ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 307

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 18. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1135/2008 (2008. gada 17. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1136/2008 (2008. gada 17. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 810/2008, ar ko atver tarifu kvotas augstas kvalitātes svaigai, atdzesētai un saldētai liellopu gaļai un saldētai bifeļu gaļai un ar ko nosaka šo kvotu pārvaldību

3

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/864/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 30. jūlijs) par Čehijas Republikas dekrēta projektu, ar ko paredz prasības pārtikas piedevām un pārtikas produktu bagātināšanai (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 3963)  ( 1 )

4

 

 

2008/865/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 10. novembris) par hlorāta neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētā viela (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 6587)  ( 1 )

7

 

 

2008/866/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 12. novembris) par neatliekamajiem pasākumiem, ar ko pārtrauc lietošanai pārtikā paredzētu konkrētu gliemeņu importu no Peru (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 6732)  ( 1 )

9

 

 

IETEIKUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/867/EK

 

*

Komisijas Ieteikums (2008. gada 3. oktobris) par tādu cilvēku aktīvu integrāciju, kuri ir atstumti no darba tirgus (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 5737)

11

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2008/868/KĀDP (2008. gada 13. oktobris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju par Krievijas Federācijas dalību Eiropas Savienības militārajā operācijā Čadas Republikā un Centrālāfrikas Republikā (operācija EUFOR Tchad/RCA)

15

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju par Krievijas Federācijas dalību Eiropas Savienības militārajā operācijā Čadas Republikā un Centrālāfrikas Republikā (EUFOR Tchad/RCA)

16

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas 2001. gada 25. aprīļa Regulā (EK) Nr. 807/2001, ar kuru groza I, II un III pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos (OV L 118, 27.4.2001.) (Īpašais izdevums latviešu valodā 3. nodaļa, 32. sējums, 135. lpp.)

21

 

*

Labojumi Padomes Regulā (EK) Nr. 1182/2007 (2007. gada 26. septembris), ar ko paredz īpašus noteikumus augļu un dārzeņu nozarei un ar ko groza Direktīvas 2001/112/EK un 2001/113/EK un Regulas (EEK) Nr. 827/68, (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96, (EK) Nr. 2826/2000, (EK) Nr. 1782/2003 un (EK) Nr. 318/2006, kā arī atceļ Regulu (EK) Nr. 2202/96 (OV L 273, 17.10.2007.)

22

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

18.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1135/2008

(2008. gada 17. novembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 18. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 17. novembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

AL

25,7

MA

62,6

TR

79,8

ZZ

56,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

60,8

TR

78,7

ZZ

102,2

0709 90 70

MA

63,2

TR

122,8

ZZ

93,0

0805 20 10

MA

82,4

ZZ

82,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,5

HR

50,3

MA

82,1

TR

68,4

ZZ

65,1

0805 50 10

MA

60,4

TR

85,9

ZA

63,6

ZZ

70,0

0806 10 10

BR

210,5

TR

123,1

US

272,9

ZA

78,7

ZZ

171,3

0808 10 80

CA

87,1

CL

60,5

CN

55,8

MK

37,6

US

102,9

ZA

76,5

ZZ

70,1

0808 20 50

CL

58,0

CN

52,6

TR

109,0

ZZ

73,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


18.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1136/2008

(2008. gada 17. novembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 810/2008, ar ko atver tarifu kvotas augstas kvalitātes svaigai, atdzesētai un saldētai liellopu gaļai un saldētai bifeļu gaļai un ar ko nosaka šo kvotu pārvaldību

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 18. jūnija Regulu (EK) Nr. 1095/96 par koncesiju īstenošanu, kas iekļautas sarakstā CXL, kas izveidots GATT XXIV.6 sarunu nobeigumā (1), un jo īpaši tās 1. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 810/2008 (2) autentiskuma sertifikātiem jābūt izsniegtiem pirms liellopu un teļa gaļas importēšanas Kopienā. Eksportētājvalstu iestāžu saraksts, kuras drīkst izsniegt šos sertifikātus, ir pievienots minētajai regulai.

(2)

Paragvaja ir mainījusi autentiskuma sertifikātu izsniedzējiestādes nosaukumu. Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 810/2008 7. panta 2. punktu attiecīgi jāgroza minētās regulas II pielikumā iekļautais saraksts.

(3)

Lai novērstu to, ka nesen izsniegtos autentiskuma sertifikātos minētās iestādes nosaukums neatbilst Regulā (EK) Nr. 810/2008 norādītajam nosaukumam, grozījumus minētajā regulā piemēro no 2008. gada 1. jūlija – datuma, kurā sākās pašreizējais tarifu kvotas gads. Attiecībā uz iepriekšējo tarifu kvotas gadu, kas beidzās 2008. gada 30. jūnijā, Komisija nesaņēma informāciju par Paragvajas kompetento iestāžu izsniegtajiem autentiskuma sertifikātiem.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 810/2008 II pielikumā ierakstu attiecībā uz Paragvajas izsniedzējiestādi aizstāj ar šādu ierakstu:

“—

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal:”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 17. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 146, 20.6.1996., 1. lpp.

(2)  OV L 219, 14.2.2008., 3. lpp.


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Komisija

18.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/4


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 30. jūlijs)

par Čehijas Republikas dekrēta projektu, ar ko paredz prasības pārtikas piedevām un pārtikas produktu bagātināšanai

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 3963)

(Autentisks ir tikai teksts čehu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/864/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1925/2006 par vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai (1) un jo īpaši tās 11. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 12. pantu,

tā kā:

(1)

Ja nav izstrādāti Kopienas noteikumi, Regula (EK) Nr. 1925/2006 par vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai paredz, ka jāpaziņo un jānovērtē jauni valstu noteikumi, kas cita starpā attiecas uz dažu citu vielu lietošanas aizliegšanu vai ierobežotu lietošanu noteiktu pārtikas produktu ražošanā.

(2)

Atbilstīgi 12. pantā paredzētajai procedūrai, ko īsteno saistībā ar Regulas (EK) Nr. 1925/2006 11. panta 2. punkta b) apakšpunktu, Čehijas iestādes 2007. gada 30. novembrī paziņoja Komisijai par dekrēta projektu, ar ko nosaka prasības pārtikas piedevām un pārtikas produktu bagātināšanai, un jo īpaši par tā 2. panta 3. punktu un 4. pantu, kā arī 4. un 5. pielikumu.

(3)

Dekrēta projekta 2. panta 3. punktā, izmantojot 4. pielikumu, izveidots citu vielu saraksts Regulas (EK) Nr. 1925/2006 2. panta 2. punkta izpratnē, kā arī paredzēti attiecīgie noteikumi, kas jāievēro, lietojot minētās vielas pārtikas piedevu ražošanā.

(4)

Dekrēta projekta 2. panta 3. punktā un 4. pantā, izmantojot 5. pielikumu, izveidots tādu augu un citu vielu saraksts, ko aizliegts izmantot pārtikas piedevu ražošanā un pārtikas produktos vispār.

(5)

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1925/2006 12. panta 2. punkta noteikumiem Komisija apspriedās ar pārējām dalībvalstīm Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā.

(6)

Dekrēta projektā tā pašreizējā redakcijā nav precizēts, kādēļ 4. pielikumā minētajām vielām jāatbilst attiecīgajām robežvērtībām, kas pamatotas uz sabiedrības veselības apsvērumiem.

(7)

Saskaņoti Kopienas tiesību akti nav pieņemti, tāpēc, neskarot EK Līguma 28. un 30. pantu, preču ražošanas un tirdzniecības reglamentēšana paliek dalībvalstu kompetencē.

(8)

Jo īpaši dekrēta projekta 2. panta 3. punkts kopā ar 4. pielikumu šķiet liecinām, ka vielas, kas nav minētas attiecīgajā pielikumā, nedrīkst izmantot pārtikas piedevu ražošanā.

(9)

Pat ja tiktu pierādīts, ka 4. pielikums izveidots sabiedrības veselības apsvērumu dēļ, dekrēta projektā nav norādīts, kā rīkoties attiecībā uz citās dalībvalstīs likumīgi ražotiem un/vai tirgotiem produktiem, kas neatbilst dekrēta 2. panta 3. punkta un 4. panta prasībām.

(10)

Dekrēta projekts ne savstarpējas atzīšanas klauzulas veidā, ne apstiprinājuma procedūras veidā neietver noteikumu, lai nodrošinātu tādu pārtikas piedevu brīvu apriti, kuras likumīgi ražotas un/vai tirgotas citās dalībvalstīs un kuras satur vielas, kas iekļautas dekrēta 4. pielikumā, bet kas nav izmantotas saskaņā ar šajā pielikumā paredzētajiem nosacījumiem, vai kuras satur vielas, kas nav iekļautas dekrēta 4. pielikumā, tādējādi uzņēmēji nevar šādas vielas iekļaut valsts atļauto vielu sarakstā.

(11)

Saskaņā ar paziņotā dekrēta 2. panta 3. punktu un 4. pantu kopā ar tā 5. pielikumu ne pārtikas piedevas, ne pārtikas produkti nedrīkst saturēt narkotiskās vai psihotropās vielas, 1. kategorijas prekursorus vai citas vielas, par kurām pierādīts, ka tām ir toksiska, genotoksiska, tetratogēna, halucinogēna, narkotiska vai cita nelabvēlīga iedarbība uz cilvēka ķermeni, un vielas, kuras minētas dekrēta 5. pielikumā. Aizliegumu izmantot dažas citas vielas pārtikas piedevu vai pārtikas produktu ražošanā var pamatot ar veselības un cilvēku dzīvības aizsardzības apsvērumiem EK līguma 30. panta izpratnē.

(12)

Tā kā pēdējais minētais pants paredz izņēmumu, ko interpretē stingri saskaņā noteikumu par preču brīvu apriti Kopienā, dalībvalstu iestādēm, kuras ierosina šo aizliegumu, katrā atsevišķā gadījumā, ņemot vērā uztura paradumus valstī un starptautisko zinātnisko pētījumu rezultātus, ir jāpierāda, ka šie noteikumi ir vajadzīgi, lai efektīvi aizsargātu šajā noteikumā minētās intereses, un jo īpaši jāpierāda, ka attiecīgie produkti reāli apdraud sabiedrības veselību.

(13)

Čehijas iestādes neiesniedza nekādus pierādījumus, lai apliecinātu, ka bija nepieciešams izveidot sarakstu ar vielām, kuras aizliegts izmantot pārtikas piedevu ražošanā un pārtikas produktos vispār.

(14)

Pat ja šādi pierādījumi tiktu iesniegti, dekrēta projekts neietver noteikumu, lai nodrošinātu tādu pārtikas piedevu un pārtikas produktu brīvu apriti, kas likumīgi ražoti un/vai tirgoti citās dalībvalstīs un kas satur vielas, kas ar dekrētu ir aizliegtas.

(15)

Tādējādi dekrēta projekts nesniedz pienācīgas garantijas, ka tiek nodrošinātas uzņēmēju tiesības, kas izriet no EK līguma 28. un 30. panta.

(16)

Ņemot vērā minētos apsvērumus, Komisija ir sniegusi negatīvu atzinumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1925/2006 12. panta 3. punktu.

(17)

Čehijas iestādes attiecīgi tiek aicinātas nepieņemt minēto dekrēta projektu un grozīt to atbilstīgi EK līguma 28. un 30. pantam, ņemot vērā Komisijas apsvērumus, kas doti negatīvajā atzinumā.

(18)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Čehijas Republikai nevajadzētu pieņemt dekrēta projektu, ar ko paredz prasības pārtikas piedevām un pārtikas produktu bagātināšanai, ja netiek izdarīti grozījumi saskaņā ar 2. punktu.

2.   Čehijas Republikai vajadzētu grozīt minēto dekrēta projektu, iekļaujot skaidras norādes, kā rīkoties attiecībā uz produktiem, kuri neatbilst paziņotā projekta prasībām, bet kuri ir likumīgi ražoti un/vai tirgoti citās ES dalībvalstīs, Turcijā vai EEZ valstīs.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Čehijas Republikai.

Briselē, 2008. gada 30. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 404, 30.12.2006., 26. lpp.


18.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/7


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 10. novembris)

par hlorāta neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētā viela

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 6587)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/865/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā noteikts, ka 12 gadu laikā pēc direktīvas izziņošanas dalībvalsts var atļaut tādu augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, kuri satur I pielikumā neiekļautas darbīgās vielas, kas jau ir pieejamas tirgū divus gadus pēc direktīvas izziņošanas dienas, kamēr minētās vielas pakāpeniski pārbauda atbilstīgi darba programmai.

(2)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 451/2000 (2) un Regulā (EK) Nr. 1490/2002 (3) paredzēti sīki izstrādāti noteikumi Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā minētās darba programmas trešā posma īstenošanai un izveidots to darbīgo vielu saraksts, kuras jānovērtē attiecībā uz to iespējamo iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Hlorāts ir minētajā sarakstā.

(3)

Hlorāta iedarbība uz cilvēku veselību un vidi pieteikuma iesniedzēja ierosinātajos dažādajos izmantošanas veidos ir izvērtēta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 451/2000 un Regulas (EK) Nr. 1490/2002 noteikumiem. Turklāt minētajās regulās ir izraudzītas ziņotājas dalībvalstis, kuru pienākums ir iesniegt Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EPNI) attiecīgos novērtējuma ziņojumus un ieteikumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 451/2000 8. panta 1. punktu. Ziņotāja dalībvalsts par hlorātu bija Francija, un visa atbilstošā informācija tika iesniegta 2007. gada 26. jūlijā.

(4)

Komisija pārbaudīja hlorātu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1490/2002 11.a pantu. Pārskata ziņojuma projektu par šo darbīgo vielu dalībvalstis un Komisija pārskatīja Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un tas tika pabeigts 2008. gada 11. jūlijā kā Komisijas pārskata ziņojums.

(5)

Pārbaudot šo darbīgo vielu un ņemot vērā no dalībvalstīm saņemtos apsvērumus, Komiteja secināja, ka ir skaidras norādes par iespējamu vielas kaitīgu ietekmi uz cilvēku veselību, jo īpaši saistībā ar nelabvēlīgu iedarbību uz lietotājiem, ņemot vērā ierosinātos pagaidu AOEL. Turklāt informācija bija nepietiekama, lai noteiktu galīgos AOEL un novērtētu attiecīgo metabolītu noplūdi gruntsūdeņos. Turklāt pārskata ziņojumā par šo vielu ir minētas arī citas problēmas, ko novērtējuma ziņojumā konstatējusi ziņotāja dalībvalsts.

(6)

Komisija aicināja pieteikuma iesniedzēju iesniegt apsvērumus par hlorāta pārbaudes rezultātiem un par to, vai šo darbīgo vielu turpmāk atļaut vai neatļaut. Pieprasījuma iesniedzējs iesniedza apsvērumus, kas tika rūpīgi izskatīti. Tomēr, neskatoties uz pieteikuma iesniedzēja minētajiem argumentiem, konstatētās problēmas nevarēja novērst, un pamatojoties uz iesniegto informāciju veiktie novērtējumi neliecina, ka, ņemot vērā paredzētos izmantošanas nosacījumus, hlorātu saturoši augu aizsardzības līdzekļi kopumā atbilstu Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta prasībām.

(7)

Tāpēc hlorāts nav iekļaujams Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(8)

Jāveic pasākumi, lai noteiktā termiņā tiktu atsauktas un netiktu pagarinātas atļaujas, kas piešķirtas hlorātu saturošiem augu aizsardzības līdzekļiem, un lai tādiem augu aizsardzības līdzekļiem netiktu piešķirtas jaunas atļaujas.

(9)

Papildlaiks, ko dalībvalsts piešķir hlorātu saturošu augu aizsardzības līdzekļu krājumu likvidēšanai, glabāšanai, laišanai tirgū un lietošanai, jāierobežo līdz 12 mēnešiem, lai ļautu lietot krājumus vēl vienu augšanas periodu, tādējādi nodrošinot to, ka hlorātu saturoši augu aizsardzības līdzekļi ir pieejami vēl 18 mēnešus pēc šā lēmuma pieņemšanas.

(10)

Šis lēmums neierobežo iespēju iesniegt pieteikumus attiecībā uz hlorātu saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu un Komisijas 2008. gada 17. janvāra Regulu (EK) Nr. 33/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Direktīvas 91/414/EEK piemērošanai attiecībā uz parasto un paātrināto procedūru to darbīgo vielu novērtēšanai, kas veidoja darba programmas daļu, kura minēta šīs direktīvas 8. panta 2. punktā, bet nav iekļautas I pielikumā (4), saistībā ar šīs vielas iespējamu iekļaušanu minētās direktīvas I pielikumā.

(11)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Hlorātu kā darbīgo vielu neiekļauj Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

2. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka:

a)

atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur hlorātu, atsauc līdz 2009. gada 10. maijam;

b)

no šā lēmuma publicēšanas dienas netiek piešķirtas vai pagarinātas atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuros ir hlorāts.

3. pants

Papildlaiks, ko dalībvalstis piešķir saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 6. punktu, ir iespējami īss un beidzas ne vēlāk kā 2010. gada 10. maijā

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(2)  OV L 55, 29.2.2000., 25. lpp.

(3)  OV L 224, 21.8.2002., 23. lpp.

(4)  OV L 15, 18.1.2008., 5. lpp.


18.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/9


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 12. novembris)

par neatliekamajiem pasākumiem, ar ko pārtrauc lietošanai pārtikā paredzētu konkrētu gliemeņu importu no Peru

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 6732)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/866/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (1), un jo īpaši tās 53. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) daļu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 178/2002 izklāstīti vispārīgi principi, kas Kopienas un valsts līmenī reglamentē pārtiku un barību vispār un jo īpaši pārtikas un barības nekaitīgumu. Tajā paredzēti ārkārtas pasākumi, ja no trešās valsts ievesta pārtika nepārprotami var radīt nopietnus draudus cilvēku veselībai, dzīvnieku veselībai vai videi un ja šos draudus nevar apmierinoši novērst ar attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) veiktiem pasākumiem.

(2)

Kopienā ir apstiprināts A hepatīta uzliesmojums cilvēkiem. Ir noteikts, ka šī saslimšana izcēlusies no Peru importētu konkrētu gliemeņu, kas bija inficētas ar A hepatīta vīrusu (HAV), lietošanas uzturā.

(3)

Inficētās gliemenes ir Donax ģints gliemenes (Donax spp), un infekcija visticamāk ir radusies no ūdens vīrusa piesārņojuma ražošanas rajonā. Tāpēc iespējams, ka inficētas ir arī citas gliemenes.

(4)

Tā kā šo gliemeņu lietošana uzturā rada nopietnus draudus cilvēku veselībai, ir lietderīgi apturēt šo gliemeņu importu Kopienā no Peru.

(5)

Ievērojot inficēšanās smagumu, šis aizliegums jāattiecina arī uz gliemenēm, kas ir izsūtītas uz Kopienu pirms šā lēmuma stāšanās spēkā, bet Kopienas robežkontroles punktos saņemtas pēc šā lēmuma stāšanās spēkā.

(6)

Šā importa aizliegums ir jāpiemēro Kopienas līmenī, lai nodrošinātu efektīvu un vienādu patērētāju veselības aizsardzību visās dalībvalstīs.

(7)

Ķemmīšgliemeņu (Pectinidae) akvakultūras ražošana Peru ir izvietota atsevišķos ražošanas rajonos ar zemu iedzīvotāju blīvumu un tālu no potenciāliem infekcijas avotiem. Turklāt, ražojot ķemmīšgliemenes, tiek izņemti iekšējie orgāni, tādējādi mazinot vīrusu infekcijas risku no produkta ēdamās daļas. Tāpēc ir lietderīgi atļaut šādi ražotu ķemmīšgliemeņu importu no Peru.

(8)

Turklāt termiskā apstrāde samazina vīrusa dzīvotspēju. Tāpēc ir lietderīgi atļaut tādu gliemeņu importu no Peru, kas ir termiski apstrādātas saskaņā ar prasībām, kas noteiktas III pielikuma VII sadaļas II nodaļas A daļas 5. punkta b) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (2).

(9)

Peru iestādes ir apņēmušās īstenot tūlītējus korektīvus pasākumus un vajadzības gadījumā ļaut Komisijai veikt pārbaudi tuvākajos mēnešos. Tāpēc ir lietderīgi ierobežot šajā lēmumā noteikto pasākumu piemērošanu līdz 2009. gada 31. martam, neierobežojot Komisijas pilnvaras grozīt, atsaukt vai paplašināt šos pasākumus, ņemot vērā visu jauno pieejamo informāciju par situācijas attīstību Peru un par Komisijas dienestu veikto pārbaužu rezultātiem.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šo lēmumu piemēro no Peru importētām gliemenēm, kā noteikts I pielikuma 2. punkta 1. apakšpunktā Regulā (EK) Nr. 853/2004, kas paredzētas lietošanai pārtikā (“gliemenes”).

2. pants

Dalībvalstis aizliedz gliemeņu importu Kopienā no Peru.

Šis aizliegums jāattiecina uz visiem gliemeņu sūtījumiem, kas saņemti Kopienas robežkontroles punktos, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav ražoti, uzglabāti vai sertificēti izcelsmes valstī, pirms šis lēmums stājas spēkā.

3. pants

Atkāpjoties no 2. panta, dalībvalstis atļauj šādu produktu importu Kopienā:

a)

akvakultūras izcelsmes izķidātas ķemmīšgliemenes;

b)

termiski apstrādātas gliemenes, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma VII sadaļas II nodaļas A daļas 5. punkta b) apakšpunktā.

4. pants

Visus izdevumus, kas rodas, piemērojot šo lēmumu, sedz sūtījuma saņēmējs vai tā aģents.

5. pants

Šo lēmumu piemēro līdz 2009. gada 31. martam.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 12. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.


IETEIKUMI

Komisija

18.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/11


KOMISIJAS IETEIKUMS

(2008. gada 3. oktobris)

par tādu cilvēku aktīvu integrāciju, kuri ir atstumti no darba tirgus

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 5737)

(2008/867/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 211. pantu,

tā kā:

(1)

Cilvēka cieņas ievērošana ir viens no Eiropas Savienības pamatprincipiem, kuru mērķis ir veicināt pilnīgu nodarbinātību un sociālo progresu, izskaust sociālo atstumtību un diskrimināciju un sekmēt sociālo taisnīgumu un sociālo aizsardzību. Saskaņā ar EK līguma 137. panta 1. punkta h) apakšpunktu Kopienai ir būtiska nozīme, atbalstot un papildinot dalībvalstu darbību, kas vērsta uz tādu personu integrāciju, kuras ir atstumtas no darba tirgus. Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 34. pantā paredzētas tiesības uz sociālo palīdzību un palīdzību mājokļu jomā, lai nodrošinātu pienācīgu dzīvi tiem, kam nav pietiekamu līdzekļu.

(2)

Padomes 1992. gada 24. jūnija Ieteikums 92/441/EEK par kopīgiem kritērijiem attiecībā uz pietiekamiem resursiem un sociālo palīdzību sociālās aizsardzības sistēmās (1) joprojām ir atsauces instruments Kopienas politikai saistībā ar nabadzību un sociālo atstumtību, un tas nav zaudējis nozīmi, lai gan tā pilnīgas īstenošanas labad jāveic vēl vairāk.

(3)

Kopš 1992. gada ir izveidoti jauni politikas instrumenti. Viens no šādiem instrumentiem ir atvērtā koordinācijas metode (AKM) sociālās aizsardzības un sociālās integrācijas jomā, un tās mērķi ietver visu personu aktīvu sociālo integrāciju, kas jānodrošina, veicinot dalību darba tirgū un cīnoties pret nabadzību un atstumtību visvairāk novārtā atstāto personu un grupu vidū (2). Vēl viens instruments ir Eiropas nodarbinātības stratēģija, kuras mērķis cita starpā ir stiprināt sociālo integrāciju, cīnīties pret nabadzību, novērst tādu cilvēku atstumtību no darba tirgus, kuri atrodas nelabvēlīgā situācijā, un atbalstīt šo personu integrāciju darba tirgū (3).

(4)

Tas, ka joprojām ir nabadzība un bezdarbs un ka daudzējādie nelabvēlīgie apstākļi kļūst arvien sarežģītāki, nosaka vajadzību pēc visaptverošiem, integrētiem politikas virzieniem (4). Lai modernizētu sociālās aizsardzības sistēmas, vienotā aktīvas integrācijas stratēģijā jāsavieno atbilstīgs ienākumu nodrošinājums, saikne ar darba tirgu un piekļuve kvalitatīviem pakalpojumiem (5). Šī stratēģija pilnīgi papildina elastdrošības pieeju, vienlaikus ir vērsta uz tiem, kuri ir atstumti no darba tirgus. Ar to tiek dots ieguldījums Lisabonas stratēģijā, veicinot darbaspēka aktivitāti un mobilitāti, un tā ir ES ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sociālās dimensijas stūrakmens (6).

(5)

Pakāpeniski īstenojot šo ieteikumu, jāapsver valstu prioritātes un finanšu resursu pieejamība.

(6)

Šis ieteikums un tajā izklāstīto kopīgo principu īstenošana neskar Kopienas tiesību aktu piemērošanu, ieskaitot noteikumus par valsts atbalstu un vispārīgo grupu atbrīvojuma regulu (7), un Kopienas noteikumus par valsts līgumu piešķiršanu.

(7)

Saskaņā ar subsidiaritātes principu dalībvalstis ir atbildīgas par ienākumu nodrošinājuma apmēra noteikšanu un par atbilstīgas politikas virzienu kombinācijas izveidi, ņemot vērā atšķirīgās situācijas un vajadzības pašvaldību, reģionu un valsts līmenī,

AR ŠO IESAKA DALĪBVALSTĪM RĪKOTIES ŠĀDI.

1)   Izstrādāt un īstenot integrētu visaptverošu stratēģiju, kas vērsta uz tādu cilvēku aktīvu integrāciju, kuri ir atstumti no darba tirgus, to apvienojot ar atbilstīgu ienākumu atbalstu, integrējošiem darba tirgiem un piekļuvi kvalitatīviem pakalpojumiem. Ar aktīvas integrācijas politikas virzieniem jāveicina darbspējīgu cilvēku integrācija noturīgā, kvalitatīvā darba tirgū un jānodrošina pietiekami resursi tādu personu pienācīgai dzīvei, kuras pašas to nespēj, un atbalsts šo personu dalībai sabiedrības dzīvē.

2)   Nodrošināt vienotu aktīvas integrācijas politikas virzienu efektivitāti, izmantojot:

a)

visaptverošas politikas izveidi, ar ko noteikta aktīvas integrācijas stratēģijas triju risinājumu pareizā kombinācija, ņemot vērā to kopīgo ietekmi uz tādu cilvēku sociālo un ekonomisko integrāciju, kuri ir nelabvēlīgā situācijā, un iespējamu mijiedarbību, ieskaitot sinerģiju un kompromisus;

b)

aktīvas integrācijas stratēģijas trīs risinājumu vienotu īstenošanu, lai efektīvi novērstu nabadzības un sociālās atstumtības daudzējādos iemeslus un stiprinātu koordināciju starp valsts aģentūrām un dienestiem, kuri īsteno aktīvas integrācijas politiku;

c)

politikas koordinēšanu starp pašvaldību, reģionu, valsts un ES iestādēm, ņemot vērā šo iestāžu konkrētos uzdevumus, kompetenci un prioritātes;

d)

visu attiecīgo personu, ieskaitot tās, kuras skar nabadzība un sociālā atstumtība, sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pakalpojumu sniedzēju aktīvu iesaistīšanu stratēģiju pilnveidošanā, īstenošanā un novērtēšanā.

3)   Nodrošināt, ka aktīvas integrācijas politikas virzieni:

a)

ir atbalsts pamattiesību īstenošanā;

b)

veicina dzimumu līdztiesību un visiem vienlīdzīgas iespējas;

c)

nodrošina to, ka tiek pienācīgi ņemta vērā daudzējādo nelabvēlīgo apstākļu sarežģītība un dažādo neaizsargāto cilvēku grupu īpašās situācijas un vajadzības;

d)

nodrošina to, ka pienācīga uzmanība tiek pievērsta vietējai situācijai un situācijai reģionos, un uzlabo teritoriālo kohēziju;

e)

ir saskanīgi ar dzīvescikla pieeju sociālajā un nodarbinātības politikā tā, lai būtu iespējams atbalstīt solidaritāti paaudžu starpā un izbeigt nabadzības pārmantošanu no paaudzes paaudzē.

4)   Organizēt un īstenot vienotus aktīvas integrācijas politikas virzienus saskaņā ar turpmāk minētajiem kopīgajiem principiem un katram risinājumam paredzētām pamatnostādnēm, vienlaikus ievērojot subsidiaritātes principu un atšķirīgās situācijas, vajadzības un prioritātes, neskarot Kopienas tiesību aktu piemērošanu, ieskaitot noteikumus par valsts atbalstu un Kopienas noteikumus par publiskā pasūtījuma līgumu piešķiršanu.

a)   Atbilstīgs ienākumu nodrošinājums

Atzīt cilvēka pamattiesības uz iztikas līdzekļiem un sociālo palīdzību, kas ir pietiekami, lai dzīvotu cilvēka cienīgu dzīvi, – tā ir daļa no visaptverošiem, atbilstīgiem centieniem apkarot sociālo atstumtību.

i)

Attiecīgā gadījumā pārskatīt sociālās aizsardzības sistēmas, ņemot vērā Ieteikuma 92/441/EEK B punktā uzskaitītos kopīgos principus. Saskaņā ar aktīvas integrācijas stratēģiju tiesības uz pietiekamiem iztikas līdzekļiem:

jāapvieno ar aktīvi pieejamām darba vai profesionālās apmācības iespējām, lai atrastu darbu personām, kuru situācija nav šķērslis šādai aktīvai darbībai, vai attiecīgā gadījumā jāsaista ar ekonomiskās un sociālās integrācijas pasākumiem pārējām personām,

jāapvieno ar politikas virzieniem, kuri valsts līmenī tiek uzskatīti par vajadzīgiem attiecīgo personu ekonomiskajai un sociālajai integrācijai;

ii)

nodrošināt minēto tiesību īstenošanu saskaņā ar praktiskajiem norādījumiem, kuri iekļauti Ieteikuma 92/441/EEK C punkta 1., 2. un 3. apakšpunktā. Īpaši, ja tiek paredzēti cilvēka cienīgas dzīves nodrošināšanai vajadzīgie resursi, izmantojot atbilstīgos nacionālos indikatorus, būtu jāņem vērā attiecīgās valsts dzīves līmenis un cenu līmenis pēc mājsaimniecības tipa un lieluma. Aktīvas integrācijas sistēmā būtu jānodrošina, ka personas, kuru situācija nav šķērslis darbaspējai, tiek rosinātas meklēt darbu un ka pielāgotās vai papildu summas atbilst šo personu īpašajām vajadzībām.

b)   Integrējoši darba tirgi

Pieņemt pasākumus, kas attiecas uz personām, kuru situācija nav šķērslis darbaspējai, lai šīm personām nodrošinātu efektīvu palīdzību, kas vērsta uz iesaistīšanos, atkārtotu iesaistīšanos darba tirgū un palikšanu darba tirgū.

i)

Saistībā ar aktīvas integrācijas stratēģijām veicināt šādus kopīgos principus:

apmierināt no darba tirgus atstumtu cilvēku vajadzības, lai sekmētu, ka šīs personas pakāpeniski no jauna integrējas sabiedrībā un darba tirgū, un pastiprinātu šo personu nodarbinātības spēju,

veikt integrējošu darba tirgu sekmēšanai vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka piekļuve darba tirgum ir visiem pieejama iespēja,

sekmēt kvalitatīvas darba vietas, ieskaitot darba algu un piemaksas, darba apstākļus, veselībai nekaitīgu un drošu darba vidi, piekļuvi mūžizglītībai un profesionālās izaugsmes izredzes, lai īpaši izvairītos no strādājošo nabadzības,

novērst darba tirgus segmentāciju, sekmējot darba vietas saglabāšanu un pilnveidošanu;

ii)

īstenot šos principus, izmantojot praktiskus norādījumus:

paplašināt un uzlabot ieguldījumus cilvēkkapitālā, izmantojot integrējošus izglītības un apmācības politikas virzienus, ieskaitot efektīvas mūžizglītības stratēģijas; reaģējot uz jaunām prasmju prasībām, uz vajadzību pēc digitālajām prasmēm un pielāgot izglītības un apmācības sistēmas,

veikt aktīvus un preventīvus darba tirgus pasākumus, ieskaitot atbilstīgi pielāgotus, individualizētus pakalpojumus un atbalstu savlaicīgā vajadzību noteikšanā, palīdzību darba meklēšanā, metodisko darbu un apmācību un motivēšanu aktīvai darba meklēšanai,

nepārtraukti pārskatīt rosinošos un bremzējošos faktorus, ko rada nodokļu un pabalstu sistēmas, ieskaitot pabalstu pārvaldību un to piešķiršanas nosacījumus un augsto faktisko nodokļu robežlikmju būtisku samazināšanu galvenokārt attiecībā uz personām, kurām ir nelieli ienākumi, vienlaikus nodrošinot atbilstīgu sociālās aizsardzības līmeni,

nodrošināt atbalstu sociālajai ekonomikai un aizsargātai nodarbinātībai, kas ir svarīgs faktors attiecībā uz tādu cilvēku iesaistīšanu darba tirgū, kuri ir nelabvēlīgā situācijā, sekmēt finanšu integrāciju un mikroaizdevumus, nodrošināt finansiālus stimulus, kas paredzēti, lai mudinātu darba devējus pieņemt darbā šādas personas, attīstīt jaunus avotus darba vietu izveidei pakalpojumu jomā, īpaši vietējā līmenī, un padziļināt izpratni par darba tirgus integrētspēju,

veicināt pielāgošanās spējas un nodrošināt atbalstu strādājošajiem un labvēlīgu vidi, ieskaitot to, ka uzmanība tiek pievērsta strādājošo veselībai un labklājībai, nediskriminācijai un darba tiesību aktu piemērošanai saistībā ar sociālo dialogu.

c)   Piekļuve kvalitatīviem pakalpojumiem

Veikt visu veidu pasākumus, lai dotu iespēju attiecīgajām personām saskaņā ar atbilstīgajiem valsts normatīvajiem aktiem saņemt pienācīgu sociālo atbalstu, proti, piekļūt kvalitatīviem pakalpojumiem. Īpaši jāveic šādu darbību kopums.

Saskaņā ar turpmāk minētajiem kopīgajiem principiem jāsniedz pakalpojumi, kas ir būtiski, atbalstot aktīvas sociālās un ekonomiskās integrācijas politikas virzienus, ieskaitot sociālās palīdzības pakalpojumus, nodarbinātības un apmācības pakalpojumus, atbalstu mājokļu jomā un pakalpojumus sociālo mājokļu, bērna aprūpes, ilgtermiņa aprūpes un veselības jomā, ņemot vērā vietējo, reģionālo un valsts iestāžu lomu, piemērojamos Kopienas tiesību aktus un dalībvalstīs atšķirīgās situācijas, vajadzības un prioritātes:

teritoriāla pieejamība, fiziska piekļūstamība un iespēja atļauties,

solidaritāte, vienlīdzīgas iespējas pakalpojumu izmantotājiem un darba ņēmējiem, un pienācīga uzmanība tiek pievērsta lietotāju dažādībai,

ieguldījumi cilvēkkapitālā, darba apstākļi un atbilstīga fiziskā infrastruktūra,

visaptveroši un koordinēti pakalpojumi, kas tiek plānoti un sniegti integrētā veidā,

lietotāju iesaistīšana un individuāla pieeja, lai apmierinātu individuālās prasības,

uzraudzība un rezultātu novērtēšana, un labas prakses apmaiņa.

5)   Veicot darbības sociālās aizsardzības jomā, nodrošināt attiecīgos līdzekļus un pabalstus; izmantot struktūrfondu, īpaši Eiropas Sociālā fonda, noteikumus un resursus, kas paredzēti aktīvas integrācijas pasākumiem.

Noteikt sīki izstrādātu kārtību un finanšu izmaksas un organizēt to pārvaldību, un minētās darbības veikt saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai praksi.

Ņemt vērā ekonomiskos un budžeta ierobežojumus, valsts iestāžu noteiktās prioritātes un publiskā sektora finanšu stāvokli, lai panāktu līdzsvaru starp faktoriem, kas rosina strādāt, nabadzības mazināšanu un ilgstspējīgiem budžeta izdevumiem.

Veikt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka visi, ieskaitot personas, kam ir vismazāk priekšrocību, būtu informēti par savām tiesībām un pieejamo atbalstu, attiecīgā gadījumā ar informācijas tehnoloģiju palīdzību.

Cik vien iespējams vienkāršot administratīvās procedūras un kārtību, kādā tiek pārbaudīti resursi un situācijas.

Ja vien iespējams, saskaņā ar valsts normatīvajiem aktiem veidot pārsūdzības sistēmu, iesaistot kompetentās pārvaldes iestādes, un, ja vajadzīgs, tajā iekļaut neatkarīgu trešo pusi, piemēram, tiesu, kas attiecīgajai personai varētu būt viegli pieejama.

6)   Uzlabot rādītājus un informācijas sistēmas, lai pastiprināti vāktu atjauninātus un salīdzināmus datus par visiem aktīvas integrācijas pīlāriem.

Saskaņā ar atvērtās koordinācijas metodi uzraudzīt un novērtēt aktīvas integrācijas politikas virzienus, pamatojoties uz ciešu sadarbību starp Sociālas aizsardzības komiteju un Nodarbinātības komiteju un saņemot programmas Progress atbalstu.

Nodrošināt atbilstību Lisabonas stratēģijas vispārējai politikai saistībā ar sociālās kohēzijas mērķiem.

Šis ieteikums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 3. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Vladimír ŠPIDLA


(1)  OV L 245, 26.8.1992., 46. lpp.

(2)  Paziņojums COM(2005) 706 “Strādāt kopā, strādāt labāk. Jauni pamatnoteikumi sociālās aizsardzības un sociālās integrācijas politikas atklātajai koordinēšanai Eiropas Savienībā”.

(3)  Padomes 2008. gada 7. jūlija lēmums par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm, Padomes dokuments 10614/2/082008 (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(4)  Paziņojums COM(2007) 620 “Sociālās aizsardzības modernizēšana lielākam sociālajam taisnīgumam un ekonomiskajai kohēzijai. No darba tirgus atstumtu cilvēku aktīvas integrācijas izvēršana” un COM(2005) 33 “Par sociālo programmu”.

(5)  Paziņojums COM(2006) 44 “Par apspriedi saistībā ar ES līmeņa rīcību, lai veicinātu no darba tirgus atstumtu cilvēku aktīvu iekļaušanu”.

(6)  Paziņojums COM(2007) 620, prezidentūras secinājumi, ko pieņēma Briseles Eiropadomes 2007. gada 14. decembra sanāksmē, un Sociālās aizsardzības komitejas (SAK) 2008. gada 3. jūlija ievadpaziņojums par aktīvu integrāciju. Īpaši skatīt arī Padomes 2007. gada 5. decembra secinājumus, dokumentu 16139/07; Reģionu komitejas 2008. gada 18. jūnija atzinumu par aktīvu integrāciju (dokuments CdR 344/2007); Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2007. gada 27. oktobra atzinumu par minimālajiem sociālajiem standartiem (dokuments CESE 892/2007).

(7)  Komisijas 2008. gada 6. augusta Regula (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (OV L 214, 9.8.2008., 3. lpp.).


III Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

18.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/15


PADOMES LĒMUMS 2008/868/KĀDP

(2008. gada 13. oktobris)

par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju par Krievijas Federācijas dalību Eiropas Savienības militārajā operācijā Čadas Republikā un Centrālāfrikas Republikā (operācija EUFOR Tchad/RCA)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 24. pantu,

ņemot vērā prezidentvalsts ieteikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2007. gada 15. oktobrī pieņēma Vienoto rīcību 2007/677/KĀDP par Eiropas Savienības militāro operāciju Čadas Republikā un Centrālāfrikas Republikā (1) (operācija EUFOR Tchad/RCA).

(2)

Minētās vienotās rīcības 10. panta 3. punktā paredzēts, ka sīki izstrādātus noteikumus par trešo valstu dalību iekļauj nolīgumā, ko noslēdz saskaņā ar Līguma 24. pantu.

(3)

Saskaņā ar Padomes 2004. gada 13. septembrī doto pilnvarojumu prezidentvalsts, kurai palīdz Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs/augstais pārstāvis kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā, ir risinājusi sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju par Krievijas Federācijas dalību operācijā EUFOR Tchad/RCA (turpmāk – “Nolīgums”).

(4)

Nolīgums būtu jāapstiprina Eiropas Savienības vārdā,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Eiropas Savienības vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju par Krievijas Federācijas dalību Eiropas Savienības militārajā operācijā Čadas Republikā un Centrālāfrikas Republikā (operācija EUFOR Tchad/RCA).

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas ir tiesīgas parakstīt Nolīgumu, lai tas kļūtu saistošs Eiropas Savienībai.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2008. gada 13. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

B. KOUCHNER


(1)  OV L 279, 23.10.2007., 21. lpp.


TULKOJUMS

NOLĪGUMS

starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju par Krievijas Federācijas dalību Eiropas Savienības militārajā operācijā Čadas Republikā un Centrālāfrikas Republikā (EUFOR Tchad/RCA)

EIROPAS SAVIENĪBA (ES),

no vienas puses, un

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA,

no otras puses,

turpmāk “Puses”,

ŅEMOT VĒRĀ:

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 2007. gada 25. septembra Rezolūciju 1778 (2007), ar ko atļauj ES dislocēt spēkus Čadas Republikā un Centrālāfrikas Republikā,

Eiropas Savienības Padomes pieņemto Vienoto rīcību 2007/677/KĀDP (2007. gada 15. oktobris) par Eiropas Savienības militāro operāciju Čadas Republikā un Centrālāfrikas Republikā (EUFOR Tchad/RCA),

Politikas un drošības komitejas Lēmumu CHAD/1/2008, ar ko pieņem trešo valstu ieguldījumu attiecībā uz Eiropas Savienības militāro operāciju Čadas Republikā un Centrālāfrikas Republikā, un Politikas un drošības komitejas Lēmumu CHAD/2/2008 par Palīdzības sniedzēju komitejas izveidi Eiropas Savienības militārajai operācijai Čadas Republikā un Centrālāfrikas Republikā; abos lēmumos grozījumi izdarīti ar Politikas un drošības komitejas 2008. gada 14. maija Lēmumu CHAD/3/2008,

TĀ KĀ:

(1)

Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs/augstais pārstāvis kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā 2007. gada 7. decembra vēstulē aicināja Krievijas Federāciju apsvērt iespējamu dalību ES operācijā Čadā un Centrālāfrikas Republikā.

(2)

Krievijas Federācija 2008. gada 23. aprīļa vēstulē pauda gatavību apsvērt dalības iespēju.

(3)

Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs/augstais pārstāvis kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā un Krievijas Federācijas ārlietu ministrs 2008. gada 29. aprīlī sniedza kopīgu paziņojumu par savstarpēju sadarbību krīzes pārvarēšanas operācijās,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Dalība operācijā

1.   Krievijas Federācija piedalās operācijā, ko Eiropas Savienība veic saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūciju 1778 (2007), Vienoto rīcību 2007/677/KĀDP (2007. gada 15. oktobris) par Eiropas Savienības militāro operāciju Čadas Republikā un Centrālāfrikas Republikā (EUFOR Tchad/RCA) (turpmāk – “ES operācija”) un 2008. gada 18. janvāra operācijas plānu, ļaujot izmantot Krievijas Federācijas militāro spēku kontingentu (turpmāk – “Krievijas militārais kontingents”), lai atbalstītu ES operāciju ar gaisa pārvadājumu palīdzību, ievērojot visus īstenošanas noteikumus, kas paredzēti šā nolīguma 6. pantā minētajos īstenošanas nolīgumos. Gaisa pārvadājumus veic, izmantojot Krievijas militārā kontingenta gaisakuģus, lai aizsargātu Eiropas Savienības vadīto spēku (EUFOR) un Apvienoto Nāciju Organizācijas misijas Centrālāfrikas Republikā un Čadā (MINURCAT) personāla dzīvību un drošību, transportējot EUFOR un MINURCAT personālu, pārvadājot kravas un veicot ar EUFOR un MINURCAT personālu saistītas meklēšanas un glābšanas darbības.

2.   Krievijas Federācijas ieguldījums ES operācijā neskar Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas autonomiju.

3.   Krievijas puse nodrošina, ka Krievijas militārais kontingents pilda pienākumus atbilstīgi:

1. punktā minētajai Vienotajai rīcībai 2007/677/KĀDP,

visiem īstenošanas pasākumiem, par ko Puses vienojušās.

4.   Krievijas militārā kontingenta personāls piemēros ES operācijas noteikumus par spēka lietošanu, ciktāl tie nav pretrunā ar Krievijas tiesību aktiem. Iespējamus Krievijas puses noteiktus iebildumus/ierobežojumus saistībā ar noteikumiem par spēka lietošanu oficiāli norādīs ES operācijas komandierim.

5.   Krievijas militārais kontingents veic savus pienākumus un rīkojas saskaņā ar ES operācijas mērķiem un pilnvarām, kas noteiktas ANO Drošības padomes Rezolūcijā 1778 (2007).

6.   Krievijas puse, iepriekš veicot atbilstīgas konsultācijas, var jebkurā laikā atsaukt savu ieguldījumu vai nu pēc ES operācijas komandiera lūguma, vai saskaņā ar Krievijas puses lēmumu. Krievijas puse laikus informē ES operācijas komandieri par jebkādām izmaiņām attiecībā uz tās dalību ES operācijā.

2. pants

Bruņoto spēku statuss

1.   Krievijas militārajam kontingentam ierodoties operācijas vietā, tā statusu reglamentē nolīgumi par bruņoto spēku statusu, kuri ir spēkā starp Eiropas Savienību un Čadas Republiku, Centrālāfrikas Republiku un Kamerūnas Republiku.

2.   Neskarot šā panta 1. punktā minētos nolīgumus par bruņoto spēku statusu, Krievijas militārais kontingents ir Krievijas puses jurisdikcijā.

3.   Krievijas puses pārstāvis piedalās tādu ar Krievijas militāro kontingentu saistītu prasību izskatīšanā, kas paredzētas šā panta 1. punktā minētajos nolīgumos par bruņoto spēku statusu.

4.   Krievijas puse ir atbildīga par visu to prasību izskatīšanu, kuras saistītas ar Krievijas militārā kontingenta dalību ES operācijā un kuras attiecas uz Krievijas militārā kontingenta militāro personālu. Krievijas puse ir atbildīga par jebkuras lietas ierosināšanu, jo īpaši par tiesvedības vai disciplināro procedūru sākšanu, pret Krievijas militārā kontingenta militāro personālu saskaņā ar saviem normatīvajiem aktiem.

5.   Eiropas Savienība apņemas nodrošināt, ka dalībvalstis sniedz deklarāciju par atteikšanos no prasībām pret Krievijas Federāciju saistībā ar Krievijas Federācijas dalību ES operācijā un apņemas to darīt, parakstot šo nolīgumu. Šī deklarācija ir pievienota šim nolīgumam.

6.   Krievijas puse apņemas sniegt deklarāciju par atteikšanos no prasībām pret jebkuru valsti, kas piedalās ES operācijā, un apņemas to darīt, parakstot šo nolīgumu. Šī deklarācija ir pievienota šim nolīgumam.

7.   Tā personāla statusu, kas darbojas ES operācijas štābā Parīzē (Francijā), reglamentē noteikumi, par ko vienojušās Francijas Republikas un Krievijas Federācijas kompetentās iestādes.

3. pants

Klasificēta informācija

1.   Krievijas puse aizsargā klasificētu ES informāciju, ko tā saņem saistībā ar ES operāciju, atbilstīgi prasībām par klasificētās informācijas aizsardzību, kas noteikta Krievijas Federācijas tiesību aktos. Šajā sakarā pušu drošības klasifikācija atbilst šādai:

ES

Krievijas Federācija

SECRET UE

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

CONFIDENTIEL UE

СЕКРЕТНО

Krievijas Federācijas ierobežojošais marķējums “ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ” atbilst ES drošības klasifikācijai RESTREINT UE.

2.   Krievijas puse veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tās klasificētās ES informācijas aizsardzību, kura tai sniegta saistībā ar ES operāciju, veic tādā līmenī, kā paredzēts klasificētās ES informācijas aizsardzības pamatnoteikumos un minimālajos standartos, proti, Krievijas puse:

izmanto tai sniegto klasificēto informāciju vienīgi tādiem nolūkiem, kādiem ES to ir sniegusi,

neizpauž šādu informāciju trešām personām bez ES iepriekšējas rakstiskas piekrišanas,

nodrošina, ka klasificēto informāciju dara pieejamu vienīgi personām, kurām šāda informācija ir nepieciešama oficiālo pienākumu veikšanai un, ja informācijas klasifikācijas pakāpe ir CONFIDENTIEL UE vai augstāka, kurām ir attiecīgas drošības pielaides,

nodrošina, ka, pirms nodrošināta piekļuve klasificētai informācijai, visas personas, kam vajadzīga piekļuve šādai informācijai, ir informētas par aizsardzības noteikumiem, kas attiecas uz tās informācijas klasifikāciju, kurai viņas piekļūs, un ka viņas atbilst šiem noteikumiem,

nodrošina, ka visas telpas, zonas, ēkas, biroji, istabas, sakaru un informācijas sistēmas, kur tiek glabāta un/vai apstrādāta klasificētā informācija un dokumenti, tiek aizsargātas ar atbilstīgu fiziskās drošības pasākumu palīdzību,

nodrošina, ka, saņemot klasificētos dokumentus, tie tiek īpaši reģistrēti,

informē ES par katru gadījumu, kad faktiski vai varbūtēji apdraudēta vai izpausta tai sniegtā klasificētā informācija. Tādā gadījumā Krievijas puse ierosina izmeklēšanu un veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu šāda gadījuma atkārtošanos.

3.   Ņemot vērā klasifikācijas līmeni, klasificēto informāciju nodod, izmantojot diplomātiskus kanālus, drošus pasta pakalpojumus un personīgu pārvadāšanu.

4.   Ja ES un Krievijas Federācija ir noslēgušas nolīgumu par klasificētas informācijas aizsardzību, šāda nolīguma noteikumus piemēro saistībā ar ES operāciju.

4. pants

Komandķēde

1.   Krievijas militārais kontingents paliek pilnīgā Krievijas puses pakļautībā.

2.   Krievijas kompetentās iestādes piešķir operācijas komandierim pilnvaras dot uzdevumus Krievijas militārajam kontingentam, lai veiktu misiju, kā paredzēts šā nolīguma 1. panta 1. punktā. Pilnvaru nodošana notiek, ierodoties operācijas norises vietā. Plānojot rīkojumu par gaisa spēku uzdevumu vai kādu citu lēmumu, kas attieksies uz Krievijas militāro kontingentu, nodrošina, ka tas tiek pilnībā saskaņots ar Krievijas militārā kontingenta vecāko militāro pārstāvi. Krievijas Federācijai ir tādas pašas tiesības un pienākumi attiecībā uz operācijas ikdienas vadību kā Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas piedalās operācijā.

3.   Vecāko militāro pārstāvi Krievijas puse ieceļ kā Krievijas militārā kontingenta pārstāvi EUFOR – gan ES operācijas štābā Parīzē (Francijā), gan ES spēku štābā Abéché (Čadā). Katrs vecākais militārais pārstāvis var izmantot palīdzību. Vecākais militārais pārstāvis apspriežas ar ES komandķēdi par visiem jautājumiem, kas skar EUFOR. Krievijas militārā kontingenta komandējošais darbinieks ir atbildīgs par kontingenta ikdienas disciplīnu.

5. pants

Finanšu aspekti

1.   Krievijas puse apņemas segt visas izmaksas, kas saistītas ar tās dalību ES operācijā, izņemot izmaksas, ko sedz no kopējiem līdzekļiem, kā paredzēts šā nolīguma 6. pantā minētajos īstenošanas pasākumos.

2.   EUFOR Tchad/RCA sniegs materiāltehnisku atbalstu Krievijas militārajam kontingentam, atmaksājot izdevumus saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti 6. pantā minētajos īstenošanas pasākumos.

3.   ES atbrīvo Krievijas pusi no finanšu saistībām segt kopējās izmaksas.

4.   Ja noticis nāves gadījums, gūti ievainojumi, radīti zaudējumi vai nodarīts kaitējums fiziskām vai juridiskām personām no valsts(-īm), kur īsteno ES operāciju, kompensācijas noregulē saskaņā ar noteikumiem nolīgumos par bruņoto spēku statusu, kā minēts šā nolīguma 2. panta 1. punktā.

5.   Izdevumu administratīvo pārvaldību, kā noteikts šā nolīguma 6. pantā minētajos īstenošanas pasākumos, uztic ES mehānismam, kas pārvalda kopējos izdevumus un valstu izdevumus saistībā ar operāciju.

6. pants

Pasākumi nolīguma īstenošanai

Krievijas puses dalību ES operācijā īsteno saskaņā ar tehniskām un administratīvām procedūrām, kas iekļautas šā nolīguma īstenošanas pasākumos un kurus noslēgs Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrija un ES operācijas komandieris.

7. pants

Saistību neizpilde

Ja kāda no Pusēm neizpilda 1. līdz 6. pantā noteiktās saistības, otrai Pusei ir tiesības izbeigt šā nolīguma darbību, par to paziņojot vienu mēnesi iepriekš.

8. pants

Domstarpību izšķiršana

1.   Domstarpības par šā nolīguma interpretāciju vai piemērošanu Puses savstarpēji izšķir attiecīgā līmenī ar Pušu attiecīgu iestāžu palīdzību vai ar diplomātiskiem līdzekļiem.

2.   Visus finanšu prasījumus vai domstarpības, kas nav atrisinātas saskaņā ar 1. punktu, var iesniegt samierinātājam vai starpniekam, par ko abas Puses vienojušās.

Visas prasības vai domstarpības, ko šāds samierinātājs vai starpnieks nav varējis izšķirt, ikviena no Pusēm var iesniegt šķīrējtiesai. Katra Puse šķīrējtiesā ieceļ vienu šķīrējtiesnesi. Abi ieceltie šķīrējtiesneši izvēlas trešo šķīrējtiesneši, ko ieceļ par priekšsēdētāju. Ja viena Puse divos mēnešos pēc otras Puses paziņojuma, ka domstarpības iesniedz šķīrējtiesā, neieceļ šķīrējtiesnesi vai ja divos mēnešos pēc to iecelšanas abi ieceltie šķīrējtiesneši nevar panākt vienotību par trešo šķīrējtiesnesi, jebkura no Pusēm var vērsties pie Starptautiskās Tiesas priekšsēdētāja, lai tas izraugās trešo šķīrējtiesnesi. Ja Starptautiskās Tiesas priekšsēdētājs ir kādas Puses valstspiederīgais vai jebkādu iemeslu dēļ nevar veikt minēto darbību, trešo šķīrējtiesnesi izraugās nākamais augstākais Starptautiskās Tiesas dalībnieks, kas nav kādas Puses valstspiederīgais. Šķīrējtiesa pieņem lēmumus ex aequo et bono. Šķīrējtiesnešiem nav pilnvaru noteikt vindikatīvus maksājumus. Šķīrējtiesneši vienojas par šķīrējtiesas procedūrām. Šķīrējtiesa atrodas Briselē, un tā izskata lietas angļu valodā. Šķīrējtiesas nolēmums ietver paskaidrojuma rakstu par nolēmuma pamatojumu, un Puses to pieņem kā galīgo nolēmumu attiecībā uz strīdu. Katra puse sedz savus izdevumus, un kopējās izmaksas Puses sadala vienlīdzīgi.

9. pants

Stāšanās spēkā

1.   Šis nolīgums stājas spēkā pirmā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad Puses ir paziņojušas viena otrai par šim nolūkam vajadzīgo iekšējo procedūru pabeigšanu.

2.   Šo nolīgumu provizoriski piemēro no tā parakstīšanas dienas.

3.   Šis nolīgums ir spēkā, kamēr Krievijas puse sniedz ieguldījumu ES operācijas darbībā. Šā nolīguma izbeigšanās neietekmē tiesības vai pienākumus, kas radušies, īstenojot šo nolīgumu pirms tā izbeigšanās.

Briselē, 2008. gada 5. novembrī, angļu un krievu valodā divos oriģināleksemplāros; abi teksti ir vienlīdz autentiski.

Eiropas Savienības vārdā

Krievijas Federācijas vārdā

PIELIKUMS

DEKLARĀCIJAS,

kas minētas 2. panta 5. un 6. punktā

ES dalībvalstu deklarācija:

“Piemērojot Vienoto rīcību 2007/677/KĀDP (2007. gada 15. oktobris) par Eiropas Savienības militāro operāciju Čadas Republikā un Centrālāfrikas Republikā (operācija EUFOR Tchad/RCA), ES dalībvalstis centīsies, ciktāl pieļauj to iekšējā tiesību sistēma, cik vien iespējams atteikties no prasībām pret Krievijas Federāciju sava personāla ievainojumu vai nāves gadījumos vai gadījumos, kad tām ir radīti zaudējumi vai bojāts to īpašums, ko izmanto ES operācijai, ja ievainojums, nāve, zaudējums vai bojājums:

radies Krievijas Federācijas norīkotā personāla darbības dēļ, pildot pienākumus saistībā ar ES operāciju, izņemot rupjas nolaidības vai noteikumu tīša pārkāpuma gadījumus, vai

radies, izmantojot jebkādu īpašumu, kas pieder Krievijas Federācijai, ja īpašums ir izmantots saistībā ar operāciju, izņemot gadījumus, kad Krievijas Federācijas personāls, kas darbojas ES operācijā un izmanto šo īpašumu, ir vainojams rupjā nolaidībā vai noteikumu tīšā pārkāpumā.”

Krievijas Federācijas deklarācija:

“Piemērojot Vienoto rīcību 2007/677/KĀDP (2007. gada 15. oktobris) par Eiropas Savienības militāro operāciju Čadas Republikā un Centrālāfrikas Republikā (operācija EUFOR Tchad/RCA), Krievijas Federācija centīsies, ciktāl pieļauj tās iekšējā tiesību sistēma, cik vien iespējams atteikties no prasībām pret jebkuru citu valsti, kas piedalās ES operācijā, sava personāla ievainojumu vai nāves gadījumos vai gadījumos, kad tai ir radīti zaudējumi vai bojāts tās īpašums, ko izmanto ES operācijai, ja ievainojums, nāve, zaudējums vai bojājums:

radies personāla darbības dēļ, pildot pienākumus saistībā ar ES operāciju, izņemot rupjas nolaidības vai noteikumu tīša pārkāpuma gadījumus, vai

radies, izmantojot jebkādu īpašumu, kas pieder valstīm, kuras piedalās ES operācijā, ja īpašums ir izmantots saistībā ar operāciju, izņemot gadījumus, kad ES operācijas personāls, kas izmanto šo īpašumu, ir vainojams rupjā nolaidībā vai noteikumu tīšā pārkāpumā.”


Labojums

18.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/21


Labojums Komisijas 2001. gada 25. aprīļa Regulā (EK) Nr. 807/2001, ar kuru groza I, II un III pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 118, 2001. gada 27. aprīlis )

(Īpašais izdevums latviešu valodā 3. nodaļa, 32. sējums, 135. lpp.)

10. lappusē pielikuma A punktā, ar kuru groza Regulas (EEK) Nr. 2377/90 I pielikumu, 2.2.3. punktā tabulā “Piretroīdi” rindu par vielu ciflutrīns aizstāj ar šādu:

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)

Marķieratliekas

Dzīvnieku suga

Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi

Izmeklējamie substrāti

Citi noteikumi

“Ciflutrīns

Ciflutrīns (izomēru summa)

Govis, kazas

50 μg/kg

Tauki

 

10 μg/kg

Aknas

10 μg/kg

Nieres

20 μg/kg

Piens

Jāievēro turpmākie Padomes Direktīvas 94/29/EK noteikumi”


18.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/22


Labojumi Padomes Regulā (EK) Nr. 1182/2007 (2007. gada 26. septembris), ar ko paredz īpašus noteikumus augļu un dārzeņu nozarei un ar ko groza Direktīvas 2001/112/EK un 2001/113/EK un Regulas (EEK) Nr. 827/68, (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96, (EK) Nr. 2826/2000, (EK) Nr. 1782/2003 un (EK) Nr. 318/2006, kā arī atceļ Regulu (EK) Nr. 2202/96

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 273, 2007. gada 17. oktobris )

22. lappusē, 52. panta (grozījumi Regulā (EK) Nr. 1782/2003), 13. punktā (jaunā 68.b panta 4. punkta tabula):

tekstu:

“Portugāle

2,400”

lasīt šādi:

“Portugāle

2,900”

25. lappusē, 53. pantā (“Grozījumi Regulā (EK) Nr. 318/2006”):

tekstu:

“Regulu (EK) Nr. 318/2006 groza šādi:

1)

regulas 32. panta 1., 2. un 4. punktā aiz vārdiem “VII pielikums” iekļauj vārdus “vai VIII pielikums”;

2)

pēc VII pielikuma pievieno šādu pielikumu:

(…)” ”

lasīt šādi:

“Regulu (EK) Nr. 318/2006 groza šādi:

1)

regulas 32. panta 1., 2. un 4. punktā aiz vārdiem “VII pielikums” iekļauj vārdus “vai VIIa pielikums”;

2)

pēc VII pielikuma pievieno šādu pielikumu:

(…)” ”

25. lappusē, 55. panta, 4. punkta pēdējā teikumā:

tekstu:

“Attiecībā uz ražotāju grupām dalībvalstīs, kas iestājās Eiropas Savienībā 2004. gada 1. maijā vai pēc minētās dienas, no šīs regulas spēkā stāšanās dienas atzīšanas plāniem piemēro 7. panta 4. punkta a) apakšpunktā norādīto palīdzības likmi.”

lasīt šādi:

“Attiecībā uz ražotāju grupām dalībvalstīs, kas iestājās Eiropas Savienībā 2004. gada 1. maijā vai pēc minētās dienas, no šīs regulas spēkā stāšanās dienas atzīšanas plāniem piemēro 7. panta 5. punkta a) apakšpunktā norādīto palīdzības likmi.”


18.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/s3


PIEZĪME LASĪTĀJAM

Iestādes ir nolēmušas savos tekstos turpmāk nenorādīt jaunākos tiesību aktu grozījumus.

Ja vien nav noteikts citādi, par tiesību aktiem, kuri ir norādīti šeit publicētajos tekstos, uzskatāmi tiesību akti to spēkā esošajā redakcijā.