ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 22

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 25. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 57/2008 (2008. gada 24. janvāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 58/2008 (2008. gada 24. janvāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 712/2007 par pastāvīgu konkursu izsludināšanu dalībvalstu intervences aģentūru pārziņā esošās labības tālākai pārdošanai Kopienas tirgū

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 59/2008 (2008. gada 24. janvāris), ar kuru 91. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar ko nosaka konkrētus, īpašus, ierobežojošus, pret noteiktām personām un organizācijām, kuras saistītas ar Osamu Bin Ladenu, organizācijas Al-Qaida tīklu un Taliban, vērstus pasākumus

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 60/2008 (2008. gada 24. janvāris), ar ko paredz atkāpi no Regulas (EK) Nr. 327/98 attiecībā uz pilnīgi un daļēji slīpētu rīsu importa tarifa kvotas sadali pa apakšperiodiem 2008. gadam

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 61/2008 (2008. gada 24. janvāris), ar kuru attiecībā uz dinoprostonu groza II pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos ( 1 )

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 62/2008 (2008. gada 24. janvāris) par izvešanas atļauju izdošanu vīna nozarē

10

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/74/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 9. oktobris), lai parakstītu un provizoriski piemērotu Papildprotokolu Nolīgumam par tirdzniecību, attīstību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

11

Papildprotokols Nolīgumam par tirdzniecību, attīstību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

13

 

 

2008/75/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 21. janvāris) attiecībā uz Kopienas nostāju Starptautiskajā Kafijas padomē par 2007. gada Starptautiskā kafijas nolīguma depozitāra noteikšanu

20

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas Direktīvā 2007/53/EK (2007. gada 29. augusts), ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, lai tās III pielikumu pielāgotu tehnikas attīstībai (OV L 226, 30.8.2007.)

21

 

*

Labojums Komisijas Direktīvā 2008/4/EK (2008. gada 9. janvāris), ar kuru groza Direktīvu 94/39/EK attiecībā uz barību, kas paredzēta piena triekas riska mazināšanai (Dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 6, 10.1.2008.)

21

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

25.1.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 22/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 57/2008

(2008. gada 24. janvāris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (1), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 25. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 24. janvārī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Komisijas 2008. gada 24. janvāra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

IL

154,9

MA

50,2

TN

125,1

TR

103,1

ZZ

108,3

0707 00 05

JO

178,8

TR

107,4

ZZ

143,1

0709 90 70

MA

91,9

TR

125,7

ZZ

108,8

0709 90 80

EG

137,4

ZZ

137,4

0805 10 20

EG

43,9

IL

54,5

MA

66,4

TN

62,1

TR

83,4

ZZ

62,1

0805 20 10

MA

104,1

TR

104,3

ZZ

104,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

43,9

IL

105,3

MA

146,1

PK

51,2

TR

102,6

ZZ

89,8

0805 50 10

BR

72,8

EG

74,2

IL

120,2

TR

122,6

ZZ

97,5

0808 10 80

CA

87,8

CL

60,8

CN

81,9

MK

36,5

US

115,3

ZA

60,7

ZZ

73,8

0808 20 50

CL

59,3

CN

71,5

TR

116,7

US

110,5

ZA

95,8

ZZ

90,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


25.1.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 22/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 58/2008

(2008. gada 24. janvāris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 712/2007 par pastāvīgu konkursu izsludināšanu dalībvalstu intervences aģentūru pārziņā esošās labības tālākai pārdošanai Kopienas tirgū

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 712/2007 (2) tika atvērti pastāvīgi konkursi dalībvalstu intervences aģentūru rīcībā esošās labības tālākpārdošanai Kopienas tirgū. Minētās regulas 2. pantā noteikts, ka, iesniedzot piedāvājumu, uzņēmēji iemaksā nodrošinājumu EUR 10 par tonnu, atkāpjoties no 13. panta 4. punkta otrās daļas Komisijas 1993. gada 28. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2131/93, ar ko paredz kārtību un nosacījumus, ar kādiem tiek pārdota intervences aģentūru pārziņā esošā labība (3).

(2)

Kopienas tirgū pēc 2007./2008. tirdzniecības gada tika konstatēts vispārējs straujš labības cenu kāpums. Tomēr šis kāpums nav stabils, ir vērojamas būtiskas cenu svārstības, un rezultātā pastāv ievērojamas neatbilstības starp zemākajām cenām Kopienas tirgū un cenām, par kādām produktus pārdod no intervences krājumiem. Ņemot vērā minētās neatbilstības, ir konstatēts, ka uzņēmēji piešķirtos daudzumus neizmanto. Tādējādi noteiktais nodrošinājums (EUR 10 par tonnu) nav uzskatāms par pietiekamu, lai garantētu piešķirto daudzumu izmantošanu. Lai novērstu šādu iznākumu un nodrošinātu ar Regulu (EK) Nr. 712/2007 izsludinātā konkursa efektīvu darbību, minētā nodrošinājuma summa jāpalielina.

(3)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 712/2007 ir attiecīgi jāgroza.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 712/2007 2. pantu aizstāj ar šo:

“2. pants

Šīs regulas 1. pantā minēto pārdošanu veic atbilstoši Regulas (EEK) Nr. 2131/93 nosacījumiem. Tomēr, atkāpjoties no minētās regulas 13. panta 4. punkta otrās daļas, nodrošinājuma summa ir EUR 25 par tonnu.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 24. janvārī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 735/2007 (OV L 169, 29.6.2007., 6. lpp.).

(2)  OV L 163, 23.6.2007., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1227/2007 (OV L 277, 20.10.2007., 10. lpp.).

(3)  OV L 191, 31.7.1993., 76. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 367/2007 (OV L 91, 31.3.2007., 14. lpp.).


25.1.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 22/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 59/2008

(2008. gada 24. janvāris),

ar kuru 91. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar ko nosaka konkrētus, īpašus, ierobežojošus, pret noteiktām personām un organizācijām, kuras saistītas ar Osamu Bin Ladenu, organizācijas Al-Qaida tīklu un Taliban, vērstus pasākumus

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001, ar ko aizliedz eksportēt noteiktas preces un pakalpojumus uz Afganistānu, pastiprina lidojumu aizliegumu un attiecina uz Afganistānas Taliban līdzekļu un citu finanšu resursu iesaldēšanu (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta pirmo ievilkumu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2008. gada 16. janvārī nolēma grozīt to personu, grupu un organizāciju sarakstu, kam piemēro līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu. Tādēļ attiecīgi jāgroza I pielikums.

(3)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai ir jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad tā publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 24. janvārī

Komisijas vārdā

ārējo attiecību ģenerāldirektors

Eneko LANDÁBURU


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 46/2008 (OV L 16, 19.1.2008., 11. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi.

Pozīciju “Fiziskās personas” papildina ar šādiem ierakstiem:

(1)

Hamid Al-Ali (alias a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali , b) Hamed Al-'Ali , c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali , d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali , e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali , f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali , g) Abu Salim). Dzimšanas datums: 20.1.1960. Valstspiederība: Kuveitas.

(2)

Jaber Al-Jalamah (alias a) Jaber Al-Jalahmah , b) Abu Muhammad Al-Jalahmah , c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah , d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah , e) Jabir Al-Jalhami , f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Dzimšanas datums: 24.9.1959. Valstspiederība: Kuveitas. Pases Nr.: 101423404.

(3)

Mubarak Mushakhas Sanad Al-Bathali (alias a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali , b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali , c) Mubarak Al-Bathali , d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali , e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali , f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly ). Dzimšanas datums: 1.10.1961. Valstspiederība: Kuveitas. Pases Nr.: 101856740 (Kuveitas pase).


25.1.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 22/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 60/2008

(2008. gada 24. janvāris),

ar ko paredz atkāpi no Regulas (EK) Nr. 327/98 attiecībā uz pilnīgi un daļēji slīpētu rīsu importa tarifa kvotas sadali pa apakšperiodiem 2008. gadam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 18. jūnija Regulu (EK) Nr. 1095/96 par to koncesiju īstenošanu, kas ietvertas sarakstā CXL, kurš izveidots pēc GATT XXIV 6. sarunām (1), un jo īpaši tās 1. pantu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopīgo organizāciju (2) un jo īpaši tās 13. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas 1998. gada 10. februāra Regulu (EK) Nr. 327/98, ar ko atver tarifa kvotas rīsu un šķelto rīsu ievedumiem, kā arī paredz šo kvotu pārvaldību (3), paredzēta šīs regulas 1. pantā minēto kvotu sadale pa apakšperiodiem, lai rīsu ievešana notiktu vienmērīgi visa gada garumā.

(2)

Kad ASV tirgū parādījās rīsi ar ģenētiski modificētu rīsu “LL RICE 601” piejaukumu, Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes rīsu ievešana Kopienā 2006. un 2007. gadā tika traucēta; tādēļ šīs izcelsmes pilnīgi vai daļēji slīpētu rīsu kvotu 38 721 tonnas apjomā – kas ir daļa no kopējās 63 000 tonnu lielās pilnīgi vai daļēji slīpētu rīsu importa tarifa kvotas, kura paredzēta ar Regulu (EK) Nr. 327/98 –, ievedot rīsus no ASV, 2007. gadā nevarēja izmantot pilnībā.

(3)

Ņemot vērā to, ka Amerikas Savienotās Valstis regulāri piegādā rīsus Kopienai, pēc iespējas drīz jāatjauno normāla ievedumu plūsma. Šim nolūkam attiecībā uz 2008. gadu kopējās 63 000 tonnu lielās pilnīgi vai daļēji slīpētu rīsu importa kvotas sadalē pa apakšperiodiem jāizdara grozījumi, paredzot, ka Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes rīsu kvotai februāra mēnesī būs papildu apakšperiods; un šīs kvotas ietvaros ir lietderīgi pietiekamu daudzumu no 2008. gada aprīļa un jūlija apakšperiodiem pārnest uz 2008. gada februāra apakšperiodu, lai sasniegtu iepriekšminēto mērķi, taču nepieļaujot traucējumus ne Kopienas tirgū, ne arī citas izcelsmes rīsu ievešanā un nepārsniedzot šai kvotai paredzēto gada kopējo daudzumu 38 721 tonnas apjomā.

(4)

Iepriekšminēto ievešanas traucējumu dēļ dažas eksporta licences 2007. gadā nav bijis iespējams izmantot. Tāpēc ir lietderīgi atļaut tās izmantot 2008. gadā.

(5)

Tādēļ attiecībā uz 2008. gadu Regula (EK) Nr. 327/98 attiecīgi jāgroza.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Attiecībā uz 2008. gadu 38 721 tonnu pilnīgi vai daļēji slīpētu rīsu ar KN kodu 1006 30, uz kuriem attiecas kvota ar kārtas numuru 09.4127, kuru izcelsmes zeme ir Amerikas Savienotās Valstis un kuri minēti Regulas (EK) Nr. 327/98 IX pielikuma a) punktā, sadala atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

2.   Regulas (EK) Nr. 327/98 3. pantā minētās eksporta licences, ko 2007. gadā izdevušas norādītajā pantā minētās trešās valstis, var izmantot importa licenču pieteikumiem, ko iesniedz par 2008. kvotu gadu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 24. janvārī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 146, 20.6.1996., 1. lpp.

(2)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 797/2006 (OV L 144, 31.5.2006., 1. lpp.).

(3)  OV L 37, 11.2.1998., 5. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1538/2007 (OV L 337, 21.12.2007., 49. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētās 63 000 tonnu lielās pilnīgi vai daļēji slīpētu rīsu kvotas sadale pa apakšperiodiem 2008. gadā:

Izcelsmes valsts

Daudzums tonnās

Kārtas Nr.

Kvotas apakšperiodi (daudzums tonnās)

Janvāris

Februāris

Aprīlis

Jūlijs

Septembris

Oktobris

Amerikas Savienotās Valstis

38 721

09.4127

9 681

13 813

10 151

5 076

 

Taizeme

21 455

09.4128

10 727

 

5 364

5 364

 

Austrālija

1 019

09.4129

0

 

1 019

 

Citas valstis

1 805

09.4130

0

 

1 805

 

Visas valstis

 

09.4138

 

 

 

 

 

 (1)

Kopā

63 000

20 408

13 813

18 339

10 440

 


(1)  Iepriekšējo apakšperiodu neizmantoto daudzumu atlikums, kas publicēts Komisijas regulā.

Grozījumi rīsu daudzumos 2008. gadam attiecas tikai uz Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes rīsiem un uz katra apakšperioda kopējiem daudzumiem.


25.1.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 22/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 61/2008

(2008. gada 24. janvāris),

ar kuru attiecībā uz dinoprostonu groza II pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Regulu (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos (1), un jo īpaši tās 3. pantu,

ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras atzinumus, ko sagatavojusi Veterināro zāļu komiteja,

tā kā:

(1)

Visas farmakoloģiski aktīvās vielas, kuras Kopienā izmanto veterinārajās zālēs, kas paredzētas produktīvajiem dzīvniekiem, jānovērtē saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2377/90.

(2)

Dinoprosta trometamīns un dinoprosts ir vielas, kas iekļautas Regulas (EEK) Nr. 2377/90 II pielikumā organisko savienojumu kategorijā attiecībā uz visām zīdītāju sugām. Veterināro zāļu komitejai (CVMP) tika iesniegts pieprasījums pārbaudīt, vai par dinoprosta trometamīnu un dinoprostu veiktie novērtējumi un izdarītie secinājumi attiecas arī uz dinoprostonu. CVMP uzskatīja, ka, ņemot vērā dinoprostona un dinoprosta strukturālo līdzību un to, ka dinoprostons strauji metabolizējas par dinoprostu, par dinoprosta trometamīnu un dinoprostu veiktie nekaitīguma novērtējumi attiecas arī uz dinoprostonu. Tāpēc CVMP nolēma, ka nav nepieciešamības šai vielai noteikt maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu. Pēc CVMP secinājumiem uzskata, ka ir lietderīgi II pielikumā organisko savienojumu kategorijā iekļaut jaunu ierakstu par dinoprostonu attiecībā uz visām zīdītāju sugām.

(3)

Tāpēc attiecīgi ir jāgroza Regula (EEK) Nr. 2377/90.

(4)

Līdz šīs regulas piemērošanai ir jāatvēl pietiekams laikposms, lai dalībvalstis, ņemot vērā šīs regulas noteikumus, varētu veikt pielāgojumus, kas saistībā ar šo regulu var būt vajadzīgi attiecīgo veterināro zāļu tirdzniecības atļaujās, kuras piešķirtas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvu 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm (2).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Veterināro zāļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2377/90 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 25. marta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 24. janvārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1353/2007 (OV L 303, 21.11.2007., 6. lpp.).

(2)  OV L 311, 28.11.2001., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/28/EK (OV L 136, 30.4.2004., 58. lpp.).


PIELIKUMS

Šādu vielu iekļauj Regulas (EEK) Nr. 2377/90 II pielikumā (to vielu saraksts, uz kurām neattiecas maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums):

2.   Organiskie savienojumi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)

Dzīvnieku suga

Dinoprostons

Visas zīdītāju sugas


25.1.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 22/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 62/2008

(2008. gada 24. janvāris)

par izvešanas atļauju izdošanu vīna nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 2001. gada 24. aprīļa Regulu (EK) Nr. 883/2001 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 1493/1999 attiecībā uz vīna nozares produktu tirdzniecību ar trešām valstīm (1) un jo īpaši tās 7. pantu un 9. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi 63. panta 7. punktam Padomes 1999. gada 17. maija Regulā (EK) Nr. 1493/1999 par vīna nozares tirgus kopējo organizāciju (2) eksporta kompensācijas attiecībā uz vīna nozares produktiem piešķir vienīgi daudzumiem un izdevumiem, ko aptver lauksaimniecības līgums, kas parakstīts daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtā.

(2)

Regulas (EK) Nr. 883/2001 9. punktā paredzēti apstākļi, kādos Komisija var noteikt īpašus pasākumus, lai novērstu to, ka tiek pārsniegts paredzētais daudzums vai pieejamais budžets saskaņā ar šo līgumu.

(3)

Pamatojoties uz 2008. gada 23. janvārī Komisijai pieejamo informāciju par izvešanas atļauju pieteikumiem, daudzums, kas joprojām ir pieejams attiecībā uz periodu līdz 2008. gada 15. martam galamērķa 1. zonai: Āfrika, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 883/2001 9. panta 5. punktā, var tikt pārsniegts, ja vien netiek noteikti ierobežojumi izvešanas atļauju izdošanai ar iepriekšēju kompensācijas noteikšanu. Tādēļ jāpiemēro vienota procentu likme attiecībā uz daudzumiem, par kuriem pieteikumi iesniegti no 2008. gada 16. līdz 22. janvārim, un līdz 2008. gada 16. martam attiecībā uz šīm zonām jāaptur pieteikumu iesniegšana un licenču izdošana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Izvešanas atļaujas ar kompensācijas iepriekšēju noteikšanu vīna nozarē, attiecībā uz ko pieteikumi iesniegti no 2008. gada 16. līdz 22. janvārim saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 883/2001, izsniedz 73,49 % apmērā no daudzumiem, kas pieprasīti attiecībā uz 1. zonu: Āfrika.

2.   Izvešanas atļauju izdošanu vīna nozares produktiem, kuri paredzēti 1. punktā un uz kuriem pieteikumi iesniegti no 2008. gada 23. janvāra, un izvešanas atļauju pieteikumu iesniegšanu no 2008. gada 25. janvāra 1. zonai: Āfrika – aptur līdz 2008. gada 16. martam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 25. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 24. janvārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 128, 10.5.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1211/2007 (OV L 274, 18.10.2007., 5. lpp.).

(2)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Padome

25.1.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 22/11


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 9. oktobris),

lai parakstītu un provizoriski piemērotu Papildprotokolu Nolīgumam par tirdzniecību, attīstību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

(2008/74/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 310. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas otro teikumu un 300. panta 3. punkta otro daļu,

ņemot vērā 2005. gada Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Nolīgums par tirdzniecību, attīstību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses (“TDCA”), tika parakstīts Pretorijā 1999. gada 11. oktobrī. To noslēdza 2004. gada 26. aprīlī (1).

(2)

Līgums par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai tika parakstīts Luksemburgā 2005. gada 25. aprīlī.

(3)

Padome 2006. gada 23. oktobrī pilnvaroja Komisiju Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā veikt sarunas ar Dienvidāfrikas Republiku par TDCA papildprotokolu, lai ņemtu vērā divu jaunu dalībvalstu pievienošanos Eiropas Savienībai.

(4)

Komisija ir sekmīgi pabeigusi minētās sarunas.

(5)

Papildprotokols būtu jāparaksta Kopienas un tās dalībvalstu vārdā, ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu vēlāk. Papildprotokols būtu jāpiemēro provizoriski, līdz tiek pabeigtas procedūras tā formālai noslēgšanai,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināts, ka paraksta Papildprotokolu Nolīgumam par tirdzniecību, attīstību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai, ņemot vērā Padomes Lēmumu par minētā papildprotokola noslēgšanu.

Papildprotokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā parakstīt Papildprotokolu Nolīgumam par tirdzniecību, attīstību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai, ņemot vērā tā noslēgšanu.

3. pants

Eiropas Kopiena un tās dalībvalstis no 2007. gada 1. janvāra provizoriski piemēro papildprotokola nosacījumus, ņemot vērā tā noslēgšanu vēlāk.

Luksemburgā, 2007. gada 9. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  OV L 127, 29.4.2004., 109. lpp.


PAPILDPROTOKOLS

Nolīgumam par tirdzniecību, attīstību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

BEĻĢIJAS KARALISTE,

BULGĀRIJAS REPUBLIKA,

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UNGĀRIJAS REPUBLIKA,

MALTAS REPUBLIKA,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

RUMĀNIJA,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,

turpmāk “dalībvalstis”, kuras pārstāv Eiropas Savienības Padome,

un

EIROPAS KOPIENA,

turpmāk “Kopiena”,

un

DIENVIDĀFRIKAS REPUBLIKA,

turpmāk kopā “Līgumslēdzējas puses”,

TĀ KĀ Nolīgums par tirdzniecību, attīstību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses (“TDCA”), tika parakstīts Pretorijā 1999. gada 11. oktobrī un stājās spēkā 2004. gada 1. maijā;

TĀ KĀ Līgumu par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai parakstīja Luksemburgā 2005. gada 25. aprīlī un tas stājās spēkā 2007. gada 1. janvārī;

TĀ KĀ saskaņā ar 2005. gada Pievienošanās līguma 6. panta 2. punktu jauno Līgumslēdzēju pušu pievienošanos TDCA apstiprina, noslēdzot TDCA protokolu,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Ar šo Bulgārijas Republika un Rumānija (turpmāk “jaunās dalībvalstis”) kļūst par TDCA Līgumslēdzējām pusēm un, tāpat kā citas Kopienas dalībvalstis, attiecīgi pieņem un ievēro Nolīguma, kā arī tam pievienoto pielikumu, protokolu un deklarāciju tekstus.

I   NODAĻA

GROZĪJUMI TDCA, TOSTARP TĀ PIELIKUMOS UN PROTOKOLOS

2. pants

Valodas un oriģinālu skaits

TDCA 108. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“108. pants

Šis nolīgums ir sagatavots divos oriģināleksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, igauņu, itāļu, franču, grieķu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, holandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru valodā un Dienvidāfrikas oficiālajās valodās, izņemot angļu valodu, proti, sepedi, sesoto, setsvāna, svati, čivenda, ksitsonga, afrikandu, ndebele, kosu un zulu valodās; visi teksti ir vienlīdz autentiski.”

3. pants

Izcelsmes noteikumi

TDCA 1. protokolu groza šādi:

1)

protokola 16. panta 4. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“4.   Retrospektīvi izsniegtajās preču pārvadājumu apliecībās EUR.1 ieraksta vienu no šādām norādēm:

BG

“ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ”

ES

“EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS

“VYSTAVENO DODATEČNĚ”

DA

“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET

“TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”

EL

“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

IT

“RILASCIATO A POSTERIORI”

LV

“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU

“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

“AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

“EMITIDO A POSTERIORI”

RO

“EMIS A POSTERIORI”

SL

“IZDANO NAKNADNO”

SK

“VYDANÉ DODATOČNE”

FI

“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

“UTFÄRDAT I EFTERHAND”;”

2)

protokola 17. panta 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.   Šādi izsniegtos dublikātos ieraksta vienu no šādām norādēm:

BG

“ДУБЛИКАТ”

ES

“DUPLICADO”

CS

“DUPLIKÁT”

DA

“DUPLIKAT”

DE

“DUPLIKAT”

ET

“DUPLIKAAT”

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

“DUPLICATE”

FR

“DUPLICATA”

IT

“DUPLICATO”

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

“DUBLIKATAS”

HU

“MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

“DUPLICAAT”

PL

“DUPLIKAT”

PT

“SEGUNDA VIA”

RO

“DUPLICAT”

SL

“DVOJNIK”

SK

“DUPLIKÁT”

FI

“KAKSOISKAPPALE”

SV

“DUPLIKAT”;”

3)

protokola IV pielikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“IV PIELIKUMS

FAKTŪRAS DEKLARĀCIJA

Faktūras deklarācija, kuras teksts norādīts turpmāk, jāsagatavo saskaņā ar zemsvītras piezīmēm. Zemsvītras piezīmes tomēr nav jāpārraksta.

Teksts bulgāru valodā

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Teksts spāņu valodā

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Teksts čehu valodā

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Teksts dāņu valodā

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Teksts vācu valodā

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Teksts igauņu valodā

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Teksts grieķu valodā

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Teksts angļu valodā

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Teksts franču valodā

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Teksts itāļu valodā

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Teksts latviešu valodā

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Teksts lietuviešu valodā

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra (2) preferencinės kilmės prekės.

Teksts ungāru valodā

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Teksts maltiešu valodā

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Teksts holandiešu valodā

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Teksts poļu valodā

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Teksts portugāļu valodā

O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Teksts rumāņu valodā

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențialā … (2).

Teksts slovēņu valodā

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Teksts slovāku valodā

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Teksts somu valodā

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Teksts zviedru valodā

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Teksti Dienvidāfrikas valodās

Bagwebi ba go romela ntle ditöweletöwa töeo di akaretöwago ke tokumente ye (Nomoro ya ditöwantle ya tumelelo … (1)) ba ipolela gore ntle le moo go laeditöwego, ditöweletöwa töe ke töa go töwa (2) ka tlhago.

Moromelli wa sehlahiswa ya sireleditsweng ke tokomane ena (tumello ya thepa naheng No … (1)) e hlalosa hore, ka ntle ha eba ho hlalositswe ka tsela e nngwe ka nepo, dihlahiswa tsena ke tsa … tshimoloho e kgethilweng (2).

Moromelantle wa dikuno tse di tlhagelelang mo lokwalong le (lokwalo lwa tumelelo ya kgethiso No … (1)) o tlhomamisa gore, ntle le fa go tlhagisitsweng ka mokgwa mongwe, dikuno tse ke tsa … dinaga tse di thokegang (2).

Umtfumeli ngaphandle walemikhicito lebalwe kulomculu (ngeligunya lalokutfunyelwa ngaphandle Nombolo … (1)) lophakamisa kutsi, ngaphandle kwalapho lekuboniswe khona ngalokucacile, lemikhicito … ngeyendzabuko lebonelelwako (2).

Muvhambadzi wa zwibveledzwa mashangoni a nnda, (zwibveledzwa) zwine zwa vha zwo ambiwaho kha ili linwalo (linwalo la u nea maanda la mithelo ya zwitundwannda kana zwirumelwannda la vhu … (1)), li khou buletshedza uri, nga nnda ha musi zwo ambiwa nga inwe ndila-vho, zwibveledzwa hezwi ndi zwa … vhubwo hune ha khou funeseswa kana u takaleleswa (2).

Muxavisela-vambe wa swikumiwa leswi nga eka tsalwa leri (Xibalo xa switundziwa xa Nomboro … (1)) u boxa leswaku, handle ka laha swi kombisiweke, swikumiwa leswi i swa ntiyiso swa xilaveko xa le henhla swinene (2).

Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No … (1)) verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van … voorkeuroorsprong (2) is.

Umthumelli-phandle wemikhiqizo ebalwe kilencwadi (inomboro … (1)) egunyaza imikhiqizo ephumako) ubeka uthi, ngaphandle kobana kutjengiswe ngendlela ethileko butjhatjhalazi, lemikhiqizo ine … mwelaphi enconyiswako (2).

Umthumeli weempahla ngaphandle kwelizwe wemveliso equkwa lolu xwebhu (iirhafu zempahla zesigunyaziso Nombolo … (1)) ubhengeza ukuthi, ngaphandle kwalapho kuboniswe ngokucacileyo, ezi mveliso … zezemvelaphi eyamkelekileyo kunezinye (2).

Umthumeli wempahla ebhaliwe kulo mqulu iNombolo … yokugunyaza yentela yempahla … (1) uyamemezela ukuthi, ngaphandle kokuthi kukhonjisiwe ngokusobala, le mikhiqizo iqhamuka … endaweni ekhethekileyo (2).

 (3)

(Vieta un datums)

 (4)

(Eksportētāja paraksts; papildus salasāmā rakstā jānorāda tās personas vārds, kura parakstījusi deklarāciju)

II   NODAĻA

PĀREJAS NOTEIKUMI

4. pants

Preces tranzītā vai pagaidu glabāšanā

1.   Nolīguma noteikumus piemēro no Dienvidāfrikas uz kādu no jaunajām dalībvalstīm vai no kādas jaunās dalībvalsts uz Dienvidāfriku eksportētām precēm, kas atbilst TDCA 1. protokola noteikumiem un kas pievienošanās dienā ir tranzītā vai pagaidu glabāšanā, muitas noliktavā vai beznodokļu zonā Dienvidāfrikā vai attiecīgajā jaunajā dalībvalstī.

2.   Šādos gadījumos piemēro preferenciālo režīmu, ja četru mēnešu laikā pēc pievienošanās dienas importētājas valsts muitas iestādēm tiek iesniegts izcelsmes apliecinājums, ko retrospektīvi izsniegušas eksportētājas valsts muitas iestādes.

III   NODAĻA

VISPĀRĪGIE UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

5. pants

Šis protokols ir TDCA sastāvdaļa.

6. pants

1.   Kopiena, Eiropas Savienības Padome dalībvalstu vārdā un Dienvidāfrikas Republika apstiprina šo protokolu saskaņā ar savām attiecīgajām procedūrām.

2.   Līgumslēdzējas puses paziņo viena otrai par 1. punktā minēto attiecīgo procedūru pabeigšanu. Apstiprināšanas instrumentus deponē Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā.

7. pants

1.   Šis protokols stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad deponēts pēdējais apstiprināšanas instruments.

2.   Šo protokolu provizoriski piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

8. pants

Šis protokols ir sagatavots divos oriģināleksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, igauņu, itāļu, franču, grieķu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, holandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā un Dienvidāfrikas oficiālajās valodās, izņemot angļu valodu, proti, sepedi, sesoto, setsvāna, svati, čivenda, ksitsonga, afrikandu, ndebele, kosu un zulu valodās; visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Съставено в Претория на десети октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Pretoria, el diez de octubre de dos mil siete.

V Pretorii dne desátého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Pretoria den tiende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Pretoria am zehnten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu kümnendal päeval Pretorias.

Έγινε στην Πρετόρια, στις δέκα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Pretoria on the tenth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Pretoria, le dix octobre deux mille sept.

Fatto a Pretoria, addì dieci ottobre duemilasette.

Pretorijā, divtūkstoš septītā gada desmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio dešimtą dieną Pretorijoje.

Kelt Pretoriában, a kétezer-hetedik év október havának tizedik napján.

Magħmul fi Pretorja fl-għaxar jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Pretoria, de tiende oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Pretorii, dnia dziesiątego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Pretória, em dez de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Pretoria, la zece octombrie două mii șapte.

V Pretórii desiateho októbra dvetisícsedem.

V Pretorij, dne desetega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Pretoriassa kymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Pretoria den tionde oktober tjugohundrasju.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Communidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

For the Republic of South Africa

wa Repapoliki ya Afrika Borwa

Ya Rephaboliki ya Afrika Borwa

Wa Rephaboliki ya Aforika Borwa

WeRiphabliki yaseNingizimu Afrika

wa Rephabuliki ya Afurika Tshipembe

Wa Riphabliki ra Afrika-Dzonga

Vir die Republiek van Suid-Afrika

weRiphabhliki yeSewula Afrika

WeRiphablikhi yoMzantsi Afrika

WeRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika

Image


(1)  Ja faktūras deklarāciju sagatavo atzīts eksportētājs Protokola 20. panta nozīmē, šajā vietā jānorāda atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūras deklarāciju nesagatavo apstiprināts eksportētājs, vārdus iekavās izlaidīs vai vietu atstās tukšu.

(2)  Jānorāda produktu izcelsme. Ja faktūras deklarācija pilnīgi vai daļēji attiecas uz Seūtas un Meliļas izcelsmes produktiem Protokola 36. panta nozīmē, eksportētājam tas ir skaidri jānorāda deklarācijas dokumentā, ierakstot simbolu “CM”.

(3)  Šos norādījumus var neņemt vērā, ja dokumentā ir sniegta šāda informācija.

(4)  Skatīt Protokola 19. panta 5. punktu. Gadījumos, kad nav nepieciešams eksportētāja paraksts, paraksta trūkums arī nozīmē parakstītāja vārda trūkumu.”


25.1.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 22/20


PADOMES LĒMUMS

(2008. gada 21. janvāris)

attiecībā uz Kopienas nostāju Starptautiskajā Kafijas padomē par 2007. gada Starptautiskā kafijas nolīguma depozitāra noteikšanu

(2008/75/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 133. panta 1. līdz 4. punktu saistībā ar 300. panta 2. punkta otro daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Starptautiskā Kafijas padome savā 98. sesijā ar 2007. gada 28. septembra rezolūciju Nr. 431 ir pieņēmusi jauno, 2007. gada Starptautisko kafijas nolīgumu.

(2)

Ar 2007. gada 28. septembra rezolūciju Nr. 432 2001. gada Starptautisko kafijas nolīgumu pagarināja uz vienu gadu – no 2007. gada 1. oktobra līdz 2008. gada 30. septembrim.

(3)

Saskaņā ar 2007. gada Starptautiskā kafijas nolīguma 2. panta 10. punkta noteikumiem turpmāko nolīguma depozitāru nozīmē ar Kafijas padomes lēmumu atbilstīgi pašreizējam, 2001. gada Starptautiskajam kafijas nolīgumam. Šo lēmumu pieņem vienprātīgi līdz 2008. gada 31. janvārim.

(4)

Depozitāra noteikšana ir Eiropas Kopienas interesēs.

(5)

Šajā jautājumā būtu jānosaka Eiropas Kopienas nostāja Starptautiskajā Kafijas padomē,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

Vienīgais pants

Eiropas Kopienas nostāja Starptautiskajā Kafijas padomē ir balsojumā atbalstīt Starptautiskās Kafijas organizācijas noteikšanu par 2007. gada Starptautiskā kafijas nolīguma depozitāri.

Briselē, 2008. gada 21. janvārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

I. JARC


Labojums

25.1.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 22/21


Labojums Komisijas Direktīvā 2007/53/EK (2007. gada 29. augusts), ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, lai tās III pielikumu pielāgotu tehnikas attīstībai

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 226, 2007. gada 30. augusts )

19. lappusē 2. panta 1. punktu lasīt šādi:

“1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2008. gada 19. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2009. gada 19. marta.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.”


25.1.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 22/21


Labojums Komisijas Direktīvā 2008/4/EK (2008. gada 9. janvāris), ar kuru groza Direktīvu 94/39/EK attiecībā uz barību, kas paredzēta piena triekas riska mazināšanai (Dokuments attiecas uz EEZ)

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 6, 2008. gada 10. janvāris )

4. lappusē 2. pantu lasīt šādi:

“2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2008. gada 30. jūlijam izpildītu šīs direktīvas prasības.

Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.”