ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 33

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 3. februāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 95/2009 (2009. gada 2. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 96/2009 (2009. gada 2. februāris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 93/2009 ar ko nosaka no 2009. gada 1. februāra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 97/2009 (2009. gada 2. februāris), ar ko attiecībā uz elastīgā moduļa izmantošanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 295/2008 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku ( 1 )

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 98/2009 (2009. gada 2. februāris) par noteiktu nosaukumu iekļaušanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Aceite de La Alcarria (ACVN), Radicchio di Verona (AĢIN), Zafferano di Sardegna (ACVN), Huîtres Marennes Oléron (AĢIN))

8

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/122/EK (2009. gada 14. janvāris) par patērētāju aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem, kas saistīti ar daļlaika lietojuma tiesībām, ilgtermiņa brīvdienu produktiem, tālākpārdošanas un apmaiņas līgumiem ( 1 )

10

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2009/85/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 27. janvāris) par Igaunijas maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) finansēto lauku attīstības pasākumu izdevumiem 2007. finanšu gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2009) 150)

31

 

 

2009/86/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 28. janvāris) par Austrijas, Beļģijas un Vācijas atsevišķu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētiem izdevumiem 2007. finanšu gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2009) 420)

35

 

 

2009/87/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 29. janvāris) par Igaunijas, Nīderlandes un Portugāles atsevišķu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) finansētiem izdevumiem 2007. finanšu gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2009) 414)

38

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2009/88/KĀDP (2008. gada 22. decembris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Džibutijas Republiku par Eiropas Savienības vadīto spēku statusu Džibutijas Republikā saistībā ar Eiropas Savienības militāro operāciju Atalanta

41

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Džibutijas Republiku par Eiropas Savienības vadīto spēku statusu Džibutijas Republikā saistībā ar Eiropas Savienības militāro operāciju Atalanta

43

 

 

Labojums

 

*

Labojums Padomes Regulā (EK) Nr. 85/2009 (2009. gada 19. janvāris), ar kuru Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, groza attiecībā uz dažiem noteikumiem par finanšu pārvaldību (OV L 25, 29.1.2009.)

49

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

3.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 33/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 95/2009

(2009. gada 2. februāris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 3. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 2. februārī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

JO

71,2

MA

46,7

TN

129,8

TR

113,5

ZZ

90,3

0707 00 05

JO

167,2

MA

105,6

TR

177,5

ZZ

150,1

0709 90 70

MA

126,0

TR

118,0

ZZ

122,0

0709 90 80

EG

82,9

ZZ

82,9

0805 10 20

EG

51,5

IL

50,4

MA

56,1

TN

42,1

TR

58,1

ZZ

51,6

0805 20 10

IL

190,1

MA

88,0

TR

63,0

ZZ

113,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

70,2

IL

78,6

JM

75,5

PK

73,9

TR

64,2

ZZ

72,5

0805 50 10

MA

51,7

TR

49,1

ZZ

50,4

0808 10 80

CA

86,3

CL

67,8

CN

66,2

MK

31,6

US

109,3

ZZ

72,2

0808 20 50

CL

71,6

CN

33,7

TR

40,0

US

105,6

ZA

88,5

ZZ

67,9


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


3.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 33/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 96/2009

(2009. gada 2. februāris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 93/2009 ar ko nosaka no 2009. gada 1. februāra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem (ievedmuitas nodokļi labības nozarē) (2) un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 93/2009 (3) noteica no 2009. gada 1. februāra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē.

(2)

Ņemot vērā to, ka aprēķinātā vidējā ievedmuitas nodokļa likme par 5 euro tonnā atšķiras no noteiktās likmes, jāizdara korekcija atbilstīgi ievedmuitas nodoklim, kas noteikts ar Regulu (EK) Nr. 93/2009.

(3)

Attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 93/2009,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 93/2009 I un II pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 3. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 2. februārī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp.

(3)  OV L 29, 31.1.2009., 38. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 1. punktā minētais ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2009. gada 3. februāra

KN kods

Preču apraksts

Ievedmuitas nodoklis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Cietie KVIEŠI, augsta kvalitāte

0,00

vidēji augsta kvalitāte

0,00

zema kvalitāte

0,00

1001 90 91

Mīkstie KVIEŠI, sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Mīkstie KVIEŠI, augsta kvalitāte, nav paredzēti sēšanai

0,00

1002 00 00

RUDZI

20,60

1005 10 90

KUKURŪZA, sēklas, izņemot hibrīdu sēklas

16,72

1005 90 00

KUKURŪZA, izņemot sēklas (2)

16,72

1007 00 90

Graudu SORGO, izņemot sēšanai paredzētus hibrīdus

20,60


(1)  Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu, importētājs saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkta noteikumiem var saņemt šādu nodokļa samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūras piekrastē,

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Dānijā, Igaunijā, Īrijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā, Apvienotajā Karalistē vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs var saņemt vienotas likmes samazinājumu, kura apmērs ir 24 EUR/t, ja ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā paredzētie nosacījumi.


II PIELIKUMS

Dati I pielikumā noteiktā ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai

30.1.2009

1)

Vidējie rādītāji par laika posmu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā.

(EUR/t)

 

Mīkstie kvieši (1)

Kukurūza

Cietie kvieši, augsta kvalitāte

Cietie kvieši, vidēji augsta kvalitāte (2)

Cietie kvieši, zema kvalitāte (3)

Mieži

Birža

Minnéapolis

Chicago

Kotējums

198,21

116,02

FOB cena, ASV

240,07

230,07

210,07

128,75

Piemaksa par Persijas līča reģionu

58,31

17,18

Piemaksa par Lielo Ezeru reģionu

2)

Vidējie rādītāji par laika posmu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā.

Fraktēšanas izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama

10,53 EUR/t

Fraktēšanas izmaksas: Lielo Ezeru reģions–Roterdama

8,00 EUR/t


(1)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).

(2)  Atlaide 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).

(3)  Atlaide 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).


3.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 33/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 97/2009

(2009. gada 2. februāris),

ar ko attiecībā uz elastīgā moduļa izmantošanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 295/2008 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 295/2008 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (1) un jo īpaši tās 3. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 295/2008 ir izveidota vienota sistēma Kopienas statistikas vākšanai, apkopošanai, nosūtīšanai un novērtēšanai par uzņēmumu struktūru, darbību, konkurētspēju un darbības sekmēm Kopienā.

(2)

Ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm ir nepieciešams plānot minētās regulas 3. panta 2. punkta j) apakšpunktā minētā elastīgā moduļa izmantošanu un pieņemt lēmumu par tā darbības jomu, raksturlielumu sarakstu, pārskata periodu, iekļaujamajām darbībām un kvalitātes prasībām.

(3)

Svarīgs politikas ierobežojums gan lielākajā daļā dalībvalstu, gan Kopienā ir piekļuve finansējumam. Ir pārliecinoši pierādījumi tam, ka Eiropas uzņēmumiem trūkst finanšu līdzekļu, īpaši – ja tiem raksturīga strauja izaugsme vai tie tiek uzskatīti par jauniem uzņēmumiem. Tāpēc ir vajadzīga statistika, lai varētu analizēt šo uzņēmumu stāvokli salīdzinājumā ar visiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Ja iespējams, šie dati jāiegūst no esošajiem datu avotiem.

(4)

Vajadzīgā detalizētā tehniskā informācija tiks atspoguļota pamatnostādnēs un ieteikumos, kurus Komisija (Eurostat) izstrādās ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Statistikas programmu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 295/2008 3. panta 2. punkta j) apakšpunktā minēto elastīgo moduli izmanto, lai sagatavotu statistiku par uzņēmumu piekļuvi finansējumam. Vāc datus par uzņēmumiem, kas ir nefinanšu uzņēmumi, kuri 2005. gadā nodarbināja 10 līdz 249 personas un joprojām darbojās 2008. gadā, un pārskata periodā nodarbināja 10 vai vairāk personas, kā teikts 6. pantā, kā arī par straujas izaugsmes uzņēmumiem kā par apakšpopulācijām (gada vidējais darbinieku pieaugums 2005.–2008. gadā vairāk par 20 %) un par tā sauktajām “gazelēm” (straujas izaugsmes uzņēmumi, kas ir ne vairāk kā piecus gadus veci), kas pirmo reizi dibināti 2003. vai 2004. gadā.

2. pants

Lai samazinātu uzņēmumu slogu un dalībvalstu izmaksas, ja iespējams, izmanto esošos datus, kas iegūti, izmantojot administratīvus avotus.

3. pants

Vāc datus par šādiem raksturlielumiem:

a)

īpašumtiesību stāvokļa nozīme, uzņēmumu dibinot un laikā, kad uzņēmums tiek novērots, lai noteiktu tā piekļuvi finansējumam;

b)

visu mēģinājumu apjoms un veiksmes pakāpe, lai iegūtu visu veidu iekšējo un ārējo finansējumu, kā arī iemesli, kāpēc nav izdevies saņemt šādu finansējumu;

c)

komercaizdevumu garantiju apjoms;

d)

īpašnieka/uzņēmuma vadītāja novērtējums par komercaizdevumu saņemšanas izmaksām un slogu un uzņēmuma finanšu situāciju;

e)

finanšu iestādes izvēles nozīme (ģeogrāfiskā aizsniedzamība, īpaši pārrobežu gadījumos, ārvalstu finanšu iestāde pret iekšzemes iestādi, esoša klienta statuss utt.);

f)

parādu/apgrozījuma attiecība un citas finanšu raksturlielumu korelācijas uzņēmuma pārskatos un to nozīme turpmākajā uzņēmuma izaugsmē;

g)

novērtējums par turpmāko finansējuma vajadzību un tā formām un šīs vajadzības iemesliem;

h)

novērtējums par finanšu iespēju un to pieejamības saistību ar darbinieku skaita izaugsmes perspektīvām;

i)

vispārējā administratīvā uzņēmumu sloga novērtējums;

j)

darbs, kas vajadzības gadījumā jāiegulda, lai aizpildītu anketu par piekļuvi finansējumam.

4. pants

Ietveramās darbības ir šādi kopsavilkuma rādītāji kopējā Eiropas Kopienas saimniecisko darbību statistiskajā klasifikācijā, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1893/2006 (2) (NACE 2. red.), ciktāl tās ir tirgus darbības:

a)

B līdz E (rūpniecība);

b)

F (būvniecība);

c)

G līdz N (pakalpojumi, kopsavilkuma līmenī, izņemot J, K (finanšu pakalpojumi) un M);

d)

J (IKT pakalpojumi);

e)

M (profesionālie, zinātniskie, tehniskie pakalpojumi).

5. pants

Kompetentās iestādes dalībvalstīs nosūta šīs regulas 3. pantā minēto raksturlielumu rezultātus, (tostarp konfidenciālus datus) Komisijai (Eurostat) saskaņā ar spēkā esošajiem Kopienas noteikumiem par tādu datu nosūtīšanu, uz kuriem attiecas konfidencialitāte, īpaši saskaņā ar Padomes 1990. gada 11. jūnija Regulu (Euratom, EEK) Nr. 1588/90 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte (3).

Minētie Kopienas noteikumi attiecas uz rezultātu apstrādi, ja tie ietver konfidenciālus datus. Datus nosūta elektroniski. Nosūtīšanas formātam jāatbilst Komisijas (Eurostat) noteiktajam datu apmaiņas standartam. Datus elektroniski nosūta vai augšupielādē vienotā datu ievadīšanas sistēmā, ko uztur Komisija (Eurostat).

6. pants

Pārskata periods ir 2010. gada periods, kurā dati tiek iegūti, izmantojot esošos avotus, vai vākti no uzņēmumiem.

7. pants

Kvalitātes prasība ir tādu datu kopu sniegšana, kas atbilst šādam statistikas vienību skaitam uz dalībvalsti, kas piedalās:

Vācija, Spānija, Francija, Itālija un Apvienotā Karaliste: 1 800 respondentu uzņēmumu katrā valstī vai tāds pats daudzums, ja izmanto esošos datus,

Beļģija, Bulgārija, Īrija, Grieķija, Nīderlande, Polija, Slovākija un Zviedrija: 900 respondentu uzņēmumu katrā valstī vai tāds pats daudzums, ja izmanto esošos datus,

Dānija un Somija: 500 respondentu uzņēmumu katrā valstī vai tāds pats daudzums, ja izmanto esošos datus,

Latvija un Lietuva: 300 respondentu uzņēmumu katrā valstī vai tāds pats daudzums, ja izmanto esošos datus,

Kipra un Malta: 233 respondentu uzņēmumu katrā valstī vai tāds pats daudzums, ja izmanto esošos datus.

8. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 2. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 97, 9.4.2008., 13. lpp.

(2)  OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.

(3)  OV L 151, 15.6.1990., 1. lpp.


3.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 33/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 98/2009

(2009. gada 2. februāris)

par noteiktu nosaukumu iekļaušanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Aceite de La Alcarria (ACVN), Radicchio di Verona (AĢIN), Zafferano di Sardegna (ACVN), Huîtres Marennes Oléron (AĢIN))

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punkta pirmo daļu Spānijas iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu Aceite de La Alcarria, Itālijas iesniegtie pieteikumi reģistrēt nosaukumu Radicchio di Verona un nosaukumu Zafferano di Sardegna un Francijas iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu Huîtres Marennes Oléron ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. panta nozīmē, tāpēc šie nosaukumi ir jāiekļauj reģistrā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minētos nosaukumus iekļauj reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 2. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV C 112, 7.5.2008., 39. lpp. (Aceite de La Alcarria), OV C 114, 9.5.2008., 11. lpp. (Radicchio di Verona), OV C 117, 14.5.2008., 39. lpp. (Zafferano di Sardegna), OV C 118, 15.5.2008., 35. lpp. (Huîtres Marennes Oléron).


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.5. grupa.   Eļļa un tauki (sviests, margarīns, eļļa u. c.)

SPĀNIJA

Aceite de La Alcarria (ACVN)

1.6. grupa.   Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība

ITĀLIJA

Radicchio di Verona (AĢIN)

1.7. grupa.   Svaigas zivis, gliemji un vēžveidīgie un to izstrādājumi

FRANCIJA

Huîtres Marennes Oléron (AĢIN)

1.8. grupa.   Citi Līguma I pielikumā minētie produkti (garšvielas u. c.)

ITĀLIJA

Zafferano di Sardegna (ACVN)


DIREKTĪVAS

3.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 33/10


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2008/122/EK

(2009. gada 14. janvāris)

par patērētāju aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem, kas saistīti ar daļlaika lietojuma tiesībām, ilgtermiņa brīvdienu produktiem, tālākpārdošanas un apmaiņas līgumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā (2) noteikto procedūru,

tā kā:

(1)

Kopš Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/47/EK (1994. gada 26. oktobris) par pircēju aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem līgumos, saskaņā ar kuriem pērk tiesības uz laiku izmantot nekustamo īpašumu (3), pieņemšanas ir attīstījušās īpašumtiesības uz laiku un tirgū ir parādījušies jauni, tām līdzīgi brīvdienu produkti. Šie jaunie brīvdienu produkti un daži darījumi, kas saistīti ar īpašumtiesībām uz laiku, piemēram, tālākpārdošanas līgumi un apmaiņas līgumi nav Direktīvas 94/47/EK darbības jomā. Turklāt Direktīvas 94/47/EK piemērošanas gaitā gūtā pieredze rāda, ka daži jau iekļautie jautājumi būtu jāatjauno vai jāprecizē, lai novērstu tādu produktu izveidošanu, ar kuriem paredzēts apiet šo direktīvu.

(2)

Esošie trūkumi regulējumā izraisa ievērojamus konkurences traucējumus un rada nopietnas problēmas patērētājiem, tādējādi kavējot vienmērīgu iekšējā tirgus darbību. Tādēļ Direktīva 94/47/EK būtu jāaizstāj ar jaunu, situācijai atbilstīgu direktīvu. Tā kā pieaug tūrisma nozīme dalībvalstu ekonomikā, ar daļlaika lietojuma tiesībām un ilgtermiņa brīvdienu produktiem saistīto nozaru lielāka izaugsme un produktivitāte būtu jāveicina, pieņemot konkrētus kopējus noteikumus.

(3)

Lai veicinātu juridisko noteiktību un pilnā mērā gūtu iekšējā tirgus priekšrocības patērētājiem un uzņēmējdarbībai, attiecīgie dalībvalstu tiesību akti arī turpmāk ir jātuvina. Tādēļ būtu pilnīgi jāsaskaņo daži aspekti, kas saistīti ar daļlaika lietojuma tiesību un ilgtermiņa brīvdienu produktu tirdzniecību, pārdošanu un tālākpārdošanu, kā arī ar tiesību maiņu, kas izriet no daļlaika lietojuma līgumiem. Dalībvalstīm nedrīkstētu atļaut saglabāt vai ieviest valsts tiesību aktos noteikumus, kas atšķiras no noteikumiem, kuri paredzēti šajā direktīvā. Ja šādu saskaņotu noteikumu nav, dalībvalstīm būtu jāpatur tiesības saglabāt vai ieviest valsts tiesību aktus atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem. Piemēram, dalībvalstīm būtu jāspēj paturēt vai ieviest noteikumus par atteikuma tiesību izmantošanas sekām tiesiskās attiecībās ārpus šis direktīvas darbības jomas vai noteikumus, saskaņā ar kuriem starp daļlaika lietojuma tiesību vai ilgtermiņa brīvdienu produkta patērētāju un tirgotāju nedrīkst nodibināt saistības, kā arī nedrīkst izdarīt kādu maksājumu šo personu starpā, kamēr patērētājs nav parakstījis kredītlīgumu par pakalpojumu iegādi.

(4)

Atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem šai direktīvai nebūtu jāskar tas, kā dalībvalstīs tiek piemēroti direktīvas nosacījumi attiecībā uz jomām, kas neietilpst tās darbības jomā. Tādējādi dalībvalstis varētu saglabāt vai ieviest valstu tiesību aktus, kas ir atbilstīgi šīs direktīvas vai tās atsevišķu noteikumu prasībām saistībā ar darījumiem, kuri ir ārpus šīs direktīvas darbības jomas.

(5)

Būtu skaidri jādefinē dažādi līgumi, uz ko attiecas šī direktīva, lai tās noteikumus nevarētu apiet.

(6)

Šajā direktīvā daļlaika lietojuma tiesību līgumi nebūtu jāsaprot kā tādi, kas attiecas uz vairākkārtēju apmešanās vietu, tostarp viesnīcas istabu, rezervēšanu, ciktāl vairākkārtējā rezervēšanā neiekļauj tiesības un saistības, kuras pārsniedz tiesības un saistības, kas saistītas ar atsevišķu rezervēšanu. Daļlaika lietojuma tiesību līgumi nebūtu arī jāsaprot kā tādi, kas attiecas uz parastajiem īres līgumiem, jo pēdējie attiecas uz vienu turpinātu apmešanās laikposmu, nevis uz vairākiem laikposmiem.

(7)

Šajā direktīvā ilgtermiņa brīvdienu produktu līgumi nebūtu jāsaprot kā tādi, kas attiecas uz parastajām uzticamo klientu shēmām, kuras paredz atlaides turpmākām uzturēšanās reizēm kādā no viesnīcu ķēdes viesnīcām, jo dalību shēmā neiegūst pret atlīdzību vai atlīdzība, kuru maksā patērētājs, galvenokārt nav paredzēta, lai iegūtu atlaides vai citus labumus attiecībā uz apmešanās vietu.

(8)

Šai direktīvai nevajadzētu ietekmēt noteikumus, kas paredzēti Padomes Direktīvā 90/314/EEK (1990. gada 13. jūnijs) par kompleksiem ceļojumiem, kompleksām brīvdienām un kompleksām ekskursijām (4).

(9)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/29/EK (2005. gada 11. maijs), kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem (“Negodīgas komercprakses direktīva”) (5), aizliegta maldinoša, agresīva vai citādi negodīga uzņēmēju komercprakse pret patērētājiem. Ņemot vērā to, kādi produkti un komercprakse ir saistīti ar daļlaika lietojuma tiesībām, ilgtermiņa brīvdienu produktiem, tālākpārdošanu un apmaiņu, ir piemēroti pieņemt sīkāk izstrādātus un konkrētākus noteikumus saistībā ar informācijas sniegšanas prasībām un pārdošanas pasākumiem. Patērētāji būtu skaidri jāinformē, ka ielūgumiem uz pārdošanas pasākumiem komerciāls ir nolūks. Būtu jāprecizē un jāatjaunina noteikumi par līgumu un par informāciju, kas jāsniedz pirms līguma slēgšanas. Lai patērētājiem dotu iespēju izskatīt informāciju pirms līguma noslēgšanas, tas būtu jādara veidā, kas viņiem attiecīgajā laikā ir viegli pieejams.

(10)

Patērētājiem vajadzētu būt tiesībām saņemt informāciju pirms līguma noslēgšanas un līgumu patērētāju izvēlētajā valodā, ko viņi pārzina, un tirgotājam šo tiesību īstenošana nebūtu jānoraida. Turklāt, lai atvieglotu līguma izpildi un īstenošanu, vajadzētu atļaut dalībvalstīm noteikt, ka patērētājiem būtu jānodrošina arī papildu valodu versijas.

(11)

Lai patērētājiem dotu iespēju pilnībā saprast, kādas ir viņu tiesības un pienākumi saskaņā ar līgumu, būtu jādod laiks, kurā viņi var atteikties no līguma bez attaisnojoša iemesla un bez jebkādām izmaksām. Šobrīd dažādās dalībvalstīs šis termiņš ir atšķirīgs, un pieredze rāda, ka Direktīvā 94/47/EK paredzētais laiks nav pietiekams. Tādēļ minēto termiņu būtu jāpagarina, lai panāktu augsta līmeņa kopēju patērētāju aizsardzību un lielāku skaidrību patērētājiem un tirgotājiem. Būtu jāsaskaņo laikposma ilgums, praktiskie pasākumi un sekas, kuras rodas, ja izmanto atteikuma tiesības.

(12)

Patērētājiem jābūt pieejamiem efektīviem aizsardzības līdzekļiem gadījumā, ja tirgotāji nepilda noteikumus attiecībā uz informācijas sniegšanu pirms līguma noslēgšanas vai attiecībā uz līgumu, īpaši – ja netiek pildīti noteikumi par to, ka līgumā jānorāda visa pieprasītā informācija un patērētājam jāsaņem līguma eksemplārs tā noslēgšanas brīdī. Papildus valsts tiesību aktos paredzētiem aizsardzības līdzekļiem patērētājiem jādod iespēja izmantot pagarinātu atteikuma termiņu, ja tirgotāji nav snieguši informāciju. Šā pagarinātā atteikuma termiņa laikā jāsaglabā tiesības atteikties bez maksas neatkarīgi no tā, kādus pakalpojumus patērētājs ir saņēmis. Arī pēc atteikuma termiņa beigām patērētājiem ir tiesības prasīt valstu tiesību aktos paredzētos aizsardzības līdzekļus, ja netiek pildītas prasības par informācijas sniegšanu.

(13)

Uz šajā direktīvā paredzēto termiņu aprēķināšanu būtu jāattiecina Padomes Regula (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 (1971. gada 3. jūnijs), ar ko nosaka laikposmiem, datumiem un termiņiem piemērojamus noteikumus (6).

(14)

Lai uzlabotu patērētāju tiesību aizsardzību, būtu jāprecizē aizliegums veikt avansa maksājumu tirgotājiem vai jebkurai citai trešajai personai pirms atteikuma termiņa beigām. Aizliegums veikt avansa maksājumu saistībā ar tālākpārdošanas līgumiem būtu jāattiecina uz laiku, kamēr faktiski nav notikusi pārdošana vai izbeigts tālākpārdošanas līgums, bet dalībvalstīm vajadzētu paturēt tiesības regulēt galīgo maksājumu starpniekiem veikšanas iespējas un ar tiem saistītos nosacījumus, ja tālākpārdošanas līgums ir izbeigts.

(15)

Attiecībā uz ilgtermiņa brīvdienu produktu līgumiem cenā, ko maksā pa daļām atbilstīgi maksājumu grafikam, varētu ņemt vērā iespēju, ka turpmākos maksājumus pēc pirmā gada varētu pielāgot, lai nodrošinātu iemaksas faktiskās vērtības saglabāšanu, piemēram, lai ņemtu vērā inflāciju.

(16)

Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības attiecībā uz līgumu, kura cena ir pilnībā vai daļēji segta, izmantojot kredītu, ko patērētājam piešķīris tirgotājs vai cita trešā persona, pamatojoties uz vienošanos starp šo trešo personu un tirgotāju, kredītlīgums tiek izbeigts bez jebkādām izmaksām patērētājam. Tas pats attiecas uz līgumiem par citiem saistītiem pakalpojumiem, ko sniedz tirgotājs vai trešā persona, pamatojoties uz vienošanos starp trešo personu un tirgotāju.

(17)

Nevajadzētu atņemt patērētājiem šajā direktīvā paredzēto aizsardzību, ja līgumam piemērojamais tiesību akts ir dalībvalsts tiesību akts. Līgumam piemērojamo tiesību aktu vajadzētu noteikt saskaņā ar Kopienas noteikumiem par starptautiskām privāttiesību normām, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 593/2008 (2008. gada 17. jūnijs) par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I) (7). Saskaņā ar šo regulu trešās valsts tiesību aktus var piemērot jo īpaši gadījumos, kad tirgotāju mērķis ir patērētāji, kuri atvaļinājuma laikā ir valstī, kas nav viņu dzīvesvietas valsts. Ņemot vērā, ka šādas komercdarbības prakses ir izplatītas šajā direktīvā noteiktā jomā un ka līgumi aptver ievērojamas naudas summas, būtu jāparedz papildu drošības pasākumi, lai nodrošinātu, ka patērētājam noteiktos atsevišķos gadījumos netiek liegta šajā direktīvā paredzētā patērētāja aizsardzība, jo īpaši – kad jebkuras dalībvalsts tiesām ir jurisdikcija attiecībā uz līgumu. Šī koncepcija atspoguļo tādu konkrētu vajadzību aizsargāt patērētājus, kas rodas no tā, ka šīs direktīvas darbības jomā esošie līgumi parasti ir sarežģīti, attiecas uz ilgu laikposmu un ir saistīti ar finansēm.

(18)

Tiesas, kurām saskaņā ar šajā direktīvā paredzētajiem jautājumiem ir jurisdikcija lietās, būtu jānosaka saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 44/2001 (2000. gada 22. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (8).

(19)

Lai nodrošinātu, ka ar šo direktīvu patērētājam piešķirtā aizsardzība ir pilnībā efektīva, īpaši attiecībā uz prasībām tirgotājam sniegt informāciju gan pirms līguma noslēgšanas, gan arī pašā līgumā, dalībvalstīm ir jāpieņem iedarbīgas, samērīgas un preventīvas sankcijas attiecībā uz šīs direktīvas pārkāpumiem.

(20)

Ir jānodrošina, ka personām un organizācijām, kurām saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir likumīgas intereses šajā jautājumā, ir aizsardzības līdzekļi ierosināt tiesvedību par šīs direktīvas pārkāpumiem.

(21)

Dalībvalstīs ir jāizveido piemērota un efektīva kārtība prasījumiem par zaudējumu atlīdzību, lai risinātu strīdus starp patērētājiem un tirgotājiem. Tādēļ dalībvalstīm būtu jāveicina tādu valsts vai privātu struktūru izveide, kas risina strīdus ārpustiesas kārtībā.

(22)

Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka patērētājus efektīvi informē par valsts noteikumiem, ar ko transponē šo direktīvu, un jāaicina tirgotājus un par kodeksu atbildīgās personas informēt par šajā nozarē pastāvošajiem rīcības kodeksiem. Lai sasniegtu augsta līmeņa patērētāju aizsardzību, varētu informēt patērētāju organizācijas un iesaistīt tās rīcības kodeksu izstrādē.

(23)

Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka minētos mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai likvidētu iekšējā tirgus šķēršļus un panāktu patērētāju tiesību augstu kopējo aizsardzības līmeni.

(24)

Šajā direktīvā respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

(25)

Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (9) dalībvalstīm ir ieteikts gan savām vajadzībām, gan Kopienas interesēs izstrādāt savas tabulas, kurās pēc iespējas precīzāk atspoguļotu atbilstību starp šo direktīvu un transponēšanas pasākumiem, un padarīt tās publiski pieejamas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Mērķis un darbības joma

1.   Šīs direktīvas mērķis ir sekmēt pareizu iekšējā tirgus darbību un sasniegt augstu patērētāju aizsardzības līmeni, tuvinot dalībvalstu normatīvos un administratīvos aktus attiecībā uz dažiem aspektiem, kas saistīti ar daļlaika lietojuma tiesību un ilgtermiņa brīvdienu produktu tirdzniecību, pārdošanu un tālākpārdošanu, kā arī līgumu apmaiņu.

2.   Šī direktīva attiecas uz darījumiem starp tirgotāju un patērētāju.

Šī direktīva neskar valsts tiesību aktus:

a)

ar kuriem paredz vispārīgus līgumtiesību aizsardzības līdzekļus;

b)

kas attiecas uz nekustamā vai kustamā īpašuma reģistrāciju un nekustamā īpašuma tiesību pāreju,

c)

kas saistīti ar nosacījumiem par apstiprināšanas režīmu vai licencēšanas prasību izveidi; kā arī

d)

kas saistīti ar to tiesību noteikšanu, uz ko attiecas šajā direktīvā minētie līgumi.

2. pants

Definīcijas

1.   Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

a)

“daļlaika lietojuma tiesību līgums” ir līgums, kura termiņš ir ilgāks par vienu gadu un ar kuru patērētājs par atlīdzību iegūst tiesības izmantot vienu vai vairākas naktsmītnes uz vairāk nekā vienu apmešanās laikposmu;

b)

“ilgtermiņa brīvdienu produkta līgums” ir līgums, kura termiņš ir ilgāks par vienu gadu un ar kuru patērētājs par atlīdzību pamatā iegūst tiesības saņemt atlaides vai citas priekšrocības tikai izmitināšanai vai izmitināšanai kopā ar ceļošanu vai citiem pakalpojumiem;

c)

“tālākpārdošanas līgums” ir līgums, ar kuru tirgotājs pret atlīdzību palīdz patērētājam pārdot vai nopirkt daļlaika lietojuma tiesības vai ilgtermiņa brīvdienu produktu;

d)

“apmaiņas līgums” ir līgums, ar kuru patērētājs par atlīdzību pievienojas maiņas sistēmai, kura ļauj patērētājam izmantot naktsmītnes vai citus pakalpojumus apmaiņā pret viņa sniegtu atļauju uz laiku citām personām izmantot priekšrocības, kas izriet no tiesībām, kuras noteiktas patērētāja daļlaika lietojuma tiesību līgumā;

e)

“tirgotājs” ir fiziska vai juridiska persona, kas darbojas nolūkos, kas saistīti ar šīs personas veiktu tirdzniecību, uzņēmējdarbību, amatniecību vai profesiju, un jebkura persona, kas rīkojas tirgotāja vārdā;

f)

“patērētājs” ir fiziska persona, kas darbojas nolūkos, kas nav saistīti ar šīs personas tirdzniecību, uzņēmējdarbību, amatniecību vai profesiju;

g)

“papildu līgums” ir līgums, ar kuru patērētājs iegūst pakalpojumus, kas ir saistīti ar daļlaika lietojuma tiesību līgumiem vai ilgtermiņa brīvdienu produktiem, un šos pakalpojumus sniedz tirgotājs vai trešā persona, pamatojoties uz vienošanos starp trešo personu un tirgotāju;

h)

“pastāvīgs informācijas nesējs” ir jebkurš instruments, kurš dod iespēju patērētājam vai tirgotājam uzglabāt informāciju, kas adresēta personīgi viņam, tā, lai būtu pieejama turpmākai atsaucei par laika posmu, kurš atbilst informācijas mērķiem un kurš ļauj neizmainītā veidā pavairot uzglabāto informāciju;

i)

“rīcības kodekss” ir vienošanās vai tādu noteikumu kopums, kas nav ietverts dalībvalsts normatīvos vai administratīvos tiesību aktos un ar ko nosaka to tirgotāju uzvedību, kuri uzņemas kodeksā minētos pienākumus attiecībā uz vienu vai vairākiem komercprakses paveidiem vai uzņēmējdarbības nozarēm;

j)

“par kodeksu atbildīgā persona” ir jebkurš tiesību subjekts, tostarp tirgotājs vai tirgotāju grupa, kas ir atbildīgs par rīcības kodeksa izstrādi un pārskatīšanu un/vai par uzraudzību attiecībā uz to, kā tie, kas ir uzņēmušies kodeksā paredzētos pienākumus, tos ievēro.

2.   Lai aprēķinātu daļlaika lietojuma tiesību līguma vai ilgtermiņa brīvdienu produkta līguma darbības termiņu kā attiecīgi definēts 1. punkta a) un b) apakšpunktā, ir jāņem vērā visi līguma noteikumi, kuros atļauta automātiska pagarināšana vai pagarināšana.

3. pants

Reklāma

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka visās reklāmās tiek norādīta iespēja saņemt 4. panta 1. punktā minēto informāciju, kā arī tas, kur šo informāciju var saņemt.

2.   Ja daļlaika vai ilgtermiņa brīvdienu produkta, tālākpārdošanas vai apmaiņas līgums patērētājam jāpiedāvā personiski reklāmas kampaņas vai pārdošanas pasākumā, tirgotājs ielūgumā skaidri norāda pasākuma komerciālo nolūku un veidu.

3.   Pasākumā patērētājam jebkurā laikā ir pieejama 4. panta 1. punktā minētā informācija.

4.   Daļlaika lietojuma tiesības uz laiku izmantot īpašumu vai ilgtermiņa brīvdienu produktus nereklamē vai nepārdod kā ieguldījumus.

4. pants

Informācija, kas sniedzama pirms līguma noslēgšanas

1.   Laikus, pirms patērētājam kļūst saistošs jebkurš līgums vai piedāvājums, tirgotājs patērētājam skaidrā un saprotamā veidā sniedz precīzu un pietiekamu informāciju, kā norādīts turpmāk:

a)

daļlaika lietojuma tiesību līguma gadījumā: izmantojot I pielikumā norādīto standarta informācijas veidlapu, un informāciju, kas uzskaitīta minētās veidlapas 3. daļā;

b)

ilgtermiņa brīvdienu produkta līguma gadījumā: izmantojot II pielikumā norādīto standarta informācijas veidlapu, un informāciju, kas uzskaitīta minētās veidlapas 3. daļā;

c)

tālākpārdošanas līguma gadījumā: izmantojot III pielikumā norādīto standarta informācijas veidlapu, un informāciju, kas uzskaitīta minētās veidlapas 3. daļā;

d)

apmaiņas līguma gadījumā: izmantojot IV pielikumā norādīto standarta informācijas veidlapu, un informāciju, kas uzskaitīta minētās veidlapas 3. daļā.

2.   Tirgotājs 1. punktā minēto informāciju sniedz bez atlīdzības papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju, kas patērētājam ir viegli pieejams.

3.   Dalībvalstis nodrošina, ka informāciju, kas minēta 1. punktā, pēc patērētāja izvēles sagatavo tās dalībvalsts valsts valodā vai vienā no valsts valodām, kas ir patērētāja dzīvesvietas valsts, vai arī kuras valstspiederīgais ir patērētājs, ar noteikumu, ka tā ir Kopienas oficiālā valoda.

5. pants

Daļlaika lietošanas tiesību, ilgtermiņa brīvdienu produktu, tālākpārdošanas vai apmaiņas līgums

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka līgums ir rakstisks, papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju, un to pēc patērētāja izvēles sagatavo tās dalībvalsts valodā vai vienā no valodām, kas ir patērētāja dzīvesvietas valsts vai kuras valstspiederīgais ir patērētājs, ja tā ir Kopienas oficiālā valoda.

Dalībvalsts, kas ir pircēja dzīvesvietas valsts, tomēr var prasīt, lai turklāt:

a)

jebkurā gadījumā patērētājam līgumu nodrošina attiecīgās dalībvalsts valodā vai vienā no valodām, ja tā ir Kopienas oficiālā valoda;

b)

gadījumā, ja daļlaika lietojuma tiesību līgums attiecas uz vienu konkrētu nekustamo īpašumu, tirgotājs nodrošina, ka pircējam izsniedz apliecinātu līguma tulkojumu tās dalībvalsts valodā vai vienā no valodām, kurā atrodas nekustamais īpašums, ja tā ir Kopienas oficiālā valoda.

Dalībvalsts, kuras teritorijā tirgotājs veic pārdošanas darbības, var pieprasīt, lai patērētājam līgumu jebkurā gadījumā nodrošina attiecīgās dalībvalsts valodā vai vienā no valodām, ja tā ir Kopienas oficiālā valoda.

2.   Direktīvas 4. panta 1. punktā minētā informācija ir līguma daļa, un to nemaina, ja vien puses nav skaidri vienojušās citādi vai ja grozījumi radušies netipisku un neparedzamu apstākļu dēļ, kurus tirgotājs nav varējis ietekmēt un kuru sekas nebūtu bijis iespējams novērst, pat veicot visu nepieciešamo.

Par šīm izmaiņām pirms līguma slēgšanas paziņo patērētājam papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju, kas viņam ir viegli pieejams.

Līgumā skaidri norāda jebkuras šādas izmaiņas.

3.   Papildus 4. panta 1. punktā minētajai informācijai līgumā iekļauj:

a)

katras puses identitāti, pastāvīgās dzīvesvietas adresi un parakstu; un

b)

datumu un vietu, kur līgums noslēgts.

4.   Pirms līguma noslēgšanas tirgotājs skaidri vērš patērētāja uzmanību uz atteikuma tiesību esību, atteikuma termiņu, kas minēts 6. pantā, kā arī 9. pantā minēto avansa maksājumu aizliegumu atteikuma termiņa laikā.

Patērētājam atbilstīgie līguma noteikumi ir jāparaksta atsevišķi.

Līgumā iekļauj atsevišķu standarta atteikuma veidlapu, kā norādīts V pielikumā, kas paredzēta, lai saskaņā ar 6. pantu atvieglotu atteikuma tiesību izmantošanu.

5.   Patērētājs līguma noslēgšanas brīdī saņem līguma eksemplāru vai eksemplārus.

6. pants

Atteikuma tiesības

1.   Papildus valstu tiesību aktos paredzētiem aizsardzības līdzekļiem šīs direktīvas noteikumu nepildīšanas gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka patērētājam tiek piešķirtas četrpadsmit kalendārās dienas, lai atkāptos no daļlaika lietošanas tiesību, ilgtermiņa brīvdienu produkta, tālākpārdošanas vai apmaiņas līguma bez iemesla paziņošanas.

2.   Atteikuma termiņu sāk skaitīt:

a)

no līguma vai jebkura saistoša priekšlīguma noslēgšanas dienas; vai

b)

no dienas, kad patērētājs saņem šo līgumu vai jebkuru saistošu priekšlīgumu, ja minētā diena ir vēlāk par a) apakšpunktā minēto.

3.   Atteikuma termiņš beidzas:

a)

vienu gadu un četrpadsmit kalendārās dienas no šā panta 2. punktā minētās dienas, ja tirgotājs patērētājam nenodrošina aizpildītu atsevišķu standarta atteikuma veidlapu, kā noteikts 5. panta 4. punktā, rakstiski, papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju;

b)

trīs mēnešus un četrpadsmit kalendārās dienas no šā panta 2. punktā minētās dienas, ja 4. panta 1. punktā minēto informāciju, tostarp I līdz IV pielikumā norādīto standarta informācijas veidlapu, patērētājam nenodrošina rakstiski, papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju.

Turklāt dalībvalstis saskaņā ar 15. pantu paredz atbilstīgas sankcijas, jo īpaši attiecībā uz gadījumu, ja pēc atteikuma termiņa beigām tirgotājs nav izpildījis šajā direktīvā paredzētās informācijas sniegšanas prasības.

4.   Ja tirgotājs patērētājam viena gada laikā no dienas, kas minēta šā panta 2. punktā, ir nodrošinājis 5. panta 4. punktā prasīto aizpildītu atsevišķu standarta atteikuma veidlapu rakstiski, papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju, atteikuma termiņš sākas dienā, kad patērētājs saņem minēto veidlapu. Līdzīgi, ja 4. panta 1. punktā minētā informācija, tostarp I līdz IV pielikumā norādītā standarta informācijas veidlapa, patērētājam ir bijusi nodrošināta trijos mēnešos no šā panta 2. punktā minētās dienas rakstiski, papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju, atteikuma termiņš sākas dienā, kad patērētājs saņem šādu informāciju.

5.   Ja apmaiņas līgumu patērētājam piedāvā vienlaikus un kopā ar daļlaika lietojuma tiesību līgumu, abiem līgumiem saskaņā ar 1. punktu piemēro vienotu atteikuma termiņu. Abu līgumu atteikuma termiņu aprēķina saskaņā ar 2. punktā paredzētajiem noteikumiem, jo tie attiecas uz daļlaika lietojuma tiesību līgumu.

7. pants

Atteikuma tiesību izmantošanas nosacījumi

Ja patērētājs grasās izmantot atteikuma tiesības, patērētājs pirms atteikuma termiņa beigām par savu lēmumu atteikties informē tirgotāju papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju. Patērētājs var izmantot standarta atteikšanās formu, kas norādīta V pielikumā un ko saskaņā ar 5. panta 4. punktu nodrošina tirgotājs. Termiņš ir ievērots, ja paziņojumu nosūta pirms atteikuma termiņa beigām.

8. pants

Atteikuma tiesību izmantošanas sekas

1.   Patērētājam izmantojot atteikuma tiesības, tiek izbeigtas pušu līgumiskās saistības.

2.   Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, patērētājs nesedz nekādus izdevumus un nav atbildīgs par vērtību, kas atbilst pakalpojumam, kurš varētu būt sniegts pirms atteikuma.

9. pants

Avansa maksājums

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz daļlaika lietojuma tiesību, ilgtermiņa brīvdienu produktu un apmaiņas līgumiem tiek aizliegti jebkādi patērētāja veikti avansa maksājumi, garantiju sniegšana, naudas rezervēšana patērētāja kontos, skaidra norāde par parādsaistībām vai jebkāda cita atlīdzība tirgotājam vai jebkurai citai trešajai personai pirms 6. panta 1. līdz 4. punktā minētā atteikuma termiņa beigām.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz tālākpārdošanas līgumiem, pirms notiek faktiskā pārdošana vai tālākpārdošanas līgums tiek citādi izbeigts, ir aizliegti jebkādi patērētāja par tālākpārdošanu veikti avansa maksājumi, garantiju sniegšana, naudas rezervēšana patērētāja kontos, skaidra norāde par parādsaistībām vai jebkāda cita atlīdzība tirgotājam vai jebkurai citai trešajai personai.

10. pants

Ar ilgtermiņa brīvdienu produktu līgumiem saistīti īpaši noteikumi

1.   Ilgtermiņa brīvdienu produktu līgumu gadījumā maksājumus veic pa daļām atbilstīgi maksājumu grafikam. Maksājumus par līgumā noteikto cenu ir aizliegts veikt citādi nekā saskaņā ar pa daļām veicamo maksājumu grafiku. Maksājumus, tostarp dalības maksu, sadala gada iemaksās; visas gada iemaksas ir vienādas. Tirgotājs vismaz četrpadsmit kalendārās dienas pirms maksājuma termiņa papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju nosūta rakstisku aicinājumu veikt maksājumu.

2.   Sākot no otrās iemaksas, patērētājs var izbeigt līgumu, nemaksājot soda naudu, par to paziņojot tirgotājam četrpadsmit kalendāro dienu laikā pēc tam, kad saņemts lūgums par katra maksājuma veikšanu. Šīs tiesības neietekmē tiesības izbeigt līgumu saskaņā ar spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem.

11. pants

Papildu līgumu izbeigšana

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības attiecībā uz līgumu par daļlaika lietojuma tiesībām vai ilgtermiņa brīvdienu produktiem, visi to maiņas apakšlīgumi vai jebkuri citi papildu līgumi tiek automātiski izbeigti, neradot patērētājam nekādas izmaksas.

2.   Neskarot 15. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/48/EK (2008. gada 23. aprīlis) par patēriņa kredītlīgumiem (10), ja līguma cenu pilnībā vai daļēji sedz, izmantojot kredītu, ko patērētājam piešķīris tirgotājs vai cita trešā persona, pamatojoties uz vienošanos starp šo trešo personu un tirgotāju, kredītlīgums tiek izbeigts bez jebkādām izmaksām patērētājam, ja patērētājs attiecībā uz daļlaika lietojuma tiesību, ilgtermiņa brīvdienu produkta, tālākpārdošanas vai apmaiņas līgumu izmanto atteikuma tiesības.

3.   Dalībvalstis pieņem sīki izstrādātus noteikumus par šādu līgumu izbeigšanu.

12. pants

Direktīvas obligātais raksturs un piemērošana starptautiskās lietās

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, kad līgumam piemērojamie tiesību akti ir dalībvalsts tiesību akti, patērētāji nevar atteikties no tiesībām, kādas tiem piešķir šī direktīva.

2.   Ja piemērojamie tiesību akti ir trešās valsts tiesību akti, patērētājiem nevar liegt šajā direktīvā paredzēto aizsardzību, ko īsteno tiesas atrašanās vietas dalībvalsts:

ja kāds no attiecīgiem nekustamiem īpašumiem atrodas dalībvalsts teritorijā; vai

gadījumā, kad līgums nav tieši saistīts ar nekustamo īpašumu, ja uzņēmējs veic komercdarbību vai profesionālo darbību dalībvalstī vai ar jebkādiem līdzekļiem vērš šādas mērķtiecīgas darbības uz dalībvalsti un līgums ietilpst šādu darbību jomā.

13. pants

Tiesiskā un administratīvā zaudējumu atlīdzība

1.   Dalībvalstis patērētāju interesēs nodrošina pienācīgus un efektīvus līdzekļus, lai nodrošinātu, ka tirgotāji ievēro šīs direktīvas prasības.

2.   Šā panta 1. punktā minētajos līdzekļos iekļauj noteikumus, kas paredz, ka vienai vai vairākām no turpmāk minētajām iestādēm, kā paredzēts attiecīgās valsts tiesību aktos, saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem ir tiesības vērsties tiesā vai kompetentās pārvaldības iestādēs, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti attiecīgās valsts tiesību akti šīs direktīvas īstenošanai:

a)

valstu iestādes un struktūras vai to pārstāvji;

b)

patērētāju organizācijas, kam ir likumīgas intereses patērētāju aizsardzībā;

c)

profesionālas organizācijas, kurām ir likumīgas intereses šādi rīkoties.

14. pants

Patērētāju informēšana un ārpustiesas prasības par zaudējumu atlīdzību

1.   Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, lai informētu patērētājus par valsts tiesību aktiem, ar kuriem transponē šo direktīvu, un vajadzības gadījumā mudina tirgotājus un par kodeksu atbildīgās personas informēt patērētājus par saviem rīcības kodeksiem.

Komisija ierosina jo īpaši profesionālām struktūrām, organizācijām un asociācijām Kopienas līmenī izstrādāt rīcības kodeksus, kas paredzēti, lai saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem atvieglotu šīs direktīvas īstenošanu. Tā arī mudina tirgotājus un to nozares organizācijas informēt patērētājus par jebkuriem šādiem kodeksiem, tostarp attiecīgos gadījumos izdarot īpašas atzīmes.

2.   Dalībvalstis veicina pienācīgu un efektīvu ārpustiesas sūdzību un zaudējumu atlīdzības procedūru izveidi vai pilnveidošanu, lai risinātu patērētāju strīdus, kas ir šīs direktīvas darbības jomā, un attiecīgā gadījumā mudina tirgotājus un to filiāles informēt patērētājus par šādu procedūru pieejamību.

15. pants

Sankcijas

1.   Dalībvalstis nosaka atbilstīgas sankcijas gadījumiem, kad tirgotājs neievēro valsts noteikumus, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu.

2.   Sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un preventīvas.

16. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis līdz 2011. gada 23. februārim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt paziņo Komisijai šo aktu tekstu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2011. gada 23. februāra.

Kad dalībvalstis pieņem šos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

17. pants

Pārskatīšana

Komisija pārskata šo direktīvu un ziņo par to Eiropas Parlamentam un Padomei ne vēlāk kā 2014. gada 23. februārī.

Ja vajadzīgs, tā iesniedz turpmākus priekšlikumus, lai pielāgotu direktīvu attīstībai šajā jomā.

Komisija var pieprasīt informāciju no dalībvalstīm un valsts pārvaldes iestādēm.

18. pants

Atcelšana

Direktīvu 94/47/EK atceļ.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu VI pielikumā.

19. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

20. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2009. gada 14. janvārī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. VONDRA


(1)  OV C 44, 16.2.2008., 27. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2008. gada 22. oktobra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2008. gada 18. decembra Lēmums.

(3)  OV L 280, 29.10.1994., 83. lpp.

(4)  OV L 158, 23.6.1990., 59. lpp.

(5)  OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp.

(6)  OV L 124, 8.6.1971., 1. lpp.

(7)  OV L 177, 4.7.2008., 6. lpp.

(8)  OV L 12, 16.1.2001., 1. lpp.

(9)  OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.

(10)  OV L 133, 22.5.2008., 66. lpp.


I PIELIKUMS

STANDARTA INFORMĀCIJAS FORMA DAĻLAIKA LIETOJUMA TIESĪBU LĪGUMIEM

Image

Image

Image


II PIELIKUMS

STANDARTA INFORMĀCIJAS FORMA ILGTERMIŅA BRĪVDIENU PRODUKTU LĪGUMIEM

Image

Image


III PIELIKUMS

STANDARTA INFORMĀCIJAS FORMA TĀLĀKPĀRDOŠANAS LĪGUMIEM

Image

Image


IV PIELIKUMS

STANDARTA INFORMĀCIJAS FORMA APMAIŅAS LĪGUMIEM

Image

Image


V PIELIKUMS

ATSEVIŠĶA STANDARTA ATTEIKUMA VEIDLAPA ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANAS ATVIEGLOŠANAI

Image


VI PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA STARP ŠĪS DIREKTĪVAS UN DIREKTĪVAS 94/47/EK NOTEIKUMIEM

Direktīva 94/47/EK

Šī direktīva

1. panta pirmā rindkopa

1. panta 1. punkts un 1. panta 2. punkta pirmā daļa

1. panta otrā rindkopa

1. panta trešā rindkopa

1. panta 2. punkta otrā daļa

2. panta pirmais ievilkums

2. panta 1. punkta a) apakšpunkts

2. panta 1. punkta b) apakšpunkts (jauns)

2. panta 1. punkta c) apakšpunkts (jauns)

2. panta 1. punkta d) apakšpunkts (jauns)

2. panta otrais ievilkums

2. panta trešais ievilkums

2. panta 1. punkta e) apakšpunkts

2. panta ceturtais ievilkums

2. panta 1. punkta f) apakšpunkts

2. panta 1. punkta g) apakšpunkts (jauns)

2. panta 1. punkta h) apakšpunkts (jauns)

2. panta 1. punkta i) apakšpunkts (jauns)

2. panta 1. punkta j) apakšpunkts (jauns)

2. panta 2. punkts (jauns)

3. panta 1. punkts

4. panta 1. punkts

3. panta 2. punkts

5. panta 2. punkts

3. panta 3. punkts

3. panta 1. punkts

3. panta 2. punkts (jauns)

3. panta 3. punkts (jauns)

3. panta 4. punkts (jauns)

4. panta pirmais ievilkums

5. panta 1. punkta pirmā daļa un 5. panta 2. punkta pirmā daļa

4. panta otrais ievilkums

4. panta 3. punkts un 5. panta 1. punkts

4. panta 2. punkts (jauns)

5. panta 4. punkts (jauns)

5. panta 5. punkts (jauns)

5. panta 1. punkta ievadteikums

6. panta 1. punkts

5. panta 1. punkta pirmais ievilkums

6. panta 1. punkts un 6. panta 2. punkts

5. panta 1. punkta otrais ievilkums

6. panta 3. punkts un 6. panta 4. punkts

5. panta 1. punkta trešais ievilkums

6. panta 3. punkts

6. panta 5. punkts (jauns)

5. panta 2. punkts

7. pants

8. panta 1. punkts (jauns)

5. panta 3. punkts

8. panta 2. punkts

5. panta 4. punkts

8. panta 2. punkts

6. pants

9. panta 1. punkts

9. panta 2. punkts (jauns)

10. panta 1. punkts (jauns)

10. panta 2. punkts (jauns)

11. panta 1. punkts (jauns)

7. panta pirmā rindkopa

11. panta 2. punkts

7. panta otrā rindkopa

11. panta 3. punkts

8. pants

12. panta 1. punkts

9. pants

12. panta 2. punkts

10. pants

13. un 15. pants

11. pants

14. panta 1. punkts (jauns)

14. panta 2. punkts (jauns)

12. pants

16. pants

17. pants (jauns)

18. pants (jauns)

19. pants (jauns)

13. pants

20. pants

Pielikums

I pielikums

Pielikuma a) punkts

5. panta 3. punkta a) apakšpunkts un I pielikuma 1. daļas pirmā aile

Pielikuma b) punkts

I pielikuma 1. daļas trešā aile un I pielikuma 3. daļas 1. punkta pirmais ievilkums

Pielikuma c) punkts

I pielikuma 1. daļas otrā aile un I pielikuma 3. daļas 2. punkta pirmais ievilkums

Pielikuma d) punkta 1) apakšpunkts

I pielikuma 3. daļas 3. punkta pirmais ievilkums

Pielikuma d) punkta 2) apakšpunkts

I pielikuma 1. daļas ceturtā aile un I pielikuma 3. daļas 3. punkta otrais ievilkums

Pielikuma d) punkta 3) apakšpunkts

I pielikuma 3. daļas 3. punkta trešais ievilkums

Pielikuma d) punkta 4) apakšpunkts

I pielikuma 3. daļas 3. punkta pirmais ievilkums

Pielikuma d) punkta 5) apakšpunkts

I pielikuma 3. daļas 3. punkta ceturtais ievilkums

Pielikuma e) punkts

I pielikuma 1. daļas sestā aile un I pielikuma 3. daļas 2. punkta otrais ievilkums

Pielikuma f) punkts

I pielikuma 1. daļas sestā aile un I pielikuma 3. daļas 2. punkta trešais ievilkums

Pielikuma g) punkts

I pielikuma 3. daļas 6. punkta pirmais ievilkums

Pielikuma h) punkts

I pielikuma 1. daļas ceturtā aile

Pielikuma i) punkts

I pielikuma 1. daļas piektā un sestā aile un I pielikuma 3. daļas 4. punkta pirmais ievilkums

Pielikuma j) punkts

I pielikuma 2. daļas trešais ievilkums

Pielikuma k) punkts

I pielikuma 2. daļas septītā aile un I pielikuma 3. daļas 6. punkta otrais ievilkums

Pielikuma l) punkts

I pielikuma 2. daļas pirmais un trešais ievilkums un I pielikuma 3. daļas 5. punkta pirmais ievilkums un V pielikums (jauns)

Pielikuma m) punkts

5. panta 3. punkta b) apakšpunkts

I pielikuma 1. daļas astotā aile (jauna)

I pielikuma 2. daļas otrais ievilkums (jauns)

I pielikuma 2. daļas ceturtais ievilkums (jauns)

I pielikuma 3. daļas 1. punkta otrais ievilkums (jauns)

I pielikuma 3. daļas 4. punkta otrais ievilkums (jauns)

I pielikuma 3. daļas 5. punkta otrais ievilkums (jauns)

I pielikuma 3. daļas 6. punkta trešais ievilkums (jauns)

I pielikuma 3. daļas 6. punkta ceturtais ievilkums (jauns)

II līdz V pielikums (jauns)


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Komisija

3.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 33/31


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 27. janvāris)

par Igaunijas maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) finansēto lauku attīstības pasākumu izdevumiem 2007. finanšu gadā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2009) 150)

(Autentisks ir tikai teksts igauņu valodā)

(2009/85/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (1) un jo īpaši tās 30. un 39. pantu,

apspriedusies ar Lauksaimniecības fondu komiteju,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Lēmumu 2008/395/EK (2) ir veikta visu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošana par 2007. finanšu gadu, izņemot Igaunijas maksājumu aģentūras PRIA un Maltas maksājumu aģentūras MRAE grāmatojumu noskaidrošanu.

(2)

Pēc jaunas informācijas saņemšanas un papildu pārbaužu veikšanas Komisija var pieņemt lēmumu par Igaunijas maksājumu aģentūras PRIA iesniegto grāmatojumu pilnīgumu, precizitāti un ticamību attiecībā uz lauku attīstības pasākumu izdevumiem.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 30. panta 2. punktu šis lēmums neskar Komisijas vēlāk pieņemtos lēmumus, ar kuriem no Kopienas finansējuma izslēdz izdevumus, kas nav veikti saskaņā ar Kopienas noteikumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo lēmumu attiecībā uz 2007. finanšu gadu ir noskaidroti Igaunijas maksājumu aģentūras PRIA grāmatojumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) finansēto lauku attīstības pasākumu izdevumiem.

I un II pielikumā ir norādītas summas, kas saskaņā ar šo lēmumu ir atgūstamas no attiecīgās dalībvalsts vai tai izmaksājamas lauku attīstības pasākumu jomā, kurus piemēro Igaunijā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Igaunijas Republikai.

Briselē, 2009. gada 27. janvārī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.

(2)  OV L 139, 29.5.2008., 25. lpp.


I PIELIKUMS

NOSKAIDROTIE MAKSĀJUMU AĢENTŪRU GRĀMATOJUMI

2007. FINANŠU GADS – ELGF LAUKU ATTĪSTĪBAS IZDEVUMI JAUNAJĀS DALĪBVALSTĪS

NO DALĪBVALSTS ATGŪSTAMĀ VAI TAI IZMAKSĀJAMĀ SUMMA

DV

 

2007. gads – izdevumi attiecībā uz maksājumu aģentūrām, kuru grāmatojumi ir

Kopā a + b

Samazinājumi

Kopā

Starpposma maksājumi, kas izmaksāti dalībvalstij par finanšu gadu

Summa, kas atgūstama no (–) attiecīgās dalībvalsts vai tai izmaksājama (+) (1)

noskaidroti

atdalīti

= gada deklarācijā deklarētie izdevumi

= dalībvalstij atmaksāto starpposma maksājumu kopsumma par finanšu gadu

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

EE

EUR

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48

36 236 291,00

4 483 902,48


(1)  Tā kā maksājumi ir sasnieguši 95 % no finanšu plāna, atlikušo summu attiecībā uz EE izmaksās programmas noslēgumā.


II PIELIKUMS

JAUNO DALĪBVALSTU 2007. FINANŠU GADA NOSKAIDROTIE IZDEVUMI, KAS IEDALĪTI PĒC ELGF LAUKU ATTĪSTĪBAS PASĀKUMA VEIDA

ATŠĶIRĪBAS STARP GADA PĀRSKATIEM UN IZDEVUMU DEKLARĀCIJĀM

DV

Nr.

Pasākumi

Izdevumi 2007. gadā

I pielikuma a sleja

Samazinājumid

I pielikuma d sleja

2007.gadā noskaidrotās summas

I pielikuma e sleja

EE

Nr.

Pasākumi

i

ii

iii = i + ii

 

1

Atbalsts ieguldījumiem dzīvnieku atkritumu apsaimniekošanai

6 551 632,40

0,00

6 551 632,40

 

2

Uzlabojumu un attīstības veicināšana

20 321 752,46

0,00

20 321 752,46

 

3

Ražotāju grupu veidošanas veicināšana

101 134,83

0,00

101 134,83

 

4

Lauksaimnieku arodapmācību veicināšana

2 566 539,21

0,00

2 566 539,21

 

5

Tehniskie un konsultāciju pakalpojumi lauksaimniekiem

6 225 307,60

0,00

6 225 307,60

 

6

Priekšlaicīga pensionēšanās

4 021 137,22

0,00

4 021 137,22

 

7

Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem darbības uzsākšanai

932 689,76

0,00

932 689,76

 

8

ES standartu ievērošana

0,00

0,00

0,00

 

9

Agrovides pasākumu pieņemšana

0,00

0,00

0,00

 

10

Agrovides pasākumi lauku vides vērtības aizsardzībai

0,00

0,00

0,00

 

11

Apmežošana

0,00

0,00

0,00

 

12

Infrastruktūras uzlabošana lopkopības attīstībai

0,00

0,00

0,00

 

13

Mazāk labvēlīgi apgabali

0,00

0,00

0,00

 

14

Atbalsts kvalitātes projektiem

0,00

0,00

0,00

 

15

Atbalsts maza mēroga tradicionālajai pārstrādei

0,00

0,00

0,00

 

16

Lauksaimniecisko un tradicionālo ainavu aizsardzība

0,00

0,00

0,00

 

17

Aizsardzība pret meža ugunsgrēkiem un citām dabas katastrofām

0,00

0,00

0,00

 

18

Lauksaimniecībā neizmantojamo zemju apmežošana

0,00

0,00

0,00

 

19

Ražas ievākšanas uzlabošana

0,00

0,00

0,00

 

20

Tehniskais atbalsts īstenošanai, uzraudzībai

0,00

0,00

0,00

 

21

Tehniskais atbalsts kopīgām ierosmēm vietējā mērogā Kopā

0,00

0,00

0,00

Kopā

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48


3.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 33/35


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 28. janvāris)

par Austrijas, Beļģijas un Vācijas atsevišķu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētiem izdevumiem 2007. finanšu gadā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2009) 420)

(Autentisks ir tikai teksts franču, holandiešu un vācu valodā)

(2009/86/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (1) un jo īpaši tās 30. un 33. pantu,

apspriedusies ar Lauksaimniecības fondu komiteju,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Lēmumu 2008/397/EK (2) ir veikta visu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošana par 2007. finanšu gadu, izņemot Austrijas maksājumu aģentūras AMA, Beļģijas maksājumu aģentūru ALV un Région wallonne, Vācijas maksājumu aģentūru Baden-Württemberg un Bayern, Grieķijas maksājumu aģentūras OPEKEPE, Somijas maksājumu aģentūras MAVI un Portugāles maksājumu aģentūras IFAP grāmatojumu noskaidrošanu.

(2)

Pēc jaunas informācijas saņemšanas un papildu pārbaužu veikšanas Komisija var pieņemt lēmumu par Austrijas maksājumu aģentūras AMA, Beļģijas maksājumu aģentūru ALV un Région wallonne, kā arī Vācijas maksājumu aģentūru Baden-Württemberg un Bayern iesniegto grāmatojumu pilnīgumu, precizitāti un ticamību attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētiem izdevumiem.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 30. panta 2. punktu šis lēmums neskar Komisijas vēlāk pieņemtos lēmumus, ar kuriem no Kopienas finansējuma izslēdz izdevumus, kas nav veikti saskaņā ar Kopienas noteikumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo lēmumu attiecībā uz 2007. finanšu gadu ir noskaidroti Austrijas maksājumu aģentūras AMA, Beļģijas maksājumu aģentūru ALV un Région wallonne, kā arī Vācijas maksājumu aģentūru Baden-Württemberg un Bayern grāmatojumi par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētiem izdevumiem.

Pielikumā ir norādītas summas, kas saskaņā ar šo lēmumu ir atgūstamas no attiecīgajām dalībvalstīm vai tām izmaksājamas, tostarp tās summas, kuras radušās Regulas (EK) Nr. 1290/2005 33. panta 8. punkta piemērošanas rezultātā.

2. pants

Lēmums ir adresēts Austrijas Federatīvajai Republikai, Beļģijas Karalistei un Vācijas Federatīvajai Republikai.

Briselē, 2009. gada 28. janvārī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.

(2)  OV L 139, 29.5.2008., 40. lpp.


PIELIKUMS

NOSKAIDROTIE ELFLA IZDEVUMI PA LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀM UN PASĀKUMIEM 2007. FINANŠU GADĀ

NO DALĪBVALSTS ATGŪSTAMĀ VAI TAI IZMAKSĀJAMĀ SUMMA PA PROGRAMMĀM

EUR

CCI: programma/pasākums

Izdevumi 2007. gadā

Korekcijas

Kopā

Summa, ko nevar izmantot atkārtoti

2007. finanšu gadam apstiprinātā noskaidrotā summa

Starpposma maksājumi, kas izmaksāti dalībvalstij par finanšu gadu

Summa, kas atgūstama no (-) attiecīgās dalībvalsts vai tai izmaksājama (+) nākamajā deklarācijā

AT: 2007AT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

3 158 372,63

0,00

3 158 372,63

0,00

3 158 372,63

3 158 372,63

0,00

112

3 908 233,15

0,00

3 908 233,15

0,00

3 908 233,15

3 908 233,15

0,00

121

9 235 304,14

0,00

9 235 304,14

0,00

9 235 304,14

9 235 304,14

0,00

122

3 294 281,45

0,00

3 294 281,45

0,00

3 294 281,45

3 294 281,45

0,00

123

2 191 695,41

0,00

2 191 695,41

0,00

2 191 695,41

2 191 695,41

0,00

125

5 401 861,15

0,00

5 401 861,15

0,00

5 401 861,15

5 401 861,15

0,00

211

298 848,34

0,00

298 848,34

0,00

298 848,34

298 848,34

0,00

212

131 066,58

0,00

131 066,58

0,00

131 066,58

131 066,58

0,00

214

37 084 625,03

0,00

37 084 625,03

0,00

37 084 625,03

37 084 625,03

0,00

221

149 747,87

0,00

149 747,87

0,00

149 747,87

149 747,87

0,00

226

2 085 551,36

0,00

2 085 551,36

0,00

2 085 551,36

2 085 551,36

0,00

311

827 659,84

0,00

827 659,84

0,00

827 659,84

827 659,84

0,00

321

6 898 491,47

0,00

6 898 491,47

0,00

6 898 491,47

6 898 491,47

0,00

322

223 025,38

0,00

223 025,38

0,00

223 025,38

223 025,38

0,00

323

934 078,97

0,00

934 078,97

0,00

934 078,97

934 078,97

0,00

511

3 663 758,63

0,00

3 663 758,63

0,00

3 663 758,63

3 663 758,63

0,00

Kopā

79 486 601,40

0,00

79 486 601,40

0,00

79 486 601,40

79 486 601,40

0,00

BE: 2007BE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 301 988,20

0,00

1 301 988,20

0,00

1 301 988,20

1 301 988,20

0,00

112

2 273 234,91

0,00

2 273 234,91

0,00

2 273 234,91

2 273 234,86

0,05

114

209 790,00

0,00

209 790,00

0,00

209 790,00

209 790,00

0,00

121

11 929 557,45

0,00

11 929 557,45

0,00

11 929 557,45

11 929 554,14

3,31

123

35 905,58

0,00

35 905,58

0,00

35 905,58

35 905,58

0,00

213

311 355,00

0,00

311 355,00

0,00

311 355,00

311 355,00

0,00

214

8 017 687,58

0,00

8 017 687,58

0,00

8 017 687,58

8 017 670,58

17,00

221

186 511,63

0,00

186 511,63

0,00

186 511,63

186 511,40

0,23

227

34 254,60

0,00

34 254,60

0,00

34 254,60

34 254,60

0,00

311

355 114,08

0,00

355 114,08

0,00

355 114,08

355 113,99

0,09

511

23 346,27

0,00

23 346,27

0,00

23 346,27

23 346,26

0,01

Kopā

24 678 745,30

0,00

24 678 745,30

0,00

24 678 745,30

24 678 724,61

20,69

BE: 2007BE06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

568 902,71

0,00

568 902,71

0,00

568 902,71

568 902,30

0,41

121

1 001 347,40

0,00

1 001 347,40

0,00

1 001 347,40

1 001 345,70

1,70

214

12 388 593,98

0,00

12 388 593,98

0,00

12 388 593,98

12 388 595,00

–1,02

511

9 099,20

0,00

9 099,20

0,00

9 099,20

9 099,00

0,20

Kopā

13 967 943,29

0,00

13 967 943,29

0,00

13 967 943,29

13 967 942,00

1,29

DE: 2007DE06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

123

1 125 569,50

0,00

1 125 569,50

0,00

1 125 569,50

1 125 569,50

0,00

212

1 828 100,21

0,00

1 828 100,21

0,00

1 828 100,21

1 828 100,21

0,00

214

47 585 258,80

0,00

47 585 258,80

0,00

47 585 258,80

47 585 258,80

0,00

225

202 164,16

0,00

202 164,16

0,00

202 164,16

202 164,16

0,00

313

397 179,32

0,00

397 179,32

0,00

397 179,32

397 179,32

0,00

323

175 079,31

0,00

175 079,31

0,00

175 079,31

175 079,31

0,00

331

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

341

454 059,46

0,00

454 059,46

0,00

454 059,46

454 059,46

0,00

511

1 268,10

0,00

1 268,10

0,00

1 268,10

1 268,10

0,00

Kopā

51 783 678,86

0,00

51 783 678,86

0,00

51 783 678,86

51 783 678,86

0,00

DE: 2007DE06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

125

10 354 885,93

0,00

10 354 885,93

0,00

10 354 885,93

10 354 885,93

0,00

211

12 533 554,12

0,00

12 533 554,12

0,00

12 533 554,12

12 533 554,12

0,00

212

43 732 465,69

0,00

43 732 465,69

0,00

43 732 465,69

43 732 465,69

0,00

214

74 414 645,47

0,00

74 414 645,47

0,00

74 414 645,47

74 414 645,47

0,00

221

716 592,00

0,00

716 592,00

0,00

716 592,00

716 592,00

0,00

225

120 299,00

0,00

120 299,00

0,00

120 299,00

120 299,00

0,00

227

1 512 681,00

0,00

1 512 681,00

0,00

1 512 681,00

1 512 681,00

0,00

322

13 601 799,43

0,00

13 601 799,43

0,00

13 601 799,43

13 601 799,43

0,00

323

1 933 637,50

0,00

1 933 637,50

0,00

1 933 637,50

1 933 637,50

0,00

511

106 380,88

0,00

106 380,88

0,00

106 380,88

106 380,88

0,00

Kopā

159 026 941,02

0,00

159 026 941,02

0,00

159 026 941,02

159 026 941,02

0,00


3.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 33/38


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 29. janvāris)

par Igaunijas, Nīderlandes un Portugāles atsevišķu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) finansētiem izdevumiem 2007. finanšu gadā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2009) 414)

(Autentisks ir tikai teksts igauņu, holandiešu un portugāļu valodā)

(2009/87/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (1) un jo īpaši tās 30. un 32. pantu,

apspriedusies ar Lauksaimniecības fondu komiteju,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Lēmumu 2008/396/EK (2) ir veikta visu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošana par 2007. finanšu gadu, izņemot Igaunijas maksājumu aģentūras “PRIA”, Grieķijas maksājumu aģentūras “OPEKEPE”, Somijas maksājumu aģentūras “MAVI”, Itālijas maksājumu aģentūras “ARBEA”, Maltas maksājumu aģentūras “MRAE”, Nīderlandes maksājumu aģentūras “Dienst Regelingen” un Portugāles maksājumu aģentūru “IFADAP”, “INGA” un “IFAP” grāmatojumu noskaidrošanu.

(2)

Pēc jaunas informācijas saņemšanas un papildu pārbaudēm Komisija var pieņemt lēmumu par Igaunijas maksājumu aģentūras “PRIA”, Nīderlandes maksājumu aģentūras “Dienst Regelingen” un Portugāles maksājumu aģentūras “INGA” iesniegto grāmatojumu pilnīgumu, precizitāti un ticamību.

(3)

Komisijas 2006. gada 21. jūnija Regulas (EK) Nr. 885/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz maksājumu aģentūru un citu struktūru akreditāciju un ELGF un ELFLA grāmatojumu noskaidrošanu (3), 10. panta 2. punkta pirmajā daļā ir noteikts, ka summu, kas saskaņā ar minētās regulas 10. panta 1. punkta pirmajā daļā minēto grāmatojumu noskaidrošanas lēmumu ir atgūstama no katras dalībvalsts vai izmaksājama katrai dalībvalstij, nosaka, atskaitot attiecīgajā finanšu gadā, t. i., 2007. gadā, veiktos avansa maksājumus no attiecīgajā finanšu gadā atzītajiem izdevumiem saskaņā ar 1. punktu. Šīs summas jāatvelk no avansa maksājumiem vai jāpieskaita tiem, grāmatojot pret izdevumiem otrajā mēnesī pēc tā mēneša, kurā ir pieņemts grāmatojumu noskaidrošanas lēmums.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 32. panta 5. punktu, ja līdzekļus pēc pārkāpuma neatgūst četros gados pēc pirmās administratīvās vai tiesas konstatācijas vai – gadījumos, kad atgūšanai veic tiesvedību attiecīgas valsts tiesā, – astoņos gados pēc tās, 50 % no neatgūšanas finansiālajām sekām sedz attiecīgā dalībvalsts un 50 % sedz no Kopienas budžeta. Ar minētās regulas 32. panta 3. punktu dalībvalstīm uzlikts pienākums kopā ar gada pārskatiem iesniegt Komisijai kopsavilkuma ziņojumu par līdzekļu atgūšanas procedūrām, kas uzsāktas pārkāpumu dēļ. Regula (EK) Nr. 885/2006 paredz sīki izstrādātus noteikumus par dalībvalstu pienākumu paziņot par atgūstamajām summām. Minētās regulas III pielikumā ir sniegti paraugi 1. un 2. tabulai, kas dalībvalstīm jāiesniedz 2008. gadā. Pamatojoties uz dalībvalstu aizpildītajām tabulām, Komisijai jānolemj par neatgūšanas finansiālajām sekām attiecībā uz pārkāpumiem, kas ir senāki par četriem vai attiecīgi astoņiem gadiem. Šis lēmums neskar turpmākos lēmumus par atbilstību, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 32. panta 8. punktu.

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 32. panta 6. punktu dalībvalstis var pieņemt lēmumu neturpināt atgūšanu. Šādu lēmumu var pieņemt vienīgi tādos gadījumos, ja līdzekļu atgūšanas izmaksas, kas jau radušās vai kas varētu rasties, pārsniedz atgūstamo līdzekļu summu vai ja atgūšana izrādās neiespējama debitora vai juridiski par pārkāpumu atbildīgās personas maksātnespējas dēļ, kas ir konstatēta un apstiprināta saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Ja šādu lēmumu pieņem četros gados pēc pirmās administratīvās vai tiesas konstatācijas vai – gadījumos, kad atgūšanai veic tiesvedību attiecīgas valsts tiesā, – astoņos gados pēc tās, 100 % no neatgūšanas finansiālajām sekām sedz no Kopienas budžeta. Regulas (EK) Nr. 1290/2005 32. panta 3. punktā minētajā kopsavilkuma ziņojumā norāda summas, attiecībā uz kurām dalībvalsts ir pieņēmusi lēmumu neturpināt atgūšanu, un šāda lēmuma pamatojumu. Šīs summas nesedz attiecīgās dalībvalstis, un attiecīgi tās sedz no Kopienas budžeta. Šis lēmums neskar turpmākos lēmumus par atbilstību, ko pieņem saskaņā ar minētās regulas 32. panta 8. punktu.

(6)

Veicot attiecīgo maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu, Komisijai jāņem vērā no attiecīgajām dalībvalstīm jau ieturētās summas, pamatojoties uz Lēmumu 2008/396/EK.

(7)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 30. panta 2. punktu šis lēmums neskar Komisijas vēlāk pieņemtos lēmumus, ar kuriem no Kopienas finansējuma izslēdz izdevumus, kas nav veikti saskaņā ar Kopienas noteikumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo lēmumu ir noskaidroti Igaunijas maksājumu aģentūras “PRIA”, Nīderlandes maksājumu aģentūras “Dienst Regelingen” un Portugāles maksājumu aģentūras “INGA” grāmatojumi attiecībā uz izdevumiem, ko finansējis Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) 2007. finanšu gadā.

Pielikumā ir norādītas summas, kas saskaņā ar šo lēmumu ir atgūstamas no attiecīgajām dalībvalstīm vai tām izmaksājamas, tostarp tās summas, kuras radušās Regulas (EK) Nr. 1290/2005 32. panta 5. punkta piemērošanas rezultātā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Igaunijas Republikai, Nīderlandes Karalistei un Portugāles Republikai.

Briselē, 2009. gada 29. janvārī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.

(2)  OV L 139, 29.5.2008., 33. lpp.

(3)  OV L 171, 23.6.2006., 90. lpp.


PIELIKUMS

NOSKAIDROTIE MAKSĀJUMU AĢENTŪRU GRĀMATOJUMI

2007. FINANŠU GADS

NO DALĪBVALSTS ATGŪSTAMĀ VAI TAI IZMAKSĀJAMĀ SUMMA

Piezīme: 2009. gada nomenklatūra : 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

DV

 

2007. gads – izdevumi/piešķirtie ieņēmumi attiecībā uz maksājumu aģentūrām, kuru grāmatojumi ir

Kopā a + b

Maksājumu samazinājumi un pārtraukšana visam finanšu gadam (1)

Samazinājumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 32. pantu

Kopsumma, tostarp samazinājumi un pārtraukšana

Dalībvalstij izmaksātie maksājumi finanšu gadam (2)

No dalībvalsts atgūstamā (–) vai tai izmaksājamā (+) summa

Saskaņā ar Lēmumu 2008/396/EK no dalībvalsts atgūtā (–) vai tai izmaksātā (+) summa

Saskaņā ar šo lēmumu no dalībvalsts atgūstamā (–) vai tai izmaksājamā (+) summa (3)

noskaidroti

atdalīti

= gada deklarācijā deklarētie izdevumi / piešķirtie ieņēmumi

= mēneša deklarācijās deklarēto izdevumu / piešķirto ieņēmumu kopsumma

 

 

a = xxxxx – A (i sleja)

b = xxxxx – A (h sleja)

c = a + b

d = xxxxx – C1 (e sleja)

e = xxxxx – ART32

f = c + d + e

g

h = f – g

i

j = h – i

EE

EEK

48 756 155,26

0,00

48 756 155,26

0,00

0,00

48 756 155,26

43 218 699,70

5 537 455,56

0,00

5 537 455,56

EE

EUR

35 127 040,45

0,00

35 127 040,45

0,00

0,00

35 127 040,45

35 126 777,91

262,54

0,00

262,54

NL

EUR

1 013 075 985,35

0,00

1 013 075 985,35

– 197 851,62

–99 891,82

1 012 778 241,91

1 014 343 940,20

–1 565 698,29

0,00

–1 565 698,29

PT

EUR

528 151 439,51

189 388 757,34

717 540 196,85

–35 399,52

0,00

717 504 797,33

717 209 444,82

295 352,51

0,00

295 352,51


MS

 

Izdevumi (4)

Piešķirtie ieņēmumi (4)

Cukura fonds

32. pants (= e)

Kopā (= j)

Izdevumi (5)

Piešķirtie ieņēmumi (5)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

k

l

m

n

o

p = k + l + m + n + o

EE

EEK

5 537 455,56

0,00

0,00

0,00

0,00

5 537 455,56

EE

EUR

262,54

0,00

0,00

0,00

0,00

262,54

NL

EUR

163 611,00

–1 629 417,47

0,00

0,00

–99 891,82

–1 565 698,29

PT

EUR

295 352,51

0,00

0,00

0,00

0,00

295 352,51


(1)  NL gadījumā samazinājumus, ko veica kā “citus samazinājumus” ( EUR –1 338,54), dalībvalstis jau ir iegrāmatojušas. Maksājumu sistēmā ņemti vērā tie samazinājumi un pārtraukšana, kuros jo īpaši ir izdarītas korekcijas par maksājumu termiņu neievērošanu 2007. gada augustā, septembrī un oktobrī.

(2)  Maksājumi euro ir sadalīti saskaņā ar deklarāciju valūtu. Attiecībā uz EE izdevumu kopsumma sadalīta euro un valsts valūtas daļās (Komisijas Regulas (EK) Nr. 883/2006 2. pants).

(3)  Lai aprēķinātu no dalībvalsts atgūstamo vai tai izmaksājamo summu, ņem vērā summu, kas noskaidrotajiem izdevumiem (a sleja) ir gada deklarācijas kopsumma vai atdalītajiem izdevumiem (b sleja) ir mēneša deklarāciju kopsumma. Piemērojamais maiņas kurss: Regulas (EK) Nr. 883/2006 7. panta 2. punkts.

(4)  Ja dalībvalsts gūst labumu no piešķirto ieņēmumu daļas, tas jādeklarē pozīcijā 05 07 01 06.

(5)  Ja dalībvalsts gūst labumu no Cukura fonda piešķirto ieņēmumu daļas, tas jādeklarē pozīcijā 05 02 16 02.

Piezīme: 2009. gada nomenklatūra : 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


III Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

3.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 33/41


PADOMES LĒMUMS 2009/88/KĀDP

(2008. gada 22. decembris)

par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Džibutijas Republiku par Eiropas Savienības vadīto spēku statusu Džibutijas Republikā saistībā ar Eiropas Savienības militāro operāciju Atalanta

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 24. pantu,

ņemot vērā prezidentvalsts ieteikumu,

tā kā:

(1)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome (ANO DP) 2008. gada 15. maija Rezolūcijā 1814 (2008) par situāciju Somālijā prasa valstīm un reģionālajām organizācijām veikt pasākumus, lai aizsargātu kuģus, kas piedalās humānās palīdzības transportēšanā un piegādē Somālijai un ANO atļautu darbību veikšanā.

(2)

ANO DP 2008. gada 2. jūnijā pieņēma Rezolūciju 1816 (2008), kurā atļauj valstīm, kas sadarbojas ar Somālijas Pārejas laika federālo valdību (PLFV), sešus mēnešus, sākot no rezolūcijas pieņemšanas dienas, iebraukt Somālijas teritoriālajos ūdeņos un izmantot visus līdzekļus, kas vajadzīgi, lai saskaņā ar starptautiskajām tiesībām apkarotu jūrā veiktos pirātiskos uzbrukumus un bruņotas laupīšanas. Šos noteikumus pagarināja vēl par 12 mēnešiem, 2008. gada 2. decembrī pieņemot ANO DP Rezolūciju 1846 (2008).

(3)

Padome 2008. gada 10. novembrī pieņēma Vienoto rīcību 2008/851/KĀDP par Eiropas Savienības militāro operāciju ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas, un atturēt no šādiem nodarījumiem (1) (operācija Atalanta).

(4)

Minētās vienotās rīcības 11. pantā ir paredzēts, ka par Eiropas Savienības vadīto spēku un to personāla statusu, kas ir izvietots vai atrodas trešo valstu sauszemes teritorijā vai darbojas trešo valstu teritoriālajos ūdeņos vai to iekšējos ūdeņos, lemj saskaņā ar Līguma 24. pantā izklāstīto procedūru. Džibutijas Republikas valdība 2008. gada 1. decembra vēstulē ģenerālsekretāram/augstajam pārstāvim (ĢS/AP) paziņoja, ka tā piekrīt ES spēku izvietošanai savā teritorijā un vēlas šajā sakarā noslēgt nolīgumu par minēto spēku statusu.

(5)

Pēc tam, kad Padome 2007. gada 18. septembrī saskaņā ar 24. pantu Līgumā par Eiropas Savienību deva atļauju, prezidentvalsts ar ĢS/AP palīdzību vienojās par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Džibutijas Republiku par Eiropas Savienības vadīto spēku statusu Džibutijas Republikā.

(6)

Minētais nolīgums būtu jāapstiprina,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Eiropas Savienības vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Savienību un Džibutijas Republiku par Eiropas Savienības vadīto spēku statusu Džibutijas Republikā saistībā ar Eiropas Savienības militāro operāciju Atalanta.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas ir tiesīgas parakstīt nolīgumu, lai tas kļūtu saistošs Eiropas Savienībai.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2008. gada 22. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

B. KOUCHNER


(1)  OV L 301, 12.11.2008., 33. lpp.


TULKOJUMS

NOLĪGUMS

starp Eiropas Savienību un Džibutijas Republiku par Eiropas Savienības vadīto spēku statusu Džibutijas Republikā saistībā ar Eiropas Savienības militāro operāciju Atalanta

EIROPAS SAVIENĪBA (ES),

no vienas puses, un

DŽIBUTIJAS REPUBLIKA, turpmāk “uzņēmējvalsts”,

no otras puses,

turpmāk abas kopā “puses”,

norūpējušās par pirātisko uzbrukumu un bruņotas laupīšanas uzliesmojumu attiecībā pret kuģiem, kas transportē humāno palīdzību, un kuģiem, kas kuģo Somālijas piekrastē,

ŅEMOT VĒRĀ:

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas 1814 (2008), 1838 (2008) un 1846(2008),

Džibutijas Republikas valdības 2008. gada 1. decembra vēstuli, kurā pauž piekrišanu ES jūras spēku izvietošanai valsts teritorijā,

Padomes Vienoto rīcību 2008/851/KĀDP (2008. gada 10. novembris) par Eiropas Savienības militāro operāciju ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas, un atturēt no šādiem nodarījumiem (operācija Atalanta),

to, ka šis nolīgums neietekmēs pušu tiesības un pienākumus, ko tām uzliek starptautiski nolīgumi un citi instrumenti, ar kuriem izveidotas starptautiskas tiesas un tribunāli, tostarp Starptautiskās Krimināltiesas statūti,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Darbības joma un definīcijas

1.   Šis nolīgums attiecas uz Eiropas Savienības vadītiem spēkiem un to personālu.

2.   Šis nolīgums ir spēkā tikai uzņēmējvalsts teritorijā, tostarp tās iekšējos ūdeņos, teritoriālajos ūdeņos un gaisa telpā.

3.   Šajā nolīgumā:

a)

“Eiropas Savienības vadītie spēki (EUNAVFOR)” ir ES militārais štābs un operācijā iesaistītie attiecīgo valstu kontingenti, to kuģi, lidaparāti, to ekipējums un to transportlīdzekļi;

b)

“operācija” ir militārās misijas sagatavošana, izvēršana, izpilde un atbalsts tai saskaņā ar pilnvarām, kas izriet no Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas 1814 (2008) un Rezolūcijas 1816 (2008), un citām turpmākām attiecīgām ANO Drošības padomes rezolūcijām, kā arī 1982. gada 10. decembrī parakstītās ANO Jūras tiesību konvencijas;

c)

“operācijas komandieris” ir operācijas komandieris;

d)

“ES spēku komandieris” ir komandieris teritorijā, kurā notiek militārās operācijas;

e)

“ES militārais štābs” ir militārais štābs un tā elementi neatkarīgi no to atrašanās vietas, kas ir pakļauts ES militāriem komandieriem, kuri nodrošina operācijas militāru vadību un kontroli;

f)

“attiecīgo valstu kontingenti” ir vienības, kuģi, lidaparāti un elementi, tostarp kuģu aizsardzības elementi un tirdzniecības kuģos izvietoti militāri spēki, kas pieder Eiropas Savienības dalībvalstīm un citām valstīm, kuras piedalās operācijā;

g)

EUNAVFOR personāls” ir uz EUNAVFOR norīkots civilais un militārais personāls, kā arī personāls, kas izvietots, sagatavojot operāciju, un personāls, kas operācijā veic kādas nosūtītājvalsts vai ES iestādes uzdevumu, policisti, kas pavada EUNAVFOR aizturētā personas; tas atrodas uzņēmējvalsts teritorijā, ja vien šajā nolīgumā nav paredzēts kas cits, un nav personāls, kas algots no vietējiem iedzīvotājiem, un personāls, ko nodarbina starptautiski komerciāli līgumslēdzēji;

h)

“vietējais personāls” ir no uzņēmējvalsts valstspiederīgajiem vai tās pastāvīgajiem iedzīvotājiem veidots personāls;

i)

“objekti” ir visas ēkas, telpas un zeme, kas ir vajadzīga EUNAVFOR, kā arī EUNAVFOR personāla izmitināšanai;

j)

“nosūtītājvalsts” ir valsts, kas nodrošina EUNAVFOR ar savu kontingentu;

k)

“ūdeņi” ir uzņēmējvalsts iekšējie ūdeņi un teritoriālie ūdeņi, un gaisa telpa virs šiem ūdeņiem;

l)

“oficiāla sarakste” ir visa sarakste, kas attiecas uz operāciju un tās funkcijām.

2. pants

Vispārēji noteikumi

1.   EUNAVFOR, kā arī EUNAVFOR personāls ievēro uzņēmējvalsts tiesību aktus un neveic nekādas darbības vai aktus, kas nav saderīgi ar operācijas mērķiem.

2.   EUNAVFOR pirms tam un regulāri informē uzņēmējvalsts valdību par EUNAVFOR personāla daudzumu, kas šķērso vai kas ir dislocēti uzņēmējvalsts teritorijā, kā arī par kuģiem, lidaparātiem un vienībām, kas darbojas uzņēmējvalstī vai piestāj uzņēmējvalsts ostās.

3. pants

Identifikācija

1.   EUNAVFOR personālam, kas atrodas uzņēmējvalsts sauszemes teritorijā, vienmēr jānēsā līdzi pases vai militārās identitātes kartes.

2.   EUNAVFOR transportlīdzekļiem, lidaparātiem, kuģiem un citiem transportlīdzekļiem ir īpašas EUNAVFOR atšķirības zīmes un/vai reģistrācijas numuri, ko pirms tam dara zināmu attiecīgām uzņēmējvalsts iestādēm.

3.   EUNAVFOR pie saviem objektiem, uz transportlīdzekļiem un citiem pārvietošanās līdzekļiem drīkst izkārt un uz tiem attēlot Eiropas Savienības karogu un lietot marķējumus, piemēram, zīmotnes, vienību nosaukumus un oficiālus simbolus. Uz EUNAVFOR personāla formastērpiem ir EUNAVFOR atšķirības zīme. Saskaņā ar ES spēku komandiera lēmumu pie EUNAVFOR objektiem, uz transportlīdzekļiem un citiem pārvietošanās līdzekļiem, un formastērpiem var būt operācijā iesaistīto kontingentu valstu karogi vai zīmotnes.

4. pants

Robežšķērsošana un pārvietošanās uzņēmējvalsts teritorijā

1.   EUNAVFOR personāls ierodas uzņēmējvalsts teritorijā tikai pēc tam, kad tas ir uzrādījis derīgu pasi vai – ja tas ierodas pirmoreiz un izņemot kuģu un lidaparātu apkalpes – EUNAVFOR izdotu individuālu vai kolektīvu pārvietošanās pavēli. Ierodoties uzņēmējvalsts teritorijā, to atstājot, kā arī uzturoties tajā, uz to neattiecas imigrācijas kontroles un muitas kontrole. Uz EUNAVFOR kuģu un lidaparātu apkalpēm neattiecas noteikumi par vīzām.

2.   Uz EUNAVFOR personālu neattiecas noteikumi par ārvalstnieku reģistrāciju un uzraudzību, bet tas uzņēmējvalsts teritorijā negūst pastāvīgas uzturēšanās vai pastāvīgas dzīvesvietas tiesības.

3.   Informācijas nolūkos uzņēmējvalstij iesniedz vispārēju sarakstu par EUNAVFOR aktīviem, ko ieved uzņēmējvalsts teritorijā. Tiem ir īpaša EUNAVFOR atšķirības zīme. EUNAVFOR ir atbrīvoti no prasības uzrādīt citus muitas dokumentus, un uz tiem neattiecas nekādas pārbaudes.

4.   EUNAVFOR personāls var vadīt motorizētus transportlīdzekļus, kuģus vai lidaparātus uzņēmējvalsts teritorijā, ja tam ir derīgas valsts, starptautiskas vai militāras braukšanas tiesības, kuģa kapteiņa vai pilota apliecības, ko izdevusi kāda no nosūtītājvalstīm.

5.   Operācijas vajadzībām uzņēmējvalsts piešķir EUNAVFOR un EUNAVFOR personālam tiesības brīvi pārvietoties un brīvi ceļot pa tās teritoriju, tostarp teritoriālajos ūdeņos un gaisa telpā. Tiesībās brīvi pārvietoties uzņēmējvalsts teritoriālajos ūdeņos ietilpst arī apstāšanās un enkura izmešana.

6.   Operācijas vajadzībām EUNAVFOR uzņēmējvalsts teritoriālos ūdeņos var palaist un piezemēt jebkādu lidaparātu vai militāru iekārtu vai iekāpt jebkādā lidaparātā vai militārā iekārtā.

7.   Operācijas vajadzībām EUNAVFOR un to lietotie transportlīdzekļi var izmantot koplietojuma ceļus, tiltus, prāmjus, lidostas un ostas, nemaksājot nodokļus un līdzīgus maksājumus. EUNAVFOR nav atbrīvoti no finansiāliem maksājumiem par lūgtiem un saņemtiem pakalpojumiem.

5. pants

Privilēģijas un neaizskaramība, ko uzņēmējvalsts nodrošina EUNAVFOR

1.   EUNAVFOR objekti, kuģi un lidaparāti ir neaizskarami. Uzņēmējvalsts pārstāvji var tajos ierasties ar ES spēku komandiera piekrišanu.

2.   EUNAVFOR, tā īpašumi un aktīvi neatkarīgi no atrašanās vietas un valdītāja ir neaizskarami attiecībā uz tiesvedību jebkādā formā.

3.   EUNAVFOR objekti, mēbeles un citi aktīvi tajos, kā arī transportlīdzekļi ir neaizskarami attiecībā uz kratīšanu, rekvizīciju, apķīlāšanu vai arestu.

4.   EUNAVFOR arhīvi un dokumenti vienmēr ir neaizskarami neatkarīgi no to atrašanās vietas.

5.   EUNAVFOR oficiālā sarakste ir neaizskarama.

6.   Uzņēmējvalsts ļauj ievest preces operācijas vajadzībām un atbrīvo tās no visām muitas nodevām, nodokļiem un līdzīgiem maksājumiem, kas nav maksa par glabāšanu, transportu un citiem sniegtiem pakalpojumiem.

7.   Attiecībā uz operācijas vajadzībām pirktām un importētām precēm, sniegtiem pakalpojumiem un izmantotiem objektiem EUNAVFOR ir atbrīvoti no visām valsts, reģionu un pašvaldību nodevām, nodokļiem vai līdzīgiem maksājumiem. EUNAVFOR nav atbrīvoti no nodevām, nodokļiem vai maksājumiem, ko iekasē par sniegtiem pakalpojumiem.

6. pants

Privilēģijas un neaizskaramība, ko uzņēmējvalsts nodrošina EUNAVFOR personālam

1.   EUNAVFOR personālam nepiemēro nekāda veida arestu vai aizturēšanu. Ja uzņēmējvalsts policijas iestāde uz valsts ceļa konstatē pārkāpumu in flagranti, tai ir tiesības, ja pārkāpuma veicējs ir kaitējis uzņēmējvalsts valstspiederīgā fiziskai veselībai, viņu aizturēt, lai nodrošinātu viņa aizsardzību, līdz ierodas kompetentas EUNAVFOR iestādes.

2.   EUNAVFOR personāla dokumenti, sarakste un īpašums ir neaizskarams, izņemot gadījumus, ja piemēro izpildes pasākumus, ko atļauts veikt saskaņā ar 6. punktu.

3.   EUNAVFOR personāls ir neaizskarams uzņēmējvalsts kriminālajai tiesvedībai.

Nosūtītājvalsts vai attiecīga ES iestāde var atcelt EUNAVFOR personāla neaizskaramību kriminālajai tiesvedībai. Atcelšana vienmēr jāformulē rakstiski.

4.   EUNAVFOR personāls ir neaizskarams uzņēmējvalsts civilajai un administratīvajai tiesvedībai attiecībā uz visu teikto vai rakstīto, kā arī visām darbībām, kas veiktas, pildot oficiālos pienākumus.

Ja kādā uzņēmējvalsts tiesā ceļ civilprasību pret EUNAVFOR personāla locekli, par to tūlīt paziņo ES spēku komandierim un kompetentai nosūtītājvalsts iestādei vai ES iestādei. Pirms tiesvedības sākuma ES spēku komandieris un kompetenta nosūtītājvalsts iestāde vai ES iestāde tiesai apliecina, vai attiecīgo aktu ir izdarījis EUNAVFOR personāla loceklis, pildot savus oficiālos pienākumus.

Ja akts ir izdarīts, pildot oficiālos pienākumus, tiesvedību nesāk un piemēro 15. pantu. Ja akts izdarīts, nepildot oficiālos pienākumus, tiesvedība var turpināties. Uzņēmējvalsts pārliecinās, ka kompetentā tiesa atzīst ES spēku komandiera un kompetentas nosūtītājvalsts iestādes vai ES iestādes apliecinājumu.

Ja tiesvedību sāk EUNAVFOR personāla loceklis, viņš zaudē neaizskaramību pret tiesvedību attiecībā uz visām pretprasībām, kas ir tieši saistītas ar galveno prasību.

5.   EUNAVFOR personālam nav pienākuma liecināt kā lieciniekam.

6.   EUNAVFOR personāla locekļiem nevar piemērot izpildes pasākumus, izņemot gadījumus, ja pret viņiem sāk civillietu, kas nav saistīta ar viņu oficiālajiem pienākumiem. EUNAVFOR personāla locekļu īpašumu, par ko ES spēku komandieris apliecina, ka tas ir vajadzīgs oficiāli veicamo pienākumu izpildei, nevar arestēt, izpildot tiesas spriedumu, lēmumu vai pavēli. Uz EUNAVFOR personāla locekļiem civilā tiesvedībā neattiecas nekādi personas brīvības ierobežojumi vai kādi citi ierobežošanas pasākumi.

7.   EUNAVFOR personāla locekļu neaizskaramība pret tiesvedību uzņēmējvalstī viņus neatbrīvo no attiecīgo nosūtītājvalstu tiesvedības.

8.   EUNAVFOR personāls uzņēmējvalstī ir atbrīvots no jebkuras formas nodokļiem, ko atvelk no EUNAVFOR vai nosūtītājvalstu maksātās algas un ienākumiem, kā arī no ienākumiem, ko saņem ārpus uzņēmējvalsts.

9.   Uzņēmējvalsts saskaņā ar tiesību aktiem, ko tā var pieņemt, ļauj EUNAVFOR personālam ievest preces personiskām vajadzībām un atbrīvo tās no visām muitas nodevām, nodokļiem un līdzīgiem maksājumiem, kas nav maksa par glabāšanu, transportu un līdzīgiem pakalpojumiem.

EUNAVFOR personāla locekļu bagāža ir atbrīvota no pārbaudēm, ja vien nav nopietnu iemeslu uzskatīt, ka tajā ir priekšmeti, kas nav domāti EUNAVFOR personāla locekļa personiskai lietošanai, vai priekšmeti, kuru imports vai eksports uzņēmējvalstī ir aizliegts ar tiesību aktiem vai uz kuriem attiecas tās karantīnas noteikumi. Šādas pārbaudes izdara vienīgi attiecīgā EUNAVFOR personāla locekļa vai EUNAVFOR pilnvarota pārstāvja klātbūtnē.

7. pants

Vietējais personāls

Uz vietējo personālu neattiecas privilēģijas un neaizskaramība. Tomēr savu jurisdikciju pār personālu uzņēmējvalsts īsteno tā, lai lieki netraucētu operācijas darbības.

8. pants

Kriminālā tiesvedība

Nosūtītājvalsts kompetentas iestādes ir tiesīgas uzņēmējvalsts teritorijā, sadarbojoties ar tās kompetentām iestādēm, veikt visu kriminālo tiesvedību un īstenot disciplināras pilnvaras, kas tām ar nosūtītājvalsts tiesību aktiem uzticētas attiecībā uz visu EUNAVFOR personālu, kas ir pakļauts attiecīgiem nosūtītājvalsts tiesību aktiem.

9. pants

Formastērps un ieroči

1.   Formastērpa valkāšanu nosaka ES spēku komandiera pieņemti noteikumi.

2.   Operācijas vajadzībām EUNAVFOR militārais personāls, kā arī policisti, kas pavada EUNAVFOR aizturētās personas, drīkst nēsāt vai pārvadāt ieročus un munīciju, ja saskaņā ar pavēlēm ir pilnvarots to darīt.

10. pants

Uzņēmējvalsts sniegts atbalsts un līgumu slēgšana

1.   Uzņēmējvalsts, ja tai lūdz, piekrīt palīdzēt EUNAVFOR atrast piemērotus objektus.

2.   Uzņēmējvalsts atbilstīgi saviem līdzekļiem un iespējām palīdz un atbalsta operācijas sagatavošanu, izvēršanu, veikšanu un sniedz tai palīdzību.

3.   To, kādus tiesību aktus piemēro līgumiem, ko EUNAVFOR noslēguši uzņēmējvalstī, nosaka šajos līgumos.

4.   Līgumā var paredzēt, ka 15. panta 3. un 4. punktā minēto strīdu izšķiršanas procedūru piemēro strīdiem, kas rodas, īstenojot līgumu.

5.   Uzņēmējvalsts atvieglina to līgumu īstenošanu, ko EUNAVFOR un komerciālas vienības ir noslēgušas operācijas nolūkā.

11. pants

Objektu pārveidošana

Ar uzņēmējvalsts iepriekšēju piekrišanu EUNAVFOR ir tiesības būvēt vai pārveidot savus objektus atbilstīgi operatīvām vajadzībām.

12. pants

Mirušie EUNAVFOR personāla locekļi

1.   ES spēku komandieris ir tiesīgs uzņemties atbildību un veikt piemērotus pasākumus, lai repatriētu ikvienu mirušu EUNAVFOR personāla locekli, kā arī viņa personisko īpašumu.

2.   Mirušiem EUNAVFOR locekļiem neveic sekciju bez attiecīgas valsts piekrišanas un bez EUNAVFOR un/vai attiecīgās valsts pārstāvja klātbūtnes.

3.   Uzņēmējvalsts sadarbojas ar EUNAVFOR, cik pilnīgi vien iespējams, lai pēc iespējas drīz repatriētu mirušus EUNAVFOR locekļus.

13. pants

EUNAVFOR drošība un militāra policija

1.   Uzņēmējvalsts veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu EUNAVFOR un to personāla drošību un aizsardzību ārpus tās objektiem.

2.   EUNAVFOR ir pilnvaras uzņēmējvalsts sauszemes teritorijā un tās iekšējos ūdeņos veikt pasākumus, kas vajadzīgi, lai, sadarbojoties ar kompetentām uzņēmējvalsts iestādēm, aizsargātu savus objektus, kuģus, lidaparātus, kā arī kuģus, ko tie aizsargā, pret jebkādu ārēju uzbrukumu vai ielaušanos.

3.   ES spēku komandieris var izveidot militāras policijas vienību, lai uzturētu kārtību EUNAVFOR objektos.

4.   Militārās policijas vienība saziņā ar uzņēmējvalsts militāro policiju vai policiju un sadarbojoties ar to var ārpus šiem objektiem veikt darbības, nodrošinot EUNAVFOR personāla kārtību un disciplīnu.

5.   EUNAVFOR personāls, kas šķērso Džibutijas teritoriju, pavadot EUNAVFOR aizturētās personas, var izmantot vajadzīgos piespiedu līdzekļus attiecībā pret minētajām personām.

14. pants

Saziņa

1.   EUNAVFOR var uzstādīt un izmantot radioraidītājus un uztvērējus, kā arī satelītu sistēmas. Tie sadarbojas ar kompetentām uzņēmējvalsts iestādēm, lai izvairītos no konfliktiem, izmantojot attiecīgas frekvences. Uzņēmējvalsts saskaņā ar spēkā ar esošiem tiesību aktiem bez atlīdzības piešķir pieeju radiofrekvenču diapazonam.

2.   EUNAVFOR ir tiesības uz neierobežotu saziņu, izmantojot radio (arī satelītradio, pārvietojamu vai pārnēsājamu radio), telefonu, telegrāfu, faksimilaparātu un citus līdzekļus, kā arī tiesības uzstādīt iekārtas, kas ir vajadzīgas, lai nodrošinātu saziņu EUNAVFOR objektos un starp objektiem, tostarp tiesības ievilkt kabeļus un pazemes līnijas operācijas vajadzībām.

3.   EUNAVFOR savos objektos var veikt pasākumus, kas vajadzīgi, lai pārsūtītu pastu, kas adresēts EUNAVFOR vai to personālam vai ko sūta EUNAVFOR vai to personāls.

4.   Par šā panta piemērošanas kārtību ir jāvienojas ar kompetentajām uzņēmējvalsts iestādēm.

15. pants

Prasības nāves, ievainojuma, bojājuma vai zaudējuma gadījumā

1.   Prasības par civiliedzīvotāju īpašuma vai valsts īpašuma bojājumiem vai zaudējumiem, kā arī prasības, ko ceļ personu nāves vai ievainojumu, kā arī EUNAVFOR īpašuma bojājumu vai zaudējumu gadījumā, izšķir, panākot izlīgumu.

2.   Minētās prasības ar kompetentu uzņēmējvalsts iestāžu starpniecību pārsūta EUNAVFOR, ja ir runa par uzņēmējvalsts juridisku vai fizisku personu celtām prasībām, vai uz kompetentām uzņēmējvalsts iestādēm, ja ir runa par EUNAVFOR celtām prasībām.

3.   Ja izlīgumu nevar panākt, prasību nosūta prasību komisijai, kas veidota no vienāda skaita EUNAVFOR un uzņēmējvalsts pārstāvju. Prasības nokārto, panākot vienošanos.

4.   Ja izlīgumu nevar panākt prasību komisijā, prasības:

a)

kas nepārsniedz EUR 80 000, uzņēmējvalsts un ES pārstāvji atrisina ar diplomātiskiem līdzekļiem;

b)

kas pārsniedz a) apakšpunktā minēto summu, nodod izskatīšanai šķīrējtiesas tribunālā, kura lēmumi ir saistoši.

5.   Šķīrējtiesas tribunālā ir trīs šķīrējtiesneši – vienu ieceļ uzņēmējvalsts, vienu ieceļ EUNAVFOR un trešo kopīgi ieceļ uzņēmējvalsts un EUNAVFOR. Ja viena puse divos mēnešos neieceļ šķīrējtiesnesi vai uzņēmējvalsts nevar vienoties ar EUNAVFOR par trešā šķīrējtiesneša iecelšanu, attiecīgo šķīrējtiesnesi ieceļ Džibutijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

6.   EUNAVFOR noslēdz administratīvu nolīgumu ar uzņēmējvalsts pārvaldes iestādēm, lai noteiktu prasību komisijas un tribunāla kompetences, kādu procedūru piemērot šajās struktūrās, un nosacījumus prasību celšanai.

16. pants

Koordinācija un domstarpības

1.   Visas problēmas, kas rodas saistībā ar šā nolīguma piemērošanu, kopīgi izšķir EUNAVFOR pārstāvji un kompetentas uzņēmējvalsts iestādes.

2.   Ja nav panākta vienprātība, domstarpības par šā nolīguma interpretāciju vai piemērošanu uzņēmējvalsts un ES pārstāvji izšķir tikai ar diplomātiskiem līdzekļiem.

17. pants

Citi noteikumi

1.   Vienmēr, kad šajā nolīgumā ir minētas EUNAVFOR un EUNAVFOR personāla privilēģijas, neaizskaramība un tiesības, uzņēmējvalsts valdība ir atbildīga par to īstenošanu un par to, lai attiecīgas uzņēmējvalsts vietējo pašvaldību iestādes tās ievērotu.

2.   Nekas šajā nolīgumā nav paredzēts vai uzskatāms par tādu, kas liek atkāpties no jebkādām tiesībām, ko saskaņā ar citiem nolīgumiem var attiecināt uz ES dalībvalsti vai jebkuru citu valsti, kas saskaņā ar citiem nolīgumiem dod ieguldījumu EUNAVFOR.

18. pants

Īstenošanas noteikumi

Lai īstenotu šo nolīgumu, par operatīviem, administratīviem un tehniskiem jautājumiem ES spēku komandieris ar uzņēmējvalsts administratīvām iestādēm var slēgt īpašus nolīgumus.

19. pants

Stāšanās spēkā un izbeigšanās

1.   Šis nolīgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un paliek spēkā divpadsmit mēnešus. To konkludenti pagarina par turpmākiem trīs mēnešu periodiem. Ikviena puse vismaz mēnesi iepriekš dara zināmu savu vēlmi turpmāk nepagarināt šā nolīguma darbību.

2.   Neskarot vērā 1. punktu, noteikumus, kas ietverti 4. panta 7. punktā, 5. panta 1. līdz 3., 6. un 7. punktā, 6. panta 1., 3., 4., 6., 8. un 9. punktā, 11. un 15. pantā, uzskata par spēkā esošiem no dienas, kad izvietots pirmais EUNAVFOR personāla loceklis, ja šī diena bijusi pirms dienas, kad šis nolīgums stājies spēkā.

3.   Šo nolīgumu var grozīt, pamatojoties uz Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos.

4.   Šā nolīguma izbeigšanās neietekmē tiesības vai pienākumus, kas rodas, īstenojot šo nolīgumu pirms tā izbeigšanās.

Džibuti, 2009. gada 5. janvārī, divos oriģināleksemplāros franču valodā.

Eiropas Savienības vārdā

Uzņēmējvalsts vārdā


Labojums

3.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 33/49


Labojums Padomes Regulā (EK) Nr. 85/2009 (2009. gada 19. janvāris), ar kuru Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, groza attiecībā uz dažiem noteikumiem par finanšu pārvaldību

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 25, 2009. gada 29. janvāris )

Padomes Regulas (EK) Nr. 85/2009 publikācija 2009. gada 29. janvāra Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 25, 1. lappusē, uzskatāma par spēkā neesošu.


3.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 33/s3


PIEZĪME LASĪTĀJAM

Iestādes ir nolēmušas savos tekstos turpmāk nenorādīt jaunākos tiesību aktu grozījumus.

Ja vien nav noteikts citādi, par tiesību aktiem, kuri ir norādīti šeit publicētajos tekstos, uzskatāmi tiesību akti to spēkā esošajā redakcijā.