ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 197

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 25. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 705/2008 (2008. gada 24. jūlijs), ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 243/2008, ar ko nosaka konkrētus ierobežojošus pasākumus pret Komoru Salu Savienības Anžuānas salas nelikumīgajām iestādēm

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 706/2008 (2008. gada 24. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

2

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 707/2008 (2008. gada 24. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 952/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 318/2006 attiecībā uz iekšējā cukura tirgus un kvotu sistēmas pārvaldību

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 708/2008 (2008. gada 24. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1266/2007 attiecībā uz nosacījumiem, ar kādiem dažu uzņēmīgu sugu dzīvniekiem nosaka atbrīvojumu no Padomes Direktīvā 2000/75/EK paredzētā izvešanas aizlieguma ( 1 )

18

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 709/2008 (2008. gada 24. jūlijs), ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz starpnozaru organizācijām un nolīgumiem tabakas nozarē

23

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 710/2008 (2008. gada 24. jūlijs), ar ko 2008./2009. tirdzniecības gadam nosaka svēruma koeficientus, kurus izmanto, lai aprēķinātu cūku liemeņu tirgus cenu Kopienā

28

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 711/2008 (2008. gada 24. jūlijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

30

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 712/2008 (2008. gada 24. jūlijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par sīrupa un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

32

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 713/2008 (2008. gada 24. jūlijs), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 900/2007

34

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 714/2008 (2008. gada 24. jūlijs), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 1060/2007

35

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 715/2008 (2008. gada 24. jūlijs), ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi ( 1 )

36

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 716/2008 (2008. gada 24. jūlijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

52

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2008/75/EK (2008. gada 24. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu oglekļa dioksīdu ( 1 )

54

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/610/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 24. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2008/155/EK attiecībā uz dažām embriju ieguves un sagatavošanas grupām Kanādā un Amerikas Savienotajās Valstīs (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 3748)  ( 1 )

57

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2008/611/KĀDP (2008. gada 24. jūlijs), ar ko atceļ Kopējo nostāju 2008/187/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret nelegālo Anžuānas valdību Komoru Savienībā

59

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2008/612/KĀDP (2008. gada 24. jūlijs), ar ko ieceļ Eiropas Savienības Īpašo pārstāvi Afganistānā

60

 

*

Padomes Lēmums 2008/613/KĀDP (2008. gada 24. jūlijs), ar ko īsteno Kopējo nostāju 2004/694/KĀDP par turpmākiem pasākumiem, lai atbalstītu sekmīgu Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY) mandāta īstenošanu

63

 

*

Padomes Lēmums 2008/614/KĀDP (2008. gada 24. jūlijs), ar ko īsteno Kopējo nostāju 2004/239/KĀDP, ar kuru atjauno pasākumus, lai atbalstītu sekmīgu Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY) mandāta īstenošanu

65

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

25.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 705/2008

(2008. gada 24. jūlijs),

ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 243/2008, ar ko nosaka konkrētus ierobežojošus pasākumus pret Komoru Salu Savienības Anžuānas salas nelikumīgajām iestādēm

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 60. un 301. pantu,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 24. jūlija Kopējo nostāju 2008/611/KĀDP, ar kuru atceļ Kopējo nostāju 2008/187/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret nelegālo Anžuānas valdību Komoru Savienībā (1),

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Izskatot Āfrikas Savienības komisijas priekšsēdētāja lūgumu pēc palīdzības, Padome pieņēma Kopējo nostāju 2008/187/KĀDP (2) par ierobežojošiem pasākumiem pret nelegālo Anžuānas valdību un konkrētām ar to saistītām personām. Minētajā kopējā nostājā noteiktie ierobežojošie pasākumi paredz attiecīgajām personām piederošo līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu, un šos pasākumus Kopienā īstenoja ar Padomes Regulu (EK) Nr. 243/2008 (3).

(2)

Pēc militārās iejaukšanās 2008. gada 25. martā un Komoru Salu Savienības valdības varas atjaunošanas Anžuānas salā Kopējā nostāja 2008/611/KĀDP paredz to ierobežojošo pasākumu atcelšanu, kas noteikti Kopējā nostājā 2008/187/KĀDP.

(3)

Tāpēc jāatceļ Regula (EK) Nr. 243/2008,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 243/2008.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 24. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

B. HORTEFEUX


(1)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 59. lpp.

(2)  OV L 59, 4.3.2008., 32. lpp.

(3)  OV L 75, 18.3.2008., 53. lpp.


25.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/2


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 706/2008

(2008. gada 24. jūlijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 25. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 24. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 510/2008 (OV L 149, 7.6.2008., 61. lpp.).

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 590/2008 (OV L 163, 24.6.2008., 24. lpp.).


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MK

27,8

TR

83,4

ME

25,6

XS

23,3

ZZ

40,0

0707 00 05

MK

27,4

TR

106,2

ZZ

66,8

0709 90 70

TR

97,2

ZZ

97,2

0805 50 10

AR

86,1

US

66,3

UY

58,4

ZA

104,4

ZZ

78,8

0806 10 10

CL

57,4

EG

135,0

IL

145,6

TR

138,6

ZZ

119,2

0808 10 80

AR

95,0

BR

109,6

CL

104,9

CN

73,1

NZ

115,4

US

98,6

UY

80,0

ZA

84,8

ZZ

95,2

0808 20 50

AR

70,9

CL

94,7

NZ

97,1

ZA

90,0

ZZ

88,2

0809 10 00

TR

170,4

US

186,2

ZZ

178,3

0809 20 95

TR

407,8

US

314,8

ZZ

361,3

0809 30

TR

157,0

ZZ

157,0

0809 40 05

IL

117,6

XS

82,7

ZZ

100,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


25.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 707/2008

(2008. gada 24. jūlijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 952/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 318/2006 attiecībā uz iekšējā cukura tirgus un kvotu sistēmas pārvaldību

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju (1) un jo īpaši tās 40. pantu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (2), un jo īpaši tās 50. panta 1. punktu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Dažkārt balto cukuru, ko attiecīgajā tirdzniecības gadā saražo noteikts uzņēmums, pārstrādā baltajā cukurā, uz kuru attiecināmas īpašas prasības. Atbilstīgi Komisijas Regulas (EK) Nr. 952/2006 (3) 3. pantam cukura produkciju izsaka kā kopējo baltā cukura daudzumu, ko tirdzniecības gadā saražo noteikts uzņēmums. Lai izvairītos no dubultas uzskaites, no minētās produkcijas jāizslēdz baltais cukurs, kas iegūts baltā cukura pārstrādes rezultātā.

(2)

Regulas (EK) Nr. 952/2006 3. panta 3. punktā ir paredzētas divas metodes, lai noteiktu cukura saturu sīrupiem, atkarībā no tā, vai sīrupi ir uzskatāmi par starpniekproduktiem vai nav. Ņemot vērā to, ka viena no metodēm ir novecojusi, ir lietderīgi vienkāršošanas nolūkā atsaukties tikai uz otro metodi, kuras pamatā ir ekstrahējamais cukura saturs. Tomēr invertcukura sīrupu īpašajā gadījumā ir nepieciešams atsaukties uz augstas izšķirtspējas šķidruma hromatogrāfijas metodi, kas tehniski ir vienīgā iespējamā metode. Visbeidzot, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību, attiecībā uz sausnas satura noteikšanu ir lietderīgi minēt tikai refraktometrijas metodi. Lai tiktu ievērots tiesiskās paļāvības princips attiecībā uz cukura ražotājiem, šīs izmaiņas būtu jāpiemēro no 2008. gada 1. oktobra.

(3)

Regulas (EK) Nr. 952/2006 6. panta 3. punktā cukura tirgu kopīgas organizācijas mērķiem definēta uzņēmuma produkcija, īpaši tajā gadījumā, kad viens uzņēmums uztic ražošanu citam. Minēto cita uzņēmuma ražoto produkciju uzskata par pilnvarotāja produkciju, ja ievēroti daži nosacījumi, tostarp – ja pārstrādātāja un pilnvarotāja kopējais cukura produkcijas daudzums pārsniedz viņu attiecīgo kvotu summu. Minētais nosacījums tika pielāgots, ņemot vērā 2006./2007. tirdzniecības gadam paredzēto preventīvo izņemšanu no aprites, lai tas attiektos uz pārstrādātājam un pilnvarotājam noteikto preventīvās izņemšanas robežvērtību kopsummu, nevis kvotu summu. Komisijas 2007. gada 16. marta Regulā (EK) Nr. 290/2007, ar ko 2007./2008. tirdzniecības gadam nosaka Padomes Regulas (EK) Nr. 318/2006 19. pantā minēto procentuālo daļu (4), noteikta preventīvās izņemšanas robežvērtība minētajam tirdzniecības gadam. Padomes Regulā (EK) Nr. 1260/2007 (5), ar kuru grozīta Regula (EK) Nr. 318/2006, ir paredzēts noteikums, ka Komisija katru gadu pieņem lēmumu par iespējamo preventīvās izņemšanas robežvērtību. Tāpēc jāgroza Regulas (EK) Nr. 952/2006 6. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētais nosacījums attiecībā uz ražošanu citā uzņēmumā, lai tas attiektos uz pārstrādātājam un pilnvarotājam noteikto preventīvās izņemšanas robežvērtību kopsummu, nevis kvotu summu.

(4)

Lai nodrošinātu efektīvu kontroli, ir jāparedz dalībvalstu savstarpēja palīdzība šajā jomā.

(5)

Preferenciāls cukura imports Kopienā no Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm, kā arī vismazāk attīstītajām valstīm no 2009. gada 1. oktobra pakāpeniski pieaugs. Paredzams, ka līdz 2012. gadam minētais imports veidos vairāk nekā 25 % no Kopienas cukura patēriņa. Tāpēc cenu informācijas sistēmā jāiekļauj no šīm valstīm importētā jēlcukura un baltā cukura cenas un daudzumi; patlaban šie dati pieejami Eiropas Kopienu Statistikas biroja datubāzē.

(6)

Sistēmas pārejas posmā informācijas sistēmai par cenām cukura tirgū paredzētos cenu datus apstiprinātie ražotāji Komisijai nosūta ik ceturksni. Ir izstrādāta galīgā datorizētā informācijas sistēma. Šī sistēma ļaus apstiprinātajiem uzņēmējiem ik mēnesi sniegt informāciju par cenām attiecīgajai dalībvalstij, kura savukārt savas valsts cenu vidējos rādītājus iesniegs Komisijai. Pārejas posma noteikumi jāaizstāj ar galīgās sistēmas noteikumiem.

(7)

No 2008. gada 1. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007 aizstās Regulu (EK) Nr. 318/2006. Tā vietā, lai pārceltu Regulas (EK) Nr. 318/2006 II pielikumā ietvertos cukurbiešu iepirkšanas noteikumus uz Vienoto TKO regulu, Regulas (EK) Nr. 1234/2007 50. pantā paredzēts, ka Komisija minētos noteikumus ietver īstenošanas noteikumos. Tādēļ pašreizējie Regulas (EK) Nr. 318/2006 II pielikumā ietvertie noteikumi jāpievieno Regulai (EK) Nr. 952/2006.

(8)

Lai varētu novērtēt situāciju cukura tirgū un vajadzības gadījumā pieņemtu attiecīgus tirgus pārvaldības lēmumus, jo īpaši attiecībā uz izņemšanu no aprites, ir svarīgi katra tirdzniecības gada beigās konstatēt Kopienas uzkrājumu apjomu. Dažās cukurfabrikās cukura pārstrāde jaunajam tirdzniecības gadam sākas vasarā un jaunā produkcija palielina cukura ražotāju ikmēneša noslēguma krājumus. Lai tirdzniecības gada beigās pareizi novērtētu Kopienas krājumu apjomu, apstiprinātajiem cukura ražotājiem un dalībvalstīm attiecībā uz jūliju, augustu un septembri jāziņo par to noslēguma krājumu daļu, kas rodas ražošanā saistībā ar nākamo tirdzniecības gadu.

(9)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 18. panta 1. punktā paredzēts, ka, ņemot vērā konstatētās reģistrēto tirgus cenu tendences, uzņēmumiem, kuriem ir cukura kvota, var piešķirt atbalstu baltā cukura privātai uzglabāšanai. Lai atbalsta shēmu varētu īstenot ātri un pēc vajadzības, Regula (EK) Nr. 952/2006 jāpapildina ar sīki izstrādātiem noteikumiem par privātās uzglabāšanas shēmas piemērošanu 2007./2008. tirdzniecības gadā.

(10)

Atbalsts baltā cukura privātai uzglabāšanai jāpiešķir konkursa kārtībā, lai iespējami efektīvi izmantotu pieejamos resursus un sekmētu pārredzamību un ražotāju savstarpējo konkurenci.

(11)

Obligātais uzglabāšanas periods ir līdz 2008. gada 31. oktobrim. Tāpēc konkursa pieteikumus nevar pieņemt pēc 2008. gada 31. jūlija, tādējādi novēršot situāciju, kad atbalsts tiek piešķirts uzglabāšanas laikam, kas ir īsāks par trim mēnešiem un līdz ar to nav pietiekams, lai ietekmētu tirgus cenas.

(12)

Konkursa procedūra jāparedz gadījumā, ja baltā cukura cenu vidējie rādītāji Kopienā ir zemāki par salīdzināmo cenu un, visticamāk, šādu līmeni saglabās. Ir lietderīgi noteikt tirgus cenas robežvērtību, kas darbotos kā kritērijs privātās uzglabāšanas atbalsta vajadzībai. Kopienas vidējo cenu robežvērtība jānosaka 85 % apmērā no salīdzināmās cenas.

(13)

Cukura nozares restrukturizācijas rezultātā Kopienā ir radusies reģionālā noslāņošanās reģionos, kuros ir pārpalikumi (vai nu vietējās ražošanas, vai importa dēļ), un tādos, kuros pastāv deficīts. Pārpalikuma reģionos ir sagaidāma lejupēja cenu spiediena tendence ražotāju līmenī, jo vietējais piedāvājums pārsniedz vietējo pieprasījumu. Savukārt deficīta reģionos sagaidāma lielāka cenu stabilitāte ražotāju līmenī, jo vietējais piedāvājums ir ierobežots salīdzinājumā ar vietējo pieprasījumu. Kopienas vidējā cena nespēs pilnībā atainot cenu kritumu atsevišķās dalībvalstīs. Tāpēc ir jāparedz iespēja uzsākt konkursa procedūru tikai attiecībā uz tām dalībvalstīm, kur valsts vidējās cenas ir zemākas par 80 % no salīdzināmās cenas.

(14)

Ir jāprecizē prasības attiecībā uz balto cukuru, par kuru ir tiesības pretendēt uz privātās uzglabāšanas atbalstu.

(15)

Konkursam iesniedzamajos piedāvājumos jānorāda visa novērtēšanai un saziņai starp dalībvalstīm un Komisiju vajadzīgā informācija.

(16)

Pamatojoties uz konkursam saņemtajiem piedāvājumiem, var noteikt maksimālo atbalsta likmi. Tomēr var rasties situācijas, kad nav pieņemams neviens no konkursam iesniegtajiem piedāvājumiem.

(17)

Jāprecizē informācija, kas vajadzīga, lai noslēgtu uzglabāšanas līgumu, kā arī nolīgtā uzglabāšanas perioda sākuma un beigu datumi un cukura ražotāja līgumsaistības.

(18)

Piedāvājuma nodrošinājumam ir jāgarantē, ka piedāvātos un potenciāli akceptētos daudzumus uzglabā saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem. Tāpēc jāpieņem noteikumi par nodrošinājuma atmaksāšanu un ieturēšanu, kas iesniegts saskaņā ar Komisijas 1985. gada 22. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2220/85, ar ko paredz kopīgus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot garantiju sistēmu attiecībā uz lauksaimniecības produktiem (6).

(19)

Ņemot vērā tirgus situācijas attīstību pašreizējā tirdzniecības gadā un prognozes nākamajam tirdzniecības gadam, Komisija var ļaut līgumslēdzējām pusēm realizēt cukuru, par kuru noslēgts līgums, pirms līgumā noteiktā uzglabāšanas perioda beigām.

(20)

Lai nodrošinātu pareizu shēmas pārvaldību, jānorāda nosacījumi avansa maksājumu piešķiršanai, atbalsta korekcija gadījumos, kad nolīgtais daudzums nav pilnīgi ievērots, atbilstības pārbaudes par tiesībām pretendēt uz atbalstu, iespējamās sankcijas un informācija, ko Komisijai paziņo dalībvalstis.

(21)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 18. panta 2. punktā intervences iepirkšanai noteiktais maksimālais apjoms (600 000 tonnu) ir jāpielāgo 2007./2008. tirdzniecības gadā, lai ņemtu vērā kvotu izmaiņas katrā dalībvalstī, kā arī Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos.

(22)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas un Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 952/2006 groza šādi.

1)

Regulas 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“1. pants

Šī regula nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 318/2006 piemērošanai, jo īpaši attiecībā uz produkcijas noteikšanu, ražotāju un rafinētāju apstiprināšanu, cenu un kvotu sistēmu, intervencei piedāvātā cukura iepirkšanas un pārdošanas noteikumiem, kā arī privāto uzglabāšanu 2007./2008. tirdzniecības gadam.”

2)

Regulas 3. pantu groza šādi:

a)

šādi groza 2. punktu:

i)

a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“a)

baltā cukura daudzumi, kas izgatavoti no baltā cukura, jēlcukura vai sīrupiem, kuri nav ražoti tajā uzņēmumā, kurā ir ražots baltais cukurs;

b)

baltā cukura daudzumi, kas izgatavoti no baltā cukura, jēlcukura, sīrupiem vai cukura saslaukām, kas nav ražoti tajā tirdzniecības gadā, kurā ražots baltais cukurs;”;

ii)

šādi aizstāj e) apakšpunktu:

“e)

baltā cukura vai jēlcukura daudzumi, kas attiecīgā tirdzniecības gada laikā ir pārstrādāti baltajā cukurā uzņēmumā, kurš bija tos ražojis;”;

b)

šādi aizstāj 3. punkta d) un e) apakšpunktu:

“d)

sīrupiem – pamatojoties uz ekstrahējamo cukura saturu, ko nosaka saskaņā ar 5. un 6. punkta noteikumiem;

e)

invertcukura sīrupiem – pamatojoties uz cukura saturu, ko nosaka saskaņā ar augstas izšķirtspējas šķidruma hromatogrāfijas metodi;”;

c)

šādi aizstāj 5. punktu:

“5.   Procentos izteiktu sīrupu tīrības pakāpi aprēķina, dalot kopējo cukura saturu ar sausnas saturu un reizinot rezultātu ar 100. Sausnas saturu nosaka saskaņā ar refraktometrijas metodi.”;

d)

pievieno šādu punktu:

“6.   Ekstrahējamo cukura saturu aprēķina, no attiecīgā sīrupa polarizācijas pakāpes atņemot skaitli, ko iegūst, reizinot koeficientu 1,70 ar starpību starp šā sīrupa sausnas saturu un tā polarizācijas pakāpi.

Tomēr ekstrahējamo cukura saturu vienam tirdzniecības gadam kopumā var noteikt, pamatojoties uz faktiski iegūto sīrupu daudzumu.”

3)

Regulas 6. panta 3. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

pārstrādātāja un pilnvarotāja kopējā cukura produkcija ir lielāka par viņu attiecīgo kvotu summu vai:

i)

attiecībā uz 2006./2007. tirdzniecības gadu – saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 493/2006 (7) 3. panta 2. punktu viņiem noteikto robežvērtību kopsummu;

ii)

attiecībā uz 2007./2008. tirdzniecības gadu – saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 290/2007 (8) 1. panta 2. punktu viņiem noteikto robežvērtību kopsummu;

iii)

no 2008./2009. tirdzniecības gada – saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 19. panta 2. punktu vai, attiecīgā gadījumā, saskaņā ar minētās regulas 19.a panta 1. punktu viņiem noteikto robežvērtību kopsummu.

4)

Regulas 10. pantam pievieno šādu punktu:

“6.   Dalībvalstis sniedz savstarpēju palīdzību, lai nodrošinātu efektīvu kontroli un ļautu pārbaudīt iesniegto dokumentu autentiskumu un/vai savstarpēji sniegto datu precizitāti.”

5)

Pēc regulas 14. panta iekļauj šādu 14.a pantu:

“14.a pants

Papildu informācija

Papildus cenām, ko Kopienas mērogā reģistrē atbilstoši šīs regulas 14. pantam, Komisija informē Cukura pārvaldības komiteju par cenām un daudzumiem attiecībā uz jēlcukuru un balto cukuru, kas importēts no Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm saskaņā ar režīmu, kas attiecas uz dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, un paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide (9), un no vismazāk attīstītajām valstīm, kas uzskaitītas Padomes Regulas (EK) Nr. 980/2005 I pielikuma D slejā (10), pamatojoties uz muitas deklarācijām un Eiropas Kopienu Statistikas biroja datubāzes datiem.

6)

Pēc regulas 15. panta iekļauj šādu 15.a pantu:

“15.a pants

Galīgie noteikumi cenu informācijas nosūtīšanai

Katrs uzņēmums atbilstīgi 13. pantā noteiktajam pienākumam dalībvalstij, kas piešķīrusi apstiprinājumu, līdz katra mēneša 15. datumam paziņo datus, kas konstatēti saskaņā ar 13. panta 1. punktu. Pirmo paziņojumu, kas attiecas uz 2008. gada maijā un jūnijā konstatētajiem datiem, dalībvalstij nosūta līdz 2008. gada 15. augustam.

Līdz katra mēneša beigām katra dalībvalsts paziņo Komisijai valsts mēroga datus par vidējo cenu, kā arī kopējos atbilstošos daudzumus un standartnovirzes. Vidējos lielumus un standartnovirzes vērtē atbilstoši daudzumiem, ko uzņēmumi paziņojuši saskaņā ar iepriekšējo punktu.

Dalībvalstis un Komisija saņem, apstrādā un uzglabā datus tādā veidā, lai garantētu nepieciešamo datu konfidencialitāti.

Pēc pirmā pieprasījuma dalībvalstij Komisija var piekļūt individuālajiem datiem, ko apstiprinātie uzņēmumi snieguši saskaņā ar 13. panta 1. punktu.

Citi cukura nozares uzņēmēji, jo īpaši pircēji, var nosūtīt Komisijai vidējo cukura cenu, kas noteikta saskaņā ar 13. pantu. Uzņēmēji norāda savu vārdu, firmas nosaukumu un adresi.”

7)

Pēc regulas 16. panta iekļauj šādu 16.a pantu:

“16.a pants

Cukurbiešu iepirkšanas noteikumi

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 50. panta 1. punktā minētie nozares nolīgumi un piegādes līgumi atbilst šīs regulas II pielikumā noteiktajiem iepirkšanas noteikumiem.”

8)

Regulas 21. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Katrs apstiprinātais cukura ražotājs vai rafinētājs līdz katra mēneša 20. datumam tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā veikta ražošana vai rafinēšana, paziņo 3. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā minētos kopējos cukura un sīrupa daudzumus, kas izteikti ar baltā cukura ekvivalentu, un:

a)

kuri tam pieder vai uz kuriem attiecas garantija; kā arī

b)

kuri iepriekšējā mēneša beigās bijuši brīvā apgrozībā Kopienas teritorijā.

Minētos daudzumus sadala šādi:

a)

cukurs, ko minētais uzņēmums saražojis, norādot kvotas cukura daudzumus un ārpuskvotas daudzumus, kas pārnesti vai izņemti no aprites saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 14. vai 19. pantu. Turklāt kvotas cukura daudzumiem jūlija, augusta un septembra beigās norāda to cukura produkcijas daudzumu, kas attiecas uz nākamo tirdzniecības gadu;

b)

pārējais cukurs.”

9)

Regulas 23. pantu groza šādi:

a)

tā 3. punktā vārdu “pielikums” aizstāj ar vārdu “I pielikums”;

b)

tā 4. punkta pirmajā un otrajā daļā vārdu “pielikums” aizstāj ar vārdu “I pielikums”.

10)

Pēc regulas 57. panta iekļauj šādu VIa nodaļu:

“VIa   NODAĻA

PRIVĀTĀ UZGLABĀŠANA 2007./2008. TIRDZNIECĪBAS GADĀ

57.a pants

Konkursa procedūra

Lai noteiktu atbalstu, kas piešķirams saistībā ar baltā cukura privātas uzglabāšanas līguma izpildi, Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 39. panta 2. punktā noteikto kārtību, var ar Komisijas regulu uz ierobežotu laiku uzsākt konkursa procedūru (turpmāk – “konkursa procedūras sākšanas regula”).

57.b pants

Konkursa procedūras sākšana

1.   Regulu, ar ko sāk konkursa procedūru, var pieņemt līdz 2008. gada 31. jūlijam.

2.   Konkursa procedūru var uzsākt attiecībā uz krājumā esošu vai tam paredzētu cukuru, ja ievēroti šādi nosacījumi:

a)

Kopienas baltā cukura vidējā cena, kas reģistrēta, izmantojot cenu informācijas sistēmu, ir zemāka par 85 % no salīdzināmās cenas; un

b)

tirgus situācija liecina, ka reģistrētās baltā cukura vidējās cenas, visticamāk, saglabāsies nemainīgas vai zemākas par minēto līmeni, arī ņemot vērā tirgus pārvaldības mehānisma paredzamo ietekmi, īpaši izņemšanu no aprites.

3.   Var uzsākt konkursa procedūru tikai attiecībā uz dalībvalstī apstiprinātu uzņēmēju krājumā esošu vai tam paredzētu cukuru, ja ievēroti šādi nosacījumi:

a)

Kopienas baltā cukura vidējā cena, kas reģistrēta, izmantojot cenu informācijas sistēmu, ir zemāka par salīdzināmo cenu; un

b)

attiecīgajā dalībvalstī baltā cukura vidējā cena, kas reģistrēta, izmantojot cenu informācijas sistēmu, ir zemāka par 80 % no salīdzināmās cenas.

4.   Konkursa procedūras sākšanas regulā ir šāda informācija:

a)

laika periods, kuram izsludināts piedāvājumu konkurss (“piedāvājuma periods”), un termiņi, līdz kuriem var iesniegt piedāvājumus konkursam;

b)

piedāvājumu iesniegšanas termiņu sākums un beigas;

c)

gadījumos, kad piemēro 3. punktu, dalībvalstis, kurās tiek vai tiks glabāts cukurs;

d)

attiecīgā gadījumā kopējais daudzums, uz kuru attiecas piedāvājumu konkursa procedūra, 3. punkta piemērošanas gadījumā norādot to katrai dalībvalstij;

e)

uzglabāšanas periods atbilstīgi 57.j pantam;

f)

minimālais daudzums, kas jāparedz katrā piedāvājumā;

g)

nodrošinājuma apjoms katrai vienībai;

h)

dalībvalstu kompetentās iestādes, kurām jānosūta piedāvājumi konkursam.

5.   Konkursu uz ierobežotu laika posmu var slēgt pirms piedāvājuma perioda beigām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 39. panta 2. punktā noteikto procedūru.

57.c pants

Prasības attiecībā uz cukuru

Konkursā piedāvātais cukurs atbilst šādām prasībām:

a)

baltais cukurs kristāliskā formā, neiesaiņots un/vai iesaiņots lielmaisos (800 kg vai vairāk) un/vai 50 kg maisos;

b)

ražots atbilstīgi kvotai tajā tirdzniecības gadā, kurā tas piedāvāts konkursam, izņemot balto cukuru, kas ir izņemts no aprites, pārnests uz nākamo tirdzniecības gadu vai uzglabāts valsts intervencē;

c)

nebojāts, tirdzniecībai piemērotā kvalitātē, labi birstošs, un mitruma saturs tajā nepārsniedz 0,06 %.

57.d pants

Piedāvājumu iesniegšana

1.   Piedāvājumus iesniedz 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētie apstiprinātie uzņēmēji, kuri ir Kopienā dibināti un reģistrēti kā PVN maksātāji.

2.   Visus piedāvājumus iesniedz tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā cukurs tiks uzglabāts. Ja saskaņā ar 57.b panta 3. punktu konkursa procedūru uzsāk tikai vienā vai vairākās dalībvalstīs, konkursa piedāvājumus iesniedz attiecīgajās dalībvalstīs.

3.   Piedāvājumus var iesniegt, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus, saskaņā ar metodi, ko uzņēmējiem dara pieejamu attiecīgā dalībvalsts. Dalībvalstu kompetentās iestādes var pieprasīt, ka elektroniski iesniegtajiem piedāvājumiem jābūt parakstītiem, izmantojot uzlaboto elektronisko parakstu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/93/EK (11) 2. panta 2. punkta nozīmē. Visos pārējos gadījumos kompetentās iestādes pieprasa, lai tiktu izmantots tāds elektroniskais paraksts, kura drošība ir ekvivalenta attiecībā uz funkcionalitāti parakstiem, kuriem izmantoti tādi paši noteikumi un nosacījumi, kas attiecībā uz elektroniskiem un digitalizētiem dokumentiem paredzēti Komisijas Lēmumā 2004/563/EK, Euratom  (12) un tā īstenošanas noteikumos.

4.   Piedāvājums ir spēkā, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a)

tajā ir atsauce uz konkursa procedūras sākšanas regulu un norādīts piedāvājumu iesniegšanas posma beigu termiņš;

b)

norādīti piedāvājuma iesniedzēja identifikācijas dati: nosaukums, adrese un PVN reģistrācijas numurs;

c)

norādīts daudzums, uz kuru attiecas konkursa procedūra;

d)

norādīta piedāvātā atbalsta likme dienā un par tonnu euro un centos;

e)

konkursa dalībnieks līdz piedāvājumu iesniegšanas posma termiņa beigām ir iemaksājis nodrošinājumu saskaņā ar III sadaļu Regulā (EEK) Nr. 2220/85, kā arī minētajā termiņā par to ir iesniedzis attiecīgus apliecinājumus;

f)

tajā nav nekādu citu konkursa dalībnieka izvirzītu nosacījumu, izņemot šajā regulā un konkursa procedūras uzsākšanas regulā minētos;

g)

tas ir sagatavots tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, kurā tiek iesniegts konkursam.

5.   Piedāvājumus pēc iesniegšanas nedrīkst atsaukt vai grozīt.

6.   Uzskatāms, ka apstiprinātais cukura ražotājs, kas iesniedz piedāvājumu, ir iepazinies ar konkursa procedūrai piemērojamiem noteikumiem un ir tos akceptējis.

57.e pants

Piedāvājumu izskatīšana

1.   Dalībvalstu kompetentās iestādes izskata piedāvājumus, ņemot vērā 57.d panta 4. punktā minētos elementus. Tās pieņem lēmumu par piedāvājumu derīgumu.

2.   Personām, kuras ir pilnvarotas saņemt un izskatīt piedāvājumus, ir noteiktas saistības par tiem neizpaust nekādas ziņas nepiederošām personām.

3.   Par prasībām neatbilstošu konkursa piedāvājumu dalībvalsts kompetentās iestādes attiecīgi informē tā iesniedzēju.

57.f pants

Piedāvājumu paziņošana Komisijai

1.   Visus par derīgiem atzītos piedāvājumus dalībvalstu kompetentās iestādes paziņo Komisijai.

2.   Paziņojumos nedrīkst iekļaut 57.d panta 4. punkta b) apakšpunktā minētos datus.

3.   Paziņojumi jāsniedz, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus, atbilstīgi metodei, kuru Komisija norādījusi dalībvalstīm, termiņā, kas noteikts konkursa procedūras sākšanas regulā.

Paziņojumu forma un saturs jānosaka, ņemot vērā paraugus, kurus Komisija nodevusi dalībvalstīm.

4.   “Nulles” paziņojumi dalībvalstīm jāsniedz Komisijai 3. punktā minētajā termiņā.

57.g pants

Lēmums uz piedāvājumu pamata

1.   Ņemot vērā konkursa piedāvājumus, kas paziņoti atbilstoši 57.f panta 3. punktam, Komisija pieņem lēmumu saskaņā ar procedūru, kura noteikta Regulas (EK) Nr. 318/2006 39. panta 2. punktā:

a)

nenoteikt maksimālo atbalsta apjomu vai

b)

noteikt maksimālo atbalsta apjomu.

2.   Piedāvājumiem, kas iesniegti par atbalstu maksimālā apjomā, ja tiek piemērots 57.b panta 4. punkta d) apakšpunkts, Komisija nosaka koeficientu, kurš jāpiemēro piedāvāto daudzumu piešķiršanai.

Atkāpjoties no 57.d panta 5. punkta, konkursa dalībnieks, attiecībā uz kuru šāds koeficients tiek piemērots, var atsaukt savu piedāvājumu.

3.   Lēmumu par atbalstu saistībā ar privāto uzglabāšanu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

57.h pants

Individuāli lēmumi attiecībā uz piedāvājumiem

1.   Ja saskaņā ar 57.g panta 1. punkta b) apakšpunktu ir noteikts maksimālais atbalsta apjoms, dalībvalstu kompetentās iestādes pieņem saskaņā ar 57.f pantu paziņotos piedāvājumus, kas ir vienādi ar maksimālo apjomu vai zemāki par to, neskarot 57.g panta 2. punkta noteikumus. Visus pārējos piedāvājumus noraida.

2.   Ja maksimālais apjoms nav noteikts, noraida visus piedāvājumus.

3.   Dalībvalstu kompetentās iestādes pieņem 1. un 2. punktā minētos lēmumus pēc Komisijas lēmuma publicēšanas par 57.g panta 1. punktā minēto atbalstu un paziņo konkursa dalībniekiem par konkursa rezultātu trīs darbdienu laikā pēc publicēšanas.

4.   Veiksmīgā pretendenta tiesības un saistības nevar nodot citai personai.

57.i pants

Informācija par uzglabāšanas vietu

Piecu darbdienu laikā pēc dalībvalsts paziņojuma saņemšanas izraudzītais pretendents dalībvalsts kompetentajai iestādei paziņo:

a)

uzglabāšanas vietas vai vietu adresi un katrai uzglabāšanas vietai precīzu tvertņu vai partiju atrašanās vietu un atbilstošos daudzumus;

b)

vienam no turpmāk norādītajiem punktiem atbilstošu informāciju:

i)

apliecinājumu, ka daudzumi, uz kuriem attiecas konkursa piedāvājums, jau atrodas uzglabāšanas vietā atbilstīgi 57.k panta c) punktā minētajiem nosacījumiem; vai

ii)

datumu, kad uzglabāšanas vietā jānonāk katrai partijai, kas vēl neatrodas uzglabāšanas vietā, un laiku, kas vajadzīgs, lai panāktu līgumā paredzēto daudzumu atbilstību 57.k panta c) punktā minētajiem nosacījumiem. Izraudzītais pretendents par katru partiju, kas nonāk uzglabāšanas vietā, norāda daudzumu un precīzu atrašanās vietu.

57.j pants

Līgumu specifikācija un uzglabāšanas periods

1.   Pēc tam, kad saņemta visa 57.i pantā minētā informācija, dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo izraudzītajam pretendentam, ka ir sniegta visa vajadzīgā informācija un no minētā brīža līgums uzskatāms par noslēgtu.

2.   Līgumā ietver šajā nodaļā, konkursa procedūras sākšanas regulā, konkursa piedāvājumā minētos noteikumus, kā arī 57.i pantā minēto informāciju.

3.   Līguma noslēgšanas datums ir diena, kurā dalībvalsts kompetentā iestāde līgumslēdzējai pusei sniedz paziņojumu saskaņā ar 1. punktu.

4.   Attiecībā uz cukuru, kas jau atrodas uzglabāšanā, līgumā paredzētais uzglabāšanas periods sākas nākamajā dienā pēc līguma noslēgšanas. Attiecībā uz cukuru, kas vēl neatrodas uzglabāšanā, līgumā paredzētais uzglabāšanas periods sākas nākamajā dienā pēc tam, kad viss līgumā paredzētais daudzums ir pieņemts uzglabāšanā.

5.   Līgumā paredzētā uzglabāšanas perioda pēdējā diena ir 2008. gada 31. oktobris, ņemot vērā 57.m pantu.

57.k pants

Līgumslēdzēju pušu saistības

Līgums uzliek līgumslēdzējai pusei vismaz šādus pienākumus:

a)

novietot uzglabāšanā līgumā paredzēto daudzumu līgumā paredzētajā uzglabāšanas periodā un uzglabāt to, uzņemoties risku un uz sava rēķina, apstākļos, kas nodrošina 57.c pantā minēto produkta īpašību saglabāšanu, uzglabātos produktus neaizvietojot vai nepārvedot uz citu uzglabāšanas vietu; tomēr izņēmuma gadījumos un pēc pienācīgi pamatota pieprasījuma kompetentā iestāde var atļaut pārvietot uzglabājamos produktus;

b)

saglabāt svēršanas dokumentāciju, kas uzrādīti brīdī, kad cukurs nonāk uzglabāšanas vietā;

c)

nodrošināt, ka uzglabājamie produkti ir viegli un individuāli identificējami. Katru individuāli uzglabāto vienību marķē, norādot līguma numuru, produktu un svaru;

d)

ļaut kompetentajai iestādei jebkurā laikā pārbaudīt, vai visas līgumsaistības ir izpildītas.

57.l pants

Nodrošinājums

1.   Nodrošinājums, kas iesniegts saskaņā ar 57.d panta 4. punkta e) apakšpunktu Regulas (EEK) Nr. 2220/85 20. panta 2. punkta nozīmē, jo īpaši paredzēts, lai:

a)

konkursa piedāvājums netiktu atsaukts;

b)

līguma noslēgšanas vajadzībām tiktu sniegta 57.i pantā minētā informācija;

c)

līgumā paredzētais daudzums attiecīgajā uzglabāšanas periodā tiktu uzglabāts atbilstīgi 57.k pantā minētajiem nosacījumiem.

2.   Nodrošinājumu nekavējoties atmaksā gadījumā, ja piedāvājums atzīts par nederīgu, nav izraudzīts par pretendentu vai ir atsaukts saskaņā ar 57.g panta 2. punktu.

3.   Nodrošinājumu atmaksā par to daudzumu, attiecībā uz kuru ir izpildītas saistības saskaņā ar 57.o panta 2. punktu.

57.m pants

Līguma termiņa saīsināšana

Pamatojoties uz tendencēm cukura tirgū, Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 39. panta 2. punktā noteikto procedūru var atļaut līgumslēdzējai pusei realizēt līgumā ietverto cukuru pirms līgumā paredzētā uzglabāšanas laika beigām.

57.n pants

Avansa maksājums

Pēc 60 dienu uzglabāšanas pēc līgumslēdzējas puses pieprasījuma var veikt atbalsta vienreizēju avansa maksājumu ar noteikumu, ka līgumslēdzēja puse iemaksā nodrošinājumu, kas ir vienāds ar avansa maksājumu, kam pieskaitīti 10 %. Šādā gadījumā 57.l pantā minēto nodrošinājumu atmaksā.

Avansa maksājums nepārsniedz trīs mēnešu uzglabāšanas laikam atbilstīgo atbalsta summu. Pirmajā daļā minēto nodrošinājumu atmaksā, tiklīdz ir samaksāts atbalsta summas atlikums.

57.o pants

Atbalsta maksājums

1.   Atbalsta summu vai, gadījumā, ja saskaņā ar 57.n punktu ir izmaksāts avanss, atbalsta summas atlikumu maksā, pamatojoties uz maksājuma pieteikumu un tikai tad, kad izpildītas līgumsaistības. Atbalsta summu vai atbalsta summas atlikumu maksā pēc galīgās pārbaudes un 120 dienu laikā pēc dienas, kurā iesniegts atbalsta maksājuma pieteikums.

2.   Prasības attiecībā uz līgumā paredzēto daudzumu uzskata par izpildītām tikai tad, kad daudzums ir pārbaudīts tā, kā minēts 57.p panta 5. punktā. Tomēr dalībvalstis var pieņemt lēmumu, ka prasības attiecībā uz līgumā paredzēto daudzumu uzskatāmas par izpildītām, pamatojoties uz pieļaujamības robežu, kas nepārsniedz 1 % no līgumā paredzētā daudzuma.

Ja līgumā paredzētajā uzglabāšanas periodā faktiski uzglabātais daudzums ir mazāks par līgumā paredzēto, ņemot vērā iespējamo pieļaujamības robežu, bet ne mazāks par 80 % no līgumā paredzētā daudzuma, atbalstu par faktiski uzglabāto daudzumu samazina uz pusi.

Ja līgumā paredzētajā uzglabāšanas periodā faktiski uzglabātais daudzums ir mazāks nekā 80 % no līgumā minētā daudzuma, atbalstu neizmaksā.

57.p pants

Pārbaude

1.   Trīsdesmit dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dalībvalsts kompetentā iestāde veic sākotnējo pārbaudi un jo īpaši:

a)

identificē uzglabāšanas tvertnes vai partijas;

b)

pārbauda uzglabāto produktu svaru, pamatojoties uz sākotnējās svēršanas dokumentāciju un krājumiem, kā arī finanšu pārskatus, ja iespējams, veicot fizisku pārbaudi ar kontrolsvēršanu. Kontrolsvēršanai paredzētajam paraugam jābūt reprezentatīvam un jāatbilst vismaz 5 % no kopējā daudzuma;

c)

ņem paraugu, kas reprezentē līgumā paredzēto daudzumu, un to analizē iespējami drīz, lai nodrošinātu cukura atbilstību 57.c pantā minētajām prasībām.

2.   Ja analīzes rezultāts apliecina, ka cukurs neatbilst 57.c pantā minētajām prasībām, viss līgumā paredzētais daudzums tiek noraidīts un 57.d panta 4. punkta e) apakšpunktā minētais nodrošinājums tiek ieturēts.

3.   Dalībvalsts pienācīgi pamatotu iemeslu dēļ 1. punkta pirmajā daļā paredzēto termiņu var pagarināt par 15 dienām.

4.   Iestāde, kas atbild par pārbaudes veikšanu:

a)

vai nu apzīmogo produktus pēc līgumiem, partijām vai mazākiem daudzumiem sākotnējo pārbaužu laikā;

b)

vai veic iepriekš nepaziņotu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka līgumā paredzētais daudzums atrodas uzglabāšanas vietā. Pārbaudes pamatā ir krājumi un finanšu pārskati, ja iespējams, veicot fizisku pārbaudi ar parauga kontrolsvēršanu. Kontrolsvēršanai paredzētajam paraugam jābūt reprezentatīvam un jāatbilst vismaz 5 % no kopējā daudzuma.

5.   Uzglabāšanas perioda pēdējā mēnesī par pārbaudēm atbildīgā iestāde atbilstīgi 4. punkta b) apakšpunktam veic iepriekš nepaziņotu noslēguma pārbaudi, lai pārliecinātos, ka līgumā paredzētais daudzums atrodas uzglabāšanas vietā.

6.   Gadījumā, ja nozīmīgi pārkāpumi skar vismaz 5 % no atsevišķā līgumā paredzētā produktu daudzuma, kam veic pārbaudi, tad palielina parauga apjomu, kuru nosaka par pārbaudēm atbildīgā iestāde.

57.q pants

Pārbaužu ziņojumi

Par pārbaudēm, kas veiktas, ievērojot 57.p pantu, sagatavo ziņojumu, kurā norādīts:

a)

pārbaudes uzsākšanas datums un laiks;

b)

tās ilgums;

c)

veiktās darbības, jo īpaši sīkas ziņas par pārbaudītajiem dokumentiem un produktiem, kā arī atsauces uz tiem;

d)

konstatējumi un secinājumi.

Ziņojumu paraksta atbildīgais inspektors, un to apstiprina vai nu līgumslēdzējs, vai, vajadzības gadījumā, par uzglabāšanu atbildīgā persona, un to iekļauj maksājumu dokumentos.

57.r pants

Sankcijas

1.   Ja tiek konstatēts, ka piedāvājumu konkursa dalībnieka iesniegtajā dokumentā, uz kuru pamatojoties tiek piešķirtas tiesības, kas izriet no šīs nodaļas, ir sniegta nepareiza informācija, un ja šai nepareizajai informācija ir izšķiroša nozīme minēto tiesību piešķiršanā, dalībvalstu kompetentās iestādes piedāvājumu konkursa dalībniekam liedz iespēju piedalīties konkursa procedūrā cukura privātās uzglabāšanas atbalsta saņemšanai uz vienu gadu no dienas, kurā pieņemts galīgais administratīvais lēmums, ar kuru konstatēts pārkāpums.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja konkursa dalībnieks kompetentajai iestādei pierāda, ka 1. punktā minēto situāciju nav radījusi viņa rupja neuzmanība vai ka tā radusies nepārvaramas varas apstākļos vai acīmredzamas kļūdīšanās dēļ.

3.   Dalībvalstis informē Komisiju par 1. punkta piemērošanas gadījumiem. Komisija dara šo informāciju pieejamu pārējām dalībvalstīm.

57.s pants

Paziņojums Komisijai

Dalībvalstis ziņo Komisijai par cukura daudzumiem, attiecībā uz kuriem saskaņā ar 57.h panta 1. punktu ir pieņemti konkursa piedāvājumi un:

a)

par kuriem pēc tam nav noslēgts attiecīgs līgums; vai

b)

par kuriem pēc tam ir noslēgts līgums, kuru nācās atcelt līgumā paredzēto saistību neizpildes dēļ;

c)

kuri atbrīvoti no līgumsaistību izpildes atbilstīgi Komisijas lēmumam saskaņā ar 57.m pantu.

Pirmajā daļā minētajā paziņojumā norāda attiecīgās konkursa procedūras posmu un to sniedz, cik drīz vien iespējams, bet ne vēlāk kā attiecīgi nākamā mēneša 10. dienā.

Paziņojumu forma un saturs jānosaka, ņemot vērā paraugus, kurus Komisija nodevusi dalībvalstīm.

11)

Regulas pielikumu numurē kā I pielikumu un to aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu.

12)

Šīs regulas II pielikuma tekstu pievieno kā II pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 1. panta 2. punkta b) līdz d) apakšpunkts un 7. un 12. punkts stājas spēkā 2008. gada 1. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 24. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1260/2007 (OV L 283, 27.10.2007., 1. lpp.).

(2)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 510/2008 (OV L 149, 7.6.2008., 61. lpp.).

(3)  OV L 178, 1.7.2006., 39. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 551/2007 (OV L 131, 23.5.2007., 7. lpp.).

(4)  OV L 78, 17.3.2007., 20. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1263/2007 (OV L 283, 27.10.2007., 15. lpp.).

(5)  OV L 283, 27.10.2007., 1. lpp.

(6)  OV L 205, 3.8.1985., 5. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2006 (OV L 365, 21.12.2006., 52. lpp.).

(7)  OV L 89, 28.3.2006., 11. lpp.

(8)  OV L 78, 17.3.2007., 20. lpp.”

(9)  OV L 348, 31.12.2007., 1. lpp.

(10)  OV L 169, 30.6.2005., 1. lpp.”

(11)  OV L 13, 19.1.2000., 12. lpp.

(12)  OV L 251, 27.7.2004., 9. lpp.”


I PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Regulas 23. panta 3. punktā minētie daudzumi dalībvalstīm 2007./2008. tirdzniecības gadam

(tonnās)

Dalībvalsts

Daudzums

Beļģija

31 615

Bulgārija

170

Čehija

13 346

Dānija

16 213

Vācija

130 985

Grieķija

5 687

Spānija

31 790

Francija (kontinentālā)

130 447

Francija (Aizjūras departamenti)

17 208

Itālija

27 012

Lietuva

4 013

Ungārija

10 699

Nīderlande

33 376

Austrija

14 541

Polija

63 513

Portugāle (kontinentālā)

537

Portugāle (Azoru salas)

357

Rumānija

3 912

Slovākija

5 278

Somija

3 225

Zviedrija

12 306

Apvienotā Karaliste

43 769”


II PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Regulas 16.a pantā minētie cukurbiešu iepirkšanas noteikumi

I   IEDAĻA

Šajā pielikumā “līgumslēdzējas puses” ir:

a)

cukura ražošanas uzņēmumi, turpmāk saukti “ražotāji”;

b)

cukurbiešu pārdevēji, turpmāk saukti “pārdevēji”.

II   IEDAĻA

1.

Piegādes līgumus par konkrētu kvotas cukurbiešu daudzumu sastāda rakstveidā.

2.

Piegādes līgumos norāda, vai ir iespējams piegādāt papildu cukurbiešu daudzumus un ar kādiem noteikumiem.

III   IEDAĻA

1.

Piegādes līgumos norāda Regulas (EK) Nr. 1234/2007 50. panta 3. punkta a) apakšpunktā un – pēc vajadzības – b) apakšpunktā minētā cukurbiešu daudzuma iepirkuma cenas. Attiecībā uz 50. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētajiem daudzumiem šīs cenas nedrīkst būt zemākas par 49. panta 1. punktā minēto kvotas cukurbiešu minimālo cenu.

2.

Piegādes līgumos paredz noteiktu cukura saturu cukurbietēs. Tajos iekļauj konversijas skalu, norādot dažādos cukura satura līmeņus un faktorus, lai piegādāto cukurbiešu daudzumus pārvērstu daudzumos, kas atbilst piegādes līgumā norādītajam cukura saturam.

Skalas pamatā ir iznākumi, kas atbilst dažādiem cukura satura līmeņiem.

3.

Ja pārdevējs ir parakstījis piegādes līgumu ar ražotāju par cukurbiešu piegādi, kā minēts 50. panta 3. punkta a) apakšpunktā, tad visas minētā pārdevēja piegādes, kas konvertētas saskaņā ar šīs iedaļas 2. punktu, uzskata par piegādēm 50. panta 3. punkta a) apakšpunkta nozīmē, ievērojot piegādes līgumā precizēto cukurbiešu daudzumu.

4.

Ražotāji, kuru saražotais cukura daudzums ir mazāks par tiem piešķirto cukurbiešu kvotu, par ko tie ir parakstījuši pirmssēšanas piegādes līgumus saskaņā ar 50. panta 3. punkta a) apakšpunktu, cukurbiešu daudzumu, kas atbilst jebkurai papildu produkcijai minētās kvotas robežās, sadala pārdevējiem, ar kuriem ir noslēgti pirmssēšanas piegādes līgumi 50. panta 3. punkta a) apakšpunkta nozīmē.

Ar nozares nolīgumiem var paredzēt atkāpes no šā noteikuma.

IV   IEDAĻA

1.

Piegādes līgumos iekļauj noteikumus par cukurbiešu piegādes posmiem un par piegāžu parasto ilgumu.

2.

Noteikumi, kas minēti 1. punktā, ir noteikumi, ko piemēroja iepriekšējā tirdzniecības gadā, ņemot vērā faktisko produkcijas apjomu; nozares nolīgumos var paredzēt atkāpes no tiem.

V   IEDAĻA

1.

Piegādes līgumos nosaka cukurbiešu savākšanas centrus.

2.

Ja pārdevēji un ražotāji jau ir parakstījuši piegādes līgumu iepriekšējam tirdzniecības gadam, savākšanas centri, kuros tie vienojušies veikt piegādes attiecīgajā tirdzniecības gadā, turpina darboties. Ar nozares nolīgumiem var paredzēt atkāpes no šā noteikuma.

3.

Līgumos paredz, ka izmaksas par iekraušanu un transportēšanu no savākšanas centriem sedz ražotājs, ievērojot īpašas vienošanās, kuru pamatā ir vietējie noteikumi vai līdz iepriekšējam tirdzniecības gadam spēkā esošā kārtība.

4.

Tomēr Dānijā, Grieķijā, Spānijā, Īrijā, Portugālē, Somijā un Apvienotajā Karalistē, kur pārdevējs sedz izmaksas par cukurbiešu piegādi līdz fabrikai, piegādes līgumos tomēr paredz, ka ražotājiem jāpiedalās iekraušanas un transportēšanas izmaksu segšanā, un nosaka attiecīgo procentuālo daļu vai summu.

VI   IEDAĻA

1.

Piegādes līgumos nosaka cukurbiešu pieņemšanas punktus.

2.

Ja pārdevēji un ražotāji jau ir parakstījuši piegādes līgumu iepriekšējam tirdzniecības gadam, pieņemšanas centri, kuros tie vienojušies veikt piegādes attiecīgajā tirdzniecības gadā, turpina darboties. Ar nozares nolīgumiem var paredzēt atkāpes no šā noteikuma.

VII   IEDAĻA

1.

Piegādes līgumos paredz cukura satura noteikšanu, izmantojot polarimetrisko metodi. Pieņemšanas laikā paņem cukurbiešu paraugu.

2.

Nozares nolīgumos var paredzēt paraugu ņemšanu citā posmā. Tādos gadījumos līgumā paredz korekciju, kas vajadzīga, lai kompensētu cukura satura samazinājumu laikā no pieņemšanas līdz parauga ņemšanai.

VIII   IEDAĻA

Piegādes līgumos paredz bruto svara, taras un cukura satura noteikšanu, izmantojot vienu no šādām procedūrām:

a)

ražotājs un cukurbiešu audzētāju nozares organizācija kopīgi veic noteikšanu, ja tas paredzēts nozares nolīgumā;

b)

cukurbiešu audzētāju nozares organizācijas uzraudzībā noteikšanu veic ražotājs;

c)

attiecīgās dalībvalsts atzīta eksperta uzraudzībā noteikšanu veic ražotājs ar noteikumu, ka pārdevējs sedz izmaksas.

IX   IEDAĻA

1.

Piegādes līgumos ražotājiem pieprasa izpildīt vienu vai vairākas no turpmāk minētajām saistībām attiecībā uz visu piegādāto cukurbiešu daudzumu:

a)

bez maksas atdot pārdevējam svaigo masu, kas iegūta no piegādāto cukurbiešu tonnas, no fabrikas;

b)

bez maksas atdot pārdevējam daļu no presētās vai žāvētās, vai žāvētas un melasi saturošās cukurbiešu masas, no fabrikas;

c)

atdot pārdevējam presēto vai žāvēto cukurbiešu masu, no fabrikas; tādā gadījumā ražotājs var prasīt, lai pārdevējs sedz presēšanas vai žāvēšanas izdevumus;

d)

izmaksāt pārdevējam kompensāciju, ņemot vērā attiecīgās biešu masas pārdošanas iespējas.

Ja kāda daļa no visu piegādāto cukurbiešu daudzuma ir pakļauta citādai apstrādei, piegādes līgums uzliek vairākas no saistībām, kas minētas šā punkta pirmajā daļā.

2.

Nozares nolīgumos var paredzēt biešu masas piegādi citā posmā, kas nav minēts 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā.

X   IEDAĻA

1.

Piegādes līgumos nosaka avansa maksājumu un cukurbiešu iepirkuma cenas samaksas termiņus.

2.

Termiņi, kas minēti 1. punktā, ir tie termiņi, kas ir spēkā iepriekšējā tirdzniecības gadā. Ar nozares nolīgumiem var paredzēt atkāpes no šā noteikuma.

XI   IEDAĻA

Ja piegādes līgumos paredz noteikumus, kas attiecas uz šajā pielikumā aplūkotajiem jautājumiem, vai ja tajos ir noteikumi, kas reglamentē citus jautājumus, minēto līgumu noteikumi un sekas nedrīkst būt pretrunā ar šo pielikumu.

XII   IEDAĻA

1.

Nozares nolīgumi, kas aprakstīti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 III pielikuma II daļas 11. punktā, ietver arbitrāžas klauzulas.

2.

Ja nozares nolīgumos Kopienas, reģionālā vai vietējā līmenī paredz noteikumus, kas attiecas uz šo regulu, vai ja tajos ir noteikumi, kas reglamentē citus jautājumus, minēto nolīgumu noteikumi un sekas nedrīkst būt pretrunā ar šo pielikumu.

3.

Nolīgumos, kas minēti 2. punktā, jo īpaši paredz:

a)

noteikumus par to cukurbiešu daudzumu sadalījumu pārdevējiem, kurus ražotājs nolemj iepirkt pirms sēšanas, lai ražotu kvotas cukuru;

b)

III iedaļas 4. punktā minētos sadales noteikumus;

c)

III iedaļas 2. punktā minēto konversijas skalu;

d)

noteikumus par audzējamo cukurbiešu šķirņu sēklu izvēli un piegādi;

e)

piegādājamo cukurbiešu minimālo cukura saturu;

f)

prasību attiecībā uz ražotāja un pārdevēja pārstāvju apspriešanos, pirms noteikt cukurbiešu piegāžu sākuma datumu;

g)

piemaksu pārdevējiem par ātrām vai novēlotām piegādēm;

h)

informāciju par:

i)

IX iedaļas 1. punkta b) apakšpunktā minēto cukurbiešu masas daļu;

ii)

IX iedaļas 1. punkta c) apakšpunktā minētajām izmaksām;

iii)

IX iedaļas 1. punkta d) apakšpunktā minēto kompensāciju;

i)

to, ka pārdevējs izņem biešu masu;

j)

neskarot Regulas (EK) Nr. 1234/2007 49. panta 1. punktu, noteikumus par to, kā starp ražotāju un pārdevējiem sadalāma cukura salīdzināmās cenas un faktiskās pārdošanas cenas starpība.

XIII   IEDAĻA

Ja nav nozares nolīguma par to, kā starp pārdevējiem būtu sadalāmi cukurbiešu daudzumi, kas paredzēti kvotas cukura ražošanai un ko ražotājs piedāvā nopirkt pirms sēšanas, attiecīgā dalībvalsts pati var noteikt minētās sadales noteikumus.

Ar šiem noteikumiem tradicionālajiem cukurbiešu pārdevējiem, kas pārdod cukurbietes kooperatīviem, var piešķirt arī tādas piegādes tiesības, kas nav tiesības, kuras tie varētu izmantot, ja būtu minēto kooperatīvu locekļi.”


25.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/18


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 708/2008

(2008. gada 24. jūlijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1266/2007 attiecībā uz nosacījumiem, ar kādiem dažu uzņēmīgu sugu dzīvniekiem nosaka atbrīvojumu no Padomes Direktīvā 2000/75/EK paredzētā izvešanas aizlieguma

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 20. novembra Direktīvu 2000/75/EK, ar ko paredz īpašus noteikumus infekciozā katarālā drudža kontrolei un apkarošanai (1), un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta c) apakšpunktu, 11. un 12. pantu, un 19. panta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regula (EK) Nr. 1266/2007 (2) paredz noteikumus dažu uzņēmīgu sugu dzīvnieku kontrolei, monitoringam, uzraudzībai un pārvietošanas ierobežojumiem saistībā ar infekciozo katarālo drudzi, pārvietojot tos aizliegto zonu robežās vai ārpus tām. Tajā paredzēti arī nosacījumi, kas jāievēro, lai atbrīvotu no izvešanas aizlieguma, kas saskaņā ar Direktīvu 2000/75/EK piemērojams uzņēmīgu dzīvnieku, to spermas, olšūnu un embriju pārvietošanai.

(2)

Dažas dalībvalstis nesen apkopojušas tādu jaunu zinātnisko informāciju par infekciozā katarālā drudža vīrusa patoģenēzi, kura apliecina, ka vismaz 8. serotipam iespējama infekciozā katarālā drudža vīrusa nodošana caur placentu. Tāpēc jāturpina daži ar Regulu (EK) Nr. 1266/2007, kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 384/2008 (3), noteiktie piesardzības pasākumi, lai novērstu slimības iespējamo izplatīšanos, ko var izraisīt grūsni dzīvnieki vai daži jaundzimuši dzīvnieki.

(3)

Uzskata, ka dzīvnieki, kuri pirms mākslīgās apsēklošanas vai pārošanas bija ar vakcināciju ieguvuši imunitāti pret infekciozo katarālo drudzi, izmantojot modificētu dzīvu vakcīnu vai inaktivētu vakcīnu, nerada ievērojamu minētās slimības risku, ja ir pagājis pietiekams laiks starp vakcināciju un apsēklošanu vai pārošanu. Regula (EK) Nr. 1266/2007, kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 384/2008, attiecas tikai uz dzīvniekiem, kas vakcinēti ar inaktivētām vakcīnām.

(4)

Tā kā nesen iegūtā sākotnējā zinātniskā informācija nerāda, ka attiecībā uz grūsniem dzīvniekiem, kas vismaz 60 dienas pirms apsēklošanas vai pārošanas vakcinēti ar dzīvu modificētu vakcīnu, ir papildu risks, tad jānodrošina iespēja no izvešanas aizlieguma atbrīvot visus imunizētos dzīvniekus, kuri vakcinēti ar inaktivētu vai dzīvu modificētu vakcīnu, ar nosacījumu, ka starp vakcināciju un apsēklošanu vai pārošanu ir pagājis pietiekami ilgs laiks.

(5)

Dzīvnieki, kas varētu neatbilst visām vajadzīgajām prasībām, lai pārvietotu no saimniecības aizliegtajā zonā uz citu saimniecību ārpus aizliegtās zonas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1266/2007 8. panta 1. punktu, bet kurus eksportē uz trešo valsti, nerada papildu risku Kopienas veselības statusam, jo tos nepārvieto uz saimniecību Kopienā. Tātad prasības, lai tos varētu pārvietot līdz izejas vietai, kā noteikts Komisijas 1993. gada 2. jūlija Lēmumā 93/444/EEK par sīki izstrādātiem noteikumiem, ar ko reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar dažiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, kuri paredzēti izvešanai uz trešām valstīm (4), nevar pārsniegt prasības, kas attiecas uz dzīvniekiem, kurus nosūta uz kautuvēm saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1266/2007 8. panta 4. punktu. Attiecīgi nav jāprasa nekādi papildu sertifikāti par nosacījumiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1266/2007 III pielikumā, ja šiem dzīvniekiem ir klāt sertifikāts saskaņā ar Komisijas Lēmumu 93/444/EEK. Tāpēc Regulas (EK) Nr. 1266/2007 III pielikumā jāsvītro atsauce uz Lēmumu 93/444/EEK.

(6)

Ja saskaņā ar dzīvnieku labturības noteikumiem dzīvnieku transportēšanas uz kautuvi vai izejas vietu ilguma dēļ ir paredzēts atpūtas laiks, atkāpes no šādu dzīvnieku pārvietošanas noteikumiem piemērojamas vienīgi tad, ja iespējams atpūtas periodu iekārtot kontrolpunktā, kas atrodas tajā pašā aizliegtajā zonā, kur atrodas izcelsmes saimniecība, jo tikai tādā gadījumā nav papildu riska, ko rada tiešas transportēšanas pārtraukums kontrolpunktos.

(7)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1266/2007.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1266/2007 groza šādi.

1)

Regulas 8. pantu groza šādi:

a)

4. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

dzīvnieki tiek transportēti

veterināra uzraudzībā uz galamērķa kautuvi, kur tie jānokauj 24 stundu laikā pēc ievešanas, un

tieši, ja vien Regula (EK) Nr. 1/2005 (5) neparedz atpūtas laiku kontrolpunktā, kas atrodas tajā pašā aizliegtajā zonā.

b)

iekļauj šādu 5a. punktu:

“5.a.   Tāda dzīvnieku pārvietošana eksportam uz trešo valsti, kas nav sertificēta saskaņā ar 1. punktu, no saimniecības aizliegtajā zonā tieši uz izejas vietu, kā noteikts Lēmuma 93/444/EEK 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā, jāatbrīvo no izvešanas aizlieguma saskaņā ar Direktīvas 2000/75/EK 9. panta 1. punkta c) apakšpunktu un 10. panta 1. punktu, ar nosacījumu, ka

a)

vismaz 30 dienas pirms nosūtīšanas dienas izcelsmes saimniecībā nav reģistrēts neviens infekciozā katarālā drudža saslimšanas gadījums;

b)

dzīvniekus transportē līdz izejas vietai

valsts veterinārārsta uzraudzībā un

tieši, ja vien Regula (EK) Nr. 1/2005 neparedz atpūtas laiku kontrolpunktā, kas atrodas tajā pašā aizliegtajā zonā.”;

c)

6. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“6.   Šā panta 1., 4. un 5.a punktā minēto dzīvnieku, to spermas, olšūnu un embriju attiecīgos veselības sertifikātus, kas paredzēti ar Direktīvu 64/432/EEK, 91/68/EEK un 92/65/EEK vai kas minēti Lēmumā 93/444/EEK, papildina ar šādu ierakstu:

“… (Dzīvnieku sperma, olšūnas un embriji, norādīt atbilstošo) atbilst Regulas (EK) Nr. 1266/2007 … (8. panta 1. punkta a) apakšpunktam vai 8. panta 1. punkta b) apakšpunktam, vai 8. panta 4. punktam, vai 8. panta 5. punkta a) apakšpunktam, norādīt atbilstošo)”.”

2)

Regulas III pielikuma A daļu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 24. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 327, 22.12.2000., 74. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2007/729/EK (OV L 294, 13.11.2007., 26. lpp.).

(2)  OV L 283, 27.10.2007., 37. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 394/2008 (OV L 117, 1.5.2008., 22. lpp.).

(3)  OV L 116, 30.4.2008., 3. lpp.

(4)  OV L 208, 19.8.1993., 34. lpp.

(5)  OV L 3, 5.1.2005., 1. lpp.”;


PIELIKUMS

“A.   Dzīvnieki

Pārvadāšanas laikā līdz galamērķim dzīvnieki jāsargā no slimības pārnēsātājiem Culicoides ģints kukaiņiem.

Turklāt jāizpilda vismaz viens no nosacījumiem, kas aprakstīti 1. līdz 7. punktā.

1.   Līdz nosūtīšanai, ko veic saskaņā ar V pielikumu noteiktā no slimības pārnēsātāja sezonāli brīvā laikposmā, dzīvnieki vismaz 60 dienas pirms pārvietošanas turēti zonā, kurā sezonāli nav infekciozā katarālā drudža, un tiem veikts aģenta noteikšanas tests saskaņā ar Pasaules dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) diagnostikas testu un vakcīnu rokasgrāmatu sauszemes dzīvniekiem (“OIE Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmata”); testa rezultāti ir negatīvi un tas veikts ne agrāk kā septiņas dienas pirms pārvietošanas.

Taču aģenta noteikšanas testi nav jāveic dalībvalstīs vai dalībvalstu reģionos, kuros ir pietiekami epidemioloģiskie dati, kas iegūti, ne mazāk kā trīs gadu laikposmā īstenojot monitoringa programmu, un kas pamato V pielikumā aprakstītā no slimības pārnēsātāja sezonāli brīvā laikposma noteikšanu.

Dalībvalstis, izmantojot šo iespēju, ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas starpniecību informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

Ja šajā punktā minētos dzīvniekus paredzēts laist Kopienas iekšējā tirgū, veselības sertifikātus, kas paredzēti ar Direktīvu 64/432/EEK, 91/68/EEK un 92/65/EEK, papildina ar šādu ierakstu:

“Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1266/2007 III pielikuma A daļas 1. punktu līdz nosūtīšanai dzīvnieks(-i) kopš dzimšanas vai vismaz 60 dienas pirms pārvietošanas turēts(-i) zonā, kurā sezonāli netiek pārnests infekciozais katarālais drudzis, perioda sākums … (ierakstīt datumu) un, vajadzības gadījumā (norādīt atbilstošo), atlasītajiem paraugiem, atbilstoši OIE Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmatai, septiņu dienu laikā pirms pārvešanas veikts aģenta noteikšanas tests, un testa rezultāti ir negatīvi.”

2.   Līdz nosūtīšanai vismaz 60 dienas iepriekš dzīvnieki turēti apstākļos, kur tie ir aizsargāti pret slimības pārnēsātājiem.

Ja šajā punktā minētos dzīvniekus paredzēts laist Kopienas iekšējā tirgū, veselības sertifikātus, kas paredzēti ar Direktīvu 64/432/EEK, 91/68/EEK un 92/65/EEK, papildina ar šādu ierakstu:

“Dzīvnieks(-i) atbilst Regulas (EK) Nr. 1266/2007 III pielikuma A daļas 2. punkta prasībām.”

3.   Līdz nosūtīšanas dienai laikposmā, kas sezonāli ir brīvs no slimības pārnēsātāja un noteikts saskaņā ar V pielikumu, dzīvnieki ir turēti zonā, kas sezonāli ir brīva no infekciozā katarālā drudža, vai vismaz 28 dienas tie ir sargāti no slimības pārnēsātāju uzbrukumiem, un šajā laikposmā tiem veikts seroloģiskais tests atbilstoši OIE Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmatai, lai noteiktu infekciozā katarālā drudža vīrusu grupas antivielas; šā testa rezultāti ir negatīvi, un tas veikts vismaz 28 dienas pēc tam, kad sācies laikposms, kurā dzīvniekus sargā no slimības pārnēsātāju uzbrukumiem, vai pēc tam, kad sācies no slimības pārnēsātāja sezonāli brīvs laikposms.

Ja šajā punktā minētos dzīvniekus paredzēts laist Kopienas iekšējā tirgū, veselības sertifikātus, kas paredzēti ar Direktīvu 64/432/EEK, 91/68/EEK un 92/65/EEK, papildina ar šādu ierakstu:

“Dzīvnieks(-i) atbilst Regulas (EK) Nr. 1266/2007 III pielikuma A daļas 3. punkta prasībām.”

4.   Līdz nosūtīšanas dienai laikposmā, kas sezonāli ir brīvs no slimības pārnēsātāja un noteikts saskaņā ar V pielikumu, dzīvnieki ir turēti zonā, kas sezonāli ir brīva no infekciozā katarālā drudža, vai vismaz 14 dienas tie ir sargāti no slimības pārnēsātāju uzbrukumiem, un šajā laikposmā tiem veikts aģentu noteikšanas tests atbilstoši OIE Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmatai; šā testa rezultāti ir negatīvi un tas veikts vismaz 14 dienas pēc tam, kad sācies laikposms, kurā dzīvniekus sargā no slimības pārnēsātāju uzbrukumiem, vai pēc tam, kad sācies no slimības pārnēsātāja sezonāli brīvs laikposms.

Ja šajā punktā minētos dzīvniekus paredzēts laist Kopienas iekšējā tirgū, veselības sertifikātus, kas paredzēti ar Direktīvu 64/432/EEK, 91/68/EEK un 92/65/EEK, papildina ar šādu ierakstu:

“Dzīvnieks(-i) atbilst Regulas (EK) Nr. 1266/2007 III pielikuma A daļas 4. punkta prasībām.”

5.   Dzīvnieku izcelsme ir ganāmpulkā, kas vakcinēts saskaņā ar kompetentās iestādes pieņemtu vakcinācijas programmu, un dzīvnieki ir vakcinēti pret serotipu(-iem), kuri ir vai varētu būt epidemioloģiski atbilstīgajā izcelsmes apgabalā, dzīvniekiem vēl rit garantētais imunitātes laikposms, kas norādīts vakcinācijas programmā apstiprinātās vakcīnas specifikācijā, un dzīvnieki atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

a)

tie vakcinēti ne mazāk kā 60 dienas pirms pārvietošanas;

b)

tie vakcinēti ar inaktivētu vakcīnu tik dienas pirms pārvietošanas, cik vajadzīgs, lai saskaņā ar vakcinācijas programmā apstiprināto vakcīnas specifikāciju izveidotos imunitāte, vai agrāk, un tiem saskaņā ar OIE Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmatu veikts aģenta noteikšanas tests, kura rezultāti ir negatīvi un kurš veikts ne mazāk kā 14 dienas pēc imunitātes izveidošanās, ko nosaka saskaņā ar vakcinācijas programmā apstiprinātās vakcīnas specifikāciju;

c)

tie bijuši agrāk vakcinēti un ir revakcinēti ar inaktivētu vakcīnu garantētajā imunitātes laikposmā, kas norādīts vakcinācijas programmā apstiprinātās vakcīnas specifikācijā;

d)

no slimības pārnēsātāja sezonāli brīvajā laikposmā, kas noteikts saskaņā ar V pielikumu, dzīvnieki kopš dzimšanas vai vismaz 60 dienas pirms vakcinācijas turēti no infekciozā katarālā drudža sezonāli brīvā zonā un ir vakcinēti ar inaktivētu vakcīnu tik dienas pirms pārvietošanas, cik vajadzīgs, lai saskaņā ar vakcinācijas programmā apstiprināto vakcīnas specifikāciju izveidotos imunitāte, vai agrāk.

Ja šajā punktā minētos dzīvniekus paredzēts laist Kopienas iekšējā tirgū, veselības sertifikātus, kas paredzēti ar Direktīvu 64/432/EEK, 91/68/EEK un 92/65/EEK, papildina ar šādu ierakstu:

“Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1266/2007 III pielikuma A daļas 5. punktu dzīvnieks(-i) vakcinēts(-i) pret infekciozā katarālā drudža serotipu … (ierakstīt serotipu(-us)) ar … (ierakstīt vakcīnas nosaukumu) inaktivētu/modificētu dzīvu vakcīnu (norādīt atbilstošo).”

6.   Dzīvnieki nav vakcinēti pret infekciozo katarālo drudzi un vienmēr turēti epidemioloģiski atbilstīgā ģeogrāfiskā izcelsmes apgabalā, kurā ir vai varētu būt tikai viens serotips, un:

a)

tiem veikti divi seroloģiskie testi saskaņā ar OIE Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmatu, lai noteiktu infekciozā katarālā drudža vīrusa serotipa antivielas, un testa rezultāti ir pozitīvi; pirmais tests ir veikts paraugiem, kuri ņemti laikā starp 60. un 360. dienu pirms pārvietošanas, un otrais tests ir veikts paraugiem, kuri ņemti ne agrāk kā septiņas dienas pirms pārvietošanas; vai

b)

tiem veikts seroloģiskais tests saskaņā ar OIE Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmatu, lai noteiktu infekciozā katarālā drudža vīrusa serotipa antivielas, un testa rezultāti ir pozitīvi; tests jāveic vismaz 30 dienas pirms pārvietošanas, un dzīvniekiem saskaņā ar OIE Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmatu ir veikts aģenta noteikšanas tests, kura rezultāti ir negatīvi un kurš veikts ne vairāk kā septiņas dienas pirms pārvietošanas.

Ja šajā punktā minētos dzīvniekus paredzēts laist Kopienas iekšējā tirgū, veselības sertifikātus, kas paredzēti ar Direktīvu 64/432/EEK, 91/68/EEK un 92/65/EEK, papildina ar šādu ierakstu:

“Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1266/2007 III pielikuma A daļas 6. punktu dzīvniekam(-iem) veikts seroloģiskais tests saskaņā ar OIE Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmatu, lai noteiktu infekciozā katarālā drudža vīrusa serotipa … (norādīt serotipu) antivielas.”

7.   Dzīvnieki nekad nav vakcinēti pret infekciozā katarālā drudža vīrusu, un tiem ar pozitīvu rezultātu veikti divi atbilstoši seroloģiskie testi saskaņā ar OIE Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmatu, lai noteiktu specifiskās antivielas pret visiem infekciozā katarālā drudža vīrusu serotipiem, kas ir vai varētu būt epidemioloģiski atbilstīgajā ģeogrāfiskajā izcelsmes apgabalā, un:

a)

pirmais tests jāveic paraugiem, kuri ņemti laikā starp 60. un 360. dienu pirms pārvietošanas, un otrais tests jāveic paraugiem, kuri ņemti ne agrāk kā septiņas dienas pirms pārvietošanas; vai

b)

specifisko serotipu seroloģiskais tests jāveic vismaz 30 dienas pirms pārvietošanas dienas, un dzīvniekiem saskaņā ar OIE Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmatu ir veikts aģenta noteikšanas tests, kura rezultāti ir negatīvi un kurš veikts ne vairāk kā septiņas dienas pirms pārvietošanas.

Ja šajā punktā minētos dzīvniekus paredzēts laist Kopienas iekšējā tirgū, veselības sertifikātus, kas paredzēti ar Direktīvu 64/432/EEK, 91/68/EEK un 92/65/EEK, papildina ar šādu ierakstu:

“Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1266/2007 III pielikuma A daļas 7. punktu dzīvniekam(-iem) veikts seroloģiskais tests saskaņā ar OIE Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmatu, lai noteiktu specifiskās esošo vai iespējamo infekciozā katarālā drudža vīrusa serotipu … (norādīt sereotipu) antivielas.”

Attiecībā uz grūsniem dzīvniekiem jāievēro vismaz viens no 5., 6. un 7. punktā minētajiem nosacījumiem pirms to apsēklošanas vai pārošanas vai 3. punktā minētais nosacījums, testu veicot ne vairāk kā septiņas dienas pirms pārvietošanas.

Ja dzīvniekus paredzēts laist Kopienas iekšējā tirgū, veselības sertifikātus, kas paredzēti ar Direktīvu 64/432/EEK, 91/68/EEK un 92/65/EEK, attiecīgi papildina ar vienu no šiem ierakstiem:

 

“Dzīvnieks(-i) ir/nav grūsns(-i)” vai

 

“Dzīvnieks(-i) var būt grūsns(-i) un atbilst nosacījumam(-iem), … (kas izklāstīti 5., 6. un 7. punktā pirms apsēklošanas vai pārdošanas vai kas noteikts 3. punktā; norādīt vajadzīgo)”.”


25.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/23


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 709/2008

(2008. gada 24. jūlijs),

ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz starpnozaru organizācijām un nolīgumiem tabakas nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 127. un 179. pantu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Padomes 1992. gada 30. jūnija Regula (EEK) Nr. 2077/92 par starpnozaru organizācijām un līgumiem tabakas nozarē (2) ir atcelta no 2008. gada 1. jūlija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 (Vienotā TKO regula) 201. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

(2)

Daži Regulā (EEK) Nr. 2077/92 paredzētie noteikumi nav iekļauti Regulā (EK) Nr. 1234/2007. Lai nodrošinātu to, ka arī turpmāk tabakas nozare darbojas bez traucējumiem, kā arī skaidrības un racionalizācijas labad, ir jāpieņem jauna regula, kurā būtu ietverti minētie noteikumi, kā arī patlaban spēkā esošie īstenošanas noteikumi, kas noteikti Komisijas 1993. gada 19. janvāra Regulā (EEK) Nr. 86/93 par sīki izstrādātiem noteikumiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 2077/92 piemērošanai attiecībā uz starpnozaru organizācijām un nolīgumiem tabakas nozarē (3).

(3)

Tādēļ ir jāatceļ Regula (EEK) Nr. 86/93.

(4)

Personu vai grupu izveidotās starpnozaru organizācijas, kas pārstāv nozīmīgu daļu dažādu grupu, kuras iesaistītas ražošanā, apstrādē un tirdzniecībā tabakas nozarē, varētu sekmēt labāku tirgus situācijas novērtēšanu un veicināt tādas izmaiņas ekonomiskajā uzvedībā, kas paredzētas ražošanas, apstrādes un tirdzniecības zināšanu un organizācijas uzlabošanai. Dažas no šo organizāciju darbībām var sekmēt tirgus līdzsvara uzlabošanu un šādā veidā palīdzēt sasniegt Līguma 33. panta mērķus. Būtu jāprecizē tie pasākumi, kurus veicot starpnozaru organizācijas var dot šādu ieguldījumu.

(5)

Ņemot vērā iepriekš minēto, šķiet lietderīgi piešķirt īpašu atzīšanu iestādēm, kas var uzrādīt pierādītu pārstāvību reģionālā, starpreģionu vai Kopienas līmenī un kas veic pozitīvu darbību iepriekš minēto mērķu sasniegšanā. Šādu atzīšanu varētu piešķirt dalībvalsts vai Komisija atkarībā no tirdzniecības apvienības darbības jomas.

(6)

Lai atbalstītu noteiktas starpnozaru organizāciju darbības, kas izraisa īpašu interesi, ņemot vērā pašreizējos noteikumus par tirgus organizāciju tabakas nozarē, būtu jānodrošina, ka noteikumus, ko starpnozaru organizācija pieņēmusi tās dalībniekiem, ar zināmiem nosacījumiem attiecina uz visiem ražotājiem un grupām, kas nav tās biedri, vienā vai vairākos reģionos. Personām, kas nav organizācijas biedri, būtu pilnībā vai daļēji jāmaksā dalības maksa, kas paredzēta, lai segtu ar šādām darbībām saistītās izmaksas, kas nav administratīvās izmaksas. Šo procedūru vajadzētu īstenot tā, lai garantētu attiecīgo sociāli ekonomisko grupu tiesības, jo īpaši patērētāju tiesības.

(7)

Citām atzīto starpnozaru organizāciju darbībām var būt vispārēja ekonomiska vai tehniska nozīme tabakas nozarē, tādējādi nodrošinot ieguvumus visām attiecīgajās nozarēs nodarbinātajām personām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav attiecīgās organizācijas biedri. Šādos gadījumos šķiet pamatoti, ka personas, kuras nav organizācijas biedri, maksā dalības maksu, kas paredzēta, lai segtu ar šādām darbībām tieši saistītās izmaksas, kas nav administratīvās izmaksas.

(8)

Lai nodrošinātu shēmas pareizu darbību, ir vajadzīga cieša sadarbība starp dalībvalstīm un Komisiju. Komisijai vajadzētu būt arī pastāvīgas pārraudzības pilnvarām, jo īpaši attiecībā uz to starpnozaru organizāciju atzīšanu, kuras darbojas reģionālā vai starpreģionu līmenī, kā arī attiecībā uz nolīgumiem un attiecīgo praksi, ko pieņēmušas šādas organizācijas.

(9)

Būtu jāparedz, ka vismaz reizi gadā, lai informētu dalībvalstis un citas ieinteresētās personas, publicē iepriekšējā gadā atzīto organizāciju sarakstu, to organizāciju sarakstu, kurām šajā pašā laika posmā anulēta atzīšana, un paplašinātos noteikumus, norādot to darbības jomu.

(10)

Lai pietiekami labi pārstāvētu reģionu, kurā tā darbojas, starpnozaru organizācijai jāaptver vismaz viena trešdaļa no katras nozares dalībnieku izaudzētajiem, pārstrādātajiem vai iegādātajiem daudzumiem. Lai izvairītos no atšķirībām reģionālā līmenī, organizācijai jāatbilst šai prasībai visos reģionos, kuros tā darbojas.

(11)

Jāparedz, ka tabakas tirdzniecība papildus tabakas tirgotāju uzņēmējdarbībai ietver tiešos tabakas ķīpu iepirkumus, ko veic galalietotāji.

(12)

Jānosaka, kāda informācija starpnozaru organizācijām jāsniedz Komisijai gadījumos, ja tā atbild par organizāciju atzīšanu.

(13)

Atzīšanas anulēšanai kopumā ir jāstājas spēkā brīdī, kad vairs nav ievērotas atzīšanas prasības.

(14)

Jāparedz, ka tajās starpnozaru organizācijās, kas darbojas starpreģionāli, minimālajai pārstāvības pakāpei jābūt tādai pašai kā tai, kas noteikta attiecībā uz reģionālajām starpnozaru organizācijām.

(15)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

Šī regula paredz nosacījumus to starpnozaru organizāciju atzīšanai un darbībai, kuras darbojas nozarē, ko aptver Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma XIV daļā noteikto tabakas tirgus produktu organizācija.

2. pants

Atzīšana

Starpnozaru organizāciju atzīšana nozīmē atļauju tām veikt Regulas (EK) Nr. 1234/2007 123. panta pirmās daļas c) apakšpunktā minētās darbības saskaņā ar šajā regulā ietvertajiem nosacījumiem.

3. pants

Atzīšana, ko veic dalībvalstis

1.   Pēc pieteikuma iesniegšanas dalībvalstis atzīst to teritorijā izveidotās starpnozaru organizācijas, kas:

a)

darbojas reģionālā vai starpreģionu līmenī tās teritorijā;

b)

īsteno Regulas (EK) Nr. 1234/2007 123. panta pirmās daļas c) apakšpunktā minētos mērķus, veicot darbības, kuru nolūks ir:

i)

veicināt labāku koordināciju, laižot apgrozībā lapu tabaku vai tabaku ķīpās;

ii)

sagatavot standarta līgumus, kas atbilst Kopienas noteikumiem;

iii)

uzlabot informētību par tirgu un tā caurskatāmību;

iv)

palielināt produkta pievienoto vērtību, jo īpaši ar mārketingu un pētījumiem par jauniem produkta izmantošanas veidiem, kuri nerada draudus sabiedrības veselībai;

v)

pārorientēt nozari uz tādiem produktiem, kuri labāk atbilst tirgus un sabiedrības veselības prasībām;

vi)

veikt pētījumus par metodēm, kas ļauj samazināt augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu un garantē produkcijas kvalitāti un augsnes aizsardzību;

vii)

izstrādāt metodes un līdzekļus, lai uzlabotu produktu kvalitāti ražošanas un apstrādes stadijā;

viii)

izmantot sertificētu sēklas materiālu un uzraudzīt produkcijas kvalitātes nodrošināšanu;

c)

pašas nenodarbojas ar 1. pantā minēto produktu ražošanu, apstrādi vai tirdzniecību;

d)

aptver nozīmīgu ražošanas un/vai tirdzniecības daļu attiecībā uz darbības jomu un pārstāvētajām nozarēm. Ja starpnozaru organizācija pēc savas darbības jomas ir starpreģionāla, tai jāpierāda pārstāvība attiecībā uz katru sagrupēto nozari katrā aptvertajā reģionā.

2.   Šā panta 1. punkta d) apakšpunkta nozīmē starpnozaru organizāciju uzskata par pārstāvētu reģionālā līmenī, ja tā pārstāv vismaz vienu trešdaļu no katras šīs organizācijas aptvertās nozares to dalībnieku izaudzētajiem, pārstrādātajiem vai iegādātajiem daudzumiem, kuri ir iesaistīti organizācijas darbības aptvertās tabakas vai tabakas šķirņu grupu audzēšanā, pirmapstrādē vai tirdzniecībā.

Ja organizācija ir starpreģionāla vai aptver visu Kopienu teritoriju, tai jāatbilst šā punkta pirmajā daļā noteiktajām prasībām katrā no attiecīgajiem reģioniem.

3.   Pirms atzīšanas piešķiršanas dalībvalstis dara Komisijai zināmu visu vajadzīgo informāciju, lai pierādītu atbilstību attiecīgiem starpnozaru organizāciju atzīšanas nosacījumiem, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 123. pantā un šā panta 1. un 2. punktā, uz kuru pamata tās atzīst starpnozaru organizācijas.

Komisija var apstrīdēt atzīšanu 60 dienu laikā pēc minētā dalībvalsts paziņojuma.

4.   Dalībvalstis anulē atzīšanu:

a)

ja vairs netiek pildīti šajā pantā paredzētie nosacījumi;

b)

ja uz starpnozaru organizāciju attiecas Regulas (EK) Nr. 1234/2007 177. panta 2. punkts;

c)

ja starpnozaru organizācija neizpilda pienākumu sniegt Regulas (EK) Nr. 1234/2007 177. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto paziņojumu.

5.   Dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai zināmus lēmumus par atzīšanas anulēšanu.

4. pants

Atzīšana, ko veic Komisija

1.   Pēc pieteikuma saņemšanas Komisija atzīst starpnozaru organizācijas, kas:

a)

darbojas visā vairāku dalībvalstu teritorijā vai tās daļā, vai visā Kopienas teritorijā;

b)

izveidotas saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem;

c)

atbilst 3. panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunkta noteikumiem.

2.   Atzīšanas pieteikumus, ko iesniedz starpnozaru organizācijas, kuras darbojas vairākās dalībvalstīs visā šo valstu teritorijā vai tās daļā, vai visā Kopienā, nosūta Komisijai, un tiem pievieno dokumentus, kas apliecina:

a)

atbilstību kritērijiem, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 123. pantā;

b)

to darbības jomu un tās atbilstību 3. panta 1. punktam;

c)

to darbības ģeogrāfiskā apgabala robežas;

d)

ka tās izveidotas saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem;

e)

ka tās atbilst 3. panta 2. punktā norādītajām attiecīgajām pārstāvības prasībām.

3.   Komisija pieteikumus par atzīšanu dara zināmus tām dalībvalstīm, kuru teritorijās starpnozaru organizācija izveidota un kuru teritorijās tā darbojas. Pēc šāda paziņojuma attiecīgajām dalībvalstīm tiek doti divi mēneši apsvērumu sniegšanai par atzīšanu.

4.   Komisija pieņem lēmumu par atzīšanu četros mēnešos pēc pieteikuma un visas vajadzīgās informācijas saņemšanas, kas noteikta 2. punktā.

5.   Komisija anulē atzīšanu 1. punktā minētajām starpnozaru organizācijām 3. panta 4. punktā minēto iemeslu dēļ.

5. pants

Atzīšanas anulēšana

Atzīšanas anulēšana, ievērojot 3. panta 4. punktu vai 4. panta 5. punktu, stājas spēkā brīdī, kad vairs netiek pildītas atzīšanas prasības.

6. pants

Atzīto starpnozaru organizāciju publicēšana

Komisija Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā vismaz reizi gadā vai vajadzības gadījumā publicē atzīto starpnozaru organizāciju nosaukumus. Publikācijā jānorāda tautsaimniecības nozare vai joma, kurā tās darbojas, un to veiktās darbības, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 123. panta c) apakšpunktā. Vismaz reizi gadā publicē arī to, kurām organizācijām atzīšana anulēta.

7. pants

Dažu noteikumu paplašināšana attiecībā uz personām vai grupām, kas nav organizācijas biedri

Komisijai veicot apstiprinājumu par pašreizējo nolīgumu un attiecīgās prakses darbības jomas paplašināšanu, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 178. panta 3. punktā, ir jāievēro procedūra, kas noteikta šīs regulas 8. pantā.

8. pants

Procedūra, kas jāievēro, lai dažus noteikumus paplašinātu attiecībā uz personām vai grupām, kas nav organizācijas biedri

1.   Attiecībā uz dalībvalstu atzīto starpnozaru organizāciju spēkā esošajiem nolīgumiem un attiecīgo praksi dalībvalstis, lai informētu attiecīgās sociāli ekonomiskās grupas, publicē nolīgumus vai attiecīgu praksi, ko tās paredzējušas paplašināt, attiecinot arī uz atsevišķām personām vai grupām, kas nav šo organizāciju biedri, noteiktā reģionā vai reģionu grupā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 178. pantu.

Attiecīgās sociāli ekonomiskās grupas iesniedz apsvērumus dalībvalsts kompetentai iestādei divu mēnešu laikā pēc publikācijas dienas.

2.   Divu mēnešu laika posma beigās un pirms lēmuma pieņemšanas dalībvalstis dara Komisijai zināmus noteikumus, ko tās gatavojas padarīt saistošus, un sniedz visu attiecīgo informāciju, jo īpaši par šāda paplašinājuma izvērtējumu, kā arī – vai attiecīgie noteikumi ir “tehniski” saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/34/EK (4). Paziņojumā ietver visus apsvērumus, kas saņemti no attiecīgajām sociāli ekonomiskajām grupām saskaņā ar 1. punkta otro daļu, un paplašināšanas pieteikuma novērtējumu.

3.   Komisija Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā publicē noteikumus, kam starpnozaru organizācijas, ko Komisija atzinusi saskaņā ar 4. pantu, pieprasa paplašinājumu. Pēc publikācijas attiecīgās dalībvalstis un sociāli ekonomiskās grupas divu mēnešu laikā var iesniegt apsvērumus.

4.   Ja noteikumi, kam prasa paplašināšanu, ir “tehniski noteikumi” Direktīvas 98/34/EK nozīmē, tos dara zināmus Komisijai saskaņā ar minētās direktīvas 8. pantu tādā pašā termiņā kā šā panta 2. punktā paredzēto paziņojumu.

Neskarot šā panta 5. punktu, ja izpildīti sīki izstrādāta atzinuma sniegšanas nosacījumi saskaņā ar Direktīvas 98/34/EK 9. pantu, Komisija neapstiprina noteikumus, ar kuriem pieprasīta paplašināšana.

5.   Komisija pieņem lēmumu par paplašināšanas pieprasīšanas noteikumu trīs mēnešu laikā pēc 2. punktā minētā dalībvalsts paziņojuma saņemšanas. Ja tiek piemērots 3. punkts, Komisija pieņem lēmumu piecu mēnešu laikā pēc publikācijas Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

Komisija pieņem negatīvu lēmumu, ja tā secina, ka paplašināšana:

a)

kavē, ierobežo vai traucē konkurenci nozīmīgā kopējā tirgus daļā;

b)

ierobežo tirdzniecības brīvību vai

c)

apdraud kopējās lauksaimniecības politikas vai jebkuru citu Kopienas noteikumu mērķus.

6.   Noteikumus, kuru piemērošana paplašināta, publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

9. pants

Dalības maksa personām vai grupām, kas nav organizācijas biedri

1.   Ja saskaņā ar 8. pantu noteikumus padara saistošus personām, kas nav starpnozaru organizācijas biedri, dalībvalsts vai Komisija atkarībā no apstākļiem var nolemt, ka personas vai grupas, kas nav biedri, maksā organizācijai visu vai daļu no organizācijas biedru maksātās dalības maksas. Šādu dalības maksu neizmanto, lai segtu administratīvās izmaksas, kas saistītas ar nolīgumu vai attiecīgās prakses piemērošanu.

2.   Jebkurus dalībvalstu vai Komisijas pasākumus, kas uzliek dalības maksu personām vai grupām, kas nav starpnozaru organizācijas biedri, publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā. Pasākums stājas spēkā divu mēnešu laikā no publicēšanas dienas.

3.   Ja starpnozaru organizācija prasa, lai individuālas personas vai personu grupas, kas nav šīs organizācijas dalībnieki, saskaņā ar šo pantu vai Regulas (EK) Nr. 1234/2007 126. panta 1. punktu maksā visu vai daļu no organizācijas biedru maksātās dalības maksas, tad organizācija attiecīgi dalībvalstij vai Komisijai iesniedz visu informāciju par maksājamās summas lielumu. Šajā nolūkā dalībvalsts vai Komisija organizācijā var veikt jebkādu pārbaudi, ko tā uzskata par vajadzīgu.

10. pants

Atcelšana

Ar šo atceļ Regulu (EEK) Nr. 86/93.

11. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 24. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 510/2008 (OV L 149, 7.6.2008., 61. lpp.).

(2)  OV L 215, 30.7.1992., 80. lpp. Regula atcelta ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007.

(3)  OV L 12, 20.1.1993., 13. lpp.

(4)  OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.


25.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/28


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 710/2008

(2008. gada 24. jūlijs),

ar ko 2008./2009. tirdzniecības gadam nosaka svēruma koeficientus, kurus izmanto, lai aprēķinātu cūku liemeņu tirgus cenu Kopienā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 43. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 17. un 37. pantā paredzēto cūku liemeņu tirgus cena Kopienā ir jānosaka, ņemot vērā cenas katrā dalībvalstī un reizinot tās ar koeficientiem, kuri izsaka katras dalībvalsts cūku ganāmpulka relatīvo lielumu.

(2)

Šie koeficienti jānosaka, pamatojoties uz cūku skaitīšanas datiem, kas iegūti ik gadu decembra sākumā, piemērojot Padomes 1993. gada 1. jūnija Direktīvu 93/23/EEK par statistikas pārskatiem, kas veicami attiecībā uz cūkkopību (2).

(3)

Ņemot vērā 2007. gada decembrī veiktās skaitīšanas rezultātus, 2008./2009. tirdzniecības gadam jānosaka jauni svēruma koeficienti un jāatceļ Komisijas Regula (EK) Nr. 846/2007 (3).

(4)

Tā kā 2008./2009. tirdzniecības gads sākas 2008. gada 1. jūlijā, šī regula jāpiemēro no minētā datuma.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 17. un 37. pantā minētie svēruma koeficienti ir noteikti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 846/2007.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 24. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 510/2008 (OV L 149, 7.6.2008., 61. lpp.).

(2)  OV L 149, 21.6.1993., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(3)  OV L 187, 19.7.2007., 3. lpp.


PIELIKUMS

Svēruma koeficienti, kas 2008./2009. tirdzniecības gadam jāizmanto, lai aprēķinātu cūku liemeņu tirgus cenu Kopienā

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 17. un 37. pants

Beļģija

3,9 %

Bulgārija

0,6 %

Čehija

1,7 %

Dānija

8,2 %

Vācija

16,9 %

Igaunija

0,2 %

Grieķija

0,6 %

Spānija

16,3 %

Francija

9,4 %

Īrija

1,0 %

Itālija

5,8 %

Kipra

0,3 %

Latvija

0,3 %

Lietuva

0,6 %

Luksemburga

0,05 %

Ungārija

2,4 %

Malta

0,05 %

Nīderlande

7,3 %

Austrija

2,0 %

Polija

11,0 %

Portugāle

1,5 %

Rumānija

4,1 %

Slovēnija

0,3 %

Slovākija

0,6 %

Somija

0,9 %

Zviedrija

1,1 %

Apvienotā Karaliste

2,9 %


25.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/30


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 711/2008

(2008. gada 24. jūlijs),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. pantā noteikts, ka starpību starp minētās regulas 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā norādīto produktu cenu pasaules tirgū un šo produktu cenu Kopienā var atlīdzināt, piešķirot eksporta kompensāciju.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli cukura tirgū, eksporta kompensācijas ir jānosaka atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. un 33. pantā paredzētajiem noteikumiem un noteiktiem kritērijiem.

(3)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 33. panta 2. punkta pirmajā daļā paredzēts, ka stāvoklis pasaules tirgū vai konkrētu tirgu īpašās prasības var radīt nepieciešamību noteikt dažādu kompensācijas lielumu atkarībā no galamērķa.

(4)

Kompensācijas jāpiešķir vienīgi par produktiem, kurus atļauts laist brīvā apgrozībā Kopienas tirgū un kas atbilst Regulā (EK) Nr. 318/2006 noteiktajām prasībām.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. pantā, piešķir par šīs Regulas pielikumā minētajiem produktiem un daudzumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 25. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 24. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1260/2007 (OV L 283, 27.10.2007., 1 lpp.). Regula (EK) Nr. 318/2006 tiks aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.) no 2008. gada 1. oktobra.


PIELIKUMS

Kompensācijas, kas no 2008. gada 25. jūlija piemērojamas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apmērs

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

18,91 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

18,91 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

18,91 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

18,91 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,2056

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

20,56

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

20,56

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

20,56

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,2056

NB: Galamērķi ir noteikti šādi:

S00

visi galamērķi, izņemot šādus:

a)

trešās valstis: Andora, Lihtenšteina, Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts), Horvātija, Bosnija un Hercegovina, Serbija (), Melnkalne, Albānija un Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika;

b)

Kopienas muitas teritorijā neiekļautās ES dalībvalstu teritorijas: Fēru salas, Grenlande, Helgolande, Seūta, Meliļa, Itālijas pašvaldības Livinjo un Kampioni un Kipras Republikas apgabali, kuros Kipras Republikas valdība neveic efektīvu kontroli;

c)

Eiropas teritorijas, par kuru ārlietām ir atbildīga kāda no dalībvalstīm un kuras nav iekļautas Kopienas muitas teritorijā: Gibraltārs.


(1)  Tostarp Kosova, Apvienoto Nāciju Organizācijas aizgādībā, saskaņā ar ANO Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūciju Nr. 1244.

(2)  Šo likmi piemēro jēlcukuram, kura iznākums ir 92 %. Ja izvestā jēlcukura iznākums nav 92 %, piemērojamo kompensācijas likmi katrai attiecīgajai izvešanas darbībai reizina ar pārrēķina koeficientu, ko iegūst, dalot saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III iedaļas 3. punktu aprēķināto izvestā jēlcukura iznākumu ar 92.


25.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/32


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 712/2008

(2008. gada 24. jūlijs),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas par sīrupa un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. pantā noteikts, ka starpību starp minētās regulas 1. panta 1. punkta c) d) g) apakšpunktā norādīto produktu cenu pasaules tirgū un šo produktu cenu Kopienā var atlīdzināt, piešķirot eksporta kompensāciju.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli cukura tirgū, eksporta kompensācijas ir jānosaka atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. un 33. pantā paredzētajiem noteikumiem un noteiktiem kritērijiem.

(3)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 33. panta 2. punkta pirmajā daļā paredzēts, ka stāvoklis pasaules tirgū vai konkrētu tirgu īpašās prasības var radīt nepieciešamību noteikt dažādu kompensācijas lielumu atkarībā no galamērķa.

(4)

Kompensācijas jāpiešķir vienīgi par produktiem, kurus atļauts laist brīvā apgrozībā Kopienas tirgū un kuri atbilst prasībām, kas paredzētas Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulā (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2).

(5)

Eksporta kompensācijas var noteikt, lai izlīdzinātu konkurētspējas atšķirību starp Kopienas un trešās valsts eksportu. Kopienas eksportam uz dažiem tuviem galamērķiem un uz trešām valstīm, kuras Kopienas produktiem piemēro preferenciālu importa režīmu, pašlaik ir īpaši labvēlīgi konkurētspējas apstākļi. Tādēļ kompensācijas par eksportu uz minētajiem galamērķiem jāatceļ.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Eksporta kompensācijas, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. pantā, piešķir par šīs Regulas pielikumā minētajiem produktiem un daudzumiem saskaņā ar šā panta 2. punktā paredzētajiem nosacījumiem

2.   Lai par tiem varētu saņemt kompensāciju atbilstīgi 1. punktam, produktiem jāatbilst attiecīgām prasībām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 951/2006 3. un 4. pantā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 25. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 24. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijos Regulu (EK) Nr. 1260/2007 (OV L 283, 27.10.2007., 1 lpp.). Regula (EK) Nr. 318/2006 tiks aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.) no 2008. gada 1. oktobra.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 514/2008 (OV L 150, 10.6.2008., 7. lpp.).


PIELIKUMS

Eksporta kompensācijas, kas no 2008. gada 25. jūlija piemērojamas par sīrupu un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apmērs

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sausnas

20,56

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

20,56

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,2056

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

20,56

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,2056

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,2056

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,2056 (3)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

20,56

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,2056

NB: Galamērķi ir noteikti šādi:

S00

visi galamērķi, izņemot šādus:

a)

trešās valstis: Andora, Lihtenšteina, Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts), Horvātija, Bosnija un Hercegovina, Serbija (), Melnkalne, Albānija un Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika;

b)

Kopienas muitas teritorijā neiekļautās ES dalībvalstu teritorijas: Fēru salas, Grenlande, Helgolande, Seūta, Meliļa, Itālijas pašvaldības Livinjo un Kampioni un Kipras Republikas apgabali, kuros Kipras Republikas valdība neveic efektīvu kontroli;

c)

Eiropas teritorijas, par kuru ārlietām ir atbildīga kāda no dalībvalstīm un kuras nav iekļautas Kopienas muitas teritorijā: Gibraltārs.


(1)  Tostarp Kosova, Apvienoto Nāciju Organizācijas aizgādībā, saskaņā ar ANO Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūciju Nr. 1244.

(2)  Pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas no 2005. gada 1. februāra saskaņā ar Padomes 2004. gada 22. decembra Lēmumu 2005/45/EK par Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma, ar kuru groza Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem, noslēgšanu un pagaidu piemērošanu (OV L 23, 26.1.2005., 17. lpp.).

(3)  Pamatlikme nav piemērojama Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3513/92 (OV L 355, 5.12.1992., 12. lpp.) pielikuma 2. punktā definētajiem produktiem.


25.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/34


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 713/2008

(2008. gada 24. jūlijs),

ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 900/2007

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta otro daļu un trešās daļas b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 27. jūlija Regula (EK) Nr. 900/2007 par atklātu pastāvīgo konkursu līdz 2007./2008. tirdzniecības gada beigām, lai noteiktu baltā cukura eksporta kompensācijas (2), prasa izsludināt uzaicinājumus uz konkursa daļām.

(2)

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 900/2007, 8. panta 1. punktam un pēc to pieteikumu izskatīšanas, kas iesniegti pēc izsludinātā uzaicinājuma uz konkursa daļu ar termiņu 2008. gada 24. jūlijs, ir lietderīgi noteikt maksimālo eksporta kompensāciju šajā uzaicinājuma uz konkursu daļā.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uzaicinājumā uz konkursa daļu ar termiņu 2008. gada 24. jūlijs Regulas (EK) Nr. 900/2007 1. panta 1. punktā minētajiem produktiem maksimālā eksporta kompensācija ir 30,558 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 25. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 24. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1260/2007 (OV L 283, 27.10.2007., 1. lpp.). Regula (EK) Nr. 318/2006 tiks aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.) no 2008. gada 1. oktobra.

(2)  OV L 196, 28.7.2007., 26. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 148/2008 (OV L 46, 21.2.2008., 9. lpp.).


25.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/35


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 714/2008

(2008. gada 24. jūlijs),

ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 1060/2007

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta otro daļu un trešās daļas b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 14. septembra Regula (EK) Nr. 1060/2007, ar ko izsludina pastāvīgu uzaicinājumu uz konkursu Beļģijas, Čehijas, Spānijas, Īrijas, Itālijas, Ungārijas, Polijas, Slovākijas un Zviedrijas intervences aģentūru rīcībā esošā cukura tālākai pārdošanai, lai to izvestu (2), prasa izsludināt uzaicinājumus uz konkursa daļām.

(2)

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1060/2007, 4. panta 1. punktam un pēc to pieteikumu izskatīšanas, kas iesniegti pēc izsludinātā uzaicinājuma uz konkursa daļu ar termiņu 2008. gada 23. jūlijs, ir lietderīgi noteikt maksimālo eksporta kompensāciju šajā uzaicinājuma uz konkursu daļā.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uzaicinājumā uz konkursa daļu ar termiņu 2008. gada 23. jūlijs Regulas (EK) Nr. 1060/2007 1. panta 1. punktā minētajiem produktiem maksimālā eksporta kompensācija ir 393,97 EUR/t.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 25. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 24. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1260/2007 (OV L 283, 27.10.2007., 1. lpp.). Regula (EK) Nr. 318/2006 tiks aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.) no 2008. gada 1. oktobra.

(2)  OV L 242, 15.9.2007., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 148/2008 (OV L 46, 21.2.2008., 9. lpp.).


25.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/36


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 715/2008

(2008. gada 24. jūlijs),

ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 14. decembra Regulu (EK) Nr. 2111/2005 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti un par Direktīvas 2004/36/EK 9. panta atcelšanu (1) un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas 2006. gada 22. marta Regulu (EK) Nr. 474/2006 ir izveidots darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksts, kas minēts Regulas (EK) Nr. 2111/2005 (2) II nodaļā.

(2)

Saskaņā ar 4. panta 2. punktu Regulā (EK) Nr. 2111/2005 un 2. pantu Komisijas 2006. gada 22. marta Regulā (EK) Nr. 473/2006, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas sarakstam, kas minēts Regulas (EK) Nr. 2111/2005 (3), II nodaļā, dalībvalsts pieprasīja atjaunināt Kopienas sarakstu.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 4. panta 3. punktu dažas dalībvalstis ir paziņojušas Komisijai informāciju, kas attiecas uz Kopienas saraksta atjaunināšanu. Attiecīgu informāciju ir paziņojušas arī trešās valstis. Pamatojoties uz to, Kopienas saraksts ir jāatjaunina.

(4)

Komisija ir informējusi visus attiecīgos gaisa pārvadātājus vai nu tieši, vai, ja tas bija sarežģīti, ar to iestāžu starpniecību, kuras atbild par gaisa pārvadātāju regulatīvo uzraudzību, norādot būtiskos faktus un apsvērumus, ar ko tā pamatotu lēmumu attiecināt uz tiem darbības aizliegumu Kopienā vai grozīt nosacījumus darbības aizliegumam, kas noteikts Kopienas sarakstā iekļautajiem gaisa pārvadātājiem.

(5)

Komisija attiecīgajiem gaisa pārvadātājiem ir devusi iespēju iepazīties ar dalībvalstu iesniegtajiem dokumentiem, iesniegt rakstiskas piezīmes un mutiski izklāstīt savus apsvērumus Komisijai 10 darba dienās un Aviācijas drošības komitejai, kas izveidota ar Padomes 1991. gada 16. decembra Regulu (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (4).

(6)

Komisija un atsevišķos gadījumos arī dažas dalībvalstis ir apspriedušās ar iestādēm, kas atbild par attiecīgo gaisa pārvadātāju regulatīvo uzraudzību.

(7)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 474/2006.

(8)

Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 331/2008 41. apsvērumu un pēc gaisa pārvadātāja Mahan Air uzaicinājuma Eiropas ekspertu grupa laikā no 2008. gada 16. līdz 20. jūnijam faktu vākšanas nolūkā devās uz Irānas Islāma Republiku, lai pārbaudītu gaisa pārvadātāja veikto koriģējošo pasākumu īstenošanu, kuru mērķis bija novērst iepriekš noteiktās drošības nepilnības. Ziņojums parāda, ka pārvadātājs pēc tā iekļaušanas Kopienas sarakstā ir panācis ievērojamu progresu, un tajā ir apstiprināts, ka pārvadātājs ir īstenojis koriģējošus pasākumus, kas bija vajadzīgi, lai novērstu visas drošības nepilnības, kuru rezultātā tika noteikts aizliegums.

(9)

Šajā ziņojumā ir arī minēts, ka dažas citas nepilnības joprojām var ietekmēt pārvadātāja flotes vienību turpmāku lidojumderīgumu, izņemot divus Airbus A-310 tipa gaisa kuģus, kas reģistrēti Francijā (F-OJHH un F-OJHI). Vairāki pašreizēji pasākumi, piemēram, jaunas programmatūras ieviešana un jauna inženiertehniskā vadītāja un jauna kvalitātes vadītāja iecelšana, ir paredzēti, lai novērstu šādu neatbilstību turpmāku atkārtošanos. Komisija arī ņēma vērā pārvadātāja vēlmi darboties Kopienā tikai ar diviem Francijā reģistrētajiem gaisa kuģiem.

(10)

Pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, tiek uzskatīts, ka Mahan Air ir īstenojis visus nepieciešamos pasākumus, lai atbilstu attiecīgajiem drošības standartiem, un tādēļ to var svītrot no A pielikuma. Komisija arī turpmāk cieši uzraudzīs pārvadātāja darbību. Dalībvalstis sistemātiski pārbaudīs efektīvu atbilstību attiecīgajiem drošības standartiem, piešķirot prioritāti perona pārbaužu veikšanai šā pārvadātāja gaisa kuģiem saskaņā ar Komisijas 2008. gada 16. aprīļa Regulu (EK) Nr. 351/2008, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/36/EK attiecībā uz prioritātes piešķiršanu Kopienas lidostas izmantojošo gaisakuģu perona pārbaužu veikšanā (5).

(11)

Pastāv pārbaudīti pierādījumi par nopietnām drošības nepilnībām noteiktiem gaisa pārvadātājiem, kas sertificēti Gabonas Republikā. ICAO 2007. gadā veica universālās drošības uzraudzības revīziju un ir ziņojusi par daudzām būtiskām nepilnībām attiecībā uz Gabonas Republikas civilās aviācijas iestāžu spēju veikt savus gaisa satiksmes drošības uzraudzības pienākumus. ICAO revīzijas beigās nebija īstenoti vairāk nekā 93 % ICAO standartu.

(12)

Pastāv pārbaudīti pierādījumi par atkārtotām būtiskām drošības nepilnībām gaisa pārvadātājiem, kas sertificēti Gabonas Republikā un darbojas Kopienas teritorijā. Šīs nepilnības ir konstatējušas Francijas kompetentās iestādes perona pārbaužu laikā, kas veiktas saskaņā ar SAFA programmu (6).

(13)

Apvienotā Karaliste ir informējusi Komisiju, ka, ņemot vērā ICAO revīzijas ziņojumu, tā 2008. gada 4. aprīlī atteicās piešķirt darbības atļauju Gabon Airlines Cargo, ņemot vērā kopējos kritērijus atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 2111/2005 6. panta 1. punktam. Turklāt, ņemot vērā ICAO paustās šaubas par Gabonas Republikas spēju veikt to licencēto gaisa pārvadātāju pienācīgu drošības uzraudzību, Apvienotā Karaliste 2008. gada 7. aprīlī iesniedza pieprasījumu atjaunināt Kopienas sarakstu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 4. panta 2. punktu un Regulas (EK) Nr. 473/2006 6. pantu, lai noteiktu darbības aizliegumu visiem pārvadātājiem, ko sertificējušas Gabonas Republikas kompetentās iestādes.

(14)

Komisija, ņemot vērā ICAO revīzijas rezultātus un Apvienotās Karalistes pieprasījumu, ir apspriedusies ar Gabonas kompetentajām iestādēm par pasākumiem, kas tām jāveic, lai novērstu ICAO un dalībvalstu atklātās nepilnības. Gabonas kompetentās iestādes ir ātri reaģējušas uz šīm bažām, norādot uz savu apņemšanos veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai ieviestu piemērojamos ICAO standartus un pēc iespējas ātrāk panāktu atbilstību šiem standartiem. Turklāt Gabonas kompetentās iestādes sniedza pierādījumus Komisijai par jauna civilās aviācijas kodeksa pieņemšanu 2008. gada maijā, par konkrētu lidojumderīguma un ekspluatācijas darbības noteikumu izstrādi, un informēja, ka ir pieņemts lēmums izveidot neatkarīgu civilās aviācijas aģentūru (ANAC), ko paredzēts izsludināt 2008. gada jūlijā. Šīs lielākās iniciatīvas, ko ir ātri un efektīvi īstenojusi Gabonas Republika, izveido pilnīgi jaunu civilās aviācijas sistēmu, ko varētu īstenot līdz 2008. gada decembrim. Gabonas kompetentās iestādes ir arī informējušas Komisiju un Aviācijas drošības komiteju, ka ir noslēgts līgums ar ICAO, sākot no 2008. gada jūlija uz vienu gadu, palīdzēt Gabonai tās jaunās civilās aviācijas uzraudzības sistēmas izstrādē.

(15)

Starpposma periodā, pirms ANAC kļūst pilnībā darboties spējīga un gaisa pārvadātājiem tiek veikta atkārtota sertifikācija saskaņā ar jauno likumdošanas un institucionālo sistēmu, Gabonas Republika informēja Komisiju un Aviācijas drošības komiteju, ka ir veikti vairāki tūlītēji pasākumi: Gabon Airlines Cargo gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) anulēšana 2008. gada 13. jūnijā; ir noteikti darbības ierobežojumi tiem Gabonas gaisa pārvadātājiem, kas ielido Kopienā, aizliedzot tiem izmantot gaisa kuģus, kas nav reģistrēti Gabonas Republikā; ir noteiktas obligātas pirmslidojuma pārbaudes visiem gaisa kuģiem, kas izlido no Gabonas lidostām uz Kopienu, un tiem, kuru stāvoklis ir neapmierinošs, ir aizliegts lidot, līdz ir novērstas drošības nepilnības.

(16)

Komisijas pārskatā par situāciju attiecībā uz gaisa pārvadātāju Solenta Aviation Gabon, Sky Gabon, Nouvelle Air Affaires Gabon, SCD Aviation, Nationale et Régionale Transport, Air Services SA, Air Tourist (Allegiance) AOC ir paustas bažas par darbības specifikācijām. Jo īpaši ekspluatācijas zonā var veikt lidojumus starptautiskā mērogā, kaut arī Gabonas kompetentās iestādes apstiprina, ka šo pārvadātāju darbība ir ierobežota Gabonā un/vai apakšreģionā. Turklāt, izrādās, ka uz lidojumiem attiecas tikai vizuālo lidojumu noteikumi (VFR), kas ir nepietiekami drošai darbība Eiropā. Gabonas kompetentās iestādes ir norādījušas, ka tās cenšas pēc iespējas ātrāk atrisināt šo situāciju. Komisija uzskata, ka līdz Gabonas Republikas drošības situācijas pārskatīšanai Aviācijas drošības komitejas nākamajā sanāksmē un pēc šo gaisa pārvadātāju atkārtotas sertificēšanas saskaņā ar ICAO standartiem, tiem ir jāpiemēro darbības aizliegums un tāpēc jāiekļauj A pielikumā, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem.

(17)

Ņemot vērā to perona pārbaužu rezultātus, kas veiktas saskaņā ar SAFA programmu Kopienas lidostās, kā arī Gabonas kompetento iestāžu apņemšanos noslēgt līgumus ar ārējiem inspektoriem, lai veiktu sistemātiskas perona pārbaudes pirms starptautisku reisu izlidošanas uz Kopienu, un Gabonas valdības lēmumu aizliegt jebkādus šādus lidojumus gadījumā, ja tiek konstatētas drošības nepilnības, Komisija uzskata, ka atlikušajiem diviem gaisa pārvadātājiem — Gabon Airlines un Afrijet — ir jāļauj darboties Kopienas teritorijā ar nosacījumu, ja to darbība ir stingri ierobežota pašreizējā līmenī ar pašlaik izmantotajiem gaisa kuģiem. Tādēļ, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, tie ir jāiekļauj B pielikumā.

(18)

Komisija turpinās cieši uzraudzīt šo divu pārvadātāju darbību. Dalībvalstis sistemātiski pārbaudīs efektīvu atbilstību attiecīgajiem drošības standartiem, piešķirot prioritāti perona pārbaužu veikšanai šo gaisa pārvadātāju gaisa kuģiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 351/2008. Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm ir paredzējusi pārbaudīt norādīto pasākumu apmierinošu īstenošanu, laicīgi veicot apmeklējumu uz vietas.

(19)

Kirgizstānas Republikas iestādes ir sniegušas Komisijai informāciju, norādot, ka tās piešķīra AOC šādiem gaisa pārvadātājiem: Valor Air un Artik Avia. Tā kā minētās iestādes nav spējušas veikt pašu sertificēto pārvadātāju pienācīgu drošības uzraudzību, arī šie divi pārvadātāji ir jāiekļauj A pielikumā.

(20)

Kirgizstānas Republikas iestādes ir sniegušas Komisijai pierādījumus par AOC anulēšanu šādiem gaisa pārvadātājiem: Botir Avia, Intal Avia, Air Central Asia. Tā kā šie pārvadātāji ir pārtraukuši savu darbību, tie ir jāsvītro no A pielikuma.

(21)

Kā tas ir paredzēts Regulas (EK) Nr. 331/2008 24. apsvērumā Kubas Republikas kompetentās iestādes 2008. gada 19. jūnijā informēja Komisiju, ka Cubana de Aviación pārvadātāja Ilyushin IL-62 tipa gaisa kuģos ar reģistrācijas numuriem CU-T1284 un CU-T1280 ir uzstādīts E-GPWS aprīkojums. IL-62 tipa gaisa kuģis ar reģistrācijas numuru CU-T1283 tika izņemts no ekspluatācijas, jo tas bija sasniedzis savu darbmūža ierobežojumu. Turklāt Kubas Republikas kompetentās iestādes informēja Komisiju, ka tās ir pārbaudījušas, ka šis gaisa pārvadātājs ir efektīvi novērsis visas iepriekš noteiktās drošības nepilnības.

(22)

Komisija ir pārbaudījusi šo informāciju un uzskata, ka šie pasākumi ir atbilstīgi, lai novērstu visas drošības nepilnības, kas iepriekš tika atklātas Cubana de Aviación gaisa kuģiem, kurus ekspluatē Kopienā. Dalībvalstis sistemātiski pārbaudīs efektīvu atbilstību attiecīgajiem drošības standartiem, piešķirot prioritāti perona pārbaužu veikšanai šā pārvadātāja gaisa kuģiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 351/2008.

(23)

Pastāv pārbaudīti pierādījumi par Iran National Airlines (“Iran Air”) pārvadātāja darbības Kopienā neatbilstību konkrētiem drošības standartiem, kas noteikti Čikāgas Konvencijā. Šīs nepilnības ir konstatējušas Austrijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Nīderlandes, Zviedrijas, Apvienotās Karalistes un Šveices kompetentās iestādes perona pārbaužu laikā, kas veiktas saskaņā ar SAFA programmu (7).

(24)

Pārvadātājs iepazīstināja ar virkni koriģējošu pasākumu, kas ir ierosināti iepriekš minēto dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kā arī koriģējošu pasākumu plānu, lai sistemātiskā veidā novērstu nepilnības, kas ietekmē vairākas jomas, par kurām atbildīgs pārvadātājs. Pēc pārvadātāja un Irānas Islāma Republikas kompetento iestāžu uzaicinājuma Eiropas ekspertu grupa laikā no 2008. gada 16. līdz 20. jūnijam devās faktu vākšanas nolūkā uz minēto valsti, lai pārbaudītu gaisa pārvadātāja veikto koriģējošo pasākumu īstenošanu. Ziņojumā minēts, ka pārvadātājs savā Kvalitātes nodrošināšanas departamentā ir izveidojis nodaļu, lai veiktu drošības nepilnību turpmāku pārskatīšanu un labošanu, kā arī analizētu nepilnību pamatiemeslus, lai novērstu to atkārtošanos.

(25)

Pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, tiek uzskatīts, ka Iran Air pastāvīgi īsteno visus nepieciešamos pasākumus, lai apmierinošā veidā novērstu noteiktās drošības nepilnības saskaņā ar attiecīgajiem drošības standartiem. Tāpēc pašlaik turpmāka rīcība nav nepieciešama. Komisija turpinās cieši pārraudzīt šī pārvadātāja darbību. Dalībvalstis sistemātiski pārbaudīs efektīvu atbilstību attiecīgajiem drošības standartiem, piešķirot prioritāti perona pārbaužu veikšanai šā pārvadātāja gaisa kuģiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 351/2008.

(26)

Pastāv pārbaudīti pierādījumi par Yemenia – Yemen Airways gaisa pārvadātāja darbības Kopienā neatbilstību konkrētiem drošības standartiem, kas noteikti Čikāgas Konvencijā. Šīs nepilnības ir konstatējušas Francijas, Vācijas un Itālijas kompetentās iestādes perona pārbaužu laikā, kas veiktas saskaņā ar SAFA programmu (8).

(27)

Yemenia ir noslēdzis līgumu ar gaisa kuģu ražotāju Airbus, saskaņā ar kuru ražotājs nodrošinās tehniskos ekspertus un revidentus, lai apmācītu personālu (pilotus un inženierus) un uzraudzītu pārvadātāja darbību divās konkrētās jomās: apkope un inženierija, kā arī gaisa kuģu ekspluatācija. 2007. gada novembrī un decembrī Airbus pārbaudīja pārvadātāju minētajās divās jomās un pēc tam iesniedza virkni koriģējošu pasākumu, lai uzlabotu drošību un arī sistemātiskā veidā risinātu drošības nepilnības, kas tika konstatētas perona pārbaužu laikā un kas attiecās uz šīm jomām. Koriģējošu pasākumu plāns tika iesniegts 2008. gada 26. maijā.

(28)

Komisija uzskata, ka koriģējošu pasākumu plāns ir nepilnīgs attiecībā uz visām identificētajām drošības problēmām. Kaut arī gaisa pārvadātājs ir apliecinājis, ka tā struktūra un organizācija ir efektīva un var nodrošināt vispārēju drošības politikas ievērošanu, ir vairākas jomas, kuras joprojām nav atbilstīgas. Ekspluatācijas jomā jo īpaši attiecībā uz apmācību uz zemes un lidojuma laikā nav pietiekami pierādīts, vai un kādā veidā tiks īstenoti koriģējošie pasākumi, jo trūkst informācijas par noteiktā personāla kvalifikāciju un pieredzi. Apkopes un inženierijas jomā rīcības plānā ir daudz neskaidru jautājumu, piemēram, ETOPS, inženierija, tehniskā bibliotēka, kas ir elementāri pamatnosacījumi drošiem lidojumiem vai pareizai apkopes funkcionēšanai. Rīcības plāna visaptverošs novērtējums šajā jomā nav iespējams, jo gaisa pārvadātājs ir sniedzis nepilnīgas atbildes. Komisijai 2008. gada 12. un 25. jūnijā tika nosūtīta arī papildu dokumentācija. Šajā dokumentācijā ir iekļauts pārskatīts koriģējošu pasākumu plāns pēc turpmākām apspriedēm ar Airbus. Pārskatītā koriģējošo pasākumu plāna pavaddokumenti Komisijai tika iesniegti 2008. gada 7. jūlijā.

(29)

Lai Komisija un dalībvalstis pabeigtu Yemenia iesniegto precizēto pavaddokumentu novērtēšanu, Komisija pieprasīs no uzņēmuma turpmākus precizējumus attiecībā uz koriģējošo pasākumu plāna pārskatīšanu, ņemot vērā apspriedes starp pārvadātāju un Airbus.

(30)

Komisija ņem vērā Yemenia pieliktās pūles, lai labotu konstatētās drošības nepilnības. Turklāt pēdējās perona pārbaudēs Kopienā nav atklātas lielas nepilnības. Tomēr Komisija uzskata, ka Yemenia iesniegtie koriģējošie pasākumi ir jāīsteno pilnībā un ir cieši jāuzrauga, un ka dalībvalstīm ir sistemātiski jāpārbauda efektīva atbilstība attiecīgajiem drošības standartiem, piešķirot prioritāti perona pārbaužu veikšanai šā pārvadātāja gaisa kuģiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 351/2008.

(31)

Tāpēc šajā posmā Komisija uzskata, ka šis gaisa pārvadātājs nav jāiekļauj A pielikumā. Pēc pārskatīto koriģējošo pasākumu plāna un pavaddokumentu novērtēšanas Komisija lems par atbilstīgiem pasākumiem.

(32)

Pastāv pārbaudīti pierādījumi par nopietnām drošības nepilnībām visiem gaisa pārvadātājiem, kas sertificēti Kambodžā. Šo valsti 2007. gada novembrī un decembrī pārbaudīja ICAO, kura ziņoja par daudziem starptautisko standartu neatbilstības gadījumiem. Turklāt ICAO informēja visas līgumslēdzējas puses par nopietnām bažām par drošību saistībā ar Kambodžas civilās aviācijas iestāžu spēju pildīt savus aviācijas drošības uzraudzības pienākumus.

(33)

Kambodžas kompetentās iestādes ir nepietiekami ieviesušas un īstenojušas ICAO drošības standartus. Jo īpaši Kambodža ir izsniegusi deviņus AOC, neizveidojot tās gaisa kuģu ekspluatantu sertifikācijas sistēmu. Valsts civilās aviācijas sekretariāta (“SSCA”) tehniskais un ekspluatācijas personāls nav bijis iesaistīts pieteikuma iesniedzēju apstiprināšanas procesā. SSCA nevar nodrošināt, ka AOC turētāji ievēro ICAO 6. pielikuma noteikumus un piemērojamās valsts prasības. Turklāt nebija iespējams ticamā veidā noteikt Kambodžā reģistrētu gaisa kuģu pašreizējo lidojumderīguma statusu.

(34)

Komisija ir apspriedusies ar Kambodžas kompetentajām iestādēm par pasākumiem, kas tām jāveic, lai novērstu ICAO atklātās nepilnības. SSCA ir paudusi apņemšanos uzlabot situāciju un ir uzsākusi vairākus būtiskus koriģējošus pasākumus, cita starpā, gaisa kuģu reģistra izveide, ievērojamas flotes daļas reģistrēšanas atcelšana, četru no deviņu AOC anulēšana, kā arī vairāku noteikumu pieņemšana, kas kļūs pilnībā obligāti 2008. gada novembrī. Komisija uzskata, ka šie pirmie koriģējošie pasākumi ir pozitīvi un ka ICAO paustās bažas saistībā ar drošību varētu novērst, kad visi pasākumi būs pilnībā īstenoti.

(35)

Komisija mudina SSCA pieņemt izšķirīgus pasākumus saistībā ar drošības nepilnībām, jo īpaši attiecībā uz pašlaik Kambodžā licencēto pārvadātāju pilnīgu atkārtotu sertificēšanu pilnā mērā atbilstot ICAO standartiem. Tāpēc pirms Aviācijas drošības komitejas nākamās sanāksmes 2008. gada novembrī SSCA ir jāsniedz visa attiecīgā informācija par koriģējošu pasākumu īstenošanu, lai novērstu ICAO konstatētās drošības nepilnības, un ja tas netiks izdarīts, Komisija būs spiesta lemt par visu Kambodžā licencēto gaisa pārvadātāju iekļaušanu A pielikumā.

(36)

Sjerraleones kompetentās iestādes ir informējušas Komisiju, ka tās ir veikušas pasākumus, lai atceltu visu Sjerraleonē reģistrēto gaisa kuģu reģistrāciju, un ir pieprasījušas svītrot no A pielikuma visus Sjerraleonē licencētos pārvadātājus. Turklāt tās informēja Komisiju, ka pārvadātājam Bellview Airlines (SL) vairs nav AOC un tādēļ tas ir jāsvītro no A pielikuma.

(37)

Attiecībā uz visu Sjerraleonē licencēto pārvadātāju, tostarp Bellview Airlines (SL), svītrošanu, Komisija uzskata, ka svītrošana no A pielikuma nav pamatota, jo nav pierādījumu, ka šie pārvadātāji ir pārtraukuši darbību. Tāpēc šiem pārvadātājiem arī turpmāk ir jābūt iekļautiem A pielikumā.

(38)

Attiecībā uz koriģējošu pasākumu plāna aprakstu, ko Sjerraleones kompetentās iestādes nosūtīja ICAO, Komisija nav saņēmusi pierādījumus (attiecīgu dokumentāciju) par drošības uzraudzības nepilnību novēršanu un attiecīgajiem standartiem, kā arī ieteikto civilās aviācijas praksi ar termiņu, no kura jāpanāk atbilstība.

(39)

Komisija 16. maijā saņēma jaunāko informāciju par Indonēzijas kompetento iestāžu paveikto koriģējošu pasākumu plāna īstenošanā. Attiecīgie apliecinošie dokumenti, ko Komisija saņēma 2008. gada 16. jūnijā, apliecina, ka valsts iestādes pašlaik nav spējīgas nodrošināt to pārvadātāju uzraudzību, kuriem tās veic sertifikāciju, jo īpaši attiecībā uz lidojumu uzraudzību.

(40)

Komisija 2008. gada 2. jūnijā no Indonēzijas kompetentajām iestādēm arī saņēma informāciju par uzraudzības pasākumu plānošanu un īstenošanu saistībā ar pārvadātājiem Garuda Indonesia, Ekpres Transportasi Antar Benua, Airfast Indonesia un Mandala Airlines. Attiecīgie apliecinošie dokumenti, ko Komisija saņēma 2008. gada 16. jūnijā, apliecina, ka iepriekš minēto pārvadātāju lidojumu uzraudzība ir nepietiekama.

(41)

Indonēzijas kompetentās iestādes 2008. gada 10. jūlijā informēja Aviācijas drošības komiteju par koriģējošiem pasākumiem, lai novērstu ICAO konstatētās drošības nepilnības. Minētajā informācijā bija atspoguļoti pavaddokumenti saistībā ar tā koriģējošu pasākumu plāna īstenošanu, ko Indonēzija iesniedza 2008. gada 1. jūlijā. Indonēzijas kompetentās iestādes ir pielikušas ievērojamas pūles, lai izlabotu savas valsts drošības situāciju, sākot īstenot vairākus visaptverošus koriģējošus pasākumus, kas pašlaik tiek veikti un kas jāpabeidz turpmākajos mēnešos. Šīs iestādes arī apstiprināja, ka ICAO vēl nav piekritusi atzīt par novērstu nevienu no nepilnībām, kas tika konstatētas pēdējo revīziju laikā 2000. gada novembrī, 2004. gada aprīlī un 2007. gada februārī.

(42)

Garuda Indonesia pārvadātājs 2008. gada 7. maijā iesniedza papildu informāciju, ko Komisija bija pieprasījusi 2008. gada 3. aprīlī, kad pārvadātāju uzklausīja Aviācijas drošības komitejā, par koriģējošiem pasākumiem, ko tas ir uzsācis saistībā ar iekšējās kontroles sistēmām un E-GPWS sistēmas uzstādīšanu B-737 flotei. Pēc dokumentācijas analīzes varētu šķist, ka Garuda Indonesia ir veicis nepieciešamos pasākumus, lai panāktu atbilstību ICAO standartiem. Tomēr pēc diviem līdzīgiem negadījumiem, kas notika 2008. gada 9. un 28. maijā, joprojām pastāv bažas attiecībā uz lidojumiem.

(43)

Pamatojoties uz kopējiem kritērijiem un ņemot vērā to, ka līdz šim ICAO nav piekritusi atzīt par novērstu nevienu no nepilnībām, kas konstatētas tās veikto revīziju laikā, tiek uzskatīts, ka pašlaik Indonēzijas kompetentās iestādes nav pierādījušas, ka tās ir izpildījušas savus reglamentācijas un uzraudzības pienākumus atbilstīgi ICAO standartiem attiecībā uz visiem gaisa pārvadātājiem, kurus tās sertificē. Tādēļ pašlaik nevienu Indonēzijas gaisa pārvadātāju nevar svītrot no Kopienas saraksta.

(44)

Komisija cieši sadarbosies ar ICAO, lai novērtētu Indonēzijas kompetento iestāžu spēju ieviest un īstenot starptautiskos drošības standartus. Komisija plāno apmeklēt Indonēziju pirms jebkādas pašreizējo pasākumu maiņas.

(45)

Gaisa pārvadātāji Airfast Indonesia, Garuda Indonesia un Mandala Airlines iesniedza atsevišķus pieprasījumus izklāstīt savus komentārus mutiski Aviācijas drošības komitejā, un tika pēc tam uzklausīti 2008. gada 9. un 10. jūlijā.

(46)

Indonēzijas kompetentās iestādes ir sniegušas Komisijai pierādījumus par AOC anulēšanu gaisa pārvadātājam Adam Sky Connection Airlines. Tā kā šis pārvadātājs ir pārtraucis savu darbību, tas ir jāsvītro no A pielikuma.

(47)

Indonēzijas kompetentās iestādes ir iesniegušas Komisijai atjauninātu sarakstu ar tiem gaisa pārvadātājiem, kuriem ir AOC. Pašlaik Indonēzijā ir sertificēti šādi gaisa pārvadātāji: Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Kartika Airlines, Mandala Airlines, Trigana Air Service, Metro Batavia, Pelita Air Service (AOC 121-008 un 135-001), Indonesia Air Asia, Lion Mentari Airlines, Wing Adabi Nusantara, Riau Airlines, Transwisata Prima Aviation, Tri MG Intra Airlines (AOC 121-018 un 135-037), Ekspres Transportasi Antar Benua, Manunggal Air Service, Megantara Airlines, Linus Airways, Indonesia Air Transport, Sriwijaya Air, Travel Expres Airlines, Republic Expres Airlines, Airfast Indonesia, Helizona, Sayap Garuda Indah, Survei Udara Penas, Travira Utama, Derazona Air Service, National Utility Helicopter, Deraya Air Taxi, Dirgantara Air Service, SMAC, Kura-Kura Aviation, Gatari Air Service, Intan Angkasa Air Service, Air Pacific Utama, Transwisata Prima Aviation, Asco Nusa Air, Atlas Deltasatya, Pura Wisata Baruna, Panarbangan Angkasa Semesta, ASI Pujiastuti, Aviastar Mandiri, Dabi Air Nusantara, Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Sampurna Air Nusantara, un Eastindo. Kopienas saraksts ir attiecīgi jāatjaunina un šie pārvadātāji ir jāiekļauj A pielikumā.

(48)

Turklāt Indonēzijas kompetentās iestādes ir informējušas Komisiju, ka ir apturētas AOC gaisa pārvadātājiem Helizona, Dirgantara Air Service, Kura-Kura Aviation, Asco Nusa Air un Tri MG Intra Airlines. Tā kā šie ir pagaidu pasākumi, Komisija uzskata, ka svītrošana no A pielikuma nav pamatota.

(49)

Filipīnu Republika neievēro ICAO noteiktos drošības standartus, tādēļ ASV Transporta departamenta Federālās aviācijas administrācija (FAA) savā IASA programmā ir pazeminājusi Filipīnu Republikas drošības kategoriju. Šā iemesla dēļ gaisa pārvadātāji no Filipīnu Republikas var turpināt savu darbību pašreizējā līmenī tikai paaugstinātā FAA pārraudzībā. Šādu pārvadātāju darbības paplašināšana vai pakalpojumu maiņa ASV nav atļauta.

(50)

ICAO ir informējusi, ka 2008. gada novembrī veiks Filipīnu Republikas Gaisa transporta biroja visaptverošu pārbaudi saskaņā ar Universālās drošības uzraudzības revīzijas programmu (USOAP).

(51)

Komisija ir uzsākusi apspriedes ar Filipīnu kompetentajām iestādēm, paužot bažas par šajā valstī licencēto gaisa pārvadātāju darbības drošību. Filipīnas ir norādījušas, ka 2008. gada martā ir pieņemts jaunais likums par civilās aviācijas iestādi un ka kompetentā iestāde tiek pārstrukturēta par pilnībā neatkarīgu aģentūru, kas sāka darboties 2008. gada 7. jūlijā. Tomēr vēl nav saņemts detalizēts koriģējošo pasākumu plāns.

(52)

Komisija uzskata, ka lēmums saistībā ar iespējamo visu Filipīnu Republikā sertificēto pārvadātāju iekļaušanu Kopienas sarakstā ir jāatliek, līdz būs zināmi ICAO revīzijas rezultāti. Tikmēr Komisija un dalībvalstis turpinās uzraudzīt šo gaisa pārvadātāju situāciju drošības jomā.

(53)

Pēc Regulas (EK) Nr. 331/2008 pieņemšanas Komisija un dažas dalībvalstis laikā no 2008. gada 21. līdz 23. aprīlim saņēma informāciju no 13 Krievijas gaisa pārvadātājiem, uz kuriem attiecas darbības ierobežojumi, pamatojoties uz Krievijas Federācijas kompetento iestāžu lēmumu. Šo pārvadātāju iesniegtā dokumentācija un uzraudzības iestāžu sniegtā informācija ļāva precizēt šo gaisa pārvadātāju drošības situāciju un to atbilstību ICAO standartiem, kas piemērojami starptautiskiem lidojumiem. Šī uzklausīšana arī ļāva secināt, ka saskaņā ar Krievijas Federācijas aviācijas iestāžu iesniegtajiem dokumentiem vairāki gaisa kuģi nav aprīkoti, lai veiktu starptautiskus lidojumus saskaņā ar ICAO standartiem, jo īpaši tādēļ, ka tiem trūkst nepieciešamā TAWS/E-GPWS aprīkojuma. Šīs iestādes apņēmās saskaņā ar Krievijas tiesību aktiem veikt nepieciešamos pasākumus, lai aizliegtu šo gaisa kuģu lidojumus uz Kopienas gaisa telpu, tās iekšienē vai izlidojot no tās, kā arī Islandes, Norvēģijas un Šveices gaisa telpu, un lai attiecīgi pārskatītu konkrēto pārvadātāju AOC un ekspluatācijas specifikāciju. Pirms šādu gaisa kuģu jebkādas ekspluatācijas Kopienas gaisa telpā Komisijai tiks nosūtīta pārskatīta AOC un pilnīga ekspluatācijas specifikācija. Krievijas Federācijas kompetentās iestādes 2008. gada 25. aprīlī pieņēma lēmumu, kas stājās spēkā 2008. gada 26. aprīlī.

(54)

Saskaņā ar šo lēmumu ir pārtraukta šādu gaisa kuģu ekspluatācija vai nu ielidojot Kopienas gaisa telpā, lidojot tās teritorijā, vai izlidojot no tās:

a)

Aircompany Yakutia: Tupolev TU-154: RA-85007 un RA-85790; Antonov AN-140: RA-41250; AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660;

b)

Gazpromavia: Tupolev TU-154M: RA-85625 un RA-85774; Yakovlev Yak-40: RA-87511, RA-88186 un RA-88300; Yak-40K: RA-21505 un RA-98109; Yak-42D: RA-42437; visi (22) helikopteri Kamov Ka-26 (reģistrācijas numuri nav zināmi); visi (49) helikopteri Mi-8 (reģistrācijas numuri nav zināmi); visi (11) helikopteri Mi-171 (reģistrācijas numuri nav zināmi); visi (8) helikopteri Mi-2 (reģistrācijas numuri nav zināmi); visi (1) helikopteri EC-120B (reģistrācijas numurs nav zināms);

c)

Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: RA-85307, RA-85494 un RA-85457;

d)

Krasnoyarsky Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85505 un RA-85529; TU-154M: RA-85672, RA-85678, RA-85682, RA-85683, RA-85694, RA-85759, RA-85801, RA-85817 un RA-85821; Ilyushin IL-86: RA-86121, RA-86122, RA-86137 un RA-86145;

e)

Kuban Airlines: Yakovlev Yak-42: RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42526, RA-42538 un RA-42541;

f)

Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85602; visi TU-134 (reģistrācijas numuri nav zināmi); visi Antonov An-24 (reģistrācijas numuri nav zināmi); visi An-2 (reģistrācijas numuri nav zināmi); visi helikopteri Mi-2 (reģistrācijas numuri nav zināmi); visi helikopteri Mi-8 (reģistrācijas numuri nav zināmi) (9);

g)

Siberia Airlines: Tupolev TU-154M: RA-85613, RA-85619, RA-85622, RA-85690 un RA-85618;

h)

Tatarstan Airlines: Yakovlev Yak-42D: RA-42347, RA-42374, RA-42433; Yak-40: RA-88287; visi Tupolev TU-134A, tostarp: RA-65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 un RA-65973; visi Antonov AN-24RV, tostarp: RA-46625 un RA-47818;

i)

Ural Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374, RA-85432 un RA-85508  (10);

j)

UTAir: Tupolev TU-154M: RA-85727, RA-85733, RA-85755, RA-85788, RA-85789, RA-85796, RA-85803, RA-85806, RA-85820, RA-85681 un RA-85685; TU-154B: RA-85504, RA-85550, RA-85557; visi (29) TU-134: RA-65005, RA-65024, RA-65033, RA-65055, RA-65127, RA-65143, RA-65148, RA-65560, RA-65565, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65618, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902, RA-65916 un RA-65977; visi (1) TU-134B: RA-65716; visi (4) Antonov AN-24B: RA-46267, RA-46388, RA-47289 un RA-47847; visi (3) AN-24 RV: RA-46509, RA-46519 un RA-47800; visi (10) Yakovlev Yak-40: RA-87292, RA-87348, RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA 88210, RA-88227, RA-88244 un RA-88280; visi helikopteri Mil-26: (reģistrācijas numuri nav zināmi); visi helikopteri Mil-10: (reģistrācijas numuri nav zināmi); visi helikopteri Mil-8 (reģistrācijas numuri nav zināmi); visi helikopteri AS-355 (reģistrācijas numuri nav zināmi); visi helikopteri BO-105 (reģistrācijas numuri nav zināmi);

k)

Rossija (STC Russia): Tupolev TU-134: RA-65093, RA-65109, RA-65113, RA-65553, RA-65555, RA-65759, RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65912, RA-65921, RA-65979 un RA-65994; TU-214: RA-64504, RA-64505; Ilyushin IL-18: RA-75454 un RA-75464; Yakovlev Yak-40: RA-87203, RA-87968, RA-87969, RA-87971, RA-87972 un RA-88200.

(55)

Neviens šāds gaisa kuģis netika identificēts gaisa pārvadātājiem Airlines 400 JSC un Atlant Soyuz.

(56)

Krievijas Federācijas kompetentās iestādes un Komisija turpina cieši sadarboties un apmainīties ar visu nepieciešamo informāciju saistībā ar gaisa pārvadātāju drošību. Dalībvalstis sistemātiski pārbaudīs efektīvu atbilstību attiecīgajiem drošības standartiem, piešķirot prioritāti perona pārbaužu veikšanai šo pārvadātāju gaisa kuģiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 351/2008.

(57)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 331/2008 18. apsvērumu gaisa pārvadātājs Ukraine Cargo Airways2008. gada 1. aprīlī iesniedza pārskatītu koriģējošu pasākumu plānu, atspoguļojot izmaiņas, ko pieprasīja veikt Ukrainas kompetentās iestādes pēc uzņēmuma revīzijas. Komisija 2008. gada 11. aprīlī pieprasīja Ukrainas kompetentajām iestādēm līdz 2008. gada 10. maijam iesniegt pierādījumus par pārskatītā koriģējošo pasākumu plāna īstenošanas efektivitāti.

(58)

Ukrainas kompetentās iestādes 2008. gada 19. jūnijā informēja Komisiju, ka tās nevar apstiprināt pārvadātāja Ukraine Cargo Airways koriģējošu pasākumu izpildi. Turklāt tās uzskatīja, ka daži no šiem koriģējošiem pasākumiem ir neefektīvi. 27. jūnijā šīs iestādes iesniedza pavaddokumentus, informējot Komisiju, ka šis gaisa pārvadātājs ir panācis būtisku progresu saistībā ar savas flotes tehniskā stāvokļa, dokumentācijas, politikas un procedūru uzlabošanu, kā arī personāla apmācību tomēr “pārvadātāju ierobežo laiks un citi apstākļi, tostarp tehniskās apkopes organizāciju radītie kavējumi, lai pabeigtu visus darbus uz visiem gaisa kuģiem un uzlabotu lidojuma apkalpes personāla apmācību”. Ukrainas kompetentās iestādes apstiprināja gatavību turpināt veikt visaptverošu Ukraine Cargo Airways uzraudzību un savu apņemšanos iesniegt Aviācijas drošības komitejai pilnīgu lēmumu saistībā ar Ukraine Cargo Airways koriģējošo pasākumu plāna īstenošanas efektivitāti. 8. jūlijā Ukrainas kompetentās iestādes iesniedza Komisijai savu lēmumu atcelt darbības ierobežojumus attiecībā uz noteiktiem Ukraine Cargo Airways gaisa kuģiem pēc gaisa pārvadātāja īstenoto koriģējošo pasākumu plāna īstenošanas pārbaudes.

(59)

Saskaņā ar Ukrainas kompetento iestāžu un Ukraine Cargo Airways2008. gada 10. jūlijā Aviācijas drošības komitejā sniegtajiem paziņojumiem, veicot šā pārvadātāja 15 gaisa kuģu perona pārbaudes, tika atklāts, ka koriģējošo pasākumu plāns, ievērojot ICAO standartus, bija īstenots tikai 6 gaisa kuģiem, attiecībā uz kuriem tās nolēma atcelt jebkādus ierobežojumus, ko šīs iestādes bija iepriekš noteikušas. Turklāt saskaņā ar šo iestāžu teikto atlikušie 9 gaisa kuģi nav bijuši atbilstīgi nepieciešamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu ICAO standartu īstenošanu, un tādēļ to darbība ir ierobežota Ukrainas teritorijā.

(60)

Komisija ņem vērā, ka pārvadātājs ir paudis apņemšanos veikt koriģējošus pasākumus, lai novērstu drošības nepilnības, kas ietekmēja visu tā floti. Tomēr, pamatojoties uz apliecinošajiem dokumentiem saistībā ar Ukrainas kompetento iestāžu līdz šim veikto pārbaužu rezultātiem, kā arī šo iestāžu paziņojumiem, kas sniegti Aviācijas drošības komitejā, tā uzskata, ka gaisa pārvadātājs nav pilnībā īstenojis šo plānu, jo Ukrainas kompetento iestāžu pārbaude norāda uz līdz šim īstenoto koriģējošo pasākumu nepiemērotību un efektivitātes trūkumu. Patiesi, Komisija joprojām pauž bažas par to, ka pārvadātājs bija spējīgs nodrošināt to, ka tikai daļa no tā flotes atbilda drošības standartiem, kamēr saskaņā ar šo plānu uzņēmumam bija jāievieš tāda flotes pārvaldības sistēma, kas nodrošinātu visu pasākumu vienlīdzīgu piemērošanu visiem tā gaisa kuģiem. Tādēļ, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, pašlaik šo pārvadātāju nevar svītrot no A pielikuma.

(61)

Kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 331/2008 21. apsvērumā, Komisija 2008. gada 11. aprīlī aicināja Ukrainas kompetentās iestādes līdz 2008. gada 10. maijam iesniegt pasākumu plānu, lai uzlabotu to uzraudzīto gaisa pārvadātāju un Ukrainā reģistrēto gaisa kuģu drošības uzraudzību. Apspriežu laikā ar Ukrainas kompetentajām iestādēm saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 473/2006 3. pantu 2008. gada 22. maijā Komisija atjaunoja pieprasījumu pēc šādas informācijas. Ukrainas kompetentās iestādes šādu plānu iesniedza 2008. gada 31. maijā. Šajā plānā galvenā uzmanība ir pievērsta šādiem tematiem: tiesību aktu izstrāde, īstenošana un izpilde saistībā ar precīziem, saistošiem un skaidri nosakāmiem tiesību aktiem un standartiem lidojumu drošības jomā, ko izmanto Ukrainā, lai apstiprinātu un uzraudzītu organizācijas, gaisa kuģus un personālu; Valsts aviācijas administrācijas resursi, ietverot personāla kvalifikāciju un apmācību, tostarp sākotnējo un regulāro apmācību, lai nodrošinātu, ka darbinieku skaits, kvalifikācija un pieredze ir adekvāta, lai spētu tikt galā ar darba slodzi, kas saistīta ar operatoru, gaisa kuģu un personāla uzraudzību Ukrainā; visbeidzot, pastāvīga gaisa kuģu lidojumderīguma un apkopes uzraudzība, nosakot, kā Ukrainas kompetentās iestādes garantē, lai tiek nodrošināts to gaisa kuģu pastāvīgs lidojumderīgums, kuri ir to regulatīvās atbildības jomā, un lai gaisa kuģu apkope tiek veikta saskaņā ar apstiprinātājām apkopes programmām, kas tiek periodiski pārskatītas.

(62)

Turklāt Ukrainas kompetentās iestādes iesniedza arī pierādījumus par spēkā esošiem tiesību aktiem, ko piemēro līdz jaunā aviācijas kodeksa pieņemšanai, kas arī ietekmē drošības aspektus.

(63)

Komisija uzskata, ka iesniegtajā rīcības plānā ir ietverti pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot un nostiprināt drošības uzraudzības veikšanu Ukrainā. Tomēr šajā posmā nevar novērtēt šā plāna efektivitāti, jo koriģējošo pasākumu grafiks aptver laika posmu līdz 2011. gadam, kaut gan lielākā daļa pasākumu, kas saistīti ar pastāvīgu lidojumderīguma un apkopes uzraudzību, ir jāievieš līdz 2008. gada beigām.

(64)

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka ir nepieciešams cieši uzraudzīt šā plāna pakāpenisku īstenošanu. Ukrainas kompetentajām iestādēm ir jāiesniedz progresa ziņojums pēc 3 mēnešiem. Attiecīgi Komisija ir paredzējusi apmeklēt Ukrainas kompetento iestādi, lai pārbaudītu to pasākumu īstenošanas efektivitāti, kas ir jāievieš līdz 2008. gada beigām. Turklāt dalībvalstis sistemātiski pārbaudīs efektīvu atbilstību attiecīgajiem drošības standartiem, piešķirot prioritāti perona pārbaužu veikšanai Ukrainā licencētu pārvadātāju gaisa kuģiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 351/2008.

(65)

Lai gan Komisija ir nosūtījusi konkrētus pieprasījumus, līdz šim tā nav saņēmusi pierādījumus, kas apliecinātu, ka pārējie gaisa pārvadātāji, kas iekļauti 2008. gada 16. aprīlī atjauninātajā Kopienas sarakstā, un par šo gaisa pārvadātāju regulatīvo uzraudzību atbildīgās iestādes būtu pilnā mērā īstenojušas atbilstošus konstatēto nepilnību novēršanas pasākumus. Tādējādi, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir novērtēts, ka šiem gaisa pārvadātājiem jāturpina piemērot darbības aizliegumu (A pielikums) vai attiecīgus darbības ierobežojumus (B pielikums).

(66)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Aviācijas drošības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 474/2006 groza šādi.

1)

Regulas A pielikumu aizstāj ar šīs regulas A pielikumu.

2)

Regulas B pielikumu aizstāj ar šīs regulas B pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 24. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs vietnieks

Antonio TAJANI


(1)  OV L 344, 27.12.2005., 15. lpp.

(2)  OV L 84, 23.3.2006., 14. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 331/2008 (OV L 102, 12.4.2008., 3. lpp.).

(3)  OV L 84, 23.3.2006., 8. lpp.

(4)  OV L 373, 31.12.1991., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 8/2008 (OV L 10, 12.1.2008., 1. lpp.).

(5)  OV L 109, 19.4.2008., 7. lpp.

(6)  DGAC/F-2007-1595, DGAC/F-2007-1950, DGAC/F-2007-2291, DGAC/F-2008-176, DGAC/F-2008-405, DGAC/F-2008-44.

(7)  ACG-2007-63, ACG-2007-90, ACG-2007-139, ACG-2008-58, ACG-2008-105, DGAC/F-2004-198, DGAC/F-2004-456, DGAC/F-2004-1218, DGAC/F-2005-194, DGAC/F-2005-523, DGAC/F-2005-1333, DGAC/F-2006-197, DGAC/F-2006-404, DGAC/F-2006-531, DGAC/F-2006-767, DGAC/F-2006-1696, DGAC/F-2007-185, DGAC/F-2007-575, DGAC/F-2007-1064, DGAC/F-2007-1802, DGAC/F-2007-2074, DGAC/F-2007-2254, DGAC/F-2007-2471, DGAC/F-2008-303, DGAC/F-2008-732, LBA/D-2004-42, LBA/D-2004-359, LBA/D-2004-780, LBA/D-2005-504, LBA/D-2005-521, LBA/D-2005-593, LBA/D-2006-234, LBA/D-2006-425, LBA/D-2007-463, LBA/D-2007-520, LBA/D-2007-536, LBA/D-2007-724, LBA/D-2008-209, LBA/D-2008-278, LBA/D-2008-441, ENAC-IT-2004-349, ENAC-IT-2005-85, ENAC-IT-2005-168, ENAC-IT-2005-349, ENAC-IT-2006-843, ENAC-IT-2007-387, ENAC-IT-2007-417, ENAC-IT-2007-572, ENAC-IT-2007-637, ENAC-IT-2008-104, CAA-NL-2004-91, CAA-NL-2004-92, CAA-NL-2005-15, CAA-NL-2005-36, CAA-NL-2005-117, CAA-NL-2007-190, CAA-NL-2008-43, SCAA-2005-32, SCAA-2005-57, SCAA-2007-60, CAA-UK-2004-24, CAA-UK-2004-150, CAA-UK-2004-158, CAA-UK-2004-208, CAA-UK-2005-34, CAA-UK-2008-76, CAA-UK-2008-100, FOCA-2005-308, FOCA-2007-494.

(8)  DGAC/F-2005-270, DGAC/F-2005-471, DGAC/F-2005-1054, DGAC/F-2005-1291, DGAC/F-2006-60, DGAC/F-2006-601, DGAC/F-2006-716, DGAC/F-2006-1465, DGAC/F-2006-1760, DGAC/F-2006-2066, DGAC/F-2007-119, DGAC/F-2007-1002, DGAC/F-2007-1332, DGAC/F-2007-2066, DGAC/F-2008-478, DGAC/F-2008-1129, LBA/D-2006-47, LBA/D-2006-103, LBA/D-2006-157, LBA/D-2007-477, ENAC-IT-2005-51, ENAC-IT-2005-218, ENAC-IT-2005-648, ENAC-IT-2006-330, ENAC-IT-2008-126.

(9)  Krievijas Federācijas kompetentās iestādes 2008. gada 6. jūnijā informēja Komisiju par E-GPWS aprīkojuma uzstādīšanu šādos gaisa pārvadātāja Orenburg Airlines gaisa kuģos: Tupolev TU-154B ar reģistrācijas numuriem RA-85603, RA-85604. Tās arī iesniedza gaisa pārvadātāja AOC grozītas ekspluatācijas specifikācijas.

(10)  Krievijas Federācijas kompetentās iestādes 2008. gada 6. jūnijā informēja Komisiju par E-GPWS aprīkojuma uzstādīšanu šādos gaisa pārvadātāja Ural Airlines gaisa kuģos: Ilyushin IL-86 ar reģistrācijas zīmēm RA-86078, RA-86093, RA-86114 un RA-86120. Tās arī iesniedza gaisa pārvadātāja AOC grozītas ekspluatācijas specifikācijas.


A PIELIKUMS

GAISA PĀRVADĀTĀJI, KURIEM PIEMĒRO PILNĪGU DARBĪBAS AIZLIEGUMU KOPIENĀ (1)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā norādītais gaisa pārvadātāja kā tiesību subjekta nosaukums (un komercnosaukums, ja tas ir citāds)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) numurs vai darbības licences numurs

Aviosabiedrības identifikācijas ICAO kods

Gaisa pārvadātāja valsts

AIR KORYO

Nav zināms

KOR

Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (KTDR)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Sudāna

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afganistāna

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Nav zināms

VRB

Ruanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

UKRAINE CARGO AIRWAYS

145

UKS

Ukraina

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Ukraina

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukraina

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR), tostarp šādi:

 

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Ministra paraksts (rīkojums 78/205)

LCG

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Ekvatoriālajā Gvinejā, tostarp šādi:

 

 

Ekvatoriālā Gvineja

CRONOS AIRLINES

Nav zināms

Nav zināms

Ekvatoriālā Gvineja

CEIBA INTERCONTINENTAL

Nav zināms

CEL

Ekvatoriālā Gvineja

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ekvatoriālā Gvineja

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

nav pieejams

Ekvatoriālā Gvineja

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ekvatoriālā Gvineja

GUINEA AIRWAYS

738

nav pieejams

Ekvatoriālā Gvineja

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ekvatoriālā Gvineja

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Indonēzijā, tostarp šādi:

 

 

Indonēzija

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Nav pieejams

Indonēzija

AIRFAST INDONESIA

135-002

AFE

Indonēzija

ASCO NUSA AIR TRANSPORT

135-022

Nav zināms

Indonēzija

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Nav zināms

Indonēzija

ATLAS DELTASATYA

135-023

Nav zināms

Indonēzija

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Nav zināms

Indonēzija

BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN

135-031

Nav zināms

Indonēzija

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Nav zināms

Indonēzija

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonēzija

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

Nav zināms

Indonēzija

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonēzija

EASTINDO

135-038

Nav zināms

Indonēzija

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

135-032

Nav zināms

Indonēzija

GARUDA INDONESIA

121-001

GIA

Indonēzija

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonēzija

HELIZONA

135-003

Nav zināms

Indonēzija

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonēzija

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-017

IDA

Indonēzija

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Nav zināms

Indonēzija

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonēzija

KURA-KURA AVIATION

135-016

Nav zināms

Indonēzija

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonēzija

LINUS AIRWAYS

121-029

Nav zināms

Indonēzija

MANDALA AIRLINES

121-005

MDL

Indonēzija

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Nav zināms

Indonēzija

MEGANTARA AIRLINES

121-025

Nav zināms

Indonēzija

MERPATI NUSANTARA

121-002

MNA

Indonēzija

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonēzija

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Nav zināms

Indonēzija

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonēzija

PELITA AIR SERVICE

135-001

PAS

Indonēzija

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Nav zināms

Indonēzija

PURA WISATA BARUNA

135-025

Nav zināms

Indonēzija

REPUBLIC EXPRES AIRLINES

121-040

RPH

Indonēzija

RIAU AIRLINES

121-017

RIU

Indonēzija

SAMPURNA AIR NUSANTARA

135-036

Nav zināms

Indonēzija

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Nav zināms

Indonēzija

SMAC

135-015

SMC

Indonēzija

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonēzija

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Nav zināms

Indonēzija

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Nav zināms

Indonēzija

TRAVEL EXPRES AIRLINES

121-038

XAR

Indonēzija

TRAVIRA UTAMA

135-009

Nav zināms

Indonēzija

TRI MG INTRA AIRLINES

121-018

TMG

Indonēzija

TRI MG INTRA AIRLINES

135-037

TMG

Indonēzija

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonēzija

WING ABADI NUSANTARA

121-012

WON

Indonēzija

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kirgizstānas Republikā, tostarp šādi:

 

Kirgizstānas Republika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizstānas Republika

ARTIK AVIA

13

ART

Kirgizstānas Republika

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Kirgizstānas Republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizstānas Republika

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Kirgizstānas Republika

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgizstānas Republika

DAMES

20

DAM

Kirgizstānas Republika

EASTOK AVIA

15

Nav zināms

Kirgizstānas Republika

ESEN AIR

2

ESD

Kirgizstānas Republika

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kirgizstānas Republika

ITEK AIR

04

IKA

Kirgizstānas Republika

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgizstānas Republika

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgizstānas Republika

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Kirgizstānas Republika

MAX AVIA

33

MAI

Kirgizstānas Republika

OHS AVIA

09

OSH

Kirgizstānas Republika

S GROUP AVIATION

6

Nav zināms

Kirgizstānas Republika

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kirgizstānas Republika

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgizstānas Republika

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kirgizstānas Republika

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgizstānas Republika

VALOR AIR

07

Nav zināms

Kirgizstānas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Libērijā, tostarp šādi:

 

Libērija

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Gabonas Republikā, izņemot Gabon Airlines un Afrijet, tostarp šādi:

 

 

Gabonas Republika

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

Nav zināms

Gabonas Republika

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Gabonas Republika

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

Nav zināms

Gabonas Republika

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

0045/MTACCMDH/SGACC/DTA

NVS

Gabonas Republika

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

Nav zināms

Gabonas Republika

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Gabonas Republika

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

Nav zināms

Gabonas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Sjerraleonē, tostarp šādi:

Sjerraleone

AIR RUM, LTD

Nav zināms

RUM

Sjerraleone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Nav zināms

BVU

Sjerraleone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Nav zināms

DTY

Sjerraleone

HEAVYLIFT CARGO

Nav zināms

Nav zināms

Sjerraleone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Nav zināms

ORJ

Sjerraleone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Nav zināms

PRR

Sjerraleone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Nav zināms

SVT

Sjerraleone

TEEBAH AIRWAYS

Nav zināms

Nav zināms

Sjerraleone

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Svazilendā, tostarp šādi:

Svazilenda

AERO AFRICA (PTY) LTD

Nav zināms

RFC

Svazilenda

JET AFRICA SWAZILAND

Nav zināms

OSW

Svazilenda

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Nav zināms

RSN

Svazilenda

SCAN AIR CHARTER, LTD

Nav zināms

Nav zināms

Svazilenda

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Nav zināms

SWX

Svazilenda

SWAZILAND AIRLINK

Nav zināms

SZL

Svazilenda


(1)  A pielikumā iekļautajiem gaisa pārvadātājiem var atļaut izmantot satiksmes tiesības ar gaisa kuģiem, kas kopā ar apkalpi nomāti no gaisa pārvadātāja, uz kuru neattiecas darbības aizliegums, ja tiek ievēroti attiecīgie drošības standarti.


B PIELIKUMS

GAISA PĀRVADĀTĀJI, KURIEM PIEMĒRO DARBĪBAS IEROBEŽOJUMUS KOPIENĀ (1)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā norādītais gaisa pārvadātāja kā tiesību subjekta nosaukums

(un komercnosaukums, ja tas ir citāds)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) numurs

Aviosabiedrības identifikācijas ICAO kods

Gaisa pārvadātāja valsts

Gaisa kuģa tips

Reģistrācijas zīme(-s) un (ja zināms) konstrukcijas sērijas numurs(-i)

Reģistrācijas valsts

AFRIJET (2)

0027/MTAC/SGACC/DTA

 

Gabonas Republika

Visa flote, izņemot:

divus Falcon 50 tipa gaisa kuģus; vienu Falcon 900 tipa gaisa kuģi

Visa flote, izņemot: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Gabonas Republika

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladeša

B747-269B

S2-ADT

Bangladeša

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komoru salas

Visa flote, izņemot:

LET 410 UVP

Visa flote, izņemot:

D6-CAM (851336)

Komoru salas

GABON AIRLINES (3)

0040/MTAC/SGACC/DTA

GBK

Gabonas Republika

Visa flote, izņemot:

vienu Boeing B-767-200 tipa gaisa kuģi

Visa flote, izņemot: TR-LHP

Gabonas Republika


(1)  B pielikumā minētajiem gaisa pārvadātājiem var atļaut izmantot satiksmes tiesības ar gaisa kuģiem, kas kopā ar apkalpi nomāti no gaisa pārvadātāja, uz kuru neattiecas darbības aizliegums, ja tiek ievēroti attiecīgie drošības standarti.

(2)  Afrijet ir atļauts izmantot tikai konkrētos gaisa kuģus, kas minēti tā pašreizējiem lidojumiem Eiropas Kopienā.

(3)  Gabon Airlines ir atļauts izmantot tikai konkrētos gaisa kuģus, kas minēti tā pašreizējiem lidojumiem Eiropas Kopienā.


25.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/52


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 716/2008

(2008. gada 24. jūlijs),

ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 4. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. panta 1. un 2. punktā paredzēts, ka starpību starp šīs regulas 1. panta 1. punkta b), c), d) un g) apakšpunktā minēto produktu cenām starptautiskajā tirgū un Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju, ja šos produktus eksportē kā preces, kas noteiktas šīs regulas VII pielikumā.

(2)

Komisijas 2005. gada 30. jūnija Regula (EK) Nr. 1043/2005, ar kuru īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/93 attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums, kā arī šo kompensāciju apjoma noteikšanas kritērijus (2), precizē produktus, kuriem jānosaka kompensācijas likme, ko piemēro, ja šos produktus eksportē kā Regulas (EK) Nr. 318/2006 V pielikumā minētās preces.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1043/2005 14. panta 1. punkta pirmo daļu kompensācijas likme par 100 kg katra attiecīgā pamatprodukta ir jānosaka katru mēnesi.

(4)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. panta 4. punktā noteikts, ka eksporta kompensācija par preces sastāvā esošu produktu nedrīkst pārsniegt kompensāciju, ko piemēro par šā produkta eksportu neapstrādātā veidā.

(5)

Kompensācijas, ko nosaka saskaņā ar šo regulu, var noteikt iepriekš, jo šobrīd nevar paredzēt tirgus situāciju turpmākajos mēnešos.

(6)

Saistības, kas noslēgtas attiecībā uz kompensācijām, kuras var piešķirt, eksportējot lauksaimniecības produktus, kas ir tādu preču sastāvā, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums, var apdraudēt augstu kompensācijas likmju iepriekšēja noteikšana. Tādēļ šādās situācijās ir jāveic piesardzības pasākumi, nodrošinot, lai tie nekavētu ilgtermiņa līgumu slēgšanu. Konkrētas kompensācijas likmes noteikšana piemērošanai kompensāciju iepriekšējas noteikšanas gadījumos ir pasākums, kas ļauj sasniegt šos dažādos mērķus.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensācijas likmes, ko piemēro par pamatproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1043/2005 I pielikumā un Regulas (EK) Nr. 318/2006 1. panta un 2. panta 1. punktā un kurus eksportē kā preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 318/2006 VII pielikumā, ir noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 25. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 24. jūlijā

Komisijas vārdā —

Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektors

Heinz ZOUREK


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1260/2007 (OV L 283, 27.10.2007., 1. lpp.). Regula (EK) Nr. 318/2006 tiks aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.) no 2008. gada 1. oktobra.

(2)  OV L 172, 5.7.2005., 24. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 639/2008 (OV L 178, 5.7.2008., 9. lpp.).


PIELIKUMS

Kompensācijas likmes, ko no 2008. gada 25. jūlija piemēro dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums (1)

KN kods

Apraksts

Kompensācijas likme, EUR par 100 kg

Kompensācijas nosakot iepriekš

Citos gadījumos

1701 99 10

Baltais cukurs

20,56

20,56


(1)  Šajā pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas eksportam uz

a)

trešās valstis: Andora, Lihtenšteina, Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts), Horvātija, Bosnija un Hercegovina, Serbija (), Melnkalne, Albānija un Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, kā arī precēm, kas minētas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā un eksportētas uz Šveices Konfederāciju;

b)

Kopienas muitas teritorijā neiekļautās ES dalībvalstu teritorijas: Fēru salas, Grenlande, Helgolande, Seūta, Meliļa, Itālijas pašvaldības Livinjo un Kampioni un Kipras Republikas apgabali, kuros Kipras Republikas valdība neveic efektīvu kontroli;

c)

Eiropas teritorijas, par kuru ārlietām ir atbildīga kāda no dalībvalstīm un kuras nav iekļautas Kopienas muitas teritorijā: Gibraltārs.

(2)  Tostarp Kosova, Apvienoto Nāciju Organizācijas aizgādībā, saskaņā ar ANO Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūciju Nr. 1244.


DIREKTĪVAS

25.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/54


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/75/EK

(2008. gada 24. jūlijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu oglekļa dioksīdu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1), un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 4. decembra Regulā (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdu laišanu tirgū (2), noteikts novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā. Oglekļa dioksīds ir minētajā sarakstā.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1451/2007 oglekļa dioksīds novērtēts atbilstoši Direktīvas 98/8/EK 11. panta 2. punktam izmantošanai rodenticīdos, kas ir Direktīvas 98/8/EK V pielikumā definētais 14. produktu veids.

(3)

Par ziņotājvalsti tika izraudzīta Francija, un tā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 14. panta 4. un 6. punktu 2006. gada 15. maijā ir iesniegusi Komisijai kompetentās iestādes sagatavotu ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.

(4)

Kompetentās iestādes ziņojumu ir izskatījušas dalībvalstis un Komisija. Izskatīšanā konstatēto saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 15. panta 4. punktu Biocīdo produktu pastāvīgā komiteja 2007. gada 21. jūnijā iekļāvusi novērtējuma ziņojumā, ierosinot iekļaut oglekļa dioksīdu Direktīvas 98/8/EK IA pielikumā, atļaujot lietošanu tikai izmantošanai gatavās gāzes tvertnēs, kas aprīkotas ar uztvērējierīci.

(5)

Aktīvai vielai, kas minēta IA pielikumā, parasti jābūt minētai arī I pielikumā. Iekļaušana I pielikumā aptvertu tos lietojuma veidus, kuru gadījumā produkti atbilstu Direktīvas 98/8/EK 5. punkta prasībām, bet neaptvertu zemas riska pakāpes produktu lietojuma veidus. Minētais attiecas uz dažiem oglekļa dioksīdu saturošiem biocīdiem, ko izmanto kā rodenticīdus. Tāpēc ir lietderīgi iekļaut oglekļa dioksīdu I pielikumā kā 14. produkta veidu, lai nodrošinātu, ka biocīdiem produktiem, ko izmanto par rodenticīdiem un kas satur oglekļa dioksīdu, visās dalībvalstīs atļaujas var piešķirt, grozīt vai anulēt saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punktu.

(6)

Novērtējuma ziņojumu attiecīgi grozīja, un Biocīdo produktu pastāvīgā komiteja to pārskatīja 2007. gada 29. novembrī.

(7)

Par oglekļa dioksīda novērtējumu neradās nekādi jautājumi vai bažas, kas būtu jāadresē Veselības un vides risku zinātniskajai komitejai.

(8)

Kopienas līmenī tika izvērtēts viens konkrēts lietojums. Turklāt netika iesniegta un tādējādi arī netika izvērtēta visa informācija atbilstoši direktīvas 8. panta 5. punktam. Tāpēc dalībvalstīm būtu jāpievērš īpaša uzmanība vides segmentiem un populācijām, kam nav pievērsta pienācīga uzmanība Kopienas līmeņa riska novērtēšanā; tāpat, piešķirot produktu atļaujas, dalībvalstīm jānodrošina, ka tiek veikti atbilstīgi pasākumi vai paredzēti īpaši nosacījumi, lai konstatēto risku samazinātu līdz pieļaujamam līmenim.

(9)

Svarīgi, ka šīs direktīvas noteikumi tiek piemēroti vienlaicīgi visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret tirgū esošajiem biocīdajiem produktiem, kuri kā aktīvo vielu satur oglekļa dioksīdu, un kopumā veicinātu biocīdo produktu tirgus sekmīgu darbību.

(10)

Pirms aktīvās vielas iekļaušanas I pielikumā jāparedz pietiekami ilgs laiks, kurā dalībvalstis un citas ieinteresētās puses varētu sagatavoties ar to saistīto jauno prasību ievērošanai un varētu nodrošināt, ka pieteikumu iesniedzējiem, kas sagatavojuši dokumentāciju, ir iespējams pilnībā izmantot datu aizsardzībai noteikto 10 gadu termiņu, kas saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 12. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktu sākas no iekļaušanas dienas.

(11)

Pēc iekļaušanas dalībvalstīm jādod pietiekams laiks Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punkta īstenošanai, jo īpaši – lai piešķirtu, grozītu vai anulētu atļaujas oglekļa dioksīdu saturošiem 14. produktu veida biocīdiem ar nolūku nodrošināt to atbilstību Direktīvai 98/8/EK.

(12)

Tādēļ atbilstīgi jāgroza Direktīva 98/8/EK.

(13)

Šajā direktīvā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 98/8/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2009. gada 31. martam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto tiesību aktu noteikumus un minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstis piemēro minētos tiesību aktus no 2009. gada 1. novembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 24. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2008/31/EK (OV L 81, 20.3.2008., 57. lpp.).

(2)  OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 98/8/EK I pielikumā iestarpina šādu ierakstu Nr. 7:

Nr.

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe tirgū laižamajā biocīdajā produktā

Iekļaušanas datums

Termiņš, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punkta prasībām

(izņemot produktus, kas satur vairākas aktīvās vielas, kuriem termiņu, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punktam, nosaka pēc pēdējā iekļaušanas lēmuma, kas attiecas uz to sastāvā esošajām aktīvajām vielām)

Iekļaušanas termiņa beigu datums

Produkta veids

Īpaši noteikumi (1)

“7

oglekļa dioksīds

oglekļa dioksīds

EK Nr.: 204-696-9

CAS Nr.: 124-38-9

990 ml/l

2009. gada 1. novembris

2011. gada 31. oktobris

2019. gada 31. oktobris

14

Vērtējot attiecīgā produkta atļaujas pieteikumu saskaņā ar 5. punktu un VI pielikumu, dalībvalstis gadījumos, kad tas attiecas uz konkrēto produktu, izvērtē populācijas, uz ko var iedarboties produkts, un iedarbības scenārijus, kas nav pienācīgi aplūkoti Kopienas līmeņa riska novērtējumā.

Piešķirot atļaujas attiecībā uz produktiem, dalībvalstis izvērtē riskus un pēc tam nodrošina, ka tiek veikti atbilstoši pasākumi vai izvirzīti īpaši nosacījumi, lai mazinātu konstatētos riskus.

Produktu atļaujas var piešķirt tikai tad, ja pieteikumā pierādīts, ka riskus var samazināt līdz pieļaujamam līmenim.”


(1)  Par VI pielikuma vienoto principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem sk. Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Komisija

25.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/57


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 24. jūlijs),

ar ko groza Lēmumu 2008/155/EK attiecībā uz dažām embriju ieguves un sagatavošanas grupām Kanādā un Amerikas Savienotajās Valstīs

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 3748)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/610/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 25. septembra Direktīvu 89/556/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar liellopu sugu mājdzīvnieku embrijiem un to importu no trešām valstīm (1), un jo īpaši tās 8. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2008. gada 14. februāra Lēmumā 2008/155/EK, ar ko izveido to trešu valstu embriju ieguves un sagatavošanas grupu sarakstu, kuras apstiprinātas liellopu embriju ievedumiem Kopienā (2), noteikts, ka dalībvalstis importē embrijus no trešām valstīm tikai tad, ja tos ir ieguvušas, apstrādājušas un uzglabājušas minētā lēmuma pielikumā uzskaitītās embriju ieguves grupas.

(2)

Kanāda un Amerikas Savienotās Valstis ir pieprasījušas, lai sarakstos tiktu veikti grozījumi ierakstos par šīm valstīm attiecībā uz dažām embriju ieguves grupām.

(3)

Kanāda un Amerikas Savienotās Valstis ir sniegušas garantijas par atbilstību attiecīgajiem Direktīvā 89/556/EEK paredzētajiem noteikumiem, un minēto valstu veterinārie dienesti ir oficiāli apstiprinājuši attiecīgās embriju ieguves grupas eksportam uz Kopienu.

(4)

Tāpēc attiecīgi ir jāgroza Lēmums 2008/155/EK.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2008/155/EK pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 24. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 302, 19.10.1989., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2006/60/EK (OV L 31, 3.2.2006., 24. lpp.).

(2)  OV L 50, 23.2.2008., 51. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2008/449/EK (OV L 157, 17.6.2008., 108. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2008/155/EK pielikumu groza šādi.

1.

Aili par Kanādas embriju ieguves grupu Nr. E 71 aizstāj ar šādu aili:

“CA

 

E 71

E 953

E 1364

E 1368

 

Gencor

RR 5

Guelph,

Ontario N1H 6J2

Dr. Ken Christie

Dr. Everett Hall”

2.

Aili par Kanādas embriju ieguves grupu Nr. E 817 aizstāj ar šādu aili:

“CA

 

E 817

 

Hôpital Vétérinaire Ormstown

1430 route 201

Ormstown,

Québec J0S 1K0

Dr. Mario Lefort

3.

Pievieno šādu aili par Kanādu:

“CA

 

E 1783

 

Bureau Vétérinaire Ste-Martine

168 Boulevard St-Joseph

Ste-Martine,

Québec J0S 1V0

Dr. Marc Perras

4.

Aili par Amerikas Savienoto Valstu embriju ieguves grupu Nr. 93MD062 E 1139 aizstāj ar šādu aili:

“US

 

93MD062

E 1139

 

Mid Maryland Dairy Veterinarian

112 Western Maryland PKWY

Hagerstown, MD 21742

Dr. John Heizer

Dr. Matthew E. Iager

5.

Aili par Amerikas Savienoto Valstu embriju ieguves grupu Nr. 93MD063 E 1139 aizstāj ar šādu aili:

“US

 

93MD063

E 1139

 

Mid Maryland Dairy Associates

112 Western Maryland PKWY

Hagerstown, MD 21742

Dr. Tom Mercuro

6.

Pievieno šādas ailes par Amerikas Savienotajām Valstīm:

“US

 

 

 

Trans Ova Genetics

9033 Walker RD

Belgrade, MT 59714

Dr. Chris Kolste

US

 

 

 

Greencastle Veterinary Hospital

862 Buchanan Trail East

Greencastle, PA 17225

Dr. Daren Statler

US

 

 

 

Tufts-New England Veterinary Ambulatory Clinic

149 New Sweden RD

Woodstock, CT 06281

Dr. Kevin Lindell


III Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

25.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/59


PADOMES LĒMUMS 2008/611/KĀDP

(2008. gada 24. jūlijs),

ar ko atceļ Kopējo nostāju 2008/187/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret nelegālo Anžuānas valdību Komoru Savienībā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 15. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2008. gada 3. martā pieņēma Kopējo nostāju 2008/187/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret nelegālo Anžuānas valdību Komoru Savienībā (1), tādējādi reaģējot uz Anžuānas nelegālās valdības neatlaidīgo atsacīšanos ieguldīt pūles, lai izveidotu tādus apstākļus, kas pozitīvi ietekmētu stabilitāti un samierināšanos Komoru Savienībā.

(2)

Tā kā 2008. gada 25. martā Anžuānas salā atjaunota Komoru Savienības vara, būtu jāatceļ ar Kopējo nostāju 2008/187/KĀDP noteiktie ierobežojošie pasākumi.

(3)

Tādēļ būtu jāatceļ Kopējā nostāja 2008/187/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants

Ar šo tiek atcelta Kopējā nostāja 2008/187/KĀDP.

2. pants

Šī kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

3. pants

Šo kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2008. gada 24. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

B. HORTEFEUX


(1)  OV L 59, 4.3.2008., 32. lpp.


25.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/60


PADOMES VIENOTĀ RĪCĪBA 2008/612/KĀDP

(2008. gada 24. jūlijs),

ar ko ieceļ Eiropas Savienības Īpašo pārstāvi Afganistānā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 14. pantu, 18. panta 5. punktu un 23. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2008. gada 23. jūnijā pieņēma Vienoto rīcību 2008/481/KĀDP (1), ar kuru groza Vienoto rīcību 2008/131/KĀDP, līdz 2008. gada 31. augustam pagarinot pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Afganistānā Francesc Vendrell kungam.

(2)

Francesc Vendrell kungs ir informējis ģenerālsekretāru / Augsto pārstāvi (ĢS/AP), ka nevar pildīt Eiropas Savienības Īpašā pārstāvja (ESĪP) pienākumus ilgāk, kā līdz 2008. gada 31. augustam.

(3)

ĢS/AP ir ierosinājis iecelt Ettore F. Sequi kungu par ESĪP Afganistānā līdz 2009. gada 28. februārim.

(4)

ESĪP īstenos savas pilnvaras situācijā, kas var pasliktināties un kaitēt Līguma 11. pantā izklāstīto kopējās ārpolitikas un drošības politikas mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO VIENOTO RĪCĪBU.

1. pants

Eiropas Savienības Īpašais pārstāvis

Ar šo Ettore F. Sequi kungs tiek iecelts par Eiropas Savienības Īpašo pārstāvi (ESĪP) Afganistānā uz laikposmu no 2008. gada 1. septembra līdz 2009. gada 28. februārim.

2. pants

Vispārējie mērķi

ESĪP pilnvaru pamatā ir Eiropas Savienības politikas mērķi Afganistānā. ESĪP jo īpaši:

1)

palīdz īstenot ES un Afganistānas Kopīgo deklarāciju un Afganistānas Nolīgumu, kā arī attiecīgas Apvienoto Nāciju Organizācijas (“ANO”) Drošības Padomes rezolūcijas un citas svarīgas ANO rezolūcijas;

2)

mudina Afganistānas un tās kaimiņvalstu reģionālas struktūras sniegt pozitīvu ieguldījumu Afganistānas miera procesā, tādējādi palīdzot stiprināt Afganistānas valsti;

3)

atbalsta ANO, jo īpaši ģenerālsekretāra Īpašā pārstāvja, būtisko nozīmi; un

4)

atbalsta ĢS/AP darbību reģionā.

3. pants

Pilnvaras

Lai sasniegtu Eiropas Savienības politikas mērķus, ESĪP ir pilnvarots:

a)

darīt zināmus Eiropas Savienības uzskatus par politisko procesu, ievērojot galvenos principus, par ko Afganistāna vienojusies ar starptautisko sabiedrību, konkrēti, ES un Afganistānas Kopīgo deklarāciju un Afganistānas Nolīgumu;

b)

izveidot un uzturēt ciešus kontaktus ar Afganistānas pārstāvības iestādēm, jo īpaši valdību un parlamentu, un tās atbalstīt. Kontakti būtu jāuztur arī ar citiem Afganistānas politiķiem un citiem svarīgiem pārstāvjiem gan Afganistānā, gan arī ārpus tās;

c)

uzturēt ciešus kontaktus ar attiecīgām starptautiskām un reģionālām organizācijām, jo īpaši ar vietējiem ANO pārstāvjiem;

d)

uzturēt ciešus kontaktus ar kaimiņvalstīm un citām ieinteresētām reģiona valstīm, lai Eiropas Savienības politikā ņemtu vērā to viedokļus par stāvokli Afganistānā, kā arī šo valstu un Afganistānas sadarbības attīstību;

e)

konsultēt par gūtajiem panākumiem attiecībā uz ES un Afganistānas Kopīgās deklarācijas un Afganistānas Nolīguma mērķu sasniegšanu – jo īpaši šādās jomās:

laba pārvaldība un tiesiskuma nodrošināšanas iestāžu izveide,

drošības sektora reformas, tostarp tiesu iestāžu, valsts bruņoto spēku un policijas izveide,

visu Afganistānas tautu cilvēktiesību ievērošana neatkarīgi no dzimuma, etniskās izcelsmes vai reliģiskajiem uzskatiem,

demokrātisko principu, tiesiskuma, mazākumtautību pārstāvju tiesību, sieviešu un bērnu tiesību un starptautisko tiesību principu ievērošana,

sieviešu dalības veicināšana valsts pārvaldē un pilsoniskā sabiedrībā,

Afganistānas starptautisko saistību ievērošana, arī sadarbība starptautiskās sabiedrības centienos apkarot terorismu, nelegālu narkotiku tirdzniecību un cilvēku tirdzniecību,

humānas palīdzības veicināšana un bēgļu un valsts iekšzemē pārvietotu cilvēku atpakaļsūtīšana likumīgiem līdzekļiem;

f)

saziņā ar dalībvalstu un Komisijas pārstāvjiem palīdzēt nodrošināt Eiropas Savienības politiskās pieejas atspoguļojumu Afganistānas attīstībai veiktās darbībās;

g)

kopā ar Komisiju aktīvi piedalīties ar Afganistānas Nolīgumu izveidotajā kopīgajā koordinācijas un pārraudzības padomē;

h)

sniegt padomus par Eiropas Savienības dalību un nostāju starptautiskās konferencēs par Afganistānu.

4. pants

Pilnvaru īstenošana

1.   ESĪP ir atbildīgs par pilnvaru īstenošanu ĢS/AP pakļautībā un tiešā vadībā.

2.   Politikas un drošības komiteja (PDK) uztur īpašus sakarus ar ESĪP un ir galvenais kontaktpunkts sakariem ar Padomi. PDK sniedz ESĪP stratēģiskas norādes un politiskus priekšlikumus atbilstīgi viņa pilnvarām.

5. pants

Finansējums

1.   ESĪP pilnvaru īstenošanas izdevumiem paredzētā finanšu atsauces summa laikposmam no 2008. gada 1. septembra līdz 2009. gada 28. februārim ir EUR 2 300 000.

2.   Izdevumi, ko finansē no 1. punktā minētās summas, ir atbilstīgi no 2008. gada 1. septembra. Izdevumus pārvalda saskaņā ar procedūrām un noteikumiem, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam.

3.   Izdevumus pārvalda, pamatojoties uz ESĪP līgumu ar Komisiju. ESĪP sniedz Komisijai pārskatu par visiem izdevumiem.

6. pants

Komandas izveide un sastāvs

1.   Saskaņā ar savām pilnvarām un attiecīgajiem pieejamiem finanšu līdzekļiem ESĪP ir atbildīgs par komandas izveidi saziņā ar prezidentvalsti, kam palīdz ĢS/AP, un pilnībā līdzdarbojoties Komisijai. Komandā iekļauj locekļus, kam ir īpašas zināšanas pilnvarām atbilstīgos īpašos politikas jautājumos. ESĪP komandas sastāvu dara zināmu ĢS/AP, prezidentvalstij un Komisijai.

2.   Dalībvalstis un ES iestādes var ierosināt darbinieku norīkošanu darbā pie ESĪP. Personāla locekļiem, ko kāda dalībvalsts vai ES iestāde norīko darbā pie ESĪP, atalgojumu maksā attiecīgā dalībvalsts vai ES iestāde. Ekspertus, kurus dalībvalstis norīkojušas uz Padomes Ģenerālsekretariātu, arī var norīkot darbā pie ESĪP. Starptautiskā līgumpersonāla locekļi ir kādas ES dalībvalsts valstspiederīgie.

3.   Visi norīkotie personāla locekļi joprojām ir norīkotājas dalībvalsts vai ES iestādes administratīvā pakļautībā un veic savus pienākumus un darbojas saskaņā ar ESĪP pilnvarām.

7. pants

ESĪP un viņa personāla privilēģijas un imunitāte

Par privilēģijām, imunitāti un citām garantijām, kas vajadzīgas ESĪP un viņa personāla misijas veikšanai un sekmīgai norisei, attiecīgi vienojas ar uzņēmējvalsti/ uzņēmējvalstīm. Šajā sakarā dalībvalstis un Komisija sniedz visu vajadzīgo atbalstu.

8. pants

ES klasificētās informācijas drošība

ESĪP un viņa komandas locekļi ievēro drošības principus un obligātos standartus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2001/264/EK (2001. gada 19. marts), ar ko pieņem Padomes drošības reglamentu (2), jo īpaši – rīkojoties ar klasificētu ES informāciju.

9. pants

Piekļuve informācijai un atbalsts apgādes jomā

1.   Dalībvalstis, Komisija un Padomes Ģenerālsekretariāts nodrošina, ka ESĪP ir piekļuve jebkādai būtiskai informācijai.

2.   Prezidentvalsts, Komisija un/vai dalībvalstis attiecīgi nodrošina materiālo un tehnisko atbalstu reģionā.

10. pants

Drošība

Saskaņā ar ES politiku tā personāla drošībai, kas izvietots operatīvai darbībai ārpus ES saskaņā ar Līguma V sadaļu, ESĪP veic visus praktiski iespējamos pasākumus visa viņa tiešā pakļautībā esošā personāla drošībai saskaņā ar viņa pilnvarām un drošības apstākļiem tajā ģeogrāfiskajā teritorijā, par ko viņš ir atbildīgs, jo īpaši:

a)

izstrādājot misijai pielāgotu īpašu drošības plānu saskaņā ar Padomes Ģenerālsekretariāta norādēm, kurā paredzēti misijas fiziski, organizatoriski un procesuāli drošības pasākumi un ar kuru reglamentē vadības pasākumus saistībā ar personāla drošu pārvietošanos uz misijas teritoriju un pārvietošanos tajā, kā arī drošības incidentu pārvarēšana, kā arī plāns ārkārtas situācijām un evakuācijai;

b)

nodrošinot, ka visam personālam, kas izvietots ārpus ES, ir augsta riska apdrošināšana atbilstīgi apstākļiem misijas teritorijā;

c)

nodrošinot, ka visi komandas locekļi, ko izvieto ārpus ES, tostarp vietējie līgumdarbinieki, pirms vai pēc ierašanās misijas teritorijā ir piedalījušies atbilstīgās drošības mācībās saskaņā ar apdraudējumu klasifikāciju, ko misijas teritorijai piešķīris Padomes Ģenerālsekretariāts;

d)

nodrošinot to, ka īsteno visus saskaņotos ieteikumus, kas sniegti pēc regulāra drošības izvērtējuma, un – saistībā ar pilnvaru īstenošanas ziņojumu procedūru – rakstiski ziņojot ĢS/AP, Padomei un Komisijai par šo ieteikumu īstenošanu un citiem ar drošības jautājumiem.

11.pants

Ziņošana

ESĪP regulāri sniedz ĢS/AP un PDK mutiskus un rakstiskus ziņojumus. Vajadzības gadījumā ESĪP ziņojumus sniedz arī darba grupām. Regulārus rakstiskus ziņojumus izsūta, izmantojot COREU tīklu. Pēc ĢS/AP vai PDK ieteikuma ESĪP var sniegt ziņojumus arī Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomei.

12. pants

Koordinācija

1.   ESĪP veicina vispārēju ES politikas koordināciju. Viņš palīdz nodrošināt to, ka ES instrumenti uz vietas ir saskaņoti, lai varētu sasniegt ES politikas mērķus. Tālab ESĪP darbības saskaņo ar prezidentvalsts un Komisijas darbībām, kā arī ar darbībām, ko veic ESĪP Vidusāzijā. ESĪP sniedz regulārus ziņojumus dalībvalstu pārstāvniecībām un Komisijas delegācijām.

2.   ESĪP uz vietas uztur ciešu saikni ar prezidentvalsti, Komisiju un dalībvalstu pārstāvniecību vadītājiem, kas dara visu iespējamo, lai palīdzētu ESĪP īstenot pilnvaras. ESĪP dod norādes Eiropas Savienības Policijas misijas vadītājam Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN) par vietējo politisko situāciju. ESĪP un civilās operācijas komandieris vajadzības gadījumā savstarpēji apspriežas. ESĪP uztur saikni arī ar citām starptautiskām un reģionālām struktūrām, kas darbojas attiecīgajā teritorijā.

13. pants

Pārskatīšana

Šīs vienotās rīcības īstenošanu un saderību ar citām ES darbībām reģionā regulāri pārskata. Līdz 2008. gada novembra vidum ESĪP iesniedz ĢS/AP, Padomei un Komisijai visaptverošu ziņojumu par pilnvaru īstenošanu. Pamatojoties uz šo ziņojumu, attiecīgajās darba grupās un PDK izvērtē pilnvaru īstenošanu. Ņemot vērā vispārējās darbības prioritātes, ĢS/AP sniedz ieteikumus PDK par Padomes lēmumu attiecībā uz pilnvaru pagarināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu.

14. pants

Stāšanās spēkā

Šī vienotā rīcība stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

15. pants

Publicēšana

Šo vienoto rīcību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2008. gada 24. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

B. HORTEFEUX


(1)  OV L 163, 24.6.2008., 51. lpp.

(2)  OV L 101, 11.4.2001., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/438/EK (OV L 164, 26.6.2007., 24. lpp.).


25.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/63


PADOMES LĒMUMS 2008/613/KĀDP

(2008. gada 24. jūlijs),

ar ko īsteno Kopējo nostāju 2004/694/KĀDP par turpmākiem pasākumiem, lai atbalstītu sekmīgu Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY) mandāta īstenošanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Kopējo nostāju 2004/694/KĀDP (1) un jo īpaši tās 2. pantu saistībā ar Līguma par Eiropas Savienību 23. panta 2. punkta otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Kopējo nostāju 2004/694/KĀDP Padome ir pieņēmusi pasākumus, lai iesaldētu visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas pieder fiziskām personām, kuras uzskaitītas minētās kopējās nostājas pielikumā un kuras apsūdz ICTY.

(2)

Pēc Stojan ZUPLJANIN kunga nodošanas ICTY uzraudzībā 2008. gada 21. jūnijā viņa vārds no saraksta būtu jāizsvītro.

(3)

Tādēļ attiecīgi būtu jāpielāgo saraksts, kas pievienots pielikumā Kopējai nostājai 2004/694/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kopējās nostājas 2004/694/KĀDP pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2008. gada 24. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

B. HORTEFEUX


(1)  OV L 315, 14.10.2004., 52. lpp. Kopējā nostājā grozījumi izdarīti ar Padomes Lēmumu 2007/449/KĀDP (OV L 169, 29.6.2007., 75. lpp.), un tā pagarināta ar Kopējo nostāju 2007/635/KĀDP (OV L 256, 2.10.2007., 30. lpp.).


PIELIKUMS

1. pantā minēto personu saraksts

 

Persona

Iemesls

1.

Vārds: HADZIC Goran (vīrietis)

Dzimšanas datums: 7.9.1958.

Dzimšanas vieta: Vinkovci, Horvātija

Serbijas valstspiederīgais

ICTY apsūdzēta persona, kas joprojām atrodas brīvībā

Apsūdzība: 2004. gada 4. jūnijs

Lietas Nr.: IT-04-75

2.

Vārds: KARADZIC Radovan (vīrietis)

Dzimšanas datums: 19.6.1945.

Dzimšanas vieta: Petnjica, Savnik municipalitāte, Melnkalne

Bosnijas un Hercegovinas valstspiederīgais

ICTY apsūdzēta persona, kas joprojām atrodas brīvībā

Sākotnējā apsūdzība: 1995. gada 25. jūlijs; otrā apsūdzība: 1995. gada 16. novembris; grozītā apsūdzība: 2000. gada 31. maijs

Lietas Nr.: IT-95-5/18

3.

Vārds: MLADIC Ratko (vīrietis)

Dzimšanas datums: 12.3.1948.

Dzimšanas vieta: Bozanovici, Kalinovik municipalitāte, Bosnija un Hercegovina

Bosnijas un Hercegovinas valstspiederīgais

ICTY apsūdzēta persona, kas joprojām atrodas brīvībā

Sākotnējā apsūdzība: 1995. gada 25. jūlijs; otrā apsūdzība: 1995. gada 16. novembris; grozītā apsūdzība: 2002. gada 8. novembris

Lietas Nr.: IT-95-5/18


25.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/65


PADOMES LĒMUMS 2008/614/KĀDP

(2008. gada 24. jūlijs),

ar ko īsteno Kopējo nostāju 2004/239/KĀDP, ar kuru atjauno pasākumus, lai atbalstītu sekmīgu Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY) mandāta īstenošanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Kopējo nostāju 2004/293/KĀDP (1) un jo īpaši tās 2. pantu saistībā ar Līguma par Eiropas Savienību 23. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Kopējo nostāju 2004/293/KĀDP Padome pieņēma pasākumus, lai liegtu ieceļošanu dalībvalstu teritorijās un tranzītu caur tām personām, kuras ir iesaistītas darbībās, kas brīvībā esošām personām palīdz turpināt izvairīšanos no tiesas par noziegumiem, par kuriem viņus apsūdz Starptautiskais kara noziegumu tribunāls bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY), vai kuras darbojas citādā veidā, kas var traucēt ICTY pilnvaru sekmīgu īstenošanu.

(2)

Pēc Stojan ZUPLJANIN kunga pārvietošanas ICTY apcietinājumā, no saraksta būtu jāsvītro dažas personas, kas minētas kopējās nostājas 2004/293/KĀDP 1. pantā un saistītas ar ZUPLJANIN kungu.

(3)

Attiecīgi būtu jāgroza saraksts, kas ietverts Kopējās nostājas 2004/293/KĀDP pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kopējās nostājas 2004/293/KĀDP pielikumā iekļauto personu sarakstu aizstāj ar šā lēmuma pielikumā iekļauto sarakstu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2008. gada 24. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

B. HORTEFEUX


(1)  OV L 94, 31.3.2004., 65. lpp. Kopējā nostājā jaunākie grozījumi izdarīti ar Kopējo nostāju 2008/223/KĀDP (OV L 70, 14.3.2008., 22. lpp.).


PIELIKUMS

1.   BILBIJA Milorad

Svetko BILBIJA dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 13.8.1956., Sanski Most, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: 3715730

Identitātes kartes Nr.: 03GCD9986

Personas apliecības Nr.: 1308956163305

Pseidonīmi:

Adrese: Brace Pantica 7, Banja Luka, Bosnija un Hercegovina

2.   BJELICA Milovan

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 19.10.1958., Rogatica, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: 0000148, izdota 26.7.1998., Srpsko Sarajevo (anulēta)

Identitātes kartes Nr.: 03ETA0150

Personas apliecības Nr.: 1910958130007

Pseidonīmi: Cicko

Adrese: CENTREK Company, Pale, Bosnija un Hercegovina

3.   ECIM (EĆIM) Ljuban

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 6.1.1964., Sviljanac, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: 0144290, izdota 21.11.1998., Banja Luka (anulēta)

Identitātes kartes Nr.: 03GCE3530

Personas apliecības Nr.: 0601964100083

Pseidonīmi:

Adrese: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bosnija un Hercegovina

4.   HADZIC (HADŽIĆ) Goranka

Branko un Milena HADZIC (HADŽIĆ) meita

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 18.6.1962., Vinkovci pašvaldība, Horvātija

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.: 1806962308218 (JMBG), Identitātes kartes Nr.: 569934/03

Pseidonīmi:

Adrese: Aranj Janosa Street No. 9, Novi Sad, Serbija

Saistība ar personu, kas apsūdzēta kara noziegumos: Goran HADZIC (HADŽIĆ) māsa

5.   HADZIC (HADŽIĆ) Ivana

Goran un Zivka HADZIC (HADŽIĆ) meita

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 25.2.1983., Vukovar, Horvātija

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.:

Pseidonīmi:

Adrese: Aranj Janosa Street No. 9, Novi Sad, Serbija

Saistība ar personu, kas apsūdzēta kara noziegumos: Goran HADZIC (HADŽIĆ) meita

6.   HADZIC (HADŽIĆ) Srecko (Srećko)

Goran un Živka HADZIC (HADŽIĆ) dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 8.10.1987., Vukovar, Horvātija

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.:

Pseidonīmi:

Adrese: Aranj Janosa Street No. 9, Novi Sad, Serbija

Saistība ar personu, kas apsūdzēta kara noziegumos: Goran HADZIC (HADŽIĆ) dēls

7.   HADZIC (HADŽIĆ) Zivka (Živka)

Branislav NUDIC (NUDIĆ) meita

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 9.6.1957., Vinkovici, Horvātija

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.:

Pseidonīmi:

Adrese: Aranj Janosa Street No. 9, Novi Sad, Serbija

Saistība ar personu, kas apsūdzēta kara noziegumos: Goran HADZIC (HADŽIĆ) sieva

8.   JOVICIC (JOVIČIĆ) Predrag

Desmir JOVICIC (JOVIČIĆ) dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 1.3.1963., Pale, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: 4363551

Identitātes kartes Nr.: 03DYA0852

Personas apliecības Nr.: 0103963173133

Pseidonīmi:

Adrese: Milana Simovica 23, Pale, Bosnija un Hercegovina

9.   KARADZIC (KARADŽIĆ) Aleksandar

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 14.5.1973., Sarajevo Centar, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: 0036395 (derīga līdz 12.10.1998.)

Identitātes kartes Nr.:

Personas apliecības Nr.:

Pseidonīmi: Sasa

Adrese:

10.   KARADZIC (KARADŽIĆ) Ljiljana (pirmslaulību uzvārds ZELEN)

Vojo un Anka meita

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 27.11.1945., Sarajevo Centar, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.:

Personas apliecības Nr.:

Pseidonīmi:

Adrese:

11.   KARADZIC (KARADŽIĆ) Luka

Vuko un Jovanka KARADZIC (KARADŽIĆ) dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 31.7.1951., Savnik pašvaldība, Melnkalne

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.:

Pseidonīmi:

Adrese: Dubrovacka Street No. 14, Belgrada, Serbija un Janka Vukotica Street No. 24, Rastoci, Niksic pašvaldība, Melnkalne

Saistība ar personu, kas apsūdzēta kara noziegumos: Radovan KARADZIC (KARADŽIĆ) brālis

12.   KARADZIC-JOVICEVIC (KARADŽIĆ-JOVIČEVIĆ) Sonja

Radovan KARADZIC (KARADŽIĆ) un Ljiljana ZELEN-KARADZIC (ZELEN-KARADŽIĆ) meita

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 22.5.1967., Sarajeva, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.: 2205967175003 (JMBG); Identitātes kartes Nr. 04DYB0041

Pseidonīmi: Seki

Adrese: Dobroslava Jevdjevica No. 9, Pale, Bosnija un Hercegovina

Saistība ar personu, kas apsūdzēta kara noziegumos: Radovan KARADZIC (KARADŽIĆ) meita

13.   KESEROVIC (KESEROVIĆ) Dragomir

Slavko dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 8.6.1957., Piskavica/ Banja Luka, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: 4191306

Identitātes kartes Nr.: 04GCH5156

Personas apliecības Nr.: 0806957100028

Pseidonīmi:

Adrese:

14.   KIJAC Dragan

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 6.10.1955., Sarajeva, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.:

Personas apliecības Nr.:

Pseidonīmi:

Adrese:

15.   KOJIC (KOJIĆ) Radomir

Milanko un Zlatana dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 23.11.1950., Bijela Voda, Sokolac Canton, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: 4742002, izdota 2002. gadā Sarajevā (derīga līdz 2007. gadam)

Identitātes kartes Nr.: 03DYA1935. Izdota 7.7.2003., Sarajevā

Personas apliecības Nr.: 2311950173133

Pseidonīmi: Mineur vai Ratko

Adrese: 115 Trifka Grabeza, Pale, vai Hotel KRISTAL, Jahorina, Bosnija un Hercegovina

16.   KOVAC (KOVAČ) Tomislav

Vaso dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 4.12.1959., Sarajeva, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.:

Personas apliecības Nr.: 0412959171315

Pseidonīmi: Tomo

Adrese: Bijela, Melnkalne un Pale, Bosnija un Hercegovina

17.   KUJUNDZIC (KUJUNDŽIĆ) Predrag

Vasilija dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 30.1.1961., Suho Pole, Doboj, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.: 03GFB1318

Personas apliecības Nr.: 3001961120044

Pseidonīmi: Predo

Adrese: Doboj, Bosnija un Hercegovina

18.   LUKOVIC (LUKOVIĆ) Milorad Ulemek

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 15.5.1968., Belgrada, Serbija

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.:

Personas apliecības Nr.:

Pseidonīmi: Legija (viltota identitātes karte ar IVANIC Zeljko (IVANIĆ Željko) vārdu)

Adrese: ieslodzījumā (Belgradas apgabala cietums, Bacvanska 14, Belgrada)

19.   MALIS (MALIŠ) Milomir

Dejan Malis (Mališ) dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 3.8.1966., Bjelice

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.:

Personas apliecības Nr.: 0308966131572

Pseidonīmi:

Adrese: Vojvode Putnika, Foca, Bosnija un Hercegovina

20.   MANDIC (MANDIĆ) Momcilo (Momčilo)

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 1.5.1954., Kalinovik, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: 0121391, izdota 12.5.1999., Srpsko Sarajevo, Bosnijā un Hercegovinā (anulēta)

Identitātes kartes Nr.:

Personas apliecības Nr.: 0105954171511

Pseidonīmi: Momo

Adrese: ieslodzījumā

21.   MARIC (MARIĆ) Milorad

Vinko Maric (Marić) dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 9.9.1957., Visoko, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: 4587936

Identitātes kartes Nr.: 04GKB5268

Personas apliecības Nr.: 0909957171778

Pseidonīmi:

Adrese: Vuka Karadzica 148, Zvornik, Bosnija un Hercegovina

22.   MICEVIC (MIČEVIĆ) Jelenko

Luka un Desanka (pirmslaulību uzvārds Simic (Simić)) dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 8.8.1947., Borci netālu no Konjic, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: 4166874

Identitātes kartes Nr.: 03BIA3452

Personas apliecības Nr.: 0808947710266

Pseidonīmi: Filaret

Adrese: Milesevo klosteris, Serbija

23.   MLADIC (MLADIĆ) Biljana (pirmslaulību uzvārds STOJCEVSKA (STOJČEVSKA))

Strahilo STOJCEVSKI (STOJČEVSKI) un Svetlinka STOJCEVSKA (STOJČEVSKA) meita

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 30.5.1972., Skopje, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.: 3005972455086 (JMBG)

Pseidonīmi:

Adrese: pierakstīta Blagoja Parovica 117a, bet dzīvo Vidikovacki venac 83, Belgradā, Serbijā

Saistība ar personu, kas apsūdzēta kara noziegumos: Ratko MLADIC (MLADIĆ) vedekla

24.   MLADIC (MLADIĆ), Bosiljka (pirmslaulību uzvārds JEGDIC (JEGDIĆ))

Petar JEGDIC (JEGDIĆ) meita

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 1947. gada 20. jūlijs, Okrugljaca, Viroviticas municipalitāte, Horvātija

Identitātes kartes Nr.: 2007947455100 (JMBG)

Personas apliecības Nr. : T77619, 1992. gada 31. maijā izdevusi SUP Belgrada

Adrese: Blagoja Parovica 117a, Belgrada, Serbija

Saistība ar personu, kas apsūdzēta kara noziegumos: Ratko MLADIC (MLADIĆ) sieva

25.   MLADIC (MLADIĆ) Darko

Ratko un Bosiljka MLADIC (MLADIĆ) dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 19.8.1969., Skopje, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

Pases Nr.: SCG pase # 003220335, izdota 2002. gada 26. februāri

Identitātes kartes Nr.: 1908969450106 (JMBG); Personas apliecības Nr.: B112059, 1994. gada 8. aprīli izdevusi SUP Belgrada

Pseidonīmi:

Adrese: Vidikovacki venac 83, Belgrada, Serbija

Saistība ar personu, kas apsūdzēta kara noziegumos: Ratko MLADIC (MLADIĆ) dēls

26.   NINKOVIC (NINKOVIĆ) Milan

Simo dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 15.6.1943., Doboj, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: 3944452

Identitātes kartes Nr.: 04GFE3783

Personas apliecības Nr.: 1506943120018

Pseidonīmi:

Adrese:

27.   OSTOJIC (OSTOJIĆ) Velibor

Jozo dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 8.8.1945., Celebici, Foca, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.:

Personas apliecības Nr.:

Pseidonīmi:

Adrese:

28.   OSTOJIC (OSTOJIĆ) Zoran

Mico OSTOJIC (OSTOJIĆ) dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 29.3.1961., Sarajeva, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.: 04BSF6085

Personas apliecības Nr.: 2903961172656

Pseidonīmi:

Adrese: Malta 25, Sarajeva, Bosnija un Hercegovina

29.   PAVLOVIC (PAVLOVIĆ) Petko

Milovan PAVLOVIC (PAVLOVIĆ) dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 6.6.1957., Ratkovici, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: 4588517

Identitātes kartes Nr.: 03GKA9274

Personas apliecības Nr.: 0606957183137

Pseidonīmi:

Adrese: Vuka Karadjica 148, Zvornik, Bosnija un Hercegovina

30.   POPOVIC (POPOVIĆ) Cedomir (Čedomir)

Radomir POPOVIC (POPOVIĆ) dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 24.3.1950., Petrovici

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.: 04FAA3580

Personas apliecības Nr.: 2403950151018

Pseidonīmi:

Adrese: Crnogorska 36, Bileca, Bosnija un Hercegovina

31.   PUHALO Branislav

Djuro dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 30.8.1963., Foca, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.:

Personas apliecības Nr.: 3008963171929

Pseidonīmi:

Adrese:

32.   RADOVIC (RADOVIĆ) Nade

Milorad RADOVIC (RADOVIĆ) dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 26.1.1951., Foca, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: vecā parauga 0123256 (anulēta)

Identitātes kartes Nr.: 03GJA2918

Personas apliecības Nr.: 2601951131548

Pseidonīmi:

Adrese: Stepe Stepanovica 12, Foca/ Srbinje, Bosnija un Hercegovina

33.   RATIC (RATIĆ) Branko

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 26.11.1957., MIHALJEVCI SLAVONSKA POZEGA, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: 0442022, izdota 17.9.1999.Banja Luka

Identitātes kartes Nr.: 03GCA8959

Personas apliecības Nr.: 2611957173132

Pseidonīmi:

Adrese: Ulica Krfska 42, Banja Luka, Bosnija un Hercegovina

34.   ROGULJIC (ROGULJIĆ) Slavko

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 15.5.1952., SRPSKA CRNJA HETIN, Serbija

Pases Nr.: Derīga pase 3747158, izdota 12.4.2002.Banja Luka. Derīga līdz: 12.4.2007. Nederīga pase Nr. 0020222, izdota 25.8.1988.Banja Luka. Derīga līdz 25.8.2003.

Identitātes kartes Nr.: 04EFA1053

Personas apliecības Nr.: 1505952103022

Pseidonīmi:

Adrese: 21 Vojvode Misica, Laktasi, Bosnija un Hercegovina

35.   SAROVIC (ŠAROVIĆ) Mirko

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 16.9.1956., Rusanovici-Rogatica, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: 4363471, izdota Srpsko Sarajevo, derīga līdz 2008. gada 8. oktobrim

Identitātes kartes Nr.: 04PEA4585

Personas apliecības Nr.: 1609956172657

Pseidonīmi:

Adrese: Bjelopoljska 42, 71216 Srpsko Sarajevo, Bosnija un Hercegovina

36.   SKOCAJIC (SKOČAJIĆ) Mrksa (Mrkša)

Dejan SKOCAJIC (SKOČAJIĆ) dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 5.8.1953., Blagaj, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: 3681597

Identitātes kartes Nr.: 04GDB9950

Personas apliecības Nr.: 0508953150038

Pseidonīmi:

Adrese: Trebinjskih Brigade, Trebinje, Bosnija un Hercegovina

37.   VRACAR (VRAČAR) Milenko

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 15.5.1956., Nisavici, Prijedor, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: Derīga pase 3865548, izdota 29.8.2002.Banja Luka. Derīga līdz: 29.8.2007. Nederīgas pases: 0280280, izdota 4.12.1999.Banja Luka (derīga līdz 4.12.2004.) un 0062130, izdota 16.9.1998.Banja Luka, Bosnijā un Hercegovinā

Identitātes kartes Nr.: 03GCE6934

Personas apliecības Nr.: 1505956160012

Pseidonīmi:

Adrese: 14 Save Ljuboje, Banja Luka, Bosnija un Hercegovina

38.   ZOGOVIC (ZOGOVIĆ) Milan

Jovan dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 7.10.1939., Dobrusa

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.:

Personas apliecības Nr.:

Pseidonīmi:

Adrese: