ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 206

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 2. augusts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 769/2008 (2008. gada 1. augusts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 770/2008 (2008. gada 1. augusts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 349/2005, ar ko paredz noteikumus Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas pasākumiem un cīņai pret noteiktām dzīvnieku slimībām atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 771/2008 (2008. gada 1. augusts), ar ko nosaka Eiropas Ķimikāliju aģentūras Apelācijas padomes organizācijas un procedūras noteikumus ( 1 )

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 772/2008 (2008. gada 1. augusts), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1109/2007 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2007./2008. saimnieciskajā gadā

14

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Dalībvalstu valdību pārstāvju konference

 

 

2008/634/EK

 

*

Lēmums, kas pieņemts saskaņā ar dalībvalstu valdību pārstāvju kopēju vienošanos 2008. gada 18. jūnijā, par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) atrašanās vietu

16

 

 

Komisija

 

 

2008/635/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 22. jūlijs) par aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju importu Kopienā attiecībā uz trešo valstu sarakstiem, spermas savākšanas centriem un embriju ieguves brigādēm, un sertificēšanas prasībām (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 3625)  ( 1 )

17

 

 

2008/636/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 22. jūlijs), ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, no kurām dalībvalstis atļauj importēt cūku olšūnas un embrijus (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 3671)  ( 1 )

32

 

 

Labojums

 

*

Labojums Padomes Regulā (EK) Nr. 717/2008 (2008. gada 17. jūlijs), ar ko ievieš Kopienas procedūru kvantitātes kvotu pārvaldībai (OV L 198, 26.7.2008.)

34

 

*

Labojums Padomes Direktīvā 94/28/EK (1994. gada 23. jūnijs), ar ko nosaka principus, kas attiecas uz zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem noteikumiem, kurus piemēro no trešām valstīm importētajiem dzīvniekiem, to spermai, olšūnām un embrijiem, un kura groza Direktīvu 77/504/EEK par tīršķirnes vēršu ģints sugu vaislas dzīvniekiem (OV L 178, 12.7.1994.) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 03. nodaļa, 16. sējums, 238. lpp.)

34

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

2.8.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 206/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 769/2008

(2008. gada 1. augusts),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 2. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 1. augustā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 510/2008 (OV L 149, 7.6.2008., 61. lpp.).

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 590/2008 (OV L 163, 24.6.2008., 24. lpp.).


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MK

27,8

TR

74,2

XS

26,5

ZZ

42,8

0709 90 70

TR

97,2

ZZ

97,2

0805 50 10

AR

78,5

US

95,7

UY

67,2

ZA

88,2

ZZ

82,4

0806 10 10

CL

43,1

EG

141,1

IL

145,6

MK

76,7

TR

156,0

ZZ

112,5

0808 10 80

AR

88,5

BR

103,0

CL

107,1

CN

88,5

NZ

114,8

US

101,0

ZA

92,9

ZZ

99,4

0808 20 50

AR

70,7

CL

64,8

NZ

152,7

TR

153,4

ZA

97,1

ZZ

107,7

0809 20 95

CA

285,7

TR

423,0

US

394,8

ZZ

367,8

0809 30

TR

154,2

US

191,9

ZZ

173,1

0809 40 05

BA

70,3

IL

119,0

TR

111,4

XS

62,1

ZZ

90,7


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


2.8.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 206/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 770/2008

(2008. gada 1. augusts),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 349/2005, ar ko paredz noteikumus Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas pasākumiem un cīņai pret noteiktām dzīvnieku slimībām atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (1) un jo īpaši tās 42. panta 8.a punktu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (2) ir noteikta kārtība, kādā Kopiena ar saviem finansiālajiem līdzekļiem piedalās dzīvnieku slimību izskaušanas programmās.

(2)

Komisijas Regulu (EK) Nr. 349/2005 (3) piemēro Kopienas līdzfinansējumam, ko piešķir dalībvalstīm par attaisnotajām izmaksām, kuras saistītas ar konkrētiem dzīvnieku slimību izskaušanas pasākumiem.

(3)

Padomes 2005. gada 20. decembra Direktīvā 2005/94/EK, ar ko paredz Kopienas pasākumus putnu gripas kontrolei un atceļ Direktīvu 92/40/EEK (4), ir noteikti jauni pasākumi šīs slimības apkarošanai, tostarp pasākumi attiecībā uz zemas patogenitātes vīrusa gadījumiem.

(4)

Lēmumā 90/424/EEK, kas grozīts ar Lēmumu 2006/53/EK (5), ir paredzēts, ka Kopienas līdzfinansējumu var piešķirt konkrētiem slimības izskaušanas pasākumiem, ko dalībvalstis īsteno putnu gripas apkarošanai. Minētā lēmuma 3.a pantā ir noteikts, ka Kopienas līdzfinansējumu putnu gripas apkarošanai piešķir tikai tad, ja ir īstenoti obligātie pasākumi, kas paredzēti Direktīvā 2005/94/EK.

(5)

Regula (EK) Nr. 349/2005 jāatjaunina, ņemot vērā šīs izmaiņas.

(6)

Regulā (EK) Nr. 349/2005 ir noteikts, ka Kopienas finansiālo palīdzību piešķir, pamatojoties uz atmaksas pieprasījumu, kam pievienots finanšu pārskats, kurā ietverta sadaļa “atbilstoša kompensācija” un sadaļa “darbības izmaksas”. Minētā finanšu pārskata “darbības izmaksu” sadaļas iesniegšana, tāpat kā “atbilstošas kompensācijas” sadaļas iesniegšana, ir jāsaista ar paziņojumu par konkrēto lēmumu par finansiālās palīdzības izveidi.

(7)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 349/2005.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības fondu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 349/2005 groza šādi.

1)

Regulas 1. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Šo regulu piemēro Kopienas līdzfinansējumam, ko piešķir dalībvalstīm par šīs regulas 3., 4. un 5. pantā noteiktajām attaisnotajām izmaksām, kuras attiecas uz slimību izskaušanas pasākumiem, un gadījumos, kas paredzēti:

a)

Lēmuma 90/424/EEK 3. panta 1. punktā un 3.a panta 1. punktā, izņemot zirgu dzimtas dzīvnieku slimību gadījumos;

b)

minētā lēmuma 4. panta 1. un 2. punktā, 6. panta 2. punktā un 11. panta 1. punktā.”.

2)

Regulas 2. panta pirmās daļas d) punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“d)

“nepieciešamie izdevumi” ir izdevumi, kas radušies, iepērkot aprīkojumu vai pakalpojumus, kuri minēti Lēmuma 90/424/EEK 3. panta 2. punkta pirmajā, otrajā un trešajā ievilkumā, 3.a panta 3. punkta otrajā ievilkumā un 11. panta 4. punkta a) apakšpunkta i) līdz iv) punktā un b) apakšpunktā, ja ir apliecināts to veids un tiešā saikne ar attaisnotajiem izdevumiem, kas noteikti šīs regulas 3. pantā;”.

3)

Regulas 3. panta a) un b) punktus aizstāj ar šādiem punktiem:

“a)

ātri un adekvāti kompensētu tos īpašniekus, kuriem ir obligāti jānokauj dzīvnieki vai attiecīgā gadījumā jāiznīcina olas saskaņā ar Lēmuma 90/424/EEK 3. panta 2. punkta pirmo un septīto ievilkumu, 3.a panta 3. punkta pirmo ievilkumu un 11. panta 4. punkta a) apakšpunkta i) punktu;

b)

segtu darbības izdevumus, kas ir apmaksāti un saistīti ar obligātu dzīvnieku nokaušanu un šo dzīvnieku un inficētu produktu iznīcināšanu, telpu tīrīšanu un dezinficēšanu, kā arī vajadzības gadījumā izmantoto ierīču tīrīšanu un dezinficēšanu vai iznīcināšanu saskaņā ar Lēmuma 90/424/EEK 3. panta 2. punkta pirmo, otro un trešo ievilkumu, 3.a panta 3. punkta otro ievilkumu un 11. panta 4. punkta a) apakšpunkta i) līdz iv) punktu un b) apakšpunktu;”.

4)

Regulas 7. panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“1. punkta a) apakšpunktā paredzēto finanšu pārskata sadaļu “darbības izmaksas” iesniedz elektroniskas datnes veidā atbilstīgi IV pielikumam sešdesmit kalendāra dienu laikā pēc dienas, kad tika paziņots konkrētais lēmums par finansiālās palīdzības izveidi.”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 1. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 479/2008 (OV L 148, 6.6.2008., 1. lpp.).

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(3)  OV L 55, 1.3.2005., 12. lpp.

(4)  OV L 10, 14.1.2006., 16. lpp.

(5)  OV L 29, 2.2.2006., 37. lpp.


2.8.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 206/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 771/2008

(2008. gada 1. augusts),

ar ko nosaka Eiropas Ķimikāliju aģentūras Apelācijas padomes organizācijas un procedūras noteikumus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (1), un jo īpaši tās 93. panta 4. punktu un 132. pantu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 1907/2006 pilnvaro Eiropas Ķimikāliju aģentūru, turpmāk “Aģentūra”, pieņemt atsevišķus lēmumus par ķimikāliju reģistrēšanu un vērtēšanu un nodibina Apelācijas padomi, kas lemj par Regulas (EK) Nr. 1907/2006 91. panta 1. punktā minēto lēmumu apelāciju.

(2)

Ņemot vērā, ka Regula (EK) Nr. 1907/2006 nosaka tikai apelācijas procedūras pamatnoteikumus, ir nepieciešams pieņemt sīki izstrādātus noteikumus par Apelācijas padomes organizāciju, kā arī sīki izstrādātus procedūras noteikumus, kas attiektos uz šai padomei iesniegtajām apelācijām.

(3)

Lai nodrošinātu apelāciju līdzsvarotu vērtēšanu no juridiskā un tehniskā viedokļa, katras apelācijas izskatīšanā ir jāpiedalās gan juridiski, gan tehniski kvalificētiem Apelācijas padomes locekļiem, kā noteikts 2007. gada 23. oktobra Komisijas Regulā (EK) Nr. 1238/2007, ar ko paredz noteikumus par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras (2) Apelācijas padomes locekļu kvalifikāciju.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 89. pantu Apelācijas padomē jābūt vienam priekšsēdētājam un vēl diviem locekļiem, katram no kuriem jābūt vietniekiem. Ir svarīgi, ka priekšsēdētājs nodrošina Apelācijas padomes lēmumu kvalitāti un konsekvenci.

(5)

Lai sekmētu apelāciju izskatīšanu, katrā lietā būtu jānorīko referents un jānosaka viņa uzdevumi.

(6)

Lai nodrošinātu vienmērīgu un efektīvu Apelācijas padomes darbu, jāizveido tās pakļautībā esoša Kanceleja.

(7)

Šo pašu iemeslu dēļ Apelācijas padomei būtu jāpiešķir pilnvaras izstrādāt savas darbības un procedūras noteikumus.

(8)

Lai Apelācijas padome spētu pieņemamā laikā pieņemt galīgos lēmumus, Aģentūras valde saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 89. panta 3. punkta otro daļu var palielināt Apelācijas padomes locekļu skaitu. Līdz ar to būtu jāpilnvaro Apelācijas padome noteikt kritērijus lietu sadalei tās locekļu starpā.

(9)

Apelācijas pieteikumam pievieno maksājuma par apelāciju nomaksas apliecinājumu, kas vajadzīgs visām apelācijām saskaņā ar Komisijas 2008. gada 16. aprīļa Regulu (EK) Nr. 340/2008 par maksājumiem Eiropas Ķimikāliju aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (3) un kam būtu jābūt apelācijas pieņemamības nosacījumam.

(10)

Vajadzības gadījumā, pamatojoties uz pieredzi, kas gūta, piemērojot šo regulu, Komisijai būtu jāpārskata regulas noteikumu efektivitāte un to darbība praksē un, ja nepieciešams, jāgroza tie.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

Apelācijas padomes organizācija

1.   Iedaļa

Apelācijas padome

1. pants

Sastāvs

1.   Par katru apelāciju lemj trīs Aģentūras Apelācijas padomes, turpmāk “Apelācijas padome”, locekļi.

Vismaz vienam loceklim jābūt juridiski kvalificētam, un vismaz vienam loceklim jābūt tehniski kvalificētam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1238/2007.

2.   Apelācijas padomes priekšsēdētājs vai viens no viņa vietniekiem prezidē visās apelācijas lietās.

3.   Priekšsēdētājs nodrošina Apelācijas padomes lēmumu kvalitāti un konsekvenci.

2. pants

Locekļu izslēgšana

Piemērojot Regulas (EK) Nr. 1907/2006 90. panta 7. punkta procedūru, attiecīgo Apelācijas padomes locekli pirms lēmuma pieņemšanas aicina iesniegt savus apsvērumus par iemesliem, kas ir pamatā saskaņā ar minētās regulas 90. panta 6. punktu celtiem iebildumiem.

Procesu atliek līdz brīdim, kad pieņem lēmumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 90. panta 7. punktu.

3. pants

Locekļu nomaiņa

1.   Apelācijas padome locekli, kuru nolemj izslēgt no procesa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 90. panta 7. punktu, nomaina ar tā vietnieku.

2.   Priekšsēdētājs var aizstāt jebkuru Apelācijas padomes locekli, ieceļot vietnieku, pēc šā locekļa lūguma, atvaļinājuma, slimības, neatliekamu pienākumu dēļ vai gadījumos, kad minētajam loceklim ir liegts piedalīties procesā citu iemeslu dēļ. Kritērijus, pēc kuriem izvēlas vietnieku, nosaka saskaņā ar 27. panta 3. punktā paredzēto kārtību.

Ja loceklis nespēj lūgt, lai viņu aizstāj, priekšsēdētājs var viņu aizstāt pēc paša ierosmes.

Priekšsēdētājs var noraidīt aizstāšanas lūgumu tikai ar pamatotu lēmumu.

Ja priekšsēdētājs nevar piedalīties procesā, viņš ieceļ savu vietnieku. Ja priekšsēdētājs to nevar izdarīt, vietnieku ieceļ tas cits ilgāk strādājošais loceklis, kas izskata apelāciju, vai – ja citiem locekļiem ir vienāds nostrādātais laiks Apelācijas padomē – vecākais loceklis.

3.   Ja locekli aizstāj pirms sēdes, procesu neatliek un aizstāšana neskar jau izpildītos procedūras posmus.

Ja locekli aizstāj pēc sēdes, jārīko atkārtota sēde, ja vien puses, vietnieks un divi pārējie locekļi, kas izskata apelāciju, nevienojas citādi.

4.   Ja loceklis aizstāts, attiecīgajam vietniekam ir saistoši starplēmumi, kas pieņemti pirms aizstāšanas.

5.   Locekļa prombūtne pēc Apelācijas padomes galīgā lēmuma pieņemšanas nekavē Apelācijas padomi izpildītu atlikušos procedūras posmus.

Ja priekšsēdētājs nespēj parakstīt lēmumu vai izpildīt atlikušos procedūras posmus, priekšsēdētāja vietā šos punktus izpilda cits ilgāk strādājošais loceklis, kas izskata apelāciju, vai – ja citiem locekļiem ir vienāds nostrādātais laiks Apelācijas padomē – vecākais loceklis.

4. pants

Referents

1.   Priekšsēdētājs vienu no pārējiem locekļiem, kuri izskata apelāciju, ieceļ par referentu attiecīgajā lietā vai pilda šo funkciju pats, ņemot vērā to, ka darba slodze jāsadala vienādi visiem locekļiem.

2.   Referents veic iepriekšēju apelācijas izpēti.

3.   Pēc referenta priekšlikuma Apelācijas padome var rakstveidā noteikt 15. pantā paredzētos procedūras pasākumus.

Minēto pasākumu īstenošanu var uzticēt referentam.

4.   Referents sagatavo lēmuma projektu.

2.   Iedaļa

Kanceleja

5. pants

Kanceleja un sekretārs

1.   Ar šo Aģentūrā Apelācijas padomes pakļautībā tiek izveidota Kanceleja. Persona, kuru saskaņā ar 5. punktu ieceļ par sekretāru, vada Kanceleju.

2.   Kancelejas uzdevums ir pieņemt, nosūtīt un uzglabāt dokumentus un sniegt citus pakalpojumus, ko paredz šī regula.

3.   Kancelejā uztur apelāciju reģistru, kurā reģistrē visus iesniegtos apelācijas pieteikumus un ar tiem saistītos dokumentus.

4.   Kancelejas personāls, ieskaitot sekretāru, nedrīkst piedalīties nekādos Aģentūras procesos, kas attiecas uz lēmumiem, kuri var būt apelācijas priekšmets saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 91. panta 1. punktu.

5.   Apelācijas padomei pienākumus pildīt palīdz sekretārs, ko pēc priekšsēdētāja priekšlikuma ieceļ izpilddirektors.

Priekšsēdētājs ir pilnvarots sniegt sekretāram norādījumus par jautājumiem saistībā ar Apelācijas padomes funkciju izpildi.

6.   Sekretārs pārbauda, vai tiek ievēroti termiņi un citi oficiāli nosacījumi, kas attiecas uz apelāciju iesniegšanu.

7.   Vispārējus norādījumus sekretāram pieņem 27. panta 3. punktā noteiktajā kārtībā.

II   NODAĻA

Procedūra

6. pants

Apelācijas pieteikums

1.   Apelācijas pieteikumā iekļauj šādas ziņas:

a)

apelācijas iesniedzēja nosaukums un adrese;

b)

ja apelācijas iesniedzējs ir iecēlis pārstāvi – pārstāvja nosaukums un juridiskā adrese;

c)

piegādes adrese, ja tā atšķiras no a) un b) apakšpunktā minētās;

d)

atsauce uz apstrīdēto lēmumu un apelācijas iesniedzēja prasījums;

e)

tiesību pamats un faktiskie un tiesību argumenti;

f)

vajadzības gadījumā iesniegto pierādījumu raksturs un paziņojums, kur izskaidroti fakti, kurus pierādījumi atbalsta;

g)

vajadzības gadījumā norāde par to, kuras ziņas apelācijas pieteikumā uzskatāmas par konfidenciālām;

h)

norāde par to, vai apelācijas iesniedzējs piekrīt, ka dokumentus viņam vai attiecīgi viņa pārstāvim piegādā pa telefaksu, e-pastu vai izmantojot citu tehnisku sakaru līdzekli.

2.   Apelācijas pieteikumam pievieno maksājuma par apelāciju nomaksas apliecinājumu, ievērojot Regulas (EK) Nr. 340/2008 10. pantu.

Ja apelācijas iesniedzējs ir juridiska persona, pievienojami arī juridiskās personas statūti vai nesens izraksts no sabiedrību vai apvienību reģistra, vai arī kāds cits tās juridiskās pastāvēšanas pierādījums.

3.   Ja apelācijas pieteikums neatbilst šā panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā un 2. punktā paredzētajām prasībām, sekretārs nosaka saprātīgu termiņu, kurā apelācijas iesniedzējam jānodrošina atbilstība minētajām prasībām. Šādu termiņu sekretārs var noteikt tikai vienu reizi.

Minētajā termiņā neiekļauj laiku, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1907/2006 93. panta 2. punktā noteiktajā termiņā.

4.   Ja tiek atklāts pārkāpums, kura dēļ apelācija var būt nepieņemama, sekretārs nevilcinoties nosūta pamatotu atzinumu priekšsēdētājam.

Gadījumos, kad sekretārs noteicis termiņu saskaņā ar 3. punktu, tādu atzinumu viņš nosūta pēc termiņa beigām, ja pārkāpums nav labots.

5.   Apelācijas pieteikumu sekretārs nekavējoties nosūta Aģentūrai.

6.   Aģentūras vietnē publicē paziņojumu, norādot apelācijas pieteikuma, uz kura pamata uzsākts process, reģistrēšanas dienu, pušu nosaukumu un adreses, procesa priekšmetu, apelācijas iesniedzēja prasījumu, kā arī kopsavilkumu par apelācijas tiesību pamatu un galvenajiem argumentiem.

Priekšsēdētājs izlemj, vai ziņas, ko apelācijas iesniedzējs norādījis saskaņā ar 1. punkta g) apakšpunktu, uzskatāmas par konfidenciālām, un gādā par to, lai par konfidenciālām uzskatītās ziņas netiktu publicētas paziņojumā. Publikācijas praktiskās detaļas nosaka saskaņā ar 27. panta 3. punktā paredzēto kārtību.

7. pants

Aizstāvība

1.   Aģentūra iesniedz aizstāvību divu mēnešu laikā pēc apelācijas pieteikuma iesniegšanas.

Izņēmuma gadījumā priekšsēdētājs pēc Aģentūras pamatota iesnieguma var pagarināt minēto termiņu.

2.   Aizstāvībā iekļauj:

a)

ja Aģentūra ir iecēlusi pārstāvi – pārstāvja nosaukums un juridiskā adrese;

b)

iestāšanās lietā tiesību pamats un faktiskie un tiesību argumenti;

c)

vajadzības gadījumā iesniegto pierādījumu raksturs un paziņojums, kur izskaidroti fakti, kurus pierādījumi atbalsta;

d)

vajadzības gadījumā norāde par to, kuras ziņas aizstāvībā uzskatāmas par konfidenciālām;

e)

norāde par to, vai Aģentūra piekrīt, ka dokumentus tai vai attiecīgi tās pārstāvim piegādā pa telefaksu, e-pastu vai izmantojot citu tehnisku sakaru līdzekli.

3.   Ja Aģentūra ir pienācīgi uzaicināta, taču nav iesniegusi aizstāvību, procesu turpina bez aizstāvības.

8. pants

Iestāšanās lietā

1.   Ikviena persona, kuras intereses pamatoti skar Apelācijas padomei iesniegtas prasības iznākums, drīkst iestāties Apelācijas padomes procesā.

2.   Pieteikums, kurā minēti apstākļi, kas pamato tiesības iestāties, iesniedzams divu nedēļu laikā pēc 6. panta 6. punktā minētā paziņojuma publicēšanas.

3.   Pieteikumam par iestāšanos jāaprobežojas ar vienas no pušu prasījuma atbalstīšanu vai iebilšanu pret to.

4.   Pieteikumā par iestāšanos lietā iekļauj šādas ziņas:

a)

personas, kas iestājas lietā, vārds vai nosaukums un adrese;

b)

ja persona, kas iestājas lietā, ir iecēlusi pārstāvi – pārstāvja nosaukums un juridiskā adrese;

c)

piegādes adrese, ja tā atšķiras no a) un b) apakšpunktā minētās;

d)

personu, kas iestājas lietā, prasījums, kas pilnībā vai daļēji atbalsta vai iebilst pret kādas puses prasījumu;

e)

iestāšanās lietā tiesību pamats un faktiskie un tiesību argumenti;

f)

vajadzības gadījumā iesniegto pierādījumu raksturs, kas atbalsta pieteikumu;

g)

vajadzības gadījumā norāde par to, kuras ziņas pieteikumā par iestāšanos uzskatāmas par konfidenciālām;

h)

norāde par to, vai persona, kas iestājas lietā, piekrīt, ka dokumentus tai vai attiecīgi tās pārstāvim piegādā pa telefaksu, e-pastu vai izmantojot citu tehnisku sakaru līdzekli.

5.   Apelācijas padome lemj par to, vai apmierināt vai neapmierināt pieteikumu par iestāšanos.

6.   Personas, kas iestājas lietā, pašas sedz savus izdevumus.

9. pants

Pārstāvība

Ja persona, kas iestājas lietā, vai puse ir iecēlusi pārstāvi, minētajam pārstāvim ir jāiesniedz pilnvara.

10. pants

Procedūras dokumentu iesniegšana

1.   Visiem rakstveida paskaidrojumiem ir jābūt parakstītiem un datētiem.

2.   Termiņu aprēķināšanas vajadzībām dokumentu neuzskata par iesniegtu, kamēr to nav saņēmusi Kanceleja.

3.   Kāda no pusēm vai persona, kas iestājas lietā, iesniedz dokumentus Kancelejā personīgi vai nosūtot tos pa pastu. Tomēr Apelācijas padome var atļaut pusei vai personai, kas iestājas lietā, iesniegt dokumentus, nosūtot tos pa telefaksu, e-pastu vai izmantojot citu tehnisku sakaru līdzekli.

Noteikumus par tehnisku sakaru līdzekļu izmantošanu, ieskaitot elektroniskā paraksta izmantošanu, pieņem 27. panta 3. punktā noteiktajā kārtībā.

11. pants

Apelācijas pieņemamība

1.   Pamatojumam, ar kuru apelācija atzīstama par nepieņemamu, ir jābūt šādam:

a)

apelācijas pieteikums neatbilst šīs regulas 6. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā un 2. punktā, un 9. pantā izklāstītajām prasībām;

b)

apelācijas iesniedzējs ir pārsniedzis Regulas (EK) Nr. 1907/2006 92. panta 2. punktā noteikto apelācijas iesniegšanas termiņu;

c)

apelācija netiek celta pret Regulas (EK) Nr. 1907/2006 91. panta 1. punktā minēto lēmumu;

d)

apelācijas iesniedzējs nav apelācijā apstrīdētā lēmuma adresāts un nespēj pierādīt tiešu un konkrētu sakaru saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 92. panta 1. punktu.

2.   Ja priekšsēdētājs neizlemj par apelācijas pieņemamību Regulas (EK) Nr. 1907/2006 93. panta 2. punktā noteiktajā termiņā, apelāciju nodod Apelācijas padomei pamatojuma un pieņemamības izskatīšanai. Lēmums par pieņemamību iekļaujams galīgajā lēmumā.

12. pants

Apelāciju izskatīšana

1.   Pēc pirmās apmaiņas ar rakstveida paskaidrojumiem nevar iesniegt papildu pierādījumus, ja vien Apelācijas padome nenolemj, ka aizkavēšanās ar pierādījumu sniegšanu ir pienācīgi attaisnojama.

2.   Pēc pirmās apmaiņas ar rakstveida paskaidrojumiem nevar iesniegt jaunu tiesību pamatu, ja vien Apelācijas padome nenolemj, ka to pamatā ir jauni tiesību vai faktiski apstākļi, kas ir kļuvuši zināmi procesa gaitā.

3.   Attiecīgos gadījumos Apelācijas padome uzaicina procesa puses iesniegt apsvērumus par Apelācijas padomes izdotiem paziņojumiem vai par otras puses vai personu, kas iestājas lietā, paziņojumiem.

Apelācijas padome nosaka saprātīgu termiņu apsvērumu iesniegšanai.

4.   Apelācijas padome paziņo pusēm par procesa rakstveida daļas slēgšanu.

13. pants

Sēdes

1.   Apelācijas padome notur sēdi, ja uzskata to par nepieciešamu vai ja to lūdz kāda no pusēm.

Lūgums iesniedzams divu nedēļu laikā no brīža, kad pusei sniegts paziņojums par procesa rakstveida daļas slēgšanu. Priekšsēdētājs termiņu var pagarināt.

2.   Uzaicinājumus uz sēdi pusēm izsūta Kanceleja.

3.   Ja kāda puse, kas pienācīgi uzaicināta uz sēdi, neierodas atbilstīgi uzaicinājumam, procesu var turpināt bez šīs puses.

4.   Apelācijas padomes sēdes ir atklātas, ja vien Apelācijas padome pēc savas ierosmes vai pēc puses lūguma nopietnu iemeslu dēļ nenolemj citādi.

5.   Sēdi atklāj un vada priekšsēdētājs, kurš atbild par tās pareizu norisi.

Priekšsēdētājs un pārējie locekļi pusēm vai to pārstāvjiem var uzdot jautājumus.

6.   Sekretārs atbild par katras sēdes protokola sastādīšanu.

Protokolu paraksta priekšsēdētājs un sekretārs, un tas ir oficiāls dokuments.

Pirms protokola parakstīšanas lieciniekiem vai ekspertiem dod iespēju pārbaudīt un apstiprināt to protokola daļu, kurā atspoguļota viņu liecība.

7.   Sēdi var noturēt videokonferences veidā vai ar citu sakaru tehnoloģiju, ja ir pieejami tehniskie līdzekļi.

14. pants

Lietojamā valoda

1.   Valoda, kurā iesniegts apelācijas pieteikums, ir apelācijas lietas valoda.

Ja apelācijas iesniedzējs ir lēmuma adresāts, par kuru ir iesniegts apelācijas pieteikums, apelācijas pieteikums ir iesniedzams tajā pašā valodā, kurā ir lēmums, vai kādā no Kopienas oficiālajām valodām, kas lietota iesniegumā, kura rezultātā pieņemts attiecīgais lēmums, ieskaitot valodas, kas lietotas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 10. panta a) punkta i) apakšpunktu iesniegtajā informācijā.

2.   Lietas valodu lieto Apelācijas padomes rakstveida un mutvārdu procesā un protokolos un lēmumos.

Papildus dokumentiem, kas sastādīti citā valodā, pievienojams tulkojums lietas valodā.

Gariem dokumentiem var iesniegt izrakstu tulkojumus. Tomēr Apelācijas padome pēc savas iniciatīvas vai kādas puses lūguma jebkurā laikā var pieprasīt plašāku vai pilnīgu tulkojumu.

3.   Pēc puses pieprasījuma un otras puses viedokļa uzklausīšanas Apelācijas padome var atļaut visā procesā vai tā daļā lietot Kopienu oficiālo valodu, kas nav lietas valoda.

4.   Pēc personas, kas iestājas lietā, pieprasījuma un pušu viedokļa uzklausīšanas Apelācijas padome var atļaut personai, kas iestājas lietā, lietot Kopienu oficiālo valodu, kas nav lietas valoda.

5.   Ja liecinieks vai eksperts paziņo, ka nespēj pietiekami labi izteikties lietas valodā, Apelācijas padome var atļaut viņam lietot kādu citu no Kopienas oficiālajām valodām.

6.   Ja Apelācijas padome atļauj lietot valodu, kas nav lietas valoda, Kanceleja gādā par rakstveida vai mutvārdu tulkojumu.

15. pants

Procedūras pasākumi

1.   Apelācijas padome jebkurā procesa posmā var noteikt procedūras pasākumus.

2.   Procedūras pasākumu mērķis konkrēti ir šāds:

a)

nodrošināt procesa efektīvu virzību un atvieglināt pierādījumu iegūšanu;

b)

noteikt punktus, par kuriem pusēm jāiesniedz papildu argumenti;

c)

precizēt pušu prasījumus, to prasību tiesību pamatu un argumentus, kā arī strīdus jautājumus.

3.   Procedūras pasākumi var konkrēti izpausties kā:

a)

jautājumu uzdošana pusēm;

b)

pušu uzaicināšana sniegt mutvārdu vai rakstveida paskaidrojumus par atsevišķiem procesa aspektiem;

c)

informācijas pieprasījums pusēm vai trešām pusēm;

d)

ar lietu saistītu dokumentu uzrādīšanas pieprasījums;

e)

pušu vai to pārstāvju uzaicināšana uz sanāksmēm;

f)

uzmanības pievēršana lietām, kas šķiet īpaši nozīmīgas, vai faktam, ka atsevišķi jautājumi vairs nešķiet strīdīgi;

g)

apsvērumu sniegšana, kas procesā var palīdzēt koncentrēties uz būtiskāko.

16. pants

Pierādījumi

1.   Apelācijas padomes procesā var būt šādi pierādījumu iegūšanas līdzekļi:

a)

informācijas pieprasījumi;

b)

dokumentu un priekšmetu uzrādīšana;

c)

pušu vai liecinieku uzklausīšana;

d)

ekspertu atzinumi.

Sīkākus noteikumus par pierādījumu iegūšanu nosaka 27. panta 3. punktā noteiktajā kārtībā.

2.   Ja Apelācijas padome uzskata, ka kādai pusei, lieciniekam vai ekspertam jāliecina mutvārdos, tā nosūta šai personai uzaicinājumu ierasties Apelācijas padomē.

3.   Puses informējamas par gaidāmo liecinieka vai eksperta uzklausīšanu Apelācijas padomē. Tām ir tiesības būt klāt un uzdot lieciniekam vai ekspertam jautājumus.

Puses var iebilst pret ekspertu vai liecinieku, pamatojoties uz viņa nekompetenci saistībā ar apelāciju. Ja ir celts tāds iebildums, jautājumu atrisina Apelācijas padome.

4.   Pirms liecināšanas katrs eksperts vai liecinieks paziņo par personisku ieinteresētību lietā, ja viņam tāda ir, vai par to, ka bijis iesaistīts kā vienas puses pārstāvis vai ka piedalījies pārsūdzētā lēmuma pieņemšanā.

Ja eksperts vai liecinieks par to nepaziņo pats, puses var norādīt uz šo jautājumu Apelācijas padomei.

5.   Liecinieka vai eksperta noraidījumu piesaka divu nedēļu laikā pēc tam, kad pusēm ir paziņots par liecinieka nopratināšanu vai eksperta iecelšanu. Puse sniedz noraidījuma pamatojumu un norāda, kādus pierādījumus var iesniegt tā pamatojumam.

6.   Ja liecinieks vai eksperts ir sniedzis liecību, minēto liecību atspoguļo protokolā.

17. pants

Pierādījumu iegūšanas izmaksas

1.   Lieciniekiem un ekspertiem, kurus uzaicina un kuri ierodas uz Apelācijas padomi, ir tiesības saņemt atbilstīgu ceļa un uzturēšanās izdevumu atlīdzinājumu.

Lieciniekiem un ekspertiem, kurus uzaicina un kuri ierodas uz Apelācijas padomi, ir arī tiesības saņemt atbilstīgu ienākumu zaudējuma kompensāciju.

Ekspertiem, kuri nav Aģentūras personāla locekļi, ir tiesības uz samaksu par to darbu.

2.   Maksājumus lieciniekiem veic pēc liecību sniegšanas, ekspertiem – pēc viņu pienākumu vai uzdevumu izpildes. Tomēr var veikt arī avansa maksājumu.

3.   Aģentūras valde izdod noteikumus par izmaksājamo summu un avansu aprēķināšanu.

4.   27. panta 3. punktā noteiktajā kārtībā un vienojoties ar valdi, pieņem sīki izstrādātus noteikumus par sekojošo:

a)

kurš sedz pierādījumu iegūšanas izdevumus;

b)

kā veicami atlīdzinājuma, kompensācijas un honorāru maksājumi lieciniekiem un ekspertiem.

5.   Noteikumos, kas minēti 3. un 4. punktā, attiecīgi ņem vērā līdzīgus noteikumus, kuri ir spēkā citās Kopienas tiesību jomās.

18. pants

Kompetence

Ja Apelācijas padome lietu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 93. panta 3. punktu nodod Aģentūras kompetentajai struktūrvienībai, pēdējai ir saistoša argumentācija, kas bijusi Apelācijas padomes lēmuma pamatā, ciktāl nav mainījušies apstākļi.

19. pants

Apspriešana

1.   Apelācijas apspriešanā piedalās tikai trīs Apelācijas padomes locekļi, kuri izskata apelāciju. Apspriešana notiek slepenībā un paliek slepenībā.

2.   Apspriešanā katrs loceklis dara zināmu savu viedokli un tā pamatojumu.

Referenta atzinumu uzklausa pirmo, priekšsēdētāja atzinumu – pēdējo, ja vien priekšsēdētājs nav referents.

20. pants

Balsošana

Ja balsošana ir nepieciešama, balso 19. panta 2. punkta otrajā daļā noteiktajā secībā. Tomēr tad, ja priekšsēdētājs ir arī referents, viņš balso pēdējais.

Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu.

Atturēties nav atļauts.

21. pants

Lēmumi

1.   Lēmumā iekļauj:

a)

paziņojumu, ka atzinumu sniegusi Apelācijas padome;

b)

lēmuma pieņemšanas datumu;

c)

procesā piedalījušos Apelācijas padomes locekļu vārdus;

d)

apelācijas pušu un personu, kas iestājas lietā, un to pārstāvju procesā vārdus;

e)

ziņas par pušu prasījumu;

f)

faktu kopsavilkumu;

g)

pieņemtā lēmuma pamatojumu;

h)

Apelācijas padomes rīkojumu, vajadzības gadījumā ieskaitot atlīdzinājumu par pierādījumu iegūšanas izmaksām un lēmumu par maksājumu atmaksu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 340/2008 10. panta 4. punktu.

2.   Lēmumu paraksta priekšsēdētājs un sekretārs. Paraksti var būt elektroniski.

Lēmuma oriģinālu nodod glabāšanā Kancelejai.

3.   Lēmumu izsūta pusēm saskaņā ar 22. pantu.

4.   Lēmumam pievieno paziņojumu, ka to var apstrīdēt atbilstīgi Līguma 230. pantam un Regulas (EK) Nr. 1907/2006 94. panta 1. punktam. Paziņojums iekļauj tādas darbības uzsākšanas termiņu.

Minētā paziņojuma neiekļaušana nepadara lēmumu par spēkā neesošu.

5.   Apelācijas tiesas galīgos lēmumus publicē pilnā un piemērotā veidā, ja vien priekšsēdētājs pēc kādas puses pamatota lūguma nenolemj citādi.

22. pants

Dokumentu nosūtīšana

Sekretārs gādā par to, lai Apelācijas tiesas lēmumi un paziņojumi tiktu nosūtīti pusēm un personām, kas iestājas lietā.

Nosūtīšana izdarāma vienā no šiem veidiem:

1)

ierakstīts sūtījums ar saņemšanas apstiprinājuma veidlapu;

2)

kopijas personiska piegāde ar parakstu par saņemšanu;

3)

Apelācijas padomes rīcībā esošs tehnisks sakaru līdzeklis, kuru puse vai tās pārstāvis ir piekritusi šādām vajadzībām pieņemt.

23. pants

Termiņi

1.   Termiņus, ko apelācijas procesa vajadzībām paredz vai nosaka atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1907/2006 vai šai Regulai, aprēķina šā panta 2. līdz 6. punktā noteiktajā kārtībā.

2.   Ja dienās, nedēļās, mēnešos vai gados izteikts termiņš jāskaita no kāda notikuma vai darbības dienas, to dienu, kad notiek attiecīgais notikums vai darbība, minētajā termiņā neiekļauj.

3.   Nedēļās, mēnešos vai gados izteikts termiņš beidzas termiņa pēdējās nedēļas, mēneša vai gada tās pašas nedēļas dienā vai tajā pašā datumā, kad ir noticis notikums vai darbība, no kuras sāk skaitīt attiecīgo termiņu.

Ja mēnešos vai gados izteikta termiņa pēdējā mēnesī nav tā datuma, kurā termiņam būtu jābeidzas, tad termiņš beidzas minētā mēneša pēdējā dienā.

4.   Ja termiņš ir izteikts mēnešos un dienās, to vispirms skaita pilnos mēnešos, pēc tam dienās.

5.   Termiņos iekļauj Aģentūras oficiālās brīvdienas, sestdienas un svētdienas.

6.   Ja termiņa pēdējā diena ir sestdiena, svētdiena vai Aģentūras oficiālā brīvdiena, termiņa pēdējā diena ir nākamā darba diena.

24. pants

Termiņa pagarināšana un pārsniegšana

1.   Visus saskaņā ar šo regulu noliktos termiņus var pagarināt tā persona, kas termiņu nolikusi.

2.   Pārsniedzot termiņu, attiecīgā puse nezaudē savas tiesības, ja puse Apelācijas padomei pierāda, ka bijuši neparedzēti apstākļi vai nepārvarama vara.

25. pants

Procesa apturēšana

Pēc puses lūguma vai pēc savas ierosmes Apelācijas padome pēc pušu uzklausīšanas var apturēt procesu.

Ja kāda no pusēm iebilst apturēšanai, par to lemj ar pamatotu lēmumu.

26. pants

Labojumi

Pēc pušu uzklausīšanas Apelācijas padome pēc pašas ierosmes vai pēc puses iesnieguma, kas iesniegts mēneša laikā pēc lēmuma izsniegšanas, var lēmumā labot pārrakstīšanās un aprēķinu kļūdas un acīmredzamas kļūdas.

III   NODAĻA

Nobeiguma noteikumi

27. pants

Īstenošanas pasākumi

1.   Papildu procesuāla rakstura noteikumus, kas nepieciešami, lai efektīvi izskatītu apelācijas, un noteikumus, kas nepieciešami Apelācijas padomes darba organizācijai, tostarp noteikumus par lietu sadalījumu locekļu starpā var izdot 3. punktā noteiktajā kārtībā.

2.   Praktiskus norādījumus pusēm un personām, kas iestājas lietā, un norādījumus par Apelācijas padomes sēdes sagatavošanu un noturēšanu un par rakstveida paskaidrojumu un apsvērumu iesniegšanu un izsūtīšanu var pieņemt 3. punktā noteiktajā kārtībā.

3.   Priekšsēdētājs un divi pārējie locekļi, kas norīkoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 89. panta 3. punkta pirmo daļu, šajā regulā paredzētos noteikumus un pasākumus pieņem ar balsu vairākumu.

28. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 1. augustā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp. Labotā redakcija OV L 136, 29.5.2007., 3. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1354/2007 (OV L 304, 22.11.2007., 1. lpp.).

(2)  OV L 280, 24.10.2007., 10. lpp.

(3)  OV L 107, 17.4.2008., 6. lpp.


2.8.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 206/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 772/2008

(2008. gada 1. augusts),

ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1109/2007 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2007./2008. saimnieciskajā gadā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 318/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), importa kārtību, un jo īpaši tās 36. pantu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2007./2008. saimnieciskajā gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un atsevišķu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1109/2007 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 757/2008 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, pašreiz spēkā esošās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 norādītajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 1109/2007 36. pantā minētajiem produktiem 2007./2008. saimnieciskajā gadā, ir grozīti un sniegti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 2. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 1. augustā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1260/2007 (OV L 283, 27.10.2007., 1. lpp.). Regula (EK) Nr. 318/2006 tiks aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.) no 2008. gada 1. oktobra.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 514/2008 (OV L 150, 10.6.2008., 7. lpp.).

(3)  OV L 253, 28.9.2007., 5. lpp.

(4)  OV L 205, 1.8.2008., 16. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2008. gada 2. augusta piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un KN koda 1702 90 95 produktiem

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

23,55

4,52

1701 11 90 (1)

23,55

9,76

1701 12 10 (1)

23,55

4,33

1701 12 90 (1)

23,55

9,33

1701 91 00 (2)

23,89

13,68

1701 99 10 (2)

23,89

8,77

1701 99 90 (2)

23,89

8,77

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III punktā (OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.).

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Dalībvalstu valdību pārstāvju konference

2.8.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 206/16


LĒMUMS, KAS PIEŅEMTS SASKAŅĀ AR DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJU KOPĒJU VIENOŠANOS

2008. gada 18. jūnijā,

par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) atrašanās vietu

(2008/634/EK)

DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJI,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 289. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 294/2008 (2008. gada 11. marts) par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi (1).

(2)

Būtu jānosaka minētā institūta atrašanās vieta,

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) atrašanās vieta ir Budapešta.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2008. gada 18. jūnijā

priekšsēdētāja

M. KUCLER DOLINAR


(1)  OV L 97, 9.4.2008., 1. lpp.


Komisija

2.8.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 206/17


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 22. jūlijs)

par aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju importu Kopienā attiecībā uz trešo valstu sarakstiem, spermas savākšanas centriem un embriju ieguves brigādēm, un sertificēšanas prasībām

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 3625)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/635/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvu 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā (1), un jo īpaši tās 17. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 17. panta 3. punktā, 18. panta 1. punkta pirmajā ievilkumā un 19. panta ievadteikumā un b) apakšpunktā,

tā kā:

(1)

Direktīva 92/65/EEK nosaka dzīvnieku veselības prasības tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecībai un importam Kopienā, kam nepiemēro direktīvā minētajos īpašajos Kopienas normatīvajos aktos noteiktās dzīvnieku veselības prasības. Tā arī paredz izveidot tādu trešo valstu vai trešo valstu daļu sarakstu, kuras var dot direktīvas II nodaļā sniegtajām garantijām līdzvērtīgas garantijas un no kurām dalībvalstis drīkst importēt aitu un kazu sugas dzīvnieku spermu, olšūnas un embrijus.

(2)

Direktīva 92/65/EEK arī paredz izveidot trešo valstu spermas un embriju savākšanas centru sarakstu, kuriem šīs trešās valstis var dot minētās direktīvas 11. pantā minētās garantijas.

(3)

Tomēr, lai nodrošinātu Kopienas tiesību aktu konsekvenci un ievērotu starptautisko nomenklatūru, attiecībā uz aitu un kazu sugas dzīvnieku olšūnu un embriju savākšanas centriem šajā gadījumā ir atbilstošāk lietot terminu “embriju iegūšanas brigādes”, nevis “savākšanas centri”.

(4)

Saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK aitu un kazu sugas dzīvnieku spermai, olšūnām un embrijiem, ko importē Kopienā, jābūt veselības sertifikātiem, kuru paraugi izveidoti atbilstīgi minētajai direktīvai.

(5)

Saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK jānosaka īpašas dzīvnieku veselības prasības vai minētajā direktīvā noteiktajām garantijām līdzvērtīgas garantijas, kas attiecas uz aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju importu Kopienā.

(6)

Komisijas 1994. gada 31. janvāra Lēmums 94/63/EK, ar ko sastāda to trešo valstu pagaidu sarakstu, no kurām dalībvalstis atļauj ievest aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku spermu, olšūnas un embrijus un cūku sugas dzīvnieku olšūnas un embrijus (2), nosaka, ka dalībvalstīm jāļauj importēt aitu un kazu sugas dzīvnieku spermu, olšūnas un embrijus no trešām valstīm, kuras ietvertas sarakstā Padomes Lēmuma 79/542/EEK (3) pielikumā un no kurām atļauts importēt dzīvus aitu un kazu sugas dzīvniekus.

(7)

Lēmums 94/63/EK ir atcelts ar Komisijas Lēmumu 2008/636/EK (4).

(8)

Tādēļ ar šo lēmumu jānosaka tādu trešo valstu saraksts, no kurām dalībvalstīm jāatļauj importēt aitu un kazu sugas dzīvnieku spermu, olšūnas un embrijus.

(9)

Šajā lēmumā arī jānosaka tādu spermas savākšanas centru un embriju ieguves brigāžu saraksts, no kuriem dalībvalstīm jāļauj importēt aitu un kazu sugas dzīvnieku spermu, olšūnas un embrijus, kuru izcelsme ir trešās valstīs.

(10)

Direktīvas 92/65/EEK 17. panta 3. punktā noteikta procedūra, lai grozītu spermas savākšanas centru un embriju ieguves brigāžu sarakstu, no kuriem dalībvalstīm jāļauj importēt aitu un kazu sugas dzīvnieku spermu, olšūnas un embrijus. Grozītie saraksti jāpublicē Komisijas tīmekļa vietnē (5).

(11)

Lai nodrošinātu Kopienas tiesību aktu konsekvenci, prasības attiecībā uz aitu un kazu tirdzniecību Kopienā vaislai un īpašie testēšanas režīmi šādiem dzīvniekiem, kā noteikts Padomes 1991. gada 28. janvāra Direktīvā 91/68/EEK par dzīvnieku veselības prasībām, kas ietekmē aitu un kazu tirdzniecību Kopienā (6), jāņem vērā šajā lēmumā noteiktajā veselības sertifikāta paraugā aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas importam.

(12)

Nosacījumi dzīvnieku veselībai, lai vaislas aitu un kazu sugas dzīvniekus ievestu Kopienā, noteikti Lēmumā 79/542/EEK. Šīs prasības jāņem vērā šajā lēmumā noteiktajā veselības sertifikāta paraugā aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas importam.

(13)

Aitu un kazu sugas dzīvniekiem atsevišķas infekcijas slimības tiek izplatītas ar spermu. Tādēļ jāveic īpaši dzīvnieku veselības testi šādu slimību konstatēšanai saskaņā ar konkrētām testa programmām, kuras norāda donordzīvnieku pārvietošanu gan pirms spermas savākšanas, gan tās laikā. Šiem testiem un testa programmām jāatbilst starptautiskiem standartiem, un tādēļ tie jānorāda šajā lēmumā noteiktajā veselības sertifikāta paraugā aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas importam.

(14)

Jāņem vērā arī noteikumi Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Regulā (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (7), un Komisijas 2006. gada 31. marta Regulā (EK) Nr. 546/2006, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 999/2001 attiecībā uz skrepi slimības valsts kontroles programmām un papildu garantijām, nosaka dažas atkāpes no Lēmumā 2003/100/EK noteiktajām prasībām un atceļ Regulu (EK) Nr. 1874/2003 (8).

(15)

Sanitārie apstākļi olšūnu un embriju savākšanai, apstrādei, uzglabāšanai un transportēšanai un veselības nosacījumi, ko piemēro donordzīvnieku mātītēm, noteikti Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma III un IV nodaļā. Tomēr jānodrošina papildu garantijas, īpaši attiecībā uz šajā lēmumā noteikto valsts pilnvarotā veterinārārsta uzraudzību embriju iegūšanas brigādēm.

(16)

Kopienas tiesību aktu skaidrības labad ir lietderīgi šajā lēmumā noteikt tādu trešo valstu un apstiprinātu spermas savākšanas centru sarakstu, no kuriem dalībvalstīm jāļauj importēt Kopienā aitu un kazu sugas dzīvnieku spermu, tādu trešo valstu un apstiprinātu embriju ieguves brigāžu sarakstu, no kurām dalībvalstīm jāļauj importēt Kopienā minēto dzīvnieku sugu olšūnas un embrijus, un sertificēšanas prasības šādam importam, lai vienā aktā apvienotu visas minētās prasības.

(17)

Piemērojot šo lēmumu, jāņem vērā īpašas sertificēšanas prasības, kas noteiktas Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par tirdzniecību ar lauksaimniecības produktiem 11. pielikuma 2. papildinājuma IX(B) nodaļas 7. punkta b) apakšpunktā (9), kas apstiprināts ar Padomes un Komisijas 2002. gada 4. aprīļa Lēmumu 2002/309/EK, Euratom attiecībā uz Nolīgumu par zinātnisku un tehnoloģisku sadarbību par septiņu nolīgumu noslēgšanu ar Šveices Konfederāciju (10). Tādēļ aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju sūtījumiem no Šveices uz Kopienu piemēro Komisijas 1995. gada 19. septembra Lēmumā 95/388/EK, ar ko nosaka sertifikātu paraugu Kopienas iekšējai tirdzniecībai ar aitu un kazu sugas dzīvnieku spermu, olšūnām un embrijiem (11), paredzētos sertifikātus, kas pieņemti saskaņā ar minēto lēmumu.

(18)

Piemērojot šo lēmumu, jāņem vērā īpašas sertificēšanas prasības un veselības apliecinājuma paraugs, ko var noteikt saskaņā ar Eiropas Kopienas un Kanādas valdības nolīgumu par sanitārajiem pasākumiem, lai aizsargātu sabiedrības un dzīvnieku veselību saistībā ar tirdzniecību ar dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem (12), kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 1999/201/EK (13).

(19)

Piemērojot šo lēmumu, turklāt jāņem vērā īpašas sertificēšanas prasības un veselības apliecinājuma paraugs, ko var noteikt saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Jaunzēlandi par sanitārajiem pasākumiem, kas piemērojami dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecībai (14), kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 97/132/EK (15).

(20)

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas ķēdes un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Spermas imports

Dalībvalstīm atļauj importēt aitu un kazu sugas dzīvnieku spermu, kas savākta trešās valstīs un apstiprinātos spermas savākšanas centros, kuru saraksts norādīts I pielikumā un kuri atbilst dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas veselības sertifikāta paraugā II pielikumā.

2. pants

Olšūnu un embriju imports

Dalībvalstīm atļauj importēt aitu un kazu sugas dzīvnieku olšūnas un embrijus, kas iegūti trešās valstīs un apstiprinātās embriju ieguves brigādēs, kuru saraksts norādīts III pielikumā un kuras atbilst dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas veselības sertifikāta paraugā IV pielikumā.

3. pants

Piemērojamība

Šo lēmumu piemēro no 2008. gada 1. septembra.

4. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 22. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2007/265/EK (OV L 114, 1.5.2007., 17. lpp.).

(2)  OV L 28, 2.2.1994., 47. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/211/EK (OV L 73, 11.3.2004., 1. lpp.).

(3)  OV L 146, 14.6.1979., 15. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2008/61/EK (OV L 15, 18.1.2008., 33. lpp.).

(4)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 32. lpp.

(5)  http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/semen/semen.html

(6)  OV L 46, 19.2.1991., 19. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK (OV L 363, 20.12.2006., 352. lpp.).

(7)  OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 571/2008 (OV L 161, 20.6.2008., 4. lpp.).

(8)  OV L 94, 1.4.2006., 28. lpp.

(9)  OV L 114, 30.4.2002., 132. lpp.

(10)  OV L 114, 30.4.2002., 1. lpp.

(11)  OV L 234, 3.10.1995., 30. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/43/EK (OV L 20, 22.1.2005., 34. lpp.).

(12)  OV L 71, 18.3.1999., 3. lpp.

(13)  OV L 71, 18.3.1999., 1. lpp.

(14)  OV L 57, 26.2.1997., 5. lpp.

(15)  OV L 57, 26.2.1997., 4. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 1999/837/EK (OV L 332, 23.12.1999., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Tādu trešo valstu un apstiprinātu spermas savākšanas centru saraksts, no kuriem dalībvalstīm jāatļauj importēt aitu un kazu sugas dzīvnieku spermu

ISO kods

Trešās valsts nosaukums

Centra apstiprinājuma numurs

Centra nosaukums

Centra adrese

Centra apstiprināšanas datums

Piezīmes

Teritorijas apraksts

(ja nepieciešams)

Papildu garantijas

AU

Austrālija

 

 

 

 

 

Papildu garantijas attiecībā uz testēšanu, kas noteiktas II pielikumā sertifikāta II.4.8. un II.4.9. punktā, ir obligātas.

CA

Kanāda

 

 

 

 

Teritorija, kā aprakstīts Lēmuma 79/542/EEK (ar jaunākajiem grozījumiem) I pielikuma 1. daļā.

Papildu garantijas attiecībā uz testēšanu, kas noteiktas II pielikumā sertifikāta II.4.8. punktā, ir obligātas.

CH

Šveice

 

 

 

 

 

 

CL

Čīle

 

 

 

 

 

 

GL

Grenlande

 

 

 

 

 

 

HR

Horvātija

 

 

 

 

 

 

IS

Īslande

 

 

 

 

 

 

NZ

Jaunzēlande

 

 

 

 

 

 

PM

Senpjēra un Mikelona

 

 

 

 

 

 

US

ASV

 

 

 

 

 

Papildu garantijas attiecībā uz testēšanu, kas noteiktas II pielikumā sertifikāta II.4.8. punktā, ir obligātas.

a)

Veselības sertifikātus sagatavo eksportētājvalsts, pamatojoties uz II pielikumā doto paraugu. Paraugā norādītajā uzskaitījuma secībā tajos ietver apliecinājumus, kas vajadzīgi ikvienai trešai valstij, un, ja nepieciešams, eksportētājvalstij pieprasītās papildu garantijas, kā norādīts I pielikumā.

Ja to pieprasa ES saņēmējvalsts, veselības sertifikāta oriģinālajā formā iekļauj papildu sertificēšanas prasības.

b)

Katra sertifikāta oriģināls ir uz vienas lapas abām pusēm, vai, ja nepieciešams vairāk teksta, tam jābūt tādā formā, lai visas vajadzīgās lapas ir daļa no nedalāma veseluma.

c)

To sagatavo vismaz vienas tās ES dalībvalsts oficiālajā valodā, kuras robežkontroles punktā tiks veikta pārbaude, un ES saņēmējvalsts oficiālajā valodā. Tomēr šīs dalībvalstis var to atļaut sagatavot citā Kopienas valodā, kas nav to oficiālā valoda, vajadzības gadījumā kopā ar apstiprinātu tulkojumu.

d)

Ja sūtījuma vienību identifikācijai (sertifikāta parauga I.28. punkts) sertifikātam pievieno papildu lapas, šīs lapas uzskatāmas par sertifikāta oriģināla daļu un apstiprināmas ar sertificējošā valsts pilnvarotā veterinārārsta parakstu un zīmogu katrā lapā.

e)

Ja sertifikāts, tostarp d) apakšpunktā minētie dokumenti, sagatavots uz vairāk nekā vienas lapas, katru lapu numurē, apakšmalā norādot (lapas numurs) no (kopējais lapu skaits) un augšmalā norādot kompetentās iestādes piešķirto sertifikāta koda numuru.

f)

Sertifikāta oriģinālu aizpilda un paraksta valsts pilnvarots veterinārārsts pēdējā darbdienā pirms sūtījuma iekraušanas nosūtīšanai uz Kopienu. Veicot šo uzdevumu, eksportētājvalsts kompetentā iestāde nodrošina, ka tiek ievēroti sertificēšanas principi, kas ir līdzvērtīgi Padomes Direktīvā 96/93/EK noteiktajiem principiem.

Paraksta krāsai jāatšķiras no drukātā teksta krāsas. Tādus pašus noteikumus piemēro zīmogiem, kuri nav reljefā vai ūdenszīmē.

g)

Sertifikāta oriģināls ir pievienots sūtījumam, līdz tas sasniedz ES robežkontroles punktu.

h)

Sertifikāts ir derīgs 10 dienas pēc tā izdošanas. Ja transportēšana notiek ar kuģi, derīguma termiņu pagarina, ievērojot transportēšanas ilgumu.

i)

Spermu un olšūnas/embrijus nedrīkst transportēt vienā konteinerā kopā ar citu spermu un olšūnām/embrijiem, kuru galamērķis nav Eiropas Kopiena vai kuriem ir sliktāks veselības stāvoklis.

j)

Transportēšanas laikā uz Eiropas Kopienu konteineram jābūt slēgtam un plomba nedrīkst būt salauzta.

k)

Kompetentā iestāde piešķir sertifikāta atsauces numuru, kā minēts I.2. un II.a ailē.


II PIELIKUMS

Veselības sertifikāta paraugs aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas importam

Image

Image

Image

Image


III PIELIKUMS

Tādu trešo valstu un apstiprinātu embriju ieguves brigāžu saraksts, no kurām dalībvalstīm jāatļauj importēt aitu un kazu sugas dzīvnieku olšūnas un embrijus

ISO kods

Trešās valsts nosaukums

Brigādes apstiprinājuma numurs

Brigādes nosaukums

Brigādes adrese

Brigādes apstiprināšanas datums

Piezīmes

Teritorijas apraksts

(ja piemērojams)

Papildu garantijas

AU

Austrālija

 

 

 

 

 

Papildu garantijas attiecībā uz testēšanu, kas noteiktas IV pielikumā sertifikāta II.5.1. un II.5.2. punktā, ir obligātas

CA

Kanāda

 

 

 

 

Teritorija, kā aprakstīts Lēmuma 79/542/EEK I pielikuma 1. daļā

Papildu garantijas attiecībā uz testēšanu, kas noteiktas IV pielikumā sertifikāta II.5.2. punktā, ir obligātas

CH

Šveice

 

 

 

 

 

 

CL

Čīle

 

 

 

 

 

 

GL

Grenlande

 

 

 

 

 

 

HR

Horvātija

 

 

 

 

 

 

IS

Īslande

 

 

 

 

 

 

NZ

Jaunzēlande

 

 

 

 

 

 

PM

Senpjēra un Mikelona

 

 

 

 

 

 

US

ASV

 

 

 

 

 

Papildu garantijas attiecībā uz testēšanu, kas noteiktas IV pielikumā sertifikāta II.5.2. punktā, ir obligātas

a)

Veselības sertifikātus sagatavo eksportētājvalsts, pamatojoties uz IV pielikumā doto paraugu. Paraugā norādītajā uzskaitījuma secībā tajos ietver apliecinājumus, kas vajadzīgi ikvienai trešai valstij, un, ja nepieciešams, eksportētājvalstij pieprasītās papildu garantijas, kā norādīts III pielikumā.

Ja to pieprasa ES saņēmējvalsts, veselības sertifikāta oriģinālajā formā iekļauj papildu sertificēšanas prasības.

b)

Katra sertifikāta oriģināls ir uz vienas lapas abām pusēm, vai, ja nepieciešams vairāk teksta, tam jābūt tādā formā, lai visas vajadzīgās lapas ir daļa no nedalāma veseluma.

c)

To sagatavo vismaz vienas tās ES dalībvalsts oficiālajā valodā, kuras robežkontroles punktā tiks veikta pārbaude, un ES saņēmējvalsts oficiālajā valodā. Tomēr šīs dalībvalstis var to atļaut sagatavot citā Kopienas valodā, kas nav to oficiālā valoda, vajadzības gadījumā kopā ar apstiprinātu tulkojumu.

d)

Ja sūtījuma vienību identifikācijai (sertifikāta parauga I.28. punkts) sertifikātam pievieno papildu lapas, šīs lapas uzskatāmas par oriģinālā sertifikāta daļu un apstiprināmas ar sertificējošā valsts pilnvarotā veterinārārsta parakstu un zīmogu katrā lapā.

e)

Ja sertifikāts, tostarp d) apakšpunktā minētie dokumenti, sagatavots uz vairāk nekā vienas lapas, katru lapu numurē, apakšmalā norādot (lapas numurs) no (kopējais lapu skaits) un augšmalā norādot kompetentās iestādes piešķirto sertifikāta koda numuru.

f)

Sertifikāta oriģinālu aizpilda un paraksta valsts pilnvarots veterinārārsts pēdējā darbdienā pirms sūtījuma iekraušanas nosūtīšanai uz Kopienu. Veicot šo uzdevumu, eksportētājvalsts kompetentā iestāde nodrošina, ka tiek ievēroti sertificēšanas principi, kas ir līdzvērtīgi Padomes Direktīvā 96/93/EK noteiktajiem principiem.

Paraksta krāsai jāatšķiras no drukātā teksta krāsas. Tādus pašus noteikumus piemēro zīmogiem, kuri nav reljefā vai ūdenszīmē.

g)

Sertifikāta oriģināls ir pievienots sūtījumam, līdz tas sasniedz ES robežkontroles punktu.

h)

Sertifikāts ir derīgs 10 dienas pēc tā izdošanas. Ja transportēšana notiek ar kuģi, derīguma termiņu pagarina, ievērojot transportēšanas ilgumu.

i)

Olšūnas/embrijus un spermu nedrīkst transportēt vienā konteinerā kopā ar citām olšūnām/embrijiem un spermu, kuru galamērķis nav Eiropas Kopiena vai kuriem ir sliktāks veselības stāvoklis.

j)

Transportēšanas laikā uz Eiropas Kopienu konteineram jābūt slēgtam un plomba nedrīkst būt salauzta.

k)

Kompetentā iestāde piešķir sertifikāta atsauces numuru, kā minēts I.2 un II.a ailē.


IV PIELIKUMS

Veselības sertifikāta paraugs aitu un kazu sugas dzīvnieku olšūnu un embriju importam

Image

Image

Image

Image


2.8.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 206/32


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 22. jūlijs),

ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, no kurām dalībvalstis atļauj importēt cūku olšūnas un embrijus

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 3671)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/636/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvu 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā (1), un jo īpaši tās 17. panta 3. punkta ievadfrāzi un a) apakšpunktu un 28. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 92/65/EEK noteiktas dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas tiesību aktos, kuri minēti šajā direktīvā. Direktīvā arī noteikts, ka jāizveido to trešo valstu vai trešo valstu daļu saraksts, kuras var sniegt garantijas, līdzvērtīgas tām, kas paredzētas minētajā direktīvā, un no kurām dalībvalstis drīkst importēt cūku spermu, olšūnas un embrijus.

(2)

Komisijas 1994. gada 31. janvāra Lēmuma 94/63/EK, ar ko sastāda to trešo valstu pagaidu sarakstu, no kurām dalībvalstis atļauj ievest aitu un kazu sugas dzīvnieku spermu, olšūnas un embrijus un cūku sugas dzīvnieku olšūnas un embrijus (2), pielikuma III daļā ir izveidots to trešo valstu saraksts, no kurām dalībvalstis atļauj importēt cūku olšūnas un embrijus, un minētas trešās valstis, no kurām ir atļauts importēt cūku spermu saskaņā ar Komisijas 2002. gada 19. jūlija Lēmumu 2002/613/EK, ar ko paredz cūku sugas mājdzīvnieku spermas importa nosacījumus (3).

(3)

Lēmumā 94/63/EK vairākkārt izdarīti grozījumi, lai ņemtu vērā jaunus zinātnes un tehnikas attīstības sasniegumus. Pašlaik to piemēro attiecībā uz aitu un kazu spermu, olšūnām un embrijiem un cūku olšūnām un embrijiem.

(4)

Komisija plāno atsevišķā tiesību aktā noteikt dzīvnieku veselības nosacījumus, kuri piemērojami aitu un kazu spermas, olšūnu un embriju, kā arī cūku olšūnu un embriju importam, iekļaujot arī to trešo valstu sarakstu, no kurām dalībvalstis atļauj importēt minētās preces.

(5)

Ar Lēmumu 2002/613/EK izveidots to trešo valstu saraksts, no kurām dalībvalstis atļauj importēt cūku spermu. Minēto sarakstu izveidoja, pamatojoties uz dzīvnieku veselības stāvokli trešās valstīs, no kurām dalībvalstis atļauj importēt dzīvas cūkas. Nav zinātnisku pierādījumu tam, ka ar nozīmīgākajām eksotiskajām infekcijas slimībām saistīto risku, ko rada cūku sugas donordzīvnieku (mātīšu un tēviņu) veselības stāvoklis, var mazināt, apstrādājot embriju, tādēļ un lai Kopienas tiesību akti būtu konsekventi un saskaņoti, ir lietderīgi atsaukties uz minēto sarakstu šajā lēmumā, sagatavojot to trešo valstu sarakstu, no kurām dalībvalstis atļauj importēt šīs sugas dzīvnieku olšūnas un embrijus.

(6)

Kopienas tiesību aktu skaidrības labad ir lietderīgi atcelt Lēmumu 94/63/EK.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Dalībvalstis atļauj importēt cūku olšūnas un embrijus no trešām valstīm, no kurām saskaņā ar Lēmuma 2002/613/EK 1. pantu ir atļauts importēt cūku spermu.

2. pants

Lēmumu 94/63/EK atceļ.

3. pants

Šo lēmumu piemēro no 2008. gada 1. septembra.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 22. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2007/265/EK (OV L 114, 1.5.2007., 17. lpp.).

(2)  OV L 28, 2.2.1994., 47. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/211/EK (OV L 73, 11.3.2004., 1. lpp.).

(3)  OV L 196, 25.7.2002., 45. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/14/EK (OV L 7, 12.1.2007., 28. lpp.).


Labojums

2.8.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 206/34


Labojums Padomes Regulā (EK) Nr. 717/2008 (2008. gada 17. jūlijs), ar ko ievieš Kopienas procedūru kvantitātes kvotu pārvaldībai

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 198, 2008. gada 26. jūlijs )

Satura rādītājā pie 1. lappuses norādes un 1. lappusē virsrakstā:

tekstu:

“2008. gada 17. jūlijs”

lasīt šādi:

“2008. gada 15. jūlijs”;

6. lappusē noslēguma frāzē:

tekstu:

“2008. gada 17. jūlijā”

lasīt šādi:

“2008. gada 15. jūlijā”.


2.8.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 206/34


Labojums Padomes Direktīvā 94/28/EK (1994. gada 23. jūnijs), ar ko nosaka principus, kas attiecas uz zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem noteikumiem, kurus piemēro no trešām valstīm importētajiem dzīvniekiem, to spermai, olšūnām un embrijiem, un kura groza Direktīvu 77/504/EEK par tīršķirnes vēršu ģints sugu vaislas dzīvniekiem

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 178, 1994. gada 12. jūlijs )

(Īpašais izdevums latviešu valodā, 03. nodaļa, 16. sējums, 238. lpp.)

239. lappusē:

2. panta 1. punktā,

3. panta 1. punktā,

3. panta 2. punkta ievadfrāzē,

3. panta 2. punkta b) apakšpunktā,

4. panta pirmajā ievilkumā,

5. panta pirmajā ievilkumā, un

240. lappusē:

6. panta pirmajā ievilkumā,

7. panta pirmajā ievilkumā,

terminus “iestāde” un “iestādes” aizstāj ar, attiecīgi, terminiem “struktūra” un “struktūras” attiecīgā locījumā.