ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 300

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 11. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1110/2008 (2008. gada 10. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 423/2007 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1111/2008 (2008. gada 10. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

29

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1112/2008 (2008. gada 10. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1731/2006 par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem eksporta kompensāciju piemērošanai konkrētiem konservētas liellopu un teļa gaļas produktiem

31

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1113/2008 (2008. gada 10. novembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Spānijas karogu, zvejot jūrasmēles VIII a un b zonā

32

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1114/2008 (2008. gada 10. novembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Zviedrijas karogu, zvejot jūrasmēles IIIa zonā, EK ūdeņos IIIb, IIIc un IIId zonā

34

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/840/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 7. novembris), par ārkārtas pasākumiem, lai novērstu Anoplophora chinensis (Forster) ievešanu un izplatīšanos Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 6631)

36

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Pamatlēmums 2008/841/TI (2008. gada 24. oktobris) par cīņu pret organizēto noziedzību

42

 

*

Padomes Lēmums 2008/842/KĀDP (2008. gada 10. novembris), ar ko groza III un IV pielikumu Kopējā nostājā 2007/140/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

46

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2008/843/KĀDP (2008. gada 10. novembris), ar ko groza un pagarina Kopējo nostāju 2007/734/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Uzbekistānu

55

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2008/844/KĀDP (2008. gada 10. novembris), ar ko groza Padomes Kopējo nostāju 2006/276/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām

56

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

11.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 300/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1110/2008

(2008. gada 10. novembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 423/2007 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 60. un 301. pantu,

ņemot vērā Kopējo nostāju 2008/652/KĀDP (2008. gada 7. augusts), ar ko groza Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu (1),

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Kopējā nostājā 2008/652/KĀDP ir paredzēti papildu ierobežojoši pasākumi attiecībā uz, inter alia, personām un vienībām, kuru saimnieciskie līdzekļi ir iesaldēti, kurām pārtraukts publiskais finansiālais atbalsts, jo īpaši kredīti, eksporta garantijas un apdrošināšana, lai novērstu jebkuru finansiālu atbalstu kodoldarbībām, ar kurām sekmē kodolieroču izplatīšanas risku, vai kodolieroču piegādes sistēmu izstrādei, un ir paredzēta to kravu pārbaude, kuras ieved Irānā vai izved no tās ar kravas lidmašīnām un tirdzniecības kuģiem, kas pieder Iran Air Cargo un Islamic Republic of Iran Shipping Line vai ko kontrolē minētie uzņēmumi, ja ir nopietns pamats uzskatīt, ka šāda kravas lidmašīna vai kuģis pārvadā ar minēto kopējo nostāju aizliegtās preces. Kopējā nostājā 2008/652/KĀDP ir paredzēts arī aizliegums piegādāt, pārdot vai nodot dažus izstrādājumus, vielas, iekārtas, preces un tehnoloģijas, kas varētu veicināt kodoldarbības, kuras saistītas ar kodolieroču izplatīšanas risku, vai kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi.

(2)

Kopējā nostājā 2008/652/KĀDP turklāt visas dalībvalstis lūgtas modri novērot finanšu iestāžu, kas ir to jurisdikcijā, darbības ar bankām, kuru domicils ir Irānā, un ar to ārzemju filiālēm un meitasuzņēmumiem, lai izvairītos no tā, ka šādas darbības veicina kodolieroču izplatīšanas risku vai kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi. Tādēļ daži minētās kopējās nostājas noteikumi attiecas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK (2005. gada 26. oktobris) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai (2).

(3)

Būtu jāprecizē, ka nepieciešamo dokumentu iesniegšana un pārsūtīšana bankai ar mērķi vēlāk tos nosūtīt sarakstā neiekļautai personai, vienībai vai struktūrai, lai veiktu maksājumus, kuri atļauti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 423/2007 (3) 9. pantu, nav uzskatāmas par to, ka līdzekļus dara pieejamus minētās regulas 7. panta 3. punkta nozīmē.

(4)

Ar Regulu (EK) Nr. 423/2007 ieviesa konkrētus ierobežojošus pasākumus pret Irānu saskaņā ar Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP. Tā rezultātā ir iespējams, ka pret uzņēmējiem tiek iesniegtas prasības, un tādēļ viņi būtu pastāvīgi jāaizsargā pret visām prasībām saistībā ar līgumiem vai citiem darījumiem, kuru izpildi ietekmētu minētājā regulā noteiktie pasākumi.

(5)

Šie pasākumi ir Eiropas Kopienas dibināšanas līguma darbības jomā un tādēļ, jo īpaši lai nodrošinātu, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs tos piemērotu vienādi, ir nepieciešams Kopienas tiesību akts pasākumu īstenošanai Kopienā.

(6)

Regulas (EK) Nr. 423/2007 12. panta 2. punktā ietvertā atsauce uz 5. panta 1. punkta c) punktu būtu jāmaina, lai ņemtu vērā grozījumus, kas izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 618/2007 (2007. gada 5. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 423/2007 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu (4).

(7)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 423/2007.

(8)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, tai būtu jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulu (EK) Nr. 423/2007 groza šādi:

a)

regulas 1. pantam pievieno šādus punktus:

“l)

“līgums vai darījums” ir jebkurš darījums neatkarīgi no tā veida un piemērojamiem tiesību aktiem, kas ietver vienu vai vairākus līgumus, kas noslēgti starp tām pašām vai dažādām pusēm, vai līdzīgas saistības, ko uzņēmušās tās pašas vai dažādas puses; šajā nolūkā “līgums” ietver visu veidu juridiski neatkarīgas vai atkarīgas garantijas vai pretgarantijas, jo īpaši finanšu garantijas un kredītus, un jebkuru attiecīgu noteikumu, kas rodas saskaņā vai saistībā ar šo darījumu;

m)

“prasība” ir jebkura prasība par kompensācijas saņemšanu vai cita šāda veida prasība, piemēram, prasība par kompensāciju vai garantijas nodrošināta prasība, jo īpaši jebkura prasība, lai panāktu kādas garantijas vai pretgarantijas, jo īpaši finanšu garantijas, pagarinājumu vai samaksu;

n)

“persona, vienība vai struktūra Irānā” ir:

i)

Irānas valsts vai jebkura šīs valsts iestāde;

ii)

jebkura fiziska persona Irānā vai tās pastāvīgais iedzīvotājs;

iii)

jebkura juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras juridiskā adrese ir Irānā;

iv)

jebkura juridiska persona, vienība vai struktūra, ko tieši vai netieši kontrolē viena vai vairākas no iepriekšminētajām personām vai struktūrām.”;

b)

regulas 2. panta 1. punkta a) apakšpunktam pievieno šādu punktu:

“iii)

dažas citas preces un tehnoloģijas, kas varētu veicināt darbības, kuras saistītas ar bagātināšanu, atkārtotu apstrādi vai smago ūdeni, kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi vai sekmēt darbības, kas saistītas ar citiem jautājumiem, par kuriem SAEA ir paudusi bažas vai norādījusi, ka tie nav atrisināti. Šīs preces un tehnoloģijas ir uzskaitītas I A pielikumā;”;

c)

regulas 3. pantā iekļauj šādu punktu:

“1.a   Visam eksportam, kam saskaņā ar šo regulu jāsaņem eksporta atļauja, to izsniedz kompetentās iestādes dalībvalstī, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1334/2000 7. pantā paredzētajiem noteikumiem. Atļauja ir derīga visā Kopienā.”;

d)

regulas 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“Ir aizliegts no Irānas pirkt, importēt vai transportēt I un I A pielikumā minētās preces un tehnoloģijas neatkarīgi no tā, vai attiecīgajām precēm vai tehnoloģijām ir Irānas izcelsme.”;

e)

iekļauj šādu pantu:

“4.a pants

Lai novērstu tādu preču un tehnoloģiju pārsūtīšanu, kas uzskaitītas I un IA pielikumā, attiecībā uz kravas lidmašīnām un tirdzniecības kuģiem, kas pieder Iran Air Cargo un Islamic Republic of Iran Shipping Line vai ko kontrolē minētie uzņēmumi, tiem ir pienākums pirms ierašanās vai došanās prom sniegt informāciju attiecīgās dalībvalsts kompetentajām muitas iestādēm par visām precēm, ko tās ieved Kopienā vai izved no tās.

Noteikumi, kas reglamentē pienākumu sniegt informāciju pirms ierašanās vai došanās prom, īpaši termiņi, kas ir jāievēro, un dati, kuri jāpieprasa, ir izklāstīti attiecīgajās ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijās, kā arī muitas deklarācijās, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 648/2005 (2005. gada 13. aprīlis), ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (5), un Komisijas Regulā (EK) Nr. 1875/2006 (2006. gada 18. decembris), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (6).

Turklāt Iran Air Cargo un Iran Shipping Line vai to pārstāvji deklarē to, vai uz precēm attiecas Regula (EK) Nr. 1334/2000 vai šī regula, un, ja tām ir jāievēro prasība par eksporta atļauju, tie sniedz datus par tiem izsniegto eksporta atļauju.

Līdz 2009. gada 30. jūnijam ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijas un iepriekšminētos vajadzīgos papildu datus var iesniegt rakstiski, izmantojot tirdzniecības, ostas vai transporta informāciju, ar nosacījumu, ka tajā ir ietverti vajadzīgie dati. Attiecībā uz eksporta deklarāciju informācija, kas izklāstīta Regulas (EK) Nr. 1875/2006 30.A pielikumā, nav jānorāda līdz 2009. gada 30. jūnijam.

No 2009. gada 1. jūlija iepriekšminētos vajadzīgos papildu datus sniedz vai nu rakstiski, vai arī, vajadzības gadījumā izmantojot ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijas.

f)

regulas 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Irānā vai izmantošanai Irānā sniegt tehnisku palīdzību saistībā ar Eiropas Savienības Kopējā militārajā sarakstā minētajām precēm un tehnoloģijām, kā arī ar minētajā sarakstā minēto preču piegādi, ražošanu, uzturēšanu un izmantošanu;

b)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Irānā vai izmantošanai Irānā sniegt tehnisku palīdzību vai starpnieku pakalpojumus saistībā ar I un I A pielikumā minētajām precēm un tehnoloģijām, kā arī ar I un I A pielikumā minēto preču piegādi, ražošanu, uzturēšanu un izmantošanu;

c)

veikt investīcijas Irānas uzņēmumos, kas iesaistīti I un I A pielikumā minēto preču un tehnoloģiju ražošanā;

d)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Irānā vai izmantošanai Irānā piešķirt finansējumu vai finanšu palīdzību saistībā ar I un I A pielikumā minētajām precēm un tehnoloģijām, tostarp jo īpaši dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu jebkādai šo preču vai tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai, vai jebkādai ar to saistītas tehniskas palīdzības sniegšanai;

e)

apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir tieši vai netieši apiet a), b) un c) apakšpunktā minētos aizliegumus.”;

g)

regulas 7. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir IV pielikumā minēto personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē. Šīs regulas IV pielikumā ir iekļauj personas, vienības un struktūras, ko norādījusi ANO Drošības padome vai Sankciju komiteja saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūcijas 1737 (2006) 12. punktu un ANO Drošības padomes Rezolūcijas 1803 (2008) 7. punktu.”;

h)

iekļauj šādus pantus:

“11.a pants

1.   Finanšu iestādes un kredītiestādes, uz ko attiecas 18. panta darbības joma, savās darbībās ar 2. punktā minētajām finanšu iestādēm un kredītiestādēm, un lai izvairītos no tā, ka šādas darbības veicina kodoldarbības, kuras rada izplatīšanas risku, vai kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi:

a)

pastāvīgi modri novēro kontu darbību, tostarp izmantojot klientu uzticamības pārbaudes programmas un ņemot vērā pienākumus saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu;

b)

pieprasa, lai tiktu aizpildītas visas maksājumu informācijas ailes, kas attiecas uz attiecīgā darījuma maksātāju un saņēmēju; un atsakās veikt darījumu, ja minētā informācija nav sniegta;

c)

piecus gadus glabā visu darījumu dokumentāciju un pēc pieprasījuma dara to pieejamu attiecīgo valstu iestādēm;

d)

ja ir aizdomas vai pamatots iemesls aizdomām, ka līdzekļi ir saistīti ar kodolieroču izplatīšanas finansēšanu, nekavējoties ziņo par savām aizdomām finanšu ziņu vākšanas vienībai (FIU) vai kādai citai kompetentai iestādei, ko norīkojusi attiecīgā dalībvalsts, kā norādīts III pielikumā minētajās interneta vietnēs, neskarot 5. līdz 7. pantu. FIU vai minētā cita kompetentā iestāde darbojas kā valsts centrs, kas saņem un analizē ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem saistībā ar iespējamu kodolieroču izplatīšanas finansēšanu. FIU vai minētajai citai kompetentajai iestādei ir tieša vai netieša savlaicīga piekļuve finanšu, administratīvajai vai tiesībaizsardzības informācijai, kas tai vajadzīga, lai pienācīgi veiktu savus uzdevumus, tostarp analizētu ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem.

2.   Pasākumus, kas izklāstīti 1. punktā, piemēro finanšu iestāžu un kredītiestāžu darbībām ar:

a)

finanšu iestādēm un kredītiestādēm, kuru domicils ir Irānā, jo īpaši ar Saderat banku;

b)

finanšu iestāžu un kredītiestāžu, kuru domicils ir Irānā, filiālēm un meitasuzņēmumiem, uz kuriem attiecas 18. panta darbības joma, kā uzskaitīts VI pielikumā;

c)

finanšu iestāžu un kredītiestāžu, kuru domicils ir Irānā, filiālēm un meitasuzņēmumiem, uz kuriem neattiecas 18. panta darbības joma, kā uzskaitīts VI pielikumā;

d)

kredītiestādēm un finanšu iestādēm, kuru domicils nav Irānā un uz kurām neattiecas 18. panta darbības joma, bet kuras kontrolē personas un vienības, kuru domicils ir Irānā, kā uzskaitīts VI pielikumā.

11.b pants

1.   Saderat bankas filiāles un meitasuzņēmumi, uz kuriem attiecas 18. panta darbības joma, piecās darbadienās pēc attiecīgā līdzekļu pārveduma saņemšanas vai veikšanas informē dalībvalsts, kurā tās ir reģistrētas, kompetento iestādi, kā norādīts III pielikumā minētajās interneta vietnēs, par visiem līdzekļu pārvedumiem, ko tie veikuši vai saņēmuši, par darījuma pušu vārdiem, summu un datumu. Ja ir pieejama attiecīga informācija, deklarācijā ir jāprecizē darījuma būtība un, attiecīgā gadījumā, darījumā iekļauto preču veids un īpaši jānorāda, vai uz šīm precēm attiecas Regula (EK) Nr. 1334/2000 vai šī regula, un, ja šo preču eksportam ir vajadzīga atļauja, jānorāda piešķirtās atļaujas numurs.

2.   Ja piemēro informācijas apmaiņas nosacījumus, kompetentās iestādes, kas saņēmušas ziņojumu, saskaņā ar šiem nosacījumiem vajadzības gadījumā nekavējoties pārsūta saņemtos datus kompetentajām iestādēm citās dalībvalstīs, kur attiecīgā darījuma partneri veic uzņēmējdarbību, lai novērstu darījumus, kas var veicināt darbības, kuras rada kodolieroču izplatīšanas risku vai kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi.”;

i)

regulas 12. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Aizliegumi, kas paredzēti 5. panta 1. punkta d) apakšpunktā un 7. panta 3. punktā, nerada nekādu atbildību attiecīgajām fiziskajām vai juridiskajām personām vai vienībām, ja tās nezināja un tām nebija pamatotu iemeslu uzskatīt, ka to rīcība būtu pretrunā šiem aizliegumiem.”;

j)

regulas 12. pantam pievieno šādu punktu:

“3.   Šīs regulas 11.a un 11.b pantā minētās informācijas godprātīga atklāšana, ko veic iestāde vai persona, uz kuru attiecas šī regula, vai šādas iestādes vai personas darbinieks vai direktors, nerada jebkāda veida saistības šai iestādei vai personai, vai to direktoriem vai darbiniekiem.”;

k)

iekļauj šādu pantu:

“12.a pants

1.   Nepiešķir kompensāciju vai neapmierina citu šāda veida prasību, piemēram, prasību par kompensāciju vai garantijas nodrošinātu prasību, īpaši jebkuru prasību, lai panāktu kādas garantijas vai pretgarantijas, jo īpaši finanšu garantijas, pagarinājumu vai samaksu, ja šo prasību iesniedz:

a)

norīkotas personas, vienības vai struktūras, kas uzskaitītas IV, V un VI pielikumā;

b)

jebkura cita persona, vienība vai struktūra Irānā, tostarp Irānas valdība;

c)

jebkura persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kā kādas šīs personas vai vienības starpniece vai tās uzdevumā;

saistībā ar līgumu vai darījumu, kā īstenošanu tieši vai netieši, pilnībā vai daļēji būtu ietekmējuši ar šo regulu noteiktie pasākumi.

2.   Uzskata, ka līguma vai darījuma izpildi ir ietekmējuši pasākumi, kas noteikti ar šo regulu, ja prasības pastāvēšana vai saturs tieši vai netieši izriet no minētajiem pasākumiem.

3.   Jebkurā tiesas procesā par prasības izpildi personai, kas vēlas panākt šīs prasības izpildi, iz jāpierāda, ka tās apmierināšanu neaizliedz 1. punkts.”;

l)

regulas 15. panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“d)

grozīt VI pielikumu, pamatojoties uz lēmumiem attiecībā uz Kopējās nostājas 2008/652/KĀDP III un IV pielikumu.”;

m)

šīs regulas I pielikuma tekstu iekļauj kā Ia pielikumu;

n)

II pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu;

o)

III pielikumu aizstāj ar šīs regulas III pielikuma tekstu;

p)

šīs regulas IV pielikuma tekstu pievieno kā VI pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 10. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

B. KOUCHNER


(1)  OV L 213, 8.8.2008., 58. lpp.

(2)  OV L 309, 25.11.2005., 15. lpp.

(3)  OV L 103, 20.4.2007., 1. lpp.

(4)  OV L 143, 6.6.2007., 1. lpp.

(5)  OV L 117, 4.5.2005., 13. lpp.

(6)  OV L 360, 19.12.2006., 64. lpp.”;


I PIELIKUMS

"I A PIELIKUMS

Regulas 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) punktā minētās preces un tehnoloģijas

IEVADA PIEZĪMES

1.

Ja nav norādīts citādi, atsauces numuri, kas lietoti turpmāk ailē "Apraksts", norāda uz divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju aprakstiem, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1334/2000 I pielikumā.

2.

Atsauces numurs turpmāk ailē "Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 1183/2007 I pielikumā" nozīmē, ka ailē "Apraksts" raksturotās preces īpašības neiekļaujas parametros, kas izklāstīti atsaucē norādītās divējāda lietojuma preces vai tehnoloģijas aprakstā.

3.

"Vienpēdiņās" rakstītu terminu definīcijas dotas tehniskajās piezīmēs par attiecīgo preci.

4.

"Pēdiņās" rakstītu terminu definīcijas ir dotas Regulas (EK) Nr. 1183/2007 I pielikumā.

Vispārīgas piezīmes

1.

Šajā pielikumā minētais aizliegums attiecas arī uz precēm (tostarp iekārtām), kuras eksportēt nav aizliegts, ja tajās ir viena vai vairākas aizliegtas sastāvdaļas, ja aizliegtā sastāvdaļa vai sastāvdaļas ir preču pamatsastāvdaļa un ja tās var tikt demontētas vai izmantotas citiem mērķiem.

NB!

Izvērtējot, vai aizliegto sastāvdaļu vai sastāvdaļas var uzskatīt par pamatsastāvdaļām, jāņem vērā tādi faktori kā daudzums, vērtība, ietvertā zinātība (knowhow) un citi īpaši apstākļi, pēc kuriem varētu noteikt, vai aizliegtās sastāvdaļas uzskatāmas par preču pamatsastāvdaļām.

2.

Šajā pielikumā norādītās preces ietver gan jaunas, gan lietotas preces.

Vispārīga piezīme par tehnoloģijām (GTN)

(Skatīt saistībā ar IA.B. iedaļu)

1.

To "tehnoloģiju" pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu, kas "vajadzīgas" to preču "izstrādei", "ražošanai" vai "lietošanai", kuras atbilstoši A daļai (Preces) aizliegts pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt saskaņā ar IA.B. iedaļas noteikumiem.

2.

"Tehnoloģija", kura "vajadzīga" aizliegto preču "izstrādei", "ražošanai" vai "lietošanai", ir aizliegta arī gadījumos, kad to lieto precēm, uz kurām aizliegums neattiecas.

3.

Aizliegumu neattiecina uz minēto "tehnoloģiju" tādā apjomā, kas noteikti vajadzīgs to preču uzstādīšanai, lietošanai, apkopei (pārbaudei) un remontam, uz kurām neattiecas aizliegums, vai tādām precēm, kuras atļauts eksportēt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 423/2007.

4.

"Tehnoloģijas" nodošanas aizliegums neattiecas uz "atklātībā pieejamu" informāciju, "fundamentāliem zinātnes pētījumiem" vai minimāli nepieciešamo informāciju, kas vajadzīga patentu pieteikšanai.

IA.A.   PRECES

A0.   Kodolmateriāli, kodolierīces un kodoliekārtas

Nr.

Apraksts

Saistīta prece, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 1183/2007 I pielikumā

IA.A0.001

Šādas dobas katoda lampas:

a.

dobas joda katoda lampas ar tīra silīcija vai kvarca logiem

b.

dobas urāna katoda lampas

IA.A0.005

Šādi kodolreaktoru korpusu komponenti un izmēģinājumu iekārtas, izņemot pozīcijā 0A001 minētos:

1.

blīvslēgi,

2.

iekšējie komponenti,

3.

blīvēšanas, izmēģinājumu un mērīšanas iekārtas.

0A001

IA.A0.006

Radioloģiskas detektoru sistēmas radioaktīvu materiālu un radioloģiskas izcelsmes starojuma atklāšanai, identifikācijai vai daudzuma noteikšanai, kā arī šādām sistēmām īpaši konstruēti komponenti, izņemot pozīcijā 0A001.j vai 1A004.c minētos.

0A001.j

1A004.c

IA.A0.007

No alumīnija sakausējuma vai nerūsošā tērauda izgatavoti 304, 304L vai 316L tipa vārsti ar silfonu blīvslēgu.

Piezīme: Šī pozīcija neattiecas uz silfonu vārstiem, kas definēti pozīcijās 0B001.c.6 un 2A226.

0B001.c.6

2A226

IA.A0.012

Norobežotas kameras darbībām ar radioaktīvajām vielām, to uzglabāšanai un apstrādei (karstās kameras).

0B006

IA.A0.013

"Dabīgais urāns" vai "noplicināts urāns" vai torijs metāla, sakausējuma, ķīmiska savienojuma vai koncentrāta veidā un visi citi materiāli, kas satur vienu vai vairākus no iepriekšminētajiem, izņemot pozīcijā 0C001 minētos.

0C001


A1.   Materiāli, ķīmikālijas, "mikroorganismi" un "toksīni"

Nr.

Apraksts

Saistīta prece, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 1183/2007 I pielikumā

IA.A1.001

Bis (2-etilheksil) fosforskābes (HDEHP vai D2HPA) CAS 298-07-7 šķīdinātājs jebkurā daudzumā, tīrāks par 90 %.

IA.A1.002

Fluora gāze (CAS Nr.: 7782-41-4), tīrāka par 95 %.

IA.A1.005

Elektrolīzes šūnas fluora iegūšanai, kuru ražība ir lielāka par 100 g fluora stundā.

Piezīme: Šī pozīcija neattiecas uz elektrolīzes šūnām, kas definētas pozīcijā 1B225.

1B225

IA.A1.008

Visu veidu un jebkuras formas magnētiskie metāli, kuru sākotnējā relatīvā caurlaides spēja ir 120 000 vai lielāka un biezums ir no 0,05 līdz 0,1 mm.

1C003.a.

IA.A1.009

Šādi "šķiedru vai pavedienu materiāli" vai iepriekš piesūcinātas šķiedras:

a.

oglekļa vai aramīda "šķiedru vai pavedienu materiāli", kam ir kāda no šādām īpašībām:

1.

"īpatnējais modulis", kas lielāks par 10 × 106 m; vai

2.

"īpatnējā stiepes izturība" ir lielāka par 17 × 104 m;

b.

stikla "šķiedru vai pavedienu materiāli", kam ir kāda no šādām īpašībām:

1.

"īpatnējais modulis" ir lielāks par 3,18 × 106 m; vai

2.

"īpatnējā stiepes izturība" ir lielāka par 76,2 × 103 m;

c.

ar termoreaktīviem sveķiem impregnētas nepārtrauktas "dzijas", "paralēlu šķiedru kūļi", "tauvas" vai "lentes" ar platumu 15 mm vai mazāk (iepriekš piesūcinātas šķiedras), kas izgatavotas no oglekļa vai stikla "šķiedru vai pavedienu materiāliem", izņemot pozīcijā IIA1.010.a vai b minētos.

Piezīme: Šī pozīcija neattiecas uz šķiedru vai pavedienu materiāliem, kas definēti pozīcijās 1C010.a, 1C010.b un 1C210.b.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

IA.A1.010

Šādas ar sveķiem vai darvu impregnētas šķiedras (iepriekš piesūcinātas šķiedras), ar metālu vai oglekli pārklātas šķiedras (sagataves) vai "oglekļa šķiedru sagataves":

a.

izgatavotas no iepriekš pozīcijā IIA1.010 minētajiem "šķiedru vai pavedienu materiāliem";

b.

ar epoksīdsveķu "matricu" impregnēti oglekļa "šķiedru vai pavedienu materiāli" (iepriekš piesūcinātas šķiedras), kas minēti pozīcijā 1C010.a, 1C010.b vai 1C010.c, lidaparātu konstrukciju vai laminātu remontam, ja iepriekš piesūcināto šķiedru atsevišķu plākšņu izmēri nepārsniedz 50 cm × 90 cm;

c.

pozīcijā 1C010.a, 1C010.b vai 1C010.c minētas iepriekš piesūcinātas šķiedras, kas impregnētas ar fenola vai epoksīdu sveķiem, kuru stiklošanās temperatūra (Tg) ir zemāka par 433 K (160 °C) un sacietēšanas temperatūra ir zemāka par stiklošanās temperatūru.

Piezīme: Šī pozīcija neattiecas uz šķiedru vai pavedienu materiāliem, kas definēti pozīcijā 1C010.e.

1C010.e

1C210

IA.A1.011

Pastiprināti silīcija karbīda keramiskie kompozīti, ko var izmantot priekšgala smailēm, atgriešanās moduļiem, sprauslu aizvariem, ko var izmantot "raķetēm", izņemot pozīcijā 1C107 minētos.

1C107

IA.A1.012

Martensīta tēraudi, izņemot pozīcijā 1C116 vai 1C216 minētos, ar galīgās stiepes izturības ‧spēju‧2 050 MPa vai vairāk 293 K (20 °C) temperatūrā.

Tehniska piezīme: Frāze ‧martensīta tērauds ar spēju‧ attiecas uz martensīta tēraudu gan pirms, gan pēc termiskās apstrādes.

1C216

IA.A1.013

Volframs, tantals, volframa karbīds, tantala karbīds un sakausējumi, kam ir abas šīs īpašības:

a.

izveidoti dobu simetrisku cilindrisku vai sfērisku formu veidā (tostarp cilindru segmenti) ar iekšējo diametru no 50 mm līdz 300 mm; un

b.

masa ir lielāka par 5 kg.

Piezīme: Šī pozīcija neattiecas uz volframu, volframa karbīdu un sakausējumiem, kas definēti pozīcijā 1C226.

1C226


A2.   Materiālu apstrāde un pārstrāde

Nr.

Apraksts

Saistīta prece, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 1183/2007 I pielikumā

IA.A2.001

Vibrāciju pārbaudes sistēmas, iekārtas un to komponenti, izņemot pozīcijā 2B116 minētos:

a.

vibrāciju pārbaudes sistēmas, kurās izmantota atgriezeniskās saites vai slēgtā kontūra tehnika, un kurās iekļautas digitālas kontroliekārtas, kas spēj likt sistēmai vibrēt ar paātrinājumu, kas vienāds ar 0,1 g (vidējā ģeometriskā vērtība) vai lielāks diapazonā no 0,1 Hz līdz 2 kHz, un attīstot spēku, kas vienāds ar 50 kN vai lielāks par to, mērot uz ‧tukša galda‧;

b.

digitālas kontrolierīces apvienojumā ar īpaši izstrādātu vibrāciju pārbaudes programmatūru, ar ‧reālā laika diapazonu‧, kas ir lielāks par 5 kHz, konstruētas izmantošanai a. pozīcijā minētajās vibrāciju pārbaudes sistēmās;

c.

vibrokratītāji (vibratoru mezgli) ar pastiprinātājiem vai bez tiem, kas spēj attīstīt spēku, kas vienāds ar 50 kN vai lielāks par to, mērot uz ‧tukša galda‧, kurus var izmantot a. pozīcijā minētajās vibrāciju pārbaudes sistēmās;

d.

pārbaudāmās detaļas atbalsta konstrukcijas un elektroniskas ierīces, kas paredzētas vairāku vibratoru mezglu savienošanai sistēmā, kas var radīt kopējo spēku, kas vienāds ar 50 kN vai lielāks par to, mērot uz ‧tukša galda‧, un kuras var izmantot a. pozīcijā minētajās vibrāciju sistēmās.

Tehniska piezīme: ‧tukšs galds‧ ir plakans galds vai virsma bez jelkādiem stiprinājumiem vai armatūras.

2B116

IA.A2.004

Tālvadības manipulatori, ko var izmantot no attāluma vadāmām darbībām radioķīmiskā separācijā vai karstajās kamerās, kas nav minēti pozīcijā 2B225 un kam ir kāda no šādām īpašībām:

a.

spēj izkļūt cauri 0,3 m biezai vai biezākai karstās kameras sienai (operācija caur sienu); vai

b.

spēj sniegties pāri 0,3 m biezas vai biezākas karstās kameras sienas augšējai malai (operācija pāri sienai).

Tehniska piezīme: Tālvadības manipulatori nodrošina operatora-cilvēka darbību pārsūtīšanu uz attāli vadāmu sviru un termināļa palīgierīcēm. Tie var darboties pēc vedējsekotājsistēmas principa vai būt darbināmi ar kursorsviru vai papildtastatūru.

2B225

IA.A2.011

Nepārtrauktas darbības centrbēdzes separatori ar pretaerosolu sistēmām, kas ir izgatavoti no:

1.

sakausējumiem, kas satur vairāk par 25 svara procentiem niķeļa un 20 svara procentiem hroma;

2.

fluorpolimēriem;

3.

stikla (ietverot stiklveida un emaljas pārklājumus, vai stikla oderējumu);

4.

niķeļa vai sakausējumiem, kuros ir vairāk par 40 svara procentiem niķeļa;

5.

tantala vai tantala sakausējumiem;

6.

titāna vai titāna sakausējumiem; vai

7.

cirkonija vai cirkonija sakausējumiem.

Piezīme: Šī pozīcija neattiecas uz centrbēdzes separatoriem, kas definēti pozīcijā 2B352.c.

2B352.c.

IA.A2.012

Metālkeramiskie filtri no niķeļa vai niķeļa sakausējuma ar niķeļa saturu 40 svara procenti vai vairāk.

Piezīme: Šī pozīcija neattiecas uz filtriem, kas definēti pozīcijā 2B352.d.

2B352.d.


A3.   Elektronika

Nr.

Apraksts

Saistīta prece, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 1183/2007 I pielikumā

IA.A3.001

Augstsprieguma līdzstrāvas enerģijas avoti, kam ir abas šīs īpašības:

a.

bez pārtraukuma 8 stundas spēj nodrošināt 10 kV vai lielāku spriegumu ar 5 kW vai lielāku izejas jaudu, ar izvērsi vai bez tās; un

b.

četru stundu laikā strāvas vai sprieguma stabilitāte ir labāka par 0,1 %.

Piezīme: Šī pozīcija neattiecas uz enerģijas avotiem, kas definēti pozīcijās 0B001.j.5 un 3A227.

3A227

IA.A3.002

Šādi masspektrometri, izņemot pozīcijā 3A233 vai 0B002.g minētos, kas spēj reģistrēt jonus ar masu 200 atommasas vienības vai vairāk un kuru izšķirtspēja ir labāka par 2 daļām uz 200, kā arī tiem paredzēti jonu avoti:

a.

induktīvi saistītas plazmas masas spektrometri (ICP/MS);

b.

aukstās jonizācijas mirdzizlādes masas spektrometri (GDMS);

c.

termiskās jonizācijas masspektrometri (TIMS);

d.

elektronu bombardēšanas masspektrometri, kuru elektronu avota kamera ir izgatavota no "UF6 korozijizturīgiem materiāliem" vai ar tiem oderēta vai pārklāta;

e.

molekulārā staru kūļa masspektrometri, kam ir kāda no šādām īpašībām:

1.

starojuma avota kamera ir izgatavota no nerūsošā tērauda vai molibdēna vai ar šiem materiāliem oderēta vai pārklāta, un tai ir aukstā uztvērējkamera, ko iespējams atdzesēt līdz 193 K (80°C) vai zemākai temperatūrai; vai

2.

starojuma avota kamera ir izgatavota no "UF6 korozijizturīgiem materiāliem" vai ar tiem oderēta vai pārklāta;

f.

masspektrometri ar mikrofluorēšanas jonu avotu, kurā paredzēts izmantot aktinīdus vai aktinīdu fluorīdus.

3A233


A6.   Sensori un lāzeri

Nr.

Apraksts

Saistīta prece, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 1183/2007 I pielikumā

IA.A6.001

Itrija alumīnija granāta (YAG) stieņi

IA.A6.003

Viļņa frontes korekcijas sistēmas, kas paredzētas lietošanai ar lāzera staru, kura diametrs ir lielāks par 4 mm, un tām īpaši paredzēti komponenti, tostarp vadības sistēmas, fāzes frontes sensori un "deformējamie spoguļi", tostarp bimorfie spoguļi.

Piezīme: Šī pozīcija neattiecas uz kontroles spoguļiem, kas definēti pozīcijās 6A004.a, 6A005.e un 6A005.f

6A003

IA.A6.004

Argona jonu "lāzeri", kuru vidējā izejas jauda ir 5 W vai lielāka.

Piezīme: Šī pozīcija neattiecas uz argona jonu "lāzeriem", kas definēti pozīcijās 0B001.g.5, 6A005 un 6A205.a.

6A005.a.6

6A205.a

IA.A6.006

Noskaņojamie pusvadītāju "lāzeri" un noskaņojamo pusvadītāju "lāzeru" bloki ar viļņa garumu no 9 μm līdz 17 μm, kā arī pusvadītāju "lāzeru" bloku kopumi, kuros ir vismaz viens noskaņojamo pusvadītāju "lāzeru bloks" ar minēto viļņa garumu.

1.

Pusvadītāju "lāzerus" parasti sauc par "lāzeru" diodēm.

2.

Šī pozīcija neattiecas uz pusvadītāju "lāzeriem", kas definēti pozīcijās 0B001.h.6 un 6A005.b

6A005.b.

IA.A6.008

Ar neodīmu leģēti (izņemot stikla) "lāzeri" ar ģenerētā viļņa garumu, kas pārsniedz 1 000 nm, bet nepārsniedz 1 100 nm, un izejas enerģiju, kas pārsniedz 10 J impulsā

Piezīme: Šī pozīcija neattiecas uz "lāzeriem", kas leģēti ar neodīmu (izņemot stikla), kuri definēti pozīcijā 6A005.c.2.b.

6A005.c.2.

IA.A6.010

Pret radiāciju izturīgas kameras vai to objektīvi, izņemot pozīcijā 6A203c minētos, kas ir īpaši konstruēti vai atzīti par tādiem, kas spēj bez darbības traucējumiem izturēt kopēju apstarojuma devu, kura lielāka par 50 × 103 Gy (silīcijs) (5 × 106 rad (silīcijs)).

Tehniska piezīme: Termins Gy (silīcijs) nozīmē enerģiju džoulos, ko absorbē jonizējošam starojumam pakļauts neekranēts silīcija paraugs.

6A203.c.

IA.A6.011

Noskaņojamo impulsa krāsu lāzeru pastiprinātāji un oscilatori, kam ir visas šīs īpašības:

1.

darbojas ar viļņa garumu no 300 nm līdz 800 nm;

2.

vidējā izejas jauda pārsniedz 10 W, bet nepārsniedz 30 W;

3.

atkārtošanās ātrums ir lielāks par 1 kHz; un

4.

impulsa ilgums ir mazāks par 100 ns.

1.

Šī pozīcija neattiecas uz viena režīma oscilatoriem.

2.

Šī pozīcija neattiecas uz noskaņojamo impulsa krāsu lāzeru pastiprinātājiem un oscilatoriem, kas definēti pozīcijās 6A205.c, 0B001.g.5 un 6A005.

6A205.c.

IA.A6.012

Oglekļa dioksīda impulsu "lāzeri", kam ir visas šīs īpašības:

1.

darbojas ar viļņa garumu no 9 000 nm līdz 11 000 nm;

2.

atkārtošanās ātrums ir lielāks par 250 Hz;

3.

vidējā izejas jauda pārsniedz 100 W, bet nepārsniedz 500 W; un

4.

impulsa ilgums ir mazāks par 200 ns.

Piezīme: Šī pozīcija neattiecas uz oglekļa dioksīda impulsu lāzeru pastiprinātājiem un oscilatoriem, kas definēti pozīcijās 6A205.d, 0B001.h.6 un 6A005.d.

6A205.d

IA.B.   TEHNOLOĢIJAS

Nr.

Apraksts

Saistīta prece, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 1183/2007 I pielikumā

IA.B.001

Tehnoloģijas, kas vajadzīgas IA.A. daļā (Preces) minēto preču izstrādei, ražošanai vai lietošanai.

–"


II PIELIKUMS

"II PIELIKUMS

Regulas 3. pantā minētās preces un tehnoloģijas

IEVADA PIEZĪMES

1.

Ja nav norādīts citādi, atsauces numuri, kas lietoti turpmāk ailē "Apraksts", norāda uz divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju aprakstiem, kas izklāstīti Regula (EK) Nr. 1334/2000 I pielikumā.

2.

Atsauces numurs turpmāk ailē "Saistīta prece vai tehnoloģija, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 1183/2007 I pielikumā" nozīmē, ka ailē "Apraksts" raksturotās preces īpašības neiekļaujas parametros, kas izklāstīti atsaucē norādītās divējāda lietojuma preces vai tehnoloģijas aprakstā.

3.

‧Vienpēdiņās‧ rakstītu terminu definīcijas dotas tehniskajās piezīmēs par attiecīgo preci.

4.

"Pēdiņās" rakstītu terminu definīcijas ir dotas Regulas (EK) Nr. 1183/2007 I pielikumā.

Vispārīgas piezīmes

1.

Šajā pielikumā minētais aizliegums attiecas arī uz precēm (tostarp iekārtām), kuras eksportēt nav aizliegts, ja tajās ir viena vai vairākas aizliegtas sastāvdaļas, ja aizliegtā sastāvdaļa vai sastāvdaļas ir preču pamatsastāvdaļa un ja tās var tikt demontētas vai izmantotas citiem mērķiem.

N.B.!

Izvērtējot, vai aizliegto sastāvdaļu vai sastāvdaļas var uzskatīt par pamatsastāvdaļām, jāņem vērā tādi faktori kā daudzums, vērtība, ietvertā zinātība (knowhow) un citi īpaši apstākļi, pēc kuriem varētu noteikt, vai aizliegtās sastāvdaļas uzskatāmas par preču pamatsastāvdaļām.

2.

Šajā pielikumā norādītās preces ietver gan jaunas, gan lietotas preces.

Vispārīga piezīme par tehnoloģijām (GTN)

(Skatīt saistībā ar II.B. iedaļu.)

1.

To "tehnoloģiju" pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu, kas "vajadzīgas" to preču "izstrādei", "ražošanai" vai "lietošanai", kuras atbilstoši A daļai (Preces) aizliegts pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt saskaņā ar IA.B. iedaļas noteikumiem.

2.

"Tehnoloģija", kura "vajadzīga" aizliegto preču "izstrādei", "ražošanai" vai "lietošanai" ir aizliegta arī gadījumos, kad to lieto precēm, uz kurām aizliegums neattiecas.

3.

Aizliegumu neattiecina uz minēto "tehnoloģiju" tādā apjomā, kas noteikti vajadzīgs to preču uzstādīšanai, lietošanai, apkopei (pārbaudei) un remontam, uz kurām neattiecas aizliegums, vai tādām precēm, kuras atļauts eksportēt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 423/2007.

4.

"Tehnoloģijas" nodošanas aizliegums neattiecas uz "atklātībā pieejamu" informāciju, "fundamentāliem zinātnes pētījumiem" vai minimāli nepieciešamo informāciju, kas vajadzīga patentu pieteikšanai.

II.A.   PRECES

A0.   Kodolmateriāli, kodolierīces un kodoliekārtas

Nr.

Apraksts

Saistīta prece, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 1183/2007 I pielikumā

II.A0.002

Faradeja izolatori viļņa garumu diapazonā 500 nm – 650 nm

II.A0.003

Optiskie režģi viļņa garumu diapazonā 500 nm – 650 nm

II.A0.004

Optiskās šķiedras viļņa garumu diapazonā 500 nm – 650 nm, kas pārklātas ar neatstarojošiem slāņiem viļņa garumu diapazonā 500 nm – 650 nm un kuru vidus diametrs ir lielāks par 0,4 mm, bet nepārsniedz 2 mm

II.A0.008

Gludi, izliekti un ieliekti spoguļi ar vairākiem īpaši atstarojošiem vai kontrolētiem daudzslāņu pārklājumiem viļņa garumu diapazonā 500 nm – 650 nm

0B001.g.5

II.A0.009

Lēcas, polarizatori, pusviļņa palēninātājplāksnes (λ/2 plāksnes), ceturtdaļviļņa palēninātājplāksnes (λ/4 plāksnes), lāzeru logi no silīcija vai kvarca un rotatori, pārklāti ar neatstarojošiem slāņiem viļņa garumu diapazonā 500 nm – 650 nm

0B001.g

II.A0.010

Caurules, cauruļvadi, atloki, armatūra, kas izgatavoti no niķeļa vai niķeļa sakausējuma, kurā vairāk par 40 svara procenti ir niķelis, vai kas izoderētas ar šādu niķeli vai niķeļa sakausējumu, izņemot pozīcijā 2B350.h.1 minētos

2B350

II.A0.011

Šādi vakuumsūkņi, izņemot pozīcijā 0B002 f 2 vai 2B231 minētos:

turbomolekulāri sūkņi ar plūsmas ātrumu 400 l/s vai vairāk

Rutsa tipa priekšvakuuma sūkņi ar volumetrisko atsūknēšanas plūsmas ātrumu vairāk par 200 m3/h

Kompresori ar silfonu blīvslēgiem, spirāles kompresori, sausie kompresori un vakuumsūkņi ar silfonu blīvslēgiem, spirāles vakuumsūkņi, sausie vakuumsūkņi

0B002.f.2

2B231


A1.   Materiāli, ķīmikālijas, "mikroorganismi" un "toksīni"

Nr.

Apraksts

Saistīta prece, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 1183/2007 I pielikumā

II.A1.003

Blīvslēgi un starplikas, kas izgatavotas no jebkura no šādiem materiāliem:

a.

nespriegoti vinilidēnfluorīda kopolimēri ar 75 % vai vairāk β-kristālisko struktūru;

b.

fluorēti poliimīdi, kas satur 10 svara procentus vai vairāk saistītā fluora;

c.

fluorēti fosfazēna elastomēri, kas satur 30 svara procentus vai vairāk saistītā fluora;

d.

polihlortrifluoretilēns (PHTFE, piem., Kel-F ®);

e.

Vitona fluorelastomēri;

f.

politetrafluoretilēns (PTFE).

 

II.A1.004

Individuālas ierīces radioloģiskas izcelsmes starojuma noteikšanai, tostarp individuālie dozimetri.

Piezīme: Šī pozīcija neattiecas uz radioloģiskām detektoru sistēmām, kas definētas pozīcijā 1A004.c

1A004.c

II.A1.006

Platinēti katalizatori, izņemot pozīcijā 1A225 minētos, kas īpaši konstruēti vai pielāgoti ūdeņraža izotopu apmaiņas reakciju paātrināšanai starp ūdeņradi un ūdeni, lai iegūtu tritiju no smagā ūdens vai ražotu smago ūdeni un tā aizstājējus.

1B231, 1A225

II.A1.007

Alumīnijs un tā sakausējumi, izņemot pozīcijā 1C002.b.4 vai 1C202.a minētos, neapstrādātā vai pusfabrikātu formā, kam ir kāda no šādām īpašībām:

a.

galīgā stiepes izturības spēja 293 K (20 °C) temperatūrā ir 460 MPa vai augstāka; vai

b.

stiepes izturība 298 K (25 °C) temperatūrā ir 415 MPa vai augstāka.

1C002.b.4

1C202.a


A2.   Materiālu apstrāde un pārstrāde

Nr.

Apraksts

Saistīta prece, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 1183/2007 I pielikumā

II.A2.002

Slīpēšanas darbgaldi, kuru pozicionēšanas precizitāte "ar visām iespējamām kompensācijām" ir 15 μm vai mazāk (labāk) pa jebkuru lineāro asi saskaņā ar ISO 230/2 (1988) (1) vai līdzvērtīgu valsts standartu.

Piezīme: Šī pozīcija neattiecas uz slīpēšanas darbgaldiem, kas definēti pozīcijās 2B201.b un 2B001.c

2B201.b

2B001.c

II.A2.002a

Komponenti un digitālas vadības ierīces, kas īpaši konstruētas pozīcijās 2B001, 2B201 vai iepriekš pozīcijā II.A2.002 minētajiem darbgaldiem.

 

II.A2.003

Šādas balansēšanas mašīnas un ar tām saistītas iekārtas:

a.

balansēšanas mašīnas, kas konstruētas vai modificētas zobārstniecības vai citādām medicīniskām iekārtām un kam ir visas šīs īpašības:

1.

nevar balansēt rotorus/mezglus, kuru masa pārsniedz 3 kg;

2.

var balansēt rotorus/mezglus, kuru griešanās ātrums pārsniedz 12 500 apgr./min.;

3.

var koriģēt disbalansu divās vai vairākās plaknēs; un

4.

var balansēt līdz paliekošajam īpatnējam disbalansam 0,2 g mm uz 1 kg rotora masas;

b.

indikatoru galviņas, kas konstruētas vai modificētas lietošanai a. pozīcijā norādītajās mašīnās.

Tehniska piezīme: Indikatoru galviņas dažkārt sauc par balansēšanas instrumentiem.

2B119

II.A2.005

Šādas kontrolētas atmosfēras karstās apstrādes krāsnis:

krāsnis, kas spēj funkcionēt temperatūrā virs 400 °C.

2B226, 2B227

II.A2.006

Oksidācijas krāsnis, kas spēj funkcionēt temperatūrā virs 400 °C.

2B226, 2B227

II.A2.007

"Spiediena sensori", izņemot pozīcijā 2B230 minētos, kas spēj mērīt absolūto spiedienu jebkurā punktā diapazonā no 0 līdz 200 kPa un kam ir abas šīs īpašības:

a.

spiediena sensoru jutīgie elementi izgatavoti no "UF6 korozijizturīgiem materiāliem" vai ar tiem aizsargāti; un

b.

kam ir kāda no šādām īpašībām:

1.

pilna skala ir mazāka par 200 kPa un ‧precizitāte‧ augstāka par ± 1 % no pilnas skalas vērtības; vai

2.

pilna skala ir 200 kPa vai lielāka un ‧precizitāte‧ augstāka par 2 kPa.

Tehniska piezīme: Pozīcijā 2B230 ‧precizitāte‧ ietver nelinearitāti, histerēzi un atkārtojamību apkārtējā temperatūrā.

2B230

II.A2.008

Šķidruma-šķidruma kontaktēšanas iekārtas (maisītāji-separatori, pulsējošās kolonnas, centrifugālie kontaktori); un šādām iekārtām konstruēti šķidruma sadalītāji, tvaika sadalītāji vai šķidruma kolektori, kuru virsmas, kas nonāk tiešā saskarē ar apstrādājamajām ķimikālijām, ir izgatavotas no jebkura no šādiem materiāliem:

1.

sakausējumiem, kas satur vairāk par 25 svara procentus niķeļa un 20 svara procentus hroma;

2.

fluorpolimēriem;

3.

stikla (ietverot stiklveida un emaljas pārklājumus, vai stikla oderējumu);

4.

grafīta vai ‧oglekļa grafīta‧;

5.

niķeļa vai sakausējumiem, kuros ir vairāk par 40 svara procentiem niķeļa;

6.

tantala vai tantala sakausējumiem;

7.

titāna vai titāna sakausējumiem;

8.

cirkonija vai cirkonija sakausējumiem; vai

9.

nerūsošā tērauda;

Tehniska piezīme: ‧Oglekļa grafīts‧ ir amorfā oglekļa un grafīta maisījums, kurā ir vismaz 8 svara procenti grafīta.

2B350.e

II.A2.009

Šādas rūpnieciskās iekārtas un komponenti, izņemot pozīcijā 2B350.d minētos:

siltummaiņi vai kondensatori ar siltuma apmaiņas virsmas lielumu vairāk par 0,05 m2 un mazāk par 30 m2; kā arī caurules, plāksnes, tinumi vai bloki (serdeņi), kas konstruēti šādiem siltummaiņiem vai kondensatoriem un kuru virsmas, kas nonāk tiešā saskarē ar apstrādājamajām ķimikālijām, ir izgatavotas no jebkura no šādiem materiāliem:

1.

sakausējumiem, kas satur vairāk par 25 svara procentiem niķeļa un 20 svara procentiem hroma;

2.

fluorpolimēriem;

3.

stikla (ietverot stiklveida un emaljas pārklājumus, vai stikla oderējumu);

4.

grafīta vai ‧oglekļa grafīta‧;

5.

niķeļa vai sakausējumiem, kuros ir vairāk par 40 svara procentiem niķeļa;

6.

tantala vai tantala sakausējumiem;

7.

titāna vai titāna sakausējumiem;

8.

cirkonija vai cirkonija sakausējumiem;

9.

silīcija karbīda;

10.

titāna karbīda; vai

11.

nerūsoša tērauda;

Piezīme: Šī pozīcija neattiecas uz transportlīdzekļu radiatoriem.

2B350.d

II.A2.010

Daudzblīvslēgu un bezblīvslēgu sūkņi, izņemot pozīcijā 2B350.i minētos, kas piemēroti korozīviem šķidrumiem, ar ražotāja noteikto maksimālo plūsmas ātrumu vairāk par 0,6 m3/h vai vakuumsūkņi ar ražotāja noteikto maksimālo plūsmas ātrumu vairāk par 5 m3/h (mērot standarta temperatūras (273 K (0 °C)) un spiediena (101,3 kPa) apstākļos); un tādiem sūkņiem konstruēti korpusi, iepriekš sagatavoti korpusu oderējumi, lāpstiņriteņi, rotori vai žikleru sūkņu sprauslas, kuros visas virsmas, kas nonāk tiešā saskarē ar apstrādājamām ķimikālijām, ir izgatavotas no jebkura no šādiem materiāliem:

1.

nerūsošā tērauda;

2.

alumīnija sakausējuma

 


A6.   Sensori un lāzeri

Nr.

Apraksts

Saistīta prece, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 1183/2007 I pielikumā

II.A6.002

Infrasarkanā optika ar viļņa garumu diapazonu 9 μm – 17 μm un tās komponenti, tostarp kadmija telurīda (CdTe) komponenti.

Piezīme: Šī pozīcija neattiecas uz kamerām un komponentiem, kas definēti pozīcijā 6A003

6A003

II.A6.005

Šādi pusvadītāju "lāzeri" un to komponenti:

a.

atsevišķi pusvadītāju "lāzeri" ar izejas jaudu, kas lielāka par 200 mW katram, daudzumos vairāk par 100;

b.

pusvadītāju "lāzeru" bloki ar izejas jaudu, kas lielāka par 20 W.

1.

Pusvadītāju "lāzerus" parasti sauc par "lāzeru" diodēm.

2.

Šī pozīcija neattiecas uz "lāzeriem", kas definēti pozīcijās 0B001.g.5, 0B001.h.6 un 6A005.b.

3.

Šī pozīcija neattiecas uz "lāzeru" diodēm ar viļņa garumu diapazonu 1 200 nm - 2 000 nm.

6A005.b

II.A6.007

Šādi cietvielu "noskaņojamie""lāzeri" un tiem īpaši konstruēti komponenti:

a.

titāna-safīra lāzeri;

b.

aleksandrīta lāzeri.

Piezīme: Šī pozīcija neattiecas uz titāna-safīra un aleksandrīta lāzeriem, kas definēti pozīcijās 0B001.g.5, 0B001.h.6 un 6A005.c.1

6A005.c.1

II.A6.009

Šādas akustiskās optikas sastāvdaļas:

a.

kadrēšanas lampas un cietvielu attēlveidošanas iekārtas ar atkārtošanās frekvenci 1 kHz vai vairāk;

b.

atkārtošanās frekvences piederumi;

c.

Pokela elementi.

6A203.b.4.c


A7.   Navigācija un avioelektronika

Nr.

Apraksts

Saistīta prece, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 1183/2007 I pielikumā

II.A7.001

Šādas inerciālas sistēmas un īpaši konstruēti komponenti:

I.

šādas inerciālas navigācijas sistēmas, ko Vasenāras Nolīguma dalībvalstu civilās iestādes sertificējušas izmantošanai "civilajos lidaparātos", un īpaši konstruēti komponenti:

a.

inerciālas navigācijas sistēmas (INS) (šarnīru un lenšu) un inerciālas iekārtas, kas paredzētas "lidaparātu", sauszemes transportlīdzekļu, (virsūdens vai zemūdens) kuģu vai "kosmosa kuģu" orientācijai telpā, vadībai vai kontrolei, un tām īpaši konstruēti komponenti, kam ir jebkura no šādām īpašībām:

1.

navigācijas kļūda (brīvi inerciāla) pēc normālas pielīdzināšanas - ‧varbūtējā cirkulārā kļūda‧ (CEP) - ir 0,8 jūras jūdzes stundā (nm/h) vai mazāk (labāk); vai

2.

paredzēti darbībai pie lineārā paātrinājuma līmeņiem, kas pārsniedz 10 g;

b.

hibrīdas inerciālas navigācijas sistēmas, kurās iestrādāta(-as) globālās navigācijas satelītsistēma(-as) (GNSS) vai "uz datiem pamatotas atsauces navigācijas" (DBRN) sistēma(-as) orientācijai telpā, vadībai vai kontrolei, kurām pēc normālas pielīdzināšanas INS navigācijas pozīcijas precizitāte pēc GNSS vai DBRN zuduma uz laiku līdz četrām minūtēm ir mazāk (labāk) nekā 10 metri ‧varbūtējās cirkulārās kļūdas‧ (CEP);

c.

inerciālas iekārtas azimuta, kursa vai ziemeļu virziena norādīšanai un tām īpaši konstruēti komponenti, – kam ir jebkura no šādām īpašībām:

1.

konstruēti tā, lai azimuta, kursa vai ziemeļu virziena norādīšanas precizitāte 45 platuma grādos tiem būtu 6 loka minūtes (vidējā ģeometriskā vērtība) vai mazāk (labāk); vai

2.

konstruēti tā, lai pārtrauktu darboties, ja tiek pakļauti 900 g vai lielākiem triecieniem 1 ms ilgi vai ilgāk.

Piezīme: Pozīcijā I.a un I.b minētie parametri ir piemērojami jebkuros no šādiem vides apstākļiem:

1.

ieejas nejaušo vibrāciju vispārējā vidējā ģeometriskā vērtība pirmajā pusstundā ir 7,7 g un kopējais izmēģinājumu laiks ir pusotra stunda uz katru no trim perpendikulārajām asīm, ja nejaušās vibrācijas atbilst šādiem parametriem:

a.

pastāvīgs jaudas spektrālais blīvums (PSD) ir 0,04 g2/Hz frekvenču intervālā no 15 līdz 1 000 Hz; un

b.

PSD saskaņots ar frekvenci no 0,04 g2/Hz līdz 0,01 g2/Hz frekvenču intervālā no 1 000 līdz 2 000 Hz;

2.

kopējais šūpošanās un zvalstīšanās ātrums vienāds ar vai lielāks par + 2,62 rad/s (150 grādi/s); vai

3.

saskaņā ar valsts standartiem, kas līdzvērtīgi 1. un 2. punktā minētajiem.

1.

Pozīcija I.b attiecas uz sistēmām, kurās INS un citi neatkarīgi navigācijas līdzekļi ir iebūvēti vienā kopējā vienībā (iegulti), lai panāktu labāku sniegumu.

2.

‧Varbūtējā cirkulārā kļūda‧ (CEP) – normālā cirkulārā sadalē tāda apļa rādiuss, kas satur 50 procentus veikto atsevišķo mērījumu, vai tāda apļa rādiuss, kura iekšpusē ir 50 procentu liela atrašanās iespējamības.

II.

Teodolītu sistēmas, kurās ietilpst inerciālas iekārtas, kas īpaši konstruētas civilās mērīšanas nolūkiem un veidotas tā, lai azimuta, kursa vai ziemeļu virziena norādīšanas precizitāte 45 platuma grādos tām būtu 6 loka minūtes (vidējā ģeometriskā vērtība) vai mazāk (labāk), kā arī tām īpaši konstruēti komponenti.

III.

Inerciālas vai citādas iekārtas, kurās izmanto pozīcijā 7A001 vai 7A101 minētos akselerometrus, ja šādi akselerometri ir īpaši konstruēti un izstrādāti kā MWD (Measurement While Drilling – mērīšana urbšanas laikā) sensori darbībām vertikālajās akās.

7A003, 7A103

II.B.   TEHNOLOĢIJA

Nr.

Apraksts

Saistīta prece, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 1183/2007 I pielikumā

II.B.001

Tehnoloģijas, kas vajadzīgas II.A. daļā (Preces) minēto preču izstrādei, ražošanai vai lietošanai."

 


III PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

Tīmekļa vietnes, kur var iegūt informāciju par 3. panta 4. punktā, 3. panta 5. punktā, 4.a pantā, 5. panta 3. punktā, 6., 8., 9. pantā, 10. panta 1. punktā, 10. panta 2. punktā, 11.a pantā, 11.b pantā 13. panta 1. punktā un 17. pantā minētajām kompetentajām iestādēm, un adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai

BEĻĢIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGĀRIJA

http://www.mfa.government.bg

ČEHIJAS REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DĀNIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

VĀCIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

IGAUNIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ĪRIJA

http://foreign-affairs.net/home/index.aspx?id=28519

GRIEĶIJA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPĀNIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITĀLIJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

KIPRA

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt

LUKSEMBURGA

http://www.mae.lu/sanctions

UNGĀRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NĪDERLANDE

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGĀLE

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVĀKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZVIEDRIJA

http://www.ud.se/sanktioner

APVIENOTĀ KARALISTE

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai:

Commission européenne

DG External Relations

Direction A - Plateforme de crises – Coordination politique dans la Politique extérieure et de sécurité commune (PESC)

Unité A.2. Gestion de crises et consolidation de la paix

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-pasta adrese: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tālr.: (32-2) 295 55 85

Fakss: (32-2) 299 08 73”


IV PIELIKUMS

“VI PIELIKUMS

Regulas 11.a panta 2. punktā minēto finanšu iestāžu un kredītiestāžu saraksts

Finanšu iestādes un kredītiestādes, kuru domicils ir Irānā, filiāles un meitasuzņēmumi, uz kuriem attiecas 18. panta darbības joma, kā minēts 11.a panta 2. punkta b) apakšpunktā (1)

1.   BANK MELLI IRAN*

Francija

43, Avenue Montaigne, 75008 Paris

BIC kods: MELIFRPP

Vācija

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg,

BIC kods: MELIDEHH

Apvienotā Karaliste

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

BIC kods: MELIGB2L

2.   BANK SEPAH*

Francija

64 rue de Miromesnil, 75008 Paris

BIC kods: SEPBFRPP

Vācija

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

BIC kods: SEPBDEFF

Itālija

Via Barberini 50, 00187 Rome

BIC kods: SEPBITR1

Apvienotā Karaliste

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

BIC kods: SEPBGB2L

3.   BANK SADERAT IRAN

Francija

Bank Saderat Iran

16 Rue de la Paix, 75002 Paris

BIC kods: BSIRFRPP

Telekss: 220287 SADER A / SADER B

Vācija

Hamburg Branch

P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Hamburg

BIC kods: BSIRDEHH

Telekss: 215175 SADBK D

Frankfurt Branch

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

BIC kods: BSIRDEFF

Grieķija

Athens Branch

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

BIC kods: BSIRGRAA

Telekss: 218385 SABK GR

Apvienotā Karaliste

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

BIC kods: BSPLGB2L

Telekss: 883382 SADER G

4.   BANK TEJARAT

Francija

Bank Tejarat

124-126 Rue de Provence, 75008 Paris

Code BIC: BTEJFRPP

Telekss: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Apvienotā Karaliste

Head Office and Main Branch

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

BIC kods: PIBPGB2L

Telekss: 885426

Finanšu iestāžu un kredītiestāžu, kuru domicils ir Irānā, filiāles un meitasuzņēmumi, uz kuriem neattiecas 18. panta darbības joma, un finanšu iestādes un kredītiestādes, kuru domicils nav Irānā un uz kurām neattiecas 18. panta darbības joma, bet kuras ir tādu personu un vienību kontrolē, kam ir domicils Irānā, kā minēts 11.a panta 2. punkta c) un d) apakšpunktā (2).

1.   BANK MELLI*

Azerbaidžāna

Bank Melli Iran Baku Branch

Nobel Ave. 14, Baku

BIC kods: MELIAZ22

Irāka

No. 111–27 Alley – 929 District – Arasat street, Baghdad

BIC kods: MELIIQBA

Omāna

Oman Muscat Branch

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

P.O. BOX 2643 PC 112

BIC kods: MELIOMR

Ķīna

Melli Bank HK (branch of Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

BIC kods: MELIHKHH

Ēģipte

Representative Office

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tālr.: 2700605 / Fax: 92633

Apvienotie Arābu Emirāti

Regional Office

P.O. Box: 1894, Dubai

BIC kods: MELIAEAD

Abu Dhabi branch

Post box no 2656 Street name: Hamdan Street

BIC kods: MELIAEADADH

Al Ain branch

Post box no 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

BIC kods: MELIAEADALN

Bur Dubai branch

Adrese: Post box no 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

BIC kods: MELIAEADBR2

Dubai Main branch

Post box no 1894 Street name: Beniyas Street

BIC kods: MELIAEAD

Fujairah branch

Post box no 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

BIC kods: MELIAEADFUJ

Ras al-Khaimah branch

Post box no 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

BIC kods: MELIAEADRAK

Sharjah branch

Post box no 459 Street name: Al Burj Street

BIC kods: MELIAEADSHJ

Krievijas Federācija

No 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

BIC kods: MELIRUMM

Japāna

Representative Office

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku.

Tālr.: 332162631. Fakss (3)32162638. Telekss: J296687.

2.   BANK MELLAT

Dienvidkoreja

Bank Mellat Seoul Branch

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong Gangnam-Ku, 135-280, Seoul

BIC kods: BKMTKRSE

Telekss: K36019 MELLAT

Turcija

Istanbul Branch:

1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

BIC kods: BKMTTRIS

Telekss: 26023 MELT TR

Ankara Branch

Ziya Gokalp Bulvari No 12 06425 Kizilay-Ankara

BIC kods: BKMTTRIS10

Telekss: 46915 BMEL TR

Izmir Branch

Cumhuriyet Bulvari No 88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

BIC kods: BKMTTRIS 200

Telekss: 53053 BMIZ TR

Armēnija

Yerevan Branch

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

BIC kods: BKMTAM 22

Telekss: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Apvienotie Arābu Emirāti

Dubai Branch

The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai

BIC kods: PIBPAEAD

4.   BANK SADERAT IRAN

Libāna

Regional Office

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

BIC kods: BSIRLBBE

Beirut Main Branch

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O.BOX 6717 Hamra

BIC kods: BSIRLBBE

Telekss: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Alghobeiri Branch

No 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

BIC kods: BSIRLBBE

Baalbak Branch

No 3418, Ras Elein str., Baalbak

BIC kods: BSIRLBBE

Borj al Barajneh Branch

No 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh, 1st Floor

BIC kods: BSIRLBBE

Saida Branch

No 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

BIC kods: BSIRLBBE

Omāna

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

BIC kods: BSIROMR

Telekss: 3146

Katara

Doha branch

No 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

BIC kods: BSIR QA QA

Telekss: 4225

Turkmenistāna

Bank Saderat Iran Ashkhabad branch

Makhtoomgholi ave., no 181, Ashkhabad

Telekss: 1161134-86278

Apvienotie Arābu Emirāti

Regional office Dubai

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

BIC kods: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

Telekss: 45456 SADERBANK

Murshid Bazar Branch

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

BIC kods: BSIRAEAD

Telekss: 45456 SADERBANK

Bur Dubai Branch

Al Fahidi Road

P.O. Box 4182 Dubai

BIC kods: BSIRAEAD

Telekss: 45456 SADERBANK

Ajman Branch

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

BIC kods: BSIRAEAD

Telekss: 45456 SADERBANK

Shaykh Zayed Road Branch

Shaykh Road, Dubai

BIC kods: BSIRAEAD

Telekss: 45456 SADERBANK

Abu Dhabi Branch

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

BIC kods: BSIRAEAD

Telekss: 22263

Al Ein Branch

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

BIC kods: BSIRAEAD

Telekss: 45456 SADERBANK

Sharjah Branch

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

BIC kods: BSIRAEAD

Telekss: 45456 SADERBANK

Bahreina

Bahrein branch

106 Government Road; P.O. Box 825 Block no 316;Entrance no 3; Manama Center; Manama

Telekss: 8363 SADER BANK

OBU

P.O. Box 825 - Manama

Telekss: 8688 SADER BANK

Uzbekistāna

Bank Saderat Iran Tashkent

10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

BIC kods: BSIRUZ21

Telekss: 116134 BSITA UZ

5.   TEJARAT BANK

Tadžikistāna

No 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

BIC kods: BTEJTJ22XXX

Telekss: 201135 BTDIR TJ

Ķīna

Representative Office China

Office C208 Beijing Lufthansa Center No. 50 Liangmaqiao Road Chaoyang District Beijing 100016

6.   ARIAN BANK (pazīstama arī ar nosaukumu Aryan Bank)

Afganistāna

Head Office

House No 2, Street No 13, Wazir Akbar Khan, Kabul

BIC kods: AFABAFKA

Harat branch

No 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

BIC kods: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Bahreina

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block No 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road No 4203, Sitra

BIC kods: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venecuēla

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

BIC kods: IDUNVECAXXX”


(1)  Uz vienībām, kas apzīmētas ar simbolu “*”, attiecas arī saimniecisko līdzekļu iesaldēšana Kopējās nostājas 2007/140/KĀDP 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta nozīmē.

(2)  Skat. 1. atsauci.


11.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 300/29


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1111/2008

(2008. gada 10. novembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 11. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

AL

34,6

MA

50,9

MK

46,2

TR

69,0

ZZ

50,2

0707 00 05

JO

175,3

MA

30,8

TR

130,0

ZZ

112,0

0709 90 70

MA

62,9

TR

128,3

ZZ

95,6

0805 20 10

MA

83,8

ZZ

83,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

24,7

MA

81,0

TR

82,3

ZZ

62,7

0805 50 10

AR

82,1

MA

88,3

TR

82,2

ZA

90,0

ZZ

85,7

0806 10 10

BR

226,4

TR

109,7

US

256,2

ZA

197,4

ZZ

197,4

0808 10 80

AL

32,1

AR

75,0

CA

96,0

CL

64,2

MK

37,6

NZ

104,3

US

103,1

ZA

95,8

ZZ

76,0

0808 20 50

CN

53,6

TR

124,9

ZZ

89,3


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


11.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 300/31


Komisijas Regula (EK) Nr. 1112/2008

(2008. gada 10. novembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1731/2006 par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem eksporta kompensāciju piemērošanai konkrētiem konservētas liellopu un teļa gaļas produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 170. pantu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regula (EK) Nr. 1731/2006 (2) paredz nepieciešamos pasākumus un nosacījumus, lai garantētu, ka konservētus produktus, uz kuriem attiecas eksporta kompensācijas, ražo tikai no liellopu un teļa gaļas un ka tā ir Kopienas izcelsmes gaļa.

(2)

Ierobežojumi, kurus nosaka Regula (EK) Nr. 1731/2006 attiecībā uz gaļas uzrādīšanu muitas dienestiem, radījuši nevajadzīgas praktiskas dabas problēmas attiecīgajiem uzņēmējiem. Turklāt ierobežojumi, kurus nosaka regula attiecībā uz eksporta formalitāšu izpildi, sarežģī muitas dienestu uzdevumus tajās dalībvalstīs, kurās jau piemēro elektroniskās muitas sistēmas.

(3)

Lai atvieglotu Regulas (EK) Nr. 1731/2006 ieviešanu, ir jāvienkāršo nosacījumi attiecībā uz gaļas uzrādīšanu muitas dienestiem un ar tiem saistītās eksporta formalitātes, vienlaikus nodrošinot muitas dienestu kontroles efektivitāti un pārredzamību.

(4)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 1731/2006 ir jāgroza.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1731/2006 groza šādi.

1)

Ar šādu tekstu aizstāj 3. panta 1. punkta trešo daļu:

“Gaļu uzrāda un marķē tā, lai to varētu skaidri identificēt un lai būtu uzskatāmi redzams, ka pievienotā deklarācija attiecas tieši uz šo gaļu.”

2)

Regulas 6. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Uzņēmēji Regulas (EK) Nr. 800/1999 5. pantā minētajā eksporta deklarācijā vai deklarācijās iekļauj šīs regulas 3. panta 1. punktā minēto muitas deklarācijas vai deklarāciju identifikācijas numuru, kā arī katrai deklarācijai atbilstošo eksportēto konservēto produktu daudzumu un identifikāciju.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 325, 24.11.2006., 12. lpp.


11.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 300/32


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1113/2008

(2008. gada 10. novembris),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Spānijas karogu, zvejot jūrasmēles VIII a un b zonā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2008. gada 16. janvāra Regulā (EK) Nr. 40/2008, ar ko 2008. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas limiti (3), ir noteiktas kvotas 2008. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju kuģi, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2008. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz zveja no šā krājuma, nozvejas paturēšana uz kuģa, pārkraušana citā kuģī un izkraušana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2008. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Zveja no šīs regulas pielikumā norādītā krājuma, ko veic kuģi, kuri peld ar pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegta no pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut nozveju no šā krājuma, ja to nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektors

Fokion FOTIADIS


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp.

(3)  OV L 19, 23.1.2008., 1. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

55/T&Q

Dalībvalsts

ESP

Krājums

SOL/8AB.

Suga

Jūrasmēle (Solea solea)

Apgabals

VIII a un b zona

Datums

2.9.2008.


11.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 300/34


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1114/2008

(2008. gada 10. novembris),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Zviedrijas karogu, zvejot jūrasmēles IIIa zonā, EK ūdeņos IIIb, IIIc un IIId zonā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2008. gada 16. janvāra Regulā (EK) Nr. 40/2008, ar ko 2008. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas limiti (3), ir noteiktas kvotas 2008. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju kuģi, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2008. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz zveja no šā krājuma, nozvejas paturēšana uz kuģa, pārkraušana citā kuģī un izkraušana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2008. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Zveja no šīs regulas pielikumā norādītā krājuma, ko veic kuģi, kuri peld ar pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegta no pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut nozveju no šā krājuma, ja to nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektors

Fokion FOTIADIS


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp.

(3)  OV L 19, 23.1.2008., 1. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

56/T&Q

Dalībvalsts

SWE

Krājums

SOL/3A/BCD

Suga

Jūrasmēle (Solea solea)

Apgabals

IIIa zona; EK ūdeņi IIIb, IIIc un IIId zonā

Datums

22.9.2008.


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Komisija

11.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 300/36


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 7. novembris),

par ārkārtas pasākumiem, lai novērstu Anoplophora chinensis (Forster) ievešanu un izplatīšanos Kopienā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 6631)

(2008/840/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1), un jo īpaši tās 16. panta 3. punkta trešo teikumu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma A daļas I iedaļā minēti kaitīgie organismi Anoplophora malasiaca (Forster) un Anoplophora chinensis (Thomson). Jaunākajos pētījumos atklāts, ka abi šie apzīmējumi faktiski attiecas uz vienu un to pašu kaitīgo organismu sugu. Tādēļ ir lietderīgi tā kaitīgā organisma apzīmēšanai, kas minētajā pielikumā saukts Anoplophora malasiaca (Forster) un Anoplophora chinensis (Thomson), šajā lēmumā lietot vienu pārskatīto zinātnisko apzīmējumu – Anoplophora chinensis (Forster).

(2)

Atbilstīgi Direktīvai 2000/29/EK, ja dalībvalsts uzskata, ka iespējama minētās direktīvas I vai II pielikumā iekļautu vai neiekļautu kaitīgu organismu ievešana vai izplatīšanās tās teritorijā, tā uz laiku var noteikt jebkādus papildu pasākumus, kas vajadzīgi, lai aizsargātos pret šādu apdraudējumu.

(3)

Pēc tam, kad Lombardijas reģionā uz dažādiem saimniekaugiem konstatēja organismu Anoplophora chinensis (Forster), Itālija 2007. gada 23. novembrī informēja Komisiju un pārējās dalībvalstis par 2007. gada 9. novembrī pieņemtajiem papildu pasākumiem turpmākas minētā organisma ievešanas un izplatīšanās novēršanai Itālijas teritorijā.

(4)

Pēc tam, kad Nīderlandē uz vairākiem saimniekaugiem konstatēja organismu Anoplophora chinensis (Forster), Komisija un dalībvalstis 2008. gada 21. janvārī saņēma informāciju par pasākumiem, kas veikti, lai Nīderlandē izskaustu minēto organismu.

(5)

Nesen Anoplophora chinensis (Forster) tika konstatēts vairākos stādīšanai paredzētu Acer spp. augu sūtījumos, kuru izcelsme ir trešās valstīs. Patlaban attiecībā uz Acer spp. augiem, kā arī citiem augiem, kuri ir vieni no uzņēmīgākajiem saimniekaugiem un kuru izcelsme ir trešās valstīs vai Kopienā, nav noteiktas īpašas prasības saistībā ar šo kaitīgo organismu.

(6)

Nīderlande 2008. gadā veica Anoplophora chinensis (Forster) kaitēkļu riska analīzi, kurā secināja, ka ir ļoti liela iespējamība, ka organisms var iedzīvoties Kopienā, un pastāv liels ekonomiskā kaitējuma risks vairākiem saimniekaugiem.

(7)

Tādēļ ir jāveic ārkārtas pasākumi, lai novērstu Anoplophora chinensis (Forster) ievešanu un izplatīšanos Kopienā. Pasākumi jāpiemēro virknei augu neatkarīgi no to izcelsmes (“minētie augi”), par kuriem ir zināms, ka tie ir Anoplophora chinensis (Forster) saimniekaugi un kuriem ir visaugstākais risks tikt inficētiem.

(8)

Minēto augu importa vajadzībām jāparedz pasākumi attiecībā uz to audzēšanu trešās valstīs un pārbaudēm, ievedot tos Kopienā. Turklāt jāparedz pasākumi attiecībā uz tādu minēto augu audzēšanu, pārvietošanu un kontroli, kuru izcelsme ir Kopienas teritorijās, kurās apstiprināta Anoplophora chinensis (Forster) klātbūtne.

(9)

Jāpieņem sīki izstrādāti pasākumi attiecībā uz Kopienas teritorijām, kurās ir apstiprināta Anoplophora chinensis (Forster) klātbūtne, proti, inficētajām zonām. Šajās zonās jāveic atbilstoši organisma izskaušanas pasākumi un intensīva uzraudzība attiecībā uz organisma klātbūtni. Teritorijās, kuras atrodas ap minētajām zonām, t.i. buferzonās, ir jāveic intensīva uzraudzība attiecībā uz organisma klātbūtni. Ja organismu kādā Kopienas teritorijā konstatē pirmo reizi, attiecīgās buferzonas teritoriju var samazināt, ņemot vērā, ka izplatīšanās risks ir mazāks.

(10)

Visās dalībvalstīs ir jāveic saimniekaugu apsekojumi, lai konstatētu Anoplophora chinensis (Forster) klātbūtni vai ilgstošu neesību.

(11)

Ir lietderīgi līdz 2009. gada 31. maijam pārskatīt pasākumus, ņemot vērā to, ka būs pieejami dalībvalstu veikto oficiālo apsekojumu un pārbaužu rezultāti par minētajiem augiem, kuri ir importēti un pārvietoti Kopienā, ievērojot ārkārtas pasākumus.

(12)

Lai izpildītu šā lēmuma prasības, dalībvalstis vajadzības gadījumā pielāgo savus tiesību aktus.

(13)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā izmanto šādas definīcijas:

a)

“minētie augi” ir stādīšanai paredzēti Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp. un Ulmus spp. augi, izņemot sēklas;

b)

“audzēšanas vieta” ir audzēšanas vieta, kas noteikta Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas starptautiskajā fitosanitāro pasākumu standartā Nr. 5 (2).

2. pants

Minēto augu imports

Minētos augus, kurus importē no trešām valstīm, par kurām zināms, ka tajās ir sastopams Anoplophora chinensis (Forster), var ievest Kopienā tikai tad, ja:

a)

tie atbilst īpašajām importa prasībām, kas minētas I pielikuma I iedaļas 1. punktā;

b)

neskarot Direktīvas 2000/29/EK 13.a panta 1. punktu, ievedot tos Kopienā, atbildīgā valsts iestāde saskaņā ar šā lēmuma I pielikuma I iedaļas 2. punktu minētos augus pārbauda attiecībā uz Anoplophora chinensis (Forster) klātbūtni, un netiek konstatētas organisma klātbūtnes pazīmes.

3. pants

Minēto augu pārvietošana Kopienā

Minētos augus, kuru izcelsme ir Kopienas norobežotajos apgabalos, kas izveidoti saskaņā ar 5. pantu, var pārvietot Kopienā tikai tad, ja tie atbilst I pielikuma II iedaļas 1. punktā aprakstītajiem nosacījumiem.

Minētos augus, kurus saskaņā ar 2. pantu importē no trešām valstīm, par kurām zināms, ka tajās sastopams Anoplophora chinensis (Forster), var pārvietot Kopienā tikai tad, ja tie atbilst I pielikuma II iedaļas 2. punktā aprakstītajiem nosacījumiem.

4. pants

Apsekojumi

Dalībvalstis katru gadu savā teritorijā veic oficiālus apsekojumus attiecībā uz Anoplophora chinensis (Forster) klātbūtni un meklē pierādījumus par saimniekaugu inficēšanos ar minēto organismu.

Neskarot Direktīvas 2000/29/EK 16. panta 1. punktu, katru gadu līdz 30. aprīlim šo apsekojumu rezultātus kopā ar 5. punktā paredzēto norobežoto apgabalu un to robežu sarakstu paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm.

5. pants

Norobežotie apgabali

Ja 4. pantā minēto apsekojumu rezultāti apstiprina Anoplophora chinensis (Forster) klātbūtni teritorijā vai ir cita veida pierādījumi par šā organisma klātbūtni, dalībvalstis saskaņā ar II pielikuma 1. daļu izveido norobežotus apgabalus, kuri ietver inficēto zonu un buferzonu.

Norobežotajos apgabalos dalībvalstis veic oficiālus pasākumus saskaņā ar II pielikuma 2. daļu.

6. pants

Atbilstība

Dalībvalstis veic visus šā lēmuma izpildei vajadzīgos pasākumus, un pasākumus, kuru tās pieņēmušas, lai nepieļautu Anoplophora chinensis (Forster) ievešanu un izplatīšanos, vajadzības gadījumā groza tā, lai nodrošinātu to atbilstību šā lēmuma prasībām. Dalībvalstis par šiem pasākumiem nekavējoties informē Komisiju.

7. pants

Pārskatīšana

Šo lēmumu pārskata ne vēlāk kā 2009. gada 31. maijā.

8. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 7. novembrī.

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(2)  Fitosanitārijas terminu glosārijs – Romas Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas sekretariāta atsauces standarts ISPM Nr. 5.


I PIELIKUMS

2. UN 3. PANTĀ MINĒTIE ĀRKĀRTAS PASĀKUMI

I.   Īpašās importa prasības

1.

Neskarot Direktīvas 2000/29/EK III pielikuma A daļā (9., 16., 18.) un IV pielikuma A daļas I iedaļā (14., 15., 17., 18., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 32.1., 32.3., 33., 34., 36.1., 39., 40., 43., 44., 46.) iekļautos nosacījumus, minētajiem augiem, kuru izcelsme ir trešās valstīs, par kurām ir zināms, ka tajās sastopams Anoplophora chinensis (Forster), ir jābūt minētās direktīvas 13. panta 1. punktā noteiktajam sertifikātam, kurā zem virsraksta “papildu apliecinājums” norāda, ka:

a)

augi ir no audzēšanas vietas, kas visu audzēšanas laiku ir bijusi no kaitēkļiem brīvā apgabalā, ko saskaņā ar atbilstīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem apstiprinājusi izcelsmes valsts augu aizsardzības organizācija. No kaitēkļiem brīvā apgabala nosaukumu norāda sertifikātā zem virsraksta “izcelsmes vieta”; vai

b)

augi vismaz divus gadus pirms eksportēšanas ir audzēti tādā audzēšanas vietā, kas saskaņā ar starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem apstiprināta kā brīva no Anoplophora chinensis (Forster),

i)

un to ir reģistrējusi un pārrauga valsts augu aizsardzības organizācija izcelsmes valstī, kā arī

ii)

katru gadu noteiktā laikā audzēšanas vietā tiek veiktas divas oficiālas pārbaudes, lai konstatētu jebkādas Anoplophora chinensis (Forster) pazīmes, un šādas organisma pazīmes nav konstatētas un,

iii)

ja augus audzē vietā,

kas fiziski ir pilnībā aizsargāta pret Anoplophora chinensis (Forster) ievešanu vai

kurā tiek veikta atbilstoša profilaktiska apstrāde, un tai apkārt vismaz 2 km rādiusā atrodas buferzona, kurā katru gadu noteiktos laikos tiek veikti oficiāli apsekojumi attiecībā uz Anoplophora chinensis (Forster) klātbūtni vai pazīmēm. Ja tiek konstatētas Anoplophora chinensis (Forster) pazīmes, nekavējoties tiek veikti izskaušanas pasākumi, lai buferzonā atjaunotu no kaitēkļiem brīvu stāvokli, un

iv)

ja tieši pirms eksportēšanas augu sūtījumiem ir veiktas rūpīgas oficiālas pārbaudes attiecībā uz Anoplophora chinensis (Forster) klātbūtni, jo īpaši pārbaudot augu saknes un stumbrus. Vajadzības gadījumā pārbaudes ietver iznīcināmu paraugu ņemšanu.

2.

Minētos augus, kas importēti saskaņā ar 1. punktu, rūpīgi pārbauda ievešanas robežpunktā vai galamērķa vietā, kas noteikta atbilstīgi Komisijas Direktīvai 2004/103/EK (1). Izmantotās pārbaudes metodes nodrošina visu iespējamo Anoplophora chinensis (Forster) pazīmju noteikšanu, jo īpašu uz augu saknēm un stumbriem. Vajadzības gadījumā pārbaude ietver iznīcināmu paraugu ņemšanu.

II.   Pārvietošanas nosacījumi

1.

Minētos augus, kuru izcelsme ir norobežotajos apgabalos Kopienā, var pārvietot Kopienas teritorijā tikai tad, ja tiem ir augu pase, kas sagatavota un izdota saskaņā ar Komisijas Direktīvu 92/105/EEK (2), un tie vismaz divus gadus pirms pārvietošanas ir audzēti audzēšanas vietā,

i)

kura reģistrēta atbilstīgi Komisijas Direktīvai 92/90/EEK (3); un

ii)

kurā katru gadu noteiktā laikā tiek veiktas divas oficiālas rūpīgas pārbaudes, lai konstatētu jebkādas Anoplophora chinensis (Forster) pazīmes, un šādas organisma pazīmes nav konstatētas; vajadzības gadījumā pārbaudes ietver iznīcināmu paraugu ņemšanu; un

iii)

ja augi atradās vietā,

kas fiziski ir pilnībā aizsargāta pret Anoplophora chinensis (Forster) ievešanu vai

kurā tiek veikta atbilstoša profilaktiska apstrāde un kam apkārt vismaz 2 km rādiusā aiz inficētās zonas robežām atrodas buferzona, kurā katru gadu noteiktos laikos tiek veikti oficiāli apsekojumi attiecībā uz Anoplophora chinensis (Forster) klātbūtni vai pazīmēm. Ja tiek konstatētas Anoplophora chinensis (Forster) pazīmes, nekavējoties tiek veikti izskaušanas pasākumi, lai buferzonā atjaunotu no kaitēkļiem brīvu stāvokli.

2.

Minētos augus, ko importē no trešām valstīm, par kurām zināms, ka tajās ir sastopams Anoplophora chinensis (Forster) organisms, saskaņā ar I iedaļu var pārvietot Kopienā tikai tad, ja tiem ir 1. punktā minētā augu pase.


(1)  OV L 313, 12.10.2004., 16. lpp.

(2)  OV L 4, 8.1.1993., 22. lpp.

(3)  OV L 344, 26.11.1992., 38. lpp.


II PIELIKUMS

5. PANTĀ MINĒTIE ĀRKĀRTAS PASĀKUMI

1.   Norobežoto apgabalu izveide

a)

Norobežotajiem apgabaliem, kas minēti 5. pantā, ir šādas daļas:

i)

inficētā zona, kas ir zona, kurā apstiprināta Anoplophora chinensis (Forster) klātbūtne un kura aptver visus augus ar Anoplophora chinensis (Forster) izraisītajiem simptomiem un, attiecīgā gadījumā, visus augus, kas stādīšanas laikā bija no vienas partijas;

ii)

buferzona, kas atrodas vismaz 2 km rādiusā ap inficētās zonas robežu.

b)

Šā pielikuma a) punktā minēto zonu robežu precīza noteikšana pamatojas uz atzītiem zinātniskiem principiem, Anoplophora chinensis (Forster) bioloģiju, inficēšanās pakāpi, augu izplatības īpatnībām attiecīgajā teritorijā un pierādījumiem par kaitīgā organisma iedzīvošanos. Ja attiecīgajā teritorijā organisms konstatēts pirmo reizi un ņemot vērā norobežošanas apsekojumu, buferzonas rādiusu var samazināt, nosakot to ne mazāku par 1 km aiz inficētās zonas robežas.

c)

Ja Anoplophora chinensis (Forster) klātbūtne tiek apstiprināta ārpus inficētās zonas, attiecīgi ir jāmaina norobežoto apgabalu robežas vai nekavējoties jāveic izskaušanas pasākumi, lai buferzonā atjaunotu no kaitēkļiem brīvu stāvokli.

d)

Ja, pamatojoties uz 2. punkta b) apakšpunktā minētajiem ikgadējiem apsekojumiem, četrus gadus pēc kārtas norobežotajā apgabalā nav konstatēts Anoplophora chinensis (Forster), norobežojumu atceļ, un 2. punktā minētos pasākumus vairs nepiemēro.

2.   Pasākumi norobežotajos apgabalos

Oficiālie pasākumi, kas saskaņā ar 5. pantu jāveic norobežotajos apgabalos, ietver vismaz šādas darbības:

a)

ik gadu līdz 30. aprīlim inficētajā zonā veic atbilstošus pasākumus, kuru mērķis ir izskaust Anoplophora chinensis (Forster), tostarp izcērt un iznīcina inficētos augus un tos augus, kā arī to saknes, kuriem ir Anoplophora chinensis (Forster) pazīmes;

b)

inficētajā zonā un buferzonā veic intensīvu Anoplophora chinensis (Forster) klātbūtnes uzraudzību, katru gadu noteiktos laikos veicot organisma saimniekaugu pārbaudes.


III Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

11.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 300/42


PADOMES PAMATLĒMUMS 2008/841/TI

(2008. gada 24. oktobris)

par cīņu pret organizēto noziedzību

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu, 31. panta 1. punkta e) apakšpunktu un 34. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Hāgas programmas mērķis ir uzlabot Eiropas Savienības un tās dalībvalstu kopīgās spējas, cita starpā, lai cīnītos pret pārrobežu organizēto noziedzību. Šis mērķis jāīsteno, konkrēti, tuvinot tiesību aktus. Ir nepieciešama ciešāka sadarbība starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, lai stātos pretim apdraudējumiem, ko rada noziedzīgas organizācijas, un to izplatīšanos, kā arī lai efektīvi apmierinātu pilsoņu intereses un dalībvalsts pašas vajadzības. Šajā sakarā Briseles Eiropadomes 2004. gada 4. un 5. novembra sanāksmes secinājumu 14. punktā ir norādīts, ka Eiropas pilsoņi vēlas, lai Eiropas Savienība, nodrošinot pamatbrīvību un pamattiesību ievērošanu, pieņemtu efektīvāku kopīgu pieeju pārrobežu problēmām, piemēram, organizētajai noziedzībai.

(2)

Komisija 2004. gada 29. marta Paziņojumā par pasākumiem, kas jāveic cīņā pret terorismu un citiem smagiem noziegumiem, ir paudusi viedokli, ka Eiropas Savienībā jāpastiprina līdzekļi cīņai pret organizēto noziedzību, un norādījusi, ka tā izstrādās pamatlēmumu, lai aizstātu Vienoto rīcību 98/733/TI (1998. gada 21. decembris) par dalības noziedzīgās organizācijās uzskatīšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs par noziedzīgu nodarījumu (2).

(3)

Hāgas programmas 3.3.2. punktā noteikts, ka materiālo krimināltiesību normu tuvināšana paredzēta, lai veicinātu spriedumu un tiesas lēmumu savstarpēju atzīšanu, kā arī policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, un attiecas uz īpaši smagiem noziegumiem, kam ir pārrobežu aspekts, un ka būtu jāpiešķir prioritāte noziedzības jomām, kuras ir konkrēti minētas līgumos. Tādēļ dalībvalstīs būtu jāsaskaņo to nodarījumu definīcija, kas attiecas uz līdzdalību noziedzīgā organizācijā. Tādējādi šis pamatlēmums būtu jāattiecina uz noziedzīgiem nodarījumiem, ko parasti izdara noziedzīgā organizācijā. Turklāt tam būtu jāparedz sankciju, kas atbilst šo pārkāpumu smagumam, piemērošana fiziskām un juridiskām personām, kuras tos izdarījušas vai ir atbildīgas par to izdarīšanu.

(4)

Pienākumiem, kas izriet no 2. panta a) punkta, nevajadzētu skart dalībvalstu brīvību klasificēt citas personu grupas kā noziedzīgas organizācijas, piemēram, grupas, kuru mērķis nav iegūt finansiālu vai citu materiālu labumu.

(5)

Pienākumiem, kas izriet no 2. panta a) punkta, nevajadzētu skart dalībvalstu brīvību terminu “noziedzīgas darbības” interpretēt kā tādu, kas ietver faktisku darbību veikšanu.

(6)

Eiropas Savienībai būtu jāturpina svarīgais darbs, ko paveikušas starptautiskās organizācijas, īpaši Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija pret starptautisko organizēto noziedzību (“Palermo Konvencija”), ko pieņēma Eiropas Kopienas vārdā ar Padomes Lēmumu 2004/579/EK (3).

(7)

Ņemot vērā to, ka šā pamatlēmuma mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka šos mērķus darbības mēroga dēļ var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 5. pantā, kā to piemēro saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 2. panta otro daļu, noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar proporcionalitātes principu šajā pamatlēmumā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

(8)

Šajā pamatlēmumā ir ievērotas pamattiesības un respektēti principi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši tās 6. un 49. pantā. Šā pamatlēmuma noteikumos nekas neparedz mazināt vai ierobežot valstu noteikumus attiecībā uz pamattiesībām vai pamatbrīvībām, piemēram, attiecībā uz taisnīgu tiesu, tiesībām streikot, pulcēšanās brīvību, apvienošanās tiesībām, preses vai izteiksmes brīvību, tostarp ikviena tiesībām kopā ar citiem dibināt arodbiedrības un iestāties tajās, lai aizstāvētu savas intereses, un ar to saistītām tiesībām uz demonstrācijām.

(9)

Tādēļ Vienotā rīcība 98/733/TI būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATLĒMUMU.

1. pants

Definīcijas

Šajā pamatlēmumā:

1)

“noziedzīga organizācija” ir strukturēta apvienība, izveidota noteiktā laikā, sastāv no vairāk nekā divām personām, saskaņoti darbojas, lai veiktu nodarījumus, kas sodāmi ar brīvības atņemšanu vai drošības līdzekli, kuru maksimālais ilgums ir vismaz četri gadi, vai ar bargāku sodu, lai tieši vai netieši iegūtu finansiālu vai cita veida materiālu labumu;

2)

“strukturēta apvienība” ir apvienība, kura nav dibināta nejauši tūlītējai nodarījuma izdarīšanai un kurā nav obligāti jābūt formāli noteiktām tās locekļu lomām, sastāva nepārtrauktībai vai attīstītai struktūrai.

2. pants

Nodarījumi saistībā ar līdzdalību noziedzīgā organizācijā

Katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka vienu vai abus šādus ar noziedzīgu organizāciju saistītus darbības veidus uzskata par nodarījumiem:

a)

ikvienas tādas personas rīcība, kura tīši un apzinoties vai nu noziedzīgas organizācijas mērķi un vispārējo darbību, vai organizācijas nolūku izdarīt attiecīgos nodarījumus aktīvi piedalās organizācijas noziedzīgajās darbībās, tostarp sniedzot informāciju vai materiālu palīdzību, iesaistot organizācijā jaunus dalībniekus, jebkurā veidā finansējot organizācijas darbību, apzinoties, ka šī līdzdalība veicinās šīs organizācijas noziedzīgo darbību īstenošanu;

b)

jebkuras personas rīcība, kas ir vienošanās ar vienu vai vairākām personām par to, ka būtu jāveic kāda darbība, kura, ja to īstenotu, būtu to pārkāpumu izdarīšana, kas minēti 1. pantā, pat ja attiecīgā persona nepiedalās faktiskajā darbības izpildē.

3. pants

Sankcijas

1.   Katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka:

a)

par 2. panta a) punktā minēto pārkāpumu paredzētais sods ir brīvības atņemšana uz maksimālo laiku vismaz no diviem līdz pieciem gadiem; vai

b)

par 2. panta b) punktā minēto pārkāpumu paredzētais sods ir brīvības atņemšana uz to pašu maksimālo laiku, ko piemēro pārkāpumam, kurš ir vienošanās mērķis, vai brīvības atņemšana uz maksimālo laiku vismaz no diviem līdz pieciem gadiem.

2.   Katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka faktu, ka 2. pantā minētie nodarījumi, kā to nosaka attiecīgā dalībvalsts, ir izdarīti kādā noziedzīgā organizācijā, var uzskatīt par vainu pastiprinošu apstākli.

4. pants

Īpaši apstākļi

Katra dalībvalsts var veikt pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka 3. pantā minētās sankcijas var samazināt vai likumpārkāpējam sankcijas var nepiemērot, ja tas, piemēram:

a)

atsakās no noziedzīgajām darbībām; un

b)

sniedz administratīvajām vai tiesībaizsardzības iestādēm informāciju, ko tās citādi nebūtu spējušas iegūt, tādējādi palīdzot tām:

i)

novērst, izbeigt vai samazināt nodarījuma sekas;

ii)

identificēt vai nodot tiesai pārējos likumpārkāpējus;

iii)

atrast pierādījumus;

iv)

atņemt noziedzīgai organizācijai nelikumīgos resursus vai ieņēmumus, kas radušies no noziedzīgām darbībām; vai

v)

novērst turpmāku to pārkāpumu izdarīšanu, kas minēti 2. pantā.

5. pants

Juridisko personu atbildība

1.   Katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka juridisko personu var saukt pie atbildības par jebkuru no 2. pantā minētajiem nodarījumiem, ko tās labā, darbojoties individuāli vai kā juridiskās personas struktūra, izdarījusi jebkura persona, kurai ir vadošs amats šajā juridiskajā personā, pamatojoties uz kādu no šādām pilnvarām:

a)

pārstāvēt juridisko personu;

b)

pieņemt lēmumus juridiskās personas vārdā; vai

c)

īstenot kontroli juridiskās personas iekšienē.

2.   Dalībvalstis veic arī vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka juridisko personu var saukt pie atbildības tad, ja 1. punktā minētās personas neveiktas uzraudzības vai kontroles dēļ ir kļuvis iespējams, ka jebkuru 2. pantā minēto noziedzīgo nodarījumu šīs juridiskās personas labā izdarījusi persona, kas ir tās pakļautībā.

3.   Juridisko personu atbildība saskaņā ar 1. un 2. punktu neskar kriminālprocesu pret fiziskām personām, kas ir jebkuru 2. pantā minēto nodarījumu izdarītāji vai līdzzinātāji.

4.   Šajā pamatlēmumā “juridiskā persona” ir ikviena vienība, kam ir juridiskas personas statuss saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, izņemot valstis vai publisko tiesību subjektus, kas īsteno valsts varu, un starptautiskās sabiedriskās organizācijas.

6. pants

Sankcijas juridiskām personām

1.   Katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka juridiskā persona, kas tiek saukta pie atbildības saskaņā ar 5. panta 1. punktu, ir sodāma, piemērojot efektīvas, samērīgas un preventīvas sankcijas, kas ietver naudas sodus kā kriminālsodus vai cita veida naudas sodus un var ietvert citas sankcijas, piemēram:

a)

tiesību uz valsts atbalstiem vai palīdzību atņemšanu;

b)

īslaicīgu vai pastāvīgu aizliegumu veikt komercdarbību;

c)

nodošanu tiesas uzraudzībai;

d)

darbības izbeigšanu ar tiesas lēmumu;

e)

nozieguma izdarīšanai izmantotu uzņēmumu īslaicīgu vai pastāvīgu slēgšanu.

2.   Katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka juridiskā persona, ko sauc pie atbildības saskaņā ar 5. panta 2. punktu, ir sodāma, piemērojot efektīvas, samērīgas un preventīvas sankcijas vai pasākumus.

7. pants

Kriminālvajāšanas jurisdikcija un koordinēšana

1.   Katra dalībvalsts nodrošina, ka to jurisdikcija attiecas vismaz uz tādiem gadījumiem, kad 2. pantā minētie noziedzīgie nodarījumi ir izdarīti:

a)

pilnībā vai daļēji šīs valsts teritorijā neatkarīgi no tā, kur atrodas noziedzīgās organizācijas mītne vai kur tā veic noziedzīgās darbības;

b)

tos izdarījis viens no tās valstspiederīgajiem; vai

c)

juridiskas personas labā, kas veic darbību šīs dalībvalsts teritorijā.

Dalībvalsts var pieņemt lēmumu, ka tā nepiemēros vai piemēros tikai īpašos gadījumos vai apstākļos b) un c) apakšpunktā paredzētos jurisdikcijas noteikumus, ja 2. pantā minētie nodarījumi ir izdarīti ārpus tās teritorijas.

2.   Ja uz 2. pantā minēto nodarījumu attiecas vairāk nekā vienas dalībvalsts jurisdikcija un ja jebkura no šīm dalībvalstīm, pamatojoties uz vieniem un tiem pašiem faktiem, var likumīgi uzsākt kriminālvajāšanu, attiecīgās dalībvalstis sadarbojas, lai izlemtu, kura no tām uzsāks likumpārkāpēju kriminālvajāšanu, ar mērķi, ja iespējams, kriminālvajāšanu veikt centralizēti tikai vienā dalībvalstī. Lai to panāktu, dalībvalstis var izmantot Eurojust vai jebkuras citas Eiropas Savienībā izveidotas struktūras vai mehānisma palīdzību, lai veicinātu sadarbību starp šo valstu tiesu iestādēm un šo iestāžu darbības koordināciju. Īpaši ņem vērā šādus faktorus:

a)

dalībvalsti, kuras teritorijā veiktas darbības;

b)

dalībvalsti, kuras valstspiederīgais vai pastāvīgais iedzīvotājs ir likumpārkāpējs;

c)

cietušo personu izcelsmes dalībvalsti;

d)

dalībvalsti, kuras teritorijā likumpārkāpējs tika atrasts.

3.   Dalībvalsts, kas saskaņā ar tās tiesību aktiem vēl neizdod savus valstspiederīgos vai nenodod tos citas valsts jurisdikcijā, veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu tās jurisdikciju un attiecīgos gadījumos veiktu kriminālvajāšanu attiecībā uz 2. pantā minēto nodarījumu, ja šo nodarījumu izdarījis tās valstspiederīgais ārpus šīs dalībvalsts teritorijas.

4.   Šis pants neliedz īstenot jurisdikciju krimināllietās tā, kā dalībvalstī noteikts saskaņā ar tās tiesību aktiem.

8. pants

Prasības neesamība attiecībā uz cietušo personu ziņojumu vai apsūdzību

Dalībvalstis nodrošina, ka 2. pantā minēto nodarījumu izmeklēšana vai kriminālvajāšana nav atkarīga no šajā nodarījumā cietušās personas ziņojuma vai apsūdzības, vismaz ne attiecībā uz darbībām, kas ir izdarītas attiecīgās dalībvalsts teritorijā.

9. pants

Pastāvošo noteikumu atcelšana

Vienotā rīcība 98/733/TI ar šo ir atcelta.

Atsauces uz līdzdalību noziedzīgā organizācijā Vienotās rīcības 98/733/TI izpratnē pasākumos, kas pieņemti saskaņā ar VI sadaļu Līgumā par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā, uzskata par atsaucēm uz līdzdalību noziedzīgā organizācijā šā pamatlēmuma izpratnē.

10. pants

Īstenošana un ziņojumi

1.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai līdz 2010. gada 11. maijam izpildītu šā pamatlēmuma prasības.

2.   Dalībvalstis līdz 2010. gada 11. maijam nosūta Padomes Ģenerālsekretariātam un Komisijai to noteikumu tekstu, ar kuriem to tiesību aktos transponē pienākumus, kas tām uzlikti ar šo pamatlēmumu. Padome, pamatojoties uz ziņojumu, kas sagatavots uz šīs informācijas un uz Komisijas nosūtīta rakstveida ziņojuma pamata, līdz 2012. gada 11. novembrim izvērtē, ciktāl dalībvalstis ir izpildījušas šā pamatlēmuma prasības.

11. pants

Teritoriālā piemērošana

Šo pamatlēmumu piemēro Gibraltāram.

12. pants

Stāšanās spēkā

Šis pamatlēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2008. gada 24. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Atzinums sniegts pēc apspriešanās, kas nav obligāta (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 351, 29.12.1998., 1. lpp.

(3)  OV L 261, 6.8.2004., 69. lpp.


11.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 300/46


PADOMES LĒMUMS 2008/842/KĀDP

(2008. gada 10. novembris),

ar ko groza III un IV pielikumu Kopējā nostājā 2007/140/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Kopējo nostāju 2007/140/EK (1) un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2007. gada 27. februārī pieņēma Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP, ar ko īsteno Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju 1737 (2006).

(2)

Padome 2008. gada 7. augustā pieņēma Kopējo nostāju 2008/652/KĀDP (2), ar ko groza Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP un īsteno Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju 1803 (2008).

(3)

Kopējā nostājā 2008/652/KĀDP, cita starpā, noteikts, ka valstis modri novēro savā jurisdikcijā esošo finanšu iestāžu darbības ar bankām, kuru domicils ir Irānā, un ar to ārzemju filiālēm un meitasuzņēmumiem, lai izvairītos no tā, ka šādas darbības veicina ar kodolieroču izplatīšanu saistītas darbības vai kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi.

(4)

Padome ir apzinājusi to banku, kuru domicils ir Irānā, ārzemju filiāles un meitasuzņēmumus, uz kuriem attiecas Kopējā nostāja 2008/652/KĀDP. Būtu jāparedz, ka uz dažām norādītajām struktūrām attiecas arī saimniecisko līdzekļu iesaldēšana Kopējās nostājas 2007/140/KĀDP 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta nozīmē.

(5)

Būtu attiecīgi jāgroza Kopējās nostājas 2007/140/KĀDP III un IV pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kopējās nostājas 2007/140/KĀDP III un IV pielikumu aizstāj ar tekstu šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2008. gada 10. novembrī.

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

B. KOUCHNER


(1)  OV L 61, 28.2.2007., 49. lpp.

(2)  OV L 213, 8.8.2008., 58. lpp.


PIELIKUMS

III PIELIKUMS

3.b panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto banku, kuru domicils ir Irānā, filiāles un meitasuzņēmumi, kas ir dalībvalstu jurisdikcijā (1)

1.   BANK MELLI IRAN*

Francija

43, avenue Montaigne, 75008 Paris

BIC kods: MELIFRPP

Vācija

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg,

BIC kods: MELIDEHH

Apvienotā Karaliste

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

BIC kods: MELIGB2L

2.   BANK SEPAH*

Francija

64, rue de Miromesnil, 75008 Paris

BIC kods: SEPBFRPP

Vācija

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

BIC kods: SEPBDEFF

Itālija

Via Barberini 50, 00187 Rome

BIC kods: SEPBITRR

Apvienotā Karaliste

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

BIC kods: SEPBGB2L

3.   BANK SADERAT IRAN

Francija

Bank Saderat Iran

16, rue de la Paix, 75002 Paris

BIC kods: BSIRFRPP

Telekss: 220287 SADER A/SADER B

Vācija

Hamburg Branch

P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Hamburg

BIC kods: BSIRDEHH

Telekss: 215175 SADBK D

Frankfurt Branch

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

BIC kods: BSIRDEFF

Grieķija

Athens Branch

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

BIC kods: BSIRGRAA

Telekss: 218385 SABK GR

Apvienotā Karaliste

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

BIC kods: BSPLGB2L

Telekss: 883382 SADER G

4.   BANK TEJARAT

Francija

Bank Tejarat

124-126, rue de Provence, 75008 Paris

BIC kods: BTEJFRPP

Telekss: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Apvienotā Karaliste

Head Office and Main Branch

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

BIC kods: PIBPGB2L

Telekss: 885426

IV PIELIKUMS

Banku, kuru domicils ir Irānā, filiāles un meitasuzņēmumi, kas nav ES jurisdikcijā, kā arī finanšu iestādes, kuru domicils nav Irānā un kuras nav dalībvalstu jurisdikcijā, bet kuras ir tādu personu un vienību kontrolē, kam ir domicils Irānā un kas ir minētas 3.b panta 1. punkta c) un d) apakšpunktā (2)

1.   BANK MELLI*

Azerbaidžāna

Bank Melli Iran Baku Branch

Nobel Ave. 14, Baku

BIC kods: MELIAZ22

Irāka

No. 111-27 Alley – 929 District – Arasat street, Baghdad

BIC kods: MELIIQBA

Omāna

Oman Muscat Branch

PO Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

PO Box 2643 PC 112

BIC kods: MELIOMR

Ķīna

Melli Bank HK (subsidiary of Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

BIC kods: MELIHKHH

Ēģipte

Representative Office

PO Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tālr.: 2700605 / Fax: 92633

Apvienotie Arābu Emirāti

Regional Office

PO Box 1894, Dubai

BIC kods: MELIAEAD

Abu Dhabi branch

PO Box No 2656 Street name: Hamdan Street

BIC kods: MELIAEADADH

Al Ain branch

PO Box No 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

BIC kods: MELIAEADALN

Bur Dubai branch

Adrese: PO Box No 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

BIC kods: MELIAEADBR2

Dubai Main branch

PO Box No 1894 Street name: Beniyas Street

BIC kods: MELIAEAD

Fujairah branch

PO Box No 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

BIC kods: MELIAEADFUJ

Ras al-Khaimah branch

PO Box No 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

BIC kods: MELIAEADRAK

Sharjah branch

PO Box No 459 Street name: Al Burj Street

BIC kods: MELIAEADSHJ

Krievijas Federācija

9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

BIC kods: MELIRUMM

Japāna

Representative Office

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku.

Tālr.: 332162631. Fakss (3)32162638. Telekss: J296687.

2.   BANK MELLAT

Dienvidkoreja

Bank Mellat Seoul Branch

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889 13, Daechi dong

Gangnam Ku, 135-280, Seoul

BIC kods: BKMTKRSE

Telekss: K36019 MELLAT

Turcija

Istanbul Branch

1 Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent - Istanbul

BIC kods: BKMTTRIS

Telekss: 26023 MELT TR

Ankara Branch

Ziya Gokalp Bulvari No:12 06425 Kizilay-Ankara

BIC kods: BKMTTRIS100

Telekss: 46915 BMEL TR

Izmir Branch

Cumhuriyet Bulvari No:88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

BIC kods: BKMTTRIS 200

Telekss: 53053 BMIZ TR

Armēnija

Yerevan Branch

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

BIC kods: BKMTAM 22

Telekss: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Apvienotie Arābu Emirāti

Dubai Branch

The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai

BIC kods: PIBPAEAD

4.   BANK SADERAT IRAN

Libāna

Regional Office

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

BIC kods: BSIRLBBE

Beirut Main Branch

Verdun street – Alrose building

PO Box 5126 Beirut / PO Box 6717 Hamra

BIC kods: BSIRLBBE

Telekss: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Alghobeiri Branch

No 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. – Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

BIC kods: BSIRLBBE

Baalbak Branch

No. 3418, Ras Elein str., Baalbak

BIC kods: BSIRLBBE

Borj al Barajneh Branch

No 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh, 1st Floor

BIC kods: BSIRLBBE

Saida Branch

No 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

BIC kods: BSIRLBBE

Omāna

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

BIC kods: BSIROMR

TELEX: 3146

Katara

Doha branch

No 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

BIC kods: BSIR QA QA

Telekss: 4225

Turkmenistāna

Bank Saderat Iran Ashkhabad branch

Makhtoomgholi ave., No 181, Ashkhabad

Telekss: 1161134-86278

Apvienotie Arābu Emirāti

Regional office Dubai

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

BIC kods: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

Telekss: 45456 SADERBANK

Murshid Bazar Branch

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

BIC kods: BSIRAEAD

Telekss: 45456 SADERBANK

Bur Dubai Branch

Al Fahidi Road

P.O.Box 4182 Dubai

BIC kods: BSIRAEAD

Telekss: 45456 SADERBANK

Ajman Branch

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

BIC kods: BSIRAEAD

Telekss: 45456 SADERBANK

Shaykh Zayed Road Branch

Shaykh Road, Dubai

BIC kods: BSIRAEAD

Telekss: 45456 SADERBANK

Abu Dhabi Branch

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

BIC kods: BSIRAEAD

Telekss: 22263

Al Ein Branch

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

BIC kods: BSIRAEAD

Telekss: 45456 SADERBANK

Sharjah Branch

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

BIC kods: BSIRAEAD

Telekss: 45456 SADERBANK

Bahreina

Bahrein branch

106 Government Road; P.O. Box 825, Block no 316, Entrance No 3; Manama Center,

Manama

Telekss: 8363 SADER BANK

OBU

PO Box 825 - Manama

Telekss: 8688 SADER BANK

Uzbekistāna

Bank Saderat Iran Tashkent

10 Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

BIC kods: BSIRUZ21

Telekss: 116134 BSITA UZ

5.   TEJARAT BANK

Tadžikistāna

No 70, Rudaki Ave., Dushanbe

PO Box 734001

BIC kods: BTEJTJ22XXX

Telekss: 201135 BTDIR TJ

Ķīna

Representative Office China

Office C208 Beijing Lufthansa Center No 50 Liangmaqiao Road Chaoyang

District Beijing 100016

6.   ARIAN BANK (pazīstama arī ar nosaukumu Aryan Bank)

Afganistāna

Head Office

House No 2, Street No. 13, Wazir Akbar Khan, Kabul

BIC kods: AFABAFKA

Harat branch

No 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

BIC kods: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Bahreina

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block No 624, Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road No 4203, Sitra

BIC kods: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venecuēla

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

BIC kods: IDUNVECAXXX


(1)  Uz struktūrām, kas atzīmētas ar asterisku (*) attiecas arī saimniecisko līdzekļu iesaldēšana Kopējās nostājas 2007/140/KĀDP 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta nozīmē.

(2)  Uz struktūrām, kas atzīmētas ar asterisku (*) attiecas arī saimniecisko līdzekļu iesaldēšana Kopējās nostājas 2007/140/KĀDP 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta nozīmē.


11.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 300/55


PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA 2008/843/KĀDP

(2008. gada 10. novembris),

ar ko groza un pagarina Kopējo nostāju 2007/734/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Uzbekistānu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 15. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2007. gada 13. novembrī pieņēma Kopējo nostāju 2007/734/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Uzbekistānu (1).

(2)

Padome 2008. gada 13. oktobra secinājumos pauda gandarījumu par pēdējā gada laikā gūtajiem Uzbekistānas panākumiem, ievērojot tiesiskumu un cilvēktiesību aizsardzību. Padome mudināja Uzbekistānu turpināt cilvēktiesību, demokratizācijas un tiesiskuma attīstību un pauda gandarījumu arī par Uzbekistānas apņemšanos sadarboties ar Eiropas Savienību vairākos ar cilvēktiesībām saistītos jautājumos. Šajā sakarībā Padome vienojās neatjaunot uzturēšanās aizliegumus, kas attiecībā uz konkrētām personām bija noteikti Kopējā nostājā 2007/734/KĀDP.

(3)

Tomēr Padome pauda bažas par cilvēktiesību stāvokli vairākās jomās Uzbekistānā un mudināja valsts iestādes šai sakarībā pilnībā īstenot to starptautiskās saistības. Padome tādējādi vienojās, ka ieroču embargo, kas noteikts Kopējā nostājā 2007/734/KĀDP, būtu jāatjauno uz 12 mēnešiem.

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants

Kopējo nostāju 2007/734/KĀDP pagarina līdz 2009. gada 13. novembrim.

2. pants

Kopējās nostājas 2007/734/KĀDP 3. un 4. pantu un II pielikumu atceļ.

3. pants

Šī kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

4. pants

Šo kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2008. gada 10. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

B. KOUCHNER


(1)  OV L 295, 14.11.2007., 34. lpp.


11.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 300/56


PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA 2008/844/KĀDP

(2008. gada 10. novembris),

ar ko groza Padomes Kopējo nostāju 2006/276/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 15. pantu,

tā kā:

(1)

2006. gada 10. aprīlī Padome pieņēma Kopējo nostāju 2006/276/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām un ar kuru atceļ Padomes Kopējo nostāju 2004/661/KĀDP (1).

(2)

2008. gada 13. oktobrī Padome vienojās, ka Kopējā nostājā 2006/276/KĀDP noteikto drošības pasākumu piemērošana jāpagarina par 12 mēnešiem. Vienlaikus Padome nolēma, ka uzturēšanās aizliegumi dažām Baltkrievijas amatpersonām, izņemot personas, kas saistītas ar personu pazušanu 1999.–2000. gadā, un Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju, nebūtu jāpiemēro sešus mēnešus ar iespēju pārskatīt, lai sekmētu dialogu ar Baltkrievijas iestādēm un pieņemtu pasākumus demokrātijas un cilvēktiesību stiprināšanai.

(3)

Iepriekšminētā sešu mēnešu laikposma beigās Padome vēlreiz izskatīs situāciju Baltkrievijā un izvērtēs Baltkrievijas iestāžu gūtos panākumus vēlēšanu kodeksa reformēšanā, lai to saskaņotu ar attiecībā uz EDSO uzņemtām saistībām un ar citiem starptautiskiem standartiem demokrātisku vēlēšanu jomā. Padome arī novērtēs jebkādas citas darbības, lai stiprinātu demokrātisku vērtību, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu, ietverot vārda un preses brīvību, pulcēšanās brīvību, politiskās biedrošanās brīvību un tiesiskumu. Padome vajadzības gadījumā var nolemt piemērot uzturēšanās aizliegumus ātrāk, ņemot vērā Baltkrievijas iestāžu rīcību demokrātijas un cilvēktiesību jomā.

(4)

Būtu jāatceļ Padomes Kopējā nostāja 2008/288/KĀDP (2008. gada 7. aprīlis), ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret dažām Baltkrievijas amatpersonām līdz 2009. gada 10. aprīlim,

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants

Kopējo nostāju 2006/276/KĀDP pagarina līdz 2009. gada 13. oktobrim.

2. pants

1.   Kopējās nostājas 2006/276/KĀDP 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteikto pasākumu piemērošanu attiecībā uz Yuri Nikolaevich PODOBED kungu aptur līdz 2009. gada 13. aprīlim.

2.   Kopējās nostājas 2006/276/KĀDP 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteikto pasākumu piemērošanu aptur līdz 2009. gada 13. aprīlim.

3. pants

Līdz 2009. gada 13. aprīlim vēlreiz izskata šo kopējo nostāju, ņemot vērā situāciju Baltkrievijā.

4. pants

Ar šo ir atcelta Kopējā nostāja 2008/288/KĀDP.

5. pants

Šī kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

6. pants

Šo kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2008. gada 10. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

B. KOUCHNER


(1)  OV L 101, 11.4.2006., 5. lpp.


11.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 300/s3


PIEZĪME LASĪTĀJAM

Iestādes ir nolēmušas savos tekstos turpmāk nenorādīt jaunākos tiesību aktu grozījumus.

Ja vien nav noteikts citādi, par tiesību aktiem, kuri ir norādīti šeit publicētajos tekstos, uzskatāmi tiesību akti to spēkā esošajā redakcijā.