ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 267

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 8. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 979/2008 (2008. gada 7. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 980/2008 (2008. gada 7. oktobris), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 945/2008 2008./2009. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 981/2008 (2008. gada 7. oktobris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 423/2008, ar ko nosaka konkrētus sīki izstrādātus Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 īstenošanas noteikumus un ar ko izveido Kopienas enoloģiskās prakses un procesu kodeksu

5

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva 2008/90/EK (2008. gada 29. septembris) par tirdzniecību ar augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļu ražošanai (Pārstrādātā versija)

8

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/777/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 22. jūlijs), lai parakstītu un provizoriski piemērotu Protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

23

Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

25

 

 

2008/778/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 2. oktobris), ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekli un locekļa aizstājēju no Austrijas

30

 

 

2008/779/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 6. oktobris) par jauna Eiropas Kopienu Komisijas locekļa iecelšanu

31

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

8.10.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 267/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 979/2008

(2008. gada 7. oktobris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 8. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 7. oktobrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MA

88,1

MK

52,8

TR

113,8

ZZ

84,9

0707 00 05

JO

156,8

MK

68,9

TR

89,6

ZZ

105,1

0709 90 70

TR

118,5

ZZ

118,5

0805 50 10

AR

67,2

BR

51,8

TR

104,4

UY

95,7

ZA

88,9

ZZ

81,6

0806 10 10

BR

221,5

TR

97,0

US

222,9

ZZ

180,5

0808 10 80

AR

67,2

BR

145,7

CL

122,9

CN

73,4

CR

67,4

MK

37,6

NZ

106,5

US

93,3

ZA

95,0

ZZ

89,9

0808 20 50

CL

45,1

CN

43,2

TR

140,8

ZA

108,8

ZZ

84,5


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


8.10.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 267/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 980/2008

(2008. gada 7. oktobris),

ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 945/2008 2008./2009. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), un jo īpaši tās 36. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2008./2009. tirdzniecības gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un dažu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 945/2008 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 978/2008 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, minētās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 paredzētajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 2008./2009. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 945/2008 36. pantā minētajiem produktiem, tiek grozīti un ir sniegti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 8. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 7. oktobrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 258, 26.9.2008., 56. lpp.

(4)  OV L 266, 7.10.2008., 10. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2008. gada 8. oktobra piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un produktiem ar KN kodu 1702 90 95

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

24,54

4,03

1701 11 90 (1)

24,54

9,26

1701 12 10 (1)

24,54

3,84

1701 12 90 (1)

24,54

8,83

1701 91 00 (2)

25,41

12,62

1701 99 10 (2)

25,41

8,01

1701 99 90 (2)

25,41

8,01

1702 90 95 (3)

0,25

0,40


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma III punktā.

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


8.10.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 267/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 981/2008

(2008. gada 7. oktobris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 423/2008, ar ko nosaka konkrētus sīki izstrādātus Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 īstenošanas noteikumus un ar ko izveido Kopienas enoloģiskās prakses un procesu kodeksu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 46. panta 1. un 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulu (EK) Nr. 1493/1999 atcēla ar Padomes 2008. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopējo organizāciju, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1493/1999, (EK) Nr. 1782/2003, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 3/2008 un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2392/86 un (EK) Nr. 1493/1999 (2). Tomēr Regulas (EK) Nr. 1493/1999 V sadaļas I nodaļu par vīndarības praksi un procesiem, tās 70. pantu, kā arī attiecīgos noteikumus, kas konkrēti izklāstīti minētās regulas pielikumos, turpina piemērot līdz 2009. gada 31. jūlijam.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1493/1999 V pielikuma A daļas 2. punktā dažu kategoriju vīniem, kuru atlieku cukura saturs ir vienāds ar vai lielāks par 5 gramiem litrā, paredzēti izņēmumi attiecībā uz kopējo maksimālo pieļaujamo sēra dioksīda saturu.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1493/1999 V pielikuma B daļas 3. punktā dažu kategoriju vīniem ir paredzēta iespēja izdarīt izņēmumu attiecībā uz kopējo maksimālo pieļaujamo gaistošo skābju saturu.

(4)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 423/2008 (3) ir paredzēti konkrēti Regulas (EK) Nr. 1493/1999 piemērošanas noteikumi, jo īpaši attiecībā uz kopējo maksimālo pieļaujamo sēra dioksīda saturu un kopējo maksimālo pieļaujamo gaistošo skābju saturu vīnā. Minētās regulas 23. panta 1. punktā īpaši paredzēts, ka to vīnu sarakstu grozījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1493/1999 V pielikuma A daļas 2. punktā, ir tie, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 423/2008 XIV pielikumā, un tās 24. pantā paredzēts, ka vīni, uz ko attiecas izņēmumi attiecībā uz maksimālo gaistošās skābes saturu vīnā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1493/1999 V pielikuma B daļas 3. punktu, ir tie, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 423/2008 XVI pielikumā.

(5)

Dažiem noteiktos apgabalos ražotiem kvalitatīvajiem portugāļu baltvīniem Douro ar norādi colheita tardia atlieku cukura saturs ir vienāds ar vai lielāks par 80 g/l, un labās kvalitātes saglabāšanai vajadzīgs, lai sēra dioksīda saturs tajos pārsniegtu vispārējo maksimālo pieļaujamo daudzumu – 260 mg/l, taču būtu zemāks par 400 mg/l. Tāpēc šie vīni jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 423/2008 XIV pielikuma pirmās daļas b) punktā ievietotajā sarakstā.

(6)

Dažiem noteiktos apgabalos ražotiem kvalitatīvajiem spāņu vīniem ar cilmes vietas nosaukumu Rioja vai ar cilmes vietas nosaukumu Málaga, kā arī dažiem noteiktos apgabalos ražotiem kvalitatīvajiem portugāļu baltvīniem Douro, kas iegūti, izmantojot speciālas metodes, un kam alkohola kopējā tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 %, gaistošo skābju saturs parasti ir augstāks par Regulas (EK) Nr. 1493/1999 V pielikuma B daļas 1. punktā noteikto, taču nepārsniedz 25, 35 vai 40 miliekvivalentus litrā atkarībā no gadījuma. Tāpēc šie vīni ir jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 423/2008 XVI pielikuma sarakstā.

(7)

Regulas (EK) Nr. 423/2008 44. pantā noteikti vispārīgie noteikumi, kuri jāievēro, kad dalībvalstis eksperimentāliem mērķiem izmanto jaunu enoloģisko praksi. Minētā panta 1. punkta c) apakšpunktā paredzētais nosacījums, ar ko aizliedz vīnu, kura iegūšanai izmantota eksperimentāla enoloģiskā prakse, nosūtīt ārpus dalībvalsts, kuras teritorijā eksperiments veikts, ir iemesls grūtībām, kas uzņēmējiem rodas attiecīgās eksperimentālās prakses ekonomiskās ietekmes novērtēšanā. Ja attiecīgo praksi jau ieteikusi un publicējusi Starptautiskā Vīnkopības un vīna organizācija (OIV), tad šis ierobežojošais nosacījums ir jāatceļ.

(8)

Rodoties iespējai visā Kopienā laist apgrozībā vīnus, kas iegūti, izmantojot eksperimentālu enoloģisko praksi, jānodrošina efektīva kontrole un tas, lai to iegūšanai izmantotā eksperimentālā prakse tiktu norādīta uz pavaddokumenta, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1493/1999 70. panta 1. punktā, un reģistrā, kas paredzēts tās 70. panta 2. punktā.

(9)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 423/2008 ir attiecīgi jāgroza.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 423/2008 groza šādi.

1)

Šādi groza 44. panta 1. punkta pirmo daļu:

a)

minētā punkta c) apakšpunktam pievieno šādu teikumu:

“Taču, ja enoloģisko praksi vai procesu, attiecībā uz kuru piešķir šādu eksperimentālu atļauju, jau ieteikusi un publicējusi OIV, tad attiecīgi iegūtos produktus var laist tirdzniecībā visā Kopienā;”;

b)

pievieno šādu e) apakšpunktu:

“e)

attiecīgo praksi vai procesus norāda uz pavaddokumenta, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1493/1999 70. panta 1. punktā, un ieraksta reģistrā, kas paredzēts tās 70. panta 2. punktā.”

2)

Regulas XIV un XVI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 7. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp.

(2)  OV L 148, 6.6.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 127, 15.5.2008., 13. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 423/2008 pielikumus groza šādi.

1.

Regulas XIV pielikuma b) punktam pievieno šādu septīto ievilkumu:

“—

noteiktos apgabalos ražoti kvalitatīvi baltie vīni, kam ir tiesības uz cilmes vietas nosaukumu Douro un norādi colheita tardia;”.

2.

Regulas XVI pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma f) punkta i) un ii) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“i)

25 miliekvivalenti litrā:

noteiktos apgabalos ražotiem kvalitatīvajiem vīniem, kas atbilst tādām prasībām, lai tos varētu aprakstīt ar terminu vendimia tardía,

noteiktos apgabalos ražotiem kvalitatīvajiem saldajiem baltvīniem vai sārtvīniem, kas iegūti no pārgatavinātām vīnogām un kam ir tiesības uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādi Rioja;

ii)

35 miliekvivalenti litrā:

noteiktos apgabalos ražotiem kvalitatīvajiem vīniem, kas ražoti no pārgatavinātām vīnogām un kam ir tiesības uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādi Ribeiro,

noteiktos apgabalos ražotiem kvalitatīvajiem liķiera vīniem, kas apzīmēti ar norādi generoso vai generoso de licor un kam ir tiesības uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādi Condado de Huelva, Jerez-Xerez-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga vai Montilla-Moriles,

noteiktos apgabalos ražotiem kvalitatīvajiem saldajiem vīniem un noteiktos apgabalos ražotiem kvalitatīvajiem saldajiem liķiera vīniem, kam ir tiesības uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādi Málaga;”;

b)

pievieno šādu p) punktu:

“p)

Portugāles vīniem:

30 miliekvivalenti litrā noteiktos apgabalos ražotiem kvalitatīvajiem baltajiem vīni, kam ir tiesības uz cilmes vietas nosaukumu Douro un norādi colheita tardia, ja alkohola kopējā tilpumkoncentrācija ir vienāda ar vai lielāka par 16 % un atlieku cukura saturs ir vienāds ar vai lielāks par 80 g/l.”


DIREKTĪVAS

8.10.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 267/8


PADOMES DIREKTĪVA 2008/90/EK

(2008. gada 29. septembris)

par tirdzniecību ar augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļu ražošanai

(Pārstrādātā versija)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 92/34/EEK (1992. gada 28. aprīlis) par tirdzniecību ar augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļu ražošanai (2), ir vairākas reizes būtiski grozīta (3). Skaidrības labad tā jāpārstrādā, jo jāveic turpmāki grozījumi.

(2)

Augļu ražošana ir nozīmīga Kopienas lauksaimniecības nozare.

(3)

Apmierinošu rezultātu sasniegšana augļu audzēšanā ir lielā mērā atkarīga no to pavairošanai izmantotā materiāla kvalitātes un augu veselības, kā arī no augļaugiem, kas paredzēti augļu ražošanai.

(4)

Saskaņotu nosacījumu izveidošana Kopienas mērogā nodrošina to, ka pircēji visā Kopienā saņem veselīgu un labas kvalitātes pavairošanas materiālu un augļaugus.

(5)

Ciktāl šādi saskaņoti noteikumi attiecas uz augu veselību, tiem jāsaskan ar Padomes Direktīvu 2000/29/EK (2000. gada 8. maijs) par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (4).

(6)

Ir lietderīgi izveidot Kopienas noteikumus attiecībā uz tām augļaugu ģintīm un sugām, kam ir liela ekonomiska nozīme Kopienā, paredzot Kopienas procedūru, lai vēlāk pievienotu citas ģintis un sugas tam ģinšu un sugu sarakstam, uz ko attiecas šī direktīva. Sarakstā uzskaita tās ģintis un sugas, ko plaši audzē dalībvalstīs un kuru pavairošanas materiāls un/vai augļaugi veido būtisku tirgu vairāk nekā vienā dalībvalstī.

(7)

Neskarot tos noteikumus attiecībā uz augu veselību, kas paredzēti ar Direktīvu 2000/29/EK, nav lietderīgi piemērot Kopienas noteikumus pavairošanas materiāla un augļaugu tirdzniecībai, ja norādīts, ka šos produktus paredzēts eksportēt uz trešajām valstīm, jo tur piemērojamie noteikumi var atšķirties no šajā direktīvā iekļautajiem noteikumiem.

(8)

Skaidrības labad jāizstrādā vajadzīgās definīcijas. Minētajās definīcijās būtu jāņem vērā tehnikas un zinātnes attīstība un tām pilnīgi un skaidri būtu jāattiecas uz vajadzīgo terminu, lai veicinātu iekšējā tirgus saskaņošanu, ņemot vērā visas jaunās tirgus iespējas un visus jaunos pavairošanas materiāla ražošanā izmantotos procesus. Minētās definīcijas būtu jāsaskaņo ar tām definīcijām, kas pieņemtas par cita pavairošanas materiāla tirdzniecību, uz ko attiecas Kopienas tiesību akti.

(9)

Ir vēlams noteikt katra augļauga ģints un sugas veselības un kvalitātes standartus, pamatojoties uz starptautiskām shēmām, kas inter alia var ietvert noteikumus par patogēna pārbaudēm. Tādējādi ir lietderīgi nodrošināt saskaņotu noteikumu sistēmu dažādām pavairošanas materiāla kategorijām un augļaugiem, ko paredzēts laist pārdošanā (vajadzības gadījumā) saskaņā ar iepriekšminētajām starptautiskajām shēmām.

(10)

Saskaņā ar pašreizējo lauksaimniecības praksi var prasīt, lai pavairošanas materiālu un augļaugus vai nu oficiāli izmeklētu, vai izmeklētu oficiālā pārraudzībā, kā tas paredzēts citām sugām, uz ko attiecas Kopienas tiesību akti.

(11)

Ģenētiski modificēt pavairošanas materiālu un ģenētiski modificētus augļaugus nevajadzētu laist tirgū un augļu šķirnes nevajadzētu oficiāli reģistrēt, izņemot, ja ir ievēroti visi atbilstošie pasākumi, lai izvairītos no riska cilvēku veselībai vai videi, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/18/EK (2001. gada 12. marts) par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē (5) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1829/2003 (2003. gada 22. septembris) par ģenētiski modificētu pārtiku un barību (6).

(12)

Ir vēlams nodrošināt, ka ģenētiskā dažādība tiek saglabāta un izmantota ilgtspējīgi. Lai nodrošinātu esošo šķirņu saglabāšanu, jāveic atbilstoši biodažādības saglabāšanas pasākumi saskaņā ar citiem attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem.

(13)

Ir lietderīgi noteikt nosacījumus tāda materiāla tirdzniecībai, kas paredzēts pētījumiem, zinātniskiem mērķiem vai selekcijai, ja šis materiāls neatbilst parastiem auga veselības un kvalitātes standartiem īpašā lietojuma dēļ.

(14)

Pirmkārt, tieši pavairošanas materiāla un/vai augļaugu piegādātāji ir atbildīgi par to, lai nodrošinātu, ka viņu produkti atbilst šajā direktīvā paredzētajiem nosacījumiem. Ir lietderīgi noteikt piegādātāju nozīmi un nosacījumus, kas uz viņiem attiecas. Piegādātāji būtu oficiāli jāreģistrē, lai radītu pārredzamu un ekonomiski derīgu pavairošanas materiāla un augļaugu sertifikācijas procesu.

(15)

Piegādātājus, kuri materiālu laiž tirgū vienīgi neprofesionāliem galapatērētājiem, var atbrīvot no reģistrācijas prasības.

(16)

Pavairošanas materiāla un augļaugu pircēju interesēs ir tas, lai būtu zināms šķirnes nosaukums un lai šķirnes identitāte būtu aizsargāta, nodrošinot sistēmas izsekojamību un palielinot uzticamību tirgum.

(17)

Minēto mērķi vislabāk iespējams sasniegt, ja ir kopējas zināšanas par šķirni, jo īpaši par vecām šķirnēm, vai ja ir pieejami apraksti, kuru pamatā ir Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) protokoli, vai, ja to nav, citi starptautiski vai valsts noteikumi.

(18)

Lai nodrošinātu pavairošanas materiāla un augļaugu identitāti un tirdzniecības kārtību, būtu jāparedz Kopienas noteikumi par partiju atdalīšanu un marķēšanu. Uz marķējuma jābūt datiem, kas nepieciešami gan oficiālajai kontrolei, gan lietotāja informēšanai.

(19)

Dalībvalstu kompetentām iestādēm, veicot kontroli un pārbaudes, būtu jānodrošina, ka nosacījumi attiecībā uz pavairošanas materiālu vai augļaugiem un piegādātājiem ir izpildīti. Šo pārbaužu līmenis, intensitāte un biežums būtu jānosaka, ņemot vērā attiecīgā materiāla kategoriju.

(20)

Būtu jānosaka Kopienas kontroles pasākumi, lai nodrošinātu šajā direktīvā noteikto standartu vienādu piemērošanu visās dalībvalstīs.

(21)

Būtu jāizstrādā noteikumi, kas tādu pārejošu piegādes problēmu gadījumā, kā dabas katastrofas, piemēram, ugunsgrēks un viesuļvētras vai neparedzēti gadījumi, uz noteiktu laikposmu un ievērojot īpašus nosacījumus, ļautu veikt pavairošanas materiāla un augļaugu tirdzniecību saskaņā ar mazāk stingrām prasībām, nekā paredzēts šajā direktīvā.

(22)

Saskaņā ar proporcionalitātes principu būtu jāparedz tāds noteikums, lai dalībvalstis nosacījumos par marķēšanu un pārbaudēs un oficiālās inspekcijās varētu neiekļaut sīkražotājus, kuru saražotais un pārdotais pavairošanas materiāls un augļaugi ir paredzēti galīgai izlietošanai tādām personām vietējā tirgū, kas nav profesionāli iesaistītas augkopībā (“vietējā apgrozība”).

(23)

Attiecībā uz ģintīm un sugām, kuras minētas I pielikumā, būtu jāaizliedz dalībvalstīm ieviest jaunus tirdzniecības nosacījumus vai ierobežojumus, kas atšķirtos no šajā direktīvā paredzētajiem nosacījumiem.

(24)

Būtu jāparedz noteikumi, kas atļautu trešās valstīs ražota pavairošanas materiāla un augļaugu tirdzniecību Kopienā tikai ar noteikumu, ka tās sniedz tādas pašas garantijas, kā Kopienā ražotam pavairošanas materiālam un augļaugiem, un tās atbilst Kopienas noteikumiem.

(25)

Lai saskaņotu dalībvalstīs izmantotās pārbaužu tehniskās metodes un salīdzinātu Kopienā ražoto pavairošanas materiālu un augļaugus ar trešās valstīs ražotajiem, būtu jāveic salīdzinoši pētījumi, lai pārbaudītu šādu produktu atbilstību šīs direktīvas prasībām.

(26)

Lai novērstu tirdzniecības pārtraukšanu, dalībvalstīm būtu jādod iespēja pārejas laikposmā atļaut savā teritorijā laist tirgū sertificētu un CAC (Conformitas Agraria Communitatis) materiālu, kas ņemts no vecākaugiem un kas jau ir sertificēts vai pieņemts kā CAC materiāls šīs direktīvas piemērošanas dienā, pat ja materiāls neatbilst jaunajiem nosacījumiem.

(27)

Šīs direktīvas īstenošanai paredzētie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (7).

(28)

Šī direktīva nedrīkstētu skart dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem noteikumu transponēšanai valsts tiesību aktos un II pielikuma B daļā minēto direktīvu piemērošanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1.   NODAĻA

PIEMĒROŠANAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Piemērošanas joma

1.   Šo direktīvu piemēro tāda augļaugu pavairošanas materiāla un augļaugu tirdzniecībai, kas paredzēti augļu ražošanai Kopienā.

2.   Šo direktīvu piemēro I pielikumā uzskaitītajām ģintīm un sugām, kā arī to hibrīdiem. Direktīva attiecas arī uz citu ģinšu vai sugu, kas nav minētas I pielikumā, vai to hibrīdu potcelmiem un citām augu daļām, ja to ģinšu vai sugu materiāls, kas ir minētas I pielikumā, vai to hibrīdu materiāls ir uzpotēts vai to ir paredzēts uzpotēt tiem.

3.   Šo direktīvu piemēro, neskarot augu veselības noteikumus, ko paredz Direktīva 2000/29/EK.

4.   Šo direktīvu nepiemēro pavairošanas materiālam vai augļaugiem, kurus paredzēts eksportēt uz trešajām valstīm, nodrošinot, ka tie ir apzīmēti šādam nolūkam un tiek uzglabāti pietiekami izolēti.

Īstenošanas pasākumus attiecībā uz šā panta pirmo daļu, jo īpaši attiecībā uz apzīmēšanu un atsevišķu uzglabāšanu, pieņem saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto procedūru.

2. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā izmanto šādas definīcijas:

1)

Pavairošanas materiāls” ir sēklas, augu daļas un visa veida stādāmais materiāls, ieskaitot potcelmus, kas paredzēti augļaugu pavairošanai un ražošanai.

2)

Augļaugi” ir augi, kurus pēc laišanas tirgū paredzēts stādīt vai pārstādīt.

3)

Šķirne” ir augu grupa vienā viszemākā zināmā līmeņa botāniskā taksonomā grupā, ko var:

a)

noteikt pēc raksturīgām pazīmēm, kuras iegūst no attiecīgā genotipa vai genotipu kombinācijas;

b)

atšķirt no jebkuras citas augu grupas, norādot vismaz vienu no minētajām pazīmēm;

c)

un uzskatīt par kopumu, ņemot vērā iespējas to pavairot neizmainītā veidā.

4)

Klons” ir veģetatīvs viena auga ģenētiski viendabīgs pēcnācējs.

5)

Pirmsbāzes materiāls” ir pavairošanas materiāls, kas:

a)

ražots pēc vispārpieņemtām metodēm, lai saglabātu šķirnes identitāti, ieskaitot tā attiecīgās pomoloģiskās raksturīgākās pazīmes, un lai novērstu slimības;

b)

paredzēts bāzes materiāla vai sertificēta materiāla, kas nav augļaugi, ražošanai;

c)

atbilst pirmsbāzes materiāla konkrētajām prasībām, kas noteiktas saskaņā ar 4. pantu; un

d)

oficiālā pārbaudē atzīts par atbilstošu a), b) un c) apakšpunkta nosacījumiem.

6)

Bāzes materiāls” ir pavairošanas materiāls, kas:

a)

ražots tieši vai zināmā skaitā posmu veģetatīvā ceļā no pirmsbāzes materiāla saskaņā ar vispārpieņemtām metodēm, lai saglabātu šķirnes identitāti, ieskaitot tā attiecīgās pomoloģiskās raksturīgākās pazīmes, kā arī lai novērstu slimības;

b)

ir paredzēts sertificēta materiāla ražošanai;

c)

atbilst bāzes materiāla konkrētajām prasībām, kas noteiktas saskaņā ar 4. pantu; un

d)

oficiālā pārbaudē atzīts par atbilstošu a), b) un c) punkta nosacījumiem.

7)

Sertificēts materiāls” ir:

a)

pavairošanas materiāls, kas:

i)

ražots tieši veģetatīvā ceļā no bāzes materiāla vai pirmsbāzes materiāla, vai, ja to ir paredzēts izmantot potcelmu ražošanai, no potcelmu bāzes vai sertificēta materiāla sertificētām sēklām;

ii)

paredzēts augļaugu ražošanai;

iii)

atbilst sertificēta materiāla konkrētajām prasībām, kas noteiktas saskaņā ar 4. pantu; un

iv)

oficiālā pārbaudē atzīts par atbilstošu i), ii) un iii) punkta nosacījumiem;

b)

augļaugi, kas:

i)

ir tieši ražoti no sertificēta, bāzes vai pirmsbāzes pavairošanas materiāla;

ii)

ir paredzēti augļu ražošanai;

iii)

atbilst sertificēta materiāla konkrētajām prasībām, kas noteiktas saskaņā ar 4. pantu; un

iv)

oficiālā pārbaudē atzīti par atbilstošiem i), ii) un iii) punkta nosacījumiem.

8)

CAC (Conformitas Agraria Communitatis) materiāls” ir pavairošanas materiāls un augļaugi, kas:

a)

ir ar šķirnes identitāti un atbilstīgu šķirnes tīrību;

b)

paredzēti:

pavairošanas materiāla ražošanai,

augļaugu ražošanai un/vai

augļu ražošanai;

c)

atbilst CAC materiāla konkrētajām prasībām, kas noteiktas saskaņā ar 4. pantu.

9)

Piegādātājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas profesionāli veic vismaz vienu no šādām darbībām attiecībā uz pavairošanas materiālu vai augļaugiem: ataudzēšanu, ražošanu, aizsargāšanu un/vai apstrādi, importēšanu un tirdzniecību.

10)

Tirdzniecība” ir pārdošana, glabāšana ar mērķi pārdot, piedāvāšana pārdošanai un jebkāda nodošana, piegāde vai transportēšana trešām personām ar mērķi pavairošanas materiālu vai augļaugus komerciāli izmantot par atlīdzību vai bez tās.

11)

Atbildīgā oficiālā iestāde” ir:

a)

dalībvalsts izveidota vai izraudzīta iestāde, kuru pārrauga valsts valdība un kura atbild par jautājumiem saistībā ar pavairošanas materiāla un augļaugu kvalitāti;

b)

jebkura valsts iestāde, kas izveidota:

valsts līmenī vai

reģionālā līmenī valsts iestāžu pārraudzībā saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos noteiktajiem ierobežojumiem.

12)

Oficiālā pārbaude” ir pārbaude, kuru veic atbildīgā oficiālā iestāde vai arī to veic oficiālās iestādes uzdevumā.

13)

Partija” ir noteikts daudzums viena veida preču vienību, kas identificējamas pēc to sastāva homogenitātes un izcelsmes.

2.   NODAĻA

PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PAVAIROŠANAS MATERIĀLU UN AUGĻAUGIEM

3. pants

Vispārējās prasības laišanai tirgū

1.   Pavairošanas materiālu un augļaugus drīkst laist tirgū tikai, ja:

a)

pavairošanas materiāls ir oficiāli sertificēts kā “pirmsbāzes materiāls”, “bāzes materiāls” vai “sertificēts materiāls”, vai tas atbilst nosacījumiem, kuri to kvalificē kā CAC materiālu;

b)

augļaugi ir oficiāli sertificēti kā sertificēts materiāls vai tie atbilst nosacījumiem, kuri tos kvalificē kā CAC materiālu.

2.   Tādu pavairošanas materiālu un augļaugus, kuru sastāvā ir ģenētiski modificēts organisms Direktīvas 2001/18/EK 2. panta 1. un 2. punkta nozīmē, laiž tirgū tikai tad, ja ģenētiski modificētais organisms ir atļauts saskaņā ar šo direktīvu vai Regulu (EK) Nr. 1829/2003.

3.   Ja no augļaugiem vai pavairošanas materiāla atvasinātus produktus ir paredzēts izmantot pārtikā vai kā pārtiku, uz kuru attiecas Regulas (EK) Nr. 1829/2003 3. pants, vai barībā vai kā barību, uz kuru attiecas Regulas (EK) Nr. 1829/2003 15. pants, attiecīgo pavairošanas materiālu un augļaugus laiž tirgū tikai tad, ja no šā materiāla atvasinātā pārtika vai barība ir atļauta saskaņā ar šo regulu.

4.   Neatkarīgi no 1. punkta dalībvalstis savā teritorijā var atļaut piegādātājiem laist tirgū atbilstošos daudzumos pavairošanas materiālu un augļaugus, kas paredzēti:

a)

pētījumiem vai zinātniskiem mērķiem;

b)

selekcijai; vai

c)

lai palīdzētu saglabāt ģenētisko daudzveidību.

Nosacījumus, ar kādiem dalībvalstis drīkst piešķirt šādu atļauju, var noteikt saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto procedūru.

4. pants

Konkrētas prasības attiecībā uz ģintīm un sugām

Saskaņā ar 19. panta 3. punktā minēto procedūru katrai ģintij vai sugai, kas minēta I pielikumā, nosaka īpašas prasības, precizējot, kādiem nosacījumiem:

a)

jāatbilst CAC materiālam, jo īpaši nosacījumus attiecībā uz izmantoto pavairošanas sistēmu, gaidāmās ražas tīrību, augu veselību un, ja materiāls, izņemot potcelmu, nepieder pie kādas no šķirnēm, tad attiecībā uz šķirnes izskatu;

b)

jāatbilst pirmsbāzes, bāzes un sertificētajam materiālam attiecībā uz kvalitāti (tostarp saistībā ar pirmsbāzes un bāzes materiālu, metodēm šķirnes un vajadzības gadījumā klona identitātes saglabāšanai, ieskaitot tā attiecīgās pomoloģiskās raksturīgās pazīmes), augu veselību, pārbaužu metodēm un piemērotajām procedūrām, izmantoto(-ajām) pavairošanas sistēmu(-ām), un ja materiāls, izņemot potcelmu, nepieder pie kādas no šķirnēm, tad attiecībā uz šķirnes izskatu;

c)

jāatbilst tādu ģinšu vai sugu potcelmiem un citām augu daļām, kas nav minētas I pielikumā, vai to hibrīdiem, ja I pielikumā minēto ģinšu vai sugu pavairošanas materiāls vai to hibrīdi ir tiem uzpotēti.

3.   NODAĻA

PRASĪBAS, KAS JĀIEVĒRO PIEGĀDĀTĀJIEM

5. pants

Reģistrācija

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka piegādātāji ir oficiāli reģistrēti, lai veiktu darbības saskaņā ar šo direktīvu.

2.   Dalībvalstis var nolemt nepiemērot šā panta 1. punktu piegādātājiem, kuri materiālu laiž tirgū vienīgi neprofesionāliem galapatērētājiem.

3.   Sīki izstrādātus noteikumus 1. un 2. punkta piemērošanai var noteikt saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto procedūru.

6. pants

Konkrētas prasības

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka par pirmsbāzes, bāzes, sertificēta kā arī CAC materiāla ražošanu ir atbildīgi piegādātāji, kas iesaistīti pavairošanas materiāla un augļaugu ražošanā vai ataudzēšanā. Tādēļ šādi piegādātāji:

savā ražošanas procesā nosaka un pārrauga kritiskos punktus, kas ietekmē materiāla kvalitāti,

saglabā pirmajā ievilkumā minēto informāciju par pārraudzību, lai pēc atbildīgās oficiālās iestādes pieprasījuma tā būtu pieejama pārbaudei,

vajadzības gadījumā veic paraugu ņemšanu laboratorijas analīzēm, un

nodrošina, lai ražošanas laikā pavairošanas materiāla partijas paliktu atsevišķi identificējamas.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka, ja piegādātāja telpās konstatē kaitīgu organismu, kas uzskaitīts Direktīvas 2000/29/EK pielikumos vai minēts konkrētajās prasībās, kas noteiktas atbilstīgi šīs direktīvas 4. pantam, un to konstatē lielākā daudzumā nekā ir atļauts atbilstīgi iepriekš minētajām īpašajām prasībām, piegādātājs nekavējoties un neskarot nekādus Direktīvā 2000/29/EK minētos pienākumus sniegt informāciju, par to ziņo atbildīgajai oficiālajai iestādei un veic jebkādus pasākumus, ko nosaka minētā iestāde.

3.   Dalībvalstis nodrošina, ka piegādātāji datus par pārdošanu vai pirkšanu glabā vismaz trīs gadus, pēc tam, kad pavairošanas materiāls vai augļaugi ir laisti tirgū.

Panta pirmo apakšpunktu nepiemēro piegādātājiem, kas ir atbrīvoti no reģistrācijas saskaņā ar 5. panta 2. punktu.

4.   Sīki izstrādātus noteikumus 1. punkta piemērošanai var noteikt saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto procedūru.

4.   NODAĻA

ŠĶIRNES IDENTIFIKĀCIJA UN MARĶĒŠANA

7. pants

Šķirnes identifikācija

1.   Pavairošanas materiālu un augļaugus laiž tirgū, norādot šķirni, pie kuras tie pieder. Ja potcelmu gadījumā materiāls nepieder kādai šķirnei, tad norāda attiecīgo sugu vai starpsugu hibrīdu.

2.   Šķirnes, uz kurām jānorāda atsauce saskaņā ar šā panta 1. punktu, ir:

a)

juridiski aizsargātas saskaņā ar augu šķirņu aizsardzības tiesībām atbilstīgi noteikumiem par jaunu šķirņu aizsardzību;

b)

oficiāli reģistrētas saskaņā ar šā panta 4. punktu; vai

c)

vispārzināmas; šķirni uzskata par vispārzināmu, ja:

i)

tā ir oficiāli reģistrēta citā dalībvalstī;

ii)

par tās oficiālu reģistrēšanu ir iesniegts pieteikums citā dalībvalstī vai pieteikums piemērot tai šā panta a) punktā minētās augu šķirņu aizsardzības tiesības; vai

iii)

tā pirms 2012. gada 30. septembra jau bija laista tirgū attiecīgās dalībvalsts teritorijā vai citā dalībvalstī, ar nosacījumu, ka tai ir oficiāli atzīts apraksts.

Atsauci saskaņā ar 1. punktu var izdarīt arī uz šķirnēm, kurām komerciālajā augkopībā nav būtiskas vērtības, ar nosacījumu, ka šķirnei ir oficiāli atzīts apraksts un pavairošanas materiālu un augļaugus tirgo kā CAC materiālu attiecīgās dalībvalsts teritorijā un marķējumā un/vai dokumentā ir izdarīta atsauce uz šo noteikumu.

3.   Pēc iespējas katrai šķirnei piešķir vienādu apzīmējumu visās dalībvalstīs atbilstīgi īstenošanas pasākumiem, ko var pieņemt saskaņā ar procedūru, kas minēta 19. panta 2. punktā, vai ja to nav, saskaņā ar starptautiski pieņemtām vadlīnijām.

4.   Šķirnes var oficiāli reģistrēt, ja ir atzīts, ka tās atbilst noteiktiem oficiāli apstiprinātiem nosacījumiem, un tām ir oficiāls apraksts. Šķirnes var arī oficiāli reģistrēt tad, ja to materiāls jau tika laists tirgū kā CAC materiāls pirms 2012. gada 30. septembra attiecīgās dalībvalsts teritorijā, ar nosacījumu, ka tām ir oficiāli atzīts apraksts.

Ģenētiski modificētu šķirni oficiāli reģistrēt var tikai tad, ja ģenētiski modificētais organisms, kas ir tās sastāvā, ir atļauts saskaņā ar Direktīvu 2001/18/EK vai Regulu (EK) Nr. 1829/2003.

Ja no augļaugiem vai pavairošanas materiāla atvasinātus produktus ir paredzēts izmantot pārtikā vai kā pārtiku, uz kuru attiecas Regulas (EK) Nr. 1829/2003 3. pants, vai barībā vai kā barību, uz kuru attiecas minētās regulas 15. pants, attiecīgo šķirni oficiāli reģistrē tikai tad, ja no šā materiāla atvasinātā pārtika vai barība ir atļauta saskaņā ar minēto regulu.

5.   Prasības attiecībā uz 4. punktā minēto oficiālo reģistrāciju izstrādā saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto procedūru, ņemot vērā pašreizējās zinātnes un tehnikas atziņas, un attiecina uz:

a)

oficiālās reģistrācijas nosacījumiem, kuri jo īpaši var attiekties uz atšķirīgumu, noturīgumu un pietiekamu viendabīgumu;

b)

raksturīgām pazīmēm, kuras obligāti jāpārbauda, veicot dažādu šķirņu pārbaudes;

c)

minimālajām prasībām pārbaužu veikšanai;

d)

šķirnes oficiālās reģistrācijas maksimālo derīguma periodu.

6.   Saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto procedūru:

var izveidot sistēmu, lai paziņotu dalībvalstu atbildīgajām oficiālajām iestādēm par šķirņu, sugu vai starpsugu hibrīdiem,

var pieņemt lēmumu veidot un publicēt kopējo šķirņu sarakstu.

8. pants

Partijas sastāvs un identifikācija

1.   Audzēšanas laikā, kā arī izceļot vai noņemot no vecāku materiāla, pavairošanas materiālu un augļaugus glabā atsevišķās partijās.

2.   Ja dažādas izcelsmes pavairošanas materiāls un augļaugi ir salikti kopā vai sajaukti, tos iepakojot, uzglabājot, transportējot vai piegādājot, piegādātājs veic uzskaiti, kurā iekļauj šādus datus: partijas sastāvs un atsevišķu sastāvdaļu izcelsme.

9. pants

Marķēšana

1.   Pavairošanas materiālu un augļaugus laiž tirgū vienīgi tad, ja tie ir pietiekami homogēnās partijās un ja tie ir:

a)

kvalificēti kā CAC materiāls un tiem pievienots dokuments, ko izdevis piegādātājs saskaņā ar īpašām prasībām, kas noteiktas saskaņā ar 4. pantu. Ja šajā dokumentā iekļauts oficiāls paziņojums, to uzskatāmi nodala no pārējās dokumentā iekļautās informācijas; vai

b)

kvalificēti kā pirmsbāzes, bāzes vai sertificēts materiāls un to kā tādu sertificējusi atbildīgā oficiālā iestāde atbilstīgi īpašām prasībām, kas noteiktas saskaņā ar 4. pantu.

Prasības attiecībā uz pavairošanas materiālu un/vai augļaugiem saistībā ar marķēšanu un/vai iepakojumu noslēgšanu un iepakošanu var norādīt īstenošanas pasākumos, kas pieņemti saskaņā ar 19. panta 3. punktā minēto procedūru.

2.   Ja pavairošanas materiālu vai augļaugus mazumtirdzniecībā piegādā neprofesionālam galapatērētājam, tad 1. punktā minētās prasības attiecībā uz marķēšanu var būt ierobežotas, pieprasot sniegt vienīgi atbilstošu informāciju par produktu.

3.   Par ģenētiski modificētas šķirnes pavairošanas materiālu vai augļaugu uz jebkāda oficiāla vai citāda marķējuma vai dokumenta, kas ir piestiprināts vai pievienots materiālam, saskaņā ar šo direktīvu skaidri norāda, ka šķirne ir ģenētiski modificēta, un uzskaita ģenētiski modificētos organismus.

5.   NODAĻA

ATBRĪVOJUMI

10. pants

Vietējā apgrozība

1.   Dalībvalstis var atbrīvot:

a)

no 9. panta 1. punkta piemērošanas – sīkražotājus, kuru viss saražotais un pārdotais pavairošanas materiāls un augļaugi ir paredzēti tādu personu galīgai izlietošanai vietējā tirgū, kas nav profesionāli iesaistīti augkopībā (“vietējā apgrozība”);

b)

no 13. pantā paredzētās kontroles un oficiālajām pārbaudēm – vietējās apgrozības pavairošanas materiālu un augļaugus, ko ražo šādas atbrīvotas personas.

2.   Īstenošanas pasākumus attiecībā uz citām prasībām par atbrīvojumiem, kas minēti šā panta 1. punktā, jo īpaši attiecībā uz jēdzieniem “sīkražotājs” un “vietējais tirgus”, kā arī attiecībā uz atbilstošām procedūrām, var pieņem saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto procedūru.

11. pants

Pagaidu sarežģījumi piegādē

Ja ir pagaidu sarežģījumi, piemēram, dabas katastrofas vai neparedzēti gadījumi, tāda pavairošanas materiāla un augļaugu piegādē, kas atbilst šīs direktīvas prasībām, tad saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto procedūru var pieņemt pasākumus par tāda pavairošanas materiāla un augļaugu tirdzniecību, kurš atbilst mazāk stingrām prasībām.

6.   NODAĻA

PAVAIROŠANAS MATERIĀLS UN AUGĻAUGI, KAS RAŽOTI TREŠĀS VALSTĪS

12. pants

1.   Lēmumu par to, vai pavairošanas materiāls un augļaugi, kas ražoti trešā valstī un sniedz tādas pašas garantijas attiecībā uz piegādātāja saistībām, identitāti, raksturīgajām pazīmēm, augu veselību, augsni, iepakošanu, pārbaužu režīmu, marķēšanu un iepakojumu noslēgšanu, un attiecībā uz visām šīm pazīmēm ir līdzvērtīgs Kopienā ražotam pavairošanas materiālam un augļaugiem, kā arī atbilst šīs direktīvas prasībām un nosacījumiem, pieņem saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto procedūru.

2.   Kamēr nav pieņemts 1. punktā minētais lēmums, dalībvalstis, neskarot Direktīvas 2000/29/EK noteikumus, līdz 2010. gada 31. decembrim pavairošanas materiāla un augļaugu importam no trešajām valstīm var piemērot nosacījumus, kas ir vismaz līdzvērtīgi pagaidu vai pastāvīgajiem nosacījumiem, kuri paredzēti īpašajās prasībās, kas pieņemtas saskaņā ar 4. pantu. Ja īpašajās prasībās tādi nosacījumi nav paredzēti, importa nosacījumiem jābūt vismaz līdzvērtīgiem tiem nosacījumiem, ko piemēro produkcijai attiecīgajā dalībvalstī.

Saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto procedūru dažādām trešām valstīm termiņu, kas minēts šā punkta pirmajā daļā, var pagarināt līdz šā panta 1. punktā minētā lēmuma pieņemšanai.

Pavairošanas materiāls un augļaugi, ko dalībvalsts importē saskaņā ar lēmumu, kuru šī dalībvalsts pieņēmusi atbilstoši pirmajai daļai, nav pakļauti nekādiem tirdzniecības ierobežojumiem citās dalībvalstīs attiecībā uz 1. punktā minētajiem jautājumiem.

7.   NODAĻA

KONTROLES PASĀKUMI

13. pants

Oficiālā pārbaude

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka pavairošanas materiālu un augļaugus oficiāli pārbauda ražošanas un tirdzniecības laikā, lai pārliecinātos par atbilstību šajā direktīvā paredzētajām prasībām un nosacījumiem. Šajā sakarā atbildīgajai oficiālajai iestādei jebkurā laikā ir jābūt brīvai piekļuvei visām piegādātāja telpām.

2.   Šīs atbildīgās oficiālās iestādes saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību aktiem šajā direktīvā paredzēto uzdevumu veikšanu to pakļautībā un pārraudzībā var deleģēt jebkurai juridiskai personai, kas ir publisko vai privāto tiesību subjekts un kas saskaņā ar tās oficiāli apstiprinātiem statūtiem pilda vienīgi konkrētas publiskas funkcijas ar noteikumu, ka šāda persona un tās dalībnieki nav personīgi ieinteresēti veicamo pasākumu iznākumā.

Saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto procedūru var apstiprināt jebkuru citu juridisku personu, kas nodibināta atbildīgās oficiālās iestādes uzdevumā un kas darbojas šīs iestādes pārraudzībā un vadībā, ar noteikumu, ka šāda persona nav personiski ieinteresēta tās veikto pasākumu iznākumā.

Dalībvalstis paziņo Komisijai savas oficiālās atbildīgās iestādes. Komisija nosūta šo informāciju pārējām dalībvalstīm.

3.   Sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus 1. punkta piemērošanai pieņem saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto procedūru. Šie noteikumi ir samērīgi ar attiecīgā materiāla kategoriju.

14. pants

Pārraudzība, kuru veic Kopienā

1.   Dalībvalstīs veic paraugu pētījumus vai attiecīgos gadījumos pārbaudes, lai pārbaudītu, vai pavairojamais materiāls vai augļaugi atbilst šīs direktīvas prasībām un nosacījumiem, ieskaitot tos, kas attiecas uz augu veselību. Komisija drīkst organizēt pētījumu pārbaudes, ko veic dalībvalstu un Komisijas pārstāvji.

2.   Kopienas salīdzinošās pārbaudes un pētījumus Kopienā veic tā pavairojamā materiāla vai augļaugu paraugu pēcpārbaudei, kuru laiž tirgū saskaņā ar šīs direktīvas obligātajiem vai izvēles noteikumiem, ieskaitot tos, kas saistīti ar augu veselību. Salīdzinošajās pārbaudēs un pētījumos drīkst ietvert:

pavairojamo materiālu vai augļaugus, kas iegūti trešās valstīs,

pavairojamo materiālu vai augļaugus, kas piemēroti bioloģiskajai ražošanai,

pavairojamo materiālu vai augļaugus, kas laisti tirgū saistībā ar pasākumiem ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai.

3.   Salīdzinošās pārbaudes un pētījumus, kas minēti 2. punktā, izmanto, lai saskaņotu pavairojamā materiāla un augļaugu pārbaudes tehniskās metodes un lai pārbaudītu, vai ir izpildīti tie nosacījumi, kuriem šim materiālam jāatbilst.

4.   Komisija, rīkojoties saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto procedūru, veic pasākumus, kas vajadzīgi salīdzināmo pārbaužu un pētījumu veikšanai. Komisija informē 19. panta 2. punktā minēto komiteju par tehniskajiem pasākumiem pārbaužu un pētījumu veikšanai un to rezultātiem. Ja rodas augu veselības problēmas, Komisija par to paziņo Augu veselības pastāvīgajai komitejai.

5.   Kopiena var finansēt šā panta 2. un 3. punktā minēto pārbaužu un pētījumu veikšanu.

Finansiālais ieguldījums nepārsniedz gada apropriācijas, par kurām budžeta lēmējinstitūcija ir pieņēmusi lēmumu.

6.   Pārbaudes un pētījumus, kuros drīkst izmantot Kopienas finansiālo ieguldījumu, kā arī sīki izstrādātus noteikumus finansiālā ieguldījuma nodrošināšanai nosaka saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto procedūru.

7.   Šā panta 2. un 3. punktā paredzētās pārbaudes un pētījumus drīkst veikt vienīgi valsts institūcijas vai juridiskas personas, kuras darbojas valsts pārraudzībā.

15. pants

Kopienas pārbaudes dalībvalstīs

1.   Komisijas eksperti, sadarbojoties ar dalībvalstu atbildīgajām oficiālajām iestādēm, var veikt pārbaudes uz vietas tiktāl, ciktāl tas nepieciešams, lai nodrošinātu šīs direktīvas vienotu piemērošanu, un jo īpaši, lai pārliecinātos, ka piegādātāji tiešām izpilda šīs direktīvas prasības. Dalībvalsts, kuras teritorijā tiek veikta pārbaude, sniedz ekspertiem visu vajadzīgo palīdzību viņu pienākumu veikšanai. Komisija informē dalībvalstis par veikto pārbaužu rezultātiem.

2.   Sīki izstrādātus noteikumus šā panta 1. punkta piemērošanai pieņem saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto procedūru.

16. pants

Turpmākie pasākumi dalībvalstīs

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka pavairošanas materiāls un augļaugi, kas ražoti to teritorijā un ir paredzēti tirdzniecībai, atbilst šīs direktīvas prasībām.

2.   Ja, veicot 13. pantā minētās oficiālās pārbaudes vai 14. pantā minētos pētījumus, konstatē, ka pavairošanas materiāls vai augļaugi neatbilst šīs direktīvas prasībām, dalībvalsts atbildīgā oficiālā iestāde atbilstoši rīkojas, lai nodrošinātu, ka pavairošanas materiāls vai augļaugi atbilst šīs direktīvas noteikumiem, vai, ja tas nav iespējams, lai aizliegtu šā pavairošanas materiāla un augļaugu tirdzniecību Kopienā.

3.   Ja konstatē, ka pavairošanas materiāls vai augļaugi, ko laiž tirgū noteikts piegādātājs, neatbilst šīs direktīvas prasībām un nosacījumiem, tad attiecīgā dalībvalsts nodrošina to, ka pret šo piegādātāju tiek veikti atbilstoši pasākumi. Ja šim piegādātājam aizliedz laist tirgū pavairošanas materiālu un augļaugus, tad dalībvalsts par to paziņo Komisijai un dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

4.   Jebkurus pasākumus, kas veikti saskaņā ar 3. punktu, pārtrauc, tiklīdz pietiekami noskaidrots, ka pavairošanas materiāls vai augļaugi, kurus piegādātājs paredzējis laist tirgū, turpmāk atbildīs šīs direktīvas prasībām un nosacījumiem.

8.   NODAĻA.

VISPĀRĪGIE UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

17. pants

Brīvas aprites klauzula

1.   Pavairošanas materiāls un augļaugi, kas atbilst šīs direktīvas prasībām un nosacījumiem, ir pakļauti tikai šajā direktīvā paredzētajiem tirdzniecības ierobežojumiem attiecībā uz piegādātājiem, augu veselību, augsni un pārbaudes režīmu.

2.   Dalībvalstis attiecībā uz I pielikumā minēto pavairošanas materiālu un augļaugu ģintīm un sugām neparedz stingrākus nosacījumus vai tirdzniecības ierobežojumus par tiem, kas noteikti šajā direktīvā vai īpašajās prasībās, kas noteiktas saskaņā ar 4. pantu, vai, attiecīgajā gadījumā, tiem, kas bija spēkā 1992. gada 28. aprīlī.

18. pants

Pielikumu grozījumi un pielāgojumi

Komisija saskaņā ar 19. panta 3. punktā minēto procedūru var izdarīt grozījumus I pielikumā, lai to pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai.

19. pants

Komiteja

1.   Komisijai palīdz Augļaugu ģinšu un sugu pavairošanas materiāla pastāvīgā komiteja, turpmāk “Komiteja”.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir viens mēnesis.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

4.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

20. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 31. martam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu 1. panta 2. un 3. punkta, 2., 3., 5., 6. panta, 7. panta 2., 3. un 4. punkta, 9. panta 3. punkta, 12. panta 2. punkta, 13. panta 1. punkta, 16. un 21. panta prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto tiesību aktu noteikumu tekstus, ka arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2012. gada 30. septembra.

2.   Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Tās arī iekļauj teikumu, ka atsauces uz direktīvu, kuru atceļ ar šo direktīvu, spēkā esošajos normatīvajos un administratīvajos aktos uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce un formulējams šāds teikums.

3.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

21. pants

Pārejas posma pasākumi

Dalībvalstis līdz 2018. gada 31. decembrim, var atļaut savā teritorijā laist tirgū pavairošanas materiālu un augļaugus, kas ņemti no vecākaugiem, kuri pastāvēja līdz 2012. gada 30. septembrim un līdz 2018. gada 31. decembrim bija oficiāli sertificēti vai izpildīja nosacījumus, lai būtu kvalificēti kā CAC materiāls. Laižot tirgū, šādam pavairošanas materiālam un augļaugiem ir jābūt identificētiem, marķējumā un/vai dokumentā norādot atsauci uz šo pantu. Pēc 2018. gada 31. decembra pavairošanas materiālu un augļaugus var laist tirgū tad, ja šīs direktīvas prasības ir izpildītas.

22. pants

Atcelšana

1.   Direktīva 92/34/EEK, kas grozīta ar tiesību aktiem, kas minēti II pielikuma A daļā, tiek atcelta no 2012. gada 30. septembra, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem II pielikuma B daļā noteikto direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos.

2.   Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu III pielikumā.

23. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

24. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 29. septembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. BARNIER


(1)  Atzinums sniegts 2007. gada 11. decembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 157, 10.6.1992., 10. lpp.

(3)  Skatīt II pielikuma A daļu.

(4)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(5)  OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp.

(6)  OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.

(7)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.


I PIELIKUMS

Ģinšu un sugu saraksts, uz kurām attiecas šī direktīva

 

Castanea sativa Mill.

 

Citrus L.

 

Corylus avellana L.

 

Cydonia oblonga Mill.

 

Ficus carica L.

 

Fortunella Swingle

 

Fragaria L.

 

Juglans regia L.

 

Malus Mill.

 

Olea europaea L.

 

Pistacia vera L.

 

Poncirus Raf.

 

Prunus amygdalus Batsch

 

Prunus armeniaca L.

 

Prunus avium (L.) L.

 

Prunus cerasus L.

 

Prunus domestica L.

 

Prunus persica (L.) Batsch

 

Prunus salicina Lindley

 

Pyrus L.

 

Ribes L.

 

Rubus L.

 

Vaccinium L.


II PIELIKUMS

A   DAĻA

Atceltā direktīva un tās turpmākie grozījumi

(minēts 22. pantā)

Padomes Direktīva 92/34/EEK

(OV L 157, 10.6.1992., 10. lpp.).

 

Komisijas Lēmums 93/401/EEK

(OV L 177, 21.7.1993., 28. lpp.).

 

Komisijas Lēmums 94/150/EK

(OV L 66, 10.3.1994., 31. lpp.).

 

Komisijas Lēmums 95/26/EK

(OV L 36, 16.2.1995., 36. lpp.).

 

Komisijas Lēmums 97/110/EK

(OV L 39, 8.2.1997., 22. lpp.).

 

Komisijas Lēmums 1999/30/EK

(OV L 8, 14.1.1999., 30. lpp.).

 

Komisijas Lēmums 2002/112/EK

(OV L 41, 13.2.2002., 44. lpp.).

 

Padomes Regula (EK) Nr. 806/2003

(OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

Tikai II pielikuma 7. punkts un III pielikuma 28. punkts

Padomes Direktīva 2003/61/EK

(OV L 165, 3.7.2003., 23. lpp.).

Tikai 1. panta 5. punkts

Komisijas Direktīva 2003/111/EK

(OV L 311, 27.11.2003., 12. lpp.).

 

Komisijas Lēmums 2005/54/EK

(OV L 22, 26.1.2005., 16. lpp.).

 

Komisijas Lēmums 2007/776/EK

(OV L 312, 30.11.2007., 48. lpp.)

 

B   DAĻA

Transponēšanas valsts tiesību aktos un piemērošanas termiņš

(minēts 22. pantā)

Direktīva

Transponēšanas termiņš

Piemērošanas datums

92/34/EEK

1992. gada 31. decembris

1992. gada 31. decembris (1)

2003/61/EK

2003. gada 10. oktobris

 

2003/111/EK

2004. gada 31. oktobris

 


(1)  Attiecībā uz 5. līdz 11. pantu, 14., 15., 17., 19. un 24. pantu, piemērošanas datumu visām II pielikumā minētajām ģintīm un sugām nosaka saskaņā ar 21. pantā noteikto procedūru pēc tam, kad ir sagatavots 4. pantā minētais saraksts (Skatīt Direktīvas 92/34/EEK 26. panta 2. punktu).


III PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Direktīva 92/34/EEK

Šī direktīva

1. panta 1. punkts

1. panta 1. punkts

1. panta 2. punkts

1. panta 3. punkts

18. pants (ar grozījumiem)

1. panta 2. un 3. punkts

2. pants

1. panta 4. punkts

3. panta a) un b) apakšpunkts

2. panta 1. un 2. punkts

2. panta 3. un 4. punkts

3. panta c) līdz f) apakšpunkts

2. panta 5. līdz 8. punkts (ar grozījumiem)

3. panta g) līdz h) apakšpunkts

3. panta i) līdz j) apakšpunkts

2. panta 9. līdz 10. punkts (ar grozījumiem)

3. panta k) apakšpunkta i) un ii) ievilkums

2. panta 11. punkts

3. panta k) apakšpunkta daļa

13. panta 2. punkts (ar grozījumiem)

3. panta l) un m) apakšpunkts

2. panta 12. un 13. punkts

3. panta n) apakšpunkts

3. panta o) apakšpunkts

2. panta 14. punkts

3. panta p) apakšpunkts

4. panta 1. punkts

4. pants (ar grozījumiem)

4. panta 2. punkts

5. pants

5. pants

6. pants

6. pants

7. pants

15. pants

8. panta 1., 2. punkts

3. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts (ar grozījumiem)

3. panta 2. punkts

3. panta 3. punkts

8. panta 3. punkts

3. panta 4. punkts (ar grozījumiem)

9. panta 1. punkts

7. panta 1. punkts

7. panta 2. punkts

9. panta 2. punkta i), ii) daļa

7. panta 3. punkta a) un b) apakšpunkts (ar grozījumiem)

9. panta 2. punkta nobeiguma noteikums

7. panta 4. punkts (ar grozījumiem)

9. panta 3. punkts

7. panta 5. punkts

9. panta 4. punkts

9. panta 5. punkts

7. panta 6. punkts

9. panta 6. punkts

7. panta 7. punkts

10. panta 1., 2. punkts

8. panta 1., 2. punkts (ar grozījumiem)

10. panta 3. punkts

11. pants

9. pants (ar grozījumiem)

12. pants

10. pants

13. pants

11. pants (ar grozījumiem)

14. pants

17. panta 1. punkts

15. pants

17. panta 2. punkts (ar grozījumiem)

16. pants

12. pants

17. pants

13. panta 1. punkts (ar grozījumiem)

18. pants

13. panta 3. punkts (ar grozījumiem)

19. panta 1. punkts

16. panta 2. punkts

19. panta 2. punkts

16. panta 3. punkts

19. panta 3. punkts

16. panta 4. punkts

20. pants

14. pants

21. panta 1. un 2. punkts

19. panta 1. un 2. punkts

21. panta 3. punkts

19. panta 4. punkts

22. panta 1. un 2. punkts

19. panta 1. un 3. punkts

23. pants

24. panta 1. punkts

16. panta 1. punkts

24. panta 2. punkts

25. pants

26. pants

20. pants

21. pants

22. pants

23. pants

27. pants

24. pants

I pielikums

II pielikums

I pielikums

II un III pielikums


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Padome

8.10.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 267/23


PADOMES LĒMUMS

(2008. gada 22. jūlijs),

lai parakstītu un provizoriski piemērotu Protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

(2008/777/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 44. panta 2. punktu, 47. panta 2. punkta trešo teikumu, 55. pantu, 57. panta 2. punktu, 71. pantu, 80. panta 2. punktu, 93., 94., 133. un 181.a pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas otro teikumu,

ņemot vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas Pievienošanās līgumu un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 23. oktobrī pilnvaroja Komisiju Kopienas un tās dalībvalstu vārdā veikt sarunas ar Kazahstānas Republiku par Protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai.

(2)

Protokols būtu jāparaksta Eiropas Kopienu un to dalībvalstu vārdā, ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu vēlāk.

(3)

Protokols būtu jāpiemēro provizoriski no 2007. gada 1. janvāra, kamēr tiek pabeigtas procedūras tā formālai noslēgšanai,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas Eiropas Kopienu un to dalībvalstu vārdā parakstīt Protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai, ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu vēlāk.

Protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Līdz protokola spēkā stāšanās brīdim to provizoriski piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Briselē, 2008. gada 22. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

B. KOUCHNER


PROTOKOLS

Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

BEĻĢIJAS KARALISTE,

BULGĀRIJAS REPUBLIKA,

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UNGĀRIJAS REPUBLIKA,

MALTA,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

RUMĀNIJA,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,

turpmāk “dalībvalstis”, kuras pārstāv Eiropas Savienības Padome, un

EIROPAS KOPIENA UN EIROPAS ATOMENERĢIJAS KOPIENA,

turpmāk “Kopienas”, kuras pārstāv Eiropas Savienības Padome un Eiropas Komisija,

no vienas puses, un

KAZAHSTĀNAS REPUBLIKA,

no otras puses,

turpmāk šajā protokolā “Puses”,

ŅEMOT VĒRĀ Līgumu starp Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Republiku, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Bulgārijas Republiku un Rumāniju par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai, kas parakstīts 2005. gada 25. aprīlī Luksemburgā un ko piemēro no 2007. gada 1. janvāra,

ŅEMOT VĒRĀ jauno situāciju attiecībās starp Kazahstānas Republiku un Eiropas Savienību, kas izriet no divu jaunu dalībvalstu pievienošanās ES, paver jaunas iespējas un rada izaicinājumus Kazahstānas Republikas un Eiropas Savienības sadarbībai,

ŅEMOT VĒRĀ Pušu vēlēšanos nodrošināt PSN mērķu sasniegšanu un principu īstenošanu,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Bulgārijas Republika un Rumānija ir Puses Partnerības un sadarbības nolīgumā, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses, kas parakstīts 1995. gada 23. janvārī Briselē un stājās spēkā 1999. gada 1. jūlijā (turpmāk “Nolīgums”), un tāpat kā pārējās Kopienas dalībvalstis pieņem un ņem vērā Nolīgumu, kā arī tajā pašā dienā parakstītajam Nobeiguma aktam pievienotās kopīgās deklarācijas, vēstuļu apmaiņu un Kazahstānas Republikas deklarāciju, kā arī Nolīguma 2004. gada 30. aprīļa protokolu, kurš stājās spēkā 2006. gada 1. jūnijā.

2. pants

Šis protokols ir Nolīguma neatņemama sastāvdaļa.

3. pants

1.   Šo protokolu saskaņā ar savām procedūrām apstiprina Kopienas, Eiropas Savienības Padome dalībvalstu vārdā un Kazahstānas Republika.

2.   Puses viena otrai paziņo par iepriekšējā punktā minēto attiecīgo procedūru pabeigšanu. Apstiprināšanas instrumentus deponē Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā.

4. pants

1.   Šis protokols stājas spēkā pirmā mēneša pirmajā dienā pēc pēdējā apstiprināšanas instrumenta deponēšanas.

2.   Līdz protokola spēkā stāšanās brīdim to provizoriski piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

5. pants

1.   Nolīguma, Nobeiguma akta un visu tam pievienoto dokumentu tekstu, kā arī Nolīguma 2004. gada 30. aprīļa protokola tekstu sagatavo bulgāru un rumāņu valodā.

2.   Tos pievieno šim protokolam, un tie ir vienlīdz autentiski tekstiem pārējās valodās, kurās ir sagatavots Nolīgums, Nobeiguma akts un tam pievienotie dokumenti, kā arī Nolīguma 2004. gada 30. aprīļa protokols.

6. pants

Šis protokols ir sagatavots divos oriģināleksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, maltiešu, latviešu, lietuviešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru un kazahu valodā; visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Съставено в Брюксел на шестнадесети ceптeмври две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el dieciseis de septiembre de dos mil ocho.

V Bruselu dne šestnáctého září dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den sekstende september to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am sechzehnten September zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta septembrikuu kuueteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα έξι Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the sixteenth day of September in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le seize septembre deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì sedici settembre duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada sešpadsmitajā septembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų rugsėjo šešioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év szeptember havának tizenhatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sittax-il jum ta’ Settembru tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de zestiende september tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia szesnastego września roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em dezasseis de Setembro de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la șaisprezece septembrie două mii opt.

V Bruseli šestnásteho septembra dvetisícosem.

V Bruslju, dne šestnajstega septembra leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kuudentenatoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den sextonde september tjugohundraåtta.

Image

Совершено в городе Брюсселе шестнадцатого сентября две тысячи и восьмого года.

За дьржавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalīvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За государства-члены

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europenă

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

За Европейские Сообщества

Image

За Република Казахстан

Por la República de Kazajstán

Za Kazašskou republiku

For Republikken Kasachstan

Für die Republik Kasachstan

Kasahstani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Καζακστάν

For the Republic of Kazakhstan

Pour la République du Kazakhstan

Per la Repubblica del Kazakistan

Kazahstānas Republikas vārdā

Kazachstano Respublikos vardu

A Kazah Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Każakstan

Voor de Republiek Kazachstan

W imieniu Republiki Kazachstanu

Pela República do Cazaquistão

Pentru Republica Kazahstan

Za Kazašskú republiku

Za Republiko Kazahstan

Kazakstanin tasavallan puolesta

På Republiken Kazakstans vägnar

Image

Зa Република Казахстан

Image


8.10.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 267/30


PADOMES LĒMUMS

(2008. gada 2. oktobris),

ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekli un locekļa aizstājēju no Austrijas

(2008/778/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 263. pantu,

ņemot vērā Austrijas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 24. janvārī pieņēma Lēmumu 2006/116/EK, ar ko laikposmam no 2006. gada 26. janvāra līdz 2010. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un to aizstājējus (1).

(2)

Pēc Dr. Herwig VAN STAA kunga pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojusies viena Reģionu komitejas locekļa vieta. Pēc Elisabeth ZANON kundzes pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojusies viena locekļa aizstājēja vieta,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo uz atlikušo amata pilnvaru laiku līdz 2010. gada 25. janvārim Reģionu komitejā ir iecelti:

a)

kā loceklis:

Dr. Herwig VAN STAA kungs, Präsident des Tiroler Landtages,

b)

kā locekļa aizstājējs:

Günther PLATTER kungs, Landeshauptmann, Tirol.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2008. gada 2. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

X. BERTRAND


(1)  OV L 56, 25.2.2006., 75. lpp.


8.10.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 267/31


PADOMES LĒMUMS

(2008. gada 6. oktobris)

par jauna Eiropas Kopienu Komisijas locekļa iecelšanu

(2008/779/EK, Euratom)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 215. panta otro daļu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 128. panta otro daļu,

tā kā:

Peter MANDELSON kungs ar 2008. gada 3. oktobra vēstuli ir atkāpies no Komisijas locekļa amata. Tāpēc uz atlikušo pilnvaru laiku būtu jāieceļ viņa aizvietotājs,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Baroness Catherine Margaret ASHTON OF UPHOLLAND ir iecelta par Komisijas locekli laikposmam no 2008. gada 6. oktobra līdz 2009. gada 31. oktobrim.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2008. gada 6. oktobrī.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2008. gada 6. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. LAGARDE


8.10.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 267/s3


PIEZĪME LASĪTĀJAM

Iestādes ir nolēmušas savos tekstos turpmāk nenorādīt jaunākos tiesību aktu grozījumus.

Ja vien nav noteikts citādi, par tiesību aktiem, kuri ir norādīti šeit publicētajos tekstos, uzskatāmi tiesību akti to spēkā esošajā redakcijā.