palīdzību EUR 1,9 miljardu apjomā, Pasaules Banka – EUR 0,4 miljardu apjomā, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Čehija un Polija – kopā EUR 0,4 miljardu apjomā, šādi līdz 2011. gada pirmajam ceturksnim nodrošinot kopējo summu EUR 7,5 miljardu apjomā.

(5)

Kopienas palīdzība būtu jāpārvalda Komisijai. Konkrēti ekonomikas politikas nosacījumi, par kuriem pēc konsultācijām ar EFK panākta vienošanās ar Latvijas iestādēm, būtu jāiekļauj saprašanās memorandā. Tiem būtu jāietver, inter alia, pasākumi, kas paredzēti pašreizējo likviditātes problēmu mazināšanai, ilgtermiņa stabilitātes atjaunošanai, nostiprinot banku sektoru, fiskālās nesabalansētības koriģēšanai un tādas iekšpolitikas pieņemšanai, kas uzlabos konkurētspēju. Pasākumiem būtu jāietver tūlītēja un ilglaicīga fiskālā konsolidācija, visaptveroša banku jautājuma risināšanas stratēģija, uzlabotas regulatīvo iestāžu krīzes vadības spējas, visaptverošas strukturālās reformas, kā arī citi svarīgi pasākumi. Sīkāki finanšu nosacījumi Komisijai būtu jāprecizē aizdevuma līgumā.

(6)

Palīdzība būtu jānodrošina, lai mazinātu pašreizējās likviditātes problēmas, un tā būtu jāsniedz ar nosacījumu, ka tiek īstenota politika, lai atjaunotu ilgtermiņa stabilitāti, nostiprinot banku sektoru, koriģējot fiskālo nesabalansētību un īstenojot iekšpolitiku, kas uzlabo konkurētspēju, vienlaikus saglabājot valsts valūtas maiņas kursu šaurā diapazonā ap spēkā esošo centrālo maiņas kursu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Kopiena nodod Latvijas rīcībā vidēja termiņa aizdevumu, kura maksimālais apjoms ir EUR 3,1 miljardi, ar maksimālo vidējo dzēšanas termiņu septiņi gadi.

2.   Kopienas finansiālā palīdzība ir pieejama trīs gadus, sākot no pirmās dienas pēc šā lēmuma spēkā stāšanās dienas.

2. pants

1.   Palīdzību pārvalda Komisija atbilstoši Latvijas saistībām un Padomes ieteikumiem. Šos nosacījumus paredz saprašanās memorandā. Sīkākus finanšu nosacījumus aizdevuma līgumā precizē Komisija.

2.   Sadarbībā ar EFK Komisija regulāri pārbauda, vai tiek ievēroti ekonomikas politikas nosacījumi, saskaņā ar kuriem šī palīdzība piešķirta. Komisija EFK informē par iespējamu aizņēmuma pārfinansēšanu vai finanšu nosacījumu restrukturēšanu.

3.   Latvija ir gatava pieņemt un īstenot papildu konsolidācijas pasākumus ekonomikas stabilizēšanai gadījumā, ja šādi pasākumi ir vajadzīgi palīdzības programmas laikā. Latvijas iestādes pirms jebkādu papildu pasākumu pieņemšanas apspriežas ar Komisiju.

3. pants

1.   Kopienas finansiālo palīdzību Komisija nodod Latvijas rīcībā ne vairāk kā sešās daļās, kuru apjoms tiks noteikts saprašanās memorandā.

2.   Pirmo daļu piešķir, stājoties spēkā aizdevuma līgumam un saprašanās memorandam.

3.   Ja aizdevuma finansēšanas nolūkā nepieciešams, ir atļauta piesardzīga procentu mijmaiņas darījumu izmantošana ar visaugstākās kredītkvalitātes partneriem.

4.   Lēmumu par turpmāko daļu piešķiršanu Komisija pieņem pēc atzinuma saņemšanas no EFK.

5.   Pārējo daļu izmaksa notiek, ja apmierinoši tiek īstenota jaunā ekonomikas programma (Latvijas valdības ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programma), kas iekļauta konverģences programmā, un jo īpaši ekonomikas politikas nosacījumi, kas paredzēti saprašanās memorandā. Tie, inter alia, ir šādi:

a)

pieņemt precīzi noteiktu vidēja termiņa fiskālo programmu, kas paredzēta, lai līdz 2011. gadam samazinātu kopējo valsts deficītu līdz ne vairāk kā Līgumā paredzētajam atsauces līmenim 3 % no IKP;

b)

2009. gada budžeta izpilde, kurš grozīts ar 2008. gada 12. decembra budžeta grozījumiem (sīkāk iesniedzams līdz 2009. gada marta beigām) un kura mērķis ir kopējā valsts budžeta naudas plūsmas deficīts, kas nepārsniedz 5 % no IKP vai 5,3 % atbilstīgi ESA 95 noteikumiem;

c)

valsts sektora vidējā atalgojuma samazināšana 2009. gadā par vismaz 15 % nominālajā izteiksmē salīdzinājumā ar sākotnējo 2008. gada 14. novembra budžetu, kā arī turpmāks samazinājums par 2 % 2010.–2011. gadā;

d)

turpināt 2008. gadā sāktos pasākumus, lai samazinātu centrālās valdības darbinieku skaitu, līdz 2008. gada beigām nodrošinot vismaz 5 % samazinājumu un līdz 2009. gada 30. jūnijam – kopējo samazinājumu 10 % apjomā;

e)

budžeta procedūru satura un īstenošanas stiprināšana, pieņemot fiskālo sistēmu un budžeta reformu ar attiecīgiem grozījumiem pašreizējā Likumā par budžetu un finanšu vadību;

f)

skaidras un pārskatāmas atalgojuma sistēmas ieviešana valsts pārvaldes darbiniekiem un vienotas cilvēkresursu plānošanas un pārvaldības sistēmas izveidošana valsts pārvaldes iestādēm;

g)

mehānismi, lai nodrošinātu banku sektora plašāku stabilitāti vidējā termiņā un ilgtermiņā, tostarp plaši uzraudzības, piesardzības un monetārās politikas pasākumi. Tiem būtu jāierobežo kredīta palielināšanās līdz ilgtspējīgiem līmeņiem un jāmazina nenodrošināta ārvalstu finansējuma izmantošana lielā apjomā. Banku sistēmā veic mērķtiecīgu izpēti, lai nodrošinātu, ka visas bankas ir maksātspējīgas un ka to kapitāls ir pietiekams;

h)

piemēroti pasākumi attiecībā uz privātā sektora parādu restrukturizāciju. Tiek nostiprināts pienācīgs juridiskais pamats esošu parādu termiņu un valūtu restrukturizācijai. Par prioritāti nosaka arī maksātnespējas procedūras un rehabilitācijas plānu ātru īstenošanu;

i)

nodrošināt, ka atlikušie Parex bankas mazākuma akcionāri negūst labumu no bankas jautājuma atrisināšanas, un veikt pasākumus finansiālās stabilitātes uzlabošanai, pilnībā nacionalizējot Parex banku;

j)

strukturālās reformas pasākumi, kuri tiek atbalstīti Lisabonas Stratēģijas kontekstā un īstenoti Latvijas valsts reformu programmā, tostarp aktīva darba tirgus un mūžizglītības politika, privātā sektora plašāka iesaistīšana pētniecības, attīstības un inovāciju darbībās, eksporta veicināšanas pasākumi un administratīvu slogu likvidēšana uzņēmumiem;

k)

ES finansētu projektu īstenošana plānotajā apjomā, lai palīdzētu uzlabot tirgojamo preču sektora ieguldījumu ekonomikas izaugsmē;

l)

pasākumi, lai uzlabotu finansējuma pieejamību tādiem uzņēmumiem un uzņēmējiem, kuru pieteikumi struktūrfondiem ir apstiprināti vai kuri, iespējams, plāno pieteikties struktūrfondu līdzekļu saņemšanai.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts Latvijas Republikai.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2009. gada 20. janvārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. KALOUSEK


(1)  OV L 53, 23.2.2002., 1. lpp.

(2)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 37. lpp.


Komisija

25.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/42


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 20. marts)

par Īrijas tiesību aktu projektu attiecībā uz mājputnu gaļas, cūkgaļas un aitas gaļas izcelsmes valsts marķēšanu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 1931)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/291/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvu 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu (1), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/89/EK (2), un jo īpaši tās 19. un 20. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas 2000/13/EK 19. panta otrajā daļā paredzēto procedūru Īrijas iestādes 2008. gada 25. jūnijā paziņoja Komisijai par tiesību aktu projektu veselības jomā attiecībā uz mājputnu gaļas, cūkgaļas un aitas gaļas izcelsmes valsts obligāto marķēšanu.

(2)

Saskaņā ar minēto projektu visa mājputnu gaļa, cūkgaļa, aitas gaļa un pārtika, kura vismaz 70 % apmērā sastāv no šādas gaļas, ir jāmarķē īru un/vai angļu valodā, skaidri un salasāmi norādot tās izcelsmes valsti. Ar “izcelsmes” valsti apzīmē valsti, kurā dzīvnieks lielāko dzīves daļu audzēts, un, ja tā ir cita, tad valsti, kurā tas nokauts.

(3)

Ar Direktīvu 2000/13/EK ir saskaņoti noteikumi, kas regulē pārtikas produktu marķēšanu, pirmkārt, paredzot dažu valsts noteikumu saskaņošanu un, otrkārt, paredzot pasākumus attiecībā uz nesaskaņotiem valsts noteikumiem. Saskaņošanas apjoms ir noteikts 3. panta 1. punktā, kurā uzskaitītas visas norādes, kurām “saskaņā ar 4. līdz 17. pantu un ievērojot tur ietvertos izņēmumus” obligāti jābūt uz pārtikas produktu marķējuma. Turklāt 4. panta 2. punktā noteikts, ka īpašu pārtikas produktu gadījumā papildus 3. panta 1. punktā uzskaitītajām norādēm ar Kopienas noteikumiem vai, ja to nav, ar valsts noteikumiem jāparedz vēl citas norādes.

(4)

Saskaņā ar Direktīvas 2000/13/EK 18. panta 2. punktu drīkst pieņemt nesaskaņotus valsts noteikumus, ja tie ir attaisnoti ar kādu no minētajā punktā norādītajiem pasākumiem, tostarp ar viltojumu novēršanu un sabiedrības veselības aizsardzību, un ja tie nekavē Direktīvas 2000/13/EK definīciju un normu piemērošanu. Tāpēc, ja kādā dalībvalstī ir izstrādāts valsts noteikumu projekts marķēšanas jomā, ir jāpārbauda, vai tie saskan ar iepriekš minētajām prasībām un Eiropas Kopienas dibināšanas līguma noteikumiem.

(5)

Saskaņā ar Direktīvas 2000/13/EK 3. panta 1. punkta 8) apakšpunktu izcelsmes vai pirmavota norāde ir obligāta tad, ja “bez šādas norādes var tikt ievērojami maldināts patērētājs attiecībā uz pārtikas produkta īsto izcelsmi vai pirmavotu”. Ja saskaņā ar citām norādēm uz konkrētā produkta etiķetes varētu uzskatīt, ka šādam produktam ir cita izcelsme, šis noteikums, nosakot pienākumu norādīt pārtikas produkta izcelsmi vai pirmavotu, nodrošina atbilstošu mehānismu patērētāju maldināšanas riska novēršanai.

(6)

Īrijas iestāžu sniegtais pamatojums attiecībā uz mājputnu gaļu, cūkgaļu un aitas gaļu neļauj secināt, ka Īrijas patērētāji parasti varētu kļūdaini uzskatīt, ka attiecīgo produktu izcelsme ir kādā noteiktā vietā.

(7)

Īrija nav sniegusi pierādījumus tam, ka tiesību aktu projekts ir vajadzīgs, lai sasniegtu kādu no iepriekšminētā 18. panta mērķiem, vai ka tādējādi radītais šķērslis ir proporcionāls. Tajā minēts tikai mērķis informēt patērētājus par attiecīgo produktu izcelsmi. Šāds pamatojums nav pietiekams, lai attaisnotu tiesību aktu projekta pieņemšanu.

(8)

Ievērojot minētos apsvērumus, Komisija ir sniegusi negatīvu atzinumu atbilstoši Direktīvas 2000/13/EK 19. panta trešajai daļai.

(9)

Tāpēc ir attiecīgi jāpieprasa, lai Īrijas iestādes nepieņemtu minēto tiesību aktu projektu.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

Vienīgais pants

Īrija nepieņem tiesību aktu projektu veselības jomā attiecībā uz mājputnu gaļas, cūkgaļas un aitas gaļas izcelsmes valsti.

Šis lēmums ir adresēts Īrijai.

Briselē, 2009. gada 20. martā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp.

(2)  OV L 308, 25.11.2003., 15. lpp.


25.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/44


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 24. marts),

ar kuru ievieš nosacījumus par atkāpšanos no prasībām attiecībā uz plastmasas redeļu kastēm un plastmasas paliktņiem saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu noteiktajiem smago metālu koncentrācijas līmeņiem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 1959)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/292/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 20. decembra Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu (1) un jo īpaši tās 11. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1999. gada 8. februāra Lēmums 1999/177/EK, ar kuru ievieš nosacījumus par atkāpšanos no prasībām attiecībā uz plastmasas redeļu kastēm un plastmasas paliktņiem sakarā ar Direktīvā 94/62/EK par iepakojumu un iepakojuma atkritumiem noteiktajiem smago metālu koncentrācijas līmeņiem (2), zaudēja spēku 2009. gada 9. februārī.

(2)

Brīdī, kad Lēmums 1999/177/EK zaudēja spēku, ievērojams daudzums plastmasas redeļu kastu un plastmasas paliktņu, kuros smago metālu koncentrācijas līmenis pārsniedz Direktīvā 94/62/EK noteikto pieļaujamo līmeni, vēl aizvien bija pieejams tirgū. Ņemot vērā, ka ražotāji nespēj nomainīt visas šādas redeļu kastes un paliktņus, pastāv augsts risks, ka no minētajām redeļu kastēm un paliktņiem atbrīvosies, tos novietojot izgāztuvēs vai sadedzinot. Šiem abiem risinājumiem būtu kaitīga ietekme uz veselību un vidi.

(3)

Direktīvas 94/62/EK mērķis ir samazināt smago metālu koncentrāciju iepakojumā, kā arī nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību, tostarp atkārtotu lietošanu un pārstrādi.

(4)

Lai dotu pietiekamu laiku ražotājiem, lai aizstātu minētās plastmasas redeļu kastes un plastmasas paliktņus, izmantojot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, ir jāpieņem nosacījumi par atkāpēm no prasībām attiecībā uz minētajām redeļu kastēm un paliktņiem, kuri ir noslēgtā un kontrolētā produktu aprites ķēdē. Zinātniskajos ziņojumos, kas tika iesniegti Komisijā, ieteikts piešķirt šādu atkāpi no prasībām.

(5)

Tā kā pēc pieciem gadiem Komisija gatavojas pārskatīt šajā lēmumā paredzētās sistēmas darbību un progresu, kas panākts, lai pakāpeniski izņemtu no aprites plastmasas redeļu kastes un plastmasas paliktņus, kuri satur smagos metālus, dalībvalstīm būtu jāsniedz attiecīga informācija. Lai nepalielinātu jau esošo administratīvo slogu, uzliekot dalībvalstīm pienākumu sniegt atsevišķu ziņojumu, ir pietiekami, ja minētā informācija tiek iekļauta Komisijai nosūtītajos ziņojumos, kas tiek sniegti saskaņā ar Direktīvas 94/62/EK 17. pantu.

(6)

Juridiskās noteiktības labad šis lēmums būtu jāpiemēro no dienas, kas seko dienai, kurā Lēmums 1999/177/EK zaudēja spēku, lai izvairītos no iespējamām negatīvām sekām, kuras varētu rasties minētās spēka zaudēšanas dēļ.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota atbilstīgi Direktīvas 94/62/EK 21. pantam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

1)

“smagie metāli” ir svins, kadmijs, dzīvsudrabs un sešvērtīgais hroms;

2)

“apzināta smago metālu pievienošana” ir smago metālu saturošas vielas apzināta izmantošana, izstrādājot iepakojumu vai iepakojuma sastāvdaļas, ja tās pastāvīga klātbūtne gatavajā iepakojumā vai iepakojuma sastāvdaļas materiālā ir vēlama, lai nodrošinātu noteiktas īpašības, izskatu vai kvalitāti;

3)

“nejauša smago metālu klātbūtne” ir smagā metāla kā neapzināti pievienotas sastāvdaļas klātbūtne iepakojumā vai iepakojuma sastāvdaļā.

2. pants

Kopējā smago metālu koncentrācija plastmasas redeļu kastēs un plastmasas paliktņos var pārsniegt pieļaujamo līmeni, kas noteikts Direktīvas 94/62/EK 11. panta 1. punktā, ja minētās redeļu kastes un paliktņi tiek iekļauti un atrodas noslēgtā un kontrolētā produktu aprites ķēdē, ievērojot 3., 4. un 5. pantā iekļautos nosacījumus.

3. pants

1.   Plastmasas redeļu kastes un plastmasas paliktņus, kuros ir pārmērīga smago metālu koncentrācija, kā minēts 2. pantā, ražo un remontē kontrolētā pārstrādes procesā saskaņā ar šā panta 2., 3. un 4. punktu.

2.   Pārstrādei izmantotā materiāla izcelsme drīkst būt tikai citas plastmasas redeļu kastes un plastmasas paliktņi.

Cita materiāla pievienošanu ierobežo līdz tehniski nepieciešamajam minimumam, un tas nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 20 % no masas.

3.   Atšķirībā no nejaušas smago metālu klātbūtnes apzināta smago metālu pievienošana kā pārstrādes procesa sastāvdaļa nav atļauta.

Par smago metālu apzinātu pievienošanu neuzskata pārstrādātu materiālu izmantošanu kā izejvielu iepakojuma materiālu remontam gadījumos, kad daļa no šādiem pārstrādātiem materiāliem var saturēt smagos metālus.

4.   Kopējā smago metālu koncentrācija plastmasas redeļu kastēs un plastmasas paliktņos drīkst pārsniegt Direktīvas 94/62/EK 11. panta 1. punktā noteikto pieļaujamo līmeni tikai tad, ja pārstrādes procesā izmantoti materiāli, kas satur smagos metālus, un tā rezultātā pārsniegts pieļaujamais līmenis.

4. pants

1.   Plastmasas redeļu kastes un plastmasas paliktņus ar pārmērīgu smago metālu koncentrāciju, kā minēts 2. pantā, identificē pastāvīgā un labi redzamā veidā.

2.   Dalībvalstīm jānodrošina, ka plastmasas redeļu kastu un plastmasas paliktņu aprites ciklā vismaz 90 % no nosūtītajām plastmasas redeļu kastēm un plastmasas paliktņiem ar pārmērīgu smago metālu koncentrāciju, kā minēts 2. pantā, tiek atgriezti ražotājam, iepakotājam, pildītājam vai pilnvarotajam pārstāvim.

3.   Neskarot saskaņā ar 6. pantu veiktos pasākumus, visas plastmasas redeļu kastes un plastmasas paliktņus, kas tiek atgriezti saskaņā ar šo pantu un vairs nav derīgi vai nav paredzēti atkārtotai lietošanai, vai nu iznīcina saskaņā ar procedūru, ko nosaka attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes, vai arī pārstrādā kontrolētā pārstrādes procesā saskaņā ar 3. panta 2., 3. un 4. punktu.

5. pants

1.   Dalībvalstis izveido reģistrācijas un uzskaites sistēmu, kā arī juridiska un finansiāla pārskata metodi, kas ļauj dokumentāri apliecināt šajā lēmumā iekļauto nosacījumu izpildi.

Šajā sistēmā uzskaita visas plastmasas redeļu kastes un plastmasas paliktņus ar pārmērīgu smago metālu koncentrāciju, kā minēts 2. pantā, kas tiek nodoti apritē un izņemti no aprites.

2.   Ja ar brīvprātīgu vienošanos nav paredzēts citādi, dalībvalstis nodrošina, ka ražotājs vai viņa pilnvarots pārstāvis izveido ikgadēju rakstisku atbilstības deklarāciju un ikgadēju ziņojumu par šā lēmuma nosacījumu izpildi. Ziņojumā ietver informāciju par iespējamām izmaiņām sistēmā un izmaiņām attiecībā uz pilnvarotajiem pārstāvjiem.

3.   Dalībvalstis nodrošina, ka ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis glabā atbilstīgu tehnisko dokumentāciju vismaz četrus gadus attiecīgo kompetento iestāžu inspekcijas vajadzībām.

Ja ne ražotājs, ne tā pilnvarotais pārstāvis nav reģistrēts Kopienā, pienākums glabāt attiecīgo tehnisko dokumentāciju ir tai personai, kura laiž produktu Kopienas tirgū.

6. pants

Dalībvalstis pieņem pasākumus, lai rosinātu ražotājus meklēt metodes, tostarp smago metālu ekstrakcijas labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, lai pakāpeniski sasniegtu pieļaujamo smago metālu koncentrāciju plastmasas redeļu kastēs un plastmasas paliktņos, kā noteikts Direktīvas 94/62/EK 11. panta 1. punktā.

7. pants

Dalībvalstis ziņojumos Komisijai, kas iesniedzami saskaņā ar Direktīvas 94/62/EK 17. pantu, iekļauj detalizētu ziņojumu par šajā lēmumā noteiktās sistēmas darbību, kā arī par progresu, kas panākts, lai pakāpeniski izņemtu no aprites plastmasas redeļu kastes un plastmasas paliktņus, kuri neatbilst Direktīvas 94/62/EK 11. panta 1. punktam.

8. pants

Šo lēmumu piemēro no 2009. gada 10. februāra.

9. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 24. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 365, 31.12.1994., 10. lpp.

(2)  OV L 56, 4.3.1999., 47. lpp.


III Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

25.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/47


PADOMES LĒMUMS 2009/293/KĀDP

(2009. gada 26. februāris)

attiecībā uz vēstuļu apmaiņu starp Eiropas Savienību un Kenijas valdību par nosacījumiem un kārtību tādu personu nodošanai, kuras tiek turētas aizdomās par pirātismu un kuras ir aizturējuši Eiropas Savienības vadītie jūras spēki (EUNAVFOR), un par EUNAVFOR rīcībā nonākušā atsavinātā īpašuma nodošanu no EUNAVFOR Kenijai, kā arī par rīcību ar tādām personām pēc to nodošanas

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 24. pantu,

ņemot vērā prezidentvalsts ieteikumu,

tā kā:

(1)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome (ANO DP) 2008. gada 2. jūnijā pieņēma Rezolūciju 1816 (2008), aicinot visas valstis sadarboties, nosakot jurisdikciju un izmeklējot lietas, un sodot personas, kuras ir atbildīgas par pirātiskiem uzbrukumiem un bruņotu laupīšanu Somālijas piekrastē. Šos noteikumus no jauna apstiprināja ar ANO DP Rezolūciju 1846 (2008), ko pieņēma 2008. gada 2. decembrī.

(2)

Padome 2008. gada 10. novembrī pieņēma Vienoto rīcību 2008/851/KĀDP par Eiropas Savienības militāro operāciju ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (1) (operācija Atalanta).

(3)

Vienotajā rīcībā 2008/851/KĀDP ir paredzēts, ka personas, kas veikušas pirātiskas darbības vai bruņotas laupīšanas vai ko tur aizdomās par šādiem nodarījumiem Somālijas teritoriālajos ūdeņos vai atklātā jūrā un ko aiztur un patur apcietinājumā nolūkā īstenot tiesvedību, kā arī īpašumus, kas kalpojuši šo aktu veikšanai, var nodot trešai valstij, kas vēlas paturēt iepriekšminētās personas vai īpašumus savā jurisdikcijā, ar nosacījumu, ka ir panākta vienošanās par nodošanas nosacījumiem ar šo trešo valsti saskaņā ar piemērojamām starptautiskajām tiesībām, jo īpaši – ar starptautiskajām cilvēktiesībām, lai garantētu jo īpaši to, ka neviens netiks pakļauts nāvessodam, spīdzināšanai vai jebkurai citai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai.

(4)

Saskaņā ar Līguma 24. pantu prezidentvalsts, kurai palīdz ģenerālsekretārs/augstais pārstāvis (ĢS/AP), vienojās par vēstuļu apmaiņu starp Eiropas Savienību un Kenijas valdību par nosacījumiem un kārtību tādu personu nodošanai, kuras tiek turētas aizdomās par pirātismu un kuras ir aizturējuši Eiropas Savienības vadītie jūras spēki (EUNAVFOR), un par EUNAVFOR rīcībā nonākušā atsavinātā īpašuma nodošanu no EUNAVFOR Kenijai, kā arī par rīcību ar tādām personām pēc to nodošanas.

(5)

Minētā vēstuļu apmaiņa būtu jāapstiprina,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Eiropas Savienības vārdā tiek apstiprināta vēstuļu apmaiņa starp Eiropas Savienību un Kenijas valdību par nosacījumiem un kārtību tādu personu nodošanai, kuras tiek turētas aizdomās par pirātismu un kuras ir aizturējuši EUNAVFOR, un par EUNAVFOR rīcībā nonākušā atsavinātā īpašuma nodošanu no EUNAVFOR Kenijai, kā arī par rīcību ar tādām personām pēc to nodošanas.

Vēstuļu apmaiņas teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas parakstīt attiecīgo vēstuli, lai tā kļūtu saistoša Eiropas Savienībai.

3. pants

Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2009. gada 26. februārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

I. LANGER


(1)  OV L 301, 12.11.2008., 33. lpp.


TULKOJUMS

Vēstuļu apmaiņa starp Eiropas Savienību un Kenijas valdību par nosacījumiem un kārtību tādu personu nodošanai, kuras tiek turētas aizdomās par pirātismu un kuras ir aizturējuši Eiropas Savienības vadītie jūras spēki (EUNAVFOR), un par EUNAVFOR rīcībā nonākušā atsavinātā īpašuma nodošanu no EUNAVFOR Kenijai, kā arī par rīcību ar tādām personām pēc to nodošanas

Nairobi, 2009. gada 6. martā, pulksten 10.15

Godātais kungs!

Atsaucoties uz manu 2008. gada 14. novembra vēstuli un Jūsu 2008. gada 5. decembra vēstuli, man ir gods apstiprināt Eiropas Savienības nodomu veikt vēstuļu apmaiņu ar Kenijas valdību ar mērķi definēt nosacījumus un kārtību tādu personu nodošanai, kuras ir turētas aizdomās par pirātismu jūrā un kuras ir aizturējuši Eiropas Savienības vadītie jūras spēki (EUNAVFOR), un EUNAVFOR rīcībā nonākušā atsavinātā īpašuma nodošanai no EUNAVFOR Kenijai, kā arī par rīcību ar tādām personām pēc to nodošanas.

Šāda vēstuļu apmaiņa notiek saskaņā ar ES Padomes Vienoto rīcību 2008/851/KĀDP (2008. gada 10. novembris) par Eiropas Savienības militāro operāciju ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (operācija Atalanta).

Turklāt šāda vēstuļu apmaiņa neietekmē dalībnieka tiesības un pienākumus, kas tam noteikti saskaņā ar starptautiskiem nolīgumiem un citiem instrumentiem, ar ko izveido starptautiskas tiesas un tribunālus, kā arī saskaņā ar atbilstīgiem valsts tiesību aktiem, un ir noslēgta, pilnībā ievērojot:

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes (ANO DP) Rezolūcijas 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) un turpmākas ANO DP rezolūcijas,

Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982. gada Jūras tiesību konvenciju (UNCLOS) un jo īpaši tās 100. līdz 107. pantu,

starptautiskās tiesības cilvēktiesību jomā, tostarp 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un 1984. gada Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu.

Tādēļ man ir gods ierosināt, kā izklāstīts šīs vēstules pielikumā, noteikumus, ar ko nosaka nosacījumus un kārtību tādu personu nodošanai, kuras tiek turētas aizdomās par pirātismu un kuras ir aizturējuši EUNAVFOR, un par EUNAVFOR rīcībā nonākušā atsavinātā īpašuma nodošanu no EUNAVFOR Kenijai, kā arī par rīcību ar tādām personām pēc to nodošanas.

Es būtu pateicīgs, ja Jūs Kenijas valdības vārdā apstiprinātu piekrišanu šiem noteikumiem.

Šo instrumentu provizoriski piemēros no tā parakstīšanas dienas, un tas stāsies spēkā, kad katra no pusēm būs pabeigusi savas iekšējās procedūras. Šis instruments paliks spēkā vēl sešus mēnešus pēc tam, kad kāda no pusēm būs rakstiski paziņojusi pārējiem nolīguma slēdzējiem par lēmumu izbeigt šo instrumentu. Šo instrumentu var grozīt, slēdzējiem par to savstarpēji vienojoties. Šā instrumenta darbības izbeigšana neietekmēs ieguvumus vai saistības, kas izriet no šā instrumenta piemērošanas pirms tā darbības izbeigšanas, tostarp ieguvumus nodotajām personām, kamēr tās tiek turētas apcietinājumā vai tiesātas Kenijā.

Pēc operācijas beigšanas, kā noteikts šīs vēstules pielikumā, visus EUNAVFOR ieguvumus, kā noteikts minētajā pielikumā, saskaņā ar šo instrumentu var izmantot jebkura fiziska vai juridiska persona, ko nozīmējusi valsts, kas ir ES Padomes prezidentvalsts. Nozīmētā persona var inter alia būt diplomātisks pārstāvis vai konsulārā amatpersona, kas ir akreditēta Kenijā. Pēc operācijas beigšanas visi paziņojumi, kas saskaņā ar šo instrumentu bija jānodod EUNAVFOR, turpmāk ir jānosūta valstij, kas ir ES Padomes prezidentvalsts.

Lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus!

Eiropas Savienības vārdā

PIELIKUMS

NOTEIKUMI PAR NOSACĪJUMIEM ATTIECĪBĀ UZ AIZDOMĀS TURĒTU PIRĀTU UN ES VADĪTO JŪRAS SPĒKU ATSAVINĀTĀ ĪPAŠUMA NODOŠANU KENIJAS REPUBLIKAI

1.   Definīcijas

Šajā vēstuļu apmaiņā:

a)

“Eiropas Savienības vadītie jūras spēki (EUNAVFOR)” ir ES militārais štābs un ES operācijā Atalanta iesaistītie attiecīgo valstu kontingenti, to kuģi, gaisakuģi un līdzekļi;

b)

“operācija” ir militārās misijas sagatavošana, izvēršana, izpilde un atbalsts tai saskaņā ar ES Padomes Vienoto rīcību 2008/851/KĀDP un/vai turpmākām vienotajām rīcībām;

c)

“ES operācijas komandieris” ir operācijas komandieris;

d)

“ES spēku komandieris” ir ES komandieris operāciju teritorijā, kas ir noteikta ES Padomes Vienotās rīcības 2008/851/KĀDP 1. panta 2. punktā;

e)

“attiecīgo valstu kontingenti” ir vienības un kuģi, kas pieder Eiropas Savienības dalībvalstīm un citām valstīm, kuras piedalās operācijā;

f)

“nosūtītāja valsts” ir valsts, kas nodrošina EUNAVFOR ar savu kontingentu;

g)

“pirātisms” ir pirātisms saskaņā ar ANO Jūras tiesību konvencijas 101. pantā sniegto definīciju;

h)

“nodotā persona” ir persona, kas tiek turēta aizdomās par pirātisma akta plānošanu, veikšanu vai iepriekšēju veikšanu un ko EUNAVFOR nodod Kenijai saskaņā ar šo vēstuļu apmaiņu.

2.   Vispārēji principi

a)

Kenija pēc EUNAVFOR lūguma piekrīt, ka EUNAVFOR nodod par pirātismu aizturētās personas, kā arī ar to saistīto īpašumu, ko atsavinājuši EUNAVFOR, un nodod minētās personas un īpašumu valsts kompetentajām iestādēm izmeklēšanai un tiesāšanai.

b)

EUNAVFOR saskaņā ar šo vēstuļu apmaiņu nodod minētās personas vai īpašumu Kenijas kompetentajām tiesībaizsardzības iestādēm.

c)

Nolīguma parakstītāji apliecina, ka tie pret personām, kas nodotas saskaņā ar šo vēstuļu apmaiņu, kā pirms, tā arī pēc nodošanas attieksies cilvēcīgi un ievērojot starptautiskās cilvēktiesību saistības, tostarp aizliegumu spīdzināt un nežēlīgi, necilvēcīgi vai pazemojoši izturēties vai sodīt, patvaļīgi aizturēt un saskaņā ar prasību nodrošināt taisnīgu tiesu.

3.   Rīcība ar nodotajām personām, izmeklēšana un tiesāšana

a)

Pret nodotajām personām izturēsies cilvēcīgi, un tās netiks spīdzinātas vai pakļautas nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai, tām tiks nodrošināti pienācīgi uzturēšanās apstākļi un uzturs, medicīniskā palīdzība un tiesības veikt reliģiskus rituālus.

b)

Nodotā persona nekavējoties tiks nodota tiesāšanai tiesnesim vai citai amatpersonai, kas ir ar likumu pilnvarota spriest tiesu un kas nekavējoties lems par attiecīgās personas aizturēšanas likumību, bet nelikumīgas aizturēšanas gadījumā lems par tās atbrīvošanu.

c)

Nodotajām personām tiks nodrošinātas tiesības uz tiesu pieņemamā laikposmā vai tapt atbrīvotām.

d)

Nosakot kriminālapsūdzību, nodotajām personām nodrošinās tiesības uz taisnu un atklātu tiesu ar likumu izveidotā kompetentā, neatkarīgā un objektīvā tiesu iestādē.

e)

Ikviena kriminālnoziegumā apsūdzēta nodotā persona tiks uzskatīta par nevainīgu, kamēr tās vaina nav pierādīta ar likumu.

f)

Nosakot kriminālapsūdzību, katrai nodotai personai vienlīdzīgi tiks nodrošinātas šādas pamata garantijas:

1)

nekavējoties un izvērstā veidā saņemt informāciju sev saprotamā valodā par izvirzītās apsūdzības iemesliem;

2)

nodrošināt pietiekamu laiku un apstākļus aizstāvības sagatavošanai un sazināties ar pašas izvēlētu aizstāvi;

3)

nodrošināt lietas iztiesāšanu bez nepamatotas aizkavēšanas;

4)

nodrošināt lietas iztiesāšanu, personai klātesot, kā arī aizstāvību, ko veic persona pati vai tās izvēlēts aizstāvis; saņemt informāciju par šīm tiesībām, ja personai nav aizstāvja; gadījumā, ja personas rīcībā nav pietiekamu līdzekļu, nodrošināt bezmaksas aizstāvi personai, ja tas vajadzīgs izmeklēšanas interesēs;

5)

nodrošināt visu pierādījumu, tostarp personas apcietināšanu veikušo liecinieku ar zvērestu apliecināto liecību pret attiecīgo personu, izskatīšanu, kā arī nodrošināt personas pieaicināto liecinieku klātbūtni un nopratināšanu, ievērojot tādus pašus nosacījumus, kādus piemēro lieciniekiem, kas liecina pret personu;

6)

tiesības saņemt bezmaksas tulka pakalpojumus, ja persona nesaprot tiesā lietoto valodu vai nerunā tajā;

7)

tiesības netikt piespiestam liecināt pret sevi vai atzīt savu vainu.

g)

Visām nodotajām personām, kas notiesātas par nozieguma izdarīšanu, ir tiesības nodot notiesājošo spriedumu un piespriesto sodu atkārtotai izskatīšanai vai pārsūdzēt to augstākas instances tiesā saskaņā ar Kenijas tiesību aktiem.

h)

Kenija nenodos nodotās personas citām valstīm izmeklēšanai vai tiesāšanai bez iepriekšējas EUNAVFOR rakstiskas piekrišanas.

4.   Nāvessods

Nevienai no nodotajām personām nepiemēros nāvessodu. Kenija saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem veiks pasākumus, lai nodrošinātu, ka spriedums, kas paredz notiesāšanu uz nāvi, tiek aizstāts ar ieslodzījumu.

5.   Informācija un paziņojumi

a)

Veicot nodošanu, sagatavo atbilstīgu dokumentu, ko paraksta EUNAVFOR pārstāvis un Kenijas kompetentās tiesībaizsardzības iestādes pārstāvis.

b)

EUNAVFOR nodos Kenijai aizturēšanas datus par katru nodoto personu. Šie dati iespēju robežās ietver nodotās personas fizisko stāvokli aizturēšanas laikā, personas nodošanas laiku Kenijas iestādēm, personas aizturēšanas iemeslus, laiku un vietu, kad persona tika aizturēta, kā arī saistībā ar personas aizturēšanu pieņemtos lēmumus.

c)

Kenija būs atbildīga par visu nodoto personu precīzu uzskaiti, tostarp, bet ne tikai, tā uzskaitīs atsavināto īpašumu, norādīs personu fizisko stāvokli, to aizturēšanas vietas, pret tām celtās apsūdzības un visus būtiskos lēmumus, kas pieņemti šo personu lietu izmeklēšanas un tiesāšanas laikā.

d)

Šī informācija būs pieejama ES un EUNAVFOR pārstāvjiem, vēršoties ar rakstisku lūgumu Kenijas Ārlietu ministrijā.

e)

Turklāt Kenijai būs jāpaziņo EUNAVFOR aizturēšanas vietas, kurās tiek turētas personas, kas nodotas saskaņā ar šo vēstuļu apmaiņu, ziņas par aizturēto personu fiziskā stāvokļa pasliktināšanos un apgalvojumi par it kā neatbilstīgu izturēšanos. ES un EUNAVFOR pārstāvjiem būs iespēja piekļūt personām, kas nodotas saistībā ar šo vēstuļu apmaiņu, tik ilgi, kamēr šīs personas atrodas apcietinājumā, un minētajiem pārstāvjiem būs tiesības tās nopratināt.

f)

Valsts un starptautiskām humānās palīdzības organizācijām pēc to lūguma būs atļauts apmeklēt saskaņā ar šo vēstuļu apmaiņu nodotās personas.

g)

Lai nodrošinātu to, ka EUNAVFOR spēj Kenijai laikus sniegt palīdzību, nosūtot EUNAVFOR lieciniekus un sniedzot svarīgus pierādījumus, Kenija paziņos EUNAVFOR savu nodomu sākt krimināltiesvedību pret jebkuru no nodotajām personām un iesniegs laika grafiku pierādījumu sniegšanai un liecību uzklausīšanai.

6.   EUNAVFOR palīdzība

a)

EUNAVFOR pieejamo līdzekļu un spēju robežās sniegs Kenijai visu palīdzību attiecībā uz izmeklēšanu un nodoto personu tiesāšanu.

b)

EUNAVFOR it īpaši:

1)

sniegs aizturēšanas datus, kas sagatavoti saskaņā ar šīs vēstuļu apmaiņas 5. punkta b) apakšpunktu;

2)

rīkosies ar pierādījumiem saskaņā ar Kenijas kompetento iestāžu prasībām, par ko puses ir vienojušās īstenošanas noteikumos, kas izklāstīti 9. punktā;

3)

centīsies sagatavot liecinieku liecības vai ar zvērestu apliecinātas liecības, ko sniegtu EUNAVFOR personāls, kas bijis iesaistīts notikumos, kuru sakarā personas ir nodotas saskaņā ar šo vēstuļu apmaiņu;

4)

nodos visu saistīto atsavināto īpašumu, kas ir EUNAVFOR rīcībā.

7.   Saistība ar citām nodoto personu tiesībām

Nekas šajā vēstuļu apmaiņā nav iecerēts kā atkāpšanās vai uzskatāms par tādu, kas liek atkāpties no jebkādām tiesībām, kas saskaņā ar piemērojamiem valsts vai starptautiskiem tiesību aktiem pienākas nodotai personai.

8.   Koordinācija un strīdi

a)

Visus jautājumus, kas saistīti ar šo noteikumu piemērošanu, izskatīs kopīgi Kenijas un ES kompetentās iestādes.

b)

Ja nav panākts izlīgums, strīdus saistībā ar šo noteikumu interpretāciju vai piemērošanu Kenijas un ES pārstāvji izšķirs tikai ar diplomātiskiem līdzekļiem.

9.   Īstenošanas noteikumi

a)

Šo noteikumu piemērošanas nolūkā operatīvajiem, administratīvajiem un tehniskajiem jautājumiem var piemērot īstenošanas noteikumus, ko apstiprina kompetentās Kenijas iestādes, no vienas puses, un kompetentās ES iestādes, kā arī nosūtošo valstu kompetentās iestādes, no otras puses.

b)

Īstenošanas noteikumi var inter alia ietvert:

1)

Kenijas kompetento tiesībaizsardzības iestāžu noteikšanu, kurām EUNAVFOR var nodot personas;

2)

aizturēšanas vietas, kur nodotās personas tiks turētas;

3)

tādu dokumentu, tostarp ar pierādījumu vākšanu saistītu dokumentu, apstrādi, ko reizē ar personas nodošanu nodos Kenijas kompetentajām tiesībaizsardzības iestādēm;

4)

kontaktpunktus paziņojumu nosūtīšanai;

5)

nodošanas procedūrā izmantojamās veidlapas;

6)

tehniska atbalsta, zināšanu, apmācības un citas palīdzības sniegšanu pēc Kenijas lūguma, lai sasniegtu šīs vēstuļu apmaiņas mērķus.

Nairobi, 2009. gada 6. martā, pulksten 10.15

Godātais kungs!

Man ir tas gods apliecināt, ka esmu saņēmis Jūsu 2009. gada 6. marta vēstuli un tās pielikumu par nosacījumiem un kārtību tādu personu nodošanai, kuras ir turētas aizdomās par pirātismu jūrā un kuras ir aizturējuši Eiropas Savienības vadītie jūras spēki (EUNAVFOR), un EUNAVFOR rīcībā nonākušā atsavinātā īpašuma nodošanai no EUNAVFOR Kenijai, kā arī par rīcību ar tādām personām pēc to nodošanas, kurā teikts:

“Atsaucoties uz manu 2008. gada 14. novembra vēstuli un Jūsu 2008. gada 5. decembra vēstuli, man ir gods apstiprināt Eiropas Savienības nodomu veikt vēstuļu apmaiņu ar Kenijas valdību ar mērķi definēt nosacījumus un kārtību tādu personu nodošanai, kuras ir turētas aizdomās par pirātismu jūrā un kuras ir aizturējuši Eiropas Savienības vadītie jūras spēki (EUNAVFOR), un EUNAVFOR rīcībā nonākušā atsavinātā īpašuma nodošanai no EUNAVFOR Kenijai, kā arī par rīcību ar tādām personām pēc to nodošanas.

Šāda vēstuļu apmaiņa notiek saskaņā ar ES Padomes Vienoto rīcību 2008/851/KĀDP (2008. gada 10. novembris) par Eiropas Savienības militāro operāciju ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (operācija Atalanta).

Turklāt šāda vēstuļu apmaiņa neietekmē dalībnieka tiesības un pienākumus, kas tam noteikti saskaņā ar starptautiskiem nolīgumiem un citiem instrumentiem, ar ko izveido starptautiskas tiesas un tribunālus, kā arī saskaņā ar atbilstīgiem valsts tiesību aktiem, un ir noslēgta, pilnībā ievērojot:

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes (ANO DP) Rezolūcijas 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) un turpmākas ANO DP rezolūcijas,

Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982. gada Jūras tiesību konvenciju (UNCLOS) un jo īpaši tās 100. līdz 107. pantu,

starptautiskās tiesības cilvēktiesību jomā, tostarp 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un 1984. gada Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu.

Tādēļ man ir gods ierosināt, kā izklāstīts šīs vēstules pielikumā, noteikumus, ar ko nosaka nosacījumus un kārtību tādu personu nodošanai, kuras tiek turētas aizdomās par pirātismu un kuras ir aizturējuši EUNAVFOR, un par EUNAVFOR rīcībā nonākušā atsavinātā īpašuma nodošanu no EUNAVFOR Kenijai, kā arī par rīcību ar tādām personām pēc to nodošanas.

Es būtu pateicīgs, ja Jūs Kenijas valdības vārdā apstiprinātu piekrišanu šiem noteikumiem.

Šo instrumentu provizoriski piemēros no tā parakstīšanas dienas, un tas stāsies spēkā, kad katra no pusēm būs pabeigusi savas iekšējās procedūras. Šis instruments paliks spēkā vēl sešus mēnešus pēc tam, kad kāda no pusēm būs rakstiski paziņojusi pārējiem nolīguma slēdzējiem par lēmumu izbeigt šo instrumentu. Šo instrumentu var grozīt, slēdzējiem par to savstarpēji vienojoties. Šā instrumenta darbības izbeigšana neietekmēs ieguvumus vai saistības, kas izriet no šā instrumenta piemērošanas pirms tā darbības izbeigšanas, tostarp ieguvumus nodotajām personām, kamēr tās tiek turētas apcietinājumā vai tiesātas Kenijā.

Pēc operācijas beigšanas, kā noteikts šīs vēstules pielikumā, visus EUNAVFOR ieguvumus, kā noteikts minētajā pielikumā, saskaņā ar šo instrumentu var izmantot jebkura fiziska vai juridiska persona, ko nozīmējusi valsts, kas ir ES Padomes prezidentvalsts. Nozīmētā persona var inter alia būt diplomātisks pārstāvis vai konsulārā amatpersona, kas ir akreditēta Kenijā. Pēc operācijas beigšanas visi paziņojumi, kas saskaņā ar šo instrumentu bija jānodod EUNAVFOR, turpmāk ir jānosūta valstij, kas ir ES Padomes prezidentvalsts.

PIELIKUMS

NOTEIKUMI PAR NOSACĪJUMIEM ATTIECĪBĀ UZ AIZDOMĀS TURĒTU PIRĀTU UN ES VADĪTO JŪRAS SPĒKU ATSAVINĀTĀ ĪPAŠUMA NODOŠANU KENIJAS REPUBLIKAI

1.   Definīcijas

Šajā vēstuļu apmaiņā:

a)

“Eiropas Savienības vadītie jūras spēki (EUNAVFOR)” ir ES militārais štābs un ES operācijā Atalanta iesaistītie attiecīgo valstu kontingenti, to kuģi, gaisakuģi un līdzekļi;

b)

“operācija” ir militārās misijas sagatavošana, izvēršana, izpilde un atbalsts tai saskaņā ar ES Padomes Vienoto rīcību 2008/851/KĀDP un/vai turpmākām vienotajām rīcībām;

c)

“ES operācijas komandieris” ir operācijas komandieris;

d)

“ES spēku komandieris” ir ES komandieris operāciju teritorijā, kas ir noteikta ES Padomes Vienotās rīcības 2008/851/KĀDP 1. panta 2. punktā;

e)

“attiecīgo valstu kontingenti” ir vienības un kuģi, kas pieder Eiropas Savienības dalībvalstīm un citām valstīm, kuras piedalās operācijā;

f)

“nosūtītāja valsts” ir valsts, kas nodrošina EUNAVFOR ar savu kontingentu;

g)

“pirātisms” ir pirātisms saskaņā ar ANO Jūras tiesību konvencijas 101. pantā sniegto definīciju;

h)

“nodotā persona” ir persona, kas tiek turēta aizdomās par pirātisma akta plānošanu, veikšanu vai iepriekšēju veikšanu un ko EUNAVFOR nodod Kenijai saskaņā ar šo vēstuļu apmaiņu.

2.   Vispārēji principi

a)

Kenija pēc EUNAVFOR lūguma piekrīt, ka EUNAVFOR nodod par pirātismu aizturētās personas, kā arī ar to saistīto īpašumu, ko atsavinājuši EUNAVFOR, un nodod minētās personas un īpašumu valsts kompetentajām iestādēm izmeklēšanai un tiesāšanai.

b)

EUNAVFOR saskaņā ar šo vēstuļu apmaiņu nodod minētās personas vai īpašumu Kenijas kompetentajām tiesībaizsardzības iestādēm.

c)

Nolīguma parakstītāji apliecina, ka tie pret personām, kas nodotas saskaņā ar šo vēstuļu apmaiņu, kā pirms, tā arī pēc nodošanas attieksies cilvēcīgi un ievērojot starptautiskās cilvēktiesību saistības, tostarp aizliegumu spīdzināt un nežēlīgi, necilvēcīgi vai pazemojoši izturēties vai sodīt, patvaļīgi aizturēt un saskaņā ar prasību nodrošināt taisnīgu tiesu.

3.   Rīcība ar nodotajām personām, izmeklēšana un tiesāšana

a)

Pret nodotajām personām izturēsies cilvēcīgi, un tās netiks spīdzinātas vai pakļautas nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai, tām tiks nodrošināti pienācīgi uzturēšanās apstākļi un uzturs, medicīniskā palīdzība un tiesības veikt reliģiskus rituālus.

b)

Nodotā persona nekavējoties tiks nodota tiesāšanai tiesnesim vai citai amatpersonai, kas ir ar likumu pilnvarota spriest tiesu un kas nekavējoties lems par attiecīgās personas aizturēšanas likumību, bet nelikumīgas aizturēšanas gadījumā lems par tās atbrīvošanu.

c)

Nodotajām personām tiks nodrošinātas tiesības uz tiesu pieņemamā laikposmā vai tapt atbrīvotām.

d)

Nosakot kriminālapsūdzību, nodotajām personām nodrošinās tiesības uz taisnu un atklātu tiesu ar likumu izveidotā kompetentā, neatkarīgā un objektīvā tiesu iestādē.

e)

Ikviena kriminālnoziegumā apsūdzēta nodotā persona tiks uzskatīta par nevainīgu, kamēr tās vaina nav pierādīta ar likumu.

f)

Nosakot kriminālapsūdzību, katrai nodotai personai vienlīdzīgi tiks nodrošinātas šādas pamata garantijas:

1)

nekavējoties un izvērstā veidā saņemt informāciju sev saprotamā valodā par izvirzītās apsūdzības iemesliem;

2)

nodrošināt pietiekamu laiku un apstākļus aizstāvības sagatavošanai un sazināties ar pašas izvēlētu aizstāvi;

3)

nodrošināt lietas iztiesāšanu bez nepamatotas aizkavēšanas;

4)

nodrošināt lietas iztiesāšanu, personai klātesot, kā arī aizstāvību, ko veic persona pati vai tās izvēlēts aizstāvis; saņemt informāciju par šīm tiesībām, ja personai nav aizstāvja; gadījumā, ja personas rīcībā nav pietiekamu līdzekļu, nodrošināt bezmaksas aizstāvi personai, ja tas vajadzīgs izmeklēšanas interesēs;

5)

nodrošināt visu pierādījumu, tostarp personas apcietināšanu veikušo liecinieku ar zvērestu apliecināto liecību pret attiecīgo personu, izskatīšanu, kā arī nodrošināt personas pieaicināto liecinieku klātbūtni un nopratināšanu, ievērojot tādus pašus nosacījumus, kādus piemēro lieciniekiem, kas liecina pret personu;

6)

tiesības saņemt bezmaksas tulka pakalpojumus, ja persona nesaprot tiesā lietoto valodu vai nerunā tajā;

7)

tiesības netikt piespiestam liecināt pret sevi vai atzīt savu vainu.

g)

Visām nodotajām personām, kas notiesātas par nozieguma izdarīšanu, ir tiesības nodot notiesājošo spriedumu un piespriesto sodu atkārtotai izskatīšanai vai pārsūdzēt to augstākas instances tiesā saskaņā ar Kenijas tiesību aktiem.

h)

Kenija nenodos nodotās personas citām valstīm izmeklēšanai vai tiesāšanai bez iepriekšējas EUNAVFOR rakstiskas piekrišanas.

4.   Nāvessods

Nevienai no nodotajām personām nepiemēros nāvessodu. Kenija saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem veiks pasākumus, lai nodrošinātu, ka spriedums, kas paredz notiesāšanu uz nāvi, tiek aizstāts ar ieslodzījumu.

5.   Informācija un paziņojumi

a)

Veicot nodošanu, sagatavo atbilstīgu dokumentu, ko paraksta EUNAVFOR pārstāvis un Kenijas kompetentās tiesībaizsardzības iestādes pārstāvis.

b)

EUNAVFOR nodos Kenijai aizturēšanas datus par katru nodoto personu. Šie dati iespēju robežās ietver nodotās personas fizisko stāvokli aizturēšanas laikā, personas nodošanas laiku Kenijas iestādēm, personas aizturēšanas iemeslus, laiku un vietu, kad persona tika aizturēta, kā arī saistībā ar personas aizturēšanu pieņemtos lēmumus.

c)

Kenija būs atbildīga par visu nodoto personu precīzu uzskaiti, tostarp, bet ne tikai, tā uzskaitīs atsavināto īpašumu, norādīs personu fizisko stāvokli, to aizturēšanas vietas, pret tām celtās apsūdzības un visus būtiskos lēmumus, kas pieņemti šo personu lietu izmeklēšanas un tiesāšanas laikā.

d)

Šī informācija būs pieejama ES un EUNAVFOR pārstāvjiem, vēršoties ar rakstisku lūgumu Kenijas Ārlietu ministrijā.

e)

Turklāt Kenijai būs jāpaziņo EUNAVFOR aizturēšanas vietas, kurās tiek turētas personas, kas nodotas saskaņā ar šo vēstuļu apmaiņu, ziņas par aizturēto personu fiziskā stāvokļa pasliktināšanos un apgalvojumi par it kā neatbilstīgu izturēšanos. ES un EUNAVFOR pārstāvjiem būs iespēja piekļūt personām, kas nodotas saistībā ar šo vēstuļu apmaiņu, tik ilgi, kamēr šīs personas atrodas apcietinājumā, un minētajiem pārstāvjiem būs tiesības tās nopratināt.

f)

Valsts un starptautiskām humānās palīdzības organizācijām pēc to lūguma būs atļauts apmeklēt saskaņā ar šo vēstuļu apmaiņu nodotās personas.

g)

Lai nodrošinātu to, ka EUNAVFOR spēj Kenijai laikus sniegt palīdzību, nosūtot EUNAVFOR lieciniekus un sniedzot svarīgus pierādījumus, Kenija paziņos EUNAVFOR savu nodomu sākt krimināltiesvedību pret jebkuru no nodotajām personām un iesniegs laika grafiku pierādījumu sniegšanai un liecību uzklausīšanai.

6.   EUNAVFOR palīdzība

a)

EUNAVFOR pieejamo līdzekļu un spēju robežās sniegs Kenijai visu palīdzību attiecībā uz izmeklēšanu un nodoto personu tiesāšanu.

b)

EUNAVFOR it īpaši:

1)

sniegs aizturēšanas datus, kas sagatavoti saskaņā ar šīs vēstuļu apmaiņas 5. punkta b) apakšpunktu;

2)

rīkosies ar pierādījumiem saskaņā ar Kenijas kompetento iestāžu prasībām, par ko puses ir vienojušās īstenošanas noteikumos, kas izklāstīti 9. punktā;

3)

centīsies sagatavot liecinieku liecības vai ar zvērestu apliecinātas liecības, ko sniegtu EUNAVFOR personāls, kas bijis iesaistīts notikumos, kuru sakarā personas ir nodotas saskaņā ar šo vēstuļu apmaiņu;

4)

nodos visu saistīto atsavināto īpašumu, kas ir EUNAVFOR rīcībā.

7.   Saistība ar citām nodoto personu tiesībām

Nekas šajā vēstuļu apmaiņā nav iecerēts kā atkāpšanās vai uzskatāms par tādu, kas liek atkāpties no jebkādām tiesībām, kas saskaņā ar piemērojamiem valsts vai starptautiskiem tiesību aktiem pienākas nodotai personai.

8.   Koordinācija un strīdi

a)

Visus jautājumus, kas saistīti ar šo noteikumu piemērošanu, izskatīs kopīgi Kenijas un ES kompetentās iestādes.

b)

Ja nav panākts izlīgums, strīdus saistībā ar šo noteikumu interpretāciju vai piemērošanu Kenijas un ES pārstāvji izšķirs tikai ar diplomātiskiem līdzekļiem.

9.   Īstenošanas noteikumi

a)

Šo noteikumu piemērošanas nolūkā operatīvajiem, administratīvajiem un tehniskajiem jautājumiem var piemērot īstenošanas noteikumus, ko apstiprina kompetentās Kenijas iestādes, no vienas puses, un kompetentās ES iestādes, kā arī nosūtošo valstu kompetentās iestādes, no otras puses.

b)

Īstenošanas noteikumi var inter alia ietvert:

1)

Kenijas kompetento tiesībaizsardzības iestāžu noteikšanu, kurām EUNAVFOR var nodot personas;

2)

aizturēšanas vietas, kur nodotās personas tiks turētas;

3)

tādu dokumentu, tostarp ar pierādījumu vākšanu saistītu dokumentu, apstrādi, ko reizē ar personas nodošanu nodos Kenijas kompetentajām tiesībaizsardzības iestādēm;

4)

kontaktpunktus paziņojumu nosūtīšanai;

5)

nodošanas procedūrā izmantojamās veidlapas;

6)

tehniska atbalsta, zināšanu, apmācības un citas palīdzības sniegšanu pēc Kenijas lūguma, lai sasniegtu šīs vēstuļu apmaiņas mērķus.

Man ir tas gods Kenijas Republikas valdības vārdā apliecināt, ka Kenijas Republikas valdība piekrīt Jūsu vēstules un tās pielikuma saturam. Kā noteikts Jūsu vēstulē, šis instruments provizoriski stāsies spēkā no šīs vēstules parakstīšanas dienas un stāsies spēkā, kad katra parakstītāja puse pabeigts savas iekšējās procedūras.

Lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus!

Kenijas Republikas valdības vārdā


25.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/60


PADOMES VIENOTĀ RĪCĪBA 2009/294/KĀDP

(2009. gada 23. marts),

ar ko groza Vienoto rīcību 2008/736/KĀDP par Eiropas Savienības Pārraudzības misiju Gruzijā, EUMM Georgia

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 14. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2008. gada 15. septembrī pieņēma Vienoto rīcību par Eiropas Savienības Pārraudzības misiju Gruzijā (EUMM Georgia) (1), kurā paredzētā finanšu atsauces summa ir EUR 31 000 000.

(2)

Padome 2008. gada 25. septembrī pieņēma Vienoto rīcību 2008/759/KĀDP, ar ko groza Vienoto rīcību 2008/736/KĀDP par Eiropas Savienības Pārraudzības misiju Gruzijā (EUMM Georgia) (2), lai finanšu atsauces summu palielinātu līdz EUR 35 000 000.

(3)

Ņemot vērā EUMM Georgia papildu operatīvās vajadzības, tai paredzētā finanšu atsauces summa no 2009. gada 1. februāra būtu turpmāk jāpalielina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO VIENOTO RĪCĪBU.

1. pants

Vienotās rīcības 2008/736/KĀDP 14. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Ar misiju saistīto izdevumu segšanai paredzētā finanšu atsauces summa ir EUR 37 100 000.”

2. pants

Šī vienotā rīcība stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2009. gada 1. februāra.

3. pants

Šo vienoto rīcību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2009. gada 23. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

P. GANDALOVIČ


(1)  OV L 248, 17.9.2008., 26. lpp.

(2)  OV L 259, 27.9.2008., 15. lpp.