ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 120

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 7. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 401/2008 (2008. gada 6. maijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 402/2008 (2008. gada 6. maijs) par procedūru attiecībā uz rudzu importu no Turcijas (Kodificēta versija)

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 403/2008 (2008. gada 6. maijs), ar ko provizoriski nosaka piegādes saistību daudzumu niedru cukuram, kuru paredzēts ievest saskaņā ar ĀKK protokolu un Nolīgumu ar Indiju 2008./2009. gada piegādes laika posmam

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 404/2008 (2008. gada 6. maijs), ar ko groza II pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu attiecībā uz spinosada, kālija bikarbonāta, vara oktanoāta atļaušanu un etilēna izmantošanu

8

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/357/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 23. aprīlis) par īpašām bērnu drošības prasībām, kas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/95/EK jāizpilda Eiropas standartos attiecībā uz šķiltavām ( 1 )

11

 

 

2008/358/EK

 

*

Komisijas lēmums (2008. gada 25. aprīlis), ar kuru groza Lēmumu 2005/380/EK, ar ko izveido no valsts neatkarīgu ekspertu grupu korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības tiesību jomā

14

 

 

2008/359/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 28. aprīlis), ar ko izveido Augsta līmeņa grupu lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības konkurētspējas jautājumos

15

 

 

2008/360/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 30. aprīlis), ar ko nosaka Kopienas finansiālo atbalstu to izdevumu segšanai, kuri radušies saistībā ar ārkārtas pasākumiem, 2003. gadā izskaužot putnu gripu Nīderlandē (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1668)

17

 

 

2008/361/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 6. maijs) par Kopienas 2008. gada finansiālo ieguldījumu veterināro procedūru datorizācijā, Dzīvnieku slimību izziņošanas sistēmā, komunikācijas pasākumos un pētījumos un vērtējumos

18

 

 

IETEIKUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/362/EK

 

*

Komisijas Ieteikums (2008. gada 6. maijs) par sabiedriskas nozīmes struktūru obligāto revidentu un revīziju uzņēmumu ārējās kvalitātes nodrošināšanu (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1721)

20

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 1518/2003 (2003. gada 28. augusts), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus izvešanas atļauju sistēmas īstenošanai cūkgaļas nozarē (OV L 217, 29.8.2003.) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 3. nodaļa, 39. sējums, 544. lpp.)

25

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

7.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 120/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 401/2008

(2008. gada 6. maijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (1), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 7. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 6. maijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Komisijas 2008. gada 6. maija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MA

57,4

TN

102,3

TR

133,7

ZZ

97,8

0707 00 05

JO

178,8

TR

152,4

ZZ

165,6

0709 90 70

TR

135,1

ZZ

135,1

0805 10 20

EG

41,8

IL

63,2

MA

50,4

TN

53,2

TR

61,9

ZZ

54,1

0805 50 10

AR

114,0

IL

130,3

TR

133,3

ZA

153,3

ZZ

132,7

0808 10 80

AR

94,5

BR

79,7

CL

87,2

CN

82,7

MK

65,0

NZ

117,0

US

105,7

UY

93,7

ZA

73,3

ZZ

88,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


7.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 120/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 402/2008

(2008. gada 6. maijs)

par procedūru attiecībā uz rudzu importu no Turcijas

(Kodificēta versija)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 9. oktobra Regulu (EK) Nr. 2008/97 ar kuru paredz dažus noteikumus īpašā režīma piemērošanai tādas olīveļļas un citu dažu lauksaimniecības produktu importam, kuru izcelsme ir Turcijā (1) un jo īpaši tās 7. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1971. gada 9. decembra Regula (EEK) Nr. 2622/71 par procedūru attiecībā uz rudzu ievedumiem no Turcijas (2) ir vairākas reizes būtiski grozīta (3). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā regula ir jākodificē.

(2)

Ar Regulu (EK) Nr. 2008/97 Padome pieņēma īstenošanas noteikumus īpašajam režīmam attiecībā uz rudzu importu no Turcijas, Eiropas Kopienas un Turcijas nolīguma papildu protokolā.

(3)

Šis īpašais režīms, ar dažiem nosacījumiem, paredz, ka rudzu importu no Turcijas piemēro pazeminātu ievedmuitas nodokli. Tālab jāsniedz pierādījums tam, ka eksportētājs patiešām ir samaksājis īpašo eksporta maksu.

(4)

Tādēļ saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2008/97 5. pantu būtu jāparedz procedūra, pēc kuras, pierāda, ka ir samaksāta īpašā eksporta maksa.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas sniegto atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pierādījumu tam, ka ir samaksāta īpašā eksporta maksa, kas minēta Regulas (EK) Nr. 2008/97 5. pantā, sniedz kompetentajai iestādei importa dalībvalstī, uzrādot preču pārvadājumu sertifikātu A.TR.1. Šādā gadījumā kompetentā iestāde iedaļā “Piezīmes” izdara vienu no šīs regulas I pielikuma ierakstiem.

2. pants

Regulu (EEK) Nr. 2622/71 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas II pielikumā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 6. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 284, 16.10.1997., 17. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 846/98 (OV L 120, 23.4.1998., 13. lpp.).

(2)  OV L 271, 10.12.1971., 22. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1996/2006 (OV L 398, 30.12.2006., 1. lpp.).

(3)  Skat. II pielikumu.


I PIELIKUMS

Ieraksti, kas minēti 1. pantā

:

bulgāru valodā

:

Специална експортна такса съгласно Регламент (ЕО) № 2008/97 платена в размер на …

:

spāņu valodā

:

Tasa especial aplicable a la exportación según el Reglamento (CE) no 2008/97 satisfecha con la suma de …

:

čehu valodā

:

Zvláštní vývozní dávka podle nařízení (ES) č. 2008/97 zaplacena ve výši …

:

dāņu valodā

:

Særlig udførselsafgift i henhold til forordning (EF) nr. 2008/97, betalt med et beløb på …

:

vācu valodā

:

Besondere Ausfuhrabgabe gemäß Verordnung (EG) Nr. 2008/97 in Höhe von … entrichtet

:

igauņu valodā

:

Ekspordi erimaks makstud summas … vastavalt määrusele (EÜ) nr 2008/97

:

grieķu valodā

:

Ειδικός φόρος κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕK) αριθ. 2008/97 που πληρώθηκε για ποσό …

:

angļu valodā

:

Special export tax under Regulation (EC) No 2008/97 paid to an amount of …

:

franču valodā

:

Taxe spéciale à l'exportation selon le règlement (CE) no 2008/97 acquittée pour un montant de …

:

itāļu valodā

:

Tassa speciale per l'esportazione pagata, secondo il regolamento (CE) n. 2008/97, per un importo di …

:

latviešu valodā

:

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2008/97, samaksāta speciālā izvešanas nodeva … apmērā

:

lietuviešu valodā

:

Vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 2008/97, sumokėtas … dydžio specialusis eksporto mokestis

:

ungāru valodā

:

A 2008/97/EK rendelet szerinti különleges exportadó … összegben megfizetve

:

maltiešu valodā

:

Taxxa speċjali fuq l-esportazzjoni, skond ir-Regolament (KE) Nru 2008/97, imħallsa għall-ammont ta' …

:

holandiešu valodā

:

Speciale heffing bij uitvoer bedoeld in Verordening (EG) nr. 2008/97 ten bedrage van … voldaan

:

poļu valodā

:

Specjalny podatek eksportowy według rozporządzenia (WE) nr 2008/97 zapłacony w wysokości …

:

portugāļu valodā

:

Imposição especial de exportação, nos termos do Regulamento (CE) n.o 2008/97, paga num montante de …

:

rumāņu valodā

:

Taxă specială de export, conform Regulamentului (CE) nr. 2008/97, achitată pentru o valoare de …

:

slovāku valodā

:

Osobitný vývozný poplatok podľa nariadenia (ES) č. 2008/97 vo výške …

:

slovēņu valodā

:

Posebna izvozna dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 2008/97, plačilo za znesek …

:

somu valodā

:

Asetuksen (EY) N:o 2008/97 mukainen erityisvientivero määrältään …

:

zviedru valodā

:

Särskild exportskatt i enlighet med förordning (EG) nr 2008/97, betalt med ett belopp på …


II PIELIKUMS

Atceltā regula ar tās sekojošo grozījumu sarakstu

Komisijas Regula (EEK) Nr. 2622/71

(OV L 271, 10.12.1971., 22. lpp.)

 

Komisijas Regula (EEK) Nr. 199/73

(OV L 23, 29.1.1973., 4. lpp.)

tikai 1. pants

Komisijas Regula (EEK) Nr. 3480/80

(OV L 363, 31.12.1980., 84. lpp.)

tikai 1. panta 1. punkts

Komisijas Regula (EEK) Nr. 3817/85

(OV L 368, 31.12.1985., 16. lpp.)

tikai 1. panta 4. punkts

Komisijas Regula (EEK) Nr. 560/91

(OV L 62, 8.3.1991., 26. lpp.)

tikai 1. panta 1. punkts

Komisijas Regula (EK) Nr. 777/2004

(OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.)

tikai 1. pants

Komisijas Regula (EK) Nr. 1996/2006

(OV L 398, 30.12.2006., 1. lpp.).

tikai 1. pants


III PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EEK) Nr. 2622/71

Šī regula

1. pants

1. pants

2. pants

2. pants, pirmā daļa

2. pants, otrā daļa

3. pants

Pielikums

I pielikums

II pielikums

III pielikums


7.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 120/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 403/2008

(2008. gada 6. maijs),

ar ko provizoriski nosaka piegādes saistību daudzumu niedru cukuram, kuru paredzēts ievest saskaņā ar ĀKK protokolu un Nolīgumu ar Indiju 2008./2009. gada piegādes laika posmam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju (1) un jo īpaši tās 31. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2006. gada 28. jūnija Regulas (EK) Nr. 950/2006, ar ko 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus cukura produktu ievešanai un rafinēšanai atbilstīgi dažām tarifu kvotām un preferenču nolīgumiem (2), 12. pantā ir paredzēta detalizēta kārtība, kādā nosaka piegādes saistības ar nulles nodokļa likmi produktiem ar KN kodu 1701, kas izteikts ar baltā cukura ekvivalentu, ja šos produktus ieved no ĀKK Protokola un Nolīguma ar Indiju parakstītājām valstīm.

(2)

Piemērojot ĀKK Protokola 3. un 7. pantu, Nolīguma ar Indiju 3. un 7. pantu, kā arī Regulas (EK) Nr. 950/2006 12. panta 3. punktu, 14. un 15. pantu, Komisija, pamatojoties uz pašlaik tās rīcībā esošo informāciju, ir aprēķinājusi katras eksportētājas valsts piegādes saistības 2008./2009. gada piegādes laika posmam.

(3)

Tādēļ saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 950/2006 12. panta 2. punkta a) apakšpunktu provizoriski jānosaka piegādes saistības 2008./2009. gada laika posmam.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Piegādes saistību daudzumi ievedumiem, kuru izcelsme ir valstīs, kas parakstījušas ĀKK Protokolu un Nolīgumu ar Indiju, attiecībā uz produktiem ar KN kodu 1701, kuri izteikti ar baltā cukura ekvivalentu, 2008./2009. gada piegādes laika posmā katrai attiecīgai eksportētājvalstij ir provizoriski noteikti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 6. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1260/2007 (OV L 283, 27.10.2007., 1. lpp.).

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 371/2007 (OV L 92, 3.4.2007., 6. lpp.).


PIELIKUMS

Piegādes saistību daudzumi preferences cukura ievešanai, kas izteikts ar baltā cukura ekvivalentu un kura izcelsme ir valstīs, kas parakstījušas ĀKK protokolu un Nolīgumu ar Indiju, 2008./2009. gada piegādes laika posmam

Valstis, kas parakstījušas ĀKK protokolu un Nolīgumu ar Indiju

Piegādes saistības 2008./2009. gadam

Barbadosa

32 097,40

Beliza

46 680,10

Kongo

10 186,10

Fidži

165 348,30

Gajāna

165 131,40

Indija

10 000,00

Kotdivuāra

10 186,10

Jamaika

122 234,30

Kenija

5 000,00

Madagaskara

10 760,00

Malāvija

20 824,40

Maurīcija

491 030,50

Mozambika

6 000,00

Sentkitsa un Nevisa

0,00

Surinama

0,00

Svazilenda

117 844,50

Tanzānija

10 186,10

Trinidāda un Tobāgo

43 751,00

Uganda

0,00

Zambija

7 215,00

Zimbabve

30 224,80

Kopā

1 304 700,00


7.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 120/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 404/2008

(2008. gada 6. maijs),

ar ko groza II pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu attiecībā uz spinosada, kālija bikarbonāta, vara oktanoāta atļaušanu un etilēna izmantošanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 24. jūnija Regulu (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem (1) un jo īpaši tās 7. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar procedūru, kas paredzēta Regulas (EEK) Nr. 2092/91 7. panta 4. punktā, dažas dalībvalstis ir iesniegušas citām dalībvalstīm un Komisijai informāciju, lai minētās regulas II pielikumā iekļautu atsevišķus produktus.

(2)

Komisija uzaicināja ad hoc ekspertu grupu sniegt ieteikumus par spinosada, kālija bikarbonāta un vara oktanoāta atļaušanu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā un etilēna izmantošanas paplašināšanu, lai nogatavinātu citrusaugļus un aizkavētu kartupeļu un sīpolu asnošanu, ņemot vērā bioloģiskās lauksaimniecības principus.

(3)

Ekspertu grupa 2008. gada 22. un 23. janvārī (2) iesniedza Komisijas dienestiem ziņojumu, kurā ieteica noteiktos apstākļos atļaut spinosadu, kālija bikarbonātu un vara oktanoātu un noteiktos apstākļos paplašināt etilēna izmantošanu citrusaugļu nogatavināšanai un kartupeļu un sīpolu asnošanas novēršanai. Ņemot vērā šīs ekspertu grupas ziņojumu un turpmāk izklāstītos faktorus, Komisija uzskata, ka jāatļauj izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā noteiktus līdzekļus un jāpaplašina etilēna izmantošana.

(4)

Spinosads ir jauns mikrobiālas izcelsmes insekticīds un ir konstatēts, ka tam ir būtiska nozīme dažu galveno kaitēkļu apkarošanā, un tas veicina ražošanas sistēmas ilgtspējību citos kaitēkļu esības gadījumos. Tomēr to izmantojot, līdz minimumam jāsamazina draudi blakusorganismiem.

(5)

Attiecībā uz spinosada iekļaušanu, jāprecizē, ka mikroorganismi vispār ir atļauti bioloģiskajā lauksaimniecībā kaitēkļu un slimību apkarošanā, bet produkti, kurus rada mikroorganismi, īpaši jāuzskaita.

(6)

Ir konstatēts, ka kālija bikarbonātam ir būtiska nozīme vairāku sēnīšu izraisītu kultūraugu slimību apkarošanā, un tas var veicināt vara un sēra izmantošanas samazināšanu noteiktu augu kaitēkļu apkarošanā.

(7)

Vara oktanoāts ir jauns vara preparāts, kas izmantojams tāpat kā citi vara savienojumi, kuri jau iekļauti Regulas (EEK) Nr. 2092/91 II pielikuma B daļā. Kopējais sezonā izmantojamais vara daudzums ir mazāks, ja lieto vara oktanoātu.

(8)

Etilēns jau ir iekļauts Regulas (EEK) Nr. 2092/91 II pielikuma B daļā kā viela, ko parasti izmanto bioloģiskajā lauksaimniecībā. Ir pamats uzskatīt, ka ir lietderīgi papildināt minētās vielas izmantošanas nosacījumus ar diviem papildizmantojumiem, kurus var uzskatīt par būtiskiem: citrusaugļu gatavināšanai, ja šāda apstrāde ir daļa no stratēģijas, lai novērstu augļu mušiņas nodarītos kaitējumus un uzglabāto kartupeļu un sīpolu asnošanu.

(9)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regulas (EEK) Nr. 2092/91 II pielikums.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota atbilstīgi Regulas (EEK) Nr. 2092/91 14. pantam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2092/91 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 6. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 198, 22.7.1991., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 123/2008 (OV L 38, 13.2.2008., 3. lpp.).

(2)  Ad hoc ekspertu grupas 2008. gada 22.-23. janvāra ziņojums (angļu valodā) par pesticīdiem bioloģiskās pārtikas ražošanā, http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/publi/pesticides_en.pdf


PIELIKUMS

Regulas (EEK) Nr. 2092/91 II pielikumu groza šādi.

B daļā “Pesticīdi” 1. punktu “Augu aizsardzības produkti” groza šādi:

1)

II tabulu “Mikroorganismi, ko izmanto bioloģiskai kaitēkļu apkarošanai” aizstāj ar šādu:

“II.   Mikroorganismi, ko izmanto bioloģiskai kaitēkļu un slimību apkarošanai

Nosaukums

Apraksts, prasības attiecībā uz sastāvu, lietošanas nosacījumi

Mikroorganismi (baktērijas, vīrusi un sēnītes)

Tikai ģenētiski nemodificēti celmi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/18/EK nozīmē (1)


IIa   Vielas, ko radījuši mikroorganismi

Nosaukums

Apraksts, prasības attiecībā uz sastāvu, lietošanas nosacījumi

Spinosads

Insekticīds

Tikai ja iegūts no ģenētiski nemodificētiem celmiem Direktīvas 2001/18/EK nozīmē

Tikai ja veikti pasākumi galveno parazītu un rezistences izveidošanās draudu samazināšanai līdz minimumam

Vajadzība, ko atzīst kontroles iestāde vai inspekcijas iestāde

2)

IV tabulu “Citas vielas, ko tradicionāli izmanto bioloģiskajā lauksaimniecībā” groza šādi:

a)

Ierakstu par varu slejā “Nosaukums” aizstāj ar šādu:

“Varš vara hidroksīda, vara oksihlorīda, (tribāziska) vara sulfāta, vara oksīda, vara oktanoāta formā”

b)

Ierakstu par “etilēnu” aizstāj ar šādu tekstu:

Nosaukums

Apraksts, prasības attiecībā uz sastāvu, lietošanas nosacījumi

“(*) Etilēns

Banānu, kivi un kakiplūmju (hurmu) gatavināšana; Citrusaugļu gatavināšana tikai kā daļa no stratēģijas augļu mušiņas kaitējuma novēršanai citrusaugļos; ananasa ziedu uzziedināšana; kartupeļu un sīpolu asnošanas novēršana

Vajadzība, ko atzīst kontroles iestāde vai inspekcijas iestāde”

3)

V tabulu “Citas vielas” papildina ar šādu ierakstu:

Nosaukums

Apraksts, prasības attiecībā uz sastāvu, lietošanas nosacījumi

“Kālija bikarbonāts

Fungicīds”


(1)  OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp.”


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Komisija

7.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 120/11


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 23. aprīlis)

par īpašām bērnu drošības prasībām, kas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/95/EK jāizpilda Eiropas standartos attiecībā uz šķiltavām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/357/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīvu 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību (1) un jo īpaši tās 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2001/95/EK ražotājiem uzliek pienākumu laist tirgū tikai drošus produktus.

(2)

Saskaņā ar Direktīvu 2001/95/EK produkts jāuzskata par drošu attiecīgos valsts standartos ietverto risku un risku kategoriju ziņā, ja tas atbilst brīvprātīgi ieviestiem valsts standartiem, kuros pārņemti Eiropas standarti.

(3)

Direktīvā 2001/95/EK paredzēts, ka Eiropas standartus izveido Eiropas mēroga standartizācijas institūcijas. Šādiem standartiem jānodrošina produktu atbilstība minētajā direktīvā ietvertajai vispārējās drošības prasībai.

(4)

Šķiltavas ir bīstami produkti, jo tās rada liesmu vai karstumu un satur uzliesmojošu šķidrumu vai gāzi, bieži vien zem spiediena. Lielākie apdraudējumi, kas saistīti ar šķiltavu nepareizu izmantošanu, ir ugunsgrēki, apdegumi un uzliesmojumi, kuri siltuma avota tuvumā var izraisīt eksploziju.

(5)

Šķiltavas nav paredzētas lietošanai bērniem. Tomēr ļoti bieži ir gadījumi, kad, jo īpaši mazi bērni, šķiltavas izmanto nepiemērotā veidā, un tas ir jāņem vērā, novērtējot šādu izstrādājumu drošumu. Jo īpaši tas attiecas uz vienreizlietojamām šķiltavām, ko pārdod lielā apjomā, bieži vien veselos iepakojumos, un pret ko patērētāji izturas kā pret mazvērtīgām, ātri izlietojamām un atkritumos izmetamām precēm, kā arī šķiltavām, kas piesaista pastiprinātu bērnu uzmanību, jo to izskats vai papildus funkcijas atgādina bērniem īpaši pievilcīgus priekšmetus.

(6)

Nepareizi izmantojot šķiltavas, mazi bērni var izraisīt ugunsgrēkus, kas rada ievērojumus privāta un saimnieciska rakstura postījumus, ieskaitot nāves gadījumus. Tādējādi, ja bērni šķiltavas izmanto nepiemērotā veidā, tās var radīt nopietnu apdraudējumu.

(7)

Komisija 1998. gadā izsniedza Eiropas Standartizācijas komitejai (CEN) adresētu standartizācijas mandātu Nr. M/266 par patērētāju un bērnu drošību attiecībā uz šķiltavām, kā rezultātā tika izstrādāts Eiropas standarts EN 13869:2002: “Šķiltavas – Bērniem drošas šķiltavas – Drošības prasības un testēšana”.

(8)

Ņemot vērā to, ka patērētāju veselība un drošība ir apdraudēta, jo pastāv liela varbūtība, ka mazi bērni var iedarbināt un nepareizi lietot šķiltavas, un to, ka šo risku efektīvi var novērst, vienīgi veicot atbilstīgus pasākumus, kas piemērojami Kopienas līmenī, Komisija 2006. gada 11. maijā pieņēma Lēmumu 2006/502/EK (2) saskaņā ar Direktīvas 2001/95/EK 13. pantu, pieprasot dalībvalstīm veikt pasākumus, kas atļautu tirgot tikai bērniem drošas šķiltavas un aizliegtu tirgot jaunrades šķiltavas.

(9)

Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Direktīvas 2001/95/EK 13. pantu pieņemtie lēmumi ir pagaidu pasākumi, kuri ir spēkā ne ilgāk kā vienu gadu, un katru no šiem pasākumiem var pagarināt par periodiem, kas katrs nav ilgāki par vienu gadu, Komisija 2007. gada 12. aprīlī pieņēma Lēmumu 2007/231/EK (3), ar kuru Lēmuma 2006/502/EK spēkā esamības laiks tiek pagarināts uz vienu gadu.

(10)

Lai arī atsauces uz standartu EN 13869 nav publicētas Oficiālajā Vēstnesī saskaņā ar Direktīvas 2001/95/EK noteikumiem, Komisijas Lēmums 2006/502/EK tomēr pamato pieņēmumu par šķiltavu atbilstību, ja tās atbilst valstu standartiem, ar kuriem pārņem standartu EN 13869.

(11)

Ņemot vērā vajadzību izmantot atbilstošus tehniskus risinājumus, lai izvērtētu bērnu drošības prasības šķiltavām, dalībvalstis un Komisija sadarbībā ar Eiropas standartizācijas struktūrām un pēc apspriešanās ar ieinteresētajām personām ir noteikušas, ka standarts EN 13869 ir jāpārskata.

(12)

Galvenā problēma, kas konstatēta saistībā ar pašreizējo standartu, ir tā, ka saskaņā ar šo standartu, lai pārbaudītu vai šķiltavas ir bērniem drošas, to pārbaudē jāiesaista bērni. Kaut arī šī metode ir sevi pierādījusi kā atbilstoša, tomēr būtu noderīgi identificēt alternatīvas metodes, lai noteiktu, cik drošas šķiltavas ir bērniem, – ja šīs alternatīvās metodes ir vismaz tikpat efektīvas un uzticamas. Bez tam bērnu uzmanību īpaši piesaistošu šķiltavu (tā saukto jaunrades šķiltavu) patreizējā definīcija ir brīvi interpretējama, kas var būt par pamatu nevienlīdzīgai šādu šķiltavu aizlieguma piemērošanai. Visbeidzot ir jāizskata arī daži citi jautājumi, lai, nodrošinot atbilstošus tehniskus risinājumus, panāktu to, ka standarts pilnībā kalpo savam mērķim.

(13)

Saskaņā ar Direktīvas 2001/95/EK 4. panta noteikumiem šķiltavām ir jānosaka īpašas bērnu drošības prasības, lai atbilstoši procedūrai Direktīvā 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā (4), varētu standartizācijas struktūrām pieprasīt pārskatīt standartu EN 13869 un pārskatīto standartu publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(14)

Kad atsauce uz pārskatīto standartu tiks publicēta Oficiālajā Vēstnesī, šķiltavas, kuras ražotas saskaņā ar šo standartu, tiks uzskatītas par tādām, kas atbilst vispārējām drošuma prasībām Direktīvā 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību attiecībā uz standarta aptvertajām īpašajām bērnu drošības prasībām.

(15)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota atbilstoši Direktīvai 2001/95/EK,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Mērķis

Šā lēmuma mērķis ir noteikt prasības, pamatojoties uz kurām Komisija var pieprasīt kompetentajām standartizācijas institūcijām grozīt attiecīgo standartu par šķiltavām.

Šā lēmuma izpratnē:

 

“šķiltavas” ir manuāla, ar degvielu darbināma, liesmu radoša ierīce, kuru parasti lieto apzinātai cigarešu, cigāru un pīpju aizdedzināšanai un kuru, iespējams, varētu izmantot, lai aizdedzinātu, piemēram, papīru, degli, sveces un lukturus, un kurā ir iestrādāta degvielas padeve, un kura ir vai nav paredzēta atkārtotai uzpildei;

 

“bērniem drošas šķiltavas” ir šķiltavas, kas ir konstruētas un ražotas tā, ka tās parastos vai iespējami paredzamos lietošanas apstākļos nevar iedarbināt bērni, kuri ir jaunāki par 51 mēnesi, vai nu tādēļ, ka to iedarbināšanai ir vajadzīgs spēks, vai arī tādēļ, ka to konstrukcija vai aizdedzes mehānisma aizsardzība, vai arī aizdedzes nodrošināšana ir pietiekami sarežģīta;

 

“bērnu uzmanību piesaistošas šķiltavas” ir šķiltavas, kuru noformējums jebkādā veidā atgādina citu priekšmetu, kas vispārēji atzīts par tādu priekšmetu, kurš piesaista par 51 mēnesi jaunāku bērnu uzmanību vai ir paredzēts viņu lietošanai.

2. pants

Prasības

1.   Direktīvas 2001/95/EK 4. panta izpratnē īpašās bērnu drošības prasības šķiltavām ir šādas:

a)

šķiltavām ir jābūt bērniem drošām, lai samazinātu iespēju un varbūtību, ka bērni, kas jaunāki par 51 mēnesi, varētu tās iedarbināt;

b)

šķiltavas nedrīkst piesaistīt par 51 mēnesi jaunāku bērnu uzmanību.

2.   Šā panta 1. punkta a) apakšpunkts neattiecas uz uzpildāmām šķiltavām, par kurām ražotāji pēc kompetento iestāžu pieprasījuma iesniedz vajadzīgo dokumentāciju, kas apliecina, ka šķiltavas ir tā projektētas, izgatavotas un laistas tirgū, lai nodrošinātu pastāvīgu paredzamo lietošanas drošumu vismaz piecu to darbības gadu laikā, ietverot arī labošanu, un kuras jo īpaši atbilst šādām prasībām:

a)

visām šķiltavām ir vismaz divu gadu rakstiska ražotāja garantija atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 1999/44/EK (5);

b)

pastāv praktiska iespēja tās salabot, tostarp arī aizdedzes mehānismu, un droši uzpildīt visā to darbības laikā;

c)

nedilstošās daļas, kuras pēc garantijas laika, pastāvīgi lietojot, tomēr varētu nodilt vai pārstāt darboties, var aizvietot vai salabot pilnvarotā vai specializētā pēcpārdošanas centrā, kas atrodas Eiropas Savienībā.

Briselē, 2008. gada 23. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Meglena KUNEVA


(1)  OV L 11, 15.1.2002., 4. lpp.

(2)  OV L 198, 20.7.2006., 41. lpp.

(3)  OV L 99, 14.4.2007., 16. lpp.

(4)  OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

(5)  OV L 171, 7.7.1999., 12. lpp.


7.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 120/14


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 25. aprīlis),

ar kuru groza Lēmumu 2005/380/EK, ar ko izveido no valsts neatkarīgu ekspertu grupu korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības tiesību jomā

(2008/358/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

tā kā:

(1)

Ar Lēmumu 2005/380/EK tika izveidota no valsts neatkarīgu ekspertu grupa korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības tiesību jomā kā struktūra, kas palīdz Komisijai izstrādāt risinājumus, izvērst debates un sniegt konsultācijas korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības tiesību jomā. Lēmums 2005/380/EK ir spēkā līdz 2008. gada 27. aprīlim.

(2)

Grupas ekspertu sniegtās konsultācijas ir bijušas vērtīgas, jo īpaši attiecībā uz uzņēmējdarbības tiesību un korporatīvās pārvaldības jomā iesāktajām Komisijas iniciatīvām, proti, Komisijas likumdošanas un darba programmā 2008. gadam (1) paredzētajiem Eiropas privātā uzņēmuma statūtiem un uzņēmējdarbības tiesību vienkāršošanu, kā arī izvērtējumu par to, kā tiek piemēroti spēkā esošie tiesību akti korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības tiesību jomā. Lai nodrošinātu turpināmību un palīdzētu panākt šo projektu veiksmīgu izpildi, grupas pilnvaru termiņš ir jāpagarina līdz 2009. gada jūnijam.

(3)

Ir svarīgi nodrošināt, ka grupas dalībnieki sniedz objektīvus ekspertu atzinumus.

(4)

Personas dati par grupas dalībniekiem ir jāapstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (2).

(5)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmums 2005/380/EK,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

Vienīgais pants

Lēmumu 2005/380/EK groza šādi.

1)

Lēmuma 3. pantā pievieno šādu punktu:

“Grupas locekļi katru gadu rakstiski apstiprina, ka tie apņemas darboties sabiedrības interesēs, un paraksta deklarāciju, ka tiem nav interešu/ir intereses, kas varētu apdraudēt viņu objektivitāti.”

2)

Lēmuma 5. pantā pievieno šādu punktu:

“Dalībnieku vārdus un uzvārdus apkopo, apstrādā un publicē atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 45/2001 (3).

3)

Lēmuma 9. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“Šo lēmumu piemēro līdz 2009. gada 30. jūnijam.”

Briselē, 2008. gada 25. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  COM(2007) 640, galīgā redakcija, 23.10.2007.

(2)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(3)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.”


7.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 120/15


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 28. aprīlis),

ar ko izveido Augsta līmeņa grupu lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības konkurētspējas jautājumos

(2008/359/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

tā kā:

(1)

Ar Līguma 157. panta 1. punktu Kopienai un dalībvalstīm ir uzticēts uzdevums nodrošināt Kopienas rūpniecības konkurētspējai vajadzīgos apstākļus. Saskaņā ar 157. panta 2. punktu dalībvalstis saziņā ar Komisiju savā starpā apspriežas un vajadzības gadījumā koordinē rīcību. Komisija var nākt klajā ar dažādiem lietišķiem ierosinājumiem, lai veicinātu šādu koordināciju.

(2)

Komisija paziņojumā “Rūpniecības politikas termiņa vidusposma pārskats, ieguldījums ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģijā” (1) paziņoja par ieceri uzsākt iniciatīvu pārtikas jomā saistībā ar Kopienas lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības konkurētspējas jautājumiem.

(3)

Tāpēc ir jāizveido augsta līmeņa grupa, kurā galvenokārt darbotos Kopienas lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības eksperti konkurētspējas jomā un saistītās jomās, piemēram, pārtikas nekaitīguma un veselības un vides aizsardzības jomā, un jāizvirza minētās grupas uzdevumi un jānosaka struktūra.

(4)

Grupa nodarbosies ar jautājumiem, kas nosaka un noteiks nākotnē Kopienas lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības konkurētspēju. Pamatojoties uz apspriežu rezultātiem, grupa sagatavo nozarei atbilstošus politikas ieteikumus, lai palielinātu lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības konkurētspēju saskaņā ar Kopienas politiku, īpaši atbilstoši pārtikas nekaitīguma, veselības aizsardzības un lauksaimniecības politikai un ilgspējīgas attīstības mērķim.

(5)

Šī grupa jāveido no Komisijas, dalībvalstu un citu ieinteresēto personu pārstāvjiem, jo īpaši no lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības izvirzīto pārstāvju un pakārtoto lietotāju vidus, no patērētajiem un pilsoniskās sabiedrības.

(6)

Neskarot Komisijas drošības noteikumus, kas izklāstīti Komisijas Lēmuma 2001/844/EK, EOTK, Euratom (2) pielikumā, ir jāparedz noteikumi par to, kā grupas dalībnieki drīkst izpaust informāciju.

(7)

Personas datus par grupas dalībniekiem apstrādā saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (3),

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Augsta līmeņa grupa lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības konkurētspējas jautājumos

Ar šo izveido Augsta līmeņa grupu lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības konkurētspējas jautājumos – turpmāk tekstā “grupa”.

2. pants

Uzdevumi

Grupas uzdevumi ir šādi:

1)

risināt jautājumus, kas nosaka un noteiks nākotnē Kopienas lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības konkurētspēju, un saistītus jautājumus;

2)

noteikt faktorus, kas ietekmē Kopienas lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības konkurences stāvokli un noturīgumu, tostarp nākotnes problēmas un tendences, kas ietekmē konkurētspēju;

3)

sagatavot nozarei atbilstošus politikas ieteikumus Kopienas politikas veidotājiem.

3. pants

Apspriešanās

Komisija var apspriesties ar grupu jebkurā jautājumā, kas saistīts ar Kopienas lauksaimniecības un pārtikas rūpniecību.

4. pants

Locekļi un to iecelšana

1.   Komisija par grupas locekļiem ieceļ kompetentus un atbildīgus augsta līmeņa speciālistus, kas saistīti ar Kopienas lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības konkurētspēju un uzdevumiem.

2.   Grupā ir 27 dalībnieki:

a)

8 dalībvalstu pārstāvji;

b)

13 lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības pārstāvji;

c)

6 pilsoniskās sabiedrības un profesionālo asociāciju pārstāvji.

3.   Grupas dalībniekus, balstoties uz zināšanām, ieceļ amatā privātpersonas statusā, un ieteikumus Komisijai viņi sniedz neatkarīgi no ārējas ietekmes.

4.   Katrs grupas dalībnieks izvirza individuālu pārstāvi ar 5. panta 2. punktu izveidotai sagatavošanas apakšgrupai.

5.   Locekļu amata pilnvaru termiņš ir 1 gads, kas ir atjaunojams, un locekļi pilda savus pienākumus līdz brīdim, kad atbilstīgi 6. punktam to vietā ieceļ citus pārstāvjus vai kad beidzas to pilnvaru laiks.

6.   Locekļu vietā līdz to pilnvaru termiņa beigām var iecelt citus pārstāvjus šādos gadījumos:

a)

ja loceklis atkāpjas no amata;

b)

ja loceklis vairs nespēj dot efektīvu ieguldījumu grupas apspriedēs;

c)

ja loceklis neatbilst Līguma 287. pantam.

7.   Locekļi paraksta saistību deklarāciju, apņemoties rīkoties sabiedrības interesēs, un deklarāciju par interešu konfliktu, kas varētu apdraudēt viņu neatkarību.

8.   Locekļu vārdus publicē Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē un Komisijas Ekspertu grupu reģistrā. Dalībnieku vārdus un uzvārdus apkopo, apstrādā un publicē saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001.

5. pants

Darbība

1.   Grupu vada Komisija.

2.   Sagatavošanas apakšgrupa, turpmāk tekstā – “sherpa” apakšgrupa, gatavo apspriedes un grupas apstiprināšanai nododamos nostājas dokumentus un ieteikumus darbībām un/vai politikas pasākumiem. Tā cieši sadarbojas ar Komisijas dienestiem, lai sagatavotu grupas sanāksmju darbu.

3.   Vienojoties ar Komisiju, grupa var izveidot apakšgrupas konkrētu jautājumu izskatīšanai atbilstoši grupai noteiktajām pilnvarām. Minētās darba grupas likvidē, tiklīdz uzdevums ir īstenots.

4.   Komisijas pārstāvis var lūgt piedalīties ekspertus vai novērotājus grupas darbā vai apspriedēs, vai apakšgrupas darbā un ad hoc grupās.

5.   Ja Komisija uzskata, ka informācija, kas iegūta, piedaloties grupas vai apakšgrupas, vai īpašās grupas apspriedēs vai darbā, ir konfidenciāla, šo informāciju nedrīkst izpaust.

6.   Grupas, “sherpa” apakšgrupas un citu apakšgrupu sanāksmes parasti notiek Komisijas telpās saskaņā ar Komisijas noteiktām procedūrām un grafiku. Sekretariāta pakalpojumus nodrošina Komisija. Darba grupas un tās apakšgrupu sanāksmēs var piedalīties procesos ieinteresēti Komisijas ierēdņi.

7.   Grupa pieņem reglamentu, pamatojoties uz Komisijas pieņemto standarta reglamentu.

8.   Komisija var publicēt vai ievietot internetā atvēlētajā tīmekļa vietnē visus kopsavilkumus, secinājumus vai daļējus secinājumus, vai grupas darba dokumentus, procedūras un ziņojumus attiecīgā dokumenta oriģinālvalodā.

6. pants

Beigu termiņš

Šo lēmumu piemēro līdz 2009. gada 1. novembrim. Komisija pirms šā termiņa beigām lemj par termiņa iespējamo pagarināšanu.

Briselē, 2008. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  COM(2007) 374, 4.7.2007.

(2)  OV L 317, 3.12.2001., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/548/EK, Euratom (OV L 215, 5.8.2006., 38. lpp.)

(3)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.


7.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 120/17


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 30. aprīlis),

ar ko nosaka Kopienas finansiālo atbalstu to izdevumu segšanai, kuri radušies saistībā ar ārkārtas pasākumiem, 2003. gadā izskaužot putnu gripu Nīderlandē

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1668)

(Autentisks ir tikai teksts holandiešu valodā)

(2008/360/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 3. panta 3. punktu un 3.a panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Nīderlandē 2003. gadā konstatēja putnu gripas uzliesmojumus. Šī slimība nopietni apdraudēja Kopienas mājlopu populāciju.

(2)

Lai novērstu slimības izplatīšanos un iespējami ātri palīdzētu to izskaust, atbilstīgi Lēmumam 90/424/EEK Kopienai finansiāli jāpiedalās to attaisnoto izdevumu segšanā, kas dalībvalstij radušies saistībā ar veiktajiem ārkārtas pasākumiem šīs slimības apkarošanai.

(3)

Saskaņā ar Komisijas 2003. gada 24. septembra Lēmumu 2003/678/EK par Kopienas finansiālo atbalstu to attaisnoto izdevumu segšanai, kas radušies, 2003. gadā izskaužot putnu gripu Nīderlandē (2), Kopiena piešķīra finansiālu atbalstu Nīderlandei, lai palīdzētu segt izdevumus, kas radušies sakarā ar putnu gripas izskaušanas ārkārtas pasākumiem, kuri īstenoti 2003. gadā.

(4)

Minētajā lēmumā noteikts, ka pirmās iemaksa veicama EUR 40 000 000 apmērā.

(5)

Saskaņā ar minēto lēmumu Kopienas finansiālā atbalsta atlikumu izmaksā, pamatojoties uz Nīderlandes 2004. gada 14. martā, 2005. gada 26. jūlijā un 2006. gada 2. novembrī iesniegtajiem pieprasījumiem.

(6)

Ņemot vērā minētos apsvērumus, tagad ir jānosaka Kopienas finansiālā atbalsta kopējā summa, kas paredzēta to attaisnoto izdevumu segšanai, kuri radušies, 2003. gadā izskaužot putnu gripu Nīderlandē.

(7)

Atbilstīgi Kopienas veterinārajiem noteikumiem Komisijas veikto pārbaužu rezultāti un Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanas nosacījumi liecina, ka Kopienas finansiālo atbalstu nevar piešķirt attiecībā uz visiem deklarētajiem izdevumiem.

(8)

Komisijas novērojumi, attaisnoto izdevumu aprēķina metode un galīgie secinājumi tika paziņoti Nīderlandes iestādēm 2007. gada 12. jūlija, 2007. gada 26. oktobra un 2007. gada 5. decembra vēstulēs.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kopienas finansiālā atbalsta kopējā summa to izdevumu segšanai, kas saistīti ar putnu gripas izskaušanu Nīderlandē 2003. gadā, atbilstīgi Lēmumam 2003/678/EK ir noteikta EUR 65 516 152,41.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Nīderlandes Karalistei.

Briselē, 2008. gada 30. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Lēmumu 2006/53/EK (OV L 29, 2.2.2006., 37. lpp.).

(2)  OV L 249, 1.10.2003. 53. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2004/27/EK (OV L 6, 10.1.2004., 45. lpp.).


7.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 120/18


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 6. maijs)

par Kopienas 2008. gada finansiālo ieguldījumu veterināro procedūru datorizācijā, Dzīvnieku slimību izziņošanas sistēmā, komunikācijas pasākumos un pētījumos un vērtējumos

(2008/361/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 17. un 20. pantu, 37. panta 2. punktu un 37.a panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Lēmumā 90/424/EEK ir noteiktas procedūras, kas reglamentē Kopienas finansiālo atbalstu īpašiem veterināriem pasākumiem, īpaši tiem, kas saistīti ar informācijas politiku attiecībā uz dzīvnieku veselību, dzīvnieku labturību un pārtikas nekaitīgumu, tehniskiem un zinātniskiem pasākumiem un kontroli.

(2)

Lēmuma 90/424/EEK 37.a panta 1. punkta b) apakšpunkts nosaka, ka Kopienas finansiālo ieguldījumu var piešķirt veterināro procedūru datorizācijai saistībā ar integrēto datorizēto veterināro sistēmu mitināšanu, pārvaldību un uzturēšanu, atbilstīgā gadījumā ņemot vērā valstu datu bāzu pastāvēšanu. Tāpēc Kopienas finansiālo ieguldījumu jāpiešķir integrētās datorizētās veterinārās sistēmas TRACES (Trade Control and Expert System) mitināšanai, pārvaldībai un uzturēšanai, kuru ieviesa saskaņā ar Komisijas 2002. gada 30. decembra Lēmumu 2003/24/EK par integrētas datorizētas veterinārās sistēmas izveidi (2), lai nodrošinātu, ka sistēma ir pieejama, droša un atjaunināta.

(3)

Lēmuma 90/424/EEK 37. panta 1. punkts nosaka, ka Kopienas finansiālo atbalstu var saņemt dzīvnieku identifikācijas un slimību reģistrācijas sistēmu ieviešanai saskaņā ar tiesību aktiem par Kopienas dzīvo dzīvnieku iekšējās tirdzniecības veterinārajām pārbaudēm iekšējā tirgus izveides nolūkos. Tāpēc Kopienas finansiālo atbalstu var piešķirt, lai atjauninātu Dzīvnieku slimību izziņošanas sistēmu (ADNS), saskaņā ar Komisijas 2005. gada 1. marta Lēmumu 2005/176/EK, ar kuru nosaka kodificētas veidlapas un kodus dzīvnieku slimību izziņošanai saskaņā ar Padomes Direktīvu 82/894/EEK (3), ieviešot vajadzīgos tehniskos uzlabojumus.

(4)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai par jaunu stratēģiju dzīvnieku veselības jomā Eiropas Savienībā 2007.–2013. gadam saskaņā ar principu “Profilakse ir labāka nekā ārstēšana” (4) (“Paziņojums par stratēģiju dzīvnieku veselības jomā”) nosaka, ka Komisija uzņemas saistības uzlabot komunikāciju ar patērētājiem un ieinteresētajām personām.

(5)

Lēmuma 90/424/EEK 16. pants nosaka, ka Kopiena sniedz finansiālu ieguldījumu informācijas politikas izveidē dzīvnieku veselības, dzīvnieku labturības un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu nekaitīguma jomā. Tāpēc Kopienai jāsniedz finansiāls ieguldījums tādu pasākumu īstenošanai, kuru mērķis ir uzlabot komunikāciju ar patērētājiem un ieinteresētajām personām dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības jomā saskaņā ar paziņojumu par stratēģiju dzīvnieku veselības jomā.

(6)

Saskaņā ar Lēmuma 90/424/EEK 19. pantu Kopiena var uzņemties vai palīdzēt dalībvalstīm vai starptautiskām organizācijām uzņemties veikt tehniskos un zinātniskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai izstrādātu Kopienas tiesību aktus veterinārijas jomā, kā arī pilnveidotu veterināro izglītību vai apmācību.

(7)

Atgremotājdzīvnieku elektroniskās identifikācijas pakāpeniska ieviešana ir viens no vēlamajiem stratēģijas rezultātiem. Tāpēc jāveic izmaksu un ieguvumu un rentabilitātes jautājumu pētījums attiecībā uz liellopu elektronisko identifikāciju pirms jauno tiesību aktu ieviešanas šajā jomā. Atzīts, ka jāveic Kopienas references laboratoriju darba un veikuma vērtējums, lai palielinātu to lomu. Pētījuma un vērtējuma rezultāti būs šīs jomas tiesību aktu pārskata pamatā, ja tādu atzīs par vajadzīgu. Tāpēc Kopienas finansiālais ieguldījums jāpiešķir, lai apmaksātu pētījumus un vērtējumus pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku veselības un labturības un zootehnikas jomās. Jāprecizē maksimālā summa, kāda piešķirama minētajām darbībām. Uzaicinājumi piedalīties konkursos par konkrētiem līgumiem pētījumu un vērtējumu pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku veselības un labturības un zootehnikas jomās veikšanai jāizsludina 2008. gadā. Saskaņā ar Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (5) veterinārie pasākumi jāfinansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda. Finanšu kontrolei jāpiemēro minētās regulas 9., 36. un 37. pants.

(8)

Kopienas finansiālo atbalstu izmaksā ar noteikumu, ka plānotie pasākumi ir faktiski veikti un darbuzņēmēji noteiktajā termiņā sniedz visu nepieciešamo informāciju.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

TRACES (Trade Control and Expert system)

Kopienas finansiālo ieguldījumu piešķir TRACES sistēmas mitināšanai, pārvaldībai un uzturēšanai, kuru ieviesa saskaņā ar Lēmumu 2003/24/EK, šādos apjomos un šādiem mērķiem:

a)

EUR 1 000 000 sistēmas mitināšanai;

b)

EUR 500 000 loģistikas atbalsta nodrošināšanai, kas vajadzīgs, lai palīdzētu sistēmas lietotājiem;

c)

EUR 300 000 tehniskās apkopes nodrošināšanai, kas vajadzīga, lai sistēmu pielāgotu likumdošanas un tehnikas attīstībai;

d)

EUR 200 000 datu apstrādes attīstībai;

e)

EUR 250 000 saskarnes attīstībai starp valstu liellopu identifikācijas datubāzēm.

2. pants

ADNS (Dzīvnieku slimību izziņošanas sistēma)

Kopienas finansiālo ieguldījumu EUR 270 000 piešķir Dzīvnieku slimību izziņošanas sistēmas atjaunināšanai saskaņā ar Lēmumu 2005/176/EK.

3. pants

Komunikācija dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības jomā

Šādā apjomā Kopienas finansiālo ieguldījumu piešķir tādiem komunikācijas pasākumiem starp kompetentajām iestādēm un iedzīvotājiem, kuru mērķis ir informācijas izplatīšana par Kopienas tiesību aktiem dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības jomā:

a)

EUR 2 500 000 dzīvnieku veselības jomā;

b)

EUR 150 000 dzīvnieku labturības jomā.

4. pants

Pētījumi un vērtējumi

Kopienas finansiālo ieguldījumu, kura maksimālais apjoms ir EUR 300 000, piešķir šādiem pētījumiem un vērtējumiem:

a)

izmaksu un ieguvumu pētījumiem par liellopu elektronisko identifikāciju;

b)

Kopienas references laboratoriju vērtējumam dzīvnieku veselības un zootehnikas jomā.

5. pants

Apropriācijas

1.   Finansiālie ieguldījumi, kas noteikti 1. līdz 4. pantā tiek finansēti no Eiropas Kopienu 2008. gada budžeta pozīcijas 17 04 02 01.

2.   Šā lēmuma 4. pantā minēto darbību veikšanai slēdz divus īpašus līgumus. Abus īpašos līgumus parakstīs 2008. gadā.

Briselē, 2008. gada 6. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 8, 14.1.2003., 44. lpp.

(3)  OV L 59, 5.3.2005., 40. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/924/EK (OV L 354, 14.12.2006., 48. lpp.).

(4)  COM(2007) 539, galīgā redakcija.

(5)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1437/2007 (OV L 322, 7.12.2007., 1. lpp.).


IETEIKUMI

Komisija

7.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 120/20


KOMISIJAS IETEIKUMS

(2008. gada 6. maijs)

par sabiedriskas nozīmes struktūru obligāto revidentu un revīziju uzņēmumu ārējās kvalitātes nodrošināšanu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1721)

(2008/362/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 211. pantu,

tā kā:

(1)

Lai obligātā revīzija būtu kvalitatīva, galvenais priekšnoteikums ir ārējās kvalitātes nodrošināšana. Tas piešķir ticamību publicētai finanšu informācijai un sniedz labāku aizsardzību akcionāriem, investoriem, kreditoriem un citām ieinteresētajām personām. Līdz ar to jebkurai ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmai jābūt objektīvai un no revidenta profesijas neatkarīgai.

(2)

29. un 43. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīvā 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 84/253/EEK (1), noteikti augsti kritēriji kvalitātes nodrošināšanas sistēmām, kas attiecas uz visiem obligātajiem [pilnvarotajiem] revidentiem un revīzijas uzņēmumiem. Minētajā direktīvā ir iekļauti daži punkti no Komisijas 2000. gada 15. novembra Ieteikuma 2001/256/EK par kvalitātes nodrošināšanas minimālajām prasībām likumā noteiktajām revīzijām Eiropas Savienībā (2).

(3)

Tomēr pēdējā laikā par tām ieteikuma daļām, kas attiecas uz sabiedriskas nozīmes struktūru obligāto revīziju, daudz nozīmīgāka kļuvusi starptautiskā prakse un tendences šādu revīziju veikšanā izmantot ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, ko pārvalda neatkarīgi no revidenta profesijas un kurās kvalitātes nodrošināšanas pārbaudes veic personas, kas nav revidenti.

(4)

Kritēriji, kas noteikti Direktīvā 2006/43/EK, vēl arvien paredz, ka tas, kā pašreiz dalībvalstīs tiek organizētas ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnvarotajiem revidentiem un revīzijas uzņēmumiem, var ievērojami atšķirties. Jo īpaši attiecībā uz Direktīvas 2006/43/EK 34. pantu jānovērš tas, ka ieinteresētās personas atšķirīgi uztver dalībvalstīs veiktās pilnvaroto revidentu un revīzijas uzņēmumu revīzijas kvalitāti. Direktīvā 2006/43/EK paredzēts arī tas, ka dalībvalstu publiskajām pārraudzības sistēmām jārod saskaņota pieeja, veicot kvalitātes nodrošināšanas pārbaudes.

(5)

Dalībvalstu sadarbībai ir prioritāra nozīme saistībā ar sabiedriskas nozīmes struktūru revīzijām. Jāsniedz turpmāki norādījumi par pilnvaroto revidentu un revīzijas uzņēmumu, kas veic revīziju šādās struktūrās, kvalitātes nodrošināšanas sistēmām. Tāpēc ir lietderīgi pieņemt jaunu ieteikumu, kas labāk atbilst pašreizējai situācijai nekā Ieteikums 2001/256/EK un kurā ir ņemtas vērā gan jaunas starptautiskās tendences, gan dalībvalstu īpašās vajadzības. Tomēr nav vajadzības sniegt sīkus norādījumus par kvalitātes nodrošināšanas sistēmām attiecībā uz pilnvarotajiem revidentiem un revīzijas uzņēmumiem, kas veic revīziju citās, nevis sabiedriskas nozīmes struktūrās.

(6)

Inspekcijām jāveicina, lai pilnvarotā revidenta vai revīzijas uzņēmuma, ko pārbauda, revīzijas kvalitāte uzlabojas; un inspekcijām jābūt regulārām un preventīvām. Inspekciju mērķis ir veidot un saglabāt uzticību obligātajai revīzijai un tādējādi ilgtermiņā arī finanšu tirgiem. Tādējādi šis ieteikums neskar ad-hoc izmeklēšanas, kas uzsāktas normatīvo aktu iespējamo pārkāpumu rezultātā.

(7)

Lai veicinātu revīziju kvalitāti Kopienā, neatkarīgām pārraudzības iestādēm jāveic aktīvāks darbs, pārbaudot revīzijas uzņēmumus. Jāsniedz norādījumi par inspekcijas sistēmas neatkarību. Ir jāprecizē iespējamā publiskās pārraudzības iestāžu, profesionālo asociāciju un citu attiecīgu iestāžu, kā arī ekspertu loma saistībā ar inspekciju veikšanu. Tāpat ir jāsniedz skaidrojumi par finansējumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmai.

(8)

Direktīvas 2006/43/EK 43. pantā noteikts, ka pilnvaroto revidentu un revīzijas uzņēmumu, kas veic sabiedriskās nozīmes struktūru revīzijas, kvalitātes nodrošināšanas pārbaudēm jānotiek vismaz reizi trijos gados. Publiskās pārraudzības sistēmā var rasties grūtības pieņemt darbā vajadzīgo inspektoru skaitu, lai varētu veikt pārbaudes uz vietas katrā inspekcijas gadījumā. Tāpēc jāparedz iespēja, ka konkrētos gadījumos eksperti, kas nav inspektori, arī var piedalīties pārbaudēs uz vietas.

(9)

Lai nodrošinātu to, ka attiecīgais pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums ņem vērā galīgo inspekcijas ziņojumu un ka ziņojumā ir sniegta pietiekama informācija, lai nākotnē izvairītos no konstatētajām grūtībām, jābūt efektīvai saziņai starp inspektoriem un pilnvaroto revidentu vai revīzijas uzņēmumu gan pirms galīgā ziņojuma pieņemšanas, gan veicot turpmākus pasākumus.

(10)

Lai uzlabotu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ticamību un salīdzināmību Kopienā, gada ziņojumā par inspekciju vispārējiem rezultātiem jāiekļauj informācija par galvenajiem rādītājiem, kas palīdzētu veikt novērtējumu gan par izmantotajiem resursiem, gan par kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitāti un lietderību.

(11)

Ņemot vērā nesenos starptautiskos notikumus, jo īpaši attiecīgu iestāžu un ekspertu iesaistīšanos inspekciju veikšanā, Komisija plāno izvērtēt situāciju 2011. gadā,

AR ŠO IESAKA.

Priekšmets

1.

Šajā ieteikumā sniegti norādījumi par to, kā ieviest neatkarīgas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnvarotiem revidentiem un revīzijas uzņēmumiem, kas veic revīzijas sabiedriskas nozīmes struktūrās saskaņā ar Direktīvas 2006/43/EK 29. un 43. pantu.

2.

Ja dalībvalsts ir nolēmusi piemērot atbrīvojumu dažām sabiedriskas nozīmes struktūrām saskaņā ar Direktīvas 2006/43/EK 39. pantu, dalībvalstij šādām struktūrām jānosaka atbrīvojums arī attiecībā uz pasākumiem, kas pieņemti šā ieteikuma sakarā.

Definīcijas

3.

Direktīvas 2006/43/EK 2. pantā izklāstītās definīcijas piemēro šim ieteikumam. Šajā ieteikumā piemēro arī šādas definīcijas:

a)

“publiskās pārraudzības iestāde” ir kompetentā iestāde Direktīvas 2006/43/EK 2. panta 10. punkta nozīmē, kas ir publiskās pārraudzības sistēma, kura balstās uz minētās direktīvas 32. pantā izklāstītajiem principiem;

b)

“inspektors” ir persona, kas veic pārbaudi, atbilst Direktīvas 2006/43/EK 29. panta 1. punkta d) apakšpunkta pirmās daļas prasībām, un strādā publiskās pārraudzības iestādē vai citā attiecīgā iestādē, kura ir pilnvarota veikt inspekcijas;

c)

“inspekcijas” ir pilnvaroto revidentu un revīzijas uzņēmumu kvalitātes nodrošināšanas pārbaudes, ko veic inspektors un kas nav izmeklēšana Direktīvas 2006/43/EK 32. panta 5. punkta nozīmē;

d)

“eksperts” ir fiziska persona, kurai ir specifiskas zināšanas par finanšu tirgiem, finanšu pārskatiem, revīziju vai citām jomām saistībā ar inspekcijām, un kura izprot praktizējošu pilnvaroto revidentu pienākumus.

Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas neatkarība

4.

Publiskās pārraudzības iestādei jāuzņemas galīgā atbildība par sabiedriskas nozīmes struktūras pilnvaroto revidentu un revīzijas uzņēmumu ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. Dalībvalstīm nevajadzētu par publiskās pārraudzības iestādi izvēlēties asociāciju vai organizāciju, kurai ir saistība ar grāmatveža vai revidenta profesiju.

5.

Publiskās pārraudzības iestādei atsevišķi vai kopā ar citu attiecīgu iestādi atbilstīgi 6. punktam jāveic to pilnvaroto revidentu un revīzijas uzņēmumu pārbaude, kas veic sabiedriskas nozīmes struktūru revīzijas.

6.

Jābūt iespējai uzdevumus, kas saistīti ar inspekciju veikšanu, deleģēt citai attiecīgai iestādei, paredzot, ka šai iestādei ir jāatskaitās publiskās pārraudzības iestādei, kurai ir vismaz šādi pienākumi:

a)

apstiprināt un, ja publiskās pārraudzības iestāde uzskata par lietderīgu, grozīt inspekciju metodiku, ieskaitot inspekciju un turpmāku pasākumu rokasgrāmatas, ziņojumu sagatavošanas metodiku un regulāro inspekciju programmas;

b)

apstiprināt un, ja publiskās pārraudzības iestāde uzskata par lietderīgu, grozīt inspekciju ziņojumus un ziņojumus par turpmākiem pasākumiem;

c)

apstiprināt un, ja publiskās pārraudzības iestāde uzskata par lietderīgu, norīkot inspektorus katrai inspekcijai;

d)

izdot visa veida ieteikumus un instrukcijas iestādei, kurai publiskās pārraudzības iestāde ir deleģējusi veikt uzdevumus.

7.

Publiskās pārraudzības iestādei jābūt tiesībām piedalīties inspekcijās un piekļūt inspekciju dokumentiem, revīzijas darba dokumentiem un citiem atbilstošiem dokumentiem.

8.

Personas vai organizācijas, kas pārstāv vai citā veidā ir saistītas ar grāmatveža, revidenta profesiju vai revīzijas uzņēmumu, nedrīkst apstiprināt vai uzlikt veto jautājumiem par kvalitātes nodrošināšanas sistēmas finansēšanas kārtību, tostarp jautājumiem par finansējuma apjomu un finanšu kontroli. Finansējuma apjomam jābūt tādam, lai publiskās pārraudzības iestādē būtu pietiekams darbinieku skaits, lai varētu īstenot 6. un 7. punktā minētos pienākumus.

9.

Ja finansējumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmai ir nodrošinājis pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums, ko pārbauda, summa vai cita iemaksa, ko paredzēts maksāt revidentam vai revīzijas uzņēmumam, ir obligāta un savlaicīgi jāatmaksā pilnībā.

Inspekciju neatkarība

10.

Publiskās pārraudzības iestādei jānodrošina, ka ir noteikti atbilstoši pamatprincipi un procedūras par personāla, tostarp inspektoru, neatkarību un objektivitāti, un inspekcijas sistēmas pārvaldību.

11.

Inspektors nedrīkst būt praktizējošs pilnvarotais revidents vai persona, kas pieņemta darbā vai kā citādi saistīta ar pilnvaroto revidentu vai revīzijas uzņēmumu.

12.

Persona nedrīkst būt inspektors, kas pārbauda pilnvaroto revidentu vai revīzijas uzņēmumu, līdz nav pagājuši divi gadi, kopš šī persona vairs nav minētā revidenta vai revīzijas uzņēmuma partneris vai darbinieks, vai kā citādi ar tiem saistīts.

13.

Inspektoriem jāapstiprina deklarācijā, ka starp viņiem un pārbaudāmo pilnvaroto revidentu vai revīzijas uzņēmumu nav interešu konflikta. Inspektori, kas sniedz nepilnīgu vai nepatiesu deklarāciju, vairs nedrīkst veikt inspekcijas, un viņiem ir jāpiemēro iedarbīgi, proporcionāli un preventīvi sodi.

14.

Atalgojumu par inspekcijām inspektori var saņemt tikai no publiskās pārraudzības iestādes vai iestādes, kura ir pilnvarota veikt inspekcijas. Inspektori nedrīkst saņemt atalgojumu no pārbaudītiem pilnvarotajiem revidentiem, revīzijas uzņēmumiem vai to sadarbības partneriem.

15.

Ja publiskās pārraudzības iestāde uzskata, ka ir vajadzīgas speciālas zināšanas, lai veiktu pienācīgi inspekciju, inspektoriem palīdz eksperti. Minētie eksperti darbojas inspektora tiešā uzraudzībā, un viņiem ir jāatbilst 10., 12.–14. punktā minētajām prasībām.

Metodiskie norādījumi inspekciju veikšanai

16.

Ja dalībvalstī uz laiku ir nepietiekams inspektoru skaits, lai veiktu pārbaudes uz vietas, publiskās pārraudzības iestādei ir tiesības pieņemt lēmumu, ka pārbaudes uz vietas veic eksperti, ar nosacījumu, ka minētie eksperti atbilst prasībām, kas izklāstītas Direktīvas 2006/43/EK 29. panta 1. punkta d) apakšpunkta pirmajā daļā, un pilnībā atskaitās publiskās pārraudzības iestādei, un ka pārbaudes uz vietas pie tā paša pilnvarotā revidenta vai revīzijas uzņēmuma vismaz ik pēc sešiem gadiem veic inspektori.

17.

Inspekciju darbības jomā ietilpst:

a)

koncepcijas novērtējums par revīzijas uzņēmuma iekšējās kvalitātes kontroles sistēmu;

b)

adekvāta procedūru atbilstības pārbaude un sabiedriskas nozīmes struktūru revīzijas dokumentu pārbaude, lai pārliecinātos par iekšējās kvalitātes kontroles sistēmas efektivitāti;

c)

ņemot vērā a) un b) punktā minētos inspekciju rezultātus, tā jaunākā gada atklātības ziņojuma satura novērtējums, kuru publicē pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums saskaņā ar Direktīvas 2006/43/EK 40. pantu.

18.

Jāpārbauda vismaz šādi pilnvarotā revidenta vai revīzijas uzņēmuma iekšējās kontroles pamatprincipi un procedūras:

a)

pilnvarotā revidenta vai revīzijas uzņēmuma atbilstība piemērojamiem revīzijas un kvalitātes kontroles standartiem, ētikas un neatkarības prasībām, ieskaitot prasības, kas attiecas uz IV nodaļu un Direktīvas 2006/43/EK 42. pantu, kā arī atbilstīgiem attiecīgās dalībvalsts normatīvajiem un administratīvajiem aktiem;

b)

izmantoto resursu kvalitāte un kvantitāte, tostarp atbilstība tālākizglītības prasībām, kā izklāstīts Direktīvas 2006/43/EK 13. pantā;

c)

atbilstība Direktīvas 2006/43/EK 25. pantā izklāstītajām prasībām par iekasētajām revīzijas maksām.

19.

Lai veiktu atbilstības pārbaudi, jāatlasa vismaz būtiska revīzijas dokumentu daļa, pamatojoties uz riska analīzi par obligātās revīzijas nepareizu veikšanu.

Inspekciju rezultāti

20.

Inspekciju rezultāti un secinājumi, kas ir ieteikumu pamatā, tostarp konstatējumi un secinājumi par atklātības ziņojumu, pienācīgi jādara zināmi un jāapspriež ar pārbaudīto pilnvaroto revidentu vai revīzijas uzņēmumu pirms inspekcijas ziņojums ir pabeigts. Pārbaudītā pilnvarotā revidenta vai revīzijas uzņēmuma rīcībā ir laika posms, kas nepārsniedz 12 mēnešus no inspekcijas ziņojuma pieņemšanas, lai veiktu vajadzīgos pasākumus saistībā ar ieteikumiem par revīzijas uzņēmuma iekšējās kvalitātes kontroles sistēmu. Ja pārbaudītais pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums nav veicis atbilstošus pasākumus saskaņā ar ieteikumiem, publiskās pārraudzības iestādei ir jāatklāj būtiskākie trūkumi, kas konstatēti iekšējās kvalitātes kontroles sistēmā.

21.

Publiskās pārraudzības sistēmai jābūt tiesībām saskaņā ar likumā paredzēto kārtību, kas noteikta attiecīgajā dalībvalstī, pilnvarotajam revidentam vai revīzijas uzņēmumiem uzlikt disciplinārsodu vai noteikt sankcijas.

22.

Publiskās pārraudzības iestādei vismaz savlaicīgi un pienācīgi jāinformē sabiedrība par jebkādu pilnvarotajiem revidentiem vai revīzijas uzņēmumiem uzlikto galīgo disciplinārsodu vai noteiktajām sankcijām saistībā ar obligātās revīzijas veikšanu. Jānosauc attiecīgais pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums un jāizklāsta būtiskākie trūkumi, kas ir cēlonis šādu disciplinārsodu vai sankciju piemērošanai.

23.

Ja inspekcijas laikā ir konstatēts, ka atklātības ziņojumā, ko pilnvarotais revidents vai revīzijas uzņēmums ir publicējis saskaņā ar Direktīvas 2006/43/EK 40. pantu, ir informācija, tostarp dati par revīzijas uzņēmuma iekšējās kvalitātes kontroles sistēmas efektivitāti, ko publiskās pārraudzības iestāde uzskata par maldinošu, tad jānodrošina, ka atklātības ziņojumā nekavējoties tiek izdarīti atbilstoši grozījumi.

Pārredzamība par kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vispārējiem rezultātiem

24.

Publiskās pārraudzības iestādēm katru gadu ir jāsagatavo ziņojums par kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vispārējiem rezultātiem. Ziņojumā jāiekļauj informācija par izdotajiem ieteikumiem, turpmākajiem pasākumiem saistībā ar ieteikumiem, uzliktajiem disciplinārsodiem un noteiktajām sankcijām. Tāpat jāiekļauj kvantitatīva informācija un cita informācija par galvenajiem rādītājiem saistībā ar finanšu resursiem un personālu, kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitāti un lietderību.

Turpmāki pasākumi

25.

Dalībvalstis tiek aicinātas līdz 2009. gada 6. maijam informēt Komisiju par pasākumiem, kas veikti šā ieteikuma sakarā.

Adresāti

26.

Šis ieteikums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 6. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  OV L 157, 9.6.2006., 87. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/30/EK (OV L 81, 20.3.2008., 53. lpp.).

(2)  OV L 91, 31.3.2001., 91. lpp.


Labojums

7.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 120/25


Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 1518/2003 (2003. gada 28. augusts), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus izvešanas atļauju sistēmas īstenošanai cūkgaļas nozarē

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 217, 2003. gada 29. augusts )

(Īpašais izdevums latviešu valodā, 3. nodaļa, 39. sējums, 544. lpp.)

37. lappusē 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā:

tekstu:

“a)

1. pantā minētie izvešanas atļauju pieteikumi, kas iesniegti vienā un tajā pašā nedēļā no pirmdienas līdz trešdienai, norādot, vai uz tiem attiecas 4. panta noteikumi;”

lasīt šādi:

“a)

1. pantā minētie izvešanas atļauju pieteikumi, kas iesniegti vienā un tajā pašā nedēļā no pirmdienas līdz piektdienai, norādot, vai uz tiem attiecas 4. panta noteikumi;”.