ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 333

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 11. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1228/2008 (2008. gada 10. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1229/2008 (2008. gada 10. decembris) par dažu nosaukumu ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (San Simón da Costa (ACVN), Ail blanc de Lomagne (AĢIN), Steirischer Kren (AĢIN))

3

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/932/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 2. decembris) par to, kā piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/79/EK 8. pantu (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 7378)

5

 

 

2008/933/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 4. decembris), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON89788 (MON-89788-1), sastāv vai ir ražoti no tām (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 7517)  ( 1 )

7

 

 

2008/934/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 5. decembris) par dažu darbīgo vielu neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētās vielas (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 7637)  ( 1 )

11

 

 

2008/935/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 5. decembris) par Kopienas finansiālo atbalstu 2009. gadā Komisijas Kopīgajam pētniecības centram Beļģijā un Itālijā dažām darbībām, ko veic atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 882/2004 (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 7702)

15

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

11.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1228/2008

(2008. gada 10. decembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 11. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 10. decembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MA

81,5

TR

75,2

ZZ

78,4

0707 00 05

JO

167,2

MA

56,7

TR

84,0

ZZ

102,6

0709 90 70

MA

128,5

TR

133,8

ZZ

131,2

0805 10 20

AR

18,1

BR

44,6

CL

36,4

EG

30,5

MA

76,3

TR

62,7

ZA

43,2

ZW

43,9

ZZ

44,5

0805 20 10

MA

72,3

TR

73,0

ZZ

72,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,4

HR

54,6

IL

71,9

TR

57,3

ZZ

59,1

0805 50 10

MA

59,0

TR

64,6

ZZ

61,8

0808 10 80

CA

89,2

CL

43,7

CN

71,7

MK

34,8

US

106,7

ZA

123,2

ZZ

78,2

0808 20 50

CN

56,2

TR

97,0

US

133,9

ZZ

95,7


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


11.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1229/2008

(2008. gada 10. decembris)

par dažu nosaukumu ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (San Simón da Costa (ACVN), Ail blanc de Lomagne (AĢIN), Steirischer Kren (AĢIN))

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punkta pirmo daļu un piemērojot tās 17. panta 2. punktu, Spānijas iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu San Simón da Costa, Francijas iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu Ail blanc de Lomagne un Austrijas iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu Steirischer Kren ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. panta nozīmē, tāpēc šie nosaukumi ir jāieraksta reģistrā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minētos nosaukumus ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 10. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(2)  OV C 85, 4.4.2008., 13. lpp (San Simón da Costa), OV C 87, 8.4.2008., 8. lpp (Ail blanc de Lomagne), OV C 91, 12.4.2008., 26. lpp (Steirischer Kren).


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.3. grupa.   Siers

SPĀNIJA

San Simón da Costa (ACVN)

1.6. grupa.   Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība

FRANCIJA

Ail blanc de Lomagne (AĢIN)

AUSTRIJA

Steirischer Kren (AĢIN)


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Komisija

11.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/5


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 2. decembris)

par to, kā piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/79/EK 8. pantu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 7378)

(Autentisks ir tikai teksts portugāļu valodā)

(2008/932/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 27. oktobra Direktīvu 98/79/EK par medicīnas ierīcēm, ko lieto in vitro diagnostikā (1), un jo īpaši tās 8. pantu,

tā kā:

(1)

Portugāles iestāde Infarmed, kas atbildīga par medicīniskajām ierīcēm, ar 2005. gada 29. jūlija vēstuli (2), kura adresēta Itālijas uzņēmumam Medical Biological Service S.R.L (turpmāk – “MBS”), aizliegusi laist tirgū tā in vitro HIV diagnostikas testu komplektu “HIV 1&2 Ab” (turpmāk – “HIV tests”). Infarmed arī likusi Prestifarma Lda., izplatītājam Portugālē MBS vārdā atsaukt produktu no tirgus.

(2)

Ar 2005. gada 1. septembra vēstuli (3) Infarmed paziņoja par šiem pasākumiem saskaņā ar Direktīvas 98/79/EK 13. pantu. Portugāle savus pasākumus pamato, atsaucoties uz Vācijas Paul-Ehrlich institūta veselības uzraudzības ziņojumu “NCAR DE-2005-07-30” (PEI lieta Nr. PEI0026/05). Turpmākā sarakstē noskaidroja, ka atsauce uz NCAR ir minēta nepareiza un pareizais NCAR ziņojuma numurs ir DE-2005-07-07-30 un ka šis ziņojums ir vienāds ar NCAR ziņojumu DE-2005-07-27-30.

(3)

NCAR ziņojumā DE-2005-07-07-30 teikts, ka neilgu laiku pēc inficēšanās ar HIV šim HIV testam infekcijas noteikšanai vajag 10–18 dienas vairāk nekā salīdzināmajiem testiem (zems agrās seropārveidošanas jutīgums). Šā paša iemesla dēļ Slovākijas Medicīnas universitāte 2004. gada 28. oktobra ziņojumā par testu (4) ieteica Slovākijas pilnvarotajai iestādei EVPÚ neapstiprināt HIV testu. Tātad tests neatbilst prasībai, ka jāņem vērā tehnikas attīstība Direktīvas 98/79/EK I pielikuma (Vispārīgas prasības) A daļas 2. punkta nozīmē un Komisijas 2002. gada 7. maija Lēmumam 2002/364/EK par kopējām tehniskām specifikācijām attiecībā uz in vitro diagnostikas medicīnas ierīcēm (5) pievienoto kopējo tehnisko specifikāciju in vitro diagnostikas medicīnas ierīcēm 3.1.8. punkta trešā teikuma nozīmē.

(4)

Turklāt, kā teikts Paul-Ehrlich institūta 2005. gada 12. decembra vēstulē Vācijas Veselības ministrijai (6), ražotāja iesniegtā dokumentācija liecina, ka HIV tests neatklāja visus patiesi pozitīvos paraugus, kā pieprasīts kopējo tehnisko specifikāciju 3.1.8. punkta pirmajā teikumā. Ražotājs vai tā pilnvarotā iestāde nav izskaidrojusi minēto trūkumu, kā pieprasa kopējo tehnisko specifikāciju 3.1.5. punkts. Tātad HIV tests neatbilst kopējo tehnisko specifikāciju 3.1.8. punkta pirmajam teikumam un 3.1.5. punktam.

(5)

MBS izmainīja HIV testu, ņemot vērā NCAR ziņojumu DE-2005-07-07-30. Tomēr izmaiņas neuzlaboja HIV testa agrās seropārveidošanas jutīgumu, kas vēlāk minēts Paul-Ehrlich institūta 2007. gada 23. augusta ziņojumā (7). Kā norādīts šā ziņojuma 10. lappusē, arī izmainītais tests neuzrāda paraugus, kurus jau Western blot vai imunoblota metode apstiprinājusi kā patiesi pozitīvus.

(6)

Komisija ar 2007. gada 22. marta vēstuli (D(2007) 7800) konsultējās ar dalībvalstīm, ar 2007. gada 21. marta vēstuli (D(2007) 7817) – ar iesaistītajām pilnvarotajām iestādēm un institūtiem un ar 2007. gada 11. jūnija vēstuli (D(2007) 16597) – ar MBS. Turklāt tā vairākkārt konsultējās ar in vitro diagnostikas ierīču ekspertiem, inter alia2008. gada 31. janvāra sanāksmē.

(7)

Direktīvas 98/79/EK 13. pantā (Īpašie veselības uzraudzības pasākumi) ir plašāki nosacījumi nekā šīs direktīvas 8. pantā (Drošības klauzula). Direktīvas 98/79/EK 13. pantā nav prasīts tāds pats atbildīgās iestādes noteiktības līmenis attiecībā uz riska pastāvēšanu.

(8)

Infarmed sākotnējā paziņojuma un vēlākās sarakstes analīze un apspriešana ar iesaistītajām personām rāda, ka var apgalvot, ka aplūkojamās ierīces, pat pareizi uzturētas un lietotas tām paredzētajā nolūkā, var kaitēt pacientu, lietotāju vai citu cilvēku veselībai un/vai drošībai Direktīvas 98/79/EK 8. panta nozīmē, jo nav ievērota būtiska prasība par atbilstību jaunākajiem tehnikas sasniegumiem.

(9)

Tā kā tests ir lēnāks un mazāk uzticams nekā citas ierīces, tas atklās mazāk HIV infekcijas nekā citas ierīces un var kavēt atbilstošas antiretrovirālās terapijas sākšanu. Tests var arī palielināt HIV inficētu donoru nepamanīšanas risku. Tas kaitē veselībai, jo ir lēns un slikti atklāj HIV infekciju, tādējādi tas var palielināt trešo personu inficēšanas risku, piemēram, dzimumakta laikā.

(10)

Eiropas Kopienu Tiesa (8) uzskata, ka saskaņā ar Direktīvas 98/79/EK 8. panta 2. punktu Eiropas Komisijas atzinums ir saistošs dalībvalstīm, kuras ir īstenojušas pasākumus. Tātad šis tiesību akts jāuzskata par lēmumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Portugāles iestādes Infarmed īstenotie pasākumi pret Itālijas uzņēmuma Medical Biological Service S.R.L in vitro diagnostiskās medicīnas ierīces “HIV 1&2 Ab” laišanu tirgū, ko paziņoja ar 2005. gada 29. jūlija vēstuli (DGREE/VPS/086/05 – Lieta Nr. 9.5.1.-329/2005), ir pamatoti.

2. pants

Lēmums ir adresēts Portugāles Republikai.

Briselē, 2008. gada 2. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 331, 7.12.1998., 1. lpp.

(2)  DGREE/VPS/086/05 – Lieta Nr. 9.5.1.-329/2005.

(3)  DGREE/VPS/094/05.

(4)  Ziņojums par testu Nr. E-650/04 208600.

(5)  OV L 131, 16.5.2002., 17. lpp.

(6)  References numurs: A2.

(7)  Austrijas iestādes Paul-Ehrlich institūtam pieprasīja šo ziņojumu pēc izmainītā testa konfiskācijas transporta laikā no MBS uz Austrijas uzņēmumu DIALAB GmbH, kurš plānoja to laist tirgū ar savu vārdu.

(8)  Sk. analoģisku Tiesas spriedumu (Pirmā palāta) 2007. gada 14. jūnijā, lieta C-6/05, ECR 2007, I–4557. lpp., Nr. 58, 59.


11.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/7


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 4. decembris),

ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON89788 (MON-89788-1), sastāv vai ir ražoti no tām

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 7517)

(Autentisks ir tikai teksts franču un nīderlandiešu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/933/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību (1) un jo īpaši tās 7. panta 3. punktu un 19. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Uzņēmums Monsanto Europe S.A. saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 5. un 17. pantu 2006. gada 31. oktobrī iesniedza pieteikumu Nīderlandes kompetentajai iestādei, lai laistu tirgū pārtiku, pārtikas sastāvdaļas un barību, kas satur sojas pupas MON89788, sastāv vai ir ražota no tām (“pieteikums”).

(2)

Pieteikumā minēta arī citu tādu produktu laišana tirgū, kas satur sojas pupas MON89788 vai sastāv no tām un ko paredzēts izmantot tāpat kā jebkuras citas sojas pupas, izņemot audzēšanai. Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 5. panta 5. punktu un 17. panta 5. punktu tajā ir iekļauti dati un informācija, kas vajadzīga atbilstoši III un IV pielikumam Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 12. marta Direktīvā 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu (2), un informācija un secinājumi par riska novērtējumu, ko veic saskaņā ar Direktīvas 2001/18/EK II pielikumā noteiktajiem principiem.

(3)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“EFSA”) 2008. gada 11. jūlijā sniedza labvēlīgu atzinumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. un 18. pantu un secināja, ka ir maz ticams, ka, laižot tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON89788, sastāv vai ir ražoti no tām (“produkti”), kā minēts pieteikumā, tiks negatīvi ietekmēta cilvēku vai dzīvnieku veselība vai vide (paredzēto lietojumu kontekstā) (3). Pēc apspriešanās ar valstu kompetentajām iestādēm, kā noteikts minētās regulas 6. panta 4. punktā un 18. panta 4. punktā, EFSA, sniedzot atzinumu, ņēma vērā visus dalībvalstu uzdotos konkrētos jautājumus un paustās bažas.

(4)

Turklāt EFSA atzinumā secināja, ka pieteicēja iesniegtais vides monitoringa plāns, kurā ietverts vispārējs uzraudzības plāns, atbilst paredzētajam produktu izmantošanas veidam.

(5)

Ņemot vērā šos apsvērumus, produktiem atļauja jāpiešķir.

(6)

Saskaņā ar Komisijas 2004. gada 14. janvāra Regulu (EK) Nr. 65/2004, ar ko nosaka sistēmu ģenētiski modificēto organismu unikālo identifikatoru izveidei un piešķiršanai (4), katram ĢMO piešķirams unikāls identifikators.

(7)

Pamatojoties uz EFSA atzinumu, pārtikai, pārtikas sastāvdaļām un barībai, kas satur sojas pupas MON89788, sastāv vai ir ražoti no tām, nav vajadzīgas īpašas marķēšanas prasības, izņemot tās, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 1829/2003 13. panta 1. punktā un 25. panta 2. punktā. Tomēr, lai nodrošinātu to, ka produkti tiek izmantoti tikai atļaujā noteiktajos veidos saskaņā ar šo lēmumu, marķējot barību, kas satur ĢMO vai sastāv no tiem, un citus produktus, kas nav pārtika un barība un kas satur ĢMO vai sastāv no tiem, un kam ir pieprasīta atļauja, ir skaidri jānorāda, ka minētos produktus nedrīkst izmantot audzēšanai.

(8)

Tāpat EFSA atzinums nepamato to, ka jānosaka īpaši nosacījumi vai ierobežojumi laišanai tirgū un/vai īpaši nosacījumi vai ierobežojumi izmantošanai un darbībām, ieskaitot prasību veikt uzraudzību pēc laišanas tirgū, kā arī īpaši nosacījumi konkrētu ekosistēmu/vides un/vai ģeogrāfisko teritoriju aizsardzībai, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. panta 5. punkta e) apakšpunktā un 18. panta 5. punktā.

(9)

Visa atbilstošā informācija par atļauju piešķiršanu produktiem jāiekļauj ģenētiski modificētās pārtikas un barības Kopienas reģistrā, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 1829/2003.

(10)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulā (EK) Nr. 1830/2003, kas attiecas uz ģenētiski modificētu organismu izsekojamību un marķēšanu, kā arī no ģenētiski modificētiem organismiem ražotu pārtikas un lopbarības produktu izsekojamību, un ar ko groza Direktīvu 2001/18/EK (5), 4. panta 6. punktā noteiktas marķēšanas prasības produktiem, kas sastāv no ĢMO vai satur tos.

(11)

Šis lēmums ar Bioloģiskās drošības starpniecības centra palīdzību ir jāizziņo valstīm, kuras parakstījušas Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību, kā noteikts 9. panta 1. punktā un 15. panta 2. punkta c) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 15. jūlija Regulā (EK) Nr. 1946/2003 par ģenētiski modificētu organismu pārvietošanu pāri robežām (6).

(12)

Notika apspriedes ar pieteikuma iesniedzēju par šajā lēmumā paredzētajiem pasākumiem.

(13)

Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā.

(14)

Padome 2008. gada 19. novembra sanāksmē nevarēja pieņemt lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu ne par priekšlikumu, ne pret priekšlikumu. Padome norādīja, ka tās procedūras saistībā ar šo lietu ir pabeigtas. Komisijai attiecīgi jāpieņem pasākumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ģenētiski modificēti organismi un unikālais identifikators

Ģenētiski modificētam sojas pupām (Glycine max) MON89788, kā precizēts šā lēmuma pielikuma b) punktā, ir piešķirts unikālais identifikators MON-89788-1, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 65/2004.

2. pants

Atļauja

Saskaņā ar šajā lēmumā paredzētajiem nosacījumiem Regulas (EK) Nr. 1829/2003 4. panta 2. punkta un 16. panta 2. punkta vajadzībām atļaujas ir piešķirtas šādiem produktiem:

a)

pārtikai un pārtikas sastāvdaļām, kas satur sojas pupas MON-89788-1, sastāv vai ir ražotas no tām;

b)

barībai, kas satur sojas pupas MON-89788-1, sastāv vai ir ražota no tām;

c)

produktiem, kas nav pārtika un barība un kas satur sojas pupas MON-89788-1 vai sastāv no tām, un kas paredzēti tādai pašai izmantošanai kā jebkuras citas sojas pupas, izņemot audzēšanu.

3. pants

Marķēšana

1.   Saskaņā ar marķēšanas prasībām Regulas (EK) Nr. 1829/2003 13. panta 1. punktā un 25. panta 2. punktā un Regulas (EK) Nr. 1830/2003 4. panta 6. punktā “organisma nosaukums” ir “sojas pupas”.

2.   Šā lēmuma 2. panta b) un c) punktā minētajiem produktiem, kas satur sojas pupas MON-89788-1 vai sastāv no tām, marķējumā un pavaddokumentos ir frāze “nav paredzēts audzēšanai”.

4. pants

Ietekmes uz vidi monitorings

1.   Atļaujas turētājs nodrošina, ka tiek noteikts un īstenots monitoringa plāns, lai uzraudzītu ietekmi uz vidi, kā norādīts pielikuma h) punktā.

2.   Atļaujas turētājs iesniedz Komisijai gada pārskatus par monitoringa plānā izklāstīto pasākumu īstenošanu un rezultātiem.

5. pants

Kopienas reģistrs

Šā lēmuma pielikumā ietverto informāciju iekļauj ģenētiski modificētās pārtikas un barības Kopienas reģistrā, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1829/2003 28. pantā.

6. pants

Atļaujas turētājs

Atļaujas turētājs ir uzņēmums Monsato Europe S.A., Beļģija, kas pārstāv uzņēmumu Monsanto Company, Amerikas Savienotās Valstis.

7. pants

Piemērošanas termiņš

Šo lēmumu piemēro desmit gadus no tā izziņošanas dienas.

8. pants

Adresāts

Šis lēmums ir adresēts Monsanto Europe S.A., Avenue de Tervuren 270-272, B-1150 Brussels – Beļģija.

Briselē, 2008. gada 4. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.

(2)  OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp.

(3)  http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753816_1178620787358.htm

(4)  OV L 10, 16.1.2004., 5. lpp.

(5)  OV L 268, 18.10.2003., 24. lpp.

(6)  OV L 287, 5.11.2003., 1. lpp.


PIELIKUMS

a)   Pieteikuma iesniedzējs un atļaujas turētājs

Nosaukums

:

Monsanto Europe S.A.

Adrese

:

Avenue de Tervuren 270-272, B-1150 Brussels – Belgium

Pārstāv uzņēmumu Monsanto Company – 800 N. Lindbergh Boulevard – St. Louis, Missouri 63167 – United States of America

b)   Produktu apzīmējums un specifikācija

1.

Pārtika un pārtikas sastāvdaļas, kas satur sojas pupas MON-89788-1, sastāv vai ir ražotas no tām.

2.

Barība, kas satur sojas pupas MON-89788-1, sastāv vai ir ražota no tām.

3.

Produkti, kas nav pārtika un barība un kas satur vai sastāv no sojas pupām MON-89788-1, un kas paredzēti tādai pašai izmantošanai kā jebkuras citas sojas pupas, izņemot audzēšanu.

Pieteikumā aprakstītās ģenētiski modificētās sojas pupas MON-89788-1 rada CP4 EPSPS proteīnu, kas piešķir noturību pret glifosāta herbicīdu.

c)   Marķējums

1.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 13. panta 1. punkta un 25. panta 2. punkta un Regulas (EK) Nr. 1830/2003 4. panta 6. punkta konkrētām marķēšanas prasībām “organisma nosaukums” ir “sojas pupas”.

2.

Šā lēmuma 2. panta b) un c) apakšpunktā minētajiem produktiem, kas satur sojas pupas MON-89788-1, sastāv vai ir ražoti no tām, marķējumā un pavaddokumentos ir frāze “nav paredzēts audzēšanai”.

d)   Noteikšanas metode

Konkrētam gadījumam atbilstoša un reālā laikā izmantota kvantitatīva uz polimerāzes ķēdes reakciju balstīta metode sojas pupām MON-89788-1.

Apstiprināta sēklām Kopienas references laboratorijā, kas izveidota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003, publicēta vietnē http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm

References materiāls: AOCS 0906-A un AOCS 0906-E, kas pieejams American Oil Chemists Society tīmekļa vietnē http://www.aocs.org/tech/crm/soybean.cfm

e)   Unikālais identifikators

MON-89788-1

f)   Informācija, kas jānodrošina saskaņā ar II pielikumu Kartahenas protokolā par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību

Bioloģiskās drošības starpniecības centrs, ieraksta identifikācija: skatīt [aizpildīt, kad izziņos].

g)   Nosacījumi vai ierobežojumi attiecībā uz produktu laišanu tirgū, izmantošanu vai darbībām ar tiem

Nav vajadzīgi.

h)   Monitoringa plāns

Ietekmes uz vidi monitoringa plāns, kas atbilst Direktīvas 2001/18/EK VII pielikumam.

[Saite: plāna publikācija internetā]

i)   Uzraudzības prasības pēc produktu laišanas tirgū attiecībā uz pārtikas produkta izmantošanu cilvēku uzturā

Nav vajadzīgas.

NB! Laika gaitā var būt nepieciešams mainīt saites uz attiecīgajiem dokumentiem. Šādas izmaiņas tiks publiskotas, atjauninot datus ģenētiski modificētās pārtikas un barības Kopienas reģistrā.


11.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/11


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 5. decembris)

par dažu darbīgo vielu neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētās vielas

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 7637)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/934/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā noteikts, ka 12 gadu laikā pēc direktīvas izziņošanas dalībvalsts var atļaut tādu augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, kuri satur I pielikumā neiekļautas darbīgās vielas, kas jau ir pieejamas tirgū divus gadus no direktīvas izziņošanas dienas, kamēr minētās vielas pakāpeniski pārbauda atbilstīgi darba programmai.

(2)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 451/2000 (2) un Regulā (EK) Nr. 1490/2002 (3) paredzēti sīki izstrādāti noteikumi Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā minētās darba programmas trešā posma īstenošanai un sniegts to darbīgo vielu saraksts, kuras jānovērtē attiecībā uz to iespējamo iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Minētajā sarakstā ir iekļautas vielas, kas uzskaitītas šā lēmuma pielikumā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1490/2002 11.e pantu divu mēnešu laikā pēc novērtējuma ziņojuma projekta saņemšanas attiecīgie iesniedzēji brīvprātīgi atsauca savu atbalstu attiecībā uz šo vielu iekļaušanu.

(4)

Komisija izskatīja novērtējuma ziņojumu projektus, ieteikumus no ziņotājām dalībvalstīm un citu dalībvalstu komentārus un secināja, ka 11.b un 11.f pants nav piemērojams. Tātad ir jāpiemēro 11.e pants.

(5)

Tāpēc šā lēmuma pielikumā uzskaitītās vielas neiekļauj Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(6)

Ņemot vērā to, ka šo vielu neiekļaušana nebalstās uz skaidrām norādēm par to kaitīgu ietekmi, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1490/2002 VI pielikumā, dalībvalstīm ir jādod iespēja līdz 2010. gada 31. decembrim saglabāt augu aizsardzības līdzekļu atļaujas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1490/200212. panta 3. punktu.

(7)

Papildlaiks, ko dalībvalsts piešķir uzskaitīto vielu saturošu augu aizsardzības līdzekļu krājumu likvidēšanai, glabāšanai, laišanai tirgū un lietošanai, jāierobežo līdz divpadsmit mēnešiem, lai ļautu lietot krājumus vēl vienu augšanas periodu.

(8)

Šis lēmums neierobežo iespēju iesniegt jaunus pieteikumus atbilstīgi Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktam un Komisijas 2008. gada 17. janvāra Regulai (EK) Nr. 33/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Direktīvas 91/414/EEK piemērošanai attiecībā uz parasto un paātrināto procedūru to darbīgo vielu novērtēšanai, kas ir iekļautas darba programmā, kura minēta šīs direktīvas 8. panta 2. punktā, bet nav iekļautas I pielikumā (4), saskaņā ar paātrināto procedūru, kas paredzēta minētās regulas 13.–22. pantā.

(9)

Iesniedzēji, kuru viela, pamatojoties uz atsaukumu, nav iekļauta, ar šīs procedūras palīdzību var iesniegt jaunu pieteikumu, norādot tikai vajadzīgos papildu datus, lai risinātu konkrētas problēmas, kuru rezultātā pieņēma lēmumu par neiekļaušanu. Iesniedzējs ir saņēmis novērtējuma ziņojuma projektu, kurā šie dati ir noteikti.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma pielikumā uzskaitītās vielas neiekļauj kā darbīgās vielas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

2. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 31. decembrim atsauc atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuru sastāvā ir viena vai vairākas vielas, kas uzskaitītas pielikumā.

3. pants

Papildlaiks, ko dalībvalstis piešķir saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 6. punkta noteikumiem, beidzas ne vēlāk kā 2011. gada 31. decembrī.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 5. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(2)  OV L 55, 29.2.2000., 25. lpp.

(3)  OV L 224, 21.8.2002., 23. lpp.

(4)  OV L 15, 18.1.2008., 5. lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma 1. pantā minēto darbīgo vielu saraksts

Darbīgā viela

Novērtējuma ziņojuma projektu iesniedzējs saņēmis

Acetohlors

2005. gada 14. decembrī

Akrinatrīns

2007. gada 8. oktobrī

Asulāms

2006. gada 28. jūlijā

Bitertanols

2006. gada 23. martā

Bupirimāts

2007. gada 7. augustā

Karbetamīds

2006. gada 31. augustā

Karboksīns

2006. gada 28. jūlijā

Hlorpikrīns

2006. gada 19. aprīlī

Kletodims

2006. gada 19. aprīlī

Cikloksidims

2007 gada 28. februārī

Ciprokonazols

2006. gada 15. septembrī

Dazomets

2007. gada 8. oktobrī

Diklofopmetils

2007. gada 10. septembrī

Dietofenkarbs

2007. gada 24. oktobrī

Ditianons

2007. gada 5. februārī

Dodīns

2007. gada 29. martā

Etalfluralīns

2007. gada 4. oktobrī

Etridiazols

2007. gada 7. augustā

Fenazakvins

2006. gada 23. jūnijā

Fenbukonazols

2006. gada 12. maijā

Fenbutatīnoksīds

2007. gada 20. aprīlī

Fenoksikarbs

2007. gada 4. oktobrī

Fluazifops-P

2007. gada 10. septembrī

Flufenoksurons

2007. gada 8. novembrī

Fluometurons

2007. gada 31. augustā

Flukvinkonazols

2005. gada 22. decembrī

Flurhloridons

2006. gada 27. oktobrī

Flutriafols

2006. gada 9. novembrī

Guazatins

2007. gada 8. novembrī

Heksitiazokss

2006. gada 18. maijā

Himeksazols

2007. gada 8. oktobrī

Izoksabens

2006. gada 9. novembrī

Metaldehīds

2006. gada 1. septembrī

Metosulams

2007. gada 8. oktobrī

Miklobutanils

2006. gada 29. martā

Orizalins

2007. gada 4. oktobrī

Oksiflurofens

2007. gada 4. oktobrī

Paklobutrazols

2006. gada 7. decembrī

Pencikurons

2006. gada 1. jūnijā

Prohlorazs

2007. gada 18. jūnijā

Propargīts

2007. gada 8. oktobrī

Piridabens

2007. gada 7. augustā

Kvinmeraks

2007. gada 6. jūlijā

Sintofēns

2007. gada 8. novembrī

Taufluvalināts

2007. gada 18. jūnijā

Tebufenozīds

2006. gada 9. jūnijā

Teflutrīns

2007. gada 4. maijā

Terbutilazīns

2007. gada 8. oktobrī

Tiobenkarbs

2006. gada 21. jūlijā


11.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/15


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 5. decembris)

par Kopienas finansiālo atbalstu 2009. gadā Komisijas Kopīgajam pētniecības centram Beļģijā un Itālijā dažām darbībām, ko veic atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 882/2004

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 7702)

(Autentisks ir tikai teksts franču, itāļu un holandiešu valodā)

(2008/935/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (1), un jo īpaši tās 32. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Kopienas references laboratorijām pārtikas un dzīvnieku barības kontroles jomā var piešķirt Kopienas finansiālu atbalstu saskaņā ar 28. pantu Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmumā 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (2).

(2)

Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs Isprā Itālijā ir iekļauts Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikumā kā Kopienas references laboratorija materiālam, kam paredzēts nonākt saskarē ar pārtiku, un ģenētiski modificētiem organismiem. Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs Gēlā Beļģijā ir iekļauts Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikumā kā Kopienas references laboratorija smago metālu noteikšanai barībā un pārtikā un mikotoksīnu un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (PAO) noteikšanai.

(3)

Kopīgais pētniecības centrs un Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāts ir Komisijas dienesti, un to saistība ir noteikta saskaņā ar ikgadējo administratīvo vienošanos, ko papildina ar darba programmu un budžetu.

(4)

Attiecībā uz Kopīgo pētniecības centru ir novērtētas Kopienas references laboratoriju darba programmas un atbilstošie budžeta aprēķini 2009. gadam.

(5)

Tādēļ Kopienas finansiālais atbalsts jāpiešķir dažām darbībām, ko veic Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs Gēlā Beļģijā un Isprā Itālijā, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 882/2004. Kopienas finansiālais atbalsts jāpiešķir 100 % apmērā no attiecināmajām izmaksām, kā noteikts Komisijas Regulā (EK) Nr. 1754/2006 (3).

(6)

Saskaņā ar 3. panta 2. punkta a) apakšpunktu Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulā (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (4) dzīvnieku slimību izskaušanas un kontroles programmas (veterināros pasākumus) finansē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF). Turklāt minētās regulas 13. panta otrajā daļā paredzēts, ka attiecīgi pamatotos ārkārtas gadījumos attiecībā uz pasākumiem un programmām, uz ko attiecas Lēmums 90/424/EEK, fonds sedz izdevumus, kas saistīti ar dalībvalstu un ELGF atbalsta saņēmēju administratīvajām un personāla izmaksām. Finanšu kontroles nolūkos jāpiemēro Regulas (EK) Nr. 1290/20059., 36. un 37. pants.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kopienas finansiālo atbalstu laikposmam no 2009. gada 1. janvāra līdz 2009. gada 31. decembrim piešķir turpmāk minētajām darbībām, ko Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs Isprā Itālijā (“laboratorija”) veic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 882/2004 32. panta 1. punktu, un par semināru rīkošanu saistībā ar šīm darbībām:

1)

Darbības, kas saistītas ar materiālu, kurš nonāk saskarē ar pārtiku; šis atbalsts nepārsniedz EUR 180 003.

2)

Minētās laboratorijas organizētie semināri par 1. punktā minētajām darbībām; šis atbalsts nepārsniedz EUR 75 947.

3)

Darbības, kas saistītas ar ĢMO; šis atbalsts nepārsniedz EUR 13 388.

4)

Minētās laboratorijas organizētie semināri par 3. punktā minētajām darbībām; šis atbalsts nepārsniedz EUR 61 440.

2. pants

Kopienas finansiālo atbalstu laikposmam no 2009. gada 1. janvāra līdz 2009. gada 31. decembrim piešķir turpmāk minētajām darbībām, ko Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs Gēlā Beļģijā (“laboratorija”) veic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 882/2004 32. panta 1. punktu, un par semināru rīkošanu saistībā ar šīm darbībām:

1)

Darbības, kas saistītas ar smagajiem metāliem barībā un pārtikā; šis atbalsts nepārsniedz EUR 250 000.

2)

Minētās laboratorijas organizētie semināri par 1. punktā minētajām darbībām; šis atbalsts nepārsniedz EUR 25 000.

3)

Darbības, kas saistītas ar mikotoksīniem; šis atbalsts nepārsniedz EUR 230 000.

4)

Minētās laboratorijas organizētie semināri par 3. punktā minētajām darbībām; šis atbalsts nepārsniedz EUR 22 000.

5)

Darbības, kas saistītas ar policikliskajiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem (PAO); šis atbalsts nepārsniedz EUR 232 000.

6)

Minētās laboratorijas organizētie semināri par 5. punktā minētajām darbībām; šis atbalsts nepārsniedz EUR 22 000.

3. pants

1. un 2. pantā paredzēto Kopienas finansiālo atbalstu piešķir 100 % apmērā no attiecināmajām izmaksām, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1754/2006.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts:

par pārtikas saskares materiāliem: Kopīgā pētniecības centra Veselības aizsardzības un patērētāju aizsardzības institūta Fiziskās un ķīmiskās iedarbības nodaļai, TP 260, Via E. Fermi, 1, 21020 Ispra (Itālija),

par ģenētiski modificētiem organismiem: Kopīgā pētniecības centra Veselības aizsardzības un patērētāju aizsardzības institūta Biotehnoloģiju un ĢMO nodaļai, Via E. Fermi, 1, 21020 Ispra (Itālija),

par smagajiem metāliem: Kopīgajam pētniecības centram, Retieseweg 111, 2440 Geel (Beļģija),

par mikotoksīniem: Kopīgajam pētniecības centram, Retieseweg 111, 2440 Geel (Beļģija),

par PAO: Kopīgajam pētniecības centram, Retieseweg 111, 2440 Geel (Beļģija).

Briselē, 2008. gada 5. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp.

(3)  OV L 331, 29.11.2006., 8. lpp.

(4)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.


11.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/s3


PIEZĪME LASĪTĀJAM

Iestādes ir nolēmušas savos tekstos turpmāk nenorādīt jaunākos tiesību aktu grozījumus.

Ja vien nav noteikts citādi, par tiesību aktiem, kuri ir norādīti šeit publicētajos tekstos, uzskatāmi tiesību akti to spēkā esošajā redakcijā.