ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 73

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 19. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 210/2009 (2009. gada 18. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 211/2009 (2009. gada 18. marts) par importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2009. gada marta mēneša pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura Šveices izcelsmes desu un dažu gaļas izstrādājumu importēšanai atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1399/2007

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 212/2009 (2009. gada 18. marts) par cūkgaļas ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2009. gada marta pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar cūkgaļas tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1382/2007

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 213/2009 (2009. gada 18. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 un Regulu (EK) Nr. 1003/2005 attiecībā uz salmonellu izplatības kontroli un pārbaudēm Gallus gallus un tītaru vaislas saimēs ( 1 )

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 214/2009 (2009. gada 18. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1800/2004 attiecībā uz barības piedevas Cycostat 66G atļaujas noteikumiem ( 1 )

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 215/2009 (2009. gada 18. marts) par dažu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

17

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/246/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 16. februāris), lai noslēgtu Protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

19

 

 

Komisija

 

 

2009/247/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 16. marts), ar ko groza Lēmumu 2003/322/EK attiecībā uz dažu maitēdāju putnu sugu barošanu ar dažiem 1. kategorijas materiāliem Bulgārijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 1670)  ( 1 )

20

 

 

2009/248/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 18. marts), ar ko groza Lēmumu 2008/185/EK attiecībā uz dzīvnieku veselības nosacījumiem tirdzniecībā ar cūkām starp dalībvalstīm vai to reģioniem, kas ir brīvi no Aujeski slimības (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 1687)  ( 1 )

22

 

 

IV   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

 

EBTA Uzraudzības Iestāde

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 154/07/COL (2007. gada 3. maijs), ar ko sešdesmit trešo reizi groza procesuālos un materiālos noteikumus valsts atbalsta jomā

23

 

 

EEZ kopīgā komiteja

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 1/2009 (2009. gada 5. februāris), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi)

30

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 2/2009 (2009. gada 5. februāris), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi)

32

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 3/2009 (2009. gada 5. februāris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

35

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 4/2009 (2009. gada 5. februāris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

36

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 5/2009 (2009. gada 5. februāris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

38

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 6/2009 (2009. gada 5. februāris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

39

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 7/2009 (2009. gada 5. februāris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

41

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 8/2009 (2009. gada 5. februāris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) un XIII pielikumu (Transports)

42

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 9/2009 (2009. gada 5. februāris), ar ko groza EEZ līguma VI pielikumu (Sociālais nodrošinājums)

44

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 10/2009 (2009. gada 5. februāris), ar ko groza EEZ līguma VI pielikumu (Sociālais nodrošinājums)

45

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 11/2009 (2009. gada 5. februāris), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

46

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 12/2009 (2009. gada 5. februāris), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

47

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 13/2009 (2009. gada 5. februāris), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

49

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 14/2009 (2009. gada 5. februāris), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

50

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 15/2009 (2009. gada 5. februāris), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

52

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 16/2009 (2009. gada 5. februāris), ar ko groza EEZ līguma XIX pielikumu (Patērētāju aizsardzība)

53

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 17/2009 (2009. gada 5. februāris), ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide)

55

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 18/2009 (2009. gada 5. februāris), ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide)

57

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 19/2009 (2009. gada 5. februāris), ar ko groza EEZ līguma XXII pielikumu (Uzņēmējdarbības tiesības)

58

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 20/2009 (2009. gada 5. februāris), ar ko groza EEZ līguma XXII pielikumu (Uzņēmējdarbības tiesības)

59

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 210/2009

(2009. gada 18. marts),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 19. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 18. martā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

IL

148,7

JO

80,4

MA

40,1

TN

134,4

TR

103,1

ZZ

101,3

0707 00 05

EG

139,2

JO

158,4

MA

61,4

MK

118,9

TR

166,9

ZZ

129,0

0709 90 70

JO

249,0

MA

53,0

TR

92,1

ZZ

131,4

0709 90 80

EG

122,4

ZZ

122,4

0805 10 20

EG

46,1

IL

51,4

MA

50,0

TN

59,0

TR

73,9

ZZ

56,1

0805 50 10

TR

49,5

ZZ

49,5

0808 10 80

AR

99,0

BR

84,1

CA

95,8

CL

80,6

CN

70,9

MK

21,2

US

117,4

UY

63,2

ZA

82,7

ZZ

79,4

0808 20 50

AR

80,4

CL

140,4

CN

35,6

US

104,6

ZA

89,6

ZZ

90,1


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 211/2009

(2009. gada 18. marts)

par importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2009. gada marta mēneša pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura Šveices izcelsmes desu un dažu gaļas izstrādājumu importēšanai atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1399/2007

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 28. novembra Regulu (EK) Nr. 1399/2007, ar ko atver tarifa kvotu Šveices izcelsmes desām un dažiem gaļas produktiem un paredz tās pārvaldīšanu (2), un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1399/2007 ir atvērta tarifa kvota desu un dažu gaļas produktu importēšanai.

(2)

Daudzumi, kas ir iekļauti ievešanas atļauju pieteikumos, kuri iesniegti 2009. gada marta pirmajās septiņās dienās par apakšperiodu no 2009. gada 1. aprīlą līdz 30. jūnijam, ir mazāki par pieejamiem daudzumiem. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu netika iesniegti pieteikumi; šis apjoms jāpieskaita daudzumiem, kas noteikti nākamajam kvotas apakšperiodam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Apjoms, par kuru atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1399/2007 netika iesniegti ievešanas atļauju pieteikumi saskaņā ar kvotu ar kārtas numuru 09.4180 un kurš jāpieskaita apakšperiodam no 2009. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, ir 929 000 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 19. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 18. martā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 311, 29.11.2007., 7. lpp.


19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 212/2009

(2009. gada 18. marts)

par cūkgaļas ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2009. gada marta pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar cūkgaļas tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1382/2007

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 26. novembra. Regulu (EK) Nr. 1382/2007, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EEK) Nr. 774/94 piemērošanai attiecībā uz cūkgaļas ievešanas kārtību (2), un jo īpaši tās 5. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1382/2007 ir atvērta tarifa kvota cūkgaļas produktu importēšanai.

(2)

Daudzumi, kas ir iekļauti ievešanas atļauju pieteikumos, kuri iesniegti 2009. gada marta pirmajās septiņās dienās par apakšperiodu no 2009. gada 1. aprīlą līdz 30. jūnijam, ir mazāki par pieejamiem daudzumiem. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu netika iesniegti pieteikumi; šis apjoms jāpieskaita daudzumiem, kas noteikti nākamajam kvotas apakšperiodam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Apjoms, par kuru atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1382/2007 netika iesniegti ievešanas atļauju pieteikumi saskaņā ar kvotu ar kārtas numuru 09.4046 un kurš jāpieskaita apakšperiodam no 2009. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, ir 3 094 000 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 19. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 18. martā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 309, 27.11.2007., 28. lpp.


19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 213/2009

(2009. gada 18. marts),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 un Regulu (EK) Nr. 1003/2005 attiecībā uz salmonellu izplatības kontroli un pārbaudēm Gallus gallus un tītaru vaislas saimēs

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Regulu (EK) Nr. 2160/2003 par salmonellas un dažu citu pārtikā sastopamu zoonozes īpašu izraisītāju kontroli (1) un jo īpaši tās 5. panta 6. punktu un 13. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 2160/2003 mērķis ir nodrošināt, ka tiek veikti pienācīgi un iedarbīgi pasākumi salmonellu un citu zoonozes izraisītāju noteikšanai un kontrolei visos atbilstošos ražošanas, pārstrādes un realizācijas posmos, un jo īpaši primārās ražošanas līmenī, lai ierobežotu to izplatību un sabiedrības veselības riska faktorus.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2160/2003 gadījumos, kad, veicot konkrētas analīzes, paraugos no vaislas Gallus gallus saimēm atklāj Salmonella Enteritidis vai Salmonella Typhimurium, šādām saimēm piemēro īpašas prasības. Minēto prasību nolūks ir novērst infekcijas izplatīšanos olu un broileru gaļas ražošanas ķēdē, konkrēti – no vaislas putniem līdz to pēcnācējiem. Līdzīgas prasības būtu jāpiemēro tītaru ražošanā, lai novērstu infekciju pārnešanu tītaru gaļas ražošanas ķēdē. Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 2160/2003.

(3)

Komisijas 2005. gada 30. jūnija Regulā (EK) Nr. 1003/2005, ar ko īsteno Regulu (EK) Nr. 2160/2003 attiecībā uz Kopienas mērķi samazināt atsevišķu salmonellas serotipu izplatību Gallus gallus vaislas saimēs (2), ir noteikts Kopienas mērķis samazināt atsevišķu Salmonella spp. serotipu izplatību Gallus gallus vaislas saimēs. Turklāt minētās regulas pielikumā ir noteikta pārbaudes procedūra, kas vajadzīga, lai apstiprinātu Kopienas mērķa sasniegšanu.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1003/2005 2. pantu Komisijai jāpārskata minētais Kopienas mērķis, ņemot vērā atbilstoši Regulas (EK) Nr. 2160/2003 prasībām apstiprināto valsts kontroles programmu ieviešanas pirmā gada rezultātus. 2007. gads bija pirmais programmu ieviešanas gads.

(5)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Direktīvu 2003/99/EK par zoonožu un zoonožu ierosinātāju uzraudzību (3) dalībvalstis ir nosūtījušas Komisijai uzraudzības rezultātus par 2007. gadu. Pamatojoties uz minētajiem rezultātiem, var secināt, ka nav nepieciešams grozīt Kopienas mērķi.

(6)

Lai nodrošinātu efektīvu resursu sadali, dalībvalstīm, kuras ir sasniegušas Kopienas mērķi, jāatļauj samazināt oficiālo kontroļu skaitu. Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1003/2005.

(7)

Pārskatot Regulas (EK) Nr. 1003/2005 pielikumā paredzēto pārbaudes procedūru, atklājās grūtības saistībā ar paraugu ņemšanas instrukciju izpildi, un ir iegūta jauna informācija par pārbaudes procedūru jutīgumu. Tāpēc pārbaudes procedūra jāgroza.

(8)

Tādējādi attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 2160/2003 un (EK) Nr. 1003/2005.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2160/2003 II pielikuma C daļā virsrakstu un 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“C.   Īpašas prasības vaislas Gallus gallus saimēm un vaislas tītariem

1.

Pasākumi, kas minēti 3. līdz 5. punktā, ir jāveic ikreiz, kad tajos paraugos no vaislas Gallus gallus saimēm vai vaislas tītariem, kuri ņemti saskaņā ar B daļu vai atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr. 1003/2005 (4) un 584/2008 (5) pielikumā paredzētajām pārbaudes procedūrām [testa shēmām], 2. punktā minētajos apstākļos atklāj Salmonella Enteritidis vai Salmonella Typhimurium.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1003/2005 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tomēr 2. pantu piemēro no 2009. gada 1. aprīļa un 1. pantu piemēro no 2010. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 18. martā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 325, 12.12.2003., 1. lpp.

(2)  OV L 170, 1.7.2005., 12. lpp.

(3)  OV L 325, 12.12.2003., 31. lpp.

(4)  OV L 170, 1.7.2005., 12. lpp.

(5)  OV L 162, 21.6.2008., 3. lpp.”


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Pārbaudes procedūra, kas vajadzīga, lai apstiprinātu Kopienas mērķa sasniegšanu Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium un Salmonella Virchow izplatības samazināšanai Gallus gallus pieaugušu vaislas putnu saimēs

1.   PARAUGU ŅEMŠANAS KĀRTĪBA

Paraugu ņemšanas kārtība attiecas uz visām pieaugušu dējējvistu (Gallus gallus) vaislas saimēm, kurās ir vismaz 250 putnu (“vaislas saimes”).

2.   VAISLAS SAIMJU UZRAUDZĪBA

2.1.   Paraugu ņemšanas vieta, biežums un veids

No vaislas saimēm ņem paraugus pēc uzņēmēja iniciatīvas un oficiālas kontroles ietvaros.

2.1.1.   Paraugu ņemšana pēc uzņēmēja iniciatīvas

Paraugu ņemšana notiek ik pēc divām nedēļām vietā, kuru noteikusi kompetentā iestāde, izvēloties vienu no divām iespējām:

a)

inkubatorā vai

b)

saimniecībā.

Kompetentā iestāde var nolemt visā pārbaudes procedūrā piemērot vienu no a) vai b) punktā minētajām iespējām visām broileru vaislas saimēm un vienu no minētajām iespējām – dējējvistu vaislas saimēm. Saimniecībās, kuras galvenokārt eksportē inkubējamas olas uz citām dalībvalstīm vai tirgojas ar inkubējamām olām ar citām dalībvalstīm, paraugus vienmēr ņem attiecīgajā saimniecībā. Kompetentā iestāde nosaka procedūru, kas paredz, ka par 1. panta 1. punktā minēto Salmonella serotipu (“atbilstošie Salmonella serotipi”) noteikšanu pēc uzņēmēja iniciatīvas rīkotas paraugu ņemšanas laikā kompetento iestādi nekavējoties informē laboratorija, kas veic analīzes. Arī turpmāk laicīgi ziņot par salmonellu klātbūtnes noteikšanu, ieskaitot serotipu, ir uzņēmēja un tās laboratorijas pienākums, kura veic analīzes.

Izņēmuma kārtā, ja vismaz divus kalendāros gadus pēc kārtas ir sasniegts Kopienas mērķis, pēc kompetentās iestādes ieskata paraugu ņemšanas laiku saimniecībā var pagarināt, rīkojot paraugu ņemšanu katru trešo nedēļu. Kompetentā iestāde var nolemt atgriezties pie divu nedēļu pārbaužu intervāla gadījumā, ja saimniecībā atklāj pozitīvu saimi, un/vai jebkurā citā gadījumā, ko kompetentā iestāde uzskata par atbilstošu.

2.1.2.   Paraugu ņemšana oficiālas kontroles ietvaros

Neskarot Regulas (EK) Nr. 2160/2003 II pielikuma C daļas 2. punktā minēto, oficiālā paraugu ņemšanā ietver:

2.1.2.1.

ja pēc uzņēmēja iniciatīvas rīkota paraugu ņemšana notiek inkubatorā:

a)

parastu paraugu ņemšanu inkubatorā un

b)

parastu paraugu ņemšanu saimniecībā divas reizes ražošanas cikla laikā, pirmo reizi to veicot četru nedēļu laikā pēc pārejas uz olu dēšanas posmu vai putnu pārvietošanas uz dēšanas sektoru, un otru reizi – dēšanas posma nogalē, ne agrāk kā astoņas nedēļas pirms ražošanas cikla beigām;

c)

apstiprinājuma paraugu ņemšana saimniecībā, ja atbilstošie Salmonella serotipi ir atklāti, ņemot paraugus inkubatorā;

2.1.2.2.

ja pēc uzņēmēja iniciatīvas rīkota paraugu ņemšana notiek saimniecībā, parastu paraugu ņemšanu ražošanas cikla laikā veic trīs reizes:

a)

četru nedēļu laikā pēc pārejas uz olu dēšanas posmu vai pārvietošanas uz olu dēšanas vienību;

b)

dēšanas posma nogalē, ne agrāk kā astoņas nedēļas pirms ražošanas cikla beigām;

c)

jebkurā ražošanas cikla laikā ar pietiekami ilgu intervālu starp a) un b) apakšpunktā minēto paraugu ņemšanu;

2.1.2.3.

atkāpjoties no 2.1.2.1. un 2.1.2.2. punkta un ja vismaz divus kalendāros gadus pēc kārtas ir sasniegts Kopienas mērķis, kompetentā iestāde var aizstāt parastu paraugu ņemšanu ar:

a)

paraugu ņemšanu saimniecībā vienu reizi jebkurā ražošanas cikla laikā un reizi gadā inkubatorā vai

b)

paraugu ņemšanu saimniecībā divas reizes jebkurā ražošanas cikla laikā ar pietiekami ilgu intervālu starp abām reizēm.

Pēc pārtikas nozares uzņēmēja iniciatīvas veiktu paraugu ņemšanu var aizstāt ar kompetentās iestādes veikta paraugu ņemšanu.

2.2.   Paraugu ņemšanas protokols

2.2.1.   Paraugu ņemšana inkubatorā

Katrā paraugu ņemšanas reizē ņem vismaz vienu paraugu uz vienu vaislas saimi. Paraugu ņemšana jāorganizē inkubēšanas dienā, kad būs pieejami paraugi no visām vaislas saimēm, un paraugos proporcionāli jāietver viss materiāls no inkubatoriem, no kuriem paraugu ņemšanas dienā izņemti visi izšķīlušies cāļi. Ja inkubatoros no vienas saimes ir vairāk nekā 50 000 olu, no šīs saimes ņem otru paraugu.

Paraugā ietver vismaz

a)

vienu apvienotu paraugu no redzami netīriem inkubatora groza ieliktņiem, kas ņemti izlases veidā no pieciem atsevišķiem inkubatora groziem vai vietām inkubatorā, ar kopējo paraugu ņemšanas platību vismaz 1 m2; tomēr, ja inkubējamās olas no vaislas saimes izvietotas vairāk nekā vienā inkubatorā, tad šādu apvienotu paraugu ņem no visiem (ne vairāk kā pieciem) inkubatoriem; vai

b)

vienu paraugu, kas ņemts uzreiz pēc cāļu izņemšanas ar vienu vai vairākiem samitrinātiem auduma tamponiem, kuru kopējā virsma ir vismaz 900 cm2, no visas vismaz piecu inkubatora grozu dibena virsmas vai no dūnām, kas ņemtas no piecām vietām, ieskaitot grīdu, kopā ne vairāk kā piecos inkubatoros, kuros ir inkubējamas olas no šīs saimes, nodrošinot, ka tiek ņemts vismaz viens paraugs uz vienu saimi, no kuras iegūtas olas; vai

c)

10 g saplīsušu olu čaumalu, kas ņemtas no 25 atsevišķiem inkubatora groziem (t. i., 250 g sākotnējā parauga) ne vairāk kā piecos inkubatoros, kuros ir inkubējamas olas no šīs saimes; čaumalas sasmalcina, sajauc un izveido 25 g apakšparaugu pārbaudei.

Procedūra, kura noteikta a), b) un c) punktā, jāievēro gan paraugu ņemšanā, ko rīko pēc uzņēmēja iniciatīvas, gan oficiālas paraugu ņemšanas laikā. Paraugu ņemšanā nav obligāti jāietver inkubators ar olām no dažādām saimēm, ja vismaz 80 % olu ir citos inkubatoros, no kuriem ņemti paraugi.

2.2.2.   Paraugu ņemšana saimniecībā

2.2.2.1.   Parasta paraugu ņemšana, ko rīko pēc uzņēmēja iniciatīvas

Ņemot paraugus, vispirms ņem fekāliju paraugus ar mērķi konstatēt 1 % izplatību saimē ar 95 % ticamības pakāpi. Šim nolūkam paraugi ietver kādu no turpmāk minētajiem variantiem.

a)

Apvienots fekāliju paraugs, ko veido no atsevišķiem svaigu fekāliju paraugiem, kas sver ne mazāk kā 1 g un izlases veidā ņemti no dažādām vietām ēkā, kurā tiek turēta putnu saime, vai gadījumā, ja putnu saimei ir brīva pieeja vairāk nekā vienai ēkai konkrētajā saimniecībā, – no katras ēku grupas saimniecībā, kurās tiek turēta putnu saime. Fekālijas var apvienot analīzei vismaz divos apvienotos paraugos.

Vietu skaits, no kurām ņem atsevišķus fekāliju paraugus apvienota parauga izveidošanai, ir šāds:

Putnu skaits saimē

Fekāliju paraugu skaits, kas jāņem saimē

250–349

200

350–449

220

450–799

250

800–999

260

1 000 vai vairāk

300

b)

Bahilu paraugi un/vai putekļu paraugi

Bahilas, ko izmanto paraugu ņemšanai, ir pietiekami absorbējošas, lai uzsūktu mitrumu. Minētajam nolūkam ir pieļaujamas arī marles “zeķes”.

Bahilu virsmu samitrina, izmantojot attiecīgus atšķaidītājus (piemēram, 0,8 % nātrija hlorīda šķīdumu, 0,1 % peptona šķīdumu sterilā, dejonizētā ūdenī, sterilu ūdeni vai jebkādu citu kompetentās iestādes apstiprinātu atšķaidītāju).

Paraugus ņem, staigājot pa tādām ēkas vietām, kur var iegūt reprezentatīvus paraugus no visām ēkas vai attiecīgā sektora daļām. Tas attiecas arī uz vietām, kas noklātas ar pakaišiem, un laktām, ja pa tām var droši pārvietoties. Paraugu ņemšanā iekļauj visus atsevišķos nodalījumus ēkā. Kad paraugu ņemšana konkrētā sektorā pabeigta, bahilas uzmanīgi jānoņem, lai nenobirtu tām pielipušais materiāls.

Paraugi ietver

i)

piecus bahilu pārus, ar katru no kuriem ņemtie paraugi ir reprezentatīvi aptuveni 20 % ēkas teritorijas; bahilas var apvienot analīzei vismaz divos apvienotos paraugos, vai

ii)

vismaz vienu bahilu pāri, ar kuru ņemtais paraugs ir reprezentatīvs visai ēkas teritorijai, un papildu putekļu paraugu, kas ņemts dažādās vietās visā ēkā no virsmām, kur ir redzami putekļi. Šā putekļu parauga ņemšanai izmanto vienu vai vairākus samitrinātus auduma tamponus, kuru kopējā virsma ir vismaz 900 cm2.

c)

Būros audzētām vaislas saimēm paraugu ņemšanā var izmantot dabiski sajauktas fekālijas no putnu mēslu slīdlentes, tīrītājiem vai vircas bedrēm, atkarībā no ēkas tipa. Savāc divus vismaz 150 g smagus paraugus to atsevišķai pārbaudei

i)

no putnu mēslu slīdlentēm zem katra būru stāva, kas darbojas regulāri un novada mēslus uz svārpstu vai konveijeru sistēmu;

ii)

no mēslu bedru sistēmas, kurā mēsli uz novirzītājplātnes zem būriem tiek savākti zem ēkas esošā vircas bedrē;

iii)

no mēslu bedru sistēmas kāpņveida būru sistēmas ēkās, kurās būri ir nobīdīti attiecībā viens pret otru un fekālijas nokļūst tieši bedrē.

Ēkā parasti ir vairākas būru kopas. Apvienotus fekāliju paraugus no katras kopas iekļauj kopīgajā apvienotajā paraugā. No katras saimes ņem divus apvienotus paraugus, kā aprakstīts turpmāk no trešā līdz sestajam punktam.

Sistēmās, kurās ir slīdlentes vai tīrītāji, tos iedarbina paraugu ņemšanas dienā pirms paraugu ņemšanas.

Sistēmās, kurās zem būriem ir novirzītājplātnes un tīrītāji, savāc apvienotās fekālijas, kas nokļuvušas uz tīrītāja pēc tā iedarbināšanas.

Kāpņveida būru sistēmās, kurās nav slīdlentes vai tīrītāju, apvienotie fekāliju paraugi jāņem viscaur no vircas bedres.

Mēslu slīdlenšu sistēmās apvienoto fekāliju materiālu ņem pie lenšu izvada.

2.2.2.2.   Oficiālā paraugu ņemšana

a)

Parastu paraugu ņemšanu veic, kā aprakstīts 2.2.2.1. punktā.

b)

Apstiprinājuma paraugu ņemšana pēc attiecīgā Salmonella serotipa klātbūtnes noteikšanas inkubatorā ņemtajos paraugos notiek, kā aprakstīts 2.2.2.1. punktā. Var ņemt papildu paraugus, lai pārbaudītu antibakteriālo vielu vai baktēriju vairošanās inhibitoru klātbūtni, rīkojoties šādi. Putnus ņem izlases veidā no katras putnu kūts saimniecībā, parasti no vienas kūts izvēloties ne vairāk kā piecus putnus, ja vien iestāde neuzskata, ka pārbaudē jāiekļauj lielāks putnu skaits. Ja neapstiprina infekcijas avotu, saimei vai tās pēcnācējiem veic antibakteriālo vielu pārbaudi vai jaunu Salmonella bakterioloģisko noteikšanas testu, pirms atcelti tirdzniecības ierobežojumi. Ja atklāj antibakteriālo vielu vai baktēriju vairošanās inhibitoru klātbūtni, uzskata, ka ir apstiprināta Salmonella infekcija.

c)

Iespējamas saslimšanas gadījumi

Ārkārtas gadījumos, kad kompetentajai iestādei ir pamats apšaubīt rezultātus (nepatiesi pozitīvi vai nepatiesi negatīvi rezultāti), tā var nolemt veikt atkārtotas pārbaudes atbilstoši b) punktam.

3.   PARAUGU IZMEKLĒŠANA

3.1.   Paraugu sagatavošana

3.1.1.   Inkubatora grozu ieliktņi

a)

ievieto 1 litrā buferēta peptona šķīduma (BPW), kas sasildīts līdz istabas temperatūrai, un viegli samaisa;

b)

turpina parauga kultivēšanu, izmantojot 3.2. punktā aprakstīto noteikšanas metodi.

3.1.2.   Bahilu paraugi un putekļu paraugi

a)

Bahilu/“zeķu” pāri(-us) un putekļu paraugu (auduma tampons) uzmanīgi izsaiņo, lai nenobirtu tiem pielipušais fekāliju materiāls vai putekļu materiāls, un ievieto 225 ml BPW, kas iepriekš uzsildīts līdz istabas temperatūrai. Bahilu/“zeķes” un auduma tamponu pilnībā iegremdē BPW, lai ap paraugu būtu pietiekami daudz brīva šķidruma, kas ļautu salmonellām migrēt prom no parauga, tādēļ vajadzības gadījumā var pieliet vēl BPW. No bahilām un no auduma tampona sagatavo atsevišķus paraugus.

b)

Ja pieci bahilu/“zeķu” pāri ir apvienoti divos paraugos, katru apvienoto paraugu ievieto 225 ml BPW (vai vairāk, ja nepieciešams), lai paraugi būtu pilnībā iegremdēti BPW un ap tiem būtu pietiekami daudz brīva šķidruma, kas ļautu salmonellām migrēt prom no parauga.

c)

Trauku ar šķīdumu saskalo, lai pilnībā piesūcinātu paraugu, un turpina parauga kultivēšanu, izmantojot 3.2. punktā aprakstīto noteikšanas metodi.

3.1.3.   Citi fekāliju materiāla paraugi

a)

Fekāliju paraugus apvieno un kārtīgi samaisa, un paņem 25 g kultūras apakšparauga.

b)

25 gramiem apakšparauga pievieno 225 ml BPW, kas iepriekš uzsildīts līdz istabas temperatūrai.

c)

Turpina parauga kultivēšanu, izmantojot 3.2. punktā aprakstīto noteikšanas metodi.

Ja ir vienošanās par ISO standartiem par attiecīgu paraugu sagatavošanu salmonellu klātbūtnes noteikšanai, piemēro šos standartus, ar tiem aizstājot iepriekš minētos noteikumus par paraugu sagatavošanu.

3.2.   Noteikšanas metode

Salmonella spp. noteikšanu veic saskaņā ar EN/ISO 6579-2002/Amd1:2007 1. grozījumu: “Pārtikas un dzīvnieku barības mikrobioloģija – horizontālā metode Salmonella spp. noteikšanai” – 1. grozījums, D pielikums “Salmonella spp. noteikšana dzīvnieku izkārnījumos un ražošanas sākumstadijas vides paraugos”.

Attiecībā uz bahilu paraugiem, putekļu paraugiem un citu fekāliju materiālu paraugiem, kas minēti 3.1. punktā, ir iespējams apvienot kultivētu, BPW bagātinātu barotni turpmākai kultivēšanai. Lai to panāktu, abus paraugus kultivē BPW, kā parasti. Ņem 1 ml kultivētās barotnes no katra parauga un kārtīgi samaisa, tad ņem 0,1 ml maisījuma un uzsēj uz MSRV plāksnēm, kā parasti.

Pēc kultivēšanas BWP iegremdētos paraugus nedrīkst sakratīt, saskalināt vai kā citādi sakustināt, jo tādējādi tiek atbrīvotas aizturētas daļiņas un mazināta turpmāka izolācija MSRV.

3.3.   Serotipa noteikšana

Vismaz vienam izolātam no katra parauga, kam noteikta pozitīva reakcija, nosaka tipu, izmantojot Kaufmana–Vaita shēmu.

4.   REZULTĀTI UN ZIŅOJUMS

Apstiprinot Kopienas mērķa sasniegšanu, vaislas saimi uzskata par inficētu, ja atbilstošo Salmonella serotipu (izņemot vakcīnas celmus) klātbūtne ir noteikta vienā vai vairākos paraugos (vai, ja ir atkārtots oficiāls apstiprinājums dalībvalstī, – atbilstošajos fekāliju paraugos vai putnu orgānu paraugos), kas ņemti saimniecībā, arī tad, ja salmonellu klātbūtne ir noteikta tikai putekļu paraugā. Iepriekš minētais neattiecas uz ārkārtas gadījumiem, kad ir aizdomas par inficēšanos vaislas saimēs un kad oficiālā paraugu ņemšanā nav apstiprinājusies salmonellu klātbūtne, veicot noteikšanu saimniecībā pēc uzņēmēja iniciatīvas.

Statistikas vajadzībām inficētu saimi uzskaita tikai vienu reizi neatkarīgi no tā, cik reižu ražošanas periodā šajā saimē noteikta salmonellu klātbūtne.

Ziņojumā norāda:

a)

paraugu ņemšanas procedūrā izmantoto metožu un, vajadzības gadījumā, iegūto paraugu veidu sīku aprakstu;

b)

putnu skaitu esošajās vaislas saimēs un pārbaudītajās saimēs;

c)

pārbaudes rezultātus;

d)

paskaidrojumus par rezultātiem, jo īpaši par ārkārtas gadījumiem.”


19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 214/2009

(2009. gada 18. marts),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1800/2004 attiecībā uz barības piedevas Cycostat 66G atļaujas noteikumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar konkrētiem Padomes Direktīvas 70/524/EEK (2) nosacījumiem tika piešķirta atļauja barības piedevai robenidīna hidrohlorīdam, 66 g/kg (Cycostat 66G) (turpmāk Cycostat 66G), kas ir saistīta ar atļaujas turētāju Alpharma (Beļģija) BVBA un ietilpst kokcidiostatu un citu zāļu līdzekļu grupā. Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1800/2004 (3) tika atļauts desmit gadus izmantot šo piedevu gaļas cāļu, tītaru un gaļas trušu barībā. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. pantu tika paziņots, ka šī piedeva ir esošs lopbarības līdzeklis. Tika iesniegta visa minētajā pantā noteiktā informācija, tāpēc piedevu reģistrēja Kopienas lopbarības piedevu reģistrā.

(2)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 ir paredzēta iespēja grozīt piedevas atļauju pēc atļaujas turētāja pieprasījuma un pēc Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes atzinuma saņemšanas. Cycostat 66G atļaujas turētājs Alpharma (Beļģija) BVBA iesniedza pieteikumu, kurā tas lūdz mainīt atļaujas nosacījumus, mainot tirdzniecības nosaukumu no Cycostat 66G uz Robenz 66G gaļas cāļu un tītaru barības piedevai un atstājot nemainītu tirdzniecības nosaukumu Cycostat 66G gaļas trušu barības piedevai.

(3)

Atļaujas nosacījumu maiņas projekts ir tikai administratīvs un neparedz attiecīgo piedevu jaunu novērtējumu. Par pieteikumu informēja Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi.

(4)

Lai pieteikuma iesniedzējs varētu izmantot savas tirdzniecības tiesības ar jauno tirdzniecības nosaukumu Robenz 66G, jāmaina atļaujas nosacījumi, kas attiecas uz gaļas cāļu un tītaru barības piedevu.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1800/2004.

(6)

Ir lietderīgi paredzēt pārejas periodu, kura laikā varētu izlietot pašreizējos krājumus.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1800/2004 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Pašreizējos krājumus, kas atbilst noteikumiem, kurus piemēroja pirms šīs regulas stāšanās spēkā, var turpināt laist tirgū un izmantot līdz 2010. gada 30. jūnijam.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 18. martā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.

(3)  OV L 317, 16.10.2004., 37. lpp.


PIELIKUMS

Piedevas reģistrācijas numurs

Tās personas vārds un reģistrācijas numurs, kas atbild par piedevas laišanu apgrozībā

Piedeva

(tirdzniecības nosaukums)

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas termiņa beigas

Maksimāli pieļaujamais atlieku līmenis (MAL) attiecīgajos dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos

aktīvā viela mg/ kompleksā dzīvnieku barībā kg

Kokcidiostati un citai zāļu līdzekļi

“E 758

Alpharma (Beļģija) BVBA

Robenidīna hidrohlorīds, 66 g/kg

(Robenz 66G)

 

Piedevas sastāvs:

 

robenidīna hidrohlorīds: 66 g/kg

 

lignosulfonāts: 40 g/kg

 

kalcija sulfāta dihidrāts: 894 g/kg

 

Aktīvā viela:

 

robenidīna hidrohlorīds, C15H13Cl2N5·HCl, 1,3-bis [p-hlorbenzilidēn) amino]-guanidīna hidrohlorīds,

 

CAS numurs: 25875-50-7

 

Saistītie piemaisījumi:

 

N,N′,N′′-tris[(p-Cl-benzilidēn) amino]guanidīns ≤ 0,5 %

 

Bis-[4-Cl-benzilidēn]hidrazīns ≤ 0,5 %

Gaļas cāļi

30

36

Aizliegts lietot vismaz piecas dienas pirms kaušanas

29.10.2014.

800 μg robenidīna hidrohlorīda uz kg mitru aknu

350 μg robenidīna hidrohlorīda uz kg mitru nieru

200 μg robenidīna hidrohlorīda uz kg mitru muskuļu

1 300 μg robenidīna hidrohlorīda uz kg mitras ādas/tauku

Robenidīna hidrohlorīds, 66 g/kg

(Robenz 66G)

 

Piedevas sastāvs:

 

robenidīna hidrohlorīds: 66 g/kg

 

lignosulfonāts: 40 g/kg

 

kalcija sulfāta dihidrāts: 894 g/kg

 

Aktīvā viela:

 

robenidīna hidrohlorīds, C15H13Cl2N5·HCl, 1,3-bis [p-hlorbenzilidēn) amino]-guanidīna hidrohlorīds,

 

CAS numurs: 25875-50-7

 

Saistītie piemaisījumi:

 

N,N′,N′′-tris[(p-Cl-benzilidēn) amino]guanidīns ≤ 0,5 %

 

Bis-[4-Cl-benzilidēn]hidrazīns ≤ 0,5 %

Tītari

30

36

Aizliegts lietot vismaz piecas dienas pirms kaušanas

29.10.2014.

400 μg robenidīna hidrohlorīda uz kg mitras ādas/tauku

400 μg robenidīna hidrohlorīda uz kg mitru aknu

200 μg robenidīna hidrohlorīda uz kg mitru nieru

200 μg robenidīna hidrohlorīda uz kg mitru muskuļu

Robenidīna hidrohlorīds, 66 g/kg

(Cycostat 66G)

 

Piedevas sastāvs:

 

robenidīna hidrohlorīds: 66 g/kg

 

lignosulfonāts: 40 g/kg

 

kalcija sulfāta dihidrāts: 894 g/kg

 

Aktīvā viela:

 

robenidīna hidrohlorīds, C15H13Cl2N5·HCl, 1,3-bis [p-hlorbenzilidēn) amino]-guanidīna hidrohlorīds,

 

CAS numurs: 25875-50-7

 

Saistītie piemaisījumi:

 

N,N′,N′′-tris[(p-Cl-benzilidēn) amino]guanidīns ≤ 0,5 %

 

Bis-[4-Cl-benzilidēn]hidrazīns ≤ 0,5 %

Gaļas truši

50

66

Aizliegts lietot vismaz piecas dienas pirms kaušanas

29.10.2014.

—”


19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/17


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 215/2009

(2009. gada 18. marts)

par dažu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienādu piemērošanu, ir jānosaka pasākumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji pamatojas uz KN vai papildina to ar papildu apakšnodaļām un kura izveidota ar īpašiem Kopienas noteikumiem, lai piemērotu tarifu vai citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem jāklasificē atbilstīgi KN kodiem, kas norādīti minētās tabulas 2. ailē, atbilstīgi 3. ailē izklāstītajam pamatojumam.

(4)

Ieteicams noteikt, ka persona, kuras rīcībā ir saistošā izziņa par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā ir izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kura neatbilst šās regulas noteikumiem, var turpināt to izmantot trīs mēnešus, pamatojoties uz 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa (2) izveidi.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Preces, kas aprakstītas pielikuma tabulas 1. ailē, kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar KN kodu, kas norādīts tabulas 2. ailē.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, ko snieguši dalībvalstu muitas dienesti, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 18. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

T. s. “radiouztvērēja modulis”, kas paredzēts iebūvēšanai mehānisko transportlīdzekļu radiouztvērējos, kopā ar citiem tādiem komponentiem kā barošanas bloks, signāla procesori, audiosignāla pastiprinātāji un kanālu atmiņas shēmas.

Modulis sastāv no radiofrekvenču bloka, starpfrekvenču bloka un AM/FM demodulācijas shēmām.

Modulis izolē radiofrekvences un demodulē audiosignālu, bez tā tālākas apstrādes.

8527 29 00

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras 1., 2. a) un 6. vispārīgo interpretācijas noteikumu un KN kodu 8527 un 8527 29 00 aprakstu.

Tā kā modulim ir visi radiopārraižu uztveršanai un audiosignāla apstrādei vajadzīgie komponenti (radiofrekvenču bloks, starpfrekvenču bloks, AM/FM demodulācijas shēmas), tam saskaņā ar 2. a) interpretācijas noteikumu ir pozīcijā 8527 klasificējama gatava vai pabeigta produkta pamatīpašības. Tāpēc minētais modulis ir klasificējams šajā pozīcijā.

Šā iemesla dēļ to nevar klasificēt pozīcijā 8529 kā detaļu, kas piemērota tikai vai galvenokārt pozīcijā 8527 klasificētajai aparatūrai.

Tāpēc šis modulis jāklasificē pozīcijā 8527 kā mehāniskajos transportlīdzekļos izmantojams radiouztvērējs, kas nevar darboties bez ārēja barošanas avota.


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Padome

19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/19


PADOMES LĒMUMS

(2009. gada 16. februāris),

lai noslēgtu Protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

(2009/246/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 310. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas otro teikumu un tā 300. panta 3. punkta otro daļu,

ņemot vērā 2005. gada Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu (1),

tā kā:

(1)

Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (turpmāk “protokols”), Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā tika parakstīts 2008. gada 13. oktobrī Luksemburgā. ņemot vērā tā noslēgšanu vēlāk saskaņā ar Padomes Lēmumu 2008/881/EK (2).

(2)

Protokols būtu jāapstiprina,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā tiek apstiprināta Protokola Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai, parakstīšana.

Protokola teksts pievienots šim lēmumam (3).

2. pants

Padomes priekšsēdētājs Kopienas un tās dalībvalstu vārdā deponē protokola 8. pantā paredzētos aktus.

Briselē, 2009. gada 16. februārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

O. LIŠKA


(1)  2008. gada 16. decembra piekrišana (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(2)  OV L 324, 3.12.2008., 1. lpp.

(3)  Skatīt OV L 324, 3.12.2008., 3. lpp.


Komisija

19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/20


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 16. marts),

ar ko groza Lēmumu 2003/322/EK attiecībā uz dažu maitēdāju putnu sugu barošanu ar dažiem 1. kategorijas materiāliem Bulgārijā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 1670)

(Autentisks ir tikai teksts bulgāru, franču, grieķu, itāļu, portugāļu un spāņu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/247/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 3. oktobra Regulu (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam (1), un jo īpaši tās 23. panta 2. punkta d) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2003. gada 12. maija Lēmumā 2003/322/EK, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1774/22 attiecībā uz dažu maitēdāju putnu barošanu ar dažiem 1. kategorijas materiāliem (2), paredzēti barošanas atļaujas nosacījumi dažām apdraudētām vai aizsargājamām maitēdāju putnu sugām dažās dalībvalstīs.

(2)

Minētajā lēmumā ir uzskaitītas dalībvalstis, kurām ir atļauts izmantot šo iespēju, maitēdāju putnu sugas, kuras var barot ar 1. kategorijas materiālu, un īstenošanas noteikumi, ar kuriem saskaņā var veikt barošanu.

(3)

Bulgārija iesniedza atļaujas pieprasījumu dažu maitēdāju putnu sugu barošanai ar dažiem 1. kategorijas materiāliem un iesniedza pietiekamu informāciju par šo sugu sastopamību tās teritorijā un par piemērojamiem drošības pasākumiem, šos putnus barojot ar 1. kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem.

(4)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmums 2003/322/EK.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2003/322/EK groza šādi.

1)

Lēmuma 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“1. pants

Īstenošanas noteikumi par maitēdāju putnu barošanu ar 1. kategorijas materiālu

Ievērojot Regulas (EK) Nr. 1774/2002 23. panta 2. punktu d) apakšpunktu, Bulgārija, Grieķija, Spānija, Francija, Itālija, Kipra un Portugāle var atļaut šā lēmuma pielikuma A daļā noteikto apdraudēto vai aizsargājamo maitēdāju putnu sugu barošanai izmantot tādus veselus beigtu dzīvnieku ķermeņus, kas var saturēt īpaša riska materiālu, kā noteikts minētās regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) daļā.”

2)

Lēmuma 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“4. pants

Attiecīgo dalībvalstu atbilstība

Dalībvalstis nekavējoties veic vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu šo lēmumu, un minētos pasākumus publicē. Dalībvalstis par to nekavējoties informē Komisiju.”

3)

Lēmuma 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“6. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts Bulgārijas Republikai, Grieķijas Republikai, Spānijas Karalistei, Francijas Republikai, Itālijas Republikai, Kipras Republikai un Portugāles Republikai.”

4)

Lēmuma pielikuma A daļai pievieno šādu g) punktu:

“g)

Bulgārijā: melnais grifs (Aegypius monachus), bārdainais grifs (Gypaetus barbatus), baltgalvas grifs (Gyps fulvus), baltais grifs (Neophron percnopterus), klinšu ērglis (Aquila chrysaetos), karaliskais ērglis (Aquila heliaca), jūras ērglis (Haliaeetus albicilla), melnā klija (Milvus migrans) un sarkanā klija (Milvus milvus).”

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Bulgārijas Republikai, Grieķijas Republikai, Spānijas Karalistei, Francijas Republikai, Itālijas Republikai, Kipras Republikai un Portugāles Republikai.

Briselē, 2009. gada 16. martsā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 117, 13.5.2003., 32. lpp.


19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/22


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 18. marts),

ar ko groza Lēmumu 2008/185/EK attiecībā uz dzīvnieku veselības nosacījumiem tirdzniecībā ar cūkām starp dalībvalstīm vai to reģioniem, kas ir brīvi no Aujeski slimības

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 1687)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/248/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīvu 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā (1), un jo īpaši tās 10. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 64/432/EEK noteikti kritēriji apstiprinājumam par to, ka dalībvalsts vai tās reģions ir brīvs no konkrētas lipīgas slimības, tostarp Aujeski slimības. Minētajā direktīvā paredzēts arī, ka saskaņā ar tajā noteikto procedūru nosakāmas vispārējas vai īpašas papildu garantijas, kas varētu būt vajadzīgas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar šādām dalībvalstīm un reģioniem.

(2)

I pielikumā Komisijas 2008. gada 21. februāra Lēmumam 2008/185/EK par papildu garantijām Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar cūkām attiecībā uz Aujeski cūku slimību un kritērijiem, ar kuriem nodrošina informāciju par šo slimību (2), uzskaitītas dalībvalstis vai to reģioni, kuri ir brīvi no Aujeski slimības un kuros ir aizliegta vakcinācija.

(3)

Lēmumā 2008/185/EK attiecībā uz cūku pārvietošanu starp dalībvalstīm noteiktas arī papildu garantijas, kas saistītas ar minēto slimību. Šīs papildu garantijas ir saistītas ar attiecīgo dalībvalstu vai to reģionu slimības statusu.

(4)

Ņemot vērā ar šo garantiju īstenošanu saistīto pieredzi, jāprecizē, ka, pārvietojot cūkas starp dalībvalstīm vai to reģioniem, kuri ir brīvi no Aujeski slimības, kuros ir aizliegta vakcinācija un kuri ir uzskaitīti Lēmuma 2008/185/EK I pielikumā, papildu garantijas nav nepieciešamas.

(5)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmums 2008/185/EK.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2008/185/EK groza šādi.

1)

Lēmuma 1. panta ievadteikumu aizstāj ar šādu:

“Nosūtot vaislai vai audzēšanai paredzētās cūkas uz I pielikumā uzskaitītajām dalībvalstīm vai to reģioniem, kas ir brīvi no Aujeski slimības, tām jābūt no dalībvalsts vai tās reģiona, kuri uzskaitīti minētajā pielikumā, vai jāatbilst šādiem papildu nosacījumiem:”.

2)

Lēmuma 2. panta ievadteikumu aizstāj ar šādu:

“Nosūtot kaušanai paredzētās cūkas uz I pielikumā uzskaitītajām dalībvalstīm vai to reģioniem, kas ir brīvi no Aujeski slimības, tām jābūt no dalībvalsts vai tās reģiona, kuri uzskaitīti minētajā pielikumā, vai jāatbilst šādiem papildu nosacījumiem:”.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 18. martā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV 121, 29.7.1964., 1977./64. lpp.

(2)  OV L 59, 4.3.2008., 19. lpp.


IV Citi tiesību akti

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

EBTA Uzraudzības Iestāde

19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/23


EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDES LĒMUMS

Nr. 154/07/COL

(2007. gada 3. maijs),

ar ko sešdesmit trešo reizi groza procesuālos un materiālos noteikumus valsts atbalsta jomā

EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDE (1),

ŅEMOT VĒRĀ Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (2) un jo īpaši tā 61.–63. pantu un 26. protokolu,

ŅEMOT VĒRĀ EBTA valstu nolīgumu par Uzraudzības iestādes un Tiesas dibināšanu (3) un jo īpaši tā 24. pantu un 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

TĀ KĀ saskaņā ar Uzraudzības un Tiesas nolīguma 24. pantu Iestāde īsteno EEZ līguma noteikumus par valsts atbalstu,

TĀ KĀ saskaņā ar Uzraudzības un Tiesas nolīguma 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu Iestāde izdod paziņojumus vai pamatnostādnes par EEZ līgumā reglamentētajiem jautājumiem, ja tas skaidri paredzēts minētajā līgumā vai Uzraudzības un Tiesas nolīgumā vai ja Iestāde to uzskata par nepieciešamu,

ATGĀDINOT valsts atbalsta jomā spēkā esošos procesuālos un materiālos noteikumus, kurus Iestāde pieņēma 1994. gada 19. janvārī (4),

TĀ KĀ Valsts atbalsta pamatnostādņu 9. nodaļa “Lēmumu publicēšana” ir novecojusi sakarā ar grozījumu Uzraudzības un Tiesas nolīguma 3. protokolā (5),

TĀ KĀ sakarā ar Iestādes Lēmuma Nr. 195/04/COL (6) pieņemšanu ir novecojušas šādas procesuālās Valsts atbalsta pamatnostādnes par esošā atbalsta novērtēšanu un jauna atbalsta piešķiršanas plāniem:

Valsts atbalsta pamatnostādņu 11. nodaļa “Paātrinātas apstiprināšanas procedūras piemērošanas kritēriji”,

Valsts atbalsta pamatnostādņu 13. nodaļa “Dažādiem mērķiem paredzētā atbalsta uzkrāšanas gadījumiem piemērojamie noteikumi”,

Valsts atbalsta pamatnostādņu I pielikums “EBTA Uzraudzības iestādei adresētajos valsts atbalsta paziņojumos sniedzamās informācijas saraksts” (7),

Valsts atbalsta pamatnostādņu II pielikums “Paziņojums par paātrinātas apstiprināšanas procedūras izmantošanu”,

Valsts atbalsta pamatnostādņu III pielikums “Detalizēta gada pārskata formāts”,

Valsts atbalsta pamatnostādņu IV pielikums “Vienkāršota gada pārskata formāts”,

Valsts atbalsta pamatnostādņu XIII pielikums “Standarta paziņojuma veidlapa saskaņā ar lielu ieguldījumu projektu reģionālā atbalsta daudznozaru pamatprincipiem” (8),

Valsts atbalsta pamatnostādņu XIV pielikums “Paziņojuma veidlapa par atsevišķiem pārstrukturēšanas atbalsta piešķīrumiem”,

Valsts atbalsta pamatnostādņu XV pielikums “Paziņojuma veidlapa par glābšanas atbalstu”,

Valsts atbalsta pamatnostādņu XVI pielikums “Papildu informācija, kas parasti jāsniedz, paziņojot par valsts atbalstu vides nolūkā saskaņā ar Uzraudzības un Tiesas nolīguma 3. protokola 1. panta 3. punktu”,

TĀ KĀ pēc jauno reģionālā atbalsta pamatnostādņu pieņemšanas ar Iestādes Lēmumu Nr. 85/06/COL (9) ir novecojušas šādas Valsts atbalsta pamatnostādņu nodaļas par valsts atbalsta piešķiršanas jauno plānu novērtēšanu:

Valsts atbalsta pamatnostādņu 25. nodaļa “Valstu reģionālais atbalsts”,

Valsts atbalsta pamatnostādņu 25.A nodaļa “Pamatnostādņu pārskatīšana par valstu reģionālo atbalstu laikposmā pēc 2007. gada 1. janvāra”,

Valsts atbalsta pamatnostādņu 26.A nodaļa “Lielu ieguldījumu projektu reģionālā atbalsta daudznozaru pamatprincipi”, tagad iekļauta jaunajās Reģionālā atbalsta pamatnostādnēs,

Valsts atbalsta pamatnostādņu X pielikums “Ieguldījumu atbalsta tīrās dotācijas ekvivalents”,

Valsts atbalsta pamatnostādņu XI pielikums “Atbalsts, lai kompensētu papildu transporta izmaksas reģionos, kuriem pienākas atbrīvojums saskaņā ar 61. panta 3. punkta c) apakšpunktu, pamatojoties uz iedzīvotāju blīvuma pārbaudi”,

Valsts atbalsta pamatnostādņu XII pielikums “To iedzīvotāju maksimālā skaita noteikšanas metode, uz kuriem attiecas 61. panta 3. punkta c) apakšpunktā paredzētā atkāpe”,

TĀ KĀ ir jāpārskata šādi valsts atbalsta materiālie noteikumi (10):

10.A nodaļa “Valsts atbalsts un riska kapitāls” ir aizstāta ar 10.B nodaļu “Valsts atbalsts, lai veicinātu riska kapitāla ieguldījumus mazos un vidējos uzņēmumos” pēc Iestādes Lēmuma Nr. 313/06/COL (11) pieņemšanas,

Valsts atbalsta pamatnostādņu 24. nodaļa “Atbalsts tērauda nozarēm ārpus EOTK” ir novecojusi, pieņemot Iestādes Lēmumu Nr. 263/02/COL (12), ar ko pievieno 26.A nodaļu “Lielu ieguldījumu projektu reģionālā atbalsta daudznozaru pamatprincipi”,

Valsts atbalsta pamatnostādņu 29. nodaļa “Vispārējas ieguldījumu atbalsta shēmas” (13) bija svarīga tikai saistībā ar EEZ līguma pieņemšanu,

Valsts atbalsta pamatnostādņu V pielikums “MVU paredzētā atbalsta apstiprināmais diapazons pēc uzņēmuma lieluma un atrašanās vietas” ir novecojis un vairs nav piemērojams,

TĀ KĀ ir vēlams šajā Valsts atbalsta pamatnostādņu pārskatīšanas procesā pievienot Eiropas Kopienu Komisijas izdoto paziņojumu par nelikumīga valsts atbalsta novērtēšanai piemērojamiem noteikumiem (14), lai gan Iestāde jau vairākos gadījumos ir atsaukusies uz to,

TĀ KĀ šis paziņojums ir svarīgs arī Eiropas Ekonomikas zonai,

TĀ KĀ visā Eiropas Ekonomikas zonā ir jānodrošina vienāda EEZ valsts atbalsta noteikumu piemērošana,

TĀ KĀ saskaņā ar EEZ līguma XV pielikuma beigu daļā iekļautās nodaļas “VISPĀRĒJAIS” II punktu Iestādei pēc apspriešanās ar Komisiju ir jāpieņem tiesību akti atbilstoši tiem, ko pieņēmusi Eiropas Komisija,

APSPRIEDUSIES ar Eiropas Komisiju,

ATGĀDINOT, ka Iestāde 2007. gada 29. martā par šo jautājumu ir apspriedusies ar EBTA valstīm – Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Valsts atbalsta pamatnostādnēs izdara grozījumus, svītrojot 9., 10.A, 11., 13., 24., 25., 25.A, 26.A un 29. nodaļu, kā arī I (izņemot III iedaļu par sūdzībām) līdz V un X līdz XVI pielikumu.

I pielikuma III iedaļu, kā arī VIII un IX pielikumu pievienos teksta beigās attiecīgi Valsts atbalsta pamatnostādņu nodaļā par sūdzībām – veidlapa sūdzību iesniegšanai par iespējami nelikumīgu valsts atbalstu, nodaļā par atbalstu jūras transportam un nodaļā par īstermiņa eksporta kredītu apdrošināšanu.

Šā lēmuma I pielikumā uzskaitītas visas svītrotās nodaļas un pielikumi.

2. pants

Valsts atbalsta pamatnostādnēs izdara grozījumus, pievienojot arī jaunu nodaļu par nelikumīga valsts atbalsta novērtēšanai piemērojamiem noteikumiem. Jaunā nodaļa ir iekļauta šā lēmuma II pielikumā.

3. pants

Valsts atbalsta pamatnostādņu nodaļas nebūs numurētas. Pamatnostādņu jaunā struktūra informācijas nolūkā ir dota šā lēmuma III pielikumā.

Tiks attiecīgi atjaunināts Valsts atbalsta pamatnostādņu teksts. Nebūs atsauču uz nodaļas numuru, bet uz pamatnostādņu nosaukumu savstarpējām atsaucēm uz joprojām esošām nodaļām. Savstarpējām atsaucēm uz svītrotām nodaļām tiks saglabāts bijušās nodaļas numurs (15).

4. pants

EBTA valstis tiek informētas ar vēstuli, tai pievienojot šā lēmuma kopiju un tā pielikumus.

5. pants

Saskaņā ar EEZ līguma 27. protokola d) punktu Eiropas Komisiju informē, nosūtot tai šā lēmuma kopiju un tā pielikumus.

6. pants

Šo lēmumu, tostarp I līdz III pielikumu, publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

7. pants

Autentisks ir tikai teksts angļu valodā.

Briselē, 2007. gada 3. maijā

EBTA Uzraudzības iestādes vārdā

priekšsēdētājs

Bjørn T. GRYDELAND

Kolēģijas loceklis

Kurt JAEGER


(1)  Turpmāk tekstā – Iestāde.

(2)  Turpmāk tekstā – EEZ līgums.

(3)  Turpmāk tekstā – Uzraudzības un Tiesas nolīgums.

(4)  EEZ līguma 61. un 62. panta un Uzraudzības un Tiesas nolīguma 3. protokola 1. panta piemērošanas un interpretācijas pamatnostādnes, kuras EBTA Uzraudzības iestāde pieņēma un izdeva 1994. gada 19. janvārī, publicētas OV L 231, 3.9.1994., 1. lpp., un EEZ papildinājumā Nr. 32, 3.9.1994. Pamatnostādnēs jaunākie grozījumi izdarīti 2007. gada 7. februārī ar Lēmumu Nr. 14/07/COL, vēl nav publicēts. Turpmāk tekstā – Valsts atbalsta pamatnostādnes. Valsts atbalsta pamatnostādnes ir pieejamas Iestādes tīmekļa vietnē.

(5)  Vienošanās starp EBTA valstīm par grozījumu 3. protokolā noslēgta 2001. gada 10. decembrī (spēkā stāšanās datums: 2003. gada 28. augusts).

(6)  2004. gada 14. jūlija Lēmums Nr. 195/04/COL attiecībā uz EBTA valstu nolīguma par Uzraudzības iestādes un Tiesas dibināšanu 3. protokola II daļas 27. pantā norādītajiem īstenošanas noteikumiem (OV L 139, 25.5.2006., 37. lpp.).

(7)  Izņemot III iedaļu, kurā ir sūdzības veidlapa.

(8)  Jaunas reģionālā atbalsta paziņojuma veidlapas ir pieņemtas ar Iestādes 2006. gada 13. decembra Lēmumu Nr. 387/06/COL, ar ko izdara grozījumus Kolēģijas Lēmumā Nr. 195/04/COL attiecībā uz EBTA valstu nolīguma par Uzraudzības iestādes un Tiesas dibināšanu 3. protokola II daļas 27. pantā norādītajiem īstenošanas noteikumiem, par atbalsta paziņojuma standarta veidlapām, vēl nav publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

(9)  EBTA Uzraudzības iestādes 2006. gada 6. aprīļa Lēmums, ar ko piecdesmit sesto reizi groza procesuālos un materiālos noteikumus valsts atbalsta jomā, pievienojot jaunu 25.B nodaļu – Valstu reģionālais atbalsts 2007.–2013. gadā, vēl nav publicēts. Pieejams Iestādes tīmekļa vietnē.

(10)  Šie noteikumi vairs nav piemērojami attiecībā uz valsts atbalsta piešķiršanas jauno plānu novērtēšanu.

(11)  EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 313/06/COL, ar ko piecdesmit devīto reizi groza procesuālos un materiālos noteikumus valsts atbalsta jomā, pievienojot jaunu 10.B nodaļu – Valsts atbalsts, lai veicinātu riska kapitāla ieguldījumus mazos un vidējos uzņēmumos, vēl nav publicēts. Pieejams Iestādes tīmekļa vietnē.

(12)  EBTA Uzraudzības iestādes 2002. gada 18. decembra Lēmums Nr. 263/06/COL, ar ko trīsdesmit sesto reizi groza procedūras un materiālo tiesību noteikumus valsts atbalsta jomā, pievienojot jaunu 26.A nodaļu – Lielu ieguldījumu projektu reģionālā atbalsta daudznozaru pamatprincipi (OV L 139, 25.5.2006., 8. lpp.).

(13)  No 1994. gada, un nosaka, ka vispārējas ieguldījumu atbalsta shēmas nav saderīgas ar EEZ līguma darbību. Lai gan EBTA valstīm tās bija jāpielāgo EEZ līgumam saskaņā ar to vispārējo pienākumu veikt visus atbilstīgos pasākumus, lai nodrošinātu to pienākumu izpildi, kuri izriet no EEZ līguma (3. pants), dažas EBTA valstis joprojām varētu piemērot šīs shēmas. Tādējādi tajā izklāstīti noteikumi, kas liek sniegt paziņojumu par šo shēmu piemērošanas atsevišķiem gadījumiem. Tā daļēji attiecas uz Komisijas 1979. gada 14. septembra vēstuli SG(79) D/10478 dalībvalstīm, kura kā 32. punkts tika pievienota EEZ līguma XV pielikumā.

(14)  OV C 119, 22.5.2002., 22. lpp.

(15)  Valsts atbalsta pamatnostādņu konsolidētā versija ir pieejama Iestādes tīmekļa vietnē: http://www.eftasurv.int/


I PIELIKUMS

A IEDAĻA –   NO VALSTS ATBALSTA PAMATNOSTĀDNĒM SVĪTROTĀS NODAĻAS

Nosaukums

Nodaļas numurs

Lēmumu publicēšana

9

Valsts atbalsts un riska kapitāls

10.A (1)

Paātrinātās apstiprināšanas procedūras piemērošanas kritēriji

11

Dažādiem mērķiem paredzētā atbalsta uzkrāšanas gadījumiem piemērojamie noteikumi

13

Atbalsts tērauda nozarēm ārpus EOTK

24

Valstu reģionālais atbalsts

25 (1)

Valstu reģionālā atbalsta pamatnostādņu pārskatīšana laikposmā pēc 2007. gada 1. janvāra

25.A (1)

Lielu ieguldījumu projektu reģionālā atbalsta daudznozaru pamatprincipi

26.A (1)

Vispārējas ieguldījumu atbalsta shēmas

29

B IEDAĻA –   NO VALSTS ATBALSTA PAMATNOSTĀDNĒM SVĪTROTIE PIELIKUMI

I (izņemot III iedaļu par sūdzībām) līdz V un X līdz XVI pielikums ir svītrots.

I pielikuma līdzšinējā III iedaļa, VIII un IX pielikums ir pievienots attiecīgās nodaļas teksta beigās (attiecīgi Valsts atbalsta pamatnostādņu nodaļā par sūdzībām – veidlapa sūdzību iesniegšanai par iespējami nelikumīgu valsts atbalstu, nodaļā par atbalstu jūras transportam un nodaļā par īstermiņa eksporta kredītu apdrošināšanu).


(1)  Šīs nodaļas varētu joprojām būt svarīgas nelikumīga atbalsta novērtēšanai un tādēļ joprojām ir pieejamas Iestādes tīmekļa vietnē (svītroto nodaļu saraksts).


II PIELIKUMS

VALSTS ATBALSTA PAMATNOSTĀDŅU JAUNĀ NODAĻA

NELIKUMĪGA VALSTS ATBALSTA NOVĒRTĒŠANAI PIEMĒROJAMIE NOTEIKUMI

Daudzos EBTA Uzraudzības iestādes (turpmāk tekstā – Iestāde) gadu gaitā apstiprinātajos aktos ir noteikums par to, ka nelikumīgu valsts atbalstu, t. i., atbalstu, kas īstenots, pārkāpjot Uzraudzības un Tiesas nolīguma (1) 3. protokola I daļas 1. panta 3. punktu, novērtē saskaņā ar atbalsta piešķiršanas brīdī spēkā esošajiem tekstiem. Tas tā ir, piemēram, Iestādes Valsts atbalsta pamatnostādņu nodaļā par valsts atbalstu vides aizsardzībai.

Pārredzamības un tiesiskās noteiktības nolūkā Iestāde informē EBTA valstis un trešās personas, ka tā ir nolēmusi turpināt piemērot to pašu noteikumu attiecībā uz visiem aktiem, norādot, kā Iestāde izmantos savas pilnvaras, lai novērtētu valsts atbalsta saderību ar EEZ līguma darbību. Tādēļ Iestāde vienmēr novērtē nelikumīga valsts atbalsta saderību ar EEZ līguma darbību pēc neatkarīgiem kritērijiem, kuri izklāstīti jebkurā aktā, kas ir spēkā atbalsta piešķiršanas brīdī.

Tas neierobežo konkrētākos noteikumus, kas iekļauti Iestādes Valsts atbalsta pamatnostādņu nodaļā par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai.

Tas neierobežo valsts atbalsta jomā spēkā esošo aktu interpretāciju, kuri iekļauti EEZ līgumā.


(1)  EBTA valstu nolīgums par Uzraudzības iestādes un Tiesas dibināšanu, saukts par Uzraudzības un Tiesas nolīgumu.


III PIELIKUMS

VALSTS ATBALSTA PAMATNOSTĀDŅU JAUNĀ STRUKTŪRA

Nosaukums

Līdzšinējā nodaļa

Grozījumi

Saturs

I daļa.   

Priekšvārds

Ievads

1

Juridiskais pamats un vispārīgie noteikumi

2

II daļa.   

Procesuālie noteikumi

Nelikumīga valsts atbalsta novērtēšanai piemērojamie noteikumi

 

Sadarbība starp valstu tiesām un EBTA Uzraudzības iestādi valsts atbalsta jomā

9.A

Sūdzības – veidlapa sūdzību iesniegšanai par iespējami nelikumīgu valsts atbalstu

9.B

Dienesta noslēpums valsts atbalsta lēmumos

9.C

III daļa.   

Horizontālie atbalsta noteikumi

Atbalsts mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU)

10

Valstu reģionālais atbalsts 2007.–2013. gadā

25.B

Valsts atbalsts, lai veicinātu riska kapitāla ieguldījumus mazos un vidējos uzņēmumos

10.B

Atbalsts pētniecībai un attīstībai, kā arī jauninājumiem

14

Atbalsts vides aizsardzībai

15

Atbalsts grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai

16

IV daļa.   

Nozarei raksturīgie noteikumi

Ar balasta izmaksām saistītā valsts atbalsta analīzes metodika

21

Glābšanas un pārstrukturēšanas atbalsts un slēgšanas atbalsts tērauda nozarei

22

Atbalsts jūras transportam

24.A

Valsts atbalsts kuģubūvei

24.B

Valsts atbalsta noteikumu piemērošana sabiedriskām raidorganizācijām

24.C

Atbalsts aviācijas nozarei

30

Lidostu finansēšana un darbības sākšanas atbalsts aviosabiedrībām, kas izlido no reģionālām lidostām

30.A

Kuģubūvei piešķirts atbalsts kā attīstības atbalsts jaunattīstības valstij

31

V daļa.   

Īpašie atbalsta instrumenti

Valsts garantijas

17

Īstermiņa eksporta kredītu apdrošināšana

17.A

Valsts atbalsta noteikumu piemērošana pasākumiem saistībā ar tiešiem uzņēmējdarbības nodokļiem

17.B

Valsts atbalsta elementi zemes un ēku pārdošanā, ko veic valsts iestādes

18.B

VI daļa.   

Noteikumi par valsts īpašumtiesībām uz uzņēmumiem, atbalstu valsts uzņēmumiem un vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem

Valsts atbalsts kompensācijas par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu veidā

18.C

Valsts iestāžu kapitāla līdzdalības

19

Valsts atbalsta noteikumu piemērošana valsts uzņēmumiem ražošanas nozarē

20

VII daļa.   

Citi

Valstu valūtu pārvēršana euro

33

Nelikumīga atbalsta atgūšanai piemērojamās atsauces, diskonta un procentu likmes

34


EEZ kopīgā komiteja

19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/30


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 1/2009

(2009. gada 5. februāris),

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar ko pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma I pielikums tika grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2008. gada 25. aprīļa Lēmumu Nr. 43/2008 (1).

(2)

Līgumā jāiekļauj Komisijas 2007. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1500/2007 par atļauju 6-fitāzes, EC 3.1.3.26 (Ronozyme), kā dzīvnieku barības piedevas jaunam lietojumam (2).

(3)

Līgumā jāiekļauj Komisijas 2007. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1501/2007 par atļauju jaunā veidā izmantot endo-1,4-beta-ksilanāzi EC 3.2.1.8 (Safizym X) kā barības piedevu (3).

(4)

Līgumā ir jāiekļauj Komisijas 2007. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 1519/2007, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2430/1999, (EK) Nr. 418/2001 un (EK) Nr. 162/2003 attiecībā uz to, ar kādiem noteikumiem atļauj izmantot dzīvnieku barībā dažas piedevas, kas pieder pie kokcidiostatu un citu zāļu līdzekļu grupas (4).

(5)

Līgumā ir jāiekļauj Komisijas 2007. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 1520/2007 par pastāvīgu atļauju izmantot dažas barības piedevas (5).

(6)

Līgumā jāiekļauj Komisijas 2007. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 1521/2007 par atļauju jaunā veidā izmantot Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) kā barības piedevu (6).

(7)

Šis lēmums neattiecas uz Lihtenšteinu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma I pielikuma II nodaļu groza šādi.

1)

Pielikuma 1.k punktu (Komisijas Regula (EK) Nr. 2430/1999) papildina ar šādu ievilkumu:

“—

32007 R 1519: Komisijas 2007. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 1519/2007 (OV L 335, 20.12.2007., 15. lpp.).”

2)

Pielikuma 1.t punktu (Komisijas Regula (EK) Nr. 418/2001) un 37. punktu (Komisijas Regula (EK) Nr. 162/2003) papildina ar šādu tekstu:

“, kurā grozījumi izdarīti ar:

32007 R 1519: Komisijas 2007. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 1519/2007 (OV L 335, 20.12.2007., 15. lpp.).”

3)

Aiz 1.zzzze punkta (Komisijas Regula (EK) Nr. 1380/2007) iekļauj šādus punktus:

“1.zzzzf.

32007 R 1500: Komisijas 2007. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1500/2007 par atļauju 6-fitāzes, EC 3.1.3.26 (Ronozyme), kā dzīvnieku barības piedevas jaunam lietojumam (OV L 333, 19.12.2007., 54. lpp.).

1.zzzzg.

32007 R 1501: Komisijas 2007. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1501/2007 par atļauju jaunā veidā izmantot endo-1,4-beta-ksilanāzi EC 3.2.1.8 (Safizym X) kā barības piedevu (OV L 333, 19.12.2007., 57. lpp.).

1.zzzzh.

32007 R 1520: Komisijas 2007. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 1520/2007 par pastāvīgu atļauju izmantot dažas barības piedevas (OV L 335, 20.12.2007., 17. lpp.).

1.zzzzi.

32007 R 1521: Komisijas 2007. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 1521/2007 par atļauju jaunā veidā izmantot Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) kā barības piedevu (OV L 335, 20.12.2007., 24. lpp.).”

2. pants

Regulu (EK) Nr. 1500/2007, Nr. 1501/2007, Nr. 1519/2007, Nr. 1520/2007 un Nr. 1521/2007 teksti īslandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentiski.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2009. gada 6. februārī, ja EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (7).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2009. gada 5. februārī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Alan SEATTER


(1)  OV L 223, 21.8.2008., 36. lpp.

(2)  OV L 333, 19.12.2007., 54. lpp.

(3)  OV L 333, 19.12.2007., 57. lpp.

(4)  OV L 335, 20.12.2007., 15. lpp.

(5)  OV L 335, 20.12.2007., 17. lpp.

(6)  OV L 335, 20.12.2007., 24. lpp.

(7)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/32


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 2/2009

(2009. gada 5. februāris),

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar ko pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma I pielikums tika grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2008. gada 25. aprīļa Lēmumu Nr. 43/2008 (1).

(2)

Līgumā ir jāiekļauj Komisijas 2008. gada 21. februāra Regula (EK) Nr. 156/2008, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 109/2007 attiecībā uz barības piedevas monenzīnnātrija (Coxidin) minimālo saturu (2).

(3)

Līgumā ir jāiekļauj Komisijas 2008. gada 22. februāra Regula (EK) Nr. 163/2008 par atļauju jaunā veidā lietot preparātu lantāna karbonāta oktahidrāts (Lantharenol) kā barības piedevu (3), kurā grozījumi izdarīti ar OV L 92, 3.4.2008., 40. lpp.

(4)

Līgumā ir jāiekļauj Komisijas 2008. gada 22. februāra Regula (EK) Nr. 164/2008, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1444/2006 attiecībā uz barības piedevas Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) minimālo saturu (4).

(5)

Līgumā ir jāiekļauj Komisijas 2008. gada 22. februāra Regula (EK) Nr. 165/2008 par atļauju jaunā veidā lietot preparātu 3-fitāze (Natuphos) kā barības piedevu (5).

(6)

Līgumā ir jāiekļauj Komisijas 2008. gada 22. februāra Regula (EK) Nr. 166/2008 par atļauju jaunā veidā lietot preparātu Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) kā barības piedevu (6).

(7)

Līgumā ir jāiekļauj Komisijas 2008. gada 22. februāra Regula (EK) Nr. 167/2008 par jaunu atļauju uz desmit gadiem izmantot kokcidiostatu par lopbarības piedevu (7).

(8)

Līgumā ir jāiekļauj Komisijas 2008. gada 6. marta Regula (EK) Nr. 209/2008 par atļauju preparāta Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) kā barības piedevas jaunam lietojumam (8).

(9)

Līgumā ir jāiekļauj Komisijas 2008. gada 5. marta Direktīva 2008/38/EK, ar ko izveido tādas dzīvnieku barības paredzēto lietojumu sarakstu, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem (Kodificēta versija) (9).

(10)

Ar Komisijas Direktīvu 2008/38/EK no 2008. gada 31. jūlija atceļ Komisijas Direktīvu 94/39/EK (10), kura ir iekļauta Līgumā un kura tādējādi saskaņā ar Līgumu ir jāatceļ.

(11)

Šis lēmums neattiecas uz Lihtenšteinu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma I pielikuma II nodaļu groza šādi.

1)

Pielikuma 1.zzz punktā (Komisijas Regula (EK) Nr. 1444/2006) pievieno šādu tekstu:

“, kurā grozījumi izdarīti ar:

32008 R 0164: Komisijas 2008. gada 22. februāra Regulu (EK) Nr. 164/2008 (OV L 50, 23.2.2008., 6. lpp.).”

2)

Pielikuma 1.zzzg punktā (Komisijas Regula (EK) Nr. 109/2007) pievieno šādu tekstu:

“, kurā grozījumi izdarīti ar:

32008 R 0156: Komisijas 2008. gada 21. februāra Regulu (EK) Nr. 156/2008 (OV L 48, 22.2.2008., 14. lpp.).”

3)

Aiz 1.zzzzi punkta (Komisijas Regula (EK) Nr. 1521/2007) iekļauj šādus punktus:

“1.zzzzj

32008 R 0163: Komisijas 2008. gada 22. februāra Regula (EK) Nr. 163/2008 par atļauju jaunā veidā lietot preparātu lantāna karbonāta oktahidrāts (Lantharenol) kā barības piedevu (OV L 50, 23.2.2008., 3. lpp.), kas labota ar OV L 92, 3.4.2008., 40. lpp.

1.zzzzk

32008 R 0165: Komisijas 2008. gada 22. februāra Regula (EK) Nr. 165/2008 par atļauju jaunā veidā lietot preparātu 3-fitāze (Natuphos) kā barības piedevu (OV L 50, 23.2.2008., 8. lpp.).

1.zzzzl

32008 R 0166: Komisijas 2008. gada 22. februāra Regula (EK) Nr. 166/2008 par atļauju jaunā veidā lietot preparātu Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) kā barības piedevu (OV L 50, 23.2.2008., 11. lpp.).

1.zzzzm

32008 R 0167: Komisijas 2008. gada 22. februāra Regula (EK) Nr. 167/2008 par jaunu atļauju uz desmit gadiem izmantot kokcidiostatu par lopbarības piedevu (OV L 50, 23.2.2008., 14. lpp.).

1.zzzzn

32008 R 0209: Komisijas 2008. gada 6. marta Regula (EK) Nr. 209/2008 par atļauju preparāta Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) kā barības piedevas jaunam lietojumam (OV L 63, 7.3.2008., 3. lpp.).”

4)

Svītro 9. punktu (Komisijas Direktīva 94/39/EK).

5)

Aiz 14.b punkta (Komisijas Lēmums 2004/217/EK) iekļauj šādu punktu:

“14.c

32008 L 0038: Komisijas 2008. gada 5. marta Direktīva 2008/38/EK, ar ko izveido tādas dzīvnieku barības paredzēto lietojumu sarakstu, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem (OV L 62, 6.3.2008., 9. lpp.).”

2. pants

Regulu (EK) Nr. 156/2008, Nr. 163/2008, kas labota ar OV L 92, 3.4.2008., 40. lpp., Nr. 164/2008, Nr. 165/2008, Nr. 166/2008, Nr. 167/2008 un Nr. 209/2008 un Direktīvas 2008/38/EK teksti īslandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentiski.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2009. gada 6. februārī, ja EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (11).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2009. gada 5. februārī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Alan SEATTER


(1)  OV L 223, 21.8.2008., 36. lpp.

(2)  OV L 48, 22.2.2008., 14. lpp.

(3)  OV L 50, 23.2.2008., 3. lpp.

(4)  OV L 50, 23.2.2008., 6. lpp.

(5)  OV L 50, 23.2.2008., 8. lpp.

(6)  OV L 50, 23.2.2008., 11. lpp.

(7)  OV L 50, 23.2.2008., 14. lpp.

(8)  OV L 63, 7.3.2008., 3. lpp.

(9)  OV L 62, 6.3.2008., 9. lpp.

(10)  OV L 207, 10.8.1994., 20. lpp.

(11)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/35


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 3/2009

(2009. gada 5. februāris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar ko pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma II pielikums tika grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2008. gada 26. septembra Lēmumu Nr. 96/2008 (1).

(2)

Līgumā ir jāiekļauj Komisijas 2007. gada 14. marta Direktīva 2007/15/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 74/483/EEK I pielikumu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu ārējiem izvirzījumiem (2),

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma II pielikuma I nodaļas 17. punktā (Padomes Direktīva 74/483/EEK) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32007 L 0015: Komisijas 2007. gada 14. marta Direktīvu 2007/15/EK (OV L 75, 15.3.2007., 21. lpp.).”

2. pants

Direktīvas 2007/15/EK teksts īslandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2009. gada 6. februārī, ja EEZ Apvienotajai komitejai ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2009. gada 5. februārī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Alan SEATTER


(1)  OV L 309, 20.11.2008., 15. lpp.

(2)  OV L 75, 15.3.2007., 21. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/36


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 4/2009

(2009. gada 5. februāris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar ko pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma II pielikums tika grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2008. gada 26. septembra Lēmumu Nr. 98/2008 (1).

(2)

Līgumā ir jāiekļauj Komisijas 2008. gada 30. janvāra Direktīva 2008/5/EK par tādu norāžu obligātu iekļaušanu dažu pārtikas produktu marķējumā, kas nav paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/13/EK (Kodificēta versija) (2).

(3)

Līgumā ir jāiekļauj Komisijas 2007. gada 4. decembra Lēmums 2007/802/EK, ar kuru groza Lēmumu 2002/840/EK, ar ko pieņem sarakstu attiecībā uz apstiprinātām iekārtām pārtikas produktu apstarošanai trešās valstīs (3).

(4)

Līgumā ir jāiekļauj Komisijas 2007. gada 28. marta Ieteikums 2007/196/EK par uzraudzību attiecībā uz furāna sastopamību pārtikas produktos (4).

(5)

Ar Direktīvu 2008/5/EK atsauc Komisijas Direktīvu 94/54/EK (5), kas ir iekļauta Līgumā un tāpēc ir atceļama saskaņā ar Līgumu.

(6)

Šis lēmums neattiecas uz Lihtenšteinu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma II pielikuma XII nodaļu groza šādi.

1)

Pielikuma 54.zc punkta teksts (Komisijas Direktīva 94/54/EK) tiek svītrots.

2)

Pielikuma 54.zze punktu (Komisijas Lēmums 2002/840/EK) papildina ar šādu ievilkumu:

“—

32007 D 0802: Komisijas 2007. gada 4. decembra Lēmumu 2007/802/EK (OV L 323, 8.12.2007., 40. lpp.).”

3)

Aiz punkta 54.zzzv (Komisijas Direktīva 2006/141/EK) iekļauj šādu punktu:

“54.zzzw.

32008 L 0005: Komisijas 2008. gada 30. janvāra Direktīva 2008/5/EK par tādu norāžu obligātu iekļaušanu dažu pārtikas produktu marķējumā, kas nav paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/13/EK (Kodificēta versija) (OV L 27, 31.1.2008., 12. lpp.).”

4)

Aiz 63. punkta (Komisijas Ieteikums 2007/331/EK) iekļauj šādu punktu:

“64.

32007 H 0196: Komisijas 2007. gada 28. marta Ieteikums 2007/196/EK par uzraudzību attiecībā uz furāna sastopamību pārtikas produktos (OV L 88, 29.3.2007., 56. lpp.).”

2. pants

Direktīvas 2008/5/EK, Lēmuma 2007/802/EK un Ieteikuma 2007/196/EK teksti īslandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentiski.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2009. gada 6. februārī, ja EEZ Apvienotajai komitejai ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (6).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2009. gada 5. februārī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Alan SEATTER


(1)  OV L 309, 20.11.2008., 19. lpp.

(2)  OV L 27, 31.1.2008., 12. lpp.

(3)  OV L 323, 8.12.2007., 40. lpp.

(4)  OV L 88, 29.3.2007., 56. lpp.

(5)  OV L 300, 23.11.1994., 14. lpp.

(6)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/38


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 5/2009

(2009. gada 5. februāris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar ko pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma II pielikums tika grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2008. gada 26. septembra Lēmumu Nr. 98/2008 (1).

(2)

Līgumā ir jāiekļauj Komisijas 2008. gada 6. marta Direktīva 2008/39/EK, ar kuru groza Direktīvu 2002/72/EK, kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (2).

(3)

Šis lēmums neattiecas uz Lihtenšteinu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma II pielikuma XII nodaļas 54.zzb punktā (Komisijas Direktīva 2002/72/EK) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32008 L 0039: Komisijas 2008. gada 6. marta Direktīvu 2008/39/EK (OV L 63, 7.3.2008., 6. lpp.).”

2. pants

Direktīvas 2008/39/EK teksts īslandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2009. gada 6. februārī, ja EEZ Apvienotajai komitejai ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2009. gada 5. februārī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Alan SEATTER


(1)  OV L 309, 20.11.2008., 19. lpp.

(2)  OV L 63, 7.3.2008., 6. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/39


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 6/2009

(2009. gada 5. februāris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar ko pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma II pielikums tika grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2008. gada 26. septembra Lēmumu Nr. 99/2008 (1).

(2)

Līgumā jāiekļauj Komisijas 2008. gada 4. marta Regula (EK) Nr. 203/2008, ar kuru attiecībā uz gamitromicīnu groza III pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos (2).

(3)

Līgumā jāiekļauj Komisijas 2008. gada 16. jūnija Regula (EK) Nr. 542/2008, ar kuru groza Padomes Regulas (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos, I un II pielikumu attiecībā uz ciflutrīnu un lektīnu, kas iegūts no sarkanajām kāršu pupiņām (Phaseolus vulgaris) (3),

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma II pielikuma XIII nodaļas 14. punktu (Regula (EEK) Nr. 2377/90) papildina ar šādiem ievilkumiem:

“—

32008 R 0203: Komisijas 2008. gada 4. marta Regula (EK) Nr. 203/2008 (OV L 60, 5.3.2008., 18. lpp.),

32008 R 0542: Komisijas 2008. gada 16. jūnija Regula (EK) Nr. 542/2008 (OV L 157, 17.6.2008., 43. lpp.).”

2. pants

Regulas (EK) Nr. 203/2008 un (EK) Nr. 542/2008 teksti īslandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentiski.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2009. gada 6. februārī, ja EEZ Apvienotajai komitejai ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (4).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2009. gada 5. februārī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Alan SEATTER


(1)  OV L 309, 20.11.2008., 21. lpp.

(2)  OV L 60, 5.3.2008., 18. lpp.

(3)  OV L 157, 17.6.2008., 43. lpp.

(4)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/41


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 7/2009

(2009. gada 5. februāris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar ko pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma II pielikums tika grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2008. gada 25. aprīļa Lēmumu Nr. 49/2008 (1).

(2)

Komisijas 2007. gada 22. novembra Direktīva 2007/67/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai tās III pielikumu pielāgotu tehnikas attīstībai (2), ir jāiekļauj Līgumā.

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šādu ievilkumu papildina Līguma II pielikuma XVI nodaļas 1. punktu (Padomes Direktīva 76/768/EEK):

“—

32007 L 0067: Komisijas 2007. gada 22. novembra Direktīva 2007/67/EK (OV L 305, 23.11.2007., 22. lpp.).”

2. pants

Direktīvas 2007/67/EK teksts īslandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2009. gada 6. februārī, ja EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2009. gada 5. februārī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Alan SEATTER


(1)  OV L 223, 21.8.2008., 45. lpp.

(2)  OV L 305, 23.11.2007., 22. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/42


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 8/2009

(2009. gada 5. februāris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) un XIII pielikumu (Transports)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar ko pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma II pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2008. gada 7. novembra Lēmumu Nr. 112/2008 (1).

(2)

Līguma XIII pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2008. gada 5. decembra Lēmumu Nr. 129/2008 (2).

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula (EK) Nr. 549/2004, ar ko nosaka pamatu Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošanai (3), Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula (EK) Nr. 550/2004 par aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (4), Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula (EK) Nr. 551/2004 par gaisa telpas organizāciju un izmantošanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (5) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula (EK) Nr. 552/2004 par Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības tīkla savietojamību (6) tika iekļautas Līgumā ar EEZ Apvienotās komitejas 2006. gada 2. jūnija Lēmumu Nr. 67/2006 (7) ar valstij specifiskiem pielāgojumiem.

(4)

Komisijas 2008. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 482/2008, ar kuru izveido programmatūras drošības garantijas sistēmu, kas jāīsteno aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem, un ar kuru groza Regulas (EK) Nr. 2096/2005 II pielikumu (8), ir jāiekļauj Līgumā.

(5)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 15. jūlija Regulu (EK) Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi (9), kas Līgumā tika iekļauta ar EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 9. decembra Lēmumu Nr. 179/2004 (10), tika atcelta Direktīva 80/51/EEK (11) un Regulas (EEK) Nr. 3922/91 (12) II pielikums, kas bija iekļauti Līgumā un kas saskaņā ar Līgumu attiecīgi ir jāatceļ,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma II pielikuma XVII nodaļas 2. punkta (Padomes Direktīva 80/51/EEK) tekstu svītro.

2. pants

Līguma XIII pielikumu groza šādi.

1)

Pielikuma 66.a punktu (Padomes Regula (EEK) Nr. 3922/91) papildina ar šādu ievilkumu:

“—

32002 R 1592: Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 15. jūlija Regula (EK) Nr. 1592/2002 (OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp.).”

2)

Šādu punktu pievieno aiz 66.we punkta (Komisijas Regula (EK) Nr. 1265/2007):

“66.wf.

32008 R 0482: Komisijas 2008. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 482/2008, ar kuru izveido programmatūras drošības garantijas sistēmu, kas jāīsteno aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem, un ar kuru groza Regulas (EK) Nr. 2096/2005 II pielikumu (OV L 141, 31.5.2008., 5. lpp.).”

3)

Ar šādu ievilkumu papildina 66.x punktu (Komisijas Regula (EK) Nr. 2096/2005):

“—

32008 R 0482: Komisijas 2008. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 482/2008 (OV L 141, 31.5.2008., 5. lpp.).”

3. pants

Regulas (EK) Nr. 482/2008 teksts īslandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2009. gada 6. februārī, ja EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar līguma 103. panta 1. punktu (13).

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2009. gada 5. februārī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Alan SEATTER


(1)  OV L 339, 18.12.2008., 100. lpp.

(2)  OV L 25, 29.1.2009., 36. lpp.

(3)  OV L 96, 31.3.2004., 1. lpp.

(4)  OV L 96, 31.3.2004., 10. lpp.

(5)  OV L 96, 31.3.2004., 20. lpp.

(6)  OV L 96, 31.3.2004., 26. lpp.

(7)  OV L 245, 7.9.2006., 18. lpp.

(8)  OV L 141, 31.5.2008., 5. lpp.

(9)  OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp.

(10)  OV L 133, 26.5.2005., 37. lpp.

(11)  OV L 18, 24.1.1980., 26. lpp.

(12)  OV L 373, 31.12.1991., 4. lpp.

(13)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/44


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 9/2009

(2009. gada 5. februāris),

ar ko groza EEZ līguma VI pielikumu (Sociālais nodrošinājums)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar ko pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma VI pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2008. gada 7. novembra Lēmumu Nr. 113/2008 (1).

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Regula (EK) Nr. 592/2008, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā (2), ir jāiekļauj Līgumā,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma VI pielikuma 1. punktā (Padomes Regula (EEK) Nr. 1408/71) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32008 R 0592: Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Regula (EK) Nr. 592/2008 (OV L 177, 4.7.2008., 1. lpp.).”

2. pants

Regulas (EK) Nr. 592/2008 teksts īslandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2009. gada 6. februārī, ja EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2009. gada 5. februārī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Alan SEATTER


(1)  OV L 339, 18.12.2008., 102. lpp.

(2)  OV L 177, 4.7.2008., 1. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/45


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 10/2009

(2009. gada 5. februāris),

ar ko groza EEZ līguma VI pielikumu (Sociālais nodrošinājums)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar ko pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma VI pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2008. gada 7. novembra Lēmumu Nr. 113/2008 (1).

(2)

Eiropas Kopienu Migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma administratīvās komisijas 2008. gada 11. marta Lēmums Nr. 208 par vienotas sistēmas izveidi attiecībā uz datu apkopošanu par pensiju pieprasījumu izskatīšanu (2) ir jāiekļauj līgumā,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma VI pielikumā pēc 3.82. punkta (Lēmums Nr. 207) iekļauj šādu punktu:

“3.83.

32008 D 0683: Eiropas Kopienu Migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma administratīvās komisijas 2008. gada 11. marta Lēmums Nr. 208 par vienotas sistēmas izveidi attiecībā uz datu apkopošanu par pensiju pieprasījumu izskatīšanu (OV L 223, 21.8.2008., 25. lpp.).”

2. pants

Lēmuma Nr. 208 teksts īslandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2009. gada 6. februārī, ja EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2009. gada 5. februārī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Alan SEATTER


(1)  OV L 339, 18.12.2008., 102. lpp.

(2)  OV L 223, 21.8.2008., 25. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/46


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 11/2009

(2009. gada 5. februāris),

ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar ko pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma XIII pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2008. gada 5. decembra Lēmumu Nr. 129/2008 (1).

(2)

Līgumā jāiekļauj Komisijas 2008. gada 23. aprīļa Lēmums Nr. 2008/386/EK, ar ko groza A pielikumu Lēmumam 2006/679/EK par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas kontroles, vadības un signalizācijas apakšsistēmu un A pielikumu Lēmumam 2006/860/EK par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas vilcienu vadības iekārtu un signalizācijas apakšsistēmu (2),

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma XIII pielikuma 37.i punktu (Komisijas Lēmums 2006/679/EK) un 37.j punktu (Komisijas Lēmums 2006/860/EK) papildina ar šādu ievilkumu:

“—

32008 D 0386: Komisijas 2008. gada 23. aprīļa Lēmums 2008/386/EK (OV L 136, 24.5.2008., 11. lpp.).”

2. pants

Lēmuma 2008/386/EK teksts īslandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2009. gada 6. februārī, ja EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2009. gada 5. februārī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Alan SEATTER


(1)  OV L 25, 29.1.2009., 36. lpp.

(2)  OV L 136, 24.5.2008., 11. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/47


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 12/2009

(2009. gada 5. februāris),

ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar ko pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma XIII pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2008. gada 5. decembra Lēmumu Nr. 129/2008 (1).

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Direktīva 2007/59/EK par to vilcienu vadītāju sertifikāciju, kuri vada lokomotīves un vilcienus Kopienas dzelzceļu sistēmā (2), ir jāiekļauj līgumā,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Aiz Līguma XIII pielikuma 42.f punkta (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 881/2004) iekļauj šādu punktu:

“42.g

32007 L 0059: Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Direktīva 2007/59/EK par to vilcienu vadītāju sertifikāciju, kuri vada lokomotīves un vilcienus Kopienas dzelzceļu sistēmā (OV L 315, 3.12.2007., 51. lpp.).

Direktīvu šā Līguma vajadzībām pielāgo šādi.

a)

22. panta 6. punktu nepiemēro;

b)

Līguma I pielikuma 2. punkta c) apakšpunkta tekstu aizstāj ar šādu:

“atšķirības zīme EBTA valstī, kas izsniedz licenci, iespiesta ar melniem burtiem un apvilkta ar melnu elipsi. Atšķirības zīmes ir šādas:

IS

:

Īslande

FL

:

Lihtenšteina

N

:

Norvēģija”;

c)

Līguma I pielikuma 2. punkta e) apakšpunktā tekstu “Eiropas Kopienu paraugs” aizstāj ar tekstu “EEZ paraugs”.”

2. pants

Direktīvas 2007/59/EK teksts īslandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2009. gada 6. februārī, ja EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2009. gada 5. februārī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Alan SEATTER


(1)  OV L 25, 29.1.2009., 36. lpp.

(2)  OV L 315, 3.12.2007., 51. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības ir norādītas.


19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/49


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 13/2009

(2009. gada 5. februāris),

ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar ko pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma XIII pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2008. gada 5. decembra Lēmumu Nr. 129/2008 (1).

(2)

Komisijas 2008. gada 22. septembra Direktīva 2008/87/EK, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/87/EK, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem (2), ir jāiekļauj Līgumā,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma XIII pielikuma 47.a punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/87/EK) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32008 L 0087: Komisijas 2008. gada 22. septembra Direktīva 2008/87/EK (OV L 255, 23.9.2008., 5. lpp.).”

2. pants

Direktīvas 2008/87/EK teksts īslandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2009. gada 6. februārī, ja EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2009. gada 5. februārī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Alan SEATTER


(1)  OV L 25, 29.1.2009., 36. lpp.

(2)  OV L 255, 23.9.2008., 5. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/50


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 14/2009

(2009. gada 5. februāris),

ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar ko pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma XIII pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2008. gada 5. decembra Lēmumu Nr. 129/2008 (1).

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/36/EK par Kopienas lidostas izmantojošo trešo valstu gaisa kuģu drošību (2) tika iekļauta Līgumā ar EEZ Apvienotas komitejas 2005. gada 2. decembra lēmumu Nr. 152/2005 (3) ar valstij specifiskiem pielāgojumiem.

(3)

Komisijas 2008. gada 16. aprīļa Direktīva 2008/49/EK, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2004/36/EK attiecībā uz kritērijiem perona pārbaužu procedūrās, ko veic gaisa kuģiem, kas izmanto Kopienas lidostas (4), ir jāiekļauj līgumā.

(4)

Komisijas 2008. gada 16. aprīļa Regula (EK) Nr. 351/2008, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/36/EK attiecībā uz prioritātes piešķiršanu Kopienas lidostas izmantojošo gaisakuģu perona pārbaužu veikšanā, ir jāiekļauj Līgumā (5),

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma XIII pielikumu groza šādi.

1.

Pielikuma 66.r punktu (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/36/EK) papildina ar šādu ievilkumu:

“—

32008 L 0049: Komisijas 2008. gada 16. aprīļa Direktīva 2008/49/EK (OV L 109, 19.4.2008., 17. lpp.).”

2.

Aiz 66.ra punkta (Komisijas Regula (EK) Nr. 768/2006) iekļauj šādu punktu:

“66.rb

32008 R 0351: Komisijas 2008. gada 16. aprīļa Regula (EK) Nr. 351/2008, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/36/EK attiecībā uz prioritātes piešķiršanu Kopienas lidostas izmantojošo gaisakuģu perona pārbaužu veikšanā (OV L 109, 19.4.2008., 7. lpp.).”

2. pants

Direktīvas 2008/49/EK un Regulas (EK) Nr. 351/2008 teksti īslandiešu un norvēģu valodā, ko publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentiski.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2009. gada 6. februārī, ja EEZ Apvienotajai komitejai ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (6).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2009. gada 5. februārī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Alan SEATTER


(1)  OV L 25, 29.1.2009., 36. lpp.

(2)  OV L 143, 30.4.2004., 76. lpp.

(3)  OV L 53, 23.2.2006., 53. lpp.

(4)  OV L 109, 19.4.2008., 17. lpp.

(5)  OV L 109, 19.4.2008., 7. lpp.

(6)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/52


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 15/2009

(2009. gada 5. februāris),

ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar ko pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk Līgums, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma XIII pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2008. gada 5. decembra Lēmumu Nr. 129/2008 (1).

(2)

Līgumā jāiekļauj Komisijas 2008. gada 14. novembra Regula (EK) Nr. 1131/2008, ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi (2),

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma XIII pielikuma 66.zab punktu (Komisijas Regula (EK) Nr. 474/2006) papildina ar šādu ievilkumu:

“—

32008 R 1131: Komisijas 2008. gada 14. novembra Regula (EK) Nr. 1131/2008 (OV L 306, 15.11.2008., 47. lpp.).”

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1131/2008 teksts īslandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2009. gada 6. februārī, ja EEZ Apvienotajai komitejai ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2009. gada 5. februārī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Alan SEATTER


(1)  OV L 25, 29.1.2009., 36. lpp.

(2)  OV L 306, 15.11.2008., 47. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/53


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 16/2009

(2009. gada 5. februāris),

ar ko groza EEZ līguma XIX pielikumu (Patērētāju aizsardzība)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar ko pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma XIX pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2008. gada 7. novembra Lēmumu Nr. 114/2008 (1).

(2)

Līgumā jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Direktīva 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK (2).

(3)

Ar Direktīvu 2008/48/EK no 2010. gada 12. maija atceļ Padomes Direktīvu 87/102/EEK (3), kas ir iekļauta Līgumā un kas attiecīgi saskaņā ar Līgumu ir jāatceļ no 2010. gada 12. maija,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma XIX pielikumu groza šādi.

1)

Šādu punktu pievieno aiz 7.g punkta (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/29/EK):

“7.h

32008 L 0048: Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Direktīva 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK (OV L 133, 22.5.2008., 66. lpp.).”

2)

Svītro 4. punkta tekstu (Padomes Direktīva 87/102/EEK); šis grozījums stājas spēkā 2010. gada 12. maijā.

2. pants

Direktīvas 2008/48/EK teksts īslandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2009. gada 6. februārī, ja EEZ Apvienotajai komitejai ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (4).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2009. gada 5. februārī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Alan SEATTER


(1)  OV L 339, 18.12.2008., 103. lpp.

(2)  OV L 133, 22.5.2008., 66. lpp.

(3)  OV L 42, 12.2.1987., 48. lpp.

(4)  Konstitucionālās prasības ir norādītas.


19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/55


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 17/2009

(2009. gada 5. februāris),

ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar ko pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma XX pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2008. gada 7. novembra Lēmumu Nr. 122/2008 (1).

(2)

Līgumā jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/35/EK par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu (2).

(3)

Direktīvu 2004/35/EK lasa saskaņā ar Līguma darbības jomu, īpaši ņemot vērā to, ka dabas saglabāšana neietilpst Līguma darbības jomā,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma XX pielikumā aiz 1.h punkta (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 166/2006) iekļauj šādu punktu:

“1.i

32004 L 0035: Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/35/EK par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu (OV L 143, 30.4.2004., 56. lpp.).

Direktīvas noteikumus šā līguma vajadzībām pielāgo šādi:

a)

neskarot EEZ Apvienotās komitejas turpmāku rīcību, jāatzīmē, ka EEZ līgumā nav iekļauti šādi Kopienas tiesību akti:

i)

Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību;

ii)

Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību.

Tāpēc nevienu atsauci uz šiem tiesību aktiem nepiemēro EBTA valstīs;

b)

EBTA valstīs nepiemēro 2. panta 3. punktu;

c)

attiecībā uz EBTA valstīm “aizsargājamās sugas un dabiskās dzīvotnes” ir šādas:

ja EBTA valsts tā nosaka, jebkura dzīvotne vai suga vai dzīvotņu vai sugu veidi, ko EBTA valsts izraugās mērķiem, kuri līdzvērtīgi abās 2. panta 3. punktā minētajās direktīvās noteiktajiem.”

2. pants

Direktīvas 2004/35/EK teksts īslandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2009. gada 6. februārī, ja EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2009. gada 5. februārī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Alan SEATTER


(1)  OV L 339, 18.12.2008., 114. lpp.

(2)  OV L 143, 30.4.2004., 56. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības ir norādītas.


19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/57


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 18/2009

(2009. gada 5. februāris),

ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar ko pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma XX pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2008. gada 7. novembra Lēmumu Nr. 122/2008 (1).

(2)

Līgumā jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīva 2006/21/EK par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu un par grozījumiem Direktīvā 2004/35/EK (2),

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma XX pielikumu groza šādi.

1)

Aiz 32.fd punkta (Komisijas Lēmums 2006/329/EK) iekļauj šādu punktu:

“32.fe.

32006 L 0021: Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīva 2006/21/EK par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu un par grozījumiem Direktīvā 2004/35/EK (OV L 102, 11.4.2006., 15. lpp.).”

2)

Līguma 1.i punktu (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/35/EK) papildina ar šādu tekstu:

“, kurā grozījumi izdarīti ar:

32006 L 0021: Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīvu 2006/21/EK (OV L 102, 11.4.2006., 15. lpp.).”

2. pants

Direktīvas 2006/21/EK teksts īslandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2009. gada 6. februārī, ja EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2009. gada 5. februārī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

Alan SEATTER


(1)  OV L 339, 18.12.2008., 114. lpp.

(2)  OV L 102, 11.4.2006., 15. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības ir norādītas.


19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/58


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 19/2009

(2009. gada 5. februāris),

ar ko groza EEZ līguma XXII pielikumu (Uzņēmējdarbības tiesības)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar ko pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma XXII pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2008. gada 25. aprīļa Lēmumu Nr. 59/2008 (1).

(2)

Līgumā ir jāiekļauj Komisijas 2008. gada 15. oktobra Regula (EK) Nr. 1004/2008, ar kuru attiecībā uz 39. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) un 7. starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) groza Regulu (EK) Nr. 1725/2003, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (2),

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma XXII pielikuma 10.ba punktu (Komisijas Regula (EK) Nr. 1725/2003) papildina ar šādu ievilkumu:

“—

32008 R 1004: Komisijas 2008. gada 15. oktobra Regula (EK) Nr. 1004/2008 (OV L 275, 16.10.2008., 37. lpp.).”

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1004/2008 teksts īslandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2009. gada 6. februārī, ja EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2009. gada 5. februārī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Alan SEATTER


(1)  OV L 223, 21.8.2008., 60. lpp.

(2)  OV L 275, 16.10.2008., 37. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


19.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/59


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 20/2009

(2009. gada 5. februāris),

ar ko groza EEZ līguma XXII pielikumu (Uzņēmējdarbības tiesības)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar ko pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma XXII pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2008. gada 25. aprīļa Lēmumu Nr. 59/2008 (1).

(2)

Līgumā jāiekļauj Komisijas 2008. gada 29. jūlija Lēmums 2008/627/EK par pārejas periodu dažu trešo valstu revidentu un revīzijas struktūru revīzijas darbībām (2),

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Aiz Līguma XXII pielikuma 10.f punkta (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/43/EK) iekļauj šādu punktu:

“10.fa

32008 D 0627: Komisijas 2008. gada 29. jūlija Lēmums 2008/627/EK par pārejas periodu dažu trešo valstu revidentu un revīzijas struktūru revīzijas darbībām (OV L 202, 31.7.2008., 70. lpp.).”

2. pants

Lēmuma 2008/627/EK teksts īslandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2009. gada 6. februārī, ja EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2009. gada 5. februārī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

Alan SEATTER


(1)  OV L 223, 21.8.2008., 60. lpp.

(2)  OV L 202, 31.7.2008., 70. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības ir norādītas.


Līgumslēdzēju pušu kopīgā deklarācija par Lēmumu Nr. 20/2009, ar ko Komisijas Lēmumu 2008/627/EK iekļauj EEZ Līgumā

“Komisijas 2008. gada 29. jūlija Lēmumā 2008/627/EK par pārejas periodu dažu trešo valstu revidentu un revīzijas struktūru revīzijas darbībām ir vairāki panti, kuros ietverti provizoriski lēmumi par līdzvērtību attiecībā uz trešām valstīm. Šā lēmuma iekļaušana Līgumā neskar EEZ līguma darbības jomu.”