ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 93

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 4. aprīlis


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 310/2008 (2008. gada 3. aprīlis), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 311/2008 (2008. gada 3. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 318/2007, ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus dažu putnu ievešanai Kopienā un attiecīgos karantīnas nosacījumus ( 1 )

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 312/2008 (2008. gada 3. aprīlis), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 297/95 attiecībā uz Eiropas Zāļu aģentūras maksu korekciju atbilstīgi inflācijas līmenim

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 313/2008 (2008. gada 3. aprīlis), ar ko nosaka atkāpi no Regulas (EK) Nr. 1445/95 par importa prasībām Brazīlijas izcelsmes liellopu gaļai

11

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2008/42/EK (2008. gada 3. aprīlis), ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai tās II un III pielikumu pielāgotu tehniskajam progresam ( 1 )

13

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/286/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 17. marts), ar ko groza Lēmumu 2007/176/EK attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu un pakalpojumu standartu un/vai specifikāciju sarakstu (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1001)  ( 1 )

24

 

 

2008/287/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 3. aprīlis) par to, kā finansē 2008. gada darba programmu par mācību līdzekļiem pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku veselības, dzīvnieku labturības un augu veselības jomā

25

 

 

Labojums

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/36/EK (2005. gada 7. septembris) par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (OV L 255, 30.9.2005.)

28

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

4.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 93/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 310/2008

(2008. gada 3. aprīlis),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (1), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 4. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 3. aprīlī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Komisijas 2008. gada 3. aprīla Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

JO

63,1

MA

40,8

TN

125,1

TR

110,7

ZZ

84,9

0707 00 05

JO

178,8

MA

131,7

TR

147,2

ZZ

152,6

0709 90 70

MA

43,8

TR

145,0

ZZ

94,4

0805 10 20

EG

47,5

IL

56,3

MA

57,3

TN

57,3

TR

58,2

ZZ

55,3

0805 50 10

AR

53,2

IL

117,7

TR

114,4

ZA

112,5

ZZ

99,5

0808 10 80

AR

86,9

BR

84,9

CA

80,7

CL

81,8

CN

85,8

MK

52,8

US

104,2

UY

63,4

ZA

71,7

ZZ

79,1

0808 20 50

AR

81,0

CL

77,4

CN

62,8

ZA

95,0

ZZ

79,1


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


4.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 93/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 311/2008

(2008. gada 3. aprīlis),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 318/2007, ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus dažu putnu ievešanai Kopienā un attiecīgos karantīnas nosacījumus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (1), un jo īpaši tās 10. panta 3. punkta otro daļu un 10. panta 4. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvu 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK (2) A pielikuma I daļā, un jo īpaši tās 18. panta 1. punkta ceturto ievilkumu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 318/2007 (3) noteikti dzīvnieku veselības nosacījumi dažu putnu, izņemot mājputnus, ievešanai Kopienā un karantīnas nosacījumi, ko piemēro tādiem putniem pēc ievešanas.

(2)

Minētās regulas V pielikumā ir sniegts dalībvalstu kompetento iestāžu apstiprināto karantīnas punktu un centru saraksts dažu putnu, izņemot mājputnus, ievešanai.

(3)

Čehija, Austrija un Apvienotā Karaliste ir pārskatījušas apstiprināto karantīnas punktu un centru sarakstu un ir iesniegušas Komisijai šo karantīnas punktu un centru atjauninātu sarakstu. Tāpēc Regulas (EK) Nr. 318/2007 V pielikumā attiecīgi jāgroza apstiprināto karantīnas punktu un centru saraksts.

(4)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 318/2007.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 318/2007 V pielikuma tekstu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 3. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK (OV L 363, 20.12.2006., 352. lpp.).

(2)  OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2007/265/EK (OV L 114, 1.5.2007., 17. lpp.).

(3)  OV L 84, 24.3.2007., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 86/2008 (OV L 27, 31.1.2008., 8. lpp.).


PIELIKUMS

“V PIELIKUMS

Apstiprināto punktu un centru saraksts, kā minēts 6. panta 1. punktā

Valsts ISO kods

Valsts nosaukums

Karantīnas punkta vai centra apstiprinājuma numurs

AT

AUSTRIJA

AT OP Q1

AT

AUSTRIJA

AT-KO-Q1

AT

AUSTRIJA

AT-3-HO-Q-1

AT

AUSTRIJA

AT-3-KO-Q2

AT

AUSTRIJA

AT-3-ME-Q1

AT

AUSTRIJA

AT-4-KI-Q1

AT

AUSTRIJA

AT 4 WL Q 1

AT

AUSTRIJA

AT-4-VB-Q1

AT

AUSTRIJA

AT 6 10 Q 1

AT

AUSTRIJA

AT 6 04 Q 1

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 1003

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 1010

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 1011

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 1012

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 1013

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 1016

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 1017

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 3001

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 3008

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 3014

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 3015

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 4009

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 4017

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 7015

CY

KIPRA

CB 0011

CY

KIPRA

CB 0012

CY

KIPRA

CB 0061

CY

KIPRA

CB 0013

CY

KIPRA

CB 0031

CZ

ČEHIJA

21750016

CZ

ČEHIJA

21750027

CZ

ČEHIJA

21750050

CZ

ČEHIJA

61750009

DE

VĀCIJA

BB-1

DE

VĀCIJA

BW-1

DE

VĀCIJA

BY-1

DE

VĀCIJA

BY-2

DE

VĀCIJA

BY-3

DE

VĀCIJA

BY-4

DE

VĀCIJA

HE-1

DE

VĀCIJA

HE-2

DE

VĀCIJA

NI-1

DE

VĀCIJA

NI-2

DE

VĀCIJA

NI-3

DE

VĀCIJA

NW-1

DE

VĀCIJA

NW-2

DE

VĀCIJA

NW-3

DE

VĀCIJA

NW-4

DE

VĀCIJA

NW-5

DE

VĀCIJA

NW-6

DE

VĀCIJA

NW-7

DE

VĀCIJA

NW-8

DE

VĀCIJA

RP-1

DE

VĀCIJA

SN-1

DE

VĀCIJA

SN-2

DE

VĀCIJA

TH-1

DE

VĀCIJA

TH-2

ES

SPĀNIJA

ES/01/02/05

ES

SPĀNIJA

ES/05/02/12

ES

SPĀNIJA

ES/05/03/13

ES

SPĀNIJA

ES/09/02/10

ES

SPĀNIJA

ES/17/02/07

ES

SPĀNIJA

ES/04/03/11

ES

SPĀNIJA

ES/04/03/14

ES

SPĀNIJA

ES/09/03/15

ES

SPĀNIJA

ES/09/06/18

ES

SPĀNIJA

ES/10/07/20

FR

FRANCIJA

38.193.01

GR

GRIEĶIJA

GR.1

GR

GRIEĶIJA

GR.2

HU

UNGĀRIJA

HU12MK001

IE

ĪRIJA

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITĀLIJA

003AL707

IT

ITĀLIJA

305/B/743

IT

ITĀLIJA

132BG603

IT

ITĀLIJA

170BG601

IT

ITĀLIJA

233BG601

IT

ITĀLIJA

068CR003

IT

ITĀLIJA

006FR601

IT

ITĀLIJA

054LCO22

IT

ITĀLIJA

I – 19/ME/01

IT

ITĀLIJA

119RM013

IT

ITĀLIJA

006TS139

IT

ITĀLIJA

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

NĪDERLANDE

NL-13000

NL

NĪDERLANDE

NL-13001

NL

NĪDERLANDE

NL-13002

NL

NĪDERLANDE

NL-13003

NL

NĪDERLANDE

NL-13004

NL

NĪDERLANDE

NL-13005

NL

NĪDERLANDE

NL-13006

NL

NĪDERLANDE

NL-13007

NL

NĪDERLANDE

NL-13008

NL

NĪDERLANDE

NL-13009

NL

NĪDERLANDE

NL-13010

PL

POLAND

14084501

PT

PORTUGĀLE

05.01/CQA

PT

PORTUGĀLE

01.02/CQA

UK

APVIENOTĀ KARALISTE

21/07/01

UK

APVIENOTĀ KARALISTE

21/07/02

UK

APVIENOTĀ KARALISTE

01/08/01”


4.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 93/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 312/2008

(2008. gada 3. aprīlis),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 297/95 attiecībā uz Eiropas Zāļu aģentūras maksu korekciju atbilstīgi inflācijas līmenim

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 10. februāra Regulu (EK) Nr. 297/95 par maksām, kas maksājamas Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūrai (1), un jo īpaši tās 12. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regulas (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru (2), 67. panta 3. punktā ir paredzēts noteikums, ka Eiropas Zāļu aģentūras (turpmāk tekstā – aģentūra) ieņēmumi ir Kopienas ieguldījums un uzņēmumu maksas aģentūrai. Regula (EK) Nr. 297/95 nosaka minēto maksu kategorijas un apmēru.

(2)

Regulas (EK) Nr. 297/95 12. pantā noteikts, ka Komisija, ņemot vērā inflācijas līmeni, pārskata aģentūras maksas un koriģē tās.

(3)

Kopš 2005. gada aģentūras maksas nav koriģētas atbilstīgi inflācijas līmenim. Tādēļ minētās maksas jāpārskata, ņemot vērā inflācijas līmeni Kopienā 2006. un 2007. gadā.

(4)

Kā liecina Eiropas Kopienu Statistikas biroja (Eurostat) publicētie dati, 2006. gadā inflācijas līmenis Kopienā bija 2,2 % un 2007. gadā – 2,3 %.

(5)

Vienkāršības labad koriģētie maksu līmeņi jānoapaļo līdz tuvākajiem EUR 100.

(6)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 297/95 attiecīgi jāgroza.

(7)

Juridiskās noteiktības labad šo regulu nepiemēro derīgiem pieteikumiem, par kuriem 2008. gada 1. aprīlī vēl nav pieņemts lēmums.

(8)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 297/95 12. pantu koriģētajām maksām jābūt spēkā no 2008. gada 1. aprīļa, tādēļ ir lietderīgi, ka šī regula steidzami stājas spēkā un ka to piemēro no minētās dienas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 297/95 groza šādi.

1)

Regulas 3. pantu groza šādi.

a)

1. punktu groza šādi:

i)

a) apakšpunktu groza šādi:

pirmajā daļā “EUR 232 000” aizstāj ar “EUR 242 600”,

otrajā daļā “EUR 23 200” aizstāj ar “EUR 24 300”,

trešajā daļā “EUR 5 800” aizstāj ar “EUR 6 100”;

ii)

b) apakšpunktu groza šādi:

pirmajā daļā “EUR 90 000” aizstāj ar “EUR 94 100”,

otrajā daļā “EUR 150 000” aizstāj ar “EUR 156 800”,

trešajā daļā “EUR 9 000” aizstāj ar “EUR 9 400”,

ceturtajā daļā “EUR 5 800” aizstāj ar “EUR 6 100”;

iii)

c) apakšpunktu groza šādi:

pirmajā daļā “EUR 69 600” aizstāj ar “EUR 72 800”,

otrajā daļā tekstu “no EUR 17 400 līdz EUR 52 200” aizstāj ar “no EUR 18 200 līdz EUR 54 600”,

trešajā daļā “EUR 5 800” aizstāj ar “EUR 6 100”;

b)

2. punktu groza šādi:

i)

a) apakšpunkta pirmo daļu groza šādi:

“EUR 2 500” aizstāj ar “EUR 2 600”,

“EUR 5 800” aizstāj ar “EUR 6 100”;

ii)

b) apakšpunktu groza šādi:

pirmajā daļā “EUR 69 600” aizstāj ar “EUR 72 800”,

otrajā daļā tekstu “no EUR 17 400 līdz EUR 52 200” aizstāj ar “no EUR 18 200 līdz EUR 54 600”;

c)

3. punktā “EUR 11 600” aizstāj ar “EUR 12 100”;

d)

4. punktā “EUR 17 400” aizstāj ar “EUR 18 200”;

e)

5. punktā “EUR 5 800” aizstāj ar “EUR 6 100”;

f)

6. punktu groza šādi:

i)

pirmajā daļā “EUR 83 200” aizstāj ar “EUR 87 000”;

ii)

otrajā daļā tekstu “no EUR 20 800 līdz EUR 62 400” aizstāj ar “no EUR 21 700 līdz EUR 65 200”;

2)

4. pantā “EUR 58 000” aizstāj ar “EUR 60 600”.

3)

Regulas 5. pantu groza šādi.

a)

1. punktu groza šādi:

i)

a) apakšpunktu groza šādi:

pirmajā daļā “EUR 116 000” aizstāj ar “EUR 121 300”,

otrajā daļā “EUR 11 600” aizstāj ar “EUR 12 100”,

trešajā daļā “EUR 5 800” aizstāj ar “EUR 6 100”,

ceturto daļu groza šādi:

“EUR 58 000” aizstāj ar “EUR 60 600”,

“EUR 5 800” aizstāj ar “EUR 6 100”;

ii)

b) apakšpunktu groza šādi:

pirmajā daļā “EUR 58 000” aizstāj ar “EUR 60 600”,

otrajā daļā “EUR 98 000” aizstāj ar “EUR 102 500”,

trešajā daļā “EUR 11 600” aizstāj ar “EUR 12 100”,

ceturtajā daļā “EUR 5 800” aizstāj ar “EUR 6 100”,

piekto daļu groza šādi:

“EUR 29 000” aizstāj ar “EUR 30 300”,

“EUR 5 800” aizstāj ar “EUR 6 100”;

iii)

c) apakšpunktu groza šādi:

pirmajā daļā “EUR 29 000” aizstāj ar “EUR 30 300”,

otrajā daļā tekstu “no EUR 7 200 līdz EUR 21 700” aizstāj ar “no EUR 7 500 līdz EUR 22 700”,

trešajā daļā “EUR 5 800” aizstāj ar “EUR 6 100”;

b)

2. punktu groza šādi:

i)

a) apakšpunktā “EUR 2 500” aizstāj ar “EUR 2 600” un “EUR 5 800” aizstāj ar “EUR 6 100”,

ii)

b) apakšpunktu groza šādi:

pirmajā daļā “EUR 34 800” aizstāj ar “EUR 36 400”,

otrajā daļā tekstu “no EUR 8 700 līdz EUR 26 100” aizstāj ar “no EUR 9 100 līdz EUR 27 300”,

trešajā daļā “EUR 5 800” aizstāj ar “EUR 6 100”;

c)

3. punktā “EUR 5 800” aizstāj ar “EUR 6 100”;

d)

4. punktā “EUR 17 400” aizstāj ar “EUR 18 200”;

e)

5. punktā “EUR 5 800” aizstāj ar “EUR 6 100”;

f)

6. punktu groza šādi:

i)

pirmajā daļā “EUR 27 700” aizstāj ar “EUR 29 000”,

ii)

otrajā daļā tekstu “no EUR 6 900 līdz EUR 20 800” aizstāj ar “no EUR 7 200 līdz EUR 21 700”;

4)

6. pantā “EUR 34 800” aizstāj ar “EUR 36 400”;

5)

Regulas 7. pantu groza šādi:

a)

pirmajā daļā “EUR 58 000” aizstāj ar “EUR 60 600”;

b)

otrajā daļā “EUR 17 400” aizstāj ar “EUR 18 200”;

6)

8. pantu groza šādi:

a)

1. punktu groza šādi:

i)

otrajā daļā “EUR 69 600” aizstāj ar “EUR 72 800”,

ii)

trešajā daļā “EUR 34 800” aizstāj ar “EUR 36 400”,

iii)

ceturtajā daļā tekstu “no EUR 17 400 līdz EUR 52 200” aizstāj ar “no EUR 18 200 līdz EUR 54 600”,

iv)

piektajā daļā tekstu “no EUR 8 700 līdz EUR 26 100” aizstāj ar “no EUR 9 100 līdz EUR 27 300”;

b)

2. punktu groza šādi:

i)

otrajā daļā “EUR 232 000” aizstāj ar “EUR 242 600”,

ii)

trešajā daļā “EUR 116 000” aizstāj ar “EUR 121 300”,

iii)

piektajā daļā tekstu “no EUR 2 500 līdz EUR 200 000” aizstāj ar “no EUR 2 600 līdz EUR 209 100”,

iv)

iv) sestajā daļā “EUR 100 000” aizstāj ar “EUR 104 600”;

c)

3. punktā “EUR 5 800” aizstāj ar “EUR 6 100”.

2. pants

Šo regulu nepiemēro derīgiem pieteikumiem, par kuriem 2008. gada 1. aprīlī vēl nav pieņemts lēmums.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 3. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 35, 15.2.1995., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1905/2005 (OV L 304, 23.11.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1394/2007 (OV L 324, 10.12.2007., 121. lpp.).


4.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 93/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 313/2008

(2008. gada 3. aprīlis),

ar ko nosaka atkāpi no Regulas (EK) Nr. 1445/95 par importa prasībām Brazīlijas izcelsmes liellopu gaļai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 32. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1995. gada 26. jūnija Regulas (EK) Nr. 1445/95 par importa un eksporta licenču piemērošanas noteikumiem liellopu gaļas nozarē (2) 3. pantā noteikts, ka importa licences ir derīgas 90 dienas kopš to izsniegšanas datuma.

(2)

Ar Komisijas 2008. gada 17. janvāra Lēmumu 2008/61/EK, ar ko groza Padomes Lēmuma 79/542/EEK II pielikumu attiecībā uz svaigas liellopu gaļas importu no Brazīlijas (3), ir izdarīti grozījumi importa prasībās Brazīlijas izcelsmes liellopu gaļai. Minētajā lēmumā noteikts, ka atļaut pastāvīgi turpināt importu iespējams, tikai ja Brazīlija pastiprina to saimniecību kontroli un uzraudzību, kurās audzē dzīvniekus, ko atļauts eksportēt uz Kopienu, un izveido šo apstiprināto saimniecību pagaidu sarakstu, par kurām tā sniedz noteiktas garantijas.

(3)

Pēdējos gados Brazīlija ir galvenais liellopu gaļas piegādātājs Kopienas tirgū, veidojot apmēram divas trešdaļas no Kopienas kopējā importa daudzuma liellopu gaļas nozarē. Līdz ar Lēmuma 2008/61/EK piemērošanu tirgus dalībnieki, kuri pirms minētā lēmuma spēkā stāšanās saņēma importa licences par liellopu gaļas ievešanu saskaņā ar importa tarifa kvotām, kas noteiktas 2. panta d) apakšpunktā Komisijas 1997. gada 27. maija Regulā (EK) Nr. 936/97, ar ko atver tarifu kvotas augstas kvalitātes svaigai, atdzesētai un saldētai liellopu gaļai un saldētai bifeļu gaļai un ar ko nosaka šo kvotu pārvaldību (4), Komisijas 2007. gada 11. maija Regulā (EK) Nr. 529/2007, ar ko atver tarifa kvotu saldētai liellopu gaļai ar KN kodu 0202 un produktiem ar KN kodu 0206 29 91 un paredz tās pārvaldību (no 2007. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. jūnijam) (5), un Komisijas 2007. gada 16. maija Regulā (EK) Nr. 545/2007, ar ko atver pārstrādei paredzētas saldētas liellopu gaļas importa tarifu kvotu un paredz tās pārvaldību (no 2007. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. jūnijam) (6), saskaras ar praktiskām grūtībām, piegādājot produktus noteiktajā importa licenču derīguma termiņā. Ņemot vērā šos īpašos apstākļus, licenču derīguma termiņš uz laiku ir jāpagarina līdz importa tarifa kvotas perioda beigām.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Liellopu gaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1445/95 3. panta, licences, kas izsniegtas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 936/97 2. panta d) punktu, Regulu (EK) Nr. 529/2007 un Regulu (EK) Nr. 545/2007, importa tarifu kvotas periodam no 2007. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. jūnijam ir derīgas līdz 2008. gada 30. jūnijam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 3. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 98/2008 (OV L 29, 2.2.2008., 5. lpp.). Regulu (EK) Nr. 1254/1999 no 2008. gada 1. jūlija aizstās ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

(2)  OV L 143, 27.6.1995., 35. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 586/2007 (OV L 139, 31.5.2007., 5. lpp.).

(3)  OV L 15, 18.1.2008., 33. lpp.

(4)  OV L 137, 28.5.1997., 10. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 317/2007 (OV L 84, 24.3.2007., 4. lpp.).

(5)  OV L 123, 12.5.2007., 26. lpp.

(6)  OV L 129, 17.5.2007., 14. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 98/2008 (OV L 29, 2.2.2008., 5. lpp.).


DIREKTĪVAS

4.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 93/13


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/42/EK

(2008. gada 3. aprīlis),

ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai tās II un III pielikumu pielāgotu tehniskajam progresam

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvu 76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Pamatojoties uz IFRA (Starptautiskās Smaržvielu asociācijas) prakses kodeksu, Patēriņa preču zinātniskā komiteja (SCCP) (2) ir identificējusi vielas, kuras izmanto kā smaržas sastāvdaļas kosmētikas līdzekļos un kurām jāpiemēro noteikti ierobežojumi.

(2)

Neatkarīgi no šo vielu funkcijas kosmētikas līdzeklī ir jāņem vērā to iedarbība. Tādēļ ierobežojumiem jāattiecas ne tikai uz gadījumiem, kad identificētās vielas kosmētikas līdzekļos izmanto kā smaržas sastāvdaļas.

(3)

Tomēr sensibilizācija nepastāvētu, vielas lietojot mutes dobuma higiēnas līdzekļos. Saskaņā ar Komisijas 1999. gada 23. februāra Lēmumu Nr. 1999/217/EK, ar ko pieņem pārtikas produktos vai uz tiem lietojamo aromatizējošo vielu reģistru, kurš sagatavots, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2232/96 (3), dažas no šīm vielām ir atļauts izmantot kā aromatizējošas vielas, tādēļ konsekvences labad ierobežojumi nav jāpiemēro minētajā reģistrā iekļautajām vielām.

(4)

Ņemot vērā SCCP viedokli, jāgroza ierobežojumi attiecībā uz identificētajām vielām, kas jau ir iekļautas Direktīvas 76/768/EEK III pielikuma 45., 72., 73., 88. un 89. ierakstā. Turklāt šajā pielikumā ir lietderīgi iekļaut tās identificētās vielas, kas vēl nav minētas saistībā ar tām noteiktajiem ierobežojumiem, un konsekvences labad vielas, kuras pieder tai pašai grupai, kas noteikta Komisijas Lēmumā 96/335/EK, ar ko izveido kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu uzskaitījumu un kopēju nomenklatūru (4).

(5)

Benzilspirts III pielikuma 1. daļā minēts divreiz, 45. un 68. ierakstā, tādēļ 68. ieraksta saturs un jaunie ierobežojumi jāiekļauj 45. ierakstā.

(6)

Pēc tam, kad no SCCP saņemts skaidrojums par Peru balzamu, jāgroza II pielikuma 1136. ieraksts.

(7)

Tādēļ Direktīva 76/768/EEK ir attiecīgi jāgroza.

(8)

Jāparedz atbilstīgs pārejas periods, lai varētu notikt pakāpeniska pāreja no kosmētikas līdzekļu pašreizējā sastāva uz sastāvu, kas atbilst šīs direktīvas prasībām.

(9)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kosmētikas līdzekļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 76/768/EEK II un III pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai no 2009. gada 4. oktobra galapatērētājiem netiktu pārdoti vai nodoti lietošanā līdzekļi, kas neatbilst šai direktīvai.

3. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2008. gada 4. oktobrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas nepieciešami šīs direktīvas izpildei. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai pieņemtos tiesību aktus, kā arī minēto tiesību aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstis piemēro šos tiesību aktus no 2009. gada 4. aprīļa.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Lēmumu par atsauces veidu pieņem dalībvalstis.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu noteikumus, kurus tās pieņēmušas jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 3. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētaja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 262, 27.9.1976., 169. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2008/14/EK (OV L 42, 16.2.2008., 43. lpp.).

(2)  OV L 66, 4.3.2004., 45. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/263/EK (OV L 114, 1.5.2007., 14. lpp.).

(3)  OV L 84, 27.3.1999., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/252/EK (OV L 91, 29.3.2006., 48. lpp.).

(4)  OV L 132, 1.6.1996, 1. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/257/EK (OV L 97, 5.4.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvu 76/768/EEK groza šādi.

1)

II pielikumā 1136. ierakstu aizstāj ar šādu tekstu: “Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch eksudāts (Peru balzams, neapstrādāts); CAS Nr. 8007-00-9), ja to izmanto kā smaržas sastāvdaļu”.

2)

III pielikuma 1. daļu groza šādi:

a)

svītro 68. ierakstu,

b)

45., 72., 73., 88. un 89. ierakstu aizstāj ar šādu tekstu:

Atsauces numurs

Viela

Ierobežojumi

Kosmētikas līdzekļa marķējumā norādāmie lietošanas noteikumi un brīdinājumi

Piemērošanas un/vai lietošanas joma

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija gatavā kosmētikas līdzeklī

Citi ierobežojumi un prasības

a

b

c

d

e

f

“45

Benzyl alcohol  (1)

CAS Nr. 100-51-6

a)

Šķīdinātājs

b)

Smaržvielu/aromatizējošu vielu vai to izejvielu sastāvā

 

b)

Vielas klātbūtne jānorāda sastāvdaļu sarakstā, kas minēts 6. panta 1. punkta g) apakšpunktā:

ja to izmanto kā smaržvielu un aromātisko kompozīciju un ja tās koncentrācija pārsniedz

0,001 % līdzekļos, kurus nenoskalo,

0,01 % līdzekļos, kurus noskalo.

 

72

Hydroxycitronellal

CAS Nr. 107-75-5

a)

Mutes dobuma higiēnas līdzekļi

 

a) b)

Vielas klātbūtne jānorāda sastāvdaļu sarakstā, kas minēts 6. panta 1. punkta g) apakšpunktā:

ja to izmanto kā smaržvielu un aromātisko kompozīciju un tās koncentrācija pārsniedz

0,001 % līdzekļos, kurus nenoskalo,

0,01 % līdzekļos, kurus noskalo.

 

b)

Citi līdzekļi

b)

1,0 %

73

Isoeugenol

CAS Nr. 97-54-1

a)

Mutes dobuma higiēnas līdzekļi

 

a) b)

Vielas klātbūtne jānorāda sastāvdaļu sarakstā, kas minēts 6. panta 1. punkta g) apakšpunktā:

ja to izmanto kā smaržvielu un aromātisko kompozīciju un tās koncentrācija pārsniedz

0,001 % līdzekļos, kurus nenoskalo,

0,01 % līdzekļos, kurus noskalo.

 

b)

Citi līdzekļi

b)

0,02 %

88

d-Limonene

CAS Nr. 5989-27-5

 

 

Vielas klātbūtne jānorāda sastāvdaļu sarakstā, kas minēts 6. panta 1. punkta g) apakšpunktā:

ja to izmanto kā smaržvielu un aromātisko kompozīciju un tās koncentrācija pārsniedz

0,001 % līdzekļos, kurus nenoskalo,

0,01 % līdzekļos, kurus noskalo.

Peroksīda skaitlis mazāks par 20 mmol/l (2)

 

89

Methyl 2-octynoate

CAS Nr. 111-12-6

a)

Mutes dobuma higiēnas līdzekļi

 

a) b)

Vielas klātbūtne jānorāda sastāvdaļu sarakstā, kas minēts 6. panta 1. punkta g) apakšpunktā:

ja to izmanto kā smaržvielu un aromātisko kompozīciju un tās koncentrācija pārsniedz

0,001 % līdzekļos, kurus nenoskalo,

0,01 % līdzekļos, kurus noskalo.

 

Metilheptīnkarbonāts

b)

Citi līdzekļi

b)

0,01 %, lietojot vienu pašu

Lietojot kombinācijā ar metiloktīnkarbonātu, kopējā koncentrācija galaproduktā nedrīkst pārsniegt 0,01 % (metiloktīnkarbonāta koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,002 %)

c)

Iekļauj ar 103.–184. ierakstu:

Atsauces numurs

Viela

Ierobežojumi

Kosmētikas līdzekļa marķējumā norādāmie lietošanas noteikumi un brīdinājumi

Piemērošanas un/vai lietošanas joma

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija gatavā kosmētikas līdzeklī

Citi ierobežojumi un prasības

a

b

c

d

e

f

“103

Abies Alba Cone Oil un Extract

CAS Nr. 90028-76-5

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (3)

 

104

Abies Alba Needle Oil un Extract

CAS Nr. 90028-76-5

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (3)

 

105

Abies Pectinata Needle Oil un Extract

CAS Nr. 92128-34-2

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (3)

 

106

Abies Sibirica Needle Oil un Extract

CAS Nr. 91697-89-1

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (3)

 

107

Abies Balsamea Needle Oil un Extract

CAS Nr. 85085-34-3

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (3)

 

108

Pinus Mugo Pumilio Leaf un Twig Oil un Extract

CAS Nr. 90082-73-8

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (3)

 

109

Pinus Mugo Leaf un Twig Oil un Extract

CAS Nr. 90082-72-7

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (3)

 

110

Pinus Sylvestris Leaf un Twig Oil un Extract

CAS Nr. 84012-35-1

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (3)

 

111

Pinus Nigra Leaf un Twig Oil un Extract

CAS Nr. 90082-74-9

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (3)

 

112

Pinus Palustris Leaf un Twig Oil un Extract

CAS Nr. 97435-14-8

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (3)

 

113

Pinus Pinaster Leaf un Twig Oil un Extract

CAS Nr. 90082-75-0

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (3)

 

114

Pinus Pumila Leaf un Twig Oil un Extract

CAS Nr. 97676-05-6

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (3)

 

115

Pinus Species Leaf un Twig Oil un Extract

CAS Nr. 94266-48-5

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (3)

 

116

Pinus Cembra Leaf un Twig Oil un Extract

CAS Nr. 92202-04-5

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (3)

 

117

Pinus Cembra Leaf un Twig Extract Acetylated

CAS Nr. 94334-26-6

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (3)

 

118

Picea Mariana Leaf Oil un Extract

CAS Nr. 91722-19-9

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (3)

 

119

Thuja Occidentalis Leaf Oil un Extract

CAS Nr. 90131-58-1

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (3)

 

120

Thuja Occidentalis Stem Oil

CAS Nr. 90131-58-1

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (3)

 

121

3-Carene

CAS Nr. 13466-78-9

3,7,7-trimetilbiciklo[4.1.0]hept-3-ēns (izodiprēns)

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (3)

 

122

Cedrus Atlantica Wood Oil un Extract

CAS Nr. 92201-55-3

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (3)

 

123

Cupressus Sempervirens Leaf Oil un Extract

CAS Nr. 84696-07-1

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (3)

 

124

Turpentine gum (Pinus spp.)

CAS Nr. 9005-90-7

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (3)

 

125

Turpentine Oil un rektificēta eļļa

CAS Nr. 8006-64-2

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (3)

 

126

Turpentine, tvaika destilāts (Pinus spp.)

CAS Nr. 8006-64-2

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (3)

 

127

Terpene alcohols acetates

CAS Nr. 69103-01-1

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (3)

 

128

Terpene hydrocarbons

CAS Nr. 68956-56-9

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (3)

 

129

Terpenes un Terpenoids, izņemot Limonene (d-, l-, un dl- izomērus), kas šī III pielikuma 1. daļā minēti ar 167., 168. un 88. atsauces numuru.

CAS Nr. 65996-98-7

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (3)

 

130

Terpene, Terpenoids Sinpine

CAS Nr. 68917-63-5

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (3)

 

131

α-Terpinene

CAS Nr. 99-86-5

p-menta-1,3-diēns

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (3)

 

132

γ-Terpinene

CAS Nr. 99-85-4

p-menta-1,4-diēns

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (3)

 

133

Terpinolene

CAS Nr. 586-62-9

p-menta-1,4(8)-diēns

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (3)

 

134

Acetyl hexamethyl indan

CAS Nr. 15323-35-0

a)

Līdzekļi, kurus nenoskalo

a)

2 %

 

 

1,1,2,3,3,6-heksametilindān-5-ilmetilketons

b)

Līdzekļi, kurus noskalo

135

Allyl butyrate

CAS Nr. 2051-78-7

2-propenilbutanoāts

 

 

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

 

136

Allyl cinnamate

CAS Nr. 1866-31-5

2-propenilbutanoāts

 

 

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

 

137

Allyl cyclohexylacetate

CAS Nr. 4728-82-9

2-propenilcikloheksānacetāts

 

 

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

 

138

Allyl cyclohexylpropionate

CAS Nr. 2705-87-5

2-propenil-3-cikloheksānpropanoāts

 

 

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

 

139

Allyl heptanoate

CAS Nr. 142-19-8

2-propenilheptanoāts

 

 

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

 

140

Allyl caproate

CAS Nr. 123-68-2

Alilheksanoāts

 

 

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

 

141

Allyl isovalerate

CAS Nr. 2835-39-4

2-propenil-3-metilbutanoāts

 

 

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

 

142

Allyl octanoate

CAS Nr. 4230-97-1

2-alilkaprilāts

 

 

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

 

143

Allyl phenoxyacetate

CAS Nr. 7493-74-5

2-propenilfenoksiacetāts

 

 

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

 

144

Allyl phenylacetate

CAS Nr. 1797-74-6

2-propenilbenzacetāts

 

 

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

 

145

Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate

CAS Nr. 71500-37-3

 

 

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

 

146

Allyl cyclohexyloxyacetate

CAS Nr. 68901-15-5

 

 

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

 

147

Allyl isoamyloxyacetate

CAS Nr. 67634-00-8

 

 

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

 

148

Allyl 2-methylbutoxyacetate

CAS Nr. 67634-01-9

 

 

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

 

149

Allyl nonanoate

CAS Nr. 7493-72-3

 

 

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

 

150

Allyl propionate

CAS Nr. 2408-20-0

 

 

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

 

151

Allyl trimethylhexanoate

CAS Nr. 68132-80-9

 

 

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

 

152

Allyl heptine carbonate

CAS Nr. 73157-43-4

(alilokt-2-īnoāts)

 

0,002 %

Šo vielu nedrīkst lietot kombinācijā ar citiem 2 alkīnskābju esteriem (piem., metilheptīnkarbonātu)

 

153

Amylcyclopentenone

CAS Nr. 25564-22-1

2-pentilciklopent-2-ēn-1-ons

 

0,1 %

 

 

154

Myroxylon balsamum var. pereirae extracts un distillates

CAS Nr. 8007-00-9

Peru balzameļļa, tīra un bez ūdens piemaisījuma

(Peru balzameļļa)

 

0,4 %

 

 

155

4-tert-Butyldihydrocinnamaldehyde

CAS Nr. 18127-01-0

3-(4-terc-butilfenil) propionaldehīds

 

0,6 %

 

 

156

Cuminum Cyminum Fruit Oil un Extract

CAS Nr. 84775-51-9

a)

Līdzekļi, kurus nenoskalo

b)

Līdzekļi, kurus noskalo

a)

0,4 % ķimeņu eļļas

 

 

157

cis-Rose ketone-1  (4)

CAS Nr. 23726-94-5

(Z)-1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)-2-butēn-1-ons

(cis-α-damaskons)

a)

Mutes dobuma higiēnas līdzekļi

 

 

 

b)

Citi līdzekļi

b)

0,02 %

158

trans-Rose ketone-2  (4)

CAS Nr. 23726-91-2

(E)-1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)-2-butēn-1-ons

(trans-β-damaskons)

a)

Mutes dobuma higiēnas līdzekļi

 

 

 

b)

Citi līdzekļi

b)

0,02 %

159

trans-Rose ketone-5  (4)

CAS Nr. 39872-57-6

(E)-1-(2,4,4-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)-2-butēn-1-ons

(izodamaskons)

 

0,02 %

 

 

160

Rose ketone-4  (4)

CAS Nr. 23696-85-7

1-(2,6,6-trimetilcikloheksa-1,3-diēn-1-il)-2-butēn-1-ons

(damaskenons)

a)

Mutes dobuma higiēnas līdzekļi

 

 

 

b)

Citi līdzekļi

b)

0,02 %

161

Rose ketone-3  (4)

CAS Nr. 57378-68-4

1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksēn-1-il)-2-butēn-l-ons

(delta-damaskons)

a)

Mutes dobuma higiēnas līdzekļi

 

 

 

b)

Citi līdzekļi

b)

0,02 %

162

cis-Rose ketone-2  (4)

CAS Nr. 23726-92-3

1-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksēn-1-il)-2-butēn-l-ons

(cis-β-damaskons)

a)

Mutes dobuma higiēnas līdzekļi

 

 

 

b)

Citi līdzekļi

b)

0,02 %

163

trans-Rose ketone-1  (4)

CAS Nr. 24720-09-0

1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)-2-butēn-l-ons

(trans-α-damaskons)

a)

Mutes dobuma higiēnas līdzekļi

 

 

 

b)

Citi līdzekļi

b)

0,02 %

164

Rose ketone-5  (4)

CAS Nr. 33673-71-1

1-(2,4,4-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)-2-butēn-l-ons

 

b)

0,02 %

 

 

165

trans-Rose ketone-3  (4)

CAS Nr. 71048-82-3

1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksēn-1-il)-2-butēn-l-ons

(trans-delta-damaskons)

a)

Mutes dobuma higiēnas līdzekļi

 

 

 

b)

Citi līdzekļi

b)

0,02 %

166

trans-2-hexenal

CAS Nr. 6728-26-3

a)

Mutes dobuma higiēnas līdzekļi

 

 

 

b)

Citi līdzekļi

b)

0,002 %

167

l-Limonene

CAS Nr. 5989-54-8

(S)-p-menta-1,8-diēns

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 20 mmol/l (3)

 

168

dl-Limonene (racēmisks)

CAS Nr. 138-86-3

1,8(9)-p-mentadiēns; p-menta-1,8-diēns

(dipentēns)

 

 

Peroksīda skaitlis mazāks par 20 mmol/l (3)

 

169

Perillaldehyde

CAS Nr. 2111-75-3

p-menta-1,8-diēn-7-āls

a)

Mutes dobuma higiēnas līdzekļi

 

 

 

b)

Citi līdzekļi

b)

0,1 %

170

Isobergamate

CAS Nr. 68683-20-5

Mentadiēn-7-metilformiāts

 

0,1 %

 

 

171

Metoksidiciklopentadiēnkarboksaldehīds

CAS Nr. 86803-90-9

Oktahidro-5-metoksi-4,7-metān-1H-indēn-2-karboksaldehīds

 

0,5 %

 

 

172

3-methylnon-2-enenitrile

CAS Nr. 53153-66-5

 

0,2 %

 

 

173

Methyl octine carbonate

CAS Nr. 111-80-8

Metilnon-2-īnoāts

a)

Mutes dobuma higiēnas līdzekļi

 

 

 

b)

Citi līdzekļi

b)

0,002 %, lietojot vienu pašu

Lietojot kombinācijā ar metilheptīnkarbonātu, kopējā koncentrācija gala produktā nedrīkst pārsniegt 0,01 % (metiloktīnkarbonāta koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,002 %)

174

Amylvinylcarbinyl acetate

2442-10-6

1-oktēn-3-ilacetāts

a)

Mutes dobuma higiēnas līdzekļi

 

 

 

b)

Citi līdzekļi

b)

0,3 %

175

Propylidene phthalide

CAS Nr. 17369-59-4

3 propilidēnftalīds

a)

Mutes dobuma higiēnas līdzekļi

 

 

 

b)

Citi līdzekļi

b)

0,01 %

176

Isocyclogeraniol

CAS Nr. 68527-77-5

2,4,6-trimetil-3-cikloheksēn-1-metanols

 

0,5 %

 

 

177

2-Hexylidene cyclopentanone

CAS Nr. 17373-89-6

a)

Mutes dobuma higiēnas līdzekļi

 

 

 

b)

Citi līdzekļi

b)

0,06 %

178

Methylheptadienone

CAS Nr. 1604-28-0

6-metil-3,5-heptadiēn-2-ons

a)

Mutes dobuma higiēnas līdzekļi

 

 

 

b)

Citi līdzekļi

b)

0,002 %

179

p-methylhydrocinnamic aldehyde

CAS Nr. 5406-12-2

Krezilpropionaldehīds

p-metildihidrocinnamaldehīds

 

0,2 %

 

 

180

Liquidambar Orientalis Balsam Oil un Extract

CAS Nr. 94891-27-7

(stiraks)

 

0,6 %

 

 

181

Liquidambar Styraciflua Balsam Oil un Extract

CAS Nr. 8046-19-3

(stiraks)

 

0,6 %

 

 

182

Acetyl hexamethyl tetralin

CAS Nr. 21145-77-7

CAS Nr. 1506-02-1

1-(5,6,7,8-tetrahidro-3,5,5,6,8,8-heksametil-2-naftil)etān-1-ons

(AHTN)

Visi kosmētikas līdzekļi, izņemot mutes dobuma higiēnas līdzekļus

a)

Līdzekļi, kurus nenoskalo: 0,1 %

Izņēmums:

ūdeni

un etilspirtu saturoši līdzekļi: 1 %,

smaržas: 2,5 %,

smaržkrēmi :

0,5 %;

b)

Līdzekļi, kurus noskalo: 0,2 %

 

 

183

Commiphora Erythrea Engler var. glabrescens Engler Gum Extract un Oil

CAS Nr. 93686-00-1

 

0,6 %

 

 

184

Opopanax Chironium Resin

CAS Nr. 93384-32-8

 

0,6 %

 

 


(1)  Kā konservants, sk. VI pielikuma 1. daļu, Nr. 34.

(2)  Šī robežvērtība attiecas uz vielu, nevis gatavo kosmētikas līdzekli.”

(3)  Šī robežvērtība attiecas uz vielu, nevis gatavo kosmētikas līdzekli.

(4)  Ja lieto šo vielu kombināciju, šo vielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt “d” ailē norādīto daudzumu.”


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Komisija

4.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 93/24


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 17. marts),

ar ko groza Lēmumu 2007/176/EK attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu un pakalpojumu standartu un/vai specifikāciju sarakstu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1001)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/286/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (Pamatdirektīva) (1) un jo īpaši tās 17. panta 1. punktu,

apspriedusies ar Komunikāciju komiteju,

tā kā:

(1)

Komisija pieņēma Lēmumu 2007/176/EK (2), ar ko izveido elektronisko komunikāciju tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu un pakalpojumu standartu un/vai specifikāciju sarakstu. Šā saraksta VIII nodaļā norādīti apraides pakalpojumu standarti.

(2)

Lai visā ES gūtu apjomradītus ietaupījumus, ļoti būtiski ir harmonizēt virszemes televīzijas apraidi, izmantojot mobilās platformas. Komisija Paziņojumā par mobilās televīzijas iekšējā tirgus nostiprināšanu (3) ciparu video apraides sistēmu mobilajām iekārtām (Digital Video Broadcasting Handheld (DVB-H)) atzina par vispiemērotāko standartu virszemes mobilās televīzijas turpmākai izvēršanai Eiropā un paziņoja par nodomu šo standartu pievienot standartu sarakstam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2007/176/EK pielikumā standartu saraksta VIII nodaļas 8.3. iedaļai (Ciparu apraide) pievieno šādu tekstu:

“Ciparu video apraides sistēma mobilajām iekārtām

DVB-H

ETSI EN 302 304

1.1.1. versija”

2. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 17. martā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Viviane REDING


(1)  OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 717/2007 (OV L 171, 29.6.2007., 32. lpp.).

(2)  OV L 86, 27.3.2007., 11. lpp.

(3)  COM(2007) 409, galīgā redakcija, 18.7.2007.


4.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 93/25


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 3. aprīlis)

par to, kā finansē 2008. gada darba programmu par mācību līdzekļiem pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku veselības, dzīvnieku labturības un augu veselības jomā

(2008/287/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (1), un jo īpaši tās 75. pantu,

ņemot vērā Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (2), un jo īpaši tās 90. pantu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (3) un jo īpaši tās 2. panta 1. punkta i) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (4), un jo īpaši tās 51. pantu un 66. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 75. pantu un Regulas (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 90. pantu, pirms uzņemas maksājuma saistību, pieņem finansēšanas lēmumu, kurā nosaka būtiskās sastāvdaļas darbībai, kas saistīta ar izdevumiem no budžeta.

(2)

Vairākos pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku veselības, dzīvnieku labturības un augu veselības tiesību aktos paredzētas dažādas rīcības mācību līdzekļu jomā. Minētās rīcības jāfinansē no Kopienas budžeta. Par šādu rīcību finansēšanu jāpieņem vienots lēmums,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

Vienīgais pants

Pielikumā esošā darba programma par tādu rīcību finansēšanu 2008. gadā, kuras saistītas ar mācību līdzekļiem pārtikas drošības, dzīvnieku veselības, dzīvnieku labturības un augu veselības jomā, ir pieņemta.

Par tās publicēšanu un īstenošanu atbild Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors.

Briselē, 2008. gada 3. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1525/2007 (OV L 343, 27.12.2007., 9. lpp.).

(2)  OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK, Euratom) Nr. 478/2007 (OV L 111, 28.4.2007., 13. lpp.).

(3)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/41/EK (OV L 169, 29.6.2007., 51. lpp.).

(4)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 180/2008 (OV L 56, 29.2.2008., 4. lpp.).


PIELIKUMS

Darba programma 2008. gadam par mācību līdzekļiem pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku veselības, dzīvnieku labturības un augu veselības jomā

MĀCĪBAS

1)   Budžeta pozīcija 17 04 07 01 un 17 04 04 01

Juridiskais pamats

Regulas (EK) Nr. 882/2004 51. pants un 66. panta 1. punkta b) apakšpunkts,

Direktīvas 2000/29/EK 2. panta 1. punkta i) apakšpunkts.

No šā budžeta finansētās rīcības mērķis ir Kopienā un trešās valstīs izstrādāt, organizēt un pasniegt mācību kursus, darbseminārus vai seminārus, lai nodrošinātu to, ka darbinieki, kuri veic oficiālas kontroles, būtu atbilstoši izglītoti. Minētajos mācību kursos un semināros valsts amatpersonas, valsts iestādes un laboratorijas eksperti gūs informāciju un tiks izglītoti par Kopienas tiesību aktiem barības un pārtikas jomā un par to, kādas ir nepieciešamās kontroles prasības, lai barību un pārtiku varētu laist Kopienas tirgū.

Komisija atbalsta ierēdņu mācības dalībvalstīs, jo dalībvalstīs rīkotās mācības tā papildina ar jautājumiem, kuri ir svarīgi no Kopienas viedokļa.

Šādi būs 2008. gadā mācību temati.

uz HACCP (bīstamību analīze un kritiskie kontroles punkti) balstīto pārtikas un barības kontroles procedūru principi; revīzijas metodika, pēc kuras pārbaudīt HACCP sistēmu īstenošanu,

veterinārās un pārtikas nekaitīguma kontroles pārbaudes robežkontroles punktos (lidostās, ostās un uz ceļiem/dzelzceļiem),

pārtikas higiēna un kontrole – zivis, gaļa un piena produkti,

transmisīvu sūkļveida encefalopātiju profilakse, kontrole un izskaušana,

augu veselības kontroles (EK augu karantīnas režīms kartupeļiem, EK iekšējais augu karantīnas režīms, EK augu karantīnas režīms importam),

augu aizsardzības produkti (pārtikas un barības nekaitīguma apsvērumi): novērtēšana un reģistrēšana,

zoonozes un mikrobioloģiskie kritēriji pārtikas produktiem,

dzīvnieku labturība – dzīvnieku apdullināšana un nogalināšana kautuvēs un slimības kontroles gadījumos, dzīvnieku labturība transportēšanas laikā,

tiesību akti pārtikas, barības, dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības jomā un augu veselības noteikumi. (EUR 8 800 000).

Finansējums: publiskais iepirkums.

Gada iepirkumiem atvēlētais budžets ir pavisam EUR 8 800 000.

Katram no iepriekš minētajiem tehniskajiem jautājumiem piešķirs vienu vai vairākus konkrētus pakalpojumu līgumus. Plāno noslēgt apmēram 14 pakalpojumu līgumu. Ārējie pakalpojumu sniedzēji būs lielākoties iesaistīti mācību rīcību organizatoriskajos un loģistikas jautājumos.

Iepirkuma procedūru plāno sākt iespējami drīz (aptuveni no marta līdz maijam), lai 2008. gada laikā parakstītu līgumus.

2)   Budžeta pozīcija 17 01 04 05

Juridiskais pamats

Regulas (EK) Nr. 882/2004 66. panta 1. punkta c) apakšpunkts.

No šā budžeta finansētās rīcības mērķis ir apkopot atsauksmes par mācībām. Atsauksmes ir viens no mācību uzlabošanas pamatelementiem nekaitīgākas pārtikas jomā. Rīcībā ietilpst arī ziņojums par 2007. gada rīcībām.

Atsauksmes par mācībām apkopos, veicot paveiktā darba novērtējumu. Tālab pēc tam, kad dalībnieki būs piedalījušies mācību pasākumā, reprezentatīvam dalībnieku skaitam izsūtīs veidlapas/aptaujas anketas, lai uzzinātu, kā mācības ietekmējušas viņu darba ikdienu.

Labākai mācību programmu organizēšanai jāfinansē arī IT aprīkojums un līdzekļi, kā arī popularizēšanas materiāli, informācijas un saziņas pasākumi (EUR 308 000).

Finansējums: pašreizējie pamatlīgumi.

Plāno noslēgt apmēram četrus pakalpojumu līgumus.

Plānotais līgumu parakstīšanas periods – no marta līdz jūlijam.

Kopsavilkums

Nr.

Nosaukums

Budžeta pozīcija

Juridiskais pamats

Summa euro

1

Mācības – ārējie līgumi mācību programmas izpildes

17 04 07 011

Regula (EK) Nr. 882/2004

8 350 000

17 04 04 0

Padomes Direktīva 2000/29/EK

450 000

2

Mācības – gada pārskats, paveiktā darba novērtējums, IT aprīkojums un līdzekļi, popularizēšanas materiāli, informācijas un saziņas pasākumi

17 01 04 05

Regula (EK) Nr. 882/2004

308 000

Kopā

9 108 000


Labojums

4.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 93/28


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/36/EK (2005. gada 7. septembris) par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 255, 2005. gada 30. septembris )

31. lappusē 10. panta f) punktā:

tekstu:

“f)

attiecībā uz specializētajām māsām bez vispārējās aprūpes māsas apmācības, ja ieceļotājs vēlas saņemt atzīšanu citā dalībvalstī, kurā attiecīgo profesionālo darbību veic vispārējās aprūpes māsas, specializētās māsas bez vispārējās aprūpes māsas apmācības vai specializētās māsas, kam ir tāda speciālista kvalifikāciju apliecinošs dokuments, kuram jāsaņem apmācība, pēc kuras pabeigšanas piešķir V pielikuma 5.2.2. punktā paredzēto profesionālo nosaukumu;”

lasīt šādi:

“f)

attiecībā uz specializētajām māsām bez vispārējās aprūpes māsas apmācības, ja ieceļotājs vēlas saņemt atzīšanu citā dalībvalstī, kurā attiecīgo profesionālo darbību veic vispārējās aprūpes māsas, specializētās māsas bez vispārējās aprūpes māsas apmācības vai specializētās māsas, kam ir tāda speciālista kvalifikāciju apliecinošs dokuments, kurš saņēmis apmācību, pēc kuras pabeigšanas piešķir V pielikuma 5.2.2. punktā paredzēto profesionālo nosaukumu;”.

49. lappusē 49. panta 1. punkta pirmajā daļā:

tekstu:

“1.   Ikviena dalībvalsts akceptē VI pielikuma 6.1. punktā uzskaitītos, arhitekta kvalifikāciju apliecinošos dokumentus, …”

lasīt šādi:

“1.   Ikviena dalībvalsts akceptē VI pielikumā uzskaitītos arhitekta kvalifikāciju apliecinošos dokumentus, …”.

79. lappusē un turpmāk V pielikumā:

88. lappusē slejas “Patoloģija” rindā “Ireland”:

tekstu

:

“Morbid anatomy and histopathology”,

lasīt šādi

:

“Histopathology”,

91. lappusē slejas “Klīniskā bioloģija” rindā “Ελλάς”:

dzēš: “Χειρουργική Θώρακος”,

91. lappusē slejas “Plastiskā ķirurģija” rindā “Ireland”:

tekstu

:

“Plastic surgery”

lasīt šādi

:

“Plastic, reconstructive and aesthetic surgery”,

92. lappusē slejas “Mikrobioloģija” rindā “Ελλάς”:

tekstu

:

“1.

Ιατρική Βιοπαθολογία

2.

Μικροβιολογία”

lasīt šādi

:

“—

Ιατρική Βιοπαθολογία

Μικροβιολογία”,

93. lappusē slejas “Torakālā ķirurģija” rindā “Italia”:

tekstu

:

“Chirurgia toracica; Cardiochirurgia”

lasīt šādi

:

“—

Chirurgia toracica;

Cardiochirurgia”,

95. lappusē slejas “Gastroenteroloģija” rindā “Belgique/België/Belgien”:

tekstu

:

“Gastro-entérologie/Gastroenterologie”

lasīt šādi

:

“Gastro-entérologie/Gastro-enterologie”,

97. lappusē slejas “Fizioterapija” rindā “Portugal”:

tekstu

:

“Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação”

lasīt šādi

:

“—

Fisiatria

Medicina física e de reabilitação”,

99. lappusē slejas “Radioloģija” rindā “Ireland”:

tekstu

:

“Radiology (**)”

lasīt šādi

:

“Radiology”,

99. lappusē slejas “Radioloģija” rindā “Italia”:

tekstu

:

“Radiologia”

lasīt šādi

:

“Radiologia (**)”,

101. lappusē slejas “Sabiedrības medicīna” rindā “Κύπρος”:

tekstu

:

“Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική”

lasīt šādi

:

“—

Υγειονολογία

Κοινοτική Ιατρική”,

108. lappusē slejas “Neatliekamā medicīniskā palīdzība” rindā “Česká republika”:

tekstu

:

“Traumatologie

Urgentní medicina”

lasīt šādi

:

“—

Traumatologie

Urgentní medicína”,

108. lappusē slejas “Neatliekamā medicīniskā palīdzība” rindā “Slovensko”:

tekstu

:

“Úrazová chirurgia

Urgentná medicína”

lasīt šādi

:

“—

Úrazová chirurgia

Urgentná medicína”,

115. lappusē slejas “Kvalifikāciju apliecinošais dokuments” rindā “Česká republika”:

tekstu

:

“ … (doktor)”

lasīt šādi

:

“ … (doktor zubního lékařství, MDDr.)”,

121. lappusē slejas “Kvalifikāciju apliecinošais dokuments” rindā “Deutschland”:

tekstu

:

“ … des Dritten Abscnitts …”

lasīt šādi

:

“ … des Dritten Abschnitts …”,

128. lappusē 5.6.2. tabulā “Farmaceitu kvalifikāciju apliecinošie dokumenti” slejas “Kvalifikāciju apliecinošais dokuments” rindā “Magyarország”:

tekstu

:

“EG Egyetem”

lasīt šādi

:

“Egyetem”,

129. lappusē un turpmāk tabulā “Arhitekts”:

a)

130. lappuse, tabula “España”:

tabulu lasīt šādi (rindu izlīdzināšana pēdējā slejā “Atsauces akadēmiskais gads”):

“Valsts

Kvalifikāciju apliecinošais dokuments

Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo dokumentu

Kvalifikāciju apliecinošajam dokumentam pievienotais sertifikāts

Atsauces akadēmiskais gads

España

Título oficial de arquitecto

Rectores de las universidades enumeradas a continuación:

 

1988./1989.

Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès;

 

Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid;

 

Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de arquitectura de Las Palmas;

 

Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de Valencia;

 

Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla;

 

Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid;

 

Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;

 

Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián;

 

Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de Pamplona;

 

Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de Henares;

1999./2000.

Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de Villanueva de la Cañada;

1999./2000.

Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante;

1997./1998.

Universidad Europea de Madrid;

1998./1999.

Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona;

1999./2000.

Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura de La Salle;

1998./1999.

Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de arquitectura de Segovia.

1999./2000.

Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada

1994./1995.”

b)

132. lappuse, pēdējā daļa tabulā “Italia”:

šo tabulas daļu lasīt šādi (rindu izlīdzināšana pēdējā slejā “Atsauces akadēmiskais gads”):

“Valsts

Kvalifikāciju apliecinošais dokuments

Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo dokumentu

Kvalifikāciju apliecinošajam dokumentam pievienotais sertifikāts

Atsauces akadēmiskais gads

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma “La Sapienza”

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1998./1999.

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Ferrara

Università di Genova

Università di Palermo

Politecnico di Milano

Politecnico di Bari

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1999./2000.

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Roma III

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2003./2004.

 

Laurea specialistica in Architettura

Università di Firenze

Università di Napoli II

Politecnico di Milano II

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2004./2005.”

c)

133. lappuse, tabula “Portugal”:

tabulu lasīt šādi (rindu izlīdzināšana pēdējā slejā “Atsauces akadēmiskais gads”):

“Portugal

Carta de curso de licenciatura em Arquitectura

Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa

Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto

Escola Superior Artística do Porto

 

1988./1989.

Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991./1992.

Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto

 

1991./1992.”

135. lappusē VI pielikumā, Iegūtās tiesības:

apakšnosaukumā dzēš atsauci uz 6. punktu.