ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 92

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 3. aprīlis


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 302/2008 (2008. gada 2. aprīlis), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 303/2008 (2008. gada 2. aprīlis) par uzņēmumu un personāla sertifikācijas savstarpējas atzīšanas minimālajām prasībām un noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz stacionārām saldēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtām, kurās izmanto dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes ( 1 )

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 304/2008 (2008. gada 2. aprīlis) par uzņēmumu un personāla sertifikācijas minimālajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz stacionārajām ugunsdrošības sistēmām un ugunsdzēsības aparātiem, kuros izmanto dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes ( 1 )

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 305/2008 (2008. gada 2. aprīlis) par personāla sertifikācijas minimālajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz dažu fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperāciju no augstsprieguma sadales iekārtām ( 1 )

17

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 306/2008 (2008. gada 2. aprīlis) par personāla sertifikācijas minimālajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz dažu tādu šķīdinātāju rekuperāciju no iekārtām, kuru pamatā ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes ( 1 )

21

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 307/2008 (2008. gada 2. aprīlis) par personāla apmācības programmu minimālajām prasībām un apmācības atestācijas savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām, kurās izmanto dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes ( 1 )

25

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 308/2008 (2008. gada 2. aprīlis) par formu dalībvalstu apmācību un sertifikācijas programmu paziņošanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 ( 1 )

28

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 309/2008 (2008. gada 2. aprīlis) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (ACVN))

35

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/285/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 19. marts) par meža pīļu ārkārtas vakcināciju pret zemas patogenitātes putnu gripu Portugālē un par atsevišķiem pasākumiem, ar ko ierobežo šādu mājputnu pārvietošanu un to produktu apriti (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1077)

37

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 163/2008 (2008. gada 22. februāris) par atļauju jaunā veidā lietot preparātu lantāna karbonāta oktahidrāts (Lantharenol) kā barības piedevu (OV L 50, 23.2.2008.)

40

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

3.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 92/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 302/2008

(2008. gada 2. aprīlis),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (1), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 3. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 2. aprīlī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Komisijas 2008. gada 2. aprīla Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

JO

63,1

MA

43,8

TN

125,1

TR

115,3

ZZ

86,8

0707 00 05

JO

178,8

MA

140,9

TR

197,7

ZZ

172,5

0709 90 70

MA

49,6

TR

87,5

ZZ

68,6

0805 10 20

EG

45,9

IL

55,4

MA

59,2

TN

58,0

TR

58,2

ZZ

55,3

0805 50 10

AR

53,2

IL

117,7

TR

133,1

ZA

138,5

ZZ

110,6

0808 10 80

AR

83,4

BR

80,2

CA

80,7

CL

88,2

CN

86,1

MK

52,8

US

114,1

UY

63,4

ZA

91,2

ZZ

82,2

0808 20 50

AR

77,5

CL

84,0

CN

62,8

ZA

97,3

ZZ

80,4


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


3.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 92/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 303/2008

(2008. gada 2. aprīlis)

par uzņēmumu un personāla sertifikācijas savstarpējas atzīšanas minimālajām prasībām un noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz stacionārām saldēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtām, kurās izmanto dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Lai izpildītu Regulu (EK) Nr. 842/2006, ir jāparedz noteikumi par kvalifikācijas prasībām strādājošajiem, kas ar iekārtām, kurās ir dažas fluoru saturošas siltumnīcefekta gāzes, to ekspluatācijas vietās veic darbības, kas var izraisīt šo gāzu noplūdes.

(2)

Jānodrošina, ka šie strādājošie ir kvalificēti veikt tiem uzticētos pienākumus, un, izvairoties no nevajadzīgi lielām izmaksām, ir jānosaka vairākas personāla kvalifikācijas kategorijas.

(3)

Nesertificētam personālam, kas iziet profesionālās apmācības kursu sertifikāta iegūšanai, lai iegūtu eksaminācijai nepieciešamās praktiskā darba iemaņas, uz ierobežotu laiku attiecīgi sertificēta personāla uzraudzībā jādod iespējas veikt darbības, kurām ir nepieciešama šāda sertifikācija.

(4)

Saistībā ar darbībām, kurām ir nepieciešama sertifikācija, sertificēta personāla uzraudzībā attiecīgi kvalificētiem darbiniekiem jādod iespēja veikt lodēšanas vai metināšanas darbus.

(5)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīvā 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) (2) noteiktas tehniskās prasības uzņēmumiem, kas pārstrādā un glabā nolietotas iekārtas, arī saldēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtas. Darbiniekam, kas šādās rūpnīcās savāc iekārtās esošo dzesējošo vielu, nepieciešamais kvalifikācijas līmenis ir zemāks nekā darbiniekiem, kas šo darbību veic to atrašanās vietās, jo ledusskapju pārstrādes uzņēmumos ir pieejamas automātiskas iekārtas dzesējošo vielu savākšanai.

(6)

Vairākās dalībvalstīs patlaban nav izveidotas kvalifikācijas un sertifikācijas sistēmas. Tāpēc ir nepieciešams noteikt ierobežotu laika periodu, kurā jāveic strādājošo un uzņēmumu sertifikācija.

(7)

Lai novērstu nevajadzīgu administratīvu slogu, izmantojot esošās kvalifikācijas shēmas, jāizveido tāda sertifikācijas sistēma, kurā attiecīgajā kvalifikācijas sistēmā ietvertās prasmes un zināšanas atbilst šajā regulā paredzētajiem obligātajiem standartiem.

(8)

Eksaminācija ir efektīvs līdzeklis kandidāta spēju pārbaudei pareizi veikt darbības, kas var tieši izraisīt noplūdi, kā arī tās darbības, kas noplūdi var izraisīt netieši.

(9)

Lai personāls, kas pašlaik strādā, nepārtraucot savu profesionālo darbību izietu nepieciešamo apmācību un sertifikāciju jomās, uz kurām attiecas šī regula, ir vajadzīgs pārejas periods, kura laikā sertifikācijai izmanto spēkā esošās kvalifikācijas shēmas un profesionālo pieredzi.

(10)

Oficiāli izraudzītām atestācijas un sertifikācijas iestādēm jānodrošina atbilstība šajā regulā noteiktajām obligātajām prasībām, dodot ieguldījumu sertifikātu faktiskai savstarpējai atzīšanai visā Kopienā.

(11)

Savstarpējā atzīšana neattiecas uz pagaidu sertifikātiem, jo prasības to iegūšanai var būt daudz zemākas par dažās dalībvalstīs spēkā esošajām prasībām.

(12)

Informācija par sertifikācijas sistēmu, kas izsniedz sertifikātus, kuri tiek savstarpēji atzīti, jādara zināma Komisijai pēc formas, kas noteikta ar Komisijas 2008. gada 2. aprīļa Regulu (EK) Nr. 308/2008, par formu, kādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 jāsniedz informācija par dalībvalstī spēkā esošajām apmācību un sertifikācijas programmām (3). Informācija par pagaidu sertifikācijas sistēmām jādara zināma Komisijai.

(13)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar komitejas atzinumu, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2037/2000 18. panta 1. punktu (4),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu nosaka obligātās prasības Regulas (EK) Nr. 842/2006 5. panta 1. punktā minētajai sertifikācijai attiecībā uz stacionārajām saldēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtām, kurās izmanto dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kā arī paredz noteikumus sertifikātu savstarpējai atzīšanai, kas izdoti saskaņā ar šīm prasībām.

2. pants

Darbības joma

1.   Šī regula attiecas uz personālu, kas veic šādas darbības:

a)

noplūžu pārbaudes iekārtās, kurās ir 3 kg vai vairāk fluorēto siltumnīcefekta gāzu, kā arī iekārtās ar hermētiski noslēgtām sistēmām, par ko liecina atbilstošs marķējums, kurās ir 6 kg vai vairāk kilogramu fluorēto siltumnīcefekta gāzu;

b)

savākšanu/rekuperāciju;

c)

uzstādīšanu;

d)

remontu un apkopi.

2.   Tā attiecas arī uz uzņēmumiem, kas veic kādu no turpmāk minētajām darbībām:

a)

uzstādīšana;

b)

remonts un apkope.

3.   Šī regula neattiecas uz stacionāro saldēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtu, kurās izmanto fluorētās siltumnīcefekta gāzes, ražošanu un remontu, kas tiek veikts stacionāros ražošanas apstākļos.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā izmanto šādas definīcijas:

1)

“uzstādīšana” ir divu vai vairāku agregātu vai kontūru, kuros aukstumnesējs ir fluoru saturoša siltumnīcefekta gāze vai ir tam paredzēta, savienošana sistēmā tās turpmākās ekspluatācijas vietā un sistēmas aukstumnesēja cauruļvadu savienošana, izveidojot noslēgtu dzesēšanas kontūru un neņemot vērā, vai tas pēc sistēmas montāžas jāuzpilda;

2)

“remonts un apkope” ir visas darbības, kas saistītas ar kontūru atvēršanu, kuros ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes vai kuri ir paredzēti to izmantošanai, jo īpaši fluoru saturošo siltumnīcefekta gāzu iepildīšana sistēmā, kontūra vai iekārtas vienas vai vairāku detaļu demontāža, kontūra vai iekārtas vienas vai vairāku detaļu nomaiņa, kā arī noplūžu novēršana, izņemot attiecīgi Regulas (EK) Nr. 842/2006 2. panta 14. punktā un 3. panta 2. punktā minēto siltumnīcefekta gāzu savākšanu un to noplūdes pārbaudes.

4. pants

Darbinieku sertifikācija

1.   Personālam, kas veic 2. panta 1. punktā minētās darbības, ir jāsaņem 5. vai 6. pantā minētais sertifikāts atbilstoši šā panta 2. punktā noteiktajai kategorijai.

2.   Sertifikāti, ar kuriem apliecina, ka to turētājs ir izpildījis prasības vienas vai vairāku 2. panta 1. punktā minēto darbību veikšanai, ir jāsaņem šādu kategoriju personālam:

a)

I kategorijas sertifikātu turētāji var veikt visas 2. panta 1. punktā minētās darbības;

b)

II kategorijas sertifikātu turētāji drīkst veikt 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētās darbības, kas nav saistītas ar dzesēšanas kontūru atvēršanu, kuros ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes. II kategorijas sertifikātu turētāji drīkst veikt 2. panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunktā minētās darbības ar saldēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtām, kurās ir līdz 3 kg fluorēto siltumnīcefekta gāzu, kā arī iekārtām ar hermētiski noslēgtām sistēmām, par ko liecina atbilstošs marķējums, kurās ir līdz 6 kg fluorēto siltumnīcefekta gāzu;

c)

III kategorijas sertifikātu turētāji drīkst veikt 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās darbības ar saldēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtām, kurās ir līdz 3 kg fluorēto siltumnīcefekta gāzu, kā arī iekārtām ar hermētiski noslēgtām sistēmām, par ko liecina atbilstošs marķējums, kurās ir līdz 6 kg fluorēto siltumnīcefekta gāzu;

d)

IV kategorijas sertifikātu turētāji drīkst veikt 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētās darbības ar nosacījumu, ka tās nav saistītas ar dzesēšanas kontūru atvēršanu, kuros ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes.

3.   Šā panta 1. punkta noteikumus nepiemēro:

a)

uz laiku līdz diviem gadiem attiecībā uz personālu, kas veic kādu no 2. panta 1. punktā minētajām darbībām un apgūst apmācību kursu, lai saņemtu attiecīgās darbības veikšanai nepieciešamo sertifikātu, ar nosacījumu, ka šie darbinieki minētās darbības veic tādas personas uzraudzībā, kurai ir to veikšanai nepieciešamais sertifikāts;

b)

personālam, kas saistībā ar kādu no 2. panta 1. punktā minētajām darbībām, lodē vai metina sistēmas vai iekārtas daļas, un kuram ir šādu darbu veikšanai valsts tiesību aktos paredzētā kvalifikācija, ar nosacījumu, ka šie darbinieki minēto darbību veic tādas personas uzraudzībā, kurai ir šādu darbību veikšanai nepieciešamais sertifikāts;

c)

personālam, kas savāc fluorētās siltumnīcefekta gāzes no iekārtām, uz kurām attiecas Direktīva 2002/96/EK, kurās to iepildītais daudzums ir mazāks par 3 kg, šo darbību veicot telpās, kurām vajadzīga atļauja saskaņā ar minētās direktīvas 6. panta 2. punktu, ja šie strādājošie ir nodarbināti uzņēmumā, kas ir atļaujas turētājs, un ir sekmīgi beiguši apmācību kursu III kategorijai atbilstošo obligāto prasmju un zināšanu apguvei, kas noteiktas šīs regulas pielikumā, un kuru kompetenci atļaujas turētājs ir verificējis, veicot atestāciju.

4.   Dalībvalstis var pieņemt lēmumu par 1. punkta noteikumu nepiemērošanu uz noteiktu laiku, kas nepārsniedz Regulas (EK) Nr. 842/2006 5. panta 4. punktā noteikto termiņu, attiecībā uz personālu, kas veic vienu vai vairākas šīs regulas 2. panta 1. punktā minētās darbības pirms Regulas (EK) Nr. 842/2006 5. panta 2. punktā minētā datuma.

Šāds personāls šā punkta pirmajā daļā minēto laiku tiks uzskatīts par sertificētu šādu darbību veikšanai saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 842/2006 noteiktajām prasībām.

5. pants

Personāla sertifikāti

1.   Sertifikācijas iestāde, kas minēta 10. pantā, izsniedz sertifikātus personālam, kas ir nokārtojis 11. pantā minētās novērtēšanas iestādes organizētos teorētiskos un praktiskos eksāmenus par attiecīgajai kategorijai nepieciešamajām obligātajām prasmēm un zināšanām, kas ir noteiktas pielikumā.

2.   Sertifikātā ir jānorāda vismaz šāda informācija:

a)

sertifikācijas iestādes nosaukums, sertifikāta turētāja vārds un uzvārds, sertifikāta numurs un derīguma termiņš, ja tas ir ierobežots;

b)

personāla sertifikācijas kategorija saskaņā ar 4. panta 2. punktu, kā arī ar šo kategoriju saistītās darbības, kuras sertifikāta turētājs ir tiesīgs veikt;

c)

izdošanas datums un izdevēja paraksts.

3.   Ja esošā sertifikācijas sistēma, kas pamatojas uz eksamināciju, atbilst pielikumā noteiktajām obligātajām prasmēm un zināšanām un atbilst 10. un 11. panta prasībām, taču ar to saistītā atestācija neparedz šā panta 2. punktā noteiktos elementus, 10. pantā minētā sertifikācijas iestāde var šādas kvalifikācijas turētājam izdot atbilstošās kategorijas sertifikātu bez atkārtotas eksaminācijas.

4.   Ja esošā sertifikācijas sistēma, kas pamatojas uz eksamināciju, daļēji atbilst pielikumā noteiktajām obligātajām prasmēm un zināšanām un atbilst 10. un 11. panta prasībām, sertifikācijas iestāde var izdot sertifikātu par atbilstošas kategorijas piešķiršanu ar nosacījumu, ka pretendents nokārto papildu eksāmenu par prasmēm un zināšanām, kuras nav iekļautas 11. pantā minētās novērtēšanas iestādes esošajā sertifikācijā.

6. pants

Personāla pagaidu sertifikāti

1.   Dalībvalstis saskaņā ar šā panta 2. vai 3. punktu vai 2. un 3. punktu 2. panta 1. punktā minētajam personālam var izmantot pagaidu sertifikācijas sistēmu.

2. un 3. punktā minēto pagaidu sertifikātu derīguma termiņš ir ne vēlāks par 2011. gada 4. jūliju.

2.   Personāls, kas ir saņēmis atestāciju 2. panta 1. punktā minēto darbību veikšanai saskaņā ar esošajām kvalifikācijas shēmām, ir jāuzskata par pagaidu sertifikāta turētājiem.

Dalībvalstis identificē atestācijas, kas kvalificējamas ar pagaidu sertifikātiem par attiecīgo 4. panta 2. punktā minēto kategoriju.

3.   Strādājošajiem ar profesionālo pieredzi darbībām, kuras atbilst 4. panta 2. punktā minētajām kategorijām un kas ir apgūta pirms Regulas (EK) Nr. 842/2006 5. panta 2. punktā minētā datuma, dalībvalsts iecelta struktūra izsniedz pagaidu sertifikātu.

Pagaidu sertifikātā norāda attiecīgo 4. panta 2. punktā minēto kategoriju un sertifikāta derīguma termiņu.

7. pants

Uzņēmumu sertifikācija

1.   Uzņēmumiem, kas minēti 2. panta 2. punktā, ir jāsaņem 8. vai 9. pantā minētais sertifikāts.

2.   Dalībvalstis var pieņemt lēmumu par 1. punkta noteikumu nepiemērošanu uz noteiktu laiku, kas nepārsniedz Regulas (EK) Nr. 842/2006 5. panta 4. punktā noteikto termiņu, attiecībā uz uzņēmumiem, kas veic vienu vai vairākas šīs regulas 2. panta 2. punktā minētās darbības pirms Regulas (EK) Nr. 842/2006 5. panta 2. punktā noteiktā datuma.

8. pants

Uzņēmumu sertifikāti

1.   Sertifikācijas iestāde, kas minēta 10. pantā, izsniedz sertifikātu uzņēmumam vienu vai vairāku 2. panta 2. punktā minēto darbību veikšanai, ja tas atbilst šādām prasībām:

a)

uzņēmums nodarbina nepieciešamajam darba apjomam pietiekami daudz strādājošo, kas sertificēti saskaņā ar 5. pantu, iegūstot tiesības veikt darbības, kuru veikšanai ir nepieciešama sertifikācija;

b)

uzņēmums spēj pierādīt, ka darbiniekiem, kas veic darbības, kuru veikšanai nepieciešama sertifikācija, ir visi vajadzīgie instrumenti un procedūras.

2.   Sertifikātā norāda vismaz šādu informāciju:

a)

sertifikācijas iestādes nosaukums, sertifikāta turētāja pilns nosaukums, sertifikāta numurs un derīguma termiņš, ja tas ir ierobežots;

b)

darbības, kuras sertifikāta turētājs ir tiesīgs veikt;

c)

izdošanas datums un izdevēja paraksts.

9. pants

Uzņēmumu pagaidu sertifikāti

1.   Dalībvalstis saskaņā ar šā panta 2. vai 3. punktu vai 2. un 3. punktu 2. panta 2. punktā minētajiem uzņēmumiem var izmantot pagaidu sertifikācijas sistēmu.

2. un 3. punktā minēto pagaidu sertifikātu derīguma termiņš ir ne vēlāks par 2011. gada 4. jūliju.

2.   Uzņēmumus, kuri 2. panta 2. punktā minēto darbību veikšanai sertificēti saskaņā ar esošajām sertifikācijas shēmām, uzskata par pagaidu sertifikātu turētājiem.

Dalībvalstis identificē atestācijas, kas kvalificējamas ar pagaidu sertifikātiem, kas dod tiesības veikt 2. panta. 2. punktā minētās darbības.

3.   Uzņēmumiem, kas nodarbina strādājošos, kuri ir sertifikātu turētāji 2. panta 2. punktā minēto darbību veikšanai, dalībvalsts iecelta struktūra izsniedz pagaidu sertifikātu.

Pagaidu sertifikātā norāda, kādas darbības tā turētājs ir tiesīgs veikt, un sertifikāta derīguma termiņu.

10. pants

Sertifikācijas iestāde

1.   Ar valsts tiesību vai administratīvu aktu dalībvalsts kompetentai iestādei jāizraugās sertifikācijas iestāde vai cita atbilstoši pilnvarota struktūra, tai piešķirot tiesības izdot sertifikātus darbiniekiem un uzņēmumiem vienas vai vairāku 2. pantā minēto darbību veikšanai.

Pildot savus pienākumus, sertifikācijas iestāde ir neatkarīga un objektīva.

2.   Sertifikācijas iestāde nosaka un izmanto sertifikātu izdošanas, sertifikātu apturēšanas un sertifikātu anulēšanas procedūras.

3.   Sertifikācijas iestāde uztur dokumentāciju, kas dod iespējas verificēt sertificētās personas vai uzņēmuma statusu. Dokumentācijai jāapliecina, ka sertifikācijas process īstenots efektīvi. Dokumentācija jāglabā vismaz piecus gadus.

11. pants

Novērtēšanas iestāde

1.   Dalībvalsts kompetentas iestādes izraudzīta novērtēšanas iestāde vai cita atbilstoši pilnvarota struktūra organizē 2. panta 1. punktā minētā personāla eksamināciju. Novērtēšanas iestādes funkcijas var veikt arī 10. pantā minētā sertifikācijas iestāde.

Pildot savus pienākumus, novērtēšanas iestāde ir neatkarīga un objektīva.

2.   Eksaminācija jāplāno un jāstrukturē tādā veidā, lai nodrošinātu visu pielikumā noteikto obligāto prasmju un zināšanu pārbaudi.

3.   Novērtēšanas iestāde izstrādā ziņošanas procedūras un uztur dokumentāciju par katru personu un eksaminācijas rezultātiem.

4.   Novērtēšanas iestāde nodrošina, ka pārbaudījumu veikšanai izraudzītie eksaminētāji pietiekami labi zina attiecīgās eksaminācijas metodes un eksaminācijas dokumentus un tiem ir eksaminācijas jomai atbilstoša kompetence. Tai jānodrošina arī praktiskajiem pārbaudījumiem nepieciešamās iekārtas, instrumenti un materiāli.

12. pants

Paziņošana

1.   Dalībvalstis līdz 2008. gada 4. jūlijam paziņo Komisijai par nodomu ieviest pagaidu sertifikācijas sistēmu saskaņā ar 6. vai 9. pantu vai abiem minētajiem pantiem.

2.   Līdz 2009. gada 4. janvārim dalībvalstis paziņo Komisijai, ja tas ir nepieciešams, izraudzītās iestādes, kas ir tiesīgas izsniegt pagaidu sertifikātus, kā arī spēkā esošās valsts tiesību aktu normas, saskaņā ar kurām dokumentus, kurus ir izsniegušas esošās sertifikācijas sistēmas, uzskata par pagaidu sertifikātiem.

3.   Dalībvalstis līdz 2009. gada 4. janvārim pēc Regulā (EK) Nr. 308/2008 noteiktās formas Komisijai paziņo 10. pantā minēto personāla un uzņēmumu sertifikācijas iestāžu nosaukumus un to kontaktinformāciju, kā arī informē par personāla sertifikātiem, kas atbilst 5. panta prasībām, un uzņēmumu sertifikātiem, kas atbilst 8. panta prasībām.

4.   Dalībvalsts saskaņā ar 3. punktu sniegto informāciju papildina ar jaunu informāciju un nekavējoties iesniedz to Komisijai.

13. pants

Savstarpējas atzīšanas noteikumi

1.   Citās dalībvalstīs izdotu sertifikātu savstarpēja atzīšana attiecas tikai uz personāla sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar 5. pantu, un uzņēmumu sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar 8. pantu.

2.   Citā dalībvalstī izdotu sertifikātu turētājiem dalībvalstis var pieprasīt iesniegt sertifikāta tulkojumu Kopienas citā oficiālajā valodā.

14. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 2. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 161, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 37, 13.2.2003., 24. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/108/EK (OV L 345, 31.12.2003., 106. lpp.).

(3)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 28. lpp.

(4)  OV L 244, 29.9.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2007/540/EK (OV L 198, 31.7.2007., 35. lpp.).


PIELIKUMS

Obligātās prasības par prasmēm un zināšanām, kas jāpārbauda novērtēšanas iestādēm

1.

Eksāmenā, kura mērķis ir piešķirt jebkuru no 4. panta 2. punktā minētajām kategorijām, iekļauj:

a)

teorētisko pārbaudījumu, kurā tiek uzdots viens vai vairāki jautājumi, lai pārbaudītu prasmes vai zināšanas, kas kategoriju ailēs ir apzīmētas ar (T),

b)

praktisko pārbaudījumu, kurā pretendents, izmantojot nepieciešamos materiālus, instrumentus un ierīces, veic uzdevumu, kas kategoriju ailēs ir apzīmēts ar (P).

2.

Eksāmenā pārbauda 1., 2., 3., 4., 5. un 10. prasmju un zināšanu grupā iekļautās prasmes un zināšanas.

3.

Eksāmenā iekļauj vismaz vienu no 6., 7., 8. un 9. prasmju un zināšanu grupas. Kandidāts pirms eksāmena nedrīkst zināt, kuri no šiem četriem komponentiem tiks pārbaudīti.

4.

Ja viena rūtiņa kategoriju ailē atbilst vairākām rūtiņām (vairākas prasmes un zināšanas) prasmju un zināšanu ailē, tas nozīmē, ka eksāmena laikā nav obligāti jāpārbauda visas prasmes un zināšanas.


 

KATEGORIJAS

PRASMES UN ZINĀŠANAS

I

II

III

IV

1.

Termodinamikas pamati

1.01.

Temperatūras, spiediena, masas, blīvuma un enerģijas ISO standarta mērvienības

T

T

T

1.02.

Aukstumiekārtu sistēmu darbības teorētiskie pamati: termodinamikas pamatjēdzieni (pamattermini, parametri un procesi, kā pārkarsēšanas siltums, augstspiediena puse, kompresijas siltums, entalpija, dzesēšanas efekts, zemspiediena puse, pārdzesēšana), aukstumnesēju īpašības un termodinamiskie stāvokļi, tai skaitā zeotropu maisījumu un šķidro stāvokļu identificēšana

T

T

1.03.

Tabulu un diagrammu izmantošana noplūdes netiešai pārbaudei (ieskaitot sistēmas darbības pārbaudi): log p/h diagramma, aukstumnesēja piesātinājuma stāvokļa diagrammas, vienpakāpes kompresijas aukstummašīnas cikla diagramma

T

T

1.04.

Aprakstīt sistēmas galvenās sastāvdaļu (kompresoru, iztvaicētāju, kondensatoru, termostatiskās izplešanās vārstus) funkciju un aukstumnesēja termodinamisko stāvokļu pārejas

T

T

1.05.

Pārzināt saldēšanas sistēmas sastāvdaļu darbības pamatprincipus, kā arī to nozīmi aukstumnesēja noplūdes novēršanā un identificēšanā: a) vārsti (lodīšu vārsti, diafragmas, sfēriskie vārsti, drošības vārsti); b) temperatūras un spiediena kontroles; c) skatstikli un mitruma indikatori; d) atkausēšanas regulēšana un kontrole; e) sistēmas pārslodzes aizsardzība; f) mērierīces kā kolektoru termometrs; g) eļļas kontroles sistēmas; h) resīveri; i) šķidruma un eļļas separatori

2.

Aukstumnesēju ietekme uz vidi un atbilstošie vides aizsardzības noteikumi

2.01.

Pamatzināšanas par klimata pārmaiņām un Kioto protokolu

T

T

T

T

2.02.

Pamatzināšanas par globālās sasilšanas veicināšanas potenciālu (GSP), fluorēto siltumnīcefekta gāzu un citu vielu izmantošanu par aukstumnesējiem, fluorēto siltumnīcefekta gāzu emisijas ietekmi uz klimatu (to GSP aptuvenas vērtības) un attiecīgajiem Regulas (EK) Nr. 842/2006 noteikumiem un regulām, ar kurām tiek īstenoti šīs regulas noteikumi

T

T

T

T

3.

Pārbaudes pirms nodošanas ekspluatācijā, pēc ilgstoša ekspluatācijas pārtraukuma, pēc tehniskās apkopes vai remonta un ekspluatācijas laikā

3.01.

Spiediena testa veikšana sistēmas izturības pārbaudei

P

P

3.02.

Spiediena testa veikšana sistēmas hermētiskuma pārbaudei

3.03.

Vakuumsūkņa izmantošana

3.04.

Saskaņā ar standarta praksi atgaisot un izžāvēt sistēmu

3.05.

Aizpildīt iekārtas dokumentāciju un sastādīt pārskatu par vienu vai vairākām eksāmena laikā veiktajām pārbaudēm

T

T

4.

Noplūdes pārbaudes

4.01.

Pārzināt saldēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtu potenciālās noplūdes vietas

T

T

T

4.02.

Pārbaudīt iekārtas dokumentāciju pirms noplūdes pārbaudes un tajā atrast informāciju par periodiski aktuāliem jautājumiem un problēmām, kurām jāpievērš īpaša uzmanība

T

T

T

4.03.

Veikt visas sistēmas vizuālu un manuālu pārbaudi saskaņā ar Komisijas 2007. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 1516/2007 par noplūžu pārbaužu standartprasību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz stacionārām saldēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtām, kurās izmanto dažas fluorētas siltumnīcefekta gāzes (1)

P

P

P

4.04.

Veikt sistēmas noplūdes pārbaudi ar netiešu metodi saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1516/2007 un ievērojot konkrētās sistēmas ekspluatācijas instrukciju

P

P

P

4.05.

Izmantot portatīvās mērierīces kā manometrus, termometrus un testerus sprieguma, strāvas stipruma un elektriskās pretestības mērījumiem, kuru rezultātus izmanto noplūžu noteikšanas netiešajās metodēs, un interpretēt mērījumu rezultātus

P

P

P

4.06.

Veikt sistēmas pārbaudi noplūžu konstatēšanai pēc kādas no Komisijas Regulā (EK) Nr. 1516/2007 norādītajām tiešajām metodēm

P

4.07.

Veikt sistēmas pārbaudi noplūžu konstatēšanai pēc kādas no Komisijas Regulā (EK) Nr. 1516/2007 norādītajām tiešajām noteikšanas metodēm, kas neparedz dzesēšanas kontūra atvēršanu

P

P

4.08.

Elektronisko ierīču izmantošana noplūžu noteikšanai

P

P

P

4.09.

Iekārtas dokumentācijas aizpildīšana

T

T

T

5.

Vides prasībām atbilstošas darbības ar sistēmu aukstumnesēju tās uzstādīšanas, remonta, apkopju un aukstumnesēja savākšanas laikā

5.01.

Mērierīču un cauruļvadu savienošana un atvienošana ar iespējami maziem aukstumnesēja zudumiem

P

P

5.02.

Aukstumnesēja tvertnes uzpildīšana un iztukšošana ar aukstumnesēju šķidruma vai gāzveida stāvoklī

P

P

P

5.03.

Aukstumnesēja savākšanas ierīces lietošana, tās pievienošana un atvienošana ar iespējami maziem aukstumnesēja zudumiem

P

P

P

5.04.

Ar fluoru saturošu gāzi piesārņotas eļļas izlaišana no sistēmas

P

P

P

5.05.

Aukstumnesēja agregātstāvokļa (šķidrums, gāzveida viela) un termodinamiskā stāvokļa (zem kondensācijas temperatūras pārdzesēts, līdzsvara stāvoklī vai pārkarsēts) noteikšana pirms iepildīšanas, lai izvēlētos pareizu pildīšanas metodi un iepildāmo daudzumu. Aukstumnesēja (šķidruma un gāzveida) iepildīšana sistēmā bez aukstumnesēja zudumiem

P

P

5.06.

Aukstumnesēja daudzuma noteikšana ar svariem

P

P

P

5.07.

Aizpildīt iekārtas dokumentāciju, norādot visu nepieciešamo informāciju par savākto vai iepildīto aukstumnesēju

T

T

5.08.

Piesārņotu aukstumnesēju un eļļu apstrādes, glabāšanas un transportēšanas noteikumus

T

T

T

6.

Vienpakāpes un divpakāpju virzuļkompresoru un rotācijas kompresoru ar skrūves vai spirāles rotoru uzstādīšana, palaišana, remonts un apkope

6.01.

Izskaidrot kompresora (tai skaitā jaudas regulēšanas un eļļošanas sistēmas) darbības pamatprincipus un ar to saistīto aukstumnesēja noplūžu risku

T

T

6.02.

Pareizi uzstādīt kompresoru un tā regulēšanas un drošības ierīces tā, lai pēc sistēmas nodošanas ekspluatācijā nerastos noplūde

P

6.03.

Noregulēt drošības un vadības slēdžus

P

6.04.

Noregulēt iesūkšanas līnijas un spiediena ventiļus

6.05.

Pārbaudīt eļļas cirkulācijas sistēmu

6.06.

Palaist un apturēt kompresoru un pārbaudīt kompresora darbību, arī veicot mērījumus kompresora darbības laikā

P

6.07.

sastādīt pārskatu par kompresora stāvokli, norādot iespējamās problēmas kompresora darbā, kas varētu radīt sistēmas bojājumus un, iespējams, izraisīt dzesējošās vielas noplūdi, ja netiks veikti nepieciešamie pasākumi

T

7.

Ar gaisu un ūdeni dzesējamo kondensatoru uzstādīšana, iedarbināšana, remonts un apkope

7.01.

Izskaidrot kondensatoru darbības pamatprincipus un ar to saistīto noplūžu riskus

T

T

7.02.

Noregulēt kondensatora spiediena kontroles ierīci

P

7.03.

Pareizi uzstādīt kondensatoru, ieskaitot kontroles un drošības iekārtas, tā, lai pēc sistēmas nodošanas ekspluatācijā nerastos noplūde

P

7.04.

Noregulēt drošības un kontroles slēdžus

P

7.05.

Pārbaudīt darba un šķidruma vadus

7.06.

Attīrīt kondensatoru no nekondensējamām gāzēm, šim nolūkam izmantojot aukstumiekārtu attīrīšanas ierīci

P

7.07.

Ieslēgt un izslēgt kondensatoru, kā arī pārbaudīt, vai kondensators darbojas pareizi, tai skaitā veicot mērījumus iekārtas darba laikā

P

7.08.

Pārbaudīt kondensatora virsmu

P

7.09.

Sastādīt pārskatu par kondensatora stāvokli, norādot problēmas kondensatora darbā, kas varētu radīt sistēmas bojājumus un, iespējams, izraisīt aukstumnesēja noplūdi, ja netiks veikti nepieciešamie pasākumi

T

8.

Ar gaisu un ūdeni dzesējamo iztvaicētāju uzstādīšana, iedarbināšana un apkope

8.01.

Izskaidrot iztvaicētāja (tai skaitā atkausēšanas sistēmas) darbības pamatprincipus un ar to saistīto noplūžu riskus

T

T

8.02.

Koriģēt iztvaicētāja iztvaicēšanas spiediena kontroli

P

8.03.

Uzstādīt iztvaicētāju, ieskaitot kontroles un drošības iekārtas, tā, lai pēc sistēmas iedarbināšanas nerastos noplūde

P

8.04.

Noregulēt drošības un kontroles slēdžus

P

8.05.

Pārbaudīt, vai šķidruma un iesūkšanas cauruļvadu stāvoklis ir pareizs

8.06.

Pārbaudīt karstās gāzes atkausēšanas cauruļvadu

8.07.

Noregulēt iztvaikošanas spiediena regulēšanas vārstu

8.08.

Ieslēgt un izslēgt iztvaicētāju, kā arī pārbaudīt, vai iztvaicētājs darbojas pareizi, tai skaitā veicot mērījumus iekārtas darba laikā

P

8.09.

Pārbaudīt iztvaicētāja virsmu

P

8.10.

Sastādīt pārskatu par iztvaicētāja stāvokli, norādot problēmas iztvaicētāja darbā, kas varētu radīt sistēmas bojājumus un, iespējams, izraisīt aukstumnesēja noplūdi, ja netiks veikti nepieciešamie pasākumi

T

9.

Termostatiskās izplešanās vārstu (TEV) un citu sastāvdaļu uzstādīšana, iedarbināšana un apkalpošana

9.01.

Izskaidrot dažādu izplešanās regulatoru (termostatiskās izplešanās vārsti, kapilāru caurulītes) darbības pamatprincipus, kā arī nosaukt no tiem izrietošos noplūžu riskus

T

T

9.02.

Uzstādīt vārstus pareizajā stāvoklī

P

9.03.

Noregulēt mehāniskos/elektroniskos termostatiskās izplešanās vārstus

P

9.04.

Noregulēt mehāniskos un elektroniskos termostatus

9.05.

Noregulēt spiediena regulēšanas vārstu

9.06.

Noregulēt mehāniskos vai elektroniskos spiediena ierobežotājus

9.07.

Pārbaudīt eļļas separatora darbu

P

9.08.

Pārbaudīt filtra žāvētāja stāvokli

9.09.

Sastādīt pārskatu par šīm sastāvdaļām, norādot problēmas, kas varētu radīt sistēmas bojājumus un, iespējams, izraisīt aukstumnesēja noplūdi, ja netiks veikti nepieciešamie pasākumi

T

10.

Cauruļvadi: beznoplūžu cauruļvadu sistēmas izveide, uzstādot saldēšanas sistēmas

10.01.

Izmantojot lodēšanu vai metināšanu, izveidot saldēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu sistēmās izmantoto metāla cauruļu un caurulīšu savienojumus, pa kuriem nav noplūžu

P

P

10.02.

Nostiprināt sistēmas sastāvdaļas/pārbaudīt atbalstu stabilitāti

P

P


(1)  OV L 335, 20.12.2007., 10. lpp.


3.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 92/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 304/2008

(2008. gada 2. aprīlis)

par uzņēmumu un personāla sertifikācijas minimālajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz stacionārajām ugunsdrošības sistēmām un ugunsdzēsības aparātiem, kuros izmanto dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Lai izpildītu Regulu (EK) Nr. 842/2006, ir jāparedz noteikumi par kvalifikācijas prasībām personālam, kas ar iekārtām, kurās ir dažas fluoru saturošas siltumnīcefekta gāzes, to ekspluatācijas vietās veic darbības, kas var izraisīt šo gāzu noplūdes.

(2)

Nesertificētam personālam, kas iziet profesionālās apmācības kursu sertifikāta iegūšanai, lai iegūtu eksaminācijai nepieciešamās praktiskā darba iemaņas, uz ierobežotu laiku attiecīgi sertificēta personāla uzraudzībā jādod iespējas veikt darbības, kurām ir nepieciešama šāda sertifikācija.

(3)

Vairākās dalībvalstīs patlaban nav izveidotas kvalifikācijas un sertifikācijas sistēmas. Tāpēc ir nepieciešams noteikt ierobežotu laika periodu, kurā jāveic personāla un uzņēmumu sertifikācija.

(4)

Lai novērstu nevajadzīgu administratīvu slogu, izmantojot esošās kvalifikācijas shēmas, jāizveido tāda sertifikācijas sistēma, kurā attiecīgajā kvalifikācijas sistēmā ietvertās prasmes un zināšanas atbilst šajā regulā paredzētajiem obligātajiem standartiem.

(5)

Eksaminācija ir efektīvs līdzeklis, lai pārbaudītu kandidāta spējas pareizi veikt darbības, kas var tieši izraisīt noplūdi, kā arī tās darbības, kas noplūdi var izraisīt netieši.

(6)

Lai personāls, kas pašlaik strādā, nepārtraucot savu profesionālo darbību, izietu nepieciešamo apmācību un sertifikāciju jomās, uz kurām attiecas šī regula, ir vajadzīgs pārejas periods, kura laikā sertifikācijai izmanto spēkā esošās kvalifikācijas shēmas un profesionālo pieredzi.

(7)

Oficiāli izraudzītām novērtēšanas un sertifikācijas iestādēm jānodrošina atbilstība šajā regulā noteiktajām obligātajām prasībām, dodot ieguldījumu sertifikātu faktiskai savstarpējai atzīšanai visā Kopienā.

(8)

Savstarpēju atzīšanu neattiecina uz pagaidu sertifikātiem, jo prasības to iegūšanai var būt daudz zemākas par dažās dalībvalstīs spēkā esošajām prasībām.

(9)

Informācija par sertifikācijas sistēmu, kas izsniedz sertifikātus, kuri tiek savstarpēji atzīti, jādara zināma Komisijai pēc formas, kas noteikta ar Komisijas 2008. gada 2. aprīļa Regulu (EK) Nr. 308/2008, par formu, kādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 jāsniedz informācija par dalībvalstī spēkā esošajām apmācību un sertifikācijas programmām (2). Informācija par pagaidu sertifikācijas sistēmām jāpaziņo Komisijai.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2037/2000 (3) 18. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu nosaka obligātās prasības Regulas (EK) Nr. 842/2006 5. panta 1. punktā minētajai sertifikācijai attiecībā uz stacionārajām ugunsdrošības sistēmām un ugunsdzēsības aparātiem, kuros izmanto dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kā arī paredz noteikumus sertifikātu savstarpējai atzīšanai, kas izdoti saskaņā ar šīm prasībām

2. pants

Darbības joma

1.   Šī regula attiecas uz personālu, kas veic šādas darbības:

a)

noplūžu pārbaudes iekārtās, kurās ir 3 kg vai vairāk fluorēto siltumnīcefekta gāzu;

b)

rekuperāciju, tostarp arī savākšanu no ugunsdzēsības aparātiem;

c)

uzstādīšanu;

d)

remontu vai apkopes.

2.   Tā attiecas arī uz uzņēmumiem, kas veic kādu no turpmāk minētajām darbībām:

a)

uzstādīšanu;

b)

remontu vai apkopes.

3.   Šī regula neattiecas uz stacionāro ugunsdrošības sistēmu konteineru vai saistītu komponentu, kurās izmanto fluorētās siltumnīcefekta gāzes, ražošanu un remontu, kas tiek veikts stacionāros ražošanas apstākļos

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“uzstādīšana” ir vienas vai vairāku tādu konteineru un ar tiem saistītu komponentu savienošana pirmo reizi turpmākās ekspluatācijas vietā, kuros ir fluoru saturoša siltumnīcefekta gāze vai ir tam paredzēta, izņemot to komponentu savienošanu, kas neietekmē ugunsdzēšanas līdzekļa drošu glabāšanu pirms līdzekļa izlaišanas vidē ugunsgrēka dzēšanai;

2)

“remonts vai apkope” ir visas darbības, kas saistītas ar konteineriem, kuros iepildīts ugunsdzēšanas līdzeklis, kas ir fluorētā siltumnīcefekta gāze, vai kuri paredzēti šādiem ugunsdzēšanas līdzekļiem, kā arī ar tiem saistītiem komponentiem, izņemot tos komponentus, kas neietekmē ugunsdzēšanas līdzekļa drošu glabāšanu slēgtos apstākļos pirms līdzekļa izlaišanas vidē ugunsgrēka dzēšanai.

4. pants

Personāla sertifikācija

1.   Personālam, kas veic 2. panta 1. punktā minētās darbības, ir jāsaņem 5. pantā vai 6. pantā noteiktais sertifikāts.

2.   Šā panta 1. punkta noteikumus uz laiku līdz vienam gadam nepiemēro attiecībā uz personālu, kas veic kādu no 2. panta 1. punktā minētajām darbībām un apgūst apmācību kursu, lai saņemtu attiecīgās darbības veikšanai nepieciešamo sertifikātu, ar nosacījumu, ka šie darbinieki minētās darbības veic tādas personas uzraudzībā, kurai ir to veikšanai nepieciešamais sertifikāts.

3.   Dalībvalstis var pieņemt lēmumu par 1. punkta noteikumu nepiemērošanu uz noteiktu laiku, kas nepārsniedz Regulas (EK) Nr. 842/2006 5. panta 4. punktā noteikto termiņu, attiecībā uz personālu, kas veic vienu vai vairākas šīs regulas 2. panta 1. punktā minētās darbības pirms Regulas (EK) Nr. 842/2006 5. panta 2. punktā minētā datuma.

Šāds personāls šā punkta pirmajā daļā minēto laiku tiks uzskatīts par sertificētu šādu darbību veikšanai saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 842/2006 noteiktajām prasībām.

5. pants

Personāla sertifikāti

1.   Sertifikācijas iestāde, kas minēta 10. pantā, izsniedz sertifikātus personālam, kas ir nokārtojis 11. pantā minētās novērtēšanas iestādes organizētos teorētiskos un praktiskos eksāmenus par obligātajām prasmēm un zināšanām, kas ir noteiktas pielikumā.

2.   Sertifikātā ir jānorāda vismaz šādas ziņas:

a)

sertifikācijas iestādes nosaukums, sertifikāta turētāja vārds un uzvārds, sertifikāta numurs un derīguma termiņš, ja tas ir ierobežots;

b)

darbības, kuras sertifikāta turētājs ir tiesīgs veikt;

c)

izdošanas datums un izdevēja paraksts.

3.   Ja esošā sertifikācijas sistēma, kas pamatojas uz eksamināciju, atbilst pielikumā noteiktajām obligātajām prasmēm un zināšanām un atbilst 10. un 11. panta prasībām, taču ar to saistītā atestācija neparedz šā panta 2. punktā noteiktos elementus, 10. pantā minētā sertifikācijas iestāde var šādas kvalifikācijas turētājam izdot sertifikātu bez atkārtotas eksaminācijas.

4.   Ja esošā sertifikācijas sistēma, kas pamatojas uz eksamināciju, daļēji atbilst pielikumā noteiktajām obligātajām prasmēm un zināšanām un atbilst 10. un 11. panta prasībām, sertifikācijas iestāde var izdot sertifikātu nosacījumu, ka pretendents nokārto papildu eksāmenu par prasmēm un zināšanām, kuras nav iekļautas 11. pantā minētās novērtēšanas iestādes esošajā sertifikācijā.

6. pants

Personāla pagaidu sertifikāti

1.   Dalībvalstis saskaņā ar šā panta 2. vai 3. punktu vai 2. un 3. punktu 2. panta 1. punktā minētajam personālam var izmantot pagaidu sertifikācijas sistēmu.

2. un 3. punktā minēto pagaidu sertifikātu vēlākais derīguma termiņš ir 2010. gada 4. jūlijs.

2.   Personāls, kas ir saņēmis atestāciju 2. panta 1. punktā minēto darbību veikšanai saskaņā ar esošajām kvalifikācijas shēmām, ir jāuzskata par pagaidu sertifikāta turētājiem.

Dalībvalstis identificē atestācijas, kas kvalificējamas ar pagaidu sertifikātiem par tiesībām veikt 2. panta 1. punktā minētās darbības.

3.   Personālam ar profesionālo pieredzi šo darbību veikšanai, kas iegūta pirms Regulas (EK) Nr. 842/2006 5. panta 2. punktā minētā datuma, dalībvalsts iecelta struktūra izsniedz pagaidu sertifikātu.

Pagaidu sertifikātā ir jānorāda konkrētās darbības sertifikāta un derīguma termiņš.

7. pants

Uzņēmumu sertifikācija

1.   Uzņēmumiem, kas minēti 2. panta 2. punktā, ir jāsaņem 8. vai 9. pantā minētais sertifikāts.

2.   Dalībvalstis var pieņemt lēmumu par 1. punkta noteikumu nepiemērošanu uz noteiktu laiku, kas nepārsniedz Regulas (EK) Nr. 842/2006 5. panta 4. punktā noteikto termiņu, attiecībā uz uzņēmumiem, kas veic vienu vai vairākas šīs regulas 2. panta 2. punktā minētās darbības pirms Regulas (EK) Nr. 842/2006 5. panta 2. punktā noteiktā datuma.

8. pants

Uzņēmumu sertifikāti

1.   Sertifikācijas iestāde, kas minēta 10. pantā, izsniedz sertifikātu uzņēmumam vienu vai vairāku 2. panta 2. punktā minēto darbību veikšanai, ja tas atbilst šādām prasībām:

a)

uzņēmums nodarbina veicamo darbu apjomam pietiekami daudz personāla, kas sertificēts saskaņā ar 5. pantu, iegūstot tiesības veikt darbības, kuru veikšanai ir nepieciešama sertifikācija;

b)

uzņēmums spēj pierādīt, ka darbiniekiem, kas veic darbības, kuru veikšanai nepieciešama sertifikācija, ir visi vajadzīgie instrumenti un procedūras.

2.   Sertifikātā ir jānorāda vismaz šādas ziņas:

a)

sertifikācijas iestādes nosaukums, sertifikāta turētāja pilns nosaukums, sertifikāta numurs un derīguma termiņš, ja tas ir ierobežots;

b)

darbības, kuras ir tiesīgs veikt sertifikāta turētājs;

c)

izdošanas datums un izdevēja paraksts.

9. pants

Uzņēmumu pagaidu sertifikāti

1.   Uzņēmumiem, kas minēti 2. panta 2. punktā, dalībvalstis saskaņā ar šā panta 2. vai 3. punktu vai 2. un 3. punktu var izmantot pagaidu sertifikācijas sistēmu.

2. un 3. punktā minēto pagaidu sertifikātu vēlākais derīguma termiņš ir 2010. gada 4. jūlijs.

2.   Uzņēmumus, kas 2. panta 2. punktā minēto darbību veikšanai sertificēti saskaņā ar esošajām sertifikācijas shēmām, uzskata par pagaidu sertifikātu turētājiem.

Dalībvalstis identificē atestācijas, kas kvalificējamas ar pagaidu sertifikātiem, kas dod tiesības veikt 2. panta. 2. punktā minētās darbības.

3.   Uzņēmumiem, kas nodarbina personālu, kuri ir sertifikātu turētāji 2. panta 2. punktā minēto darbību veikšanai, dalībvalsts iecelta struktūra izsniedz pagaidu sertifikātu.

Pagaidu sertifikātā norāda, kādas darbības tā turētājs ir tiesīgs veikt, un sertifikāta derīguma termiņš.

10. pants

Sertifikācijas iestāde

1.   Ar valsts tiesību vai administratīvu aktu dalībvalsts kompetentai iestādei jāizraugās sertifikācijas iestāde vai cita atbilstoši pilnvarota struktūra, tai piešķirot tiesības izdot sertifikātus personālam un uzņēmumiem vienas vai vairāku 2. pantā minēto darbību veikšanai.

Pildot savus pienākumus, sertifikācijas iestāde ir neatkarīga un objektīva.

2.   Sertifikācijas iestāde nosaka un izmanto sertifikātu izdošanas, sertifikātu apturēšanas un sertifikātu anulēšanas procedūras.

3.   Sertifikācijas iestāde uztur dokumentāciju, kas dod iespējas verificēt sertificētā personāla vai uzņēmuma statusu. Dokumentācijai jāapliecina, ka sertifikācijas process īstenots efektīvi. Dokumentācija jāglabā vismaz piecus gadus.

11. pants

Novērtēšanas iestāde

1.   Dalībvalsts kompetentas iestādes izraudzīta novērtēšanas iestāde vai cita atbilstoši pilnvarota struktūra organizē 2. panta 1. punktā minētā personāla eksamināciju. Novērtēšanas iestādes funkcijas var veikt arī 10. pantā minētā sertifikācijas iestāde.

Pildot savus pienākumus, novērtēšanas iestāde ir neatkarīga un objektīva.

2.   Eksaminācija jāplāno un jāstrukturē tādā veidā, lai nodrošinātu visu pielikumā noteikto obligāto prasmju un zināšanu pārbaudi.

3.   Novērtēšanas iestāde izstrādā ziņošanas procedūras un uztur dokumentāciju par katru personu un eksaminācijas rezultātiem.

4.   Novērtēšanas iestāde nodrošina, ka pārbaudījumu veikšanai izraudzītie eksaminētāji pietiekami labi zina attiecīgās eksaminācijas metodes un eksaminācijas dokumentus un tiem ir eksaminācijas jomai atbilstoša kompetence. Tai jānodrošina arī praktiskajiem pārbaudījumiem nepieciešamās iekārtas, instrumenti un materiāli.

12. pants

Paziņošana

1.   Dalībvalstis līdz 2008. gada 4. jūlijam paziņo Komisijai par nodomu ieviest pagaidu sertifikācijas sistēmu saskaņā ar 6. vai 9. pantu vai abiem minētajiem pantiem.

2.   Līdz 2009. gada 4. janvārim dalībvalstis paziņo Komisijai, ja tas ir nepieciešams, izraudzītās iestādes, kas ir tiesīgas izsniegt pagaidu sertifikātus, kā arī spēkā esošās valsts tiesību aktu normas, saskaņā ar kurām dokumentus, kurus ir izsniegušas esošās sertifikācijas sistēmas, uzskata par pagaidu sertifikātiem.

3.   Dalībvalstis līdz 2009. gada 4. janvārim pēc Regulā (EK) Nr. 308/2008 noteiktās formas Komisijai paziņo 10. pantā minēto personāla un uzņēmumu sertifikācijas iestāžu nosaukumus un to kontaktinformāciju, kā arī informē par personāla sertifikātiem, kas atbilst 5. panta prasībām, un uzņēmumu sertifikātiem, kas atbilst 8. panta prasībām.

4.   Dalībvalsts saskaņā ar 3. punktu sniegto informāciju papildina ar jaunu informāciju un nekavējoties iesniedz to Komisijai.

13. pants

Savstarpējas atzīšanas noteikumi

1.   Citās dalībvalstīs izdotu sertifikātu savstarpēja atzīšana attiecas tikai uz personāla sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar 5. pantu, un uzņēmumu sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar 8. pantu.

2.   Citā dalībvalstī izdotu sertifikātu turētājiem dalībvalstis var pieprasīt iesniegt sertifikāta tulkojumu Kopienas citā oficiālajā valodā.

14. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 2. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 161, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 28. lpp.

(3)  OV L 244, 29.9.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2007/540/EK (OV L 198, 31.7.2007., 35. lpp.).


PIELIKUMS

Obligātās prasības par prasmēm un zināšanām, kas jāpārbauda novērtēšanas iestādēm

Eksāmenos, kas minēti 5. panta 1. punktā un 11. panta 2. punktā, iekļauj:

a)

teorētisko pārbaudījumu, kurā tiek uzdots viens vai vairāki jautājumi, lai pārbaudītu prasmes vai zināšanas, kas ailē “Pārbaudījuma veids” ir apzīmēts ar (T);

b)

praktisko pārbaudījumu, kurā pretendents, izmantojot nepieciešamos materiālus, instrumentus un ierīces, veic uzdevumu, kas ailē “Pārbaudījuma veids” ir apzīmēts ar (P).


Obligātās zināšanas un prasmes

Pārbaudījuma veids

1.

Pamatzināšanas par atbilstošiem vides jautājumiem (klimata pārmaiņas, Kioto protokols, fluorēto siltumnīcefekta gāzu globālās sasilšanas veicināšanas potenciāls)

T

2.

Pamatzināšanas par atbilstošiem tehniskajiem standartiem

T

3.

Pamatzināšanas par attiecīgajiem Regulas (EK) Nr. 842/2006 noteikumiem un regulām, ar kurām tiek īstenota Regula (EK) Nr. 842/2006

T

4.

Labas zināšanas par dažādām tirgū esošām ugunsdrošības iekārtām, kurās izmanto fluorētās siltumnīcefekta gāzes

T

5.

Labas zināšanas par vārstu veidiem, aktivizācijas mehānismiem, drošības tehniku, izplūžu un noplūžu novēršanu.

T

6.

Labas zināšanas par aprīkojumu un instrumentiem, kas nepieciešami drošības tehnikas ievērošanai un drošai darba praksei

T

7.

Prasme uzstādīt ugunsdrošības sistēmas konteinerus, kas paredzēti fluorēto siltumnīcefekta gāzu glabāšanai

P

8.

Zināšanas par pareiziem praktiskiem paņēmieniem, kā pārvietot tvertnes zem spiediena, kurās ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes

T

9.

Prasme pārbaudīt sistēmas dokumentāciju pirms noplūžu pārbaudes un identificēt attiecīgu informāciju par visiem jautājumiem, kas regulāri atkārtojas, un problēmu jomām, kurām ir jāpievērš vērība

T

10.

Prasme veikt vizuālu un manuālu sistēmas pārbaudi uz noplūdēm saskaņā ar Komisijas 2007. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1497/2007 par noplūžu pārbaužu standartprasību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz stacionārajām ugunsdrošības sistēmām un ugunsdzēsības aparātiem, kuros izmanto dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes (1)

P

11.

Zināšanas par vides prasībām atbilstošiem rekuperācijas paņēmieniem, savācot fluorētās siltumnīcefekta gāzes no ugunsdrošības sistēmām, un šo sistēmu uzpildīšana ar tām

T


(1)  OV L 333, 19.12.2007., 4. lpp.


3.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 92/17


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 305/2008

(2008. gada 2. aprīlis)

par personāla sertifikācijas minimālajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz dažu fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperāciju no augstsprieguma sadales iekārtām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Lai izpildītu Regulu (EK) Nr. 842/2006, ir jāparedz noteikumi par kvalifikācijas prasībām personālam, kas ar iekārtām, kurās ir dažas fluoru saturošas siltumnīcefekta gāzes, to ekspluatācijas vietās veic darbības, kas var izraisīt šo gāzu noplūdes.

(2)

Nesertificētam personālam, kas iziet profesionālās apmācības kursu sertifikāta iegūšanai, lai iegūtu eksaminācijai nepieciešamās praktiskā darba iemaņas, uz ierobežotu laiku attiecīgi sertificēta personāla uzraudzībā jādod iespējas veikt darbības, kurām ir nepieciešama šāda sertifikācija.

(3)

Vairākās dalībvalstīs patlaban nav izveidotas kvalifikācijas vai sertifikācijas sistēmas. Tāpēc ir nepieciešams noteikt ierobežotu laika periodu, kurā jāveic personāla un uzņēmumu sertifikācija.

(4)

Lai novērstu nevajadzīgu administratīvu slogu, izmantojot esošās kvalifikācijas shēmas, jāizveido tāda sertifikācijas sistēma, kurā attiecīgajā kvalifikācijas sistēmā ietvertās prasmes un zināšanas atbilst šajā regulā paredzētajiem obligātajiem standartiem.

(5)

Par novērtēšanas vai sertifikācijas iestādēm vai arī abu šo funkciju veikšanai varētu nozīmēt uzņēmumus, kas ražo vai apkalpo augstsprieguma sadales iekārtas, tie atbilst attiecīgajām prasībām.

(6)

Eksaminācija ir efektīvs līdzeklis kandidāta spēju pārbaudei pareizi veikt darbības, kas var tieši izraisīt noplūdi, kā arī tās darbības, kas noplūdi var izraisīt netieši.

(7)

Oficiāli izraudzītām atestācijas un sertifikācijas iestādēm jānodrošina atbilstība šajā regulā noteiktajām obligātajām prasībām, dodot ieguldījumu sertifikātu faktiskai savstarpējai atzīšanai visā Kopienā.

(8)

Informācija par sertifikācijas sistēmu, kas izsniedz sertifikātus, kuri tiek savstarpēji atzīti, jādara zināma Komisijai pēc formas, kas noteikta ar Komisijas 2008. gada 2. aprīļa Regulu (EK) Nr. 308/2008, par formu, kādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 jāsniedz informācija par dalībvalstī spēkā esošajām apmācību un sertifikācijas programmām (2).

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2037/2000 (3) 18. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šajā regulā ir noteiktas minimālās prasības tāda personāla sertifikācijai, kas veic dažu fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperāciju no augstsprieguma sadales iekārtām, kā arī saskaņā ar šādām prasībām izdotu sertifikātu savstarpējas atzīšanas noteikumi.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā “augstsprieguma sadales iekārtas” ir komutācijas iekārtas atsevišķi un kopā ar saistītajām vadības, mērīšanas, aizsardzības un regulēšanas ierīcēm un šādu iekārtu un ierīču agregāti ar saistītajiem savstarpējiem savienojumiem, piederumiem, apvalkiem un balsta konstrukcijām, kas paredzētas izmantošanai saistībā ar elektroenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un transformēšanu, kuras nominālais spriegums ir lielāks par 1 000 V.

3. pants

Personāla sertifikācija

1.   Personālam, kas veic 1. pantā noteikto darbību, ir jāsaņem 4. pantā minētais sertifikāts.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro uz laiku līdz vienam gadam attiecībā uz personālu, kas apgūst apmācību kursu, lai saņemtu attiecīgās darbības veikšanai nepieciešamo sertifikātu, ar nosacījumu, ka šie darbinieki minēto darbību veic personas uzraudzībā, kurai ir šāds sertifikāts.

3.   Dalībvalstis var pieņemt lēmumu par 1. punkta noteikumu nepiemērošanu uz noteiktu laiku, kas nepārsniedz Regulas (EK) Nr. 842/2006 5. panta 4. punktā noteikto termiņu, attiecībā uz personālu, kas veic šīs regulas 1. pantā minētās darbības pirms Regulas (EK) Nr. 842/2006 5. panta 2. punktā minētā datuma.

Šāds personāls šā punkta pirmajā daļā minēto laiku tiks uzskatīts par sertificētu šīs darbības veikšanai saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 842/2006 noteiktajām prasībām.

4. pants

Personāla sertifikātu izdošana

1.   Sertifikācijas iestāde, kas minēta 5. pantā, izdod sertifikātus personālam, kas ir nokārtojis 6. pantā minētās novērtēšanas iestādes organizētos teorētiskos un praktiskos eksāmenus par obligātajām prasmēm un zināšanām, kas ir noteiktas pielikumā.

2.   Sertifikātā ir jānorāda vismaz šādas ziņas:

a)

sertifikācijas iestādes nosaukums, sertifikāta turētāja vārds un uzvārds, sertifikāta numurs un derīguma termiņš, ja tas ir ierobežots;

b)

darbība, kuru ir tiesīgs veikt sertifikāta turētājs;

c)

izdošanas datums un izdevēja paraksts.

3.   Ja esošā sertifikācijas sistēma, kas pamatojas uz eksamināciju, atbilst pielikumā noteiktajām obligātajām prasmēm un zināšanām un atbilst 5. un 6. panta prasībām, taču ar to saistītā atestācija neparedz šā panta 2. punktā noteiktos elementus, 5. pantā minētā sertifikācijas iestāde var šādas kvalifikācijas turētājam izdot atbilstošās kategorijas sertifikātu bez atkārtotas eksaminācijas.

4.   Ja esošā sertifikācijas sistēma, kas pamatojas uz eksamināciju, daļēji atbilst pielikumā noteiktajām obligātajām prasmēm un zināšanām un atbilst 5. un 6. panta prasībām, sertifikācijas iestāde var izdot sertifikātu par atbilstošas kategorijas piešķiršanu ar nosacījumu, ka pretendents nokārto papildu eksāmenu par prasmēm un zināšanām, kuras nav iekļautas 6. pantā minētās novērtēšanas iestādes esošajā sertifikācijā.

5. pants

Sertifikācijas iestāde

1.   Ar valsts tiesību vai administratīvu aktu dalībvalsts kompetentai iestādei jāizraugās sertifikācijas iestāde vai cita atbilstoši pilnvarota struktūra, tai piešķirot tiesības izdot sertifikātus personālam, kas veic 1. pantā minēto darbību.

Pildot savus pienākumus, sertifikācijas iestāde ir neatkarīga un objektīva.

2.   Sertifikācijas iestāde nosaka un izmanto sertifikātu izdošanas, sertifikātu apturēšanas un sertifikātu anulēšanas procedūras.

3.   Sertifikācijas iestāde uztur dokumentāciju, kas dod iespējas verificēt sertificētās personas statusu. Dokumentācijai jāapliecina, ka sertifikācijas process īstenots efektīvi. Dokumentācija jāglabā vismaz piecus gadus.

6. pants

Novērtēšanas iestāde

1.   Dalībvalsts kompetentas iestādes izraudzīta novērtēšanas iestādei vai citai atbilstoši pilnvarotai struktūrai ir tiesības izdot sertifikātus personālam 1. pantā minētās darbības veikšanai. Sertifikācijas iestāde, kas minēta 5. pantā, var veikt arī novērtēšanas iestādes funkcijas.

Pildot savus pienākumus, novērtēšanas iestāde ir neatkarīga un objektīva.

2.   Eksaminācija jāplāno un jāstrukturē tādā veidā, lai nodrošinātu visu pielikumā noteikto obligāto prasmju un zināšanu pārbaudi.

3.   Novērtēšanas iestāde izstrādā ziņošanas procedūras un uztur dokumentāciju par katru personu un eksaminācijas rezultātiem.

4.   Novērtēšanas iestāde nodrošina, ka pārbaudījumu veikšanai izraudzītie eksaminētāji pietiekami labi zina attiecīgās eksaminācijas metodes un eksaminācijas dokumentus un tiem ir eksaminācijas jomai atbilstoša kompetence. Tai jānodrošina arī praktiskajiem pārbaudījumiem nepieciešamās iekārtas, instrumenti un materiāli.

7. pants

Paziņošana

1.   Līdz 2009. gada 4. janvārim dalībvalstis pēc Regulā (EK) Nr. 308/2008 noteiktās formas paziņo Komisijai 5. pantā minēto personāla sertifikācijas iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju un 4. panta prasībām atbilstošo personāla sertifikātu nosaukumus.

2.   Dalībvalstis saskaņā ar 1. punktu sniegto informāciju papildina ar jaunu informāciju un to tūlīt sniedz Komisijai.

8. pants

Savstarpējas atzīšanas noteikumi

1.   Citās dalībvalstīs izdotu sertifikātu savstarpēja atzīšana attiecas tikai uz sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar 4. pantu.

2.   Citā dalībvalstī izdotu sertifikātu turētājiem dalībvalstis var pieprasīt iesniegt sertifikāta tulkojumu Kopienas citā oficiālajā valodā.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 2. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 161, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 28. lpp.

(3)  OV L 244, 29.9.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2007/540/EK (OV L 198, 31.7.2007., 35. lpp.).


PIELIKUMS

Obligātās prasības par prasmēm un zināšanām, kas jāpārbauda novērtēšanas iestādēm

Eksaminācijā, kas minēta 4. panta 1. punktā un 6. panta 2. punktā, jāiekļauj:

a)

teorētiskais pārbaudījums, uzdodot vienu vai vairākus jautājumus, ar kuriem pārbauda konkrētās iemaņas vai zināšanas, kas ailē “Pārbaudījuma veids” ir apzīmēts ar (T);

b)

praktiskais pārbaudījums, kura laikā kandidātam jāizpilda attiecīgs uzdevums, izmantojot tam piemērotus materiālus, instrumentus un aprīkojumu, un kas ailē “Pārbaudījuma veids” ir apzīmēts ar (P).


Nr.

Obligātās zināšanas un prasmes

Pārbaudījuma veids

1

Pamatzināšanas par atbilstošiem vides jautājumiem (klimata pārmaiņas, Kioto protokols, globālās sasilšanas potenciāls), Regulas (EK) Nr 842/2006 attiecīgajiem noteikumiem un regulām, ar kurām tiek īstenota Regula (EK) Nr 842/2006

T

2

SF6 fizikālās, ķīmiskās un vides īpašības

T

3

SF6 izmantošana elektriskajās spēka iekārtās (izolācijai, elektriskā loka dzēšanai)

T

4

SF6 kvalitātes standarti (1)

T

5

Elektroenerģētisko iekārtu uzbūve

T

6

SF6 kvalitātes pārbaude

P

7

SF6 un SF66 maisījumu rekuperācija un SF6 attīrīšana

P

8

SF6 glabāšana un transportēšana

T

9

SF6 rekuperācijas iekārtu ekspluatācija

P

10

Hermētiskās urbšanas sistēmu darbība, ja tas ir nepieciešams

P

11

SF6 atkārtota izmantošana un dažādas atkārtotas izmantošanas kategorijas

T

12

Darbs ar vaļēju SF6

P

13

SF6 blakusproduktu neitralizācija

T

14

SF6 monitorings un atbilstīgie datu reģistrācijas pienākumi saskaņā ar valsts vai Kopienas tiesību aktiem vai starptautiskiem nolīgumiem

T


(1)  Piemēram, IEC 60376 un IEC 60480.


3.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 92/21


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 306/2008

(2008. gada 2. aprīlis)

par personāla sertifikācijas minimālajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz dažu tādu šķīdinātāju rekuperāciju no iekārtām, kuru pamatā ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Lai izpildītu Regulu (EK) Nr. 842/2006, ir jāparedz noteikumi par kvalifikācijas prasībām personālam, kas ar iekārtām, kurās ir dažas fluoru saturošas siltumnīcefekta gāzes, to ekspluatācijas vietās veic darbības, kas var izraisīt šo gāzu noplūdes.

(2)

Nesertificētam personālam, kas iziet profesionālās apmācības kursu sertifikāta iegūšanai, lai iegūtu eksaminācijai nepieciešamās praktiskā darba iemaņas, uz ierobežotu laiku attiecīgi sertificēta personāla uzraudzībā jādod iespējas veikt darbības, kurām ir nepieciešama šāda sertifikācija.

(3)

Vairākās dalībvalstīs patlaban nav izveidotas kvalifikācijas vai sertifikācijas sistēmas. Tāpēc ir nepieciešams noteikt ierobežotu laika periodu, kurā jāveic personāla un uzņēmumu sertifikācija.

(4)

Lai novērstu nevajadzīgu administratīvu slogu, izmantojot esošās kvalifikācijas shēmas, jāizveido tāda sertifikācijas sistēma, kurā attiecīgajā kvalifikācijas sistēmā ietvertās prasmes un zināšanas atbilst šajā regulā paredzētajiem obligātajiem standartiem.

(5)

Par novērtēšanas vai sertifikācijas iestādēm vai arī abu šo funkciju veikšanai var izraudzīties uzņēmumus, kas ražo vai apkalpo iekārtas, kurās izmanto šķīdinātājus uz fluorēto siltumnīcefekta gāzu bāzes, ja tie atbilst noteiktām prasībām.

(6)

Lai novērstu nevajadzīgas administratīvas izmaksas, dalībvalstīm, kurās patlaban neizmanto šķīdinātājus uz fluorēto siltumnīcefekta gāzu bāzes, jādod tiesības neveidot pilna mēroga sertifikācijas sistēmu, ar noteikumu, ka šādas dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu iespēju izdot šādus sertifikātus bez pārlieku lielas kavēšanās gadījumā, ja tas kļūtu nepieciešams, šā iemesla dēļ neradot nevajadzīgus tirgus darbības traucējumus.

(7)

Eksaminācija ir efektīvs līdzeklis kandidāta spēju pārbaudei pareizi veikt darbības, kas var tieši izraisīt noplūdi, kā arī tās darbības, kas noplūdi var izraisīt netieši.

(8)

Oficiāli izraudzītām atestācijas un sertifikācijas iestādēm jānodrošina atbilstība šajā regulā noteiktajām obligātajām prasībām, dodot ieguldījumu sertifikātu faktiskai savstarpējai atzīšanai visā Kopienā.

(9)

Informācija par sertifikācijas sistēmu, kas izsniedz sertifikātus, kuri tiek savstarpēji atzīti, jādara zināma Komisijai pēc formas, kas noteikta ar Komisijas 2008. gada 2. aprīļa Regulu (EK) Nr. 308/2008 par formu, kādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 jāsniedz informācija par dalībvalstī spēkā esošajām apmācību un sertifikācijas programmām (2).

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2037/2000 18. panta 1. punktu (3),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šī regula nosaka minimālās prasības tāda personāla sertifikācijai, kas veic dažu šķīdinātāju uz fluorēto siltumnīcefekta gāzes bāzes rekuperāciju no iekārtām, un saskaņā ar šādām prasībām izdotu sertifikātu savstarpējas atzīšanas noteikumus.

2. pants

Personāla sertifikācija

1.   Personālam, kas veic 1. pantā minēto darbību, ir jāsaņem 3. pantā minētais sertifikāts.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro uz laiku līdz 1 gadam attiecībā uz personālu, kas apgūst apmācību kursu, lai saņemtu attiecīgās darbības veikšanai nepieciešamo sertifikātu, ar nosacījumu, ka šie darbinieki minēto darbību veic personas uzraudzībā, kurai ir šāds sertifikāts.

3.   Dalībvalstis var pieņemt lēmumu par 1. punkta noteikumu nepiemērošanu uz noteiktu laiku, kas nepārsniedz Regulas (EK) Nr. 842/2006 5. panta 4. punktā noteikto termiņu, attiecībā uz personālu, kas veic šīs regulas 1. pantā minētās darbības pirms Regulas (EK) Nr. 842/2006 5. panta 2. punktā minētā datuma.

Šāds personāls šā punkta pirmajā daļā minēto laiku tiks uzskatīts par sertificētu šīs darbības veikšanai saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 842/2006 noteiktajām prasībām.

3. pants

Personāla sertifikātu izdošana

1.   Sertifikācijas iestāde, kas minēta 4. pantā, izdod sertifikātus personālam, kas ir nokārtojis 5. pantā minētās novērtēšanas iestādes organizētos teorētiskos un praktiskos eksāmenus par obligātajām prasmēm un zināšanām, kas ir noteiktas pielikumā.

2.   Sertifikātā ir jānorāda vismaz šādas ziņas:

a)

sertifikācijas iestādes nosaukums, sertifikāta turētāja vārds un uzvārds, sertifikāta numurs un derīguma termiņš, ja tas ir ierobežots;

b)

darbība, kuru ir tiesīgs veikt sertifikāta turētājs;

c)

izdošanas datums un izdevēja paraksts.

3.   Ja esošā sertifikācijas sistēma, kas pamatojas uz eksamināciju, atbilst pielikumā noteiktajām obligātajām prasmēm un zināšanām un atbilst 4. un 5. panta prasībām, taču ar to saistītā atestācija neparedz šā panta 2. punktā noteiktos elementus, 4. pantā minētā sertifikācijas iestāde var šādas kvalifikācijas turētājam izdot atbilstošās kategorijas sertifikātu bez atkārtotas eksaminācijas.

4.   Ja esošā sertifikācijas sistēma, kas pamatojas uz eksamināciju, daļēji atbilst pielikumā noteiktajām obligātajām prasmēm un zināšanām un atbilst 4. un 5. panta prasībām, sertifikācijas iestāde var izdot sertifikātu ar nosacījumu, ka pretendents nokārto papildu eksāmenu par prasmēm un zināšanām, kuras nav iekļautas 5. pantā minētās novērtēšanas iestādes esošajā sertifikācijā.

4. pants

Sertifikācijas iestāde

1.   Ar valsts tiesību vai administratīvu aktu dalībvalsts kompetentai iestādei jāizraugās sertifikācijas iestāde vai cita atbilstoši pilnvarota struktūra, tai piešķirot tiesības izdot sertifikātus personālam, kas veic 1. pantā minēto darbību.

Pildot savus pienākumus, sertifikācijas iestāde ir neatkarīga un objektīva.

2.   Sertifikācijas iestāde nosaka un izmanto sertifikātu izdošanas, sertifikātu apturēšanas un sertifikātu anulēšanas procedūras.

3.   Sertifikācijas iestāde uztur dokumentāciju, kas dod iespējas verificēt sertificētās personas statusu. Dokumentācijai jāapliecina, ka sertifikācijas process īstenots efektīvi. Dokumentācija jāglabā vismaz 5 gadus.

5. pants

Novērtēšanas iestāde

1.   Dalībvalsts kompetentas iestādes izraudzītai novērtēšanas iestādei vai citai atbilstoši pilnvarotai struktūrai ir tiesības izdot sertifikātus personālam 1. pantā minētās darbības veikšanai. Sertifikācijas iestāde, kas minēta 4. pantā, var veikt arī novērtēšanas iestādes funkcijas.

Pildot savus pienākumus, novērtēšanas iestāde ir neatkarīga un objektīva.

2.   Eksaminācija jāplāno un jāstrukturē tādā veidā, lai nodrošinātu visu pielikumā noteikto obligāto prasmju un zināšanu pārbaudi.

3.   Novērtēšanas iestāde izstrādā ziņošanas procedūras un uztur dokumentāciju par katru personu un eksaminācijas rezultātiem.

4.   Novērtēšanas iestāde nodrošina, ka pārbaudījumu veikšanai izraudzītie eksaminētāji pietiekami labi zina attiecīgās eksaminācijas metodes un eksaminācijas dokumentus, un tiem ir eksaminācijas jomai atbilstoša kompetence. Tai jānodrošina arī praktiskajiem pārbaudījumiem nepieciešamās iekārtas, instrumenti un materiāli.

6. pants

Paziņošana

1.   Līdz 2009. gada 4. janvārim dalībvalstis pēc Regulā (EK) Nr. 308/2008 noteiktās formas paziņo Komisijai 4. pantā minēto personāla sertifikācijas iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju un 3. panta prasībām atbilstošo personāla sertifikātu nosaukumus.

2.   Ja kādā dalībvalstī netiek izmantoti šķīdinātāji, kuru pamatā ir fluorēto siltumnīcefekta gāzes, šī dalībvalsts var pieņemt lēmumu par 4. un 5. pantā vai abos šajos pantos minētās sertifikācijas vai novērtēšanas iestādes nenozīmēšanu līdz brīdim, kad nākotnē varētu rasties šādas sertifikācijas nepieciešamība. Šādā gadījumā attiecīgā dalībvalsts veic nepieciešamos pasākumus savas tiesību sistēmas ietvaros ar nolūku nodrošināt šādu sertifikātu izsniegšanu bez pārmērīgas kavēšanās gadījumā, ja šāda sertifikācija kļūs nepieciešama.

Līdz 2009. gada 4. janvārim šādas dalībvalstis paziņo Komisijai par savu nodomu izmantot šī punkta noteikumus un par pasākumiem, kas veikti šī punkta prasību izpildei. Šajā gadījumā 1. punkts netiek piemērots.

3.   Dalībvalsts saskaņā ar 1. punktu sniegto informāciju papildina ar jaunu informāciju un to tūlīt sniedz Komisijai.

7. pants

Savstarpējas atzīšanas noteikumi

1.   Citās dalībvalstīs izdotu sertifikātu savstarpēja atzīšana attiecas tikai uz sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar 3. pantu.

2.   Citā dalībvalstī izdotu sertifikātu turētājiem dalībvalstis var pieprasīt iesniegt sertifikāta tulkojumu citā Kopienas oficiālajā valodā.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 2. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 161, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 28. lpp.

(3)  OV L 244, 29.9.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2007/540/EK (OV L 198, 31.7.2007., 35. lpp.).


PIELIKUMS

Obligātās prasības par prasmēm un zināšanām, kas jāpārbauda novērtēšanas iestādēm

Eksaminācijā, kas minēta 3. panta 1. punktā un 5. panta 2. punktā, jāiekļauj:

a)

teorētiskais pārbaudījums, uzdodot vienu vai vairākus jautājumus, ar kuriem pārbauda konkrētās iemaņas vai zināšanas, kas ailē “Pārbaudījuma veids” ir apzīmēts ar (T);

b)

praktiskais pārbaudījums, kura laikā kandidātam jāizpilda attiecīgs uzdevums, izmantojot tam piemērotus materiālus, instrumentus un aprīkojumu, un kas ailē “Pārbaudījuma veids” ir apzīmēts ar (P).


Nr.

Obligātās zināšanas un prasmes

Pārbaudījuma veids

1.

Pamatzināšanas par atbilstošiem vides jautājumiem (klimata pārmaiņas, Kioto protokols, globālās sasilšanas potenciāls), Regulas (EK) Nr. 842/2006 attiecīgajiem noteikumiem un regulām, ar kurām tiek īstenota Regula (EK) Nr. 842/2006.

T

2.

Par šķīdinātājiem izmantojamo fluorēto siltumnīcefekta gāzu fizikālās, ķīmiskās un vides īpašības

T

3.

Fluorēto siltumnīcefekta gāzu izmantošana par šķīdinātājiem

T

4.

Šķīdinātāju, kuru pamatā ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes, rekuperācija

P

5.

Šķīdinātāju, kuru pamatā ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes, glabāšana un transportēšana

T

6.

Rekuperācijas aprīkojuma izmantošana darbā ar iekārtām, kurās izmanto šķīdinātājus, kuru pamatā ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes

P


3.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 92/25


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 307/2008

(2008. gada 2. aprīlis)

par personāla apmācības programmu minimālajām prasībām un apmācības atestācijas savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām, kurās izmanto dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīva 2006/40/EK par emisijām no mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām un par grozījumiem Padomes Direktīvā 70/156/EEK (2) paredz obligātu zema globālās sasilšanas potenciāla gaisa kondicionēšanas sistēmu ieviešanu mehāniskajos transportlīdzekļos, sākot no 2011. gada. Regula (EK) Nr. 842/2006 kā īstermiņa pasākumu nosaka nepieciešamību pieņemt noteikumus par atbilstīgu tāda personāla kvalifikāciju, kas veic fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperāciju no šādām sistēmām.

(2)

Nesertificētam personālam, kas iziet profesionālās apmācības kursu sertifikāta iegūšanai, lai iegūtu eksaminācijai nepieciešamās praktiskā darba iemaņas, uz ierobežotu laiku attiecīgi sertificēta personāla uzraudzībā jādod iespējas veikt darbības, kurām ir nepieciešama šāda sertifikācija.

(3)

Lai nodrošinātu ar šo Regulu aptvertajās jomās pašlaik strādājošā personāla mācības un sertifikāciju, nepārtraucot tā profesionālo darbību, ir nepieciešams atbilstīgs pārejas periods, kura laikā saskaņā ar pastāvošajām kvalifikācijas sistēmām apmācīts vai profesionāli pieredzējis personāls varētu tikt uzskatīts par kvalificētu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 842/2006 noteikumiem.

(4)

Lai novērstu nevajadzīgu administratīvu slogu, izmantojot esošās kvalifikācijas shēmas, jāizveido tāda sertifikācijas sistēma, kurā attiecīgajā kvalifikācijas sistēmā ietvertās prasmes un zināšanas atbilst šajā regulā paredzētajiem obligātajiem standartiem.

(5)

Oficiāli izraudzītām atestācijas iestādēm jānodrošina atbilstība šajā regulā noteiktajām obligātajām prasībām, dodot ieguldījumu sertifikātu faktiskai savstarpējai atzīšanai visā Kopienā.

(6)

Informācija par sertifikācijas sistēmu, kas izsniedz sertifikātus, kuri tiek savstarpēji atzīti, jādara zināma Komisijai pēc formas, kas noteikta ar Komisijas 2008. gada 2. aprīļa Regulu (EK) Nr. 308/2008 par formu, kādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 jāsniedz informācija par dalībvalstī spēkā esošajām apmācību un sertifikācijas programmām (3). Informācija par esošo kvalifikācijas sistēmu vai profesionālās pieredzes atzīšanu pārejas perioda laikā jāpaziņo Komisijai.

(7)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar komitejas atzinumu, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2037/2000 18. panta 1. punktu (4),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula nosaka minimālās prasības apmācību programmām personālam, kas veic dažu fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperāciju no mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām, uz kurām attiecas Direktīva 2006/50EK, un šādām prasībām atbilstošas apmācības atestācijas savstarpējas atzīšanas noteikumus.

2. pants

Personāla apmācība

1.   Tikai personāls, kas ir saņēmis 3. pantā noteikto apmācības atestācijas apliecību, ir uzskatāms par 1. pantā noteiktās darbības veikšanai pienācīgi kvalificētu.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro uz laiku līdz 1 gadam attiecībā uz personālu, kas apgūst apmācību kursu, lai saņemtu attiecīgās darbības veikšanai nepieciešamo sertifikātu, ar nosacījumu, ka šie darbinieki minēto darbību veic personas uzraudzībā, kurai ir šāds sertifikāts.

3.   Dalībvalstis var pieņemt lēmumu par 1. punkta noteikumu nepiemērošanu vēlākais līdz 2010. gada 4. jūlijam attiecībā uz:

a)

personālu, kuram ir saskaņā ar pastāvošām kvalifikācijas sistēmām izdota atestācijas apliecība 1. pantā minētās darbības veikšanai, kuru kā tādu ir identificējusi dalībvalsts, vai

b)

personālam, kas profesionālo pieredzi 1. pantā minēto darbību veikšanai ir ieguvis līdz 2008. gada 4. jūlijam.

Šāds personāls pirmajā apakšpunktā norādītajā laika periodā ir uzskatāms par pienācīgi kvalificētu 1. pantā noteiktās darbības veikšanai.

3. pants

Personāla apmācības atestācijas izdošana

1.   Ar dalībvalsts normatīvu vai administratīvu aktu izveido atestācijas iestādi, vai arī to izraugās dalībvalsts kompetentā iestāde vai kāda cita iestāde, kurai ir šādas tiesības.

2.   Atestācijas iestāde, kas minēta 1. punktā, izdod apmācības atestāciju personālam, kas ir apguvis apmācību kursu, kas aptver pielikumā noteiktās obligātās un zināšanas un prasmes.

3.   Apmācības atestācijā jānorāda vismaz šādas ziņas:

a)

atestācijas iestādes nosaukums, pilns apliecības turētāja vārds un reģistrācijas numurs;

b)

darbība, kuru ir tiesīgs veikt apmācības atestācijas apliecības turētājs;

c)

izdošanas datums un izdevēja paraksts.

4.   Ja esošais apmācību kurss aptver pielikumā noteiktās minimālās zināšanas un prasmes, taču ar to saistītā atestācija neparedz šā panta 3. punktā noteiktos elementus, 1. punktā minētā atestācijas iestāde šādas kvalifikācijas turētājam var apmācības atestāciju, neizejot apmācību kursu atkārtoti.

4. pants

Paziņošana

1.   Līdz 2008. gada 4. jūlijam dalībvalstis paziņo Komisijai par nodomu piemērot 2. panta 3. punkta pirmās daļas a) vai b) apakšpunktu, identificējot esošās kvalifikācijas sistēmas vai noteikumus par profesionālo pieredzi, pēc kuriem personāls tiek uzskatīts par pienācīgi kvalificētu.

2.   Līdz 2009. gada 4. janvārim dalībvalstis pēc Regulā (EK) Nr. 308/2008 noteiktās formas paziņo Komisijai 3. panta 1. punktā minēto personāla atestācijas iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju un 3. panta 2. punkta prasībām atbilstošās personāla atestācijas nosaukumus.

3.   Dalībvalstis saskaņā ar 2. punktu sniegto informāciju papildina ar jaunu informāciju, un to tūlīt sniedz Komisijai.

5. pants

Savstarpējas atzīšanas noteikumi

1.   Dalībvalstis nodrošina savstarpēju atzīšanu apmācības atestācijai, kas izdota citās dalībvalstīs saskaņā ar 3. pantu.

2.   Citā dalībvalstī izdotas apmācības atestācijas turētājiem dalībvalstis var pieprasīt iesniegt šīs atestācijas tulkojumu Kopienas citā oficiālajā valodā.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī Regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī Regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 2. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 161, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 161, 14.6.2006., 12. lpp.

(3)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 28. lpp.

(4)  OV L 244, 29.9.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2007/540/EK (OV L 198, 31.7.2007., 35. lpp.).


PIELIKUMS

Obligātās prasības par prasmēm un zināšanām, kas jāaptver apmācību programmās

Regulas 3. panta 2. punktā minētajos apmācību kursos ir jāietver:

a)

teorētiskais modulis, kas ailē “Moduļa veids” ir apzīmēts ar (T),

b)

praktiskais modulis, kura laikā pretendentam ir jāizpilda atbilstošs uzdevums, izmantojot piemērotus materiālus, instrumentus un aprīkojumu un kas ailē “Moduļa veids” ir apzīmēts ar (P).


Obligātās zināšanas un prasmes

Moduļa veids

1.   

Fluorētās siltumnīcefekta gāzes saturošu gaisa kondicionēšanas sistēmu ekspluatācija mehāniskajos transportlīdzekļos, fluorēto siltumnīcefekta gāzu – aukstumnesēju ietekme uz vidi un attiecīgie vides aizsardzības noteikumi

1.1.

Pamatzināšanas par mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmu darbību

T

1.2.

Pamatzināšanas par mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmās par aukstumnesējiem izmantojamo fluorēto siltumnīcefekta gāzu lietošanu un īpašībām, šo gāzu emisiju ietekmi uz vidi (to globālās sasilšanas veicināšanas potenciāla skaitliskās vērtības saistība ar ietekmi uz klimata pārmaiņām).

T

1.3.

Pamatzināšanas par Regulas (EK) Nr. 842/2006 un Direktīvas 2006/40/EK attiecīgajiem noteikumiem.

T

2.   

Vides prasībām atbilstoša fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperācija

2.1.

Zināšanas par fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperācijas standartprocedūrām

T

2.2.

Rīcība ar aukstumnesēja balonu

P

2.3.

Rekuperācijas komplekta pievienošana mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām, kurās izmanto fluorētās siltumnīcefekta gāzes, un atvienošana no tām

P

2.4.

Rekuperācijas komplekta lietošana

P


3.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 92/28


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 308/2008

(2008. gada 2. aprīlis)

par formu dalībvalstu apmācību un sertifikācijas programmu paziņošanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (1) un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Paziņošanas formā jāiekļauj būtiska informācija, kas nepieciešama, sertifikācijas vai atestācijas autentizācijai, kuras saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 842/2006 atbilst Komisijas noteiktajām obligātajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem.

(2)

Komisija ir noteikusi uzņēmumu un personāla sertifikācijas minimālās prasības un tās savstarpējas atzīšanas noteikumus. Konkrēti, Komisija ir pieņēmusi Komisijas 2008. gada 2. aprīļa Regulu (EK) Nr. 303/2008 par uzņēmumu un personāla sertifikācijas obligātajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz stacionārām saldēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtām, kurās izmanto dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes (2); Komisijas 2008. gada 2. aprīļa Regulu (EK) Nr. 304/2008 par uzņēmumu un personāla sertifikācijas obligātajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz stacionārajām ugunsdrošības sistēmām un ugunsdzēsības aparātiem, kuros izmanto dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes (3); Komisijas 2008. gada 2. aprīļa Regulu (EK) Nr. 305/2008 par personāla sertifikācijas obligātajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz dažu fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperāciju no augstsprieguma sadales iekārtām (4); Komisijas 2008. gada 2. aprīļa Regulu (EK) Nr. 306/2008 par personāla sertifikācijas obligātajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz dažu tādu šķīdinātāju rekuperāciju no iekārtām, kuru pamatā ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes (5); un Komisijas 2008. gada 2. aprīļa Regulu (EK) Nr. 307/2008 par personāla apmācības programmu obligātajām prasībām un apmācības atestācijas savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām, kurās izmanto dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes (6).

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2037/2000 (7) 18. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 842/2006 5. panta 2. punktā paredzēto paziņošanu dalībvalstis veic pēc šādas formas:

1)

par stacionārajām aukstumiekārtām, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtām – pēc šīs regulas I pielikumā noteiktās formas;

2)

par stacionārajām ugunsdrošības sistēmām un ugunsdzēsības aparātiem – pēc šīs regulas II pielikumā noteiktās formas;

3)

par augstsprieguma sadales iekārtām – pēc šīs regulas III pielikumā noteiktās formas;

4)

par iekārtām, kurās ir šķīdinātāji uz fluorēto siltumnīcefekta gāzu bāzes – pēc šīs regulas IV pielikumā noteiktās formas;

5)

par mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām – pēc šīs regulas V pielikumā noteiktās formas.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 2. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 161, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 3. lpp.

(3)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 12. lpp.

(4)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 17. lpp.

(5)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 21. lpp.

(6)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 25. lpp.

(7)  OV L 244, 29.9.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2007/540/EK (OV L 198, 31.7.2007., 35. lpp.).


I PIELIKUMS

STACIONĀRĀS AUKSTUMIEKĀRTAS, GAISA KONDICIONĒŠANAS UN SILTUMSŪKŅU IEKĀRTAS

PAZIŅOJUMS

PAR DALĪBVALSTU APMĀCĪBU UN SERTIFIKĀCIJAS PRASĪBU NOTEIKŠANU VAI PIELĀGOŠANU ATTIECĪBĀ UZ UZŅĒMUMIEM UN PERSONĀLU, KAS IESAISTĪTS DARBĪBĀS, UZ KURĀM ATTIECAS REGULAS (EK) Nr. 842/2006 PAR DAŽĀM FLUORĒTĀM SILTUMNĪCEFEKTA GĀZĒM 5. PANTA 1. PUNKTA NOTEIKUMI

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

a)

Dalībvalsts

 

b)

Paziņotāja iestāde

 

c)

Paziņošanas datums

 

A   DAĻA

Personāls

Personāla, kas veic stacionāro aukstumiekārtu, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtu, kurās ir dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes, uzstādīšanu, remontu vai apkopi, noplūžu pārbaudi vai šādu gāzu rekuperāciju no minētajām iekārtām, turpmāk norādītā(-ās) sertifikācijas sistēma(-as) atbilst obligātajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 303/2008 (1) 5. un 13. pantu.

Sertifikāta nosaukums

Personāla sertifikācijas iestāde (nosaukums un kontaktinformācija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B   DAĻA

Uzņēmumi

Uzņēmumu, kas veic stacionāro aukstumiekārtu, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtu, kurās ir dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes, uzstādīšanu, remontu vai apkopi, turpmāk norādītā(-ās) sertifikācijas sistēma(-as) atbilst obligātajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 303/2008 8. un 13. pantu.

Sertifikāta nosaukums

Uzņēmumu sertifikācijas iestāde (nosaukums un kontaktinformācija)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  OV L 92, 3.4.2008, 3 lpp.


II PIELIKUMS

STACIONĀRĀS UGUNSDROŠĪBAS SISTĒMAS UN UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTI

PAZIŅOJUMS

PAR DALĪBVALSTU APMĀCĪBAS UN SERTIFIKĀCIJAS PRASĪBU NOTEIKŠANU VAI PIELĀGOŠANU ATTIECĪBĀ UZ UZŅĒMUMIEM UN PERSONĀLU, KAS IESAISTĪTS DARBĪBĀS, UZ KURĀM ATTIECAS REGULAS (EK) Nr. 842/2006 PAR DAŽĀM FLUORĒTĀM SILTUMNĪCEFEKTA GĀZĒM 5. PANTA 1. PUNKTA NOTEIKUMI

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

a)

Dalībvalsts

 

b)

Paziņotāja iestāde

 

c)

Paziņošanas datums

 

A   DAĻA

Personāls

Personāla, kas veic stacionāro ugunsdrošības sistēmu, kurās ir dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes, uzstādīšanu, remontu vai apkopi, noplūžu pārbaudi vai šādu gāzu rekuperāciju no stacionārām ugunsdrošības iekārtām un ugunsdzēsības aparātiem, turpmāk norādītā(-ās) sertifikācijas sistēma(-as) atbilst obligātajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 304/2008 (1) 5. un 13. pantu.

Sertifikāta nosaukums

Personāla sertifikācijas iestāde (nosaukums un kontaktinformācija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B   DAĻA

Uzņēmumi

Uzņēmumu, kas veic stacionāro ugunsdrošības sistēmu, kurās ir dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes, uzstādīšanu, remontu vai apkopi, turpmāk norādītā(-ās) sertifikācijas sistēma(-as) atbilst obligātajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 304/2008 8. un 13. pantu

Sertifikāta nosaukums

Uzņēmumu sertifikācijas iestāde (nosaukums un kontaktinformācija)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  OV L 92, 3.4.2008., 12. lpp.


III PIELIKUMS

AUGSTSPRIEGUMA SADALES IEKĀRTAS

PAZIŅOJUMS

PAR DALĪBVALSTU APMĀCĪBAS UN SERTIFIKĀCIJAS PRASĪBU NOTEIKŠANU VAI PIELĀGOŠANU ATTIECĪBĀ UZ PERSONĀLU, KAS IESAISTĪTS DARBĪBĀS, UZ KURĀM ATTIECAS REGULAS (EK) Nr. 842/2006 PAR DAŽĀM FLUORĒTĀM SILTUMNĪCEFEKTA GĀZĒM 5. PANTA 1. PUNKTA NOTEIKUMI

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

a)

Dalībvalsts

 

b)

Paziņotāja iestāde

 

c)

Paziņošanas datums

 

Personāla, kas veic dažu fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperāciju no augstsprieguma sadales iekārtām, turpmāk norādītā(-ās) sertifikācijas sistēma(-as) atbilst obligātajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 305/2008 (1) 4. un 8. pantu.

Sertifikāta nosaukums

Personāla sertifikācijas iestāde (nosaukums un kontaktinformācija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  OV L 92, 3.4.2008., 17. lpp.


IV PIELIKUMS

IEKĀRTAS, KURĀS IR ŠĶĪDINĀTĀJI UZ FLUORĒTO SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU BĀZES

PAZIŅOJUMS

PAR DALĪBVALSTU APMĀCĪBAS UN SERTIFIKĀCIJAS PRASĪBU NOTEIKŠANU VAI PIELĀGOŠANU ATTIECĪBĀ UZ PERSONĀLU, KAS IESAISTĪTS DARBĪBĀS, UZ KURĀM ATTIECAS REGULAS (EK) Nr. 842/2006 PAR DAŽĀM FLUORĒTĀM SILTUMNĪCEFEKTA GĀZĒM 5. PANTA 1. PUNKTA NOTEIKUMI

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

a)

Dalībvalsts

 

b)

Paziņotāja iestāde

 

c)

Paziņošanas datums

 

Personāla, kas veic tādu šķīdinātāju rekuperāciju no iekārtām, kuri ir uz dažu fluorēto siltumnīcefekta gāzu bāzes, turpmāk norādītā(-ās) sertifikācijas sistēma(-as) atbilst obligātajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 306/2008 (1) 3. un 7. pantu.

Sertifikāta nosaukums

Personāla sertifikācijas iestāde (nosaukums un kontaktinformācija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  OV L 92, 3.4.2008., 21. lpp.


V PIELIKUMS

MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS

PAZIŅOJUMS

PAR DALĪBVALSTU APMĀCĪBAS UN SERTIFIKĀCIJAS PRASĪBU NOTEIKŠANU VAI PIELĀGOŠANU ATTIECĪBĀ UZ PERSONĀLU, KAS IESAISTĪTS DARBĪBĀS, UZ KURĀM ATTIECAS REGULAS (EK) Nr. 842/2006 PAR DAŽĀM FLUORĒTĀM SILTUMNĪCEFEKTA GĀZĒM 5. PANTA 1. PUNKTA NOTEIKUMI

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

a)

Dalībvalsts

 

b)

Paziņotāja iestāde

 

c)

Paziņošanas datums

 

Personāla, kas veic dažu fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperāciju no mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām, turpmāk norādītā(-ās) sertifikācijas sistēma(-as) atbilst obligātajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 307/2008 (1) 2. panta 1. punktu un 5. pantu.

Atestācijas nosaukums

Personāla atestācijas iestāde (nosaukums un kontaktinformācija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  OV L 92, 3.4.2008., 25. lpp.


3.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 92/35


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 309/2008

(2008. gada 2. aprīlis)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (ACVN))

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 5. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punktam un saskaņā ar tās 17. panta 2. punktu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2) publicēja Apvienotās Karalistes lūgumu reģistrēt nosaukumu Isle of Man Manx Loaghtan Lamb.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) 510/2006 7. panta 1. punktu Itālija iebilda pret šā nosaukuma reģistrēšanu, jo īpaši atsaucoties uz minētās regulas 7. panta 3. panta a) apakšpunktā minēto iebilduma iemeslu, proti, neatbilstība Regulas (EK) Nr. 510/2006 2. pantā paredzētajiem nosacījumiem.

(3)

Ar 2007. gada 1. jūnija vēstuli Komisija aicināja ieinteresētās puses uzsākt apspriedes par šo tematu.

(4)

Apvienotā Karaliste un Itālija panāca vienošanos, par ko paziņoja Komisijai ar vēstuli, kuru tā saņēma 2007. gada 4. decembrī.

(5)

Saskaņā ar šo vienošanos Itālija uzskata, ka Apvienotās Karalistes iesniegtā informācija ir apmierinoša, un tāpēc atsauca savu iebildumu.

(6)

Ieinteresēto pušu panāktā vienošanās nerada vajadzību grozīt informāciju, kas publicēta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punktu. Tāpēc nosaukums Isle of Man Manx Loaghtan Lamb jāieraksta reģistrā saskaņā ar minētās regulas 7. panta 4. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu ieraksta reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 2. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(2)  OV C 3, 6.1.2006., 3. lpp.


PIELIKUMS

1.1. grupa.

Svaiga gaļa (un subprodukti)

APVIENOTĀ KARALISTE

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (ACVN)


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Komisija

3.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 92/37


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 19. marts)

par meža pīļu ārkārtas vakcināciju pret zemas patogenitātes putnu gripu Portugālē un par atsevišķiem pasākumiem, ar ko ierobežo šādu mājputnu pārvietošanu un to produktu apriti

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1077)

(Autentisks ir tikai teksts portugāļu valodā)

(2008/285/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 20. decembra Direktīvu 2005/94/EK, ar ko paredz Kopienas pasākumus putnu gripas kontrolei un atceļ Direktīvu 92/40/EEK (1), un jo īpaši tās 54. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2005/94/EK noteikti obligātie kontroles pasākumi, ko piemēro, kad uzliesmo putnu gripa, kas skar mājputnus vai citus nebrīvē turētus putnus.

(2)

Kopš 2007. gada septembra zemas patogenitātes putnu gripas uzliesmojumi konstatēti atsevišķās mājputnu saimniecībās Portugāles centra rietumu daļā, īpaši tajās saimniecībās, kurās turēja mājputnus, kas bija paredzēti, lai atjaunotu medību resursu piedāvājumu. Lai kontrolētu šīs slimības izplatību, Portugāle ir veikusi pasākumus saskaņā ar Direktīvu 2005/94/EK.

(3)

Portugāle ir veikusi risku novērtējumu un konstatējusi, ka saimniecības, kurās tur meža pīles (Anas platyrhynchos), kas paredzētas, lai atjaunotu medību resursu piedāvājumu (“meža pīles”), ir pakļautas lielam infekcijas riskam ar putnu gripas vīrusiem, īpaši saskaroties ar savvaļas putniem, un ir ievērojams un tiešs risks, ka varētu izplatīties putnu gripa.

(4)

Portugālē ir izveidotas agrīnās konstatācijas sistēmas un bioloģiskās drošības pasākumi, lai mazinātu putnu gripas izplatīšanās risku mājputnu saimēs tajos apgabalos, kurus minētā dalībvalsts ir noteikusi kā liela riska apgabalus saskaņā ar Komisijas 2005. gada 19. oktobra Lēmumu 2005/734/EK, ar ko nosaka biodrošības pasākumus, lai mazinātu risku, ka ļoti patogēno putnu gripu, ko izraisa A tipa H5N1 apakštipa gripas vīruss, no savvaļas putniem varētu pārnest uz mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem, un ar ko paredz agrīnas konstatācijas sistēmu īpaši apdraudētos apgabalos (2).

(5)

Attiecībā uz to mājputnu tirdzniecību, kuri paredzēti, lai atjaunotu medību resursu piedāvājumu, Portugāle ir veikusi papildu pasākumus saskaņā ar Komisijas 2006. gada 6. septembra Lēmumu 2006/605/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem sakarā ar Kopienas iekšējo tirdzniecību ar mājputniem, kas domāti medību resursu atjaunošanai (3).

(6)

2008. gada 25. janvāra vēstulē Portugāle iesniedza Komisijai apstiprināšanai ārkārtas vakcinācijas plānu; minētā plāna pārskatīta redakcija tika iesniegta 2008. gada 31. janvārī.

(7)

Saskaņā ar minēto ārkārtas vakcinācijas plānu Portugāle plāno īstenot ārkārtas vakcināciju vienā tādā saimniecībā Vila Nova da Barquinha (Ribatejo Norte) Lisboa e Vale do Tejo reģionā, kurā tur vērtīgas vaislas meža pīles; tā izmantos divvērtīgu vakcīnu, kas vērsta pret H7 un H5 apakštipa putnu gripas vīrusu, un plāns jāīsteno līdz 2008. gada 31. jūlijam.

(8)

Zinātniskajos atzinumos, kurus Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 2005. gadā (4) un 2007. gadā (5) sagatavoja par vakcinācijas izmantošanu, lai kontrolētu putnu gripu, Dzīvnieku veselības un labturības darba grupa atzīst, ka ārkārtas un profilaktiska vakcinācija pret putnu gripu ir vērtīgs instruments, kas papildina minētās slimības kontroles pasākumus.

(9)

Turklāt Komisija kopā ar Portugāles iestādēm ir pārbaudījusi Portugāles iesniegto ārkārtas vakcinācijas plānu; pēc tam, kad tas tika grozīts, Komisija uzskata, ka plāns atbilst attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju attiecībā uz zemas patogenitātes putnu gripu Portugālē, tās saimniecības veidu, kurā tiks veikta vakcinēšana, un vakcinācijas plāna ierobežoto darbības jomu, ir lietderīgi apstiprināt Portugāles iesniegto ārkārtas vakcinācijas plānu, lai papildinātu kontroles pasākumus, kurus jau ir pieņēmusi minētā valsts.

(10)

Portugālē veicamās ārkārtas vakcinācijas vajadzībām jāizmanto tikai tās vakcīnas, kas ir atļautas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvu 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm (6), vai ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru (7).

(11)

Turklāt jāveic uzraudzība un novērošana saimniecībā, kurā tur vakcinētās meža pīles, un saimniecībās, kurās tur nevakcinētus mājputnus, kā norādīts ārkārtas vakcinācijas plānā.

(12)

Ir lietderīgi arī noteikt atsevišķus ierobežojumus, lai ierobežotu vakcinēto meža pīļu, to inkubējamo olu un no vakcinētajiem mājputniem iegūto meža pīļu pārvietošanu. Ņemot vērā nelielo meža pīļu skaitu tajā saimniecībā, kurā jāveic ārkārtas vakcinācija, kā arī izsekojamības un loģistikas dēļ vakcinētos putnus nedrīkst pārvietot no minētās saimniecības.

(13)

Lai samazinātu ekonomisko ietekmi uz attiecīgo saimniecību, jāparedz atsevišķas atkāpes no to meža pīļu pārvietošanas ierobežojumiem, kuras iegūtas no vakcinētajām mežā pīlēm, ja šāda pārvietošana nerada īpašu slimības izplatīšanās risku un ja tiek veikti uzraudzības un novērošanas pasākumi un ievērotas specifiskās dzīvnieku veselības prasības Kopienas iekšējā tirdzniecībā.

(14)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Lēmumā noteikti atsevišķi pasākumi, kas jāpiemēro Portugālē, ja meža pīlēm (Anas platyrhynchos), kas paredzētas, lai atjaunotu medību resursu piedāvājumu (“meža pīles”), veic ārkārtas vakcināciju saimniecībā, kas pakļauta īpašam putnu gripas izplatības riskam. Minētie pasākumi ir atsevišķi ierobežojumi, kas attiecas uz šādu vakcinētu meža pīļu, to inkubējamo olu un no tām iegūtu meža pīļu pārvietošanu Portugālē un nosūtīšanu no Portugāles.

2.   Šo lēmumu piemēro, neskarot aizsardzības pasākumus, kas Portugālei jāveic saskaņā ar Direktīvu 2005/94/EK un Lēmumu 2006/605/EK.

2. pants

Ārkārtas vakcinācijas plāna apstiprināšana

1.   Apstiprina plānu, kuru Portugāle 2008. gada 25. janvārī iesniedza Komisijai attiecībā uz ārkārtas vakcināciju pret zemas patogenitātes putnu gripu Portugālē un kura pārskatītā redakcija tika iesniegta 2008. gada 31. janvārī, un kas līdz 2008. gada 31. jūlijam jāīsteno saimniecībā, kura atrodas Vila Nova da Barquinha (Ribatejo Norte) Lisboa e Vale do Tejo reģionā (“ārkārtas vakcinācijas plāns”).

2.   Komisija publicē ārkārtas vakcinācijas plānu.

3. pants

Ārkārtas vakcinācijas plāna īstenošanas nosacījumi

1.   Portugāle nodrošina, lai meža pīles saskaņā ar ārkārtas vakcinācijas plānu vakcinētu ar divvērtīgu inaktivētu heterologu vakcīnu, kura satur abus putnu gripas apakštipus H5 un H7 un kura atļauta minētajā dalībvalstī saskaņā ar Direktīvu 2001/82/EK vai Regulu (EK) Nr. 726/2004.

2.   Portugāle nodrošina, lai tiktu veikta tās saimniecības uzraudzība un novērošana, kurā tur vakcinētās meža pīles, un to saimniecību uzraudzība un novērošana, kurās tur nevakcinētus mājputnus, kā paredzēts ārkārtas vakcinācijas plānā.

3.   Portugāle nodrošina efektīvu ārkārtas vakcinācijas plāna īstenošanu.

4. pants

Vakcinēto meža pīļu marķēšana un to pārvietošanas, nosūtīšanas un iznīcināšanas ierobežojumi

Kompetentā iestāde nodrošina, lai vakcinētās meža pīles 2. panta 1. punktā minētajā saimniecībā:

a)

būtu atsevišķi marķētas;

b)

netiktu pārvietotas uz citām mājputnu saimniecībām Portugālē vai nosūtītas uz citām dalībvalstīm.

Pēc reproduktīvā perioda šādas pīles humāni nonāvē 2. panta 1. punktā minētajā saimniecībā un to liemeņus iznīcina drošā veidā.

5. pants

Inkubējamo olu, kuru izcelsme ir 2. panta 1. punktā minētajā saimniecībā, pārvietošanas un nosūtīšanas ierobežojumi

Kompetentā iestāde nodrošina, ka inkubējamās olas, kas iegūtas no 2. panta 1. punktā minētās saimniecības meža pīlēm, var pārvietot tikai uz inkubatoru Portugālē un tās nenosūta uz citām dalībvalstīm.

6. pants

No vakcinētajām meža pīlēm iegūtu meža pīļu pārvietošanas un nosūtīšanas ierobežojumi

1.   Kompetentā iestāde nodrošina, ka meža pīles, kas iegūtas no vakcinētajām meža pīlēm, pēc perēšanas var pārvietot tikai uz saimniecību, kas atrodas novērošanas zonā, ko Portugāle izveidojusi 2. panta 1. punktā minētās saimniecības apkārtnē, kā paredzēts ārkārtas vakcinācijas plānā.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta un ja meža pīles, kas iegūtas no vakcinētajām meža pīlēm, ir vecākas par četriem mēnešiem, tās var:

a)

izlaist savvaļā Portugālē vai

b)

nosūtīt uz citām dalībvalstīm, ja:

i)

ārkārtas vakcinācijas plānā paredzēto uzraudzības un novērošanas pasākumu rezultāti, tostarp laboratorijas testu rezultāti, ir labvēlīgi; un

ii)

ir izpildīti Lēmumā 2006/605/EK paredzētie nosacījumi tādu mājputnu nosūtīšanai, kuri paredzēti medību resursu piedāvājuma atjaunošanai.

7. pants

Veselības sertifikācija Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar meža pīlēm, kas iegūtas no vakcinētām meža pīlēm

Portugāle nodrošina, lai veselības sertifikātos, ko izmanto Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar 6. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajiem mājputniem, kas paredzēti, lai atjaunotu medību resursu piedāvājumu, būtu šāds teikums:

“Šis sūtījums atbilst Lēmumā 2008/285/EK iekļautajiem dzīvnieku veselības nosacījumiem.”

8. pants

Ziņojumi

Viena mēneša laikā pēc šā lēmuma piemērošanas dienas Portugāle iesniedz Komisijai ziņojumu par ārkārtas vakcinācijas plāna īstenošanu un sniedz ceturkšņa ziņojumus Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajai komitejai.

9. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts Portugāles Republikai.

Briselē, 2008. gada 19. martā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 10, 14.1.2006., 16. lpp.

(2)  OV L 274, 20.10.2005., 105. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/803/EK (OV L 323, 8.12.2007., 42. lpp.).

(3)  OV L 246, 8.9.2006., 12. lpp.

(4)  EFSA Journal (2005) 266, 1–21; Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza.

(5)  EFSA Journal (2007) 489; Scientific Opinion on Vaccination against avian influenza of H5 and H7 subtypes in domestic poultry and captive birds.

(6)  OV L 311, 28.11.2001., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/28/EK (OV L 136, 30.4.2004., 58. lpp.).

(7)  OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1394/2007 (OV L 324, 10.12.2007., 121. lpp.).


Labojums

3.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 92/40


Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 163/2008 (2008. gada 22. februāris) par atļauju jaunā veidā lietot preparātu lantāna karbonāta oktahidrāts (Lantharenol) kā barības piedevu

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 50, 2008. gada 23. februāris )

5. lappusē pielikumā, tabulas ailē “Atļaujas derīguma termiņš”:

tekstu:

“2018. gada 6. marts”

lasīt šādi:

“2018. gada 14. marts”.