ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 27

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 31. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 84/2008 (2008. gada 30. janvāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 85/2008 (2008. gada 30. janvāris) par īpašiem nosacījumiem, ar kuriem piešķir atbalstu par aitu un kazu gaļas privātu uzglabāšanu (Kodificēta versija)

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 86/2008 (2008. gada 30. janvāris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 318/2007, ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus dažu putnu ievešanai Kopienā un attiecīgos karantīnas nosacījumus ( 1 )

8

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2008/5/EK (2008. gada 30. janvāris) par tādu norāžu obligātu iekļaušanu dažu pārtikas produktu marķējumā, kas nav paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/13/EK (Kodificēta versija) ( 1 )

12

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/84/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 22. janvāris), ar ko Vācijas Federatīvajai Republikai un Polijas Republikai atļauj piemērot pasākumus, atkāpjoties no 5. panta Padomes Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

17

 

 

2008/85/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 28. janvāris), ar ko ieceļ amatā divus Reģionu komitejas locekļa aizstājējus no Spānijas

20

 

 

Komisija

 

 

2008/86/EK

 

*

Apvienotās lauksaimniecības komitejas, kas izveidota ar nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju, Lēmums Nr. 1/2008 (2008. gada 15. janvārī) par 4. pielikuma papildinājumu grozījumiem

21

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

31.1.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 84/2008

(2008. gada 30. janvāris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (1), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 31. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 30. janvārī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Komisijas 2008. gada 30. janvāra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

IL

138,6

MA

40,0

SN

192,7

TN

129,8

TR

92,3

ZZ

118,7

0707 00 05

EG

190,8

JO

202,1

MA

50,4

TR

111,7

ZZ

138,8

0709 90 70

MA

68,0

TR

155,5

ZA

79,4

ZZ

101,0

0709 90 80

EG

355,3

ZZ

355,3

0805 10 20

EG

48,1

IL

61,1

MA

60,9

TN

56,1

TR

69,5

ZA

22,3

ZZ

53,0

0805 20 10

IL

107,2

MA

83,8

TR

95,7

ZZ

95,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

85,9

IL

69,7

JM

103,1

MA

154,5

PK

46,3

TR

75,6

US

60,1

ZZ

85,0

0805 50 10

EG

74,2

IL

126,6

MA

90,6

TR

118,9

ZZ

102,6

0808 10 80

CA

84,1

CL

60,8

CN

83,0

MK

39,9

US

112,7

ZZ

76,1

0808 20 50

CL

59,3

CN

57,3

TR

159,1

US

96,5

ZA

91,9

ZZ

92,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


31.1.2008   

LV XM

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 85/2008

(2008. gada 30. janvāris)

par īpašiem nosacījumiem, ar kuriem piešķir atbalstu par aitu un kazu gaļas privātu uzglabāšanu

(Kodificēta versija)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 2529/2001 par aitu un kazu gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 12. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1990. gada 28. novembra Regula (EEK) Nr. 3447/90 par īpašiem nosacījumiem, ar kuriem piešķir atbalstu par aitu un kazu gaļas privātu uzglabāšanu (2), ir vairākas reizes būtiski grozīta (3). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā regula ir jākodificē.

(2)

Attiecībā uz atbalsta piešķiršanu par aitu gaļas privātu uzglabāšanu būtu jāievēro noteikumi, kas paredzēti Komisijas 2008. gada 4. janvāra Regulā (EK) Nr. 6/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus atbalsta piešķiršanai par aitu un kazu gaļas privātu uzglabāšanu (4). Šos noteikumus ir lietderīgi papildināt vai pielāgot.

(3)

Ir lietderīgi papildus atbalsta apjomiem, ko piešķir par konkrētu uzglabāšanas periodu, paredzēt arī šo apjomu palielināšanu vai samazināšanu gadījumā, ja minēto periodu pagarina vai saīsina.

(4)

Paredzamo tirgus apstākļu dēļ uzglabāšanas periodi jānosaka elastīgi – no trim līdz septiņiem mēnešiem.

(5)

Lai nodrošinātu patiesu piedāvājumu iesniegšanu, ir lietderīgi noteikt minimālo uzglabājamo daudzumu. Būtu jānosaka minimālais daudzums attiecībā uz katru pārvietošanu.

(6)

Būtu jāparedz drošības nauda, lai garantētu ar privātu uzglabāšanu saistīto pienākumu izpildi.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Aitu un kazu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 6/2008 piemēro saskaņā ar šīs regulas noteikumiem.

2. pants

1.   Pieprasījumus attiecībā uz atbalstu par privātu uzglabāšanu iesniedz I pielikumā uzskaitītajās intervences aģentūrās.

2.   Attiecībā uz konkursa kārtību laika posms, par kuru var iesniegt uzglabāšanas piedāvājumu, ir trīs mēneši. Tomēr faktisko uzglabāšanas ilgumu izvēlas uzglabātājs. Šis laika posms var būt ne īsāks par trim mēnešiem un ne ilgāks par septiņiem mēnešiem. Tomēr, ja uzglabāšanas laika posms ir ilgāks par trim mēnešiem, atbalsta apmēru ik dienu palielina par EUR 1,45 par tonnu.

3. pants

Minimālais daudzums, par ko var slēgt līgumu, ir četras tonnas neatkaulotas gaļas.

4. pants

Attiecībā uz katru pārvietošanu ir noteikts minimālais daudzums – četras tonnas, kas izteiktas kā produkta svars uz vienu glabātavu un vienu līgumslēdzēju pusi. Tomēr, ja uzglabāšanā atstātais daudzums ir mazāks nekā šis daudzums, pieļauj atlikušā daudzuma vai tā daļas vienu papildu izņemšanu.

Ja šie nosacījumi attiecībā uz izņemšanu no glabātavas nav izpildīti:

palīdzības apjomu par izņemto daudzumu aprēķina saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 6/2008 6. panta 3. punktu, un

15 % drošības naudas, kas minēta 5. pantā, pasludina par konfiscētu attiecībā uz izņemto daudzumu.

5. pants

Drošības naudas apmērs ir EUR 145 par tonnu.

6. pants

Regulu (EEK) Nr. 3447/90 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas III pielikumā.

7. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 30. janvārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 341, 22.12.2001., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.). No 2008. gada 1. jūlija Regula (EK) Nr. 2529/2001 tiks aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

(2)  OV L 333, 30.11.1990., 46. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 40/96 (OV L 10, 13.1.1996., 6. lpp.).

(3)  Skat. II pielikumu.

(4)  OV L 3, 5.1.2008., 13. lpp.


ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Адреси на интервенционните агенции — Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d’intervention — Indirizzi degli organismi d’intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Indirizzi ta’ l-aġenziji ta’ intervent — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresele agențiilor de intervenție — Adresy intervenčných orgánov — Naslovi intervencijskih agencij — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

BELGIQUE/BELGIË

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

БЪЛГАРИЯ

Държавен фонд „Земеделие“

Разплащателна агенция

1618 София,

ул. Цар Борис III № 136

тел. (+ 359-2) 818 72 02

факс (+ 359-2) 818 72 67

ČESKA REPUBLIKA

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: (420) 222 87 14 60

Fax: (420) 222 87 16 80

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 34

DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45 37 56

Fax (49-228) 68 45-34 44/37 91

EESTI

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt. 3

51009 Tartu

Tel: +372 737 1200

Faks: +372 737 1201

ÉIRE/IRELAND

Department of Agriculture and Food/An Roinn Talmhaíochta agus Bia

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 91634 00

Fax (353-53) 91428 42

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-104 46 Αθήνα

Τηλ. (+30) 210 228 41 80

Φαξ (+30) 210 228 14 79

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

FRANCE

Office de l’élevage

12, rue Henri Rol-Tanguy

TSA 30003

93555 Montreuil-Sous-Bois Cedex

Tél. (33) 173 30 30 00

Fax (33) 173 30 30 48 ou 173 30 30 49

ITALIA

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)

Via Palestro 81

I-00185 Roma

Tel. (39-06) 449 49 91

Fax (39-06) 445 39 40/444 19 58

ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ. (+357) 22 55 77 77

Φαξ (+357) 22 55 77 55

LATVIJA

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga, Latvija

Tālr.: (371) 702 75 42

Fakss: (371) 702 71 20

LIETUVA

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12

LT-01122 Vilnius

Tel. (+370 5) 268 50 50

Faks. (+370 5) 268 50 61

LUXEMBOURG

Service d’économie rurale, section «Cheptel et viande»

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Tél. (352) 47 84 43

Fax (352) 49 16 19

MAGYARORSZÁG

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1095 Budapest, Soroksári út 22–24.

Postacím: H-1385, Budapest 62., Pf. 867

Tel.: (36-1) 219 45 17

Fax: (36-1) 219 62 59

MALTA

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valletta CMR02

Malta

Tel.: (+356) 22952000, 22952222

Faks: (+356) 22952212

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA-Agrarmarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel. (43-1) 33 15 12 18

Fax (43-1) 33 15 14 624

POLSKA

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Mięsa

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

tel. +48 22 661 71 09

faks +48 22 661 77 56

PORTUGAL

IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca, IP

Rua Castilho, n.o 45-51

P-1269-164 Lisboa

Tel.: (351) 213 846 000

Fax: (351) 213 846 170

ROMÂNIA

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)

București

Bld. Carol I, nr. 17, sector 2

Tel./Fax 0040 21 30 54 867

SLOVENIJA

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

SLOVENSKO

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Tel.: (+ 421-2) 59 26 63 97

Fax: (+ 421-2) 52 96 50 33

SUOMI/FINLAND

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Markkinatukiosasto/Marknadsstödsavdelningen

Interventioyksikkö/Interventionsenheten

Malminkatu/Malmgatan 16

PL/PB 256

FI-00101 Helsinki/Helsingfors

Suomi/Finland

Puhelin/Tel. +358 20 772 007

Faksi/Fax +358 20 7725 506

SVERIGE

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture,

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UNITED KINGDOM

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle-upon-Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96


II PIELIKUMS

Atceltā regula ar tās sekojošo grozījumu sarakstu

Komisijas Regula (EEK) Nr. 3447/90

(OV L 333, 30.11.1990., 46. lpp.)

 

Komisijas Regula (EEK) Nr. 273/91

(OV L 28, 2.2.1991., 28. lpp.)

 

Komisijas Regula (EEK) Nr. 1258/91

(OV L 120, 15.5.1991., 15. lpp.)

tikai 2. pants

Komisijas Regula (EK) Nr. 879/95

(OV L 91, 22.4.1995., 2. lpp.)

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 40/96

(OV L 10, 13.1.1996., 6. lpp.)

tikai 2. panta 2. punkts


III PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EEK) Nr. 3447/90

Šī regula

1. pants

1. pants

2. pants

2. pants

3. pants

3. pants

3.a pants

4. pants

4. pants

5. pants

6. pants

5. pants

7. pants

Pielikums

I pielikums

II pielikums

III pielikums


31.1.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 86/2008

(2008. gada 30. janvāris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 318/2007, ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus dažu putnu ievešanai Kopienā un attiecīgos karantīnas nosacījumus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (1), un jo īpaši tās 10. panta 3. punkta otro daļu un 10. panta 4. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvu 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā (2), un jo īpaši tās 18. panta 1. punkta ceturto ievilkumu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 318/2007 (3) noteikti dzīvnieku veselības nosacījumi dažu putnu, izņemot mājputnus, ievešanai Kopienā un karantīnas nosacījumi, ko piemēro tādiem putniem pēc ievešanas.

(2)

Regulas (EK) Nr. 318/2007 V pielikumā ir sniegts dalībvalstu kompetento iestāžu apstiprināto karantīnas punktu un centru saraksts dažu putnu, izņemot mājputnus, ievešanai.

(3)

Čehija, Vācija un Spānija ir pārskatījušas apstiprināto karantīnas punktu un centru sarakstu un ir iesniegušas Komisijai šo karantīnas punktu un centru atjauninātu sarakstu. Tāpēc Regulas (EK) Nr. 318/2007 V pielikumā attiecīgi jāgroza apstiprināto karantīnas punktu un centru saraksts.

(4)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 318/2007.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 318/2007 V pielikuma tekstu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 30. janvārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK (OV L 363, 20.12.2006., 352. lpp.).

(2)  OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2007/265/EK (OV L 114, 1.5.2007., 17. lpp.).

(3)  OV L 84, 24.3.2007., 7. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1278/2007 (OV L 284, 30.10.2007., 20. lpp.).


PIELIKUMS

“V PIELIKUMS

Apstiprināto punktu un centru saraksts, kā minēts 6. panta 1. punktā

Valsts ISO kods

Valsts nosaukums

Karantīnas punkta vai centra apstiprinājuma numurs

AT

AUSTRIJA

AT OP Q1

AT

AUSTRIJA

AT-KO-Q1

AT

AUSTRIJA

AT-3-ME-Q1

AT

AUSTRIJA

AT-4-KI-Q1

AT

AUSTRIJA

AT 4 WL Q 1

AT

AUSTRIJA

AT-4-VB-Q1

AT

AUSTRIJA

AT 6 10 Q 1

AT

AUSTRIJA

AT 6 04 Q 1

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 1003

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 1010

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 1011

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 1012

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 1013

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 1016

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 1017

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 3001

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 3008

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 3014

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 3015

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 4009

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 4017

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 7015

CY

KIPRA

CB 0011

CY

KIPRA

CB 0012

CY

KIPRA

CB 0061

CY

KIPRA

CB 0013

CY

KIPRA

CB 0031

CZ

ČEHIJA

21750016

CZ

ČEHIJA

21750027

CZ

ČEHIJA

61750009

DE

VĀCIJA

BB-1

DE

VĀCIJA

BW-1

DE

VĀCIJA

BY-1

DE

VĀCIJA

BY-2

DE

VĀCIJA

BY-3

DE

VĀCIJA

BY-4

DE

VĀCIJA

HE-1

DE

VĀCIJA

HE-2

DE

VĀCIJA

NI-1

DE

VĀCIJA

NI-2

DE

VĀCIJA

NI-3

DE

VĀCIJA

NW-1

DE

VĀCIJA

NW-2

DE

VĀCIJA

NW-3

DE

VĀCIJA

NW-4

DE

VĀCIJA

NW-5

DE

VĀCIJA

NW-6

DE

VĀCIJA

NW-7

DE

VĀCIJA

NW-8

DE

VĀCIJA

RP-1

DE

VĀCIJA

SN-1

DE

VĀCIJA

SN-2

DE

VĀCIJA

TH-1

DE

VĀCIJA

TH-2

ES

SPĀNIJA

ES/01/02/05

ES

SPĀNIJA

ES/05/02/12

ES

SPĀNIJA

ES/05/03/13

ES

SPĀNIJA

ES/09/02/10

ES

SPĀNIJA

ES/17/02/07

ES

SPĀNIJA

ES/04/03/11

ES

SPĀNIJA

ES/04/03/14

ES

SPĀNIJA

ES/09/03/15

ES

SPĀNIJA

ES/09/06/18

ES

SPĀNIJA

ES/10/07/20

FR

FRANCIJA

38.193.01

GR

GRIEĶIJA

GR.1

GR

GRIEĶIJA

GR.2

HU

UNGĀRIJA

HU12MK001

IE

ĪRIJA

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITĀLIJA

003AL707

IT

ITĀLIJA

305/B/743

IT

ITĀLIJA

132BG603

IT

ITĀLIJA

170BG601

IT

ITĀLIJA

233BG601

IT

ITĀLIJA

068CR003

IT

ITĀLIJA

006FR601

IT

ITĀLIJA

054LCO22

IT

ITĀLIJA

I – 19/ME/01

IT

ITĀLIJA

119RM013

IT

ITĀLIJA

006TS139

IT

ITĀLIJA

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

NĪDERLANDE

NL-13000

NL

NĪDERLANDE

NL-13001

NL

NĪDERLANDE

NL-13002

NL

NĪDERLANDE

NL-13003

NL

NĪDERLANDE

NL-13004

NL

NĪDERLANDE

NL-13005

NL

NĪDERLANDE

NL-13006

NL

NĪDERLANDE

NL-13007

NL

NĪDERLANDE

NL-13008

NL

NĪDERLANDE

NL-13009

NL

NĪDERLANDE

NL-13010

PL

POLIJA

14084501

PT

PORTUGĀLE

05.01/CQA

PT

PORTUGĀLE

01.02/CQA

UK

APVIENOTĀ KARALISTE

21/07/01

UK

APVIENOTĀ KARALISTE

21/07/02”


DIREKTĪVAS

31.1.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/12


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/5/EK

(2008. gada 30. janvāris)

par tādu norāžu obligātu iekļaušanu dažu pārtikas produktu marķējumā, kas nav paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/13/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Kodificēta versija)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvu 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu (1) un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. jūnija Direktīvu 94/35/EK par saldinātājiem, kurus lieto pārtikas produktos (2), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1994. gada 18. novembra Direktīva 94/54/EK par tādu norāžu obligātu iekļaušanu dažu pārtikas produktu marķējumā, kas nav paredzētas Padomes Direktīvā 79/112/EEK (3), ir vairākas reizes būtiski grozīta (4). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā direktīva ir jākodificē.

(2)

Lai nodrošinātu, ka patērētāji saņem pietiekamu informāciju, jāparedz, ka konkrētiem pārtikas produktiem papildus Direktīvas 2000/13/EK 3. pantā paredzētajām norādēm obligāti vajadzīgas vēl citas norādes.

(3)

Dažu pārtikas produktu iepakošanā izmantotās aizsarggāzes nebūtu uzskatāmas par sastāvdaļām saskaņā ar Direktīvas 2000/13/EK 6. panta 1. punktu un tādēļ nebūtu iekļaujamas sastāvdaļu sarakstā marķējumā.

(4)

Patērētāji tomēr būtu jāinformē par šādu gāzu izmantošanu, ievērojot to, ka šāda informācija ļauj viņiem saprast, kāpēc nopirktajam pārtikas produktam ir ilgāks glabāšanas laiks nekā citādi iepakotiem līdzīgiem produktiem.

(5)

Lai nodrošinātu, ka patērētāji saņem pietiekamu informāciju, to pārtikas produktu marķējumā, kuri satur saldinātājus, būtu jāietver sīkas ziņas par tiem.

(6)

Turklāt uz to pārtikas produktu marķējuma, kuri satur noteiktu kategoriju saldinātājus, jāiekļauj attiecīgi brīdinājumi.

(7)

Pie tam būtu jāparedz marķējums, kas patērētājiem sniedz precīzu informāciju par glicirizīnskābes vai tās amonija sāļa esamību konditorejas izstrādājumos un dzērienos. Patērētāji, jo īpaši tie, kuriem ir hipertonija, papildus jāinformē par to, ka pārtikas produktus ar augstu glicirizīnskābes vai tās amonija sāļa saturu nav ieteicams lietot pārtikā pārlieku lielā daudzumā. Lai nodrošinātu, ka patērētāji šādu informāciju labi saprot, ieteicams izmantot labi zināmo terminu “lakrica”.

(8)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja.

(9)

Šī direktīva nedrīkst skart dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem Direktīvas transponēšanai valsts tiesību aktos, kā izklāstīts II pielikuma B daļā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Neierobežojot Direktīvas 2000/13/EK 3. pantu, šīs direktīvas I pielikumā uzskaitīto pārtikas produktu marķējumā jāiekļauj papildu norādes, kā noteikts minētajā pielikumā.

2. pants

Direktīvu 94/54/EK, kā tā grozīta ar direktīvām, kā izklāstīts II pielikuma A daļā, atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos, kā izklāstīts II pielikuma B daļā.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas III pielikumā.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 30. janvārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/68/EK (OV L 310, 28.11.2007., 11. lpp.).

(2)  OV L 237, 10.9.1994., 3. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/52/EK (OV L 204, 26.7.2006., 10. lpp.).

(3)  OV L 300, 23.11.1994., 14. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/77/EK (OV L 162, 30.4.2004., 76. lpp.).

(4)  Skat. II pielikuma A daļu.


I PIELIKUMS

To pārtikas produktu saraksts, kuru marķējumā jāiekļauj viena vai vairākas papildu norādes

Pārtikas produkta veids vai kategorija

Norādes

Pārtikas produkti, kuru derīguma laiks ir pagarināts, izmantojot aizsarggāzes, kas atļautas saskaņā ar Padomes Direktīvu 89/107/EEK (1)

“Iepakots aizsargatmosfērā”

Pārtikas produkti, kas satur saldinātāju vai saldinātājus, kuri atļauti ar Direktīvu 94/35/EK.

“ar saldinātāju(-iem)”

Saskaņā ar Direktīvas 2000/13/EK 5. pantu šo norādi pievieno nosaukumam, ar kādu produktu tirgo.

Pārtikas produkti, kas satur cukura vai cukuru piedevu un saldinātāju vai saldinātājus, kuri atļauti ar Direktīvu 94/35/EK.

“ar cukuru(-iem) un saldinātāju(-iem)”

Saskaņā ar Direktīvas 2000/13/EK 5. pantu šo norādi pievieno nosaukumam, ar kādu produktu tirgo.

Pārtikas produkti, kas satur aspartāmu.

“satur fenilalanīna avotu”

Pārtikas produkti, kas satur vairāk kā 10 % pievienotu poliolu.

“pārmērīga lietošana var izraisīt caureju veicinošu iedarbību”

Konditorejas izstrādājumi vai dzērieni, kas satur glicirizīnskābi vai tās amonija sāli 100 mg/kg vai 10 mg/l, vai lielākā koncentrācijā, jo tiem šīs vielas pievienotas tīrā veidā vai ar lakricas augu Glycyrrhiza glabra.

Ja vārds “lakrica” nav iekļauts produkta sastāvdaļu sarakstā vai tā tirdzniecības nosaukumā, sastāvdaļu saraksta beigās iekļauj vārdus “satur lakricu”. Ja sastāvdaļu sarakstu nenorāda, minēto informāciju norāda blakus produkta tirdzniecības nosaukumam.

Konditorejas izstrādājumi, kas satur glicirizīnskābi vai tās amonija sāli 4 g/kg vai lielākā koncentrācijā, jo tiem šīs vielas pievienotas tīrā veidā vai ar lakricas augu Glycyrrhiza glabra.

Sastāvdaļu sarakstu papildina ar šādu paziņojumu: “Satur lakricu – cilvēkiem, kuriem ir hipertonija, jāizvairās no produkta pārmērīgas lietošanas.” Ja sastāvdaļu sarakstu nenorāda, minēto informāciju norāda blakus produkta tirdzniecības nosaukumam.

Dzērieni, kas satur glicirizīnskābi vai tās amonija sāli 50 mg/l vai lielākā koncentrācijā, jo tiem šīs vielas pievienotas tīrā veidā vai ar lakricas augu Glycyrrhiza glabra, vai dzērieni ar alkohola saturu, kas lielāks par 1,2 tilp. %, ja šo vielu saturs tajos ir 300 mg/l vai augstāks (2).

Sastāvdaļu sarakstu papildina ar šādu paziņojumu: “Satur lakricu – cilvēkiem, kuriem ir hipertonija, jāizvairās no produkta pārmērīgas lietošanas.” Ja sastāvdaļu sarakstu nenorāda, minēto informāciju norāda blakus produkta tirdzniecības nosaukumam.


(1)  OV L 40, 11.2.1989., 27. lpp.

(2)  Šo līmeni piemēro produktiem, kas ir gatavi lietošanai pārtikā vai atjaunoti saskaņā ar ražotāju norādījumiem.


II PIELIKUMS

A   DAĻA

Atceltā direktīva ar tās sekojošo grozījumu sarakstu

(minēta 2. pantā)

Komisijas Direktīva 94/54/EK

(OV L 300, 23.11.1994., 14. lpp.)

Padomes Direktīva 96/12/EK

(OV L 88, 5.4.1996., 5. lpp.)

Komisijas Direktīva 2004/77/EK

(OV L 162, 30.4.2004., 76. lpp.)

B   DAĻA

Termiņu saraksts transponēšanai valsts tiesību aktos

(minēti 2. pantā)

Direktīva

Transponēšanas termiņš

94/54/EK

1995. gada 30. jūnijs (1)

96/21/EK

1996. gada 30. jūnijs (2)

2004/77/EK

2005. gada 20. maijs (3)


(1)  Saskaņā ar Direktīvas 94/54/EK 2. panta pirmo daļu:

“Dalībvalstis vajadzības gadījumā līdz 1995. gada 30. jūnijam groza savus normatīvos un administratīvos aktus tā, lai:

ne vēlāk kā līdz 1995. gada 1. jūlijam atļautu tirdzniecību ar produktiem, kas atbilst šīs direktīvas prasībām,

no 1997. gada 1. janvāra aizliegtu tirdzniecību ar produktiem, kas neatbilst šīs direktīvas prasībām; tomēr tirdzniecību ar produktiem, kas laisti tirgū vai marķēti pirms minētās dienas un neatbilst šīs direktīvas prasībām, var turpināt, līdz beidzas to krājumi.”

(2)  Saskaņā ar Direktīvas 96/21/EK 2. panta pirmo daļu:

“Dalībvalstis vajadzības gadījumā izdara grozījumus savos normatīvajos un administratīvajos aktos līdz 1996. gada 1. jūlijam, lai:

ne vēlāk kā līdz 1996. gada 1. jūlijam atļautu tirdzniecību ar produktiem, kas atbilst šīs direktīvas prasībām,

no 1997. gada 1. jūlija aizliegtu tirdzniecību ar produktiem, kas neatbilst šīs direktīvas prasībām. Tomēr var turpināt tirdzniecību ar produktiem, kas laisti tirgū vai marķēti pirms minētā datuma un neatbilst šīs direktīvas prasībām, līdz to krājumi ir beigušies.”

(3)  Saskaņā ar Direktīvas 2004/77/EK 2. pantu:

“1.   Dalībvalstis atļauj tirdzniecību ar produktiem, kas vēlākais no 2005. gada 20. maija atbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām.

2.   Tirdzniecību ar produktiem, kas neatbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām, dalībvalstis aizliedz no 2006. gada 20. maija.

Tomēr produktus, kas neatbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām un kas ir marķēti līdz 2006. gada 20. maijam, atļauj pārdot, līdz beidzas to krājumi.”


III PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Direktīva 94/54/EK

Šī direktīva

1. pants

1. pants

2. pants

2. pants

3. pants

3. pants

4. pants

Pielikums

I pielikums

II pielikums

III pielikums


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Padome

31.1.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/17


PADOMES LĒMUMS

(2008. gada 22. janvāris),

ar ko Vācijas Federatīvajai Republikai un Polijas Republikai atļauj piemērot pasākumus, atkāpjoties no 5. panta Padomes Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

(Autentisks ir tikai teksts vācu un poļu valodā)

(2008/84/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (1) un jo īpaši tās 395. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Vēstulēs, kas 2007. gada 22. oktobrī un 2007. gada 27. jūlijā reģistrētas Komisijas Ģenerālsekretariātā, Vācijas Federatīvā Republika un Polijas Republika lūdza atļauju piemērot īpašus nodokļu pasākumus attiecībā uz konkrētu abu valstu pierobežas tiltu būvniecību un uzturēšanu.

(2)

Saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 395. panta 2. punktu Komisija ar 2007. gada 24. oktobra vēstuli informēja pārējās dalībvalstis par Vācijas Federatīvās Republikas un Polijas Republikas lūgumu. Komisija 2007. gada 25. oktobra vēstulē paziņoja Vācijas Federatīvajai Republikai un Polijas Republikai, ka tās rīcībā ir visa informācija, ko tā uzskata par nepieciešamu lūgumu izvērtēšanai.

(3)

Īpašā pasākuma nolūks ir panākt, lai saskaņā ar nolīgumu, kas noslēgts starp abām valstīm par atbildības sadali attiecībā uz minēto pierobežas tiltu būvniecību un uzturēšanu, jautājumos, kas skar pierobežas tiltu būvniecībai un uzturēšanai paredzēto preču piegādi, pakalpojumu sniegšanu un preču iegādi Kopienas iekšienē, tiktu uzskatīts, ka tilti un to būvlaukumu atrašanās vieta ir pilnībā vienas konkrētas dalībvalsts teritorijā.

(4)

Ja īpašais pasākums netiek pieņemts, ikreiz, kad tiktu veikta preču piegāde, pakalpojumu sniegšana vai preču iegāde Kopienas iekšienē, būtu jānosaka, vai nodokļa uzlikšanas vieta ir Vācijas Federatīvā Republika vai Polijas Republika. Pierobežas tilta būvniecības darbi, kas tiek veikti Vācijas teritorijā, tiktu aplikti ar pievienotās vērtības nodokli Vācijā, bet Polijas teritorijā veiktie darbi – ar pievienotās vērtības nodokli Polijā.

(5)

Atkāpes mērķis tādējādi ir vienkāršot nodokļu iekasēšanu par minēto tiltu būvniecību un uzturēšanu.

(6)

Atkāpei nebūs negatīvas ietekmes uz Kopienas pašu resursiem no pievienotās vērtības nodokļa,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Vācijas Federatīvajai Republikai un Polijas Republikai saskaņā ar 2. un 3. panta nosacījumiem ar šo ir atļauts piemērot pasākumus, atkāpjoties no Direktīvas 2006/112/EK, attiecībā uz viena pierobežas tilta pār Oderu (Odra) un viena pār Nisu Lužicku (Nysa Łużycka) būvniecību un turpmāku uzturēšanu, kā arī divu pierobežas tiltu pār Oderu (Odra) un deviņu pār Nisu Lužicku (Nysa Łużycka) uzturēšanu, kuri daļēji atrodas Vācijas Federatīvās Republikas un daļēji Polijas Republikas teritorijā. Sīkāka informācija par tiltiem ir sniegta šā lēmuma pielikumā. Šī atļauja piemērojama arī visiem papildu tiltiem, uz kuriem starp Vācijas Federatīvo Republiku un Polijas Republiku noslēgtais nolīgums par atbildības sadali attiecībā uz minēto pierobežas tiltu būvniecību vai uzturēšanu attiecināts, apmainoties ar diplomātiskām notām.

2. pants

Atkāpjoties no Direktīvas 2006/112/EK 5. panta, attiecībā uz pierobežas tiltiem, par kuru būvniecību un uzturēšanu ir atbildīga Vācijas Federatīvā Republika, un pierobežas tiltiem, par kuru uzturēšanu pilnībā ir atbildīga Vācijas Federatīvā Republika, šos tiltus un to būvlaukumus, ciktāl tie atrodas Polijas teritorijā, būvniecībai un uzturēšanai paredzēto preču piegāžu, pakalpojumu sniegšanas un preču iegādes Kopienas iekšienē nolūkos uzskata par Vācijas teritorijas daļu.

3. pants

Atkāpjoties no Direktīvas 2006/112/EK 5. panta, attiecībā uz pierobežas tiltiem, par kuru būvniecību un uzturēšanu ir atbildīga Polijas Republika, un pierobežas tiltiem, par kuru uzturēšanu pilnībā ir atbildīga Polijas Republika, šos tiltus un to būvlaukumus, ciktāl tie atrodas Vācijas teritorijā, būvniecībai un uzturēšanai paredzēto preču piegāžu, pakalpojumu sniegšanas un preču iegādes Kopienas iekšienē nolūkos uzskata par Polijas teritorijas daļu.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts Vācijas Federatīvajai Republikai un Polijas Republikai.

Briselē, 2008. gada 22. janvārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. BAJUK


(1)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2007/75/EK (OV L 346, 29.12.2007., 13. lpp.).


PIELIKUMS

Šā lēmuma 1. pantā minētie tilti:

1.

Vācijas Federatīvā Republika ir atbildīga par šāda pierobežas tilta būvniecību:

a)

pierobežas tilts pār Oderu (Odra) starp Frankfurti pie Oderas un Kunovici (Kunowice), atzīme 580,640.

2.

Polijas Republika ir atbildīga par šāda pierobežas tilta būvniecību:

a)

pierobežas tilts pār Nisu Lužicku (Nysa Łużycka) starp Horku (Horka) un Veglinecu (Węgliniec), atzīme 130,470.

3.

Vācijas Federatīvā Republika ir atbildīga par šādu pierobežas tiltu uzturēšanu:

a)

pierobežas tilts pār Oderu (Odra) starp Neurüdnitz un Siekierki, atzīme 653,903;

b)

pierobežas tilts pār Oderu (Odra) starp Küstrin Kietz un Küstrin Kostrzyn, atzīme 615,102;

c)

pierobežas tilts pār Oderu (Odra) starp Frankfurti pie Oderas un Kunovici (Kunowice), atzīme 580,640;

d)

pierobežas tilts pār Nisu Lužicku (Nysa Łużycka) starp Hagenwerder un Ręczyn, atzīme 169,611;

e)

pierobežas tilts pār Nisu Lužicku (Nysa Łużycka) starp Hirschfelde un Trzciniec Zgorzelecki, atzīme 186,281.

4.

Polijas Republika ir atbildīga par šādu pierobežas tiltu uzturēšanu:

a)

pierobežas tilts pār Nisu Lužicku (Nysa Łużycka) starp Gubenu (Guben) un Gubinu (Gubin), atzīme 13,375;

b)

pierobežas tilts pār Nisu Lužicku (Nysa Łużycka) starp Gubenu (Guben) un Gubineku (Gubinek), atzīme 17,625;

c)

pierobežas tilts pār Nisu Lužicku (Nysa Łużycka) starp Forstu (Forst) un Tuplici (Tuplice), atzīme 51,935;

d)

pierobežas tilts pār Nisu Lužicku (Nysa Łużycka) starp Bad Muskau und Łęknica, atzīme 80,530;

e)

pierobežas tilts pār Nisu Lužicku (Nysa Łużycka) starp Horku (Horka) un Veglinecu (Wegliniec), atzīme 130,470;

f)

pierobežas tilts pār Nisu Lužicku (Nysa Łużycka) starp Gorlici (Görlitz) un Zgorželecu (Zgorzelec), atzīme 153,885;

g)

pierobežas tilts pār Nisu Lužicku (Nysa Łużycka) starp Krzewina Zgorzelecka un Trzciniec Zgorzelecki, atzīme 184,220;

h)

pierobežas tilts pār Nisu Lužicku (Nysa Łużycka) starp Krzewina Zgorzelecka un Trzciniec Zgorzelecki, atzīme 184,780.


31.1.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/20


PADOMES LĒMUMS

(2008. gada 28. janvāris),

ar ko ieceļ amatā divus Reģionu komitejas locekļa aizstājējus no Spānijas

(2008/85/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 263. pantu,

ņemot vērā Spānijas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 24. janvārī pieņēma Lēmumu 2006/116/EK, ar ko laikposmam no 2006. gada 26. janvāra līdz 2010. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un komitejas locekļa aizstājējus (1).

(2)

Pēc MUÑOA GANUZA kunga un MORALES FEBLES kunga atkāpšanās no amata ir atbrīvojušās divas Reģionu komitejas locekļa aizstājēja vietas,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo uz atlikušo amata pilnvaru laiku, proti, līdz 2010. gada 25. janvārim, par Reģionu komitejas locekļa aizstājējiem ir iecelti:

Iñaki AGUIRRE ARIZMENDI kungs, Secretario General de Acción Exterior, Comunidad Autónoma del País Vasco,

un

Julio César FERNÁNDEZ MATO kungs, Secretario General de Relaciones Exteriores, Comunidad Autónoma de Galicia.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2008. gada 28. janvārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

D. RUPEL


(1)  OV L 56, 25.2.2006., 75. lpp.


Komisija

31.1.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/21


APVIENOTĀS LAUKSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS, KAS IZVEIDOTA AR NOLĪGUMU PAR LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU TIRDZNIECĪBU STARP EIROPAS KOPIENU UN ŠVEICES KONFEDERĀCIJU, LĒMUMS Nr. 1/2008

(2008. gada 15. janvārī)

par 4. pielikuma papildinājumu grozījumiem

(2008/86/EK)

APVIENOTĀ LAUKSAIMNIECĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, un jo īpaši tā 11. pantu,

tā kā:

(1)

Šis nolīgums stājās spēkā 2002. gada 1. jūnijā.

(2)

Nolīguma 4. pielikuma mērķis ir veicināt to augu, augu produktu un citu izstrādājumu tirdzniecību starp Līgumslēdzējām Pusēm, uz ko attiecas fitosanitārie pasākumi. Minētais 4. pielikums jāpapildina ar vairākiem papildinājumiem, kā tas norādīts kopīgajā deklarācijā par nolīgumam pievienotā 4. pielikuma īstenošanu (izņemot 5. papildinājumu, kas tika pieņemts laikā, kad tika noslēgts nolīgums).

(3)

4. pielikuma papildinājumi tika attiecīgi aizstāti ar Apvienotās lauksaimniecības komitejas Lēmumu Nr. 1/2004 (pievienots Komisijas Lēmumam 2004/278/EK (1)) un Lēmumu Nr. 2/2005 (2).

(4)

Kopš minēto lēmumu stāšanās spēkā Līgumslēdzēju Pušu tiesību normas augu aizsardzības jomā ir grozītas jomās, kas ietekmē nolīgumu.

(5)

Pēc Kopienas paplašināšanas un ņemot vērā to, ka pašreizējais par augu pases izdošanu atbildīgo iestāžu saraksts ir grozīts, tas ir jāpapildina.

(6)

Lai ņemtu vērā dažādās pārmaiņas, ir jāveic grozījumi 4. pielikuma 1., 2., 3. un 4. papildinājumā,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo nolīguma 4. pielikuma 1.–4. papildinājumu aizstāj ar tekstiem, kas pievienoti šim lēmumam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2008. gada 1. februārī.

Briselē, 2008. gada 15. janvārī

Apvienotās lauksaimniecības komitejas vārdā —

Kopienas delegācijas priekšsēdētājs un vadītājs

Paul van GELDORP

Šveices delegācijas vadītājs

Krisztina BENDE

Apvienotās lauksaimniecības komitejas sekretārs

Hans-Christian BEAUMOND


(1)  OV L 87, 25.3.2004., 31. lpp.

(2)  OV L 78, 24.3.2005., 50. lpp.


1. PAPILDINĀJUMS

AUGI, AUGU PRODUKTI UN CITI IZSTRĀDĀJUMI

A.   Augi, augu produkti un citi izstrādājumi, kuru izcelsmes valsts ir kāda no Līgumslēdzējām Pusēm un attiecībā uz kuriem abām Pusēm ir līdzīgi tiesību akti un tādējādi tiek panākti līdzvērtīgi rezultāti, un kuriem atzīst augu pases

1.   AUGI UN AUGU PRODUKTI

1.1.   Stādīšanai paredzēti augi, neietverot sēklas

Beta vulgaris L.

Camellia sp.

Humulus lupulus L.

Prunus L., izņemot Prunus laurocerasus L. un Prunus lusitanica L.

Rhododendron spp., neietverot Rhododendron simsii Planch.

Viburnum spp.

1.2.   Augi, neietverot augļus vai sēklas, bet ietverot dzīvus ziedputekšņus apputeksnēšanai

Amelanchier Med.

Chaenomeles Lindl.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L.

1.3.   Stolonus vai bumbuļus veidojušu sugu augi, kas paredzēti stādīšanai

Solanum L. un tā hibrīdi

1.4.   Augi, neietverot augļus

Vitis L.

1.5.   Koki, kuriem pilnīgi vai daļēji saglabāta to dabīgā apaļā virsma, ar mizu vai bez tās, vai kas ir šķeldu, skaidu, zāģu skaidu, koksnes atlikumu vai atgriezumu veidā

a)

ja tie pilnīgi vai daļēji iegūti no Platanus L., arī koksne, kura nav saglabājusi savu dabīgo apaļo virsmu,

un

b)

ja tā atbilst vienam no šiem aprakstiem, kas norādīti I pielikuma otrajā daļā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1).

KN kods

Apraksts

4401 10 00

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā

4401 22 00

Lapu koku koksne, šķeldās un skaidās

ex 4401 30 90

Koksnes atlikumi un atgriezumi (izņemot zāģu skaidas), kas nav aglomerēti, apaļkoku, brikešu un granulu veidā vai tamlīdzīgi

4403 10 00

Neapstrādāti kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, arī bez mizas un aplievas, vai četrskaldņu brusas

ex 4403 99

Lapu koki (izņemot tropu kokus, uz ko norādīts 44. nodaļas 1. apakšpozīcijas piezīmē, vai citus tropu kokus, ozolus (Quercus spp.) vai dižskābaržus (Fagus spp.)), neapstrādāti, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem arī ar mizu un aplievu, vai četrskaldņu brusas

ex 4404 20 00

Lapu koku šķeltas kārtis: pāļi, mieti un stabi no lapu koka, nosmailināti, bet nesazāģēti gareniski

ex 4407 99

Lapu koki (izņemot tropu kokus, uz ko norādīts 44. nodaļas 1. apakšpozīcijas piezīmē, vai citus tropu kokus, ozolus (Quercus spp.) vai dižskābaržus (Fagus spp.)), gareniski zāģēti vai plēsti, drāzti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti vai garumā saaudzēti, ne biezāki par 6 mm

2.   AUGI, AUGU PRODUKTI UN CITI IZSTRĀDĀJUMI, KO SARAŽOJUŠI RAŽOTĀJI UN KO ATĻAUTS RAŽOT, LAI PĀRDOTU PERSONĀM, KAS PROFESIONĀLI IESAISTĪTAS TĀDU AUGU RAŽOŠANĀ, KAS NAV TIE AUGI, AUGU PRODUKTI UN CITI IZSTRĀDĀJUMI, KURI GATAVOTI UN GATAVI PĀRDOŠANAI GALAPATĒRĒTĀJAM, UN PAR KURIEM IR GARANTĒTS, KA TO RAŽOŠANA IR SKAIDRI NOŠĶIRTA NO CITU PRODUKTU RAŽOŠANAS

2.1.   Stādīšanai paredzēti augi, neietverot sēklas

Abies Mill.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. un tā hibrīdi

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: visas Jaungvinejas hibrīdu šķirnes

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Platanus L.

Populus L.

Prunus laurocerasus L. un Prunus lusitanica L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

un citi stiebraugu sugu augi, kas nav Gramineae dzimtas augi, sīpoli, saknes ar lapu rozetēm, sakneņi un gumi.

2.2.   Stādīšanai paredzēti augi, neietverot sēklas

Solanaceae, kas nav minēti 1.3. punktā.

2.3.   Apsakņoti augi vai augi kopā ar audzēšanas substrātu

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea spp.

Strelitziaceae

2.4.   Sēklas un sīpoli, kas paredzēti stādīšanai

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

2.5.   Stādīšanai paredzēti augi

Allium porrum L.

2.6.   Sīpoli un sīpolu sakneņi, kas paredzēti stādīšanai

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: miniatūrās šķirnes un to hibrīdi, tādi kā G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. un G. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B.   Augi, augu produkti un citi izstrādājumi, kuru izcelsme ir citur, nevis kādas Līgumslēdzējas Puses teritorijā, attiecībā uz kuriem abu Pušu augu veselības noteikumi importam radīja līdzvērtīgus rezultātus un kurus, ja tie ir norādīti šā papildinājuma A daļā, Puses savstarpēji var tirgot, izmantojot augu pases, vai arī brīvi tirgot, ja tie nav norādīti minētajā papildinājumā

1.   NESKAROT ŠĀ PAPILDINĀJUMA C DAĻĀ NORĀDĪTOS AUGUS, VISI AUGI, KAS PAREDZĒTI STĀDĪŠANAI, IZŅEMOT SĒKLAS

2.   SĒKLAS

2.1.   Sēklas, kuru izcelsme ir Argentīnā, Austrālijā, Bolīvijā, Čīlē, Jaunzēlandē vai Urugvajā

Cruciferae

Gramineae neietverot Oryza spp.

Trifolium spp.

2.2.   Sēklas, kuru izcelsme ir citur, nevis kādas Līgumslēdzējas Puses teritorijā

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

2.3.   Sēklas, kuru izcelsme ir Afganistānā, Dienvidāfrikā, Indijā, Irānā, Irākā, Meksikā, Nepālā, Pakistānā vai ASV

Triticum

Secale

X Triticosecale

3.   AUGU DAĻAS, NEIETVEROT AUGĻUS VAI SĒKLAS

Acer saccharum Marsh., kuru izcelsme ir ASV un Kanādā

Apium graveolens L. (lapu dārzeņi)

Aster spp. kuru izcelsme ir ārpus Eiropas valstīm (griezti ziedi)

Camellia sp.

Skujkoki (Coniferales)

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Eryngium L., kuru izcelsme ir ārpus Eiropas valstīm (griezti ziedi)

Gypsophila L.

Hypericum L., kuru izcelsme ir ārpus Eiropas valstīm (griezti ziedi)

Lisianthus L., kuru izcelsme ir ārpus Eiropas valstīm (griezti ziedi)

Ocimum L. (lapu dārzeņi)

Orchidaceae (griezti ziedi)

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L., kuru izcelsme ir ārpus Eiropas valstīm

Rhododendron spp., izņemot Rhododendron simsii Planch.

Rosa L., kuru izcelsme ir ārpus Eiropas valstīm (griezti ziedi)

Quercus L.

Solidago L.

Trachelium L., kuru izcelsme ir ārpus Eiropas valstīm (griezti ziedi)

Viburnum spp.

4.   AUGĻI

Annona L., kuru izcelsme ir ārpus Eiropas valstīm

Cydonia L., kuru izcelsme ir ārpus Eiropas valstīm

Diospyros L., kuru izcelsme ir ārpus Eiropas valstīm

Malus Mill., kuru izcelsme ir ārpus Eiropas valstīm

Mangifera L., kuru izcelsme ir ārpus Eiropas valstīm

Momordica L.

Passiflora L., kuru izcelsme ir ārpus Eiropas valstīm

Prunus L., kuru izcelsme ir ārpus Eiropas valstīm

Psidium L., kuru izcelsme ir ārpus Eiropas valstīm

Pyrus L., kuru izcelsme ir ārpus Eiropas valstīm

Ribes L., kuru izcelsme ir ārpus Eiropas valstīm

Solanum melongena L.

Syzygium Gaertn., kuru izcelsme ir ārpus Eiropas valstīm

Vaccinium L., kuru izcelsme ir ārpus Eiropas valstīm

5.   GUMI, KAS NAV PAREDZĒTI STĀDĪŠANAI

Solanum tuberosum L.

6.   KOKI, KURIEM PILNĪGI VAI DAĻĒJI SAGLABĀTA TO DABĪGĀ APAĻĀ VIRSMA, AR MIZU VAI BEZ TĀS, VAI KAS IR ŠĶELDU, SKAIDU, ZĀĢU SKAIDU, KOKSNES ATLIKUMU VAI ATGRIEZUMU VEIDĀ

a)

ja tie ir iegūti pilnībā vai daļēji no vienas no apakšklasēm, ģintīm vai sugām, kā tas aprakstīts turpmāk, izņemot koka taru iepakojumu, kastes, redeļkastes vai kabeļu spoles un līdzīgus iepakojuma materiālus, paliktņus, kastu paliktņus un citus kravu paliktņus, paliktņu apmales, ko pašlaik izmanto visdažādāko objektu pārvadāšanai, izņemot neapstrādātu koku, kas nav biezāks par 6 mm, un apstrādātus kokmateriālus, kuru izgatavošanā izmantota līme, karstums un spiediens vai to kombinācija, kuru izcelsme nav Līgumslēdzēju Pušu teritorijā:

Quercus L., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi ASV, izņemot koksni, kas atbilst aprakstam, kas minēts KN koda 4416 00 00 b) punktā, un kad ir dokumentārs pierādījums tam, ka koksne apstrādāta vai pārstrādāta, piemērojot karstumu, kas ļauj uz 20 minūtēm sasniegt vismaz 176 °C,

Platanus L., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi ASV vai Armēnijā,

Populus L., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi Amerikas kontinenta valstīs,

Acer saccharum Marsh., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi ASV un Kanādā,

Skujkoki (Coniferales), ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi valstīs ārpus Eiropas, Kazahstānā, Krievijā un Turcijā,

un

b)

ja tā atbilst vienam no šiem aprakstiem, kas norādīti I pielikuma otrajā daļā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu.

KN kods

Apraksts

4401 10 00

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā

4401 21 00

Skujkoku koksne, šķeldās vai skaidās

4401 22 00

Lapu koku koksne, šķeldās un skaidās

4401 30 10

Zāģskaidas

ex 4401 30 90

Citi koksnes atlikumi un atgriezumi, kas nav aglomerēti apaļkoku, brikešu un granulu veidā vai tamlīdzīgi

4403 10 00

Neapstrādāti kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, arī bez mizas un aplievas, vai četrskaldņu brusas

4403 20

Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ar mizu un aplievu, vai četrskaldņu brusas

4403 91

Neapstrādāti ozolu (Quercus spp.) kokmateriāli, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, arī ar mizu un aplievu, vai četrskaldņu brusas

ex 4403 99

Lapu koki (izņemot tropu kokus, uz ko norādīts 44. nodaļas 1. apakšpozīcijas piezīmē, vai citus tropu kokus, ozolus (Quercus spp.) vai dižskābaržus (Fagus spp.)), neapstrādāti, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem arī ar mizu un aplievu, vai četrskaldņu brusas

ex 4404

Šķeltas kārtis: pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet nesazāģēti gareniski

4406

Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka

4407 10

Skujkoki, gareniski zāģēti vai plēsti, drāzti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti vai garumā saaudzēti, ne biezāki par 6 mm

4407 91

Ozolu (Quercus spp.) kokmateriāli, gareniski zāģēti vai plēsti, drāzti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti vai garumā saaudzēti, ne biezāki par 6 mm

ex 4407 99

Lapu koki (izņemot tropu kokus, uz ko norādīts 44. nodaļas 1. apakšpozīcijas piezīmē, vai citus tropu kokus, ozolus (Quercus spp.) vai dižskābaržus (Fagus spp.)), gareniski zāģēti vai plēsti, drāzti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti vai garumā saaudzēti, ne biezāki par 6 mm

4415

Koka lādes, kastes, redeļkastes, spoles un tamlīdzīga tara; koka kabeļu spoles; paliktņi, kastu paliktņi un citādi kravu paliktņi; koka paliktņu apmales

4416 00 00

Mucas, muciņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinājumi un to daļas no koka, ieskaitot mucu dēlīšus

9406 00 20

Saliekamas būvkonstrukcijas no koka

c)

iepakojuma kastes, redeļkastes vai kabeļu spoles un līdzīgi iepakojuma materiāli, paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales, ko pašlaik izmanto visdažādāko objektu pārvadāšanai, izņemot neapstrādātu koku, kas nav biezāks par 6 mm, un apstrādātus kokmateriālus, kuru izgatavošanā izmantota līme, karstums un spiediens vai to kombinācija,

koksne, ko izmanto kā kravas stiprinājumus, starplikas un balstus citu veidu kravas pārvadājumos, ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, izņemot neapstrādātus kokmateriālus, kuri nav biezāki par 6 mm un apstrādātus kokmateriālus, kuru izgatavošanā izmantota līme, karstums un spiediens vai to kombinācija.

7.   AUGSNE UN AUGSNES SUBSTRĀTS

a)

augsne un augsnes substrāts kā tāds, kas pilnīgi vai daļēji sastāv no augsnes vai cietām organiskajām vielām, piemēram, no augu daļām, humusa, arī no kūdras vai mizas, izņemot humusu, kurš sastāv tikai no kūdras;

b)

augiem pievienota augsne un augsnes substrāts, kas pilnībā vai daļēji sastāv no a) apakšpunktā norādītā materiāla vai pilnībā vai daļēji sastāv no kūdras vai jebkuras cietas neorganiskās vielas, kas nodrošina augu dzīvotspēju, un kura izcelsmes valsts ir:

Turcija,

Baltkrievija, Gruzija, Krievija, Moldova vai Ukraina,

valstis, kas nav Eiropas valstis, izņemot Alžīriju, Ēģipti, Izraēlu, Lībiju, Maroku vai Tunisiju.

8.   IZOLĒTA MIZA:

skujkoki (Coniferales), kuru izcelsme ir ārpus Eiropas valstīm

9.   AFGANISTĀNAS, DIENVIDĀFRIKAS, INDIJAS, IRĀNAS, IRĀKAS, MEKSIKAS, NEPĀLAS, PAKISTĀNAS VAI ASV IZCELSMES ŠĀDU SUGU GRAUDAUGI

Triticum

Secale

X Triticosecale

C.   Augi, augu produkti un citi izstrādājumi, kurus ieved no Līgumslēdzējas Puses un attiecībā uz kuriem Pusēm nav līdzīgu tiesību aktu un tās neatzīst augu pases

1.   AUGI UN AUGU PRODUKTI, KURUS IEVED NO ŠVEICES, UN KURIEM GADĪJUMOS, KAD TOS IEVED KOPIENAS DALĪBVALSTS, JĀPIEVIENO FITOSANITĀRAIS SERTIFIKĀTS

1.1.   Stādīšanai paredzēti augi, neietverot sēklas

Clausena Burm. f.

Murraya Koenig ex L.

Palmae, izņemot Phoenix spp., kuru izcelsmes valsts ir Alžīrija vai Maroka

1.2.   Augu daļas, neietverot augļus vai sēklas

Phoenix spp.

1.3.   Sēklas

Oryza spp.

1.4.   Augļi

Citrus L. un tā hibrīdi

Fortunella Swingle un tā hibrīdi

Poncirus Raf. un tā hibrīdi

2.   AUGI UN AUGU PRODUKTI, KURUS IEVED NO KOPIENAS DALĪBVALSTS UN KURIEM, IEVEDOT ŠVEICĒ, IR JĀPIEVIENO FITOSANITĀRAIS SERTIFIKĀTS

3.   NO ŠVEICES NĀKUŠI AUGI UN AUGU PRODUKTI, KURU IEVEŠANA KOPIENAS DALĪBVALSTĪ IR AIZLIEGTA

3.1.   Augi, neietverot augļus vai sēklas

Citrus L. un tā hibrīdi

Fortunella Swingle un tā hibrīdi

Phoenix spp. kuru izcelsmes valsts ir Alžīrija vai Maroka

Poncirus Raf. un tā hibrīdi

4.   NO KOPIENAS DALĪBVALSTS NĀKUŠI AUGI UN AUGU PRODUKTI, KURU IEVEŠANA ŠVEICĒ IR AIZLIEGTA

4.1.   Augi

Cotoneaster Ehrh.

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1352/2007 (OV L 303, 21.11.2007., 3. lpp.).


2. PAPILDINĀJUMS

TIESĪBU AKTI

Eiropas Kopienas noteikumi

Padomes 1969. gada 8. decembra Direktīva 69/464/EEK par kartupeļa vēža kontroli

Padomes 1969. gada 8. decembra Direktīva 69/465/EEK par kartupeļa nematodes kontroli

Padomes 1974. gada 9. decembra Direktīva 74/647/EEK par neļķu tinēja kontroli

Komisijas 1991. gada 2. maija Lēmums 91/261/EEK, ar ko atzīst, ka Austrālija nav Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. skarta

Komisijas 1992. gada 30. jūlija Direktīva 92/70/EEK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz apsekojumiem, kas jāveic Kopienas aizsargājamo zonu atzīšanas nolūkā

Komisijas 1992. gada 3. novembra Direktīva 92/90/EEK, ar ko nosaka augu, augu produktu vai citu objektu ražotāju un ievedēju pienākumus un ar ko nosaka informāciju, kura vajadzīga, lai tos reģistrētu

Komisijas 1992. gada 3. decembra Direktīva 92/105/EEK, kas nosaka standartizācijas pakāpi augu pasēm, kuras izmantojamas noteiktu augu, augu produktu vai citu objektu pārvadājumos Kopienā, un nosaka sīki izstrādātu kārtību attiecībā uz šādu augu pasu izsniegšanu un uz to nomaiņas kritērijiem un norisēm; direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2005/17/EK

Komisijas 1993. gada 28. maija Lēmums 93/359/EEK, ar ko dalībvalstīm atļauj paredzēt izņēmumus no dažiem Padomes Direktīvas 77/93/EEK noteikumiem attiecībā uz Thuja L. koksni, kuras izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs

Komisijas 1993. gada 28. maija Lēmums 93/360/EEK, ar ko dalībvalstīm atļauj paredzēt izņēmumus no dažiem Padomes Direktīvas 77/93/EEK noteikumiem attiecībā uz Thuja L. koksni, kuras izcelsme ir Kanādā

Komisijas 1993. gada 2. jūnija Lēmums 93/365/EEK, ar ko dalībvalstīm atļauj paredzēt atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 77/93/EEK noteikumiem attiecībā uz termiski apstrādātu skujkoku koksni, kuras izcelsme ir Kanādā, un ar ko paredz sīki izstrādātus pasākumus par indikatoru sistēmu, kura jāpiemēro termiski apstrādātai koksnei

Komisijas 1993. gada 22. jūnija Lēmums 93/422/EEK, ar ko dalībvalstīm atļauj paredzēt atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 77/93/EEK noteikumiem attiecībā uz kamerā žāvētu skujkoku koksni, kuras izcelsme ir Kanādā, un ar ko nosaka informāciju par indikatorsistēmu, kas jāpiemēro kamerā žāvētai koksnei

Komisijas 1993. gada 22. jūnija Lēmums 93/423/EEK, ar ko dalībvalstīm atļauj paredzēt atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 77/93/EEK noteikumiem attiecībā uz kamerā žāvētu skujkoku koksni, kuras izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs, un ar ko nosaka informāciju par indikatorsistēmu, kas jāpiemēro kamerā žāvētai koksnei

Komisijas 1993. gada 24. jūnija Direktīva 93/50/EEK, ar ko precizēti daži augi, kuri nav uzskaitīti Padomes Direktīvas 77/93/EEK A daļas V pielikumā un kuru audzētāji vai šādu augu audzēšanas zonās izvietotās noliktavas, izplatīšanas centri ir uzskaitīti oficiālajā reģistrā

Komisijas 1993. gada 24. jūnija Direktīva 93/51/EEK, ar ko nosaka noteikumus noteiktu augu, augu izcelsmes produktu vai citu objektu pārvadājumiem aizsargājamā zonā un tādu augu, augu produktu vai citu objektu pārvadājumiem, kuru izcelsme ir šādā aizsargājamā zonā un kurus tajā pārvadā

Padomes 1993. gada 4. oktobra Direktīva 93/85/EEK par kartupeļu gaišās gredzenpuves kontroli; direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/56/EK

Komisijas 1994. gada 21. janvāra Direktīva 94/3/EK, ar ko nosaka procedūru paziņošanai par sūtījuma vai kaitīga organisma aizturēšanu no trešām valstīm, ja tie rada tiešus fitosanitārus draudus

Komisijas 1995. gada 26. jūlija Direktīva 95/44/EK, ar ko ievieš nosacījumus, kurus ievērojot, dažus kaitīgus organismus, augus, augu produktus un citus Padomes Direktīvas Nr. 77/93/EEK I līdz V pielikumā uzskaitītos objektus drīkst ievest vai pārvietot Kopienā vai dažās tās aizsargātās zonās izmēģinājumu vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām; direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1997. gada 25. jūlija Direktīvu 97/46/EK

Komisijas 1998. gada 15. aprīļa Direktīva 98/22/EK, kas nosaka obligātos nosacījumus augu veselības pārbaužu veikšanai Kopienā pārbaudes vietās, kas nav galamērķa pārbaudes vietas, augiem, augu izcelsmes produktiem vai citiem objektiem no trešām valstīm

Padomes 1998. gada 20. jūlija Direktīva 98/57/EK par Ralstonia Solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. apkarošanu; direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/63/EK

Komisijas 1998. gada 2. februāra Lēmums 98/109/EK, ar ko dalībvalstīm atļauj veikt pagaidu ārkārtas pasākumus attiecībā uz Taizemi, lai novērstu Thrips palmi Karny izplatīšanos

Padomes 2000. gada 8. maija Direktīva 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā; direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/35/EK

Komisijas 2002. gada 19. septembra Lēmums 2002/757/EK par pagaidu neatliekamiem fitosanitāriem pasākumiem, lai novērstu Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. ievešanu un izplatību Kopienā; lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/426/EK

Komisijas 2002. gada 26. jūnija Lēmums 2002/499/EK, ar kuru atļauj atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz dabīgi un mākslīgi radītiem Chamaecyparis Spach, Juniperus L. un Pinus L. punduraugiem, kuru izcelsmes valsts ir Korejas Republika; lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/775/EK

Komisijas 2002. gada 8. novembra Lēmums 2002/887/EK, ar kuru atļauj atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz dabīgi un mākslīgi radītiem Chamaecyparis Spach, Juniperus L. un Pinus L. augiem, kuru izcelsmes valsts ir Japāna; lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/915/EK

Komisijas 2003. gada 24. oktobra Lēmums 2003/766/EK par ārkārtas pasākumiem, lai novērstu Diabrotica virgifera Le Conte izplatību Kopienā; lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/564/EK

Komisijas 2003. gada 22. decembra Lēmums 2004/4/EK, kas dalībvalstīm atļauj uz laiku pieņemt neatliekamus pasākumus pret vadaudu bakteriozes izraisītāju (Pseudomonas solanacearum) Smith attiecībā uz Ēģipti; lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/749/EK

Komisijas 2004. gada 27. februāra Lēmums 2004/200/EK par pasākumiem, lai novērstu Pepino mozaīkas vīrusa ievešanu un izplatīšanos Kopienā

Komisijas 2004. gada 15. oktobra Direktīva 2004/105/EK, ar ko nosaka paraugus oficiālajiem fitosanitārajiem sertifikātiem vai reeksporta fitosanitārajiem sertifikātiem, ko pievieno augiem, augu produktiem vai citiem priekšmetiem no trešām valstīm, kuri uzskaitīti Padomes Direktīvā 2000/29/EK

Komisijas 2005. gada 21. janvāra Lēmums 2005/51/EK, ar ko dalībvalstīm uz pagaidu laiku ļauj paredzēt atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz tādas augsnes ievešanu, kas ir piesārņota ar pesticīdiem vai noturīgiem organiskiem piesārņotājiem, atsārņošanas nolūkā

Komisijas 2005. gada 29. aprīļa Lēmums 2005/359/EK, ar ko paredz atkāpšanos no atsevišķiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes ozolu (Quercus L.) apaļkokiem ar mizu; lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2006/750/EK

Komisijas 2005. gada 13. septembra Lēmums 2005/649/EK, ar kuru groza Lēmumu 2003/63/EK, ar ko dalībvalstīm atļauj noteikt pagaidu atkāpes no Padomes Direktīvas 2000/29/EK attiecībā uz kartupeļiem, kas nav paredzēti stādīšanai un kuru izcelsme ir dažās Kubas provincēs

Komisijas 2005. gada 25. novembra Lēmums 2005/850/EK, ar kuru groza Lēmumu 2003/61/EK, ar ko atļauj atsevišķām dalībvalstīm paredzēt pagaidu izņēmumus no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz sēklas kartupeļiem, kuru izcelsme ir atsevišķās Kanādas provincēs

Komisijas 2006. gada 13. februāra Lēmums 2006/133/EK, ar ko dalībvalstīm pieprasa veikt īslaicīgus papildu pasākumus pret Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (priedes koksnes nematode) izplatību tajās Portugāles teritorijās, kurās iespējama tās izplatība

Komisijas 2006. gada 27. jūnija Lēmums 2006/464/EK par provizoriskiem ārkārtas pasākumiem, kas vajadzīgi, lai novērstu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu ievešanu un izplatīšanos Kopienā

Komisijas 2006. gada 5. jūlija Lēmums 2006/473/EK, ar ko dažas trešās valstis un dažas trešo valstu teritorijas atzīst par tādām, kurās nav sastopams Xanthomonas campestris (visi celmi, kas ir patogēni Citrus ģints augiem), Cercospora angolensis Carv. un Mendes un Guignardia citricarpa Kiely (visi celmi, kas ir patogēni Citrus ģints augiem)

Padomes 2006. gada 7. novembra Direktīva 2006/91/EK par Kalifornijas bruņuts kontroli (kodificēta versija)

Komisijas 2006. gada 11. decembra Lēmums 2006/916/EK, ar ko paredz atkāpes no atsevišķiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz Horvātijas vai Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas izcelsmes Vitis L. augiem, izņemot augļus

Šveices noteikumi

2001. gada 28. februāra rīkojums par augu aizsardzību (OA 2001 1191), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2007. gada 16. maijā (OA 2007 2369)

2002. gada 15. aprīļa FED rīkojums par aizliegtajiem augiem (OA 2002 1098)

ZFK 2004. gada 25. februāra rīkojums par pagaidu augu aizsardzības pasākumiem (OA 2004 1599)


3. PAPILDINĀJUMS

PAR AUGU PASU IZDOŠANU ATBILDĪGO IESTĀŽU SARAKSTS

Eiropas Kopiena

B

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

Administration du Contrôle

Direction production primaire

Secteur végétal

W.T.C. III, 24e étage

Boulevard Simon Bolivar, 30

B-1000 Bruxelles

Tel. (32-2) 208 50 48

Fax (32-2) 208 51 70

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Bestuur van de Controle

Directie Primaire Productie

Plantaardige sector

W.T.C. III, 24 ste verdieping

Simon Bolivarlaan, 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 208 50 48

Fax (32-2) 208 51 70

BG

Regional Service for Plant Protection — Sofia

1330 Krasna poliana quarter,

Nikola Mushanov Blvd № 120

Tel.

(359) 2 822 33 62

(359) 2 828 62 41

Fax (359) 2 822 33 74

Regional Service for Plant Protection — Blagoevgrad

2700 sub quarter “Gramada”

Tel.

(359) 73 831 568

(359) 73 831 569

Fax (359) 73 831 569

Regional Service for Plant Protection — Burgas

8000 “Komlushka nizina” Str.

Тel. (359) 56 842 238

Fax (359) 56 842 238

Regional Service for Plant Protection — Varna

9000 “Sofroni Vrachanski” Str. № 23

Тel. (359) 52 60 10 86

Fax (359) 52 60 10 86

Regional Service for Plant Protection — Veliko Tarnovo

5000 “Мagistralna” Str. № 30

Тel./Fax (359) 62 643 543

Regional Service for Plant Protection — Vidin

3700 “Тargovska” Str. № 12

Тel./Fax (359) 94 600 459

Regional Service for Plant Protection — Vratza

3000 “Kethudov” Str. № 2

Tel. (359) 92 624 037

Fax (359) 92 624 365

Regional Service for Plant Protection — Dobrich

9300 “Kliment Ohridski” Str. № 27

Тel./Fax (359) 58 603 221

Regional Service for Plant Protection — Kustendil

2500 “Demokracia” Str. № 1, flour. 4

Тel./Fax (359) 78 50 375

Regional Service for Plant Protection — Pleven

5800 “Vasil Levsky” Str. № 1, flour 13

Тel./Fax (359) 64 800 164

Regional Service for Plant Protection — Plovdiv

4000 “Brezovsko shose” Str.

Тel./Fax (359) 32 954 133

Regional Service for Plant Protection — Russe

7005 “Ivan Vedar” Str. № 12

Тel./Fax (359) 82 845 486

Regional Service for Plant Protection — Stara Zagora

6000 “Raina Kandeva” Str. № 63

Tel. (359) 42 605 388

Fax (359) 42 605 29

Regional Service for Plant Protection — Haskovo

6300 “Plovdivska” Str. № 6

Тel./Fax (359) 38 624 895

CZ

State Phytosanitary Administration

Tesnov 17

CZ-11705, Praha 1

Tel. (420) 233 022 240

Fax (420) 233 022 226

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet

Skovbrynet 20

DK-2800 Kgs. Lyngby

Tel. (45) 45 26 36 00

Fax (45) 45 26 36 13

D

BADEN-WÜRTTEMBERG

 

Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Außenstelle Stuttgart

Reinsburgstraße 107

70197 Stuttgart

 

Regierungspräsidium Stuttgart

— Pflanzenschutzdienst —

D-Stuttgart

 

Regierungspräsidium Karlsruhe

— Pflanzenschutzdienst —

D-Karlsruhe

 

Regierungspräsidium Freiburg

— Pflanzenschutzdienst —

D-Freiburg

 

Regierungspräsidium Tübingen

— Pflanzenschutzdienst —

D-Tübingen

BAYERN

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Institut für Pflanzenschutz

D-Freising

BERLIN

Pflanzenschutzamt Berlin

Amtliche Pflanzengesundheitskontrolle

D-Berlin

BRANDENBURG

Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung

Abteilung Pflanzenschutzdienst

D-Frankfurt (Oder)

BREMEN

Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Pflanzengesundheitskontrolle

D-Bremen und Bremerhaven

HAMBURG

Universität Hamburg

Pflanzenschutzamt

Amtliche Pflanzenbeschau

D-Hamburg

HESSEN

Regierungspräsidium Gießen

Pflanzenschutzdienst Hessen

D-Wetzlar

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern

Abteilung Pflanzenschutzdienst

D-Rostock

NIEDERSACHSEN

Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Pflanzenschutzamt

D-Hannover

NORDRHEIN-WESTFALEN

 

Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

D-Bonn

 

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen

D-Münster

RHEINLAND-PFALZ

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

D-Koblenz

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

D-Neustadt a.d. Weinstraße

 

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz

Rebenanerkennung und Pflanzengesundheit bei Vitis L.

D-Bad-Kreuznach

SAARLAND

Landwirtschaftskammer für das Saarland

Pflanzenschutzdienst

D-Lebach

SACHSEN

Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft

Fachbereich Pflanzliche Erzeugung

D-Dresden

SACHSEN-ANHALT

Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau,

Dezernat Pflanzenschutz

D-Bernburg

SCHLESWIG-HOLSTEIN

 

Amt für ländliche Räume Kiel

Abteilung Pflanzenschutz

D-Kiel

 

Amt für ländliche Räume Lübeck

Abteilung Pflanzenschutz

D-Lübeck

 

Amt für ländliche Räume Husum

Abteilung Pflanzenschutz

D-Husum

THÜRINGEN

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Jena

Referat Pflanzenschutz

D-Erfurt-Kühnhausen

EE

Plant Health Department

Plant Production Inspectorate

Teaduse 2

EE-75501 Saku, Harju m/k

Tel. (372) 6712641

Fax (372) 6712604

EL

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Division of Phytosanitary Control

150 Sygrou Avenue

EL-176 71 Athens

Tel. (30) 210 928 72 33/(30) 210 921 05 51

Fax (30) 210 921 20 90

E

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

C Alfonso XII no 62

E-28014 Madrid

Tel. (34) 91 347 82 43

Fax (34) 91 347 82 48

1.

ANDALUCÍA

Dirección General de la Producción Agraria

c/ Tabladilla, s/n

E-41013 Sevilla

Tel. (34-95) 503 22 79

Fax (34-95) 503 25 00

2.

ARAGÓN

Dirección General de Alimentación

Po María Agustín, 36

E-50004-Zaragoza

Tel. (34-976) 71 46 36

Fax (34-976) 71 46 77

3.

ASTURIAS

Dirección General de Agroalimentación

c/ Coronel Aranda, 2 — Sector Izqdo. —

E-33005 Oviedo — Asturias

Tel. (34-985) 10 56 37

Fax (34-985) 10 55 17

4.

BALEARES

Dirección General de Agricultura

c/ Foners, 10

E-07006 Palma de Mallorca — Baleares

Tel. (34-971) 17 61 05

Fax (34-971) 17 61 56

5.

CANTABRIA

Dirección General de Desarrollo Rural

c/ Gutiérrez Solana, s/n

E-39011 Santander

Tel. (34-942) 20 78 39

Fax (34-942) 20 78 03

6.

CASTILLA Y LEÓN

Dirección General de Producción Agropecuaria

c/ Rigoberto Cortejoso, 14

E-47014 Valladolid

Tel. (34-983) 41 90 02-04

Fax (34-983) 41 92 38

7.

CASTILLA LA MANCHA

Dirección General de Producción Agropecuaria

c/ Pintor Matías Moreno, 4

E-45002 Toledo

Tel. (34-925) 26 67 11

Fax (34-925) 26 68 97

8.

CATALUÑA

Dirección General de Agricultura, Ganadería e Innovación

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

E-08007 Barcelona

Tel. (34-93) 304 67 00

Fax (34-93) 304 67 60

9.

EXTREMADURA

Dirección General de Explotaciones Agrarias

Avda. de Portugal, s/n

E-06800 Mérida (Badajoz)

Tel. (34-924) 00 23 47

Fax (34-924) 00 21 23

10.

GALICIA

Dirección General de Producción, Industrias y Calidad Agroalimentaria

Edificio Administrativo — Plaza San Cayetano, s/n

E-15781 Santiago de Compostela — A Coruña

Tel. (34-981) 54 47 77

Fax (34-981) 54 57 35

11.

LA RIOJA

Dirección General del Instituto de Calidad de la Rioja

Avda. de la Paz, 8-10

E-26071 Logroño — La Rioja

Tel. (34-941) 29 16 00

Fax (34-941) 29 16 02

12.

MADRID

Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural

Ronda de Atocha, 17

E-28012 Madrid

Tel. (34-91) 580 19 29

Fax (34-91) 580 19 53

13.

MURCIA

Dirección General de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria

Plaza Juan XXIII, s/n

E-30071 Murcia

Tel. (34-968) 36 27 18-19

Fax (34-968) 36 27 25

14.

NAVARRA

Dirección General de Agricultura y Ganadería

c/ Tudela, 20

E-31003 Pamplona — Navarra

Tel. (34-848) 42 66 32

Fax (34-848) 42 67 10

15.

PAÍS VASCO

Dirección de Agricultura y Ganadería

c/ Donostia — San Sebastián, 1

E-01010 Vitoria — Gasteiz — Álava

Tel. (34-945) 01 96 36

Fax (34-945) 01 99 89

16.

VALENCIA

Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación Agropecuaria

c/ Amadeo de Saboya, 2

E-46010 Valencia

Tel. (34-96) 342 48 36

Fax (34-96) 342 48 43

F

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

Direction Générale de l’Alimentation

Sous-direction de la Qualité et de la Protection des végétaux

251, Rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

Tel. (33-1) 49558153

Fax (33-1) 49555949

IRL

Department of Agriculture and Food

Horticulture and Plant Health Division

Maynooth Business Campus

IRL-Maynooth Co. Kildare

Tel. (353-1) 5053354

Fax (353-1) 5053564

I

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)

Servizio Fitosanitario

Via XX Settembre 20

I-00187 Roma

Tel. (39-06) 46656098

Fax (39-06) 4814628

CY

Ministry of Agriculture

Natural Resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

CY-1412 Lefkosia

Tel. (357) 22 4085 19/(357) 22 4086 39

Fax (357) 22 7814 25/(357) 22 4086 45

LV

State Plant Protection Service

Plant Quarantine Department

Lielvardes 36/38

LV-1006 Riga

Tel. (371) 6 755 0925/(371) 6 755 0928

Fax (371) 6 755 0927

LT

State Plant Protection Service

Plant Quarantine Department

Kalvariju str. 62

LT-09304 Vilnius

Tel. (370-5) 275 27 50/(370-5) 275 40 50

Fax (370-5) 275 21 28

L

Ministère de l’Agriculture

A.S.T.A./Service de la Protection des Végétaux

16, route d’Esch — BP 1904

L-1019 Luxembourg

Tel. (352) 457172 218

Fax (352) 457172 340

HU

Central Agricultural Office

Directorate of Plant Protection,

Soil Conservation and Agri-environment

H-1118 Budapest, Budaőrsi út 141-145.

Tel. (36-1) 309-1037

Fax (36-1) 246-2942

Directorate of Plant Production and Horticulture

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

Tel. (36-1) 336-9115

Fax (36-1) 336-9094

MT

Ministry for Rural Affairs & The Environment,

Rural Affairs and Paying Agency Division

Plant Health Department,

Surveillance and Inspectorate Unit,

Plant Biotechnology Centre

Annibale Preca Street,

Lija LJA 1915

Malta.

Tel. (356 23) 39 72 23/23 39 72 22

Fax (356 21) 41 16 93

NL

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Plantenziektenkundige Dienst

Geertjesweg 15 — Postbus 9102

NL-6700 HC Wageningen

Tel. (31-317) 496911

Fax (31-317) 421701

AT

BURGENLAND

Burgenländische Landwirtschaftskammer

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Esterhazystraße 15

A-7001 Eisenstadt

Tel. (43) 2682 702/651

Fax (43 2682 702/691

KÄRNTEN

Amt der Kärntner Landesregierung

Abteilung 11

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Mießtaler Straße 1

A-9021 Klagenfurt

Tel. (43) 50 536/31111

Fax (43 50 536/31100

NIEDERÖSTERREICH

Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Wiener Straße 64

A-3100 St. Pölten

Tel. (43) 2742 259/2600

Fax (43 2742 259/2209

OBERÖSTERREICH

Landwirtschaftskammer für Oberösterreich

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Auf der Gugl 3

A-4021 Linz

Tel. (43) 50 6902/1412

Fax (43 50 6902/1427

SALZBURG

Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Salzburg

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Schwarzstraße 19

A-5024 Salzburg

Tel. (43) 662 870571/241

Fax (43 662 870571/295

STEIERMARK

Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Landwirtschaftliches Versuchszentrum Steiermark

Fachabteilung 10 B

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Ragnitzstraße 193

A-8047 Graz

Tel. (43) 316 877/6630

Fax (43) 316 877/6643

TIROL

Amt der Tiroler Landesregierung

Abteilung III c

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Meinhardstraße 8

A-6010 Innsbruck

Tel. (43) 512 508/2549

Fax (43) 512 508/2545

VORARLBERG

Landwirtschaftskammer für Vorarlberg

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Montfortstraße 9

A-6900 Bregenz

Tel. (43) 5574 400/230

Fax (43) 5574 400/602

WIEN

Magistrat der Stadt Wien

Magistratsabteilung 42

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Johannesgasse 35

A-1030 Wien

Tel. (43) 1 911 25 55 12

Fax (43) 1 911 25 55 42

PL

The State Plant Health and Seed Inspection Service

(Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa)

30, Wspólna Street

PL-00-930 Warsaw

Tel. (48) 22 623 24 04

Fax (48) 22 623 23 04

P

Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)

Direcção de Serviços de Fitossanidade e Materiais de Multiplicação de Plantas

Edificio 1 — Tapada da Ajuda

P-1349-018 Lisboa

Tel. (351) 21 361 32 74

Fax (351) 21 361 32 77

RO

Centrālā iestāde

MADR — Ministry of Agriculture and Rural Development

National Phytosanitary Agency

Elena Leaota

Tel. (40 21) 3072386/686

Fax (40 21) 3072485

Robežkontroles punkti (RKP)

ALBIȚA

Tel. (40) 235 482731

Fax (40) 235 482731

IAȘI

Tel. (40) 232 234336

Fax (40) 232 234336

DORNEȘTI-SIRET

Tel. (40) 230 280434

Fax (40) 230 280434

BUCUREȘTI

Tel. (40) 21 2041557

Fax (40) 21 2041557

HALMEU

Tel. (40) 261 773024

Fax (40) 261 773024

TIMIȘOARA

(40) 256 204987

(40) 256 204987

GALATI

(40) 236 470630

(40) 236 470630

CONSTANȚA

(40) 241 601943

(40) 241 601943

Apgabala fitosanitārās struktūras

ALBA

(40) 258 831543

(40) 258 812166

ARAD

(40) 257 270108

(40) 257 276105

ARGEȘ

(40) 248 401922

(40) 248 223899

BACĂU

(40) 234 513019

(40) 234 211001

BIHOR

(40) 259 243405

(40) 259 415710

BISTRIȚA NĂSĂUD

(40) 263 231673

(40) 263 231281

BOTOȘANI

(40) 231 511278

(40) 231 517475

BRAȘOV

(40) 268 441728

(40) 268 441728

BRĂILA

(40) 239 611140

(40) 239 611140

BUZĂU

(40) 238 710073

(40) 238 710074

CARAȘ SEVERIN

(40) 255 517222

(40) 255 514795

CĂLĂRAȘI

(40) 242 319065

(40) 242 319065

CLUJ

(40) 264 443473

(40) 264 443434

COVASNA

(40) 267 351703

(40) 267 306041

CONSTANȚA

(40) 241 559353

(40) 241 692983

DÂMBOVIȚA

(40) 245 221026

(40) 245 221026

DOLJ

(40) 251 426911

(40) 251 427579

GALAȚI

(40) 236 479411

(40) 236 479405

GIURGIU

(40) 246 216819

(40) 246 214310

GORJ

(40) 253 226036

(40) 253 226106

HARGHITA

(40) 266 371435

(40) 266 371435

HUNEDOARA

(40) 254 215241

(40) 254 216147

IALOMIȚA

(40) 243 206236

(40) 243 206237

IAȘI

(40) 232 278009

(40) 232 278062

ILFOV

(40) 21 4913174

(40) 21 4913248

MARAMUREȘ

(40) 262 223420

(40) 262 223419

MEHEDINȚI

(40) 252 316752

(40) 252 316752

MUREȘ

(40) 265 252616

(40) 265 253298

NEAMȚ

(40) 233 227889

(40) 233 221397

OLT

(40) 249 416078

(40) 249 415360

PRAHOVA

(40) 244 591332

(40) 244 513464

SATU MARE

(40) 261 715005

(40) 261 711049

SĂLAJ

(40) 260 614413

(40) 260 620491

SIBIU

(40) 269 223719

(40) 269 223309

SUCEAVA

(40) 230 531677

(40) 230 524419

TELEORMAN

(40) 247 312281

(40) 247 326684

TIMIȘOARA

(40) 256 217029

(40) 256 217029

TULCEA

(40) 240 524980

(40) 240 524691

VASLUI

(40) 235 311242

(40) 235 311505

VÂLCEA

(40) 250 741322

(40) 250 748421

VRANCEA

(40) 237 222596

(40) 237 239074

BUCUREȘTI

(40) 21 4131912

(40) 21 4135340

SI

 

Centrālā iestāde

MAFF — Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia

Plant Health Division

Einspielerjeva 6

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 3094 379

Fax (386) 1 3094 335

 

Sertificēts stādāmais materiāls

Agricultural institute of Slovenia

Hacquetova 17

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 280 5262

Fax (386) 1 280 5255

 

Apiņu augi

Institute of hop research of Slovenia

Zalskega tabora 2

SI-3310 Žalec

Tel. (386) 3 712 1600

Fax (386) 3 712 1620

 

Ievesti augi un augu produkti

MAFF — Inspectorate of Agriculture, Forestry and Food

Phytosanitary Inspection

Parmova 33

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 434 5700

Fax (386) 1 434 5717

SK

Department of Plant Protection

Central Control and Testing Institute of Agriculture

Hanulova 9/A

SK-84429 Bratislava 42

Tel. (421) 2 6920 4476

Fax (421) 2 6446 2084

FIN

Finnish Food Safety Authority (Evira)

Plant Protection Unit

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

Te1. (358 20) 77 2003

Fax (358 20) 77 25034

SE

Swedish Board of Agriculture

Plant Protection Service

S-551 82 Jönköping

Tel. (46) 36 155000

Fax (46) 36 122522

UK

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Plant Health Division

Foss House, King’s Pool

1-2 Peasholme Green

UK-York YO I 7PX

Te1. (44-1904) 455161

Fax (44-1904) 455163

Scottish Executive (SE)

Pentland House

47 Robb's Loan

Edinburgh

EH14 1TY

United Kingdom

National Assembly for Wales

Animal and Plant Health Division

Welsh Assembly Government

Crown Buildings

Cathays Park

UK-Cardiff CF10 3NQ

Department of Agriculture and Rural Developments (DARD)

Dundonald House

Upper Newtonards Road

UK-Belfast BT4 3SB

Department of Agriculture and Fisheries

P.O. Box 327

Howard Davis Farm

Trinity

UK-Jersey JE4 8UF

Chief Executive Officer

Committee for Horticulture

Raymond Falla House, PO Box 459

Longue Rue (Burnt Lane)

St. Martin’s

UK-Guernsey GY1 6AF

Ministry of Agriculture

Knockaloe Peel

UK-Isle of Man IM5 3AJ

Forestry Commission

231 Corstorphine Road

UK-Edinburgh EH12 7AT

SWITZERLAND

Office fédéral de l’agriculture

Service phytosanitaire fédéral

CH-3003 Berne

Tel. (41) 31 3222550

Fax (44) 31 3222634


4. PAPILDINĀJUMS

4. PANTĀ MINĒTĀS ZONAS UN ĪPAŠAS PRASĪBAS, KAS UZ TĀM ATTIECAS

4. pantā minētās zonas un īpašās prasības, kas uz tām attiecas un kuras jāizpilda abām Līgumslēdzējām Pusēm, ir paredzētas attiecīgajos tālāk minētajos abu Līgumslēdzēju Pušu normatīvajos un administratīvajos aktos.

Eiropas Kopienas noteikumi

Komisijas 2001. gada 8. maija Direktīva 2001/32/EK, ar ko atzīst aizsargājamās zonas, kuras pakļautas konkrētiem augu veselības apdraudējumiem Kopienā, un atceļ Direktīvu 92/76/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/36/EK

Padomes 2000. gada 8. maija Direktīva 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā; direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/35/EK

Šveices noteikumi

2001. gada 28. februāra rīkojums par augu aizsardzību, 4. pielikums, B daļa (OA 2001 1191), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2007. gada 16. maijā (OA 2007 2369)