ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 348

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 24. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1340/2008 (2008. gada 8. decembris) par konkrētu tērauda izstrādājumu tirdzniecību starp Eiropas Kopienu un Kazahstānas Republiku

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1341/2008 (2008. gada 18. decembris), ar kuru attiecībā uz atsevišķiem projektiem, no kuriem gūst ienākumus, groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu

19

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1342/2008 (2008. gada 18. decembris), ar ko izveido ilgtermiņa plānu mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai un atceļ Regulu (EK) Nr. 423/2004

20

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1343/2008 (2008. gada 23. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

34

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1344/2008 (2008. gada 23. decembris), ar ko 2009. gadam publicē lauksaimniecības produktu nomenklatūru eksporta kompensācijām, ko ieviesa ar Regulu (EEK) Nr. 3846/87

36

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1345/2008 (2008. gada 23. decembris), ar kuru groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 2136/89, kas nosaka kopējus tirdzniecības standartus konservētām sardīnēm un tirdzniecības aprakstus konservētām sardīnēm un sardīņveida produktiem

76

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1346/2008 (2008. gada 23. decembris), ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 950/2006, ar ko 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus cukura produktu ievešanai un rafinēšanai atbilstīgi dažām tarifu kvotām un preferenču nolīgumiem

79

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1347/2008 (2008. gada 23. decembris), ar ko nosaka no 2009. gada 1. janvāra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

81

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/105/EK (2008. gada 16. decembris) par vides kvalitātes standartiem ūdens resursu politikas jomā, un ar ko groza un sekojoši atceļ Padomes Direktīvas 82/176/EEK, 83/513/EEK, 84/156/EEK, 84/491/EEK, 86/280/EEK, un ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK

84

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/115/EK (2008. gada 16. decembris) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi

98

 

 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1348/2008/EK (2008. gada 16. decembris), ar ko Padomes Direktīvu 76/769/EEK groza attiecībā uz ierobežojumiem 2-(2-metoksietoksi)etanola, 2-(2-butoksietoksi)etanola, metilēndifenildiizocianāta, cikloheksāna un amonija nitrāta laišanai tirgū un lietošanai ( 1 )

108

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumus Nr. 1349/2008/EK (2008. gada 16. decembris), ar kuru groza Lēmumu Nr. 1719/2006/EK, ar ko laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam izveido programmu Jaunatne darbībā ( 1 )

113

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1350/2008/EK (2008. gada 16. decembris) par Eiropas Radošuma un inovācijas gadu (2009) ( 1 )

115

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1351/2008/EK (2008. gada 16. decembris), ar ko izveido daudzgadu Kopienas programmu to bērnu aizsardzībai, kuri izmanto Internetu un citas saziņas tehnoloģijas ( 1 )

118

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1352/2008/EK (2008. gada 16. decembris), ar kuru groza Lēmumu Nr. 1855/2006/EK, ar ko izveido programmu Kultūra (2007.–2013.) ( 1 )

128

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES VI SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2008/976/TI (2008. gada 16. decembris) par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu

130

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

24.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 348/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1340/2008

(2008. gada 8. decembris)

par konkrētu tērauda izstrādājumu tirdzniecību starp Eiropas Kopienu un Kazahstānas Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 133. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Partnerattiecību un sadarbības nolīguma starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm un Kazahstānas Republiku 17. panta 1. punkts (1) nosaka, ka noteiktu tērauda izstrādājumu tirdzniecība jāveic saskaņā ar īpašu nolīgumu par tirdzniecības apjomiem.

(2)

Divpusējais nolīgums starp Eiropas Kopienu un Kazahstānas Republikas valdību par noteiktu tērauda izstrādājumu tirdzniecību (2) tika parakstīts 2005. gada 19. jūlijā, un tā darbības termiņš beidzās 2006. gada 31. decembrī. 2007. un 2008. gadā attiecīgi ar Padomes Regulu (EK) 1870/2006 (3) un Padomes Regulu (EK) Nr. 1531/2007 (4) noteiktie autonomie pasākumi reglamentēja noteiktu tērauda izstrādājumu tirdzniecību starp Eiropas Kopienu un Kazahstānas Republiku.

(3)

Kamēr nav parakstīts un stājies spēkā jaunais nolīgums vai Kazahstāna nav iestājusies Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO), būtu jānosaka kvantitatīvie ierobežojumi 2009. gadam.

(4)

Ņemot vērā, ka joprojām pastāv apstākļi, pamatojoties uz kuriem tika noteikti kvantitatīvie ierobežojumi 2007. un 2008. gadam, ir lietderīgi kvantitatīvos ierobežojumus 2009. gadam noteikt tādā pašā līmenī kā 2007. un 2008. gadam.

(5)

Jāparedz līdzekļi šā režīma pārvaldībai Kopienā tā, lai sekmētu jaunā nolīguma īstenošanu, paredzot pēc iespējas līdzīgus noteikumus.

(6)

Jānodrošina, ka tiek pārbaudīta attiecīgo izstrādājumu izcelsme un ka šim nolūkam tiek noteiktas atbilstīgas administratīvas sadarbības metodes.

(7)

Uz izstrādājumiem, kas atrodas brīvajā zonā vai kas importēti saskaņā ar kārtību, kura reglamentē muitas noliktavas, pagaidu importēšanu vai ievešanu pārstrādei (neuzlikšanas režīms), nebūtu jāattiecina kvantitatīvie ierobežojumi, kas noteikti attiecīgajam izstrādājumam.

(8)

Lai efektīvi piemērotu šo regulu, jāievieš prasība, ka attiecīgo izstrādājumu laišanai brīvā apgrozībā Kopienā vajadzīga Kopienas importa licence.

(9)

Lai nodrošinātu, ka šie kvantitatīvie ierobežojumi netiek pārsniegti, jāparedz pārvaldības procedūra, saskaņā ar kuru dalībvalstu kompetentās iestādes neizsniedz importa licences, ja iepriekš nav saņemts Komisijas apstiprinājums, ka attiecīgajā kvantitatīvajā ierobežojumā joprojām ir pieejami atbilstīgie daudzumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Šo regulu piemēro tādu tērauda izstrādājumu importam Kopienā, kuri uzskaitīti I pielikumā un kuru izcelsme ir Kazahstānas Republikā.

2.   Tērauda izstrādājumus klasificē izstrādājumu grupās, kā izklāstīts I pielikumā.

3.   Šīs regulas I pielikumā uzskaitīto izstrādājumu klasifikācijas pamatā ir kombinētā nomenklatūra (KN), kas izveidota ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87 (5).

4.   Šā panta 1. punktā minēto izstrādājumu izcelsmi nosaka saskaņā ar Kopienā spēkā esošajiem noteikumiem.

2. pants

1.   Uz to izstrādājumu importu Kopienā, kuri uzskaitīti I pielikumā un kuru izcelsme ir Kazahstānas Republikā, attiecas V pielikumā noteiktie gada kvantitatīvie ierobežojumi. Lai Kopienā laistu brīvā apgrozībā I pielikumā uzskaitītos izstrādājumus, kuru izcelsme ir Kazahstānas Republika, jāuzrāda izcelsmes sertifikāts, kā izklāstīts II pielikumā, un importa licence, ko dalībvalstu iestādes izsniegušas saskaņā ar 4. pantu.

2.   Lai nodrošinātu, ka daudzumi, kuriem ir izsniegtas importa licences, nevienā brīdī nepārsniedz kopējos kvantitatīvos ierobežojumus katrai izstrādājumu grupai, IV pielikumā uzskaitītās kompetentās iestādes izsniedz importa licences vienīgi pēc Komisijas apstiprinājuma, ka kvantitatīvajos ierobežojumos piegādātājvalstij vēl ir pieejams nepieciešamais daudzums attiecīgajai tērauda izstrādājumu grupai, par kuru importētājs vai importētāji ir iesnieguši pieteikumus minētajām iestādēm.

3.   Atļauto importa apjomu atskaita no attiecīgā V pielikumā noteiktā kvantitatīvā ierobežojuma. Ražojumu nosūtīšanu uzskata par notikušu dienā, kad tie iekrauti eksportējošajā transportlīdzeklī.

3. pants

1.   Šīs regulas V pielikumā minētie kvantitatīvie ierobežojumi neattiecas uz izstrādājumiem, kas novietoti brīvajā zonā vai brīvajā noliktavā vai kas importēti saskaņā ar režīmu, kurš reglamentē muitas noliktavas, pagaidu importēšanu vai ievešanu pārstrādei (neuzlikšanas režīmu).

2.   Ja 1. punktā minētie izstrādājumi vēlāk nemainītā stāvoklī vai pēc apstrādes vai pārstrādes tiek laisti brīvā apgrozībā, piemēro 2. panta 2. punktu un šādi apgrozībā laistus izstrādājumus atskaita no attiecīgā V pielikumā noteiktā kvantitatīvā ierobežojuma.

4. pants

1.   Šīs regulas 2. panta 2. punkta piemērošanas nolūkā IV pielikumā minētās kompetentās iestādes pirms importa licences izsniegšanas paziņo Komisijai par daudzumiem, par kuriem pieprasītas importa licences, pievienojot eksporta licenču oriģināleksemplārus, ko tās saņēmušas. Savukārt Komisija atbilstīgi hronoloģiskai secībai, kādā saņemti dalībvalstu paziņojumi (“rindas kārtībā”), paziņo, vai pieprasītie daudzumi ir pieejami importēšanai.

2.   Pieprasījumi, kas iekļauti paziņojumos Komisijai, ir derīgi, ja tie katrā gadījumā skaidri norāda eksportētājvalsti, attiecīgā izstrādājuma kodu, importējamo daudzumu, eksporta licences numuru, kvotas gadu un dalībvalsti, kur izstrādājumus paredzēts laist brīvā apgrozībā.

3.   Iespēju robežās Komisija iestādēm apstiprina kopējos daudzumus katrai izstrādājumu grupai, kas norādīti Komisijai paziņotajos pieprasījumos.

4.   Kompetentās iestādes, tiklīdz tām kļūst zināms, nekavējoties paziņo Komisijai par daudzumiem, kas netiek izmantoti importa licences derīguma termiņā. Neizmantotos daudzumus automātiski ieskaita Kopienas kopējos atlikušajos kvantitatīvajos ierobežojumos katrai izstrādājumu grupai.

5.   Šā panta 1. līdz 4. punktā minētos paziņojumus nosūta elektroniski, izmantojot šim nolūkam izveidoto integrēto tīklu, ja vien svarīgu tehnisku iemeslu dēļ nav īslaicīgi jāizmanto citi saziņas līdzekļi.

6.   Importa licences vai līdzvērtīgus dokumentus izsniedz saskaņā ar 12. līdz 16. pantu.

7.   Dalībvalstu kompetentās iestādes informē Komisiju par katru izsniegtās importa licences vai līdzvērtīga dokumenta atcelšanu gadījumos, kad Kazahstānas Republikas kompetentās iestādes ir atcēlušas vai atsaukušas attiecīgo eksporta licenci. Tomēr gadījumā, ja Kazahstānas Republikas kompetentās iestādes informējušas Komisiju vai dalībvalsts kompetentās iestādes par eksporta licences atcelšanu vai atsaukšanu pēc attiecīgo izstrādājumu importēšanas Kopienā, tad šos daudzumus atskaita no attiecīgā V pielikumā noteiktā kvantitatīvā ierobežojuma.

5. pants

1.   Ja Komisijas rīcībā ir norādes, ka Kazahstānas Republikas izcelsmes izstrādājumi, kas uzskaitīti I pielikumā, ir pārkrauti, tiem ir mainīts maršruts vai arī tie kā citādi ir importēti Kopienas teritorijā, apejot 2. pantā minētos kvantitatīvos ierobežojumus, un ja nepieciešams veikt pielāgojumus, Komisija prasa uzsākt apspriešanos, lai panāktu vienošanos par pielāgojumiem, kas vajadzīgi attiecībā uz atbilstīgajiem kvantitatīvajiem ierobežojumiem.

2.   Līdz 1. punktā norādīto apspriežu pabeigšanai Komisija var lūgt Kazahstānas Republiku veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka ir iespējams veikt kvantitatīvo ierobežojumu pielāgojumus, par ko panākta vienošanās minētajās apspriedēs.

3.   Ja Kopiena un Kazahstānas Republika nepanāk pieņemamu risinājumu un ja Komisija konstatē, ka ir skaidri pierādījumi par apiešanu, Komisija no kvantitatīvajiem ierobežojumiem atskaita līdzvērtīgu daudzumu izstrādājumu, kuru izcelsme ir Kazahstānas Republikā.

6. pants

1.   Eksporta licence, kuru izsniedz Kazahstānas Republikas kompetentās iestādes, vajadzīga attiecībā uz katru tādu tērauda izstrādājumu sūtījumu, uz kuriem attiecas V pielikumā noteiktie kvantitatīvie ierobežojumi, nepārsniedzot minētos ierobežojumus.

2.   Eksporta licences oriģinālu importētājs iesniedz nolūkā saņemt 12. pantā minēto importa licenci.

7. pants

1.   Eksporta licence attiecībā uz kvantitatīvajiem ierobežojumiem atbilst paraugam, kas ietverts II pielikumā, un tā, inter alia, apstiprina, ka attiecīgo izstrādājumu daudzums attiecināts uz kvantitatīvajiem ierobežojumiem, kas noteikti šo izstrādājumu grupai.

2.   Katra eksporta licence attiecas tikai uz vienu no I pielikumā uzskaitītajām izstrādājumu grupām.

8. pants

Eksportētos apjomus atskaita no attiecīgajiem V pielikumā noteiktajiem kvantitatīvajiem ierobežojumiem un nosūta 2. panta 3. punkta nozīmē.

9. pants

1.   Šīs regulas 6. pantā minētajai eksporta licencei var būt papildu kopijas, ko atbilstīgi norāda. Eksporta licenci un tās kopijas, kā arī izcelsmes sertifikātu un tā kopijas sagatavo angļu valodā.

2.   Ja 1. punktā minētos dokumentus aizpilda ar roku, ierakstus izdara ar pildspalvu un drukātiem burtiem.

3.   Eksporta licences vai līdzvērtīgi dokumenti atbilst 210 × 297 mm formātam. Tajos izmanto baltu minētā lieluma rakstāmpapīru, kas nesatur mehāniskus celulozes piemaisījumus un nesver mazāk par 25 g/m2. Katrai daļai ir jābūt iespiestam gijošēta aizsargraksta fonam, kas padara acīm redzamus mehāniska vai ķīmiska rakstura viltojumus.

4.   Kopienā kompetentās iestādes pieņem vienīgi oriģināleksemplāru kā derīgu eksporta mērķiem saskaņā ar šīs regulas noteikumiem.

5.   Katrai eksporta licencei vai līdzvērtīgam dokumentam ir standartizēts sērijas numurs, iespiests vai neiespiests, ar kura palīdzību to var identificēt.

6.   Sērijas numuru veido šādi elementi:

divi burti, kas norāda eksportētājvalsti:

KZ

=

Kazahstānas Republika,

divi burti, kas norāda paredzēto galamērķa dalībvalsti:

BE

=

Beļģija

BG

=

Bulgārija

CZ

=

Čehija

DK

=

Dānija

DE

=

Vācija

EE

=

Igaunija

IE

=

Īrija

GR

=

Grieķija

ES

=

Spānija

FR

=

Francija

IT

=

Itālija

CY

=

Kipra

LV

=

Latvija

LT

=

Lietuva

LU

=

Luksemburga

HU

=

Ungārija

MT

=

Malta

NL

=

Nīderlande

AT

=

Austrija

PL

=

Polija

PT

=

Portugāle

RO

=

Rumānija

SI

=

Slovēnija

SK

=

Slovākija

FI

=

Somija

SE

=

Zviedrija

GB

=

Apvienotā Karaliste,

viencipara skaitlis, kas norāda kvotas gadu un atbilst attiecīgā gada pēdējam ciparam, piemēram, 2009. gadu norāda ar “9”,

divciparu skaitlis, kas norāda izdevējiestādi eksportētājvalstī,

piecciparu skaitlis secīgi no 00 001 līdz 99 999, kas piešķirts konkrētai galamērķa dalībvalstij.

10. pants

Eksporta licenci var izdot pēc to izstrādājumu nosūtīšanas, uz kuriem tā attiecas. Šādos gadījumos uz tās jābūt vīzai “izsniegts retrospektīvi”.

11. pants

Ja eksporta licence ir nozagta, pazaudēta vai iznīcināta, eksportētājs var lūgt kompetento iestādi, kas izsniegusi dokumentu, izsniegt dublikātu, pamatojoties uz eksportētāja rīcībā esošajiem eksporta dokumentiem.

Šādi izsniegtam licences dublikātam ir vīza “dublikāts”. Dublikātam piešķir licences oriģināleksemplāra datumu.

12. pants

1.   Tiktāl, ciktāl Komisija saskaņā ar 4. pantu ir apstiprinājusi, ka pieprasītais daudzums ir pieejams attiecīgajā kvantitatīvajā ierobežojumā, dalībvalstu kompetentās iestādes importa licenci izsniedz, ilgākais, piecās darbdienās pēc tam, kad no importētāja saņemts attiecīgās eksporta licences oriģināleksemplārs. Eksporta licenci iesniedz ne vēlāk kā tā gada 31. martā, kas ir pēc gada, kad licencē paredzētie izstrādājumi ir nosūtīti. Importa licences izsniedz jebkuras dalībvalsts kompetentās iestādes neatkarīgi no tā, kura dalībvalsts norādīta eksporta licencē, ja Komisija saskaņā ar 4. pantu ir apstiprinājusi, ka pieprasītais daudzums ir pieejams attiecīgajā kvantitatīvajā ierobežojumā.

2.   Importa licence ir derīga četrus mēnešus no tās izsniegšanas dienas. Pēc importētāja pienācīgi pamatota pieprasījuma dalībvalsts kompetentās iestādes var pagarināt derīguma termiņu vēl uz ne vairāk kā četriem mēnešiem.

3.   Importa licences sagatavo saskaņā ar paraugu III pielikumā, un tās ir derīgas visā Kopienas muitas teritorijā.

4.   Deklarācijā vai pieprasījumā, ko importētājs iesniedz nolūkā saņemt importa licenci, ir šādas ziņas:

a)

eksportētāja pilns vārds vai nosaukums un adrese;

b)

importētāja pilns vārds vai nosaukums un adrese;

c)

precīzs preču apraksts un Taric kods(-i);

d)

preču izcelsmes valsts;

e)

nosūtīšanas valsts;

f)

attiecīgo izstrādājumu atbilstīgā izstrādājumu grupa un daudzums;

g)

tīrais svars – attiecībā uz katru Taric pozīciju;

h)

izstrādājumu CIF vērtība uz Kopienas robežas – attiecībā uz katru Taric pozīciju;

i)

vai attiecīgie izstrādājumi ir otrās šķiras vai standartam neatbilstošas kvalitātes izstrādājumi;

j)

attiecīgā gadījumā – maksāšanas un piegādes diena, kā arī pavadzīmes un pirkuma līguma kopija;

k)

eksporta licences datums un numurs;

l)

visi iekšējie kodi, ko izmanto administratīviem mērķiem;

m)

datums un importētāja paraksts.

5.   Importētājam nav pienākuma importēt visu licencē norādīto daudzumu vienā sūtījumā.

13. pants

Dalībvalstu kompetento iestāžu izsniegto importa licenču derīgums un daudzumi atbilst eksporta licenču derīgumam un daudzumiem, kā norādīts eksporta licencēs, ko izsniegušas Kazahstānas Republikas kompetentās iestādes un uz kā pamata izsniegtas importa licences.

14. pants

Dalībvalstu kompetentās iestādes izsniedz importa licences vai līdzvērtīgus dokumentus atbilstīgi 2. panta 2. punktam bez diskriminācijas attiecībā uz jebkuru importētāju Kopienā neatkarīgi no tā, vai tas veic uzņēmējdarbību Kopienā, neskarot atbilstību citām spēkā esošajos noteikumos paredzētajām prasībām.

15. pants

1.   Ja Komisija konstatē, ka kopējais izstrādājumu apjoms, uz kuriem attiecas Kazahstānas Republikas izsniegtās eksporta licences, noteiktā izstrādājumu grupā pārsniedz kvantitatīvos ierobežojumus attiecīgajai izstrādājumu grupai, tā nekavējoties informē dalībvalstu kompetentās iestādes, lai apturētu importa licenču turpmāku izsniegšanu. Šādā gadījumā Komisija uzreiz sāk apspriešanos.

2.   Dalībvalstu kompetentās iestādes atsaka importa licences izsniegšanu Kazahstānas Republikas izcelsmes izstrādājumiem, kuriem nav izsniegtas eksporta licences saskaņā ar 6. līdz 11. pantu.

16. pants

1.   Veidlapas, ko dalībvalstu kompetentās iestādes izmanto 12. pantā minēto importa licenču izsniegšanai, atbilst importa licenču paraugiem III pielikumā.

2.   Importa licenču veidlapas un to izrakstus sagatavo divos oriģināleksemplāros; vienu no tiem, uz kura ir norāde “Pieteikuma iesniedzēja eksemplārs” un 1. numurs, izsniedz pieteikuma iesniedzējam, bet otru, uz kura ir norāde “Izdevējas iestādes eksemplārs” un 2. numurs, patur iestāde, kas izsniedz licenci. Administratīvām vajadzībām kompetentās iestādes 2. eksemplāram var pievienot papildu kopijas.

3.   Veidlapas iespiež uz tāda balta papīra bez mehāniskiem celulozes piemaisījumiem, kas paredzēts rakstīšanai un sver 55 līdz 65 g/m2. Veidlapu izmēri ir 210 × 297 mm; attālumam starp rakstu rindiņām jābūt 4,24 mm (viena sestdaļa collas); precīzi jāievēro veidlapas izkārtojums. Licences pirmā eksemplāra, kas ir pati licence, abās pusēs jābūt iespiestam sarkanam gijošētam aizsargraksta fonam, kas padara acīm redzamus mehāniska vai ķīmiska rakstura viltojumus.

4.   Par veidlapu iespiešanu atbild dalībvalstis. Veidlapas var iespiest arī iespiedēji, ko norīkojusi dalībvalsts, kurā tie veic uzņēmējdarbību. Pēdējā minētajā gadījumā uz katras veidlapas jābūt atsaucei uz dalībvalsts norīkojumu. Uz katras veidlapas ir iespiedēja nosaukums un adrese vai arī atzīme, pēc kuras var identificēt iespiedēju.

5.   Izsniedzot importa licences vai to izrakstus, attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes tiem piešķir izdošanas numuru. Importa licences numuru elektroniski paziņo Komisijai, izmantojot integrēto tīklu, kas izveidots atbilstīgi 4. pantam.

6.   Licences un izrakstus sagatavo izdevējas dalībvalsts valsts valodā vai vienā no tās valsts valodām.

7.   Dokumentu 10. ailē kompetentās iestādes norāda attiecīgo tērauda izstrādājumu grupu.

8.   Izdevējiestāžu un debitoriestāžu atzīmes uz veidlapām izdara, izmantojot spiedogu. Tomēr izdevējiestādes spiedogu var aizstāt ar perforējot iegūtu burtu vai skaitļu kombinācijas iespiedumu vai ar uzdruku uz licences. Izdevējiestādes izmanto jebkādas pret viltojumiem drošas metodes, lai piešķirto daudzumu reģistrētu tā, ka nav iespējama skaitļu vai atsauču iestarpināšana.

9.   Licences 1. un 2. eksemplāra otrā pusē ir aile, kurā daudzumus var ierakstīt muitas iestādes pēc importēšanas formalitāšu nokārtošanas vai kompetentās pārvaldes iestādes, izsniedzot izrakstu. Ja licencē vai izrakstā debetam paredzētā vieta nav pietiekama, kompetentās iestādes var pievienot vienu vai vairākas papildu lapas ar ailēm, kas atbilst ailēm licences vai izraksta 1. un 2. eksemplāra otrā pusē. Debitoriestādes uzspiež spiedogu tā, lai puse spiedoga būtu uz licences vai izraksta, bet otra puse – uz papildu lapas. Ja ir vairāk nekā viena papildu lapa, zīmogu līdzīgi uzspiež katrai lapai un iepriekšējai lapai.

10.   Kādā citā dalībvalstī izsniegtām importa licencēm un izrakstiem, kā arī veiktajiem ierakstiem un atzīmēm arī visās citās dalībvalstīs ir tāds pats juridisks spēks kā attiecīgajā dalībvalstī izsniegtiem dokumentiem, izdarītiem ierakstiem un atzīmēm.

11.   Ja ir tāda nepieciešamība, attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes var prasīt licences vai izraksta saturu iztulkot šīs dalībvalsts valsts valodā vai vienā no tās valsts valodām.

17. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no 2009. gada 1. janvāra. Ja Kazahstāna pievienosies PTO, šī regula zaudē spēku no pievienošanās dienas (6).

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 8. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

B. KOUCHNER


(1)  OV L 196, 28.7.1999., 3. lpp.

(2)  OV L 232, 8.9.2005., 64. lpp.

(3)  OV L 360, 19.12.2006., 1. lpp.

(4)  OV L 337, 21.12.2007., 2. lpp.

(5)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(6)  Dienu, kad šī regula zaudē spēku, Eiropas Komisija publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


I PIELIKUMS

SA PLAKANIE VELMĒJUMI

SA1. Spoles

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Biezās plāksnes

 

7208400010

 

7208512000

 

7208519100

 

7208519800

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Citi plakanie velmējumi

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000


II PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image


III PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image


IV PIELIKUMS

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 277 50 63

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax: (45) 35 46 60 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (49) 6196 90 88 00

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Факс: (359-2) 981 50 41

Fax (359-2) 980 47 10

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33) 153 44 91 81

 

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59 64 24 71/59 64 22 79

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

E-mail: polcom3@mincomes.it

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: +372 631 3660

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: +353-1-631 25 62

 

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,

Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30-210) 328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: +34-91 349 38 31

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. +370-5-26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: (356) 25 69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00/83 86

 

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. (40-21) 315 00 81

Fax (40-21) 315 04 54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faks (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 48 54 31 16

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi +358-20-492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax +358-20-492 28 52

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax: (+351) 218 81 39 90

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax (44-1642) 36 42 69


V PIELIKUMS

APJOMA IEROBEŽOJUMI

Izstrādājumi

Tonnas gadā

SA. Plakanie velmējumi

SA1. Spoles

87 125

SA2. Biezās plāksnes

0

SA3. Citi plakanie velmējumi

117 875


24.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 348/19


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1341/2008

(2008. gada 18. decembris),

ar kuru attiecībā uz atsevišķiem projektiem, no kuriem gūst ienākumus, groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 161. panta trešo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

tā kā:

(1)

Reglamentējošie noteikumi 2007.–2013. gada plānošanas periodam ir sagatavoti un pārrunāti ar mērķi vienkāršot fondu plānošanu un pārvaldību, uzlabot fondu sniegtā atbalsta efektivitāti un subsidiaritāti to īstenošanā.

(2)

Ir izveidota precīzāka un stingrāka pieeja, kas balstīta uz maksimālo attaisnoto izmaksu aprēķinu nolūkā īstenot projektus, no kuriem gūst ienākumus un uz kuriem attiecas 55. pants Regulā (EK) Nr. 1083/2006 (3).

(3)

Ir konstatētas vairākas grūtības 55. panta noteikumu piemērošanā, tostarp nesamērīgs administratīvais slogs, jo īpaši darbībām, kuras līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds, un nelielām darbībām, kuras finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) vai Kohēzijas fonds.

(4)

Šīs grūtības var negatīvi ietekmēt darbību pārvaldību, jo īpaši projektos jomās, kas Kopienai ir prioritāras, piemēram, vide, sociālā integrācija, pētniecība, jauninājumi un enerģija, kā arī izpausties kā administratīvais slogs. Tādēļ 55. pants būtu jāvienkāršo.

(5)

Šī vienkāršošana būtu jāpiemēro visiem projektiem, kuri 2007.–2013. gada plānošanas periodā saņem atbalstu no struktūrfondiem vai no Kohēzijas fonda. Tādēļ ir jāparedz piemērošana ar atpakaļejošu datumu.

(6)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 1083/2006,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1083/2006 55. pantā 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5.   Šā panta 1. līdz 4. punktu piemēro tikai darbībām, ko līdzfinansē ERAF vai Kohēzijas fonds un kuru kopējās izmaksas ir lielākas par 1 miljonu euro.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulu piemēro no 2006. gada 1. augusta visām darbībām, kuras 2007.–2013. gada plānošanas periodā saņem atbalstu no struktūrfondiem vai no Kohēzijas fonda.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 18. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. BARNIER


(1)  2008. gada 16. decembra piekrišana (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(2)  2008. gada 27. oktobra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.


24.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 348/20


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1342/2008

(2008. gada 18. decembris),

ar ko izveido ilgtermiņa plānu mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai un atceļ Regulu (EK) Nr. 423/2004

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Padomes Regulas (EK) Nr. 423/2004 (2004. gada 26. februāris), ar ko nosaka mencu krājumu atjaunošanas pasākumus (2), mērķis ir nodrošināt, lai mencu krājumi Kategatā, Ziemeļjūrā, tostarp Skagerakā un Lamanša austrumdaļā, Skotijas rietumdaļā un Īrijas jūrā, piecos līdz desmit gados droši atjaunotos līdz zinātnieku ieteiktajam piesardzības līmenim.

(2)

Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) nesen sniegtajā zinātniskajā padomā ir norādīts, ka mencu nozvejas samazinājumi, ko kopā izraisa kopējā pieļaujamā nozveja (KPN), tehniskie pasākumi un piepūles pārvaldības papildu noteikumi, tostarp uzraudzība un kontrole, lai novērstu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, ir bijuši nepietiekami, lai samazinātu zvejas izraisīto mirstību līdz līmenim, kas ļautu mencu krājumiem atjaunoties, un nav nepārprotamu pazīmju, ka atjaunotos kāds no četriem mencu krājumiem, uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 423/2004, lai arī krājumi Ziemeļjūrā uzrāda zināmas uzlabojuma pazīmes.

(3)

Šķiet, ka ir jāpastiprina režīms un jāievieš ilgtermiņa plāns, lai panāktu mencu krājumu ilgtspējīgu izmantošanu, pamatojoties uz maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu.

(4)

Saskaņā ar jaunākajiem zinātniskajiem datiem, jo īpaši par jūras ekosistēmu ilgtermiņa tendencēm, vēlamos ilgtermiņa biomasas līmeņus nevar precīzi noteikt. Tādējādi ilgtermiņa plāna mērķis būtu jāmaina no tāda, kura pamatā ir biomasa, uz tādu, kura pamatā ir zvejas izraisīta mirstība, kas būtu jāpiemēro arī atļautajiem zvejas piepūles līmeņiem.

(5)

Ziemeļjūras mencu krājumi ir kopēji ar Norvēģiju, un tos apsaimnieko kopīgi. Šajā regulā paredzētajos pasākumos būtu pienācīgi jāņem vērā apspriedes ar Norvēģiju saskaņā ar Zivsaimniecības nolīgumu starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti (3).

(6)

Ja Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK) nespēj sniegt ieteikumus par KPN, jo trūkst pietiekami precīzas un reprezentatīvas informācijas, būtu jāparedz noteikumi, lai nodrošinātu KPN konsekventu noteikšanu pat apstākļos, kad trūkst datu.

(7)

Lai nodrošinātu ar zvejas izraisīto mirstību saistīto mērķu sasniegšanu un veicinātu izmetumu samazināšanu, arī zvejas iespējas, izteiktas ar zvejas piepūli, ir jānosaka tādā līmenī, kas atbilst krājumu atjaunošanas daudzgadu stratēģijai. Šādas zvejas iespējas, cik iespējams, būtu jānosaka katram zvejas rīku veidam, pamatojoties uz pašreizējo zvejas praksi. Ir lietderīgi sniegt periodiskus pārskatus par pārvaldības sistēmas efektivitāti un jo īpaši nodrošināt, ka tad, kad mencu krājumi sasniedz līmeni, kad var izmantot maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu, zvejas piepūli regulējošā sistēma tiek pārskatīta.

(8)

Būtu jāievieš jauni mehānismi, lai veicinātu zvejnieku iesaistīšanos mencu nozvejas novēršanas programmās. Visām šādām mencu nozvejas novēršanas vai izmetumu samazināšanas programmām ir lielākas izredzes būt veiksmīgām, ja tās izstrādā sadarbībā ar zivsaimniecības nozari. Attiecīgi šādas programmas, kas izstrādātas ar dalībvalstīm, būtu jāuzskata par efektīvu ilgtspējas veicināšanas līdzekli un būtu jāsekmē to izstrāde. Turklāt dalībvalstīm būtu jāīsteno savas pilnvaras piešķirt piekļuvi mencu krājumu zvejai, lai stimulētu savus zvejniekus zvejot tā, lai zveja būtu selektīvāka un mazāk kaitētu videi.

(9)

Nozvejas ierobežojumu noteikšana un piešķiršana, minimālā līmeņa un piesardzības līmeņa noteikšana krājumiem un zvejas izraisītās mirstības līmeņa noteikšana, kā arī maksimāli pieļaujamās zvejas piepūles noteikšana visām katras dalībvalsts zvejas piepūles grupām un konkrētu kuģu grupu izslēgšana no šajā regulā noteiktā zvejas piepūles režīma ir vissvarīgākie Kopējās zivsaimniecības politikas pasākumi. Padomei būtu lietderīgi pašai paturēt tiesības tieši īstenot ieviešanas pilnvaras saistībā ar šiem konkrētajiem jautājumiem.

(10)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi, jo īpaši pasākumi saistībā ar zvejas piepūles limitu pielāgošanu saskaņā ar Padomes noteikto maksimāli pieļaujamo piepūli, būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (4).

(11)

Lai nodrošinātu atbilstību šajā regulā noteiktajiem pasākumiem, būtu jāievieš kontroles pasākumi, kas noteikti papildus tiem, kuri paredzēti Padomes Regulā (EEK) Nr. 2847/93 (1993. gada 12. oktobris), ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (5).

(12)

Būtu jāparedz noteikumi, lai ar šo regulu ieviesto ilgtermiņa plānu, ņemot vērā attiecīgo krājumu attiecīgās situācijas, Padomes Regulas (EK) Nr. 1198/2006 (2006. gada 27. jūlijs) par Eiropas Zivsaimniecības fondu (6) 21. panta a) punkta i) apakšpunkta nolūkā varētu uzskatīt par atjaunošanas plānu Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 (2002. gada 20. decembris) par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (7) 5. panta nozīmē vai, alternatīvā gadījumā, Regulas (EK) Nr. 1198/2006 1. panta a) punkta iv) apakšpunkta nolūkā – par apsaimniekošanas plānu Regulas (EK) Nr. 2371/2002 6. panta nozīmē.

(13)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 423/2004 būtu jāatceļ un jāaizstāj ar šo regulu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

PRIEKŠMETS UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu izveido četru mencu krājumu plānu atbilstoši šādiem ģeogrāfiskajiem apgabaliem:

a)

Kategats;

b)

Ziemeļjūra, Skageraks un Lamanša austrumdaļa;

c)

ūdeņos uz rietumiem no Skotijas;

d)

Īrijas jūra.

2. pants

Definīcijas

Papildus definīcijām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 2371/2002 3. pantā, šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“zvejas piepūles grupa” ir dalībvalsts pārvaldes struktūra, kurai ir noteikta maksimālā pieļaujamā zvejas piepūle. Tai ir noteikta zvejas rīku grupa un I pielikumā noteiktais apgabals;

b)

“apkopota zvejas piepūles grupa” ir visu dalībvalstu visas zvejas piepūles grupas, kam ir noteikta vienāda zvejas rīku grupa un apgabals;

c)

“nozveja uz piepūles vienību” ir mencu daudzums, izteikts ar dzīvsvaru, ko viena gada laikā nozvejojusi viena zvejas piepūles vienība, izteikta kilovatdienās;

d)

“atbilstīgas vecuma grupas” nozīmē 3, 4 un 5 mencām Kategatā; 2, 3 un 4 mencām Īrijas jūrā, Ziemeļjūrā, Skagerakā un Lamanša austrumdaļā; 2, 3, 4 un 5 mencām Skotijas rietumdaļā; vai citas vecuma grupas, ko par atbilstīgām noteikusi ZZTEK.

3. pants

Ģeogrāfiskās definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas ģeogrāfisko apgabalu ģeogrāfiskās definīcijas:

a)

“Kategats” ir tā daļa no IIIa rajona, kā to attēlo ICES, kuru ziemeļos norobežo līnija, kura novilkta no Skāgenas bākas līdz Tistlarnas bākai un no šīs vietas līdz tuvākajam punktam Zviedrijas krastā, un ko dienvidos norobežo līnija, kura novilkta no Hāzenēres līdz Gnībena ragam, no Korshāges līdz Spodsbjergai un no Gilbjerga raga līdz Killenai;

b)

“Ziemeļjūra” ir ICES IV apakšapgabals un tā ICES IIIa rajona daļa, kas nav ietverta Skageraka un Kategata teritorijā, un tā ICES IIa rajona daļa, kas atrodas dalībvalstu suverenitātē vai jurisdikcijā esošajos ūdeņos;

c)

“Skageraks” ir tā ICES IIIa rajona daļa, ko rietumos norobežo līnija, kura novilkta no Hanstholmas bākas līdz Lindesnēses bākai, un ko dienvidos norobežo līnija, kura novilkta no Skāgenas bākas līdz Tistlarnas bākai un no šīs vietas līdz tuvākajam punktam Zviedrijas krastā;

d)

“Lamanša austrumdaļa” ir ICES VIId rajons;

e)

“Īrijas jūra” ir ICES VIIa rajons;

f)

“ūdeņi uz rietumiem no Skotijas” ir ICES VIa rajons un tā ICES Vb rajona daļa, kas atrodas dalībvalstu suverenitātē vai jurisdikcijā esošajos ūdeņos.

4. pants

Zvejas piepūles aprēķināšana

Šīs regulas nolūkā kuģu grupas izmantoto zvejas piepūli aprēķina, saskaitot katra kuģa produktu tilpuma vērtību izteiktu kilovatos un to dienu skaitu, cik kuģis ir pavadījis I pielikumā noteiktā apgabalā. Diena, kas pavadīta apgabalā, ir nepārtraukts 24 stundu laikposms (vai šāda laikposma daļa), kurā kuģis atrodas šajā apgabalā un ir ārpus ostas.

5. pants

Plāna mērķis

1.   Ar 1. pantā minēto plānu nodrošina mencu krājumu ilgtspējīgu izmantošanu, pamatojoties uz maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu.

2.   Šā panta 1. punktā noteikto mērķi sasniedz, saglabājot zvejas izraisītās mirstības koeficientu šādām mencu vecuma grupām:

Krājums

Zvejas izraisīta mirstība

Mencas Kategatā

0,4

Mencas ūdeņos uz rietumiem no Skotijas

0,4

Mencas Īrijas jūrā

0,4

3.   Attiecībā uz mencu krājumiem Ziemeļjūrā, Skagerakā un Lamanša austrumdaļā šā panta 1. punktā noteikto mērķi sasniedz, saglabājot zvejas izraisītās mirstības koeficientu 8. pantā minētām attiecīgām mencu vecuma grupām.

II   NODAĻA

KOPĒJĀ PIEĻAUJAMĀ NOZVEJA

6. pants

Minimālais līmenis un piesardzības līmenis

Katra mencu krājuma nārsta biomasas minimālais līmenis un nārsta biomasas piesardzības līmenis ir šāds:

Krājums

Nārsta biomasas minimālais līmenis

tonnās

Nārsta biomasas piesardzības līmenis

tonnās

Mencas Kategatā

6 400

10 500

Mencas Ziemeļjūrā, Skagerakā un Lamanša austrumdaļā

70 000

150 000

Mencas ūdeņos uz rietumiem no Skotijas

14 000

22 000

Mencas Īrijas jūrā

6 000

10 000

7. pants

KPN noteikšanas procedūra mencu krājumiem Kategatā, Skotijas rietumdaļā un Īrijas jūrā

1.   Katru gadu Padome pieņem lēmumu par katra mencu krājuma KPN nākamajam gadam Kategatā, Skotijas rietumdaļā un Īrijas jūrā. KPN aprēķina, no ZZTEK prognozētā kopējā nozvejoto mencu daudzuma atņemot turpmāk norādītos daudzumus atbilstoši 2. un 3. punktā minētajiem zvejas izraisītās mirstības koeficientiem:

a)

zivju daudzumu, kas vienāds ar paredzamajiem mencu izmetumiem no attiecīgā krājuma;

b)

attiecīgā gadījumā – daudzumu, kas atbilst citiem zvejas radītiem mencu mirstības cēloņiem un ko nosaka, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu.

2.   Pamatojoties uz ZZTEK padomu, KPN atbilst visiem šiem nosacījumiem:

a)

ja ZZTEK prognozētais krājuma apjoms KPN piemērošanas gada 1. janvārī ir mazāks nekā 6. pantā noteiktais nārsta biomasas minimālais līmenis, tad zvejas izraisītās mirstības koeficientu KPN piemērošanas gadā samazina par 25 % salīdzinājumā ar zvejas izraisītās mirstības koeficientu iepriekšējā gadā;

b)

ja ZZTEK prognozētais krājuma apjoms KPN piemērošanas gada 1. janvārī ir mazāks nekā 6. pantā noteiktais nārsta biomasas piesardzības līmenis un lielāks vai vienāds ar 6. pantā noteikto nārsta biomasas minimālo līmeni, tad zvejas izraisītās mirstības koeficientu KPN piemērošanas gadā samazina par 15 % salīdzinājumā ar zvejas izraisītās mirstības koeficientu iepriekšējā gadā; un

c)

ja ZZTEK prognozētais krājuma apjoms KPN piemērošanas gada 1. janvārī ir lielāks par vai vienāds ar 6. pantā noteikto nārsta biomasas piesardzības līmeni, tad zvejas izraisītās mirstības koeficientu KPN piemērošanas gadā samazina par 10 % salīdzinājumā ar zvejas izraisītās mirstības koeficientu iepriekšējā gadā.

3.   Ja pēc 2. punkta b) un c) apakšpunkta piemērošanas, pamatojoties uz ZZTEK padomu, zvejas izraisītās mirstības koeficients ir zemāks par 5. panta 2. punktā noteikto zvejas izraisītās mirstības koeficientu, Padome nosaka KPN tādā līmenī, lai zvejas izraisītās mirstības koeficients būtu tāds, kā noteikts minētajā pantā.

4.   Sniedzot padomu saskaņā ar 2. un 3. punktu, ZZTEK pieņem, ka gadā pirms KPN piemērošanas krājums ir zvejots ar tādu zvejas izraisītās mirstības samazinājumu, kas ir vienāds ar maksimālās zvejas piepūles samazinājumu, ko piemēro minētajā gadā.

5.   Neskarot 2. punkta a), b) un c) apakšpunktu un 3. punktu, Padome nenosaka KPN līmenī, kas ir par vairāk nekā 20 % zemāks vai augstāks nekā iepriekšējam gadam noteiktā KPN.

8. pants

Kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) noteikšanas procedūra mencu krājumiem Ziemeļjūrā, Skagerakā un Lamanša austrumdaļā

1.   Katru gadu Padome pieņem lēmumu par KPN mencu krājumiem Ziemeļjūrā, Skagerakā un Lamanša austrumdaļā. KPN aprēķina, piemērojot samazinājuma noteikumus, kas izklāstīti 7. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.

2.   KPN vispirms aprēķina saskaņā ar 3. un 5. punktu. Gadā, kad KPN, piemērojot 3. un 5. punktu, ir zemāka par KPN, piemērojot 4. un 5. punktu, KPN aprēķina saskaņā ar 4. un 5. punktu.

3.   Sākotnēji KPN nepārsniedz līmeni, kas atbilst zvejas izraisītai mirstībai, kas ir daļa no zvejas izraisītās mirstības aprēķina atbilstīgās vecuma grupās 2008. gadā, proti: 75 % KPN 2009. gadā, 65 % KPN 2010. gadā un piemērojami turpmāki samazinājumi 10 % apjomā nākamajos gados.

4.   Pēc tam, ja krājuma apjoms 1. janvārī gadā pirms KPN piemērošanas gada ir:

a)

virs nārsta biomasas piesardzības līmeņa, KPN nosaka atbilstīgi zvejas izraisītās mirstības koeficientam 0,4 apjomā atbilstīgās vecuma grupās;

b)

starp nārsta biomasas minimālo līmeni un nārsta biomasas piesardzības līmeni, KPN nepārsniedz līmeni, kas atbilst zvejas izraisītās mirstības koeficientam attiecīgās vecuma grupās, kurš vienāds ar šādu formulu:

0,4 – (0,2 × (nārsta biomasas piesardzības līmenis – nārsta biomasa) / (nārsta biomasas piesardzības līmenis – nārsta biomasas minimālais līmenis));

c)

nārsta biomasas līmenī vai zem tā, KPN nepārsniedz līmeni, kas atbilst zvejas izraisītam mirstības koeficientam 0,2 apjomā atbilstīgās vecuma grupās.

5.   Neskarot 3. un 4. punktu, Padome 2010. gadam un turpmākiem gadiem nenosaka KPN līmenī, kas ir par vairāk nekā 20 % zemāks vai augstāks nekā iepriekšējam gadam noteiktā KPN.

6.   Ja 1. punktā minētais mencu krājums ir izmantots zvejas izraisītās mirstības koeficienta līmenī tuvu 0,4 nākamos trīs gados, Komisija izvērtē šā panta piemērošanu un vajadzības gadījumā ierosina attiecīgus pasākumus, lai to grozītu nolūkā nodrošināt tādu izmantošanu, kas nes maksimālu ilgtspējīgas ieguves apjomu.

9. pants

Kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) noteikšana apstākļos, kad trūkst datu

Ja pietiekami precīzas un reprezentatīvas informācijas trūkuma dēļ ZZTEK nespēj sniegt padomu, kas ļautu Padomei noteikt KPN atbilstoši 7. vai 8. pantam, Padome:

a)

ja ZZTEK iesaka, ka mencu nozveja būtu jāsamazina līdz zemākajam iespējamajam līmenim, nosaka KPN par 25 % mazāku nekā iepriekšējā gada KPN;

b)

visos citos gadījumos nosaka KPN par 15 % mazāku nekā iepriekšējā gada KPN, ja vien ZZTEK uzskata, ka tas būtu atbilstīgi.

10. pants

Pasākumu pielāgošana

1.   Kad sasniegti 5. panta 2. punktā minētie zvejas izraisītās mirstības mērķkoeficienti vai gadījumā, ja ZZTEK iesaka, ka šis mērķis vai 6. pantā norādītais nārsta biomasas minimālais līmenis un piesardzības līmenis vai 7. panta 2. punktā norādītais zvejas izraisītās mirstības koeficients vairs nav piemērots, lai saglabātu nelielu krājuma noplicināšanās risku un maksimālu ilgtspējīgas ieguves apjomu, Padome pieņem lēmumu par jaunām minēto līmeņu vērtībām.

2.   Ja ZZTEK norāda, ka kāds no mencu krājumiem pienācīgi neatjaunojas, Padome pieņem lēmumu, ar kuru:

a)

nosaka attiecīgajam krājumam KPN tādā līmenī, kas ir zemāks nekā 7., 8. un 9. pantā paredzētais;

b)

nosaka maksimālo pieļaujamo zvejas piepūli tādā līmenī, kas ir zemāks nekā 12. pantā paredzētais;

c)

vajadzības gadījumā paredz saistītus nosacījumus.

III   NODAĻA

ZVEJAS PIEPŪLES LIMITĒŠANA

11. pants

Zvejas piepūles režīms

1.   Šīs regulas 7., 8. un 9. pantā noteiktās KPN papildina ar zvejas piepūles režīmu, saskaņā ar ko dalībvalstīm ik gadu iedala zvejas iespējas, izteiktas ar zvejas piepūli.

2.   Padome, ņemot vērā Komisijas priekšlikumu un 3. punktā doto dalībvalstu sniegto informāciju un ZZTEK padomu, var izslēgt konkrētas kuģu grupas no zvejas piepūles režīma piemērošanas ar nosacījumu, ka:

a)

ir pieejami dati par mencu nozveju un izmetumiem, lai ZZTEK varētu novērtēt katras attiecīgās kuģu grupas mencu nozveju procentos;

b)

ZZTEK novērtētā mencu nozveja procentos nepārsniedz 1,5 % no kopējās katras attiecīgās kuģu grupas nozvejas; kā arī

c)

šo kuģu grupu iekļaušana zvejas piepūles režīmā radītu neatbilstīgu administratīvu slogu vispārējai ietekmei uz mencu krājumiem.

Ja ZZTEK nespēj izvērtēt, vai šie nosacījumi joprojām ir izpildīti, Padome iekļauj katru attiecīgo kuģa grupu zvejas piepūles režīmā.

3.   Dalībvalstis katru gadu sniedz informāciju Komisijai un ZZTEK, lai konstatētu, ka minētie nosacījumi tiek ievēroti un tos izpilda saskaņā ar sīki izstrādātiem noteikumiem, kas jāpieņem Komisijai.

12. pants

Zvejas piepūles iedalīšana

1.   Katru gadu Padome pieņem lēmumu par maksimāli pieļaujamo zvejas piepūli visām zvejas piepūles grupām sadalījumā pa dalībvalstīm.

2.   Maksimāli pieļaujamo zvejas piepūli aprēķina, izmantojot šādi noteiktu sākuma līmeni:

a)

pirmajam šīs regulas piemērošanas gadam sākuma līmeni katrai zvejas piepūles grupai nosaka kā kilovatdienās izteiktu vidējo piepūli, kas izmantota 2004.–2006. vai 2005.–2007. gadā saskaņā ar dalībvalsts izvēli, pamatojoties uz ZZTEK padomu;

b)

turpmākajiem šīs regulas piemērošanas gadiem sākuma līmenis ir vienāds ar maksimāli pieļaujamo zvejas piepūli iepriekšējā gadā.

3.   Zvejas piepūles grupas, kurām piemēro maksimālo pieļaujamo zvejas piepūles ikgadējo pielāgojumu, nosaka šādi:

a)

katras zvejas piepūles grupas zvejas kuģu mencu nozveju novērtē, pamatojoties uz dalībvalstu iesniegtiem datiem saskaņā ar 18., 19. un 20. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 199/2008 (2008. gada 25. februāris ) par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā padoma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku (8);

b)

sarakstu sagatavo par katru šīs regulas I pielikumā noteikto apkopotas zvejas piepūles grupas apgabalu un to atbilstošām mencu nozvejām, tostarp izmetumiem. Šo sarakstu sakārto mencu nozvejas augošā secībā katrā zvejas piepūles grupā;

c)

saskaņā ar b) punktu sagatavotiem sarakstiem kopējās mencu nozvejas aprēķina šādi: katrai apkopotas zvejas piepūles grupai summu aprēķina no šīs zvejas piepūles grupas mencu nozvejas un visu apkopotas zvejas piepūles grupu mencu nozvejām iepriekšējos saraksta ierakstos;

d)

saskaņā ar c) punktu aprēķinātās kopējās nozvejas aprēķina procentos no visu apkopotas zvejas piepūles grupu kopējās mencu nozvejas tajā pašā apgabalā.

4.   Ja procentuālā kopējā nozveja, ko aprēķina saskaņā ar 3. punkta b) apakšpunktu, ir vienāda ar 20 % vai lielāka, apkopotas zvejas piepūles grupām ikgadējus pielāgojumus piemēro attiecīgām zvejas piepūles grupām. Attiecīgo grupu maksimālo pieļaujamo zvejas piepūli aprēķina šādi:

a)

ja piemēro 7. vai 8. pantu, sākuma līmenim piemēro to pašu procentuālo pielāgojumu, kāds minētajos pantos noteikts zvejas izraisītajai mirstībai;

b)

ja piemēro 9. pantu, sākuma līmenim piemēro to pašu procentuālo zvejas piepūles pielāgojumu, kāds ir KPN samazinājums.

5.   Citām zvejas piepūles grupām, kas nav 4. punktā minētās grupas, maksimālo pieļaujamo zvejas piepūli saglabā sākuma līmenī.

13. pants

Papildu zvejas piepūles iedalīšana īpašiem selektīviem zvejas rīkiem un zvejas reisiem, kuros izvairās no mencu nozvejas

1.   Dalībvalstis drīkst palielināt maksimāli pieļaujamo zvejas piepūli zvejas piepūles grupām, kuru piepūle ir pielāgota saskaņā ar 12. panta 4. punktu un uz kurām attiecas šā panta 2. līdz 7. punktā izklāstītie nosacījumi.

2.   Maksimāli pieļaujamo zvejas piepūli drīkst palielināt zvejas piepūles grupās, kurās zvejas darbības vienā vai vairākos zvejas kuģos:

a)

veic ar tikai vienu uz kuģa esošu reglamentētu zvejas rīku, kura tehnisko īpašību dēļ – saskaņā ar ZZTEK izvērtētu zinātnisku pētījumu – loma sastāvā ir mazāk nekā 1 % mencu (īpaši selektīvi zvejas rīki);

b)

vainagojas ar to, ka loma sastāvā ir mazāk nekā 5 % mencu katrā reisā (zvejas reisi, kuros izvairās no mencu nozvejas);

c)

veic saskaņā ar plāniem par izvairīšanos no mencu nozvejas vai izmetumu samazināšanu, kas samazina mencu zvejas izraisītu mirstību starp iesaistītiem kuģiem vismaz par zvejas piepūles pielāgojumu, kas minēts 12. panta 4. punktā; vai

d)

veic Skotijas apgabala rietumdaļā uz rietumiem no līnijas, kas novilkta, loksodromas secīgi savienojot ar IV pielikumā minētiem atrašanās punktiem, ko mēra saskaņā ar WGS84 koordinātu sistēmu, ar nosacījumu, ka iesaistītie kuģi ir aprīkoti ar kuģu satelītuzraudzības sistēmu (VMS).

3.   Šā panta 2. punktā minētajiem zvejas kuģiem nosaka biežāku uzraudzību, jo īpaši attiecībā uz:

a)

īpaši selektīvu zvejas rīku izmantošanu attiecīgo zvejas reisu laikā saskaņā ar 2. punkta a) apakšpunktu;

b)

izmetumu apjomu atbilstību 2. punkta b) apakšpunktam;

c)

zvejas izraisītas mirstības samazināšanu saskaņā ar 2. punkta c) apakšpunktu;

d)

nozvejas un izmetumu apjomu rietumos no līnijas, kas norādīta 2. punkta d) apakšpunktā;

kā arī pasākumus regulārai datu sniegšanai dalībvalstij par šajos punktos noteikto īpašo nosacījumu ievērošanu.

4.   Saskaņā ar šo pantu zvejas piepūles palielinājumu aprēķina katram zvejas kuģim attiecīgās zvejas piepūles grupās, kas darbojas, ievērojot 2. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā minētos īpašos nosacījumus, un tas nepārsniedz apjomu, kas nepieciešams, lai šajās darbībās iesaistītiem zvejas rīkiem kompensētu 12. panta 4. punktā minēto zvejas piepūles pielāgojumu.

5.   Par visiem dalībvalstu veiktiem zvejas piepūles palielinājumu piešķīrumiem paziņo Komisijai līdz 30. aprīlim gadā, kurā veic kompensāciju par zvejas piepūles pielāgojumu. Paziņojumā ietver informāciju par zvejas kuģiem, kuri darbojas, ievērojot 2. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā minētos īpašos nosacījumus; par zvejas piepūli katrā zvejas piepūles grupā, ko saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts prognozēm minētie zvejas kuģi veic attiecīgā gadā; un par nosacījumiem, ar kādiem tiek uzraudzīta zvejas kuģu zvejas piepūle, tostarp par kontroles pasākumiem.

6.   Dalībvalstis vēlākais katra gada 1. martā ziņo Komisijai par izmantoto zvejas piepūles apjomu saistībā ar darbībām iepriekšējā gadā.

7.   Komisija lūdz ZZTEK katru gadu salīdzināt zvejas izraisītas mencu mirstības samazinājumu, kas rodas, piemērojot 2. punkta c) apakšpunktu, ar samazinājumu, kādu tā gaida 12. panta 4. punktā minētā zvejas piepūles pielāgojuma rezultātā. Ņemot vērā šo padomu, Komisija var ierosināt zvejas piepūles pielāgojumus, ko drīkst piemērot attiecīgajai zvejas rīku grupai nākamā gadā.

14. pants

Dalībvalstu pienākumi

1.   Katra dalībvalsts katram zvejas kuģim, kas kuģo ar tās karogu, pieņem lēmumu par maksimāli pieļaujamās zvejas piepūles iedalīšanas metodi atsevišķiem zvejas kuģiem vai zvejas kuģu grupai, ņemot vērā vairākus kritērijus, tostarp, piemēram:

a)

labas zvejas prakses veicināšana, tostarp datu vākšanas uzlabošana, izmetumu samazināšana un ietekmes uz zivju mazuļiem mazināšana;

b)

piedalīšanās sadarbības programmās, lai izvairītos no nevajadzīgas mencu piezvejas;

c)

ietekmes uz vidi, tostarp degvielas patēriņa un siltumnīcefekta gāzu emisiju, samazināšana;

d)

proporcionalitāte attiecībā uz zvejas iespēju iedalīšanu zivju kvotas izteiksmē.

2.   Katram šīs regulas I pielikumā paredzētajam apgabalam katra dalībvalsts saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1627/94 (1994. gada 27. jūnijs), kas paredz vispārīgus noteikumus attiecībā uz īpašām zvejas atļaujām (9), izsniedz īpašas zvejas atļaujas zvejas kuģiem, kas kuģo ar šo valstu karogu un iesaistās zvejas darbībās šajā apgabalā, izmantojot zvejas rīkus, kas iekļauti kādā no šīs regulas I pielikumā noteiktajām zvejas rīku grupām.

3.   Katram I pielikumā paredzētajam apgabalam to kuģu kopējā zvejas kapacitāte, kas izteikta kW, kuriem ir izsniegtas īpašas zvejas atļaujas saskaņā ar 2. pantu, nepārsniedz to kuģu maksimālo zvejas kapacitāti, kuri 2006. vai 2007. gadā ar reglamentētiem zvejas rīkiem zvejojuši attiecīgajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

4.   Katra dalībvalsts izveido un atjaunina to kuģu sarakstu, kam ir izsniegtas 2. punktā minētās īpašās atļaujas, un savā oficiālajā tīmekļa vietnē dara to pieejamu Komisijai un pārējām dalībvalstīm.

15. pants

Zvejas piepūles regulēšana

Dalībvalstis uzrauga savas flotes zvejas kapacitāti un zvejas piepūles grupu darbības un, kad saskaņā ar 12. pantu maksimāli pieļaujamā zvejas piepūle ir gandrīz sasniegta, attiecīgi rīkojas, lai nodrošinātu, ka tā nepārsniedz noteiktos limitus.

16. pants

Maksimāli pieļaujamās zvejas piepūles apmaiņa starp dalībvalstīm un zvejas piepūles atjaunošana

1.   Saskaņā ar 11. pantu noteikto maksimāli pieļaujamo zvejas piepūli attiecīgās dalībvalstis var pielāgot, ņemot vērā:

a)

kvotu apmaiņu, kas veikta atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 2371/2002 20. panta 5. punktam; un

b)

pārdales un/vai atvilkumus, kas veikti atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 2371/2002 23. panta 4. punktam un Regulas (EEK) Nr. 2847/93 21. panta 4. punktam, 23. panta 1. punktam un 32. panta 2. punktam.

2.   Saskaņā ar 12. pantu noteikto maksimāli pieļaujamo zvejas piepūli var koriģēt dalībvalsts, kas pārtrauc kvotu apmaiņu jebkurā 3. pantā minētā apgabalā, ja šī dalībvalsts ir veikusi šīs apmaiņas atsauces periodā, lai noteiktu atskaites punktus, kā precizēts 12. panta 2. punktā, un tai ir nepieciešams rast papildu zvejas piepūli jebkurā attiecīgā zvejas piepūles grupā, lai izmantotu atjaunotās kvotas. Šo zvejas piepūles atjaunošanu papildina, kad kopējo pieļaujamo zvejas piepūli samazina tā dalībvalsts, kura kvotas ir atdevusi atpakaļ dalībvalstij, kura atjauno zvejas kvotas, atspoguļojot to, cik lielā mērā tās zvejas piepūles grupām ir mazāk zvejai pieejamo kvotu, ja vien dalībvalsts, kas kvotas atdod atpakaļ, nav izmantojusi attiecīgo zvejas piepūli minēto atskaites punktu noteikšanai.

3.   Neskarot 17. panta 2. punktu, dalībvalstis 2009. gadā var grozīt savus zvejas piepūles piešķīrumus, pārvietojot zvejas piepūli un kapacitāti starp 3. pantā minētiem ģeogrāfiskajiem apgabaliem ar nosacījumu, ka šajā pārvietošanā iekļauj 13. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētās zvejas darbības. Šādu pārvietošanu dara zināmu Komisijai. Attiecīgi groza 12. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto maksimāli pieļaujamo zvejas piepūli.

17. pants

Maksimāli pieļaujamās zvejas piepūles apmaiņa starp zvejas piepūles grupām

1.   Dalībvalsts var grozīt tai iedalīto zvejas piepūli, pārvietojot zvejas kapacitāti uz citām zvejas piepūles grupām atbilstīgi 2. līdz 5. punktā izklāstītiem nosacījumiem.

2.   Pārvietošana ir atļauta vienīgi starp zvejas rīku grupām, bet ne starp ģeogrāfiskiem apgabaliem, ar nosacījumu, ka attiecīgā dalībvalsts Komisijai sniedz informāciju par nododošās zvejas rīku grupas un saņemošās zvejas rīku grupas nozveju uz zvejas piepūles vienību (cpue), kas aprēķināta pēdējos trīs gados.

3.   Ja nododošās zvejas rīku grupas cpue ir lielāka nekā saņemošās zvejas rīku grupas cpue, pārvietošanu parasti veic attiecībā viena kilovatdiena pret vienu kilovatdienu.

4.   Ja nododošās zvejas rīku grupas cpue ir mazāka par saņemošās zvejas rīku grupas cpue, dalībvalsts piemēro korekcijas koeficientu zvejas piepūles apjomam saņemošās zvejas rīku grupā, lai kompensētu to, ka tai ir lielāka cpue.

5.   Komisija lūdz ZZTEK izstrādāt standarta korekcijas koeficientus, ko varētu izmantot, lai veicinātu zvejas piepūles pārvietošanu uz citām zvejas rīku grupām ar atšķirīgām cpue.

IV   NODAĻA

KONTROLE, INSPEKCIJA UN UZRAUDZĪBA

18. pants

Saistība ar Regulu (EEK) Nr. 2847/93

Šajā nodaļā paredzētos kontroles pasākumus piemēro papildus pasākumiem, kas noteikti Regulā (EEK) Nr. 2847/93.

19. pants

Zvejas žurnālu pārbaudes

1.   Ja uz kuģiem ir VMS, dalībvalstis, izmantojot VMS datus, pārbauda, vai zvejas uzraudzības centros saņemtā informācija atbilst zvejas žurnālā reģistrētajām darbībām. Šādas salīdzinošās pārbaudes reģistrē datorlasāmā formā un glabā trīs gadus.

2.   Katra dalībvalsts savā oficiālajā tīmekļa vietnē uztur un dara pieejamu kontaktinformāciju par zvejas žurnālu un izkraušanas deklarāciju iesniegšanu.

20. pants

Pirmo reizi izkrauto mencu svēršana

1.   Zvejas kuģa kapteinis nodrošina, ka jebkādu 3. pantā noteiktajos apgabalos nozvejoto un Kopienas ostā izkrauto mencu daudzumu, kas pārsniedz 300 kg, pirms pārdošanas vai pirms pārvešanas uz citu vietu nosver uz klāja vai izkraušanas ostā. Svēršanai izmantotos svarus apstiprina kompetentās valsts iestādes. Svēršanas rezultātā iegūto skaitli izmanto Regulas (EEK) Nr. 2847/93 8. pantā minētajā deklarācijā.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var sniegt atļauju mencu nosvēršanu veikt zivju izsolē dalībvalsts teritorijā ar noteikumu, ka izkraušanas vietā ir veikta fiziska inspekcija un zivis ir apzīmogotas pirms transportēšanas tieši uz zivju izsoli, un paliek apzīmogotas līdz nosvēršanas brīdim. Transporta dokumentā norāda informāciju par pārbaudi, kas veikta izkraušanas vietā.

21. pants

Inspekcijas kritēriji

Katra dalībvalsts, uz kuras kuģiem attiecas šī regula, nosaka īpašus inspekcijas kritērijus. Šādus kritērijus periodiski pārskata pēc tam, kad veikta gūto rezultātu analīze. Inspekcijas kritērijus pakāpeniski attīsta, līdz ir sasniegti II pielikumā noteiktie mērķa kritēriji.

22. pants

Aizliegums pārkraut citā kuģī

Mencu pārkraušana citā kuģī, atrodoties jūrā, ir aizliegta 3. pantā noteiktajos ģeogrāfiskajos apgabalos.

23. pants

Valsts kontroles rīcības programmas

1.   Dalībvalstis, uz kuru kuģiem attiecas šī regula, saskaņā ar III pielikumu izstrādā valsts kontroles rīcības programmu.

2.   Dalībvalstis, uz kuru kuģiem attiecas šī regula, līdz katra gada 31. janvārim savā oficiālajā tīmekļa vietnē Komisijai un citām dalībvalstīm, uz kurām attiecas šī regula, dara pieejamu savu valsts kontroles rīcības programmu un tās īstenošanas grafiku.

3.   Komisija vismaz reizi gadā sasauc Zivsaimniecības un akvakultūras komitejas sanāksmi, lai izvērtētu valsts kontroles rīcības programmu atbilstību un to rezultātus saistībā ar mencu krājumiem, uz kuriem attiecas šī regula.

24. pants

Iepriekšēja paziņošana

1.   Tāda Kopienas zvejas kuģa kapteinis vai viņa pārstāvis, kas ved vairāk kā vienu tonnu mencu, vismaz četras stundas pirms iebraukšanas dalībvalsts ostā vai izkraušanas vietā informē attiecīgās dalībvalsts kompetento iestādi par:

a)

ostas vai izkraušanas vietas nosaukumu;

b)

paredzamo ierašanās laiku konkrētā ostā vai izkraušanas vietā;

c)

visu to sugu dzīvsvaru kilogramos, no kurām vairāk nekā 50 kg patur uz klāja.

2.   Tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kuras krastā izkraujama vairāk nekā viena tonna mencu, var pieprasīt, lai uz klāja paturētā loma izkraušana nesāktos bez minēto iestāžu atļaujas.

3.   Kopienas zvejas kuģa kapteinis vai viņa pārstāvis, kas vēlas jūrā pārkraut vai izkraut jebkādus daudzumus, kuri paturēti uz klāja, vai tos izkraut kādas trešās valsts ostā vai izkraušanas vietā, sniedz karoga dalībvalsts kompetentajām iestādēm 1. punktā minēto informāciju vismaz 24 stundas pirms šādas pārkraušanas vai izkraušanas jūrā vai izkraušanas krastā kādā trešā valstī.

25. pants

Apstiprinātās ostas

1.   Ja Kopienā no Kopienas zvejas kuģa krastā izkraujamas vairāk nekā divas tonnas mencu, zvejas kuģa kapteinis nodrošina, ka šādas izkraušanas krastā veic vienīgi norādītajās ostās.

2.   Katra dalībvalsts norāda ostas, kurās izkrauj vairāk nekā divas tonnas mencu.

3.   Katra dalībvalsts savā tīmekļa vietnē publisko norādīto ostu sarakstu un minēto ostu saistītās pārbaudes un uzraudzības procedūras, tostarp noteikumus un nosacījumus mencu skaita reģistrēšanai un paziņošanai ikreiz, kad tās izkrauj krastā.

Komisija nosūta šo informāciju visām dalībvalstīm.

26. pants

Pielaides robeža, novērtējot zvejas žurnālā reģistrētos daudzumus

Atkāpjoties no 5. panta 2. punkta Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2807/83 (1983. gada 22. septembris), kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā reģistrēt informāciju par dalībvalstu veikto zivju nozveju (10), pieļaujamā pielaides robeža, aprēķinot uz klāja paturēto daudzumu kilogramos, ir 8 % no kuģa žurnālā minētā skaitļa.

27. pants

Mencu atsevišķa iekraušana kuģī

Uz Kopienas zvejas kuģa ir aizliegts paturēt jebkādu mencu daudzumu, kas konteineros sajauktas ar kādām citām jūras organismu sugām. Konteinerus ar mencām iekrauj kuģa kravas telpās tā, lai tie atrastos atsevišķi no citiem konteineriem.

28. pants

Mencu pārvadāšana

1.   Attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes var pieprasīt, lai visas mencas, kas nozvejotas kādā no 3. pantā minētajiem ģeogrāfiskajiem apgabaliem un vispirms izkrautas krastā attiecīgajā dalībvalstī, pirms to tālākas transportēšanas no ostas, kur tās pirmo reizi izkrautas, pārraugu klātbūtnē tiktu nosvērtas. Attiecībā uz mencām, kas vispirms izkrautas ostā, kura norādīta, ievērojot 24. pantu, reprezentatīvos paraugus, kas skaitliski atbilst vismaz 20 % no krastā izkrautā loma, pirms to piedāvāšanas pirmajai pārdošanai un pirms to pārdošanas nosver dalībvalstu pilnvarotu pārraugu klātbūtnē. Tālab dalībvalstis mēneša laikā pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas iesniedz Komisijai datus par izmantojamo paraugu ņemšanas režīmu.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2847/93 13. pantā paredzētajiem nosacījumiem, visiem mencu daudzumiem, kas pārsniedz 50 kg un ko transportē uz kādu vietu, kura nav pirmā izkraušanas vai importēšanas vieta, pievieno kopiju kādai no Regulas (EEK) Nr. 2847/93 8. panta 1. punktā minētajām deklarācijām, kas attiecas uz transportētajiem mencu daudzumiem. Regulas (EEK) Nr. 2847/93 13. panta 4. punkta b) apakšpunktā paredzēto atbrīvojumu nepiemēro.

29. pants

Īpašas kontroles programmas

Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2847/93 34.c panta 1. punkta, īpašās attiecīgo mencu krājumu kontroles programmas var ilgt vairāk nekā divus gadus no to spēkā stāšanās dienas.

V   NODAĻA

LĒMUMU PIEŅEMŠANA UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

30. pants

Lēmumu pieņemšanas procedūra

Gadījumos, kad šajā regulā paredzēts, ka lēmumus pieņem Padome, Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu.

31. punkts

I pielikuma grozījumi

Pamatojoties uz ZZTEK padomu, Komisija var grozīt šīs regulas I pielikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2371/2002 30. panta 2. punktā noteikto procedūru un atbilstoši šādiem principiem:

a)

zvejas piepūles grupas nosaka pēc iespējas vienveidīgāk, ņemot vērā nozvejotos bioloģiskos krājumus, mērķnozvejā vai piezvejā iegūto zivju izmērus un ar zvejas piepūles grupām saistīto zvejas darbību ietekmi uz vidi;

b)

zvejas piepūles grupu skaits un lielums ir rentabls, ņemot vērā ar saglabāšanas vajadzībām saistīto pārvaldības slogu.

32. pants

Sīki izstrādāti noteikumi

Sīki izstrādātus noteikumus par šīs regulas 11. panta 3. punkta, 14., 16. un 17. panta piemērošanu var pieņemt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2371/2002 30. panta 2. punktā minēto procedūru.

33. pants

Eiropas Zivsaimniecības fonda sniegtā palīdzība

1.   Attiecībā uz gadiem, kuros krājums ir mazāks nekā 6. pantā noteiktais atbilstīgais nārsta biomasas piesardzības līmenis, un Regulas (EK) Nr. 1198/2006 21. panta a) punkta i) apakšpunkta nolūkā katram no 1. pantā minētajiem četriem mencu krājumiem ilgtermiņa plānu uzskata par atjaunošanas plānu Regulas (EK) Nr. 2371/2002 5. panta nozīmē.

2.   Attiecībā uz gadiem, kas nav 1. punktā minētie gadi, un Regulas (EK) Nr. 1198/2006 21. panta a) punkta iv) apakšpunkta nolūkā katram no 1. pantā minētajiem četriem mencu krājumiem ilgtermiņa plānu uzskata par pārvaldības plānu Regulas (EK) Nr. 2371/2002 6. panta nozīmē.

34. pants

Pārskatīšana

Vēlākais trešajā gadā pēc šīs regulas piemērošanas dienas un pēc tam katru nākamo trešo gadu pēc šīs regulas piemērošanas Komisija, pamatojoties uz ZZTEK padomu un pēc apspriešanās ar attiecīgo reģionālo konsultatīvo padomi, izvērtē pārvaldības pasākumu ietekmi uz attiecīgajiem mencu krājumiem un zvejas ietekmi uz šiem krājumiem un vajadzības gadījumā ierosina attiecīgus pasākumus to grozīšanai.

35. pants

Atcelšana

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 423/2004.

36. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 18. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. BARNIER


(1)  2008. gada 21. oktobra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 70, 9.3.2004., 8. lpp.

(3)  OV L 226, 29.8.1980., 48. lpp.

(4)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(5)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp.

(6)  OV L 223, 15.8.2006., 1. lpp.

(7)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(8)  OV L 60, 5.2.2008., 1. lpp.

(9)  OV L 171, 6.7.1994., 7. lpp.

(10)  OV L 276, 10.10.1983., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Zvejas piepūles grupas nosaka ar vienu no 1. punktā izklāstītām zvejas rīku grupām un vienu no 2. punktā minētiem ģeogrāfiskajiem apgabaliem.

1.   Zvejas rīku grupas

a)

Gruntstraļi un vadi (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) ar šādiem linuma acs izmēriem:

 

TR1 vienāds vai lielāks par 100 mm,

 

TR2 vienāds vai lielāks par 70 mm un mazāks par 100 mm,

 

TR3 vienāds vai lielāks par 16 mm un mazāks par 32 mm;

b)

rāmja traļi (TBB) ar šādiem linuma acs izmēriem:

 

BT1 vienāds vai lielāks par 120 mm,

 

BT2 vienāds vai lielāks par 80 mm un mazāks par 120 mm;

c)

žaunu tīkli, iepinējtīkli (GN);

d)

vairāksienu tīkli (GT);

e)

āķu jedas (LL).

2.   Ģeogrāfisko apgabalu grupas

Šajā pielikumā izmanto šādas ģeogrāfisko apgabalu grupas:

a)

Kategats;

b)

i)

Skageraks,

ii)

ICES IIIa zonas daļa, kas nav ietverta Skagerakā un Kategatā,

ICES IV zona un ICES IIa zonas EK ūdeņi,

iii)

ICES VIId zona;

c)

ICES VIIa zona;

d)

ICES VIa zona.


II PIELIKUMS

ĪPAŠI INSPEKCIJAS KRITĒRIJI

Mērķis

1.

Katra dalībvalsts nosaka īpašus inspekcijas kritērijus saskaņā ar šo pielikumu.

Stratēģija

2.

Zvejas darbību inspekciju un uzraudzību galvenokārt veic attiecībā uz kuģiem, kuri varētu nozvejā iegūt mencas. Kā papildu salīdzinošās pārbaudes mehānisms, lai izvērtētu pārbaudes un uzraudzības efektivitāti, tiek izmantotas izlases veidā veiktas mencu transportēšanas un tirdzniecības pārbaudes.

Prioritātes

3.

Dažādiem zvejas rīku veidiem piemēro dažādus prioritātes līmeņus atkarībā no tā, cik lielā mērā zvejas iespēju limiti ietekmē zvejas flotes. Šā iemesla dēļ katra dalībvalsts nosaka konkrētas prioritātes.

Mērķkritēriji

4.

Ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas dalībvalstis īsteno savus inspekciju grafikus, ņemot vērā turpmāk izklāstītos mērķus.

Dalībvalstis nosaka un apraksta, kura paraugu ņemšanas stratēģija tiks piemērota.

Komisija pēc pieprasījuma var piekļūt dalībvalsts lietotajam paraugu ņemšanas plānam.

a)

Ostā veiktu inspekciju līmenis

Sasniedzamajai precizitātei parasti būt jābūt vismaz līdzvērtīgai tai, ko iegūtu ar vienkāršu paraugu ņemšanas metodi pēc nejaušības principa, kad dalībvalstī inspicē 20 % visu izkrauto mencu skaitu.

b)

Tirdzniecības inspekciju līmenis

Inspicē 5 % no mencu daudzuma, ko piedāvā pārdošanai izsolē.

c)

Jūrā veiktu inspekciju līmenis

Elastīgs kritērijs: to nosaka pēc tam, kad ir sīki izanalizētas zvejas darbības katrā apgabalā. Jūrā veiktu inspekciju kritēriji attiecas uz patrulēšanas dienu skaitu jūrā mencu pārvaldības apgabalos, iespējams, paredzot atsevišķu kritēriju attiecībā uz patrulēšanas dienām īpašos apgabalos.

d)

Aeronovērošanas līmenis

Elastīgs kritērijs: to nosaka pēc tam, kad ir sīki izanalizētas zvejas darbības katrā apgabalā, un ņemot vērā dalībvalsts rīcībā esošos pieejamos resursus.


III PIELIKUMS

VALSTS KONTROLES RĪCĪBAS PROGRAMMU SATURS

Valsts kontroles rīcības programmu mērķis ir, inter alia, precizēt turpmāk norādītos jautājumus.

1.   Kontroles līdzekļi

Cilvēkresursi

a)

Krastā un jūrā strādājošo inspektoru skaits, kā arī laikposmi un zonas, kurās tie jāizvieto.

Tehniskie resursi

b)

Patruļkuģu un lidaparātu skaits, kā arī laikposmi un zonas, kurās tie jāizvieto.

Finanšu resursi

c)

Budžeta resursu iedalīšana, lai izvietotu cilvēkresursus, patruļkuģus un lidaparātus.

2.   Informācijas par zvejas darbībām elektroniska reģistrēšana un paziņošana

Sistēmu apraksts, kas ieviestas, lai nodrošinātu atbilstību 19., 23., 24. un 25. pantam.

3.   Ostu apstiprināšana

Attiecīgā gadījumā ostu saraksts, kas norādītas mencu izkraušanai saskaņā ar 25. pantu.

4.   Paziņošana pirms izkraušanas

To sistēmu apraksts, kas ieviestas, lai nodrošinātu atbilstību 24. pantam.

5.   Izkrāvumu kontrole

Jebkuru iekārtu un/vai sistēmu apraksts, kas ieviestas, lai nodrošinātu atbilstību 19., 20., 21. un 28. pantam.

6.   Inspekcijas procedūras

Valsts kontroles rīcības programmās nosaka procedūras, ko ievēros:

a)

veicot inspekcijas jūrā vai uz zemes;

b)

sazinoties ar kompetentajām iestādēm, ko citas dalībvalstis apstiprinājušas par atbildīgajām iestādēm valsts kontroles rīcības programmās attiecībā uz mencām;

c)

veicot kopīgu uzraudzību un inspektoru apmaiņu, tostarp, nosakot pilnvaras un tiesības inspektoriem, kas darbojas citu dalībvalstu ūdeņos.


IV PIELIKUMS

13. panta 2. punkta d) apakšpunktā minētā līnija

Regulas 13. panta 2. punkta d) apakšpunktā minēto līniju nosaka, loksodromas secīgi savienojot ar šādiem minētiem atrašanās punktiem saskaņā ar WGS84 koordinātu sistēmu:

 

54 °30′N, 10 °35′W

 

55 °20′N, 9 °50′W

 

55 °30′N, 9 °20′W

 

56 °40′N, 8 °55′W

 

57 °0′N, 9 °0′W

 

57 °20′N, 9 °20′W

 

57 °50′N, 9 °20′W

 

58 °10′N, 9 °0′W

 

58 °40′N, 7 °40′W

 

59 °0′N, 7 °30′W

 

59 °20′N, 6 °30′W

 

59 °40′N, 6 °5′W

 

59 °40′N, 5 °30′W

 

60 °0′N, 4 °50′W

 

60 °15′N, 4 °0′W.


24.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 348/34


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1343/2008

(2008. gada 23. decembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 24. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 23. decembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

CR

110,3

MA

71,6

TR

99,2

ZZ

93,7

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,8

TR

134,4

ZZ

123,8

0709 90 70

MA

140,8

TR

110,0

ZZ

125,4

0805 10 20

AR

13,6

BR

44,6

EG

51,8

MA

70,1

TR

83,0

UY

30,6

ZA

57,3

ZW

31,4

ZZ

47,8

0805 20 10

MA

74,9

TR

64,0

ZZ

69,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

66,4

MA

78,8

TR

63,9

ZZ

64,9

0805 50 10

MA

64,0

TR

52,1

ZZ

58,1

0808 10 80

CA

79,3

CN

75,1

MK

37,6

US

93,0

ZA

118,0

ZZ

80,6

0808 20 50

CN

73,2

TR

35,0

US

121,1

ZZ

76,4


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


24.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 348/36


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1344/2008

(2008. gada 23. decembris),

ar ko 2009. gadam publicē lauksaimniecības produktu nomenklatūru eksporta kompensācijām, ko ieviesa ar Regulu (EEK) Nr. 3846/87

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 1987. gada 17. decembra Regulu (EEK) Nr. 3846/87, ar ko izveido lauksaimniecības produktu nomenklatūru eksporta kompensācijām (2), un jo īpaši tās 3. panta ceturto daļu,

tā kā:

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības produktu eksporta noteikumiem jāpublicē kompensāciju nomenklatūras pilnīgā redakcija, kas ir spēkā no 2009. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 3846/87 groza šādi.

1)

Regulas I pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu.

2)

Regulas II pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 23. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.


I PIELIKUMS

“I. PIELIKUMS

LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU NOMENKLATŪRA EKSPORTA KOMPENSĀCIJĀM

1.   Labība un kviešu vai rudzu milti, putraimi vai rupja maluma milti

KN kods

Preču apraksts

Produkta kods

1001

Kvieši un labības maisījums:

 

1001 10 00

– cietie kvieši:

 

– – sēklas

1001 10 00 9200

– – citi

1001 10 00 9400

ex 1001 90

– citi:

 

– – citi plēkšņu kvieši, mīkstie kvieši un labības maisījums:

 

1001 90 91

– – – mīksto kviešu un labības maisījuma sēklas

1001 90 91 9000

1001 90 99

– – – citi

1001 90 99 9000

1002 00 00

Rudzi

1002 00 00 9000

1003 00

Mieži:

 

1003 00 10

– sēklas

1003 00 10 9000

1003 00 90

– citi

1003 00 90 9000

1004 00 00

Auzas:

 

– sēklas

1004 00 00 9200

– citi

1004 00 00 9400

1005

Kukurūza:

 

ex 1005 10

– sēklas:

 

1005 10 90

– – citi

1005 10 90 9000

1005 90 00

– citi

1005 90 00 9000

1007 00

Graudu sorgo:

 

1007 00 90

– citi

1007 00 90 9000

ex 1008

Griķi, prosa un Kanāriju miežabrāļi; cita labība:

 

1008 20 00

– prosa

1008 20 00 9000

1101 00

Kviešu vai labības maisījuma milti:

 

– kviešu milti:

 

1101 00 11

– – cieto kviešu

1101 00 11 9000

1101 00 15

– – mīksto kviešu un plēkšņu kviešu

 

– – – ar pelnu saturu no 0 līdz 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – – ar pelnu saturu no 601 līdz 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – – ar pelnu saturu no 901 līdz 1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – – ar pelnu saturu no 1 101 līdz 1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – – ar pelnu saturu no 1 651 līdz 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – – ar pelnu saturu vairāk nekā 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

– labības maisījuma milti

1101 00 90 9000

ex 1102

Labības milti, izņemot kviešu vai labības maisījuma miltus:

 

1102 10 00

– rudzu milti:

 

– – ar pelnu saturu no 0 līdz 1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

– – ar pelnu saturu no 1 400 līdz 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

– – ar pelnu saturu vairāk nekā 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

ex 1103

Labības putraimi, rupja maluma milti un zirnīši:

 

– putraimi un rupja maluma milti:

 

1103 11

– – kviešu milti:

 

1103 11 10

– – – cieto kviešu:

 

– – – – ar pelnu saturu no 0 līdz 1 300 mg/100 g:

 

– – – – – rupja maluma milti, no kuriem mazāk nekā 10 % no svara var izbirt caur sietu ar 0,160 mm aci

1103 11 10 9200

– – – – – citi

1103 11 10 9400

– – – – ar pelnu saturu vairāk nekā 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – – parasto kviešu un plēkšņu kviešu:

 

– – – – ar pelnu saturu no 0 līdz 600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – – ar pelnu saturu, kas pārsniedz 600 mg/100 g

1103 11 90 9800


2.   Rīsi un šķeltie rīsi

KN kods

Preču apraksts

Produkta kods

1006

Rīsi:

 

1006 20

– lobītie (brūnie) rīsi:

 

– – tvaicēti:

 

1006 20 11

– – – apaļgraudu

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – – vidējgraudu

1006 20 13 9000

– – – gargraudu:

 

1006 20 15

– – – – ar garuma/platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – – ar garuma/platuma attiecību vienādu ar vai lielāku par 3

1006 20 17 9000

– – citi:

 

1006 20 92

– – – apaļgraudu

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – – vidējgraudu

1006 20 94 9000

– – – gargraudu:

 

1006 20 96

– – – – ar garuma/platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – – ar garuma/platuma attiecību vienādu ar vai lielāku par 3

1006 20 98 9000

1006 30

– daļēji vai pilnīgi slīpēti rīsi, arī pulēti vai glazēti:

 

– – daļēji slīpēti rīsi:

 

– – – tvaicēti:

 

1006 30 21

– – – – apaļgraudu

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – – vidējgraudu

1006 30 23 9000

– – – – gargraudu:

 

1006 30 25

– – – – – ar garuma/platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – – ar garuma/platuma attiecību vienādu ar vai lielāku par 3

1006 30 27 9000

– – – citi:

 

1006 30 42

– – – – apaļgraudu

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – – vidējgraudu

1006 30 44 9000

– – – – gargraudu:

 

1006 30 46

– – – – – ar garuma/platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – – ar garuma/platuma attiecību vienādu ar vai lielāku par 3

1006 30 48 9000

– – pilnīgi slīpēti rīsi:

 

– – – tvaicēti:

 

1006 30 61

– – – – apaļgraudu:

 

– – – – – tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru 5 kg vai mazāk

1006 30 61 9100

– – – – – citi

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – – vidējgraudu:

 

– – – – – tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru 5 kg vai mazāk

1006 30 63 9100

– – – – – citi

1006 30 63 9900

– – – – gargraudu:

 

1006 30 65

– – – – – ar garuma/platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3:

 

– – – – – – tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru 5 kg vai mazāk

1006 30 65 9100

– – – – – – citi

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – – ar garuma/platuma attiecību vienādu ar vai lielāku par 3:

 

– – – – – – tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru 5 kg vai mazāk

1006 30 67 9100

– – – – – – citi

1006 30 67 9900

– – – citi:

 

1006 30 92

– – – – apaļgraudu:

 

– – – – – tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru 5 kg vai mazāk

1006 30 92 9100

– – – – – citi

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – – vidējgraudu:

 

– – – – – tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru 5 kg vai mazāk

1006 30 94 9100

– – – – – citi

1006 30 94 9900

– – – – gargraudu:

 

1006 30 96

– – – – – ar garuma/platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3:

 

– – – – – – tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru 5 kg vai mazāk

1006 30 96 9100

– – – – – – citi

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – – ar garuma/platuma attiecību vienādu ar vai lielāku par 3:

 

– – – – – – tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru 5 kg vai mazāk

1006 30 98 9100

– – – – – – citi

1006 30 98 9900

1006 40 00

– šķeltie rīsi

1006 40 00 9000


3.   Labības pārstrādes produkti

KN kods

Preču apraksts

Produkta kods

ex 1102

Labības milti, izņemot kviešu vai labības maisījuma miltus:

 

ex 1102 20

– kukurūzas milti:

 

ex 1102 20 10

– – ar tauku saturu, kas nepārsniedz 1,5 % no svara:

 

– – – ar tauku saturu ne vairāk par 1,3 % no svara un jēlšķiedras saturu sausnā ne vairāk par 0,8 svara % (2)

1102 20 10 9200

– – – ar tauku saturu vairāk par 1,3 %, bet ne vairāk par 1,5 % no svara un jēlšķiedras saturu sausnā ne vairāk par 1 svara % (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– – citi:

 

– – – ar tauku saturu vairāk par 1,5 %, bet ne vairāk par 1,7 % no svara un jēlšķiedras saturu sausnā ne vairāk par 1 svara % (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

– citi:

 

1102 90 10

– – miežu milti:

 

– – – ar pelnu saturu sausnā ne vairāk par 0,9 % no svara un jēlšķiedras saturu sausnā ne vairāk par 0,9 % no svara

1102 90 10 9100

– – – citi

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– – auzu milti:

 

– – – ar pelnu saturu sausnā ne vairāk par 2,3 % no svara, ar jēlšķiedras saturu sausnā ne vairāk par 1,8 % no svara, ar mitruma saturu ne vairāk par 11 %, un kam peroksidāze ir virtuāli inaktivēta

1102 90 30 9100

ex 1103

Labības putraimi, rupja maluma milti un zirnīši:

 

– putraimi un rupja maluma milti:

 

ex 1103 13

– – kukurūzas:

 

ex 1103 13 10

– – – ar tauku saturu ne vairāk kā 1,5 % no svara:

 

– – – – ar tauku saturu ne vairāk par 0,9 % no svara un jēlšķiedras saturu sausnā ne vairāk par 0,6 svara %, kam ne vairāk par 30 % izbirst caur sietu ar 315 mikrometru lielu atvērumu un ne vairāk par 5 % izbirst caur sietu ar 150 mikrometru lielu atvērumu (3)

1103 13 10 9100

– – – – ar tauku saturu vairāk par 0,9 % no svara, bet ne vairāk par 1,3 % no svara, un jēlšķiedras saturu sausnā ne vairāk par 0,8 % no svara, kam ne vairāk par 30 % izbirst caur sietu ar 315 mikrometru lielu atvērumu un ne vairāk par 5 % izbirst caur sietu ar 150 mikrometru lielu atvērumu (3)

1103 13 10 9300

– – – – ar tauku saturu vairāk par 1,3 % no svara, bet ne vairāk par 1,5 % no svara, un jēlšķiedras saturu sausnā ne vairāk par 1,0 % no svara, kam ne vairāk par 30 % izbirst caur sietu ar 315 mikrometru lielu atvērumu un ne vairāk par 5 % izbirst caur sietu ar 150 mikrometru lielu atvērumu (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – – citi:

 

– – – – ar tauku saturu vairāk par 1,5 % no svara, bet ne vairāk par 1,7 % no svara, un jēlšķiedras saturu sausnā ne vairāk par 1 % no svara, kam ne vairāk par 30 % izbirst caur sietu ar 315 mikrometru lielu atvērumu un ne vairāk par 5 % izbirst caur sietu ar 150 mikrometru lielu atvērumu (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– – citas labības:

 

1103 19 10

– – – rudzu

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

– – – miežu:

 

– – – – ar pelnu saturu sausnā ne vairāk par 1 % no svara un jēlšķiedras saturu sausnā ne vairāk par 0,9 % no svara

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

– – – auzu:

 

– – – – ar pelnu saturu sausnā ne vairāk par 2,3 % no svara, kam apvalku saturs nepārsniedz 0,1 %, mitruma saturs nepārsniedz 11 %, un kam peroksidāze ir virtuāli inaktivēta

1103 19 40 9100

ex 1103 20

– zirnīši:

 

1103 20 20

– – miežu

1103 20 20 9000

1103 20 60

– – kviešu

1103 20 60 9000

ex 1104

Citādi apstrādāti graudi (piemēram, spraukti, placināti, pārslās, grūbās, šķelti vai drupināti), izņemot pozīcijas 1006 rīsus; graudu dīgļi, veseli, placināti, pārslās vai malti:

 

– placināti vai pārslās:

 

ex 1104 12

– – auzu:

 

ex 1104 12 90

– – – pārslās:

 

– – – – ar pelnu saturu sausnā ne vairāk par 2,3 % no svara, kam apvalku saturs nepārsniedz 0,1 %, mitruma saturs nepārsniedz 12 %, un kam peroksidāze ir virtuāli inaktivēta

1104 12 90 9100

– – – – ar pelnu saturu sausnā ne vairāk par 2,3 % no svara, kam apvalku saturs pārsniedz 0,1 %, bet nepārsniedz 1,5 %, mitruma saturs nepārsniedz 12 %, un kam peroksidāze ir virtuāli inaktivēta

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– – citas labības:

 

1104 19 10

– – – kviešu

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – – kukurūzas:

 

– – – – pārslās:

 

– – – – – ar tauku saturu sausnā ne vairāk par 0,9 % no svara un jēlšķiedras saturu sausnā ne vairāk par 0,7 % no svara (3)

1104 19 50 9110

– – – – – ar tauku saturu sausnā vairāk par 0,9 % no svara, bet ne vairāk par 1,3 % no svara, un jēlšķiedras saturu sausnā ne vairāk par 0,8 % no svara (3)

1104 19 50 9130

– – – miežu:

 

ex 1104 19 69

– – – – pārslās:

 

– – – – – ar pelnu saturu sausnā ne vairāk par 1 % no svara un jēlšķiedras saturu sausnā ne vairāk par 0,9 % no svara

1104 19 69 9100

– citi apstrādāti graudi (piemēram, spraukti, grūbās, šķelti vai drupināti):

 

ex 1104 22

– – auzu:

 

ex 1104 22 20

– – – atsēnaloti (lobīti vai spraukti):

 

– – – – ar pelnu saturu sausnā ne vairāk par 2,3 % no svara, ar apvalka saturu ne vairāk par 0,5 %, ar mitruma saturu ne vairāk par 11 %, un kam peroksidāze ir virtuāli inaktivēta atbilstoši Regulas (EEK) Nr. 821/68 (1) pielikumā sniegtajai definīcijai

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

– – – atsēnaloti, šķelti vai drupināti (“Grütze” vai “grutten”):

 

– – – – ar pelnu saturu sausnā ne vairāk par 2,3 % no svara, ar apvalka saturu ne vairāk par 0,1 %, ar mitruma saturu ne vairāk par 11 %, un kam peroksidāze ir virtuāli inaktivēta atbilstoši Regulas (EEK) Nr. 821/68 (1) pielikumā sniegtajai definīcijai

1104 22 30 9100

ex 1104 23

– – kukurūzas:

 

ex 1104 23 10

– – – atsēnaloti (lobīti vai spraukti), arī šķelti vai drupināti:

 

– – – – ar tauku saturu sausnā ne vairāk par 0,9 % no svara un jēlšķiedras saturu sausnā ne vairāk par 0,6 % no svara (“Grütze” vai “grutten”), atbilstoši Regulas (EEK) Nr. 821/68 (1)  (3) pielikumā sniegtajai definīcijai

1104 23 10 9100

– – – – ar tauku saturu sausnā vairāk par 0,9 %, bet ne vairāk par 1,3 % no svara un jēlšķiedras saturu sausnā ne vairāk par 0,8 % no svara (“Grütze” vai “grutten”), atbilstoši Regulas (EEK) Nr. 821/68 (1)  (3) pielikumā sniegtajai definīcijai

1104 23 10 9300

1104 29

– – citas labības:

 

– – – miežu:

 

ex 1104 29 01

– – – – atsēnaloti (lobīti vai spraukti):

 

– – – – – ar pelnu saturu sausnā ne vairāk par 1 % no svara un jēlšķiedras saturu sausnā ne vairāk par 0,9 % no svara, atbilstoši Regulas (EEK) Nr. 821/68 (1) pielikumā sniegtajai definīcijai

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – – atsēnaloti un šķelti vai drupināti (“Grütze” vai “grutten”):

 

– – – – – ar pelnu saturu sausnā ne vairāk par 1 % no svara un jēlšķiedras saturu sausnā ne vairāk par 0,9 % no svara, atbilstoši Regulas (EEK) Nr. 821/68 (1) pielikumā sniegtajai definīcijai

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – – grūbas:

 

– – – – – ar pelnu saturu sausnā ne vairāk par 1 % no svara (bez talka):

 

– – – – – – pirmās kategorijas, kas atbilst Regulas (EEK) Nr. 821/68 (1) pielikumā sniegtajai definīcijai

1104 29 05 9100

– – – – – ar pelnu saturu sausnā ne vairāk par 1 % no svara (bez talka):

 

– – – – – – otrās kategorijas, kas atbilst Regulas (EEK) Nr. 821/68 (1) pielikumā sniegtajai definīcijai

1104 29 05 9300

– – – citi:

 

– – – – atsēnaloti (lobīti vai spraukti), arī šķelti vai drupināti:

 

ex 1104 29 11

– – – – – kviešu, nešķelti un nedrupināti, atbilstoši Regulas (EEK) Nr. 821/68 (1) pielikumā sniegtajai definīcijai

1104 29 11 9000

– – – – citādi neapstrādāti, kā tikai drupināti:

 

1104 29 51

– – – – – kviešu

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – – rudzu

1104 29 55 9000

1104 30

– Labības dīgļi, veseli, placināti, pārslās vai malti:

 

1104 30 10

– – kviešu

1104 30 10 9000

1104 30 90

– – citas labības

1104 30 90 9000

1107

Iesals, grauzdēts vai negrauzdēts:

 

1107 10

– negrauzdēts:

 

– – kviešu:

 

1107 10 11

– – – miltu veidā

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – – cits

1107 10 19 9000

– – cits:

 

1107 10 91

– – – miltu veidā

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – – cits

1107 10 99 9000

1107 20 00

– grauzdēts

1107 20 00 9000

ex 1108

Cietes; inulīns:

 

– cietes (4):

 

ex 1108 11 00

– – kviešu ciete:

 

– – – ar sausnas saturu ne mazāk kā 87 % un sausnas tīrību ne mazāk kā 97 %

1108 11 00 9200

– – – ar sausnas saturu ne mazāk par 84 %, bet mazāk par 87 %, un sausnas tīrību ne mazāk kā 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– – kukurūzas ciete:

 

– – – ar sausnas saturu ne mazāk kā 87 % un sausnas tīrību ne mazāk kā 97 %

1108 12 00 9200

– – – ar sausnas saturu ne mazāk par 84 %, bet mazāk par 87 %, un sausnas tīrību ne mazāk kā 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– – kartupeļu ciete:

 

– – – ar sausnas saturu ne mazāk kā 80 % un sausnas tīrību ne mazāk kā 97 %

1108 13 00 9200

– – – ar sausnas saturu ne mazāk par 77 %, bet mazāk par 80 %, un sausnas tīrību ne mazāk kā 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– – citas cietes:

 

ex 1108 19 10

– – – rīsu ciete:

 

– – – – ar sausnas saturu ne mazāk kā 87 % un sausnas tīrību ne mazāk kā 97 %

1108 19 10 9200

– – – – ar sausnas saturu ne mazāk par 84 %, bet mazāk par 87 %, un sausnas tīrību ne mazāk kā 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Žāvēts vai nežāvēts kviešu lipeklis:

 

– žāvēts kviešu lipeklis ar proteīna saturu sausnā 82 % no svara vai vairāk (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Citi cukuri, ieskaitot ķīmiski tīru laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi, cietas vielas veidā; cukura sīrupi bez krāsas vai garšas piedevām; mākslīgais medus, samaisīts vai nesamaisīts ar dabīgo medu; karamele:

 

ex 1702 30

– glikoze un glikozes sīrups, kas nesatur fruktozi vai sausnā satur mazāk nekā 20 % no svara fruktozes:

 

– – citi:

 

1702 30 50

– – – aglomerēta vai neaglomerēta balta kristāliska pulvera veidā

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – – citi (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

– glikoze un glikozes sīrups, kas sausnā satur vismaz 20 % no svara, bet mazāk nekā 50 % no svara fruktozes, izņemot invertcukuru:

 

1702 40 90

– – citi (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

– citi, ieskaitot invertcukuru, un citi cukura un cukura sīrupa maisījumi, kas sausnā satur 50 % no svara fruktozes:

 

1702 90 50

– – maltodekstrīns un maltodekstrīna sīrups:

 

– – – maltodekstrīns aglomerētas vai neaglomerētas baltas cietas vielas veidā

1702 90 50 9100

– – – citi (6)

1702 90 50 9900

– – karamele:

 

– – – citi:

 

1702 90 75

– – – – aglomerēta vai neaglomerēta pulvera veidā

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – – citi

1702 90 79 9000

2106

Citur neminēti pārtikas izstrādājumi:

 

ex 2106 90

– citi:

 

– – cukura sīrupi ar garšas vai krāsas piedevām:

 

– – – citi:

 

2106 90 55

– – – – glikozes sīrups un maltodekstrīna sīrups (6)

2106 90 55 9000


4.   Kombinētā lopbarība uz labības pamata

KN kods

Preču apraksts

Produkta kods

2309

Dzīvnieku barošanā izmantojami izstrādājumi (7):

 

ex 2309 10

– suņu barība vai kaķu barība, sagatavota pārdošanai mazumtirdzniecībā:

 

– – kas satur cieti, glikozi, glikozes sīrupu, maltodekstrīnu vai maltodekstrīna sīrupu, uz ko attiecas 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 un 2106 90 55. apakšpozīcija, vai piena produktus:

 

– – – kas satur cieti, glikozi, sīrupu, maltodekstrīnu vai maltodekstrīna sīrupu:

 

– – – – kas nesatur cieti vai satur 10 % no svara vai mazāk cietes (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – – kas nesatur piena produktus vai satur mazāk nekā 10 % no svara tādu produktu

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – – kas satur ne mazāk kā 10 % no svara, bet mazāk nekā 50 % no svara piena produktu

2309 10 13 9000

– – – – kas satur vairāk nekā 10 % no svara, bet ne vairāk par 30 % no svara cietes (8):

 

2309 10 31

– – – – – kas nesatur piena produktus vai satur mazāk nekā 10 % no svara tādu produktu

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – – kas satur ne mazāk kā 10 % no svara, bet mazāk nekā 50 % no svara piena produktu

2309 10 33 9000

– – – – kas satur vairāk nekā 30 % no svara cietes (8):

 

2309 10 51

– – – – – kas nesatur piena produktus vai satur mazāk nekā 10 % no svara tādu produktu

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – – kas satur ne mazāk kā 10 % no svara, bet mazāk nekā 50 % no svara piena produktu

2309 10 53 9000

ex 2309 90

– citi:

 

– – citi, ieskaitot premiksus:

 

– – – kas satur cieti, glikozi, glikozes sīrupu, maltodekstrīnu vai maltodekstrīna sīrupu, uz ko attiecas 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 un 2106 90 55 apakšpozīcija, vai piena produktus:

 

– – – – kas satur cieti, glikozi, glikozes sīrupu, maltodekstrīnu vai maltodekstrīna sīrupu:

 

– – – – – kas nesatur cieti vai satur 10 % no svara vai mazāk cietes (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – – kas nesatur piena produktus vai satur mazāk nekā 10 % no svara tādu produktu

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – – kas satur ne mazāk kā 10 % no svara, bet mazāk nekā 50 % no svara piena produktu

2309 90 33 9000

– – – – – kas satur vairāk nekā 10 % no svara, bet ne vairāk par 30 % no svara cietes (8):

 

2309 90 41

– – – – – – kas nesatur piena produktus vai satur mazāk nekā 10 % no svara tādu produktu

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – – kas satur ne mazāk kā 10 % no svara, bet mazāk nekā 50 % no svara piena produktu

2309 90 43 9000

– – – – – kas satur vairāk nekā 30 % no svara cietes (8):

 

2309 90 51

– – – – – – kas nesatur piena produktus vai satur mazāk nekā 10 % no svara tādu produktu

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – – kas satur ne mazāk kā 10 % no svara, bet mazāk nekā 50 % no svara piena produktu

2309 90 53 9000


5.   Liellopu gaļa un teļa gaļa

KN kods

Preču apraksts

Produkta kods

ex 0102

Dzīvi liellopi:

 

ex 0102 10

– tīršķirnes vaislas lopi:

 

ex 0102 10 10

– – teles (govis līdz pirmajai atnešanās reizei):

 

– – – ar dzīvsvaru, kas vienāds ar vai lielāks par 250 kg:

 

– – – – līdz 30 mēnešu vecumam

0102 10 10 9140

– – – – citi

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

– – govis:

 

– – – ar dzīvsvaru, kas vienāds ar vai lielāks par 250 kg:

 

– – – – līdz 30 mēnešu vecumam

0102 10 30 9140

– – – – citi

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

– – citi:

 

– – – ar dzīvsvaru, kas vienāds ar vai lielāks par 300 kg

0102 10 90 9120

ex 0102 90

– citi:

 

– – mājlopi:

 

– – – ar svaru, kas pārsniedz 160 kg, bet nepārsniedz 300 kg:

 

ex 0102 90 41

– – – – kaušanai:

 

– – – – – ar svaru, kas pārsniedz 220 kg

0102 90 41 9100

– – – ar svaru, kas pārsniedz 300 kg:

 

– – – – teles (govis līdz pirmajai atnešanās reizei):

 

0102 90 51

– – – – – kaušanai

0102 90 51 9000

0102 90 59

– – – – – citi

0102 90 59 9000

– – – – govis:

 

0102 90 61

– – – – – kaušanai

0102 90 61 9000

0102 90 69

– – – – – citi

0102 90 69 9000

– – – – citi:

 

0102 90 71

– – – – – kaušanai

0102 90 71 9000

0102 90 79

– – – – – citi

0102 90 79 9000

0201

Svaiga vai atvēsināta liellopu gaļa:

 

0201 10 00

– liemeņi un pusliemeņi:

 

– – liemeņa vai pusliemeņa priekšējā daļa ar visiem kauliem un sprandu, turklāt kakla un pleca gabalam ir ne mazāk kā 10 ribas:

 

– – – no pieaugušiem vīriešu dzimuma liellopiem (10)

0201 10 00 9110

– – – citi

0201 10 00 9120

– – citi:

 

– – – no pieaugušiem vīriešu dzimuma liellopiem (10)

0201 10 00 9130

– – – citi

0201 10 00 9140

0201 20

– citi izcirtņi ar kaulu:

 

0201 20 20

– – priekšējās un pakaļējās (“kompensētās”) liemeņa ceturtdaļas:

 

– – – no pieaugušiem vīriešu dzimuma liellopiem (10)

0201 20 20 9110

– – – citi

0201 20 20 9120

0201 20 30

– – nesadalītas vai sadalītas priekšējās liemeņa ceturtdaļas:

 

– – – no pieaugušiem vīriešu dzimuma liellopiem (10)

0201 20 30 9110

– – – citi

0201 20 30 9120

0201 20 50

– – nesadalītas vai sadalītas liemeņa pakaļējās ceturtdaļas:

 

– – – ar maksimums astoņām ribām vai astoņiem ribu pāriem:

 

– – – – no pieaugušiem vīriešu dzimuma liellopiem (10)

0201 20 50 9110

– – – – citi

0201 20 50 9120

– – – ar vairāk nekā astoņām ribām vai astoņiem ribu pāriem:

 

– – – – no pieaugušiem vīriešu dzimuma liellopiem (10)

0201 20 50 9130

– – – – citi

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– – citi:

 

– – – kaulu svars nepārsniedz vienu trešdaļu no izcirtņa svara

0201 20 90 9700

0201 30 00

– bez kauliem:

 

– – izcirtņi bez kauliem, ko eksportē uz Amerikas Savienotajām Valstīm saskaņā ar Komisijas Regulā (EK) Nr. 1643/2006 (12) paredzētajiem nosacījumiem vai uz Kanādu saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1041/2008 (13) paredzētajiem nosacījumiem

0201 30 00 9050

– – izcirtņi bez kauliem, ieskaitot malto gaļu, ar vidējo liesas liellopu gaļas saturu (izņemot taukus) 78 % vai vairāk (15)

0201 30 00 9060

– – citi, citi, katrs gabals atsevišķi iesaiņots, ar vidējo liesas liellopu gaļas saturu (izņemot taukus) 55 % vai vairāk (15):

 

– – – no pieaugušu vīriešu dzimuma liellopu pakaļējām liemeņa ceturtdaļām ar maksimums astoņām ribām vai astoņiem ribu pāriem, taisns izcirtnis vai izcirtnis, saukts “pistola (11)

0201 30 00 9100

– – – no nesadalītām vai sadalītām pieaugušu vīriešu dzimuma liellopu priekšējām liemeņa ceturtdaļām, taisns izcirtnis vai izcirtnis, saukts “pistola (11)

0201 30 00 9120

– – citi

0201 30 00 9140

ex 0202

Saldēta liellopu gaļa:

 

0202 10 00

– liemeņi un pusliemeņi:

 

– – liemeņa vai pusliemeņa priekšējā daļa ar visiem kauliem un sprandu, turklāt kakla un pleca gabalam ir vairāk nekā 10 ribas

0202 10 00 9100

– – citi

0202 10 00 9900

ex 0202 20

– citi izcirtņi, ar kaulu:

 

0202 20 10

– – priekšējās un pakaļējās (“kompensētās”) liemeņa ceturtdaļas

0202 20 10 9000

0202 20 30

– – nesadalītas vai sadalītas priekšējās liemeņa ceturtdaļas

0202 20 30 9000

0202 20 50

– – nesadalītas vai sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas:

 

– – – ar maksimums astoņām ribām vai astoņiem ribu pāriem

0202 20 50 9100

– – – ar vairāk nekā astoņām ribām vai astoņiem ribu pāriem

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– – citi:

 

– – – kaulu svars nepārsniedz vienu trešdaļu no izcirtņa svara

0202 20 90 9100

0202 30

– bez kauliem:

 

0202 30 90

– – citi:

 

– – – izcirtņi bez kauliem, ko eksportē uz Amerikas Savienotajām Valstīm saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1643/2006 (12) paredzētajiem nosacījumiem vai uz Kanādu saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1041/2008 (13) paredzētajiem nosacījumiem

0202 30 90 9100

– – – citi, ieskaitot malto gaļu, ar vidējo liesas liellopu gaļas saturu (izņemot taukus) 78 % vai vairāk (15)

0202 30 90 9200

– – – citi

0202 30 90 9900

0206

Svaigi, atvēsināti vai saldēti liellopu, cūku, kazu, zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu pārtikas subprodukti:

 

0206 10

– liellopu, svaigi un atvēsināti:

 

– – citi:

 

0206 10 95

– – – diafragmas biezā daļa un plānā daļa

0206 10 95 9000

– liellopu, saldēti

 

0206 29

– – citi:

 

– – – citi:

 

0206 29 91

– – – – diafragmas biezā daļa un plānā daļa

0206 29 91 9000

ex 0210

Gaļa un pārtikas gaļas subprodukti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti; gaļas vai gaļas subproduktu pārtikas milti vai rupja maluma milti:

 

ex 0210 20

– liellopu gaļa:

 

ex 0210 20 90

– – bez kauliem:

 

– – – sālīta un žāvēta

0210 20 90 9100

ex 1602

Citi gatavi izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm:

 

ex 1602 50

– liellopu:

 

– – citi:

 

ex 1602 50 31

– – – sālīta liellopu gaļa hermētiskā tarā; nesatur citu dzīvnieku gaļu kā vien liellopu:

 

– – – – ar kolagēna/proteīna attiecību ne vairāk par 0,35 (16) un kas pēc svara satur šādas liellopu gaļas (izņemot subproduktus un taukus) procentuālās daļas:

 

– – – – – 90 % vai vairāk:

 

– – – – – – produkti, kas atbilst Regulā (EK) Nr.1731/2006 (14) izklāstītajiem nosacījumiem

1602 50 31 9125

– – – – – 80 % vai vairāk, bet mazāk nekā 90 %:

 

– – – – – – produkti, kas atbilst Regulā (EK) Nr. 1731/2006 (14) izklāstītajiem nosacījumiem

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – – citi, hermētiskā tarā:

 

– – – – nesatur citu dzīvnieku gaļu kā vien liellopu:

 

– – – – – ar kolagēna/proteīna attiecību ne vairāk par 0,357 (16) un kas pēc svara satur šādas liellopu gaļas (izņemot subproduktus un taukus) procentuālās daļas:

 

– – – – – – 90 % vai vairāk:

 

– – – – – – – produkti, kas atbilst Regulā (EK) Nr. 1731/2006 (14) izklāstītajiem nosacījumiem

1602 50 95 9125

– – – – – – 80 % vai vairāk, bet mazāk nekā 90 %:

 

– – – – – – – produkti, kas atbilst Regulā (EK) Nr. 1731/2006 (14) izklāstītajiem nosacījumiem

1602 50 95 9325

– – – – – – 60 % vai vairāk:

 


6.   Cūkgaļa

KN kods

Preču apraksts

Produkta kods

ex 0103

Dzīvas cūkas:

 

– citas:

 

ex 0103 91

– – kas sver mazāk nekā 50 kg:

 

0103 91 10

– – – mājas cūkas

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– – kas sver 50 kg vai vairāk:

 

– – – mājas cūkas:

 

0103 92 19

– – – – citi

0103 92 19 9000

ex 0203

Svaiga, atvēsināta vai saldēta cūkgaļa:

 

– svaiga vai atvēsināta:

 

ex 0203 11

– – liemeņi un pusliemeņi:

 

0203 11 10

– – – mājas cūku (28)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– – šķiņķi, plecu daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi ar kauliem:

 

– – – mājas cūku:

 

ex 0203 12 11

– – – – gurnu daļa un tā izcirtņi:

 

– – – – – ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 % no svara

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – – plecu daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi (29):

 

– – – – – ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 % no svara

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– – citi:

 

– – – mājas cūku:

 

ex 0203 19 11

– – – – priekšējās daļas un to izcirtņi (30):

 

– – – – – ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 % no svara

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – – garie muguras gabali un to izcirtņi:

 

– – – – – ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 % no svara

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – – vēdera daļas (cauraugušas) un to izcirtņi:

 

– – – – – ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 15 % no svara

0203 19 15 9100

– – – – citi:

 

ex 0203 19 55

– – – – – bez kauliem:

 

– – – – – – kājas, priekšējās daļas, plecu daļas (priekšējie šķiņķi) vai garie muguras gabali, un to izcirtņi (17)  (27)  (29)  (30)  (31)

0203 19 55 9110

– – – – – – vēdera daļas un to izcirtņi, ar kopējo skrimšļu saturu mazāk nekā 15 % no svara (17)  (27)

0203 19 55 9310

– saldēta:

 

ex 0203 21

– – liemeņi un pusliemeņi:

 

0203 21 10

– – – mājas cūku (28)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– – šķiņķi, plecu daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi ar kauliem:

 

– – – mājas cūku:

 

ex 0203 22 11

– – – – šķiņķis un tā izcirtņi:

 

– – – – – ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 % no svara

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – – plecu daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi (29):

 

– – – – – ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 % no svara

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– – citi:

 

– – – mājas cūku:

 

ex 0203 29 11

– – – – priekšējās daļas un to izcirtņi (30):

 

– – – – – ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 % no svara

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – – garie muguras gabali un to izcirtņi:

 

– – – – – ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 % no svara

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – – vēdera daļas (cauraugušas) un to izcirtņi:

 

– – – – – ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 15 % no svara

0203 29 15 9100

– – – – citi:

 

ex 0203 29 55

– – – – – bez kauliem:

 

– – – – – – gurnu daļas, priekšējās daļas, plecu daļas ( (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi (17)  (29)  (30)  (31)  (32)

0203 29 55 9110

ex 0210

Gaļa un gaļas subprodukti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti; gaļas vai gaļas subproduktu milti un rupja maluma milti:

 

– cūkgaļa:

 

ex 0210 11

– – šķiņķi, plecu daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi ar kauliem:

 

– – – mājas cūku:

 

– – – – sālīti vai sālījumā:

 

ex 0210 11 11

– – – – – šķiņķis un tā izcirtņi:

 

– – – – – – ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 % no svara

0210 11 11 9100

– – – – žāvēta vai kūpināta

 

ex 0210 11 31

– – – – – šķiņķis un tā izcirtņi:

 

– – – – – – “Prosciutto di Parma”, “Prosciutto di San Daniele (18):

 

– – – – – – – ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 % no svara

0210 11 31 9110

– – – – – – citi:

 

– – – – – – – ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 % no svara

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– – vēdera daļas (cauraugušas) un to izcirtņi:

 

– – – mājas cūku:

 

ex 0210 12 11

– – – – sālīti vai sālījumā:

 

– – – – – ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 15 % no svara

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – – žāvēti vai kūpināti:

 

– – – – – ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 15 % no svara

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– – citi:

 

– – – mājas cūku:

 

– – – – sālīti vai sālījumā:

 

ex 0210 19 40

– – – – – garie muguras gabali un to izcirtņi:

 

– – – – – – ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 % no svara

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – – citi:

 

– – – – – – bez kauliem:

 

– – – – – – – šķiņķis, priekšējās daļas, plecu daļas (priekšējie šķiņķi) vai garie muguras gabali un to izcirtņi (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – – vēdera daļas un to izcirtņi, bez ādas (17):

 

– – – – – – – – ar kopējo skrimšļu saturu mazāk nekā 15 % no svara

0210 19 50 9310

– – – – žāvēti vai kūpināti:

 

– – – – – citi:

 

ex 0210 19 81

– – – – – – bez kauliem:

 

– – – – – – – “Prosciutto di Parma”, “Prosciutto di San Daniele”, un to izcirtņi (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – – šķiņķis, priekšējās daļas, plecu daļas (priekšējie šķiņķi) vai garie muguras gabali un to izcirtņ (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Desas un tamlīdzīgi izstrādājumi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm; pārtikas izstrādājumi uz šo produktu pamata:

 

– citi (24):

 

1601 00 91

– – desas, sausās vai uzziešanai, termiski neapstrādātas (20)  (22):

 

– – – nesatur mājputnu gaļu vai subproduktus

1601 00 91 9120

– – – citi

1601 00 91 9190

1601 00 99

– – citi (19)  (22):

 

– – – nesatur mājputnu gaļu vai subproduktus

1601 00 99 9110

– – – citi

1601 00 99 9190

ex 1602

Citi gatavi izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm:

 

– cūku:

 

ex 1602 41

– – šķiņķis un tā izcirtņi:

 

ex 1602 41 10

– – – mājas cūku (23):

 

– – – – termiski apstrādāti, kas satur 80 % no svara vai vairāk gaļas un tauku (24)  (25):

 

– – – – – tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru 1 kg vai vairāk (33)

1602 41 10 9110

– – – – – tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru mazāk nekā 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– – plecu daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi:

 

ex 1602 42 10

– – – mājas cūku (23):

 

– – – – termiski apstrādāti, kas satur 80 % no svara vai vairāk gaļas un tauku (24)  (25):

 

– – – – – tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru 1 kg vai vairāk (34)

1602 42 10 9110

– – – – – tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru mazāk nekā 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– – cita, ieskaitot maisījumus:

 

– – – mājas cūku:

 

– – – – satur 80 % no svara vai vairāk jebkura veida gaļas vai gaļas subproduktu, ieskaitot jebkura veida vai izcelsmes taukus:

 

ex 1602 49 19

– – – – – citi (23)  (26):

 

– – – – – – termiski apstrādāti, kas satur 80 % no svara vai vairāk gaļas un tauku (24)  (25):

 

– – – – – – – nesatur mājputnu gaļu vai subproduktus:

 

– – – – – – – – satur produktu, kas sastāv no skaidri atpazīstamiem muskuļu gaļas gabaliem, ko to izmēru dēļ nevar identificēt kā iegūtus no šķiņķiem, plecu daļām (priekšējiem šķiņķiem), garajiem muguras gabaliem vai kakla gabaliem, kopā ar mazām redzamu tauku daļiņām un nelieliem želejas nogulšņu daudzumiem

1602 49 19 9130


7.   Mājputnu gaļa

KN kods

Preču apraksts

Produkta kods

ex 0105

Dzīvi mājputni jeb Gallus domesticussugas mājputni (vistas), pīles, zosis, tītari un pērļu vistiņas:

 

– kas sver ne vairāk par 185 g:

 

0105 11

– – Gallus domesticus sugas putni:

 

– – – cilts vistu un vaislas vistu cāļi

 

0105 11 11

– – – – dējējvistas

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – – citi

0105 11 19 9000

– – – citi:

 

0105 11 91

– – – – dējējvistas

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – – citi

0105 11 99 9000

0105 12 00

– – tītari

0105 12 00 9000

ex 0105 19

– – citi:

 

0105 19 20

– – – zosis

0105 19 20 9000

ex 0207

Svaiga, atvēsināta vai saldēta pozīcijā 0105 minēto mājputnu gaļa un subprodukti:

 

– Gallus domesticus sugu mājputnu:

 

ex 0207 12

– – nesadalīti, saldēti:

 

ex 0207 12 10

– – – – noplūkti un izķidāti, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un šķilvi, t. s. “70 % cāļi”:

 

– – – – ar pilnībā pārkaulotiem krūšukaula galiem, augšstilbiem un lielajiem lielakauliem

 

– – – – citi

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – – noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām un bez kakla, sirds, aknām un šķilvja, t. s. “65 % cāļi”, vai citādi:

 

– – – – “65 % cāļi”:

 

– – – – – ar pilnībā pārkaulotiem krūšukaula galiem, augšstilbiem un lielajiem lielakauliem

 

– – – – – citi

0207 12 90 9190

– – – – Gallus domesticus sugas mājputni, noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un šķilvi, neregulārā sastāvā:

 

– – – – – Gallus domesticus sugas mājputni, ar pilnībā pārkaulotiem krūšukaula galiem, augšstilbiem un lielajiem lielakauliem

 

– – – – – citi

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– – izcirtņi un subprodukti, saldēti:

 

– – – izcirtņi:

 

– – – – ar kauliem:

 

ex 0207 14 20

– – – – – puses vai ceturtdaļas:

 

– – – – – – Gallus domesticus sugas mājputnu ar pilnībā pārkaulotiem krūšukaula galiem, augšstilbiem un lielajiem lielakauliem

 

– – – – – – citi

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – – kājas un to izcirtņi:

 

– – – – – – Gallus domesticus sugas mājputnu ar pilnībā pārkaulotiem krūšukaula galiem, augšstilbiem un lielajiem lielakauliem

 

– – – – – – citi

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – – citi:

 

– – – – – – puses vai ceturtdaļas bez astes gabala:

 

– – – – – – – Gallus domesticus sugas mājputnu ar pilnībā pārkaulotiem krūšukaula galiem, augšstilbiem un lielajiem lielakauliem

 

– – – – – – – citi

0207 14 70 9190

– – – – – – izcirtņi, kas sastāv no veselas kājas vai kājas daļas un muguras daļas, ja muguras svars nepārsniedz 25 % no kopējā svara

 

– – – – – – – Gallus domesticus sugas mājputnu ar pilnībā pārkaulotiem augšstilbiem

 

– – – – – – – citi

0207 14 70 9290

– tītaru:

 

0207 25

– – nesadalīti, saldēti:

 

0207 25 10

– – – noplūkti un izķidāti, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un šķilvi, t. s. “80 % tītars”

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – – noplūkti un izķidāti, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un šķilvi, t. s. “73 % tītars”, vai citādi

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– – izcirtņi un subprodukti, saldēti:

 

– – – izcirtņi:

 

ex 0207 27 10

– – – – bez kauliem:

 

– – – – – homogenizēta gaļa, ieskaitot mehāniski atgūtu gaļu

 

– – – – – citi

 

– – – – – – izņemot astes gabalus

0207 27 10 9990

– – – – ar kauliem:

 

– – – – – kājas un to izcirtņi:

 

0207 27 60

– – – – – – stilbiņi un to izcirtņi

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – – citi

0207 27 70 9000


8.   Olas

KN kods

Preču apraksts

Produkta kods

ex 0407 00

Putnu olas ar čaumalu, svaigas, konservētas vai termiski apstrādātas:

 

– mājputnu:

 

– – inkubācijai (35):

 

0407 00 11

– – – tītaru vai zosu

0407 00 11 9000

0407 00 19

– – – citas

0407 00 19 9000

0407 00 30

– – citas

0407 00 30 9000

0408

Putnu olas bez čaumalas un olu dzeltenumi, svaigi, žāvēti, vārīti ūdenī vai tvaicēti, kultenī, saldēti vai citādi konservēti, arī ar cukura vai citas saldinātājvielas piedevu:

 

– olu dzeltenumi:

 

ex 0408 11

– – žāvēti:

 

ex 0408 11 80

– – – citi:

 

– – – – derīgi lietošanai pārtikā

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– – citi:

 

– – – citi:

 

ex 0408 19 81

– – – – šķidri:

 

– – – – – derīgi lietošanai pārtikā

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – – citi, ieskaitot saldētus:

 

– – – – – derīgi lietošanai pārtikā

0408 19 89 9100

– citi:

 

ex 0408 91

– – žāvēti:

 

ex 0408 91 80

– – – citi:

 

– – – – derīgi lietošanai pārtikā

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– – citi:

 

ex 0408 99 80

– – – citi:

 

– – – – derīgi lietošanai pārtikā

0408 99 80 9100

9.   Piens un piena produkti

KN kods

Preču apraksts

Produkta kods

0401

Piens un krējums, bez cukura vai citas saldinātājvielas piedevas (50):

 

0401 10

– ar tauku saturu ne vairāk par 1 % no svara:

 

0401 10 10

– – tiešajos iesaiņojumos ar tīro saturu ne vairāk par 2 litriem

0401 10 10 9000

0401 10 90

– – citi

0401 10 90 9000

0401 20

– ar tauku saturu vairāk nekā 1 % no svara, bet ne vairāk par 6 % no svara:

 

– – ne vairāk par 3 %:

 

0401 20 11

– – – tiešajos iesaiņojumos ar tīro saturu ne vairāk par 2 litriem:

 

– – – – ar tauku saturu ne vairāk par 1,5 % no svara

0401 20 11 9100

– – – – ar tauku saturu vairāk par 1,5 % no svara

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – – citi:

 

– – – – ar tauku saturu ne vairāk par 1,5 % no svara

0401 20 19 9100

– – – – ar tauku saturu vairāk par 1,5 % no svara

0401 20 19 9500

– – vairāk nekā 3 %:

 

0401 20 91

– – – tiešajos iesaiņojumos ar tīro saturu ne vairāk par 2 litriem

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – – citi

0401 20 99 9000

0401 30

– ar tauku saturu vairāk nekā 6 % no svara

 

– – ne vairāk par 21 % no svara

 

0401 30 11

– – – tiešajos iesaiņojumos ar tīro saturu ne vairāk par 2 litriem:

 

– – – – ar tauku saturu:

 

– – – – – vairāk par 10 % no svara bet ne vairāk kā 17 % no svara

0401 30 11 9400

– – – – – vairāk par 17 % no svara

0401 30 11 9700

0401 30 19

– – – citi:

 

– – – – ar tauku saturu vairāk par 17 % no svara

0401 30 19 9700

– – vairāk par 21 % no svara , bet ne vairāk kā 45 % no svara

 

0401 30 31

– – – tiešajos iesaiņojumos ar tīro saturu ne vairāk par 2 litriem:

 

– – – – ar tauku saturu:

 

– – – – – ne vairāk kā 35 % no svara

0401 30 31 9100

– – – – – vairāk par 35 % no svara, bet ne vairāk kā 39 % no svara

0401 30 31 9400

– – – – – vairāk par 39 % no svara

0401 30 31 9700

0401 30 39

– – – citi:

 

– – – – ar tauku saturu:

 

– – – – – ne vairāk kā 35 % no svara

0401 30 39 9100

– – – – – vairāk par 35 % no svara, bet ne vairāk kā 39 % no svara

0401 30 39 9400

– – – – – vairāk par 39 % no svara

0401 30 39 9700

– – vairāk par 45 % no svara:

 

0401 30 91

– – – tiešajos iesaiņojumos, kuru tīrais saturs nepārsniedz 2 litrus:

 

– – – – ar tauku saturu:

 

– – – – – ne vairāk kā 68 % no svara

0401 30 91 9100

– – – – – vairāk par 68 % no svara

0401 30 91 9500

0401 30 99

– – – citi:

 

– – – – ar tauku saturu:

 

– – – – – ne vairāk kā 68 % no svara

0401 30 99 9100

– – – – – vairāk par 68 % no svara

0401 30 99 9500

0402

Piens un krējums, iebiezināts vai ar cukura vai citas saldinātājvielas piedevu (43):

 

ex 0402 10

– pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, ar tauku saturu ne vairāk kā 1,5 % no svara (46):

 

– – bez cukura vai citas saldinātājvielas piedevas (48):

 

0402 10 11

– – – tiešajos iesaiņojumos, kuru tīrais saturs nepārsniedz 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – – citi

0402 10 19 9000

– – citi (49):

 

0402 10 91

– – – tiešajos iesaiņojumos, kuru tīrais saturs nepārsniedz 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – – citi

0402 10 99 9000

– pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, ar tauku saturu vairāk par 1,5 % no svara (46):

 

ex 0402 21

– – bez cukura vai citas saldinātājvielas piedevas (48):

 

– – – ar tauku saturu ne vairāk kā 27 % no svara:

 

0402 21 11

– – – – tiešajos iesaiņojumos, kuru tīrais saturs nepārsniedz 2,5 kg:

 

– – – – – ar tauku saturu:

 

– – – – – – ne vairāk kā 11 % no svara

0402 21 11 9200

– – – – – – vairāk par 11 % no svara, bet ne vairāk kā 17 % no svara

0402 21 11 9300

– – – – – – vairāk par 17 % no svara, bet ne vairāk kā 25 % no svara

0402 21 11 9500

– – – – – – vairāk par 25 % no svara

0402 21 11 9900

– – – – citi:

 

0402 21 17

– – – – – ar tauku saturu ne vairāk kā 11 % no svara

0402 21 17 9000

0402 21 19

– – – – – ar tauku saturu vairāk par 11 % no svara, bet ne vairāk kā 27 % no svara:

 

– – – – – – ne vairāk kā 17 % no svara

0402 21 19 9300

– – – – – – vairāk par 17 % no svara, bet ne vairāk kā 25 %

0402 21 19 9500

– – – – – – vairāk par 25 %

0402 21 19 9900

– – – ar tauku saturu vairāk par 27 % no svara

 

0402 21 91

– – – – tiešajos iesaiņojumos, kuru tīrais saturs nepārsniedz 2,5 kg:

 

– – – – – ar tauku saturu:

 

– – – – – – ne vairāk kā 28 % no svara

0402 21 91 9100

– – – – – – vairāk par 28 % no svara, bet ne vairāk kā 29 % no svara

0402 21 91 9200

– – – – – – vairāk par 29 % no svara, bet ne vairāk kā 45 % no svara

0402 21 91 9350

– – – – – – vairāk par 45 % no svara

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – – citi:

 

– – – – – ar tauku saturu:

 

– – – – – – ne vairāk kā 28 % no svara

0402 21 99 9100

– – – – – – vairāk par 28 % no svara, bet ne vairāk kā 29 % no svara

0402 21 99 9200

– – – – – – vairāk par 29 % no svara, bet ne vairāk kā 41 % no svara

0402 21 99 9300

– – – – – – vairāk par 41 % no svara, bet ne vairāk kā 45 % no svara

0402 21 99 9400

– – – – – – vairāk par 45 % no svara, bet ne vairāk kā 59 % no svara

0402 21 99 9500

– – – – – – vairāk par 59 % no svara, bet ne vairāk kā 69 % no svara

0402 21 99 9600

– – – – – – vairāk par 69 % no svara, bet ne vairāk kā 79 % no svara

0402 21 99 9700

– – – – – – vairāk par 79 % no svara

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– – citi (49):

 

– – – ar tauku saturu ne vairāk kā 27 % no svara:

 

– – – – citi:

 

0402 29 15

– – – – – tiešajos iesaiņojumos, kuru tīrais saturs nepārsniedz 2,5 kg:

 

– – – – – – ar tauku saturu:

 

– – – – – – – ne vairāk kā 11 % no svara

0402 29 15 9200

– – – – – – – vairāk par 11 % no svara, bet ne vairāk kā 17 % no svara

0402 29 15 9300

– – – – – – – vairāk par 17 % no svara, bet ne vairāk kā 25 % no svara

0402 29 15 9500

– – – – – – – vairāk par 25 % no svara

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – – citi:

 

– – – – – – ar tauku saturu:

 

– – – – – – – vairāk par 11 % no svara, bet ne vairāk kā 17 % no svara

0402 29 19 9300

– – – – – – – vairāk par 17 % no svara, bet ne vairāk kā 25 % no svara

0402 29 19 9500

– – – – – – – vairāk par 25 % no svara

0402 29 19 9900

– – – ar tauku saturu vairāk par 27 % no svara:

 

0402 29 91

– – – – tiešajos iesaiņojumos, kuru tīrais saturs nepārsniedz 2,5 kg

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – – citi:

 

– – – – – ar tauku saturu:

 

– – – – – – ne vairāk kā 41 % no svara

0402 29 99 9100

– – – – – – vairāk par 41 % no svara

0402 29 99 9500

– citi:

 

0402 91

– – bez cukura vai citas saldinātājvielas piedevas (48):

 

0402 91 10

– – – ar tauku saturu ne vairāk kā 8 % no svara:

 

– – – – ar beztauku piena sausnas saturu 15 % vai vairāk un tauku saturu vairāk par 7,4 % no svara

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – – ar tauku saturu vairāk par 8 % no svara, bet ne vairāk kā 10 % no svara:

 

– – – – ar piena beztauku sausnas saturu 15 % vai vairāk

0402 91 30 9300

– – – ar tauku saturu vairāk par 45 % no svara:

 

0402 91 99

– – – – citi

0402 91 99 9000

0402 99

– – citi (49):

 

0402 99 10

– – – ar tauku saturu ne vairāk kā 9,5 % no svara:

 

– – – – ar saharozes saturu 40 % no svara vai vairāk, ar piena beztauku sausnas saturu 15 % vai vairāk un tauku saturu vairāk par 6,9 % no svara

0402 99 10 9350

– – – ar tauku saturu vairāk par 9,5 % no svara, bet ne vairāk kā 45 % no svara:

 

0402 99 31

– – – – tiešajos iesaiņojumos līdz 2,5 kg:

 

– – – – – ar tauku saturu ne vairāk kā 21 % no svara:

 

– – – – – – ar saharozes saturu 40 % no svara vai vairāk un ar piena beztauku sausnas saturu 15 % no svara vai vairāk

0402 99 31 9150

– – – – – ar tauku saturu vairāk par 21 % no svara, bet ne vairāk kā 39 % no svara

0402 99 31 9300

– – – – – ar tauku saturu vairāk par 39 % no svara

0402 99 31 9500

0402 99 39

– – – – citi:

 

– – – – – ar tauku saturu ne vairāk kā 21 % no svara, saharozes saturu 40 % no svara vai vairāk, un ar piena beztauku sausnas saturu 15 % no svara vai vairāk

0402 99 39 9150

ex 0403

Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs un citi fermentēti vai skābpiena produkti, arī iebiezināti vai ar cukuru vai citiem saldinātājiem vai aromatizētājiem, vai ar augļu, riekstu vai kakao piedevu:

 

ex 0403 90

– citi:

 

– – bez aromatizētājiem un bez augļu, riekstu vai kakao piedevas:

 

– – – pulvera, granulu vai citas cietas vielas veidā (43)  (47):

 

– – – – bez cukura vai citas saldinātājvielas piedevas, ar tauku saturu (36):

 

0403 90 11

– – – – – ne vairāk kā 1,5 % no svara

0403 90 11 9000

0403 90 13

– – – – – vairāk par 1,5 % no svara, bet ne vairāk kā 27 % no svara:

 

– – – – – – ne vairāk kā 11 % no svara

0403 90 13 9200

– – – – – – vairāk par 11 % no svara, bet ne vairāk kā 17 % no svara

0403 90 13 9300

– – – – – – vairāk par 17 % no svara, bet ne vairāk kā 25 % no svara

0403 90 13 9500

– – – – – – vairāk par 25 % no svara

0403 90 13 9900

0403 90 19

– – – – – vairāk par 27 % no svara

0403 90 19 9000

– – – – citi, ar tauku saturu (39):

 

0403 90 33

– – – – – vairāk par 1,5 % no svara, bet ne vairāk kā 27 % no svara:

 

– – – – – – vairāk par 11 % no svara, bet ne vairāk kā 25 % no svara

0403 90 33 9400

– – – – – – vairāk par 25 % no svara

0403 90 33 9900

– – – citi:

 

– – – – bez cukura vai citas saldinātājvielas piedevas, ar tauku saturu (36):

 

0403 90 51

– – – – – ne vairāk kā 3 % no svara:

 

– – – – – – ne vairāk kā 1,5 % no svara

0403 90 51 9100

0403 90 59

– – – – – vairāk par 6 % no svara:

 

– – – – – – vairāk par 17 % no svara, bet ne vairāk kā 21 % no svara

0403 90 59 9170

– – – – – – vairāk par 21 % no svara, bet ne vairāk kā 35 % no svara

0403 90 59 9310

– – – – – – vairāk par 35 % no svara, bet ne vairāk kā 39 % no svara

0403 90 59 9340

– – – – – – vairāk par 39 % no svara, bet ne vairāk kā 45 % no svara

0403 90 59 9370

– – – – – – vairāk par 45 % no svara

0403 90 59 9510

ex 0404

Sūkalas, arī iebiezinātas vai ar cukura vai citas saldinātājvielas piedevu; produkti no dabiskām piena sastāvdaļām, arī ar cukura vai citas saldinātājvielas piedevu, kas citur nav minēti un iekļauti

 

0404 90

– citi:

 

– – bez cukura vai citas saldinātājvielas piedevas, ar tauku saturu (36):

 

ex 0404 90 21

– – – ne vairāk kā 1,5 % no svara:

 

– – – – pulverī vai granulās, ar ūdens saturu ne vairāk kā 5 % un piena proteīnu saturu piena beztauku cietvielā:

 

– – – – – 29 % vai vairāk, bet mazāk nekā 34 %

0404 90 21 9120

– – – – – 34 % vai vairāk

0404 90 21 9160

0404 90 23

– – – vairāk par 1,5 %, bet ne vairāk par 27 % (43):

 

– – – – pulverī vai granulās:

 

– – – – – ar tauku saturu:

 

– – – – – – ne vairāk kā 11 % no svara

0404 90 23 9120

– – – – – – vairāk par 11 % no svara, bet ne vairāk kā 17 % no svara

0404 90 23 9130

– – – – – – vairāk par 17 % no svara, bet ne vairāk kā 25 % no svara

0404 90 23 9140

– – – – – – vairāk par 25 % no svara

0404 90 23 9150

ex 0404 90 29

– – – vairāk par 27 % no svara (43):

 

– – – – pulverī vai granulās, ar tauku saturu:

 

– – – – – ne vairāk kā 28 % no svara

0404 90 29 9110

– – – – – vairāk par 28 % no svara, bet ne vairāk kā 29 % no svara

0404 90 29 9115

– – – – – vairāk par 29 % no svara, bet ne vairāk kā 45 % no svara

0404 90 29 9125

– – – – – vairāk par 45 % no svara

0404 90 29 9140

– – citi, ar tauku saturu (39)  (43):

 

0404 90 81

– – – ne vairāk kā 1,5 % no svara %:

 

– – – – pulverī vai granulās

0404 90 81 9100

ex 0404 90 83

– – – vairāk par 1,5 %, bet ne vairāk kā 27 % no svara:

 

– – – – pulverī vai granulās:

 

– – – – – ar tauku saturu:

 

– – – – – – ne vairāk kā 11 % no svara

0404 90 83 9110

– – – – – – vairāk par 11 % no svara, bet ne vairāk kā 17 % no svara

0404 90 83 9130

– – – – – – vairāk par 17 % no svara, bet ne vairāk kā 25 % no svara

0404 90 83 9150

– – – – – – vairāk par 25 % no svara

0404 90 83 9170

– – – – izņemot pulveri un granulas:

 

– – – – – ar saharozes saturu 40 % no svara vai vairāk, ar piena beztauku sausnas saturu ne mazāk kā % no svara un tauku saturu vairāk par 6,9 % no svara

0404 90 83 9936

ex 0405

Sviests un citi piena tauki un eļļas; piena tauku pastas:

 

0405 10

– sviests:

 

– – ar tauku saturu ne vairāk kā 85 % no svara:

 

– – – dabīgais sviests:

 

0405 10 11

– – – – tiešajos iesaiņojumos ar tīro svaru ne vairāk kā 1 kg:

 

– – – – – ar tauku saturu:

 

– – – – – – 80 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 82 % no svara

0405 10 11 9500

– – – – – – 82 % no svara vai vairāk

0405 10 11 9700

0405 10 19

– – – – citi:

 

– – – – – ar tauku saturu:

 

– – – – – – 80 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 82 % no svara

0405 10 19 9500

– – – – – – 82 % no svara vai vairāk

0405 10 19 9700

0405 10 30

– – – atjaunotais sviests:

 

– – – – tiešajos iesaiņojumos ar tīro svaru ne vairāk kā 1 kg:

 

– – – – – ar tauku saturu:

 

– – – – – – 80 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 82 % no svara

0405 10 30 9100

– – – – – – 82 % no svara vai vairāk

0405 10 30 9300

– – – – citi:

 

– – – – – ar tauku saturu:

 

– – – – – – 82 % no svara vai vairāk

0405 10 30 9700

0405 10 50

– – – sūkalu sviests:

 

– – – – tiešajos iesaiņojumos ar tīro svaru ne vairāk kā 1 kg:

 

– – – – – ar tauku saturu:

 

– – – – – – 82 % no svara vai vairāk

0405 10 50 9300

– – – – citi:

 

– – – – – ar tauku saturu:

 

– – – – – – 80 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 82 % no svara

0405 10 50 9500

– – – – – – 82 % no svara vai vairāk

0405 10 50 9700

0405 10 90

– – citi

0405 10 90 9000

ex 0405 20

– sviesta pastas:

 

0405 20 90

– – ar tauku saturu vairāk par 75 % no svara, bet mazāk nekā 80 % no svara:

 

– – – ar tauku saturu:

 

– – – – vairāk par 75 % no svara, bet mazāk nekā 78 % no svara

0405 20 90 9500

– – – – 78 % no svara vai vairāk

0405 20 90 9700

0405 90

– citi:

 

0405 90 10

– – ar tauku saturu 99,3 % no svara vai vairāk un ūdens saturu ne vairāk kā 0,5 % no svara

0405 90 10 9000

0405 90 90

– – citi

0405 90 90 9000


KN kods

Preču apraksts

Papildu prasības, lai izmantotu produkta kodu

Produkta kods

Maksimālais ūdens saturs produkta svarā

(%)

Minimālais tauku saturs sausnā

(%)

ex 0406

Sieri un biezpiens (42)  (45):

 

 

 

ex 0406 10

– svaigi (nenogatavināti vai nesālīti) sieri, ieskaitot sieru no sūkalām, un biezpiens:

 

 

 

ex 0406 10 20

– – ar tauku saturu ne vairāk kā 40 % no svara:

 

 

 

– – – sūkalu siers, izņemot sālīto Ricotta

 

 

0406 10 20 9100

– – – citi:

 

 

 

– – – – ar ūdens saturu beztauku vielā vairāk par 47 % no svara, bet ne vairāk kā 72 % no svara:

 

 

 

– – – – – Ricotta, sālīts:

 

 

 

– – – – – – izgatavots tikai no aitas piena

55

45

0406 10 20 9230

– – – – – – citi

55

39

0406 10 20 9290

– – – – – biezpiens

60

 

0406 10 20 9300

– – – – – citi:

 

 

 

– – – – – – ar tauku saturu sausnā:

 

 

 

– – – – – – – mazāk nekā 5 % no svara

60

 

0406 10 20 9610

– – – – – – – 5 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 19 % no svara

60

5

0406 10 20 9620

– – – – – – – 19 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 39 % no svara

57

19

0406 10 20 9630

– – – – – – – citi, ar ūdens saturu beztauku vielā:

 

 

 

– – – – – – – – vairāk par 47 % no svara, bet ne vairāk kā 52 % no svara

40

39

0406 10 20 9640

– – – – – – – – vairāk par 52 % no svara, bet ne vairāk kā 62 % no svara

50

39

0406 10 20 9650

– – – – – – – – vairāk par 62 % no svara

 

 

0406 10 20 9660

– – – – ar ūdens saturu beztauku vielā vairāk par 72 % no svara:

 

 

 

– – – – – krējuma siers ar ūdens saturu beztauku vielā vairāk par 77 % no svara, bet ne vairāk kā 83% no svara, un tauku saturu sausnā:

 

 

 

– – – – – – 60 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 69 % no svara

60

60

0406 10 20 9830

– – – – – – 69 % no svara vai vairāk

59

69

0406 10 20 9850

– – – – – citi

 

 

0406 10 20 9870

– – – – citi

 

 

0406 10 20 9900

ex 0406 20

– visu veidu rīvētie sieri vai pulverveida sieri:

 

 

 

ex 0406 20 90

– – citi:

 

 

 

– – – no sūkalām izgatavoti sieri

 

 

0406 20 90 9100

– – – citi:

 

 

 

– – – – ar tauku saturu vairāk par 20 % no svara, laktozes saturu mazāk nekā 5 % no svara un sausnas saturu:

 

 

 

– – – – – 60 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 80 % no svara

40

34

0406 20 90 9913

– – – – – 80 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 85 % no svara

20

30

0406 20 90 9915

– – – – – 85 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 95 % no svara

15

30

0406 20 90 9917

– – – – – 95 % no svara vai vairāk

5

30

0406 20 90 9919

– – – – citi

 

 

0406 20 90 9990

ex 0406 30

– kausēti sieri, izņemot rīvētus vai pulverī:

 

 

 

– – citi:

 

 

 

– – – ar tauku saturu ne vairāk kā 36 % no svara un tauku saturu sausnā:

 

 

 

ex 0406 30 31

– – – – ne vairāk kā 48 % no svara:

 

 

 

– – – – – ar sausnas saturu:

 

 

 

– – – – – – 40 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 43 % no svara, un tauku saturu sausnā:

 

 

 

– – – – – – – mazāk nekā 20 % no svara

60

 

0406 30 31 9710

– – – – – – – 20 % no svara vai vairāk

60

20

0406 30 31 9730

– – – – – – 43 % no svara vai vairāk, un tauku saturu sausnā:

 

 

 

– – – – – – – mazāk nekā 20 % no svara

57

 

0406 30 31 9910

– – – – – – – 20 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 40 % no svara

57

20

0406 30 31 9930

– – – – – – – 40 % no svara vai vairāk

57

40

0406 30 31 9950

ex 0406 30 39

– – – – vairāk nekā 48 % no svara::

 

 

 

– – – – – ar sausnas saturu:

 

 

 

– – – – – – 40 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 43 % no svara

60

48

0406 30 39 9500

– – – – – – 43 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 46 % no svara

57

48

0406 30 39 9700

– – – – – – 46 % no svara vai vairāk, un ar tauku saturu sausnā:

 

 

 

– – – – – – – mazāk nekā 55 % no svara

54

48

0406 30 39 9930

– – – – – – – 55 % no svara vai vairāk

54

55

0406 30 39 9950

ex 0406 30 90

– – – ar tauku saturu vairāk nekā 36 % no svara

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 40

– zilie sieri un citādi sieri, kas satur Penicillium roqueforti dzīslas:

 

 

 

ex 0406 40 50

– – Gorgonzola

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

– – citi

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

– citi sieri:

 

 

 

– – citi:

 

 

 

ex 0406 90 13

– – – Emmental

40

45

0406 90 13 9000

ex 0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz:

 

 

 

– – – – Gruyère

38

45

0406 90 15 9100

ex 0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell:

 

 

 

– – – – Bergkäse

38

45

0406 90 17 9100

ex 0406 90 21

– – – Cheddar

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

– – – Edam

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

– – – Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 27

– – – Butterkäse

52

45

0406 90 27 9900

ex 0406 90 32

– – – Feta  (38):

 

 

 

– – – – izgatavots tikai no aitas vai aitas un kazas piena:

 

 

 

– – – – – ar ūdens saturu beztauku vielā ne vairāk kā 72 % no svara

56

43

0406 90 32 9119

ex 0406 90 35

– – – Kefalotyri:

 

 

 

– – – – izgatavots tikai aitas un/vai kazas piena

38

40

0406 90 35 9190

– – – – citi

38

40

0406 90 35 9990

ex 0406 90 37

– – – Finlandia

40

45

0406 90 37 9000

– – – citi:

 

 

 

– – – – citi:

 

 

 

– – – – – ar tauku saturu ne vairāk kā 40 % no svara un ūdens saturu beztauku vielā:

 

 

 

– – – – – – ne vairāk kā 47 % no svara::

 

 

 

ex 0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

35

32

0406 90 61 9000

ex 0406 90 63

– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino:

 

 

 

– – – – – – – – izgatavots tikai no aitas piena

35

36

0406 90 63 9100

– – – – – – – – citi

35

36

0406 90 63 9900

ex 0406 90 69

– – – – – – – citi:

 

 

 

– – – – – – – – no sūkalām izgatavoti sieri

 

 

0406 90 69 9100

– – – – – – – – citi

38

30

0406 90 69 9910

– – – – – – vairāk par 47 % no svara, bet ne vairāk kā 72 % no svara:

 

 

 

ex 0406 90 73

– – – – – – – Provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø:

 

 

 

– – – – – – – – ar tauku saturu sausnā 45 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 55 % no svara:

 

 

 

– – – – – – – – – ar tauku saturu sausnā 50 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 56 % no svara

50

45

0406 90 76 9300

– – – – – – – – – ar tauku saturu sausnā 56 % no svara vai vairāk

44

45

0406 90 76 9400

– – – – – – – – ar tauku saturu sausnā 55 % no svara vai vairāk

46

55

0406 90 76 9500

ex 0406 90 78

– – – – – – – Gouda:

 

 

 

– – – – – – – – ar tauku saturu sausnā mazāk nekā 48 % no svara

50

20

0406 90 78 9100

– – – – – – – – ar tauku saturu sausnā 48 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 55 % no svara

45

48

0406 90 78 9300

– – – – – – – – citi:

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin, Taleggio

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri:

 

 

 

– – – – – – – – ar ūdens saturu ne vairāk kā 40 % no svara

40

39

0406 90 85 9930

– – – – – – – – ar ūdens saturu vairāk par 40 % no svara, bet ne vairāk kā 45 % no svara

45

39

0406 90 85 9970

– – – – – – – – citi

 

 

0406 90 85 9999

– – – – – – – citi sieri ar ūdens saturu beztauku vielā:

 

 

 

ex 0406 90 86

– – – – – – – – vairāk par 47 % no svara, bet ne vairāk kā 52 % no svara:

 

 

 

– – – – – – – – – no sūkalām izgatavoti sieri

 

 

0406 90 86 9100

– – – – – – – – – citi, ar tauku saturu sausnā:

 

 

 

– – – – – – – – – – mazāk nekā 5 % no svara

52

 

0406 90 86 9200

– – – – – – – – – – 5 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 19 % no svara

51

5

0406 90 86 9300

– – – – – – – – – – 19 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 39 % no svara

47

19

0406 90 86 9400

– – – – – – – – – – 39 % no svara vai vairāk

40

39

0406 90 86 9900

ex 0406 90 87

– – – – – – – – vairāk par 52 % no svara, bet ne vairāk kā 62 % no svara:

 

 

 

– – – – – – – – – no sūkalām izgatavots siers, izņemot Manouri

 

 

0406 90 87 9100

– – – – – – – – – citi, ar tauku saturu sausnā:

 

 

 

– – – – – – – – – – mazāk nekā 5 % no svara

60

 

0406 90 87 9200

– – – – – – – – – – 5 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 19 % no svara

55

5

0406 90 87 9300

– – – – – – – – – – 19 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 40 % no svara

53

19

0406 90 87 9400

– – – – – – – – – – 40 % no svara vai vairāk::

 

 

 

– – – – – – – – – – – Idiazabal, Manchego un Roncal, kas izgatavoti tikai no aitas piena

45

45

0406 90 87 9951

– – – – – – – – – – – Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

– – – – – – – – – – – Manouri

43

53

0406 90 87 9972

– – – – – – – – – – – Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

– – – – – – – – – – – Murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

– – – – – – – – – – – Gräddost

39

60

0406 90 87 9975

– – – – – – – – – – – citi

47

40

0406 90 87 9979

ex 0406 90 88

– – – – – – – – vairāk par 62 % no svara, bet ne vairāk kā 72 % no svara:

 

 

 

– – – – – – – – – no sūkalām izgatavoti sieri

 

 

0406 90 88 9100

– – – – – – – – – citi:

 

 

 

– – – – – – – – – – ar tauku saturu sausnā:

 

 

 

– – – – – – – – – – – 10 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 19 % no svara

60

10

0406 90 88 9300

– – – – – – – – – – – 40 % no svara vai vairāk:

 

 

 

– – – – – – – – – – – – Akawi

55

40

0406 90 88 9500

10.   Tālāk nepārstrādāts baltais cukurs un jēlcukurs

KN kods

Preču apraksts

Produkta kods

ex 1701

Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze, cietā stāvoklī:

 

– jēlcukurs bez aromātisku vai krāsojošu vielu piedevām:

 

ex 1701 11

– – cukurniedru cukurs:

 

ex 1701 11 90

– – – citi:

 

– – – – saldumu cukurs

1701 11 90 9100

– – – – citi jēlcukuri:

 

– – – – – tiešajos iesaiņojumos ar tīro saturu ne vairāk kā 5 kg produkta

1701 11 90 9910

ex 1701 12

– – cukurbiešu cukurs:

 

ex 1701 12 90

– – – citi:

 

– – – – saldumu cukurs

1701 12 90 9100

– – – – citi jēlcukuri:

 

– – – – – tiešajos iesaiņojumos ar tīro saturu ne vairāk kā 5 kg produkta

1701 12 90 9910

– citi:

 

1701 91 00

– – ar aromātisku vai krāsojošu vielu piedevu

1701 91 00 9000

ex 1701 99

– – citi:

 

1701 99 10

– – – baltais cukurs:

 

– – – – saldumu cukurs

1701 99 10 9100

– – – – citi:

 

– – – – – kopējais daudzums ne vairāk kā 10 tonnas

1701 99 10 9910

– – – – – citi

1701 99 10 9950

ex 1701 99 90

– – – citi:

 

– – – – ar citu vielu piedevām, izņemot aromātisku vai krāsojošu vielu piedevas

1701 99 90 9100


11.   Sīrupi un citi cukura produkti

KN kods

Preču apraksts

Produkta kods

ex 1702

Citi cukuri cietā stāvoklī, ieskaitot ķīmiski tīru laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi; cukura sīrupi bez aromātisku un krāsojošu vielu piedevām; mākslīgais medus, arī sajaukts ar dabīgo medu; karamele (grauzdēts cukurs):

 

ex 1702 40

– glikoze un glikozes sīrups, kas sausnā satur vismaz 20 % no svara, bet mazāk nekā 50 % no svara fruktozes, izņemot invertcukuru:

 

ex 1702 40 10

– – izoglikoze:

 

– – – kas sausnā satur 41 % no svara vai vairāk fruktozes

1702 40 10 9100

1702 60

– cita fruktoze un fruktozes sīrups, kas sausnā satur vairāk nekā 50 % no svara fruktozes, izņemot invertcukuru:

 

1702 60 10

– – izoglikoze

1702 60 10 9000

1702 60 95

– – citi

1702 60 95 9000

ex 1702 90

– citi, ieskaitot invertcukuru un citus cukura un cukura sīrupa maisījumus, kas sausnā satur vismaz 50 % no svara fruktozes:

 

1702 90 30

– – izoglikoze

1702 90 30 9000

– – karamele:

 

1702 90 71

– – – kas sausnā satur 50 % no svara vai vairāk saharozes

1702 90 71 9000

ex 1702 90 95

– – citi:

 

– – – mākslīgais medus, samaisīts vai nesamaisīts ar dabīgo medu

1702 90 95 9100

– – – citi, izņemot sorbozi

1702 90 95 9900

2106

Citur neminēti pārtikas izstrādājumi:

 

ex 2106 90

– citi:

 

– – cukura sīrupi ar garšas vai krāsas piedevām:

 

2106 90 30

– – – izoglikozes sīrupi

2106 90 30 9000

– – – citi:

 

2106 90 59

– – – – citi

2106 90 59 9000”


(1)  OV L 149, 29.6.1968., 46. lpp.

(2)  Analītiskā metode, kas jāizmanto taukvielas satura noteikšanai, ir nodrukāta Komisijas Direktīvas 84/4/EEK (OV L 15, 18.1.1984., 28. lpp.) I pielikumā (A metode).

(3)  Procedūra, kas jāievēro, lai noteiktu taukvielas saturu, ir šāda:

paraugs jāsadrupina tā, lai 90 % vai vairāk izietu caur sietu, kam acu lielums ir 500 mikrometru, un 100 % izietu caur sietu, kam acu lielums ir 1 000 mikrometru,

analītiskā metode, kas jāizmanto pēc tam, ir nodrukāta Direktīvas 84/4/EEK I pielikumā (A metode).

(4)  Cietes sausnas saturu nosaka ar metodi, kas noteikta Komisijas Regulas (EK) Nr. 687/2008 IV pielikumā (OV L 192, 19.7.2008, 20 lpp.). Cietes tīrību nosaka, izmantojot Eversa polarimetrisko metodi, kas publicēta trešās Komisijas Direktīvas 72/199/EEK I pielikumā (OV L 123, 29.5.1972., 6. lpp.).

(5)  Par cieti maksājamo eksporta kompensāciju koriģē, izmantojot šādu formulu:

1.

Kartupeļu ciete: ((faktiskie sausnas % )/80) × eksporta kompensācija.

2.

Visi citi cietes veidi : ((faktiskie sausnas %)/87) × eksporta kompensācija.

Aizpildot muitas formalitātes, pieteikuma iesniedzējs uz attiecīgās deklarācijas norāda produkta sausnas saturu.

(6)  Eksporta kompensācija ir maksājama par produktiem, kam sausnas saturs ir vismaz 78 %. Eksporta kompensāciju par produktiem, kam sausnas saturs ir mazāks par 78 %, koriģē, izmantojot šādu formulu:

((faktiskais sausnas saturs) /78) × eksporta kompensācija

Sausnas saturu nosaka ar 2. metodi, kas noteikta Komisijas Direktīvas 79/796/EEK II pielikumā (OV L 239, 22.9.1979., 24. lpp.), vai ar jebkuru citu piemērotu metodi, kas piedāvā vismaz tādas pašas garantijas.

(7)  Uz ko attiecas Komisijas Regula (EK) Nr. 1517/95 (OV L 147, 30.6.1995., 51. lpp.).

(8)  Kompensācijas nolūkos ņem vērā tikai to cieti, kas iegūta no labības produktiem. Labības produkti ir produkti, uz ko attiecas Kombinētās Nomenklatūras apakšpozīcijas 0709 90 60 un 0712 90 19, 10. nodaļa un pozīcijas 1101, 1102, 1103 un 1104 (nepārstrādāti un neatjaunoti), izņemot apakšpozīciju 1104 30 un to produktu labības saturu, uz ko attiecas apakšpozīcijas 1904 10 10 un 1904 10 90. Labības saturu produktos, uz ko attiecas Kombinētās Nomenklatūras apakšpozīcijas 1904 10 10 un 1904 10 90, uzskata par vienādu ar šā galaprodukta svaru. Par labību, kurai cietes izcelsmi nevar skaidri noteikt ar analīzi, kompensāciju nemaksā.

(9)  Kompensāciju maksās tikai par produktiem, kuri satur 5 svara % vai vairāk cietes.

(10)  Ieraksts šajā apakšpozīcijā ir atkarīgs no tā, vai ir iesniegts sertifikāts, kas norādīts pielikumā Komisijas Regulai (EK) Nr. 433/2007 (OV L 104, 21.4.2007, 3. lpp.).

(11)  Kompensācijas piešķiršana ir atkarīga no to nosacījumu ievērošanas, kas noteikti Komisijas Regulā (EK) Nr. 1359/2007 (OV L 304, 22.11.2007, 21. lpp.).

(12)  OV L 308, 8.11.2006, 7. lpp.

(13)  OV L 281, 24.10.2008., 3. lpp.

(14)  OV L 325, 24.11.2006., 12. lpp.

(15)  Liesās liellopu gaļas saturu, izņemot taukus, nosaka saskaņā ar procedūru, kas aprakstīta pielikumā Komisijas Regulai (EEK) Nr. 2429/86 (OV L 210, 1.8.1986., 39. lpp.). Termins “vidējais saturs” attiecas uz parauga daudzumu, kā noteikts 2. panta 1. punktā Regulā (EK) Nr. 765/2002 (OV L 117, 4.5.2002., 6. lpp.). Paraugs jāņem no tās sūtījuma daļas, kas rada lielāko risku.

(16)  Kolagēna satura noteikšana

Ar kolagēna saturu saprot hidroksiprolīna saturu, kas reizināts ar koeficientu 8. Hidroksiprolīna saturs jānosaka saskaņā ar ISO metodi 3496-1978.

(17)  Produktus un to izcirtņus var klasificēt šajā apakšpozīcijā tikai tad, ja saistītā muskuļauda izmērs un īpašības ļauj tos identificēt kā iegūtus no minētajiem primārajiem izcirtņiem. Vārdkopa “to izcirtņi” attiecas uz produktiem, kam vienības tīrsvars ir vismaz 100 grami, vai uz produktiem, kas sacirsti vienmērīgās šķēlēs, ko var skaidri identificēt kā iegūtas no minētā primārā izcirtņa un kas kopā iesaiņotas ar kopējo tīrsvaru vismaz 100 grami.

(18)  Labumu no šīs kompensācijas var gūt tikai par tiem produktiem, kuru nosaukumu ir sertificējušas ražotājas dalībvalsts kompetentās iestādes.

(19)  Kompensāciju par desām, ko uzrāda traukos ar konservējošu šķidrumu, piešķir par tīrsvaru pēc minētā šķidruma svara atskaitīšanas.

(20)  Parafīna pārklājuma svaru, kas atbilst normālai izmantošanai tirdzniecībā, uzskata par desas tīrsvara daļu.

(21)  Svītrots ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2333/97 (OV. L 323, 26.11.1997., 25. lpp.)

(22)  Ja saliktus pārtikas izstrādājumus (ieskaitot gatavas maltītes), kas satur desu, klasificē pozīcijā 1601 to sastāva dēļ, tad kompensāciju piešķir tikai par to desu, gaļas un subproduktu, ieskaitot jebkura veida vai izcelsmes taukus, tīrsvaru, kas ir minēto izstrādājumu daļa.

(23)  Kompensāciju par produktiem, kas satur kaulus, piešķir par produkta tīrsvaru pēc kaulu svara atskaitīšanas.

(24)  Kompensācijas piešķiršana ir atkarīga no atbilstības nosacījumiem, kas noteikti Komisijas Regulā (EK) Nr. 903/2008 (OV L 249, 18.9.2008, 3. lpp.). Muitas eksporta formalitāšu noslēgumā eksportētājs rakstiski deklarē, ka konkrētie produkti atbilst minētajiem nosacījumiem.

(25)  Gaļas un tauku saturs jānosaka saskaņā ar analīzes procedūru, kas minēta pielikumā Komisijas Regulai (EK) Nr. 2004/2002 (OV L 308, 9.11.2002., 22. lpp.).

(26)  Jebkura veida gaļas vai gaļas subproduktu, ieskaitot jebkura veida vai izcelsmes taukus, saturs jānosaka saskaņā ar analīzes procedūru, kas minēta pielikumā Komisijas Regulai (EEK) Nr. 226/89 (OV L 29, 31.1.1989., 11. lpp.).

(27)  Produktu sasaldēšana, ievērojot Regulas (EK) Nr. 800/1999 7. panta 3. punkta pirmo daļu, nav atļauta.

(28)  Liemeņus vai pusliemeņus var uzrādīt ar vai bez vaigiem.

(29)  Plecus var uzrādīt ar vai bez vaigiem.

(30)  Priekšējās daļas var uzrādīt ar vai bez vaigiem.

(31)  Par žokļiem, vaigiem, vai vaigiem un žokļiem kopā, ja tos uzrāda atsevišķi, šo kompensāciju nevar saņemt.

(32)  Par kakla gabaliem (neck-ends) bez kauliem, ja tos uzrāda atsevišķi, šo kompensāciju nevar saņemt.

(33)  Gadījumā, ja preču klasifikācija par pozīcijas 1602 41 10 9110 šķiņķiem vai šķiņķa izcirtņiem nav pamatota ar KN 16. nodaļas 2. papildpiezīmes noteikumiem, kompensāciju par produktu ar kodu 1602 42 10 9110 vai, atkarībā no situācijas, ar kodu 1602 49 19 9130, var piešķirt, neierobežojot Komisijas Regulas (EK) Nr. 800/1999 51. panta (OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp.) piemērošanu.

(34)  Gadījumā, ja preču klasifikācija par pozīcijas 1602 42 10 9110 pleciem (priekšējiem šķiņķiem) vai plecu (priekšējo šķiņķu) izcirtņiem nav pamatota ar KN 16. nodaļas 2. papildpiezīmes noteikumiem, kompensāciju par produktu ar kodu 1602 49 19 9130 var piešķirt, neierobežojot Komisijas Regulas (EK) Nr. 800/1999 51. panta piemērošanu.

(35)  Piemēro tikai mājputnu olām, kuras atbilst nosacījumiem, ko paredzējušas Eiropas Kopienu kompetentās iestādes, un uz kurām uzspiests ražotājuzņēmuma identifikācijas numurs un/vai cita informācija, kā paredzēts Padomes Regulas (EK) Nr. 617/2008 3. panta 5. punktā (OV L 168, 28.6.2008, 5. lpp.).

(36)  Ja produkts, uz ko attiecas šī apakšpozīcija, satur sūkalu un/vai no sūkalām un/vai laktozes un/vai kazeīna un/vai kazeinātiem un/vai filtrāta un/vai produktiem, uz ko attiecas KN 3504. kods, iegūtu produktu piedevas, tad, aprēķinot kompensāciju, sūkalu un/vai no sūkalām un/vai laktozes un/vai kazeīna un/vai kazeinātiem un/vai filtrāta un/vai produktiem, uz ko attiecas KN 3504. kods, iegūtu produktu piedevas neņem vērā.

Minētie produkti drīkst saturēt pievienotus pienskābi nesaturošas mazus vielas daudzumus, ja tas vajadzīgs to izgatavošanai vai konservēšanai. Ja minētās piedevas kopumā nepārsniedz 0,5 % no visa produkta svara, tad kompensācijas aprēķina nolūkos tās jāņem vērā. Tomēr ja minētās piedevas kopumā pārsniedz 0,5 % no visa produkta svara, tad kompensācijas aprēķina nolūkos tās neņem vērā.

Ja produkts, uz ko attiecas šī apakšpozīcija, sastāv no filtrāta, tad eksporta kompensācija nav maksājama.

Aizpildot muitas formalitātes, pieteikuma iesniedzējam uz attiecīgās deklarācijas jānorāda, vai produkts sastāv no filtrāta un vai ir vai nav pievienotas pienskābi nesaturošas vielas un/vai sūkalas un/vai no sūkalām un/vai laktozes un/vai kazeīna un/vai kazeinātiem un/vai filtrāta un/vai produktiem, uz ko attiecas KN 3504. kods, iegūti produkti un, ja gadījumā ir, tad

pievienotās pienskābi nesaturošās vielas un/vai sūkalu un/vai no sūkalām un/vai laktozes un/vai kazeīna un/vai kazeinātiem un/vai filtrāta un/vai produktiem, uz ko attiecas KN 3504. kods, iegūto produktu maksimālo saturu pēc svara uz 100 kilogramiem gatava produkta,

un jo īpaši

pievienoto sūkalu laktozes saturu.

(37)  Svītrots ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2287/2000 (OV L 260, 14.10.2000., 22. lpp.)

(38)  Ja produkts satur kazeīnu un/vai kazeinātus, kas pievienoti pirms pārstrādes vai tās laikā, tad kompensācija nav maksājama. Aizpildot muitas formalitātes, pieteikuma iesniedzējam uz attiecīgās deklarācijas jānorāda, vai ir vai nav pievienots kazeīns un/vai kazeināti.

(39)  Kompensācija par 100 kilogramiem produkta, uz ko attiecas šī apakšpozīcija, ir vienāda ar šādu komponentu summu:

a)

norādītais daudzums uz 100 kg, sareizināts ar pienskābes satura procentuālo daudzumu, ko satur 100 kg produkta. Minētie produkti drīkst saturēt pievienotus nelaktiskas pienskābi nesaturošus mazus vielas daudzumus, ja tas vajadzīgs to izgatavošanai vai konservēšanai. Ja minētās piedevas kopumā nepārsniedz 0,5 % no visa produkta svara, tad kompensācijas aprēķina nolūkos tās jāņem vērā. Tomēr ja minētās piedevas kopumā pārsniedz 0,5 % no visa produkta svara, tad kompensācijas aprēķina nolūkos tās neņem vērā.

Ja produktam ir pievienotas sūkalas un/vai no sūkalām un/vai laktozes un/vai kazeīna un/vai kazeinātiem un/vai filtrāta un/vai produktiem, uz ko attiecas KN 3504. kods, iegūti produkti, tad norādīto summu par kilogramu pareizina ar pienskābi saturošās vielas, izņemot sūkalas un/vai no sūkalām un/vai laktozes un/vai kazeīna un/vai kazeinātiem un/vai filtrāta un/vai produktiem, uz ko attiecas KN 3504. kods, iegūtus produktus, saturu;

b)

komponents aprēķināts saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1282/2006 16. panta 3. punktu (OV L 234, 29.8.2006., 4. lpp.).

Aizpildot muitas formalitātes, pieteikuma iesniedzējam uz attiecīgās deklarācijas jānorāda, vai produkts sastāv no filtrāta un vai ir vai nav pievienotas pienskābi nesaturošas vielas un/vai sūkalas un/vai no sūkalām un/vai laktozes un/vai kazeīna un/vai kazeinātiem un/vai filtrāta un/vai produktiem, uz ko attiecas KN 3504. kods, iegūti produkti un, ja gadījumā ir, tad

 

pievienotās saharozes un/vai citas pienskābi nesaturošas vielas un/vai sūkalu un/vai no sūkalām un/vai laktozes un/vai kazeīna un/vai kazeinātiem un/vai filtrāta un/vai produktiem, uz ko attiecas KN 3504. kods, iegūto produktu maksimālo saturu pēc svara uz 100 kilogramiem gatava produkta,

un jo īpaši,

 

pievienoto sūkalu laktozes saturu.

Ja laktiskā viela produktā sastāv no filtrāta, tad eksporta kompensācija nav maksājama.

(40)  Svītrots ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 707/98 (OV L 98, 31.3.1998., 11. lpp.)

(41)  Svītrots ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 823/96 (OV L 111, 4.5.1996., 9. lpp.)

(42)  

a)

Gadījumā, ja sieri ir tiešajā iesaiņojumā, kas ietver arī konservējošu šķīdumu, jo īpaši sālījumu, kompensāciju piešķir, ņemot vērā neto svaru, bez šķīduma svara.

b)

Plastmasas plēve, parafīns, pelni un vasks, kas izmantoti iesaiņojumam, netiek uzskatīti par produkta neto svaru veidojošo daļu kompensācijas noteikšanai.

c)

Ja siers ir iesaiņots plastmasas plēvē un ja deklarētais neto svars ietver plastmasas plēves svaru, kompensācijas summu samazina par 0,5 %.

Aizpildot muitas formalitātes, pretendents norāda, ka siers ir iesaiņots plastmasas plēvē, un to, vai deklarētais neto svars ietver plastmasas plēves svaru.

d)

Ja siers ir iesaiņots parafīnā vai pelnos un ja deklarētais neto svars ietver parafīna vai pelnu svaru, kompensācijas summu samazina par 2 %.

Aizpildot muitas formalitātes, pretendents norāda, ka siers ir iesaiņots plastmasas plēvē vai pelnos, un arī to, vai deklarētais neto svars ietver parafīna vai pelnu svaru.

e)

Ja siers ir iesaiņots vaskā, aizpildot muitas formalitātes pretendentam deklarācijā jānorāda siera neto svars, neietverot vaska svaru.

(43)  Ja produktiem, uz ko attiecas šis kods, piena proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) piena beztauku cietvielā ir mazāk nekā 34 %, kompensācija nav maksājama. Ja pulverveida produktiem, uz ko attiecas šis kods, ūdens saturs produktā ir vairāk nekā 5 %, kompensācija nav maksājama.

Aizpildot muitas formalitātes, ieinteresētajai pusei uz attiecīgās deklarācijas jānorāda minimālais piena proteīnu saturs piena beztauku cietvielā un, par pulverveida produktiem, maksimālais ūdens saturs.

(44)  Svītrots ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2287/2000 (OV L 260, 14.10.2000., 22. lpp.)

(45)  

a)

Ja produkts satur pienskābi nesaturošas sastāvdaļas, kas nav garšvielas vai garšaugi, tādas kā, piemēram, šķiņķis, rieksti, garneles, lasis, olīvas vai rozīnes, kompensācijas summu samazina par 10 %.

Aizpildot muitas formalitātes, pretendents šim nolūkam paredzētajā deklarācijā norāda, ka ir pievienotas šādas pienskābi nesaturošas vielas.

b)

Ja produkts satur garšvielas vai garšaugus, tādus kā, piemēram, sinepes, baziliku, ķiplokus, majorānu, kompensācijas summu samazina par 1 %.

Aizpildot muitas formalitātes, pretendents šim nolūkam paredzētajā deklarācijā norāda, ka ir pievienotas garšvielas vai garšaugi.

c)

Ja produkts satur kazeīnu un/vai kazeinātus, un/vai sūkalas, un/vai produktus, kas iegūti no sūkalām, un/vai laktozi, un/vai filtrātu, un/vai produktus, kas atbilst KN kodam 3504, pievienotais kazeīns un/vai kazeināti, un/vai sūkalas, un/vai produkti, kas iegūti no sūkalām (izņemot sūkalu sviestu, kas atbilst KN kodam 0405 10 50), un/vai laktoze un/vai filtrāts, un/vai produkti, kas atbilst KN kodam 3504, netiek ņemti vērā, aprēķinot kompensāciju.

Aizpildot muitas formalitātes, pretendents šim nolūkam paredzētajā deklarācijā norāda to, vai kazeīns un/vai kazeināti, un/vai sūkalas, un/vai produkti, kas iegūti no sūkalām, un/vai laktoze, un/vai filtrāts, un/vai produkti, kas atbilst KN kodam 3504 (vajadzības gadījumā norādot sūkalu sviesta saturu), un/vai laktoze, un/vai filtrāts, un/vai produkti, kas atbilst KN kodam 3504, ir vai nav pievienoti uz 100 kilogramiem gatavā produkta.

d)

Minētie produkti var saturēt pievienotas pienskābi nesaturošas vielas, kas vajadzīgas to gatavošanai vai saglabāšanai, piemēram, sāli, renīnu vai pelējuma sēnes.

(46)  Kompensācija par saldētu kondensētu pienu ir tāda pati kā par produktiem, uz ko attiecas pozīcijas 0402 91 un 0402 99.

(47)  Kompensācijas par saldētiem produktiem, uz ko attiecas KN kodi 0403 90 11 līdz 0403 90 39, attiecīgi ir tādas pašas kā par produktiem, uz ko attiecas KN kodi 0403 90 51 līdz 0403 90 69.

(48)  Minētie produkti drīkst saturēt pievienotus pienskābi nesaturošus mazus vielas daudzumus, ja tas vajadzīgs to izgatavošanai vai konservēšanai. Ja minētās piedevas kopumā nepārsniedz 0,5 % no visa produkta svara, tad kompensācijas aprēķina nolūkos tās jāņem vērā. Tomēr ja minētās piedevas kopumā pārsniedz 0,5 % no visa produkta svara, tad kompensācijas aprēķina nolūkos tās neņem vērā. Aizpildot muitas formalitātes, pieteikuma iesniedzējam uz attiecīgās deklarācijas jānorāda, vai ir vai nav pievienotas pienskābi nesaturošas vielas, un, ja gadījumā ir, tad maksimālais pienskābi nesaturošo vielas saturs pēc svara, kas pievienots uz 100 kilogramiem gatava produkta.

(49)  Kompensācija par 100 kilogramiem produkta, uz ko attiecas šī apakšpozīcija, ir vienāda ar šādu komponentu summu:

a)

norādītais daudzums uz 100 kg, sareizināts ar pienskābes satura procentuālo daudzumu, ko satur 100 kg produkta. Minētie produkti drīkst saturēt pievienotus pienskābi nesaturošus mazus vielas daudzumus, ja tas vajadzīgs to izgatavošanai vai konservēšanai. Ja minētās piedevas kopumā nepārsniedz 0,5 % no visa produkta svara, tad kompensācijas aprēķina nolūkos tās jāņem vērā. Tomēr ja minētās piedevas kopumā pārsniedz 0,5 % no visa produkta svara, tad kompensācijas aprēķina nolūkos tās neņem vērā;

b)

komponents, kas aprēķināts saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1282/2006 16. panta 3. punktu (OV L 234, 29.8.2006., 4. lpp.).

Aizpildot muitas formalitātes, pieteikuma iesniedzējam uz attiecīgās deklarācijas jānorāda maksimālais saharozes saturs un, vai ir vai nav pievienota nelaktiska viela, un, ja gadījumā ir, tad maksimālais pienskābi nesaturošās vielas saturs pēc svara, kas pievienots uz 100 kilogramiem gatava produkta.

(50)  Minētie produkti drīkst saturēt mazus piedevu daudzumus, ja tas vajadzīgs to izgatavošanai vai konservēšanai. Ja minētās piedevas kopumā nepārsniedz 0,5 % no visa produkta svara, tad kompensācijas aprēķina nolūkos tās jāņem vērā. Tomēr ja minētās piedevas kopumā pārsniedz 0,5 % no visa produkta svara, tad kompensācijas aprēķina nolūkos tās neņem vērā. Aizpildot muitas formalitātes, pieteikuma iesniedzējam uz attiecīgās deklarācijas jānorāda, vai ir produktu piedevas, un, ja gadījumā ir, tad maksimālais piedevu saturs.


II PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

GALAMĒRĶA KODI EKSPORTA KOMPENSĀCIJĀM

A00

Visi galamērķi (trešās valstis, citas teritorijas, pārtikas piegādes un galamērķi, ko uzskata par eksportu no Kopienas).

A01

Citi galamērķi.

A02

Visi galamērķi, izņemot Amerikas Savienotās Valstis.

A03

Visi galamērķi, izņemot Šveici.

A04

Visas trešās valstis.

A05

Citas trešās valstis.

A10

EFTA valstis (Eiropas Brīvās Tirdzniecības Asociācija)

Islande, Norvēģija, Lihtenšteina, Šveice.

A11

ĀKK valstis (Āfrikas, Karību un Klusā okeāna valstis – Lomē Konvencijas dalībvalstis)

Angola, Antigva un Barbuda, Bahamu salas, Barbadosa, Beliza, Benina, Botsvāna, Burkinafaso, Burundi, Kamerūna, Kaboverde, Centrālāfrikas Republika, Komoru salas (izņemot Majotu), Kongo, Kongo Demokrātiskā Republika, Kotdivuāra, Džibuti, Dominika, Etiopija, Fidži salas, Gabona, Gambija, Gana, Grenāda, Gvineja, Gvineja-Bisava, Ekvatoriālā Gvineja, Gajāna, Haiti, Jamaika, Kenija, Kiribati, Lesoto, Libērija, Madagaskara, Malāvi, Mali, Maurīcija, Mauritānija, Mozambika, Namībija, Nigēra, Nigērija, Uganda, Papua-Jaungvineja, Dominikānas Republika, Ruanda, Sentkitsa un Nevisa, Sentvinsenta un Grenadīnas, Sentlūsija, Zālamana salas, Samoa, Santome un Prinsipi, Senegāla, Seišelu salas, Sjerraleone, Somālija, Sudāna, Surinama, Svazilenda, Tanzānija, Čada, Togo, Tonga, Trinidada un Tobāgo, Tuvalu, Vanuatu, Zambija, Zimbabve.

A12

Vidusjūras baseina valstis vai teritorijas

Seūta un Meliļa, Gibraltārs, Turcija, Albānija, Horvātija, Bosnija un Hercegovina, Serbija, kā arī Kosova saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūciju 1244/99, Melnkalne, bijušās Dienvidslāvijas Republika Maķedonija, Maroka, Alžīrija, Tunisija, Lībija, Ēģipte, Libāna, Sīrija, Izraēla, Rietumu krasts un Gazas josla, Jordānija.

A13

OPEC valstis (Naftas eksportētājvalstu organizācija)

Alžīrija, Lībija, Nigērija, Gabona, Venecuēla, Irāka, Irāna, Saūda Arābija, Kuveita, Katara, Apvienotie Arābu Emirāti, Indonēzija.

A14

ASEAN valstis (Dienvidaustrumāzijas valstu asociācija)

Mjanma, Taizeme, Laosa, Vjetnama, Indonēzija, Malaizija, Bruneja, Singapūra, Filipīnas.

A15

Latīņamerikas valstis

Meksika, Gvatemala, Hondurasa, Salvadora, Nikaragva, Kostarika, Haiti, Dominikānas Republika, Kolumbija, Venecuēla, Ekvadora, Peru, Brazīlija, Čīle, Bolīvija, Paragvaja, Urugvaja, Argentīna.

A16

SAARC valstis (Dienvidāzijas reģionālās sadarbības asociācija)

Pakistāna, Indija, Bangladeša, Maldīvas, Šrilanka, Nepāla, Butāna.

A17

EEZ (Eiropas Ekonomiskās Zonas) valstis, kas nav Eiropas Savienībā

Islande, Norvēģija, Lihtenšteina.

A18

CEEC valstis vai teritorijas (Centrālās un austrumeiropas valstis vai teritorijas)

Albānija, Horvātija, Bosnija un Hercegovina, Serbija, kā arī Kosova saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūciju 1244/99, Melnkalne, bijušās Dienvidslāvijas Republika Maķedonija.

A19

NAFTA valstis (Ziemeļamerikas brīvās tirdzniecības līgums)

Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda, Meksika.

A20

Mercosur valstis (Dienvidu konusa kopējais tirgus)

Brazīlija, Paragvaja, Urugvaja, Argentīna

A21

Āzijas jaunās industrializētās valstis

Singapūra, Dienvidkoreja, Taivāna, Honkonga.

A22

Āzijas dinamiskās ekonomikas

Taizeme, Malaizija, Singapūra, Dienvidkoreja, Taizeme, Honkonga.

A23

APEC valstis (Āzijas-Klusā okeāna valstu ekonomiskā sadarbība)

Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda, Meksika, Čīle, Taizeme, Indonēzija, Malaizija, Bruneja, Singapūra, Filipīnas, Ķīna, Dienvidkoreja, Japāna, Taivāna, Honkonga, Austrālija, Papua-Jaungvineja, Jaunzēlande.

A24

Neatkarīgo Valstu Savienība

Ukraina, Baltkrievija, Moldova, Krievija, Gruzija, Armēnija, Azerbaidžāna, Kazahstāna, Turkmenistāna, Uzbekistāna, Tadžikistāna, Kirgizstāna.

A25

ESAO (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas) valstis, kas nav ES

Islande, Norvēģija, Šveice, Turcija, Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda, Meksika, Dienvidkoreja, Japāna, Austrālija, Austrālijas Klusā okeāna teritorijas, Jaunzēlande, Jaunzēlandes Klusā okeāna teritorijas.

A26

Eiropas valstis vai teritorijas ārpus Eiropas Savienības

Islande, Norvēģija, Lihtenšteina, Šveice, Faro salas, Andora, Gibraltārs, Vatikāns, Turcija, Albānija, Ukraina, Baltkrievija, Moldova, Krievija, Horvātija, Bosina un Hercegovina, Serbija, kā arī Kosova saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūciju 1244/99, Melnkalne, bijušās Dienvidslāvijas Republika Maķedonija.

A27

Āfrika (A28) (A29)

Ziemeļāfrikas valstis vai teritorijas, citas Āfrikas valstis.

A28

Ziemeļāfrikas valstis vai teritorijas

Seūta un Meliļa, Maroka, Alžīrija, Tunisija, Lībija, Ēģipte.

A29

Citas Āfrikas valstis

Sudāna, Mauritānija, Mali, Burkinafaso, Nigēra, Čada, Kaboverde, Senegāla, Gambija, Gvineja-Bisava, Gvineja, Sjerraleone, Libērija, Kotdivuāra, Gana, Togo, Benina, Nigērija, Kamerūna, Centrālāfrikas Republika, Ekvatoriālā Gvineja, Santomē un Prinsipi, Gabona, Kongo, Kongo Demokrātiskā Republika, Ruanda, Burundi, Svētās Helēnas sala un atkarīgās teritorijas, Angola, Etiopija, Eritreja, Džibuti, Somālija, Kenija, Uganda, Tanzānija, Seišelu salas un Atkarīgās teritorijas, Britu Indijas okeāna teritorijas, Mozambika, Madagaskara, Maurīcija, Komoru salas, Majota, Zambija, Zimbabve, Malāvi, Dienvidāfrika, Namībija, Botsvāna, Svazilenda, Lesoto.

A30

Amerika (A31) (A32) (A33)

Ziemeļamerika, Centrālamerika un Antiļas, Dienvidamerika.

A31

Ziemeļamerika

Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda, Grenlande, Senpjēra un Mikelona.

A32

Centrālamerika un Antiļas

Meksika, Bermudu salas, Gvatemala, Beliza, Hondurasa, Salvadora, Nikaragva, Kostarika, Panama, Angilja, Kuba, Sentkitsa un Nevisa, Haiti, Bahamu salas, Tērksas un Kaikosas salas, Dominikānas Republika, Virdžīnu salas (ASV), Antigva un Barbuda, Dominika, Kaimanu salas, Jamaika, Sentlūsija, Sentvinsenta, Virdžīnu salas (Lielbritānija), Barbadosa, Montserrata, Trinidada un Tobago, Grenada, Aruba, Nīderlandes Antiļas.

A33

Dienvidamerika

Kolumbija, Venecuēla, Gajana, Surinama, Ekvadora, Peru, Brazīlija, Čīle, Bolīvija, Paragvaja, Urugvaja, Argentīna, Folklenda salas.

A34

Āzija (A35) (A36)

Tuvie un Vidējie Austrumi, citas Āzijas valstis.

A35

Tuvie un Vidējie Austrumi

Gruzija, Armēnija, Azerbaidžāna, Libāna, Sīrija, Irāka, Irāna, Izraēla, Rietumu krasts un Gazas josla, Jordānija, Saūda Arābija, Kuveita, Bahreina, Katara, Apvienotie Arābu Emirāti, Omāna, Jemena.

A36

Citas Āzijas valstis

Kazahstāna, Turkmenistāna, Uzbekistāna, Tadžikistāna, Kirgizstāna, Afganistāna, Pakistāna, Indija, Bangladeša, Maldīvu salas, Šrilanka, Nepāla, Butāna, Mjanma, Taizeme, Laosa, Vjetnama, Kambodža, Indonēzija, Malaizija, Bruneja, Singapūra, Filipīnas, Mongolija, Ķīna, Ziemeļkoreja, Dienvidkoreja, Japāna, Taivāna, Honkonga, Makao.

A37

Okeānija un polārie reģioni (A38) (A39)

Austrālija un Jaunzēlande, citas Okeānijas valstis un polārie reģioni.

A38

Austrālija un Jaunzēlande

Austrālija, Austrālijas Klusā okeāna teritorijas, Jaunzēlande, Jaunzēlandes Klusā okeāna teritorijas.

A39

Citas Okeānijas valstis un polārie reģioni

Papua-Jaungvineja, Nauru, Zālamana salas, Tuvalu, Jaunkaledonija un Atkarīgās teritorijas, Amerikas Klusā okeāna teritorijas, Volisa salas and Futuna, Kiribati, Pitkērna, Fidži, Vanuatu, Tonga, Samoa, Ziemeļu Marianas salas, Franču Polinēzija, Mikronēzijas Federatīvās Valstis (Japa, Kosrae, Čanka, Ponpeja), Māršala salas, Palau, Polārie Reģioni.

A40

Aizjūras teritorijas (AZT)

Franču Polinēzija, Jaunkaledonija un Atkarīgās teritorijas, Volisa salas un Futuna, Franču Dienvidu un Antarktikas zemes, Senpjēra un Mikelona, Majota, Nīderlandes Antiļas, Aruba, Grenlande, Angilja, Kaimanu salas, Folklenda salas, Dienvidu Sendviča salas un Atkarīgās teritorijas, Tērksas un Kaikosas salas, Virdžīnu salas (Lielbritānija), Montserrata, Pitkērna, Svētās Helēnas sala un Atkarīgās teritorijas, Britu Antarktikas teritorijas, Britu Indijas okeāna teritorija.

A96

Itālijas Livinjo un Kamiones komūnas, Heligolande.

A97

Pārtikas piegāde un galamērķi, ko uzskata par eksportu no Kopienas

Galamērķi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 800/1999 36., 44. un 45. pantā (OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp.).”


24.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 348/76


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1345/2008

(2008. gada 23. decembris),

ar kuru groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 2136/89, kas nosaka kopējus tirdzniecības standartus konservētām sardīnēm un tirdzniecības aprakstus konservētām sardīnēm un sardīņveida produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 104/2000 ir paredzēta iespēja pieņemt kopējus tirdzniecības standartus zivsaimniecības produktiem Kopienā galvenokārt tādēļ, lai sekmētu uz godīgu konkurenci balstītu tirdzniecību. Šie standarti var jo īpaši attiekties uz marķējumu.

(2)

Padomes Regulā (EEK) Nr. 2136/89 (2) ir noteikti kopēji tirdzniecības standarti konservētām sardīnēm un konservētu sardīņu un sardīņveida produktu tirdzniecības apraksti Kopienā.

(3)

To konservēto produktu klāsts, kurus Kopienā tirgo un noformē tāpat kā konservētas sardīnes, kļūst arvien daudzveidīgāks, tāpēc rodas nepieciešamība nodrošināt patērētājiem pietiekamu informāciju par produkta identitāti un galvenajām īpašībām. Tādēļ ir jāgroza pašreizējie noteikumi par to konservēto produktu tirdzniecības aprakstiem, kurus Kopienā tirgo un noformē tāpat kā konservētas sardīnes.

(4)

Šajā nolūkā ir jāņem vērā Pārtikas kodeksa standarts Codex STAN94 (pārskatīts 2007. gadā), kā arī konkrētie Kopienas tirgū valdošie apstākļi.

(5)

Tirgus pārredzamības, godīgas konkurences un piedāvājuma daudzveidības labad suga Strangomera bentincki ir jāiekļauj to sugu sarakstā, no kurām atļauts izgatavot konservētus sardīņveida produktus.

(6)

Lai uzlabotu katra sardīņveida produkta identifikāciju, tā raksturošanai jāizmanto sugas zinātniskais nosaukums un ģeogrāfiskais apgabals, kurā nozvejotas šīs sugas zivis.

(7)

Šajā regulā noteiktās prasības jāpiemēro, neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvu 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu (3).

(8)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 2136/89.

(9)

Lai tirgus dalībnieki varētu pielāgoties jaunajām prasībām, jāparedz pārejas periods, kura laikā tirgū drīkst laist produktus, kas atbilst Regulas (EEK) Nr. 2136/89 pašreizējās redakcijas prasībām.

(10)

Zivsaimniecības produktu pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 2136/89 groza šādi.

1)

Regulas 1.a panta 2. punktu papildina ar šādu apakšpunktu:

“k)

Strangomera bentincki”.

2)

Regulas 7.a pantu aizstāj ar šādu:

“7.a pants

1.   Neskarot Direktīvu 2000/13/EK, konservētus sardīņveida produktus Kopienā var tirgot ar tirdzniecības aprakstu, kurā iekļauts vārds “sardīnes” un minēts sugas zinātniskais nosaukums un ģeogrāfiskais apgabals, kurā šīs sugas zivis nozvejotas.

2.   Ja konservēta sardīņveida produkta tvertnes marķējumā ir iekļauts 1. punktā paredzētais tirdzniecības apraksts, tam jābūt attēlotam skaidri un precīzi.

3.   Zinātniskais nosaukums vienmēr sastāv no ģints nosaukuma un sugas epiteta latīņu valodā.

4.   Ģeogrāfisko apgabalu norāda, minot vienu no pielikuma pirmajā slejā iekļautajiem nosaukumiem, ņemot vērā attiecīgā apgabala identifikāciju, kas sniegta pielikuma otrajā slejā.

5.   Ar vienu tirdzniecības aprakstu tirgo tikai vienu sugu.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tomēr produktus, kas atbilst Regulai (EEK) Nr. 2136/89, pirms tajā izdarīti grozījumi ar šo regulu, var laist tirgū līdz 2010. gada 1. novembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 23. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 17, 21.1.2000., 22. lpp.

(2)  OV L 212, 22.7.1989., 79. lpp.

(3)  OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp.


PIELIKUMS

Ģeogrāfisko apgabalu nosaukumi un identifikācija

Ģeogrāfiskā apgabala nosaukums, kā minēts 7.a panta 1. punktā

Apgabala identifikācija (1)

Ziemeļrietumu Atlantija

FAO 21. apgabals

Ziemeļaustrumu Atlantija (2)

FAO 27. apgabals

Baltijas jūra

FAO 27.IIId apgabals

Rietumatlantijas centrālā daļa

FAO 31. apgabals

Austrumatlantijas centrālā daļa

FAO 34. apgabals

Dienvidrietumu Atlantija

FAO 41. apgabals

Dienvidaustrumu Atlantija

FAO 47. apgabals

Vidusjūra

FAO 37.1., 37.2. un 37.3. apgabals

Melnā jūra

FAO 37.4. apgabals

Indijas okeāns

FAO 51. un 57. apgabals

Klusais okeāns

FAO 61., 67., 71., 77., 81., 87. apgabals

Antarktika

FAO 48., 58. un 88. apgabals

Ziemeļu Ledus okeāns

FAO 18. apgabals


(1)  FAO yearbook. Fishery statistics. Catches. (FAO gadagrāmata. Zvejniecības statistika. Nozvejas.) 86/1. sēj. 2000.

(2)  Izņemot Baltijas jūru.


24.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 348/79


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1346/2008

(2008. gada 23. decembris),

ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 950/2006, ar ko 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus cukura produktu ievešanai un rafinēšanai atbilstīgi dažām tarifu kvotām un preferenču nolīgumiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (1), un jo īpaši tās 148. panta 1. punktu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Kubas Republiku saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Bulgārijas Republikas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Savienībai (2), ko apstiprināja Padomes Lēmums 2008/870/EK (3), Kopiena ir apņēmusies 2008./2009. tirdzniecības gadam pievienot 20 000 tonnu valsts piešķīrumu Kubai rafinēšanai paredzēta niedru jēlcukura, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu.

(2)

Šī kvota jāatver un jāpārvalda kā “CXL koncesiju cukura” kvota saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 950/2006 (4).

(3)

Lai novērstu importa licenču spekulācijas attiecībā uz importa kvotu piešķīrumu, jāizstrādā noteikums, lai attiecinātu importa licences pieteikumus tikai uz tiem uzņēmējiem, kas var uzrādīt eksporta licenci, ko izdevusi eksportētājvalsts kompetentā iestāde.

(4)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 950/2006 attiecīgi jāgroza.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 950/2006 groza šādi.

1)

Regulas 24. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   2008./2009. tirdzniecības gadam rafinēšanai paredzēta niedru jēlcukura ar KN kodu 1701 11 10 importam atver tarifa kvotu 126 925 tonnu apmērā, to izsakot kā CXL koncesiju cukuru ar nodokļa likmi EUR 98 par tonnu.

2.   Daudzumus, kas minēti 1. punktā, pa izcelsmes valstīm sadala šādi:

Kuba

78 969 tonnas,

Brazīlija

34 054 tonnas,

Austrālija

9 925 tonnas,

citas trešās valstis

3 977 tonnas.”

2)

Regulas 25. pantam pievieno šādu punktu:

“Importa licences pieteikumam attiecībā uz Kubu, Brazīliju un Austrāliju pievieno eksporta licences oriģinālu, ko izdevušas eksportētājvalsts kompetentās iestādes un kas atbilst II pielikumā sniegtajam paraugam, attiecībā uz tādu pašu daudzumu, kāds minēts licences pieteikumā.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 23. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 308, 19.11.2008., 29. lpp.

(3)  OV L 308, 19.11.2008., 27. lpp.

(4)  OV L 178, 1.7.2006., 1. lpp.


24.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 348/81


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1347/2008

(2008. gada 23. decembris),

ar ko nosaka no 2009. gada 1. janvāra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem (ievedmuitas nodokļi labības nozarē) (2) un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 1. punktā paredzēts, ka produktiem ar KN kodu 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [augstas kvalitātes parastie kvieši], 1002, ex 1005, izņemot hibrīdu sēklas, un ex 1007, izņemot hibrīdu sēklas materiālu, ievedmuitas nodoklis ir vienāds ar intervences cenu šādu produktu importam, kura palielināta par 55 % un no kuras atskaitīta attiecīgajam sūtījumam piemērojamā CIF importa cena. Šis nodoklis tomēr nedrīkst pārsniegt kopējā muitas tarifa nodokļu likmi.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 2. punktā paredzēts, ka, aprēķinot tā paša panta 1. punktā minēto ievedmuitas nodokli, attiecīgajiem produktiem regulāri jānosaka reprezentatīvas CIF importa cenas.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktu izmantojamā cena ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai produktiem ar KN kodu 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (augstas kvalitātes parastie kvieši), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 un 1007 00 90 ir reprezentatīvā dienas CIF importa cena, kas noteikta pēc minētās regulas 4. pantā paredzētās metodes.

(4)

Laikposmam no 2009. gada 1. janvāra jānosaka ievedmuitas nodoklis, ko piemēro līdz tam laikam, kamēr stājas spēkā jauns ievedmuitas nodoklis,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

No 2009. gada 1. janvāra, piemērojamais Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 1. punktā minētais ievedmuitas nodoklis labības nozarē, pamatojoties uz šīs regulas II pielikumā norādīto informāciju, ir noteikts šīs regulas I pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 23. decembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 1. punktā minētais ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2009. gada 1. janvāra

KN kods

Preču apraksts

Ievedmuitas nodoklis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Cietie KVIEŠI, augsta kvalitāte