ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 293

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 31. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1007/2008 (2008. gada 24. septembris), ar kuru Regulu (EK) Nr. 460/2004, ar ko izveido Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru, groza attiecībā uz aģentūras darbības termiņu  ( 1 )

1

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1008/2008 (2008. gada 24. septembris) par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta versija)  ( 1 )

3

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

31.10.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 293/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1007/2008

(2008. gada 24. septembris),

ar kuru Regulu (EK) Nr. 460/2004, ar ko izveido Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru, groza attiecībā uz aģentūras darbības termiņu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlaments un Padome 2004. gada 10. martā pieņēma Regulu (EK) Nr. 460/2004 (3), ar ko uz piecu gadu termiņu izveido Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru (turpmāk “Aģentūra”).

(2)

Aģentūras Administratīvā padome 2007. gada 23. martā pēc Aģentūras izvērtēšanas sniedza ieteikumus attiecībā uz piemērotām izmaiņām Regulā (EK) Nr. 460/2004.

(3)

Saskaņā ar Komisijas labāka regulējuma stratēģiju Komisija uzsāka sabiedrisko apspriešanu par Aģentūras darbības termiņa pagarināšanu un nākotni, un šī apspriešana notika no 2007. gada 13. jūnija līdz 7. septembrim.

(4)

Aģentūras pilnvaru termiņš beigsies 2009. gada 13. martā, un, lai nodrošinātu konsekvenci un nepārtrauktību, ir jāpieņem termiņa pagarinājums, kas ļaus turpināt diskusiju par Aģentūru, atspoguļojot Aģentūras izvērtēšanas procesa rezultātus, Administratīvās padomes ieteikumus un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu regulējuma pārskatīšanas turpinājumu. Tāpat tas dos iespēju sīkāk atspoguļot Eiropas centienu vispārējo virzību uz tīklu un informācijas lielāku drošību. Aģentūras pilnvaru termiņa pagarināšana nedrīkstētu skart minētās diskusijas iznākumu.

(5)

Tāpēc Aģentūras darbības termiņš būtu jāpagarina līdz 2012. gada 13. martam,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījums Regulā (EK) Nr. 460/2004

Regulas (EK) Nr. 460/2004 27. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“27. pants

Darbības termiņš

Aģentūru izveido 2004. gada 14. martā uz astoņu gadu termiņu.”

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2008. gada 24. septembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.-P. JOUYET


(1)  2008. gada 13. februāra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Parlamenta 2008. gada 17. jūnija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2008. gada 15. septembra Lēmums.

(3)  OV L 77, 13.3.2004., 1. lpp.


31.10.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 293/3


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1008/2008

(2008. gada 24. septembris)

par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (3),

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (EEK) Nr. 2407/92 (1992. gada 23. jūlijs) par gaisa pārvadātāju licencēšanu (4), Padomes Regulā (EEK) Nr. 2408/92 (1992. gada 23. jūlijs) par Kopienas aviosabiedrību piekļuvi Kopienas iekšējiem gaisa ceļiem (5) un Padomes Regulā (EEK) Nr. 2409/92 (1992. gada 23. jūlijs) par gaisa pārvadājumu maksām un tarifiem (6) ir jāizdara vairākas būtiskas izmaiņas. Skaidrības dēļ minētās regulas būtu jāpārstrādā un jāapvieno vienā regulā.

(2)

Lai nodrošinātu efektīvāku un saskanīgāku Kopienas tiesību aktu piemērošanu iekšējā aviācijas tirgū, jāveic vairāki pašreizējā tiesiskā regulējuma pielāgojumi.

(3)

Atzīstot iespējamo saikni starp gaisa pārvadātāja finansiālo stabilitāti un drošību, būtu jāizveido stingrāka gaisa pārvadātāju finansiālās situācijas uzraudzība.

(4)

Ņemot vērā to, ka pieaug to gaisa pārvadātāju nozīmība, kuru darbības bāzes atrodas vairākās dalībvalstīs, kā arī nepieciešamība nodrošināt šādu gaisa pārvadātāju efektīvu pārraudzību, vienai un tai pašai dalībvalstij vajadzētu būt atbildīgai gan par gaisakuģa ekspluatanta apliecības, gan par darbības licences uzraudzību.

(5)

Lai nodrošinātu to, ka nepārtraukti tiek uzraudzīta visu Kopienas gaisa pārvadātāju darbības licenču atbilstība prasībām, licencētājām iestādēm būtu regulāri jāveic gaisa pārvadātāja finanšu stāvokļa novērtēšana. Tādēļ gaisa pārvadātājiem būtu jāsniedz pietiekama informācija par savu finanšu stāvokli, it īpaši pirmajos divos darbības gados, jo tie ir sevišķi kritiski gaisa pārvadātāja darbībai tirgū. Lai izvairītos no konkurences izkropļojumiem, kas rodas, valstu līmenī atšķirīgi piemērojot noteikumus, ir jāstiprina Kopienas gaisa pārvadātāju finanšu uzraudzība, ko veic dalībvalstis.

(6)

Lai samazinātu risku pasažieriem, būtu jāaizliedz turpināt darbību tiem Kopienas gaisa pārvadātājiem, kas neatbilst prasībām derīgas darbības licences saglabāšanai spēkā. Šādos gadījumos kompetentajai licencētājai iestādei darbības licence būtu jāanulē vai jāaptur.

(7)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 785/2004 (2004. gada 21. aprīlis) par apdrošināšanas prasībām, kas attiecas uz gaisa pārvadātājiem un gaisa kuģu ekspluatantiem (7), vajadzētu būt apdrošinātai gaisa pārvadātāju atbildībai nelaimes gadījumā, jo īpaši attiecībā uz pasažieriem, kravu un trešām personām. Tāpat gaisa pārvadātāju atbildībai vajadzētu būt apdrošinātai nelaimes gadījumā attiecībā uz pastu.

(8)

Lai nepieļautu, ka pārāk bieži tiek slēgti līgumi par trešās valstīs reģistrētu gaisakuģu nomu, jo īpaši par gaisakuģu nomu ar apkalpi, minētā iespēja būtu jāatļauj vienīgi ārkārtas situācijās, piemēram, ja Kopienas tirgū trūkst piemērotu gaisakuģu, jānosaka stingri laika ierobežojumi un jāpieprasa atbilstība drošības standartiem, kas līdzvērtīgi Kopienas un attiecīgās valsts tiesību aktos paredzētajiem drošības noteikumiem.

(9)

Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka Kopienas un attiecīgās valsts sociālo tiesību aktus pareizi piemēro attiecībā uz tāda Kopienas gaisa pārvadātāja darbiniekiem, kurš veic gaisa pārvadājumus no darbības bāzes, kas atrodas ārpus tās dalībvalsts teritorijas, kurā ir attiecīgā Kopienas gaisa pārvadātāja galvenā uzņēmējdarbības vieta.

(10)

Lai pilnībā pabeigtu iekšējā aviācijas tirgus izveidi, būtu jāatceļ joprojām spēkā esošie ierobežojumi, ko savstarpēji piemēro dalībvalstis, piemēram, ierobežojumi attiecībā uz kodu koplietošanu maršrutos uz trešām valstīm vai cenu noteikšanu maršrutos uz trešām valstīm ar nosēšanos citā dalībvalstī (sestās brīvības lidojumi).

(11)

Lai ņemtu vērā īpaši nomaļo reģionu īpatnības un apgrūtinājumus, jo īpaši attālumu līdz tiem, salu stāvokli un mazo teritoriju, un vajadzību nodrošināt to pienācīgus sakarus ar Kopienas centrālajiem reģioniem, var būt pamatoti īpaši pasākumi saistībā ar noteikumiem par to līgumu darbības termiņu, kuri attiecas uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām izveidot maršrutus uz šādiem reģioniem.

(12)

Skaidri un nepārprotami būtu jāizklāsta nosacījumi, ar kādiem var uzlikt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, savukārt attiecīgajām konkursa procedūrām vajadzētu būt tādām, kas ļautu konkursā piedalīties pietiekamam skaitam pretendentu. Komisijai vajadzētu būt iespējai iegūt visu nepieciešamo informāciju, lai atsevišķos gadījumos varētu novērtēt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību ekonomisko pamatotību.

(13)

Būtu jāprecizē un jāvienkāršo spēkā esošie noteikumi par satiksmes sadali starp lidostām, kas apkalpo vienu pilsētu vai konurbāciju.

(14)

Ir lietderīgi nodrošināt dalībvalstīm iespēju reaģēt uz pēkšņām problēmām, ko izraisījuši neparedzēti vai nenovēršami apstākļi, kuri tehniski vai praktiski apgrūtina gaisa pārvadājumu veikšanu.

(15)

Klientiem vajadzētu būt piekļuvei visām gaisa pārvadājumu maksām un gaisa pārvadājumu tarifiem neatkarīgi no viņu dzīvesvietas Kopienā vai valstspiederības un neatkarīgi no ceļojumu aģentūras uzņēmējdarbības vietas Kopienā.

(16)

Klientiem vajadzētu būt iespējai faktiski salīdzināt dažādu aviosabiedrību gaisa pārvadājumu cenas. Tādēļ gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, ko sāk Kopienā, vienmēr būtu jānorāda galīgā cena, kas jāmaksā klientam, ieskaitot visus nodokļus, nodevas un maksas. Tāpat Kopienas gaisa pārvadātājus aicina norādīt galīgo cenu to veiktiem gaisa pārvadājumiem no trešām valstīm uz Kopienu.

(17)

Šīs regulas īstenošanai veicamie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (8).

(18)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi – proti, Kopienas tiesību aktu vienveidīgu piemērošanu attiecībā uz iekšējo aviācijas tirgu – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs gaisa pārvadājumu starptautiskā rakstura dēļ, un to, ka tādēļ minēto mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(19)

Ministru deklarācija par Gibraltāra lidostu, par ko vienošanās panākta Kordovā 2006. gada 18. septembrī, pirmoreiz sanākot ministriem saistībā ar dialoga forumu par Gibraltāru, aizstās Kopīgo deklarāciju par Gibraltāra lidostu, kas pasludināta Londonā 1987. gada 2. decembrī, un pilnīgu atbilstību tai uzskatīs par pilnīgu atbilstību 1987. gada deklarācijai.

(20)

Tādēļ būtu jāatceļ Regulas (EEK) Nr. 2407/92, (EEK) Nr. 2408/92 un (EEK) Nr. 2409/92,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

1.   Ar šo regulu reglamentē Kopienas gaisa pārvadātāju licencēšanu, Kopienas gaisa pārvadātāju tiesības veikt gaisa pārvadājumus Kopienā un cenu noteikšanu gaisa pārvadājumiem Kopienā.

2.   Šīs regulas III nodaļas piemērošana Gibraltāra lidostai neskar Spānijas Karalistes un Apvienotās Karalistes attiecīgo tiesisko statusu saistībā ar domstarpībām par tās teritorijas suverenitāti, kurā atrodas minētā lidosta.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

1)

“darbības licence” ir atļauja, ko kompetentā licencētāja iestāde piešķīrusi uzņēmumam, atļaujot tam sniegt gaisa pārvadājumu pakalpojumus, kā noteikts darbības licencē;

2)

“kompetentā licencētāja iestāde” ir dalībvalsts iestāde, kam ir tiesības saskaņā ar II nodaļu piešķirt, atteikt, anulēt vai apturēt darbības licenci;

3)

“uzņēmums” ir komerciāla vai bezpeļņas fiziska vai juridiska persona vai oficiāla iestāde, kas pati par sevi ir vai nav juridiska persona;

4)

“gaisa pārvadājums” ir viens lidojums vai vairāki lidojumi, ko veic, par maksu un/vai par nomas maksu pārvadājot pasažierus, kravu un/vai pastu;

5)

“lidojums” ir izlidošana no konkrētas lidostas uz konkrētu mērķa lidostu;

6)

“vietējais lidojums” ir lidojums, kurā neveic pasažieru, pasta un/vai kravas pārvadājumus starp dažādām lidostām vai citām oficiāli atļautām nosēšanās vietām;

7)

“lidosta” ir jebkura vieta dalībvalstī, kas ir īpaši pielāgota gaisa pārvadājumu veikšanai;

8)

“gaisakuģa ekspluatanta apliecība (AOC)” ir apliecība, ko uzņēmumam izdod, apliecinot, ka pārvadātājam piemīt profesionalitāte un ir struktūra, lai nodrošinātu apliecībā norādīto darbību drošību, kā paredzēts Kopienas vai attiecīgā gadījumā valsts tiesību aktu attiecīgajos noteikumos;

9)

“faktiska kontrole” ir attiecības, ko veido tiesības, līgumi vai citi līdzekļi, kas atsevišķi vai kopā un sakarā ar attiecīgiem faktiskiem vai juridiskiem apsvērumiem dod iespēju tieši vai netieši izšķiroši ietekmēt uzņēmumu, jo īpaši ar:

a)

tiesībām izmantot visus uzņēmuma aktīvus vai daļu no tiem;

b)

tiesībām vai līgumiem, kas piešķir izšķirošu ietekmi uz uzņēmumu vadības struktūru sastāvu, balsošanu vai lēmumiem vai kā citādi izšķiroši ietekmē uzņēmuma darbību;

10)

“gaisa pārvadātājs” ir uzņēmums, kam ir derīga darbības licence vai tai līdzvērtīga licence;

11)

“Kopienas gaisa pārvadātājs” ir gaisa pārvadātājs, kuram ir darbības veikšanai derīga licence, kuru kompetentā licencētāja iestāde izdevusi saskaņā ar II nodaļu;

12)

“komercdarbības plāns” ir gaisa pārvadātāja attiecīgajā laikposmā paredzētās komercdarbības sīks apraksts, jo īpaši saistībā ar paredzamo tirgus attīstību un veicamajiem ieguldījumiem, ieskaitot šo darbību finansiālos un saimnieciskos aspektus;

13)

“gaisa pārvadājums Kopienā” ir gaisa pārvadājums, ko veic Kopienas teritorijā;

14)

“satiksmes tiesības” ir tiesības veikt gaisa pārvadājumus starp divām Kopienas lidostām;

15)

“tikai pasažieru vietu pārdošana” nozīmē, ka konkrētais gaisa pārvadātājs vai tā pilnvarotais pārstāvis, vai fraktētājs veic pasažieru vietu publisko pārdošanu, nepievienojot nekādus citus pakalpojumus, piemēram, izvietošanu viesnīcā;

16)

“regulāri gaisa pārvadājumi” ir lidojumu sērijas, kam piemīt visas šīs pazīmes:

a)

ikviens individuāli var iegādāties sēdvietas un/vai kravas un/vai pasta pārvadājumu kapacitāti katram lidojumam (tieši no attiecīgā gaisa pārvadātāja vai tā pilnvarotajiem pārstāvjiem);

b)

tos veic, lai apkalpotu satiksmi starp tām pašām divām vai vairākām lidostām:

vai nu saskaņā ar publicēto sarakstu,

vai ar tādu lidojumu regularitāti vai biežumu, ka tie veido atpazīstamas plānveida sērijas;

17)

“kapacitāte” ir pasažieru vietu skaits vai derīgās kravas apjoms, ko noteiktā laikposmā plašai sabiedrībai piedāvā regulāros gaisa pārvadājumos;

18)

“gaisa pārvadājumu maksas” ir euro vai vietējā valūtā izteiktas cenas, ko maksā gaisa pārvadātājiem vai to pārstāvjiem, vai citiem biļešu pārdevējiem par pasažieru pārvadāšanu, izmantojot gaisa pārvadājumus, un visi nosacījumi, ar kuriem piemērojamas šīs cenas, tostarp atlīdzība un nosacījumi, ko piedāvā starpniekam un citiem palīgdienestiem;

19)

“gaisa pārvadājumu tarifi” ir euro vai vietējā valūtā izteiktas cenas, kas jāmaksā par kravas pārvadāšanu, un nosacījumi, ar kuriem piemērojamas šīs cenas, tostarp atlīdzība un nosacījumi, ko piedāvā starpniekam un citiem palīgdienestiem;

20)

“attiecīgās dalībvalstis” ir dalībvalstis, kuru teritorijā vai starp kurām veic gaisa pārvadājumus;

21)

“iesaistītās dalībvalstis” ir attiecīgās dalībvalstis un dalībvalstis, kurās gaisa pārvadātājs vai pārvadātāji, kas veic gaisa pārvadājumus, ir licencēti;

22)

“konurbācija” ir apdzīvota vieta, kas aptver vairākas lielākas un mazākas pilsētas, kuras iedzīvotāju skaita pieauguma un paplašināšanās dēļ ir fiziski saplūdušas, izveidojot vienu apbūvētu teritoriju;

23)

“vadības pārskats” ir gaisa pārvadātāja sīki izstrādāts attiecīga laikposma ienākumu un izmaksu izklāsts, nošķirot ar gaisa pārvadājumiem saistītas darbības un citas darbības, kā arī aspektus, kas saistīti ar finansēm, un aspektus, kas nav saistīti ar finansēm;

24)

“nolīgums par nomāšanu bez apkalpes” ir nolīgums starp uzņēmumiem, saskaņā ar ko gaisakuģi ekspluatē atbilstīgi nomnieka AOC;

25)

“nolīgums par nomāšanu ar apkalpi” ir nolīgums starp gaisa pārvadātājiem, saskaņā ar ko gaisakuģi ekspluatē atbilstīgi iznomātāja AOC;

26)

“galvenā uzņēmējdarbības vieta” ir galvenais birojs vai jebkurš Kopienas gaisa pārvadātāja birojs, kas reģistrēts dalībvalstī, kurā veic Kopienas gaisa pārvadātāja galvenās finanšu darbības un darbības kontroli, tostarp nepārtrauktu lidojumderīguma uzraudzību.

II NODAĻA

DARBĪBAS LICENCE

3. pants

Darbības licence

1.   Nevienam uzņēmumam, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā, nav atļauts par atlīdzību un/vai nomas maksu pārvadāt pa gaisu pasažierus, pastu un/vai kravu, kamēr tam nav piešķirta atbilstoša darbības licence.

Uzņēmums, kas atbilst šīs nodaļas prasībām, ir tiesīgs saņemt darbības licenci.

2.   Kompetentā licencētāja iestāde nepiešķir darbības licences vai neuztur tās spēkā, ja nav ievērotas šīs nodaļas prasības.

3.   Neierobežojot citus piemērojamos Kopienas noteikumus, valsts vai starptautiskos tiesību aktus, prasība par derīgu darbības licenci neattiecas uz šādām gaisa pārvadājumu kategorijām:

a)

gaisa pārvadājumi, ko veic ar bezmotora gaisakuģiem un/vai ultraviegliem mehāniskajiem gaisakuģiem; un

b)

vietējie lidojumi.

4. pants

Nosacījumi darbības licences piešķiršanai

Dalībvalsts kompetentā licencētāja iestāde piešķir darbības licenci uzņēmumam, ja:

a)

tā galvenā uzņēmējdarbības vieta ir dalībvalstī;

b)

tam ir derīga gaisakuģa ekspluatanta apliecība (AOC), ko izdevusi tās pašas dalībvalsts valsts iestāde, kuras kompetentā licencētāja iestāde ir atbildīga par Kopienas gaisa pārvadātāja darbības licences izsniegšanu, noraidīšanu, atsaukšanu vai anulēšanu;

c)

tā rīcībā ir viens vai vairāki gaisakuģi, kuri ir tā īpašumā vai kurus tas lieto saskaņā ar nolīgumu par nomāšanu bez apkalpes;

d)

tā galvenā darbības joma ir gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšana atsevišķi vai arī kopā ar cita veida komercdarbību, kas saistīta ar gaisakuģiem vai gaisakuģu remontu un ekspluatāciju;

e)

uzņēmuma struktūra ļauj kompetentajai licencētājai iestādei īstenot šīs nodaļas noteikumus;

f)

dalībvalstīm un/vai dalībvalstu valstspiederīgajiem pieder vairāk nekā 50 % uzņēmuma, un šīs dalībvalstis un/vai šie valstspiederīgie uzņēmumu faktiski kontrolē – vai nu tieši, vai netieši ar viena vai vairāku starpniekuzņēmumu palīdzību, izņemot gadījumus, kas paredzēti kādā nolīgumā ar trešo valsti, kura līgumslēdzēja puse ir Kopiena;

g)

tas atbilst 5. pantā paredzētajiem finanšu nosacījumiem;

h)

tas atbilst 11. pantā un Regulā (EK) Nr. 785/2004 noteiktajām apdrošināšanas prasībām; un

i)

tas atbilst noteikumiem par labu reputāciju atbilstīgi 7. pantam.

5. pants

Finanšu nosacījumi darbības licences piešķiršanai

1.   Kompetentā licencētāja iestāde rūpīgi novērtē, vai uzņēmums, kas pirmoreiz iesniedz pieteikumu darbības licences saņemšanai, var pierādīt, ka:

a)

tas 24 mēnešos no darbības uzsākšanas jebkurā laikā spēj izpildīt savas faktiskās un iespējamās saistības, kas noteiktas saskaņā ar reālistiskiem pieņēmumiem; un

b)

tas pirmos trīs darbības mēnešus, nerēķinoties ne ar kādiem ienākumiem no darbības, spēj segt savas fiksētās un darbības izmaksas, kas ir saskaņā ar komercdarbības plānu un kas noteiktas saskaņā ar reālistiskiem pieņēmumiem.

2.   Šā panta 1. punktā minētās novērtēšanas nolūkā katrs pretendents iesniedz komercdarbības plānu vismaz pirmajiem trīs darbības gadiem. Komercdarbības plānā sīki izklāsta pretendenta finansiālās saiknes ar jebkādu citu komercdarbību, kurā pretendents ir iesaistīts tieši vai ar citu saistītu uzņēmumu starpniecību. Pretendents sniedz arī visu attiecīgo informāciju, jo īpaši ziņas, kas minētas I pielikuma 1. punktā.

3.   Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro uzņēmumiem, kas iesniedz pieteikumu, lai saņemtu darbības licenci darbībām ar gaisakuģiem, kuru maksimālā pacelšanās masa (MTOM) ir mazāka par 10 t un/vai kuros ir mazāk nekā 20 vietas. Šādi uzņēmumi pierāda, ka to tīrais kapitāls ir vismaz EUR 100 000, vai pēc kompetentās licencētājas iestādes pieprasījuma sniedz visu attiecīgo informāciju 1. punktā minētās novērtēšanas vajadzībām, jo īpaši datus, kas minēti I pielikuma 1. punktā.

Tomēr kompetentā licencētāja iestāde var piemērot 1. un 2. punktu attiecībā uz uzņēmumiem, kuri iesniedz pieteikumu darbības licences saņemšanai saskaņā ar iepriekšējā apakšpunkta noteikumiem, plānojot veikt regulārus gaisa pārvadājumus, vai kuru gada apgrozījums pārsniedz EUR 3 miljonus.

6. pants

Gaisakuģa ekspluatanta apliecība

1.   Darbības licences piešķiršana un tās derīgums vienmēr ir atkarīgs no tā, vai ir derīga gaisakuģa ekspluatanta apliecība (AOC), kurā norādītas darbības, ko aptver darbības licence.

2.   Visas izmaiņas Kopienas gaisa pārvadātāja AOC vajadzības gadījumā atspoguļo tā darbības licencē.

7. pants

Labas reputācijas apliecinājums

1.   Ja darbības licences izsniegšanai vajadzīgi pierādījumi par to, ka personām, kas ilgstoši faktiski vadīs uzņēmuma darbību, ir laba reputācija un ka tās nav tikušas izsludinātas par maksātnespējīgām, kompetentā licencētāja iestāde kā pietiekamu pierādījumu attiecībā uz dalībvalsts valstspiederīgajiem pieņem to, ka tiek uzrādīti dokumenti, ko izsniegušas kompetentās iestādes izcelsmes valstī vai dalībvalstī, kurā attiecīgajām personām ir pastāvīgā dzīvesvieta, par to, ka minētās prasības ir ievērotas.

2.   Ja izcelsmes dalībvalsts vai dalībvalsts, kurā ir attiecīgās personas pastāvīgā dzīvesvieta, neizsniedz dokumentus, kas minēti 1. punktā, šādus dokumentus aizstāj ar zvērestu vai – dalībvalstīs, kur nav noteikumu par zvērestu, – ar svinīgu solījumu, ko attiecīgā persona dod kompetentajai juridiskajai vai administratīvajai iestādei vai, vajadzības gadījumā, notāram vai kvalificētai profesionālai organizācijai izcelsmes dalībvalstī vai dalībvalstī, kurā ir attiecīgās personas pastāvīgā dzīvesvieta. Šāda iestāde, notārs vai kvalificēta profesionāla organizācija izsniedz sertifikātu, kas apliecina zvēresta vai svinīgā solījuma autentiskumu.

3.   Kompetentā licencētāja iestāde var pieprasīt, lai 1. un 2. punktā minētie dokumenti un sertifikāti tiktu iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc to izdošanas datuma.

8. pants

Darbības licences derīgums

1.   Darbības licence ir derīga tik ilgi, kamēr Kopienas gaisa pārvadātājs atbilst šajā nodaļā noteiktajām prasībām.

Kopienas gaisa pārvadātājam pēc pieprasījuma vienmēr jāspēj pierādīt kompetentajai licencētājai iestādei to, ka tas atbilst visām šajā nodaļā noteiktajām prasībām.

2.   Kompetentā licencētāja iestāde rūpīgi uzrauga atbilstību šīs nodaļas prasībām. Tā noteikti pārbauda atbilstību minētajām prasībām šādos gadījumos:

a)

ja ir pagājuši divi gadi pēc jaunas darbības licences piešķiršanas;

b)

ja ir aizdomas par iespējamām problēmām; vai

c)

ja to pieprasa Komisija.

Ja kompetentajai licencētājai iestādei rodas aizdomas par to, ka Kopienas gaisa pārvadātāja finanšu problēmas var ietekmēt tā darbību drošību, tā nekavējoties informē iestādi, kuras kompetencē ir AOC izdošana.

3.   Darbības licenci iesniedz atkārtotai apstiprināšanai, ja Kopienas gaisa pārvadātājs:

a)

sešos mēnešos pēc darbības licences piešķiršanas nav uzsācis darbību;

b)

ir pārtraucis darbību uz vairāk nekā sešiem mēnešiem; vai

c)

kas saņēmis licenci, pamatojoties uz 5. panta 3. punkta pirmo daļu, plāno veikt darbības ar gaisakuģiem, kuru izmērs pārsniedz 5. panta 3. punktā norādīto robežlielumu vai vairs neatbilst minētajā punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

4.   Katru finanšu gadu Kopienas gaisa pārvadātājs vēlākais sešus mēnešus pēc attiecīgā finanšu gada pēdējās dienas, ja vien attiecīgās valsts tiesību aktos nav noteikts citādi, kompetentajai licencētājai iestādei iesniedz pārbaudītus finanšu pārskatus. Pirmajos divos Kopienas gaisa pārvadātāja darbības gados I pielikuma 3. punktā minētos datus pēc pieprasījuma dara pieejamus kompetentajai licencētājai iestādei.

Kompetentā licencētāja iestāde jebkurā laikā var pārbaudīt finanšu stāvokli Kopienas gaisa pārvadātājam, kuram tā piešķīrusi darbības licenci, pieprasot attiecīgu informāciju. Notiekot šādai pārbaudei, attiecīgais Kopienas gaisa pārvadātājs atjaunina I pielikuma 3. punktā minētos datus un pēc pieprasījuma tos iesniedz kompetentajai licencētājai iestādei.

5.   Kopienas gaisa pārvadātājs paziņo kompetentajai licencētājai iestādei:

a)

iepriekš – par plāniem attiecībā uz gaisa pārvadājumu veikšanu uz kontinentu vai pasaules reģionu, kuru tas nav iepriekš apkalpojis, vai jebkurām citām būtiskām izmaiņām darbības mērogā, piemēram, par izmantoto gaisakuģu skaita vai tipa izmaiņām;

b)

iepriekš – par jebkādu paredzētu uzņēmumu apvienošanos vai pārņemšanu;

c)

14 dienās – par visām pārmaiņām īpašumtiesībās, kas ir 10 % vai vairāk no Kopienas gaisa pārvadātāja vai tā mātesuzņēmuma, vai koncerna galvenā uzņēmuma kopējā akciju portfeļa.

6.   Ja kompetentā licencētāja iestāde uzskata, ka izmaiņām, kas paziņotas saskaņā ar 5. punktu, ir būtiska ietekme uz Kopienas gaisa pārvadātāja finansēm, tā papildus 4. punktā paredzētajai informācijai var pieprasīt pārskatīta komercdarbības plāna iesniegšanu, tajā ietverot minētās izmaiņas un aptverot vismaz 12 mēnešu laikposmu no tā īstenošanas sākuma, kā arī ziņas, kas minētas I pielikuma 2. punktā.

Kompetentā licencētāja iestāde pieņem lēmumu saistībā ar pārskatīto komercdarbības plānu par to, vai Kopienas gaisa pārvadātājs šajā 12 mēnešu laikposmā var izpildīt esošos un paredzamos pienākumus. Šādu lēmumu pieņem ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad tai iesniegta visa vajadzīgā informācija.

7.   Kompetentā licencētāja iestāde saistībā ar Kopienas gaisa pārvadātājiem, kurus tā licencējusi, izlemj, vai darbības licence no jauna jāiesniedz apstiprināšanai gadījumos, kad mainījies viens vai vairāki elementi, kas skar Kopienas gaisa pārvadātāja juridisko stāvokli, jo īpaši gadījumos, kad notiek uzņēmumu apvienošanās vai pārņemšana.

8.   Šā panta 4., 5. un 6. punktu nepiemēro Kopienas gaisa pārvadātājiem, kas veic darbības vienīgi ar gaisakuģiem, kuru MTOM ir mazāka par 10 t un/vai kuros ir mazāk par 20 vietām. Šādiem Kopienas gaisa pārvadātājiem vienmēr jāspēj pierādīt, ka to tīrais kapitāls ir vismaz EUR 100 000, vai pēc kompetentās licencētājas iestādes pieprasījuma sniegt informāciju, kas saistīta ar 9. panta 2. punktā minēto novērtēšanu.

Tomēr kompetentās licencētājas iestādes var piemērot 4., 5. un 6. punktu attiecībā uz Kopienas gaisa pārvadātājiem, kurus tā licencējusi un kuri veic regulārus gaisa pārvadājumus, vai kuru gada apgrozījums pārsniedz EUR 3 miljonus.

9. pants

Darbības licences apturēšana vai anulēšana

1.   Kompetentā licencētāja iestāde var jebkurā laikā pārbaudīt finanšu stāvokli Kopienas gaisa pārvadātājam, kuram tā piešķīrusi darbības licenci. Pamatojoties uz šo novērtējumu, iestāde uz 12 mēnešiem aptur vai anulē darbības licenci, ja tā vairs nav pārliecināta par attiecīgā Kopienas gaisa pārvadātāja faktisko vai iespējamo saistību izpildi. Tomēr kompetentā licencētāja iestāde uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus, var piešķirt pagaidu licenci līdz Kopienas gaisa pārvadātāja finansiālai reorganizācijai, ja tas neapdraud drošību, ja minētajā pagaidu licencē vajadzības gadījumā atspoguļotas visas izmaiņas AOC un ja ir reālas izredzes attiecīgajā laikposmā pietiekami uzlabot finanšu stāvokli.

2.   Ja konstatētas skaidras pazīmes par to, ka pastāv finanšu problēma, vai ja pret Kopienas gaisa pārvadātāju, ko licencējusi kompetentā licencētāja iestāde, celta prasība par maksātnespēju vai līdzīga prasība, tā nekavējoties veic finanšu stāvokļa sīku novērtēšanu un, pamatojoties uz tajā izdarītajiem secinājumiem, saskaņā ar šo pantu trīs mēnešos pārskata darbības licences statusu.

Kompetentā licencētāja iestāde informē Komisiju par tās lēmumiem attiecībā uz darbības licences statusu.

3.   Ja informācija par 8. panta 4. punktā minētajiem pārbaudītajiem finanšu pārskatiem nav sniegta 8. pantā minētajā termiņā, kompetentā licencētāja iestāde bez nepamatotas vilcināšanās pieprasa Kopienas gaisa pārvadātājam darīt zināmu informāciju par minētajiem pārbaudītajiem finanšu pārskatiem.

Ja informācija par pārbaudītajiem finanšu pārskatiem netiek sniegta viena mēneša laikā, darbības licenci var anulēt vai apturēt.

4.   Kompetentā licencētāja iestāde anulē vai aptur darbības licenci, ja Kopienas gaisa pārvadātājs apzināti vai bezatbildīgi kompetentajai licencētājai iestādei ir iesniedzis informāciju, kas ir nepatiesa, jo īpaši attiecībā uz būtiskiem jautājumiem.

5.   Ja Kopienas gaisa pārvadātāja AOC ir apturēta vai anulēta, kompetentā licencētāja iestāde tūlīt aptur vai anulē minētā gaisa pārvadātāja darbības licenci.

6.   Kompetentā licencētāja iestāde var anulēt vai apturēt Kopienas gaisa pārvadātāja darbības licenci, ja šis pārvadātājs vairs neatbilst 7. pantā izklāstītajām labas reputācijas prasībām.

10. pants

Lēmumi par darbības licencēm

1.   Lēmumus par iesniegumiem kompetentā licencētāja iestāde pieņem iespējami drīz un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad iesniegta visa nepieciešamā informācija, ņemot vērā visus iegūstamos pierādījumus. Lēmumu dara zināmu pieteikuma iesniedzējam. Atteikumā jābūt norādītiem tā iemesliem.

2.   Kompetentās licencētājas iestādes atklātībā izziņo darbības licenču piešķiršanas, apturēšanas un anulēšanas procedūru, tās arī par to informē Komisiju.

3.   Sarakstu ar kompetento licencētāju iestāžu lēmumiem par darbības licences piešķiršanu, apturēšanu vai anulēšanu katru gadu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

11. pants

Apdrošināšanas prasības

Neskatoties uz Regulu (EK) Nr. 785/2004, gaisa pārvadātāju atbildība nelaimes gadījumā ir apdrošināta attiecībā uz pastu.

12. pants

Reģistrācija

1.   Neierobežojot 13. panta 3. punktu, gaisakuģus, ko izmanto Kopienas gaisa pārvadātājs, reģistrē attiecīgās valsts reģistrā vai Kopienā pēc tās dalībvalsts izvēles, kuras kompetentā iestāde izdod darbības licenci.

2.   Atbilstīgi 1. punktam un saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem un administratīvajiem aktiem kompetentā iestāde bez jebkādas diskriminējošas maksas nevilcinoties uzņem savas valsts reģistrā gaisakuģus, kas pieder citu dalībvalstu valstspiederīgajiem, un pārreģistrē tos no citu dalībvalstu reģistriem. Gaisakuģu pārreģistrēšanai nepiemēro nekādu maksu papildus parastajai reģistrācijas maksai.

13. pants

Noma

1.   Neskarot 4. panta c) punktu, Kopienas gaisa pārvadātāja rīcībā viens vai vairāki gaisakuģi var būt saskaņā ar nolīgumu par nomāšanu bez apkalpes vai nolīgumu par nomāšanu ar apkalpi. Kopienas gaisa pārvadātāji var brīvi izmantot Kopienā reģistrētus gaisakuģus, ko nomā ar apkalpi, izņemot gadījumus, kad tas radītu draudus drošībai. Komisija nodrošina to, ka šāda noteikuma īstenošana ir saprātīga un samērīga, kā arī pamatota ar drošības apsvērumiem.

2.   Pirms Kopienas gaisa pārvadātājs noslēdz nolīgumu par nomāšanu bez apkalpes vai līgumu par gaisakuģa nomāšanu ar apkalpi, kurā Kopienas gaisa pārvadātājs ir ar apkalpi nomātā gaisakuģa nomnieks, šo nolīgumu apstiprina saskaņā ar spēkā esošiem Kopienas vai attiecīgās valsts tiesību aktiem aviācijas drošības jomā.

3.   Kopienas gaisa pārvadātājs, kas no cita uzņēmuma nomā trešā valstī reģistrētus gaisakuģus ar apkalpi, no kompetentās licencētājas iestādes saņem iepriekšēju darbības apstiprinājumu. Kompetentā iestāde var piešķirt apstiprinājumu, ja:

a)

Kopienas gaisa pārvadātājs pierāda kompetentajai iestādei, ka ir ievēroti visi drošības standarti, kas ir līdzvērtīgi Kopienas vai attiecīgās valsts tiesību aktos paredzētajiem standartiem; un

b)

ir ievērots viens no šādiem nosacījumiem:

i)

ja Kopienas gaisa pārvadātājs šādu nomāšanu pamato ar ārkārtas vajadzībām, tad apstiprinājumu var piešķirt laikposmam līdz septiņiem mēnešiem, turklāt šo apstiprinājumu var vienreiz atjaunināt uz laikposmu, kas nepārsniedz septiņus mēnešus;

ii)

ja Kopienas gaisa pārvadātājs pierāda, ka šāda nomāšana ir vajadzīga, lai apmierinātu sezonas vajadzības, ko pietiekami nevar apmierināt ar Kopienā reģistrētu gaisakuģu nomāšanu, tad šo apstiprinājumu var atjaunot; vai

iii)

ja Kopienas gaisa pārvadātājs pierāda, ka nomāšana ir vajadzīga, lai pārvarētu darbības grūtības, un nav iespējams vai nav saprātīgi nomāt Kopienā reģistrētus gaisakuģus, tad apstiprinājumu izsniedz uz ierobežotu termiņu, kas vajadzīgs, lai pārvarētu šīs darbības grūtības.

4.   Kompetentā iestāde apstiprinājumu var izsniegt ar nosacījumiem. Šādi nosacījumi ir iekļauti nolīgumā par nomāšanu ar apkalpi.

Kompetentā iestāde var atteikties piešķirt apstiprinājumu, ja attiecībā uz nomāšanu ar apkalpi nepastāv savstarpējība starp attiecīgo dalībvalsti vai Kopienu un trešo valsti, kurā ir reģistrēts attiecīgais gaisakuģis, ko izmanto saskaņā ar nolīgumu par nomāšanu ar apkalpi.

Kompetentā iestāde informē attiecīgās dalībvalstis par apstiprinājumu, ko tā piešķīrusi trešā valstī reģistrētu gaisakuģu nomāšanai ar apkalpi.

14. pants

Tiesības tikt uzklausītam

Kompetentā licencētāja iestāde nodrošina, ka, pieņemot lēmumu apturēt vai anulēt Kopienas gaisa pārvadātāja darbības licenci, attiecīgajam Kopienas gaisa pārvadātājam ir dota iespēja tikt uzklausītam, atsevišķos gadījumos ņemot vērā steidzamības procedūru.

III NODAĻA

PIEKĻUVE MARŠRUTIEM

15. pants

Gaisa pārvadājumu veikšana Kopienā

1.   Kopienas gaisa pārvadātājiem ir tiesības Kopienā veikt gaisa pārvadājumus.

2.   Kopienas gaisa pārvadātājam nav jāsaņem atļauja vai pilnvarojums no dalībvalstīm, lai tas Kopienā varētu veikt gaisa pārvadājumus. Dalībvalsts nepieprasa Kopienas gaisa pārvadātājiem iesniegt dokumentus vai sniegt informāciju, ko tie jau nodevuši kompetentās licencētājas iestādes rīcībā, ja attiecīgo informāciju var laikus saņemt no kompetentās licencētājas iestādes.

3.   Ja Komisija, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta saskaņā ar 26. panta 2. punktu, ir secinājusi, ka Kopienas gaisa pārvadātājam izsniegtā darbības licence nav atbilstīga šīs regulas prasībām, tā šos secinājumus pārsūta kompetentajai licencētājai iestādei, kas 15 darbdienās Komisijai nosūta paskaidrojumus.

Ja pēc kompetentās licencētājas iestādes paskaidrojumu izskatīšanas Komisija turpina uzskatīt, ka darbības licence nav atbilstīga, vai arī ja no kompetentās licencētājas iestādes nav saņemti nekādi paskaidrojumi, tad tā saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru pieņem lēmumu lūgt kompetentajai licencētājai iestādei paredzēt piemērotus korekcijas pasākumus vai pārtraukt vai atsaukt darbības licenci.

Lēmumā paredz dienu, līdz kurai īsteno šos kompetentās licencētājas iestādes paredzētos korekcijas pasākumus vai darbības. Ja līdz šai dienai nav īstenoti šie korekcijas pasākumi vai darbības, tad Kopienas gaisa pārvadātājs zaudē 1. punktā minētās tiesības.

Kopienas gaisa pārvadātājs var atgūt 1. punktā minētās tiesības pēc tam, kad Komisija no kompetentās licencētājas iestādes ir saņēmusi paziņojumu par to, ka korekcijas pasākumi ir īstenoti un ka kompetentā licencētāja iestāde šo īstenošanu ir pārbaudījusi.

4.   Kopienas gaisa pārvadātājiem, veicot gaisa pārvadājumus Kopienā, ir atļauts tos savienot un slēgt vienošanās par kodu koplietošanu, neierobežojot Kopienas konkurences noteikumus, ko piemēro uzņēmumiem.

Atceļ visus ierobežojumus, kas attiecas uz Kopienas gaisa pārvadātāju brīvību veikt gaisa pārvadājumus Kopienā un izriet no divpusējiem dalībvalstu nolīgumiem.

5.   Neatkarīgi no dalībvalstu divpusējo nolīgumu noteikumiem un saskaņā ar Kopienas konkurences noteikumiem, ko piemēro uzņēmumiem, attiecīgā dalībvalsts vai dalībvalstis atļauj Kopienas gaisa pārvadātājiem apvienot gaisa pārvadājumus un ar jebkuru gaisa pārvadātāju slēgt vienošanās par kodu koplietošanu, veicot gaisa pārvadājumus no lidostas, uz vai caur lidostu to teritorijā uz jebkuru vietu vai vietām vai no jebkuras vietas vai vietām trešās valstīs.

Saistībā ar divpusējiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumiem ar attiecīgo trešo valsti dalībvalsts var noteikt ierobežojumus attiecībā uz Kopienas gaisa pārvadātāju un trešās valsts gaisa pārvadātāju kodu koplietošanu, jo īpaši, ja attiecīgā trešā valstī nesniedz līdzīgas komerciālas iespējas Kopienas gaisa pārvadātājiem, kas pakalpojumus sniedz no attiecīgās dalībvalsts. Nosakot šādus ierobežojumus, dalībvalstis nodrošina to, ka attiecīgie ierobežojumi, kas noteikti saskaņā ar minētajiem nolīgumiem, neierobežo konkurenci, nerada diskrimināciju starp Kopienas gaisa pārvadātājiem un nav stingrāki, kā nepieciešams.

16. pants

Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību vispārīgie principi

1.   Pēc apspriedēm ar citām attiecīgajām dalībvalstīm un pēc paziņošanas Komisijai, attiecīgajām lidostām un gaisa pārvadātājiem, kas darbojas konkrētajā maršrutā, dalībvalsts var uzlikt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības attiecībā uz regulāriem gaisa pārvadājumiem starp lidostu Kopienā un lidostu, kas apkalpo nomaļus vai attīstības reģionus savā teritorijā, vai attiecībā uz maz noslogotu maršrutu uz jebkuru lidostu tās teritorijā, jebkuru šādu maršrutu uzskatot par vitāli svarīgu ekonomikas un sociālajai attīstībai reģionā, kurā attiecīgā lidosta sniedz pakalpojumus Minētās saistības uzliek vienīgi tādēļ, lai šajā maršrutā nodrošinātu regulāru gaisa pārvadājumu minimālo apjomu, kas atbilst noteiktajiem nepārtrauktības, regularitātes, cenu veidošanas vai minimālās kapacitātes standartiem, kurus gaisa pārvadātāji neievērotu, ja ņemtu vērā vienīgi savas komerciālās intereses.

Noteiktie standarti, ko piemēro maršrutam, attiecībā uz kuru uzliktas minētās sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, ir izstrādāti pārskatāmā un nediskriminējošā veidā.

2.   Gadījumos, kad citi pārvadājumu veidi nevar nodrošināt nepārtrauktu apkalpošanu, veicot vismaz divus reisus dienā, attiecīgās dalībvalstis var iekļaut sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībās prasību par to, ka jebkurš Kopienas gaisa pārvadātājs, kas plāno darboties šajā maršrutā, garantē, ka tas darbosies šajā maršrutā noteiktu laiku, kurš jānosaka konkrēti un saskaņā ar pārējiem sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību noteikumiem.

3.   Paredzēto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību nepieciešamību un piemērotību dalībvalsts(-is) izvērtē, ņemot vērā:

a)

paredzēto saistību un attiecīgā reģiona ekonomiskās attīstības vajadzību proporcionalitāti;

b)

iespēju izmantot citus pārvadājumu veidus un to iespējas apmierināt attiecīgās pārvadājumu vajadzības, jo īpaši tad, ja plānoto maršrutu apkalpo dzelzceļa transports un brauciena laiks ir īsāks nekā trīs stundas, turklāt tas kursē pietiekami bieži, ir nodrošinātas pietiekamas satiksmes iespējas un piemērots laika grafiks;

c)

gaisa pārvadājumu maksas un nosacījumus, ko var piedāvāt klientiem;

d)

visu to gaisa pārvadātāju kopējo ietekmi, kas darbojas vai plāno darboties šajā maršrutā.

4.   Ja dalībvalsts vēlas uzlikt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, tai jāpaziņo Komisijai, citām attiecīgajām dalībvalstīm, attiecīgajām lidostām un gaisa pārvadātājam, kas apkalpo attiecīgo maršrutu, pilns tā dokumenta teksts, ar kuru paredzēts uzlikt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības.

Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē informatīvu paziņojumu, kurā:

a)

norādītas abas lidostas, ko savieno attiecīgais maršruts, un iespējamās starpnolaišanās vietas;

b)

minēta diena, kad stājas spēkā sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības; un

c)

norādīta pilna adrese, kurā attiecīgā dalībvalsts nekavējoties un bez maksas dara pieejamu minēto tekstu un visu attiecīgo informāciju un/vai dokumentus, kas saistīti ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām.

5.   Neskarot 4. punktā izklāstītos noteikumus, attiecībā uz maršrutiem, kuros ir gaidāms, ka gaisa pārvadājumu pakalpojumus izmantos mazāk nekā 10 000 pasažieru gadā, publicē informatīvu paziņojumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai attiecīgās dalībvalsts oficiālā izdevumā.

6.   Diena, kad stājas spēkā sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, nevar būt pirms 4. punkta otrajā daļā minētā informatīvā paziņojuma publicēšanas dienas.

7.   Ja sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības uzliktas saskaņā ar 1. un 2. punktu, Kopienas gaisa pārvadātājs var piedāvāt tikai pasažieru vietu pārdošanu, ja attiecīgais gaisa pārvadājums atbilst visām prasībām saistībā ar sabiedrisko pakalpojumu saistībām. Tādējādi šo gaisa pārvadājumu pakalpojumu uzskata par regulāru gaisa pārvadājumu pakalpojumu.

8.   Ja sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības ir uzliktas saskaņā ar 1. un 2. punktu, jebkuram citam Kopienas gaisa pārvadātājam ir atļauts jebkurā laikā sākt regulārus gaisa pārvadājumus, kas ir saskaņā ar visām prasībām saistībā ar sabiedrisko pakalpojumu saistībām, tostarp darbības ilgumu, kurš var būt prasīts atbilstīgi 2. punktam.

9.   Neskarot 8. punktu, ja neviens no Kopienas gaisa pārvadātājiem nav uzsācis vai nevar pierādīt, ka tas ir gatavs sākt regulārus gaisa pārvadājumus maršrutā saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām, kas uzliktas attiecībā uz šo maršrutu, attiecīgā dalībvalsts var ierobežot piekļuvi regulāriem gaisa pārvadājumiem šajā maršrutā, atļaujot to tikai vienam Kopienas gaisa pārvadātājam uz laiku līdz četriem gadiem, un pēc tam situāciju pārskata.

Minētais laikposms var būt līdz pieciem gadiem, ja sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības ir uzliktas attiecībā uz maršrutu, kura galamērķis ir lidosta kādā no tālākajiem reģioniem, kā minēts Līguma 299. panta 2. punktā.

10.   Par tiesībām veikt 9. punktā minētos pārvadājumus vai nu atsevišķos maršrutos, vai – gadījumos, kad tas ir pamatots ar darbības efektivitātes apsvērumiem, – maršrutu grupā saskaņā ar 17. pantu izsludina atklātu konkursu, kurā var piedalīties visi Kopienas gaisa pārvadātāji, kas ir tiesīgi veikt šādus pārvadājumus. Administratīvās efektivitātes dēļ dalībvalsts var izsludināt vienu konkursu, kas attiecas uz dažādiem maršrutiem.

11.   Uzskata, ka sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības vairs nav spēkā, ja vairāk nekā 12 mēnešus nav veikti regulāri gaisa pārvadājumi maršrutā, attiecībā uz kuru uzliktas šādas saistības.

12.   Ja saskaņā ar 17. pantu izvēlētais Kopienas gaisa pārvadātājs pēkšņi pārtrauc pārvadājumus, attiecīgā dalībvalsts, noslēdzot savstarpēju vienošanos, ko nevar atjaunot, ārkārtas apstākļos var izvēlēties citu Kopienas gaisa pārvadātāju, kas pilda sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības ne ilgāk kā septiņus mēnešus, saskaņā ar turpmāk minētajiem noteikumiem:

a)

visas kompensācijas dalībvalsts maksā atbilstīgi 17. panta 8. punktam;

b)

saskaņā ar pārskatāmības un nediskriminējošas attieksmes principiem izraugās vienu no Kopienas gaisa pārvadātājiem;

c)

izsludina jaunu konkursu.

Par rīcību ārkārtas apstākļos un tās iemesliem nekavējoties informē Komisiju un attiecīgo dalībvalsti vai dalībvalstis. Pēc dalībvalsts pieprasījuma vai pēc savas ierosmes Komisija var saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru apturēt šo rīcību, ja pēc novērtējuma veikšanas tā uzskata, ka minētā rīcība neatbilst šā punkta prasībām vai kā citādi ir pretrunā Kopienas tiesību aktiem.

17. pants

Procedūra atklātajam konkursam attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām

1.   Šīs regulas 16. panta 10. punktā paredzēto atklāto konkursu organizē saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta šā panta 2. līdz 10. punktā.

2.   Attiecīgā dalībvalsts nosūta Komisijai pilnu tekstu uzaicinājumam piedalīties konkursā, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar 16. panta 5. punktu dalībvalsts ir paziņojusi par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām, publicējot informatīvu paziņojumu attiecīgā oficiālā valsts izdevumā. Tādā gadījumā arī uzaicinājumu piedalīties konkursā publicē oficiālajā valsts izdevumā.

3.   Uzaicinājums piedalīties konkursā un turpmākais līgums, inter alia, ietver šādus jautājumus:

a)

standarti, kuru ievērošanu prasa sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības;

b)

noteikumi, kas attiecas uz līguma grozījumiem un tā pārtraukšanu, jo īpaši tādēļ, lai ievērotu neparedzētas izmaiņas;

c)

līguma darbības termiņš;

d)

sankcijas līguma neizpildīšanas gadījumā;

e)

objektīvi un pārskatāmi parametri, pamatojoties uz kuriem aprēķina kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību pildīšanu, ja minēto kompensāciju piešķir.

4.   Komisija uzaicinājumu piedalīties konkursā dara zināmu, publicējot informatīvu paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Termiņš konkursa pieteikumu iesniegšanai ir vismaz divi mēneši pēc šāda informatīva paziņojuma publicēšanas dienas. Ja konkurss attiecas uz maršrutu, kuram piekļuve saskaņā ar 16. panta 9. punktu jau ir ierobežota, atļaujot to tikai vienam pārvadātājam, uzaicinājumu piedalīties konkursā publicē vismaz sešus mēnešus pirms jaunas koncesijas sākuma, lai novērtētu vajadzību arī turpmāk ierobežot piekļuvi.

5.   Informatīvajā paziņojumā sniedz šādu informāciju:

a)

attiecīgā dalībvalsts;

b)

attiecīgais maršruts;

c)

laikposms, kurā līgums ir spēkā;

d)

pilna adrese, kurā attiecīgā dalībvalsts dara pieejamu tekstu uzaicinājumam piedalīties konkursā un visu attiecīgo informāciju un/vai dokumentus, kas saistīti ar atklāto konkursu un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām;

e)

konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš.

6.   Attiecīgā dalībvalsts vai dalībvalstis nekavējoties un bez maksas dara zināmu visu attiecīgo informāciju un dokumentus, ko pieprasījušas atklātajā konkursā ieinteresētās personas.

7.   Pieteikumu atlasi veic pēc iespējas drīzāk, ņemot vērā pārvadājuma atbilstību, ieskaitot cenas un nosacījumus, kas var tikt piedāvāti klientiem, kā arī no attiecīgās dalībvalsts vai dalībvalstīm pieprasītās kompensācijas vērtību, ja tāda tiek pieprasīta.

8.   Attiecīgā dalībvalsts var kompensēt saskaņā ar 7. punktu izraudzītajam gaisa pārvadātājam to standartu ievērošanu, ko prasa saskaņā ar 16. pantu uzliktās sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības. Šāda kompensācija nedrīkst pārsniegt summu, kas nepieciešama neto izmaksu segšanai, kuras radušās, pildot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, ņemot vērā ar tām saistītos gaisa pārvadātāja gūtos ieņēmumus un samērīgu peļņu.

9.   Dalībvalsts nekavējoties rakstiski informē Komisiju par atklātā konkursa un atlases rezultātiem, sniedzot šādu informāciju:

a)

pretendentu skaits, nosaukums un korporatīvā informācija;

b)

piedāvājumos iekļautie darbības elementi;

c)

piedāvājumos pieprasītā kompensācija;

d)

izraudzītā pretendenta nosaukums.

10.   Pēc dalībvalsts lūguma vai pēc savas ierosmes Komisija var prasīt, lai dalībvalstis viena mēneša laikā nosūta tai visus attiecīgos dokumentus, kas saistīti ar gaisa pārvadātāja izraudzīšanos sabiedrisko pakalpojumu saistību pildīšanai. Gadījumā, ja prasītie dokumenti netiek nosūtīti noteiktajā termiņā, Komisija saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru var pieņemt lēmumu apturēt uzaicinājumu piedalīties konkursā.

18. pants

Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību pārbaude

1.   Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka jebkurš lēmums, kas pieņemts saskaņā ar 16. un 17. pantu, var tikt efektīvi pārskatīts, un jo īpaši iespējami īsākā laikā, ja izrādās, ka šādi lēmumi pārkāpj Kopienas tiesību aktus vai attiecīgās valsts tiesību aktus, ar kuriem īsteno Kopienas tiesību aktus.

Jo īpaši Komisija pēc dalībvalsts lūguma vai savas ierosmes var prasīt, lai dalībvalstis divos mēnešos iesniedz:

a)

dokumentu, kas attaisno vajadzību uzlikt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības un to atbilstību 16. pantā minētajiem kritērijiem;

b)

reģiona ekonomikas analīzi;

c)

uzlikto saistību un ekonomiskās attīstības mērķu proporcionalitātes analīzi;

d)

esošo gaisa pārvadājumu, ja tādi ir, un citu pieejamo pārvadājumu veidu analīzi, kurus varētu uzskatīt par alternatīvu paredzētajai saistību piemērošanai.

2.   Ja dalībvalsts uzskata, ka 16. un 17. panta noteikumi nevajadzīgi ierobežo maršruta attīstību, Komisija pēc šīs dalībvalsts lūguma vai pēc savas ierosmes veic izmeklēšanu un sešos mēnešos pēc lūguma saņemšanas, pamatojoties uz visiem būtiskajiem faktoriem, saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru pieņem lēmumu par to, vai 16. un 17. pants ir joprojām piemērojams attiecīgajam maršrutam.

19. pants

Satiksmes sadale starp lidostām un satiksmes tiesību izmantošana

1.   Satiksmes tiesību izmantošana ir pakļauta publicētiem Kopienas, valsts, reģionālajiem vai vietējiem darbības noteikumiem attiecībā uz drošību, drošumu, vides aizsardzību un laika nišu sadali.

2.   Pēc apspriešanās ar attiecīgām ieinteresētām pusēm, tostarp gaisa pārvadātājiem un lidostām, dalībvalsts bez diskriminācijas attiecībā uz galamērķiem Kopienas teritorijā vai valstspiederību, vai gaisa pārvadātāja identitāti drīkst regulēt gaisa satiksmes sadali starp lidostām, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

lidostas apkalpo vienu pilsētu vai konurbāciju;

b)

lidostas ir nodrošinātas ar atbilstošu transporta infrastruktūru, pēc iespējas nodrošinot tiešu satiksmi, tādējādi dodot iespēju nokļūt lidostā deviņdesmit minūtēs, tostarp, ja vajadzīgs, šķērsojot robežu;

c)

ir nodrošināta bieža, uzticama un efektīva sabiedriskā transporta satiksme starp atsevišķām lidostām, kā arī pilsētu vai konurbāciju, ko tās apkalpo; un

d)

lidostas gaisa pārvadātājiem sniedz vajadzīgos pakalpojumus un nevajadzīgi neapdraud to komerciālās iespējas.

Lēmumos, ar ko regulē gaisa satiksmes sadali starp attiecīgajām lidostām, ievēro proporcionalitātes un pārredzamības principu, un to pamatā ir objektīvi kritēriji.

3.   Attiecīgā dalībvalsts informē Komisiju par tās nodomiem regulēt gaisa satiksmes sadali vai mainīt atsevišķu spēkā esošu satiksmes sadales noteikumu.

Komisija pārbauda šā panta 1. un 2. punkta piemērošanu un sešos mēnešos pēc informācijas saņemšanas no dalībvalsts saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru pieņem lēmumu par to, vai dalībvalsts drīkst piemērot pasākumus.

Komisija savu lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un pasākumus nepiemēro pirms Komisijas apstiprinājuma publicēšanas.

4.   Attiecībā uz satiksmes sadales noteikumiem, ko piemēro šīs regulas spēkā stāšanās dienā, Komisija pēc dalībvalsts lūguma vai pēc savas ierosmes pārbauda šā panta 1. un 2. punkta piemērošanu un saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru pieņem lēmumu, vai dalībvalsts var turpināt piemērot attiecīgo pasākumu.

5.   Komisija saskaņā ar šo pantu pieņemto lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

20. pants

Vides aizsardzības pasākumi

1.   Ja pastāv nopietnas vides problēmas, atbildīgā dalībvalsts var ierobežot vai liegt satiksmes tiesības, jo īpaši, ja ar citiem pārvadājumu veidiem nodrošina piemērotu pakalpojumu līmeni. Šis pasākums nav diskriminējošs, tas nekropļo konkurenci starp gaisa pārvadātājiem, neparedz lielākus ierobežojumus, kā vajadzīgs, lai novērstu attiecīgās problēmas, un tam ir ierobežots darbības termiņš, kas nepārsniedz trīs gadus, pēc kuriem pasākumu pārskata.

2.   Ja dalībvalsts uzskata, ka vajadzīgs 1. punktā minētais pasākums, tā informē pārējās dalībvalstis un Komisiju vismaz trīs mēnešus pirms minētā pasākuma stāšanās spēkā, sniedzot pienācīgu pasākuma pamatojumu. Pasākumu var īstenot, ja viena mēneša laikā pēc informācijas saņemšanas attiecīgā dalībvalsts pasākumu neapstrīd vai Komisija atbilstīgi 3. punktam vēlas pasākumu izskatīt sīkāk.

3.   Komisija pēc citas dalībvalsts lūguma vai pēc savas ierosmes var saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru atcelt šos pasākumus, ja tie neatbilst šā panta 1. punkta prasībām vai kā citādi ir pretrunā Kopienas tiesību aktiem.

21. pants

Ārkārtas pasākumi

1.   Dalībvalsts var atteikt vai ierobežot satiksmes tiesību izmantošanu vai paredzēt nosacījumus to izmantošanai, lai atrisinātu pēkšņas īstermiņa problēmas, kas radušās neparedzētu un nenovēršamu apstākļu dēļ. Veicot šādu pasākumu, ievēro proporcionalitātes un pārskatāmības principus un pamatojas uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem.

Par šādu pasākumu un tā pietiekamo pamatojumu nekavējoties informē Komisiju un citas dalībvalstis. Ja problēmas, kas rada šāda pasākuma nepieciešamību, turpina pastāvēt vairāk nekā 14 dienas, dalībvalsts atbilstīgi informē Komisiju un pārējās dalībvalstis, un ar Komisijas piekrišanu dalībvalsts var pagarināt pasākuma piemērošanu uz laiku līdz 14 dienām.

2.   Pēc attiecīgās dalībvalsts vai dalībvalstu pieprasījuma vai pēc savas ierosmes Komisija var atcelt šo pasākumu, ja tas neatbilst 1. punktā noteiktajām prasībām vai citā veidā ir pretrunā Kopienas tiesībām.

IV NODAĻA

CENU NOTEIKŠANAS NOTEIKUMI

22. pants

Cenu noteikšanas brīvība

1.   Neskarot 16. panta 1. punktu, Kopienas gaisa pārvadātāji un, pamatojoties uz savstarpējības principu, trešo valstu gaisa pārvadātāji brīvi nosaka gaisa pārvadājumu maksas un gaisa pārvadājumu tarifus gaisa pārvadājumiem Kopienā.

2.   Neatkarīgi no dalībvalstu divpusējo nolīgumu noteikumiem dalībvalstis nedrīkst pieļaut diskrimināciju, kuras pamatā ir gaisa pārvadātāju valstspiederība vai identitāte, atļaujot Kopienas gaisa pārvadātājiem noteikt maksas un tarifus attiecībā uz gaisa pārvadājumiem starp to teritoriju un trešām valstīm. Atceļ visus pārējos cenu noteikšanas ierobežojumus, tostarp attiecībā uz tiem maršrutiem uz trešām valstīm, kuri izriet no dalībvalstu divpusējiem nolīgumiem.

23. pants

Informācija un nediskriminēšana

1.   Publiski pieejamajās gaisa pārvadājumu maksās un gaisa pārvadājumu tarifos gaisa pārvadājumu pakalpojumiem no lidostas tādas dalībvalsts teritorijā, uz kuru attiecas Līgums – šīs maksas un šos tarifus jebkādā veidā piedāvājot vai publicējot, tostarp internetā –, ir iekļauti arī piemērojamie nosacījumi. Vienmēr norāda galīgo cenu, kas jāmaksā, un tajā ir ierēķināta gaisa pārvadājuma maksa vai gaisa pārvadājuma tarifs, kā arī uzliktie nodokļi un maksājumi, papildmaksājumi un maksas, kuras ir obligātas un paredzamas publicēšanas brīdī. Papildus galīgajai cenai norāda vismaz šādus datus:

a)

gaisa pārvadājuma maksu vai gaisa pārvadājuma tarifu;

b)

nodokļus;

c)

lidostas maksājumus; un

d)

citus maksājumus, papildmaksas vai maksas, piemēram, tādas, kas saistītas ar drošumu vai degvielu,

ja pozīcijas, kas norādītas b), c) un d) apakšpunktā, ir pievienotas gaisa pārvadājuma maksai vai gaisa pārvadājuma tarifam. Informāciju par neobligātiem cenas pielikumiem paziņo skaidri, pārskatāmi un precīzi jebkura rezervēšanas procesa sākumā, un klients izdara izvēli, piekrītot veikt attiecīgos maksājumus.

2.   Neskarot 16. panta 1. punktu, sabiedrībai ir jānodrošina piekļuve gaisa pārvadājumu maksām un gaisa pārvadājuma tarifiem gaisa pārvadājumiem no lidostas tādas dalībvalsts teritorijā, uz kuru attiecas Līgums, nediskriminējot pasažierus atkarībā no viņu valstspiederības vai pastāvīgās dzīvesvietas vai atkarībā no gaisa pārvadātāja pārstāvja vai cita biļešu pārdevēja uzņēmējdarbības vietas Kopienā.

24. pants

Sankcijas

Dalībvalstis nodrošina šajā nodaļā izklāstīto noteikumu ievērošanu un paredz sankcijas par to pārkāpumiem. Tādas sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un atturošas.

V NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

25. pants

Komiteja

1.   Komisijai palīdz komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

26. pants

Sadarbība un tiesības iegūt informāciju

1.   Dalībvalstis un Komisija sadarbojas šīs regulas piemērošanā un tās piemērošanas pārraudzīšanā.

2.   Lai izpildītu savus pienākumus saskaņā ar šo regulu, Komisija var saņemt visu vajadzīgo informāciju no dalībvalstīm, kuras turklāt atvieglina informācijas saņemšanu no gaisa pārvadātājiem, kurus licencējušas to kompetentās licencētājas iestādes.

3.   Dalībvalstis saskaņā ar to tiesību aktiem veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu tās informācijas konfidencialitāti, kuru tās saņēmušas atbilstīgi šai regulai.

27. pants

Atcelšana

Ar šo tiek atceltas Regulas (EEK) Nr. 2407/92, (EEK) Nr. 2408/92 un (EEK) Nr. 2409/92.

Atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

28. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2008. gada 24. septembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.-P. JOUYET


(1)  OV C 175, 27.7.2007., 85. lpp.

(2)  OV C 305, 15.12.2007., 11. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta 2007. gada 11. jūlija Atzinums (OV C 175 E, 10.7.2008., 371. lpp.), Padomes 2008. gada 18. aprīļa Kopējā nostāja (OV L 129 E, 27.5.2008., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2008. gada 9. jūlija Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(4)  OV L 240, 24.8.1992., 1. lpp.

(5)  OV L 240, 24.8.1992., 8. lpp.

(6)  OV L 240, 24.8.1992., 15. lpp.

(7)  OV L 138, 30.4.2004., 1. lpp.

(8)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.


I PIELIKUMS

INFORMĀCIJA, KAS JĀSNIEDZ ATBILSTĪGI 5. UN 8. PANTAM

1.

Ar finansiālo gatavību saistītā informācija, kas jāuzrāda pirmreizējiem pretendentiem.

1.1.

Visjaunākie iekšējie vadības pārskati un, ja tādi ir pieejami, revidēti grāmatvedības pārskati par iepriekšējo finanšu gadu.

1.2.

Plānotā bilance, iekļaujot peļņas un zaudējumu aprēķinu, turpmākajiem trīs gadiem.

1.3.

Plānoto izdevumu un ieņēmumu pamatojums skaitliskos aprēķinos par tādiem posteņiem kā degviela, gaisa pārvadājumu maksa un gaisa pārvadājumu tarifi, algas, ekspluatācija, amortizācija, valūtas kursa svārstības, lidostas maksājumi, aeronavigācijas maksājumi, lidostās sniegto pakalpojumu izmaksas, apdrošināšana u. c. Pārvadājumu/ienākumu prognozes.

1.4.

Sīkas ziņas par darbības uzsākšanas izmaksām laikā no pieteikuma iesniegšanas līdz darbības sākšanai un izskaidrojums par to, kā šīs izmaksas tiks segtas.

1.5.

Sīkas ziņas par esošajiem un plānotajiem finanšu avotiem.

1.6.

Sīkas ziņas par akcionāriem, tostarp viņu valstspiederību un piederošo akciju veidu, kā arī statūti. Ja uzņēmums ir daļa no koncerna – informācija par attiecībām starp koncerna uzņēmumiem.

1.7.

Plānotās naudas plūsmas pārskats un likviditātes plāni pirmajiem trīs darbības gadiem.

1.8.

Sīkas ziņas par gaisakuģu pirkšanas/nomas finansēšanu, nomas gadījumā iekļaujot līguma noteikumus un nosacījumus.

2.

Informācija, kas jāsniedz esošo licences turētāju finansiālās gatavības noturīguma novērtēšanai, ja tiek plānots mainīt to struktūru vai darbības veidus un ja tas var būtiski atsaukties uz to finansēm.

2.1.

Vajadzības gadījumā – visjaunākā iekšējā vadības bilance un revidēti grāmatvedības pārskati par iepriekšējo finanšu gadu.

2.2.

Precīzas, sīkas ziņas par visām paredzētajām pārmaiņām, kā pakalpojumu veida maiņa, paredzamās pārņemšanas vai apvienošanās, pārmaiņas akciju kapitālā, kapitāla daļu īpašnieku maiņa u. c.

2.3.

Plānotā bilance ar peļņas un zaudējumu aprēķinu kārtējam finanšu gadam, ietverot visas paredzamās pārmaiņas struktūrā vai darbībās, kuras var būtiski atsaukties uz finansēm.

2.4.

Agrāko un plānoto izdevumu un ieņēmumu skaitliskie aprēķini par tādiem posteņiem kā degviela, gaisa pārvadājumu maksa un gaisa pārvadājumu tarifi, algas, ekspluatācija, amortizācija, valūtas kursa svārstības, lidostas maksājumi, aeronavigācijas maksājumi, lidostās sniegto pakalpojumu izmaksas, apdrošināšana u. c. Pārvadājumu/ienākumu prognozes.

2.5.

Naudas plūsmas pārskats un likviditātes plāni nākamajam gadam, iekļaujot paredzamās pārmaiņas struktūrā vai darbībā, kuras var būtiski atsaukties uz finansēm.

2.6.

Sīkas ziņas par gaisakuģu pirkšanas/nomas finansēšanu, nomas gadījumā iekļaujot līguma noteikumus un nosacījumus.

3.

Informācija, kas jāsniedz esošo licences turētāju finansiālās gatavības noturīguma novērtēšanai.

3.1.

Pārbaudīti grāmatvedības pārskati ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc attiecīgā finanšu gada pēdējās dienas, ja vien attiecīgās valsts tiesību aktos nav paredzēts citādi, un, ja vajadzīgs, visjaunākā iekšējās vadības bilance.

3.2.

Plānotā bilance nākamajam gadam, iekļaujot peļņas un zaudējumu aprēķinu.

3.3.

Agrāko un plānoto izdevumu un ieņēmumu skaitliskie aprēķini par tādiem posteņiem kā degviela, gaisa pārvadājumu maksa un gaisa pārvadājumu tarifi, algas, ekspluatācija, amortizācija, valūtas kursa svārstības, lidostas maksājumi, aeronavigācijas maksājumi, lidostās sniegto pakalpojumu izmaksas, apdrošināšana u. c. Pārvadājumu/ienākumu prognozes.

3.4.

Naudas plūsmas pārskats un likviditātes plāni nākamajam gadam.


II PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

(Minēta 27. pantā)

Regula (EEK) Nr. 2407/92

Šī regula

1. panta 1. punkts

1. pants

1. panta 2. punkts

3. panta 3. punkts

2. pants

2. pants

3. panta 1. punkts

3. panta 2. punkts

3. panta 2. punkts

3. panta 1. punkta otrā daļa

3. panta 3. punkts

3. panta 1. punkta pirmā daļa

4. panta 1. punkts

4. pants

4. panta 2. punkts

4. panta f) punkts

4. panta 3. punkts

4. panta 4. punkts

4. panta f) punkts

4. panta 5. punkts

8. panta 1. punkta otrā daļa

5. panta 1. punkts

5. panta 1. punkts

5. panta 2. punkts

5. panta 2. punkts

5. panta 3. punkts

8. panta 5. punkts

5. panta 4. punkts

8. panta 6. punkts

5. panta 5. punkts

9. panta 1. punkts

5. panta 6. punkts

8. panta 4. punkts

5. panta 7. punkts

5. panta 3. punkts un 8. panta 8. punkts

6. pants

7. pants

7. pants

11. pants

8. panta 1. punkts

4. panta c) punkts

8. panta 2. punkts

12. panta 1. punkts

8. panta 3. punkts

13. panta 2. un 3. punkts

8. panta 4. punkts

12. panta 2. punkts

9. pants

6. pants

10. panta 1. punkts

13. panta 2. un 3. punkts

10. panta 2. punkts

13. panta 2. un 3. punkts

11. panta 1. punkts

8. panta 1. punkts

11. panta 2. punkts

8. panta 3. punkts

11. panta 3. punkts

8. panta 7. punkts

12. pants

9. panta 2. līdz 6. punkts

13. panta 1. punkts

10. panta 2. punkts

13. panta 2. punkts

10. panta 1. punkts

13. panta 3. punkts

13. panta 4. punkts

10. panta 3. punkts

14. pants

15. pants

16. pants

17. pants

18. panta 1. punkts

26. panta 1. punkts

18. panta 2. punkts

26. panta 3. punkts

19. pants

PIELIKUMS

I PIELIKUMS


Regula (EEK) Nr. 2408/92

Šī regula

1. panta 1. punkts

1. pants

1. panta 2. punkts

1. panta 2. punkts

1. panta 3. punkts

1. panta 4. punkts

2. pants

2. pants

3. panta 1. punkts

15. panta 1. un 2. punkts

3. panta 2. punkts

3. panta 3. punkts

3. panta 4. punkts

4. panta 1. punkta a) apakšpunkts

16. panta 1. punkts

4. panta 1. punkta b) apakšpunkts

16. panta 3. punkts

4. panta 1. punkta c) apakšpunkts

16. panta 2. punkts

4. panta 1. punkta d) apakšpunkts

16. panta 9. punkts

17. panta 1. punkts

17. panta 2. punkts

17. panta 4. punkts

17. panta 5. punkts

17. panta 6. punkts

4. panta 1. punkta e) apakšpunkts

17. panta 3. punkts

4. panta 1. punkta f) apakšpunkts

17. panta 7. punkts

4. panta 1. punkta g) apakšpunkts

4. panta 1. punkta h) apakšpunkts

17. panta 8. punkts

17. panta 9. punkts

17. panta 10. punkts

4. panta 1. punkta i) apakšpunkts

18. panta 1. punkts

4. panta 1. punkta j) apakšpunkts

16. panta 7. punkts

4. panta 1. punkta k) apakšpunkts

4. panta 2. punkts

4. panta 3. punkts

18. panta 2. punkts

4. panta 4. punkts

5. pants

6. panta 1. un 2. punkts

7. pants

15. panta 4. un 5. punkts

8. panta 1. punkts

19. panta 2. punkts

8. panta 2. punkts

19. panta 1. punkts

8. panta 3. punkts

19. panta 3. punkts

8. panta 4. punkts

8. panta 5. punkts

9. panta 1. punkts

20. panta 1. punkts

9. panta 2. punkts

20. panta 1. punkts

9. panta 3. punkts

20. panta 2. punkts

9. panta 4. punkts

20. panta 3. punkts

9. panta 5. punkts

22. panta 1. punkts

9. panta 6. punkts

22. panta 2. punkts

9. panta 7. punkts

9. panta 8. punkts

10. pants

11. pants

25. pants

12. panta 1. punkts

26. panta 2. punkts

12. panta 2. punkts

13. pants

14. panta 1. punkts

26. panta 1. punkts

14. panta 2. punkts

26. panta 3. punkts

15. pants

16. pants

I PIELIKUMS

II PIELIKUMS

III PIELIKUMS

II PIELIKUMS


Regula (EEK) Nr. 2409/92

Šī regula

1. panta 1. punkts

1. pants

1. panta 2. punkts

21. panta 1. punkts

1. panta 3. punkts

2. pants

2. pants

3. pants

4. pants

23. pants

5. panta 1. punkts

22. pants

5. panta 2. punkts

5. panta 3. punkts

5. panta 4. punkts

6. pants

7. pants

8. pants

9. pants

10. panta 1. punkts

26. panta 1. punkts

10. panta 2. punkts

26. panta 3. punkts

11. pants

12. pants

27. pants

28. pants


31.10.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 293/s3


PIEZĪME LASĪTĀJAMIestādes ir nolēmušas savos tekstos turpmāk nenorādīt jaunākos tiesību aktu grozījumus.Ja vien nav noteikts citādi, par tiesību aktiem, kuri ir norādīti šeit publicētajos tekstos, uzskatāmi tiesību akti to spēkā esošajā redakcijā.