ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 255

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 23. septembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 929/2008 (2008. gada 22. septembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 930/2008 (2008. gada 22. septembris), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1109/2007 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2007./2008. saimnieciskajā gadā

3

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2008/87/EK (2008. gada 22. septembris), ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/87/EK, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem ( 1 )

5

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/750/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 15. septembris), ar ko groza Lēmumu 2003/77/EK, ar ko nosaka daudzgadu finanšu pamatnostādnes likvidējamās EOTK aktīvu pārvaldīšanai un Ogļu un tērauda izpētes fonda aktīvu pārvaldīšanai, pabeidzot likvidāciju

28

 

 

Komisija

 

 

2008/751/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 18. septembris), ar ko uz laiku piešķir atkāpi no izcelsmes noteikumiem, kuri izklāstīti Padomes Regulas (EK) Nr. 1528/2007 II pielikumā, lai ņemtu vērā Madagaskaras īpašo situāciju attiecībā uz konservētām tunzivīm un tunzivju filejām (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 5097)

31

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

23.9.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 255/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 929/2008

(2008. gada 22. septembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 23. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 22. septembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MK

31,4

TR

70,5

ZZ

51,0

0707 00 05

EG

162,5

TR

95,1

ZZ

128,8

0709 90 70

TR

94,1

ZZ

94,1

0805 50 10

AR

65,9

UY

52,7

ZA

97,3

ZZ

72,0

0806 10 10

TR

101,5

US

132,8

ZZ

117,2

0808 10 80

BR

56,2

CL

76,6

CN

64,7

NZ

118,3

US

99,8

ZA

79,8

ZZ

82,6

0808 20 50

AR

68,9

CN

75,9

TR

139,0

ZA

89,5

ZZ

93,3

0809 30

TR

138,4

US

160,5

ZZ

149,5

0809 40 05

IL

131,9

TR

65,7

XS

58,0

ZZ

85,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


23.9.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 255/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 930/2008

(2008. gada 22. septembris),

ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1109/2007 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2007./2008. saimnieciskajā gadā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), importa kārtību, un jo īpaši tās 36. pantu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2007./2008. saimnieciskajā gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un atsevišķu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1109/2007 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 870/2008 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, pašreiz spēkā esošās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 norādītajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 1109/2007 36. pantā minētajiem produktiem 2007./2008. saimnieciskajā gadā, ir grozīti un sniegti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 23. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 22. septembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 253, 28.9.2007., 5. lpp.

(4)  OV L 238, 5.9.2008., 3. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2008. gada 23. septembra piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un KN koda 1702 90 95 produktiem

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

23,49

4,56

1701 11 90 (1)

23,49

9,79

1701 12 10 (1)

23,49

4,37

1701 12 90 (1)

23,49

9,36

1701 91 00 (2)

26,80

11,83

1701 99 10 (2)

26,80

7,31

1701 99 90 (2)

26,80

7,31

1702 90 95 (3)

0,27

0,38


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III punktā (OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.).

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


DIREKTĪVAS

23.9.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 255/5


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/87/EK

(2008. gada 22. septembris),

ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/87/EK, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvu 2006/87/EK, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem un atceļ Padomes Direktīvu 82/714/EEK (1), un jo īpaši tās 20. panta 1. punkta pirmo teikumu,

tā kā:

(1)

Pēc direktīvas pieņemšanas 2006. gada decembrī saskaņā ar pārskatītās konvencijas par Reinas kuģniecību 22. pantu tika pieņemti grozījumi Reinas Kuģu inspekcijas noteikumos. Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 2006/87/EK.

(2)

Jānodrošina, lai Kopienas kuģa sertifikāts un kuģa sertifikāts, ko izsniedz saskaņā ar Reinas Kuģu inspekcijas noteikumiem, tiktu izsniegts, pamatojoties uz tehniskajām prasībām, kuras garantē līdzvērtīgu drošības līmeni.

(3)

Lai nepieļautu konkurences kropļojumus un atšķirīgu drošības līmeni, Direktīvas 2006/87/EK grozījumi īstenojami pēc iespējas ātri.

(4)

Šajā direktīvā minētie pasākumi ir saskaņā ar Komitejas atzinumu, kas minēts 7. pantā Padomes 1991. gada 16. decembra Direktīvā 91/672/EEK par savstarpēju atzīšanu attiecībā uz valstu izdotām kuģu vadīšanas apliecībām kravu un pasažieru pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2006/87/EK II pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas I pielikumu.

2. pants

Direktīvas 2006/87/EK V un VI pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas II pielikumu.

3. pants

Dalībvalstīs, kuru teritorijā ir Direktīvas 2006/87/EK 1. panta 1. punktā minētie iekšējie ūdensceļi, stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai no 2008. gada 30. decembra izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus šo noteikumu tekstu, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm, kuru teritorijā ir Direktīvas 2006/87/EK 1. panta 1. punktā minētie iekšzemes ūdensceļi.

Briselē, 2008. gada 22. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Antonio TAJANI


(1)  OV L 389, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 373, 31.12.1991., 29. lpp.


I PIELIKUMS

Direktīvas 2006/87/EK II pielikumu groza šādi.

1.

Saturu groza šādi:

a)

pielikuma 2.18. panta nosaukumu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.18. pants. Unikāls Eiropas kuģa identifikācijas numurs”;

b)

pielikuma 6.09. panta nosaukumu aizstāj ar šādu tekstu:

“6.09. pants. Pieņemšana un periodiska pārbaude”;

c)

iekļauj 10.03.c pantu šādā redakcijā:

“10.03.c pants. Pastāvīgi uzstādītas ugunsdzēšanas sistēmas priekšmetu aizsardzībai”.

2.

Pielikuma 2.07. panta 1. iedaļā terminu “oficiālais numurs” aizstāj ar terminu “Eiropas kuģa identifikācijas numurs”.

3.

Pielikuma 2.17. pantu groza šādi:

a)

panta 2. iedaļu papildina ar šādu teikumu:

“Tās attiecīgi atjaunina 1. iedaļā minēto reģistru.”;

b)

pievieno 3. iedaļu šādā redakcijā:

“3.

Lai izpildītu administratīvos pasākumus kuģošanas drošības un ērtuma uzturēšanai un lai īstenotu šīs direktīvas 2.02.–2.15., kā arī 8., 10., 11., 12., 15., 16. un 17. pantu, citu dalībvalstu, Manheimas konvencijas līgumslēdzējvalstu un (ja tiek nodrošināts līdzvērtīgs privātuma līmenis) trešo valstu kompetentajām iestādēm, pamatojoties uz administratīviem nolīgumiem, tiks piešķirta lasāmpiekļuve reģistram saskaņā ar VI pielikumā iekļauto paraugu.”

4.

Pielikuma 2.18. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.18. pants

Unikāls Eiropas kuģa identifikācijas numurs

1.

Unikālo Eiropas kuģa identifikācijas numuru (ENI), turpmāk dēvētu par Eiropas kuģa identifikācijas numuru, saskaņā ar III pielikumu veido astoņi arābu cipari.

2.

Kompetentā iestāde, kas izsniegusi Kopienas sertifikātu, minētajā Kopienas sertifikātā ieraksta Eiropas kuģa identifikācijas numuru. Ja Kopienas sertifikāta izsniegšanas brīdī kuģim nav Eiropas kuģa identifikācijas numura, konkrētajam kuģim to piešķir tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā kuģis reģistrēts vai kurā atrodas tā reģistrācijas osta.

To valstu kuģiem, kuras nevar piešķirt Eiropas kuģa identifikācijas numuru, Kopienas sertifikātā ierakstāmo Eiropas kuģa identifikācijas numuru piešķir kompetentā iestāde, kas izsniedz Kopienas sertifikātu.

3.

Vienam kuģim piešķir tikai vienu Eiropas kuģa identifikācijas numuru. Eiropas kuģa identifikācijas numuru piešķir tikai vienreiz, un tas nemainās visā kuģa izmantošanas laikā.

4.

Kuģa īpašnieks vai viņa pārstāvis vēršas kompetentajā iestādē, lai tā kuģim piešķirtu Eiropas kuģa identifikācijas numuru. Kuģa īpašnieks vai viņa pārstāvis ir atbildīgs arī par to, lai kuģim būtu Eiropas kuģa identifikācijas numurs, kuru ieraksta kuģim izsniegtajā Kopienas sertifikātā.

5.

Katra dalībvalsts informē Komisiju par kompetentajām iestādēm, kuras ir atbildīgas par Eiropas kuģa identifikācijas numuru piešķiršanu. Komisija uztur minēto kompetento iestāžu un trešo valstu paziņoto kompetento iestāžu reģistru un nodrošina tā pieejamību dalībvalstīm. Pēc pieprasījuma reģistru dara pieejamu arī trešo valstu kompetentajām iestādēm.

6.

Saskaņā ar 5. iedaļu katra kompetentā iestāde veic visas nepieciešamās procedūras, lai informētu visas pārējās saskaņā ar 5. iedaļu uzturētajā reģistrā iekļautās kompetentās iestādes par katru tās piešķirto Eiropas kuģa identifikācijas numuru un par IV pielikumā noteiktajiem kuģa identifikācijas datiem. Minētos datus var darīt pieejamus citu dalībvalstu, Manheimas konvencijas līgumslēdzējvalstu un (ja nodrošināts līdzvērtīgs privātums) trešo valstu kompetentajām iestādēm, pamatojoties uz administratīviem nolīgumiem par kuģošanas drošības un ērtuma uzturēšanu un šīs direktīvas 2.02.–2.15., 2.18. panta 3. iedaļas un 8., 10., 11., 12., 15., 16. un 17. panta prasību izpildes vajadzībām.”

5.

Pielikuma 2.19. panta 2. iedaļas otrajā rindkopā terminu “oficiālais numurs” aizstāj ar terminu “Eiropas kuģa identifikācijas numurs”.

6.

Pielikuma 6.02. panta 1. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.

Ja stūres ierīcei ir motorizēta piedziņa, jābūt sekundārai neatkarīgai piedziņai vai papildu manuālai piedziņai. Ja dzinējsistēmas stūres ierīce nedarbojas vai darbojas ar traucējumiem, piecu sekunžu laikā jāiedarbina sekundārā neatkarīgā piedziņa vai manuālā piedziņa.”

7.

Pielikuma 6.03. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“6.03. pants

Hidrauliskā stūres ierīces piedziņa

1.

Hidrauliskajai stūres ierīces piedziņai nevar pieslēgt nevienu citu enerģijas patērētāju.

2.

Hidrauliskās tvertnes ir aprīkotas ar brīdinājumu sistēmu, kas kontrolē, vai eļļas līmenis nav zemāks par minimālo drošai darbībai nepieciešamo satura līmeni.

3.

Cauruļvadu izmēri, konstrukcija un iekārtojums pēc iespējas izslēdz mehāniskus vai ugunsgrēka radītus bojājumus.

4.

Hidrauliskās caurules:

a)

drīkst izmantot tikai tad, ja no tā nav iespējams izvairīties vibrācijas slāpēšanas vai sastāvdaļu kustības brīvības dēļ;

b)

konstruētas vismaz maksimālajam darba spiedienam;

c)

jāatjauno vismaz reizi astoņos gados.

5.

Hidrauliskos cilindrus, hidrauliskos sūkņus un hidrauliskos motorus, kā arī elektromotorus pārbauda specializēts uzņēmums vismaz reizi astoņos gados un, ja nepieciešams, veic to remontu.”

8.

Pielikuma 6.07. panta 2. iedaļu groza šādi:

a)

ievadteikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“Stūrēšanas vietā ir optiska un akustiska signālierīce, kas brīdina par šādiem apstākļiem:”;

b)

a) punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“a)

eļļas līmenis hidrauliskajās tvertnēs kļūst zemāks par minimālo satura līmeni atbilstoši 6.03. panta 2. iedaļas nosacījumiem, un hidrauliskās sistēmas darba spiediens krītas;”.

9.

Pielikuma 6.09. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“6.09. pants

Pieņemšana un periodiskas pārbaudes

1.

Pārbaudes iestāde pārbauda, vai stūrēšanas sistēma uzstādīta pareizi. Šajā nolūkā tā var prasīt šādus dokumentus:

a)

stūrēšanas sistēmas aprakstu;

b)

tehniskos zīmējumus un informāciju par piedziņas ierīcēm un stūrēšanas vadības mehānismiem;

c)

informāciju par stūres ierīci;

d)

elektriskā vadojuma shēmu;

e)

pagrieziena ātruma regulētāja aprakstu;

f)

stūrēšanas sistēmas darbības un ekspluatācijas pamācību.

2.

Visas stūrēšanas sistēmas pārbauda navigācijas pārbaudē. Ja pagrieziena ātruma regulētājs ir uzstādīts, pārbauda, vai ir iespējams droši noturēt iepriekšnoteiktu kursu un vai līkumus var izbraukt droši.

3.

Ar strāvu darbināmas stūrēšanas sistēmas pārbauda eksperts:

a)

pirms nodošanas ekspluatācijā;

b)

pēc darbības traucējuma;

c)

pēc modificēšanas vai remonta;

d)

regulāri vismaz reizi trīs gados.

4.

Pārbaude aptver vismaz šādus aspektus:

a)

atbilstības pārbaudi apstiprinātajiem tehniskajiem zīmējumiem, bet periodiskajās pārbaudēs kontrolē, vai nav mainīta stūrēšanas sistēma;

b)

stūrēšanas sistēmas funkcionālo pārbaudi visām ekspluatācijas iespējām;

c)

vizuālu pārbaudi un hidraulisko komponentu hermētiskuma pārbaudi, īpaši attiecībā uz vārstiem, caurulēm, hidrauliskajām caurulēm, hidrauliskajiem cilindriem, hidrauliskajiem sūkņiem un hidrauliskajiem sietiem;

d)

elektrisko komponentu vizuālo pārbaudi, īpaši attiecībā uz relejiem, elektromotoriem un drošības iekārtām;

e)

kontroles iekārtu optisko un akustisko pārbaudi.

5.

Izsniedz pārbaudes sertifikātu, kuru paraksta inspektors un kurā norāda pārbaudes datumu.”

10.

Pielikuma 7.02. pantu groza šādi:

a)

2. iedaļas pirmo rindkopu aizstāj ar šādu tekstu:

“Stūrmanim aizsegtās redzamības zona kuģa priekšā, kuģim esot nepiekrautam, ar pusi tā krājumu, taču bez balasta, līdz ūdens līmenim nepārsniedz divus kuģa garumus vai 250 m – atkarībā no tā, kurš rādītājs ir mazāks.”;

b)

pielikuma 6. iedaļas otro rindkopu aizstāj ar šādu tekstu:

“Lai izvairītos no atstarošanas, tilta priekšējie logi ir neapžilbinoši vai aprīkoti tā, ka netiek pieļauta atstarošana. Uzskata, ka šī prasība ir izpildīta, ja logi attiecībā pret vertikālo plakni ir sagāzti, to augšdaļu uz ārpusi vēršot 10° līdz 25° leņķī.”

11.

Pielikuma 8.05. panta 7. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“7.

Tieši pie tvertnes izvada degvielu sadales cauruļvadu sistēmai jābūt aprīkotai ar ātri noslēdzošu vārstu, ko no klāja var darbināt pat tad, ja attiecīgās telpas ir aizslēgtas.

Ja kontrolierīce ir apslēpta, vāks nedrīkst būt slēdzams.

Kontrolierīci marķē ar sarkanu krāsu. Ja ierīce ir apslēpta, to marķē ar ātri noslēdzoša vārsta simbolu atbilstīgi I papildinājuma 9. attēlam, sānu malai jābūt vismaz 10 cm garai.

Pirmo rindkopu nepiemēro tvertnēm, kas uzstādītas tieši uz dzinēja.”

12.

Pielikuma 9.15. panta 9. iedaļā pievieno šādu teikumu:

“Kabeļu savienojumu skaitam jābūt pēc iespējas mazākam.”

13.

Pielikuma 10.03.a pants grozīts šādi:

a)

panta 8. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“8.

Jāizdod pārbaudes sertifikāts, kuru paraksta eksperts un kurā norādīts pārbaudes datums.”;

b)

panta 10. iedaļu svītro.

14.

Pielikuma 10.03.b pantu groza šādi:

a)

panta 1. iedaļai pievieno d) punktu šādā redakcijā:

“d)

FK-5-1-12 (Dodecafluoro-2-methylpentane-3-on).”;

b)

panta 4. iedaļas b) punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“b)

Izvada sprauslu izmēram un uzstādījumam jābūt tādam, lai ugunsdzēšanas līdzeklis tiktu izdalīts vienmērīgi. Ugunsdzēšanas līdzeklim katrā ziņā jādzēš arī zem grīdas plāksnēm.”;

c)

panta 5. iedaļas e) punkta cc) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“cc)

darbību, kāda jāveic apkalpei, kad ir iedarbināta ugunsdzēšanas sistēma un notiek piekļuve aizsargātai telpai pēc sistēmas iedarbināšanas vai vielas izplūšanas, īpaši attiecībā uz iespējamu bīstamo vielu klātbūtni;”;

d)

panta 9. iedaļas e) punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“e)

Jāizdod pārbaudes sertifikāts, kuru paraksta eksperts un kurā norādīts pārbaudes datums.”;

e)

panta 13. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“13.   FK-5-1-12 ugunsdzēšanas sistēmas

Ugunsdzēšanas sistēmām, kurās kā ugunsdzēšanas līdzekli izmanto FK-5-1-12, papildus 1.–9. iedaļas prasībām jāatbilst arī šādiem noteikumiem:

a)

ja ir vairākas aizsargājamas telpas, kuru kopējais tilpums ir atšķirīgs, katrai telpai jābūt aprīkotai ar savu ugunsdzēšanas sistēmu;

b)

katram FK-5-1-12 konteineram, kas uzstādīts aizsargājamajā telpā, jābūt aprīkotam ar pārspiediena spiedvārstu. Šim vārstam nekaitīgā veidā jāizvada konteinera saturs aizsargājamajā telpā, ja konteiners ir pakļauts ugunsgrēka iedarbībai un ugunsdzēšanas sistēma nav iedarbināta;

c)

katram konteineram jābūt aprīkotam ar gāzes spiediena pārbaudes ierīci;

d)

konteineri nedrīkst būt uzpildīti vairāk par 1,00 kg/l. Jāpieņem, ka specifiskais nesaspiesta FK-5-1-12 tilpums ir 0,0719 m3/kg;

e)

FK-5-1-12 daudzumam, kas paredzēts aizsargājamajai telpai, jābūt vismaz 5,5 % no telpas kopējā tilpuma. Minētais vielas daudzums jāpadod 10 sekunžu laikā;

f)

FK-5-1-12 konteineriem jābūt aprīkotiem ar spiediena monitoru, kas nesankcionēta virzošā spēka zuduma gadījumā iedarbina akustisku un optisku trauksmes signālu stūres mājā. Ja kuģī nav stūres mājas, šis brīdinājuma signāls jādod ārpus aizsargājamās telpas;

g)

pēc izplūšanas vielas koncentrācija aizsargājamā telpā nedrīkst pārsniegt 10,0 %.”

15.

Pievieno 10.03.c pantu šādā redakcijā:

“10.03.c pants

Pastāvīgi uzstādītas ugunsdzēšanas sistēmas priekšmetu aizsardzībai

Pastāvīgi uzstādītas ugunsdzēšanas sistēmas objektu aizsardzībai drīkst būt uzstādītas, tikai pamatojoties uz Komitejas ieteikumu.”

16.

Pielikuma 10.05. panta 2. iedaļas pirmo rindkopu aizstāj ar šādu tekstu:

“Saskaņā ar Eiropas standartiem EN 395 : 1998, EN 396 : 1998, EN ISO 12402-3 : 2006 vai EN ISO 12402-4 : 2006 personiskai, automātiski piepūšamai glābšanas vestei jābūt ikvienas personas rīcībā, kas pastāvīgi atrodas uz kuģa.”

17.

Pielikuma 14.13. pantā pēc otrā teikuma iekļauj šādu teikumu:

“Pasažieru kuģiem eksperts papildus pārbauda, vai ir derīgs pārbaudes sertifikāts, kas apliecina, ka 15.15. panta 9. iedaļā minētā gāzes brīdināšanas sistēma uzstādīta pareizi, vai arī derīgs pārbaudes sertifikāts par kuģa pārbaudi.”

18.

Pielikuma 15.03. pantu groza šādi:

a)

panta 1. iedaļā pievieno šādu teikumu:

“Peldošās bākas datus, ko ņem vērā stabilitātes aprēķinā, nosaka, izmantojot sasvēršanās testu.”;

b)

panta 2. iedaļu groza šādi:

i)

trešās rindkopas ievadteikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“Papildus jāpierāda 3. iedaļas d) punkta prasības attiecībā uz šādu slodzes nosacījumu:”;

ii)

pēdējo rindkopu svītro;

c)

panta 3. iedaļu groza šādi:

i)

a), b) un c) punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“a)

maksimālā iztaisnojuma pārslēgšanās hmax var notikt pie sasvēršanās uz sāniem leņķa φmax ≥ (φmom + 3o) un nedrīkst būt mazāka par 0,20 m. Tomēr, ja φf < φmax, iztaisnojuma pārslēgšanās pie lejupejoša leņķa φf nedrīkst būt mazāka par 0,20 m;

b)

lejupejošais leņķis φf nedrīkst būt mazāks par (φmom + 3o);

c)

zonai A zem iztaisnojuma pārslēgšanās līknes atkarībā no φf un φmax stāvokļa jāsasniedz vismaz šādas vērtības:

Gadījums

 

 

A

1

φmax ≤ 15° vai φf ≤ 15°

 

0,05 m·rad līdz mazākajam no leņķiem φmax vai φf

2

15° < φmax < 30°

φmax ≤ φf

0,035+0,001 · (30–φmax) m·rad līdz leņķim φmax

3

15° < φf < 30°

φmax > φf

0,035+0,001 · (30–φf) m·rad līdz leņķim φf

4

φmax ≥ 30° un φf ≥ 30°

 

0,035 m·rad līdz leņķim φ = 30°

Kur:

hmax

ir maksimālā pārslēgšanās;

φ

sasvēršanās uz sāniem leņķis;

φf

lejupejošais leņķis, kas ir sasvēršanās leņķis, pie kura atveres kuģa korpusā, virsbūvē vai klāja telpās, ko nevar noslēgt tā, lai tajās neieplūstu ūdens, ir iegremdētas;

φmom

maksimālais sasvēršanās leņķis saskaņā ar e);

φmax

sasvēršanās leņķis, pie kura notiek maksimālā izlīdzinājuma pārslēgšanās;

A

zona zem izlīdzinājuma pārslēgšanās līknes.”;

ii)

e) punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“e)

katrā no šādiem diviem gadījumiem sasvēršanās leņķis φmom nedrīkst pārsniegt 12°:

aa)

sasvēršanās momenta pielietojumā pasažieru un vēja dēļ atbilstoši 4. un 5. iedaļai;

bb)

sasvēršanās momenta pielietojumā pasažieru dēļ un pagriezienā atbilstoši 4. un 6. iedaļai.”;

d)

panta 4. iedaļā paskaidrojumu “ni = 4 brīvām klāja zonām un klāja zonām ar pārvietojamām mēbelēm; klāja zonām ar nostiprinātām mēbelēm sēdēšanai, tādām kā soli, ni jāaprēķina, pieņemot, ka viena cilvēka sēdekļa platums ir 0,45 m, bet dziļums – 0,75 m” aizstāj ar šādu tekstu:

“ni

=

3,75 brīvām klāja zonām un klāja zonām ar pārvietojamām mēbelēm;

klāja zonām ar nostiprinātām mēbelēm sēdēšanai, tādām kā soli, ni jāaprēķina, pieņemot, ka viena cilvēka sēdekļa platums ir 0,50 m, bet dziļums – 0,75 m”;

e)

panta 9. iedaļu groza šādi:

i)

otrajā rindkopā tabulu aiz ievadteikuma aizstāj ar šādu tabulu:

 

“1 nodalījumu statuss

2 nodalījumu statuss

Sānu bojājuma izmērs

gareniskais l [m]

0,10 · LWL, tomēr ne mazāk par 4,00 m

0,05 · LWL, tomēr ne mazāk par 2,25 m

šķērseniskais b [m]

B/5

0,59

vertikālais h [m]

no kuģa dibena līdz augšai bez norobežojumiem

Dibena bojājuma izmērs

gareniskais l [m]

0,10 · LWL, tomēr ne mazāk par 4,00 m

0,05 · LWL, tomēr ne mazāk par 2,25 m

šķērseniskais b [m]

B/5

vertikālais h [m]

0,59; cauruļvadu sistēma, kas uzstādīta atbilstoši 15.02. panta 13. iedaļas c) punktam, uzskatāma par bojājumu neskartu”

ii)

d) punkta pēdējo daļu svītro;

f)

panta 10. iedaļā pievieno d) punktu šādā redakcijā:

“d)

aprēķinot brīvās virsmas ietekmi visos applūšanas starpstāvokļos, par pamatu ņem bojāto nodalījumu kopējo virsmas laukumu.”;

g)

panta 11. iedaļu groza šādi:

i)

ievadteikumā svītro vārdus “cilvēku dēļ”;

ii)

b) punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“b)

ārpus līdzsvara stāvokļa pozitīvajai izlīdzinājuma pārslēgšanās līknes daļai jāuzrāda izlīdzinājuma pārslēgšanās vērtība GZR ≥ 0,02 m ar laukumu A ≥ 0,0025 m rad. Šīs minimālās stabilitātes vērtības jānodrošina, līdz pirmais neaizsargātais atvērums iegrimst ūdenī vai – jebkurā gadījumā – pirms sasniegts sasvēršanās leņķis φm ≤ 25°.

Image

19.

Pielikuma 15.06. pantu groza šādi:

a)

panta 3. iedaļas a) punktā pievieno šādu teikumu:

“telpās, izņemot kajītes, un telpu grupās, kam ir tikai viena izeja, jābūt vismaz vienai avārijas izejai;”;

b)

panta 8. iedaļas a) punkta ievadteikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“kopējai pulcēšanās vietu platībai (AS) jāatbilst vismaz šādai vērtībai:”.

20.

Pielikuma 15.09. pantu groza šādi:

a)

panta 1. iedaļas pirmo rindkopu aizstāj ar šādu tekstu:

“Papildus 10.05. panta 1. iedaļā norādītajiem glābšanas riņķiem visām klāja daļām, kas paredzētas pasažieriem un nav ierobežotas, jābūt aprīkotām ar piemērotiem glābšanas riņķiem, kuri abpus kuģim izvietoti ne vairāk kā 20 m cits no cita. Glābšanas riņķi uzskata par piemērotu, ja tas atbilst šādiem normatīviem:

Eiropas standartam EN 14144: 2003 vai

Starptautiskajai konvencijai par dzīvības drošību uz jūras (SOLAS 1974) III nodaļas 7.1. punktam un Starptautiskās dzīvības glābšanas aprīkojuma (LSA) kodeksa 2.1. punktam.”;

b)

panta 2. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.

Papildus 1. iedaļā minētajiem glābšanas riņķiem saskaņā ar 10.05. panta 2. iedaļu individuālam dzīvības glābšanas aprīkojumam jābūt pieejamam visam kuģa personālam. Kuģa personālam, kas atbilstīgi drošības plānam neatbild par noteiktu pienākumu veikšanu, atļautas nepiepūšamas vai pusautomātiski piepūšamas glābšanas vestes saskaņā ar 10.05. panta 2. iedaļā noteikto standartu.”;

c)

panta 4. iedaļu groza šādi:

i)

pirmo rindkopu aizstāj ar šādu tekstu:

“Papildus 1. un 2. iedaļā minētajam dzīvības glābšanas aprīkojumam saskaņā ar 10.05. panta 2. iedaļu 100 % maksimāli pieļaujamā pasažieru skaita jābūt pieejamam individuālam dzīvības glābšanas aprīkojumam. Atļautas arī nepiepūšamas vai pusautomātiski piepūšamas glābšanas vestes saskaņā ar 10.05. panta 2. iedaļā minētajiem standartiem.”;

ii)

otro rindkopu svītro.

21.

Pielikuma 15.10. panta 6. iedaļas pēdējo teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“Saskaņā ar 9.02. panta 1. iedaļu avārijas elektrostacija jāuzstāda vai nu virs robežlīnijas, vai pēc iespējas tālu no iespējamā elektroenerģijas avota, lai nodrošinātu, ka saskaņā ar 15.03. panta 9. iedaļu applūšanas gadījumā to neapplūdina vienlaikus ar elektroenerģijas avotiem.”

22.

Pielikuma 15.11. pantu groza šādi:

a)

panta 1. iedaļu groza šādi:

i)

d) punkta aa) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“aa)

ugunsdrošības pārbaudes procedūru kodeksa I pielikuma 3. daļā un”;

ii)

pievieno e) punktu šādā redakcijā:

“e)

Pārbaudes iestāde saskaņā ar Ugunsdrošības testēšanas procedūru kodeksu var paredzēt parauga starpsienas testēšanu, lai pārliecinātos par atbilstību 2. iedaļas noteikumiem attiecībā uz izturību un temperatūras palielināšanos.”;

b)

panta 2. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.   Starpsienām

a)

starp telpām jābūt konstruētām atbilstīgi nākamajās tabulās norādītajiem parametriem:

aa)

parametri, kas attiecas uz starpsienām starp telpām, kurās nav uzstādītas paaugstināta spiediena sprinkleru sistēmas saskaņā ar 10.03.a pantu

Telpas

Vadības centri

Kāpņu telpas

Pulcēšanās zonas

Atpūtas telpas

Mašīntelpas

Kambīzes

Noliktavu telpas

Vadības centri

A0

A0/B15 (1)

A30

A60

A60

A60

Kāpņu telpas

 

A0

A30

A60

A60

A60

Pulcēšanās zonas

 

 

A30/B15 (2)

A60

A60

A60

Atpūtas telpas

 

 

 

—/B15 (3)

A60

A60

A60

Mašīntelpas

 

 

 

 

A60/A0 (4)

A60

A60

Kambīzes

 

 

 

 

 

A0

A60/B15 (5)

Noliktavu telpas

 

 

 

 

 

 

bb)

parametri, kas attiecas uz starpsienām starp telpām, kurās ir uzstādītas paaugstināta spiediena sprinkleru sistēmas saskaņā ar 10.03.a pantu

Telpas

Vadības centri

Kāpņu telpas

Pulcēšanās zonas

Atpūtas telpas

Mašīntelpas

Kambīzes

Noliktavu telpas

Vadības centri

A0

A0/B15 (6)

A0

A60

A30

A30

Kāpņu telpas

 

A0

A0

A60

A30

A0

Pulcēšanās zonas

 

 

A30/B15 (7)

A60

A30

A30

Atpūtas telpas

 

 

 

—/B0 (8)

A60

A30

A0

Mašīntelpas

 

 

 

 

A60/A0 (9)

A60

A60

Kambīzes

 

 

 

 

 

B15

Noliktavu telpas

 

 

 

 

 

 

b)

tips A ir starpsienas, sienas un klāji, kas atbilst šādām prasībām:

aa)

tās ir no tērauda vai cita līdzvērtīga materiāla;

bb)

tās ir pienācīgi cietinātas;

cc)

tās ir izolētas ar apstiprinātu neuzliesmojošu materiālu tā, lai vidējā temperatūra pusē, kas vērsta prom no ugunsgrēka, nepieaugtu par vairāk nekā 140 °C virs sākotnējās temperatūras un lai nevienā punktā, ieskaitot spraugas savienojumu vietās, temperatūra nepieaugtu par vairāk nekā 180 °C virs sākotnējās temperatūras šādos noteiktos laikposmos:

 

tips A60 – 60 minūtes

 

tips A30 – 30 minūtes

 

tips A0 – 0 minūtes;

dd)

tās ir konstruētas tā, lai novērstu dūmu un liesmu pārvadīšanu līdz pat vienu stundu ilga parasta ugunsdrošības testa beigām;

c)

tips B ir starpsienas, sienas, klāji, griesti vai apšuvumi, kas atbilst šādām prasībām:

aa)

tās ir no apstiprināta neuzliesmojoša materiāla. Turklāt visiem materiāliem, ko izmanto starpsienu ražošanā un uzstādīšanā, jābūt neuzliesmojošiem, izņemot apšuvumu, kam jābūt vismaz liesmu slāpējošam;

bb)

tās parāda izolācijas vērtību tā, lai vidējā temperatūra pusē, kas vērsta prom no ugunsgrēka, nepieaugtu par vairāk nekā 140 °C virs sākotnējās temperatūras un lai nevienā punktā, ieskaitot spraugas savienojumu vietās, temperatūra nepieaugtu par vairāk nekā 225 °C virs sākotnējās temperatūras šādos noteiktos laikposmos:

 

tips B15 – 15 minūtes;

 

tips B0 – 0 minūtes;

cc)

tās ir konstruētas tā, lai novērstu dūmu un liesmu pārvadīšanu, līdz beidzas parasta ugunsdrošības testa pirmā pusstunda.”

23.

Pielikuma 15.15. pantu groza šādi:

a)

panta 1. iedaļas ievadteikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“Pasažieru kuģiem, kuriem atļauts pārvadāt ne vairāk kā 50 pasažieru un kuru garums LWL nepārsniedz 25 m, pēc bojājuma atbilstīgi 15.03. panta 7.–13. iedaļai jāapliecina adekvāta stabilitāte vai alternatīvi jāapliecina atbilstība šādiem kritērijiem pēc simetriskas applūšanas:”;

b)

panta 1. iedaļas a) punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“a)

kuģa iegremde nedrīkst pārsniegt robežlīniju un”;

c)

5. iedaļas pirmo teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“Pārbaudes iestāde var atteikties no 10.04. panta piemērošanas tādu pasažieru kuģu gadījumā, kuriem atļauts pārvadāt ne vairāk kā 250 pasažieru un kuru garums LWL nepārsniedz 25 m, ar nosacījumu, ka tie ir aprīkoti ar platformu, kura pieejama no abām kuģa pusēm un novietota tieši virs ūdenslīnijas tā, lai cilvēkus varētu uzņemt uz borta no ūdens.”;

d)

panta 10. iedaļas ievadteikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“Uz pasažieru kuģiem, kuru garums LWL nepārsniedz 25 m, neattiecas šādi noteikumi:”.

24.

Pielikuma 16.06. panta 2. iedaļā terminu “oficiālais numurs” aizstāj ar terminu “Eiropas kuģa identifikācijas numurs”.

25.

Pielikuma 21.02. pantu groza šādi:

a)

panta 1. iedaļas g) punktā pēc vārdiem “10.03.b pants” iekļauj atsauci šādā redakcijā:

“, 10.03.c pants”;

b)

panta 2. iedaļas d) punktā atsauci “10.07. pants” aizstāj ar šādu tekstu:

“10.05. pants”.

26.

24.02. panta 2. iedaļā tabulu groza šādi:

a)

aiz ieraksta par 6.01. panta 7. iedaļu iekļauj ierakstu par 6.02. panta 1. iedaļu:

“6.02. p. 1. ied.

Atsevišķu hidraulisko tvertņu klātbūtne

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010.

Pilotvārsta dublikāts hidrauliskās piedziņas gadījumā

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2020.

Atsevišķi cauruļvadi sekundārajai piedziņai hidrauliskās piedziņas gadījumā

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2020.”;

b)

ierakstu par 6.02. panta 2. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“2. ied.

Sekundārās piedziņas ieslēgšana ar vienu darbību

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010.”;

c)

ierakstu par 6.03. panta 1. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“6.03. p. 1. ied.

Citu patērētāju pieslēgšana hidrauliskajai stūres aparāta piedziņai

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2020.”;

d)

ierakstu par 6.03. panta 2. iedaļu svītro;

e)

ierakstu par 6.07. panta 2. iedaļas a) punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“6.07. p. 2. ied. a) punkts

Brīdinājums par līmeni hidrauliskajās tvertnēs un brīdinājums par darba spiedienu

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010.”;

f)

aiz ieraksta par 6.08. panta 1. iedaļu iekļauj šādu ierakstu par 7.02. panta 2. iedaļu:

“7.02. p. 2. ied.

Aizsegta redzamība pirms kuģa 2 kuģu garumā, ja attālums mazāks par 250 m

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2049.”;

g)

ierakstu par 8.05. panta 7. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“7. ied. 1. rindk.

Ātri noslēdzošs vārsts tvertnei, ko darbina tieši no klāja, pat ja attiecīgās telpas ir aizslēgtas

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015.”;

h)

ierakstu par 15.01. panta 2. iedaļas e) punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“e) punkts

Aizliegums uzstādīt sašķidrinātās gāzes ierīces saskaņā ar 14. nodaļu

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. Pārejas noteikumus piemēro tikai tad, ja brīdinājuma sistēmas pielāgotas saskaņā ar 15.15. panta 9. iedaļu.”;

i)

aiz ieraksta par 15.06. panta 6. iedaļas b) punktu iekļauj šādu ierakstu par 15.06. panta 6. iedaļas c) punktu:

“c) punkts

Glābšanas ceļi nedrīkst būt caur mašīntelpām

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2007.

Glābšanas ceļi nedrīkst būt caur kambīzēm

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015.”;

j)

ierakstu par 15.06. panta 7. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“7. ied.

Piemērota drošības norādījumu sistēma

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015.”;

k)

ierakstu par 15.06. panta 16. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“16. ied.

Dzeramā ūdens sistēmas saskaņā ar 12.05. pantu

N.R.C., vēlākais 31.12.2006.”;

l)

15.07. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“15.07. pants.

Prasības attiecībā uz dzinējspēka sistēmu

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015.”;

m)

ierakstu par 15.09. panta 4. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“4. ied.

Dzīvības glābšanas aprīkojums

Pasažieru kuģiem, kuri aprīkoti ar kopīgu dzīvības glābšanas aprīkojumu saskaņā ar 15.09. panta 5. iedaļu pirms 1.1.2006., šādu aprīkojumu uzskata par alternatīvu individuālam dzīvības glābšanas aprīkojumam.

Pasažieru kuģiem, kuri aprīkoti ar kopīgu dzīvības glābšanas aprīkojumu saskaņā ar 15.09. panta 6. iedaļu pirms 1.1.2006., šādu aprīkojumu uzskata par alternatīvu individuālam dzīvības glābšanas aprīkojumam līdz Kopienas sertifikāta izsniegšanai vai atjaunošanai pēc 1.1.2010.”;

n)

ierakstu par 15.10. panta 3. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“3. ied.

Adekvāts avārijas apgaismojums

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015.”;

o)

ierakstu par 15.10. panta 6. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“6. ied. 1. teik.

Starpsienas saskaņā ar 15.11. panta 2. iedaļu

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015.

2. un 3. teik.

Kabeļu iekārtojums

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015.

4. teik.

Avārijas elektrostacijas uzstādīšana virs robežlīnijas

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015.”;

p)

ierakstu par 15.12. panta 1. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“15.12. p. 1. ied. c) punkts

Pārnēsājams ugunsdzēšamais aparāts kambīzēs

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu.”;

q)

ierakstu par 15.12. panta 2. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“2. ied. a) punkts

Otrais ugunsdzēšanas sūknis

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010.”;

r)

ierakstu par 15.12. panta 3. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“3. ied. b) un c) punkts

Spiediens un ūdens strūklas garums

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010.”;

s)

ierakstu par 15.12. panta 9. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“ 9. ied.

Ugunsdzēšanas sistēma mašīntelpās

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015.”

27.

Tabulā 24.03. panta 1. iedaļā ierakstu par 15.05. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“15.05. p.

Pasažieru skaits

Izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045.”

28.

Tabulu 24.06. panta 5. iedaļā groza šādi:

a)

aiz ieraksta par 3. nodaļu iekļauj šādu ierakstu:

“6.   

NODAĻA

6.02. p. 1. ied.

Pilotvārsta dublikāts hidrauliskās piedziņas gadījumā

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2020.

1.4.2007.

Atsevišķi cauruļvadi sekundārajai piedziņai hidrauliskās piedziņas gadījumā

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2020.

1.4.2007.

6.03. p. 1. ied.

Citu patērētāju pieslēgšana hidrauliskajai stūres ierīces piedziņai

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2020.

1.4.2007.

6.07. p. 2. ied. a) punkts

Brīdinājums par līmeni hidrauliskajās tvertnēs un brīdinājums par darba spiedienu

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010.

1.4.2007.

7.   

NODAĻA

7.02. p. 2. ied.

Aizsegta redzamība pirms kuģa 2 kuģu garumā, ja attālums mazāks par 250 m

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2049.

30.12.2008.”;

b)

aiz ieraksta par 8.03. panta 3. iedaļu iekļauj šādu ierakstu par 8.05. panta 7. iedaļas pirmo teikumu:

“8.05. p. 7. ied. 1. teik.

Ātri noslēdzošs vārsts tvertnei, kuru vada tieši no klāja, pat ja attiecīgās telpas ir aizslēgtas

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015.

1.4.2008.”;

c)

ierakstu par 15.01. panta 2. iedaļas e) punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“e) punkts

Aizliegums uzstādīt sašķidrinātās gāzes ierīces saskaņā ar 14. nodaļu

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. Pārejas noteikumus piemēro tikai tad, ja brīdinājuma sistēmas pielāgotas saskaņā ar 15.15. panta 9. iedaļu.

1.1.2006.”;

d)

ierakstu par 15.06. panta 6. iedaļas c) punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“c) punkts

Glābšanas ceļi nedrīkst būt caur mašīntelpām

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2007.

1.1.2006.”;

Glābšanas ceļi nedrīkst būt caur kambīzēm

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015.

e)

ierakstu par 15.06. panta 7. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“7. ied.

Piemērota drošības norādījumu sistēma

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015.

1.1.2006.”;

f)

ierakstu par 15.06. panta 16. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“16. ied.

Dzeramā ūdens sistēmas saskaņā ar 12.05. pantu

N.R.C., vēlākais 31.12.2006.

1.1.2006.”;

g)

ierakstu par 15.07. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“15.07. p.

Prasības attiecībā uz dzinējspēka sistēmu

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015.

1.1.2006.”;

h)

ierakstu par 15.09. panta 4. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“4. ied.

Dzīvības glābšanas aprīkojums

Pasažieru kuģiem, kuri aprīkoti ar kopīgu dzīvības glābšanas aprīkojumu saskaņā ar 15.09. panta 5. iedaļu pirms 1.1.2006., šādu aprīkojumu uzskata par alternatīvu individuālam dzīvības glābšanas aprīkojumam.

Pasažieru kuģiem, kuri aprīkoti ar kopīgu dzīvības glābšanas aprīkojumu saskaņā ar 15.09. panta 6. iedaļu pirms 1.1.2006., šādu aprīkojumu uzskata par alternatīvu individuālam dzīvības glābšanas aprīkojumam līdz Kopienas sertifikāta izsniegšanai vai atjaunošanai pēc 1.1.2010.

1.1.2006.”;

i)

ierakstu par 15.10. panta 3. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“3. ied.

Adekvāts avārijas apgaismojums

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015.

1.1.2006.”;

j)

ierakstu par 15.10. panta 6. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“6. ied. 1. teik.

Starpsienas saskaņā ar 15.11. panta 2. iedaļu.

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015.

1.1.2006.

2. un 3. teik.

Kabeļu iekārtojums

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015.

1.1.2006.

4. teik.

Avārijas elektrostacijas uzstādīšana virs robežlīnijas

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015.

1.1.2006.”;

k)

ierakstu par 15.12. panta 1. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“15.12. p. 1. ied. c) punkts

Pārnēsājams ugunsdzēšamais aparāts kambīzēs

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu.

1.1.2006.”;

l)

ierakstu par 15.12. panta 2. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“2. ied. a) punkts

Otrais ugunsdzēšanas sūknis

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010.

1.1.2006.”;

m)

šādu ierakstu:

“9.

Ugunsdzēšanas sistēma mašīntelpās

NRC, vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2010.

1.1.2006.

15.12. p. 9. ied.

Ugunsdzēšanas sistēma mašīntelpās, kas ir no tērauda vai materiāla ar līdzvērtīgām īpašībām

NRC, vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2045. Pārejas periodu nepiemēro pasažieru kuģiem, kuri nolaisti ūdenī pēc 31.12.1995., kuru korpuss ir no koka, alumīnija vai plastmasas un kuru mašīntelpas nav no 3.04. panta 3. un 4. iedaļā noteiktā materiāla.

1.1.2006.”

aizstāj ar šādu tekstu:

“9.

Ugunsdzēšanas sistēma mašīntelpās

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2015. Pārejas periodu nepiemēro pasažieru kuģiem, kuri nolaisti ūdenī pēc 31.12.1995., kuru korpuss ir no koka, alumīnija vai plastmasas un kuru mašīntelpas nav no 3.04. panta 3. un 4. iedaļā noteiktā materiāla.

1.1.2006.”

29.

Tabulu 24.a.02. panta 2. iedaļā groza šādi:

a)

aiz ieraksta par 6.01. panta 7. iedaļu iekļauj šādu ierakstu par 6.02. panta 1. iedaļu:

“6.02. p. 1. ied.

Atsevišķu hidraulisko tvertņu klātbūtne

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2026.

Pilotvārsta dublikāts hidrauliskās piedziņas gadījumā

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2026.

Atsevišķi cauruļvadi sekundārajai piedziņai hidrauliskās piedziņas gadījumā

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2026.”;

b)

ierakstu par 6.02. panta 2. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“2. ied.

Sekundārās dzinējiekārtas palaišana ar vienu darbību

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2026.”;

c)

ierakstu par 6.03. panta 1. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“6.03. p.1. ied.

Citu patērētāju pieslēgšana hidrauliskajai stūres aparāta dzinējiekārtai

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2026.”;

d)

ierakstu par 6.03. panta 2. iedaļu svītro;

e)

ierakstu par 6.07. panta 2. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“6.07. p. 2. ied. a) punkts

Brīdinājums par līmeni hidrauliskajās tvertnēs un brīdinājums par darba spiedienu

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2026.”;

f)

ierakstu par 7.02. panta 2.–7. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“7.02. p. 2.– 6. ied.

Neaizsegta redzamība no stūres mājas, izņemot šādās iedaļās

N.R.C., vēlākais izsniedzot vai atjaunojot Kopienas sertifikātu pēc 1.1.2049.”

30.

I pielikumā iekļauj 9. attēlu:

“9. attēls

Ātri noslēdzošs vārsts uz tvertnes

Image

Krāsa: brūns/balts”

31.

Pievieno III un IV papildinājumu šādā redakcijā:

III papildinājums

Unikāla Eiropas kuģa identifikācijas numura paraugs

A

A

A

x

x

x

x

x

[Kompetentās iestādes kods, ar kuru piešķir unikālu Eiropas kuģa identifikācijas numuru]

[Sērijas numurs]

Paraugā “AAA” nozīmē trīsciparu kodu, kuru dod kompetentā iestāde, kas piešķir Eiropas kuģu identifikācijas numuru saskaņā ar šādu ciparu diapazonu:

001–019

Francija

020–039

Nīderlande

040–059

Vācija

060–069

Beļģija

070–079

Šveice

080–099

rezervēts kuģiem no valstīm, kuras nav Manheimas konvencijas līgumslēdzējvalstis un kurām Reinas kuģu sertifikāts izdots pirms 1.4.2007.

100–119

Norvēģija

120–139

Dānija

140–159

Apvienotā Karaliste

160–169

Īslande

170–179

Īrija

180–189

Portugāle

190–199

rezervēts

200–219

Luksemburga

220–239

Somija

240–259

Polija

260–269

Igaunija

270–279

Lietuva

280–289

Latvija

290–299

rezervēts

300–309

Austrija

310–319

Lihtenšteina

320–329

Čehija

330–339

Slovākija

340–349

rezervēts

350–359

Horvātija

360–369

Serbija

370–379

Bosnija un Hercegovina

380–399

Ungārija

400–419

Krievijas Federācija

420–439

Ukraina

440–449

Baltkrievija

450–459

Moldova

460–469

Rumānija

470–479

Bulgārija

480–489

Gruzija

490–499

rezervēts

500–519

Turcija

520–539

Grieķija

540–549

Kipra

550–559

Albānija

560–569

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

570–579

Slovēnija

580–589

Melnkalne

590–599

rezervēts

600–619

Itālija

620–639

Spānija

640–649

Andora

650–659

Malta

660–669

Monako

670–679

Sanmarīno

680–699

rezervēts

700–719

Zviedrija

720–739

Kanāda

740–759

Amerikas Savienotās Valstis

760–769

Izraēla

770–799

rezervēts

800–809

Azerbaidžāna

810–819

Kazahstāna

820–829

Kirgizstāna

830–839

Tadžikistāna

840–849

Turkmenistāna

850–859

Uzbekistāna

860–869

Irāna

870–999

rezervēts

“xxxxx” ir piecus ciparus garš kompetentās iestādes piešķirts sērijas numurs.

IV papildinājums

Kuģa identifikācijas dati

A.   Visi kuģi

1.

Unikāls Eiropas kuģa identifikācijas numurs saskaņā ar šā pielikuma 2.18. pantu (parauga V pielikuma 1. daļas 3. lodziņš un VI pielikuma 5. aile)

2.

Kuģa nosaukums (parauga V pielikuma 1. daļas 1. lodziņš un VI pielikuma 4. aile)

3.

Kuģa tips, ko definē šā pielikuma 1.01. panta 1.–28. iedaļā (parauga V pielikuma 1. daļas 2. lodziņš)

4.

Kopējais garums, kā definēts šā pielikuma 1.01. panta 70. iedaļā (V pielikuma 1. daļas 17.a lodziņš)

5.

Kopējais platums, kā definēts šā pielikuma 1.01. panta 73. iedaļā (V pielikuma 1. daļas 18.a lodziņš)

6.

Iegrime, kā definēts šā pielikuma 1.01. panta 76. iedaļā (V pielikuma 1. daļas 19. lodziņš)

7.

Datu avots (= Kopienas sertifikāts)

8.

Vestspēja (V pielikuma 1. daļas 21. lodziņš un VI pielikuma 11. aile) kravas kuģiem

9.

Tonnāža, kā definēts šā pielikuma 1.01. panta 60. iedaļā (V pielikuma 1. daļas 21. lodziņš un VI pielikuma 11. aile) kuģiem, kuri nav kravas kuģi

10.

Operators (īpašnieks vai viņa pārstāvis, II pielikuma 2. nodaļa)

11.

Izdevējiestāde (V pielikuma 1. daļa un VI pielikums)

12.

Kopienas iekšzemes navigācijas sertifikāta numurs (parauga V pielikuma 1. daļa un VI pielikuma 1. aile)

13.

Beigu datums (parauga V pielikuma 1. daļas 11. lodziņš un parauga VI pielikuma 17. aile)

14.

Datu kopuma izveidotājs

B.   Ja pieejams

1.

Valsts numurs

2.

Kuģa tips saskaņā ar tehniskajām specifikācijām elektroniskajai kuģu ziņošanai iekšzemes navigācijā

3.

Vienkāršs vai dubults korpuss saskaņā ar Eiropas nolīgumu par bīstamu vielu starptautisku transportēšanu, izmantojot iekšzemes ūdensceļus (ADN)/regulu par bīstamu vielu transportēšanu pa Reinas upi (ADNR)

4.

Augstums, kā definēts 1.01. panta 75. apakšpunktā

5.

Bruto tonnāža (jūras kuģiem)

6.

Starptautiskās Jūrlietu organizācijas IMO numurs (jūras kuģiem)

7.

Izsaukuma signāls (jūras kuģiem)

8.

Jūras mobilo pakalpojumu identitātes MMSI numurs

9.

ATIS kods

10.

Tips, numurs, izdevējiestāde un citu sertifikātu beigu datums.


(1)  Starpsienām starp vadības centriem un iekšējām pulcēšanās zonām jāatbilst tipam A0, bet ārējām pulcēšanās zonām – tikai tipam B15.

(2)  Starpsienām starp atpūtas telpām un iekšējām pulcēšanās zonām jāatbilst tipam A30, bet ārējām pulcēšanās zonām – tikai tipam B15.

(3)  Starpsienām starp kajītēm, starpsienām starp kajītēm un koridoriem un vertikālajām starpsienām, kas atdala atpūtas telpas saskaņā ar 10. iedaļas nosacījumiem, jāatbilst tipam B15, attiecībā uz telpām, kas aprīkotas ar paaugstināta spiediena sprinkleru sistēmām – B0.

(4)  Starpsienām starp mašīntelpām saskaņā ar 15.07. pantu un 15.10. panta 6. iedaļu jāatbilst tipam A60; citos gadījumos tām jāatbilst tipam A0.

(5)  B15 ir pietiekams attiecībā uz starpsienām starp kambīzēm no vienas puses un saldētavas telpām un pārtikas noliktavas telpām no otras.

(6)  Starpsienām starp vadības centriem un iekšējām pulcēšanās zonām jāatbilst tipam A0, bet ārējām pulcēšanās zonām – tikai tipam B15.

(7)  Starpsienām starp atpūtas telpām un iekšējām pulcēšanās zonām jāatbilst tipam A30, bet ārējām pulcēšanās zonām – tikai tipam B15.

(8)  Starpsienām starp kajītēm, starpsienām starp kajītēm un koridoriem un vertikālajām starpsienām, kas atdala atpūtas telpas saskaņā ar 10. iedaļas nosacījumiem, jāatbilst tipam B15, attiecībā uz telpām, kas aprīkotas ar paaugstināta spiediena sprinkleru sistēmām – B0.

(9)  Starpsienām starp mašīntelpām saskaņā ar 15.07. pantu un 15.10. panta 6. iedaļu jāatbilst tipam A60; citos gadījumos tām jāatbilst tipam A0.


II PIELIKUMS

1.

Direktīvas 2006/87/EK V pielikumu groza šādi:

a)

parauga I daļas 3. lodziņā terminu “Oficiālais numurs” aizstāj ar terminu “Unikāls Eiropas kuģa identifikācijas numurs”;

b)

parauga II daļas 2. lodziņā terminu “Oficiālais numurs” aizstāj ar terminu “Unikāls Eiropas kuģa identifikācijas numurs”;

c)

parauga III daļas 3. lodziņā terminu “Oficiālais numurs” aizstāj ar terminu “Unikāls Eiropas kuģa identifikācijas numurs”.

2.

Direktīvas 2006/87/EK VI pielikuma 5. ailē virsrakstu “Oficiālais numurs” aizstāj ar virsraksts “Unikāls Eiropas kuģa identifikācijas numurs”.


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Padome

23.9.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 255/28


PADOMES LĒMUMS

(2008. gada 15. septembris),

ar ko groza Lēmumu 2003/77/EK, ar ko nosaka daudzgadu finanšu pamatnostādnes likvidējamās EOTK aktīvu pārvaldīšanai un Ogļu un tērauda izpētes fonda aktīvu pārvaldīšanai, pabeidzot likvidāciju

(2008/750/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par EOTK līguma izbeigšanās finansiālajām sekām un par Ogļu un tērauda izpētes fondu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2003/76/EK (2003. gada 1. februāris), ar ko nosaka pasākumus, kuri nepieciešami, lai izpildītu Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par EOTK izbeigšanās finansiālajām sekām un par Ogļu un tērauda izpētes fondu (1), un jo īpaši tā 2. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienotā Protokola par EOTK likvidācijas finansiālajām sekām un par Ogļu un tērauda izpētes fondu nolūkā Komisija pārvalda likvidējamās EOTK aktīvus un, beidzoties likvidācijai, Ogļu un tērauda izpētes fonda aktīvus.

(2)

Saskaņā ar 2. pantu Lēmumā 2003/77/EK (3) Komisija ir atkārtoti novērtējusi finanšu pamatnostādņu darbību un efektivitāti.

(3)

Finanšu pamatnostādņu pirmajos piecos ieviešanas gados gūtā pieredze un finanšu tirgus prakses attīstības tendences liecina, ka minētās pamatnostādnes ir jāpielāgo.

(4)

Pamatnostādnēm būtu jāatspoguļo tirgus standarta prakse un inter alia lietoto atmaksāšanas termiņa principu, līdzvērtīgu vērtspapīru (runājot par atpārdevuma līgumu) un piemērojamo kredītvērtējumu definīcija.

(5)

Saskaņā ar kredītvērtējuma prasībām atsevišķas sabiedriskas iestādes ieguldījumu ierobežojumu ziņā jāpielīdzina dalībvalstīm vai citām suverēnām struktūrām.

(6)

Pamatnostādnēm jāņem vērā izmaiņas Komisijas grāmatvedības uzskaites noteikumos.

(7)

Efektivitātes nolūkā un lai samazinātu administratīvās izmaksas, jāmaina atskaišu sagatavošanas biežums.

(8)

Tādēļ Lēmums 2003/77/EK ir attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2003/77/EK pielikumu ar šo groza šādi.

1)

Šādi groza 3. punktu.

a)

Ar šādu daļu aizstāj a) apakšpunkta iii) daļu:

“iii)

nemainīgas un peldošās procentu likmes obligācijas, kuru atmaksāšanas termiņš vai (ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem) sagaidāmais atmaksāšanas termiņš nepārsniedz atlikušo 10 gadus un 6 mēnešus ilgo laika posmu līdz maksāšanas datumam, ja tās emitējuši jebkuras kategorijas pilnvaroti emitenti;”.

b)

Ar šādu daļu aizstāj minētā punkta b) apakšpunkta i) daļu:

“i)

atpārdevuma un pirkuma ar atpārdevumu līgumus, ja darījuma partneri ir pilnvaroti šādiem darījumiem un ja Komisija patur tiesības atpirkt līdzvērtīgus vērtspapīrus, ko tā varēja pārdot līgumā noteiktajā termiņā. Līdzvērtīgi vērtspapīri ir vērtspapīri, ko i) emitējis tas pats emitents, ii) kas ir daļa no tās pašas emisijas un iii) kuru kategorija, nominālā vērtība, raksturojums un skaits ir tāds pats kā aizdotajiem vērtspapīriem, izņemot gadījumu, kad ar tiem veic korporatīvas darbības vai denominācijas maiņu.”

2)

Šādi groza 4. punktu.

a)

Ar šādu daļu aizstāj a) apakšpunkta i) līdz iii) daļu:

“a)

ieguldījumu limiti ir šādas summas:

i)

obligācijām, kuru emitenti vai galvotāji ir dalībvalstis vai Eiropas Savienības iestādes – 250 miljoni euro attiecībā uz katru dalībvalsti vai iestādi; obligācijas, kuru emitenti vai galvotāji ir vietējās vai reģionālās pašvaldības vai valstij piederoši un/vai valsts pārvaldīti sabiedriski uzņēmumi vai iestādes, var iekļaut attiecīgajai dalībvalstij noteiktajā summā, ja to kredītvērtējums nav mazāks par “AA” vai ir tam līdzvērtīgs;

ii)

obligācijām, kuru emitenti vai galvotāji ir citi suverēni emitenti, to vietējās vai reģionālās pašvaldības vai valstij piederoši un/vai valsts pārvaldīti sabiedriski uzņēmumi vai iestādes, vai pārvalstiski aizņēmēji un kuru kredītvērtējums nav mazāks par “AA” vai ir tam līdzvērtīgs, – 100 miljoni euro attiecībā uz katru emitentu vai galvotāju;

iii)

noguldījumiem pilnvarotā bankā un/vai pilnvarotas bankas parāda instrumentiem (tostarp obligācijām) – 100 miljoni euro attiecībā uz katru banku vai 5 % no bankas pašu kapitāla, izvēloties mazāko no abām vērtībām;”.

b)

Ar šādu tekstu aizstāj b) apakšpunktu:

“b)

ieguldījumi vienā obligāciju emisijā, ņemot vērā a) apakšpunktā norādītos limitus, iegādes brīdī nav lielāki par 20 % no kopējās šādas emisijas summas.”

c)

Ar šādu otro rindkopu papildina d) apakšpunktu:

“Kad Komisija uzzinājusi, ka kredītvērtējums kļuvis mazāks par minimālo kredītvērtējumu, tā tiecas aizstāt attiecīgos ieguldījumus.”

d)

Pievieno šādu e) apakšpunktu:

“e)

Ja obligācijas kredītvērtējums ir augstāks par emitentam noteikto kredītvērtējumu vai ja emitentam nav noteikts kredītvērtējums, piemēro obligācijas kredītvērtējumu.”

3)

Lēmuma 6. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“6.   GRĀMATVEDĪBA

Līdzekļu pārvaldīšanu iegrāmato likvidējamās EOTK un, beidzot likvidāciju, Ogļu un tērauda izpētes fonda aktīvu gada pārskatā. Minētās darbības veic un atspoguļo saskaņā ar Komisijas grāmatveža pieņemtajiem EK grāmatvedības uzskaites noteikumiem, ņemot vērā likvidējamās EOTK un, beidzot likvidāciju, Ogļu un tērauda izpētes fonda aktīvu īpašo raksturu. Pārskatus apstiprina Komisija un pārbauda Revīzijas palāta. Pārskatu ikgadējai revīzijai Komisija piesaista ārējos uzņēmumus.”

4)

Lēmuma 7. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Sīki izstrādātu ziņojumu par pārvaldības darbībām, ko veic saskaņā ar šīm pamatnostādnēm, sastāda reizi sešos mēnešos un nosūta dalībvalstīm.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 15. septembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

B. KOUCHNER


(1)  OV L 29, 5.2.2003., 22. lpp.

(2)  2008. gada 11. marta atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV L 29, 5.2.2003., 25. lpp.


Komisija

23.9.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 255/31


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 18. septembris),

ar ko uz laiku piešķir atkāpi no izcelsmes noteikumiem, kuri izklāstīti Padomes Regulas (EK) Nr. 1528/2007 II pielikumā, lai ņemtu vērā Madagaskaras īpašo situāciju attiecībā uz konservētām tunzivīm un tunzivju filejām

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 5097)

(2008/751/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1528/2007, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide (1), un jo īpaši tās II pielikuma 36. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Madagaskara 2008. gada 26. maijā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1528/2007 II pielikuma 36. pantu pieprasīja uz sešiem mēnešiem piešķirt atkāpi no izcelsmes noteikumiem, kas paredzēti minētajā pielikumā. Pieprasījums ir par kopējo daudzumu 2 000 tonnām konservētu tunzivju un 500 tonnām tunzivju fileju (HS pozīcija 1604). Pieprasījums tika iesniegts, jo Indijas okeānā ir samazinājusies noteiktas izcelsmes neapstrādātu tunzivju nozveja un piegāde.

(2)

Saskaņā ar Madagaskaras iesniegto informāciju noteiktas izcelsmes neapstrādātu tunzivju nozveja 2008. gada pirmajos četros mēnešos bija neierasti zema pat salīdzinājumā ar parastajām sezonālajām svārstībām, un tas izraisīja konservētu tunzivju ražošanas samazinājumu. Šādā smagā situācijā Madagaskara noteiktā laika posmā nevar ievērot izcelsmes noteikumus, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1528/2007 II pielikumā.

(3)

Lai nodrošinātu to, ka Madagaskara var turpināt eksportu uz Eiropas Kopienu pēc ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma (2) termiņa beigām, jāpiešķir jauna atkāpe no noteikumiem.

(4)

Lai nodrošinātu netraucētu pāreju no ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma uz Austrumu un Dienvidāfrikas (ADĀ) valstu un ES pagaidu ekonomisko partnerattiecību nolīgumu, jāpiešķir jauna atkāpe ar atpakaļejošu spēku no 2008. gada 1. janvāra.

(5)

Ņemot vērā attiecīgos importa daudzumus, pagaidu atkāpe no izcelsmes noteikumiem, kuri definēti Regulas (EK) Nr. 1528/2007 II pielikumā, neradītu būtisku kaitējumu Kopienas nozarei, ja tiek izpildīti konkrēti nosacījumi attiecībā uz daudzumiem, uzraudzību un ilgumu.

(6)

Tāpēc ir pamatoti piešķirt pagaidu atkāpi atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1528/2007 II pielikuma 36. panta 1. punkta a) apakšpunktam.

(7)

Madagaskara saņems automātisku atkāpi no izcelsmes noteikumiem attiecībā uz konservētām tunzivīm un tunzivju filejām (HS pozīcija 1604) saskaņā ar 42. panta 8. punktu izcelsmes protokolā, kas pievienots pagaidu nolīgumam, ar ko izveido pamatu ekonomisko partnerattiecību nolīgumam starp Austrumāfrikas un Dienvidāfrikas (ADĀ) valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses (ADĀ un EK pagaidu partnerattiecību nolīgums), no dienas, kad minētais nolīgums stājas spēkā vai to piemēro provizoriski.

(8)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1528/2007 4. panta 2. punktu izcelsmes noteikumus, kas izklāstīti minētās regulas II pielikumā, un atkāpes no minētajiem noteikumiem aizstāj ADĀ un EK pagaidu partnerattiecību nolīguma noteikumi, kuru stāšanās spēkā vai provizoriska piemērošana ir paredzēta 2008. gadā. Tādējādi atkāpe jāpiemēro līdz 2008. gada 31. decembrim, kā to ir pieprasījusi Madagaskara, ja vien ADĀ un ES pagaidu partnerattiecību nolīgums nav stājies spēkā vai to nepiemēro provizoriski pirms minētā datuma.

(9)

Saskaņā ar 42. panta 8. punktu izcelsmes protokolā, kas pievienots ADĀ un EK pagaidu partnerattiecību nolīgumam, automātiskas atkāpes no izcelsmes noteikumiem maksimālais apjoms gada kvotai valstīm, kas parakstījušas ADĀ un EK pagaidu ekonomisko partnerattiecību nolīgumu (Komoru salas, Maurīcija, Madagaskara, Seišelu salas un Zimbabve), ir 8 000 tonnu konservētu tunzivju un 2 000 tonnu tunzivju filejas. Maurīcija un Seišelu salas jau ir iesniegušas pieprasījumu par pagaidu atkāpi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1528/2007 II pielikuma 36. pantu. Nebūtu piemēroti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1528/2007 II pielikuma 36. pantu piešķirt atkāpes, kuras pārsniedz gada kvotu, kas piešķirta Austrumāfrikas un Dienvidāfrikas reģionam saskaņā ar ADĀ un EK pagaidu partnerattiecību nolīgumu.

(10)

Attiecīgi Madagaskarai ir jāpiešķir atkāpe uz vienu gadu par 2 000 tonnām konservētu tunzivju un 500 tonnām tunzivju fileju.

(11)

Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (3), ir paredzēti tarifu kvotu pārvaldības noteikumi. Lai nodrošinātu efektīvu pārvaldību, ko ciešā sadarbībā veic Madagaskaras iestādes, Kopienas muitas iestādes un Komisija, šie noteikumi mutatis mutandis jāpiemēro daudzumiem, kas importēti saskaņā ar atkāpi, kura piešķirta ar šo lēmumu.

(12)

Lai varētu efektīvāk uzraudzīt, kā šī atkāpe tiek izmantota, Madagaskaras iestādēm regulāri jāiesniedz Komisijai dati par izdotajiem preču pārvadājumu sertifikātiem EUR.1.

(13)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1528/2007 II pielikuma un saskaņā ar tā 36. panta 1. punkta a) apakšpunktu, konservētas tunzivis un tunzivju filejas (HS pozīcija 1604), kuras ražotas no nenoteiktas izcelsmes izejvielām, jāuzskata par Madagaskaras izcelsmes izstrādājumiem saskaņā ar šā lēmuma 2. līdz 6. pantā izklāstītajiem noteikumiem.

2. pants

Lēmuma 1. pantā paredzētā atkāpe attiecas uz pielikumā norādītajiem izstrādājumiem un daudzumiem, ko ieved Kopienā no Madagaskaras laikposmā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim.

3. pants

Šā lēmuma pielikumā noteiktos daudzumus pārvalda saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.a, 308.b un 308.c pantu.

4. pants

Madagaskaras muitas iestādes veic vajadzīgos pasākumus, lai veiktu 1. pantā minēto izstrādājumu eksporta kvantitatīvās pārbaudes.

Šajā nolūkā uz visiem preču pārvadājumu sertifikātiem EUR.1, ko Madagaskaras iestādes izdod saistībā ar minētajiem izstrādājumiem, jābūt atsaucei uz šo lēmumu.

Madagaskaras kompetentās iestādes reizi ceturksnī nosūta Komisijai paziņojumus par daudzumiem, par kuriem saskaņā ar šo lēmumu izdoti preču pārvadājumu sertifikāti EUR.1, un šo sertifikātu kārtas numurus.

5. pants

Saskaņā ar šo lēmumu izdoto EUR.1 sertifikātu 7. ailē ir šāds ieraksts:

Derogation — Decision 2008/751/EC”.

6. pants

Šo lēmumu piemēro no 2008. gada 1. janvāra.

Šo lēmumu piemēro tik ilgi, kamēr Regulas (EK) Nr. 1528/2007 II pielikumā izklāstītie izcelsmes noteikumi nav aizstāti ar noteikumiem, kas pievienoti jebkuram nolīgumam ar Madagaskaru, tiklīdz minēto nolīgumu piemēro provizoriski vai tas stājas spēkā – atkarībā no tā, kas notiek ātrāk, tomēr jebkurā gadījumā šo lēmumu piemēro ne ilgāk par 2008. gada 31. decembri.

7. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 18. septembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 348, 31.12.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 317, 15.12.2000., 1. lpp.

(3)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.


PIELIKUMS

MADAGASKARA

Kārtas Nr.

KN kods

Preču apraksts

Periods

Daudzums

09.1645

ex 1604 14 11

ex 1604 14 18

ex 1604 20 70

Konservētas tunzivis (1)

No 1.1.2008. līdz 31.12.2008.

2 000 tonnu

09.1646

1604 14 16

Tunzivju filejas

No 1.1.2008. līdz 31.12.2008.

500 tonnu


(1)  Jebkādā iepakojumā, ja vien izstrādājumu uzskata par konservētu HS pozīcijas 1604 nozīmē.


23.9.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 255/s3


PIEZĪME LASĪTĀJAM

Iestādes ir nolēmušas savos tekstos turpmāk nenorādīt jaunākos tiesību aktu grozījumus.

Ja vien nav noteikts citādi, par tiesību aktiem, kuri ir norādīti šeit publicētajos tekstos, uzskatāmi tiesību akti to spēkā esošajā redakcijā.