ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 241

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 10. septembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 876/2008 (2008. gada 9. septembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 877/2008 (2008. gada 9. septembris), ar ko izsludina pastāvīgu uzaicinājumu uz konkursu Beļģijas, Čehijas, Īrijas, Itālijas, Ungārijas, Slovākijas un Zviedrijas intervences aģentūru rīcībā esošā cukura tālākai pārdošanai Kopienas tirgū

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 878/2008 (2008. gada 9. septembris), ar ko izsludina pastāvīgu uzaicinājumu uz konkursu Beļģijas, Čehijas, Īrijas, Itālijas, Ungārijas, Slovākijas un Zviedrijas intervences aģentūru rīcībā esošā cukura tālākai pārdošanai rūpnieciskai izmantošanai

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 879/2008 (2008. gada 9. septembris), ar ko izsludina pastāvīgu uzaicinājumu uz konkursu Beļģijas, Čehijas, Īrijas, Itālijas, Ungārijas, Slovākijas un Zviedrijas intervences aģentūru rīcībā esošā cukura tālākai pārdošanai, lai to izvestu 2008./2009. tirdzniecības gadā

13

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/721/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 5. augusts), ar ko izveido zinātnisko komiteju un ekspertu padomdevēju struktūru patērētāju drošības, veselības aizsardzības un vides jomā un atceļ Lēmumu 2004/210/EK ( 1 )

21

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

10.9.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 241/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 876/2008

(2008. gada 9. septembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 10. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 9. septembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MK

21,6

ZZ

21,6

0707 00 05

JO

156,8

MK

64,6

TR

106,2

ZZ

109,2

0709 90 70

TR

94,6

ZZ

94,6

0805 50 10

AR

65,2

UY

65,0

ZA

70,3

ZZ

66,8

0806 10 10

IL

235,4

TR

105,1

US

158,2

ZZ

166,2

0808 10 80

BR

55,2

CL

105,3

CN

72,7

NZ

102,9

US

98,9

ZA

80,5

ZZ

85,9

0808 20 50

CN

65,0

TR

138,0

ZA

100,3

ZZ

101,1

0809 30

TR

129,0

US

182,4

XS

61,2

ZZ

124,2

0809 40 05

IL

121,1

MK

22,0

TR

76,3

XS

64,2

ZZ

70,9


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


10.9.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 241/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 877/2008

(2008. gada 9. septembris),

ar ko izsludina pastāvīgu uzaicinājumu uz konkursu Beļģijas, Čehijas, Īrijas, Itālijas, Ungārijas, Slovākijas un Zviedrijas intervences aģentūru rīcībā esošā cukura tālākai pārdošanai Kopienas tirgū

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (1), un jo īpaši tās 43. panta d) punktu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2006. gada 29. jūnija Regulas (EK) Nr. 952/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 318/2006 attiecībā uz iekšzemes cukura tirgus un kvotu sistēmas pārvaldību (2), 39. panta 1. punktā paredzēts, ka intervences aģentūras var pārdot cukuru tikai pēc tam, kad Komisija par to ir pieņēmusi lēmumu.

(2)

Šādu lēmumu pieņēma ar Komisijas 2007. gada 14. septembra Regulu (EK) Nr. 1059/2007 par pastāvīga konkursa izsludināšanu Beļģijas, Čehijas, Spānijas, Īrijas, Itālijas, Ungārijas, Slovākijas un Zviedrijas intervences aģentūru rīcībā esošā cukura tālākai pārdošanai Kopienas tirgū (3). Minētajā regulā paredzēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš uz pēdējo konkursa daļu ir no 2008. gada 10. līdz 24. septembrim.

(3)

Paredzams, ka lielākajā daļā attiecīgo dalībvalstu cukura intervences krājumi turpinās pastāvēt arī pēc pēdējā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Lai nodrošinātu nepārtrauktas tirgus vajadzības, ir lietderīgi izsludināt turpmāku pastāvīgu uzaicinājumu uz konkursu, lai šie krājumi kļūtu pieejami iekšējā tirgū.

(4)

Lai varētu salīdzināt dažādas kvalitātes cukura piedāvājuma cenas, piedāvājuma cena būtu jāpiemēro cukuram, kura standarta kvalitāte atbilst Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma B daļā aprakstītajai kvalitātei.

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 952/2006 42. panta 2. punkta c) apakšpunktu ir lietderīgi noteikt minimālo daudzumu katram pretendentam un partijai.

(6)

Ņemot vērā situāciju Kopienas tirgū, ir jāparedz, ka Komisija nosaka minimālo pārdošanas cenu katrai konkursa daļai.

(7)

Minimālā pārdošanas cena attiecas uz standarta kvalitātes cukuru. Jāparedz noteikumi pārdošanas cenas pielāgošanai gadījumos, kad cukuram nav šīs kvalitātes.

(8)

Beļģijas, Čehijas, Īrijas, Itālijas, Ungārijas, Slovākijas un Zviedrijas intervences aģentūrām jāpaziņo Komisijai par konkursiem. Konkursa pretendentiem jābūt anonīmiem.

(9)

Lai nodrošinātu intervences cukura krājumu pareizu pārvaldību, jāparedz, ka dalībvalstis paziņo par faktiski pārdoto cukura daudzumu.

(10)

Regulas (EK) Nr. 952/2006 59. panta otrajā daļā paredzēts, ka Komisijas Regula (EK) Nr. 1262/2001 (4) joprojām ir piemērojama cukuram, kas pieņemts intervencē pirms 2006. gada 10. februāra. Tomēr intervences cukura tālākai pārdošanai šāds nošķīrums nav vajadzīgs, un tās īstenošana dalībvalstīm radītu administratīvas grūtības. Tāpēc intervences cukura tālākai pārdošanai Regula (EK) Nr. 1262/2001 nav jāpiemēro.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Beļģijas, Čehijas, Īrijas, Itālijas, Ungārijas, Slovākijas un Zviedrijas intervences aģentūras, kas minētas I pielikumā, izsludina pastāvīgu konkursu, lai Kopienas iekšējā tirgū pārdotu maksimālo kopējo daudzumu 345 539 tonnas cukura, kas pieņemts intervencē un ir pieejams pārdošanai Kopienas iekšējā tirgū.

Katrai dalībvalstij noteiktais maksimālais cukura daudzums ir norādīts I pielikumā.

2. pants

1.   Piedāvājumu iesniegšanas termiņš uz pirmo konkursa daļu sākas 2008. gada 1. oktobrī un beidzas 2008. gada 15. oktobrī pulksten 15.00 pēc Briseles laika.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš uz otro un turpmākajām konkursa daļām sākas pirmajā darbdienā pēc iepriekšējā termiņa beigu datuma. Termiņš beidzas pulksten 15.00 pēc Briseles laika:

2008. gada 29. oktobrī,

2008. gada 12. un 26. novembrī,

2008. gada 3. un 17. decembrī,

2009. gada 7. un 28. janvārī,

2009. gada 11. un 25. februārī,

2009. gada 11. un 25. martā,

2009. gada 15. un 29. aprīlī,

2009. gada 13. un 27. maijā,

2009. gada 10. un 24. jūnijā,

2009. gada 1. un 15. jūlijā,

2009. gada 5. un 26. augustā,

2009. gada 9. un 23. septembrī.

2.   Piedāvājuma cena attiecas uz balto cukuru un jēlcukuru, kuru standarta kvalitāte aprakstīta Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma B daļā.

3.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 952/2006 42. panta 2. punkta c) apakšpunktu piedāvājuma minimālais daudzums katrai partijai ir 250 tonnas, izņemot, ja attiecīgajai partijai pieejamais daudzums ir mazāks par 250 tonnām. Šādos gadījumos jāizsludina konkurss par pieejamo daudzumu.

4.   Piedāvājumi ir jāiesniedz tajā intervences aģentūrā, kuras rīcībā ir šīs regulas I pielikumā norādītie cukura daudzumi.

3. pants

Divu stundu laikā pēc 2. panta 1. punktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām attiecīgās intervences aģentūras paziņo Komisijai par saņemtajiem piedāvājumiem.

Konkursa pretendenti netiek norādīti.

Par konkursam iesniegtajiem piedāvājumiem jāpaziņo elektroniski saskaņā ar II pielikumā ievietoto paraugu.

Ja nav iesniegts neviens piedāvājums, dalībvalsts informē par to Komisiju termiņā, kas noteikts pirmajā daļā.

4. pants

1.   Komisija nosaka attiecīgajai dalībvalstij minimālo pārdošanas cenu vai nolemj nepieņemt piedāvājumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. pantā minēto procedūru.

2.   Intervences cukuram, kura kvalitāte neatbilst standarta kvalitātei, dalībvalstis pielāgo faktisko pārdošanas cenu, pēc analoģijas piemērojot attiecīgi Regulas (EK) Nr. 952/2006 32. panta 6. punktu un 33. pantu. Šajā sakarā atsauci Regulas (EK) Nr. 952/2006 32. pantā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 318/2006 (5) I pielikumu interpretē kā atsauci uz Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma B daļu.

3.   Ja, pieņemot piedāvājumu par minimālo cenu saskaņā ar 1. punktu, attiecīgajai dalībvalstij pieejamais daudzums tiktu pārsniegts, piedāvājums jāierobežo līdz tādam daudzumam, kāds vēl ir pieejams.

Ja, pieņemot kādas dalībvalsts visu to pretendentu piedāvājumus, kuri piedāvā to pašu cenu, šai dalībvalstij tiktu pārsniegts pieejamais daudzums, tad pieejamais daudzums tiek piešķirts šādi:

a)

sadalot daudzumu starp attiecīgajiem pretendentiem proporcionāli kopējiem daudzumiem katrā viņu piedāvājumā vai

b)

proporcionāli sadalot starp attiecīgajiem pretendentiem, ņemot vērā katram pretendentam noteikto maksimālo daudzumu tonnās; vai

c)

lozējot.

4.   Vēlākais piektajā darbdienā pēc tam, kad Komisija ir noteikusi minimālo pārdošanas cenu, attiecīgās intervences aģentūras saskaņā ar III pielikumā sniegto paraugu paziņo Komisijai, kāds ir attiecīgajā konkursa daļā pārdotais cukura daudzums.

5. pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 952/2006 59. panta otrās daļas noteikumiem, Regulu (EK) Nr. 1262/2001 nepiemēro līdz 2006. gada 10. februārim intervencei pieņemtā cukura tālākai pārdošanai, kā noteikts šīs regulas 1. pantā.

6. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 1. oktobra. Tās darbība beidzas 2010. gada 31. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 9. septembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 39. lpp.

(3)  OV L 242, 15.9.2007., 3. lpp.

(4)  OV L 178, 30.6.2001., 48. lpp. Regula atcelta ar Regulu (EK) Nr. 952/2006.

(5)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. No 2008. gada 1. oktobra Regulu (EK) Nr. 318/2006 aizstāj ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007.


I PIELIKUMS

Dalībvalstis, kurām ir intervences cukurs

Dalībvalsts

Intervences aģentūra

Intervences aģentūrā esošais un pārdošanai iekšējā tirgū pieejamais daudzums

(tonnās)

Beļģija

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tālr.: (32-2) 287 24 11

Fakss: (32-2) 287 25 24

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tālr.: (32-2) 287 24 11

Fakss: (32-2) 287 25 24

9 360

Čehija

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

110 00 PRAHA 1

Tālr.: (420) 222 87 14 27

Fakss: (420) 222 87 18 75

30 687

Īrija

Intervention Section

On Farm Investment

Subsidies & Storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tālr.: (353) 536 34 37

Fakss: (353) 914 28 43

12 000

Itālija

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Palestro, 81

I-00185 Roma

Tālr.: (39) 06 49 49 95 58

Fakss: (39) 06 49 49 97 61

225 014

Ungārija

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Tālr.: (36-1) 219 45 76

Fakss: (36-1) 219 89 05 vai (36-1) 219 62 59

21 650

Slovākija

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodit

Dobrovičova, 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tālr.: (421-2) 57 51 24 15

Fakss: (421-2) 53 41 26 65

34 000

Zviedrija

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Tālr.: (46-36) 15 50 00

Fakss: (46-36) 19 05 46

12 762


II PIELIKUMS

PARAUGS

Saskaņā ar 3. pantu Komisijai sniedzamā paziņojuma paraugs

Konkursa … daļa … intervences aģentūru rīcībā esošā cukura tālākai pārdošanai

Regula (EK) Nr. 877/2008

Dalībvalsts, kas pārdod intervences cukuru

Pretendentu numerācija

Partijas Nr.

Daudzums

(t)

Piedāvājuma cena

EUR/100 kg

1

2

3

4

5

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

utt.

 

 

 


III PIELIKUMS

PARAUGS

Saskaņā ar 4. panta 4. punktu Komisijai sniedzamā paziņojuma paraugs

Konkursa … daļa … intervences aģentūru rīcībā esošā cukura tālākai pārdošanai

Regula (EK) Nr. 877/2008

Dalībvalsts, kas pārdod intervences cukuru

Faktiski pārdotais daudzums (tonnās)

1

2

 

 


10.9.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 241/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 878/2008

(2008. gada 9. septembris),

ar ko izsludina pastāvīgu uzaicinājumu uz konkursu Beļģijas, Čehijas, Īrijas, Itālijas, Ungārijas, Slovākijas un Zviedrijas intervences aģentūru rīcībā esošā cukura tālākai pārdošanai rūpnieciskai izmantošanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (1), un jo īpaši tās 43. panta d) punktu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2006. gada 29. jūnija Regulas (EK) Nr. 952/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 318/2006 attiecībā uz iekšējā cukura tirgus un kvotu sistēmas pārvaldību (2), 39. panta 1. punktā paredzēts, ka intervences aģentūras var pārdot cukuru tikai pēc tam, kad Komisija par to ir pieņēmusi lēmumu. Ņemot vērā, ka intervences krājumi ir pastāvīgi, ir ieteicams paredzēt iespēju intervences aģentūru rīcībā esošos cukura krājumus pārdot rūpnieciskai izmantošanai.

(2)

Šādu lēmumu pieņēma ar Komisijas 2007. gada 13. decembra Regulu (EK) Nr. 1476/2007, ar ko izsludina pastāvīgu konkursu Beļģijas, Čehijas, Spānijas, Īrijas, Itālijas, Ungārijas, Slovākijas un Zviedrijas intervences aģentūru rīcībā esošā cukura tālākai pārdošanai rūpnieciskai izmantošanai un groza Regulu (EK) Nr. 1059/2007 un Regulu (EK) Nr. 1060/2007 (3). Minētajā regulā paredzēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš uz pēdējo konkursa daļu ir no 2008. gada 10. līdz 24. septembrim.

(3)

Paredzams, ka lielākajā daļā attiecīgo dalībvalstu cukura intervences krājumi turpinās pastāvēt arī pēc pēdējā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Lai nodrošinātu nepārtrauktas tirgus vajadzības, ir lietderīgi izsludināt turpmāku pastāvīgu uzaicinājumu uz konkursu, lai šie krājumi kļūtu pieejami rūpnieciskai izmantošanai.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 952/2006 42. panta 2. punkta c) apakšpunktu ir lietderīgi noteikt minimālo daudzumu katram pretendentam un partijai.

(5)

Lai varētu salīdzināt dažādas kvalitātes cukura piedāvājuma cenas, piedāvājuma cena būtu jāpiemēro cukuram, kura standarta kvalitāte atbilst Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma B daļā aprakstītajai kvalitātei.

(6)

Beļģijas, Čehijas, Īrijas, Itālijas, Ungārijas, Slovākijas un Zviedrijas intervences aģentūrām jāpaziņo Komisijai par konkursiem. Konkursa pretendentiem jābūt anonīmiem.

(7)

Ņemot vērā situāciju Kopienas tirgū, ir jāparedz, ka Komisija nosaka minimālo pārdošanas cenu katrai konkursa daļai.

(8)

Minimālā pārdošanas cena attiecas uz standarta kvalitātes cukuru. Jāparedz noteikumi pārdošanas cenas pielāgošanai gadījumos, kad cukuram nav šīs kvalitātes.

(9)

Nosakot daudzumus, kas pieejami katrai dalībvalstij, ir jāņem vērā daudzumi, kas piešķirti saskaņā ar Komisijas 2008. gada 9. septembra Regulu (EK) Nr. 877/2008 par pastāvīga konkursa izsludināšanu Beļģijas, Čehijas, Īrijas, Itālijas, Ungārijas, Slovākijas un Zviedrijas intervences aģentūru rīcībā esošā cukura tālākai pārdošanai Kopienas tirgū (4).

(10)

Lai nodrošinātu intervences cukura krājumu pareizu pārvaldību, jāparedz, ka dalībvalstis paziņo Komisijai par faktiski pārdoto cukura daudzumu.

(11)

Tiem cukura daudzumiem, ko piešķir saskaņā ar šo regulu, jāpiemēro noteikumi par pārstrādātāja dokumentāciju, pārbaudēm un sankcijām, kas paredzēti Komisijas 2006. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 967/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 318/2006 attiecībā uz cukura produkciju, kura pārsniedz kvotu (5).

(12)

Lai nodrošinātu, ka cukura daudzumi, ko piešķir ar šo regulu, tiek izmantoti rūpnieciskai ražošanai, pretendentiem jānosaka samērīgas finansiālās sankcijas, lai novērstu risku, ka šos cukura daudzumus izmanto citām vajadzībām.

(13)

Regulas (EK) Nr. 952/2006 59. panta otrajā daļā paredzēts, ka Komisijas Regula (EK) Nr. 1262/2001 (6) joprojām ir piemērojama cukuram, kas pieņemts intervencē pirms 2006. gada 10. februāra. Tomēr intervences cukura tālākai pārdošanai šāds nošķīrums nav vajadzīgs, un tās īstenošana dalībvalstīm radītu administratīvas grūtības. Tāpēc saskaņā ar šo regulu intervences cukura tālākai pārdošanai Regula (EK) Nr. 1262/2001 nav jāpiemēro.

(14)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Beļģijas, Čehijas, Īrijas, Itālijas, Ungārijas, Slovākijas un Zviedrijas intervences aģentūras, kas minētas I pielikumā, izsludina pastāvīgu konkursu, lai pārdotu rūpnieciskai izmantošanai kopā 345 539 tonnas cukura, kas pieņemts intervencē un ko var pārdot rūpnieciskai izmantošanai.

Katrai dalībvalstij noteiktais maksimālais cukura daudzums ir norādīts I pielikumā.

2. pants

1.   Piedāvājumu iesniegšanas termiņš uz pirmo konkursa daļu sākas 2008. gada 1. oktobrī un beidzas 2008. gada 15. oktobrī pulksten 15.00 pēc Briseles laika.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš uz otro un turpmākajām konkursa daļām sākas pirmajā darbdienā pēc iepriekšējā termiņa beigu datuma. Termiņš beidzas pulksten 15.00 pēc Briseles laika:

2008. gada 29. oktobrī,

2008. gada 12. un 26. novembrī,

2008. gada 3. un 17. decembrī,

2009. gada 7. un 28. janvārī,

2009. gada 11. un 25. februārī,

2009. gada 11. un 25. martā,

2009. gada 15. un 29. aprīlī,

2009. gada 13. un 27. maijā,

2009. gada 10. un 24. jūnijā,

2009. gada 1. un 15. jūlijā,

2009. gada 5. un 26. augustā,

2009. gada 9. un 23. septembrī.

2.   Piedāvājuma cena attiecas uz balto cukuru un jēlcukuru, kuru standarta kvalitāte aprakstīta Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma B daļā.

3.   Regulas (EK) Nr. 952/2006 42. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētais piedāvājuma minimālais daudzums katrai partijai ir 100 tonnu, izņemot, ja attiecīgajai partijai pieejamais daudzums ir mazāks par 100 tonnām. Šādos gadījumos jāizsludina konkurss par pieejamo daudzumu.

4.   Piedāvājumi ir jāiesniedz intervences aģentūrai, kuras rīcībā ir šīs regulas I pielikumā norādītie cukura daudzumi.

5.   Piedāvājumus var iesniegt tikai pārstrādātāji Regulas (EK) Nr. 967/2006 2. panta d) punkta nozīmē.

3. pants

Divu stundu laikā pēc 2. panta 1. punktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām attiecīgās intervences aģentūras paziņo Komisijai par saņemtajiem piedāvājumiem.

Konkursa pretendenti netiek norādīti.

Par konkursam iesniegtajiem piedāvājumiem jāpaziņo elektroniski saskaņā ar II pielikumā ievietoto paraugu.

Ja nav iesniegts neviens piedāvājums, dalībvalsts informē par to Komisiju termiņā, kas noteikts pirmajā daļā.

4. pants

1.   Komisija nosaka attiecīgajai dalībvalstij minimālo pārdošanas cenu vai nolemj nepieņemt piedāvājumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. pantā minēto procedūru.

2.   Intervences cukuram, kura kvalitāte neatbilst standarta kvalitātei, dalībvalstis pielāgo faktisko pārdošanas cenu, pēc analoģijas piemērojot attiecīgi Regulas (EK) Nr. 952/2006 32. panta 6. punktu un 33. pantu. Šajā sakarā atsauci Regulas (EK) Nr. 952/2006 32. pantā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 318/2006 (7) I pielikumu interpretē kā atsauci uz Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma B daļu.

3.   Partijas pieejamo daudzumu samazina par daudzumu, kāds no minētās partijas piešķirts tajā pašā dienā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 877/2008.

Ja, pieņemot piedāvājumu par minimālo pārdošanas cenu saskaņā ar 1. punktu, attiecīgajai dalībvalstij pieejamais daudzums tiktu pārsniegts, piedāvājums jāierobežo līdz tādam daudzumam, kāds vēl ir pieejams.

Ja pieņemot kādas dalībvalsts visu to pretendentu piedāvājumus, kuri piedāvā to pašu pārdošanas cenu, šai dalībvalstij tiktu pārsniegts pieejamais daudzums, tad pieejamais daudzums tiek piešķirts šādi:

a)

sadalot daudzumu starp attiecīgajiem pretendentiem proporcionāli kopējiem daudzumiem katrā viņu piedāvājumā;

b)

proporcionāli sadalot starp attiecīgajiem pretendentiem, ņemot vērā katram pretendentam noteikto maksimālo daudzumu tonnās; vai

c)

lozējot.

4.   Vēlākais piektajā darbdienā pēc tam, kad Komisija ir noteikusi minimālo pārdošanas cenu, attiecīgās intervences aģentūras pēc III pielikumā noteiktā parauga paziņo Komisijai, kāds ir katrā konkursa daļā pārdotais cukura daudzums.

5. pants

1.   Regulas (EK) Nr. 967/2006 11., 12. un 13. pantu piemēro pārstrādātājiem pēc analoģijas attiecībā uz cukura daudzumiem, kas piešķirti saskaņā ar šo regulu.

2.   Pēc izraudzītā pretendenta pieprasījuma tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kura to atzinusi par pārstrādātāju Regulas (EK) Nr. 967/2006 2. panta d) punkta nozīmē, var atļaut Regulas (EK) Nr. 967/2006 pielikumā minēto produktu ražošanai piešķirtā intervences cukura vietā izmantot tādu pašu pēc kvotas ražotā cukura daudzumu, izsakot baltā cukura ekvivalentā. Attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes nodrošina šādas darbības kontroles un uzraudzības pasākumu koordināciju.

6. pants

1.   Visiem izraudzītajiem pretendentiem pēc attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījuma jāiesniedz apliecinājumi tam, ka konkursa daļā piešķirtais cukurs izmantots Regulas (EK) Nr. 967/2006 pielikumā minēto produktu ražošanai un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 967/2006 5. pantā minēto apstiprinājumu. Apliecinājumam jāizmanto ražošanas procesa laikā vai pēc tā pabeigšanas automātiski veicamās datorizētās uzskaites dati par attiecīgo produktu daudzumu.

2.   Ja pārstrādātāji līdz piektā mēneša beigām, kas ir pēc piešķiršanas mēneša, nav snieguši 1. punktā minēto apliecinājumu, par katru kavējuma dienu tiem jāmaksā soda nauda piecu euro apmērā par vienu attiecīgā daudzuma tonnu.

3.   Ja pārstrādātāji līdz septītā mēneša beigām, kas ir pēc piešķiršanas mēneša, nav snieguši 1. punktā minēto apliecinājumu, tad attiecīgo daudzumu Regulas (EK) Nr. 967/2006 13. panta piemērošanas nolūkos uzskata par tādu deklarētu daudzumu, kas pārsniedz faktisko daudzumu.

7. pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 952/2006 59. panta otrās daļas noteikumiem, Regulu (EK) Nr. 1262/2001 nepiemēro līdz 2006. gada 10. februārim intervencei pieņemtā cukura tālākai pārdošanai, kā noteikts šīs regulas 1. pantā.

8. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 1. oktobra. Tās darbība beidzas 2010. gada 31. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 9. septembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 39. lpp.

(3)  OV L 329, 14.12.2007., 17. lpp.

(4)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 3 lpp.

(5)  OV L 176, 30.6.2006., 22. lpp.

(6)  OV L 178, 30.6.2001., 48. lpp. Regula atcelta ar Regulu (EK) Nr. 952/2006.

(7)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. No 2008. gada 1. oktobra Regulu (EK) Nr. 318/2006 aizstāj ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007.


I PIELIKUMS

Dalībvalstis, kurām ir intervences cukurs

Dalībvalsts

Intervences aģentūra

Intervences aģentūrā esošais un pārdošanai iekšējā tirgū pieejamais daudzums

(tonnās)

Beļģija

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tālr.: (32-2) 287 24 11

Fakss: (32-2) 287 25 24

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tālr.: (32-2) 287 24 11

Fakss: (32-2) 287 25 24

9 360

Čehija

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

110 00 PRAHA 1

Tālr.: (420) 222 87 14 27

Fakss: (420) 222 87 18 75

30 687

Īrija

Intervention Section

On Farm Investment

Subsidies & Storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tālr.: (353) 536 34 37

Fakss: (353) 914 28 43

12 000

Itālija

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Palestro, 81

I-00185 Roma

Tālr.: (39) 06 49 49 95 58

Fakss: (39) 06 49 49 97 61

225 014

Ungārija

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Tālr.: (36-1) 219 45 76

Fakss: (36-1) 219 89 05 vai (36-1) 219 62 59

21 650

Slovākija

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodit

Dobrovičova, 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tālr.: (421-2) 57 51 24 15

Fakss: (421-2) 53 41 26 65

34 000

Zviedrija

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Tālr.: (46-36) 15 50 00

Fakss: (46-36) 19 05 46

12 762


II PIELIKUMS

PARAUGS

Saskaņā ar 3. pantu Komisijai sniedzamā paziņojuma paraugs

Pastāvīga konkursa izsludināšana intervences aģentūru rīcībā esošā cukura tālākai pārdošanai

Regula (EK) Nr. 878/2008

Dalībvalsts, kas pārdod intervences cukuru

Pretendentu numerācija

Partijas Nr.

Daudzums

(t)

Piedāvājuma cena

EUR/100 kg

1

2

3

4

5

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

utt.

 

 

 


III PIELIKUMS

PARAUGS

Saskaņā ar 4. panta 4. punktu Komisijai sniedzamā paziņojuma paraugs

Konkursa … daļa … intervences aģentūru rīcībā esošā cukura tālākai pārdošanai

Regula (EK) Nr. 878/2008

Dalībvalsts, kas pārdod intervences cukuru

Faktiski pārdotais daudzums (tonnās)

1

2

 

 


10.9.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 241/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 879/2008

(2008. gada 9. septembris),

ar ko izsludina pastāvīgu uzaicinājumu uz konkursu Beļģijas, Čehijas, Īrijas, Itālijas, Ungārijas, Slovākijas un Zviedrijas intervences aģentūru rīcībā esošā cukura tālākai pārdošanai, lai to izvestu 2008./2009. tirdzniecības gadā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (1), un jo īpaši tās 43. panta d) punktu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2006. gada 29. jūnija Regulas (EK) Nr. 952/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 318/2006 attiecībā uz iekšzemes cukura tirgus un kvotu sistēmas pārvaldību (2), 39. panta 1. punktā paredzēts, ka intervences aģentūras var pārdot cukuru tikai pēc tam, kad Komisija par to ir pieņēmusi lēmumu.

(2)

Šādu lēmumu pieņēma ar Komisijas 2007. gada 14. septembra Regulu (EK) Nr. 1060/2007 par pastāvīga konkursa izsludināšanu Beļģijas, Čehijas, Spānijas, Īrijas, Itālijas, Ungārijas, Slovākijas un Zviedrijas intervences aģentūru rīcībā esošā cukura tālākai pārdošanai, lai to izvestu (3). Minētajā regulā paredzēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš uz pēdējo konkursa daļu ir no 2008. gada 11. līdz 24. septembrim.

(3)

Paredzams, ka lielākajā daļā attiecīgo dalībvalstu cukura intervences krājumi turpinās pastāvēt arī pēc pēdējā pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Lai nodrošinātu nepārtrauktas tirgus vajadzības, ir lietderīgi izsludināt turpmāku pastāvīgu uzaicinājumu uz konkursu, lai šie krājumi kļūtu pieejami eksportēšanai.

(4)

Kopienas eksportam uz dažām tuvām galamērķa valstīm un uz trešām valstīm, kurās Kopienas produktiem piemēro preferenciālu importa režīmu, pašlaik ir īpaši labvēlīgi konkurētspējas apstākļi. Lai izvairītos no nelikumīgiem darījumiem, kuru rezultātā Kopienā atkārtoti ievestu vai atkārtoti laistu apgrozībā cukura produktus, par kuriem ir saņemta eksporta licence, cukurs, kas kļuvis pieejams saskaņā ar iepriekš minēto pastāvīgo uzaicinājumu uz konkursu, nedrīkst būt pieejams eksportēšanai uz šīm galamērķa valstīm.

(5)

2008./2009. tirdzniecības gadā cukura eksporta kompensācijām budžets nav piešķirts. Tāpēc ir jāparedz izņēmumi Regulā (EK) Nr. 952/2006 izklāstītajām procedūrām, ciktāl tās bija paredzētas situācijai, kurā tiek maksātas eksporta kompensācijas.

(6)

Lai varētu salīdzināt dažādas kvalitātes cukura piedāvājuma cenas, piedāvājuma cena būtu jāpiemēro cukuram, kura standarta kvalitāte atbilst Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma B daļā aprakstītajai kvalitātei.

(7)

Beļģijas, Čehijas, Īrijas, Itālijas, Ungārijas, Slovākijas un Zviedrijas intervences aģentūrām jāpaziņo Komisijai par konkursiem. Konkursa pretendentiem jābūt anonīmiem.

(8)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 952/2006 42. panta 2. punkta c) apakšpunktu ir lietderīgi noteikt minimālo daudzumu katram pretendentam un partijai.

(9)

Ņemot vērā situāciju Kopienas tirgū, ir jāparedz, ka Komisija nosaka minimālo pārdošanas cenu katrai konkursa daļai.

(10)

Minimālā pārdošanas cena attiecas uz standarta kvalitātes cukuru. Jāparedz noteikumi pārdošanas cenas pielāgošanai gadījumos, kad cukuram nav šīs kvalitātes.

(11)

Nosakot daudzumu, kas pieejams katrai dalībvalstij un ko var piešķirt pēc tam, kad Komisija ir noteikusi minimālo pārdošanas cenu, ir jāņem vērā daudzumi, kas piešķirti saskaņā ar Komisijas 2008. gada 9. septembra Regulu (EK) Nr. 877/2008, ar ko izsludina pastāvīgu uzaicinājumu uz konkursu Beļģijas, Čehijas, Īrijas, Itālijas, Ungārijas, Slovākijas un Zviedrijas intervences aģentūru rīcībā esošā cukura tālākai pārdošanai Kopienas tirgū (4), un Komisijas 2008. gada 9. septembra Regulu (EK) Nr. 878/2008, ar ko izsludina pastāvīgu uzaicinājumu uz konkursu Beļģijas, Čehijas, Īrijas, Itālijas, Ungārijas, Slovākijas un Zviedrijas intervences aģentūru rīcībā esošā cukura tālākai pārdošanai rūpnieciskai izmantošanai (5).

(12)

Tā paša iemesla dēļ, kas minēts 5. apsvērumā, licencē, kas izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 952/2006 48. panta 2. punkta a) apakšpunktu, nevar norādīt eksporta kompensāciju.

(13)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 952/2006 42. panta 2. punkta e) apakšpunktu ir lietderīgi noteikt eksporta licenču derīguma termiņu.

(14)

Lai nodrošinātu, ka cukura daudzumi, ko piešķir ar šo regulu, tiek eksportēti, jānosaka samērīga drošības nauda, kas jāiemaksā, iesniedzot pieteikumu par eksporta licenci, lai novērstu risku, ka šos cukura daudzumus izmanto citām vajadzībām.

(15)

Lai nodrošinātu intervences cukura krājumu pareizu pārvaldību, jāparedz, ka dalībvalstis paziņo Komisijai par faktiski pārdoto un eksportēto cukura daudzumu.

(16)

Regulas (EK) Nr. 952/2006 59. panta otrajā daļā paredzēts, ka Komisijas Regula (EK) Nr. 1262/2001 (6) joprojām ir piemērojama cukuram, kas pieņemts intervencē pirms 2006. gada 10. februāra. Tomēr intervences cukura tālākai pārdošanai šāds nošķīrums nav vajadzīgs un tās īstenošana dalībvalstīm radītu administratīvas grūtības. Tāpēc saskaņā ar šo regulu intervences cukura tālākai pārdošanai Regula (EK) Nr. 1262/2001 nav jāpiemēro.

(17)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Beļģijas, Čehijas, Īrijas, Itālijas, Ungārijas, Slovākijas un Zviedrijas intervences aģentūras, kas minētas I pielikumā, izsludina pastāvīgu konkursu, lai pārdotu kopējo daudzumu 345 539 tonnas cukura, ko paredzēts eksportēt uz visām galamērķa valstīm, izņemot šādas:

a)

trešās valstis: Andora, Lihtenšteina, Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts), Horvātija, Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Albānija, Bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija un Serbija, kā arī Kosova saskaņā ar ANO DP Rezolūciju 1244/99;

b)

Kopienas muitas teritorijā neiekļautās ES dalībvalstu teritorijas: Fēru salas, Grenlande, Helgolande, Seūta, Meliļa, Livinjo un Kampioni pašvaldības Itālijā un Kipras Republikas apgabali, kurus Kipras Republikas valdība faktiski nekontrolē;

c)

Kopienas muitas teritorijā neiekļautās Eiropas teritorijas, kuru ārējās attiecības ir dalībvalsts kompetencē – Gibraltārs.

Katrai dalībvalstij noteiktais maksimālais cukura daudzums ir norādīts I pielikumā.

Pārdošanas cenu noteiks konkursa procedūra.

2. pants

1.   Piedāvājumu iesniegšanas termiņš uz pirmo konkursa daļu sākas 2008. gada 1. oktobrī un beidzas 2008. gada 15. oktobrī plkst. 15.00 pēc Briseles laika.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš uz otro un turpmākajām konkursa daļām sākas pirmajā darbdienā pēc iepriekšējā termiņa beigu datuma. Termiņš beidzas plkst. 15.00 pēc Briseles laika:

2008. gada 29. oktobrī,

2008. gada 12. un 26. novembrī,

2008. gada 3. un 17. decembrī,

2009. gada 7. un 28. janvārī,

2009. gada 11. un 25. februārī,

2009. gada 11. un 25. martā,

2009. gada 15. un 29. aprīlī,

2009. gada 13. un 27. maijā,

2009. gada 10. un 24. jūnijā,

2009. gada 1. un 15. jūlijā,

2009. gada 5. un 26. augustā,

2009. gada 9. un 23. septembrī.

2.   Konkursa procedūras mērķis ir noteikt minimālo cenu, ko konkursa pretendenti ir gatavi maksāt par 1. pantā minēto cukuru. Tā kā par šo cukuru eksporta kompensācijas nepiešķir, šajā cenā netiek ņemtas vērā eksporta kompensācijas, atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 952/2006 42. panta 1. punkta d) apakšpunkta.

3.   Piedāvājuma cena attiecas uz balto cukuru un jēlcukuru, kuru standarta kvalitāte aprakstīta Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma B daļā.

4.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 952/2006 42. panta 2. punkta c) apakšpunktu piedāvājuma minimālais daudzums katrai partijai ir 250 tonnas, ja vien attiecīgajai partijai pieejamais daudzums nav mazāks par 250 tonnām. Šādos gadījumos jāizsludina konkurss par pieejamo daudzumu.

5.   Piedāvājumi ir jāiesniedz tajā intervences aģentūrā, kuras rīcībā ir šīs regulas I pielikumā norādītie cukura daudzumi.

6.   Piedāvājumā iekļauj pretendenta apliecinājumu, ka tas pieteiksies eksporta licences saņemšanai par piešķirto cukura daudzumu.

3. pants

Divu stundu laikā pēc 2. panta 1. punktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām attiecīgās intervences aģentūras paziņo Komisijai par saņemtajiem piedāvājumiem.

Konkursa pretendenti netiek norādīti.

Par konkursam iesniegtajiem pieteikumiem jāpaziņo elektroniski saskaņā ar II pielikumā ievietoto paraugu.

Ja nav iesniegts neviens piedāvājums, dalībvalsts informē par to Komisiju termiņā, kas noteikts pirmajā daļā.

4. pants

1.   Komisija nosaka attiecīgajai dalībvalstij minimālo pārdošanas cenu vai nolemj nepieņemt piedāvājumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. pantā minēto procedūru.

2.   Intervences cukuram, kura kvalitāte neatbilst standarta kvalitātei, dalībvalstis pielāgo faktisko pārdošanas cenu, pēc analoģijas piemērojot attiecīgi Regulas (EK) Nr. 952/2006 32. panta 6. punktu un 33. pantu. Šajā sakarā atsauci Regulas (EK) Nr. 952/2006 32. pantā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikumu (7) interpretē kā atsauci uz Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma B daļu.

3.   Partijas pieejamo daudzumu samazina par daudzumu, kāds minētajai partijai noteikts tajā pašā dienā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 877/2008 un Regulu (EK) Nr. 878/2008.

Ja pieņemot piedāvājumu par minimālo pārdošanas cenu, kas noteikta saskaņā ar 1. punktu, tiktu pārsniegts partijas samazinātais pieejamais daudzums, minētais piedāvājums jāierobežo līdz šādam samazinātam pieejamajam daudzumam.

Ja pieņemot dalībvalsts visu to pretendentu piedāvājumus, kuri piedāvā to pašu pārdošanas cenu par vienu partiju, tiktu pārsniegts šai dalībvalstij pieejamais daudzums, tad samazināto pieejamo daudzumu piešķir šādi:

a)

sadalot daudzumu starp attiecīgajiem pretendentiem proporcionāli kopējiem daudzumiem katrā viņu piedāvājumā vai

b)

proporcionāli sadalot starp attiecīgajiem pretendentiem, ņemot vērā katram pretendentam noteikto maksimālo daudzumu tonnās, vai

c)

lozējot.

5. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 952/2006 48. panta 2. punkta a) apakšpunkta, izsniegtajā eksporta licencē eksporta kompensāciju nenorāda.

2.   Eksporta licences pieteikumu un licenču 20. ailē iekļauj vienu no III pielikumā minētajiem ierakstiem.

3.   Eksporta licences pieteikumam pievieno pierādījumu, ka pieteikuma iesniedzējs ir iemaksājis drošības naudu EUR 400 par katru piešķirtā cukura daudzuma tonnu.

4.   Eksporta licences, kas izdotas saskaņā ar konkursa daļu, ir derīgas no to izdošanas dienas līdz piektā mēneša beigām, skaitot no mēneša, kas seko tam, kurā notikusi šī konkursa daļa.

5.   Pēc izraudzītā pretendenta pieprasījuma tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā eksporta licence tika izsniegta, piešķirtā intervences cukura vietā var atļaut eksportēt tādu pašu pēc kvotas ražotā cukura daudzumu, izsakot baltā cukura ekvivalentā. Attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes nodrošina šādas darbības kontroles un uzraudzības pasākumu koordināciju.

6.   Atbilstīgi Komisijas Regulas (EK) Nr. 376/2008 (8) 34. pantam drošības naudu, kas minēta 3. punktā, atbrīvo daudzumam, par kuru iesniedzējs Regulas (EK) Nr. 376/2008 30. panta b) punkta un 31. panta b) punkta i) apakšpunkta nozīmē ir izpildījis pienākumu eksportēt, ko uzliek licences, kas izsniegtas saskaņā ar 4. punktu, un par ko jāuzrāda šādi trīs dokumenti:

a)

pārvadājuma dokumenta kopija;

b)

produkta izkraušanas deklarācija, kuru sagatavojusi attiecīgās trešās valsts oficiāla iestāde, dalībvalsts oficiālās iestādes, kas reģistrētas galamērķa valstī vai saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 800/1999 (9) 16.a līdz 16.f pantu apstiprināta starptautiska uzraudzības aģentūra un kurā apliecināts tas, ka produkts ir izvests no izkraušanas vietas vai vismaz tas, ka, cik deklarācijas izdevējai iestādei vai aģentūrai zināms, produkts nav turpmāk pārkrauts atpakaļizvešanas nolūkā;

c)

bankas dokuments, ko izdevuši Kopienā dibināti apstiprināti starpnieki, kurā apliecināts, ka maksājums, kas atbilst attiecīgajai izvešanai, ir kreditēts pie šiem starpniekiem atvērtā izvedēja kontā, vai maksājuma apstiprinājums.

6. pants

1.   Vēlākais piektajā darbdienā pēc tam, kad Komisija ir noteikusi minimālo pārdošanas cenu, attiecīgās intervences aģentūras pēc IV pielikumā noteiktā parauga paziņo Komisijai, kāds ir attiecīgajā konkursa daļā pārdotais cukura daudzums.

2.   Ne vēlāk kā katra kalendārā mēneša beigās attiecībā uz iepriekšējo kalendāra mēnesi dalībvalstis paziņo Komisijai par tiem cukura daudzumiem, kas norādīti eksporta licencēs, kas nosūtītas kompetentajām iestādēm, kā arī informē par attiecīgajiem cukura daudzumiem, kuri izvesti, ņemot vērā pielaides, kas atļautas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 376/2008 7. panta 4. un 5. punktu.

7. pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 952/2006 59. panta otrās daļas noteikumiem, Regulu (EK) Nr. 1262/2001 nepiemēro līdz 2006. gada 10. februārim intervencei pieņemtā cukura tālākai pārdošanai, kā noteikts šīs regulas 1. pantā.

8. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 1. oktobra. Tās darbība beidzas 2010. gada 31. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 9. septembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 39. lpp.

(3)  OV L 242, 15.9.2007., 8. lpp.

(4)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 3. lpp.

(5)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 8. lpp.

(6)  OV L 178, 30.6.2001., 48. lpp. Regula atcelta ar Regulu (EK) Nr. 952/2006.

(7)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. No 2008. gada 1. oktobra Regulu (EK) Nr. 318/2006 aizstāj ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007.

(8)  OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.

(9)  OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp.


I PIELIKUMS

Dalībvalstis, kurām ir intervences cukurs

Dalībvalsts

Intervences aģentūra

Intervences aģentūrā esošais un pārdošanai iekšējā tirgū pieejamais daudzums

(tonnās)

Beļģija

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tālr.: (32-2) 287 24 11

Fakss: (32-2) 287 25 24

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tālr.: (32-2) 287 24 11

Fakss: (32-2) 287 25 24

9 360

Čehija

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

110 00 PRAHA 1

Tālr.: (420) 222 87 14 27

Fakss: (420) 222 87 18 75

30 687

Īrija

Intervention Section

On Farm Investment

Subsidies & Storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tālr.: (353) 536 34 37

Fakss: (353) 914 28 43

12 000

Itālija

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Palestro, 81

I-00185 Roma

Tālr.: (39) 06 49 49 95 58

Fakss: (39) 06 49 49 97 61

225 014

Ungārija

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Tālr.: (36-1) 219 45 76

Fakss: (36-1) 219 89 05 vai (36-1) 219 62 59

21 650

Slovākija

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodit

Dobrovičova, 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tālr.: (421-2) 57 51 24 15

Fakss: (421-2) 53 41 26 65

34 000

Zviedrija

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Tālr.: (46-36) 15 50 00

Fakss: (46-36) 19 05 46

12 762


II PIELIKUMS

PARAUGS

Saskaņā ar 3. pantu Komisijai sniedzamā paziņojuma paraugs

Pastāvīga konkursa izsludināšana intervences aģentūru rīcībā esošā cukura tālākai pārdošanai

Regula (EK) Nr. 879/2008

Dalībvalsts, kas pārdod intervences cukuru

Pretendentu numerācija

Partijas Nr.

Daudzums

(t)

Piedāvājuma cena

EUR/100 kg

1

2

3

4

5

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

utt.

 

 

 


III PIELIKUMS

Norādes, kas minētas 5. panta 2. punktā:

bulgāru valodā

:

Износ в съответствие с Регламент (EО) № 879/2008

spāņu valodā

:

Exportado de conformidad con el Reglamento (CE) no 879/2008

čehu valodā

:

Vyvezeno v souladu s nařízením (ES) č. 879/2008

dāņu valodā

:

Eksporteret i henhold til forordning (EF) nr. 879/2008

vācu valodā

:

Ausgeführt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 879/2008

igauņu valodā

:

Eksporditud vastavalt määrusele (EÜ) nr 879/2008

grieķu valodā

:

Εξάγεται κατ’εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 879/2008

angļu valodā

:

Exported pursuant to Regulation (EC) No 879/2008

franču valodā

:

Exporté conformément aux dispositions du règlement (CE) no 879/2008

itāļu valodā

:

Esportato a norma del regolamento (CE) n. 879/2008

latviešu valodā

:

Eksportēts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 879/2008

lietuviešu valodā

:

Eksportuota pagal Reglamentą (EB) Nr. 879/2008

ungāru valodā

:

A 879/2008/EK bizottsági rendelet szerint exportálva

maltiešu valodā

:

Esportat skont ir-Regolament (KE) Nru 879/2008

holandiešu valodā

:

Uitgevoerd in het kader van Verordening (EG) nr. 879/2008

poļu valodā

:

Wywiezione zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 879/2008

portugāļu valodā

:

Exportado em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 879/2008

rumāņu valodā

:

Exportat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 879/2008

slovāku valodā

:

Vyvezené podľa nariadenia (ES) č. 879/2008

slovēņu valodā

:

Izvoženo v skladu z Uredbo (ES) št. 879/2008

somu valodā

:

Viety asetuksen (EY) N:o 879/2008 mukaisesti

zviedru valodā

:

Exporterat i enlighet med förordning (EG) nr 879/2008


IV PIELIKUMS

PARAUGS

Saskaņā ar 6. panta 1. punktu Komisijai sniedzamā paziņojuma paraugs

Konkursa … daļa … intervences aģentūru rīcībā esošā cukura tālākai pārdošanai

Regula (EK) Nr. 879/2008

Dalībvalsts, kas pārdod intervences cukuru

Faktiski pārdotais daudzums (tonnās)

1

2

 

 


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Komisija

10.9.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 241/21


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 5. augusts),

ar ko izveido zinātnisko komiteju un ekspertu padomdevēju struktūru patērētāju drošības, veselības aizsardzības un vides jomā un atceļ Lēmumu 2004/210/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/721/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 152. un 153. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Lēmumu 2004/210/EK (1), kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2007/263/EK (2), ir izveidotas trīs zinātniskās komitejas: Patēriņa preču zinātniskā komiteja (SCCP), Veselības un vides apdraudējuma zinātniskā komiteja (SCHER), Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskā komiteja (SCENIHR).

(2)

Atsevišķi SCHER uzdevumi ir nodoti Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA), ko izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (3), tādēļ šīs komitejas kompetences joma ir jāpārskata.

(3)

Trīs zinātnisko komiteju darbības pieredze liecina par vajadzību ieviest grozījumus un uzlabojumus komiteju struktūrā un darba procedūrās.

(4)

Ar Komisijas Lēmumu 2004/210/EK izveidoto trīs zinātnisko komiteju locekļu amata pilnvaru laiks ar Komisijas Lēmumu 2007/708/EK (4) tika pagarināts un beidzas 2008. gada 31. decembrī. Minēto komiteju locekļi pilda amata pienākumus līdz aizstāšanai vai atkārtotai iecelšanai.

(5)

Šī iemesla dēļ, kā arī skaidrības labad, ir nepieciešams aizstāt Lēmumu 2004/210/EK ar jaunu lēmumu.

(6)

Pārdomāti un savlaicīgi zinātniskie ieteikumi ir Komisijas priekšlikumu, lēmumu un politikas pamatprasība attiecībā uz patērētāju drošību, veselības aizsardzību un vidi. Šajā sakarā ir nepieciešama elastīga padomdevēja struktūra, lai nodrošinātu vieglāku piekļuvi augsti kvalificētai zinātniskajai kompetencei dažādās jomās.

(7)

Zinātniskajām konsultācijām, kas saistītas ar patērētāju drošības, veselības aizsardzības un vides jautājumiem, ir jābūt pamatotām uz izcilības, neatkarības, objektivitātes un pārredzamības principiem, kas izklāstīti Komisijas paziņojumā “Komisijas pieredzes apkopošana un izmantošana: principi un pamatnostādnes. Zināšanu uzlabošana labākai politikai” (5), un tās ir jāorganizē saskaņā ar riska novērtējuma paraugprakses principiem.

(8)

Ir būtiski, lai zinātniskās komitejas vislabāk izmantotu ES un ārpus tās gūto zinātnisko pieredzi, kas var būt vajadzīga konkrētā jautājumā. Šajā nolūkā ir jāizveido zinātnisko padomdevēju grupa, kas adekvāti aptver komiteju kompetences jomas.

(9)

Padomdevēju struktūras reorganizācijai ir jānodrošina lielāka elastība, lai ļautu tai konsultēt Komisiju jautājumos pastāvošajās kompetences jomās, kā arī jautājumos, kas saistīti ar iespējamiem un jaunatklātiem veselības apdraudējumiem, un jautājumos, kas neietilpst citu Kopienas riska novērtējuma struktūru kompetencē, un tai ir jāspēj sniegt ātrs padoms, kad tas ir nepieciešams, jānodrošina pilnīga pārredzamība un augsts saskaņotības un sadarbības līmenis ar citām Kopienas struktūrām un atbilstīgām zinātniskajām organizācijām.

(10)

Šķiet, ka turpina pieaugt vajadzība pēc neatkarīgām zinātniskām konsultācijām gan pastāvošajās, gan jaunajās Kopienas atbildības jomās, kas ietilpst zinātnisko komiteju kompetencē. Tādēļ ir jāpastiprina zinātnisko konsultāciju struktūra par riska novērtējumu gan sastāva ziņā, gan arī ieviešot efektīvāku darba praksi.

(11)

Ir izveidotas dažādas Kopienas struktūras, kuru uzdevumu starpā ir riska novērtējums dažādās jomās. Ir nepieciešams nodrošināt saskaņotību un veicināt sadarbību starp zinātniskajām komitejām un šādām struktūrām. Zinātniskajām komitejām ir jāpastiprina sava efektivitāte, izmantojot arī atbilstīgu informācijas un pieredzes apmaiņu, kā arī sadarbojoties ar citām zinātniskām struktūrām un organizācijām valsts un starptautiskā līmenī.

(12)

Zinātnisko komiteju darba prakse ir jāuzlabo, papildus iekšējam darbam ietverot zinātnisku sanāksmju un semināru organizēšanu un tīklu izveidi.

(13)

Saglabājot pilnīgu neatkarību, ir svarīgi nodrošināt zinātnisko komiteju darba atklātību un pārredzamību, izveidojot atbilstīgas dialoga procedūras starp ieinteresētajām pusēm.

(14)

Šī lēmuma īstenošanā paredzētā atklātība un pārredzamība ir jānodrošina, pilnībā ievērojot tās prasības, kas noteiktas Kopienas tiesību aktos attiecībā uz personas datu aizsardzību un sabiedrības piekļuvi dokumentiem, tostarp komerciālās konfidencialitātes aizsardzību,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1.   NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Padomdevēja struktūra un tās kompetences jomas

1.   Ar šo ir izveidota padomdevēja struktūra zinātniskā riska novērtējumam patērētāju drošības, veselības aizsardzības un vides jomā. Šajā struktūrā ietilpst:

a)

Patērētāju drošības zinātniskā komiteja (turpmāk SCCS);

b)

Veselības un vides apdraudējuma zinātniskā komiteja (turpmāk SCHER);

c)

Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskā komiteja (turpmāk SCENIHR);

d)

zinātnisko padomdevēju grupa par riska novērtējumu (turpmāk “grupa”), kas atbalstīs zinātnisko komiteju darbības saskaņā ar šī lēmuma atbilstīgajiem nosacījumiem.

2.   Zinātnisko komiteju kompetences jomas ir noteiktas I pielikumā, neskarot kompetenci, kas ar Kopienas tiesību aktiem piešķirta citām Kopienas struktūrām, kuras uzņemas riska novērtēšanu, jo īpaši Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, Eiropas Zāļu aģentūra, Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra un Eiropas Slimību kontroles centrs.

2. pants

Uzdevums

1.   Kopienu tiesībās noteiktajos gadījumos Komisija prasa zinātniskajām komitejām sniegt zinātnisku atzinumu.

2.   Komisija var arī prasīt komiteju atzinumus par jautājumiem, kas:

a)

ir īpaši nozīmīgi patērētāju drošībai, veselības aizsardzībai un videi; un

b)

neietilpst citu Kopienas struktūru pilnvarās.

3.   Komisija steidzamas nepieciešamības gadījumā var prasīt zinātniskajām komitejām sniegt tūlītēju konsultāciju par zinātnes atziņām attiecībā uz īpašiem riskiem.

4.   Komisija var lūgt zinātniskajai komitejai noteikt pētniecības vajadzības un novērtēt pētniecības rezultātus saistībā ar konkrētajām tēmām, kas ietilpst tās kompetences jomā.

5.   Pēc Komisijas pieprasījuma vai rīkojoties pēc savas iniciatīvas un saskaņā ar Komisiju, zinātniskās komitejas var nolemt izveidot tematiskus seminārus, lai pārskatītu datus un zinātnes atziņas par īpašiem riskiem vai par vispārīgiem riska novērtēšanas jautājumiem. Pēc Komisijas pieprasījuma tās sagatavo ziņojumus, nostājas dokumentus vai secinājumus saistībā ar šiem semināriem.

Šajos semināros pēc vajadzības papildus komiteju locekļiem var iesaistīt zinātniskos padomdevējus no grupas un ārējos ekspertus, tostarp ekspertus no Kopienas, valstu vai starptautiskām struktūrām, kas veic līdzīgus uzdevumus.

Šos seminārus organizē zinātnisko komiteju sekretariāts. Sekretariāts nosaka un pēc vajadzības nodrošina semināros gūto ziņojumu, nostājas dokumentu vai secinājumu izplatīšanu.

6.   Komisija var aicināt zinātniskās komitejas iesaistīties tematiskajos tīklos ar citām Kopienas struktūrām vai zinātniskajām organizācijām, lai uzraudzītu un veicinātu zinātnes atziņu attīstību par riskiem kompetences jomās, kas noteiktas I pielikumā.

7.   Zinātniskās komitejas, pieņemot un nosūtot Komisijai memorandus vai paziņojumus par nostāju, vērš Komisijas uzmanību uz īpašu vai jaunu problēmu to atbildības jomā, kas pēc to domām var radīt faktisku vai potenciālu risku patērētāju drošībai, sabiedrības veselībai vai videi. Komisija var nolemt publicēt šādu memorandu un paziņojumus un nosaka veicamos pasākumus, tostarp, vajadzības gadījumā, pieprasa zinātnisku atzinumu šajā jautājumā.

2.   NODAĻA

ZINĀTNISKO KOMITEJU UN GRUPAS SASTĀVS

3. pants

Zinātnisko komiteju locekļu iecelšana

1.   SCCS, SCHER un SCENIHR katra sastāv no maksimāli 17 locekļiem un pēc savas iniciatīvas var piesaistīt ne vairāk kā 5 zinātniskos padomdevējus no grupas, lai uzlabotu komitejas darbu īpašos jautājumos vai disciplīnās.

2.   Zinātnisko komiteju locekļus ieceļ Komisija, pamatojoties uz viņu kompetenci un saskaņā ar to ģeogrāfisko sadalījumu, kas atspoguļo zinātnisko problēmu un pieeju daudzveidību, jo īpaši Eiropā. Komisija nosaka locekļu skaitu katrā komitejā pēc nepieciešamības.

Katras zinātniskās komitejas locekļi ir zinātniskie eksperti vienā vai vairākās šīs komitejas kompetences jomās un kopumā aptver pēc iespējas plašāku disciplīnu diapazonu.

3.   Komisija ieceļ zinātniskās komitejas locekļus no piemēroto kandidātu saraksta, kas izveidots saskaņā ar Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Komisijas tīmekļa vietnē publicēto uzaicinājumu izrādīt interesi.

4.   Zinātniskās komitejas locekli var iecelt tikai vienā no 1. panta 1. punktā norādītajām komitejām.

4. pants

Grupas izveide

1.   Grupa sastāv no zinātniskiem padomdevējiem, kas ir eksperti vienā vai vairākās kompetences jomās, kuras minētas I pielikumā, vai saistītās tēmās, kopumā aptverot pēc iespējas plašāku disciplīnu diapazonu.

2.   Komisija ieceļ grupas zinātniskos padomdevējus no piemēroto kandidātu saraksta, kas izveidots saskaņā ar Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Komisijas tīmekļa vietnē publicēto uzaicinājumu izrādīt interesi.

3.   Komisija jebkurā laikā var lemt par grupas zinātnisko padomdevēju skaitu, pamatojoties uz tās vajadzībām pēc zinātniskām konsultācijām.

5. pants

Amata pilnvaru laiks

1.   Zinātnisko komiteju locekļus ieceļ uz trim gadiem, un vienā un tajā pašā komitejā viņi var darboties ne vairāk kā trīs secīgus termiņus. Viņi pilda amata pienākumus līdz aizstāšanai vai līdz atkārtotai iecelšanai.

Lai saglabātu zināšanu turpināmību, izņēmuma gadījumos Komisija drīkst pagarināt zinātnisko komiteju locekļu amata pilnvaru laiku uz laika posmu, kas nepārsniedz 18 mēnešus.

Komiteju locekļi, kuriem tikko beigušās trīs secīgo termiņu pilnvaras vienā zinātniskajā komitejā, ir tiesīgi būt citas zinātniskās komitejas locekļi.

2.   Ja komitejas loceklis neatbilst tiem dalības kritērijiem, kas izklāstīti 12. pantā minētajā reglamentā, vai ja komitejas loceklis vēlas atkāpties no amata, Komisija var izbeigt šī locekļa līdzdalību un iecelt aizstājēju no grupas.

3.   Zinātniskos padomdevējus grupā ieceļ uz pieciem gadiem, un viņus var iecelt atkārtoti.

3.   NODAĻA

PADOMDEVĒJAS STRUKTŪRAS DARBĪBA

6. pants

Grupas atbalsta izmantošana

1.   Katra zinātniskā komiteja zinātniska atzinuma sagatavošanai var nolemt piesaistīt ne vairāk kā piecus zinātniskos padomdevējus no grupas. Šie asociētie locekļi piedalās darbībās un apspriedēs saistībā ar attiecīgo jautājumu ar tādiem pašiem uzdevumiem, atbildību un tiesībām kā attiecīgās komitejas locekļi.

2.   Turklāt katra zinātniskā komiteja zinātniska atzinuma sagatavošanai var nolemt pieaicināt citus zinātniskos padomdevējus no grupas. Šie padomdevēji piedalās darbībās saistībā ar izskatāmo jautājumu, bet viņu uzdevumi un atbildība aprobežojas ar atzinuma sagatavošanu.

3.   Zinātniskās komitejas var arī uzaicināt zinātniskos padomdevējus no grupas, lai viņi palīdzētu tām sniegt tūlītēju konsultāciju, ko pieprasījusi Komisija saskaņā ar 2. panta 3. punktu, vai uzaicināt piedalīties tematiskajos semināros, kas minēti 2. panta 5. punktā.

4.   Komisija var uzaicināt zinātniskos padomdevējus no grupas piedalīties zinātniskās sanāksmēs vai sniegt Komisijas dienestiem īpašu informāciju par konkrētiem jautājumiem.

7. pants

Darba grupas

1.   Zinātniskās komitejas var izveidot īpašas darba grupas, kuru uzdevums ir sagatavot un izstrādāt to zinātniskos atzinumus. Minētās darba grupas izveido īpaši tad, ja ir nepieciešams neatkarīgs atzinums konkrētā jautājumā.

2.   Vienojoties ar Komisiju, zinātniskās komitejas var uzaicināt asociētos locekļus, citus zinātniskos padomdevējus no grupas, ārējos ekspertus speciālistus, kā arī ekspertus no citām Kopienas struktūrām, kuriem saskaņā ar komitejas viedokli ir atbilstīga zinātniskā pieredze un kompetence, lai sekmētu komiteju darbu.

3.   Šīs darba grupas vada zinātniskās komitejas loceklis, kas tās sasauc un kam tās sniedz ziņojumus, un tās var iecelt referentu no savu dalībnieku vidus. Īpaši sarežģītu dažādu disciplīnu jautājumu risināšanai var iecelt vairāk nekā vienu referentu.

4.   Ja jautājums ir kopīgs vairāk kā vienai zinātniskai komitejai, izveido kopīgu darba grupu, iekļaujot locekļus no attiecīgajām komitejām, kā arī asociētos locekļus, zinātniskos padomdevējus no grupas un, ja nepieciešams, ārējos ekspertus.

8. pants

Praktikantu piedalīšanās

Vienojoties ar Komisiju un saskaņā ar reglamentu, kas minēts 12. pantā, zinātniskās komitejas var ļaut praktikantiem apmeklēt savas sanāksmes, lai veicinātu spēju attīstību riska novērtējuma jomā.

9. pants

Īpašas prasības

1.   Komisija var pieprasīt, lai zinātniskās komitejas zinātniskais atzinums tiktu sniegts noteiktā laikā.

2.   Komisija var pieprasīt kopīga atzinuma pieņemšanu par jautājumiem, kas neietilpst vienas zinātniskās komitejas kompetences jomā vai kas ir jāizskata vairāk nekā vienai komitejai. Ja Komisija ir pieprasījusi atzinumu, kopīgu atzinumu var pieņemt arī zinātniskās komitejas pēc 11. pantā minētās komiteju koordinācijas grupas iniciatīvas.

3.   Zinātniskā atzinuma pieprasījumā Komisija var noteikt apspriedes, uzklausīšanu vai sadarbību ar citām zinātniskām struktūrām, ko tā uzskata par nepieciešamu šī atzinuma sagatavošanai. Arī komiteja, vienojoties ar Komisiju, var lemt par apspriedēm un uzklausīšanu, ja tas tiek uzskatīts par nepieciešamu atzinuma izstrādei.

4.   Zinātniskā komiteja var pieprasīt papildu informāciju no ieinteresētām personām zinātniskā atzinuma izstrādei. Zinātniskā komiteja var noteikt pieprasītās informācijas iesniegšanas termiņu. Šādā gadījumā zinātniskā komiteja var nolemt apturēt savu darbu pie attiecīgā zinātniskā atzinuma. Ja pieprasītā informācija netiek iesniegta minētajā termiņā, komiteja var pieņemt savu atzinumu, pamatojoties uz pieejamo informāciju.

10. pants

Priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku vēlēšanas

1.   Katra zinātniskā komiteja no tās locekļiem ievēl priekšsēdētāju un divus priekšsēdētāja vietniekus. Ievēlēšana notiek ar komitejas locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka pilnvaru laiks ir trīs gadi, un tas ir pagarināms.

2.   Procedūra zinātniskās komitejas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanām ir izklāstīta reglamentā, kas minēts 12. pantā.

11. pants

Zinātnisko komiteju koordinācija

Komiteju koordinācijas grupa (KKG), ko veido zinātnisko komiteju priekšsēdētāji un priekšsēdētāju vietnieki, nodrošina trīs zinātnisko komiteju koordināciju saskaņā ar 12. pantā minēto reglamentu.

12. pants

Reglaments

1.   Pēc Komisijas priekšlikuma un vienojoties ar to, zinātniskās komitejas pieņem kopēju reglamentu.

2.   Reglaments nodrošina, ka zinātniskās komitejas savus uzdevumus veic, ievērojot izcilības, neatkarības un pārredzamības principu, vienlaikus ņemot vērā arī leģitīmus lūgumus ievērot komerciālo konfidencialitāti, kā arī riska novērtēšanas principus, ko Komisija varētu pieņemt, ņemot vērā gūto pieredzi un atbilstoši tās politikai šajā jomā.

3.   Reglamentā jo īpaši iekļauj jautājumus, kas uzskaitīti II pielikumā.

13. pants

Balsošanas noteikumi

1.   Zinātniskās komitejas savus atzinumus, tūlītējos ieteikumus, memorandus un/vai paziņojumus par nostāju pieņem ar attiecīgās komitejas locekļu skaita, kam pieskaita asociēto locekļu skaitu, vairākumu.

2.   Par visiem pārējiem jautājumiem katra zinātniskā komiteja pieņem lēmumu ar tās locekļu balsu vairākumu.

3.   Aprēķinot vairākumu saistībā ar 1. un 2. punkta īstenošanu, neņem vērā tos komitejas locekļus, kuri ir atkāpušies no amata vai kuru dalība ir izbeigta saskaņā ar 5. panta 2. punktu.

14. pants

Atšķirīgi viedokļi, koordinācija un sadarbība ar citām Kopienas, valstu vai starptautiskām struktūrām

1.   Zinātniskās komitejas atbalsta Komisiju un palīdz agrīnā stadijā noteikt:

a)

vajadzības un iespējas darba koordinācijai un sadarbībai; un

b)

zinātnisko atzinumu iespējamas vai pastāvošas atšķirības salīdzinājumā ar citu atbilstošu Kopienas, valstu vai starptautisko struktūru, kas veic līdzīgus uzdevumus, zinātniskajiem atzinumiem attiecībā uz vispārējiem vai konkrētiem riska novērtēšanas jautājumiem.

Tās palīdz Komisijai novērst, atrisināt vai precizēt atšķirīgus viedokļus, kā arī izveidot un uzturēt sadarbības attiecības ar šādām struktūrām.

2.   Komisija var uzņemties iniciatīvu pieprasīt un organizēt zinātnisko komiteju kopīgu darbu ar Kopienas, valstu vai starptautiskām struktūrām, kas veic līdzīgus uzdevumus. Tā var jo īpaši lūgt zinātniskajām komitejām izstrādāt kopīgus atzinumus ar citām Kopienas struktūrām, ar tām vienojoties.

3.   Ja ir konstatētas ievērojamas atšķirības attiecībā uz zinātniskiem jautājumiem un attiecīgā struktūra ir kāda Kopienas struktūra, tad konkrētā zinātniskā komiteja pēc Komisijas pieprasījuma sadarbojas ar attiecīgo struktūru nolūkā novērst atšķirības vai iesniegt Komisijai kopīgu dokumentu, kurā izskaidroti strīdīgie zinātniskie jautājumi un norādīti attiecīgie strīdīgie dati. Minēto dokumentu dara publiski pieejamu.

4.   NODAĻA

PRINCIPI

15. pants

Neatkarība

1.   Zinātnisko komiteju locekļus, asociētos locekļus, citus zinātniskos padomdevējus no grupas un ārējos ekspertus ieceļ personīgi. Viņi savus pienākumus nevar deleģēt nevienai citai personai.

2.   Zinātnisko komiteju locekļi un zinātniskie padomdevēji no grupas, un ārējie eksperti, kas piedalās darba grupās, apņemas rīkoties neatkarīgi no jebkādas ārējās ietekmes.

Šajā nolūkā viņi sniedz paziņojumu par apņemšanos darboties sabiedrības interesēs un paziņojumu par interesēm, norādot, ka viņiem nav tiešu vai netiešu interešu, ko varētu uzskatīt par pretrunā esošām ar viņu neatkarību.

Šos paziņojumus iesniedz rakstiski. Zinātnisko komiteju locekļi un zinātniskie padomdevēji no grupas paziņojumus sniedz katru gadu.

3.   Zinātnisko komiteju locekļi, asociētie locekļi un citi zinātniskie padomdevēji, un ārējie eksperti, kas piedalās darba grupās, katrā sanāksmē paziņo, ja pastāv īpašas intereses, kuras varētu apdraudēt viņu neatkarību saistībā ar darba kārtības jautājumiem.

16. pants

Pārredzamība

1.   Zinātnisko komiteju darbības veic, nodrošinot augstu pārredzamību. Komisija bez liekas kavēšanās savā tīmekļa vietnē sabiedrībai jo īpaši dara zināmus:

a)

zinātniskajām komitejām adresētus lūgumus sniegt atzinumus;

b)

zinātnisko komiteju, komiteju koordinācijas grupas un darba grupu sanāksmju darba kārtības un protokolus;

c)

zinātnisko komiteju zinātniskos atzinumus un sniegtos tūlītējos ieteikumus, tostarp mazākuma viedokļus un to darba grupu dalībnieku vārdus, kuri piedalījušies attiecīgā atzinuma izstrādē; attiecībā uz mazākuma viedokļiem norāda attiecīgos komitejas locekļus vai padomdevējus;

d)

zinātnisko komiteju kopējo reglamentu;

e)

zinātnisko komiteju locekļu, kā arī grupas zinātnisko padomdevēju vārdus kopā ar katra komitejas locekļa un padomdevēja īsu Curriculum vitae;

f)

zinātnisko komiteju locekļu, grupas zinātnisko padomdevēju un to ārējo ekspertu paziņojumus par interesēm, kuri piedalījušies darba grupā.

2.   Šī panta 1. punktā minētos pārredzamības noteikumus piemēro saskaņā ar prasībām, ko paredz Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (6) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (7), jo īpaši attiecībā uz komerciālo konfidencialitāti.

17. pants

Konfidencialitāte

Zinātnisko komiteju locekļi, zinātniskie padomdevēji, ārējie eksperti un praktikanti nedrīkst izpaust informāciju, ko tie ieguvuši saistībā ar darbu zinātniskajās komitejās, tematiskajos semināros un darba grupās vai saistībā ar citām darbībām, kas attiecas uz šī lēmuma piemērošanu, kad tie ir informēti, ka tā ir konfidenciāla.

5.   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

18. pants

Komisijas zinātnisko komiteju sekretariāts

1.   Komisija sasauc zinātniskās komitejas un to darba grupas, KKG, kā arī citas sanāksmes, seminārus vai pasākumus, kas attiecas uz šī lēmuma piemērošanu.

2.   Komisija zinātniskajām komitejām un to darba grupām, kā arī visām citām darbībām, kas attiecas uz šī lēmuma piemērošanu, nodrošina zinātnisko un administratīvo sekretariātu.

3.   Sekretariāts ir atbildīgs par zinātniskā un administratīvā atbalsta sniegšanu, kas nepieciešams, lai atvieglotu zinātnisko komiteju efektīvu darbību, uzraudzītu reglamenta ievērošanu, jo īpaši attiecībā uz izcilības, neatkarības un pārredzamības prasībām, lai nodrošinātu saziņu par komitejas darbībām un atbilstošu dialogu starp ieinteresētajām pusēm, tostarp jo īpaši uzklausīšanu rīkošanu par komiteju darbībām un atzinumu un citu publisku dokumentu publicēšanu. Sekretariāts turklāt sniedz atbalstu komitejām, kā arī organizē un piemēro atzinumu kvalitātes kontroli, kā paredzēts reglamentā attiecībā uz pilnīgumu, konsekvenci, skaidrību, atbilstību pieprasījumiem un redakcionālajiem standartiem.

4.   Sekretariāts nodrošina zinātnisko komiteju darbības zinātnisko un tehnisko koordināciju un, ja vajadzīgs, to darbības koordināciju ar citām Kopienas, valstu vai starptautiskām struktūrām, kā arī ieinteresēto personu dialoga piemērošanas procedūru, kas noteikta reglamentā, un saziņu saistībā ar komiteju darbību.

19. pants

Atmaksājumi un atlīdzība

Zinātnisko komiteju locekļiem, zinātniskajiem padomdevējiem no grupas un ārējiem ekspertiem ir tiesības saņemt atlīdzību par līdzdalību komiteju sanāksmēs, tematiskajos semināros un darba grupās, un citās Komisijas rīkotajās sanāksmēs un pasākumos, kā arī atlīdzību par referenta pienākumu veikšanu konkrētos jautājumos, kā paredzēts III pielikumā.

Ceļa un uzturēšanās izdevumus atmaksā Komisija.

20. pants

Zinātnisko komiteju aizstāšana

Esošās zinātniskās komitejas, kuras izveidotas ar Lēmumu 2004/210/EK, aizstāj ar zinātniskajām komitejām, kuras izveidotas ar šī lēmuma 1. panta 1. punktu, šādā veidā:

a)

Patēriņa preču zinātnisko komiteju aizstāj ar Patērētāju drošības zinātnisko komiteju;

b)

Veselības un vides apdraudējuma zinātnisko komiteju aizstāj ar tāda paša nosaukuma komiteju;

c)

Iespējamo un jaunatklāto veselības apdraudējuma zinātnisko komiteju aizstāj ar tāda paša nosaukuma komiteju.

21. pants

Atcelšana

1.   Lēmumu 2004/210/EK atceļ.

Tomēr ar minēto lēmumu izveidotās trīs komitejas turpina pildīt savus pienākumus tik ilgi, kamēr ar šo lēmumu izveidotās zinātniskās komitejas sāk pildīt savus pienākumus.

2.   Norādes uz atcelto lēmumu uzskata par piemērojamām šim lēmumam; atsauces uz komitejām, kas izveidotas ar atcelto lēmumu, uzskata par piemērojamām attiecīgajām komitejām, kas izveidotas ar šo lēmumu.

Briselē, 2008. gada 5. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 66, 4.3.2004., 45. lpp.

(2)  OV L 114, 1.5.2007., 14. lpp.

(3)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp., labota ar OV L 136, 29.5.2007., 3. lpp.

(4)  OV L 287, 1.11.2007., 25. lpp.

(5)  COM(2002) 713 galīgā redakcija, 2002. gada 11. decembris.

(6)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(7)  OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.


I PIELIKUMS

KOMPETENCES JOMA

1.   Patērētāju drošības zinātniskā komiteja

Tā sniedz atzinumus par jautājumiem, kas attiecas uz visu veidu veselības un drošības apdraudējumu (tostarp ķīmisko, bioloģisko, mehānisko un cita veida fizisko apdraudējumu), kuru rada patēriņa preces, kas nav pārtikas produkti (piemēram, kosmētikas līdzekļi un to sastāvdaļas, rotaļlietas, tekstilizstrādājumi, apģērbs, personīgās higiēnas līdzekļi un mājsaimniecības līdzekļi, piemēram, šķīdinātāji u. c.), un pakalpojumi (piemēram, tetovēšana, solāriji u. c.).

2.   Veselības un vides apdraudējuma zinātniskā komiteja

Tā sniedz atzinumus par veselības un vides apdraudējumu, kas saistīts ar piesārņotājiem vidē vai citiem bioloģiskiem vai fiziskiem faktoriem vai mainīgiem fiziskajiem apstākļiem, kam var būt negatīva ietekme uz vidi un veselību, piemēram, saistībā ar gaisa kvalitāti, ūdeni, atkritumiem un augsni, kā arī tā sniedz atzinumu par dzīves cikla vides novērtējumu. Tā nodarbojas arī ar veselības un drošības jautājumiem, kas saistīti ar biocīdu toksiskumu un ekotoksiskumu.

Neskarot kompetenci, kas piešķirta Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA), Patērētāju drošības zinātniskajai komitejai (SCCS) un citām Eiropas riska novērtēšanas aģentūrām, Komisija to var lūgt nodarboties arī ar jautājumiem, tostarp sadarbībā ar citām Eiropas aģentūrām, un jo īpaši ECHA, kas attiecas uz tādu ķīmisko, bioķīmisko un bioloģisko sastāvdaļu toksiskuma un ekotoksiskuma pārbaudi, kuru izmantošana var kaitēt cilvēku veselībai un videi. Komiteja nodarbosies arī ar jautājumiem, kas attiecas uz ķīmisko vielu, tostarp ķīmisko vielu maisījumu, veselības un vides apdraudējuma novērtēšanas metodoloģiskajiem aspektiem, lai sniegtu precīzus un konsekventus ieteikumus savā kompetences jomā, kā arī lai sniegtu ieguldījumu attiecīgo jautājumu risināšanā ciešā sadarbībā ar citām Eiropas aģentūrām.

3.   Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskā komiteja

Tā sniedz atzinumus par jautājumiem, kas attiecas uz iespējamo un jaunatklāto veselības un vides apdraudējumu un plašiem, kompleksiem vai daudzdisciplīnu jautājumiem, kas prasa vispārēju riska novērtējumu attiecībā uz patērētāju drošību vai sabiedrības veselību, un radniecīgiem jautājumiem, kurus neizskata citas Kopienas riska novērtējuma struktūras.

Iespējamās darbības jomas piemēri ietver iespējamos draudus, kas saistīti ar riska faktoru mijiedarbību, sinerģisku iedarbību, kumulatīvu iedarbību, mikrobu rezistenci, jaunām tehnoloģijām, tādām kā nanotehnoloģijas, medicīnas ierīcēm, tostarp tās, kas inkorporē dzīvnieku un/vai cilvēku izcelsmes vielas, audu inženieriju, asins produktiem, auglības samazināšanu, endokrīno orgānu vēzi, fizisko apdraudējumu, tādu kā troksnis un elektromagnētiskie lauki (no mobilajiem telefoniem, raidītājiem un elektroniski vadāmas mājas vides), un metodēm jaunu draudu novērtēšanai. Tai var arī lūgt izskatīt riskus, kas attiecas uz sabiedrības veselības faktoriem un nelipīgām slimībām.


II PIELIKUMS

REGLAMENTS

Kopējam reglamentam, kas zinātniskajām komitejām jāpieņem saskaņā ar 12. pantu, jo īpaši jāaptver šādi jautājumi.

1.   Zinātnisko komiteju koordinācija:

a)

zinātniskās komitejas iecelšana, kurai pēc pieprasījuma uzdod sniegt zinātniskos atzinumus, kas nav vienas atsevišķas zinātniskās komitejas kompetences jomā vai kas jāizskata vairāk nekā vienai komitejai;

b)

kopīgu atzinumu, tūlītēju ieteikumu, memorandu un/vai paziņojumu par nostāju pieņemšana;

c)

procedūras, ar kurām nodrošina koordināciju starp zinātniskajām komitejām, ieskaitot jautājumus, kas attiecas uz riska novērtējuma saskaņošanu un komiteju koordinācijas grupas darbību.

2.   Lēmumu pieņemšanas procedūras komitejās:

a)

zinātnisko komiteju priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku ievēlēšana;

b)

procedūras atzinumu pieņemšanai:

parastos apstākļos,

saskaņā ar rakstveida procedūru parastos apstākļos, un

paātrināti, rakstveida procedūrā, ja jautājuma steidzamība pieprasa šādu procedūru;

c)

tūlītēja ieteikuma sniegšanas procedūra, kad Komisija to lūgusi saskaņā ar 2. panta 3. punktu; šī procedūra nodrošina ieteikuma kvalitāti un atbilstošu komitejas apstiprinājumu;

d)

memorandu un nostājas dokumentu pieņemšana, lai vērstu Komisijas uzmanību uz īpašām vai jaunām problēmām.

3.   Zinātniskā darba organizācija:

a)

zinātnisko komiteju darba grupu, tostarp kopējo darba grupu, izveide un organizācija;

b)

grupas zinātnisko padomdevēju iesaistīšana komiteju darbībā un ārējo ekspertu iesaistīšana;

c)

referentu iecelšana un viņu uzdevumu apraksts saistībā ar atzinumu projektu sagatavošanu zinātniskajām komitejām;

d)

zinātnisko atzinumu forma un saturs, un procedūras to konsekvences, kā arī redakcionālo standartu nodrošināšanai un uzlabošanai;

e)

sanāksmju, tematisko semināru un tīklu organizēšana un līdzdalība tajos;

f)

praktikantu iesaistīšana.

4.   Komitejas locekļu, asociēto locekļu un citu grupas zinātnisko padomdevēju, ārējo ekspertu un praktikantu pienākumi:

a)

līdzdalības kritēriji un nosacījumi, ar kādiem beidzas dalība komitejā;

b)

šā lēmuma 17. pantā noteikto konfidencialitātes prasību īstenošana;

c)

komiteju locekļu, asociēto locekļu un citu grupas zinātnisko padomdevēju un ārējo ekspertu atbildība un pienākumi saskarē ar prasītājiem, īpašām interešu grupām un citām ieinteresētajām personām;

d)

nosacījumi un procedūra, saskaņā ar kuru komitejas loceklis, asociētais loceklis vai cits zinātniskais padomdevējs vai ārējais eksperts jāizslēdz no apspriešanās un/vai balsošanas par konkrētu jautājumu komitejā vai darba grupā, ja ir pamatotas šaubas par viņa neatkarību.

5.   Attiecības ar trešām pusēm:

a)

atšķirīgu viedokļu noteikšanas, atrisināšanas vai precizēšanas procedūras ar Kopienas, valsu un starptautiskām organizācijām, kas pilda līdzīgus uzdevumus, tostarp informācijas apmaiņa un kopīgu sanāksmju organizācija;

b)

zinātniskās komitejas pārstāvība ārējās darbībās, jo īpaši attiecībā uz citām Kopienas vai starptautiskām struktūrām, kas iesaistītas līdzīgās darbībās;

c)

ieinteresēto personu dialoga procedūras organizācija, jo īpaši uzklausīšanu rīkošana ar nozares pārstāvjiem vai īpašām interešu grupām, vai citām ieinteresētajām personām;

d)

zinātnisko atzinumu un citu dokumentu publicēšana.


III PIELIKUMS

ATLĪDZĪBA

Zinātnisko komiteju locekļiem, zinātniskajiem padomdevējiem no grupas un ārējiem ekspertiem par viņu līdzdalību zinātnisko komiteju darbībā ir tiesības uz šādu atlīdzību.

 

Par līdzdalību sanāksmēs:

EUR 300 par katru pilnas dienas līdzdalību vai EUR 150 par līdzdalību zinātniskās komitejas vai darba grupas rīta vai pēcpusdienas sanāksmē vai sanāksmē ārpus komitejas saistībā ar zinātniskās komitejas darbu.

 

Par referenta darbu jautājumā, kas prasa ne mazāk kā vienu dienu atzinuma projekta sagatavošanai, un ar Komisijas iepriekšēju rakstisku piekrišanu:

EUR 300.

Ja ir pilnīgs pamatojums un budžeta iespējas, minēto summu var palielināt līdz EUR 600 par tādu jautājumu risināšanu, kuri prasa īpašu darba apjomu.

Komisija regulāri izvērtē nepieciešamību šo atlīdzību koriģēt, ņemot vērā cenu indeksus, izmaiņas atlīdzībā, ko maksā ekspertiem citās Eiropas struktūrās, un pieredzi par komiteju locekļu, asociēto locekļu, citu zinātnisko padomdevēju un ārējo ekspertu darba slodzi. Pirmo novērtējumu veiks 2009. gadā.


10.9.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 241/s3


PIEZĪME LASĪTĀJAM

Iestādes ir nolēmušas savos tekstos turpmāk nenorādīt jaunākos tiesību aktu grozījumus.

Ja vien nav noteikts citādi, par tiesību aktiem, kuri ir norādīti šeit publicētajos tekstos, uzskatāmi tiesību akti to spēkā esošajā redakcijā.