ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 5

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 9. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 13/2009 (2008. gada 18. decembris), ar kuru Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu un Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula), groza nolūkā izveidot Programmu skolu apgādei ar augļiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 14/2009 (2009. gada 8. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

5

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2009/9/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 8. decembris) par nikotīna neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētā viela (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 7714)  ( 1 )

7

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

9.1.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 5/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 13/2009

(2008. gada 18. decembris),

ar kuru Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu un Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula), groza nolūkā izveidot Programmu skolu apgādei ar augļiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 36. un 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (EK) Nr. 1182/2007 (2), ar ko paredzēti īpaši noteikumi augļu un dārzeņu nozarei, ir noteikta plaša minētās nozares reforma, lai veicinātu tās konkurētspēju un orientāciju uz tirgu un tuvinātu to pārējiem reformētās kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) virzieniem. Viens no galvenajiem reformētā režīma mērķiem ir augļu un dārzeņu patēriņa krituma tendenci pavērst pretējā virzienā.

(2)

Būtu vēlams pievērsties tam, ka bērni uzturā lieto maz augļu un dārzeņu, bērnu uzturā noturīgi palielinot augļu un dārzeņu īpatsvaru vecumā, kad veidojas viņu ēšanas paradumi. Sniedzot Kopienas atbalstu saskaņā ar Programmu skolu apgādei ar augļiem, lai bērnus mācību iestādēs nodrošinātu ar augļu, dārzeņu un banānu produktiem, būtu jāveicina tas, ka gados jaunie patērētāji ieciena augļus un dārzeņus, lai tos uzturā lietotu lielākā daudzumā arī turpmāk. Tādējādi Programma skolu apgādei ar augļiem atbilstu KLP mērķiem, tostarp mērķim veicināt lauksaimniecībā nodarbināto personu ienākumus, stabilizēt tirgu un nodrošināt pašreiz un turpmāk piedāvāto produktu pieejamību.

(3)

Turklāt saskaņā ar Līguma 35. panta b) punktu KLP var paredzēt kopīgus pasākumus dažu produktu patēriņa veicināšanai, piemēram, Programmu skolu apgādei ar augļiem.

(4)

Papildus tam Līguma 152. panta 1. punktā paredzēts, ka, nosakot un īstenojot visu Kopienas politiku un darbības, ir jānodrošina augsts cilvēku veselības aizsardzības līmenis. Neapšaubāmie ieguvumi veselībai, kurus sniegs Programma skolu apgādei ar augļiem, rāda, ka tā ir pasākums, kas būtu jāintegrē KLP īstenošanā.

(5)

Tāpēc būtu jāparedz Kopienas atbalsta līdzfinansējums, lai bērnus mācību iestādēs apgādātu ar noteiktiem veselīgiem augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu un banānu produktiem, kā arī lai līdzfinansētu dažas saistītas loģistikas, sadales, iekārtu, saziņas, pārraudzības un izvērtēšanas izmaksas.

(6)

Kopienas Programma skolu apgādei ar augļiem nedrīkstētu skart citas valstu īstenotas un uz skolām vērstas augļu patēriņa veicināšanas programmas, kas ir saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, lai tādējādi saglabātu šādu programmu sniegtos ieguvumus. Tajā būtu jāņem vērā dalībvalstu izglītības sistēmu dažādība. Tāpēc izglītības iestādes, kas piedalās Programmā skolu apgādei ar augļiem, var ietvert bērnudārzus, citas pirmsskolas iestādes, pamatskolas un vidusskolas.

(7)

Dalībvalstīm, kas vēlas piedalīties Programmā skolu apgādei ar augļiem, vajadzētu būt iespējai papildus Kopienas atbalstam sniegt valsts atbalstu apgādei ar veselīgiem produktiem un noteiktu saistītu izmaksu segšanai. Lai programma būtu iedarbīga, būs vajadzīgi papildu pasākumi, kuru finansēšanai dalībvalstīm tāpēc būtu jāvar sniegt valsts atbalstu. Ņemot vērā ierobežoto budžetu, dalībvalstīm būtu jāvar savus finansiālos ieguldījumus Programmā skolu apgādei ar augļiem aizstāt ar privātā sektora ieguldījumiem.

(8)

Lai nodrošinātu to, ka Programma skolu apgādei ar augļiem tiek īstenota pareizi, dalībvalstīm, kas vēlas piedalīties programmā, valstu vai reģionu līmenī vispirms būtu jāizstrādā stratēģija.

(9)

Programmai nevajadzētu attiekties uz neveselīgiem produktiem, kuros ir, piemēram, liels tauku vai pievienota cukura īpatsvars. Tāpēc Komisijai būtu jāizstrādā tādu produktu un sastāvdaļu saraksts, kuras būtu jāizslēdz no Programmas skolu apgādei ar augļiem. Visos citos gadījumos nedrīkstētu bez vajadzības iejaukties dalībvalstu pilnvarās izvēlēties produktus. Tādējādi tām būtu jāvar piemērotu produktu izvēli pamatot ar tādiem objektīviem kritērijiem kā ražas sezonas, produktu pieejamība vai rūpes par vides aizsardzības standartiem. Tādā sakarā dalībvalstīm būtu jāvar dot priekšroku Kopienas izcelsmes produktiem. Skaidrības labad, nosakot stratēģijas, dalībvalstīm vajadzētu izstrādāt programmām piemērotu produktu sarakstu.

(10)

Lai nodrošinātu pienācīgu administrēšanu un budžeta pārvaldību, dalībvalstīm, kas piedalās programmā, būtu katru gadu jāpiesakās Kopienas atbalstam. Pēc dalībvalstu lūguma Komisijai vajadzētu pieņemt lēmumu par paredzētiem konkrētiem piešķīrumiem, nepārsniedzot budžetā pieejamās apropriācijas.

(11)

Kopienas atbalsts katrai dalībvalstij būtu jāsniedz, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, kas izstrādāti, vadoties no bērnu īpatsvara pamatmērķa vecuma grupā, kas aptvertu sešus līdz desmit gadus vecus bērnus. Šī vecuma grupa ir izvēlēta ne tikai ierobežotā budžeta dēļ, bet arī tāpēc, ka ēšanas paradumi veidojas mazotnē. Tomēr, ja kāda dalībvalsts demogrāfiskā ziņā ir maza, tam nevajadzētu būt šķērslim, lai īstenotu rentablu shēmu. Tādējādi katrai iesaistītai dalībvalstij vajadzētu saņemt Kopienas palīdzību noteiktā minimuma apjomā.

(12)

Lai nodrošinātu pareizu budžeta pārvaldību, būtu jānosaka Kopienas atbalsta maksimālais apjoms un maksimālās līdzfinansējuma likmes un Kopienas finansiālais ieguldījums programmā būtu jāpievieno to pasākumu sarakstam, kas ir atbilstīgi finansējumam no ELGF, kā paredzēts Padomes Regulā (EK) Nr. 1290/2005 (2005. gada 21. jūnijs) par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (3).

(13)

Ņemot vērā to sociālās, strukturālās un ekonomiskās grūtības, ir lietderīgi paredzēt augstāku līdzfinansējuma likmi reģionos, kas ir atbilstīgi saskaņā ar konverģences mērķi, kā noteikts Padomes Regulā (EK) Nr. 1083/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu (4), un Līguma 299. panta 2. punktā minētajos tālākajos reģionos.

(14)

Lai nemazinātu Programmas skolu apgādei ar augļiem vispārējo iedarbīgumu, Kopienas atbalstu nevajadzētu izmantot, lai aizstātu finansējumu valstu īstenotām un uz skolām vērstām augļu patēriņa veicināšanas programmām vai citām skolu apgādes programmām, kas attiecas arī uz apgādi ar augļiem. Tomēr būtu jāsaglabā dalībvalstu jau gūtie panākumi, ieviešot programmas skolu apgādei ar augļiem. Tādēļ Kopienas atbalstam tāpat vajadzētu būt pieejamam, ja dalībvalsts ir iecerējusi paplašināt vai padarīt efektīvāku jau pastāvošu programmu, kas citā gadījumā būtu atbilstīga, ar nosacījumu, ka tiek ievērota noteikta līdzfinansējuma maksimālā likme attiecībā uz Kopienas palīdzības īpatsvaru kopējā valsts finansējumā. Tādā gadījumā dalībvalstij būtu savā stratēģijā jānorāda, kā tā ir iecerējusi paplašināt programmu vai padarīt to efektīvāku.

(15)

Lai atvēlētu laiku programmas sekmīgai īstenošanai, tā būtu jāpiemēro no 2009./2010. mācību gada. Pēc trim gadiem būtu jāsniedz ziņojums par tās īstenošanu.

(16)

Lai programma būtu iedarbīgāka, Kopienai vajadzētu būt iespējai finansēt informācijas, pārraudzības un izvērtēšanas pasākumus, kuru mērķis ir veicināt sabiedrības informētību par Programmu skolu apgādei ar augļiem un tās mērķiem, kā arī ar to saistītos sadarbības izvēršanas pasākumus. Tas nedrīkstētu skart Kopienas tiesības saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 3/2008 (5) līdzfinansēt vajadzīgos papildu pasākumus, lai palielinātu informētību par augļu un dārzeņu patēriņa labvēlīgo ietekmi uz veselību.

(17)

Komisijai būtu jāparedz sīki izstrādāti noteikumi, lai piemērotu Programmu skolu apgādei ar augļiem, tostarp noteikumi par palīdzības sadalījumu starp dalībvalstīm, finanšu un budžeta pārvaldību, valstu stratēģijām, saistītām izmaksām, papildu pasākumiem un informācijas, pārraudzības, izvērtēšanas un sadarbības izvēršanas pasākumiem.

(18)

Regulas (EK) Nr. 1182/2007 noteikumi ar Padomes Regulu (EK) Nr. 361/2008 (6) no 2008. gada 1. jūlija ir iekļauti Padomes Regulā (EK) Nr. 1234/2007 (7).

(19)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regulas (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 1234/2007,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījums Regulā (EK) Nr. 1290/2005

Regulas (EK) Nr. 1290/2005 3. panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“f)

Kopienas finansiālo ieguldījumu Programmā skolu apgādei ar augļiem, kas minēta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 (8) 103.ga panta 1. punktā.

2. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1234/2007

Ar šo Regulu (EK) Nr. 1234/2007 groza šādi:

1)

regulas II daļas I sadaļas IV nodaļas IVa iedaļā:

a)

aiz 103.g panta iekļauj šādu apakšiedaļu:

“IIa   apakšiedaļa

Programma skolu apgādei ar augļiem

103.ga pants

Atbalsts bērnu apgādei ar augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu un banānu produktiem

1.   Saskaņā ar Komisijas paredzētiem nosacījumiem no 2009./2010. mācību gada piešķir Kopienas atbalstu, lai:

a)

ar augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu un banānu produktiem apgādātu bērnus mācību iestādēs, tostarp bērnudārzos, citās pirmsskolas iestādēs, pamatskolās un vidusskolās; un

b)

segtu dažas saistītas loģistikas un sadales, iekārtu, saziņas, pārraudzības un izvērtēšanas izmaksas.

2.   Dalībvalstis, kas valsts vai reģionu līmenī vēlas piedalīties programmā, vispirms izstrādā programmas īstenošanas stratēģiju, kurā jo īpaši ir iekļauta informācija par attiecīgās programmas budžetu, tostarp Kopienas un dalībvalsts ieguldījumiem, kā arī termiņu, mērķauditoriju, atbilstīgajiem produktiem un attiecīgo ieinteresēto personu iesaisti. Tās paredz arī vajadzīgos papildu pasākumus, lai programma būtu vēl iedarbīgāka.

3.   Nosakot stratēģiju, dalībvalstis izstrādā to augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu un banānu produktu sarakstu, kuri būs atbilstīgi saskaņā ar attiecīgajām programmām. Šajā sarakstā tomēr neiekļauj produktus, kas ir izslēgti no programmas ar kādu pasākumu, ko Komisija pieņēmusi atbilstīgi 103.h panta f) punktam. Produktu izvēli dalībvalstis veic, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, kas var ietvert ražas sezonas, produktu pieejamību vai vides aizsardzības apsvērumus. Šādā sakarā dalībvalstis var dot priekšroku Kopienas izcelsmes produktiem.

4.   Šā panta 1. punktā minētais Kopienas atbalsts nedz:

a)

pārsniedz EUR 90 miljonus vienā mācību gadā; nedz

b)

pārsniedz 50 % no 1. punktā minētajām apgādes un saistītajām izmaksām vai 75 % no šādām izmaksām reģionos, kuri ir atbilstīgi konverģences mērķim saskaņā ar 5. panta 1. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 1083/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu (9), un Līguma 299. panta 2. punktā minētajos tālākajos reģionos; nedz arī

c)

sedz izmaksas, kuras nav 1. punktā minētās apgādes un saistītās izmaksas.

5.   Šā panta 1. punktā minēto Kopienas atbalstu sniedz, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, kas izstrādāti, vadoties no bērnu īpatsvara vecuma grupā no sešiem līdz desmit gadiem. Tomēr shēmā iesaistītās dalībvalstis katra saņem Kopienas atbalstu vismaz EUR 175 000 apjomā. Dalībvalstis, kas piedalās programmā, ik gadu piesakās uz Kopienas atbalstu, pamatojoties uz izstrādāto stratēģiju. Pēc dalībvalstu lūguma saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par galīgajiem piešķīrumiem, nepārsniedzot budžetā pieejamās apropriācijas.

6.   Šā panta 1. punktā minēto Kopienas atbalstu neizmanto, lai aizstātu finansējumu, kas piešķirts dalībvalstīs spēkā esošām un uz skolām vērstām augļu patēriņa veicināšanas programmām vai citām skolu apgādes programmām, kas paredz apgādi ar augļiem. Tomēr, ja dalībvalstī jau ir spēkā programma, kas saskaņā ar šo pantu būtu tiesīga saņemt Kopienas atbalstu, un ja dalībvalsts ir iecerējusi to paplašināt vai padarīt efektīvāku attiecībā uz programmas mērķauditoriju, termiņu vai attiecīgiem produktiem, Kopienas atbalstu var sniegt tad, ja ir ievēroti 4. punkta b) apakšpunktā minētie ierobežojumi par Kopienas palīdzības īpatsvaru kopējā valsts ieguldījumā. Tādā gadījumā dalībvalsts stratēģijā norāda, kā tā ir iecerējusi paplašināt programmu vai padarīt to efektīvāku.

7.   Dalībvalstis var papildus Kopienas atbalstam piešķirt valsts atbalstu par 1. punktā minēto apgādi ar produktiem un par saistītajām izmaksām. Šīs izmaksas var segt arī no privātā sektora ieguldījumiem. Dalībvalstis var piešķirt atbalstu arī par 2. punktā minētajiem papildu pasākumiem.

8.   Kopienas programma skolu apgādei ar augļiem neskar nekādas atsevišķas valstu programmas skolu apgādei ar augļiem, kas ir saderīgas ar Kopienas tiesību aktiem.

9.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 5. pantu Kopiena var finansēt arī informācijas, pārraudzības un izvērtēšanas pasākumus saistībā ar Programmu skolu apgādei ar augļiem, tostarp sabiedrības informētības palielināšanas pasākumus un saistītos sadarbības izvēršanas pasākumus.

b)

pirms 103.h panta iekļauj šādu virsrakstu:

c)

regulas 103.h pantam pievieno šādu punktu:

“f)

noteikumus par 103.ga pantā minēto Programmu skolu apgādei ar augļiem, tostarp to produktu vai sastāvdaļu sarakstu, kuri būtu jāizslēdz no Programmas skolu apgādei ar augļiem, galīgo atbalsta sadalījumu starp dalībvalstīm, finanšu un budžeta pārvaldību, saistītās izmaksas, dalībvalstu stratēģijas, papildu pasākumus un informācijas, pārraudzības, izvērtēšanas un sadarbības izvēršanas pasākumus.”;

2)

regulas 180. pantā pirms vārdkopas “182. pantā” iekļauj vārdkopu “103.ga un”;

3)

regulas 184. pantam pievieno šādu punktu:

“5)

līdz 2012. gada 31. augustam – Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā tiek piemērota 103.ga pantā paredzētā Programma skolu apgādei ar augļiem, vajadzības gadījumā pievienojot attiecīgus priekšlikumus. Ziņojumā jo īpaši apraksta, kā programma ir dalībvalstīs veicinājusi labi funkcionējošu programmu izveidi skolu apgādei ar augļiem un kāda ir Programmas ietekme uz bērnu ēšanas paradumu uzlabošanu.”

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 18. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. BARNIER


(1)  2008. gada 18. novembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 273, 17.10.2007., 1. lpp.

(3)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.

(4)  OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.

(5)  Padomes Regula (EK) Nr. 3/2008 (2007. gada 17. decembris) par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešās valstīs (OV L 3, 5.1.2008., 1. lpp.).

(6)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(7)  OV L 121, 7.5.2008., 1. lpp.

(8)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.”

(9)  OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.”;


9.1.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 5/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 14/2009

(2009. gada 8. janvāris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 9. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 8. janvārī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MA

56,1

TR

138,0

ZZ

97,1

0707 00 05

JO

167,2

MA

93,8

TR

154,1

ZZ

138,4

0709 90 70

MA

85,9

TR

157,0

ZZ

121,5

0805 10 20

BR

44,6

CL

44,1

EG

49,8

IL

51,0

MA

58,1

TR

72,2

ZA

44,1

ZZ

52,0

0805 20 10

MA

64,4

ZZ

64,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

49,4

IL

66,7

TR

79,4

ZZ

65,2

0805 50 10

EG

47,1

MA

59,6

TR

60,5

ZZ

55,7

0808 10 80

CN

82,1

MK

39,4

US

110,7

ZZ

77,4

0808 20 50

CN

88,0

US

115,7

ZZ

101,9


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Komisija

9.1.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 5/7


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 8. decembris)

par nikotīna neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētā viela

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 7714)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/9/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā noteikts, ka 12 gadu laikā pēc direktīvas izziņošanas dalībvalsts var atļaut tādu augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, kuri satur minētās direktīvas I pielikumā neiekļautas darbīgās vielas, kas jau ir pieejamas tirgū divus gadus pēc direktīvas izziņošanas dienas, kamēr minētās vielas pakāpeniski pārbauda atbilstīgi darba programmai.

(2)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1112/2002 (2) un Komisijas Regulā (EK) Nr. 2229/2004 (3) paredzēti sīki izstrādāti noteikumi Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā minētās darba programmas ceturtā posma īstenošanai un izveidots to darbīgo vielu saraksts, kuras jānovērtē attiecībā uz to iespējamo iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Nikotīns ir minētajā sarakstā.

(3)

Nikotīna iedarbība uz cilvēku veselību un vidi ir novērtēta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1112/2002 un Regulas (EK) Nr. 2229/2004 noteikumiem attiecībā uz vairākiem izmantošanas veidiem, ko ierosinājis pieteikuma iesniedzējs. Turklāt minētajās regulās ir izraudzītas ziņotājas dalībvalstis, kuru pienākums ir iesniegt Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EPNI) attiecīgos novērtējuma ziņojumus un ieteikumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2229/2004 20. pantu. Ziņotāja dalībvalsts par nikotīnu bija Apvienotā Karaliste, un visa attiecīgā informācija tika iesniegta 2008. gada janvārī.

(4)

Komisija pārbaudīja nikotīnu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2229/2004 24.a pantu. Pārskata ziņojuma projektu par šo vielu dalībvalstis un Komisija pārskatīja Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un 2008. gada 26. septembrī tas tika pabeigts kā Komisijas pārskata ziņojums.

(5)

Pārbaudot šo darbīgo vielu un ņemot vērā no dalībvalstīm saņemtos apsvērumus, Komiteja secināja, ka esošie pierādījumi ir nepietiekami, lai apstiprinātu, ka lietošana ir nekaitīga attiecībā uz operatoriem, strādniekiem, apkārtējiem iedzīvotājiem un patērētājiem. Turklāt pārskata ziņojumā par šo vielu ir minētas arī citas problēmas, ko novērtējuma ziņojumā konstatējusi ziņotāja dalībvalsts.

(6)

Komisija aicināja pieteikuma iesniedzēju iesniegt apsvērumus par salīdzinošās pārskatīšanas rezultātiem un par to, vai darbīgo vielu turpmāk atļaut vai neatļaut. Pieprasījuma iesniedzējs iesniedza apsvērumus, kas tika rūpīgi izskatīti. Lai gan pieteikuma iesniedzējs ierosināja apsvērumus, konstatētās problēmas nevarēja novērst, un pamatojoties uz iesniegto informāciju veiktie novērtējumi neliecina, ka nikotīnu saturoši augu aizsardzības līdzekļi, izmantojot tos atbilstoši ierosinātajiem nosacījumiem, kopumā atbilstu Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta prasībām.

(7)

Tāpēc nikotīns nav iekļaujams Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(8)

Jāveic pasākumi, lai noteiktā termiņā atsauktu un nepagarinātu atļaujas nikotīnu saturošiem augu aizsardzības līdzekļiem un lai minētajiem līdzekļiem netiktu piešķirtas jaunas atļaujas.

(9)

Papildlaiks, ko dalībvalsts piešķir nikotīnu saturošu augu aizsardzības līdzekļu krājumu likvidēšanai, glabāšanai, laišanai tirgū un lietošanai, jāierobežo līdz 12 mēnešiem, lai ļautu lietot krājumus vēl vienu augšanas periodu, tādējādi nodrošinot, ka nikotīnu saturoši augu aizsardzības līdzekļi ir pieejami lauksaimniekiem 18 mēnešus pēc šā lēmuma pieņemšanas.

(10)

Šis lēmums neierobežo iespēju iesniegt pieteikumus attiecībā uz nikotīnu saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu un Komisijas 2008. gada 17. janvāra Regulu (EK) Nr. 33/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Direktīvas 91/414/EEK piemērošanai attiecībā uz parasto un paātrināto procedūru to darbīgo vielu novērtēšanai, kas veidoja darba programmas daļu, kura minēta šīs direktīvas 8. panta 2. punktā, bet nav iekļautas I pielikumā (4), par vielas iespējamu iekļaušanu minētās direktīvas I pielikumā.

(11)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nikotīnu kā darbīgo vielu neiekļauj Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

2. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka:

a)

atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur nikotīnu, atsauc līdz 2009. gada 8. jūnijam;

b)

no šā lēmuma publicēšanas dienas nepiešķir vai nepagarina atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuros ir nikotīns.

3. pants

Papildlaiks, ko dalībvalstis piešķir saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 6. punktu, ir iespējami īss un beidzas ne vēlāk kā 2010. gada 8. jūnijā.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 8. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(2)  OV L 168, 27.6.2002., 14. lpp.

(3)  OV L 379, 24.12.2004., 13. lpp.

(4)  OV L 15, 18.1.2008., 5. lpp.


9.1.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 5/s3


PIEZĪME LASĪTĀJAM

Iestādes ir nolēmušas savos tekstos turpmāk nenorādīt jaunākos tiesību aktu grozījumus.

Ja vien nav noteikts citādi, par tiesību aktiem, kuri ir norādīti šeit publicētajos tekstos, uzskatāmi tiesību akti to spēkā esošajā redakcijā.