ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 31

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 5. februāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 99/2008 (2008. gada 4. februāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 100/2008 (2008. gada 4. februāris), ar kuru attiecībā uz paraugu kolekcijām un noteiktām formalitātēm savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecībā groza Regulu (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 101/2008 (2008. gada 4. februāris), ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā

15

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 102/2008 (2008. gada 4. februāris), ar ko apstiprina grozījumus, kuri nav maznozīmīgi, tāda nosaukuma specifikācijā, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā – Prosciutto di Parma (ACVN)

29

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 103/2008 (2008. gada 4. februāris), ar ko apstiprina grozījumus, kuri nav maznozīmīgi, tāda nosaukuma specifikācijā, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā – Mozzarella di Bufala Campana (ACVN)

31

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/93/EK

 

*

EK–Meksikas Apvienotās padomes Lēmums Nr. 1/2008 (2008. gada 15. janvāris), ar ko īsteno 9. pantu Apvienotās padomes 2001. gada 27. februāra Lēmumā Nr. 2/2001 par pamata izveidi, lai risinātu sarunas par savstarpējās atzīšanas nolīgumiem

32

 

 

Komisija

 

 

2008/94/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 25. janvāris), ar ko atjaunina A pielikumu Monetārajam nolīgumam starp Francijas Republikas valdību Eiropas Kopienas vārdā un Viņa Augstības Monako prinča valdību

34

 

 

2008/95/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 25. janvāris), ar ko atbilstīgi Padomes Direktīvai 92/43/EEK pieņem Kopienas nozīmes teritoriju sarakstu Makronēzijas bioģeogrāfiskajam reģionam (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 286)

39

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

5.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 99/2008

(2008. gada 4. februāris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (1), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 5. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 4. februārī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Komisijas 2008. gada 4. februāra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

IL

134,0

JO

84,0

MA

42,6

SN

192,7

TN

115,9

TR

104,9

ZZ

112,4

0707 00 05

JO

202,1

MA

52,1

TR

107,2

ZZ

120,5

0709 90 70

MA

64,9

TR

114,2

ZA

79,4

ZZ

86,2

0709 90 80

EG

191,8

ZZ

191,8

0805 10 20

EG

49,6

IL

60,3

MA

57,6

TN

52,9

TR

69,7

ZA

22,3

ZZ

52,1

0805 20 10

IL

107,2

MA

106,0

TR

101,8

ZZ

105,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

84,5

EG

57,6

IL

75,3

JM

97,0

MA

136,4

PK

46,3

TR

71,5

US

60,6

ZZ

78,7

0805 50 10

EG

95,2

IL

120,5

MA

117,2

TR

118,0

ZZ

112,7

0808 10 80

CA

103,4

CL

60,8

CN

85,4

MK

39,4

US

114,2

ZZ

80,6

0808 20 50

CL

59,3

CN

64,4

US

104,2

ZA

103,5

ZZ

82,9


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


5.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 100/2008

(2008. gada 4. februāris),

ar kuru attiecībā uz paraugu kolekcijām un noteiktām formalitātēm savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecībā groza Regulu (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (1), un jo īpaši tās 19. panta 1. punkta i) un iii) apakšpunktu un 2. un 4. punktu,

tā kā:

(1)

Lai ieviestu vairākas CITES Pušu konferences 13. un 14. sesijā pieņemtās rezolūcijas, ir jāpapildina Komisijas 2006. gada 4. maija Regula (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu (2).

(2)

CITES Pušu konferences 9.7. rezolūcijā par tranzītu un sūtījumiem (pārskatīta Pušu konferences 13. sesijā) un 12.3. rezolūcijā par atļaujām un sertifikātiem (pārskatīta Pušu konferences 13. sesijā) noteiktas īpašas procedūras, kas atvieglo paraugu kolekciju pārrobežu transportēšanu, ja tām ir pievienotas ATA karnetes saskaņā ar definīciju Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (3). Lai Kopienas un pārējo CITES Pušu uzņēmējiem nodrošinātu līdzīgus apstākļus šādu paraugu kolekciju pārvešanā, attiecīgās procedūras jāiestrādā Kopienas tiesību aktos.

(3)

CITES Pušu konferences 12.3. rezolūcijā par atļaujām un sertifikātiem (pārskatīta Pušu konferences 13. sesijā) paredzēta iespēja atļaujas personīgo un mājas piederumu pārvadāšanai izdot ar atpakaļejošu spēku, ja uzraudzības iestāde ir pārliecinājusies, ka patiesi ir notikusi kļūdīšanās un nav bijis krāpšanas mēģinājuma, un prasīts Pusēm savās divgadu atskaitēs par šādām atļaujām ziņot Sekretariātam. Tālab jāparedz noteikumi, kas nodrošina pietiekamu elastību un samazina birokrātijas slogu attiecībā uz personīgo un mājas piederumu ievešanu.

(4)

CITES Pušu konferences 13.6. rezolūcijā par Konvencijas VII panta 2. punkta piemērošanu “pirmskonvencijas” īpatņiem ir dota “pirmskonvencijas” īpatņu definīcija un precizēti datumi, pēc kuriem nosaka, vai īpatnis ir uzskatāms par “pirmskonvencijas” īpatni. Skaidrības labad šie noteikumi jāiestrādā Kopienas tiesību aktos.

(5)

CITES Pušu konferences 13.7. rezolūcijā par personīgo un mājas piederumu tirdzniecības kontroli (pārskatīta Pušu konferences 14. sesijā) ietverts to sugu saraksts, kuru īpatņu ievešanai vai izvešanai, nepārsniedzot noteiktu skaitu, nav vajadzīgs ievešanas vai izvešanas dokuments. Šajā sarakstā paredzēti izņēmumi attiecībā uz milzgliemenēm un jūraszirdziņiem, kā arī kaviāru (ierobežotā daudzumā), un šie izņēmumi ir jāievieš.

(6)

CITES Pušu konferences 12.7. rezolūcijā par storveidīgo zivju aizsardzību un tirdzniecību (pārskatīta Pušu konferences 14. sesijā) ietverti konkrēti nosacījumi, kas Pusēm jāievēro, atļaujot kaviāra ievešanu, izvešanu un atkalizvešanu. Lai samazinātu krāpšanu, šie nosacījumi ir jāiestrādā Kopienas tiesību aktos.

(7)

CITES Pušu konferences 14. sesijā atjaunināja nomenklatūras standartatsauces, kuras jāizmanto, norādot sugu zinātniskos nosaukumus atļaujās un sertifikātos, un mainīja dzīvnieku sugu izkārtojumu CITES papildinājumos, lai kārtas, dzimtas un ģintis būtu uzskaitītas alfabēta secībā. Tāpēc šīs izmaiņas jāatspoguļo Regulas (EK) Nr. 865/2006 VIII un X pielikumā.

(8)

CITES Pušu konference ir apstiprinājusi divgadu ziņojuma formātu to divgadu ziņojumu iesniegšanai, kas prasīti Konvencijas VIII panta 7. punkta b) apakšpunktā. Tāpēc dalībvalstīm divgadu ziņojumi ar Konvencijā prasīto informāciju jāiesniedz minētajā divgadu ziņojuma formātā, bet papildu ziņojuma formātā – Regulā (EK) Nr. 338/97 un Regulā (EK) Nr. 865/2006 prasītā informācija.

(9)

Regulas (EK) Nr. 865/2006 īstenošanas pieredze ir pierādījusi, ka regulas noteikumi par noteikta darījuma sertifikātiem ir jāgroza, lai nodrošinātu lielāku elastību šādu sertifikātu izmantošanā un lai tos varētu izmantot arī tajās dalībvalstīs, kas nav šos sertifikātus izdevušas.

(10)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 865/2006.

(11)

Šajā regulā minētie pasākumi ir saskaņā ar Savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 865/2006 groza šādi.

1)

Regulas 1. pantu groza šādi:

a)

minētā panta 1. punktu izsaka šādā redakcijā:

“1)

“iegūšanas datums” ir datums, kad īpatnis iegūts savvaļā, piedzimis nebrīvē vai mākslīgi pavairots, vai, ja šāds datums nav zināms vai pierādāms, jebkurš vēlāks vai pierādāms datums, kurā sugas īpatnis pirmoreiz ir nokļuvis personas īpašumā;”;

b)

minētā panta 7. punktu izsaka šādā redakcijā:

“7)

“noteikta darījuma sertifikāti” ir sertifikāti, kas izdoti saskaņā ar 48. pantu un ir derīgi tikai vienam vai vairākiem konkrēti norādītiem darījumiem;”;

c)

pievieno šādu 9. un 10. punktu:

“9)

“paraugu kolekcija” ir likumīgi iegūtu nedzīvu īpatņu, to daļu vai atvasinājumu kolekcija, kuru izrādīšanas nolūkā ved pāri robežai;

10)

“pirmskonvencijas īpatnis” ir īpatnis, kas iegūts pirms attiecīgās sugas pirmreizējās iekļaušanas Konvencijas papildinājumos.”.

2)

Regulas 2. panta 1. punktu izsaka šādā redakcijā:

“1.   Veidlapas, ko izmanto ievešanas atļaujām, izvešanas atļaujām, atkalizvešanas sertifikātiem, personīgā īpašuma sertifikātiem, paraugu kolekcijas sertifikātiem un šo dokumentu pieteikumiem, atbilst I pielikumā pievienotajam paraugam, izņemot tās vietas veidlapā, kuras aizpilda valsts iestādes.”

3)

Regulas 4. panta 1. punktu izsaka šādā redakcijā:

“1.   Veidlapas aizpilda mašīnrakstā.

Tomēr pieteikumus ievešanas un izvešanas atļaujām, atkalizvešanas sertifikātiem, Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 5. panta 3. un 4. punktā, 8. panta 3. punktā un 9. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajiem sertifikātiem, personīgā īpašuma sertifikātiem, paraugu kolekcijas sertifikātiem un ceļojošās izstādes sertifikātiem, kā arī paziņojumus par importu, turpinājuma lapas un etiķetes var aizpildīt salasāmi ar roku, rakstot ar tinti un drukātiem burtiem.”

4)

Pievieno šādu 5.a pantu:

“5.a pants

Atļaujās, sertifikātos un to pieteikumos norādāmā informācija par augu eksemplāriem

Ja augu eksemplāriem vairs nav piemērojami izņēmumi saskaņā ar Konvenciju vai Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu “Skaidrojošās norādes A, B, C un D pielikumam”, atbilstīgi kuram tie ir likumīgi izvesti un ievesti, šīs regulas I un III pielikuma veidlapas 15. ailē, II pielikuma veidlapas 4. ailē un V pielikuma veidlapas 10. ailē norādāmā valsts var būt tā valsts, kurā attiecīgajiem eksemplāriem pārstāja piemērot izņēmumus.

Tādā gadījumā ailē, kura atļaujā vai sertifikātā atvēlēta ierakstam “īpaši nosacījumi”, ieraksta “Likumīgi ievests, ievērojot CITES paredzēto izņēmumu” un norāda, uz kuru izņēmumu šis ieraksts attiecas.”

5)

Regulas 7. pantu papildina ar šādu 4. punktu:

“4.   Trešo valstu izdotas atļaujas un sertifikāti par īpatņiem ar izcelsmes kodu “O” ir pieņemami tikai tad, ja īpatņi atbilst pirmskonvencijas īpatņu definīcijai 1. panta 10) punktā un ja minētajos dokumentos ir norādīts īpatņu iegūšanas datums vai apliecināts, ka šie īpatņi ir iegūti pirms kāda konkrēta datuma.”

6)

Regulas 9. pantu izsaka šādā redakcijā:

“9. pants

Īpatņu sūtījumi

Neierobežojot 31., 38. un 44.b pantu, par katru īpatņu sūtījumu, ko nosūta kopā kā daļu no vienas kravas, izdod atsevišķu ievešanas atļauju, paziņojumu par importu, izvešanas atļauju vai atkalizvešanas sertifikātu.”

7)

Regulas 10. pantu groza šādi:

a)

panta nosaukumu izsaka šādā redakcijā:

“10. pants

Ievešanas un izvešanas atļauju, atkalizvešanas sertifikātu, ceļojošās izstādes sertifikātu, personīgā īpašuma sertifikātu un paraugu kolekcijas sertifikātu derīgums”;

b)

minētā panta 1. punktā pievieno šādas daļas:

“Attiecībā uz storveidīgo zivju (Acipenseriformes spp.) kaviāru, kurš iegūts no kopīgiem šo zivju krājumiem, kuram piemēro eksporta kvotas un par kuru ir izdota izvešanas atļauja, pirmajā daļā minētās ievešanas atļaujas ir derīgas ne ilgāk kā līdz tā kvotas gada pēdējai dienai, kurā attiecīgo kaviāru ieguva un apstrādāja, vai līdz pirmajā daļā minētā 12 mēnešu laikposma pēdējai dienai atkarībā no tā, kura no šīm dienām pienāk drīzāk.

Attiecībā uz storveidīgo zivju (Acipenseriformes spp.) kaviāru, par kuru ir izdots atkalizvešanas sertifikāts, pirmajā daļā minētās ievešanas atļaujas ir derīgas ne ilgāk kā līdz tā 18 mēnešu laikposma pēdējai dienai, kas aizritējis pēc attiecīgās sākotnējās izvešanas atļaujas izdošanas dienas, vai līdz pirmajā daļā minētā 12 mēnešu laikposma pēdējai dienai atkarībā no tā, kura no šīm dienām pienāk drīzāk.”;

c)

minētā panta 2. punktā pievieno šādas daļas:

“Attiecībā uz storveidīgo zivju (Acipenseriformes spp.) kaviāru, kurš iegūts no kopīgiem šo zivju krājumiem un kuram piemēro eksporta kvotas, pirmajā daļā minētās izvešanas atļaujas ir derīgas ne ilgāk kā līdz tā kvotas gada pēdējai dienai, kurā attiecīgo kaviāru ieguva un apstrādāja, vai līdz pirmajā daļā minētā 6 mēnešu laikposma pēdējai dienai atkarībā no tā, kura no šīm dienām pienāk drīzāk.

Attiecībā uz storveidīgo zivju (Acipenseriformes spp.) kaviāru pirmajā daļā minētie atkalizvešanas sertifikāti ir derīgi ne ilgāk kā līdz tā 18 mēnešu laikposma pēdējai dienai, kas aizritējis pēc attiecīgās sākotnējās izvešanas atļaujas izdošanas dienas, vai līdz pirmajā daļā minētā 6 mēnešu laikposma pēdējai dienai atkarībā no tā, kura no šīm dienām pienāk drīzāk.”;

d)

pievieno šādu 2.a punktu:

“2.a   Šā panta 1. punkta otrajā daļā un 2. punkta otrajā daļā kvotas gads ir gads, par kuru vienojas Konvencijas Pušu konference.”;

e)

pievieno šādu 3.a punktu:

“3.a   Ja paraugu kolekcijas sertifikāts izsniegts saskaņā ar 44.a pantu, sertifikāta derīguma termiņš nepārsniedz 6 mēnešus. Paraugu kolekcijas sertifikāta derīguma termiņš nebeidzas vēlāk par pievienotās ATA karnetes derīguma termiņu.”;

f)

minētā panta 4. punktu izsaka šādā redakcijā:

“4.   Šā panta 1., 2., 3. un 3.a punktā minētās atļaujas un sertifikātus pēc to derīguma termiņa beigām uzskata par nederīgiem.”;

g)

minētā panta 6. punktu izsaka šādā redakcijā:

“6.   Atļaujas vai sertifikāta turētājs bez liekas kavēšanās atdod izdevējai uzraudzības iestādei ievešanas atļaujas, izvešanas atļaujas, atkalizvešanas sertifikāta, ceļojošās izstādes sertifikāta, personīgā īpašuma sertifikāta vai paraugu kolekcijas sertifikāta oriģinālu un visas kopijas, kam beidzies derīguma termiņš, ko neizmanto vai kas vairs nav derīgas.”

8)

Regulas 11. pantu groza šādi:

a)

minētā panta 2. punktam pievieno šādu e) apakšpunktu:

“e)

kad vairs netiek pildīti 20. ailē norādītie īpašie nosacījumi.”;

b)

minētā panta 3. punktam pievieno šādu daļu:

“Ja noteikta darījuma sertifikāts tiek izdots vairāku darījumu veikšanai, tas ir derīgs tikai izdevējas dalībvalsts teritorijā. Ja noteikta darījuma sertifikātus paredzēts izmantot dalībvalstī, kas sertifikātus nav izdevusi, tos izdod tikai vienam darījumam, un tie ir derīgi tikai šā viena darījuma veikšanai. Sertifikāta 20. ailē precizē, vai tas izdots vienam vai vairākiem darījumiem, kā arī norāda, kuras dalībvalsts vai dalībvalstu teritorijā tas ir derīgs.”;

c)

minētā panta 4. punkta otro daļu aizstāj ar šādu jaunu 5. punktu:

“5.   Dokumentus, kuri saskaņā ar šo pantu ir kļuvuši nederīgi, bez liekas kavēšanās atdod atpakaļ izdevējai uzraudzības iestādei, kas vajadzības gadījumā saskaņā ar 51. pantu var izdot sertifikātu, kurā atspoguļo nepieciešamos grozījumus.”

9)

Regulas 15. pantu groza šādi:

a)

minētā panta 2. punktam pievieno šādu daļu:

“Attiecībā uz īpatņiem, kas ievesti vai izvesti, vai atkalizvesti kā personīgie vai mājas piederumi, piemērojot XIV nodaļas noteikumus, un attiecībā uz dzīviem, personīgā īpašumā esošiem dzīvniekiem, kas iegūti likumīgi un tiek turēti personīgiem, nekomerciāliem mērķiem, šā panta 1. punktā paredzēto atkāpi piemēro arī tad, ja dalībvalsts kompetentā uzraudzības iestāde pēc apspriešanās ar attiecīgo kontrolējošo iestādi ir pārliecinājusies, ka notikusi patiesa kļūda un ka nav bijis krāpšanas mēģinājuma, un ka attiecīgo īpatņu ievešana vai izvešana vai atkalizvešana ir notikusi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 338/97, Konvenciju un attiecīgajiem trešās valsts tiesību aktiem.”;

b)

pievieno šādu 3.a punktu:

“3.a   Attiecībā uz īpatņiem, kuru ievešanai izdota atļauja saskaņā ar 2. punkta otro daļu, 6 mēnešus no atļaujas izdošanas dienas ir aizliegts veikt Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 1. punktā paredzētās komerciālās darbības, un šajā laikā attiecībā uz A pielikumā minēto sugu īpatņiem nav pieļaujami atbrīvojumi, kas paredzēti minētās regulas 8. panta 3. punktā.

Ja ievešanas atļauja izdota saskaņā ar 2. punkta otro daļu un attiecas uz Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikuma sugu īpatņiem un uz A pielikuma sugu īpatņiem, kas minēti regulas 4. panta 5. punkta b) apakšpunktā, atļaujas 23. ailē jābūt ierakstam “atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. vai 5. punkta, vismaz 6 mēnešus no šīs atļaujas izdošanas dienas ir aizliegts veikt regulas 8. panta 1. punktā paredzētās komerciālās darbības”.”

10)

Pievieno šādu 20.a pantu:

“20.a pants

Ievešanas atļauju pieteikumu noraidīšana

Dalībvalstis noraida no kopīgiem krājumiem iegūtu storveidīgo zivju (Acipenseriformes spp.) kaviāra un gaļas ievešanas atļauju pieteikumus, ja saskaņā ar Konvencijas Pušu konferences apstiprinātu procedūru nav noteikta konkrētās sugas eksporta kvota.”

11)

Pievieno šādu 26.a pantu:

“26.a pants

Izvešanas atļauju pieteikumu noraidīšana

Dalībvalstis noraida no kopīgiem krājumiem iegūtu storveidīgo zivju (Acipenseriformes spp.) kaviāra un gaļas izvešanas atļauju pieprasījumus, ja vien saskaņā ar Konvencijas Pušu konferences apstiprinātu procedūru nav noteikta konkrētās sugas eksporta kvota.”

12)

Regulas 31. panta 3. punktu izsaka šādā redakcijā:

“3)

sertifikātu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punktu vienīgi īpatņu publiskai izrādīšanai komerciālā nolūkā.”

13)

Regulas 36. panta otro daļu izsaka šādā redakcijā:

“Aizvietotajam dokumentam, ja iespējams, jābūt ar tādu pašu numuru un derīguma termiņu kā dokumenta oriģinālam, un 20. ailē jāieraksta viens no šiem ierakstiem:

“Šis sertifikāts ir oriģināla noraksts.” vai “Šis sertifikāts atceļ un aizstāj oriģinālu, kura numurs ir xxxx un kurš izdots xx/xx/xxxx.””

14)

Regulas 44. panta otro daļu izsaka šādā redakcijā:

“Aizvietotajam dokumentam, ja iespējams, jābūt ar tādu pašu numuru un derīguma termiņu kā dokumenta oriģinālam, un 23. ailē jāieraksta viens no šiem ierakstiem:

“Šis sertifikāts ir oriģināla noraksts.” vai “Šis sertifikāts atceļ un aizstāj oriģinālu, kura numurs ir xxxx un kurš izdots xx/xx/xxxx.””

15)

Pēc 44. panta pievieno šādu VIIIa nodaļu:

“VIIIa   NODAĻA

PARAUGU KOLEKCIJAS SERTIFIKĀTI

44.a pants

Izdošana

Dalībvalstis var izdot paraugu kolekcijas sertifikātus attiecībā uz paraugu kolekcijām, kam pievienota derīga ATA karnete, ja kolekcijā ir Regulas (EK) Nr. 338/97 A, B vai C pielikumā minētu sugu īpatņi, to daļas vai atvasinājumi.

Lai piemērotu šā panta pirmo daļu, A pielikumā minēto sugu īpatņiem, to daļām vai atvasinājumiem ir jāatbilst šīs regulas XIII nodaļas noteikumiem.

44.b pants

Izmantošana

Ja paraugu kolekcijai, uz ko attiecas paraugu kolekcijas sertifikāts, ir pievienota derīga ATA karnete, saskaņā ar 44.a pantu izdotu sertifikātu var lietot kā:

1)

ievešanas atļauju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 4. pantu;

2)

izvešanas atļauju vai atkalizvešanas sertifikātu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 5. pantu, ja galamērķa valsts atzīst un atļauj ATA karnešu izmantošanu;

3)

sertifikātu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punktu vienīgi īpatņu publiskai izrādīšanai komerciālā nolūkā.

44.c pants

Izdevēja iestāde

1.   Ja paraugu kolekcija izveidota Kopienā, paraugu kolekcijas sertifikāta izdevējiestāde ir tās dalībvalsts uzraudzības iestāde, kurā izveidota paraugu kolekcija.

2.   Ja paraugu kolekcijas izcelsmes valsts ir trešā valsts, paraugu kolekcijas sertifikāta izdevējiestāde ir pirmā galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestāde, kas izdod sertifikātu, pamatojoties uz līdzvērtīgu šīs trešās valsts izdotu dokumentu.

44.d pants

Prasības

1.   Paraugu kolekcija, uz ko attiecas paraugu kolekcijas sertifikāts, ir jāieved atpakaļ Kopienā pirms sertifikāta derīguma termiņa izbeigšanās.

2.   Īpatņus, uz kuriem attiecas paraugu kolekcijas sertifikāts, nedrīkst pārdot vai kā citādi nodot citai personai, kamēr tie atrodas ārpus sertifikāta izdevējas valsts teritorijas.

3.   Paraugu kolekcijas sertifikāts nav nododams citai personai. Ja īpatņus, uz ko attiecas paraugu kolekcijas sertifikāts, nozog, iznīcina vai nozaudē, par to nekavējoties jāinformē atļaujas izdevējiestāde un uzraudzības iestāde valstī, kurā tas noticis.

4.   Paraugu kolekcijas sertifikātā jābūt norādei, ka dokuments izsniegts “citām operācijām: paraugu kolekcijai”, un 23. ailē jābūt norādītam pievienotās ATA karnetes numuram.

Sertifikāta 23. ailē vai attiecīgajā pielikumā jābūt šādam ierakstam:

“Paraugu kolekcijai, kam pievienota ATA karnete Nr. xxx

Šis sertifikāts ir izdots paraugu kolekcijai un nav derīgs bez pievienotas derīgas ATA karnetes. Sertifikāts nav nododams citām personām. Īpatņus, uz ko attiecas šis sertifikāts, nedrīkst pārdot vai kā citādi nodot citām personām, kamēr tie atrodas ārpus šā dokumenta izdevējas valsts teritorijas. Šo sertifikātu var izmantot izvešanai vai atkalizvešanai no [izvešanas vai atkalizvešanas valsts] caur [valstīm, kas tiks apmeklētas] izrādīšanas nolūkā un ievešanai atpakaļ [izvešanas vai atkalizvešanas valstī].”

5.   Ja paraugu kolekcijas sertifikāts izdots saskaņā ar 44.c panta 2. punktu, šā panta 1. un 4. punktu nepiemēro. Tādos gadījumos sertifikāta 23. ailē jābūt šādam ierakstam:

“Šis sertifikāts nav derīgs bez pievienota CITES dokumenta oriģināla, ko izdevusi trešā valsts saskaņā ar Konvencijas Pušu konferences apstiprinātajiem noteikumiem.”

44.e pants

Pieteikumi

1.   Paraugu kolekcijas sertifikāta pieteikuma iesniedzējs attiecīgi aizpilda pieteikuma veidlapas 1., 3., 4. un 7.–23. aili, kā arī 1., 3., 4. un 7.–22. aili sertifikāta oriģinālā un visās kopijās. Ierakstiem 1. un 3. ailē jābūt vienādiem. Visu apmeklējamo valstu nosaukumi jānorāda 23. ailē.

Tomēr dalībvalstis var noteikt, ka jāaizpilda tikai pieteikuma veidlapa.

2.   Pareizi aizpildītu veidlapu iesniedz uzraudzības iestādei tajā dalībvalstī, kurā atrodas īpatņi, vai – 44.c panta 2. punktā minētajā gadījumā – pirmās galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestādei, pievienojot vajadzīgo informāciju un dokumentārus pierādījumus, ko minētā iestāde uzskata par vajadzīgiem, lai noteiktu, vai sertifikāts būtu jāizsniedz.

Ja pieteikumā informācija nav norādīta, tas attiecīgi jāpamato.

3.   Ja sertifikāta pieteikums attiecas uz īpatņiem, par kuriem šāds pieteikums iepriekš jau ticis noraidīts, pieteikuma iesniedzējs informē uzraudzības iestādi par šo faktu.

44.f pants

Dokumenti, kas sertifikāta turētājam jāiesniedz muitas iestādē

1.   Ja paraugu kolekcijas sertifikāts izdots saskaņā ar 44.c panta 1. punktu, sertifikāta turētājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis minētā sertifikāta oriģinālu (veidlapa Nr. 1) un kopiju, kā arī – nepieciešamības gadījumā – sertifikāta turētāja kopiju (veidlapa Nr. 2), kopiju, kuru muita atdod izdevējai uzraudzības iestādei (veidlapa Nr. 3), un derīgas ATA karnetes oriģinālu, pārbaudes nolūkā iesniedz muitas iestādei, kas izraudzīta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 12. panta 1. punktu.

Muitas iestāde pēc ATA karnetes noformēšanas saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2454/93 paredzētajiem muitas noteikumiem un, nepieciešamības gadījumā, pēc pievienotās ATA karnetes numura ierakstīšanas paraugu kolekcijas sertifikāta oriģinālā un kopijā atdod dokumentu oriģinālus sertifikāta turētājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim un saskaņā ar 45. pantu vīzē un pārsūta paraugu kolekcijas sertifikāta kopiju attiecīgajai uzraudzības iestādei.

Tomēr, kad paraugi pirmoreiz tiek izvesti no Kopienas, muitas iestāde pēc 27. ailes aizpildīšanas atdod paraugu kolekcijas sertifikāta oriģinālu (veidlapa Nr. 1) un sertifikāta turētāja kopiju (veidlapa Nr. 2) sertifikāta turētājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim un kopiju, kuru muita atdod izsniedzēja uzraudzības iestādei (veidlapa Nr. 3), nosūta izdevējai uzraudzības iestādei, kā noteikts 45. pantā.

2.   Ja paraugu kolekcijas sertifikāts ir izdots saskaņā ar 44.c panta 2. punktu, piemēro šā panta 1. punktu, un sertifikāta turētājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis pārbaudes vajadzībām iesniedz arī trešās valsts izdotā sertifikāta oriģinālu.

44.g pants

Aizstāšana

Paraugu kolekcijas sertifikātu, kas ir nozaudēts, nozagts vai iznīcināts, var aizvietot tikai tā iestāde, kas to ir izdevusi.

Aizvietotajam dokumentam, ja iespējams, jābūt ar tādu pašu numuru un derīguma termiņu kā oriģinālam, un 23. ailē jāieraksta viens no šiem ierakstiem:

“Šis sertifikāts ir oriģināla noraksts.” vai “Šis sertifikāts atceļ un aizstāj oriģinālu, kura numurs ir xxxx un kurš izdots xx/xx/xxxx.””

16)

Regulas 57. panta 5. punktu izsaka šādā redakcijā:

“5.   Atkāpjoties no 3. un 4. punkta, izvešanas vai atkalizvešanas dokuments vai ievešanas atļauja nav jāuzrāda, ja Kopienā ieved vai atkārtoti ieved šādus priekšmetus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā:

a)

storveidīgo zivju (Acipenseriformes spp.) kaviārs, ne vairāk kā 125 grami vienai personai, ja katrs iepakojums ir atsevišķi marķēts saskaņā ar 66. panta 6. punkta prasībām;

b)

“lietus stienīši” [rituāli mūzikas instrumenti lietus izsaukšanai] no kaktusaugiem (Cactaceae spp.), ne vairāk kā trīs vienai personai;

c)

nedzīvi, apstrādāti krokodilveidīgo dzīvnieku (Crocodylia spp.) īpatņi, izņemot gaļu un medību trofejas, ne vairāk kā četri vienai personai;

d)

Strombus gigas gliemežvāki, ne vairāk kā trīs vienai personai;

e)

jūraszirdziņi (Hippocampus spp.), ne vairāk kā četri nedzīvi īpatņi vienai personai;

f)

Tridacnidae spp. gliemežvāki, ne vairāk kā trīs vienai personai, ja to svars kopā nepārsniedz trīs kilogramus, turklāt par “īpatni” uzskata gan divas dabīgi savienotas gliemežvāka puses, gan divas atsevišķas, bet saderīgas gliemežvāka puses.”

17)

Regulas 58. panta 4. punktu izsaka šādā redakcijā:

“4.   Atkāpjoties no 2. un 3. punkta, izvedot vai atkalizvedot priekšmetus, kas uzskaitīti 57. panta 5. punkta a) līdz f) apakšpunktā, nav jāuzrāda izvešanas vai atkalizvešanas dokuments.”

18)

Regulas 66. panta 6. un 7. punktu izsaka šādā redakcijā:

“6.   Īpatņus, kas minēti 64. un 65. pantā, marķē saskaņā ar Konvencijas Pušu konferences apstiprinātu vai ieteiktu metodi atbilstošajiem īpatņiem, un jo īpaši kaviāra iepakojumus, kas minēti 57. panta 5. punkta a) apakšpunktā, 64. panta 1. punkta g) apakšpunktā, 64. panta 2. punktā un 65. panta 3. punktā, marķē individuāli ar atkārtoti nelietojamām etiķetēm, tās pievienojot katram primārajam iepakojumam. Ja atkārtoti nelietojamā etiķete vienlaikus nav primārā iepakojuma plomba, kaviāru iepako tā, lai iepakojuma atvēršana būtu vizuāli konstatējama.

7.   Apstrādāt un fasēt vai pārfasēt kaviāru eksportam, reeksportam vai Kopienas iekšējai tirdzniecībai drīkst tikai tās apstrādes un fasēšanas vai pārfasēšanas rūpnīcas, kuras licencējusi dalībvalsts uzraudzības iestāde.

Licencētām apstrādes, fasēšanas un pārfasēšanas rūpnīcām pienācīgi jāuzskaita kaviāra daudzums, kas attiecīgi ir ievests, izvests, atkalizvests, saražots attiecīgajā rūpnīcā vai uzglabāts. Šai uzskaitei jābūt pieejamai pārbaudēm, ko veic uzraudzības iestāde attiecīgajā dalībvalstī.

Uzraudzības iestāde katrai apstrādes, fasēšanas vai pārfasēšanas rūpnīcai piešķir identificējošu reģistrācijas kodu.

Konvencijas sekretariātam un Komisijai paziņo saskaņā ar šo punktu licencēto rūpnīcu sarakstu un šā saraksta izmaiņas.

Šajā punktā par apstrādes rūpnīcām uzskata arī lauksaimniecības uzņēmumus, kuros ražo kaviāru.”

19)

Regulas 69. pantu groza šādi:

a)

minētā panta 5. punktam pievieno šādu f) apakšpunktu:

“f)

gadījumi, kuros izvešanas atļaujas un atkalizvešanas sertifikāti izdoti ar atpakaļejošu spēku saskaņā ar šīs regulas 15. pantu.”;

b)

pievieno šādu 6. punktu:

“6.   Šā panta 5. punktā minēto informāciju iesniedz datorizētā veidā katru otro gadu līdz 15. jūnijam, ievērojot Konvencijas sekretariāta izdoto un Komisijas grozīto “Divgadu ziņojuma formātu”, un sniegtajai informācijai jāatbilst divu gadu periodam, kas beidzas iepriekšējā gada 31. decembrī.”

20)

Regulas 71. panta nosaukumu izsaka šādā redakcijā:

“71. pants

Ievešanas atļauju pieteikumu noraidīšana pēc ierobežojumu noteikšanas”.

21)

Regulas VIII pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu.

22)

Regulas X pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 4. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1332/2005 (OV L 215, 19.8.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 166, 19.6.2006., 1. lpp.

(3)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 214/2007 (OV L 62, 1.3.2007., 6. lpp.).


I PIELIKUMS

“VIII PIELIKUMS

Nomenklatūras standartatsauces, kas izmantojamas, saskaņā ar 5. panta 4. punktu norādot sugu zinātniskos nosaukumus atļaujās un sertifikātos

FAUNA

a)   Mammalia

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1–2, xxxv + 2142 pp. John Hopkins University Press, Baltimore. [visām zīdītāju sugām, izņemot šādu nosaukumu atzīšanu sugu savvaļas formām (dodot tiem priekšroku salīdzinājumā ar domesticēto formu nosaukumiem): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion un izņemot turpmāk minētās sugas]

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Smithsonian Institution Press, Washington. [Loxodonta africana un Ovis vignei]

b)   Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. [putnu kārtu un dzimtu nosaukumiem]

Dickinson, E. C. (ed.) 2003. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. Christopher Helm, London.

Dickinson, E. C. 2005. Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003) http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (CITES tīmekļa vietne) [visām putnu sugām, izņemot turpmāk minētos taksonus]

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. 4. Sandgrouse to Cuckoos: 280–477: Lynx Edicions, Barcelona. [Psittacus intermedia un Trichoglossus haematodus]

c)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma Furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53–68. [Calumma vatosoa un Calumma vencesi]

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. [Tupinambis]

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5–10. [Calumma glawi]

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1–43. [Varanidae]

Broadley, D. G. 2006. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the CITES Nomenclature Committee (CITES tīmekļa vietne, dokuments NC2006 Doc. 8). [Cordylus]

Burton, F. J. 2004. Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40(2): 198–203. [Cyclura lewisi]

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [Tupinambis]

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477–492. [Tupinambis cerradensis]

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. [Eunectes beniensis]

Fritz, U. & Havaš, P. 2006. CITES Checklist of Chelonians of the World. (CITES tīmekļa vietne) [Testudines sugām un dzimtām, izņemot nosaukumu saglabāšanu šādām sugām: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

Hallmann, G., Krüger, J. and Trautmann, G. 1997. Faszinierende Taggeckos – Die Gattung Phelsuma: 1–229 – Natur & Tier-Verlag. ISBN 3-931587-10-X. [Phelsuma ģintij]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139–185. [Morelia clastolepis, Morelia nauta un Morelia tracyae, kā arī sugas statusa noteikšana taksonam Morelia kinghorni]

Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376–381. [Tropidophis celiae]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436–441. [Tropidophis spiritus]

Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615–617. [Tropidophis morenoi]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157–161. [Tropidophis hendersoni]

Hollingsworth, B. D. 2004. The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19–44. In: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [Iguanidae]

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65–74. [Varanus boehmei]

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1–14. [Furcifer nicosiai]

Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113–129. [Python breitensteini un Python brongersmai]

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. [Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo & Furcifer, izņemot Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi un C. marojezensis atzīšanu par sugām]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1–10. [Tupinambis quadrilineatus]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295–302. [Tupinambis palustris]

Massary, J.-C. de and Hoogmoed, M. 2001. The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae). Journal of Herpetology 35: 353–357. [Crocodilurus amazonicus]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists’ League, Washington, DC. [Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae un Viperidae, izņemot ģinšu Acrantophis, Sanzinia, Calabaria un Lichanura saglabāšanu un Epicrates maurus atzīšanu par sugu]

Nussbaum, R. A., Raxworthy, C. J., Raselimanana, A. P. and Ramanamanjato, J. B. 2000. New species of day gecko, Phelsuma Gray (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), from the Reserve Naturelle Integrale d'Andohahela, south Madagascar. Copeia 2000: 763–770. [Phelsuma malamakibo]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. 1998. Herpetology. [Sauria dzimtu noteikšanai]

Rösler, H., Obst, F. J. and Seipp, R. 2001. Eine neue Taggecko-Art von Westmadagaskar: Phelsuma hielscheri sp. n. (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Zool. Abhandl. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 51: 51–60. [Phelsuma hielscheri]

Slowinski, J. B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257–270. [Naja mandalayensis]

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293–299. [Chamaeleo balebicornutus un Chamaeleo conirostratus]

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [Testudines kārtu nosaukumiem, Crocodylia un Rhynchocephalia]

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1–142 – Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. [Uromastyx ģintij]

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339–406. [Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix un Naja sumatrana]

d)   Amphibia

Brown, J. L., Schulte, R. & Summers, K. 2006. A new species of Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the Amazonian lowlands of Peru. Zootaxa, 1152: 45–58. [Dendrobates uakarii]

Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, information extracted from Frost, D. R. (ed.) 2004. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Versija 3.0, 2006. gada 7. aprīlis (CITES tīmekļa vietne) [Amphibia]

e)   Elasmobranchii, Actinopterygii & Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. [visām zivju sugām]

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum 53: 243–246. [Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum 53: 293–340. [Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of he Australian Museum 55: 113–116. [Hippocampus]

Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampusdenise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies 42: 284–291. [Hippocampus]

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world’s species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0953469301 (otrais izdevums uz CD-ROM). [Hippocampus]

f)   Arachnida

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133–143. [Pandinus ģints skorpioniem]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html), Versija 6.5, 2006. gada 7. aprīlis (CITES tīmekļa vietne) [Theraphosidae]

g)   Insecta

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1–367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. [Ornithoptera, Trogonoptera un Troides ģinšu dižtauriņiem]

FLORA

The Plant-Book, second edition, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (reprinted with corrections 1998) [visu Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumos minēto augu nosaukumiem, ja vien noteicošie nav Pušu konferences pieņemtie sugu standartsaraksti].

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [“Augu grāmatā” neminētiem sugu nosaukumu sinonīmiem, ja vien noteicošie nav Pušu konferences pieņemtie sugu standartsaraksti, kas minēti turpmāk].

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55–64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) un turpmākās versijas, kuras pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, izmanto kā vadlīnijas, norādot šādu taksonu sugas: Cycadaceae, Stangeriaceae un Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) un turpmākās versijas, kuras pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, izmanto kā vadlīnijas, norādot šādu taksonu sugas: Cyclamen (Primulaceae) un Galanthus, un Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) un turpmākās versijas, kuras pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, izmanto kā vadlīnijas, norādot šādu taksonu sugas: Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) un turpmākās versijas, kuras pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, izmanto kā vadlīnijas, norādot šādu taksonu sugas: Dionaea, Nepenthes un Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) un versija Lüthy, J. M. 2007. Versiju un papildinājumu dokumentam CITES Aloe & Pachypodium Checklist. CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland. (CITES tīmekļa vietne), ko pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, izmanto kā vadlīnijas, norādot šādu taksonu sugas: Aloe un Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) un turpmākās versijas, kuras pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, izmanto kā vadlīnijas, norādot šādu taksonu sugas: Taxus.

CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) un turpmākās versijas, kuras pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, izmanto kā vadlīnijas, norādot šādu taksonu sugas: Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione un Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula un Encyclia (Volume 2, 1997); Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides un Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda un Vandopsis (Volume 3, 2001); Aerides, Coelogyne, Comparettia un Masdevallia (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) un turpmākās versijas, kuras pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, izmanto kā vadlīnijas, norādot šādu taksonu sugas: sukulentās eiforbijas.

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) un turpmākās versijas, kuras pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, izmanto kā vadlīnijas, norādot šādu taksonu sugas: Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 561. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa, un turpmākās versijas, kuras pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, izmanto kā vadlīnijas, norādot šādu taksonu sugas: Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann, U. (2006): – Medicinal Plant Conservation 12: #-#." (CITES tīmekļa vietne) un turpmākās versijas, kuras pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, izmanto kā vadlīnijas, norādot šādu taksonu sugas: Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Autoru adrese: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria). (CITES tīmekļa vietne) un turpmākās versijas, kuras pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, izmanto kā vadlīnijas, norādot šādu taksonu sugas: Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 un versijas), ko publicējusi UNEPWCMC, var izmantot kā neoficiālu to zinātnisko nosaukumu pārskatu, kurus Pušu konference pieņēmusi dzīvnieku sugām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumos, un kā neoficiālu tās informācijas kopsavilkumu, kas ietverta CITES nomenklatūras standartatsaucēs.”


II PIELIKUMS

“X PIELIKUMS

DZĪVNIEKU SUGAS, KAS MINĒTAS 62. PANTA 1. PUNKTĀ

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis”


5.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 101/2008

(2008. gada 4. februāris),

ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1972. gada 21. marta Regulu (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā (1), un jo īpaši tās 122. pantu,

tā kā:

(1)

Dažas dalībvalstis vai to kompetentas iestādes ir pieprasījušas izdarīt grozījumus Regulas (EEK) Nr. 574/72 pielikumos.

(2)

Ierosinātie grozījumi izriet no lēmumiem, ko pieņēmušas attiecīgās dalībvalstis vai to kompetentās iestādes, kas nosaka, kuras iestādes ir atbildīgas par to, ka sociālā nodrošinājuma tiesību aktus īsteno saskaņā ar Kopienas tiesībām.

(3)

Shēmas, kas jāņem vērā, aprēķinot pabalstu vidējās gada izmaksas saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 574/72 94. un 95. pantu, ir uzskaitītas minētās regulas 9. pielikumā.

(4)

Migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma administratīvā komisija ir sniegusi vienprātīgu atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 574/72 1. līdz 7. pielikumu un 9. un 10. pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 4. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Vladimír ŠPIDLA


(1)  OV L 74, 27.3.1972., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 311/2007 (OV L 82, 23.3.2007., 6. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EEK) Nr. 574/72 1. līdz 7. pielikumu un 9. un 10. pielikumu groza šādi:

1.

Regulas 1. pielikuma iedaļu “S. AUSTRIJA” aizstāj ar šādu:

“S.   AUSTRIJA

1.

Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (federālais sociālās drošības un patērētāju aizsardzības ministrs), Vīne.

2.

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (federālais ekonomikas un darba ministrs), Vīne.

3.

Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (federālais veselības, ģimenes un jaunatnes lietu ministrs), Vīne.

4.

Īpašas shēmas attiecībā uz civildienesta ierēdņiem: Bundeskanzler (federālais kanclers), Vīne, vai attiecīgās federālās zemes valdība.”

2.

Regulas 2. pielikumu groza šādi:

a)

iedaļā “R. NĪDERLANDE” 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.

Ģimenes pabalsti:

Vispārīgais bērna pabalstu likums (Algemene Kinderbijslagwet):

a)

ja perona, kurai ir tiesības uz pabalstu, dzīvo Nīderlandē:

Sociālās apdrošināšanas iestādes vietējais birojs (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank), kas atrodas rajonā, kurā attiecīgā persona dzīvo;

b)

ja persona, kurai ir tiesības uz pabalstu, nedzīvo Nīderlandē, bet šīs personas darba devējs darbojas vai ir reģistrēts Nīderlandē:

Sociālās apdrošināšanas iestādes vietējais birojs (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank), kas atrodas rajonā, kurā attiecīgais darba devējs darbojas vai ir reģistrēts;

c)

pārējos gadījumos:

Sociale Verzekeringsbank, Postbus 1100,1180 BH Amstelveen.

Bērna aprūpes likums (Wet Kinderopvang):

nodokļu iestāde/pabalstu dienests (Belastingsdienst/Toeslagen).”;

b)

iedaļu “T. POLIJA” groza šādi:

i)

2. punkta a), b), c) un d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

personām, kuras nesen bijušas darbinieki vai pašnodarbinātas, izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus, un profesionāliem karavīriem un virsniekiem, kuri pabeiguši dienesta periodus, kas nav minēti c) apakšpunkta i) un ii) daļā, d) apakšpunkta i) un ii) daļā, e) apakšpunkta i) un ii) daļā:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestādes – ZUS) nodaļa Lodzā – personām, kuras pabeigušas:

a)

vienīgi Polijas apdrošināšanas periodus un dzīvo Spānijas, Portugāles, Itālijas, Grieķijas, Kipras vai Maltas teritorijā;

b)

Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Spānijā, Portugālē, Itālijā, Grieķijā, Kiprā vai Maltā;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestādes – ZUS) nodaļa Novi Sončā – personām, kuras pabeigušas:

a)

vienīgi Polijas apdrošināšanas periodus un dzīvo Austrijas, Čehijas, Ungārijas, Slovākijas, Slovēnijas vai Šveices teritorijā;

b)

Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Austrijā, Čehijā, Ungārijā, Slovākijā, Slovēnijā vai Šveicē;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestādes – ZUS) nodaļa Opolē – personām, kuras pabeigušas:

a)

vienīgi Polijas apdrošināšanas periodus un dzīvo Vācijas teritorijā;

b)

Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Vācijā;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestādes – ZUS) nodaļa Ščecinā – personām, kuras pabeigušas:

a)

vienīgi Polijas apdrošināšanas periodus un dzīvo Dānijas, Somijas, Zviedrijas, Lietuvas, Latvijas vai Igaunijas teritorijā;

b)

Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Dānijā, Somijā, Zviedrijā, Lietuvā, Latvijā vai Igaunijā;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestādes – ZUS) I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I nodaļa Varšavā – Centrālais starptautisko nolīgumu birojs) – personām, kuras pabeigušas:

a)

vienīgi Polijas apdrošināšanas periodus un dzīvo Beļģijas, Bulgārijas, Francijas, Īrijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Rumānijas vai Apvienotās Karalistes teritorijā;

b)

Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Beļģijā, Bulgārijā, Francijā, Īrijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Rumānijā vai Apvienotajā Karalistē;

b)

personām, kuras nesen bijušas pašnodarbināti lauksaimnieki un kuras nav pabeigušas c) apakšpunkta i) un ii) daļā, d) apakšpunkta i) un ii) daļā, e) apakšpunkta i) un ii) daļā minētos periodus:

1.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda – KRUS) reģionālā nodaļa Varšavā – personām, kuras pabeigušas:

a)

vienīgi Polijas apdrošināšanas periodus un dzīvo Austrijas, Dānijas, Somijas vai Zviedrijas teritorijā;

b)

Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Austrijā, Dānijā, Somijā vai Zviedrijā;

2.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda – KRUS) reģionālā nodaļa Tomašuvā Mazoveckā – personām, kuras pabeigušas:

a)

vienīgi Polijas apdrošināšanas periodus un dzīvo Spānijas, Itālijas vai Portugāles teritorijā;

b)

Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Spānijā, Itālijā vai Portugālē;

3.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda – KRUS) – reģionālā nodaļa Čenstohovā – personām, kuras pabeigušas:

a)

vienīgi Polijas apdrošināšanas periodus un dzīvo Francijas, Beļģijas, Luksemburgas, Nīderlandes vai Šveices teritorijā;

b)

Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Francijas, Beļģijas, Luksemburgas, Nīderlandes vai Šveices teritorijā;

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda – KRUS) reģionālā nodaļa Novi Sončā – personām, kuras pabeigušas:

a)

vienīgi Polijas apdrošināšanas periodus un dzīvo Čehijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Slovēnijas, Slovākijas, Bulgārijas vai Rumānijas teritorijā;

b)

Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Čehijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Slovēnijā, Slovākijā, Bulgārijā vai Rumānijā;

5.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda – KRUS) reģionālā nodaļa Poznaņā – personām, kuras pabeigušas:

a)

vienīgi Polijas apdrošināšanas periodus un dzīvo Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Grieķijā, Maltā vai Kiprā;

b)

Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Grieķijā, Maltā vai Kiprā;

6.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda – KRUS) reģionālā nodaļa Ostrovā Veļkopoļskā – personām, kuras pabeigušas:

a)

vienīgi Polijas apdrošināšanas periodus un dzīvo Vācijas teritorijā;

b)

Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Vācijā;

c)

profesionāliem karavīriem, militārā pretizlūkošanas dienesta darbiniekiem un militārās izlūkošanas un drošības dienesta darbiniekiem:

i)

invaliditātes pensijas gadījumā, ja pēdējais periods ir bijis militārā dienesta periods militārā pretizlūkošanas dienesta virsnieku un militārās izlūkošanas un drošības dienesta darbinieka statusā;

ii)

vecuma pensijas gadījumā, ja no c) līdz e) apakšpunktā minētais kopējais dienesta periods ir vismaz 10 gadi personām, kuras atvaļinātas no dienesta pirms 1983. gada 1. janvāra, vai 15 gadi personām, kuras atvaļinātas no dienesta pēc 1982. gada 31. decembra;

iii)

apgādnieka zaudējuma pensijas gadījumā, ja ir izpildīti c) apakšpunkta i) vai ii) daļas nosacījumi:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Militāro pensiju birojs Varšavā);

d)

policijas darbiniekiem, Valsts aizsardzības biroja darbiniekiem, Iekšējās drošības aģentūras darbiniekiem, Ārējā izlūkdienesta aģentūras darbiniekiem (valsts drošības dienestu), Centrālā korupcijas novēršanas biroja darbiniekiem, robežsargiem, Valdības drošības dienesta darbiniekiem, un Valsts ugunsdzēsības dienesta darbiniekiem:

i)

invaliditātes pensijas gadījumā, ja pēdējais ir bijis dienesta periods vienā no uzskaitītajām struktūrām;

ii)

vecuma pensijas gadījumā, ja no c) līdz e) apakšpunktā minētais kopējais dienesta periods ir vismaz: 10 gadi personām, kuras atvaļinātas no dienesta pirms 1983. gada 1. aprīļa, vai 15 gadi personām, kuras atvaļinātas no dienesta pēc 1983. gada 31. marta;

iii)

apgādnieka zaudējuma pensijas gadījumā, ja ir izpildīti d) apakšpunkta i) vai ii) daļas nosacījumi:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas Pensiju birojs Varšavā);”;

ii)

3. punkta b) apakšpunkta ii) daļu aizstāj ar šādu:

“ii)

galvenā apgādnieka invaliditāte vai nāve:

personām, kuras apdrošināšanas gadījuma iestāšanās laikā ir bijušas darbinieki vai pašnodarbinātas (izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus), un personām, kuras apdrošināšanas gadījuma iestāšanās laikā ir bijušas apmācībā vai praksē norīkoti nenodarbināti augstskolu absolventi:

Sociālās apdrošināšanas pārvaldes (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) nodaļas, kas uzskaitītas 2. punkta a) apakšpunktā,

personām, kuras apdrošināšanas gadījumā iestāšanās laikā ir bijušas pašnodarbināti lauksaimnieki:

Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) nodaļas, kas uzskaitītas 2. punkta, b) apakšpunktā,

2. punkta c) apakšpunktā uzskaitītajiem profesionāliem karavīriem un virsniekiem, ja apdrošināšanas gadījums iestājas militārā dienesta laikā vai dienējot vienā no 2. punkta c) apakšpunktā minētajām struktūram:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Militāro pensiju birojs Varšavā),

2. punkta d) apakšpunktā minētajām amatpersonām apdrošināšanas gadījums iestājas dienesta laikā, kuru pilda vienā no 2. punkta d) apakšpunktā minētajām struktūrām:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas Pensiju birojs Varšavā),

ieslodzījuma vietu apsardzes dienesta darbiniekiem, ja apdrošināšanas gadījums iestājas šāda dienesta laikā:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (eslodzījuma vietu apsardzes dienesta Pensiju birojs Varšavā),

tiesnešiem un prokuroriem: Tieslietu ministrijas īpašas struktūras.”;

iii)

4. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“g)

pensionāriem:

kuriem ir tiesības uz pabalstiem no darbinieku un pašnodarbināto sociālās apdrošināšanas sistēmas, izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus:

Sociālās apdrošināšanas iestādes (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) nodaļas, kas uzskaitītas 2. punkta a) apakšpunktā,

kam ir tiesības uz pabalstiem no lauksaimnieku sociālās apdrošināšanas sistēmas:

Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) nodaļas, kas uzskaitītas 2. punkta, b) apakšpunktā,

kam ir tiesības uz pabalstiem no profesionālo karavīru pensiju aizsardzības sistēmas vai no 2. punkta c) apakšpunktā minēto darbinieku pensiju nodrošināšanas sistēmas:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Militāro pensiju birojs Varšavā),

kam ir tiesības uz pabalstiem no 2. punkta d) apakšpunktā minēto darbinieku pensiju aizsardzības sistēmas:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas Pensiju birojs Varšavā),

kam ir tiesības uz pabalstiem no ieslodzījuma vietu apsardzes dienesta darbinieku pensiju aizsardzības sistēmas:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (eslodzījuma vietu apsardzes dienesta Pensiju birojs Varšavā),

kas ir bijušie tiesneši un prokurori:

Tieslietu ministrijas īpašas struktūras.”

3.

3. pielikumu groza šādi:

a)

Iedaļā “R. NĪDERLANDE” 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   Ģimenes pabalsti

a)

Vispārīgais bērna pabalstu likums (Algemene Kinderbijslagwet):

Sociālās apdrošināšanas iestādes vietējais birojs (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank), kas atrodas rajonā, kurā attiecīgais ģimenes loceklis dzīvo;

b)

Bērna aprūpes likums (Wet Kinderopvang):

nodokļu iestāde/pabalstu dienests (Belastingsdienst/Toeslagen).”

b)

Iedaļu “T. POLIJA” groza šādi:

i)

2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Invaliditāte, vecums un apgādnieka zaudējums (pensijas)

a)

personām, kuras nesen ir bijušas darbinieki vai pašnodarbinātie, izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus un profesionālos karavīrus un virsniekus, kuri ir pabeiguši dienesta periodus, kas nav minēti c), d) un e) apakšpunktā:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestādes – ZUS) nodaļa Lodzā – personām, kuras ir pabeigušas Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kuri nesen pabeigti Spānijā, Portugālē, Itālijā, Grieķijā, Kiprā vai Maltā;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestādes – ZUS) birojs Novi Sončā – personām, kuras ir pabeigušas Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kuri nesen pabeigti Austrijā, Čehijā, Ungārijā, Slovākijā, Slovēnijā vai Šveicē;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestādes – ZUS) birojs Opolē – personām, kuras ir pabeigušas Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kuri nesen pabeigti Vācijā;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestādes – ZUS) birojs Ščecinā – personām, kuras ir pabeigušas Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kuri nesen pabeigti Dānijā, Somijā, Zviedrijā, Lietuvā, Latvijā vai Igaunijā;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestādes – ZUS) I Oddział w WarszawieCentralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I nodaļa Varšavā – Centrālais starptautisko nolīgumu birojs) – personām, kuras pabeigušas Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kuri nesen pabeigti Beļģijā, Bulgārijā, Francijā, Īrijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Rumānijā vai Apvienotajā Karalistē.

b)

personām, kuras nesen bijušas pašnodarbināti lauksaimnieki un kuras nav bijušas c), d), e) apakšpunktā minētie profesionālie karavīri vai virsnieki:

1.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda – KRUS) reģionālā nodaļa Varšavā – personām, kuras pabeigušas Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Austrijā, Dānijā, Somijā vai Zviedrijā;

2.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda – KRUS) reģionālā nodaļa Tomašuvā Mazoveckā – personām, kuras pabeigušas Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Spānijā, Itālijā vai Portugālē;

3.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda – KRUS) reģionālā nodaļa Čenstohovā – personām, kuras pabeigušas Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Francijā, Beļģijā, Luksemburgā, Nīderlandē vai Šveicē;

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda – KRUS) reģionālā nodaļa Novi Sončā – personām, kuras pabeigušas Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Čehijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Slovēnijā, Slovākijā, Bulgārijā vai Rumānijā;

5.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda – KRUS) reģionālā nodaļa Poznaņā – personām, kuras pabeigušas Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Grieķijā, Maltā vai Kiprā;

6.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda – KRUS) reģionālā nodaļa Ostrovā Veļkopoļskā – personām, kuras pabeigušas Polijas un ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Vācijā;

c)

profesionāliem karavīriem, Militārā pretizlūkošanas dienesta darbiniekiem un Militārās izlūkošanas un drošības dienesta darbiniekiem Polijā pildīta dienesta periodu gadījumā un ārvalstu apdrošināšanas periodu gadījumā:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Militāro pensiju birojs Varšavā), ja tas ir 2. pielikuma 2. punkta c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde;

d)

policijas darbiniekiem, Valsts aizsardzības biroja darbiniekiem, Iekšējās drošības aģentūras darbiniekiem, Ārējā izlūkdienesta aģentūras (valsts drošības dienestu) darbiniekiem Centrālā korupcijas novēršanas biroja darbiniekiem, robežsargiem, Valdības drošības dienesta darbiniekiem un Valsts ugunsdzēsības dienesta darbiniekiem Polijā pildīta dienesta un ārvalstu apdrošināšanas periodu gadījumā:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas Pensiju birojs Varšavā), ja tas ir 2. pielikuma 2. punkta d) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde;

e)

ieslodzījuma vietu apsardzes dienesta darbiniekiem Polijā pildīta dienesta un ārvalstu apdrošināšanas periodu gadījumā:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (eslodzījuma vietu apsardzes dienesta Pensiju birojs Varšavā), ja tas ir 2. pielikuma 2. punkta e) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde;

f)

tiesnešiem un prokuroriem:

Tieslietu ministrijas īpašas struktūras;

g)

personām, kuras pabeigušas vienīgi ārvalstu apdrošināšanas periodus:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestāde – ZUS) nodaļa Lodzā – personām, kuras ir pabeigušas ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Spānijā Portugālē, Itālijā, Grieķijā, Kiprā vai Maltā;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestādes – ZUS) birojs Novi Sončā – personām, kuras pabeigušas ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Austrijā, Čehijā, Ungārijā, Slovākijā vai Slovēnijā;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestādes – ZUS) birojs Opolē – personām, kuras ir pabeigušas ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Vācijā;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestādes – ZUS) birojs Ščecinā – personām, kuras ir pabeigušas ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Dānijā, Somijā, Zviedrijā, Lietuvā, Latvijā vai Igaunijā;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestādes – ZUS) I Oddział w WarszawieCentralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I nodaļa Varšavā – Centrālais starptautisko nolīgumu birojs) – personām, kuras ārvalstu apdrošināšanas periodus, ieskaitot periodus, kas nesen pabeigti Beļģijā, Bulgārijā, Francijā, Īrijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Rumānijā vai Apvienotajā Karalistē.”

ii)

3. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

naudas pabalsti:

i)

slimības gadījumā:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sociālās apdrošināšanas iestādes – ZUS) teritoriālās struktūrvienības, kuru teritoriālajā piekritībā ir apdrošinātās personas dzīvesvieta vai uzturēšanas vieta,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda – KRUS) reģionālās nodaļas, kuru teritoriālajā piekritībā ir apdrošinātās personas dzīvesvietas vai uzturēšanās vieta;

ii)

galvenā apgādnieka invaliditāte vai nāve:

personām, kuras nesen ir bijušas darbinieki vai pašnodarbinātie (izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus):

Sociālās apdrošināšanas iestādes (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) nodaļas, kas uzskaitītas 2. punkta a) apakšpunktā,

personām, kuras nesen ir bijušas pašnodarbināti lauksaimnieki:

Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) nodaļas, kas uzskaitītas 2. punkta b) apakšpunktā,

profesionāliem karavīriem un virsniekiem, kas minēti 2. punkta c) apakšpunktā, Polijā pildīta militārā dienesta periodu gadījumā, ja pēdējais periods ir bijis militārā dienesta vai dienesta periods kādā no 2. punkta c) apakšpunktā minētajām struktūrām, un ārvalstu apdrošināšanas periodu gadījumā:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Militāro pensiju birojs Varšavā), ja tas ir kompetentā iestāde, kas minēta 2. pielikuma 3. punkta b) apakšpunkta ii) daļas trešajā ievilkumā,

virsniekiem, kas minēti 2. punkta d) apakšpunktā, Polijā pildīta dienesta periodu gadījumā, ja pēdējais ir bijis dienesta periods vienā no 2. punkta d) apakšpunktā uzskaitītajām struktūrām, un ārvalstu apdrošināšanas periodu gadījumā:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas Pensiju birojs Varšavā), ja tas ir kompetentā iestāde, kas minēta 2. pielikuma 3. punkta b) apakšpunkta ii) daļas ceturtajā ievilkumā,

ieslodzījuma vietu apsardzes dienesta darbiniekiem Polijā pildīta dienesta periodu gadījumā, ja pēdējais ir bijis minētā dienesta periods, un ārvalstu apdrošināšanas periodu gadījumā:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (eslodzījuma vietu apsardzes dienesta Pensiju birojs Varšavā), ja tas ir kompetentā iestāde, kas minēta 2. pielikuma 3. punkta b) apakšpunkta ii) daļas piektajā ievilkumā,

tiesnešiem un prokuroriem:

Tieslietu ministrijas īpašas struktūras,

personām, kuras pabeigušas vienīgi ārvalstu apdrošināšanas periodus:

Sociālās apdrošināšanas iestādes (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) nodaļas, kas uzskaitītas 2. punkta g) apakšpunktā.”

iii)

4. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“g)

pensionāriem:

kuriem ir tiesības uz pabalstiem no darbinieku un pašnodarbināto sociālās apdrošināšanas sistēmas, izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus:

Sociālās apdrošināšanas iestādes (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) nodaļas, kas uzskaitītas 2. punkta a) apakšpunktā;

kuriem ir tiesības uz pabalstiem no lauksaimnieku sociālās apdrošināšanas sistēmas:

Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) nodaļas, kas uzskaitītas 2. punkta, b) apakšpunktā;

kuriem ir tiesības uz pabalstiem no profesionālo karavīru pensiju aizsardzības sistēmas vai no 2. punkta c) apakšpunktā minēto darbinieku pensiju nodrošināšanas sistēmas:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Militāro pensiju birojs Varšavā),

kuriem ir tiesības uz pabalstiem no 2. punkta d) apakšpunktā minēto virsnieku pensiju aizsardzības sistēmas:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas Pensiju birojs Varšavā),

kuriem ir tiesības uz pabalstiem no ieslodzījuma vietu apsardzes dienesta darbinieku pensiju aizsardzības sistēmas:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (eslodzījuma vietu apsardzes dienesta Pensiju birojs Varšavā),

kuriem ir tiesības uz pabalstiem no tiesnešu un prokuroru pensiju aizsardzības sistēmas:

Tieslietu ministrijas īpašas struktūras,

personām, kuras saņem vienīgi ārvalstu pensijas:

Sociālās apdrošināšanas iestādes (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) nodaļas, kas uzskaitītas 2. punkta g) apakšpunktā.”

4.

4. pielikumu groza šādi:

Iedaļā “S. AUSTRIJA” 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Ģimenes pabalsti

a)

ģimenes pabalsti, izņemot bērna aprūpes pabalstu (Kinderbetreuungsgeld):

Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend (Federālā veselības, ģimenes un jaunatnes lietu ministrija), Vīne;

b)

bērna aprūpes pabalsts (Kinderbetreuungsgeld):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse

(Lejasaustrijas apgabala slimokase) – kompetentais centrs bērna aprūpes pabalstu jautājumos.”

5.

5. pielikumu groza šādi:

a)

Iedaļu “13. BEĻĢIJA – LUKSEMBURGA” aizstāj ar šādu:

“13.   BEĻĢIJA – LUKSEMBURGA

a)

[..];

b)

[..];

c)

1961. gada 28. janvāra Nolīgums par sociālās apdrošināšanas iemaksu atgūšanu;

d)

[..];

e)

1976. gada 16. aprīļa Nolīgums par atteikšanos kompensēt administratīvo pārbaužu un medicīniskās izmeklēšanas izmaksas, kurš pieņemts saskaņā ar īstenošanas regulas 105. panta 2. punktu;

f)

[..]”.

b)

Iedaļu “48. BULGĀRIJA – SLOVĀKIJA” aizstāj ar šādu:

“48.   BULGĀRIJA – SLOVĀKIJA

Nav.”

c)

Iedaļu “89. DĀNIJA – NĪDERLANDE” aizstāj ar šādu:

“89.   DĀNIJA – NĪDERLANDE

a)

2006. gada 12. decembra Nolīgums par natūrā piešķirtu pabalstu izmaksu atmaksāšanu saskaņā ar Regulu Nr. 1408/71 un Regulu Nr. 574/72.

b)

1979. gada 30. marta un 25. aprīļa vēstuļu apmaiņa par Regulas 70. panta 3) punktu un īstenošanas regulas 105. panta 2. punktu (atteikšanās kompensēt saskaņā ar regulas 69. pantu piešķirto pabalstu izmaksas un administratīvo pārbaužu un medicīnisko izmeklēšanu izmaksas).”

d)

Iedaļu “113. VĀCIJA – POLIJA” aizstāj ar šādu:

“113.   VĀCIJA – POLIJA

a)

1977. gada 11. janvāra nolīgums par to, kā īstenot 1975. gada 9. oktobra Konvenciju par vecuma pensijām un par pabalstiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā;

b)

[..];

c)

26. pants 1996. gada 24. oktobra Nolīgumā par atteikšanos segt izmaksas par medicīnisko pārbaužu, novērošanas maksājumiem un par ārstu un apdrošināto personu ceļa izdevumiem, lai saņemtu naudas pabalstus slimības un maternitātes gadījumā.”

6.

6. pielikumu groza šādi:

a)

Iedaļu “B. BULGĀRIJA” aizstāj ar šādu:

“B.   BULGĀRIJA

1.

Norēķinos ar Beļģiju, Čehiju, Dāniju, Igauniju, Grieķiju, Spāniju, Franciju, Īriju, Itāliju, Kipru, Latviju, Lietuvu, Luksemburgu, Ungāriju, Maltu, Nīderlandi, Austriju, Poliju, Portugāli, Rumāniju, Slovēniju, Slovākiju, Somiju, Zviedriju un Apvienoto Karalisti: tiešais maksājums.

2.

Norēķinos ar Vāciju: maksājumi ar sadarbības struktūras starpniecību.”

b)

Iedaļu “T. POLIJA” aizstāj ar šādu:

“T.   POLIJA

Tiešais maksājums.”

7.

7. pielikumu groza šādi:

Iedaļu “B. BULGĀRIJA” aizstāj ar šādu:

“B.   BULGĀRIJA

Българска Народна Банка (Bulgārijas Valsts banka), Sofija”

8.

9. pielikumu groza šādi:

Iedaļu “B. BULGĀRIJA” aizstāj ar šādu:

“B.   BULGĀRIJA

Pabalstu natūrā vidējās gada izmaksas aprēķina, ņemot vērā pabalstus natūrā, kas piešķirti saskaņā ar Likumu par veselības apdrošināšanu, Likumu par veselības aizsardzību un Likumu par invalīdu integrēšanu.”

9.

10. pielikumu groza šādi:

a)

Iedaļu “B. BULGĀRIJA” aizstāj ar šādu:

“B.   BULGĀRIJA

1.

Lai piemērotu regulas 14.c pantu, 14.d panta 3. punktu un 17. pantu:

Национална агенция за приходите (Valsts ieņēmumu aģentūra), Sofija.

2.

Lai piemērotu īstenošanas regulas 6. panta 1. punktu:

Национална агенция за приходите (Valsts ieņēmumu aģentūra), Sofija.

3.

Lai piemērotu:

a)

īstenošanas regulas 8. pantu un 38. panta 1. punktu:

Министърът на здравеопазването (Veselības aizsardzības ministrija), Sofija,

Национална здравноосигурителна каса (Valsts slimokase), Sofija,

Националеносигурителенинститут (Valsts sociālā nodrošinājuma iestāde), Sofija;

b)

īstenošanas regulas 10.b pants, 11. panta 1. punkts, 11.a panta 1. punkts, 12.a pants, 13. panta 3. punkts, 14. panta 1., 2. un 3. punkts un 109. pants:

Национална агенция за приходите (Valsts ieņēmumu aģentūra), Sofija.

4.

Lai piemērotu īstenošanas regulas 70. panta 1. punktu, 80. panta 2. punktu, 81. pantu, 82. panta 2. punktu un 110. pantu:

Националеносигурителенинститут (Valsts sociālā nodrošinājuma iestāde), Sofija.

5.

Lai piemērotu īstenošanas regulas 86. panta 2. punktu:

Агенция за социално подпомагане (Sociālās palīdzības aģentūra), Sofija.

6.

Lai piemērotu īstenošanas regulas 102. panta 2. punktu un 113. panta 2. punktu:

Министърът на здравеопазването (Veselības aizsardzības ministrija), Sofija,

Национална здравноосигурителна каса (Valsts slimokase), Sofija.”

b)

Iedaļā “E. VĀCIJA” 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.

Lai piemērotu:

regulas 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu, 14.b panta 1. punktu un gadījumā, ja ir vienošanās saskaņā ar regulas 17. pantu, kopā ar īstenošanas regulas 11. pantu,

14.a panta 1. punkta a) apakšpunktu, 14.b panta 2. punktu un gadījumā, ja ir vienošanās saskaņā ar regulas 17. pantu, kopā ar īstenošanas regulas 11.a pantu,

regulas 14. panta 2. punktu, 3. punktu, 14.a panta 2., 3. un 4. punktu un 14.c panta a) apakšpunktu, un gadījumā, ja ir vienošanās saskaņā ar regulas 17. pantu, kopā ar īstenošanas regulas 12.a pantu:

i)

personas, kas ir veselības apdrošināšanas subjekti:

iestāde, kurā attiecīgā persona ir apdrošināta, kā arī muitas iestādes sakarā ar kontroli;

ii)

personas, kas nav veselības apdrošināšanas subjekti un kuras nepiedalās arodapvienību pensiju shēmā:

kompetentā pensiju apdrošināšanas iestāde, kā arī muitas iestādes attiecībā uz kontroli;

iii)

personas, kas nav veselības apdrošināšanas subjekti, bet kuras piedalās arodapvienību pensiju shēmā:

Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (Arodapvienību pensiju shēmu konsorcijs) Ķelnē, kā arī muitas iestādes attiecībā uz kontroli.”

c)

Iedaļā “S. AUSTRIJA” 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Regulas 14. panta 1. punkta b) apakšpunkta, 14.a panta 1. punkta b) apakšpunkta un 17. panta piemērošanai:

Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (Sociālā nodrošinājuma un patērētāju aizsardzības federālajam ministram) vienojoties ar Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (Federālo veselības, ģimenes un jaunatnes lietu ministru), un vienojoties ar attiecīgo valsts iestādi attiecībā uz civildienesta ierēdņu speciālajām shēmām, un vienojoties ar attiecīgo pensiju iestādi attiecībā uz brīvo profesiju apvienību pensiju shēmām (Kammern der Freien Berufe).”

d)

Iedaļu “T. POLIJA” groza šādi:

i)

5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.

Lai piemērotu īstenošanas regulas 38. panta 1. punktu:

a)

personām, kuras nesen bijušas darbinieki vai pašnodarbinātas, izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus, un profesionāliem karavīriem un virsniekiem, kuri pabeiguši dienesta periodus, kas nav minēti 2. pielikuma 2. punkta c) apakšpunkta i) un ii) daļā, d) apakšpunkta i) un ii) daļā, e) apakšpunkta i) un ii) daļā:

Oficiālās apdrošināšanas iestādes (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) nodaļas, kas uzskaitītas 3. pielikuma 2. punkta a) apakšpunktā;

b)

personām, kuras nesen bijušas pašnodarbināti lauksaimnieki un kuras nav pabeigušas dienesta periodus, kas minēti 2. pielikuma 2. punkta c) apakšpunkta i) un ii) daļā, d) apakšpunkta i) un ii) daļā, e) apakšpunkta i) un ii) daļā:

Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) nodaļas, kas uzskaitītas 3. pielikuma 2. punkta b) apakšpunktā;

c)

profesionāliem karavīriem, Militārā pretizlūkošanas dienesta darbiniekiem un Militārās izlūkošanas un drošības dienesta darbiniekiem:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Militāro pensiju birojs Varšavā), ja tas ir 2. pielikuma 2. punkta c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde;

d)

policijas darbiniekiem, Valsts aizsardzības biroja darbiniekiem, Iekšējās drošības aģentūras darbiniekiem, Ārējā izlūkdienesta aģentūras (valsts drošības dienestu) darbiniekiem, Centrālā korupcijas novēršanas biroja darbiniekiem, robežsargiem, Valdības drošības dienesta darbiniekiem un Valsts ugunsdzēsības dienesta darbiniekiem:

Zakład EmerytalnoRentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas Pensiju birojs Varšavā), ja tas ir 2. pielikuma 2. punkta d) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde;

e)

ieslodzījuma vietu apsardzes dienesta darbiniekiem:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (eslodzījuma vietu apsardzes dienesta Pensiju birojs Varšavā), ja tas ir 2. pielikuma 2. punkta e) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde;

f)

tiesnešiem un prokuroriem:

Tieslietu ministrijas īpašas struktūras.

g)

personām, kuras pabeigušas vienīgi ārvalstu apdrošināšanas periodus:

sociālās apdrošināšanas iestādes (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) nodaļas, kas uzskaitītas 3. pielikuma 2. punkta g) apakšpunktā.”

ii)

6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.

Lai piemērotu īstenošanas regulas 70. panta 1. punktu:

ilgtermiņa pabalsti:

i)

personām, kuras nesen bijušas darbinieki vai pašnodarbinātas, izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus, un profesionāliem karavīriem un virsniekiem, kuri pabeiguši dienesta periodus, kas nav minēti 2. pielikuma 2. punkta c) apakšpunkta i) un ii) daļā, d) apakšpunkta i) un ii) daļā, e) apakšpunkta i) un ii) daļā:

sociālās apdrošināšanas iestādes (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) nodaļas, kas uzskaitītas 3. pielikuma 2. punkta a) apakšpunktā;

ii)

personām, kuras nesen bijušas pašnodarbināti lauksaimnieki un kuras nav pabeigušas dienesta periodus, kas minēti 2. pielikuma 2. punkta c) apakšpunkta i) un ii) daļā, d) apakšpunkta i) un ii) daļā, e) apakšpunkta i) un ii) daļā:

Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) nodaļas, kas uzskaitītas 3. pielikuma 2. punkta b) apakšpunktā;

iii)

profesionāliem karavīriem, Militārā pretizlūkošanas dienesta darbiniekiem un Militārās izlūkošanas un drošības dienesta darbiniekiem:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Militāro pensiju birojs Varšavā), ja tas ir 2. pielikuma 2. punkta c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde;

iv)

5. panta d) apakšpunktā minētie darbinieki:

Zakład EmerytalnoRentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas Pensiju birojs Varšavā), ja tas ir 2. pielikuma 2. punkta d) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde;

v)

ieslodzījuma vietu apsardzes dienesta darbiniekiem:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (eslodzījuma vietu apsardzes dienesta Pensiju birojs Varšavā), ja tas ir 2. pielikuma 2. punkta e) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde;

vi)

tiesnešiem un prokuroriem:

Tieslietu ministrijas īpašas struktūras;

vii)

personām, kuras pabeigušas vienīgi ārvalstu apdrošināšanas periodus:

sociālās apdrošināšanas iestādes (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) nodaļas, kas uzskaitītas 3. pielikuma 2. punkta g) apakšpunktā.”

iii)

10. punktu aizstāj ar šādu:

“10.

Lai piemērotu īstenošanas regulas 91. panta 2. punktu:

a)

lai piemērotu Regulas 77. pantu:

sociālās politikas reģionālais centrs, kas ir kompetentā iestāde attiecībā uz to personu dzīvesvietu vai uzturēšanās vietu, kurām ir tiesības uz pabalstu;

b)

lai piemērotu Regulas 78. pantu:

i)

personām, kuras nesen bijušas darbinieki vai pašnodarbinātas, izņemot pašnodarbinātus lauksaimniekus, un profesionāliem karavīriem un virsniekiem, kuri pabeiguši dienesta periodus, kas nav minēti 2. pielikuma 2. punkta c) apakšpunkta i) un ii) daļā, d) apakšpunkta i) un ii) daļā, e) apakšpunkta i) un ii) daļā:

sociālās apdrošināšanas iestādes (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) nodaļas, kas uzskaitītas 3. pielikuma 2. punkta a) apakšpunktā;

ii)

personām, kuras nesen bijušas pašnodarbināti lauksaimnieki un kuras nav pabeigušas dienesta periodus, kas minēti 2. pielikuma 2. punkta c) apakšpunkta i) un ii) daļā, d) apakšpunkta i) un ii) daļā, e) apakšpunkta i) un ii) daļā:

Lauksaimniecības sociālās apdrošināšanas fonda (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) nodaļas, kas uzskaitītas 3. pielikuma 2.punkta b) apakšpunktā;

iii)

profesionāliem karavīriem, Militārā pretizlūkošanas dienesta darbiniekiem un Militārās izlūkošanas un drošības dienesta darbiniekiem:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Militāro pensiju birojs Varšavā), ja tas ir 2. pielikuma 2. punkta c) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde;

iv)

5. panta d) apakšpunktā minētie darbinieki:

Zakład EmerytalnoRentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas Pensiju birojs Varšavā), ja tas ir 2. pielikuma 2. punkta d) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde;

v)

ieslodzījuma vietu apsardzes dienesta darbiniekiem:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (eslodzījuma vietu apsardzes dienesta Pensiju birojs Varšavā), ja tas ir 2. pielikuma 2. punkta e) apakšpunktā minētā kompetentā iestāde;

vi)

tiesnešiem un prokuroriem:

Tieslietu ministrijas īpašas struktūras.”


5.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/29


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 102/2008

(2008. gada 4. februāris),

ar ko apstiprina grozījumus, kuri nav maznozīmīgi, tāda nosaukuma specifikācijā, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā – Prosciutto di Parma (ACVN)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 9. panta 1. punkta pirmo daļu un piemērojot 17. panta 2. punktu, Komisija ir izskatījusi Itālijas pieteikumu par aizsargātā cilmes vietas nosaukuma Prosciutto di Parma, kas reģistrēts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1107/96 (2), specifikācijas grozījumu apstiprināšanu.

(2)

Attiecīgie grozījumi nav maznozīmīgi Regulas (EK) Nr. 510/2006 9. panta nozīmē, un Komisija, piemērojot minētās regulas 6. panta 2. punkta pirmo daļu, Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicējusi grozījumu pieteikumu (3). Komisija nav saņēmusi nekādus iebildumu paziņojumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, un minētie grozījumi ir jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo apstiprina šīs regulas pielikumā minētā nosaukuma specifikācijas grozījumus, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 4. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 148, 21.6.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 704/2005 (OV L 118, 5.5.2005., 14. lpp.).

(3)  OV C 86, 20.4.2007., 7. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.2. grupa.

Gaļas produkti (termiski apstrādāti, sālīti, kūpināti u. c.)

ITĀLIJA

Prosciutto di Parma (ACVN)


5.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/31


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 103/2008

(2008. gada 4. februāris),

ar ko apstiprina grozījumus, kuri nav maznozīmīgi, tāda nosaukuma specifikācijā, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā – Mozzarella di Bufala Campana (ACVN)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 9. panta 1. punkta pirmo daļu un piemērojot tās 17. panta 2. punktu, Komisija izvērtēja Itālijas pieprasījumu apstiprināt specifikācijas grozījumus attiecībā uz aizsargātu cilmes vietas nosaukumu Mozzarella di Bufala Campana, kas reģistrēts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1107/96 (2).

(2)

Ņemot vērā, ka šie grozījumi nav maznozīmīgi Regulas (EK) Nr. 510/2006 9. panta nozīmē, Komisija, piemērojot minētās regulas 6. panta 2. punkta pirmo daļu, Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (3) publicēja grozījumu pieprasījumu. Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc grozījumi ir jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo apstiprina Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētos specifikācijas grozījumus attiecībā uz šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 4. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 148, 21.6.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 704/2005 (OV L 118, 5.5.2005., 14. lpp.).

(3)  OV C 90, 25.4.2007., 5. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.3. grupa.

Siers

ITĀLIJA

Mozzarella di Bufala Campana (ACVN)


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Padome

5.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/32


EK–MEKSIKAS APVIENOTĀS PADOMES LĒMUMS Nr. 1/2008

(2008. gada 15. janvāris),

ar ko īsteno 9. pantu Apvienotās padomes 2001. gada 27. februāra Lēmumā Nr. 2/2001 par pamata izveidi, lai risinātu sarunas par savstarpējās atzīšanas nolīgumiem

(2008/93/EK)

APVIENOTĀ PADOME,

ņemot vērā EK–Meksikas Apvienotās padomes Lēmumu Nr. 2/2001 un jo īpaši tā 9. pantu, un Ekonomiskās partnerības, politiskās saskaņošanas un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Meksikas Savienotajām Valstīm, no otras puses, (turpmāk “globālais nolīgums”) un jo īpaši tā 47. pantu,

tā kā:

(1)

Principā ne vēlāk kā trīs gadus pēc Lēmuma Nr. 2/2001 stāšanās spēkā Apvienotā padome veic vajadzīgos pasākumus, lai risinātu sarunas par savstarpējās atzīšanas nolīgumiem.

(2)

Sarunas par savstarpējās atzīšanas nolīgumiem varētu veicināt un atvieglināt ar pušu profesionālu struktūru pieņemtiem ieteikumiem. Pusēm jānovērtē šo ieteikumu atbilstība globālajam nolīgumam un ar minēto nolīgumu izveidotās Apvienotās padomes pieņemtajiem lēmumiem; pēc šāda novērtējuma pušu kompetentās iestādes varētu sākt sarunas.

(3)

Profesionālo struktūru ieteikumu novērtējumu veic Apvienotā komiteja saskaņā ar globālā nolīguma 48. panta 2. punkta noteikumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Puses mudina attiecīgās reprezentatīvās profesionālās struktūras to attiecīgajās teritorijās sniegt Apvienotajai komitejai ieteikumus par savstarpējo atzīšanu, lai pakalpojumu sniedzēji kopumā vai daļēji izpildītu katras puses piemērotos kritērijus pakalpojumu sniedzējiem attiecībā uz atļauju izsniegšanu, licencēšanu, darbību un sertificēšanu un jo īpaši attiecībā uz profesionāliem pakalpojumiem.

2.   Pēc 1. punktā minētā ieteikuma saņemšanas Apvienotā komiteja pārskata ieteikumu, lai noteiktu, vai tas atbilst globālajam nolīgumam un ar minēto nolīgumu izveidotās Apvienotās padomes pieņemtajiem lēmumiem.

3.   Ja atbilstīgi 2. punktā noteiktajai procedūrai 1. punktā minētais ieteikums ir atzīts par atbilstošu globālajam nolīgumam un Apvienotās padomes lēmumiem un kompetentās iestādes konstatē, ka ir pietiekams atbilstības līmenis starp Pušu attiecīgajiem noteikumiem, Puses ar minēto kompetento iestāžu starpniecību risina sarunas par nolīgumu attiecībā uz prasību, kvalifikācijas, licenču un citu noteikumu savstarpēju atzīšanu, lai īstenotu šo ieteikumu.

4.   Šā panta 3. punktā minētos nolīgumus noslēdz laikā, par ko savstarpēji vienojas, izmantojot Apvienotās padomes lēmumu, kas var attiekties, inter alia, uz šādiem jautājumiem:

a)

kvalifikācijas līdzvērtība, ieskaitot izglītību, pieredzi un eksāmenus;

b)

uzvedības un ētikas standartu līdzvērtība;

c)

profesionālā attīstība un nepārtraukta izglītošanās, lai saglabātu līdzvērtību;

d)

vietēja rakstura zināšanas, ietverot vietējo likumu, noteikumu, valodas, ģeogrāfijas vai klimata īpatnību pārzināšanu;

e)

patērētāju tiesību aizsardzības prasību līdzvērtība, piemēram, profesionālās atbildības apdrošināšana;

f)

īpaša īstermiņa pagaidu licenču izsniegšanas kārtība.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā otrā mēneša pirmajā dienā, kas seko dienai, kad tas ir pieņemts Apvienotajā padomē.

Briselē, 2008. gada 15. janvārī

Apvienotās padomes vārdā

priekšsēdētāja

P. ESPINOSA CANTELLANO


Komisija

5.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/34


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 25. janvāris),

ar ko atjaunina A pielikumu Monetārajam nolīgumam starp Francijas Republikas valdību Eiropas Kopienas vārdā un Viņa Augstības Monako prinča valdību

(2008/94/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā 2001. gada 24. decembra Monetāro nolīgumu starp Francijas Republikas valdību Eiropas Kopienas vārdā un Viņa Augstības Monako prinča valdību (1) un jo īpaši tā 11. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Starp Francijas Republikas valdību Eiropas Kopienas vārdā un Viņa Augstības Monako prinča valdību noslēgtā Monetārā nolīguma (turpmāk tekstā “Monetārais nolīgums”) 11. panta 2. punkts paredz, ka Monako Firstistei jāpiemēro Francijas pieņemtie pasākumi, lai īstenotu dažus Kopienas tiesību aktus par kredītiestāžu darbību un konsultatīvu uzraudzību un maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu sistēmisko risku novēršanu. Šie tiesību akti ir iekļauti nolīguma A pielikumā. Minēto pielikumu pēdējo reizi atjaunināja ar Komisijas Lēmumu 2006/558/EK (2). Vairāki A pielikumā iekļautie tiesību akti ir grozīti, un minētajā pielikumā ir jāiekļauj tiesību akti, ar kuriem izdara grozījumus. Ir pieņemti vairāki jauni Kopienas tiesību akti, uz kuriem attiecas Monetārā nolīguma 11. panta 2. punkts, un arī tie ir jāiekļauj A pielikumā.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīva 2006/46/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 78/660/EEK attiecībā uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem, 83/349/EEK attiecībā uz konsolidētajiem pārskatiem, 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem un 91/674/EEK par apdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem (3), attiecas uz kredītiestāžu darbību un uzraudzību, un ar to groza Padomes Direktīvu 86/635/EEK (4), kura jau ir iekļauta A pielikumā. Tādējādi uz to attiecas Monetārā nolīguma 11. panta 2. punkts un arī tā ir jāiekļauj A pielikumā.

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīva 2006/49/EK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību (pārstrādāta versija) (5) attiecas uz kredītiestāžu darbību un uzraudzību. Tādējādi uz to attiecas Monetārā nolīguma 11. panta 2. punkts un arī tā ir jāiekļauj A pielikumā. Turklāt Direktīva 2006/49/EK atceļ Padomes Direktīvu 93/6/EEK (6), kura, cita starpā, ir grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/87/EK (7) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK (8), tāpēc tā jāsvītro no A pielikuma.

(4)

Padomes 1993. gada 10. maija Direktīvu 93/22/EEK par ieguldījumu pakalpojumiem vērtspapīru jomā (9) atcēla ar Direktīvu 2004/39/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2006/31/EK (10), tāpēc tā jāsvītro no A pielikuma.

(5)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 9. marta Direktīva 2005/1/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 73/239/EEK, 85/611/EEK, 91/675/EEK, 92/49/EEK un 93/6/EEK, kā arī Direktīvas 94/19/EK, 98/78/EK, 2000/12/EK, 2001/34/EK, 2002/83/EK un 2002/87/EK, lai izveidotu finanšu pakalpojumu komiteju jaunu organizatorisko struktūru (11), attiecas uz kredītiestāžu darbību un uzraudzību, un ar to groza Direktīvu 94/19/EK (12) un Direktīvu 2002/87/EK (13), kuras jau ir iekļautas A pielikumā. Tādējādi uz to attiecas Monetārā nolīguma 11. panta 2. punkts un arī tā ir jāiekļauj A pielikumā.

(6)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīva 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (pārstrādāta versija) (14) attiecas uz kredītiestāžu darbību un uzraudzību. Tādējādi uz to attiecas Monetārā nolīguma 11. panta 2. punkts un arī tā ir jāiekļauj A pielikumā, izņemot III un IV sadaļu. Direktīva 2006/48/EK atceļ Direktīvu 2000/12/EK (15), kas, cita starpā, grozīta ar Direktīvu 2000/28/EK (16), Direktīvu 2002/87/EK un Direktīvu 2004/39/EK, tāpēc tā jāsvītro no A pielikuma. Turklāt, tā kā Direktīvu 2002/87/EK, kas ir iekļauta A pielikumā, groza ar Direktīvu 2006/48/EK, arī tā ir jāiekļauj kā tiesību akts, ar ko groza minēto pielikumu.

(7)

Komisijas 2006. gada 10. augusta Regula (EK) Nr. 1287/2006, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK attiecībā uz ieguldījumu sabiedrību pienākumu vest uzskaiti, darījumu pārskatu sniegšanu, tirgus pārskatāmību, finanšu instrumentu pielaidi tirdzniecībai un šajā direktīvā definētajiem terminiem (17), un Komisijas 2006. gada 10. augusta Direktīva 2006/73/EK, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK attiecībā uz ieguldījumu sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem (18), attiecas uz kredītiestāžu darbību un uzraudzību un papildina Direktīvu 2004/39/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2006/31/EK, kura jau ir iekļauta A pielikumā. Tādējādi uz tām attiecas Monetārā nolīguma 11. panta 2. punkts un arī tās ir jāiekļauj A pielikumā.

(8)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. septembra Direktīva 2000/46/EK par elektroniskās naudas iestāžu darbības uzsākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību (19) attiecas uz kredītiestāžu darbību un uzraudzību. Tādējādi uz to attiecas Monetārā nolīguma 11. panta 2. punkts un arī tā jāiekļauj A pielikumā.

(9)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Monetārā nolīguma A pielikums. Skaidrības labad A pielikums jānomaina pilnībā.

(10)

Komisija 2007. gada 13. septembra sanāksmē informēja Apvienoto komiteju par to, ka jāatjaunina Monetārā nolīguma A pielikums. Apvienotā komiteja ir ņēmusi vērā Komisijas nostāju,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Starp Francijas Republikas valdību Eiropas Kopienas vārdā un Viņa Augstības Monako prinča valdību noslēgtā Monetārā nolīguma A pielikums tiek aizstāts ar šā lēmuma pielikumu.

Briselē, 2008. gada 25. janvārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 142, 31.5.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 219, 10.8.2006., 23. lpp.

(3)  OV L 224, 16.8.2006., 1. lpp.

(4)  OV L 372, 31.12.1986., 1. lpp.

(5)  OV L 177, 30.6.2006., 201. lpp.

(6)  OV L 141, 11.6.1993., 1. lpp.

(7)  OV L 35, 11.2.2003., 1. lpp.

(8)  OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.

(9)  OV L 141, 11.6.1993., 27. lpp.

(10)  OV L 114, 27.4.2006., 60. lpp.

(11)  OV L 79, 24.3.2005., 9. lpp.

(12)  OV L 135, 31.5.1994., 5. lpp.

(13)  OV L 35, 11.2.2003., 1. lpp.

(14)  OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp.

(15)  OV L 126, 26.5.2000., 1. lpp.

(16)  OV L 275, 27.10.2000., 37. lpp.

(17)  OV L 241, 2.9.2006., 1. lpp.

(18)  OV L 241, 2.9.2006., 26. lpp.

(19)  OV L 275, 27.10.2000., 39. lpp.


PIELIKUMS

1.   86/635/EEK

Padomes 1986. gada 8. decembra Direktīva par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem: par noteikumiem, kas attiecas uz kredītiestādēm

(OV L 372, 31.12.1986., 1. lpp.)

Grozīta ar šādām direktīvām:

 

2001/65/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. septembra Direktīva, ar ko Direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK un 86/635/EEK groza attiecībā uz novērtēšanas noteikumiem, ko piemēro noteiktu veidu sabiedrību, kā arī banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem

(OV L 283, 27.10.2001., 28. lpp.)

 

2003/51/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 18. jūnija Direktīva, ar ko attiecībā uz noteikta veida sabiedrību, banku un citu finanšu iestāžu un apdrošināšanas uzņēmumu gada un konsolidētajiem pārskatiem groza Padomes Direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK, 86/635/EEK un 91/674/EEK

(OV L 178, 17.7.2003., 16. lpp.)

 

2006/46/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīva, ar ko groza Padomes Direktīvas 78/660/EEK attiecībā uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem, 83/349/EEK attiecībā uz konsolidētajiem pārskatiem, 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem un 91/674/EEK par apdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem

(OV L 224, 16.8.2006., 1. lpp.)

2.   89/117/EEK

Padomes 1989. gada 13. februāra Direktīva par pienākumiem saistībā ar gada pārskata dokumentu publicēšanu, kas attiecas uz tādu kredītiestāžu un finanšu iestāžu kādā dalībvalstī reģistrētām filiālēm, kuru galvenais birojs nav minētajā dalībvalstī

(OV L 44, 16.2.1989., 40. lpp.)

3.   2006/49/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīva par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību (pārstrādāta versija)

(OV L 177, 30.6.2006., 201. lpp.)

4.   94/19/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīva par noguldījumu garantiju sistēmām

(OV L 135, 31.5.1994., 5. lpp.)

Grozīta ar šādu direktīvu:

 

2005/1/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 9. marta Direktīva, ar ko groza Padomes Direktīvas 73/239/EEK, 85/611/EEK, 91/675/EEK, 92/49/EEK un 93/6/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/19/EK, 98/78/EK, 2000/12/EK, 2001/34/EK, 2002/83/EK un 2002/87/EK, lai izveidotu finanšu pakalpojumu komiteju jaunu organizatorisko struktūru

(OV L 79, 24.3.2005., 9. lpp.)

5.   98/26/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 19. maija Direktīva par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās

(OV L 166, 11.6.1998., 45. lpp.)

6.   2006/48/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīva par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (pārstrādāta versija) – izņemot III un IV sadaļu

(OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp.)

7.   2001/24/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 4. aprīļa Direktīva par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju

(OV L 125, 5.5.2001., 15. lpp.)

8.   2002/47/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 6. jūnija Direktīva par finanšu nodrošinājuma līgumiem

(OV L 168, 27.6.2002., 43. lpp.)

9.   2002/87/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīva par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes Direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK

(OV L 35, 11.2.2003., 1. lpp.)

Grozīta ar šādām direktīvām:

 

2005/1/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 9. marta Direktīva, ar ko groza Padomes Direktīvas 73/239/EEK, 85/611/EEK, 91/675/EEK, 92/49/EEK un 93/6/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/19/EK, 98/78/EK, 2000/12/EK, 2001/34/EK, 2002/83/EK un 2002/87/EK, lai izveidotu finanšu pakalpojumu komiteju jaunu organizatorisko struktūru

(OV L 79, 24.3.2005., 9. lpp.)

 

2006/48/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīva par kredītiestāžu darbības uzsākšanu un veikšanu (pārstrādāta versija)

(OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp.)

10.   2004/39/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (2004. gada 21. aprīlis), kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK: noteikumi, kas attiecas uz kredītiestādēm un izņemot 15. pantu, 31. līdz 33. pantu un III sadaļu

(OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.)

Grozīta ar šādu direktīvu:

 

2006/31/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa Direktīva, ar kuru attiecībā uz dažiem termiņiem groza Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem

(OV L 114, 27.4.2006., 60. lpp.)

un papildināta ar šādiem tiesību aktiem:

 

Regulu (EK) Nr. 1287/2006

Komisijas 2006. gada 10. augusta Regula, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK attiecībā uz ieguldījumu sabiedrību pienākumu vest uzskaiti, darījumu pārskatu sniegšanu, tirgus pārskatāmību, finanšu instrumentu pielaidi tirdzniecībai un šajā direktīvā definētajiem terminiem

(OV L 241, 2.9.2006., 1. lpp.)

 

2006/73/EK

Komisijas 2006. gada 10. augusta Direktīva, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK attiecībā uz ieguldījumu sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem

(OV L 241, 2.9.2006., 26. lpp.)

11.   2000/46/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. septembra Direktīva par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību

(OV L 275, 27.10.2000., 39. lpp.)


5.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/39


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 25. janvāris),

ar ko atbilstīgi Padomes Direktīvai 92/43/EEK pieņem Kopienas nozīmes teritoriju sarakstu Makronēzijas bioģeogrāfiskajam reģionam

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 286)

(2008/95/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (1) un jo īpaši tās 4. panta 2. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 92/43/EEK 1. panta c) punkta iii) apakšpunktā minētais Makronēzijas bioģeogrāfiskais reģions ietver Azoru salas, Madeiras salas (Portugāle) un Kanāriju salas (Spānija) Atlantijas okeānā, kā tas noteikts bioģeogrāfiskajā kartē, ko 2005. gada 25. aprīlī apstiprināja komiteja, kas izveidota saskaņā ar minētās direktīvas 20. pantu, turpmāk – Biotopu komiteja.

(2)

1995. gadā uzsāktā procesa kontekstā jāturpina Natura 2000 tīkla faktiskā izveidošana, jo šis tīkls ir būtisks bioloģiskās daudzveidības aizsardzības elements Kopienā.

(3)

Kopienas nozīmes teritoriju sākotnējais saraksts Makronēzijas bioģeogrāfiskajam reģionam Direktīvas 92/43/EEK nozīmē tika pieņemts ar Komisijas Lēmumu 2002/11/EK (2). Pamatojoties uz Direktīvas 92/43/EEK 4. panta 4. punktu un 6. panta 1. punktu, teritorijām, kas iekļautas Kopienas nozīmes teritoriju sarakstā Makronēzijas bioģeogrāfiskajam reģionam, attiecīgā dalībvalsts pēc iespējas drīzāk un sešu gadu laikā piešķir īpaši aizsargājamas dabas teritorijas statusu, nosakot aizsardzības prioritātes un vajadzīgos aizsardzības pasākumus.

(4)

Ņemot vērā Natura 2000 tīkla pielāgošanas dinamiku, Kopienas nozīmes teritoriju sarakstus pārskata. Tāpēc jāatjaunina arī minētais sākotnējais saraksts.

(5)

No vienas puses, Kopienas nozīmes teritoriju sākotnējais saraksts Makronēzijas bioģeogrāfiskajam reģionam ir jāatjaunina, lai tajā iekļautu tās papildu teritorijas, ko dalībvalstis kopš 2000. gada ierosinājušas padarīt par Kopienas nozīmes teritorijām Makronēzijas bioģeogrāfiskajam reģionam Direktīvas 92/43/EEK 1. panta nozīmē. Pienākumi, kas izriet no Direktīvas 92/43/EEK 4. panta 4. punkta un 6. panta 1. punkta, piemērojami pēc iespējas drīzāk un sešu gadu laikā no dienas, kad pieņemts Kopienas nozīmes teritoriju pirmais atjauninātais saraksts Makronēzijas bioģeogrāfiskajam reģionam.

(6)

No otras puses, Kopienas nozīmes teritoriju sākotnējais saraksts Makronēzijas bioģeogrāfiskajam reģionam ir jāatjaunina, lai atspoguļotu to informāciju par pārmaiņām teritorijā, kuru dalībvalstis iesniegušas pēc Kopienas saraksta pieņemšanas. No šāda viedokļa Kopienas nozīmes teritoriju pirmais atjauninātais saraksts Makronēzijas bioģeogrāfiskajam reģionam ir sākotnējā saraksta konsolidēta versija. Tomēr jāuzsver, ka pienākumi, kas izriet no Direktīvas 92/43/EEK 4. panta 4. punkta un 6. panta 1. punkta, piemērojami pēc iespējas drīzāk un sešu gadu laikā no dienas, kad pieņemts Kopienas nozīmes teritoriju sākotnējais saraksts Makronēzijas bioģeogrāfiskajam reģionam.

(7)

To Makronēzijas bioģeogrāfiskā reģiona teritoriju sarakstus, kuras ierosināts atzīt par Kopienas nozīmes teritorijām Direktīvas 92/43/EEK 1. panta nozīmē, Portugāle un Spānija Komisijai nosūtījusi laikā no 1997. gada novembra līdz 2006. septembrim saskaņā ar minētās direktīvas 4. panta 1. punktu.

(8)

Ierosināto teritoriju saraksti bija papildināti ar informāciju par katru teritoriju tādā formātā, kā noteikts ar Komisijas 1996. gada 18. decembra Lēmumu 97/266/EK par formu, kādā sniedzama informācija par Natura 2000 ierosinātajām teritorijām (3).

(9)

Minētajā informācijā ietilpst visjaunākā un aktuālākā teritorijas karte, ko nosūtījusi attiecīgā dalībvalsts, kā arī teritorijas nosaukums, atrašanās vieta, platība un dati, kurus iegūst, piemērojot Direktīvas 92/43/EEK III pielikumā norādītos kritērijus.

(10)

Pamatojoties uz saraksta projektu, kuru Komisija sagatavojusi, vienojoties ar katru attiecīgo dalībvalsti, un kurā norādītas teritorijas, kam ir raksturīgi prioritāri dabiskie biotopi vai prioritāras sugas, ir jāpieņem par Kopienas nozīmes teritorijām izraudzīto teritoriju pirmais atjauninātais saraksts Makronēzijas bioģeogrāfiskajam reģionam.

(11)

Direktīvas 92/43/EEK 11. pantā noteiktās uzraudzības rezultātā pastāvīgi papildinās zināšanas par dabisko biotopu tipu un sugu sastopamību un izplatību. Tāpēc Kopienas nozīmes teritoriju novērtēšanu un atlasi veica, izmantojot pilnīgāko patlaban pieejamo informāciju.

(12)

Tomēr dažas dalībvalstis nav ierosinājušas pietiekamu tādu teritoriju skaitu, kas atbilst Direktīvas 92/43/EEK prasībām par konkrētiem biotopu tipiem un sugām. Tāpēc attiecībā uz šīm sugām un biotopu tipiem tīkla izveidi nevar uzskatīt par pabeigtu. Tomēr, ņemot vērā to, ka informācijas saņemšana un vienošanās ar dalībvalstīm ir aizkavējusies, Komisija uzskata, ka tai jāpieņem pirmais atjauninātais teritoriju saraksts, kas būs jāpārskata saskaņā ar Direktīvas 92/43/EEK 4. panta noteikumiem.

(13)

Tā kā zināšanas par Direktīvas 92/43/EEK I pielikumā minēto dabisko biotopu tipu un II pielikumā minēto sugu sastopamību un izplatību teritoriālajos jūras ūdeņos un dalībvalstu jurisdikcijā esošajos jūras ūdeņos ārpus teritoriālajiem ūdeņiem joprojām ir nepilnīgas, nevar izdarīt secinājumus par to, vai tīkla izveide ir pabeigta. Vajadzības gadījumā sarakstu pārskata saskaņā ar Direktīvas 92/43/EEK 4. panta noteikumiem.

(14)

Skaidrības un pārredzamības labad Lēmums 2002/11/EK ir jāaizstāj.

(15)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biotopu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kopienas nozīmes teritoriju pirmais atjauninātais saraksts Makronēzijas bioģeogrāfiskajam reģionam atbilstīgi Direktīvas 92/43/EEK 4. panta 2. punkta trešajai daļai ir iekļauts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Lēmumu 2002/11/EK atceļ.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 25. janvārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/105/EK (OV L 363, 20.12.2006., 368. lpp.).

(2)  OV L 5, 9.1.2002., 16. lpp.

(3)  OV L 107, 24.4.1997., 1. lpp.


PIELIKUMS

Kopienas nozīmes teritoriju pirmais atjauninātais saraksts Makronēzijas bioģeogrāfiskajam reģionam

Informācija par katru Kopienas nozīmes teritoriju (KNT) sniegta Natura 2000 formātā, kurā iekļauta atbilstošā karte. To nosūtījušas valsts kompetentās iestādes saskaņā ar Direktīvas 92/43/EEK 4. panta 1. punkta otro daļu.

Tabulā norādīta šāda informācija:

A

:

KNT kodu veido deviņas zīmes, no kurām pirmās divas ir dalībvalsts ISO kods;

B

:

KNT nosaukums;

C

:

* nozīmē to, ka Kopienas nozīmes teritorijā atrodams vismaz viens prioritārais dabisko biotopu tips un/vai prioritārā suga Direktīvas 92/43/EEK 1. panta nozīmē;

D

:

KNT platība hektāros vai garums kilometros;

E

:

KNT ģeogrāfiskās koordinātas (ģeogrāfiskais platums un ģeogrāfiskais garums).

Visa informācija, kas norādīta Kopienas nozīmes teritoriju sarakstā, ir pamatota ar datiem, kurus ir ierosinājusi, nosūtījusi un apstiprinājusi Spānija un Portugāle.

A

B

C

D

E

KNT kods

KNT nosaukums

*

KNT platība

(ha)

KNT garums

(km)

KNT ģeogrāfiskās koordinātas

 

 

 

 

 

Ģeogrāfiskais garums

Ģeogrāfiskais platums

ES0000041

Ojeda, Inagua y Pajonales

*

3 527,6

 

W 15 41

N 27 56

ES0000043

Caldera de Taburiente

*

4 354,7

 

W 17 52

N 28 43

ES0000044

Garajonay

*

3 785,4

 

W 17 15

N 28 7

ES0000096

Pozo Negro

*

9 096

 

W 13 58

N 28 16

ES0000102

Garoé

*

1 124

 

W 17 56

N 27 47

ES0000108

Los Órganos

*

149,7

 

W 17 16

N 28 13

ES0000111

Tamadaba

*

7 448,7

 

W 15 43

N 28 1

ES0000112

Juncalillo del Sur

 

186,3

 

W 15 28

N 27 47

ES0000113

Macizo de Tauro

*

1 244,1

 

W 15 41

N 27 54

ES0000141

Parque Nacional de Timanfaya

 

5 180,7

 

W 13 46

N 29 0

ES7010002

Barranco Oscuro

*

33,4

 

W 15 35

N 28 3

ES7010003

El Brezal

*

109,1

 

W 15 36

N 28 6

ES7010004

Azuaje

*

456,3

 

W 15 34

N 28 5

ES7010005

Los Tilos de Moya

*

89

 

W 15 35

N 28 5

ES7010006

Los Marteles

*

2 803,7

 

W 15 32

N 27 57

ES7010007

Las Dunas de Maspalomas

*

360

 

W 15 35

N 27 44

ES7010008

Güigüí

*

2 897,7

 

W 15 48

N 27 57

ES7010010

Pilancones

*

5 781,6

 

W 15 38

N 27 51

ES7010011

Amagro

*

487,6

 

W 15 40

N 28 7

ES7010012

Bandama

 

592,9

 

W 15 26

N 28 1

ES7010014

Cueva de Lobos

*

7 027,5

 

W 14 15

N 28 18

ES7010016

Área marina de La Isleta

*

8 562

 

W 15 27

N 28 10

ES7010017

Franja marina de Mogán

*

29 993

 

W 15 33

N 27 45

ES7010018

Riscos de Tirajana

*

749,6

 

W 15 34

N 27 57

ES7010019

Roque de Nublo

*

446,4

 

W 15 36

N 27 57

ES7010020

Sebadales de La Graciosa

 

1 192

 

W 13 30

N 29 13

ES7010021

Sebadales de Guasimeta

 

1 276

 

W 13 35

N 28 55

ES7010022

Sebadales de Corralejo

*

1 946,6

 

W 13 49

N 28 42

ES7010023

Malpaís de la Arena

 

849,8

 

W 13 55

N 28 38

ES7010024

Vega de Río Palmas

*

365,7

 

W 14 3

N 28 24

ES7010025

Fataga

*

2 725,9

 

W 15 34

N 27 54

ES7010027

Jinámar

*

30,7

 

W 15 25

N 28 2

ES7010028

Tufia

*

51,3

 

W 15 22

N 27 57

ES7010031

Islote de Lobos

*

452,7

 

W 13 49

N 28 44

ES7010032

Corralejo

*

2 689,3

 

W 13 51

N 28 40

ES7010033

Jandía

*

14 972,5

 

W 14 21

N 28 5

ES7010034

Montaña Cardón

*

1 233,6

 

W 14 9

N 28 15

ES7010035

Playa de Sotavento de Jandía

*

5 461,1

 

W 14 12

N 28 9

ES7010036

Punta del Mármol

*

29,9

 

W 15 36

N 28 8

ES7010037

Bahía del Confital

 

634,2

 

W 15 27

N 28 8

ES7010038

Barranco de La Virgen

*

559,4

 

W 15 35

N 28 2

ES7010039

El Nublo II

*

13 956

 

W 15 40

N 27 57

ES7010040

Hoya del Gamonal

*

627,3

 

W 15 34

N 27 58

ES7010041

Barranco de Guayadeque

*

709,4

 

W 15 27

N 27 55

ES7010042

La Playa del Matorral

*

95,58

 

W 14 19

N 28 2

ES7010044

Los Islotes

 

151,2

 

W 13 31

N 29 17

ES7010045

Archipiélago Chinijo

*

8 865,3

 

W 13 34

N 29 6

ES7010046

Los Volcanes

 

9 986,1

 

W 13 44

N 29 2

ES7010047

La Corona

*

2 602,4

 

W 13 26

N 29 10

ES7010048

Bahía de Gando

*

477,7

 

W 15 22

N 27 55

ES7010049

Arinaga

*

92,4

 

W 15 23

N 27 51

ES7010052

Punta de la Sal

*

136

 

W 15 23

N 27 52

ES7010053

Playa del Cabrón

 

956,2

 

W 15 23

N 27 51

ES7010054

Los Jameos

 

234,7

 

W 13 25

N 29 9

ES7010055

Amurga

*

5 341,2

 

W 15 32

N 27 50

ES7010056

Sebadales de Playa del Inglés

*

2 721,5

 

W 15 33

N 27 45

ES7010062

Betancuria

*

3 328,8

 

W 14 21

N 28 5

ES7010063

Nublo

*

7 107,5

 

W 15 45

N 27 53

ES7010064

Ancones-Sice

 

223,3

 

W 14 4

N 28 19

ES7010065

Malpaís del Cuchillo

 

55,4

 

W 13 40

N 29 5

ES7010066

Costa de Sardina del Norte

 

1 426,5

 

W 15 42

N 28 8

ES7011001

Los Risquetes

 

9,1

 

W 13 39

N 29 6

ES7011002

Cagafrecho

 

633,1

 

W 13 40

N 28 55

ES7011003

Pino Santo

 

1 564,8

 

W 15 28

N 28 3

ES7011004

Macizo de Tauro II

 

5 117,6

 

W 15 41

N 27 49

ES7011005

Sebadales de Güigüí

*

7 219,74

 

W 15 52

N 27 57

ES7020001

Mencáfete

*

454,6

 

W 18 4

N 27 43

ES7020002

Roques de Salmor

 

3,5

 

W 17 59

N 27 49

ES7020003

Tibataje

*

592,7

 

W 18 0

N 27 46

ES7020004

Risco de Las Playas

*

966,9

 

W 17 57

N 27 42

ES7020006

Timijiraque

*

375,1

 

W 17 55

N 27 46

ES7020008

Pinar de Garafía

*

1 027,5

 

W 17 52

N 28 46

ES7020009

Guelguén

*

1 062,4

 

W 17 52

N 28 49

ES7020010

Las Nieves

*

5 114,6

 

W 17 49

N 28 44

ES7020011

Cumbre Vieja

*

7 522,1

 

W 17 50

N 28 35

ES7020012

Montaña de Azufre

 

75,8

 

W 17 46

N 28 33

ES7020014

Risco de la Concepción

*

65,7

 

W 17 46

N 28 40

ES7020015

Costa de Hiscaguán

 

249,9

 

W 17 57

N 28 48

ES7020016

Barranco del Jorado

 

98,2

 

W 17 57

N 28 42

ES7020017

Franja marina Teno-Rasca

*

69 500

 

W 16 53

N 28 16

ES7020018

Tubo volcánico de Todoque

 

1,7

 

W 17 53

N 28 36

ES7020020

Tablado

*

223,6

 

W 17 52

N 28 48

ES7020021

Barranco de las Angustias

*

1 699

 

W 17 54

N 28 41

ES7020022

Tamanca

*

2 073,1

 

W 17 52

N 28 34

ES7020024

Juan Mayor

*

28,3

 

W 17 46

N 28 41

ES7020025

Barranco del Agua

*

74,2

 

W 17 44

N 28 43

ES7020026

La Caldereta

*

18

 

W 18 0

N 27 44

ES7020028

Benchijigua

*

483,2

 

W 17 13

N 28 6

ES7020029

Puntallana

*

285,7

 

W 17 6

N 28 7

ES7020030

Majona

*

1 975,7

 

W 17 9

N 28 8

ES7020032

Roque Cano

*

57,1

 

W 17 15

N 28 10

ES7020033

Roque Blanco

*

29,8

 

W 17 14

N 28 9

ES7020034

La Fortaleza

*

53,1

 

W 17 16

N 28 5

ES7020035

Barranco del Cabrito

*

1 160,4

 

W 17 9

N 28 4

ES7020037

Lomo del Carretón

*

248,5

 

W 17 19

N 28 8

ES7020039

Orone

*

1 706,6

 

W 17 15

N 28 5

ES7020041

Charco del Conde

 

9,2

 

W 17 20

N 28 5

ES7020042

Charco de Cieno

*

5,2

 

W 17 20

N 28 5

ES7020043

Parque Nacional del Teide

*

18 993,1

 

W 16 37

N 28 14

ES7020044

Ijuana

*

901,8

 

W 16 8

N 28 33

ES7020045

Pijaral

*

295,7

 

W 16 10

N 28 33

ES7020046

Los Roques de Anaga

*

9,8

 

W 16 9

N 28 35

ES7020047

Pinoleris

*

178,4

 

W 16 29

N 28 22

ES7020048

Malpaís de Güímar

*

286

 

W 16 22

N 28 18

ES7020049

Montaña Roja

*

163,96

 

W 16 32

N 28 1

ES7020050

Malpaís de la Rasca

 

312,7

 

W 16 41

N 28 0

ES7020051

Barranco del Infierno

*

1 824,1

 

W 16 42

N 28 7

ES7020052

Chinyero

*

2 380

 

W 16 47

N 28 17

ES7020053

Las Palomas

*

582,7

 

W 16 27

N 28 23

ES7020054

Corona Forestal

*

41 067,7

 

W 16 37

N 28 10

ES7020055

Barranco de Fasnia y Güímar

*

151,1

 

W 16 27

N 28 15

ES7020056

Montaña Centinela

 

130,7

 

W 16 27

N 28 9

ES7020057

Mar de Las Calmas

*

9 898,4

 

W 18 3

N 27 38

ES7020058

Montañas de Ifara y Los Riscos

 

284,9

 

W 16 32

N 28 4

ES7020061

Roque de Jama

*

92,5

 

W 16 38

N 28 5

ES7020064

Los Sables

*

3,1

 

W 17 55

N 28 48

ES7020065

Montaña de Tejina

*

167,7

 

W 16 45

N 28 11

ES7020066

Roque de Garachico

 

3,04

 

W 16 45

N 28 22

ES7020068

La Rambla de Castro

*

45

 

W 16 35

N 28 23

ES7020069

Las Lagunetas

*

3 568,3

 

W 16 24

N 28 25

ES7020070

Barranco de Erques

*

262,7

 

W 16 47

N 28 9

ES7020071

Montaña de la Centinela

*

15

 

W 17 46

N 28 32

ES7020072

Montaña de la Breña

*

26,1

 

W 17 47

N 28 37

ES7020073

Los Acantilados de la Culata

*

440,9

 

W 16 45

N 28 21

ES7020074

Los Campeches, Tigaiga y Ruiz

*

543,5

 

W 16 36

N 28 21

ES7020075

La Resbala

*

590,6

 

W 16 28

N 28 22

ES7020076

Riscos de Bajamar

*

26

 

W 17 46

N 28 40

ES7020077

Acantilado de la Hondura

 

32,5

 

W 16 25

N 28 11

ES7020078

Tabaibal del Porís

 

47,5

 

W 16 25

N 28 10

ES7020081

Interián

*

100,2

 

W 16 47

N 28 21

ES7020082

Barranco de Ruiz

*

95,3

 

W 16 37

N 28 22

ES7020084

Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe

*

5 561,7

 

W 17 57

N 28 46

ES7020085

El Paso y Santa Cruz de La Palma

*

1 390,5

 

W 17 51

N 28 40

ES7020086

Santa Cruz de La Palma

*

216

 

W 17 49

N 28 41

ES7020087

Breña Alta

*

60,8

 

W 17 49

N 28 37

ES7020088

Sabinar de Puntallana

*

14,1

 

W 17 44

N 28 44

ES7020089

Sabinar de La Galga

*

81

 

W 17 46

N 28 46

ES7020090

Monteverde de Don Pedro-Juan Adalid

*

483,1

 

W 17 54

N 28 49

ES7020091

Monteverde de Gallegos-Franceses

*

1 408,6

 

W 17 50

N 28 49

ES7020092

Monteverde de Lomo Grande

*

494,9

 

W 17 48

N 28 47

ES7020093

Monteverde de Barranco Seco-Barranco del Agua

*

1 939,1

 

W 17 47

N 28 44

ES7020094

Monteverde de Breña Alta

*

823,2

 

W 17 48

N 28 40

ES7020095

Anaga

*

10 340,6

 

W 16 13

N 28 32

ES7020096

Teno

*

6 119,7

 

W 16 51

N 28 18

ES7020097

Teselinde-Cabecera de Vallehermoso

*

2 340,9

 

W 17 17

N 28 11

ES7020098

Montaña del Cepo

*

1 162

 

W 17 12

N 28 11

ES7020099

Frontera

*

8 807,4

 

W 18 7

N 27 45

ES7020100

Cueva del Viento

*

137,7

 

W 16 41

N 28 20

ES7020101

Laderas de Enchereda

*

682,6

 

W 17 11

N 28 8

ES7020102

Barranco de Charco Hondo

*

392,4

 

W 17 15

N 28 3

ES7020103

Barranco de Argaga

*

187,1

 

W 17 18

N 28 5

ES7020104

Valle Alto de Valle Gran Rey

*

706,8

 

W 17 18

N 28 6

ES7020105

Barranco del Águila

*

164,4

 

W 17 7

N 28 8

ES7020106

Cabecera Barranco de Aguajilva

*

140,3

 

W 17 17

N 28 7

ES7020107

Cuenca de Benchijigua-Guarimiar

*

1 341,4

 

W 17 13

N 28 3

ES7020108

Taguluche

*

139,5

 

W 17 19

N 28 8

ES7020109

Barrancos del Cedro y Liria

*

584,18

 

W 17 11

N 28 9

ES7020110

Barranco de Niágara

*

38,7

 

W 16 45

N 28 11

ES7020111

Barranco de Orchilla

*

18,4

 

W 16 36

N 28 6

ES7020112

Barranco de las Hiedras-El Cedro

*

166,4

 

W 16 29

N 28 11

ES7020113

Acantilado costero de Los Perros

*

65,9

 

W 16 41

N 28 23

ES7020114

Riscos de Lara

*

103,4

 

W 16 49

N 28 15

ES7020115

Laderas de Chío

*

197,1

 

W 16 47

N 28 15

ES7020116

Sebadales del sur de Tenerife

*

2 692,9

 

W 16 35

N 28 1

ES7020117

Cueva marina de San Juan

 

0,7

 

W 16 49

N 28 10

ES7020118

Barranco de Icor

*

36,5

 

W 16 27

N 28 12

ES7020119

Lomo de Las Eras

 

1,7

 

W 16 25

N 28 11

ES7020120

Sebadal de San Andrés

 

582,7

 

W 16 12

N 28 29

ES7020121

Barranco Madre del Agua

*

9,8

 

W 16 29

N 28 12

ES7020122

Franja marina de Fuencaliente

*

7 055,2

 

W 17 53

N 28 32

ES7020123

Franja marina Santiago-Valle Gran Rey

*

13 139

 

W 17 18

N 28 2

ES7020124

Costa de Garafía

 

3 475,3

 

W 17 52

N 28 51

ES7020125

Costa de los Órganos

 

1 164

 

W 17 17

N 28 13

ES7020126

Costa de San Juan de la Rambla

 

1 602,9

 

W 16 37

N 28 25

ES7020127

Risco de la Mérica

*

38,3

 

W 17 20

N 28 6

ES7020128

Sebadales de Antequera

 

272,62

 

W 16 7

N 28 31

ES7020129

Piña de mar de Granadilla

 

0,93

 

W 16 30

N 28 4

PTCOR0001

Costa e Caldeirão – Ilha do Corvo

*

964,02

 

W 31 6

N 39 42

PTDES0001

Ilhas Desertas

*

11 301,62

 

W 16 29

N 32 30

PTFAI0004

Caldeira e Capelinhos – Ilha do Faial

*

2 023,05

 

W 28 45

N 38 35

PTFAI0005

Monte da Guia – Ilha do Faial

*

362,85

 

W 28 37

N 38 31

PTFAI0006

Ponta do Varadouro – Ilha do Faial

*

19,66

 

W 28 47

N 38 34

PTFAI0007

Morro de Castelo Branco – Ilha do Faial

*

131,52

 

W 28 45

N 38 31

PTFLO0002

Zona Central – Morro Alto – Ilha das Flores

*

2 924,68

 

W 31 13

N 39 27

PTFLO0003

Costa Nordeste – Ilha das Flores

*

1 215,28

 

W 31 10

N 39 30

PTGRA0015

Ilhéu de Baixo – Restinga Ilha Graciosa

*

248,65

 

W 27 57

N 39 0

PTGRA0016

Ponta Branca – Ilha Graciosa

*

74,81

 

W 28 2

N 39 1

PTJOR0013

Ponta dos Rosais – Ilha de S. Jorge

*

303,8

 

W 28 18

N 38 45

PTJOR0014

Costa NE e Ponta do Topo – Ilha de S. Jorge

*

3 956,41

 

W 27 51

N 38 35

PTMAD0001

Laurisilva da Madeira

*

13 354,86

 

W 17 3

N 32 46

PTMAD0002

Maciço Montanhoso Central da Ilha da Madeira

*

8 212,22

 

W 16 55

N 32 43

PTMAD0003

Ponta de S. Lourenço

*

2 043,12

 

W 16 41

N 32 44

PTMAD0004

Ilhéu da Viúva

*

1 822,47

 

W 16 51

N 32 48

PTMAD0005

Achadas da Cruz

 

205,82

 

W 17 12

N 32 50

PTMAD0006

Moledos – Madalena do Mar

 

18,12

 

W 17 8

N 32 42

PTMAD0007

Pináculo

*

33,81

 

W 16 52

N 32 39

PTMIG0019

Lagoa do Fogo – Ilha de S. Miguel

*

1 360,42

 

W 25 28

N 37 46

PTMIG0020

Caloura-Ponta da Galera – Ilha de S. Miguel

*

204,2

 

W 25 30

N 37 42

PTMIG0021

Banco D. João de Castro (Canal Terceira – S. Miguel)

*

1 643

 

W 26 36

N 38 13

PTPIC0008

Baixa do Sul (Canal do Faial)

*

54,68

 

W 28 35

N 38 30

PTPIC0009

Montanha do Pico, Prainha e Caveiro – Ilha do Pico

*

8 572

 

W 28 17

N 38 28

PTPIC0010

Ponta da Ilha – Ilha do Pico

*

394,96

 

W 28 2

N 38 25

PTPIC0011

Lajes do Pico – Ilha do Pico

*

142,15

 

W 28 15

N 38 23

PTPIC0012

Ilhéus da Madalena – Ilha do Pico

*

146,4

 

W 28 32

N 38 32

PTPOR0001

Ilhéus do Porto Santo

*

232,2

 

W 16 23

N 33 0

PTPOR0002

Pico Branco – Porto Santo

 

142,72

 

W 16 17

N 33 5

PTSEL0001

Ilhas Selvagens

*

5 752

 

W 15 51

N 30 5

PTSMA0022

Ponta do Castelo – Ilha de Sta. Maria

*

320,49

 

W 25 2

N 36 55

PTSMA0023

Ilhéu das Formigas e Recife Dollabarat (Canal S. Miguel – Sta. Maria)

*

3 542

 

W 25 45

N 37 15

PTTER0017

Serra Santa Bárbara e Pico Alto – Ilha da Terceira

*

4 760,25

 

W 27 17

N 38 44

PTTER0018

Costa das Quatro Ribeiras – Ilha da Terceira

*

274,39

 

W 27 12

N 38 48