ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 16

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 21. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 40/2009 (2009. gada 20. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 41/2009 (2009. gada 20. janvāris) par tādu pārtikas produktu sastāvu un marķēšanu, kas piemēroti cilvēkiem, kuri nepanes lipekli ( 1 )

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 42/2009 (2009. gada 20. janvāris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 555/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopējo organizāciju attiecībā uz atbalsta programmām, tirdzniecību ar trešām valstīm, ražošanas potenciālu un kontroli vīna nozarē

6

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/40/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 19. janvāris), ar ko ieceļ amatā divus Reģionu komitejas locekļus no Dānijas un divus locekļu aizstājējus no Dānijas

11

 

 

2009/41/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 19. janvāris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli no Austrijas

12

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

21.1.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 16/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 40/2009

(2009. gada 20. janvāris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 21. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 20. janvārī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

IL

138,6

JO

75,8

MA

43,6

TN

134,4

TR

106,4

ZZ

99,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

108,6

TR

127,6

ZZ

130,6

0709 90 70

MA

168,4

TR

106,3

ZZ

137,4

0805 10 20

EG

58,5

IL

56,2

MA

65,3

TN

49,2

TR

66,4

ZZ

59,1

0805 20 10

MA

75,6

ZZ

75,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

64,7

EG

88,6

IL

75,0

JM

93,4

PK

46,6

TR

62,7

ZZ

71,8

0805 50 10

MA

67,1

TR

60,6

ZZ

63,9

0808 10 80

CN

65,6

MK

32,6

TR

67,5

US

101,1

ZZ

66,7

0808 20 50

CN

71,5

KR

148,7

TR

97,0

US

106,3

ZZ

105,9


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


21.1.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 16/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 41/2009

(2009. gada 20. janvāris)

par tādu pārtikas produktu sastāvu un marķēšanu, kas piemēroti cilvēkiem, kuri nepanes lipekli

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 3. maija Direktīvu 89/398/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz īpašas diētas pārtikas produktiem (1) un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu un 4.a pantu,

tā kā:

(1)

Direktīva 89/398/EEK attiecas uz īpašas diētas pārtikas produktiem, kuri, pateicoties to īpašajam sastāvam un ražošanas procesam, ir piemēroti konkrētu iedzīvotāju grupu īpašas diētas prasībām. Šāda konkrēta iedzīvotāju grupa ir cilvēki, kuri slimo ar celiakiju un cieš no ilglaicīgas lipekļa nepanesības.

(2)

Pārtikas nozare ir izstrādājusi virkni produktu, kas tiek apzīmēti kā “lipekli nesaturoši” vai ar līdzvērtīgiem apzīmējumiem. Atšķirības starp valstu tiesību aktiem attiecībā uz šādu produktu apzīmējumu izmantošanas nosacījumiem var kavēt attiecīgo produktu brīvu apriti, un var izrādīties, ka netiek nodrošināts vienādi augsts patērētāju aizsardzības līmenis. Skaidrības labad un lai izvairītos no patērētāju maldināšanas, valsts līmenī izmantojot dažādus produkta apzīmējumus, Kopienas līmenī jāparedz nosacījumi, kā lietojami apzīmējumi, kas norāda uz to, ka produkts nesatur lipekli.

(3)

Ir konstatēts, ka kvieši (t. i., visas Tricitum sugas, piemēram, cietie kvieši, plēkšņu kvieši un Triticum turgidum polonicum), rudzi un mieži ir graudi, par kuriem zinātniski pierādīts, ka tie satur lipekli. Šajos graudos esošais lipeklis var kaitēt to cilvēku veselībai, kuri nepanes lipekli un kuriem tāpēc nevajadzētu lietot to uzturā.

(4)

Lipekli saturošu graudu atbrīvošana no lipekļa ir tehniski sarežģīta un ekonomiski dārga, tādēļ ir grūti saražot pārtiku, kas pilnīgi nemaz nesatur lipekli. Tāpēc tirgū esošajos īpašai diētai paredzētajos pārtikas produktos var būt nelielas lipekļa atliekas.

(5)

Lielākā daļa cilvēku, tomēr ne visi, kuri nepanes lipekli, var lietot pārtikā auzas, nekaitējot savai veselībai. Zinātnieki par šo jautājumu joprojām veic pētījumus un vāc informāciju. Taču lielas bažas rada auzu iespējamā sajaukšanās ar kviešiem, rudziem vai miežiem, kas var notikt ražas novākšanas, transportēšanas, glabāšanas un pārstrādes laikā. Tādējādi, marķējot auzas saturošus produktus, jāņem vērā lipekļa piejaukuma risks šajos produktos.

(6)

Dažādi cilvēki, kuri nepanes lipekli, var panest atšķirīgu nelielu pieļaujamo lipekļa daudzumu, kas ir zināmās robežās. Lai cilvēki tirgū varētu atrast dažādus savām vajadzībām un jutīguma līmenim atbilstošus pārtikas produktus, ir jābūt pieejamiem produktiem ar atšķirīgu, zemu lipekļa saturu, kas nepārsniedz šādas zināmās robežas. Tomēr ir svarīgi, lai atšķirīgie produkti būtu pienācīgi marķēti, nodrošinot, ka cilvēki, kuri nepanes lipekli, tos pareizi lieto, pateicoties informatīvām atbalsta kampaņām, ko īsteno dalībvalstīs.

(7)

Īpašas diētas pārtikas produkti, kas ir īpaši izstrādāti, apstrādāti vai sagatavoti, lai tos varētu lietot uzturā cilvēki, kuri nepanes lipekli, un kas šādiem mērķiem tiek pārdoti, ir jāmarķē ar apzīmējumu “ļoti zems lipekļa saturs” vai “nesatur lipekli” atbilstoši šajā regulā paredzētajiem noteikumiem. Šos noteikumus var izpildīt, izmantojot pārtikas produktus, kuri ir īpaši apstrādāti, lai samazinātu lipekļa saturu vienā vai vairākās sastāvdaļās, kurās ir lipeklis, un/vai izmantojot pārtikas produktus, kuros lipekli saturošās sastāvdaļas ir aizstātas ar citām sastāvdaļām, kurās dabiskā veidā nav lipekļa.

(8)

Direktīvas 89/398/EEK 2. panta 3. punktā ir paredzēta iespēja uz parastam patēriņam domātiem pārtikas produktiem, kuri ir piemēroti īpašai diētai, norādīt šādu atbilstību. Tādēļ jāparedz iespēja uz parastam patēriņam domātas pārtikas, kuru var iekļaut lipekli nesaturošā diētā, jo tā nesatur no lipekli saturošiem graudiem vai auzām iegūtas sastāvdaļas, izvietot norādes par to, ka tā nesatur lipekli. Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīva 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu (2) nosaka, ka šāds paziņojums nedrīkst maldināt patērētāju, piedēvējot pārtikai specifiskas īpašības, ja patiesībā visiem līdzīgiem pārtikas produktiem piemīt minētās īpašības.

(9)

Komisijas 2006. gada 22. decembra Direktīva 2006/141/EK par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem un ar ko groza Direktīvu 1999/21/EK (3) aizliedz šādu pārtikas produktu ražošanā izmantot sastāvdaļas, kas satur lipekli. Tādēļ minēto produktu marķēšanai būtu jāaizliedz izmantot apzīmējumus “ļoti zems lipekļa saturs” vai “nesatur lipekli”, jo saskaņā ar šo regulu minēto marķējumu lieto, lai norādītu, ka lipekļa saturs nepārsniedz attiecīgi 100 mg/kg un 20 mg/kg.

(10)

Komisijas 2006. gada 5. decembra Direktīva 2006/125/EK par apstrādātu graudaugu pārtiku un bērnu pārtiku zīdaiņiem un maziem bērniem (4) pieprasa norādīt, vai produkts satur vai nesatur lipekli, ja tas paredzēts zīdaiņiem, kuri jaunāki par sešiem mēnešiem. Tas, ka minētais produkts nesatur lipekli, jānorāda saskaņā ar šajā regulā noteiktajām prasībām.

(11)

Codex Alimentarius komisijas 31. plenārsēdē 2008. gada jūlijā tika pieņemts Standarta kodekss attiecībā uz īpašas diētas pārtikas produktiem personām, kuras nepanes lipekli (5), lai šīm personām tirgū būtu pieejams viņu vajadzībām un jutīguma līmenim pret lipekli atbilstošs pārtikas klāsts. Šajā regulā pienācīgi jāņem vērā minētais standarts.

(12)

Nosakot šīs regulas piemērošanas datumu, jāparedz pietiekams pārejas laiks, lai uzņēmēji varētu pielāgot ražošanas procesu. Tomēr produktus, kas regulas spēkā stāšanās dienā jau atbilst tās prasībām, var tirgot Kopienā no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

Šī regula attiecas uz pārtikas produktiem, izņemot mākslīgos maisījumus zīdaiņiem un mākslīgos papildu ēdināšanas maisījumus zīdaiņiem, uz kuriem attiecas Direktīva 2006/141/EK.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā ir spēkā šādas definīcijas:

a)

“pārtikas produkti cilvēkiem, kuri nepanes lipekli” ir īpašas diētas pārtikas produkti, kas ir īpaši ražoti, sagatavoti un/vai apstrādāti, lai tie būtu piemēroti tādu cilvēku īpašām uztura prasībām, kuri nepanes lipekli;

b)

“lipeklis” ir kviešu, rudzu, miežu, auzu vai to krustoto šķirņu olbaltumviela un tās atvasinājumi, ko daži cilvēki nepanes un kas nešķīst ūdenī un 0,5 M nātrija hlorīda šķīdumā;

c)

“kvieši” ir visas Triticum sugas.

3. pants

Tādu pārtikas produktu sastāvs un marķēšana, kas piemēroti cilvēkiem, kuri nepanes lipekli

1.   Cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, paredzētos pārtikas produktos, kas sastāv no vienas vai vairākām no kviešiem, rudziem, miežiem, auzām vai to krustotām šķirnēm iegūtām sastāvdaļām vai kas satur tās un kas ir īpaši apstrādāti, lai samazinātu lipekļa saturu, lipekļa saturs nepārsniedz 100 mg/kg attiecībā uz pārtiku, kas tiek pārdota galapatērētājam.

2.   Šā panta 1. punktā minēto produktu marķējumā, reklāmā un noformējumā izmanto apzīmējumu “ļoti zems lipekļa saturs”. Ja produktos, ko pārdod galapatērētājam, lipekļa saturs nepārsniedz 20 mg/kg, tiem var izmantot apzīmējumu “nesatur lipekli”.

3.   Cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, paredzētu pārtikas produktu sastāvā esošajām auzām jābūt īpaši ražotām, sagatavotām un/vai apstrādātām tā, lai nepieļautu sajaukšanos ar kviešiem, rudziem, miežiem vai to krustotajām šķirnēm, un šādu auzu lipekļa saturs nedrīkst pārsniegt 20 mg/kg.

4.   Cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, paredzētos pārtikas produktos, kas sastāv no vienas vai vairākām no kviešiem, rudziem, miežiem, auzām vai to krustotām šķirnēm iegūtām sastāvdaļām vai kas satur tās, lipekļa saturs nepārsniedz 20 mg/kg attiecībā uz pārtiku, kas tiek pārdota galapatērētājam. Šādu produktu marķējumā, noformējumā un reklāmā izmanto apzīmējumu “nesatur lipekli”.

5.   Ja cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, paredzēti pārtikas produkti satur gan sastāvdaļas, kas aizstāj kviešus, rudzus, miežus un auzas vai to krustotās šķirnes, gan sastāvdaļas, kas iegūtas no kviešiem, rudziem, miežiem, auzām vai to krustotām šķirnēm un kas ir īpaši apstrādātas, lai samazinātu lipekļa saturu, tiem piemēro 1., 2. un 3. punktu, bet nepiemēro 4. punktu.

6.   Šā panta 2. un 4. punktā minētos apzīmējumus “ļoti zems lipekļa saturs” vai “nesatur lipekli” norāda blakus produkta tirdzniecības nosaukumam.

4. pants

Citu pārtikas produktu sastāvs un marķēšana, kas piemēroti cilvēkiem, kuri nepanes lipekli

1.   Neskarot Direktīvas 2000/13/EK 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) punktu, ja galapatērētājam paredzētajā pārtikā lipekļa saturs nepārsniedz 20 mg/kg, apzīmējumu “nesatur lipekli” var izmantot šādu pārtikas produktu marķējumā, reklāmā un noformējumā:

a)

parasta patēriņa pārtikas produkti;

b)

īpašas diētas pārtikas produkti, kas īpaši izstrādāti, apstrādāti vai sagatavoti, lai būtu piemēroti tādu cilvēku īpašām uztura prasībām, kas nav cilvēki ar lipekļa nepanesību, tomēr šie produkti, pateicoties to sastāvam, ir piemēroti tādu cilvēku īpašām uztura prasībām, kuri nepanes lipekli.

2.   Šā panta 1. punktā minēto produktu marķējumā, reklāmā un noformējumā neizmanto apzīmējumu “ļoti zems lipekļa saturs”.

5. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. janvāra.

Tomēr pārtikas produktus, kuri šīs regulas spēkā stāšanās dienā jau atbilst tās prasībām, var laist Kopienas tirgū.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 20. janvārī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 186, 30.6.1989., 27. lpp.

(2)  OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp.

(3)  OV L 401, 30.12.2006., 1. lpp.

(4)  OV L 339, 6.12.2006., 16. lpp.

(5)  http://www.codexalimentarius.net/download/standards/291/cxs_118e.pdf


21.1.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 16/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 42/2009

(2009. gada 20. janvāris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 555/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopējo organizāciju attiecībā uz atbalsta programmām, tirdzniecību ar trešām valstīm, ražošanas potenciālu un kontroli vīna nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopējo organizāciju, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1493/1999, (EK) Nr. 1782/2003, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 3/2008 un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2392/86 un (EK) Nr. 1493/1999 (1), un jo īpaši tās 22., 84. un 107. pantu,

tā kā:

(1)

Lai optimāli izmantotu līdzekļus, kas var būt pieejami konkurētspējas palielināšanai vīna nozarē, ir lietderīgi iespējami vairāk atļaut dalībvalstīm izmantot gan tās iespējas, kuras sniedz atbalsta programmas vīna nozarē, jo īpaši saistībā ar pārstrukturēšanas un pārveidošanas pasākumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 479/2008 11. pantu un ieguldījumiem saskaņā ar minētās regulas 15. pantu, gan lauku attīstības fondu sniegtās iespējas. Lai atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 479/2008 4. panta 3. punktam nodrošinātu, ka viens un tas pats pasākums nesaņem finansējumu no abiem šiem fondiem, atbalstāmie pasākumi ir skaidri jānošķir.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 479/2008 16. panta 1. punktu atbalstu nemaksā par tādu spirta tilpumkoncentrāciju destilējamos blakusproduktos, kas pārsniedz 10 % no spirta tilpumkoncentrācijas izgatavotajā vīnā. Ir jāprecizē, ka dalībvalstis var paredzēt šā limita ievērošanu, veicot atsevišķu ražotāju vai arī valsts mēroga pārbaudes.

(3)

Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 555/2008 (2) 41. panta c) punkta vi) apakšpunktu ražotājiem ir pienākums analīzes pārskatā sniegt ziņas par starpsugu krustošanā iegūtu šķirņu (tiešo ražotāja hibrīdu vai citu pie Vitis vinifera sugas nepiederīgu šķirņu) klātbūtni. Tomēr tehnisku iemeslu dēļ šīs informācijas sniegšanai nevajadzētu būt obligātai, un tāpēc tā jāsvītro no minētā noteikuma.

(4)

Regulas (EK) Nr. 555/2008 103.panta 1. punkta b) apakšpunktā noteikts, ka Komisijas Regulas (EK) Nr. 1227/2000 (3) pielikuma 10. tabulu turpina piemērot, ja vien nav citādi noteikts īstenošanas regulā par vīnu marķēšanu un noformēšanu, kas jāpieņem, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 479/2008 63. pantu. Tomēr atsauce jāizdara uz Regulas (EK) Nr. 1227/2000 pielikuma 9. tabulu.

(5)

Regulas (EK) Nr. 555/2008 5. panta 8. punktā, 16. panta trešajā daļā un 20. panta otrajā daļā paredzēts, ka dalībvalstis, piešķirot valsts atbalstu, par to ziņo minētās regulas VII pielikumā iekļautās veidlapas attiecīgajā daļā. Tāpēc VII pielikums ir jāgroza, lai iekļautu šo informāciju.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 555/2008.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 555/2008 groza šādi.

1)

Regulas 1. pantu papildina ar šādu punktu:

“3.   Regulas II sadaļā “darbība” ir projekts, līgums vai pasākums, vai cita veida iniciatīva, kas ir iekļauta atbalsta programmā un atbilst kādai no darbībām saistībā ar Regulas (EK) Nr. 479/2008 7. panta 1. punktā minētajiem pasākumiem un ko īsteno viens vai vairāki atbalsta saņēmēji.”

2)

Regulas II sadaļas II nodaļas 2. iedaļā pēc 10. panta iekļauj šādu 10.a pantu:

“10.a pants

Saderība un saskaņotība

1.   Atbalsts pārstrukturēšanas un pārveides izmaksu segšanai, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 479/2008 11. panta 4. punkta b) apakšpunktā, neietver lauku saimniecību transportlīdzekļu iegādes izdevumus.

2.   Noteiktai dalībvalstij vai reģionam atbalstu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 479/2008 11. pantu valsts atbalsta programmas ietvaros atbilstīgi minētās regulas II sadaļai nepiešķir nevienai darbībai, kam atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1698/2005 ir piešķirts atbalsts attiecīgās dalībvalsts vai reģiona lauku attīstības programmas ietvaros.

3.   Par darbībām, kas iekļautas dalībvalstu pārstrukturēšanas un pārveides atbalsta programmās, dalībvalstis I pielikuma attiecīgajā daļā sniedz tik sīku informāciju, lai būtu iespējams pārliecināties, ka attiecīgā darbība nesaņem atbalstu saskaņā ar attiecīgās valsts lauku attīstības programmu.”

3)

Regulas 20. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“20. pants

Saderība un saskaņotība

1.   Atbalstu nepiešķir tirdzniecības darbībām, par kurām saņemts atbalsts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 479/2008 10. pantu.

Piešķirot valsts atbalstu ieguldījumiem, dalībvalstis par to ziņo šīs regulas I, V un VII pielikuma veidlapu attiecīgajā daļā.

2.   Noteiktai dalībvalstij vai reģionam atbalstu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 479/2008 15. pantu valsts atbalsta programmas ietvaros atbilstīgi minētās regulas II sadaļai nepiešķir nevienai darbībai, kam atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1698/2005 ir paredzēts atbalsts attiecīgās dalībvalsts vai reģiona lauku attīstības programmas ietvaros.

3.   Par darbībām, kas iekļautas dalībvalstu ieguldījumu atbalsta programmās, dalībvalstis I pielikuma attiecīgajā daļā sniedz tik sīku informāciju, lai būtu iespējams pārliecināties, ka attiecīgā darbība nesaņem atbalstu saskaņā ar attiecīgās valsts lauku attīstības programmu.”

4)

Regulas II sadaļas II nodaļas 7. iedaļā pēc 25. panta iekļauj šādu 25.a pantu:

“25.a pants

Nosacījumu pārbaude

Dalībvalstu kompetentās iestādes veic visus nepieciešamos pasākumus, lai pārbaudītu, vai ir ievēroti šīs regulas 24. panta 1. punktā minētie nosacījumi un limits saistībā ar Regulas (EK) Nr. 479/2008 16. panta 3. punktu. Dalībvalstis var pārbaudīt šā limita ievērošanu, veicot atsevišķu ražotāju vai arī valsts mēroga pārbaudes. Dalībvalstis, kuras izvēlas veikt valsts mēroga pārbaudes spirta bilancē, nedrīkst ņemt vērā ne daudzumus, kuri nav paredzēti destilācijai (izņemšana no apgrozības, piemērojot uzraudzību), ne daudzumus, kuri paredzēti tādu produktu izstrādei, kas nav spirts rūpnieciskai izmantošanai.”

5)

Svītro 41. panta c) punkta vi) apakšpunktu.

6)

Regulas 103. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“b)

Regulas (EK) Nr. 1227/2000 pielikuma 9. tabulu turpina piemērot, ja vien nav citādi noteikts īstenošanas regulā par vīnu marķēšanu un noformēšanu, kas jāpieņem, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 479/2008 63. pantu;”.

7)

Regulas VII pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 20. janvārī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 148, 6.6.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 170, 30.6.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 143, 16.6.2000., 1. lpp.


PIELIKUMS

“VII PIELIKUMS

Tehniskie dati, kas attiecas uz valsts atbalsta programmām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 479/2008 6. panta c) punktu

(summa tūkstošos euro)

Dalībvalsts (1):

Paziņojuma datums (2):

Iepriekšējā paziņojuma iesniegšanas datums

Šīs grozītās tabulas numurs:

 

Finanšu gads

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Kopā

Pasākumi

Regula (EK) Nr. 479/2008

 

Prognoze

Izpilde

Prognoze

Izpilde

Prognoze

Izpilde

Prognoze

Izpilde

Prognoze

Izpilde

Izpilde

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1.

Vienreizējā maksājuma shēma

9. pants

Platība

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatīvi)

Vidējā summa

(EUR/ha (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Noieta veicināšana trešo valstu tirgos

10. pants

Projektu skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatīvi)

Vidējais Kopienas atbalsts (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts atbalsts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatīvi)

3a.

Vīna dārzu pārstrukturēšana un pārveidošana

11. pants

Platība

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatīvi)

Vidējā summa

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b.

Pašreizējie plāni

Regula (EK) Nr. 1493/1999

Platība

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatīvi)

Vidējā summa

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Priekšlaicīga ražas novākšana

12. pants

Platība

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidējā summa

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Kopējie fondi

13. pants

Jaunu fondu skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatīvi)

Vidējais Kopienas atbalsts (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ražas apdrošināšana

14. pants

Ražotāju skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatīvi)

Vidējais Kopienas atbalsts (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts atbalsts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Ieguldījumi uzņēmumā

15. pants

Atbalsta saņēmēju skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatīvi)

Vidējais Kopienas atbalsts (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts atbalsts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatīvi)

7.1.

Ieguldījumi uzņēmumos konverģences reģionos

15. panta 4. punkta a) apakšpunkts

Attaisnotās izmaksas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatīvi)

7.2.

Ieguldījumi uzņēmumos, kas neatrodas konverģences reģionos

15. panta 4. punkta b) apakšpunkts

Attaisnotās izmaksas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatīvi)

7.3.

Ieguldījumi uzņēmumos attālākajos reģionos

15. panta 4. punkta c) apakšpunkts

Attaisnotās izmaksas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatīvi)

7.4.

Ieguldījumi uzņēmumos Egejas jūras nelielajās salās

15. panta 4. punkta d) apakšpunkts

Attaisnotās izmaksas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatīvi)

7.5.

Ieguldījumi uzņēmumos konverģences reģionos

15. panta 4. punkta a) apakšpunkts

Kopienas ieguldījums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatīvi)

7.6.

Ieguldījumi uzņēmumos, kas neatrodas konverģences reģionos

15. panta 4. punkta b) apakšpunkts

Kopienas ieguldījums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatīvi)

7.7.

Ieguldījumi uzņēmumos attālākajos reģionos

15. panta 4. punkta c) apakšpunkts

Kopienas ieguldījums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatīvi)

7.8.

Ieguldījumi uzņēmumos Egejas jūras nelielajās salās

15. panta 4. punkta d) apakšpunkts

Kopienas ieguldījums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatīvi)

8.

Blakusproduktu destilācija

16. pants

Maks. atbalsta diapazons

(EUR/tilp. %/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milj. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidējais Kopienas atbalsts (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Dzeramā alkohola destilācija – atbalsts par platību

17. pants

Atbalsta diapazons

(EUR/ha) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platība (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidējais atbalsts (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Destilācija krīzes situācijā

18. pants

Atbalsta diapazons

(EUR/tilp. %/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimālā ražotāja cena

(EUR/tilp. %/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milj. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidējais Kopienas atbalsts (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Koncentrētas vīnogu misas izmantošana stiprināšanai

19. pants

Atbalsta diapazons

(EUR/tilp. %/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milj. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidējais Kopienas atbalsts (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Izmantot OPOCE saīsinājumus.

(2)  Paziņojuma iesniegšanas termiņš: prognozēm – pirmajā iesniegšanas reizē 2008. gada 30. jūnijs un pēc tam katru gadu 1. marts un 30. jūnijs; izpildei – 1. marts (pirmo reizi 2010. gadā).

(3)  Aprēķina, dalot II pielikumā (prognozēm) un VI pielikumā (izpildei) deklarēto summu vai summas ar šajā pielikumā norādīto platību.

(4)  Aprēķina, dalot II pielikumā (prognozēm) un VI pielikumā (izpildei) deklarēto summu vai summas ar šajā pielikumā norādīto projektu skaitu.

(5)  Aprēķina, dalot II pielikumā (prognozēm) un VI pielikumā (izpildei) deklarēto summu vai summas ar šajā pielikumā norādīto fondu skaitu.

(6)  Aprēķina, dalot II pielikumā (prognozēm) un VI pielikumā (izpildei) deklarēto summu vai summas ar šajā pielikumā norādīto ražotāju skaitu.

(7)  Aprēķina, dalot II pielikumā (prognozēm) un VI pielikumā (izpildei) deklarēto summu vai summas ar šajā pielikumā norādīto atbalsta saņēmēju skaitu.

(8)  Sīkākas ziņas norādāmas I un V pielikumā.

(9)  Aprēķina, dalot II pielikumā (prognozēm) un VI pielikumā (izpildei) deklarēto summu vai summas ar šajā pielikumā norādīto hektolitru skaitu.”


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Padome

21.1.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 16/11


PADOMES LĒMUMS

(2009. gada 19. janvāris),

ar ko ieceļ amatā divus Reģionu komitejas locekļus no Dānijas un divus locekļu aizstājējus no Dānijas

(2009/40/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 263. pantu,

ņemot vērā Dānijas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 24. janvārī pieņēma Lēmumu 2006/116/EK, ar ko laikposmam no 2006. gada 26. janvāra līdz 2010. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un to aizstājējus (1).

(2)

Pēc Eva NEJSTGAARD kundzes atkāpšanās no amata ir atbrīvojusies viena Reģionu komitejas locekļa vieta. Pēc Bjørn DAHL kunga un Anna Margrethe KAALUND kundzes atkāpšanās no amata ir atbrīvojušās divas Reģionu komitejas locekļu aizstājēju vietas,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo uz atlikušo amata pilnvaru laiku līdz 2010. gada 25. janvārim Reģionu komitejā tiek iecelti:

a)

par locekli:

Jens Jørgen NYGAARD kungs, 1. Viceborgmester, Egedal Kommune;

b)

par locekļu aizstājējiem:

Anna Margrethe KAALUND kundze, Byrådsmedlem, Viborg Kommune (pilnvaru maiņa),

Jens STENBÆK kungs, Viceborgmester, Holbæk Kommune.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2009. gada 19. janvārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

P. GANDALOVIČ


(1)  OV L 56, 25.2.2006., 75. lpp.


21.1.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 16/12


PADOMES LĒMUMS

(2009. gada 19. janvāris),

ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli no Austrijas

(2009/41/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 263. pantu,

ņemot vērā Austrijas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 24. janvārī pieņēma Lēmumu 2006/116/EK, ar ko laikposmam no 2006. gada 26. janvāra līdz 2010. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un to aizstājējus (1).

(2)

Pēc Jörg HAIDER kunga nāves ir atbrīvojusies viena Reģionu komitejas locekļa vieta,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Reģionu komitejas locekļa amatā uz atlikušo amata pilnvaru laiku līdz 2010. gada 25. janvārim ieceļ:

Gerhard DÖRFLER kungu, Landeshauptmann, Kärnten.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2009. gada 19. janvārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

P. GANDALOVIČ


(1)  OV L 56, 25.2.2006., 75. lpp.


21.1.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 16/s3


PIEZĪME LASĪTĀJAM

Iestādes ir nolēmušas savos tekstos turpmāk nenorādīt jaunākos tiesību aktu grozījumus.

Ja vien nav noteikts citādi, par tiesību aktiem, kuri ir norādīti šeit publicētajos tekstos, uzskatāmi tiesību akti to spēkā esošajā redakcijā.