ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 246

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 15. septembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2008/58/EK (2008. gada 21. augusts), ar ko 30. reizi groza Padomes Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai  ( 1 )

1

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

DIREKTĪVAS

15.9.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 246/1


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/58/EK

(2008. gada 21. augusts),

ar ko 30. reizi groza Padomes Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu (1) un jo īpaši tās 28. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 67/548/EEK I pielikumā ir ietverts bīstamu vielu saraksts ar norādēm katras vielas klasificēšanai un marķēšanai. Šis saraksts ir jāatjaunina, ietverot turpmāk paziņotas jaunas vielas un citas esošas ķīmiskas vielas, un atsevišķi ieraksti jāpielāgo tehnikas attīstībai. Turklāt šajā pielikumā ir jāsvītro ieraksti par atsevišķām vielām. Benzolu saturošu vielu klasifikācija un marķēšana ir jāgroza, lai atspoguļotu, ka benzols ir klasificēts kā mutagēna viela, un daži ieraksti ir jāsadala, jo no jauna pievienotā vai pārskatītā fizikāli ķīmiskā klasifikācija vairs neattiecas uz visām vielām, kas ietvertas šajos ierakstos.

(2)

Šajā direktīvā uzskaitīto vielu klasifikācija un marķēšana jāpārskata, ja ir gūtas jaunas zinātniskās atziņas. Šajā sakarā, ņemot vērā nozares pārstāvju nesen iesniegto orientējošo, daļējo un nerecenzēto informāciju, īpaša uzmanība jāpievērš rezultātiem, kas tiks gūti epidemioloģiskajos pētījumos par borātiem, uz kuriem attiecas šī direktīva, tostarp pētījumā, kas pašlaik tiek veikts Ķīnā, kā arī Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras debatēs par niķeļa un tā savienojumu klasifikāciju, tāpat arī jauniem attiecīgiem zinātniskiem secinājumiem vai interpretācijai attiecībā uz datiem, kas izmantoti esošo priekšlikumu izstrādē par niķeļa savienojumiem, uz kuriem attiecas šī direktīva.

(3)

Priekšvārdā I pielikumam ir jāgroza vai jāpievieno atsevišķas piezīmes, lai precizētu atsevišķu vielu ražotāju, izplatītāju un importētāju pienākumus, atspoguļotu, ka benzols paralēli citai iedarbībai ir klasificēts kā mutagēna viela, un lai atspoguļotu, ka klasificēšana un marķēšana I pielikumā attiecībā uz fizikāli ķīmiskajām īpašībām ir jāpiemēro, ja testēšana uzrāda, ka pārdošanā laistās vielas konkrētajai formai ir atšķirīgas fizikāli ķīmiskās īpašības. Priekšvārdā I pielikumam ir jāsvītro 6. piezīme, jo šīs piezīmes noteikumi vairs nav spēkā pēc Komisijas Direktīvas 2001/60/EK (2) spēkā stāšanās dienas. Tādējādi no atsevišķiem ierakstiem pielikumā ir jāsvītro atsauce uz 6. piezīmi. Priekšvārdā I pielikumam ir jāpievieno jauna 7. piezīme, lai atspoguļotu, ka niķeli saturoši sakausējumi jāklasificē atbilstoši sensibilizācijai, pamatojoties vairāk uz tā izdalīšanās ātrumu nekā uz niķeļa koncentrāciju.

(4)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja direktīvu pielāgošanai tehnikas attīstībai par tehnisko šķēršļu novēršanu tirdzniecībā ar bīstamām vielām un preparātiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 67/548/EEK I pielikumu groza šādi.

1.

Priekšvārdu groza šādi:

a)

H piezīmi aizstāj ar tekstu, kas norādīts 1.A pielikumā;

b)

J piezīmi aizstāj ar tekstu, kas norādīts 1.B pielikumā;,

c)

P piezīmi aizstāj ar tekstu, kas norādīts 1.C pielikumā;

d)

tekstu, kas norādīts 1.D pielikumā, pievieno kā T piezīmi;

e)

6. piezīmi svītro;

f)

tekstu, kas norādīts 1.E pielikumā, pievieno 7. kā piezīmi.

2.

Ierakstus, kas atbilst 1.F pielikumā norādītajiem ierakstiem, aizstāj ar tekstu, kas norādīts šajā pielikumā.

3.

Šīs direktīvas 1.G pielikumā norādītos ierakstus iestarpina atbilstoši kārtībai, kāda norādīta Direktīvas 67/548/EEK I pielikumā.

4.

Ierakstus, kas norādīti šīs direktīvas 1.H pielikumā, svītro.

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2009. gada 1. jūnijam izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto tiesību aktu noteikumus un minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 21. augustā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 196, 16.8.1967., 1. lpp.

(2)  OV L 226, 22.8.2001., 5. lpp.


1.A PIELIKUMS

“H piezīme:

Šīs vielas klasifikācija un marķējums attiecas uz bīstamajām īpašībām, kas norādītas ar riska frāzi vai frāzēm, reizē minot arī bīstamības kategoriju vai kategorijas. Šīs vielas ražotājiem, izplatītājiem un importētājiem ir pienākums veikt izpēti, lai vielas klasificēšanas un marķēšanas nolūkā uzzinātu būtiskos un pieejamos datus par visām pārējām vielas īpašībām. Galīgajam marķējumam jāatbilst šīs direktīvas VI pielikuma 7. iedaļas prasībām.”


1.B PIELIKUMS

“J piezīme:

Vielu neklasificē kā kancerogēnu vai mutagēnu, ja var pierādīt, ka tās sastāvā ir mazāk nekā 0,1 masas % benzola (Einecs Nr. 200-753-7) piemaisījumu. Šī piezīme attiecas tikai uz dažiem I pielikumā norādītiem kompleksiem akmeņogļu un naftas pārstrādes produktiem.”


1.C PIELIKUMS

“P piezīme:

Vielu neklasificē kā kancerogēnu vai mutagēnu, ja var pierādīt, ka tās sastāvā ir mazāk nekā 0,1 masas % benzola (Einecs Nr. 200-753-7) piemaisījumu.

Ja vielu klasificē kā kancerogēnu vai mutagēnu, tad uz to attiecas arī E piezīme.

Ja vielu neklasificē kā kancerogēnu vai mutagēnu, uz to attiecina vismaz drošības frāzes (2-)23-24-62.

Šī piezīme attiecas tikai uz dažiem I pielikumā norādītiem kompleksiem naftas pārstrādes produktiem.”


1.D PIELIKUMS

“T piezīme:

Šo vielu drīkst laist tirgū tādā formā, kurā tai nepiemīt fizikāli ķīmiskās īpašības, kas norādītas klasifikācijā I pielikuma ierakstā. Ja rezultāti, kurus iegūst ar attiecīgajām V pielikumā minētajām testēšanas metodēm, liecina par to, ka konkrētajai formai, kādā viela tiek laista tirgū, šādas īpašības nepiemīt, vielu klasificē atbilstoši veikto testu rezultātiem. Attiecīgā informācija, arī atsauce uz konkrētajām V pielikumā minētajām testēšanas metodēm, jāiekļauj drošības datu lapā.”


1.E PIELIKUMS

“7. piezīme:

Niķeļa sakausējumus klasificē kā ādu sensibilizējošus, ja pēc Eiropas standartā EN 1811 aprakstītās testēšanas metodes izmērītais niķeļa izdalīšanās ātrums pārsniedz 0,5 μg Ni/cm2/nedēļā.”


1.F PIELIKUMS

Indeksa Nr.

Ķīmiskais nosaukums

Piezīmes par vielu

EK Nr.

CAS Nr.

Klasifikācija

Marķējums

Koncentrācijas robeža

Piezīmes attiecībā uz pagatavošanu

“006-011-00-7

karbarils (ISO);

1-naftilmetilkarbamāts

 

200-555-0

63-25-2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/22

N; R50

Xn; N

R: 20/22-40-50

S: (2-)36/37-46-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-40-50

1 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-50

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50

 

006-045-00-2

metomils (ISO);

1-(metiltio)etilidēnamino N-metilkarbamāts

 

240-815-0

16752-77-5

T+; R28

N; R50-53

T+; N

R: 28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

C ≥ 7 %: T+, N; R28-50/53

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R22-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

006-087-00-1

furatiokarbs (ISO);

2,3-dihidro-2,2-dimetil-7-benzofuril 2,4-dimetil-6-oksa-5-okso-3-tia-2,4-diazadekanoāts

 

265-974-3

65907-30-4

T+; R26

T; R25

Xn; R48/22

Xi; R36/38

R43

N; R50-53

T+; N

R: 25-26-36/38-43-48/22-50/53

S: (1/2-)28-36/37-38-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R25-26-36/38-43-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R22-26-36/38-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R22-26-43-48/22-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R22-26-43-50/53

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R22-23-43-50/53

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-43-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R20-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

007-007-00-8

etilnitrāts

 

210-903-3

625-58-1

E; R3

E

R: 3

S: (2-)23-24/25

 

 

009-001-00-0

fluors

 

231-954-8

7782-41-4

O; R8

T+; R26

C; R35

O; T+; C

R: 8-26-35

S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45

 

 

013-002-00-1

alumīnija pulveris (stabilizēts)

T

231-072-3

7429-90-5

F; R11-15

F

R: 11-15

S: (2-)7/8-43

 

 

015-003-00-2

kalcija fosfīds;

trikalcija difosfīds

 

215-142-0

1305-99-3

F; R15/29

T+; R28

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-28-50

S: (1/2-)22-28-36/37-43-45-61

C ≥ 7 %: T+, N; R28-50

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R22

 

015-004-00-8

alumīnija fosfīds

 

244-088-0

20859-73-8

F; R15/29

T+; R28

R32

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-28-32-50

S: (1/2-)3/9/14-28-30-36/37-43-45-61

C ≥ 7 %: T+, N; R28-50

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R22

 

015-005-00-3

magnija fosfīds;

trimagnija difosfīds

 

235-023-7

12057-74-8

F; R15/29

T+; R28

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-28-50

S: (1/2-)22-28-43-45-61

C ≥ 7 %: T+, N; R28-50

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R22

 

015-006-00-9

tricinka difosfīds;

cinka fosfīds

T

215-244-5

1314-84-7

F; R15/29

T+; R28

R32

N; R50-53

F; T+; N

R: 15/29-28-32-50/53

S: (1/2-)28-30-36/37-43-45-60-61

C ≥ 7 %: T+, N; R28-50/53

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R22-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

015-019-00-X

dihlorvoss (ISO);

2,2-dihlorvinildimetilfosfāts

 

200-547-7

62-73-7

T+; R26

T; R24/25

R43

N; R50

T+; N

R: 24/25-26-43-50

S: (1/2-)28-36/37-45-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-43-50

7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-43-50

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-43-50

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-43-50

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-50

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50

 

015-048-00-8

fentions (ISO);

O,O-dimetil-O-(4-metiltion-m-tolil) fosforatioāts

 

200-231-9

55-38-9

Muta. Cat. 3; R68

T; R23-48/25

Xn; R21/22

N; R50-53

T; N

R: 21/22-23-48/25-68-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R21/22-23-48/25-68-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, N; R20-48/25-68-50/53

3 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R20-48/22-68-50/53

1 % ≤ C < 3 %: Xn, N; R48/22-68-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

015-056-00-1

azīnfosetils (ISO);

O,O-dietil 4-oksobenzotriazīn-3-il metil fosforoditioāts

 

220-147-6

2642-71-9

T+; R28

T; R24

N; R50-53

T+; N

R: 24-28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24-28-50/53

7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21-28-50/53

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R21-25-50/53

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R22-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

015-067-00-1

fozalons (ISO);

S-(6-hlor-2-oksobenzoksazolīn-3-il-metil)-O,O-dietilfosforditioāts

 

218-996-2

2310-17-0

T; R25

Xn; R20/21

R43

N; R50-53

T; N

R: 20/21-25-43-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R21-25-50/53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R22-50/53

0,025 % ≤ C < 3 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-114-00-6

hlormefoss (ISO);

S-hlormetil O,O-dietil fosforoditiāts

 

246-538-1

24934-91-6

T+; R27/28

N; R50-53

T+; N

R: 27/28-50/53

S: (1/2-)27-28-36/37-45-60-61

C ≥ 7 %: T+, N; R27/28-50/53

2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R24/25-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R24/25-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R21/22-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R21/22-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

015-115-00-1

hlortiofoss (ISO);

[Reakcijas maisījums, kas satur izomērus, galvenokārt O-2,5-dihlorfenil-4-metiltiofenil-O,O-dietilfosfortioātu.]

 

244-663-6

21923-23-9

T+; R28

T; R24

N; R50-53

T+; N

R: 24-28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24-28-50/53

7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21-28-50/53

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R21-25-50/53

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R25-50/53

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-140-00-8

triazofoss (ISO);

O,O-dietil-O-1-fenil-1H-1,2,4-triazol-3-il-fosforotioāts

 

245-986-5

24017-47-8

T; R23/25

Xn; R21

N; R50-53

T; N

R: 21-23/25-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R21-23/25-50/53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20/22-50/53

0,25 % ≤ C < 3 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

016-084-00-7

prosulfurons (ISO);

1-(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazīn-2-il)-3-[2-(3,3,3-trifluorpropil)fenilsulfonil]karbamīds

 

94125-34-5

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

017-001-00-7

hlors

 

231-959-5

7782-50-5

T; R23

Xi; R36/37/38

N; R50

T; N

R: 23-36/37/38-50

S: (1/2-)9-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R23-36/37/38-50

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20-36/37/38-50

3 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R20-50

0,25 % ≤ C < 3 %: N; R50

 

017-012-00-7

kalcija hipohlorīts

 

231-908-7

7778-54-3

O; R8

C; R34

Xn; R22

R31

N; R50

O; C; N

R: 8-22-31-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

C ≥ 25 %: C, N; R22-34-50

10 % ≤ C < 25 %: C, N; R34-50

3 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R37/38-41-50

2,5 % ≤ C < 3 %: Xi, N; R36-50

0,5 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R36

 

017-026-00-3

hlora dioksīds

 

233-162-8

10049-04-4

O; R8

R6

T+; R26

C; R34

N; R50

O; T+; N

R: 6-8-26-34-50

S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-38-45-61

C ≥ 5 %: T+, N; R26-34-50

2,5 % ≤ C < 5 %: T+, N; R26-36/37/38-50

1 % ≤ C < 2,5 %: T+; R26-36/37/38

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R23-36/37/38

0,2 % ≤ C < 0,5 %: T; R23

0,02 % ≤ C < 0,2 %: Xn; R20

5

017-026-01-0

hlora dioksīds . . . %

B

233-162-8

10049-04-4

T; R25

C; R34

N; R50

T; N

R: 25-34-50

S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R25-34-50

10 % ≤ C < 25 %: C, N; R22-34-50

3 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R22-36/37/38-50

2,5 % ≤ C < 3 %: Xi, N; R36-50

0,3 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R36

 

027-004-00-5

kobalta dihlorīds

E

231-589-4

7646-79-9

Carc. Cat. 2; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-60-22-42/43-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-60-22-42/43-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-60-42/43-68-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R49-60-42/43-68-51/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T, N; R49-60-51/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T, N; R49-51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-52/53

0,01 % ≤ C < 0,025 %: T; R49

1

027-005-00-0

kobalta sulfāts

E

233-334-2

10124-43-3

Carc. Cat. 2; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-60-22-42/43-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-60-22-42/43-68-50/53

2,5 ≤ C < 25 %: T, N; R49-60-42/43-68-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R49-60-42/43-68-51/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T, N; R49-60-51/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T, N; R49-51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-52/53

0,01 % ≤ C < 0,025 %: T; R49

1

028-002-00-7

niķelis

S

231-111-4

7440-02-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/23

R43

T

R: 40-43-48/23

S: (2-)36/37/39-45

 

7

028-009-00-5

niķeļa sulfāts

E

232-104-9

7786-81-4

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-38-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 20 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-010-00-0

niķeļa karbonāts;

bāziskais niķeļa karbonāts;

karbonskābes, niķeļa (2+) sāls; [1]

karbonskābes, niķeļa sāls; [2]

[μ-karbonāt(2-)-O:O’]]dihidroksitriniķelis; [3]

[karbonāt(2-)]tetrahidroksitriniķelis [4]

E

222-068-2 [1]

240-408-8 [2]

265-748-4 [3]

235-715-9 [4]

3333-67-3 [1]

16337-84-1 [2]

65405-96-1 [3]

12607-70-4 [4]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

042-001-00-9

molibdēna trioksīds

 

215-204-7

1313-27-5

Carc. Cat. 3; R40

Xi; R36/37

Xn

R: 36/37-40

S: (2-)22-36/37

 

 

042-002-00-4

tetrakis(dimetilditetradecilamonijs) heksa-μ-oksotetra-μ3-oksodi-μ5-oksotetradekaoksooktamolibdāts(4-)

 

404-760-8

117342-25-3

T; R23

Xi; R41

T

R: 23-41

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

080-006-00-8

dzīvsudraba dicianīda oksīds;

dzīvsudraba oksicianīds

 

215-629-8

1335-31-5

E; R2

T; R23/24/25

R33

N; R50-53

E; T; N

R: 2-23/24/25-33-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

 

 

082-004-00-2

svina hromāts

 

231-846-0

7758-97-6

Carc. Cat. 2; R45

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

R33

N; R50-53

T; N

R: 45-61-33-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

1

082-009-00-X

svina sulfohromāta dzeltenais;

C.I. Pigment Yellow 34;

[Šī viela krāsu indeksā identificēta ar Colour Index Constitution Number C.I. 77603.]

 

215-693-7

1344-37-2

Carc. Cat. 2; R45

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

R33

N; R50-53

T; N

R: 45-61-33-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

1

082-010-00-5

svina hromāta-molibdāta-sulfāta sarkanais;

C.I. Pigment Red 104;

[Šī viela krāsu indeksā identificēta ar Colour Index Constitution Number C.I. 77605.]

 

235-759-9

12656-85-8

Carc. Cat. 2; R45

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

R33

N; R50-53

T; N

R: 45-61-33-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

1

601-006-00-1

pentāns; [1]

izopentāns;

2-metilbutāns [2]

C

203-692-4 [1]

201-142-8 [2]

109-66-0 [1]

78-78-4 [2]

F+; R12

Xn; R65

R66

R67

N; R51-53

F+; Xn; N

R: 12-65-66-67-51/53

S: (2-)9-16-29-33-61-62

 

4

601-007-00-7

heksāns (satur < 5 % n-heksāna (203-777-6));

2-metilpentāns; [1]

3-metilpentāns; [2]

2,2-dimetilbutāns; [3]

2,3-dimetilbutāns [4]

C

203-523-4 [1]

202-481-4 [2]

200-906-8 [3]

201-193-6 [4]

107-83-5 [1]

96-14-0 [2]

75-83-2 [3]

79-29-8 [4]

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-38-65-67-51/53

S: (2-)9-16-29-33-61-62

 

4

601-008-00-2

heptāns;

n-heptāns; [1]

2,4-dimetilpentāns; [2]

2,2,3-trimetilbutāns; [3]

3,3-dimetilpentāns; [4]

2,3-dimetilpentāns; [5]

3-metilheksāns; [6]

2,2-dimetilpentāns; [7]

2-metilheksāns; [8]

3-etilpentāns; [9]

izoheptāns; [10]

C

205-563-8 [1]

203-548-0 [2]

207-346-3 [3]

209-230-8 [4]

209-280-0 [5]

209-643-3 [6]

209-680-5 [7]

209-730-6 [8]

210-529-0 [9]

250-610-8 [10]

142-82-5 [1]

108-08-7 [2]

464-06-2 [3]

562-49-2 [4]

565-59-3 [5]

589-34-4 [6]

590-35-2 [7]

591-76-4 [8]

617-78-7 [9]

31394-54-4 [10]

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R50-53

F; Xn; N

R: 11-38-65-67-50/53

S: (2-)9-16-29-33-60-61-62

 

4

601-009-00-8

oktāns;

n-oktāns; [1]

2,2,4-trimetilpentāns; [2]

2,3,3-trimetilpentāns; [3]

3,3-dimetilheksāns; [4]

2,2,3-trimetilpentāns; [5]

2,3,4-trimetilpentāns; [6]

3,4-dimetilheksāns; [7]

2,3-dimetilheksāns; [8]

2,4-dimetilheksāns; [9]

4-metilheptāns; [10]

3-metilheptāns; [11]

2,2-dimetilheksāns; [12]

2,5-dimetilheksāns; [13]

2-metilheptāns; [14]

2,2,3,3-tetrametilbutāns; [15]

3-etil-2-metilpentāns; [16]

3-etilheksāns; [17]

3-etil-3-metilpentāns; [18]

izooktāns [19]

C

203-892-1 [1]

208-759-1 [2]

209-207-2 [3]

209-243-9 [4]

209-266-4 [5]

209-292-6 [6]

209-504-7 [7]

209-547-1 [8]

209-649-6 [9]

209-650-1 [10]

209-660-6 [11]

209-689-4 [12]

209-745-8 [13]

209-747-9 [14]

209-855-6 [15]

210-187-2 [16]

210-621-0 [17]

213-923-0 [18]

247-861-0 [19]

111-65-9 [1]

540-84-1 [2]

560-21-4 [3]

563-16-6 [4]

564-02-3 [5]

565-75-3 [6]

583-48-2 [7]

584-94-1 [8]

589-43-5 [9]

589-53-7 [10]

589-81-1 [11]

590-73-8 [12]

592-13-2 [13]

592-27-8 [14]

594-82-1 [15]

609-26-7 [16]

619-99-8 [17]

1067-08-9 [18]

26635-64-3 [19]

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R50-53

F; Xn; N

R: 11-38-65-67-50/53

S: (2-)9-16-29-33-60-61-62

 

4

601-017-00-1

cikloheksāns

 

203-806-2

110-82-7

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R50-53

F; Xn; N

R: 11-38-65-67-50/53

S: (2-)9-16-25-33-51-60-61-62

 

4

601-018-00-7

metilcikloheksāns

 

203-624-3

108-87-2

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-38-65-67-51/53

S: (2-)9-16-33-61-62

 

4

601-019-00-2

1,4-dimetilcikloheksāns

 

209-663-2

589-90-2

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-38-65-67-51/53

S: (2-)9-16-33-61-62

 

4

601-021-00-3

toluols

 

203-625-9

108-88-3

F; R11

Repr.Cat.3; R63

Xn; R48/20-65

Xi; R38

R67

F; Xn

R: 11-38-48/20-63-65-67

S: (2-)36/37-62

 

4

601-033-00-9

benz[a]antracēns

 

200-280-6

56-55-3

Carc. Cat. 2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,25 %: T, N; R45-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T, N; R45-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

601-037-00-0

n-heksāns

 

203-777-6

110-54-3

F; R11

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/20-65

Xi; R38

R67

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-38-48/20-62-65-67-51/53

S: (2-)9-16-29-33-36/37-61-62

C ≥ 25 %: Xn, N; R38-48/20-62-51/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn; R38-48/20-62-52/53

5 % ≤ C < 20 %: Xn; R48/20-62-52/53

2,5 % ≤ C < 5 %: R52/53

4

601-041-00-2

dibenz[a,h]antracēns

 

200-181-8

53-70-3

Carc. Cat. 2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,25 %: T, N; R45-50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: T, N; R45-51/53

0,01 % ≤ C < 0,025 %: T; R45-52/53

0,0025 % ≤ C < 0,01 %: R52/53

 

602-050-00-4

izodrīns;

(1α,4α,4aβ,5β,8β,8aβ)-1,2,3,4,10,10-heksahlor-1,4,4a,5,8,8a-heksahidro-1,4:5,8- dimetanonaftalīns

 

207-366-2

465-73-6

T+; R26/27/28

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-50/53

S: (1/2-)13-28-36/37-45-60-61

C ≥ 7 %: T+, N; R26/27/28-50/53

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R23/24/25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R20/21/22-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

602-052-00-5

endosulfāns (ISO);

1,2,3,4,7,7-heksahlor-8,9,10-trinorborn-2-ēn-5,6-ilēndimetil sulfīts;

1,4,5,6,7,7-heksahlor-8,9,10-trinorborn-5-ēn-2,3-ilēndimetil sulfīts

 

204-079-4

115-29-7

T+; R26/28

Xn; R21

N; R50-53

T+; N

R: 21-26/28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61-63

 

 

602-076-00-6

2,3,4-trihlorbut-1-ēns

 

219-397-9

2431-50-7

Carc. Cat. 3; R40

T; R23

Xn; R22

Xi; R36/37/38

N; R50-53

T; N

R: 22-23-36/37/38-40-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R22-23-36/37/38-40-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20-36/37/38-40-51/53

3 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R20-40-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R40-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R40

 

602-080-00-8

alkāni, C10-13, hlora;

hlorparafīni, C10-13

 

287-476-5

85535-84-8

Carc. Cat. 3; R40

R66

N; R50-53

Xn; N

R: 40-66-50/53

S: (2-)24-36/37-46-60-61

 

 

603-003-00-0

propān-1-ols;

n-propanols

 

200-746-9

71-23-8

F; R11

Xi; R41

R67

F; Xi

R: 11-41-67

S: (2-)7-16-24-26-39

 

 

603-004-00-6

butān-1-ols;

n-butanols

 

200-751-6

71-36-3

R10

Xn; R22

Xi; R37/38-41

R67

Xn

R: 10-22-37/38-41-67

S: (2-)7/9-13-26-37/39-46

 

 

603-022-00-4

dietilēteris;

ēteris

 

200-467-2

60-29-7

F+; R12

R19

Xn; R22

R66

R67

F+; Xn

R: 12-19-22-66-67

S: (2-)9-16-29-33

 

 

603-032-00-9

etilēna dinitrāts;

etilēnglikola dinitrāts

 

211-063-0

628-96-6

E; R3

T+; R26/27/28

R33

E; T+

R: 3-26/27/28-33

S: (1/2-)27/28-33-35-36/37-45

 

 

603-037-00-6

celulozes nitrāts;

nitroceluloze, satur vairāk nekā 12,6 % slāpekļa

 

E; R3

E

R: 3

S: (2-)35

 

 

603-045-00-X

diizopropilēteris; [1]

dipropilēteris [2]

C

203-560-6 [1]

203-869-6 [2]

108-20-3 [1]

111-43-3 [2]

F; R11

R19

R66

R67

F

R: 11-19-66-67

S: (2-)9-16-29-33

 

 

603-085-00-8

bronopols (INN);

2-brom-2-nitropropān-1,3-diols

 

200-143-0

52-51-7

Xn; R21/22

Xi; R37/38-41

N; R50

Xn; N

R: 21/22-37/38-41-50

S: (2-)26-36/37/39-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R21/22-37/38-41-50

20 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R37/38-41-50

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-50

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50

 

603-108-00-1

2-metilpropān-1-ols;

izobutanols

 

201-148-0

78-83-1

R10

Xi; R37/38-41

R67

Xi

R: 10-37/38-41-67

S: (2-)7/9-13-26-37/39-46

 

 

603-117-00-0

propān-2-ols;

izopropilspirts;

izopropanols

 

200-661-7

67-63-0

F; R11

Xi; R36

R67

F; Xi

R: 11-36-67

S: (2-)7-16-24/25-26

 

 

603-127-00-5

butān-2-ols; [1]

(S)-butān-2-ols; [2]

(R)-butān-2-ols; [3]

(±)-butān-2-ols [4]

C

201-158-5 [1]

224-168-1 [2]

238-967-8 [3]

240-029-8 [4]

78-92-2 [1]

4221-99-2 [2]

14898-79-4 [3]

15892-23-6 [4]

R10

Xi; R36/37

R67

Xi

R: 10-36/37-67

S: (2-)7/9-13-24/25-26-46

 

 

604-005-00-4

1,4-dihidroksibenzols;

hidrohinons;

hinols

 

204-617-8

123-31-9

Carc. Cat. 3; R40

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50

Xn; N

R: 22-40-41-43-68-50

S: (2-)26-36/37/39-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-40-41-43-68-50

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-41-43-68-50

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-40-43-68-50

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-43-68-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R40-43-68

 

604-030-00-0

bis-fenols A;

4,4'-izopropilidēndifenols

 

201-245-8

80-05-7

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R37-41

R43

R52

Xn

R: 37-41-43-62-52

S: (2-)26-36/37-39-46-61

 

 

604-055-00-7

2,2'-((3,3',5,5'-tetrametil-(1,1'-bifenil)-4,4'-diil)-bis(oksimetilēn))-bis-oksirāns

 

413-900-7

85954-11-6

Carc. Cat. 3; R40

R43

Xn

R: 40-43

S: (2-)22-36/37

 

 

605-010-00-4

2-furaldehīds

 

202-627-7

98-01-1

Carc. Cat. 3; R40

T; R23/25

Xn; R21

Xi; R36/37/38

T

R: 21-23/25-36/37/38-40

S: (1/2-)26-36/37-45

 

 

606-001-00-8

acetons;

propān-2-ons;

propanons

 

200-662-2

67-64-1

F; R11

Xi; R36

R66

R67

F; Xi

R: 11-36-66-67

S: (2-)9-16-26-46

 

 

606-002-00-3

butanons;

etilmetilketons

 

201-159-0

78-93-3

F; R11

Xi; R36

R66

R67

F; Xi

R: 11-36-66-67

S: (2-)9-16

 

 

606-006-00-5

pentān-3-ons;

dietilketons

 

202-490-3

96-22-0

F; R11

Xi; R37

R66

R67

F; Xi

R: 11-37-66-67

S: (2-)9-16-25-33

 

 

606-013-00-3

p-benzohinons;

hinons

 

203-405-2

106-51-4

T; R23/25

Xi; R36/37/38

N; R50

T; N

R: 23/25-36/37/38-50

S: (1/2-)26-28-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R23/25-36/37/38-50

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20/22-36/37/38-50

3 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R20/22-50

2,5 % ≤ C < 3 %: N; R50

 

606-030-00-6

heksān-2-ons;

metilbutilketons;

butilmetilketons;

metil-n-butilketons

 

209-731-1

591-78-6

R10

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R67

T

R: 10-48/23-62-67

S: (1/2-)36/37-45

C ≥ 10 %: T; R48/23-62

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R48/20-62

1 % ≤ C < 5 %: Xn; R48/20

 

606-034-00-8

metribuzīns (ISO);

4-amino-6-terc-butil-3-metiltio-1,2,4- triazīn -5(4H)-ons;

4-amino-4,5-dihidro-6-(1,1-dimetiletil)-3-metiltio-1,2,4- triazīn -5-ons

 

244-209-7

21087-64-9

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

607-003-00-1

hloretiķskābe

 

201-178-4

79-11-8

T; R23/24/25

C; R34

N; R50

T; N

R: 23/24/25-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61-63

C ≥ 25 %: T, N; R23/24/25-34-50

10 % ≤ C < 25 %: C; R20/21/22-34

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R20/21/22-36/37/38

3 % ≤ C < 5 %: Xn; R20/21/22

 

607-016-00-2

propilformiāts; [1]

izopropilformiāts [2]

C

203-798-0 [1]

210-901-2 [2]

110-74-7 [1]

625-55-8 [2]

F; R11

Xi; R36/37

R67

F; Xi

R: 11-36/37-67

S: (2-)9-16-24-33

 

 

607-021-00-X

metilacetāts

 

201-185-2

79-20-9

F; R11

Xi; R36

R66

R67

F; Xi

R: 11-36-66-67

S: (2-)16-26-29-33

 

 

607-022-00-5

etilacetāts

 

205-500-4

141-78-6

F; R11

Xi; R36

R66

R67

F; Xi

R: 11-36-66-67

S: (2-)16-26-33

 

 

607-024-00-6

propilacetāts; [1]

izopropilacetāts [2]

C

203-686-1 [1]

203-561-1 [2]

109-60-4 [1]

108-21-4 [2]

F; R11

Xi; R36

R66

R67

F; Xi

R: 11-36-66-67

S: (2-)16-26-29-33

 

 

607-025-00-1

n-butilacetāts

 

204-658-1

123-86-4

R10

R66

R67

R: 10-66-67

S: (2-)25

 

 

607-065-00-X

brometiķskābe

 

201-175-8

79-08-3

T; R23/24/25

C; R35

R43

N; R50

T; C; N

R: 23/24/25-35-43-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-162-00-7

dalapons;

2,2-dihlorpropionskābe; [1]

nātrija dalapons;

nātrija 2,2-dihlorpropionāts [2]

 

200-923-0 [1]

204-828-5 [2]

75-99-0 [1]

127-20-8 [2]

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-189-00-4

trimetilēndiamīntetraetiķskābe

 

400-400-9

1939-36-2

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-213-00-3

etil 3,3-bis(tert-pentilperoksi)butirāts

 

403-320-2

67567-23-1

E; R3

O; R7

R10

N; R51-53

E; N

R: 3-7-10-51/53

S: (2-)3/7-14-33-36/37/39-61

 

 

607-252-00-6

lambda-cihalotrīns [ISO];

1:1 maisījums no: (S)-α-ciano-3-fenoksibenzil(Z)-(1R)-cis-3-(2-hlor-3,3,3-trifluorpropenil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts;

(R)-α-ciano-3-fenoksibenzil (Z)-(1S)-cis-3-(2-hloro-3,3,3-trifluorpropenil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts

 

415-130-7

91465-08-6

T+; R26

T; R25

Xn; R21

N; R50-53

T+; N

R: 21-25-26-50/53

S: (1/2-)28-36/37/39-38-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R21-25-26-50/53

7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R22-26-50/53

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R22-23-50/53

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-50/53

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-50/53

0,0025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: N; R51/53

0,000025 % ≤ C < 0,00025 %: R52/53

 

607-253-00-1

ciflutrīns (ISO);

α-ciano-4-fluor-3-fenoksibenzil-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts

 

269-855-7

68359-37-5

T+; R28

T; R23

N; R50-53

T+; N

R: 23-28-50/53

S: (1/2-)28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R23-28-50/53

7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R20-28-50/53

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R20-25-50/53

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R25-50/53

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

607-319-00-X

deltametrīns (ISO);

(S)-α-ciano-3-fenoksibenzil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts

 

258-256-6

52918-63-5

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 23/25-50/53

S: (1/2-)24-28-36/37/39-38-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R23/25-50/53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20/22-50/53

0,000025 % ≤ C < 3 %: N; R50/53

0,0000025 % ≤ C < 0,000025 %: N; R51/53

0,00000025 % ≤ C < 0,0000025 %: R52/53

 

607-422-00-X

α-cipermetrīns (ISO);

(R)-α-ciano-3-fenoksibenzil(1S,3S)-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts;

(S)-α-ciano-3-fenoksibenzil(1R,3R)-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts; racēmisks maisījums

 

257-842-9

67375-30-8

T; R25

Xn; R48/22

Xi; R37

N; R50-53

T; N

R: 25-37-48/22-50/53

S: (1/2-)36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R25-37-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R22-37-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R22-48/22-50/53

3 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R22-50/53

0,025 % ≤ C < 3 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

608-014-00-4

hlortalonils (ISO);

tetrahlorizoftalonitrils

 

217-588-1

1897-45-6

Carc. Cat. 3; R40

T+; R26

Xi; R37-41

R43

N; R50-53

T+; N

R: 26-37-40-41-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 20 %: T+, N; R26-37-40-41-43-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R26-40-41-43-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R26-40-36-43-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R23-40-36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R23-40-43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

608-034-00-3

hlorfenapirs (ISO);

4-brom-2-(4-hlorofenil)-1-etoksimetil-5-trifluormetilpirola-3-karbonitrils

 

122453-73-0

T; R23

Xn; R22

N; R50-53

T; N

R: 22-23-50/53

S: (1/2-)13-36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R23-22-50/53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20-50/53

0,25 % ≤ C < 3 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

608-058-00-4

esfenvalerāts (ISO);

(S)-α-ciano-3-fenoksibenzil-(S)-2-(4-hlorfenil)-3-metilbutirāts

 

66230-04-4

T; R23/25

R43

N; R50-53

T; N

R: 23/25-43-50/53

S: (1/2-)24-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R23/25-43-50/53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20/22-43-50/53

1 % ≤ C < 3 %: Xi, N; R43-50/53

0,0025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: N; R51/53

0,000025 % ≤ C < 0,00025 %: R52/53

 

609-005-00-8

1,3,5-trinitrobenzols

 

202-752-7

99-35-4

E; R3

T+; R26/27/28

R33

N; R50-53

E; T+; N

R: 3-26/27/28-33-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

 

 

609-009-00-X

2,4,6-trinitrofenols;

pikrīnskābe

 

201-865-9

88-89-1

E; R3

R4

T; R23/24/25

E; T

R: 3-4-23/24/25

S: (1/2-)28-35-36/37-45

 

 

609-018-00-9

2,4,6- trinitrorezorcīnols;

stifnīnskābe

 

201-436-6

82-71-3

E; R3

R4

Xn; R20/21/22

E; Xn

R: 3-4-20/21/22

S: (2-)35-36/37

 

 

609-023-00-6

dinokaps ISO);

(RS)-2,6-dinitro-4-oktilfenilkrotonāts un (RS)-2,4-dinitro-6-oktilfenil krotonāts, kur “oktil-” ir izomēru 1-metilheptil-, 1-etilheksil- un 1-propilpentil- grupu maisījums

E

254-408-0

39300-45-3

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R20/22-48/22

Xi; R38

R43

N; R50-53

T; N

R: 61-20/22-38-43-48/22-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R61-20/22-38-43-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T, N; R61-38-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T, N; R61-43-48/22-50/53

1 % ≤ C < 10 %: T, N; R61-43-50/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T, N; R61-50/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

609-046-00-1

trifluralīns (ISO) (satur < 0,5 ppm NPDA);

α,α,α-trifluor-2,6-dinitro-N,N-dipropil-p-toluidīns (satur < 0,5 ppm NPDA);

2,6-dinitro-N,N-dipropil-4-trifluormetilanilīns (satur < 0,5 ppm NPDA);

N,N-dipropil-2,6-dinitro-4-trifluormetilanilīns (satur < 0,5 ppm NPDA)

 

216-428-8

1582-09-8

Carc. Cat. 3; R40

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 40-43-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 2,5 %: Xn, N; R40-43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

611-067-00-6

maisījums: bis(tris(2-(2-hidroksi(1-metil)etoksi)etil)amonija) 7-anilīna-4-hidroksi-3-(2-metoksi-5-metil-4-(4-sulfonātfenilazo)fenilazo)naftalīn-2-sulfonāts;

bis(tris(2-(2-hidroksi(2-metil)etoksi)etil)amonija) 7-anilīna-4-hidroksi-3-(2-metoksi-5-metil-4-(4-sulfonātfenilazo)fenilazo)naftalīn-2-sulfonāts

 

406-910-8

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)22-61

 

 

611-130-00-8

tetraamonija 2-[6-[7-(2-karboksilāt-fenilazo)-8-hidroksi-3,6-disulfonāt-1-naftilamino]-4-hidroksi-1,3,5-triazīn-2-ilamino]benzoāts

 

418-520-5

183130-96-3

Xi; R36

R52-53

Xi

R: 36-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

612-017-00-6

N-metil-N-2,4,6-tetranitroanilīna;

tetrils

 

207-531-9

479-45-8

E; R3

T; R23/24/25

R33

E; T

R: 3-23/24/25-33

S: (1/2-)35-36/37-45-63

 

 

612-018-00-1

bis(2,4,6-trinitrofenil)amīna;

heksils

 

205-037-8

131-73-7

E; R3

T+; R26/27/28

R33

N; R51-53

E; T+; N

R: 3-26/27/28-33-51/53

S: (1/2-)27/28-35-36/37-45-61-63

 

 

612-019-00-7

dipikrilamīns, amonija sāls

 

220-639-0

2844-92-0

E; R3

T+; R26/27/28

R33

N; R51-53

E; T+; N

R: 3-26/27/28-33-51/53

S: (1/2-)27/28-36/37-45-61-63

 

 

612-034-00-9

2-amino-4,6-dinitrofenols;

pikramīnskābe

 

202-544-6

96-91-3

E; R2

Xn; R20/21/22

R52-53

E; Xn

R: 2-20/21/22-52/53

S: (2-)35-36/37-46-61

 

 

612-057-00-4

piperazīns;

[cietviela]

 

203-808-3

110-85-0

Repr. Cat. 3; R62-63

C; R34

R42/43

Xn; C

R: 34-42/43-62-63

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45

 

 

612-083-00-6

1-metil-3-nitro-1-nitrozoguanidīns

E

200-730-1

70-25-7

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R20

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 45-20-36/38-51/53

S: 53-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R45-20-36/38-51/53

20 % ≤ C < 25 %: T; R45-36/38-52/53

2,5 % ≤ C < 20 %: T; R45-52/53

0,01 % ≤ C < 2,5 %: T; R45

 

612-094-00-6

4-(2-hlor-4-trifluormetil)fenoksi-2-fluoranilīna hidrohlorīds

 

402-190-4

113674-95-6

T; R48/25

Xn; R22-48/20

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-41-43-48/20-48/25-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

612-098-00-8

nitrozodipropilamīns

E

210-698-0

621-64-7

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22

N; R51-53

T; N

R: 45-22-51/53

S: 53-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R45-22-51/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T; R45-52/53

0,001 % ≤ C < 2,5 %: T; R45

 

612-122-00-7

hidroksilamīns ... %

[> 55 %

B

232-259-2

7803-49-8

E; R2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21/22-48/22

Xi; R37/38-41

R43

N; R50

E; Xn; N

R: 2-21/22-37/38-40-41-43-48/22-50

S: (2-)26-36/37/39-61

 

 

612-123-00-2

hidroksilamonija hlorīds;

hidroksilamīna hidrohlorīds; [1]

bis(hidroksilamonija)sulfāts;

hidroksilamīna sulfāts (2:1) [2]

 

226-798-2 [1]

233-118-8 [2]

5470-11-1 [1]

10039-54-0 [2]

E; R2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21/22-48/22

Xi; R36/38

R43

N; R50

E; Xn; N

R: 2-21/22-36/38-40-43-48/22-50

S: (2-)36/37-61

 

 

613-003-00-2

1,2,3,4-tetranitrokarbazols

 

6202-15-9

E; R2

Xn; R20/21/22

E; Xn

R: 2-20/21/22

S: (2-)35-36/37

 

 

613-010-00-0

Ametrīns (ISO);

2-etilamino-4-izopropilamino-6-metiltio-1,3,5-triazīns

 

212-634-7

834-12-8

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)36-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

613-030-00-X

troklozēnkālijs; [1]

troklozēnnātrijs [2]

T

218-828-8 [1]

220-767-7 [2]

2244-21-5 [1]

2893-78-9 [2]

E; R2

O; R8

Xn; R22

Xi; R36/37

R31

N; R50-53

E; Xn; N

R: 2-8-22-31-36/37-50/53

S: (2-)8-26-41-45-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-31-36/37-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R22-31-36/37-51/53

2,5 % ≤ C < 10 %: N; R51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: R52/53

 

613-044-00-6

kaptāns (ISO);

1,2,3,6-tetrahidro-N-(trihlormetiltio)ftalimīds

 

205-087-0

133-06-2

Carc. Cat. 3; R40

T; R23

Xi; R41

R43

N; R50

T; N

R: 23-40-41-43-50

S: (1/2-)26-29-36/37/39-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R23-40-41-43-50

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20-40-41-43-50

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R20-36-40-43-50

3 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R20-40-43-50

2,5 % ≤ C < 3 %: Xn, N; R40-43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R40-43

 

613-045-00-1

folpets (ISO);

N-(trihlormetiltio)ftalimīds

 

205-088-6

133-07-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20

Xi; R36

R43

N; R50

Xn; N

R: 20-36-40-43-50

S: (2-)36/37-46-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-36-40-43-50

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R36-40-43-50

2,5 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R40-43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R40-43

 

613-060-00-3

resmetrīns (ISO);

5-benzil-3-furilmetil (±)-cis-trans-krizantemāts

 

233-940-7

10453-86-8

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-120-00-9

bioresmetrīns (ISO);

(5-benzilfur-3-il)metil(1R)-trans-2,2-dimetil-3-(2-metilpropenil)ciklopropānkarboilāts

 

249-014-0

28434-01-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,025 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-139-00-2

metsulfuronmetils (ISO);

2-(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazīn-2-ilkarbamoilsulfamoil) benzoskābe

 

74223-64-6

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,025 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-163-00-3

azimsulfurons (ISO);

1-(4,6-dimetoksipirimidīn-2-il)-3-[1-metil-4-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)pirazol-5ilsulfonil]urīnviela

 

120162-55-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,025 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-164-00-9

flufenacets (ISO);

N-(4-fluorfenil)-N-izopropil-2-(5-trifluormetil-[1,3,4]tiadiazol-2-iloksi)acetamīds

 

142459-58-3

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-48/22-50/53

S: (2-)13-24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-48/22-50/53

1 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R43-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

613-165-00-4

nātrija metilflupirsulfurons (ISO);

metil 2-[[(4,6-dimetoksipirimidīn-2-ilkarbamoil)sulfamoil]-6-trifluormetil]nikotināts, mononātrija sāls

 

144740-54-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

613-166-00-X

flumioksazīns (ISO);

N-(7-fluor-3,4-dihidro-3-okso-4-prop-2-īnil -2H-1,4-benzoksazīn-6-il)cikloheks-1-ēn-1,2-dikarboksamīds

 

103361-09-7

Repr. Cat. 2; R61

N; R50-53

T; N

R: 61-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,5 %: T, N; R61-50/53

0,025 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-169-00-6

9-vinilkarbazols

 

216-055-0

1484-13-5

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R21/22

Xi; R38

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 21/22-38-43-68-50/53

S: (2-)22-23-36/37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R21/22-38-43-68-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R38-43-68-50/53

1 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R43-68-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

613-174-00-3

tetrakonazols (ISO);

(±) 2-(2,4-dihlorfenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propil-1,1,2,2-tetrafluoretilēteris

 

407-760-6

112281-77-3

Xn; R20/22

N; R51-53

Xn; N

R: 20/22-51/53

S: (2-)36-61

 

 

613-203-00-X

piraflufēnetils (ISO);

2-hlor-5-(4-hlor-5-difluormethoksi-1-metilpirazol-3-il)-4-fluorfenoksietiķskābes etilesteris [1]

piraflufēns (ISO);

2-hlor-5-(4-hlor-5-difluormetoksi-1-metilpirazol-3-il)-4-fluorfenoksietiķskābe [2]

 

[1]

[2]

129630-19-9 [1]

129630-17-7 [2]

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,025 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-204-00-5

oksadiargils (ISO);

3-[2,4-dihlor-5-(2-propiniloksi)fenil]-5-(1,1-dimetiletil)-1,3,4-oksadiazol-2(3H)-ons;

5-tert-butil-3-[2,4-dihlor-5-(prop-2-iniloksi)feni]-1,3,4-oksidiazol-2(3H)-ons

 

254-637-6

39807-15-3

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R48/22-63-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R63-50/53

0,025 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

614-005-00-6

kolhicīns

E

200-598-5

64-86-8

Muta. Cat. 2; R46

T+; R28

T+

R: 46-28

S: 53-45

 

 

615-005-00-9

4,4'-metilēndifenildiizocianāts;

difenilmetāna-4,4'-diizocianāts; [1]

2,2'-metilēndifenildiizocianāts;

difenilmetāna-2,2'-diizocianāts; [2]

o-(p-izocianātobenzil)fenilizocianāt;

difenilmetāna-2,4'-diizocianāts; [3]

metilēndifenildiizocianāts [4]

C

202-966-0 [1]

219-799-4 [2]

227-534-9 [3]

247-714-0 [4]

101-68-8 [1]

2536-05-2 [2]

5873-54-1 [3]

26447-40-5 [4]

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20-48/20

Xi; R36/37/38

R42/43

Xn

R: 20-36/37/38-40-42/43-48/20

S: (1/2-)23-36/37-45

C ≥ 25 %: Xn; R20-36/37/38-40-42/43-48/20

10 % ≤ C < 25 %: Xn; R36/37/38-40-42/43-48/20

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R36/37/38-40-42/43

1 % ≤ C < 5 %: Xn; R40-42/43

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R42

2

615-022-00-1

metil-3-izocianātosulfonil-2-tiofēna-karboksilāts

 

410-550-7

79277-18-2

R14

Xn; R48/22

R42/43

Xn

R: 14-42/43-48/22

S: (2-)22-30-35-36/37-45

 

 

616-006-00-7

dihlofluanīds(ISO);

N-dihlorfluormetiltio-N',N'-dimetil-N-fenilsulfamīds

 

214-118-7

1085-98-9

Xn; R20

Xi; R36

R43

N; R50

Xn; N

R: 20-36-43-50

S: (2-)24-37-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-36-43-50

20 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R36-43-50

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

616-009-00-3

propanils [ISO];

3',4'-dihlorpropionanilīds

 

211-914-6

709-98-8

Xn; R22

N; R50

Xn; N

R: 22-50

S: (2-)22-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50

2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50

 

617-008-00-0

dibenzoilperoksīds;

benzoilperoksīds

 

202-327-6

94-36-0

E; R3

O; R7

Xi; R36

R43

E; Xi

R: 3-7-36-43

S: (2-)3/7-14-36/37/39

 

 

617-010-00-1

1-hidroperoksicikloheksil1-hidroksicikloheksil peroksīds; [1]

1,1'-dioksibiscikloheksan-1-ols; [2]

cikloheksilidēnhidroperoksīds; [3]

cikloheksanons, peroksīds [4]

C

201-091-1 [1]

219-306-2 [2]

220-279-4 [3]

235-527-7 [4]

78-18-2 [1]

2407-94-5 [2]

2699-11-8 [3]

12262-58-7 [4]

E; R3

O; R7

C; R34

Xn; R22

E; C

R: 3-7-22-34

S: (1/2-)3/7-14-36/37/39-45

C ≥ 25 %: C; R22-34

10 % ≤ C < 25 %: C; R34

5 % ≤ C < 10 %: Xi; R36/37/38

 

648-002-00-6

Darvas eļļa, brūnogles;

vieglā eļļa;

[Brūnogļu darvas destilāts, aptuvenā viršanas temperatūra no 80 °C līdz 250 °C (176 °F līdz 482 °F). Sastāv galvenokārt no alifātiskajiem un aromātiskajiem ogļūdeņražiem un vienbāziskiem fenoliem.]

H J

302-674-4

94114-40-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-003-00-1

Vieglo frakciju atdestilēšanas benzols (akmeņogles);

zemā temperatūrā virstošs gaišo naftas produktu redestilāts;

[Koksa krāsnī destilējot iegūti gaišie naftas produkti, aptuvenā destilācijas temperatūra ir mazāka par 100 °C (212 °F). Sastāv galvenokārt no C4 līdz C6 alifātiskajiem ogļūdeņražiem.]

H J

266-023-5

65996-88-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-004-00-7

Destilāti (akmeņogļu darva), benzola frakcija, galvenokārt benzolu, toluolu un ksilolu saturoša; zemā temperatūrā virstošs vieglās eļļas redestilāts;

[Destilācijas atlikums pēc jēlbenzola destilācijas, attīrot no tā benzola piemaisījumus. Sastāv galvenokārt no benzola, toluola un ksilola, aptuvenā viršanas temperatūra no 75 °C līdz 200 °C (167 °F līdz 392 °F).]

H J

309-984-9

101896-26-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-005-00-2

Aromātiskie ogļūdeņraži, C6-10, galvenokārt C8 saturoši;

zemā temperatūrā virstošs vieglās eļļas redestilāts

H J

292-697-5

90989-41-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-006-00-8

Solventnafta (akmeņogles), gaišā;

zemā temperatūrā virstošs vieglās eļļas redestilāts

H J

287-498-5

85536-17-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-007-00-3

Solventnafta (akmeņogles), ksilola-stirola frakcija;

vidēji augstā temperatūrā virstošs vieglās eļļas redestilāts

H J

287-502-5

85536-20-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-008-00-9

Solventnafta (akmeņogles), kumarona-stirola frakcija;

vidēji augstā temperatūrā virstošs vieglās eļļas redestilāts

H J

287-500-4

85536-19-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-009-00-4

Nafta (ogles), destil. atlikums;

augstā temperatūrā virstošs vieglās eļļas redestilāts;

[Atlikums pēc reģenerētas naftas destilācijas. Sastāv galvenokārt no naftalīna un no indēna un stirola kondensācijas produktiem.]

H J

292-636-2

90641-12-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-010-00-X

Aromātiskie ogļūdeņraži, C8;

augstā temperatūrā virstošs vieglās eļļas redestilāts

H J

292-694-9

90989-38-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-012-00-0

Aromātiskie ogļūdeņraži, C8-9, ogļūdeņražu sveķu polimeriz. blakusprodukts;

augstā temperatūrā virstošs vieglās eļļas redestilāts;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, iegūts no polimerizētiem ogļūdeņražu sveķiem, to šķīdinātāju iztvaicējot vakuumā. Sastāv pārsvarā no aromātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C8 un C9 un viršanas temperatūru aptuveni 120 °C līdz 215 °C (248 °F līdz 419 °F).]

H J

295-281-1

91995-20-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-013-00-6

Aromātiskie ogļūdeņraži, C9-12, benzola destil.;

augstā temperatūrā virstošs vieglās eļļas redestilāts

H J

295-551-9

92062-36-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-014-00-1

Ekstrakta atlikums (akmeņogles), benzola frakcijas sārmu, skābju ekstrakts;

zemā temperatūrā virstošs vieglās eļļas ekstrakta atlikums;

[Bitumenizēto akmeņogļu augstās temperatūras darvas (aptuvenā viršanas temperatūra no 90 °C līdz 160 °C (194 °F līdz 320 °F) destilācijas redestilāts, kas nesatur darvas bāzes un skābes. Sastāv galvenokārt no benzola, toluola un ksilola.]

H J

295-323-9

91995-61-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-015-00-7

Ekstrakta atlikums (akmeņogļu darva), ar sārmiem, skābēm ekstrahēta benzola frakcija; zemā temperatūrā virstošs vieglās eļļas ekstrakta atlikums;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, iegūts redestilācijas procesā, augstā temperatūrā destilējot akmeņogļu darvu (nesatur darvas bāzes un skābes). Tas sastāv galvenokārt no neaizvietotiem un aizvietotiem monocikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem, virstošiem temperatūrā no 85 °C līdz 195 °C (185 °F līdz 383 °F).]

H J

309-868-8

101316-63-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-016-00-2

Ekstrakta atlikums (akmeņogles), benzola skābā frakcija;

zemā temperatūrā virstošs vieglās eļļas ekstrakta atlikums;

[Skābais gudrons kā sulfoskābju blakusprodukts, kas iegūts, augstā temperatūrā attīrot neapstrādātas akmeņogles. Sastāv galvenokārt no sērskābes un organiskiem savienojumiem.]

H J

298-725-2

93821-38-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-017-00-8

Ekstrakta atlikums (akmeņogles), gaišo naftas produktu sārmi, destil. sākumfrakcijas;

zemā temperatūrā virstošs vieglās eļļas ekstrakta atlikums;

[Aromātisko ogļūdeņražu destilācijas pirmā frakcija, satur daudz kumarona, naftalīna un indēna vai vieglo frakciju destilācijas atlikumu vai mazgātu karboleļļu, virstoša temperatūrā, kas ir ievērojami mazāka par 145 °C (293 °F). Sastāv galvenokārt no C7 un C8 alifātiskajiem un aromātiskajiem ogļūdeņražiem.]

H J

292-625-2

90641-02-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-018-00-3

Ekstrakta atlikums (akmeņogles), ar sārmu, skābi ekstrahēta vieglā eļļa, indēna frakcija;

vidēji augstā temperatūrā virstošs vieglās eļļas ekstrakcijas atlikums

H J

309-867-2

101316-62-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-019-00-9

Ekstrakta atlikums (akmeņogles), bāziskā vieglā eļļa, ligroīna indēna frakcija;

[Aromātisko ogļūdeņražu destilācijas pirmā frakcija, satur daudz kumarona, naftalīna un indēna vai vieglo frakciju destilācijas atlikumu vai mazgātu karboleļļu, aptuvenā viršanas temperatūra no 155 °C līdz 180 °C (311 °F līdz 356 °F). Satur galvenokārt indēnu, indānu un trimetilbenzolus.]

H J

292-626-8

90641-03-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-020-00-4

Solventnafta (akmeņogles);

vieglās eļļas ekstrakcijas atlikums ar augstu viršanas temperatūru;

[Destilāts iegūts augstā temperatūrā no akmeņogļu darvas vai koksa krāsnī no vieglās eļļas, vai kā akmeņogļu darvas eļļas sārma ekstrakcijas atlikums, aptuvenā destilācijas temperatūra no 130 °C līdz 210 °C (266 °F līdz 410 °F). Sastāv galvenokārt no indēna un citām policiklisku gredzenu sistēmām, kurās ietilpst viens atsevišķs aromātiskais cikls. Var ietilpt fenola savienojumi un aromātiskās slāpekļa bāzes.]

H J

266-013-0

65996-79-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-021-00-X

Destilāti (akmeņogļu darva), vieglās eļļas, neitrālā frakcija; augstā temperatūrā virstošs vieglās eļļas ekstrakta atlikums;

[Destilāts iegūts, augstā temperatūrā frakcionēti destilējot augstās temperatūras akmeņogļu darvu. Satur galvenokārt alkilaizvietotus monocikliskos aromātiskos ogļūdeņražus, aptuvenā viršanas temperatūra 135 °C līdz 210 °C (275 °F līdz 410 °F). Var ietilpt arī nepiesātinātie ogļūdeņraži, piemēram, indēns un kumarons.]

H J

309-971-8

101794-90-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-022-00-5

Destilāti (akmeņogļu darva), vieglās eļļas, skābie ekstrakti; augstā temperatūrā virstoši vieglās eļļas ekstrakta atlikumi;

[Šie produkti ir aromātisko ogļūdeņražu, galvenokārt indēna, naftalīna, kumarona, fenola un o-, m- un p-krezola komplekss maisījums, viršanas temperatūra no 140 °C līdz 215 °C (284 °F līdz 419 °F).]

H J

292-609-5

90640-87-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-023-00-0

Destilāti (akmeņogļu darva), vieglās eļļas; karboleļļa;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, ko iegūst, destilējot akmeņogļu darvu. Tas sastāv no aromātiskiem un citiem ogļūdeņražiem, fenola savienojumiem un aromātiskiem slāpekļa savienojumiem un ir destilējams aptuveni 150 °C līdz 210 °C (302 °F līdz 410 °F) temperatūrā.]

H J

283-483-2

84650-03-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-024-00-6

Darva, akmeņogles;

karboleļļa;

[Akmeņogļu darvas destilāts, ko iegūst augstā temperatūrā, aptuvenā destilācijas temperatūra no 130 °C līdz 250 °C (266 °F līdz 410 °F). Sastāv galvenokārt no naftalīna, alkilnaftalīniem, fenola savienojumiem un aromātiskā slāpekļa bāzēm.]

H J

266-016-7

65996-82-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-026-00-7

Ekstrakta atlikums (akmeņogles), vieglās eļļas sārma, skābes ekstrakts;

karboleļļas ekstrakta atlikums;

[Produkti iegūti, mazgājot ar skābi pirms tam ar sārmu mazgāto karboleļļu, lai atdalītu nelielo daudzumu vēl atlikušo bāzisko savienojumu (darvas bāzes). Galvenokārt sastāv no indēna, indāna un alkilbenzoliem.]

H J

292-624-7

90641-01-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-027-00-2

Ekstrakta atlikums (akmeņogles), darvas eļļas sārms;

karboleļļas ekstrakta atlikums;

[Atlikums iegūts no akmeņogļu darvas eļļas, mazgājot to ar sārmu, piemēram, nātrija hidroksīda ūdens šķīdumu, pēc akmeņogļu jēldarvas skābju atdalīšanas. Sastāv galvenokārt no naftalīna un aromātiskā slāpekļa bāzēm.]

H J

266-021-4

65996-87-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-028-00-8

Ekstrakta eļļas (akmeņogles), vieglās eļļas;

skābju ekstrakts;

[Ūdens ekstrakts, ko iegūst, ar skābēm mazgājot pirms tam ar sārmu mazgātu karboleļļu. Sastāv galvenokārt no skābju sāļiem, kas iegūti no dažādām aromātiskā slāpekļa bāzēm, tai skaitā piridīna, hinolīna un to alkilatvasinājumiem.]

H J

292-622-6

90640-99-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-029-00-3

Piridīns, alkilatvasinājumi;

jēldarvas bāzes;

[Polialkilētu piridīnu atvasinājumu savienojumu kompleksi, kas iegūti no akmeņogļu darvas, to pārtvaicējot, vai kā destilāts ar augstu viršanas temperatūru virs aptuveni 150 °C (302 °F), izmantojot amonjaka reakciju ar acetaldehīdu, formaldehīdu vai paraformaldehīdu.]

H J

269-929-9

68391-11-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-030-00-9

Darvas bāzes, akmeņogles, pikolīna frakcija;

destilātu bāzes;

[Piridīna bāzes ar viršanas temperatūru aptuveni 125 °C līdz 160 °C (257 °F līdz 320 °F), iegūtas, destilējot neitralizētu skābes ekstraktu no bitumenizēto akmeņogļu bāzes saturošās darvas frakcijas. Pamatsastāvā ietilpst lutidīni un pikolīni.]

H J

295-548-2

92062-33-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-031-00-4

Akmeņogļu darvas bāzes, akmeņogles, lutidīna frakcija;

destilātu bāzes

H J

293-766-2

91082-52-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-032-00-X

Ekstraktu eļļas (akmeņogles), darvas bāzes, kolidīnu frakcija;

destilātu bāzes;

[Ekstrakts iegūts, ar skābi ekstrahējot bāzes no akmeņogļu jēldarvas aromātiskajām eļļām, neitralizējot un pārtvaicējot bāzes. Sastāv galvenokārt no kolidīniem, anilīna, toluidīniem, lutidīniem, ksilidīniem.]

H J

273-077-3

68937-63-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-033-00-5

Darvas bāzes, akmeņogles, kolidīna frakcija;

destilātu bāzes;

[Destilāta frakcija no jēlbāzēm ar aptuvenu viršanas temperatūru no 181 °C līdz 186 °C (356 °F līdz 367 °F), iegūta no neitralizētas, ar skābi ekstraģētas, jēlbāzi saturošas darvas frakcijas, kas savukārt iegūta, destilējot bitumena akmeņogļu darvu. Tā galvenokārt satur anilīnu un kolidīnus.]

H J

295-543-5

92062-28-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-034-00-0

Darvas bāzes, akmeņogles, anilīna frakcija;

destilātu bāzes;

[Destilāta frakcija no jēlbāzēm ar aptuvenu viršanas temperatūru no 180 °C līdz 200 °C (356 °F līdz 392 °F), iegūta, atbrīvojot akmeņogļu darvas destilācijā iegūtu karbolētu eļļu no fenola un no bāzēm. Tā galvenokārt satur anilīnu, kolidīnus, lutidīnus un toluidīnus.]

H J

295-541-4

92062-27-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-035-00-6

Darvas bāzes, akmeņogles, toluidīna frakcija;

destilātu bāzes

H J

293-767-8

91082-53-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-036-00-1

Destilāti (nafta), alkēni un alkīni no eļļas sausās pārtvaices, maisījumā ar augstās temperatūras akmeņogļu darvu, indēna frakcija;

redestilāti;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, iegūts kā redestilāts no bitumena akmeņogļu augstās temperatūras darvas frakciju redestilācijas un no atlikuma eļļas, kas iegūta, alkēnus un alkīnus ražojot sausajā pārtvaicē no naftas produktiem vai no dabasgāzes. Sastāv galvenokārt no indēna, viršanas temperatūra aptuveni no 160 °C līdz 190 °C (320 °F līdz 374 °F).]

H J

295-292-1

91995-31-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-037-00-7

Destilāti (akmeņogles), akmeņogļu darvas-atlikuma pirolīzes eļļas, naftalīna eļļas;

redestilāti;

[Redestilāti iegūti ar frakcionēto destilāciju no bitumena akmeņogļu augstās temperatūras darvas un pirolīzes atlikuma eļļām, to aptuvenā viršanas temperatūra ir 190 °C līdz 270 °C (374 °F līdz 518 °F). Sastāv galvenokārt no aizvietotiem policikliskiem aromātiskiem savienojumiem.]

H J

295-295-8

91995-35-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-038-00-2

Ekstrakta eļļas (akmeņogles), akmeņogļu darvas-atlikuma pirolīzes eļļas, naftalīna eļļa, redestilāts;

redestilāti;

[Frakcionētās destilācijas redestilāts, iegūts no metilnaftalīna eļļas, kura iepriekš attīrīta no fenola un no bāzēm un iegūta no bitumena akmeņogļu augstās temperatūras darvas un pirolīzes atlikuma eļļām, aptuvenā viršanas temperatūra 220 °C līdz 230 °C (428 °F līdz 446 °F). Tas pārsvarā sastāv no neaizvietotiem un aizvietotiem policikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem.]

H J

295-329-1

91995-66-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-039-00-8

Ekstrakta eļļas (akmeņogles), akmeņogļu darvas-atlikuma pirolīzes eļļas, naftalīna eļļas;

redestilāti;

[Neitrāla eļļa, iegūta no eļļas, kura attīrīta no fenoliem un bāzēm, un tā savukārt iegūta, augstā temperatūrā destilējot darvu un pirolīzes atlikuma eļļas, viršanas temperatūra no 225 °C līdz 255 °C (437 °F līdz 491 °F). Sastāv galvenokārt no aizvietotiem policikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem.]

H J

310-170-0

122070-79-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-040-00-3

Ekstrakta eļļas (akmeņogles), akmeņogļu darvas–atlikuma pirolīzes eļļas, naftalīna eļļa, destilācijas atlikumi;

redestilāti;

[Destilācijas atlikums no metilnaftalīna eļļas, kura iepriekš attīrīta no fenola un bāzēm (iegūta no bitumena akmeņogļu augstās temperatūras darvas un pirolīzes atlikuma eļļām), viršanas temperatūra no 240 °C līdz 260 °C (464 °F līdz 500 °F). Sastāv galvenokārt no aizvietotiem dicikliskiem aromātiskiem un heterocikliskiem ogļūdeņražiem.]

H J

310-171-6

122070-80-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-043-00-X

Kreozota eļļa, acenaftēna frakcija, bez acenaftēna;

absorbcijas eļļu redestilāts;

[eļļa, kas palikusi pāri, kristalizācijas procesā iegūstot acenaftēnu no akmeņogļu darvas acenaftēna eļļas. Sastāv galvenokārt no naftalīna un alkilnaftalīniem.]

H M

292-606-9

90640-85-0

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-080-00-1

Kuba atlikuma (akmeņogļu darva), kreozota eļļas pārtvaice;

absorbcijas eļļas redestilāts;

[Absorbcijas eļļas frakcionētā pārtvaice, viršanas temperatūra no ~ 270 °C līdz 330 °C (518 °F līdz 626 °F). Tās sastāvā pārsvarā ir bicikliskie aromātiskie un heterocikliskie ogļūdeņraži.]

H M

295-506-3

92061-93-3

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-084-00-3

Destilāti (akmeņogles), koksēšanas vieglās eļļas, naftalīna frakcija;

naftalīna eļļa;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, iegūts no koksēšanas vieglās eļļas, pielietojot nefrakcionēšanu (nepārtrauktu destilāciju). Tas galvenokārt sastāv no naftalīna, kumarona un indēna, un tā viršanas temperatūra pārsniedz 148 °C (298 °F).]

HJM

285-076-5

85029-51-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-085-00-9

Destilāti (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas;

naftalīna eļļa;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot akmeņogļu darvu. Sastāv galvenokārt no aromātiskiem un citiem ogļūdeņražiem, fenola savienojumiem un aromātiskiem slāpekļa savienojumiem un destilējas temperatūrā aptuveni no 200 °C līdz 250 °C (392 °F līdz 482 °F).]

HJM

283-484-8

84650-04-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-086-00-4

Destilāti (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas, naftalīna saturs neliels;

Naftalīna eļļas redestilāts;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, iegūts, kristalizējot naftalīna eļļu. Sastāv galvenokārt no naftalīna, alkilnaftalīniem un fenola savienojumiem.]

HJM

284-898-1

84989-09-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-087-00-X

Destilāti (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas kristalizācijas atsālnis;

naftalīna eļļas redestilāts;

[Komplekss organisko savienojumu maisījums, iegūts kā filtrāts no akmeņogļu darvas naftalīna frakcijas kristalizācijas, aptuvenā viršanas temperatūra no 200 °C līdz 230 °C (392 °F līdz 446 °F). Pārsvarā satur naftalīnu, tionaftēnu un alkilnaftalīnus.]

HJM

295-310-8

91995-49-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-088-00-5

Ekstrakta atlikums (akmeņogles), naftalīna eļļa, sārms;

naftalīna eļļas ekstrakta atlikums;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, iegūts no naftalīna eļļas, to mazgājot ar sārmu, lai atdalītu fenola savienojumus (darvas skābes). Tā sastāvā ietilpst naftalīns un alkilnaftalīni.]

HJM

310-166-9

121620-47-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-089-00-0

Ekstrakta atlikums (akmeņogles), naftalīna eļļa, sārmi, naftalīna saturs neliels;

naftalīna eļļas ekstrakta atlikums;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kurš iegūts kā naftalīna kristalizācijas procesa atlikums no naftalīna eļļas, kas mazgāta ar sārmu. Sastāv galvenokārt no naftalīna un alkilnaftalīniem.]

HJM

310-167-4

121620-48-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-090-00-6

Destilāti (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas, naftalīnu nesaturoši, sārmu ekstrakti;

naftalīna eļļas ekstrakta atlikums;

[Eļļa, kas palikusi pēc fenola savienojumu (darvas skābju) atdalīšanas no žāvētas naftalīna eļļas, kas iepriekš mazgāta ar sārmu. Galvenokārt sastāv no naftalīna un alkilnaftalīniem.]

HJM

292-612-1

90640-90-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-091-00-1

Ekstrakta atlikums (akmeņogles), ar sārmu apstrādātas naftalīna eļļas, destilācijas augšējā frakcija;

naftalīna eļļas ekstrakta atlikums;

[Ar sārmu mazgātas naftalīna eļļas destilāts, aptuvenā destilācijas temperatūra no 180 °C līdz 220 °C (356 °F līdz 428 °F). Galvenokārt sastāv no naftalīna, alkilbenzoliem, indēna un indāna.]

HJM

292-627-3

90641-04-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-092-00-7

Destilāti (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas, metilnaftalīna frakcija;

metilnaftalīna eļļa;

[Destilāts iegūts frakcionētā akmeņogļu darvas destilācijā augstā temperatūrā. Sastāv galvenokārt no aizvietotiem dicikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem un aromātiskiem slāpekļa bāziskiem atvasinājumiem, aptuvenā viršanas temperatūra no 225 °C līdz 255 °C (437 °F līdz 491 °F).]

HJM

309-985-4

101896-27-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-093-00-2

Destilāti (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas, indola un metilnaftalīna frakcija;

metilnaftalīna eļļa;

[Destilāts iegūts frakcionētā akmeņogļu darvas destilācijā augstā temperatūrā. Sastāv galvenokārt no indola and metilnaftalīna, aptuvenā viršanas temperatūra no 235 °C līdz 255 °C (455 °F līdz 491 °F).]

HJM

309-972-3

101794-91-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-094-00-8

Destilāti (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas, skābes ekstrakts;

metilnaftalīna eļļas ekstrakcijas atlikums;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, iegūts, atbrīvojot no organiskajām bāzēm metilnaftalīna frakciju, kas iegūta, destilējot akmeņogļu darvu, aptuvenā viršanas temperatūra no 230 °C līdz 255 °C (446 °F līdz 491 °F). Galvenokārt sastāv no 1(2)-metilnaftalīna, naftalīna, dimetilnaftalīna un difenila.]

HJM

295-309-2

91995-48-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-095-00-3

Ekstrakta atlikumi (akmeņogles), ar sārmu apstrādāta naftalīna eļļa, destilācijas atlikumi;

metilnaftalīna eļļas ekstrakta atlikums;

[Atlikums iegūts, destilējot ar sārmu mazgātu naftalīna eļļu, aptuvenā destilācijas temperatūra no 220 °C līdz 300 °C (428 °F līdz 572 °F). Pārsvarā sastāv no naftalīna, alkilnaftalīniem un aromātiskā slāpekļa bāzēm.]

HJM

292-628-9

90641-05-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-096-00-9

Ekstrakta eļļas (akmeņogles), skābās, darvas sārmus nesaturošas;

metilnaftalīna eļļas ekstrakta atlikums;

[Ekstrakta eļļa, aptuvenā viršanas temperatūra no 220 °C līdz 265 °C (428 °F līdz 509 °F), iegūta no akmeņogļu darvas sārmainā ekstrakta atlikuma, kas savukārt iegūts, mazgājot ar skābēm, piemēram, sērskābes ūdens šķīdumu, pēc destilācijas, ko veic, lai atdalītu darvas sārmus. Sastāv galvenokārt no alkilnaftalīniem.]

HJM

284-901-6

84989-12-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-097-00-4

Destilāti (akmeņogļu darva), benzola frakcija, destilācijas atlikumi;

mazgāšanas eļļa;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot jēlbenzolu (augstās temperatūras akmeņogļu darva). Tas var būt šķidrums ar aptuveno destilācijas temperatūru no 150 °C līdz 300 °C (302 °F līdz 572 °F) vai puscieta vai cieta viela ar kušanas punkta temperatūru līdz 70 °C (158 °F). Galvenokārt sastāv no naftalīna un alkilnaftalīniem.]

HJM

310-165-3

121620-46-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-098-00-X

Kreozota eļļa, acenaftēna frakcija;

absorbcijas eļļas;

[Ogļūdeņražu komplekss savienojums, ražots akmeņogļu pārtvaicē, tā viršanas temperatūra no ~ 240 °C līdz 280 °C (464 °F līdz 536 °F). Sastāv galvenokārt no acenaftēna, naftalīna un alkilnaftalīniem.]

H M

292-605-3

90640-84-9

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-099-00-5

Kreozota eļļa;

[Ogļūdeņražu komplekss savienojums, iegūts akmeņogļu pārtvaicē, sastāv galvenokārt no aromātiskajiem ogļūdeņražiem un var saturēt ievērojamā daudzumā akmeņogļu darvas skābās frakcijas un akmeņogļu darvas nitrīdu bāzes. To pārtvaicē no ~ 200 °C līdz 325 °C (392 °F līdz 617 °F).]

H M

263-047-8

61789-28-4

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-100-00-9

Kreozota eļļa, augstas-viršanas destilāts;

absorbcijas eļļa;

[Augsti virstoša pārtvaices frakcija, tā iegūta augstas temperatūras karbonizācijā no akmeņogļu bitumiem, kas iepriekš attīrīti, lai aizvāktu kristālisko sāļu pārākumu. Tās sastāvā galvenokārt ir kreozota eļļa ar tiem pašiem normāliem polinukleāriem aromātiskiem sāļiem, kas ir akmeņogļu darvas destilāta komponenti, atdalīti. Nesatur kristālus pie ~ 5 °C (41 °F).]

H M

274-565-9

70321-79-8

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-102-00-X

Ekstrakta paliekas (akmeņogļu), kreozota eļļas skābe;

absorbcijas eļļas ekstrakta paliekas;

[Komplekss ogļūdeņražu savienojums no bāzes nesaturošas akmeņogļu darvas pārtvaices frakcijas, viršanas intervāls no ~250 °C līdz 280 °C (482 °F līdz 536 °F). Tā sastāv galvenokārt no bifenila un difenilnaftalīnu izomēriem.]

H M

310-189-4

122384-77-4

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-103-00-5

Antracēna eļļa, antracēna pasta;

antracēna eļļas frakcija;

[Antracēnu bagātīgi saturoša cieta viela, kas iegūta, kristalizējot un centrifugējot antracēna eļļu. Tā galvenokārt sastāv no antracēna, karbazola un fenantrēna.]

HJM

292-603-2

90640-81-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-104-00-0

Antracēna eļļa, antracēna saturs neliels;

antracēna eļļas frakcija;

[Eļļa, kas atlikusi pēc tam, kad no antracēna eļļas kristalizācijas procesā aizvākta antracēnu bagātīgi saturoša cietviela (antracēna pasta). Galvenokārt sastāv no divu, triju un četru ciklu aromātiskiem ogļūdeņražiem.]

HJM

292-604-8

90640-82-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-105-00-6

Atlikumi (akmeņogļu darva), antracēna eļļas destilāti;

Antracēna eļļas frakcija;

[atlikums pēc frakcionētas neattīrīta antracēna destilācijas, aptuvenā viršanas temperatūra no 340 °C līdz 400 °C (644 °F līdz 752 °F). Pārsvarā sastāv no trīsciklu un policikliskiem aromātiskiem un heterocikliskiem ogļūdeņražiem.]

HJM

295-505-8

92061-92-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-106-00-1

Antracēna eļļa, antracēna pasta, antracēna frakcija;

antracēna eļļas frakcija;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot antracēnu, kas savukārt iegūts, kristalizējot antracēna eļļu no bitumena augstās temperatūras darvas, viršanas temperatūra no 330 °C līdz 350 °C (626 °F līdz 662 °F). Galvenokārt satur antracēnu, karbazolu un fenantrēnu.]

HJM

295-275-9

91995-15-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-107-00-7

Antracēna eļļa, antracēna pasta, karbazola frakcija; antracēna eļļas frakcija;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot antracēnu, kas savukārt iegūts, kristalizējot antracēna eļļu no bitumena akmeņogļu augstās temperatūras darvas, aptuvenā viršanas temperatūra no;

350 °C līdz 360 °C (662 °F līdz 680 °F). Galvenokārt satur antracēnu, karbazolu un fenantrēnu.]

HJM

295-276-4

91995-16-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-108-00-2

Antracēna eļļa, antracēna pasta, destilācijas vieglās frakcijas;

antracēna eļļas frakcija;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot antracēnu, kas savukārt iegūts, kristalizējot antracēna eļļu no bitumena augstās temperatūras darvas, aptuvenā viršanas temperatūra no 290 °C līdz 340 °C (554 °F līdz 644 °F). Pārsvarā sastāv no trīsciklu aromātiskajiem savienojumiem un to dihidroatvasinājumiem

HJM

295-278-5

91995-17-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-109-00-8

Darvas eļļas, akmeņogles, zemās temperatūras;

darvas eļļa, augstā temperatūrā virstoša;

[Zemās temperatūras akmeņogļu darvas destilāts. Galvenokārt sastāv no ogļūdeņražiem, fenola savienojumiem un aromātiskā slāpekļa sārmiem, aptuvenā viršanas temperatūra no 160 °C līdz 340 °C (320 °F līdz 644 °F).]

HJM

309-889-2

101316-87-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-110-00-3

Ekstrakta atlikumi (akmeņogles), zemās temperatūras akmeņogļu darvas sārmi;

[Atlikumi no zemās temperatūras akmeņogļu darvas eļļām pēc to mazgāšanas ar sārmu, piemēram, nātrija hidroksīdu, lai aizvāktu neattīrītas akmeņogļu darvas skābes. Sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem un aromātiskā slāpekļa bāziskiem savienojumiem.]

HJM

310-191-5

122384-78-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-111-00-9

Fenoli, amonjaka hidroksīda ekstrakti;

sārma ekstrakts;

[Fenola savienojumi, kas ar izobutilacetātu ekstraģēti no amonjaka hidroksīda, kurš kondensēts no gāzes, kas savukārt izdalīta pēc akmeņogļu sausās destilācijas zemā temperatūrā (zemākā nekā 700 °C (1 292 °F)). Sastāv galvenokārt no monohidro- un dihidrofenolu maisījuma.]

HJM

284-881-9

84988-93-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-112-00-4

Destilāti (akmeņogļu darva), gaišie naftas produkti, sārm. ekstr.;

sārma ekstrakts;

[Fenola eļļas ūdens ekstrakts, kas iegūts pēc mazgāšanas ar sārmu, piemēram, nātrija hidroksīda šķīdumu ūdenī. Sastāv galvenokārt no dažādu fenola savienojumu bāziskiem sāļiem.]

HJM

292-610-0

90640-88-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-113-00-X

Ekstrakti, akmeņogļu darvas eļļas sārm.;

sārma ekstrakts;

[Akmeņogļu darvas eļļas ekstrakts, iegūts pēc mazgāšanas ar sārmu, piemēram, nātrija hidroksīda šķīdumu ūdenī. Sastāv galvenokārt no dažādu fenola savienojumu bāziskiem sāļiem.]

HJM

266-017-2

65996-83-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-114-00-5

Destilāti (akmeņogļu darva), naftalīna eļļas, sārm. ekstr.;

sārma ekstrakts;

[Naftalīna eļļas ūdens ekstrakts, kas iegūts pēc mazgāšanas ar sārmu, piemēram, nātrija hidroksīda šķīdumu ūdenī. Sastāv galvenokārt no dažādu fenola savienojumu bāziskiem sāļiem.]

HJM

292-611-6

90640-89-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-115-00-0

Ekstrakta atlikumi (akmeņogles), darvas eļļas sārm., karbonizēti, kaļķoti;

neattīrīti fenoli;

[Produkts iegūts, apstrādājot akmeņogļu darvas eļļas sārma ekstraktu ar CO2 un CaO. Sastāv pārsvarā no CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 un citiem organiskiem un neorganiskiem piemaisījumiem.]

HJM

292-629-4

90641-06-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-116-00-6

Darvas skābes, akmeņogles, izejvielas;

jēlfenoli;

[Reakcijas produkts iegūts, neitralizējot akmeņogļu darvas eļļas sārma ekstraktu ar skābes šķīdumu, piemēram, sērskābes ūdens šķīdumu, vai gāzveida oglekļa dioksīdu, lai iegūtu brīvas skābes. Sastāv galvenokārt no darvas skābēm, piemēram, fenola, krezola un ksilenola.]

HJM

266-019-3

65996-85-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-117-00-1

Darvas skābes, brūnogles, jēlprodukts;

jēlfenoli;

[Ar skābi apstrādāts brūnogļu darvas destilāta sārma ekstrakts. Pārsvarā sastāv no fenola un fenola homologiem.]

HJM

309-888-7

101316-86-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-118-00-7

Darvas skābes, brūnogļu gazifikācija;

jēlfenoli;

[Organisko savienojumu komplekss, kas iegūts, gazificējot brūnogles. Galvenokārt sastāv no aromātisko fenolu hidroksilatvasinājumiem un to homologiem.]

HJM

295-536-7

92062-22-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-119-00-2

Darvas skābes, destilāta atlikumi;

destilāta fenoli;

[Akmeņogļu jēlfenola destilāta atlikums. Sastāv galvenokārt no fenoliem ar oglekļa atomu skaitu no C8 līdz C10, un temperatūrā no 60 °C līdz 80 °C (140 °F to 176 °F) tas kļūst mīksts.]

HJM

306-251-5

96690-55-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-120-00-8

Darvas skābes, metilfenola frakcija;

destilāta fenoli;

[3- un 4-metilfenolu bagātīgi saturoša darvas skābes frakcija, reģenerēta, zemā temperatūrā destilējot akmeņogļu darvas darvas skābes jēlfrakciju.]

HJM

284-892-9

84989-04-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-121-00-3

Darvas skābes, polialkilfenolu frakcija;

destilāta fenoli;

[Darvas skābes frakcija, reģenerēta, zemā temperatūrā destilējot akmeņogļu darvas darvas skābes jēlfrakciju, aptuvenā viršanas temperatūra no 225 °C līdz 320 °C (437°F līdz 608 °F). Sastāv galvenokārt no polialkilfenoliem.]

HJM

284-893-4

84989-05-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-122-00-9

Darvas skābes, ksilenola frakcija;

destilāta fenoli;

[2,4- un 2,5-dimetilfenolu bagātīgi saturoša darvas skābes frakcija, reģenerēta, zemā temperatūrā destilējot akmeņogļu darvas darvas skābes jēlfrakciju.]

HJM

284-895-5

84989-06-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-123-00-4

Darvas skābes, etilfenola frakcija;

destilāta fenoli;

[3- un 4-etilfenolu bagātīgi saturoša darvas skābes frakcija, reģenerēta, zemā temperatūrā destilējot akmeņogļu darvas darvas skābes jēlfrakciju.]

HJM

284-891-3

84989-03-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-124-00-X

Darvas skābes, 3,5-ksilenola frakcija;

destilāta fenoli;

[3,5-dimetilfenolu bagātīgi saturoša darvas skābes frakcija, reģenerēta, zemā temperatūrā destilējot akmeņogļu darvas darvas skābes.]

HJM

284-896-0

84989-07-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-125-00-5

Darvas skābes, atlikumi, destilāti, pirmā frakcija;

destilāta fenoli;

[Destilācijas atlikumi, kas rodas, ja gaišo karboleļļu destilē temperatūrā no 235 °C līdz 355 °C (481 °F līdz 697 °F)]

HJM

270-713-1

68477-23-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-126-00-0

Darvas skābes, krezila frakcija, atlikumi;

destilāta fenoli;

[Akmeņogļu darvas skābā gudrona atlikums pēc fenola, krezolu, ksilenolu un citu augstākās temperatūrās virstošu fenolu atdalīšanas. Melna, cieta viela ar aptuveno kušanas punktu 80 °C (176 °F) temperatūrā. Sastāv galvenokārt no polialkilfenoliem, dabiskajiem sveķiem un neorganiskiem sāļiem.]

HJM

271-418-0

68555-24-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-127-00-6

Fenoli, C9-11;

destilāta fenoli

HJM

293-435-2

91079-47-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-128-00-1

Darvas skābes, krezila frakcija;

destilāta fenoli;

[Organisko savienojumu komplekss, iegūts no brūnoglēm, aptuvenā viršanas temperatūra no 200 °C līdz 230 °C (392 °F līdz 446 °F). Galvenokārt sastāv no fenoliem un piridīna bāzēm.]

HJM

295-540-9

92062-26-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-129-00-7

Darvas skābes, brūnogles, C2-alkilfenola frakcija;

destilāta fenoli;

[Destilāts iegūts, ar skābi apstrādājot ar sārmu mazgātu lignīta darvas destilātu, aptuvenā viršanas temperatūra no 200 °C līdz 230 °C (392 °F līdz 446 °F). Sastāv galvenokārt no m- un p-etilfenola, kā arī no krezoliem ua ksilenoliem.]

HJM

302-662-9

94114-29-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-130-00-2

Ekstrakta eļļas (akmeņogles), naftalīna eļļas;

skābes ekstrakts;

[Ūdens ekstrakts, kas iegūts, ar skābi mazgājot ar sārmu mazgātu naftalīna eļļu. Sastāv galvenokārt no dažādu aromātiskā slāpekļa bāzisko savienojumu skābju sāļiem, tai skaitā piridīna, hinolīna un to alkilatvasinājumiem.]

HJM

292-623-1

90641-00-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-131-00-8

Darvas bāzes, hinolīna atvasinājumi;

destilāta bāzes

HJM

271-020-7

68513-87-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-132-00-3

Darvas bāzes, akmeņogles, hinolīna atvasinājumu frakcija;

destilāta bāzes

HJM

274-560-1

70321-67-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-133-00-9

Darvas bāzes, akmeņogles, destil. atlikumi.;

destilāta bāzes;

[Destilācijas atlikums, ko iegūst, destilējot neitralizētu, ar skābi ekstrahētu bāzi saturošo darvas frakciju, kura savukārt iegūta, destilējot akmeņogļu darvu. Pamatā sastāv no anilīna, kolidīniem, hinolīna, hinolīna atvasinājumiem un toluidīniem.]

HJM

295-544-0

92062-29-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-134-00-4

Ogļūdeņražu eļļas, arom., maisījumā ar polietilēnu un polipropilēnu, pirolizētas, vieglo eļļu frakcija;

termoapstrādes produkti;

[Eļļa iegūta, termiski apstrādājot polietilēna/polipropilēna maisījumu ar akmeņogļu darvas piķi vai aromātiskajām eļļām. Sastāv galvenokārt no benzola un tā homologiem, aptuvenā viršanas temperatūra no 70 °C līdz 120 °C (158 °F līdz 248 °F).]

HJM

309-745-9

100801-63-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-135-00-X

Ogļūdeņražu eļļas, arom., maisījumā ar polietilēnu, pirolizētas, vieglo eļļu frakcija;

termoapstrādes produkti;

[Eļļa iegūta, termiski apstrādājot polietilēna maisījumu ar akmeņogļu darvas piķi vai aromātiskajām eļļām. Sastāv galvenokārt no benzola un tā homologiem, aptuvenā viršanas temperatūra no 70 °C līdz 120 °C (158 °F līdz 248 °F).]

HJM

309-748-5

100801-65-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-136-00-5

Ogļūdeņražu eļļas, arom., maisījumā ar polistirolu, pirolizētas, vieglo eļļu frakcija;

termoapstrādes produkti;

[Eļļa iegūta, termiski apstrādājot polstirolu ar akmeņogļu darvas piķi vai aromātiskajām eļļām. Sastāv galvenokārt no benzola un tā homologiem, aptuvenā viršanas temperatūra no 70 °C līdz 210 °C (158 °F līdz 410 °F).]

HJM

309-749-0

100801-66-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-137-00-0

Ekstrakta atlikumi (akmeņogles), akmeņogļu darvas eļļas sārmi, naftalīna destilācijas atlikumi;

naftalīna eļļas ekstrakta atlikums;

[Atlikums iegūts ķīmiskā eļļas ekstrakcijā pēc naftalīna atdalīšanas destilējot, sastāv pārsvarā no kondensētiem divu līdz četru ciklu aromātiskiem ogļūdeņražiem un aromātiskām slāpekļa bāzēm.]

HJM

277-567-8

73665-18-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-138-00-6

Kreozota eļļa, zemu virstošs destilāts;

absorbcijas eļļa;

[Zemu virstoša pārtvaices frakcija, tā iegūta augstas temperatūras karbonizācijā no akmeņogļu bitumiem, kas iepriekš attīrīti, lai aizvāktu kristālisko sāļu pārākumu. Tās sastāvā galvenokārt ir kreozota eļļa ar tiem pašiem normāliem polinukleāriem aromātiskiem sāļiem, kas ir akmeņogļu darvas destilāta komponenti, atdalīti. Nesatur kristālus pie ~ 38 °C (100 °F).]

H M

274-566-4

70321-80-1

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-139-00-1

Darvas skābes, krezilu saturošas, nātrija sāļi, kodīgo sārmu šķīdumi;

sārmu ekstrakts

HJM

272-361-4

68815-21-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-140-00-7

Ekstrakta eļļas (akmeņogles), akmeņogļu darvas slāpekļa bāzes;

skābes ekstrakts;

[Akmeņogļu darvas eļļas sārmu mazgāšanas ekstrakta atlikuma ekstrakts, iegūts, mazgājot eļļu ar skābes, piemēram, sērskābes ūdens šķīdumu, pēc destilācijas, kas veikta, lai atdalītu naftalīnu. Sastāv galvenokārt no dažādiem aromātiskā slāpekļa bāzisko savienojumu skābju sāļiem, tai skaitā piridīna, hinolīna un to atvasinājumiem.]

HJM

266-020-9

65996-86-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-141-00-2

Darvas bāzes, akmeņogles, jēlprodukti;

akmeņogļu darvas slāpekļa bāzes jēlprodukts;

[Reakcijas produkts, kas iegūts, neitralizējot darvas bāzes ekstrakta eļļu ar sārmu šķīdumu, piemēram, nātrija hidroksīda ūdens šķīdumu, lai iegūtu tīras bāzes. Pārsvarā sastāv no tādām organiskām bāzēm kā akridīns, fenantridīns, piridīns, hinolīns un to alkilatvasinājumi.]

HJM

266-018-8

65996-84-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-147-00-5

Vieglā eļļa (akmeņogles), koksēšanas;

jēlbenzols;

[Gaistošs organisks šķidrums, iegūts, ekstrahējot augstā temperatūrā (augstāka nekā 700 °C (1 292 °F)) veiktās akmeņogļu sausās pārtvaices rezultātā izdalītās gāzes. Sastāv galvenokārt no benzola, toluola un ksilēniem. Nelielā daudzumā var saturēt arī citu ogļūdeņražu komponentus.]

H J

266-012-5

65996-78-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-148-00-0

Destilāti (akmeņogles), šķidrā solventa ekstrakts, sākuma;

[Šķidrs kondensācijas produkts, savākts no tvaikiem, kuri izdalās, akmeņogles tvaicējot ar šķidru solventu, aptuvenā viršanas temperatūra no 30 °C līdz 300 °C (86 °F līdz 572 °F). Sastāv galvenokārt no daļēji hidrogenētiem aromātiskiem ogļūdeņražiem ar kondensētiem cikliem, no slāpekli, oglekli un sēru saturošiem aromātiskiem savienojumiem un to alkilatvasinājumiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C4 līdz C14.]

H J

302-688-0

94114-52-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-149-00-6

Destilāti (akmeņogles), šķīdinātāja ekstrakts, hidrokrekings;

[Destilāts iegūts, piemērojot hidrokrekingu akmeņogļu ekstraktam vai šķīdumam, kurš iegūts, ekstrahējot ar šķidru solventu vai superkritiskos apstākļos ekstrahējot ar gāzi, aptuvenā viršanas temperatūra no 30 °C līdz 300 °C (86 °F līdz 572 °F). Sastāv galvenokārt no aromātiskiem, hidrogenētiem aromātiskiem un naftēnu rindas savienojumiem, to alkilatvasinājumiem un alkāniem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C4 līdz C14. Ietilpst arī slāpekli, sēru un oglekli saturoši aromātiskie un hidrogenēti aromātiskie savienojumi.]

H J

302-689-6

94114-53-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-150-00-1

Benzīna-ligroīna frakcija (akmeņogles), ekstrakcija ar šķīdinātāju, hidrokrekings;

[Destilāta frakcija, iegūta, piemērojot hidrokrekingu akmeņogļu ekstraktam vai šķīdumam, kurš iegūts, ekstrahējot ar šķidru solventu vai superkritiskos apstākļos ekstrahējot ar gāzi, aptuvenā viršanas temperatūra no 30 °C līdz 180 °C (86 °F līdz 356 °F). Sastāv galvenokārt no aromātiskiem, hidrogenētiem aromātiskiem un naftēnu rindas savienojumiem, to alkilatvasinājumiem un alkāniem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C4 līdz C9. Ietilpst arī slāpekli, sēru un oglekli saturoši aromātiskie un hidrogenēti aromātiskie savienojumi.]

H J

302-690-1

94114-54-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-152-00-2

Destilāti (akmeņogles), ekstrakcija ar šķīdinātāju, vidējās frakcijas hidrokrekings;

[Destilāts iegūts, piemērojot hidrokrekingu akmeņogļu ekstraktam vai šķīdumam, kurš iegūts, ekstrahējot ar šķidru solventu vai superkritiskos apstākļos ekstrahējot ar gāzi, aptuvenā viršanas temperatūra no 180 °C līdz 300 °C (356 °F līdz 572 °F). Sastāv galvenokārt no dicikliskiem aromātiskiem, hidrogenētiem aromātiskiem un naftēnu rindas savienojumiem, to alkilatvasinājumiem un alkāniem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C9 līdz C14. Ietilpst arī slāpekli, sēru un oglekli saturoši savienojumi.]

H J

302-692-2

94114-56-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-153-00-8

Destilāti (akmeņogles), ekstrakcija ar šķīdinātāju, vidējās frakcijas hidrokrekings un hidrogenēšana;

[Destilāts iegūts, piemērojot hidrogenēšanu hidrokrekingā iegūtam vidējās frakcijas destilātam no akmeņogļu ekstrakta vai šķīduma, kurš savukārt iegūts, ekstrahējot ar šķidru solventu vai superkritiskos apstākļos ekstrahējot ar gāzi, aptuvenā viršanas temperatūra no 180 °C līdz 280 °C (356 °F līdz 536 °F). Galvenokārt sastāv no hidrogenētiem dicikliskiem oglekļa savienojumiem un to alkilatvasinājumiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C9 līdz C14.]

H J

302-693-8

94114-57-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-156-00-4

Vieglā eļļa (akmeņogles), puskoksēšanas process;

svaigā eļļa;

[Gaistošs organisks šķidrums, kurš kondensēts no akmeņogļu zemās temperatūras (zemāka nekā 700 °C (1 292 °F)) sausajā pārtvaicē izdalītajām gāzēm. Sastāv galvenokārt no C6-10 ogļūdeņražiem.]

H J

292-635-7

90641-11-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

649-062-00-6

Gāzes (nafta), katalītiski sašķelta ligroīna augšējā frakcija, kas nesatur propānu, bagātas ar C3, skābi nesaturošas; naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, frakcionējot katalītiski sašķeltus ogļūdeņražus, un atbrīvots no skābju piemaisījumiem. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C2 līdz C4, pārsvarā C3.]

H K

270-755-0

68477-73-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-063-00-1

Gāzes (nafta), katalītiskais krekings;

naftas gāze;

[Dažādu ogļūdeņražu komplekss, kas iegūts, destilējot katalītiskā krekinga procesa produktus. Galvenokārt sastāvā ietilpst alifātiskie ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C1 līdz C6.]

H K

270-756-6

68477-74-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-064-00-7

Gāzes (nafta), katalītiskais krekings, bagātas ar C1-5;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot katalītiskā krekinga procesa produktus. Galvenokārt sastāvā ietilpst alifātiskie ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C6, pārsvarā C1 līdz C5.]

H K

270-757-1

68477-75-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-065-00-2

Gāzes (nafta), ligroīna katalītiskās polimerizācijas stabilizatora augšējā frakcija, bagātas ar C2-4;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts no katalītiski polimerizēta ligroīna, pielietojot frakcionēšanas stabilizāciju. Sastāv galvenokārt no alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C2 līdz C6, pārsvarā C2 līdz C4.]

H K

270-758-7

68477-76-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-066-00-8

Gāzes (nafta), katalītiskais riformings, bagātas ar C1-4;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot katalītiskā riforminga procesa produktus. Sastāvā ietilpst ogļūdeņraži ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C6, pārsvarā no C1 līdz C4.]

H K

270-760-8

68477-79-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-067-00-3

Gāzes (nafta), C3-5 olefīnu-parafīnu alkilēšanas izejviela;

naftas gāze;

[Olefīnu un parafīnu rindas ogļūdeņražu savienojumu komplekss ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C5, ko lieto kā izejvielu alkilēšanai. Šo savienojumu kritiskā temperatūra parasti nepārsniedz istabas temperatūru.]

H K

270-765-5

68477-83-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-068-00-9

Gāzes (nafta), bagātas ar C4;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot katalītiskās frakcionēšanas produktus. Sastāv no alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C5, pārsvarā C4.]

H K

270-767-6

68477-85-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-069-00-4

Gāzes (nafta), etāna atdestilēšanas augšējā frakcija;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot katalītiskā krekinga procesā iegūto gāzi un benzīnu. Sastāv galvenokārt no etāna un etilēna.]

H K

270-768-1

68477-86-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-070-00-X

Gāzes (nafta), butāna atdalīšanas kolonas augšējā frakcija;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot butāna-butilēna plūsmu atmosfēras spiedienā. Sastāv no alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C3 līdz C4.]

H K

270-769-7

68477-87-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-071-00-5

Gāzes (nafta), sausā propāna atdestilēšanas kolonna, bagātas ar propēnu;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot katalītiskā krekinga procesā iegūto gāzi un benzīnu. Sastāvā ietilpst galvenokārt propilēns un nelielā daudzumā etāns un propāns.]

H K

270-772-3

68477-90-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-072-00-0

Gāzes (nafta), propāna atdestilēšanas kolonnas augšējā frakcija; naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot katalītiskā krekinga procesā iegūto gāzi un benzīnu.

Sastāv no alifātiskajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C2 līdz C4.]

H K

270-773-9

68477-91-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-073-00-6

Gāzes (nafta), rūpnieciski reģenerētās gāzes propāna atdestilēšanas augšējā frakcija;

Naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, frakcionējot dažādus ogļūdeņražus saturošas plūsmas. Sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C4, galvenokārt no propāna.]

H K

270-777-0

68477-94-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-074-00-1

Gāzes (nafta), izejvielu padeve Girbotola iekārtā;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, ko izmanto par sākumproduktu Girbatola iekārtā, kas vajadzīga, lai atdalītu sērūdeņradi. Sastāv no alifātiskiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C2 līdz C4.]

H K

270-778-6

68477-95-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-075-00-7

Gāzes (nafta), izomerizēta ligroīna frakcionators, bagātas ar C4, sērūdeņradi nesaturošas;

naftas gāze

H K

270-782-8

68477-99-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-076-00-2

Atplūdes gāze (nafta), katalītiski sašķelta dzidrināta eļļa un termiski sašķelta vakuumatlikuma frakcionēšanas savācējs;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, frakcionējot katalītiski sašķeltās dzidrinātās eļļas un termiski sašķelto vakuumatlikumu. Sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C1 līdz C6.]

H K

270-802-5

68478-21-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-077-00-8

Atplūdes gāze (nafta), katalītiski sašķelta ligroīna stabilizācijas absorbers;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, stabilizējot katalītiski sašķeltu ligroīnu. Sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C1 līdz C6.]

H K

270-803-0

68478-22-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-078-00-3

Atplūdes gāze (nafta), katalītiskais krekings, katalītiskais riformers un frakcionētājs ar hidrodesulfurizatoru;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, frakcionējot katalītiskajā krekingā, katalītiskajā riformingā un hidrodesulfurizācijas procesā apstrādātos produktus, lai atbrīvotos no skābju piemaisījumiem. Sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C1 līdz C5.]

H K

270-804-6

68478-24-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-079-00-9

Atplūdes gāze (nafta), katalītiski riforminga procesā pārveidots ligroīna frakcionēšanas stabilizators;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, frakcionēti stabilizējot katalītiski riforminga procesā pārveidotu ligroīnu. Sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C1 līdz C4.]

H K

270-806-7

68478-26-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-080-00-4

Atplūdes gāze (nafta), piesātinātās gāzes iekārtas maisījuma plūsma, bagāta ar C4;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, frakcionēti stabilizējot tiešās pārtvaices ligroīnu, destilētu atplūdes gāzi un katalītiskam riformingam pakļauta ligroīna stabilizētu atplūdes gāzi. Sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C3 līdz C6, lielākoties no butāna un izobutāna.]

H K

270-813-5

68478-32-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-081-00-X

Atplūdes gāze (nafta), piesātinātās gāzes iekārtas maisījuma plūsma, bagātināta ar C1-2;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, frakcionējot destilētu atplūdes gāzi, tiešās pārtvaices ligroīnu un ar katalītiskam riformingam pakļautu ligroīnu stabilizētu atplūdes gāzi. Sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C1 līdz C5, lielākoties no metāna un etāna.]

H K

270-814-0

68478-33-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-082-00-5

Atplūdes gāze (nafta), vakuumatlikumu termiskais krekings;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, pakļaujot vakuumatlikumus termālam krekingam. Sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C1 līdz C5.]

H K

270-815-6

68478-34-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-083-00-0

Ogļūdeņraži, bagāti ar C3-4, naftas destilāts;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas ražots, destilējot un kondensējot jēlnaftu. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C3 līdz C5, lielākoties C4.]

H K

270-990-9

68512-91-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-084-00-6

Gāzes (nafta), ligroīna pilna diapazona tiešās pārtvaices deheksanizators;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, frakcionējot pilna diapazona tiešās pārtvaices ligroīnu. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C2 līdz C6.]

H K

271-000-8

68513-15-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-085-00-1

Gāzes (nafta), hidrokrekinga produktu propāna atdestilēšanas kolonna, bagātas ar ogļūdeņražiem;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas ražots, destilējot hidrokrekinga procesa produktus. Sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C1 līdz C4. Nelielos daudzumos sastāvā var ietilpt ūdeņradis un sērūdeņradis.]

H K

271-001-3

68513-16-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-086-00-7

Gāzes (nafta), ligroīna vieglās tiešās pārtvaices stabilizatora izplūdes produkti;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, stabilizējot ligroīnu tiešā vieglajā pārtvaicē. Sastāv no piesātinātajiem alifātiskiem ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C2 līdz C6.]

H K

271-002-9

68513-17-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-087-00-2

Atlikumi (nafta), alkilēšanas sadalītājs, bagāti ar C4;

naftas gāze;

[Atlikums ar plašu sastāvu, iegūts, destilējot plūsmās ar dažādām attīrīšanas operācijām. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C4 līdz C5, galvenokārt no butāna, aptuvenā viršanas temperatūra –11,7 °C līdz 27,8 °C (11 °F līdz 82 °F).]

H K

271-010-2

68513-66-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-088-00-8

Ogļūdeņraži, C1-4;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts termiskajā krekingā un absorbcijā un rodas, destilējot jēlnaftu. Sastāv no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C4, aptuvenā viršanas temperatūra no –164 °C līdz –0,5 °C (–263 °F līdz 31 °F).]

H K

271-032-2

68514-31-8

F+; R12

Carc. Cat 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-089-00-3

Ogļūdeņraži, C1-4, atbrīvoti no sēra;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, ogļūdeņražu gāzes pakļaujot attīrīšanas procesiem, lai pārveidotu merkaptānus vai atdalītu skābju piemaisījumus. Sastāv no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C4 un ar aptuveno viršanas temperatūru no –164 °C līdz –0,5 °C (–263 °F līdz 31 °F).]

H K

271-038-5

68514-36-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-090-00-9

Ogļūdeņraži, C1-3;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C3 un aptuveno viršanas temperatūru no –164 °C līdz –42 °C (–263 °F līdz –44 °F).]

H K

271-259-7

68527-16-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-091-00-4

Ogļūdeņraži, C1-4, debutanizatora frakcija;

naftas gāze

H K

271-261-8

68527-19-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-092-00-X

Gāzes (nafta), C1-5, mitras;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot jēlnaftu un/vai gazoilu krekinga procesā. Sastāv no ogļūdeņražiem pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C5.]

H K

271-624-0

68602-83-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-093-00-5

Ogļūdeņraži, C2-4;

naftas gāze

H K

271-734-9

68606-25-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-094-00-0

Ogļūdeņraži, C3;

naftas gāze

H K

271-735-4

68606-26-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-095-00-6

Gāzes (nafta), alkilēšanas izejas produkts;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas ražots naftas gazoilu katalītiskajā krekingā. Sastāv no ogļūdeņražiem pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C4.]

H K

271-737-5

68606-27-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-096-00-1

Gāzes (nafta), gala frakcija depropanizatora frakcionēšanā;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, frakcionējot depropanizatora gala frakcijas. Sastāv galvenokārt no butāna, izobutāna un butadiēna.]

H K

271-742-2

68606-34-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-097-00-7

Gāzes (nafta), rafinēšanas maisījums;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts dažādos procesos. Sastāv galvenokārt no ūdeņraža, sērūdeņraža un ogļūdeņražiem pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C5.]

H K

272-183-7

68783-07-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-098-00-2

Gāzes (nafta), katalītiskais krekings;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas ražots, destilējot katalītiskā krekinga procesā iegūtos produktus. Sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C3 līdz C5.]

H K

272-203-4

68783-64-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-099-00-8

Gāzes (nafta), C2-4, sēru nesaturošas;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, naftas destilātu pakļaujot attīrīšanas procesiem, lai pārveidotu merkaptānus vai atdalītu skābju piemaisījumus. Sastāv pārsvarā no piesātinātajiem un nepiesātinātajiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt no C2 līdz C4 un aptuveno viršanas temperatūru no –51 °C līdz –34 °C (–60 °F līdz –30 °F).]

H K

272-205-5

68783-65-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-100-00-1

Gāzes (nafta), jēlnaftas frakcionēšana;

naftas gāzes;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, ko iegūst jēlnaftas frakcionēšanā. Sastāv no piesātinātajiem alifātiskajiem ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C5.]

H K

272-871-7

68918-99-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-101-00-7

Gāzes (nafta), iegūtas ar deheksanizatoru;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, pielietojot kombinētu ligroīna plūsmas frakcionēšanu. Sastāvā ietilpst piesātināti alifātiskie ogļūdeņraži, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C5.]

H K

272-872-2

68919-00-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-102-00-2

Gāzes (nafta), vieglā, tiešās destilācijas benzīna frakcionēšanas stabilizators;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, pakļaujot frakcionēšanai vieglo tiešās destilācijas benzīnu. Sastāv no piesātinātiem alifātiskajiem ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C5.]

H K

272-878-5

68919-05-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-103-00-8

Gāzes (nafta), ligroīna unificētāja desulfurizēšanas attvaices kolonna;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, ko iegūst ligroīna unificētāja desulfurizēšanas procesā un attīra no ligroīna produktiem. Sastāv no piesātinātiem alifātiskiem ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C4.]

H K

272-879-0

68919-06-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-104-00-3

Gāzes (nafta), ligroīna tiešās destilācijas katalītiskā riforminga produkti;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, ko iegūst, pakļaujot ligroīnu tiešās destilācijas katalītiskam riformingam un frakcionējot izplūdes gāzes. Sastāv no metāna, etāna, un propāna.]

H K

272-882-7

68919-09-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-105-00-9

Gāzes (nafta), šķidrā katalītiskā krekinga sadalītāja augšējās frakcijas;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, frakcionējot C3-C4 sadalītāja produktus. Pārsvarā sastāv no C3 ogļūdeņražiem.]

H K

272-893-7

68919-20-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-106-00-4

Gāzes (nafta), tiešās destilācijas stabilizators;

Naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, ko iegūst, pakļaujot frakcionēšanai šķidro produktu no jēlnaftas destilācijas pirmās kolonnas. Satur piesātinātos alifātiskos ogļūdeņražus, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C4.]

H K

272-883-2

68919-10-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-107-00-X

Gāzes (nafta), ligroīna katalītiskā krekinga debutanizators;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, ko iegūst, frakcionējot ligroīnu pēc katalītiskā krekinga. Sastāv no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C4.]

H K

273-169-3

68952-76-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-108-00-5

Atplūdes gāzes (nafta), katalītiskajā krekingā iegūtā destilāta un ligroīna stabilizators;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, frakcionējot ligroīnu un destilātu pēc katalītiskā krekinga. Galvenokārt sastāv no ogļūdeņražiem pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C4.]

H K

273-170-9

68952-77-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-109-00-0

Atplūdes gāzes (nafta), termiskā krekingā iegūts destilāts, gazoila un ligroīna absorbers;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, separējot destilātu, ligroīnu un gazoilu pēc termiskā krekinga. Galvenokārt sastāv no ogļūdeņražiem pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C6.]

H K

273-175-6

68952-81-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-110-00-6

Atplūdes gāzes (nafta), termiskā krekingā iegūtu ogļūdeņražu frakcionēšanas stabilizators, naftas koksēšana;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, pakļaujot frakcionētai sadalīšanai naftas koksēšanas procesā termiski sašķeltos ogļūdeņražus. Sastāv no ogļūdeņražiem pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C6.]

H K

273-176-1

68952-82-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-111-00-1

Gāzes (nafta), vieglam tvaika krekingam pakļautas, butadiēna konc.;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot termiskā krekinga procesa produktus. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C4.]

H K

273-265-5

68955-28-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-112-00-7

Gāzes (nafta), tiešās destilācijas ligroīna katalītiskā riformera stabilizatora augšējā frakcija;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, pakļaujot ligroīnu tiešās destilācijas katalītiskam riformingam un frakcionējot visas izplūdes gāzes. Sastāv no alifātiskiem ogļūdeņražiem pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C2 līdz C4.]

H K

273-270-2

68955-34-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-113-00-2

Ogļūdeņraži, C4;

naftas gāze

H K

289-339-5

87741-01-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-114-00-8

Alkāni, C1-4, bagāti ar C3;

naftas gāze

H K

292-456-4

90622-55-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-115-00-3

Gāzes (nafta), tvaika krekings, bagātas ar C3;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot tvaika krekinga procesa produktus. Galvenokārt sastāv no propilēna ar nelielu propāna piemaisījumu, aptuvenā viršanas temperatūra no –70 °C līdz 0 °C (–94 °F līdz 32 °F).]

H K

295-404-9

92045-22-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-116-00-9

Ogļūdeņraži, C4, tvaika krekinga destilāti;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot tvaika krekinga procesa produktus. Sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu C4, pārsvarā no 1-butēna un 2-butēna, satur arī butānu un izobutānu, aptuvenā viršanas temperatūra –12 °C līdz 5 °C (10,4 °F līdz 41 °F).]

H K

295-405-4

92045-23-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-117-00-4

Naftas gāzes, sašķidrinātas, attīrītas no sēra savienojumiem, C4 frakcija;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, sašķidrinātu naftas gāzu maisījumu pakļaujot desulfurizācijas procesam, lai oksidētu merkaptānus vai atdalītu skabos piemaisījumus. Sastāv no piesātinātiem un nepiesātinātiem ogļūdeņražiem, galvenokārt ar oglekļa atomu skaitu C4.]

HKS

295-463-0

92045-80-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-118-00-X

Ogļūdeņraži, C4, 1,3-butadiēnu un izobutēnu nesaturoši;

naftas gāze

H K

306-004-1

95465-89-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-119-00-5

Rafinēšanas produkti (nafta), tvaika krekinga C4 frakcija, ekstrahēta ar vara amonija acetātu, ar C3-5 piesātināti un C3-5 nepiesātināti, butadiēnu nesaturoši;

naftas gāze

H K

307-769-4

97722-19-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-120-00-0

Gāzes (nafta), padeve amīnu sistēmai;

rafinēšanas gāze;

[Padeves gāze amīnu sistēmai, lai atbrīvotos no sērūdeņraža. Sastāv no ūdeņraža. Iespējama oglekļa monoksīda, oglekļa dioksīda, sērūdeņraža un alifātisko ogļūdeņražu, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C5, klātesība .]

H K

270-746-1

68477-65-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-121-00-6

Gāzes (nafta), benzola iekārtas hidrodesulfurizatora izmeši;

rafinēšanas gāze;

[Benzola iekārtas izmešu gāzes. Sastāv galvenokārt no ūdeņraža. Iespējama oglekļa monoksīda un ogļūdeņražu, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C6, ieskaitot benzolu, klātesība.]

H K

270-747-7

68477-66-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-122-00-1

Gāzes (nafta), benzola iekārtas reciklēšanas gāzes, bagātīgi satur ūdeņradi;

attīrīšanas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts no benzola iekārtas reciklēšanas gāzēm. Pārsvarā sastāv no ūdeņraža, nelielā daudzumā kā piemaisījumu satur oglekļa monoksīdu un ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C6.]

H K

270-748-2

68477-67-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-123-00-7

Gāzes (nafta), kompaundētā eļļa, bagātīgi satur ūdeņradi un slāpekli;

rafinēšanas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot kompaundēto eļļu. Sastāv pārsvarā no ūdeņraža un slāpekļa, nelielā daudzumā kā dažus piemaisījumus satur oglekļa monoksīdu, oglekļa dioksīdu un alifātiskos ogļūdeņražus pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C5. ]

H K

270-749-8

68477-68-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-124-00-2

Gāzes (nafta), katalītiski riformēta ligroīna atdestilēšanas kolonnas augšējā frakcija;

rafinēšanas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts katalītiski riformēta ligroīna stabilizēšanas procesā. Sastāv no ūdeņraža un piesātinātiem ogļūdeņražiem pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C4.]

H K

270-759-2

68477-77-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-125-00-8

Gāzes (nafta), C6-8 katalītiskā riforminga reciklēšanas gāzes;

rafinēšanas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, pielietojot C6–C8 katalītiskā riforminga produktu destilāciju un tam sekojošu reciklēšanu, lai saglabātu ūdeņradi. Sastāv galvenokārt no ūdeņraža. Nelielā daudzumā var saturēt oglekļa monoksīdu, oglekļa dioksīdu, slāpekli un ogļūdeņražus, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C6.]

H K

270-761-3

68477-80-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-126-00-3

Gāzes (nafta), C6-8 katalītiskais riformings;

rafinēšanas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot C6–C8 izejvielu katalītiskā riforminga produktus. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C5 un no ūdeņraža.]

H K

270-762-9

68477-81-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-127-00-9

Gāzes (nafta), C6-8 katalītiskā riforminga reciklēšana, ar augstu ūdeņraža saturu;

rafinēšanas gāze

H K

270-763-4

68477-82-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-128-00-4

Gāzes (nafta), C2 atgriezeniskā plūsma;

rafinēšanas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, ekstrahējot ūdeņradi no gāzes plūsmas, kura pārsvarā sastāv no ūdeņraža, nelielā daudzumā satur slāpekli, oglekļa monoksīdu, metānu, etānu un etilēnu. Galvenokārt satur ogļūdeņražus, piemēram, metānu, etānu un etilēnu, un, nelielā daudzumā, ūdeņradi, slāpekli un oglekļa monoksīdu.]

H K

270-766-0

68477-84-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-129-00-X

Gāzes (nafta), sausas, skābas gāzes koncentrēšanas iekārtas izejas plūsma;

rafinēšanas gāze;

[Sausu gāzu maisījums no gāzes koncentrēšanas iekārtas. Sastāv no ūdeņraža, sērūdeņraža un ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C3.]

H K

270-774-4

68477-92-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-130-00-5

Gāzes (nafta), gāzes koncentrēšanas reabsorbera produktu destilēšana;

rafinēšanas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot gāzes koncentrēšanas reabsorbera kombinētās gāzes plūsmas produktus. Sastāv pārsvarā no ūdeņraža, oglekļa monoksīda, oglekļa dioksīda, slāpekļa, sērūdeņraža un ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C3.]

H K

270-776-5

68477-93-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-131-00-0

Gāzes (nafta), ūdeņraža absorbera izejas plūsma;

rafinēšanas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, absorbējot ūdeņradi no ūdeņradi bagātīgi saturošas plūsmas. Sastāv no ūdeņraža, oglekļa monoksīda, slāpekļa un metāna, ar nelielu C2 ogļūdeņražu piemaisījumu.]

H K

270-779-1

68477-96-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-132-00-6

Gāzes (nafta), bagātas ar ūdeņradi;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss, atdalīts kā gāzes no ogļūdeņražus saturošām gāzēm, tās atdzesējot. Pārsvarā sastāv no ūdeņraža, nelielā daudzumā var būt oglekļa monoksīda, slāpekļa, metāna un C2 ogļūdeņražu piemaisījumi.]

H K

270-780-7

68477-97-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-133-00-1

Gāzes (nafta), kompaundētās eļļas hidrēšanas iekārtas reciklēšanas produkti, ūdeņradi un slāpekli bagātīgi saturošas;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss, kas iegūts, reciklējot kompaundētas hidratētās eļļas. Pārsvarā sastāv no ūdeņraža un slāpekļa un nelielā daudzumā satur oglekļa monoksīdu, oglekļa dioksīdu un ogļhidrātus ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C1 līdz C5.]

H K

270-781-2

68477-98-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-134-00-7

Gāzes (nafta), reciklētas, bagātas ar ūdeņradi;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss iegūts no reciklētām reaktora gāzēm. Pārsvarā sastāv no ūdeņraža, ar oglekļa monoksīda, oglekļa dioksīda, slāpekļa, sērūdeņraža un piesātināto alifātisko ogļūdeņražu ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C5 nelielu piemaisījumu.]

H K

270-783-3

68478-00-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-135-00-2

Gāzes (nafta), riformera produkti, ar augstu ūdeņraža saturu;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss, kas iegūts riformerā. Sastāvu galvenokārt veido ūdeņradis, ar oglekļa monoksīda un alifātisko ogļūdeņražu pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C5 nelielu piemaisījumu.]

H K

270-784-9

68478-01-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-136-00-8

Gāzes (nafta), hidrēšanas riformings;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss, kas iegūts hidrēšanas riforminga procesā. Sastāv galvenokārt no ūdeņraža, metāna, etāna un nelielā daudzumā kā piemaisījumu satur sērūdeņradi un alifātiskos ogļūdeņražus, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C5.]

H K

270-785-4

68478-02-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-137-00-3

Gāzes (nafta), hidrēšanas riformings, bagātas ar ūdeņradi un metānu;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss, kas iegūts hidrēšanas riforminga procesā. Galvenokārt sastāv no ūdeņraža un metāna, nelielā daudzumā kā piemaisījumu satur oglekļa monoksīdu, oglekļa dioksīdu, slāpekli un piesātinātus alifātiskos ogļūdeņražus, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C2 līdz C5.]

H K

270-787-5

68478-03-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-138-00-9

Gāzes (nafta), hidrēšanas riforminga gāzes, ar augstu ūdeņraža saturu;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss, kas iegūts hidrēšanas riforminga procesā. Sastāv galvenokārt no ūdeņraža, nelielā daudzumā satur oglekļa monoksīdu un alifātiskos ogļūdeņražus, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C5.]

H K

270-788-0

68478-04-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-139-00-4

Gāzes (nafta), termiskā krekinga destilēšana;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot termiskā krekinga procesa produktus. Sastāv no ūdeņraža, sērūdeņraža, oglekļa monoksīda, oglekļa dioksīda un ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C6.]

H K

270-789-6

68478-05-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-140-00-X

Atplūdes gāze (nafta), katalītiskā krekinga refrakcionēšanas absorbers;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss, kas iegūts, refrakcionējot katalītiskā krekinga procesa produktus. Sastāv no ūdeņraža un ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C3.]

H K

270-805-1

68478-25-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-141-00-5

Atplūdes gāze (nafta), katalītiski riformēta ligroīna separators;

rafinēšanas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts ligroīna tiešās pārtvaices katalītiskā riforminga procesā. Sastāvu veido ūdeņradis un ogļūdeņraži, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C6.]

H K

270-807-2

68478-27-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-142-00-0

Atplūdes gāze (nafta), katalītiski riformēta ligroīna stabilizators;

rafinēšanas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts stabilizācijas procesā no katalītiski riformēta ligroīna. Sastāv no ūdeņraža un ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C6.]

H K

270-808-8

68478-28-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-143-00-6

Atplūdes gāze (nafta), krekinga procesā iegūtā destilāta hidrēšanas procesa separators;

rafinēšanas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, katalizatora klātbūtnē apstrādājot krekinga destilātu ar ūdeņradi. Sastāv no ūdeņraža un piesātinātiem alifātiskiem ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C5.]

H K

270-809-3

68478-29-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-144-00-1

Atplūdes gāze (nafta), hidrodesulfurizēta ligroīna tiešās destilācijas separators;

rafinēšanas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, pielietojot tiešās destilācijas ligroīna hidrodesulfurizēšanu. Sastāv no ūdeņraža un piesātinātiem alifātiskiem ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C6.]

H K

270-810-9

68478-30-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-145-00-7

Gāzes (nafta), katalītiski riformēta tiešās destilācijas ligroīna stabilizatora augšējā frakcija;

rafinēšanas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts ligroīna tiešās destilācijas katalītiskajā riformingā ar tam sekojošu visu izplūdes gāzu frakcionēšanu. Sastāvu veido ūdeņradis, metāns, etāns un propāns.]

H K

270-999-8

68513-14-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-146-00-2

Gāzes (nafta), riformera izplūdes gāzu vieglo frakciju atdestilēšana augstā spiedienā;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss, kas iegūts, augstā spiedienā atdestilējot izplūdes gāzu vieglās frakcijas no riforminga reaktora. Galvenokārt sastāv no ūdeņraža ar nelielu metāna, etāna un propāna piemaisījumu.]

H K

271-003-4

68513-18-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-147-00-8

Gāzes (nafta), riformera izplūdes gāzu vieglo frakciju atdestilēšana zemā spiedienā;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss, kas iegūts, atdestilējot no riforminga reaktora izplūdes gāzu vieglās frakcijas. Galvenokārt sastāv no ūdeņraža ar nelielu metāna, etāna un propāna piemaisījumu.]

H K

271-005-5

68513-19-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-148-00-3

Gāzes (nafta), eļļas rafinēšanas gāzes destilāts;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss, kas atdalīts, destilējot gāzes plūsmu, kas satur ūdeņradi, oglekļa monoksīdu, oglekļa dioksīdu un ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C6, vai iegūts etāna un propāna krekinga procesā. Sastāv no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C2, kā arī no ūdeņraža, slāpekļa un oglekļa monoksīda.]

H K

271-258-1

68527-15-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-149-00-9

Gāze (nafta), benzola agregāta hidrēšanas iekārtas depentanizatora augšējā frakcija;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss, kas iegūts, benzola agregāta augšējo frakciju apstrādājot ar ūdeņradi katalizatora klātbūtnē ar tam sekojošu depentanizēšanu. Sastāv pārsvarā no ūdeņraža, etāna un propāna un kā nelielu piemaisījumu satur slāpekli, oglekļa monoksīdu, oglekļa dioksīdu un ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C1 līdz C6. Var saturēt benzola zīmes.

H K

271-623-5

68602-82-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-150-00-4

Gāzes (nafta), sekundārā absorbera izplūdes gāzes, sašķidrināto katalītiskā krekinga augšējo frakciju frakcinators;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss, kas iegūts, frakcionējot katalītiskā krekinga augšējās frakcijas produktus katalītiskā krekinga šķidrajā fāzē. Sastāv no ūdeņraža, slāpekļa un ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C3.]

H K

271-625-6

68602-84-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-151-00-X

Naftas produkti, rafinēšanas gāzes;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss sastāv galvenokārt no ūdeņraža ar nelielu metāna, etāna un propāna piemaisījumu.]

H K

271-750-6

68607-11-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-152-00-5

Gāzes (nafta), zemspiediena hidrokrekinga separators;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss iegūts hidrokrekinga reaktora izplūdes produktu šķidruma-tvaiku separēšanas procesā. Sastāv galvenokārt no ūdeņraža ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C1 līdz C3.]

H K

272-182-1

68783-06-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-153-00-0

Gāzes (nafta), rafinēšana;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss iegūts naftas rafinēšanas dažādās operācijās. Sastāv no ūdeņraža un ogļūdeņražiem pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C3.]

H K

272-338-9

68814-67-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-154-00-6

Gāzes (nafta), platformera produktu separācijas procesa attvaices produkti;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss iegūts, ķīmiskajā riformingā naftēnus pārvēršot aromātiskajos savienojumos. Sastāv no ūdeņraža un piesātinātiem alifātiskiem ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C2 līdz C4.]

H K

272-343-6

68814-90-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-155-00-1

Gāzes (nafta), hidrētās, skābās petrolejas depentanizatora stabilizatora izplūdes gāzes;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss iegūts hidrētās petrolejas depentanizatora stabilizācijā. Sastāv galvenokārt no ūdeņraža, metāna, etāna un propāna un satur nelielu slāpekļa, sērūdeņraža, oglekļa monoksīda un ogļūdeņražu, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C4 līdz C5, piemaisījumu.]

H K

272-775-5

68911-58-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-156-00-7

Gāzes (nafta), hidrētās, skābās petrolejas vieglo frakciju atdestilēšanas cilindrs;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss iegūts skābās petrolejas hidrēšanas iekārtas vieglo frakciju atdestilēšanas cilindrā un ar katalizatoru. Sastāv galvenokārt no ūdeņraža un metāna ar nelielu slāpekļa, oglekļa monoksīda un ogļūdeņražu, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C2 līdz C5, piemaisījumu.]

H K

272-776-0

68911-59-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-157-00-2

Gāzes (nafta), desulfurizēšanas procesa attvaices produkti no destilāta unificētāja;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss iegūts, desorbējot desulfurizēšanas procesa šķidros produktus. Sastāv no sērūdeņraža, metāna, etāna un propāna.]

H K

272-873-8

68919-01-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-158-00-8

Gāzes (nafta), katalītiskā krekinga šķidrās fāzes produktu frakcionēšana;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss iegūts, frakcionējot šķidrā katalītiskā krekinga procesa augšējās frakcijas produktu. Sastāv no ūdeņraža, sērūdeņraža, slāpekļa un ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C5.]

H K

272-874-3

68919-02-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-159-00-3

Gāzes (nafta), katalītiskā krekinga šķidrās fāzes skrubera sekundārā absorbera izplūdes produkti;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss iegūts, laižot katalītiskā krekinga šķidrās fāzes augšējās frakcijas gāzes cauri skruberam. Sastāv no ūdeņraža, slāpekļa, metāna, etāna un propāna.]

H K

272-875-9

68919-03-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-160-00-9

Gāzes (nafta), hidrēšanas iekārtas desulfurizatora smagās frakcijas;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss iegūts, atdestilējot smagā destilāta hidrēšanas desulfurizēšanas procesa šķidros produktus. Sastāv no ūdeņraža, sērūdeņraža un piesātinātajiem alifātiskajiem ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C5.]

H K

272-876-4

68919-04-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-161-00-4

Gāzes (nafta), platformera stabilizatora izplūdes produkti, vieglās gala frakcijas;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss iegūts, frakcionējot vieglās gala frakcijas platformera iekārtas platīna reaktorā. Sastāv no ūdeņraža, metāna, etāna un propāna.]

H K

272-880-6

68919-07-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-162-00-X

Gāzes (nafta), iepriekšējās atdestilēšanas kolonnas izplūdes produkti, jēlnaftas destilācija;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss iegūts jēlnaftas destilēšanai izmantotajā pirmajā kolonnā. Sastāv no slāpekļa un piesātinātajiem alifātiskiem ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C5.]

H K

272-881-1

68919-08-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-163-00-5

Gāze (nafta), darvas attvaices produkti;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss iegūts, frakcionējot reducēto jēlnaftu. Sastāv no ūdeņraža un ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C4.]

H K

272-884-8

68919-11-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-164-00-0

Gāzes (nafta), unificēšanas iekārtas izplūdes produkti;

rafinēšanas gāzes;

[Ūdeņraža un metāna savienojums, kas iegūts, frakcionējot unificēšanas iekārtas produktus.]

H K

272-885-3

68919-12-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-165-00-6

Atplūdes gāzes (nafta), katalītiski hidrodesulfurizēta ligroīna separators;

rafinēšanas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, hidrodesulfurizējot ligroīnu. Sastāv no ūdeņraža, metāna, etāna un propāna.]

H K

273-173-5

68952-79-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-166-00-1

Atplūdes gāzes (nafta), ligroīna tiešās destilācijas hidrodesulfurizators;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss iegūts ligroīna tiešās destilācijas hidrodesulfurizēšanas procesā. Sastāv no ūdeņraža un ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C5.]

H K

273-174-0

68952-80-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-167-00-7

Gāzes (nafta), porainā absorbera izplūdes produkti, katalītiskā krekinga šķidro fāzu un gazoilu desulfurizatora augšējo frakciju frakcionēšana;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss iegūts, frakcionējot katalītiskā krekinga šķidrās fāzes un gazoilu desulfurizatora augšējās frakcijas. Sastāv no ūdeņraža un ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C4.]

H K

273-269-7

68955-33-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-168-00-2

Gāzes (nafta), vienkāršā destilācija un katalītiskais krekings;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss, ko iegūst vienkāršās destilācijas un katalītiskā krekinga procesos. Sastāv no ūdeņraža, sērūdeņraža, slāpekļa, oglekļa monoksīda un parafīnu un olefīnu rindas ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C6.]

H K

273-563-5

68989-88-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-169-00-8

Gāzes (nafta), gazoila dietanolamīna skrubera izplūdes produkti;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss, ko iegūst, desulfurizējot gazoilu ar dietanolamīnu. Sastāv pārsvarā no sērūdeņraža, ūdeņraža un alifātiskiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C5.]

H K

295-397-2

92045-15-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-170-00-3

Gāzes (nafta), gazoila hidrodesulfurizēšanas izplūdes gāzes;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss, kas iegūts, separējot šķidro fāzi no hidrogenēšanas iekārtas izplūdes gāzes. Sastāv galvenokārt no ūdeņraža, sērūdeņraža un alifātiskajiem ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C3.]

H K

295-398-8

92045-16-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-171-00-9

Gāzes (nafta), gazoila hidrodesulfurizēšanas blakusprodukti;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss no gāzēm, iegūts riformerā un no hidrogenēšanas reaktora blakusproduktiem. Sastāv galvenokārt no ūdeņraža un alifātiskajiem ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C4.]

H K

295-399-3

92045-17-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-172-00-4

Gāzes (nafta), hidrogenēšanas iekārtas izplūdes gāzu atdestilēšanas cilindra izplūdes produkti;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss no gāzēm, kas iegūts, atdestilējot izplūdes gāzu vieglās frakcijas pēc hidrogenēšanas reakcijas. Sastāv galvenokārt no ūdeņraža un alifātiskajiem ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C6.]

H K

295-400-7

92045-18-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-173-00-X

Gāzes (nafta), ligroīna tvaika krekinga augstspiediena atlikums;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss, iegūts kā maisījums no ligroīna tvaika krekinga produktu nekondensējamās daļas un no atlikuma gāzēm, kas iegūtas produktu tālākā apstrādē. Sastāv galvenokārt no ūdeņraža un parafīnu un olefīnu rindas ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C5, kā piemaisījumu var saturēt arī dabasgāzi.]

H K

295-401-2

92045-19-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-174-00-5

Gāzes (nafta), viskozitātes samazināšanas produkti;

rafinēšanas gāze;

[Savienojumu komplekss, kas iegūts, samazinot kurtuvē esošā atlikuma viskozitāti. Sastāv galvenokārt no sērūdeņraža un parafīnu un olefīnu rindas ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C5.]

H K

295-402-8

92045-20-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-177-00-1

Gāzes (nafta), C3-4;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot jēlnaftas krekinga produktus. Sastāv no ogļūdeņražiem, ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C4, pārsvarā no propāna un propilēna, aptuvenā viršanas temperatūra no –51 °C līdz –1 °C (–60 °F līdz 30 °F.)]

H K

268-629-5

68131-75-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-178-00-7

Atplūdes gāze (nafta), destilāta katalītiskā krekinga produkti un ligroīna katalītiskā krekinga produktu frakcionēšanas absorbers;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot katalītiskā krekinga destilāta un katalītiskā krekinga ligroīna produktus. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C4.]

H K

269-617-2

68307-98-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-179-00-2

Atplūdes gāze (nafta), katalītiski polimerizēta ligroīna frakcionēšanas stabilizators;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts no polimerizētā ligroīna frakcionēšanas stabilizēšanas produktiem. Sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C4.]

H K

269-618-8

68307-99-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-180-00-8

Atplūdes gāze (nafta), ligroīna katalītiskā riforminga produktu frakcionēšanas stabilizators, nesatur sērūdeņradi;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts no ligroīna katalītiskā riforminga frakcionēšanas stabilizēšanas produktiem, kurus, lai tos atbrīvotu no sērūdeņraža, apstrādā ar amīniem. Sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C4.]

H K

269-619-3

68308-00-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-181-00-3

Atplūdes gāze (nafta), destilāta krekinga produktu hidrēšanas iekārtas vieglās frakcijas;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, pakļaujot termiskā krekinga destilātu apstrādei ar ūdeņradi katalizatora klātbūtnē. Galvenokārt sastāv no piesātinātajiem ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C6.]

H K

269-620-9

68308-01-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-182-00-9

Atplūdes gāze (nafta), tiešās attvaices destilāta hidrodesulfurizators, nesatur sērūdeņradi;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, katalītiski hidrodesulfurizējot tiešās attvaices destilātus, kuri iepriekš atbrīvoti no sērūdeņraža, apstrādājot ar amīniem. Sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C4.]

H K

269-630-3

68308-10-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-183-00-4

Atplūdes gāze (nafta), gazoilu katalītiskā krekinga absorbers;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot gazoilu katalītiskā krekinga produktus. Sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C5.]

H K

269-623-5

68308-03-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-184-00-X

Atplūdes gāze (nafta), gāzes reģenerēšanas iekārta;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot jauktu ogļūdeņražu plūsmas produktus. Sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C5.]

H K

269-624-0

68308-04-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-185-00-5

Atplūdes gāze (nafta), gāzes reģenerēšanas iekārtas deetanizators;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot jauktu ogļūdeņražu plūsmas produktus. Sastāv no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C4.]

H K

269-625-6

68308-05-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-186-00-0

Atplūdes gāze (nafta), hidrodesulfurizēts destilāts un hidrodesulfurizēts ligroīns no rektifikācijas kolonnas, nesatur skābes;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, frakcionējot hidrodesulfurizētu ligroīnu un ogļūdeņražu plūsmas destilātu, kurš apstrādāts, lai attīrītu skābes piemaisījumus. Sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C5.]

H K

269-626-1

68308-06-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-187-00-6

Atplūdes gāze (nafta), vakuumā hidrodesulfurizēts gazoils no attvaicēšanas kolonnas, nesatur sērūdeņradi;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, stabilizējot attvaicēšanas kolonnā vakuumā katalītiski hidrodesulfurizētu gazoilu, un kas atbrīvots no sērūdeņraža, apstrādājot ar amīniem. Sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C6.]

H K

269-627-7

68308-07-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-188-00-1

Atplūdes gāze (nafta), vieglās frakcijas ligroīna tiešās destilācijas stabilizators, nesatur sērūdeņradi;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, frakcionēti stabilizējot tiešās destilācijas vieglās frakcijas ligroīnu, un kas atbrīvots no sērūdeņraža, apstrādājot ar amīniem. Sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C5.]

H K

269-629-8

68308-09-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-189-00-7

Atplūdes gāze (nafta), propāna-propilēna alkilēšanas izejas produktu pirmsprocesa deetanizators;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot propāna un propilēna reakcijas produktus. Sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C4.]

H K

269-631-9

68308-11-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-190-00-2

Atplūdes gāze (nafta), vakuumā hidrodesulfurizēts gazoils, nesatur sērūdeņradi;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, vakuumā katalītiski hidrodesulfurizējot gazoilu, un kas atbrīvots no sērūdeņraža, apstrādājot ar amīniem. Sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C6.]

H K

269-632-4

68308-12-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-191-00-8

Gāzes (nafta), katalītiskā krekinga augšējās frakcijas;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot katalītiskā krekinga procesa produktus. Sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C5, aptuvenā viršanas temperatūra no –48 °C līdz 32 °C (–54 °F līdz 90 °F).]

H K

270-071-2

68409-99-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-193-00-9

Alkāni, C1-2;

naftas gāze

H K

270-651-5

68475-57-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-194-00-4

Alkāni, C2-3;

naftas gāze

H K

270-652-0

68475-58-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-195-00-X

Alkāni, C3-4;

naftas gāze

H K

270-653-6

68475-59-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-196-00-5

Alkāni, C4-5;

naftas gāze

H K

270-654-1

68475-60-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-197-00-0

Deggāzes;

naftas gāze;

[Maisījumā ar vieglajām gāzēm. Sastāv galvenokārt no ūdeņraža un/vai mazmolekulāriem ogļūdeņražiem.]

H K

270-667-2

68476-26-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-198-00-6

Deggāzes, jēlnaftas destilāts;

naftas gāze;

[Vieglo gāzu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot jēlnaftu un pielietojot ligroīna katalītisko riformingu. Sastāv galvenokārt no ūdeņraža un ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C4, aptuvenā viršanas temperatūra no –217 °C līdz –12 °C (–423 °F līdz 10 °F).]

H K

270-670-9

68476-29-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-199-00-1

Ogļūdeņraži, C3-4;

naftas gāze

H K

270-681-9

68476-40-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-200-00-5

Ogļūdeņraži, C4-5;

naftas gāze

H K

270-682-4

68476-42-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-201-00-0

Ogļūdeņraži, C2-4, bagāti ar C3;

naftas gāze

H K

270-689-2

68476-49-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-202-00-6

Naftas gāzes, sašķidrinātas;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot jēlnaftu. Sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C7, aptuvenā viršanas temperatūra no –40 °C līdz 80 °C (–40 °F līdz 176 °F).]

HKS

270-704-2

68476-85-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-203-00-1

Naftas gāzes, sašķidrinātas, dezodorētas;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, sašķidrinot naftas gāzi un to dezodorējot, lai pārvērstu merkaptānus vai lai atdalītu skābju piemaisījumus. Sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C7, aptuvenā viršanas temperatūra no –40 °C līdz 80 °C (–40 °F līdz 176 °F).]

HKS

270-705-8

68476-86-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-204-00-7

Gāzes (nafta), C3-4, augsts izobutāna saturs;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot piesātinātus un nepiesātinātus ogļūdeņražus, parasti ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C6, pārsvarā tie ir butāns un izobutāns. Sastāv no piesātinātiem un nepiesātinātiem ogļūdeņražiem, parasti ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C4, galvenokārt no izobutāna.]

H K

270-724-1

68477-33-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-205-00-2

Destilāti (nafta), C3-6, ar augstu piperilēna saturu;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot piesātinātus un nepiesātinātus ogļūdeņražus, parasti ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C6, Sastāv no piesātinātiem un nepiesātinātiem ogļūdeņražiem, parasti ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C6, galvenokārt no piperilēniem.]

H K

270-726-2

68477-35-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-206-00-8

Gāzes (nafta), butāna atdestilēšanas kolonnas augšējā frakcija;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot butāna plūsmu. Sastāv no alifātiskajiem ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C4.]

H K

270-750-3

68477-69-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-207-00-3

Gāzes (nafta), C2-3-;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot katalītiskās frakcionēšanas procesa produktus. Sastāv galvenokārt no etāna, etilēna, propāna, un propilēna.]

H K

270-751-9

68477-70-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-208-00-9

Gāzes (nafta), katalītiski sašķelto gazoilu depropanizatoru gala frakcijas, skābes nesaturošas, ar augstu C4 saturu;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, frakcionējot katalītiski sašķelto gazoilu ogļūdeņražu plūsmu, un kas apstrādāts, lai atbrīvotu to no sērūdeņraža un citiem skābiem piemaisījumiem. Sastāv no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C5, galvenokārt C4.]

H K

270-752-4

68477-71-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-209-00-4

Gāzes (nafta), katalītiski sašķelta ligroīna debutanizatora gala frakcijas, bagātīgi satur C3-5;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, stabilizējot katalītiski sašķelto gazoilu. Sastāv no alifātiskajiem ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C5.]

H K

270-754-5

68477-72-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-210-00-X

Atplūdes gāze (nafta), izomerizētā ligroīna frakcionēšanas stabilizators;

naftas gāze;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts no izomerizētā ligroīna frakcionēšanas stabilizēšanas produktiem Sastāv no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C4.]

H K

269-628-2

68308-08-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-261-00-8

Benzīns, dabīgais;

ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, sadalot dabasgāzi ar izsaldēšanas vai absorbcijas metodi. Sastāv galvenokārt no piesātinātiem alifātiskajiem ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C4 līdz C8, aptuvenā viršanas temperatūra no –20 °C līdz 120 °C (–4 °F līdz 248 °F).]

H P

232-349-1

8006-61-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-262-00-3

Ligroīns;

ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Rafinēti, daļēji rafinēti, vai nerafinēti naftas produkti, kas iegūti, destilējot dabasgāzi. Sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C5 līdz C6, aptuvenā viršanas temperatūra no 100 °C līdz 200 °C (212 °F līdz 392 °F).]

H P

232-443-2

8030-30-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-263-00-9

Ligroīns;

ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, frakcionēti destilējot naftu. Šīs frakcijas aptuvenā viršanas temperatūra ir no 20 °C līdz 135 °C (58 °F līdz 275 °F).]

H P

232-453-7

8032-32-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-264-00-4

Ligroīns (nafta), tiešās destilācijas smagā frakcija;

ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot jēlnaftu. Sastāv no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C6 līdz C12, aptuvenā viršanas temperatūra no 65 °C līdz 230 °C (149 °F līdz 446 °F).]

H P

265-041-0

64741-41-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-265-00-X

Ligroīns (nafta), pilna diapazona tiešā destilācija;

ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot jēlnaftu. Sastāv no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C4 līdz C11, aptuvenā viršanas temperatūra no –20 °C līdz 220 °C (–4 °F līdz 428 °F).]

H P

265-042-6

64741-42-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-266-00-5

Ligroīns (nafta), vieglais, tiešā destilācija;

ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot jēlnaftu. Sastāv no alifātiskiem ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C4 līdz C10, aptuvenā viršanas temperatūra no –20 °C līdz 180 °C (–4 °F līdz 356 °F).]

H P

265-046-8

64741-46-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-267-00-0

Solventligroīns (nafta), vieglais alifātiskais;

ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot jēlnaftu vai dabīgo benzīnu. Sastāv no piesātinātiem ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C5 līdz C10, aptuvenā viršanas temperatūra no 35 °C līdz 160 °C (95 °F līdz 320 °F).]

H P

265-192-2

64742-89-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-268-00-6

Destilāti (nafta), tiešās destilācijas vieglā frakcija;

ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot jēlnaftu. Sastāv no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C2 līdz C7, aptuvenā viršanas temperatūra no –88 °C līdz 99 °C (–127 °F līdz 210 °F).]

H P

270-077-5

68410-05-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-269-00-1

Benzīns, tvaiku reģenerācijas sistēma;

ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas atdalīts no tvaiku reģenerācijas sistēmu gāzēm atdzesējot. Sastāv no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C4 līdz C11, aptuvenā viršanas temperatūra no –20 °C līdz 196 °C (–4 °F līdz 384 °F).]

H P

271-025-4

68514-15-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-270-00-7

Benzīns, tiešā destilācija, vieglo frakciju atdestilēšanas iekārta;

ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot jēlnaftu vieglo frakciju atdestilēšanas iekārtā. Aptuvenā viršanas temperatūra no 36,1 °C līdz 193,3 °C (97 °F līdz 380 °F).]

H P

271-727-0

68606-11-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-271-00-2

Ligroīns (nafta), no sēra neattīrīts;

ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot ligroīna plūsmas no dažādiem rafinēšanas procesiem. Sastāv no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C5 līdz C12, aptuvenā viršanas temperatūra no 0 °C līdz 230 °C (25 °F līdz 446 °F).]

H P

272-186-3

68783-12-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-272-00-8

Destilāti (nafta), vieglo tiešās destilācijas benzīnu frakcionēšanas stabilizatora augšējā frakcija;

zemā temperatūrā virstošs ligroīns;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, frakcionējot vieglo tiešās destilācijas benzīnu. Sastāv no piesātinātiem alifātiskiem ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C6.]

H P

272-931-2

68921-08-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-273-00-3

Ligroīns (nafta), tiešās destilācijas smagā frakcija, satur aromātiskos savienojumus;

zemā temperatūrā virstošs ligroīns;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot jēlnaftu. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem, oglekļa atomu skaits no C8 līdz C12, aptuvenā viršanas temperatūra no 130 °C līdz 210 °C (266 °F līdz 410 °F).]

H P

309-945-6

101631-20-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-274-00-9

Ligroīns (nafta), smagais alkilāts;

zemā temperatūrā virstošs modificēts ligroīns;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot izobutāna un monoolefīnu rindas ogļūdeņražu (parasti ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C5) reakcijas produktus. Sastāv pārsvarā no sazarotās ķēdes piesātinātajiem ogļūdeņražiem, galvenokārt ar oglekļa atomu skaitu no C7 līdz C12, aptuvenā viršanas temperatūra no 90 °C līdz 220 °C (194 °F līdz 428 °F).]

H P

265-066-7

64741-64-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-275-00-4

Ligroīns (nafta), smagie alkilāti;

zemā temperatūrā virstošs modificēts ligroīns;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot izobutāna un monoolefīnu rindas ogļūdeņražu (parasti ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C5) reakcijas produktus. Sastāv pārsvarā no sazarotās ķēdes piesātinātajiem ogļūdeņražiem, galvenokārt ar oglekļa atomu skaitu no C7 līdz C12, aptuvenā viršanas temperatūra no 150 °C līdz 220 °C (302 °F līdz 428 °F).]

H P

265-067-2

64741-65-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-276-00-X

Ligroīns (nafta), vieglais alkilētais;

zemā temperatūrā virstošs modificēts ligroīns;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot izobutāna un monoolefīnu rindas ogļūdeņražu (parasti ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C5) reakcijas produktus. Sastāv pārsvarā no sazarotās ķēdes piesātinātajiem ogļūdeņražiem, galvenokārt ar oglekļa atomu skaitu no C7 līdz C12, aptuvenā viršanas temperatūra no 90 °C līdz 160 °C (194 °F līdz 320 °F).]

H P

265-068-8

64741-66-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-277-00-5

Ligroīns (nafta), izomerizācija;

zemā temperatūrā virstošs modificēts ligroīns;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, katalītiski izomerizējot lineārās ķēdes C4 līdz C6 parafīnogļūdeņražus. Sastāv pārsvarā no piesātinātajiem ogļūdeņražiem, piemēram, izobutāna, izopentāna, 2,2-dimetilbutāna, 2-metilpentāna un 3-metilpentāna.]

H P

265-073-5

64741-70-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-278-00-0

Ligroīns (nafta), vieglais, attīrīts ar šķīdinātājiem;

zemā temperatūrā virstošs modificēts ligroīns;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts kā rafināts ekstrakcijas procesā ar šķīdinātāju. Sastāv pārsvarā no alifātiskiem ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C5 līdz C11, aptuvenā viršanas temperatūra no 35 °C līdz 190 °C (95 °F līdz 374 °F).]

H P

265-086-6

64741-84-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-279-00-6

Ligroīns (nafta), smagais, attīrīts ar šķīdinātājiem;

zemā temperatūrā virstošs modificēts ligroīns;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts kā rafināts ekstrakcijas procesā ar šķīdinātāju. Sastāv pārsvarā no alifātiskiem ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C7 līdz C12, aptuvenā viršanas temperatūra no 90 °C līdz 230 °C (194 °F līdz 446 °F).]

H P

265-095-5

64741-92-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-280-00-1

Rafināti (nafta), katalītiskā riformera etilēnglikola-ūdens pretplūsmas ekstrakts;

zemā temperatūrā virstošs modificēts ligroīns;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts kā rafināts UDEX ekstrakcijas procesā katalītiskā riformera plūsmā. Sastāv no piesātinātiem ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C6 līdz C9.]

H P

270-088-5

68410-71-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-281-00-7

Rafināti (nafta), riformers, Lurgi separēšanas iekārta;

zemā temperatūrā virstošs modificēts ligroīns;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts kā rafināts Lurgi separēšanas iekārtā. Sastāv pārsvarā no nearomātiskajiem ogļūdeņražiem, nelielā daudzumā satur piemaisījumus no aromātiskajiem ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C6 līdz C8.]

H P

270-349-3

68425-35-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-282-00-2

Ligroīns (nafta), pilna diapazona dest. alkilāti, satur butānu;

zemā temperatūrā virstošs modificēts ligroīns;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot izobutāna un monoolefīnu rindas ogļūdeņražu (parasti ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C5) reakcijas produktus. Sastāv pārsvarā no sazarotās ķēdes piesātinātajiem ogļūdeņražiem, galvenokārt ar oglekļa atomu skaitu no C7 līdz C12, satur nedaudz butānu, aptuvenā viršanas temperatūra no 35 °C līdz 200 °C (95 °F līdz 428 °F).]

H P

271-267-0

68527-27-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-283-00-8

Destilāti (nafta), tvaika krekingā iegūts ligroīns, attīrīts ar šķīdinātāju, viegli hidrēts;

zemā temperatūrā virstošs modificēts ligroīns;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts kā rafināts no tvaika krekinga ligroīna vieglā destilāta solventa ekstrakcijas procesā.]

H P

295-315-5

91995-53-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-284-00-3

Ligroīns (nafta), C4-12 butānalkilāts, ar augstu izooktāna saturu;

zemā temperatūrā virstošs modificēts ligroīns;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, alkilējot butānus. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C4 līdz C12, ar augstu izooktāna saturu, aptuvenā viršanas temperatūra no 35 °C līdz 210 °C (95 °F līdz 410 °F).]

H P

295-430-0

92045-49-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-285-00-9

Ogļūdeņraži, ar ūdeņradi apstrādātie vieglie ligroīna destilāti, attīrīti ar šķīdinātāju;

zemā temperatūrā virstošs modificēts ligroīns;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot ar ūdeņradi apstrādāto ligroīnu un pēc tam veicot šķīdinātāja ekstrakciju un destilāciju. Sastāv pārsvarā no piesātinātajiem ogļūdeņražiem, aptuvenā viršanas temperatūra no 94 °C līdz 99 °C (201 °F līdz 10 °F).]

H P

295-436-3

92045-55-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-286-00-4

Ligroīns (nafta), izomerizācija, C6 frakcija;

zemā temperatūrā virstošs modificēts ligroīns;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot katalītiski izomerizētu benzīnu. Sastāv pārsvarā no heksāna izomēriem, aptuvenā viršanas temperatūra no 60 °C līdz 66 °C (140 °F līdz 151 °F).]

H P

295-440-5

92045-58-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-287-00-X

Ogļūdeņraži, C6-7, krekinga ligroīns, attīrīts ar šķīdinātāju;

zemā temperatūrā virstošs modificēts ligroīns;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, absorbējot benzolu no katalītiski pilnībā hidrogenētas, ar benzolu bagātas ogļūdeņražu frakcijas, kas iegūta, destilējot prehidrogenēti sašķeltu ligroīnu. Sastāv galvenokārt no parafīnu un naftēnu rindas ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C6 līdz C7, aptuvenā viršanas temperatūra no 70 °C līdz 100 °C (158 °F līdz 212 °F).]

H P

295-446-8

92045-64-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-288-00-5

Ogļūdeņraži, bagāti ar C6, ar ūdeņradi apstrādātie vieglie ligroīna destilāti, attīrīti ar šķīdinātāju;

zemā temperatūrā virstošs modificēts ligroīns;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot ar ūdeņradi apstrādāto ligroīnu un pēc tam veicot šķīdinātāja ekstrakciju. Sastāv pārsvarā no piesātinātajiem ogļūdeņražiem, aptuvenā viršanas temperatūra no 65 °C līdz 70 °C (149 °F līdz 158 °F).]

H P

309-871-4

101316-67-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-289-00-0

Ligroīns (nafta), smagais, katalītiski sašķeltais;

katalītiski sašķeltais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot katalītiskā krekinga produktus. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C6 līdz C12, aptuvenā viršanas temperatūra no 65 °C līdz 230 °C (148 °F līdz 446 °F). Satur relatīvi lielu daudzumu nepiesātināto ogļūdeņražu.]

H P

265-055-7

64741-54-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-290-00-6

Ligroīns (nafta), vieglais, katalītiski sašķeltais;

katalītiski sašķeltais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot katalītiskā krekinga produktus. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C4 līdz C11, aptuvenā viršanas temperatūra no –20 °C līdz 190 °C (–4 °F līdz 374 °F). Satur relatīvi lielu daudzumu nepiesātināto ogļūdeņražu.]

H P

265-056-2

64741-55-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-291-00-1

Ogļūdeņraži, C3-11, katalītiski sašķelti destilāti;

katalītiski sašķeltais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot katalītiskā krekinga produktus. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C11, aptuvenā viršanas temperatūra līdz 204 °C (400 °F).]

H P

270-686-6

68476-46-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-292-00-7

Ligroīns (nafta), vieglais, katalītiski sašķeltais destilāts;

katalītiski sašķeltais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot katalītiskā krekinga produktus. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C1 līdz C5.]

H P

272-185-8

68783-09-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-293-00-2

Destilāti (nafta), tvaika krekingā iegūts ligroīns, apstrādāts ar ūdeņradi, vieglā aromātiskā frakcija;

katalītiski sašķeltais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, apstrādājot ligroīna tvaika krekinga vieglo destilātu. Sastāv pārsvarā no aromātiskajiem ogļūdeņražiem.]

H P

295-311-3

91995-50-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-294-00-8

Ligroīns (nafta), smagais, katalītiski sašķeltais, dezoderētais;

katalītiski sašķeltais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, pakļaujot katalītiskā krekinga naftas destilātu attīrīšanai no sēra savienojumiem, lai pārveidotu merkaptānus vai atdalītu skābos piemaisījumus. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C6 līdz C12, aptuvenā viršanas temperatūra no 60 °C līdz 200 °C (140 °F līdz 392 °F).]

H P

295-431-6

92045-50-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-295-00-3

Ligroīns (nafta), vieglais, katalītiski sašķeltais, dezoderētais;

katalītiski sašķeltais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, pakļaujot katalītiskā krekinga procesa ligroīnu attīrīšanai no sēra savienojumiem, lai pārveidotu merkaptānus vai atdalītu skābos piemaisījumus. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem, aptuvenā viršanas temperatūra no 35 °C līdz 210 °C (95 °F līdz 410 °F).]

H P

295-441-0

92045-59-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-296-00-9

Ogļūdeņraži, C8-12, katalītiski sašķelti, ķīmiski neitralizēti;

katalītiski sašķeltais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot katalītiskā krekinga produktus, kuri mazgāti ar sārma šķīdumu. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C8 līdz C12, aptuvenā viršanas temperatūra no 130 °C līdz 10 °C (266 °F līdz 410 °F).]

H P

295-794-0

92128-94-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-297-00-4

Ogļūdeņraži, C8-12, katalītiski sašķelti, destilāti;

katalītiski sašķeltais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot katalītiskā krekinga procesa produktus. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C8 līdz C12, aptuvenā viršanas temperatūra no 140 °C līdz 210 °C (284 °F līdz 410 °F).]

H P

309-974-4

101794-97-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-298-00-X

Ogļūdeņraži, C8-12, katalītiski sašķelti, ķīmiski neitralizēti, dezoderēti;

katalītiski sašķeltais ligroīns ar zemu viršanas temperatūru

H P

309-987-5

101896-28-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-299-00-5

Ligroīns (nafta), vieglais, katalītiski riformēts;

katalītiski riformēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot katalītiskā riforminga procesa produktus. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C5 līdz C11, aptuvenā viršanas temperatūra no 35 °C līdz 190 °C (95 °F līdz 374 °F). Satur relatīvi daudz aromātisko un sazarotās ķēdes ogļūdeņražu. Var saturēt 10 un vairāk tilpuma % benzola.]

H P

265-065-1

64741-63-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-300-00-9

Ligroīns (nafta), smagais, katalītiski riformēts;

katalītiski riformēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot katalītiskā riforminga procesa produktus. Sastāv pārsvarā no aromātiskiem ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C7 līdz C12, aptuvenā viršanas temperatūra no 90 °C līdz 230 °C (194 °F līdz 446 °F).]

H P

265-070-9

64741-68-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-301-00-4

Destilāts (nafta), katalītiski riformēts depentanizators;

katalītiski riformēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot katalītiskā riforminga procesa produktus. Sastāv pārsvarā no alifātiskiem ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C3 līdz C6, aptuvenā viršanas temperatūra no –49 °C līdz 63 °C (–57 °F līdz 145 °F).]

H P

270-660-4

68475-79-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-302-00-X

Ogļūdeņraži, C2-6, C6-8 katalītiskais riformings;

katalītiski riformēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru

H P

270-687-1

68476-47-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-303-00-5

Atlikumi (nafta), C6-8 katalītiskais riformings;

katalītiski riformēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Izejas produktu C6-8 katalītiskā riforminga kompleksais atlikums. Sastāv no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C2 līdz C6.]

H P

270-794-3

68478-15-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-304-00-0

Ligroīns (nafta), vieglais, katalītiski riformēts, nesatur aromātiskos savienojumus;

katalītiski riformēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot katalītiskā riforminga procesa produktus. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C5 līdz C8, aptuvenā viršanas temperatūra no 35 °C līdz 120 °C (95 °F līdz 248 °F). Satur relatīvi daudz sazarotās ķēdes ogļūdeņražu, kas atbrīvoti no aromātiskajiem savienojumiem.]

H P

270-993-5

68513-03-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-305-00-6

Destilāts (nafta), katalītiskā riforminga tiešās destilācijas ligroīna augšējās frakcijas;

katalītiski riformēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts ligroīna tiešās destilācijas katalītiskajā riformingā ar tam sekojošu visu izplūdes gāzu frakcionēšanu. Sastāv pārsvarā no piesātinātiem alifātiskiem ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C2 līdz C6.]

H P

271-008-1

68513-63-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-306-00-1

Naftas produkti, hidrofainera-poverformera riforminga produkti;

katalītiski riformēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts hidrofainera-poverformera procesā, aptuvenā viršanas temperatūra no 27 °C līdz 210 °C (80 °F līdz 410 °F).]

H P

271-058-4

68514-79-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-307-00-7

Ligroīns (nafta), riformēts pilnā diapazonā;

katalītiski riformēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot katalītiskā riforminga procesa produktus. Sastāv no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C5 līdz C12, aptuvenā viršanas temperatūra no 35 °C līdz 230 °C (95 °F līdz 446 °F).]

H P

272-895-8

68919-37-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-308-00-2

Ligroīns (nafta), katalītiski riformēts;

katalītiski riformēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot katalītiskā riforminga procesa produktus. Sastāv no ogļūdeņražiem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C4 līdz C12, aptuvenā viršanas temperatūra no 30 °C līdz 220 °C (90 °F līdz 30 °F). Satur relatīvi daudz aromātisko un sazarotās ķēdes ogļūdeņražu. Var saturēt 10 un vairāk tilpuma % benzola.]

H P

273-271-8

68955-35-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-309-00-8

Destilāts (nafta), katalītiski riformēts, apstrādāts ar ūdeņradi, vieglais, C8-12 arom. frakcija;

katalītiski riformēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Alkilbenzolu savienojumu komplekss, kas iegūts, katalītiski riformējot naftas ligroīnu. Sastāv pārsvarā no alkilbenzoliem, pārsvarā ar oglekļa atomu skaitu no C8 līdz C10, aptuvenā viršanas temperatūra no 160 °C līdz 180 °C (320 °F līdz 356 °F).]

H P

285-509-8

85116-58-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-310-00-3

Aromātiskie ogļūdeņraži, C8, katalītiskā riforminga produkti;

katalītiski riformēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru

H P

295-279-0

91995-18-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-311-00-9

Aromātiskie ogļūdeņraži, C7-12, bagāti ar C8;

katalītiski riformēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, to atdalot no platīna katalizatora frakcijas. Sastāv pārsvarā no aromātiskiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C7 līdz C12 (pārsvarā C8), var saturēt arī nearomātiskos ogļūdeņražus, aptuvenā viršanas temperatūra no 130 °C līdz 200 °C (266 °F līdz 392 °F).]

H P

297-401-8

93571-75-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-312-00-4

Benzīns, C5-11, ar augstu oktānskaitli, stabilizēts, riformēts;

katalītiski riformēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss ar augstu oktānskaitli, iegūts, katalītiski dehidrogenējot galvenokārt ligroīnu, kurš satur naftēnus. Sastāv pārsvarā no aromātiskiem un nearomātiskiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C5 līdz C11, aptuvenā viršanas temperatūra no 45 °C līdz 85 °C (113 °F līdz 365 °F).]

H P

297-458-9

93572-29-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-313-00-X

Ogļūdeņraži, C7-12, ar augstu C 9 aromāt. sav. saturu, riforminga smagā frakcija;

katalītiski riformēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, to atdalot no platīna katalizatora frakcijas. Sastāv pārsvarā no nearomātiskiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C7 līdz C12, aptuvenā viršanas temperatūra no 120 °C līdz 210 °C (248 °F līdz 380 °F), kā arī C9 un augstākiem aromātiskiem ogļūdeņražiem.]

H P

297-465-7

93572-35-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-314-00-5

Ogļūdeņraži, C5-11, ar augstu nearomāt. sav. saturu, riforminga vieglā frakcija;

katalītiski riformēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, to atdalot no platīna katalizatora frakcijas. Sastāv pārsvarā no nearomātiskiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C5 līdz C11, aptuvenā viršanas temperatūra no 35 °C līdz 25 °C (94 °F līdz 257 °F), benzola un toluola.]

H P

297-466-2

93572-36-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-316-00-6

Ligroīns (nafta), vieglais termiskais krekings;

termiskā krekinga ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot termiskā krekinga produktus. Sastāv pārsvarā no nepiesātinātiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C4 līdz C8, aptuvenā viršanas temperatūra no –10 °C līdz 130 °C (14 °F līdz 266 °F).]

H P

265-075-6

64741-74-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-317-00-1

Ligroīns (nafta), smagais termiskais krekings;

termiskā krekinga ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot termiskā krekinga produktus. Sastāv pārsvarā no nepiesātinātiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C6 līdz C12, aptuvenā viršanas temperatūra no 65 °C līdz 220 °C (148 °F līdz 428 °F).]

H P

265-085-0

64741-83-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-318-00-7

Destilāts (nafta), smagie arom.;

termiskā krekinga ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot etāna un propāna termiskā krekinga produktus. Šī augstā temperatūrā virstošā frakcija sastāv pārsvarā no C5-7 aromātiskiem ogļūdeņražiem un nelielā daudzumā satur nepiesātinātos alifātiskos ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā C5. Šajā plūsmā var būt arī benzols.]

H P

267-563-4

67891-79-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-319-00-2

Destilāts (nafta), vieglie arom.;

termiskā krekinga ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot etāna un propāna termiskā krekinga produktus. Šī zemā temperatūrā virstošā frakcija sastāv pārsvarā no C5-7 aromātiskiem ogļūdeņražiem un nelielā daudzumā satur nepiesātinātos alifātiskos ogļūdeņražus ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā C5. Šajā plūsmā var būt arī benzols.]

H P

267-565-5

67891-80-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-320-00-8

Destilāts (nafta), pirolīzē iegūts ligroīna rafināts, ar benzīna piemaisījumu;

termiskā krekinga ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts ligroīna un rafinātu pirolīzes frakcionēšanā 816 °C (1 500 °F) temperatūrā. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu C9, aptuvenā viršanas temperatūra 204 °C (400 °F).]

H P

270-344-6

68425-29-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-321-00-3

Aromātiskie ogļūdeņraži, C6-8, pirolīzē iegūts ligroīna rafināts;

termiskā krekinga ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts ligroīna un rafinātu pirolīzes frakcionēšanā 816 °C (1 500 °F) temperatūrā. Sastāv pārsvarā no aromātiskiem ogļūdeņražiem galvenokārt ar oglekļa atomu skaitu C6 līdz C8, ieskaitot benzolu.]

H P

270-658-3

68475-70-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-322-00-9

Destilāts (nafta), termiskā krekinga ligroīns un gazoils;

termiskā krekinga ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot ligroīna un/vai gazoila termiskā krekinga produktus. Sastāv pārsvarā no olefīnu rindas ogļūdeņražiem galvenokārt ar oglekļa atomu skaitu C5, aptuvenā viršanas temperatūra no 33 °C līdz 60 °C (91 °F līdz 140 °F).]

H P

271-631-9

68603-00-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-323-00-4

Destilāts (nafta), termiskā krekinga ligroīns un gazoils, satur C5 dimēru;

termiskā krekinga ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, ekstraktīvi destilējot ligroīna un/vai gazoila termiskā krekinga produktus. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem galvenokārt ar oglekļa atomu skaitu C5 un nelielā daudzumā satur dimerizētus C5 olefīnus, aptuvenā viršanas temperatūra no 33 °C līdz 184 °C (91 °F līdz 363 °F).]

H P

271-632-4

68603-01-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-324-00-X

Destilāts (nafta), termiskā krekinga ligroīns un gazoils, ekstraģēti;

termiskā krekinga ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, ekstraktīvi destilējot ligroīna un/vai gazoila termiskā krekinga produktus. Sastāv pārsvarā no parafīnu un olefīnu rindas ogļūdeņražiem, galvenokārt no izoamilēniem, piemēram, 2-metil-1-butēna un 2-metil-2-butēna, aptuvenā viršanas temperatūra no 31 °C līdz 40 °C (88 °F līdz 104 °F).]

H P

271-634-5

68603-03-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-325-00-5

Destilāts (nafta), vieglais termiskais krekings, butānu nesaturoša arom. frakcija;

termiskā krekinga ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot termiskā krekinga produktus. Sastāv galvenokārt no aromātiskiem ogļūdeņražiem, pārsvarā benzola.]

H P

273-266-0

68955-29-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-326-00-0

Ligroīns (nafta), vieglais termiskais krekings, dezoderēts;

termiskā krekinga ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, pakļaujot smagās eļļas frakcijas augstas temperatūras termiskajam krekingam, lai naftas destilātu dezoderētu, pārveidojot merkaptānus. Sastāv pārsvarā no aromātiskiem ogļūdeņražiem, olefīniem un piesātinātiem ogļūdeņražiem, aptuvenā viršanas temperatūra no 20 °C līdz 100 °C (68 °F līdz 212 °F).]

H P

295-447-3

92045-65-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-327-00-6

Ligroīns (nafta), apstrādāts ar ūdeņradi, smagais;

termiskā krekinga ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, naftas frakciju katalītiski apstrādājot ar ūdeņradi. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C6 līdz C13, aptuvenā viršanas temperatūra no 65 °C līdz 230 °C (149 °F līdz 446 °F).]

H P

265-150-3

64742-48-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-328-00-1

Ligroīns (nafta), apstrādāts ar ūdeņradi, vieglais;

hidrogenēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, naftas frakciju katalītiski apstrādājot ar ūdeņradi. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C4 līdz C11, aptuvenā viršanas temperatūra no –20 °C līdz 190 °C (–4 °F līdz 374 °F).]

H P

265-151-9

64742-49-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-329-00-7

Ligroīns (nafta), hidrodesulfurizēts, vieglais;

hidrogenēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts katalītiskās hidrodesulfurizācijas procesā. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C4 līdz C11, aptuvenā viršanas temperatūra no –20 °C līdz 190 °C (–4 °F līdz 374 °F).]

H P

265-178-6

64742-73-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-330-00-2

Ligroīns (nafta), hidrodesulfurizēts, smagais;

hidrogenēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts katalītiskās hidrodesulfurizācijas procesā. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C7 līdz C12, aptuvenā viršanas temperatūra no 90 °C līdz 230 °C (194 °F līdz 46 °F).]

H P

265-185-4

64742-82-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-331-00-8

Destilāti (nafta), apstrādāti ar ūdeņradi, vidējie, virst vidēji augstā temperatūrā;

hidrogenēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot vidējā destilāta hidrogenēšanas procesa produktus. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C5 līdz C10, aptuvenā viršanas temperatūra no 127 °C līdz 188 °C (262 °F līdz 370 °F).]

H P

270-092-7

68410-96-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-332-00-3

Destilāti (nafta), vieglie, apstrādāti ar ūdeņradi, virst zemā temperatūrā;

hidrogenēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot vieglā destilāta hidrogenēšanas procesa produktus. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C6 līdz C9, aptuvenā viršanas temperatūra no 3 °C līdz 194 °C (37 °F līdz 382 °F).]

H P

270-093-2

68410-97-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-333-00-9

Destilāti (nafta), ar ūdeņradi apstrādāts smagais ligroīns, deizoheksanizatora augšējās frakcijas;

hidrogenēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot smagā ligroīna hidrogenēšanas procesa produktus. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C3 līdz C6, aptuvenā viršanas temperatūra no –49 °C līdz 68 °C (–57 °F līdz 155 °F).]

H P

270-094-8

68410-98-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-334-00-4

Solventligroīns (nafta), vieglais arom., apstrādāts ar ūdeņradi;

hidrogenēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, naftas frakciju katalītiski apstrādājot ar ūdeņradi. Sastāv galvenokārt no aromātiskiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C8 līdz C10, aptuvenā viršanas temperatūra no 135 °C līdz 210 °C (275 °F līdz 410 °F).]

H P

270-988-8

68512-78-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-335-00-X

Ligroīns (nafta), termiskajā krekingā hidrodesulfurizēts, vieglais;

hidrogenēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, frakcionējot hidrodesulfurizētu termiskā krekinga destilātu. Sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C5 līdz C11, aptuvenā viršanas temperatūra no 23 °C līdz 195 °C (73 °F līdz 383 °F).]

H P

285-511-9

85116-60-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-336-00-5

Ligroīns (nafta), apstrādāts ar ūdeņradi, vieglais, satur ciloalkānus;

hidrogenēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot naftas frakciju. Sastāv galvenokārt no alkāniem un cikloalkāniem, aptuvenā viršanas temperatūra no –20 °C līdz 190 °C (–4 °F līdz 374 °F).]

H P

285-512-4

85116-61-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-337-00-0

Ligroīns (nafta), apstrādāts tvaika krekingā, hidrogenēts;

hidrogenēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru

H P

295-432-1

92045-51-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-338-00-6

Ligroīns (nafta), hidrodesulfurizēts pilnā apjomā;

hidrogenēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts katalītiskas hidrodesulfurizēšanas procesā. Sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C4 līdz C11, aptuvenā viršanas temperatūra no 30 °C līdz 250 °C (86 °F līdz 482 °F).]

H P

295-433-7

92045-52-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-339-00-1

Ligroīns (nafta), apstrādāts ar ūdeņradi, vieglais, pakļauts tvaika krekingam;

hidrogenēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, pirolīzes procesam pakļauto naftas frakciju katalītiski apstrādājot ar ūdeņradi. Sastāv pārsvarā no nepiesātinātiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C5 līdz C11, aptuvenā viršanas temperatūra no 35 °C līdz 190 °C (95 °F līdz 374 °F).]

H P

295-438-4

92045-57-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-340-00-7

Ogļūdeņraži, C4-12, ligroīna krekings, apstrādāti ar ūdeņradi;

hidrogenēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot ligroīna tvaika krekinga produktus un pēc tam sveķus veidojošos savienojumus pakļaujot katalītiski selektīvai hidrogenēšanai. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C4 līdz C12, aptuvenā viršanas temperatūra no 30 °C līdz 230 °C (86 °F līdz 446 °F).]

H P

295-443-1

92045-61-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-341-00-2

Solventligroīns (nafta), apstrādāts ar ūdeņradi, vieglā naftēnu frakcija;

hidrogenēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, naftas frakciju katalītiski apstrādājot ar ūdeņradi. Sastāv pārsvarā no cikloparafīnu rindas ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C6 līdz C7, aptuvenā viršanas temperatūra no 73 °C līdz 85 °C (163 °F līdz 185 °F).]

H P

295-529-9

92062-15-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-342-00-8

Ligroīns (nafta), apstrādāts ar ūdeņradi, vieglais, pakļauts tvaika krekingam;

hidrogenēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, atdalot un pēc tam hidrogenējot tvaika krekinga procesa produktus, lai ražotu etilēnu. Sastāv pārsvarā no piesātinātiem un nepiesātinātiem parafīnu, cikloparafīnu rindas ogļūdeņražiem un cikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C4 līdz C10, aptuvenā viršanas temperatūra no 50 °C līdz 200 °C (122 °F līdz 392 °F). Benzola rindas ogļūdeņražu piemaisījums procentuāli var būt aptuveni 30 %, un tāpat plūsmā nelielā daudzumā iespējami sēra un skābekļa savienojumi.]

H P

296-942-7

93165-55-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-343-00-3

Ogļūdeņraži, C6-11, apstrādāti ar ūdeņradi, dearomatizēti;

hidrogenēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts kā šķīdinātāji, kurus katalītiski apstrādā ar ūdeņradi, lai aromātiskos savienojumus pārvērstu naftēnos.]

H P

297-852-0

93763-33-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 %≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-344-00-9

Ogļūdeņraži, C9-12, apstrādāti ar ūdeņradi, dearomatizēti;

hidrogenēts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts kā šķīdinātāji, kurus katalītiski apstrādā ar ūdeņradi, lai aromātiskos savienojumus pārvērstu naftēnos.]

H P

297-853-6

93763-34-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-345-00-4

Stodarda šķīdinātājs;

ligroīns ar zemu viršanas temperatūru – nestandarta;

[Bezkrāsains, attīrīts naftas destilāts, atbrīvots no iesmakušas vai nevēlamas smaržas, aptuvenā viršanas temperatūra no 148,8 °C līdz 204,4 °C (300 °F līdz 400 °F).]

H P

232-489-3

8052-41-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-346-00-X

Dabasgāzes kondensāti (nafta);

ligroīns ar zemu viršanas temperatūru – nestandarta;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas atdalīts kā šķidrums no dabasgāzes, pielietojot atgriezenisko kondensāciju virsmas separatorā . Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C2 līdz C20. Atmosfēras temperatūrā un spiedienā tas ir šķidrums.]

H P

265-047-3

64741-47-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-347-00-5

Dabasgāzes kondensāti (nafta), izejas produktu šķidrs maisījums;

ligroīns ar zemu viršanas temperatūru – nestandarta;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas reciklēšanas iekārtā atdalīts kā šķidrums no dabasgāzes, pielietojot izsaldēšanas vai absorbcijas procesus. Sastāv pārsvarā no piesātinātiem alifātiskiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu no C2 līdz C8.]

H P

265-048-9

64741-48-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-348-00-0

Ligroīns (nafta), hidrokrekinga vieglais produkts;

ligroīns ar zemu viršanas temperatūru – nestandarta;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot hidrokrekinga procesa produktus. Sastāv pārsvarā no piesātinātiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C4 līdz C10, aptuvenā viršanas temperatūra no –20 °C līdz 180 °C (–4 °F līdz 356 °F).]

H P

265-071-4

64741-69-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-349-00-6

Ligroīns (nafta), hidrokrekinga smagais produkts;

ligroīns ar zemu viršanas temperatūru – nestandarta;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, destilējot hidrokrekinga procesa produktus. Sastāv pārsvarā no piesātinātiem ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C6 līdz C12, aptuvenā viršanas temperatūra no 65 °C līdz 230 °C (148 °F līdz 46 °F).]

H P

265-079-8

64741-78-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-350-00-1

Ligroīns (nafta), dezoderēts;

ligroīns ar zemu viršanas temperatūru – nestandarta;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, attīrot naftas ligroīnu no sēra savienojumiem, lai pārvērstu merkaptānus vai lai atbrīvotu no skābajiem piemaisījumiem. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C4 līdz C12, aptuvenā viršanas temperatūra no –10 °C līdz 230 °C (14 °F līdz 446 °F).]

H P

265-089-2

64741-87-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-351-00-7

Ligroīns (nafta), apstrādāts ar skābi;

ligroīns ar zemu viršanas temperatūru – nestandarta;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts kā rafināts pēc apstrādes ar sērskābi. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C7 līdz C12, aptuvenā viršanas temperatūra no 90 °C līdz 230 °C (194 °F līdz 446 °F).]

H P

265-115-2

64742-15-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-352-00-2

Ligroīns (nafta), ķīmiski neitralizēts, smagais;

ligroīns ar zemu viršanas temperatūru – nestandarta;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, iegūts pēc apstrādes procesa, kas vajadzīgs, lai atbrīvotos no skābiem piemaisījumiem. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C6 līdz C12, aptuvenā viršanas temperatūra no 65 °C līdz 230 °C (149 °F līdz 446 °F).]

H P

265-122-0

64742-22-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-353-00-8

Ligroīns (nafta), ķīmiski neitralizēts, vieglais;

ligroīns ar zemu viršanas temperatūru – nestandarta;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, iegūts pēc apstrādes procesa, kas vajadzīgs, lai atbrīvotos no skābiem piemaisījumiem. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C4 līdz C11, aptuvenā viršanas temperatūra no –20 °C līdz 190 °C (–4 °F līdz 374 °F).]

H P

265-123-6

64742-23-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-354-00-3

Ligroīns (nafta), katalītiski attīrīts no parafīniem;

ligroīns ar zemu viršanas temperatūru – nestandarta;

[Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, naftas frakciju katalītiski atbrīvojot no parafīniem. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C5 līdz C12, aptuvenā viršanas temperatūra no 35 °C līdz 230 °C (95 °F līdz 446 °F).]

H P

265-170-2