ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 147

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 6. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 500/2008 (2008. gada 5. jūnijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 501/2008 (2008. gada 5. jūnijs), ar ko nosaka kārtību, kādā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 3/2008 par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešās valstīs

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 502/2008 (2008. gada 5. jūnijs), ar ko groza I, II un IX pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm

35

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/417/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 3. jūnijs), ar ko Portugālei atļauj piemērot pazeminātu akcīzes nodokļa likmi vietējā ražojuma alum Madeiras autonomajā apgabalā

61

 

 

Komisija

 

 

2008/418/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 29. maijs) par Kopienas finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem infekciozā katarālā drudža apkarošanai Apvienotajā Karalistē 2007. gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 2161)

63

 

 

2008/419/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 30. maijs), ar ko groza Lēmumu 2008/377/EK par dažiem aizsargpasākumiem saistībā ar klasisko cūku mēri Slovākijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 2262)  ( 1 )

65

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

6.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 147/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 500/2008

(2008. gada 5. jūnijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (1), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 6. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 5. jūnijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Komisijas 2008. gada 5. jūnija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MA

36,3

MK

44,3

TR

72,3

ZZ

51,0

0707 00 05

TR

116,4

ZZ

116,4

0709 90 70

TR

98,3

ZZ

98,3

0805 50 10

AR

140,6

TR

163,7

US

135,2

ZA

136,2

ZZ

143,9

0808 10 80

AR

96,9

BR

81,1

CL

90,7

CN

87,4

MK

50,7

NZ

108,4

TR

85,9

US

121,1

UY

107,4

ZA

81,7

ZZ

91,1

0809 10 00

TR

193,3

ZZ

193,3

0809 20 95

TR

408,0

US

382,7

ZZ

395,4


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


6.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 147/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 501/2008

(2008. gada 5. jūnijs),

ar ko nosaka kārtību, kādā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 3/2008 par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešās valstīs

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 3/2008 par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešās valstīs (1) un jo īpaši tās 4. pantu, kā arī 5., 9. un 15. pantu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3/2008 paredzēts, ka Komisija nosaka kārtību, kādā īstenojamas informācijas un veicināšanas programmas, kuras saņem Kopienas budžeta līdzfinansējumu.

(2)

Ņemot vērā gūto pieredzi, Kopienas iekšējā un ārējā tirgus attīstības perspektīvas, kā arī jaunos starptautiskās tirdzniecības apstākļus, ir jāattīsta visaptveroša un saskaņota informācijas un veicināšanas politika attiecībā uz lauksaimniecības produktiem un to ražošanas veidu, kā arī uz pārtikas produktiem uz lauksaimniecības produktu bāzes iekšējā tirgū un trešo valstu tirgū, tomēr neveicinot kāda konkrēta produkta patēriņu tā īpašās izcelsmes dēļ. Skaidrības labad jāatceļ Komisijas 2005. gada 1. jūlija Regula (EK) Nr. 1071/2005, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2826/2000 par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū (2), un Komisijas 2005. gada 16. augusta Regula (EK) Nr. 1346/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2702/1999 piemērošanai par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem trešās valstīs (3), un tās jāaizstāj ar vienu regulu, atsevišķās nodaļās atstājot nemainīgas pasākumu iezīmes, kuras ir noteiktas atkarībā no to izpildes vietas.

(3)

Pareizas pārvaldības nolūkā ir jāparedz noteikumi, lai izstrādātu un regulāri atjauninātu sarakstus ar tematiem, produktiem un tirgiem, uz kuriem attiecināmas informācijas un veicināšanas programmas, kas popularizēs lauksaimniecības produktus, turklāt jāparedz to valsts iestāžu izraudzīšanas noteikumi, kuras būs atbildīgas par šīs regulas piemērošanu, kā arī jānosaka programmu ilgums.

(4)

Patērētāju informēšanas un aizsardzības nolūkā ir jāparedz noteikumi par to, ka ikvienam paziņojumam, kas izdarīts iekšējā tirgus programmu ietvaros un kas norāda uz patērētājiem un citām mērķgrupām piedāvātā lauksaimniecības produkta iedarbību uz veselību, jābalstās uz atzītiem zinātniskiem datiem, kuru avoti ir atzīti.

(5)

Lai nepieļautu konkurences traucējumu risku, ir jānosaka pamatnostādnes un vispārīgās norādes, kuras jāņem vērā, organizējot attiecībā uz produktiem informācijas un popularizēšanas kampaņas iekšējā tirgū, no vienas puses, un ir jāparedz noteikumi, ar kuriem izdarāmas atsauces uz produktu īpašo izcelsmi, organizējot informācijas un popularizēšanas kampaņas trešās valstīs, no otras puses.

(6)

Juridiskās noteiktības labad ir jāprecizē, ka, īstenojot iekšējam tirgum piedāvātās programmas, jo īpaši ir jāievēro visi Kopienas tiesību akti, kuri regulē attiecīgos produktus un to tirdzniecību, kā arī minētās pamatnostādnes.

(7)

Lai sīki izstrādātie noteikumi, ar kādiem izvēlas īstenotājorganizācijas un atlasa programmas, būtu saskanīgi, trešās valstīs Kopienas noteikumi jāattiecina arī uz tiem pasākumiem, kurus veic Regulas (EK) Nr. 3/2008 6. panta 2. punktā minētās starptautiskās organizācijas. Juridiskās noteiktības dēļ programmās izplatāmajām ziņām jābūt atbilstīgām attiecīgo trešo valstu likumiem.

(8)

Jānosaka programmu iesniegšanas un īstenotājorganizācijas izvēles procedūra, lai tādējādi nodrošinātu plašāku konkurenci un pakalpojumu brīvu apriti, it īpaši ievērojot noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvā 2004/18/EEK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (4), gadījumos, kad programmas iesniedzēja organizācija (piedāvātāja organizācija) ir valsts iestāde.

(9)

Regula (EK) Nr. 3/2008 paredz iespēju programmu iesniedzējām organizācijām pašām īstenot atsevišķas programmu daļas, izvēlēties īstenotājorganizācijas tālākā procedūras posmā un saglabāt Kopienas ieguldījuma summu nemainīgā līmenī, nepārsniedzot 50 % no katra programmas perioda faktiskajām izmaksām un nepārsniedzot 60 %, ja runa ir par pasākumiem, kas paredzēti augļu un dārzeņu nozarē un adresēti bērniem, kuri apmeklē Kopienas mācību iestādes. Jāparedz šo noteikumu piemērošanas kārtība.

(10)

Lai nodrošinātu Kopienas noteikumu ievērošanu un īstenojamo darbību efektivitāti, ir jānosaka kritēriji, saskaņā ar kuriem dalībvalstis atlasīs programmas, kā arī kritēriji, saskaņā ar kuriem Komisija izvērtēs atlasītās programmas. Pēc programmu izskatīšanas Komisijai jāizlemj, kuras programmas tā pieņems, un jānosaka tām piešķiramais budžets.

(11)

Lai nodrošinātu Kopienas pasākumu efektivitāti, dalībvalstīm attiecībā uz trešās valstīs organizētajām programmām jānodrošina apstiprināto programmu saskaņotība un jāgādā par to, lai apstiprinātās programmas papildinātu valsts vai reģionālās programmas, turklāt jānosaka, kādiem kritērijiem dodama priekšroka programmu izvēlē, lai optimizētu to ietekmi.

(12)

Ja programmās ir ieinteresētas vairākas dalībvalstis, ir jānosaka pasākumi, kuri nodrošina dalībvalstu saskaņotu rīcību programmu iesniegšanā un izskatīšanā.

(13)

Lai nodrošinātu pareizu finanšu pārvaldību, programmās ir jāprecizē dalībvalstu un programmu iesniedzēju organizāciju finansiālās līdzdalības kārtība.

(14)

Lai nepieļautu dubultās finansēšanas risku, ir jāparedz noteikumi par to, ka Regulā (EK) Nr. 3/2008 paredzētais atbalsts neattiecas uz tiem informācijas un veicināšanas pasākumiem iekšējā tirgū, kas saņem atbalstu saskaņā ar Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (5).

(15)

Pamatojoties uz līgumu paraugiem, ko Komisija nodod dalībvalstu rīcībā, dažādi sīki izstrādāti noteikumi par saistību izpildi jāieraksta līgumos, kurus pieņemamā laikā noslēdz starp interesentiem un kompetentajām valsts iestādēm.

(16)

Lai nodrošinātu pareizu līguma izpildi, līgumslēdzējai pusei būtu jāiesniedz kompetentajai valsts iestādei garantija, kuras apjoms ir 15 % no Kopienas un attiecīgo dalībvalstu ieguldījuma. Šajā pašā nolūkā garantija jāiesniedz arī tad, ja attiecīgajam gada periodam pieprasa avansu.

(17)

Jānosaka pārbaudes, kuras jāveic dalībvalstīm.

(18)

Jāprecizē, ka līgumos paredzēto pasākumu izpilde ir galvenā prasība saskaņā ar 20. pantu Komisijas 1985. gada 22. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2220/1985, ar ko nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus garantijas ķīlu sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem (6).

(19)

Ja starpposma maksājumu pieprasījuma iesniegšanas termiņš nav ievērots vai dalībvalstu maksājumi aizkavējušies, budžeta pārvaldības prasību ievērošanai ir jāparedz naudas sods.

(20)

Lai nodrošinātu labu finanšu pārvaldību un nepieļautu risku, kad paredzētie maksājumi izsmeļ Kopienas finansējuma līdzekļus un kad atlikumu līdz ar to nevar samaksāt, ir jāparedz, lai avanss un dažādi starpposma maksājumi nevarētu pārsniegt 80 % no Kopienas un dalībvalstu ieguldījuma. Šā paša iemesla dēļ kompetentajai valsts iestādei jāsaņem atlikuma pieprasījums noteiktajā termiņā.

(21)

Dalībvalstīm būtu jāpārbauda viss informācijas un reklāmas materiāls, kas izstrādāts programmu ietvaros. Ir jānosaka, ar kādiem nosacījumiem to varēs izmantot pēc programmas darbības beigām.

(22)

Ņemot vērā gūto pieredzi un lai nodrošinātu programmu pareizu izpildi, jāprecizē pārraudzības noteikumi, ko šajā nolūkā veic ar Regulu (EK) Nr. 3/2008 izveidota grupa.

(23)

Dalībvalstīm jāveic pasākumu izpildes kontrole un Komisijai jābūt informētai par šajā regulā paredzēto pārbaudes un kontroles pasākumu rezultātiem. Lai nodrošinātu pareizu finanšu pārvaldību, ir jāparedz sadarbība starp dalībvalstīm gadījumos, kad pasākumus īsteno ne tajā dalībvalstī, kurā atrodas kompetentā līgumslēdzēja organizācija.

(24)

Lai efektīvi aizsargātu Kopienas finanšu intereses, jāveic atbilstīgi pasākumi cīņai pret krāpšanu un smagu nolaidību. Šim nolūkam jānosaka naudas atmaksāšana un sods.

(25)

Ir skaidri jānosaka, ka daudzgadu programmām iekšējā novērtējuma ziņojums jāiesniedz katra gada perioda beigās, arī tad, ja nav iesniegts neviens maksājuma pieprasījums.

(26)

Procentu likme, kas jāmaksā nepamatota maksājuma saņēmējam, jāpielīdzina tai procentu likmei attiecībā uz neatmaksātiem kredītiem to izbeigšanās dienā, kura ir paredzēta 86. pantā Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulā (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (7).

(27)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Mērķis un definīcija

1.   Šī regula nosaka kārtību, kādā piemērojama Regula (EK) Nr. 3/2008 attiecībā uz minētās regulas 6. punktā paredzēto programmu sagatavošanu, īstenošanu, finansēšanu un pārbaudi.

2.   “Programma” ir tādu saskaņotu pasākumu kopums, kuri ir pietiekami plaši, lai pilnā mērā informētu sabiedrību par attiecīgajiem produktiem, kā arī to noietu.

2. pants

Kompetento valsts iestāžu izraudzīšanās

Dalībvalstis izraugās kompetentās valsts iestādes, kuras ir atbildīgas par šīs regulas piemērošanu (turpmāk – “kompetentās valsts iestādes”).

Tās paziņo Komisijai pilnus izraudzīto iestāžu nosaukumus un adreses, kā arī jebkuras izmaiņas šajā sakarā.

Komisija atbilstīgā veidā publisko šo informāciju.

3. pants

Programmu darbības ilgums

Programmas īsteno ne ātrāk kā vienā gadā un ne vēlāk kā trijos gados, sākot no dienas, kad stājas spēkā attiecīgs līgums, kas minēts 16. panta 1. punktā.

4. pants

Informācijas un reklāmas paziņojumu raksturojums (iekšējā tirgus programmās)

1.   Ievērojot kritērijus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 3/2008 3. panta 1. punktā, jebkuram informācijas vai reklāmas paziņojumam, kas programmu ietvaros adresēts patērētājiem un citām mērķgrupām (turpmāk – “paziņojums”), jāpamatojas uz attiecīgā produkta būtiskajām vai raksturīgajām īpašībām.

2.   Jebkura norāde uz produktu izcelsmi ir sekundāra attiecībā pret kampaņā izplatīto galveno paziņojumu. Tomēr norāde par produkta izcelsmi var parādīties kāda konkrēta informācijas vai veicināšanas pasākuma ietvaros, kad apzīmējums atbilst Kopienas noteikumiem vai produkta paraugs ir vajadzīgs informācijas vai veicināšanas pasākumu ilustrēšanai.

3.   Izplatāmajos paziņojumos jebkurām atsaucēm par attiecīgo produktu ietekmi uz patērētāja veselību jāpamatojas uz vispārēji atzītiem zinātniskiem datiem.

Šai informācijai jābūt apstiprinātai kompetentajā valsts iestādē, kas atbild par sabiedrības veselību.

Nozares organizācija vai starpnozaru organizācija, kas minēta Regulas (EK) Nr. 3/2008 6. panta 1. punktā un piedāvā programmu, nodod attiecīgās dalībvalsts un Komisijas rīcībā zinātnisko pētījumu sarakstu un sertificētu zinātniskās pētniecības iestāžu atzinumus, uz kuriem pamatojas informācija par programmu, kas atsaucas uz ietekmi uz veselību.

5. pants

Informācijas un reklāmas paziņojumu raksturojums (programmās, kuras attiecas uz trešām valstīm)

1.   Ikviens paziņojums pamatojas uz attiecīgā produkta būtiskajām vai raksturīgajām īpašībām.

Paziņojumiem jābūt saskaņā ar likumiem, ko piemēro trešās valstīs, kurām tie ir paredzēti.

2.   Jebkura norāde uz produktu izcelsmi ir sekundāra attiecībā pret kampaņas izplatīto galveno paziņojumu. Tomēr norāde par produkta izcelsmi var parādīties kāda konkrēta informācijas vai veicināšanas pasākuma ietvaros, kad apzīmējums atbilst Kopienas noteikumiem vai produkta paraugs ir vajadzīgs informācijas vai veicināšanas pasākumu ilustrēšanai.

6. pants

Īstenojamo pasākumu priekšmets un orientējoši budžeti

1.   Šīs regulas I pielikuma A daļā sniegts to tematu un produktu saraksts, uz kuriem var attiekties iekšējā tirgū īstenojamie pasākumi un kuri atbilst Regulas (EK) Nr. 3/2008 3. panta 1. punktam.

To atjaunina reizi divos gados vēlākais 31. martā.

2.   Šīs regulas II pielikuma A daļā sniegts to produktu saraksts, uz kuriem var attiekties trešās valstīs īstenojamie pasākumi un kuri atbilst Regulas (EK) Nr. 3/2008 3. panta 2. punktam. II pielikuma B daļā sniegts to trešo valstu saraksts, kurās šos pasākumus drīkst īstenot.

Sarakstus atjaunina reizi divos gados vēlākais 31. decembrī.

3.   III pielikumā sniegti dažādu nozaru orientējoši gada budžeti.

II   NODAĻA

REGULAS (EK) Nr. 3/2008 6.–8. PANTĀ MINĒTO PROGRAMMU ATLASE

7. pants

Programmas, kuras īsteno trešās valstīs sadarbībā ar starptautiskajām organizācijām

1.   Ja piemēro Regulas (EK) Nr. 3/2008 6. panta 2. punktu, tajā minētās starptautiskās organizācijas pēc Komisijas lūguma iesniedz priekšlikumus par turpmākajā gadā plānotām programmām.

Regulas (EK) Nr. 3/2008 13. panta 4. punktā minēto Kopienas finansējumu (ieguldījumu) piešķir un izmaksā saskaņā ar piešķīruma nolīgumu, kas noslēgts starp Kopienu un attiecīgo starptautisko organizāciju.

2.   Ja pasākumu īsteno Regulas (EK) Nr. 3/2008 6. panta 2. punktā minētās starptautiskās organizācijas, piemēro Direktīvu 2004/18/EK.

8. pants

Programmu iesniegšana

1.   Lai īstenotu programmās iekļautos pasākumus, ieinteresētā dalībvalsts ik gadu izsludina uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus.

Attiecīgās nozares pārstāvošās Kopienas nozares vai starpnozaru organizācijas (turpmāk – “programmu iesniedzējas organizācijas”) iesniedz savas programmas vēlākais 30. novembrī attiecībā uz iekšējo tirgu un vēlākais 31. martā – attiecībā uz trešām valstīm.

Programmas iesniedz atbilstīgi Komisijas noteiktajam paraugam, kas pieejams tās tīmekļa vietnē. Šo paraugu pievieno pirmajā daļā minētajam uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus.

2.   Saskaņā ar 1. punktu iesniegtajām programmām:

a)

jāatbilst Kopienas tiesību normām par attiecīgajiem produktiem un to tirdzniecību;

b)

jāatbilst specifikācijai, kurā minēti izslēgšanas, atlases un finansējuma piešķiršanas kritēriji, ko izplatījusi attiecīgā dalībvalsts;

c)

jābūt izstrādātām tā, lai varētu izvērtēt to atbilstību piemērojamajiem noteikumiem, kā arī to izmaksu un efektivitātes attiecību.

3.   Šo programmu īstenošanai katra programmas iesniedzēja organizācija konkursa kārtībā, izmantojot dalībvalsts pārbaudītos un atzītos līdzekļus, izvēlas vienu vai vairākas īstenotājorganizācijas. Gadījumā, kad šī izvēle notikusi pirms programmas iesniegšanas, īstenotājorganizācija var piedalīties tās izstrādāšanā.

9. pants

Sākotnējā programmu atlase, ko veic dalībvalstis

1.   Dalībvalstis sagatavo to programmu pagaidu sarakstu, ko tās atlasījušas, pamatojoties uz 8. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem, kas noteikti specifikācijā.

2.   Lai izvērtētu programmas, kuras attiecas uz trešām valstīm, dalībvalstis jo īpaši ņem vērā šādus kritērijus:

a)

piedāvāto stratēģiju atbilstība noteiktajiem mērķiem;

b)

piedāvāto pasākumu kvalitāte;

c)

paredzamā īstenojamo pasākumu ietekme uz attiecīgo produktu pieprasījuma pieaugumu;

d)

programmas iesniedzēju organizāciju efektivitātes un pārstāvības garantijas;

e)

ierosinātās īstenotājorganizācijas tehniskās iespējas un efektivitātes garantijas.

3.   Sagatavojot un īstenojot programmas attiecībā uz iekšējo tirgu, ir jāievēro ne tikai 8. un šajā pantā paredzētās prasības, bet arī pamatnostādnes attiecībā uz veicināšanas pasākumiem iekšējā tirgū, kuras ir minētas Regulas (EK) Nr. 3/2008 5. panta 1. punktā un ir sniegtas šīs regulas I pielikuma B daļā.

4.   Ja plāno programmu, kurā ir ieinteresētas vairākas dalībvalstis, tad attiecīgās dalībvalstis vienojas par programmas izvēli un izvirza koordinējošo dalībvalsti. Tās apņemas piedalīties programmu finansēšanā saskaņā ar šīs regulas 14. panta 2. punktu un izveidot savstarpēju administratīvo sadarbību, lai atvieglotu programmas pārraudzību, izpildi un pārbaudi.

5.   Attiecībā uz programmām, kuras attiecas uz trešām valstīm, katra dalībvalsts gādā par paredzēto valsts un reģionālo pasākumu saskaņošanu ar tiem pasākumiem, kurus līdzfinansē saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 3/2008, kā arī par to, lai iesniegtās programmas papildinātu valsts un reģionālās kampaņas.

10. pants

Prioritāte to programmu atlasē, kuras attiecas uz trešām valstīm

1.   No Regulas (EK) Nr. 3/2008 6. panta 1. punktā minētajām un vairāku dalībvalstu iesniegtajām programmām (attiecībā uz trešām valstīm) priekšroku dod tām programmām, kuras attiecas uz produktu kopumu un izceļ īpaši Kopienas produktu kvalitāti, uzturvērtību un atbilstību pārtikas nekaitīguma normām.

2.   Ja programmā ir ieinteresēta viena dalībvalsts vai tajā ir runa tikai par vienu produktu, priekšroku dod tai programmai, kurā ir izceltas Kopienas intereses īpaši attiecībā uz kvalitāti un uzturvērtību, kā arī attiecībā uz Eiropas lauksaimniecisko un pārtikas produktu ražošanu, nekaitīgumu un pārstāvību.

11. pants

Programmu atlase Komisijā

1.   Katru gadu līdz 15. februārim attiecībā uz iekšējo tirgu un līdz 30. jūnijam attiecībā uz trešām valstīm dalībvalstis nosūta Komisijai 9. panta 1. punktā minēto sarakstu, vajadzības gadījumā iekļaujot izvēlēto īstenotājorganizāciju sarakstu, ja tās jau ir izvēlētas saskaņā ar 8. panta 3. punktu, kā arī programmu kopijas.

Ja programmas ieinteresējušas vairākas dalībvalstis, šo paziņojumu sastāda, attiecīgajām dalībvalstīm kopīgi vienojoties.

2.   Komisija informē attiecīgās dalībvalstis, ja tā atklāj, ka programma pilnībā vai daļēji neatbilst:

a)

Kopienas noteikumiem vai

b)

pamatnostādnēm attiecībā uz iekšējo tirgu; vai arī

c)

9. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem attiecībā uz trešām valstīm.

Pirmajā daļā minēto informāciju nosūta sešdesmit kalendāro dienu laikā no 9. panta 1. punktā minētā saraksta saņemšanas dienas.

3.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 3/2008 7. panta 2. punkta trešo daļu dalībvalstis nosūta labotās programmas Komisijai 30 kalendāro dienu laikā pēc šā panta 2. punktā minētās informēšanas.

Pēc laboto programmu pārbaudes Komisija vēlākais 30. jūnijā attiecībā uz iekšējo tirgu un 30. novembrī attiecībā uz trešām valstīm izlemj, kuras programmas tā var līdzfinansēt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 3/2008 16. panta 2. punktā minēto procedūru.

4.   Programmu iesniedzēja(-as) organizācija(-as) ir atbildīga(-as) par izvēlētās programmas pareizu izpildi un pārvaldību.

12. pants

Īstenotājorganizāciju apstiprināšana dalībvalstī

1.   Īstenotājorganizācijas izvēli saskaņā ar 8. panta 3. punktu apstiprina dalībvalsts un informē par to Komisiju līdz 16. panta 1. punktā minētā līguma parakstīšanai.

2.   Dalībvalsts pārbauda, vai izvēlētajai īstenotājorganizācijai ir nepieciešamie finanšu un tehniskie līdzekļi, lai nodrošinātu pasākumu visefektīvāko izpildi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 3/2008 11. panta 3. punktu. Tā informē Komisiju par šim nolūkam piemēroto procedūru.

13. pants

Atsevišķas programmas daļas, ko īsteno programmas iesniedzēja organizācija

1.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 3/2008 11. panta 2. punktu dažas programmas daļas programmas iesniedzēja organizācija var izpildīt tikai ar šādiem nosacījumiem:

a)

programmas iesniedzēja organizācija atbilst Regulas (EK) Nr. 3/2008 11. panta 3. punktā minētajām prasībām;

b)

programmas iesniedzējai organizācijai ir vismaz piecu gadu pieredze šāda tipa pasākumu īstenošanā;

c)

finansiāli programmas daļa, ko īsteno programmas iesniedzēja organizācija, nav lielāka par 50 % no kopējām izmaksām, izņemot pienācīgi pamatotus izņēmuma gadījumus, kuriem rakstisku atļauju devusi Komisija;

d)

programmas iesniedzēja organizācija pārliecinās par to, ka pasākumu izmaksas, ko tā pati gatavojas īstenot, nepārsniedz vidējās tirgus cenas.

Dalībvalsts pārbauda, vai šie nosacījumi tiek ievēroti.

2.   Ja programmas iesniedzēja organizācija ir publisko tiesību subjekts Direktīvas 2004/18/EK 1. panta 9. punkta otrās daļas nozīmē, dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai līgumslēdzējas iestādes nodrošinātu minētās direktīvas noteikumu ievērošanu.

III   NODAĻA

PROGRAMMU FINANSĒŠANAS KĀRTĪBA

14. pants

Vispārēji finansējuma noteikumi

1.   Kopienas finansējuma daļa tiek iemaksāta ieinteresētajām dalībvalstīm.

2.   Ja programmas finansēšanā piedalās vairākas dalībvalstis, to finansējuma daļas papildina tās programmas iesniedzējas organizācijas finansiālā daļa, kas nodibināta attiecīgo dalībvalstu teritorijās. Šajā gadījumā Kopienas finansiālā daļa nepārsniedz Regulas (EK) Nr. 3/2008 13. panta 2. punktā minētos apjomus.

3.   Finansējuma daļas, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3/2008 13. pantā, norāda Komisijai paziņotajā programmā.

15. pants

Īpaši noteikumi attiecībā uz iekšējo tirgu

1.   Ja piemēro Regulas (EK) Nr. 3/2008 9. pantu, piemēro procedūru, kas paredzēta šīs regulas 11. panta 1., 2. un 3. punktā, kā arī 14. līdz 23. pantā.

Regulas (EK) Nr. 3/2008 9. pantā paredzēto programmu gadījumā līgumi tiek slēgti starp attiecīgajām dalībvalstīm un izvēlētajām īstenotājorganizācijām.

2.   Informācijas un veicināšanas pasākumi, par kuriem saņem atbalstu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005, nevar saņemt Kopienas finansiālo atbalstu saskaņā ar šo regulu.

16. pants

Līgumu slēgšana un garantiju iesniegšana

1.   Tiklīdz ir pieņemts Komisijas lēmums, kas minēts 11. panta 3. punktā, dalībvalsts informē katru programmas iesniedzēju organizāciju, vai to pieteikums ir apstiprināts.

Dalībvalstis slēdz līgumus ar izvēlētajām programmu iesniedzējām organizācijām deviņdesmit kalendāro dienu laikā pēc Komisijas lēmuma izziņošanas, kas minēts 11. panta 3. punktā. Pēc šā termiņa beigām bez Komisijas iepriekšējas piekrišanas nevar vairs noslēgt nevienu līgumu.

2.   Dalībvalstis izmanto līgumu paraugus, ko Komisija nodod to rīcībā.

Vajadzības gadījumā dalībvalstis var mainīt dažus parauglīgumu nosacījumus, lai ievērotu valsts noteikumus, bet tikai tādā gadījumā, ja tas nav pretrunā Kopienas tiesību aktiem.

3.   Abas puses drīkst slēgt līgumu tikai tad, kad programmas iesniedzēja organizācija saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2220/85 III sadaļu iesniegusi dalībvalstij garantiju 15 % apjomā no Kopienas un attiecīgo dalībvalstu maksimālā gada finansējuma, lai nodrošinātu pareizu līguma izpildi.

Tomēr, ja līgumslēdzēja puse ir publisko tiesību subjekts vai atrodas tā pārraudzībā, kompetentā valsts iestāde var pieņemt no pārraugošās iestādes rakstiskas garantijas, kas atbilst pirmajā daļā minētajiem procentiem ar nosacījumu, ja šī pārraugošā iestāde apņemas nodrošināt to, ka:

a)

saistības, ko līgumslēdzējs uzņēmies, tiek pienācīgi izpildītas;

b)

saņemtās summas ir izmantotas saistību pildīšanai.

Dalībvalstij jāsaņem garantijas apliecinājums līdz 1. punktā minētā termiņa beigām.

4.   Regulas (EEK) Nr. 2220/85 20. panta nozīmē galvenā prasība ir līgumā noteikto pasākumu izpilde.

5.   Dalībvalsts nekavējoties nosūta līguma un garantijas apliecinājuma kopiju Komisijai.

Dalībvalsts iesniedz arī tā līguma kopiju, ko izvēlētā organizācija noslēgusi ar īstenotājorganizāciju. Līgums paredz īstenotājorganizācijas pienākumu pakļauties 25. pantā minētajām pārbaudēm.

17. pants

Avansu izmaksāšanas kārtība

1.   Trīsdesmit kalendāro dienu laikā pēc 16. panta 1. punktā minētā līguma parakstīšanas un daudzgadu programmu gadījumā trīsdesmit dienu laikā pēc katra divpadsmit mēnešu perioda sākuma līgumslēdzēja puse var iesniegt dalībvalstij avansa pieprasījumu kopā ar garantiju, kas minēta šā panta 3. punktā. Pēc šā termiņa beigām avansu vairs nevar pieprasīt.

Katra avansa apjoms nepārsniedz 30 % no Kopienas, kā arī attiecīgās dalībvalsts vai dalībvalstu gada ieguldījuma summas, kas attiecīgi minēts Regulas (EK) Nr. 3/2008 13. panta 2. un 3. punktā.

2.   Dalībvalsts izmaksā avansu trīsdesmit kalendāro dienu laikā pēc avansa pieprasījuma iesniegšanas. Ja nav nepārvaramas varas apstākļu, jebkāds iemaksu kavējums ir par iemeslu tam, lai Komisija samazinātu dalībvalstij izmaksāto mēneša avansu saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 883/2006 (8) 9. pantu.

3.   Avansu izmaksā ar nosacījumu, ka programmas iesniedzēja organizācija iesniedz dalībvalstij garantiju 110 % apmērā no šā avansa saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2220/85 III sadaļas nosacījumiem. Dalībvalsts nekavējoties nosūta Komisijai katra avansa pieprasījuma kopiju un attiecīgās garantijas apliecinājumu.

Tomēr, ja līgumslēdzēja puse ir publisko tiesību subjekts vai atrodas tā pārraudzībā, tad kompetentā valsts iestāde var pieņemt no pārraugošās iestādes rakstisku garantiju, kas atbilst pirmajā daļā minētajiem procentiem ar nosacījumu, ja šī pārraugošā iestāde apņemas samaksāt garantēto summu gadījumā, ja konstatē nepamatotu avansa izmaksu.

18. pants

Starpposma maksājumi

1.   Kopienas un dalībvalstu finansējuma starpposma maksājumu pieprasījumus programmu iesniedzējas organizācijas iesniedz dalībvalstīm līdz nākamā kalendārā mēneša beigām, kas seko katra ceturkšņa beigām, kurš tiek rēķināts, sākot ar 16. panta 1. punktā minētā līguma noslēgšanas datumu.

Šie pieprasījumi attiecas uz maksājumiem, kas veikti attiecīgajā ceturksnī, un tiem pievieno finanšu pārskata kopsavilkumu, attiecīgo rēķinu un apliecinošu dokumentu kopijas un starpposma atskaiti par līguma izpildi attiecīgajā ceturksnī (turpmāk – “ceturkšņa atskaite”). Ja minētā ceturkšņa laikā netiek veikts neviens maksājums vai nav noticis neviens pasākums, šos dokumentus pirmajā daļā minētajā termiņā nodod kompetentajai valsts iestādei.

Ja nav nepārvaramas varas apstākļu, starpposma maksājuma pieprasījuma un tam pievienoto otrajā daļā minēto dokumentu novēlota iesniegšana ir par iemeslu maksājuma samazināšanai par 3 % par pilnu kavējuma mēnesi.

2.   Starpposma maksājumi var tikt veikti tikai ar nosacījumu, ka dalībvalsts ir pārbaudījusi 1. punkta otrajā daļā minētos dokumentus.

3.   Starpposma maksājumi un avansa maksājumi, kas minēti 17. pantā, nevar pārsniegt 80 % no Kopienas un attiecīgo dalībvalstu gada finanšu ieguldījuma kopējā apjoma, kas minēts attiecīgi Regulas (EK) Nr. 3/2008 13. panta 2. un 3. punktā. Sasniedzot šo apjomu, jaunu starpposma maksājuma pieprasījumu iesniegt nevar.

19. pants

Atlikuma maksājums

1.   Atlikuma izmaksas pieprasījumu programmas iesniedzēja organizācija iesniedz dalībvalstij četru mēnešu laikā pēc 16. panta 1. punktā minētajā līgumā paredzēto gada pasākumu pabeigšanas.

Lai to uzskatītu par pareizi iesniegtu, pieprasījumam jāpievieno atskaite (turpmāk – “gada atskaite”) ar vairākām sastāvdaļām:

a)

veikto darbu kopsavilkums un atskaites datumā konstatēto iegūto rezultātu novērtējums;

b)

finanšu pārskata kopsavilkums, kurā uzrādīti plānotie un īstenotie izdevumi.

Par veiktajiem maksājumiem atskaitei jāpievieno rēķini un apliecinoši dokumenti.

Ja nav nepārvaramas varas apstākļu, atlikuma maksājuma pieprasījuma novēlota iesniegšana izraisa maksājuma samazināšanos par 3 % par pilnu kavējuma mēnesi.

2.   Atlikumu izmaksā tikai ar nosacījumu, ka dalībvalsts ir pārbaudījusi 1. punkta trešajā daļā minētos rēķinus un apliecinošos dokumentus.

Ja nav pilnībā izpildīta 16. panta 4. punktā minētā galvenā prasība, tad proporcionāli samazina maksājumu.

20. pants

Dalībvalsts maksājumi

Dalībvalsts veic 18. un 19. punktā paredzētos maksājumus sešdesmit kalendāro dienu laikā no maksājuma pieprasījuma saņemšanas dienas.

Tomēr termiņu var apturēt jebkurā brīdī šo sešdesmit dienu laikā pēc maksājuma pieprasījuma pirmās iereģistrēšanas, paziņojot kredīta sniedzējai līgumslēdzējai organizācijai, ka tās pieprasījumu nevar pieņemt vai nu tādēļ, ka attiecīgā summa tai nepienākas, vai arī tādēļ, ka nav iesniegti apliecinoši dokumenti attiecībā uz visiem papildu pieprasījumiem, vai arī tādēļ, ka dalībvalsts uzskata par nepieciešamu saņemt papildu ziņas vai veikt pārbaudes. Termiņu atkal atjauno no pieprasītās informācijas saņemšanas datuma vai no dalībvalsts veikto pārbaužu datuma; attiecīgā informācija jāsniedz vai attiecīgās pārbaudes jāveic trīsdesmit kalendāro dienu laikā no paziņošanas dienas.

Ja nav nepārvaramas varas apstākļu, jebkāds iemaksu kavējums ir par iemeslu tam, lai Komisija samazinātu dalībvalstij iemaksāto ikmēneša avansu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 883/2006 9. pantā paredzētajiem noteikumiem.

21. pants

Garantijas

1.   17. panta 3. punktā minēto garantiju atbrīvo tad, kad attiecīgā dalībvalsts ir noteikusi galīgās tiesības uz avansēto summu.

2.   16. panta 3. punktā minētās garantijas ir spēkā līdz atlikuma izmaksāšanai un tiek atbrīvotas ar kompetentās valsts iestādes vēstuli par atbrīvošanu no garantijām.

Atbrīvošana no garantijas notiek saskaņā ar termiņiem un noteikumiem, kas paredzēti 20. pantā attiecībā uz atlikuma izmaksu.

3.   Saņemtās garantijas, kā arī piemērotās soda naudas tiek atrēķinātas no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) deklarētajiem izdevumiem, proti, no daļas, kas atbilst Kopienas līdzfinansējumam.

22. pants

Komisijai iesniedzamie dokumenti

1.   Gada atskaite tiek iesniegta pēc katra gada perioda beigām, pat tad, ja neviens atlikuma izmaksas pieprasījums nav iesniegts.

2.   Dalībvalsts iesniedz Komisijai 19. panta 1. punkta otrās daļas a) un b) apakšpunktā minēto kopsavilkumu trīsdesmit kalendāro dienu laikā pēc 19. panta 2. punktā minētās atlikuma izmaksas.

3.   Dalībvalsts divreiz gadā nosūta Komisijai ceturkšņa atskaites, kas nepieciešamas starpposma maksājumu saņemšanai saskaņā ar 18. pantu.

Pirmā un otrā ceturkšņa atskaiti nosūta sešdesmit kalendāro dienu laikā no ceturkšņa otrās atskaites saņemšanas dalībvalstī un trešā un ceturtā ceturkšņa atskaiti pievieno šā panta 2. punktā minētajam kopsavilkumam.

Gada atskaite, kas attiecas uz iepriekšējo gadu, var ietvert ceturtā ceturkšņa atskaiti.

4.   Trīsdesmit kalendāro dienu laikā pēc atlikuma izmaksāšanas dalībvalsts nosūta Komisijai līguma ietvaros veikto izdevumu finanšu pārskatu Komisijas noteiktā formātā, kas nosūtīts dalībvalstīm. Šim pārskatam pievieno dalībvalsts motivētu atzinumu par pagājušajā periodā paredzēto uzdevumu izpildi.

Pārskats apliecina arī to, ka, ņemot vērā pārbaudes, ko veic saskaņā ar 18. panta 2. punktu un 19. panta 2. punktu, visi izdevumi uzskatāmi par pamatotiem atbilstīgi līguma noteikumiem.

IV   NODAĻA

PĀRRAUDZĪBA UN PĀRBAUDES

23. pants

Materiāla izmantošana

1.   Dalībvalstis pārbauda tā informācijas un reklāmas materiāla atbilstību Kopienas noteikumiem, kas ir radīts vai izmantots programmās, kuras ir finansētas saskaņā ar šo regulu.

Tās nosūta Komisijai apstiprinātā (informācijas un reklāmas) materiāla paraugu.

2.   Šā panta 1. punktā minēto programmu ietvaros realizētais un finansētais materiāls, tostarp grafiski, vizuāli un audiovizuāli darbi, kā arī tīmekļa vietnes, var tikt izmantots turpmāk ar Komisijas, programmas iesniedzējas organizācijas vai organizāciju un vienas vai vairāku dalībvalstu, ja tās piedalās programmas finansēšanā, rakstisku piekrišanu, ievērojot līgumslēdzēju tiesības, kas izriet no valsts likumiem, kuri attiecas uz līgumu.

24. pants

Programmu uzraudzība

1.   Pārraudzības grupa, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 3/2008 12. panta 1. punktā, sanāk regulāri, lai pārraudzītu, kā tiek īstenotas dažādās programmas, kas finansētas saskaņā ar šo regulu.

Šajā nolūkā pārraudzības grupa tiek informēta par katras programmas paredzamo pasākumu grafiku, ceturkšņa un gada atskaitēm, kā arī veikto pārbaužu rezultātiem saskaņā ar šīs regulas 18., 19. un 25. pantu.

Pārraudzības grupu vada ieinteresētās dalībvalsts pārstāvis. Ja programmas interesē vairākas dalībvalstis, grupu vada pārstāvis, ko nozīmē attiecīgās dalībvalstis.

2.   Komisijas ierēdņi un darbinieki var piedalīties pasākumos, kas organizēti tās programmas ietvaros, kas finansēta saskaņā ar šo regulu.

25. pants

Dalībvalstu veiktās pārbaudes

1.   Ieinteresētā dalībvalsts nosaka piemērotākos līdzekļus, lai nodrošinātu to programmu un pasākumu pārbaudi, kas finansēti saskaņā ar šo regulu, un informē par to Komisiju.

Katru gadu pārbauda vismaz 20 % no iepriekšējā gadā pabeigtajām programmām (vismaz divas programmas), un pārbaudes aptver vismaz 20 % no iepriekšējā gadā pabeigto programmu kopējā budžeta. Programmu izvēle notiek, pamatojoties uz riska analīzi.

Dalībvalsts nosūta Komisijai ziņojumu par pārbaudīto programmu, aprakstot veikto pārbaužu rezultātus, kā arī atklātās nelikumības. Šo ziņojumu iesniedz uzreiz pēc tā pabeigšanas.

2.   Dalībvalsts veic nepieciešamos pasākumus, lai ar tehniskās un grāmatvedības pārbaudes palīdzību pārbaudītu līgumslēdzējas organizācijas un īstenotājorganizācijas:

a)

iesniegtās informācijas un apliecinošo dokumentu pareizību;

b)

16. panta 1. punktā minētā līguma visu saistību izpildi.

Neskarot Komisijas Regulu (EEK) Nr. 1848/2006 (9), dalībvalsts iespējami drīzāk informē Komisiju par jebkuriem veikto pārbaužu laikā konstatētajiem pārkāpumiem.

3.   Ja programmās ieinteresētas vairākas dalībvalstis, tās veic nepieciešamos pasākumus, lai koordinētu savu pārbaužu darbību, un informē par to Komisiju.

4.   Komisija var jebkurā laikā piedalīties 1., 2. un 3. punktā minētajās pārbaudēs. Tādēļ kompetentās valsts iestādes vismaz trīsdesmit dienas pirms pārbaudēm nosūta Komisijai paredzamo dalībvalsts veicamo pārbaužu grafiku.

Komisija var veikt visu veidu papildu pārbaudes, ko tā atzīst par nepieciešamām.

26. pants

Nepamatotu maksājumu atgūšana

1.   Nepamatota maksājuma gadījumā tā saņēmējs atmaksā minētās summas, kas palielinātas ar procentiem, ko aprēķina, vadoties no pagājušā laika starp maksājumu un tā atmaksāšanu no saņēmēja puses.

Piemērojamu procentu likmi nosaka saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 86. panta 2. punkta b) apakšpunktu.

2.   Atgūtās summas, kā arī procenti tiek iemaksāti dalībvalstu iestādēm vai maksātājiem dienestiem, un dalībvalstis atskaita tos no izdevumiem, ko finansē ar ELGF līdzekļiem proporcionāli Kopienas finansējuma daļai.

27. pants

Sodi

1.   Krāpšanas vai nopietnas nolaidības gadījumā programmas iesniedzējai organizācijai jāatmaksā starpība starp sākumā izmaksāto un patiesi pienākošos summu divkāršā apmērā.

2.   Ievērojot Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (10) 6. pantu, šajā regulā paredzētos samazinājumus piemēro, neskarot papildu sodu, ko iespējams uzlikt saskaņā ar citiem Kopienu noteikumiem vai valsts tiesību aktiem.

V   NODAĻA

ATCELŠANAS, PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

28. pants

Atcelšana

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 1071/2005 un Regulu (EK) Nr. 1346/2005.

Tomēr minētās regulas turpina piemērot informācijas un veicināšanas programmām, par kuru finansēšanu Komisija nolēmusi pirms šīs regulas stāšanās spēkā.

Atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa kopā ar atbilstības tabulu, kas sniegta IV pielikumā.

29. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 5. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 3, 5.1.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 179, 11.7.2005., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1022/2006 (OV L 184, 6.7.2006., 3. lpp.).

(3)  OV L 212, 17.8.2005., 16. lpp.

(4)  OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 213/2008 (OV L 74, 15.3. 2008., 1. lpp.).

(5)  OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 146/2008 (OV L 46, 21.2.2008., 1. lpp.).

(6)  OV L 205, 3.8.1985., 5. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2006 (OV L 365, 21.12.2006., 52. lpp.).

(7)  OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 478/2007 (OV L 111, 28.4.2007., 13. lpp.).

(8)  OV L 171, 23.6.2006., 1. lpp.

(9)  OV L 355, 15.12.2006., 56. lpp.

(10)  OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.


I PIELIKUMS

IEKŠĒJAIS TIRGUS

A.   TEMATU UN PRODUKTU SARAKSTS

Svaigi augļi un dārzeņi,

pārstrādāti augļi un dārzeņi,

šķiedras lini,

dzīvi augi un dekoratīvās dārzkopības produkti,

olīveļļa un galda olīvas,

sēklu eļļas,

piens un piena produkti,

svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa, kas ražota saskaņā ar Kopienas vai valsts kvalitātes shēmu,

pārtikas olu marķēšana,

medus un biškopības produkti,

noteiktos reģionos ražoti kvalitatīvi vīni (NRR kvalitatīvi vīni), galda vīni ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi,

lauksaimniecības tiesību aktos noteikto visattālāko reģionu grafiski simboli,

aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN), aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN) vai garantēta tradicionālā īpatnība (GTĪ) saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 509/2006 (1) vai Padomes Regulu (EK) Nr. 510/2006 (2) un produkti, kas reģistrēti saskaņā ar šīm sistēmām,

bioloģiskā lauksaimniecība saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2092/91 (3) un produkti, kas reģistrēti saskaņā ar minēto regulu,

mājputnu gaļa.

B.   PAMATNOSTĀDNES

Šīs pamatnostādnes sniedz vispārīgās norādes attiecībā uz saturu, mērķgrupām un instrumentiem, pamatojoties uz kuriem ir īstenojamas dažādu produktu kategoriju informācijas vai veicināšanas programmas.

Neskarot prioritātes, kas izklāstītas Regulas (EK) Nr. 3/2008 8. panta 1. punktā, programmu priekšlikumi jāsagatavo, galvenokārt ņemot vērā šādus principus:

ja programmas ir ierosinājušas vairākas dalībvalstis, to stratēģijas, darbības un paziņojumi ir jāsaskaņo,

vēlams, lai ierosinātās programmas būtu daudzgadu programmas ar pietiekami plašu darbības jomu un tādējādi būtiski ietekmētu mērķtirgus. Vajadzības gadījumā tās var īstenot vairāku dalībvalstu tirgos,

programmu saturam jābūt tādam, lai tiktu nodrošināta objektīva informācija par produktu raksturīgajām īpašībām un/vai uzturvērtību kā sabalansēta uztura sastāvdaļu, par to ražošanas metodēm vai nekaitīgumu videi,

svarīgi, lai programmās tiktu iekļauti tādi nozīmīgi paziņojumi, kas var ieinteresēt vairāku dalībvalstu patērētājus, speciālistus un/vai tirdzniecības nozares pārstāvjus.

SVAIGI AUGĻI UN DĀRZEŅI

1.   Situācijas pārskats

Lai gan Kopienas augļu un dārzeņu ražošanas apjomi pieaug, kopumā to patēriņš ir nemainīgs.

Vērojumi liecina par to, ka patērētāji, it īpaši jaunā paaudze, piemēram, bērni un pusaudži, kuri apmeklē mācību iestādes, vairs nevēlas lietot šos produktus. Šī attieksme kaitē sabalansētam uzturam.

2.   Mērķi

Jāuzlabo šo produktu tēls, jāinformē par šo produktu “svaiguma” un “dabīguma” īpašībām, jāmudina regulāri lietot šos produktus uzturā un jāpanāk, lai jaunā paaudze kļūtu par šo produktu patērētāju. Pēdējo mērķi var panākt, mudinot jauniešus, proti, bērnus un pusaudžus, kuri apmeklē mācību iestādes, lietot šos produktus uzturā.

3.   Mērķgrupas

Ģimenes,

bērni, kuri apmeklē mācību iestādes,

sabiedriskās ēdināšanas iestādes,

ārsti un dietologi.

4.   Galvenie paziņojumi

Princips “pieci augļi un dārzeņi dienā” (popularizēt ieteikumu ēst vismaz piecas augļu vai dārzeņu porcijas dienā). Galvenokārt šī pieeja būtu jāizmanto augļu un dārzeņu patēriņa veicināšanas pasākumos, kuri adresēti konkrēti bērniem un pusaudžiem, kas apmeklē mācību iestādes,

dabīgi un svaigi produkti,

kvalitāte (nekaitīgums, uzturvērtība un garša, ražošanas metodes, vides aizsardzība, saikne ar produkta cilmes vietu),

labsajūta,

sabalansēts uzturs,

svaigu produktu apgādes dažādība un sezonas raksturs; informācija par to garšu un izmantojumu,

izsekojamība,

pieejamība un pagatavošanas vienkāršība: daudzus svaigus augļus un dārzeņus nevajag termiski apstrādāt.

5.   Galvenie līdzekļi

Elektroniskie sakaru līdzekļi (tīmekļa vietnes, kurās piedāvātas tiešsaistes spēles jauniešiem),

informācijas tālruņa līnija,

sabiedriskās attiecības ar medijiem, reklāma (specializēti preses izdevumi, žurnāli sievietēm, laikraksti un žurnāli jauniešiem u. c.),

sadarbība ar ārstiem un dietologiem,

izglītojoši pasākumi bērniem un pusaudžiem, kuri apmeklē mācību iestādes, iesaistot skolotājus un personas, kas atbild par skolu ēdnīcām,

patērētāju informēšanas pasākumi tirdzniecības vietās,

citi informācijas līdzekļi (prospekti un brošūras par produktiem un receptēm, bērnu spēles u. c.),

vizuālie mediji (kino, specializēti TV kanāli),

radio reklāma,

dalība gadatirgos.

6.   Programmu darbības ilgums

No 12 līdz 36 mēnešiem, priekšroku piešķirot daudzgadu programmām, kurās ir noteikti katra posma mērķi.

PĀRSTRĀDĀTI AUGĻI UN DĀRZEŅI

1.   Situācijas pārskats

Nozarei jābūt spējīgai aktīvi konkurēt ar vairākām trešām valstīm.

Lai gan pieprasījums pakāpeniski pieaug, it īpaši šo produktu patēriņa vienkāršības dēļ, ir svarīgi, lai Kopienas rūpniecības nozare varētu šo apstākli izmantot. Tāpēc atbalsts informēšanas un veicināšanas darbībām ir pamatots.

2.   Mērķi

Produkta tēlu nepieciešams modernizēt, padarīt “jauneklīgāku” un sniegt nepieciešamo informāciju, lai popularizētu šo produktu patēriņu.

3.   Mērķgrupas

Ģimenes,

sabiedriskās ēdināšanas iestādes un skolu ēdnīcas,

ārsti un dietologi.

4.   Galvenie paziņojumi

Kvalitāte (nekaitīgums, uzturvērtība un organoleptiskās īpašības, pagatavošanas veidi),

vienkārša izmantošana,

labsajūta,

apgādes dažādība un pieejamība visa gada garumā,

sabalansēts uzturs,

izsekojamība.

5.   Galvenie līdzekļi

Elektroniskie sakaru līdzekļi (tīmekļa vietnes),

informācijas tālruņa līnija,

sabiedriskās attiecības ar medijiem un reklāma (specializēti preses izdevumi, žurnāli sievietēm, pavārmākslas žurnāli u. c.),

prezentācijas tirdzniecības vietās,

sadarbība ar ārstiem un dietologiem,

citi informācijas līdzekļi (prospekti un brošūras par produktiem un receptēm),

vizuālie mediji,

dalība gadatirgos.

6.   Programmu darbības ilgums

No 12 līdz 36 mēnešiem, priekšroku piešķirot daudzgadu programmām, kurās ir noteikti katra posma mērķi.

LINŠĶIEDRA

1.   Situācijas pārskats

Starptautiskās tekstila un apģērba tirdzniecības liberalizācijas rezultātā Kopienas linšķiedra nonākusi sīvā konkurencē ar ārpuskopienas valstu linšķiedru, kas tiek piedāvāta par ļoti pievilcīgām cenām. Turklāt tā konkurē ar citām šķiedrām. Arī tekstila izstrādājumu patēriņš paliek nemainīgs.

2.   Mērķi

Attīstīt Kopienas linšķiedras auduma tēlu un slavu, kā arī informēt par tā īpašu kvalitāti,

palielināt šā produkta patēriņu,

informēt patērētājus par jauno, tirgū laisto produktu īpašībām.

3.   Mērķgrupas

Vadošie nozares speciālisti (stilisti, tēla veidotāji, dizaineri, apģērbu ražotāji, izdevēji),

izplatītāji,

tekstila, modes un interjera dizaina mācību iestādes (pasniedzēji un studenti),

sabiedriskās domas veidotāji,

patērētāji.

4.   Galvenie paziņojumi

Produkta kvalitāte ir atkarīga no izejvielas ražošanas apstākļiem, piemērotu šķirņu izmantošanas un dažādu cilvēku prasmes un zināšanām visā ražošanas ķēdē,

Kopiena piedāvā plašu produkta izvēli gan dažādības ziņā (apģērbi, rotājumi, mājas tekstils), gan radītspējas un jaunu risinājumu ziņā.

5.   Galvenie līdzekļi

Elektroniskie sakaru līdzekļi (tīmekļa vietnes),

profesionālie gadatirgi un izstādes,

informatīvi pasākumi, kas paredzēti tirdzniecības ķēdes pakārtoto posmu dalībniekiem (dizaineriem, izgatavotājiem, apģērbu ražotājiem, izdevējiem),

sabiedrības informēšana tirdzniecības vietās,

attiecības ar specializēto preses izdevumu pārstāvjiem,

izglītojoši un informatīvi pasākumi tekstilrūpniecības, modes un citās attiecīgajās skolās.

6.   Programmu darbības ilgums

No 12 līdz 36 mēnešiem, priekšroku piešķirot daudzgadu programmām, kurās ir noteikti katra posma mērķi.

DZĪVI AUGI UN DEKORATĪVĀS DĀRZKOPĪBAS PRODUKTI

1.   Vispārējs situācijas pārskats

Nozarei jārod risinājumi pieaugošai konkurencei starp Kopienas un trešo valstu produktiem, konkrēti apgādes jautājumā.

Izvērtēšanas pētījumi par popularizēšanas kampaņām, kas norosinājās laika posmā no 1997. līdz 2000. gadam, norāda, ka, lai nodrošinātu Kopienas produkcijas noietu Kopienā, visa ražošana – no ražotāja līdz izplatītājam – ir jāorganizē un jāracionalizē labāk, kā arī labāk jāinformē patērētāji par Kopienas produktu raksturīgajām īpašībām un dažādību.

2.   Mērķi

Palielināt Kopienas izcelsmes ziedu un augu patēriņu,

veicināt ekoloģiskās iemaņas un informēt par videi draudzīgām metodēm,

stiprināt sadarbību starp vairāku dalībvalstu speciālistiem, tādējādi nodrošinot apmaiņu ar visjaunāko informāciju nozarē un informējot visus ražošanas dalībniekus.

3.   Mērķgrupas

Ražotāji, audzētāji, izplatītāji un citi nozares dalībnieki,

studenti un skolas vecuma bērni,

sabiedriskās domas veidotāji: žurnālisti, pasniedzēji,

patērētāji.

4.   Galvenie paziņojumi

Informācija par Kopienas produktu kvalitāti un dažādību,

videi draudzīgas ražošanas metodes,

metodes, kas paredzētas izturīgāku produktu ražošanai,

optimāla augu un ziedu izvēle,

augu un ziedu loma labklājībā un dzīves kvalitātē.

5.   Galvenie līdzekļi

Sadarbība ar medijiem,

izstādes un gadatirgi: stendi, kuros izstādīti vairāku dalībvalstu produkti,

apmācības pasākumi speciālistiem, patērētājiem un studentiem,

zināšanu apmaiņas pasākumi par produktu ilgtspējas uzlabošanu,

patērētāju informēšanas pasākumi ar mediju starpniecību, kā arī ar jauniem pasākumiem, piemēram, katalogu publicēšanu, dārzkopības kalendāriem un, iespējams, “mēneša populārākā auga” kampaņām,

plašāka elektronisko līdzekļu izmantošana (internets, CD-ROM u. c.).

6.   Programmu darbības ilgums

No 12 līdz 36 mēnešiem, priekšroku piešķirot daudzgadu programmām, kurās ir noteikti katra posma mērķi.

OLĪVEĻĻA UN GALDA OLĪVAS

1.   Vispārējs situācijas pārskats

Lai gan olīveļļas un galda olīvu piedāvājums palielinās, tirdzniecības vietas iekšējā un starptautiskajā tirgū spēlē svarīgu lomu Kopienas tirgus līdzsvara nodrošināšanā. Attiecībā uz pieprasījumu situācija ir ļoti atšķirīga un ir atkarīga no tā, vai runa ir par tradicionālā patēriņa tirgu vai to tirgu, kur olīveļļa un galda olīvas ir samērā jauns produkts.

Tradicionālajās patērētājās dalībvalstīs (Spānijā, Itālijā, Grieķijā un Portugālē) minētie produkti ir labi zināmi un to patēriņa līmenis ir augsts. Šie ir stabili tirgi, kur jebkura vispārīga pieprasījuma pieauguma izredzes ir ierobežotas, taču, ņemot vērā to pašreizējo olīveļļas patēriņa daļu, tie nozarē joprojām izraisa lielu interesi.

Jaunajās patērētājās dalībvalstīs patēriņš uz vienu iedzīvotāju ir pieaudzis, taču joprojām ir salīdzinoši zems (Kopienā tās sastāvā līdz 2004. gada 30. aprīlim) vai minimāls (lielākajā daļā dalībvalstu, kas pievienojās 2004. gada 1. maijā). Daudzi patērētāji nav informēti par olīveļļas un galda olīvu kvalitātes īpašībām vai dažādiem pielietojuma veidiem. Tieši šajā tirgū ir lielākās iespējas palielināt pieprasījuma apjomus.

2.   Mērķi

Galvenokārt attīstīt šo produktu patēriņu jaunajās patērētājās dalībvalstīs, uzlabojot to izplatīšanos tirgū, palielinot to patēriņu, dažādojot to lietojumu un nodrošinot nepieciešamo informāciju,

nostiprināt un attīstīt patēriņu tradicionālajās patērētājās dalībvalstīs, uzlabojot informāciju patērētājiem par mazāk zināmiem aspektiem un iesaistot jaunus cilvēkus produktu pirkšanas ieradumos.

3.   Mērķgrupas

Par iepirkumiem atbildīgās personas: tradicionālo patērētāju dalībvalstu gadījumā galvenokārt cilvēki vecumā no 20 līdz 40 gadiem,

sabiedriskās domas veidotāji (gastronomi, šefpavāri, restorānu īpašnieki, žurnālisti), plaša profila un specializētie preses izdevumi (pavārmākslas žurnāli, žurnāli sievietēm, dažādi modes preses izdevumi),

preses izdevumi par medicīnu un veselības aprūpi,

izplatītāji (jaunajās patērētājās dalībvalstīs).

4.   Galvenie paziņojumi

Neapstrādātas olīveļļas gastronomiskās un organoleptiskās īpašības (smarža, krāsa, garša) ir atkarīgas no olīvu šķirnēm, ražošanas reģiona, ražas, ACVN/AĢIN u. c. Olīveļļas pēc garšas ir dažādas, līdz ar to pastāv daudzas to gastronomiskās izmantošanas iespējas,

informācija par dažādu kategoriju olīveļļu,

savu uzturvērtības īpašību dēļ olīveļļa ir veselīga un sabalansēta uztura svarīga sastāvdaļa: tajā ir apvienota gan izcila garša, gan veselīga un sabalansēta uztura prasības,

informācija par olīveļļas kontroles, kvalitātes sertificēšanas un marķēšanas noteikumiem,

informācija par visām olīveļļām un/vai galda olīvām, kas Kopienā ir reģistrētas kā ACVN vai AĢIN,

galda olīvas ir dabīgs un veselīgs produkts, kas pielāgots gan vienkāršam patēriņam, gan smalku ēdienu pagatavošanai,

informācija par dažādu galda olīvu šķirņu īpašībām.

Informācija, kura it īpaši attiecas uz jaunajām patērētājām dalībvalstīm:

olīveļļa un it īpaši neapstrādātā augstākā labuma olīveļļa ir dabīgs produkts, ko ražo saskaņā ar senām tradīcijām un metodēm, kuras atbilst bagātai mūsdienu virtuvei. Olīveļļa viegli asociējas ne tikai ar Vidusjūras virtuvi, bet arī ar jebkuru citu mūsdienu virtuvi,

ieteikumi ēdienu pagatavošanai.

Informācija, kura it īpaši attiecas uz tradicionālajām patērētājām dalībvalstīm:

priekšrocības pirkt pudelēs fasēto olīveļļu (ar marķējumu, kas satur patērētājam nepieciešamu informāciju),

tradicionāla un kultūrvēsturiska produkta tēla modernizēšana.

Neskarot 4. panta 3. punktu, informācijai par olīveļļas un galda olīvu uzturvērtības īpašībām jābūt pamatotai uz vispārīgi pieņemtiem zinātniskiem datiem un jāatbilst prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/13/EK (4).

5.   Galvenie līdzekļi

Internets un citi elektroniskie sakaru līdzekļi (CD-ROM, DVD u. c.),

popularizēšana tirdzniecības vietās (degustācija, receptes, informācijas izplatīšana),

sadarbība ar medijiem un sabiedriskās attiecības (pasākumi, dalība gadatirgos utt.),

reklāma (vai publikācijas) preses izdevumos (plaša profila, pavārmākslas izdevumos, žurnālos sievietēm, žurnālos par dzīves stilu),

pasākumi sadarbībā ar medicīnas un veselības aprūpes darbiniekiem (sabiedriskās attiecības medicīnas jomā),

audiovizuālie mediji (TV un radio),

dalība gadatirgos.

6.   Programmu ilgums un vēriens

No 12 līdz 36 mēnešiem, priekšroku piešķirot daudzgadu programmām, kurās ir noteikti katra posma mērķi.

Priekšroka tiks dota programmām, kuras paredzēts īstenot vismaz divās jaunajās patērētājās dalībvalstīs.

SĒKLU EĻĻAS

Šajā nozarē priekšroka tiks dota programmām, kuras attiecas uz rapšu eļļu vai kuras iepazīstina ar citu sēklu eļļu īpašībām.

A.    RAPŠU EĻĻA

1.   Vispārējs situācijas pārskats

Jaunās kopējās lauksaimniecības politikas rezultātā rapšu eļļas ražošana nesaņem nekādu īpašu atbalstu, un tai jāsāk orientēties uz tirgus vajadzībām. Rapšu eļļas popularizēšana, nodrošinot ražošanas iespēju pieaugumu un alternatīvu graudu ražošanai, kuru raksturo strukturāla pārprodukcija, veicinās laukaugu tirgus balansu un dažādu augu eļļu patēriņu Kopienā. Šodien Kopiena vairāk eksportē nekā importē rapšu eļļu.

Pēdējos gadu desmitos ir selekcionētas augstas uzturvērtības rapšu šķirnes. Tā rezultātā ir uzlabojusies kvalitāte. Ir attīstīti tādi jauni produkti kā rapšu eļļa ar īpašu lazdu riekstu garšu, kas iegūta ar aukstās presēšanas paņēmienu.

Rapšu eļļas uzturvērtības pētījumi ir veikti pasaules mērogā; to rezultāti ir apstiprinājuši šā produkta uzturvērtību un fizioloģiskās raksturiezīmes. Ārstiem, dietologiem un patērētājiem jābūt informētiem par jaunāko pētījumu rezultātiem.

2.   Mērķi

Informēt par rapšu eļļas īpašībām un tās pēdējo gadu attīstību,

palielināt patēriņu, informējot patērētājus, kā arī medicīnas un veselības aprūpes speciālistus par rapšu eļļas lietošanu un uzturvērtību.

3.   Mērķgrupas

Ģimenes, it īpaši cilvēki, kas ir atbildīgi par iepirkumiem,

sabiedriskās domas veidotāji (žurnālisti, šefpavāri, ārsti un dietologi),

izplatītāji,

preses izdevumi par medicīnu un veselības aprūpi,

lauksaimniecības pārtikas ražotāji.

4.   Galvenie paziņojumi

Savas uzturvērtības dēļ rapšu eļļa ir veselīga un sabalansēta uztura svarīga sastāvdaļa,

īpašais taukskābju sastāvs rapšu eļļā,

lietošanas ieteikumi,

informācija par produkta attīstību un šķirnēm.

Neskarot 4. panta 3. punktu, informācijai par rapšu eļļas uzturvērtības īpašībām jābūt pamatotai ar vispārīgi pieņemtiem zinātniskiem datiem un jāatbilst prasībām, kas noteiktas Direktīvā 2000/13/EK.

5.   Galvenie līdzekļi

Popularizēšana tirdzniecības vietās (degustācija, receptes, informācijas izplatīšana),

reklāma (vai publikācijas) preses izdevumos (plaša profila, pavārmākslas izdevumos, žurnālos sievietēm, žurnālos par dzīves stilu),

sabiedrisko attiecību pasākumi (pasākumi, dalība pārtikas gadatirgos),

pasākumi sadarbībā ar medicīnas un veselības aprūpes darbiniekiem,

pasākumi sadarbībā ar restorāniem, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem un šefpavāriem,

internets.

6.   Programmu darbības ilgums

No 12 līdz 36 mēnešiem.

B.    SAULESPUĶU EĻĻA

Saulespuķu eļļas programmām tiks dota priekšroka tikai gadījumos, kad to pamato tirgus apstākļi.

1.   Vispārējs situācijas pārskats

Kopienā vairāk nekā divu miljonu hektāru platībā tiek audzētas saulespuķes un saulespuķu sēklu ražošanas apjoms pārsniedz 3,5 miljonus tonnu gadā. Saulespuķu eļļu, ko patērē Kopienā, ražo galvenokārt no Kopienā audzētām sēklām. Tomēr pārstrādes apjoma samazinājums izraisīja Kopienas saulespuķu eļļas ražošanas apjoma samazinājumu 2004./2005. tirdzniecības gadā. Ņemot vērā cenu kāpumu pasaules tirgū un iespējamo apgādes trūkumu, priekšroka netiek dota programmām, kuras attiecas vienīgi uz saulespuķu eļļu. Tomēr šīs programmas var iesniegt kā to programmu daļu, kuras attiecas uz daudzām citām Kopienas izcelsmes sēklu eļļām.

Dažos konkrētajos gadījumos saulespuķu eļļai ir priekšrocības, piemēram, cepšanā. Tajā ir arī liels nepiesātināto taukskābju un E vitamīna saturs. Kampaņu mērķis ir informēt patērētājus, pārdevējus un izplatītājus par dažādām saulespuķu eļļas pielietojuma iespējām, šķirnēm un īpašībām, kā arī par Kopienas tiesību aktiem attiecībā uz to kvalitāti. Kampaņai jābūt veidotai tā, lai tā sniegtu objektīvu informāciju.

2.   Mērķi

Informēt patērētājus un nozares speciālistus par:

dažādām saulespuķu eļļas lietojuma iespējām, tās īpašībām un uzturvērtību,

kvalitātes noteikumiem un standartiem, marķējuma noteikumiem.

3.   Mērķgrupas

Ģimenes, it īpaši cilvēki, kas ir atbildīgi par iepirkumiem,

sabiedriskās domas veidotāji (žurnālisti, šefpavāri, ārsti un dietologi),

izplatītāji,

lauksaimniecības pārtikas ražotāji.

4.   Galvenie paziņojumi

Galvenajām programmās skartajām tēmām jānodrošina informācija par:

saulespuķu eļļas pareizās izmantošanas priekšrocībām, piemēram, eļļa, kas ražota no saulespuķu sēklām, satur daudz E vitamīna, salīdzinot ar citām augu eļļām, saulespuķu eļļa ir labi pazīstama tās vieglās garšas un cepšanas īpašību dēļ,

noteikumiem un standartiem, ar kuriem regulē saulespuķu eļļas kvalitāti,

saulespuķu eļļas taukskābju saturu un uzturvērtību,

zinātnisko pētījumu rezultātiem un tehnisko progresu attiecībā uz saulespuķu eļļu un citām augu eļļām.

Neskarot 4. panta 3. punktu, informācijai par saulespuķu eļļas uzturvērtības īpašībām jābūt pamatotai ar vispārīgi pieņemtiem zinātniskiem datiem un jāatbilst prasībām, kas noteiktas Direktīvā 2000/13/EK.

5.   Galvenie līdzekļi

Informatīvu materiālu izplatīšana tirdzniecības vietās (tirdzniecības vietas un veikali),

reklāma (vai publikācijas) preses izdevumos (plaša profila, pavārmākslas izdevumos, žurnālos sievietēm, žurnālos par dzīves stilu),

sabiedrisko attiecību pasākumi (pasākumi, dalība pārtikas gadatirgos),

internets.

6.   Programmu darbības ilgums

No 12 līdz 36 mēnešiem.

PIENS UN PIENA PRODUKTI

1.   Vispārējs situācijas pārskats

Šķidrā piena patēriņš ir krities, it īpaši galvenajās patērētājās valstīs, lielākoties konkurences dēļ ar bezalkoholiskajiem dzērieniem (soft drink), ko iecienījuši jaunieši. Dažādi piena aizvietotāji pakāpeniski aizstāj šķidro pienu. Turpretī pastāv vispārīgs to piena produktu patēriņa pieaugums, kas izteikti piena ekvivalentā.

2.   Mērķi

Palielināt šķidrā piena patēriņu tirgos, kur pastāv pieauguma potenciāls, un saglabāt patēriņa līmeni piesātinātos tirgos,

palielināt piena produktu patēriņu kopumā,

mudināt jauniešus, kas nākotnē var kļūt par pastāvīgiem piena un piena produktu patērētājiem, jau tagad lietot vairāk šo produktu.

3.   Mērķgrupas

Patērētāji kopumā, un it īpaši:

bērni un pusaudži, it īpaši meitenes vecumā no 8 līdz 13 gadiem,

dažāda vecuma sievietes,

vecāka gadagājuma cilvēki.

4.   Galvenie paziņojumi

Piens un piena produkti ir veselīgi, dabīgi un garšīgi, turklāt tie ir piemēroti mūsdienu dzīvei,

pienam un piena produktiem ir īpaša uzturvērtība, kas noteiktām vecuma grupām ir sevišķi labvēlīga,

sniegtajai informācijai ir jābūt pozitīvai, un tajā jāņem vērā dažādu tirgu patēriņa īpatnības,

pastāv plašs piena produktu klāsts, kas piemērots dažādiem patērētājiem un dažādām ikdienas situācijām,

informācija par to, ka ir pieejama zema tauku satura piena un piena produktu izvēle, kas konkrētiem patērētājiem var būt atbilstošāka,

ir svarīgi visas programmas laikā nodrošināt galveno paziņojumu secīgumu, lai pārliecinātu patērētājus par priekšrocībām, ko dod regulāra šo produktu lietošana uzturā.

Neskarot 4. panta 3. punktu, informācijai par piena un piena produktu uzturvērtību jābūt pamatotai ar vispārīgi pieņemtiem zinātniskiem datiem un jāatbilst prasībām, kas noteiktas Direktīvā 2000/13/EK.

5.   Galvenie līdzekļi

Elektroniskie sakaru līdzekļi,

informācijas tālruņa līnija,

sabiedriskās attiecības ar medijiem, reklāma (specializēti preses izdevumi, žurnāli sievietēm, laikraksti un žurnāli jauniešiem u. c.),

sadarbība ar ārstiem un dietologiem,

sadarbība ar pasniedzējiem un skolām,

citi informācijas līdzekļi (prospekti un brošūras, bērnu spēles u. c.),

prezentācijas tirdzniecības vietās,

vizuālie mediji (kino, specializēti TV kanāli),

radio reklāma,

dalība izstādēs un gadatirgos.

6.   Programmu ilgums un vēriens

No 12 līdz 36 mēnešiem, priekšroku piešķirot daudzgadu programmām, kurās ir noteikti katra posma mērķi.

SVAIGA, ATDZESĒTA VAI SALDĒTA GAĻA, KAS RAŽOTA SASKAŅĀ AR KOPIENAS VAI VALSTS KVALITĀTES SHĒMU

1.   Vispārējs situācijas pārskats

Higiēnas un veselības aizsardzības problēmas, kas ietekmējušas daudzus dzīvnieku izcelsmes produktus, ir apstiprinājušas, ka ir jāstiprina patērētājos pārliecība par Kopienas gaļas produktu uzticamību.

Lai to panāktu, ir jāsniedz objektīva informācija par Kopienas un valsts kvalitātes shēmām un pārbaudēm, kas tajās ir paredzētas papildus vispārējai likumdošanai par pārbaudēm un pārtikas nekaitīgumu. Šie noteikumi un pārbaudes ir papildu garantija, ko nodrošina produktu specifikācijas un papildu pārbaudes struktūras.

2.   Mērķi

Informatīvās kampaņas attiecas vienīgi uz tiem produktiem, ko ražo saskaņā ar Eiropas kvalitātes sistēmu (ACVN, AĢIN, GTĪ un bioloģiskā lauksaimniecība) un saskaņā ar kvalitātes sistēmām, ko apstiprinājušas dalībvalstis un kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1698/2005 32. panta kritērijiem. Neskarot šīs regulas 15. panta 2. punktu, informatīvās kampaņas, ko finansē saskaņā ar šo regulu, nedrīkst saņemt Regulā (EK) Nr. 1698/2005 noteikto finansējumu,

programmu mērķis ir nodrošināt objektīvu un izsmeļošu informāciju par noteikumiem, kas regulē Kopienas un valsts kvalitātes shēmas, kuras garantē gaļas produktu nekaitīgumu. Programmām jābūt tādām, lai informētu patērētājus, sabiedriskās domas veidotājus un izplatītājus par produkta specifikācijām un faktiskajām pārbaudēm, ko paredz šīs kvalitātes sistēmas.

3.   Mērķgrupas

Patērētāji un patērētāju apvienības,

cilvēki, kas veic mājsaimniecības iepirkumus,

dažādas iestādes (restorāni, slimnīcas, skolas u. c.),

izplatītāji un izplatītāju apvienības,

žurnālisti un sabiedriskās domas veidotāji.

4.   Galvenie paziņojumi

Kvalitātes sistēmas garantē īpašu ražošanas metodi un pārbaudes, kas ir stingrākas par tām, kas paredzētas normatīvajos aktos,

kvalitatīvus gaļas produktus raksturo specifiskas iezīmes vai kvalitāte, kas ir augstāka par to, ko nodrošina ierastās tirdzniecības normas,

Kopienas un valsts kvalitātes shēmas ir pārskatāmas un nodrošina pilnīgu produktu izsekojamību,

gaļas marķējums ļauj patērētājam identificēt kvalitatīvus produktus, to cilmes vietu un īpašības.

5.   Galvenie līdzekļi

Internets,

sabiedriskās attiecības ar medijiem, reklāma (zinātniski un specializēti preses izdevumi, žurnāli sievietēm, laikraksti, pavārmākslas žurnāli),

sadarbība ar patērētāju apvienībām,

audiovizuālie mediji,

rakstiskā dokumentācija (prospekti, brošūras u. c.),

sabiedrības informēšana tirdzniecības vietās.

6.   Programmu ilgums un vēriens

Programmām jābūt vismaz valsts mērogā vai jāattiecas uz vairākām dalībvalstīm.

No 12 līdz 36 mēnešiem, priekšroku piešķirot daudzgadu programmām, kurās ir noteikti katra posma mērķi.

PĀRTIKAS OLU MARĶĒŠANA

1.   Situācijas vispārīgs pārskats

Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1028/2006 (5) 4. panta 1. punktu kods, kas identificē ražotāju un sistēmu, ko izmanto dējējvistu audzēšanā, ir jāuzspiež uz katras pārtikas olas čaumalas. Šim kodam ir jāsastāv no skaitļa, kas identificē lauksaimniecības metodi (0 = bioloģiskā audzēšana, 1 = audzēšana brīvā dabā, 2 = audzēšana kūtī, 3 = audzēšana sprostā), tās dalībvalsts ISO koda, kur atrodas ražošana centrs, un numura, ko ražošanas centram piešķir kompetentā iestāde.

2.   Mērķi

Informēt patērētājus par jaunajiem olu marķēšanas standartiem un pilnībā izskaidrot uz olu čaulām norādītā koda nozīmi,

nodrošināt informāciju par olu ražošanas sistēmām, izmantojot kodu, kas ir norādīts uz olu čaumalām,

sniegt informāciju par spēkā esošajām izsekojamības sistēmām.

3.   Mērķgrupas

Patērētāji un izplatītāji,

sabiedriskās domas veidotāji.

4.   Galvenie paziņojumi

Informēt par jauno kodu, ko norāda uz olu čaumalām, piemērojot Komisijas Direktīvu 2002/4/EK (6), izskaidrot to un sniegt informāciju par dažādu olu kategoriju īpašībām, kuras apzīmē šis kods,

sniedzot informāciju, nedrīkst izcelt kādu no ražošanas metodēm, turklāt informācijā nedrīkst iekļaut apgalvojumus par olu uzturvērtību vai informāciju attiecībā uz to, kā olu lietošana uzturā ietekmē veselību; diskriminācija dažādu dalībvalstu starpā (attiecībā uz olām) ir aizliegta.

5.   Galvenie līdzekļi

Elektroniskie sakaru līdzekļi (tīmekļa vietnes u. c.),

drukāti materiāli (brošūras, prospekti u. c.),

sabiedrības informēšana tirdzniecības vietās,

reklāma preses izdevumos un žurnālos par uzturu, žurnāli sievietēm u. c.,

sadarbība ar medijiem.

6.   Programmu ilgums

No 12 līdz 24 mēnešiem.

MEDUS UN BIŠKOPĪBAS PRODUKTI

1.   Vispārējs situācijas pārskats

Kopienas kvalitatīvā medus un biškopības produktu nozare, kas saņem ļoti nelielu Kopienas atbalstu, saskaras ar pieaugošu globālu konkurenci. Tas, ka ražošanas izmaksas Kopienā ir augstas, padara situāciju vēl sarežģītāku.

Kopš 2001. gada nozari regulē Padomes Direktīva 2001/110/EK (7), saskaņā ar kuru marķējumam jāgarantē saikne starp kvalitāti un izcelsmes vietu. Atbalstītajām programmām galvenokārt jāpopularizē tas Kopienas medus un biškopības produkti, kuriem ir papildu norādes attiecībā uz reģionālo, teritoriālo vai topogrāfisko izcelsmes vietu, vai jāsekmē tādi kvalitātes marķējumi, kas sertificēti Kopienā (ACVN, AĢIN, GTĪ vai “bioloģiskās lauksaimniecības produkts”) vai dalībvalstī.

2.   Mērķi

Informēt patērētājus par Kopienas biškopības produktu daudzveidību, organoleptiskajām īpašībām un ražošanas nosacījumiem,

informēt patērētājus par Kopienas nefiltrētā un nepasterizētā medus kvalitātēm,

palīdzēt patērētājiem izprast Kopienas medus marķējumu un mudināt ražotājus attīstīt to marķējumu skaidrību,

veicināt kvalitatīvā medus patēriņu, vēršot patērētāju uzmanību uz tā izsekojamību.

3.   Mērķgrupas

Patērētāji, it īpaši cilvēki vecumā no 20 līdz 40 gadiem,

vecāka gadagājuma cilvēki un bērni,

sabiedriskās domas veidotāji.

4.   Galvenie paziņojumi

Informācija par Kopienas tiesību aktiem attiecībā uz nekaitīgumu, ražošanas higiēnu, kvalitātes sertificēšanu un marķējumu,

medus ir dabīgs produkts, kuru ražo saskaņā ar tradīcijām un sen atzītajām zināšanām un prasmēm un kuram ir dažāda veida lietojums mūsdienīgā virtuvē,

informācija par medus lielo daudzveidību, proti, informācija par medus ģeogrāfisko un botānisko izcelsmi un par dažādos gadalaikos ražoto medu,

ieteikumi attiecībā uz lietošanu un uzturvērtību,

ir svarīgi nodrošināt apputeksnēšanu, lai saglabātu bioloģisko dažādību.

5.   Galvenie līdzekļi

Reklāma plaša profila un specializētajos preses izdevumos (pavārmākslas žurnāli, žurnāli par dzīves stilu),

internets, kino un citi audiovizuālie mediji (TV, radio),

tirdzniecības vietas,

dalība izstādēs un gadatirgos,

sabiedrisko attiecību pasākumi plašai publikai, to pasākumu organizēšana, kas vērsti uz akcijām restorānos un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos,

informācijas izplatīšana skolās (norādījumi skolotājiem un viesnīcu un restorānu skolu studentiem).

6.   Programmu ilgums un vēriens

No 12 līdz 36 mēnešiem, priekšroku piešķirot daudzgadu programmām, kurās ir noteikti katra posma mērķi.

NRR KVALITATĪVI VĪNI, GALDA VĪNI AR ĢEOGRĀFISKĀS IZCELSMES NORĀDI

1.   Vispārējs situācijas pārskats

Vīna ražošana ir plaši izvērsta, taču tā patēriņš ir nemainīgs vai noteiktām vīnu kategorijām pat samazinās, kamēr piedāvājums no trešām valstīm pieaug.

2.   Mērķi

Palielināt Kopienā ražoto vīnu patēriņu,

informēt patērētājus par Eiropas vīnu daudzveidību, kvalitāti un ražošanas apstākļiem, kā arī par zinātnisko pētījumu rezultātiem.

3.   Mērķgrupas

Izplatītāji,

patērētāji, izņemot jaunus cilvēkus un pusaudžus, kas minēti Padomes Ieteikumā 2001/458/EK (8),

sabiedriskās domas veidotāji, žurnālisti, pavārmākslas eksperti,

mācību iestādes viesnīcu un restorānu nozarē.

4.   Galvenie paziņojumi

Kopienas tiesību akti stingri regulē ražošanu, kvalitātes norādes, marķēšanu un tirdzniecību un garantē patērētājiem piedāvātā produkta kvalitāti un izsekojamību,

gandarījums par to, ka sev piemērotāko produktu var izvēlēties no ļoti plaša dažādas izcelsmes Eiropas vīnu klāsta,

informācija par Kopienas vīna darīšanu un tās saikni ar reģionāliem un vietējiem apstākļiem, kultūrām un gaumēm.

5.   Galvenie līdzekļi

Informatīvie un sabiedrisko attiecību pasākumi,

izplatītāju un sabiedriskās ēdināšanas speciālistu apmācība,

sadarbība ar specializētajiem preses izdevumiem,

citi informācijas līdzekļi (tīmekļa vietne, prospekti un brošūras), lai palīdzētu patērētājiem viņu izvēlē un radītu idejas patēriņam ģimenes, svētku un citos pasākumos,

izstādes un gadatirgi: stendi, kuros izstādīti produkti no vairākām dalībvalstīm.

6.   Programmu darbības ilgums

No 12 līdz 36 mēnešiem, priekšroku piešķirot daudzgadu programmām, kurās ir noteikti katra posma mērķi.

PRODUKTI, KAS IR AIZSARGĀTI AR CILMES VIETAS NOSAUKUMU (ACVN), ĢEOGRĀFISKĀS IZCELSMES NORĀDI (AĢIN) VAI GARANTĒTU TRADICIONĀLO ĪPATNĪBU (GTĪ)

1.   Situācijas pārskats

Kopienas produktu nosaukumu aizsardzības sistēma, kas paredzēta Regulā (EK) Nr. 509/2006 un Regulā (EK) Nr. 510/2006, ir prioritārais jautājums kopējās lauksaimniecības politikas “kvalitātes” mērķu sasniegšanā. Tāpēc jāturpina darbs, lai nosaukumus un produktus, kuriem piešķirti aizsargātie nosaukumi, darītu zināmus visām potenciālajām ieinteresētajām personām šo produktu ražošanas, sagatavošanas, pārdošanas un patērēšanas ķēdē.

2.   Mērķi

Informēšanas un veicināšanas kampaņām nav jācentrējas uz vienu vai tikai ļoti ierobežotu produktu nosaukumu skaitu, bet gan uz nosaukumu grupām vai nu noteiktām produktu kategorijām, vai produktiem, kas ražoti vienā vai vairākos reģionos vai vienā vai vairākās dalībvalstīs.

Šo kampaņu mērķiem jābūt šādiem:

nodrošināt izsmeļošu informāciju par Kopienas shēmu saturu, darbību un raksturu un it īpaši par šādu shēmu iedarbību uz to produktu pārdošanas vērtību, kuru nosaukumi ir aizsargāti un kuri saņem šo režīmu aizsardzību no dienas, kad tie ir reģistrēti,

palielināt patērētāju, izplatītāju un pārtikas produktu nozares speciālistu zināšanas par Kopienas logotipiem attiecībā uz ACVN/AĢIN/GTĪ produktiem,

mudināt ražotāju un pārstrādātāju grupas, kas vēl nepiedalās shēmās, reģistrēt to produktu nosaukumus, kas atbilst reģistrēšanas pamatprasībām,

mudināt ražotājus un pārstrādātājus, kas vēl nepiedalās shēmās, piedalīties to produktu ražošanā, kas jau ir reģistrēti, un attiecīgi ievērot apstiprinātās specifikācijas, kā arī dažādiem aizsargātiem nosaukumiem noteikto pārbaužu prasības;

stimulēt attiecīgo produktu pieprasījumu, informējot patērētājus un izplatītājus par šādu shēmu pastāvēšanu, nozīmi un priekšrocībām, kā arī sniedzot izskaidrojumus attiecībā uz logotipiem, nosaukumu piešķiršanas nosacījumiem, pārbaudēm un izsekojamības sistēmu.

3.   Mērķgrupas

Ražotāji un pārstrādātāji,

izplatītāji (lielveikali, vairumtirgotāji, mazumtirgotāji, sabiedriskās ēdināšanas iestādes, ēdnīcas, restorāni),

patērētāji un to apvienības,

sabiedriskās domas veidotāji.

4.   Galvenie paziņojumi

Produktiem, kam ir aizsargātie nosaukumi, ir īpašas iezīmes, kas saistās ar ģeogrāfisko izcelsmes vietu; ACVN produktu gadījumā produkta kvalitātei un īpašībām jābūt galvenokārt vai ekskluzīvi saistītām ar konkrēto ģeogrāfisko vidi (ar tās raksturīgajiem dabas un cilvēku faktoriem); AĢIN attiecas uz produktiem, kuru kvalitāte vai īpašā slava ir saistīta ar ģeogrāfisko izcelsmi; ģeogrāfiskajai saiknei tātad ir jāparādās vismaz vienā no posmiem – ražošanā, pārstrādē vai sagatavošanā,

GTĪ produktiem ir īpašas iezīmes, kas ir saistītas ar to īpašajām tradicionālajām ražošanas metodēm vai ar tradicionālo izejvielu izmantošanu,

Kopienas ACVN, AĢIN un GTĪ logotipi ir simboli, kas ir saprotami visā Kopienā kā produkti, kuri atbilst īpašiem ražošanas nosacījumiem saistībā ar ģeogrāfisko izcelsmes vietu vai ar tradīcijām un kuriem piemēro īpašās pārbaudes,

citi attiecīgo produktu kvalitātes aspekti (nekaitīgums, uzturvērtība, garša, izsekojamība),

dažu ACVN, AĢIN un GTĪ produktu prezentācija, lai parādītu piemēru, kā var panākt komerciālo attīstību produktiem, kuru nosaukumi ir reģistrēti saskaņā ar aizsardzības shēmām,

šīs aizsardzības shēmas atbalsta Kopienas kultūras mantojumu un lauksaimnieciskās ražošanas dažādību, kā arī palīdz saglabāt lauku vidi.

5.   Galvenie instrumenti

Elektroniskie sakaru līdzekļi (tīmekļa vietne),

sabiedriskās attiecības ar medijiem (specializēti preses izdevumi, žurnāli sievietēm, pavārmākslas žurnāli),

sadarbība ar patērētāju apvienībām,

informatīvie un prezentācijas pasākumi tirdzniecības vietās,

audiovizuālie mediji (īsa reklāma televīzijā u. c.),

rakstiskā dokumentācija (prospekti, brošūras u. c.),

dalība gadatirgos un izstādēs,

informatīvie pasākumi un apmācība vai semināri par to, kā darbojas Kopienas shēma attiecībā uz ACVN, AĢIN un GTĪ.

6.   Programmu darbības ilgums

No 12 līdz 36 mēnešiem. Priekšroka tiek dota daudzgadu programmām, kuru mērķi un stratēģija ir skaidri noteikti katrā posmā.

INFORMĀCIJA PAR VISATTĀLĀKO REĢIONU GRAFISKO SIMBOLU

1.   Vispārējs situācijas pārskats

Šī pamatnostādne attiecas uz visattālākajiem Kopienas reģioniem, kas noteikti Līguma 299. panta 2. punktā. Ārējās izvērtēšanas pētījums liecina, ka dažādi šīs nozares uzņēmēji ar lielu interesi uztvēra Kopienas 1998./1999. gada informatīvo kampaņu par visattālāko reģionu grafisko simbolu (logotipu).

Rezultātā daži ražotāji un pārstrādātāji iesniedza pieprasījumu savu kvalitatīvu produktu apstiprināšanai, lai izmantotu šo logotipu.

Ņemot vērā pirmās kampaņas īso darbības laiku, ir jāstiprina šā logotipa pazīstamība dažādās mērķgrupās, turpinot informatīvos pasākumus par logotipa nozīmi un priekšrocībām.

2.   Mērķi

Informēt par logotipa pastāvēšanu, nozīmi un priekšrocībām,

mudināt attiecīgo reģionu ražotājus un pārstrādātājus izmantot logotipu,

uzlabot logotipa pazīstamību izplatītāju un patērētāju vidū.

3.   Mērķgrupas

Vietējie ražotāji un pārstrādātāji,

izplatītāji un patērētāji,

sabiedriskās domas veidotāji.

4.   Galvenie paziņojumi

Produkts ir raksturīgs un dabīgs,

produkta izcelsme ir kādā konkrētā Kopienas reģionā,

kvalitāte (nekaitīgums, uzturvērtība un organoleptiskās īpašības, ražošanas metode, saikne ar cilmes vietu),

eksotiskums,

piedāvājuma dažādība, tostarp ārpus sezonas,

izsekojamība.

5.   Galvenie instrumenti

Elektroniskie sakaru līdzekļi (tīmekļa vietne u. c.),

informācijas tālruņa līnija,

sabiedriskās attiecības ar medijiem (specializēti preses izdevumi, žurnāli sievietēm, pavārmākslas žurnāli),

prezentācijas tirdzniecības vietās, izstādēs, gadatirgos utt.,

sadarbība ar ārstiem un dietologiem,

citi informācijas līdzekļi (prospekti, brošūras, receptes utt.),

audiovizuālie līdzekļi,

reklāma specializētajos un vietējos preses izdevumos.

6.   Programmu darbības ilgums

No 12 līdz 36 mēnešiem.

BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTI

1.   Situācijas pārskats

Bioloģiskās lauksaimniecības produktu patēriņš ir īpaši populārs pilsētu iedzīvotāju vidū, taču šo produktu tirgus daļa joprojām ir visai ierobežota.

Patērētāji un citas ieinteresētās puses jau vairāk zina par bioloģiskās ražošanas metodēm, tomēr šīs zināšanas joprojām nav pietiekamas.

Eiropas rīcības plānā bioloģiskai pārtikai un bioloģiskai lauksaimniecībai (9) ir teikts, ka informācijas un veicināšanas pasākumi ir galvenais līdzeklis, lai panāktu bioloģiskās lauksaimniecības produktu pieprasījuma attīstību.

2.   Mērķi

Informācijas un veicināšanas kampaņām nav jākoncentrējas uz vienu vai dažiem konkrētajiem produktiem, bet gan uz produktu grupām vai uz bioloģiskās lauksaimniecības metodi, ko piemēro vienā vai vairākos reģionos vienā vai vairākās dalībvalstīs.

Šo kampaņu mērķiem jābūt šādiem:

sekmēt bioloģiskās lauksaimniecības produktu patēriņu,

uzlabot patērētāju zināšanas par marķējumu, tostarp Kopienas logotipu, ko izmanto bioloģiskās lauksaimniecības produktiem,

sniegt izsmeļošu informāciju un pārliecināt sabiedrību par bioloģiskās lauksaimniecības priekšrocībām, it īpaši attiecībā uz vides aizsardzību, dzīvnieku labturību, lauku teritoriju apsaimniekošanu un lauku reģionu attīstību,

sniegt izsmeļošu informāciju par Kopienas bioloģiskās ražošanas sistēmas saturu un darbību,

mudināt individuālos ražotājus un pārstrādātājus, kā arī ražotāju, pārstrādātāju vai mazumtirgotāju grupas, kas vēl nestrādā ar bioloģiskās lauksaimniecības metodi, sākt nodarboties ar to; mudināt mazumtirgotājus, mazumtirgotāju grupas un restorānus pārdot bioloģiskās lauksaimniecības produktus.

3.   Mērķgrupas

Galvenokārt patērētāji, kā arī patērētāju apvienības un īpašu patērētāju apakšgrupas,

sabiedriskās domas veidotāji,

izplatītāji (lielveikali, vairumtirgotāji, specializētie mazumtirgotāji, sabiedriskās ēdināšanas iestādes, ēdnīcas, restorāni),

izglītības nozares darbinieki un skolas.

4.   Galvenie paziņojumi

Bioloģiskās lauksaimniecības produkti ir dabīgi un garšīgi produkti, kas ir piemēroti mūsdienu dzīvei. Šo produktu ražošanas metode ir īpaši draudzīga videi un sekmē dzīvnieku labturības nodrošināšanu. Bioloģiskā lauksaimniecība palīdz nodrošināt lauksaimnieciskās ražošanas daudzveidību un saglabāt lauku ainavas,

produktiem piemēro stingrus ražošanas un pārbaudes noteikumus, tostarp rūpīgi izstrādātus izsekojamības noteikumus, lai nodrošinātu šo produktu ražošanu tikai tādās lauku saimniecībās, kurām piemēro kontroles sistēmu,

vārdus “dabīgs”, “bioloģisks” un “ekoloģisks”, kā arī to ekvivalentus citās valodās lieto, lai raksturotu pārtikas produktus, kas ir aizsargāti ar likumu. Kopienas logotips ir bioloģisko produktu simbols, kas ir zināms visā Kopienā un kas liecina par to, ka produkti atbilst stingriem Kopienas ražošanas kritērijiem un tika rūpīgi pārbaudīti. Informāciju par Kopienas logotipu var papildināt ar informāciju par logotipiem, kas ieviesti dalībvalstīs,

drīkst izcelt citus attiecīgo produktu kvalitātes aspektus (nekaitīgums, uzturvērtība, garša).

5.   Galvenie instrumenti

Elektroniskie sakaru līdzekļi (tīmekļa vietne),

informācijas tālruņa līnija,

sabiedriskās attiecības ar medijiem (specializēti preses izdevumi, žurnāli sievietēm, pavārmākslas žurnāli),

sadarbība ar patērētāju apvienībām,

sabiedrības informēšana tirdzniecības vietās,

akcijas skolās,

audiovizuālie mediji (piemēram, īsa reklāma televīzijā u. c.),

rakstiskā dokumentācija (prospekti, brošūras u. c.),

dalība gadatirgos un izstādēs,

informatīvie pasākumi un apmācība vai semināri par noteikumiem, kurus piemēro bioloģiskiem produktiem un ražošanai.

6.   Programmu darbības ilgums

No 12 līdz 36 mēnešiem. Priekšroka tiek dota daudzgadu programmām, kuru mērķi un stratēģija ir skaidri noteikti katrā posmā.

MĀJPUTNU GAĻA

1.   Vispārējs situācijas pārskats

Patērētāju uzticēšanās krīze attiecībā uz mājputnu gaļu, kas saistīta ar putnu gripas atspoguļošanu presē, izpaužas ar ievērojamu patēriņa kritumu. Tādēļ ir jāstiprina patērētāju uzticēšanās Kopienas izcelsmes mājputnu gaļai.

Lai to panāktu, jāsniedz objektīva informācija par Kopienas ražošanas sistēmām (tirdzniecības normām) un pārbaudēm, kas ir noteiktas papildus vispārējiem tiesību aktiem par pārbaudēm un pārtikas nekaitīgumu.

2.   Mērķi

Informācijas un veicināšanas kampaņas attiecas tikai uz ES ražotiem produktiem,

to mērķis ir šāds:

nodrošināt objektīvu un pilnīgu informāciju par Kopienas un valsts ražošanas sistēmu noteikumiem par mājputnu gaļas produktu nekaitīgumu; it īpaši sniegt patērētājiem pilnīgu un precīzu informāciju par tirdzniecības standartiem,

informēt patērētājus par mājputnu gaļas dažādību, organoleptiskajām īpašībām un uzturvērtību,

pievērst patērētāju uzmanību izsekojamībai.

3.   Mērķgrupas

Patērētāji un patērētāju apvienības,

cilvēki, kas veic mājsaimniecības iepirkumus,

dažādas iestādes (restorāni, slimnīcas, skolas u. c.),

izplatītāji un izplatītāju apvienības,

žurnālisti un sabiedriskās domas veidotāji.

4.   Galvenie paziņojumi

Kopienas noteikumi attiecas uz visu ES teritorijā realizējamo mājputnu gaļu, aptverot visus attiecīgās ķēdes posmus – ražošanu, kaušanu un patēriņu,

ir ieviesti drošības pasākumi, tostarp pārbaudes,

vispārēji ieteikumi par higiēnas jautājumiem attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apstrādi.

5.   Galvenie instrumenti

Internets,

sabiedriskās attiecības ar medijiem, reklāma (zinātniski un specializēti preses izdevumi, žurnāli sievietēm, laikraksti, pavārmākslas žurnāli),

sadarbība ar patērētāju apvienībām,

audiovizuālie līdzekļi,

rakstiska dokumentācija (prospekti, brošūras u. c.),

sabiedrības informēšana tirdzniecības vietās.

6.   Programmu ilgums un vēriens

Programmām jābūt vismaz valsts mērogā vai jāattiecas uz vairākām dalībvalstīm.

No 12 līdz 24 mēnešiem, priekšroku dodot daudzgadu programmām, kurās katram posmam noteikti pamatoti mērķi.


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(3)  OV L 198, 22.7.1991., 1. lpp.

(4)  OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp.

(5)  OV L 186, 7.7.2006., 1. lpp.

(6)  OV L 30, 31.1.2002., 44. lpp.

(7)  OV L 10, 12.1.2002., 47. lpp.

(8)  OV L 161, 16.6.2001., 38. lpp.

(9)  COM(2004) 415, galīgā redakcija.


II PIELIKUMS

TREŠĀS VALSTIS

A.   PRODUKTI, UZ KURIEM VAR ATTIEKTIES VEICINĀŠANAS PASĀKUMI

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu un cūkas gaļa; pārtikas izstrādājumi no šiem produktiem,

īpašas kvalitātes mājputnu gaļa,

piena produkti,

olīveļļa un galda olīvas,

galda vīni ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi. Noteiktā reģionā ražoti kvalitatīvi vīni (NRR kvalitatīvi vīni),

stiprie alkoholiskie dzērieni ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi vai tradicionālo īpatnību,

svaigi un pārstrādāti augļi un dārzeņi,

labības un rīsu pārstrādes produkti,

šķiedras lini,

dzīvi augi un dekoratīvās dārzkopības produkti,

produkti, kuriem piešķirts aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN), aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN) vai garantēta tradicionālā īpatnība (GTĪ) saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 509/2006 vai Regulu (EK) Nr. 510/2006,

bioloģiskās lauksaimniecības produkti saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2092/91.

B.   TREŠO VALSTU TIRGI, KUROS VAR ĪSTENOT VEICINĀŠANAS PASĀKUMUS

A.   Valsts

Dienvidāfrika

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

Austrālija

Bosnija un Hercegovina

Ķīna

Dienvidkoreja

Horvātija

Indija

Japāna

Kosova

Melnkalne

Norvēģija

Jaunzēlande

Krievija

Serbija

Šveice

Turcija

Ukraina

B.   Ģeogrāfiskās zonas

Ziemeļāfrika

Ziemeļamerika

Latīņamerika

Dienvidaustrumāzija

Tuvie un Vidējie Austrumi


III PIELIKUMS

Dažādu nozaru orientējoši gada budžeti, kas ir noteikti 6. pantā

1.

Svaigi augļi un dārzeņi: 10 miljoni EUR

2.

Pārstrādāti augļi un dārzeņi: 2 miljoni EUR

3.

Šķiedras lini: 1 miljons EUR

4.

Dzīvi augi un dekoratīvās dārzkopības produkti: 3 miljoni EUR

5.

Olīveļļa un galda olīvas: 7 miljoni EUR (no kuriem vismaz 3 miljoni EUR pasākumiem trešās valstīs)

6.

Sēklu eļļa: 2 miljoni EUR

7.

Piens un piena produkti: 4 miljoni EUR

8.

Svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa, kas ražota saskaņā ar Kopienas vai valsts kvalitātes shēmu: 4 miljoni EUR

9.

Olu marķēšana: 2 miljoni EUR

10.

Medus un biškopības produkti: 1 miljons EUR

11.

Noteiktos reģionos ražoti kvalitatīvi vīni (NRR kvalitatīvi vīni), galda vīni ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi: 3 miljoni EUR

12.

Produkti, kas aizsargāti ar cilmes vietas nosaukumu (ACVN), ģeogrāfisko izcelsmes norādi (AĢIN) vai garantētu tradicionālā īpatnību (GTĪ): 3 miljoni EUR

13.

Informācija par visattālāko reģionu grafisko simbolu: 1 miljons EUR

14.

Bioloģiskās lauksaimniecības produkti: 3 miljoni EUR

15.

Mājputnu gaļa: p. m.


IV PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 1071/2005

(iekšējais tirgus)

Regula (EK) Nr. 501/2008

(Komisijas vienotā regula)

Regula (EK) Nr. 1346/2005

(trešās valstis)

1. pants

1. pants

1. pants

2. pants

2. pants

2. pants

3. pants

3. pants

3. pants

4. pants

4. pants

5. pants

4. pants

5. pants

6. panta 1. punkts

6. panta 2. punkts

5. pants

7. panta 2. punkta b) apakšpunkts

6. panta 3. punkts (daļēji)

7. pants

6. pants un 10. panta 3. punkta otrā daļa

7. panta 1. punkts, 2. punkta a) un c) apakšpunkts un 3. punkts

8. pants

7. panta 1. punkts, 2. punkta otrā daļa un 3. punkts

7. panta 2. punkts (izņemot a) un c) apakšpunktu) un 4. punkts

9. pants

7. panta 2. punkts (izņemot pirmo daļu) un 4. un 5. punkts

10. pants

8. pants

8. pants

11. pants

9. pants

9. panta 1. punkts

12. pants

10. panta 1. punkts

9. panta 2. un 3. punkts

13. pants

10. panta 2. un 3. punkta pirmā daļa

10. panta 1. līdz 3. punkts

14. pants

11. pants

6. pants un 10. panta 4. punkts

15. pants

11. pants

16. pants

12. pants

12. pants

17. pants

13. pants

13. pants

18. pants

14. pants

14. pants

19. pants

15. pants

15. pants

20. pants

16. pants

16. pants

21. pants

17. pants

17. pants

22. pants

18. pants

18. pants

23. pants

19. pants

19. pants

24. pants

20. pants

20. pants

25. pants

21. pants

21. pants

26. pants

22. pants

22. pants

27. pants

23. pants

23. pants

28. pants

24. pants

25. pants

29. pants

26. pants


6.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 147/35


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 502/2008

(2008. gada 5. jūnijs),

ar ko groza I, II un IX pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm (1) un jo īpaši tās 19. pantu,

tā kā:

(1)

Kopīgie noteikumi konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm būtu jāatjaunina, ņemot vērā vairākas jaunākās tendences.

(2)

Ukraina 2008. gada 16. maijā kļuva par Pasaules Tirdzniecības organizācijas pilntiesīgu locekli.

(3)

Daži veiktie grozījumi Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (2) attiecas arī uz konkrētiem kodiem Regulas (EEK) Nr. 3030/93 I pielikumā.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 3030/93.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tekstilpreču komitejas atzinumu, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3030/93 17. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 3030/93 I, II un IX pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumos.

2. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 16. maija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 5. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Peter MANDELSON


(1)  OV L 275, 8.11.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 139/2008 (OV L 42, 16.2.2008., 11. lpp.).

(2)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 360/2008 (OV L 111, 23.4.2008., 9. lpp.).


I PIELIKUMS

I PIELIKUMS

TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI, KAS MINĒTI 1. PANTĀ (1)

1.

Ciktāl tas nav pretrunā kombinētās nomenklatūras interpretēšanas noteikumiem, preču aprakstu formulējumi uzskatāmi tikai par norādi, jo katrā kategorijā iekļautos izstrādājumus šajā pielikumā apzīmē ar KN kodiem. Ja pirms KN koda ir simbols “ex”, tad katrā kategorijā iekļautos izstrādājumus definē gan pēc KN koda, gan pēc atbilstošā apraksta.

2.

Ja Ķīnas izcelsmes 1. līdz 114. kategorijas izstrādājumu sastāvs nav īpaši norādīts, uzskata, ka šie izstrādājumi izgatavoti tikai no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem, kokvilnas vai ķīmiskajām šķiedrām.

3.

Apģērbus, ko nevar droši apzīmēt kā vīriešu vai zēnu apģērbus vai sieviešu vai meiteņu apģērbus, klasificē kā sieviešu vai meiteņu apģērbus.

4.

Ja izmanto formulējumu “mazu bērnu apģērbi”, tie ir apģērbi līdz 86. sērijveida izmēram, to ieskaitot.

Kategorija

Apraksts

KN-kods 2008

Atbilstības tabula

gabali/kg

g/gabals

(1)

(2)

(3)

(4)

I A   

GRUPA

1

Kokvilnas šujamie diegi, nesagatavoti mazumtirdzniecībai

5204 11 00, 5204 19 00, 5205 11 00, 5205 12 00, 5205 13 00, 5205 14 00, 5205 15 10, 5205 15 90, 5205 21 00, 5205 22 00, 5205 23 00, 5205 24 00, 5205 26 00, 5205 27 00, 5205 28 00, 5205 31 00, 5205 32 00, 5205 33 00, 5205 34 00, 5205 35 00, 5205 41 00, 5205 42 00, 5205 43 00, 5205 44 00, 5205 46 00, 5205 47 00, 5205 48 00, 5206 11 00, 5206 12 00, 5206 13 00, 5206 14 00, 5206 15 00, 5206 21 00, 5206 22 00, 5206 23 00, 5206 24 00, 5206 25 00, 5206 31 00, 5206 32 00, 5206 33 00, 5206 34 00, 5206 35 00, 5206 41 00, 5206 42 00, 5206 43 00, 5206 44 00, 5206 45 00, ex 5604 90 90

 

 

2

Kokvilnas audumi, izņemot marli, frotē audumus, šauros audumus, plūksnotus audumus, šenila audumus, tillu un pārējās tīkla drānas

5208 11 10, 5208 11 90, 5208 12 16, 5208 12 19, 5208 12 96, 5208 12 99, 5208 13 00, 5208 19 00, 5208 21 10, 5208 21 90, 5208 22 16, 5208 22 19, 5208 22 96, 5208 22 99, 5208 23 00, 5208 29 00, 5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 00, 5208 59 10, 5208 59 905209 11 00, 5209 12 00, 5209 19 00, 5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 00, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 00, 5210 19 00, 5210 21 00, 5210 29 00, 5210 31 00, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 59 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00, 5211 20 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 11 10, 5212 11 90, 5212 12 10, 5212 12 90, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 21 10, 5212 21 90, 5212 22 10, 5212 22 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00

 

 

2 a)

to skaitā, izņemot balinātus vai nebalinātus

5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 00, 5208 59 10, 5208 59 90, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 00, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 31 00, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 59 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00

 

 

3

Sintētisko šķiedru audumi (atgriezumi un atlikas), izņemot šauros audumus, plūksnotus audumus (ieskaitot frotē audumus) un šenila audumus

5512 11 00, 5512 19 10, 5512 19 90, 5512 21 00, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 91 00, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 11 20, 5513 11 90, 5513 12 00, 5513 13 00, 5513 19 00, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 23 10, 5513 23 90, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 49 00, 5514 11 00, 5514 12 00, 5514 19 10, 5514 19 90, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 30 10, 5514 30 30, 5514 30 50, 5514 30 90, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 10, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 10, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 11, 5515 13 19, 5515 13 91, 5515 13 99, 5515 19 10, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 10, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 11, 5515 22 19, 5515 22 91, 5515 22 99, 5515 29 00, 5515 91 10, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 99 20, 5515 99 40, 5515 99 80, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00

 

 

3 a)

to skaitā, izņemot balinātus vai nebalinātus

5512 19 10, 5512 19 90, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 23 10, 5513 23 90, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 49 00, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 30 10, 5514 30 30, 5514 30 50, 5514 30 90, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 19, 5515 13 99, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 19, 5515 22 99, ex 5515 29 00, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 99 20, 5515 99 40, 5515 99 80, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00

 

 

I B   

GRUPA

4

Krekli, T krekli, viegli smalkadījuma džemperi un puloveri ar ruļļveida, polo vai augstu uzrullētu apkakli (izņemot no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem), apakškrekli u.tml., trikotāžas

6105 10 00, 6105 20 10, 6105 20 90, 6105 90 10, 6109 10 00, 6109 90 20, 6110 20 10, 6110 30 10

6,48

154

5

Jakas, puloveri, svīteri, vestes, džempera un jakas komplekti, kardiganjakas, rītasvārki un džemperi (izņemot žaketes un bleizerus), anoraki, vējjakas, virsjakas u.tml., trikotāžas

ex 6101 90 80, 6101 20 90, 6101 30 90, 6102 10 90, 6102 20 90, 6102 30 90, 6110 11 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 12 10, 6110 12 90, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 91, 6110 30 99

4,53

221

6

Vīriešu vai zēnu pusgarās un īsās auduma bikses, izņemot peldbikses un garās bikses (arī platās bikses); sieviešu vai meiteņu garās bikses no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām; oderētu treniņtērpu lejasdaļas, izņemot 16. vai 29. kategoriju, no kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām

6203 41 10, 6203 41 90, 6203 42 31, 6203 42 33, 6203 42 35, 6203 42 90, 6203 43 19, 6203 43 90, 6203 49 19, 6203 49 50, 6204 61 10, 6204 62 31, 6204 62 33, 6204 62 39, 6204 63 18, 6204 69 18, 6211 32 42, 6211 33 42, 6211 42 42, 6211 43 42

1,76

568

7

Sieviešu vai meiteņu blūzes, krekli un kreklblūzes, trikotāžas vai austas, no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām

6106 10 00, 6106 20 00, 6106 90 10, 6206 20 00, 6206 30 00, 6206 40 00

5,55

180

8

Vīriešu vai zēnu krekli, izņemot trikotāžas, no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām

ex 6205 90 80, 6205 20 00, 6205 30 00

4,60

217

II A   

GRUPA

9

Dvieļu frotē audumi un tamlīdzīgi frotē audumi no kokvilnas; vannas un virtuves dvieļi, izņemot trikotāžas, no dvieļu frotē auduma un austiem frotē audumiem, no kokvilnas

5802 11 00, 5802 19 00, ex 6302 60 00

 

 

20

Gultas veļa, izņemot trikotāžas

6302 21 00, 6302 22 90, 6302 29 90, 6302 31 00, 6302 32 90, 6302 39 90

 

 

22

Štāpeļšķiedras pavedieni vai sintētisko šķiedru atlikas, nesagatavoti mazumtirdzniecībai

5508 10 10, 5509 11 00, 5509 12 00, 5509 21 00, 5509 22 00, 5509 31 00, 5509 32 00, 5509 41 00, 5509 42 00, 5509 51 00, 5509 52 00, 5509 53 00, 5509 59 00, 5509 61 00, 5509 62 00, 5509 69 00, 5509 91 00, 5509 92 00, 5509 99 00

 

 

22 a)

to skaitā no akrila

ex 5508 10 10, 5509 31 00, 5509 32 00, 5509 61 00, 5509 62 00, 5509 69 00

 

 

23

Štāpeļšķiedras pavedieni vai mākslīgo šķiedru atlikas, nesagatavotas mazumtirdzniecībai

5508 20 10, 5510 11 00, 5510 12 00, 5510 20 00, 5510 30 00, 5510 90 00

 

 

32

Plūksnotie un šenila audumi (izņemot dvieļu frotē audumus vai frotē audumus no kokvilnas un šauri austus audumus), audumus ar šūtām plūksnām no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām tekstilšķiedrām

5801 10 00, 5801 21 00, 5801 22 00, 5801 23 00, 5801 24 00, 5801 25 00, 5801 26 00, 5801 31 00, 5801 32 00, 5801 33 00, 5801 34 00, 5801 35 00, 5801 36 00, 5802 20 00, 5802 30 00

 

 

32 a)

to skaitā velvetkords

5801 22 00

 

 

39

Galdauti un salvetes, vannas un virtuves dvieļi, izņemot trikotāžas, izņemot no dvieļu frotē audumiem vai tamlīdzīgiem kokvilnas frotē audumiem

6302 51 00, 6302 53 90, ex 6302 59 90, 6302 91 00, 6302 93 90, ex 6302 99 90

 

 

II B   

GRUPA

12

Zeķbikses un garās zeķes, pusgarās zeķes, īszeķes, kapzeķes, pēdzeķes un pārējie zeķu veidi, trikotāžas, izņemot mazu bērnu zeķes, ieskaitot zeķes slimniekiem ar paplašinātām vēnām, izņemot 70. kategorijas ražojumus

6115 10 10, ex 6115 10 90, 6115 22 00, 6115 29 00, 6115 30 11, 6115 30 90, 6115 94 00, 6115 95 00, 6115 96 10, 6115 96 99, 6115 99 00

24,3 pāri

41

13

Vīriešu vai zēnu apakšbikses un garās apakšbikses, sieviešu vai meiteņu biksītes un stilbbikses, trikotāžas, no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām

6107 11 00, 6107 12 00, 6107 19 00, 6108 21 00, 6108 22 00, 6108 29 00, ex 6212 10 10

17

59

14

Vīriešu vai zēnu mēteļi, lietusmēteļi un citi mēteļi, apmetņi un pelerīni no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām (izņemot siltās virsjakas) (21. kategorija)

6201 11 00, ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6210 20 00

0,72

1 389

15

Sieviešu vai meiteņu mēteļi, lietusmēteļi un citi mēteļi, apmetņi un pelerīni; žaketes un bleizeri no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām tekstilšķiedrām (izņemot siltās virsjakas) (21. kategorija)

6202 11 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6204 31 00, 6204 32 90, 6204 33 90, 6204 39 19, 6210 30 00

0,84

1 190

16

Vīriešu vai zēnu uzvalki un kostīmi, izņemot trikotāžas, no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām, izņemot slēpošanas kostīmus; vīriešu vai zēnu sporta kostīmi ar oderi, ar virspusi no viena vienkārtas auduma, no kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām

6203 11 00, 6203 12 00, 6203 19 10, 6203 19 30, 6203 22 80, 6203 23 80, 6203 29 18, 6203 29 30, 6211 32 31, 6211 33 31

0,80

1 250

17

Vīriešu vai zēnu žaketes un bleizeri, izņemot trikotāžas, no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām

6203 31 00, 6203 32 90, 6203 33 90, 6203 39 19

1,43

700

18

Vīriešu vai zēnu sporta krekli un citi apakškrekli, apakšbikses un garās apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, mājas halāti un līdzīgi izstrādājumi, izņemot trikotāžas

6207 11 00, 6207 19 00, 6207 21 00, 6207 22 00, 6207 29 00, 6207 91 00, 6207 99 10, 6207 99 90

Sieviešu vai meiteņu sporta krekli vai citi apakškrekli, kombinē, apakšsvārki, garās apakšbikses, biksītes, naktskrekli, pidžamas, peņuāri, peldmēteļi, mājaskleitas un līdzīgi izstrādājumi, izņemot adītus vai tamborētus

6208 11 00, 6208 19 00, 6208 21 00, 6208 22 00, 6208 29 00, 6208 91 00, 6208 92 00, 6208 99 00, ex 6212 10 10

 

 

19

Kabatlakati, izņemot trikotāžas

6213 20 00, ex 6213 90 00

59

17

21

Siltas vējjakas; anoraki, vējjakas, virsjakas un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot trikotāžas, no vilnas, no kokvilnas vai no ķīmiskām šķiedrām; treniņtērpu augšdaļas ar oderi, izņemot 16. un 29. kategoriju, no kokvilnas vai no ķīmiskām šķiedrām

ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6201 91 00, 6201 92 00, 6201 93 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6202 91 00, 6202 92 00, 6202 93 00, 6211 32 41, 6211 33 41, 6211 42 41, 6211 43 41

2,3

435

24

Vīriešu vai zēnu naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, mājas halāti un līdzīgi izstrādājumi, trikotāžas

6107 21 00, 6107 22 00, 6107 29 00, 6107 91 00, 6107 99 00

Sieviešu vai meiteņu naktskrekli, pidžamas, peņuāri, peldmēteļi, mājaskleitas un līdzīgi izstrādājumi, trikotāžas

6108 31 00, 6108 32 00, 6108 39 00, 6108 91 00, 6108 92 00, ex 6108 99 00

3,9

257

26

Sieviešu vai meiteņu kleitas, no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām

6104 41 00, 6104 42 00, 6104 43 00, 6104 44 00, 6204 41 00, 6204 42 00, 6204 43 00, 6204 44 00

3,1

323

27

Sieviešu vai meiteņu svārki, ieskaitot bikšusvārkus

6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00, 6104 59 00, 6204 51 00, 6204 52 00, 6204 53 00, 6204 59 10

2,6

385

28

Garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm (dungriņi), pusgarās bikses un īsās bikses (izņemot peldbikses), trikotāžas, no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām

6103 41 00, 6103 42 00, 6103 43 00, ex 6103 49 00, 6104 61 00, 6104 62 00, 6104 63 00, ex 6104 69 00

1,61

620

29

Sieviešu vai meiteņu kostīmi un komplekti, izņemot trikotāžas, no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām, izņemot slēpošanas kostīmus; sieviešu vai meiteņu sporta kostīmi ar oderi, ar virspusi no viena vienkārtas auduma, no kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām

6204 11 00, 6204 12 00, 6204 13 00, 6204 19 10, 6204 21 00, 6204 22 80, 6204 23 80, 6204 29 18, 6211 42 31, 6211 43 31

1,37

730

31

Krūšturi, auduma vai trikotāžas

ex 6212 10 10, 6212 10 90

18,2

55

68

Mazu bērnu apģērbi un to piederumi, izņemot 10. un 87. kategorijas bērnu pirkstaiņus, dūraiņus un cimdus, un 88. kategorijas bērnu pusgarās zeķes, īszeķes un pēdzeķes, izņemot trikotāžas

6111 90 19, 6111 20 90, 6111 30 90, ex 6111 90 90, ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90

 

 

73

Treniņtērpi no trikotāžas auduma, no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām tekstilšķiedrām

6112 11 00, 6112 12 00, 6112 19 00

1,67

600

76

Vīriešu vai zēnu apģērbi darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām, izņemot trikotāžas

6203 22 10, 6203 23 10, 6203 29 11, 6203 32 10, 6203 33 10, 6203 39 11, 6203 42 11, 6203 42 51, 6203 43 11, 6203 43 31, 6203 49 11, 6203 49 31, 6211 32 10, 6211 33 10

Sieviešu vai meiteņu priekšauti, kombinezoni un citi apģērbi darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām, izņemot trikotāžas

6204 22 10, 6204 23 10, 6204 29 11, 6204 32 10, 6204 33 10, 6204 39 11, 6204 62 11, 6204 62 51, 6204 63 11, 6204 63 31, 6204 69 11, 6204 69 31, 6211 42 10, 6211 43 10

 

 

77

Slēpošanas kostīmi, izņemot trikotāžas

ex 6211 20 00

 

 

78

Apģērbi, izņemot trikotāžas, izņemot 6., 7., 8., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 26., 27., 29., 68., 72., 76. un 77. kategorijas apģērbus

6203 41 30, 6203 42 59, 6203 43 39, 6203 49 39, 6204 61 85, 6204 62 59, 6204 62 90, 6204 63 39, 6204 63 90, 6204 69 39, 6204 69 50, 6210 40 00, 6210 50 00, 6211 32 90, 6211 33 90, ex 6211 39 00, 6211 41 00, 6211 42 90, 6211 43 90

 

 

83

Mēteļi, žaketes, bleizeri un citi apģērbi, ieskaitot slēpošanas kostīmus, trikotāžas, izņemot 4., 5., 7., 13., 24., 26., 27., 28., 68., 69., 72., 73., 74., 75. kategorijas apģērbus

ex 6101 90 20, 6101 20 10, 6101 30 10, 6102 10 10, 6102 20 10, 6102 30 10, 6103 31 00, 6103 32 00, 6103 33 00, ex 6103 39 00, 6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00, ex 6104 39 00, 6112 20 00, 6113 00 90, 6114 20 00, 6114 30 00, ex 6114 90 00

 

 

III A   

GRUPA

33

Audumi no sintētisko pavedienu dzijas, kas iegūta no polietilēna vai polipropilēna lentēm vai tamlīdzīgām formām, ne platāki par 3 m

5407 20 11

Maisi un pārvalki, ko izmanto preču iepakošanai, kas nav trikotāžas, no sloksnēm vai līdzīgām formām

6305 32 81, 6305 32 89, 6305 33 91, 6305 33 99

 

 

34

Audumi no sintētisko pavedienu dzijas, kas iegūta no polietilēna vai polipropilēna lentēm vai tamlīdzīgām formām, 3 m plati vai platāki

5407 20 19

 

 

35

Audumi no sintētiskām šķiedrām (vienlaidu), izņemot 114. kategorijas audumus riepām

5407 10 00, 5407 20 90, 5407 30 00, 5407 41 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 10, 5407 69 90, 5407 71 00, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 81 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 91 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

 

 

35 a)

to skaitā tādi, kas nav nebalināti vai balināti

ex 5407 10 00, ex 5407 20 90, ex 5407 30 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 90, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

 

 

36

Audumi no mākslīgām vienlaidu šķiedrām, izņemot 114. kategorijas audumus riepām

5408 10 00, 5408 21 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 31 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

 

 

36 a)

to skaitā tādi, kas nav nebalināti vai balināti

ex 5408 10 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

 

 

37

Audumi no mākslīgām štāpeļšķiedrām

5516 11 00, 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 21 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 31 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 41 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 91 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70

 

 

37 a)

to skaitā tādi, kas nav nebalināti vai balināti

5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70

 

 

38 A

Trikotāžas sintētiski aizkaru audumi, ieskaitot tīklveida aizkaru audumus

6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10

 

 

38 B

Tīklveida aizkari, izņemot trikotāžas

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90

 

 

40

Auduma aizkari (ieskaitot drapērijas, ritināmās žalūzijas, lambrekenus un baldahīnus un citādus izstrādājumus mājas aprīkojumam), izņemot trikotāžas, no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00

 

 

41

Sintētisko pavedienu (vienlaidu) dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai, izņemot neteksturētu vienkārtas dziju, negrodota vai ar grodumu ne vairāk kā 50 vijumu metrā

5401 10 12, 5401 10 14, 5401 10 16, 5401 10 18, 5402 11 00, 5402 19 00, 5402 20 00, 5402 31 00, 5402 32 00, 5402 33 00, 5402 34 00, 5402 39 00, ex 5402 44 00, 5402 48 00, 5402 49 00, 5402 51 00, 5402 52 00, 5402 59 10, 5402 59 90, 5402 61 00, 5402 62 00, 5402 69 10, 5402 69 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90

 

 

42

Ķīmiskas šķiedras (vienlaidus), nesagatavotas mazumtirdzniecībai

5401 20 10

Mākslīgo šķiedru dzija; mākslīgo pavedienu dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai, izņemot viskozes pavedienu vienkārtas dziju, negrodota vai ar grodumu ne vairāk kā 250 vijumu metrā, kā arī vienkārtas neteksturētu acetilcelulozes dziju

5403 10 00, 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 90 10

 

 

43

Ķīmisko pavedienu dzija, mākslīgo štāpeļšķiedru dzija, kokvilnas dzija, sagatavota mazumtirdzniecībai

5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 00 00, 5508 20 90, 5511 30 00

 

 

46

Kārsta vai ķemmēta aitu vai jēru vilna vai citi smalki dzīvnieku mati

5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90

 

 

47

Dzija no kārstas aitas vai jēra vilnas (vilnas dzija) vai no kārstiem smalkiem dzīvnieku matiem, nesagatavota mazumtirdzniecībai

5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90

 

 

48

Aitas vai jēra vilnas ķemmdzija (aparātdzija) vai ķemmdzija no smalkiem dzīvnieku matiem, nesagatavota mazumtirdzniecībai

5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90

 

 

49

Dzija no aitas vai jēra vilnas vai no smalkiem dzīvnieku matiem, sagatavota mazumtirdzniecībai

5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90

 

 

50

Audumi no aitas vai jēra vilnas vai no smalkiem dzīvnieku matiem

5111 11 00, 5111 19 10, 5111 19 90, 5111 20 00, 5111 30 10, 5111 30 30, 5111 30 90, 5111 90 10, 5111 90 91, 5111 90 93, 5111 90 99, 5112 11 00, 5112 19 10, 5112 19 90, 5112 20 00, 5112 30 10, 5112 30 30, 5112 30 90, 5112 90 10, 5112 90 91, 5112 90 93, 5112 90 99

 

 

51

Kokvilna, kārsta vai ķemmēta

5203 00 00

 

 

53

Kokvilnas marle

5803 00 10

 

 

54

Mākslīgās štāpeļšķiedras, ieskaitot atlikas, kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai

5507 00 00

 

 

55

Sintētiskās štāpeļšķiedras, ieskaitot atlikas, kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai

5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90

 

 

56

Sintētisko štāpeļšķiedru dzija (ieskaitot atlikas), sagatavota mazumtirdzniecībai

5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00

 

 

58

Paklāji, grīdsegas un grīdceliņi ar sietiem mezgliem (apdarināti vai neapdarināti)

5701 10 10, 5701 10 90, 5701 90 10, 5701 90 90

 

 

59

Paklāji un pārējās tekstila grīdsegas, izņemot 58. kategorijas paklājus

5702 10 00, 5702 31 10, 5702 31 80, 5702 32 10, 5702 32 90, ex 5702 39 00, 5702 41 10, 5702 41 90, 5702 42 10, 5702 42 90, ex 5702 49 00, 5702 50 10, 5702 50 31, 5702 50 39, ex 5702 50 90, 5702 91 00, 5702 92 10, 5702 92 90, ex 5702 99 00, 5703 10 00, 5703 20 12, 5703 20 18, 5703 20 92, 5703 20 98, 5703 30 12, 5703 30 18, 5703 30 82, 5703 30 88, 5703 90 20, 5703 90 80, 5704 10 00, 5704 90 00, 5705 00 10, 5705 00 30, ex 5705 00 90

 

 

60

Ar rokām darināti Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais un tamlīdzīgi gobelēni un ar rokām izšūti gobelēni (piemēram, petit point un krustdūrienu tehnikā), gabalos, un tamlīdzīgi izstrādājumi

5805 00 00

 

 

61

Šauri austi audumi, un šaurās neaustas drānas no paralēliem līmētiem šķēru pavedieniem bez audiem, izņemot 62. kategorijas etiķetes un līdzīgus izstrādājumus Elastīgie audumi un apdares materiāli (ne trikotāžas) no tekstilmateriāliem, kas veidoti no gumijas pavedieniem

ex 5806 10 00, 5806 20 00, 5806 31 00, 5806 32 10, 5806 32 90, 5806 39 00, 5806 40 00

 

 

62

Šenilpavedieni (tai skaitā šenils no pūkām), pozamenta pavedieni (izņemot metalizētus pavedienus un pozamenta pavedienus no zirgu astriem)

5606 00 91, 5606 00 99

Tills un pārējie tīkla audumi, izņemot austus un trikotāžas audumus, ar rokām vai mehāniski darinātas mežģīnes vienā gabalā, lentēs vai atsevišķos ornamentos

5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90, 5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00

Austas etiķetes, emblēmas un tamlīdzīgi izstrādājumi no tekstilmateriāliem gabalos, lentēs vai piegriezumā, bet bez izšuvumiem

5807 10 10, 5807 10 90

Pītas lentes un dekoratīvie apdares materiāli gabalos; pušķi, bumbuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi

5808 10 00, 5808 90 00

Izšuvumi gabalos, lentēs vai atsevišķu motīvu veidā

5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90

 

 

63

Sintētisko šķiedru trikotāžas audumi, kuros ir 5 % no svara un vairāk elastīgo pavedienu, un trikotāžas audumi, kuros ir 5 % no svara un vairāk gumijas pavedienu

5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00

Rašelmežģīnes un audumi ar garām plūksnām no sintētiskām šķiedrām

ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50, 6005 34 50

 

 

65

Trikotāžas audumi, izņemot 38. A un 63. kategorijas audumus, no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām

5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, ex 6001 29 00, 6001 91 00, 6001 92 00, ex 6001 99 00, ex 6002 40 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00, 6005 90 10, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90, 6005 34 90, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90, 6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00

 

 

66

Ceļotāju pledi un segas, izņemot trikotāžas, no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām

6301 10 00, 6301 20 90, 6301 30 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90

 

 

III B   

GRUPA

10

Cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi, trikotāžas

6111 90 11, 6111 20 10, 6111 30 10, ex 6111 90 90, 6116 10 20, 6116 10 80, 6116 91 00, 6116 92 00, 6116 93 00, 6116 99 00

17 pāri

59

67

Trikotāžas apģērbu piederumi, izņemot mazu bērnu apģērbu piederumus; visu veidu trikotāžas mājsaimniecībā izmantojamā veļa; aizkari (ieskaitot drapējumus) un ritināmās žalūzijas, lambrekeni vai baldahīni gultām un citi interjera priekšmeti, trikotāžas; trikotāžas segas un ceļotāju pledi, citi trikotāžas izstrādājumi, ieskaitot apģērbu daļas vai apģērba piederumus

5807 90 90, 6113 00 10, 6117 10 00, 6117 80 10, 6117 80 80, 6117 90 00, 6301 20 10, 6301 30 10, 6301 40 10, 6301 90 10, 6302 10 00, 6302 40 00, ex 6302 60 00, 6303 12 00, 6303 19 00, 6304 11 00, 6304 91 00, ex 6305 20 00, 6305 32 11, ex 6305 32 90, 6305 33 10, ex 6305 39 00, ex 6305 90 00, 6307 10 10, 6307 90 10

 

 

67 a)

to skaitā maisi un pārvalki, ko izmanto preču iepakošanai, no polietilēna vai polipropilēna sloksnēm

6305 32 11, 6305 33 10

 

 

69

Sieviešu un meiteņu kombinē un apakšsvārki, trikotāžas

6108 11 00, 6108 19 00

7,8

128

70

Zeķbikses un zeķes no sintētiskām šķiedrām ar viena pavediena lineāro blīvumu mazāku par 67 deciteksiem (6,7 tex)

ex 6115 10 90, 6115 21 00, 6115 30 19

Sieviešu garās zeķes no sintētiskām šķiedrām

ex 6115 10 90, 6115 96 91

30,4 pāri

33

72

Peldkostīmi un peldbikses no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām

6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00

9,7

103

74

Sieviešu vai meiteņu trikotāžas kostīmi un komplekti no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām, izņemot slēpošanas kostīmus

6104 13 00, 6104 19 20, ex 6104 19 90, 6104 22 00, 6104 23 00, 6104 29 10, ex 6104 29 90

1,54

650

75

Vīriešu vai zēnu trikotāžas uzvalki un komplekti no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām, izņemot slēpošanas kostīmus

6103 10 10, 6103 10 90, 6103 22 00, 6103 23 00, 6103 29 00

0,80

1 250

84

Šalles, lakati, kaklauti, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot trikotāžas, no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām

6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, ex 6214 90 00

 

 

85

Kaklasaites, tauriņi un kravates, izņemot trikotāžas, no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām

6215 20 00, 6215 90 00

17,9

56

86

Korsetes, korsešjostas, korsetes ar zeķturi, bikšturi, zeķturi, prievītes un tamlīdzīgi izstrādājumi un to daļas, arī trikotāžas

6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00

8,8

114

87

Cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi, izņemot trikotāžas

ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90, 6216 00 00

 

 

88

Pusgarās zeķes, īszeķes un pēdzeķes, izņemot trikotāžas; pārējie apģērba piederumi, apģērba elementi vai piederumi, izņemot mazu bērnu, izņemot trikotāžas

ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90, 6217 10 00, 6217 90 00

 

 

90

Auklas, virves, troses un tauvas no sintētiskām šķiedrām, pītas vai nepītas

5607 41 00, 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 49 90, 5607 50 11, 5607 50 19, 5607 50 30, 5607 50 90

 

 

91

Teltis

6306 22 00, 6306 29 00

 

 

93

Austu materiālu maisi un pārvalki, ko izmanto preču iepakošanai, kas nav izgatavoti no polietilēna vai polipropilēna sloksnēm

ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00

 

 

94

Vate no tekstilmateriāliem un izstrādājumi no tās; tekstilšķiedras, ne garākas par 5 mm (pūkas), tekstilputekļi un mezgliņi

5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00, 5601 30 00

 

 

95

Filcs un tā izstrādājumi, impregnēts vai neimpregnēts, ar segumu vai bez seguma, kas nav paredzēts grīdsegām

5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90, 5602 21 00, ex 5602 29 00, 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10, 6307 90 91

 

 

96

Neaustas drānas un izstrādājumi no šādām drānām, impregnēti vai neimpregnēti, ar segumu vai bez seguma, pārklāti vai laminēti

5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00, 6307 10 30, ex 6307 90 99

 

 

97

Linumi un tīkli no auklām, tauvām vai virvēm, kā arī gatavi zvejas tīkli no pavedieniem, auklām, tauvām vai virvēm

5608 11 11, 5608 11 19, 5608 11 91, 5608 11 99, 5608 19 11, 5608 19 19, 5608 19 30, 5608 19 90, 5608 90 00

 

 

98

Citi izstrādājumi no pavedieniem, auklām, tauvām, virvēm vai trosēm, izņemot tekstilaudumus, no šādiem audumiem gatavoti izstrādājumi un 97. kategorijas izstrādājumi

5609 00 00, 5905 00 10

 

 

99

Tekstilizstrādājumi, sveķoti vai cietināti, lietojami grāmatu vāku izgatavošanai vai līdzīgiem mērķiem; pausaudums; gruntēti linaudekli gleznošanai; stīvdrēbe un tamlīdzīgi stīvināti tekstilaudumi, ko parasti lieto cepuru pamatnēm

5901 10 00, 5901 90 00

Linolejs, pēc formas piegriezts vai nepiegriezts; grīdas seguma materiāli ar auduma pamatni, piegriezti vai nepiegriezti pēc formas

5904 10 00, 5904 90 00

Gumijoti tekstilaudumi, kas nav trikotāžas, izņemot riepām paredzētos

5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90

Tekstilaudumi, kas piesūcināti vai pārklāti ar agrāk nenosauktiem paņēmieniem; apgleznoti linaudekli teātru dekorācijām, mākslas studiju prospekti, izņemot 100. kategorijas drānas

5907 00 10, 5907 00 90

 

 

100

Tekstilaudumi, kas piesūcināti, pārklāti vai laminēti ar celulozes atvasinājumiem vai pārējiem mākslīgajiem plastītiem

5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99

 

 

101

Auklas, virves, troses un tauvas, pītas vai nepītas, izņemot no sintētiskām šķiedrām

ex 5607 90 90

 

 

109

Brezents, buras, markīzes un sauljumi

6306 12 00, 6306 19 00, 6306 30 00

 

 

110

Auduma piepūšamie matrači

6306 40 00

 

 

111

Tūrisma piederumi, auduma, izņemot piepūšamos matračus un teltis

6306 91 00, 6306 99 00

 

 

112

Pārējie gatavie tekstilizstrādājumi no auduma, izņemot 113. un 114. kategorijas izstrādājumus

6307 20 00, ex 6307 90 99

 

 

113

Grīdas lupatas, trauku lupatas un putekļu lupatas, izņemot trikotāžas

6307 10 90

 

 

114

Audumi un izstrādājumi tehniskām vajadzībām

5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 10, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90

 

 

IV   

GRUPA

115

Linšķiedras vai rāmijas dzija

5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19

 

 

117

Lina vai rāmijas audumi

5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00, 5311 00 10, ex 5803 00 90, 5905 00 30

 

 

118

Galdauti un salvetes, vannas un virtuves dvieļi no lina vai rāmijas, izņemot trikotāžas

6302 29 10, 6302 39 20, 6302 59 10, ex 6302 59 90, 6302 99 10, ex 6302 99 90

 

 

120

Lina vai rāmijas aizkari (ieskaitot drapējumus) un ritināmās žalūzijas, lambrekeni vai baldahīni gultām un citi interjera priekšmeti, izņemot trikotāžas

ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00

 

 

121

Auklas, virves, troses un tauvas, pītas vai nepītas, no lina vai rāmijas

ex 5607 90 90

 

 

122

Maisi un pārvalki, ko izmanto preču iepakošanai, lietoti, no lina, izņemot trikotāžas

ex 6305 90 00

 

 

123

Plūksnotie un šenila audumi no lina vai rāmijas, izņemot šauri austos audumus

5801 90 10, ex 5801 90 90

Šalles, lakati, kaklauti, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi, no lina vai rāmijas, izņemot trikotāžas

ex 6214 90 00

 

 

V   

GRUPA

124

Sintētiskās štāpeļšķiedras

5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 40 00, 5501 90 00, 5503 11 00, 5503 19 00, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90

 

 

125 A

Sintētisko pavedienu dzija (vienlaidu), nesagatavota mazumtirdzniecībai, izņemot 41. kategorijas dziju

ex 5402 44 00, 5402 45 00, 5402 46 00, 5402 47 00

 

 

125 B

Monopavedieni, lentes (mākslīgie salmiņi un tamlīdzīgi) un sintētisko materiālu ketguta imitācija

5404 11 00, 5404 12 00, 5404 19 00, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90

 

 

126

Mākslīgās štāpeļšķiedras

5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00

 

 

127 A

Mākslīgo pavedienu dzija (vienlaidu), nesagatavota mazumtirdzniecībai, izņemot 42. kategorijas dziju

ex 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monopavedieni, lentes (mākslīgie salmiņi un tamlīdzīgi) un mākslīgo tekstilmateriālu ketguta imitācija

5405 00 00, ex 5604 90 90

 

 

128

Rupji dzīvnieku mati, kārsti vai ķemmēti

5105 40 00

 

 

129

Dzija no rupjiem dzīvnieku matiem vai astriem

5110 00 00

 

 

130 A

Zīda diegi, izņemot pavedienus no zīda atlikām

5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10

 

 

130 B

Zīda diegi, izņemot 130. A kategorijas izstrādājumus; zīdtārpiņa pavediens

5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 90

 

 

131

Dzija no pārējām augu tekstilšķiedrām

5308 90 90

 

 

132

Papīra pavedieni

5308 90 50

 

 

133

Kaņepāju dzija

5308 20 10, 5308 20 90

 

 

134

Metalizēti pavedieni

5605 00 00

 

 

135

Audumi no rupjiem dzīvnieku matiem vai astriem

5113 00 00

 

 

136

Audumi no zīda vai zīda atlikām

5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 19, 5007 20 21, 5007 20 31, 5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 51, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 10, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90, 5803 00 30, ex 5905 00 90, ex 5911 20 00

 

 

137

Plūksnotie un šenila audumi, un šauri audumi no zīda vai zīda atlikām

ex 5801 90 90, ex 5806 10 00

 

 

138

Audumi no papīra pavedieniem un pārējām tekstilšķiedrām, izņemot rāmiju

5311 00 90, ex 5905 00 90

 

 

139

Audumi no metāla pavedieniem vai metalizētiem pavedieniem

5809 00 00

 

 

140

Trikotāžas drāna no tekstilmateriāliem, kas nav vilna vai smalki dzīvnieku mati, kokvilna vai ķīmiskā šķiedra

ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 90, 6006 90 00

 

 

141

Ceļotāju pledi un segas no tekstilmateriāliem, kas nav vilna vai smalki dzīvnieku mati, kokvilna vai ķīmiskā šķiedra

ex 6301 90 90

 

 

142

Paklāji un pārējās tekstila grīdsegas no sizala vai citām agaves dzimtas augu šķiedrām, vai no Manilas kaņepāju šķiedrām

ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5705 00 90

 

 

144

Filcs no rupjiem dzīvnieku matiem

5602 10 35, ex 5602 29 00

 

 

145

Auklas, virves, troses un tauvas, pītas vai nepītas, no abakas (Manilas kaņepēm) vai kaņepēm

ex 5607 90 20, ex 5607 90 90

 

 

146 A

Auklas vai iesaiņošanas aukla lauksaimniecības mašīnām, no sizala vai citām agaves dzimtas augu šķiedrām

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Auklas, virves, troses un tauvas, no sizala vai citām agaves dzimtas augu šķiedrām, izņemot 146. A kategorijas ražojumus

ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90

 

 

146 C

Auklas, tauvas, virves un troses, pītas vai nepītas, no džutas vai pārējām lūksnes tekstilšķiedrām, kuru preču pozīcija ir Nr. 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Zīda atlikas (tai skaitā attīšanai nederīgi kokoni), vērpšanas atkritumi un plucinātas izejvielas, izņemot kārstas vai ķemmētas

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Džutas vai pārējo lūksnes tekstilšķiedru dzija, kas minēta preču pozīcijā Nr. 5303

5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00

 

 

148 B

Kokosšķiedras dzija

5308 10 00

 

 

149

Džutas vai pārējo lūksnes tekstilšķiedru audumi ar platumu vairāk nekā 150 cm

5310 10 90, ex 5310 90 00

 

 

150

Džutas vai pārējo lūksnes tekstilšķiedru audumi ar platumu vairāk nekā 150 cm; Maisi un pārvalki, ko izmanto preču iepakošanai, no džutas vai pārējām lūksnes tekstilšķiedrām, izņemot iepriekš minētās

5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90

 

 

151 A

Grīdsegas no kokosšķiedrām

5702 20 00

 

 

151 B

Paklāji un pārējās tekstila grīdsegas no džutas vai pārējām lūksnes tekstilšķiedrām, izņemot plūksnotas vai flokētas

ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00

 

 

152

Filcs, kas iegūts ar adatošanas paņēmienu no džutas vai pārējām lūksnes tekstilšķiedrām, nepiesūcinātām vai bez seguma, kas nav paredzēts grīdsegām

5602 10 11

 

 

153

Lietoti maisi un pārvalki, ko izmanto preču iepakošanai, no preču pozīcijā Nr. 5303 minētām džutas vai pārējām lūksnes tekstilšķiedrām

6305 10 10

 

 

154

Attīšanai derīgi zīdtārpiņa kokoni

5001 00 00

Jēlzīds (negrodots)

5002 00 00

Zīda atlikas (tai skaitā attīšanai nederīgi kokoni), vērpšanas atkritumi un plucinātas izejvielas, nekārstas vai neķemmētas

ex 5003 00 00

Vilna, nekārsta vai neķemmēta

5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00

Smalki vai rupji dzīvnieku mati, nekārsti vai neķemmēti

5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00

Vilnas vai smalku vai rupju dzīvnieku matu atkritumi, tostarp pavedienu atkritumi, izņemot plucinātas izejvielas

5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00

Plucināta vilna, vai plucināti smalki vai rupji dzīvnieku mati

5104 00 00

Linšķiedra, neapstrādāta vai apstrādāta, bet nevērpta: linšķiedras pakulas un atlikas (tajā skaitā vērpšanas atlikas un plucinātas izejvielas)

5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90

Rāmija un pārējās augu tekstilšķiedras, neapstrādātas vai apstrādātas, bet nevērptas: pakulas, atsukas un atlikas, izņemot kokosšķiedru un abaku

5305 00 00

Kokvilna, nekārsta vai neķemmēta

5201 00 10, 5201 00 90

Kokvilnas atlikas (ieskaitot vērpšanas atkritumus un plucinātas izejvielas)

5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00

Kaņepāju šķiedra (cannabis sativa L.), neapstrādāta vai apstrādāta, bet nevērpta: kaņepāju pakulas un atlikas (tajā skaitā vērpšanas atlikas un plucinātas izejvielas)

5302 10 00, 5302 90 00

Abaka (Manilas kaņepājs jeb Musa textilis Nee), neapstrādāta vai apstrādāta, bet nevērpta: abakas pakulas un atlikas (tajā skaitā vērpšanas atlikas un plucinātas izejvielas)

5305 00 00

Džutas šķiedra un pārējās lūksnes tekstilšķiedras (izņemot linšķiedras, kaņepju šķiedras un rāmiju), neapstrādāta vai apstrādāta, bet nevērpta; džutas vai pārējo lūksnes tekstilšķiedru pakulas un atlikas (tajā skaitā vērpšanas atlikas un plucinātas izejvielas)

5303 10 00, 5303 90 00

Pārējās augu tekstilšķiedras, neapstrādātas vai apstrādātas, bet nevērptas: šādu šķiedru pakulas un atlikas (tajā skaitā vērpšanas atlikas un plucinātas izejvielas)

5305 00 00

 

 

156

Sieviešu vai meiteņu blūzes un puloveri, trikotāžas, no zīda vai zīda atlikām

6106 90 30, ex 6110 90 90

 

 

157

Apģērbi, trikotāžas, izņemot no 1. līdz 123. kategorijā un 156. kategorijā minētos

ex 6101 90 20, ex 6101 90 80, 6102 90 10, 6102 90 90, ex 6103 39 00, ex 6103 49 00, ex 6104 19 90, ex 6104 29 90, ex 6104 39 00, 6104 49 00, ex 6104 69 00, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90, ex 6107 99 00, ex 6108 99 00, 6109 90 90, 6110 90 10, ex 6110 90 90, ex 6111 90 90, ex 6114 90 00

 

 

159

Kleitas, blūzes un kreklblūzes, izņemot trikotāžas, no zīda vai zīda atlikām

6204 49 10, 6206 10 00

Šalles, lakati, kaklauti, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot trikotāžas, no zīda vai zīda atlikām

6214 10 00

Kaklasaites, tauriņi un kravates no zīda vai zīda atlikām

6215 10 00

 

 

160

Kabatlakati no zīda vai zīda atlikām

ex 6213 90 00

 

 

161

Apģērbi, izņemot trikotāžas, izņemot no 1. līdz 123. kategorijā un 159. kategorijā minētos

6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, ex 6205 90 80, 6206 90 10, 6206 90 90, ex 6211 20 00, ex 6211 39 00, 6211 49 00

 

 

I A PIELIKUMS

Kategorija

Apraksts

KN-kods 2008

Atbilstības tabula

gabali/kg

g/gabals

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Marle un marles izstrādājumi, safasēti vai iepakoti mazumtirdzniecībai

3005 90 31

 

 

I B PIELIKUMS

1.

Šajā pielikumā ir iekļautas izejvielas tekstilrūpniecībai (128. un 154. kategorija), tekstilizstrādājumi, izņemot izstrādājumus no vilnas un smalkiem dzīvnieku matiem, kokvilnas un ķīmiskajām šķiedrām, kā arī 124., 125.A, 125.B, 126., 127.A un 127.B kategorijas ķīmiskās šķiedras, pavedieni un diegi.

2.

Ciktāl tas nav pretrunā kombinētās nomenklatūras interpretēšanas noteikumiem, preču aprakstu formulējumi uzskatāmi tikai par norādi, jo katrā kategorijā iekļautos izstrādājumus šajā pielikumā apzīmē ar KN kodiem. Ja KN koda priekšā ir simbols “ex”, kategorijā ietilpstošo produkciju nosaka, pamatojoties gan uz KN kodu, gan attiecīgo aprakstu.

3.

Apģērbus, kurus nevar droši apzīmēt kā vīriešu vai zēnu apģērbus vai sieviešu vai meiteņu apģērbus, klasificē kā sieviešu vai meiteņu apģērbus.

4.

Ja izmanto formulējumu “mazu bērnu apģērbi”, ar to ir domāti apģērbi līdz 86. sērijveida izmēram, to ieskaitot.

Kategorija

Apraksts

KN-kods 2008

Atbilstības tabula

gabali/kg

g/gabals

(1)

(2)

(3)

(4)

I   

GRUPA

ex 20

Gultas veļa, izņemot trikotāžas

ex 6302 29 90, ex 6302 39 90

 

 

ex 32

Plūksnotie un šenila audumi, un audumi ar šūtām plūksnām

ex 5802 20 00, ex 5802 30 00

 

 

ex 39

Galdauti un salvetes, vannas un virtuves dvieļi, izņemot trikotāžas, un izņemot 118. kategorijas izstrādājumus

ex 6302 59 90, ex 6302 99 90

 

 

II   

GRUPA

ex 12

Zeķbikses un garās zeķes, pusgarās zeķes, kapzeķes, īszeķes, zeķītes, pēdzeķes un līdzīgas, trikotāžas, izņemot mazu bērnu zeķes

ex 6115 10 90, ex 6115 29 00, ex 6115 30 90, ex 6115 99 00

24,3

41

ex 13

Vīriešu vai zēnu apakšbikses un garās apakšbikses, sieviešu vai meiteņu biksītes un stilbbikses, trikotāžas

ex 6107 19 00, ex 6108 29 00, ex 6212 10 10

17

59

ex 14

Vīriešu vai zēnu mēteļi, lietusmēteļi un citi mēteļi, apmetņi un pelerīni

ex 6210 20 00

0,72

1 389

ex 15

Sieviešu vai meiteņu mēteļi, lietusmēteļi un citi mēteļi, apmetņi un pelerīni, žaketes un bleizeri, izņemot siltās virsjakas

ex 6210 30 00

0,84

1 190

ex 18

Vīriešu vai zēnu U krekliņi un citi apakškrekli, apakšbikses, garās apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot trikotāžas

ex 6207 19 00, ex 6207 29 00, ex 6207 99 90

Sieviešu vai meiteņu U krekliņi un citi apakškrekli, kombinē, apakšsvārki, garās apakšbikses, biksītes, naktskrekli, pidžamas, peņuāri, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot trikotāžas

ex 6208 19 00, ex 6208 29 00, ex 6208 99 00, ex 6212 10 10

 

 

ex 19

Kabatlakati, izņemot no zīda vai no zīda atlikām

ex 6213 90 00

59

17

ex 24

Vīriešu vai zēnu naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi izstrādājumi, trikotāžas

ex 6107 29 00

Sieviešu vai meiteņu naktskrekli, pidžamas, peņuāri, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi izstrādājumi, trikotāžas

ex 6108 39 00

3,9

257

ex 27

Sieviešu vai meiteņu svārki, ieskaitot bikšusvārkus

ex 6104 59 00

2,6

385

ex 28

Garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm (dungriņi), pusgarās bikses un īsās bikses (izņemot peldbikses), trikotāžas

ex 6103 49 00, ex 6104 69 00

1,61

620

ex 31

Krūšturi, auduma vai trikotāžas

ex 6212 10 10, ex 6212 10 90

18,2

55

ex 68

Mazu bērnu apģērbi un to piederumi, izņemot mazu bērnu ex 10. un ex 87. kategorijas pirkstaiņus, dūraiņus un cimdus, un mazu bērnu ex 88. kategorijas pusgarās zeķes, īszeķes un pēdzeķes, izņemot trikotāžas

ex 6209 90 90

 

 

ex 73

Treniņtērpi no trikotāžas drānas

ex 6112 19 00

1,67

600

ex 78

Apģērbi no auduma, kas minēts preču pozīcijā Nr. 5903, 5906 un 5907, izņemot apģērbus, kas minēti ex 14. un ex 15. kategorijā

ex 6210 40 00, ex 6210 50 00

 

 

ex 83

Trikotāžas apģērbi no drānas, kas minēta preču pozīcijās Nr. 5903 un 5907, un slēpošanas kostīmi, trikotāžas

ex 6112 20 00, ex 6113 00 90

 

 

III A   

GRUPA

ex 38 B

Tīklveida aizkari, izņemot trikotāžas

ex 6303 99 90

 

 

ex 40

Austi aizkari (ieskaitot drapērijas, ritināmas žalūzijas, lambrekenus un baldahīnus un citādus interjera priekšmetus), izņemot trikotāžas

ex 6303 99 90, ex 6304 19 90, ex 6304 99 00

 

 

ex 58

Paklāji, grīdsegas un grīdceliņi, mezgloti (apdarināti vai neapdarināti)

ex 5701 90 10, ex 5701 90 90

 

 

ex 59

Paklāji un pārējās tekstila grīdsegas, izņemot ex 58., 142.un 151.B kategorijas paklājus

ex 5702 10 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5703 90 20, ex 5703 90 80, ex 5704 10 00, ex 5704 90 00, ex 5705 00 90

 

 

ex 60

Ar rokām darināti Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais un tamlīdzīgi gobelēni un ar rokām izšūti gobelēni (piemēram, petit point un krustdūrienu tehnikā), gabalos, un tamlīdzīgi izstrādājumi

ex 5805 00 00

 

 

ex 61

Šaurie audumi, šaurās neaustās drānas no paralēliem līmētiem pavedieniem vai šķiedrām, izņemot ex 62. un 137. kategorijas etiķetes un līdzīgus izstrādājumus Elastīgie audumi un apdares materiāli (ne trikotāžas) no tekstilmateriāliem, kas veidoti no gumijas pavedieniem

ex 5806 10 00, ex 5806 20 00, ex 5806 39 00, ex 5806 40 00

 

 

ex 62

Šenilpavedieni (tai skaitā šenils no pūkām), pozamenta pavedieni (izņemot metalizētus pavedienus un pozamenta pavedienus no zirgu astriem)

ex 5606 00 91, ex 5606 00 99

Tills un pārējie tīkla audumi, izņemot austus un trikotāžas audumus, ar rokām vai mehāniski darinātas mežģīnes vienā gabalā, lentēs vai atsevišķos ornamentos

ex 5804 10 11, ex 5804 10 19, ex 5804 10 90, ex 5804 29 10, ex 5804 29 90, ex 5804 30 00

Austas etiķetes, emblēmas un tamlīdzīgi izstrādājumi no tekstilmateriāliem gabalos, lentēs vai piegriezumā, bez izšuvumiem

ex 5807 10 10, ex 5807 10 90

Pītas lentes un dekoratīvie apdares materiāli gabalos; pušķi, bumbuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi

ex 5808 10 00, ex 5808 90 00

Izšuvumi gabalos, lentēs vai atsevišķu motīvu veidā

ex 5810 10 10, ex 5810 10 90, ex 5810 99 10, ex 5810 99 90

 

 

ex 63

Sintētisko šķiedru trikotāžas audumi, kuros ir 5 % no svara un vairāk elastīgo pavedienu, un trikotāžas audumi, kuros ir 5 % no svara un vairāk gumijas pavedienu

ex 5906 91 00, ex 6002 40 00, ex 6002 90 00, ex 6004 10 00, ex 6004 90 00

 

 

ex 65

Trikotāža, izņemot ex 63. kategorijā minētos izstrādājumus

ex 5606 00 10, ex 6002 40 00, ex 6004 10 00

 

 

ex 66

Ceļotāju pledi un segas, izņemot trikotāžas

ex 6301 10 00, ex 6301 90 90

 

 

III B   

GRUPA

ex 10

Cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi, trikotāžas

ex 6116 10 20, ex 6116 10 80, ex 6116 99 00

17 pāri

59

ex 67

Trikotāžas apģērbu piederumi, izņemot mazu bērnu apģērbu piederumus; visu veidu trikotāžas mājsaimniecībā izmantojamā veļa; aizkari (ieskaitot drapējumus) un ritināmās žalūzijas, lambrekeni vai baldahīni gultām un citi interjera priekšmeti, trikotāžas; trikotāžas segas un ceļotāju pledi, citi trikotāžas izstrādājumi, ieskaitot apģērbu daļas vai apģērba piederumus

ex 5807 90 90, ex 6113 00 10, ex 6117 10 00, ex 6117 80 10, ex 6117 80 80, ex 6117 90 00, ex 6301 90 10, ex 6302 10 00, ex 6302 40 00, ex 6303 19 00, ex 6304 11 00, ex 6304 91 00, ex 6307 10 10, ex 6307 90 10

 

 

ex 69

Sieviešu un meiteņu kombinē un apakšsvārki, trikotāžas

ex 6108 19 00

7,8

128

ex 72

Peldkostīmi

ex 6112 39 10, ex 6112 39 90, ex 6112 49 10, ex 6112 49 90, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00

9,7

103

ex 75

Vīriešu vai zēnu trikotāžas uzvalki un komplekti

ex 6103 10 90, ex 6103 29 00

0,80

1 250

ex 85

Kaklasaites, tauriņi un kravates, izņemot trikotāžas, un izņemot 159. kategorijas izstrādājumus

ex 6215 90 00

17,9

56

ex 86

Korsetes, korsešjostas, korsetes ar zeķturi, bikšturi, zeķturi, prievītes un tamlīdzīgi izstrādājumi un to daļas, arī trikotāžas

ex 6212 20 00, ex 6212 30 00, ex 6212 90 00

8,8

114

ex 87

Cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi, izņemot trikotāžas

ex 6209 90 90, ex 6216 00 00

 

 

ex 88

Pusgarās zeķes, īszeķes un pēdzeķes, izņemot trikotāžas; pārējie apģērba piederumi, apģērba elementi vai piederumi, izņemot bērnu, izņemot trikotāžas

ex 6209 90 90, ex 6217 10 00, ex 6217 90 00

 

 

ex 91

Teltis

ex 6306 29 00

 

 

ex 94

Vate no tekstilmateriāliem un izstrādājumi no tās; tekstilšķiedras, ne garākas par 5 mm (pūkas), tekstilputekļi un mezgliņi

ex 5601 10 90, ex 5601 29 00, ex 5601 30 00

 

 

ex 95

Filcs un tā izstrādājumi, impregnēts vai neimpregnēts, ar segumu vai bez seguma, kas nav paredzēts grīdsegām

ex 5602 10 19, ex 5602 10 39, ex 5602 10 90, ex 5602 29 00, ex 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 6210 10 10, ex 6307 90 91

 

 

ex 97

Linumi un tīkli no auklām, tauvām vai virvēm, kā arī gatavi zvejas tīkli no pavedieniem, auklām, tauvām vai virvēm

ex 5608 90 00

 

 

ex 98

Citi izstrādājumi no pavedieniem, auklām, tauvām, virvēm vai trosēm, izņemot tekstilaudumus, no šādiem audumiem gatavotus izstrādājumus un 97. kategorijas izstrādājumus

ex 5609 00 00, ex 5905 00 10

 

 

ex 99

Tekstilizstrādājumi, sveķoti vai cietināti, lietojami grāmatu vāku izgatavošanai vai līdzīgiem mērķiem; pausaudums; gruntēti linaudekli gleznošanai; stīvdrēbe un tamlīdzīgi stīvināti tekstilaudumi, ko parasti lieto cepuru pamatnēm

ex 5901 10 00, ex 5901 90 00

Linolejs, pēc formas piegriezts vai nepiegriezts; grīdas seguma materiāli ar auduma pamatni, piegriezti vai nepiegriezti pēc formas

ex 5904 10 00, ex 5904 90 00

Gumijoti tekstilaudumi, izņemot trikotāžas, izņemot riepām paredzētos

ex 5906 10 00, ex 5906 99 10, ex 5906 99 90

Tekstilaudumi, kas piesūcināti vai pārklāti, izmantojot agrāk nenosauktus paņēmienus; apgleznoti linaudekli teātru dekorācijām, mākslas studiju prospekti, izņemot ex 100. kategorijas izstrādājumus

ex 5907 00 10, ex 5907 00 90

 

 

ex 100

Tekstilaudumi, kas piesūcināti, pārklāti vai laminēti ar celulozes atvasinājumiem vai pārējiem mākslīgajiem plastītiem

ex 5903 10 10, ex 5903 10 90, ex 5903 20 10, ex 5903 20 90, ex 5903 90 10, ex 5903 90 91, ex 5903 90 99

 

 

ex 109

Brezents, buras, markīzes un sauljumi

ex 6306 19 00, ex 6306 30 00

 

 

ex 110

Auduma piepūšamie matrači

ex 6306 40 00

 

 

ex 111

Tūrisma piederumi, auduma, izņemot piepūšamos matračus un teltis

ex 6306 99 00

 

 

ex 112

Pārējie gatavie tekstilizstrādājumi, izņemot ex 113. un ex 114. kategorijas izstrādājumus

ex 6307 20 00, ex 6307 90 99

 

 

ex 113

Grīdas lupatas, trauku lupatas un putekļu lupatas, izņemot trikotāžas

ex 6307 10 90

 

 

ex 114

Audumi un izstrādājumi tehniskām vajadzībām, izņemot 136. kategorijā minētos

ex 5908 00 00, ex 5909 00 90, ex 5910 00 00, ex 5911 10 00, ex 5911 31 19, ex 5911 31 90, ex 5911 32 10, ex 5911 32 90, ex 5911 40 00, ex 5911 90 10, ex 5911 90 90

 

 

IV   

GRUPA

115

Linšķiedras vai rāmijas dzija

5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19

 

 

117

Lina vai rāmijas audumi

5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00, 5311 00 10, ex 5803 00 90, 5905 00 30

 

 

118

Galdauti un salvetes, vannas un virtuves dvieļi no lina vai rāmijas, izņemot trikotāžas

6302 29 10, 6302 39 20, 6302 59 10, ex 6302 59 90, 6302 99 10, ex 6302 99 90

 

 

120

Lina vai rāmijas aizkari (ieskaitot drapējumus) un ritināmās žalūzijas, lambrekeni vai baldahīni gultām un citi interjera priekšmeti, izņemot trikotāžas

ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00

 

 

121

Auklas, virves, troses un tauvas, pītas vai nepītas, no lina vai rāmijas

ex 5607 90 90

 

 

122

Maisi un pārvalki, ko izmanto preču iepakošanai, lietoti, no lina, izņemot trikotāžas

ex 6305 90 00

 

 

123

Plūksnotie un šenila audumi no lina vai rāmijas, izņemot šauri austos audumus

5801 90 10, ex 5801 90 90

Šalles, lakati, kaklauti, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi, no lina vai rāmijas, izņemot trikotāžas

ex 6214 90 00

 

 

V   

GRUPA

124

Sintētiskās štāpeļšķiedras

5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 40 00, 5501 90 00, 5503 11 00, 5503 19 00, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90

 

 

125 A

Sintētisko pavedienu dzija (vienlaidu), nesagatavota mazumtirdzniecībai

ex 5402 44 00, 5402 45 00, 5402 46 00, 5402 47 00

 

 

125 B

Monopavedieni, lentes (mākslīgie salmiņi un tamlīdzīgi) un sintētisko materiālu ketguta imitācija

5404 11 00, 5404 12 00, 5404 19 00, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90

 

 

126

Mākslīgās štāpeļšķiedras

5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00

 

 

127 A

Mākslīgo pavedienu dzija (vienlaidu), nesagatavota mazumtirdzniecībai, vienkārtas viskozes pavedieni, negrodoti vai ar grodumu ne vairāk kā 250 metrā, kā arī vienkārtas neteksturēti pavedieni no acetilcelulozes

ex 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monopavedieni, lentes (mākslīgie salmiņi un tamlīdzīgi) un mākslīgo tekstilmateriālu ketguta imitācija

5405 00 00, ex 5604 90 90

 

 

128

Rupji dzīvnieku mati, kārsti vai ķemmēti

5105 40 00

 

 

129

Dzija no rupjiem dzīvnieku matiem vai astriem

5110 00 00

 

 

130 A

Zīda diegi, izņemot pavedienus no zīda atlikām

5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10

 

 

130 B

Zīda diegi, izņemot 130. A kategorijas izstrādājumus; zīdtārpiņa pavediens

5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 90

 

 

131

Dzija no pārējām augu tekstilšķiedrām

5308 90 90

 

 

132

Papīra pavedieni

5308 90 50

 

 

133

Kaņepāju dzija

5308 20 10, 5308 20 90

 

 

134

Metalizēti pavedieni

5605 00 00

 

 

135

Audumi no rupjiem dzīvnieku matiem vai astriem

5113 00 00

 

 

136 A

Audumi no zīda vai zīda atlikām, izņemot nebalinātus, ķīmiski tīrītus vai balinātus

5007 20 19, ex 5007 20 31, ex 5007 20 39, ex 5007 20 41, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90

 

 

136 B

Audumi no zīda vai zīda atlikām, izņemot 136 A kategorijā minētos

ex 5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 21, ex 5007 20 31, ex 5007 20 39, ex 5007 20 41, 5007 20 51, 5007 90 10, 5803 00 30, ex 5905 00 90, ex 5911 20 00

 

 

137

Plūksnotie un šenila audumi, un šauri audumi no zīda vai zīda atlikām

ex 5801 90 90, ex 5806 10 00

 

 

138

Audumi no papīra pavedieniem un pārējām tekstilšķiedrām, izņemot rāmiju

5311 00 90, ex 5905 00 90

 

 

139

Audumi no metāla pavedieniem vai metalizētiem pavedieniem

5809 00 00

 

 

140

Trikotāžas drāna no tekstilmateriāliem, kas nav vilna vai smalki dzīvnieku mati, kokvilna vai ķīmiskā šķiedra

ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 90, 6006 90 00

 

 

141

Ceļotāju pledi un segas no tekstilmateriāliem, kas nav vilna vai smalki dzīvnieku mati, kokvilna vai ķīmiskā šķiedra

ex 6301 90 90

 

 

142

Paklāji un pārējās tekstila grīdsegas no sizala vai citām agaves dzimtas augu šķiedrām, vai no Manilas kaņepāju šķiedrām

ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5705 00 90

 

 

144

Filcs no rupjiem dzīvnieku matiem

5602 10 35, ex 5602 29 00

 

 

145

Auklas, virves, troses un tauvas, pītas vai nepītas, no abakas (Manilas kaņepēm) vai kaņepēm

ex 5607 90 20, ex 5607 90 90

 

 

146 A

Auklas vai iesaiņošanas aukla lauksaimniecības mašīnām, no sizala vai citām agaves dzimtas augu šķiedrām

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Auklas, virves, troses un tauvas, no sizala vai citām agaves dzimtas augu šķiedrām, izņemot 146. A kategorijas izstrādājumus

ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90

 

 

146 C

Auklas, tauvas, virves un troses, pītas vai nepītas, no džutas vai pārējām lūksnes tekstilšķiedrām, kuru preču pozīcija ir Nr. 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Zīda atlikas (tai skaitā attīšanai nederīgi kokoni), vērpšanas atkritumi un plucinātas izejvielas, izņemot kārstas vai ķemmētas

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Džutas vai pārējo lūksnes tekstilšķiedru dzija, kas minēta preču pozīcijā Nr. 5303

5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00

 

 

148 B

Kokosšķiedras dzija

5308 10 00

 

 

149

Džutas vai pārējo lūksnes tekstilšķiedru audumi ar platumu vairāk nekā 150 cm

5310 10 90, ex 5310 90 00

 

 

150

Džutas vai pārējo lūksnes tekstilšķiedru audumi ar platumu vairāk nekā 150 cm; maisi un pārvalki, ko izmanto preču iepakošanai, no džutas vai pārējām lūksnes tekstilšķiedrām, izņemot iepriekš minētās

5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90

 

 

151 A

Grīdsegas no kokosšķiedrām

5702 20 00

 

 

151 B

Paklāji un pārējās tekstila grīdsegas no džutas vai pārējām lūksnes tekstilšķiedrām, izņemot plūksnotas vai plucinātas

ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00

 

 

152

Filcs, kas iegūts ar adatošanas paņēmienu no džutas vai pārējām lūksnes tekstilšķiedrām, nepiesūcinātām vai bez seguma, kas nav paredzēts grīdsegām

5602 10 11

 

 

153

Lietoti maisi un pārvalki, ko izmanto preču iepakošanai, no preču pozīcijā Nr. 5303 minētām džutas vai pārējām lūksnes tekstilšķiedrām

6305 10 10

 

 

154

Attīšanai derīgi zīdtārpiņa kokoni

5001 00 00

Jēlzīds (negrodots)

5002 00 00

Zīda atlikas (tai skaitā attīšanai nederīgi kokoni), vērpšanas atkritumi un plucinātas izejvielas, nekārstas vai neķemmētas

ex 5003 00 00

Vilna, nekārsta vai neķemmēta

5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00

Smalki vai rupji dzīvnieku mati, nekārsti vai neķemmēti

5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00

Vilnas vai smalku vai rupju dzīvnieku matu atkritumi, tostarp pavedienu atkritumi, izņemot plucinātas izejvielas

5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00

Plucināta vilna, vai plucināti smalki vai rupji dzīvnieku mati

5104 00 00

Linšķiedra, neapstrādāta vai apstrādāta, bet nevērpta: linšķiedras pakulas un atlikas (tajā skaitā vērpšanas atlikas un plucinātas izejvielas)

5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90

Rāmija un pārējās augu tekstilšķiedras, neapstrādātas vai apstrādātas, bet nevērptas: pakulas, atsukas un atlikas, izņemot kokosšķiedru un abaku

5305 00 00

Kokvilna, nekārsta vai neķemmēta

5201 00 10, 5201 00 90

Kokvilnas atlikas (ieskaitot vērpšanas atkritumus un plucinātas izejvielas)

5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00

Kaņepāju šķiedra (cannabis sativa L.), neapstrādāta vai apstrādāta, bet nevērpta: kaņepāju pakulas un atlikas (tajā skaitā vērpšanas atlikas un plucinātas izejvielas)

5302 10 00, 5302 90 00

Abaka (Manilas kaņepājs jeb Musa textilis Nee), neapstrādāta vai apstrādāta, bet nevērpta: abakas pakulas un atlikas (tajā skaitā vērpšanas atlikas un plucinātas izejvielas)

5305 00 00

Džutas šķiedra un pārējās lūksnes tekstilšķiedras (izņemot linšķiedras, kaņepju šķiedras un rāmiju), neapstrādātas vai apstrādātas, bet nevērptas; džutas vai pārējo lūksnes tekstilšķiedru pakulas un atlikas (tajā skaitā vērpšanas atlikas un plucinātas izejvielas)

5303 10 00, 5303 90 00

Pārējās augu tekstilšķiedras, neapstrādātas vai apstrādātas, bet nevērptas: šādu šķiedru pakulas un atlikas (tajā skaitā vērpšanas atlikas un plucinātas izejvielas)

5305 00 00

 

 

156

Sieviešu vai meiteņu blūzes un puloveri, trikotāžas, no zīda vai zīda atlikām

6106 90 30, ex 6110 90 90

 

 

157

Trikotāžas apģērbi, izņemot ex 10., ex 12., ex 13., ex 24., ex 27., ex 28., ex 67., ex 69., ex 72., ex 73., ex 75., ex 83. un 156. kategorijā minētos

ex 6101 90 20, ex 6101 90 80, 6102 90 10, 6102 90 90, ex 6103 39 00, ex 6103 49 00, ex 6104 19 90, ex 6104 29 90, ex 6104 39 00, 6104 49 00, ex 6104 69 00, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90, ex 6107 99 00, ex 6108 99 00, 6109 90 90, 6110 90 10, ex 6110 90 90, ex 6111 90 90, ex 6114 90 00

 

 

159

Kleitas, blūzes un kreklblūzes, izņemot trikotāžas, no zīda vai zīda atlikām

6204 49 10, 6206 10 00

Šalles, lakati, kaklauti, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot trikotāžas, no zīda vai zīda atlikām

6214 10 00

Kaklasaites, tauriņi un kravates no zīda vai zīda atlikām

6215 10 00

 

 

160

Kabatlakati no zīda vai zīda atlikām

ex 6213 90 00

 

 

161

Apģērbi, kas nav trikotāžas, izņemot ex 14., ex 15., ex 18., ex 31., ex 68., ex 72., ex 78., ex 86., ex 87., ex 88. un 159. kategorijā minētos

6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, ex 6205 90 80, 6206 90 10, 6206 90 90, ex 6211 20 00, ex 6211 39 00, 6211 49 00

 

 


(1)  Attiecas tikai uz 1. līdz 114. kategoriju, izņemot Baltkrieviju, Krievijas Federāciju, Ukrainu, Uzbekistānu un Serbiju, kuru gadījumā attiecas uz 1. līdz 161. kategoriju.

(2)  Attiecas tikai tikai uz importu no Ķīnas.


II PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

EKSPORTĒTĀJAS VALSTIS, KAS MINĒTAS 1. PANTĀ

Baltkrievija

Ķīna

Krievija

Serbija

Uzbekistāna”


III PIELIKUMS

“IX PIELIKUMS

Piegādātāja valsts

I grupa

II grupa

III grupa

IV grupa

V grupa

Baltkrievija

 

1,20 %

4,00 %

4,00 %

4,00 %

Uzbekistāna

0,35 % (1)

1,20 %

4,00 %

4,00 %

4,00 %


Piegādātāja valsts

I grupa

IIA grupa

IIB grupa

III grupa

IV grupa

V grupa

Vjetnama

1,0 %

5,0 %

2,5 %

10,0 %

10,0 %

10,0 %”


(1)  Izņemot 1. kategoriju – 2005: %.


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Padome

6.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 147/61


PADOMES LĒMUMS

(2008. gada 3. jūnijs),

ar ko Portugālei atļauj piemērot pazeminātu akcīzes nodokļa likmi vietējā ražojuma alum Madeiras autonomajā apgabalā

(2008/417/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 299. panta 2. punkta otro daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Portugāle 2007. gada 30. maijā, atsaucoties uz Līguma 299. panta 2. punktu, lūdza piešķirt atkāpi no Līguma 90. panta, lai Madeirā ražotajam alum, ja alus darītavas ikgadējais produkcijas apjoms nepārsniedz 300 000 hektolitru, piemērotu akcīzes nodokļa likmi, kas ir mazāka par valsts likmi, kura noteikta saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/84/EEK (1992. gada 19. oktobris) par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju saskaņošanu (2). Par produkcijas apjomu, kas pārsniedz 200 000 hektolitru, nodokļa likmju samazinājumu varētu izmantot vienīgi tādā gadījumā, ja produkciju patērē uz vietas.

(2)

Pamatojot savu lūgumu, Portugāle ir paskaidrojusi, ka iespējas, ko piedāvā 4. pants Padomes Direktīvā 92/83/EEK (1992. gada 19. oktobris) par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem (3), nav pietiekamas, lai kompensētu grūtības, kas rodas Madeiras alus darītavām to attāluma, teritorijas sadrumstalotības un mazu vietējo tirgu dēļ. Saskaņā ar minēto pantu alus darītavas, kuru ikgadējais alus produkcijas apjoms nepārsniedz 200 000 hektolitru, var izmantot pazeminātās akcīzes nodokļa likmes ar nosacījumu, ka attiecīgās likmes nav noteiktas zemākas par 50 % no valsts standarta likmes. Portugāle ir izmantojusi šo noteikumu, piemērojot 50 % samazinājumu alus darītavām, kuru gada produkcijas apjoms nepārsniedz 200 000 hektolitru. Tomēr tas nenozīmē, ka alus darītavas, kas atrodas Madeirā un kas sasniedz produkcijas apjomu, kurš minēto slieksni pārsniedz, būtu pietiekami stipras, lai stātos pretī konkurencei, ko rada alus no kontinentālās Portugāles (vai kontinentālās Eiropas). Šo alus darītavu tirgus daļu vietējā tirgū turpinātu samazināt ievestā alus izraisītā stiprā konkurence, ar kuru tām joprojām būtu jāsaskaras, jo attāluma dēļ tām rodas papildu izmaksas, kas saistītas ar vajadzību uzglabāt lielus krājumus un transportēt izejvielas, palīgmateriālus un iepakojumu no kontinentālās Portugāles. Tādējādi, pat ja tādas alus darītavas pēc 200 000 hektolitru ikgadējā produkcijas apjoma sasniegšanas netiktu uzskatītas par “mazām” atbilstīgi Direktīvas 92/83/EEK 4. pantam, tās tomēr joprojām būtu mazas salīdzinājumā ar lielajām valsts un starptautiskajām alus darītavām, ar kurām tās konkurētu. Tādēļ vietējo ražošanas uzņēmumu turpmākai izdzīvošanai ir būtiski, lai alus darītavas izmantotu pazemināto likmi gadījumā, ja to ikgadējais produkcijas apjoms pārsniedz 200 000 hektolitru, tomēr nepārsniegtu 300 000 hektolitru.

(3)

Portugāle tādēļ lūdz, lai tiesības uz pazemināto likmi, kas tiktu noteikta 50 % apjomā no valsts standarta likmes, attiecībā uz vietēji ražotu alu būtu pieejamas neatkarīgajām alus darītavām, kuras atrodas Madeirā un kuru ikgadējais produkcijas apjoms nepārsniedz 300 000 hektolitru. Tomēr, ja ikgadējais produkcijas apjoms pārsniedz 200 000 hektolitru, tiesības uz pazemināto likmi attiecībā uz daudzumiem, kas pārsniedz minēto apjomu, ir piemērojamas vienīgi alum, ko patērē uz vietas Madeirā.

(4)

Rūpīga situācijas izpēte rāda, ka ir būtiski apmierināt Portugāles lūgumu, ja ir jāsaglabā alus ražošana Madeiras attālajā reģionā. Ir skaidrs, ka šajā gadījumā un ar attiecīgiem nosacījumiem nodokļa samazināšanas termiņa pagarināšana dos Madeiras alus ražošanas uzņēmumiem vienlīdzīgas iespējas ar konkurentiem kontinentālajā Portugālē un citās dalībvalstīs. Iegūtās nodokļu priekšrocības tikai kompensēs papildu izmaksas, kas obligāti rodas uzņēmuma attālās atrašanās vietas dēļ.

(5)

Lai nekaitētu vienotajam tirgum, tiesības uz pazemināto nodokļa likmi par produkciju, kuras apjoms pārsniedz 200 000 hektolitru, būtu jāpiemēro vienīgi alum, ko ražo un patērē uz vietas Madeirā.

(6)

Kaut arī lūgtā atkāpe no Līguma 90. panta ir nepieciešama, lai nodrošinātu to, ka Madeiras attālā reģiona attīstība nav apdraudēta, ir jānosaka arī nodokļa samazinājuma termiņš. No otras puses, tomēr ir svarīgi nodrošināt, lai vietējiem uzņēmējiem būtu nepieciešamā drošība komercdarbības attīstīšanai. Tādēļ ir lietderīgi atkāpi piešķirt uz sešu gadu laikposmu.

(7)

Turklāt būtu jāprasa sagatavot starpposma ziņojumu, lai Komisija varētu novērtēt, vai tiek izpildīti nosacījumi, ar kuriem ir pamatota šādas atkāpes piešķiršana.

(8)

Šajā lēmuma paredzētie pasākumi nedrīkstētu ierobežot Līguma 87. un 88. panta piemērošanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Atkāpjoties no Līguma 90. panta, Portugālei ir atļauts alum, ko Madeiras autonomajā apgabalā ražo neatkarīgas alus darītavas, kuras atrodas norādītajā reģionā un kuru kopējais ikgadējais ražošanas apjoms nepārsniedz 300 000 hektolitru, piemērot akcīzes nodokļa likmi, kas ir zemāka par valsts likmi, kura noteikta saskaņā ar Direktīvu 92/84/EEK. Par produkcijas apjomu, kas pārsniedz 200 000 hektolitru gadā, pazemināto likmi var izmantot vienīgi tādā gadījumā, ja produkciju patērē uz vietas Madeirā.

Termins “neatkarīga alus darītava” nozīmē alus darītavu, kura juridiski un ekonomiski ir neatkarīga no kādas citas alus darītavas un kura izmanto telpas, kas fiziski atrodas atsevišķi no citas alus darītavas telpām, un kura nedarbojas saskaņā ar licenci. Tomēr, ja sadarbojas divas vai vairākas alus darītavas un to apvienotais ikgadējais produkcijas apjoms nepārsniedz 300 000 hektolitru, minētās alus darītavas var uzskatīt par vienu neatkarīgu alus darītavu.

Pazeminātā akcīzes nodokļa likme, kas var būt mazāka par minimālo likmi, nav zemāka par 50 % no valsts standarta akcīzes nodokļa likmes Portugālei.

2. pants

Līdz 2010. gada 31. decembrim Portugāle nosūta Komisijai ziņojumu par situāciju, lai Komisija varētu novērtēt, vai vēl pastāv iemesli, ar kuriem pamatota 1. pantā paredzētā atkāpe.

3. pants

Šo lēmumu piemēro līdz 2013. gada 31. decembrim.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts Portugāles Republikai.

Briselē, 2008. gada 3. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. BAJUK


(1)  Atzinums sniegts 2008. gada 11. aprīlī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 316, 31.10.1992., 29. lpp.

(3)  OV L 316, 31.10.1992., 21. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar 2005. gada Pievienošanās aktu.


Komisija

6.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 147/63


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 29. maijs)

par Kopienas finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem infekciozā katarālā drudža apkarošanai Apvienotajā Karalistē 2007. gadā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 2161)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(2008/418/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 20. novembra Direktīvu 2000/75/EK, ar ko paredz īpašus noteikumus infekciozā katarālā drudža kontrolei un apkarošanai (1), un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (2) un jo īpaši tā 3. panta 3. punktu un 5. punktu,

tā kā:

(1)

Lēmumā 90/424/EEK ir noteiktas procedūras, kas reglamentē Kopienas finansiālo atbalstu īpašiem veterināriem pasākumiem, tostarp ārkārtas pasākumiem. Lai palīdzētu pēc iespējas ātrāk izskaust infekciozo katarālo drudzi, dalībvalstis saņems finansiālu atbalstu dažu infekciozā katarālā drudža uzliesmojumu apkarošanas pasākumu izmaksu segšanai.

(2)

Lēmuma 90/424/EEK 3. panta 5. punkts paredz noteikumus par to, cik procentus no dalībvalsts izdevumiem atļauts segt no Kopienas finansiālā atbalsta.

(3)

Kopienas finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem infekciozā katarālā drudža apkarošanai izmaksā saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Komisijas 2005. gada 28. februāra Regulā (EK) Nr. 349/2005, ar ko paredz noteikumus Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas pasākumiem un noteiktu dzīvnieku slimību apkarošanai atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK (3). Minēto regulu piemēro Kopienas finansiālajam atbalstam, ko piešķir dalībvalstīm attiecībā uz tajā noteiktajiem attaisnotajiem izdevumiem dažu slimību izskaušanas pasākumiem Lēmuma 90/424/EEK 3. panta 1. punktā minētajās situācijās.

(4)

Apvienotajā Karalistē 2007. gadā konstatēja infekciozā katarālā drudža uzliesmojumu. Šīs slimības izplatīšanās nopietni apdraud Kopienas mājlopu populāciju.

(5)

Tāpēc Apvienotā Karaliste veica vajadzīgos ārkārtas pasākumus, lai izvairītos no infekciozā katarālā drudža izplatības.

(6)

Apvienotā Karaliste 2007. gada 28. novembrī sniedza finanšu informāciju, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 6. pantu vajadzīga pirms Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanas.

(7)

Apvienotā Karaliste ir pilnībā izpildījusi Lēmuma 90/424/EEK 3. pantā un Regulas (EK) Nr. 349/2005 6. pantā paredzētos tehniskos un administratīvos pienākumus.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kopienas finansiālais atbalsts Apvienotajai Karalistei

Neskarot Lēmuma 90/424/EK 10.a pantu, Apvienotajai Karalistei var piešķirt Kopienas finansiālo atbalstu par tām izmaksām, kas minētajai dalībvalstij radušās, veicot Lēmuma 90/424/EEK 3. panta 2. punktā paredzētos pasākumus infekciozā katarālā drudža apkarošanai 2007. gadā.

2. pants

Adresāts

Šis lēmums ir adresēts Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2008. gada 29. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 327, 22.12.2000., 74. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2007/729/EK (OV L 294, 13.11.2007., 26. lpp.).

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(3)  OV L 55, 1.3.2005., 12. lpp.


6.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 147/65


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 30. maijs),

ar ko groza Lēmumu 2008/377/EK par dažiem aizsargpasākumiem saistībā ar klasisko cūku mēri Slovākijā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 2262)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/419/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Slovākijā uzliesmojis klasiskais cūku mēris, kas, ņemot vērā dzīvu cūku un dažu cūkgaļas produktu tirdzniecību, var apdraudēt cūku saimes citās dalībvalstīs.

(2)

Komisijas 2008. gada 8. maija Lēmums 2008/377/EK par dažiem aizsargpasākumiem saistībā ar klasisko cūku mēri Slovākijā (2) tika pieņemts, lai pastiprinātu pasākumus, ko Slovākija veic saistībā ar Padomes 2001. gada 23. oktobra Direktīvu 2001/89/EK par Kopienas pasākumiem klasiskā cūku mēra kontrolei (3).

(3)

Saskaņā ar 2. panta 2. punkta p) apakšpunktu Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīvā 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā (4), administratīvais apgabals, kas ir vismaz 2 000 km2 liels un uz ko attiecas kompetento iestāžu inspekcija, Slovākijā ir kraj.

(4)

Pamatojoties uz rezultātiem epidemioloģiskajā izmeklēšanā, ko veica Slovākijas kompetentās iestādes, ir lietderīgi paredzēt, ka konkrētos administratīvajos apgabalos (kraj) Slovākijā jāpiemēro aizsargpasākumi pret klasisko cūku mēri.

(5)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmums 2008/377/EK.

(6)

Šajā lēmuma paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2008/377/EK pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 30. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/965/EK (OV L 397, 30.12.2006., 22. lpp.).

(2)  OV L 130, 20.5.2008., 18. lpp.

(3)  OV L 316, 1.12.2001., 5. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2007/729/EK (OV L 294, 13.11.2007., 26. lpp.).

(4)  OV 121, 29.7.1964., 1977./64. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/729/EK.


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Šādi administratīvie apgabali Slovākijā:

Banskas Bistricas apgabals (Banskobystrický kraj)

Nitras apgabals (Nitriansky kraj)”