ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 150

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 10. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 511/2008 (2008. gada 9. jūnijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 512/2008 (2008. gada 9. jūnijs), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1109/2007 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2007./2008. saimnieciskajā gadā

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 513/2008 (2008 gada 5. jūnijs), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Portugāles karogu, zvejot pikšas Norvēģijas ūdeņos I un II zonā

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 514/2008 (2008. gada 9. jūnijas), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 376/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem, kā arī Regulas (EK) Nr. 1439/95, (EK) Nr. 245/2001, (EK) Nr. 2535/2001, (EK) Nr. 1342/2003, (EK) Nr. 2336/2003, (EK) Nr. 1345/2005, (EK) Nr. 2014/2005, (EK) Nr. 951/2006, (EK) Nr. 1918/2006, (EK) Nr. 341/2007, (EK) Nr. 1002/2007, (EK) Nr. 1580/2007 un (EK) Nr. 382/2008 un atceļ Regulu (EEK) Nr. 1119/79

7

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva 2008/55/EK (2008. gada 26. maijs) par savstarpējo palīdzību prasījumu piedziņā saistībā ar noteiktiem maksājumiem, nodokļiem un citiem pasākumiem (Kodificēta versija)

28

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/428/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 9. jūnijs), ar ko nosaka Kopienas finansiālo atbalstu to izdevumu segšanai, kuri radušies saistībā ar ārkārtas pasākumiem, 2005. gadā izskaužot Ņūkāslas slimību Apvienotajā Karalistē (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 2411)

39

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

10.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 150/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 511/2008

(2008. gada 9. jūnijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (1), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 10. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 9. jūnijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Komisijas 2008. gada 9. jūnija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MA

36,3

MK

49,7

TR

75,1

ZZ

53,7

0707 00 05

MK

23,0

TR

77,5

ZZ

50,3

0709 90 70

TR

104,4

ZZ

104,4

0805 50 10

AR

129,1

EG

150,8

TR

129,5

US

176,3

ZA

129,8

ZZ

143,1

0808 10 80

AR

97,2

BR

85,8

CL

88,6

CN

88,1

MK

50,7

NZ

110,0

US

123,1

UY

127,6

ZA

88,4

ZZ

95,5

0809 10 00

TR

219,4

US

317,3

ZZ

268,4

0809 20 95

TR

559,9

US

382,7

ZZ

471,3


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


10.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 150/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 512/2008

(2008. gada 9. jūnijs),

ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1109/2007 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2007./2008. saimnieciskajā gadā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 318/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), importa kārtību, un jo īpaši tās 36. pantu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2007./2008. saimnieciskajā gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un atsevišķu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1109/2007 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 462/2008 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, pašreiz spēkā esošās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 norādītajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 1109/2007 36. pantā minētajiem produktiem 2007./2008. saimnieciskajā gadā, ir grozīti un sniegti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 10. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 9. jūnijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1260/2007 (OV L 283, 27.10.2007., 1. lpp.). Regula (EK) Nr. 318/2006 tiks aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.) no 2008. gada 1. oktobra.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1568/2007 (OV L 340, 22.12.2007., 62. lpp.).

(3)  OV L 253, 28.9.2007., 5. lpp.

(4)  OV L 139, 29.5.2008., 3. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2008. gada 10. jūnija piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un KN koda 1702 90 95 produktiem

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

18,26

7,17

1701 11 90 (1)

18,26

13,16

1701 12 10 (1)

18,26

6,98

1701 12 90 (1)

18,26

12,65

1701 91 00 (2)

21,75

15,18

1701 99 10 (2)

21,75

9,84

1701 99 90 (2)

21,75

9,84

1702 90 95 (3)

0,22

0,42


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III punktā (OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.).

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


10.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 150/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 513/2008

(2008 gada 5. jūnijs),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Portugāles karogu, zvejot pikšas Norvēģijas ūdeņos I un II zonā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2008. gada 16. janvāra Regulā (EK) Nr. 40/2008, ar ko 2008. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas limiti (3), ir noteiktas kvotas 2008. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju kuģi, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2008. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz zveja no šā krājuma, nozvejas paturēšana uz kuģa, pārkraušana citā kuģī un izkraušana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2008. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Zveja no šīs regulas pielikumā norādītā krājuma, ko veic kuģi, kuri peld ar pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegta no pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut nozveju no šā krājuma, ja to nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008 gada 5. jūnijā

Komisijas vārdā

zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Fokion FOTIADIS


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 865/2007 (OV L 192, 24.7.2007., 1. lpp.).

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1967/2006 (OV L 409, 30.12.2006., 11. lpp.). Labotā redakcija OV L 36, 8.2.2007., 6. lpp.

(3)  OV L 19, 23.1.2008., 1. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

07/T&Q

Dalībvalsts

PRT

Krājums

HAD/1N2AB.

Suga

Pikša (Melanogrammus aeglefinus)

Zona

Norvēģijas ūdeņi I un II zonā

Datums

14.5.2008.


10.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 150/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 514/2008

(2008. gada 9. jūnijas),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 376/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem, kā arī Regulas (EK) Nr. 1439/95, (EK) Nr. 245/2001, (EK) Nr. 2535/2001, (EK) Nr. 1342/2003, (EK) Nr. 2336/2003, (EK) Nr. 1345/2005, (EK) Nr. 2014/2005, (EK) Nr. 951/2006, (EK) Nr. 1918/2006, (EK) Nr. 341/2007, (EK) Nr. 1002/2007, (EK) Nr. 1580/2007 un (EK) Nr. 382/2008 un atceļ Regulu (EEK) Nr. 1119/79

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 59. panta 3. punktu un 62. panta 1. punktu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (2) un jo īpaši tās 134. pantu un 161. panta 3. punktu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

No 2008. gada 1. jūlija Regula (EK) Nr. 1234/2007 attieksies uz lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas svarīgākajām nozarēm, kā noteikts minētās regulas 204. pantā. Attiecīgi Komisijai jāveic nepieciešamie pasākumi, lai grozītu vai atceltu attiecīgās nozares regulas, lai no minētā datuma nodrošinātu pareizu īstenošanu.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 130. pants nosaka, ka neskarot gadījumus, kad importa atļaujas ir pieprasītas saskaņā ar šo regulu, Komisija var noteikt, ka jāuzrāda importa atļauja, lai Kopienā importētu vienu vai vairākus produktus, uz kuriem attiecas lauksaimniecības tirgus kopējā organizācija. Regula (EK) Nr. 1234/2007 paredz importa atļaujas, no vienas puses, lai pārvaldītu lobītu rīsu un slīpētu rīsu importa režīmu, ņemtu vērā apjomus un, no otras puses, lai pārvaldītu cukura importu saskaņā ar labvēlības režīmu.

(3)

Attiecībā uz eksportu Regulas (EK) Nr. 1234/2007 167. pantā noteikts, ka eksporta kompensācijas tiek piešķirtas tikai par produktiem, kas minēti regulas 162. panta 1. punktā, uzrādot eksporta atļauju. Saskaņā ar minētās regulas 161. pantu Komisija var noteikt, ka eksporta atļauja vajadzīga viena vai vairāku produktu eksportam.

(4)

Importa un eksporta pārvaldības nolūkā Komisijai ir dotas tiesības noteikt, kurus produktus importējot vai eksportējot būs jāuzrāda atļauja. Novērtējot atļauju sistēmu, Komisijai jāņem vērā piemēroti tirgus pārvaldības instrumenti un īpaši attiecībā uz importa uzraudzību.

(5)

Šāda situācija dod iespēju padziļināti pārbaudīt pastāvošos noteikumus dažādās tirgus nozarēs, un vēlreiz izvērtēt pašreizējo atļauju piešķiršanas praksi, lai to vienkāršotu un mazinātu administratīvo slogu dalībvalstīm un tirgus dalībniekiem. Skaidrības labad noteikumi ir jāiekļauj Komisijas 2008. gada 23. aprīļa Regulā (EK) Nr. 376/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (3).

(6)

Ņemot vērā ierobežotu atļauju apjomu un lielu pieprasījumu skaitu, importa un eksporta tarifu kvotu atļauju piešķiršanas mehānismam ir jābalstās uz citu metodi, nevis uz tādu metodi, kuras pamatā ir pieteikumu iesniegšanas hronoloģiskā secība (princips “kas pirmais iesniedz, to pirmo apkalpo”).

(7)

Ņemot vērā priekšrocību, ko sniedz samazinātas muitas nodokļa likmes piemērošana, un obligātu vajadzību prognozēt tirgus attīstību, atļauju sistēma tiek uzskatīta par piemērotāko to lauksaimniecības produktu pārvaldības mehānismu, kas importēti saskaņā ar preferenču režīmu.

(8)

Pašreizējā posmā tiek uzskatīts, ka ir lietderīgi saglabāt šos noteikumus nozaru regulās, ņemot vērā dažādus sīki izstrādātus noteikumus un tehniskus noteikumus, kurus piemēro tirgus nozarēs, lai pārvaldītu eksportu, par kuru var saņemt kompensāciju.

(9)

Labības nozarē importa un eksporta atļaujas jāuzskata par vidējā termiņa tirgus svārstību un paredzamas tirgus attīstības rādītāju. Tie ir galvenie tirgus bilances instrumenti, kas jāizmanto, novērtējot intervences rezervju tālākpārdošanas apstākļus iekšējā tirgū vai to eksportēšanai, vai nosakot izvedmuitas piemērošanas nepieciešamību. Tādējādi atļauja jāuzrāda importējot speltas kviešus, parastos kviešus un labības maisījumu, miežus, kukurūzu, sorgo, cietos kviešus, parasto kviešu un speltas kviešu miltus un manioku, bet eksportējot jāuzrāda atļauja speltas kviešiem, parastajiem kviešiem un labības maisījumam, miežiem, kukurūzai, cietajiem kviešiem, rudziem, auzām un parasto kviešu un speltas kviešu miltiem, ņemot vērā to dominējošo nozīmi tirdzniecības plūsmā un vietējā tirgū.

(10)

Rīsu nozarē informācija par paredzamo importu un eksportu, kas iegūta no atļaujām, ir pamats tirgus uzraudzībai, īpaši ņemot vērā rīsu svarīgo nozīmi vietējā patēriņā. Šo informāciju arī izmanto līdzīgu produktu tarifu pozīciju uzraudzībai. Turklāt izsniegtās atļaujas jāņem vērā aprēķinot ievedmuitu lobītiem un slīpētiem rīsiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 137. un 139. pantu. Tādēļ importa atļauja būtu jāprasa ievedot lobītus rīsus, slīpētus, daļēji slīpētus un šķeltos rīsus, un eksporta atļauja būtu jāprasa izvedot lobītus rīsus, slīpētus un daļēji slīpētus rīsus.

(11)

Cukura nozarē tirgus uzraudzība ir ļoti nozīmīga un ir vajadzīgas precīzas zināšanas par eksportu. Tādēļ jāuzrauga cukura eksports un jāpieprasa eksporta atļaujas. Attiecībā uz importu licences nepieciešamība jāattiecina tikai uz importu, kuram piemēro atvieglotu ievedmuitu, neskarot importu, uz kuru attiecas tarifu kvotas.

(12)

Lai novērstu, ka neatļautas kaņepju kultūras rada traucējumus šķiedras kaņepju tirgus kopējā organizācijā, būtu jāizstrādā noteikumi kaņepju un kaņepju sēklu importa pārbaudēm, lai nodrošinātu šo produktu konkrētas garantijas attiecībā uz tetrahidrokanabinola saturu. Tādēļ šādam importam ir jāparedz atļauju izsniegšana.

(13)

Attiecībā uz augļiem un dārzeņiem, informācija, kas iegūta no importa atļaujām, ir jāizmanto līdzīgu produktu (piemēram, kaltēti vai saldēti ķiploki) tarifu pozīciju vai tarifa likmes kvotas uzraudzībai.

(14)

Ābolu audzētāji Kopienā nesen ir nonākuši sarežģītā situācijā sakarā ar, cita starpā, būtisku ābolu ieveduma pieaugumu no atsevišķām dienvidu puslodes trešām valstīm. Tāpēc ir jāuzlabo ābolu importa uzraudzība. Lai īstenotu šo mērķi, ir noteikts instruments – mehānisms, kas pamatots uz importa atļauju izsniegšanu, kā noteikts Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulā (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Padomes Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (4). Attiecībā uz banāniem importa atļaujas ir vajadzīgas saskaņā ar Komisijas 2005. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 2014/2005 par atļaujām, kas saistītas ar režīmu, Kopienā ievedot banānus, kurus laiž brīvā apgrozībā, piemērojot kopējā muitas tarifa nodokļu likmi (5). Lai sniegtu pilnīgu priekšstatu par produktiem, kuriem vajadzīgas atļaujas, attiecīgās prasības arī jāiekļauj Regulā (EK) Nr. 376/2008.

(15)

Attiecība uz piena produktiem informācijai par paredzamo importu ar pazeminātu muitas likmi ir liela nozīme tirgus uzraudzībā. Attiecībā uz liellopu gaļas importu ar pazeminātu muitas nodokļa likmi, lai uzraudzītu tirdzniecību ar trešām valstīm, jāpieņem noteikumi, kas ievieš atļauju sistēmu dažiem produktiem.

(16)

Lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta importam jāsaņem atļauja, ņemot vērā paaugstināta riska nozares tirgus uzraudzības vajadzības.

(17)

Lai parādītu skaidru un pilnīgu saistību situāciju attiecībā uz lauksaimniecības produktu tirdzniecības atļaujām, Komisijas Regulā (EK) Nr. 376/2008 vajadzētu minēt importu un eksportu, uz ko attiecas minētās prasības.

(18)

Lai piemērotu Regulas (EK) Nr.376/2008 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu, jānosaka maksimālie produktu daudzumi, par kuriem nevajag uzrādīt importa vai eksporta atļaujas vai iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātus, ar noteikumu, ka imports vai eksports nenotiek saskaņā ar preferenču sistēmu. Attiecīgo produktu saraksts ir jāgroza, ņemot vērā grozījumus atļauju saistībās.

(19)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 376/2008 un šādas regulas:

Komisijas 1995. gada 26. jūnija Regula (EK) Nr. 1439/95, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EEK) Nr. 3013/89 piemērošanai attiecībā uz produktu importu un eksportu aitas gaļas un kazas gaļas nozarē (6);

Komisijas 2001. gada 5. februāra Regula (EK) Nr. 245/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1673/2000 par šķiedras linu un kaņepju tirgu kopīgo organizāciju piemērošanai (7);

Komisijas 2001. gada 14. decembra Regula (EK) Nr. 2535/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena un piena produktu importa režīmu un tarifu kvotu atvēršanu (8);

Komisijas 2003. gada 28. jūlija Regula (EK) Nr. 1342/2003 par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem ievešanas un izvešanas atļauju sistēmas piemērošanai attiecībā uz labību un rīsiem (9);

Komisijas 2003. gada 30. decembra Regula (EK) Nr. 2336/2003, ar kuru ievieš sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 670/2003, ar ko nosaka īpašus pasākumus attiecībā uz lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta tirgu (10);

Komisijas 2005. gada 16. augusta Regula (EK) Nr. 1345/2005, kurā noteikti sīki izstrādāti noteikumi ievešanas atļauju sistēmas piemērošanai olīveļļas nozarē (11);

Regula (EK) Nr. 2014/2005;

Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regula (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (12);

Komisijas 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1918/2006 par tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldīšanu Tunisijas izcelsmes olīveļļai (13);

Komisijas 2007. gada 29. marta Regula (EK) Nr. 341/2007, ar ko atver tarifu kvotas un nosaka to administrēšanu, un ievieš ievešanas atļauju un izcelsmes sertifikātu sistēmu attiecībā uz ķiplokiem un dažiem citiem lauksaimniecības produktiem, kas ievesti no trešām valstīm (14);

Komisijas 2007. gada 29. augusta Regula (EK) Nr. 1002/2007, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2184/96, kas attiecas uz tādu rīsu importu Kopienā, kuru izcelsmes un nosūtīšanas vieta ir Ēģipte (15);

Regula (EK) Nr. 1580/2007;

Komisijas 2008. gada 21. aprīļa Regula (EK) Nr. 382/2008 par importa un eksporta licenču piemērošanas noteikumiem liellopu [un teļa] gaļas nozarē (Pārstrādāta redakcija) (16).

(20)

Tāpēc attiecīgi jāatceļ Komisijas 1979. gada 6. jūnija Regula (EEK) Nr. 1119/79, ar ko nosaka īpašus noteikumus, lai ieviestu sēklu importa licenču sistēmu (17).

(21)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU:

1. pants

Regulu (EK) Nr. 376/2008 groza šādi.

1)

Regulas 1. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“1. pants

1.   Ievērojot dažus Kopienas noteikumos paredzētus izņēmumus, kas ir īpaši attiecībā uz produktiem, kas minēti Padomes Regulā (EK) Nr. 3448/93 (18) un tās īstenošanas noteikumos, šajā regulā paredzēti kopējie noteikumi importa un eksporta atļauju un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmas ieviešanai (še turpmāk – “atļaujas” un “sertifikāti”), kas noteikti Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 (19) III daļas II un III nodaļā un Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999 (20), vai kas ir noteikti šajā regulā.

2.   Atļauja vai sertifikāts jāuzrāda šādiem produktiem:

a)

importa gadījumā, kad produktus deklarē laišanai brīvā apgrozībā:

i)

produktiem, kas uzskaitīti II pielikuma I daļā, kuri importēti saskaņā ar visiem nosacījumiem, izņemot tarifa kvotas, ja vien minētajā pielikumā nav paredzēts citādi,

ii)

produktiem, kurus importē atbilstoši tarifu kvotām, ko pārvalda ar citām metodēm, nevis ar tādu metodi, kuras pamatā ir pieteikumu iesniegšanas hronoloģiskā secība (princips “kas pirmais iesniedz, to pirmo apkalpo”) saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (21) 308.a, 308.b un 308.c pantu,

iii)

produktiem, kas importēti saskaņā ar tarifu kvotām, kas piešķirtas balstoties uz metodi, kuras pamatā ir pieteikumu iesniegšanas hronoloģiskā secība, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.a, 308.b un 308.c pantu un kuri īpaši minēti šīs regulas II pielikuma I daļā;

b)

eksporta gadījumā:

i)

produktiem, kas uzskaitīti II pielikuma II daļā,

ii)

produktiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 162. panta 1. punktā, kuriem noteikta eksporta kompensācija, tostarp nulles apjomā, vai noteikta izvedmuita,

iii)

produktiem, kas eksportēti saskaņā ar kvotām vai par kuriem ir jāuzrāda eksporta atļauja, lai varētu ievest produktus saskaņā ar trešās valsts pārvaldītu kvotu, kas atvērta šajā valstī Kopienas produktu importam.

3.   Produktiem, kas minēti 2. panta a) punkta i) un iii) apakšpunktā un 2. panta b) punkta i) apakšpunktā, tiek piemērota II pielikumā noteiktā drošības nauda un derīguma termiņš.

Produktiem, kas minēti 2. panta a) punkta ii) apakšpunktā, 2. panta b) punkta ii) un iii) apakšpunktā, tiek piemēroti speciāli īstenošanas noteikumi, kas attiecas uz derīguma termiņu un drošības naudu, kas noteikta Kopienas noteikumos attiecībā uz šiem produktiem.

4.   Attiecībā uz eksporta atļauju sistēmu un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātiem, kas minēti 1. pantā, ja par produktiem, kas nav minēti II pielikuma II daļā, tirgus dalībnieks nepiesakās kompensācijas saņemšanai, tad šādam tirgus dalībniekam nav jāuzrāda attiecīgo produktu eksporta atļauja vai sertifikāts.

2)

Regulas 7. pantam pievieno šādu punktu:

“8.   Neskarot 1. panta 3. punktu, importa un eksporta atļauju un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu darbības termiņš katram produktam ir noteikts II pielikumā.”

3)

Regulas 14. panta 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.   Neskarot 1. panta 3. punktu, piemērojamās drošības naudas apjoms licencēm un sertifikātiem, kas izsniegti importam un eksportam, ir noteikts II pielikumā. Papildu apjomu var piemērot nosakot izvedmuitu.

Nevienu licences vai sertifikāta pieteikumu nepieņem, ja ne vēlāk kā līdz pulksten 13.00 pieteikuma iesniegšanas dienā kompetentai iestādei nav iesniegta atbilstoša drošības nauda.”

4)

Regulas II pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu.

2. pants

Aitas gaļa un kazas gaļa

Regulu (EK) Nr. 1439/95 groza šādi.

1)

Regulas 1. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“1. pants

1.   Šajā regulā noteikti īpaši sīki izstrādāti noteikumi importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmas piemērošanai, kas ieviesti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 376/2008 (22) Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 (23) I pielikuma XVIII daļā uzskaitītajiem produktiem.

2.   Ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi, piemēro Regulu (EK) Nr. 376/2008 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1301/2006 (24).

2)

Regulas 2. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“2. pants

1.   Produkti, par kuriem jāuzrāda licence, ir uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 376/2008 1. panta 2. punktā.

2.   Šīs regulas II sadaļu piemēro jebkuram produktam, kas minēts Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 (25) I pielikuma XVIII daļā un kas importēts saskaņā ar tarifa kvotām, kuras pārvalda ar citām metodēm, nevis ar metodi, kuras pamatā ir pieteikumu iesniegšanas hronoloģiskā secība, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2454/93 (26) 308.a, 308.b un 308.c pantu.

3)

Regulas 4., 5. un 6. pantu svītro.

3. pants

Kaņepes un lini

Regulu (EK) Nr.245/2001 groza šādi.

Regulas 17.a panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Regulas (EK) Nr. 376/2008 (27) II pielikuma I daļas D, F un L iedaļā uzskaitītajiem produktiem importa licenču derīguma termiņš ir tāds, kā noteikts minētajās iedaļās.

4. pants

Piena produkti

Regulu (EK) Nr. 2535/2001 groza šādi.

1)

Regulas 2. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“2. pants

Produkti, kuriem uzrāda importa licenci, ir minēti Komisijas Regulas (EK) Nr. 376/2008 (28) 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā. Importa licences derīguma termiņš un iemaksājamās drošības naudas apjoms ir noteikts minētās regulas II pielikuma I daļā, neskarot šīs regulas 24. panta 3. un 4. punktu.

Piemēro Regulu (EK) Nr. 376/2008 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1301/2006 (29), ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi.

2)

Regulas 3. pantā svītro 1. un 3. punktu.

3)

Regulas 24. pantu papildina ar šādiem punktiem:

“3.   Nevienu licences vai sertifikāta pieteikumu nepieņem, ja ne vēlāk kā līdz pulksten 13.00 pieteikuma iesniegšanas dienā kompetentai iestādei nav iesniegta drošības nauda 10 euro apmērā par 100 kilogramiem produkta tīrā svara.

4.   Licences ir derīgas no to izdošanas dienas Regulas (EK) Nr. 376/2008 22. panta 2. punkta nozīmē līdz trešā mēneša beigām pēc šīs dienas.”

5. pants

Labība un rīsi

Regulu (EK) Nr. 1342/2003 groza šādi.

1)

Regulas 1. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“1. pants

1.   Šī regula nosaka īpašus sīki izstrādātus noteikumus Komisijas Regulā (EK) Nr. 376/2008 (30) paredzēto importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu piemērošanai produktiem, kas uzskaitīti Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 (31) I pielikuma I un II daļā.

2.   Ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi, piemēro Regulu (EK) Nr. 376/2008 un Komisijas Regulas (EK) Nr. 1301/2006 (32) un (EK) Nr. 1454/2007 (33).

2)

Regulas 6. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“6. pants

1.   Importa un eksporta licenču derīguma termiņi ir šādi:

a)

Regulas (EK) Nr. 376/2008 II pielikumā uzskaitītajiem produktiem, izņemot šā punkta b) un c) apakšpunktā minētos produktus: minētajā pielikumā norādītais termiņš;

b)

ja nav citādi noteikts, produkti, ko importē vai eksportē atbilstoši tarifu kvotām, kuras pārvalda ar citām metodēm, nevis ar tādu metodi, kuras pamatā ir pieteikumu iesniegšanas hronoloģiskā secība (princips “kas pirmais iesniedz, to pirmo apkalpo”) saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (34) 308.a, 308.b un 308.c pantu: no licences faktiskās izdošanas dienas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 376/2008 22. panta 2. punktu līdz otrā mēneša beigām pēc minētās dienas;

c)

produktiem, kas eksportēti un kuriem noteikta kompensācija, un produktiem, kuriem licences pieteikuma iesniegšanas dienā ir noteikta izvedmuita: no licences izdošanas dienas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 376/2008 22. panta 1. punktu līdz ceturtā mēneša beigām pēc minētās dienas.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, eksporta licences derīguma termiņš Regulas (EK) Nr. 376/2008 II pielikuma II daļas A iedaļā minētajiem produktiem, kuriem kompensācijas apjoms vai iepriekš noteikta kompensācija nav noteikta, beidzas sešdesmitajā dienā pēc dienas, kurā izsniegta licence saskaņā ar minētās regulas 22. panta 1. punktu.

3.   Atkāpjoties no 1. punkta, eksporta licences, kurai noteikta kompensācija par produktiem, kas apzīmēti ar KN kodiem 1702 30, 1702 40, 1702 90 un 2106 90 derīguma termiņš beidzas ne vēlāk kā:

a)

30. jūnijā pieteikumiem, kas iesniegti līdz katra tirdzniecības gada 31. maijam;

b)

30. septembrī pieteikumiem, kas iesniegti no tirdzniecības gada 1. jūnija līdz nākamā tirdzniecības gada 31. augustam;

c)

30 dienas no licences izsniegšanas dienas pieteikumiem, kas iesniegti tajā pašā tirdzniecības gadā no 1. septembra līdz 30. septembrim.

4.   Atkāpjoties no 1. punkta, pēc uzņēmēja pieprasījuma, eksporta licences, kurai noteikta kompensācija par produktiem, kas apzīmēti ar KN kodiem 1107 10 19, 1107 10 99 un 1107 20 00, derīguma termiņš beidzas ne vēlāk kā:

a)

kārtējā kalendārā gada 30. septembrī licencēm, kas izsniegtas no 1. janvāra līdz 30. aprīlim;

b)

vienpadsmitā mēneša beigās pēc to izsniegšanas licencēm, ja tās izsniegtas no 1. jūlija līdz 31. oktobrim;

c)

nākamā kalendārā gada 30. septembrī licencēm, kas izsniegtas no 1. novembra līdz 31. decembrim.

5.   To licenču 22. iedaļā, kas izsniegtas saskaņā ar 2., 3. un 4 punktu, jāiekļauj viens no ierakstiem, kas minēti X pielikumā.

6.   Ja ir noteikts īpašs derīguma termiņš importa licencēm attiecībā uz importu, kura izcelsme ir noteiktās trešās valstīs vai ko ieved no tām, licences pieteikuma 7. un 8. iedaļā un pašā licencē jānorāda produkta izvešanas un izcelsmes valsts vai valstis. Licences paredz pienākumu ievest no norādītās valsts vai valstīm.

7.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 376/2008 8. panta 1. punkta noteikumiem, tiesības, kas izriet no šā panta 1. punkta b) apakšpunktā un 4. punktā minētajām licencēm, nevar nodod citām personām.

3)

Regulas 7. pantu svītro.

4)

Regulas 8. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“8. pants

1.   Eksporta licences produktiem, par kuriem noteikta kompensācija vai nodoklis, tiks izsniegtas trešajā darbdienā pēc pieteikuma iesniegšanas, ar nosacījumu, ka Komisija nav veikusi īpašas darbības, kā norādīts šīs regulas 9. pantā, Regulas (EK) Nr. 1501/1995 15. pantā vai Komisijas Regulas (EK) Nr. 1518/1995 (35) 5. pantā, un ka ir paziņots par daudzumu, par kādu ir pieteiktas licences saskaņā ar šīs regulas 16. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Pirmo daļu nepiemēro licencēm, kas izdotas saistībā ar uzaicinājumu uz konkursu, vai Regulas (EK) Nr. 376/2008 15. pantā minētajām licencēm, kas izdotas attiecībā uz pārtikas atbalsta pasākumiem tādā nozīmē, kāda paredzēta 10. panta 4. punktā Lauksaimniecības nolīgumā, kurš noslēgts daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtā (36). Šīs eksporta licences izsniedz pirmajā darbdienā pēc konkursa apstiprināšanas.

2.   Eksporta licences produktiem, kuriem kompensācija vai nodoklis nav noteikts, izsniedz pieteikuma iesniegšanas dienā.

5)

Regulas 9. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“9. pants

1.   Komisija var nolemt šādi:

a)

attiecībā uz daudzumiem, par kuriem iesniegti pieteikumi, bet par kuriem vēl nav izsniegtas licences, noteikt piešķiramā daudzuma ierobežojumus;

b)

noraidīt pieteikumus, par kuriem eksporta licences vēl nav izsniegtas;

c)

apturēt licenču pieteikumu iesniegšanu uz laiku, kas nepārsniedz piecas darbdienas.

Licenču izsniegšanas apturēšanu, kas minēta c) punktā, var piemērot ilgākam laikam saskaņā ar Regulas Nr. 1234/2007 195. panta 2. punktā minēto procedūru.

2.   Samazinot vai noraidot daudzumus, par kuriem iesniegts licences pieteikums, attiecībā uz nepiešķirtajiem daudzumiem tūlīt atbrīvo licences saņemšanai iesniegto drošības naudu.

3.   Pretendenti var atsaukt savus licenču pieteikumus trīs darbdienu laikā pēc tam, kad Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (kā norādīts 1. punkta a)apakšpunktā) publicēta piešķiramā daudzuma ierobežojuma likme, ja tā ir mazāka nekā 80 %. Dalībvalstis tādā gadījumā atmaksā drošības naudu.

4.   Pasākumi saskaņā ar 1. pantu neattiecas uz eksportu, kas veikts, īstenojot starptautiskajos nolīgumos vai citās papildu programmās paredzētos Kopienas un attiecīgo valstu pārtikas atbalsta pasākumus vai īstenojot citus Kopienas bezmaksas piegādes pasākumus.”

6)

Regulas 11. pantu svītro.

7)

Regulas 12. pantu aizstāj ar šādu tekstu.

“12. pants

Regulas (EK) Nr. 376/2008 14. panta 2. punktā minētā drošības nauda, kas jāiesniedz saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2220/85 (37) III sadaļu, ir šāda:

a)

produktiem, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 376/2008 II pielikumā, izņemot šā punkta b) un c) apakšpunktā minētos produktus: kā norādīts minētajā pielikumā;

b)

ja nav noteikts citādi, produktiem, kas importēti vai eksportēti saskaņā ar tarifu kvotām:

i)

30 euro par importētu produktu tonnu;

ii)

3 euro par tādu produktu tonnu, kas eksportēti bez kompensācijas;

c)

produktiem, kas eksportēti un kuriem noteikta kompensācija, vai par licencēm attiecībā uz produktiem, kuriem licences iesniegšanas dienā ir noteikta izvedmuita:

i)

20 euro par to produktu tonnu, kuru KN kodi ir 1102 20, 1103 13, 1104 19 50, 1104 23 10, 1108, 1702 un 2106;

ii)

10 euro par citu produktu tonnu.

8)

Regulas I, II, III, XI, XII un XIII pielikumu svītro.

9)

Regulas X pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu.

6. pants

Lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirts

Regulu (EK) Nr. 2336/2003 groza šādi.

1)

Regulas 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   Produkti, kuriem uzrāda importa licenci, ir minēti Komisijas Regulas (EK) Nr. 376/2008 (38) 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā. Importa licences derīguma termiņš un saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2220/85 (39) III sadaļu iesniedzamās drošības naudas apjoms ir noteikts Regulas (EK) Nr. 376/2008 II pielikuma I daļā.

2)

Regulas 6. un 8. pantu svītro.

7. pants

Olīveļļa

Regulu (EK) Nr. 1345/2005 groza šādi.

1)

Regulas 1. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Produkti ar KN kodu 0709 90 39, 0711 20 90 un 2306 90 19, kurus var ievest tikai ar importa licenci, ir minēti Komisijas Regulas (EK) Nr. 376/2008 (40) 1. panta 2. apakšpunktā. Importa licences derīguma termiņš un iesniedzamās drošības naudas apmērs ir noteikts minētās regulas II pielikuma I daļā.

2)

Regulas 3. pantu svītro.

8. pants

Banāni

Regulu (EK) Nr. 2014/2005 groza šādi.

Regulas 1. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“1. pants

1.   To banānu imports, kuru KN kods ir 0803 00 19 un kurus ieved, piemērojot kopējo muitas tarifa likmi un par kuriem jāuzrāda importa licence, ir noteikts Komisijas Regulas (EK) Nr. 376/2008 (41) 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā. Licences izsniedz dalībvalstis jebkuram pieteikuma iesniedzējam neatkarīgi no tā reģistrācijas vietas Kopienā.

2.   Importa licences pieteikumu iesniedz jebkurā dalībvalstī.

3.   Importa licences derīguma termiņš un saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2220/85 (42) III sadaļu iesniedzamās drošības naudas apjoms ir noteikts Regulas (EK) Nr. 376/2008 II pielikuma I daļā.

Tomēr neviena licence nav derīga pēc izdošanas gada 31. decembra.

4.   Ja paredzētajā termiņā darbība nav īstenota vai ja tā īstenota tikai daļēji, drošības naudu pilnībā vai daļēji ietur, izņemot nepārvaramas varas gadījumus.

5.   Neatkarīgi no Regulas (EK) Nr. 376/2008 34. panta 4. punkta regulas 32. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētais pierādījums par importa licences izmantošanu jāiesniedz trīsdesmit dienās pēc licences derīguma termiņa beigu dienas, ja vien tas nav neiespējami nepārvaramas varas dēļ.

9. pants

Cukurs

Regulu (EK) Nr. 951/2006 groza šādi.

1)

Regulas 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Produkti, par kuriem uzrāda eksporta licenci, ir minēti Komisijas Regulas (EK) Nr. 376/2008 (43) 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā.

Eksporta licences derīguma termiņš un iemaksājamās drošības naudas apjoms ir noteikts minētās regulas II pielikuma II daļā un attiecas uz visiem minētās regulas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajiem gadījumiem.

2)

Regulas 8. pantā svītro1., 2. un 3. punktu.

3)

Regulas 10. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“10. pants

Produkti, par kuriem uzrāda importa licenci, ir minēti Komisijas Regulas (EK) Nr. 376/2008 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā.

Importa licences derīguma termiņš un iemaksājamās drošības naudas apjoms ir noteikts minētās regulas II pielikuma I daļā un attiecas uz visiem regulas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajiem gadījumiem.”

4)

Regulas 11. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Ja licences pieteikums produktiem, uz kuriem attiecas 1. punkta pirmā daļa, ir par apjomiem, kas nepārsniedz 10 tonnu, tad attiecīgā persona nedrīkst iesniegt vairāk nekā vienu šādu pieteikumu vienā un tajā pašā dienā un vienā un tajā pašā kompetentajā iestādē, un ne vairāk kā vienu licenci var izmantot par tādu apjomu eksportu, kas nepārsniedz 10 tonnas.”

5)

Regulas 12. panta 1. punktu svītro.

10. pants

Olīveļļa no Tunisijas

Regulu (EK) Nr. 1918/2006 groza šādi.

Regulas 3. panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 376/2008 (44) 22. panta 2. punktu importa licence ir derīga 60 dienas no faktiskās izsniegšanas dienas, un drošības naudas apmērs ir 15 euro par 100 kg tīrsvara.

11. pants

Ķiploki

Regulu (EK) Nr. 341/2007 groza šādi.

1)

Regulas 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Produkti, par kuriem uzrāda importa licenci, ir minēti Komisijas Regulas (EK) Nr. 376/2008 (45) 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā. Importa licences derīguma termiņš un iemaksājamās drošības naudas apjoms ir noteikts minētās regulas II pielikuma I daļā.

2)

Svītro 6. panta 2. punktu.

3)

Regulas 13. pantu groza šādi.

a)

Panta 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.   “B” licencēm pēc analoģijas piemēro 6. panta 3. un 4. punktu.”

b)

Panta 4. punktu svītro.

4)

Svītro II pielikumu.

12. pants

Rīsi

Regulu (EK) Nr. 1002/2007 groza šādi.

Regulas 3. panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Tomēr drošības nauda produktiem ar KN kodiem 1006 20 un 1006 30 nedrīkst būt mazāka nekā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1342/2003 12. panta b) punkta i) apakšpunktā.”

13. pants

Āboli

Regulas (EK) Nr. 1580/2007 134. pantu groza šādi.

1)

Panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   To ābolu imports, kuru KN kods ir 0808 10 80 un kurus var ievest tikai ar importa licenci, ir noteikts Komisijas Regulas (EK) Nr. 376/2008 (46) 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā.

2)

Panta 4. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“4.   Importētāji kopā ar pieteikumu iesniedz drošības naudu saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2220/85 III sadaļu, garantējot, ka tiks izpildītas saistības veikt ievešanu importa licences derīguma termiņa laikā.

Izņemot nepārvaramas varas gadījumus, drošības naudu pilnībā vai daļēji atsavina, ja importa licences derīguma termiņa laikā ievešanu neveic vai veic to tikai daļēji.

Importa licences derīguma termiņš un drošības naudas apmērs ir noteikts Regulas (EK) Nr. 376/2008 II pielikuma I daļā.”

3)

Panta 6. punktu aizstāj a šādu tekstu:

“6.   Licence ir derīga tikai importam, kura izcelsme ir norādītajā valstī.”

14. pants

Liellopu gaļa

Regulu (EK) Nr. 382/2008 groza šādi.

1)

Regulas 2. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   Produkti, par kuriem uzrāda importa licenci, ir minēti Komisijas Regulas (EK) Nr. 376/2008 (47) 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā. Importa licences derīguma termiņš un iesniedzamās drošības naudas apjoms ir noteikts minētās regulas II pielikuma I daļā.

2)

Regulas 3. un 4. pantu svītro.

3)

Regulas 5. panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“3.   Veicot importu saskaņā ar tarifa kvotām, piemēro šādus noteikumus:

a)

nevienu licences vai sertifikāta pieteikumu nepieņem, ja ne vēlāk kā līdz pulksten 13.00 pieteikuma iesniegšanas dienā kompetentajai iestādei nav iesniegta drošības nauda 5 euro apmērā par katru dzīvnieku un 12 euro – par 100 kilogramiem tīrsvara citiem produktiem;

b)

licences ir derīgas no to faktiskās izdošanas dienas Regulas (EK) Nr. 376/2008 22. panta 2. punkta nozīmē līdz trešā mēneša beigām pēc minētās dienas.

c)

iestāde, kas izsniedz importa licenci, norāda licences vai tās izrakstu 20. ailē kvotas kārtas numuru Eiropas Kopienu integrētajā muitas tarifā (TARIC).”

15. pants

Pārejas noteikumi

1.   Regula neskar licences derīguma termiņu un drošības naudas apjomu, kas piemērojami saistībā ar tarifa kvotu periodiem, kuru termiņš nav beidzies šīs regulas piemērošanas dienā, kā noteikts 17. pantā.

2.   Pēc ieinteresēto pušu lūguma iemaksāto drošības naudu attiecībā uz importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu izdošanu atbrīvo, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a)

licenču vai sertifikātu derīguma termiņš nav beidzies 1. punktā minētajā dienā;

b)

no 1. punktā minētā dienas licences vai sertifikāti attiecīgajiem produktiem vairs nav nepieciešami;

c)

licences vai sertifikāti ir izmantoti tikai daļēji vai nav izmantoti vispār 1. punktā minētajā dienā.

16. pants

Nobeiguma noteikums

Regulu (EEK) Nr. 1119/79 atsauc.

17. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tomēr to piemēro:

a)

attiecībā uz labību, liniem un kaņepēm, olīveļļu, svaigiem vai pārstrādātiem augļiem un dārzeņiem, sēklām, liellopu un teļa gaļu, aitas gaļu un kazas gaļu, cūkgaļu, pienu un piena produktiem, olām, mājputnu gaļai, lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu un citām produktu nozarēm, izņemot rīsu, cukura un vīna nozari, no 2008. gada 1. jūlija;

b)

attiecībā uz vīna nozari – no 2008. gada 1. augusta;

c)

attiecībā uz rīsu nozari – no 2008. gada 1. septembra;

d)

attiecībā uz cukura nozari – no 2008. gada 1. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 9. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1781/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 248/2008 (OV L 76, 19.3.2008., 6. lpp.

(3)  OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.

(4)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 292/2008 (OV L 90, 2.4.2008., 3. lpp.).

(5)  OV L 324, 10.12.2005., 3. lpp.

(6)  OV L 143, 27.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 272/2001 (OV L 41, 10.2.2001., 3. lpp.).

(7)  OV L 35, 6.2.2001., 18. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2006 (OV L 365, 21.12.2006., 52. lpp.).

(8)  OV L 341, 22.12.2001., 29. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1565/2007 (OV L 340, 22.12.2007., 37. lpp.).

(9)  OV L 189, 29.7.2003., 12. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1996/2006 (OV L 398, 30.12.2006., 1. lpp.).

(10)  OV L 346, 31.12.2003., 19. lpp.

(11)  OV L 212, 17.8.2005., 13. lpp.

(12)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1568/2007 (OV L 340, 22.12.2007., 62. lpp.).

(13)  OV L 365, 21.12.2006., 84. lpp.

(14)  OV L 90, 30.3.2007., 12. lpp.

(15)  OV L 226, 30.8.2007., 15. lpp.

(16)  OV L 115, 29.4.2008., 10. lpp.

(17)  OV L 139, 7.6.1979., 13. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 3886/86 (OV L 361, 20.12.1986., 18. lpp.).

(18)  OV L 318, 20.12.1993., 18. lpp.

(19)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(20)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp.

(21)  OV L 253, 11.10.1993, 1. lpp.”

(22)  OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.

(23)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(24)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.”

(25)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(26)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.”

(27)  OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.”

(28)  OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.

(29)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.”

(30)  OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.

(31)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(32)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(33)  OV L 325, 11.12.2007., 69. lpp.”

(34)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.”

(35)  OV L 147, 30.6.1995., 55. lpp.

(36)  OV L 336, 23.12.1994., 22. lpp.”

(37)  OV L 205, 3.8.1985., 5. lpp.”

(38)  OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.

(39)  OV L 205, 3.8.1985., 5. lpp.”

(40)  OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.”

(41)  OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.

(42)  OV L 205, 3.8.1985., 5. lpp.”

(43)  OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.”

(44)  OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.”

(45)  OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.”

(46)  OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.”

(47)  OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.”


I PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

I   DAĻA

LICENCĒŠANAS SAISTĪBA – IMPORTAM

1. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) daļā minētie produkti un saskaņā ar 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu piemērojamie maksimālie daudzumi

(Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I un II pielikumā norādītajā secībā)

A.   Labība ( Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma I daļa )

KN kods

Apraksts

Drošības nauda

Derīguma termiņš

Neto daudzums (1)

0714, izņemot apakšpozīciju 0714 20 10

Manioks, niedru maranta, saleps, topinambūri, batātes un tamlīdzīgas saknes un bumbuļi ar augstu cietes vai inulīna saturu, svaigi, atdzesēti, saldēti vai kaltēti, arī šķēlītēs vai zirnīšos; sago palmas serdes

1 EUR/t

līdz otrā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence faktiski izdota saskaņā ar 22. panta 2. punktu

5 000 kg

0714 20 10

Batātes lietošanai pārtikā

1 EUR/t

līdz otrā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence faktiski izdota saskaņā ar 22. panta 2. punktu

500 kg

1001 10

Cietie kvieši, ieskaitot produktus, kas importēti saskaņā ar tarifa kvotām, kas minēti 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta iii) daļā

1 EUR/t

līdz otrā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence faktiski izdota saskaņā ar 22. panta 2. punktu

5 000 kg

1001 90 99

Speltas kvieši, parastie kvieši un labības maisījums, izņemot sējai paredzētos, ieskaitot produktus, kas importēti saskaņā ar tarifa kvotām, kas minēti 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta iii) daļā

1 EUR/t

līdz otrā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence faktiski izdota saskaņā ar 22. panta 2. punktu

5 000 kg

1003 00

Mieži

1 EUR/t

līdz otrā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence faktiski izdota saskaņā ar 22. panta 2. punktu

5 000 kg

1005 90 00

Kukurūza, izņemot sēklas

1 EUR/t

līdz otrā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence faktiski izdota saskaņā ar 22. panta 2. punktu

5 000 kg

1007 00 90

Graudu sorgo, izņemot hibrīdus sējai

1 EUR/t

līdz otrā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence faktiski izdota saskaņā ar 22. panta 2. punktu

5 000 kg

1101 00 15

Kviešu un speltas kviešu milti

1 EUR/t

līdz otrā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence faktiski izdota saskaņā ar 22. panta 2. punktu

1 000 kg

2303 10

Cietes ražošanas atlikumi un tiem līdzīgi atlikumi

1 EUR/t

līdz otrā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence faktiski izdota saskaņā ar 22. panta 2. punktu

1 000 kg

2303 30 00

Alus un spirta rūpniecības šķiedenis un atlikumi

1 EUR/t

līdz otrā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence faktiski izdota saskaņā ar 22. panta 2. punktu

1 000 kg

ex 2308 00 40

Citrusaugļu izspaidas

1 EUR/t

līdz otrā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence faktiski izdota saskaņā ar 22. panta 2. punktu

1 000 kg

2309 90 20

Produkti, kas minēti Kombinētās nomenklatūras 23. nodaļas 5. papildpiezīmē

1 EUR/t

līdz otrā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence faktiski izdota saskaņā ar 22. panta 2. punktu

1 000 kg

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.


B.   Rīsi ( Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma II daļa )

KN kods

Apraksts

Drošības nauda

Derīguma termiņš

Neto daudzums (2)

1006 20

Lobīti (brūnie) rīsi, ieskaitot produktus, kas importēti saskaņā ar tarifa kvotām, kas minēti 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta iii) daļā

30 EUR/t

līdz otrā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence faktiski izdota saskaņā ar 22. panta 2. punktu

1 000 kg

1006 30

Daļēji vai pilnīgi slīpēti rīsi, pulēti vai nepulēti, glazēti vai neglazēti, ieskaitot produktus, kas importēti saskaņā ar tarifa kvotām, kas minēti 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta iii) daļā

30 EUR/t

līdz otrā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence faktiski izdota saskaņā ar 22. panta 2. punktu

1 000 kg

1006 40 00

Šķeltie rīsi, ieskaitot produktus, kas importēti saskaņā ar tarifa kvotām, kas minēti 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta iii) daļā

1 EUR/t

līdz otrā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence faktiski izdota saskaņā ar 22. panta 2. punktu

1 000 kg

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.


C.   Cukurs ( Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma III daļa )

KN kods

Apraksts

Drošības nauda

Derīguma termiņš

Neto daudzums (3)

1701

Visi produkti, kas importēti saskaņā ar atvieglotiem noteikumiem, izņemot tarifu kvotas

saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 950/2006 un Regulas (EK) Nr. 1100/2006 noteikumiem

saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 950/2006 un Regulas (EK) Nr. 1100/2006 noteikumiem

(—)

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.


D.   Sēklas ( Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma V daļa )

KN kods

Apraksts

Drošības nauda

Derīguma termiņš

Neto daudzums (4)

ex 1207 99 15

Kaņepju šķirņu sēklas, paredzētas sējai

 (5)

līdz sestā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence faktiski izdota saskaņā ar 22. panta 2. punktu, ja dalībvalstis neparedz citādi

(—)

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.


E.   Olīveļļa un galda olīvas ( Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma VII daļa )

KN kods

Apraksts

Drošības nauda

Derīguma termiņš

Neto daudzums (6)

0709 90 39

Olīvas, svaigas, eļļas ražošana

100 EUR/t

60 dienas pēc faktiskās izdošanas dienas saskaņā ar 22. panta 2. punktu

100 kg

0711 20 90

Olīvas, kuras konservētas īslaicīgai uzglabāšanai (piemēram, ar sēra dioksīdu, sālījumā, sērūdenī vai citu konservantu šķīdumos), bet kuras šādā veidā nav piemērotas tūlītējai lietošanai pārtikai, eļļas ražošanai, ieskaitot produktus, kas importēti saskaņā ar tarifa kvotām, kas minēti 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta iii) daļā

100 EUR/t

60 dienas pēc faktiskās izdošanas dienas saskaņā ar 22. panta 2. punktu

100 kg

2306 90 19

Eļļas rauši un citi olīveļļas ražošanas atlikumi, kuros olīveļļas masas daļa ir lielāka par 3 %

100 EUR/t

60 dienas pēc faktiskās izdošanas dienas, saskaņā ar 22. panta 2. punktu

100 kg

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.


F.   Lini un kaņepes ( Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma VIII daļa )

KN kods

Apraksts

Drošības nauda

Derīguma termiņš

Neto daudzums (7)

5302 10 00

Kaņepes, neapstrādātas vai apstrādātas

 (8)

līdz sestā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence faktiski izdota saskaņā ar 22. panta 2. punktu, ja dalībvalstis neparedz citādi

(—)

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.


G.   Augļi un dārzeņi ( Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma IX daļa )

KN kods

Apraksts

Drošības nauda

Derīguma termiņš

Neto daudzums (9)

0703 20 00

Ķiploki, svaigi vai atdzesēti, ieskaitot produktus, kas importēti saskaņā ar tarifa kvotām, kas minēti 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta iii) daļā

50 EUR/t

3 mēneši pēc izdošanas dienas saskaņā ar 22. panta 1. punktu

(—)

ex 0703 90 00

Citi sīpolu dārzeņi, svaigi vai dzesināti, ieskaitot produktus, kas importēti saskaņā ar tarifa kvotām, kas minēti 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta iii) daļā

50 EUR/t

3 mēneši pēc izdošanas dienas saskaņā ar 22. panta 1. punktu

(—)

0808 10 80

Āboli, citi

15 EUR/t

3 mēneši pēc izdošanas dienas saskaņā ar 22. panta 1. punktu

(—)

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.


H.   Augļu un dārzeņu pārstrādes produkti ( Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma X daļa )

KN kods

Apraksts

Drošības nauda

Derīguma termiņš

Neto daudzums (10)

ex 0710 80 95

Ķiploki (11) un Allium ampeloprasum (termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī), saldēti, ieskaitot produktus, kas importēti saskaņā ar tarifa kvotām, kas minēti 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta iii) daļā

50 EUR/t

3 mēneši pēc izdošanas dienas saskaņā ar 22. panta 1. punktu

(—)

ex 0710 90 00

Dārzeņu maisījumi, kuru sastāvā ir ķiploki (11) un/vai Allium ampeloprasum (termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī), saldēti, ieskaitot produktus, kas importēti saskaņā ar tarifa kvotām, kas minēti 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta iii) daļā

50 EUR/t

3 mēneši pēc izdošanas dienas saskaņā ar 22. panta 1. punktu

(—)

ex 0711 90 80

Ķiploki (11) un/vai Allium ampeloprasum, kas konservēti īslaicīgai glabāšanai (piemēram, ar sēra dioksīdu, sālījumā, sērūdenī vai citu konservantu šķīdumos), bet nav piemēroti tūlītējai lietošanai pārtikā, ieskaitot produktus, kas importēti saskaņā ar tarifa kvotām, kas minēti 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta iii) daļā

50 EUR/t

3 mēneši pēc izdošanas dienas saskaņā ar 22. panta 1. punktu

(—)

ex 0711 90 90

Dārzeņu maisījumi, kuru sastāvā ir ķiploki (11) un/vai Allium ampeloprasum, kas konservēti īslaicīgai glabāšanai (piemēram, ar sēra dioksīdu, sālījumā, sērūdenī vai citu konservantu šķīdumos), bet nav piemēroti tūlītējai lietošanai pārtikā, ieskaitot produktus, kas importēti saskaņā ar tarifa kvotām, kas minēti 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta iii) daļā

50 EUR/t

3 mēneši pēc izdošanas dienas saskaņā ar 22. panta 1. punktu

(—)

ex 0712 90 90

Kaltēti ķiploki (11) un Allium ampeloprasum un kaltētu dārzeņu maisījumi, kuros ir ķiploki (11) un/vai Allium ampeloprasum, veseli, sagriezti, šķēlītēs, sadrupināti vai sasmalcināti pulverī, bet tālāk nesagatavoti, ieskaitot produktus, kas importēti saskaņā ar tarifa kvotām, kas minēti 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta iii) daļā

50 EUR/t

3 mēneši pēc izdošanas dienas 22. panta 1. punkts

(—)

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.


I.   Banāni ( Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma XI daļa )

KN kods

Apraksts

Drošības nauda

Derīguma termiņš

Neto daudzums (12)

0803 00 19

Svaigi banāni, importēti saskaņā ar kopējā muitas tarifa likmi

15 EUR/t

līdz mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence izdota saskaņā ar 22. panta 1. punktu

(—)

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.


J.   Liellopu un teļa gaļa ( Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma XV daļa )

KN kods

Apraksts

Drošības nauda

Derīguma termiņš

Neto daudzums (13)

0102 90 05 līdz 0102 90 79

Visi produkti, kas importēti ar atvieglotiem noteikumiem, izņemot tarifu kvotas

5 EUR par dzīvnieku

līdz trešā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence izdota saskaņā ar 22. panta 1. punktu

(—)

0201 un 0202

Visi produkti, kas importēti ar atvieglotiem noteikumiem, izņemot tarifu kvotas

12 EUR par 100 kg neto masas

līdz trešā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence izdota saskaņā ar 22. panta 1. punktu

(—)

0206 10 95 un 0206 29 91

Visi produkti, kas importēti ar atvieglotiem noteikumiem, izņemot tarifu kvotas

12 EUR par 100 kg neto masas

līdz trešā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence izdota saskaņā ar 22. panta 1. punktu

(—)

1602 50 10, 1602 50 31 un 1602 50 95

Visi produkti, kas importēti ar atvieglotiem noteikumiem, izņemot tarifu kvotas

12 EUR par 100 kg neto masas

līdz trešā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence izdota saskaņā ar 22. panta 1. punktu

(—)

1602 90 61 un 1602 90 69

Visi produkti, kas importēti ar atvieglotiem noteikumiem, izņemot tarifu kvotas

12 EUR par 100 kg neto masas

līdz trešā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence izdota saskaņā ar 22. panta 1. punktu

(—)

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.


K.   Piens un piena produkti ( Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma XVI daļa )

KN kods

Apraksts

Drošības nauda

Derīguma termiņš

Neto daudzums (14)

ex 04., 17., 21. un 23. nodaļa

Visu veidu piens un piena produkti, kas importēti pēc atvieglotiem noteikumiem, izņemot tarifu kvotas, un izņemot bez licences importētu Šveices izcelsmes sieru un biezpienu (KN kods 0406)

 

 

 

0401

Neiebiezināts piens un krējums bez cukura vai cita saldinātāja piedevas

10 EUR/100 kg

līdz trešā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence izdota saskaņā ar 22. panta 1. punktu

(—)

0402

Piens un krējums, iebiezināts vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

10 EUR/100 kg

līdz trešā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence izdota saskaņā ar 22. panta 1. punktu

(—)

0403 10 11 līdz 0403 10 39

0403 90 11 līdz 0403 90 69

Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs un citi fermentēti vai skābpiena produkti, iebiezināti vai neiebiezināti, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai bez tās, nearomatizēti, bez augļu, riekstu vai kakao piedevas

10 EUR/100 kg

līdz trešā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence izdota saskaņā ar 22. panta 1. punktu

(—)

0404

Sūkalas, iebiezinātas un neiebiezinātas, ar cukura vai cita saldinātāja piedevu vai bez tās; produkti no dabīga piena sastāvdaļām, ar cukura vai cita saldinātāja piedevu vai bez tās, kuri nav minēti vai iekļauti citur

10 EUR/100 kg

līdz trešā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence izdota saskaņā ar 22. panta 1. punktu

(—)

ex 0405

Sviests un citas no piena iegūtas taukvielas un eļļas; piena tauku pastas, kuru tauku saturs ir lielāks par 75 %, bet mazāks par 80 %

10 EUR/100 kg

līdz trešā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence izdota saskaņā ar 22. panta 1. punktu

(—)

0406

Siers un biezpiens, izņemot bez licences importētu Šveices izcelsmes sieru un biezpienu

10 EUR/100 kg

līdz trešā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence izdota saskaņā ar 22. panta 1. punktu

(—)

1702 19 00

Laktoze uz laktozes sīrups bez aromatizētāju un krāsvielu piedevas, kuras sausnā bezūdens laktozes masas daļa ir mazāka par 99 %

10 EUR/100 kg

līdz trešā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence izdota saskaņā ar 22. panta 1. punktu

(—)

2106 90 51

Laktozes sīrups ar aromatizētāja vai krāsvielas piedevu

10 EUR/100 kg

līdz trešā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence izdota saskaņā ar 22. panta 1. punktu

(—)

ex 2309

Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībā:

Izstrādājumi un dzīvnieku barība, kas satur produktus, kuriem Regula (EK) Nr. 1234/2007 piemērojama tieši vai pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1667/2006, izņemot izstrādājumus un dzīvnieku barību, kas iekļauta minētās regulas I pielikuma I daļā.

10 EUR/100 kg

līdz trešā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence izdota saskaņā ar 22. panta 1. punktu

(—)

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.


L.   Citi produkti ( Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma XXI daļa )

KN kods

Apraksts

Drošības nauda

Derīguma termiņš

Neto daudzums (15)

1207 99 91

Kaņepju sēklas, kas nav paredzētas sējai

 (16)

līdz sestā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence faktiski izdota saskaņā ar 22. panta 2. punktu, ja dalībvalstis neparedz citādi

(—)

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.


M.   Lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirts ( Regulas (EK) Nr. 1234/2007 II pielikuma I daļa )

KN kods

Apraksts

Drošības nauda

Derīguma termiņš

Neto daudzums (17)

ex 2207 10 00

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80% vai augstāku, kas iegūts no EK Līguma I pielikumā minētajiem lauksaimniecības produktiem

EUR 1 par hektolitru

līdz ceturtā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence izdota saskaņā ar 22. panta 1. punktu

100 hl

ex 2207 20 00

Denaturēts jebkāda stipruma etilspirts un citi spirti, kas iegūti no EK Līguma I pielikumā minētajiem lauksaimniecības produktiem

EUR 1 par hektolitru

līdz ceturtā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence izdota saskaņā ar 22. panta 1. punktu

100 hl

ex 2208 90 91

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju, kura mazāka par 80%, kas iegūts no EK Līguma I pielikumā minētajiem lauksaimniecības produktiem

EUR 1 par hektolitru

līdz ceturtā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence izdota saskaņā ar 22. panta 1. punktu

100 hl

ex 2208 90 99

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju, kura mazāka par 80%, kas iegūts no EK Līguma I pielikumā minētajiem lauksaimniecības produktiem

EUR 1 par hektolitru

līdz ceturtā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence izdota saskaņā ar 22. panta 1. punktu

100 hl

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.

II   DAĻA

LICENCĒŠANAS SAISTĪBA – EKSPORTAM BEZ KOMPENSĀCIJAS UN PAR PRODUKTIEM, KURIEM IESNIEGŠANAS DIENĀ NAV NOTEIKTS EKSPORTA NODOKLIS

1. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) daļā minētie produkti un saskaņā ar 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu piemērojamie maksimālie daudzumi

(Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I un II pielikumā norādītajā secībā)

A.   Labība ( Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma I daļa ) (18)

KN kods

Apraksts

Drošības nauda

Derīguma termiņš

Neto daudzums (19)

1001 10

Cietie kvieši

3 EUR/t

līdz ceturtā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence izdota saskaņā ar 22. panta 1. punktu

5 000 kg

1001 90 99

Speltas kvieši, parastie kvieši un labības maisījums, izņemot sējai paredzēto

3 EUR/t

līdz ceturtā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence izdota saskaņā ar 22. panta 1. punktu

5 000 kg

1002 00 00

Rudzi

3 EUR/t

līdz ceturtā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence izdota saskaņā ar 22. panta 1. punktu

5 000 kg

1003 00

Mieži

3 EUR/t

līdz ceturtā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence izdota saskaņā ar 22. panta 1. punktu

5 000 kg

1004 00

Auzas

3 EUR/t

līdz ceturtā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence izdota saskaņā ar 22. panta 1. punktu

5 000 kg

1005 90 00

Kukurūza, izņemot sēklas

3 EUR/t

līdz ceturtā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence izdota saskaņā ar 22. panta 1. punktu

5 000 kg

1101 00 15

Parasto kviešu un speltas kviešu milti

3 EUR/t

līdz ceturtā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence izdota saskaņā ar 22. panta 1. punktu

500 kg

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.


B.   Rīsi ( Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma II daļa )

KN kods

Apraksts

Drošības nauda

Derīguma termiņš

Neto daudzums (20)

1006 20

Lobīti (brūnie) rīsi

3 EUR/t

līdz ceturtā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence izdota saskaņā ar 22. panta 1. punktu

500 kg

1006 30

Daļēji vai pilnīgi slīpēti rīsi, pulēti vai nepulēti, glazēti vai neglazēti

3 EUR/t

līdz ceturtā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kura dienā licence izdota saskaņā ar 22. panta 1. punktu

500 kg

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.


C.   Cukurs ( Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma III daļa )

KN kods

Apraksts

Drošības nauda

Derīguma termiņš

Neto daudzums (21)

1701

Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze cietā veidā

11 EUR/100 kg

daudzumiem virs 10 t līdz trešā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kurā ir licences faktiskās izdošanas diena saskaņā ar 22. panta 2. punktu

audzumiem, kas nepārsniedz 10 t, līdz trešā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kurā ir licences faktiskās izdošanas diena saskaņā ar 22. panta 1. punktu (22)

2 000 kg

1702 60 95

1702 90 95

Citi cukuri cietā veidā un sīrupa veidā, bez aromatizētāja vai

krāsvielas piedevas, izņemot laktozi, glikozi, maltodekstrīnu un izoglikozi

4,2 EUR/100 kg

daudzumiem virs 10 t līdz trešā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kurā ir licences faktiskās izdošanas diena saskaņā ar 22. panta 2. punktu

daudzumiem, kas nepārsniedz 10 t, līdz trešā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kurā ir licences faktiskās izdošanas diena saskaņā ar 22. panta 1. punktu (22)

2 000 kg

2106 90 59

Cukuru sīrupi ar aromatizētāju vai krāsvielu piedevu, izņemot izoglikozes, laktozes, glikozes un maltodekstrīna sīrupu

4,2 EUR/100 kg

daudzumiem virs 10 t līdz trešā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kurā ir licences faktiskās izdošanas diena saskaņā ar 22. panta 2. punktu

daudzumiem, kas nepārsniedz 10 t, līdz trešā mēneša beigām, kas ir pēc mēneša, kurā ir licences faktiskās izdošanas diena saskaņā ar 22. panta 1. punktu (22)

2 000 kg

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.

III   DAĻA

MAKSIMĀLIE DAUDZUMI EKSPORTA LICENCĒM AR KOMPENSĀCIJU

Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu nav vajadzīga eksporta licence vai sertifikāts

Apraksts un KN kods

Neto daudzums (23)

A.   

LABĪBA

Visiem Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma I daļā minētajiem produktiem,

5 000 kg

izņemot apakšpozīcijas

0714 20 10, un 2302 50

(—)

1101 00 15

500 kg

B.   

RĪSI

Visiem Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma II daļā minētajiem produktiem

500 kg

C.   

CUKURS

Visiem Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma III daļā minētajiem produktiem

2 000 kg

D.   

PIENS UN PIENA PRODUKTI

Visiem Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma XVI daļā minētajiem produktiem

150 kg

E.   

LIELLOPU UN TEĻA GAĻA

Visi Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma XV daļā minētie dzīvie dzīvnieki

Viens dzīvnieks

Gaļai, kas minēta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma XV daļā

200 kg

G.   

CŪKGAĻA

0203

1601

1602

250 kg

0210

150 kg

H.   

MĀJPUTNU GAĻA

0105 11 11 9000

0105 11 19 9000

0105 11 91 9000

0105 11 99 9000

4 000 cāļi

0105 12 00 9000

0105 19 20 9000

2 000 cāļi

0207

250 kg

I.   

OLAS

0407 00 11 9000

2 000 olas

0407 00 19 9000

4 000 olas

0407 00 30 9000

400 kg

0408 11 80 9100

0408 91 80 9100

100 kg

0408 19 81 9100

0408 19 89 9100

0408 99 80 9100

250 kg

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.”


(1)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu nav vajadzīga eksporta licence vai sertifikāts. Šie ierobežojumi neattiecas uz importu ar atvieglotiem noteikumiem vai saskaņā ar tarifu kvotām.

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.

(2)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu nav vajadzīga eksporta licence vai sertifikāts. Šie ierobežojumi neattiecas uz importu ar atvieglotiem noteikumiem vai saskaņā ar tarifu kvotām.

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.

(3)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu nav vajadzīga eksporta licence vai sertifikāts. Šie ierobežojumi neattiecas uz importu ar atvieglotiem noteikumiem vai saskaņā ar tarifu kvotām.

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.

(4)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu nav vajadzīga eksporta licence vai sertifikāts. Šie ierobežojumi neattiecas uz importu pēc atvieglotiem noteikumiem vai tarifu kvotām.

(5)  Nodrošinājums nav vajadzīgs. Citus noteikumus sk. Regulas (EK) Nr. 245/2001 17.a. panta 1. punktā.

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.

(6)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu nav vajadzīga eksporta licence vai sertifikāts. Šie ierobežojumi neattiecas uz importu ar atvieglotiem noteikumiem vai saskaņā ar tarifu kvotām.

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.

(7)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu nav vajadzīga eksporta licence vai sertifikāts. Šie ierobežojumi neattiecas uz importu ar atvieglotiem noteikumiem vai saskaņā ar tarifu kvotām.

(8)  Nodrošinājums nav vajadzīgs. Citus noteikumus sk. Regulas (EK) Nr. 245/2001 17.a panta 1. punktā.

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.

(9)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu nav vajadzīga eksporta licence vai sertifikāts. Šie ierobežojumi neattiecas uz importu ar atvieglotiem noteikumiem vai saskaņā ar tarifu kvotām.

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.

(10)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu nav vajadzīga eksporta licence vai sertifikāts. Šie ierobežojumi neattiecas uz importu ar atvieglotiem noteikumiem vai saskaņā ar tarifu kvotām.

(11)  Tas attiecas arī uz produktiem, kuru aprakstā vārds “ķiploks” ir tikai daļa. Šādi nosaukumi, piemēram, ir “lielie ķiploki”, “viendaivas ķiploki” vai “lielgavu ķiploki” u.c.

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.

(12)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu nav vajadzīga licence vai sertifikāts. Šie ierobežojumi neattiecas uz importu ar atvieglotiem noteikumiem vai saskaņā ar tarifu kvotām.

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.

(13)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu nav vajadzīga licence vai sertifikāts. Šie ierobežojumi neattiecas uz importu ar atvieglotiem noteikumiem vai saskaņā ar tarifu kvotām.

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.

(14)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu nav vajadzīga licence vai sertifikāts. Šie ierobežojumi neattiecas uz importu ar atvieglotiem noteikumiem vai saskaņā ar tarifu kvotām.

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.

(15)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu nav vajadzīga licence vai sertifikāts. Šie ierobežojumi neattiecas uz importu ar atvieglotiem noteikumiem vai saskaņā ar tarifu kvotām.

(16)  Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 245/2001 17.a. panta 1. punktu nodrošinājums nav vajadzīgs.

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.

(17)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu nav vajadzīga licence vai sertifikāts. Šie ierobežojumi neattiecas uz importu ar atvieglotiem noteikumiem vai saskaņā ar tarifu kvotām.

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.

(18)  Izņemot gadījumus, kad Regulā (EK) Nr. 1342/2003 paredzēts citādi.

(19)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu nav vajadzīga eksporta licence vai sertifikāts. Šie ierobežojumi neattiecas uz eksportu pēc atvieglotiem noteikumiem, tarifu kvotām vai gadījumos, kad noteikts eksporta nodoklis.

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.

(20)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu nav vajadzīga eksporta licence vai sertifikāts. Šie ierobežojumi neattiecas uz eksportu pēc atvieglotiem noteikumiem, tarifu kvotām vai gadījumos, kad noteikts eksporta nodoklis.

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.

(21)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu nav vajadzīga licence vai sertifikāts. Šie ierobežojumi neattiecas uz eksportu ar atvieglotiem noteikumiem, saskaņā ar tarifu kvotām vai gadījumos, kad noteikts eksporta nodoklis.

(22)  Daudzumiem, kas nepārsniedz 10 t, attiecīgā persona vienai eksporta operācijai drīkst izmantot tikai vienu šādu licenci.

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.

(23)  Šie ierobežojumi neattiecas uz eksportu ar atvieglotiem noteikumiem, saskaņā ar tarifu kvotām vai gadījumos, kad noteikts eksporta nodoklis.

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence vai sertifikāts.”


II PIELIKUMS

“X PIELIKUMS

Regulas 6. panta 5. punktā minētie ieraksti

:

bulgāru valodā

:

специален срок на валидност, както е предвидено в член 6 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

:

spāņu valodā

:

período especial de validez conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1342/2003

:

čehu valodā

:

zvláštní doba platnosti stanovená v článku 6 nařízení (ES) č. 1342/2003

:

dāņu valodā

:

Særlig gyldighedsperiode, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1342/2003.

:

vācu valodā

:

besondere Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

:

igauņu valodā

:

erikehtivusaeg ajavahemik vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 6

:

grieķu valodā

:

Ειδική περίοδος ισχύος όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

:

angļu valodā

:

special period of validity as provided for in Article 6 of Regulation (EC) No 1342/2003

:

franču valodā

:

durées particulières de validité prévues à l’article 6 du règlement (CE) no 1342/2003

:

itāliešu valodā

:

periodo di validità particolare di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003

:

latviešu valodā

:

Regulas (EK) Nr. 1342/2003 6. pantā paredzētais īpašais derīguma termiņš

:

lietuviešu valodā

:

specialus galiojimo terminas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 6 straipsnyje

:

ungāru valodā

:

az 1342/2003/EK rendelet 6. cikke szerinti speciális érvényességi idő

:

maltiešu valodā

:

perjodu ta’ validità speċjali kif ipprovdut fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

:

holandiešu valodā

:

Bijzondere geldigheidsduur als bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

:

poļu valodā

:

szczególny okres ważności przewidziany w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

:

portugāļu valodā

:

período de eficácia especial conforme previsto no artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

:

rumāņu valodā

:

perioadă de valabilitate specială, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

:

slovāku valodā

:

osobitné obdobie platnosti podľa ustanovenia článku 6 nariadenia (ES) č. 1342/2003

:

slovēņu valodā

:

posebno obdobje veljavnosti, kot je določeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 1342/2003

:

somu valodā

:

Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 6 artiklan mukainen erityinen voimassaolo aika

:

zviedru valodā

:

särskild giltighetstid enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1342/2003”


DIREKTĪVAS

10.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 150/28


PADOMES DIREKTĪVA 2008/55/EK

(2008. gada 26. maijs)

par savstarpējo palīdzību prasījumu piedziņā saistībā ar noteiktiem maksājumiem, nodokļiem un citiem pasākumiem

(Kodificēta versija)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 93. un 94. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 76/308/EEK (1976. gada 15. marts) par savstarpējo palīdzību prasījumu piedziņā attiecībā uz zināmiem nodokļiem un citiem pasākumiem (3) ir vairākas reizes būtiski grozīta (4). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā direktīva būtu jākodificē.

(2)

Tas, ka valstu noteikumi, kas regulē piedziņu, piemērojami tikai šo valstu teritorijā, pats par sevi ir šķērslis iekšējā tirgus darbībai. Šī situācija neļauj pilnīgi un taisnīgi piemērot Kopienas noteikumus, it īpaši kopējās lauksaimniecības politikas jomā, tā veicinot krāpšanu.

(3)

Ir atbilstīgi jāreaģē, lai nodrošinātos pret krāpšanas attīstības izraisītiem draudiem Kopienas un dalībvalstu finansiālām interesēm un iekšējam tirgum tādā veidā, lai labāk pasargātu iekšējā tirgus konkurētspēju un fiskālo neitralitāti.

(4)

Tāpēc nepieciešams pieņemt kopīgus noteikumus par savstarpēju palīdzību prasījumu piedziņā.

(5)

Šie noteikumi būtu jāattiecina uz to prasījumu piedziņu, kas radušies no dažādiem pasākumiem, kuri ir daļa no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pilnīgas vai daļējas finansēšanas sistēmas, kā arī uz maksājumu un citu nodokļu, un ievedmuitas un izvedmuitas nodokļu, pievienotās vērtības nodokļu, harmonizētu akcīzes nodokļu (tabakas izstrādājumiem, spirtu un alkoholiskiem dzērieniem, minerāleļļām), ienākuma un kapitāla nodokļu un apdrošināšanas prēmiju nodokļu piedziņu. Šie noteikumi būtu jāattiecina arī uz procentu, administratīvo sodu un naudas sodu, izņemot jebkuru sankciju, kas pēc būtības ir kriminālsods, un citu izmaksu piedziņu, kas var rasties saistībā ar šādiem prasījumiem.

(6)

Savstarpējai palīdzībai būtu jāizpaužas tādējādi, ka, no vienas puses, lūguma saņēmējai iestādei jāsniedz lūguma iesniedzējai iestādei informācija, kas pēdējai vajadzīga, lai piedzītu tās dalībvalstī radušos prasījumus, kā arī jāpaziņo parādniekam visi dokumenti, kas attiecas uz prasījumiem, kas radušies šai dalībvalstī, un, no otras puses, lūguma saņēmējai iestādei pēc lūguma iesniedzējas iestādes lūguma jāpiedzen prasījumi, kas radušies šīs lūguma iesniedzējas iestādes dalībvalstī.

(7)

Lūguma saņēmējai iestādei šie dažādie palīdzības veidi būtu jāsniedz saskaņā ar lūguma saņēmējas iestādes dalībvalstī spēkā esošajiem normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas reglamentē šos jautājumus.

(8)

Būtu jādefinē palīdzības lūguma iesniegšanas nosacījumi, kas jāievēro lūguma iesniedzējai iestādei, kā arī būtu izsmeļoši jānosaka īpaši apstākļi, kuros lūguma saņēmēja iestāde var palīdzību atteikt.

(9)

Lai nodrošinātu lietderīgāku un efektīvāku prasījumu piedziņu, par kuru iesniegts piedziņas lūgums, pret dokumentu, kurš atļauj prasījuma izpildi, būtu jāizturas kā pret tās dalībvalsts dokumentu, kurā atrodas lūguma saņēmēja iestāde.

(10)

Gadījumos, kad lūguma saņēmējai iestādei lūguma iesniedzējas iestādes vārdā jāveic prasījumu piedziņa, lūguma saņēmējai iestādei, ja tās dalībvalstī spēkā esošie noteikumi to pieļauj un ar lūguma iesniedzējas iestādes piekrišanu, vajadzētu būt tiesīgai piešķirt parādniekam maksāšanas termiņu vai arī samaksu pa daļām. Jebkādi procenti, kas iekasēti sakarā ar šo maksāšanas noteikumu piešķiršanu, būtu jāpārskaita lūguma iesniedzējas iestādes dalībvalstij.

(11)

Atbildot uz lūguma iesniedzējas iestādes pamatotu lūgumu, lūguma saņēmējai iestādei, ja tās dalībvalstī spēkā esošie noteikumi to pieļauj, būtu jādod iespēja veikt nodrošināšanas pasākumus, lai garantētu lūguma iesniedzējas iestādes dalībvalstī radušos prasījumu piedziņu. Šādiem prasījumiem lūguma saņēmējas iestādes dalībvalstī negūs obligātu labumu no priekšrocībām, kas saistītas ar līdzīgiem prasījumiem.

(12)

Iespējams, ka prasījuma piedziņas procesa laikā lūguma saņēmējas iestādes dalībvalstī ieinteresētā persona var apstrīdēt prasījumu vai lūguma iesniedzējas iestādes dalībvalstī izsniegtu dokumentu, kas ļauj piedziņas izpildi. Tādos gadījumos būtu jānosaka, ka ieinteresētajai personai, apstrīdot prasījumu, jāiesniedz pieteikums lietas izskatīšanai lūguma iesniedzējas iestādes dalībvalsts kompetentā iestādē un ka lūguma saņēmējai iestādei jāaptur izpildes procedūra, līdz iepriekšminētā iestāde pieņem lēmumu, ja vien lūguma iesniedzēja iestāde nepieprasa citādi.

(13)

Būtu jānosaka, ka dokumentus un informāciju, ko dara zināmus, sniedzot savstarpēju palīdzību prasījumu piedziņā, nedrīkst izmantot citiem nolūkiem.

(14)

Savstarpējās palīdzības izmantošana piedziņā nevar, izņemot ārkārtējus apstākļus, būt pamatota ar mantiskiem labumiem vai ieinteresētību iegūtajos rezultātos, bet gan, ja piedziņa rada noteiktu problēmu, dalībvalstīm būtu jāspēj vienoties par atlīdzināšanas pasākumiem.

(15)

Ar šo direktīvu nevajadzētu ierobežot konkrētu dalībvalstu savstarpējo palīdzību, ko tās sniedz saskaņā ar divpusējiem vai daudzpusējiem nolīgumiem vai norunām.

(16)

Šīs direktīvas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (5).

(17)

Šai direktīvai nebūtu jāskar dalībvalstu pienākumi attiecībā uz termiņiem direktīvas transponēšanai valsts tiesību aktos, kā izklāstīts I pielikuma C daļā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šajā direktīvā noteiktas normas, kas jāiestrādā dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos, lai katrā dalībvalstī nodrošinātu 2. pantā minēto prasījumu piedziņu, kas radušies citā dalībvalstī.

2. pants

Šī direktīva attiecas uz visiem prasījumiem, kas saistīti ar:

a)

atlīdzību, intervenci un citiem pasākumiem, kas ir daļa no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pilnīgas vai daļējas finansēšanas sistēmas, ietverot summas, kas iekasējamas saistībā ar šādām darbībām;

b)

nodokļiem un citiem maksājumiem, kuri paredzēti saskaņā ar kopīgo tirgus organizāciju cukura nozarē;

c)

ievedmuitas nodokļiem;

d)

izvedmuitas nodokļiem;

e)

pievienotās vērtības nodokli;

f)

akcīzes nodokļiem par:

i)

tabakas izstrādājumiem;

ii)

spirtu un alkoholiskiem dzērieniem;

iii)

minerāleļļām;

g)

ienākuma un kapitāla nodokļiem;

h)

apdrošināšanas prēmiju nodokļiem;

i)

procentiem, administratīviem sodiem un naudas sodiem, un neparedzētām izmaksām par a) līdz h) punktā minētiem prasījumiem, izņemot visas krimināla rakstura sankcijas, kuras par tādām noteiktas ar tiesību aktiem, kas ir spēkā dalībvalstī, kurā atrodas lūguma saņēmēja iestāde.

To piemēro arī prasījumiem attiecībā uz identiskiem vai analoģiskiem nodokļiem, kas papildina vai aizvieto apdrošināšanas prēmiju nodokļus, kuri minēti 3. panta 6. punktā. Dienas, kad šādi nodokļi stājas spēkā, dalībvalstu kompetentās iestādes paziņo cita citai un Komisijai.

3. pants

Šajā direktīvā:

1)

“lūguma iesniedzēja iestāde” ir kādas dalībvalsts kompetentā iestāde, kura iesniedz palīdzības lūgumu attiecībā uz 2. pantā minētajiem prasījumiem;

2)

“lūguma saņēmēja iestāde” ir kādas dalībvalsts kompetentā iestāde, kurai palīdzības lūgumu adresē;

3)

“ievedmuitas nodoklis” nozīmē muitas nodokļus, maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību uz importu un citus importa maksājumus, kas paredzēti saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku vai saskaņā ar īpašiem pasākumiem, ko piemēro zināmām precēm, kas rodas lauksaimniecības produktu pārstrādes rezultātā;

4)

“izvedmuitas nodoklis” nozīmē muitas nodokļus, maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību uz eksportu un eksporta maksājumus, kas paredzēti saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku vai saskaņā ar īpašiem pasākumiem, ko piemēro zināmām precēm, kas rodas lauksaimniecības produktu pārstrādes rezultātā;

5)

“ienākuma un kapitāla nodokļi” nozīmē tos, kas ir uzskaitīti Padomes Direktīvas 77/799/EEK (1977. gada 19. decembris) par dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpēju palīdzību attiecībā uz tiešo nodokļu un apdrošināšanas prēmiju aplikšanu ar nodokļiem (6) 1. panta 3. punktā, to skatot saistībā ar minētās direktīvas 1. panta 4. punktu;

6)

“apdrošināšanas prēmiju nodokļi” nozīmē:

a)

:

Beļģijā

:

i)

taxe annuelle sur les contrats d’assurance;

ii)

jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten;

b)

:

Dānijā

:

i)

afgift af lystfartøjsforsikringer;

ii)

afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.;

iii)

stempelafgift af forsikringspræmier;

c)

:

Vācijā

:

i)

Versicherungssteuer;

ii)

Feuerschutzsteuer;

d)

:

Grieķijā

:

i)

Φόρος κύκλου εργασιών (Φ.Κ.Ε);

ii)

Τέλη Χαρτοσήμου;

e)

:

Spānijā

:

Impuesto sobre las primas de seguros;

f)

:

Francijā

:

taxe sur les conventions d’assurances;

g)

:

Īrijā

:

levy on insurance premiums;

h)

:

Itālijā

:

imposte sulle assicurazioni private ed i contratti vitalizi di cui alla legge 29.10.1967. no 1216;

i)

:

Luksemburgā

:

i)

impôt sur les assurances;

ii)

impôt dans l’interêt du service d’incendie;

j)

:

Maltā

:

taxxa fuq dokumenti u trasferimenti;

k)

:

Nīderlandē

:

assurantiebelasting;

l)

:

Austrijā

:

i)

Versicherungssteuer;

ii)

Feuerschutzsteuer;

m)

:

Portugālē

:

imposto de selo sobre os prémios de seguros;

n)

:

Slovēnijā

:

i)

davek od prometa zavarovalnih poslov;

ii)

požarna taksa;

o)

:

Somijā

:

i)

eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero/skatt på vissa försäkringspremier;

ii)

palosuojelumaksu/brandskyddsavgift;

p)

:

Apvienotajā Karalistē

:

insurance premium tax (IPT).

4. pants

1.   Pēc lūguma iesniedzējas iestādes lūguma saņēmēja iestāde sniedz informāciju, kas lūguma iesniedzējai iestādei ir noderīga prasījumu piedziņā.

Lai minēto informāciju iegūtu, lūguma saņēmēja iestāde izmanto pilnvaras, ko tai paredz dalībvalsts normatīvie un administratīvie akti, ko piemēro līdzīgu prasījumu piedziņā, kas radušies iestādes dalībvalstī.

2.   Lūgumā sniegt informāciju norāda tās personas vārdu un adresi, uz kuru attiecas piegādājamā informācija, un jebkuru citu saistībā ar identifikāciju būtisku informāciju, kura parasti pieejama lūguma iesniedzējai iestādei, kā arī prasījuma veidu un lielumu, saistībā ar kuru informāciju lūdz.

3.   Lūguma saņēmējas iestādes pienākums nav sniegt informāciju:

a)

kuru tā nevarētu iegūt, lai piedzītu prasījumus, kas radušies tās dalībvalstī;

b)

kura atklātu kādus komerciālus, rūpnieciskus vai profesionālus noslēpumus vai

c)

kuras atklāšana varētu ietekmēt attiecīgās valsts drošību vai sabiedrisko kārtību.

4.   Lūguma saņēmēja iestāde informē lūguma iesniedzēju iestādi par informācijas atteikuma iemesliem.

5. pants

1.   Pēc lūguma iesniedzējas iestādes lūguma un saskaņā ar lūguma saņēmējas iestādes dalībvalstī spēkā esošajām tiesību normām attiecībā uz līdzīgu dokumentu vai lēmumu paziņošanu, lūguma saņēmēja iestāde paziņo adresātam visus dokumentus un lēmumus, tostarp tiesas dokumentus un lēmumus, kas izdoti lūguma iesniedzējas iestādes dalībvalstī un kas attiecas uz kādu prasījumu un/vai tā piedziņu.

2.   Lūgumā paziņot norāda adresāta vārdu, adresi un jebkuru citu saistībā ar identifikāciju būtisku informāciju, kura parasti pieejama lūguma iesniedzējai iestādei, paziņojamā dokumenta vai lēmuma veidu un priekšmetu, ja vajadzīgs, arī parādnieka vārdu, un adresi un jebkuru citu saistībā ar identifikāciju būtisku informāciju, kura parasti pieejama lūguma iesniedzējai iestādei, kā arī prasījumu, uz kuru šis dokuments vai lēmums attiecas, un jebkādu citu noderīgu informāciju.

3.   Lūguma saņēmēja iestāde tūlīt informē lūguma iesniedzēju iestādi par darbībām, kas veiktas saistībā ar tās lūgumu paziņot, it īpaši – norādot dienu, kurā attiecīgais dokuments vai lēmumus nodots adresātam.

6. pants

Pēc lūguma iesniedzējas iestādes lūguma un saskaņā ar lūguma saņēmējas iestādes dalībvalsts normatīvajiem un administratīvajiem aktiem attiecībā uz dalībvalstī radušos līdzīgu prasījumu piedziņu, lūguma saņēmēja iestāde piedzen prasījumus, par kuriem sastādīts dokuments, kas atļauj piedziņas izpildi.

Šādā nolūkā jebkuru prasījumu, par kuru iesniegts piedziņas lūgums, pielīdzina prasījumiem lūguma saņēmējas iestādes dalībvalstī, izņemot gadījumus, kas paredzēti 12. panta piemērošanas gadījumā.

7. pants

1.   Lūgumam veikt prasījuma piedziņu, ko lūguma iesniedzēja iestāde adresē lūguma saņēmējai iestādei, pievieno lūguma iesniedzējas iestādes dalībvalstī izdotu dokumenta oriģināleksemplāru vai kopiju, kas atļauj piedziņas izpildi, un vajadzības gadījumā arī citu prasījuma piedziņai nepieciešamo dokumentu oriģināleksemplārus vai apliecinātas kopijas.

2.   Iesniedzēja iestāde var izteikt lūgumu veikt piedziņu tikai tad, ja:

a)

prasījums un/vai dokuments, kas atļauj piedziņas izpildi, nav apstrīdēts tās atrašanās dalībvalstī, izņemot gadījumus, kad piemēro 12. panta 2. punkta otro daļu;

b)

tā savā dalībvalstī ir piemērojusi atbilstīgas prasījuma piedziņas procedūras, ko var īstenot, pamatojoties uz panta 1. punktā minēto dokumentu, un veikto pasākumu iznākumā prasījums netiks pilnībā apmaksāts.

3.   Prasījumā par piedziņu norāda:

a)

vārdu, adresi un jebkuru citu būtisku informāciju attiecībā uz attiecīgās personas un/vai trešās personas, kas pārvalda viņa vai viņas aktīvus, identifikāciju;

b)

nosaukumu un jebkuru citu būtisku informāciju attiecībā uz iesniedzējas iestādes identifikāciju;

c)

atsauci uz dokumentu, kas pieļauj tā izpildi un kuru izsniegusi dalībvalsts, kurā atrodas iesniedzēja iestāde;

d)

prasījuma veidu un apjomu, ietverot pamatparādu, procentus un jebkuras citas saņemamās sankcijas, naudas sodus un izmaksas, kas norādītas to dalībvalstu valūtās, kurās atrodas abas iestādes;

e)

dienu, kurā iesniedzēja iestāde un/vai prasījuma saņēmēja iestāde paziņojusi adresātam par dokumentu;

f)

dienu, no kuras, un laikposmu, kurā saskaņā ar dalībvalstī, kurā atrodas iesniedzēja iestāde, spēkā esošajiem tiesību aktiem, ir iespējama izpilde;

g)

jebkuru citu būtisku informāciju.

Lūgums pēc piedziņas arī ietver iesniedzējas iestādes apliecinājumu, kas apstiprina atbilstību 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

4.   Tiklīdz lūguma iesniedzējai iestādei kļūst zināma jebkāda informācija, kas saistīta ar lietu, uz kuras pamata ir iesniegts lūgums veikt prasījuma piedziņu, lūguma iesniedzēja iestāde nosūta šādu informāciju lūguma saņēmējai iestādei.

8. pants

Dokuments, kas atļauj prasījuma izpildi, tiks nekavējoties atzīts par pamatotu un automātiski apstrādāts kā dokuments, kas atļauj prasījuma izpildi dalībvalstī, kurā atrodas iestāde, kas saņēmusi lūgumu.

Neatkarīgi no pirmās daļas, ja tas vajadzīgs un ir saskaņā ar lūguma saņēmējas iestādes dalībvalstī spēkā esošiem noteikumiem, dokuments, kas atļauj piedziņas izpildi, var tikt pieņemts, atzīts, papildināts vai aizstāts ar dokumentu, kas atļauj piedziņas izpildi šīs dalībvalsts teritorijā.

Dalībvalstis šādu pieņemšanu, atzīšanu, papildināšanu vai aizstāšanu cenšas paveikt trīs mēnešu laikā pēc piedziņas lūguma saņemšanas dienas, izņemot ceturtajā daļā minētajos gadījumos. Šādas formalitātes nevar tikt noraidītas, ja dokuments, kas atļauj izpildi, ir pienācīgi sastādīts. Lūguma saņēmēja iestāde informē iesniedzēju iestādi par trīs mēnešu laikposma pārsniegšanas iemesliem.

Ja kāda no šīm formalitātēm kļūst par iemeslu prasījuma vai dokumenta, kas atļauj piedziņas izpildi un kuru izsniegusi iesniedzēja iestāde, apstrīdējumam, tad piemēro 12. pantu.

9. pants

1.   Prasījumus piedzen lūguma saņēmējas iestādes dalībvalsts valūtā. Visu prasījuma daudzumu, ko piedzinusi lūguma saņēmēja iestāde, lūguma saņēmēja iestāde nosūta iesniedzējai iestādei.

2.   Ja to pieļauj normatīvie un administratīvie akti, kas ir spēkā lūguma saņēmējas iestādes dalībvalstī, kā arī pēc apspriešanās ar lūguma iesniedzēju iestādi, lūguma saņēmēja iestāde var piešķirt parādniekam maksāšanas termiņu vai samaksu pa daļām. Jebkādi procenti, ko par šādu papildus piešķirtu laiku iekasē lūguma saņēmēja iestāde, arī jāpārskaita lūguma iesniedzējas iestādes dalībvalstij.

Procenti par maksājuma aizkavēšanu tiek iekasēti saskaņā ar 8. panta pirmo daļu saskaņā ar dalībvalsts, kurā atrodas lūguma saņēmēja iestāde, normatīvajiem un administratīvajiem aktiem un pārskaitīti uz dalībvalsti, kurā atrodas lūguma iesniedzēja iestāde, no dienas, kad dokuments, kas atļauj prasījuma piedziņas izpildi, saskaņā ar 8. panta otro daļu, ir ticis tieši pieņemts, atzīts, papildināts vai aizvietots.

10. pants

Neatkarīgi no 6. panta otrās daļas, piedzenamie prasījumi negūs obligātu labumu no priekšrocībām, kas saistītas ar līdzīgiem prasījumiem, kas rodas dalībvalstī, kurā atrodas lūguma saņēmēja iestāde.

11. pants

Saņēmēja iestāde tūlīt informē lūguma iesniedzēju iestādi par darbībām, ko tā veic saistībā ar lūgumu veikt prasījuma piedziņu.

12. pants

1.   Ja prasījuma piedziņas procedūras gaitā prasījumu un/vai dokumentu, kas atļauj piedziņas izpildi, kas izsniegts lūguma iesniedzējas iestādes dalībvalstī, apstrīd kāda ieinteresētā puse, tad tā iesniedz pieteikumu lietas izskatīšanai lūguma iesniedzējas iestādes dalībvalsts kompetentā iestādē saskaņā ar šīs dalībvalsts tiesību normām. Iesniedzēja iestāde par to paziņo lūguma saņēmējai iestādei. Saņēmējai iestādei par pieteikumu var paziņot arī ieinteresētā puse.

2.   Tiklīdz lūguma saņēmēja iestāde vai nu no lūguma iesniedzējas iestādes, vai arī no ieinteresētās puses ir saņēmusi 1. punktā minēto paziņojumu, tā aptur piedziņas izpildes procedūru, kamēr nav zināms kompetentās iestādes lēmums konkrētajā lietā, ja vien saskaņā ar šā punkta otro daļu lūguma iesniedzēja iestāde nepieprasa citādi. Ja lūguma saņēmēja iestāde uzskata par nepieciešamu un neietekmējot šīs direktīvas 13. pantu, lūguma saņēmēja iestāde var veikt nodrošināšanas pasākumus, lai varētu garantēt prasījuma piedziņu, ja vien lūguma saņēmējas iestādes dalībvalsts normatīvie akti pieļauj šādu darbību attiecībā uz līdzīgiem prasījumiem.

Lūguma iesniedzēja iestāde saskaņā ar normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas ir spēkā dalībvalstī, kurā tā atrodas, var pieprasīt lūguma saņēmēju iestādi apstrīdētu prasījumu piedzīt, ciktāl šādu darbību pieļauj ar lietu saistītie normatīvie un administratīvie akti, kas ir spēkā dalībvalstī, kurā atrodas lūguma saņēmēja iestāde. Ja apstrīdēšanas rezultāti ir attiecīgi par labu parādniekam, lūguma iesniedzēja iestāde ir atbildīga par piedzīto summu atlīdzināšanu, ietverot visas izmaksājamās kompensācijas, saskaņā ar likumiem, kas ir spēkā dalībvalstī, kurā atrodas lūguma saņēmēja iestāde.

3.   Ja apstrīd piedziņas izpildes pasākumus, kas veikti lūguma saņēmējas iestādes dalībvalstī, tad pieteikumu lietas izskatīšanai iesniedz šīs dalībvalsts kompetentā iestādē saskaņā ar tās likumiem un noteikumiem.

4.   Ja kompetentā iestāde, kurā iesniegts pieteikums lietas izskatīšanai saskaņā ar šā panta 1. punktu, ir tiesa vai administratīvā tiesa, tad šīs iestādes lēmums, ja tas ir labvēlīgs lūguma iesniedzējai iestādei un pieļauj prasījuma piedziņu lūguma iesniedzējas iestādes dalībvalstī, ir “dokuments, kas atļauj piedziņas izpildi” šīs direktīvas 6., 7. un 8. panta nozīmē, un prasījuma piedziņa notiek, pamatojoties uz minēto lēmumu.

13. pants

Pēc lūguma iesniedzējas iestādes pamatota lūguma saņēmēja iestāde veic nodrošināšanas pasākumus, lai garantētu prasījuma piedziņu, ja to pieļauj lūguma saņēmējas iestādes dalībvalsts likumi un noteikumi.

Lai īstenotu šā panta pirmās daļas noteikumus, 6. pantu, 7. panta 1., 3. un 4. punktu un 8., 11., 12., un 14. pantu piemēro pēc analoģijas.

14. pants

Saņēmējas iestādes pienākums nav:

a)

sniegt 6. līdz 13. pantā paredzēto palīdzību, ciktāl lūguma saņēmējas iestādes dalībvalsts normatīvie un administratīvie akti paredz šādas darbības attiecībā uz valsts prasījumiem, ja parādnieka situācijas dēļ prasījuma piedzīšana radītu nopietnas ekonomiskas vai sociālas grūtības iestādes atrašanās dalībvalstī;

b)

sniegt 4. līdz 13. pantā paredzēto palīdzību, ja sākotnējais lūgums saskaņā ar 4., 5. vai 6. pantu attiecas uz prasījumu, kurš ir vecāks par pieciem gadiem, sākot no brīža, kad, ievērojot iesniedzējas iestādes dalībvalsts spēkā esošos normatīvos un administratīvos aktus, izveidots dokuments, kurš atļauj piedzīšanu, līdz lūguma dienai. Tomēr prasījuma vai dokumenta apstrīdēšanas gadījumos termiņa sākums ir brīdis, kad lūguma iesniedzēja valsts konstatē, ka prasījums vai izpildes kārtība, kas atļauj piedziņu, vairs nevar tikt apstrīdēta.

Saņēmēja iestāde informē lūguma iesniedzēju iestādi par palīdzības atteikuma iemesliem. Šādu pamatotu palīdzības atteikumu dara zināmu arī Komisijai.

15. pants

1.   Jautājumi, kas attiecas uz noilguma termiņiem, pakļauti tikai lūguma iesniedzējas iestādes dalībvalsts tiesību normām.

2.   Ja piedziņas pasākumi, ko lūguma saņēmēja iestāde veic saskaņā ar palīdzības lūgumu, apturētu vai pārtrauktu noilgumu saskaņā ar lūguma iesniedzējas iestādes dalībvalsts tiesību normām, uzskata, attiecībā uz šo, ka pasākumi veikti šajā dalībvalstī.

16. pants

Dokumentus un informāciju, ko lūguma saņēmējai iestādei nosūta, ievērojot šo direktīvu, lūguma saņēmēja iestāde var tālāk paziņot tikai:

a)

personai, kas minēta palīdzības lūgumā;

b)

personām un iestādēm, kas atbild par prasījumu piedziņu, un tikai tādos nolūkos;

c)

tiesu iestādēm, kas nodarbojas ar prasījumu piedziņas lietām.

17. pants

Palīdzības lūgumiem izpildi atļaujošam dokumentam un citiem saistītiem dokumentiem pievieno tulkojumu lūguma saņēmējas iestādes dalībvalsts valsts valodā vai vienā no valsts valodām, neierobežojot lūguma saņēmējas iestādes tiesības atteikties no šā tulkojuma.

18. pants

1.   Lūguma saņēmēja iestāde piedzen no attiecīgās personas un ietur visas ar piedzīšanu saistītās izmaksas, kuras tai radušās, saskaņā ar tās dalībvalsts normatīviem vai administratīviem aktiem, kurā tā atrodas, kas attiecas uz prasījumiem.

2.   Dalībvalstis atsakās no savstarpējām prasībām attiecībā uz atlīdzību par izmaksām, kas radušās, sniedzot šajā direktīvā paredzēto savstarpējo palīdzību.

3.   Ja piedziņa rada zināmu problēmu, ir saistīta ar ļoti lielām izmaksām vai attiecas uz cīņu pret organizēto noziedzību, lūguma iesniedzēja un saņēmēja iestāde drīkst vienoties par attiecīgajam gadījumam īpašiem atlīdzināšanas pasākumiem.

4.   Lūguma iesniedzējas iestādes dalībvalsts ir atbildīga attiecībā pret lūguma saņēmējas iestādes dalībvalsti par visām izmaksām un visiem zaudējumiem, kas radušies nepamatotu darbību rezultātā, ja darbības izrādījušās nepamatotas prasījuma būtības dēļ vai arī tādēļ, ka lūguma iesniedzējas iestādes izdotais dokuments nav bijis spēkā.

19. pants

Dalībvalstis viena otrai iesniedz sarakstus ar tām iestādēm, kas ir pilnvarotas izvirzīt vai saņemt palīdzības lūgumus.

20. pants

1.   Komisijai palīdz piedziņas komiteja, turpmāk “Komiteja”.

2.   Ja ir norāde uz šo punktu, tad piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā minētais laikposms ir trīs mēneši.

21. pants

Komiteja var izskatīt visus jautājumus, kas attiecas uz šīs direktīvas piemērošanu, kurus izvirza tās priekšsēdētājs pats pēc savas iniciatīvas vai pēc kādas dalībvalsts pārstāvja lūguma.

22. pants

Saskaņā ar 20. panta 2. punktā minēto kārtību pieņem piemērošanas noteikumus attiecībā uz to, kā ir īstenojams 4. panta 2. un 4. punkts, 5. panta 2. un 3. punkts, 7., 8., 9., 11. pants, 12. panta 1. un 2. punkts, 14. pants, 18. panta 3. punkts un 24. pants un kā nosakāmi līdzekļi, ar kuru palīdzību ir veicama saziņa starp iestādēm, kā arī konversijas noteikumus, piedzīto summu pārskaitīšanas noteikumus un noteikumus par konkrētu minimālo prasījuma summu, saistībā ar kuru var iesniegt palīdzības lūgumus.

23. pants

Šī direktīva nav šķērslis plašākai savstarpējai palīdzībai tagad vai nākotnē starp atsevišķām dalībvalstīm saskaņā ar nolīgumiem un norunām, ietverot nolīgumus un norunas par tiesas aktu un ārpustiesas aktu paziņošanu.

24. pants

Katra dalībvalsts informē Komisiju par pasākumiem, ko tā veic, piemērojot šo direktīvu.

Komisija šo informāciju dara zināmu citām dalībvalstīm.

Ik gadu katra dalībvalsts informē Komisiju par to informācijas, paziņošanas un piedziņas lūgumu skaitu, kas katrā gadā nosūtīti un saņemti, attiecīgo prasījumu summu un piedzītajām summām.

Komisija ik pēc pāris gadiem iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par šo noteikumu piemērošanu un sasniegtajiem rezultātiem.

25. pants

Direktīvu 76/308/EEK, kā tā grozīta ar aktiem, kas norādīti I pielikuma A un B daļā, atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem I pielikuma C daļā norādīto direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas II pielikumā.

26. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

27. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 26. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

D. RUPEL


(1)  2007. gada 19. jūnija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV C 93, 27.4.2007., 15. lpp.

(3)  OV L 73, 19.3.1976., 18. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu. Direktīvas sākotnējais nosaukums ir “Padomes Direktīva 76/308/EEK (1976. gada 15. marts) par savstarpēju palīdzību prasījumu piedziņā, kas radušies no darbībām, kas pieder pie Eiropas Lauksaimniecības vadības un garantiju fonda finansēšanas sistēmas, kā arī lauksaimniecības maksājumu un muitas nodokļu piedziņā un attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa un dažu akcīzes nodokļu piedzīšanu”. Grozījumi izdarīti ar Direktīvu 79/1071/EKK (OV L 331, 27.12.1979., 10. lpp.), Direktīvu 92/12/EKK (OV L 76, 23.3.1992., 1. lpp.) un Direktīvu 2001/44/EK (OV L 175, 28.6.2001., 17. lpp.).

(4)  Sk. I pielikuma A un B daļu.

(5)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).

(6)  OV L 336, 27.12.1977., 15. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/98/EK (OV L 363, 20.12.2006., 129. lpp.).


I PIELIKUMS

A   DAĻA

Atceltā direktīva ar turpmākiem grozījumiem

(minēta 25. pantā)

Direktīva 76/308/EEK

(OV L 73, 19.3.1976., 18. lpp.)

 

Direktīva 79/1071/EEK

(OV L 331, 27.12.1979., 10. lpp.)

 

Direktīva 92/12/EEK

(OV L 76, 23.3.1992., 1. lpp.)

tikai 30.a pants

Direktīva 92/108/EEK

(OV L 390, 31.12.1992., 124. lpp.)

tikai 1. panta 9. punkts

Direktīva 2001/44/EK

(OV L 175, 28.6.2001., 17. lpp.)

 

B   DAĻA

Neatceltie grozošie akti

1979. gada Pievienošanās akts

1985. gada Pievienošanās akts

1994. gada Pievienošanās akts

2003. gada Pievienošanās akts

C   DAĻA

Termiņu uzskaitījums transponēšanai valsts tiesību aktos

(minēts 25. pantā)

Direktīva

Termiņš transponēšanai

76/308/EEK

1978. gada 1. janvāris

79/1071/EEK

1981. gada 1. janvāris

92/12/EEK

1993. gada 1. janvāris (1)

92/108/EEK

1992. gada 31. decembris

2001/44/EK

2002. gada 30. jūnijs


(1)  Attiecībā uz 9. panta 3. punktu Dānijas Karalistei ir atļauts piemērot normatīvos un administratīvos aktus, lai atbilstu šiem noteikumiem vēlākais pēc 1993. gada 1. janvāra.


II PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Direktīva 76/308/EEK

Šī direktīva

1. pants

1. pants

2. pants, ievadvārdi, a) līdz e) punkts

2. pants, pirmā daļa, a) līdz e) punkts

2. pants, ievadvārdi, f) punkts, pirmais, otrais un trešais ievilkums

2. pants, pirmā daļa, f) punkts, i), ii) un iii) apakšpunkts

2. pants, ievadvārdi, g) līdz i) punkts

2. pants, pirmā daļa, g) līdz i) punkts

3. pants, pirmā daļa, pirmais līdz piektais ievilkums

3. pants, pirmā daļa, 1. līdz 5. punkts

3. pants, pirmā daļa, sestais ievilkums, a) punkts

3. pants, 6. punkts, 1) apakšpunkts

3. pants, pirmā daļa, sestais ievilkums, b) punkts

3. pants, 6. punkts, a) apakšpunkts

3. pants, pirmā daļa, sestais ievilkums, c) punkts

3. pants, 6. punkts, c) apakšpunkts

3. pants, pirmā daļa, sestais ievilkums, d) punkts

3. pants, 6. punkts, b) apakšpunkts

3. pants, pirmā daļa, sestais ievilkums, e) punkts

3. pants, 6. punkts, e) apakšpunkts

3. pants, pirmā daļa, sestais ievilkums, f) punkts

3. pants, 6. punkts, d) apakšpunkts

3. pants, pirmā daļa, sestais ievilkums, g) punkts

3. pants, 6. punkts, f) apakšpunkts

3. pants, pirmā daļa, sestais ievilkums, h) punkts

3. pants, 6. punkts, o) apakšpunkts

3. pants, pirmā daļa, sestais ievilkums, i) punkts

3. pants, 6. punkts, h) apakšpunkts

3. pants, pirmā daļa, sestais ievilkums, j) punkts

3. pants, 6. punkts, g) apakšpunkts

3. pants, pirmā daļa, sestais ievilkums, k) punkts

3. pants, 6. punkts, i) apakšpunkts

3. pants, pirmā daļa, sestais ievilkums, l) punkts

3. pants, 6. punkts, k) apakšpunkts

3. pants, pirmā daļa, sestais ievilkums, m) punkts

3. pants, 6. punkts, m) apakšpunkts

3. pants, pirmā daļa, sestais ievilkums, n) punkts

3. pants, pirmā daļa, sestais ievilkums, o) punkts

3. pants, 6. punkts, p) apakšpunkts

3. pants, pirmā daļa, sestais ievilkums, p) punkts

3. pants, 6. punkts, j) apakšpunkts

3. pants, pirmā daļa, sestais ievilkums, q) punkts

3. pants, 6. punkts, n) apakšpunkts

3. pants, sestais ievilkums, otrā daļa

2. pants, otrā daļa

4. un 5. pants

4. un 5. pants

6. pants, 1. punkts

6. pants, pirmā daļa

6. pants, 2. punkts

6. pants, otrā daļa

7. pants, 1. un 2. punkts

7. pants, 1. un 2. punkts

7. pants, 3. punkts

7. pants, 3. punkts, pirmā daļa

7. pants, 4. punkts

7. pants, 3. punkts, otrā daļa

7. pants, 5. punkts

7. pants, 4. punkts

8. pants, 1. punkts

8. pants, pirmā daļa

8. pants, 2. punkts, otrā un trešā daļa

8. pants, otrā, trešā un ceturtā daļa

9. līdz 19. pants

9. līdz 19. pants

20. pants, 1. un 2. punkts

20. pants, 1. un 2. punkts

20. pants, 3. punkts

21., 22. un 23. pants

21., 22. un 23. pants

24. pants

25. pants, pirmā daļa, pirmais un otrais teikums

24. pants, pirmā un otrā daļa

25. pants, otrā daļa, pirmais un otrais teikums

24. pants, otrā un trešā daļa

26. pants

27. pants

I pielikums

II pielikums


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Komisija

10.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 150/39


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 9. jūnijs),

ar ko nosaka Kopienas finansiālo atbalstu to izdevumu segšanai, kuri radušies saistībā ar ārkārtas pasākumiem, 2005. gadā izskaužot Ņūkāslas slimību Apvienotajā Karalistē

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 2411)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(2008/428/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 3. panta 3. punktu un 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Apvienotajā Karalistē 2005. gadā konstatēja Ņūkāslas slimības uzliesmojumus. Šī slimība nopietni apdraudēja Kopienas mājlopu populāciju.

(2)

Lai novērstu slimības izplatīšanos un iespējami ātri palīdzētu to izskaust, atbilstīgi Lēmumam 90/424/EEK Kopienai finansiāli jāpiedalās to attaisnoto izdevumu segšanā, kas dalībvalstij radušies saistībā ar veiktajiem ārkārtas pasākumiem, lai apkarotu šo slimību.

(3)

Saskaņā ar Komisijas 2006. gada 6. septembra Lēmumu 2006/602/EK par Kopienas finansiālo atbalstu saistībā ar ārkārtas pasākumiem, kas veikti, lai apkarotu Ņūkāslas slimību Apvienotajā Karalistē 2005. gadā (2), minētā uzliesmojuma apkarošanas pasākumu īstenošanai piešķīra finansiālu atbalstu 50 % apmērā no attaisnotajiem izdevumiem, par ko var saņemt Kopienas finansējumu.

(4)

Saskaņā ar minēto lēmumu Kopienas finansiālo atbalstu izmaksā, pamatojoties uz Apvienotās Karalistes 2007. gada 11. jūnijā iesniegto pieprasījumu un apliecinošiem dokumentiem, kas minēti 7. pantā Komisijas 2005. gada 28. februāra Regulā (EK) Nr. 349/2005, ar ko paredz noteikumus Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas pasākumiem un cīņai pret noteiktām dzīvnieku slimībām atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK (3).

(5)

Ņemot vērā minētos apsvērumus, tagad jānosaka Kopienas finansiālā atbalsta kopējā summa, kas paredzēta to izdevumu segšanai, kuri radušies, 2005. gadā izskaužot Ņūkāslas slimību Apvienotajā Karalistē.

(6)

Atbilstīgi Kopienas veterinārajiem noteikumiem Komisijas veikto pārbaužu rezultāti un Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanas nosacījumi liecina, ka Kopienas finansiālo atbalstu nevar piešķirt attiecībā uz visiem deklarētajiem izdevumiem.

(7)

Komisija 2007. gada 21. decembra vēstulē paziņoja Apvienotās Karalistes iestādēm savus novērojumus, attaisnoto izdevumu aprēķina metodi un galīgos secinājumus.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kopienas finansiālā atbalsta kopējā summa to izdevumu segšanai, kas saistīti ar Ņūkāslas slimības izskaušanu Apvienotajā Karalistē 2005. gadā, atbilstīgi Lēmumam 2006/602/EK ir noteikta EUR 75 958,12.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2008. gada 9. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 246, 8.9.2006., 7. lpp.

(3)  OV L 55, 1.3.2005., 12. lpp.