ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 50

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 23. februāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 162/2008 (2008. gada 22. februāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 163/2008 (2008. gada 22. februāris) par atļauju jaunā veidā lietot preparātu lantāna karbonāta oktahidrāts (Lantharenol) kā barības piedevu ( 1 )

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 164/2008 (2008. gada 22. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1444/2006 attiecībā uz barības piedevas Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) minimālo saturu ( 1 )

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 165/2008 (2008. gada 22. februāris) par atļauju jaunā veidā lietot preparātu 3-fitāze (Natuphos) kā barības piedevu ( 1 )

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 166/2008 (2008. gada 22. februāris) par atļauju jaunā veidā lietot preparātu Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) kā barības piedevu ( 1 )

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 167/2008 (2008. gada 22. februāris) par jaunu atļauju uz desmit gadiem izmantot kokcidiostatu par lopbarības piedevu ( 1 )

14

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2008/17/EK (2008. gada 19. februāris), ar ko groza konkrētus pielikumus Padomes Direktīvām 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK par maksimāli pieļaujamo acefāta, acetamipirīda, acibenzolar-S-metila, aldrīna, benalaksila, benomila, karbendazima, hlormekvata, hlortalonila, hlorpirifosa, klofentezīna, ciflutrīna, cipermetrīna, ciromazīna, dieldrīna, dimetoāta, ditiokarbamātu, esfenvalerāta, famoksadona, fenheksamīda, fenitrotiona, fenvalerāta, glifosāta, indoksakarba, lambda-cihalotrīna, mepanipirīma, metalaksila-M, metidationa, metoksifenozīda, pimetrozīna, piraklostrobīna pirimetanila, spiroksamīna, tiakloprīda, tiofanātmetila un trifloksistrobīna atlieku koncentrāciju ( 1 )

17

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/155/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 14. februāris), ar ko izveido to trešu valstu embriju ieguves un sagatavošanas grupu sarakstu, kuras apstiprinātas liellopu embriju ievedumiem Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 517)  ( 1 )

51

 

 

2008/156/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 18. februāris), ar kuru groza Lēmumu 2006/766/EK attiecībā uz to trešo valstu un teritoriju sarakstu, no kurām ir atļauts ievest jebkāda veida zvejniecības produktus lietošanai pārtikā (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 555)  ( 1 )

65

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

23.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 50/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 162/2008

(2008. gada 22. februāris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (1), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 23. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 22. februārī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Komisijas 2008. gada 22. februāra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

JO

74,3

MA

49,0

TN

129,8

TR

93,0

ZZ

86,5

0707 00 05

JO

190,5

MA

150,4

TR

133,9

ZZ

158,3

0709 90 70

MA

61,7

TR

110,8

ZZ

86,3

0709 90 80

EG

54,8

ZZ

54,8

0805 10 20

AR

69,8

EG

49,0

IL

53,2

MA

59,1

TN

48,1

TR

92,7

ZA

57,8

ZZ

61,4

0805 20 10

IL

99,2

MA

111,9

ZZ

105,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

82,4

IL

75,9

MA

130,6

PK

65,4

TR

71,3

ZZ

85,1

0805 50 10

AR

48,9

EG

85,4

IL

120,2

MA

114,0

TR

118,1

UY

52,4

ZA

79,7

ZZ

88,4

0808 10 80

AR

96,3

CA

88,1

CL

63,5

CN

96,4

MK

42,4

US

110,6

ZA

106,7

ZZ

86,3

0808 20 50

AR

90,5

CN

105,9

US

122,5

ZA

109,9

ZZ

107,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


23.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 50/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 163/2008

(2008. gada 22. februāris)

par atļauju jaunā veidā lietot preparātu lantāna karbonāta oktahidrāts (Lantharenol) kā barības piedevu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku barībā vajadzīga atļauja, kā arī izklāstīts tās piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu ir iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju preparātam, kas minēts šīs regulas pielikumā. Pieteikumam bija pievienotas vajadzīgās ziņas un dokumenti atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktam.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļauju jaunā veidā lietot preparātu lantāna karbonāta oktahidrāts (Lantharenol) kā barības piedevu kaķiem, to iekļaujot piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“iestāde”) 2007. gada 18. septembra atzinumā secināja, ka preparāts lantāna karbonāta oktahidrāts (Lantharenol) kaitīgi neietekmē dzīvnieku veselību vai vidi un ka, nejauši saskaroties ar šo piedevu, nav apdraudēta cilvēka veselība (2). Atzinumā minēts arī tas, ka preparāts nerada citus draudus, kas atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta 2. punktam būtu par pamatu minētās piedevas aizliegšanai. Ir pierādīts, ka Lantharenol samazina fosfora ekskrēciju ar urīnu. Iestādes atzinumā nav ieteikts ieviest atbilstošus pasākumus lietotāju drošībai. Iestāde uzskata, ka vajadzīga īpaša prasība veikt uzraudzību pēc pārdošanas, lai atzītu, ka ilgtermiņā preparāts nelabvēlīgi ietekmē kaķus. Atzinumā pārbaudīts arī ziņojums par barībā lietotās piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā Kopienas references laboratorija.

(5)

Minētā preparāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādējādi preparātu jāļauj lietot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā minēto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “citas zootehniskās piedevas”, ir atļauts lietot kā dzīvnieku barības piedevu saskaņā ar pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 22. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 378/2005 (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp.).

(2)  Kopsavilkums atzinumam, ko saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 sniegusi zinātnes ekspertu grupa piedevu un produktu vai dzīvnieku barībā lietoto vielu jautājumos (FEEDAP), par Lantharenol (lantāna karbonāta oktahidrāts) kā barības piedevas kaķiem nekaitīgumu un iedarbīgumu. Pieņemts 2007. gada 18. septembrī. The EFSA Journal (2007) 542, 1.–15. lpp.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

(tirdzniecības nosaukums)

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg/kg barības maisījuma ar 12 % mitruma saturu

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: citas zootehniskās piedevas (samazina fosfora ekskrēciju ar urīnu)

4d1

Bayer

HealthCare AG

Lantāna karbonāta oktahidrāts

(Lantharenol)

 

Piedevas sastāvs:

Lantāna karbonāta oktahidrāta preparāts

Vismaz 85 % lantāna karbonāta oktahidrāta kā aktīvās vielas

 

Aktīvās vielas raksturojums:

Lantāna karbonāta oktahidrāts

La2 (CO3)3 · 8H2O

CAS numurs 6487-39-4

 

Analīzes metode (1)

Induktīvi savienotas plazmas-optiskās emisijas spektrofotometrija (ICP-OES)

Kaķi

1 500

7 500

Vajadzīgs plāns uzraudzībai pēc pārdošanas par pastāvīgu kaitīgu ietekmi.

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda:

pieaugušiem kaķiem,

ieteicamā deva pievienošanai slapjajai barībai ar 20–25 % sausnas saturu: 340 līdz 2 100 mg uz 1 kg,

nelietot vienlaikus ar barību, kurā ir augsts fosfora saturs.

2018. gada 6. marts


(1)  Sīkāka informācija par analīzes metodi ir atrodama Kopienas references laboratorijas tīmekļa vietnē: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


23.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 50/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 164/2008

(2008. gada 22. februāris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1444/2006 attiecībā uz barības piedevas Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) minimālo saturu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1831/2003 ar zināmiem nosacījumiem tika atļauts kā piedevu lietot Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin). Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1444/2006 (2) atļāva uz desmit gadiem lietot šo piedevu gaļas cāļu barībā, saistot atļauju ar personu, kam ir atļauja laist šo piedevu apgrozībā.

(2)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 ir paredzēta iespēja grozīt piedevas lietošanas atļauju pēc atļaujas turētāja pieprasījuma un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (“iestāde”) atzinuma saņemšanas.

(3)

Barības piedevas Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) lietošanas atļaujas turētājs ir iesniedzis pieteikumu, kurā ierosina grozīt atļaujas nosacījumus, samazinot minētās piedevas minimālo saturu.

(4)

Iestāde 2007. gada 18. septembrī pieņemtajā atzinumā ierosināja samazināt piedevas minimālo saturu no 1×109 KVV uz 5×108 KVV, jo ir pierādījumi par mazākās ierosinātās devas iedarbīgumu (3).

(5)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1444/2006.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1444/2006 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 22. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 378/2005 (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp.).

(2)  OV L 271, 30.9.2006., 19. lpp.

(3)  Atzinums, ko saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 sniegusi Zinātnes ekspertu grupa piedevu un produktu vai dzīvnieku barībā lietoto vielu jautājumos, par Bacillus subtilis preparāta Calsporin kā barības piedevas gaļas cāļiem nekaitīgumu un iedarbīgumu. The EFSA Journal (2007) 543, 1.–8. lpp.


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

(tirdzniecības nosaukums)

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

KVV/kg kompleksās lopbarības ar 12 % mitruma saturu

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: zarnu floras stabilizatori

4b1820

Calpis Co. Ltd, ko

Kopienā pārstāv Orffa International Holding BV

Bacillus subtilis

C-3102 DSM 15544

(Calsporin)

 

Piedevas sastāvs:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) preparāts, kas satur vismaz 1 × 1010 KVV/g piedevas

 

Aktīvās vielas raksturojums:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) dzīvotspējīgas sporas

 

Analīzes metode (1)

Skaitīšanas metode, kurā izmanto triptonsojas agaru kopā ar iepriekš termiski apstrādātiem piedevu paraugiem un saskaita to izvietojumu uz plāksnītes.

Gaļas cāļi

5 × 108

1 × 109

1.

Lietotāju drošībai: elpceļu aizsardzība apstrādes laikā un aizsargbrilles.

2.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, laiku un stabilitāti pēc granulēšanas.

3.

Drīkst izmantot barības maisījumā, kas satur atļautos kokcidiostatus: monenzīnnātriju, salinomicīnnātriju, semduramicīna nātriju, lazalocīdnātriju, maduramicīnamonija narazīn-nikarbazīnu un diklazurilu.

2016. gada 20. oktobris


(1)  Sīkāka informācija par analīzes metodi ir atrodama Kopienas references laboratorijas tīmekļa vietnē: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives”


23.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 50/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 165/2008

(2008. gada 22. februāris)

par atļauju jaunā veidā lietot preparātu 3-fitāze (Natuphos) kā barības piedevu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku barībā vajadzīga atļauja, kā arī izklāstīts tās piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu ir iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju preparātam, kas minēts šīs regulas pielikumā. Pieteikumam bija pievienotas vajadzīgās ziņas un dokumenti atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktam.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļauju jaunā veidā lietot Aspergillus niger (CBS 101.672) ražoto enzīmu preparātu 3-fitāze (Natuphos 5000, Natuphos 5000 G, Natuphos 5000 L, Natuphos 10000 G un Natuphos 10000 L) kā barības piedevu pīlēm, to iekļaujot piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 243/2007 (2) minētā preparāta lietošana bija atļauta atšķirtiem sivēniem, gaļas cūkām un gaļas cāļiem un ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1142/2007 (3) – dējējvistām un gaļas tītariem.

(5)

Iesniedza jaunus datus, lai pamatotu pieteikumu atļaujai lietot preparātu pīlēm. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“iestāde”) 2007. gada 18. septembra atzinumā secināja, ka Aspergillus niger (CBS 101.672) ražotais enzīmu preparāts 3-fitāze (Natuphos 5000, Natuphos 5000 G, Natuphos 5000 L, Natuphos 10000 G un Natuphos 10000 L) kaitīgi neietekmē patērētājus, lietotājus vai vidi (4). Saskaņā ar minēto atzinumu preparāta lietošana kaitīgi neietekmē šo dzīvnieku papildu kategoriju un efektīvi uzlabo barības sagremojamību. Iestāde neuzskata, ka būtu vajadzīga īpaša prasība veikt uzraudzību pēc pārdošanas. Atzinumā pārbaudīja arī ziņojumu par barībā lietotās piedevas analīzes metodi, ko iesniedza ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā Kopienas references laboratorija.

(6)

Minētā preparāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc preparātu jāļauj lietot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā minēto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “gremošanas veicinātāji”, ir atļauts lietot kā dzīvnieku barības piedevu saskaņā ar pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 22. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 378/2005 (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp.).

(2)  OV L 73, 13.3.2007., 4. lpp.

(3)  OV L 256, 2.10.2007., 20. lpp.

(4)  Zinātnisks atzinums, ko sniegusi zinātnes ekspertu grupa piedevu un produktu vai dzīvnieku barībā lietoto vielu jautājumos (FEEDAP), par enzīmu preparāta Natuphos (3-fitāze) kā barības piedevas pīlēm nekaitīgumu un iedarbīgumu. The EFSA Journal (2007) 544, 1.–10. lpp.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

(tirdzniecības nosaukums)

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

Kompleksās dzīvnieku barības ar mitruma saturu 12 % aktīvās vienības/kg

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji

4a1600

BASF Aktiengesellschaft

3-fitāze

EC 3.1.3.8

(Natuphos 5000, Natuphos 5000 G, Natuphos 5000 L, Natuphos 10000 G, Natuphos 10000 L)

 

Piedevas sastāvs:

 

Aspergillus niger (CBS 101.672) ražota 3-fitāze ar minimālo aktivitāti:

 

cietā veidā 5 000 FTU (1)/g,

 

šķidrā veidā 5 000 FTU/ml.

 

Aktīvās vielas raksturojums:

Aspergillus niger (CBS 101.672) ražota 3-fitāze.

 

Analīzes metode (2):

Kolorimetriska metode, ar ko mēra neorganisko fosfātu, ko enzīms izdala no fitāta substrāta.

Pīles

300 FTU

 

1.

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas.

2.

Ieteicamā deva uz 1 kg kompleksās barības: 300–750 FTU.

3.

Lietošanai dzīvnieku barībā, kas satur vairāk par 0,23 % ar fitīnu saistītā fosfora.

2018. gada 14. marts


(1)  1 FTU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 5,5 un temperatūra 37 °C, no nātrija fitāta atbrīvo 1 mikromolu neorganiska fosfāta minūtē.

(2)  Sīkāka informācija par analīzes metodi ir atrodama Kopienas references laboratorijas tīmekļa vietnē: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


23.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 50/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 166/2008

(2008. gada 22. februāris)

par atļauju jaunā veidā lietot preparātu Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) kā barības piedevu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku barībā vajadzīga atļauja, kā arī izklāstīts tās piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu ir iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju preparātam, kas minēts šīs regulas pielikumā. Pieteikumam bija pievienotas vajadzīgās ziņas un dokumenti atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktam.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļauju jaunā veidā lietot mikroorganismu preparātu Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 (Toyocerin) kā barības piedevu gaļas tītariem, to iekļaujot piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 256/2002 (2) minēto mikroorganismu preparātu pastāvīgi atļāva lietot sivēnmātēm un līdz 2 mēnešiem veciem sivēniem, ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1453/2004 (3) – sivēniem un nobarojamām cūkām, ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 255/2005 (4) – gaļas liellopiem un ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1200/2005 (5) – gaļas trušiem un gaļas cāļiem.

(5)

Iesniedza jaunus datus, lai pamatotu pieteikumu atļaujai lietot preparātu gaļas tītariem. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“iestāde”) 2007. gada 19. septembra atzinumā secināja, ka mikroorganismu preparāts Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 (Toyocerin) kaitīgi neietekmē patērētājus, lietotājus vai vidi (6). Saskaņā ar šo atzinumu minētā preparāta lietošana kaitīgi neietekmē šo dzīvnieku papildu kategoriju un tas efektīvi uzlabo svara pieaugumu, barības uzņemšanas spēju un barības izlietojumu. Iestāde neuzskata, ka būtu vajadzīga īpaša prasība veikt uzraudzību pēc pārdošanas. Atzinumā pārbaudīja arī ziņojumu par barībā lietotās piedevas analīzes metodi, ko iesniedza ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā Kopienas references laboratorija.

(6)

Minētā preparāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādējādi preparātu jāļauj lietot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā minēto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “zarnu floras stabilizatori”, ir atļauts lietot kā dzīvnieku barības piedevu saskaņā ar pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 22. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 378/2005 (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp.).

(2)  OV L 41, 13.2.2002., 6. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1143/2007 (OV L 256, 2.10.2007., 23. lpp.).

(3)  OV L 269, 17.8.2004., 3. lpp.

(4)  OV L 45, 16.2.2005., 3. lpp.

(5)  OV L 195, 27.7.2005., 6. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1445/2006 (OV L 271, 30.9.2006., 22. lpp.).

(6)  Zinātnisks atzinums, ko sniegusi zinātnes ekspertu grupa piedevu un produktu vai dzīvnieku barībā lietoto vielu jautājumos, par Toyocerin (Bacillus cereus var. toyoi) kā barības piedevas tītariem nekaitīgumu un iedarbīgumu. Pieņemts 2007. gada 19. septembrī, The EFSA Journal (2007) 549, 1.–11. lpp.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

(tirdzniecības nosaukums)

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

KVV/kg barības maisījuma ar 12 % mitruma saturu

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: zarnu floras stabilizatori

4b1701

Rubinum

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

(Toyocerin)

 

Piedevas sastāvs:

Bacillus cereus var. toyoi preparāts, kas satur vismaz 1 × 1010 KVV/g piedevas

 

Aktīvās vielas raksturojums:

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Analīzes metode (1)

Skaitīšanas metode, kurā izmanto triptonsojas agaru kopā ar iepriekš termiski apstrādātiem piedevu paraugiem, un identifikācija, izmantojot lauka gēla elektroforēzi (PFGE).

Gaļas tītari

0,2 × 109

1 × 109

1.

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas.

2.

Drošībai, strādājot ar preparātu, lietot aizsargbrilles un cimdus.

3.

Var izmantot barības maisījumā, kas satur atļautos kokcidiostatus: monenzīnnātriju, lazalocīdnātriju, robenidīnu, halofuginonu, diklazurilu, maduramicīna amoniju.

2018. gada 14. marts


(1)  Sīkāka informācija par analīzes metodi ir atrodama Kopienas references laboratorijas tīmekļa vietnē: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


23.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 50/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 167/2008

(2008. gada 22. februāris)

par jaunu atļauju uz desmit gadiem izmantot kokcidiostatu par lopbarības piedevu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīvu 70/524/EEK par barības piedevām (1) un jo īpaši tās 3. pantu un 9. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (2) un jo īpaši tās 25. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 reglamentē atļaujas dzīvnieku barības piedevu izmantošanai.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1831/2003 25. pantā paredzēti pārejas posma pasākumi attiecībā uz barības piedevu izmantošanas atļaujas pieteikumiem, kas iesniegti atbilstīgi Direktīvai 70/524/EEK pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 stāšanās spēkā.

(3)

Atļaujas pieteikums piedevai, kas minēta šīs regulas pielikumā, tika iesniegts pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 stāšanās spēkā.

(4)

Atbilstīgi Direktīvas 70/524/EEK 4. panta 4. punktam sākotnējās piezīmes par minēto pieteikumu Komisijai nosūtīja pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 stāšanās spēkā. Tādēļ minētais pieteikums jāizskata saskaņā ar 4. pantu Direktīvā 70/524/EEK.

(5)

Saskaņā ar minētās direktīvas 4. pantu persona, kas atbild par Kokcisan 120G laišanu apgrozībā, iesniegusi pieteikumu atļaujas saņemšanai uz desmit gadiem tā izmantošanai par kokcidiostatu gaļas cāļiem. Saskaņā ar šīs regulas pielikuma nosacījumiem Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI) ir devusi atzinumu par šā preparāta drošību, izmantojot to cilvēkiem, dzīvniekiem un vidē. Datu novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie šādas atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir ievēroti. Tādējādi šo preparātu, kas raksturots pielikumā, jāatļauj izmantot desmit gadus.

(6)

Šā pieteikuma novērtējums rāda, ka nepieciešamas atsevišķas procedūras, lai darbiniekus aizsargātu no pielikumā norādīto piedevu iedarbības. Šāda aizsardzība jānodrošina, piemērojot Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīvu 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (3).

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kokcidiostatu un citu medicīnisku vielu grupas preparātus, kas minēti pielikumā, atļauts desmit gadus izmantot kā piedevu dzīvnieku barībā atbilstīgi minētā pielikuma nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 22. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1800/2004 (OV L 317, 16.10.2004., 37. lpp.).

(2)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 378/2005 (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp.).

(3)  OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/30/EK (OV L 165, 27.6.2007., 21. lpp.).


PIELIKUMS

Piedevas reģistrācijas numurs

Par piedevas laišanu apgrozībā atbildīgās personas vārds/nosaukums un reģistrācijas numurs

Piedeva

(tirdzniecības nosaukums)

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksim-ālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas termiņš

Maksimālais atlieku līmenis atbilstīgos dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos

mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības

Kokcidiostati un citas zāles

E 766

KRKA, d.d

Novo mesto, Slovēnija

Salinomicīnnātrijs

(Kokcisan 120G)

 

Piedevas sastāvs:

 

Salinomicīnnātrijs: 120 g/kg

 

Kalcija karbonāts līdz 1 000 g/kg

 

Saharoze: 80–100 g/kg

 

Kukurūzas ciete: 20 g/kg

 

Aktīvā viela:

 

Salinomicīnnātrijs,

 

C42H69O11Na,

 

CAS numurs: 55721-31-8,

 

poliētera monokarbonskābes nātrija sāls, ko iegūst Streptomyces albus (CBS 101071) fermentēšanā

 

Raksturīgie piemaisījumi:

 

< 42 mg eleofilīna/kg salinomicīnnātrija

 

< 40 g 17-epi-20-dezoksisalinomicīna/kg salinomicīnnātrija

Gaļas cāļi

60

70

Aizliegts lietot vismaz trīs dienas pirms kaušanas.

Lietošanas pamācībā jānorāda izmantošana barības maisījumos:

 

“Bīstams zirgiem un tītariem”

 

“Šī barība satur jonoforu: vienlaicīga lietošana ar dažām ārstnieciskām vielām (piem., tiamulīnu) var būt kontrindicēt”

2018. gada 26. februāris

5 μg salinomicīnnātrija/kg attiecībā uz visiem mitriem audiem


DIREKTĪVAS

23.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 50/17


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/17/EK

(2008. gada 19. februāris),

ar ko groza konkrētus pielikumus Padomes Direktīvām 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK par maksimāli pieļaujamo acefāta, acetamipirīda, acibenzolar-S-metila, aldrīna, benalaksila, benomila, karbendazima, hlormekvata, hlortalonila, hlorpirifosa, klofentezīna, ciflutrīna, cipermetrīna, ciromazīna, dieldrīna, dimetoāta, ditiokarbamātu, esfenvalerāta, famoksadona, fenheksamīda, fenitrotiona, fenvalerāta, glifosāta, indoksakarba, lambda-cihalotrīna, mepanipirīma, metalaksila-M, metidationa, metoksifenozīda, pimetrozīna, piraklostrobīna pirimetanila, spiroksamīna, tiakloprīda, tiofanātmetila un trifloksistrobīna atlieku koncentrāciju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/362/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās (1) un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/363/EEK par maksimāli pieļaujamā pesticīdu atlieku daudzuma noteikšanu dzīvnieku izcelsmes produktos un uz tiem (2) un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu konkrētos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus (3), un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (4) un jo īpaši tās 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK par atļaujām izmantot augu aizsardzības līdzekļus konkrētām kultūrām atbild dalībvalstis. Šādas atļaujas izsniedz, pamatojoties uz novērtējumu par to, kā šādi līdzekļi iedarbojas uz cilvēku un dzīvnieku veselību un kā tie ietekmē vidi. Elementi, kas jāņem vērā novērtējumā, ietver iedarbību uz darba veicējiem un apkārtējiem cilvēkiem, ietekmi uz sauszemes, ūdens un gaisa vidi, kā arī ietekmi uz cilvēkiem un dzīvniekiem, kad tie ar barību uzņem vielu atliekas, kas palikušas uz apstrādātām kultūrām.

(2)

Maksimāli pieļaujamā atlieku koncentrācija (MRL) atspoguļo pesticīdu minimālo daudzumu, kas vajadzīgs, lai efektīvi aizsargātu augus, un ko izmanto tādā veidā, lai atlieku daudzums būtu vismazākais iespējamais un pieņemams no toksikoloģiskā viedokļa, īpaši attiecībā uz paredzamo devu uzturā.

(3)

Maksimāli pieļaujamā to pesticīdu koncentrācija, kuri minēti Direktīvā 90/642/EEK, 86/363/EEK un 86/362/EEK, ir pastāvīgi jāpārskata, un to var grozīt, ņemot vērā jaunus vai mainītus izmantošanas veidus. Komisijai iesniedza ziņas par jauniem vai grozītiem izmantošanas veidiem, un tāpēc būtu jāgroza pieļaujamā acefāta, acetamipirīda, acibenzolar-S-metila, aldrīna, benalaksila, benomila, karbendazima, hlormekvata, hlortalonila, hlorpirifosa, klofentezīna, ciflutrīna, cipermetrīna, ciromazīna, dieldrīna, dimetoāta, ditiokarbamātu, esfenvalerāta, famoksadona, fenheksamīda, fenitrotiona, fenvalerāta, glifosāta, indoksakarba, lambda-cihalotrīna, mepanipirīma, metalaksila-M, metidationa, metoksifenozīda, pimetrozīna, piraklostrobīna pirimetanila, spiroksamīna, tiakloprīda, tiofanātmetila un trifloksistrobīna atlieku koncentrācija.

(4)

Saskaņā ar Kopienā izmantotajām procedūrām un praksi, ņemot vērā pamatnostādnes, ko publicējusi Pasaules Veselības organizācija (5), ir apzināta un novērtēta šajā direktīvā minēto pesticīdu iedarbība uz patērētājiem visas dzīves laikā, lietojot pārtikas produktus, kuros var būt šo pesticīdu atliekas. Pamatojoties uz minētajiem novērtējumiem, jānosaka tāda maksimāli pieļaujamā šo pesticīdu atlieku koncentrācija, lai nodrošinātu, ka netiek pārsniegta pieļaujamā dienas deva.

(5)

Akūta standartdeva (ASD) noteikta cefātam, acetamipirīdam, karbendazimam, hlormekvatam, hlortalonilam, hlorpirifosam, ciflutrīnam, cipermetrīnam, ciromazīnam, dieldrīnam, dimetoātam, esfenvalerātam, famoksadonam, fenitrotionam, indoksakarbam, lambda-cihalotrīnam, mepanipirīmam, metalaksilam-M, metidationam, metoksifenozīdam, pimetrozīnam, piraklostrobīnam, tiakloprīdam un tiofanātmetilam. Saskaņā ar Kopienā izmantotajām procedūrām un praksi, ņemot vērā pamatnostādnes, ko publicējusi Pasaules Veselības organizācija, ir apzināta un novērtēta šo pesticīdu iedarbība uz patērētāju visas dzīves laikā, lietojot pārtikas produktus, kuros var būt minēto pesticīdu atliekas. Ir ņemti vērā Augu zinātniskās komitejas (AZK) atzinumi, konkrēti konsultācijas un ieteikumi par patērētāju aizsardzību pret pārtikas produktiem, kas apstrādāti ar pesticīdiem (6). Pamatojoties uz devu izvērtējumu, šo pesticīdu maksimāli pieļaujamā atlieku koncentrācija jānosaka tā, lai netiktu pārsniegta ASD. Attiecībā uz pārējām vielām pieejamās informācijas novērtējums liecina, ka ASD nav vajadzīga, un tādēļ nav vajadzīgs īstermiņa novērtējums.

(6)

Ja atļautas augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas dēļ pārtikas produktā vai uz tā nav nosakāma pesticīdu atlieku koncentrācija vai ja attiecīgos līdzekļus nav atļauts izmantot, vai ja par izmantošanas veidu, ko atļāvušas dalībvalstis, nav sniegti vajadzīgie dati, vai ja nav sniegti vajadzīgie dati par tādu izmantošanas veidu trešās valstīs, kura dēļ rodas atliekas tādos pārtikas produktos, kas var nonākt apritē Kopienas tirgū, vai uz tiem, tad par maksimāli pieļaujamo atlieku koncentrāciju nosaka zemāko analītiski nosakāmo koncentrāciju.

(7)

Pagaidu maksimāli pieļaujamās atlieku koncentrācijas noteikšana vai grozīšana Kopienas mērogā neliedz dalībvalstīm noteikt pagaidu maksimāli pieļaujamo acetamipirīda, acibenzolar-S-metila, famoksadona, fenamifosa, glifosāta, indoksakarba, mepanipirīna, metoksifenozīda, pimetrozīna, piraklostrobīna, tiakloprīda un trifloksistrobīna koncentrāciju saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu un šīs direktīvas VI pielikumu. Četru gadu periods ir uzskatāms par pietiekamu laiku, lai atļautu šīs vielas izmantot turpmāk. Pēc tam Kopienas noteikto pagaidu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju jāpieņem galīgi.

(8)

Tāpēc jāgroza Direktīvā 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK noteiktā maksimāli pieļaujamā koncentrācija, lai atbilstoši uzraudzītu un kontrolētu attiecīgo augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas veidus un aizsargātu patērētājus. Ja maksimāli pieļaujamā atlieku koncentrācija jau ir noteikta minēto direktīvu pielikumos, tos ir lietderīgi grozīt. Ir lietderīgi noteikt to maksimāli pieļaujamo atlieku koncentrāciju, kas vēl nav noteikta.

(9)

Ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas starpniecību ir notikušas apspriedes ar Kopienas tirdzniecības partneriem par jauno maksimāli pieļaujamo atlieku koncentrāciju, un ir ņemtas vērā minēto personu izteiktās piezīmes par šo koncentrāciju.

(10)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK.

(11)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 86/362/EEK groza saskaņā ar šīs direktīvas I pielikumu.

2. pants

Direktīvu 86/363/EEK groza saskaņā ar šīs direktīvas II pielikumu.

3. pants

Direktīvu 90/642/EEK groza saskaņā ar šīs direktīvas III pielikumu.

4. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2008. gada 14. septembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt paziņo Komisijai pieņemto tiesību aktu tekstus, kā arī minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2008. gada 15. septembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 19. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/73/EK (OJ L 329, 14.12.2007., 40. lpp.).

(2)  OV L 221, 7.8.1986., 43. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/57/EK (OV L 243, 18.9.2007., 61. lpp.).

(3)  OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2007/73/EK.

(4)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/76/EK (OV L 337, 21.12.2007., 100. lpp.).

(5)  Pamatnostādnes par to, kā noteikt pesticīdu atlieku devu (pārskatītas), kuras sagatavojusi GEMS/Pārtikas programma sadarbībā ar Pesticīdu atlieku kodeksa komiteju un publicējusi Pasaules Veselības organizācija 1997. gadā (WHO/FSF/FOS/97.7).

(6)  Atzinums jautājumos, kas attiecas uz grozījumiem Padomes Direktīvas 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumos (AZK 1998. gada 14. jūlija atzinums); atzinums par mainīgajām pesticīdu atliekām augļos un dārzeņos (AZK 1998. gada 14. jūlija atzinums, http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html).


I PIELIKUMS

Direktīvas 86/362/EEK II pielikuma A daļā iekļauj aili attiecībā uz fenitrotionu un ailes attiecībā uz cipermetrīnu, famoksadonu, mepanipirīmu, metidationu un tiakloprīdu aizstāj ar šādām ailēm:

Pesticīdu atliekas

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija (mg/kg)

“Cipermetrīns, tajā skaitā pārējo komponentu maisījumi (izomēru summa)

2 kvieši, mieži, auzas, rudzi, tritikāle

0,01 (*) citi

Famoksadons

0,2 auzas

0,02 (*) citi

Fenitrotions

0,5 (1) kvieši, mieži, rudzi, tritikāle

0,05 (*) citi

Mepanipirīms un tā metabolīts (2-anilīn-4-(2-hidroksipropil)-6-metilpirimidīns), kas izteikts kā mepanipirīms

0,01 (*) (p)

graudi

Metidations

0,1 kukurūza, 0,2 sorgo, 0,02 (*) citi

Tiakloprīds

0,1 kvieši, 1 mieži, auzas 0,05 (p) citi


(1)  Pagaidu maksimāli pieļaujamā koncentrācija līdz 2009. gada 1. jūnijam. Ja to neaizstāj ar direktīvu vai regulu līdz minētajam datumam, piemēro atbilstīgo minimālo analītiski nosakāmo līmeni.”


II PIELIKUMS

Direktīvas 86/363/EEK II pielikuma A daļā aili attiecībā uz glisofātu aizstāj ar šādu aili:

 

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija mg/kg (ppm)

Pesticīdu atliekas

Gaļā, arī taukos, gaļas izstrādājumos, subproduktos un dzīvnieku taukos, kas uzskaitīti I pielikumā pozīcijā ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 un 1602

Pienā un piena produktos, kas uzskaitīti I pielikumā pozīcijā 0401, 0402, 0405 00 un 0406

Svaigās olās bez čaumalām, putnu olās un olu dzeltenumos, kas uzskaitīti I pielikumā pozīcijā 0407 00 un 0408

“Glifosāts

2 (2) liellopu nieres

0,2 (2) liellopu aknas

0,5 (2) cūku nieres

0,1 (2) mājputnu nieres

0,05 (1)  (2) citi

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)


(1)  Norāda analītiskās noteikšanas zemāko robežu.

(2)  Norāda, ka saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu ir noteikta pagaidu maksimāli pieļaujamā koncentrācija.”


III PIELIKUMS

Direktīvas 90/642/EEK II pielikuma A daļā ailes, kuras attiecas uz acefātu, acetamipirīdu, acibenzolar-S-metilu, aldrīnu, benalaksilu, benomilu, karbendazimu, hlormekvatu, hlortalonilu, hlorpirifosu, klofentezīnu, ciflutrīnu, ciromazīnu, dieldrīnu, dimetoātu, ditiokarbamātiem, esfenvalerātu, famoksadonu, fenheksamīdu, fenvalerātu, indoksakarbu, lambda-cihalotrīnu, mepanipirīmu, metalaksilu-M, metidationu, metoksifenozīdu, pimetrozīnu, piraklostrobīna pirimetanilu, spiroksamīnu, tiakloprīdu, tiofanātmetilu un trifloksistrobīnu, aizstāj ar šādām ailēm:

“Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamo atlieku koncentrāciju

Acefāts

Acetamiprīds

Acibenzolar-S-metils

Aldrīns un dieldrīns (Aldrīns un dieldrīns kopā izteikti kā dieldrīns) (4)

Benalaksils, tajā skaitā pārējie komponentu izomēru maisījumi, ieskaitot benalaksilu-M (izomēru summa)

Karbendazīms un benomils (benomila un karbendazīma summu izsaka kā karbendazīmu)

Hlormekvāts

Hlorpirifoss

Hlortalonils

Klofentezīns

1.

Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura piedevas; rieksti

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)

 

 

 

 

 

 

i)

CITRUSAUGĻI

 

1 (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,5

0,05 (1)

 

0,01 (1)

0,5

Greipfrūti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citroni

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

Laimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarīni (ieskaitot klementīnus un citus hibrīdus)

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Apelsīni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greipfrūti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

ii)

KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti)

 

0,01 (1)  (7)

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

Mandeles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazīlijas rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indijas rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamo atlieku koncentrāciju

Ciflutrīns (ciflutrīns, tai skaitā pārējie komponentu izomēru maisījumi (izomēru summa)) (4)

Ciromazīns

Dimetoāts (dimetoāta un ometoāta summa izteikta kā dimetoāts)

Ditiokarbamāti, izteikti kā CS2, tai skaitā manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, tirams un cirams (2), (3)

Famoksadons

Fenheksamīds

Fenvalerāts un esfenvalerāts (RR un SS izomēru summa) (4)

Indoksakarbs (S un R izomēru summa)

Lambda-cihalotrīns (4)

Mepanipirīms un tā metabolīts (2-anilīn-4-(2-hidroksi-propil)-6-metilpirimidīns), kas izteikts kā mepanipirīms

1.

Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura piedevas; rieksti

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

CITRUSAUGĻI

0,02 (1)

 

0,02 (1)

5 (mz)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,01 (1)  (7)

Greipfrūti

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

Citroni

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Laimi

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Mandarīni (ieskaitot klementīnus un citus hibrīdus)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Apelsīni

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

Greipfrūti

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

ii)

KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,05 (1)

0,01 (1)  (7)

Mandeles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazīlijas rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indijas rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamo atlieku koncentrāciju

Metalaksils un metalaksils-M (metalaksils, tajā skaitā pārējie komponentu izomēru maisījumi, ieskaitot metalaksilu-M (izomēru summa))

Metidations

Metoksifenozīds (4)

Pimetrozīns

Piraklostrobīns

Pirimetanils

Spiroksamīns

Trifloksistrobīns

Tiakloprīds (4)

Tiofanātmetils

1.

Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura piedevas; rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

CITRUSAUGĻI

0,5

5

1

0,3

1 (7)

10 (7)

0,05 (1)

0,3 (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

Greipfrūti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citroni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarīni (ieskaitot klementīnus un citus hibrīdus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apelsīni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greipfrūti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,2

Mandeles

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

Brazīlijas rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indijas rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamo atlieku koncentrāciju

Acefāts

Acetamiprīds

Acibenzolar-S-metils

Aldrīns un dieldrīns (Aldrīns un dieldrīns kopā izteikti kā dieldrīns) (4)

Benalaksils, tajā skaitā pārējie komponentu izomēru maisījumi, ieskaitot benalaksilu-M (izomēru summa)

Karbendazīms un benomils (benomila un karbendazīma summu izsaka kā karbendazīmu)

Hlormekvāts

Hlorpirifoss

Hlortalonils

Klofentezīns

Ēdamie kastaņi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokosrieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazdu rieksti

 

 

0,1 (1)  (7)

 

 

 

 

 

 

 

Makadāmiju rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekanrieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pīniju rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistācijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valrieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

 

 

 

 

 

iii)

SĒKLEŅI

 

0,1 (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,2

 

0,5

1

0,5

Āboli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bumbieri

 

 

 

 

 

 

0,2 (8)

 

 

 

Cidonijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

iv)

KAULEŅI

 

 

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

 

Aprikozes

 

0,1 (7)

 

 

 

0,2

 

 

1

 

Ķirši

 

0,2 (7)

 

 

 

0,5

 

0,3

 

 

Persiki (ieskaitot nektarīnus un tamlīdzīgus hibrīdus)

 

0,1 (7)

 

 

 

0,2

 

0,2

1

 


Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamo atlieku koncentrāciju

Ciflutrīns (ciflutrīns, tai skaitā pārējie komponentu izomēru maisījumi (izomēru summa)) (4)

Ciromazīns

Dimetoāts (dimetoāta un ometoāta summa izteikta kā dimetoāts)

Ditiokarbamāti, izteikti kā CS2, tai skaitā manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, tirams un cirams (2), (3)

Famoksadons

Fenheksamīds

Fenvalerāts un esfenvalerāts (RR un SS izomēru summa) (4)

Indoksakarbs (S un R izomēru summa)

Lambda-cihalotrīns (4)

Mepanipirīms un tā metabolīts (2-anilīn-4-(2-hidroksi-propil)-6-metilpirimidīns), kas izteikts kā mepanipirīms

Ēdamie kastaņi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokosrieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazdu rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makadāmiju rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekanrieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pīniju rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistācijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valrieksti

 

 

 

0,1 (mz)

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

iii)

SĒKLEŅI

0,2

 

0,02 (1)

5 (ma, mz, me, pr, t, z)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,05

 

0,1

0,01 (1)  (7)

Āboli

 

 

 

 

 

 

 

0,5 (7)

 

 

Bumbieri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cidonijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

0,3 (7)

 

 

iv)

KAULEŅI

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

0,01 (1)  (7)

Aprikozes

0,3

 

 

2 (mz, t)

 

5 (7)

0,1

0,3 (7)

0,2

 

Ķirši

0,2

 

1

2 (mz, me, pr, t, z)

 

5 (7)

 

 

0,1

 

Persiki (ieskaitot nektarīnus un tamlīdzīgus hibrīdus)

0,3

 

 

2 (mz, t)

 

5 (7)

0,1

0,3 (7)

0,2

 


Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamo atlieku koncentrāciju

Metalaksils un metalaksils-M (metalaksils, tajā skaitā pārējie komponentu izomēru maisījumi, ieskaitot metalaksilu-M (izomēru summa))

Metidations

Metoksifenozīds (4)

Pimetrozīns

Piraklostrobīns

Pirimetanils

Spiroksamīns

Trifloksistrobīns

Tiakloprīds (4)

Tiofanātmetils

Ēdamie kastaņi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokosrieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazdu rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makadāmiju rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekanrieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pīniju rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistācijas

 

 

 

 

1 (7)

0,2 (7)

 

 

 

 

Valrieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

 

iii)

SĒKLEŅI

1

0,05

2

0,02 (1)

0,3 (7)

5 (7)

0,05 (1)

0,5 (7)

0,3 (7)

0,5

Āboli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bumbieri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cidonijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)

KAULEŅI

0,05 (1)

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

Aprikozes

 

 

0,3

0,05

0,2 (7)

3 (7)

 

1 (7)

0,3 (7)

2

Ķirši

 

0,2

 

 

0,3 (7)

 

 

1 (7)

0,3 (7)

0,3

Persiki (ieskaitot nektarīnus un tamlīdzīgus hibrīdus)

 

 

0,3

0,05

0,2 (7)

10 (7)

 

1 (7)

0,3 (7)

2


Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamo atlieku koncentrāciju

Acefāts

Acetamiprīds

Acibenzolar-S-metils

Aldrīns un dieldrīns (Aldrīns un dieldrīns kopā izteikti kā dieldrīns) (4)

Benalaksils, tajā skaitā pārējie komponentu izomēru maisījumi, ieskaitot benalaksilu-M (izomēru summa)

Karbendazīms un benomils (benomila un karbendazīma summu izsaka kā karbendazīmu)

Hlormekvāts

Hlorpirifoss

Hlortalonils

Klofentezīns

Plūmes

 

0,02 (7)

 

 

 

0,5

 

0,2

 

0,2

Citi

 

0,01 (1)  (7)

 

 

 

0,1 (1)

 

 

0,01 (1)

0,02 (1)

v)

OGAS UN SĪKAUGĻI

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

a)

Galda vīnogas un vīna vīnogas

 

 

 

 

0,2

 

 

0,5

 

 

Galda vīnogas

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1

0,02 (1)

Vīna vīnogas

 

 

 

 

 

0,5

 

 

3

1

b)

Zemenes (izņemot meža zemenes)

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,2

3

2

c)

Avenes un kazenes (izņemot savvaļas)

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

 

0,01 (1)

 

Kazenes

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

3

Ziemeļu kaulenes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazeņavenes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenes

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

3

Citi

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

0,3

d)

Pārējie sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas)

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

 

 

 

Mellenes un brūklenes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzērvenes

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Jāņogas (sarkanās un baltās) un upenes

 

 

 

 

 

 

 

1

10

0,5

Ērkšķogas

 

 

 

 

 

 

 

1

10

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)


Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamo atlieku koncentrāciju

Ciflutrīns (ciflutrīns, tai skaitā pārējie komponentu izomēru maisījumi (izomēru summa)) (4)

Ciromazīns

Dimetoāts (dimetoāta un ometoāta summa izteikta kā dimetoāts)

Ditiokarbamāti, izteikti kā CS2, tai skaitā manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, tirams un cirams (2), (3)

Famoksadons

Fenheksamīds

Fenvalerāts un esfenvalerāts (RR un SS izomēru summa) (4)

Indoksakarbs (S un R izomēru summa)

Lambda-cihalotrīns (4)

Mepanipirīms un tā metabolīts (2-anilīn-4-(2-hidroksi-propil)-6-metilpirimidīns), kas izteikts kā mepanipirīms

Plūmes

0,2

 

 

2 (mz, me, t, z)

 

1 (7)

 

 

0,1

 

Citi

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,1

 

v)

OGAS UN SĪKAUGĻI

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

a)

Galda vīnogas un vīna vīnogas

0,3

 

 

5 (ma, mz, me, pr, t)

2

5 (7)

0,1

2 (7)

0,2

3 (7)

Galda vīnogas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vīna vīnogas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Zemenes (izņemot meža zemenes)

0,02 (1)

 

 

10 (8)

0,02 (1)

5 (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,5

2 (7)

c)

Avenes un kazenes (izņemot savvaļas)

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

10 (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,01 (1)  (7)

Kazenes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziemeļu kaulenes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazeņavenes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenes

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

d)

Pārējie sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas)

0,02 (1)

 

 

5 (mz)

0,02 (1)

5 (7)

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

Mellenes un brūklenes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzērvenes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jāņogas (sarkanās un baltās) un upenes

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

0,1

 

Ērkšķogas

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

0,1

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 


Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamo atlieku koncentrāciju

Metalaksils un metalaksils-M (metalaksils, tajā skaitā pārējie komponentu izomēru maisījumi, ieskaitot metalaksilu-M (izomēru summa))

Metidations

Metoksifenozīds (4)

Pimetrozīns

Piraklostrobīns

Pirimetanils

Spiroksamīns

Trifloksistrobīns

Tiakloprīds (4)

Tiofanātmetils

Plūmes

 

0,2

 

 

0,2 (7)

3 (7)

 

0,2 (7)

0,1 (7)

0,3

Citi

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

v)

OGAS UN SĪKAUGĻI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Galda vīnogas un vīna vīnogas

 

0,02 (1)

1

0,02 (1)

 

5 (7)

1

5 (7)

0,02 (1)  (7)

 

Galda vīnogas

2

 

1

 

1 (7)

 

 

 

 

0,1 (1)

Vīna vīnogas

1

 

1

 

2 (7)

 

 

 

 

3

b)

Zemenes (izņemot meža zemenes)

0,5

0,02 (1)

0,02 (1)

0,5

0,5 (7)

5 (7)

0,05 (1)

0,5 (7)

0,5 (7)

0,1 (1)

c)

Avenes un kazenes (izņemot savvaļas)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,1 (1)

Kazenes

 

 

 

3

1 (7)

10 (7)

 

 

3 (7)

 

Ziemeļu kaulenes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazeņavenes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenes

 

 

 

3

1 (7)

10 (7)

 

 

3 (7)

 

Citi

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

1 (7)

 

d)

Pārējie sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

5 (7)

0,05 (1)

 

1 (7)

0,1 (1)

Mellenes un brūklenes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzērvenes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jāņogas (sarkanās un baltās) un upenes

 

 

 

0,1

2 (7)

 

 

1 (7)

 

 

Ērkšķogas

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

 

 

Citi

 

 

 

0,02 (1)

0,5 (7)

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 


Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamo atlieku koncentrāciju

Acefāts

Acetamiprīds

Acibenzolar-S-metils

Aldrīns un dieldrīns (Aldrīns un dieldrīns kopā izteikti kā dieldrīns) (4)

Benalaksils, tajā skaitā pārējie komponentu izomēru maisījumi, ieskaitot benalaksilu-M (izomēru summa)

Karbendazīms un benomils (benomila un karbendazīma summu izsaka kā karbendazīmu)

Hlormekvāts

Hlorpirifoss

Hlortalonils

Klofentezīns

e)

Savvaļas ogas un savvaļas augļi

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

vi)

DAŽĀDI

 

0,01 (1)  (7)

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

Avokado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banāni

 

 

0,1 (7)

 

 

 

 

3

0,2

2

Dateles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vīģes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Kumkvati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličī

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mango

 

 

0,5 (7)

 

 

0,5

 

 

 

 

Olīvas (patēriņam pārtikā)

 

 

 

 

 

 

0,1 (1)

 

 

 

Olīvas (eļļas ekstrakcijai)

 

 

 

 

 

 

0,1 (1)

 

 

 

Papaijas

 

 

 

 

 

0,2

 

 

20

 

Pasifloru augļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granāti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)


Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamo atlieku koncentrāciju

Ciflutrīns (ciflutrīns, tai skaitā pārējie komponentu izomēru maisījumi (izomēru summa)) (4)

Ciromazīns

Dimetoāts (dimetoāta un ometoāta summa izteikta kā dimetoāts)

Ditiokarbamāti, izteikti kā CS2, tai skaitā manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, tirams un cirams (2), (3)

Famoksadons

Fenheksamīds

Fenvalerāts un esfenvalerāts (RR un SS izomēru summa) (4)

Indoksakarbs (S un R izomēru summa)

Lambda-cihalotrīns (4)

Mepanipirīms un tā metabolīts (2-anilīn-4-(2-hidroksi-propil)-6-metilpirimidīns), kas izteikts kā mepanipirīms

e)

Savvaļas ogas un savvaļas augļi

 

 

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,2

0,01 (1)  (7)

vi)

DAŽĀDI

0,02 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

Avokado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banāni

 

 

 

2 (mz, me)

 

 

 

0,2 (7)

0,1

 

Dateles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vīģes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

10 (7)

 

 

 

 

Kumkvati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličī

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mango

 

 

 

2 (mz)

 

 

 

 

0,1

 

Olīvas (patēriņam pārtikā)

 

 

2

5 (mz, pr)

 

 

 

 

0,5

 

Olīvas (eļļas ekstrakcijai)

 

 

2

5 (mz, pr)

 

 

 

 

0,5

 

Papaijas

 

 

 

7 (mz)

 

 

 

 

 

 

Pasifloru augļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granāti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 


Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamo atlieku koncentrāciju

Metalaksils un metalaksils-M (metalaksils, tajā skaitā pārējie komponentu izomēru maisījumi, ieskaitot metalaksilu-M (izomēru summa))

Metidations

Metoksifenozīds (4)

Pimetrozīns

Piraklostrobīns

Pirimetanils

Spiroksamīns

Trifloksistrobīns

Tiakloprīds (4)

Tiofanātmetils

e)

Savvaļas ogas un savvaļas augļi

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

vi)

DAŽĀDI

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

Avokado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banāni

 

 

 

 

 

0,1 (7)

3

0,05 (7)

 

 

Dateles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vīģes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Kumkvati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličī

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mango

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

0,5 (7)

 

1

Olīvas (patēriņam pārtikā)

 

1

 

 

 

 

 

0,3 (7)

 

 

Olīvas (eļļas ekstrakcijai)

 

 

 

 

 

 

 

0,3 (7)

 

 

Papaijas

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

1 (7)

0,5 (7)

1

Pasifloru augļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananasi

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

Granāti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)


Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamo atlieku koncentrāciju

Acefāts

Acetamiprīds

Acibenzolar-S-metils

Aldrīns un dieldrīns (Aldrīns un dieldrīns kopā izteikti kā dieldrīns) (4)

Benalaksils, tajā skaitā pārējie komponentu izomēru maisījumi, ieskaitot benalaksilu-M (izomēru summa)

Karbendazīms un benomils (benomila un karbendazīma summu izsaka kā karbendazīmu)

Hlormekvāts

Hlorpirifoss

Hlortalonils

Klofentezīns

2.

Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti dārzeņi

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

Galda bietes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burkāni

 

 

 

 

 

 

 

0,1

1

 

Manioki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakņu selerijas

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Mārrutki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topinambūri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastinaki

 

 

 

0,02 (5)

 

 

 

 

 

 

Sakņu pētersīļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redīsi

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

Puravlapu plostbārži

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batātes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kāļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rāceņi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 


Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamo atlieku koncentrāciju

Ciflutrīns (ciflutrīns, tai skaitā pārējie komponentu izomēru maisījumi (izomēru summa)) (4)

Ciromazīns

Dimetoāts (dimetoāta un ometoāta summa izteikta kā dimetoāts)

Ditiokarbamāti, izteikti kā CS2, tai skaitā manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, tirams un cirams (2), (3)

Famoksadons

Fenheksamīds

Fenvalerāts un esfenvalerāts (RR un SS izomēru summa) (4)

Indoksakarbs (S un R izomēru summa)

Lambda-cihalotrīns (4)

Mepanipirīms un tā metabolīts (2-anilīn-4-(2-hidroksi-propil)-6-metilpirimidīns), kas izteikts kā mepanipirīms

2.

Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti dārzeņi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI

0,02 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

Galda bietes

 

 

 

0,5 (mz)

 

 

 

 

 

 

Burkāni

 

1

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Manioki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakņu selerijas

 

 

0,1

0,3 (ma, me, pr, t)

 

 

 

 

0,1

 

Mārrutki

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Topinambūri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastinaki

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Sakņu pētersīļi

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Redīsi

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (7)

0,1

 

Puravlapu plostbārži

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Batātes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kāļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rāceņi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 


Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamo atlieku koncentrāciju

Metalaksils un metalaksils-M (metalaksils, tajā skaitā pārējie komponentu izomēru maisījumi, ieskaitot metalaksilu-M (izomēru summa))

Metidations

Metoksifenozīds (4)

Pimetrozīns

Piraklostrobīns

Pirimetanils

Spiroksamīns

Trifloksistrobīns

Tiakloprīds (4)

Tiofanātmetils

2.

Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti dārzeņi

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

i)

SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

Galda bietes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burkāni

0,1

 

 

 

0,1 (7)

1 (7)

 

0,05 (7)

 

 

Manioki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakņu selerijas

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 (7)

 

Mārrutki

0,1

 

 

 

0,3 (7)

 

 

 

 

 

Topinambūri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastinaki

0,1

 

 

 

0,3 (7)

 

 

 

 

 

Sakņu pētersīļi

 

 

 

 

0,1 (7)

 

 

 

 

 

Redīsi

0,1

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

 

Puravlapu plostbārži

 

 

 

 

0,1 (7)

 

 

 

 

 

Batātes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kāļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rāceņi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

0,05 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

 

 


Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamo atlieku koncentrāciju

Acefāts

Acetamiprīds

Acibenzolar-S-metils

Aldrīns un dieldrīns (Aldrīns un dieldrīns kopā izteikti kā dieldrīns) (4)

Benalaksils, tajā skaitā pārējie komponentu izomēru maisījumi, ieskaitot benalaksilu-M (izomēru summa)

Karbendazīms un benomils (benomila un karbendazīma summu izsaka kā karbendazīmu)

Hlormekvāts

Hlorpirifoss

Hlortalonils

Klofentezīns

ii)

SĪPOLU DĀRZEŅI

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,01 (1)

 

0,1 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

Ķiploki

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Sīpoli

 

 

 

 

0,2

 

 

0,2

0,5

 

Šalotes

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Lielie loksīpoli

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Citi

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 

iii)

AUGĻU DĀRZEŅI

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

a)

Nakteņaugi

 

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,5

2

 

Tomāti

 

0,1 (7)

1 (7)

 

0,5

0,5

 

 

 

0,3

Pipari

 

0,3 (7)

 

 

0,2

 

 

 

 

 

Baklažāni

 

0,1 (7)

 

 

0,5

0,5

 

 

 

 

Okras

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Citi

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

 

 

0,02 (1)

b)

Ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

0,3 (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

Gurķi

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

1

 

Kornišoni

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Kabači

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

0,02 (5)

 

 

 

 

0,01 (1)

 

c)

Ķirbjaugi ar neēdamu mizu

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,03 (5)

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

1

 

Melones

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

0,1

Ķirbji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbūzi

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)


Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamo atlieku koncentrāciju

Ciflutrīns (ciflutrīns, tai skaitā pārējie komponentu izomēru maisījumi (izomēru summa)) (4)

Ciromazīns

Dimetoāts (dimetoāta un ometoāta summa izteikta kā dimetoāts)

Ditiokarbamāti, izteikti kā CS2, tai skaitā manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, tirams un cirams (2), (3)

Famoksadons

Fenheksamīds

Fenvalerāts un esfenvalerāts (RR un SS izomēru summa) (4)

Indoksakarbs (S un R izomēru summa)

Lambda-cihalotrīns (4)

Mepanipirīms un tā metabolīts (2-anilīn-4-(2-hidroksi-propil)-6-metilpirimidīns), kas izteikts kā mepanipirīms

ii)

SĪPOLU DĀRZEŅI

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,01 (1)  (7)

Ķiploki

 

 

 

0,1 (mz)

 

 

 

 

 

 

Sīpoli

 

 

 

1 (ma, mz)

 

 

 

 

 

 

Šalotes

 

 

 

1 (ma, mz)

 

 

 

 

 

 

Lielie loksīpoli

 

 

2

1 (mz)

 

 

 

 

0,05

 

Citi

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

 

iii)

AUGĻU DĀRZEŅI

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

a)

Nakteņaugi

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomāti

0,05

 

 

3 (mz, me, pr)

1

1 (7)

0,05

0,5 (7)

0,1

1 (7)

Pipari

0,3

 

 

5 (mz, pr)

 

2 (7)

 

0,3 (7)

0,1

 

Baklažāni

0,1

 

 

3 (mz, me)

1

1 (7)

0,02 (1)

0,5 (7)

0,5

1 (7)

Okras

 

 

 

0,5 (mz)

 

 

 

 

0,1

 

Citi

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

0,01 (1)  (7)

b)

Ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

1

 

2 (mz, pr)

0,2

1 (7)

0,02 (1)

0,2 (7)

0,1

0,01 (1)  (7)

Gurķi

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kornišoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabači

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Ķirbjaugi ar neēdamu mizu

0,02 (1)

 

 

1 (mz, pr)

 

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,1 (7)

0,05

0,01 (1)  (7)

Melones

 

0,3

 

 

0,3

 

 

 

 

 

Ķirbji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbūzi

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 


Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamo atlieku koncentrāciju

Metalaksils un metalaksils-M (metalaksils, tajā skaitā pārējie komponentu izomēru maisījumi, ieskaitot metalaksilu-M (izomēru summa))

Metidations

Metoksifenozīds (4)

Pimetrozīns

Piraklostrobīns

Pirimetanils

Spiroksamīns

Trifloksistrobīns

Tiakloprīds (4)

Tiofanātmetils

ii)

SĪPOLU DĀRZEŅI

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

Ķiploki

0,5

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

 

Sīpoli

0,5

0,1

 

 

0,2

0,1 (7)

 

 

 

 

Šalotes

0,5

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

 

Lielie loksīpoli

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

 

iii)

AUGĻU DĀRZEŅI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Nakteņaugi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomāti

0,2

0,1

2

0,5

0,2 (7)

1 (7)

 

0,5 (7)

0,5 (7)

2

Pipari

0,5

 

1

1

0,5 (7)

2 (7)

 

0,3 (7)

1 (7)

 

Baklažāni

 

 

0,5

0,5

0,2 (7)

1 (7)

 

 

0,5 (7)

2

Okras

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Citi

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

b)

Ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

 

0,02 (1)

0,5

0,02 (1)  (7)

1 (7)

 

0,2 (7)

0,3 (7)

0,1 (1)

Gurķi

0,5

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

Kornišoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabači

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Ķirbjaugi ar neēdamu mizu

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

0,3

Melones

0,2

 

 

 

 

 

 

0,3 (7)

0,2 (7)

 

Ķirbji

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

Arbūzi

0,2

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2 (7)

 

Citi

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 


Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamo atlieku koncentrāciju

Acefāts

Acetamiprīds

Acibenzolar-S-metils

Aldrīns un dieldrīns (Aldrīns un dieldrīns kopā izteikti kā dieldrīns) (4)

Benalaksils, tajā skaitā pārējie komponentu izomēru maisījumi, ieskaitot benalaksilu-M (izomēru summa)

Karbendazīms un benomils (benomila un karbendazīma summu izsaka kā karbendazīmu)

Hlormekvāts

Hlorpirifoss

Hlortalonils

Klofentezīns

d)

Cukurkukurūza

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

iv)

KRUSTZIEŽU DZIMTAS DĀRZEŅI

 

 

0,02 (1)  (7)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

a)

Ziedoši krustziežu dzimtas dārzeņi

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

3

 

Brokoļi (ieskaitot sparģeļkāpostus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziedkāposti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Krustziežu dzimtas galviņdārzeņi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Briseles kāposti (rožu kāposti)

 

0,05

 

 

 

0,5

 

 

3

 

Galviņkāposti

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

Citi

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 

c)

Krustziežu dzimtas lapu dārzeņi

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

 

0,01 (1)

 

Ķīnas kāposti

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

Lapu kāposti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

d)

Kolrābji

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 

v)

LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI

 

 

 

0,01 (1)

 

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,02 (1)

a)

Salāti un tamlīdzīgi

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

 

 

 

0,01 (1)

 

Kressalāti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salātu baldriņi

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 


Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamo atlieku koncentrāciju

Ciflutrīns (ciflutrīns, tai skaitā pārējie komponentu izomēru maisījumi (izomēru summa)) (4)

Ciromazīns

Dimetoāts (dimetoāta un ometoāta summa izteikta kā dimetoāts)

Ditiokarbamāti, izteikti kā CS2, tai skaitā manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, tirams un cirams (2), (3)

Famoksadons

Fenheksamīds

Fenvalerāts un esfenvalerāts (RR un SS izomēru summa) (4)

Indoksakarbs (S un R izomēru summa)

Lambda-cihalotrīns (4)

Mepanipirīms un tā metabolīts (2-anilīn-4-(2-hidroksi-propil)-6-metilpirimidīns), kas izteikts kā mepanipirīms

d)

Cukurkukurūza

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05

0,01 (1)  (7)

iv)

KRUSTZIEŽU DZIMTAS DĀRZEŅI

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

0,01 (1)  (7)

a)

Ziedoši krustziežu dzimtas dārzeņi

0,05

 

 

1 (mz)

0,1

 

0,02 (1)

0,3 (7)

0,1

 

Brokoļi (ieskaitot sparģeļkāpostus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziedkāposti

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

b)

Krustziežu dzimtas galviņdārzeņi

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Briseles kāposti (rožu kāposti)

 

 

0,3

2 (mz)

 

 

0,05

 

0,05

 

Galviņkāposti

0,3

 

1

3 (mz)

 

 

0,1

3 (7)

0,2

 

Citi

0,2

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 

c)

Krustziežu dzimtas lapu dārzeņi

0,3

 

0,02 (1)

0,5 (mz)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,2 (7)

1

 

Ķīnas kāposti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapu kāposti

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

d)

Kolrābji

0,02 (1)

 

0,02 (1)

1 (mz)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 

v)

LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI

 

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

a)

Salāti un tamlīdzīgi

1

15

 

5 (mz, me, t)

 

30 (7)

 

 

 

 

Kressalāti

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Salātu baldriņi

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

1

 


Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamo atlieku koncentrāciju

Metalaksils un metalaksils-M (metalaksils, tajā skaitā pārējie komponentu izomēru maisījumi, ieskaitot metalaksilu-M (izomēru summa))

Metidations

Metoksifenozīds (4)

Pimetrozīns

Piraklostrobīns

Pirimetanils

Spiroksamīns

Trifloksistrobīns

Tiakloprīds (4)

Tiofanātmetils

d)

Cukurkukurūza

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,1 (7)

0,1 (1)

iv)

KRUSTZIEŽU DZIMTAS DĀRZEŅI

 

 

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)  (7)

 

 

 

 

a)

Ziedoši krustziežu dzimtas dārzeņi

0,2

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,1 (7)

 

 

 

0,1 (7)

0,1 (1)

Brokoļi (ieskaitot sparģeļkāpostus)

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

Ziedkāposti

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

b)

Krustziežu dzimtas galviņdārzeņi

 

0,1

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

Briseles kāposti (rožu kāposti)

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

0,05 (7)

1

Galviņkāposti

1

 

 

0,05

0,2 (7)

 

 

 

0,2 (7)

 

Citi

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

c)

Krustziežu dzimtas lapu dārzeņi

 

0,02 (1)

 

0,2

0,02 (1)  (7)

 

 

0,02 (1)  (7)

1 (7)

0,1 (1)

Ķīnas kāposti