ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 14

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 20. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 37/2009 (2008. gada 16. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1798/2003 par administratīvu sadarbību pievienotās vērtības nodokļu jomā, lai apkarotu nodokļu krāpniecību, kas saistīta ar Kopienas iekšējiem darījumiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 38/2009 (2009. gada 19. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 39/2009 (2009. gada 19. janvāris) par konservēto sēņu importa licenču izsniegšanu 2009. gadā

5

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva 2008/117/EK (2008. gada 16. decembris), ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, lai apkarotu nodokļu krāpniecību, kas saistīta ar Kopienas iekšējiem darījumiem

7

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

IETEIKUMI

 

 

Komisija

 

 

2009/39/EK

 

*

Komisijas Ieteikums (2008. gada 22. decembris) par hlora–sārmu rūpniecībā turpmāk nevajadzīgā metāliskā dzīvsudraba drošu glabāšanu (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 8422)

10

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

20.1.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 14/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 37/2009

(2008. gada 16. decembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1798/2003 par administratīvu sadarbību pievienotās vērtības nodokļu jomā, lai apkarotu nodokļu krāpniecību, kas saistīta ar Kopienas iekšējiem darījumiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 93. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Lai efektīvi apkarotu krāpniecību, kas saistīta ar pievienotās vērtības nodokli (PVN), ir jānodrošina, lai dalībvalstis iespējami ātri apkopo un apmainās ar informāciju par Kopienas iekšējiem darījumiem. Viens mēnesis ir termiņš, kas vislabāk atbilst šai vajadzībai, ņemot vērā uzņēmumu grāmatvedības un finanšu periodus, kā arī mērķi samazināt uzņēmumu administratīvo slogu.

(2)

Ņemot vērā tos grozījumus attiecībā uz laikposmu, kurā jādeklarē Kopienas iekšējie darījumi, kas izdarīti ar Padomes Direktīvu 2008/117/EK (2008. gada 16. decembris), ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, lai apkarotu nodokļu krāpniecību, kas saistīta ar Kopienas iekšējiem darījumiem (3), ir jāgroza atsauces uz minēto laikposmu Padomes Regulā (EK) Nr. 1798/2003 (4).

(3)

Ņemot vērā to, ka ar PVN saistītās krāpniecības apkarošanas mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, kuru darbība šajā jomā ir atkarīga no pārējo dalībvalstu apkopotās informācijas, un to, ka visu dalībvalstu iesaistīšanas dēļ šos mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

(4)

Ņemot vērā, ka šajā regulā paredzētie grozījumi vajadzīgi, lai Regulu (EK) Nr. 1798/2003 pielāgotu Direktīvā 2008/117/EK noteiktajiem pasākumiem, kas dalībvalstīm jāizpilda no 2010. gada 1. janvāra, šai regulai būtu jāstājas spēkā tajā pašā dienā.

(5)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1798/2003 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1798/2003 groza šādi.

1)

Regulas 23. panta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Šā panta 2. punkta pirmajā ievilkumā norādītās summas ir izteiktas tās dalībvalsts valūtā, kas sniedz informāciju, un tās attiecas uz kopsavilkuma ziņojumu iesniegšanas laikposmiem, kas atbilst katram nodokļu maksātājam un kas noteikts atbilstīgi Direktīvas 2006/112/EK 263. pantam.”

2)

Regulas 24. panta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Šā panta 2. punkta pirmajā ievilkumā norādītās summas ir izteiktas tās dalībvalsts valūtā, kas sniedz informāciju, un tās attiecas uz kopsavilkuma ziņojumu iesniegšanas laikposmiem, kas atbilst katram nodokļu maksātājam un kas noteikts atbilstīgi Direktīvas 2006/112/EK 263. pantam.”

3)

Regulas 25. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“1.   Ja dalībvalsts kompetentās iestādes pienākums ir nodrošināt piekļuvi informācijai saskaņā ar 23. un 24. pantu, tā to dara pēc iespējas drīz un ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc tā laikposma beigām, uz kuru informācija attiecas.

2.   Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, ja informāciju pievieno datubāzei 22. pantā noteiktajos apstākļos, piekļuvi šādai papildu informācijai atļauj pēc iespējas drīz un ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc tā laikposma beigām, kurā attiecīgā informācija apkopota.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 16. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Atzinums sniegts 2008. gada 4. decembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Atzinums sniegts 2008. gada 22. oktobrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 7 lpp.

(4)  OV L 264, 15.10.2003., 1. lpp.


20.1.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 14/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 38/2009

(2009. gada 19. janvāris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 20. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 19. janvārī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

IL

147,8

JO

75,8

MA

42,0

TN

134,4

TR

131,8

ZZ

106,4

0707 00 05

JO

155,5

MA

108,6

TR

158,0

ZZ

140,7

0709 90 70

MA

162,4

TR

170,8

ZZ

166,6

0805 10 20

EG

47,5

IL

56,1

MA

62,3

TN

50,2

TR

61,6

ZZ

55,5

0805 20 10

MA

77,8

TR

58,0

ZZ

67,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,0

EG

96,8

IL

65,6

JM

95,1

TR

88,6

ZZ

81,8

0805 50 10

MA

67,1

TR

51,9

ZZ

59,5

0808 10 80

CN

64,7

MK

32,6

TR

67,5

US

109,6

ZZ

68,6

0808 20 50

CN

71,5

KR

148,7

TR

97,0

US

114,6

ZZ

108,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


20.1.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 14/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 39/2009

(2009. gada 19. janvāris)

par konservēto sēņu importa licenču izsniegšanu 2009. gadā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo sevišķi tās 7. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Daudzumi, par kuriem tradicionālie un/vai jaunie importētāji iesnieguši licenču pieteikumus laikposmā no 2009. gada 2. līdz 8. janvārim saskaņā ar 8. pantu Komisijas 2006. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 1979/2006, ar ko atklāj un nosaka tarifu kvotu pārvaldību konservētu sēņu importam no trešām valstīm (3), pārsniedz daudzumus, kas pieejami attiecībā uz Ķīnas un citu valstu izcelsmes produktiem.

(2)

Tāpēc ir jānosaka, kādā mērā var apstiprināt licenču pieteikumus, kas nosūtīti Komisijai vēlākais 2009. gada 15. janvārī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Importa licenču pieteikumus, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1979/2006 8. pantu iesniegti laika posmā no 2009. gada 2. līdz 8. janvārim un Komisijai nosūtīti vēlākais 2009. gada 15. janvārī, apmierina atbilstoši pieprasīto daudzumu procentuālajai daļai, kas norādīta šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 19. janvārī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 368, 23.12.2006., 91. lpp.


PIELIKUMS

Produktu izcelsme

Procentuālais piešķīrums

Ķīna

Trešās valstis, izņemot Ķīnu

Tradicionālie importētāji

(Regulas (EK) Nr. 1979/2006 4. panta 1. punkts)

57,547896 %

Jaunie importētāji

(Regulas (EK) Nr. 1979/2006 4. panta 2. punkts)

5,656152 %

100 %

“—”

:

Komisijai netika nosūtīts neviens atļaujas pieteikums.


DIREKTĪVAS

20.1.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 14/7


PADOMES DIREKTĪVA 2008/117/EK

(2008. gada 16. decembris),

ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, lai apkarotu nodokļu krāpniecību, kas saistīta ar Kopienas iekšējiem darījumiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 93. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Krāpniecība saistībā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) būtiski ietekmē dalībvalstu finanšu ieņēmumus un traucē saimnieciskai darbībai iekšējā tirgū, radot nepamatotas preču plūsmas un ļaujot tirgū nokļūt precēm, kuru cenas ir nepamatoti zemas.

(2)

Viens no iemesliem, kas rada šo krāpniecību, ir Kopienas iekšējā PVN režīma nepilnības, jo īpaši attiecībā uz sistēmu informācijas apmaiņai par preču piegādi Kopienā, kā tas noteikts ar Padomes Direktīvu 2006/112/EK (3). Īpaši būtisks šķērslis efektīvai šīs informācijas izmantošanai, lai apkarotu krāpniecību, ir laiks, kas aizrit starp pašu darbību un attiecīgās informācijas apmaiņu PVN informācijas apmaiņas sistēmā.

(3)

Lai efektīvi apkarotu šo krāpniecību, tās dalībvalsts administrācijai, kurā PVN iekasē, laikposmā, kas nav ilgāks par vienu mēnesi, ir jāsaņem informācija par preču piegādi Kopienā.

(4)

Lai savstarpējā informācijas salīdzināšana būtu noderīga krāpniecības apkarošanā, būtu jānodrošina tas, ka pircējs un pārdevējs Kopienas iekšējos darījumus deklarē aptuveni vienā un tajā pašā taksācijas periodā.

(5)

Ņemot vērā izmaiņas uzņēmumu darba vidē un instrumentos, būtu jānodrošina, ka deklarēšanas saistības ir iespējams pildīt, izmantojot vienkāršas elektroniskas procedūras, lai maksimāli mazinātu administratīvo slogu.

(6)

Lai saglabātu līdzsvaru starp Kopienas mērķiem nodokļu krāpniecības apkarošanas jomā un ekonomikas uzņēmumu administratīvā sloga samazināšanas jomā, būtu lietderīgi noteikt dalībvalstīm iespēju atļaut uzņēmumiem kopsavilkuma paziņojumus saistībā ar preču piegādi Kopienā iesniegt reizi ceturksnī situācijās, kad to summa nav būtiska. Būtu jānosaka, ka dalībvalstis, kas vēlas šo iespēju piemērot pakāpeniski, var pagaidu kārtībā noteikt lielāku robežvērtību. Tāpat būtu jāparedz iespēja dalībvalstīm atļaut uzņēmumiem reizi ceturksnī iesniegt informāciju par pakalpojumu sniegšanu Kopienā.

(7)

Komisijai pēc tam, kad jaunie noteikumi ir piemēroti gadu, būtu jāizvērtē paātrinātas informācijas apmaiņas ietekme uz dalībvalstu spējām apkarot krāpšanu PVN jomā, jo īpaši lai noteiktu, vai šīs iespējas būtu jāsaglabā.

(8)

Ņemot vērā to, ka ar PVN saistītās krāpniecības apkarošanas mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, kuru darbība šajā jomā ir atkarīga no pārējo dalībvalstu apkopotās informācijas, un to, ka visu dalībvalstu iesaistīšanas dēļ šos mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

(9)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 2006/112/EK.

(10)

Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (4) dalībvalstīm ir ieteikts gan savām vajadzībām, gan Kopienas interesēs izstrādāt savas tabulas, kur pēc iespējas precīzāk atspoguļota atbilstība starp šo direktīvu un tās transponēšanas pasākumiem, un padarīt tās publiski pieejamas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 2006/112/EK groza šādi.

1)

Direktīvas 64. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Pakalpojumu sniegšanu, par kuru, piemērojot 196. pantu, nodokli maksā pakalpojuma pircējs un kas pastāvīgi veikta par vienu gadu ilgākā laikposmā un šajā laikposmā nerada rēķinu pārskatus vai maksājumus, uzskata par pabeigtu katra kalendārā gada beigās, kamēr vien pakalpojumu sniegšana nav beigusies.

Dalībvalstis var paredzēt, ka konkrētos gadījumos, kas atšķiras no pirmajā daļā minētajiem, preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, kas pastāvīgi veikta kādā laikposmā, uzskata par tādu darbību, kas pabeigta vismaz viena gada intervālos.”

2)

Direktīvas 66. pantam pievieno šādu daļu:

“Tomēr pirmajā daļā paredzēto atkāpi nepiemēro tādu pakalpojumu sniegšanai, par kuriem, piemērojot 196. pantu, nodokli maksā pakalpojuma pircējs.”

3)

Direktīvas 263. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“263. pants

1.   Kopsavilkuma paziņojumu sagatavo par katru kalendāro mēnesi laikposmā, kas nepārsniedz vienu mēnesi, un saskaņā ar procedūrām, ko nosaka dalībvalstis.

1.a   Tomēr dalībvalstis apstākļos, ko tās var noteikt, var atļaut maksātājiem kopsavilkuma paziņojumu iesniegt katru kalendāro ceturksni termiņā, kas nepārsniedz vienu mēnesi pēc ceturkšņa beigām, ja ceturkšņa apgrozījuma kopsumma par 264. panta 1. punkta d) apakšpunktā un 265. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajām preču piegādēm, atskaitot PVN, ne attiecībā uz attiecīgo ceturksni, ne attiecībā uz kādu no iepriekšējiem četriem ceturkšņiem nepārsniedz 50 000 EUR vai līdzvērtīgu summu attiecīgās valsts valūtā.

Šā punkta pirmajā daļā paredzētā iespēja vairs nav piemērojama pēc tā mēneša beigām, kura laikā apgrozījuma kopsumma par 264. panta 1. punkta d) apakšpunktā un 265. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajām preču piegādēm, atskaitot PVN, tekošajā ceturksnī pārsniedz 50 000 EUR vai līdzvērtīgu summu attiecīgās valsts valūtā. Šādā gadījumā kopsavilkuma paziņojumu izveido par mēnesi vai mēnešiem, kas pagājuši kopš ceturkšņa sākuma, laikposmā, kas nepārsniedz vienu mēnesi.

1.b   Līdz 2011. gada 31. decembrim dalībvalstis var noteikt šā panta 1.a punktā noteikto summu 100 000 EUR apmērā vai līdzvērtīgu summu attiecīgās valsts valūtā.

1.c   Dalībvalstis saistībā ar 264. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto pakalpojumu sniegšanu var atļaut nodokļu maksātājiem, ievērojot nosacījumus un apmērus, ko tās var noteikt, iesniegt kopsavilkuma paziņojumu par katru kalendāro ceturksni termiņā, kas nepārsniedz mēnesi attiecīgi kopš ceturkšņa beigām.

Dalībvalstis jo īpaši var noteikt, ka nodokļu maksātājiem, kas sniedz 264. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētos pakalpojumus, jāiesniedz kopsavilkuma paziņojums termiņā, kas noteikts, piemērojot šā panta 1. līdz 1.b punktu.

2.   Dalībvalstis atļauj un var pieprasīt šā panta 1. punktā minēto kopsavilkuma paziņojumu iesniegt, elektroniski pārsūtot datus, atbilstīgi to izstrādātiem nosacījumiem.”

4)

Direktīvas 264. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   1. punkta d) apakšpunktā minēto summu deklarē par to iesniegšanas laikposmu, kas noteikts atbilstīgi 263. panta 1. līdz 1.c punktam, kurā pienācis nodokļa iekasēšanas laiks.

1. punkta f) apakšpunktā minēto summu deklarē par to iesniegšanas laikposmu, kas noteikts atbilstīgi 263. panta 1. līdz 1.c punktam, kura laikā pircējam paziņots par korekciju.”.

5.

Direktīvas 265. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   1. punkta c) apakšpunktā minēto summu deklarē par to iesniegšanas laikposmu, kas noteikts atbilstīgi 263. panta 1. līdz 1.b punktam, kurā pienācis nodokļa iekasēšanas laiks.”

2. pants

Pamatojoties uz dalībvalstu sniegtu informāciju, Komisija līdz 2011. gada 30. jūnijam iesniedz ziņojumu, kurā novērtē Direktīvas 2006/112/EK 263. panta 1. punkta ietekmi uz dalībvalstu spējām apkarot krāpšanu PVN jomā saistībā ar preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu Kopienā, kā arī 263. panta 1.a līdz 1.c punktā paredzēto iespēju lietderību, un atkarībā no secinājumiem šajā ziņojumā pievieno tam piemērotus tiesību aktu priekšlikumus.

3. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai no 2010. gada 1. janvāra izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 16. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Atzinums sniegts 2008. gada 4. decembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Atzinums sniegts 2008. gada 22. oktobrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.

(4)  OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

IETEIKUMI

Komisija

20.1.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 14/10


KOMISIJAS IETEIKUMS

(2008. gada 22. decembris)

par hlora–sārmu rūpniecībā turpmāk nevajadzīgā metāliskā dzīvsudraba drošu glabāšanu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 8422)

(autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(2009/39/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 211. panta otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

Komisija ir pieņēmusi Kopienas stratēģiju attiecībā uz dzīvsudrabu (1).

(2)

Stratēģijas 9. darbībā paredzēts veikt pasākumus dzīvsudraba, kas radies hlora–sārmu rūpniecībā, pagaidu uzglabāšanai un Komisijai uzdot izpētīt iespējas noslēgt nolīgumu ar šo nozari.

(3)

Par šo stratēģiju Padome 2005. gada 24. jūnijā pieņēmusi labvēlīgu atzinumu, aicinot Komisiju risināt jautājumu par dzīvsudraba, inter alia no hlora–sārmu rūpniecības, drošu glabāšanu vai noglabāšanu termiņos, ko nosaka, ņemot vērā plānotās dzīvsudraba eksporta izbeigšanas grafiku.

(4)

Eiropas Parlaments 2006. gada 14. martā pieņēmis rezolūciju, kurā stratēģija atbalstīta un uzdots Komisijai veikt attiecīgus pasākumus, kas garantē drošu glabāšanu visam dzīvsudrabam no hlora–sārmu rūpniecības.

(5)

Eiropas Parlaments un Padome 2008. gada 22. oktobrī pieņēmuši Regulu (EK) Nr. 1102/2008 par metāliskā dzīvsudraba un noteiktu dzīvsudraba savienojumu un maisījumu eksporta aizliegumu un drošu glabāšanu (2).

(6)

Eiropas hlora–sārmu rūpniecības nozares asociācija Euro Chlor ar tajā par biedriem iesaistījušos uzņēmumu atbalstu ir uzņēmusies saistības nodrošināt drošu glabāšanu visam dzīvsudrabam, kas vairs netiek izmantots hlora–sārmu ražošanas procesā (no ekspluatācijas izņemtais dzīvsudrabs). Visi hlora–sārmu nozares uzņēmumi, kas darbojas Kopienā, ar objektīviem un nediskriminējošiem noteikumiem var šīm saistībām pievienoties.

(7)

Komisija atzinīgi novērtē Euro Chlor apvienojušos uzņēmumu saistības, kas papildina minētās regulas noteikumus.

(8)

Šīs saistības atbilst kritērijiem, kas noteikti Komisijas paziņojumā “Vides nolīgumi Kopienas līmenī saistībā ar rīcības plānu vides tiesiskā regulējuma vienkāršošanai un uzlabošanai” (3),

AR ŠO IESAKA.

1.   Asociācijas Euro Chlor biedriem un citiem hlora–sārmu nozares uzņēmumiem, kuri darbojas Kopienā un ievēro Euro Chlor brīvprātīgo nolīgumu par tā dzīvsudraba drošu glabāšanu, kas izņemts no ekspluatācijas (t. i., ražošanai turpmāk vairs nevajadzīgs metālisks dzīvsudrabs uzņēmumos, kuros izmanto dzīvsudraba bateriju tehnoloģiju), šim nolūkam glabātavas jāizraugās ar vislielāko rūpību un jānoslēdz līgumi ar šādu glabātavu operatoriem, kuriem jābūt attiecīgi klasificētiem un licencētiem bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem. Šo līgumu noteikumiem jābūt objektīviem un nediskriminējošiem.

2.   Asociācijas Euro Chlor biedriem jāapņemas ievērot visstingrākās tehniskās prasības attiecībā uz dzīvsudraba izolēšanu hermētiski noslēgtos konteineros, sagatavošanas un konteineru piepildīšanas operācijām, kā arī konteineru iekraušanu un izkraušanu.

3.   Asociācijai Euro Chlor katru gadu jāsniedz ziņas par dzīvsudrabu, kas izņemts no ekspluatācijas.

Šis ieteikums ir adresēts asociācijai Euro Chlor.

Briselē, 2008. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  COM(2005) 20, galīgā redakcija, 28.1.2005.

(2)  OV L 304, 14.11.2008., 75. lpp.

(3)  COM(2002) 412, galīgā redakcija, 17.7.2002.


20.1.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 14/s3


PIEZĪME LASĪTĀJAM

Iestādes ir nolēmušas savos tekstos turpmāk nenorādīt jaunākos tiesību aktu grozījumus.

Ja vien nav noteikts citādi, par tiesību aktiem, kuri ir norādīti šeit publicētajos tekstos, uzskatāmi tiesību akti to spēkā esošajā redakcijā.