ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 168

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 28. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 615/2008 (2008. gada 23. jūnijs) par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1405/2006, ar ko nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 616/2008 (2008. gada 27. jūnijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 617/2008 (2008. gada 27. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz inkubējamo olu un mājputnu cāļu ražošanu un tirdzniecību

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 618/2008 (2008. gada 27. jūnijs), ar kuru attiecībā uz 2007./2008. gada piegādes laikposmu pielāgo piegādes saistību daudzumus niedru cukuram, ko paredzēts ievest saskaņā ar ĀKK Protokolu un Nolīgumu ar Indiju

17

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 619/2008 (2008. gada 27. jūnijs), ar ko izsludina pastāvīgu konkursu par eksporta kompensācijām attiecībā uz dažiem piena produktiem

20

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 620/2008 (2008. gada 27. jūnijs), ar kuru labo Regulu (EK) Nr. 386/2008, ar ko nosaka eksporta kompensācijas par pienu un piena produktiem

27

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2008/64/EK (2008. gada 27. jūnijs), ar ko groza I līdz IV pielikumu Padomes Direktīvā 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

31

 

*

Komisijas Direktīva 2008/65/EK (2008. gada 27. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 91/439/EEK par vadītāju apliecībām

36

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/489/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 27. jūnijs) par pagaidu aizsardzības pasākumiem pret Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (priedes koksnes nematode) izplatību Portugālē (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 3312)

38

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

 

2008/490/KĀDP

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums EUSEC/2/2008 (2008. gada 24. jūnijs), ar ko ieceļ amatā misijas vadītāju Eiropas Savienības konsultāciju un palīdzības misijai saistībā ar drošības sektora reformu Kongo Demokrātiskajā Republikā (EUSEC RD Congo)

41

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2008/491/KĀDP (2008. gada 26. jūnijs), ar ko groza un pagarina Vienoto rīcību 2007/406/KĀDP par Eiropas Savienības konsultāciju un palīdzības misiju saistībā ar drošības sektora reformu Kongo Demokrātiskajā Republikā (EUSEC RD Congo)

42

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

28.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 168/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 615/2008

(2008. gada 23. jūnijs)

par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1405/2006, ar ko nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Padomes Regulas (EK) Nr. 1405/2006 (2) 1. pantā noteikta tās piemērošanas joma un nelielo salu definīcija. Pieredze, kas gūta, piemērojot šo regulu, rāda, ka jāpārskata tās darbības joma.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1405/2006 3. pantā paredzēta īpaša piegādes kārtība, kas vērsta uz to problēmu atvieglošanu, kuras izriet no dažu Egejas jūras salu īpašā ģeogrāfiskā novietojuma, kas rada papildu transporta izmaksas, piegādājot produktus, kuri nepieciešami patēriņam, pārstrādei un kā lauksaimnieciskās ražošanas resursi. Šie būtiskie produkti ir iekļauti Līguma I pielikumā. Tāpēc būtu jāgroza Regulas (EK) Nr. 1405/2006 3. pants, iekļaujot atsauci uz Līguma I pielikumu, tādējādi pantu attiecinot tikai uz tajā minētajiem produktiem.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1405/2006 6. pantā norādīta procedūra, saskaņā ar ko pieņem sīki izstrādātus noteikumus par minētās regulas II nodaļas piemērošanu. Tā kā līdzīgs noteikums attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1405/2006 īstenošanu kopumā ir noteikts tās 14. pantā, būtu jāsvītro regulas 6. pants.

(4)

Regulas (EK) Nr. 1405/2006 7. pantā noteikti vietējās lauksaimnieciskās ražošanas vispārīgi atbalsta pasākumi, un tādējādi tā darbības joma ir plašāka nekā 3. panta darbības joma. Tāpēc minētās regulas 7. pants būtu jāgroza, iekļaujot atsauci uz Līguma Trešās daļas II sadaļu, tādējādi to attiecinot uz zemkopības, lopkopības un zvejniecības produkciju un ar to tieši saistītās pirmapstrādes produktiem.

(5)

Regulas (EK) Nr. 1405/2006 citu atbalsta programmā iekļaujamo jautājumu starpā 9. panta e) apakšpunktā minētas pārbaudes un administratīvi sodi. Tomēr Egejas jūras nelielo salu Kopienas atbalsta programmā nevar paredzēt valsts noteikumus par pārbaudēm un administratīviem sodiem. Par šiem valsts pasākumiem var tikai informēt Komisiju saskaņā ar minētās regulas 16. pantu. Tāpēc, lai nebūtu nekādu noteikumu par pārbaudēm un administratīviem sodiem, kas jāiekļauj programmā, kuru iesniedz Grieķijas kompetentās iestādes, 9. panta e) apakšpunkts būtu jāgroza.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1405/2006.

(7)

Regulas (EK) Nr. 1405/2006 III nodaļā minēto pasākumu lielākā daļa ir tiešie maksājumi, un tie kā tādi jāiekļauj Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003 (3). Kļūdas dēļ ar Regulas (EK) Nr. 1405/2006 20. panta 3. punktu Regulas (EK) Nr. 1782/2003 I pielikumā svītrots ieraksts par Egejas jūras salām. Tādēļ I pielikums būtu jālabo no Regulas (EK) Nr. 1405/2006 piemērošanas dienas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1405/2006 ar šo groza šādi:

1)

regulas 1. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Šī regula nosaka īpašus pasākumus attiecībā uz lauksaimniecību, lai novērstu grūtības, kas rodas Egejas jūras nelielo salu (turpmāk – “nelielās salas”) nošķirtības un izolētības dēļ.”;

2)

regulas 3. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Ar šo ievieš īpašu piegādes kārtību par Līguma I pielikumā iekļautajiem lauksaimniecības produktiem (turpmāk – “lauksaimniecības produkti”), kas nelielajās salās cilvēkiem ir pirmās nepieciešamības patēriņa preces, ir vajadzīgi citu produktu ražošanai vai kā lauksaimnieciskās ražošanas resursi.”;

3)

svītro 6. pantu;

4)

regulas 7. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Atbalsta programmā ir pasākumi, kas vajadzīgi, lai nelielajās salās nodrošinātu vietējās lauksaimnieciskās ražošanas nepārtrauktību un attīstību Līguma Trešās daļas II sadaļā noteiktajā jomā.”;

5)

regulas 9. panta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“e)

efektīvas un pienācīgas atbalsta programmas īstenošanas nodrošināšanai vajadzīgos popularizēšanas, uzraudzības un novērtēšanas pasākumus;”.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 I pielikumā aiz POSEI iestarpina rindu ar šādu ierakstu:

“Egejas jūras salas

Padomes Regulas (EK) Nr. 1405/2006 III nodaļa (4)

Tiešie maksājumi 2. panta nozīmē par programmās noteiktajiem pasākumiem

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šīs regulas 2. pantu piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2008. gada 23. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

I. JARC


(1)  2008. gada 5. jūnija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 265, 26.9.2006., 1. lpp.

(3)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 479/2008 (OV L 148, 6.6.2008., 1. lpp.).

(4)  OV L 265, 26.9.2006., 3. lpp.”


28.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 168/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 616/2008

(2008. gada 27. jūnijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (1), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 28. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 27. jūnijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Komisijas 2008. gada 27. jūnija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MA

37,7

MK

32,3

TR

52,6

ZZ

40,9

0707 00 05

JO

156,8

MK

22,9

TR

104,0

ZZ

94,6

0709 90 70

JO

216,7

TR

96,9

ZZ

156,8

0805 50 10

AR

93,1

IL

116,0

TR

135,6

US

83,6

ZA

113,7

ZZ

108,4

0808 10 80

AR

85,5

BR

86,4

CL

99,8

CN

86,1

NZ

117,8

US

105,3

UY

88,5

ZA

88,5

ZZ

94,7

0809 10 00

IL

121,6

TR

197,2

ZZ

159,4

0809 20 95

TR

409,7

US

373,7

ZZ

391,7

0809 30 10, 0809 30 90

CL

244,7

IL

144,8

US

245,1

ZZ

211,5

0809 40 05

IL

157,5

ZZ

157,5


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


28.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 168/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 617/2008

(2008. gada 27. jūnijs),

ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz inkubējamo olu un mājputnu cāļu ražošanu un tirdzniecību

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

Ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO” regula) (1), un jo īpaši tās 121. panta f) punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

No 2008. gada 1. jūlija ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 atceļ Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2782/75 par inkubējamo olu un mājputnu cāļu ražošanu un tirdzniecību (2).

(2)

Vairāki Regulā (EEK) Nr. 2782/75 paredzētie noteikumi un prasības nav iekļauti Regulā (EK) Nr. 1234/2007.

(3)

Tāpēc vairāki noteikumi un attiecīgā gadījumā prasības ir jāpieņem ar regulu, kura paredz kārtību, kādā piemērojama Regula (EK) Nr. 1234/2007, lai tādējādi nodrošinātu tirgus kopīgās organizācijas nepārtrauktību un pareizu darbību, un jo īpaši tirdzniecības standartus.

(4)

Regulā (EK) Nr. 1234/2007 noteiktas pamatprasības inkubējamo olu un mājputnu cāļu atbilstībai, lai tos varētu tirgot Kopienā. Skaidrības labad šo prasību īstenošanai ir jānosaka jauni sīki izstrādāti noteikumi. Tāpēc ir jāatceļ un ar jaunu regulu jāaizstāj Komisijas Regula (EEK) Nr. 1868/77 (3), ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Regulai (EEK) Nr. 2782/75.

(5)

Regula (EK) Nr. 1234/2007 nosaka konkrētus noteikumus inkubējamo olu un mājputnu cāļu ražošanai un tirdzniecībai. Šo noteikumu īstenošanai jānosaka piemērošanas noteikumi, lai cita starpā nodrošinātu to, ka no inkubatora izņemtās olas netiek laistas tirdzniecībā bez īpašām atšķirības zīmēm, tiek noteiktas olu marķēšanā un uz inkubējamo olu un cāļu iepakojuma lietojamās norādes, kā arī tiek paredzēta vajadzīgā paziņošana.

(6)

Katram uzņēmumam ir jāpiešķir atšķirīgs reģistrācijas numurs, pamatojoties uz tādu katrā dalībvalstī izstrādātu kodu sistēmu, kas ļauj noteikt uzņēmuma darbības veidu.

(7)

Ievācot datus par cāļu un inkubējamo olu ražošanu un Kopienas iekšējo tirdzniecību ar tiem, stingri jāievēro tā pati sistēma, lai tādējādi varētu veikt īstermiņa ražošanas prognozes. Katrai dalībvalstij jānosaka, kādas būs šo noteikumu pārkāpējiem piemērojamās sankcijas.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā izmantotas šādas definīcijas.

1)

Inkubējamas olas ir cāļu ražošanai paredzētas mājputnu olas, kuras atbilst KN apakšpozīcijām 0407 00 11 un 0407 00 19, sagrupētas pēc sugas, kategorijas un izmantošanas veida un identificētas saskaņā ar šo regulu, ražotas Kopienā vai importētas no trešām valstīm.

2)

Cāļi ir dzīvi mājputni, kuru masa nepārsniedz 185 gramus, atbilst KN apakšpozīcijām 0105 11 un 0105 19, ražoti Kopienā vai importēti no trešām valstīm un iekļaujami vienā no šādām kategorijām:

a)

patēriņa cāļi – atbilst kādam no šādiem izmantošanas veidiem:

i)

gaļas cāļi: cāļi, kurus paredzēts nobarot un nokaut pirms dzimumgatavības iestāšanās;

ii)

dējējcāļi: cāļi, kurus audzē olu ražošanai patēriņam;

iii)

jaukta tipa cāļi: cāļi, kuri ir paredzēti vai nu perēšanai, vai gaļai;

b)

vairošanās cāļi – cāļi, kuri paredzēti lietderīgo cāļu ražošanai;

c)

vaislas cāļi – cāļi, kuri paredzēti vairošanās cāļu ražošanai.

3)

Uzņēmums ir uzņēmums vai uzņēmuma daļa, kas veic kādu no šādām darbībām:

a)

ciltsdarba uzņēmums – uzņēmums inkubējamo olu ražošanai, lai saražotu vaislas cāļus, vairošanās cāļus vai patēriņa cāļus;

b)

cāļu vairošanās uzņēmums – uzņēmums inkubējamo olu ražošanai, lai saražotu patēriņa cāļus;

c)

inkubators – inkubators: uzņēmums olu ievietošanai inkubatorā, perēšanai un cāļu ieguvei.

4)

Kapacitāte ir inkubējamo olu maksimālais skaits, kuras vienlaikus var ievietot inkubatorā, neskaitot izšķilšanās punktus.

2. pants

Uzņēmumu reģistrācija

1.   Dalībvalstī norīkota kompetenta aģentūra pēc katra attiecīgā uzņēmuma pieteikuma reģistrē to un piešķir tam identifikācijas numuru.

Ja uzņēmums neievēro regulas noteikumus, identifikācijas numuru tam var atsaukt.

2.   Visi reģistrācijas pieteikumi uzņēmumiem, kas minēti 1. pantā, ir jāiesniedz tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kuras teritorijā uzņēmums atrodas. Šī iestāde reģistrētajam uzņēmumam piešķir identifikācijas numuru, ko veido viens no I pielikumā minētajiem kodiem un identifikācijas skaitlis, kuru piešķir tā, lai būtu iespējams noteikt uzņēmuma darbības veidu.

3.   Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju par jebkādām izmaiņām identifikācijas numuru kodā, ko izmanto, lai noteiktu uzņēmuma veiktās darbības.

3. pants

Inkubējamo olu un olu iepakojuma marķēšana

1.   Inkubējamās olas, ko izmanto cāļu ražošanai, marķē atsevišķi.

2.   Cāļu ražošanai izmantojamo inkubējamo olu atsevišķo marķēšanu veic ražošanas uzņēmumā, kurš uzspiež uz olām savu identifikācijas numuru. Burtus un ciparus norāda ar neizdzēšamu melnu tinti; tiem jābūt vismaz 2 mm augstiem un 1 mm platiem.

3.   Dalībvalstis var izņēmuma kārtā ļaut inkubējamo olu marķēšanu veikt citādā veidā, kas atšķiras no 2. punktā aprakstītā, ar noteikumu, ka marķējums ir melnā krāsā, neizdzēšams, labi redzams un aizņem vismaz 10 mm2 platības. Šāda marķēšana ir jāveic pirms ievietošanas inkubatorā vai nu ražotāja uzņēmumā, vai pie inkubatora. Dalībvalstis, kas īsteno šīs pilnvaras, informē citas dalībvalstis un Komisiju un dara tām zināmus šajā nolūkā izstrādātos noteikumus.

4.   Inkubējamās olas transportē nevainojami tīrās kastēs, kur iesaiņo tikai vienas mājputnu sugas, kategorijas un izmantošanas veida inkubējamās olas, kuras ir ņemtas no viena uzņēmuma un uz kurām ir kāda no II pielikumā minētajām norādēm.

5.   Lai ievērotu dažās trešajās importētājvalstīs spēkā esošos noteikumus, marķējums uz eksportam paredzētajām inkubējamām olām un uz šo olu iepakojuma var atšķirties no šīs regulas prasībām ar nosacījumu, ka to nedrīkst sajaukt ne ar šajā regulā noteikto marķējumu, nedz arī ar to, kas paredzēts 121. panta d) punktā Regulā (EK) Nr. 1234/2007 un tās īstenošanas regulās.

6.   Uz jebkura veida iepakojumiem vai konteineriem, kuros transportē šīs olas, ir jābūt ražotāja uzņēmuma identifikācijas numuram.

7.   Tikai inkubējamās olas, kas marķētas saskaņā ar 1. un 2. punktu, drīkst transportēt vai tirgot starp dalībvalstīm.

8.   Trešo valstu izcelsmes olas var importēt tikai tad, ja uz tām ar vismaz 3 mm augstiem burtiem uzspiests izcelsmes valsts nosaukums un norāde “à couver”, “broedei”, “rugeaeg”, “Bruteier”, “προς εκκόλαψιν”, “para incubar”, “hatching”, “cova”, “para incubação”, “haudottavaksi”, “för kläckning”, “líhnutí”, “haue”, “inkubācijai”, “perinimas”, “keltetésre”, “tifqis”, “do wylęgu”, “valjenje”, “liahnutie”, “за люпене” vai “incubare”. Iepakojumā jābūt tikai vienas mājputnu sugas, kategorijas un izmantošanas veida inkubējamām olām no vienas izcelsmes valsts un sūtītāja, un uz tā jābūt vismaz šādām norādēm:

a)

uz olām norādītā informācija;

b)

to mājputnu suga, no kuriem olas iegūtas;

c)

sūtītāja vārds un uzvārds vai uzņēmuma juridiskais nosaukums un adrese.

4. pants

Cāļu iepakojumu marķēšana

1.   Cāļus iepako atbilstīgi mājputnu sugai, izmantošanas veidam un kategorijai.

2.   Kastēs ir tikai no viena inkubatora iegūtie cāļi, un uz kastes ir norādīts vismaz inkubatora identifikācijas numurs.

3.   Trešās valsts izcelsmes cāļus drīkst importēt vienīgi tad, ja tie ir grupēti saskaņā ar 1. punktu. Kastēs drīkst būt vienīgi cāļi no vienas un tās pašas izcelsmes valsts un sūtītāja, un uz kastēm jābūt vismaz šādām norādēm:

a)

izcelsmes valsts nosaukums;

b)

mājputnu suga, pie kuras cāļi pieder;

c)

sūtītāja vārds vai uzņēmuma juridiskais nosaukums un adrese.

Uz iepakojuma marķējumus veic ar neizdzēšamu melnu tinti, burtu vai ciparu augstums ir vismaz 20 mm un platums vismaz 10 mm, raksta biezums ir vismaz 1 mm.

5. pants

Pavaddokumenti

1.   Pavaddokumentu sagatavo tā, lai par katru nosūtāmo inkubējamo olu vai cāļu partiju būt vismaz šādas norādes:

a)

sūtītāja vārds un uzvārds vai nosaukums vai uzņēmuma juridiskais nosaukums un adrese, un tā identifikācijas numurs;

b)

inkubējamo olu vai cāļu skaits atbilstīgi mājputnu sugai, kategorijai un izmantošanas veidam;

c)

nosūtīšanas datums;

d)

saņēmēja vārds un uzvārds vai nosaukums un adrese.

2.   Inkubējamo olu un cāļu partijām, kuras ir importētas no trešām valstīm, uzņēmuma identifikācijas numura vietā jānorāda izcelsmes valsts.

6. pants

Reģistrēšana

Katra inkubācijas stacija ieraksta reģistrā šādus datus attiecībā uz cāļu sugu, kategoriju (selekcijai, vaislai vai patēriņam) un izmantošanas veidu (gaļai, olu ieguvei vai abējādai izmantošanai):

a)

datums, kad olas ievietotas inkubatorā, inkubatorā ievietoto inkubējamo olu skaits un tā uzņēmuma identifikācijas numurs, kurā inkubējamās olas ražotas;

b)

izšķilšanās datuma un faktiskai izmantošanai paredzēto izšķīlušos cāļu skaits;

c)

no inkubatora izņemto inkubēto olu skaits un pircēja identitāte.

7. pants

No inkubatora izņemto olu izmantošana

No inkubatora izņemtās inkubētās olas neizmanto lietošanai uzturā. Tās var izmantot rūpnieciskiem nolūkiem 1. panta otrās daļas h) punkta nozīmē Komisijas Regulā (EK) Nr. 589/2008 (4).

8. pants

Saziņa

1.   Katrs inkubators attiecīgajai dalībvalsts kompetentajai aģentūrai reizi mēnesī ziņo atbilstīgi sugām, kategorijām un izmantošanas veidam par inkubācijā ievietoto inkubējamo olu skaitu, izšķīlušos cāļu skaitu un faktiskai izmantošanai paredzēto cāļu skaitu.

2.   Saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. panta 2. punktā minēto procedūru, no tādiem uzņēmumiem, kuri nav minēti 1. pantā, vajadzības gadījumā tiek prasīti statistikas dati par vaislas un vairošanās cāļiem.

3.   Tiklīdz dalībvalstis 1. un 2. pantā minēto informāciju ir saņēmušas un izanalizējušas, tās ziņo Komisijai ikmēneša kopsavilkumu, pamatojoties uz šāda paša veida informāciju par iepriekšējo mēnesi.

Dalībvalstu iesniegtajā kopsavilkumā papildus norāda tai pašā mēnesī importēto un eksportēto cāļu skaitu atbilstīgi mājputnu sugai, kategorijai un izmantošanas veidam.

4.   Regulas 3. pantā minētā kopsavilkuma standarta veidlapa ir iekļauta III pielikumā. Dalībvalstis šo kopsavilkumu nosūta Komisijai katru kalendāro mēnesi, ne vēlāk kā četras nedēļas pēc attiecīgā mēneša beigām.

5.   Lai no inkubācijas punktiem savāktu 1. un 2. pantā minēto informāciju, dalībvalstis var izmantot kopsavilkuma standarta veidlapu (I daļu), kas atrodama III pielikumā.

6.   Dalībvalstis var norādīt, ka attiecībā uz cāļiem 5. pantā minēto pavaddokumentu sagatavo vairākos eksemplāros. Šajā gadījumā vienu dokumenta eksemplāru nosūta 9. pantā minētajai kompetentajai aģentūrai vai nu importēšanas, vai eksportēšanas, vai Kopienas iekšējās tirdzniecības laikā.

7.   Dalībvalstis, kas izmanto 6. punktā minēto procedūru, par to nokavējoties informē citas dalībvalstis un Komisiju.

9. pants

Kontroles struktūra

Šīs regulas noteikumu ievērošanu katrā dalībvalstī pārbauda tās iecelta aģentūra. Šo aģentūru saraksts tiek paziņots citām dalībvalstīm un Komisijai vismaz vienu mēnesi pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Par katru grozījumu, kas izdarīts šajā sarakstā, paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai vēlākais mēneša laikā pēc grozījuma izdarīšanas.

10. pants

Sankcijas

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai uzliktu sankcijas par jebkuriem regulu noteikumu pārkāpumiem attiecībā uz inkubējamo olu un mājputnu cāļu ražošanu un tirdzniecību.

11. pants

Ziņošana

Līdz katra gada 30. janvārim dalībvalstis nosūta Komisijai statistikas datus par inkubācijas punktu struktūru un darbību, izmantojot tam IV pielikumā doto standarta veidlapu.

12. pants

Atcelšana

Ar šo no 2008. gada 1. jūlija atceļ Regulu (EEK) Nr. 1868/77.

Atsauces uz atcelto regulu un Regulu (EEK) Nr. 2782/75 uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar V pielikumā doto korelācijas tabulu.

13. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 27. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 510/2008 (OV L 149, 7.6.2008., 61. lpp.).

(2)  OV L 282, 1.11.1975., 100. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(3)  OV L 209, 17.8.1977., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1792/2006 (OV L 362, 20.12.2006., 1. lpp.).

(4)  OV L 163, 24.6.2008., 6. lpp.


I PIELIKUMS

Kodi, kas minēti 2. panta 2. punktā

BE

Beļģijai

BG

Bulgārijai

CZ

Čehijai

DK

Dānijai

DE

Vācijas Federatīvajai Republikai

EE

Igaunijai

IE

Īrijai

EL

Grieķijai

ES

Spānijai

FR

Francijai

IT

Itālijai

CY

Kiprai

LV

Latvijai

LT

Lietuvai

LU

Luksemburgai

HU

Ungārijai

MT

Maltai

NL

Nīderlandei

AT

Austrijai

PL

Polijai

PT

Portugālei

RO

Rumānijai

SI

Slovēnijai

SK

Slovākijai

FI

Somijai

SE

Zviedrijai

UK

Apvienotajai Karalistei


II PIELIKUMS

Regulas 3. panta 4. punktā minētās norādes

:

bulgāru valodā

:

яйца за люпене

:

spāņu valodā

:

huevos para incubar

:

čehu valodā

:

násadová vejce

:

dāņu valodā

:

Rugeæg

:

vācu valodā

:

Bruteier

:

igauņu valodā

:

Haudemunad

:

grieķu valodā

:

αυγά προς εκκόλαψιν

:

angļu valodā

:

eggs for hatching

:

franču valodā

:

œufs à couver

:

itāļu valodā

:

uova da cova

:

latviešu valodā

:

inkubējamas olas

:

lietuviešu valodā

:

kiaušiniai perinimui

:

ungāru valodā

:

Keltetőtojás

:

maltiešu valodā

:

bajd tat-tifqis

:

holandiešu valodā

:

Broedeieren

:

poļu valodā

:

jaja wylęgowe

:

portugāļu valodā

:

ovos para incubação

:

rumāņu valodā

:

ouă puse la incubat

:

slovāku valodā

:

násadové vajcia

:

slovēņu valodā

:

valilna jajca

:

somu valodā

:

munia haudottavaksi

:

zviedru valodā

:

Kläckägg


III PIELIKUMS

MĒNEŠA KOPSAVILKUMS ATTIECĪBĀ UZ INKUBĒJAMO OLU UN MĀJPUTNU CĀĻU RAŽOŠANU UN TIRDZNIECĪBU

I   DAĻA

Valsts:

Gads:

1 000 vienību


Apraksts

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

A.

Inkubācijā ievietotās inkubējamās olas

Vistas

Vecvecāki un vecāki

dēšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmantojums

dēšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecvecāki un vecāki

gaļai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmantojums

gaļai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaukti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pīles

Izmantojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zosis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tītari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pērļvistas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Cāļu izmantojums

Vistas

Sieviešu kārtas vecvecāki un vecāki

dēšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dējējvistu cāļi

dēšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sieviešu kārtas vecvecāki un vecāki

gaļai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vīriešu un sieviešu kārtas īpatņi nobarošanai

gaļai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaukti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pīles

Vīriešu un sieviešu kārtas īpatņi nobarošanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zosis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tītari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pērļvistas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vistas

Izšķirotie gailēni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĀJPUTNU CĀĻU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

II   DAĻA

Valsts:

Gads:

1 000 vienību


Kopienas iekšējā tirdzniecība

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

IMPORTS

Vistas

Cāļi: Sieviešu kārtas vecvecāki un vecāki

dēšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cāļi: galamērķis

dēšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cāļi: Sieviešu kārtas vecvecāki un vecāki

gaļai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cāļi: galamērķis

gaļai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abējādai izmantošanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pīles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zosis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tītari

Cāļi: galamērķis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pērļvistas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSPORTS

Vistas

Cāļi: Sieviešu kārtas vecvecāki un vecāki

dēšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cāļi: galamērķis

dēšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cāļi: Sieviešu kārtas vecvecāki un vecāki

gaļai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cāļi: galamērķis

gaļai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abējādai izmantošanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pīles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zosis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tītari

Cāļi: galamērķis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pērļvistas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ievedumi no … un izvedumi uz trešām valstīm

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

IMPORTS

Vistas

Cāļi: Sieviešu kārtas vecvecāki un vecāki

dēšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cāļi: galamērķis

dēšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cāļi: Sieviešu kārtas vecvecāki un vecāki

gaļai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cāļi: galamērķis

gaļai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abējādai izmantošanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pīles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zosis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tītari

Cāļi: galamērķis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pērļvistas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSPORTS

Vistas

Cāļi: Sieviešu kārtas vecvecāki un vecāki

dēšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cāļi: galamērķis

dēšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cāļi: Sieviešu kārtas vecvecāki un vecāki

gaļai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cāļi: galamērķis

gaļai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abējādai izmantošanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pīles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zosis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tītari

Cāļi: galamērķis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pērļvistas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saņēmēji

:

1.

Directorate-General for Agriculture, Division for Poultry Products, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

2.

Statistical Office of the European Communities, Agricultural Statistics, Luxembourg 1, Centre européen, boîte postale 1907, Luxembourg.


IV PIELIKUMS

INKUBATORU STRUKTŪRVIENĪBA UN IZMANTOJUMS

Image

Image


V PIELIKUMS

Korelācijas tabula

Regula (EEK) Nr. 2782/75

Regula (EEK) Nr. 1868/77

Šī regula

1. pants

1. pants

3. pants

2. panta 1. punkts

1. panta 1. punkts

2. panta 2. punkts un I pielikums

1. panta 2. punkts

2. panta 3. punkts

5. panta 1. punkts

3. panta 1. punkts

2. panta 1. punkts

3. panta 2. punkts

2. panta 2. punkta pirmā daļa

3. panta 3. punkts

2. panta 2. punkta otrā daļa

3. panta 6. punkts

2. panta 2. punkta trešā daļa

3. panta 3. punkts

5. panta 2. punkts

3. panta 4. punkts un II pielikums

5. panta 3. punkts

3. panta 5. punkts

6. pants

3. panta 8. punkts

2. panta 3. punkts

3. panta 7. punkts

11. pants

4. panta 1. un 2. punkts

12. pants

4. panta 3. punkta pirmā daļa

3. pants

4. panta 3. punkta otrā daļa

13. pants

5. pants

7. pants

6. pants

8. pants

7. pants

9. pants

8. panta 1. un 2. punkts

10. panta 1. punkts

8. panta 3. punkts

4. panta 1. punkts

8. panta 4. punkts

4. panta 2. punkts

8. panta 5. punkts

4. panta 3. punkts

8. panta 6. punkts

4. panta 4. punkts

8. panta 7. punkts

16. pants

9. pants

5. pants

10. pants

6. pants

11. pants

7. pants

12. panta pirmā daļa

8. pants

13. pants

I pielikums

III pielikums

II pielikums

IV pielikums


28.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 168/17


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 618/2008

(2008. gada 27. jūnijs),

ar kuru attiecībā uz 2007./2008. gada piegādes laikposmu pielāgo piegādes saistību daudzumus niedru cukuram, ko paredzēts ievest saskaņā ar ĀKK Protokolu un Nolīgumu ar Indiju

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju (1) un jo īpaši tās 31. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2006. gada 28. jūnija Regulā (EK) Nr. 950/2006, ar ko 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus cukura produktu ievešanai un rafinēšanai atbilstīgi dažām tarifu kvotām un preferenču nolīgumiem (2), 12. pantā ir paredzēta detalizēta kārtība, kādā nosaka piegādes saistības ar nulles nodokļa likmi produktiem ar KN kodu 1701, kas izteikts ar baltā cukura ekvivalentu, ja šos produktus ieved no ĀKK Protokola un Nolīguma ar Indiju parakstītājām valstīm.

(2)

Šie daudzumi ir noteikti attiecībā uz 2007./2008. tirdzniecības gada piegādes laikposmu saskaņā ar Komisijas 2008. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 77/2008, ar ko nosaka piegādes saistību daudzumu niedru cukuram, kuru paredzēts ievest saskaņā ar ĀKK protokolu un Nolīgumu ar Indiju 2007./2008. gada piegādes laika posmam (3).

(3)

ĀKK Protokola 7. panta 1. un 2. punktā ir paredzēti noteikumi, kas piemērojami gadījumā, jā ĀKK valsts nepiegādā piegādes saistībās noteikto daudzumu.

(4)

Barbadosas, Kongo, Kenijas, Madagaskaras un Trinidādas un Tobāgo kompetentās iestādes ir paziņojušas Komisijai, ka tās nespēs piegādāt visu saistībās noteikto daudzumu un ka tās arī nevēlas pieprasīt piegādes termiņa pagarinājumu.

(5)

Pēc apspriešanās ar attiecīgajām ĀKK valstīm nepiegādātais daudzums ir jāpārdala, lai nodrošinātu nepieciešamo piegādi 2007./2008. tirdzniecības gada piegādes laikposmā.

(6)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 77/2008 jāatceļ un jāizdara pielāgojumi piegādes saistību daudzumos 2007./2008. tirdzniecības gada piegādes laikposmam atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 950/2006 12. panta 1. punktam un 2. punkta c) apakšpunktam.

(7)

Regulas (EK) Nr. 950/2006 14. panta 2. punktā noteikts, ka minētā panta 1. punkts neattiecas uz daudzumu, kas pārdalīts saskaņā ar ĀKK Protokola 7. panta 1. vai 2. punktu. Tādēļ atbilstīgi minētajai regulai pārdalītais daudzums ir ievedams līdz 2008. gada 30. jūnijam. Tomēr, ņemot vērā novēloto lēmumu par daudzumu pārdalīšanu, kā arī ievešanas atļauju pieteikumu iesniegšanai atvēlēto laiku, šo termiņu nebūs iespējams ievērot. Tāpēc Regulas (EK) Nr. 950/2006 14. panta 1. punktu arī jāpiemēro attiecībā uz daudzumiem, kas pārdalīti saskaņā ar minēto regulu.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Piegādes saistību daudzumi ievedumiem, kuru izcelsme ir valstīs, kas parakstījušas ĀKK Protokolu un Nolīgumu ar Indiju, attiecībā uz produktiem ar KN kodu 1701, kuri izteikti ar baltā cukura ekvivalentu, 2007./2008. gada piegādes laika posmā katrai attiecīgai eksportētājvalstij, ir šīs regulas pielikumā noteiktie daudzumi.

2. pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 950/2006 14. panta 2. punkta, minētās regulas 14. panta 1. punktu piemēro daudzumam, kas ir pārdalīts atbilstīgi minētajai regulai un kas ir ievests pēc 2008. gada 30. jūnija.

3. pants

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 77/2008.

4. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 27. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1260/2007 (OV L 283, 27.10.2007., 1. lpp.).

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 371/2007 (OV L 92, 3.4.2007., 6. lpp.).

(3)  OV L 24, 29.1.2008., 6. lpp.


PIELIKUMS

Piegādes saistību daudzumi preferences cukura ievešanai, kas izteikts ar baltā cukura ekvivalentu un kura izcelsme ir valstīs, kas parakstījušas ĀKK protokolu un Nolīgumu ar Indiju, 2007./2008. gada piegādes laika posmam:

Valstis, kas parakstījušas ĀKK protokolu un Nolīgumu ar Indiju

Piegādes saistības 2007./2008. gadam

Barbadosa

27 464,3

Beliza

69 615,98

Kongo

0,00

Kotdivuāra

10 123,12

Fidži

162 656,25

Gajāna

191 368,87

Indija

9 999,83

Jamaika

148 003,16

Kenija

2 045,07

Madagaskara

6 249,50

Malāvija

24 367,72

Maurīcija

476 789,70

Mozambika

5 965,92

Uganda

0,00

Sentkitsa un Nevisa

0,00

Surinama

0,00

Svazilenda

126 027,92

Tanzānija

9 672,60

Trinidāda un Tobāgo

0,00

Zambija

11 865,01

Zimbabve

37 660,14

KOPĀ

1 319 875,62


28.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 168/20


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 619/2008

(2008. gada 27. jūnijs),

ar ko izsludina pastāvīgu konkursu par eksporta kompensācijām attiecībā uz dažiem piena produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 161. panta 3. punktu, 164. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 170. pantu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162. panta 1. punktu starpību starp cenām pasaules tirgū un cenām Kopienā dažiem piena produktiem var segt ar eksporta kompensācijām tādā apmērā, kāds vajadzīgs, lai šos produktus varētu eksportēt, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti saskaņā ar Līguma 300. pantu noslēgtajos nolīgumos.

(2)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 580/2004 (2) ir noteikta konkursa procedūra attiecībā uz eksporta kompensācijām par sauso vājpienu ar kodu ex ex 0402 10 19 9000, dabisko sviestu blokos ar kodu ex ex 0405 10 19 9700, kausēto sviestu [sviesta eļļu] tvertnēs ar kodu ex ex 0405 90 10 9000. Komisijas 2007. gada 10. decembra Regula (EK) Nr. 1454/2007, ar ko dažiem lauksaimniecības produktiem nosaka kopīgus noteikumus par konkursa procedūru eksporta kompensāciju noteikšanai (3), no 2008. gada 1. jūlija atceļ Regulu (EK) Nr. 580/2004.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1454/2007 2. panta 1. punktu jāizsludina pastāvīgs konkurss par produktiem, uz ko attiecas minētās regulas 1. panta 1. punkts. Tā kā Regula (EK) Nr. 1454/2007 neparedz visus konkrētos noteikumus piena nozarē, ko līdz šim noteica Regula (EK) Nr. 580/2004, jāizveido attiecīgie noteikumi no minētās regulas atcelšanas datuma. Praktisku iemeslu dēļ un skaidrības un vienkāršības labad vajadzētu paredzēt vienu regulu, kas ietvertu arī noteikumus, kurus patlaban paredz Komisijas 2004. gada 26. marta Regula (EK) Nr. 581/2004, ar ko izsludina pastāvīgu konkursu uz eksporta kompensācijām par noteiktu veidu sviestu (4), un Komisijas 2004. gada 26. marta Regula (EK) Nr. 582/2004, ar ko izsludina pastāvīgu konkursu par sausā vājpiena eksporta kompensācijām (5).

(4)

Komisijas 2006. gada 17. augusta Regula (EK) Nr. 1282/1999, ar ko nosaka īpašus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena un piena produktu eksporta licencēm un eksporta kompensācijām (6), attiecas uz visām eksporta licencēm un visām eksporta kompensācijām piena nozarē. Licences, ko izdod pēc konkursa, kurš izsludināts ar šo regulu, attiecas uz konkrētiem produktiem, tāpēc jānosaka konkrēti noteikumi, ar kuriem atkāpjas no Regulā (EK) Nr. 1282/2006 paredzētajiem vispārējiem noteikumiem par eksporta licencēm. Regulas (EK) Nr. 1454/2007 7. pantā noteikts, ka valsts iestādes licences izdod piecās darbdienās, skaitot no dienas, kad stājies spēkā Komisijas lēmums, ar ko nosaka maksimālo kompensācijas summu, kā arī paredzēts, ka licence stājas spēkā dienā, kurā tā faktiski tiek izsniegta. Tāpēc jānosaka derīguma periods, kurš atšķiras no Regulas (EK) Nr. 1282/2006 8. pantā paredzētā, nodrošinot, ka visām izdotajām licencēm ir vienāds derīguma periods.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

Izsludina pastāvīgu konkursu, lai noteiktu eksporta kompensāciju apjomu par šādiem Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3846/87 (7) I pielikuma 9. iedaļā minētajiem produktiem, nodrošinot vienādas piekļuves tiesības visām Kopienā reģistrētām personām:

a)

dabisks sviests vismaz 20 tīrsvara kilogramu blokos, uz ko attiecas produkta kods ex ex 0405 10 19 9700;

b)

sviesta eļļa vismaz 20 tīrsvara kilogramu tvertnēs, uz ko attiecas produkta kods ex ex 0405 90 10 9000;

c)

sausais vājpiens vismaz 25 tīrsvara kilogramu maisos, kam svarā ir ne vairāk kā 0,5 % pienskābi nesaturošu vielu piemaisījuma, uz ko attiecas produktu kods ex ex 0402 10 19 9000.

2. pants

Galamērķis

1. pantā minētie produkti ir paredzēti eksportam uz visiem galamērķiem, izņemot:

a)

trešās valstis: Andoru, Lihtenšteinu, Amerikas Savienotās Valstis un Svēto Krēslu (Vatikāna pilsētvalsti);

b)

Kopienas muitas teritorijā neiekļautās ES dalībvalstu teritorijas: Fēru salas, Grenlandi, Helgolandi, Seūtu, Meliļu, Livinjo un Kampioni pašvaldības Itālijā un Kipras Republikas apgabalus, kurus Kipras Republikas valdība faktiski nekontrolē;

c)

Kopienas muitas teritorijā neiekļautas Eiropas teritorijas, kuru ārējās attiecības ir dalībvalsts kompetencē: Gibraltāru.

3. pants

Piemērojamie noteikumi

Piemēro Komisijas Regulu (EK) Nr. 1291/2000 (8), (EK) Nr. 1282/2006 un (EK) Nr. 1454/2007, izņemot – ja šajā regulā paredzēts citādi.

4. pants

Piedāvājumu iesniegšana

1.   Piedāvājumus var iesniegt tikai konkursa posma laikā, un tie ir derīgi tikai tajā konkursa posmā, kurā šie piedāvājumi ir iesniegti.

2.   Katrs konkursa posms sākas pulksten 13.00 (pēc Briseles laika) mēneša otrajā otrdienā, izņemot:

a)

augustu, kad tas sākas pulksten 13.00 (pēc Briseles laika) trešajā otrdienā;

b)

decembri, kad tas sākas pulksten 13.00 (pēc Briseles laika) pirmajā otrdienā.

Ja otrdiena ir valsts svētku diena, tad konkursa posms sākas nākamajā darbdienā pulksten 13.00 (pēc Briseles laika).

Katrs konkursa posms beidzas pulksten 13.00 (pēc Briseles laika) mēneša trešajā otrdienā, izņemot:

a)

augustu, kad tas beidzas pulksten 13.00 (pēc Briseles laika) ceturtajā otrdienā;

b)

decembri, kad tas beidzas pulksten 13.00 (pēc Briseles laika) otrajā otrdienā.

Ja otrdiena ir valsts svētku diena, tad konkursa posms beidzas iepriekšējā darbdienā pulksten 13.00 (pēc Briseles laika).

3.   Konkursa posmus numurē pēc kārtas, sākot ar pirmo paredzēto posmu.

4.   Piedāvājumus iesniedz II pielikumā minētajām dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

5.   Piedāvājumu iesniedz atsevišķi katram galamērķim par vienu no 1. pantā minētajiem produktu kodiem.

6.   Papildus Regulas (EK) Nr. 1454/2007 3. panta 5. punkta c) apakšpunktā minētajai prasībai piedāvājumā eksporta kompensācijas licences pieteikuma 16. ailē norāda produkta kodu, kas sākas ar “ex”, kā norādīts minētās regulas 1. pantā.

5. pants

Daudzumi, par kuriem iesniedz pieteikumus

Katrs piedāvājums par 1. pantā minētajiem produktiem attiecas vismaz uz 10 tonnām.

6. pants

Nodrošinājums

Piedāvājuma nodrošinājums ir 15 % no pēdējās maksimālās kompensācijas, kas noteikta attiecīgajam produktu kodam un galamērķim. Piedāvājuma nodrošinājums tomēr nedrīkst būt mazāks kā EUR 5 par 100 kg.

7. pants

Piedāvājumu paziņošana Komisijai

Piemērojot Regulas (EK) Nr. 1454/2007 5. panta 3. punktu, dalībvalstis Komisijai trīs stundu laikā pēc katra konkursa posma beigām, kā minēts šīs regulas 4. panta 2. punktā, paziņo Komisijai atsevišķi katru derīgo piedāvājumu, izmantojot šīs regulas I pielikumā paredzēto veidlapu.

8. pants

Eksporta atļaujas

1.   Regulas (EK) Nr. 1282/2006 7. panta 2. un 3. punktu nepiemēro.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1282/2006 8. panta, eksporta licence stājas spēkā tās faktiskās izdošanas dienā un zaudē derīgumu, beidzoties ceturtajam mēnesim pēc mēneša, kurā beidzas konkursa posms atbilstoši šīs regulas 4. panta 2. punkta trešajai daļai.

9. pants

Atcelšana

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 581/2004 un Regulu (EK) Nr. 582/2004.

10. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 27. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 510/2008 (OV L 149, 7.6.2008., 61. lpp.).

(2)  OV L 90, 27.3.2004., 58. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 128/2007 (OV L 41, 13.2.2007., 6. lpp.).

(3)  OV L 325, 11.12.2007., 69. lpp.

(4)  OV L 90, 27.3.2004., 64. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1543/2007 (OV L 337, 21.12.2007., 62. lpp.).

(5)  OV L 90, 27.3.2004., 67. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1543/2007.

(6)  OV L 234, 29.8.2006., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 532/2007 (OV L 125, 15.5.2007., 7. lpp.).

(7)  OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.

(8)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp.


I PIELIKUMS

DALĪBVALSTS:

Kontaktpersona:

Tālrunis:

Fakss:

E-pasts:

A.   82 % sviests

Dalībvalsts:

Kompensācijas piešķiršana par 82 % sviestu ar produkta kodu ex ex 0405 10 19 9700 eksportam uz noteiktām trešām valstīm (Regula (EK) Nr. 619/2008). Konkursa numurs: …/R/200. Konkursa posma beigu datums:


1

2

3

4

5

Piedāvājums Nr.

Piedāvājuma iesniedzējs Nr. (1)

Daudzums (tonnās)

Galamērķis

Eksporta kompensācija (EUR/100 kg)

(augošā secībā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.   Sviesta eļļa

Dalībvalsts:

Kompensācijas piešķiršana par sviesta eļļu ar produkta kodu ex ex 0405 90 10 9000 eksportam uz noteiktām trešām valstīm (Regula (EK) Nr. 619/2008). Konkursa numurs: …/R/200. Konkursa posma beigu datums:


1

2

3

4

5

Piedāvājums Nr.

Piedāvājuma iesniedzējs Nr. (2)

Daudzums (tonnās)

Galamērķis

Eksporta kompensācija (EUR/100 kg)

(augošā secībā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Sausais vājpiens

Dalībvalsts:

Kompensācijas piešķiršana par sauso vājpienu ar produkta kodu ex ex 0402 10 19 9000 eksportam uz noteiktām trešām valstīm (Regula (EK) Nr. 619/2008). Konkursa numurs: …/R/200. Konkursa posma beigu datums:


1

2

3

4

5

Piedāvājums Nr.

Piedāvājuma iesniedzējs Nr. (3)

Daudzums (tonnās)

Galamērķis

Eksporta kompensācija (EUR/100 kg)

(augošā secībā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Katram piedāvājuma iesniedzējam katrā konkursa posmā piešķir numuru.

(2)  Katram piedāvājuma iesniedzējam katrā konkursa posmā piešķir numuru.

(3)  Katram piedāvājuma iesniedzējam katrā konkursa posmā piešķir numuru.


II PIELIKUMS

Regulā (EK) Nr. 1454/2007 un šajā regulā minētās dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās jāiesniedz piedāvājumi:

BE

Bureau d'intervention et de restitution belge

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tél./Tel. (32-2) 287 24 11

Télécopieur/Fax (32-2) 287 25 24

BG

State fund „Agriculture“ — Paying Agency

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia

Bulgaria

Tel.: + 359 2 81 87 100

Tel./fax: + 359 2 81 87 167

CZ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

Czech Republic

Tel: (420) 222 871 431

Fax: (420) 0 222 871 769

E-mail: licence@szif.cz

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 18

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-53168 Bonn

oder

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (0049 228) 6845-3732, 3718, 3884

Fax (0049 228) 6845-3874, 3792

EE

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva mnt 3

Tartu 51009

Eesti

Tel: (+ 372) 737 1200

Fax: (+ 372) 737 1201

EL

ΟΠΕΚΕΠΕ — Διεύθυνση μηχανισμών αγοράς

Αχαρνών 364 & Γλαράκη 10β

GR-111 45 Αθήνα

Tηλ.: (30-210) 212 48 93

Φαξ: (30-210) 202 06 08

ES

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Fondo Español de Garantía Agraria

Subdireccion General de Regulación de Mercados

Almagro, 33

E-28010

Tel. (34) 913 47 49 17-18

Fax (34) 913 47 47 07

FR

Office de l’élevage

12, rue Henri-Rol-Tanguy

TSA 30003

F-93555 Montreuil-sous-Bois

Tél. (33-1) 73 30 30 00

Fax (33-1) 73 30 30 38

IE

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tel. (353) 53 63 400

Fax (353) 53 42 843

IT

Ministero del commercio internazionale

Direzione generale per la politica commerciale

DIV. II

Viale Boston 25

I-00142 Roma

Tel: + 39 06 59 93 22 04

Fax: + 39 06 59 93 21 41

CY

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

1421 Lefkosia (Nicosia)

Cyprus

Tel: + 357 22867 100

Fax: + 357 22375 120

LV

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Latvija

Tālr.: (371) 702 75 42

Fakss: (371) 702 71 20

LT

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių g. 17

08111 Vilnius

Lietuva

Tel. + 370 5 25 26 703

Faksas + 370 5 25 26 945

LU

Office des licences

21, Rue Philippe II

L-2011 Luxembourg

Tél.: 352 24782370

Télécopieur: 352 466138

HU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Hungary

Tel.: (36-1) 37 43 603

Fax: (36-1) 47 52 114

MT

Ministry for Rural Affairs and Environment

Barriera Wharf

Valletta — CMR 02

Tel: + 356 2295 2228

NL

Productschap zuivel

Louis Braillelaan 80

NL-2719 EK Zoetermeer

Nederland

Tel.: (31-79) 368 1534

Fax: (31-79) 368 1955

E-mail: mr@pz.agro.nl

AT

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

Tel.: (43-1) 331 51 0

Fax: (43-1) 331 51 303

E-Mail: lizenzen@ama.gv.at

PL

Agencja Rynku Rolnego

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Poland

Tel. (48) 22 661-75-90

Faks (48) 22 661-76-04

PT

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

Tel.: (351) 218 81 42 62

Fax.: (351) 218 81 42 61

RO

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Bd. Carol I nr. 17, sector 2

030161 București

România

Tel.: (40-21) 305 48 02

Tel.: (40-21) 305 48 42

Fax: (40-21) 305 48 03

SL

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Slovenija

Telefon: + 386 1 478 9228

Telefaks: + 386 1 478 9297

SK

Pôdohospodárska platobná agentúra (Agricultural Paying Agency)

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 57 51 26 13

Fax: (421-2) 53 41 21 80

FI

Maaseutuvirasto, Markkinatukiosasto

P.O. Box 256

FI-00101 Helsinki

Puhelin: (358-20) 772 007

Faksi (358-20) 772 55 09

SV

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-511 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UK

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK — Newcastle upon Tyne NE4 7YE

Tel. 44 0 191 226 5262

Fax 44 0 191 226 5101


28.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 168/27


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 620/2008

(2008. gada 27. jūnijs),

ar kuru labo Regulu (EK) Nr. 386/2008, ar ko nosaka eksporta kompensācijas par pienu un piena produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 31. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 386/2008 (2) ir noteiktas eksporta kompensācijas par pienu un piena produktiem.

(2)

Ir jāņem vērā grozījumi, kuri attiecas uz pienu un piena produktiem un kuri lauksaimniecības produktu nomenklatūrā eksporta kompensācijām ir ieviesti ar Komisijas 2007. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1499/2007, ar ko 2008. gadam publicē lauksaimniecības produktu nomenklatūru eksporta kompensācijām, kas izveidota ar Regulu (EEK) Nr. 3846/87 (3). Tādēļ Regulas (EK) Nr. 386/2008 pielikumā ir jāizdara attiecīgi labojumi. Skaidrības labad šie labojumi jāpiemēro no Regulas (EK) Nr. 386/2008 spēkā stāšanās dienas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 386/2008 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no Regulas (EK) Nr. 386/2008 spēkā stāšanās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 27. jūnijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1152/2007 (OV L 258, 4.10.2007., 3. lpp.). Regulu (EK) Nr. 1255/1999 no 2008. gada 1. jūlija aizstās ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

(2)  OV L 116, 30.4.2008., 17. lpp.

(3)  OV L 333, 19.12.2007., 10. lpp.


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

No 2008. gada 27. jūnijā piemērojamās eksporta kompensācijas par pienu un piena produktiem

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

Galamērķi ir noteikti šādi.

L20

:

Visi galamērķi, izņemot:

(a)

trešās valstis: Andora, Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts), Lihtenšteina un Amerikas Savienotās Valstis;

(b)

Kopienas muitas teritorijā neiekļautās ES dalībvalstu teritorijas: Fēru salas, Grenlande, Helgolande, Seūta, Meliļa, Livinjo un Kampioni pašvaldības Itālijā un Kipras Republikas apgabali, kurus Kipras Republikas valdība faktiski nekontrolē;

(c)

Kopienas muitas teritorijā neiekļautas Eiropas teritorijas, kuru ārējās attiecības ir dalībvalsts kompetencē: Gibraltārs.

L04

:

Albānija, Bosnija un Hercegovina, Serbia (), Melnkalne un Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.

L40

:

Visi galamērķi, izņemot:

(a)

trešās valstis: L04, Andora, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice, Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts), Amerikas Savienotās Valstis, Horvātija, Turcija, Austrālija, Kanāda, Jaunzēlande un Dienvidāfrika;

(b)

Kopienas muitas teritorijā neiekļautās ES dalībvalstu teritorijas: Fēru salas, Grenlande, Helgolande, Seūta, Meliļa, Livinjo un Kampioni pašvaldības Itālijā un Kipras Republikas apgabali, kurus Kipras Republikas valdība faktiski nekontrolē;

(c)

Kopienas muitas teritorijā neiekļautas Eiropas teritorijas, kuru ārējās attiecības ir dalībvalsts kompetencē: Gibraltārs.


(1)  Attiecīgajiem produktiem, kas paredzēti eksportam uz Dominikānas Republiku atbilstīgi Lēmumā 98/486/EK minētajai 2008./2009. gada kvotai un kas atbilst nosacījumiem, kuri izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1282/2006 III nodaļas 3 iedaļā, piemēro šādas likmes:

(a)

produkti, kas atbilst KN kodiem 0402 10 11 9000 un 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

(b)

produkti, kas atbilst KN kodiem 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 un 0402 21 99 9200

0,00 EUR/100 kg

Galamērķi ir noteikti šādi.

L20

:

Visi galamērķi, izņemot:

(a)

trešās valstis: Andora, Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts), Lihtenšteina un Amerikas Savienotās Valstis;

(b)

Kopienas muitas teritorijā neiekļautās ES dalībvalstu teritorijas: Fēru salas, Grenlande, Helgolande, Seūta, Meliļa, Livinjo un Kampioni pašvaldības Itālijā un Kipras Republikas apgabali, kurus Kipras Republikas valdība faktiski nekontrolē;

(c)

Kopienas muitas teritorijā neiekļautas Eiropas teritorijas, kuru ārējās attiecības ir dalībvalsts kompetencē: Gibraltārs.

L04

:

Albānija, Bosnija un Hercegovina, Serbia (), Melnkalne un Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.

L40

:

Visi galamērķi, izņemot:

(a)

trešās valstis: L04, Andora, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice, Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts), Amerikas Savienotās Valstis, Horvātija, Turcija, Austrālija, Kanāda, Jaunzēlande un Dienvidāfrika;

(b)

Kopienas muitas teritorijā neiekļautās ES dalībvalstu teritorijas: Fēru salas, Grenlande, Helgolande, Seūta, Meliļa, Livinjo un Kampioni pašvaldības Itālijā un Kipras Republikas apgabali, kurus Kipras Republikas valdība faktiski nekontrolē;

(c)

Kopienas muitas teritorijā neiekļautas Eiropas teritorijas, kuru ārējās attiecības ir dalībvalsts kompetencē: Gibraltārs.

(2)  Tostarp Kosova, kas atrodas Apvienoto Nāciju Organizācijas pārraudzībā atbilstīgi ANO Drošības Padomes 1999. gada 10. jūnija 1244. rezolūcijai.”


DIREKTĪVAS

28.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 168/31


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/64/EK

(2008. gada 27. jūnijs),

ar ko groza I līdz IV pielikumu Padomes Direktīvā 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 14. panta otrās daļas c) un d) apakšpunktu,

apspriedusies ar attiecīgajām dalībvalstīm,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2000/29/EK paredzēti noteikti pasākumi pret augiem vai augu produktiem kaitīgu organismu ievešanu dalībvalstīs no citām dalībvalstīm vai trešām valstīm. Tajā arī noteikts, ka dažas zonas ir atzīstamas par aizsargājamām.

(2)

No dalībvalstu sniegtās informācijas secināts, ka tikai daži Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. un Solanaceae augi, kas paredzēti stādīšanai, rada Heliothis armigera Hübner izplatīšanas draudus. Tā kā šī organisma izplatīšanās draudi attiecas tikai uz minētajiem augiem, šis organisms ir jāsvītro no Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma, ar ko nosaka vispārēju aizliegumu, un jāiekļauj minētās direktīvas II pielikumā, kas nosaka aizliegumu attiecībā uz konkrētiem augiem, kuri rada draudus. Turklāt nosaukums Heliothis armigera Hübner ir jāaizstāj ar Helicoverpa armigera (Hübner) saskaņā ar tā nesen pārskatīto zinātnisko nosaukumu.

(3)

No dalībvalstu sniegtās informācijas secināts, ka Colletotrichum acutatum Simmonds ir plaši izplatīts Kopienā. Tāpēc šo organismu vairs nav vajadzības iekļaut Direktīvas 2000/29/EK kaitīgo organismu sarakstā un attiecībā uz to vairs nav jāveic aizsardzības pasākumi saskaņā ar minēto direktīvu. Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīvas 2000/29/EK II pielikums.

(4)

Saskaņā ar Portugāles sniegto informāciju Madeirā ir ieviesies Citrus tristeza vīruss (Eiropas izolāti). Tāpēc šī Portugāles teritorija vairs nav atzīstama par aizsargājamo zonu saistībā ar minēto kaitīgo organismu un ir attiecīgi jāgroza Direktīvas 2000/29/EK II un IV pielikums.

(5)

Saskaņā ar Spānijas sniegto informāciju Ibisā ir ieviesies Thaumetopoea pityocampa (Den. un Schiff.). Tāpēc šī Spānijas teritorija vairs nav atzīstama par aizsargājamo zonu saistībā ar minēto kaitīgo organismu un ir attiecīgi jāgroza Direktīvas 2000/29/EK II un IV pielikums.

(6)

Slovēnijas sniegtā informācija liecina, ka Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ir ieviesies Koroška un Notranjska reģionā. Tādēļ šie reģioni vairs nav atzīstami par aizsargājamo zonu saistībā ar Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. un ir attiecīgi jāgroza Direktīvas 2000/29/EK II, III un IV pielikums.

(7)

Itālijas sniegtā informācija liecina, ka Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ir ieviesies Emīlijas Romanjas, Lombardijas un Veneto reģiona atsevišķās daļās. Tādēļ šīs Itālijas teritorijas daļas vairs nav atzīstamas par aizsargājamām zonām saistībā ar Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. un ir attiecīgi jāgroza Direktīvas 2000/29/EK II, III un IV pielikums.

(8)

No Šveices tiesību aktiem par augu aizsardzību izriet, ka Bernes un Grizonu kantons vairs nav uzskatāmi par aizsargājamo zonu attiecībā uz Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Šveicē. Tādēļ ir jāsvītro atkāpe, saskaņā ar kuru, izpildot atsevišķas prasības, no minētajiem reģioniem ir atļauti ievedumi atsevišķās aizsargājamajās zonās, un ir attiecīgi jāgroza Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma B daļa.

(9)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīvas 2000/29/EK I līdz IV pielikums.

(10)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2000/29/EK I līdz IV pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Vēlākais līdz 2008. gada 31. augustam dalībvalstis pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstis piemēro minētos tiesību aktus no 2008. gada 1. septembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 27. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/41/EK (OV L 169, 29.6.2007., 51. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 2000/29/EK I līdz IV pielikumu groza šādi.

1.

Svītro I pielikuma A daļas II iedaļas a) apakšpunkta 3. punktu.

2.

Direktīvas II pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma A daļas II iedaļu groza šādi:

i)

iedaļas a) pozīcijā pēc 6.1. punkta pievieno šādu 6.2. punktu:

“6.2.

Helicoverpa armigera (Hübner)

Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. un Solanaceae dzimtas augi, kas paredzēti stādīšanai, kas nav sēklas”;

ii)

svītro c) pozīcijas 2. punktu;

b)

pielikuma B daļu groza šādi:

i)

svītro a) pozīcijas 10. punktu;

ii)

B daļas b) pozīcijas 2. punkta tekstu trešajā slejā, aizsargājamā(-ās) zona(-as), aizstāj ar šādu tekstu:

“E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija Romanja (Parmas un Pjačencas province); Friuli-Venēcija-Džūlija, Lacija, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas provinci), Marke, Molīze, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Aostas ieleja, Veneto (izņemot Rovigo provinci, Padovas provinces Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē), LV, LT, A (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais rajons), Štīrija, Vīne), P, SI (izņemot Gorenjes, Koroškas, Notranjskas un Mariboras reģionu), SK (izņemot Blahová, Horné Mýto un Okoč (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)”;

iii)

B daļas d) pozīcijas 1. punkta tekstu trešajā slejā, aizsargājamā(-ās) zona(-as), aizstāj ar šādu tekstu:

“EL, F (Korsika), M, P (izņemot Madeiru)”;.

3.

Direktīvas III pielikuma B daļu groza šādi:

a)

B daļas 1. punktā tekstu otrajā slejā, aizsargājamā(-ās) zona(-as), aizstāj ar šādu tekstu:

“E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija Romanja (Parmas un Pjačencas province), Friuli-Venēcija-Džūlija, Lacija, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas provinci), Marke, Molīze, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Aostas ieleja, Veneto (izņemot Rovigo provinci, Padovas provinces Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē), LV, LT, A (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais rajons), Štīrija, Vīne), P, SI (izņemot Gorenjes, Koroškas, Notranjskas un Mariboras reģionu), SK (izņemot Blahová, Horné Mýto un Okoč (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)”;

b)

B daļas 2. punktā tekstu otrajā slejā, aizsargājamā(-ās) zona(-as), aizstāj ar šādu tekstu:

“E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija Romanja (Parmas un Pjačencas province), Friuli-Venēcija-Džūlija, Lacija, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas provinci), Marke, Molīze, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Aostas ieleja, Veneto (izņemot Rovigo provinci, Padovas provinces Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē), LV, LT, A (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais rajons), Štīrija, Vīne), P, SI (izņemot Gorenjes, Koroškas, Notranjskas un Mariboras reģionu), SK (izņemot Blahová, Horné Mýto un Okoč (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)”.

4.

Direktīvas IV pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma A daļu groza šādi:

i)

A daļas I iedaļas 27.1. punkta otrajā slejā, īpašās prasības, tekstu “Heliothis armigera Hübner” aizstāj ar “Helicoverpa armigera (Hübner)”;

ii)

A daļas II iedaļas 20. punkta otrajā slejā, īpašās prasības, tekstu “Heliothis armigera Hübner” aizstāj ar “Helicoverpa armigera (Hübner)”;

b)

pielikuma B daļu groza šādi:

i)

svītro 17. punktu;

ii)

šādi groza 21. punktu:

otrajā slejā, īpašās prasības, c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

augu izcelsme ir vienā no šādiem Šveices kantoniem: Fribourg, Vaud, Valais; vai”,

tekstu trešajā slejā, aizsargājamā(-ās) zona(-as), aizstāj ar šādu tekstu:

“E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija Romanja (Parmas un Pjačencas province), Friuli-Venēcija-Džūlija, Lacija, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas provinci), Marke, Molīze, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Aostas ieleja, Veneto (izņemot Rovigo provinci, Padovas provinces Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē), LV, LT, A (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais rajons), Štīrija, Vīne), P, SI (izņemot Gorenjes, Koroškas, Notranjskas un Mariboras reģionu), SK (izņemot Blahová, Horné Mýto un Okoč (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)”;

iii)

šādi groza 21.3. punktu:

otrajā slejā, īpašās prasības, b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

izcelsme ir vienā no šādiem Šveices kantoniem: Fribourg, Vaud, Valais; vai”,

tekstu trešajā slejā, aizsargājamā(-ās) zona(-as), aizstāj ar šādu tekstu:

“E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija Romanja (Parmas un Pjačencas province), Friuli-Venēcija-Džūlija, Lacija, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas provinci), Marke, Molīze, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Aostas ieleja, Veneto (izņemot Rovigo provinci, Padovas provinces Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē), LV, LT, A (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais rajons), Štīrija, Vīne), P, SI (izņemot Gorenjes, Koroškas, Notranjskas un Mariboras reģionu), SK (izņemot Blahová, Horné Mýto un Okoč (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)”;

iv)

šādi groza 31. punktu:

tekstu trešajā slejā, aizsargājamā(-ās) zona(-as), aizstāj ar šādu tekstu:

“EL, F (Korsika), M, P (izņemot Madeiru)”.


28.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 168/36


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/65/EK

(2008. gada 27. jūnijs),

ar ko groza Direktīvu 91/439/EEK par vadītāju apliecībām

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 29. jūlija Direktīvu 91/439/EEK par vadītāju apliecībām (1) un jo īpaši tās 7.a panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Jāpielāgo Direktīvas 91/439/EEK I un I.a pielikumā noteikto Kopienas saskaņoto kodu saraksts.

(2)

Ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību, jāgroza Kopienas 78. kods, ar kuru nosaka ierobežojumu, atļaujot vadīt tikai tādus attiecīgās kategorijas transportlīdzekļus, kas ir aprīkoti ar automātisko pārnesumkārbu.

(3)

Kopienas 78. koda definīcijas maiņai jāpieskaņo Direktīvas 91/439/EEK II pielikumā noteiktās minimālās prasības attiecībā uz braukšanas prasmes pārbaudēm izmantojamajiem transportlīdzekļiem.

(4)

Minimālās prasības, kas Direktīvas 91/439/EEK II pielikumā noteiktas attiecībā uz teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudēm, ir jāpārskata, lai pārbaudījumu prasības tuvinātu prasībām, ko ikdienas prakse izvirza satiksmei tuneļos, un tādējādi šajā ceļu infrastruktūras daļā paaugstinātu satiksmes drošību.

(5)

Direktīvas 91/439/EEK II pielikuma 5.2. un 6.2.5. punktā noteiktie termiņi ir izrādījušies vajadzīgo pasākumu īstenošanai nepietiekami. Tāpēc minētie termiņi jāpagarina.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 91/439/EEK.

(7)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vadītāju apliecību komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 91/439/EEK groza šādi.

1)

Direktīvas I pielikuma 2. punktā attiecībā uz apliecības ceturto lappusi un I.a pielikuma 2. punktā attiecībā uz apliecības otro lappusi a) apakšpunkta 12. daļā Kopienas 10.02. koda formulējumu aizstāj ar šādu tekstu:

“10.02.

Transportlīdzekļi bez sajūga pedāļa (vai rokas sviras A un A1 kategorijai)”.

2)

Direktīvas I pielikuma 2. punktā attiecībā uz apliecības ceturto lappusi un I.a pielikuma 2. punktā attiecībā uz apliecības otro lappusi a) apakšpunkta 12. daļā Kopienas 78. koda formulējumu aizstāj ar šādu tekstu:

78.   Tikai transportlīdzekļiem bez sajūga pedāļa (vai rokas sviras A un A1 kategorijai)”.

3)

Direktīvas II pielikumu groza šādi:

a)

2.1.3. punktā pievieno šādu ievilkumu:

“—

satiksmes drošība uz autoceļiem tuneļos.”;

b)

5.1. punkta otrās un trešās daļas tekstu aizstāj ar šādu:

“Ja pretendents praktiskās braukšanas prasmes un izturēšanās pārbaudi veic ar transportlīdzekli bez sajūga pedāļa (vai rokas sviras A un A1 kategorijai), to norāda pēc šīs pārbaudes izdotajā apliecībā. Apliecības, kurās ir šāda norāde, ir derīgas tikai tādu transportlīdzekļu vadīšanai, kas ir bez sajūga pedāļa (vai rokas sviras A un A1 kategorijai).

“Transportlīdzeklis ar automātisko ātrumkārbu” ir tāds transportlīdzeklis, kuram nav sajūga pedāļa (vai rokas sviras A un A1 kategorijai).”

c)

5.2. punkta pēdējās daļas tekstu aizstāj ar šādu:

“B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 un D1+E kategorijas pārbaudēm lietojamos transportlīdzekļus, kuri neatbilst iepriekš noteiktajiem minimālajiem kritērijiem un kuri tiek izmantoti Komisijas Direktīvas 2008/65/EK (2) 3. pantā noteiktajā dienā vai pirms tās, var turpināt lietot līdz 2013. gada 30. septembrim. Prasības attiecībā uz kravu, kas jāved šajos transportlīdzekļos, dalībvalstis var ieviest līdz 2013. gada 30. septembrim.

d)

6.2.5. punkta otrajā daļā termiņu “vēlākais piecus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā” aizstāj ar “līdz 2008. gada 30. septembrim”;

e)

6.3.8., 7.4.8. un 8.3.8. punktā ceļa īpatnību uzskaitījumu papildina ar vārdu “tuneļi”.

2. pants

1.   Dalībvalstīs vēlākais līdz 2008. gada 30. septembrim stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju. Pieņemot minētos noteikumus, dalībvalstis tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai attiecīgu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 27. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Antonio TAJANI


(1)  OV L 237, 24.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/103/EK (OV L 363, 20.12.2006., 344. lpp.).

(2)  OV L 168, 28.6.2008., 36. lpp.”


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Komisija

28.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 168/38


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 27. jūnijs)

par pagaidu aizsardzības pasākumiem pret Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (priedes koksnes nematode) izplatību Portugālē

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 3312)

(2008/489/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 16. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 2006. gada 13. februāra Lēmumu 2006/133/EK, ar ko dalībvalstīm pieprasa veikt īslaicīgus papildu pasākumus pret Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (priedes koksnes nematode – PKN) izplatību tajās Portugāles teritorijās, kurās iespējama tās izplatība (2), Portugāle īsteno apkarošanas plānu pret priedes koksnes nematodes izplatību.

(2)

Portugāle ir pieņēmusi ministrijas rīkojumu (2008. gada 12. maijaPortaria N. 358/2008), ar kuru aizliedz uzņēmīgas koksnes un augu pārvietošanu no Portugāles kontinentālās daļas, ja vien koksne nav termiski apstrādāta un augi attiecīgi pārbaudīti.

(3)

Kā paredzēts Lēmuma 2006/133/EK 4. panta otrajā punktā, Portugāle iesniedza Komisijai priekšlikumu par apsekojuma plānu visai Portugāles teritorijai. Priekšlikumu pārrunāja Augu veselības pastāvīgajā komitejā 2008. gada 26. un 27. maijā. Tomēr, pamatojoties uz komitejas secinājumiem, Komisija plānu neapstiprināja, jo paredzētā uzraudzība nebija pietiekama.

(4)

Portugāle 2008. gada 5. jūnijā informēja Komisiju par to, ka ārkārtējas izmeklēšanas rezultātā, ko līdztekus ikgadējam apsekojumam veica Portugāles iestādes, ir atklāti jauni PKN uzliesmojumi tajā Portugāles daļā, kurā līdz šim PKN nebija sastopama.

(5)

Pārbaudes apmeklējumā, ko Pārtikas un veterinārais birojs veica no 2008. gada 2. līdz 6. jūnijam, konstatēja, ka pieejamie dati nav pietiekami, lai apstiprinātu, ka Portugālē ir PKN neskartas teritorijas. Turklāt Kopienas un valsts pasākumi nav pilnība īstenoti.

(6)

Tādēļ līdz šim veiktie pasākumi tiek uzskatīti par neatbilstošiem, un vairs nav iespējams izslēgt tiešu PKN izplatības risku ārpus Portugāles, pārvietojot uzņēmīgu koksni, mizu un augus. Turklāt šobrīd dalībvalstīm (izņemot Portugāli) pēc iespējas drīz jāļauj kontrolēt uzņēmīgas koksnes, mizas un augu, kuru izcelsmes ir jebkurā Portugāles daļā, pārvietošanu to teritorijā.

(7)

Ņemot vērā to, ka PKN uzliesmojumu skaits Portugālē nesen palielinājies, pēc iespējas drīz jāpieņem pasākumi, lai aizsargātu citu dalībvalstu teritoriju no PKN un aizsargātu Kopienas tirdzniecības intereses saistībā ar trešām valstīm. Ir jāaizliedz uzņēmīgas koksnes, mizas un augu pārvietošana no Portugāles uz citām dalībvalstīm un trešām valstīm, ja vien materiāls nav attiecīgi apstrādāts un augi attiecīgi pārbaudīti. Tādēļ prasības, kas attiecas uz uzņēmīgas koksnes, mizas un augu pārvietošanu no norobežotiem rajoniem uz rajoniem Portugālē, kas nav norobežoti, vai uz citām dalībvalstīm, jāpaplašina, attiecinot tās uz visiem pārvietojumiem no Portugāles uz citām dalībvalstīm un trešām valstīm. Izsekojamība jānodrošina, katrai sūtījuma vienībai pievienojot auga pasi vai attiecīgo zīmi. Dalībvalstu veiktie kontroles pasākumi jāpaplašina, lai kontrolētu uzņēmīgas koksnes, mizas un augu pārvietošanu to teritorijā no Portugāles.

(8)

Kamēr nav notikusi Augu veselības pastāvīgās komitejas sanāksme, ir jāpieņem pagaidu aizsardzības pasākumi, lai aizkavētu PKN izplatību no Portugāles uz citām dalībvalstīm un trešām valstīm.

(9)

Šajā lēmumā paredzētos pasākumus pārskatīs Augu veselības pastāvīgā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Portugāle nodrošina, ka tiek izpildīti pielikumā izklāstītie nosacījumi saistībā ar uzņēmīgu koksni, mizu un augiem, ko pārvieto no tās teritorijas uz citām dalībvalstīm vai trešām valstīm.

2.   Saņēmējas dalībvalstis (izņemot Portugāli) var pārbaudīt Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (priedes koksnes nematode – PKN) klātbūtni uzņēmīgas koksnes, mizu un augu sūtījumos no Portugāles, kurus ieved to teritorijā.

3.   Šis lēmums neskar Lēmumu 2006/133/EK.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 27. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/41/EK (OV L 169, 29.6.2007., 51. lpp.).

(2)  OV L 52, 23.2.2006., 34. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2008/378/EK (OV L 130, 20.5.2008., 22. lpp.).


PIELIKUMS

Ja no Portugāles uz citām dalībvalstīm vai trešām valstīm pārvieto:

a)

uzņēmīgus augus, tiem pievieno auga pasi, kas sagatavota un izdota saskaņā ar Komisijas Direktīvas 92/105/EEK (1) noteikumiem pēc tam, kad:

augi ir oficiāli pārbaudīti un nav konstatētas PKN pazīmes jeb simptomi, un

iestājoties pēdējam pilnam veģetācijas ciklam, audzēšanas vietā vai tās tiešā tuvumā nav novēroti PKN simptomi;

b)

uzņēmīgu koksni un nomizotu mizu, kas nav

šķeldas, skaidas, koksnes atkritumi vai atgriezumi, kas pilnībā vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem,

iepakojuma kastes, redeļu kastes vai mucas,

paliktņi, kastu paliktņi vai citi kravu paliktņi,

kravas stiprinājumi, starplikas un sastatņi,

bet, ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabīgi apaļo virsmu, minētajai koksnei un nomizotajai mizai pievieno augu pasi, kas minēta a) punktā, pēc tam, kad koksne vai nomizotā miza ir termiski apstrādāta tā, lai koka kodola temperatūra 30 minūtes būtu vismaz 56 °C, tādējādi nodrošinot atbrīvošanos no dzīvām PKN;

c)

uzņēmīgu koksni šķeldu, skaidu, koksnes atkritumu vai atgriezumu veidā, kas pilnībā vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem, tiem pievieno a) punktā minētās augu pases, kad tiem veikta piemērota fumigācijas apstrāde, tādējādi nodrošinot atbrīvošanos no dzīvām PKN;

d)

uzņēmīgu koksni kravas stiprinājumu, starpliku un sastatņu veidā, ieskaitot koksni, kas zaudējusi savu dabīgi apaļo virsmu, kā arī iepakojuma kastu, kārbu, redeļu kastu, mucu un līdzīgu iepakojumu, paliktņu, kastu paliktņu un citu kravu paliktņu, paliktņu apmaļu veidā, neatkarīgi no to izmantošanas pārvadājot jebkurus priekšmetus, šai koksnei ir jāpiemēro viens no apstiprinātajiem pasākumiem, kā aprakstīts I pielikumā FAO Starptautiskajam fitosanitāro pasākumu standartam Nr. 15 “Vadlīnijas, pēc kurām regulējami starptautiskajā tirdzniecībā izmantojami koka iepakojuma materiāli”. Uz tās jānorāda zīme, kas ļauj identificēt, kur un kas ir veicis apstrādi, vai arī jāpievieno a) punktā minētā auga pase, kas apliecina veiktos pasākumus.

Portugāle nodrošina, ka a) punktā minētā augu pase vai zīme saskaņā ar FAO Starptautisko fitosanitāro pasākumu standartu N. 15 ir pievienota katrai uzņēmīgas koksnes, mizas un augu vienībai, kuru pārvieto.


(1)  OV L 4, 8.1.1993., 22. lpp.


III Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

28.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 168/41


POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS EUSEC/2/2008

(2008. gada 24. jūnijs),

ar ko ieceļ amatā misijas vadītāju Eiropas Savienības konsultāciju un palīdzības misijai saistībā ar drošības sektora reformu Kongo Demokrātiskajā Republikā (EUSEC RD Congo)

(2008/490/KĀDP)

POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 25. panta trešo daļu,

ņemot vērā Padomes Vienoto rīcību 2007/406/KĀDP (2007. gada 12. jūnijs) par Eiropas Savienības konsultāciju un palīdzības misiju saistībā ar drošības sektora reformu Kongo Demokrātiskajā Republikā (EUSEC RD Congo) (1) un jo īpaši tās 8. pantu,

tā kā:

(1)

2008. gada 1. martāMichel SIDO tika iecelts par Eiropas Savienības konsultāciju un palīdzības misijas vadītāju saistībā ar drošības sektora reformu Kongo Demokrātiskajā Republikā (EUSEC RD Congo).

(2)

2008. gada 23. jūnijāMichel SIDO atkāpās no misijas vadītāja amata.

(3)

Ģenerālsekretārs/Augstais pārstāvis ir ierosinājis iecelt Jean-Paul MICHEL par jauno EUSEC RD Congo misijas vadītāju,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Jean-Paul MICHEL tiek iecelts par EUSEC RD Congo misijas vadītāju.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2008. gada 1. jūlijā.

Briselē, 2008. gada 24. jūnijā

Politikas un drošības komitejas vārdā

priekšsēdētājs

M. IPAVIC


(1)  OV L 151, 13.6.2007., 52. lpp.


28.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 168/42


PADOMES VIENOTĀ RĪCĪBA 2008/491/KĀDP

(2008. gada 26. jūnijs),

ar ko groza un pagarina Vienoto rīcību 2007/406/KĀDP par Eiropas Savienības konsultāciju un palīdzības misiju saistībā ar drošības sektora reformu Kongo Demokrātiskajā Republikā (EUSEC RD Congo)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 14. pantu,

tā kā:

(1)

Kopš 2005. gada 2. maija Eiropas Savienība Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR) īsteno konsultāciju un palīdzības misiju (EUSEC RD Congo). Misijas pašreizējās pilnvaras nosaka Vienotā rīcība 2007/406/KĀDP (1), un to termiņš ir 2008. gada 30. jūnijs.

(2)

Misijas pilnvaras būtu jāpagarina uz 12 mēnešiem no 2008. gada 1. jūlija.

(3)

Tāpat Eiropas Savienības sniegto atbalstu Kongo iestādēm KDR drošības sektora reformas jomā tagad vajadzētu īpaši virzīt uz to, lai definētu noteikumus saistībā ar jauno ātrās reaģēšanas spēku izveidi, ko KDR valdība ir noteikusi armijas reformas vispārējā ģenerālplānā. Īpaši būtu jāuzsver cilvēkresursu funkcija.

(4)

Gomā 2008. gada 23. janvārī parakstītās saistību deklarācijas starp KDR valdību un Kivu bruņotajiem grupējumiem aizsāka Kivu miera procesu. Šo procesu atbalsta starptautiskā sabiedrība, tostarp Eiropas Savienība – ar ES Īpašo pārstāvi (ESĪP) Āfrikas Lielo ezeru reģionā. Misijai EUSEC RD Congo vajadzētu palīdzēt ESĪP centienos, kas paveikti, lai īstenotu saistību deklarācijas attiecībā uz Kivu iedzīvotājiem.

(5)

Būtu jāparedz jauna finanšu atsauces summa, lai segtu ar misijas darbību saistītos izdevumus laikposmā no 2008. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. jūnijam.

(6)

Pašreizējā situācija drošības jomā KDR varētu pasliktināties, kas, iespējams, spēcīgi ietekmētu demokrātijas, tiesiskuma un drošības pastiprināšanas procesu starptautiskā un reģiona līmenī. ES pastāvīgā gatavība sniegt atbalstu politikas un resursu jomā palīdzēs reģionā nodrošināt stabilitāti.

(7)

Vienotā rīcība 2007/406/KĀDP būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO VIENOTO RĪCĪBU.

1. pants

Ar šo Vienoto rīcību 2007/406/KĀDP groza šādi:

1)

vienotās rīcības 2. panta a) līdz e) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“a)

sniegt padomus un palīdzību Kongo iestādēm to darbā, kas vērsts uz Kongo bruņoto spēku integrāciju, pārstrukturēšanu un atjaunošanu, jo īpaši:

palīdzēt attīstīt dažādas valsts koncepcijas un politikas, tostarp attiecībā uz darbu, kas veicams saistībā ar horizontālajiem aspektiem, kuri ietver visas KDR drošības sektora reformā iesaistītās jomas;

sniegt atbalstu minētajā darbā iesaistītajām komitejām un struktūrām, kā arī palīdzēt noteikt prioritātes un Kongo iedzīvotāju konkrētās vajadzības;

palīdzēt – tostarp sniedzot savas zināšanas attiecībā uz darbinieku atlasi un mācībām, izvērtējumu par infrastruktūras un materiālām vajadzībām – izstrādāt noteikumus par ātrās reaģēšanas spēku izveidi un to pakāpenisku īstenošanu saistībā ar vispārējo armijas reformas plānu un ievērojot principus cilvēktiesību, starptautisko humanitāro tiesību jomā, kā arī tos, kas attiecas uz bērniem, kuri cieš bruņotos konfliktos;

b)

vadīt un īstenot tehniskās palīdzības projektu par KDR Aizsardzības ministrijas maksājumu sistēmas modernizāciju (turpmāk “maksājumu sistēmas projekts”), lai pildītu šā projekta vispārējā koncepcijā noteiktos uzdevumus;

c)

pamatojoties uz maksājumu sistēmas projektu, sniegt atbalstu cilvēkresursu funkcijai un cilvēkresursu vispārējas politikas attīstībai;

d)

noteikt un palīdzēt izstrādāt dažādus projektus un iespējas, ko ES un tās dalībvalstis var nolemt atbalstīt drošības sektora reformas jomā;

e)

pārraudzīt un nodrošināt dalībvalstu finansētu vai uzsāktu konkrētu projektu īstenošanu attiecībā uz misijas mērķiem, sadarbībā ar Komisiju;

f)

vajadzības gadījumā sniegt atbalstu ESĪP saistībā ar Kivu miera procesa komitejās veikto darbu;

un

g)

veicināt visa DSR jomā veiktā darba saskaņotības nodrošināšanu.”;

2)

vienotās rīcības 3. panta a) punkta otro ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu:

“—

atbalsta vienība; un”;

3)

vienotās rīcības 3. panta c) punkta otrajā ievilkumā vārdkopu “mobila darba grupa” aizstāj ar vārdkopu “mobilās darba grupas”;

4)

vienotās rīcības 5. pantu groza šādi:

a)

1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Misijas vadītājs nodrošina misijas ikdienas pārvaldību un ir atbildīgs par personālu un disciplīnas jautājumiem.”;

b)

2. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

“2.   Saskaņā ar misijas pamatuzdevumu, kas paredzēts 2. panta e) punktā, misijas vadītājs ir pilnvarots izmantot dalībvalstu finansiālo ieguldījumu.”;

5)

vienotās rīcības 9. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Finanšu atsauces summa, lai segtu misijas izdevumus laikposmā no 2007. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. jūnijam, ir EUR 9 700 000.

Finanšu atsauces summa, lai segtu misijas izdevumus laikposmā no 2008. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. jūnijam, ir EUR 8 450 000.”;

6)

svītro 15. pantu;

7)

vienotās rīcības 16. panta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“To piemēro līdz 2009. gada 30. jūnijam.”.

2. pants

Šī vienotā rīcība stājas spēkā 2008. gada 1. jūlijā.

3. pants

Šo vienoto rīcību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2008. gada 26. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

D. RUPEL


(1)  OV L 151, 13.6.2007., 52. lpp.