ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 226

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 23. augusts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 798/2008 (2008. gada 8. augusts) par to trešo valstu, teritoriju, zonu un nodalījumu saraksta izveidošanu, no kuriem atļauts importēt un tranzītā caur Kopienu pārvadāt mājputnus un mājputnu produktus, un par veterinārās sertifikācijas noteikumiem ( 1 )

1

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

23.8.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 226/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 798/2008

(2008. gada 8. augusts)

par to trešo valstu, teritoriju, zonu un nodalījumu saraksta izveidošanu, no kuriem atļauts importēt un tranzītā caur Kopienu pārvadāt mājputnus un mājputnu produktus, un par veterinārās sertifikācijas noteikumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 15. oktobra Direktīvu 90/539/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no trešām valstīm (1), un jo īpaši tās 21. panta 1. punktu, 22. panta 3. punktu, 23. pantu, 24. panta 2. punktu, 26. un 27.a pantu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (2), un jo īpaši tās 10. un 18. pantu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 29. aprīļa Direktīvu 96/23/EK, ar ko paredz pasākumus, lai kontrolētu noteiktas vielas un to atliekas dzīvos dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos, un ar ko atceļ Direktīvu 85/358/EEK un Direktīvu 86/469/EEK, kā arī Lēmumu 89/187/EEK un Lēmumu 91/664/EEK (3), un jo īpaši tās 29. panta 1. punkta ceturto daļu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (4), un jo īpaši tās 22. panta 1. punktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (5), un jo īpaši tās 8. pantu, 9. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Regulu (EK) Nr. 2160/2003 par salmonellas un dažu citu pārtikā sastopamu īpašu zoonozes izraisītāju kontroli (6) un jo īpaši tās 10. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (7), un jo īpaši tās 9. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (8), un jo īpaši tās 11. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 90/539/EEK izklāstīti dzīvnieku veselības noteikumi, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu ievešanu Kopienā no trešām valstīm. Tajā noteikts, ka mājputniem un inkubējamām olām jāatbilst direktīvā izklāstītajiem noteikumiem un to izcelsmei jābūt no tādas trešās valsts vai tās daļas, kas iekļauta saskaņā ar šo direktīvu izveidotajā sarakstā.

(2)

Direktīvā 2002/99/EK izklāstīti noteikumi, ar ko reglamentē dzīvnieku izcelsmes produktu, kā arī trešās valstīs iegūto lietošanai pārtikā paredzēto produktu ievešanu no tām. Tajā noteikts, ka šādus produktus atļauts importēt Kopienā vienīgi, ja tie atbilst visām prasībām, kas piemērojamas šo produktu ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmiem Kopienā, vai sniedz līdzvērtīgas dzīvnieku veselības garantijas.

(3)

Komisijas 2006. gada 28. augusta Lēmumā 2006/696/EK par to trešo valstu saraksta izveidošanu, no kurām drīkst ievest un tranzītā caur Kopienu pārvadāt mājputnus, inkubējamas olas, diennakti vecus cāļus, mājputnu, skrējējputnu un savvaļas medījamo putnu gaļu, olas un olu produktus un noteiktas bezpatogēnu olas, un par spēkā esošajiem veterinārās sertifikācijas noteikumiem (9) iekļauts to trešo valstu saraksts, no kurām minētās preces drīkst ievest Kopienā un pārvadāt tranzītā caur Kopienu, kā arī paredzēti veterinārās sertifikācijas noteikumi.

(4)

Komisijas 1993. gada 12. maija Lēmumā 93/342/EEK, ar ko nosaka kritērijus trešo valstu klasifikācijai attiecībā uz putnu gripu un Ņūkāslas slimību saistībā ar dzīvu mājputnu un inkubējamu olu importu (10), un Komisijas 1994. gada 7. jūnija Lēmumā 94/438/EK, ar ko nosaka kritērijus, lai klasificētu trešās valstis un to daļas attiecībā uz putnu gripu un Ņūkāslas slimību saistībā ar svaigas mājputnu gaļas ievešanu (11), izklāstīti kritēriji trešo valstu klasificēšanai attiecībā uz putnu gripu un Ņūkāslas slimību saistībā ar dzīvu mājputnu, inkubējamo olu un mājputnu gaļas ievešanu.

(5)

Kopienas tiesību akti putnu gripas kontrolei nesen atjaunināti ar Padomes 2005. gada 20. decembra Direktīvu 2005/94/EK, ar ko paredz Kopienas pasākumus putnu gripas kontrolei (12), lai ņemtu vērā jaunāko zinātnisko informāciju un attīstību putnu gripas epidemioloģijas jomā Kopienā un pasaulē. Slimības uzliesmojuma gadījumā piemērojamo pasākumu kopa ir paplašināta no augstas patogenitātes putnu gripas (APPG) līdz rīcībai arī zemas patogeninātes putnu gripas (ZPPG) uzliesmojuma gadījumā, ieviešot arī obligātu aktīvu uzraudzību un plašāk izmantojot vakcināciju pret šo slimību.

(6)

Tādēļ importam no trešām valstīm jāatbilst noteikumiem, kas līdzvērtīgi Kopienā piemērotajiem un atbilst pārskatītajām prasībām attiecībā uz mājputnu un mājputnu produktu starptautisko tirdzniecību, kas izklāstīti Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) Sauszemes dzīvnieku veselības kodeksā (13) un OIE Diagnostikas testu un vakcīnu rokasgrāmatā sauszemes dzīvniekiem (14).

(7)

Argentīna un Izraēla ir iesniegušas savas putnu gripas uzraudzības programmas novērtēšanai Komisijā. Komisija ir izskatījusi šīs programmas, un tās atbilst attiecīgajiem Kopienas noteikumiem, tādēļ šīs regulas I pielikuma 1. daļas 7. ailē jānorāda, ka minēto programmu vērtējums ir pozitīvs.

(8)

Direktīvas 90/539/EEK 21. panta 2. punktā izklāstīti konkrēti aspekti, kas jāņem vērā, lemjot par trešās valsts vai tās daļas iekļaušanu vai neiekļaušanu to trešo valstu sarakstā, no kurām mājputnus un inkubējamās olas atļauts importēt Kopienā, piemēram, mājputnu veselības stāvoklis, trešās valsts informācijas piegādes regularitāte un ātrums par noteiktu infekciozu dzīvnieku slimību, tostarp putnu gripu un Ņūkāslas slimību, un noteikumi slimības profilaksei un kontrolei attiecīgajā valstī.

(9)

Direktīvas 2002/99/EK 8. pantā noteikts, ka, veidojot to trešo valstu vai trešo valstu reģionu sarakstus, no kuriem atļauta noteiktu dzīvnieku izcelsmes produktu ievešana Kopienā, īpaši jāņem vērā daži aspekti, piemēram, dzīvnieku veselības stāvoklis, cik regulāri, ātri un rūpīgi trešā valsts sniedz informāciju par atsevišķu infekcijas vai lipīgu dzīvnieku slimību, jo īpaši putnu gripas un Ņūkāslas slimības, esamību tās teritorijā, kā arī vispārējais veselības stāvoklis konkrētajā trešā valstī, kas varētu radīt apdraudējumu sabiedrības vai dzīvnieku veselībai Kopienā.

(10)

Dzīvnieku veselības interesēs šajā regulā jāparedz, ka preces atļauts importēt Kopienā tikai no tādām trešām valstīm, teritorijām, zonām vai nodalījumiem, kurās ir putnu gripas uzraudzības programmas un plāni vakcinācijai pret putnu gripu, ja šāda vakcinācija tiek veikta.

(11)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2160/2003 valsti iekļauj vai atstāj tādu trešo valstu sarakstā Kopienas tiesību aktos, no kurām dalībvalstīs ir atļauts importēt atsevišķas mājputnu izcelsmes preces, uz kurām attiecas minētā regula, ja šī trešā valsts ir iesniegusi Komisijai programmu, kas ir līdzvērtīga dalībvalsts sagatavotai salmonellu kontroles programmai, un ja Komisija ir šo programmu apstiprinājusi. Šīs regulas I pielikuma 1. daļā jānorāda, ka minēto programmu vērtējums ir pozitīvs.

(12)

Kopiena un dažas trešās valstis vēlas atļaut tirdzniecību ar mājputniem un mājputnu produktiem ar izcelsmi apstiprinātos nodalījumos, tādēļ Kopienas tiesību aktos plašāk jāizklāsta princips, kādā tiek sadalīti nodalījumi mājputnu un mājputnu produktu importam. Lai sekmētu mājputnu un mājputnu produktu tirdzniecību visā pasaulē, OIE nesen izstrādāja principu attiecībā uz sadalīšanu nodalījumos, tādēļ tas jāietver Kopienas tiesību aktos.

(13)

Pašreizējie Kopienas tiesību akti neietver sertifikātus mājputnu, skrējējputnu un savvaļas medījamo putnu maltās gaļas un mehāniski atdalītas gaļas importam Kopienā dažādu veselības iemeslu, jo īpaši tās ražošanā izmantotās gaļas izsekojamības, dēļ. Tādēļ veterināro sertifikātu paraugi, kas attiecas uz minētajām precēm, pēc papildu zinātniskās izpētes jāiekļauj šajā regulā.

(14)

Lai kompetentām iestādēm veterināro sertifikātu nolūkā dažās situācijās nodrošinātu lielāku elastību un pamatojoties uz trešo valstu, kas Kopienā ieved mājputnu un skrējējputnu diennakti vecus cāļus, vairākkārtēja lūguma, šajā regulā jāparedz, ka šādas preces jāpārbauda sūtījuma nosūtīšanas, nevis veterinārā sertifikāta izsniegšanas laikā.

(15)

Lai izvairītos no tirdzniecības traucējumiem, to preču imports Kopienā, kas ražotas pirms dzīvnieku veselības ierobežojumu ieviešanas, kā izklāstīts šīs regulas I pielikuma 1. daļā, jāatļauj vēl 90 dienas pēc tam, kad tiek ieviesti importa ierobežojumi attiecīgajai precei.

(16)

Īpaši nosacījumi jānodrošina preču pārvadāšanai tranzītā caur Kopienu uz Krieviju un no tās, ņemot vērā Kaļiņingradas ģeogrāfisko stāvokli, kas ietekmē vienīgi Latviju, Lietuvu un Poliju.

(17)

Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulā (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (15), paredzēti vispārīgi Kopienas veselības noteikumi, kas piemērojami šajā regulā iekļauto preču importam Kopienā un tranzītam caur to.

(18)

Turklāt Padomes 1996. gada 17. decembra Direktīvā 96/93/EK par dzīvnieku un dzīvnieku produktu sertificēšanu (16) paredzēti sertifikācijas standarti, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu likumīgu sertifikāciju un novērstu krāpšanu. Tādēļ šajā regulā jānodrošina, ka trešās valsts par sertificēšanu atbildīgo amatpersonu piemērotie noteikumi un principi sniedz garantijas, kas līdzvērtīgas tām, kuras paredzētas minētajā direktīvā, un šajā regulā noteiktie veterināro sertifikātu paraugi atspoguļo tikai tos faktus, kurus iespējams apliecināt sertifikāta izdošanas laikā.

(19)

Skaidrības un Kopienas tiesību aktu saskaņotības labad Lēmums 93/342/EEK, 94/438/EK un 2006/696/EK jāatceļ un jāaizstāj ar šo regulu.

(20)

Ir lietderīgi paredzēt pārejas periodu, lai ļautu dalībvalstīm un nozarei veikt nepieciešamos pasākumus, lai ievērotu šajā regulā paredzētās piemērojamās veterinārās sertifikācijas prasības.

(21)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šajā regulā ir paredzētas importa un pārvadāšanas tranzītā caur Kopienu, ietverot uzglabāšanu tranzīta laikā, veterinārās sertifikācijas prasības šādām precēm (“preces”):

a)

mājputni, inkubējamas olas, diennakti veci cāļi un noteiktas bezpatogēnu olas;

b)

mājputnu, tostarp skrējējputnu un savvaļas medījamo putnu, gaļa, maltā gaļa un mehāniski atdalīta gaļa, olas un olu produkti.

Tajā izklāstīts to trešo valstu, teritoriju, zonu un nodalījumu saraksts, no kuriem preces atļauts importēt Kopienā.

2.   Šī regula neattiecas uz mājputniem, kas paredzēti izstādēm, skatēm vai konkursiem.

3.   Šī regula piemērojama, neskarot īpašas sertifikācijas prasības, kas paredzētas Kopienas nolīgumos ar trešām valstīm.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“mājputni” ir vistas, tītari, pērļu vistiņas, pīles, zosis, paipalas, baloži, fazāni, irbes un skrējējputni (ratitae), kurus audzē vai tur nebrīvē pavairošanai, gaļas vai olu ražošanai lietošanai pārtikā vai savvaļas medījamo putnu resursu atjaunošanai;

2)

“inkubējamās olas” ir mājputnu dētas olas inkubācijai;

3)

“dienu veci cāļi” ir visi mājputni, kas ir jaunāki par 72 stundām, vēl nebaroti, un muskatpīles (Cairina moschata) vai to krustojumi, kas ir jaunāki par 72 stundām, baroti vai nebaroti;

4)

“vaislas mājputni” ir 72 stundas veci vai vecāki mājputni, kas paredzēti inkubējamo olu ražošanai;

5)

“produktīvie mājputni” ir 72 stundas veci vai vecāki mājputni, kurus audzē:

a)

gaļas un/vai olu iegūšanai lietošanai pārtikā; vai

b)

medījumu krājumu atjaunošanai;

6)

“noteiktas bezpatogēnu olas” ir inkubējamas olas, kas iegūtas no “vistu saimēm bez noteiktām patogēnām vielām” atbilstoši Eiropas farmakopejā (17) sniegtajam aprakstam un kas ir paredzētas tikai diagnostikai, izpētei un lietošanai farmācijā;

7)

“gaļa” ir šādu dzīvnieku pārtikā izmantojamās daļas:

a)

mājputni, kas attiecībā uz gaļu nozīmē saimniecībās audzētus putnus, tostarp tādus putnus, kas saimniecībās tiek audzēti kā mājputni, bet netiek par tādiem uzskatīti, izņemot skrējējputnus;

b)

savvaļas medījamie putni, kas tiek medīti lietošanai pārtikā;

c)

skrējējputni;

8)

“mehāniski atdalīta gaļa” ir produkts, ko iegūst, atdalot gaļu no kauliem pēc atkaulošanas vai no mājputnu skeleta, izmantojot mehāniskus līdzekļus un tādējādi radot muskuļu šķiedru struktūras zudumu vai izmaiņas;

9)

“maltā gaļa” ir atkaulota gaļa, kas ir samalta gabalos un kuras sastāvā ir mazāk par 1 % sāls;

10)

“zona” ir skaidri definēta trešās valsts daļa, kurā ir dzīvnieku apakšpopulācija ar konkrētu veselības stāvokli attiecībā uz noteiktu slimību, kam importa nolūkā saskaņā ar šo regulu piemēroti nepieciešamie uzraudzības, kontroles un bioloģiskās drošības pasākumi;

11)

“nodalījums” ir viena vai vairākas mājputnu audzētavas trešā valstī ar kopēju bioloģiskās drošības pārvaldības sistēmu, kurās tiek turēta mājputnu apakšpopulācija ar konkrētu veselības stāvokli attiecībā uz noteiktu slimību vai slimībām, kam importa nolūkā saskaņā ar šo regulu piemēroti nepieciešamie uzraudzības, kontroles vai bioloģiskās drošības pasākumi;

12)

“audzētava” ir ražotne vai ražotnes daļa, kas atrodas vienā teritorijā un ir paredzēta vienai vai vairākām šādām darbībām:

a)

vaislas mājputnu audzētava: mājputnu audzētava, kurā ražo inkubējamās olas vaislas mājputnu ražošanai;

b)

produktīvo mājputnu audzētava: mājputnu audzētava, kurā ražo inkubējamās olas produktīvo mājputnu ražošanai;

c)

cāļu audzētava:

i)

vai nu vaislas mājputnu audzētava, kurā audzē vaislas mājputnus, kas vēl nav sasnieguši reproduktīvo stadiju; vai

ii)

produktīvo mājputnu audzētava, kurā audzē produktīvos dējējputnus, kas vēl nav sasnieguši olu dēšanas stadiju;

d)

citu produktīvo mājputnu turēšana;

13)

“inkubators” ir ražotne olu inkubācijai un cāļu perēšanai, kas piegādā diennakti vecus cāļus;

14)

“saime” ir visi mājputni ar vienādu veselības stāvokli, kas tiek turēti vienā telpā vai vienā aplokā un ir viena epidemioloģiskā vienība; ja mājputni tiek turēti iekštelpās; definīcija attiecas uz visiem putniem, kam ir kopīga gaisa telpa;

15)

“putnu gripa” ir mājputnu infekcija, ko izraisa jebkāds A tipa gripas vīruss:

a)

kurš pieder pie H5 vai H7 apakštipa;

b)

kura intravenozās patogenitātes indekss (IVPI) sešas nedēļas veciem cāļiem ir lielāks par 1,2; vai

c)

kurš 4–8 nedēļas veciem cāļiem intravenozas infekcijas gadījumā izraisa vismaz 75 % mirstību;

16)

“augstas patogenitātes putnu gripa” (APPG) ir mājputnu infekcija, ko izraisījuši:

a)

putnu gripas vīrusi, kas pieder pie H5 vai H7 apakštipa ar genomu sekvences kodējumu daudzām pamataminoskābēm hemaglutinīna molekulas šķelšanās punktā, kas līdzīgs citos APPG vīrusos novērotajam un kas norāda, ka hemaglutinīna molekulu var šķelt klātesoša universāla proteāze;

b)

putnu gripas vīrusi, kā norādīts 15. punkta b) un c) apakšpunktā;

17)

“zemas patogenitātes putnu gripa” (ZPPG) ir mājputnu infekcija, ko izraisījuši putnu gripas vīrusi, kas pieder pie H5 vai H7 apakštipa, izņemot APPG;

18)

“Ņūkāslas slimība” ir mājputnu infekcija:

a)

ko izraisa jebkurš putnu dzimtas paramiksovīruss 1 ar intracerebrālā patogēniskuma indeksu (ICPI), kas diennakti veciem cāļiem pārsniedz 0,7; vai

b)

vīrusā konstatētas (tieši vai netieši) daudzas pamataminoskābes F2 proteīna C-galā un fenilalanīns 117. atlikumā, kas ir F1 proteīna N-gals; jēdziens “daudzas pamataminoskābes” attiecas vismaz uz trim arginīna vai lizīna atlikumiem starp 113. un 116. atlikumu; ja nav iespējams konstatēt aminoskābju atlikumu raksturīgo sekvenci, kā aprakstīts šajā punktā, izolētais vīruss ir jāraksturo ar ICPI testu; šajā definīcijā aminoskābju atlikumi tiek numurēti no aminoskābju sekvences N-gala, kas izriet no F0 gēna nukleotīdu sekvences, un 113.–116. atlikums atbilst atlikumiem no -4 līdz -1 no šķelšanās vietas;

19)

“valsts pilnvarots veterinārārsts” ir kompetentās iestādes norīkots veterinārārsts;

20)

“inficēto un vakcinēto dzīvnieku nošķiršanas (DIVA) stratēģija” ir vakcinācijas stratēģija, kas ļauj noteikt atšķirību starp vakcinētiem/inficētiem un vakcinētiem/neinficētiem dzīvniekiem, izmantojot diagnostisku testu, kas ļauj noteikt antivielas pret savvaļas vīrusu, un izmantojot nevakcinētus kontrolputnus.

II NODAĻA

VISPĀRĪGIE IMPORTA UN TRANZĪTA NOTEIKUMI

3. pants

To izcelsmes trešo valstu, teritoriju, zonu un nodalījumu saraksts, no kuriem preces atļauts importēt Kopienā un pārvadāt tranzītā caur to

Preces atļauts importēt Kopienā un pārvadāt tranzītā caur to vienīgi no tām trešām valstīm, teritorijām, zonām vai nodalījumiem, kas norādīti I pielikuma 1. daļas tabulas 1. un 3. ailē.

4. pants

Veterinārā sertifikācija

1.   Kopienā importētajām precēm pievieno veterināro sertifikātu atbilstoši I pielikuma 1. daļas 4. ailei par konkrēto preci, kurš aizpildīts saskaņā ar piezīmēm un veterināro sertifikātu paraugiem, kas izklāstīti minētā pielikuma 2. daļā (“sertifikāts”).

2.   Ja minētās preces pārvadā ar kuģi (arī daļu no maršruta), mājputnu un diennakti vecu cāļu importa veterinārajiem sertifikātiem pievieno kuģa kapteiņa deklarāciju, kā norādīts II pielikumā.

3.   Mājputniem, inkubējamām olām un diennakti veciem cāļiem, kurus pārvadā tranzītā caur Kopienu, jāpievieno:

a)

veterinārais sertifikāts, kā minēts 1. punktā, uz kura jābūt uzrakstam “tranzītam caur EK”; un

b)

sertifikāts, kuru pieprasa saņēmēja trešā valsts.

4.   Mājputnu, tostarp skrējējputnu un savvaļas medījamo putnu, noteiktām bezpatogēnu olām, gaļai, maltajai gaļai un mehāniski atdalītai gaļai, kā arī olām un olu produktiem, kas tranzītā tiek pārvadāti caur Kopienu, jāpievieno sertifikāts, kas noformēts saskaņā ar XI pielikumā iekļauto sertifikāta paraugu un atbilst tajā izklāstītajiem nosacījumiem.

5.   Šīs regulas konktekstā tranzīts var ietvert uzglabāšanu tranzīta pārvadājuma laikā saskaņā ar Direktīvas 97/78/EK 12. un 13. pantu.

6.   Drīkst izmantot elektronisku sertifikāciju un citas Kopienas līmenī atzītas un saskaņotas sistēmas.

5. pants

Importa un tranzīta nosacījumi

1.   Precēm, kuras importē Kopienā vai pārvadā tranzītā caur to, jāatbilst III nodaļas 6. un 7. pantā izklāstītajiem nosacījumiem.

2.   Šā panta 1. punkts neattiecas uz atsevišķiem sūtījumiem, kuros ir mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus), to inkubējamo olu un diennakti vecu cāļu vienību. Tomēr šādus atsevišķus sūtījumus drīkst importēt tikai no tām trešām valstīm, teritorijām, zonām vai nodalījumiem, no kurām šādu importu atļauj, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a)

trešā valsts, teritorija, zona vai nodalījums ir minēts I pielikuma 1. daļā ietvertās tabulas 1. un 3. slejā un šīs tabulas 4. slejā ir sniegts attiecīgās preces veterinārā sertifikāta paraugs;

b)

uz šīm valstīm neattiecas importa aizliegums dzīvnieku veselības iemeslu dēļ;

c)

importa nosacījumos ietilpst prasība pēc importa veikt izolāciju vai noteikt karantīnu.

3.   Preces, kas minētas 1. punktā, atbilst:

a)

papildu garantijām, kā norādīts I pielikuma 1. daļas tabulas 5. slejā;

b)

īpašajiem nosacījumiem, kas norādīti I pielikuma 1. daļas tabulas 6. slejā, un, ja piemērojams, 6.A slejā norādītajiem beigu datumiem un 6.B slejā norādītajiem sākuma datumiem;

c)

dzīvnieku veselības papildu garantijām, ja to pieprasa saņēmēja dalībvalsts un ja tas norādīts sertifikātā;

d)

ierobežojumi attiecībā uz salmonellu kontroles programmu piemērojami vienīgi gadījumā, ja tas norādīts attiecīgajā I pielikuma 1. daļas tabulas slejā.

6. pants

Pārbaudes, paraugu ņemšanas un testēšanas procedūras

Ja preču importam Kopienā saskaņā ar sertifikātiem jāveic pārbaude, paraugu ņemšana un testēšana uz putnu gripu, Mycoplasma, Ņūkāslas slimību, salmonellu vai citām dzīvnieku vai sabiedrības veselībai nozīmīgām patogēnām vielām, šādas preces atļauts importēt Kopienā, ja šīs pārbaudes, paraugu ņemšanu vai testēšanu veikusi attiecīgās trešās valsts kompetentā iestāde vai vajadzības gadījumā saņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde saskaņā ar III pielikumu.

7. pants

Slimības ziņošanas prasības

No trešām valstīm, teritorijām, zonām vai nodalījumiem preces atļauts importēt Kopienā vienīgi gadījumā, ja attiecīgā trešā valsts:

a)

informē Komisiju par slimības situāciju 24 stundu laikā pēc jebkura APPG vai Ņūkāslas slimības sākotnēja uzliesmojuma;

b)

nekavējoties iesniedz vīrusa izolātus par šo slimību sākotnējo uzliesmojumu Kopienas references laboratorijā putnu gripai un Ņūkāslas slimībai (18); tomēr šādi vīrusa izolāti nav nepieciešami olu, olu produktu un noteiktu bezpatogēnu olu importēšanai no tām trešām valstīm, teritorijām, zonām vai nodalījumiem, no kuriem šādu preču imports Kopienā ir atļauts;

c)

iesniedz Komisijai regulāri atjauninātu informāciju par slimības situāciju.

III NODAĻA

IZCELSMES TREŠO VALSTU, TERITORIJU, ZONU VAI NODALĪJUMU DZĪVNIEKU VESELĪBAS STĀVOKLIS ATTIECĪBĀ UZ PUTNU GRIPU UN ŅŪKĀSLAS SLIMĪBU

8. pants

Putnu gripas neskartas trešās valstis, teritorijas, zonas vai nodalījumi

1.   Šī regulas nolūkā trešā valsts, teritorija, zona vai nodalījums, no kura preces tiek importētas Kopienā, uzskatāms par putnu gripas neskartu, ja:

a)

trešā valstī, teritorijā, zonā vai nodalījumā putnu gripa nav konstatēta vismaz 12 mēnešus pirms valsts pilnvarotā veterinārārsta veiktās sertifikācijas;

b)

putnu gripas uzraudzības programma saskaņā ar 10. pantu īstenota vismaz sešus mēnešus pirms šā punkta a) apakšpunktā norādītās sertifikācijas, ja tā paredzēta sertifikātā.

2.   Ja putnu gripas uzliesmojums konstatēts trešā valstī, teritorijā, zonā vai nodalījumā, kas iepriekš bija šīs slimības neskarts, kā norādīts 1. punktā, šī trešā valsts, teritorija, zona vai nodalījums atkal uzskatāmi par putnu gripas neskartiem ar nosacījumu, ka ievēroti šādi noteikumi:

a)

APPG gadījumā slimības kontroles nolūkā īstenota dzīvnieku skaita samazināšanas politika;

b)

ZPPG gadījumā slimības kontroles nolūkā īstenota dzīvnieku skaita samazināšanas politika vai mājputni nokauti;

c)

visās iepriekš inficētajās audzētavās veikta atbilstoša tīrīšana un dezinfekcija;

d)

trīs mēnešus pēc šā punkta c) apakšpunktā norādītās tīrīšanas un dezinfekcijas veikta putnu gripas uzraudzība saskaņā ar IV pielikuma II daļā izklāstīto, kuras rezultāti ir negatīvi.

9. pants

Trešās valstis, teritorijas, zonas un nodalījumi, kas ir APPG neskarti

1.   Šīs regulas nolūkā trešā valsts, teritorija, zona vai nodalījums, no kura preces importētas Kopienā, uzskatāms par APPG neskartu, ja šī slimība trešā valstī, teritorijā, zonā vai nodalījumā nav konstatēta vismaz 12 mēnešu laikā pirms valsts pilnvarotā veterinārārsta veiktās sertificēšanas.

2.   Ja APPG uzliesmojums konstatēts trešā valstī, teritorijā, zonā vai nodalījumā, kas iepriekš bija šīs slimības neskarts, kā norādīts 1. punktā, šī trešā valsts, teritorija, zona vai nodalījums atkal uzskatāmi par APPG neskartiem ar nosacījumu, ka ievēroti šādi noteikumi:

a)

slimības kontroles nolūkā īstenota dzīvnieku skaita samazināšanas politika, tostarp visās iepriekš inficētajās audzētavās veikta atbilstoša tīrīšana un dezinfekcija;

b)

trīs mēnešus pēc šā punkta a) apakšpunktā norādītās dzīvnieku skaita samazināšanas politikas pabeigšanas un tīrīšanas un dezinfekcijas veikta putnu gripas uzraudzība saskaņā ar IV pielikuma II daļu.

10. pants

Putnu gripas uzraudzības programmas

Ja sertifikātā norādīta putnu gripas uzraudzības programmas nepieciešamība, preces atļauts importēt Kopienā no trešām valstīm, teritorijām, zonām vai nodalījumiem vienīgi gadījumā, ja:

a)

trešā valsts, teritorija, zona vai nodalījums vismaz sešus mēnešus īstenojis putnu gripas uzraudzības programmu, kas norādīta I pielikuma 1. daļas tabulas 7. slejā, un šī programma atbilst prasībām:

i)

kas izklāstītas IV pielikuma I daļā; vai

ii)

OIE Sauszemes dzīvnieku veselības kodeksam (19);

b)

trešā valsts informē Komisiju par jebkurām izmaiņām tās putnu gripas uzraudzības programmā.

11. pants

Vakcinācija pret putnu gripu

Ja trešā valstī, teritorijā, zonā vai nodalījumā tiek veikta vakcinācija pret putnu gripu, mājputnus vai citas no vakcinētajiem mājputniem iegūtās preces atļauts importēt Kopienā vienīgi gadījumā, ja:

a)

trešā valsts veic vakcināciju pret putnu gripu saskaņā ar vakcinācijas plānu, kas norādīts I pielikuma 1. daļas tabulas 8. slejā, un šis plāns atbilst V pielikumā izklāstītajām prasībām;

b)

trešā valsts informē Komisiju par jebkurām izmaiņām tās putnu gripas vakcinācijas plānā.

12. pants

Ņūkāslas slimības neskartas trešās valstis, teritorijas, zonas un nodalījumi

1.   Šī regulas nolūkā trešā valsts, teritorija, zona vai nodalījums, no kuriem preces tiek importētas Kopienā, uzskatāmi par Ņūkāslas slimības neskartiem, ja ievēroti šādi nosacījumi:

a)

trešā valstī, teritorijā, zonā vai nodalījumā putnu Ņūkāslas slimības uzliesmojums nav konstatēts vismaz 12 mēnešus pirms valsts pilnvarotā veterinārārsta veiktās sertifikācijas;

b)

vakcinācija pret Ņūkāslas slimību, izmantojot tādas vakcīnas, kas neatbilst VI pielikumā izklāstītajiem apstiprināto Ņūkāslas slimības vakcīnu kritērijiem, nav veikta vismaz šā punkta a) apakšpunktā norādītajā laikposmā.

2.   Ja Ņūkāslas slimības uzliesmojums konstatēts trešā valstī, teritorijā, zonā vai nodalījumā, kas iepriekš bija šīs slimības neskarts, kā norādīts 1. punktā, šī trešā valsts, teritorija, zona vai nodalījums atkal uzskatāmi par slimības neskartiem ar nosacījumu, ka tiek ievēroti šādi noteikumi:

a)

slimības kontroles nolūkā īstenota dzīvnieku skaita samazināšanas politika;

b)

visās iepriekš inficētajās audzētavās veikta atbilstoša tīrīšana un dezinfekcija;

c)

vismaz trīs mēnešus pēc dzīvnieku skaita samazināšanas politikas pabeigšanas un tīrīšanas un dezinfekcijas, kā norādīts a) un b) apakšpunktā:

i)

trešās valsts kompetentā iestāde var apliecināt, ka trešā valsts, teritorija, zona vai nodalījums ir slimības neskarts, veicot pastiprinātu izpēti, tostarp laboratorijas pārbaudes attiecībā uz slimības uzliesmojumu;

ii)

nav veikta vakcinācija pret Ņūkāslas slimību, izmantojot tādas vakcīnas, kas neatbilst VI pielikumā izklāstītajiem apstiprināto Ņūkāslas slimības vakcīnu kritērijiem.

13. pants

Atkāpes attiecībā uz vakcīnu pret Ņūkāslas slimību izmantošanu

1.   Precēm, kas norādītas 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā, un atkāpjoties no 12. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 2. punkta c) apakšpunkta ii) punkta prasībām, trešā valsts, teritorija, zona vai nodalījums uzskatāmi par Ņūkāslas slimības neskartiem, ja ievēroti šādi nosacījumi:

a)

trešā valsts, teritorija, zona vai nodalījums atļauj izmantot vakcīnas, kas atbilst VI pielikuma I daļā izklāstītajiem vispārējiem kritērijiem, bet ne šā pielikuma II daļā izklāstītajiem īpašajiem kritērijiem;

b)

ievērotas VII pielikuma I daļā izklāstītās papildu veselības prasības.

2.   Precēm, kas norādītas 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā, un atkāpjoties no 12. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 2. punkta c) apakšpunkta ii) punkta prasībām, trešā valsts, teritorija, zona vai nodalījums, no kuriem atļauts Kopienā ievest mājputnu gaļu, uzskatāmi par Ņūkāslas slimības neskartiem, ja ievērotas VII pielikuma II daļā izklāstītās papildu veselības prasības.

IV NODAĻA

ĪPAŠI IMPORTA NOSACĪJUMI

14. pants

Īpaši mājputnu, inkubējamo olu un diennakti vecu cāļu importa nosacījumi

1.   Papildus II un III nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem, importējot turpmāk norādītās preces, jāievēro šādi īpaši noteikumi:

a)

vaislas un produktīviem mājputniem, izņemot skrējējputnus, inkubējamām olām un diennakti veciem cāļiem, izņemot skrējējputnu inkubējamās olas un diennakti vecos cāļus, – VIII pielikumā izklāstītās prasības;

b)

skrējējputniem, kas audzēti kā vaislas un produktīvie putni, to inkubējamām olām un diennakti veciem cāļiem – IX pielikumā izklāstītās prasības.

2.   Šā panta 1. punktā izklāstītie nosacījumi nav piemērojami atsevišķiem sūtījumiem ar mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus), kā arī to inkubējamo olu vai diennakti vecu cāļu vienībām.

15. pants

Īpaši importa nosacījumi noteiktām bezpatogēnu olām

Papildus 3.–6. pantā izklāstītajām prasībām Kopienā importētajām bezpatogēnu olām jāatbilst šādām prasībām:

a)

tām jābūt marķētām ar zīmogu, kurā norādīts izcelsmes trešās valsts ISO kods un izcelsmes audzētavas apstiprinājuma numurs;

b)

katrā noteikto bezpatogēnu olu iepakojumā jāiekļauj olas tikai no vienas izcelsmes trešās valsts, mājputnu audzētavas un sūtītāja un uz tā jānorāda vismaz šāda informācija:

i)

olu marķējumā iekļautie dati, kā norādīts a) punktā;

ii)

skaidri redzams un saskatāms norādījums, ka sūtījumā ir noteiktās bezpatogēnu olas;

iii)

sūtītāja vai uzņēmuma nosaukums un adrese;

c)

pēc importa kontroles pabeigšanas ar apmierinošu rezultātu Kopienā importētās noteiktās bezpatogēnu olas jātransportē tieši uz to galamērķi.

16. pants

Īpaši mājputnu un diennakti vecu cāļu transportēšanas nosacījumi

Kopienā importētos mājputnus un diennakti vecos cāļus nedrīkst:

a)

iekraut transportlīdzekļos, kas pārvadā citus mājputnus un diennakti vecus cāļus ar sliktāku veselības stāvokli;

b)

transportējot uz Kopienu, vest caur tādu trešo valsti, teritoriju, zonu vai nodalījumu vai izkraut tādā trešā valstī, teritorijā, zonā vai nodalījumā, no kura šādu mājputnu un diennakti veco cāļu imports Kopienā nav atļauts.

17. pants

Īpaši nosacījumi skrējējputnu gaļas importam

Kopienā atļauts importēt tikai tādu gaļu, kas iegūta no skrējējputniem, kuriem veikti X pielikuma II daļā izklāstītie aizsardzības pasākumi attiecībā uz Krimas–Kongo hemorāģisko drudzi.

V NODAĻA

ĪPAŠI TRANZĪTA NOSACĪJUMI

18. pants

Atkāpes attiecībā uz tranzītu caur Latviju, Lietuvu un Poliju

1.   Atkāpjoties no 4. panta 4. punkta nosacījumiem, atļauti sauszemes vai dzelzceļa tranzīta pārvadājumi starp apstiprinātajiem robežkontroles punktiem Latvijā, Lietuvā un Polijā, kas norādīti Komisijas Lēmuma 2001/881/EK (20) pielikumā, mājputnu, tostarp skrējējputnu un savvaļas medījamo putnu, gaļas, maltās gaļas un mehāniski atdalītas gaļas, kā arī olu un olu produktu un noteiktu bezpatogēnu olu sūtījumiem uz Krieviju un no tās tieši vai caur citu trešo valsti, ievērojot šādus nosacījumus:

a)

valsts pilnvarotais veterinārārsts ievešanas robežkontroles punktā sūtījumu aizzīmogo ar plombu, kurai norādīts sērijas numurs;

b)

valsts pilnvarotais veterinārārsts ievešanas robežkontroles punktā katru Direktīvas 97/78/EK 7. pantā norādīto sūtījuma pavaddokumentu lappusi apzīmogo ar uzrakstu “Tikai tranzītam uz Krieviju caur EK”;

c)

ir ievēroti Direktīvas 97/78/EK 11. pantā paredzētie procedūras noteikumi;

d)

kopējā veterinārā ievešanas dokumentā, ko ievešanas robežkontroles punktā izsniedz valsts pilnvarotais veterinārārsts, ir apliecināta sūtījuma tranzīta atļauja.

2.   Saskaņā ar Direktīvas 97/78/EK 12. panta 4. punktu vai 13. pantu sūtījumus, kas minēti šā panta 1. punktā, nedrīkst izkraut vai uzglabāt Kopienas teritorijā.

3.   Kompetentā iestāde veic regulāras revīzijas, lai nodrošinātu, ka 1. punktā norādīto sūtījumu skaits un produkcijas apjoms, ko izved no Kopienas teritorijas, sakrīt ar Kopienā ievesto sūtījumu skaitu un produkcijas apjomu.

VI NODAĻA

PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

19. pants

Atcelšana

Lēmumu 93/342/EEK, Lēmumu 94/438/EEK un Lēmumu 2006/696/EK atceļ.

Atsauces uz atceltajiem lēmumiem uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu XII pielikumā.

20. pants

Pārejas noteikumi

Tās preces, kurām attiecīgie veterinārie sertifikāti izsniegti saskaņā ar Lēmumu 93/342/EEK, Lēmumu 94/438/EK un Lēmumu 2006/696/EK, atļauts importēt Kopienā vai pārvadāt tranzītā caur Kopienu līdz 2009. gada 15. februārim.

21. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 8. augustā

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 303, 31.10.1990., 6. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2007/729/EK (OV L 294, 13.11.2007., 26. lpp.).

(2)  OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK (OV L 363, 20.12.2006., 352. lpp.).

(3)  OV L 125, 23.5.1996., 10. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK.

(4)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK.

(5)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(6)  OV L 325, 12.12.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1237/2007 (OV L 280, 24.10.2007., 5. lpp.).

(7)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1243/2007 (OV L 281, 25.10.2007., 8. lpp.).

(8)  OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(9)  OV L 295, 25.10.2006., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1237/2007.

(10)  OV L 137, 8.6.1993., 24. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/696/EK.

(11)  OV L 181, 15.7.1994., 35. lpp., labots ar OV L 187, 26.5.2004., 8. lpp.

(12)  OV L 10, 14.1.2006., 16. lpp.

(13)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm (jaunākais izdevums).

(14)  http://www.oie.int/eng/normes/en_mmanual.htm?e1d10 (jaunākais izdevums).

(15)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 510/2008 (OV L 149, 7.6.2008., 61. lpp.).

(16)  OV L 13, 16.1.1997., 28. lpp.

(17)  http://www.edqm.eu (jaunākais izdevums).

(18)  Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB, United Kingdom.

(19)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm.

(20)  OV L 326, 11.12.2001., 44. lpp.


I PIELIKUMS

MĀJPUTNI, INKUBĒJAMĀS OLAS, DIENNAKTI VECI CĀĻI, NOTEIKTAS BEZPATOGĒNU OLAS, GAĻA, MALTĀ GAĻA, MEHĀNISKI ATDALĪTA GAĻA, OLAS UN OLU PRODUKTI

1. DAĻA

Trešo valstu, teritoriju, zonu un nodalījumu saraksts

Trešās valsts vai teritorijas ISO kods un nosaukums

Trešās valsts, teritorijas, zonas vai nodalījuma kods

Trešās valsts, teritorijas, zonas vai nodalījuma apraksts

Veterinārais sertifikāts

Īpašie nosacījumi

Īpašie nosacījumi

Putnu gripas uzraudzības statuss

Putnu gripas vakcinācijas statuss

Salmonellu kontroles statuss

Paraugs(-i)

Papildu garantijas

Noslēguma datums (1)

Sākuma datums (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL – Albānija

AL-0

Visa valsts

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

AR – Argentīna

AR-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

A

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

AU – Austrālija

AU-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

EP, E

 

 

 

 

 

 

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

BR – Brazīlija

BR-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Šādas pavalstis:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo un Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

 

 

 

 

 

P1

BR-2

Šādas pavalstis:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina un São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

BR-3

Šādi federāli apgabali un pavalstis:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina un São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

 

 

 

 

 

BW – Botsvāna

BW-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

CA – Kanāda

CA-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CH – Šveice

CH-0

Visa valsts

 (3)

 

 

 

 

 

 

 

CL – Čīle

CL-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

EP, E,

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

CN –Ķīna (Tautas Republika)

CN-0

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Shandong province

POU, E

VI

P2

6.2.2004.

 

 

 

GL – Grenlande

GL-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK – Honkonga

HK-0

Visa Honkongas īpašās pārvaldes apgabala teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR – Horvātija

HR-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

 

 

 

 

IL – Izraēla

IL-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

A

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

IV

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E POU, RAT

 

 

 

 

 

 

IN – Indija

IN-0

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS – Īslande

IS-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

KR – Koreja (Korejas Republika)

KR-0

Visa valsts

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

ME – Melnkalne

ME-O

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG – Madagaskara

MG-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

 

MY – Malaizija

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Rietumu pussala

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004.

 

 

 

 

MK – Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika (4)

MK-0 (4)

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX – Meksika

MX-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA – Namībija

NA-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

 

NC – Jaunkaledonija

NC-0

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ – Jaunzēlande

NZ-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

PM – Senpjēra un Mikelona

PM-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Serbija (5)

XS-0 (5)

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU – Krievijas Federācija

RU-0

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG – Singapūra

SG-0

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH – Taizeme

TH-0

Visa valsts

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004.

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004.

 

 

 

 

TN – Tunisija

TN-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

TR – Turcija

TR-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

US – Amerikas Savienotās Valstis

US-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UY – Urugvaja

UY-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

 

ZA – Dienvidāfrika

ZA-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

ZW – Zimbabve

ZW-0

Visa valsts

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

2. DAĻA

Veterināro sertifikātu paraugi

Paraugs(-i)

“BPP”

:

veterinārā sertifikāta paraugs vaislas vai produktīviem mājputniem, izņemot skrējējputnus.

“BPR”

:

veterinārā sertifikāta paraugs vaislas vai produktīviem skrējējputniem.

“DOC”

:

veterinārā sertifikāta paraugs diennakti veciem cāļiem, izņemot diennakti vecus skrējējputnu cāļus.

“DOR”

:

veterinārā sertifikāta paraugs diennakti veciem skrējējputnu cāļiem.

“HEP”

:

veterinārā sertifikāta paraugs mājputnu inkubējamām olām, izņemot skrējējputnu inkubējamās olas.

“HER”

:

veterinārā sertifikāta paraugs skrējējputnu inkubējamām olām.

“SPF”

:

veterinārā sertifikāta paraugs noteiktām bezpatogēnu olām.

“SRP”

:

veterinārā sertifikāta paraugs kaušanai paredzētiem mājputniem un mājputniem, kas paredzēti medījumu krājumu atjaunošanai, izņemot skrējējputnus.

“SRA”

:

veterinārā sertifikāta paraugs kaujamiem skrējējputniem.

“POU”

:

veterinārā sertifikāta paraugs mājputnu gaļai.

“POU-MI/MSM”

:

veterinārā sertifikāta paraugs maltai mājputnu gaļai un mehāniski atdalītai gaļai.

“RAT”

:

veterinārā sertifikāta paraugs saimniecībās audzētu skrējējputnu gaļai, kas paredzēta lietošanai pārtikā.

“RAT-MI/MSM”

:

veterinārā sertifikāta paraugs saimniecībās audzētu skrējējputnu maltai gaļai un mehāniski atdalītai gaļai, kas paredzēta lietošanai pārtikā.

“WGM”

:

veterinārā sertifikāta paraugs savvaļas medījamo putnu gaļai.

“WGM-MI/MSM”

:

veterinārā sertifikāta paraugs savvaļas medījamo putnu maltai gaļai un mehāniski atdalītai gaļai.

“E”

:

veterinārā sertifikāta paraugs olām.

“EP”

:

veterinārā sertifikāta paraugs olu produktiem.

Papildu garantijas (PG)

“I”

:

garantijas vaislas un produktīviem skrējējputniem, kuru izcelsme ir Ņūkāslas slimības skartā trešā valstī, teritorijā vai zonā un kuri sertificēti saskaņā ar BPR paraugu.

“II”

:

garantijas diennakti veciem skrējējputnu cāļiem, kuru izcelsme ir Ņūkāslas slimības skartā trešā valstī, teritorijā vai zonā un kuri sertificēti saskaņā ar DOR paraugu.

“III”

:

garantijas skrējējputnu inkubējamām olām, kuru izcelsme ir Ņūkāslas slimības skartā trešā valstī, teritorijā vai zonā un kuras sertificētas saskaņā ar HER paraugu.

“IV”

:

atbilstošās garantijas Gallus gallus sugas vaislas mājputniem, Gallus gallus sugas diennakti veciem vaislas cāļiem un Gallus gallus sugas mājputnu inkubējamām olām saskaņā ar ES noteikumiem par salmonellas kontroli sniedz un apstiprina saskaņā ar attiecīgi BPP, DOC un HEP sertifikāta paraugu.

“V”

:

garantijas kaujamiem skrējējputniem, kuru izcelsme ir Ņūkāslas slimības skartā trešā valstī, teritorijā vai zonā un kuri sertificēti saskaņā ar SRA paraugu.

“VI”

:

papildu garantijas mājputnu gaļai, kas sertificēta saskaņā ar POU paraugu.

“VII”

:

papildu garantijas saimniecībās audzētu skrējējputnu gaļai, kas paredzēta lietošanai pārtikā un kas ir sertificēta saskaņā ar RAT paraugu.

“VIII”

:

papildu garantijas savvaļas medījamo putnu gaļai, kas sertificēta saskaņā ar WGM paraugu.

Salmonellu kontroles programma

“P1”

:

Kopienā aizliegts importēt Gallus gallus sugas vaislas mājputnus, Gallus gallus sugas diennakti vecus vaislas cāļus un Gallus gallus sugas inkubējamās olas, jo Komisijai nav iesniegta vai Komisija nav apstiprinājusi salmonellu kontroles programmu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2160/2003.

Īpašie nosacījumi

“P2”

:

aizliegums ievest Kopienā vai pārvadāt tranzītā caur Kopienu ar APPG uzliesmojumu saistītu ierobežojumu dēļ.

“P3”

:

aizliegums ievest Kopienā vai pārvadāt tranzītā caur Kopienu ar Ņūkāslas slimības uzliesmojumu saistītu ierobežojumu dēļ.

Putnu gripas uzraudzības programma un putnu gripas vakcinācijas plāns

“A”

:

trešā valsts, teritorija, zona vai nodalījums īsteno putnu gripas uzraudzības programmu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 798/2008.

“B”

:

trešā valsts, teritorija, zona vai nodalījums veic vakcināciju pret putnu gripu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 798/2008.

Piezīmes

Vispārīgas piezīmes

a)

Veterināros sertifikātus izsniedz eksportētāja valsts, teritorija, zona vai nodalījums pēc šā pielikuma 2. daļā izklāstītajiem paraugiem saskaņā ar parauga izkārtojumu, kas atbilst attiecīgajai precei. Tajos paraugā redzamajā secībā jāiekļauj jebkurai trešai valstij nepieciešamie apstiprinājumi un vajadzības gadījumā arī tās papildu veselības prasības, kas prasītas attiecīgajai eksportētājai valstij, teritorijai, zonai vai nodalījumam.

Ja ES dalībvalsts, kas ir preces saņēmēja, pieprasa papildu garantijas par attiecīgo preci, tās arī jāiekļauj veterinārā sertifikāta oriģinālā.

b)

Atsevišķs un īpašs sertifikāts jāsagatavo katram tādu preču sūtījumam, ko no teritorijas, kura minēta šā pielikuma 1. daļas 2. un 3. slejā, izved uz vienu galamērķi un pārvadā vienā dzelzceļa vagonā, kravas automobilī, lidmašīnā vai kuģī.

c)

Sertifikātu oriģinālu sagatavo uz vienas no abām pusēm apdrukātas lapas vai, ja jāievieto vairāk teksta, uz vairākām lapām, kas ir vesels, nedalāms dokuments.

d)

Sertifikātu sagatavo vismaz vienā tās ES dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā tiek veikta robežkontrole, un vienā saņēmējas ES dalībvalsts oficiālajā valodā. Tomēr šīs dalībvalstis drīkst atļaut lietot citu Kopienas valodu savas valodas vietā, vajadzības gadījumā pievienojot oficiālu tulkojumu.

e)

Ja sertifikātam ir pievienotas papildu lapas, lai identificētu sūtījumā esošās vienības, šādas papildu lapas arī uzskata par daļu no sertifikāta oriģināla, ja uz katras lapas ir apliecinātāja valsts pilnvarotā veterinārārsta paraksts un zīmogs.

f)

Ja sertifikātam, ieskaitot jebkuras e) punktā paredzētās papildu lapas, ir vairāk par vienu lapu, tad katra lappuse ir jānumurē “–x. (lappuses numurs) no y (kopējais lappušu skaits)–” tās lejasdaļā, bet tās augšdaļā jānorāda kompetentās iestādes piešķirtais sertifikāta koda numurs.

g)

Ja nav norādīts citādi, valsts pilnvarotajam veterinārārstam sertifikāta oriģināls jāaizpilda un jāparaksta ne vēlāk kā 24 stundas pirms sūtījuma iekraušanas izvešanai uz Kopienu. Lai to veiktu, eksportētājvalsts kompetentajām iestādēm jānodrošina, ka tiek ievēroti sertifikācijas principi, kas līdzvērtīgi Direktīvā 96/93/EK izklāstītajiem principiem.

Paraksta krāsa atšķiras no drukātā teksta krāsas. Tāds pats noteikums attiecas uz zīmogiem, ja vien tie nav reljefi vai ar ūdenszīmi.

h)

Sertifikāta oriģinālam jābūt kopā ar sūtījumu līdz pat ES robežkontroles punktam.

Papildu piezīmes par mājputniem un diennakti veciem cāļiem

i)

Sertifikāts ir derīgs 10 dienas no izsniegšanas datuma, ja nav norādīts citādi.

Transportējot ar kuģi, derīguma termiņu pagarina līdz ceļojuma beigām. Šādā nolūkā veterinārajam sertifikātam pievieno kuģa kapteiņa deklarācijas oriģinālu, kas sagatavots saskaņā ar II pielikumu.

j)

Mājputnus un diennakti vecus cāļus nepārvadā kopā ar tādiem citiem mājputniem un diennakti veciem cāļiem, kuru galamērķis nav Eiropas Kopiena vai kuriem ir sliktāks veselības stāvoklis.

k)

Mājputni un diennakti veci cāļi transportēšanas uz Kopienu laikā netiks vesti caur tādu trešo valsti, teritoriju, zonu vai nodalījumu vai izkrauti tādā trešā valstī, teritorijā, zonā vai nodalījumā, no kura šādu mājputnu un diennakti veco cāļu imports Kopienā nav atļauts.

Veterinārā sertifikāta paraugs vaislas vai produktīviem mājputniem, izņemot skrējējputnus (BPP)

Image

Image

Image

Image

Image

Veterinārā sertifikāta paraugs vaislas vai produktīvajiem skrējējputniem (BPR)

Image

Image

Image

Image

Image

Veterinārā sertifikāta paraugs diennakti veciem cāļiem, izņemot diennakti vecus skrējējputnu cāļus (DOC)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Veterinārā sertifikāta paraugs diennakti veciem skrējējputnu cāļiem (DOR)

Image

Image

Image

Image

Image

Veterinārā sertifikāta paraugs mājputnu inkubējamām olām, izņemot skrējējputnu inkubējamās olas (HEP)

Image

Image

Image

Image

Image

Veterinārā sertifikāta paraugs skrējējputnu inkubējamām olām (HER)

Image

Image

Image

Image

Image

Veterinārā sertifikāta paraugs noteiktām bezpatogēnu olām (SPF)

Image

Image

Image

Veterinārā sertifikāta paraugs kaušanai paredzētiem mājputniem un mājputniem, kas paredzēti medījumu krājumu atjaunošanai, izņemot skrējējputnus (SRP)

Image

Image

Image

Image

Veterinārā sertifikāta paraugs kaujamiem skrējējputniem (SRA)

Image

Image

Image

Image

Veterinārā sertifikāta paraugs mājputnu gaļai (POU)

Image

Image

Image

Image

Veterinārā sertifikāta paraugs mājputnu maltajai gaļai un mehāniski atdalītai gaļai (POU-MI/MSM)

(Vēl nav izstrādāts)

Veterinārā sertifikāta paraugs saimniecībās audzētu skrējējputnu gaļai, kas paredzēta lietošanai pārtikā (RAT)

Image

Image

Image

Image

Veterinārā sertifikāta paraugs no saimniecībā audzētiem skrējējputniem iegūtai maltajai gaļai un mehāniski atdalītai gaļai, kas paredzēta lietošanai pārtikā (RAT-MI/MSM)

(Vēl nav izstrādāts)

Veterinārā sertifikāta paraugs savvaļas medījamo putnu gaļai (WGM)

Image

Image

Image

Veterinārā sertifikāta paraugs savvaļas medījamo putnu maltai gaļai un mehāniski atdalītai gaļai (WGM-MI/MSM)

(Vēl nav izstrādāts)

Veterinārā sertifikāta paraugs olām (E)

Image

Image

Image

Veterinārā sertifikāta paraugs olu produktiem (EP)

Image

Image


(1)  Preces, tostarp tādas, kas pārvadātas atklātā jūrā, kuras ražotas pirms šā datuma, atļauts ievest Kopienā 90 dienas no šā datuma.

(2)  Kopienā atļauts ievest tikai preces, kas ražotas pēc šā datuma.

(3)  Sertifikāti saskaņā ar nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības izstrādājumu tirdzniecību (OV L 114, 30.4.2002., 132. lpp., ar jaunākajiem grozījumiem).

(4)  Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika: pagaidu kods, kas neietekmē valsts nomenklatūru, par kuru tiks panākta vienošanās pēc tam, kad būs pabeigtas sarunas par šo jautājumu, kuras patlaban norisinās Apvienoto Nāciju Organizācijā.

(5)  Neietverot Kosovu Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija 1244. rezolūcijas izpratnē.


II PIELIKUMS

(kā minēts 4. pantā)

(Jāaizpilda un jāpievieno veterinārajam sertifikātam, ja mājputnu un diennakti veco cāļu transportēšana līdz Eiropas Kopienas robežai ietver kuģu pārvadājumus (arī ja tikai daļā no ceļojuma).)

Image


III PIELIKUMS

KOPIENAS TIESĪBU AKTI, STARPTAUTISKIE STANDARTI UN PROCEDŪRAS PĀRBAUDĒM, PARAUGU ŅEMŠANAI UN TESTĒŠANAI, KĀ MINĒTS 6. PANTĀ

I.   Pirms importa Kopienā

Materiālu standartizācijas metodes un pārbaužu, paraugu ņemšanas un testēšanas procedūras:

1.

Putnu gripa

Putnu gripas diagnostikas rokasgrāmata atbilstoši Komisijas Lēmumā 2006/437/EK (1) izklāstītajam vai

Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) Diagnostikas testu un vakcīnu rokasgrāmata sauszemes dzīvniekiem (2).

2.

Ņūkāslas slimība

Padomes Direktīvas 92/66/EEK III pielikums (3) vai

Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) Diagnostikas testu un vakcīnu rokasgrāmata sauszemes dzīvniekiem,

ja piemērojams Direktīvas 90/539/EEK 12. pants, paraugu ņemšanas un testēšanas metodēm jāatbilst Komisijas Lēmuma 92/340/EEK (4) pielikumos aprakstītajām metodēm.

3.

Salmonella pullorum un Salmonella gallinarum

Direktīvas 90/539/EEK II pielikuma III nodaļa vai

Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) Diagnostikas testu un vakcīnu rokasgrāmata sauszemes dzīvniekiem.

4.

Salmonella arizonae

Seroloģiskā pārbaude: izmantojot Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) Diagnostikas testu un vakcīnu rokasgrāmatā sauszemes dzīvniekiem aprakstītās metodes, paraugi dēšanas vietā jāpaņem no 60 putniem.

5.

Mycoplasma gallisepticum

Direktīvas 90/539/EEK II pielikuma III nodaļa vai

Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) Diagnostikas testu un vakcīnu rokasgrāmata sauszemes dzīvniekiem.

6.

Mycoplasma meleagridis

Direktīvas 90/539/EEK II pielikuma III nodaļa.

7.

Sabiedrības veselībai bīstamas salmonellas

Izmanto noteikšanas metodi, ko ieteikusi Kopienas salmonellas references laboratorija (KRL) Bilthoven, Nīderlandē, vai līdzvērtīgu metodi. Šī metode aprakstīta ISO 6579 (2002) D pielikuma projekta pašreizējā redakcijā: “Salmonella spp. noteikšana dzīvnieku izkārnījumos un ražošanas sākuma posma paraugos”. Izmantojot šo metodi, par vienīgo selektīvo barotni izmanto pusšķidru barotni (modificētu pusšķidru Rapaporta–Vasilada barotni (MSRV)).

Serotipu nosaka pēc Kaufmaņa–Vaita shēmas vai ar līdzvērtīgu metodi.

II.   Pēc importa Kopienā

Paraugu ņemšanas un testēšanas procedūras putnu gripas un Ņūkāslas slimības noteikšanai

Laikposmā, kas norādīts VIII pielikuma II.1. punktā, valsts pilnvarotais veterinārārsts ņem paraugus no importētajiem mājputniem virusoloģiskās pārbaudes veikšanai, ko testē šādi:

laikā no septītās līdz piecpadsmitajai izolācijas perioda dienai jāņem kloākas nokasījumi no visiem putniem, ja sūtījumā ir mazāk par 60 putniem, un no 60 putniem, ja sūtījumā ir vairāk nekā 60 putnu;

paraugu testēšana jāveic kompetentās iestādes pilnvarotās oficiālās laboratorijās, izmantojot diagnostikas procedūras:

i)

putnu gripas noteikšanai saskaņā ar diagnostikas rokasgrāmatu Lēmumā 2006/437/EK;

ii)

Ņūkāslas slimības noteikšanai saskaņā ar Direktīvas 92/66/EEK III pielikumā izklāstīto.

III.   Vispārīgas prasības

Paraugus drīkst grupēt ar noteikumu, ka atsevišķo putnu paraugu skaits katrā grupā nepārsniedz piecus paraugus.

Vīrusa izolāti nekavējoties jānosūta valsts references laboratorijai.


(1)  OV L 237, 31.8.2006., 1. lpp.

(2)  http://www.oie.int/eng/normes/mmanual/A_summry.htm.

(3)  OV L 260, 5.9.1992., 1. lpp.

(4)  OV L 188, 8.7.1992., 34. lpp.


IV PIELIKUMS

(kā minēts 8. panta 2. punkta d) apakšpunktā, 9. panta 2. punkta b) apakšpunktā un 10. pantā)

PRASĪBAS PUTNU GRIPAS UZRAUDZĪBAS PROGRAMMĀM UN PAR IESNIEDZAMO INFORMĀCIJU (1)

I.   Prasības putnu gripas uzraudzībai mājputniem, kas veikta trešās valstīs, teritorijās, zonās vai nodalījumos, kā minēts 10. pantā

A.   Mājputnu uzraudzība attiecībā uz putnu gripu

1.

Mērķu apraksts

2.

Trešā valsts, teritorija, zona vai nodalījums (izmantot atbilstošo)

3.

Uzraudzības veids:

seroloģiska uzraudzība

virusoloģiska uzraudzība

mērķa putnu gripas apakštipi

4.

Paraugu ņemšanas kritēriji:

mērķa sugas (piemēram, tītari, vistas, irbes)

mērķa kategorijas (piemēram, vaislinieki, dējējas)

mērķa putnkopības sistēmas (piemēram, pārdošanai paredzētu putnu audzētavas, putnu piemājas saimes)

5.

Pārbaudīto audzētavu skaita statistiskā bāze:

audzētavu skaits apgabalā

audzētavu skaits katrā kategorijā

pārbaudāmo audzētavu skaits katrā mājputnu kategorijā

6.

Paraugu ņemšanas biežums

7.

Audzētavā/novietnē paņemto paraugu skaits

8.

Paraugu ņemšanas biežums

9.

Paņemto paraugu veids (audi, fekālijas, fekāliju nokasījumi/rīkles apakšdaļas/trahejas uztriepes)

10.

Izmantotās laboratorijas analīzes (piemēram, AGID, PCR, HI, vīrusu izolācija)

11.

Norādes uz laboratorijām, kas veic analīzes valsts, reģionālā vai vietējā līmenī (izmantot atbilstošo)

Norāde uz references laboratoriju, kas veic apstiprinājuma analīzi (putnu gripas valsts references laboratorija, OIE vai Kopienas putnu gripas references laboratorija)

12.

Izmantotā putnu gripas uzraudzības rezultātu paziņošanas sistēma/protokols (jāiekļauj rezultāti, ja pieejami)

13.

Apakštipu H5 un H7 pozitīvu rezultātu papildu izmeklējumi

B.   Ja pieejama informācija par putnu gripas uzraudzību savvaļas putniem, lai novērtētu riska faktorus putnu gripas pārnešanai uz mājputniem

1.

Uzraudzības veids:

seroloģiska uzraudzība

virusoloģiska uzraudzība

mērķa putnu gripas apakštipi

2.

Paraugu ņemšanas kritēriji

3.

Savvaļas putnu mērķa sugas (norādīt sugu nosaukumus latīņu valodā)

4.

Mērķa apgabalu izraudzīšana

5.

I.A daļas 6. punktā un 8.–12. punktā minētā informācija

II.   Putnu gripas uzraudzība, kas īstenojama pēc šīs slimības uzliesmojuma trešā valstī, teritorijā, zonā vai nodalījumā, kas iepriekš bija slimības neskarts, kā minēts 8. panta 2. punkta d) apakšpunktā un 9. panta 2. punkta b) apakšpunktā

Ņemot paraugus nejaušas izlases veidā no riskam pakļautās populācijas, putnu gripas uzraudzībai jānodrošina vismaz ticamība, apliecinot infekcijas neesamību, ņemot vērā īpašus epidemioloģiskos apstākļus attiecībā uz agrāko(-ajiem) slimības uzliesmojumu(-iem).


(1)  Lūdzam sniegt tik pilnīgu informāciju, cik nepieciešams pienācīgam programmas vērtējumam.


V PIELIKUMS

(kā minēts 11. panta a) apakšpunktā)

INFORMĀCIJA, KAS JĀIESNIEDZ TREŠAI VALSTIJ, KURA VEIKUSI VAKCINĀCIJU PRET PUTNU GRIPU (1)

I.   Prasības attiecībā uz vakcinācijas plāniem, ko īstenojusi trešā valsts, teritorija, zona vai nodalījums, kā minēts 11. pantā

1.

Valsts, teritorija, zona vai nodalījums (izmantot atbilstošo)

2.

Slimības vēsture (iepriekšējie slimības uzliesmojumi mājputniem vai slimības gadījumi savvaļas putniem (APPG/ZPPG)

3.

Iemesli, kāpēc pieņemts lēmums par vakcinācijas izmantošanu

4.

Riska novērtēšana, pamatojoties uz:

putnu gripas uzliesmojumu attiecīgajā trešā valstī, teritorijā, zonā vai nodalījumā (izmantot atbilstošo)

putnu gripas uzliesmojumu tuvējā valstī

citiem riska faktoriem, piemēram, atsevišķu teritoriju, putnkopības nozares veidu, mājputnu vai citu nebrīvē turētu putnu kategoriju (izmantot atbilstošo un norādīt riska faktorus)

5.

Ģeogrāfiskā teritorija, kur vakcinācija veikta

6.

Audzētavu skaits vakcinācijas rajonā

7.

Audzētavu skaits, kurās vakcinācija veikta, ja atšķiras no 6. punktā norādītā skaita

8.

Mājputnu un citu nebrīvē turētu putnu sugas un kategorijas vakcinācijas teritorijā, zonā vai nodalījumā

9.

Aptuvenais mājputnu un citu nebrīvē turētu putnu skaits 7. punktā norādītajās audzētavās

10.

Vakcīnas raksturojuma kopsavilkums

11.

Putnu gripas vakcīnas atļauja, vakcīnu apstrāde, ražošana, uzglabāšana, piegāde, izplatīšana un pārdošana valsts teritorijā

12.

DIVA stratēģijas īstenošana

13.

Paredzamais vakcinācijas kampaņas ilgums

14.

Vakcinēto mājputnu un mājputnu produktu, kas iegūti no vakcinētiem mājputniem vai citiem vakcinētiem nebrīvē turētiem putniem, pārvietošanas noteikumi un ierobežojumi

15.

Klīniskas pārbaudes un laboratorijas analīzes, kas veiktas audzētavās, kurās veikta vakcinācija un/vai kuras atrodas vakcinācijas rajonā (piemēram, efektivitātes un pirmspārvietošanas pārbaudes)

16.

Reģistrācijas līdzekļi (piemēram, attiecībā uz 15. punktā minēto detalizēto informāciju) un to saimniecību reģistrācija, kurās veic vakcināciju

II.   To trešo valstu, teritoriju, zonu vai nodalījumu uzraudzība, kas veic vakcināciju pret putnu gripu, kā minēts 11. pantā

Ja vakcinācija veikta trešā valstī, teritorijā, zonā vai nodalījumā, visās pārdošanai paredzētu putnu audzētavās, kurās veikta vakcinācija pret putnu gripu, jāveic laboratorijas pārbaudes un papildus IV pielikuma I.A daļā minētajai informācijai jāiesniedz šāda informācija:

1.

To audzētavu skaits apgabalā katrā kategorijā, kurās veikta vakcinācija

2.

Pārbaudāmo vakcinēto audzētavu skaits katrā mājputnu kategorijā

3.

Kontrolputnu izmantošana (norādīt kontrolputnu sugas un skaitu katrā novietnē)

4.

Audzētavā un/vai novietnē paņemto paraugu skaits

5.

Dati par vakcīnas iedarbīgumu


(1)  Lūdzam sniegt tik pilnīgu informāciju, cik nepieciešams pienācīgam programmas vērtējumam.


VI PIELIKUMS

(kā minēts 12. panta 1. punkta b) apakšpunktā, 2. punkta c) apakšpunkta ii) punktā un 13. panta 1. punkta a) apakšpunktā)

KRITĒRIJI ATZĪTĀM ŅŪKĀSLAS SLIMĪBAS VAKCĪNĀM

I.   Vispārīgi kritēriji

1.

Vakcīnām, pirms tās tiek atļauts izplatīt un lietot, jābūt attiecīgo trešo valstu kompetento iestāžu reģistrētām. Šādas reģistrācijas nolūkā kompetentajai iestādei ir jāpaļaujas uz pilnīgu dokumentāciju, kurā ir dati par iedarbību un nekaitīgumu; attiecībā uz ievestām vakcīnām kompetentās iestādes var paļauties uz datiem, ko tās valsts, kurā vakcīna ražota, kompetentās iestādes pārbaudījušas tiktāl, ciktāl šīs pārbaudes ir veiktas saskaņā ar starptautiski pieņemtiem standartiem.

2.

Turklāt vakcīnu ievešana vai ražošana un izplatīšana jākontrolē attiecīgās trešās valsts kompetentajām iestādēm.

3.

Pirms vakcīnu izplatīšanas atļaujas kompetento iestāžu vārdā jāpārbauda katras vakcīnu partijas nekaitīgums, jo īpaši attiecībā uz atšķaidīšanu vai neitralizēšanu un nevēlamu piesārņojošu līdzekļu klātbūtni, kā arī to iedarbība.

II.   Īpaši kritēriji

1.

Dzīvās Ņūkāslas slimības vakcīnas sagatavo no Ņūkāslas slimības vīrusu celma, kura sēklas vīruss ir pārbaudīts un kura intracerebrālās patogenitātes indekss (ICPI) ir:

i)

mazāks nekā 0,4, ja katram putnam ICPI izmeklējuma laikā ievada vismaz 107 EID50; vai

ii)

mazāks nekā 0,5, ja katram putnam ICPI izmeklējuma laikā ievada vismaz 108 EID50.

2.

Ņūkāslas slimības inaktivētās vakcīnas gatavo no Ņūkāslas slimības vīrusa celma ar intracerebrālā patogēniskuma indeksu (ICPI), kas ir mazāks par 0,7 diennakti veciem cāļiem, ja katram putnam ICPI izmeklējuma laikā ievadīts vismaz 108 EID50.


VII PIELIKUMS

(kā minēts 13. pantā)

PAPILDU VESELĪBAS PRASĪBAS

I.   Mājputniem, diennakti veciem cāļiem un inkubējamām olām, kuru izcelsme ir trešā valsts, teritorija, zona vai nodalījums, kurā pret ņūkāslas slimību izmantotās vakcīnas neatbilst vi pielikumā izklāstītajiem kritērijiem

1.

Ja trešā valstī, teritorijā, zonā vai nodalījumā nav aizliegts izmantot tādas vakcīnas pret Ņūkāslas slimību, kas neatbilst VI pielikumā izklāstītajiem īpašajiem kritērijiem, piemēro šādas papildu veselības prasības:

a)

mājputni, ieskaitot diennakti vecus cāļus, nedrīkst būt vakcinēti ar šādām vakcīnām vismaz 12 mēnešus pirms datuma, kad tika importēti Kopienā;

b)

ne agrāk kā divas nedēļas pirms importēšanas Kopienā datuma vai attiecībā uz inkubējamām olām ne agrāk kā divas nedēļas pirms olu savākšanas dienas mājputnu saimē vai saimēs jāveic vīrusa izolācijas tests Ņūkāslas slimības atklāšanai:

i)

kas veikts oficiālā laboratorijā;

ii)

izlases veidā ņemot kloākas nokasījumus vismaz 60 putniem katrā attiecīgajā saimē;

iii)

kurā nav atklāti putnu paramiksovīrusi ar intracerebrālo patogēniskuma indeksu, kas lielāks par 0,4;.

c)

mājputni ir turēti izolācijā oficiālā uzraudzībā to izcelsmes audzētavā b) apakšpunktā minētajā divu nedēļu periodā;

d)

mājputni nedrīkst būt bijuši saskarē ar mājputniem, kuri neatbilst a) un b) apakšpunktā izklāstītajām prasībām, 60 dienas pirms importēšanas Kopienā datuma vai inkubējamu olu gadījumā 60 dienas pirms olu savākšanas datuma.

2.

Ja diennakti veci cāļi tiek importēti no trešās valsts, teritorijas, zonas vai nodalījuma, kā norādīts 1. punktā, diennakti vecie cāļi un inkubējamās olas, no kurām tie iegūti, inkubatorā vai pārvadāšanas laikā nedrīkst būt bijušas saskarē ar mājputniem vai inkubējamām olām, kas neatbilst prasībām, kādas izklāstītas 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā.

II.   Mājputnu gaļa

Mājputnu gaļai jābūt iegūtai no kaujamiem mājputniem:

a)

kas 30 dienas pirms nokaušanas nav vakcinēti ar vakcīnām, kuras izgatavotas no Ņūkāslas slimības sēklas vīrusa, kuram ir lielāka patogenitāte nekā lēnas iedarbības vīrusa celmiem;

b)

kam oficiālā laboratorijā kaušanas laikā tika veikts vīrusa izolācijas tests Ņūkāslas slimības atklāšanai, izlases veidā ņemot kloākas nokasījumu paraugu vismaz no 60 putniem katrā attiecīgajā saimē, un kam netika atklāti putnu paramiksovīrusi ar intracerebrālo patogēniskuma indeksu (ICPI), kas lielāks par 0,4;

c)

kas pēdējo 30 dienu laikā pirms kaušanas dienas nav bijuši saskarē ar mājputniem, kuri neatbilst a) un b) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem.


VIII PIELIKUMS

(kā minēts 14. panta 1. punkta a) apakšpunktā)

VAISLAS UN PRODUKTĪVIE MĀJPUTNI, IZŅEMOT SKRĒJĒJPUTNUS, INKUBĒJAMĀS OLAS UN DIENNAKTI VECI CĀĻI, IZŅEMOT SKRĒJĒJPUTNU INKUBĒJAMĀS OLAS UN DIENNAKTI VECUS CĀĻUS

I.   Prasības pirms importēšanas

1.

Vaislas un produktīvie mājputni, izņemot skrējējputnus, kā arī inkubējamās olas un diennakti veci cāļi, izņemot skrējējputnu inkubējamās olas un diennakti vecus cāļus, var būt ņemti tikai no audzētavām, kuras ir apstiprinājusi attiecīgās trešās valsts kompetentā iestāde atbilstoši nosacījumiem, kas ir vismaz tikpat stingri kā Direktīvas 90/539/EEK II pielikumā ietvertie nosacījumi, un kurām šāds apstiprinājums nav apturēts vai atcelts.

2.

Ja vaislas vai produktīviem mājputniem, izņemot skrējējputnus, kā arī inkubējamām olām un diennakti veciem cāļiem, izņemot skrējējputnu inkubējamās olas un diennakti vecus cāļus, un/vai to izcelsmes saimēm jāveic pārbaudes, lai atbilstu attiecīgo veterināro sertifikātu prasībām, kas izklāstītas šajā regulā, paraugu ņemšana pārbaudēm un pati pārbaude veicama saskaņā ar III pielikumu.

3.

Uz inkubējamām olām, kuras paredzētas importam Kopienā, jābūt izcelsmes trešās valsts nosaukumam un vārdam “inkubējamas”, kas ir lielāks par 3 mm un ir vienā no Kopienas oficiālajām valodām.

4.

Katrā inkubējamo olu iepakojumā, kas minēts 3. punktā, jābūt tikai vienas mājputnu sugas, kategorijas un veida olām no vienas izcelsmes trešās valsts, teritorijas, zonas vai nodalījuma un viena sūtītāja, un uz tā jābūt vismaz šādai informācijai:

a)

3. punktā paredzētie uz olām norādāmie dati;

b)

mājputnu sugas, no kurām ir iegūtas olas;

c)

kravas sūtītāja vai uzņēmuma nosaukums un adrese.

5.

Katrā importētajā kastē ar diennakti veciem cāļiem ir tikai vienas sugas, kategorijas un veida mājputnu cāļi no vienas izcelsmes trešās valsts, teritorijas, zonas vai nodalījuma, viena inkubatora un viena kravas sūtītāja, un uz tās jābūt vismaz šādai informācijai:

a)

izcelsmes trešās valsts, teritorijas, zonas vai nodalījuma nosaukums;

b)

mājputnu sugas, no kurām iegūti diennakti vecie cāļi;

c)

atšķirīgais inkubatora numurs;

d)

sūtītāja vai uzņēmuma nosaukums un adrese.

II.   Prasības pēc importēšanas

1.

Importētos vaislas un produktīvos mājputnus, izņemot skrējējputnus, kā arī diennakti vecos cāļus, izņemot diennakti vecos skrējējputnu cāļus, no saņemšanas dienas tur saņēmēja audzētavā(-ās):

a)

vismaz sešas nedēļas; vai

b)

līdz kaušanas dienai, ja putnus nokauj pirms a) apakšpunktā minētā perioda beigām.

Tomēr a) apakšpunktā minēto periodu var samazināt līdz trim nedēļām ar noteikumu, ka paraugu ņemšanā un testēšanā, kas veikta saskaņā ar III pielikumu, iegūtie rezultāti ir labvēlīgi.

2.

Vaislas un produktīvie mājputni, izņemot skrējējputnus, kas izperēti no importētām inkubējamām olām, vismaz trīs nedēļas, sākot no izperēšanas dienas, jātur inkubatorā vai audzētavā(-ās), uz kuru mājputni nogādāti pēc izperēšanas.

Ja diennakti vecie cāļi nav audzēti tajā dalībvalstī, uz kuru tika importētas inkubējamās olas, tos transportē tieši uz Direktīvas 90/539/EEK IV pielikuma 2. paraugā ietvertā veselības sertifikāta 1.10. un 1.11. punktā norādīto galamērķa vietu un tur šajā vietā vismaz trīs nedēļas no izperēšanas dienas.

3.

Attiecīgajā periodā, kas ir norādīts 1. un 2. punktā, importētos vaislas un produktīvos mājputnus un diennakti vecos cāļus, kā arī vaislas un produktīvos mājputnus, izņemot skrējējputnus, kas izperēti no importētām inkubējamām olām, tur izolācijā mājputnu mītnēs, kurās neatrodas citas saimes.

Tomēr tos var ievietot mājputnu mītnēs, kurās jau atrodas vaislas un produktīvie mājputni un diennakti veci cāļi.

Tādā gadījumā 1. un 2. punktā minētie periodi sākas pēdējā importētā putna ievietošanas dienā, un līdz šo periodu beigām nevienu mītnē esošo mājputnu nedrīkst pārvietot.

4.

Importēto inkubējamo olu inkubēšanu veic atsevišķos inkubatoros un inkubācijas punktos.

Tomēr importētās inkubējamās olas var ievietot inkubatoros un inkubācijas punktos, kuros jau atrodas citas inkubējamās olas.

Tādā gadījumā 1. un 2. punktā minētie periodi sākas pēdējās importētās inkubējamās olas ievietošanas dienā.

5.

Ne vēlāk kā attiecīgā 1. vai 2. punktā paredzētā perioda beigu datumā importētiem vaislas un produktīviem mājputniem un diennakti veciem cāļiem valsts pilnvarotais veterinārārsts veic klīnisku pārbaudi un vajadzības gadījumā ņem paraugus to veselības stāvokļa uzraudzīšanai.


IX PIELIKUMS

(kā minēts 14. panta 1. punkta b) apakšpunktā)

VAISLAS UN PRODUKTĪVIE SKRĒJĒJPUTNI, TO INKUBĒJAMĀS OLAS UN DIENNAKTI VECI CĀĻI

I.   Prasības pirms importēšanas

1.

Importētos vaislas un produktīvos skrējējputnus (“ratites”) identificē ar kakla žetoniem un/vai mikročipiem, kuros norādīts izcelsmes trešās valsts ISO kods. Šiem mikročipiem jāatbilst ISO standartiem.

2.

Importētās vaislas un produktīvo skrējējputnu inkubējamās olas ir marķētas ar zīmogu, kurā ir norādīts izcelsmes trešās valsts ISO kods un to izcelsmes putnu audzētavas apstiprinājuma numurs.

3.

Katrā 2. punktā minētajā inkubējamo olu iepakojumā iekļauj tikai to skrējējputnu olas, kas ir saņemtas no vienas izcelsmes trešās valsts, teritorijas, zonas vai nodalījuma un viena sūtītāja, un uz tā norāda vismaz šādu informāciju:

a)

2. punktā paredzētie uz olām norādāmie dati;

b)

skaidri redzams un salasāms norādījums, ka sūtījumā ir skrējējputnu inkubējamās olas;

c)

sūtītāja vai uzņēmuma nosaukums un adrese.

4.

Katrā importētajā kastē ar vaislas un produktīvo skrējējputnu diennakti veciem cāļiem iekļauj tikai no vienas izcelsmes trešās valsts, teritorijas, zonas vai nodalījuma, vienas audzētavas un viena kravas sūtītāja saņemtos skrējējputnus, un uz tās ir vismaz šāda informācija:

a)

izcelsmes trešās valsts ISO kods un izcelsmes audzētavas apstiprinājuma numurs;

b)

skaidri redzams un salasāms norādījums, ka sūtījumā ir diennakti veci skrējējputnu cāļi;

c)

sūtītāja vai uzņēmuma nosaukums un adrese.

II.   Prasības pēc importēšanas

1.

Pēc saskaņā ar Direktīvu 91/496/EEK veiktas importa kontroles skrējējputnu un to inkubējamo olu un diennakti veco cāļu sūtījumi tiek pārvesti tieši uz galamērķi.

2.

Ievestos skrējējputnus un to diennakti vecos cāļus no saņemšanas dienas tur saņēmēja audzētavā(-ās):

a)

vismaz sešas nedēļas; vai

b)

līdz kaušanas dienai, ja putnus nokauj pirms a) apakšpunktā minētā perioda beigām.

3.

Skrējējputni, kas izperēti no importētām inkubējamām olām, vismaz trīs nedēļas, sākot no izperēšanas dienas, jātur inkubatorā vai vismaz trīs nedēļas jātur audzētavā(-ās), uz kuru tie nogādāti pēc izperēšanas.

4.

Attiecīgajā periodā, kas ir norādīts 2. un 3. punktā, importētos skrējējputnus un skrējējputnus, kas izperēti no importētām inkubējamām olām, tur izolācijā mājputnu mītnēs, kurās neatrodas citi skrējējputni vai mājputni.

Tomēr tos var ievietot mājputnu mītnēs, kurās jau atrodas citi skrējējputni vai mājputni. Tādā gadījumā 2. un 3. punktā minētie periodi sākas pēdējā importētā skrējējputna ievietošanas dienā, un līdz šo periodu beigām nevienu mītnē esošo skrējējputnu vai mājputnu nedrīkst pārvietot.

5.

Importēto inkubējamo olu inkubēšanu veic atsevišķos inkubatoros un inkubācijas punktos.

Tomēr importētās inkubējamās olas var ievietot inkubatoros un inkubācijas punktos, kuros jau atrodas citas inkubējamās olas. Tādā gadījumā 2. un 3. punktā minētie periodi sākas pēdējās importētās inkubējamās olas ievietošanas dienā un ir piemērojami šajos punktos paredzētie pasākumi.

6.

Ne vēlāk kā 2. vai 3. punktā attiecīgi paredzētā perioda beigu datumā ievestajiem skrējējputniem un to diennakti veciem cāļiem valsts pilnvarots veterinārārsts veic klīnisku pārbaudi un vajadzības gadījumā ņem paraugus to veselības stāvokļa uzraudzīšanai.

III.   Prasības attiecībā uz vaislas un produktīvo skrējējputnu un to diennakti veco cāļu ievešanu Kopienā no Āzijas un Āfrikas

Aizsardzības pasākumi attiecībā uz Krimas–Kongo hemorāģisko drudzi, kas noteikti X pielikuma I daļā, piemērojami vaislas un produktīvajiem skrējējputniem un to diennakti veciem cāļiem, kas ievesti no Āzijas un Āfrikas trešām valstīm, teritorijām, zonām vai nodalījumiem.

Visus skrējējputnus, kuriem ir pozitīvi salīdzinošā ELISA testa rezultāti antivielu atklāšanai pret Krimas–Kongo hemorāģisko drudzi, iznīcina.

Visiem tajā pašā sūtījumā bijušiem putniem 21 dienu pēc sākotnējo paraugu ņemšanas dienas veic atkārtotu salīdzinošo ELISA testu. Ja kādam putnam ir pozitīvs testa rezultāts, iznīcina visus šajā sūtījumā bijušos putnus.

IV.   Prasības attiecībā uz vaislas un produktīviem skrējējputniem no trešās valsts, teritorijas vai zonas, kuru uzskata par inficētu ar Ņūkāslas slimību

Attiecībā uz skrējējputniem un to inkubējamām olām no trešās valsts, teritorijas vai zonas, kuru uzskata par inficētu ar Ņūkāslas slimību, kā arī uz diennakti veciem cāļiem, kas ir izperēti no šādām olām, piemēro šādus noteikumus:

a)

līdz izolācijas perioda sākuma datumam kompetentā iestāde pārbauda šā pielikuma II daļas 4. punktā minētās izolācijas vietas, lai pārliecinātos, vai to stāvoklis ir apmierinošs;

b)

attiecīgajos šā pielikuma II daļas 2. un 3. punktā minētajos periodos veic vīrusa izolācijas testu, lai atklātu Ņūkāslas slimību, ņemot katra skrējējputna kloākas nokasījumu vai fekāliju paraugu;

c)

ja skrējējputnus sūta uz dalībvalsti, kuras statuss ir noteikts saskaņā ar Direktīvas 90/539/EEK 12. panta 2. punktu, papildus šīs daļas b) apakšpunktā paredzētajam vīrusa izolācijas testam katram skrējējputnam veic seroloģisko testu;

d)

pirms putnu atbrīvošanas no izolācijas ir pieejami b) un c) punktā paredzēto testu negatīvie rezultāti.


X PIELIKUMS

(kā minēts 17. pantā)

AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI SAISTĪBĀ AR KRIMAS–KONGO HEMORĀĢISKO DRUDZI

I.   Skrējējputni

Kompetentā iestāde nodrošina, ka skrējējputni vismaz 21 dienu pirms ievešanas Kopienā ir izolēti no grauzējiem un ērcēm brīvā vidē.

Pirms pārvietošanas uz ērču neskartu vidi skrējējputnus apstrādā, lai nodrošinātu, ka visi uz tiem esošie ektoparazīti tiek iznīcināti. Pēc 14 dienām ērču neskartā vidē skrējējputniem veic salīdzinošo ELISA testu Krimas–Kongo hemorāģiskā drudža antivielu noteikšanai. Ikviena izolācijā ievietotā dzīvnieka rezultātiem šajā testā jābūt negatīviem. Kad dzīvnieki ir ievesti Kopienas teritorijā, ektoparazītu apstrādi un seroloģisko testu atkārto.

II.   Skrējējputni, no kuriem iegūst gaļu importēšanai

Kompetentā iestāde nodrošina, ka skrējējputni vismaz 14 dienas pirms nokaušanas ir izolēti no grauzējiem un ērcēm brīvā vidē.

Pirms pārvietošanas uz ērču neskartu vidi skrējējputnus pārbauda, lai pārliecinātos, vai tiem nav ērču, vai arī apstrādā, lai nodrošinātu visu ērču iznīcināšanu uz tiem. Izmantotā apstrāde ir jāprecizē importa sertifikātā. Neviena izmantotā apstrāde nedrīkst atstāt nosakāmas atliekas skrējējputnu gaļā.

Katru skrējējputnu partiju pirms kaušanas pārbauda, vai tai nav ērču. Ja tādas tiek atklātas, visa partija pirms kaušanas no jauna jāievieto pirmskaušanas izolācijā.


XI PIELIKUMS

(kā minēts 18. panta 2. punktā)

Veterinārā sertifikāta paraugs noteiktu mājputnu, skrējējputnu un savvaļas medījamo putnu bezpatogēnu olu, gaļas, maltās gaļas un mehāniski atdalītas gaļas, olu un olu produktu tranzītam/uzglabāšanai

Image

Image


XII PIELIKUMS

(kā minēts 20. pantā)

ATBILSTĪBAS TABULA

Šī regula

Lēmums 2006/696/EK

Lēmums 94/438/EK

Lēmums 93/342/EEK

1. panta 1. punkta pirmā daļa

1. panta pirmā daļa

 

 

1. panta 1. punkta otrā daļa

5. pants

 

 

1. panta 2. punkts

1. panta otrā daļa

 

 

1. panta 3. punkts

I un II pielikums (1. daļa)

 

 

2. panta 1.–5. punkts

2. panta a) līdz e) punkts

 

 

2. panta 6. punkts

2. panta m) punkts

 

 

2. panta 7. punkts

2. panta j) punkts

 

 

2. panta 8. punkts

2. panta k) punkts

 

 

2. panta 9. punkts

2. panta l) punkts

 

 

2. panta 10. punkts

 

 

 

2. panta 11. punkts

 

 

 

2. panta 12. punkta a) līdz c) apakšpunkts

2. panta g) punkts

 

 

2. panta 12. punkta d) apakšpunkts

 

 

 

2. panta 13. punkts

2. panta h) punkts

 

 

2. panta 14. punkts

2. panta f) punkts

 

 

2. panta 15. punkts

 

 

 

2. panta 16. punkts

 

 

 

2. panta 17. punkts

 

 

 

2. panta 18. punkts

 

 

 

2. panta 19. punkts

 

 

 

2. panta 20. punkts

 

 

 

3. pants

5. pants

 

 

4. panta pirmā daļa

3. un 5. pants

 

 

4. panta otrā daļa

I pielikuma 3. daļa

 

 

4. panta trešā daļa

3. panta otrā daļa

 

 

5. pants

4. pants

 

 

6. pants

 

 

 

7. panta a) punkts

 

 

2. panta h) punkts

7. panta b) punkts

 

 

2. panta g) punkts

7. panta c) punkts

 

 

2. panta i) punkts

8. pants

 

 

 

9. pants

 

 

 

10. pants

 

 

 

11. pants

 

 

 

12. pants

 

4. panta 1. un 2. punkts

4. panta 1. un 2. punkts

13. pants

 

4. panta 3. punkts

4. panta 4. punkts

14. panta 1. punkta a) apakšpunkts

9. pants

 

 

14. panta 1. punkta b) apakšpunkts

11. pants

 

 

14. panta 2. punkts

 

 

 

15. pants

18. pants

 

 

16. pants

8. pants

 

 

17. pants

16. panta 2. punkts

 

 

18. panta 1. punkts

 

 

 

18. panta 2. punkts

19. panta b) punkts

 

 

18. panta 3. punkts

19. pants

 

 

19. pants

20. pants

 

 

20. pants

 

 

 

21. pants

 

 

 

22. pants

 

 

 

I pielikums

I un II pielikums

 

 

II pielikums

I pielikuma 3. daļa

 

 

III pielikuma I daļas 1.–6. punkts

I pielikuma 4. daļas A) sadaļa

 

 

III pielikuma I daļas 7. punkts

 

 

 

III pielikuma II un III daļa

I pielikuma 4. daļas B) sadaļa

 

 

IV pielikums

 

 

 

V pielikums

 

 

 

VI pielikums

 

 

B pielikums

VII pielikuma I daļa

7. pants

 

 

VII pielikuma II daļa

 

Pielikums

 

VIII pielikuma I daļa

9. pants

 

 

VIII pielikuma II daļa

10. pants

 

 

IX pielikuma I daļa

11. pants

 

 

IX pielikuma II daļa

12. pants

 

 

IX pielikuma III daļa

13. pants

 

 

IX pielikuma IV daļa

14. pants

 

 

X pielikums

V pielikums

 

 

XI pielikums

IV pielikums

 

 

XII pielikums