ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 311

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 21. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1137/2008 (2008. gada 22. oktobris), ar ko vairākus instrumentus, kuriem piemēro Līguma 251. pantā noteikto procedūru, pielāgo Padomes Lēmumam 1999/468/EK attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru – Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai – pirmā daļa

1

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

21.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 311/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1137/2008

(2008. gada 22. oktobris),

ar ko vairākus instrumentus, kuriem piemēro Līguma 251. pantā noteikto procedūru, pielāgo Padomes Lēmumam 1999/468/EK attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru

Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai – pirmā daļa

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 40. pantu, 47. panta 1. punktu un 2. punkta pirmo un trešo teikumu, 55. pantu, 71. pantu, 80. panta 2. punktu, 95. pantu, 100. pantu, 137. panta 2. punktu, 156. pantu, 175. panta 1. punktu un 285. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (2),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (3),

tā kā:

(1)

Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (4), ir grozīts ar Padomes Lēmumu 2006/512/EK (5), ar ko ieviesa regulatīvo kontroles procedūru, kura izmantojama vispārējiem ieviešanas pasākumiem un kuras mērķis ir grozīt nebūtiskus elementus pamataktā, kas pieņemts saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru, tostarp svītrot dažus šādus nebūtiskus elementus vai papildināt aktu, iekļaujot jaunus nebūtiskus elementus.

(2)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas deklarāciju (6) par Lēmumu 2006/512/EK, lai regulatīvā kontroles procedūra būtu piemērojama instrumentiem, kas pieņemti saskaņā ar Līguma 251. pantā minēto procedūru, šie instrumenti ir jāpielāgo saskaņā ar piemērojamām procedūrām.

(3)

Tā kā šie grozījumi attiecas vienīgi uz komiteju procedūrām, attiecībā uz direktīvām dalībvalstīm tie nav jātransponē,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā uzskaitītos instrumentus atbilstīgi minētajam pielikumam pielāgo Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK.

2. pants

Atsauces uz to instrumentu noteikumiem, kas uzskaitīti pielikumā, uzskata par atsaucēm uz minētajiem noteikumiem, kā tie pielāgoti ar šo regulu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2008. gada 22. oktobrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J.-P. JOUYET


(1)  OV C 224, 30.8.2008., 35. lpp.

(2)  OV C 117, 14.5.2008., 1. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. jūnija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2008. gada 25. septembra Lēmums.

(4)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(5)  OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.

(6)  OV C 255, 21.10.2006., 1. lpp.


PIELIKUMS

1.   LAUKSAIMNIECĪBA

1.1.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/4/EK (1999. gada 22. februāris), kas attiecas uz kafijas ekstraktiem un cigoriņu ekstraktiem  (1)

Attiecībā uz Direktīvu 1999/4/EK Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot šo direktīvu vispārīgajiem Kopienas noteikumiem, ko piemēro pārtikas produktiem. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 1999/4/EK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 1999/4/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“4. pants

Lēmumu par šīs direktīvas saskaņošanu ar vispārīgajiem Kopienas noteikumiem, ko piemēro pārtikas produktiem, pieņem Komisija. Šo pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 5. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“5. pants

1.   Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002 58. pantu (2).

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

1.2.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/36/EK (2000. gada 23. jūnijs) par kakao un šokolādes produktiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā  (3)

Attiecībā uz Direktīvu 2000/36/EK Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt pasākumus, kas nepieciešami tās īstenošanai. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2000/36/EK elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 2000/36/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Šādus šīs direktīvas īstenošanai nepieciešamos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, inter alia to papildinot, pieņem saskaņā ar 6. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru:

pasākumi šīs direktīvas saskaņošanai ar vispārīgiem Kopienas noteikumiem, kas piemērojami pārtikas produktiem,

pasākumi I pielikuma B daļas 2. punkta, C un D daļas pielāgošanai tehnikas attīstībai.”;

2)

direktīvas 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“6. pants

1.   Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002 58. pantu (4).

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

2.   NODARBINĀTĪBA

2.1.   Padomes Direktīva 89/391/EEK (1989. gada 12. jūnijs) par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā  (5)

Attiecībā uz Direktīvu 89/391/EEK Komisija būtu jāpilnvaro veikt tīri tehniska rakstura grozījumus Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punktā paredzētajās atsevišķajās direktīvās, lai ņemtu vērā direktīvu pieņemšanu par tehnisko saskaņošanu un standartizāciju, kā arī tehnikas attīstību, izmaiņas starptautiskos noteikumos vai specifikācijās un jaunatklājumus šajā jomā. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus elementus atsevišķajās direktīvās, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Ja nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ regulatīvās kontroles procedūras parastos termiņus nav iespējams ievērot, Komisijai būtu jāvar piemērot Lēmuma 1999/486/EK 5.a panta 6. punktā paredzēto steidzamības procedūru, lai veiktu tīri tehniska rakstura grozījumus.

Direktīvas 89/391/EEK 17. pantu attiecīgi aizstāj ar šādu pantu:

“17. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja, kas veic tikai tehnisku atsevišķu direktīvu pielāgošanu, kas paredzēta 16. panta 1. punktā, lai ņemtu vērā:

a)

direktīvas, kas pieņemtas tehniskas saskaņošanas un standartizācijas jomā;

b)

tehnikas attīstību, izmaiņas starptautiskos noteikumos vai instrukcijās un jaunatklājumus.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šo atsevišķo direktīvu elementus, pieņem saskaņā ar 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija var izmantot 3. punktā paredzēto steidzamības procedūru.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1., 2., 4. un 6. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

2.2.   Padomes Direktīva 92/29/EEK (1992. gada 31. marts) par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām medicīniskās palīdzības uzlabošanai uz kuģiem  (6)

Attiecībā uz Direktīvu 92/29/EEK Komisija būtu jāpilnvaro veikt tīri tehniska rakstura grozījumus direktīvas pielikumos, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību vai izmaiņas starptautiskos noteikumos vai specifikācijās un jaunatklājumus. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 92/29/EEK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Ja nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ regulatīvās kontroles procedūras parastos termiņus nav iespējams ievērot, Komisijai būtu jāvar piemērot Lēmuma 1999/486/EK 5.a panta 6. punktā paredzēto steidzamības procedūru, lai veiktu tīri tehniska rakstura grozījumus.

Direktīvas 92/29/EEK 8. pantu attiecīgi aizstāj ar šādu pantu:

“8. pants

Komitejas procedūra

1.   Lai veiktu šīs direktīvas pielikumu tīri tehnisku pielāgošanu, ņemot vērā tehnikas attīstību, izmaiņas starptautiskos noteikumos vai specifikācijās un jaunatklājumus šajā jomā, Komisijai palīdz komiteja.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija var izmantot 3. punktā paredzēto steidzamības procedūru.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1., 2., 4. un 6. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

2.3.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/44/EK (2002. gada 25. jūnijs) par minimālajām veselības un drošības prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskiem, ko rada fizikāli faktori (vibrācija) (sešpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē)  (7)

Attiecībā uz Direktīvu 2002/44/EK Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt tīri tehniska rakstura grozījumus tās pielikumā, lai ņemtu vērā direktīvu pieņemšanu tehniskās saskaņošanas un standartizācijas jomā par darba aprīkojuma un/vai darba vietu projektēšanu, celtniecību, ražošanu vai montāžu, kā arī tehnikas attīstību, izmaiņas būtiskākajos saskaņotajos Eiropas standartos vai specifikācijās un jaunatklājumus attiecībā uz mehānisko vibrāciju. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2002/44/EK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Ja nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ regulatīvās kontroles procedūras parastos termiņus nav iespējams ievērot, Komisijai būtu jāvar piemērot Lēmuma 1999/486/EK 5.a panta 6. punktā paredzēto steidzamības procedūru, lai veiktu tīri tehniska rakstura grozījumus.

Direktīvas 2002/44/EK 11. un 12. pantu attiecīgi aizstāj ar šādiem pantiem:

“11. pants

Tehniski grozījumi

Tīri tehniska rakstura grozījumus šīs direktīvas pielikumā Komisija pieņem, ņemot vērā:

a)

direktīvu pieņemšanu tehniskās saskaņošanas un standartizācijas jomā attiecībā uz darba aprīkojuma un/vai darba vietu projektēšanu, celtniecību, ražošanu vai montāžu;

b)

tehnikas attīstību, izmaiņas būtiskākajos saskaņotajos Eiropas standartos vai specifikācijās un jaunatklājumus attiecībā uz mehānisko vibrāciju.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija var izmantot 12. panta 3. punktā paredzēto steidzamības procedūru.

12. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Direktīvas 89/391/EEK 17. panta 1. punktā minētā komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1., 2., 4. un 6. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

2.4.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/10/EK (2003. gada 6. februāris) par veselības un drošības minimālajām prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu darba vides riskiem, ko rada fizikāli faktori (troksnis) (septiņpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta izpratnē)  (8)

Attiecībā uz Direktīvu 2003/10/EK Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt tīri tehniska rakstura grozījumus, lai ņemtu vērā direktīvu pieņemšanu tehniskās saskaņošanas un standartizācijas jomā par darba aprīkojuma un/vai darba vietu projektēšanu, celtniecību, ražošanu vai montāžu, kā arī tehnikas attīstību, izmaiņas būtiskākajos saskaņotajos Eiropas standartos vai specifikācijās un jaunatklājumus attiecībā uz troksni. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2003/10/EK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Ja nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ regulatīvās kontroles procedūras parastos termiņus nav iespējams ievērot, Komisijai būtu jāvar piemērot Lēmuma 1999/486/EK 5.a panta 6. punktā paredzēto steidzamības procedūru, lai veiktu tīri tehniska rakstura grozījumus.

Direktīvas 2003/10/EK 12. un 13. pantu attiecīgi aizstāj ar šādiem pantiem:

“12. pants

Tehniski grozījumi

Tīri tehniska rakstura grozījumus Komisija pieņem, ņemot vērā:

a)

direktīvu pieņemšanu tehniskās saskaņošanas un standartizācijas jomā attiecībā uz darba aprīkojuma un/vai darba vietu projektēšanu, celtniecību, ražošanu vai montāžu;

b)

tehnikas attīstību, izmaiņas būtiskākajos saskaņotajos Eiropas standartos vai specifikācijās un jaunatklājumus attiecībā uz troksni.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija var izmantot 13. panta 3. punktā paredzēto steidzamības procedūru.

13. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja, kas minēta Direktīvas 89/391/EEK 17. panta 1. punktā.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1., 2., 4. un 6. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

2.5.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/40/EK (2004. gada 29. aprīlis) par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki) (18. atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē)  (9)

Attiecībā uz Direktīvu 2004/40/EK Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt tīri tehniska rakstura grozījumus tās pielikumos, lai ņemtu vērā direktīvu pieņemšanu tehniskās saskaņošanas un standartizācijas jomā par darba aprīkojuma un/vai darba vietu projektēšanu, celtniecību, ražošanu vai montāžu un lai ņemtu vērā tehnikas attīstību, izmaiņas būtiskākajos saskaņotajos Eiropas standartos vai specifikācijās un jaunatklājumus attiecībā uz elektromagnētiskajiem laukiem. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2004/40/EK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Ja nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ regulatīvās kontroles procedūras parastos termiņus nav iespējams ievērot, Komisijai būtu jāvar piemērot Lēmuma 1999/486/EK 5.a panta 6. punktā paredzēto steidzamības procedūru, lai veiktu tīri tehniska rakstura grozījumus.

Direktīvu 2004/40/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 10. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Tīri tehniska rakstura grozījumus pielikumā Komisija pieņem, ņemot vērā:

a)

direktīvu pieņemšanu tehniskās saskaņošanas un standartizācijas jomā attiecībā uz darba aprīkojuma un/vai darba vietu projektēšanu, celtniecību, ražošanu vai montāžu;

b)

tehnikas attīstību, izmaiņas svarīgākajos Eiropas standartos vai specifikācijās un jaunākos zinātnes atzinumus par elektromagnētiskajiem laukiem.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija var izmantot 11. panta 3. punktā paredzēto steidzamības procedūru.”;

2)

direktīvas 11. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1., 2., 4. un 6. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

2.6.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/25/EK (2006. gada 5. aprīlis) par veselības un drošības minimālajām prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskiem, ko izraisa fizikāli faktori (mākslīgais optiskais starojums) (19. atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē)  (10)

Attiecībā uz Direktīvu 2006/25/EK Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt tīri tehniska rakstura grozījumus tās pielikumos, lai ņemtu vērā direktīvu pieņemšanu tehniskās saskaņošanas un standartizācijas jomā par darba aprīkojuma un/vai darba vietu projektēšanu, celtniecību, ražošanu vai montāžu un lai ņemtu vērā tehnikas attīstību, izmaiņas svarīgākajos saskaņotajos Eiropas standartos vai specifikācijās un jaunus atklājumus par optisko starojumu darba vietā. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2006/25/EK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Ja nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ regulatīvās kontroles procedūras parastos termiņus nav iespējams ievērot, Komisijai būtu jāvar piemērot Lēmuma 1999/486/EK 5.a panta 6. punktā paredzēto steidzamības procedūru, lai veiktu tīri tehniska rakstura grozījumus.

Direktīvu 2006/25/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 10. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Komisija pieņem tīri tehniska rakstura grozījumus pielikumos, ņemot vērā:

a)

direktīvu pieņemšanu tehniskās saskaņošanas un standartizācijas jomā attiecībā uz darba aprīkojuma un/vai darba vietu projektēšanu, celtniecību, ražošanu vai montāžu;

b)

tehnikas attīstību, izmaiņas svarīgākajos Eiropas saskaņotajos standartos vai starptautiskās specifikācijās un jaunākos zinātnes atzinumus par optisko starojumu darba vietā.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija var izmantot 11. panta 3. punktā paredzēto steidzamības procedūru.”;

2)

direktīvas 11. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1., 2., 4. un 6. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

3.   UZŅĒMUMI

3.1.   Padomes Direktīva 76/767/EEK (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kopīgiem noteikumiem, ko piemēro spiedtvertnēm un to inspekcijas metodēm  (11)

Attiecībā uz Direktīvu 76/767/EEK Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot tehnikas attīstībai tās pielikumus un tos atsevišķo direktīvu noteikumus, kas noteikti katrā no šīm direktīvām. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 76/767/EEK un atsevišķo direktīvu elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 76/767/EEK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 17. panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“a)

dalībvalsts dokumentus ar kuģa aprakstu un dokumentus, kas pamato tās pieprasījumu pēc atbrīvojuma, tostarp jebkādu veikto testu rezultātus, nosūta pārējām dalībvalstīm, kas četru mēnešu laikā var izteikt piekrišanu vai noraidījumu, iesniegt komentārus, jautājumus, papildu prasības, pieprasījumus veikt turpmākus testus vai, ja tās vēlas, nodot jautājumu 20. panta 1. punktā minētajai komitejai atzinuma sniegšanai. Šo dokumentu kopijas nosūta Komisijai. Šāda sarakste ir konfidenciāla;”;

2)

18. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“18. pants

Komisija pielāgo tehnikas attīstībai šīs direktīvas I un II pielikumu un tos atsevišķo direktīvu noteikumus, kas ir īpaši norādīti katrā no šīm direktīvām. Šos pasākumus, kuri paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas un atsevišķo direktīvu elementus, pieņem saskaņā ar 20. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

direktīvas 20. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

b)

panta 3. punktu svītro.

3.2.   Padomes Direktīva 76/769/EEK (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem  (12)

Attiecībā uz Direktīvu 76/769/EEK Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot tās pielikumus tehnikas attīstībai. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 76/769/EEK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Ja nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, piemēram, ja steidzami jāstiprina bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi, regulatīvās kontroles procedūras parastos termiņus nav iespējams ievērot, Komisijai būtu jāvar piemērot Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 6. punktā paredzēto steidzamības procedūru.

Direktīvu 76/769/EEK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 2.a pantu aizstāj ar šādu pantu:

“2.a pants

Komisija šīs direktīvas pielikumus var pielāgot tehnikas attīstībai attiecībā uz vielām un preparātiem, kurus aptver šī direktīva. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 2.b panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija var izmantot 2.b panta 3. punktā paredzēto steidzamības procedūru.”;

2)

iekļauj šādu pantu:

“2.b pants

1.   Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota saskaņā ar Padomes Direktīvas 67/548/EEK (13) 29. panta 1. punktu.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1., 2., 4. un 6. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

3.3.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/25/EK (1994. gada 16. jūnijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz izpriecu kuģiem  (14)

Attiecībā uz Direktīvu 94/25/EK Komisija būtu jāpilnvaro izdarīt grozījumus, kas nepieciešami, ņemot vērā tehnisko zināšanu attīstību un jaunas zinātniskās atziņas. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 94/25/EK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 94/25/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 6.a pantu aizstāj ar šādu pantu:

“6.a pants

Komisija var izdarīt grozījumus I. pielikuma B daļas 2. punkta un I. pielikuma C daļas 1. punkta prasībās, kas nepieciešami, ņemot vērā tehnisko zināšanu attīstību un jaunas zinātniskās atziņas, izņemot tiešus vai netiešus pārveidojumus gāzu vai trokšņa emisijas vērtībās un Froude un jaudas/tonnāžas vērtībās. Šādi grozījumi var iekļaut standarta degvielu un standartus, ko izmanto izplūdes gāzu un trokšņa emisijas testēšanai.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 6.b panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

iekļauj šādu pantu:

“6.b pants

1.   Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota saskaņā ar 6. panta 3. punktu.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

3.4.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 96/73/EK (1996. gada 16. decembris) par dažām metodēm divkāršo tekstilšķiedru maisījumu kvantitatīvai analīzei  (15)

Attiecībā uz Direktīvu 96/73/EK Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt pasākumus, kas nepieciešami, lai tehnikas attīstībai pielāgotu minētās direktīvas II pielikumā noteiktās kvantitatīvās analīzes metodes. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus minētās direktīvas elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvas 96/73/EK 5. un 6. pantu attiecīgi aizstāj ar šādiem pantiem:

“5. pants

Komisija pielāgo tehnikas attīstībai II pielikumā noteiktās kvantitatīvās analīzes metodes. Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 6. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

6. pants

1.   Komisijai palīdz Tekstilpreču nosaukumu un marķēšanas direktīvu komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

3.5.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/45/EK (1999. gada 31. maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu  (16)

Attiecībā uz Direktīvu 1999/45/EK Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot tās pielikumus tehnikas attīstībai. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 1999/45/EK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 1999/45/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 10. panta 3. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“Attiecībā uz dažiem preparātiem, ko 7. panta nozīmē klasificē kā bīstamus, atkāpjoties no šā panta 2. punkta 2.4., 2.5. un 2.6. apakšpunkta, Komisija var noteikt atbrīvojumus no dažiem vides marķējuma noteikumiem vai īpašiem noteikumiem saistībā ar vides marķējumu gadījumos, ja var uzskatāmi pierādīt, ka tie samazinātu ietekmi uz vidi. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 20.a panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 12. panta 4. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“Vajadzības gadījumos Komisija var lemt par V pielikumā noteiktiem pasākumiem. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 20.a panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

direktīvas 19. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Komisija pieņem lēmumu saskaņā ar 20.a panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.”;

4)

direktīvas 20. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“20. pants

Komisija pielāgo tehnikas attīstībai šīs direktīvas pielikumus. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 20.a panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

5)

iekļauj šādu pantu:

“20.a pants

1.   Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota saskaņā ar Padomes Direktīvas 67/548/EEK (17) 29. panta 1. punktu.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

3.6.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/24/EK (2002. gada 18. marts), kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu  (18)

Attiecībā uz Direktīvu 2002/24/EK Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot tehnikas attīstībai pielikumus vai tās I pielikumā minēto atsevišķo direktīvu noteikumus. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2002/24/EK vai atsevišķo direktīvu elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 2002/24/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 17. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“17. pants

Komisija var pielāgot tehnikas attīstībai šīs direktīvas pielikumus vai to atsevišķo direktīvu noteikumus, kuras minētas šīs direktīvas I pielikumā. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas vai atsevišķo direktīvu elementus, pieņem saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 18. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

b)

panta 3. punktu svītro.

3.7.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/37/EK (2003. gada 26. maijs), kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām  (19)

Attiecībā uz Direktīvu 2003/37/EK Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot tās pielikumus, pielāgot atsevišķo direktīvu tehniskos noteikumus un iestrādāt atsevišķajās direktīvās noteikumus par EK tipa apstiprinājumiem atsevišķām tehniskām vienībām. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2003/37/EK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 2003/37/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 19. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta ievadvārdus aizstāj ar šādiem ievadvārdiem:

“1.   Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, kas vajadzīgi, lai īstenotu šo direktīvu un kas attiecas uz turpmāk minētajiem jautājumiem, Komisija pieņem saskaņā ar 20. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru:”;

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Komisija pielāgo šīs direktīvas pielikumus, ja saskaņā ar Lēmumu 97/836/EK esošos Kopienas apstiprinātos noteikumus papildina ar jauniem noteikumiem vai groza. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 20. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 20. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

3.8.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/22/EK (2004. gada 31. marts) par mērinstrumentiem  (20)

Attiecībā uz Direktīvu 2004/22/EK Komisija būtu jāpilnvaro veikt jebkādus attiecīgus pasākumus, lai izdarītu grozījumus īpašajos mērinstrumentu pielikumos (MI-001 līdz MI-010). Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2004/22/EK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 2004/22/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 15. pantu groza šādi:

a)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

b)

panta 4. punktu svītro;

2)

direktīvas 16. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Pēc dalībvalsts pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas Komisija var īpašajos mērinstrumentu pielikumos (MI-001 līdz MI-010) izdarīt grozījumus saistībā ar:

a)

maksimālajām pieļaujamām kļūdām (MPK) un precizitātes klasēm;

b)

nominālajiem darbības apstākļiem;

c)

kritiskajām robežnovirzēm;

d)

traucējumiem.

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 15. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

4.   VIDE

4.1.   Padomes Direktīva 76/160/EEK (1975. gada 8. decembris) par peldvietu ūdens kvalitāti  (21)

Attiecībā uz Direktīvu 76/160/EEK Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot tehnikas attīstībai tās pielikumā noteiktās “G” un “I” parametru vērtības un analīžu metodes. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 76/160/EEK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 76/160/EEK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 9. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“9. pants

Komisija pieņem grozījumus, kas nepieciešami, lai tehnikas attīstībai pielāgotu “G” un “I” parametru vērtības un analīžu metodes, kas ietvertas šīs direktīvas pielikumā.

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 11. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

b)

panta 3. punktu svītro.

4.2.   Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu  (22)

Attiecībā uz Direktīvu 91/271/EEK Komisija būtu jāpilnvaro izdarīt grozījumus prasībās, kas noteiktas I pielikuma A, B un C daļā. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 91/271/EEK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 91/271/EEK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Šā panta 1. punktā aprakstītās kanalizācijas sistēmas atbilst I pielikuma A daļā noteiktajām prasībām. Komisija var grozīt šīs prasības. Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 4. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Šā panta 1. un 2. punktā aprakstītajai ūdeņu novadīšanai no komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām jāatbilst attiecīgajām I pielikuma B daļas prasībām. Komisija var grozīt šīs prasības. Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

direktīvas 5. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Šā panta 2. punktā aprakstītās izplūdes no komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām atbilst attiecīgajām I pielikuma B daļas prasībām. Komisija var grozīt šīs prasības. Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

4)

direktīvas 8. pantu groza šādi:

a)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Komisija izskata šo lūgumu un veic atbilstīgus pasākumus saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.”;

b)

panta 5. punkta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Tādos gadījumos dalībvalstis iepriekš iesniedz Komisijai atbilstīgu dokumentāciju. Komisija izskata lietu un veic atbilstīgus pasākumus saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.”;

5)

direktīvas 11. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Noteikumi un/vai īpaša atļauja atbilst I pielikuma C daļā noteiktajām prasībām. Komisija var grozīt šīs prasības. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

6)

direktīvas 12. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Iepriekšēji noteikumi un/vai īpaša atļauja ūdeņu izvadīšanai no komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kas veikta saskaņā ar 2. punktu, aglomerācijās ar c.e. no 2 000 līdz 10 000 gadījumā, ja ūdeņus novada virszemes saldūdeņos un estuāros, un aglomerācijās ar c.e. 10 000 un vairāk attiecībā uz visām novadīšanām satur nosacījumus, kas atbilst I pielikuma B daļas attiecīgajām prasībām. Komisija var grozīt šīs prasības. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

7)

direktīvas 15. panta 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5.   Komisija var formulēt vadošos norādījumus 1., 2. un 3. punktā minētajai novērošanai saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.”;

8)

direktīvas 17. panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Komisija saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru nosaka valsts programmu paziņošanas metodes un formātu. Jebkādus šo metožu un formāta grozījumus pieņem saskaņā ar minēto procedūru.”;

9)

direktīvas 18. panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

4.3.   Padomes Direktīva 91/676/EEK (1991. gada 12. decembris) attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti  (23)

Attiecībā uz Direktīvu 91/676/EEK Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot tās pielikumus zinātnes un tehnikas attīstībai vai tos papildināt. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 91/676/EEK elementus, inter alia to papildinot ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 91/676/EEK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 7. un 8. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

“7. pants

Komisija var izstrādāt pamatnostādnes 5. un 6. pantā minētajam monitoringam saskaņā ar 9. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

8. pants

Komisija var šīs direktīvas pielikumus pielāgot zinātnes un tehnikas attīstībai.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 9. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 9. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

3)

III pielikuma 2. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Ja kāda dalībvalsts atļauj atšķirīgu daudzumu saskaņā ar otrās daļas b) apakšpunktu, tā par to informē Komisiju, kas izskata tās pamatojumu saskaņā ar 9. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.”

4.4.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/63/EK (1994. gada 20. decembris) par kontroli attiecībā uz gaistošu organisko savienojumu (GOS) emisiju, ko rada benzīna glabāšana un nosūtīšana no termināliem uz degvielas uzpildes stacijām  (24)

Attiecībā uz Direktīvu 94/63/EK Komisija būtu jāpilnvaro pārskatīt IV pielikumā noteiktās specifikācijas iekārtām, kas paredzētas uzpildīšanai no apakšas, un, izņemot II pielikuma 2. punktā noteiktos robežlielumus, pielāgot tās pielikumus tehnikas attīstībai. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 94/63/EK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 94/63/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 4. panta 1. punkta sesto daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Visus terminālus ar autocisternu uzpildīšanas iekārtām aprīko ar vismaz vienu portālu, kas atbilst IV pielikumā minētajām specifikācijām attiecībā uz iekārtām cisternu uzpildīšanai no apakšas. Komisija regulāri pārbauda šīs specifikācijas un, ja nepieciešams, tās pārskata. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 8. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“7. pants

Pielāgošana tehnikas attīstībai

Izņemot II pielikuma 2. punktā noteiktos robežlielumus, Komisija var šīs direktīvas pielikumos izdarīt grozījumus, kas nepieciešami, lai pielikumus pielāgotu tehnikas attīstībai. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 8. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

direktīvas 8. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

b)

panta 3. punktu svītro.

4.5.   Padomes Direktīva 96/82/EK (1996. gada 9. decembris) par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas  (25)

Attiecībā uz Direktīvu 96/82/EK Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot tehnikas attīstībai II līdz VI pielikumu un izveidot saskaņotus kritērijus, pēc kuriem dalībvalstu kompetentās iestādes var pieņemt lēmumu par to, ka kāds uzņēmums nerada smaga nelaimes gadījuma briesmas. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 96/82/EK elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 96/82/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 9. panta 6. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“b)

Komisija ievieš saskaņotus kritērijus, pēc kuriem kompetentā iestāde var pieņemt lēmumu par to, ka kāds uzņēmums nerada smaga nelaimes gadījuma briesmas a) apakšpunkta nozīmē. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 15. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Tiklīdz savākta 14. pantā paredzētā informācija, dalībvalstis informē Komisiju par savas analīzes iznākumu un ieteikumiem, izmantojot ziņojuma veidlapu, kas izstrādāta un tiek regulāri pārskatīta atbilstīgi 22. panta 2. punktā minētajai regulatīvajai procedūrai.

Minētās informācijas paziņošanu dalībvalstis var atlikt tikai tad, ja tas vajadzīgs tiesvedības pabeigšanai gadījumos, kad ziņošana varētu tiesvedību ietekmēt.”;

3)

direktīvas 21. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“21. pants

Komitejas kompetence

1.   Komisija pielāgo tehnikas attīstībai kritērijus, kas minēti 9. panta 6. punkta b) apakšpunktā un II līdz VI pielikumā.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 22. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2.   Pasākumu, kas vajadzīgs 15. panta 2. punktā minētās ziņojuma veidlapas izstrādei, pieņem saskaņā ar 22. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.”;

4)

direktīvas 22. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“22. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

4.6.   Padomes Direktīva 1999/31/EK (1999. gada 26. aprīlis) par atkritumu poligoniem  (26)

Attiecībā uz Direktīvu 1999/31/EK Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot tās pielikumus zinātnes un tehnikas attīstībai un pieņemt pasākumus, kas nepieciešami kontroles, paraugu ņemšanas un analīzes metožu standartizācijai. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 1999/31/EK elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 1999/31/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 16. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“16. pants

Komitejas procedūra

Pasākumus, kas vajadzīgi šīs direktīvas pielikumu pielāgošanai zinātnes un tehnikas attīstībai un kontroles, paraugu ņemšanas un analīzes metožu standartizācijas attiecībā uz poligoniem izveidošanai pieņem Komisija, kurai palīdz komiteja, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2006/12/EK 18. pantu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, tostarp to papildinot, pieņem saskaņā ar 17. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Šajā nolūkā attiecībā uz II pielikumu komiteja ņem vērā II pielikumā noteiktos testēšanas un pieņemšanas kritēriju vispārīgos principus un vispārīgās procedūras un katras klases poligoniem nosaka konkrētus kritērijus un/vai testēšanas metodes un tām atbilstīgas robežvērtības katras klases poligoniem, tostarp vajadzības gadījumā katrā klasē izdalot īpaša veida poligonus, ietverot pazemes krātuves.

Komisija saskaņā ar 17. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru pieņem un, ja vajadzīgs, groza šīs direktīvas 5., 7. un 11. pantā minēto statistikas datu saskaņošanas un regulāras pārraides noteikumus.”;

2)

direktīvas 17. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

4.7.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/94/EK (1999. gada 13. decembris) attiecībā uz patērētājiem domātas informācijas pieejamību par degvielas ekonomiju un CO2 emisijām saistībā ar jaunu vieglo automobiļu tirdzniecību  (27)

Attiecībā uz Direktīvu 1999/94/EK Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot tās pielikumus. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus minētās direktīvas elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 1999/94/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 9. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“9. pants

1.   Pasākumus, kas vajadzīgi šīs direktīvas pielikumu pielāgošanai un kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, Komisija pieņem saskaņā ar 10. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru un pēc apspriešanās ar patērētāju organizācijām un citām ieinteresētajām personām.

Lai palīdzētu šajā procesā, katra dalībvalsts līdz 2003. gada 31. decembrim iesniedz Komisijai ziņojumu par šīs direktīvas noteikumu efektivitāti laikā no 2001. gada 18. janvāra līdz 2002. gada 31. decembrim. Šā ziņojuma formu nosaka saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru vēlākais līdz 2001. gada 18. janvārim.

2.   Papildus 1. punktā minētajiem pasākumiem Komisija veic pasākumus, lai:

a)

turpmāk precizētu 3. pantā minēto etiķeti, pielāgojot I pielikumu;

b)

turpmāk precizētu prasības attiecībā uz 4. pantā minēto rokasgrāmatu jauno vieglo automobiļu modeļu klasificēšanai, tā nodrošinot modeļu iedalījumu īpašās klasēs atbilstīgi CO2 emisijai un degvielas patēriņam, atsevišķi uzskaitot jaunos vieglo automobiļu modeļus, kas ir vistaupīgākie degvielas patēriņa ziņā;

c)

izveidotu ieteikumus, kā principus, kas attiecas uz 6. panta pirmajā daļā minētajām reklāmas publikācijām, piemērot citiem informācijas nesējiem un materiāliem.

Pirmās daļas a) apakšpunktā minētos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 10. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Pirmās daļas b) un c) apakšpunktā minētos pasākumus pieņem saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.”;

2)

direktīvas 10. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

4.8.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/76/EK (2000. gada 4. decembris) par atkritumu sadedzināšanu  (28)

Attiecībā uz Direktīvu 2000/76/EK Komisija būtu jāpilnvaro noteikt kritērijus prasībām par konkrētu periodisko mērījumu biežuma samazināšanu, noteikt dienu, no kuras jāveic nepārtraukti mērījumi konkrētu emisiju robežvērtībām gaisā, pielāgot 10., 11. un 13. pantu, kā arī I un III pielikumu tehnikas attīstībai vai jaunām zinātnes atziņām par emisiju samazināšanas labvēlīgo ietekmi uz cilvēku veselību un pielāgot II pielikuma 2.1. punkta tabulas. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2000/76/EK elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 2000/76/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 11. pantu groza šādi:

a)

panta 7. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“7.   Smago metālu periodisko mērījumu biežumu no divām reizēm gadā līdz reizei divos gados, bet dioksīnu un furānu periodisko mērījumu biežumu no divām reizēm gadā līdz vienai reizei gadā var samazināt ar kompetentās iestādes izdotu atļauju gadījumos, kad emisijas no atkritumu līdzsadedzināšanas vai sadedzināšanas iekārtām nepārsniedz 50 % no emisiju robežvērtībām, ko nosaka attiecīgi saskaņā ar II pielikumu vai V pielikumu, ievērojot nosacījumu, ka ir izstrādāti kritēriji, kas jāievēro. Komisija pieņem pasākumus, ar ko izveido kritērijus, pamatojoties vismaz uz otrās daļas a) un d) apakšpunkta noteikumiem. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 17. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

b)

panta 13. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“13.   Tiklīdz Kopienā ir izstrādātas atbilstīgās mērījumu metodes, Komisija nosaka dienu, no kuras saskaņā ar III pielikumu jāveic nepārtraukti mērījumi smago metālu, dioksīnu un furānu emisiju robežvērtībām gaisā. Šo pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 17. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 16. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“16. pants

Pielāgošana tehnikas progresam vai jaunām zinātnes atziņām

Komisija pieņem pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus un pielāgotu 10., 11. un 13. pantu, kā arī I un III pielikumu tehnikas attīstībai vai jaunām zinātnes atziņām par emisiju samazināšanas labvēlīgo ietekmi uz cilvēku veselību saskaņā ar 17. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

direktīvas 17. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“17. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

4)

direktīvas II pielikuma II.2.1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Ja lielām sadedzināšanas iekārtām Direktīvā 2001/80/EK ir noteiktas vai saskaņā ar Kopienas nākotnes tiesību normām tiks noteiktas stingrākas emisiju robežvērtības, tās aizstāj attiecīgajām iekārtām un piesārņotājvielām noteiktās emisiju robežvērtības, kas noteiktas turpmāk norādītajās tabulās (Cproc). Šādā gadījumā Komisija tabulas pielāgo šīm stingrākajām emisiju robežvērtībām. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, nekavējoties pieņem saskaņā ar 17. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

4.9.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/49/EK (2002. gada 25. jūnijs) par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību  (29)

Attiecībā uz Direktīvu 2002/49/EK Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot tehnikas attīstībai I pielikuma 3. punktu un II un III pielikumu un noteikt kopīgas novērtēšanas metodes. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2002/49/EK elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 2002/49/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 6. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Komisija, pārskatot II pielikumu, paredz kopējas vērtēšanas metodes Lden un Lnight noteikšanai. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Līdz minēto metožu pieņemšanai dalībvalstis drīkst izmantot vērtēšanas metodes, kas pielāgotas saskaņā ar II pielikumu un kam pamatā ir pašu dalībvalstu tiesību aktos noteiktās metodes. Šādā gadījumā dalībvalstīm jāpierāda, ka ar minētajām metodēm iegūtie rezultāti ir pielīdzināmi rezultātiem, kas iegūti ar II pielikuma 2.2. punktā izklāstītajām metodēm.”;

2)

direktīvas 12. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“12. pants

Pielāgošana tehnikas un zinātnes attīstībai

Komisija pielāgo I pielikuma 3. punktu, II pielikumu un III pielikumu tehnikas un zinātnes attīstībai. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

direktīvas 13. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

4)

direktīvas III pielikuma ievadvārdu otro teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

“Devas-iedarbības attiecībām, ko nākotnē ieviesīs ar šā pielikuma grozījumiem saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru, jo īpaši jāattiecas uz:”.

4.10.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1830/2003 (2003. gada 22. septembris), kas attiecas uz ģenētiski modificētu organismu izsekojamību un marķēšanu, kā arī no ģenētiski modificētiem organismiem ražotu pārtikas un lopbarības produktu izsekojamību  (30)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 1830/2003 Komisija būtu jāpilnvaro izveidot un pielāgot sistēmu ĢMO unikālo identifikatoru izstrādei un piešķiršanai. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus minētās regulas elementus, papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Regulu (EK) Nr. 1830/2003 ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

regulas 8. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“8. pants

Unikālie identifikatori

Komisija:

a)

pirms 1. līdz 7. panta piemērošanas izveido sistēmu unikālo identifikatoru izstrādāšanai un to piešķiršanai ĢMO;

b)

vajadzības gadījumā pielāgo a) punktā paredzēto sistēmu.

Pirmajā daļā noteiktos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. To darot, ņem vērā norises starptautiskajos forumos.”;

2)

regulas 10. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

b)

panta 4. punktu svītro.

4.11.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/42/EK (2004. gada 21. aprīlis), ar ko ierobežo gaistošo organisko savienojumu emisijas, kuras rada organisko šķīdinātāju izmantošana noteiktās krāsās, lakās un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālos  (31)

Attiecībā uz Direktīvu 2004/42/EK Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot tehnikas attīstībai III pielikumu. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2004/42/EEK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 2004/42/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 11. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“11. pants

Pielāgošana tehnikas attīstībai

Komisija pielāgo III pielikumu, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 12. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

4.12.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 842/2006 (2006. gada 17. maijs) par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm  (32)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 842/2006 Komisija būtu jāpilnvaro izstrādāt noplūžu pārbaužu standartprasības, izstrādāt minimālās prasības un nosacījumus attiecībā uz savstarpēju atzīšanu mācību programmām un sertificēšanai, kā arī pieņemt papildu marķēšanas prasības. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 842/2006 elementus, papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Regulu (EK) Nr. 842/2006 ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

regulas 3. panta 7. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“7.   Komisija izstrādā noplūžu pārbaužu standartprasības attiecībā uz katru 1. punktā minēto iekārtu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

regulas 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no dalībvalstīm, un apspriežoties ar attiecīgām nozarēm, Komisija nosaka minimālās prasības un nosacījumus attiecībā uz savstarpēju atzīšanu mācību programmām un gan sabiedrību, gan visa attiecīgā personāla sertificēšanai, kurš iesaistīts tādu iekārtu uzstādīšanā vai apkalpošanā, uz kurām attiecas 3. panta 1. punkts, gan attiecīgā personāla un 3. un 4. pantā paredzētajām darbībām iesaistītā personāla sertificēšanai. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

regulas 7. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Izmantojamo marķējuma formu nosaka saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

Ja nepieciešams, papildus 1. punktā minētajām prasībām pieņem marķēšanas prasības. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Komisija pirms priekšlikuma iesniegšanas 12. panta 1. punktā minētajai komitejai pārbauda papildu vides informācijas, tostarp globālās sasilšanas potenciāla, norādīšanas nepieciešamību uz marķējuma, pilnībā ņemot vērā jau pastāvošās 2. punktā minēto produktu un iekārtu marķēšanas shēmas.”;

4)

regulas 12. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

4.13.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/44/EK (2006. gada 6. septembris) par saldūdeņu kvalitāti, ko nepieciešams aizsargāt vai uzlabot nolūkā atbalstīt zivju dzīvi  (33)

Attiecībā uz Direktīvu 2006/44/EK Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt pasākumus, kas nepieciešami, lai tehnikas attīstībai pielāgotu I pielikumā noteiktās “G” parametru vērtības un analīžu metodes. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2006/44/EK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 2006/44/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 12. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“12. pants

Komisija pieņem pasākumus, kas nepieciešami, lai zinātnes un tehnikas attīstībai pielāgotu “G” parametru vērtības un analīžu metodes, kas noteiktas šīs direktīvas I pielikumā. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 13. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

b)

panta 3. punktu svītro.

4.14.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/113/EK (2006. gada 12. decembris) par kvalitātes prasībām ūdeņiem, no kuriem iegūst čaulgliemjus  (34)

Attiecībā uz Direktīvu 2006/113/EK Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt pasākumus, kas nepieciešami, lai tehnikas attīstībai pielāgotu I pielikumā noteiktās “G” parametru vērtības un analīžu metodes. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2006/113/EK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvas 2006/113/EK 12. pantu attiecīgi aizstāj ar šādu pantu:

“12. pants

Pasākumus, kas nepieciešami, lai šīs direktīvas I pielikumā uzskaitītās parametru G vērtības un analīzes metodes pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai, pieņem Komisija, kurai palīdz komiteja, kas izveidota ar Direktīvas 2006/44/EK 13. panta 1. punktu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas minēta Direktīvas 2006/44/EK 13. panta 2. punktā.”

5.   EIROPAS KOPIENU STATISTIKAS BIROJS

5.1.   Padomes Regula (EEK) Nr. 696/93 (1993. gada 15. marts) par statistikas vienībām ražošanas sistēmas novērošanai un analīzei Kopienā  (35)

Attiecībā uz Regulu (EEK) Nr. 696/93 Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot tās pielikumu ekonomikas un tehnikas attīstībai. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EEK) Nr. 696/93 elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Regulu (EEK) Nr. 696/93 ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

regulas 5. un 6. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

“5. pants

Pēc 4. pantā minētā pārejas laika beigām Komisija drīkst, ievērojot 7. panta 2. punktā minēto pārvaldības procedūru, atļaut dalībvalstij izmantot citas ražošanas sistēmas statistikas vienības.

6. pants

Pasākumus, kas nepieciešami šīs regulas īstenošanai, tostarp tādus, kas paredzēti, lai pielāgotos ekonomikas un tehnikas attīstībai, jo īpaši attiecībā uz ražošanas sistēmas statistiskas vienībām, izmantotajiem kritērijiem un pielikumā minētajām definīcijām, pieņem Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 7. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

regulas 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“7. pants

1.   Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

5.2.   Padomes Direktīva 95/57/EK (1995. gada 23. novembris) par statistikas datu vākšanu tūrisma nozarē  (36)

Attiecībā uz Direktīvu 95/57/EK Komisija būtu jāpilnvaro noteikt definīcijas, kas jāpiemēro attiecībā uz savākto datu kritērijiem, un visu veidu pielāgojumus savākto datu kritēriju sarakstā, pieņemt vajadzīgās minimālās prasības ievākto datu precizitātei, kā arī procedūras sistemātisko tendenču saskaņotas apstrādes nodrošināšanai un pieņemt sīki izstrādātus noteikumus dalībvalstu ievākto datu apstrādei. Šos pasākumus, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 95/57/EK elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, pieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 95/57/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Komisija nosaka definīcijas, kas jāpiemēro attiecībā uz savākto datu kritērijiem, un visu veidu pielāgojumus savākto datu kritēriju sarakstā. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, inter alia to papildinot, pieņem saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 4. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Savāktie statistikas dati, kad tas iespējams, nodrošina, lai rezultāti atbilstu vajadzīgajām minimālajām prasībām precizitātei. Šīs prasības un procedūru sistemātisko tendenču saskaņotas apstrādes nodrošināšanai nosaka Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Minimālās prasības precizitātei tiek noteiktas ar konkrētu valsts līmeņa atsauci uz ikgadējiem datiem attiecībā uz nakšņošanām.”;

3)

direktīvas 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“6. pants

Datu apstrāde

Dalībvalstis saskaņā ar 3. pantu savākto informāciju apstrādā atbilstīgi 4. pantā minētajām prasībām precizitātei un sīki izstrādātiem noteikumiem, ko pieņēmusi Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Reģionālais līmenis ir saskaņā ar Eiropas Kopienu Statistikas biroja teritoriālo vienību nomenklatūru (NUTS).”;

4)

direktīvas 7. panta 3. punktā vārdus “saskaņā ar 12. pantā” aizstāj ar vārdiem “saskaņā ar 12. panta 1. punktā”;

5)

direktīvas 9. pantā vārdus “saskaņā ar 12. pantā” aizstāj ar vārdiem “saskaņā ar 12. panta 1. punktā”;

6)

direktīvas 11. pantu papildina ar šādām daļām:

“Direktīvas 3., 4. un 6. pantā minētos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, inter alia to papildinot, pieņem saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvas 7. un 9. pantā minētos pasākumus pieņem saskaņā ar 12. panta 1. punktā minēto procedūru.”;

7)

direktīvas 12. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

5.3.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi  (37)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 1059/2003 Komisija būtu jāpilnvaro mainīt NUTS klasifikācijā izmantotās administratīvās vienības, noteikt atkāpes atsevišķu neadministratīvo vienību demogrāfiskajiem sliekšņiem, grozīt mazākās administratīvās vienības NUTS 3. līmeņa vajadzībām, kā arī mainīt NUTS klasifikāciju. Šos pasākumus, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 1059/2003 elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, pieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Regulu (EK) Nr. 1059/2003 ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

regulas 3. pantu groza šādi:

a)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Esošās administratīvās vienības, ko izmanto NUTS klasifikācijā, ir noteiktas II pielikumā. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus un pielāgotu II pielikumu, pieņem saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

b)

panta 5. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Dažām neadministratīvām vienībām tomēr var piemērot atkāpes no minētajiem sliekšņiem īpašu ģeogrāfisku, sociālekonomisku, vēsturisku, kultūras vai vides apstākļu dēļ, jo īpaši salās un attālākajos reģionos. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

regulas 4. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus un pielāgotu III pielikumu, pieņem saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

regulas 5. pantu groza šādi:

a)

panta 4. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“4.   NUTS klasifikācijas grozījumus pieņem kalendārā gada otrajā pusē ne biežāk kā ik pēc trim gadiem, ņemot vērā 3. pantā noteiktos kritērijus. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

b)

panta 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5.   Ja NUTS klasifikācijā izdara grozījumus, attiecīgā dalībvalsts nosūta Komisijai jaunā reģionālā sadalījuma laikrindu, lai aizvietotu jau nosūtītos datus. Laikrindas sarakstu un garumu precizē Komisija, ņemot vērā to nodrošināšanas iespējamību. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā 7. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Laikrindas iesniedz divu gadu laikā pēc grozījumu izdarīšanas NUTS klasifikācijā.”;

4)

regulas 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“7. pants

1.   Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

5.4.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1177/2003 (2003. gada 16. jūnijs) par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC)  (38)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 1177/2003 Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt pasākumus par sekundārajām mērķa jomām un personām, kas iekļautas sākotnējā izlasē, kā arī pasākumus, kuru mērķis ir ņemt vērā ekonomiskās un tehniskās izmaiņas. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 1177/2003 elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Regulu (EK) Nr. 1177/2003 ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

regulas 6. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Sekundārās mērķa jomas katru gadu, sākot no 2005. gada, ietver tikai šķērsgriezuma komponentā. Katru gadu aptver vienu sekundāro jomu. Pasākumus attiecībā uz šo mērķa jomu noteikšanu, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 14. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

regulas 8. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Garengriezuma komponentā personas, kas iekļautas sākotnējā izlasē, proti, izlases personas, aptaujā grupas apsekojuma laikā. Katru izlases personu, kas pārcēlusies uz privātu mājsaimniecību valsts robežās, turpina aptaujāt jaunajā vietā saskaņā ar uzraudzības noteikumiem un procedūrām, ko nosaka Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 14. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

regulas 14. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

4)

regulas 15. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktā vārdus “saskaņā ar 14. panta 2. punktā paredzēto procedūru” svītro;

b)

pievieno šādu punktu:

“5.   Šā panta 1. un 2. punktā paredzētos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia papildinot to, pieņem vismaz divpadsmit mēnešus pirms apsekojuma gada sākuma saskaņā ar 14. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

5.5.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 138/2004 (2003. gada 5. decembris) par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā  (39)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 138/2004 Komisija būtu jāpilnvaro atjaunināt metodoloģiju, ko Kopienā izmanto ekonomikas pārskatiem lauksaimniecībā (EPL), raksturlielumu sarakstu un termiņus šo ekonomikas pārskatu datu iesniegšanai. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 138/2004 elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Regulu (EK) Nr. 138/2004 ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

regulas 2. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   EPL metodoloģiju atjaunina Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 4. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

regulas 3. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Komisija atjaunina raksturlielumu sarakstu un termiņus II pielikumā norādīto datu iesniegšanai. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 4. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

regulas 4. pantu groza šādi:

a)

2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

b)

3. punktu svītro.

5.6.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 808/2004 (2004. gada 21. aprīlis) attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību  (40)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 808/2004 Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt piemērošanas pasākumus dažādiem moduļiem attiecībā uz tādiem elementiem kā tēmu un rādītāju izvēle un specifikācijas, to pielāgošana un grozīšana, kā arī minētajā regulā paredzētās piemērošanas jomas un periodiskums. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 808/2004 elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Regulas (EK) Nr. 808/2004 8. un 9. pantu aizstāj attiecīgi ar šādiem pantiem:

“8. pants

Īstenošanas pasākumi

1.   Šīs regulas moduļu īstenošanas pasākumi attiecas uz tēmu un to rādītāju izvēli un specifikāciju, pielāgošanu un grozīšanu, piemērošanas jomu, apsekojuma periodiem un rādītāju sadalījumu, datu sniegšanas periodiskumu un grafiku, kā arī rezultātu nosūtīšanas termiņiem.

2.   Komisija pieņem īstenošanas pasākumus, ietverot pielāgošanas un atjaunināšanas pasākumus, lai ņemtu vērā ekonomiskās un tehniskās izmaiņas. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 9. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru, ņemot vērā dalībvalsts resursus un respondentu noslogojumu, tehniskās īstenošanas iespējas, metodoloģisko pamatojumu un rezultātu ticamību.

3.   Īstenošanas pasākumus pieņem vismaz deviņus mēnešus pirms datu savākšanas perioda sākuma.

9. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

5.7.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 184/2005 (2005. gada 12. janvāris) par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem  (41)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 184/2005 Komisija būtu jāpilnvaro noteikt kopējos kvalitātes standartus un kvalitātes ziņojumu saturu un periodiskumu un pielikumus pielāgot ekonomikas un tehnikas izmaiņām. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 184/2005 elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Regulu (EK) Nr. 184/2005 ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

regulas 4. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Kopējos kvalitātes standartus, kā arī kvalitātes ziņojumu saturu un periodiskumu nosaka Komisija, ņemot vērā aspektus, kas saistīti ar datu vākšanas un apkopošanas izmaksām, un svarīgas izmaiņas attiecībā uz datu vākšanu.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 11. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Pārsūtīto datu kvalitāti, balstoties uz kvalitātes ziņojumiem, novērtē Komisija, kam palīdz 11. panta 1. punktā minētā Maksājumu bilances komiteja.

Šo Komisijas novērtējumu nosūta Eiropas Parlamentam informācijai.”;

2)

regulas 10. un 11. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

“10. pants

Pielāgošana ekonomikas un tehnikas izmaiņām

Šādus pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia to papildinot, un kas vajadzīgi, lai ņemtu vērā ekonomikas un tehnikas izmaiņas, pieņem saskaņā ar 11. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru:

a)

datu prasību atjaunināšanu, tostarp iesniegšanas termiņus, kā arī I pielikumā uzskaitīto datu plūsmu pārskatīšanu, paplašināšanu un izslēgšanu;

b)

II pielikumā ietverto definīciju atjaunināšanu.

11. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Maksājumu bilances komiteja, turpmāk – “komiteja”.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

4.   ECB var piedalīties komitejas sanāksmēs novērotājas statusā.”

5.8.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1161/2005 (2005. gada 6. jūlijs) par ceturkšņa nefinanšu kontu apkopošanu pa institucionāliem sektoriem  (42)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 1161/2005 Komisija būtu jāpilnvaro noteikt laika grafiku un darījumu iedalījumu, pielāgot datu iesniegšanas laiku, pielāgot procentuālo īpatsvaru Kopienas kopsummā un noteikt kopīgus kvalitātes standartus. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 1161/2005 elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Regulu (EK) Nr. 1161/2005 ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

regulas 2. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Kodu P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 un B.4G iesniegšanas grafikus un jebkādus lēmumus prasīt pielikumā uzskaitīto darījumu iedalījumu pa partnersektoriem pieņem Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia to papildinot, pieņem saskaņā ar 8. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Šādus lēmumus nepieņem, kamēr Komisija saskaņā ar 9. pantu nav iesniegusi Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas īstenošanu.”;

b)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Komisija var pielāgot šā panta 3. punktā noteikto iesniegšanas termiņu ne vairāk kā par piecām dienām. Šo pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 8. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

regulas 3. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Komisija var pielāgot šā panta 1. punktā minēto procentuālo īpatsvaru Kopienas kopsummā (1 %). Šo pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 8. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

regulas 6. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu iesniedzamo datu kvalitātes nepārtrauktu uzlabošanos tā, lai tie atbilstu kopējiem kvalitātes standartiem, ko nosaka Komisija. Pasākumus, ar ko izveido kopējos kvalitātes standartus un kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 8. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

4)

regulas 7. pantu svītro;

5)

regulas 8. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“8. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

6.   INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBA

6.1.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/93/EK (1999. gada 13. decembris) par Kopienas elektronisko parakstu sistēmu  (43)

Attiecībā uz Direktīvu 1999/93/EK Komisija būtu jāpilnvaro lemt par to, vai jānorīko organizācija, kas lemj par drošu paraksta radīšanas ierīču atbilstību III pielikumā noteiktajām prasībām. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 1999/93/EK elementus, papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 1999/93/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 3. panta 4. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Drošu paraksta radīšanas ierīču atbilstību III pielikuma prasībām nosaka dalībvalstu norīkotas atbilstīgas valsts vai privātas organizācijas. Komisija nosaka kritērijus, pēc kuriem dalībvalstis nosaka to, vai jānorīko šāda organizācija. Šo pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot ar jauniem nebūtiskiem elementiem, pieņem saskaņā ar 9. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 3. panta 5. punktā vārdus “9. pantā” aizstāj ar vārdiem “9. panta 2. punktā”;

3)

direktīvas 9. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“9. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Elektroniskā paraksta komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

6.2.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 733/2002 (2002. gada 22. aprīlis) par .eu pirmā līmeņa domēna ieviešanu  (44)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 733/2002 Komisija būtu jāpilnvaro izveidot kritērijus un procedūru reģistra izvēlei un pieņemt sabiedriskās kārtības noteikumus, kas attiecas uz .eu pirmā līmeņa domēna (TLD) ieviešanu un funkcijām, kā arī sabiedriskās kārtības principus attiecībā uz reģistrāciju. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 733/2002 elementus, to papildinot ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Ja nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ regulatīvās kontroles procedūras parastos termiņus nav iespējams ievērot, Komisijai būtu jāvar piemērot Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 6. punktā paredzēto steidzamības procedūru, lai pieņemtu kritērijus un procedūru reģistra izvēlei.

Regulu (EK) Nr. 733/2002 ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

regulas 3. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“a)

izstrādā reģistra izvēles kritērijus un procedūru. Šis pasākums, kas ir paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 6. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija var izmantot 6. panta 4. punktā paredzēto steidzamības procedūru;”;

2)

regulas 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Pēc apspriešanās ar reģistru Komisija pieņem sabiedriskās kārtības noteikumus attiecībā uz .eu TLD ieviešanu un funkcijām, kā arī sabiedriskās kārtības principus attiecībā uz reģistrāciju. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 6. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Sabiedriskā kārtība ietver:

a)

ārpustiesas strīdu risināšanas politiku;

b)

sabiedriskās kārtības noteikumus, kas attiecas uz spekulatīvu un aizskarošu domēnu nosaukumu reģistrāciju, ietverot iespēju domēnu nosaukumus reģistrēt pakāpeniski, lai nodrošinātu pienācīgas pagaidu iespējas valstu un/vai Kopienas tiesību aktiem izveidotu vai atzītu pirmtiesību īpašniekiem un sabiedriskām organizācijām reģistrēt savus nosaukumus;

c)

noteikumus attiecībā uz domēnu nosaukumu anulēšanu, ietverot atbrīvojušos domēnu jautājumu;

d)

valodas un ģeogrāfisko jēdzienu jautājumus;

e)

jautājumus saistībā ar intelektuālo īpašumu un citām tiesībām.”;

3)

regulas 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“6. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Komunikāciju komiteja, kas izveidota saskaņā ar 22. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/21/EK (2002. gada 7. marts) par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva) (45).

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

4.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1., 2., 4. un 6. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

7.   IEKŠĒJAIS TIRGUS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/36/EK (2005. gada 7. septembris) par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu  (46)

Attiecībā uz Direktīvu 2005/36/EK jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro noteikt nepieciešamos kritērijus, lai izveidotu kopējas platformas, kuru mērķis ir atbrīvojumi no kompensācijas pasākumiem. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2005/36/EK elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 2005/36/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 11. pantu groza šādi:

a)

panta c) punkta ii) apakšpunkta otro teikumu svītro;

b)

pievieno šādu daļu:

“Komisija var pielāgot II pielikumā norādīto sarakstu, lai ņemtu vērā apmācības, kas atbilst pirmās daļas c) punkta ii) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 58. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 13. panta 2. punkta trešās daļas trešo teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“Komisija var pielāgot III pielikumā norādīto sarakstu, lai ņemtu vērā reglamentētu apmācību, kas nodrošina līdzvērtīgu profesionālo standartu un kas sagatavo apmācāmo personu līdzvērtīgam pienākumu un funkciju līmenim. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 58. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

direktīvas 15. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“Ja Komisija, iepriekš apspriedusies ar dalībvalstīm, uzskata, ka attiecīgās kopīgās platformas projekts sekmē profesionālo kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu, tā var iesniegt pasākumu projektu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 58. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

b)

panta 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5.   Ja dalībvalsts uzskata, ka saskaņā ar 2. punktu pieņemtā pasākumā noteiktie kritēriji vairs nesniedz atbilstīgas garantijas attiecībā uz profesionālajām kvalifikācijām, tā attiecīgi informē Komisiju. Komisija vajadzības gadījumā iesniedz pasākuma projektu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 58. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

4)

direktīvas 20. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“20. pants

IV pielikumā ietverto darbību sarakstu pielāgošana

Lai atjauninātu vai precizētu nomenklatūru, Komisija var pielāgot IV pielikumā ietvertos to darbību sarakstus, uz kurām attiecas profesionālās pieredzes atzīšana saskaņā ar 16. pantu, ar noteikumu, ka šādi grozījumi nav saistīti ar izmaiņām darbībās, kuras attiecas uz vairākām kategorijām. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 58. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

5)

direktīvas 21. panta 6. punkta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Komisija var pielāgot šīs direktīvas 24. panta 3. punktā, 31. panta 6. punktā, 34. panta 3. punktā, 38. panta 3. punktā, 40. panta 3. punktā un 44. panta 3. punktā minētās zināšanas un prasmes zinātnes un tehnikas progresam. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 58. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

6)

direktīvas 25. panta 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5.   Komisija var pielāgot šīs direktīvas V pielikuma 5.1.3. punktā minētos minimālos apmācības periodus zinātnes un tehnikas progresam. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 58. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

7)

direktīvas 26. panta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Lai atjauninātu šo direktīvu, ņemot vērā izmaiņas dalībvalstu tiesību aktos, Komisija var lemt par jaunu medicīnas specialitāšu, kas kopīgas vismaz divām piektdaļām dalībvalstu, iekļaušanu V pielikuma 5.1.3. punktā. Šo pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 58. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

8)

direktīvas 31. panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Komisija var pielāgot šīs direktīvas V pielikuma 5.2.1. punktā norādīto mācību priekšmetu sarakstu zinātnes un tehnikas progresam. Šo pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 58. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

9)

direktīvas 34. panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Komisija var pielāgot V pielikuma 5.3.1. punktā norādīto mācību priekšmetu sarakstu zinātnes un tehnikas progresam. Šo pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 58. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

10)

direktīvas 35. panta 2. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Komisija var pielāgot otrajā daļā minēto apmācības minimālo ilgumu zinātnes un tehnikas progresam. Šo pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 58. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

11)

direktīvas 38. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Komisija var pielāgot V pielikuma 5.4.1. punktā norādīto mācību priekšmetu sarakstu zinātnes un tehnikas progresam. Šo pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 58. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

12)

direktīvas 40. panta 1. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Komisija var pielāgot V pielikuma 5.5.1. punktā norādīto mācību priekšmetu sarakstu zinātnes un tehnikas progresam. Šo pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 58. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

13)

direktīvas 44. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“Komisija var pielāgot V pielikuma 5.6.1. punktā norādīto mācību priekšmetu sarakstu zinātnes un tehnikas progresam. Šo pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 58. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

14)

direktīvas 46. panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Komisija var pielāgot 1. punktā uzskaitītās zināšanas un prasmes tās zinātnes un tehnikas progresam. Šo pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 58. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

15)

direktīvas 58. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“58. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Profesionālo kvalifikāciju atzīšanas komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir divi mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

8.   VESELĪBAS UN PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBA

8.1.   Padomes Direktīva 89/108/EEK (1988. gada 21. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz cilvēku patēriņam paredzētiem ātri sasaldētiem pārtikas produktiem  (47)

Attiecībā uz Direktīvu 89/108/EEK Komisija būtu jāpilnvaro noteikt tīrības kritērijus, kas jāievēro, lietojot sasaldēšanas līdzekļus, kā arī ātri sasaldētu pārtikas produktu paraugu ņemšanas kārtību, to temperatūras kontrolēšanas kārtību un temperatūru kontrolēšanas kārtību transportlīdzekļos, tirdzniecības bāzēs un noliktavās. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 89/108/EEK elementus, papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 89/108/EEK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 4. panta trešo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Ciktāl tas nepieciešams, Komisija nosaka tīrības kritērijus, kas jāievēro, lietojot šos sasaldēšanas līdzekļus. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 11. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“11. pants

Ātri sasaldētu pārtikas produktu paraugu ņemšanas kārtību un to temperatūras kontrolēšanas kārtību un temperatūru kontrolēšanas kārtību transportlīdzekļos, tirdzniecības bāzēs un noliktavās nosaka Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

direktīvas 12. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

b)

panta 3. punktu svītro.

8.2.   Padomes Direktīva 90/496/EEK (1990. gada 24. septembris) par pārtikas produktu uzturvielu marķējumu  (48)

Attiecībā uz Direktīvu 90/496/EEK Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt noteikumus, kas nepieciešami grozījumiem vitamīnu, minerālvielu un to ieteicamo diennakts devu sarakstā, šķiedrvielu definēšanai un ar to saistītajām analīzes metodēm; uzturvērtības norāžu ierobežošanai vai aizliegšanai; grozījumiem un papildinājumiem attiecībā uz uzturvielu kategoriju un to pārrēķina koeficientu sarakstu, kā arī pilnvaras izveidot noteikumus par sniedzamās informācijas apmēru un tās pasniegšanas veidu attiecībā uz nefasētiem pārtikas produktiem. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 90/496/EEK elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 90/496/EEK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 1. panta 4. punkta a) apakšpunkta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus un grozītu vitamīnu, minerālvielu un to ieteicamo diennakts devu sarakstu, pieņem Komisija saskaņā ar 10. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 1. panta 4. punkta b) apakšpunkta trešajā daļā vārdus “10. pantā” aizstāj ar vārdiem “10. panta 2. punktā”;

3)

direktīvas 1. panta 4. punkta j) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“j)

“šķiedrvielas” ir vielas, kuras nosaka Komisija un kuras mēra, izmantojot analīzes metodi, ko nosaka Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 10. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

4)

direktīvas 3. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“3. pants

Atļautas ir tikai uzturvērtības norādes, kas skar enerģētisko vērtību, uzturvielas, kuras uzskaitītas 1. panta 4. punkta a) apakšpunkta ii) punktā, un vielas, kas pieder pie šo uzturvielu kategorijas vai ietilpst tajā kā sastāvdaļas. Noteikumus, kas ierobežo vai aizliedz uzturvērtības norāžu izmantošanu šā panta nozīmē, drīkst pieņemt Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 10. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

5)

direktīvas 5. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Panta 1. punktā minēto pārrēķina koeficientu grozījumus un minētajā punktā iekļautā saraksta papildināšanu ar vielām, kas pieder pie vienas no minētajā punktā uzskaitītajām uzturvielu kategorijām vai ir to sastāvdaļas, un ar to pārrēķina koeficientiem, lai varētu precīzāk aprēķināt pārtikas produktu enerģētisko vērtību, pieņem Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 10. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

6)

direktīvas 6. panta 3. punktā vārdus “10. pantā” aizstāj ar vārdiem “10. panta 2. punktā”;

7)

direktīvas 6. panta 5. punkta b) apakšpunktā vārdus “10. pantā” aizstāj ar vārdiem “10. panta 2. punktā”;

8)

direktīvas 6. panta 8. punkta otrajā daļā vārdus “10. pantā” aizstāj ar vārdiem “10. panta 2. punktā”;

9)

direktīvas 8. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“8. pants

Kamēr Komisija nav apstiprinājusi pasākumus nefasētiem pārtikas produktiem, ko laiž pārdošanā galapatērētājiem vai sabiedriskās ēdināšanas iestādēm, un pārtikas produktiem, ko pēc pircēju pieprasījuma fasē tirdzniecības vietā vai fasē tūlītējai pārdošanai, 4. pantā minētās informācijas apmērus un tās pasniegšanas veidu līdz brīdim, kad Komisija, iespējams, pieņem pasākumus, nosaka attiecīgās valsts tiesību akti. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 10. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

10)

direktīvas 10. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

8.3.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/2/EK (1999. gada 22. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtiku un pārtikas sastāvdaļām, kas ir apstrādātas ar jonizējošo radiāciju  (49)

Attiecībā uz Direktīvu 1999/2/EK Komisija būtu jāpilnvaro īstenot noteikumus par pārtikas apstarošanu. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 1999/2/EK elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Efektivitātes nolūkā regulatīvās kontroles procedūras parastie termiņi būtu jāsaīsina, lai pieņemtu konkrētus izņēmumus no noteikumiem par maksimālajām atļautajām pārtikas radiācijas devām un apstarošanu kopā ar ķīmisko apstrādi, kā arī papildu prasības apstarošanas iekārtu apstiprināšanai.

Ja nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ regulatīvās kontroles procedūras parastos termiņus nav iespējams ievērot, Komisijai būtu jāvar piemērot Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 6. punktā paredzēto steidzamības procedūru, lai pieņemtu grozījumus Direktīvā 1999/2/EK vai tās īstenošanas direktīvā, ieviešot aizliegumus vai ierobežojumus salīdzinājumā ar iepriekšējo juridisko situāciju, tiktāl, cik tas nepieciešams, lai nodrošinātu sabiedrības veselības aizsardzību.

Direktīvu 1999/2/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 5. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Izņēmumus no 1. punkta var pieņemt Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 12. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 7. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Apstiprinājumu piešķir tikai tad, ja iestāde:

atbilst ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) un Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Apvienotās Codex Alimentarius komisijas ieteiktajam pārtikas apstrādē izmantojamo radiācijas iekārtu ekspluatācijas starptautiskās prakses kodeksam (atsauce FAO/WHO/CAC, vol. XV, edition 1) un citām papildu prasībām, ko var pieņemt Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 12. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru,

ieceļ personu, kas ir atbildīga par atbilstību visiem nosacījumiem, kas nepieciešami procesa piemērošanai.”;

3)

direktīvas 8. panta 3. punktā vārdus “12. pantā” aizstāj ar vārdiem “12. panta 2. punktā”;

4)

direktīvas 9. panta 2. punkta a) apakšpunkta pirmajā daļā vārdus “12. pantā” aizstāj ar vārdiem “12. panta 2. punktā”;

5)

direktīvas 12. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“12. pants

1.   Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002 (50).

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

4.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu, 5. punkta b) apakšpunktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 3. punkta c) apakšpunktā, 4. punkta b) apakšpunktā un 4. punkta e) apakšpunktā paredzētie termiņi ir attiecīgi divi mēneši, viens mēnesis un divi mēneši.

5.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1., 2., 4. un 6. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

6)

direktīvas 14. panta 2. punktā vārdus “12. pantā” aizstāj ar vārdiem “12. panta 2. punktā”;

7)

direktīvas 14. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Pielāgojumus šai direktīvai vai tās īstenošanas direktīvai var veikt Komisija tikai līdz līmenim, kas nepieciešams, lai nodrošinātu sabiedrības veselības aizsardzību, un tie visos gadījumos nesniedzas tālāk par aizliegumiem vai ierobežojumiem salīdzinājumā ar iepriekšējo juridisko situāciju. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia to papildinot, pieņem saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija var izmantot 12. panta 5. punktā paredzēto steidzamības procedūru.”

8.4.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/46/EK (2002. gada 10. jūnijs) par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz uztura bagātinātājiem  (51)

Attiecībā uz Direktīvu 2002/46/EK Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt īpašus noteikumus par vitamīniem un minerālvielām, ko izmanto kā uztura bagātinātājus, tostarp nosakot uztura bagātinātājos ietverto vitamīnu un minerālvielu konkrētu maksimālo un minimālo daudzumu, kā arī to tīrības kritērijus. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2002/46/EK elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Ja nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ parastos regulatīvās kontroles procedūras termiņus nevar precīzi ievērot, Komisijai būtu jāvar piemērot Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 6. punktā paredzēto steidzamības procedūru, lai pieņemtu pasākumus, kas aizliedz iepriekš atļauta vitamīna vai minerālvielas izmantošanu.

Direktīvu 2002/46/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 4. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Tīrības kritērijus šīs direktīvas II pielikumā minētajām vielām pieņem Komisija, izņemot gadījumus, kad šādus kritērijus piemēro atbilstīgi 3. punktam. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 4. panta 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5.   Panta 1. punktā minētajos sarakstos veicamos grozījumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija var izmantot 13. panta 4. punktā paredzēto steidzamības procedūru, lai svītrotu vitamīnu vai minerālvielu no šā panta 1. punktā minētā saraksta.”;

3)

direktīvas 5. panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Maksimālo un minimālo vitamīnu un minerālvielu daudzumu, kas minēts 1., 2. un 3. punktā, pieņem Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

4)

direktīvas 12. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Komisija pieņem pielāgojumus šajā direktīvā vai tās īstenošanas pasākumos, lai varētu pārvarēt 1. punktā raksturotās grūtības un nodrošinātu veselības aizsardzību. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, inter alia to papildinot, pieņem saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija var izmantot 13. panta 4. punktā minēto steidzamības procedūru, lai pieņemtu minētos pielāgojumus. Dalībvalsts, kas ir pieņēmusi aizsardzības pasākumus, tādā gadījumā šādus pasākumus var saglabāt līdz brīdim, kamēr pieņem pielāgojumus.”;

5)

direktīvas 13. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“13. pants

1.   Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002 (52).

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

4.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1., 2., 4. un 6. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

9.   ENERĢĒTIKA UN TRANSPORTS

9.1.   Padomes Direktīva 91/672/EEK (1991. gada 16. decembris) par savstarpēju atzīšanu attiecībā uz valstu izdotām kuģu vadīšanas apliecībām kravu un pasažieru pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem  (53)

Attiecībā uz Direktīvu 91/672/EEK Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot sarakstu, kurā norādītas valstu izdotās vadīšanas apliecības kravu un pasažieru pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 91/672/EEK elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 91/672/EEK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“4. pants

Ja vajadzīgs, Komisija pielāgo šīs direktīvas I pielikumā esošo apliecību sarakstu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, inter alia to papildinot, pieņem saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“7. pants

1.   Komisijai palīdz Komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

9.2.   Padomes Direktīva 92/75/EEK (1992. gada 22. septembris) par sadzīves tehnikas enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm  (54)

Attiecībā uz Direktīvu 92/75/EEK Komisija būtu jāpilnvaro papildināt 1. panta 1. punktā ietverto sarakstu ar citiem sadzīves tehnikas ierīču veidiem un pieņemt pasākumus attiecībā uz sarakstā iekļautajiem sadzīves tehnikas ierīču veidiem. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 92/75/EEK elementus, papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 92/75/EEK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 1. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Šā panta sarakstu var papildināt ar citiem sadzīves tehnikas ierīču veidiem. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 2. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Detaļas, kas attiecas uz etiķetēm un speciālo zīmi, definē direktīvās, kuras attiecas uz katru ierīču veidu un kuras pieņemtas, ievērojot šo direktīvu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

direktīvas 9. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“9. pants

Komisija pieņem un pielāgo tehnikas attīstībai pasākumus, kas attiecas uz sistēmas izveidošanu un darbību, īstenojot direktīvas un papildinot 1. panta 1. punktā ietverto sarakstu ar citiem sadzīves tehnikas ierīču veidiem, ja paredzams, ka var ievērojami ietaupīt enerģiju.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, pieņem saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

4)

direktīvas 10. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“10. pants

1.   Komisijai palīdz komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

9.3.   Padomes Direktīva 96/50/EK (1996. gada 23. jūlijs) par to nosacījumu saskaņošanu, ar kuriem dažādās valstīs piešķir kuģu vadīšanas apliecību kravu un pasažieru pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem Kopienā  (55)

Attiecībā uz Direktīvu 96/50/EK Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot vadīšanas apliecības formu un ņemt vērā izmaiņas prasībās par profesionālajām zināšanām, kas nepieciešamas apliecības izdošanai. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 96/50/EK elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 96/50/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 11. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“11. pants

Komisija var pielāgot I pielikumā norādītās kuģu vadīšanas apliecības formu izmaiņām prasībās par profesionālajām zināšanām, kas nepieciešamas apliecības izdošanai un noteiktas II pielikumā. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, inter alia to papildinot, pieņem saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 12. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“12. pants

1.   Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota ar Direktīvas 91/672/EEK 7. pantu.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

9.4.   Padomes Direktīva 98/41/EK (1998. gada 18. jūnijs) par to personu reģistrāciju, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz Kopienas dalībvalstu ostām vai no tām  (56)

Attiecībā uz Direktīvu 98/41/EK Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot dažus noteikumus, nepaplašinot tās darbības jomu, lai ņemtu vērā SOLAS konvencijas grozījumus par reģistrācijas sistēmām, kas stājušies spēkā. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 98/41/EK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 98/41/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 9. pantu groza šādi:

a)

panta 3. punkta b) apakšpunktā vārdus “13. pantā” aizstāj ar vārdiem “13. panta 2. punktā”;

b)

panta 4. punkta trešajā daļā vārdus “13. pantā” aizstāj ar vārdiem “13. panta 2. punktā”;

2)

direktīvas 12. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Neskarot SOLAS konvencijas grozīšanas procedūras, šo direktīvu var grozīt, lai nodrošinātu to, ka, ievērojot šo direktīvu un nepaplašinot tās darbības jomu, tiek piemēroti SOLAS konvencijas grozījumi attiecībā uz reģistrācijas sistēmām, kas stājušies spēkā pēc šīs direktīvas pieņemšanas. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

direktīvas 13. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“13. pants

1.   Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 2099/2002 3. pantu.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Padomes Lēmuma 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (57), 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir divi mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

9.5.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/59/EK (2000. gada 27. novembris) par ostas iekārtām, kas paredzētas kuģu atkritumu un kravu atlieku uzņemšanai  (58)

Attiecībā uz Direktīvu 2000/59/EK Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot tās pielikumus, 2. panta b) punktā noteikto definīciju, kā arī norādes uz Kopienas un Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) tiesību instrumentiem un pielāgot pielikumus, lai uzlabotu ar Direktīvu 2000/59/EK izveidoto sistēmu un ņemtu vērā turpmākos Kopienas un SJO pasākumus, kas stāsies spēkā, un šādi nodrošinātu to saskaņotu izpildi. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2000/59/EK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 2000/59/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 14. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“14. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2099/2002 (59) 3. pantu.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

2)

direktīvas 15. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“15. pants

Grozīšanas procedūra

Šīs direktīvas pielikumus, definīciju 2. panta b) punktā, norādes uz Kopienas un uz SJO instrumentiem Komisija var pielāgot, lai tie atbilstu Kopienas vai SJO pasākumiem, kas ir stājušies spēkā, ciktāl šādi grozījumi nepaplašina šīs direktīvas darbības jomu.

Turklāt Komisija var grozīt šīs direktīvas pielikumus, lai uzlabotu ar šo direktīvu izveidoto sistēmu, ciktāl šādi grozījumi nepaplašina šīs direktīvas darbības jomu.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2099/2002 5. pantu šo direktīvu var neattiecināt uz grozījumiem starptautiskajos instrumentos, kas minēti 2. pantā.”

9.6.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/96/EK (2001. gada 4. decembris), ar ko nosaka saskaņotas prasības un procedūras beramkravu kuģu drošai iekraušanai un izkraušanai  (60)

Attiecībā uz Direktīvu 2001/96/EK Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot konkrētas definīcijas, atsauces uz starptautiskām konvencijām un kodeksiem, SJO rezolūcijām un apkārtrakstiem, atsauces uz ISO standartiem un Kopienas instrumentiem un to pielikumiem, lai ieviestu direktīvā paredzētās procedūras un nodrošinātu atbilstību pieņemtajiem starptautiskajiem un Kopienas instrumentiem, kas grozīti vai stājušies spēkā pēc Direktīvas 2001/96/EK stāšanās spēkā, ar noteikumu, ka ar to netiek paplašināta minētās direktīvas darbības joma. Tāpat Komisijai ir jāpiešķir pilnvaras mainīt procedūras attiecībā uz beramkravu kuģiem, termināļiem un pienākumiem iesniegt ziņojumus. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2001/96/EK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 2001/96/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 14. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“14. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2099/2002 (61) 3. pantu.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

2)

direktīvas 15. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“1.   Definīcijas, kas noteiktas 3. panta 1. līdz 6. punktā un 15. līdz 18. punktā, atsauces uz starptautiskām konvencijām un kodeksiem, kā arī SJO rezolūcijām un apkārtrakstiem, atsauces uz ISO standartiem, atsauces uz Kopienas instrumentiem un pielikumus var grozīt, lai tos pielāgotu starptautiskiem un Kopienas instrumentiem, kas pieņemti, grozīti vai stājušies spēkā pēc šīs direktīvas pieņemšanas, ar noteikumu, ka ar to netiek paplašināta šīs direktīvas darbības joma. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2.   Komisija var grozīt 8. pantu un pielikumus, lai ieviestu šajā direktīvā noteiktās procedūras, un var grozīt vai atcelt 11. panta 2. punktā un 12. pantā minēto pienākumu iesniegt ziņojumu ar noteikumu, ka ar to netiek paplašināta šīs direktīvas darbības joma. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto kontroles procedūru.”

9.7.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/6/EK (2002. gada 18. februāris) par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri pienāk Kopienas dalībvalstu ostās un/vai atiet no tām  (62)

Attiecībā uz Direktīvu 2002/6/EK Komisija būtu jāpilnvaro grozīt sarakstus, kas ietver ziņošanas formalitātes, kuras piemēro kuģiem, parakstītājiem un tehniskajām specifikācijām, kā arī SJO FAL veidlapu paraugus. Tāpat Komisija būtu jāpilnvaro grozīt atsauces uz SJO aktiem, lai saskaņotu Direktīvu 2002/6/EK ar Kopienas vai SJO pasākumiem. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2002/6/EK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 2002/6/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“5. pants

Grozīšanas procedūra

Komisija pieņem pasākumus, ar ko pielāgo šīs direktīvas I un II pielikumu un norādes uz SJO aktiem, lai tos saskaņotu ar Kopienas vai SJO pasākumiem, kas ir stājušies spēkā, ciktāl šādi grozījumi nepaplašina šīs direktīvas darbības jomu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 6. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“6. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 2099/2002 (63) 3. pantu.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

9.8.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/30/EK (2002. gada 26. marts) par noteikumiem un procedūrām attiecībā uz tādu ekspluatācijas ierobežojumu ieviešanu Kopienas lidostās, kas saistīti ar troksni  (64)

Attiecībā uz Direktīvu 2002/30/EK Komisija būtu jāpilnvaro izdarīt grozījumus I pielikumā izklāstītajā pilsētas lidostu sarakstā. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2002/30/EK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 2002/30/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 2. pantu groza šādi:

a)

panta b) punkta pēdējo teikumu svītro;

b)

pievieno šādu otro daļu:

“Komisija var pielāgot I pielikumu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 13. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 13. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

9.9.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/91/EK (2002. gada 16. decembris) par ēku energoefektivitāti  (65)

Attiecībā uz Direktīvu 2002/91/EK Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot tehnikas attīstībai iekļautās vispārējās sistēmas konkrētas daļas, kas noteiktas minētās direktīvas pielikumā. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2002/91/EK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 2002/91/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 3. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Dalībvalstis valsts vai reģionu līmenī piemēro ēku energoefektivitātes aprēķina metodoloģiju, kas atbilst šīs direktīvas pielikumā noteiktajai vispārējai sistēmai. Komisija pielāgo tehnikas attīstībai pielikuma 1. un 2. punktu, ņemot vērā valstu tiesību aktos noteiktos standartus vai normas. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 13. panta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Šīs direktīvas pielikuma 1. un 2. punkta pielāgojumus tehnikas attīstībai, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

direktīvas 14. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“14. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

9.10.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/25/EK (2003. gada 14. aprīlis) par īpašām stabilitātes prasībām ro-ro pasažieru kuģiem  (66)

Attiecībā uz Direktīvu 2003/25/EK Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot īpašās stabilitātes prasības un provizoriskas pamatnostādnes valstu iestādēm, lai ņemtu vērā jaunumus starptautiskā līmenī, un jo īpaši SJO, un uzlabotu minētās direktīvas efektivitāti, ņemot vērā iegūto pieredzi un tehnisko attīstību. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2003/25/EK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 2003/25/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 10. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“10. pants

Pielāgojumi

Komisija var grozīt šīs direktīvas pielikumus, lai ņemtu vērā jaunumus starptautiskā līmenī, jo īpaši Starptautiskajā Jūrniecības organizācijā (SJO), un uzlabotu šīs direktīvas efektivitāti, ņemot vērā pieredzi un tehnisko attīstību. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 11. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“11. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2099/2002 (67) 3. pantu.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

9.11.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/59/EK (2003. gada 15. jūlijs) par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību  (68)

Attiecībā uz Direktīvu 2003/59/EK Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot tās pielikumus zinātnes un tehnikas attīstībai. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2003/59/EK elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 2003/59/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 11. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“11. pants

Pielāgošana zinātnes un tehnikas attīstībai

Direktīvas I un II pielikuma pielāgojumus zinātnes un tehnikas attīstībai, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

direktīvas 12. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“12. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

9.12.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 785/2004 (2004. gada 21. aprīlis) par apdrošināšanas prasībām, kas attiecas uz gaisa pārvadātājiem un gaisa kuģu ekspluatantiem  (69)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 785/2004 Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot summas, ar ko sedz atbildību par pasažieriem, bagāžu un kravu, un summas, ar ko sedz atbildību pret trešām personām. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 785/2004 elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Regulu (EK) Nr. 785/2004 ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

regulas 6. panta 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5.   Šajā pantā minētās summas drīkst attiecīgi pielāgot, ja tas vajadzīgs atbilstīgajos starptautiskajos nolīgumos izdarītu grozījumu dēļ. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 9. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

regulas 7. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Šajā pantā minētās summas drīkst attiecīgi pielāgot, ja tas vajadzīgs atbilstīgajos starptautiskajos nolīgumos izdarītu grozījumu dēļ. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 9. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

3)

regulas 9. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

9.13.   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 336/2006 (2006. gada 15. februāris) par Starptautiskā drošības vadības kodeksa īstenošanu Kopienā  (70)

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 336/2006 Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot pielikumu, kurā ietverti noteikumi, kuri iestādēm jāievēro saistībā ar Starptautiskā drošības vadības kodeksa īstenošanu. Šos pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 336/2006 elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Regulu (EK) Nr. 336/2006 ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

regulas 11. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   II pielikuma pielāgojumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

2)

regulas 12. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“12. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2099/2002 (71) 3. pantu.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir divi mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

9.14.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/32/EK (2006. gada 5. aprīlis) par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un energoefektivitātes pakalpojumiem  (72)

Attiecībā uz Direktīvu 2006/32/EK Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot tehnikas attīstībai konkrētas vērtības un aprēķina metodes, sīkāk izstrādāt un papildināt vispārējo sistēmu enerģijas ietaupījuma mērīšanai un pārbaudei, paaugstināt saskaņoto augšupejošo aprēķinu procentus saskaņotajā aprēķina modelī un izstrādāt saskaņotus energoefektivitātes rādītājus un etalonuzdevumus. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2006/32/EK elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Direktīvu 2006/32/EK ar šo attiecīgi groza šādi:

1)

direktīvas 15. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“15. pants

Pārskatīšana un pielāgošana tehnikas attīstībai

1.   Šīs direktīvas II, III, IV un V pielikumā minētās vērtības un aprēķina metodes pielāgo tehnikas attīstībai. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 16. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2.   Līdz 2010. gada 1. janvārim Komisija turpina tās sīkāk izstrādāt un papildināt, kā noteikts IV pielikuma 2. līdz 6. punktā, vienlaikus ievērojot minētajā pielikumā paredzētās vispārējās pamatnostādnes. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, inter alia to papildinot, pieņem saskaņā ar 16. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

3.   Līdz 2012. gada 1. janvārim Komisija paaugstina saskaņoto augšupejošo aprēķinu procentus, ko izmanto IV pielikuma 1. punktā minētajā saskaņotajā aprēķina modelī, neskarot tās valstu sistēmas, kas jau paredz lielākus procentus. Šo pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 16. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Jauno saskaņoto aprēķinu modeli ar ievērojami augstākiem augšupejošo aprēķinu procentiem piemēro no 2012. gada 1. janvāra.

Visos gadījumos, kad tas ir praktiski izpildāms un pielietojams, aprēķinot visā šīs direktīvas piemērošanas laikā gūtos kopējos ietaupījumus, izmanto pirmajā daļā minēto jauno saskaņoto aprēķinu modeli, neskarot tās valstu sistēmas, kurās augšupejošo aprēķinu procentu līmenis ir augstāks.

4.   Vēlākais līdz 2010. gada 1. janvārim Komisija izstrādā saskaņotus energoefektivitātes rādītājus un etalonuzdevumus, kas pamatojas uz šiem rādītājiem, ņemot vērā par katru dalībvalsti pieejamos datus vai arī datus, ko var savākt bez liekām izmaksām. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 16. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Šo saskaņoto energoefektivitātes rādītāju un etalonuzdevumu izstrādei Komisija par atsauci izmanto V pielikumā doto indikatīvo sarakstu. Atbilstīgi 14. pantam dalībvalstis šos rādītājus un etalonuzdevumus pakāpeniski iekļauj savu EARP statistiskajā informācijā un izmanto tos kā vienu no to rīcībā esošajiem rīkiem, lai noteiktu energoaktivitātes EARP turpmākās prioritārās jomas.

Ne vēlāk kā 2011. gada 17. maijā Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par kritēriju un rādītāju noteikšanas gaitu.”;

2)

direktīvas 16. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“16. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”


(1)  OV L 66, 13.3.1999., 26. lpp.

(2)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(3)  OV L 197, 3.8.2000., 19. lpp.

(4)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(5)  OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.

(6)  OV L 113, 30.4.1992., 19. lpp.

(7)  OV L 177, 6.7.2002., 13. lpp.

(8)  OV L 42, 15.2.2003., 38. lpp.

(9)  OV L 159, 30.4.2004., 1. lpp.

(10)  OV L 114, 27.4.2006., 38. lpp.

(11)  OV L 262, 27.9.1976., 153. lpp.

(12)  OV L 262, 27.9.1976., 201. lpp.

(13)  OV 196, 16.8.1967., 1. lpp.

(14)  OV L 164, 30.6.1994., 15. lpp.

(15)  OV L 32, 3.2.1997., 1. lpp.

(16)  OV L 200, 30.7.1999., 1. lpp.

(17)  OV 196, 16.8.1967., 1. lpp.

(18)  OV L 124, 9.5.2002., 1. lpp.

(19)  OV L 171, 9.7.2003., 1. lpp.

(20)  OV L 135, 30.4.2004., 1. lpp.

(21)  OV L 31, 5.2.1976., 1. lpp.

(22)  OV L 135, 30.5.1991., 40. lpp.

(23)  OV L 375, 31.12.1991., 1. lpp.

(24)  OV L 365, 31.12.1994., 24. lpp.

(25)  OV L 10, 14.1.1997., 13. lpp.

(26)  OV L 182, 16.7.1999., 1. lpp.

(27)  OV L 12, 18.1.2000., 16. lpp.

(28)  OV L 332, 28.12.2000., 91. lpp.

(29)  OV L 189, 18.7.2002., 12. lpp.

(30)  OV L 268, 18.10.2003., 24. lpp.

(31)  OV L 143, 30.4.2004., 87. lpp.

(32)  OV L 161, 14.6.2006., 1. lpp.

(33)  OV L 264, 25.9.2006., 20. lpp.

(34)  OV L 376, 27.12.2006., 14. lpp.

(35)  OV L 76, 30.3.1993., 1. lpp.

(36)  OV L 291, 6.12.1995., 32. lpp.

(37)  OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp.

(38)  OV L 165, 3.7.2003., 1. lpp.

(39)  OV L 33, 5.2.2004., 1. lpp.

(40)  OV L 143, 30.4.2004., 49. lpp.

(41)  OV L 35, 8.2.2005., 23. lpp.

(42)  OV L 191, 22.7.2005., 22. lpp.

(43)  OV L 13, 19.1.2000., 12. lpp.

(44)  OV L 113, 30.4.2002., 1. lpp.

(45)  OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp.

(46)  OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.

(47)  OV L 40, 11.2.1989., 34. lpp.

(48)  OV L 276, 6.10.1990., 40. lpp.

(49)  OV L 66, 13.3.1999., 16. lpp.

(50)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.”;

(51)  OV L 183, 12.7.2002., 51. lpp.

(52)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(53)  OV L 373, 31.12.1991., 29. lpp.

(54)  OV L 297, 13.10.1992., 16. lpp.

(55)  OV L 235, 17.9.1996., 31. lpp.

(56)  OV L 188, 2.7.1998., 35. lpp.

(57)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(58)  OV L 332, 28.12.2000., 81. lpp.

(59)  OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp.”;

(60)  OV L 13, 16.1.2002., 9. lpp.

(61)  OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp.”;

(62)  OV L 67, 9.3.2002., 31. lpp.

(63)  OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp.

(64)  OV L 85, 28.3.2002., 40. lpp.

(65)  OV L 1, 4.1.2003., 65. lpp.

(66)  OV L 123, 17.5.2003., 22. lpp.

(67)  OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp.

(68)  OV L 226, 10.9.2003., 4. lpp.

(69)  OV L 138, 30.4.2004., 1. lpp.

(70)  OV L 64, 4.3.2006., 1. lpp.

(71)  OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp.

(72)  OV L 114, 27.4.2006., 64. lpp.


Hronoloģiskais rādītājs

1.

Padomes Direktīva 76/160/EEK (1975. gada 8. decembris) par peldvietu ūdens kvalitāti

2.

Padomes Direktīva 76/767/EEK (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kopīgiem noteikumiem, ko piemēro spiedtvertnēm un to inspekcijas metodēm

3.

Padomes Direktīva 76/769/EEK (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu bīstamu vielu un preparātu tirdzniecības un izmantošanas ierobežojumiem

4.

Padomes Direktīva 89/108/EEK (1988. gada 21. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz cilvēku patēriņam paredzētiem ātri sasaldētiem pārtikas produktiem

5.

Padomes Direktīva 89/391/EEK (1989. gada 12. jūnijs) par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā

6.

Padomes Direktīva 90/496/EEK (1990. gada 24. septembris) par pārtikas produktu uzturvielu marķējumu

7.

Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu

8.

Padomes Direktīva 91/676/EEK (1991. gada 12. decembris) attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti

9.

Padomes Direktīva 91/672/EEK (1991. gada 16. decembris) par savstarpēju atzīšanu attiecībā uz valstu izdotām kuģu vadīšanas apliecībām kravu un pasažieru pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem

10.

Padomes Direktīva 92/29/EEK (1992. gada 31. marts) par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām medicīniskās palīdzības uzlabošanai uz kuģiem

11.

Padomes Direktīva 92/75/EEK (1992. gada 22. septembris) par sadzīves tehnikas enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm

12.

Padomes Regula (EEK) Nr. 696/93 (1993. gada 15. marts) par statistikas vienībām, kas paredzētas ražošanas sistēmas novērošanai un analīzei Kopienā

13.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/25/EK (1994. gada 16. jūnijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz izpriecu kuģiem

14.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/63/EK (1994. gada 20. decembris) par kontroli attiecībā uz gaistošu organisko savienojumu (GOS) emisiju, ko rada benzīna glabāšana un nosūtīšana no termināliem uz degvielas uzpildes stacijām

15.

Padomes Direktīva 95/57/EK (1995. gada 23. novembris) par statistikas datu vākšanu tūrisma nozarē

16.

Padomes Direktīva 96/50/EK (1996. gada 23. jūlijs) par to nosacījumu saskaņošanu, ar kuriem dažādās valstīs piešķir kuģu vadīšanas apliecību kravu un pasažieru pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem Kopienā

17.

Padomes Direktīva 96/82/EK (1996. gada 9. decembris) par tādu smagu negadījumu briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas

18.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 96/73/EK (1996. gada 16. decembris) par dažām metodēm divkāršo tekstilšķiedru maisījumu kvantitatīvai analīzei

19.

Padomes Direktīva 98/41/EK (1998. gada 18. jūnijs) par to personu reģistrāciju, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz Kopienas dalībvalstu ostām vai no tām

20.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/2/EK (1999. gada 22. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtiku un pārtikas sastāvdaļām, kas ir apstrādātas ar jonizējošo radiāciju

21.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/4/EK (1999. gada 22. februāris), kas attiecas uz kafijas ekstraktiem un cigoriņu ekstraktiem

22.

Padomes Direktīva 1999/31/EK (1999. gada 26. aprīlis) par atkritumu poligoniem

23.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/45/EK (1999. gada 31. maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu

24.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/93/EK (1999. gada 13. decembris) par Kopienas elektronisko parakstu sistēmu

25.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/94/EK (1999. gada 13. decembris) attiecībā uz patērētājiem domātas informācijas pieejamību par degvielas ekonomiju un CO2 emisijām saistībā ar jaunu vieglo automobiļu tirdzniecību

26.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/36/EK (2000. gada 23. jūnijs) par kakao un šokolādes produktiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā

27.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/59/EK (2000. gada 27. novembris) par ostas iekārtām, kas paredzētas kuģu atkritumu un kravu atlieku uzņemšanai

28.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/76/EK (2000. gada 4. decembris) par atkritumu sadedzināšanu

29.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/96/EK (2001. gada 4. decembris), ar ko nosaka saskaņotas prasības un procedūras beramkravu kuģu drošai iekraušanai un izkraušanai

30.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/6/EK (2002. gada 18. februāris) par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri pienāk Kopienas dalībvalstu ostās un/vai atiet no tām

31

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/24/EK (2002. gada 18. marts), kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu

32.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/30/EK (2002. gada 26. marts) par noteikumiem un procedūrām attiecībā uz tādu ekspluatācijas ierobežojumu ieviešanu Kopienas lidostās, kas saistīti ar troksni

33.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 733/2002 (2002. gada 22. aprīlis) par .eu pirmā līmeņa domēna ieviešanu

34.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/46/EK (2002. gada 10. jūnijs) par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz uztura bagātinātājiem

35.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/44/EK (2002. gada 25. jūnijs) par minimālajām veselības un drošības prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskiem, ko rada fizikāli faktori (vibrācija) (sešpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē)

36.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/49/EK (2002. gada 25. jūnijs) par vides trokšņa novērtēšanu un uzraudzību

37.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/91/EK (2002. gada 16. decembris) par ēku energoefektivitāti

38.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/10/EK (2003. gada 6. februāris) par veselības un drošības minimālajām prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu darba vides riskiem, ko rada fizikāli faktori (troksnis) (septiņpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta izpratnē)

39.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/25/EK (2003. gada 14. aprīlis) par īpašām stabilitātes prasībām ro-ro pasažieru kuģiem

40.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi

41.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/37/EK (2003. gada 26. maijs), kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām

42.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1177/2003 (2003. gada 16. jūnijs) par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC)

43.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/59/EK (2003. gada 15. jūlijs) par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību

44.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1830/2003 (2003. gada 22. septembris), kas attiecas uz ģenētiski modificētu organismu izsekojamību un marķēšanu, kā arī no ģenētiski modificētiem organismiem ražotu pārtikas un lopbarības produktu izsekojamību

45.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 138/2004 (2003. gada 5. decembris) par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā

46.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/22/EK (2004. gada 31. marts) par mērinstrumentiem

47.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 785/2004 (2004. gada 21. aprīlis) par apdrošināšanas prasībām, kas attiecas uz gaisa pārvadātājiem un gaisa kuģu ekspluatantiem

48.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 808/2004 (2004. gada 21. aprīlis) attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību

49.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/42/EK (2004. gada 21. aprīlis), ar ko ierobežo gaistošo organisko savienojumu emisijas, kuras rada organisko šķīdinātāju izmantošana noteiktās krāsās, lakās un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālos

50.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/40/EK (2004. gada 29. aprīlis) par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki) (18. atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē)

51.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 184/2005 (2005. gada 12. janvāris) par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem

52.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1161/2005 (2005. gada 6. jūlijs) par ceturkšņa nefinanšu kontu apkopošanu pa institucionāliem sektoriem

53.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/36/EK (2005. gada 7. septembris) par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu

54.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 336/2006 (2006. gada 15. februāris) par Starptautiskā drošības vadības kodeksa īstenošanu Kopienā

55.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/25/EK (2006. gada 5. aprīlis) par veselības un drošības minimālajām prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskiem, ko izraisa fizikāli faktori (mākslīgais optiskais starojums) (19. atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē)

56.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/32/EK (2006. gada 5. aprīlis) par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un energoefektivitātes pakalpojumiem

57.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 842/2006 (2006. gada 17. maijs) par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm

58.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/44/EK (2006. gada 6. septembris) par saldūdeņu kvalitāti, ko nepieciešams aizsargāt vai uzlabot nolūkā atbalstīt zivju dzīvi

59.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/113/EK (2006. gada 12. decembris) par kvalitātes prasībām ūdeņiem, no kuriem iegūst čaulgliemjus


21.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 311/s3


PIEZĪME LASĪTĀJAMIestādes ir nolēmušas savos tekstos turpmāk nenorādīt jaunākos tiesību aktu grozījumus.Ja vien nav noteikts citādi, par tiesību aktiem, kuri ir norādīti šeit publicētajos tekstos, uzskatāmi tiesību akti to spēkā esošajā redakcijā.