ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 318

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 28. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1173/2008 (2008. gada 27. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1174/2008 (2008. gada 27. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1134/2008 ar ko nosaka no 2008. gada 16. novembra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1175/2008 (2008. gada 27. novembris), ar ko izdara grozījumus un labojumus Regulā (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

6

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/97/EK (2008. gada 19. novembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 96/22/EK par noteiktu hormonālas vai tireostatiskas iedarbības vielu un beta-agonistu lietošanas aizliegumu lopkopībā ( 1 )

9

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/889/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 18. novembris), ar ko groza Lēmumus 2002/747/EK, 2003/31/EK, 2005/342/EK, 2005/344/EK un 2005/360/EK, lai pagarinātu ekoloģisko kritēriju termiņu Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai dažiem ražojumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 6941)  ( 1 )

12

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

 

2008/890/KĀDP

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 27. novembris), ar ko īsteno Vienoto rīcību 2007/749/KĀDP par Eiropas Savienības Policijas misiju (ESPM) Bosnijā un Hercegovinā (BiH)

14

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

28.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 318/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1173/2008

(2008. gada 27. novembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 28. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 27. novembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

AL

25,7

MA

57,3

TR

85,2

ZZ

56,1

0707 00 05

EG

188,1

JO

167,2

MA

72,1

TR

90,0

ZZ

129,4

0709 90 70

MA

67,0

TR

107,1

ZZ

87,1

0805 20 10

MA

62,3

TR

70,0

ZZ

66,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,3

HR

54,6

IL

76,8

TR

60,7

ZZ

61,6

0805 50 10

MA

64,0

TR

69,5

ZA

117,7

ZZ

83,7

0808 10 80

CA

88,7

CL

67,1

CN

54,0

MK

32,9

US

109,7

ZA

110,9

ZZ

77,2

0808 20 50

CN

92,9

TR

43,6

ZZ

68,3


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


28.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 318/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1174/2008

(2008. gada 27. novembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1134/2008 ar ko nosaka no 2008. gada 16. novembra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem (ievedmuitas nodokļi labības nozarē) (2) un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1134/2008 (3) noteica no 2008. gada 16. novembra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē.

(2)

Ņemot vērā to, ka aprēķinātā vidējā ievedmuitas nodokļa likme par 5 euro tonnā atšķiras no noteiktās likmes, jāizdara korekcija atbilstīgi ievedmuitas nodoklim, kas noteikts ar Regulu (EK) Nr. 1134/2008.

(3)

Attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1134/2008,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1134/2008 I un II pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 28. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 27. novembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp.

(3)  OV L 306, 15.11.2008., 63. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 1. punktā minētais ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2008. gada 28. novembra

KN kods

Preču apraksts

Ievedmuitas nodoklis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Cietie KVIEŠI, augsta kvalitāte

0,00

vidēji augsta kvalitāte

0,00

zema kvalitāte

0,00

1001 90 91

Mīkstie KVIEŠI, sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Mīkstie KVIEŠI, augsta kvalitāte, nav paredzēti sēšanai

0,00

1002 00 00

RUDZI

24,22

1005 10 90

KUKURŪZA, sēklas, izņemot hibrīdu sēklas

20,22

1005 90 00

KUKURŪZA, izņemot sēklas (2)

20,22

1007 00 90

Graudu SORGO, izņemot sēšanai paredzētus hibrīdus

24,22


(1)  Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu, importētājs saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkta noteikumiem var saņemt šādu nodokļa samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūras piekrastē,

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Dānijā, Igaunijā, Īrijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā, Apvienotajā Karalistē vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs var saņemt vienotas likmes samazinājumu, kura apmērs ir 24 EUR/t, ja ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā paredzētie nosacījumi.


II PIELIKUMS

Dati I pielikumā noteiktā ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai

14.11.2008-26.11.2008

1)

Vidējie rādītāji par laika posmu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā.

(EUR/t)

 

Mīkstie kvieši (1)

Kukurūza

Cietie kvieši, augsta kvalitāte

Cietie kvieši, vidēji augsta kvalitāte (2)

Cietie kvieši, zema kvalitāte (3)

Mieži

Birža

Minnéapolis

Chicago

Kotējums

200,85

113,32

FOB cena, ASV

239,24

229,24

209,24

123,19

Piemaksa par Persijas līča reģionu

12,14

Piemaksa par Lielo Ezeru reģionu

23,58

2)

Vidējie rādītāji par laika posmu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā.

Fraktēšanas izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama

12,06 EUR/t

Fraktēšanas izmaksas: Lielo Ezeru reģions–Roterdama

10,09 EUR/t


(1)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).

(2)  Atlaide 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).

(3)  Atlaide 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).


28.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 318/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1175/2008

(2008. gada 27. novembris),

ar ko izdara grozījumus un labojumus Regulā (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (1) un jo īpaši tās 91. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005 izveidoja vienotu tiesisko regulējumu atbalstam lauku attīstībai no ELFLA visā Kopienā. Komisijas Regula (EK) Nr. 1974/2006 (2) papildināja šo tiesisko regulējumu, ieviešot sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1974/2006 57. panta 2. punktā sīki izklāstīta informācija par Regulas (EK) Nr. 1698/2005 88. panta ieviešanu attiecībā uz valsts atbalstu piemērošanas normām dalībvalstu finansiālajiem ieguldījumiem, kurus dalībvalstis nodrošina kā partneri Kopienas atbalstam, un Regulas (EK) Nr. 1698/2005 89. panta ieviešanu attiecībā uz valsts papildu finansējumu, uz ko neattiecas Līguma 36. pants. Ir lietderīgi iekļaut šajā pantā noteiktus pasākumus, kuri attiecas uz mežsaimniecību. Turklāt Regulas (EK) Nr. 1974/2006 II pielikuma 9.B punkts būtu atbilstīgi jāgroza.

(3)

Regulā (EK) Nr. 1974/2006, proti, 63. panta 8. punktā, ir sīki aprakstīta datu apmaiņa starp Komisiju un dalībvalstīm nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu gadījumos un jo īpaši tad, ja sistēmas darbība ir traucēta vai nav stabila savienojuma. Lai pilnībā izmantotu pieejamos tehniskos līdzekļus, ir racionāli pieļaut dokumentu iesniegšanu atbilstīgā elektroniskā formā papildus šo dokumentu iesniegšanai papīra formātā.

(4)

Regulas (EK) Nr. 1974/2006 V pielikumā ir noteiktas konversijas likmes dzīvnieku skaita konvertēšanai mājlopu vienībās, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1974/2006 27. panta 13. punktā. Ir ieviesusies pārrakstīšanās kļūda attiecībā uz “citu mājputnu” konversijas likmi. Lai ņemtu vērā dažu mājputnu īpatnības, būtu jādod iespēja palielināt šo konversijas likmi. Tādēļ V pielikums ir attiecīgi jāpielāgo.

(5)

Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulas (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (3) 44.a pantā paredzēts, ka dalībvalstis nodrošina to, ka tiek ik gadu publicēta informācija par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzekļu saņēmējiem iepriekšējā gadā (turpmāk tekstā – “fondi”) un summām, kas katram līdzekļu saņēmējam piešķirta no katra šā fonda. Komisijas 2008. gada 18. marta Regulā (EK) Nr. 259/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz informācijas publicēšanu par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (4) līdzekļu saņēmējiem, ir paredzēti noteikumi attiecībā uz informācijas par atbalsta saņēmējiem publicēšanas saturu, formu un datumu. Regulas (EK) Nr. 1974/2006 VI pielikuma 2.1. punkta otrajā daļā ir izklāstīti vadošās iestādes pienākumi publicēt informāciju par lauku attīstības programmu atbalsta saņēmējiem. Lai izvairītos no noteikumu par vienu un to pašu tematu pārklāšanās, ir lietderīgi svītrot Regulas (EK) Nr. 1974/2006 VI pielikuma 2.1. punkta otro daļu.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1974/2006.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1974/2006 groza šādi.

1)

Ar šādu tekstu aizstāj 57. panta 2. punktu:

“2.   Lauku attīstības programmās var ietvert valsts atbalstu, kurš paredzēts finanšu līdzdalībai, ko dalībvalstis nodrošina kā partneri Kopienas atbalstam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 88. pantu, pasākumos, ko veic atbilstīgi minētās regulas 25. pantam, no 43. līdz 49. pantam un 52. pantam, un darbībās, ko veic minētās regulas 21., 24., 28., 29. un 30. pantā paredzēto pasākumu ietvaros, vai valsts papildu finansējumu saskaņā ar minētās regulas 89. pantu, atbalstot pasākumus, kurus veic atbilstīgi minētās regulas 25., 27., no 43. līdz 49. pantam un 52. pantam, un darbībām, ko veic minētās regulas 21., 24., 28., 29. un 30. pantā paredzēto pasākumu ietvaros, uz ko neattiecas Līguma 36. pants, taču tikai tad, ja valsts atbalstu nosaka saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 9.B punktu.”

2)

Direktīvas 63. panta 8. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“8.   Nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu gadījumos, un jo īpaši tad, ja sistēmas darbība ir traucēta vai nav stabila savienojuma, dalībvalsts var iesniegt Komisijai dokumentus papīra formātā vai citā atbilstīgā elektroniskā formā. Šādu dokumentu iesniegšanu nevar veikt, pirms nav saņemta oficiāla Komisijas piekrišana.

Kad beidzas nepārvaramās varas vai ārkārtas apstākļu cēloņi, kas neļāva izmantot sistēmu, dalībvalsts ievada sistēmā attiecīgos dokumentus. Šajā gadījumā par nosūtīšanas datumu uzskata datumu, kad dokumenti iesniegti papīra formātā vai citā atbilstīgā elektroniskā formā.”

3)

II, V un VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 27. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.

(2)  OV L 368, 23.12.2006., 15. lpp.

(3)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.

(4)  OV L 76, 19.3.2008., 28. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1974/2006 pielikumus groza šādi.

1.

Regulas II pielikuma 9.B punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Attiecībā uz pasākumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 25., 27. pantu (attiecībā uz otro minēto – tikai par valsts papildu finansējumu, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1698/2005 89. pantā), no 43. līdz 49. pantam un 52. pantu un darbībām, ko veic minētās regulas 21., 24., 28., 29. un 30. panta paredzēto pasākumu ietvaros, uz ko neattiecas Līguma 36. pants, vai nu:

norādīt, vai atbalsts tiks sniegts, ņemot vērā Komisijas Regulu (EK) Nr. 1998/2006 (1), vai

norādīt reģistrācijas numuru un sniegt atsauci uz Komisijas atbrīvojuma regulu, kura pieņemta, pamatojoties uz Padomes Regulu (EK) Nr. 994/98, un saskaņā ar kuru ieviesa pasākumu, vai

norādīt lietas numuru un atsauces numuru dokumentam, ar kuru Komisija paziņoja par pasākuma saderīgumu ar Līgumu, vai

norādīt, kādu citu iemeslu dēļ attiecīgā atbalsta shēma ietver esošo atbalstu Regulas (EK) Nr. 659/1999 1. panta b) punkta nozīmē, tostarp esošos atbalsta pasākumus Pievienošanās līgumu nozīmē.

2.

V pielikumā rindu, kas attiecas uz “citiem mājputniem”, aizstāj ar šādu tekstu:

“Citi mājputni (2)

0,03 LU

3.

VI pielikumā 2.1. punkta otro daļu svītro.


(1)  OV L 379, 28.12.2006., 5. lpp.”

(2)  Šo konversijas likmi var paaugstināt, ņemot vērā zinātnes datus, kuri izskaidroti un pienācīgi pamatoti lauku attīstības programmās.”


DIREKTĪVAS

28.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 318/9


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2008/97/EK

(2008. gada 19. novembris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 96/22/EK par noteiktu hormonālas vai tireostatiskas iedarbības vielu un beta-agonistu lietošanas aizliegumu lopkopībā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 152. panta 4. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Direktīvas 96/22/EK (3) 2. pantā aizliegts, inter alia, laist tirgū stilbēnu, stilbēna atvasinājumus, to sāļus un esterus un tireostatiskas vielas, lai ievadītu visu sugu dzīvniekiem.

(2)

Šā pilnīgā aizlieguma cēlonis bija atziņa, ka minētās vielas būtu daudz grūtāk lietot ļaunprātīgi vai nepareizi, ja tirgū vispār nebūtu produktu, kurus atļauts izmantot kādai dzīvnieku sugai.

(3)

Tomēr gūtā pieredze, jo īpaši īstenojot valstu atliekvielu uzraudzības plānus, kuri iesniegti saskaņā ar Padomes Direktīvu 96/23/EK (1996. gada 29. aprīlis), ar ko paredz pasākumus, lai kontrolētu noteiktas vielas un to atliekas dzīvos dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos (4), liecina, ka lolojumdzīvniekiem paredzētu produktu nepareiza lietošana nav ļaunprātīgas vai nepareizas lietošanas cēlonis. Daļēji tas ir tādēļ, ka lolojumdzīvniekiem paredzēto produktu lietošana pārtikā izmantojamo dzīvnieku augšanas stimulēšanai ir ekonomiski nepievilcīga.

(4)

Turklāt tireostatisku vielu aizliegums ir kaitējis lolojumdzīvnieku (suņu un kaķu) labturībai, jo šīs vielas bija vienīgā iespēja ārstēt šādus dzīvniekus, kas cieš no hipertiroīdisma.

(5)

Līgumam pievienotajā Protokolā par dzīvnieku aizsardzību un labturību paredzēts, ka Kopienai un dalībvalstīm, īstenojot Kopienas politiku, īpaši attiecībā uz iekšējo tirgu, ir pilnībā jāievēro dzīvnieku labturības principi.

(6)

Tādēļ ir lietderīgi ierobežot Direktīvas 96/22/EK darbības jomu, minēto direktīvu attiecinot vienīgi uz pārtikā izmantojamiem dzīvniekiem un atsaucot aizliegumu attiecībā uz lolojumdzīvniekiem, un pielāgot “terapeitiskas lietošanas” definīciju.

(7)

Veselības aizsardzības veterināro pasākumu zinātniskā komiteja (SCVPH) 1999. gada 30. aprīļa Atzinumā par liellopu gaļas un liellopu gaļas produktos esošo hormonu atlieku iespējamo radīto apdraudējumu cilvēku veselībai (pārskatīts 2000. gada 3. maijā un apstiprināts 2002. gada 10. aprīlī) secināja, ka ir pietiekami daudz nesen iegūtu pierādījumu, kas ļauj estradiolu 17β uzskatīt par pilnvērtīgu kancerogēnu, jo tam piemīt gan audzējus rosinoša, gan veicinoša iedarbība, un šobrīd pieejamie dati neļauj kvantitatīvi novērtēt risku cilvēku veselībai. Tā rezultātā Direktīva 96/22/EK tika grozīta ar Direktīvu 2003/74/EK, lai, inter alia, pilnīgi aizliegtu izmantot estradiolu 17β kā līdzekli augšanas stimulēšanai un būtiski ierobežotu citus gadījumus, kad šo vielu drīkst ievadīt visiem lauksaimniecības dzīvniekiem terapeitiskiem vai zootehniskiem mērķiem, līdz dalībvalstīs tiks veikta faktu un zinātniskās situācijas, kā arī veterinārās prakses analīze.

(8)

Direktīvas 96/22/EK 11.a pantā noteikts, ka Komisija līdz 2005. gada 14. oktobrim iesniedz ziņojumu par to, vai ir pieejamas estradiolu 17β saturošām veterinārajām zālēm alternatīvas veterinārās zāles terapeitiskai lietošanai pārtikā izmantojamajiem dzīvniekiem. Komisija vērsās pie ekspertiem un izstrādāja attiecīgo zinātnisko pārskatu, kas 2005. gada 11. oktobrī tika nosūtīts Eiropas Parlamentam un Padomei. Minētajā ziņojumā secināts, ka estradiols 17β nav būtisks pārtikā izmantojamo dzīvnieku aprūpē, jo veterinārārsti dalībvalstīs jau diezgan bieži izmanto citas pieejamās alternatīvas (īpaši prostaglandīnus), un ka pilnīgs aizliegums estradiolu 17β lietot pārtikā izmantojamajiem dzīvniekiem neietekmētu vai ļoti maz ietekmētu lauksaimniecību un dzīvnieku labturību.

(9)

Attiecīgo tiesību aktu pienācīga ievērošanu un neatļautu vielu nepiemērotas lietošanas izskaušanu var sekmēt, izmantojot objektīvu informāciju un izpratnes veicināšanas kampaņas.

(10)

Līdz 2006. gada 14. oktobrim pagaidu atbrīvojums tika attiecināts uz estradiola 17β izmantošanu oestrus ierosināšanai liellopiem, zirgiem, aitām un kazām. Tā kā iedarbīgi alternatīvi produkti pastāv un jau tiek lietoti, tad nolūkā nodrošināt Kopienas izvēlēto augsto veselības aizsardzības līmeni šis izņēmums nebūtu jāatjauno.

(11)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 96/22/EK,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 96/22/EK groza šādi.

1)

Direktīvas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“b)

“terapeitiska lietošana” ir atļautas vielas lietošana saskaņā ar šīs direktīvas 4. pantu konkrēta mājdzīvnieka auglības problēmu ārstēšanai pēc tam, kad to ir izmeklējis veterinārārsts, tostarp nevēlamas grūsnības pārtraukšanai, un – beta-agonistu gadījumā – govīm tokolīzes stimulēšanai atnešanās laikā, kā arī zirgu dzimtas mājdzīvniekiem respiratoru problēmu, navikulārā sindroma un laminīta ārstēšanai un tokolīzes stimulēšanai;”.

2)

Direktīvas 2. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“2. pants

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū II pielikumā uzskaitītās vielas ievadīšanai visiem dzīvniekiem, kuru gaļa un produkti ir paredzēti cilvēku patēriņam, ja tas tiek darīts nolūkos, kas nav paredzēti 4. panta 2. punktā.”

3)

Direktīvas 4. panta 2. punkta i) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“i)

aliltrenbolonu (iekšķīgi) vai beta-agonistus zirgu dzimtas mājdzīvniekiem, ja minētās vielas lieto saskaņā ar ražotāja norādījumiem;”.

4)

Svītro 5.a pantu.

5)

Direktīvas 3., 6., 7., 8., 11. un 14.a pantā svītro atsauci uz 5.a pantu.

6)

Direktīvas 11. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Trešās valstis, kuru tiesību akti atļauj laist tirgū un ievadīt stilbēnus, stilbēna atvasinājumus, to sāļus un esterus vai tireostatiskas vielas visu sugu dzīvniekiem, kuru gaļa un produkti ir paredzēti cilvēku patēriņam, nedrīkst iekļaut Kopienas tiesību aktos paredzētajos to valstu sarakstos, no kurām dalībvalstis var importēt mājdzīvniekus vai akvakultūras dzīvniekus vai no šādiem dzīvniekiem iegūtu gaļu vai produktus.”

7)

Direktīvas 11.a pantu aizstāj ar šādu pantu:

“11.a pants

Attiecībā uz III pielikumā uzskaitītajām vielām Komisija vāc papildu informāciju, ņemot vērā jaunākos zinātniskos datus no visiem iespējamiem avotiem, un regulāri pārskata īstenotos pasākumus, lai laikus iesniegtu Eiropas Parlamentam un Padomei vajadzīgos priekšlikumus.”

8)

Iekļauj šādu pantu:

“11.b pants

Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm organizē informācijas un izpratnes veicināšanas kampaņu par pilnīgu aizliegumu lietot estradiolu 17β pārtikā izmantojamiem dzīvniekiem, minēto kampaņu orientējot uz lauksaimniekiem un veterinārām organizācijām ES, kā arī uz tādām attiecīgām organizācijām ārpus ES, kuras tieši vai netieši iesaistītas tādu dzīvnieku izcelsmes produktu eksportā uz ES, uz kuriem attiecas šīs direktīvas darbības joma.”

9)

II pielikumu aizstāj ar tekstu šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 2009. gada 1. janvārim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta visām dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2008. gada 19. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J.-P. JOUYET


(1)  OV C 10, 15.1.2008., 57. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2008. gada 5. jūnija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2008. gada 20. oktobra Lēmums.

(3)  OV L 125, 23.5.1996., 3. lpp.

(4)  OV L 125, 23.5.1996., 10. lpp.


PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Aizliegto vielu saraksts

 

A saraksts: aizliegtās vielas

tireostatiskas vielas

stilbēni, stilbēna atvasinājumi, to sāļi un esteri

estradiols 17β un tā esterveida atvasinājumi

 

B saraksts: aizliegtās vielas, attiecībā uz kurām ir iespējami izņēmumi

beta-agonisti”


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Komisija

28.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 318/12


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 18. novembris),

ar ko groza Lēmumus 2002/747/EK, 2003/31/EK, 2005/342/EK, 2005/344/EK un 2005/360/EK, lai pagarinātu ekoloģisko kritēriju termiņu Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai dažiem ražojumiem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 6941)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/889/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 17. jūlija Regulu (EK) Nr. 1980/2000 par pārskatīto Kopienas ekoetiķetes piešķiršanas programmu (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punkta otro daļu,

apspriedusies ar Eiropas Savienības Ekomarķējuma komiteju,

tā kā:

(1)

Komisijas 2002. gada 9. septembra Lēmums 2002/747/EK, ar ko nosaka pārskatītus ekoloģiskos kritērijus Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai spuldzēm un groza Lēmumu 1999/568/EK (2), zaudē spēku 2009. gada 28. februārī.

(2)

Komisijas 2002. gada 29. novembra Lēmums 2003/31/EK, ar ko nosaka pārskatītus ekoloģiskos kritērijus Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai mazgāšanas līdzekļiem trauku mazgājamām mašīnām un groza Lēmumu 1999/427/EK (3), zaudē spēku 2008. gada 31. decembrī.

(3)

Komisijas 2005. gada 23. marta Lēmums 2005/342/EK, ar ko nosaka pārskatītus ekoloģiskos kritērijus Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai līdzekļiem trauku mazgāšanai ar rokām (4), zaudē spēku 2008. gada 31. decembrī.

(4)

Komisijas 2005. gada 23. marta Lēmums 2005/344/EK, ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai universālajiem tīrīšanas līdzekļiem un sanitāro labierīcību tīrīšanas līdzekļiem (5), zaudē spēku 2008. gada 31. decembrī.

(5)

Komisijas 2005. gada 26. aprīļa Lēmums 2005/360/EK, ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus un ar tiem saistītās novērtēšanas un pārbaudes prasības Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai eļļošanas līdzekļiem (6), zaudē spēku 2009. gada 31. maijā.

(6)

Atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1980/2000 ir laikus pārskatīti ekoloģiskie kritēriji, kā arī ar tiem saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības, kas noteiktas ar minētajiem lēmumiem.

(7)

Ņemot vērā, ka šo lēmumu pārskatīšanas process ir dažādos posmos, ir lietderīgi pagarināt Lēmumos 2003/31/EK, 2005/342/EK un 2005/344/EK noteikto ekoloģisko kritēriju un prasību spēkā esamības termiņus par 24 mēnešiem, bet Lēmumos 2002/747/EK un 2005/360/EK noteiktos – attiecīgi par 14 mēnešiem.

(8)

Tā kā pārskatīšanas pienākums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1980/2000 attiecas tikai uz ekoloģiskajiem kritērijiem un novērtēšanas un verifikācijas prasībām, ir lietderīgi, ka Lēmumi 2002/747/EK, 2003/31/EK, 2005/342/EK, 2005/344/EK un 2005/360/EK paliek spēkā.

(9)

Tādēļ ir jāizdara Lēmumu 2002/747/EK, 2003/31/EK, 2005/342/EK, 2005/344/EK un 2005/360/EK attiecīgi grozījumi.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1980/2000 17. pantam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2002/747/EK 5. panta tekstu aizstāj ar šādu:

“5. pants

Ekoloģiskie kritēriji ražojumu grupai “spuldzes” un ar tiem saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības ir spēkā līdz 2010. gada 30. aprīlim.”

2. pants

Lēmuma 2003/31/EK 5. panta tekstu aizstāj ar šādu:

“5. pants

Ražojumu grupai “mazgāšanas līdzekļi trauku mazgājamām mašīnām” noteiktie ekoloģiskie kritēriji un ar tiem saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības ir spēkā līdz 2010. gada 31. decembrim.”

3. pants

Lēmuma 2005/342/EK 3. panta tekstu aizstāj ar šādu:

“3. pants

Ražojumu grupai “līdzekļi trauku mazgāšanai ar rokām” noteiktie ekoloģiskie kritēriji un ar tiem saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības ir spēkā līdz 2010. gada 31. decembrim.”

4. pants

Lēmuma 2005/344/EK 3. panta tekstu aizstāj ar šādu:

“3. pants

Ražojumu grupai “universālie tīrīšanas līdzekļi un sanitāro labierīcību tīrīšanas līdzekļi” noteiktie ekoloģiskie kritēriji un ar tiem saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības ir spēkā līdz 2010. gada 31. decembrim.”

5. pants

Lēmuma 2005/360/EK 4. panta tekstu aizstāj ar šādu:

“4. pants

Ražojumu grupai “eļļošanas līdzekļi” noteiktie ekoloģiskie kritēriji un ar tiem saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības ir spēkā līdz 2010. gada 31. jūlijam.”

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008 gada 18. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 237, 21.9.2000., 1. lpp.

(2)  OV L 242, 10.9.2002., 44. lpp.

(3)  OV L 9, 15.1.2003., 11. lpp.

(4)  OV L 115, 4.5.2005., 9. lpp.

(5)  OV L 115, 4.5.2005., 42. lpp.

(6)  OV L 118, 5.5.2005., 26. lpp.


III Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

28.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 318/14


PADOMES LĒMUMS

(2008. gada 27. novembris),

ar ko īsteno Vienoto rīcību 2007/749/KĀDP par Eiropas Savienības Policijas misiju (ESPM) Bosnijā un Hercegovinā (BiH)

(2008/890/KĀDP)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Padomes Vienoto rīcību 2007/749/KĀDP (2007. gada 19. novembris) par Eiropas Savienības Policijas misiju (ESPM) Bosnijā un Hercegovinā (BiH) (1) un jo īpaši tās 12. panta 1. punktu saistībā ar Līguma par Eiropas Savienību 23. panta 2. punkta otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

Padome 2007. gada 19. novembrī pieņēma Vienoto rīcību 2007/749/KĀDP, kurā ir paredzēts, ka ESPM turpinās līdz 2009. gada 31. decembrim. Budžetus 2008. un 2009. gadam pieņem par attiecīgo gadu.

(2)

ESPM īstenos pilnvaras situācijā, kas var pasliktināties un kaitēt Līguma 11. pantā izklāstīto kopējās ārpolitikas un drošības politikas mērķu sasniegšanai,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

1.   Finanšu atsauces summa, lai segtu izdevumus, īstenojot Vienoto rīcību 2007/749/KĀDP, ir palielināta līdz EUR 12 400 000 2009. gadam.

2.   Izdevumus, ko finansē ar 1. punktā paredzēto summu, apsaimnieko saskaņā ar Kopienas procedūrām un noteikumiem, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2008. gada 27. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

M. ALLIOT-MARIE


(1)  OV L 303, 21.11.2007., 40. lpp.


28.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 318/s3


PIEZĪME LASĪTĀJAM

Iestādes ir nolēmušas savos tekstos turpmāk nenorādīt jaunākos tiesību aktu grozījumus.

Ja vien nav noteikts citādi, par tiesību aktiem, kuri ir norādīti šeit publicētajos tekstos, uzskatāmi tiesību akti to spēkā esošajā redakcijā.