ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 330

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 9. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1217/2008 (2008. gada 8. decembris), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1528/2007 I pielikumu, lai pievienotu Zambijas Republiku sarunas pabeigušo reģionu vai valstu sarakstam

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1218/2008 (2008. gada 8. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

2

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1219/2008 (2008. gada 8. decembris), ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 318/2007, ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus dažu putnu ievešanai Kopienā un attiecīgos karantīnas nosacījumus ( 1 )

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1220/2008 (2008. gada 8. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 950/2006, ar ko 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus cukura produktu ievešanai un rafinēšanai atbilstīgi dažām tarifu kvotām un preferenču nolīgumiem

5

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2008/113/EK (2008. gada 8. decembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu vairākus mikroorganismus kā darbīgās vielas ( 1 )

6

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Eiropas Parlaments un Padome

 

 

2008/916/EK

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2008. gada 19. novembris) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

16

 

 

Padome

 

 

2008/917/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 1. decembris), ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekli un komitejas locekļa aizstājēju no Dānijas

18

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2008/918/KĀDP (2008. gada 8. decembris) par Eiropas Savienības militāras operācijas sākšanu ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas, un atturēt no šādiem nodarījumiem (Atalanta)

19

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES VI SADAĻU

 

*

Padomes Pamatlēmums 2008/919/TI (2008. gada 28. novembris), ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI par terorisma apkarošanu

21

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

9.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 330/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1217/2008

(2008. gada 8. decembris),

ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1528/2007 I pielikumu, lai pievienotu Zambijas Republiku sarunas pabeigušo reģionu vai valstu sarakstam

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 133. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Kopiena 2007. gada 28. novembrī noslēdza sarunas par pagaidu nolīgumu, ar ko izveido pamatu ekonomisko partnerattiecību nolīgumam (turpmāk “pagaidu EPN”) ar Seišela salām, Zambiju un Zimbabvi.

(2)

Kopiena un Zambijas Republika, 2007. gada 28. novembrī noslēdzot sarunas par pagaidu EPN, tomēr nevienojās saistībā ar piedāvājumu piekļuvei Zambijas tirgum, tādēļ nebija iespējama Zambijas iekļaušana Padomes Regulas (EK) Nr. 1528/2007 (2007. gada 20. decembris), ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide (1), I pielikumā.

(3)

Kopiena un Zambija 2008. gada 30. septembrī noslēdza sarunas par piedāvājumu piekļuvei Zambijas tirgum.

(4)

Tādēļ saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1528/2007 2. panta 2. punktu būtu jāgroza I pielikums, lai tajā iekļautu Zambiju.

(5)

Lai ņemtu vērā Zambijas iekļaušanu Regulas (EK) Nr. 1528/2007 darbības jomā, Komisijai pienācīgā veidā ir jāgroza Komisijas Regula (EK) Nr. 950/2006 (2006. gada 28. jūnijs), ar ko 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus cukura produktu ievešanai un rafinēšanai atbilstīgi dažām tarifu kvotām un preferenču nolīgumiem (2), piemērojot to no dienas, kad stājas spēkā šī regula,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Padomes Regulas (EK) Nr. 1528/2007 I pielikumā ierakstu “Zambijas Republika” iekļauj starp ierakstiem “Ugandas Republika” un “Zimbabves Republika”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 8. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

B. KOUCHNER


(1)  OV L 348, 31.12.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 1. lpp.


9.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 330/2


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1218/2008

(2008. gada 8. decembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 9. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 8. decembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MA

70,8

TR

72,8

ZZ

71,8

0707 00 05

JO

167,2

MA

57,7

TR

83,7

ZZ

102,9

0709 90 70

JO

230,6

MA

105,4

TR

69,5

ZZ

135,2

0805 10 20

BR

44,6

EG

30,5

MA

76,3

TR

66,5

UY

34,6

ZA

44,9

ZW

43,9

ZZ

48,8

0805 20 10

MA

66,1

TR

73,0

ZZ

69,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

62,9

CN

52,4

HR

19,9

IL

73,2

TR

58,3

ZZ

53,3

0805 50 10

MA

64,0

TR

56,9

ZA

79,4

ZZ

66,8

0808 10 80

CA

89,2

CL

43,7

CN

71,1

MK

34,8

US

102,9

ZA

123,2

ZZ

77,5

0808 20 50

AR

73,4

CL

48,4

CN

56,8

TR

104,0

US

141,2

ZZ

84,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


9.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 330/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1219/2008

(2008. gada 8. decembris),

ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 318/2007, ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus dažu putnu ievešanai Kopienā un attiecīgos karantīnas nosacījumus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (1), un jo īpaši tās 10. panta 3. punkta otro daļu un 10. panta 4. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvu 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā (2), un jo īpaši tās 18. panta 1. punkta ceturto ievilkumu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 318/2007 (3) noteikti dzīvnieku veselības nosacījumi dažu putnu, izņemot mājputnus, importam Kopienā un karantīnas nosacījumi, ko piemēro tādiem putniem pēc ievešanas.

(2)

Minētās regulas V pielikumā ir sniegts dalībvalstu kompetento iestāžu apstiprināto karantīnas punktu un centru saraksts dažu putnu, izņemot mājputnus, importam.

(3)

Itālija ir pārskatījusi apstiprināto karantīnas punktu un centru sarakstu un ir iesniegusi Komisijai atjauninātu šo karantīnas punktu un centru sarakstu. Tāpēc attiecīgi jāgroza apstiprināto karantīnas punktu un centru saraksts Regulas (EK) Nr. 318/2007 V pielikumā.

(4)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 318/2007.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 318/2007 V pielikumā svītro šādu ierakstu par Itāliju:

“IT

Itālija

233BG601”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 8. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp.

(2)  OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.

(3)  OV L 84, 24.3.2007., 7. lpp.


9.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 330/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1220/2008

(2008. gada 8. decembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 950/2006, ar ko 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus cukura produktu ievešanai un rafinēšanai atbilstīgi dažām tarifu kvotām un preferenču nolīgumiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (1), un jo īpaši tās 148. panta 1. punktu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Pēc tam, kad pieņemta Padomes 2008. gada 8. decembra Regula (EK) Nr. 1217/2008, ar kuru groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1528/2007 I pielikumu, lai iekļautu Zambijas Republiku to reģionu vai valstu sarakstā, kuras ir pabeigušas sarunas (2), Zambijas Republika kļūst par vienu no Komisijas Regulas (EK) Nr. 950/2006 (3) VIII.a nodaļā minēto papildu EPA tarifa likmes kvotu saņēmējvalstīm.

(2)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 950/2006.

(3)

Regula (EK) Nr. 1217/2008 stājas spēkā tās publicēšanas dienā. Lai uzņēmēji no minētās dienas varētu pieprasīt importa licences cukuram, kura izcelsmes valsts ir Zambijas Republika, atbilstoši papildu EPA cukura tarifa kvotām, šai regulai jāstājas spēkā tās publicēšanas dienā.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 950/2006 groza šādi.

1.

Regulas 31.a panta pirmo ievilkumu aizstāj ar šādu:

“—

Komoru salas, Madagaskara, Maurīcija, Seišelu salas, Zambija, Zimbabve

75 000 tonnu”,

2.

Regulas I pielikumā tabulā “Papildu EPA cukura sērijas numuri” ierakstu, kas attiecas uz sērijas numuru 09.4431, aizstāj ar šādu:

Trešās valstis

Sērijas numurs

“Komoru salas, Madagaskara, Maurīcija, Seišelu salas, Zambija, Zimbabve

09.4431”

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 8. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  Sk. šī Oficiālā Vēstneša 1. lpp.

(3)  OV L 178, 1.7.2006., 1. lpp.


DIREKTĪVAS

9.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 330/6


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/113/EK

(2008. gada 8. decembris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu vairākus mikroorganismus kā darbīgās vielas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1112/2002 (2) un Komisijas Regulā (EK) Nr. 2229/2004 (3) paredzēti sīki izstrādāti noteikumi Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā minētās darba programmas ceturtā posma īstenošanai un sniegts to darbīgo vielu saraksts, kuras jānovērtē attiecībā uz to iespējamo iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Minētajā sarakstā ir iekļautas darbīgās vielas, kas norādītas šīs direktīvas pielikumā.

(2)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1095/2007 (4) Regulā (EK) Nr. 2229/2004 iekļāva jaunu 24.b pantu, lai, nesaņemot sīki izstrādātu Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EPNI) zinātnisku atzinumu, varētu iekļaut Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā darbīgās vielas, par kurām ir skaidras norādes, kas ļauj paredzēt, ka tās kaitīgi neietekmē cilvēku vai dzīvnieku veselību vai gruntsūdeņus vai tām nav nelabvēlīgas ietekmes uz vidi.

(3)

Attiecībā uz šīs direktīvas pielikumā norādītajām darbīgajām vielām Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2229/2004 24.a pantu pārbaudīja iesniedzēju ierosinātu vairāku izmantošanas veidu ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību, gruntsūdeņiem un vidi un secināja, ka minētās darbīgās vielas atbilst Regulas (EK) Nr. 2229/2004 24.b panta prasībām.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2229/2004 25. panta 1. punktu Komisija, lai veiktu pārbaudi, iesniedza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajai komitejai pārskata ziņojumu projektus par darbīgajām vielām, kas norādītas šīs direktīvas pielikumā. Minētos ziņojumus dalībvalstis un Komisija pārskatīja Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā un 2008. gada 11. jūlijā pabeidza kā Komisijas pārskata ziņojumus. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2229/2004 25.a pantu Komisija pieprasīs EPNI vēlākais līdz 2010. gada 31. decembrim sniegt viedokli par pārskata ziņojumu projektiem.

(5)

Dažādajās veiktajās pārbaudēs noskaidroja, ka augu aizsardzības līdzekļi, kas satur darbīgās vielas, kuras norādītas šīs direktīvas pielikumā, kopumā varētu atbilst Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajām prasībām, jo īpaši attiecībā uz izmantošanas veidiem, kas tika pārbaudīti un sīki izklāstīti Komisijas pārskata ziņojumā. Tāpēc ir lietderīgi šīs direktīvas pielikumā norādītās darbīgās vielas iekļaut minētās direktīvas I pielikumā, lai nodrošinātu, ka saskaņā ar minētās direktīvas noteikumiem visās dalībvalstīs var piešķirt atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur šo darbīgo vielu.

(6)

Pirms darbīgo vielu iekļauj I pielikumā, jāparedz pietiekams laikposms, lai dalībvalstis un ieinteresētās personas varētu sagatavoties šīs iekļaušanas radīto jauno prasību izpildei.

(7)

Neskarot Direktīvā 91/414/EEK noteiktos pienākumus, ko rada darbīgās vielas iekļaušana I pielikumā, pēc iekļaušanas dalībvalstīm jāatvēl sešu mēnešu laikposms, lai pārskatītu spēkā esošās atļaujas, kas piešķirtas augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur pielikumā norādītās darbīgās vielas, un nodrošinātu atbilstību Direktīvas 91/414/EEK un jo īpaši tās 13. panta prasībām un attiecīgajiem I pielikumā paredzētajiem nosacījumiem. Dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK noteikumiem attiecīgi jāmaina, jāaizstāj vai jāatsauc spēkā esošās atļaujas. Atkāpjoties no iepriekš noteiktā termiņa, jāparedz ilgāks laikposms, lai saskaņā ar vienotajiem principiem, kas izklāstīti Direktīvā 91/414/EEK, iesniegtu un novērtētu visu III pielikumā norādīto dokumentāciju par katra augu aizsardzības līdzekļa jebkādu paredzēto izmantošanas veidu.

(8)

Iepriekš gūta pieredze, iekļaujot saskaņā ar Komisijas Regulu (EEK) Nr. 3600/92 (5) novērtētās darbīgās vielas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, liecina par iespējamām grūtībām, interpretējot pašreizējo atļauju turētāju pienākumus attiecībā uz piekļuvi datiem. Lai izvairītos no turpmākām grūtībām, jāprecizē dalībvalstu pienākumi, īpaši pienākums pārbaudīt, ka atļaujas turētājam ir pieejama dokumentācija, kas atbilst minētās direktīvas II pielikuma prasībām. Tomēr šis precizējums neuzliek jaunus pienākumus dalībvalstīm vai atļauju turētājiem līdzīgi kā līdz šim pieņemtās direktīvas, ar ko groza I pielikumu.

(9)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 91/414/EEK.

(10)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumu groza atbilstīgi šīs direktīvas pielikumam.

2. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2009. gada 31. oktobrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2009. gada 1. novembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

3. pants

1.   Vajadzības gadījumā dalībvalstis līdz 2009. gada 31. oktobrim saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK groza vai atsauc to augu aizsardzības līdzekļu spēkā esošās atļaujas, kas satur darbīgās vielas, kuras kā darbīgās vielas norādītas pielikumā.

Līdz minētajam datumam dalībvalstis jo īpaši pārbauda, vai ir izpildīti minētās direktīvas I pielikuma nosacījumi attiecībā uz pielikumā norādītajām darbīgajām vielām, izņemot tos, kas norādīti ieraksta B daļā par minēto darbīgo vielu, un vai atļaujas turētājam ir dokumentācija vai piekļuve dokumentācijai, kas atbilst minētās direktīvas II pielikuma prasībām saskaņā ar minētās direktīvas 13. panta nosacījumiem.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, katru atļauto augu aizsardzības līdzekli, kas kā vienīgo vai vienu no vairākām darbīgajām vielām satur vielu, kura ir iekļauta Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, dalībvalstis ne vēlāk kā līdz 2009. gada 30. aprīlim atkārtoti novērtē saskaņā ar vienotajiem principiem, kuri noteikti Direktīvas 91/414/EEK VI pielikumā, pamatojoties uz dokumentāciju, kas atbilst minētās direktīvas III pielikuma prasībām, un ņemot vērā minētās direktīvas I pielikuma ieraksta B daļu attiecībā uz pielikumā norādītajām darbīgajām vielām. Pamatojoties uz minēto novērtējumu, dalībvalstis nosaka, vai līdzeklis atbilst Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta b), c), d) un e) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem.

Kad tas ir konstatēts, dalībvalstis rīkojas šādi:

a)

ja līdzeklis satur vienu no pielikumā norādītajām darbīgajām vielām kā vienīgo darbīgo vielu, vajadzības gadījumā ne vēlāk kā līdz 2014. gada 30. aprīlim groza vai atsauc atļauju; vai

b)

ja līdzeklis satur vienu no pielikumā norādītajām darbīgajām vielām kā vienu no vairākām darbīgajām vielām, vajadzības gadījumā atļauju groza vai atsauc ne vēlāk kā līdz 2014. gada 30. aprīlim vai termiņā, kas šādai grozīšanai vai atsaukšanai paredzēts attiecīgajā direktīvā vai direktīvās, ar kurām atbilstīgo vielu vai vielas iekļauj Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, izvēloties vēlāko no šiem datumiem.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā 2009. gada 1. maijā.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 8. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(2)  OV L 168, 27.6.2002., 14. lpp.

(3)  OV L 379, 24.12.2004., 13. lpp.

(4)  OV L 246, 21.9.2007., 19. lpp.

(5)  OV L 366, 15.12.1992., 10. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā tabulas beigās pievieno šādu ierakstu:

Nr.

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Stāšanās spēkā

Iekļaušanas termiņš

Īpaši noteikumi

“199

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai

CELMS: ABTS-1857

Kultūras kolekcija: Nr. SD-1372,

CELMS: GC-91

Kultūras kolekcija: Nr. NCTC 11821

Nepiemēro

Būtisku piemaisījumu nav

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā insekticīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par Bacillus thuringiensis subsp. aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) un GC-91 (SANCO/1538/2008) un it īpaši tā I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

200

Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (H-14 serotips)

CELMS: AM 65-52

Kultūras kolekcija: Nr. ATCC 1276

Nepiemēro

Būtisku piemaisījumu nav

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā insekticīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (H-14 serotips) AM65-52 (SANCO/1540/2008) un it īpaši tā I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

201

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki

CELMS: ABTS 351

Kultūras kolekcija: Nr. ATCC SD-1275

CELMS: PB 54

Kultūras kolekcija: Nr. CECT 7209

CELMS: SA 11

Kultūras kolekcija: Nr. NRRL B-30790

CELMS: SA 12

Kultūras kolekcija: Nr. NRRL B-30791

CELMS: EG 2348

Kultūras kolekcija: Nr. NRRL B-18208

Nepiemēro

Būtisku piemaisījumu nav

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā insekticīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 un EG 2348 (SANCO/1543/2008) un it īpaši tā I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

202

Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis

CELMS: NB 176 (TM 14 1)

Kultūras kolekcija: Nr. SD-5428

Nepiemēro

Būtisku piemaisījumu nav

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā insekticīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008) un it īpaši tā I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

203

Beauveria bassiana

CELMS: ATCC 74040

Kultūras kolekcija: Nr. ATCC 74040

CELMS: GHA

Kultūras kolekcija: Nr. ATCC 74250

Nepiemēro

Maksimālais bovericīna līmenis: 5 mg/kg

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā insekticīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) un GHA (SANCO/1547/2008) un it īpaši tā I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

204

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

Nepiemēro

Piesārņojošie mikroorganismi (Bacillus cereus) < 1 × 106 CFU/g

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā insekticīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008) un it īpaši tā I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

205

Lecanicillium muscarium

(agrāk Verticilium lecanii)

CELMS: Ve 6

Kultūras kolekcija: Nr. CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128

Nepiemēro

Būtisku piemaisījumu nav

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā insekticīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par Lecanicillium muscarium (agrāk Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008) un it īpaši tā I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

206

Metarhizium anisopliae var. anisopliae

(agrāk Metarhizium anisopliae)

CELMS: BIPESCO 5/F52

Kultūras kolekcija: Nr. M.a. 43; Nr. 275-86 (akronīmi V275 vai KVL 275); Nr. KVL 99-112 (Ma 275 vai V 275); Nr. DSM 3884; Nr. ATCC 90448; Nr. ARSEF 1095

Nepiemēro

Būtisku piemaisījumu nav

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā insekticīdu un akaricīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par Metarhizium anisopliae var. anisopliae (agrāk Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 un F52 (SANCO/1862/2008) un it īpaši tā I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

207

Phlebiopsis gigantea

CELMS: VRA 1835

Kultūras kolekcija: Nr. ATCC 90304

CELMS: VRA 1984

Kultūras kolekcija: Nr. DSM 16201

CELMS: VRA 1985

Kultūras kolekcija: Nr. DSM 16202

CELMS: VRA 1986

Kultūras kolekcija: Nr. DSM 16203

CELMS: FOC PG B20/5

Kultūras kolekcija: Nr. IMI 390096

CELMS: FOC PG SP log 6

Kultūras kolekcija: Nr. IMI 390097

CELMS: FOC PG SP log 5

Kultūras kolekcija: Nr. IMI 390098

CELMS: FOC PG BU 3

Kultūras kolekcija: Nr. IMI 390099

CELMS: FOC PG BU 4

Kultūras kolekcija: Nr. IMI 390100

CELMS: FOC PG 410.3

Kultūras kolekcija: Nr. IMI 390101

CELMS: FOC PG97/1062/116/1.1

Kultūras kolekcija: Nr. IMI 390102

CELMS: FOC PG B22/SP1287/3.1

Kultūras kolekcija: Nr. IMI 390103

CELMS: FOC PG SH 1

Kultūras kolekcija: Nr. IMI 390104

CELMS: FOC PG B22/SP1190/3.2

Kultūras kolekcija: Nr. IMI 390105

Nepiemēro

Būtisku piemaisījumu nav

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008) un it īpaši tā I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja..

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

208

Pythium oligandrum

CELMI: M1

Kultūras kolekcija Nr. ATCC 38472

Nepiemēro

Būtisku piemaisījumu nav

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008) un it īpaši tā I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

209

Streptomyces K61 (agrāk S. griseoviridis)

CELMS: K61

Kultūras kolekcija: Nr. DSM 7206

Nepiemēro

Būtisku piemaisījumu nav

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par Streptomyces (agrāk Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008) un it īpaši tā I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

210

Trichoderma atroviride

(agrāk T. harzianum)

CELMS: IMI 206040

Kultūras kolekcija: Nr. IMI 206040, ATCC 20476

CELMS: T11

Kultūras kolekcija: Nr.

Spāņu tipa kultūras kolekcija CECT 20498, identiska ar IMI 352941

Nepiemēro

Būtisku piemaisījumu nav

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā attiecīgi par Trichoderma atroviride (agrāk T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) un T-11 (SANCO/1841/2008) un it īpaši tā I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

211

Trichoderma polysporum

CELMS: Trichoderma polysporum IMI 206039

Kultūras kolekcija Nr. IMI 206039, ATCC 20475

Nepiemēro

Būtisku piemaisījumu nav

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008) un it īpaši tā I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

212

Trichoderma harzianum Rifai

CELMS:

Trichoderma harzianum T-22;

Kultūras kolekcija Nr. ATCC 20847

CELMS: Trichoderma harzianum ITEM 908

Kultūras kolekcija: Nr. CBS 118749

Nepiemēro

Būtisku piemaisījumu nav

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā attiecīgi par Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) un ITEM 908 (SANCO/1840/2008) un it īpaši tā I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

213

Trichoderma asperellum

(agrāk T. harzianum)

CELMS: ICC012

Kultūras kolekcija Nr. CABI CC IMI 392716

CELMS: Trichoderma asperellum

(agrāk T. viride T25) T11

Kultūras kolekcija Nr. CECT 20178

CELMS: Trichoderma asperellum

(agrāk T. viride TV1) TV1

Kultūras kolekcija Nr. MUCL 43093

Nepiemēro

Būtisku piemaisījumu nav

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par Trichoderma asperellum (agrāk T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) un Trichoderma asperellum (agrāk T. viride T25 un TV1) T11 un TV1 (SANCO/1868/2008) un it īpaši tā I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

214

Trichoderma gamsii (agrāk T. viride)

CELMI:

ICC080

Kultūras kolekcija Nr.: IMI CC Nr. 392151 CABI

Nepiemēro

Būtisku piemaisījumu nav

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par Trichoderma viride (SANCO/1868/2008) un it īpaši tā I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

215

Verticillium albo-atrum

(agrāk Verticillium dahliae)

CELMS: Verticillium albo-atrum izolāts WCS850

Kultūras kolekcija: Nr. CBS 276.92

Nepiemēro

Būtisku piemaisījumu nav

2009. gada 1. maijs

2019. gada 30. aprīlis

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par Verticillium albo-atrum (agrāk Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008) un it īpaši tā I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Izmantošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.”


(1)  Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju sniegta pārskata ziņojumā.


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Eiropas Parlaments un Padome

9.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 330/16


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

(2008. gada 19. novembris)

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

(2008/916/EK)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (1) un jo īpaši tā 28. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi (2) un jo īpaši tās 12. panta 3. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu (turpmāk – “Fonds”) izveidoja, lai sniegtu papildu atbalstu atlaistiem darbiniekiem, kurus skar pasaules tirdzniecības modeļu lielu strukturālo izmaiņu sekas, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)

Saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu Fondu var izmantot, nepārsniedzot EUR 500 miljonu maksimālo apjomu gadā.

(3)

Saistībā ar darbinieku skaita samazināšanu tekstilrūpniecības nozarē Itālija iesniedza četrus pieteikumus Fonda izmantošanai: 2007. gada 9. augustā attiecībā uz Sardīniju, 2007. gada 10. augustā attiecībā uz Pjemontu, 2007. gada 17. augustā attiecībā uz Lombardiju un 2008. gada 12. februārī attiecībā uz Toskānu. Šie pieteikumi atbilst Regulas (EK) Nr. 1972/2006 10. pantā minētajām prasībām par finansiālā ieguldījuma noteikšanu.

(4)

tāpēc Fonds ir jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu saistībā ar pieteikumiem,

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants

Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu, lai piešķirtu EUR 35 158 075 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Strasbūrā, 2008. gada 19. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J.-P. JOUYET


(1)  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.


Padome

9.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 330/18


PADOMES LĒMUMS

(2008. gada 1. decembris),

ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekli un komitejas locekļa aizstājēju no Dānijas

(2008/917/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 263. pantu,

ņemot vērā Dānijas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 24. janvārī pieņēma Lēmumu 2006/116/EK, ar ko laikposmam no 2006. gada 26. janvāra līdz 2010. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un to aizstājējus (1).

(2)

Pēc Bo ANDERSEN kunga atkāpšanās no amata ir atbrīvojusies viena Reģionu komitejas locekļa vieta. Pēc Jens Arne HEDEGAARD JENSEN kunga iecelšanas Reģionu komitejas locekļa amatā ir atbrīvojusies viena komitejas locekļa aizstājēja vieta,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo uz atlikušo amata pilnvaru laiku līdz 2010. gada 25. janvārim Reģionu komitejā ir iecelti:

a)

par komitejas locekli:

Jens Arne HEDEGAARD JENSEN kungs, Viceborgmester, Brønderslev Kommune (pilnvaru maiņa);

b)

par komitejas locekļa aizstājēju:

Bo ANDERSEN kungs, Borgmester, Faaborg-Midtfyn Kommune (pilnvaru maiņa).

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2008. gada 1. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

H. NOVELLI


(1)  OV L 56, 25.2.2006., 75. lpp.


III Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

9.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 330/19


PADOMES LĒMUMS 2008/918/KĀDP

(2008. gada 8. decembris)

par Eiropas Savienības militāras operācijas sākšanu ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas, un atturēt no šādiem nodarījumiem (Atalanta)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 17. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Vienoto rīcību 2008/851/KĀDP (2008. gada 10. novembris) par Eiropas Savienības militāro operāciju ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas, un atturēt no šādiem nodarījumiem (1) (Atalanta), jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā:

(1)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome (ANO DP) savā 2008. gada 15. maija Rezolūcijā 1814 (2008) par situāciju Somālijā lūdz valstīm un reģionālām organizācijām ciešā koordinācijā veikt pasākumus, lai aizsargātu kuģus, kas piedalās humānās palīdzības transportēšanā un piegādē Somālijai un ANO atļautu darbību veikšanā.

(2)

ANO DP savā 2008. gada 2. jūnija Rezolūcijā 1816 (2008) par situāciju Somālijā pauda bažas par draudiem, ko pirātiski uzbrukumi kuģiem un bruņotas laupīšanas rada humānās palīdzības piegādei Somālijā, jūras tirdzniecības ceļu drošībai un starptautiskajai navigācijai. ANO DP jo īpaši aicināja valstis, kas vēlas izmantot jūras tirdzniecības ceļus Somālijas piekrastē, sadarbojoties ar Pārejas laika federālo valdību (PLFV) pastiprināt un koordinēt darbības, lai novērstu jūrā veiktus pirātiskus uzbrukumus un bruņotas laupīšanas.

(3)

ANO DP savā 2008. gada 7. oktobra Rezolūcijā 1838 (2008) par situāciju Somālijā ir izteikusi gandarījumu par to, ka tiek plānota iespējama Eiropas Savienības jūras militāra operācija, kā arī par citām starptautiskām un valstu iniciatīvām, kas sāktas, lai īstenotu Rezolūciju 1814 (2008) un Rezolūciju 1816 (2008), un mudināja visas valstis, kurām ir atbilstīgi līdzekļi, sadarboties ar PLFV, lai saskaņā ar Rezolūcijas 1816 (2008) noteikumiem cīnītos pret pirātismu un bruņotām laupīšanām jūrā. Vienlaikus tā aicināja visas valstis un reģionālas organizācijas, ievērojot Rezolūcijas 1816 (2008) noteikumus, turpināt rīkoties, lai aizsargātu Pasaules pārtikas programmas jūras karavānas, kas ir svarīgas, lai Somālijas iedzīvotājiem nogādātu humāno palīdzību.

(4)

Saskaņā ar Rezolūcijas 1816 (2008) 7. punktu Pārejas laika federālā valdība vēstulē, kas datēta ar 2008. gada 14. novembri, paziņoja Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram par tai izteikto piedāvājumu.

(5)

Eiropas Savienībai varētu nākties balstīties uz ANO DP turpmākajām rezolūcijām attiecībā uz situāciju Somālijā.

(6)

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās tādu Eiropas Savienības lēmumu un rīcību izstrādē un ieviešanā, kas saistīti ar aizsardzību, un tāpēc nepiedalās minētās operācijas finansēšanā.

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Operācijas plāns un spēka lietošanas noteikumi attiecībā uz militāro operāciju ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas, un atturēt no šādiem nodarījumiem, turpmāk “operācija Atalanta”, ir apstiprināti.

2. pants

Operāciju Atalanta sāk 2008. gada 8. decembrī.

3. pants

Operācijas Atalanta komandieris ar šo brīdi ir pilnvarots izdot aktivizēšanas pavēli (ACTORD), lai izvietotu bruņotos spēkus un sāktu misijas izpildi.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2008. gada 8. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

B. KOUCHNER


(1)  OV L 301, 12.11.2008., 33. lpp.


TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES VI SADAĻU

9.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 330/21


PADOMES PAMATLĒMUMS 2008/919/TI

(2008. gada 28. novembris),

ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI par terorisma apkarošanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu, 31. panta 1. punkta e) apakšpunktu un 34. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Terorisms ir viens no visnopietnākajiem pārkāpumiem pret universālajām vērtībām, kuras ir Eiropas Savienības pamatā – cilvēka cieņa, brīvība, vienlīdzība un solidaritāte, cilvēktiesību un pamattiesību ievērošana. Tas ir arī viens no visnopietnākajiem uzbrukumiem demokrātijas un tiesiskuma principiem, kas ir kopēji dalībvalstīm un uz kuriem ir balstīta Eiropas Savienība.

(2)

Padomes Pamatlēmums 2002/475/TI (2002. gada 13. jūnijs) par terorisma apkarošanu (2) ir Eiropas Savienības terorisma apkarošanas politikas pamatā. Tas, ka visās dalībvalstīs ir panākts kopējs tiesiskais regulējums, un jo īpaši tas, ka panākta teroristisku nodarījumu definīcijas saskaņošana, ir ļāvis Eiropas Savienības terorisma apkarošanas politikai attīstīties un paplašināties, ievērojot pamattiesības un tiesiskumu.

(3)

Terorisma draudi pēdējos gados ir palielinājušies un strauji izplatījušies, notikušas izmaiņas terorisma aktīvistu un atbalstītāju darbības veidā, tostarp strukturētu un hierarhisku grupu aizstāšana ar daļēji autonomām vienībām, kas viena ar otru ir vāji saistītas. Šādas vienības savstarpēji saista starptautiskos tīklus un aizvien vairāk balstās uz jauno tehnoloģiju, jo īpaši interneta, izmantošanu.

(4)

Internetu izmanto, lai iedvesmotu un mobilizētu vietējos teroristu tīklus un privātpersonas Eiropā un kā informācijas avotu par terorisma līdzekļiem un metodēm, tādējādi internets darbojas kā “virtuālā mācību nometne”. Publisks aicinājums veikt teroristiskas darbības, teroristu vervēšana un teroristu mācības ir kļuvušas arvien izplatītākas zemo izmaksu un nelielā riska dēļ.

(5)

Hāgas programmā miera, drošības un tiesiskuma stiprināšanai Eiropas Savienībā, ko Eiropadome pieņēma 2004. gada 5. novembrī, ir uzsvērts, ka efektīva terorisma novēršana un apkarošana, pilnībā ievērojot pamattiesības, prasa, lai dalībvalstis neierobežotu pasākumus, rūpējoties tikai par savu drošību, bet pievērstu uzmanību arī Eiropas Savienības drošībai kopumā.

(6)

Padomes un Komisijas rīcības plānā par to, kā īstenot Hāgas programmu miera, drošības un tiesiskuma stiprināšanai Eiropas Savienībā (3) atgādināts, ka pret terorismu ir jāvēršas pasaules mērogā un ka nedrīkst ignorēt pilsoņu ar Eiropas Savienību saistītās cerības, savukārt Eiropas Savienība nedrīkst neattaisnot šīs cerības. Tajā arī teikts, ka uzmanība galvenokārt jāpievērš dažādiem novēršanas, sagatavotības un atbildes reakcijas aspektiem, lai vēl vairāk uzlabotu un vajadzības gadījumā papildinātu dalībvalstu spējas cīņā pret terorismu, īpašu uzmanību pievēršot vervēšanai, finansēšanai, riska analīzei, kritisko infrastruktūru aizsardzībai un seku pārvarēšanai.

(7)

Šajā pamatlēmumā ir paredzēts noteikt kriminālatbildību par nodarījumiem, kas saistīti ar teroristiskām darbībām, lai sekmētu vispārēju politikas mērķi – terorisma novēršanu, samazinot tādu materiālu izplatīšanu, kas varētu kūdīt cilvēkus veikt teroristiskus uzbrukumus.

(8)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijā 1624 (2005) valstis ir aicinātas veikt vajadzīgus un atbilstīgus pasākumus un saskaņā ar starptautiskajos tiesību aktos noteiktajām saistībām aizliegt kūdīšanu uz terora akta vai aktu veikšanu, un novērst šādu rīcību. Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāra 2006. gada 27. aprīļa ziņojumā “Apvienojoties pret terorismu – ieteikumi vispārējai terorisma apkarošanas stratēģijai” skaidrots, ka iepriekš minētā rezolūcija nodrošina pamatu tam, ka paredz kriminālatbildību par kūdīšanu uz teroristiskiem nodarījumiem un par vervēšanu, tostarp ar interneta starpniecību. Apvienoto Nāciju Organizācijas 2006. gada 8. septembra Globālā terorisma apkarošanas stratēģijā minēts, ka ANO dalībvalstis nolemj izpētīt veidus un līdzekļus, kā starptautiskā un reģionālā līmenī koordinēt centienus apkarot terorismu visos tā veidos un izpausmēs internetā.

(9)

Eiropas Padomes konvencija par terorisma apkarošanu uzliek tās dalībvalstīm pienākumu paredzēt kriminālatbildību par publisku aicinājumu veikt teroristisku nodarījumu, par teroristu vervēšanu un teroristu mācībām, ja to veic nelikumīgi un apzināti.

(10)

Teroristisku nodarījumu, tostarp ar teroristiskām darbībām saistītu nodarījumu definīcija ir vēl vairāk jātuvina visās dalībvalstīs tā, lai tā ietvertu publisku aicinājumu veikt teroristisku nodarījumu, teroristu vervēšanu un teroristu mācības, kad to veic apzināti.

(11)

Fiziskām personām, kuras ar nodomu ir veikušas, vai juridiskām personām, kuras ir atbildīgas par publisku aicinājumu veikt teroristiskus nodarījumus, par teroristu vervēšanu un teroristu mācībām, būtu jāpiemēro sodi. Šāda veida rīcībai ir jābūt vienādi sodāmai visās dalībvalstīs neatkarīgi no tā, vai nodarījums ir veikts ar interneta starpniecību vai bez tā.

(12)

Ņemot vērā to, ka šā pamatlēmuma mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs un to, ka tos var labāk sasniegt Eiropas Savienības līmenī, jo ir vajadzīgi Eiropas mērogā saskaņoti noteikumi, Eiropas Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar EK līguma 5. pantā un Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar EK līguma 5. pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā pamatlēmumā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

(13)

Savienība ievēro principus, kas atzīti Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 2. punktā un atspoguļoti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši tās II un VI nodaļā. Neko šajā pamatlēmumā nevar interpretēt tādā veidā, ka tas paredzētu mazināt vai ierobežot tādas pamattiesības vai pamatbrīvības kā vārda brīvību, pulcēšanās brīvību vai biedrošanās brīvību, tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, tostarp tiesības ievērot sarakstes konfidencialitāti.

(14)

Publisks aicinājums veikt teroristiskus nodarījumus, teroristu vervēšana un teroristu apmācības ir apzināti noziegumi. Tāpēc neko šajā pamatlēmumā nevar interpretēt tādā veidā, ka tas paredzētu mazināt vai ierobežot informācijas izplatīšanu zinātniskiem, akadēmiskiem vai pārskata mērķiem. Radikālu, polemisku vai strīdīgu uzskatu paušana sabiedriskās apspriedēs par delikātiem politiskiem jautājumiem, tostarp par terorismu, ir ārpus šā pamatlēmuma darbības jomas, un jo īpaši uz tiem neattiecas definīcija par publisku aicinājumu veikt teroristiskus nodarījumus.

(15)

Saskaņā ar šo pamatlēmumu paredzētā kriminālatbildība būtu jāīsteno samērīgi ar nodarījuma būtību un apstākļiem, ņemot vērā iecerētos likumīgos mērķus un to nepieciešamību demokrātiskā sabiedrībā, un tā būtu jāīsteno, nepieļaujot nekādu patvaļu vai diskrimināciju,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATLĒMUMU.

1. pants

Grozījumi

Pamatlēmumu 2002/475/TI groza šādi.

1)

Pamatlēmuma 3. pantu aizstāj ar šādu:

“3. pants

Nodarījumi, kas saistīti ar teroristu darbībām

1.   Šajā pamatlēmumā:

a)

“publisks aicinājums veikt teroristisku nodarījumu” nozīmē izplatīt informāciju vai kā citādi darīt zināmu sabiedrībai vēstījumu, lai kūdītu izdarīt kādu no 1. panta 1. punkta a) līdz h) apakšpunktā minētiem nodarījumiem, kad šāda rīcība, neatkarīgi no tā, vai ar to tieši vai netieši propagandē teroristiskus nodarījumus, rada apdraudējumu, ka var tikt veikts viens vai vairāki šādi nodarījumi;

b)

“teroristu vervēšana” nozīmē likt citai personai veikt vienu no 1. panta 1. punkta a) līdz h) apakšpunktā un 2. panta 2. punktā minētajiem nodarījumiem;

c)

“teroristu mācības” nozīmē sniegt norādījumus par sprāgstvielu, šaujamieroču vai citu ieroču, vai kaitīgo vai bīstamo vielu izgatavošanu vai izmantošanu, vai par citām īpašām metodēm vai paņēmieniem ar mērķi veikt vienu no 1. panta 1. punkta a) līdz h) apakšpunktā minētajiem nodarījumiem, zinot, ka apgūtās prasmes ir paredzēts pielietot šim mērķim.

2.   Katra dalībvalsts veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka nodarījumi, kas saistīti ar teroristiskām darbībām, ietver šādas tīšas darbības:

a)

publisku aicinājumu veikt teroristisku nodarījumu;

b)

teroristu vervēšanu;

c)

teroristu mācības;

d)

laupīšanu ar mērķi veikt kādu no nodarījumiem, kas minēti 1. panta 1. punktā;

e)

izspiešanu ar mērķi izdarīt kādu no nodarījumiem, kas minēti 1. panta 1. punktā;

f)

viltotu administratīvo dokumentu noformēšanu ar mērķi veikt kādu no nodarījumiem, kas minēti 1. panta 1. punkta a) līdz h) apakšpunktā un 2. panta 2. punkta b) apakšpunktā.

3.   Lai 2. punktā paredzētā darbība būtu sodāma, nav obligāts nosacījums, ka teroristisks nodarījums ir faktiski veikts.”

2)

Pamatlēmuma 4. pantu aizstāj ar šādu:

“4. pants

Atbalstīšana vai līdzdalība, kūdīšana un mēģinājums

1.   Katra dalībvalsts veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 1. panta 1. punktā, 2. un 3. pantā minēto nodarījumu atbalstīšana vai līdzdalība tajos ir sodāma.

2.   Katra dalībvalsts veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka kūdīšana veikt 1. panta 1. punktā, 2. pantā un 3. panta 2. punkta d) līdz f) apakšpunktā minētos nodarījumus ir sodāma.

3.   Katra dalībvalsts veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka mēģinājums veikt nodarījumu, kas minēts 1. panta 1. punktā un 3. panta 2. punkta d) līdz f) apakšpunktā, izņemot valdījumu saskaņā ar 1. panta 1. punkta f) apakšpunktu un nodarījumu, kas minēts 1. panta 1. punkta i) apakšpunktā, ir sodāms.

4.   Katra dalībvalsts var pieņemt lēmumu veikt vajadzīgus pasākumus, lai nodrošinātu to, ka mēģinājums veikt 3. panta 2. punkta b) un c) apakšpunktā minēto nodarījumu ir sodāms.”

2. pants

Pamatprincipi attiecībā uz vārda brīvību

Šis pamatlēmums neliek dalībvalstīm veikt pasākumus, kas ir pretrunā ar pamatprincipiem attiecībā uz vārda brīvību, jo īpaši preses brīvību un vārda brīvību citos plašsaziņas līdzekļos, kādi tie ir veidojušies saskaņā ar konstitucionālām tradīcijām vai noteikumiem, ar kuriem reglamentē preses vai citu plašsaziņas līdzekļu tiesības un atbildību, kā arī procesuālās garantijas, ja šie noteikumi ir saistīti ar atbildības noteikšanu vai ierobežošanu.

3. pants

Īstenošana un ziņošana

1.   Dalībvalstis līdz 2010. gada 9. decembrim veic nepieciešamos pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu pamatlēmuma prasības. Īstenojot šo pamatlēmumu, dalībvalstis nodrošina, ka kriminālatbildība ir samērīga ar iecerētajiem likumīgajiem mērķiem un tās vajadzību demokrātiskā sabiedrībā, un to īsteno, nepieļaujot nekādu patvaļu vai diskrimināciju.

2.   Līdz 2010. gada 9. decembrim dalībvalstis nosūta Padomes Ģenerālsekretariātam un Komisijai to noteikumu tekstu, ar kuriem to tiesību aktos transponē saistības, kuras tām uzliek šis pamatlēmums. Pamatojoties uz ziņojumu, kurā ietverta šī informācija, un uz Komisijas ziņojumu, Padome līdz 2011. gada 9. decembrim izvērtē, vai dalībvalstis ir veikušas nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu šo pamatlēmumu.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šis pamatlēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2008. gada 28. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)  OV L 164, 22.6.2002., 3. lpp.

(3)  OV C 198, 12.8.2005., 1. lpp.


9.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 330/s3


PIEZĪME LASĪTĀJAM

Iestādes ir nolēmušas savos tekstos turpmāk nenorādīt jaunākos tiesību aktu grozījumus.

Ja vien nav noteikts citādi, par tiesību aktiem, kuri ir norādīti šeit publicētajos tekstos, uzskatāmi tiesību akti to spēkā esošajā redakcijā.