ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 337

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 16. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1248/2008 (2008. gada 15. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1249/2008 (2008. gada 10. decembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par Kopienas skalu ieviešanu liellopu, cūku un aitu liemeņu klasifikācijai un cenu paziņošanas kārtību

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1250/2008 (2008. gada 12. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2074/2005 attiecībā uz lietošanai pārtikā paredzēto zvejniecības produktu, dzīvu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu un jūras gliemežu importa sertifikācijas prasībām ( 1 )

31

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1251/2008 (2008. gada 12. decembris), ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2006/88/EK attiecībā uz nosacījumiem un sertifikācijas prasībām par akvakultūras dzīvnieku un to produktu laišanu tirgū un importu Kopienā un nosaka pārnēsātājsugu sarakstu ( 1 )

41

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1252/2008 (2008. gada 12. decembris), ar kuru atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 1251/2008 un pārtrauc konkrētu akvakultūras dzīvnieku sūtījumu importu Kopienā no Malaizijas ( 1 )

76

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1253/2008 (2008. gada 15. decembris) par atļauju kā barības piedevu lietot metionīna hidroksianaloga vara helātu ( 1 )

78

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1254/2008 (2008. gada 15. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu

80

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1255/2008 (2008. gada 15. decembris), ar ko nosaka no 2008. gada 16. decembra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

83

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2008/116/EK (2008. gada 15. decembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, iekļaujot tajā aklonifēnu, imidakloprīdu un metazahloru kā darbīgās vielas ( 1 )

86

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/945/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 8. decembris), ar ko groza Padomes reglamentu

92

 

 

Komisija

 

 

2008/946/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 12. decembris), ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2006/88/EK attiecībā uz prasībām akvakultūras dzīvnieku karantīnai (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 7905)  ( 1 )

94

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES VI SADAĻU

 

*

Padomes Pamatlēmums 2008/947/TI (2008. gada 27. novembris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu tādiem spriedumiem un probācijas lēmumiem, kuri paredzēti probācijas pasākumu un alternatīvu sankciju uzraudzībai

102

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

16.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 337/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1248/2008

(2008. gada 15. decembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 16. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MA

82,0

TR

101,7

ZZ

91,9

0707 00 05

JO

167,2

MA

56,0

TR

103,0

ZZ

108,7

0709 90 70

MA

106,6

TR

137,6

ZZ

122,1

0805 10 20

AR

18,1

BR

44,6

CL

52,1

MA

76,3

TR

81,3

ZA

43,4

ZZ

52,6

0805 20 10

MA

71,9

TR

72,0

ZZ

72,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

49,8

HR

54,2

IL

75,7

TR

55,0

ZZ

58,7

0805 50 10

MA

64,0

TR

55,3

ZZ

59,7

0808 10 80

CA

82,7

CN

81,3

MK

34,6

US

109,3

ZZ

77,0

0808 20 50

CN

41,0

TR

104,0

US

108,6

ZZ

84,5


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


16.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 337/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1249/2008

(2008. gada 10. decembris),

ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par Kopienas skalu ieviešanu liellopu, cūku un aitu liemeņu klasifikācijai un cenu paziņošanas kārtību

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (1), un jo īpaši tās 43. panta m) punktu kopā ar 4. pantu,

tā kā

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 204. panta 2. punkta h) apakšpunktu minētā regula jāpiemēro attiecībā uz Kopienas skalām liemeņu klasifikācijai no 2009. gada 1. janvāra. Tādēļ sīki izstrādātus noteikumus šo Kopienas skalu ieviešanai un cenu paziņošanai, ko veic dalībvalstis, jāpieņem un jāpiemēro no 2009. gada 1. janvāra.

(2)

Noteikumi par Kopienas skalu ieviešanu liemeņu klasifikācijai ir noteikti vairākos tiesību aktos, un jo īpaši Komisijas 1982. gada 10. marta Regulā (EEK) Nr. 563/82, ar ko izklāsta sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Regulai (EEK) Nr. 1208/81, kas konstatē pieaugušu liellopu tirgus cenas, pamatojoties uz Kopienas skalu liemeņu klasifikācijai (2), Komisijas 1985. gada 24. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2967/85, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par Kopienas mēroga piemērošanu cūku liemeņu klasificēšanai (3), Komisijas 1991. gada 13. februāra Regulā (EEK) Nr. 344/91, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EEK) Nr. 1186/90 piemērošanai, kas paplašina darbības jomu Kopienas skalai, kas paredzēta pieaugušu liellopu liemeņu klasificēšanai (4), Komisijas 1996. gada 16. februāra Regulā (EK) Nr. 295/96, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, kuri jāievēro, piemērojot Padomes Regulu (EEK) Nr. 1892/87 attiecībā uz pieaugušu liellopu tirgus cenu reģistrēšanu, pamatojoties uz Kopienas skalu liemeņu klasifikācijai (5), Komisijas 2006. gada 20. janvāra Regulā (EK) Nr. 103/2006, ar ko pieņem papildu noteikumus pieaugušu liellopu liemeņu Kopienas klasifikācijas skalas piemērošanai (6), Komisijas 2006. gada 20. jūnija Regulā (EK) Nr. 908/2006, ar ko Kopienā nosaka reprezentatīvo tirgu sarakstu cūkgaļai (7), Komisijas 2006. gada 24. jūlija Regulā (EK) Nr. 1128/2006 par tirdzniecības posmu, uz kuru attiecas cūku liemeņu vidējā cena (8), Komisijas 2006. gada 5. septembra Regulā (EK) Nr. 1319/2006 par konkrētas informācijas, kas attiecas uz cūkgaļu, apmaiņu starp dalībvalstīm un Komisiju (9), Komisijas 2008. gada 24. jūlija Regulā (EK) Nr. 710/2008, ar ko 2008./2009. tirdzniecības gadam nosaka svēruma koeficientus, kurus izmanto, lai aprēķinātu cūku liemeņu tirgus cenu Kopienā (10), Komisijas 2008. gada 11. janvāra Regulā (EK) Nr. 22/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot Kopienas skalu aitu liemeņu klasifikācijai (11), un Komisijas 1983. gada 7. septembra Lēmumā 83/471/EEK attiecībā uz Kopienas pārbaudes komitejas piemēroto klasifikācijas shēmu pieaugušu liellopu liemeņiem (12). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētās regulas un lēmums jāaizvieto ar vienotu tiesību aktu.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 42. panta 1. punkts paredz, ka Kopienas skalas pieaugušu liellopu un cūku liemeņu klasifikācijai piemēro saskaņā ar konkrētiem noteikumiem, kas norādīti minētās regulas V pielikumā, tomēr dalībvalstis Kopienas skalu var piemērot arī aitu liemeņu klasifikācijai.

(4)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 42. panta 1. punkta a) apakšpunkts paredz, ka Kopienas skalu liemeņu klasifikācijai liellopu un teļa gaļas nozarē piemēro attiecībā uz pieaugušu liellopu liemeņiem. Minētās regulas III pielikuma IV daļas 2. punktā definēts termins “pieaudzis liellops”, proti, tas ir liellops saistībā ar tā dzīvsvaru. Neatkarīgi no šīs definīcijas un lai nodrošinātu vienotu klasifikācijas piemērošanu, ir lietderīgi ļaut dalībvalstīm noteikt Kopienas skalas obligātu piemērošanu attiecībā uz konkrēta tāda vecuma liellopu liemeņiem, kas noteikts, pamatojoties uz identifikācijas un reģistrācijas sistēmu, ko paredz Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 17. jūlija Regula (EK) Nr. 1760/2000, ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu (13). Šo identifikācijas un reģistrācijas sistēmu arī izmanto, lai iedalītu liemeņus A un B kategorijā, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma A daļas II punktā.

(5)

Lai nodrošinātu pieaugušu liellopu un aitu liemeņu vienotu klasifikāciju Kopienā, ir precīzāk jādefinē Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma A daļas III punktā un C daļas III punktā minētās uzbūves un tauku slāņa klases.

(6)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma A daļas III punkts paredz piemērot “S” uzbūves klasi liellopu liemeņiem, kuri iegūti no dubultās muskulatūras tipa dzīvniekiem. Ņemot vērā to, ka šī uzbūves klase atspoguļo liellopu ganāmpulka raksturīgākās pazīmes dažās dalībvalstīs, ir lietderīgi paredzēt, ka dalībvalstis var izvēlēties izmantot “S” uzbūves klasi.

(7)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 43. panta m) apakšpunkta iii) daļas otro ievilkumu tām dalībvalstīm, kas iesniegušas atbilstošu pieprasījumu attiecībā uz atsevišķiem mazas jaudas uzņēmumiem, drīkst noteikt atkāpes no vispārējām saistībām klasificēt pieaugušu liellopu liemeņus. Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta, piemērojot Kopienas klasifikācijas skalu, dalībvalstis uzskata, ka ir lietderīgi piemērot šādu atkāpi kautuvēm, kurās gadā vidēji nokauj ne vairāk kā 75 pieaugušus liellopus katru nedēļu. Komisija uzskata, ka šāda atkāpe ir pamatota, ņemot vērā produkcijas ierobežoto apjomu šajās kautuvēs. Šā iemesla dēļ šāda atkāpe tika paredzēta arī Regulas (EEK) Nr. 344/91 2. panta 2. punkta pirmajā ievilkumā. Lai vienkāršotu Regulas (EK) Nr. 1234/2007 43. panta m) apakšpunkta iii) daļas otrā ievilkuma piemērošanu, ir lietderīgi atļaut, ka dalībvalstis pašas piešķir šādas atkāpes.

(8)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 43. panta m) apakšpunkta iv) daļa paredz, ka dalībvalstīm jāpiešķir tiesības nepiemērot klasifikācijas skalu cūku liemeņu klasifikācijai. Šis noteikums jo īpaši attiecas uz mazas jaudas kautuvēm, kurās vidēji nokauj ne vairāk par 200 cūkām nedēļā.

(9)

Lai nodrošinātu Kopienas klasifikācijas skalu precīzu piemērošanu, jāprecizē nosacījumi un praktiskās metodes pieaugušu liellopu, cūku un aitu liemeņu klasifikācijai, svēršanai un identifikācijai, lai uzlabotu tirgus pārskatāmību.

(10)

Tomēr attiecībā uz atsevišķām atkāpēm jāizstrādā noteikumi, un jo īpaši attiecībā uz liemeņu klasifikācijas un svēršanas laika ierobežojumiem, gadījumos, kad tehnisku iemeslu dēļ nevar izmantot automatizētās klasifikācijas metodes un marķējumu vai tādu etiķešu izvietojumu, kas norāda uz liemeņu klasifikāciju un kautuvi, kas pati atkaulo visus liemeņus. Attiecībā uz cūku liemeņiem to svars atbilst auksta liemeņa svaram, kas aprēķināts, pēc svēršanas iegūtajam svaram piemērojot konversijas koeficientu, kas vēl jānosaka. Šis koeficients var atšķirties atkarībā no laika perioda, kas pagājis starp cūkas nosvēršanu un nokaušanu. Šā iemesla dēļ jāatļauj koeficientu koriģēt.

(11)

Fiziskās vai juridiskās personas, kas veic liellopu nokaušanu, jāinformē par nokaušanai piegādāto dzīvnieku klasifikācijas rezultātiem. Jāsniedz arī attiecīga papildu informācija, lai attiecībā uz piegādātājiem pilnībā nodrošinātu pārskatāmību.

(12)

Lai nodrošinātu pieaugušu liellopu un aitu liemeņu klasifikācijas precizitāti un uzticamību, šī klasifikācija jāveic atbilstoši apmācītam personālam, kam piešķirta licence vai atļauja.

(13)

Lai atļautu izmantot alternatīvas metodes uzbūves un tauku slāņa tiešam, vizuālam novērtējumam, var ieviest automatizētas klasifikācijas metodes, ja tās ir statistiski pamatotas. Atļauja izmantot automatizētas klasifikācijas metodes jādod tad, ja ir izpildīti atsevišķi nosacījumi un prasības, kā arī ievērota statistikas kļūdai pieļaujamā novirze klasifikācijā, kas jānorāda.

(14)

Jāizstrādā noteikumi, kas paredz iespēju mainīt automatizētu klasifikācijas metožu tehniskās specifikācijas pieaugušu liellopu liemeņu klasifikācijai pēc licences piešķiršanas, lai uzlabotu to precizitāti. Tomēr, lai veiktu šādas izmaiņas, jāsaņem kompetento iestāžu iepriekšējs apstiprinājums, ar ko jāgarantē, ka šādu grozījumu veikšana nodrošinās vismaz tādu pašu precizitātes līmeni.

(15)

Cūkas liemeņa vērtību jo īpaši nosaka pēc tā muskuļaudu daudzuma attiecībā pret tā svaru. Lai nodrošinātu muskuļaudu daudzuma objektīvu novērtēšanu, novērtējums jāveic, izmērot atsevišķas liemeņa anatomiskās daļas ar apstiprinātu un statistiski pamatotām metodēm. Lai gan cūkas liemeņa muskuļaudu daudzumu var novērtēt, izmantojot vairākas metodes, jānodrošina, lai izvēlētā metode neietekmētu aplēsto muskuļaudu daudzumu. Lai noteiktu cūkas liemeņa komercvērtību, jāatļauj izmantot arī citus novērtējuma kritērijus, ne tikai svaru un aplēsto muskuļaudu daudzumu.

(16)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma C daļas III punkts paredz, ka aitu liemeņi jāklasificē vairākās klasēs, ņemot vērā uzbūvi un tauku slāņa biezuma pakāpi. Tomēr citus kritērijus, jo īpaši svara, gaļas krāsas un tauku slāņa kategorijas, var piemērot attiecībā uz jēru liemeņiem, kuru svars ir mazāks par 13 kg.

(17)

Pieaugušu liellopu, cūku un aitu liemeņu klasifikācijas uzticamība jāpārbauda regulāri, veicot pārbaudes uz vietas, un šīs pārbaudes jāveic iestādēm, kas nav atkarīgas no uzņēmumiem, kurus tās pārbauda. Attiecībā uz šīm pārbaudēm jānosaka nosacījumi un prasību minimums, tostarp ziņojumu par veiktajām pārbaudēm sniegšana, kā arī plānotās paveiktā darba kontroles. Ja pieaugušu liellopu liemeņu klasifikāciju veic, izmantojot automatizētas klasifikācijas metodes, jānosaka atsevišķi papildu noteikumi attiecībā uz pārbaudēm uz vietas, kuros tiek arī iekļauts nosacījums, ka sākuma periodā pēc licences piešķiršanas šādas pārbaudes veic biežāk.

(18)

Lai iegūtu liellopu, cūku un aitu liemeņu salīdzināmās cenas Kopienā, jānodrošina, lai cenu reģistrēšana attiektos uz noteiktu tirdzniecības posmu. Turklāt jānosaka pieaugušu liellopu un aitu liemeņu ES atsauces noformējums. Jānosaka arī atsevišķi koriģējošie faktori, lai noformējumus, ko izmanto dažās dalībvalstīs, pielāgotu ES atsauces noformējumam.

(19)

Lai nodrošinātu, ka reģistrētās liemeņu cenas ir reprezentatīvas dalībvalsts produkcijai liellopu, cūkgaļas un aitas gaļas nozarē, jādefinē kategorijas un klases, kā arī atsevišķi kritēriji, kas nosaka, kuriem uzņēmumiem vai personām un kādas cenas ir obligāti jāpaziņo.

(20)

Lai paziņotu liellopu liemeņu cenas, dalībvalstīm jāatļauj nolemt, vai to teritorija ir vai nav sadalāma un, ja ir, tad cik apgabalos. Attiecībā uz Apvienoto Karalisti ir pieļaujams noteikt, ka cenu paziņošana attiecas uz diviem apgabaliem, proti, Lielbritāniju un Ziemeļīriju.

(21)

Ja dalībvalstīs ir izveidotas apgabalu komitejas, lai noteiktu pieaugušu liellopu liemeņu cenas, jāparedz noteikums, ka to dalība nodrošina līdzsvarotu un objektīvu pieeju un ka šo komiteju noteiktās cenas ņem vērā, aprēķinot valsts cenas.

(22)

Ja pieaugušu liellopu piegādātājiem tiek maksāti papildu maksājumi, tad iestādēm vai personām, kas atbild par cenu paziņošanu, jāveic atsevišķu cenu korekcija, lai, aprēķinot valsts vidējās cenas, novērstu cenu izkropļojumu.

(23)

Jāizstrādā praktiskās metodes, kuras jāizmanto dalībvalstīm, aprēķinot iknedēļas vidējās cenas. Šīs cenas jāpaziņo Komisijai katru nedēļu, lai tās varētu ņemt par pamatu vidējo svērto cenu noteikšanai Kopienas līmenī.

(24)

Lai uzraudzītu pieaugušu liellopu, cūku un aitu liemeņu cenu paziņošanas procesu, dalībvalstīm obligāti periodiski jāpaziņo Komisijai noteikta informācija.

(25)

Lai nodrošinātu Kopienas skalu liellopu un aitu liemeņu klasifikācijai vienotu piemērošanu visā Kopienā, Regulas (EK) Nr. 1234/2007 42. panta 2. punkts paredz, ka pārbaudes uz vietas veic Kopienas pārbaudes komiteja, kurā ir Komisijas eksperti un dalībvalstu norīkoti eksperti. Attiecībā uz komitejas sastāvu un darbību jāizstrādā atbilstoši īstenošanas noteikumi.

(26)

Jāparedz, ka dalībvalstīm jāveic noteikti pasākumi, lai nodrošinātu Kopienas klasifikācijas skalu atbilstošu piemērošanu, paziņoto cenu precizitāti un sodus par jebkuriem pārkāpumiem. Turklāt dalībvalstīm par šiem pasākumiem obligāti jāinformē Komisija.

(27)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

DARBĪBAS JOMA

1. pants

Darbības joma

Šī regula nosaka sīki izstrādātus noteikumus Kopienas skalu ieviešanai liellopu, cūku un aitu liemeņu klasifikācijai un to tirgus cenu paziņošanai, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 43. panta m) apakšpunkts.

II   NODAĻA

LIELLOPU GAĻAS NOZARE

2. pants

Darbības joma un vispārējie noteikumi

1.   Kopienas skalu liemeņu klasifikācijai liellopu un teļa gaļas nozarē piemēro pieaugušu liellopu liemeņiem.

2.   Neatkarīgi no Regulas (EK) Nr. 1234/2007 III pielikuma IV daļas 2. punkta dalībvalstis var nolemt piemērot 1. punktā minēto Kopienas skalu attiecībā uz liellopu liemeņiem, kuru vecums kaušanas laikā ir divpadsmit vai vairāk mēnešu.

3.   Lai piemērotu Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma A daļas II punktu, nekastrētu vīriešu kārtas jaunu liellopu, kas jaunāki par diviem gadiem, liemeņus (A kategorija) un pārējo nekastrētu vīriešu kārtas liellopu liemeņus (B kategorija) iedala pēc dzīvnieka vecuma.

4.   Liellopu vecumu, kā minēts 2. un 3. punktā, pārbauda, pamatojoties uz informāciju, kas pieejama liellopu identifikācijas un reģistrēšanas sistēmā, kas izveidota katrā dalībvalstī saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1760/2000 I sadaļu.

3. pants

Papildu noteikumi attiecībā uz uzbūves un tauku slāņa klasēm

Šīs regulas I pielikumā norādīti sīki izstrādāti papildu noteikumi Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma A daļas III punktā minēto uzbūves un tauku slāņa definīcijām.

4. pants

“S” uzbūves klase

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma A daļas III punktā minēto “S” uzbūves klasi dalībvalstis drīkst izmantot, lai uzskaitītu to liellopu ganāmpulka raksturīgākās pazīmes.

5. pants

Atkāpe no liemeņu obligātas klasifikācijas

Dalībvalstis drīkst nolemt, ka Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma A daļas V punktā noteiktās prasības pieaugušu liellopu liemeņu klasifikācijai nav obligātas apstiprinātajiem uzņēmumiem, kuros vidēji gadā nokauj ne vairāk kā 75 pieaugušus liellopus katru nedēļu.

6. pants

Klasifikācija un identifikācija

1.   Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma A daļas V punktā minēto klasifikāciju un identifikāciju veic attiecīgajā kautuvē.

2.   Liemeņa klasifikāciju, identifikāciju un svēršanu veic ne vēlāk kā vienu stundu pēc tam, kad dzīvnieks nokauts.

Tomēr gadījumos, kad 9. pantā minētās automatizētās klasifikācijas metodes neļauj klasificēt liemeņus, šo liemeņu klasifikāciju un identifikāciju veic nokaušanas dienā.

3.   Liemeņu identifikāciju izdara ar atzīmi, kas norāda attiecīgo uzbūves un tauku slāņa kategoriju un klasi, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma A daļas II un III punktā.

Šo atzīmi izdara, ar kompetento iestāžu apstiprinātu metodi uzspiežot marķējumu uz liemeņa ārējās virsmas, izmantojot neizdzēšamu un netoksisku tinti. Burtu un ciparu augstums nedrīkst būt mazāks par diviem centimetriem.

Marķējumu uzspiež uz liemeņa pakaļējām ceturtdaļām uz jostas gabala ceturtā jostas skriemeļa līmenī un priekšējām ceturtdaļām uz krūtsgabala 10 līdz 30 centimetrus no krūšu kaula malas. Tomēr dalībvalstis var noteikt citas vietas uz katras ceturtdaļas, pirms tam par to informējot Komisiju.

4.   Neskarot Komisijas Regulas (EK) Nr. 1669/2006 (14) 4. panta 3. punkta c) apakšpunktu un Komisijas Regulas (EK) Nr. 826/2008 (15) I pielikuma I daļas a) apakšpunktu, dalībvalstis drīkst atļaut aizvietot marķēšanu ar etiķetēm, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a)

etiķetes drīkst lietot un piestiprināt tikai apstiprinātajos uzņēmumos, kuros kauj dzīvniekus, un etiķešu izmērs nedrīkst būt mazāks par 50 cm2;

b)

papildus 3. punktā minētajām prasībām uz etiķetēm jānorāda kautuves apstiprinājuma numurs, dzīvnieka identifikācijas vai kaušanas numurs, kaušanas diena, liemeņa svars un attiecīgajā gadījumā arī tas, ka klasifikācija veikta, izmantojot automatizētas klasifikācijas metodes;

c)

šā panta b) apakšpunktā minētajām norādēm uz etiķetēm jābūt skaidri salasāmām, un nekādas izmaiņas nav atļautas, izņemot gadījumus, kad norādes ir skaidri uzspiestas uz etiķetes un tas veikts kompetento iestāžu uzraudzībā un saskaņā ar to noteiktajiem praktiskajiem nosacījumiem;

d)

etiķetēm jābūt izturīgām, drošām pret viltojumiem un stingri piestiprinātām pie katras ceturtdaļas 3. punkta trešajā daļā noteiktajās vietās.

Ja klasifikāciju veic, izmantojot 11. pantā minētās automatizētās klasifikācijas metodes, etiķešu izmantošana ir obligāta.

5.   Šā panta 3. un 4. punktā minētos marķējumus un etiķetes nedrīkst noņemt, pirms ceturtdaļas nav atdalītas no kauliem.

6.   Kategoriju norāda saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma A daļas II punktu un šīs regulas 2. panta 3. un 4. punkta noteikumiem.

Apakšklašu norādīšanu vai, attiecīgajā gadījumā, iedalījumu kategorijās pēc vecuma veic, izmantojot tādus simbolus, kas nav izmantoti klasifikācijas procesā.

7.   Šā panta 3.–6. punktā izklāstītie pienākumi attiecībā uz liemeņu identifikāciju neattiecas uz apstiprinātajām kautuvēm, kas pašas veic liemeņu atdalīšanu no kauliem.

7. pants

Klasifikācijas rezultātu paziņošana

1.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma A daļas V punkta prasībām veiktas klasifikācijas rezultātus rakstiski vai elektroniski paziņo fiziskajai vai juridiskajai personai, kas kāvusi dzīvnieku.

2.   Lai paziņotu klasifikācijas rezultātus, faktūrā vai tai pievienotajā dokumentā, kas adresēts dzīvnieka piegādātājam, bet, ja tas neizdodas, tad par kaušanu atbildīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai, attiecībā uz katru liemeni norāda šādu informāciju:

a)

liemeņa uzbūves, kā arī tauku slāņa kategoriju un klasi, izmantojot Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma A daļas II un III punktā norādītos attiecīgos burtus un ciparus;

b)

liemeņa svaru, kas noteikts saskaņā ar šīs regulas 13. panta 2. punktu, precizējot, vai tas attiecas uz silta vai auksta liemeņa svaru;

c)

liemeņa noformējumu, kāds tika piemērots svēršanas laikā, klasificējot uz āķa;

d)

attiecīgajā gadījumā, ka klasifikācija veikta, izmantojot automatizētas klasifikācijas metodes.

3.   Dalībvalstis var iesniegt pieprasījumu, lai 2. punkta a) apakšpunktā minētos datus papildina ar norādēm attiecībā uz uzbūves un tauku slāņa apakšklasēm, ja šāda informācija ir pieejama.

Liemeņa noformējuma norādīšana, kas minēta 2. punkta c) apakšpunktā, nav obligāta, ja saskaņā ar tiesību aktiem, kas pieņemti dalībvalsts līmenī, ir atļauts izmantot tikai vienu vienotu liemeņa noformējumu.

8. pants

Klasifikācija, ko veic sertificēti klasificētāji

Dalībvalstis nodrošina, ka klasifikāciju veic sertificēti klasificētāji, kas šim nolūkam saņēmuši licenci. Licenci var aizstāt ar dalībvalsts piešķirtu atļauju, ja šāda atļauja atbilst kvalifikācijas atzīšanai.

9. pants

Automatizētu klasifikācijas metožu apstiprināšana

1.   Dalībvalstis var piešķirt licenci, ar kuru atļauts izmantot automatizētas klasifikācijas metodes to teritorijā vai teritorijas daļā.

Metodes apstiprina, ja ir izpildīti II pielikuma A daļā paredzētie nosacījumi un prasību minimums sertifikācijas pārbaudei.

Vismaz divus mēnešus pirms sertifikācijas pārbaudes sākuma dalībvalstis sniedz Komisijai II pielikuma B daļā minēto informāciju. Dalībvalstis nozīmē neatkarīgu iestādi, kas analizē sertifikācijas pārbaudes rezultātus. Divu mēnešu laikā pēc sertifikācijas pārbaudes beigām dalībvalstis sniedz Komisijai II pielikuma C daļā minēto informāciju.

2.   Ja ir piešķirta licence, kas atļauj izmantot automatizētas klasifikācijas metodes, pamatojoties uz sertifikācijas pārbaudi, kuras laikā izmantoja vairāk par vienu liemeņa noformējumu, atšķirības starp šiem liemeņu noformējumiem nerada atšķirības klasifikācijas rezultātos.

3.   Pēc Komisijas informēšanas dalībvalstis drīkst piešķirt licenci, ar kuru atļauts izmantot automatizētas klasifikācijas metodes to teritorijā vai teritorijas daļā, neorganizējot sertifikācijas pārbaudi, ar nosacījumu, ka šāda licence jau piešķirta par tādām pašām automatizētas klasifikācijas metodēm izmantošanai citā attiecīgās dalībvalsts teritorijas daļā vai citā dalībvalstī, pamatojoties uz sertifikācijas pārbaudi ar attiecīgajā dalībvalstī vai tās teritorijas daļā nokautu pieaugušu liellopu liemeņu izlasi, ko tās uzskata par vienlīdz reprezentatīvu kategorijas, uzbūves un tauku slāņa ziņā.

4.   To automatizēto klasifikācijas metožu, par kurām piešķirta licence, tehniskās specifikācijas izmaiņas, ir pieļaujamas tikai pēc tam, kad ir saņemts attiecīgo dalībvalstu kompetento iestāžu apstiprinājums un ir pierādīts, ka šādu izmaiņu rezultātā būs vismaz tāds pats precizitātes līmenis, kāds tika iegūts sertifikācijas pārbaudes laikā.

Dalībvalstis informē Komisiju par jebkurām izmaiņām, kuras tās apstiprinājušas.

10. pants

Liemeņu klasifikācija, izmantojot automatizētas klasifikācijas metodes

1.   Uzņēmumi, kuri klasifikāciju veic, izmantojot automatizētas klasifikācijas metodes,

a)

identificē liemeņa kategoriju, šim nolūkam izmantojot liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1760/2000 I sadaļā;

b)

saglabā ikdienas kontroles ziņojumus par automatizēto klasifikācijas metožu darbību, tostarp jo īpaši par visām konstatētajām nepilnībām un vajadzības gadījumā veiktajām darbībām.

2.   Klasifikācija, kas veikta, izmantojot automatizētas klasifikācijas metodes, ir derīga tikai tad, ja

a)

liemeņa noformējums ir identisks tam, kas izmantots sertifikācijas pārbaudē; vai

b)

attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm tiek pierādīts, ka klasifikācijas rezultātus, kas iegūti, izmantojot automatizētas klasifikācijas metodes, neietekmē liemeņa cita noformējuma izmantošana.

11. pants

Pārbaudes uz vietas

1.   Šīs regulas 8. pantā minēto klasificētāju darbu, kā arī liemeņu klasifikāciju un identifikāciju uzņēmumos atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma A daļas V punktā noteiktajām prasībām bez iepriekšēja brīdinājuma uz vietas pārbauda iestāde, kas nav atkarīga no klasificēšanas aģentūrām un uzņēmumiem.

Tomēr prasība būt neatkarīgam no klasificēšanas aģentūrām neattiecas uz pārbaudēm, ko veic kompetentā iestāde.

2.   Pārbaudes jāveic vismaz divas reizes trijos mēnešos visos apstiprinātajos uzņēmumos, kuros gadā vidēji nokauj vairāk kā 75 pieaugušus liellopus katru nedēļu. Katrā pārbaudē jāpārbauda vismaz 40 liemeņu, kas atlasīti pēc nejaušas izvēles principa.

Tomēr apstiprinātajos uzņēmumos, kuros gadā vidēji nokauj ne vairāk kā 75 pieaugušus liellopus katru nedēļu, dalībvalstis nosaka pārbaužu biežumu un minimālo liemeņu skaitu, kas jāpārbauda, pamatojoties uz to riska novērtējumu, īpaši ņemot vērā attiecīgajās kautuvēs nokauto pieaugušu liellopu skaitu un iepriekšējo pārbaužu laikā iegūtos datus.

Dalībvalstis informē Komisiju par veiktajiem pasākumiem attiecībā uz otrajā daļā minēto noteikumu piemērošanu ne vēlāk kā līdz 2009. gada 1. jūlijam un pēc tam viena mēneša laikā no dienas, kad izdarītas izmaiņas informācijā, kas jāpaziņo.

3.   Visos apstiprinātajos uzņēmumos, kuros veic klasifikāciju, izmantojot automatizētas klasifikācijas metodes, pirmo 12 mēnešu laikā pēc 9. panta 1. punktā minētās licences piešķiršanas jāveic vismaz sešas pārbaudes ik pēc trim mēnešiem. Pēc tam pārbaudes jāveic vismaz divas reizes ik pēc trim mēnešiem visos apstiprinātajos uzņēmumos, kuros klasifikāciju veic, izmantojot automatizētas klasifikācijas metodes. Katrā pārbaudē jāpārbauda vismaz 40 liemeņu, kas atlasīti pēc nejaušas izvēles principa. Pārbaudēs jo īpaši pārbauda:

a)

liemeņa kategoriju;

b)

automatizēto klasifikācijas metožu precizitāti, izmantojot II pielikuma A3. daļā minēto punktu un robežvērtību sistēmu;

c)

liemeņa noformējumu;

d)

ikdienas kalibrēšanu, kā arī visus citus automatizēto klasifikācijas metožu tehniskos aspektus, kas ir būtiski, lai nodrošinātu vismaz tikpat labu ar automatizētas klasifikācijas metodēm iegūto precizitātes līmeni kā sertifikācijas pārbaudes laikā iegūto;

e)

ikdienas kontroles ziņojumus, kas minēti 10. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

4.   Ja par pārbaudēm atbildīgā iestāde nav pakļauta valsts iestādei, tad 2. un 3. punktā paredzētās pārbaudes jāveic valsts iestādes fiziskā uzraudzībā saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem un vismaz reizi gadā. Valsts iestādi regulāri informē par datiem, ko ieguvusi iestāde, kas atbildīga par pārbaudēm.

12. pants

Pārbaudes ziņojumi un paveiktā darba kontrole

1.   Ziņojumus, kas attiecas uz 11. pantā minētajām pārbaudēm, sagatavo un glabā valsts kontroles iestādes. Šajos ziņojumos jo īpaši iekļauj informāciju par pārbaudīto liemeņu skaitu un liemeņu skaitu, kuri klasificēti vai identificēti nepareizi. Ziņojumos arī norāda sīku informāciju par izmantoto liemeņa noformējuma veidu un, attiecīgajā gadījumā, par to atbilstību Kopienas noteikumiem.

2.   Gadījumos, kad noteikumu prasībām neatbilst būtisks skaits nepareizi klasificētu vai identificētu liemeņu, ir atļauts 11. pantā minēto pārbaužu laikā:

a)

palielināt pārbaudāmo liemeņu skaitu un pārbaužu uz vietas biežumu;

b)

atcelt licences vai atļaujas, kas minētas 8. pantā un 9. panta 1. punktā.

13. pants

Reģistrējamās tirgus cenas

1.   Tirgus cena, kas jānosaka, pamatojoties uz Kopienas klasifikācijas skalu, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1234/2007 42. panta 1. punkta a) apakšpunktā, ir tā cena, kas samaksāta piegādātājam pēc dzīvnieka piegādes lopkautuvei un no kuras atskaitīts pievienotās vērtības nodoklis. Šo cenu izsaka uz 100 kg liemeņa, kas noformēts atbilstoši šā panta 3. punktā minētajām prasībām, nosvērts un klasificēts uz āķa kautuvē.

2.   Svars, kas jāņem vērā, ir silta liemeņa svars, kas noteikts ne vēlāk kā vienu stundu pēc tam, kad dzīvnieks nokauts.

Auksta liemeņa svars atbilst silta liemeņa svaram, kā minēts pirmajā daļā, no kura atskaitīti 2 %.

3.   Lai noteiktu tirgus cenu, liemeni noformē, neatdalot zemādas taukus, atdalot kakla daļu atbilstoši veterinārajām prasībām:

a)

bez nierēm;

b)

bez nieru taukiem;

c)

bez iegurņa taukiem;

d)

bez diafragmas plānās daļas;

e)

bez diafragmas biezās daļas;

f)

bez astes;

g)

bez muguras smadzenēm;

h)

bez sēklinieku taukiem;

i)

bez ciskas iekšējā gabala ārējiem taukiem;

j)

bez jūga vēnas un blakus esošajiem taukiem.

4.   Lai piemērotu Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma A daļas V punktu un atkāpjoties no šā panta 3. punkta, zemādas tauku atdalīšana ietver tikai daļēju zemādas tauku atdalīšanu no šādām daļām:

a)

gurniem, muguras mīkstuma un ribu vidusdaļas;

b)

krūtsgabala gala, ārējā anoģenitālā apvidus un astes;

c)

no ciskas.

5.   Ja liemeņa noformējums, to sverot un klasificējot uz āķa, atšķiras no 3. punktā norādītā noformējuma, tad liemeņa svaru pielāgo, piemērojot III pielikumā minētos koriģējošos faktorus, lai pārietu no šā noformējuma uz atsauces noformējumu. Šādā gadījumā attiecīgi pielāgo cenu uz katriem 100 kg liemeņa.

Ja pirmajā daļā minētā svara pielāgošana visā dalībvalsts teritorijā tiek veikta vienādi, cenas aprēķina valsts līmenī. Ja pielāgošanas process katrā kautuvē atšķiras, tās aprēķina individuāli.

14. pants

Kategorijas un klases tirgus cenu reģistrēšanai

1.   Valsts un Kopienas tirgus cenu reģistrāciju, pamatojoties uz Kopienas klasifikācijas skalu, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1234/2007 42. panta 1. punkta a) apakšpunktā, veic katru nedēļu, un tā attiecas uz šādām piecās kategorijās iedalītām uzbūves un tauku slāņa klasēm, kas precizētas minētās regulas V pielikuma A daļas II punktā:

a)

tādu nekastrētu vīriešu kārtas jaunu liellopu liemeņi, kas vēl nav sasnieguši divu gadu vecumu: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

b)

citi nekastrētu vīriešu kārtas liellopu liemeņi: R3;

c)

kastrētu vīriešu kārtas liellopu liemeņi: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;

d)

atnesušos sieviešu kārtas liellopu liemeņi: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;

e)

citi sieviešu kārtas liellopu liemeņi: U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

2.   Dalībvalstis nolemj, vai to teritorija sastāv no viena apgabala, vai arī tā sadalāma vairākos apgabalos. Šādu lēmumu pieņem, pamatojoties uz

a)

to teritorijas lielumu;

b)

administratīvo iedalījumu, ja tāds ir;

c)

cenu ģeogrāfisko dažādību.

Apvienotā Karaliste tomēr ietver vismaz divus apgabalus, proti, Lielbritāniju un Ziemeļīriju, kurus drīkst sadalīt mazākos apgabalos, pamatojoties uz kritērijiem, kas minēti pirmajā daļā.

15. pants

Reprezentatīvās cenas

1.   Cenas reģistrē:

a)

tādas kautuves operators, kurā gadā nokauj 20 000 vai vairāk pieaugušu liellopu, ko tā izaudzējusi vai kas izaudzēti tās uzdevumā, un/vai ko tā iepirkusi;

b)

tādas kautuves operators, kuru izraudzījusies dalībvalsts un kurā gadā nokauj mazāk nekā 20 000 pieaugušu liellopu, ko tā izaudzējusi vai kas izaudzēti tās uzdevumā, un/vai ko tā iepirkusi;

c)

fiziska vai juridiska persona, kas gadā nosūta uz kautuvi nokaušanai 10 000 vai vairāk pieaugušu liellopu; un

d)

fiziska vai juridiska persona, kuru izraudzījusies dalībvalsts un kura gadā nosūta uz kautuvi nokaušanai mazāk nekā 10 000 pieaugušu liellopu.

Dalībvalstis nodrošina, ka cenas tiek reģistrētas vismaz

a)

attiecībā uz 25 % nokaušanu, kas veiktas tajos dalībvalsts apgabalos, kas kopā veido vismaz 75 % kopējo nokaušanu minētajā dalībvalstī, un

b)

attiecībā uz 30 % pieaugušu liellopu, kas nokauti tās teritorijā.

2.   Cenas, kas reģistrētas saskaņā ar 1. punktu, attiecas uz pieaugušiem liellopiem, kas nokauti attiecīgajā reģistrācijas periodā, pamatojoties uz liemeņa auksto svaru, kā minēts 13. panta 2. punkta otrajā daļā.

Gadījumos, kad kautuvē kauj liellopus, ko tā izaudzējusi vai kas izaudzēti tās uzdevumā, reģistrētā cena ir vidējā cena, kas samaksāta par tādas pašas kategorijas un klases liemeņiem, kas iegūti no šajā kautuvē tās pašas nedēļas laikā nokautajiem liellopiem.

Cenas, kas reģistrētas par katru klasi, kura minēta 14. panta 1. punktā, norāda uz attiecīgās klases liemeņa vidējo svaru un to, vai tās ir vai nav koriģētas, ņemot vērā visus elementus, kas minēti 13. pantā.

16. pants

Iknedēļas cenu aprēķināšana

1.   Cenas, kas reģistrētas saskaņā ar 15. pantu laika posmā no pirmdienas līdz svētdienai,

a)

rakstiski vai elektroniski dalībvalsts kompetentajai iestādei paziņo attiecīgās kautuves operators vai fiziska vai juridiska persona termiņā, ko noteikusi dalībvalsts, vai

b)

pēc dalībvalsts ieskata tās kompetentajai iestādei ir pieejamas kautuves vai fiziskas vai juridiskas personas telpās.

Tomēr, ja dalībvalsts ir izveidojusi komiteju, kuras uzdevums ir noteikt cenas apgabalā, un ja dalība šādā komitejā ir vienādi sadalīta starp pieaugušu liellopu un to liemeņu pircējiem un pārdevējiem, un priekšsēdētājs ir kompetentās iestādes darbinieks, tad tāda dalībvalsts drīkst noteikt, ka cenas un informācija jānosūta tieši attiecīgā apgabala komitejas priekšsēdētājam. Ja dalībvalsts to nenosaka, tad datus komitejas priekšsēdētājam nosūta kompetentā iestāde. Priekšsēdētājs nodrošina, lai tad, kad katra atsevišķa cena tiek paziņota komitejas locekļiem, nebūtu iespējams noteikt tās izcelsmi.

2.   Paziņotās cenas ir vidējā cena par klasi.

3.   Jebkura kautuve vai fiziska vai juridiska persona, kas minēta 15. panta 1. punkta pirmajā daļā un kas veic papildu maksājumus pieaugušu liellopu vai to liemeņu piegādātājiem, ko paziņotajās cenās neņem vērā, paziņo savas dalībvalsts kompetentajai iestādei par pēdējo no savas puses veikto papildu maksājumu un laika periodu, uz kuru tas attiecas. Pēc tam tā ik reizi, kad tiek veikts papildu maksājums, paziņo tā apmēru dalībvalstij.

4.   Dalībvalsts kompetentā iestāde no cenām, kas tai paziņotas saskaņā ar šā panta 1. punktu, nosaka vidējās reģionālās cenas katrai klasei, kas minēta 14. panta 1. punktā.

Komitejas, kas minētas šā panta 1. punkta otrajā daļā, no cenām, kas tām paziņotas saskaņā ar šā panta 1. punktu, nosaka vidējās reģionālās cenas katrai klasei, kas minēta 14. panta 1. punktā, un paziņo tās dalībvalsts kompetentajai iestādei.

5.   Ja pirkumus apmaksā pēc vienotas likmes un ja liemeņi sūtījumā attiecas ne vairāk kā uz trim secīgām uzbūves klasēm un trim secīgām tauku slāņa klasēm tajā pašā kategorijā, tad, nosakot cenas saskaņā ar 4. punktu, ņem vērā to cenu, kas samaksāta par uzbūves klasi, kurā ir klasificēts lielākais skaits liemeņu, vai arī, ja tie ir vienmērīgi sadalīti pa klasēm, tad par vidējo no šīm klasēm, ja šādas klases pastāv. Visos pārējos gadījumos cenu neņem vērā.

Tomēr, ja pirkumi, kas apmaksāti pēc vienotas likmes, attiecas uz mazāk nekā 35 % kopējo nokauto pieaugušo liellopu dalībvalstī, tad dalībvalsts var nolemt neņemt vērā šādu pirkumu cenas aprēķinos, kas minēti 4. punktā.

6.   Kompetentā iestāde tad aprēķina sākotnējo valsts cenu katrai klasei, izsverot reģionālās cenas, lai ņemtu vērā konkrētajā apgabalā, uz kuru attiecas cenas, nokauto dzīvnieku nozīmīgumu attiecīgajā kategorijā attiecībā pret kopējo nokauto dzīvnieku skaitu attiecīgajā kategorijā visā dalībvalstī.

7.   Kompetentā iestāde koriģē sākotnējo valsts cenu par klasi, kas minētas 6. punktā, lai

a)

ņemtu vērā visus 13. pantā minētos elementus, ja šāda korekcija jau nav veikta;

b)

nodrošinātu, ka cenu aprēķina, pamatojoties uz liemeņa auksto svaru, kā minēts 13. panta 2. punkta otrajā daļā;

c)

ņemtu vērā veiktos papildu maksājumus, kā minēts 3. punktā, ja korekcija veidotu vismaz 1 % no konkrētās klases cenas.

Kompetentā iestāde, veicot korekciju atbilstīgi c) apakšpunktam, dala kopējos papildu maksājumus, kas veikti attiecībā uz liellopu gaļas nozari attiecīgajā dalībvalstī iepriekšējā finanšu gadā, ar to pieaugušo liellopu kopējo gada produkciju tonnās, par kuriem tiek paziņotas cenas.

8.   Ja dalībvalsts kompetentā iestāde uzskata, ka tai paziņotās cenas:

a)

attiecas uz nenozīmīgu skaitu liemeņu, tā neņem šīs cenas vērā;

b)

ir tādas, kurām nevar uzticēties, tā cenas ņem vērā tikai tad, ja ir pārliecinājusies par to uzticamību.

17. pants

Cenu iknedēļas paziņošana Komisijai

1.   Saskaņā ar 36. pantu dalībvalstis paziņo Komisijai cenas, kas aprēķinātas saskaņā ar 16. panta 4.–7. punktu. Dalībvalstis nepaziņo šīs cenas nevienai citai iestādei, pirms tās nav paziņotas Komisijai.

2.   Ja izņēmuma gadījumos vai atkarībā no piegādes sezonas kādā dalībvalstī vai apgabalā nav iespējams reģistrēt cenas ievērojamam skaitam liemeņu, kas pieder pie vienas vai vairākām klasēm, kas minētas 14. panta 1. punktā, Komisija var izmantot pēdējās reģistrētās cenas konkrētajai klasei vai klasēm pirms šā notikuma, un, ja šāda situācija ilgst vairāk nekā divas nedēļas pēc kārtas, tad Komisija cenu reģistrācijas nolūkā var nolemt par attiecīgās klases vai klašu pagaidu atcelšanu un par tādu klašu svēruma vai svērumu pagaidu pārdali.

18. pants

Kopienas vidējās cenas

1.   Katrai noteiktai kategorijai:

a)

Kopienas vidējā cena katrai uzbūves un tauku slāņa klasei, kas minēta 14. panta 1. punktā, ir attiecīgajai klasei reģistrēto valsts tirgus cenu vidējā svērtā cena. Svērumu pamatā ir nokauto dzīvnieku skaita procentuālā daļa attiecīgajā klasē katrā dalībvalstī attiecībā pret kopējo nokauto dzīvnieku skaitu attiecīgajā klasē visā Kopienā;

b)

Kopienas vidējā cena katrai uzbūves klasei ir vidējā svērtā cena no Kopienas vidējām cenām tauku slāņa klasēm, kas veido attiecīgo uzbūves klasi. Svēruma pamatā ir nokauto dzīvnieku skaita procentuālā daļa attiecīgajā tauku slāņa klasē attiecībā pret kopējo nokauto dzīvnieku skaitu attiecīgajā uzbūves klasē visā Kopienā;

c)

Kopienas vidējā cena ir vidējā svērtā cena no Kopienas vidējām cenām, kas minētas a) apakšpunktā. Svēruma pamatā ir nokauto dzīvnieku skaita procentuālā daļa katrā a) apakšpunktā minētajā klasē attiecībā pret kopējo nokauto dzīvnieku skaitu Kopienā attiecīgajā kategorijā.

2.   Kopienas vidējā cena visām kategorijām kopā ir vidējā svērtā cena no vidējām cenām, kas minētas 1. punkta c) apakšpunktā. Svēruma pamatā ir katras kategorijas proporcionālā attiecība pret kopējo nokauto pieaugušo liellopu skaitu visā Kopienā.

19. pants

Dalībvalstu ikgadējo paziņojumu nosūtīšana Komisijai

Dalībvalstis katru gadu līdz 15. aprīlim nosūta Komisijai:

a)

kautuvju, kas reģistrē cenas, konfidenciālo sarakstu, ievērojot 15. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktu, norādot katrā kautuvē nokauto pieaugušo liellopu daudzumu, kas izteikts dzīvnieku skaitā un, ja iespējams, liemeņu svara tonnās, par iepriekšējo kalendāro gadu;

b)

fizisko vai juridisko personu, kas reģistrē cenas, konfidenciālo sarakstu, ievērojot 15. panta 1. punkta c) vai d) apakšpunktu, norādot pieaugušu liellopu skaitu, (kas, ja iespējams, arī izteikts liemeņu svara tonnās), ko tās ir nosūtījušas uz nokaušanu iepriekšējā kalendārajā gadā;

c)

to apgabalu sarakstu, kuriem tiek reģistrētas cenas, pievienojot par katru apgabalu svērtās cenas saskaņā ar 16. panta 6. punktu.

III   NODAĻA

CŪKGAĻAS NOZARE

20. pants

Liemeņu obligātā klasifikācija un atkāpes no tās

1.   Kopienas klasifikācijas skalu cūku liemeņiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 42. panta 1. punktā, izmanto visās kautuvēs visu liemeņu klasificēšanai, lai ražotājiem nodrošinātu taisnīgu samaksu, pamatojoties uz to cūku svaru un uzbūvi, kuras tie piegādājuši kautuvēm.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var nolemt, ka šīs skalas piemērošana nav obligāta kautuvēs,

a)

kurām attiecīgās dalībvalstis noteikušas maksimālo nokauto dzīvnieku skaitu, bet šis skaits nedrīkst pārsniegt 200 cūku nedēļā (gada vidējais rādītājs);

b)

kurās kauj tikai tās cūkas, kas piedzimušas un nobarotas pašu audzēšanas uzņēmumos, un kurās sadala visus iegūtos liemeņus.

Attiecīgās dalībvalstis paziņo Komisijai par pirmajā daļā minēto lēmumu, precizējot maksimālo atļauto nokauto dzīvnieku skaitu katrā kautuvē, kas atbrīvota no Kopienas skalas piemērošanas.

21. pants

Svēršana, klasificēšana un marķēšana

1.   Cūku liemeņus klasificē svēršanas laikā saskaņā ar klasifikācijas prasībām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma B daļas II punktā.

Dalībvalstis attiecībā uz to teritorijā nokautām cūkām drīkst atļaut liemeņu klasifikāciju pirms svēršanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. panta 2. punktā minēto kārtību.

2.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 43. panta m) punkta iv) apakšpunktu Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma B daļas II punkta noteikumiem un šā panta 1. punktu attiecībā uz dalībvalsts teritorijā nokautām cūkām neizslēdz citu novērtējuma kritēriju izmantošanu papildus svara un lēstā muskuļaudu daudzuma novērtējumam.

3.   Pēc klasifikācijas cūku liemeņus nekavējoties marķē ar lielo burtu, kas apzīmē liemeņa klasi vai novērtētā muskuļaudu daudzuma procentuālo daļu, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma B daļas II punktā.

Burtiem vai cipariem jābūt vismaz 2 centimetrus augstiem. Marķēšanai drīkst izmantot jebkuru netoksisku, neizdzēšamu un karstumizturīgu tinti, kā arī jebkuru citu pastāvīgu marķēšanas veidu, ko iepriekš apstiprinājušas kompetentās valsts iestādes.

Neskarot pirmo daļu, uz liemeņa drīkst atzīmēt ziņas par liemeņa svaru vai citas ziņas, ko uzskata par vajadzīgām.

Pusliemeņus marķē uz pakaļējās apakšciskas vai gurna ādas.

Marķēšanai var izmantot arī etiķeti, kas piestiprināta tā, lai to nevarētu noņemt nesabojājot.

4.   Atkāpjoties no 3. punkta, dalībvalstis var noteikt, ka cūku liemeņi nav jāmarķē, ja tiek sastādīts oficiāls protokols, kur attiecībā uz katru liemeni ir vismaz norāde par:

a)

liemeņa individuālu identifikāciju, kas veikta, izmantojot jebkuru nemaināmu līdzekli;

b)

silta liemeņa svaru; un

c)

novērtēto muskuļaudu daudzumu.

Protokols jāuzglabā sešus mēnešus, un tā sastādīšanas dienā personai, kurai uzticēts pārbaudes uzdevums, tas jāapstiprina kā patiesi oriģināls sertifikāts.

Tomēr, lai liemeņus varētu nesadalītus laist citas dalībvalsts tirgū, tos marķē saskaņā ar attiecīgo klasi, kā to paredz Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma B daļas II punkts, vai atbilstīgi muskuļaudu daudzuma procentuālajai daļai.

5.   Neskarot Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma B daļas III punkta otro daļu, pirms liemeņa svēršanas, klasificēšanas un marķēšanas no tā nedrīkst atdalīt taukus, muskuļus vai citus audus.

22. pants

Liemeņa svars

1.   Lai piemērotu Regulas (EK) Nr. 1234/2007 42. panta 1. punkta b) apakšpunktu, svars attiecas uz aukstu liemeni, kas noformēts atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma B daļas III punktā minētajām prasībām.

2.   Liemeni nosver pēc iespējas drīzāk pēc nokaušanas, bet ne vēlāk kā 45 minūtes pēc tam, kad cūka nokauta.

Auksta liemeņa svars atbilst reģistrētajam silta liemeņa svaram, kā minēts pirmajā daļā, no kura atskaitīti 2 %.

Ja attiecīgajā kautuvē nav iespējams ievērot 45 minūšu periodu starp cūkas kaušanu un svēršanu, attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde drīkst atļaut šo periodu pagarināt ar noteikumu, ka otrajā daļā minēto 2 % atskaitījumu samazina par 0,1 punktu par katru papildus pagājušo stundas ceturksni vai tā daļu.

3.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, auksta liemeņa svaru drīkst aprēķināt atbilstoši iepriekš noteiktajām absolūtā svara samazinājuma skalām, kuras nosaka dalībvalstis saskaņā ar savu cūku ganāmpulku īpašībām, un par ko paziņo Komisijai. Šādu skalu izmantošanu atļauj saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. panta 2. punktā minēto kārtību, ja atsevišķām svara klasēm samazinājumi, ciktāl iespējams, atbilst tiem, kas izriet no 1. un 2. punkta.

23. pants

Cūku liemeņu muskuļaudu daudzums

1.   Lai piemērotu Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma B daļas IV punktā minētās prasības, cūkas liemeņa muskuļaudu daudzums ir attiecība starp:

šķērssvītroto sarkano muskuļu kopējo svaru, ar noteikumu, ka tos var atdalīt ar nazi, un

liemeņa svaru.

Šķērssvītroto sarkano muskuļu kopējo svaru iegūst, vai nu pilnībā vai daļēji sadalot liemeni, vai apvienojot pilnīgo vai daļējo sadalīšanu ar valsts ekspresmetodi, pamatojoties uz pārbaudītām statistiskas metodēm, kas pieņemtas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. panta 2. punktā minēto kārtību.

Liemeņa sadalīšanu, kas minēta otrajā daļā, var arī aizstāt ar muskuļaudu procentuālās daļas vērtējumu, kas iegūts ar pilnīgu sadalīšanu, kas veikta ar datortomogrāfijas aparātu, ar nosacījumu, ka tiek iesniegti apmierinoši salīdzinošās sadalīšanas rezultāti.

2.   Standarta statistikas metode cūkas liemeņa muskuļaudu daudzuma novērtēšanai, kas apstiprināta kā klasifikācijas metode saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma B daļas IV punktu, ir mazāko kvadrātu metode vai “pazemināta ranga” metode, taču var izmantot citas statistiski pārbaudītas metodes.

Metode pamatojas uz attiecīgās valsts vai apgabala cūkgaļas produkcijas reprezentatīvo paraugu, kurā izmantoti vismaz 120 liemeņi, kuru muskuļaudu daudzums ticis novērtēts saskaņā ar sadalīšanas metodi, kas izklāstīta šīs regulas IV pielikumā. Ja izmanto vairākas paraugu ņemšanas metodes, atsauci aprēķina vismaz 50 liemeņiem, un precizitāte ir vismaz vienāda ar to, kas iegūta, izmantojot standarta statistikas metodi 120 liemeņiem, izmantojot IV pielikumā norādīto metodi.

3.   Klasificēšanas metodes atļauj tikai tad, ja vidējā kvadrātiskā prognozes kļūda (RMSEP), kas izskaitļota, pielietojot pilnas šķērsvalidācijas metodi vai pārbaudi, kurā validācijai izmantota reprezentatīvo liemeņu izlase, kas sastāv no vismaz 60 liemeņiem, ir mazāka par 2,5. Papildus RMSEP aprēķinos iekļauj jebkura veida netipisko datu kopu.

4.   Dalībvalstis ar protokolu informē Komisiju par klasifikācijas metodēm, kuras tās vēlas atļaut piemērot savā teritorijā, aprakstot sadalīšanas izmēģinājumu, norādot principus, uz kuriem šīs metodes pamatojas, kā arī vienādojumus, ko izmanto, lai novērtētu muskuļaudu procentuālo daudzumu. Protokolā jābūt divām daļām, un tajā jāiekļauj V pielikumā norādītie elementi. Protokola pirmo daļu Komisijai iesniedz pirms sadalīšanas izmēģinājuma sākuma.

Klasifikācijas metožu piemērošanu dalībvalsts teritorijā atļauj saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. panta 2. punktā minēto kārtību, pamatojoties uz protokolu.

5.   Klasifikācijas metožu piemērošanai visos apsektos jāatbilst aprakstam, kas norādīts Kopienas lēmumā, ar kuru tās atļauj.

24. pants

Pārbaudes uz vietas

1.   Cūku liemeņu klasificēšanu, svēršanu un marķēšanu 20. pantā minētajos uzņēmumos bez iepriekšēja brīdinājuma uz vietas pārbauda iestāde, kas nav atkarīga no klasificēšanas aģentūrām un uzņēmumiem.

Tomēr prasība būt neatkarīgam no klasificēšanas aģentūrām neattiecas uz pārbaudēm, ko veic kompetentā iestāde.

2.   Pārbaudes uz vietas jāveic vismaz divas reizes trijos mēnešos visos apstiprinātajos uzņēmumos, kuros vidēji gadā katru nedēļu nokauj 200 un vairāk cūku.

Tomēr apstiprinātajiem uzņēmumiem, kuros vidēji gadā nokauj mazāk nekā 200 cūku katru nedēļu, dalībvalstis nosaka pārbaužu biežumu.

3.   Lai piemērotu 1. un 2. punktā minētos noteikumus, dalībvalstis:

a)

nosaka pārbaužu darbības jomu, pamatojoties uz to riska novērtējumu, īpaši ņemot vērā attiecīgajās kautuvēs nokauto cūku skaitu un iepriekšējo pārbaužu laikā iegūtos datus;

b)

paziņo Komisijai par pasākumiem, ko tās veikušas, lai piemērotu šos noteikumus vēlākais līdz 2009. gada 1. jūlijam un pēc tam, viena mēneša laikā no dienas, kad notikušas jebkādas izmaiņas paziņojamajā informācijā.

4.   Ja par pārbaudēm atbildīgā iestāde nav pakļauta valsts iestādei, 1. un 2. punktā paredzētās pārbaudes jāveic valsts iestādes fiziskā uzraudzībā saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem un vismaz vienu reizi gadā. Valsts iestādi regulāri informē par datiem, ko ieguvusi iestāde, kas atbildīga par pārbaudēm.

25. pants

Cūku liemeņu tirgus cena dalībvalstīs

1.   Cūku liemeņu tirgus cena dalībvalstī ir vienāda ar cūku liemeņu vidējām kotācijām, kas reģistrētas reprezentatīvajos tirgos vai attiecīgās dalībvalsts kotāciju centros.

2.   Šā panta 1. punktā minēto cenu nosaka, izmantojot kotācijas, kas reģistrētas liemeņiem, kas sver:

atbilstības klasē “E” 60 kg, bet mazāk par 120 kg,

atbilstības klasē “R” 120 kg, bet mazāk par 180 kg.

Svara klases un jebkura svēršanas izvēle paliek attiecīgās dalībvalsts ziņā; dalībvalsts par to informē Komisiju.

3.   Dalībvalstis informē Komisiju par reprezentatīvajiem tirgiem vai kotāciju centriem, kas minēti 1. punktā, vēlākais līdz 2009. gada 1. jūlijam un pēc tam viena mēneša laikā no dienas, kad notikušas jebkādas izmaiņas paziņojamajā informācijā.

Komisija par saņemtajiem paziņojumiem, kas minēti pirmajā daļā, informē citas dalībvalstis.

26. pants

Kopienas vidējās cenas

1.   Kopienas vidējo tirgus cenu cūku liemeņiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 17. un 37. pantā, nosaka, pamatojoties uz cenu, kas ir piegādātājam samaksātā cena par dzīvu cūku piegādi uz kautuvi, pēc pievienotās vērtības nodokļa nomaksas.

2.   Cenā, ko nosaka saskaņā ar 1. punktu, tiek iekļauta arī neapstrādātu subproduktu un dzīvnieku atlieku vērtība, un to izsaka attiecībā uz auksta cūku liemeņa 100 kg, kas:

noformēti saskaņā ar atsauces noformējumu, kas norādīts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma B daļas III punkta pirmajā daļā, un

nosvērti un klasificēti uz āķa kautuvē, kur reģistrētais svars pārrēķināts atbilstoši aukstā liemeņa svaram saskaņā ar šīs regulas 22. pantā noteiktajām metodēm.

3.   Lai aprēķinātu 1. punktā paredzēto Kopienas tirgus cenu, veic katrā dalībvalstī reģistrētās cenas svērumu, izmantojot koeficientus, kuri izsaka katras dalībvalsts cūku populācijas relatīvo lielumu.

Pirmajā daļā minētos koeficientus nosaka, pamatojies uz cūku skaitu, kas tiek noteikts katru gadu decembra sākumā saskaņā ar Padomes Direktīvu 93/23/EEK (16).

27. pants

Kotāciju iknedēļas paziņošana Komisijai

1.   Saskaņā ar 36. pantu dalībvalstis paziņo Komisijai:

a)

kotācijas, kā noteikts 25. panta 1. punktā un 26. panta 1. un 2. punktā;

b)

reprezentatīvās kotācijas par katru sivēnu, kura vidējais dzīvsvars ir apmēram 20 kilogramu.

2.   Ja Komisija nesaņem vienu vai vairākas kotācijas, tā ņem vērā pēdējo pieejamo kotāciju. Ja par kādu kotāciju vai kotācijām trūkst informācijas trīs nedēļas pēc kārtas, Komisija minēto vai minētās kotācijas vairs neņem vērā.

3.   Pēc Komisijas pieprasījuma dalībvalstis paziņo tai šādu informāciju, ja tā ir pieejama, attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma XVII daļā minētajiem produktiem:

a)

produktu, ka importēti no trešām valstīm, tirgus cenas dalībvalstīs;

b)

trešo valstu reprezentatīvajos tirgos valdošās cenas.

IV   NODAĻA

AITAS GAĻAS NOZARE

28. pants

Kritēriji mazsvara jēru liemeņu definēšanai

1.   Lai piemērotu Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma C daļas III punkta 2. punktā minētos kritērijus, piemēro šīs regulas VI pielikumā izklāstītos noteikumus.

2.   Šīs regulas VI pielikumā minēto gaļas krāsu nosaka pēc sānu gabala pie rectus abdominis, salīdzinot ar standartizēto krāsu diagrammu.

29. pants

Papildu noteikumi attiecībā uz uzbūves un tauku slāņa klasēm, liemeņa svaru un gaļas krāsu

Papildu noteikumi, kas precizē Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma C daļas III punktā minētās uzbūves un tauku slāņu klašu definīcijas, izklāstīti šīs regulas VII pielikumā.

30. pants

Klasifikācija un identifikācija

1.   Klasifikāciju un identifikāciju, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma C daļas III un V punktā, veic attiecīgajā kautuvē.

2.   Liemeņu klasifikāciju, identifikāciju un svēršanu veic vēlākais vienu stundu pēc tam, kad dzīvnieks nokauts.

3.   Liemeņu vai pusliemeņu identifikāciju, kas klasificēti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 42. panta 1. punkta otrajā daļā minēto skalu, dalībuzņēmumos veic, izdarot atzīmi, kas norāda uzbūves un tauku slāņa kategoriju un klasi.

Šo atzīmi izdara, uzspiežot marķējumu ar neizdzēšamu un netoksisku tinti ar metodi, ko apstiprinājušas valsts kompetentās iestādes.

Tiek noteiktas šādas liemeņu kategorijas:

a)

L – tādu aitu (jēru), kas vēl nav sasniegušas divpadsmit mēnešu vecumu, liemeņi;

b)

S – pārējo aitu liemeņi.

4.   Dalībvalstis var atļaut aizvietot marķējumu ar nenomaināmu un stingri piestiprināmu etiķeti.

31. pants

Klasifikācija, ko veic kvalificēti klasificētāji

Dalībvalstis nodrošina, ka klasifikāciju veic pietiekami kvalificēti klasificētāji. Dalībvalstis šādas personas nosaka, vienojoties vai izraugoties šim nolūkam atbildīgo iestādi.

32. pants

Pārbaudes uz vietas

1.   Klasificētāju, kas minēti 31. pantā, darbu, kā arī liemeņu klasifikāciju un identifikāciju dalībuzņēmumos bez iepriekšēja brīdinājuma uz vietas pārbauda dalībvalsts izraudzīta iestāde, kas nav atkarīga no klasificēšanas aģentūrām un dalībuzņēmuma.

Tomēr prasība būt neatkarīgam no klasificēšanas aģentūrām neattiecas uz pārbaudēm, ko veic kompetentā iestāde.

Ja iestāde, kas ir atbildīga par pārbaudēm, nav pakļauta valsts iestādei, tad pirmajā daļā minētās pārbaudes vismaz vienu reizi gadā jāveic valsts iestādes fiziskā uzraudzībā, ievērojot tos pašus nosacījumus. Valsts iestādi regulāri informē par datiem, ko ieguvusi iestāde, kas atbildīga par pārbaudēm.

2.   Šīs pārbaudes jāveic vismaz reizi trijos mēnešos visos dalībuzņēmumos, kuros veic klasifikāciju un kuros vidēji gadā katru nedēļu nokauj 80 vai vairāk aitu. Katrā pārbaudē jāpārbauda vismaz 40 liemeņu, kas atlasīti pēc nejaušas izvēles principa.

Tomēr dalībuzņēmumos, kuros vidēji gadā nokauj mazāk par 80 aitām katru nedēļu, dalībvalstis nosaka pārbaužu biežumu un minimālo liemeņu skaitu, kas jāpārbauda, pamatojoties uz to riska novērtējumu, īpaši ņemot vērā attiecīgajos uzņēmumos nokauto aitu skaitu un iepriekšējās pārbaudēs iegūtos datus.

33. pants

Reģistrējamās tirgus cenas

1.   Tirgus cena, kas jānosaka, pamatojoties uz Kopienas skalu aitu liemeņu klasifikācijai, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 42. panta 1. punkta otrajā daļā, ir cena brīdī, kad aitas tiek ievestas kautuvē, no kuras atskaitīts pievienotās vērtības nodoklis un kas piegādātājam samaksāta par Kopienas izcelsmes jēriem. Šo cenu izsaka uz katriem 100 kg liemeņa svara, kas noformēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma C daļas IV punktā norādīto atsauces noformējumu un kas nosvērts un klasificēts uz āķa kautuvē.

2.   Svars, kas jāņem vērā, ir silta liemeņa svars, kas koriģēts, lai ņemtu vērā svaru, kas zudis pēc liemeņa atdzesēšanas. Dalībvalstis informē Komisiju par izmantotajiem korekcijas koeficientiem.

3.   Ja liemeņu noformējums pēc nosvēršanas un klasificēšanas uz āķa atšķiras no atsauces noformējuma, dalībvalstis pielāgo liemeņa svaru, piemērojot korekcijas koeficientus, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma C daļas IV punkta otrajā daļā. Dalībvalstis informē Komisiju par izmantotajiem korekcijas koeficientiem.

34. pants

Cenu paziņošana Komisijai

1.   Dalībvalstis, kuru aitas gaļas produkcija pārsniedz 200 tonnu gadā, paziņo Komisijai kautuvju vai citu uzņēmumu, kas piedalās cenu noteikšanas procesā saskaņā ar Kopienas skalu (turpmāk – “dalībuzņēmums”), konfidenciālo sarakstu, kā arī norādes uz šo dalībuzņēmumu aptuveno ikgadējo produkciju.

2.   Saskaņā ar 36. pantu dalībvalstis, kas minētas 1. punktā, paziņo Komisijai vidējo cenu katrai jēru kvalitātes klasei, kas ietverta Kopienas skalā, visiem dalībuzņēmumiem, norādot uz katras kvalitātes apmēru. Tomēr, ja kādas kvalitātes produkcija veido mazāk nekā 1 % no kopējā daudzuma, tad cenas nav jāpaziņo. Dalībvalstis arī paziņo Komisijai vidējo cenu, pamatojoties uz svaru, visiem jēriem, kas klasificēti katrā skalā, ko izmanto cenu paziņošanas mērķiem.

Tomēr dalībvalstis, pamatojoties uz svaru, var diferencēt paziņoto cenu katrai uzbūves un tauku slāņa biezuma pakāpes klasei, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma C daļas III punkta 1. punktā. Termins “kvalitāte” nozīmē uzbūves un tauku slāņa kategorijas apvienojumu.

35. pants

Kopienas vidējās cenas

Lai aprēķinātu Kopienas vidējo cenu aitu liemeņiem, veic 34. panta 2. punktā minēto cenu svērumu, izmantojot koeficientus, kas izsaka katras dalībvalsts aitu gaļas produkcijas relatīvo apjomu attiecībā pret kopējo aitu gaļas produkcijas apjomu Kopienā.

V   NODAĻA

KOPĒJIE UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

36. pants

Cenu iknedēļas paziņošana Komisijai

1.   Katras nedēļas trešdienā vēlākais līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika dalībvalstis paziņo Komisijai tirgus cenas vai kotācijas, kas minētas šīs regulas 17. panta 1. punktā, 27. panta 1. punktā un 34. panta 2. punktā.

Cenas vai kotācijas attiecas uz iepriekšējās nedēļas, kurā informācija paziņota, laika periodu no pirmdienas līdz svētdienai.

Paziņotās cenas vai kotācijas izsaka euro vai, attiecīgajā gadījumā, valsts valūtā.

2.   Šā panta 1. punktā minētā cenu paziņošana tiek veikta elektroniski, izmantojot paraugu, ko Komisija nosūtījusi dalībvalstīm.

37. pants

Svēruma koeficientu periodiska pārskatīšana

1.   Svēruma koeficientus, kas minēti šīs regulas 18. pantā, 26. panta 3. punktā un 35. pantā, periodiski pārskata, ņemot vērā valsts un Kopienas līmenī reģistrētās tendences.

2.   Pēc katras 1. punktā minētās pārskatīšanas Komisija paziņo dalībvalstīm pārskatītos svēruma koeficientus.

38. pants

Kopienas pārbaudes komiteja

1.   Kopienas pārbaudes komiteja, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1234/2007 42. panta 2. punktā (turpmāk “Komiteja”), atbild par pārbaužu uz vietas veikšanu, kuras attiecas uz:

a)

pasākumu piemērošanu, kas attiecas uz Kopienas skalām liellopu un aitu liemeņu klasifikācijai;

b)

tirgus cenu reģistrēšanu saskaņā ar minētajām klasifikācijas skalām;

c)

produktu klasifikāciju, identifikāciju un marķēšanu iepirkuma ietvaros valsts intervencei liellopu un aitu gaļas nozarē, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 6. panta 1. punkta e) apakšpunktā.

2.   Komiteju veido ne vairāk kā:

a)

trīs Komisijas eksperti, no kuriem viens darbojas kā Komitejas priekšsēdētājs;

b)

viens eksperts no attiecīgās dalībvalsts;

c)

astoņi eksperti no citām dalībvalstīm.

Dalībvalstis nozīmē ekspertus, pamatojoties uz to neatkarību un kompetenci, jo īpaši liemeņu klasifikācijas un tirgus cenu reģistrēšanas jautājumos un jautājumos, kas saistīti ar veicamā darba specifiku.

Eksperti nekādos apstākļos neizpauž un neizmanto personiskos nolūkos informāciju, kas iegūta, darbojoties Komitejā.

3.   Pārbaudes veic kautuvēs, gaļas tirgos, intervences centros, cenu kotāciju centros un reģionālajos un galvenajos dienestos, kas nodarbojas ar 1. punktā minēto noteikumu īstenošanu.

4.   Pārbaudes dalībvalstīs veic regulāri noteiktos laika periodos, un to biežums var mainīties atkarībā no liellopu un aitas gaļas produkcijas relatīvā apjoma apmeklētajās dalībvalstīs vai problēmām, kas saistītas ar klasifikācijas skalu piemērošanu.

Pārbaudes apmeklējumu programmu pēc apspriešanās ar dalībvalstīm sastāda Komisija. Apmeklētās dalībvalsts pārstāvji drīkst piedalīties pārbaudēs.

Katra dalībvalsts organizē apmeklējumus, kas jāveic tās teritorijā, saskaņā ar Komisijas noteiktajām prasībām. Šajā nolūkā dalībvalsts 30 dienas pirms apmeklējuma nosūta Komisijai sīki izstrādātu ierosinātā pārbaudes apmeklējuma programmu, un Komisija drīkst pieprasīt veikt jebkurus grozījumus šajā programmā.

Komisija pirms katra apmeklējuma laikus informē dalībvalstis par apmeklējuma programmu un gaitu.

5.   Pēc katra apmeklējuma Komitejas locekļi un apmeklētās dalībvalsts pārstāvji satiekas, lai apspriestu rezultātus. Komitejas locekļi tad izdara secinājumus par apmeklējumu attiecībā uz 1. punktā minētajiem jautājumiem.

Komitejas priekšsēdētājs sagatavo ziņojumu par veiktajām pārbaudēm, kurā iekļauj pirmajā daļā minētos secinājumus. Ziņojumu pēc iespējas drīzāk nosūta dalībvalstij, kurā pārbaude veikta, un pēc tam pārējām dalībvalstīm.

Ja otrajā daļā minētajā ziņojumā attiecībā uz tām darbības dažādām jomām, kas bija pārbaudes priekšmets, tiek norādītas nepilnības vai tajā sniegti ieteikumi darbības uzlabošanai, dalībvalstis informē Komisiju par visām paredzamajām vai notiekošajām izmaiņām ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc ziņojuma nosūtīšanas dienas.

6.   Komitejas locekļu ceļa un uzturēšanās izdevumus apmaksā Komisija saskaņā ar noteikumiem, kas piemērojami ceļu un uzturēšanās izdevumu atlīdzināšanai personām, kuras nav saistītas ar Komisiju un kuras Komisija ir uzaicinājusi darboties par ekspertiem.

39. pants

Pasākumi, kas jāveic dalībvalstīm

1.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai

a)

nodrošinātu šīs regulas noteikumu piemērošanu;

b)

nodrošinātu paziņoto cenu precizitāti saskaņā ar šīs regulas 17. panta 1. punktu, 27. panta 1. punktu un 34. panta 2. punktu;

c)

sodītu par pārkāpumiem, jo īpaši tādiem kā spiedogu un etiķešu viltošana un krāpnieciska izmantošana vai klasifikācija, ko veicis personāls, kuram nav attiecīgās licences.

2.   Dalībvalstis informē Komisiju par 1. punktā minētajiem pasākumiem, cik drīz vien iespējams.

40. pants

Regulas (EEK) Nr. 563/82, (EEK) Nr. 2967/85, (EEK) Nr. 344/91, (EK) Nr. 295/96, (EK) Nr. 103/2006, (EK) Nr. 1128/2006, (EK) Nr. 908/2006, (EK) Nr. 1319/2006, (EK) Nr. 710/2008, (EK) Nr. 22/2008 un Lēmums Nr. 83/471/EEK tiek atcelti.

Atsauces uz atceltajām regulām un atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar VIII pielikumā sniegto atbilstības tabulu.

41. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 10. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 67, 11.3.1982., 23. lpp.

(3)  OV L 285, 25.10.1985., 39. lpp.

(4)  OV L 41, 14.2.1991., 15. lpp.

(5)  OV L 39, 17.2.1996., 1. lpp.

(6)  OV L 17, 21.1.2006., 6. lpp.

(7)  OV L 168, 21.6.2006., 11. lpp.

(8)  OV L 201, 25.7.2006., 6. lpp.

(9)  OV L 243, 6.9.2006., 3. lpp.

(10)  OV L 197, 25.7.2008., 28. lpp.

(11)  OV L 9, 12.1.2008., 6. lpp.

(12)  OV L 259, 20.9.1983., 30. lpp.

(13)  OV L 204, 11.8.2000., 1. lpp.

(14)  OV L 312, 11.11.2006., 6. lpp.

(15)  OV L 223, 21.8.2008., 3. lpp.

(16)  OV L 149, 21.6.1993., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Papildu noteikumi pieaugušu liellopu liemeņu uzbūves un tauku slāņa klasēm, kas minētas 3. pantā

1.   UZBŪVE

Liemeņu un jo īpaši to galveno daļu (gurnu, muguras, plecu daļas) profilu attīstība

Uzbūves klase

Papildu noteikumi

S

Izcila

Gurnu daļa

:

ļoti izteikti noapaļota, dubultmuskuļota, labi saskatāmas savstarpējās norobežošanās vietas

Gurna augšējā daļa ļoti izteikti iet pāri iegurnim (symphisis pelvis)

Muguras daļa

:

ļoti plata un ļoti bieza līdz plecu daļai

Astes pamatne ļoti noapaļota

Plecu daļa

:

ļoti noapaļota

 

E

Teicama

Gurnu daļa

:

ļoti noapaļota

Gurna augšējā daļa izteikti iet pāri iegurnim (symphisis pelvis)

Muguras daļa

:

plata un ļoti bieza līdz plecu daļai

Astes pamatne ļoti noapaļota

Plecu daļa

:

ļoti noapaļota

 

U

Ļoti laba

Gurnu daļa

:

noapaļota

Gurna augšējā daļa iet pāri iegurnim (symphisis pelvis)

Muguras daļa

:

plata un bieza līdz pleca daļai

Astes pamatne noapaļota

Plecu daļa

:

noapaļota

 

R

Laba

Gurnu daļa

:

labi veidota

Gurna augšējā daļa un astes pamatne nedaudz noapaļota

Muguras daļa

:

bieza, bet plecu līmenī plānāka

 

Plecu daļa

:

vidēji labi veidota

 

O

Vidēji laba

Gurnu daļa

:

no viduvēji veidotas līdz nepietiekami veidotai

 

Muguras daļa

:

no viduvēji biezas līdz nepietiekami biezai

Astes pamatne: taisns profils

Plecu daļa

:

no viduvēji veidotas līdz gandrīz plakanai

 

P

Vāja

Gurnu daļa

:

vāji attīstīta

 

Muguras daļa

:

šaura ar izvirzītiem kauliem

 

Plecu daļa

:

plakana ar izvirzītiem kauliem

 


2.   TAUKU SLĀŅA BIEZUMA PAKĀPE

Tauku slānis liemeņa virspusē un krūšu dobumā

Tauku slāņa klase

Papildu noteikumi

1

Ļoti zema

Krūšu dobumā tauku nav.

2

Zema

Krūšu dobumā starp ribām ir skaidri redzama muskulatūra.

3

Vidēja

Krūšu dobumā starp ribām joprojām redzama muskulatūra.

4

Augsta

Gurnu daļā izteiktas tauku līnijas. Krūšu dobumā starp ribām esošā muskulatūra var būt cauraugusi ar taukiem.

5

Ļoti augsta

Gurnu daļa gandrīz pilnībā klāta ar taukiem, tā ka tauku līnijas vairs nav skaidri redzamas. Krūšu dobumā starp ribām esošā muskulatūra ir cauraugusi ar taukiem.


II PIELIKUMS

AUTOMATIZĒTU KLASIFIKĀCIJAS METOŽU APSTIPRINĀŠANA ATBILSTĪGI 9. PANTA 1. PUNKTAM

A   DAĻA

Nosacījumi un obligātās prasības metožu apstiprināšanai

1.   Attiecīgā dalībvalsts organizē, lai sertifikācijas pārbaudes grupa, kurā ir vismaz pieci licencēti eksperti pieaugušu liellopu liemeņu klasificēšanā, veic sertifikācijas pārbaudi. Dalībvalsti, kas veic pārbaudi, grupā pārstāv divi locekļi. Pārējie grupas dalībnieki pārstāv katrs citu dalībvalsti. Pārbaudes grupas ekspertu kopējais skaits ir nepāra skaitlis. Komisijas dienesti un citu dalībvalstu eksperti drīkst piedalīties sertifikācijas pārbaudē kā novērotāji.

Pārbaudes grupas dalībnieki strādā neatkarīgi un anonīmi.

Attiecīgā dalībvalsts nozīmē sertifikācijas pārbaudes koordinatoru, kurš:

nav pārbaudes grupas loceklis,

ir pilnīgi neatkarīgs un kuram ir pietiekamas tehniskās zināšanas,

pārrauga pārbaudes grupas locekļu neatkarīgu un anonīmu darbību,

apkopo grupas dalībnieku iegūtos klasifikācijas rezultātus un rezultātus, kas iegūti, izmantojot automatizētas klasifikācijas metodes,

nodrošina, lai visā sertifikācijas pārbaudes laikā klasifikācijas rezultāti, kas iegūti, izmantojot automatizētas klasifikācijas metodes, nav pieejami nevienam pārbaudes grupas loceklim un otrādi, kā arī nevienai citai ieinteresētajai personai,

apstiprina katra liemeņa klasifikācijas rezultātus un objektīvu iemeslu dēļ, kuri vēl jāprecizē, var nolemt izņemt liemeņus no izlases, ko izmanto analīzē.

2.   Sertifikācijas pārbaudei

katru uzbūves un tauku slāņa klasi iedala sīkāk trīs apakšklasēs,

izlasē iekļauj ne mazāk kā 600 apstiprinātus liemeņus,

no liemeņiem, kas atzīti par piemērotiem klasifikācijai, izmantojot automatizētas klasifikācijas metodes, ne vairāk par 5 % ir noraidīti.

3.   Pārbaudes grupas locekļu rezultātu vidējo rādītāju par katru apstiprināto liemeni uzskata par šā liemeņa pareizo kategoriju.

Lai novērtētu automatizētu klasifikācijas metožu izpildi, automātiskās klasifikācijas iekārtas rezultātus par katru apstiprināto liemeni salīdzina ar pārbaudes grupas rezultātu vidējo rādītāju. Klasifikācijas, kas veikta, izmantojot automatizētas klasifikācijas metodes, precizitāti nosaka, izmantojot punktu sistēmu, kas izteikta šādā formā:

 

Uzbūve

Tauku slānis

Kļūdu nav

10

10

Kļūdīšanās par vienu vienību (t. i., par vienu apakšklasi augstāk vai zemāk)

6

9

Kļūdīšanās par divām vienībām (t. i., par divām apakšklasēm augstāk vai zemāk)

–9

0

Kļūdīšanās par trīs vienībām (t. i., par trīs apakšklasēm augstāk vai zemāk)

–27

–13

Kļūdīšanās par vairāk nekā trīs vienībām (t. i., vairāk nekā par trīs apakšklasēm augstāk vai zemāk)

–48

–30

Lai metodes apstiprinātu, izmantojot automatizētas klasifikācijas metodes, jāiegūst vismaz 60 % no maksimālā punktu skaita gan attiecībā uz uzbūves, gan tauku slāņa klasēm.

Turklāt klasifikācijai, kas veikta, izmantojot automatizētas klasifikācijas metodes, jābūt šādās robežās:

 

Uzbūve

Tauku slānis

Novirze

± 0,30

± 0,60

Regresijas līnijas slīpums

1 ± 0,15

1 ± 0,30

B   DAĻA

Informācija, kas dalībvalstīm jāsniedz par sertifikācijas pārbaudes organizēšanu

Sertifikācijas pārbaudes datumi,

attiecīgajā dalībvalstī vai tās daļā klasificēto pieaugušu liellopu liemeņu sīks apraksts,

statistikas metodes, ko izmanto, lai izraudzītos attiecīgajā dalībvalstī vai tās daļā nokauto pieaugušu liellopu liemeņu izlasi, kas ir reprezentatīva kategorijas, uzbūves un tauku slāņa klases ziņā,

kautuves(-ju) nosaukums(-i) un adrese, kur notiek sertifikācijas pārbaude, paskaidrojot pārstrādes līnijas(-u) organizāciju un darbību, tostarp ātrumu stundā,

liemeņa noformējums(-i), ko izmantos sertifikācijas pārbaudes laikā,

automatizētās klasifikācijas iekārtas apraksts un tās tehniskās funkcijas, jo īpaši iekārtas drošības mehānisms aizsardzībai pret jebkāda veida manipulācijām,

licencēto ekspertu vārdi, kurus attiecīgā dalībvalsts izvirzījusi par pārbaudes grupas locekļiem dalībai sertifikācijas pārbaudē,

sertifikācijas pārbaudes koordinators, apliecinot viņa pietiekamās tehniskās zināšanas un pilnīgu neatkarību,

attiecīgās dalībvalsts izraudzītās neatkarīgās iestādes, kas analizē sertifikācijas pārbaudes rezultātus, nosaukums un adrese.

C   DAĻA

Informācija, kas dalībvalstīm jāsniedz par sertifikācijas pārbaudes rezultātiem

Pārbaudes grupas locekļu un koordinatora sertifikācijas pārbaudes laikā aizpildītu un parakstītu klasifikācijas lapu kopijas,

klasifikācijas rezultātu, kas iegūti, izmantojot automatizētas klasifikācijas metodes, kopija, ko parakstījis koordinators sertifikācijas pārbaudes laikā,

koordinatora ziņojums par sertifikācijas pārbaudes organizēšanu, ņemot vērā šā pielikuma B daļā izklāstītos nosacījumus un prasību minimumu,

sertifikācijas pārbaudes rezultātu kvantitatīva analīze atbilstoši metodoloģijai, kas jāsaskaņo ar Komisiju, norādot katra klasificētāja klasifikācijas rezultātus un rezultātus, kas iegūti, izmantojot automatizētas klasifikācijas metodes. Analīzē izmantotie dati jāiesniedz elektroniskā veidā, kas jāsaskaņo ar Komisiju,

automatizētas klasifikācijas metožu precizitāte, kas noteikta saskaņā ar šā pielikuma A daļas 3. punkta noteikumiem.


III PIELIKUMS

Korekcijas koeficienti, kas minēti 13. panta 5. punktā un izteikti kā liemeņa svara procentuālā daļa

Procentuālā daļa

Samazinājums

Pieaugums

Tauku slāņa klase

1–2

3

4–5

1

2

3

4

5

Nieres

–0,4

 

Nieru tauki

–1,75

–2,5

–3,5

 

Iegurņa tauki

–0,5

 

Aknas

–2,5

 

Diafragmas plānā daļa

–0,4

 

Diafragmas biezā daļa

–0,4

 

Aste

–0,4

 

Muguras smadzenes

–0,05

 

Tesmeņa tauki

–1,0

 

Sēklinieki

–0,3

 

Sēklinieku tauki

–0,5

 

Tauki liemeņa ciskas iekšpusē

–0,3

 

Jūga vēna un blakus esošie tauki

–0,3

 

Zemādas tauku atdalīšana

 

0

0

+ 2

+ 3

+ 4

Tauku atdalīšana no krūts gabala, atstājot tauku slāni (muskuļaudus nedrīkst atsegt)

 

0

+0,2

+0,2

+0,3

+0,4

Sēklinieku taukiem blakus esošo sānu gabalu tauku atdalīšana

 

0

+0,3

+0,4

+0,5

+0,6


IV PIELIKUMS

Muskuļaudu daudzuma novērtēšana atbilstīgi 23. panta 2. punktam

1.   Muskuļaudu daudzuma procentuālās izteiksmes aplēse pamatojas uz sadalīšanu, kas veikta saskaņā ar atsauces metodi.

2.   Ja veic liemeņa daļēju sadalīšanu, muskuļaudu daudzuma procentuālās izteiksmes aplēse pamatojas uz četru galveno daļu sadalīšanu (pleci, muguras gabals, šķiņķis un vēdera daļa). Muskuļaudu atsauces procentuālo daudzumu aprēķina šādi:

Formula

Liemeņa četru galveno daļu (plecu, muguras gabala, šķiņķa un vēdera daļas) muskuļaudu svaru aprēķina, atskaitot šo četru daļu tādu elementu summu, kas nav muskuļaudi, no šo gabalu kopējā svara pirms sadalīšanas.

3.   Ja veic liemeņa pilnīgu sadalīšanu, atsauces muskuļaudu procentuālo daudzumu aprēķina pēc šādas formulas:

Formula

Muskuļaudu svaru aprēķina, atskaitot šo četru daļu tādu elementu summu, kas nav muskuļaudi, no liemeņa kopējā svara pirms sadalīšanas. Galvu, izņemot vaigus, nesadala.


V PIELIKUMS

Cūku liemeņu, kas minēti 23. panta 4. punktā, klasifikācijas metožu protokols

1.

Protokola pirmajā daļā sniedz sadalīšanas izmēģinājuma sīku aprakstu, jo īpaši norādot:

laika posmu, kad izmēģinājums veikts, un grafiku visai atļaujas piešķiršanas procedūrai,

kautuvju skaitu un atrašanās vietu,

aprakstu par cūku populāciju, attiecībā uz kuru lietota novērtēšanas metode,

norādi par izvēlēto sadalīšanas metodi (pilnīga vai daļēja),

procedūras aprakstu, ja tiek izmantots datortomogrāfijas aparāts atbilstīgi 23. panta 1. punkta trešajai daļai,

statistikas metodes, kas lietotas attiecībā uz izvēlēto izlases metodi,

valsts ekspresmetodes aprakstu,

izmantošanai paredzēto liemeņu precīzu noformējuma aprakstu.

2.

Protokola otrajā daļā sniedz sadalīšanas izmēģinājuma rezultātu sīku aprakstu, jo īpaši norādot:

statistikas metodes, kas lietotas attiecībā uz izvēlēto izlases metodi,

vienādojumu, ko ieviesīs vai mainīs,

rezultātu skaitlisko un grafisko aprakstu,

jaunās aparatūras aprakstu,

cūku svara limitus, attiecībā uz kuriem var lietot jauno metodi, kā arī jebkāda cita veida ierobežojumus saistībā ar šīs metodes praktisko lietojumu.


VI PIELIKUMS

Klasifikācijas skala jēru liemeņiem, kuru svars ir mazāks par 13 kg, atbilstīgi 28. pantam

Kategorija

A

B

C

Svars

≤ 7 kg

7,1–10 kg

10,1–13 kg

Kvalitāte

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Gaļas krāsa

gaiši rozā

cita krāsa vai tauku slāņa pakāpe

gaiši rozā vai rozā

cita krāsa vai tauku slāņa pakāpe

gaiši rozā vai rozā

cita krāsa vai tauku slāņa pakāpe

Tauku slāņa klase (1)

(2) (3)

(2) (3)

(2) (3)


(1)  Kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 V pielikuma C daļas III punkta 1. punktā.


VII PIELIKUMS

Papildu noteikumi aitu liemeņu uzbūves un tauku slāņa klasēm atbilstīgi 29. pantam

1.   UZBŪVE

Liemeņu un jo īpaši to galveno daļu (liemeņa pakaļējās ceturtdaļas, muguras, plecu daļas) profilu attīstība.

Uzbūves klase

Papildu noteikumi

S

Izcila

Liemeņa pakaļējā ceturtdaļa

:

dubultmuskuļota. Profili ārkārtīgi izliekti

Mugura

:

ārkārtīgi izliekta, ārkārtīgi plata, ārkārtīgi bieza

Plecu daļa

:

ārkārtīgi izliekta un ārkārtīgi bieza

E

Teicama

Liemeņa pakaļējā ceturtdaļa

:

ļoti bieza. Profili ļoti izliekti

Mugura

:

ļoti izliekta, ļoti plata un ļoti bieza līdz plecu daļai

Plecu daļa

:

ļoti izliekta un ļoti bieza

U

Ļoti laba

Liemeņa pakaļējā ceturtdaļa

:

bieza. Profili izliekti

Mugura

:

plata un bieza līdz plecu daļai

plata un bieza līdz plecu daļai

:

bieza un izliekta

R

Laba

Liemeņa pakaļējā ceturtdaļa

:

profili galvenokārt taisni

Mugura

:

bieza, bet mazāk plata pleca daļā

Plecu daļa

:

labi veidota, bet mazāk bieza

O

Vidēji laba

Liemeņa pakaļējā ceturtdaļa

:

profiliem tendence nedaudz ieliekties

Mugura

:

nepietiekami plata un bieza

Plecu daļa

:

tendence sašaurināties. Nepietiekami bieza

P

Vāja

Liemeņa pakaļējā ceturtdaļa

:

profili no ieliektiem līdz ļoti ieliektiem

Mugura

:

Mugura

Plecu daļa

:

šaura, plakana un ar izvirzītiem kauliem

2.   TAUKU SLĀŅA BIEZUMA PAKĀPE

Tauku noslāņojums uz liemeņa ārējām un iekšējām daļām.

Tauku slāņa klase

Papildu noteikumi (1)

1.

Ļoti zema

Ārējās

askatāmi tauku atlikumi vai tauku nav.

Iekšējās

Vēdera

Uz nierēm redzami tauku atlikumi vai tauku nav.

Krūškurvja

Starp ribām redzami tauku atlikumi vai tauku nav.

2.

Zema

Ārējās

Neliels tauku slānis klāj liemeņa daļu, bet uz locekļiem tas var būt mazāk redzams.

Iekšējās

Vēdera

Tauku atlikumi vai neliels tauku slānis apņem nieru daļu.

Krūškurvja

Starp ribām skaidri redzama muskulatūra.

3.

Vidēja

Ārējās

Viegls tauku slānis klāj visu liemeni vai tā lielāko daļu. Nedaudz sabiezinātas tauku joslas astes pamatnē.

Iekšējās

Vēdera

Viegls tauku slānis apņem visas nieres vai to daļu.

Krūškurvja

Starp ribām joprojām redzama muskulatūra.

4.

Augsta

Ārējās

Biezs tauku slānis klāj visu liemeni vai tā lielāko daļu, bet uz locekļiem tas var būt plānāks un sabiezināties virzienā uz plecu daļu.

Iekšējās

Vēdera

Nieri apņem tauki.

Krūškurvja

Starp ribām esošā muskulatūra var būt cauraugusi ar taukiem. Uz ribām var būt redzams

5.

Ļoti augsta

Ārējās

Ļoti biezs tauku slānis.

Vietām redzami tauku gabali

Iekšējās

Vēdera

Nieres apņem biezs tauku slānis.

Krūškurvja

Starp ribām esošā muskulatūra cauraugusi ar taukiem. Uz ribām redzams tauku noslāņojums.


(1)  Papildu noteikumus vēdera dobumam nepiemēro attiecībā uz šīs regulas VI pielikumu.


VIII PIELIKUMS

40. pantā minētā atbilstības tabula

1.   REGULA (EEK) Nr. 563/82

Regula (EEK) Nr. 563/82

Šī regula

1. panta 1. punkts

13. panta 1. punkts

1. panta 2. punkts

13. panta 2. punkts

1. panta 3. punkts

13. panta 5. punkta pirmā daļa

1. panta 4. punkts

13. panta 5. punkta otrā daļa

2. pants

2. panta 3. un 4. punkts

3. pants

13. panta 4. punkts

4. pants

41. pants


2.   REGULA (EEK) Nr. 2967/85

Regula (EEK) Nr. 2967/85

Šī regula

1. pants

1. pants

2. panta 1. punkts

22. panta 2. punkta pirmā un otrā daļa

2. panta 2. punkts

22. panta 2. punkta trešā daļa

2. panta 3. punkts

22. panta 3. punkts

3. pants

23. panta 2.–5. punkts

4. panta 1. punkts

21. panta 3. punkta pirmā un otrā daļa

4. panta 2. punkts

21. panta 3. punkta ceturtā daļa

4. panta 3. punkts

21. panta 3. punkta piektā daļa

5. pants

21. panta 4. punkta a) ievilkums

6. pants

39. pants

7. pants

41. pants


3.   REGULA (EEK) Nr. 344/91

Regula (EEK) Nr. 344/91

Šī regula

1. panta 1. punkts

6. panta 3. punkts

1. panta 2. punkts

6. panta 4. punkts

1. panta 2.a punkts

6. panta 2. punkts

1. panta 3. punkts

6. panta 5. punkts

1. panta 4. punkts

6. panta 6. punkts

1. panta 5. punkts

7. panta 2. punkta ievadvārdi un a) ievilkums

2. panta 1. punkts

2. panta 2. punkta ievadvārdi un pirmais ievilkums

5. pants

2. panta 2. punkta otrais ievilkums

2. panta 3. punkts

6. panta 7. punkts

3. panta 1. punkta pirmā daļa

8. pants

3. panta 1. punkta otrā daļa

3. panta 1.a punkta pirmā līdz trešā daļa

9. panta 1. punkts

3. panta 1.a punkta ceturtā daļa

9. panta 3. punkta a) ievilkums

3. panta 1.b punkts

9. panta 2. punkts

3. panta 1.c punkts

9. panta 4. punkts

3. panta 2. punkta pirmā daļa

11. panta 1. punkts

3. panta 2. punkta otrā daļa

11. panta 2. punkts

3. panta 2. punkta trešā daļa

11. panta 3. punkts

3. panta 2. punkta ceturtā daļa

11. panta 4. punkts

3. panta 2. punkta piektā daļa

12. panta 2. punkts

3. panta 2. punkta sestā daļa

12. panta 1. punkts

3. panta 3. punkts

39. panta 2. punkts

4. pants

41. pants

I pielikums

II pielikuma A daļa

II pielikums

II pielikuma B un C daļa


4.   REGULA (EK) Nr. 295/96

Regula (EK) Nr. 295/96

Šī regula

1. pants

14. pants

2. panta 1. punkts

15. panta 1. punkts

2. panta 2. punkts

2. panta 3. punkts

15. panta 2. punkts

3. panta 1. punkts

16. panta 1. punkts

3. panta 2. punkts

16. panta 2. punkts

3. panta 3. punkts

16. panta 3. punkts

3. panta 4. punkta a) apakšpunkts

16. panta 4. punkta pirmā daļa

3. panta 4. punkta b) apakšpunkts

16. panta 4. punkta otrā daļa

3. panta 4. punkta c) apakšpunkts

16. panta 5. punkts

3. panta 4. punkta d) apakšpunkts

16. panta 6. punkts

3. panta 4. punkta e) apakšpunkta pirmās daļas ievadvārdi

16. panta 7. punkta pirmās daļas ievadvārdi

3. panta 4. punkta e) apakšpunkta pirmās daļas pirmais ievilkums

16. panta 7. punkta pirmās daļas a) ievilkums

3. panta 4. punkta e) apakšpunkta pirmās daļas otrais ievilkums

16. panta 7. punkta pirmās daļas c) ievilkums

3. panta 4. punkta e) apakšpunkta otrā daļa

16. panta 7. punkta otrā daļa

3. panta 5. punkts

16. panta 8. punkts

4. pants

17. pants

5. panta 1. punkts

18. panta 1. punkts

5. panta 2. punkts

18. panta 2. punkts

5. panta 3. punkts

37. panta 1. punkts

6. pants

19. pants

7. pants

39. panta 1. punkts

8. pants

9. pants

41. pants


5.   REGULA (EK) Nr. 103/2006

Regula (EK) Nr. 103/2006

Šī regula

1. pants

3. panta 1. punkts

2. pants

3. pants

41. pants

I pielikums

I pielikums

II un III pielikums


6.   REGULA (EK) Nr. 908/2006

Regula (EK) Nr. 908/2006

Šī regula

1. pants

25. panta 3. punkta pirmā daļa

2. pants

3. pants

41. pants

I–III pielikums


7.   REGULA (EK) Nr. 1128/2006

Regula (EK) Nr. 1128/2006

Šī regula

1. panta 1. punkts

26. panta 1. punkts

1. panta 2. punkts

26. panta 2. punkts

2. panta 1. punkts

25. panta 1. punkts

2. panta 2. punkts

25. panta 2. punkts

3. pants

4. pants

41. pants

I un II pielikums


8.   REGULA (EK) Nr. 1319/2006

Regula (EK) Nr. 1319/2006

Šī regula

1. panta 1. punkts

27. panta 1. punkts

1. panta 2. punkts

27. panta 2. punkts

2. pants

3. pants

27. panta 3. punkts

4. un 5. pants

6. pants

41. pants

I un II pielikums


9.   REGULA (EK) Nr. 22/2008

Regula (EK) Nr. 22/2008

Šī regula

1. pants

33. pants

2. pants

34. pants

3. pants

3. panta 1. punkts

4. panta 1. punkts

30. panta 2. punkts

4. panta 2. punkts

30. panta 3. punkts

4. panta 3. punkts

30. panta 4. punkts

5. panta 1. punkts

31. pants

5. panta 2. punkts

32. pants

6. pants

38. panta 1. punkta ievadvārdi un a) un b) ievilkums

7. pants

38. panta 2. punkta otrā un trešā daļa

8. pants

38. panta 2. punkta pirmā daļa

9. panta 1. punkta pirmā daļa

38. panta 4. punkta pirmā daļa

9. panta 1. punkta otrā daļa

9. panta 2. punkts

38. panta 4. punkta otrā daļa

9. panta 3. punkts

38. panta 4. punkta trešā daļa

9. panta 4. punkts

38. panta 4. punkta ceturtā daļa

9. panta 5. punkts

38. panta 5. punkta pirmā daļa

9. panta 6. punkts

38. panta 5. punkta otrā daļa

10. pants

38. panta 6. punkts

11. pants

12. pants

41. pants

I pielikums

VII pielikums

II un III pielikums


10.   REGULA (EK) Nr. 710/2008

Regula (EK) Nr. 710/2008

Šī regula

1. pants

2. pants

3. pants

41. pants

Pielikums


11.   LĒMUMS 83/471/EEK

Lēmums 83/471/EEK

Šī regula

1. pants

38. panta 1. punkts

2. pants

38. panta 2. punkts

3. panta 1. punkts

38. panta 3. punkts

3. panta 2. punkta pirmā daļa

38. panta 4. punkta pirmā daļa

3. panta 2. punkta otrā daļa

3. panta 2. punkta trešā daļa

38. panta 4. punkta otrā daļa

3. panta 3. punkts

38. panta 4. punkta trešā daļa

3. panta 4. punkts

38. panta 4. punkta ceturtā daļa

4. pants

38. panta 5. punkts

5. pants

38. panta 6. punkts

6. pants


16.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 337/31


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1250/2008

(2008. gada 12. decembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2074/2005 attiecībā uz lietošanai pārtikā paredzēto zvejniecības produktu, dzīvu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu un jūras gliemežu importa sertifikācijas prasībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 24. oktobra Direktīvu 2006/88/EK par akvakultūras dzīvniekiem un to produktiem izvirzītajām dzīvnieku veselības prasībām, kā arī par konkrētu ūdensdzīvnieku slimību profilaksi un kontroli (1) un jo īpaši tās 25. panta a) un d) punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (2) un jo īpaši tās 12. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (3), un jo īpaši tās 9. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (4), un jo īpaši tās 16. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (5), un jo īpaši tās 63. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2005. gada 5. decembra Regulas (EK) Nr. 2074/2005, ar ko nosaka ieviešanas pasākumus noteiktiem produktiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004 un oficiālās kontroles organizēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 854/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004, izņēmumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 852/2004 un groza Regulu (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 (6), VI pielikuma IV un V papildinājumā sniegti lietošanai pārtikā paredzēto zvejniecības produktu un dzīvu gliemeņu importa veselības sertifikātu paraugi.

(2)

Padomes Direktīvā 2006/88/EK un Komisijas 2008. gada 12. decembra Regulā (EK) Nr. 1251/2008, ar ko īsteno Direktīvu 2006/88/EK attiecībā uz nosacījumiem un sertifikācijas prasībām akvakultūru dzīvnieku un to produktu laišanai tirgū un ievešanai Kopienā un nosaka to sugu sarakstu, kas ir slimību pārnēsātājas (7) nosaka dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas, laižot tirgū un importējot akvakultūru dzīvniekus un to produktus lietošanai pārtikā.

(3)

Šie nosacījumi ietver noteiktu akvakultūru dzīvnieku un to produktu sūtījumu importa ierobežojumus un transporta noteikumus attiecībā uz sugām, kas ir uzņēmīgas pret ūdensdzīvnieku slimībām, kas ir uzskaitītas Direktīvas 2006/88/EK IV pielikuma II daļā.

(4)

Sertifikāta paraugi, kas ir iekļauti Regulā (EK) Nr. 2074/2005, ir jāgroza tā, lai tie atbilstu Direktīvā Nr. 2006/88/EK un Regulā (EK) Nr. 1251/2008 izklāstītajām prasībām.

(5)

Īpašas prasības, kas attiecas uz dzīvām gliemenēm un ir iekļautas Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma VII nodaļā, attiecas arī uz dzīviem adatādaiņiem, tunikātiem un jūras gliemežiem. Tādēļ ir lietderīgi paplašināt lietošanai pārtikā paredzēto dzīvo gliemeņu importa sertifikāta piemērošanas jomu, iekļaujot dzīvus adatādaiņus, dzīvus tunikātus un dzīvus jūras gliemežus.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 2074/2005.

(7)

Ir lietderīgi paredzēt pārejas periodu, ļaujot dalībvalstīm un nozarei veikt nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu šajā regulā noteiktās jaunās prasības.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2074/2005 grozījums

Regulu (EK) Nr. 2074/2005 groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Pārejas pasākumi

1.   Pārejas periodā līdz 2009. gada 30. jūnijam Kopienā var importēt sūtījumus, kuriem ir ticis izsniegts veselības sertifikāts atbilstoši paraugam, kas noteikts Regulā (EK) Nr. 2074/2005, kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1664/2006.

2.   Pārejas periodā līdz 2010. gada 31. jūlijam Kopienā var importēt šādus sūtījumus, kuriem ir ticis izsniegts veselības sertifikāts atbilstoši paraugam, kas noteikts Regulā (EK) Nr. 2074/2005, kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1664/2006:

a)

zvejniecības produktus, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības apliecinājums, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 2074/2005, kas grozīta ar šo regulu, VI pielikuma IV papildinājuma veselības sertifikāta parauga II daļā, kā tas ir aprakstīts šīs II daļas 2. piezīmē;

b)

dzīvu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu un jūras gliemežu sūtījumus, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības apliecinājums, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 2074/2005, kas grozīta ar šo regulu, VI pielikuma V papildinājuma veselības sertifikāta parauga II daļā, kā tas ir aprakstīts šīs II daļas 2. piezīmē.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 12. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 328, 24.11.2006., 14. lpp.

(2)  OV L 139, 30.4.2004, 1. lpp.

(3)  OV L 139, 30.4.2004, 55. lpp.

(4)  OV L 139, 30.4.2004, 206. lpp.

(5)  OV L 165, 30.4.2004, 1. lpp.

(6)  OV L 338, 22.12.2005., 27. lpp.

(7)  Sk. šo 41. lpp. OV.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 2074/2005 VI pielikumu groza šādi.

(1)

Regulas VI pielikuma IV papildinājumu aizstāj ar šādu papildinājumu.

“VI pielikuma IV papildinājums

PĀRTIKĀ LIETOJAMO ZVEJNIECĪBAS PRODUKTU IMPORTA VESELĪBAS SERTIFIKĀTA PARAUGS

Image

Image

Image

(2)

Regulas VI pielikuma V papildinājuma A daļu aizstāj ar šādu daļu.

“VI pielikuma V papildinājums

A   DAĻA

PĀRTIKĀ LIETOJAMU DZĪVU GLIEMEŅU, ADATĀDAIŅU, TUNIKĀTU UN JŪRAS GLIEMEŽU PRODUKTU IMPORTA VESELĪBAS SERTIFIKĀTA PARAUGS

Image

Image

Image


16.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 337/41


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1251/2008

(2008. gada 12. decembris),

ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2006/88/EK attiecībā uz nosacījumiem un sertifikācijas prasībām par akvakultūras dzīvnieku un to produktu laišanu tirgū un importu Kopienā un nosaka pārnēsātājsugu sarakstu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 24. oktobra Direktīvu 2006/88/EK par akvakultūras dzīvniekiem un to produktiem izvirzītajām dzīvnieku veselības prasībām, kā arī par konkrētu ūdensdzīvnieku slimību profilaksi un kontroli (1), un jo īpaši tās 17. panta 2. punktu, 22. pantu, 25. pantu un 61. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2006/88/EK noteiktas dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas akvakultūras dzīvnieku un to produktu laišanai tirgū, importam un tranzītam caur Kopienu. No 2008. gada 1. augusta ar Direktīvu 2006/88/EK atceļ un aizstāj Padomes Direktīvu 91/67/EEK, kura attiecas uz dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē akvakultūras dzīvnieku un produktu laišanu tirgū (2).

(2)

Saskaņā ar Direktīvu 2006/88/EK akvakultūras dzīvnieks ir jebkurš audzētavā vai gliemju audzēšanas zonā audzēts ūdensdzīvnieks, tostarp dekoratīvs ūdensdzīvnieks, jebkurā tā attīstības stadijā, tostarp olšūnas un sperma/gametas, ietverot jebkādu ūdensdzīvnieku, kas iegūts savvaļā un paredzēts audzētavai vai gliemju audzēšanas zonai. Ūdensdzīvnieki ir zivis, gliemji un vēžveidīgie.

(3)

Komisijas 1999. gada 27. jūlija Lēmumā 1999/567/EK, ar ko nosaka Padomes Direktīvas 91/67/EEK 16. panta 1. punktā minētā sertifikāta paraugu (3), un Komisijas 2003. gada 23. maija Lēmumā 2003/390/EK, ar ko nosaka īpašus nosacījumus, ar kādiem laiž tirgū akvakultūras dzīvnieku sugas, kas tiek uzskatītas par neuzņēmīgām pret noteiktām slimībām, un to produktus (4), noteikti īpaši noteikumi akvakultūras dzīvnieku laišanai tirgū, ietverot sertifikācijas prasības. Komisijas 2003. gada 14. novembra Lēmumā 2003/804/EK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus un sertifikācijas prasības attiecībā uz mīkstmiešu, to olšūnu un gametu ievešanu tālākai audzēšanai, nobarošanai un izklāšanai jaunā vietā vai lietošanai cilvēku uzturā (5), Komisijas 2003. gada 21. novembra Lēmumā 2003/858/EK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus un sertifikācijas prasības audzēšanai paredzētu dzīvu zivju, to ikru un gametu, kā arī cilvēku uzturam paredzētu akvakultūras zivju un to produktu ievedumiem (6), un Komisijas 2006. gada 20. septembra Lēmumā 2006/656/EK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus un sertifikācijas prasības dekoratīvo zivju importam (7), noteikti nosacījumi akvakultūras dzīvnieku importam Kopienā. Ar minētajiem lēmumiem tiek īstenota Direktīva 91/67/EEK.

(4)

Direktīvā 2006/88/EK noteikts, ka, ievedot dzīvniekus dalībvalstī, zonā vai iecirknī, kas pasludināti par slimības neskartiem saskaņā ar minēto direktīvu vai uz ko attiecas uzraudzības vai izskaušanas programma, akvakultūras dzīvnieku laišana tirgū ir atkarīga no dzīvnieku veselības sertificēšanas. Līdz ar to ir atbilstīgi šajā regulā noteikt sertifikācijas prasības un vienota parauga dzīvnieku veselības sertifikātus, aizstājot tās sertifikācijas prasības, kas noteiktas Direktīvā 91/67/EEK un minētās direktīvas īstenošanas lēmumos.

(5)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (8), pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem noteikti īpaši noteikumi attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu higiēnu, tostarp iepakojuma un marķēšanas prasības. Šajā regulā paredzētās dzīvnieku veselības sertifikācijas prasības tādu akvakultūras dzīvnieku un to produktu laišanai tirgū un importam, kas pirms lietošanas pārtikā paredzēti turpmākai apstrādei, ievērojot dažus nosacījumus, nav attiecināmas uz dzīvniekiem un to produktiem, kas iepakoti un marķēti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 853/2004.

(6)

Direktīvā 2006/88/EK izvirzīta prasība dalībvalstīm nodrošināt, ka dekoratīvo ūdensdzīvnieku laišana tirgū neapdraud ūdensdzīvnieku veselības stāvokli attiecībā uz minētās direktīvas IV pielikuma II daļā norādītajām neeksotiskajām slimībām.

(7)

Dekoratīvie ūdensdzīvnieki, ko laiž Kopienas tirgū un kas paredzēti tādām iekārtām, kuras nav tiešā saskarē ar dabiskajiem ūdeņiem, proti, slēgtām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām, nerada minētos riskus citām Kopienas akvakultūras nozarēm un savvaļas dzīvnieku resursiem. Tāpēc šajā regulā dzīvnieku veselības sertificēšana nav jāparedz minētajiem dzīvniekiem.

(8)

Lai par slēgtām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām paredzētu dekoratīvo ūdensdzīvnieku pārvietošanu valsts teritorijā sniegtu informāciju tām dalībvalstīm, kuru visa teritorija vai noteiktas to zonas vai iecirkņi ir pasludināti par vienas vai vairāku tādu neeksotisko slimību neskartiem, pret kurām dekoratīvie ūdensdzīvnieki ir uzņēmīgi, par šādu pārvietošanu jāziņo, izmantojot Traces sistēmu, kas paredzēta Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvā 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (9), un kas ieviesta ar Komisijas 2004. gada 30. marta Lēmumu 2004/292/EK par Traces sistēmas ieviešanu (10).

(9)

Pārvietošana Kopienas teritorijā no slēgtām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām uz atklātām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām vai savvaļu var radīt nopietnu risku citām Kopienas akvakultūras nozarēm un nav pieļaujama bez dalībvalstu kompetento iestāžu atļaujas.

(10)

Direktīvā 2006/88/EK noteikts, ka gadījumā, ja attiecībā uz akvakultūras dzīvniekiem vai savvaļas ūdensdzīvniekiem saņemts direktīvas IV pielikuma II daļā norādītas eksotiskas vai neeksotiskas slimības apstiprinājums, un gadījumā, ja konstatētas jaunas slimības, dalībvalstīm jāveic konkrēti obligātie kontroles pasākumi. Turklāt minētajā direktīvā dalībvalstīm noteikta prasība nodrošināt, ka gadījumā, ja dzīvniekiem atļauts pamest teritoriju, kurā ieviesti šādi kontroles pasākumi, akvakultūras dzīvnieku laišana tirgū ir atkarīga no dzīvnieku veselības sertificēšanas.

(11)

Tāpēc šajā regulā jānosaka dzīvnieku veselības nosacījumi un sertifikācijas prasības akvakultūras dzīvnieku un to produktu sūtījumiem, ko izved no dalībvalstīm, zonām vai iecirkņiem, kuros ieviesti slimību kontroles pasākumi.

(12)

Direktīvā 2006/88/EK dalībvalstīm noteikta prasība nodrošināt, ka akvakultūras dzīvniekus un to produktus Kopienā ieved tikai no tām trešām valstīm vai to daļām, kas minētas saskaņā ar minēto direktīvu izveidotajā sarakstā.

(13)

Akvakultūras dzīvnieku imports Kopienā atļaujams vienīgi no tām trešām valstīm, kurās ieviesti tādi tiesību akti un kontroles sistēma dzīvnieku veselības jomā, kas līdzvērtīgi Kopienā īstenotajiem. Tāpēc ar šo regulu jāizveido saraksts ar tām trešām valstīm, teritorijām, zonām vai iecirkņiem, no kuriem dalībvalstīm atļauts Kopienā ievest akvakultūras dzīvniekus audzēšanai, izklāšanas zonām, audzētavām makšķerēšanai un atklātām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām. Tomēr slēgtām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām paredzētas noteiktas dekoratīvās zivis, gliemjus un vēžveidīgos Kopienā jāļauj importēt no trešām valstīm, kuras ir Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) dalībnieces.

(14)

Trešām valstīm un teritorijām, kurām, pamatojoties uz sabiedrības veselības apsvērumiem, atļauts eksportēt uz Kopienu akvakultūras dzīvniekus, jāatļauj eksportēt uz Kopienu arī saskaņā ar šīs regulas dzīvnieku veselības nosacījumiem. Tāpēc akvakultūras dzīvniekus un to produktus, kas paredzēti lietošanai pārtikā, jāļauj importēt Kopienā vienīgi no tām trešām valstīm, teritorijām, zonām un iecirkņiem, kas ietverti sarakstā, kurš izstrādāts saskaņā ar 11. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (11).

(15)

Minētie saraksti atrodami I un II pielikumā Komisijas 2006. gada 6. novembra Lēmumam 2006/766/EK, ar ko izveido to trešo valstu un teritoriju sarakstu, no kurām atļauts ievest gliemenes, adatādaiņus, tunikātus, jūras gliemežus un zvejniecības produktus (12), un pārejas periodam līdz 2009. gada 31. decembrim – Komisijas 2005. gada 5. decembra Regulā (EK) Nr. 2076/2005, ar ko nosaka pārejas noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004, (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004 īstenošanai un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 853/2004 un Nr. 854/2004 (13). Lai nodrošinātu Kopienas tiesību aktu saskaņotību, minētie saraksti jāņem vērā šajā regulā.

(16)

Direktīvā 2006/88/EK noteikts, ka akvakultūras dzīvnieku un to produktu importam, ievedot Kopienā, jāpievieno dokuments, kurā ietverts dzīvnieku veselības sertifikāts. Šajā regulā sīki jānosaka dzīvnieku veselības nosacījumi akvakultūras dzīvnieku importam Kopienā, ietverot dzīvnieku veselības sertifikātu paraugus, ar kuriem jāaizstāj Direktīvā 91/67/EEK noteiktie importa nosacījumi.

(17)

Komisijas 2005. gada 5. decembra Regulā (EK) Nr. 2074/2005, ar ko nosaka ieviešanas pasākumus noteiktiem produktiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 853/2004 un oficiālās kontroles organizēšanu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, izņēmumus Regulai (EK) Nr. 852/2004 un groza Regulu (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 (14), noteikti veselības sertifikātu paraugi lietošanai pārtikā paredzētu zvejniecības produktu un dzīvu gliemeņu importam. Lai nodrošinātu Kopienas tiesību aktu saskaņotību, šajā regulā jāparedz, ka minētie veselības sertifikātu paraugi tiek pievienoti to produktu importam, uz kuriem attiecas šī regula.

(18)

Dekoratīvie ūdensdzīvnieki, tostarp zivis, gliemji un vēžveidīgie lielā mērā tiek ievesti Kopienas teritorijā no trešām valstīm un teritorijām. Lai aizsargātu Kopienas dekoratīvo dzīvnieku iekārtu iemītnieku veselības stāvokli, šādu dzīvnieku importam jānosaka konkrētas dzīvnieku veselības prasības.

(19)

Svarīgi nodrošināt, lai Kopienā importēto akvakultūras dzīvnieku veselības stāvoklis nebūtu apdraudēts laikā, kamēr tos ved uz Kopienu.

(20)

Īpaši augstu risku dzīvnieku veselības stāvoklim Kopienā rada importēto akvakultūras dzīvnieku izlaišana savvaļā, jo dabiskajos ūdeņos grūti veikt slimību kontroli un izskaušanu. Tāpēc šādai izlaišanai savvaļā vajadzīga īpaša kompetentās iestādes atļauja, un tā pieļaujama vienīgi ar nosacījumu, ka veikti visi vajadzīgie pasākumi izlaišanas vietā esošo dzīvnieku veselības aizsardzībai.

(21)

Tiem akvakultūras dzīvniekiem, kuri paredzēti tranzītam caur Kopienu, jāatbilst tādām pašām prasībām kā akvakultūras dzīvniekiem, kuri paredzēti importam Kopienā.

(22)

Ņemot vērā Kaļiņingradas ģeogrāfisko stāvokli, jāparedz īpaši nosacījumi sūtījumu tranzītam caur Kopienu uz Krieviju un no tās, kas ietekmē vienīgi Latviju, Lietuvu un Poliju. Lai nodrošinātu Kopienas tiesību aktu saskaņotību, šajā regulā jāņem vērā Komisijas 2001. gada 7. decembra Lēmums 2001/881/EK, ar ko izstrādā to robežkontroles punktu sarakstu, kas apstiprināti veterinārajai kontrolei attiecībā uz dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem no trešām valstīm, un atjaunina sīki izstrādātos noteikumus attiecībā uz pārbaudēm, kas jāveic Komisijas ekspertiem (15), un Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīva 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (16).

(23)

Dzīvnieku veselības sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar šo regulu, jāpiemēro Padomes 1996. gada 17. decembra Direktīva 96/93/EK par dzīvnieku un dzīvnieku produktu sertificēšanu (17), kurā paredzēti noteikumi, kas jāievēro, izsniedzot veterināros sertifikātus.

(24)

Direktīvas 2006/88/EK 17. pantā noteikts – ja zinātniskie dati vai praktiskā pieredze apstiprina, ka uzņēmīgās sugas, izņemot tās, kas uzskaitītas minētās direktīvas IV pielikuma II daļā, var pārnest kādu konkrētu slimību, darbojoties kā slimību pārnēsātājsugas, dalībvalstīm jānodrošina, ka, ievedot šīs sugas audzēšanas vai krājumu atjaunošanas nolūkā dalībvalstī, zonā vai iecirknī, kas ir pasludināti par slimību neskartiem, jāievēro minētajā direktīvā noteiktās konkrētās prasības. Direktīvas 2006/88/EK 17. pantā arī paredzēts, ka jāizveido saraksts ar slimību pārnēsātājsugām. Tāpēc jāpieņem pārnēsātājsugu saraksts.

(25)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI) ir sniegusi trīs atzinumus šajā jautājumā: zinātnisko atzinumu, ko pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma Zinātnes ekspertu grupa dzīvnieku veselības un labturības jautājumos attiecībā uz noteiktām zivju slimībām sniegusi par iespējamām pārnēsātājsugām un uzņēmīgu sugu attīstības stadijām, kurās nepārnēsā slimības (18), zinātnisko atzinumu, ko pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma Zinātnes ekspertu grupa dzīvnieku veselības un labturības jautājumos attiecībā uz noteiktām gliemju slimībām sniegusi par iespējamām pārnēsātājsugām un uzņēmīgu sugu attīstības stadijām, kurās nepārnēsā slimības (19), un zinātnisko atzinumu, ko pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma Zinātnes ekspertu grupa dzīvnieku veselības un labturības jautājumos attiecībā uz vēžveidīgo slimībām sniegusi par iespējamām pārnēsātājsugām un uzņēmīgu sugu attīstības stadijām, kurās nepārnēsā slimības (20).

(26)

Saskaņā ar šiem zinātniskajiem atzinumiem varbūtība, ka noteiktos apstākļos ar izvērtētajām iespējamām pārnēsātājsugām vai pārnēsātājsugu grupām var notikt Direktīvā 2006/88/EK norādīto slimību pārnešana un izplatīšana, ir no niecīgas/ļoti nelielas līdz vidējai. Vērtētas tika tās ūdensdzīvnieku sugas, kuras izmanto akvakultūrā un pārdod audzēšanai.

(27)

Veidojot pārnēsātājsugu sarakstu, jāņem vērā EPNI atzinumi. Lemjot, kuras sugas iekļaujamas šajā sarakstā, Kopienā jānodrošina atbilstīga akvakultūras dzīvnieku veselības stāvokļa aizsardzība, vienlaikus izvairoties no nevajadzīgu tirdzniecības ierobežojumu ieviešanas. Līdz ar to sarakstā jāietver tās sugas, kuras saskaņā ar minētajiem atzinumiem rada vidēju slimības pārnešanas risku.

(28)

Daudzas no sugām, kuras EPNI atzinumos minētas kā noteiktu slimību iespējamas pārnēsātājas, jāuzskata par tādām vienīgi tad, ja tās iegūtas teritorijā, kurā sastopamas arī pret attiecīgo slimību uzņēmīgās sugas, un ja tās paredzētas teritorijai, kurā ir tās pašas uzņēmīgās sugas. Tādējādi iespējamo pārnēsātājsugu akvakultūras dzīvnieki jāuzskata par pārnēsātājsugām Direktīvas 2006/88/EK 17. panta nolūkā vienīgi tad, ja atbilst minētajiem nosacījumiem.

(29)

Skaidrības un Kopienas tiesību aktu saskanības labad Lēmumi 1999/567/EK, 2003/390/EK, 2003/804/EK, 2003/858/EK un 2006/656/EK jāatceļ un jāaizstāj ar šo regulu.

(30)

Ir jāparedz pārejas periods, lai ļautu dalībvalstīm un nozarei veikt pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šajā regulā noteiktās jaunās prasības.

(31)

Ņemot vērā lielo tirdzniecības plūsmu, kas raksturīga tām dekoratīvo ūdensdzīvnieku sugām, kuras ir uzņēmīgas pret epizootisko čūlu sindromu (EUS), un nepieciešamību veikt turpmākus pētījumus par šīs slimības risku dekoratīvo ūdensdzīvnieku nozarei, ieskaitot uzņēmīgo sugu saraksta atkārtotu izvērtēšanu, jāizvairās no tūlītējas importa pārtraukšanas attiecībā uz dekoratīvo zivju sugām, kuras ir uzņēmīgas pret EUS un paredzētas vienīgi slēgtām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām. Tāpēc attiecībā uz šādiem sūtījumiem jāievieš pārejas periods ar minēto slimību saistīto prasību piemērošanai. Pārejas periods vajadzīgs arī, lai dotu trešām valstīm pietiekamu laiku ar dokumentiem apliecināt, ka tās ir minētās slimības neskartas.

(32)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šajā regulā noteikti:

a)

pārnēsātājsugu saraksts;

b)

dzīvnieku veselības nosacījumi tādu dekoratīvo ūdensdzīvnieku laišanai tirgū, kuri iegūti slēgtās dekoratīvo dzīvnieku iekārtās vai paredzēti tām;

c)

dzīvnieku veselības sertifikācijas prasības, lai laistu tirgū:

i)

akvakultūras dzīvniekus, kas paredzēti audzēšanai, tostarp izklāšanas zonām, audzētavām makšķerēšanai un atklātām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām, kā arī krājumu atjaunošanai, un

ii)

akvakultūras dzīvniekus un to produktus, kas paredzēti lietošanai pārtikā;

d)

dzīvnieku veselības nosacījumi un sertifikācijas prasības importam Kopienā un tranzītam caur to, ieskaitot uzglabāšanu pārvadāšanas laikā:

i)

akvakultūras dzīvniekiem, kas paredzēti audzēšanai, tostarp izklāšanas zonām, audzētavām makšķerēšanai un atklātām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām;

ii)

akvakultūras dzīvniekiem un to produktiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā;

iii)

dekoratīviem ūdensdzīvniekiem, kas paredzēti slēgtām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā lietotas šādas definīcijas:

a)

“slēgtas dekoratīvo dzīvnieku iekārtas” ir zooveikali, dārzu centri, dārzu dīķi, komerciālie akvāriji vai vairumtirgotāji, kuri tur dekoratīvos ūdensdzīvniekus:

i)

bez tieša kontakta ar Kopienas dabiskajiem ūdeņiem; vai

ii)

ja šajās turēšanas vietās ir uzstādītas notekūdeņu attīrīšanas sistēmas, kuras līdz pieņemamam līmenim samazina iespējamību, ka slimības varētu pārnest uz dabiskajiem ūdeņiem;

b)

“atklāta dekoratīvo dzīvnieku iekārta” ir tāda dekoratīvo dzīvnieku iekārta, kas nav slēgta dekoratīvo dzīvnieku iekārta;

c)

“krājumu atjaunošana” ir akvakultūras dzīvnieku izlaišana savvaļā.

II   NODAĻA

PĀRNĒSĀTĀJSUGAS

3. pants

Pārnēsātājsugu saraksts

Šīs regulas I pielikuma 2. ailē norādīto sugu akvakultūras dzīvnieki uzskata par slimību pārnēsātājiem Direktīvas 2006/88/EK 17. panta nolūkā vienīgi tad, ja šie dzīvnieki atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti minētās tabulas 3. un 4. ailē.

III   NODAĻA

AKVAKULTŪRAS DZĪVNIEKU LAIŠANA TIRGŪ

4. pants

Dekoratīvie ūdensdzīvnieki, kas iegūti dekoratīvo dzīvnieku iekārtās vai paredzēti tām

1.   Par dekoratīvo ūdensdzīvnieku pārvietošanu ziņo, izmantojot datorizētu sistēmu, kas paredzēta Direktīvas 90/425/EK (Traces) 20. panta 1. punktā, ja dzīvnieki:

a)

iegūti dekoratīvo dzīvnieku iekārtās vienā dalībvalstī;

b)

paredzēti slēgtām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām citā dalībvalstī, ja visa tās teritorija vai dažas zonas vai iecirkņi:

i)

saskaņā ar Direktīvas 2006/88/EK 49. vai 50. pantu ir pasludināti par vienas vai vairāku minētās direktīvas IV pielikuma II daļā norādīto neeksotisko slimību neskartiem; vai

ii)

ir pakļauti uzraudzības vai izskaušanas programmai saskaņā ar minētās direktīvas 44. panta 1. vai 2. punktu; un

c)

ir no sugām, kuras ir uzņēmīgas pret vienu vai vairākām slimībām, attiecībā uz kurām attiecīgā dalībvalsts, zona vai iecirknis ir pasludināti par slimības neskartiem vai attiecībā uz kurām piemēro b) apakšpunktā minēto uzraudzības vai izskaušanas programmu.

2.   Kamēr nav saņemta kompetentās iestādes atļauja, slēgtās dekoratīvo dzīvnieku iekārtās turētos dekoratīvos ūdensdzīvniekus nedrīkst izlaist atklātās dekoratīvo dzīvnieku iekārtās, audzētavās, izklāšanas zonās un audzētavās makšķerēšanai, gliemju audzēšanas zonās vai savvaļā.

Kompetentā iestāde izsniedz šādu atļauju vienīgi tad, ja dzīvnieku izlaišana nerada apdraudējumu ūdensdzīvnieku veselības stāvoklim to izlaišanas vietā, un tā nodrošina atbilstīgus pasākumus riska mazināšanai.

5. pants

Akvakultūras dzīvnieki, kas paredzēti audzēšanai, izklāšanas zonām, audzētavām makšķerēšanai, atklātām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām un krājumu atjaunošanai

Tādu akvakultūras dzīvnieku sūtījumiem, kas paredzēti audzēšanai, izklāšanas zonām, audzētavām makšķerēšanai, atklātām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām vai krājumu atjaunošanai, pievieno dzīvnieku veselības sertifikātu, kurš aizpildīts saskaņā II pielikuma A daļā sniegto paraugu un V pielikuma skaidrojošajām piezīmēm, ja dzīvnieki:

a)

tiek ievesti dalībvalstīs, zonās vai iecirkņos:

i)

kuri saskaņā ar Direktīvas 2006/88/EK 49. vai 50. pantu ir pasludināti par vienas vai vairāku minētās direktīvas IV pielikuma II daļā norādīto neeksotisko slimību neskartiem; vai

ii)

kuros piemēro uzraudzības vai izskaušanas programmu saskaņā ar minētās direktīvas 44. panta 1. vai 2. punktu;

b)

ir no sugām, kuras ir uzņēmīgas pret vienu vai vairākām slimībām, vai no vienas vai vairāku slimību pārnēsātājsugām, attiecībā uz kurām attiecīgā dalībvalsts, zona vai iecirknis ir pasludināti par slimības neskartiem vai attiecībā uz kurām piemēro a) apakšpunktā minēto uzraudzības vai izskaušanas programmu.

6. pants

Akvakultūras dzīvnieki un to produkti, kas pirms lietošanas pārtikā paredzēti turpmākai apstrādei

1.   Tādu akvakultūras dzīvnieku un to produktu sūtījumiem, kas pirms lietošanas pārtikā paredzēti turpmākai apstrādei, pievieno dzīvnieku veselības sertifikātu, kurš aizpildīts saskaņā ar II pielikuma B daļā sniegto paraugu un V pielikuma skaidrojošajām piezīmēm, ja tie:

a)

tiek ievesti dalībvalstīs, zonās vai iecirkņos:

i)

kuri saskaņā ar Direktīvas 2006/88/EK 49. vai 50. pantu ir pasludināti par vienas vai vairāku minētās direktīvas IV pielikuma II daļā norādīto neeksotisko slimību neskartiem; vai

ii)

kuros piemēro uzraudzības vai izskaušanas programmu saskaņā ar minētās direktīvas 44. panta 1. vai 2. punktu;

b)

ir no sugām, kuras ir uzņēmīgas pret vienu vai vairākām slimībām, attiecībā uz kurām attiecīgā dalībvalsts, zona vai iecirknis ir pasludināti par slimības neskartiem vai attiecībā uz kurām piemēro a) apakšpunktā minēto uzraudzības vai izskaušanas programmu.

2.   1. punktu nepiemēro:

a)

zivīm, kuras nokautas un izķidātas pirms nosūtīšanas;

b)

gliemjiem un vēžveidīgajiem, kuri paredzēti lietošanai pārtikā un kuri šim nolūkam iesaiņoti un marķēti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām, un kuri ir:

i)

dzīvotnespējīgi, kas nozīmē, ka, atgriezti tajā vidē, no kuras iegūti, tie vairs nespēj izdzīvot; vai

ii)

paredzēti turpmākai apstrādei bez pagaidu uzglabāšanas apstrādes vietā;

c)

akvakultūras dzīvniekiem vai to produktiem, kas laisti tirgū lietošanai pārtikā bez papildu apstrādes, ar nosacījumu, ka tie iesaiņoti mazumtirdzniecības iesaiņojumos, kuri atbilst Regulas (EK) Nr. 853/2004 noteikumiem par šādiem iesaiņojumiem.

7. pants

Dzīvi gliemji un vēžveidīgie, kas pirms lietošanas pārtikā paredzēti attīrīšanas centriem, nosūtīšanas centriem un līdzīgiem uzņēmumiem

Tādu dzīvu gliemju un vēžveidīgo sūtījumiem, kas pirms lietošanas pārtikā paredzēti attīrīšanas centriem, nosūtīšanas centriem vai līdzīgiem uzņēmumiem, pievieno dzīvnieku veselības sertifikātu, kurš aizpildīts saskaņā ar II pielikuma B daļā sniegto paraugu un V pielikuma skaidrojošajām piezīmēm, ja tie:

a)

tiek ievesti dalībvalstīs, zonās vai iecirkņos:

i)

kuri saskaņā ar Direktīvas 2006/88/EK 49. vai 50. pantu ir pasludināti par vienas vai vairāku minētās direktīvas IV pielikuma II daļā norādīto neeksotisko slimību neskartiem; vai

ii)

kuros piemēro uzraudzības vai izskaušanas programmu saskaņā ar minētās direktīvas 44. panta 1. vai 2. punktu;

b)

ir no sugām, kuras ir uzņēmīgas pret vienu vai vairākām slimībām, attiecībā uz kurām attiecīgā dalībvalsts, zona vai iecirknis ir pasludināti par slimības neskartiem vai attiecībā uz kurām piemēro a) apakšpunktā minēto uzraudzības vai izskaušanas programmu.

8. pants

Akvakultūras dzīvnieki un to produkti, kurus izved no dalībvalstīm, zonām un iecirkņiem, kam piemēro slimību kontroles pasākumus, tostarp izskaušanas programmas

1.   Tādu akvakultūras dzīvnieku un to produktu sūtījumiem, kurus izved no dalībvalstīm, zonām vai iecirkņiem, kam piemēro slimību kontroles pasākumus, kas noteikti Direktīvas 2006/88/EK V nodaļas 3.–6. iedaļā, taču kuriem kompetentā iestāde piešķīrusi atbrīvojumu no šiem slimību kontroles pasākumiem, pievieno dzīvnieku veselības sertifikātu, kas aizpildīts saskaņā ar paraugu, kurš sniegts:

a)

II pielikuma A daļā, un V pielikuma skaidrojošajām piezīmēm, ja sūtījumā ir tādi akvakultūras dzīvnieki, kas paredzēti audzēšanai, izklāšanas zonām, audzētavām makšķerēšanai, atklātām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām vai krājumu atjaunošanai; un

b)

II pielikuma B daļā, un V pielikuma skaidrojošajām piezīmēm, ja sūtījumā ir akvakultūras dzīvnieki un to produkti, kas pirms lietošanas pārtikā paredzēti turpmākai apstrādei, attīrīšanas centriem, nosūtīšanas centriem vai līdzīgiem uzņēmumiem.

2.   Tādu akvakultūras dzīvnieku sūtījumiem, kas paredzēti audzēšanai, izklāšanas zonām, audzētavām makšķerēšanai, atklātām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām vai krājumu atjaunošanai, pievieno dzīvnieku veselības sertifikātu, kas aizpildīts saskaņā ar II pielikuma A daļā sniegto paraugu un V pielikuma skaidrojošajām piezīmēm, ja tie:

a)

tiek izvesti no dalībvalsts, zonas vai iecirkņa, kurā saskaņā ar Direktīvas 2006/88/EK 44. panta 2. punktu ir apstiprināta izskaušanas programma;

b)

ir no sugām, kuras ir uzņēmīgas pret vienu vai vairākām slimībām, vai no vienas vai vairāku slimību pārnēsātājsugām, attiecībā uz kurām piemēro a) apakšpunktā minēto izskaušanas programmu.

3.   Tādu akvakultūras dzīvnieku un to produktu sūtījumiem, kas pirms lietošanas pārtikā paredzēti turpmākai apstrādei, attīrīšanas centriem, nosūtīšanas centriem vai līdzīgiem uzņēmumiem, pievieno dzīvnieku veselības sertifikātu, kurš aizpildīts saskaņā ar II pielikuma B daļā sniegto paraugu un V pielikuma skaidrojošajām piezīmēm, ja tie:

a)

tiek izvesti no dalībvalsts, zonas vai iecirkņa, kurā saskaņā ar Direktīvas 2006/88/EK 44. panta 2. punktu ir apstiprināta izskaušanas programma;

b)

ir no sugām, kuras ir uzņēmīgas pret vienu vai vairākām slimībām, attiecībā uz kurām piemēro a) apakšpunktā minēto izskaušanas programmu.

4.   Šo pantu nepiemēro:

a)

zivīm, kuras nokautas un izķidātas pirms nosūtīšanas;

b)

gliemjiem un vēžveidīgajiem, kuri paredzēti lietošanai pārtikā un kuri šādā nolūkā iesaiņoti un marķēti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām, un kuri ir:

i)

dzīvotnespējīgi, kas nozīmē, ka, atgriezti tajā vidē, no kuras iegūti, tie vairs nespēj izdzīvot kā dzīvi dzīvnieki; vai

ii)

paredzēti turpmākai apstrādei bez pagaidu uzglabāšanas apstrādes vietā;

c)

akvakultūras dzīvniekiem vai to produktiem, kas laisti tirgū lietošanai pārtikā bez papildu apstrādes, ar nosacījumu, ka tie iesaiņoti mazumtirdzniecības iesaiņojumos, kuri atbilst Regulas (EK) Nr. 853/2004 noteikumiem par šādiem iesaiņojumiem.

9. pants

Akvakultūras dzīvnieku ievešana pēc pārbaudes

Ja šajā nodaļā paredzēts, ka pirms dzīvnieku veselības sertifikāta izsniegšanas jāveic pārbaude, laikā starp šādu pārbaudi un sūtījuma iekraušanu dzīvus akvakultūras dzīvniekus, kas ir no sugām, kuras ir uzņēmīgas pret vienu vai vairākām minētajā sertifikātā norādītajām slimībām, vai no sugām, kuras ir vienas vai vairāku šādu slimību pārnēsātājsugas, neieved audzētavā vai gliemju audzēšanas zonā.

IV   NODAĻA

IMPORTA NOSACĪJUMI

10. pants

Akvakultūras dzīvnieki, kas paredzēti audzēšanai, izklāšanas zonām, audzētavām makšķerēšanai un atklātām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām

1.   Akvakultūras dzīvniekus, kas paredzēti audzēšanai, izklāšanas zonām, audzētavām makšķerēšanai un atklātām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām, Kopienā importē vienīgi no tām trešām valstīm, teritorijām, zonām un iecirkņiem, kas norādīti III pielikumā.

2.   Tādu akvakultūras dzīvnieku sūtījumiem, kas minēti 1. punktā:

a)

pievieno dzīvnieku veselības sertifikātu, kas aizpildīts saskaņā ar IV pielikuma A daļā sniegto paraugu un V pielikuma skaidrojošajām piezīmēm;

b)

jāatbilst dzīvnieku veselības prasībām, kuras izklāstītas a) apakšpunktā minētajā sertifikāta paraugā un skaidrojošajās piezīmēs.

11. pants

Dekoratīvie ūdensdzīvnieki, kas paredzēti slēgtām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām

1.   To sugu dekoratīvās zivis, kuras ir uzņēmīgas pret vienu vai vairākām Direktīvas 2006/88/EK IV pielikuma II daļā norādītajām slimībām un paredzētas slēgtām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām, importē Kopienā vienīgi no tām trešām valstīm, teritorijām, zonām un iecirkņiem, kas norādīti šīs regulas III pielikumā.

2.   Dekoratīvās zivis, kas nav no tādām sugām, kuras ir uzņēmīgas pret kādu no Direktīvas 2006/88/EK IV pielikuma II daļā norādītajām slimībām, un dekoratīvos gliemjus un dekoratīvos vēžveidīgos, kas paredzēti slēgtām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām, importē Kopienā vienīgi no tām trešām valstīm un teritorijām, kuras ir Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) dalībnieces.

3.   Tādu dzīvnieku sūtījumiem, kas minēti 1. un 2. punktā:

a)

pievieno dzīvnieku veselības sertifikātu, kas aizpildīts saskaņā ar IV pielikuma B daļā sniegto paraugu un V pielikuma skaidrojošajām piezīmēm; un

b)

jāatbilst dzīvnieku veselības prasībām, kuras izklāstītas a) apakšpunktā minētajā sertifikāta paraugā un skaidrojošajās piezīmēs.

12. pants

Akvakultūras dzīvnieki un to produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā

1.   Akvakultūras dzīvniekus un to produktus, kas paredzēti lietošanai pārtikā, Kopienā importē vienīgi no tām trešām valstīm, teritorijām, zonām un iecirkņiem, kas ietverti sarakstā, kurš izveidots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 854/2004 11. panta 1. punktu.

2.   Tādu dzīvnieku un to produktu sūtījumiem, kas minēti 1. punktā:

a)

pievieno kopīgu sabiedrības veselības un dzīvnieku veselības sertifikātu, kas aizpildīts saskaņā ar attiecīgajiem Regulas (EK) Nr. 2074/2005 VI pielikuma IV un V papildinājumā sniegtajiem paraugiem; un

b)

jāatbilst a) apakšpunktā minētajos sertifikātu un apliecinājumu paraugos norādītajām dzīvnieku veselības prasībām un piezīmēm.

3.   Šo pantu nepiemēro, ja akvakultūras dzīvnieki paredzēti izklāšanas zonām vai atkārtotai iegremdēšanai Kopienas ūdeņos, un šādā gadījumā piemēro 10. pantu.

13. pants

Elektroniska sertificēšana

Šajā nodaļā paredzētajiem sertifikātiem un apliecinājumiem var izmantot elektronisku sertificēšanu un citas atzītas un Kopienas līmenī saskaņotas sistēmas.

14. pants

Akvakultūras dzīvnieku pārvadāšana

1.   Importam Kopienā paredzētus akvakultūras dzīvniekus nepārvadā tādos apstākļos, kas var kaitēt dzīvnieku veselības stāvoklim. Jo īpaši tos nepārvadā tajā pašā ūdenī vai mikrokonteinerā, kurā pārvadā ūdensdzīvniekus, kuriem ir sliktāks veselības stāvoklis vai kuri nav paredzēti importam Kopienā.

2.   Akvakultūras dzīvniekus pārvedot uz Kopienu, tos neizkrauj no mikrokonteinera, kurā tie ievietoti, un ūdeni, kurā tos pārvadā, nemaina tādas trešās valsts teritorijā, kura nav apstiprināta šādu dzīvnieku importam Kopienā vai kurā ir sliktāks veselības stāvoklis nekā galamērķī.

3.   Ja akvakultūras dzīvnieku sūtījumus līdz Kopienas robežai pārvadā pa jūru, attiecīgajam dzīvnieku veselības sertifikātam pievieno papildinājumu dzīvu akvakultūras dzīvnieku pārvadāšanai pa jūru, ko aizpilda saskaņā ar IV pielikuma D daļā sniegto paraugu.

15. pants

Prasības akvakultūras dzīvnieku un to produktu izlaišanai un attiecībā uz ūdeni, kurā tos pārvadā

1.   Ar akvakultūras dzīvniekiem un to produktiem, kurus importē Kopienā un kuri paredzēti lietošanai pārtikā, rīkojas tā, lai izvairītos no Kopienas dabisko ūdeņu piesārņošanas.

2.   Akvakultūras dzīvniekus, kurus importē Kopienā, neizlaiž savvaļā Kopienā, ja vien nav saņemta galamērķa kompetentās iestādes atļauja.

Kompetentā iestāde var izsniegt šādu atļauju vienīgi tad, ja dzīvnieku izlaišana nerada apdraudējumu ūdensdzīvnieku veselības stāvoklim to izlaišanas vietā, un tā nodrošina atbilstīgus pasākumus riska mazināšanai.

3.   Ar importēto akvakultūras dzīvnieku un to produktu sūtījumu pārvadāšanas ūdeni rīkojas tā, lai izvairītos no Kopienas dabisko ūdeņu piesārņošanas.

V   NODAĻA

TRANZĪTA NOSACĪJUMI

16. pants

Tranzīts un uzglabāšana

Dzīvu akvakultūras dzīvnieku, zivju ikru un neizķidātu zivju sūtījumi, kurus ieved Kopienā, bet kuri paredzēti trešai valstij, pārvadājot caur Kopienu tūlīt vai pēc uzglabāšanas Kopienā, atbilst IV nodaļā noteiktajām prasībām. Sūtījumiem pievienotajā sertifikātā norāda vārdus “tranzītam caur EK”. Sūtījumiem pievieno arī sertifikātu, kuru nosaka galamērķa trešā valsts.

Tomēr, ja šie sūtījumi paredzēti lietošanai pārtikā, tiem pievieno dzīvnieku veselības sertifikātu, kas aizpildīts saskaņā ar IV pielikuma C daļā sniegto paraugu un V pielikuma skaidrojošajām piezīmēm.

17. pants

Atkāpes attiecībā uz tranzītu caur Latviju, Lietuvu un Poliju

1.   Atkāpjoties no 16. panta, sūtījumiem uz Krieviju un no tās tieši vai caur trešo valsti atļauti sauszemes vai dzelzceļa tranzīta pārvadājumi starp tiem robežkontroles punktiem Latvijā, Lietuvā un Polijā, kas norādīti Komisijas Lēmuma 2001/881/EK pielikumā, ievērojot šādus nosacījumus:

a)

valsts pilnvarots veterinārārsts ievešanas robežkontroles punktā kravu aizzīmogo ar plombu, kurai norādīts sērijas numurs;

b)

valsts pilnvarots inspektors katru Direktīvas 97/78/EK 7. pantā paredzēto kravas pavaddokumentu lappusi ievešanas robežkontroles punktā apzīmogo ar uzrakstu “Paredzēts tikai tranzītam uz Krieviju caur EK”;

c)

ir ievērotas Direktīvas 97/78/EK 11. pantā paredzētās procedūras prasības; un

d)

kopējā veterinārā ievešanas dokumentā, ko ievešanas robežkontroles punktā izsniedz valsts pilnvarots inspektors, ir apliecināta kravas tranzīta atļauja.

2.   Saskaņā ar Direktīvas 97/78/EK 12. panta 4. punktu vai 13. pantu sūtījumus, kas minēti šā panta 1. punktā, nedrīkst izkraut vai uzglabāt Kopienas teritorijā.

3.   Kompetentā iestāde regulāri veic revīziju, lai pārliecinātos, ka 1. punktā minēto sūtījumu skaits un attiecīgais produkcijas apjoms, ko izved no Kopienas teritorijas, atbilst Kopienā ievestajam sūtījumu skaitam un produkcijas apjomam.

VI   NODAĻA

VISPĀRĪGI, PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

18. pants

Citos Kopienas tiesību aktos noteiktās sertifikācijas prasības

Dzīvnieku veselības sertifikātos, kas nepieciešami saskaņā ar šīs regulas III, IV un V nodaļu, attiecīgos gadījumos ietver dzīvnieku veselības sertifikāta prasības saskaņā ar:

a)

Direktīvas 2006/88/EK IV pielikuma II daļā neiekļauto slimību profilakses vai kontroles pasākumiem, kas apstiprināti saskaņā ar minētās direktīvas 43. panta 2. punktu; vai

b)

Komisijas Lēmuma 2004/453/EK (21) 5. pantu.

19. pants

Atcelšana

No 2009. gada 1. janvāra atceļ Lēmumus 1999/567/EK, 2003/390/EK, 2003/804/EK, 2003/858/EK un 2006/656/EK.

Atsauces uz atceltajiem lēmumiem uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

20. pants

Pārejas noteikumi

1.   Pārejas periodā līdz 2009. gada 30. jūnijam dekoratīvos ūdensdzīvniekus, kuri minēti 4. panta 1. punktā, var laist tirgū bez paziņojuma, izmantojot datorizēto sistēmu, kas paredzēta Direktīvas 90/425/EK 20. panta 1. punktā (Traces), ar nosacījumu, ka tie nonāk galamērķī pirms minētā datuma.

2.   Pārejas periodā līdz 2009. gada 30. jūnijam akvakultūras dzīvnieku un to produktu sūtījumus, kam pievienots pārvietošanas dokuments vai dzīvnieku veselības sertifikāts saskaņā ar Direktīvas 91/67/EEK E pielikumu vai Lēmumiem 1999/567/EK un 2003/390/EK, var laist tirgū ar nosacījumu, ka šie sūtījumi nonāk galamērķī pirms minētā datuma.

3.   Pārejas periodā līdz 2009. gada 30. jūnijam Kopienā ievest vai pārvadāt caur to tranzītā atļauts šādu akvakultūras dzīvnieku un to produktu sūtījumus:

a)

sūtījumus, kuriem pievienots dzīvnieku veselības sertifikāts saskaņā ar Lēmumiem 2003/804/EK, 2003/858/EK un 2006/656/EK;

b)

sūtījumus, uz kuriem attiecas šīs regulas IV nodaļa un uz kuriem neattiecas Lēmumi 2003/804/EK, 2003/858/EK un 2006/656/EK.

Sūtījumiem, kuri minēti a) un b) apakšpunktā, minētajā laikposmā nepiemēro 14. panta 3. punktu.

4.   Pārejas periodā līdz 2009. gada 31. decembrim dalībvalstis var atļaut lietošanai pārtikā paredzētu akvakultūras dzīvnieku un to produktu importu no trešām valstīm, teritorijām, zonām un iecirkņiem, kuri norādīti Regulas (EK) Nr. 2076/2005 I un II pielikumā.

5.   Pārejas periodā līdz 2010. gada 31. decembrim dalībvalstis var atļaut tādu sugu dekoratīvo ūdensdzīvnieku importu, kuras ir uzņēmīgas pret epizootisko čūlu sindromu (EUS) un paredzētas vienīgi slēgtām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām, no trešām valstīm un teritorijām, kuras ir Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) dalībnieces.

Minētā pārejas perioda laikā dekoratīvajiem ūdensdzīvniekiem, kuri paredzēti vienīgi slēgtām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām, nepiemēro prasības attiecībā uz EUS, kas noteiktas IV pielikuma B daļā sniegtā dzīvnieku veselības sertifikāta II daļas 2. punktā.

21. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 12. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 328, 24.11.2006., 14. lpp.

(2)  OV L 46, 19.2.1991., 1. lpp.

(3)  OV L 216, 14.8.1999., 13. lpp.

(4)  OV L 135, 3.6.2003., 19. lpp.

(5)  OV L 302, 20.11.2003., 22. lpp.

(6)  OV L 324, 11.12.2003., 37. lpp.

(7)  OV L 271, 30.9.2006., 71. lpp.

(8)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(9)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.

(10)  OV L 94, 31.3.2004., 63. lpp.

(11)  OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp.

(12)  OV L 320, 18.11.2006., 53. lpp.

(13)  OV L 338, 22.12.2005., 83. lpp.

(14)  OV L 338, 22.12.2005., 27. lpp.

(15)  OV L 326, 11.12.2001., 44. lpp.

(16)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp.

(17)  OV L 13, 16.1.1997., 28. lpp.

(18)  EPNI Vēstnesis (2007) 584, 1.–163. lpp.

(19)  EPNI Vēstnesis (2007) 597, 1.–116. lpp.

(20)  EPNI Vēstnesis (2007) 598, 1.–91. lpp.

(21)  OV L 156, 30.4.2004., 5. lpp.


I PIELIKUMS

Iespējamo pārnēsātājsugu saraksts un apstākļi, kādos šīs sugas uzskatāmas par slimību pārnēsātājām

Slimības

Slimību pārnēsātāji

 

Sugas, kuras uzskatāmas par slimības pārnēsātājām saskaņā ar 17. panta 1. un 2. punktu, ja izpildīti šīs tabulas 3. un 4. ailē minētie papildu nosacījumi.

Papildu nosacījumi attiecībā uz 2. ailē norādīto sugu ūdensdzīvnieku izcelsmes vietu

Papildu nosacījumi attiecībā uz 2. ailē norādīto sugu ūdensdzīvnieku galamērķi

1. aile

2. aile

3. aile

4. aile

Epizootiskā hematopoētiskā nekroze

Marmorkarpa (Aristichthys nobilis), sudrabkarūsa (Carassius auratus), karūsa (C. carassius), parastā karpa (Cyprinus carpio), baltais platpieris (Hypophtalmichthys molitrix), baltais sapals (Leuciscus spp), rauda (Rutilus rutilus), rudulis (Scardinius erythrophthalmus), līnis (Tinca tinca)

Nav papildu nosacījumu

Nav papildu nosacījumu

Epizootiskais čūlu sindroms

Marmorkarpa (Aristichthys nobilis), sudrabkarūsa (Carassius auratus), karūsa (C. carassius), parastā karpa (Cyprinus carpio), baltais platpieris (Hypophtalmichthys molitrix), baltais sapals (Leuciscus spp), rauda (Rutilus rutilus), rudulis (Scardinius erythrophthalmus), līnis (Tinca tinca)

Dižā bezzobe (Anodonta cygnea), platspīļu vēzis (Astacus astacus), signālvēzis (Pacifastacus leniusculus), sarkanais purva vēzis (Procambarus clarkii)

Nav papildu nosacījumu

Nav papildu nosacījumu

Bonamia exitiosa infekcija

Portugāles austere (Crassostrea angulata), Japānas austere (Crassostrea gigas), Amerikas austere (Crassostrea virginica)

2. ailē norādīto sugu ūdensdzīvniekus uzskata par 1. ailē norādītās slimības pārnēsātājiem tikai tad, ja tie iegūti audzētavā vai gliemju audzēšanas zonā, kurā konstatētas sugas, kas ir uzņēmīgas pret šo slimību.

2. ailē norādīto sugu ūdensdzīvniekus uzskata par 1. ailē norādītās slimības pārnēsātājiem tikai tad, ja tie paredzēti audzētavai vai gliemju audzēšanas zonai, kurā tur sugas, kas ir uzņēmīgas pret šo slimību.

Perkinsus marinus infekcija

Omārs (Homarus gammarus), jūras krabis (Brachyura spp.), Yabi vēzis (Cherax destructor), lielā upes krevete (Macrobrachium rosenbergii), langusts (Palinurus spp.), peldētājkrābis (Portunus puber), Indopacific swamp crab (Scylla serrata), Indijas baltā garnele (Penaeus indicus), kuruma garnele (Penaeus japonicus), tīģergarnele (Penaeus kerathurus), zilā garnele (Penaeus stylirostris), baltā garnele (Penaeus vannamei)

2. ailē norādīto sugu ūdensdzīvniekus uzskata par 1. ailē norādītās slimības pārnēsātājiem tikai tad, ja tie iegūti audzētavā vai gliemju audzēšanas zonā, kurā konstatētas sugas, kas ir uzņēmīgas pret šo slimību.

2. ailē norādīto sugu ūdensdzīvniekus uzskata par 1. ailē norādītās slimības pārnēsātājiem tikai tad, ja tie paredzēti audzētavai vai gliemju audzēšanas zonai, kurā tur sugas, kas ir uzņēmīgas pret šo slimību.

Microcytos mackini infekcija

Nav

Nepiemēro

Nepiemēro

Taura sindroms

Penshells (Atrina spp.), pungliemezis (Buccinum undatum), Portugāles austere (Crassostrea angulata), parastais gliemezis (Cerastoderma edule), Klusā okeāna austere (Crassostrea gigas), Amerikas austere (Crassostrea virginica), Wedge shell (Donax trunculus), Ezo abalone (Haliotis discus hannai), jūrasauss jeb austiņgliemezis (Haliotis tuberculata), ēdamais jūras gliemezis (Littorina littorea), cietgliemene (Mercenaria mercenaria), Japānas cietgliemene (Meretrix lusoria), lielā smilšgliemene (Mya arenaria), ziemeļu ēdamgliemene (Mytilus edulis), Vidusjūras ēdamgliemene (Mytilus galloprovincialis), astoņkājis (Octopus vulgaris), īstā (dabiskā) austere (Ostrea edulis), lielā ķemmīšgliemene (Pecten maximus), Eiropas cietgliemene (Ruditapes decussatus), Manilas gliemene (Ruditapes philippinarum), parastā sēpija (Sepia officinalis), spirālveida gliemene (Strombus spp.), European aurora venus clam (Venerupis aurea), cietgliemene (Venerupis pullastra), cieto gliemežvāku ēdamais gliemezis (Venus verrucosa)

Omārs (Homarus gammarus), jūras krabis (Brachyura spp.), Yabi vēzis (Cherax destructor), lielā upes krevete (Macrobrachium rosenbergii), langusts (Palinurus spp.), peldētājkrabis (Portunus puber), Indopacific swamp crab (Scylla serrata), Indijas baltā garnele (Penaeus indicus), kuruma garnele (Penaeus japonicus), tīģergarnele (Penaeus kerathurus).

2. ailē norādīto sugu ūdensdzīvniekus uzskata par 1. ailē norādītās slimības pārnēsātājiem tikai tad, ja tie iegūti audzētavā, kurā konstatētas sugas, kas ir uzņēmīgas pret šo slimību.

2. ailē norādīto sugu ūdensdzīvniekus uzskata par 1. ailē norādītās slimības pārnēsātājiem tikai tad, ja tie paredzēti audzētavai, kurā tur sugas, kas ir uzņēmīgas pret šo slimību.

Yellowhead slimība

Penshells (Atrina spp.), pungliemezis (Buccinum undatum), Portugāles austere (Crassostrea angulata), parastais gliemezis (Cerastoderma edule), Japānas austere (Crassostrea gigas), Amerikas austere (Crassostrea virginica), Wedge shell (Donax trunculus), Ezo abalone (Haliotis discus hannai), jūrauss jeb austiņgliemezis (Haliotis tuberculata), ēdamais jūras gliemezis (Littorina littorea), cietgliemene (Mercenaria mercenaria), Japānas cietgliemene (Meretrix lusoria), lielā smilšgliemene (Mya arenaria), ziemeļu ēdamgliemene (Mytilus edulis), Vidusjūras ēdamgliemene (Mytilus galloprovincialis), astoņkājis (Octopus vulgaris), īstā (dabiskā) austere (Ostrea edulis), lielā ķemmīšgliemene (Pecten maximus), Eiropas cietgliemene (Ruditapes decussatus), Manilas gliemene (Ruditapes philippinarum), parastā sēpija (Sepia officinalis), spirālveida gliemene (Strombus spp.), European aurora venus clam (Venerupis aurea), cietgliemene (Venerupis pullastra), cieto gliemežvāku ēdamais gliemezis (Venus verrucosa)

2. ailē norādīto sugu ūdensdzīvniekus uzskata par 1. ailē norādītās slimības pārnēsātājiem tikai tad, ja tie iegūti audzētavā, kurā konstatētas sugas, kas ir uzņēmīgas pret šo slimību.

Attiecībā uz galamērķi papildu nosacījumus nepiemēro.

Virālā hemorāģiskā septicēmija (VHS)

Beluga (Huso huso), krievu store (Acipenser gueldenstaedtii), sterlete (Acipenser ruthenus), sevrjuga (Acipenser stellatus), store (Acipenser sturio), Sibīrijas store (Acipenser Baerii)

2. ailē norādīto sugu ūdensdzīvniekus uzskata par 1. ailē norādītās slimības pārnēsātājiem tikai tad, ja tie iegūti audzētavā vai upes baseinā, kurā konstatētas sugas, kas ir uzņēmīgas pret šo slimību.

2. ailē norādīto sugu ūdensdzīvniekus uzskata par 1. ailē norādītās slimības pārnēsātājiem tikai tad, ja tie paredzēti audzētavai, kurā tur sugas, kas ir uzņēmīgas pret šo slimību.

Marmorkarpa (Aristichthys nobilis), sudrabkarūsa (Carassius auratus), karūsa (C. carassius), parastā karpa (Cyprinus carpio), baltais platpieris (Hypophtalmichthys molitrix), baltais sapals (Leuciscus spp), rauda (Rutilus rutilus), rudulis (Scardinius erythrophthalmus), līnis (Tinca tinca)

Ziemeļāfrikas sams (Clarias gariepinus), līdaka (Esox lucius), sams (Ictalurus spp.), Black bullhead (Ameiurus melas), Amerikas sams (Ictalurus punctatus), Pangas sams (Pangasius pangasius), zandarts (Sander lucioperca), Eiropas sams (Silurus glanis)

Jūras asaris (labraks) (Dicentrarchus labrax), svītrainais asaris (Morone chrysops x M. saxatilis), kefale (Mugil cephalus), sarkanā krokere (Sciaenops ocellatus), sudrabainā kuprzivs (Argyrosomus regius), Shi drum (Umbrina cirrosa), tunzivs (Thunnus spp.), zilā tunzivs (Thunnus thynnus), baltais jūras asaris (Epinephelus aeneus), Dusky grouper (Epinephelus marginatus), Senegālas jūrasmēle (Solea senegalensis), parastā jūrasmēle (Solea solea), pandora (Pagellus erythrinus), zobaine (Dentex dentex), dorada (Sparus aurata), White seabream (Diplodus sargus), sarkanā (melnraibā) zobaine (Pagellus bogaraveo), Sarkanās jūras plaudis (Pagrus major), Diplodus vulgaris, Sharop snout seabream (Diplodus puntazzo), parastā jūras karūsa (Diplodus vulgaris), jūras karūsa (Pagrus pagrus)

Tilapija spp. (Oreochromis)

2. ailē norādīto sugu ūdensdzīvniekus uzskata par 1. ailē norādītās slimības pārnēsātājiem tikai tad, ja tie iegūti audzētavā, kurā konstatētas sugas, kas ir uzņēmīgas pret šo slimību.

2. ailē norādīto sugu ūdensdzīvniekus uzskata par 1. ailē norādītās slimības pārnēsātājiem tikai tad, ja tie paredzēti audzētavai, kurā tur sugas, kas ir uzņēmīgas pret šo slimību.

Infekciozā hematopoētiskā nekroze (IHN)

Beluga (Huso huso), krievu store (Acipenser gueldenstaedtii), sterlete (Acipenser ruthenus), sevrjuga (Acipenser stellatus), store (Acipenser sturio), Sibīrijas store (Acipenser Baerii)

Marmorkarpa (Aristichthys nobilis), sudrabkarūsa (Carassius auratus), karūsa (C. carassius), parastā karpa (Cyprinus carpio), baltais platpieris (Hypophtalmichthys molitrix), baltais sapals (Leuciscus spp), rauda (Rutilus rutilus), rudulis (Scardinius erythrophthalmus), līnis (Tinca tinca)

Ziemeļāfrikas sams (Clarias gariepinus), sams (Ictalurus spp.), Black bullhead (Ameiurus melas), Amerikas sams (Ictalurus punctatus), Pangas sams (Pangasius pangasius), zandarts (Sander lucioperca), Eiropas sams (Silurus glanis)

Paltuss (Hippoglossus hippoglossus), Baltijas plekste jeb bute (Platichthys flesus), Atlantijas menca (Gadus morhua), pīkša jeb šelzivs (Melanogrammus aeglefinus)

Platspīļu vēzis (Astacus astacus), signālvēzis (Pacifastacus leniusculus), sarkanais purva vēzis (Procambarus clarkii)

2. ailē norādīto sugu ūdensdzīvniekus uzskata par 1. ailē norādītās slimības pārnēsātājiem tikai tad, ja tie iegūti audzētavā, kurā konstatētas sugas, kas ir uzņēmīgas pret šo slimību.

2. ailē norādīto sugu ūdensdzīvniekus uzskata par 1. ailē norādītās slimības pārnēsātājiem tikai tad, ja tie paredzēti audzētavai, kurā tur sugas, kas ir uzņēmīgas pret šo slimību.

Koiju herpesvīruss (KHV)

Nav

Nepiemēro

Nepiemēro

Lašu infekciozā anēmija (ILA)

Nav

Nepiemēro

Nepiemēro

Marteilia refringens infekcija

Parastais gliemezis (Cerastoderma edule), Wedge shell (Donax trunculus), lielā smilšgliemene (Mya arenaria), cietgliemene (Mercenaria mercenaria), Japānas cietgliemene (Meretrix lusoria), Eiropas cietgliemene (Ruditapes decussatus), Manilas gliemene (Ruditapes philippinarum), European aurora venus clam (Venerupis aurea), cietgliemene (Venerupis pullastra), cieto gliemežvāku ēdamais gliemezis (Venus verrucosa)

2. ailē norādīto sugu ūdensdzīvniekus uzskata par 1. ailē norādītās slimības pārnēsātājiem tikai tad, ja tie iegūti audzētavā vai gliemju audzēšanas zonā, kurā konstatētas sugas, kas ir uzņēmīgas pret šo slimību.

2. ailē norādīto sugu ūdensdzīvniekus uzskata par 1. ailē norādītās slimības pārnēsātājiem tikai tad, ja tie paredzēti audzētavai, kurā tur sugas, kas ir uzņēmīgas pret šo slimību.

Bonamia ostreae infekcija

Parastais gliemezis (Cerastoderma edule), Wedge shell (Donax trunculus), lielā smilšgliemene (Mya arenaria), cietgliemene (Mercenaria mercenaria), Japānas cietgliemene (Meretrix lusoria), Eiropas cietgliemene (Ruditapes decussatus), Manilas gliemene (Ruditapes philippinarum), European aurora venus clam (Venerupis aurea), cietgliemene (Venerupis pullastra), cieto gliemežvāku ēdamais gliemezis (Venus verrucosa)

Lielā ķemmīšgliemene (Pecten maximus)

2. ailē norādīto sugu ūdensdzīvniekus uzskata par 1. ailē norādītās slimības pārnēsātājiem tikai tad, ja tie iegūti audzētavā vai gliemju audzēšanas zonā, kurā konstatētas sugas, kas ir uzņēmīgas pret šo slimību.

2. ailē norādīto sugu ūdensdzīvniekus uzskata par 1. ailē norādītās slimības pārnēsātājiem tikai tad, ja tie paredzēti audzētavai vai gliemju audzēšanas zonai, kurā tur sugas, kas ir uzņēmīgas pret šo slimību.

Balto plankumu slimība

Penshells (Atrina spp.), pungliemezis (Buccinum undatum), Portugāles austere (Crassostrea angulata), parastais gliemezis (Cerastoderma edule), Japānas austere (Crassostrea gigas), Amerikas austere (Crassostrea virginica), Wedge shell (Donax trunculus), Ezo abalone (Haliotis discus hannai), jūrauss jeb austiņgliemezis (Haliotis tuberculata), ēdamais jūras gliemezis (Littorina littorea), cietgliemene (Mercenaria mercenaria), Japānas cietgliemene (Meretrix lusoria), lielā smilšgliemene (Mya arenaria), ziemeļu ēdamgliemene (Mytilus edulis), Vidusjūras ēdamgliemene (Mytilus galloprovincialis), astoņkājis (Octopus vulgaris), īstā (dabiskā) austere (Ostrea edulis), lielā ķemmīšgliemene (Pecten maximus), Eiropas cietgliemene (Ruditapes decussatus), Manilas gliemene (Ruditapes philippinarum), parastā sēpija (Sepia officinalis), spirālveida gliemene (Strombus spp.), European aurora venus clam (Venerupis aurea), cietgliemene (Venerupis pullastra), cieto gliemežvāku ēdamais gliemezis (Venus verrucosa)

2. ailē norādīto sugu ūdensdzīvniekus uzskata par 1. ailē norādītās slimības pārnēsātājiem tikai tad, ja tie iegūti audzētavā, kurā konstatētas sugas, kas ir uzņēmīgas pret šo slimību.

2. ailē norādīto sugu ūdensdzīvniekus uzskata par 1. ailē norādītās slimības pārnēsātājiem tikai tad, ja tie paredzēti audzētavai, kurā tur sugas, kas ir uzņēmīgas pret šo slimību.


II PIELIKUMS

A   DAĻA

Dzīvnieku veselības sertifikāta paraugs tādu akvakultūras dzīvnieku laišanai tirgū, kas paredzēti audzēšanai, izklāšanas zonām, audzētavām makšķerēšanai, atklātām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām un krājumu atjaunošanai

Image

Image

Image

Image

B   DAĻA

Dzīvnieku veselības sertifikāta paraugs tādu akvakultūras dzīvnieku vai to produktu laišanai tirgū, kas pirms lietošanas pārtikā paredzēti turpmākai apstrādei, nosūtīšanas centriem, attīrīšanas centriem un līdzīgiem uzņēmumiem

Image

Image

Image


III PIELIKUMS

Trešās valstis, teritorijas, zonas vai iecirkņi, no kuriem atļauts ievest tādus akvakultūras dzīvniekus, kas paredzēti audzēšanai, audzētavām makšķerēšanai un atklātām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām, kā arī tādas dekoratīvas zivis, kas ir uzņēmīgas pret vienu vai vairākām Direktīvas 2006/88/EK IV pielikuma II daļā norādītajām slimībām un paredzētas slēgtām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām (1)

Valsts/teritorija

Akvakultūras sugas

Zona/iecirknis

ISO kods

Nosaukums

Zivis

Gliemji

Vēžveidīgie

Kods

Apraksts

AU

Austrālija

X (2)

 

 

 

 

BR

Brazīlija

X (3)

 

 

 

 

CA

Kanāda

X

 

 

CA 0 (5)

Visa teritorija

CA 1 (6)

Britu Kolumbija

CA 2 (6)

Alberta

CA 3 (6)

Saskatčevana

CA 4 (6)

Manitoba

CA 5 (6)

Ņūbrunsvika

CA 6 (6)

Jaunskotija

CA 7 (6)

Prinča Edvarda sala

CA 8 (6)

Ņūfaundlenda un Labradora

CA 9 (6)

Jukona

CA 10 (6)

Ziemeļrietumu teritorijas

CA 11 (6)

Nunavuta

CL

Čīle

X (2)

 

 

 

Visa valsts

CN

Ķīna

X (3)

 

 

 

Visa valsts

CO

Kolumbija

X (3)

 

 

 

Visa valsts

CG

Kongo

X (3)

 

 

 

Visa valsts

HR

Horvātija

X (2)

 

 

 

Visa valsts

HK

Honkonga

X (3)

 

 

 

Visa valsts

IN

Indija

X (4)

 

 

 

Visa valsts

ID

Indonēzija

X (2)

 

 

 

Visa valsts

IL

Izraēla

X (2)

 

 

 

Visa valsts

JM

Jamaika

X (3)

 

 

 

Visa valsts

JP

Japāna

X (3)

 

 

 

Visa valsts

LK

Šrilanka

X (3)

 

 

 

Visa valsts

MK (7)

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

X (3)

 

 

 

Visa valsts

MY

Malaizija

X (3)

 

 

 

Rietummalaizija

NZ

Jaunzēlande

X (2)

 

 

 

Visa valsts

RU

Krievija

X (2)

 

 

 

Visa valsts

SG

Singapūra

X (3)

 

 

 

Visa valsts

ZA

Dienvidāfrika

X (2)

 

 

 

Visa valsts

TW

Taivāna

X (3)

 

 

 

Visa valsts

TH

Taizeme

X (3)

 

 

 

Visa valsts

TR

Turcija

X (2)

 

 

 

Visa valsts

US

Amerikas Savienotās Valstis

X

 

 

US 0 (5)

Visa valsts

X

 

 

US 1 (6)

Visa valsts, izņemot šādas pavalstis: Ņujorka, Ohaio, Ilinoisa, Mičigana, Viskonsina, Minesota un Pensilvānija

 

X

 

US 2

Humboldt Bay (Kalifornija)

US 3

Netarts Bay (Oregona)

US 4

Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay un Dabob Bay (Vašingtona)

US 5

NELHA (Havaju salas)

VN

Vjetnama

X (4)

 

 

 

 


(1)  Saskaņā ar 11. pantu dekoratīvās zivis, kas nav no tādām sugām, kuras ir uzņēmīgas pret kādu no Direktīvas 2006/88/EK IV pielikuma II daļā norādītajām slimībām, un dekoratīvos gliemjus un dekoratīvos vēžveidīgos, kas paredzēti slēgtām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām, var importēt Kopienā vienīgi no tām trešām valstīm vai teritorijām, kuras ir Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) dalībnieces.

(2)  Attiecas uz visām zivju sugām.

(3)  Attiecas vienīgi uz tām zivju sugām, kuras saskaņā ar Direktīvas 2006/88/EK IV pielikuma II daļu ir uzņēmīgas pret epizootisko čūlu sindromu un paredzētas slēgtām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām, un karpu dzimtas zivīm (Cyprinidae).

(4)  Attiecas vienīgi uz tām zivju sugām, kuras saskaņā ar Direktīvas 2006/88/EK IV pielikuma II daļu ir uzņēmīgas pret epizootisko čūlu sindromu un paredzētas slēgtām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām.

(5)  Neattiecas uz tām zivju sugām, kuras saskaņā ar Direktīvas 2006/88/EK IV pielikuma II daļu ir uzņēmīgas pret virālo hemorāģisko septicēmiju vai ir šīs slimības pārnēsātājsugas.

(6)  Attiecas tikai uz tām zivju sugām, kuras saskaņā ar Direktīvas 2006/88/EK IV pielikuma II daļu ir uzņēmīgas pret virālo hemorāģisko septicēmiju vai ir šīs slimības pārnēsātājsugas.

(7)  Pagaidu kods, kas nekādi neietekmē valsts galīgo apzīmējumu, par kuru vienosies pēc tam, kad būs noslēgušās sarunas, kuras par šo tēmu notiek Apvienoto Nāciju Organizācijā.


IV PIELIKUMS

A   DAĻA

Dzīvnieku veselības sertifikāta paraugs tādu akvakultūras dzīvnieku ievešanai Eiropas Kopienā, kas paredzēti audzēšanai, izklāšanas zonām, audzētavām makšķerēšanai un atklātām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām

Image

Image

Image

Image

Image

B   DAĻA

Dzīvnieku veselības sertifikāta paraugs tādu dekoratīvo ūdensdzīvnieku ievešanai Eiropas Kopienā, kas paredzēti slēgtām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām

Image

Image

Image

C   DAĻA

Dzīvnieku veselības sertifikāta paraugs lietošanai pārtikā paredzētu dzīvu akvakultūras dzīvnieku, zivju ikru un neizķidātu zivju tranzītam/uzglabāšanai

Image

Image

D   DAĻA

Papildinājums attiecībā uz dzīvu akvakultūras dzīvnieku pārvadāšanu pa jūru

(Jāaizpilda un jāpievieno dzīvnieku veselības sertifikātam, ja pārvadāšana līdz Eiropas Kopienas robežai visā maršrutā vai tā daļā notiek ar kuģi.)

Image


V PIELIKUMS

Skaidrojošas piezīmes

a)

Sertifikātus sagatavo izcelsmes valsts kompetentās iestādes, pamatojoties uz attiecīgo paraugu, kurš sniegts šīs regulas II vai IV pielikumā, ņemot vērā galamērķi un sūtījuma izmantošanas veidu pēc tā piegādes galamērķī.

b)

Ņemot vērā galamērķa statusu attiecībā uz Direktīvas 2006/88/EK IV pielikuma II daļā minētajām neeksotiskajām slimībām ES dalībvalstī vai slimībām, attiecībā uz kurām galamērķa vietā ir papildu garantijas saskaņā ar Lēmumu 2004/453/EK, vai pasākumus, kuri apstiprināti saskaņā ar Direktīvas 2006/88/EK 43. pantu, sertifikātā iekļauj un aizpilda attiecīgās īpašās prasības.

c)

“Izcelsmes vieta” ir vieta, kurā atrodas tā audzētava vai gliemju audzēšanas zona, kurā akvakultūras dzīvnieki tika audzēti, līdz sasniedza tādus komerciālus izmērus, kas atbilst šajā sertifikātā aprakstītajam sūtījumam. Savvaļas ūdensdzīvniekiem “izcelsmes vieta” ir ieguves vieta.

d)

Sertifikāta oriģinālu sagatavo uz vienas no abām pusēm apdrukātas lapas vai, ja teksta apjoms ir lielāks, uz vairākām lapām, kas veido vienu nedalāmu dokumentu.

e)

Importam Kopienā no trešām valstīm sertifikāta oriģinālu un sertifikāta paraugā minētos marķējumus noformē vismaz vienā oficiālajā tās ES dalībvalsts valodā, kurā veic robežkontroles pārbaudi, un galamērķa ES dalībvalsts oficiālajā valodā. Tomēr minētās dalībvalstis var atļaut lietot citu Kopienas valodu savas valodas vietā, ja vajadzīgs, pievienojot oficiālu tulkojumu.

f)

Ja sertifikātam ir pievienotas papildu lapas, lai identificētu sūtījumā esošās vienības, šādas papildu lapas arī uzskata par daļu no sertifikāta oriģināla, ja uz katras lapas ir valsts pilnvarotā sertificēšanas inspektora paraksts un zīmogs.

g)

Ja sertifikātā, ieskaitot f) apakšpunktā paredzētās papildu lapas, ir vairāk par vienu lapu, tad katru lappusi numurē “–x(lappuses numurs) no y(kopējais lappušu skaits)–” tās lejasdaļā, un tās augšdaļā norāda kompetentās iestādes piešķirto sertifikāta koda numuru.

h)

Valsts pilnvarotajam inspektoram sertifikāta oriģināls jāaizpilda un jāparaksta ne agrāk kā 72 stundas pirms sūtījuma iekraušanas vai ne agrāk kā 24 stundas pirms sūtījuma iekraušanas tajos gadījumos, ja akvakultūras dzīvnieki jāpārbauda 24 stundu laikā pirms iekraušanas. Izcelsmes valsts kompetentās iestādes nodrošina, ka tiek ievēroti sertificēšanas principi, kas līdzvērtīgi Direktīvā 96/93/EK noteiktajiem principiem.

i)

Paraksta krāsai atšķiras no drukātā teksta krāsas. Tāds pats noteikums attiecas uz zīmogiem, izņemot reljefus zīmogus un ūdenszīmes.

j)

Importam Kopienā no trešām valstīm sertifikāta oriģināls jāpievieno sūtījumam, līdz tas sasniedz ES robežkontroles punktu. Sūtījumiem, kurus laiž tirgū Kopienā, sertifikāta oriģinālam jābūt kopā ar sūtījumu, līdz tas sasniedz galamērķi.

k)

Attiecībā uz dzīviem akvakultūras dzīvniekiem izdots sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izdošanas datuma. Ja pārvadājums notiek ar kuģi, derīguma termiņu pagarina par to laiku, kas pavadīts braucienā pa jūru. Šādā nolūkā dzīvnieku veselības sertifikātam pievieno saskaņā ar IV pielikuma D daļā sniegto papildinājuma paraugu noformētu kuģa kapteiņa deklarācijas oriģinālu.

l)

Ņemiet vērā, ka saskaņā ar vispārīgajiem nosacījumiem par dzīvnieku pārvadāšanu, kas noteikti Padomes Regulā (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā un grozījumu izdarīšanu Direktīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un Regulā (EK) Nr. 1255/97, ja nav izpildīti minētās regulas nosacījumi, attiecīgā gadījumā pēc ievešanas Kopienā, iespējams, jāveic noteikti pasākumi.


16.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 337/76


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1252/2008

(2008. gada 12. decembris),

ar kuru atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 1251/2008 un pārtrauc konkrētu akvakultūras dzīvnieku sūtījumu importu Kopienā no Malaizijas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 24. oktobra Direktīvu 2006/88/EK par akvakultūras dzīvniekiem un to produktiem izvirzītajām dzīvnieku veselības prasībām, kā arī par konkrētu ūdensdzīvnieku slimību profilaksi un kontroli (1) un jo īpaši tās 25. panta a) punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2006/88/EK ir izklāstītas dzīvnieku veselības prasības, kuras jāpiemēro akvakultūras dzīvnieku un to produktu laišanai tirgū, importam un tranzītam caur Kopienu. Minētā direktīva nosaka, ka dalībvalstis nodrošina, ka akvakultūras dzīvniekus un to produktus ieved Kopienā tikai no tām trešām valstīm vai trešo valstu daļām, kas ir iekļautas sarakstā, kuru izveido saskaņā direktīvā minēto kārtību.

(2)

Ar Komisijas 2003. gada 21. novembra Lēmumu 2003/858/EK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus un sertifikācijas prasības audzēšanai paredzētu dzīvu zivju, to ikru un gametu, kā arī cilvēku uzturam paredzētu akvakultūras zivju un to produktu ievedumiem (2), ir izveidots to teritoriju saraksts, no kurām Kopienā atļauts importēt dažu sugu dzīvas zivis, to ikrus un gametas.

(3)

Ar Komisijas 2006. gada 20. septembra Lēmumu 2006/656/EK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības noteikumus un sertifikācijas prasības dekoratīvo zivju importam (3), izveidots to teritoriju saraksts, no kurām atļauts dažu dekoratīvo zivju sugu imports Kopienā.

(4)

Kopienas inspekcijas vizītes Malaizijā rezultāti atklāja nopietnus trūkumus visā akvakultūras dzīvnieku un dekoratīvo zivju ražošanas procesā. Šādi trūkumi var izraisīt slimību izplatīšanos, tādējādi nopietni apdraudot dzīvnieku veselību Kopienā.

(5)

Minēto trūkumu dēļ ar Komisijas Lēmumu 2008/641/EK, ar ko atkāpjas no Lēmuma 2003/858/EK un Lēmuma 2006/656/EK un pārtrauc konkrētu dzīvu zivju un akvakultūras produktu sūtījumu importu Kopienā no Malaizijas (4), pārtrauca audzēšanai paredzētu Cyprinidae dzimtas dzīvu zivju, to ikru un gametu, un Cyprinidae dzimtas dzīvu akvakultūras zivju, to ikru un gametu, kas paredzētas komercmakšķerēšanas krājumu atjaunošanai, kā arī konkrētu minētās dzimtas dekoratīvo zivju importu Kopienā.

(6)

Komisijas Regula (EK) Nr. 1251/2008 2008. gada 12. decembris, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2006/88/EK attiecībā uz noteikumiem un sertifikācijas prasībām akvakultūras dzīvnieku un to produktu laišanai tirgū un importam Kopienā un nosaka slimību pārnēsātāju sugu sarakstu (5), ar 2009. gada 1. janvāri atceļ Lēmumu 2003/858/EK un 2006/656/EK.

(7)

Minētās regulas III pielikums nosaka tādu trešo valstu, teritoriju, zonu vai iecirkņu sarakstu, no kuriem atļauts audzēšanai, komercmakšķerēšanas krājumu atjaunošanai paredzētu, atklātu dekoratīvu dīķu akvakultūras dzīvnieku imports, un dekoratīvās zivis, kuras ir jutīgas pret vienu vai vairākām Lēmuma 2006/88/EK IV pielikuma II daļā uzskaitītajām slimībām un kuras paredzētas slēgtiem dekoratīviem dīķiem.

(8)

Malaizija ir iekļauta minētajā sarakstā kā trešā valsts, no kuras atļauts Cyprinidae dzimtas zivju un tādu zivju sugu, kuras saskaņā ar Direktīvas 2006/88/EK IV pielikuma II daļu ir uzņēmīgas pret epizootisko čūlu sindromu un kuras paredzētas slēgtiem dekoratīviem dīķiem, imports Kopienā. Regulu (EK) Nr. 1251/2008 piemēro no 2009. gada 1. janvāra.

(9)

Apstākļi, kas lika pieņemt Lēmumu 2008/641/EK, joprojām pastāv. Tādēļ ir lietderīgi ar šo regulu atkāpties no attiecīgajiem noteikumiem attiecībā uz Malaiziju, kuri noteikti Regulas (EK) Nr. 1251/2008 III pielikumā. Kopienas tiesību aktu skaidrības un saskaņotības labad Lēmums 2008/641/EK jāatceļ un jāaizstāj ar šo regulu.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1251/2008 10. panta 1. punkta un 11. panta 1. punkta dalībvalstis savā teritorijā pārtrauc šādu Cyprinidae dzimtas zivju, to ikru un gametu sūtījumu importu no Malaizijas:

a)

tādu dzīvu zivju sūtījumi, kuras paredzētas audzēšanai, komercmakšķerēšanas krājumu atjaunošanai un atklātiem dekoratīviem dīķiem; kā arī

b)

slēgtiem dekoratīviem dīķiem paredzētu dekoratīvo zivju sūtījumu gadījumā vienīgi Cyprinidae dzimtas Carassius auratus, Ctenopharyngodon idellus, Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis, Carassius carassius un Tinca tinca sugas.

2. pants

Visus izdevumus, kas rodas, piemērojot šo regulu, sedz sūtījuma saņēmējs vai tā aģents.

3. pants

Direktīvu 2008/641/EK atceļ no 2009. gada 1. janvāra.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 12. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 328, 24.11.2006., 14. lpp.

(2)  OV L 324, 11.12.2003., 37. lpp.

(3)  OV L 271, 30.9.2006., 71. lpp.

(4)  OV L 207, 5.8.2008., 34. lpp.

(5)  Sk. šo 41. lpp. OV.


16.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 337/78


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1253/2008

(2008. gada 15. decembris)

par atļauju kā barības piedevu lietot metionīna hidroksianaloga vara helātu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku barībā vajadzīga atļauja, kā arī izklāstīts tās piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju pielikumā minētajam preparātam. Pieteikumam bija pievienota minētās regulas 7. panta 3. punktā noteiktā informācija un dokumenti.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļaujas saņemšanu, lai izmantotu metionīna hidroksianaloga vara helāta preparātu kā barības piedevu gaļas cāļiem un klasificētu to barības piedevu kategorijā “uzturfizioloģiskās piedevas”.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk tekstā – “iestāde”) 2008. gada 16. aprīļa atzinumā secināja, ka metionīna hidroksianaloga vara helāts kaitīgi neietekmē dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi, to lietojot gaļas cāļiem (2). Turklāt iestāde secināja, ka, lietojot preparātu gaļas cāļiem, tas nerada nekādu citu apdraudējumu, kas atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta 2. punktam būtu par pamatu minētās piedevas aizliegšanai. Saskaņā ar šo atzinumu minētā preparāta izmantošanu var uzskatīt par pieejamā vara avotu, un tas atbilst gaļas cāļu uzturfizioloģiskās piedevas kritērijiem. Turklāt iestādes atzinumā ieteikts ieviest atbilstošus pasākumus lietotāju drošumam. Tomēr tā neuzskata, ka jāparedz īpaša prasība veikt uzraudzību pēc pārdošanas. Iestāde arī pārbaudīja ziņojumu par barībā lietotās piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā Kopienas references laboratorija.

(5)

Minētā preparāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādējādi preparātu jāļauj lietot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā minēto preparātu, kas ietilpst barības piedevu kategorijā “uzturfizioloģiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “mikroelementu maisījumi”, ir atļauts izmantot kā dzīvnieku barības piedevu atbilstīgi pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  Zinātnisks atzinums, ko pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma zinātnes ekspertu grupa piedevu un produktu vai dzīvnieku barībā lietoto vielu jautājumos (FEEDAP) sniegusi par Mintrex®Cu (metionīna hidroksianaloga vara helāts) kā barības piedevas gaļas cāļiem drošumu un efektivitāti. The EFSA Journal (2008) 693, 1.–19. lpp.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

Elementa (Cu) saturs mg/kg kompleksā barībā ar 12 % mitruma saturu

Uzturfizioloģisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: mikroelementu maisījumi

“3b410

Metionīna hidroksianaloga vara helāts

 

Piedevas raksturojums

 

Metionīna hidroksianaloga vara helāts, kas satur ne mazāk kā 17 % vara un 78 % (2-hidroksi-4-metiltio) butānskābes.

 

Minerāleļļa: ≤ 1 %

 

CAS: 292140-30-8

 

Analīzes metode (1):

Atomu absorbcijas spektrometrija (AAS)

Gaļas cāļi

25 (kopā)

Piedevu iekļauj barībā premiksa veidā.

Lietotāju drošībai apstrādes laikā jālieto elpceļu aizsarglīdzekļi, aizsargbrilles un cimdi.

5.1.2019.


(1)  Sīkāka informācija par analīzes metodi ir atrodama Kopienas references laboratorijas tīmekļa vietnē: http://www.irmm.jrc.be/crl_feed_additives”


16.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 337/80


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1254/2008

(2008. gada 15. decembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 20. panta 3. punktu, 21. panta 2. punktu, 22. panta 2. punktu un 38. panta a) punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 834/2007 un jo īpaši tās 20. pantā paredzētas pamatprasības bioloģiskā rauga ražošanai. Regulā (EK) Nr. 889/2008 jānosaka sīki izstrādāti noteikumi šo prasību īstenošanai (2).

(2)

Tā kā ir jāievieš bioloģiskā rauga ražošanas noteikumi, Regulas (EK) Nr. 889/2008 darbības jomā tagad būtu jāiekļauj arī raugs, kuru izmanto pārtikā un barībā.

(3)

Lai palīdzētu bioloģiskajiem lauksaimniekiem nodrošināt dzīvnieku apgādi ar atbilstīgu barību un atvieglotu nebioloģiskās lauksaimnieciskās platības pāreju uz bioloģisko, lai apmierinātu patērētāju augošo pieprasījumu pēc bioloģiskajiem produktiem, ir ieteicams pieļaut līdz 100 % tādas pārejas barības izmantošanu, kas ražota paša lauksaimnieka saimniecībā un kas daudzuma ziņā atbilst bioloģiski audzētu dzīvnieku patērētās barības devai.

(4)

Saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2092/91 VI pielikuma B) iedaļu (3) tikai tos fermentu preparātus, kurus parasti izmanto kā pārstrādes palīglīdzekļus, bija atļauts izmantot bioloģiskajā pārstrādē, bet fermentu preparāti, kurus izmanto kā pārtikas piedevu, būtu jāiekļauj minētās regulas VI pielikuma A sadaļas A.1. punktā atļauto pārtikas piedevu sarakstā. Šis noteikums atkal jāiekļauj jaunajos īstenošanas noteikumos.

(5)

Tā kā raugu neuzskata par lauksaimniecības produktu līguma 32. panta 3. punkta nozīmē, tad lai atļautu bioloģiskā rauga marķēšanu kā “bioloģisku”, ir jāgroza noteikumi par sastāvdaļu procentu aprēķināšanu. Tomēr rauga un rauga produktu uzskatīšana par lauksaimnieciskas izcelsmes sastāvdaļām būs obligāta no 2013. gada 31. decembra. Šāds laika periods ir nepieciešams, lai nozare varētu pielāgoties šiem noteikumiem.

(6)

Noteiktos Eiropas Savienības reģionos attiecīgā laika periodā tiek veikta vārītu olu tradicionālā dekoratīvā krāsošana, un tā kā arī bioloģiski ražotās olas var nokrāsot un laist apgrozībā, dažas dalībvalstis iesniegušas prasību pieļaut olu krāsošanu šajā nolūkā. Neatkarīgo ekspertu grupa veica noteiktu krāsvielu un citu vielu, kas paredzētas olu dezinficēšanai un vārītu olu saglabāšanai, pārbaudi (4) un secināja, ka varētu atļaut vairāku dabisko krāsvielu izmantošanu, kā arī īslaicīgi varētu atļaut arī sintētisko dzelzs oksīdu un hidroksīdu izmantošanu. Ņemot vērā ražošanas vietējo un sezonas raksturu, tomēr ir lietderīgi piešķirt tiesības kompetentajām iestādēm sniegt attiecīgas atļaujas.

(7)

Atbilstīgi bioloģiskā rauga komitejas atzinumam (5) un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 21. pantu jāpiešķir atļauja izmantot dažus produktus un vielas, kas nepieciešamas bioloģiskā rauga, tā izstrādājumu un preparātu ražošanā. Minētās Regulas 20. pantā noteikts, ka bioloģiskā rauga ražošanai izmanto vienīgi bioloģiski ražotus substrātus, un bioloģiskās pārtikas vai barības sastāvā vienlaikus neizmanto bioloģisko raugu un nebioloģisko raugu. Tomēr saskaņā ar ekspertu grupas 2008. gada 10. jūlija secinājumiem ir ieteikts īslaicīgi atļaut 5 % nebioloģiskā rauga ekstrakta izmantošanu, līdz būs pieejams bioloģiskā rauga ekstrakts kā papildu substrāts bioloģiskā rauga ražošanai, kas ir slāpekļa fosfora, vitamīnu un minerālvielu avots. Saskaņā ar minētās regulas 22. panta 2. punkta e) apakšpunktā iekļautajiem noteikumiem par elastīgumu jāatļauj 5 % nebioloģiskā rauga ekstrakta izmantošana bioloģiskā rauga ražošanā.

(8)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 889/2008.

(9)

Šie grozījumi jāpiemēro no Regulas (EK) Nr. 889/2008 piemērošanas dienas.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Bioloģiskās ražošanas regulatīvās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 889/2008 groza šādi.

1)

Svītro regulas 1. panta 2. punkta d) apakšpunktu.

2)

Direktīvas 21. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Barības devas formulā drīkst iekļaut vidēji līdz 30 % barības, kas iegūta pārejas periodā. Ja šī pārejas periodā iegūtā barība ir audzēta tajā pašā saimniecībā, tad šo procentuālo daudzumu drīkst palielināt līdz 100 %.”

3)

Regulas 27. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta b) apakšpunktam pievieno šādu teikumu:

“tomēr fermentu preparāti, kuri tiks izmantoti kā pārtikas piedevas, jāiekļauj VIII pielikuma A iedaļas sarakstā.”;

b)

panta 2. punktam pievieno šādu c) apakšpunktu:

“c)

raugs un rauga produkti tiks uzskatīti par lauksaimnieciskas izcelsmes sastāvdaļām no 2013. gada 31. decembra.”;

c)

pievieno šādu 4. punktu:

“4.   Saistībā ar tradicionālo vārītu olu čaumalu dekoratīvo krāsošanu nolūkā laist šīs olas apgrozībā attiecīgajā laika periodā kompetentā iestāde drīkst atļaut izmantot dabiskās krāsvielas un dabiskos pārklājuma materiālus iepriekš minētajā laika periodā. Drīkst atļaut arī dzelzs oksīdu sintētisko formu un dzelzs hidroksīdu izmantošanu līdz 2013. gada 31. decembrim. Informācija par atļaujām tiek sniegta Komisijai un dalībvalstīm.”

4)

Iekļauj šādu 27.a pantu.

“27.a pants

Lai piemērotu Regulas (EK) Nr. 834/2007 20. panta 1. punktu, rauga, tā izstrādājumu un preparātu ražošanā var izmantot šādas vielas:

a)

vielas, kuras uzskaitītas šīs regulas VIII pielikuma C iedaļā;

b)

produktus un vielas, kas minētas šīs regulas 27. panta 1) punkta b) un e) apakšpunktā.”

5)

Regulas II sadaļas 6. nodaļā pievieno šādu 3.a iedaļu:

“3.a   iedaļa

Ražošanas noteikumu izņēmumi attiecībā uz īpašiem produktiem un vielām, ko izmanto pārstrādē, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 22. panta 2. punkta e) apakšpunktu

46.a pants

Nebioloģiskā rauga ekstrakta pievienošana

Ja ir piemērojami īpaši nosacījumi, kas minēti Regulas 834/2007 22. panta 2) punkta e) apakšpunktā, bioloģiskā rauga ražošanā atļauj līdz 5 % nebioloģiskā rauga ekstrakta vai autolizāta pievienošanu substrātam (kas aprēķināts kā sausna) gadījumā, ja operatori nespēj iegūt rauga ekstraktu vai autolizātu bioloģiskās ražošanas ceļā.

Bioloģiskā rauga vai autolizāta pieejamība jāpārbauda atkārtoti līdz 2013. gada 31. decembrim, lai atceltu šo noteikumu.”

6)

Regulas VIII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 250, 18.9.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 198, 22.7.1991., 1. lpp. Regulu (EEK) Nr. 2092/91 atceļ no 2009. gada 1. janvāra un aizstāj ar Regulu (EK) Nr. 834/2007.

(4)  Neatkarīgo ekspertu grupas ieteikumi saistībā ar “Krāsvielu izmantošanu bioloģiski ražoto Lieldienu olu čaumalu krāsošanā” www.organic-farming.europa.eu

(5)  Neatkarīgās ekspertu grupas sniegtie ieteikumi par “Noteikumiem par bioloģisko raugu” www.organic-farming.europa.eu


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 889/2008 VIII pielikumu groza šādi.

1.

Regulas VIII pielikuma virsrakstu aizstāj ar šādu –

2.

pievieno šādu C iedaļu –

“C IEDAĻA –   PĀRSTRĀDES PALĪGVIELAS RAUGA UN RAUGA PRODUKTU RAŽOŠANĀ

Nosaukums

Primārais raugs

Rauga izstrādājumi/preparāti

Īpašie nosacījumi

Kalcija hlorīds

X

 

 

Oglekļa dioksīds

X

X

 

Citronskābe

X

 

pH regulēšanai rauga ražošanā

Pienskābe

X

 

pH regulēšanai rauga ražošanā

Slāpeklis

X

X

 

Skābeklis

X

X

 

Kartupeļu ciete

X

X

Filtrēšanai

Nātrija karbonāts

X

X

pH regulēšanai

Augu eļļas

X

X

Ietaukošanai, kā pretsalipes viela vai putu dzēsējs”


16.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 337/83


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1255/2008

(2008. gada 15. decembris),

ar ko nosaka no 2008. gada 16. decembra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem (ievedmuitas nodokļi labības nozarē) (2) un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 1. punktā paredzēts, ka produktiem ar KN kodu 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [augstas kvalitātes parastie kvieši], 1002, ex 1005, izņemot hibrīdu sēklas, un ex 1007, izņemot hibrīdu sēklas materiālu, ievedmuitas nodoklis ir vienāds ar intervences cenu šādu produktu importam, kura palielināta par 55 % un no kuras atskaitīta attiecīgajam sūtījumam piemērojamā CIF importa cena. Šis nodoklis tomēr nedrīkst pārsniegt kopējā muitas tarifa nodokļu likmi.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 2. punktā paredzēts, ka, aprēķinot tā paša panta 1. punktā minēto ievedmuitas nodokli, attiecīgajiem produktiem regulāri jānosaka reprezentatīvas CIF importa cenas.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktu izmantojamā cena ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai produktiem ar KN kodu 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (augstas kvalitātes parastie kvieši), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 un 1007 00 90 ir reprezentatīvā dienas CIF importa cena, kas noteikta pēc minētās regulas 4. pantā paredzētās metodes.

(4)

Laikposmam no 2008. gada 16. decembra jānosaka ievedmuitas nodoklis, ko piemēro līdz tam laikam, kamēr stājas spēkā jauns ievedmuitas nodoklis,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

No 2008. gada 16. decembra, piemērojamais Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 1. punktā minētais ievedmuitas nodoklis labības nozarē, pamatojoties uz šīs regulas II pielikumā norādīto informāciju, ir noteikts šīs regulas I pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 16. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 1. punktā minētais ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2008. gada 16. decembra

KN kods

Preču apraksts

Ievedmuitas nodoklis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Cietie KVIEŠI, augsta kvalitāte

0,00

vidēji augsta kvalitāte

0,00

zema kvalitāte

0,00

1001 90 91

Mīkstie KVIEŠI, sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Mīkstie KVIEŠI, augsta kvalitāte, nav paredzēti sēšanai

0,00

1002 00 00

RUDZI

44,57

1005 10 90

KUKURŪZA, sēklas, izņemot hibrīdu sēklas

33,31

1005 90 00

KUKURŪZA, izņemot sēklas (2)

33,31

1007 00 90

Graudu SORGO, izņemot sēšanai paredzētus hibrīdus

44,57


(1)  Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu, importētājs saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkta noteikumiem var saņemt šādu nodokļa samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūras piekrastē,

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Dānijā, Igaunijā, Īrijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā, Apvienotajā Karalistē vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs var saņemt vienotas likmes samazinājumu, kura apmērs ir 24 EUR/t, ja ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā paredzētie nosacījumi.


II PIELIKUMS

Dati I pielikumā noteiktā ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai

1.12.2008-12.12.2008

1)

Vidējie rādītāji par laika posmu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā.

(EUR/t)

 

Mīkstie kvieši (1)

Kukurūza

Cietie kvieši, augsta kvalitāte

Cietie kvieši, vidēji augsta kvalitāte (2)

Cietie kvieši, zema kvalitāte (3)

Mieži

Birža

Minnéapolis

Chicago

Kotējums

179,80

104,63

FOB cena, ASV

233,65

223,65

203,65

105,29

Piemaksa par Persijas līča reģionu

10,13

Piemaksa par Lielo Ezeru reģionu

26,95

2)

Vidējie rādītāji par laika posmu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā.

Fraktēšanas izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama

10,39 EUR/t

Fraktēšanas izmaksas: Lielo Ezeru reģions–Roterdama

8,59 EUR/t


(1)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).

(2)  Atlaide 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).

(3)  Atlaide 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).


DIREKTĪVAS

16.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 337/86


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/116/EK

(2008. gada 15. decembris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, iekļaujot tajā aklonifēnu, imidakloprīdu un metazahloru kā darbīgās vielas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 451/2000 (2) un Regulā (EK) Nr. 1490/2002 (3) paredzēti sīki izstrādāti noteikumi Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā minētās darba programmas trešā posma īstenošanai un izveidots to darbīgo vielu saraksts, kuras jānovērtē attiecībā uz to iespējamo iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Šajā sarakstā ir iekļauts aklonifēns, imidakloprīds un metazahlors.

(2)

Minēto darbīgo vielu iedarbība uz cilvēka veselību un vidi ir novērtēta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 451/2000 un Regulas (EK) Nr. 1490/2002 noteikumiem attiecībā uz vairākiem izmantošanas veidiem, ko ierosinājuši pieteikuma iesniedzēji. Turklāt minētajās regulās ir izraudzītas ziņotājas dalībvalstis, kuru pienākums ir iesniegt Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EPNI) attiecīgos novērtējuma ziņojumus un ieteikumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1490/2002 10. panta 1. punktu. Par aklonifēnu un imidakloprīdu ziņotāja dalībvalsts bija Vācija, un visa attiecīgā informācija tika iesniegta attiecīgi 2006. gada 11. septembrī un 2006. gada 13. jūnijā. Ziņotāja dalībvalsts par metazahloru bija Apvienotā Karaliste, un visa attiecīgā informācija tika iesniegta 2005. gada 30. septembrī.

(3)

Dalībvalstu un EPNI speciālisti pārskatīja novērtējuma ziņojumus un EPNI zinātnisko ziņojumu (4) veidā 2008. gada 31. jūlijā par aklonifēnu, 2008. gada 29. maijā par imidakloprīdu un 2008. gada 14. aprīlī par metazahloru iesniedza tos Komisijai. Dalībvalstis un Komisija izskatīja šos ziņojumus Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un 2008. gada 26. septembrī tos pabeidza kā Komisijas pārskata ziņojumus par aklonifēnu, imidakloprīdu un metazahloru.

(4)

Dažādajās veiktajās pārbaudēs konstatēja, ka aklonifēnu, imidakloprīdu un metazahloru saturošus augu aizsardzības līdzekļus var uzskatīt par tādiem, kas kopumā atbilst Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktajām prasībām, īpaši attiecībā uz izmantošanas veidiem, kas tika pārbaudīti un sīki izklāstīti Komisijas pārskata ziņojumos. Tāpēc ir lietderīgi šīs darbīgās vielas iekļaut I pielikumā, lai nodrošinātu, ka visās dalībvalstīs saskaņā ar minētās direktīvas noteikumiem var piešķirt atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur minētās darbīgās vielas.

(5)

Neatkarīgi no šā secinājuma ir lietderīgi iegūt papildu informāciju par dažiem konkrētiem jautājumiem. Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 1. punktā noteikts, ka vielas iekļaušanai I pielikumā var paredzēt nosacījumus. Tādēļ ir lietderīgi pieprasīt aklonifēna papildu pārbaudes, lai novērtētu atliekas rotācijas kultūrās un lai apstiprinātu riska novērtējumu attiecībā uz putniem, zīdītājiem, ūdens dzīvniekiem un blakussugu augiem, un imidakloprīda papildu pārbaudes, lai apstiprinātu riska novērtējumu attiecībā uz lietotājiem un strādniekiem un apdraudējumu putniem un zīdītājiem, un šādi pētījumi jāizstrādā pieteikuma iesniedzējiem. Turklāt attiecībā uz metazahloru ir lietderīgi iegūt papildu informāciju par dažiem konkrētiem jautājumiem. Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 5. punktā paredzēts, ka iekļaušanu var pārskatīt jebkurā laikā, ja ir norādes, ka vairs netiek ievēroti 1. un 2. punktā minētie kritēriji. Pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis informāciju, kas šajā posmā ir pietiekama, lai izskatītu dažu metabolītu atbilstību. Tomēr lēmums par metazahlora klasifikāciju saskaņā ar 1967. gada 27. jūnija Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (5) vēl nav precizēts. Šāda lēmuma rezultātā varētu būt vajadzīga papildu informācija par šiem metabolītiem. Pieteikuma iesniedzēja iesniegtā informācija šajā posmā ir pietiekama, lai izskatītu metabolīta 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 un 479M12 atbilstību saistībā ar vēzi. Tomēr, ja pieņem lēmumu saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK, ar ko metazahloru klasificē ar norādi “kancerogenitāte ir daļēji pierādīta”, būs vajadzīga papildu informācija par šo metabolītu atbilstību saistībā ar vēzi. Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 1. punktā noteikts, ka vielas iekļaušanai direktīvas I pielikumā var paredzēt nosacījumus. Tādēļ metazahlora iekļaušanai jāpiemēro nosacījums par papildu informācijas sniegšanu gadījumā, ja minēto vielu klasificē saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK.

(6)

Pirms darbīgo vielu iekļauj I pielikumā, jāparedz pietiekams laikposms, lai dalībvalstis un ieinteresētās personas varētu sagatavoties šīs iekļaušanas radīto jauno prasību izpildei.

(7)

Neierobežojot Direktīvā 91/414/EEK noteiktos pienākumus, kas izriet no darbīgās vielas iekļaušanas I pielikumā, pēc iekļaušanas dalībvalstīm jāatvēl sešu mēnešu laikposms pašreizējo atļauju pārskatīšanai attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur aklonifēnu, imidakloprīdu un metazahloru, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvas 91/414/EEK, un jo īpaši tās 13. panta prasībām un I pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem. Dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK noteikumiem attiecīgi jāmaina, jāaizstāj vai jāatsauc spēkā esošās atļaujas. Atkāpjoties no iepriekš noteiktā termiņa, jānosaka ilgāks laikposms, lai saskaņā ar Direktīvā 91/414/EEK izklāstītajiem vienotajiem principiem iesniegtu un novērtētu pilnu III pielikuma dokumentāciju par katra augu aizsardzības līdzekļa katru paredzēto izmantošanas veidu.

(8)

Iepriekš gūtā pieredze, iekļaujot saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 3600/92 (6) novērtētās darbīgās vielas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, liecina par iespējamām grūtībām, interpretējot pašreizējo atļauju turētāju pienākumus attiecībā uz piekļuvi datiem. Lai izvairītos no turpmākām grūtībām, jāprecizē dalībvalstu pienākumi, galvenokārt pienākums pārbaudīt, ka atļaujas turētājs var pamatot piekļuvi dokumentācijai, kas atbilst minētās direktīvas II pielikuma prasībām. Tomēr šāds precizējums, salīdzinot ar līdzšinējām direktīvām par grozījumiem I pielikumā, neuzliek jaunus pienākumus dalībvalstīm vai atļauju turētājiem.

(9)

Tāpēc ir lietderīgi attiecīgi grozīt Direktīvu 91/414/EEK.

(10)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumu groza atbilstīgi šīs direktīvas pielikumam.

2. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 31. janvārim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2010. gada 1. februāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

3. pants

1.   Vajadzības gadījumā dalībvalstis līdz 2010. gada 31. janvārim saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK groza vai atsauc pašreizējās atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur aklonifēnu, imidakloprīdu un metazahloru.

Līdz minētajai dienai tās jo īpaši pārbauda, vai ir izpildīti minētās direktīvas I pielikuma nosacījumi attiecībā uz aklonifēnu, imidakloprīdu un metazahloru, izņemot tos nosacījumus, kas paredzēti attiecīgās darbīgās vielas ieraksta B daļā, un vai atļaujas turētājam ir dokumentācija vai piekļuve dokumentācijai, kas saskaņā ar 13. panta nosacījumiem atbilst minētās direktīvas II pielikuma noteikumiem.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, par katru atļauto augu aizsardzības līdzekli, kas satur aklonifēnu, imidakloprīdu un metazahloru kā vienīgo darbīgo vielu vai vienu no vairākām darbīgām vielām, kuras vēlākais līdz 2009. gada 31. jūlijam ir iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikuma sarakstā, dalībvalstis veic līdzekļa atkārtotu novērtēšanu saskaņā ar vienotajiem principiem, kas paredzēti Direktīvas 91/414/EEK VI pielikumā, pamatojoties uz dokumentāciju, kas atbilst minētās direktīvas III pielikuma prasībām, un attiecīgi ņemot vērā minētās direktīvas I pielikuma ieraksta B daļu, kas attiecas uz aklonifēnu, imidakloprīdu un metazahloru. Pamatojoties uz minēto novērtējumu, dalībvalstis nosaka, vai līdzeklis atbilst Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta b), c), d) un e) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem.

Pēc tā konstatēšanas, dalībvalstis rīkojas šādi:

a)

ja līdzeklis satur aklonifēnu, imidakloprīdu un metazahloru kā vienīgo darbīgo vielu, vajadzības gadījumā groza vai atsauc atļauju vēlākais līdz 2014. gada 31. janvārim; vai

b)

ja līdzeklis satur aklonifēnu, imidakloprīdu un metazahloru kā vienu no vairākām darbīgām vielām, vajadzības gadījumā groza vai atsauc atļauju vēlākais līdz 2014. gada 31. janvārim vai līdz datumam, kas šādai grozīšanai vai atsaukšanai paredzēts attiecīgajā direktīvā vai direktīvās, ar kurām atbilstīgo vielu vai vielas iekļauj Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, izvēloties vēlāko no šiem datumiem.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā 2009. gada 1. augustā.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(2)  OV L 55, 29.2.2000., 25. lpp.

(3)  OV L 224, 21.8.2002., 23. lpp.

(4)  EPNI zinātniskais ziņojums (2008) 149. Secinājums par darbīgās vielas aklonifēna pesticīdu riska novērtējuma salīdzinošo pārskatīšanu (pabeigts 2008. gada 31. jūlijā).

EPNI zinātniskais ziņojums (2008) 148. Secinājums par darbīgās vielas imidakloprīda pesticīdu riska novērtējuma salīdzinošo pārskatīšanu (pabeigts 2008. gada 29. maijā).

EPNI zinātniskais ziņojums (2008) 145. Secinājums par darbīgās vielas metazahlora pesticīdu riska novērtējuma salīdzinošo pārskatīšanu (pabeigts 2008. gada 14. aprīlī).

(5)  OV 196, 16.8.1967., 1. lpp.

(6)  OV L 366, 15.12.1992., 10. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā tabulas beigās pievieno šādu ierakstu:

Nr.

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Stāšanās spēkā datums

Iekļaušanas termiņa beigas

Īpaši noteikumi

“221

Aklonifēns

CAS Nr. 74070-46-5

CIPAC Nr. 498

2-hlor-6-nitro-3-fenoksianilīns

≥ 970 g/kg

Piemaisījuma fenolu uzskata par toksisku, un tam ir noteikts maksimālais līmenis 5 g/kg.

2009. gada 1. augusts

2019. gada 31. jūlijs

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot aklonifēnu saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi nekā saulespuķēm, dalībvalstis pievērš īpašu uzmanību 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem un nodrošina, ka pirms šādas atļaujas izsniegšanas ir iesniegti visi nepieciešamie dati un informācija.

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2008. gada 26. septembrī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par aklonifēnu, un jo īpaši tā I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš šādiem aspektiem:

rūpnieciski ražotā tehniskā materiāla specifikācijas jāapstiprina un jāpamato ar atbilstošiem analītiskiem datiem. Dokumentācijā par toksiskumu izmantotais testa materiāls jāsalīdzina un jāpārbauda attiecībā pret šīm tehniskā materiāla specifikācijām,

lietotāju drošības aizsardzībai. Atļautā izmantojuma nosacījumos jānorāda, ka jālieto atbilstoši individuālās aizsardzības līdzekļi un jāpiemēro risku mazinoši pasākumi, lai samazinātu iedarbību,

atliekām rotācijas kultūrās un jānovērtē to ietekme uz patērētājiem, ņemot vērā viņu ēšanas paradumus,

putnu, zīdītāju, ūdens dzīvnieku un blakussugu augu aizsardzībai. Saistībā ar identificēto apdraudējumu vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi, piemēram, buferzonas.

Attiecīgās dalībvalstis pieprasa iesniegt papildu sīkākus pētījumus par atliekām rotācijas kultūrās un attiecīgu informāciju, lai apstiprinātu riska novērtējumu attiecībā uz putniem, zīdītājiem, ūdens dzīvniekiem un blakussugu augiem.

Tās nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs šādus apstiprinošus datus un informāciju iesniedz Komisijai divu gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

222

Imidakloprīds

CAS Nr. 138261-41-3

CIPAC Nr. 582

(E)-1-(6-hlor-3-piridīnilmetil)-N-nitroimidazolidīn-2-ilidēnamīns

≥ 970 g/kg

2009. gada 1. augusts

2019. gada 31. jūlijs

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā insekticīdu.

Blakussugu organismu, jo īpaši medus bišu un putnu aizsardzībai, lietojot sēklu apstrādei:

sēklas apsmidzināšanu veic tikai profesionālās sēklu apstrādes telpās. Šajās telpās jāizmanto iespējami labākā tehnika, lai nepieļautu putekļu mākoņu izplatību, uzglabājot, transportējot vai apstrādājot sēklas,

lieto atbilstošu aprīkojumu, lai nodrošinātu augstu saplūšanas pakāpi ar augsni, mazinātu noplūdes un mazinātu putekļu mākoņu emisiju. Dalībvalstis nodrošina, ka apstrādāto sēklu marķējumā ir ietverta norāde, ka sēklas ir apstrādātas ar imidakloprīdu, un ir noteikti risku mazinoši pasākumi, kas paredzēti atļaujā.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot imidakloprīdu saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi nekā tomātiem siltumnīcās, dalībvalstis pievērš īpašu uzmanību 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem un nodrošina, ka pirms šādas atļaujas izsniegšanas ir iesniegti visi nepieciešamie dati un informācija.

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2008. gada 26. septembrī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par imidakloprīdu, un jo īpaši tā I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

lietotāju un darbinieku drošībai un jāgarantē, ka izmantojuma nosacījumos paredzēts izmantot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus,

ietekmei uz ūdens organismiem un posmkājiem, kas nav apstrādes mērķis, un citiem augsnes makroorganismiem, un jānodrošina, ka atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietver risku mazinošus pasākumus,

medus bišu aizsardzībai, jo īpaši izsmidzināšanas gadījumā, un jānodrošina, ka atļaujas nosacījumi vajadzības gadījumā ietver arī risku mazinošus pasākumus.

Attiecīgās dalībvalstis pieprasa iesniegt:

informāciju, kas vajadzīga, lai turpinātu riska novērtējumu attiecībā uz lietotājiem un strādniekiem,

informāciju, kas vajadzīga, lai turpinātu riska novērtējumu attiecībā uz putniem un zīdītājiem.

Tās nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs šādus apstiprinošus datus un informāciju iesniedz Komisijai divu gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

223

Metazahlors

CAS Nr. 67129-08-2

CIPAC Nr. 411

2-hlor-N-(pirazol-1-ilmetil)acet-2′,6′-ksilidīds

≥ 940 g/kg

Ražošanas procesā radušos piemaisījumu toluolu uzskata par toksisku, un tam ir noteikts maksimālais līmenis – 0,01 %.

2009. gada 1. augusts

2019. gada 31. jūlijs

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu. Lietot ne vairāk kā 1,0 kg/ha reizi trijos gados tajā pašā laukā.

B   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2008. gada 26. septembrī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par metazahloru, un jo īpaši tā I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

lietotāju drošībai un jāgarantē, ka izmantojuma nosacījumos paredzēts izmantot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus,

ūdens organismu aizsardzībai,

gruntsūdeņu aizsardzībai gadījumos, kad darbīgo vielu lieto reģionos ar jutīgu augsni un/vai klimatiskajiem apstākļiem.

Vajadzības gadījumā atļaujas piešķiršanas nosacījumos ietver risku mazinošus pasākumus un jutīgajās zonās uzsāk monitoringa programmas, lai pārbaudītu iespējamo gruntsūdens piesārņojumu ar 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 un 479M12 metabolītu.

Ja metazahloru saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK klasificē ar norādi “kancerogenitāte ir daļēji pierādīta”, attiecīgās dalībvalstis prasa iesniegt papildu informāciju par metabolīta 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 un 479M12 atbilstību saistībā ar vēzi.

Tās nodrošina, ka pieteikuma iesniedzēji šādu informāciju iesniedz Komisijai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad ir izziņots lēmums par šādu klasifikāciju.”


(1)  Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju sniegta pārskata ziņojumā.


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Padome

16.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 337/92


PADOMES LĒMUMS

(2008. gada 8. decembris),

ar ko groza Padomes reglamentu

(2008/945/EK, Euratom)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 207. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 121. panta 3. punktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. panta 1. punktu un 41. panta 1. punktu,

ņemot vērā Padomes reglamenta (1) III pielikuma 2. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes reglamenta (turpmāk “reglaments”) 11. panta 5. punkts paredz, ka gadījumā, ja Padomei jāpieņem lēmums, kam vajadzīgs kvalificēts balsu vairākums, un ja kāds Padomes loceklis to ir prasījis, pārbauda, vai dalībvalstis, kas veido šo balsu vairākumu, pārstāv vismaz 62 % no Eiropas Savienības iedzīvotāju kopskaita, kas aprēķināts atbilstīgi iedzīvotāju skaita rādītājiem, kuri noteikti reglamenta III pielikuma 1. pantā.

(2)

Reglamenta III pielikuma 2. panta 2. punktā par to, kā piemērot noteikumus par balsu sadalījumu Padomē, ir paredzēts, ka kārtējā gada 1. janvārī Padome saskaņā ar informāciju, kas Eiropas Kopienu Statistikas birojā pieejama iepriekšējā gada 30. septembrī, pielāgo minētā pielikuma 1. pantā norādītos skaitļus.

(3)

Tādēļ būtu jāveic reglamenta pielāgojums 2009. gadam,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Padomes reglamenta III pielikuma 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“1. pants

Lai piemērotu EK līguma 205. panta 4. punktu, Euratom līguma 118. panta 4. punktu un Līguma par Eiropas Savienību 23. panta 2. punkta trešo daļu un 34. panta 3. punktu, katras dalībvalsts iedzīvotāju kopskaits laikposmam no 2009. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim ir šāds:

Dalībvalsts

Iedzīvotāju kopskaits

(× 1 000)

Vācija

82 217,8

Francija

63 753,1

Apvienotā Karaliste

61 224,1

Itālija

59 619,3

Spānija

45 283,3

Polija

38 115,6

Rumānija

21 528,6

Nīderlande

16 405,4

Grieķija

11 213,8

Beļģija

10 666,9

Portugāle

10 617,6

Čehija

10 381,1

Ungārija

10 045,4

Zviedrija

9 182,9

Austrija

8 331,9

Bulgārija

7 640,2

Dānija

5 475,8

Slovākija

5 401,0

Somija

5 300,5

Īrija

4 401,3

Lietuva

3 366,4

Latvija

2 270,9

Slovēnija

2 025,9

Igaunija

1 340,9

Kipra

789,3

Luksemburga

483,8

Malta

410,3

Kopā

497 493,1

slieksnis (62 %)

308 445,7”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2008. gada 8. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

B. KOUCHNER


(1)  Padomes Lēmums 2006/683/EK, Euratom (2006. gada 15. septembris), ar ko pieņem Padomes reglamentu (OV L 285, 16.10.2006., 47. lpp.).


Komisija

16.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 337/94


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 12. decembris),

ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2006/88/EK attiecībā uz prasībām akvakultūras dzīvnieku karantīnai

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 7905)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/946/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (1), un jo īpaši tās 10. panta 3. punkta otro daļu un 10. panta 4. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 24. oktobra Direktīvu 2006/88/EK par akvakultūras dzīvniekiem un to produktiem izvirzītajām dzīvnieku veselības prasībām, kā arī par konkrētu ūdensdzīvnieku slimību profilaksi un kontroli (2), un jo īpaši tās 25. pantu un 61. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas 2006/88/EK 16. panta 1. punktu, lai dalībvalstī, zonā vai iecirknī, kas pasludināti par konkrētas slimības neskartiem, ievestu pret šīs direktīvas IV pielikuma II daļā norādītajām slimībām uzņēmīgo sugu akvakultūras dzīvniekus audzēšanai vai krājumu atjaunošanai, to izcelsmei jābūt citā dalībvalstī, zonā vai iecirknī, kas arī ir pasludināti par šīs slimības neskartiem. Atbilstoši minētās direktīvas 44. panta 4. punktam tas pats attiecināms arī uz tām teritorijām, kurās tiek īstenota attiecīgas slimības uzraudzības vai izskaušanas programma.

(2)

Atbilstoši Direktīvas 2006/88/EK 17. panta 1. punktam to slimību pārnēsātāju sugu izcelsmes valstij, kuras norādītas šīs Direktīvas IV pielikuma II daļā un kuras ievedamas audzēšanai vai krājumu atjaunošanai tādā dalībvalstī, zonā vai iecirknī, kas pasludināti par slimību neskartiem, jābūt tādai citai dalībvalstij, zonai vai iecirknim, kas pasludināti par šīs attiecīgās slimības neskartiem, vai arī tām noteiktu laiku jābūt turētām karantīnā ūdenī, kas ir attiecīgā patogēna neskarts, ja zinātniskie dati vai praktiskā pieredze to apstiprina, lai mazinātu attiecīgās slimības pārnešanas iespējamību. Saskaņā ar Direktīvas 2006/88/EK 44. panta 4. punktu minētais attiecas arī uz teritorijām, kurās tiek īstenota attiecīgas slimības uzraudzības vai izskaušanas programma.

(3)

To iespējamo slimību pārnēsātāju sugu saraksts, kas minētas Direktīvas 2006/88/EK IV pielikuma II daļā, kā arī apstākļi, kādos šīs sugas ir uzskatāmas par slimības pārnēsātājām minētās direktīvas 17. panta nolūkā, ir noteikti Komisijas 2008. gada 12. decembra Regulā (EK) Nr. 1251/2008, ar ko īsteno Direktīvu 2006/88/EK attiecībā uz nosacījumiem un sertificēšanas prasībām akvakultūras dzīvnieku un produktu laišanai tirgū un importam Kopienā un nosaka slimību pārnēsātāju sugu sarakstu (3).

(4)

Direktīvas 2006/88/EK 20. panta 1. punktā, atkāpjoties no minētās Direktīvas 16. panta, noteikts, ka to sugu savvaļas ūdensdzīvnieki, kas ir uzņēmīgas pret vienu vai vairākām IV pielikuma II daļā norādītajām slimībām, kuri noķerti dalībvalstī, zonā vai iecirknī, kas nav pasludināti par slimību neskartiem, pirms izlaišanas dalībvalstī, zonā vai iecirknī, kas ir pasludināti par slimību neskartiem, kompetentās iestādes uzraudzībā ir novietojami karantīnai piemērotos punktos uz laiku, kas vajadzīgs, lai līdz pieņemamam līmenim samazinātu slimības pārnešanas iespējamību. Atbilstoši Padomes Direktīvas 2006/88/EK 44. panta 4. punktam minētais attiecas arī uz tām teritorijām, kurās tiek īstenota attiecīgas slimības uzraudzības vai izskaušanas programma.

(5)

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1251/2008 10. un 11. pantam to pārnēsātāju sugu dzīvniekus un savvaļas ūdensdzīvniekus, kas paredzēti audzēšanai, izklāšanas zonām, audzētavām makšķerēšanai un atklātām dekoratīvo dzīvnieku audzētavām, un to sugu dekoratīvos ūdensdzīvniekus, kas ir uzņēmīgas pret slimībām un paredzētas slēgtām dekoratīvo dzīvnieku audzētavām, var ievest dalībvalstī, zonā vai iecirknī, kas pasludināti par slimību neskartiem, vai teritorijās, kurās tiek īstenota attiecīgas slimības uzraudzības vai izskaušanas programma, arī tad, ja to izcelsmes teritorija nav slimības neskarta, bet ja tie atbilstošu laiku turēti karantīnā, kā to nosaka Direktīva 2006/88/EK. Saskaņā ar Direktīvas 91/496/EEK 10. panta 1. punkta pirmo ievilkumu karantīnu var piemērot trešā valstī.

(6)

Lai panāktu, ka karantīnu nodrošina tādā veidā, kas mazina Direktīvas 2006/88/EEK IV pielikuma II daļā norādīto slimību pārnēsāšanas iespējamību līdz pieņemamam līmenim, jāizveido precīzi izstrādāti karantīnas noteikumi.

(7)

Karantīnas punkti Kopienā ir ietverti Padomes Direktīvas 2006/88/EK 3. panta c) apakšpunkta “akvakultūras nozares uzņēmuma” definīcijā. Lai Kopienas teritorijā tiktu ievērotas dzīvnieku veselības normas, karantīnas punktiem trešās valstīs jāatbilst prasībām, kas Padomes Direktīvā 2006/88/EK noteiktas akvakultūras nozares uzņēmumiem.

(8)

Ja karantīnu veic Kopienas teritorijā, īpaši svarīgi ir uzraudzīt akvakultūras dzīvnieku sūtījumu transportēšanu uz karantīnas punktiem, lai panāktu drošu to pārvešanu tieši uz karantīnas punktiem.

(9)

Karantīnas punktiem jābūt ierīkotiem un pārvaldītiem tā, lai nepieļautu slimību izplatīšanos starp karantīnas vienībām un punktiem un citiem akvakultūras nozares uzņēmumiem.

(10)

Atsevišķi pasākumi saistīti ar karantīnu Kopienas teritorijā ir ietverti Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (4). Tādēļ ar Kopienas teritorijā īstenoto karantīnu saistītās izmaksas attiecināmas uz minētās regulas 27. pantu, kurā noteikts, ka dalībvalsts var iekasēt nodevas vai citu maksu, lai segtu ar oficiālo kontroli saistītos izdevumus.

(11)

Pasākumi, kas noteikti šajā lēmumā, atbilst Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

I   NODAĻA

PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šajā lēmumā izklāstītas prasības karantīnai, kas ir noteikta:

a)

Direktīvas 2006/88/EK 17. un 20. pantā, un

b)

Regulas (EK) Nr. 1251/2008 IV nodaļā un šīs regulas IV pielikuma sertifikātu paraugos.

2. pants

Definīcijas

Šajā lēmuma piemēro šādas definīcijas:

1)

“karantīnas punkts” ir tāds punkts:

a)

kurā tiek nodrošināta akvakultūras dzīvnieku karantīna;

b)

kurā ir viena vai vairākas karantīnas vienības; un

c)

kuram ir izsniegta atļauja un kuru kompetentā iestāde kā karantīnas punktu Regulas (EK) Nr. 882/2004 2. panta 4. punkta nozīmē ir reģistrējusi atbilstoši Direktīvas 2006/88/EK 4. un 6. pantam, un tas atbilst obligātajiem nosacījumiem par karantības punktu, kas noteikti šā lēmuma I pielikumā;

2)

“karantīnas vienība” ir gan darbībā, gan telpā norobežota karantīnas punkta vienība, kurā atrodas tikai viena sūtījuma akvakultūras dzīvnieki ar vienādu veselības stāvokli un – vajadzības gadījumā – akvakultūras kontroldzīvnieki;

3)

“akvakultūras kontroldzīvnieki” ir tādi akvakultūras dzīvnieki, kurus izmanto slimību diagnosticēšanai karantīnas laikā;

4)

“sarakstā iekļautās slimības” ir tādas slimības, kas iekļautas Direktīvas 2006/88/EK IV pielikuma II daļā;

5)

“apstiprināts kvalificēts ūdensdzīvnieku veselības speciālists” ir kvalificēts ūdensdzīvnieku veselības speciālists, kuru kompetentā iestāde ir iecēlusi īpašu oficiālu pārbaužu veikšanai karantīnas punktiem.

II   NODAĻA

AKVAKULTŪRAS DZĪVNIEKU KARANTĪNA TREŠĀS VALSTĪS

3. pants

Importa nosacījumi

Ja saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1251/2008 IV nodaļu karantīna ir nosacījums akvakultūras dzīvnieku sūtījumu importam Kopienā, šādi sūtījumi ir ievedami Kopienā tikai tādā gadījumā, ja ievēroti šajā nodaļā izklāstītie nosacījumi.

4. pants

Karantīnas noteikumi trešās valstīs

1.   Karantīna jāveic karantīnas punktā atbilstīgi 2. panta 1. punkta c) apakšpunktam.

2.   Karantīnas punkta kontrole jāveic kompetentajai iestādei, un minētajai iestādei ir:

a)

jāapmeklē karantīnas punkta telpas vismaz reizi gadā;

b)

jānodrošina karantīnas punkta atbilstība šā lēmuma nosacījumiem;

c)

jāpārbauda apstiprinātā kvalificētā ūdensdzīvnieku veselības speciālista darbība; un

d)

jāpārbauda, vai atļaujas piešķiršanas nosacījumi joprojām tiek ievēroti.

3.   Akvakultūras dzīvniekiem jāpiemēro šādos pantos norādītie karantīnas noteikumi:

a)

13., 14. un 15. pantā – pret slimībām uzņēmīgām sugām;

b)

16. un 17. pantā – slimību pārnēsātāju sugām.

4.   Akvakultūras dzīvniekus var izvest no karantīnas tikai ar kompetentās iestādes izsniegtu rakstisku atļauju.

5. pants

Atļauju izsniegšana karantīnas punktiem trešās valstīs

1.   Lai kompetentā iestāde izsniegtu atļauju, karantīnas punktam jāatbilst:

a)

nosacījumiem, kas ir vismaz līdzvērtīgi Direktīvas 2006/88/EK 5. pantā izklāstītajiem nosacījumiem;

b)

obligātajiem nosacījumiem, kas karantīnas punktam noteikti šā lēmuma I pielikumā.

2.   Katram karantīnas punktam, kam izsniegta atļauja, piešķirams reģistrācijas numurs.

3.   Jāizveido un Komisijai jāiesniedz to karantīnas punktu saraksts, kuriem izsniegta atļauja.

6. pants

Trešo valstu karantīnas punktiem izsniegto atļauju apturēšana un atsaukšana

1.   Ja kompetentā iestāde ir saņēmusi paziņojumu par aizdomām, ka karantīnas punktā konstatēta kāda(-as) sarakstā iekļauta(-ās) slimība(-as), tai:

a)

nekavējoties jāaptur šim punktam izsniegtā atļauja;

b)

jānodrošina, ka atbilstoši II pielikuma 3. punktam tiek veikti nepieciešamie pasākumi, lai apstiprinātu vai izslēgtu aizdomas.

2.   Atļaujas apturēšana atbilstoši 1. punktam nav atceļama, līdz:

a)

aizdomas par attiecīgās sarakstā iekļautās(-o) slimības(-u) klātbūtni ir oficiāli izslēgtas; vai

b)

sarakstā iekļautās(-o) slimības(-u) izskaušana karantīnas punktā ir sekmīgi pabeigta un attiecīgās karantīnas vienības ir iztīrītas un dezinficētas.

3.   Ja punkts vairs neatbilst 5. panta 1. punkta nosacījumiem, kompetentajai iestādei nekavējoties jāatsauc karantīnas punktam izsniegtā atļauja.

Par to nekavējoties jāinformē Komisija.

7. pants

Karantīnas punktu saraksti

Komisija sniedz dalībvalstīm visus jaunos un atjauninātos karantīnas punktu sarakstus, kurus tā saņem atbilstoši 5. panta 3. punktam, kā arī nodrošina sarakstu publisku pieejamību.

III   NODAĻA

AKVAKULTŪRAS DZĪVNIEKU KARANTĪNA KOPIENAS TERITORIJĀ

8. pants

Apliecinājums

1.   Ja Kopienā importētie akvakultūras dzīvnieku sūtījumi paredzēti karantīnai Kopienā, importētājam vai tā pārstāvim ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums, kuru ir parakstījusi tā persona, kas atbildīga par karantīnas punktu, apstiprinot, ka avakultūras dzīvnieki tiks pieņemti karantīnā.

2.   1. punktā noteiktais apliecinājums:

a)

ir noformēts vismaz vienā tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kuras robežkontroles punktā veic veterinārās pārbaudes; tomēr minētā dalībvalsts var atļaut lietot arī citu Kopienas oficiālo valodu, ja vajadzīgs, pievienojot oficiālu tulkojumu vienā no valsts oficiālajām valodām;

b)

ietver karantīnas punkta reģistrācijas numuru.

3.   1. punktā noteikto apliecinājumu:

a)

iesniedz robežkontroles punktā, pirms tajā nonāk sūtījums; vai

b)

importētājs vai tā pārstāvis to uzrāda robežkontroles punktā, pirms akvakultūras dzīvniekus no minētā punkta izlaiž.

9. pants

Akvakultūras dzīvnieku tieša transportēšana uz karantīnas punktiem

Ja Kopienā importētie akvakultūras dzīvnieku sūtījumi paredzēti karantīnai Kopienā, tos no robežkontroles punkta pārved tieši uz karantīnas punktu.

Ja šādai pārvadāšanai izmanto transportlīdzekļus, robežinspekcijas punkta apstiprinātajam veterinārārstam tie jāaizplombē ar plombu, kas droša pret viltojumiem.

10. pants

Akvakultūras dzīvnieku pārvadāšanas kontrole

1.   Ja Kopienā importētie akvakultūras dzīvnieku sūtījumi paredzēti karantīnai Kopienā:

a)

robežkontroles punkta oficiālais veterinārārsts vienas darba dienas laikā, izmantojot Padomes Direktīvas 90/425/EEK (5) 20. panta 1. punktā noteikto datorizēto sistēmu (“Traces sistēmu”), informē karantīnas punkta kompetento iestādi par datumu, kad sūtījums saņemts robežkontroles punktā, par sūtījuma izcelsmes vietu un galamērķi;

b)

par karantīnas punktu atbildīgā persona vienas darba dienas laikā no tās dienas, kad sūtījums saņemts karantīnas punktā, par to informē minētā punkta kompetento iestādi;

c)

karantīnas punkta kompetentā iestāde trīs darba dienu laikā pēc sūtījuma saņemšanas minētajā punktā, izmantojot Traces sistēmu, par sūtījuma saņemšanu paziņo robežkontroles punkta oficiālajam veterinārārstam, kurš to informēja par a) apakšpunktā minētā sūtījuma nosūtīšanu.

2.   Ja robežkontroles punkta kompetentajai iestādei ir iesniegts apliecinājums par to, ka akvakultūras dzīvnieki, kas deklarēti kā nosūtāmi uz karantīnas punktu Kopienā, nav nonākuši galamērķī trīs darba dienu laikā pēc noteiktās ierašanās dienas, kompetentā iestādei veic atbilstošus pasākumus.

11. pants

Karantīnas nosacījumi Kopienā

Ja karantīna Kopienā ir nosacījums, lai atbilstoši Direktīvas 2006/88/EK 17. vai 20. pantam laistu tirgū avakultūras dzīvnieku sūtījumus, vai šādu sūtījumu importam Kopienā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1251/2008 IV nodaļu, sūtījumi atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

viss karantīnas laiks jāpavada vienā karantīnas punktā Kopienā;

b)

uz akvakultūras dzīvniekiem jāattiecina šādos pantos izklāstīti karantīnas noteikumi:

i)

13., 14. un 15. pantā – pret slimībām uzņēmīgām sugām;

ii)

16. un 17. pantā – slimību pārnēsātāju sugām;

c)

akvakultūras dzīvniekus drīkst izlaist no karantīnas, tikai pamatojoties uz kompetentās iestādes izsniegtu rakstisku atļauju.

12. pants

Pasākumi, kas veicami, ja ir aizdomas vai ir apstiprināta kāda no sarakstā iekļautajām slimībām

1.   Ja karantīnas laikā rodas aizdomas par kādu(-ām) sarakstā iekļauto(-ajām) slimību(-ām) karantīnas punktā, kompetentā iestāde:

a)

paņem attiecīgus paraugus un veic to analīzi atbilstoši II pielikuma 3. punktam;

b)

nodrošina, lai, kamēr tiek gaidīti laboratoriskās izmeklēšanas rezultāti, akvakultūras dzīvniekus neievestu karantīnas punktā vai neizvestu no tā.

2.   Ja karantīnas laikā apstiprinās kādas(-u) sarakstā iekļautās(-o) slimības(-u) klātbūtne, kompetentā iestāde nodrošina, ka:

a)

visi slimības skarto akvakultūras dzīvnieki, kas izvietoti karantīnas vienībās, tiek no tām izņemti un iznīcināti, ievērojot attiecīgās sarakstā iekļautās slimības izplatības iespējamību;

b)

slimības skartās karantīnas vienības tiek iztīrītas un dezinficētas;

c)

15 dienu laikā pēc slimības skarto karantīnas vienību galīgās tīrīšanas un dezinfekcijas akvakultūras dzīvnieki tajās netiek ievietoti;

d)

slimības skartajās karantīnas vienībās ūdeni apstrādā tā, lai pēc iespējas efektīvāk iznīcinātu attiecīgās(-o) sarakstā iekļautās(-o) slimības(-u) izraisītāju.

3.   Ja ar attiecīgo(-ajām) sarakstā iekļauto(-ajām) slimību(-ām) netiek apdraudēts ūdensdzīvnieku veselības stāvoklis sūtījuma galamērķī, kompetentā iestāde, atkāpjoties no 2. punkta a) apakšpunkta, var atļaut laist tirgū karantīnas punktā turētos akvakultūras dzīvniekus un to produktus.

4.   Dalībvalstis informē Komisiju par visiem saskaņā ar šo pantu veiktajiem pasākumiem.

IV   NODAĻA

KARANTĪNAS NOTEIKUMI

1.   IEDAĻA

Pret slimībām uzņēmīgās sugas

13. pants

Pret slimībām uzņēmīgo sugu karantīnas laiks

1.   Zivis atrodas karantīnā vismaz 60 dienas.

2.   Vēžveidīgie atrodas karantīnā vismaz 40 dienas.

3.   Gliemji atrodas karantīnā vismaz 90 dienas.

14. pants

Analīzes, paraugu ņemšana, pārbaude un diagnostika

1.   Lai apliecinātu sarakstā iekļauto slimību neesamību, II pielikumā notiekto analīžu, paraugu ņemšanas, pārbaudes un diagnozes noteikšanas rezultātiem jābūt negatīviem.

2.   Analīzēm, paraugu ņemšanai, pārbaudei un diagnostikai var izmantot akvakultūras kontroldzīvniekus, izņemot tos gadījumus, kad karantīnā atrodas sugas, kas uzņēmīgas pret Marteilia refringens.

3.   Kompetentā iestāde nosaka izmantojamo akvakultūras kontroldzīvnieku skaitu, ņemot vērā karantīnā novietoto akvakultūras dzīvnieku skaitu, karantīnas vienības lielumu un attiecīgo(-ās) slimību(-as) un sugas īpatnības.

4.   Akvakultūras kontroldzīvnieki ir:

a)

tādu sugu īpatņi, kas uzņēmīgas pret attiecīgo(-ajām) sarakstā iekļauto(-ajām) slimību(-ām) un, ja iespējams, ņemot vērā to turēšanas apstākļus tajā attīstības posmā, kad uzņēmība pret slimību(-ām) ir visaugstākā;

b)

ar izcelsmi tādā dalībvalstī, zonā vai iecirknī vai no tādas trešās valsts vai tās daļas, kas ir pasludināta par attiecīgās(-o) slimības(-u) neskartu;

c)

nevakcinēti pret attiecīgo(-ajām) sarakstā iekļauto(-ajām) slimību(-ām);

d)

ievietoti karantīnas vienībā īsi pirms karantīnā ievietojamo akvakultūras dzīvnieku saņemšanas vai tās laikā un turēti kopā ar tiem un tādos pašos zootehniskajos un vides apstākļos.

15. pants

Kontrole

Kompetentā iestāde veic karantīnas nosacījumu pārbaudi vismaz katra akvakultūras dzīvnieku sūtījuma karantīnas laika sākumā un beigās.

Veicot šādas pārbaudes, kompetentā iestāde:

a)

nodrošina tādus vides apstākļus, kas veicina attiecīgās(-o) sarakstā iekļautās(-o) slimības(-u) laboratorisko atklāšanu;

b)

pārbauda mirušo dzīvnieku uzskaiti karantīnas laikā;

c)

ja vajadzīgs, pārbauda akvakultūras dzīvniekus karantīnas vienībās.

2.   IEDAĻA

Slimību pārnēsātājas sugas

16. pants

Slimību pārnēsātājām sugām piemērojamie karantīnas noteikumi

1.   Slimību pārnēsātājas sugas atrodas karantīnā vismaz 30 dienas.

2.   Ūdeni karantīnas vienībā maina vismaz reizi dienā.

17. pants

Kontrole

Kompetentā iestāde veic karantīnas apstākļu pārbaudi vismaz katra akvakultūras dzīvnieku sūtījuma karantīnas laika sākumā un beigās.

Veicot šādas pārbaudes, kompetentā iestāde:

a)

pārbauda mirušo dzīvnieku uzskaiti karantīnas laikā;

b)

ja vajadzīgs, pārbauda akvakultūras dzīvniekus karantīnas vienībās.

V   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

18. pants

Pārejas noteikums

Līdz diagnostikas metožu pieņemšanai, kas nosakāmas atbilstoši Direktīvas 2006/88/EK 49. panta 3. punktam, pārbaudes tiem paraugiem, kas noņemti attiecīgās(-o) sarakstā iekļautās(-o) slimības(-u) neesamības noteikšanai karantīnas laikā, jāveic atbilstoši tām diagnostikas metodēm, kuras katrai sarakstā iekļautajai slimībai atbilstošajā nodaļā noteiktas Pasaules dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) jaunākajā “Ūdensdzīvnieku diagnostikas testu rokasgrāmatas” redakcijā.

19. pants

Piemērošanas diena

Šo lēmumu piemēro no 2009. gada 1. janvāra.

20. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 12. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp.

(2)  OV L 328, 24.11.2006., 14. lpp.

(3)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 41. lpp.

(4)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

(5)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.


I PIELIKUMS

Obligātie nosacījumi karantīnas punktiem

A   DAĻA

Ierīkošanas un apgādes nosacījumi

1)

Karantīnas punktam ir jābūt telpai, kas nodalīta no citiem karantīnas punktiem, citām audzētavām vai citām gliemju audzēšanas zonām un no tām atrodas kompetentās iestādes noteiktā attālumā, pamatojoties uz riska novērtējumu un ņemot vērā attiecīgās(-o) sarakstā iekļautās(-o) slimības(-u) epidemioloģiju. Tomēr karantīnas punktu var izvietot audzētavas vai gliemju audzēšanas zonas teritorijā.

2)

Karantīnas vienības jāierīko tā, lai starp tām nebūtu iespējama ūdens apmaiņa. Turklāt katras karantīnas vienības ūdens izvades sistēmai ir jābūt veidotai tā, lai nepieļautu karantīnas vienību vai citu tās pašas audzētavas vai gliemju audzēšanas zonas teritoriju savstarpēju inficēšanos.

3)

Karantīnas vienībām piegādātajam ūdenim jābūt attiecīgās(-o) sarakstā iekļautās (-o) slimības(-u) neskartam.

4)

Ja karantīnas vienības kanalizācijas sistēma ir izvietota dalībvalstī, zonā vai iecirknī, vai trešā valstī vai tās daļā, kas pasludināti par attiecīgās(-o) slimības(-u) neskartiem vai kurā tiek īstenota attiecīgās(-o) slimības(-u) uzraudzības vai izskaušanas programma, tajā jābūt ierīkotai kompetentas iestādes apstiprinātai notekūdeņu attīrīšanas sistēmai. Notekūdeņu attīrīšanas sistēmai ir:

a)

jāattīra visi karantīnas vienībā radītie notekūdeņi un atkritumi tādā veidā, lai efektīvi iznīcinātu attiecīgās(-o) sarakstā iekļautās(-o) slimības(-u) izraisītāju;

b)

jābūt aprīkotai ar rezerves drošības mehānismiem, kas nodrošina nepārtrauktu darbību un pilnīgu attīrīšanu.

5)

Karantīnas vienībām jābūt ierīkotām tā, lai novērstu saskari ar citiem dzīvniekiem, kas varētu izplatīt attiecīgo(-ās) sarakstā iekļauto(-ās) slimību(-as).

6)

Visām iekārtām ir jābūt ierīkotām tā, lai tās varētu iztīrīt un dezinficēt, kā arī tajās jābūt pieejamam atbilstošam tīrīšanas un dezinfekcijas aprīkojumam.

7)

Pie karantīnas punkta un tās dažādo vienību ieejām un izejām jābūt izvietotām higiēnas barjerām.

8)

Katrai karantīnas punkta vienībai jābūt aprīkotai ar atsevišķām iekārtām, lai novērstu karantīnas vienību savstarpēju inficēšanos.

B   DAĻA

Pārvaldības noteikumi

1)

Karantīnas punkta akvakultūras nozares uzņēmumam ar līgumu vai citu juridisku instrumentu jānodrošina apstiprināta kvalificēta ūdensdzīvnieku veselības speciālista pakalpojumi.

2)

Attiecībā uz katru karantīnā ievietoto akvakultūras dzīvnieku sūtījumu:

a)

pirms jauna sūtījuma novietošanas karantīnas vienība ir jāiztīra un jādezinficē, un pēc tam vismaz septiņas dienas tajā nedrīkst novietot akvakultūras dzīvniekus;

b)

karantīnas laika uzskaite sākas tikai tad, kad novietoti akvakultūras dzīvnieku sūtījuma pēdējie dzīvnieki.

3)

Veic atbilstošus pasākumus, lai novērstu ienākošo un izejošo sūtījumu savstarpēju inficēšanos.

4)

Nepiederošām personām karantīnas punktā ieiet aizliegts.

5)

Personām, kas ieiet karantīnas punktā, jāvalkā aizsargtērps, tostarp arī aizsargapavi.

6)

Nedrīkst būt saskare starp personālu vai iekārtām, kas var radīt savstarpēju inficēšanos starp karantīnas punktiem vai karantīnas vienībām vai starp karantīnas punktiem un audzētavām vai gliemju audzēšanas zonām.

7)

Pēc sūtījuma saņemšanas transportlīdzekļi un iekārtas, tostarp tvertnes, konteineri un ūdens, ir jāapstrādā tā, lai efektīvi iznīcinātu attiecīgās(-o) sarakstā iekļautās(-o) slimības(-u) izraisītāju.

8)

Mirušo akvakultūras dzīvnieku un to akvakultūras dzīvnieku, kuriem novērojamas slimības klīniskas pazīmes, klīniskā pārbaude jāveic apstiprinātam kvalificētam ūdensdzīvnieku veselības speciālistam, un mirušo akvakultūras dzīvnieku un to akvakultūras dzīvnieku paraugi, kuri uzrāda slimības klīniskās pazīmes, jāpārbauda kompetentās iestādes norādītajā laboratorijā.

9)

Nepieciešamās analīzes, paraugu ņemšana, pārbaudes un diagnostikas metodes jāīsteno, konsultējoties ar kompetento iestādi, un tās uzraudzībā.

10)

Papildus Direktīvas 2006/88/EK 8. panta pienākumam veikt uzskaiti karantīnas punktā ir jāreģistrē:

a)

laiks, kad darbinieki tajā ieiet/no tā iziet;

b)

attiecīga piegādātā ūdens un notekūdeņu apstrāde;

c)

visi ārkārtas apstākļi, kas ietekmē karantīnas izmantošanu (elektroenerģijas padeves pārtraukumi, ēku bojājumi vai ārkārtēji laika apstākļi);

d)

pārbaudei iesniegto paraugu datumi un pārbaužu rezultāti.


II PIELIKUMS

Akvakultūras dzīvnieku analīzes, paraugu ņemšana, pārbaudes un diagnostika

1)

Akvakultūras dzīvnieku analīzes, paraugu ņemšana, pārbaudes un diagnostika karantīnas punktā visā karantīnas laikā tiek veikta, nodrošinot tādus vides apstākļus, kas veicina attiecīgās(-o) sarakstā iekļautās(-o) slimības(-u) atklāšanu laboratorijā.

2)

Karantīnas laikā 15 dienas pirms karantīnas beigām jāpaņem paraugi no šādiem akvakultūras dzīvniekiem:

a)

no visiem akvakultūras kontroldzīvniekiem, ja tādi izmantoti;

b)

ja akvakultūras kontroldzīvnieki nav izmantoti, tad paraugi jāpaņem no tāda atbilstoša akvakultūras dzīvnieku skaita, lai nodrošinātu attiecīgās(-o) sarakstā iekļautās(-o) slimības(-u) atklāšanu ar ticamības līmeni 95 %, ja izplatības modelis ir 10 % (bet ne mazāk kā no 10 dzīvniekiem).

3)

Atbilstoši 18. pantam karantīnas laikā paņemto paraugu pārbaude jāveic kompetentās iestādes norādītajās laboratorijās, izmantojot Direktīvas 2006/88/EK 49. panta 3. punktā noteiktās diagnostikas metodes.


III Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES VI SADAĻU

16.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 337/102


PADOMES PAMATLĒMUMS 2008/947/TI

(2008. gada 27. novembris)

par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu tādiem spriedumiem un probācijas lēmumiem, kuri paredzēti probācijas pasākumu un alternatīvu sankciju uzraudzībai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktu un 34. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Vācijas Federatīvās Republikas un Francijas Republikas ierosmi (1),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Savienība ir sev izvirzījusi mērķi attīstīt brīvības, drošības un tiesiskuma telpu. Tas paredz, ka dalībvalstu izpratne par brīvību, drošību un tiesiskumu ir identiska tās būtiskajos elementos un tās pamatā ir brīvības un demokrātijas principi, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana, kā arī tiesiskums.

(2)

Policijas un tiesu iestāžu sadarbības mērķis Eiropas Savienībā ir nodrošināt augsta līmeņa drošību visiem iedzīvotājiem. Viens no šā principa stūrakmeņiem ir tiesu iestāžu nolēmumu savstarpējas atzīšanas princips, kas noteikts ar Eiropadomes 1999. gada 15. un 16. oktobra Tamperes sanāksmes secinājumiem un atkārtoti apstiprināts 2004. gada 4. un 5. novembra Hāgas Programmā brīvības, drošības un tiesiskuma stiprināšanai Eiropas Savienībā (3). Padome 2000. gada 29. novembra pasākumu programmā, kas pieņemti, lai īstenotu savstarpējas atzīšanas principu attiecībā uz lēmumiem krimināllietās, paziņoja, ka tā atbalsta sadarbību attiecībā uz nosacītu sodu atlikšanu un nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas.

(3)

Padomes Pamatlēmums 2008/909/TI (2008. gada 27. novembris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas Savienībā (4), attiecas uz brīvības atņemšanas sodu vai ar brīvības atņemšanu saistītu pasākumu savstarpēju atzīšanu un izpildi. Vajadzīgi papildu kopīgi noteikumi, jo īpaši gadījumiem, kad ar brīvības atņemšanu nesaistīti sodi, kas saistīti ar probācijas pasākumu vai alternatīvu sankciju uzraudzību, ir piespriesti personām, kam nav likumīgas un pastāvīgas dzīvesvietas sprieduma valstī.

(4)

Eiropas Padomes 1964. gada 30. novembra Konvenciju par nosacīti notiesātu vai nosacīti atbrīvotu likumpārkāpēju uzraudzību ir ratificējušas tikai 12 dalībvalstis, dažos gadījumos ar vairākām atrunām. Pašreizējā pamatlēmumā paredzētais instruments ir iedarbīgāks, jo tas balstīts uz savstarpējas atzīšanas principu un tajā piedalās visas dalībvalstis.

(5)

Šajā pamatlēmumā ir ievērotas pamattiesības un respektēti principi, kas atzīti Līguma par Eiropas Savienību 6. pantā un atspoguļoti arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši tās VI nodaļā. Neviens šā pamatlēmuma noteikums nebūtu jāinterpretē kā tāds, ar kuru ir aizliegts atteikties atzīt spriedumu un/vai uzraudzīt probācijas pasākumu vai izpildīt alternatīvu sankciju, ja pastāv objektīvi iemesli uzskatīt, ka probācijas pasākums vai alternatīva sankcija tika piespriesta, lai sodītu personu tās dzimuma, rases, reliģijas, etniskās izcelsmes, valstspiederības, valodas, politiskās pārliecības vai dzimumorientācijas dēļ vai tādēļ, ka šī persona varētu atrasties nelabvēlīgā situācijā kāda minētā iemesla dēļ.

(6)

Ar šo pamatlēmumu nebūtu nevienai dalībvalstij jāliedz piemērot tās konstitucionālos noteikumus attiecībā uz tiesībām uz taisnīgu tiesu, biedrošanās brīvību, preses brīvību, izteiksmes brīvību citos plašsaziņas līdzekļos un reliģijas brīvību.

(7)

Šie pamatlēmuma noteikumi būtu jāpiemēro saskaņā ar Savienības pilsoņu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 18. pantu.

(8)

Mērķis nosacītu sodu, soda noteikšanas nosacītu atlikšanu, alternatīvu sankciju un lēmumu par nosacītu atbrīvošanu savstarpējai atzīšanai un uzraudzībai izpildes valstī ir veicināt iespēju notiesātajai personai reintegrēties sabiedrībā, ļaujot tai saglabāt ģimenes, valodas, kultūras un citas saiknes, kā arī uzlabot probācijas pasākumu un alternatīvu sankciju ievērošanas uzraudzību, lai novērstu recidīvu, tādējādi pienācīgi ņemot vērā cietušo un visas sabiedrības aizsardzību.

(9)

Ir dažādi probācijas pasākumu un alternatīvu sankciju veidi, kas ir dalībvalstīm kopīgi un ko visas dalībvalstis principā ir gatavas uzraudzīt. Šo pasākumu un sankciju veidu uzraudzībai vajadzētu būt obligātai, ņemot vērā dažus pamatlēmumā paredzētus izņēmumus. Dalībvalstis var paziņot, ka tās turklāt piekrīt uzraudzīt cita veida probācijas pasākumus un/vai cita veida alternatīvās sankcijas.

(10)

Probācijas pasākumos un alternatīvajās sankcijās, kas principā ir obligāti jāuzrauga, inter alia ir ietverti rīkojumi, kas attiecas uz uzvedību (piemēram, pienākums pārtraukt lietot alkoholu), dzīvesvietu (piemēram, pienākums mainīt dzīvesvietu, lai izvairītos no vardarbības ģimenē), izglītību un apmācību (piemēram, pienākums piedalīties “drošas autovadīšanas kursos”), brīvā laika pavadīšanu (piemēram, pienākums beigt nodarboties ar kādu sporta veidu vai apmeklēt sacīkstes kādā sporta veidā) un profesionālās darbības veikšanas ierobežojumiem vai kārtību (piemēram, pienākums meklēt profesionālo darbību savādākā darba vidē; šis pienākums neattiecas uz tādu profesionālu ierobežojumu uzraudzību, kuri personai piespriesti kā daļa no sankcijas).

(11)

Attiecīgā gadījumā saskaņā ar valsts tiesību aktiem un procedūrām probācijas pasākumu un alternatīvo sankciju uzraudzībai varētu izmantot elektronisku uzraudzību.

(12)

Dalībvalsts, kurā attiecīgā persona ir notiesāta, var spriedumu un, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmumu nosūtīt dalībvalstij, kur notiesātā persona likumīgi un pastāvīgi dzīvo, lai to atzītu, kā arī lai uzraudzītu tur ietvertos probācijas pasākumus vai alternatīvās sankcijas.

(13)

Lēmums par to, vai spriedumu un, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmumu nosūtīt citai dalībvalstij sprieduma dalībvalsts kompetentai iestādei būtu jāpieņem katrā gadījumā atsevišķi, inter alia, ņemot vērā deklarācijas, kas pieņemtas saskaņā ar 5. panta 4. punktu, 10. panta 4. punktu un 14. panta 3. punktu.

(14)

Spriedumu un, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmumu var arī nosūtīt dalībvalstij, kas nav dalībvalsts, kurā notiesātā persona dzīvo, ja attiecīgās izpildes valsts kompetentā iestāde, ņemot vērā nosacījumus, kas izklāstīti attiecīgajā minētās valsts deklarācijā saskaņā ar šo pamatlēmumu, šādai nosūtīšanai piekrīt. Jo īpaši piekrišana saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem var tikt dota, ņemot vērā sociālo rehabilitāciju, gadījumos, kad notiesātā persona, nezaudējot savas uzturēšanās tiesības, ir paredzējusi pārvietoties uz citu dalībvalsti, ja viņam/viņai ir piešķirts darba līgums, ja viņš/viņa ir šās dalībvalsts pastāvīgā iedzīvotāja ģimenes loceklis, vai ja viņš/viņa ir paredzējis studēt vai piedalīties apmācībā šajā dalībvalstī.

(15)

Dalībvalstīm būtu jāpiemēro savi valsts noteikumi un procedūras, lai atzītu spriedumus un, attiecīgos gadījumos – probācijas lēmumus. Ja piespriesta soda noteikšanas nosacīta atlikšana vai alternatīva sankcija un šajā spriedumā nav paredzēts, ka gadījumā, kad nav pildīti attiecīgie pienākumi vai rīkojumi, piemēro brīvības atņemšanas sodu vai ar brīvības atņemšanu saistītu pasākumu, tas varētu nozīmēt to, ka dalībvalsts, kura sniegusi attiecīgu deklarāciju saskaņā ar šo pamatlēmumu, pieņemot lēmumu par atzīšanu, piekrīt uzraudzīt attiecīgos probācijas pasākumus vai alternatīvās sankcijas un neuzņemties nekādas citas saistības, kā tikai saistību pieņemt turpmākus lēmumus, ar ko paredz attiecīgos probācijas pasākumos vai alternatīvajās sankcijās ietverto pienākumu vai rīkojumu grozījumus vai probācijas perioda termiņa grozījumus. Tādējādi atzīšana šādos gadījumos nozīmē tikai to, ka izpildes valsts var pieņemt tikai šāda tipa minētos turpmākos lēmumus.

(16)

Dalībvalsts var atteikties atzīt spriedumu un, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmumu, ja attiecīgais spriedums ir pieņemts pret personu, par kuru atzīts, ka tā nav vainīga, piemēram, ja šī persona ir garīgi slima, un spriedums vai, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmums nosaka medicīnisku/terapeitisku ārstēšanu, ko izpildes valsts saskaņā ar saviem tiesību aktiem nevar uzraudzīt attiecībā uz šādām personām.

(17)

Atteikuma pamati attiecībā uz teritorialitāti būtu jāpiemēro tikai izņēmuma gadījumos un paredzot pēc iespējas plašāku sadarbību saskaņā ar šā pamatlēmuma noteikumiem, tajā pašā laikā ņemot vērā tajā minētos mērķus. Lēmuma piemērot šo atteikuma iemeslu pamatā vajadzētu būt katra gadījuma atsevišķai analīzei un konsultācijām ar sprieduma valsts un izpildes valsts kompetentajām iestādēm.

(18)

Ja probācijas pasākumi vai alternatīvās sankcijas ietver piespiedu darbu, izpildes valstij vajadzētu būt pilnvarām atteikties atzīt spriedumu un, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmumu, ja piespiedu darbu parasti varētu pabeigt ātrāk par sešiem mēnešiem.

(19)

Apliecinošā dokumenta formu izstrādā tādā veidā, lai apliecinošajā dokumentā būtu ietverti sprieduma un, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmuma būtiski elementi, ko būtu jātulko izpildes valsts oficiālajā valodā vai kādā no tās oficiālajām valodām. Apliecinošajam dokumentam būtu jāpalīdz kompetentajām iestādēm izpildes valstī pieņemt ar šo pamatlēmumu saistītus lēmumus, tostarp lēmumus par sprieduma atzīšanu un atbildības uzņemšanos attiecībā uz probācijas pasākumu un alternatīvo sankciju uzraudzīšanu, lēmumus par probācijas pasākumu un alternatīvo sankciju pielāgošanu un turpmākus lēmumus, jo īpaši tad, ja pastāv neatbilstība probācijas pasākumam vai alternatīvajām sankcijām.

(20)

Ņemot vērā savstarpējas atzīšanas principu, uz kā balstās pamatlēmums, lēmuma pieņemšanas un lēmuma izpildes dalībvalstij būtu jācenšas panākt, lai to kompetentajām iestādēm, piemērojot šo pamatlēmumu, būtu tiešs kontakts.

(21)

Visām dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka notiesātās personas, uz kurām attiecas saistībā ar šo pamatlēmumu pieņemtie lēmumi, ir pakļautas juridisku tiesību un aizsardzības līdzekļu kopumam saskaņā ar to valsts tiesību aktiem, neatkarīgi no tā, vai kompetentās iestādes, kas ir nozīmētas pieņemt lēmumus saistībā ar šo pamatlēmumu, ir tiesu iestādes vai ne.

(22)

Visi turpmākie lēmumi, kas izriet no nosacīta soda, soda noteikšanas nosacītas atlikšanas vai alternatīvas sankcijas, kā rezultātā piespriests brīvības atņemšanas sods vai ar brīvības atņemšanu saistīts pasākums, būtu jāpieņem tiesu iestādei.

(23)

Tā kā visas dalībvalstis ir ratificējušas Eiropas Padomes 1981. gada 28. janvāra Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisku apstrādi, personas dati, kas apstrādāti, īstenojot šo pamatlēmumu, būtu jāaizsargā saskaņā ar minētajā konvencijā noteiktajiem principiem.

(24)

Ņemot vērā to, ka šā pamatlēmuma mērķus, proti, atvieglot notiesāto personu sociālo rehabilitāciju, uzlabojot upuru un visas sabiedrības aizsardzību, un veicināt atbilstīgu probācijas pasākumu un alternatīvo sankciju piemērošanu gadījumos, kad likumpārkāpēji nedzīvo sprieduma valstī, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs attiecīgo situāciju pārrobežu rakstura dēļ, un to, ka rīcības mēroga dēļ minēto mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu, kā to piemēro saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 2. panta otro daļu. Saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 5. pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā pamatlēmumā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATLĒMUMU.

1. pants

Mērķi un darbības joma

1.   Šā pamatlēmuma mērķis ir atvieglot notiesāto personu sociālo rehabilitāciju, uzlabojot upuru un visas sabiedrības aizsardzību, un atvieglot probācijas pasākumu un alternatīvo sankciju piemērošanu tādiem likumpārkāpējiem, kas nedzīvo sprieduma valstī. Lai sasniegtu šos mērķus, šajā pamatlēmumā ir paredzēti noteikumi, saskaņā ar kuriem dalībvalsts, kas nav dalībvalsts, kurā attiecīgā persona ir notiesāta, atzīst spriedumus un, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmumus un uzrauga probācijas pasākumus, ko piemēro, pamatojoties uz spriedumu, vai šādā spriedumā noteiktās alternatīvās sankcijas, un pieņem visus pārējos lēmumus saistībā ar minētā sprieduma izpildi, ja vien pamatlēmumā nav noteikts savādāk.

2.   Šo pamatlēmumu piemēro tikai:

a)

spriedumu un, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmumu atzīšanai;

b)

lai nodotu atbildību par probācijas pasākumu un alternatīvo sankciju uzraudzību;

c)

visiem citiem lēmumiem, kas saistīti ar a) un b) apakšpunktā minētajiem,

kā minēts un paredzēts šajā pamatlēmumā.

3.   Šis pamatlēmums neattiecas uz:

a)

spriedumu izpildi krimināllietās, kurās piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, uz ko attiecas Pamatlēmums 2008/909/TI;

b)

finansiālu sankciju un konfiskācijas rīkojumu atzīšanu un izpildi, kas ietilpst šādu pamatlēmumu darbības jomās – Padomes Pamatlēmums 2005/214/TI (2005. gada 24. februāris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām (5) un Padomes Pamatlēmums 2006/783/TI (2006. gada 6. oktobris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem (6).

4.   Ar šo pamatlēmumu negroza pienākumu ievērot pamattiesības un tiesību pamatprincipus, kā tie minēti Līguma par Eiropas Savienību 6. pantā.

2. pants

Definīcijas

Šajā pamatlēmumā:

1)

“spriedums” ir galīgs sprieduma valsts tiesas pieņemts nolēmums vai rīkojums par to, ka fiziska persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, un ar ko piespriež:

a)

brīvības atņemšanas sodu vai jebkuru ar brīvības atņemšanu saistītu pasākumu, ja nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana no soda izciešanas ir noteikta, pamatojoties uz spriedumu vai uz tam sekojošu probācijas lēmumu;

b)

nosacītu sodu; vai

c)

soda noteikšanas nosacītu atlikšanu;

d)

alternatīvu sankciju;

2)

“nosacīts sods” ir brīvības atņemšana vai jebkurš ar brīvības atņemšanu saistīts pasākums, kura izpilde ir nosacīti pilnībā vai daļēji atlikta soda piespriešanas laikā, piemērojot vienu vai vairākus probācijas pasākumus. Šādus probācijas pasākumus var iekļaut pašā spriedumā vai noteikt atsevišķā kompetentās iestādes pieņemtā probācijas lēmumā;

3)

“soda noteikšanas nosacīta atlikšana” ir spriedums, ar ko soda noteikšana ir nosacīti atlikta, piemērojot vienu vai vairākus probācijas pasākumus, vai kurā brīvības atņemšanas soda vai pasākuma, kas saistīts ar brīvības atņemšanu, vietā ir noteikts viens vai vairāki probācijas pasākumi; šādus probācijas pasākumus var iekļaut pašā spriedumā vai noteikt atsevišķā kompetentās iestādes pieņemtā probācijas lēmumā;

4)

“alternatīvā sankcija” ir sankcija, kas nav brīvības atņemšanas sods, ar brīvības atņemšanu saistīts pasākums vai finansiāla sankcija, kas nosaka pienākumu vai rīkojumu;

5)

“probācijas lēmums” ir spriedums vai sprieduma valsts kompetentās iestādes galīgais lēmums, ko pieņem uz tāda sprieduma pamata, kas:

a)

piešķir nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas; vai

b)

piemēro probācijas pasākumus;

6)

“nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana no soda izciešanas” ir kompetentās iestādes galīgais lēmums, vai ar valsts tiesību aktiem pamatots lēmums par notiesātās personas pirmstermiņa atbrīvošanu, kad daļa no brīvības atņemšanas soda vai ar brīvības atņemšanu saistīta pasākuma ir izciesta, piemērojot vienu vai vairākus probācijas pasākumus;

7)

“probācijas pasākumi” ir pienākumi un rīkojumi, ko fiziskai personai piespriedusi kompetenta iestāde saskaņā ar sprieduma valsts tiesību aktiem saistībā ar nosacītu sodu, soda noteikšanas nosacītu atlikšanu vai nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas;

8)

“sprieduma valsts” ir dalībvalsts, kurā pieņemts spriedums;

9)

“izpildes valsts” ir dalībvalsts, kurā uzrauga probācijas pasākumus un alternatīvās sankcijas atbilstīgi lēmumam, kas pieņemts saskaņā ar 8. pantu.

3. pants

Kompetento iestāžu noteikšana

1.   Katra dalībvalsts informē Padomes Ģenerālsekretariātu par to, kura iestāde vai iestādes atbilstīgi tās valsts tiesību aktiem ir kompetentas rīkoties saskaņā ar šo pamatlēmumu gadījumā, kad tā ir sprieduma valsts vai izpildes valsts.

2.   Dalībvalstis var iecelt iestādes, kas nav tiesu iestādes, kā iestādes, kas ir kompetentas pieņemt lēmumus saistībā ar šo pamatlēmumu, ja vien šādas iestādes saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem un procedūrām ir kompetentas pieņemt līdzīga veida lēmumus.

3.   Ja lēmumu, kas minēts 14. panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktā, pieņem cita kompetenta iestāde, nevis tiesa, dalībvalstis nodrošina, ka tiesa vai cita neatkarīga tiesai līdzīga struktūra pēc attiecīgās personas pieprasījuma var šādu lēmumu pārskatīt.

4.   Padomes Ģenerālsekretariāts saņemto informāciju dara pieejamu visām dalībvalstīm un Komisijai.

4. pants

Probācijas pasākumu un alternatīvo sankciju veidi

1.   Pamatlēmumu piemēro šādiem probācijas pasākumiem un alternatīvajām sankcijām:

a)

pienākums notiesātai personai informēt noteiktu iestādi par dzīvesvietas vai darba vietas maiņu;

b)

pienākums neapmeklēt noteiktas pilsētas, vietas vai noteiktas teritorijas sprieduma valstī vai izpildes valstī;

c)

pienākums, ar ko paredzēti ierobežojumi atstāt izpildes valsts teritoriju;

d)

rīkojumi, kas attiecas uz uzvedību, pastāvīgo dzīvesvietu, izglītību un apmācību, atpūtas pasākumiem, vai kuros minēti profesionālas darbības ierobežojumi vai kārtība;

e)

pienākums noteiktā laikā pieteikties norādītā iestādē;

f)

pienākums izvairīties no sakariem ar noteiktām personām;

g)

pienākums izvairīties no noteiktiem priekšmetiem, ko notiesātā persona ir izmantojusi vai varētu izmantot noziedzīga darījuma veikšanai;

h)

pienākums finansiāli atlīdzināt nodarījuma rezultātā radīto kaitējumu un/vai pienākums nodrošināt pierādījumu tam, ka šāds pienākums tiek pildīts;

i)

pienākums strādāt piespiedu darbu;

j)

pienākums sadarboties ar probācijas darbinieku vai sociālā dienesta pārstāvi, kam ir noteikti pienākumi attiecībā uz notiesātajām personām;

k)

pienākums iziet ārstniecības kursu vai ārstēties no atkarības.

2.   Īstenojot šo pamatlēmumu, katra dalībvalsts informē Padomes Ģenerālsekretariātu par to, kurus probācijas pasākumus un alternatīvās sankcijas, izņemot 1. punktā minētos, tā ir gatava uzraudzīt. Padomes Ģenerālsekretariāts saņemto informāciju dara pieejamu visām dalībvalstīm un Komisijai.

5. pants

Kritēriji, kas attiecas uz sprieduma un, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmuma nosūtīšanu

1.   Sprieduma valsts kompetentā iestāde var spriedumu un, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmumu nosūtīt izpildes valsts kompetentai iestādei dalībvalstī, kur notiesātā persona likumīgi un pastāvīgi dzīvo, ja notiesātā persona ir atgriezusies vai vēlas atgriezties šajā valstī.

2.   Sprieduma valsts kompetenta iestāde var pēc notiesātās personas lūguma spriedumu un, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmumu nosūtīt kompetentai iestādei dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kur notiesātā persona likumīgi un pastāvīgi dzīvo, ar nosacījumu, ka pēdējā minētā iestāde ir piekritusi šādai nosūtīšanai.

3.   Īstenojot šo pamatlēmumu, dalībvalstis nosaka, ar kādiem nosacījumiem to kompetentās iestādes var piekrist sprieduma un, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmuma nosūtīšanai saskaņā ar 2. punktu.

4.   Katra dalībvalsts iesniedz Padomes Ģenerālsekretariātam deklarācijas par lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 3. punktu. Šādu deklarāciju dalībvalstis var grozīt jebkurā laikā. Ģenerālsekretariāts saņemto informāciju dara pieejamu visām dalībvalstīm un Komisijai.

6. pants

Procedūra sprieduma un, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmuma pārsūtīšanai

1.   Ja, piemērojot 5. panta 1. vai 2. punktu, sprieduma valsts kompetentā iestāde nosūta spriedumu un, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmumu citai dalībvalstij, tā nodrošina, ka sūtījumam ir pievienots apliecinošais dokuments, kura standarta veidlapa ir I pielikumā.

2.   Spriedumu un, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmumu kopā ar apliecinošo dokumentu, kas minēts 1. pantā, sprieduma valsts kompetentā iestāde tieši pārsūta izpildes valsts kompetentajai iestādei veidā, kas nodrošina rakstisku apliecinājumu, un tā, lai izpildes valsts varētu noteikt tā autentiskumu. Sprieduma un, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmuma oriģinālu vai tā apstiprinātu kopiju, kā arī apliecinošā dokumenta oriģinālu nosūta izpildes valsts kompetentajai iestādei, ja tā to pieprasa. Visa oficiālā saziņa arī notiek tieši starp minētajām kompetentajām iestādēm.

3.   Apliecinošo dokumentu paraksta, un tā satura pareizību apliecina sprieduma valsts kompetentā iestāde.

4.   Izņemot 4. panta 1. punktā minētos pasākumus un sankcijas, apliecinošajā dokumentā, kas minēts šā panta 1. punktā, var paredzēt tikai tādus pasākumus vai sankcijas, par kuriem izpildes valsts paziņojusi saskaņā ar 4. panta 2. punktu.

5.   Sprieduma valsts kompetentā iestāde spriedumu un, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmumu kopā ar šā panta 1. punktā minēto apliecinošo dokumentu vienlaikus nosūta tikai vienai izpildes valstij.

6.   Ja sprieduma valsts kompetentajai iestādei nav zināma izpildes valsts kompetentā iestāde, tad pirmā minētā iestāde veic visu nepieciešamo izziņas darbu, tostarp izmantojot kontaktpunktus Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklā, kas izveidots ar Padomes Vienoto rīcību 98/428/TI (7), lai iegūtu informāciju no izpildes valsts.

7.   Ja izpildes valsts iestādes, kas saņem spriedumu un, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmumu kopā ar apliecinošo dokumentu, kas minēts 1. punktā, kompetencē nav to atzīt un veikt no tā izrietošos vajadzīgos pasākumus probācijas pasākumu uzraudzībai vai alternatīvo sankciju izpildei, tā, ex officio, pārsūta to kompetentajai iestādei un attiecīgi nekavējoties informē sprieduma valsts kompetento iestādi, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas nodrošina rakstisku apliecinājumu.

7. pants

Sekas sprieduma valstij

1.   Pēc tam, kad izpildes valsts kompetentā iestāde ir atzinusi tai nosūtīto spriedumu un, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmumu, un ir informējusi sprieduma valsts kompetento iestādi par šo atzīšanu, sprieduma valstij vairs nav kompetence nedz attiecībā uz piespriesto probācijas pasākumu vai alternatīvo sankciju uzraudzību, nedz pieņemt 14. panta 1. punktā minētos turpmākos pasākumus.

2.   Kompetenci, kas minēta 1. punktā, nodod atpakaļ sprieduma valstij:

a)

tiklīdz tās kompetentā iestāde saskaņā ar 9. panta 4. punktu ir paziņojusi izpildes valsts kompetentajai iestādei par 6. panta 1. punktā minētā apliecinošā dokumenta atsaukumu;

b)

gadījumos, kas minēti 14. panta 3. punktā kopā ar 14. panta 5. punktu; un

c)

gadījumos, kas minēti 20. pantā.

8. pants

Izpildes valsts lēmums

1.   Izpildes valsts kompetentā iestāde atzīst spriedumu un, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmumu, kas pārsūtīts saskaņā ar 5. pantu un kā noteikts 6. pantā paredzētajā procedūrā, un bez kavēšanās veic visus vajadzīgos pasākumus, lai uzraudzītu probācijas pasākumus un/vai alternatīvās sankcijas, ja vien tā nav nolēmusi izvirzīt vienu no 11. pantā minētajiem iemesliem, lai atteiktos atzīt spriedumu un pārņemt tā uzraudzību.

2.   Izpildes valsts kompetentā iestāde var atlikt sprieduma un, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmuma atzīšanu, gadījumā, ja 6. panta 1. punktā minētais apliecinošais dokuments ir nepilnīgs vai acīm redzami neatbilst spriedumam vai, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmumam, līdz tiek noteikts samērīgs termiņš apliecinošā dokumenta sastādīšanai vai labošanai.

9. pants

Probācijas pasākumu un alternatīvo sankciju pielāgošana

1.   Ja probācijas pasākuma vai alternatīvās sankcijas būtība vai ilgums, vai probācijas perioda ilgums nav saderīgi ar izpildes valsts tiesību aktiem, minētās valsts kompetentā iestāde var pielāgot tos atbilstīgi probācijas pasākumu vai alternatīvo sankciju būtībai un ilgumam, vai probācijas perioda ilgumam, ko piemēro attiecībā uz līdzvērtīgiem nodarījumiem saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem. Pielāgotais probācijas pasākums, alternatīvā sankcija vai probācijas perioda ilgums, ciktāl iespējams, atbilst pasākumiem un sankcijām, kas piespriesti sprieduma valstī.

2.   Ja probācijas pasākums, alternatīvā sankcija vai probācijas periods ir pielāgots, jo tā ilgums ir garāks par maksimālo ilgumu, kas paredzēts saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem, pielāgotā probācijas pasākuma, alternatīvās sankcijas vai probācijas perioda ilgums nav mazāks par maksimālo ilgumu, kas par līdzvērtīgiem nodarījumiem paredzēts izpildes valsts tiesību aktos.

3.   Pielāgotais probācijas pasākums, alternatīvā sankcija vai probācijas periods nav stingrāks vai garāks par sākotnēji piespriesto probācijas pasākumu, alternatīvo sankciju vai probācijas periodu.

4.   Pēc tam, kad ir saņemta 16. panta 2. punktā vai 18. panta 5. punktā minētā informācija, sprieduma valsts kompetentā iestāde var nolemt atsaukt apliecinošo dokumentu, kas minēts 6. panta 1. punktā, ar noteikumu, ka izpildes valstī nav sākta uzraudzība. Šādos gadījumos lēmumu pieņem un par to paziņo pēc iespējas ātrāk un desmit dienās pēc informācijas saņemšanas.

10. pants

Abpusējā sodāmība

1.   Ievērojot šā pamatlēmuma noteikumus un nepārbaudot attiecīgo nodarījumu abpusējo sodāmību, turpmāk norādītie nodarījumi, kā tie definēti sprieduma valsts tiesību aktos, ir pamats sprieduma un, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmuma atzīšanai un probācijas pasākumu un alternatīvo sankciju uzraudzībai, ja sprieduma valstī sods par šiem nodarījumiem ir brīvības atņemšana vai ar brīvības atņemšanu saistīts pasākums, kura maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi:

dalība noziedzīgā organizācijā,

terorisms,

cilvēku tirdzniecība,

bērnu seksuāla izmantošana un bērnu pornogrāfija,

narkotisku un psihotropu vielu nelikumīga tirdzniecība,

ieroču, munīcijas un sprāgstvielu nelikumīga tirdzniecība,

korupcija,

krāpšana, tostarp krāpšana, kas apdraud Eiropas Kopienu finanšu intereses tādā nozīmē, kā paredzēts 1995. gada 26. jūlija Konvencijā par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (8),

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

naudas, arī euro, viltošana,

datornoziegumi,

noziegumi pret vidi, tostarp apdraudētu dzīvnieku un augu sugu un šķirņu nelikumīga tirdzniecība,

nelikumīgas ieceļošanas un uzturēšanās veicināšana,

slepkavība, smagi miesas bojājumi,

cilvēku orgānu un audu nelikumīga tirdzniecība,

cilvēku nolaupīšana, turēšana ieslodzījumā un ķīlnieku sagrābšana,

rasisms un ksenofobija,

organizēta vai bruņota laupīšana,

kultūras preču, tostarp antikvāru preču un mākslas darbu, nelikumīga tirdzniecība,

krāpniecība,

rekets un izspiešana,

izstrādājumu viltošana un pirātisms,

administratīvu dokumentu viltošana un tirdzniecība,

maksāšanas līdzekļu viltošana,

hormonu un citu augšanas veicinātāju nelikumīga tirdzniecība,

kodolmateriālu vai radioaktīvu materiālu nelikumīga tirdzniecība,

zagtu transportlīdzekļu tirdzniecība,

izvarošana,

ļaunprātīga dedzināšana,

noziegumi, kas ir Starptautiskās Krimināltiesas kompetencē,

gaisa kuģu vai kuģu sagrābšana,

sabotāža.

2.   Padome jebkurā laikā var nolemt šā panta 1. punktā sniegtajam sarakstam pievienot citas nodarījumu kategorijas, lemjot vienprātīgi pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un ievērojot Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 1. punktu. Ņemot vērā ziņojumu, ko Padomei iesniedz saskaņā ar šā pamatlēmuma 26. panta 1. punktu, tā izvērtē, vai saraksts būtu jāpaplašina vai jāgroza.

3.   Attiecībā uz nodarījumiem, kas nav ietverti 1. punktā, izpildes valsts sprieduma un, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmuma atzīšanai un probācijas pasākumu un alternatīvo sankciju uzraudzībai drīkst piemērot nosacījumu, ka spriedums attiecas uz darbību, ko atzīst par nodarījumu arī saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem, neatkarīgi no tā sastāva elementiem vai apraksta.

4.   Katra dalībvalsts pamatlēmuma pieņemšanas laikā vai vēlāk, iesniedzot deklarāciju Padomes Ģenerālsekretāram, var paziņot, ka tā nepiemēros 1. punktu. Tādu deklarāciju var atsaukt jebkurā laikā. Šādas deklarācijas vai to atsaukumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

11. pants

Pamati atteikumam atzīt spriedumu, kā arī pārņemt tā uzraudzību

1.   Izpildes valsts kompetentā iestāde var atteikties atzīt spriedumu vai, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmumu, un atteikties uzņemties atbildību par probācijas pasākumu vai alternatīvo sankciju uzraudzību, ja:

a)

apliecinošais dokuments, kas minēts 6. panta 1. punktā, ir nepilnīgs vai acīm redzami neatbilst spriedumam vai probācijas lēmumam, un tas nav aizpildīts vai labots saprātīgā termiņā, kuru noteikusi izpildes valsts kompetentā iestāde;

b)

nav izpildīti 5. panta 1. un 2. punktā vai 6. panta 4. punktā paredzētie kritēriji;

c)

sprieduma atzīšana un probācijas pasākumu un alternatīvo sankciju uzraudzība būtu pretrunā ne bis in idem principam;

d)

gadījumos, kas minēti 10. panta 3. punktā, un, ja izpildes valsts saskaņā ar 10. panta 4. punktu ir iesniegusi deklarāciju, 10. panta 1. punktā minētajos gadījumos spriedums attiecas uz darbībām, ko saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem neuzskata par nodarījumu. Tomēr nodokļu, muitas un valūtas jautājumos sprieduma vai, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmuma izpildi nevar atteikt, pamatojoties uz to, ka izpildes valsts tiesību aktos nav paredzēti tāda paša veida nodokļi vai tajos nav tāda paša veida noteikumu nodokļu, muitas vai valūtas jomā kā sprieduma valstī;

e)

sprieduma izpildei ir iestājies noilgums saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem un tā attiecas uz darbību, kas ir izpildes valsts kompetencē saskaņā ar tās tiesību aktiem;

f)

saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem pastāv imunitāte, kas padara neiespējamu probācijas pasākumu vai alternatīvo sankciju uzraudzību;

g)

saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem notiesāto personu tās vecuma dēļ nevar saukt pie kriminālatbildības par darbībām, par kurām ir pieņemts spriedums;

h)

spriedums ir pieņemts aizmuguriski, ja vien apliecinošajā dokumentā nav norādīts, ka attiecīgā persona ir bijusi uzaicināta personīgi vai ar tāda pārstāvja starpniecību, kas ir kompetents atbilstīgi sprieduma valsts tiesību aktiem, informēta par to, kad un kur notiks attiecīgās lietas izskatīšana, kuras rezultātā spriedums pieņemts aizmuguriski, vai ka šī persona ir darījusi zināmu kompetentajai iestādei, ka tā lietu neapstrīd;

i)

spriedumā vai, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmumā paredzēta medicīniska/terapeitiska ārstēšana, kuru izpildes valsts neatkarīgi no 9. panta nevar uzraudzīt saskaņā ar tās tiesību sistēmu vai veselības aprūpes sistēmu;

j)

probācijas pasākums vai alternatīvā sankcija ir īsāka par sešiem mēnešiem; vai

k)

spriedums attiecas uz noziedzīgiem nodarījumiem, ko saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem uzskata par tādiem, kuri pilnībā izdarīti vai arī kuru lielākā daļa vai būtiska daļa izdarīta šīs valsts teritorijā vai vietā, kas ir vienlīdz uzskatāma par tās teritoriju.

2.   Visus lēmumus saskaņā ar 1. punkta k) apakšpunktu saistībā ar nodarījumiem, kas daļēji izdarīti izpildes valsts teritorijā vai vietā, kas ir vienlīdz uzskatāma par tās teritoriju, pieņem izpildes valsts kompetentā iestāde, tikai īpašās situācijās un izskatot katru gadījumu atsevišķi, ņemot vērā lietas īpašos apstākļus, un jo īpaši to, vai attiecīgā nodarījuma lielākā vai būtiska daļa ir izdarīta sprieduma valstī.

3.   Šā panta 1. punkta a), b), c), h), i), j) un k) apakšpunktos minētajos gadījumos, pirms lēmuma pieņemšanas neatzīt spriedumu vai, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmumu, un uzņemties atbildību par probācijas pasākumu un alternatīvo sankciju uzraudzību, izpildes valsts kompetentā iestāde ar attiecīgiem līdzekļiem sazinās ar sprieduma valsts kompetento iestādi un vajadzības gadījumā lūdz, lai tā nekavējoties nodrošina visu vajadzīgo papildu informāciju.

4.   Ja izpildes valsts kompetentā iestāde ir nolēmusi izvirzīt šā panta 1. punktā minēto atteikuma pamatu, jo īpaši 1. punkta d) vai k) apakšpunktā minētos pamatus, tā tomēr var, vienojoties ar sprieduma valsts kompetento iestādi, pieņemt lēmumu uzraudzīt spriedumā noteiktos probācijas pasākumus vai alternatīvās sankcijas un, attiecīgā gadījumā, tai nosūtītos probācijas lēmumus, neuzņemoties atbildību pieņemt kādu no 14. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajiem lēmumiem.

12. pants

Termiņš

1.   Izpildes valsts kompetentā iestāde pēc iespējas drīz un vēlākais 60 dienās pēc tam, kad saņemts spriedums un, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmums kopā ar 6. panta 1. punktā minēto apliecinošo dokumentu, pieņem lēmumu par to, vai atzīt spriedumu un, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmumu, vai neatzīt, un vai uzņemties atbildību par probācijas pasākumu un/vai alternatīvo sankciju uzraudzību. Tā par šo lēmumu nekavējoties informē sprieduma valsts iestādi, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas nodrošina rakstisku apliecinājumu.

2.   Ja izņēmuma gadījumā izpildes valsts kompetentajai iestādei nav iespējams ievērot 1. punktā paredzēto termiņu, tā nekavējoties, izmantojot jebkurus līdzekļus, informē sprieduma valsts kompetento iestādi, izmantojot tās izvēlētus līdzekļus, norādot kavēšanās iemeslus un to, cik ilgs laiks tai būs nepieciešams, lai pieņemtu galīgo lēmumu.

13. pants

Piemērojamie tiesību akti

1.   Probācijas pasākumu un alternatīvo sankciju uzraudzību un piemērošanu reglamentē ar izpildes valsts tiesību aktiem.

2.   Izpildes valsts kompetentā iestāde var uzraudzīt pienākumu, kā minēts 4. panta 1. punkta h) apakšpunktā, pieprasot notiesātajai personai sniegt pierādījumu par to, ka ir izpildīts pienākums kompensēt finansiālus zaudējumus, kas radušies sakarā ar nodarījumu.

14. pants

Jurisdikcija attiecībā uz visu turpmāko lēmumu pieņemšanu un piemērojamie tiesību akti

1.   Izpildes valsts kompetentās iestādes jurisdikcijā ir visi turpmākie lēmumi, kas izriet no nosacīta soda, nosacītas atbrīvošanas, soda noteikšanas nosacītas atlikšanas un no alternatīvās sankcijas, jo īpaši gadījumos, kad pastāv neatbilstība probācijas pasākumam vai alternatīvajai sankcijai vai ja notiesātā persona ir izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu.

Šādi turpmāki lēmumi jo īpaši ietver:

a)

grozījumus probācijas pasākumā vai alternatīvajā sankcijā ietvertajā pienākumā vai rīkojumā, vai grozījumus probācijas perioda ilgumā;

b)

to, ka tiek atsaukta sprieduma izpildes vai lēmuma par nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas nosacīta atlikšana; un

c)

brīvības atņemšanas soda vai ar brīvības atņemšanu saistīta pasākuma noteikšana alternatīvās sankcijas vai soda noteikšanas nosacītas atlikšanas gadījumā.

2.   Panta 1. punktā minētajiem lēmumiem un visām turpmākajām sprieduma sekām, tostarp, attiecīgā gadījumā, brīvības atņemšanas soda vai ar brīvības atņemšanu saistīta pasākuma izpildei un vajadzības gadījumā – pielāgošanai, piemēro izpildes valsts tiesību aktus.

3.   Katra dalībvalsts šā pamatlēmuma pieņemšanas brīdī vai vēlāk var paziņot, ka tā – kā izpildes valsts – attiecīgos gadījumos vai attiecīgas kategorijas gadījumā, ko šai dalībvalstij jānorāda, atsakās uzņemties 1. punkta b) un c) apakšpunktā paredzēto atbildību, konkrēti:

a)

gadījumos, kas attiecas uz alternatīvo sankciju, ja spriedumā nav paredzēts brīvības atņemšanas sods vai ar brīvības atņemšanu saistīts pasākums, ko jāīsteno, ja netiek ievēroti attiecīgie pienākumi vai rīkojumi;

b)

soda noteikšanas nosacītas atlikšanas gadījumā;

c)

gadījumos, kad spriedums saistīts ar darbībām, kas nav nodarījumi saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem, neatkarīgi no tā sastāva elementiem un neatkarīgi no tā, kā tas ir formulēts.

4.   Ja dalībvalsts izmanto jebkuru no 3. punktā minētajām iespējām, izpildes valsts kompetentā iestāde jurisdikciju nodod atpakaļ sprieduma valsts kompetentajai iestādei, ja nav atbilstības probācijas pasākumiem vai alternatīvajai sankcijai, ja izpildes valsts kompetentā iestāde uzskata, ka jāpieņem turpmākais lēmums, kā minēts 1. punkta b) vai c) apakšpunktā.

5.   Uz šā panta 3. punktā minētajiem gadījumiem neattiecas 8. panta 1. punktā minētais pienākums atzīt spriedumu un, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmumu, kā arī pienākums nekavējoties veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai uzraudzītu probācijas pasākumus vai alternatīvās sankcijas.

6.   Panta 3. punktā minētās deklarācijas veic kā paziņojumu Padomes Ģenerālsekretariātam. Jebkuru šādu deklarāciju var atsaukt jebkurā laikā. Šajā pantā minētās deklarācijas un to atsaukumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

15. pants

Konsultācijas starp kompetentajām iestādēm

Ja un kad vien to uzskata par atbilstīgu, kompetentās sprieduma valsts un izpildes valsts iestādes var savstarpēji konsultēties ar mērķi pareizi un efektīvi piemērot šo pamatlēmumu.

16. pants

Iesaistīto iestāžu pienākumi, ja sprieduma valstij ir jurisdikcija pieņemt turpmākus lēmumus

1.   Izpildes valsts kompetentā iestāde nekavējoties informē sprieduma valsts kompetento iestādi, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas nodrošina rakstisku apliecinājumu, par visiem lēmumiem attiecībā uz:

a)

probācijas pasākuma vai alternatīvās sankcijas grozīšanu;

b)

to, ka tiek atsaukta sprieduma izpildes nosacīta atlikšana, vai ka tiek atsaukts lēmums par pirmstermiņa atbrīvošanu;

c)

brīvības atņemšanas soda vai ar brīvības atņemšanu saistītu pasākumu īstenošanu, ja ir neatbilstība probācijas pasākumam vai alternatīvajai sankcijai;

d)

probācijas pasākuma vai alternatīvās sankcijas spēka zaudēšanu.

2.   Ja to pieprasa sprieduma valsts kompetentā iestāde, izpildes valsts kompetentā iestāde to informē par izpildes valsts tiesību aktos paredzēto maksimālo brīvības atņemšanas perioda ilgumu par nodarījumu, kas bija sprieduma pamatā un ko notiesātajai personai varētu noteikt probācijas pasākuma vai alternatīvās sankcijas neievērošanas gadījumā. Šo informāciju sniedz uzreiz pēc tam, kad saņemts spriedums un, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmums kopā ar apliecinošo dokumentu, kas minēts 6. panta 1. punktā.

3.   Sprieduma valsts kompetentā iestāde nekavējoties informē izpildes valsts kompetento iestādi, izmantojot jebkurus līdzekļus, kas nodrošina rakstisku apliecinājumu, par jebkādiem apstākļiem vai faktiem, kas pēc tās ieskatiem varētu būt par iemeslu vienam vai vairākiem lēmumiem, kas izklāstīti 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā.

17. pants

Iesaistīto iestāžu pienākumi, ja turpmākie lēmumi ir sprieduma valsts jurisdikcijā

1.   Ja sprieduma valsts kompetentās iestādes jurisdikcijā saskaņā ar 14. panta 3. punktu ir 14. panta 1. punktā minētie turpmākie lēmumi, izpildes valsts kompetentā iestāde nekavējoties ziņo tai par:

a)

faktiem, kas varētu būt par iemeslu tam, ka tiek atsaukta sprieduma izpildes vai lēmuma par nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas nosacīta atlikšana;

b)

faktiem, kas varētu būt par iemeslu ar brīvības atņemšanas soda vai ar brīvības atņemšanu saistīta pasākuma pieņemšanai;

c)

visiem citiem faktiem un apstākļiem, ko sprieduma pieņemšanas kompetentā iestāde lūdz sniegt un kas ir nozīmīgi, lai tā varētu pieņemt turpmākus lēmumus saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

2.   Ja dalībvalsts izmanto 11. panta 4. punktā minēto iespēju, šīs valsts kompetentā iestāde informē sprieduma valsts kompetento iestādi, ja notiesātā persona neievēro probācijas pasākuma vai alternatīvās sankcijas nosacījumus.

3.   Par 1. punkta a) apakšpunktā un b) apakšpunktā, un 2. punktā minētajiem faktiem paziņo, izmantojot II pielikumā ietverto standarta veidlapu. Par 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem faktiem un apstākļiem paziņo ar jebkuriem līdzekļiem, kas nodrošina rakstisku apliecinājumu, ja iespējams, izmantojot arī II pielikumā ietverto veidlapu.

4.   Ja saskaņā ar sprieduma valsts tiesību aktiem notiesātā persona ir jāuzklausa, pirms pieņem lēmumu par soda mēra piespriešanu, šo prasību var izpildīt, ievērojot mutatis mutandis procedūru, kas ietverta starptautisko vai Eiropas Savienības tiesību instrumentos, kur noteiktas iespējas personu nopratināšanā izmantot videosakarus.

5.   Sprieduma valsts kompetentā iestāde nekavējoties informē izpildes valsts kompetento iestādi par visiem lēmumiem attiecībā uz:

a)

to, ka tiek atsaukta sprieduma izpildes vai lēmuma par nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas nosacīta atlikšana;

b)

brīvības atņemšanas soda vai ar brīvības atņemšanu saistīta pasākuma izpildi, ja šāds pasākums ir paredzēts spriedumā;

c)

brīvības atņemšanas soda vai ar brīvības atņemšanu saistīta pasākuma pieņemšanu, ja šāds pasākums ir paredzēts spriedumā;

d)

probācijas pasākuma vai alternatīvās sankcijas spēka zaudēšanu.

18. pants

Informācija no izpildes valsts visos gadījumos

Izpildes valsts kompetentā iestāde nekavējoties informē sprieduma valsts kompetento iestādi, izmantojot līdzekļus, kas nodrošina rakstisku apliecinājumu:

1)

tam, ka spriedums un, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmums kopā ar apliecinošo dokumentu, kas minēts 6. panta 1. punktā, ir nosūtīts kompetentajai iestādei, kas atbild par sprieduma atzīšanu un par to, lai pieņemtu no tā izrietošos pasākumus nolūkā uzraudzīt probācijas pasākumus vai alternatīvās sankcijas saskaņā ar 6. panta 7. punktu;

2)

tam, ka faktiski nevar uzraudzīt probācijas pasākumus vai alternatīvās sankcijas, jo pēc tam, kad spriedums un, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmums kopā ar apliecinošo dokumentu, kas minēts 6. panta 1. punktā, nosūtīti izpildes valstij, notiesātā persona izpildes valsts teritorijā nav atrodama; tādā gadījumā izpildes valstij nav pienākuma uzraudzīt probācijas pasākumus vai alternatīvās sankcijas;

3)

tam, ka ir pieņemts galīgais lēmums atzīt spriedumu un, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmumu, un uzņemties atbildību par probācijas pasākumu un alternatīvo sankciju uzraudzību;

4)

par lēmumu neatzīt spriedumu un, attiecīgā gadījumā, probācijas lēmumu un uzņemties atbildību par probācijas pasākumu un alternatīvo sankciju uzraudzību saskaņā ar 11. pantu līdz ar iemesliem šāda lēmuma pieņemšanai;

5)

par lēmumu pielāgot probācijas pasākumus vai alternatīvās sankcijas, kā tas noteikts 9. pantā, līdz ar šāda lēmuma iemesliem;

6)

par amnestijas vai apžēlošanas lēmumu, kā rezultātā nav jāuzrauga probācijas pasākumi vai alternatīvās sankcijas, ņemot vērā 19. panta 1. punktā minētos iemeslus, attiecīgā gadījumā līdz ar šāda lēmuma iemesliem.

19. pants

Amnestija, apžēlošana, sprieduma pārskatīšana

1.   Amnestiju un apžēlošanu var noteikt gan sprieduma valsts, gan izpildes valsts.

2.   Tikai sprieduma valsts var lemt par pieteikumiem pārskatīt spriedumu, kurš ir pamatā probācijas pasākumiem vai alternatīvajām sankcijām, ko jāuzrauga saskaņā ar šo pamatlēmumu.

20. pants

Izpildes valsts jurisdikcijas beigas

1.   Ja notiesātā persona bēguļo vai tai vairs nav likumīgas un pastāvīgas dzīvesvietas izpildes valstī, izpildes valsts kompetentā iestāde var nodot atpakaļ sprieduma valsts kompetentajai iestādei jurisdikciju attiecībā uz probācijas pasākumu vai alternatīvo sankciju uzraudzību un attiecībā uz visiem turpmākajiem ar spriedumu saistītiem lēmumiem.

2.   Ja sprieduma valstī uzsāk jaunu kriminālprocesu pret attiecīgo personu, sprieduma valsts kompetentā iestāde var lūgt izpildes valsts kompetento iestādi nodot atpakaļ tās jurisdikcijā probācijas pasākumu vai alternatīvo sankciju uzraudzību un visus turpmākos lēmumus, kas saistīti ar sprieduma valsts kompetentās iestādes spriedumu. Šādā gadījumā izpildes valsts kompetentā iestāde var nodot jurisdikciju atpakaļ sprieduma valsts kompetentai iestādei.

3.   Ja, piemērojot šo pantu, jurisdikciju nodod atpakaļ sprieduma valstij, tad jurisdikcija atkal ir šīs valsts kompetentajai iestādei. Lai turpmāk uzraudzītu probācijas pasākumus vai alternatīvās sankcijas, sprieduma valsts kompetentā iestāde ņem vērā probācijas pasākumu vai alternatīvo sankciju ilgumu un atbilstību izpildes valstī, kā arī lēmumus, kurus izpildes valsts pieņēmusi saskaņā ar 16. panta 1. punktu.

21. pants

Valodas

Apliecinošo dokumentu, kas minēts 6.panta 1. punktā, tulko izpildes valsts oficiālajā valsts valodā vai vienā no tās valsts valodām. Šā pamatlēmuma pieņemšanas laikā vai vēlāk ikviena dalībvalsts deklarācijā, kuru deponē Padomes Ģenerālsekretariātā, norāda, ka tā pieņems tulkojumu citās – vienā vai vairākās – Eiropas Savienības iestāžu oficiālajās valodās.

22. pants

Izmaksas

Izmaksas, kas rodas saistībā ar šā pamatlēmuma piemērošanu, sedz izpildes valsts, izņemot izmaksas, kas radušās tikai un vienīgi sprieduma valsts teritorijā.

23. pants

Saistība ar citiem nolīgumiem un pasākumiem

1.   Dalībvalstu attiecībās šis pamatlēmums no 2011. gada 6. decembra aizstāj atbilstīgos noteikumus Eiropas Padomes 1964. gada 30. novembra Konvencijā par nosacīti notiesātu vai nosacīti atbrīvotu likumpārkāpēju uzraudzību.

2.   Dalībvalstis var turpināt piemērot divpusējus vai daudzpusējus nolīgumus vai pasākumus, kas ir spēkā pēc 2008. gada 6. decembra, ciktāl tie ļauj papildināt un paplašināt šā pamatlēmuma mērķus un palīdz vēl vairāk vienkāršot vai atvieglot procedūras, kas paredzētas probācijas pasākumu un alternatīvo sankciju uzraudzībai.

3.   Dalībvalstis var noslēgt divpusējus vai daudzpusējus nolīgumus vai vienošanās pēc 2008. gada 6. decembra, ciktāl šādi nolīgumi vai pasākumi ļauj papildināt vai paplašināt šā pamatlēmuma noteikumus un palīdz turpmāk vienkāršot vai atvieglot procedūras, lai uzraudzītu probācijas pasākumus un alternatīvās sankcijas.

4.   Dalībvalstis līdz 2009. gada 6. martam informē Padomi un Komisiju par spēkā esošiem 2. punktā minētajiem nolīgumiem un pasākumiem, ko tās vēlas turpināt piemērot. Dalībvalstis informē Padomi un Komisiju arī par jauniem nolīgumiem vai režīmiem, kā minēts 3. punktā, trīs mēnešu laikā pēc to parakstīšanas.

24. pants

Teritoriālā piemērošana

Šo pamatlēmumu piemēro attiecībā uz Gibraltāru.

25. pants

Īstenošana

1.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai līdz 2011. gada 6. decembrim izpildītu šā pamatlēmuma prasības.

2.   Dalībvalstis nosūta Padomes Ģenerālsekretariātam un Komisijai to noteikumu tekstu, ar kuriem to tiesībās transponē saistības, kuras tām uzliek šis pamatlēmums.

26. pants

Pārskatīšana

1.   Līdz 2014. gada 6. decembrim Komisija izstrādā ziņojumu, pamatojoties uz informāciju, kas no dalībvalstīm saņemta saskaņā ar 25. panta 2. punktu.

2.   Pamatojoties uz šo ziņojumu, Padome izvērtē:

a)

kādā mērā dalībvalstis ir veikušas nepieciešamos pasākumus, lai ievērotu šā pamatlēmuma prasības; un

b)

šā pamatlēmuma piemērošanu.

3.   Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno tiesību aktu priekšlikumus.

27. pants

Stāšanās spēkā

Šis pamatlēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2008. gada 27. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

M. ALLIOT-MARIE


(1)  OV C 147, 30.6.2007., 1. lpp.

(2)  2007. gada 25. oktobra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV C 53, 3.3.2005., 1. lpp.

(4)  OV L 327, 5.12.2008., 27. lpp.

(5)  OV L 76, 22.3.2005., 16. lpp.

(6)  OV L 328, 24.11.2006., 59. lpp.

(7)  OV L 191, 7.7.1998., 4. lpp.

(8)  OV C 316, 27.11.1995., 49. lpp.


I PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image


II PIELIKUMS

Image

Image


16.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 337/s3


PIEZĪME LASĪTĀJAM

Iestādes ir nolēmušas savos tekstos turpmāk nenorādīt jaunākos tiesību aktu grozījumus.

Ja vien nav noteikts citādi, par tiesību aktiem, kuri ir norādīti šeit publicētajos tekstos, uzskatāmi tiesību akti to spēkā esošajā redakcijā.