ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 200

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 29. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 727/2008 (2008. gada 24. jūlijs), ar kuru attiecībā uz jaunu eksportētāju izbeidz pārskatīt Regulu (EK) Nr. 130/2006, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vīnskābes importu

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 728/2008 (2008. gada 28. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 729/2008 (2008. gada 28. jūlijs), ar ko reģistrē konkrētus nosaukumus garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā (Czwórniak (GTĪ), Dwójniak (GTĪ), Półtorak (GTĪ), Trójniak (GTĪ))

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 730/2008 (2008. gada 28. jūlijs), ar ko apstiprina grozījumus, kuri nav maznozīmīgi, tāda nosaukuma specifikācijā, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Carnalentejana (ACVN))

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 731/2008 (2008. gada 28. jūlijs), ar kuru atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 1249/96 attiecībā uz papildu nodrošinājumu, kas pieprasāms, importējot augstas kvalitātes mīkstos kviešus

10

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2008/79/EK (2008. gada 28. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā kā aktīvo vielu IPBC ( 1 )

12

 

*

Komisijas Direktīva 2008/80/EK (2008. gada 28. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā kā aktīvo vielu cikloheksilhidroksidiazēn-1-oksīda kālija sāli (K-HDO) ( 1 )

15

 

 

IEKŠĒJIE UN PROCEDŪRU REGLAMENTI

 

*

Tiesas Reglamenta grozījumi

18

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/621/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 23. jūnijs) par grozījumu Eiropas Kopienu Tiesas Reglamentā attiecībā uz pārskatīšanas procedūrā piemērojamo valodu lietojumu

20

 

 

2008/622/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 8. jūlijs), ar ko atceļ Lēmumu 2005/183/EK par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu Polijā

22

 

 

Komisija

 

 

2008/623/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 24. jūlijs) par Kopienas finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem Ņūkāslas slimības apkarošanai Igaunijā 2007. gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 3723)

24

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

29.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 200/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 727/2008

(2008. gada 24. jūlijs),

ar kuru attiecībā uz jaunu eksportētāju izbeidz pārskatīt Regulu (EK) Nr. 130/2006, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vīnskābes importu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 384/96 (1995. gada 22. decembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 11. panta 4. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, kas iesniegts pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju,

tā kā:

1.   SPĒKĀ ESOŠIE PASĀKUMI

(1)

Padome ar Regulu (EK) Nr. 130/2006 (2) piemēroja galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas (“ĶTR”) izcelsmes vīnskābes importam (“sākotnējā izmeklēšana”). Spēkā esošie pasākumi ir procentuālā nodokļu likme 34,9 % apmērā, izņemot dažus īpaši norādītus uzņēmumus, kuriem piemēro individuālas nodokļu likmes.

(2)

Pēc starpposma pārskatīšanas saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu Padome ar Regulu (EK) Nr. 150/2008 (3) grozīja pasākumu darbības jomu.

2.   PAŠREIZĒJĀ IZMEKLĒŠANA

2.1.   Pārskatīšanas pieprasījums

(3)

Pēc galīgo antidempinga pasākumu piemērošanas Komisija saņēma pieprasījumu veikt pārskatīšanu attiecībā uz “jaunu eksportētāju” saskaņā ar pamatregulas 11. panta 4. punktu. Pieprasījuma pamatā bija sūdzība, ka ražotājs eksportētājs Fuyang Genebest Chemical Industry Co Ltd (“iesniedzējs”):

neeksportēja vīnskābi pirms sākotnējās izmeklēšanas perioda vai tā laikā,

nebija saistīts ar ražotājiem eksportētājiem, uz kuriem attiecas ar Regulu (EK) Nr. 130/2006 noteiktie pasākumi,

ir sācis eksportēt vīnskābi uz Kopienu pēc sākotnējās izmeklēšanas perioda beigām,

darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, kas definēti pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktā, vai prasa individuālu režīmu saskaņā ar pamatregulas 9. panta 5. punktu.

2.2.   Pārskatīšanas sākšana attiecībā uz “jaunu eksportētāju”

(4)

Komisija izskatīja iesniedzēja iesniegtos prima facie pierādījumus un atzina tos par pietiekamiem, lai varētu sākt pārskatīšanu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 4. punktu. Pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju un pēc tam, kad attiecīgajai Kopienas ražošanas nozarei bija dota iespēja izteikt savus apsvērumus, Komisija ar Regulu (EK) Nr. 1406/2007 (4) sāka Regulas (EK) Nr. 130/2006 pārskatīšanu attiecībā uz iesniedzēju.

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1406/2007 2. pantu tika atcelts antidempinga maksājums, ko ar Regulu (EK) Nr. 130/2006 piemēroja iesniedzēja ražotas vīnskābes importam. Vienlaikus saskaņā ar pamatregulas 14. panta 5. punktu muitas iestādēm tika uzdots veikt attiecīgus pasākumus iesniedzēja ražotās vīnskābes importa reģistrācijai.

2.3.   Attiecīgais ražojums

(6)

Pašreizējā pārskatīšanā, tāpat kā sākotnējā izmeklēšanā, ietvertais attiecīgais ražojums ir vīnskābe, tomēr ar darbības jomas ierobežojumiem, ko ieviesa ar Regulu (EK) Nr. 150/2008.

2.4.   Personas, uz kurām attiecas procedūra

(7)

Komisija oficiāli paziņoja Kopienas ražošanas nozarei, iesniedzējam un eksportētājvalsts pārstāvjiem par pārskatīšanas uzsākšanu. Ieinteresētajām personām tika dota iespēja rakstveidā darīt zināmu savu viedokli un tikt uzklausītām.

(8)

Komisija nosūtīja iesniedzējam tirgus ekonomikas režīma pieprasījuma veidlapu un anketu un saņēma atbildes šim nolūkam atvēlētajā termiņā.

(9)

Komisija ievāca un pārbaudīja visu informāciju, ko tā uzskatīja par vajadzīgu analīzei, un veica pārbaudes apmeklējumus iesniedzēja uzņēmumos.

2.5.   Pārskatīšanas izmeklēšanas periods

(10)

Izmeklēšana attiecībā uz dempingu aptvēra laikposmu no 2006. gada 1. aprīļa līdz 2007. gada 30. septembrim (“pārskatīšanas izmeklēšanas periods” jeb “PIP”).

3.   IZMEKLĒŠANAS REZULTĀTI

3.1.   Konstatējumi

(11)

Anketu atbildes norādīja eksporta tirdzniecības darījumu skaitu, kas atbilda informācijai pārskatīšanas pieteikumā, un, iespējams, šis eksports bija paredzēts Kopienai.

(12)

Izmeklēšana liecina, ka PIP laikā iesniedzējs neeksportēja attiecīgo ražojumu (definēts iepriekš 2.3. punktā) tieši. Reāli eksporta darījumus veica neatkarīgs tirgotājs ĶTR, kam iesniedzējs izsniedza iekšzemes rēķinu. Iesniedzējs varēja uzrādīt tikai muitas deklarācijas, kas apliecināja, ka preces tiek eksportētas no ĶTR, bet nenorādīja eksporta galamērķi. Šā tirgotāja telpās tika veikta papildu izmeklēšana, lai iegūtu un pārbaudītu vajadzīgos pierādījumus apgalvojumam par eksportu uz Kopienu.

(13)

Eksporta dokumentācijas pārbaudes laikā nekonstatēja, ka preces būtu laistas brīvā apgrozībā Kopienā. Preces tika izkrautas divās Kopienas ostās, bet rēķini tika adresēti pircējam, kas atrodas trešā valstī ārpus Kopienas. Tirgotājs apliecināja, ka preču galamērķis ir ārpus Kopienas, kur atrodas galīgais lietotājs.

(14)

Turklāt tika veikta Eurostat statistikas analīze par vīnskābes importu. Importa statistikas analīze apliecināja, ka iesniedzēja eksportētās preces nav laistas brīvā apgrozībā Kopienā.

3.2.   Secinājumi

(15)

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem konstatējumiem, secināja, ka iesniedzējs nevar pierādīt, ka tas atbilst kritērijiem, lai tiktu uzskatīts par jaunu eksportētāju pamatregulas 11. panta 4. punkta nozīmē.

(16)

Šās pārskatīšanas nolūks bija noteikt iesniedzējam atsevišķo dempinga starpību, kas, pēc tā uzskata, atšķiras no pašreizējās atlikušās starpības, ko piemēro attiecīgā ražojuma importam no ĶTR. Pieprasījums galvenokārt balstījās uz pieņēmumu, ka iesniedzējs ir sācis eksportēt vīnskābi uz Kopienu pēc sākotnējās izmeklēšanas perioda beigām un šādu eksportēšanu uz Kopienu veicis PIP laikā.

(17)

Izmeklēšanā secināja, ka, tā kā nav veikts eksports uz Kopienu PIP laikā, Komisija nevar noteikt, vai iesniedzēja individuālā dempinga starpība tiešām atšķiras no atlikušās dempinga starpības, kas noteikta sākotnējā izmeklēšanā. Tādēļ iesniedzēja pieprasījums būtu jānoraida un pārskatīšana attiecībā uz jaunu eksportētāju jāizbeidz. Tādējādi atlikušais antidempinga maksājums, kas tika konstatēts sākotnējā izmeklēšanā, t. i., 34,9 %, attiecībā uz iesniedzēju jāpatur spēkā.

4.   ANTIDEMPINGA MAKSĀJUMA PIEMĒROŠANA AR ATPAKAĻEJOŠU DATUMU

(18)

Ņemot vērā iepriekš minētos konstatējumus, iesniedzējam piemērojamo antidempinga maksājumu iekasē ar atpakaļejošu datumu par attiecīgā ražojuma importu, kas ir reģistrēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1406/2007 3. pantu.

5.   NOBEIGUMA NOTEIKUMI

(19)

Iesniedzējs, Kopienas ražošanas nozare un eksportētājvalsts pārstāvji ir informēti par būtiskajiem faktiem un apsvērumiem, kas ir iepriekš minēto secinājumu pamatā, un tiem bija iespēja izteikt piezīmes. Netika saņemtas tādas piezīmes, kuru dēļ iepriekš minētie secinājumi būtu jāmaina.

(20)

Šī pārskatīšana neietekmē termiņu, kurā saskaņā ar pamatregulas 11. panta 2. punktu beigsies pasākumi, kas noteikti ar Regulu (EK) Nr. 130/2006, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 150/2008,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar šo tiek izbeigta pārskatīšana attiecībā uz jaunu eksportētāju, ko uzsāka ar Regulu (EK) Nr. 1406/2007, un ar šo importam, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1406/2007 1. pantā, nosaka antidempinga maksājumu, ko saskaņā ar 1. pantu Regulā (EK) Nr. 130/2006, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 150/2008, piemēro “visiem pārējiem uzņēmumiem” Ķīnas Tautas Republikā.

2.   Ar šo antidempinga maksājumu, ko saskaņā ar 1. panta 2. punktu Regulā (EK) Nr. 130/2006, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 150/2008, piemēro “visiem pārējiem uzņēmumiem” Ķīnas Tautas Republikā, sākot ar 2007. gada 1. decembri iekasē par vīnskābes importu, kas reģistrēts atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1406/2007 3. pantam.

3.   Ar šo muitas iestādēm tiek uzdots pārtraukt reģistrēšanu, kas veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1406/2007 3. pantu.

4.   Ja nav noteikts citādi, piemēro spēkā esošos noteikumus par muitas nodevām.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 24. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

B. HORTEFEUX


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2117/2005 (OV L 340, 23.12.2005., 17. lpp.).

(2)  OV L 23, 27.1.2006., 1. lpp.

(3)  OV L 48, 22.2.2008., 1. lpp.

(4)  OV L 312, 30.11.2007., 12. lpp.


29.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 200/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 728/2008

(2008. gada 28. jūlijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 29. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 28. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 510/2008 (OV L 149, 7.6.2008., 61. lpp.).

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 590/2008 (OV L 163, 24.6.2008., 24. lpp.).


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MK

28,9

TR

80,1

XS

27,8

ZZ

45,6

0707 00 05

MK

27,4

TR

106,2

ZZ

66,8

0709 90 70

TR

90,4

ZZ

90,4

0805 50 10

AR

94,3

US

49,4

UY

77,3

ZA

88,7

ZZ

77,4

0806 10 10

CL

67,1

EG

130,7

IL

145,6

TR

124,0

ZZ

116,9

0808 10 80

AR

106,0

BR

94,7

CL

97,9

CN

87,9

NZ

117,1

US

112,4

ZA

94,6

ZZ

101,5

0808 20 50

AR

71,0

CL

65,5

NZ

97,1

ZA

104,5

ZZ

84,5

0809 10 00

TR

176,4

US

186,2

ZZ

181,3

0809 20 95

TR

450,3

US

225,7

ZZ

338,0

0809 30

TR

148,7

ZZ

148,7

0809 40 05

BA

95,0

IL

116,7

TR

115,5

XS

66,2

ZZ

98,4


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


29.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 200/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 729/2008

(2008. gada 28. jūlijs),

ar ko reģistrē konkrētus nosaukumus garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā (Czwórniak (GTĪ), Dwójniak (GTĪ), Półtorak (GTĪ), Trójniak (GTĪ))

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 509/2006 par lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem kā garantētām tradicionālām īpatnībām (1) un jo īpaši tās 9. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 509/2006 8. panta 2. punkta pirmo daļu un piemērojot minētās regulas 19. panta 3. punktu, Polijas iesniegtie pieteikumi reģistrēt nosaukumus Czwórniak, Dwójniak, Półtorak un Trójniak ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem Regulas (EK) Nr. 509/2006 9. panta nozīmē, tāpēc šie nosaukumi ir jāiekļauj reģistrā.

(3)

Regulas (EK) Nr. 509/2006 13. panta 2. punktā minētā aizsardzība nav tikusi pieprasīta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minētos nosaukumus iekļauj reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 28. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 1. lpp.

(2)  OV C 266, 8.11.2007., 27. lpp., labojumi publicēti OV C 83, 2.4.2008., 10. lpp. (Czwórniak), OV C 268, 10.11.2007., 22. lpp., labojumi publicēti OV C 43, 16.2.2008., 37. lpp. (Dwójniak), OV C 267, 9.11.2007., 40. lpp., labojumi publicēti OV C 83, 2.4.2008., 10. lpp. (Półtorak), OV C 265, 7.11.2007., 29. lpp., labojumi publicēti OV C 83, 2.4.2008., 10. lpp. (Trójniak).


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.8. grupa.   Citi Līguma I pielikumā minētie produkti

Czwórniak (GTĪ)

Dwójniak (GTĪ)

Półtorak (GTĪ)

Trójniak (GTĪ)


29.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 200/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 730/2008

(2008. gada 28. jūlijs),

ar ko apstiprina grozījumus, kuri nav maznozīmīgi, tāda nosaukuma specifikācijā, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Carnalentejana (ACVN))

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 9. panta 1. punkta pirmo daļu un piemērojot minētās regulas 17. panta 2. punktu, Komisija izvērtēja Portugāles pieprasījumu apstiprināt specifikācijas grozījumus attiecībā uz aizsargātu cilmes vietas nosaukumu Carnalentejana, kas reģistrēts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1107/96 (2).

(2)

Ņemot vērā, ka šie grozījumi nav maznozīmīgi Regulas (EK) Nr. 510/2006 9. panta nozīmē, Komisija, piemērojot minētās regulas 6. panta 2. punkta pirmo daļu, Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (3) publicēja grozījumu pieprasījumu. Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc grozījumi ir jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo apstiprina specifikācijas grozījumus, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī attiecībā uz šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 28. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 417/2008 (OV L 125, 9.5.2008., 27. lpp.).

(2)  OV L 148, 21.6.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2156/2005 (OV L 342, 24.12.2005., 54. lpp.).

(3)  OV C 255, 27.10.2007., 58. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.1. grupa.   Svaiga gaļa (un subprodukti)

PORTUGĀLE

Carnalentejana (ACVN)


29.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 200/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 731/2008

(2008. gada 28. jūlijs),

ar kuru atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 1249/96 attiecībā uz papildu nodrošinājumu, kas pieprasāms, importējot augstas kvalitātes mīkstos kviešus

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 143. panta b) punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulas (EK) Nr. 1249/96 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem (ievedmuitas nodokļi labības nozarē) (2) 5. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā ir paredzēts, ka, importējot augstas kvalitātes mīkstos kviešus, jāiemaksā īpašs nodrošinājums papildus tiem, kas noteikti Komisijas 2003. gada 28. jūlija Regulā (EK) Nr. 1342/2003 par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem ievešanas un izvešanas atļauju sistēmas piemērošanai attiecībā uz labību un rīsiem (3). Šā papildu nodrošinājuma (95 euro par tonnu) noteikšanas pamatā ir atšķirīgā ievedmuita, kas ir spēkā dažādu kategoriju mīkstajiem kviešiem atkarībā no tā, vai tie ir augstas vai zemas un vidējas kvalitātes kvieši.

(2)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 608/2008 (4) atlika ievedmuitas piemērošanu noteiktu veidu labības importam 2008./2009. tirdzniecības gadā, kas noslēdzas 2009. gada 30. jūnijā, tomēr ļaujot šo piemērošanu atkal atjaunot pirms minētā datuma, ja tirgus apstākļi šādu rīcību attaisno.

(3)

Uz laiku atliekot ievedmuitas piemērošanu importam, kuru veic atbilstīgi importa licencēm, kas izdotas no 2008. gada 1. jūlija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 608/2008 2. pantu, pagaidām ir novērsti arī īpašie apstākļi, kuru dēļ bija jāparedz īpašs nodrošinājums papildus tiem, kas saistīti ar importa licenci. Ņemot vērā šos jaunos nosacījumus, kurus mīksto kviešu importam piemēro kopš Regulas (EK) Nr. 608/2008 spēkā stāšanās dienas, līdz ievedmuitas piemērošanas atsākšanai nav pamata piemērot Regulas (EK) Nr. 1249/96 5. panta 1. punkta otrajā daļā noteikto papildu nodrošinājumu (95 euro par tonnu).

(4)

Tāpēc jāatkāpjas no Regulas (EK) Nr. 1249/96 prasībām un, lai uzņēmējiem nebūtu jāmaksā papildu nodrošinājums, jāparedz šo regulu piemērot no tās pašas dienas, ar kuru atliek ievedmuitas piemērošanu, tas ir, no 2008. gada 1. jūlija.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1249/96 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta, tajā minēto papildu nodrošinājumu neprasa tik ilgi, kamēr saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 608/2008 ir atlikta ievedmuitas piemērošana mīksto kviešu importam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 28. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 510/2008 (OV L 149, 7.6.2008., 61. lpp.).

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).

(3)  OV L 189, 29.7.2003., 12. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 514/2008 (OV L 150, 10.6.2008., 7. lpp.).

(4)  OV L 166, 27.6.2008., 19. lpp.


DIREKTĪVAS

29.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 200/12


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/79/EK

(2008. gada 28. jūlijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā kā aktīvo vielu IPBC

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 4. decembra Regulā (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (2), noteikts novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā. IPBC ir iekļauts minētajā sarakstā.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1451/2007 jodpropinilbutilkarbamāts (IPBC) novērtēts atbilstoši Direktīvas 98/8/EK 11. panta 2. punktam izmantošanai koksnes konservantos, kas ir Direktīvas 98/8/EK V pielikumā definētais 8. produktu veids.

(3)

Par ziņotāju dalībvalsti tika izraudzīta Dānija, kura saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 14. panta 4. un 6. punktu 2006. gada 29. septembrī iesniedza Komisijai kompetentās iestādes sagatavotu ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.

(4)

Dalībvalstis un Komisija ir izskatījušas kompetentās iestādes ziņojumu. Izskatīšanā konstatēto saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 15. panta 4. punktu Biocīdo produktu pastāvīgā komiteja 2008. gada 22. februārī iekļāvusi novērtējuma ziņojumā.

(5)

Veikto pārbaužu rezultāti liecina, ka biocīdie produkti, kurus izmanto par koksnes konservantiem un kuri satur IPBC, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. pantā noteiktajām prasībām. Tāpēc ir lietderīgi iekļaut IPBC I pielikumā, lai nodrošinātu, ka biocīdiem produktiem, kurus izmanto par koksnes konservantiem un kuri satur IPBC, visās dalībvalstīs atļaujas var piešķirt, grozīt vai anulēt saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punktu.

(6)

Ņemot vērā novērtējuma ziņojumā konstatēto, ir lietderīgi noteikt, ka attiecībā uz produktiem, kuri satur IPBC un kurus izmanto par koksnes konservantiem, atļaujas tiek piešķirtas, paredzot īpašus riska samazināšanas pasākumus, lai nodrošinātu riska samazināšanu līdz pieņemamam līmenim atbilstīgi Direktīvas 98/8/EK 5. pantam un VI pielikumam. Jo īpaši, ņemot vērā novērtēšanas laikā konstatētos nepieņemamos riskus augsnei un ūdenim, pēc produktu lietošanas ir jāveic piemēroti augsnes un ūdens aizsardzības pasākumi, un, ja konstatētos riskus attiecībā uz rūpnieciskiem un/vai profesionāliem lietotājiem nav iespējams samazināt citā veidā, rūpnieciskai un/vai profesionālai lietošanai paredzētie produkti jālieto ar piemērotiem aizsarglīdzekļiem.

(7)

Ir svarīgi šīs direktīvas noteikumus piemērot vienlaicīgi visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret tirgū esošajiem biocīdajiem produktiem, kuri kā aktīvo vielu satur IPBC, un kopumā veicinātu biocīdo produktu tirgus sekmīgu darbību.

(8)

Pirms aktīvās vielas iekļaušanas I pielikumā jāparedz pietiekami ilgs laiks, kurā dalībvalstis un citas ieinteresētās personas varētu sagatavoties ar to saistīto jauno prasību ievērošanai un varētu nodrošināt, ka pieteikumu iesniedzējiem, kas sagatavojuši dokumentāciju, ir iespējams pilnībā izmantot datu aizsardzībai noteikto 10 gadu termiņu, kas saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 12. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktu sākas no iekļaušanas dienas.

(9)

Pēc iekļaušanas jādod dalībvalstīm pietiekams laiks Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punkta īstenošanai, jo īpaši lai piešķirtu, grozītu vai anulētu atļaujas IPBC saturošiem 8. produktu veida biocīdiem un šādi nodrošinātu to atbilstību Direktīvai 98/8/EK.

(10)

Tādēļ atbilstīgi jāgroza Direktīva 98/8/EK.

(11)

Šajā direktīvā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 98/8/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2009. gada 30. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis nekavējoties iesniedz Komisijai minēto tiesību aktu tekstus, kā arī minēto tiesību aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstis piemēro minētos tiesību aktus no 2010. gada 1. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 28. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2008/31/EK (OV L 81, 20.3.2008., 57. lpp.).

(2)  OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 98/8/EK I pielikumā iestarpina šādu ierakstu Nr. 11:

Nr.

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe tirgū laižamajā biocīdajā produktā

Iekļaušanas datums

Termiņš, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punkta prasībām

(izņemot produktus, kas satur vairākas aktīvās vielas, kuriem termiņu, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punktam, nosaka pēc pēdējā iekļaušanas lēmuma, kas attiecas uz to sastāvā esošajām aktīvajām vielām)

Iekļaušanas termiņa beigu datums

Produkta veids

Īpaši noteikumi (1)

“11

IPBC

3-jod-2-propinilbutilkarbamāts

EK Nr.: 259-627-5

CAS Nr.: 55406-53-6

980 g/kg

2010. gada 1. jūlijs

2012. gada 30. jūnijs

2020. gada 30. jūnijs

8

Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz atļaujām ir paredzēti šādi nosacījumi:

 

Ņemot vērā riska novērtēšanas laikā izdarītos pieņēmumus, rūpnieciskām un/vai profesionālām vajadzībām paredzētus produktus drīkst lietot tikai ar individuālās aizsardzības līdzekļiem, ja vien pieteikumā par atļauju izmantot produktu nav pierādīts, ka risku rūpnieciskiem un/vai profesionāliem lietotājiem var samazināt līdz pieļaujamam līmenim, izmantojot citus līdzekļus.

 

Ņemot vērā identificētos riskus attiecībā uz augsni un ūdeni, riska samazināšanai jāveic piemēroti augsnes un ūdens aizsardzības pasākumi. Jo īpaši uz rūpnieciskām vajadzībām paredzētu produktu etiķetēm un/vai drošības datu lapās norādīts, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama zem nojumes vai uz ūdens necaurlaidīgas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī, un ka noplūdes jāsavāc otrreizējai izmantošanai vai likvidēšanai.”


(1)  Par VI pielikuma vienoto principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem sk. Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


29.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 200/15


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/80/EK

(2008. gada 28. jūlijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā kā aktīvo vielu cikloheksilhidroksidiazēn-1-oksīda kālija sāli (K-HDO)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 4. decembra Regulā (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (2), noteikts novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā. Šajā sarakstā iekļauts cikloheksilhidroksidiazēn-1-oksīda kālija sāls (K-HDO).

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1451/2007 K-HDO novērtēts atbilstoši Direktīvas 98/8/EK 11. panta 2. punktam izmantošanai koksnes konservantos, kas ir Direktīvas 98/8/EK V pielikumā definētais 8. produktu veids.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 14. panta 4. un 6. punktu par ziņotāju dalībvalsti tika izraudzīta Austrija, kura 2006. gada 22. martā iesniedza Komisijai kompetentās iestādes sagatavotu ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.

(4)

Dalībvalstis un Komisija ir izskatījušas kompetentās iestādes ziņojumu. Izskatīšanā konstatēto saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 15. panta 4. punktu Biocīdo produktu pastāvīgā komiteja 2008. gada 22. februārī iekļāvusi novērtējuma ziņojumā.

(5)

Lai gan riska novērtējums attiecas tikai uz ļoti specifiskiem lietojumiem, veikto pārbaužu rezultāti liecina, ka biocīdie produkti, kurus izmanto par koksnes konservantiem un kuri satur K-HDO, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. pantā noteiktajām prasībām. Tāpēc ir lietderīgi iekļaut K-HDO I pielikumā, lai nodrošinātu, ka biocīdiem produktiem, kurus izmanto par koksnes konservantiem un kuri satur K-HDO, visās dalībvalstīs atļaujas var piešķirt, grozīt vai anulēt saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punktu.

(6)

Ne visi iespējamie lietojumi ir novērtēti Kopienas līmenī. Tāpēc dalībvalstīm būtu jāpievērš īpaša uzmanība vides segmentiem un populācijām, kam nav pievērsta pienācīga uzmanība Kopienas līmeņa riska novērtēšanā; tāpat, piešķirot produktu atļaujas, dalībvalstīm jānodrošina, ka tiek veikti atbilstīgi pasākumi vai paredzēti īpaši nosacījumi, lai konstatēto risku samazinātu līdz pieļaujamam līmenim.

(7)

Jo īpaši, ņemot vērā iespējamo apdraudējumu videi un strādājošajiem, atļaujas attiecībā uz produktu lietojumiem ārpus rūpnieciskām, pilnībā automatizētām un noslēgtām sistēmām nevajadzētu piešķirt, ja vien pieteikumā, lai saņemtu atļauju izmantot produktu, nav pierādīts, ka apdraudējumu iespējams samazināt līdz pieņemamam līmenim atbilstīgi Direktīvas 98/8/EK 5. pantam un VI pielikumam.

(8)

Paturot prātā novērtējuma ziņojuma secinājumus, ir lietderīgi noteikt prasību, ka produkti, kuri satur K-HDO, jālieto ar piemērotiem aizsardzības līdzekļiem. Ņemot vērā konstatēto apdraudējumu zīdaiņiem, ir lietderīgi arī noteikt prasību, lai K-HDO nelietotu tādas koksnes apstrādei, kas var nonākt tiešā saskarē ar zīdaiņiem.

(9)

Ir svarīgi šīs direktīvas noteikumus piemērot vienlaicīgi visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret tirgū esošajiem biocīdajiem produktiem, kuri kā aktīvo vielu satur K-HDO, un kopumā veicinātu biocīdo produktu tirgus sekmīgu darbību.

(10)

Pirms aktīvās vielas iekļaušanas I pielikumā jāparedz pietiekami ilgs laiks, kurā dalībvalstis un citas ieinteresētās personas varētu sagatavoties ar to saistīto jauno prasību ievērošanai un varētu nodrošināt, ka pieteikumu iesniedzējiem, kas sagatavojuši dokumentāciju, ir iespējams pilnībā izmantot datu aizsardzībai noteikto 10 gadu termiņu, kas saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 12. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktu sākas no iekļaušanas dienas.

(11)

Pēc iekļaušanas dalībvalstīm jādod pietiekams laiks Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punkta īstenošanai, jo īpaši – lai piešķirtu, grozītu vai anulētu atļaujas K-HDO saturošiem 8. produktu veida biocīdiem ar nolūku nodrošināt to atbilstību Direktīvai 98/8/EK.

(12)

Tādēļ atbilstīgi jāgroza Direktīva 98/8/EK.

(13)

Šajā direktīvā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 98/8/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2009. gada 30. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis nekavējoties iesniedz Komisijai minēto tiesību aktu tekstus, kā arī minēto tiesību aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstis piemēro minētos tiesību aktus no 2010. gada 1. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 28. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2008/31/EK (OV L 81, 20.3.2008., 57. lpp.).

(2)  OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 98/8/EK I pielikumā iestarpina šādu ierakstu Nr. 10:

Nr.

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe tirgū laižamajā biocīdajā produktā

Iekļaušanas datums

Termiņš, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punkta prasībām

(izņemot produktus, kas satur vairākas aktīvās vielas, kuriem termiņu, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punktam, nosaka pēc pēdējā iekļaušanas lēmuma, kas attiecas uz to sastāvā esošajām aktīvajām vielām)

Iekļaušanas termiņa beigu datums

Produkta veids

Īpaši noteikumi (1)

“10

K-HDO

Cikloheksilhidroksidiazēn-1-oksīda kālija sāls

EK Nr.: n.p.

CAS Nr.: 66603-10-9

(Šis ieraksts attiecas arī uz K-HDO hidrātiem)

977 g/kg

2010. gada 1. jūlijs

2012. gada 30. jūnijs

2020. gada 30. jūnijs

8

Vērtējot attiecīgā produkta atļaujas pieteikumu saskaņā ar 5. punktu un VI pielikumu, dalībvalstis (ja tas attiecas uz konkrēto produktu) izvērtē populācijas, kas var būt pakļautas produkta iedarbībai, un lietošanas vai iedarbības scenārijus, kas nav pienācīgi aplūkoti Kopienas līmeņa riska novērtējumā.

Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz atļaujām ir paredzēti šādi nosacījumi:

1.

Ņemot vērā iespējamo apdraudējumu videi un strādājošajiem, produktus drīkst lietot tikai rūpnieciskās, pilnībā automatizētās un noslēgtās sistēmās, ja vien pieteikumā, lai saņemtu atļauju izmantot produktu, nav pierādīts, ka apdraudējumu iespējams samazināt līdz pieņemamam līmenim atbilstīgi 5. pantam un VI pielikumam.

2.

Ņemot vērā riska novērtēšanas laikā pieņemtos apsvērumus, produkti jālieto, izmantojot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus, ja vien pieteikumā, lai saņemtu atļauju izmantot produktu, nav pierādīts, ka risku lietotājiem var samazināt līdz pieļaujamam līmenim, izmantojot citus līdzekļus.

3.

Ņemot vērā konstatēto zīdaiņiem radīto apdraudējumu, produktus neizmanto tādas koksnes apstrādei, kas var nonākt tiešā saskarē ar zīdaiņiem.”


(1)  Par VI pielikuma vienoto principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem sk. Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


IEKŠĒJIE UN PROCEDŪRU REGLAMENTI

29.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 200/18


TIESAS REGLAMENTA GROZĪJUMI

TIESA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un īpaši tā 223. panta sesto daļu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un īpaši tā 139. panta sesto daļu,

tā kā:

(1)

EK līguma 225. panta 2. un 3. punktā, kā arī EAEK līguma 140.a panta 2. un 3. punktā ir paredzēta tādu Pirmās instances tiesas nolēmumu pārskatīšanas procedūra Tiesā, kurus Pirmās instances tiesa ir pieņēmusi apelācijas tiesvedībā par tiesas palātas nolēmumiem vai kurus tā ir pieņēmusi, lemjot par prejudiciāliem jautājumiem attiecībā uz īpašām Statūtos noteiktām jomām;

(2)

pārskatīšanas procedūras nosacījumus un ierobežojumus nosaka Protokola par Tiesas statūtiem 62.–62.b pants;

(3)

Reglamentā ir jāprecizē pārskatīšanas procedūras norise, kā arī atsevišķi šīs procedūras noteikumi,

ar Padomes apstiprinājumu, kas sniegts 2008. gada 23. jūnijā,

PIEŅEM ŠĀDUS REGLAMENTA GROZĪJUMUS.

1. pants

Izdarīt Eiropas Kopienu Tiesas Reglamentā, kas pieņemts 1991. gada 19. jūnijā (OV L 176, 4.7.1991., 7. lpp., ar labojumu OV L 383, 29.12.1992., 117. lpp.), kurā grozījumi izdarīti 1995. gada 21. februārī (OV L 44, 28.2.1995., 61. lpp.), 1997. gada 11. martā (OV L 103, 19.4.1997., 1. lpp., ar labojumu OV L 351, 23.12.1997., 72. lpp.), 2000. gada 16. maijā (OV L 122, 24.5.2000., 43. lpp.), 2000. gada 28. novembrī (OV L 322, 19.12.2000., 1. lpp.), 2001. gada 3. aprīlī (OV L 119, 27.4.2001., 1. lpp.), 2002. gada 17. septembrī (OV L 272, 10.10.2002., 24. lpp., ar labojumu OV L 281, 19.10.2002., 24. lpp.), 2003. gada 8. aprīlī (OV L 147, 14.6.2003., 17. lpp.), 2004. gada 19. aprīlī (OV L 132, 29.4.2004., 2. lpp.), 2004. gada 20. aprīlī (OV L 127, 29.4.2004., 107. lpp.), 2005. gada 12. jūlijā (OV L 203, 4.8.2005., 19. lpp.), 2005. gada 18. oktobrī (OV L 288, 29.10.2005., 51. lpp.), 2006. gada 18. decembrī (OV L 386, 29.12.2006., 44. lpp.) un 2008. gada 15. janvārī (OV L 24, 29.1.2008., 39. lpp.), šādus grozījumus:

1)

Pēc 123. panta iekļaut tekstu šādā redakcijā:

“4.A   SADAĻA

PIRMĀS INSTANCES TIESAS NOLĒMUMU PĀRSKATĪŠANA

123.b pants

Tiek izveidota īpaša palāta, lai, ievērojot 123.d pantā paredzētos nosacījumus, izlemtu, vai saskaņā ar Statūtu 62. pantu ir jāpārskata Pirmās instances tiesas nolēmums.

Šīs palātas sastāvā ir Tiesas priekšsēdētājs un četri palātu, kurās ir pieci tiesneši, priekšsēdētāji, kurus norīko saskaņā ar šī Reglamenta 6. pantā noteikto rangu kārtību.

123.c pants

Tiklīdz ir noteikts pasludināšanas datums nolēmumam, kas pieņemams saskaņā ar EK līguma 225. panta 2. vai 3. punktu vai EAEK līguma 140.a panta 2. vai 3. punktu, Pirmās instances tiesas kanceleja par to informē Tiesas kanceleju. Pirmās instances tiesas kanceleja šo nolēmumu tūlīt pēc tā pasludināšanas nosūta Tiesas kancelejai.

123.d pants

Pirmā ģenerāladvokāta ierosinājumu pārskatīt Pirmās instances tiesas nolēmumu nosūta Tiesas priekšsēdētājam, un vienlaicīgi par tā nosūtīšanu informē sekretāru. Ja Pirmās instances tiesas nolēmums ir pieņemts saskaņā ar EK līguma 225. panta 3. punktu vai EAEK līguma 140.a panta 3. punktu, sekretārs par pārskatīšanas ierosinājumu nekavējoties informē Pirmās instances tiesu, valsts tiesu, valsts tiesā izskatāmās lietas dalībniekus, kā arī citas Statūtu 62.a panta otrajā daļā minētās ieinteresētās personas.

Saņemot pārskatīšanas ierosinājumu, priekšsēdētājs no 123.b pantā minētās palātas tiesnešiem norīko tiesnesi referentu.

Šī palāta, pamatojoties uz tiesneša referenta ziņojumu, izlemj, vai ir jāpārskata Pirmās instances tiesas nolēmums. Lēmumā pārskatīt Pirmās instances tiesas nolēmumu norāda jautājumus, uz kuriem attiecas pārskatīšana.

Ja Pirmās instances tiesas nolēmums ir pieņemts saskaņā ar EK līguma 225. panta 2. punktu vai EAEK līguma 140.a panta 2. punktu, sekretārs nekavējoties informē Pirmās instances tiesu, tās tiesvedībā iesaistītos lietas dalībniekus, kā arī citas Statūtu 62.a panta otrajā daļā minētās ieinteresētās personas par Tiesas lēmumu pārskatīt Pirmās instances tiesas nolēmumu.

Ja Pirmās instances tiesas nolēmums ir pieņemts saskaņā ar EK līguma 225. panta 3. punktu vai EAEK līguma 140.a panta 3. punktu, sekretārs nekavējoties informē Pirmās instances tiesu un valsts tiesu, valsts tiesā izskatāmās lietas dalībniekus, kā arī citas Statūtu 62.a panta otrajā daļā minētās ieinteresētās personas par Tiesas lēmumu pārskatīt vai nepārskatīt Pirmās instances tiesas nolēmumu. Lēmumu pārskatīt Pirmās instances tiesas nolēmumu paziņojuma veidā publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

123.e pants

Lēmumu pārskatīt Pirmās instances tiesas nolēmumu izsniedz Statūtu 62.a panta otrajā daļā minētajiem lietas dalībniekiem un citām ieinteresētajām personām. Dalībvalstīm un valstīm, kas nav dalībvalstis, bet kas ir EEZ līguma līgumslēdzējas puses, kā arī EBTA Uzraudzības iestādei Tiesas lēmumu izsniedz, pievienojot tā tulkojumu saskaņā ar šī Reglamenta 104. panta 1. punkta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem nosacījumiem. Tiesas lēmumu turklāt paziņo Pirmās instances tiesai un, ja Pirmās instances tiesa nolēmumu ir pieņēmusi saskaņā ar EK līguma 225. panta 3. punktu vai EAEK līguma 140.a panta 3. punktu – attiecīgajai valsts tiesai.

Viena mēneša laikā pēc iepriekšējā daļā minētās dokumenta izsniegšanas lietas dalībnieki un citas ieinteresētās personas, kurām ticis izsniegts Tiesas lēmums, var iesniegt procesuālus rakstus vai rakstveida apsvērumus par jautājumiem, uz kuriem attiecas pārskatīšana.

Pēc tam, kad ir pieņemts lēmums pārskatīt Pirmās instances tiesas nolēmumu, pirmais ģenerāladvokāts pārskatāmo lietu nodod kādam no ģenerāladvokātiem.

Pēc tiesneša referenta norīkošanas priekšsēdētājs nosaka dienu, kurā tiesnesim referentam Tiesas vispārējā sapulcē ir jāsniedz sākotnējais ziņojums. Šajā ziņojumā ietver tiesneša referenta priekšlikumus par iespējamu sagatavošanās pasākumu veikšanu, par to, kuram iztiesāšanas sastāvam lieta ir jānodod, un par to, vai ir jāparedz mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšana, kā arī par ģenerāladvokāta nostājas paušanas kārtību. Tiesa pēc ģenerāladvokāta uzklausīšanas lemj par tiesneša referenta priekšlikumiem.

Ja pārskatāmais Pirmās instances tiesas nolēmums ir pieņemts saskaņā ar EK līguma 225. panta 2. punktu vai EAEK līguma 140.a panta 2. punktu, Tiesa lemj par tiesāšanās izdevumiem.”

2)

123.a pants kļūst par 123.f pantu, un 123.b pants kļūst par 123.g pantu.

2. pants

Šos Reglamenta grozījumus, kas ir autentiski Reglamenta 29. panta 1. punktā minētajās valodās, publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tie stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc to publicēšanas.

Pieņemti Luksemburgā, 2008. gada 8. jūlijā.


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Padome

29.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 200/20


PADOMES LĒMUMS

(2008. gada 23. jūnijs)

par grozījumu Eiropas Kopienu Tiesas Reglamentā attiecībā uz pārskatīšanas procedūrā piemērojamo valodu lietojumu

(2008/621/EK, Euratom)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Protokola par Tiesas statūtiem 64. pantu,

atbilstoši Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 245. panta otrajā daļā un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 160. panta otrajā daļā paredzētajai procedūrai,

ņemot vērā Tiesas 2008. gada 4. februāra pieteikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2008. gada 17. jūnija atzinumu,

ņemot vērā Komisijas 2008. gada 14. marta atzinumu,

tā kā Reglamentā ir jāprecizē atsevišķi noteikumi par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 225. panta 2. un 3. punktā un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 140.a panta 2. un 3. punktā paredzēto pārskatīšanas procedūru, kuras principi ir noteikti Protokola par Tiesas statūtiem 62.–62.b pantā, un īpaši ir jāprecizē noteikumi par šai procedūrai piemērojamo valodu lietojumu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Izdarīt Eiropas Kopienu Tiesas Reglamentā, kas pieņemts 1991. gada 19. jūnijā (OV L 176, 4.7.1991., 7. lpp., ar labojumu OV L 383, 29.12.1992., 117. lpp.), kurā grozījumi izdarīti 1995. gada 21. februārī (OV L 44, 28.2.1995., 61. lpp.), 1997. gada 11. martā (OV L 103, 19.4.1997., 1. lpp., ar labojumu OV L 351, 23.12.1997., 72. lpp.), 2000. gada 16. maijā (OV L 122, 24.5.2000., 43. lpp.), 2000. gada 28. novembrī (OV L 322, 19.12.2000., 1. lpp.), 2001. gada 3. aprīlī (OV L 119, 27.4.2001., 1. lpp.), 2002. gada 17. septembrī (OV L 272, 10.10.2002., 24. lpp., ar labojumu OV L 281, 19.10.2002., 24. lpp.), 2003. gada 8. aprīlī (OV L 147, 14.6.2003., 17. lpp.), 2004. gada 19. aprīlī (OV L 132, 29.4.2004., 2. lpp.), 2004. gada 20. aprīlī (OV L 127, 29.4.2004., 107. lpp.), 2005. gada 12. jūlijā (OV L 203, 4.8.2005., 19. lpp.), 2005. gada 18. oktobrī (OV L 288, 29.10.2005., 51. lpp.) un 2006. gada 18. decembrī (OV L 386, 29.12.2006., 44. lpp.), šādu grozījumu:

pēc 123. panta “4.a sadaļā: Pirmās instances tiesas nolēmumu pārskatīšana” iekļaut 123.a pantu šādā redakcijā:

“123.a pants

Ja Tiesa saskaņā ar Statūtu 62. panta otro daļu nolemj pārskatīt Pirmās instances tiesas nolēmumu, tiesvedības valoda ir tā valoda, kurā pieņemts Pirmās instances tiesas nolēmums, uz kuru attiecas pārskatīšana, neskarot šā reglamenta 29. panta 2. punkta b) un c) apakšpunktu un 29. panta 3. punkta ceturto un piekto daļu.”

2. pants

Lēmums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2008. gada 23. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

I. JARC


29.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 200/22


PADOMES LĒMUMS

(2008. gada 8. jūlijs),

ar ko atceļ Lēmumu 2005/183/EK par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu Polijā

(2008/622/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 104. panta 12. punktu,

ņemot vērā Komisijas ieteikumu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Lēmumu 2005/183/EK (1), pamatojoties uz Komisijas ieteikumu atbilstīgi Līguma 104. panta 6. punktam, tika pieņemts lēmums, ka Polijā pastāv pārmērīgs budžeta deficīts. Padome atzīmēja, ka valsts kopējā budžeta deficīts 2003. gadā bija 4,1 % no IKP, pārsniedzot Līgumā noteikto atsauces vērtību – 3 % no IKP, kamēr valsts kopējais parāds bija 45,4 % no IKP, nesasniedzot Līgumā noteikto atsauces vērtību 60 % no IKP. Padomes lēmumā bija norādīts, ka budžeta deficīta un parāda rādītāji būs jālabo uz augšu, ja fondētās pensiju shēmas tiks izslēgtas no valsts pārvaldes sektora saskaņā ar Eiropas Kopienu Statistikas biroja lēmumu par fondēto pensiju shēmu klasifikāciju (2).

(2)

Saskaņā ar Līguma 104. panta 7. punktu un 3. panta 4. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 1467/97 (1997. gada 7. jūlijs) par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu (3), Padome 2004. gada 5. jūlijā, pamatojoties uz Komisijas ieteikumu, ieteica Polijai novērst pārmērīgu budžeta deficītu vēlākais līdz 2007. gadam. Šis ieteikums tika publiskots.

(3)

Saskaņā ar Līguma 104. panta 8. punktu Padome 2006. gada 28. novembrī, pamatojoties uz Komisijas ieteikumu, pieņēma lēmumu, ka Polijas iestāžu veiktās darbības ir bijušas nepietiekamas (4). Saskaņā ar Līguma 104. panta 7. punktu Padome 2007. gada 27. februārī izdeva jaunu ieteikumu, pamatojoties uz Komisijas ieteikumu, ar ko apstiprināja 2007. gadu kā termiņu budžeta deficīta novēršanai. Šis ieteikums tika publiskots.

(4)

Saskaņā ar Līguma 104. panta 12. punktu, ja Padome atzīst, ka pārmērīgais budžeta deficīts attiecīgajā dalībvalstī ir novērsts, tai jāatceļ savs lēmums par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu.

(5)

Saskaņā ar Līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru Komisija nodrošina procedūras īstenošanai vajadzīgos datus. Piemērojot minēto protokolu, dalībvalstīm saskaņā ar 4. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 3605/93 (1993. gada 22. novembris) par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru (5), divreiz gadā, proti, līdz 1. aprīlim un līdz 1. oktobrim, jāpaziņo dati par valsts budžeta deficītu un parādu un citiem saistītajiem rādītājiem.

(6)

Pamatojoties uz Komisijas (Eurostat) sniegtajiem datiem saskaņā ar 8g. panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 3605/93 pēc Polijas paziņojuma līdz 2008. gada 1. aprīlim un pamatojoties uz Komisijas dienestu 2008. gada pavasara prognozi, var izdarīt šādus secinājumus:

valsts kopējā budžeta deficīts tika samazināts no 3,8 % no IKP 2006. gadā līdz 2,0 % no IKP 2007. gadā, kas ir zem deficīta atsauces vērtības – 3 % no IKP. Tas atbilst plānotajiem 3,4 % no IKP, kas bija noteikti konverģences programmas 2006. gada novembra atjauninājumā,

labāku 2007. gada budžeta deficīta rezultātu, salīdzinot ar tā mērķi, veicināja daudz augstāks reālā IKP pieaugums nekā tas bija pieņemts 2006. gada novembra konverģences programmā. Turklāt, rēķinot pret IKP, valdība izdeva mazāk sociālajiem pārvedumiem (pateicoties neveiktai indeksācijai 2007. gadā), subsīdijām, investīcijām un atlīdzībai darba ņēmējiem. Kopumā izdevumu kopsumma bija par 1,5 procentu punktiem zemāka par 2006. gada konverģences programmā plānoto. Strukturālās bilances (cikliski koriģētā bilance, atskaitot vienreizējus un citus pagaidu pasākumus) uzlabojums 2007. gadā tiek lēsts 1,5 procentu punktu apmērā no IKP,

2008. gadā, IKP pieaugot lēnāk nekā 2007. gadā, 2008. gada pavasara prognoze paredz budžeta deficīta palielināšanos līdz 2,5 % no IKP, taču tas joprojām saglabāsies zem atsauces vērtības, un to galvenokārt ietekmēs sociālo iemaksu samazinājums, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi un sociālo pārvedumu pieaugums kopā ar lielākām investīcijām. Tieši tāds pats ir arī konverģences programmas 2008. gada marta atjauninājumā noteiktais oficiālais budžeta deficīta mērķis. Attiecībā uz 2009. gadu pavasara prognoze paredz, ka budžeta deficīts vairāk vai mazāk stabilizēsies, pieņemot, ka politika nemainīsies. Tas liecina, ka budžeta deficīts ir samazināts zem atsauces vērtības – 3 % no IKP – ticamā un ilgtspējīgā veidā,

tomēr 2008. gadā tiek paredzēta strukturālās bilances neliela pasliktināšanās par Formula procentu punktiem no IKP un, pieņemot, ka politika nemainīsies, 2009. gadā paredzēta uzlabošanās par aptuveni Formula procentu punktiem. Tas jāskata saistībā ar vajadzību sasniegt budžeta stāvokļa vidējā termiņa mērķi (VTM), kas Polijas gadījumā ir strukturālais budžeta deficīts 1 % apmērā no IKP,

valsts parāds ir samazinājies no 47,6 % no IKP 2006. gadā līdz 45,2 % 2007. gadā. Saskaņā ar 2008. gada pavasara prognozi parāda rādītājs būs krietni zem robežlieluma (60 % no IKP) un turpinās samazināties līdz aptuveni 44 % 2009. gada beigās.

(7)

Padome uzskata, ka pārmērīgais budžeta deficīts Polijā ir novērsts un tādejādi Lēmums 2005/183/EK ir jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

No vispārējā novērtējuma izriet, ka pārmērīgais budžeta deficīts Polijā ir novērsts.

2. pants

Ar šo Lēmumu 2005/183/EK atceļ.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Polijas Republikai.

Briselē, 2008. gada 8. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. LAGARDE


(1)  OV L 62, 9.3.2005., 18. lpp.

(2)  Eurostat News Releases No 30/2004 of 2 March 2004 and No 117/2004 of 23 September 2004.

(3)  OV L 209, 2.8.1997., 6. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1056/2005 (OV L 174, 7.7.2005., 5. lpp).

(4)  OV L 414, 30.12.2006., 81. lpp.

(5)  OV L 332, 31.12.1993., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2103/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 1. lpp.).


Komisija

29.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 200/24


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 24. jūlijs)

par Kopienas finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem Ņūkāslas slimības apkarošanai Igaunijā 2007. gadā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 3723)

(Autentisks ir tikai teksts igauņu valodā)

(2008/623/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 3. panta 3. punktu un 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Lēmumā 90/424/EEK ir noteiktas procedūras, kas reglamentē Kopienas finansiālo atbalstu īpašiem veterināriem pasākumiem, tostarp ārkārtas pasākumiem. Saskaņā ar minētā lēmuma 4. panta 2. punktu dalībvalstis saņem finansiālu atbalstu dažu Ņūkāslas slimības apkarošanas pasākumu izmaksu segšanai.

(2)

Lēmuma 90/424/EEK 3. panta 5. punkts un 4. panta 2. punkts paredz noteikumus par to, cik procentus no dalībvalsts izdevumiem atļauts segt no Kopienas finansiālā atbalsta.

(3)

Kopienas finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem Ņūkāslas slimības apkarošanai izmaksā saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Komisijas 2005. gada 28. februāra Regulā (EK) Nr. 349/2005, ar ko paredz noteikumus Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas pasākumiem un noteiktu dzīvnieku slimību apkarošanai atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK (2).

(4)

Igaunijā 2007. gadā konstatēja Ņūkāslas slimības uzliesmojumus. Minētās slimības izplatīšanās nopietni apdraud Kopienas mājlopu populāciju. Igaunija saskaņā ar Lēmuma 90/424/EEK 3. panta 2. punktu veica pasākumus, lai apkarotu slimības uzliesmojumus.

(5)

Igaunija ir pilnībā izpildījusi Lēmuma 90/424/EEK 3. panta 3. punktā un Regulas (EK) Nr. 349/2005 6. pantā paredzētos tehniskos un administratīvos pienākumus.

(6)

Igaunija 2007. gada 6. oktobrī iesniedza aplēsi par izdevumiem, kas radušies, veicot Ņūkāslas slimības izskaušanas pasākumus.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kopienas finansiālais atbalsts Igaunijai

Igaunijai var piešķirt Kopienas finansiālo atbalstu par tām izmaksām, kas šai dalībvalstij radušās, veicot Lēmuma 90/424/EEK 3. panta 2. punktā un 4. panta 2. punktā minētos pasākumus, lai 2007. gadā apkarotu Ņūkāslas slimību.

2. pants

Adresāts

Šis lēmums ir adresēts Igaunijas Republikai.

Briselē, 2008. gada 24. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 55, 1.3.2005., 12. lpp.