ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 129

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 17. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 426/2008 (2008. gada 14. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1212/2005, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes lējumu importam

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 427/2008 (2008. gada 16. maijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 428/2008 (2008. gada 8. maijs), kas nosaka intervences centrus labībai (Kodificēta versija)

8

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/372/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 12. februāris) par protokola parakstīšanu un provizorisku piemērošanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Kopienu un Izraēlas Valsti, ar ko nosaka vispārējos principus Izraēlas Valsts dalībai Kopienas programmās

39

Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Kopienu un Izraēlas Valsti, ar ko nosaka vispārējos principus Izraēlas Valsts dalībai Kopienas programmās

40

 

 

2008/373/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 28. aprīlis) par to, lai noslēgtu nolīgumu, ar kuru groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas tika parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā

44

 

 

2008/374/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 29. aprīlis), ar ko groza Kopīgās konsulārās instrukcijas 3. pielikuma I daļu par trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas lidostas vīzu režīms

46

 

 

2008/375/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 29. aprīlis), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Turcijas Republiku par Turcijas Republikas piedalīšanos Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbā

48

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

17.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 129/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 426/2008

(2008. gada 14. maijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1212/2005, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes lējumu importam

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 384/96 (1995. gada 22. decembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”),

ņemot vērā 1. panta 4. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 1212/2005 (2005. gada 25. jūlijs), ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes lējumu importam (2),

ņemot vērā priekšlikumu, ko Komisija iesniegusi pēc apspriešanās ar padomdevēju komiteju,

tā kā:

A.   SPĒKĀ ESOŠIE PASĀKUMI

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1212/2005 Padome piemēroja galīgo antidempinga maksājumu nekaļamā čuguna lējumu, kas tiek izmantoti, lai nosegtu un/vai piekļūtu virszemes vai pazemes sistēmām, un to daļu importam Kopienā, kas ir vai nav apstrādāti, pārklāti, krāsoti vai aprīkoti ar citiem materiāliem, izņemot ugunsdzēsības hidrantus, ar izcelsmi Ķīnas Tautas Republikā (“ĶTR”) (“attiecīgais ražojums”), un tos parasti klasificē ar KN kodu 7325 10 50, 7325 10 92 un ex 7325 10 99 (Taric kods 7325109910). Ņemot vērā to personu lielo skaitu, kuri sadarbojās, izmeklēšanā, kuras rezultātā piemēroja pasākumus, izveidoja Ķīnas ražotāju eksportētāju izlasi.

(2)

Atlasītajiem uzņēmumiem piemēroja atsevišķas maksājuma likmes, kuras noteica izmeklēšanā. Uzņēmumiem, kuri netika iekļauti izlasē un kuriem saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktu piešķīra tirgus ekonomikas režīmu (“TER”), noteica dempinga maksājumu 0 % apmērā, un to noteica tikai vienam atlasītajam uzņēmumam, kam piešķīra TER. Izlasē neiekļautajiem uzņēmumiem, kuri sadarbojās un kuriem saskaņā ar pamatregulas 9. panta 5. punktu piešķīra atsevišķu režīmu (“AR”), piemēroja vidējo svērto maksājumu 28,6 % apmērā, ko noteica izlasē iekļautajiem uzņēmumiem, kuriem piešķīra AR. Visiem pārējiem uzņēmumiem noteica valsts mēroga maksājumu 47,8 % apmērā.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1212/2005 1. panta 4. punktā Ķīnas ražotājiem eksportētājiem, kuri atbilst minētajā pantā noteiktajiem četriem kritērijiem, paredzētas tādas pašas iespējas attiecībā uz 2. apsvērumā minēto režīmu kā uzņēmumiem, kuri sadarbojās, bet netika iekļauti izlasē (“jauna ražotāja eksportētāja režīms” jeb “JRER”).

B.   JAUNO RAŽOTĀJU EKSPORTĒTĀJU PIEPRASĪJUMI

(4)

Deviņi uzņēmumi ir pieprasījuši tiem piemērot JRER.

(5)

Veica pārbaudi, lai noteiktu to, vai katrs pieteikuma iesniedzējs atbilst JRER piemērošanas kritērijiem, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1212/2005 1. panta 4. punktā, apliecinot, ka tas:

1)

periodā no 2003. gada 1. aprīļa līdz 2004. gada 31. martam nav eksportējis uz Kopienu 1. apsvērumā minēto ražojumu;

2)

nav saistīts ne ar vienu Ķīnas Tautas Republikas ražotāju vai eksportētāju, uz kuru attiecas antidempinga pasākumi, kas noteikti ar šo regulu;

3)

pēc izmeklēšanas perioda, uz kā pamata ir noteikti pasākumi, faktiski ir eksportējis uz Kopienu attiecīgos ražojumus, vai ir uzņēmies neatceļamas līgumsaistības eksportēt uz Kopienu ievērojamu daudzumu;

4)

darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, kas definēti pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktā, vai ievēro prasības par atsevišķo maksājumu saskaņā ar pamatregulas 9. panta 5. punktu.

(6)

Tā kā ceturtajā kritērijā paredzēts, ka pieteikuma iesniedzējs pieprasa TER vai AR piemērošanu, Komisija nosūtīja pieprasījuma veidlapas visiem Ķīnas pieteikuma iesniedzējiem. Saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punktu visi Ķīnas pieteikumu iesniedzēji pieprasīja TER.

(7)

Īsumā un vienīgi uzziņai tiek sniegts īss TER kritēriju kopsavilkums:

1)

lēmumi par uzņēmējdarbību pieņem un izmaksas nosaka, reaģējot uz tirgus signāliem, un bez ievērojamas valsts iejaukšanās; un svarīgāko ražošanas faktoru izmaksas būtībā atspoguļo tirgus vērtības;

2)

uzņēmumiem ir viens, skaidrs grāmatvedības pamatdokumentu kopums, kuram veic neatkarīgu auditu saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (3) un kuru piemēro visās jomās;

3)

nav nozīmīgu izkropļojumu, kas pārņemti no iepriekšējās ekonomikas sistēmas, kas nebija tirgus ekonomika;

4)

juridisku noteiktību un stabilitāti garantē bankrotu regulējošie tiesību akti un īpašumtiesības;

5)

valūtas konvertāciju veic saskaņā ar tirgus likmēm.

(8)

Anketas nosūtīja visiem tiem pieteikuma iesniedzējiem, kuriem lūdza sniegt pierādījumus tam, ka tie atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem.

(9)

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1212/2005 1. panta 4. punktam uz ražotājiem eksportētājiem, kuri atbilst šiem kritērijiem, var attiecināt maksājuma likmi, ko piemēro uzņēmumiem, kuri sadarbojās un kas nav iekļauti izlasē.

C.   KONSTATĒJUMI

(10)

Viens Ķīnas uzņēmums, kas pieprasīja JRER, nesniedza atbildes uz anketas jautājumiem; savukārt cits uzņēmums neatbildēja uz vēstuli par nepilnībām atbildēs uz anketas jautājumiem. Tāpēc nevarēja pārbaudīt, vai šie uzņēmumi atbilst Regulas (EK) Nr. 1212/2005 1. panta 4. punktā paredzētajiem kritērijiem, un to pieprasījumus noraidīja. Šiem uzņēmumiem paziņoja, ka to pieprasījumus turpmāk neizskatīs, un tiem deva iespēju sniegt komentārus. Komentāri netika saņemti.

(11)

Septiņi uzņēmumi sniedza pilnīgas atbildes uz anketas jautājumiem. Komisija pieprasīja un pārbaudīja visu informāciju, kuru uzskatīja par vajadzīgu, lai noteiktu Regulas (EK) Nr. 1212/2005 1. panta 4. punktā paredzēto ceturto kritēriju (TER/AR). Pārbaudes apmeklējumus veica šādos uzņēmumos:

Wuxi Norlong Foundry Co., Ltd. (Wuxi New District, Jiangsu) (“Norlong”),

Baoding City Maikesaier Casting Ltd. (Xinanli, Hebei) (“Maikesaier”),

XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd. (Gouzhuang, Hebei) (“XianXian”),

Changsha Wuxing Foundry Co., Ltd. (Wangcheng County, Changsha) (“Wuxing”) un saistītais uzņēmums Changsha J & J Sunshine Machinery and Electronic Co., Ltd (189 Wuyi Road, Changsha) (“Sunshine”),

Baoding Yuehai Machine Manufacturing Co., Ltd. (Baoding, Hebei) (“Yuehai”),

HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd. (Han Dan County, Hebei) (“Yan Yuan”),

Tianjin Loiselet Art Casting Co., Ltd. (Jinghai, Tianjin) (“Loiselet”).

(12)

Attiecībā uz katru no septiņiem apmeklētajiem uzņēmumiem pārbaudīja, vai ir izpildīti 5. apsvērumā minētie četri kritēriji.

(13)

Saistībā ar diviem Ķīnas ražotājiem eksportētājiem, proti Maikesaier un Yuehai, iesniegtās informācijas pārbaudē konstatēja, ka tie ir snieguši pietiekamus pierādījumus, lai apliecinātu atbilstību Regulas (EK) Nr. 1212/2005 1. panta 4. punktā paredzētajiem četriem kritērijiem, un attiecībā uz pēdējo kritēriju – atbilstību pieciem nosacījumiem TER. Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1212/2005 1. panta 4. punktu uz minētajiem diviem ražotājiem var attiecināt vidējo svērto maksājuma likmi, ko piemēro uzņēmumiem, kuri sadarbojās un nav iekļauti izlasē, t. i., 0 %, un tos var iekļaut minētās regulas 1. panta 2. punkta ražotāju eksportētāju sarakstā.

(14)

Četri Ķīnas ražotāji eksportētāji, proti Norlong, XianXian, Yan Yuan un Loiselet, snieguši pietiekamus pierādījumus, lai apliecinātu, ka tie atbilst Regulas (EK) Nr. 1212/2005 1. panta 4. punktā paredzētajiem četriem kritērijiem. Tomēr saistībā ar pēdējo kritēriju minētie uzņēmumi nespēja pierādīt, ka tie atbilst nosacījumiem TER piešķiršanai.

(15)

Attiecībā uz Norlong konstatēja, ka uzņēmums ir saņēmis ievērojamas kompensācijas par valsts zemes izmantošanas tiesībām. Tāpēc uzskatīja, ka 3. kritērijs TER piešķiršanai nav ievērots. Turklāt secināja, ka, ņemot vērā apstākli, ka 3. kritērijs nav ievērots, nevar pieņemt galīgo lēmumu par 1. kritēriju. Tomēr netika iegūti pierādījumi par uzņēmuma neatbilstību pieciem AR kritērijiem.

(16)

Attiecībā uz XianXian, konstatēja, ka uzņēmums neatbilst 1., 2. un 3. kritērijam TER piešķiršanai. Uzņēmums nesniedza pietiekamus pierādījumus, lai apliecinātu, ka tas darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, un tā izmaksas atspoguļo tirgus vērtības. Turklāt uzņēmumā nepastāv konkrēts grāmatvedības standartu kopums, ko auditē saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Visbeidzot konstatēja, ka uzņēmums ir noslēdzis īres līgumus par neparasti zemām cenām absolūtā un relatīvā izteiksmē.

(17)

Tika konstatēts, ka Yan Yuan neatbilst 2. kritērijam TER piešķiršanai. Uzņēmuma 2006. gada pārskats nebija auditēts, kas ir pretrunā ar Ķīnas tiesību aktiem un starptautiskiem grāmatvedības standartiem, turklāt tika konstatētas citas nepilnības grāmatvedībā, piemēram, fakts, ka izejvielas iepērk no privātpersonām, neizrakstot rēķinus.

(18)

Attiecībā uz Loiselet konstatēja, ka uzņēmums neatbilst 2. un 3. kritērijam TER piešķišanai. Konkrēti atklāja, ka lielāka daļa no uzņēmuma pamataktīviem nav iekļauti uzņēmuma uzskaitē. Turklāt atklāja, ka īres līgums par zemi un ražotnes ēkām nav ievērots.

(19)

Ņemot vērā konstatējumus saistībā ar XianXian, Yan Yuan un Loiselet grāmatvedības praksi, nevar secināt, ka minēto uzņēmumu eksporta cenas ir pietiekami ticamas atsevišķas dempinga starpības aprēķināšanai, tāpēc nevar noteikt, vai tie atbilst AR otrajam kritērijam. Visi pārējie četri kritēriji AR piešķiršanai ir ievēroti. Tomēr, ņemot vērā apstākli, ka šo triju uzņēmumu eksporta cenas neizmantotu dempinga starpības aprēķināšanai, ja uz tiem attiecinātu vidējo svērto maksājuma likmi 28,6 % apmērā, ko aprēķināja izlasē iekļautajiem uzņēmumiem, kuriem sākotnējā izmeklēšanā piešķīra AR, tiek secināts, ka šīs pārbaudes kontekstā minētajiem uzņēmumiem var piešķirt tādu pašu režīmu, kā uzņēmumiem, uz kuriem attiecas vidējā svērtā maksājuma likme.

(20)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1212/2005 1. panta 4. punktu uz Norlong, XianXian, Yan Yuan un Loiselet var attiecināt vidējo svērto maksājuma likmi, ko piemēro uzņēmumiem, kuri sadarbojās un kuri nav iekļauti izlasē, t. i., 28,6 %, un tos var iekļaut minētās regulas 1. panta 2. punktā iekļautajā ražotāju eksportētāju sarakstā.

(21)

Attiecībā uz Wuxing konstatēja, ka uzņēmums nesniedza pietiekamus pierādījumus, lai apliecinātu, ka tas ir uz EK eksportētā attiecīgā ražojuma ražotājs. Tāpēc šis uzņēmums neatbilda Regulas (EK) Nr. 1212/2005 1. panta 4. punktā paredzētajam trešajam kritērijam, un tā pieprasījumu JRER noraidīja.

D.   IZMAIŅAS TO UZŅĒMUMU SARAKSTĀ, KAS GŪST LABUMU NO ATSEVIŠĶĀM MAKSĀJUMU LIKMĒM

(22)

Balstoties uz 13. apsvērumā minētajiem izmeklēšanas konstatējumiem, secina, ka uzņēmumi Maikesaier un Yuehai ir jāpievieno Regulas (EK) Nr. 1212/2005 1. panta 2. punktā iekļautajam atsevišķu uzņēmumu sarakstam, kuriem piemēro maksājuma likmi 0 % apmērā.

(23)

Attiecībā uz Norlong, XianXian, Yan Yuan un Loiselet, pamatojoties uz 14. līdz 20. apsvērumā minētajiem izmeklēšanas konstatējumiem, secina, ka šie četri uzņēmumi ir jāpievieno Regulas (EK) Nr. 1212/2005 1. panta 2. punktā iekļautajam atsevišķu uzņēmumu sarakstam, kuriem piemēro maksājuma likmi 28,6 % apmērā.

(24)

Uzņēmumam Wuxing, ņemot vērā 21. apsvērumā minētos izmeklēšanas konstatējumus, nevar piešķirt JRER, tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1212/2005 1. panta 2. punktu uz to attiecas valsts mēroga maksājuma likme 47,8 % apmērā.

(25)

Visi pieteikumu iesniedzēji un Kopienas ražošanas nozare ir informēti par izmeklēšanas konstatējumiem, un tiem bija iespēja sniegt komentārus. Pēc informācijas publiskošanas, komentārus saņēma no Norlong, XianXian un Loiselet. Komentāri nesniedza papildu informāciju, kuras rezultātā varētu izdarīt citus secinājumus attiecībā uz minētajiem trim uzņēmumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1212/2005 1. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Galīgā antidempinga maksājuma likme, kas ir piemērojama 1. tabulā minēto ražojumu neto Kopienas robežas franko cenai pirms nodokļu nomaksas, kurus ražo tabulā minētie uzņēmumi, ir šāda:

Uzņēmums

Antidempinga maksājums

(%)

Taric papildkods

Shijiazhuang Transun Metal Products Co. Ltd., Xinongcheng

Liulintun, Luancheng County, Shijiazhuang City

Hebei Province, 051430 ĶTR

0

A675

Shaoshan Huanqiu Castings Foundry, Fengjia Village

Yingtian Township, Shaoshan, Hunan, ĶTR

0

A676

Fengtai Handan Alloy Casting Co. Ltd.

Beizhangzhuang Town, Handan County, Hebei, ĶTR

0

A677

Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co. Ltd.

Jiaocheng County, Shanxi Province, ĶTR

0

A678

Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co. Ltd.

Guan Pu Tou Village, Yang Cheng Zhuang Town

Jinghai District, 301617 Tianjin, ĶTR

0

A679

Baoding City Maikesaier Casting Ltd.

Xin’anli Town, Tang County

Hebei; Baoding 072350, ĶTR

0

A867

Baoding Yuehai Machine Manufacturing Co., Ltd.,

No 333 Building A Tian E West Road,

Baoding, Hebei, ĶTR

0

A868

Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd

No. 8 DiZangAn, Taiyuan, Shanxi, 030002, ĶTR

18,6

A680

Botou City Simencum Town Bai fo Tang Casting Factory

Bai Fo Tang Village, Si Men Cum Town, Bo Tou City

062159, Hebei Province, ĶTR

28,6

A681

Hebei Shunda Foundry Co. Ltd., Qufu Road, Quyang

073100, ĶTR

28,6

A682

XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd.

Guli Village, Xian County,

Hebei, Gouzhuang, ĶTR

28,6

A869

Wuxi Norlong Foundry Co., Ltd.

Wuxi New District

Jiangsu, ĶTR

28,6

A870

HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd

South of Hu Cun Village, Hu Cun Town,

Han Dan County, Hebei, ĶTR

28,6

A871

Tianjin Loiselet Art Casting Co., Ltd

Dongzhuangke, Yangchenzhuang,

Jinghai, Tianjin, ĶTR

28,6

A872

Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei

Taiyuan main street, Yi County, Hebei Province

074200, ĶTR

31,8

A683

Shandong Huijin Stock Co. Ltd., North of Kouzhen Town

Laiwu City, Shandong Province, 271114

37,9

A684

Visi citi uzņēmumi

47,8

A999”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 14. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. BAJUK


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2117/2005 (OV L 340, 23.12.2005., 17. lpp.).

(2)  OV L 199, 29.7.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 268/2006 (OV L 47, 17.2.2006., 3. lpp.).

(3)  Starptautiskie grāmatvedības standarti ir visi nozīmīgākie atzītie grāmatvedības standarti, tostarp ASV GAAP un International Accounting Standard Committee Foundation (“IASCF”) darbi, kurus izdod International Accounting Standards Board (“IASB”) un kas aptver International Accounting Standard Board Framework (“IASBF”), International Accounting Standard (“IAS”), International Financial Reporting Standards (“IFRS”), kā arī International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”) publikācijas.


17.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 129/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 427/2008

(2008. gada 16. maijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (1), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 17. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 16. maijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Komisijas 2008. gada 16. maija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MA

54,3

TN

113,1

TR

99,2

ZZ

88,9

0707 00 05

EG

167,2

JO

196,3

MK

40,9

TR

166,7

ZZ

142,8

0709 90 70

TR

124,0

ZZ

124,0

0805 10 20

EG

44,1

IL

59,9

MA

50,3

TN

52,0

TR

59,9

US

60,4

ZZ

54,4

0805 50 10

AR

130,1

BR

156,0

MK

58,7

TR

150,1

US

135,5

ZA

134,9

ZZ

127,6

0808 10 80

AR

94,1

BR

83,1

CA

109,4

CL

91,9

CN

75,0

MK

46,1

NZ

110,9

US

114,9

UY

77,0

ZA

77,3

ZZ

88,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


17.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 129/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 428/2008

(2008. gada 8. maijs),

kas nosaka intervences centrus labībai

(Kodificēta versija)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1993. gada 28. jūlija Regula (EEK) Nr. 2273/93 kas nosaka intervences centrus labībai (2) ir vairākas reizes būtiski grozīta (3). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā regula ir jākodificē.

(2)

Lai nodrošinātu pienācīgu intervences sistēmas darbību, intervences centru izvēlē būtu jāņem vērā ģeogrāfiskā atrašanās vieta un noliktavu spēja uzglabāt vienkopus un tālāk izmantot ievērojamus labības daudzumus.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Intervences centriem, kā to nosaka Regulas (EK) Nr. 1784/2003 6. pants, jāatbilst šādiem nosacījumiem:

a)

tie atrodas reģionos ar attīstītu labības ražošanu, kas pastāvīgi vai ik pa laikam ievērojami pārsniedz vietējo pieprasījumu, ņemot vērā šā reģiona lauksaimniecības un tirgus struktūru;

b)

ir pieejamas apjomīgas noliktavu telpas;

c)

tiem ir īpaša nozīme kā preču tirgum Kopienas iekšienē un ārpus tās.

2. pants

1.   No tiem centriem, kas atrodas šādos 1. panta a) punktā minētajos reģionos, vērā ņemami ir tikai tie, kuriem ir:

a)

noliktavu telpas ar tehniskām iekārtām, kas ļauj uzņemt, apstrādāt un nosūtīt pietiekami lielus labības daudzumus;

b)

transporta sakari, kas atvieglo labības uzņemšanu un, vēl būtiskāk, tālāku izmantošanu.

2.   No tiem centriem, kas atbilst 1. panta b) vai c) punkta nosacījumiem, vērā ņemami ir tikai tie, kuru noliktavu telpas, tehniskās iekārtas un izdevīgā ģeogrāfiskā atrašanās vieta ļauj uzglabāt vienkopus un, vēl būtiskāk, tālāk izmantot ievērojumus un viendabīgus labības daudzumus.

3. pants

Regulu (EEK) Nr. 2273/93 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas III pielikumā.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 8. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 735/2007 (OV L 169, 29.6.2007., 6. lpp.). Regula (EK) Nr. 1784/2003 no 2008. gada 1. jūlija tiks aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

(2)  OV L 207, 18.8.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2004/2006 (OV L 379, 28.12.2006., 54. lpp.).

(3)  Skat. II pielikumu.


I PIELIKUMS

1.

Zīme “+” norāda uz to, ka šī vieta uzskatāma par intervences centru minētajiem graudaugiem.

2.

Zīme “–” norāda uz to, ka šī vieta nav uzskatāma par intervences centru minētajiem graudaugiem.

Intervences centri

Mīkstie kvieši

Mieži

Cietie kvieši

Kukurūza

Sorgo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

BEĻĢIJA

Antwerpen

+

+

Brugge

+

+

Farciennes

+

+

Floreffe

+

+

Gent

+

+

Liège

+

+

Seneffe

+

+

Tournai

+

+

BULGĀRIJA

Бургаска област

Айтос

+

Бургас

+

+

+

Карнобат

+

+

Варненска област

Варна

+

+

+

Вълчи дол

+

+

+

Провадия

+

+

+

Великотърновска и Габровска област

Велико Търново

+

+

+

Павликени

+

Свищов

+

+

+

Видинска област

Дунавци

+

+

+

Врачанска област

Бяла Слатина

+

+

+

Враца

+

+

+

Мизия

+

+

+

Добричка област

Балчик

+

+

+

+

Белгун

+

Генерал Тошево

+

+

+

Добрич

+

+

+

Каварна

+

Карапелит

+

Шабла

+

+

+

Ловешка област

Ловеч

+

+

Монтана област

Лом

+

+

+

Монтана

+

+

Пернишка област, София-град и София област

Перник

+

Плевенска област

Гулянци

+

Левски

+

+

+

Плевен

+

+

+

Пловдивска и Смолянска област

Пловдив

+

+

Разградска област

Исперих

+

+

+

Кубрат

+

Разград

+

+

+

Русенска област

Бяла

+

+

+

Русе

+

+

+

Силистренска област

Алфатар

+

Дулово

+

+

+

Силистра

+

+

+

Тутракан

+

+

+

Сливенска област

Нова Загора

+

+

Сливен

+

+

+

Старозагорска област

Гълъбово

+

Стара Загора

+

+

+

Чирпан

+

Търговищка област

Попово

+

+

+

Търговище

+

+

+

Хасковска и Кърджалийска област

Хасково

+

+

Шуменска област

Каспичан

+

+

+

Хитрино

+

Ямболска област

Елхово

+

+

+

Стралджа

+

Ямбол

+

+

+

ČEHIJAS REPUBLIKA

Středočeský kraj

Mělník

+

+

+

Městec Kralové

+

Kolín

+

+

+

Zdislavice

+

Týnec n. S.

+

+

Milín

+

+

Rakovník

+

Slaný

+

Kněžmost

+

+

Měšice

+

Zdice

+

Jihočeský kraj

Tábor

+

+

+

Jarošov n. Než.

+

Dynín

+

+

Kaplice

+

Strunkovice n. Bl.

+

+

Písek

+

Plzeňský kraj

Horažďovice

+

Blovice

+

+

+

Domažlice

+

Planá

+

+

Kaznějov

+

+

Karlovarský kraj

Nebanice

+

Ústecký kraj

Černovice

+

Dobroměřice

+

+

+

Lovosice

+

Liberecký kraj

Mimoň

+

Královehradecký kraj

Ostroměř

+

Říkov

+

+

Pardubický kraj

Pardubice

+

+

+

Polička

+

+

Žamberk

+

+

Kraj Vysočina

Havlíčkův Brod

+

+

Pelhřimov

+

+

Krahulov

+

+

Mor. Budějovice

+

+

Křižanov

+

Jihomoravský kraj

Hodonice

+

Ivančice

+

+

Boskovice

+

Slavkov

+

Rohatec

+

+

Hustopeče

+

+

+

Hostěradice

+

Olomoucký kraj

Zábřeh

+

+

Šternberk

+

+

+

Prostějov

+

+

Zlínský kraj

Uherský Brod

+

+

Kroměříž

+

+

Valašské Meziříčí

+

+

Moravskoslezský kraj

Bruntál

+

Opava

+

+

+

Studénka

+

Město Albrechtice

+

DĀNIJA

Bornholm

Rønne

+

+

Fyn

Svendborg

+

Odense

+

+

Jylland

Åbenrå

+

Ålborg

+

+

Århus

+

+

Esbjerg

+

+

Kolding

+

+

Struer

Lolland

Nakskov

+

+

Sjælland

Kalundborg

+

Korsør

+

+

København

+

+

Vordingborg

+

VĀCIJA

Freistaat Bayern

Augsburg

+

+

Bad Neustadt/Saale

+

+

Bamberg

+

+

Bayreuth

+

+

Buchloe

+

+

Eichstätt

+

Kelheim

+

+

Frontenhausen

+

+

Geiselhöring

+

+

Sulzbach-Rosenberg

+

+

Dietfurt

+

+

Hof

+

+

Ingolstadt

+

+

Landau/Isar

+

+

Landshut

+

+

Massing

+

+

Moosburg

+

+

München

+

+

Neu-Ulm

+

+

Nördlingen

+

+

Nürnberg

+

+

Ochsenfurt

+

+

Passau

+

+

Pfaffing

+

+

Plattling

+

+

Regensburg

+

+

+

Schrobenhausen

+

+

Schwabach

+

+

Schwandorf

+

+

Simbach/Inn

+

+

Straubing

+

+

Würzburg

+

+

Land Baden-Württemberg

Aalen

+

+

Aulendorf

+

Donaueschingen

+

+

Heilbronn

+

+

Ilshofen

Karlsruhe

+

+

Kehl

+

+

Mannheim

+

+

Plochingen

+

+

Sigmaringen

+

+

Stuttgart

+

+

Weikersheim

+

+

Wertheim

+

+

Freie Hansestadt Bremen

Bremen

+

+

Land Berlin

Berlin

+

+

Freie und Hansestadt Hamburg

Hamburg

+

+

Land Hessen

Darmstadt

+

+

Frankfurt

+

+

Hanau

+

+

Hünfeld

+

+

Kassel

+

+

Limburg/Lahn

+

+

Witzenhausen

+

+

Kirchhain

+

+

Land Rheinland-Pfalz

Andernach

+

+

Irmenach

+

+

Kirn Nahe

+

+

Lahnstein

+

+

Ludwighafen

+

+

Mainz

+

+

Trier

+

+

Worms

+

+

Land Saarland

Saarbrücken

+

+

Land Nordrhein-Westfalen

Bergkamen

+

+

Beverungen

+

+

Bonn

+

+

Büren

+

+

Dortmund

+

+

Düsseldorf

+

+

Duisburg

+

+

Gelsenkirchen

+

Hamm

+

+

Köln

+

+

Krefeld

+

+

Minden

+

+

Münster

+

+

Neuss

+

+

Paderborn

+

+

Siegen

+

Soest

+

+

Wesel

+

Würselen

+

+

Land Niedersachsen

Bad Gandersheim

+

+

Brake

+

+

Braunschweig

+

+

Drentwede

+

+

Emden

+

+

Frellstedt

+

+

Hameln

+

+

Hannover

+

+

Hildesheim

+

+

Holzminden

+

+

Lingen/Ems

+

+

Nienburg

+

+

Nordenham

+

+

Northeim

+

+

Osnabrück

+

+

Pollhagen

+

+

Rethem/Aller

+

+

Rinteln

+

+

Rosdorf

+

+

Uelzen

+

+

Peine

+

+

Wolfsburg

+

+

Land Schleswig-Holstein

Bad Oldesloe

+

+

Brunsbüttel

+

+

Büsum

+

+

Eckernförde

+

+

Fehmarn

+

+

Flensburg

+

+

Heiligenhafen

+

+

Hochdonn

+

+

Husum

+

+

Itzehoe

+

+

Kappeln/Schlei

+

+

Kiel

+

+

Lübeck

+

+

Mölln

+

+

Neumünster

+

+

Neustadt

+

+

Niebüll

+

+

Rendsburg

+

+

Schafstedt

+

+

Land Brandenburg

Brandenburg

+

Drebkau

+

Eberswalde

+

+

Fürstenwalde

+

Gransee

+

Gusow-Platkow

+

+

Herzberg

+

Kyritz

+

+

Niemegk

+

Karstädt

+

+

Land Mecklenburg-Vorpommern

Stralsund

+

+

Güstrow

+

+

Malchin

+

+

Neubrandenburg

+

+

Wismar

+

+

Pasewalk

+

+

Rostock

+

+

Schwerin

+

+

Freistaat Sachsen

Bischofswerda

+

Eilenburg

+

Großschirma

+

+

Neumark

+

+

Niedercunnersdorf

+

+

Riesa

+

+

Trebsen

+

+

Land Sachsen-Anhalt

Aschersleben

+

+

Coswig

Halberstadt

+

+

Halle

+

+

Klötze

+

Magdeburg

+

+

Querfurt

+

+

Tangermünde

+

Bülstringen

+

+

Dessau-Rosslau

+

+

Niedere Börde

+

+

Freistaat Thüringen

Altenburg

+

+

Buttstädt

+

+

Gotha

+

+

Ebeleben

+

+

Harth-Pöllnitz

+

+

Rudolstadt

+

+

Themar

+

+

IGAUNIJA

Tartu

+

+

Viljandi

+

Tamsalu

+

+

Keila

+

+

Taebla

+

ĪRIJA

Banagher

+

+

Baltinglass

+

+

Bunclody

+

+

Cahir

+

+

Campile

+

+

Carlow

+

+

Castlelyons

+

+

Cork

+

+

Donaghmore (County Laois)

+

+

Drogheda

+

+

Dublin

+

+

Edenderry

+

+

Enniscorthy

+

+

Gorey

+

+

Kilkenny

+

+

Mullingar

+

+

Nenagh

+

+

New Ross

+

+

Portlaoise

+

+

Rathcoffey

+

+

Tullamore

+

+

Tullow

+

+

Waterford

+

+

Wexford

+

+

Wicklow

+

+

GRIEĶIJA

Θράκη

Αλεξανδρούπολη

+

+

+

+

Άνθια

+

Σαμοθράκη

+

Διδυμότειχο

+

+

+

 

Ελαφοχώρι

+

+

 

Λάβαρα

+

+

+

Ορεστιάδα

+

+

+

+

+

Δίκαια

+

+

+

+

Νεοχώρι

+

+

+

+

Βάλτος

+

+

Πεντάλοφος

+

+

Πετρωτά

+

+

Ορμένιο

+

+

Πλάτη

+

+

+

Σουφλί

+

+

Προβατόνας

+

+

+

Μαυροκλήσι

+

+

+

Φέρρες

+

+

+

Κομοτηνή

+

+

+

+

Αμβροσία

+

+

+

Παγούρια

+

+

+

Σάππες

+

+

+

Πόρτο-Λάγο

+

+

+

Ξάνθη

+

+

Ίασμος

+

+

+

+

Γεννησαία

+

+

+

Ανατολική Μακεδονία

Δράμα

+

+

+

+

Καλαμπάκι

+

+

Πρωσοτσάνη

+

+

+

Μαυρολεύκη

+

+

Καβάλα

+

+

+

Χρυσούπολη

+

+

+

Κρηνίδες

+

+

Ζαρκαδιά

+

Ελευθερούπολη

+

+

Ν. Πέραμος

+

+

Παλαιοχώρι

+

+

+

Σέρρες

+

+

+

+

Λευκοθέα

+

+

+

+

Ν. Ζίχνη

+

+

+

+

Ηράκλεια

+

+

+

Σιδηρόκαστρο

+

+

+

Βυρώνεια

+

+

Στρυμονικό

+

+

+

Σκοτούσα

+

+

Νιγρίτα

+

+

+

+

Δάφνη

+

+

+

+

Δημητρίτσι

+

+

+

Μαυροθάλασσα

+

+

+

+

Κεντρική Μακεδονία

Θεσσαλονίκη

+

+

+

+

Γέφυρα

+

+

+

+

Επανωμή

+

+

+

+

Ν. Μεσημβρία

+

+

+

Πύργος

+

+

Σίνδος

+

+

Ν. Καλλικράτεια

+

+

+

+

Βασιλικά

+

+

+

Αξιοχώρι

+

+

+

Λαγκαδάς

+

+

+

+

Δρυμός

+

+

+

Νέα Απολλωνία

+

+

+

+

Κριθιά

+

+

Σοχός

+

+

Λαγκαδίκια

+

+

+

Πολύγυρος

+

+

Καλύβια

+

Γαλάτιστα

+

+

+

+

Αρναία

+

+

Ν. Κρήμνη

+

+

+

Ν. Μουδανιά

+

+

+

+

Ν. Τρίγλια

+

+

+

Βάλτα

+

+

Πετράλωνα

+

+

Ν. Σύλλατα

+

+

Ν. Φώκαια

+

+

+

Όλυνθος

+

+

Βέροια

+

+

+

Μελίκι

+

+

Αλεξάνδρεια

+

+

+

Πλατύ

+

+

+

Αριδαία

+

+

+

Γιαννιτσά

+

+

+

+

Κρύα Βρύση

+

+

Παλαίφυτο

+

+

Πέλλα

+

+

+

+

Κιλκίς

+

+

+

Κρηστόνη

+

+

+

Καλλικό

+

+

+

Μαυρονέρι

+

+

Καστανιές

+

+

Αξιούπολη

+

+

Πολύκαστρο

+

+

+

Λιμνότοπο

+

+

+

Μεταμόρφωση

+

+

Κατερίνη

+

+

+

Αιγίνιο

+

+

+

Κολινδρός

+

Δυτική Μακεδονία

Κοζάνη

+

+

+

Δρέπανο

+

Σέρβια

+

+

Ξηρολίμνη

+

+

+

Νεάπολις

+

+

Άγιοι Θεόδωροι

+

Πτολεμαΐδα

+

+

+

Ανατολικό

+

+

Καστοριά

+

+

Μεσοποταμία

+

+

Άργος Ορεστικό

+

+

Φλώρινα

+

+

Πλατύ

+

+

Αμύνταιο

+

+

+

Γρεβενά

+

+

Μυρσίνα

+

+

Δήμητρα

+

Σαρακίνα

+

+

Τρικοκιά

+

+

Κεντρική Ελλάδα

Αχλάδι

+

Αλμυρός

+

+

+

Σούρπη

+

+

+

Ν. Πλάτανος

+

+

+

Βόλος

+

+

+

+

Βελεστίνο

+

+

+

+

Αερινό

+

+

+

Ριζόμυλος

+

+

Στεφανοβύκι

+

+

+

Περίβλεπτο

+

+

Ελασσόνα

+

+

+

Δεσκάτη

+

+

Δομενίκιο

+

+

Γεράνεια

+

+

Καλαμπάκα

+

+

+

Βασιλική

+

+

Καρδίτσα

+

+

+

+

Σοφάδες

+

Παλαμά

+

+

+

Πασχαλίτσα

+

Μαυραχάδες

+

Λάρισα

+

+

+

+

Κοιλάδα

+

+

+

+

Ζάππειο

+

+

+

+

Κυπάρισσος

+

+

+

Κυψέλη

+

+

+

Ν. Καρυές

+

+

+

+

Νίκαια

+

+

+

+

Τύρναβος

+

+

+

Χάλκη

+

+

+

+

Φαλάνη

+

+

+

Τρίκαλα

+

+

+

Φάρσαλα

+

+

+

+

Σποτούσα

+

+

+

Χαλκιαδών

+

+

+

+

Κρήνη

+

Στερεά Ελλάδα

Αγρίνιο

+

+

Βόνιτσα

+

+

+

Μεσολόγγι

+

Νεοχώρι

+

+

Ναύπακτος

+

+

Αστακός

+

Αμφίκλεια

+

+

+

Παλαιοχώρι

+

+

Αταλάντη

+

+

+

+

Μαρτίνο

+

+

+

+

Λειβανάτες

+

+

+

+

Στροβίκι

+

+

+

Λαμία

+

+

+

+

Δομοκός

+

+

+

Καρυές

+

+

Λιανοκλάδι

+

+

+

Ομβρυακή

+

+

+

Σπερχειάδα

+

+

+

Θήβα

+

+

+

Τανάγρα

+

+

+

Λιβαδειά

+

+

+

+

Αλίαρτος

+

+

+

+

Διπότιον

+

+

Ορχομενός

+

+

+

+

Αυλώνα

+

+

+

Ερυθραί

+

+

Ήπειρος

Άρτα

+

Φιλιππιάδα

+

Ιωάννινα

+

+

Ηγουμενίτσα

+

Παραμυθιά

+

Κόνιτσα

+

+

Πρέβεζα

+

+

+

Καναλάκι

+

Πελοπόννησος

Αμαλιάδα

+

+

+

Εφύρα

+

+

+

Γαστούνη

+

+

+

Λεχαινά

+

+

+

Πύργος

+

+

+

Κιάτο

+

+

+

Σκάλα

+

Πάτρα

+

+

Κ. Αχαΐα

+

+

Λάππα

+

+

+

Νήσοι

Ρόδος

+

+

Κώς

+

+

Θήρα

+

Λήμνος

+

+

Πάρος

+

Χαλκίδα

+

+

+

Ιστιαία

+

+

+

Μαντούδι

+

+

Ψαχνά

+

+

SPĀNIJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Provincia de A Coruña

Betanzos

+

+

+

Provincia de Lugo

Guitiriz

+

+

+

Provincia de Ourense

Celanova

+

+

+

Provincia de Pontevedra

Portas

+

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ASTURIAS

Oviedo

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Torrelavega

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Provincia de Álava

Vitoria

+

+

+

Salvatierra

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA

Caparroso

+

+

+

Estella

+

+

Lerín

+

+

Pamplona

+

+

+

Sangüesa

+

+

Tafalla

+

+

+

+

+

Tudela

+

+

+

+

+

Villafranca-Viana

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Alfaro

+

+

+

Calahorra

+

+

+

+

Haro

+

+

+

Logroño

+

+

+

+

+

Nájera

+

+

Santo Domingo de la Calzada

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Provincia de Huesca

Barbastro

+

+

+

Binéfar

+

+

Huesca

+

+

+

Jaca

+

+

Plasencia del Monte

+

+

+

Sariñena

+

+

+

+

+

Tardienta

+

+

+

+

+

Fraga

+

+

+

Grañén

+

+

+

Lanaja

+

Monzón

+

+

+

+

Provincia de Teruel

Alcañiz

+

+

+

+

Calamocha

+

+

Calanda

+

+

Cella

+

+

Ferreruela de Huerva

+

+

Monreal del Campo

+

+

Perales del Alfambra

+

+

Puebla del Hijar

+

+

+

Santa Eulalia

+

Teruel

+

+

Muniesa

+

Provincia de Zaragoza

Muel

+

+

Ariza

+

+

Belchite

+

+

Borja

+

+

Bitoa

+

+

+

+

Bujaraloz

+

+

Calatayud

+

+

Cariñena

+

+

+

+

Casetas

+

+

+

Caspe

+

+

Daroca

+

+

Epila

+

+

+

+

Ejea de los Caballeros

+

+

+

+

+

Farlete

+

+

Quinto de Ebro

+

+

+

+

Luna

+

+

Mallén

+

+

+

+

Sádaba

+

+

Used

+

+

Zaragoza

+

+

+

+

Zuera

+

+

+

Gallur

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Provincia de Barcelona

Vic

+

+

+

+

Igualada

+

+

+

Provincia de Girona

Fornells de la Selva

+

+

Figueras

+

+

+

+

Provincia de Lleida

Agramunt

+

+

Balaguer

+

+

+

Bellpuig

+

+

+

+

Lleida

+

+

+

+

+

Borjas Blancas

+

Provincia de Tarragona

Montblanc

+

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Palma de Mallorca

+

+

+

+

Mahón

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LÉON

Provincia de Ávila

Arévalo

+

+

+

Ávila

+

+

+

Fontiveros

+

+

Madrigal de las Altas Torres

+

+

Sanchidrián

+

+

San Pedro del Arroyo

+

+

Crespos

+

Provincia de Burgos

Aranda de Duero

+

+

+

+

Villaquirán de los Infantes

+

+

Castrojeriz

+

+

+

Lerma

+

+

+

Medina de Pomar

+

+

+

Briviesca

+

+

+

Belorado

+

+

Burgos

+

+

+

Miranda de Ebro

+

+

+

Pancorbo

+

+

Trespaderne

+

+

Torresandino

+

+

Roa de Duero

+

Villadiego de Olmos

+

+

Santa María del Campo

+

+

San Martín de Rubiales

+

Provincia de León

Santas Martas

+

+

Santa María del Páramo

+

+

+

La Bañeza

+

+

+

Sahagún

+

+

Valderas

+

+

Valencia de D. Juan

+

+

+

El Burgo Ranero

+

Provincia de Palencia

Herrera de Pisuerga

+

+

Saldaña

+

+

Carrión de los Condes

+

+

Osorno

+

+

Paredes de Nava

+

+

Villada

+

+

Frómista

+

+

Astudillo

+

+

Amusco

+

+

Palencia

+

+

+

Castromocho

+

+

Baltanás

+

+

Torquemada

+

+

+

Venta de Baños

+

Cervico de la Torre

+

+

Ampudia

+

Provincia de Salamanca

La Fuente de San Esteban

+

+

Ciudad Rodrigo

+

+

Alba de Tormes

+

+

+

Peñaranda de Bracamonte

+

+

+

Macotera

+

+

Cantalapiedra

+

+

Salamanca

+

+

+

Huelmos

+

+

Villares de la Reina

+

+

+

Gomecello

+

+

Babilafuente

+

Robliza de Cojos

+

+

Provincia de Segovia

Ayllón

+

+

Boceguillas

+

+

Cantalejo

+

+

Cuéllar

+

+

Sepúlveda

+

+

Segovia

+

+

+

San Cristóbal de la Vega

+

+

Turégano

+

+

Campo de San Pedro

+

Ortigosa de Pestaño

+

+

Provincia de Soria

San Esteban de Gormaz

+

+

Osma-La Rasa

+

+

Soria

+

+

Aliud — Gómara

+

+

+

Almazán — Coscurita

+

+

+

Monteagudo

+

Medinaceli

+

+

Berlanga de Duero

+

+

Arcos del Jalón

+

+

Agreda

+

+

Provincia de Valladolid

Alaejos

+

+

Ataquines

+

+

Arrabal del Portillo

+

+

Becilla de Valderaduey

+

Corcos

+

+

Mayorga

+

+

Medina de Rioseco

+

+

+

Mota del Marqués

+

+

Medina del Campo

+

+

+

Matapozuelo

+

+

Nava del Rey

+

+

Olmedo

+

+

Peñafiel

+

+

Simancas

+

+

Tordehumos

+

Tordesillas

+

+

+

+

Tudela de Duero

+

+

+

Valladolid

+

+

+

Villalón

+

+

Esguevillas de Esgueva

+

+

Torrelobatón

+

Provincia de Zamora

Aspariegos

+

+

Barcial del Barco

+

+

Benavente

+

+

+

Corrales del Vino

+

+

Fuentesaúco

+

+

Toro

+

+

+

Villapando

+

+

+

Zamora

+

+

Manganeses de la Lampreana

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Alcalá de Henares

+

+

+

+

Navalcarnero

+

+

Valdemoro

+

+

Villarejo de Salvanés

+

+

+

+

+

Arganda

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Provincia de Albacete

Hellín

+

+

+

+

+

Albacete

+

+

+

+

Pozo Cañada

+

+

Balazote

+

+

Villar de Chinchilla

+

+

Mahora

+

+

+

+

+

Minaya

+

+

+

+

La Roda

+

+

+

+

Villarrobledo

+

+

+

+

Barrax

+

+

+

Almansa

+

+

+

Casas de Juan Núñez

+

+

+

Vivero

+

+

Munera

+

+

Provincia de Ciudad Real

Almadén

+

+

Abenójar

+

+

Almodóvar del Campo

+

+

Piedrabuena

+

+

Porzuna

+

+

Ciudad Real

+

+

+

+

+

Corral de Calatrava

+

+

Valdepeñas

+

+

+

Santa Cruz de Mudela

+

+

Villanueva de los Infantes

+

+

Manzanares

+

+

+

+

Cinco Casas

+

+

+

+

Almargo

+

+

+

Calzada de Calatrava

+

+

La Solana

+

Alcázar de San Juan

+

+

+

Daimiel

+

+

+

+

+

Provincia de Cuenca

Huete

+

+

Cañaveras

+

+

Tarancón

+

+

+

Carrascosa del Campo

+

+

San Clemente

+

+

Saelices

+

+

Cuenca

+

+

+

Sisante

+

+

La Almarcha

+

+

+

Villares del Saz

+

+

San Lorenzo de la Parilla

+

+

Valverde de Júcar

+

+

Belmonte

+

+

Motilla del Palancar

+

+

+

Villamayor de Santiago

+

+

Mota del Cuervo

+

+

Torrejoncillo del Rey

+

Provincia de Guadalajara

Molina de Aragón

+

+

Jadraque

+

+

Cifuentes

+

+

Torija

+

+

Sigüenza

+

+

+

Guadalajara

+

+

+

+

Pastrana

+

+

Humanes

+

+

+

El Casar de Talamanca

+

Alcolea del Pinar

+

+

Albares

+

Provincia de Toledo

Talavera de la Reina

+

+

+

+

+

Los Navalmorales

+

+

Torrijos

+

+

+

+

+

Erustes

+

+

Toledo

+

+

+

+

Cabañas de la Sagra

+

+

+

+

Illescas

+

Urda Estación

+

+

Ocaña

+

+

Yepes

+

+

Villatobas

+

+

Corral de Almaguer

+

+

La Guardia

+

+

Belvís de la Jara

+

+

Tembleque

+

+

Madridejos-Consuegra

+

+

Turleque

+

+

Gálvez

+

+

Quintanar de la Orden

+

+

+

Seseña

+

+

Mora

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA

Provincia de Valencia

Requena

+

+

+

+

+

Provincia de Castellón

San Mateo

+

+

+

Provincia de Alicante

Alicante

+

+

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA

Jumilla

+

+

Mula

+

+

+

Lorca

+

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Provincia de Badajoz

La Roca de la Sierra

+

+

+

+

Mérida

+

+

+

+

+

Montijo

+

+

+

+

Badajoz

+

+

+

+

+

Olivenza

+

+

+

+

Don Benito — Villanueva de la Serena

+

+

+

+

+

Puebla de Alcocer

+

+

Guareña

+

+

+

Castuera

+

+

Villafranca de los Barros

+

+

+

+

Zafra

+

+

Jerez de los Caballeros

+

+

Llerena

+

+

+

Azuaga

+

+

+

Berlanga

+

+

Granja de Torrehermosa

+

+

Cabeza de Buey

+

+

Almendralejo

+

+

+

+

Fuente de Cantos

+

+

Villanueva del Fresno

+

+

Alburquerque

+

+

Provincia de Cáceres

Miajadas

+

+

+

Trujillo

+

+

+

Cáceres

+

+

Brozas

+

+

Navalmoral de la Mata

+

+

+

Plasencia

+

+

+

+

Mirabel

+

Cruce de Campo Lugar

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Provincia de Almería

Vélez Rubio

+

+

Provincia de Cádiz

Jerez de la Frontera-La Barca

+

+

+

+

+

Puerto de Santa Maria

+

+

Arcos de la Frontera

+

+

+

+

+

Estación El Cuervo

+

+

+

+

Sanlúcar de Barrameda

+

+

+

+

Olvera

+

+

+

Villamartin

+

+

+

Medina Sidonia

+

+

+

+

+

Jimena de la Frontera

+

+

Provincia de Córdoba

Montilla

+

+

+

Baena

+

+

+

La Rambla

+

+

Fernán Núñez

+

+

Santaella

+

+

+

+

+

Espejo

+

+

+

Santa Cruz

+

+

Córdoba

+

+

+

+

+

El Carpio

+

+

+

+

Cañete de las Torres

+

+

+

+

Posadas

+

+

+

+

Palma del Río

+

+

+

+

Hinojosa del Duque

+

+

Peñarroya

+

+

Pozoblanco

+

+

Alcaracejos

+

+

+

+

+

Puente Genil

+

+

+

+

Provincia de Granada

Loja

+

+

+

+

Iznalloz

+

+

Guadix

+

+

Huéscar

+

+

Granada — Santa Fe

+

+

+

+

+

Pinos Puente

+

+

+

+

+

Montefrío

+

+

+

Guadahortuna

+

+

Provincia de Huelva

Huelva

+

+

Palma del Condado

+

+

+

+

Trigueros

+

+

Escacena Paterna

+

+

Provincia de Jaén

Andújar

+

+

+

+

Linares

+

+

Porcuna

+

+

+

Jaén

+

Alcalá la Real

+

+

+

+

Úbeda

+

+

Jódar

+

+

Peal de Becerra

+

+

Villanueva de la Reina

+

+

+

Provincia de Málaga

Antequera-Bobadilla

+

+

+

+

+

Fuente de Piedra

+

+

+

Almargen

+

+

+

Málaga

+

+

+

+

Archidona

+

+

+

Provincia de Sevilla

Sanlúcar La Mayor

+

+

Sevilla

+

+

+

+

+

Utrera

+

+

+

+

Las Cabezas de San Juan

+

+

+

+

+

Carmona

+

+

+

+

+

Marchena

+

+

+

+

Écija

+

+

+

+

+

Morón de la Frontera

+

+

+

Arahal

+

+

Herrera

+

+

+

+

+

El Saucejo

+

+

+

Coria del Río

+

+

+

+

Lora del Río

+

+

+

+

+

El Coronil

+

+

+

+

+

Osuna

+

+

+

FRANCIJA

Ain — 01

Peyrieu

 

 

 

+

 

Meximieux

+

 

 

+

+

La Vallebonne

+

 

 

+

 

Villars-les-Dombes

 

 

 

+

 

Saint-André-de-Corcy

+

 

 

+

 

Aisne — 02

Berry-au-Bac

+

+

 

 

 

Château-Thierry

 

 

 

+

 

Laon

+

+

 

 

 

Marle

+

+

 

 

 

Flavy-le-Martel

+

+

 

 

 

Soissons/Bucy-le-Long

+

+

+

+

 

Chierry

+

+

 

 

 

Allier — 03

Gannat

+

+

 

+

 

La Ferté-Hauterive

+

 

 

+

 

Saint-Pourcin-sur-Sioule

+

 

 

 

 

Varennes-sur-Allier

+

 

 

+

 

Villefranche

+

 

 

 

 

Saint-Martin-des-Lais

+

 

 

+

 

Alpes-de-Haute-Provence — 04

Manosque

+

+

+

+

 

Hautes-Alpes — 05

Lazer

+

+

 

 

 

Ardèche — 07

Le Pouzin

+

 

+

+

 

Ardennes — 08

Châtelet-sur-Retourne

+

+

 

+

 

Acy-Romance

+

+

 

 

 

Monthois

+

+

 

 

 

Ariège — 09

Le Vernet

+

+

+

+

 

Aube — 10

Arcis-sur-Aube

+

+

 

 

 

Brienne-le-Château

+

+

 

+

 

Charmont

+

+

 

 

 

Mailly-le-Camp

+

+

 

 

 

Nogent-sur-Seine

+

+

 

+

 

Polisy

+

+

 

 

 

Châtres

 

+

 

 

 

Roncenay

 

 

 

+

 

Luyères

 

+

 

 

 

Buchères

+

 

 

 

 

Aude — 11

Castelnaudary

+

+

+

+

+

Trèbes

+

 

+

+

 

Aveyron — 12

Baraqueville

+

+

 

 

 

Bouches-du-Rhône — 13

Arles

+

+

+

 

 

Calvados — 14

Creuilly

+

+

 

 

 

Bourguebus

+

+

 

 

 

Cheux

+

+

 

+

 

Charente — 16

Charmant

+

+

 

+

 

Le Gond-Pontouvre

+

 

+

+

 

Charente maritime — 17

La Rochelle

+

+

 

+

 

Saint-Jean-d'Angely

+

+

 

 

 

Gémozac

+

+

 

+

 

Saintes

+

+

 

 

 

Cher — 18

Avord

+

+

 

 

 

Châteauneuf-sur-Cher

+

+

 

 

 

Bourges

+

+

+

 

 

Moulins-sur-Yèvre

+

+

 

+

 

Nérondes

+

+

 

+

 

Vailly

+

+

 

+

 

Côte-d'Or — 21

Beaune

+

+

 

 

 

Châtillon-sur-Seine

+

+

 

 

 

Is-sur-Tille

+

+

 

 

 

Mirebeau-sur-Bèze

+

+

 

+

 

Saint-Julien

+

+

 

 

 

Saint-Usage

+

+

 

+

 

Venarey-les-Laumes

+

+

 

 

 

Côtes-d'Armor — 22

Broons

+

+

 

 

 

Guingamp

+

+

 

 

 

Creuse — 23

Maison-Feyne

+

+

Dordogne — 24

Bergerac

+

+

 

+

 

Verteillac

+

+

 

+

 

Doubs — 25

Dannemarie-sur-Crête

+

+

 

 

 

Drôme — 26

Pierrelatte

+

 

+