ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 253

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 20. septembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2008/84/EK (2008. gada 27. augusts) par noteiktajiem tīrības kritērijiem pārtikas piedevām, izņemot krāsvielas un saldinātājus (Kodificēta versija) ( 1 )

1

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

DIREKTĪVAS

20.9.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 253/1


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/84/EK

(2008. gada 27. augusts)

par noteiktajiem tīrības kritērijiem pārtikas piedevām, izņemot krāsvielas un saldinātājus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Kodificēta versija)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/107/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas piedevām, ko atļauts izmantot cilvēku uzturā (1), un jo īpaši tās 3. panta 3. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1996. gada 2. decembra Direktīva 96/77/EK par noteiktajiem tīrības kritērijiem pārtikas piedevām, izņemot krāsvielas un saldinātājus (2), ir vairākas reizes būtiski grozīta (3). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā direktīva ir jākodificē.

(2)

Ir nepieciešams ieviest tīrības kritērijus visām pārtikas piedevām, izņemot krāsvielas un saldinātājus, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 20. februāra Direktīvā 95/2/EK par pārtikas piedevām, kas nav krāsvielas vai saldinātāji (4).

(3)

Ir nepieciešams ņemt vērā specifikācijas un analīzes metodes saldinātājiem, ko Apvienotā FAO/WHO Pārtikas piedevu ekspertu komiteja (JECFA) izklāstījusi Codex Alimentarius.

(4)

Pārtikas piedevas, kas pagatavotas ar metodēm vai no izejmateriāliem, kas ievērojami atšķiras no tiem, kurus novērtējusi Pārtikas zinātniskā komiteja, vai atšķiras no tiem, kuri minēti šajā direktīvā, būtu jāiesniedz drošības izvērtēšanai Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei ar uzsvaru uz tīrības kritērijiem.

(5)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas sniegto atzinumu.

(6)

Šai direktīvai nebūtu jāskar dalībvalstu pienākumi attiecībā uz termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos, kā izklāstīts II pielikuma B daļā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 89/107/EEK 3. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētie tīrības kritēriji pārtikas piedevām, izņemot krāsvielas un saldinātājus, kas uzskaitītas Direktīvā 95/2/EK, ir izklāstīti šīs direktīvas I pielikumā.

2. pants

Direktīvu 96/77/EK, kā tā grozīta ar direktīvām, kā izklāstīts II pielikuma A daļā, atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem transponēšanai valsts tiesību aktos, kā izklāstīts II pielikuma B daļā.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas III pielikumā.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 27. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 40, 11.2.1989., 27. lpp.

(2)  OV L 339, 30.12.1996., 1. lpp.

(3)  Skatīt II pielikuma A daļu.

(4)  OV L 61, 18.3.1995., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Etilēna oksīdu pārtikas piedevās nedrīkst izmantot sterilizēšanai.

E 170 (i) KALCIJA KARBONĀTS

Tīrības kritēriji šai piedevai ir tie paši, kādi tai paredzēti pielikumā Komisijas Direktīvai 95/45/EK (1).

E 200 SORBĪNSKĀBE

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Sorbīnskābe

Trans, trans-2,4-heksadiēnskābe

Einecs

203-768-7

Ķīmiskā formula

C6H8O2

Molekulmasa

112,12

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99 % (bezūdens vielā)

Ārējais izskats

Bezkrāsas adatveida kristāli vai balts plūstošs pulveris ar vāju raksturīgu aromātu, kas nemaina krāsu, karsējot 90 minūtes 105 oC temperatūrā

Identificēšana

 

A.

Kušanas temperatūra

Starp 133 oC un 135 oC pēc žāvēšanas četras stundas vakuumeksikatorā ar sērskābi

B.

Spektrometrija

Absorbcijas maksimums izopropanola šķīdumam (1/4 000 000) pie 254 ± 2 nm

C.

Pozitīvs dubultsaišu tests

 

D.

Sublimācijas temperatūra

80 oC

Tīrība

 

Ūdens saturs

Ne vairāk kā 0,5 % (Karla Fišera metode)

Pelni, sulfātu veidā

Ne vairāk kā 0,2 %

Aldehīdi

Ne vairāk kā 0,1 % (aprēķināti kā formaldehīds)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 202 KĀLIJA SORBĀTS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Kālija sorbāts

Kālija (E, E)-2,4-heksadienāts

Trans, trans-2,4-heksadiēnskābes kālija sāls

Einecs

246-376-1

Ķīmiskā formula

C6H7O2K

Molekulmasa

150,22

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99 % (žāvētā vielā)

Ārējais izskats

Balts kristālisks pulveris, kas nemaina krāsu, karsējot 90 minūtes 105 oC temperatūrā

Identificēšana

 

A.

Kušanas temperatūra 133 oC līdz 135 oC nepārkristalizētai sorbīnskābei, kas izdalīta, paskābinot kālija sorbātu, pēc žāvēšanas vakuumeksikatorā ar sērskābi

 

B.

Pozitīvi kālija un dubultsaišu testi

 

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 1,0 % (105 oC, 3 h)

Skābums vai bāziskums

Ne vairāk kā ap 1,0 % (aprēķināti kā sorbīnskābe vai K2CO3)

Aldehīdi

Ne vairāk kā 0,1 % (aprēķināti kā formaldehīds)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 203 KALCIJA SORBĀTS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Kalcija sorbāts

Trans, trans-2,4-heksadiēnskābes kalcija sāls

Einecs

231-321-6

Ķīmiskā formula

C12H14O4Ca

Molekulmasa

262,32

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 98 % (žāvētā vielā)

Ārējais izskats

Smalks, balts kristālisks pulveris, kas nemaina krāsu, karsējot 90 minūtes 105 oC temperatūrā

Identificēšana

 

A.

Kušanas temperatūra 133 oC līdz 135 oC nepārkristalizētai sorbīnskābei, kas izdalīta, paskābinot kālija sorbātu, pēc žāvēšanas vakuumeksikatorā ar sērskābi

 

B.

Pozitīvi kalcija un dubultsaišu testi

 

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 2,0 % (noteikti pēc žāvēšanas četras stundas vakuumeksikatorā ar sērskābi)

Aldehīdi

Ne vairāk kā 0,1 % (aprēķināti kā formaldehīds)

Fluorīds

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 210 BENZOSKĀBE

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Benzoskābe

Benzolkarbonskābe

Fenilkarbonskābe

Einecs

200-618-2

Ķīmiskā formula

C7H6O2

Molekulmasa

122,12

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99,5 % (bezūdens vielā)

Ārējais izskats

Balts kristālisks pulveris

Identificēšana

 

A.

Kušanas temperatūra

121,5 oC līdz 123,5 oC

B.

Pozitīvi sublimācijas un benzoātu testi

 

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 0,5 % pēc žāvēšanas trīs stundas virs sērskābes

pH

Aptuveni 4 (ūdens šķīdumam)

Pelni, sulfātu veidā

Ne vairāk kā 0,05 %

Hlorēti organiskie savienojumi

Ne vairāk kā 0,07 % (aprēķināti kā hlorīds), atbilstoši 0,3 % (aprēķināti kā monohlorbenzoskābe)

Viegli oksidējošās vielas

Pie 100 ml ūdens pielej 1,5 ml sērskābes, uzkarsē līdz viršanai un piepilina 0,1 N KMnO4, līdz sārta krāsa saglabājas 30 sekundes. Uzkarsētajā šķīdumā izšķīdina 1 g parauga (ar precizitāti līdz mg) un titrē ar 0,1 N KMnO4, līdz sārta krāsa parādās un saglabājas 15 sekundes. Nedrīkst būt nepieciešams vairāk kā 0,5 ml

Viegli karbonizējošās vielas

Auksts 0,5 g benzoskābes šķīdums 5 ml 94,5–95,5 % sērskābē nedrīkst uzrādīt stiprāku krāsojumu, kā tas ir norādīts šķīdumam, kas satur 0,2 ml kobalta hlorīda TSC (3), 0,3 ml dzelzs trihlorīda TSC (4), 0,1 ml vara sulfāta TSC (5) un 4,4 ml ūdens

Policikliskās skābes

Frakcionēti paskābinot neitralizētu benzoskābes šķīdumu, kušanas temperatūra pirmajām nogulsnēm nedrīkst atšķirties no kušanas temperatūras benzoskābei

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 211 NĀTRIJA BENZOĀTS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija benzoāts

Benzolkarbonskābes nātrija sāls

Fenilkarbonskābes nātrija sāls

Einecs

208-534-8

Ķīmiskā formula

C7H5O2Na

Molekulmasa

144,11

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99 % C7H5O2Na pēc žāvēšanas četras stundas 105 oC temperatūrā

Ārējais izskats

Balts kristālisks pulveris vai granulas gandrīz bez aromāta

Identificēšana

 

A.

Šķīdība

Labi šķīst ūdenī, mēreni šķīst etanolā

B.

Kušanas temperatūra benzoskābei

121,5 oC līdz 123,5 oC nepārkristalizētai benzoskābei, kas izdalīta paskābinot, pēc žāvēšanas vakuumeksikatorā ar sērskābi

C.

Pozitīvi benzoāta un nātrija testi

 

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 1,5 % pēc žāvēšanas četras stundas 105 oC temperatūrā

Viegli oksidējošās vielas

Pie 100 ml ūdens pielej 1,5 ml sērskābes, uzkarsē līdz viršanai un piepilina 0,1 N KMnO4, līdz sārta krāsa saglabājas 30 sekundes. Uzkarsētajā šķīdumā izšķīdina 1 g parauga (ar precizitāti līdz mg) un titrē ar 0,1 N KMnO4, līdz sārta krāsa parādās un saglabājas 15 sekundes. Nedrīkst būt nepieciešams vairāk kā 0,5 ml

Policikliskās skābes

Frakcionēti paskābinot neitralizētu nātrija benzoāta šķīdumu, kušanas temperatūra pirmajām nogulsnēm nedrīkst atšķirties no kušanas temperatūras benzoskābei

Hlorēti organiskie savienojumi

Ne vairāk kā 0,06 % (aprēķināti kā hlorīds), atbilstoši 0,25 % (aprēķināti kā monohlorbenzoskābe)

Skābuma vai bāziskuma pakāpe

Nevajag vairāk kā 0,25 ml 0,1 N NaOH vai 0,1 N HCl, lai neitralizētu 1 g nātrija benzoāta fenolftaleīna klātbūtnē

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 212 KĀLIJA BENZOĀTS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Kālija benzoāts

Benzolkarbonskābes kālija sāls

Fenilkarbonskābes kālija sāls

Einecs

209-481-3

Ķīmiskā formula

C7H5KO2·3H2O

Molekulmasa

214,27

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99 % C7H5KO2 pēc žāvēšanas 105 oC temperatūrā līdz konstantam svaram

Ārējais izskats

Balts kristālisks pulveris

Identificēšana

 

A.

Kušanas temperatūra 121,5 oC līdz 123,5 oC nepārkristalizētai benzoskābei, kas izdalīta paskābinot, pēc žāvēšanas vakuumeksikatorā ar sērskābi

 

B.

Pozitīvi benzoāta un kālija testi

 

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 26,5 % pēc žāvēšanas 105 oC temperatūrā

Hlorēti organiskie savienojumi

Ne vairāk kā 0,06 % (aprēķināti kā hlorīds), atbilstoši 0,25 % (aprēķināti kā monohlorbenzoskābe)

Viegli oksidējošās vielas

Pie 100 ml ūdens pielej 1,5 ml sērskābes, uzkarsē līdz viršanai un piepilina 0,1 N KMnO4, līdz sārta krāsa saglabājas 30 sekundes. Uzkarsētajā šķīdumā izšķīdina 1 g parauga (ar precizitāti līdz mg) un titrē ar 0,1 N KMnO4, līdz sārta krāsa parādās un saglabājas 15 sekundes. Nedrīkst būt nepieciešams vairāk kā 0,5 ml

Viegli karbonizējošās vielas

Auksts 0,5 g benzoskābes šķīdums 5 ml 94,5 % līdz 95,5 % sērskābē nedrīkst uzrādīt stiprāku krāsojumu, kā tas ir norādīts šķīdumam, kas satur 0,2 ml kobalta hlorīda TSC, 0,3 ml dzelzs trihlorīda TSC, 0,1 ml vara sulfāta TSC un 4,4 ml ūdens

Policikliskās skābes

Frakcionēti paskābinot neitralizētu kālija benzoāta šķīdumu, kušanas temperatūra pirmajām nogulsnēm nedrīkst atšķirties no kušanas temperatūras benzoskābei

Skābuma vai bāziskuma pakāpe

Lai neitralizētu 1 g kālija benzoāta fenolftaleīna klātbūtnē, nevajag vairāk kā 0,25 ml 0,1 N NaOH vai 0,1 N HCl

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 213 KALCIJA BENZOĀTS

Sinonīmi

Monokalcija benzoāts

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Kalcija benzoāts

Kalcija dibenzoāts

Einecs

218-235-4

Ķīmiskā formula

Bezūdens viela:

C14H10O4Ca

Monohidrāts:

C14H10O4Ca·H2O

Trihidrāts:

C14H10O4Ca·3H2O

Molekulmasa

Bezūdens viela:

282,31

Monohidrāts:

300,32

Trihidrāts:

336,36

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99 % pēc žāvēšanas 105 oC temperatūrā

Ārējais izskats

Balti vai bezkrāsas kristāli vai balts pulveris

Identificēšana

 

A.

Kušanas temperatūra 121,5 oC līdz 123,5 oC nepārkristalizētai benzoskābei, kas izdalīta paskābinot, pēc žāvēšanas vakuumeksikatorā ar sērskābi

 

B.

Pozitīvi benzoāta un kalcija testi

 

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 17,5 % pēc žāvēšanas 105 oC temperatūrā līdz konstantam svaram

Ūdenī nešķīstoša viela

Ne vairāk kā 0,3 %

Hlorēti organiskie avienojumi

Ne vairāk kā 0,06 % (aprēķināti kā hlorīds), atbilstoši 0,25 % (aprēķināti kā monohlorbenzoskābe)

Viegli oksidējošās vielas

Pie 100 ml ūdens pielej 1,5 ml sērskābes, uzkarsē līdz viršanai un piepilina 0,1 N KMnO4, līdz sārta krāsa saglabājas 30 sekundes. Uzkarsētajā šķīdumā izšķīdina 1 g parauga (ar precizitāti līdz mg) un titrē ar 0,1 N KMnO4, līdz sārta krāsa parādās un saglabājas 15 sekundes. Nedrīkst būt nepieciešams vairāk kā 0,5 ml

Viegli karbonizējošās vielas

Auksts 0,5 g benzoskābes šķīdums 5 ml 94,5 % līdz 95,5 % sērskābē nedrīkst uzrādīt stiprāku krāsojumu, kā tas ir norādīts šķīdumam, kas satur 0,2 ml kobalta hlorīda TSC, 0,3 ml dzelzs trihlorīda TSC, 0,1 ml vara sulfāta TSC un 4,4 ml ūdens

Policikliskās skābes

Frakcionēti paskābinot neitralizētu kalcija benzoāta šķīdumu, kušanas temperatūra pirmajām nogulsnēm nedrīkst atšķirties no kušanas temperatūras benzoskābei

Skābuma vai bāziskuma pakāpe

Lai neitralizētu 1 g kalcija benzoāta fenolftaleīna klātbūtnē, nevajag vairāk kā 0,25 ml 0,1 N NaOH vai 0,1 N HCl

Fluors

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 214 ETIL-p-HIDROKSIBENZOĀTS

Sinonīmi

Etilparabens

Etil-p-oksibenzoāts

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Etil-p-hidroksibenzoāts

p-Hidroksibenzoskābes etilesteris

Einecs

204-399-4

Ķīmiskā formula

C9H10O3

Molekulmasa

166,8

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99,5 % pēc žāvēšanas divas stundas 80 oC temperatūrā

Ārējais izskats

Sīki bezkrāsaini kristāli vai balts kristālisks pulveris gandrīz bez aromāta

Identificēšana

 

A.

Kušanas temperatūra

115 oC līdz 118 oC

B.

Pozitīvs p-hidroksibenzoāta tests

Kušanas temperatūra nepārkristalizētai p-hidroksibenzoskābei, kas izdalīta paskābinot, pēc žāvēšanas vakuumeksikatorā ar sērskābi 213 oC līdz 217 oC

C.

Pozitīvs alkohola tests

 

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 0,5 % pēc žāvēšanas divas stundas 80 oC temperatūrā

Pelni, sulfātu veidā

Ne vairāk kā 0,05 %

p-Hidroksibenzoskābe un salicilskābe

Ne vairāk kā 0,35 % (izteikti kā p-hidroksibenzoskābe)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 215 NĀTRIJA ETIL-p-HIDROKSIBENZOĀTS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija etil-p-hidroksibenzoāts

p-Hidroksibenzoskābes etilestera nātrija atvasinājums

Einecs

252-487-6

Ķīmiskā formula

C9H9O3Na

Molekulmasa

188,8

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 83 % p-hidroksibenzoskābes etilestera (bezūdens vielā)

Ārējais izskats

Balts, kristālisks, higroskopisks pulveris

Identificēšana

 

A.

Kušanas temperatūra

115 oC līdz 118 oC pēc žāvēšanas vakuumeksikatorā ar sērskābi

B.

Pozitīvs p-hidroksibenzoāta tests

Kušanas temperatūra p-hidroksibenzoskābei, izdalītai no parauga, 213 oC līdz 217 oC

C.

Pozitīvs nātrija tests

 

D.

pH 0,1 % ūdens šķīdumam 9,9–10,3

 

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 5 % pēc žāvēšanas vakuumeksikatorā ar sērskābi

Pelni, sulfātu veidā

37–39 %

p-Hidroksibenzoskābe un salicilskābe

Ne vairāk kā 0,35 % (izteikti kā p-hidroksibenzoskābe)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 218 METIL-p-HIDROKSIBENZOĀTS

Sinonīmi

Metilparabens

Metil-p-oksibenzoāts

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Metil-p-hidroksibenzoāts

p-Hidroksibenzoskābes metilesteris

Einecs

243-171-5

Ķīmiskā formula

C8H8O3

Molekulmasa

152,15

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99 % pēc žāvēšanas divas stundas 80 oC temperatūrā

Ārējais izskats

Sīki bezkrāsas kristāli vai balts kristālisks pulveris gandrīz bez aromāta

Identificēšana

 

A.

Kušanas temperatūra

125 oC līdz 128 oC

B.

Pozitīvs p-hidroksibenzoāta tests

Kušanas temperatūra p-hidroksibenzoskābei, izdalītai no parauga, 213 oC līdz 217 oC pēc žāvēšanas divas stundas 80 oC temperatūrā

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 0,5 % pēc žāvēšanas divas stundas 80 oC temperatūrā

Pelni, sulfātu veidā

Ne vairāk kā 0,05 %

p-Hidroksibenzoskābe un salicilskābe

Ne vairāk kā 0,35 % (izteikti kā p-hidroksibenzoskābe)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 219 NĀTRIJA METIL-p-HIDROKSIBENZOĀTS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija metil-p-hidroksibenzoāts

p-Hidroksibenzoskābes metilestera nātrija atvasinājums

Ķīmiskā formula

C8H7O3Na

Molekulmasa

174,15

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99,5 % (bezūdens vielā)

Ārējais izskats

Balts higroskopisks pulveris

Identificēšana

 

A.

Kušanas temperatūra baltajām nogulsnēm, kas rodas, paskābinot ar sālsskābi metil-p-hidroksibenzoāta nātrija atvasinājuma 10 % (w/v) ūdens šķīdumu (kā indikatoru lietojot lakmusa papīru), pēc mazgāšanas ar ūdeni un žāvēšanas divas stundas 80 oC temperatūrā 125 oC līdz 128 oC

 

B.

Pozitīvs nātrija tests

 

C.

pH 0,1 % no CO2 brīvam ūdens šķīdumam ne mazāk kā 9,7 un ne vairāk kā 10,3

 

Tīrība

 

Ūdens saturs

Ne vairāk kā 5 % (Karla Fišera metode)

Pelni, sulfātu veidā

40–44,5 % (bezūdens vielā)

p-Hidroksibenzoskābe un salicilskābe

Ne vairāk kā 0,35 % (izteikti kā p-hidroksibenzoskābe)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 220 SĒRA DIOKSĪDS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Sēra dioksīds

Sērskābes anhidrīds

Einecs

231-195-2

Ķīmiskā formula

SO2

Molekulmasa

64,07

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99 %

Ārējais izskats

Bezkrāsaina, nedegoša gāze ar stipri kodīgu, smacējošu aromātu

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi sēra savienojumu testi

 

Tīrība

 

Ūdens saturs

Ne vairāk kā 0,05 %

Negaistošs atlikums

Ne vairāk kā 0,01 %

Sēra trioksīds

Ne vairāk kā 0,1 %

Selēns

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Citas gāzes, kas parasti nav gaisā

Nesatur

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 221 NĀTRIJA SULFĪTS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija sulfīts (bezūdens viela vai heptahidrāts)

Einecs

231-821-4

Ķīmiskā formula

Bezūdens viela:

Na2SO3

Heptahidrāts:

Na2SO3·7H2O

Molekulmasa

Bezūdens viela:

126,04

Heptahidrāts:

252,16

Pamatviela

Bezūdens viela:

satur ne mazāk kā 95 % Na2SO3 un ne mazāk kā 48 % SO2

Heptahidrāts:

satur ne mazāk kā 48 % Na2SO3 un ne mazāk kā 24 % SO2

Ārējais izskats

Balts kristālisks pulveris vai bezkrāsas kristāli

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi sulfīta un nātrija testi

 

B.

pH 10 % šķīdumam (bezūdens viela) vai 20 % šķīdumam (heptahidrāts) starp 8,5 un 11,5

 

Tīrība

 

Tiosulfāts

Ne vairāk kā 0,1 %, rēķinot pēc SO2 satura

Dzelzs

Ne vairāk kā 50 mg/kg, rēķinot pēc SO2 satura

Selēns

Ne vairāk kā 10 mg/kg, rēķinot pēc SO2 satura

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 222 NĀTRIJA BISULFĪTS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija bisulfīts

Nātrija hidrogensulfīts

Einecs

231-921-4

Ķīmiskā formula

NaHSO3 (ūdens šķīdumā)

Molekulmasa

104,06

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 32 % (w/w) NaHSO3

Ārējais izskats

Dzidrs bezkrāsas līdz dzeltens šķīdums

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi sulfīta un nātrija testi

 

B.

pH 10 % ūdens šķīdumam starp 2,5 un 5,5

 

Tīrība

 

Dzelzs

Ne vairāk kā 50 mg/kg, rēķinot pēc SO2 satura

Selēns

Ne vairāk kā 10 mg/kg, rēķinot pēc SO2 satura

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 223 NĀTRIJA METABISULFĪTS

Sinonīmi

Pirosulfīts

Nātrija pirosulfīts

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija disulfīts

Dinātrija pentaoksodisulfāts

Einecs

231-673-0

Ķīmiskā formula

Na2S2O5

Molekulmasa

190,11

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 95 % Na2S2O5 un ne mazāk kā 64 % SO2

Ārējais izskats

Balti kristāli vai kristālisks pulveris

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi sulfīta un nātrija testi

 

B.

pH 10 % ūdens šķīdumam starp 4,0 un 5,5

 

Tīrība

 

Tiosulfāts

Ne vairāk kā 0,1 %, rēķinot pēc SO2 satura

Dzelzs

Ne vairāk kā 50 mg/kg, rēķinot pēc SO2 satura

Selēns

Ne vairāk kā 10 mg/kg, rēķinot pēc SO2 satura

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 224 KĀLIJA METABISULFĪTS

Sinonīmi

Kālija pirosulfīts

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Kālija disulfīts

Dikālija pentaoksodisulfāts

Einecs

240-795-3

Ķīmiskā formula

K2S2O5

Molekulmasa

222,33

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 90 % K2S2O5 un ne mazāk kā 51,8 % SO2, atlikums sastāv gandrīz tikai no kālija sulfāta

Ārējais izskats

Bezkrāsas kristāli vai balts kristālisks pulveris

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi sulfīta un kālija testi

 

Tīrība

 

Tiosulfāts

Ne vairāk kā 0,1 %, rēķinot pēc SO2 satura

Dzelzs

Ne vairāk kā 50 mg/kg, rēķinot pēc SO2 satura

Selēns

Ne vairāk kā 10 mg/kg, rēķinot pēc SO2 satura

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 226 KALCIJA SULFĪTS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Kalcija sulfīts

Einecs

218-235-4

Ķīmiskā formula

CaSO3·2H2O

Molekulmasa

156,17

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 95 % CaSO3·2H2O un ne mazāk kā 39 % SO2

Ārējais izskats

Balti kristāli vai balts kristālisks pulveris

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi sulfīta un kalcija testi

 

Tīrība

 

Dzelzs

Ne vairāk kā 50 mg/kg, rēķinot pēc SO2 satura

Selēns

Ne vairāk kā 10 mg/kg, rēķinot pēc SO2 satura

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 227 KALCIJA BISULFĪTS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Kalcija bisulfīts

Kalcija hidrogensulfīts

Einecs

237-423-7

Ķīmiskā formula

Ca(HSO3)2

Molekulmasa

202,22

Pamatviela

6–8 % (w/v) SO2 un 2,5–3,5 % (w/v) kalcija dioksīda, kas atbilst 10–14 % (w/v) kalcija bisulfīta [Ca(HSO3)2]

Ārējais izskats

Dzidrs zaļgani dzeltens ūdens šķīdums ar izteiktu sēra dioksīda smaku

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi sulfīta un kalcija testi

 

Tīrība

 

Dzelzs

Ne vairāk kā 50 mg/kg, rēķinot pēc SO2 satura

Selēns

Ne vairāk kā 10 mg/kg, rēķinot pēc SO2 satura

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 228 KĀLIJA BISULFĪTS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Kālija bisulfīts

Kālija hidrogensulfīts

Einecs

231-870-1

Ķīmiskā formula

KHSO3 (ūdens šķīdumā)

Molekulmasa

120,17

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 280 g KHSO3 litrā (vai 150 g SO2 litrā)

Ārējais izskats

Dzidrs bezkrāsas ūdens šķīdums

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi sulfīta un kālija testi

 

Tīrība

 

Dzelzs

Ne vairāk kā 50 mg/kg, rēķinot pēc SO2 satura

Selēns

Ne vairāk kā 10 mg/kg, rēķinot pēc SO2 satura

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 230 DIFENILS

Sinonīmi

Bifenils

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

1,1’-difenils

Fenilbenzols

Einecs

202-163-5

Ķīmiskā formula

C12H10

Molekulmasa

154,20

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99,8 %

Ārējais izskats

Balta vai bāli dzeltena līdz dzintara krāsas viela ar raksturīgu aromātu

Identificēšana

 

A.

Kušanas temperatūra

68,5 oC līdz 70,5 oC

B.

Destilācijas robežas

Intervālā starp 252,5 oC un 257,5 oC pilnīgi pārdestilējas 2,5 oC robežās

Tīrība

 

Benzols

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Aromātiskie amīni

Ne vairāk kā 2 mg/kg, aprēķināti kā anilīns

Fenola atvasinājumi

Ne vairāk kā 5 mg/kg, aprēķināti kā fenols

Viegli karbonizējošās vielas

Auksts 0,5 g difenila šķīdums 5 ml 94,5 % līdz 95,5 % sērskābē nedrīkst uzrādīt stiprāku krāsojumu, kā tas ir norādīts šķīdumam, kas satur 0,2 ml kobalta hlorīda TSC, 0,3 ml dzelzs trihlorīda TSC, 0,1 ml vara sulfāta TSC un 4,4 ml ūdens

Terfenil- un augstāki polifenilatvasinājumi

Ne vairāk kā 0,2 %

Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži

Iztrūkst

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 231 ORTOFENILFENOLS

Sinonīmi

Ortoksenols

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

(1,1’-Difenil)-2-ols

2-Hidroksidifenils

o-Hidroksidifenils

Einecs

201-993-5

Ķīmiskā formula

C12H10O

Molekulmasa

170,20

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99 %

Ārējais izskats

Balts vai viegli dzeltenīgs kristālisks pulveris

Identificēšana

 

A.

Kušanas temperatūra

56 oC līdz 58 oC

B.

Pozitīvs fenolāta tests

Etanola šķīdumā (1 g/10 ml), pievienojot 10 % dzelzs (III) hlorīda šķīdumu, rodas zaļa krāsa

Tīrība

 

Pelni, sulfātu veidā

Ne vairāk kā 0,05 %

Difenilesteris

Ne vairāk kā 0,3 %

p-Fenilfenols

Ne vairāk kā 0,1 %

1-Naftols

Ne vairāk kā 0,01 %

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 232 NĀTRIJA ORTOFENILFENOLS

Sinonīmi

Nātrija ortofenilfenāts

o-Fenilfenola nātrija sāls

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija ortofenilfenols

Einecs

205-055-6

Ķīmiskā formula

C12H9ONa·4H2O

Molekulmasa

264,26

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 97 % C12H9ONa·4H2O

Ārējais izskats

Balts vai viegli dzeltenīgs kristālisks pulveris

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi fenolāta un nātrija testi

 

B.

Kušanas temperatūra nepārkristalizētam ortofenilfenolam, kas izdalīts paskābinot, pēc žāvēšanas vakuumeksikatorā ar sērskābi 56 oC līdz 58 oC

 

C.

pH 2 % ūdens šķīdumam starp 11,1 un 11,8

 

Tīrība

 

Difenilesteris

Ne vairāk kā 0,3 %

p-Fenilfenols

Ne vairāk kā 0,1 %

1-Naftols

Ne vairāk kā 0,01 %

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 233 TIABENDAZOLS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

4-(2-benzimidazolil)tiazols

2-(4-tiazolil)-1H-benzimidazols

Einecs

205-725-8

Ķīmiskā formula

C10H7N3S

Molekulmasa

201,26

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 98 % (bezūdens vielā)

Ārējais izskats

Balts vai gandrīz balts pulveris bez aromāta

Identificēšana

 

A.

Kušanas temperatūra

296 oC līdz 303 oC

B.

Spektrometrija

Absorbcijas maksimums 0,1 N HCl (0,0005 % w/v) šķīdumam pie 302 nm, 258 nm un 243 nm

Formula

302 nm ± 2 nm aptuveni 1 230

Formula

258 nm ± 2 nm aptuveni 200

Formula

243 nm ± 2 nm aptuveni 620

Absorbciju attiecība 243 nm/302 nm = 0,47 līdz 0,53

Absorbciju attiecība 258 nm/302 nm = 0,14 līdz 0,18

Tīrība

 

Ūdens saturs

Ne vairāk kā 0,5 % (Karla Fišera metode)

Pelni, sulfātu veidā

Ne vairāk kā 0,2 %

Selēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 234 NIZĪNS

Definīcija

Nizīns sastāv no Streptococcus lactis, Lancefielda N grupas dabiski producētiem radnieciskiem polipeptīdiem

Einecs

215-807-5

Ķīmiskā formula

C143H230N42O37S7

Molekulmasa

3 354,12

Pamatviela

Nizīna koncentrāts satur ne mazāk kā 900 vienības nizīna vienā mg sausā vājpiena un ne mazāk kā 50 % nātrija hlorīda maisījumā

Ārējais izskats

Balts pulveris

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 3 %, žāvējot līdz konstantam svaram 102 oC līdz 103 oC temperatūrā

Arsēns

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 235 NATAMICĪNS

Sinonīmi

Pimaricīns

Definīcija

Natamicīns ir poliēnu makrolīdu grupas fungicīds, ko dabiski producē Streptococcus natalensis vai Streptococcus lactis

Einecs

231-683-5

Ķīmiskā formula

C33H47O13N

Molekulmasa

665,74

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 95 % (bezūdens vielā)

Ārējais izskats

Balts līdz krēmkrāsas kristālisks pulveris

Identificēšana

 

A.

Krāsu reakcijas

Pievienojot dažus kristālus natamicīna uz pilienu plates:

pilienam koncentrētas sālsskābes, parādās zila krāsa,

pilienam koncentrētas fosforskābes, parādās zaļa krāsa, kas pēc dažām minūtēm mainās uz bāli sarkanu

B.

Spektrometrija

Absorbcijas maksimums 0,0005 % (w/v) 1 % metanola šķīdumam etiķskābē ir aptuveni pie 290 nm, 303 nm un 318 nm, “plecs” aptuveni pie 280 nm un absorbcijas minimumi ir aptuveni pie 250 nm, 295,5 nm un 311 nm

C.

pH

5,5 līdz 7,5 (1 % (w/v) šķīdums iepriekš neitralizētā 20 daļu dimetilformamīda un 80 daļu ūdens maisījumā)

D.

Īpatnējā griešana

[α]D 20 = + 250o līdz + 295o (1 % (w/v) ledus etiķskābes šķīdumā 20 oC temperatūrā, attiecinot uz žāvētu vielu)

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 8 % (vakuumā virs P2O5, 60 oC temperatūrā līdz konstantam svaram)

Pelni, sulfātu veidā

Ne vairāk kā 0,5 %

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Mikrobioloģiskais kritērijs

Kopīgais dzīvotspējīgo mikroorganismu skaits ne vairāk kā 100/g

E 239 HEKSAMETILĒNTETRAMĪNS

Sinonīmi

Heksamīns

Metēnamīns

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

1,3,5,7-Tetraazatriciklo-[3.3.1.13,7]-dekāns; heksametilēntetramīns

Einecs

202-905-8

Ķīmiskā formula

C6H12N4

Molekulmasa

140,19

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99 % (bezūdens vielā)

Ārējais izskats

Bezkrāsas vai balts kristālisks pulveris

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi formaldehīda un amonija testi

 

B.

Sublimācijas temperatūra aptuveni 260 oC

 

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 0,5 % (vakuumā virs P2O5, divas stundas 105 oC temperatūrā)

Pelni, sulfātu veidā

Ne vairāk kā 0,05 %

Sulfāti

Ne vairāk kā 0,005 %, izteikti kā SO4

Hlorīdi

Ne vairāk kā 0,005 %, izteikti kā Cl

Amonija sāļi

Nesatur

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 242 DIMETILDIKARBONĀTS

Sinonīmi

DMDC

Dimetilpirokarbonāts

Definīcija

 

Einecs

224-859-8

Ķīmiskais nosaukums

Dimetildikarbonāts

Piroogļskābes dimetilesteris

Ķīmiskā formula

C4H6O5

Molekulmasa

134,09

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99,8 %

Ārējais izskats

Bezkrāsas šķidrums, sadalās ūdens šķīdumā. Kairinošs ādai un acīm. Toksisks ieelpojot un apēdot

Identificēšana

 

A.

Sadalīšanās

Pēc izšķīdināšanas pozitīvi CO2 un metanola testi

B.

Kušanas temperatūra

17 oC

Viršanas temperatūra

172 oC (ar sadalīšanos)

C.

Blīvums 20 oC

Aptuveni 1,25 g/cm3

D.

Infrasarkanais spektrs

Maksimums pie 1 156 un 1 832 cm-1

Tīrība

 

Dimetilkarbonāts

Ne vairāk kā 0,2 %

Hlors (kopā)

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 249 KĀLIJA NITRĪTS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Kālija nitrīts

Einecs

231-832-4

Ķīmiskā formula

KNO2

Molekulmasa

85,11

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 95 % (6)

Ārējais izskats

Baltas vai dzeltenīgas šķīstošas granulas

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi nitrīta un kālija testi

 

B.

pH 5 % šķīdumam

Ne mazāk kā 6,0 un ne vairāk kā 9,0

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 3 % (četras stundas virs silikagela)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 250 NĀTRIJA NITRĪTS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija nitrīts

Einecs

231-555-9

Ķīmiskā formula

NaNO2

Molekulmasa

69,00

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 97 % bezūdens vielā (7)

Ārējais izskats

Balts kristālisks pulveris vai dzeltenīgi gabaliņi

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi nitrīta un nātrija testi

 

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 0,25 % (četras stundas virs silikagela)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 251 NĀTRIJA NITRĀTS

1.   CIETS NĀTRIJA NITRĀTS

Sinonīmi

Čīles salpetris

Kubiskais vai nātrija salpetris

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija nitrāts

Einecs

231-554-3

Ķīmiskā formula

NaNO3

Molekulmasa

85,00

Pamatviela

Ne mazāk kā 99 % pēc žāvēšanas

Apraksts

Balts, kristālisks, nedaudz higroskopisks pulveris

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi nitrāta un nātrija testi

 

B.

pH 5 % šķīdumam

Ne mazāk kā 5,5 un ne vairāk kā 8,3

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 2 % pēc žāvēšanas četras stundas 105 oC temperatūrā

Nitrīti

Ne vairāk kā 30 mg/kg NaNO2 izteiksmē

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 251 NĀTRIJA NITRĀTS

2.   ŠĶIDRAIS NĀTRIJA NITRĀTS

Definīcija

Šķidrais nātrija nitrāts ir nātrija nitrāta ūdens šķīdums, kas tieši rodas ķīmiskajā reakcijā starp nātrija hidroksīdu un slāpekļskābi stehiometriskos daudzumos bez kristalizācijas pēc reakcijas. Pareizi nosakot vai marķējot, standartizētās formās, kas gatavotas no šķidrā nātrija nitrāta, kurš atbilst šīm specifikācijām, var būt lieka slāpekļskābe

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija nitrāts

Einecs

231-554-3

Ķīmiskā formula

NaNO3

Molekulmasa

85,00

Pamatviela

No 33,5 % līdz 40,0 % NaNO3

Apraksts

Dzidrs bezkrāsains šķidrums

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi nitrāta un nātrija testi

 

B.

pH

Ne mazāk kā 1,5 un ne vairāk kā 3,5

Tīrība

 

Brīva slāpekļskābe

Ne vairāk kā 0,01 %

Nitrīti

Ne vairāk kā 10 mg/kg NaNO2 izteiksmē

Arsēns

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 0,3 mg/kg

Šī specifikācija attiecas uz 35 % ūdens šķīdumu

 

E 252 KĀLIJA NITRĀTS

Sinonīmi

Čīles salpetris

Kubiskais vai sodas salpetris

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Kālija nitrāts

Einecs

231-818-8

Ķīmiskā formula

KNO3

Molekulmasa

101,11

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99 % (bezūdens vielā)

Ārējais izskats

Balts kristālisks pulveris vai caurspīdīgas prizmas ar atvēsinošu, sāļu, sīvu garšu

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi nitrāta un kālija testi

 

B.

pH 5 % šķīdumam

Ne mazāk kā 4,5 un ne vairāk kā 8,5

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 1 % pēc žāvēšanas četras stundas 105 oC temperatūrā

Nitrīti

Ne vairāk kā 20 mg/kg (izteikti kā KNO2)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 260 ETIĶSKĀBE

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Etiķskābe

Etānskābe

Einecs

200-580-7

Ķīmiskā formula

C2H4O2

Molekulmasa

60,05

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99,8 %

Ārējais izskats

Dzidrs bezkrāsas šķidrums ar raksturīgu asu aromātu

Identificēšana

 

A.

Viršanas temperatūra

118 oC (760 mm Hg)

B.

Īpatnējais svars

Ap 1,049

C.

Pozitīvs acetāta tests vienam no trim šķīdumiem

 

D.

Kristalizēšanās temperatūra

Ne zemāka kā 14,5 oC

Tīrība

 

Negaistošs atlikums

Ne vairāk kā 100 mg/kg

Skudrskābe, formiāti un citas oksidējošās vielas

Ne vairāk kā 1 000 mg/kg (izteikti kā skudrskābe)

Viegli oksidējošās vielas

Traukā ar stikla aizbāzni izšķīdina 2 ml parauga 10 ml ūdens un pielej 0,1 ml 0,1 N kālija permanganāta šķīduma. Sārtā krāsa nemainās uz brūnu 30 minūtes

Arsēns

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 261 KĀLIJA ACETĀTS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Kālija acetāts

Einecs

204-822-2

Ķīmiskā formula

C2H3O2K

Molekulmasa

98,14

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99 % (bezūdens vielā)

Ārējais izskats

Šķīstoši bezkrāsas kristāli vai balts kristālisks pulveris bez smaržas vai ar vāju etiķa aromātu

Identificēšana

 

A.

pH 5 % ūdens šķīdumam

Ne mazāk kā 7,5 un ne vairāk kā 9,0

B.

Pozitīvi acetāta un kālija testi

 

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 8 % pēc žāvēšanas divas stundas 150 oC temperatūrā

Skudrskābe, formiāti un citas oksidējošās vielas

Ne vairāk kā 1 000 mg/kg (izteikti kā skudrskābe)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 262 (i) NĀTRIJA ACETĀTS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija acetāts

Einecs

204-823-8

Ķīmiskā formula

C2H3NaO2·nH2O (n = 0 vai 3)

Molekulmasa

Bezūdens viela:

82,03

Trihidrāts:

136,08

Pamatviela

Satur (abas formas) ne mazāk kā 98,5 % (bezūdens vielā)

Ārējais izskats

Bezūdens viela:

balts, graudains, higroskopisks pulveris bez aromāta

Trihidrāts:

caurspīdīgi bezkrāsas kristāli vai graudains kristālisks pulveris bez aromāta vai ar vāju etiķa aromātu. Kristalizējas siltā, sausā atmosfērā

Identificēšana

 

A.

pH 1 % ūdens šķīdumam

Ne mazāk kā 8,0 un ne vairāk kā 9,5

B.

Pozitīvi acetāta un nātrija testi

 

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Bezūdens viela:

ne vairāk kā 2 % (120 oC, 4 h)

Trihidrāts:

starp 36 un 42 % (120 oC, 4 h)

Skudrskābe, formiāti un citas oksidējošās vielas

Ne vairāk kā 1 000 mg/kg (izteikti kā skudrskābe)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 262 (ii) NĀTRIJA DIACETĀTS

Definīcija

Nātrija diacetāts ir nātrija acetāta un etiķskābes molekulārsavienojums

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija hidrogendiacetāts

Einecs

204-814-9

Ķīmiskā formula

C4H7NaO4·nH2O (n = 0 vai 3)

Molekulmasa

142,09 (bezūdens viela)

Pamatviela

Satur 39–41 % brīvas etiķskābes un 58–60 % nātrija acetāta

Ārējais izskats

Balta, cieta, higroskopiska kristāliska viela ar etiķa aromātu

Identificēšana

 

A.

pH 10 % ūdens šķīdumam

Ne mazāk kā 4,5 un ne vairāk kā 5,0

B.

Pozitīvi acetāta un nātrija testi

 

Tīrība

 

Ūdens saturs

Ne vairāk kā 2 % (Karla Fišera metode)

Skudrskābe, formiāti un citas oksidējošās vielas

Ne vairāk kā 1 000 mg/kg (izteikti kā skudrskābe)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 263 KALCIJA ACETĀTS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Kalcija acetāts

Einecs

200-540-9

Ķīmiskā formula

Bezūdens viela:

C4H6O4Ca

Monohidrāts:

C4H6O4Ca·H2O

Molekulmasa

Bezūdens viela:

158,17

Monohidrāts:

176,18

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 98 % (bezūdens vielā)

Ārējais izskats

Balta, cieta, higroskopiska, kristāliska, apjomīga viela ar viegli rūgtu garšu, var būt vājš etiķa aromāts (bezūdens viela); monohidrāts var būt adatu, granulu vai pulvera veidā

Identificēšana

 

A.

pH 10 % ūdens šķīdumam

Ne mazāk kā 6,0 un ne vairāk kā 9,0

B.

Pozitīvi acetāta un kalcija testi

 

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Monohidrātam ne vairāk kā 11 % (155 oC, līdz konstantam svaram)

Ūdenī nešķīstošas vielas

Ne vairāk kā 0,3 %

Skudrskābe, formiāti un citas oksidējošās vielas

Ne vairāk kā 1 000 mg/kg (izteikti kā skudrskābe)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 270 PIENSKĀBE

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Pienskābe

2-Hidroksipropionskābe

1-Hidroksietān-1-karbonskābe

Einecs

200-018-0

Ķīmiskā formula

C3H6O3

Molekulmasa

90,08

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 76 % un ne vairāk kā 84 %

Ārējais izskats

Bezkrāsas vai dzeltenīgs sīrupveida šķidrums gandrīz bez aromāta, ar skābu garšu, sastāv no pienskābes (C3H6O3) un pienskābes laktāta (C6H10O5) maisījuma. Iegūst cukuru pienskābajā rūgšanā vai sintezējot

Piezīme.

Pienskābe ir higroskopiska, un, vārot koncentrējot, tā kondensējas, veidojot pienskābes laktātu, kas atšķaidot un karsējot hidrolizējas līdz pienskābei

 

Identificēšana

 

A.

Pozitīvs laktāta tests

 

Tīrība

 

Pelni, sulfātu veidā

Ne vairāk kā 0,1 %

Hlorīdi

Ne vairāk kā 0,2 %

Sulfāti

Ne vairāk kā 0,25 %

Dzelzs

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Piezīme.

Šī specifikācija attiecas uz 80 % ūdens šķīdumu, vājākiem ūdens šķīdumiem vērtības jāpārrēķina atbilstoši to pienskābes saturam

 

E 280 PROPIONSKĀBE

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Propionskābe

Propānskābe

Einecs

201-176-3

Ķīmiskā formula

C3H6O2

Molekulmasa

74,08

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99,5 %

Ārējais izskats

Bezkrāsas vai viegli dzeltenīgs eļļains šķidrums ar nedaudz asu aromātu

Identificēšana

 

A.

Kušanas temperatūra

–22 oC

B.

Destilācijas temperatūras intervāls

138,5 oC līdz 142,5 oC

Tīrība

 

Negaistošs atlikums

Ne vairāk kā 0,01 % pēc žāvēšanas 140 oC temperatūrā līdz konstantam svaram

Aldehīdi

Ne vairāk kā 0,1 % (izteikti kā formaldehīds)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 281 NĀTRIJA PROPIONĀTS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija propionāts

Nātrija propanoāts

Einecs

205-290-4

Ķīmiskā formula

C3H5O2Na

Molekulmasa

96,06

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99 % pēc žāvēšanas divas stundas 105 oC temperatūrā

Ārējais izskats

Balts, kristālisks, higroskopisks pulveris

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi propionāta un nātrija testi

 

B.

pH 10 % ūdens šķīdumam

Ne mazāk kā 7,5 un ne vairāk kā 10,5

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 4 % pēc žāvēšanas divas stundas 105 oC temperatūrā

Ūdenī nešķīstošas vielas

Ne vairāk kā 0,1 %

Dzelzs

Ne vairāk kā 50 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 282 KALCIJA PROPIONĀTS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Kalcija propionāts

Einecs

223-795-8

Ķīmiskā formula

C6H10O4Ca

Molekulmasa

186,22

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99 % pēc žāvēšanas divas stundas 105 oC temperatūrā

Ārējais izskats

Balts kristālisks pulveris

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi propionāta un kalcija testi

 

B.

pH 10 % ūdens šķīdumam

Starp 6,0 un 9,0

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 4 % pēc žāvēšanas divas stundas 105 oC temperatūrā

Ūdenī nešķīstošas vielas

Ne vairāk kā 0,3 %

Dzelzs

Ne vairāk kā 50 mg/kg

Fluorīds

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 283 KĀLIJA PROPIONĀTS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Kālija propionāts

Kālija propanoāts

Einecs

206-323-5

Ķīmiskā formula

C3H5KO2

Molekulmasa

112,17

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99 % pēc žāvēšanas divas stundas 105 oC temperatūrā

Ārējais izskats

Balts kristālisks pulveris

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi propionāta un kālija testi

 

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 4 % pēc žāvēšanas divas stundas 105 oC temperatūrā

Ūdenī nešķīstošas vielas

Ne vairāk kā 0,3 %

Dzelzs

Ne vairāk kā 30 mg/kg

Fluorīds

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 284 BORSKĀBE

Sinonīmi

Borakskābe

Ortoborskābe

Borofaks

Definīcija

 

Einecs

233-139-2

Ķīmiskā formula

H3BO3

Molekulmasa

61,84

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99,5 %

Ārējais izskats

Caurspīdīgi bezkrāsas kristāli vai baltas granulas vai pulveris bez aromāta; viegli taukains (taustot); dabā atrodams kā minerāls sasolīts

Identificēšana

 

A.

Kušanas temperatūra

Aptuveni 171 oC

B.

Deg ar koši zaļu liesmu

 

C.

pH 3,3 % ūdens šķīdumam

Starp 3,8 un 4,8

Tīrība

 

Peroksīdi

Pievienojot KI šķīdumu, krāsojums neparādās

Arsēns

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 285 NĀTRIJA TETRABORĀTS (BORAKS)

Sinonīmi

Nātrija borāts

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija tetraborāts

Nātrija biborāts

Nātrija piroborāts

Bezūdens tetraborāts

Einecs

215-540-4

Ķīmiskā formula

Na2B4O7

Na2B4O7·10H2O

Molekulmasa

201,27

Ārējais izskats

Pulveris vai stiklveidīgas plāksnītes, gaisā kļūst gaismnecaurlaidīgas; lēni šķīst ūdenī

Identificēšana

 

A.

Kušanas intervāls

Starp 171 oC un 175 oC (sadaloties)

Tīrība

 

Peroksīdi

Pievienojot KI šķīdumu, krāsojums neparādās

Arsēns

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 290 OGLEKĻA DIOKSĪDS

Sinonīmi

Ogļskābā gāze

Sausais ledus (cietā forma)

Ogļskābes anhidrīds

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Oglekļa dioksīds

Einecs

204-696-9

Ķīmiskā formula

CO2

Molekulmasa

44,01

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99 % (v/v, gāzveida viela)

Ārējais izskats

Bezkrāsas gāze ar nedaudz asu aromātu normālos apstākļos. Komerciāli oglekļa dioksīdu uzglabā un pārsūta šķidrā veidā cilindros vai liela apjoma uzglabāšanas sistēmās ar paaugstinātu spiedienu vai presētā formā “sausais ledus”. Cietā forma (sausais ledus) parasti satur pievienotas saistvielas, piemēram, propilēnglikolu vai minerāleļļas

Identificēšana

 

A.

Izgulsnēšana (nogulšņu veidošanās)

Parauga gāzes plūsmu izlaižot cauri bārija hidroksīda šķīdumam, veidojas baltas nogulsnes, kas izšķīst atšķaidītā etiķskābē, izdalot gāzes burbulīšus

Tīrība

 

Skābums

Titrējot metiloranža klātbūtnē 50 ml svaigi vārīta ūdens, caur kuru izburbuļoti 915 ml ogļskābās gāzes, ūdens nedrīkst uzrādīt vairāk skābes, kā to uzrāda 50 ml svaigi vārīta ūdens, kam pievienots 1 ml 0,01 N sālsskābes

Reducējošas vielas, fosfīns un sērūdeņradis

915 ml gāzes, kas izburbuļota caur 25 ml amonjakāla sudraba nitrāta reaģenta, kam pievienoti 3 ml amonjaka, nedrīkst šo šķīdumu saduļķot vai padarīt melnu

Oglekļa oksīds

Ne vairāk kā 10 μl/l

Eļļas saturs

Ne vairāk kā 0,1 mg/l

E 296 ĀBOLSKĀBE

Sinonīmi

DL-ābolskābe, ābolskābe

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

DL-ābolskābe, hidroksibutāndiskābe, hidroksidzintarskābe

Einecs

230-022-8

Ķīmiskā formula

C4H6O5

Molekulmasa

134,09

Kvalitātes noteikšanas pārbaude

Ne mazāk kā 99,0 % saturs

Apraksts

Balts vai gandrīz balts kristālisks pulveris vai granulas

Identificēšana

 

A.

Kušanas intervāls starp 127 oC un 132 oC

 

B.

Pozitīvs tests uz malātu

 

C.

Šīs vielas šķīdums ir optiski neaktīvs visās koncentrācijās

 

Tīrība

 

Sulfatētie pelni

Ne vairāk kā 0,1 %

Fumārskābe

Ne vairāk kā 1,0 %

Maleīnskābe

Ne vairāk kā 0,05 %

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 297 FUMĀRSKĀBE

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Trans-butāndiskābe, trans-1, 2-etilēn-dikarboksiskābe

Einecs

203-743-0

Ķīmiskā formula

C4H4O4

Molekulmasa

116,07

Kvalitātes noteikšanas pārbaude

Ne mazāk kā 99,0 % saturs, rēķinot uz bezūdens vielu

Apraksts

Balts kristālisks pulveris vai granulas

Identificēšana

 

A.

Kušanas intervāls

286 oC līdz 302 oC (slēgts kapilārs, strauja sildīšana)

B.

Pozitīvs tests uz divkāršajām saitēm un uz 1,2-dikarboksiskābi

 

C.

0,05 % šķīduma pH pie 25 oC

3,0–3,2

Tīrība

 

Nožuvums

Ne vairāk kā 0,5 % (120 oC, 4 h)

Sulfatētie pelni

Ne vairāk kā 0,1 %

Maleīnskābe

Ne vairāk kā 0,1 %

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 300 ASKORBĪNSKĀBE

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

L-askorbīnskābe

Askorbīnskābe

2,3-Didehidro-L-treo-heksono-1,4-laktons

3-Keto-L-gulofuranolacetons

Einecs

200-066-2

Ķīmiskā formula

C6H806

Molekulmasa

176,13

Pamatviela

Askorbīnskābe pēc žāvēšanas 24 stundas vakuumeksikatorā ar sērskābi satur ne mazāk kā 99 % C6H8O6

Ārējais izskats

Balta līdz gaiši dzeltena kristāliska viela bez aromāta

Identificēšana

 

A.

Kušanas intervāls

Starp 189 oC un 193 oC sadaloties

B.

Pozitīvs askorbīnskābes tests

 

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 0,4 % pēc žāvēšanas 24 stundas vakuumeksikatorā ar sērskābi

Pelni, sulfātu veidā

Ne vairāk kā 0,1 %

Īpatnējā griešana

[α]D 20 = +20,5o līdz +21,5o (10 % w/v ūdens šķīdumā)

pH 2 % ūdens šķīdumam

Starp 2,4 un 2,8

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 301 NĀTRIJA ASKORBĀTS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija askorbāts

Nātrija L-askorbāts

2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-laktona nātrija enolāts

3-Keto-L-gulofuranolacetona nātrija enolāts

Einecs

205-126-1

Ķīmiskā formula

C6H7O6Na

Molekulmasa

198,11

Pamatviela

Nātrija askorbāts pēc žāvēšanas 24 stundas vakuumeksikatorā ar sērskābi satur ne mazāk kā 99 % C6H7O6Na

Ārējais izskats

Balta vai gandrīz balta, cieta kristāliska viela bez aromāta, kas kļūst tumšāka gaismas ietekmē

Identificēšana

 

A.

Pozitīvs askorbāta un nātrija tests

 

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 0,25 % pēc žāvēšanas 24 stundas vakuumeksikatorā ar sērskābi

Īpatnējā griešana

[α]D 20 = starp + 103o un + 106o (10 % w/v ūdens šķīdumā)

pH 10 % ūdens šķīdumam

Starp 6,5 un 8,0

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 302 KALCIJA ASKORBĀTS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Kalcija askorbāta dihidrāts

2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-laktona dihidrāta kalcija sāls

Einecs

227-261-5

Ķīmiskā formula

C12H14O12Ca·2H2O

Molekulmasa

426,35

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 98 % (bez gaistošām vielām)

Ārējais izskats

Balts līdz gaiši pelēcīgi dzeltens kristālisks pulveris bez aromāta

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi askorbāta un kalcija testi

 

Tīrība

 

Fluorīdi

Ne vairāk kā 10 mg/kg (izteikti kā fluors)

Īpatnējā griešana

[α]D 20 = starp + 95o un + 97o (5 % w/v ūdens šķīdumā)

pH 10 % ūdens šķīdumam

Starp 6,0 un 7,5

Gaistošas vielas

Ne vairāk kā 0,3 % pēc 24 stundu žāvēšanas istabas temperatūrā vakuumeksikatorā ar sērskābi vai P2O5

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 304 (i) ASKORBILPALMITĀTS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Askorbilpalmitāts

L-askorbilpalmitāts

2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-lakton-6-palmitāts

6-palmitoil-3-keto-L-gulofuranolaktons

Einecs

205-305-4

Ķīmiskā formula

C22H38O7

Molekulmasa

414,55

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 98 % (bezūdens vielā)

Ārējais izskats

Balta vai dzeltenīgi balta cieta viela ar citrusaugu aromātu

Identificēšana

 

A.

Kušanas intervāls

Starp 107 oC un 117 oC

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 2,0 % pēc vienas stundas žāvēšanas vakuumeksikatorā 56 oC un 60 oC temperatūrā

Pelni, sulfātu veidā

Ne vairāk kā 0,1 %

Īpatnējā griešana

[α]D 20 = starp + 21o un + 24o (5 % w/v metanola šķīdumā)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 304 (ii) ASKORBILSTEARĀTS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Askorbilstearāts

L-askorbilstearāts

2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-lakton-6-stearāts

6-stearoil-3-keto-L-gulofuranolaktons

Einecs

246-944-9

Ķīmiskā formula

C24H42O7

Molekulmasa

442,6

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 98 %

Ārējais izskats

Balta vai dzeltenīga, balta cieta viela ar citrusaugu aromātu

Identificēšana

 

A.

Kušanas temperatūra

Apmēram 116 oC

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 2,0 % pēc vienas stundas žāvēšanas vakuumeksikatorā 56 oC līdz 60 oC temperatūrā

Pelni, sulfātu veidā

Ne vairāk kā 0,1 %

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 306 JAUKTO TOKOFEROLU KONCENTRĀTS

Definīcija

Produktu iegūst, destilējot ar ūdens tvaiku vakuumā pārtikas augu eļļu produktus, kas satur koncentrētus tokoferolus un tokotrienolus

Satur d-α-, d-β, d-γ- un d-ζ-tokoferolus

Molekulmasa

430,71 (d-α-tokoferols)

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 34 % dažādu tokoferolu

Ārējais izskats

Brūngani sarkana līdz sarkana, dzidra, viskoza eļļa ar maigu, raksturīgu aromātu un garšu. Var saturēt mikrokristāliskas formas vaskveida daļiņas

Identificēšana

 

A.

Piemērota gāzu šķidrumu hromatogrāfijas metode

 

B.

Šķīdības testi

Nešķīst ūdenī. Šķīst etanolā. Viegli sajaucas ar ēteri

Tīrība

 

Pelni, sulfātu veidā

Ne vairāk kā 0,1 %

Īpatnējā griešana

[α]D 20 ne mazāka kā + 20o

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 307 ALFA-TOKOFEROLS

Sinonīmi

DL-α-Tokoferols

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

DL-5,7,8-Trimetiltokols

DL-2,5,7,8-Tetrametil-2-(4′,8′,12′-trimetiltridecil)-6-hromanols

Einecs

233-466-0

Ķīmiskā formula

C29H50O2

Molekulmasa

430,71

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 96 %

Ārējais izskats

Gaiši dzeltenas līdz dzintarkrāsas dzidra, viskoza eļļa gandrīz bez smaržas, gaisā vai gaismā oksidējas un pakāpeniski kļūst tumšāka

Identificēšana

 

A.

Šķīdība

Nešķīst ūdenī, viegli šķīst etanolā, sajaucas ar ēteri

B.

Spektrometrija

Absorbcijas maksimums absolūtā etanola šķīdumā aptuveni pie 292 nm

Tīrība

 

Laušanas koeficients

n D 20 = 1,503–1,507

Īpatnējā absorbcija

Formula

etanolā

Formula72–76

(0,01 g 200 ml absolūtā etanola)

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,1 %

Īpatnējā griešana

[α]25 D0o±0,05o (1/10 šķīdums hloroformā)

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

E 308 GAMMA-TOKOFEROLS

Sinonīmi

dl-γ-Tokoferols

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

2,7,8-trimetil-2-(4’,8’,12’-trimetiltridecil)-6-hromanols

Einecs

231-523-4

Ķīmiskā formula

C28H48O2

Molekulmasa

416,69

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 97 %

Ārējais izskats

Bāli dzeltena, dzidra, viskoza eļļa, kas gaisā vai gaismā oksidējas un kļūst tumša

Identificēšana

 

A.

Spektrometrija

Absorbcijas maksimums absolūtā etanola šķīdumā aptuveni pie 298 nm un 257 nm

Tīrība

 

Īpatnējā absorbcija

Formula

Formula

starp 91 un 97 (pie 298 nm)

Formula

starp 5,0 un 8,0 (pie 257 nm)

Refrakcijas koeficients

Formula

1,503–1,507

Pelni, sulfātu veidā

Ne vairāk kā 0,1 %

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 309 DELTA-TOKOFEROLS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

2,8-dimetil-2-(4’,8’,12’-trimetiltridecil)-6-hromanols

Einecs

204-299-0

Ķīmiskā formula

C27H46O2

Molekulmasa

402,7

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 97 %

Ārējais izskats

Bāli dzeltenīga vai oranža, dzidra, viskoza eļļa, kas gaisā vai gaismā oksidējas un kļūst tumša

Identificēšana

 

A.

Spektrometrija

Absorbcijas maksimums absolūtā etanola šķīdumā aptuveni pie 298 nm un 257 nm

Tīrība

 

Īpatnējā absorbcija

Formula

etanolā

Formula

starp 89 un 95 (pie 298 nm)

Formula

starp 3,0 un 6,0 (pie 257 nm)

Refrakcijas koeficients

Formula

1,500–1,504

Pelni, sulfātu veidā

Ne vairāk kā 0,1 %

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 310 PROPILGALLĀTS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Propilgallāts

Gallusskābes propilesteris

3,4,5-trihidroksibenzoskābes n-propilesteris

Einecs

204-498-2

Ķīmiskā formula

C10H12O5

Molekulmasa

212,20

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 98 % (bezūdens vielā)

Ārējais izskats

Balta līdz krēmīgi balta kristāliska, cieta viela bez aromāta

Identificēšana

 

A.

Šķīdības testi

Vāji šķīst ūdenī, viegli šķīst etanolā, ēterī un propān-1,2-diolā

B.

Kušanas temperatūra

146 oC līdz 150 oC pēc četru stundu žāvēšanas 110 oC temperatūrā

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 1,0 % (110 oC, 4 h)

Pelni, sulfātu veidā

Ne vairāk kā 0,1 %

Brīva skābe

Ne vairāk kā 0,5 % (aprēķināta kā gallusskābe)

Hlorēti organiskie savienojumi

Ne vairāk kā 100 mg/kg (aprēķināti kā hlors)

Īpatnējā absorbcija

Formula

Formula

= ne mazāk kā 485 un ne vairāk kā 520 (pie 275 nm)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 311 OKTILGALLĀTS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Oktilgallāts

Gallusskābes oktilesteris

3,4,5-trihidroksibenzoskābes n-oktilesteris

Einecs

213-853-0

Ķīmiskā formula

C15H22O5

Molekulmasa

282,34

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 98 % pēc sešu stundu žāvēšanas 90 oC temperatūrā

Ārējais izskats

Balta līdz krēmīgi balta cieta viela bez aromāta

Identificēšana

 

A.

Šķīdības testi

Nešķīst ūdenī, viegli šķīst etanolā, ēterī un propān-1,2-diolā

B.

Kušanas temperatūra

Starp 99 oC un 102 oC pēc sešu stundu žāvēšanas 90 oC temperatūrā

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 0,5 % (90 oC, 6 h)

Pelni, sulfātu veidā

Ne vairāk kā 0,05 %

Brīva skābe

Ne vairāk kā 0,5 % (aprēķināta kā gallusskābe)

Hlorēti organiskie savienojumi

Ne vairāk kā 100 mg/kg (aprēķināti kā hlors)

Īpatnējā absorbcija

Formula

Formula

= ne mazāk kā 375 un ne vairāk kā 390 (pie 275 nm)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 312 DODECILGALLĀTS

Sinonīmi

Laurilgallāts

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Dodecilgallāts

3,4,5-trihidroksibenzoskābes n-dodecil- (vai lauril-) esteris

Gallusskābes dodecilesteris

Einecs

214-620-6

Ķīmiskā formula

C19H30O5

Molekulmasa

338,45

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 98 % pēc sešu stundu žāvēšanas 90 oC temperatūrā

Ārējais izskats

Balta līdz krēmīgi balta cieta viela bez aromāta

Identificēšana

 

A.

Šķīdības testi

Nešķīst ūdenī, viegli šķīst etanolā un ēterī

B.

Kušanas temperatūra

Starp 95 oC un 98 oC pēc sešu stundu žāvēšanas 90 oC temperatūrā

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 0,5 % (90 oC, 6 h)

Pelni, sulfātu veidā

Ne vairāk kā 0,05 %

Brīva skābe

Ne vairāk kā 0,5 % (aprēķināta kā gallusskābe)

Hlorēti organiskie savienojumi

Ne vairāk kā 100 mg/kg (aprēķināti kā hlors)

Īpatnējā absorbcija

Formula

etanolā

Formula

= ne mazāk kā 300 un ne vairāk kā 325 (pie 275 nm)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 30 mg/kg

E 315 ERITROBĪNSKĀBE

Sinonīmi

Izoaskorbīnskābe

D-Araboaskorbīnskābe

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

D-Eritro-heks-2-ēnskābes γ-laktons

Izoaskorbīnskābe

D-Izoaskorbīnskābe

Einecs

201-928-0

Ķīmiskā formula

C6H8O6

Molekulmasa

176,13

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 98 %, izsakot vielas sausnā

Ārējais izskats

Balta līdz gaiši dzeltena kristāliska, cieta viela, kas gaismā pakāpeniski kļūst tumšāka

Identificēšana

 

A.

Kušanas intervāls

Aptuveni 164 oC līdz 172 oC sadaloties

B.

Pozitīvs askorbīnskābes tests (krāsu reakcija)

 

Tīrība

 

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 0,4 % pēc trīs stundu žāvēšanas vakuumā uz silikagela

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,3 %

Īpatnējā griešana

[α] 25 D = -16,5o līdz -18,0o 10 % w/v ūdens šķīdumā

Oksalāts

1 g parauga šķīduma 10 ml ūdens pievieno divus pilienus ledus etiķskābes un 5 ml 10 % kalcija acetāta šķīduma. Šķīdumam jāpaliek dzidram

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

E 316 NĀTRIJA ERITORBĀTS

Sinonīmi

Nātrija izoaskorbāts

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija izoaskorbāts

Nātrija D-izoaskorbīnskābe

2,3-didehidro-D-eritro-heksono-1,4-laktona nātrija sāls

3-keto-D-gulofurānolaktona nātrija enolāta monohidrāts

Einecs

228-973-9

Ķīmiskā formula

C6H7O6Na·H2O

Molekulmasa

216,13

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 98 % pēc 24 stundu žāvēšanas vakuumeksikatorā ar sērskābi, izteikta kā monohidrāts

Ārējais izskats

Balta kristāliska, cieta viela

Identificēšana

 

A.

Šķīdības testi

Labi šķīst ūdenī, ļoti slikti šķīst metanolā

B.

Pozitīvs askorbīnskābes tests (krāsu reakcija)

 

C.

Pozitīvs nātrija tests

 

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 0,25 % pēc 24 stundu žāvēšanas vakuumeksikatorā ar sērskābi

Īpatnējā griešana

[α] = + 95o līdz + 98o (10 % w/v ūdens šķīdumā)

pH 10 % ūdens šķīdumam

5,5 līdz 8,0

Oksalāts

Pie 1 g parauga šķīduma 10 ml ūdens pievieno divus pilienus ledus etiķskābes un 5 ml 10 % kalcija acetāta šķīduma. Šķīdumam jāpaliek dzidram

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 319 terc-BUTILHIDROHINONS (TBHQ)

Sinonīmi

TBHQ

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

terc-Butil-1,4-benzdiols

2-(1,1-Dimetiletil)-1,4-benzdiols

Einecs

217-752-2

Ķīmiskā formula

C10H14O2

Molekulmasa

166,22

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99 % C10H14O2

Ārējais izskats

Balta kristāliska, cieta viela ar raksturīgu aromātu

Identificēšana

 

A.

Šķīdība

Ūdenī praktiski nešķīst, šķīst etanolā

B.

Kušanas temperatūra

Ne zemāka par 126,5 oC

C.

Fenoli

Aptuveni 5 mg parauga izšķīdina 10 ml metanola un pievieno 10,5 ml dimetilamīna šķīduma (1:4). Šķīdums krāsojas sarkanā vai rozā krāsā

Tīrība

 

terc-butil-p-benzhinons

Ne vairāk kā 0,2 %

2,5-di-terc-butilhidrohinons

Ne vairāk kā 0,2 %

Hidroksihinons

Ne vairāk kā 0,1 %

Toluols

Ne vairāk kā 25 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

E 320 BUTILĒTS HIDROKSIANIZOLS (BHA)

Sinonīmi

BHA

Definīcija

 

Ķīmiskie nosaukumi

Trešējais 3-butil-4-hidroksianizols

Trešējā 2-butil-4-hidroksianizola un trešējā 3-butil-4-hidroksianizola maisījums

Einecs

246-563-8

Ķīmiskā formula

C11H16O2

Molekulmasa

180,25

Kvalitātes noteikšanas pārbaude

Ne mazāk kā 98,5 % C11H16O2 un ne mazāk kā 85 % 3-trešējā-butil-4-hidroksianizola izomēra saturs

Apraksts

Balti vai gaiši dzelteni kristāli vai vaskaina cieta viela ar vieglu aromātisku smaržu

Identificēšana

 

A.

Šķīdība

Nešķīst ūdenī, neierobežoti šķīst metanolā

B.

Kušanas intervāls

Starp 48 oC un 63 oC

C.

Krāsas reakcija

Iztur fenola grupu testu

Tīrība

 

Sulfatētie pelni

Ne vairāk kā 0,05 % pēc kalcinēšanas pie 800 ± 25 oC

Fenola piemaisījums

Ne vairāk kā 0,5 %

Īpašā absorbcija

Formula

Formula

(290 nm) ne mazāk kā 190 un ne vairāk kā 210
Īpašā absorbcija

Formula

Formula

(228 nm) ne mazāk kā 326 un ne vairāk kā 345

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 321 BUTILĒTS HIDROKSITOLUOLS (BHT)

Sinonīmi

BHT

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

2,6-Diterc-butil-p-krezols

4-Metil-2,6-diterc-butilfenols

Einecs

204-881-4

Ķīmiskā formula

C15H24O

Molekulmasa

220,36

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99 %

Ārējais izskats

Balta kristāliska vai plākšņveida cieta viela bez aromāta vai nedaudz aromātiska

Identificēšana

 

A.

Šķīdības testi

Nešķīst ūdenī un propān-1,2-diolā,

labi šķīst metanolā

B.

Kušanas temperatūra

70 oC

C.

Absorbcijas maksimums

Intervālā no 230 līdz 320 nm (2 cm slānim 1/100 000 absolūtā etanola) absorbcijas maksimums tikai pie 278 nm

Tīrība

 

Pelni, sulfātu veidā

Ne vairāk kā 0,005 %

Fenoli

Ne vairāk kā 0,5 %

Īpatnējā absorbcija

Formula

etanolā

Formula

= ne mazāk kā 81 un ne vairāk kā 88 (pie 278 nm)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 322 LECITĪNI

Sinonīmi

Fosfatīdi

Fosfolipīdi

Definīcija

Lecitīni ir fosfatīdu maisījumi vai frakcijas, iegūtas no augu vai dzīvnieku valsts pārtikas produktiem ar fizikālām metodēm; tie ietver arī hidrolizētus produktus, kas iegūti, izmantojot nekaitīgus un piemērotus fermentus. Galaprodukti nedrīkst uzrādīt nekādas fermentu aktivitātes atlieku zīmes. Lecitīnus ūdens vidē var atkrāsot ar ūdeņraža peroksīdu. Šī oksidēšana nedrīkst ķīmiski modificēt lecitīnu fosfatīdus.

Einecs

232-307-2

Pamatviela

Satur lecitīnus ne mazāk kā 60,0 % no acetonā nešķīstošajām vielām

Satur hidrolizētus lecitīnus ne mazāk kā 56,0 % no acetonā nešķīstošajām vielām

Ārējais izskats

Lecitīni ir brūns šķidrums vai viskoza pusšķidra viela vai pulveris

Hidrolizēti lecitīni ir gaiši brūns līdz brūns viskozs šķidrums vai pasta

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi holīna, fosfora un taukskābju testi

 

B.

Hidrolizēta lecitīna tests

800 ml mērkolbā ielej 500 ml ūdens (30–35 oC). Nepārtraukti maisot, lēni pievieno 50 ml parauga. Hidrolizēts lecitīns veido homogēnu emulsiju. Nehidrolizēts lecitīns veido apmēram 50 g vielas, kas atdalās no emulsijas

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 2,0 % pēc vienas stundas žāvēšanas 105 oC temperatūrā

Toluolā nešķīstošas vielas

Ne vairāk kā 0,3 %

Skābes skaitlis

Ne vairāk kā 35 mg kālija hidroksīda/g (lecitīni)

Ne vairāk kā 45 mg kālija hidroksīda/g (hidrolizēti lecitīni)

Peroksīda skaitlis

Mazāks vai vienāds ar 10

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 325 NĀTRIJA LAKTĀTS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija laktāts

Nātrija 2-hidroksipropioāts

Einecs

200-772-0

Ķīmiskā formula

C3H5NaO3

Molekulmasa

112,06 (bezūdens viela)

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 57 % un ne vairāk kā 66 %

Ārējais izskats

Bezkrāsains caurspīdīgs šķidrums bez aromāta vai ar vāju raksturīgu aromātu

Identificēšana

 

A.

Pozitīvs laktāta tests

 

B.

Pozitīvs nātrija tests

 

Tīrība

 

Skābums

Ne vairāk kā 0,5 % pēc žāvēšanas, izteikts kā pienskābe

pH 20 % ūdens šķīdumam

6,5 līdz 7,5

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Reducējošas vielas

Nereducē Fēlinga šķīdumu

Piezīme.

Šī specifikācija attiecas uz 60 % ūdens šķīdumu

 

E 326 KĀLIJA LAKTĀTS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Kālija laktāts

Kālija 2-hidroksipropionāts

Einecs

213-631-3

Ķīmiskā formula

C3H5O3K

Molekulmasa

128,17 (bezūdens viela)

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 57 % un ne vairāk kā 66 %

Ārējais izskats

Nedaudz viskozs, dzidrs šķidrums gandrīz bez aromāta vai ar vāju raksturīgu aromātu

Identificēšana

 

A.

Dedzināšana

Karsējot kālija laktāts pārpelnojas. Pelni ir bāziski, un, pievienojot skābi, strauji izdalās gāze

B.

Krāsu reakcija

Uzlej 2 ml kālija laktāta šķīduma uz 5 ml pirokatehīna šķīduma (1:100) sērskābē. Slāņu saskares vietā parādās tumši sarkans krāsojums

C.

Pozitīvi kālija un laktāta testi

 

Tīrība

 

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Skābums

Izšķīdina 1 g kālija laktāta šķīduma 20 ml ūdens, pievieno trīs pilienus fenolftaleīna TS un titrē ar 0,1 N nātrija hidroksīdu. Nepieciešams ne vairāk kā 0,2 ml

Reducējošas vielas

Kālija laktāta šķīdums nereducē Fēlinga šķīdumu

Piezīme.

Šī specifikācija attiecas uz 60 % ūdens šķīdumu

 

E 327 KALCIJA LAKTĀTS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Kalcija dilaktāts

Kalcija dilaktāta hidrāts

2-Hidroksipropionskābes kalcija sāls

Einecs

212-406-7

Ķīmiskā formula

(C3H5O2)2Ca·nH2O (n = 0–5)

Molekulmasa

218,22 (bezūdens viela)

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 98 % (bezūdens vielā)

Ārējais izskats

Gandrīz bez aromāta, balts kristālisks pulveris vai granulas

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi kalcija un laktāta testi

 

B.

Šķīdības testi

Šķīst ūdenī un praktiski nešķīst etanolā

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Žāvējot četras stundas 120 oC temperatūrā, noteikts:

bezūdens viela: ne vairāk kā 3,0 %

ar 1 molekulu ūdens: ne vairāk kā 8,0 %

ar 3 molekulām ūdens: ne vairāk kā 20,0 %

ar 4,5 molekulām ūdens: ne vairāk kā 27,0 %

Skābums

Ne vairāk kā 0,5 % pēc žāvēšanas, izteikts kā pienskābe

Fluorīds

Ne vairāk kā 30 mg/kg (izteikts kā fluors)

pH 5 % ūdens šķīdumam

Starp 6,0 un 8,0

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Reducējošas vielas

Nereducē Fēlinga šķīdumu

E 330 CITRONSKĀBE

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Citronskābe

β -Hidroksitrikarbalītskābe

2-Hidroksi-1,2,3-propāntrikarbonskābe

Einecs

201-069-1

Ķīmiskā formula

a)

C6H8O7 (bezūdens viela)

b)

C6H8O7·H2O (monohidrāts)

Molekulmasa

a)

192,13 (bezūdens viela)

b)

210,15 (monohidrāts)

Pamatviela

Citronskābe var būt bezūdens vielā vai saturēt vienu molekulu ūdens. Citronskābe satur ne mazāk kā 99,5 % C6H8O7 (bezūdens vielā)

Ārējais izskats

Bezkrāsas vai balta kristāliska, cieta viela bez aromāta, ar stipri skābu garšu. Monohidrāts kristalizējas sausā gaisā

Identificēšana

 

A.

Šķīdības testi

Ļoti labi šķīst ūdenī; labi šķīst etanolā; šķīst ēterī

Tīrība

 

Ūdens saturs

Bezūdens citronskābe satur ne vairāk kā 0,5 % ūdens; citronskābes monohidrāts satur ne vairāk kā 8,8 % ūdens (Karla Fišera metode)

Pelni, sulfātu veidā

Ne vairāk kā 0,05 % pēc izkarsēšanas 800 ± 25 oC temperatūrā

Arsēns

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Oksalāti

Ne vairāk kā 100 mg/kg pēc žāvēšanas, izteikti kā skābeņskābe

Viegli karbonizējošās vielas

Karsē 1 g pulverveida parauga ar 10 ml 98 % sērskābes ūdens vannā 90 oC temperatūrā tumsā vienu stundu. Var parādīties tikai gaiši brūna krāsa

E 331 (i) MONONĀTRIJA CITRĀTS

Sinonīmi

Mononātrija citrāts

Pirmējais nātrija skābais citrāts

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Mononātrija citrāts

2-Hidroksi-1,2,3-propāntrikarbonskābes mononātrija sāls

Ķīmiskā formula

a)

C6H7O7Na (bezūdens viela)

b)

C6H7O7Na·H2O (monohidrāts)

Molekulmasa

a)

214,11 (bezūdens viela)

b)

232,23 (monohidrāts)

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99 % (bezūdens vielā)

Ārējais izskats

Balts kristālisks pulveris vai bezkrāsas kristāli

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi citrāta un nātrija testi

 

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Žāvējot četras stundas 180 oC temperatūrā, noteikts:

bezūdens viela: ne vairāk kā 1,0 %

monohidrāts: ne vairāk kā 8,8 %

Oksalāti

Ne vairāk kā 100 mg/kg pēc žāvēšanas, izteikti kā skābeņskābe

pH 1 % ūdens šķīdumam

Starp 3,5 un 3,8

Arsēns

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 5 mg/kg

E 331 (ii) DINĀTRIJA CITRĀTS

Sinonīmi

Dinātrija citrāts

Otrējais nātrija skābais citrāts

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Dinātrija citrāts

2-Hidroksi-1,2,3-propāntrikarbonskābes dinātrija sāls

Citronskābes dinātrija sāls ar 1,5 molekulām ūdens

Einecs

205-623-3

Ķīmiskā formula

C6H6O7Na2·1,5H2O

Molekulmasa

263,11

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99 % (bezūdens vielā)

Ārējais izskats

Balts kristālisks pulveris vai bezkrāsas kristāli

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi citrāta un nātrija testi

 

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 13,0 % pēc četru stundu žāvēšanas 180 oC temperatūrā

Oksalāti

Ne vairāk kā 100 mg/kg pēc žāvēšanas, izteikti kā skābeņskābe

pH 1 % ūdens šķīdumam

Starp 4,9 un 5,2

Arsēns

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 5 mg/kg

E 331 (iii) TRINĀTRIJA CITRĀTS

Sinonīmi

Trinātrija citrāts

Trešējais nātrija skābais citrāts

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Trinātrija citrāts

Citronskābes trinātrija sāls bezūdens, dihidrāta vai pentahidrāta formā

2-Hidroksi-1,2,3-propāntrikarbonskābes trinātrija sāls

Einecs

200-675-3

Ķīmiskā formula

Bezūdens viela:

C6H5O7Na3

Hidratēts:

C6H5O7Na3·nH2O (n = 2 vai 5)

Molekulmasa

258,07 (bezūdens viela)

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99 % (bezūdens vielā)

Ārējais izskats

Balts kristālisks pulveris vai bezkrāsas kristāli

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi citrāta un nātrija testi

 

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Žāvējot četras stundas 180 oC temperatūrā, noteikts:

bezūdens viela:

ne vairāk kā 1,0 %

dihidrāts:

ne vairāk kā 13,5 %

pentahidrāts:

ne vairāk kā 30,3 %

Oksalāti

Ne vairāk kā 100 mg/kg pēc žāvēšanas, izteikti kā skābeņskābe

pH 5 % ūdens šķīdumam

Starp 7,5 un 9,0

Arsēns

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 5 mg/kg

E 332 (i) MONOKĀLIJA CITRĀTS

Sinonīmi

Monokālija citrāts

Pirmējais kālija skābais citrāts

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Monokālija citrāts

2-Hidroksi-1,2,3-propāntrikarbonskābes monokālija sāls

Citronskābes monokālija sāls (bezūdens vielā)

Einecs

212-753-4

Ķīmiskā formula

C6H7O7K

Molekulmasa

230,21

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99 % (bezūdens vielā)

Ārējais izskats

Balts, higroskopisks, graudains pulveris vai caurspīdīgi kristāli

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi citrāta un kālija testi

 

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 1,0 % pēc četru stundu žāvēšanas 180 oC temperatūrā

Oksalāti

Ne vairāk kā 100 mg/kg pēc žāvēšanas, izteikti kā skābeņskābe

pH 1 % ūdens šķīdumam

Starp 3,5 un 3,8

Arsēns

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 5 mg/kg

E 332 (ii) TRIKĀLIJA CITRĀTS

Sinonīmi

Trikālija citrāts

Trešējais kālija skābais citrāts

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Trikālija citrāts

2-Hidroksi-1,2,3-propāntrikarbonskābes trikālija sāls

Citronskābes trikālija sāls monohidrāts

Einecs

212-755-5

Ķīmiskā formula

C6H5O7K3·H2O

Molekulmasa

324,42

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99 % (bezūdens vielā)

Ārējais izskats

Balts, higroskopisks, graudains pulveris vai caurspīdīgi kristāli

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi citrāta un kālija testi

 

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 6,0 % pēc četru stundu žāvēšanas 180 oC temperatūrā

Oksalāti

Ne vairāk kā 100 mg/kg pēc žāvēšanas, izteikti kā skābeņskābe

pH 5 % ūdens šķīdumam

Starp 7,5 un 9,0

Arsēns

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 5 mg/kg

E 333 (i) MONOKALCIJA CITRĀTS

Sinonīmi

Monokalcija citrāts

Pirmējais kalcija skābais citrāts

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Monokalcija citrāts

2-Hidroksi-1,2,3-propāntrikarbonskābes monokalcija sāls

Citronskābes monokalcija sāls monohidrāts

Ķīmiskā formula

(C6H7O7)2Ca·H2O

Molekulmasa

440,32

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 97,5 % (bezūdens vielā)

Ārējais izskats

Smalks balts pulveris

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi citrāta un kalcija testi

 

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 7,0 % pēc četru stundu žāvēšanas 180 oC temperatūrā

Oksalāti

Ne vairāk kā 100 mg/kg pēc žāvēšanas, izteikti kā skābeņskābe

pH 1 % ūdens šķīdumam

Starp 3,2 un 3,5

Fluorīds

Ne vairāk kā 30 mg/kg (izteikts kā fluors)

Arsēns

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Karbonāti

1 g kalcija citrāta šķīdināšana 10 ml 2 N sālsskābes nedrīkst izraisīt vairāk kā dažu atsevišķu burbuļu veidošanos

E 333 (ii) DIKALCIJA CITRĀTS

Sinonīmi

Dikalcija citrāts

Otrējais kalcija skābais citrāts

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Dikalcija citrāts

2-Hidroksi-1,2,3-propāntrikarbonskābes dikalcija sāls

Citronskābes dikalcija sāls trihidrāts

Ķīmiskā formula

(C6H7O7)2Ca2·3H2O

Molekulmasa

530,42

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 97,5 % (bezūdens vielā)

Ārējais izskats

Smalks balts pulveris

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi citrāta un kalcija testi

 

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 20,0 % pēc četru stundu žāvēšanas 180 oC temperatūrā

Oksalāti

Ne vairāk kā 100 mg/kg pēc žāvēšanas, izteikti kā skābeņskābe

Fluorīds

Ne vairāk kā 30 mg/kg (izteikts kā fluors)

Arsēns

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Karbonāti

1 g kalcija citrāta šķīdināšana 10 ml 2 N sālsskābes nedrīkst izraisīt vairāk kā dažu atsevišķu burbuļu veidošanos

E 333 (iii) TRIKALCIJA CITRĀTS

Sinonīmi

Trikalcija citrāts

Trešējais kalcija skābais citrāts

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Trikalcija citrāts

2-Hidroksi-1,2,3-propāntrikarbonskābes trikalcija sāls

Citronskābes trikalcija sāls tetrahidrāts

Einecs

212-391-7

Ķīmiskā formula

(C6H6O7)2Ca3·4H2O

Molekulmasa

570,51

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 97,5 % (bezūdens vielā)

Ārējais izskats

Smalks balts pulveris

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi citrāta un kalcija testi

 

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 14,0 % pēc četru stundu žāvēšanas 180 oC temperatūrā

Oksalāti

Ne vairāk kā 100 mg/kg pēc žāvēšanas, izteikti kā skābeņskābe

Fluorīds

Ne vairāk kā 30 mg/kg (izteikts kā fluors)

Arsēns

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Karbonāti

1 g kalcija citrāta šķīdināšana 10 ml 2 N sālsskābes nedrīkst izraisīt vairāk kā dažu atsevišķu burbuļu veidošanos

E 334 L(+)-VĪNSKĀBE

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

L-vīnskābe

L-2,3-dihidroksibutāndiskābe

d-α, β-dihidroksidzintarskābe

Einecs

201-766-0

Ķīmiskā formula

C4H6O6

Molekulmasa

150,09

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99,5 % (bezūdens vielā)

Ārējais izskats

Bezkrāsaina vai caurspīdīga kristāliska, cieta viela vai balts kristālisks pulveris

Identificēšana

 

A.

Kušanas intervāls

Starp 168 oC un 170 oC

B.

Pozitīvs tartrāta tests

 

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 0,5 % (trīs stundas virs P2O5)

Pelni, sulfātu veidā

Ne vairāk kā 1 000 mg/kg pēc izkarsēšanas 800 ± 25 oC temperatūrā

Īpatnējā griešana (20 % w/v ūdens šķīdumā)

[α]D 20 = starp +11,5o un +13,5o

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Oksalāti

Ne vairāk kā 100 mg/kg pēc žāvēšanas, izteikti kā skābeņskābe

E 335 (i) MONONĀTRIJA TARTRĀTS

Sinonīmi

L-(+)-vīnskābes mononātrija sāls

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

L-2,3-dihidroksibutāndiskābes mononātrija sāls

L-(+)-vīnskābes mononātrija sāls monohidrāts

Ķīmiskā formula

C4H5O6Na·H2O

Molekulmasa

194,05

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99 % (bezūdens vielā)

Ārējais izskats

Bezkrāsaini caurspīdīgi kristāli

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi tartrāta un nātrija testi

 

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 10,0 % pēc četru stundu žāvēšanas 105 oC temperatūrā

Oksalāti

Ne vairāk kā 100 mg/kg pēc žāvēšanas, izteikti kā skābeņskābe

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 335 (ii) DINĀTRIJA TARTRĀTS

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Dinātrija L-tartrāts

Dinātrija (+)-tartrāts

(+)-2,3-dihidroksibutāndiskābes dinātrija sāls

L-(+)-vīnskābes dinātrija sāls dihidrāts

Einecs

212-773-3

Ķīmiskā formula

C4H4O6Na2·2H2O

Molekulmasa

230,8

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99 % (bezūdens vielā)

Ārējais izskats

Bezkrāsaini caurspīdīgi kristāli

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi tartrāta un nātrija testi

 

B.

Šķīdības testi

1 g nešķīst 3 ml ūdens. Nešķīst etanolā

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 17,0 % pēc četru stundu žāvēšanas 105 oC temperatūrā

Oksalāti

Ne vairāk kā 100 mg/kg pēc žāvēšanas, izteikti kā skābeņskābe

pH 1 % ūdens šķīdumam

Starp 7,0 un 7,5

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 336 (i) MONOKĀLIJA TARTRĀTS

Sinonīmi

Pirmējais kālija skābais tartrāts

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

L-(+)-vīnskābes mononātrija sāls (bezūdens)

L-2,3-dihidroksibutāndiskābes monokālija sāls

Ķīmiskā formula

C4H5O6K

Molekulmasa

188,16

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 98 % (bezūdens vielā)

Ārējais izskats

Balts kristālisks vai graudains pulveris

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi tartrāta un kālija testi

 

B.

Kušanas temperatūra

230 oC

Tīrība

 

pH 1 % ūdens šķīdumam

3,4

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 1,0 % pēc četru stundu žāvēšanas 105 oC temperatūrā

Oksalāti

Ne vairāk kā 100 mg/kg pēc žāvēšanas, izteikti kā skābeņskābe

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 336 (ii) DIKĀLIJA TARTRĀTS

Sinonīmi

Otrējais kālija skābais tartrāts

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

L-(+)-vīnskābes dikālija sāls ar 1/2 molekulu ūdens

L-2,3-dihidroksibutāndiskābes dikālija sāls

Einecs

213-067-8

Ķīmiskā formula

C4H406K2·1/2H2O

Molekulmasa

235,2

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99 % (bezūdens vielā)

Ārējais izskats

Balts kristālisks vai graudains pulveris

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi tartrāta un kālija testi

 

Tīrība

 

pH 1 % ūdens šķīdumam

Starp 7,0 un 9,0

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 4,0 % pēc četru stundu žāvēšanas 105 oC temperatūrā

Oksalāti

Ne vairāk kā 100 mg/kg pēc žāvēšanas, izteikti kā skābeņskābe

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 337 KĀLIJA NĀTRIJA TARTRĀTS

Sinonīmi

Kālija nātrija L-(+)-tartrāts

Rošela sāls

Segneta sāls

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

L-2,3-dihidroksibutāndiskābes kālija nātrija sāls

L-(+)-vīnskābes kālija nātrija sāls

Einecs

206-156-8

Ķīmiskā formula

C4H4O6KNa·4H2O

Molekulmasa

282,23

Pamatviela

Satur ne mazāk kā 99 % (bezūdens vielā)

Ārējais izskats

Bezkrāsaini kristāli vai balts kristālisks pulveris

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi tartrāta, nātrija un kālija testi

 

B.

Šķīdības testi

1 g šķīst 1 ml ūdens, nešķīst etanolā

C.

Kušanas temperatūra

Starp 70 oC un 80 oC

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 26,0 % un ne mazāk kā 21,0 % pēc trīs stundu žāvēšanas 150 oC temperatūrā

Oksalāti

Ne vairāk kā 100 mg/kg pēc žāvēšanas, izteikti kā skābeņskābe

pH 1 % ūdens šķīdumam

Starp 6,5 un 8,5

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Smagie metāli (kā Pb)

Ne vairāk kā 10 mg/kg

E 338 FOSFORSKĀBE

Sinonīmi

Ortofosforskābe

Monofosforskābe

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Fosforskābe

Einecs

231-633-2

Ķīmiskā formula

H3PO4

Molekulmasa

98,00

Pamatviela

Fosforskābe ir pieejama tirdzniecībā kā dažādu koncentrāciju ūdens šķīdums. Ne mazāk kā 67,0 % un ne vairāk kā 85,7 %

Apraksts

Dzidrs, bezkrāsains, viskozs šķidrums

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi skābes un fosfāta testi

 

Tīrība

 

Gaistošās skābes

Ne vairāk kā 10 mg/kg (kā etiķskābe)

Hlorīdi

Ne vairāk kā 200 mg/kg (izteikti kā hlors)

Nitrāti

Ne vairāk kā 5 mg/kg (kā NaNO3)

Sulfāti

Ne vairāk kā 1 500 mg/kg (kā CaSO4)

Fluorīds

Ne vairāk kā 10 mg/kg (izteikti kā fluors)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 4 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Piezīme.

Šī specifikācija attiecas uz 75 % ūdens šķīdumu

 

E 339 (i) MONONĀTRIJA FOSFĀTS

Sinonīmi

Mononātrija monofosfāts

Skābais mononātrija monofosfāts

Mononātrija ortofosfāts

Monobāziskais nātrija fosfāts

Nātrija dihidrogenmonofosfāts

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Nātrija dihidrogenmonofosfāts

Einecs

231-449-2

Ķīmiskā formula

Bezūdens viela: NaH2PO4

Monohidrāts: NaH2PO4·H2O

Dihidrāts: NaH2PO4·2H2O

Molekulmasa

Bezūdens viela: 119,98

Monohidrāts: 138,00

Dihidrāts: 156,01

Pamatviela

Ne mazāk kā 97 % NaH2PO4 pēc žāvēšanas vienu stundu 60 oC un četras stundas 105 oC temperatūrā

P2O5 saturs

Ne mazāk kā 58,0 % un ne vairāk kā 60,0 % bezūdens vielā

Apraksts

Balts, nedaudz higroskopisks pulveris, kristāli vai granulas bez smaržas

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi nātrija un fosfāta testi

 

B.

Šķīdība

Labi šķīst ūdenī. Nešķīst etanolā un ēterī

C.

pH (1 % šķīdums)

Starp 4,1 un 5,0

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Pēc žāvēšanas vienu stundu 60 oC un tad četras stundas 105 oC temperatūrā bezūdens sāls zaudē ne vairāk kā 2,0 %, monohidrāts – ne vairāk kā 15,0 %, dihidrāts – ne vairāk kā 25 %

Ūdenī nešķīstošu vielu saturs

Ne vairāk kā 0,2 % bezūdens vielā

Fluorīds

Ne vairāk kā 10 mg/kg (izteikts kā fluors)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 4 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 339 (ii) DINĀTRIJA FOSFĀTS

Sinonīmi

Dinātrija monofosfāts

Otrējais nātrija fosfāts

Dinātrija ortofosfāts

Skābais dinātrija fosfāts

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Dinātrija hidrogenmonofosfāts

Dinātrija hidrogenortofosfāts

Einecs

231-448-7

Ķīmiskā formula

Bezūdens viela: Na2HPO4

Hidrāts: Na2HPO4·nH2O (n = 2, 7 vai 12)

Molekulmasa

141,98 (bezūdens viela)

Pamatviela

Ne mazāk kā 98 % Na2HPO4 pēc žāvēšanas trīs stundas 40 oC un piecas stundas 105 oC temperatūrā

P2O5 saturs

Starp 49 % un 51 % bezūdens vielā

Apraksts

Bezūdens dinātrija hidrogenfosfāts ir balts higroskopisks pulveris bez smaržas. Pieejamās hidratētās formas ir: dihidrāts – balta kristāliska, cieta viela bez smaržas; heptahidrāts – balta kristāliska viela vai granulēts pulveris bez smaržas; un dodekahidrāts – balta kristāliska viela vai pulveris bez smaržas

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi nātrija un fosfāta testi

 

B.

Šķīdība

Labi šķīst ūdenī. Nešķīst etanolā

C.

pH (1 % šķīdums)

Starp 8,4 un 9,6

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Pēc žāvēšanas trīs stundas 40 oC un tad piecas stundas 105 oC temperatūrā masas zudumi ir: bezūdens vielai – ne vairāk kā 5,0 %, dihidrātam – ne vairāk kā 22,0 %, heptahidrātam – ne vairāk kā 50,0 %, dodekahidrātam – ne vairāk kā 61,0 %

Ūdenī nešķīstošu vielu saturs

Ne vairāk kā 0,2 % bezūdens vielā

Fluorīds

Ne vairāk kā 10 mg/kg (izteikts kā fluors)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 4 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 339 (iii) TRINĀTRIJA FOSFĀTS

Sinonīmi

Nātrija fosfāts

Tribāziskais nātrija fosfāts

Trinātrija ortofosfāts

Definīcija

Trinātrija fosfātu iegūst no ūdens šķīdumiem, un tas kristalizējas kā bezūdens viela un ar 1/2, 1, 6, 8 vai 12 H2O. Dodekahidrāts vienmēr kristalizējas no ūdens šķīdumiem nātrija hidroksīda pārākumā. Tas satur 1/4 NaOH molekulas

Ķīmiskais nosaukums

Trinātrija monofosfāts

Trinātrija fosfāts

Trinātrija ortofosfāts

Einecs

231-509-8

Ķīmiskā formula

Bezūdens viela: Na3PO4

Hidratēts: Na3PO4·nH2O (n = 1/2, 1, 6, 8 vai 12)

Molekulmasa

163,94 (bezūdens viela)

Pamatviela

Bezūdens nātrija fosfāts un hidrāti, izņemot dodekahidrātu, satur ne mazāk kā 97,0 % Na3PO4 žāvētā vielā. Nātrija fosfāta dodekahidrāts satur ne mazāk kā 92,0 % Na3PO4 izkarsētā vielā

P2O5 saturs

Starp 40,5 % un 43,5 % bezūdens vielā

Apraksts

Balti kristāli, granulas vai kristālisks pulveris bez smaržas

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi nātrija un fosfāta testi

 

B.

Šķīdība

Labi šķīst ūdenī. Nešķīst etanolā

C.

pH (1 % šķīdums)

Starp 11,5 un 12,5

Tīrība

 

Zudumi pēc dedzināšanas

Pēc žāvēšanas divas stundas 120 oC un tad karsēšanas 30 minūtes 800 oC temperatūrā masas zudumi ir: bezūdens vielai – ne vairāk kā 2,0 %, monohidrātam – ne vairāk kā 11,0 %, dodekahidrātam – ne mazāk kā 45,0 % un ne vairāk kā 58,0 %

Ūdenī nešķīstošu vielu saturs

Ne vairāk kā 0,2 % bezūdens vielā

Fluorīds

Ne vairāk kā 10 mg/kg (izteikts kā fluors)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 4 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 340 (i) MONOKĀLIJA FOSFĀTS

Sinonīmi

Monobāziskais kālija fosfāts

Monokālija monofosfāts

Kālija ortofosfāts

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Kālija dihidrogenfosfāts

Monokālija dihidrogenortofosfāts

Monokālija dihidrogenmonofosfāts

Einecs

231-913-4

Ķīmiskā formula

KH2PO4

Molekulmasa

136,09

Pamatviela

Ne mazāk kā 98,0 % pēc žāvēšanas četras stundas 105 oC temperatūrā

P2O5 saturs

Starp 51,0 % un 53,0 % bezūdens vielā

Apraksts

Bezkrāsaini kristāli vai balts granulārs vai kristālisks, higroskopisks pulveris bez smaržas

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi kālija un fosfāta testi

 

B.

Šķīdība

Labi šķīst ūdenī. Nešķīst etanolā

C.

pH (1 % šķīdums)

Starp 4,2 un 4,8

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 2,0 % pēc žāvēšanas četras stundas 105 oC temperatūrā

Ūdenī nešķīstošu vielu saturs

Ne vairāk kā 0,2 % bezūdens vielā

Fluorīds

Ne vairāk kā 10 mg/kg (izteikts kā fluors)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 4 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 340 (ii) DIKĀLIJA FOSFĀTS

Sinonīmi

Dikālija monofosfāts

Otrējais kālija fosfāts

Dikālija skābais fosfāts

Dikālija ortofosfāts

Dibāziskais kālija fosfāts

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Dikālija hidrogenmonofosfāts

Dikālija hidrogenfosfāts

Dikālija hidrogenortofosfāts

Einecs

231-834-5

Ķīmiskā formula

K2HPO4

Molekulmasa

174,18

Pamatviela

Ne mazāk kā 98 % pēc žāvēšanas četras stundas 105 oC temperatūrā

P2O5 saturs

Starp 40,3 % un 41,5 % bezūdens vielā

Apraksts

Bezkrāsains vai balts granulveida pulveris, kristāli vai amorfa viela

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi kālija un fosfāta testi

 

B.

Šķīdība

Labi šķīst ūdenī. Nešķīst etanolā

C.

pH (1 % šķīdums)

Starp 8,7 un 9,4

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 2,0 % pēc žāvēšanas četras stundas 105 oC temperatūrā

Ūdenī nešķīstošu vielu saturs

Ne vairāk kā 0,2 % bezūdens vielā

Fluorīds

Ne vairāk kā 10 mg/kg (izteikts kā fluors)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 4 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 340 (iii) TRIKĀLIJA FOSFĀTS

Sinonīmi

Kālija fosfāts

Tribāziskais kālija fosfāts

Trikālija ortofosfāts

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Trikālija monofosfāts

Trikālija fosfāts

Trikālija ortofosfāts

Einecs

231-907-1

Ķīmiskā formula

Bezūdens viela: K3PO4

Hidratēts: K3PO4·nH2O (n = 1 vai 3)

Molekulmasa

212,27 (bezūdens viela)

Pamatviela

Ne mazāk kā 97 %, aprēķinot izkarsētā vielā

P2O5 saturs

Starp 30,5 % un 33,0 % izkarsētā vielā

Apraksts

Bezkrāsaini vai balti higroskopiski kristāli vai granulas bez smaržas. Pieejamās hidratētās formas ir monohidrāts un trihidrāts

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi kālija un fosfāta testi

 

B.

Šķīdība

Labi šķīst ūdenī. Nešķīst etanolā

C.

pH (1 % šķīdums)

Starp 11,5 un 12,3

Tīrība

 

Zudumi pēc dedzināšanas

Bezūdens viela: ne vairāk kā 3,0 %; hidratēts: ne vairāk kā 23,0 %. Nosaka pēc žāvēšanas vienu stundu 105 oC temperatūrā un tad karsēšanas 30 minūtes aptuveni 800 ± 25 oC temperatūrā

Ūdenī nešķīstošu vielu saturs

Ne vairāk kā 0,2 % bezūdens vielā

Fluorīds

Ne vairāk kā 10 mg/kg (izteikts kā fluors)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 4 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 341 (i) MONOKALCIJA FOSFĀTS

Sinonīmi

Monobāziskais kalcija fosfāts

Monokalcija ortofosfāts

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Kalcija dihidrogenfosfāts

Einecs

231-837-1

Ķīmiskā formula

Bezūdens viela: Ca(H2PO4)2

Monohidrāts: Ca(H2PO4)2·H2O

Molekulmasa

234,05 (bezūdens viela)

252,08 (monohidrāts)

Pamatviela

Ne mazāk kā 95 % bezūdens vielā

P2O5 saturs

Starp 55,5 % un 61,1 % bezūdens vielā

Apraksts

Granulveida pulveris vai balti higroskopiski kristāli vai granulas

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi kalcija un fosfāta testi

 

B.

CaO saturs

Starp 23,0 % un 27,5 % (bezūdens vielā)

Starp 19,0 % un 24,8 % (monohidrātā)

Tīrība

 

Zudumi pēc žāvēšanas

Ne vairāk kā 14 % pēc žāvēšanas četras stundas 105 oC temperatūrā (bezūdens viela)

Ne vairāk kā 17,5 %, nosakot pēc žāvēšanas vienu stundu 60 oC un tad četras stundas 105 oC temperatūrā (monohidrāts)

Zudumi pēc dedzināšanas

Ne vairāk kā 17,5 % pēc karsēšanas 30 minūtes 800 ± 25 oC temperatūrā (bezūdens viela)

Ne vairāk kā 25,0 %, nosakot pēc žāvēšanas vienu stundu 105 oC un tad karsēšanas 30 minūtes 800 ± 25 oC temperatūrā (monohidrāts)

Fluorīds

Ne vairāk kā 30 mg/kg (izteikts kā fluors)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 4 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 341 (ii) DIKALCIJA FOSFĀTS

Sinonīmi

Dibāziskais kalcija fosfāts

Dikalcija ortofosfāts

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Kalcija monohidrogenfosfāts

Kalcija hidrogenortofosfāts

Otrējais kalcija fosfāts

Einecs

231-826-1

Ķīmiskā formula

Bezūdens viela: CaHPO4

Dihidrāts: CaHPO4·2H2O

Molekulmasa

136,06 (bezūdens viela)

172,09 (dihidrāts)

Pamatviela

Dikalcija fosfāts pēc žāvēšanas trīs stundas 200 oC temperatūrā satur ne mazāk kā 98 % un ne vairāk kā 102 % CaHPO4

P2O5 saturs

Starp 50,0 % un 52,5 % bezūdens vielā

Apraksts

Balti kristāli vai granulas, granulveida pulveris vai pulveris

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi kalcija un fosfāta testi

 

B.

Šķīdības testi

Šķīst ūdenī ierobežotā daudzumā. Nešķīst etanolā

Tīrība

 

Zudumi pēc dedzināšanas

Ne vairāk kā 8,5 % (bezūdens viela) vai 26,5 % (dihidrāts) pēc karsēšanas 30 minūtes 800 ± 25 oC temperatūrā

Fluorīds

Ne vairāk kā 50 mg/kg (izteikts kā fluors)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 4 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 341 (iii) TRIKALCIJA FOSFĀTS

Sinonīmi

Kalcija fosfāts, tribāziskais

Kalcija ortofosfāts

Pentakalcija hidroksimonofosfāts

Kalcija hidroksiapatīts

Definīcija

Trikalcija fosfāts ir nepastāvīgs kalcija fosfātu maisījums ar aptuvenu sastāvu 10CaO·3P2O5·H2O, ko iegūst, neitralizējot fosforskābi ar kalcija hidroksīdu

Ķīmiskais nosaukums

Pentakalcija hidroksimonofosfāts

Trikalcija monofosfāts

Einecs

235-330-6 (pentakalcija hidroksimonofosfāts)

231-840-8 (kalcija ortofosfāts)

Ķīmiskā formula

Ca5(PO4)3·OH vai Ca3(PO4)2

Molekulmasa

502 vai 310

Pamatviela

Ne mazāk kā 90 %, aprēķinot izkarsētā vielā

P2O5 saturs

Starp 38,5 % un 48,0 % bezūdens vielā

Apraksts

Balts pulveris bez smaržas, stabils gaisā

Identificēšana

 

A.

Pozitīvi kalcija un fosfāta testi

 

B.

Šķīdība

Praktiski nešķīst ūdenī; nešķīst etanolā, šķīst atšķaidītā sālsskābē un slāpekļskābē

Tīrība

 

Zudumi pēc dedzināšanas

Ne vairāk kā 8 % pēc karsēšanas 800 ± 25 oC temperatūrā līdz konstantam svaram

Fluorīds

Ne vairāk kā 50 mg/kg (izteikts kā fluors)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 4 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 343 (i) MONOMAGNIJA FOSFĀTS

Sinonīmi

Magnija dihidrogēnfosfāts

Vienbāziskais magnija fosfāts

Monomagnija ortofosfāts

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Monomagnija dihidrogēnmonofosfāts

Einecs

236-004-6

Ķīmiskā formula

Mg(H2PO4)2·nH2O (kur n = 0 līdz 4)

Molekulmasa

218,30 (bezūdens viela)

Kvalitātes noteikšanas pārbaude

Ne mazāk kā 51,0 % pēc karsēšanas

Apraksts

Balts kristālisks pulveris bez smaržas, viegli šķīst ūdenī

Identificēšana

 

A.

Pozitīvs tests uz magniju un uz fosfātu

 

B.

MgO saturs

Ne mazāk kā 21,5 % pēc karsēšanas

Tīrība

 

Fluorīds

Ne vairāk kā 10 mg/kg (kā fluors)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 4 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 343 (ii) DIMAGNIJA FOSFĀTS

Sinonīmi

Magnija hidrogēnfosfāts

Divbāziskais magnija fosfāts

Dimagnija ortofosfāts

Otrējais magnija fosfāts

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Dimagnija monohidrogēnmonofosfāts

Einecs

231-823-5

Ķīmiskā formula

MgHPO4·nH2O (kur n = 0 līdz 3)

Molekulmasa

120,30 (bezūdens viela)

Kvalitātes noteikšanas pārbaude

Ne mazāk kā 96 % pēc karsēšanas

Apraksts

Balts kristālisks pulveris bez smaržas, viegli šķīst ūdenī

Identificēšana

 

A.

Pozitīvs tests uz magniju un uz fosfātu

 

B.

MgO saturs

Ne mazāk kā 33,0 %, rēķinot uz bezūdens vielu

Tīrība

 

Fluorīds

Ne vairāk kā 10 mg/kg (kā fluors)

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 4 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 350 (i) NĀTRIJA MALĀTS

Sinonīmi

Ābolskābes nātrija sāls

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Dinātrija malāts, hidroksibutāndiskābes dinātrija sāls

Ķīmiskā formula

Pushidrāts: C4H4Na2O5·1/2H2O

Trihidrāts: C4H4Na2O5·3H2O

Molekulmasa

Pushidrāts: 187,05

Trihidrāts: 232,10

Kvalitātes noteikšanas pārbaude

Ne mazāk kā 98,0 % saturs, rēķinot uz bezūdens vielu

Apraksts

Balts kristālisks pulveris vai gabali

Identificēšana

 

A.

Pozitīvs tests uz 1,2-dikarboksiskābi un uz nātriju

 

B.

Azokrāsvielu veidošanās

Pozitīva

C.

Šķīdība

Neierobežoti šķīst ūdenī

Tīrība

 

Nožuvums

Ne vairāk kā 7,0 % (130 oC, 4 h) attiecībā uz pushidrātu vai 20,5–23,5 % (130 oC, 4 h) attiecībā uz trihidrātu

Sārmainība

Ne vairāk kā 0,2 % kā Na2CO3

Fumārskābe

Ne vairāk kā 1,0 %

Maleīnskābe

Ne vairāk kā 0,05 %

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 350 (ii) NĀTRIJA HIDROGĒNMALĀTS

Sinonīmi

DL-ābolskābes mononātrija sāls

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Mononātrija DL-malāts, 2-DL-mononātrija hidroksisukcināts

Ķīmiskā formula

C4H5NaO5

Molekulmasa

156,07

Kvalitātes noteikšanas pārbaude

Ne mazāk kā 99,0 % saturs, rēķinot uz bezūdens vielu

Apraksts

Balts pulveris

Identificēšana

 

A.

Pozitīvs tests uz 1,2-dikarboksiskābi un uz nātriju

 

B.

Azokrāsvielu veidošanās

Pozitīva

Tīrība

 

Nožuvums

Ne vairāk kā 2,0 % (110 oC, 3 h)

Maleīnskābe

Ne vairāk kā 0,05 %

Fumārskābe

Ne vairāk kā 1,0 %

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 351 KĀLIJA MALĀTS

Sinonīmi

Ābolskābes kālija sāls

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

DL-dikālija malāts, hidroksibutāndiskābes dikālija sāls

Ķīmiskā formula

C4H4K2O5

Molekulmasa

210,27

Kvalitātes noteikšanas pārbaude

Ne mazāk kā 59,5 % saturs

Apraksts

Bezkrāsains vai gandrīz bezkrāsains ūdeņains šķīdums

Identificēšana

 

A.

Pozitīvs tests uz 1,2-dikarboksiskābi un uz kāliju

 

B.

Azokrāsvielu veidošanās

Pozitīva

Tīrība

 

Sārmainība

Ne vairāk kā 0,2 % kā K2CO3

Fumārskābe

Ne vairāk kā 1,0 %

Maleīnskābe

Ne vairāk kā 0,05 %

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 352 (i) KALCIJA MALĀTS

Sinonīmi

Ābolskābes kalcija sāls

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Kalcija DL-malāts, kalcija-α-hidroksisukcināts, hidroksibutāndiskābes kalcija sāls

Ķīmiskā formula

C4H5CaO5

Molekulmasa

172,14

Kvalitātes noteikšanas pārbaude

Ne mazāk kā 97,5 % saturs, rēķinot uz bezūdens vielu

Apraksts

Balts pulveris

Identificēšana

 

A.

Pozitīvs tests uz malātu, 1,2-dikarboksiskābi un kalciju

 

B.

Azokrāsvielu veidošanās

Pozitīva

C.

Šķīdība

Viegli šķīst ūdenī

Tīrība

 

Nožuvums

Ne vairāk kā 2 % (100 oC, 3 h)

Sārmainība

Ne vairāk kā 0,2 % kā CaCO3

Maleīnskābe

Ne vairāk kā 0,05 %

Fumārskābe

Ne vairāk kā 1,0 %

Fluorīds

Ne vairāk kā 30 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 352 (ii) KALCIJA HIDROGĒNMALĀTS

Sinonīmi

DL-ābolskābes monokalcija sāls

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Monokalcija DL-malāts, monokalcija 2-DL-hidroksisukcināts

Ķīmiskā formula

(C4H5O5)2Ca

Kvalitātes noteikšanas pārbaude

Ne mazāk kā 97,5 % saturs, rēķinot uz bezūdens vielu

Apraksts

Balts pulveris

Identificēšana

 

A.

Pozitīvs tests uz 1,2-dikarboksiskābi un uz kalciju

 

B.

Azokrāsvielu veidošanās

Pozitīva

Tīrība

 

Nožuvums

Ne vairāk kā 2,0 % (110 oC, 3 h)

Maleīnskābe

Ne vairāk kā 0,05 %

Fumārskābe

Ne vairāk kā 1,0 %

Fluorīds

Ne vairāk kā 30 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 353 MEZOVĪNSKĀBE

Sinonīmi

Dioksivīnskābe

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Mezovīnskābe

Ķīmiskā formula

C4H6O6

Pamatviela

Ne mazāk kā 99,5 %

Apraksts

Kristāli vai pulveris baltā vai dzeltenā krāsā. Labi šķīstošs, ar vāju karameļu smaržu

Identificēšana

 

A.

Ļoti labi šķīst ūdenī un etanolā

B.

Mēģenē ar 2 ml koncentrētas sērskābes un diviem pilieniem sulforezorcinola reaģenta ieber 1 līdz 10 mg šīs vielas parauga. Uzkarsējot līdz 150 oC, parādās intensīvi violets krāsojums.

Tīrība

 

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 354 KALCIJA TARTRĀTS

Sinonīmi

L-Kalcija tartrāts

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Kalcija L(+)-2,3-dihidroksibutāndioāta dihidrāts

Ķīmiskā formula

C4H4CaO6·2H2O

Molekulmasa

224,18

Pamatviela

Ne mazāk kā 98,0 %

Apraksts

Smalks kristālisks pulveris baltā vai pelēkbaltā krāsā

Identificēšana

 

A.

Vāji šķīst ūdenī. Šķīdība aptuveni 0,01 g/100 ml ūdens (20 oC). Slikti šķīst etanolā. Vāji šķīst dietilēterī. Šķīst skābēs

 

B.

Īpatnējais griešanas leņķis [α]20 D

+7,0o līdz +7,4o (0,1 % 1 n HCl šķīdumā)

C.

pH (5 % dispersija)

Starp 6,0 un 9,0

Tīrība

 

Sulfāti (izteikti kā H2SO4)

Ne vairāk kā 1 g/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

E 355 ADIPĪNSKĀBE

Definīcija

 

Ķīmiskais nosaukums

Heksāndiolskābe, 1,4-butāndikarboksiskābe

Einecs

204-673-3

Ķīmiskā formula

C6H10O4

Molekulmasa

146,14

Kvalitātes noteikšanas pārbaude

Ne mazāk kā 99,6 % saturs

Apraksts

Balti kristāli vai kristālisks pulveris bez smaržas

Identificēšana

 

A.

Kušanas intervāls

151,5 oC līdz 154,0 oC