ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 348

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 31. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1528/2007 (2007. gada 20. decembris), ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1529/2007 (2007. gada 21. decembris), ar ko 2008. un 2009. gadam atver Kopienas tarifa kvotas rīsiem, kuru izcelsme ir ĀKK valstīs, kas ir daļa no CARIFORUM reģiona, un aizjūras zemēs un teritorijās (AZT), un paredz šo kvotu pārvaldību

155

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

31.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 348/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1528/2007

(2007. gada 20. decembris),

ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 133. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Partnerattiecību nolīgumā starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas noslēgts 2000. gada 23. jūnijā Kotonū (1) (turpmāk “ĀKK un EK partnerattiecību nolīgums”) paredzēts, ka ekonomisko partnerattiecību nolīgumi (EPN) stājas spēkā ne vēlāk kā 2008. gada 1. janvārī.

(2)

ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumā paredzēts, ka minētā nolīguma V pielikumā iekļauto tirdzniecības režīmu saglabā līdz 2007. gada 31. decembrim.

(3)

Kopš 2002. gada Kopiena risina sarunas par ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem ar ĀKK valstu grupu, proti, ar sešiem reģioniem, kuros ietilpst Karību jūras reģions, Centrālāfrika, Austrumāfrika un Āfrikas dienvidu daļa, Klusā okeāna salu valstis, Āfrikas dienvidu attīstības kopiena un Rietumāfrika. Šādi ekonomisko partnerattiecību nolīgumi būs atbilstīgi PTO prasībām, tie atbalstīs reģionu integrāciju un veicinās ĀKK valstu pakāpenisku integrāciju uz noteikumiem balstītā pasaules tirdzniecības sistēmā, tādējādi veicinot stabilu attīstību un dodot ieguldījumu vispārējos centienos izskaust nabadzību un uzlabot dzīves apstākļus ĀKK valstīs. Sākumā sarunas var pabeigt attiecībā uz nolīgumiem, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus, kas attiecas vismaz uz tādiem preču režīmiem, kas ir apvienojami ar PTO, un tos pēc iespējas drīz papildinās ar pilnīgiem ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem, kas atbildīs reģionu ekonomiskās un politikās integrācijas procesiem.

(4)

Tajos nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide, un par kuriem sarunas jau ir pabeigtas, paredzēts, ka puses, ja iespējams, var veikt pasākumus, lai uz savstarpīguma pamata piemērotu nolīgumu pirms provizoriskas piemērošanas. Ir lietderīgi veikt pasākumus, lai piemērotu nolīgumus, pamatojoties uz šiem noteikumiem.

(5)

Vajadzības gadījumā šajā regulā iekļautie noteikumi jāgroza saskaņā ar nolīgumiem, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide, ja šādi nolīgumi ir parakstīti un noslēgti saskaņā ar Līguma 300. pantu un vai nu ir piemēroti provizoriski, vai arī ir spēkā. Noteikumu darbība jābeidz kopumā vai daļēji, ja attiecīgie nolīgumi nestājas spēkā samērīgā laika periodā saskaņā ar Vīnes konvenciju par starptautiskajām līgumtiesībām.

(6)

Nolīgumu, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide, noteikumos attiecībā uz importu Kopienā būtu jāparedz, ka visus izstrādājumus, izņemot ieročus, Kopienas tirgū var importēt bez muitas nodokļa nomaksas un nav paredzētas tarifa kvotas. Minētajā režīmā uz dažiem jutīgiem izstrādājumiem attiecas pārejas periodi un noteikumi un ir spēkā īpašs režīms Francijas aizjūras departamentiem. Ņemot vērā Dienvidāfrikas īpašo situāciju, Dienvidāfrikas izcelsmes izstrādājumiem būtu jāturpina piemērot attiecīgie noteikumi Nolīgumā par tirdzniecību, attīstību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses (2) (turpmāk “TDCA”), līdz stājas spēkā Kopienas un Dienvidāfrikas nolīgums, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide.

(7)

Tā vietā, lai paļautos uz tādiem īpašiem pasākumiem attiecībā uz vismazāk attīstītām valstīm, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 980/2005 (2005. gada 27. jūnijs) par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (3), ir lietderīgi, ka to vismazāk attīstīto valstu, kas ir arī ĀKK valstis, turpmāko tirdzniecības attiecību pamatā ar Kopienu ir ekonomisko partnerattiecību nolīgumi. Lai veicinātu šādu attīstību, ir lietderīgi paredzēt, ka šādas valstis, kas pabeigušas sarunas par nolīgumiem, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide, un var gūt labumu, pateicoties šajā regulā paredzētajam režīmam, var ierobežotu laika periodu turpināt gūt labumu, pateicoties īpašajam režīmam, kas Regulā (EK) Nr. 980/2005 paredzēts vismazāk attīstītajam valstīm, attiecībā uz tiem izstrādājumiem, kuriem šajā regulā noteiktais pārejas režīms ir nelabvēlīgāks.

(8)

Pārejas periodā izcelsmes noteikumiem, kas piemērojami importam saskaņā ar šo regulu, vajadzētu būt noteikumiem, kas paredzēti šīs regulas II pielikumā. Pamatojoties uz attiecīgo ekonomisko partnerattiecību nolīgumu, Minētie izcelsmes noteikumi būtu jāaizstāj ar noteikumiem, kas pievienoti jebkuram nolīgumam ar I pielikumā norādītajiem reģioniem vai valstīm, ja šādu nolīgumu piemēro provizoriski vai, kad šāds nolīgums stājas spēkā.

(9)

Vajadzigs paredzēt iespēju uz laiku apturēt šajā regulā noteikto režīmu pārkāpumu un krāpšanas gadījumā, ja netiek nodrošināta administratīva sadarbība. Ja dalībvalsts sniedz informāciju Komisijai par iespējamu krāpšanu vai nespēju nodrošināt administratīvu sadarbību, būtu jāpiemēro attiecīgie Kopienas tiesību akti, jo īpaši Padomes Regula (EK) Nr. 515/97 (1997. gada 13. marts) par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu (4).

(10)

Šajā regulā butu jāparedz pārejas režīms attiecībā uz cukuru un rīsiem, līdz ar īpašiem pārejas aizsardzības un uzraudzības mehānismiem, kas piemērojami pēc pārejas režīma darbības beigām.

(11)

Saistībā ar pārejas režīmu attiecībā uz cukuru, saskaņā ar Padomes Lēmumu 2007/627/EK (5), ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma V pielikumam pievienotā 3. protokola par ĀKK cukuru piemērošanas termiņš beidzas 2009. gada 1. oktobrī.

(12)

Beidzoties 3. protokola par ĀKK cukuru piemērošanas termiņam un ņemot vērā cukura tirgus īpašo jutīgumu, ir lietderīgi pieņemt pārejas režīmu minētajam produktam. Vienlaikus ir lietderīgi pieņemt īpašus pārejas uzraudzības un aizsardzības pasākumus attiecībā uz tādiem dažiem pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem ar iespējumu lielu cukura saturu, kurus varētu pārdot, lai apietu īpašos pārejas aizsardzības pasākumus cukura importam Kopienā.

(13)

Ir arī lietderīgi pieņemt vispārīgus aizsardzības pasākumus produktiem, uz kuriem attiecas šī regula.

(14)

Ņemot vērā lauksaimniecības produktu īpašo jutīgumu, ir lietderīgi, ka var veikt aizsardzības pasākumus, ja imports izraisa vai draud izraisīt traucējumus šādu produktu tirgū vai traucējumus mehānismos, kas regulē minētos tirgus.

(15)

Saskaņā ar Līguma 299. panta 2. punktu pienācīga uzmanība visās Kopienas politikas jomās jāpievērš Kopienas tālāko reģionu īpašajai strukturālajai, sociālajai un ekonomiskajai situācijai, jo īpaši attiecībā uz muitas un tirdzniecības politiku.

(16)

Tāpēc īpaši jāņem vērā gan lauksaimniecības produktu, īpaši cukura, jutīgums, gan īpašā neaizsargātība un intereses Kopienas tālākajos reģionos, lai efektīvi paredzētu noteikumus par divpusējiem aizsardzības pasākumiem.

(17)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (6).

(18)

Šī regula rada iespējamību atcelt regulas, kas tika pieņemtas ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma V pielikuma kontekstā, īpaši Padomes Regulu (EK) Nr. 2285/2002 (2002. gada 10. decembris) par ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumā paredzētajiem aizsardzības pasākumiem (7), Padomes Regulu (EK) Nr. 2286/2002 (2002. gada 10. decembris), ar ko nosaka režīmu, kurš piemērojams lauksaimniecības produktiem un precēm, kas iegūtas, pārstrādājot Āfrikas, Karību jūras baseina un Klusā okeāna valstu (ĀKK valstu) izcelsmes lauksaimniecības produktus (8), un 1. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 1964/2005 (2005. gada 29. novembris) par tarifu likmēm banāniem (9). Rezultātā visi īstenošanas pasākumi, kuru pamatā ir minētie atceltie noteikumi, ir kļuvuši lieki,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. NODAĻA

PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN PIEKĻUVE TIRGUM

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu tādu dažu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide.

2. pants

Darbības joma

1.   Šo regulu piemēro izstrādājumiem, kuru izcelsme ir I pielikumā norādītajos reģionos vai valstīs.

2.   Pēc Komisijas priekšlikuma Padome ar kvalificētu balsu vairākumu groza I pielikumu, lai pievienotu ĀKK valstu grupas reģionus vai valstis, kas pabeigušas sarunas par Kopienas un minētā reģiona vai valsts nolīgumu, kas atbilst vismaz GATT 1994 XXIV panta prasībām.

3.   Šāds reģions vai valsts joprojām būs iekļauts I pielikuma sarakstā, ja vien Padome pēc Komisijas priekšlikuma negrozīs I pielikumu, lai svītrotu reģionu vai valsti no minētā pielikuma, īpaši ja:

a)

reģions vai valsts dod mājienu, ka neplāno ratificēt nolīgumu, kas ļāva to iekļaut I pielikumā;

b)

nolīguma, kas ļāva reģionu vai valsti iekļaut I pielikumā, ratificēšana nav notikusi samērīgā laika periodā, tāpēc nolīguma stāšanās spēkā ir pārmērīgi novilcināta; vai

c)

nolīgums ir lauzts vai attiecīgais reģions vai valsts beidz savu tiesību izmantošanu un pienākumu izpildi saskaņā ar nolīgumu, bet citādāk nolīgums ir spēkā.

3. pants

Piekļuve tirgum

1.   Neskarot 6., 7. un 8. panta noteikumus, ievedmuitas nodokļus atceļ visiem izstrādājumiem, kas iekļauti harmonizētās sistēmas 1.–97. nodaļā, izņemot 93. nodaļu, un kuru izcelsme ir I pielikumā norādītajā reģionā vai valstī. Šāda nodokļu atcelšana ir pakļauta pārejas aizsardzības un uzraudzības mehānismiem, kas paredzēti 9. un 10. pantā, un vispārējam aizsardzības mehānismam, kas paredzēts 11.–22. pantā.

2.   Attiecībā uz harmonizētās sistēmas 93. nodaļas izstrādājumiem, kuru izcelsme ir I pielikumā norādītajos reģionos vai valstīs, joprojām piemēro vislielākās labvēlības muitas nodokļus.

3.   Neatkarīgi no Regulas (EK) Nr. 980/2005 3. panta 2. punkta attiecībā uz izstrādājumiem, kuru izcelsme ir vismazāk attīstītajās valstīs, kas norādītas minētās regulas I pielikumā, kas iekļautas šīs regulas I pielikumā, papildus šajā regulā paredzētajam režīmam, turpina piemērot preferences, kas paredzētas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 980/2005 attiecībā uz šādiem izstrādājumiem:

a)

tarifa pozīcijas 1006 izstrādājumiem, izņemot apakšpozīciju 1006 10 10 – līdz 2009. gada 31. decembrim; un

b)

tarifa pozīcijas 1701 izstrādājumiem – līdz 2009. gada 30. septembrim.

4.   Šā panta 1. punktu un 6., 7. un 8. pantu nepiemēro Dienvidāfrikas izcelsmes izstrādājumiem. Uz šādiem izstrādājumiem attiecas atbilstīgie TDCA noteikumi. Saskaņā ar 24. panta 3. punktā minēto procedūru, šai regulai pievieno pielikumu, kurā nosaka režīmu, kas piemērojams Dienvidāfrikas izcelsmes izstrādājumiem, ja atttiecīgie TDCA noteikumi ir aizstāti ar attiecīgajiem noteikumiem nolīgumā, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide.

5.   Panta 1. punktu nepiemēro tarifa pozīcijas 0803 00 19 izstrādājumiem, kuru izcelsme ir I pielikumā norādītajā reģionā vai valstī un kuras līdz 2018. gada 1. janvārim laistas brīvā apgrozībā Kopienas tālākajos reģionos. Šā panta 1. punktu un 7. pantu nepiemēro tarifa pozīcijas 1701 izstrādājumiem, kuru izcelsme ir I pielikumā norādītajā reģionā vai valstī un kuras līdz 2018. gada 1. janvārim laistas brīvā apgrozībā Francijas aizjūras departamentos. Minētos periodus pagarina līdz 2028. gada 1. janvārim, ja vien nav citādas vienošanās starp attiecīgo nolīgumu Pusēm. Komisija publicē paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, informējot ieinteresētās personas par šo noteikumu darbības izbeigšanu.

II NODAĻA

IZCELSMES NOTEIKUMI UN ADMINISTRATĪVĀ SADARBĪBA

4. pants

Izcelsmes noteikumi

1.   II pielikumā izklāstītos izcelsmes noteikumus piemēro, lai noteiktu, vai izstrādājumu izcelsme ir I pielikumā norādītajos reģionos vai valstīs.

2.   II pielikumā izklāstītos izcelsmes noteikumus aizstāj noteikumi, kas pievienoti jebkuram nolīgumam ar reģioniem vai valstīm, kuras norādītas I pielikumā, tiklīdz minēto nolīgumu piemēro provizoriski vai tas stājas spēkā, atkarībā no tā, kas notiek agrāk. Komisija publicē paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, lai informētu uzņēmumus. Paziņojumā norāda provizoriskas piemērošanas vai spēkā stāšanās datumu, kas ir datums, no kura izstrādājumiem, uz kuriem attiecas šī regula, piemēro nolīgumā iekļautos izcelsmes noteikumus.

3.   Komisija, kurai palīdz ar Padomes Regulu (EEK) 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (10) izveidotā Muitas kodeksa komiteja, uzrauga II pielikuma noteikumu īstenošanu un piemērošanu. Tehniskus grozījumus un lēmumus par II pielikuma pārvaldību var pieņemt saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 247. un 247.a pantā minēto procedūru.

5. pants

Administratīvā sadarbība

1.   Ja Komisija uz objektīvas informācijas pamata konstatē nespēju nodrošināt administratīvo sadarbību un/vai atklāj pārkāpumus vai krāpšanu, tā var atbilstīgi šim pantam pagaidu kārtā apturēt muitas nodokļu atcelšanu 3., 6. un 7. pantā (turpmāk “attiecīgais režīms”).

2.   Šajā pantā nespēja nodrošināt administratīvo sadarbību, tostarp, nozīmē:

a)

atkārtotu nespēju izpildīt attiecīgos pienākumus, proti, pārbaudīt attiecīgos izstrādājumus vai izstrādājumu izcelsmes statusu;

b)

atkārtotu atteikšanos veikt izcelsmes apliecinājuma pārbaudi un/vai paziņot tās rezultātus, vai nepamatotu kavēšanos ar šo darbību;

c)

atkārtotu atteikšanos vai nepamatotu kavēšanos, iegūstot atļauju veikt administratīvas sadarbības uzdevumus, lai pārbaudītu dokumentu autentiskumu vai informācijas pareizību, kas saistīta ar attiecīgā režīma piešķiršanu.

Šā panta nolūkos pārkāpumu vai krāpšanu var konstatēt, tostarp, arī tad, ja bez pamatota iemesla strauji palielinās preču imports, pārsniedzot attiecīgā reģiona vai valsts parasto ražošanas līmeni un eksporta jaudu.

3.   Ja Komisija, pamatojoties uz dalībvalsts iesniegto informāciju, vai pēc savas iniciatīvas konstatē, ka 1. un 2. punktā paredzētie nosacījumi ir izpildīti, attiecīgā režīma piemērošanu var apturēt saskaņā ar 24. panta 2. punktā minēto procedūru, ja Komisija pirms tam ir:

a)

informējusi 24. pantā paredzēto komiteju;

b)

informējusi attiecīgo reģionu vai valsti saskaņā ar visām attiecīgajām procedūrām, kas piemērojamas starp Kopienu un minēto valsti vai reģionu; un:

c)

publicējusi paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kurā teikts, ka ir konstatēta nespēja nodrošināt administratīvo sadarbību, pārkāpumi vai krāpšana.

4.   Šajā pantā paredzētās apturēšanas termiņš ir spēkā tik ilgi, cik tas ir nepieciešams Kopienas finansiālo interešu aizsardzībai. Tas nepārsniedz sešus mēnešus, un to var pagarināt. Minētā perioda beigās Komisija pieņem lēmumu, vai izbeigt apturēšanu, iepriekš informējot 24. pantā paredzēto komiteju, vai pagarināt apturēšanas termiņu saskaņā ar šā panta 3. punktā minēto procedūru.

5.   Šā panta 2. līdz 4. punktā paredzētās apturēšanas procedūras aizstāj procedūras, kas noteiktas jebkurā nolīgumā ar I pielikumā norādītajiem reģioniem vai valstīm, ja minētais nolīgums tiek piemērots provizoriski vai stājas spēkā, atkarībā no tā, kas notiek agrāk. Komisija publicē paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, lai informētu uzņēmumus. Paziņojumā norāda provizoriskas piemērošanas vai spēkā stāšanās datumu, kas ir datums, no kura izstrādājumiem, uz kuriem attiecas šī regula, piemēro pagaidu apturēšanas procedūras nolīgumā.

6.   Lai īstenotu jebkurā nolīgumā ar I pielikumā norādītajiem reģioniem vai valstīm paredzēto pagaidu apturēšanu, Komisija nekavējoties:

a)

informē 24. pantā paredzēto komiteju, ka konstatēta nespēja nodrošināt administratīvo sadarbību, pārkāpumi vai krāpšana; un

b)

publicē paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kurā teikts, ka ir konstatēta nespēja nodrošināt administratīvo sadarbību, pārkāpumi vai krāpšana;

Lēmumu, ar ko aptur attiecīgo režīmu, pieņem saskaņā ar 24. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

III NODAĻA

PĀREJAS REŽĪMS

1. IEDAĻA

Rīsi

6. pants

Nulles tarifa likmes kvotas un iespējama muitas nodokļu atcelšana

1.   Ievedmuitas nodokļus par tarifa pozīcijas 1006 izstrādājumiem atceļ no 2010. gada 1. janvāra, izņemot ievedmuitas nodokļus par apakšpozīcijas 1006 10 10 izstrādājumiem; šos muitas nodokļus atceļ no 2008. gada 1. janvāra.

2.   Šādas nulles tarifa likmes kvotas atver tarifa pozīcijas 1006 izstrādājumiem (izņemot apakšpozīcijas 1006 10 10 izstrādājumus), kuru izcelsme ir I pielikumā norādītajos reģionos vai valstīs, kas ietilpst CARIFORUM reģionā:

a)

187 000 tonnu lobītu rīsu ekvivalenta no 2008. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim;

b)

250 000 tonnu lobītu rīsu ekvivalenta no 2009. gada 1. janvāra līdz 2009. gada 31. decembrim.

3.   Sīki izstrādātus noteikumus 2. punktā minēto tarifa kvotu īstenošanai paredz saskaņā ar procedūrām, kas minētas Padomes Regulas (EK) Nr. 1785/2003 (2003. gada 29. septembris) par rīsu tirgus kopīgo organizāciju (11) 13. pantā un 26. panta 2. punktā.

2. IEDAĻA

Cukurs

7. pants

Nulles tarifa likmes kvotas un iespējama muitas nodokļu atcelšana

1.   Ieveduitas nodokļus par tarifa pozīcijas 1701 izstrādājumiem atceļ no 2009. gada 1. oktobra.

2.   Papildus atvērtajām un pārvaldītajām tarifa likmes kvotām saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 318/2006 (2006. gada 20. februāris) par cukura tirgu kopīgu organizāciju (12) 28. pantu šādas tarifa likmes kvotas atver tarifa pozīcijas 1701 izstrādājumiem no 2008. gada 1. oktobra līdz 2009. gada 30. septembrim:

a)

150 000 tonnu baltā cukura ekvivalenta ar nulles nodokli tikai attiecībā uz izstrādājumiem, kuru izcelsme ir vismazāk attīstītajās valstīs (kā norādīts Regulas (EK) Nr. 980/2005 I pielikumā), kas minētas I pielikumā. Šo tarifa likmes kvotu sadala uz reģioniem saskaņā ar daudzumiem, ko nosaka atbilstoši nolīgumiem, kas nodrošina reģionu vai valstu iekļaušanu I pielikumā; un

b)

80 000 tonnu baltā cukura ekvivalenta ar nulles nodokli tikai attiecībā uz izstrādājumiem, kuru izcelsme ir valstīs, kas nav vismazāk attīstītās valstis un ir norādītas I pielikumā. Šo tarifa likmes kvotu sadala uz reģioniem saskaņā ar daudzumiem, ko nosaka atbilstoši nolīgumiem, kas nodrošina reģionu vai valstu iekļaušanu I pielikumā.

3.   Regulas (EK) Nr. 318/2006 30. pantu piemēro importam saskaņā ar tarifa likmes kvotām, kas minētas iepriekšējā punktā.

4.   Sīki izstrādātus noteikumus šajā pantā minēto tarifa kvotu sadalei pa reģioniem un īstenošanai pieņem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 39. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

8. pants

Pārejas režīms

No 2009. gada 1. oktobra līdz 2012. gada 30. septembrim 7. panta 1. punktu nepiemēro KN koda 1701 izstrādājumu importam, ja vien importētājs neapņemas iegādāties šādus izstrādājumus par cenu, kura ir vismaz 90 % apmērā no salīdzināmās cenas (pamatojoties uz CIF cenu), kas attiecīgajam tirdzniecības gadam noteikta Regulas (EK) Nr. 318/2006 3. pantā.

9. pants

Pagaidu aizsardzības mehānisms cukuram

1.   No 2009. gada 1. oktobra līdz 2015. gada 30. septembrim var apturēt tā režīma darbību, kas piešķirts 7. panta 1. punktā tarifa pozīcijas 1701 produktu importam, kura izcelsmes reģioni vai valstis ir norādītas I pielikumā un kuras nav Regulas (EK) Nr. 980/2005 I pielikumā norādītās vismazāk attīstītās valstis, ja

a)

imports, kura izcelsme ir reģionos vai valstīs, kas ir ĀKK valstis un nav Regulas (EK) Nr. 980/2005 I pielikumā norādītās vismazāk attīstītās valstis, pārsniedz šādus daudzumus:

i)

1,38 milj. tonnu 2009./2010. tirdzniecības gadā,

ii)

1,45 milj. tonnu 2010./2011. tirdzniecības gadā,

iii)

1,6 milj. tonnu no 2011./2012. līdz 2014./2015. tirdzniecības gadam; un

b)

visu ĀKK valstu izcelsmes imports pārsniedz 3,5 milj. tonnu.

2.   Panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētos daudzumus var sadalīt pa reģioniem.

3.   Panta 1. punktā minētā perioda laikā tarifa pozīcijas 1701 produktu importam, kura izcelsmes reģioni vai valstis ir norādītas I pielikumā, vajadzīga importa atļauja.

4.   7. panta 1. punktā piešķirtā režīma darbības apturēšana beidzas tā tirdzniecības gada beigās, kurā tas tika ieviests.

5.   Sīki izstrādātus noteikumus par 1. punktā paredzēto daudzumu apakšsadalījumu, šā panta 1., 3. un 4. punktā minētās sistēmas pārvaldībai un lēmumus par apturēšanu pieņem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 39. panta 2. punktā minēto procedūru.

10. pants

Pārejas uzraudzības mehānisms

1.   No 2008. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 30. septembrim tarifa pozīciju 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59, 2106 90 98 izstrādājumu imports, kura izcelsme ir I pielikumā norādītajos reģionos vai valstīs, ir pakļauts uzraudzības mehānismam, kas paredzēts 308.d pantā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (13).

2.   Pamatojoties uz minēto uzraudzību, Komisija pārbauda, vai ir vērojams kumulatīvs viena šī izstrādājuma vai vairāku šo izstrādājumu, kuru izcelsme ir konkrētā reģionā, importa apjoma kāpums par vairāk nekā 20 % divpadsmit sekojošu mēnešu laikā salīdzinājumā ar gada vidējo importu iepriekšējos trijos divpadsmit mēnešu periodos.

3.   Ja tiek sasniegts 2. punktā minētais līmenis, Komisija analizē tirdzniecības modeli, ekonomisko pamatojumu un cukura sastāvu šādā importā. Ja Komisija nolems, ka šāds imports tiek izmantots, lai apietu tarifa likmes kvotas, pārejas režīmu un īpašo aizsardzības mehānismu, kas paredzēts 7., 8. un 9. pantā, tā līdz attiecībā tirdzniecības gada beigām var apturēt 3. panta 1. punkta piemērošanu tarifa pozīciju 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59, 2106 90 98 izstrādājumu importam, kura izcelsmes reģioni vai valstis ir norādītas I pielikumā un kuras nav vismazāk attīstītās valstis, kas norādītas Regulas (EK) Nr. 980/2005 I pielikumā.

4.   Sīki izstrādātus noteikumus šīs sistēmas pārvaldībai un lēmumus par apturēšanu pieņem saskaņā ar procedūru, kas paredzēta Padomes Regulas (EK) Nr. 3448/93 (1993. gada 6. decembris), ar ko nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm (14) 16. pantā.

IV NODAĻA

VISPĀRĪGI AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI

11. pants

Definīcijas

Šajā nodaļā:

(a)

“Kopienas ražošanas nozare” ir līdzīgu vai tieši konkurējošu preču Kopienas ražotāji kopumā, kas darbojas Kopienas teritorijā, vai arī tādi Kopienas ražotāji, kuru ražoti līdzīgi vai tieši konkurējoši izstrādājumi kopā veido lielāko daļu no šādiem Kopienā ražotiem izstrādājumiem;

(b)

“nopietns kaitējums” ir ievērojama vispārēja Kopienas ražotāju stāvokļa pasliktināšanās;

(c)

“nopietna kaitējuma draudi” ir nopietns kaitējums, kas nav novēršams;

(d)

“traucējumi” ir nekārtības sektorā vai rūpniecības nozarē;

(e)

“traucējumu draudi” ir traucējumi, kas nav novēršami.

12. pants

Principi

1.   Aizsardzības pasākumu var noteikt saskaņā ar šajā nodaļā paredzētajiem noteikumiem, ja izstrādājumi, kuru izcelsme ir I pielikumā norādītajos reģionos vai valstīs, tiek importēti Kopienā tik lielos apjomos vai ar tādiem nosacījumiem, kas rada vai draud radīt šādas sekas:

a)

nopietnu kaitējumu Kopienas ražošanas nozarei;

b)

traucējumus tautsaimniecības sektorā, īpaši tad, ja šie traucējumi rada lielas sociālas problēmas vai grūtības, kas varētu izraisīt nopietnu Kopienas ekonomiskās situācijas pasliktināšanos; vai

c)

traucējumus lauksaimniecības produktu tirgos, uz ko attiecas PTO nolīgums par lauksaimniecību, vai mehānismos, kas regulē minētos tirgus.

2.   Aizsardzības pasākumu var noteikt saskaņā ar šajā nodaļā izklāstītajiem noteikumiem, ja izstrādājumi, kuru izcelsme ir I pielikumā norādītajās valstīs, tiek importēti Kopienā tik lielos apjomos vai ar tādiem nosacījumiem, kas rada vai draud radīt šādus traucējumus viena Kopienas tālākā reģiona vai vairāku Kopienas tālāko reģionu ekonomiskajā situācijā.

13. pants

Nosacījumu noteikšana, lai ieviestu aizsardzības pasākumus

1.   Nopietna kaitējuma vai tā drauda noteikšanā, tostarp, iekļauj šādus faktorus:

a)

importēto izstrādājumu apjoms, jo īpaši, ja tas ievērojami palielinājies absolūtā izteiksmē vai attiecībā pret ražošanas vai patēriņa līmeni Kopienā;

b)

importēto izstrādājumu cena, jo īpaši, ja cenas ir pārlieku pazeminātas salīdzinājumā ar līdzīgu izstrādājumu cenām Kopienā;

c)

pastāvīga ietekme uz Kopienas ražotājiem, uz ko norāda atsevišķu ekonomisku faktoru attīstības tendences, piemēram ražošana, jaudas izmantojums, krājumi, realizācija, tirgus daļa, cenu kritums vai tāda cenu kāpuma kavēšana, kas parasti būtu vērojams, peļņa, kapitāla peļņa, naudas plūsma un nodarbinātība;

d)

citi faktori, kas nav importa tendences, un kuri rada vai var radīt kaitējumu attiecīgiem ražotājiem Kopienā.

2.   Traucējumu vai to draudu noteikšanas pamatā ir objektīvi faktori, tostarp šādi elementi:

a)

importēto izstrādājumu apjoma kāpums absolūtā vai relatīvā izteiksmē attiecībā pret Kopienas ražošanu vai importu no citiem avotiem un

b)

šāda importa ietekme uz cenām vai

c)

šāda importa ietekme uz Kopienas ražošanas nozares vai attiecīgā tautsaimniecības sektora situāciju, tostarp uz realizāciju, ražošanu, finansiālo situāciju un nodarbinātību.

3.   Lai noteiktu, vai imports tiek veikts ar tādiem nosacījumiem, kas rada vai draud radīt traucējumus lauksaimniecības produktu tirgos vai minētos tirgus regulējošajos mehānismos, ieskaitot regulas, ar ko izveido kopējā tirgus organizācijas, jāņem vērā visi attiecīgie objektīvie faktori, tostarp viens vai vairāki šādi elementi:

a)

importēto izstrādājumu apjoms salīdzinājumā ar iepriekšējā kalendāra gada vai tirdzniecības gada apjomu (atkarībā no gadījuma), iekšējā ražošana un patēriņš, plānotie turpmākie apjomi saskaņā ar kopējā tirgus organizāciju reformu;

b)

iekšējo cenu līmenis salīdzinājumā ar salīdzināmajām vai mērķa cenām, ja tādas ir, un, ja nav, salīdzinājumā ar vidējām iekšējā tirgus cenām tajā pašā iepriekšējo tirdzniecības gadu periodā;

c)

no 2015. gada 1. oktobra tarifa pozīcijas 1701 izstrādājumu tirgos — situācijas, kurās Kopienas baltā cukura vidējā tirgus cena divu sekojošu mēnešu laikā pazeminās zem 80 % no vidējās Kopienas tirgus cenas par balto cukuru iepriekšējā tirdzniecības gada laikā.

4.   Lai noteiktu, vai ir izpildīti 3. punktā minētie nosacījumi Kopienas tālāko reģionu gadījumos, analīze aprobežojas tikai ar attiecīgā(-o) tālākā(-o) reģiona(-u) analīzi. Īpašu uzmanību pievērš vietējās rūpniecības nozares lielumam, tās finansiālajai situācijai un nodarbinātības situācijai.

14. pants

Procedūras uzsākšana

1.   Izmeklēšanu sāk pēc dalībvalsts pieprasījuma vai pēc Komisijas pašiniciatīvas, ja Komisija uzskata, ka ir pietiekami daudz pierādījumu, lai pamatotu šādu izmeklēšanas sākšanu.

2.   Dalībvalstis informē Komisiju, ja šķiet, ka tendences attiecībā uz importu no jebkura no I pielikumā minētajiem reģioniem vai valstīm liecina par aizsardzības pasākumu nepieciešamību. Minētā informācija ietver pieejamos pierādījumus, kas noteikti, pamatojoties uz 13. pantā minētajiem kritērijiem. Komisija triju darba dienu laikā nodod minēto informāciju visām dalībvalstīm.

3.   Apspriešanās ar dalībvalstīm notiek astoņu darba dienu laikā pēc tam, kad Komisija ir nosūtījusi informāciju dalībvalstīm, kā paredzēts 2. punktā. Ja pēc apspriešanās izrādās, ka ir pietiekami pierādījumi, kas pamato procedūras uzsākšanu, Komisija publicē paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Uzsākšana notiek viena mēneša laikā pēc informācijas saņemšanas no dalībvalsts.

4.   Ja Komisija pēc apspriešanās ar dalībvalstīm nolemj, ka ir izpildīti 12. pantā izklāstītie nosacījumi, tā nekavējoties paziņo attiecīgajam I pielikumā minētajam reģionam vai valstīm par nodomu sākt izmeklēšanu. Paziņojumam var pievienot uzaicinājumu apspriesties, lai noskaidrotu situāciju un rastu savstarpēji apmierinošu risinājumu.

15. pants

Izmeklēšana

1.   Pēc procedūras uzsākšanas Komisija sāk izmeklēšanu.

2.   Komisija drīkst pieprasīt, lai dalībvalstis tai nodrošina informāciju, un dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai apmierinātu jebkuru šādu prasību. Ja šī informācija izraisa vispārēju interesi vai arī tās nosūtīšanu pieprasa kāda dalībvalsts, Komisija to nosūta visām dalībvalstīm, ja šī informācija nav konfidenciāla; ja šī informācija ir konfidenciāla, Komisija nosūta informācijas nekonfidenciālu kopsavilkumu.

3.   Ja izmeklēšana aprobežojas tikai ar kādu tālāko reģionu, Komisija var pieprasīt kompetentajām vietējām iestādēm nodrošināt 2. punktā minēto informāciju ar attiecīgās dalībvalsts starpniecību.

4.   Ja vien iespējams, izmeklēšanu pabeidz sešu mēnešu laikā pēc izmeklēšanas sākšanas. Ārkārtas apstākļos šo termiņu var pagarināt vēl par trim mēnešiem.

16. pants

Pagaidu aizsardzības pasākumu piemērošana

1.   Pagaidu aizsardzības pasākumus piemēro kritiskos apstākļos, ja kavēšanās radītu zaudējumus, ko būtu grūti novērst, saskaņā ar pagaidu konstatējumu par to, ka vērojami 12. pantā izklāstītie apstākļi. Komisija veic šādus pagaidu pasākumus pēc apspriešanās ar dalībvalstīm vai ārkārtas steidzamības gadījumos pēc tam, kad ir informētas dalībvalstis. Pēdējā gadījumā apspriešanās notiek desmit dienu laikā pēc tam, kad dalībvalstis ir informētas par Komisijas veikto rīcību.

2.   Ņemot vērā tālāko reģionu īpašo situāciju un to apdraudējumu, ko tiem rada jebkurš importa kāpums, pagaidu pasākumus piemēro procedūrās, kas attiecas uz šādiem reģioniem, ja sākotnējā pārbaude liecina, ka imports palielinājies. Minētajā gadījumā Komisija, ieviešot pasākumus, informē dalībvalstis un desmit dienu laikā pēc tam, kad dalībvalstis ir informētas par Komisijas veikto rīcību, notiek apspriešanās.

3.   Ja dalībvalsts pieprasa Komisijas tūlītēju iejaukšanos un ja ir izpildīti 1. vai 2. punktā minētie nosacījumi, Komisija piecu darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas pieņem lēmumu.

4.   Komisija tūlīt informē Padomi un dalībvalstis par visiem lēmumiem, ko tā pieņem saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu. Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var pieņemt atšķirīgu lēmumu viena mēnešu laikā pēc tam, kad Komisija to ir informējusi atbilstoši šim punktam.

5.   Pagaidu pasākumi var būt muitas nodokļa palielinājums attiecīgajam izstrādājumam līdz tādam līmenim, kas nepārsniedz muitas nodokli, ko piemēro citiem PTO locekļiem, vai tarifa kvotu.

6.   Pagaidu pasākumus nepiemēro ilgāk par 180 dienām. Ja pagaidu pasākumi attiecas tikai uz tālākajiem reģioniem, tos nepiemēro ilgāk par 200 dienām.

7.   Ja pagaidu aizsardzības pasākumus atceļ tāpēc, ka izmeklēšana liecina, ka 12. un 13. pantā paredzētie nosacījumi nav izpildīti, pagaidu pasākumu dēļ iekasētos muitas nodokļus automātiski atmaksā.

17. pants

Izmeklēšanas un procedūras izbeigšana bez pasākumu noteikšanas

Ja divpusēji aizsardzības pasākumi nav nepieciešami un 21. pantā minētā padomdevēja komiteja neiebilst, izmeklēšanu un procedūru izbeidz ar Komisijas lēmumu. Visos pārējos gadījumos Komisija tūlīt iesniedz Padomei ziņojumu par apspriešanās rezultātiem kopā ar priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izbeidz procedūru. Procedūru uzskata par izbeigtu, ja viena mēneša laikā Padome, pieņemot lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, nav nolēmusi citādi.

18. pants

Galīgo pasākumu noteikšana

1.   Ja galīgie konstatētie fakti liecina, ka ir vērojami 12. pantā izklāstītie apstākļi, Komisija pieprasa apspriešanos ar attiecīgo reģionu vai valsti, lai rastu savstarpēji pieņemamu risinājumu attiecīgās institucionālās kārtības kontekstā, kas noteikta attiecīgajos nolīgumos, kuri ļauj iekļaut reģionu vai valsti I pielikumā.

2.   Ja šā panta 1. punktā minētās apspriešanās rezultātā nepanāk savstarpēji apmierinošu risinājumu 30 dienu laikā pēc tam, kad jautājums nodots izskatīšanai attiecīgajam reģionam vai valstij, lēmumu par galīgo divpusējo aizsardzības pasākumuu noteikšanu Komisija, apspriežoties ar dalībvalstīm, pieņem 20 darba dienu laikā pēc apspriešanās perioda beigām. Tiek veikta apspriešanās ar dalībvalstīm.

3.   Jebkuru lēmumu, ko Komisija pieņem atbilstoši šim pantam, dara zināmu Padomei un dalībvalstīm. Jebkura dalībvalsts desmit darba dienu laikā no dienas, kad tas darīts zināms, var šo lēmumu nodot izskatīšanai Padomē.

4.   Ja dalībvalsts Komisijas lēmumu nodod izskatīšanai Padomē, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var šo lēmumu apstiprināt, grozīt vai atcelt. Ja viena mēneša laikā pēc tam, kad šis jautājums nodots izskatīšanai, Padome nav pieņēmusi lēmumu, Komisijas pieņemto lēmumu uzskata par apstiprinātu.

5.   Galīgie pasākumi var būt vienā no šādiem veidiem:

ievedmuitas nodokļa likmes tālākas samazināšanas apturēšana attiecīgajam izstrādājumam, kura izcelsme ir attiecīgajā reģionā vai valstī;

muitas nodokļa palielinājums attiecīgajam izstrādājumam līdz tādam līmenim, kas nepārsniedz muitas nodokļa līmeni, ko piemēro citiem PTO locekļiem;

tarifa kvota.

6.   Divpusēju aizsardzības pasākumu nepiemēro tam pašam izstrādājumam no tā paša reģiona vai valsts, kamēr nav pagājis viens gads pēc tam, kad beigusies iepriekšējo aizsardzības pasākumu darbība vai tie atcelti.

19. pants

Aizsardzības pasākumu ilgums un pārskatīšana

1.   Aizsardzības pasākums saglabājas spēkā tikai tik ilgi, cik varētu būt nepieciešams, lai novērstu vai labotu nopietnu kaitējumu vai traucējumus. Šis laiks nepārsniedz divus gadus, ja vien tas netiek pagarināts saskaņā ar 2. punktu. Ja pasākums ir spēkā tikai vienā tālākajā Kopienas reģionā vai vairākos tālākajos Kopienas reģionos, tā piemērošanas periods nevar pārsniegt četrus gadus.

2.   Sākotnējo aizsardzības pasākuma termiņu izņēmuma kārtā var pagarināt, ja ir noteikts, ka aizsardzības pasākums ir vajadzīgs, lai novērstu vai labotu nopietnu kaitējumu vai traucējumus.

3.   Aizsardzības pasākumu pagarinājumus paredz saskaņā ar šajā regulā noteikto kārtību, ko piemēro izmeklēšanām, un izmanto to pašu kārtību, kādu izmantoja sākotnējiem pasākumiem.

Aizsardzības pasākuma, tostarp jebkura pagaidu pasākuma, kopējais ilgums nevar pārsniegt četrus gadus. Ja pagaidu pasākums attiecas tikai uz tālākajiem reģioniem, šo ilgumu pagarina līdz astoņiem gadiem.

4.   Ja aizsardzības pasākums ir spēkā ilgāk nekā vienu gadu, tas pakāpeniski un periodiski liberalizējams piemērošanas laikā, ieskaitot pagarinājumu.

Periodiski notiek apspriešanās ar attiecīgo reģionu vai valsti nolīgumos minētajās institucionālajās struktūrās, lai noteiktu pasākumu atcelšanas grafiku, tiklīdz to ļauj apstākļi.

20. pants

Uzraudzības pasākumi

1.   Ja ĀKK valstu izcelsmes izstrādājuma importa tendences liecina, ka imports varētu radīt vienu no 12. pantā minētājām situācijām, minēto izstrādājumu var pakļaut iepriekšējai Kopienas uzraudzībai.

2.   Komisija pieņem lēmumu par uzraudzības noteikšanu.

Jebkuru lēmumu, ko Komisija pieņem atbilstoši šim pantam, dara zināmu Padomei un dalībvalstīm. Jebkura dalībvalsts desmit darba dienās pēc tam, kad tas darīts zināms, var šo lēmumu nodot izskatīšanai Padomē.

Ja dalībvalsts Komisijas lēmumu nodod izskatīšanai Padomē, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var šo lēmumu apstiprināt, grozīt vai atcelt. Ja viena mēneša laikā pēc tam, kad šis jautājums nodots izskatīšanai, Padome nav pieņēmusi lēmumu, Komisijas pieņemto lēmumu uzskata par apstiprinātu.

3.   Uzraudzības pasākumi ir spēkā ierobežotu laiku. Ja vien nav paredzēts citādi, tie zaudē spēku otrā sešu mēnešu perioda beigās pēc pirmajiem sešiem mēnešiem, kurā šie pasākumi ieviesti.

4.   Vajadzības gadījumā uzraudzības pasākumus var attiecināt tikai uz vienu Kopienas tālāko reģionu vai vairākiem Kopienas tālākajiem reģioniem.

5.   Lēmumu par uzraudzības pasākumu noteikšanu nekavējoties informācijas nolūkā paziņo attiecīgajai institucionālajai struktūrai, kas izveidota ar attiecīgajiem nolīgumiem, kuri ļauj iekļaut reģionu vai valsti I pielikumā.

21. pants

Apspriešanās

Šīs nodaļas vajadzībām kompetentā konsultatīvā komiteja ir Padomes Regulas (EK) Nr. 3285/94 (1994. gada 22. decembris) par kopējiem importa noteikumiem (15) 4. pantā paredzētā padomdevēja komiteja. Saistībā ar KN koda 1701 izstrādājumiem kompetentajai komitejai palīdz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 39. pantu izveidotā komiteja.

22. pants

Ārkārtas pasākumi, ko piemēro ierobežotā teritorijā

Ja izrādās, ka vienā vai vairākās dalībvalstīs ir izpildīti nosacījumi, kas paredzēti, lai varētu pieņemt divpusējos aizsardzības pasākumus, Komisija, izvērtējusi alternatīvus risinājumus, izņēmuma kārtā un saskaņā ar Līguma 134. pantu var atļaut piemērot uzraudzības un aizsardzības pasākumus tikai attiecīgajā dalībvalstī vai attiecīgajās dalībvalstīs, ja tā uzskata, ka šādi pasākumi, ko piemēro tādā līmenī, ir atbilstošāki nekā pasākumi, ko piemēro visā Kopienā. Šiem pasākumiem jābūt stingri ierobežotiem laikā un pēc iespējas mazāk jātraucē iekšējā tirgus darbība.

V NODAĻA

PROCEDŪRAS NOTEIKUMI

23. pants

Pielāgošana tehnikas attīstībai

Šo regulu groza saskaņā ar 24. panta 3. punktā minēto procedūru, lai ņemtu vērā jebkurus tehniskos grozījumus, kas var būt nepieciešami, ņemot vērā atšķirības starp šo regulu un nolīgumiem, kas provizoriski piemēroti vai saskaņā ar Līguma 300. pantu noslēgti ar I pielikumā norādītajiem reģioniem vai valstīm.

24. pants

Komiteja

1.   Komisijai palīdz EPN īstenošanas komiteja (turpmāk “Komiteja”).

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu.

4.   Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

VI NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

25. pants

Grozījumi

Regulas (EK) Nr. 1964/2005 1. panta 2. punktu svītro.

26. pants

Spēkā esošu tiesību aktu atcelšana

Ar šo atceļ Regulas (EK) Nr. 2285/2002 un (EK) Nr. 2286/2002.

27. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 20. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

F. NUNES CORREIA


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp. Nolīgumā grozījumi izdarīti ar 2005. gada 22. decembra Nolīgumu (OV L 209, 11.8.2005., 27. lpp.).

(2)  OV L 311, 4.12.1999., 1. lpp. Nolīgumā grozījumi izdarīti ar 2005. gada 25. jūnija Papildprotokolu (OV L 68, 15.3.2005., 33. lpp.).

(3)  OV L 169, 30.6.2005., 1. lpp.

(4)  OV L 82, 22.3.1997., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).

(5)  Padomes Lēmums 2007/627/EK (2007. gada 28. septembris), ar ko Kopienas vārdā attiecībā uz Barbadosu, Belizu, Kongo Republiku, Kotdivuāras Republiku, Fidži Republiku, Gajānas Republiku, Jamaiku, Kenijas Republiku, Madagaskaras Republiku, Malāvijas Republiku, Maurīcijas Republiku, Mozambikas Republiku, Sentkitsas un Nevisas Federāciju, Surinamas Republiku, Svazilendas Karalisti, Tanzānijas Savienoto Republiku, Trinidādas un Tobāgo Republiku, Ugandas Republiku, Zambijas Republiku un Zimbabves Republiku denonsē Protokolu Nr. 3 par ĀKK cukuru, kas ietverts ĀKK–EEK Lomē konvencijā, un minētajai Konvencijai pievienotās attiecīgās deklarācijas, kas iekļautas Protokolā Nr. 3, kurš pievienots ĀKK–EK partnerattiecību nolīguma V pielikumam (OV L 255, 29.9.2007., 38. lpp.).

(6)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).

(7)  OV L 348, 21.12.2002., 3. lpp.

(8)  OV L 348, 21.12.2002., 5. lpp.

(9)  OV L 316, 2.12.2005., 1. lpp.

(10)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(11)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp. Regula atcelta no 2008. gada 1. septembra ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

(12)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1260/2007 (OV L 283, 27.10.2007., 1. lpp.).

(13)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 214/2007 (OV L 62, 1.3.2007., 6. lpp.).

(14)  OV L 318, 20.12.1993., 18. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2580/2000 (OV L 298, 25.11.2000., 5. lpp.).

(15)  OV L 349, 31.12.1994., 53. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2200/2004 (OV L 374, 22.12.2004., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

To reģionu vai valstu saraksts, kas pabeigušas sarunas 2. panta 2. punkta nozīmē

 

ANTIGVA UN BARBUDA

 

BAHAMU SALU SADRAUDZĪBA

 

BARBADOSA

 

BELIZA

 

BOTSVĀNAS REPUBLIKA

 

BURUNDIJAS REPUBLIKA

 

KAMERŪNAS REPUBLIKA

 

Dominikas Sadraudzība

 

DOMINIKĀNAS REPUBLIKA

 

FIDŽI SUVERĒNĀ DEMOKRĀTISKĀ REPUBLIKA

 

Gajānas Kooperatīvā Republika

 

GANAS REPUBLIKA

 

GRENĀDA

 

Haiti Republika

 

JAMAIKA

 

KENIJAS REPUBLIKA

 

Komoru Savienība

 

KOTDIVUĀRAS REPUBLIKA

 

LESOTO KARALISTE

 

MADAGASKARAS REPUBLIKA

 

MAURĪCIJAS REPUBLIKA

 

MOZAMBIKAS REPUBLIKA

 

NAMĪBIJAS REPUBLIKA

 

PAPUA-JAUNGVINEJAS NEATKARĪGĀ VALSTS

 

RUANDAS REPUBLIKA

 

SEIŠEĻU SALU REPUBLIKA

 

Sentkitsas un Nevisas federācija

 

SENTLUSIJA

 

SENTVINSENTA UN GRENADĪNAS

 

Surinamas Republika

 

SVAZILENDAS KARALISTE

 

TANZĀNIJAS SAVIENOTĀ REPUBLIKA

 

Trinidādas un Tobāgo Republika

 

UGANDAS REPUBLIKA

 

ZIMBABVES REPUBLIKA


II PIELIKUMS

Izcelsmes noteikumi,

KAS ATTIECAS UZ JĒDZIENA “NOTEIKTAS IZCELSMES IZSTRĀDĀJUMI” DEFINĪCIJU UN ADMINISTRATĪVĀS SADARBĪBAS PASĀKUMIEM

I SADAĻA.

Vispārīgi noteikumi

Panti

1.

Definīcijas

II SADAĻA.

Jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājumi” definīcija

Panti

2.

Vispārīgas prasības

3.

Pilnībā iegūti izstrādājumi

4.

Pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti izstrādājumi

5.

Nepietiekamas apstrādes vai pārstrādes darbības

6.

Izcelsmes kumulācija

7.

Kvalifikācijas vienība

8.

Palīgierīces, rezerves daļas un darbarīki

9.

Komplekti

10.

Neitrāli elementi

III SADAĻA.

Teritoriālās prasības

Panti

11.

Teritorialitātes princips

12.

Tieša transportēšana

13.

Izstādes

IV SADAĻA.

Izcelsmes apliecinājums

Panti

14.

Vispārīgas prasības

15.

Pārvadājumu sertifikāta EUR.1 izdošanas procedūra

16.

Ar atpakaļejošu spēku izdoti pārvadājumu sertifikāti EUR.1

17.

Pārvadājumu sertifikāta EUR.1 dublikāta izdošana

18.

Pārvadājumu sertifikātu EUR.1 izdošana, pamatojoties uz iepriekš izdotu vai sagatavotu izcelsmes apliecinājumu

19.

Nosacījumi faktūrrēķina deklarācijas sagatavošanai

20.

Atzīts eksportētājs

21.

Izcelsmes apliecinājuma derīgums

22.

Tranzīta procedūra

23.

Izcelsmes apliecinājuma iesniegšana

24.

Importēšana pa daļām

25.

Atbrīvojumi no izcelsmes apliecinājuma

26.

Informācijas procedūra kumulācijas vajadzībām

27.

Apliecinošie dokumenti

28.

Izcelsmes apliecinājuma un apliecinošo dokumentu saglabāšana

29.

Neatbilstība un formālas kļūdas

30.

Euro izteiktas summas

V SADAĻA.

Administratīvās sadarbības pasākumi

Panti

31.

Savstarpēja palīdzība

32.

Izcelsmes apliecinājumu pārbaude

33.

Piegādātāja deklarāciju pārbaude

34.

Sodi

35.

Brīvās zonas

36.

Atkāpes

VI SADAĻA.

Seūta un Meliļa

Panti

37.

Īpaši nosacījumi

VII SADAĻA.

Pārejas un nobeiguma noteikumi

Panti

38.

Pārejas noteikumi attiecībā uz tranzītprecēm vai precēm uzglabāšanā

39.

Papildinājumi

RĀDĪTĀJS

PAPILDINĀJUMI

1. PAPILDINĀJUMS

Ievada piezīmes šī pielikuma sarakstam

2. PAPILDINĀJUMS

Apstrādes vai pārstrādes darbības, kas jāveic attiecībā uz nenoteiktas izcelsmes materiāliem, lai izgatavotais izstrādājums varētu iegūt noteiktas izcelsmes statusu

2.A PAPILDINĀJUMS

Atkāpes no apstrādes vai pārstrādes darbībām, kas jāveic nenoteiktas izcelsmes materiāliem, lai izgatavotais izstrādājums varētu iegūt noteiktas izcelsmes statusu saskaņā ar šī pielikuma 4. pantu

3. PAPILDINĀJUMS

Pārvadājumu sertifikāta veidlapa

4. PAPILDINĀJUMS

Faktūrrēķina deklarācija

5.A PAPILDINĀJUMS

Piegādātāja deklarācija par izstrādājumiem, kam ir preferenciāla izcelsme

5.B PAPILDINĀJUMS

Piegādātāja deklarācija par izstrādājumiem, kam nav preferenciālas izcelsmes

6. PAPILDINĀJUMS

Informācijas sertifikāts

7. PAPILDINĀJUMS

Izstrādājumi, kuriem nepiemēro šī pielikuma 6. panta 5. punktu

8. PAPILDINĀJUMS

Zvejniecības produkti, kuriem uz laiku nepiemēro šā pielikuma 6. panta 5. punktu

9. PAPILDINĀJUMS

Blakus esošās jaunattīstības valstis

10. PAPILDINĀJUMS

Izstrādājumi, uz kuriem pēc 2015. gada 1. oktobra attiecas 2. panta 2. punkta, 6. panta 1. punkta un 6. panta 2. punkta noteikumi par kumulāciju un uz kuriem neattiecas 6. panta 5. punkta, 6. panta 9. punkta un 6. panta 12. punkta noteikumi

11. PAPILDINĀJUMS

Izstrādājumi, uz kuriem pēc 2010. gada 1. janvāra attiecas 2. panta 2. punkta, 6. panta 1. punkta un 6. panta 2. punkta noteikumi par kumulāciju un uz kuriem neattiecas 6. panta 5. punkta, 6. panta 9. punkta un 6. panta 12. punkta noteikumi

12. PAPILDINĀJUMS

Aizjūras zemes un teritorijas

I SADAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Definīcijas

Šajā pielikumā:

a)

“ražošana” ir jebkura apstrāde vai pārstrāde, ieskaitot montāžu vai īpašas darbības;

b)

“materiāls” ir jebkuras sastāvdaļas, izejvielas, daļas vai detaļas u. c., ko izmanto izstrādājuma ražošanā;

c)

“izstrādājums” ir gatavais izstrādājums, pat ja to vēlāk paredzēts izmantot citā ražošanas darbībā;

d)

“preces” ir gan materiāli, gan izstrādājumi;

e)

“muitas vērtība” ir vērtība, ko nosaka saskaņā ar 1994. gada nolīgumu par to, kā īstenojams Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību VII pants, (Pasaules tirdzniecības organizācijas nolīgums par muitas vērtējumu);

f)

“ražotāja cena” ir cena, ko par gatavo izstrādājumu maksā ražotājam, kura uzņēmumā ir veikta izstrādājuma pēdējā apstrāde ar noteikumu, ka cenā ir ietverta visu izmantoto materiālu vērtība, atskaitot visus iekšējos nodokļus, ko tad, ja iegūto izstrādājumu eksportē, atmaksā vai ko varētu atmaksāt;

g)

“materiālu vērtība” ir izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu muitas vērtība to importēšanas laikā vai, ja tā nav zināma un to nevar noskaidrot, tad pirmā cena, ko var noskaidrot, kas attiecīgajā teritorijā samaksāta par šiem materiāliem;

h)

“noteiktas izcelsmes materiālu vērtība” ir to g) punktā noteikto materiālu vērtība, ko piemēro mutatis mutandis;

i)

“pievienotā vērtība” ir ražotāja cena, kam atskaitīta vai nu Kopienā, vai ĀKK valstīs, vai AZT importēto materiālu muitas vērtība;

j)

“nodaļas” un “pozīcijas” ir nodaļas un pozīcijas (četru ciparu kodi) nomenklatūrā, kas veido preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu, kura šajā pielikumā minēta kā “harmonizētā sistēma” vai “HS”;

k)

“klasificēts” norāda, ka izstrādājums vai materiāls iekļauts konkrētā pozīcijā;

l)

“sūtījums” ir izstrādājumi, ko vai nu viens eksportētājs vienlaikus nosūta vienam saņēmējam, vai uz ko attiecas viens pārvadājuma dokuments par nosūtīšanu no eksportētāja saņēmējam, vai, ja šāda dokumenta nav, viens faktūrrēķins;

m)

“teritorijas” ir teritorijas kopā ar teritoriālajiem ūdeņiem;

n)

“ĀZT” ir 12. papildinājumā minētās valstis un teritorijas.

II SADAĻA

JĒDZIENA “NOTEIKTAS IZCELSMES IZSTRĀDĀJUMI” DEFINĪCIJA

2. pants

Vispārīgas prasības

1.   Lai piemērotu šīs regulas noteikumus, uzskata, ka šādi izstrādājumi ir I pielikumā minēto ĀKK valstu izcelsmes izstrādājumi (turpmāk “ĀKK valstis”):

a)

izstrādājumus, kas pilnībā iegūti ĀKK valstīs šā pielikuma 3. panta nozīmē;

b)

ĀKK valstīs iegūtus izstrādājumus, kuru sastāvā ir materiāli, kas nav tur iegūti pilnībā ar noteikumu, ka šādi izstrādājumi ĀKK valstīs ir pienācīgi apstrādāti vai pārstrādāti šā pielikuma 4. panta nozīmē.

2.   Lai īstenotu 1. punktu, ĀKK valstu teritorijas uzskata par vienu teritoriju.

Noteiktas izcelsmes izstrādājumus, ko veido materiāli, kuri pilnībā iegūti vai pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti divās vai vairākās ĀKK valstīs, uzskata par tās ĀKK valsts izcelsmes izstrādājumiem, kurā notikusi pēdējā apstrāde vai pārstrāde, ar nosacījumu, ka tur tiem veikta apstrāde vai pārstrāde papildus 5. pantā minētajai.

3.   Šā panta 2. punkta noteikumus 10. un 11. papildinājumā uzskaitītajiem izstrādājumiem piemēro attiecīgi tikai pēc 2015. gada 1. oktobra un tikai pēc 2010. gada 1. janvāra.

3. pants

Pilnībā iegūti izstrādājumi

1.   Šādus izstrādājumus uzskata par pilnīgi iegūtiem ĀKK valstīs vai Kopienā:

a)

minerālproduktus, kas tur iegūti no zemes vai jūras gultnes;

b)

tur novāktos augu valsts produktus;

c)

tur dzimušus un audzētus dzīvus dzīvniekus;

d)

produktus, kas iegūti no tur audzētiem dzīviem dzīvniekiem;

e)

i)

produktus, kas iegūti, tur medījot un zvejojot;

ii)

akvakultūras produktus, ieskaitot jūras organismu audzētavu produktus, ja zivis izšķīlušās un audzētas tur;

f)

produktus, kas iegūti jūras zvejā, un citus produktus, kas iegūti jūrā ārpus to teritoriālajiem ūdeņiem ar to kuģiem;

g)

produktus, kas izgatavoti uz to pārstrādes kuģiem tikai no f) apakšpunktā minētajiem produktiem;

h)

lietotus priekšmetus, kas savākti tur un ir derīgi vienīgi izejvielu iegūšanai, tostarp lietotas riepas, kuras derīgas vienīgi atjaunošanai vai lai tās izmantotu kā atkritumus;

i)

atkritumus un lūžņus, kas tur radušies ražošanas darbībās;

j)

produktus, kas iegūti no jūras gultnes ārpus to teritoriālajiem ūdeņiem, ar nosacījumu, ka tām ir ekskluzīvas tiesības izmantot šo jūras gultni;

k)

preces, ko tur ražo tikai no izstrādājumiem, kas precizēti a) līdz j) apakšpunktā.

2.   Termini “to kuģi” un “to zivju pārstrādes kuģi” 1. punkta f) un g) apakšpunktā attiecas tikai uz kuģiem un pārstrādes kuģiem:

a)

kas reģistrēti kādā dalībvalstī vai ĀKK valstī;

b)

kas peld ar kādas dalībvalsts vai ĀKK valsts karogu;

c)

kas atbilst kādam no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

i)

tie vismaz 50 % apmērā pieder ĀKK valsts vai dalībvalsts valstspiederīgajiem

vai

ii)

tie pieder uzņēmumiem:

kuru galvenais birojs un galvenā uzņēmējdarbība ir ĀKK valstī vai dalībvalstī un

kuri vismaz 50 % apmērā pieder ĀKK valstij, valsts uzņēmumiem šajā valstī, tās vai dalībvalsts valstspiederīgajiem.

3.   Neatkarīgi no 2. punkta, Kopiena pēc ĀKK valsts pieprasījuma atzīst, ka kuģus, kurus ĀKK valsts fraktē vai nomā, uzskata par “to kuģiem”, lai veiktu zveju tās ekskluzīvajā ekonomikas zonā, ar šādiem nosacījumiem:

a)

ka ĀKK valsts piedāvājusi Kopienai iespēju pārrunāt zvejniecības nolīgumu un Kopiena nav pieņēmusi šo piedāvājumu;

b)

ka Komisija ir piekritusi frakts vai nomas līgumam, sniedzot pietiekamas iespējas ĀKK valsts jaudas attīstīšanai zvejot uz sava rēķina un īpaši piešķirot ĀKK valstij atbildību par kuģa navigācijas un komerciālo pārvaldību, kas nodots tās rīcībā uz ievērojamu laikposmu.

4. pants

Pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti izstrādājumi

1.   Šajā pielikumā izstrādājumus, kas nav pilnībā iegūti, uzskata par pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem ĀKK valstīs vai Kopienā, ja ir izpildīti 2. papildinājuma sarakstā vai alternatīvi 2.A papildinājumā paredzētie nosacījumi. Attiecībā uz visiem izstrādājumiem, uz kuriem attiecas šī regula, iepriekšminētajos nosacījumos paredzēts, kā jāapstrādā vai jāpārstrādā tādi nenoteiktas izcelsmes materiāli, kurus izmanto ražošanā, un šos nosacījumus piemēro tikai šādiem materiāliem. Tādējādi – ja kādu izstrādājumu, kas atbilstīgi sarakstā paredzētajiem nosacījumiem ieguvis noteiktas izcelsmes statusu, izmanto kāda cita izstrādājuma ražošanā, tad sākotnējam izstrādājumam nepiemēro nosacījumus, kas piemērojami izstrādājumam, kura ražošanā to izmanto, un nenoteiktas izcelsmes materiālus, kas varētu būt izmantoti tā ražošanā, neņem vērā.

2.   Neatkarīgi no 1. punkta nenoteiktas izcelsmes materiālus, ko saskaņā ar sarakstā paredzētajiem nosacījumiem nedrīkst izmantot šā izstrādājuma ražošanā, tomēr var izmantot, ja:

a)

to kopējā vērtība nepārsniedz 15 % no ražotāja cenas;

b)

piemērojot šo punktu, attiecībā uz nenoteiktas izcelsmes materiāliem nepārsniedz nevienu sarakstā minēto maksimālās vērtības procentuālo daudzumu.

Šo punktu nepiemēro izstrādājumiem, kas ietilpst harmonizētās sistēmas 50. līdz 63. nodaļā.

3.

a)

Neatkarīgi no 1. punkta un ja ĀKK Klusā okeāna valsts iepriekš iesniedz pieprasījumu Eiropas Komisijai, piemērojot 2. punktu, par pietiekami apstrādātiem var pārstrādātiem uzskata pozīcijās 1604 un 1605 klasificētus pārstrādātus zvejniecības produktus, kuri pārstrādāti vai ražoti krasta uzņēmumu telpās šajā valstī no nenoteiktas izcelsmes materiāliem pozīcijā 0302 vai 0303, kuri izkrauti šajā valstī. Paziņojumā Komisijai norāda attīstības pabalstu apjomu zvejniecības nozarei šajā valstī un iekļauj vajadzīgo informāciju par attiecīgajām sugām, par produktiem, ko paredzēts ražot, kā arī norādi par paredzētajiem daudzumiem.

b)

ĀKK Klusā okeāna valsts ne vēlāk kā trīs gadus pēc pieprasījuma iesniegšanas izstrādā ziņojumu par a) apakšpunkta īstenošanu.

c)

Šā punkta a) apakšpunktu piemēro, neskarot sanitāros un fitosanitāros pasākumus, kas ir spēkā ES, zvejas resursu efektīvu saglabāšanu un ilgtspējīgu pārvaldību un atbalstu cīņai pret nelegālām, nepaziņotām un neregulētām zvejas darbībām reģionā.

4.   Šā panta 1. un 3. punktu piemēro, izņemot gadījumus, kas noteikti 5. pantā.

5. pants

Nepietiekamas apstrādes vai pārstrādes darbības

1.   Neskarot 2. punktu un neatkarīgi no tā, vai ir izpildītas 4. panta prasības, par nepietiekamu apstrādi vai pārstrādi, lai izstrādājumam piešķirtu noteiktas izcelsmes izstrādājuma statusu, tiek uzskatītas šādas darbības:

a)

darbības, lai nodrošinātu izstrādājumu saglabāšanu labā stāvoklī, tos pārvadājot un uzglabājot, (vēdināšana, izklāšana, žāvēšana, dzesēšana, sālīšana, apstrāde ar sēra dioksīdu vai citiem ūdens šķīdumiem, bojāto daļu noņemšana un tamlīdzīgas darbības);

b)

vienkāršas darbības – putekļu noslaucīšana, sijāšana, šķirošana, klasificēšana, saskaņošana (ieskaitot priekšmetu komplektu veidošanu), mazgāšana, krāsošana, sagriešana;

c)

i)

iepakojuma maiņa, kā arī iepakojumu sadalīšana un apvienošana;

ii)

vienkārša iepildīšana pudelēs, flakonos, maisos, kastēs, kārbās, piestiprināšana pie dēlīšiem u. c., kā arī citas vienkāršās iepakošanas darbības;

d)

marķēšana, etiķešu un citu tamlīdzīgu atšķirības zīmju piestiprināšana izstrādājumiem vai to iepakojumam;

e)

vienkārša vienādu vai dažādu izstrādājumu sajaukšana; cukura sajaukšana ar citām vielām;

f)

vienkārša daļu montāža, lai izveidotu gatavu izstrādājumu;

g)

divu vai vairāku a) līdz f) apakšpunktā norādīto darbību apvienojums;

h)

dzīvnieku kaušana;

i)

labības un rīsu atsēnalošana, daļēja vai pilnīga balināšana, pulēšana un glazēšana;

j)

cukura iekrāsošana vai cukurgraudiņu veidošana; daļēja vai pilnīga cukura samalšana;

k)

augļu, riekstu un dārzeņu mizošana, kauliņu izņemšana un lobīšana.

2.   Nosakot, vai ar izstrādājumu veiktās apstrādes vai pārstrādes darbības jāuzskata par nepietiekamām 1. punkta nozīmē, kopā izvērtē visas vai nu ĀKK valstīs, vai Kopienā ar attiecīgo izstrādājumu veiktās darbības.

6. pants

Izcelsmes kumulācija

1.   Kopienas vai AZT izcelsmes materiālus uzskata par ĀKK valstu izcelsmes materiāliem, ja tie iekļauti tur iegūtajā izstrādājumā. Šādiem materiāliem nav vajadzīga pietiekama apstrāde vai pārstrāde, ja tiem veikta apstrāde vai pārstrāde papildus 5. pantā minētajai.

2.   Apstrādi vai pārstrādi, kas veikta Kopienā vai AZT, uzskata par veiktu ĀKK valstīs, ja materiāliem ĀKK valstīs attiecīgi veic apstrādi vai pārstrādi papildus 5. pantā minētajai.

3.   Lai noteiktu, vai izstrādājumu izcelsme ir ĀKK valstī, mutatis mutandis piemēro šā pielikuma noteikumus.

4.   Šā panta noteikumus 10. un 11. papildinājumā uzskaitītajiem izstrādājumiem piemēro attiecīgi tikai pēc 2015. gada 1. oktobra un pēc 2010. gada 1. janvāra.

5.   Atbilstīgi 6., 7., 8., un 11. punkta noteikumiem Dienvidāfrikas izcelsmes materiālus uzskata par ĀKK izcelsmes materiāliem, ja tie iekļauti tur iegūtajā izstrādājumā, ar noteikumu, ka tiem veikta apstrāde vai pārstrāde papildus 5. pantā minētajai. Šādiem materiāliem nav jābūt pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem.

6.   Izstrādājumus, kuri ir ieguvuši noteiktas izcelsmes statusu, pamatojoties uz 5. punktu, joprojām uzskata par ĀKK valstu izcelsmes izstrādājumiem tikai tad, ja tur pievienotā vērtība pārsniedz izmantoto Dienvidāfrikas izcelsmes materiālu vērtību. Ja tas tā nav, attiecīgos izstrādājumus uzskata par Dienvidāfrikas izcelsmes izstrādājumiem. Piešķirot izcelsmi, neņem vērā Dienvidāfrikas izcelsmes materiālus, kuriem ĀKK valstīs ir veikta pietiekama apstrāde vai pārstrāde.

7.   Šā panta 5. punktā paredzētā kumulācija nav piemērojama 7., 10. un 11. papildinājumā uzskaitītajiem izstrādājumiem.

8.   Šā panta 5. punktā paredzētā kumulācija ir piemērojama 8. papildinājumā uzskaitītajiem izstrādājumiem tikai tad, ja nolīgumā par tirdzniecību, attīstību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un Dienvidāfrikas Republiku šiem izstrādājumiem ir atcelti tarifi. Komisija Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī (C sērijā) publicē datumu, kurā ir izpildīti šā punkta nosacījumi.

9.   Neskarot 7. un 8. punktu, uzskatīs, ka Dienvidāfrikā veikta apstrāde un pārstrāde ir veikta citā Dienvidāfrikas Muitas savienības (SACU) dalībvalstī, kas ir ĀKK valsts, ja materiāliem veic attiecīgu apstrādi vai pārstrādi citā SACU dalībvalstī.

10.   Neskarot 7. un 8. punktu un pēc ĀKK valstu pieprasījuma Dienvidāfrikā veiktu apstrādi un pārstrādi uzskata par ĀKK valstīs veiktu, ja materiāliem pēc tam veic attiecīgu apstrādi vai pārstrādi ĀKK valstī, ievērojot reģionālas ekonomiskas integrācijas nolīgumu.

11.   Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2913/92 247. un 247.a pantā minēto procedūru lemj par ĀKK valstu pieprasījumiem.

12.   Šā panta 5. punktā paredzēto kumulāciju var piemērot tikai tad, ja izmantotie Dienvidāfrikas materiāli ir ieguvuši noteiktas izcelsmes izstrādājumu statusu, piemērojot izcelsmes noteikumus, kas ir vienādi ar šajā pielikumā noteiktajiem. Šā panta 9. un 10. pantā paredzēto kumulāciju var piemērot tikai tad, ja piemēro izcelsmes noteikumus, kas ir vienādi ar šajā pielikumā noteiktajiem.

13.   Pēc ĀKK valstu pieprasījuma materiālus, kuru izcelsme ir blakus esošā jaunattīstības valstī, kas nav ĀKK valsts un pieder saskaņotai ģeogrāfiskai vienībai, uzskata par ĀKK valstu izcelsmes materiāliem, ja tie iekļauti tur iegūtā izstrādājumā. Šiem materiāliem nav obligāti jābūt pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem ar nosacījumu, ka:

ĀKK valstī veikta apstrāde vai pārstrāde papildus 5. pantā minētajām darbībām;

ĀKK valstis, Kopiena un citas attiecīgās valstis ir noslēgušas nolīgumu par atbilstīgām administratīvām procedūrām, kas nodrošinās šā punkta pareizu īstenošanu.

Šo punktu nepiemēro tunča izstrādājumiem, kas klasificēti harmonizētās sistēmas 3. vai 16. nodaļā, un rīsu produktiem ar HS kodu 1006.

Lai noteiktu, vai izstrādājumu izcelsme ir blakus esošā jaunattīstības valstī, piemēro šā pielikuma noteikumus.

Par ĀKK valstu pieprasījumiem lemj saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2913/92 247. un 247.a pantā minēto procedūru. Šādā lēmumā arī identificē izstrādājumus, kuriem nevar atļaut šajā daļā paredzēto kumulāciju.

7. pants

Kvalifikācijas vienība

1.   Kvalifikācijas vienība šā pielikuma piemērošanai ir konkrētais izstrādājums, ko uzskata par pamatvienību, klasificējot pēc harmonizētās sistēmas nomenklatūras.

Tādējādi:

a)

ja izstrādājumu, ko veido priekšmetu grupa vai kopums, klasificē vienā pozīcijā saskaņā ar harmonizētās sistēmas noteikumiem, viss kopums ir kvalifikācijas vienība;

b)

ja vienā sūtījumā ir vairāki identiski izstrādājumi, kas harmonizētajā sistēmā klasificēti vienā pozīcijā, tad, piemērojot šo pielikumu, katru izstrādājumu ņem vērā atsevišķi.

2.   Ja saskaņā ar harmonizētās sistēmas 5. vispārējo noteikumu iepakojumu klasificē kopā ar tajā iepakoto izstrādājumu, tad, nosakot izcelsmi, iepakojumu un attiecīgo izstrādājumu uzskata par vienu veselu.

8. pants

Palīgierīces, rezerves daļas un darbarīki

Palīgierīces, rezerves daļas un darbarīkus, ko nosūta ar kādu iekārtas vienību, mašīnu, aparatūru vai transportlīdzekli un kas ietilpst parastajā aprīkojumā, un ir iekļauti cenā vai arī nav norādīti atsevišķā faktūrrēķinā, uzskata par saistītiem ar attiecīgo iekārtas vienību, mašīnu, aparatūru vai transportlīdzekli.

9. pants

Komplekti

Uzskata, ka komplekti harmonizētās sistēmas 3. vispārējā noteikuma nozīmē ir ar noteiktu izcelsmi, ja visas to sastāvdaļas ir noteiktas izcelsmes izstrādājumi. Ja komplektā ietilpst noteiktas un nenoteiktas izcelsmes izstrādājumi, tad tomēr uzskata, ka viss komplekts ir ar noteiktu izcelsmi, ja vien nenoteiktas izcelsmes izstrādājumu vērtība nepārsniedz 15 procentus no komplekta ražotāja cenas.

10. pants

Neitrāli elementi

Lai noteiktu, vai izstrādājums ir noteiktas izcelsmes izstrādājums, nav jānosaka izcelsme ražošanas procesā izmantotajai(-ām):

a)

enerģijai un degvielai;

b)

ražotnei un iekārtām;

c)

mašīnām un darbarīkiem;

d)

precēm, kuras neietilpst un kuras nav paredzēts iekļaut galaproduktā.

III SADAĻA

TERITORIĀLĀS PRASĪBAS

11. pants

Teritorialitātes princips

1.   Šā pielikuma II sadaļā paredzētie nosacījumi attiecībā uz noteiktas izcelsmes statusa iegūšanu ĀKK valstīs ir jāpilda nepārtraukti, izņemot 6. pantā paredzētos gadījumus.

2.   Ja no ĀKK valstīm, Kopienas vai AZT uz citu valsti eksportētās noteiktas izcelsmes preces nosūta atpakaļ, izņemot 6. pantā paredzētos gadījumus, tās jāuzskata par nenoteiktas izcelsmes precēm, ja vien muitas iestāžu pārliecināšanai nevar pierādīt, ka:

a)

atpakaļ nosūtītas ir tās pašas preces, kas eksportētas, un

b)

ar tām nav veiktas nekādas darbības, izņemot darbības, kas vajadzīgas, lai preces uzturētu labā stāvoklī, kamēr tās atrodas attiecīgajā valstī vai kamēr tās eksportē.

12. pants

Tieša transportēšana

1.   Šajā regulā paredzēto preferenciālo režīmu piemēro tikai izstrādājumiem, kuri atbilst šā pielikuma prasībām, kurus, piemērojot 6. pantu, tieši transportē starp ĀKK valstu, Kopienas, AZT vai Dienvidāfrikas teritoriju, tiem nenonākot citā teritorijā. Tomēr izstrādājumus, kas ietilpst vienā sūtījumā, var pārvadāt caur citām teritorijām, vai nu eksportējot caur šīm teritorijām, vai īslaicīgi tajās uzglabājot, ar noteikumu, ka tie paliek tranzīta vai uzglabāšanas valsts muitas iestāžu pārraudzībā un ar tiem neveic nekādas citas darbības kā vien izkraušanu, pārkraušanu vai darbības, kas vajadzīgas, lai saglabātu tos labā stāvoklī.

Noteiktas izcelsmes izstrādājumus var transportēt pa cauruļvadiem caur teritoriju, kas nav ĀKK valsts vai Kopienas teritorija.

2.   Importētājvalsts muitas iestādēm sniedz pierādījumus par to, ka 1. punktā izklāstītie nosacījumi ir izpildīti, uzrādot:

a)

vienotu pārvadāšanas dokumentu par transportēšanu no eksportētājvalsts caur tranzīta valsti vai

b)

tranzītvalsts muitas iestāžu izdotu sertifikātu, kurā:

i)

sniegts precīzs izstrādājumu apraksts;

ii)

norādīts izstrādājumu izkraušanas un pārkraušanas datums un attiecīgā gadījumā kuģu nosaukumi vai citi izmantotie transportlīdzekļi un

iii)

apliecināti nosacījumi, ar kādiem izstrādājumi palikuši tranzīta valstī,

vai

c)

ja nav iepriekš minēto – kādu citu pamatojuma dokumentu.

13. pants

Izstādes

1.   Importējot noteiktas izcelsmes izstrādājumus, kurus no ĀKK valsts nosūta izstādei valstī, kas nav minēta 6. pantā, un kurus pēc izstādes pārdod importam Kopienā, piemēro šajā regulā paredzētos noteikumus, ja muitas iestādēm var pierādīt, ka:

a)

izstrādājumus eksportētājs ir nosūtījis tieši no ĀKK valsts uz valsti, kurā notiek izstāde, un tos tur ir izstādījis;

b)

eksportētājs izstrādājumus ir pārdevis vai citādi realizējis kādai personai Kopienā;

c)

izstrādājumi ir nosūtīti izstādes laikā vai tūlīt pēc tās tādā stāvoklī, kādā tie nosūtīti uz izstādi; un

d)

izstrādājumi pēc nosūtīšanas uz izstādi nav izmantoti citām vajadzībām vien demonstrēšanai minētajā izstādē.

2.   Saskaņā ar IV sadaļas noteikumiem izdod vai sagatavo izcelsmes apliecinājumu, un to parastajā kārtībā iesniedz importētājvalsts muitas iestādēm. Tajā norāda izstādes nosaukumu un adresi. Vajadzības gadījumā papildus var pieprasīt dokumentārus pierādījumus par izstādīšanas nosacījumiem.

3.   Panta 1. punktu piemēro visām tirdzniecības, rūpniecības, lauksaimniecības vai amatniecības izstādēm, gadatirgiem vai tamlīdzīgai publiskai izstādīšanai, kuru nerīko privātām vajadzībām veikalos vai uzņēmumu telpās ar nolūku pārdot ārvalstu izstrādājumus un kurā izstrādājumi paliek muitas kontrolē.

IV SADAĻA

IZCELSMES APLIECINĀJUMS

14. pants

Vispārīgas prasības

1.   ĀKK valstu izcelsmes izstrādājumiem, importējot tos Kopienā, piemēro šīs regulas noteikumus, iesniedzot:

a)

vai nu pārvadājumu sertifikātu EUR.1, kura paraugs ir 3. papildinājumā, vai

b)

Šā pielikuma 19. panta 1. punktā norādītajos gadījumos eksportētāja izsniegtu deklarāciju, kuras teksts norādīts 4. papildinājumā, faktūrrēķina, pavadzīmes vai jebkura cita tirdzniecības dokumenta veidā, kurā attiecīgais izstrādājums ir pietiekami sīki aprakstīts, lai to varētu identificēt, (turpmāk “faktūrrēķina deklarācija”).

2.   Neskarot 1. punktu, noteiktas izcelsmes izstrādājumiem šā pielikuma nozīmē 25. pantā norādītajos gadījumos piemēro šīs regulas noteikumus, pat ja neiesniedz iepriekš minētos dokumentus.

15. pants

Pārvadājumu sertifikāta EUR.1 izdošanas procedūra

1.   Pārvadājumu sertifikātu EUR.1 izdod eksportētājvalsts muitas iestādes pēc eksportētāja rakstiska pieteikuma vai, ja eksportētājs uzņemas atbildību, pēc viņa pilnvarota pārstāvja rakstiska pieteikuma.

2.   Šim nolūkam eksportētājs vai viņa pilnvarots pārstāvis aizpilda gan pārvadājumu sertifikātu EUR.1, gan pieteikuma veidlapu, kuru paraugi doti 3. papildinājumā. Veidlapas aizpilda saskaņā ar šā pielikuma noteikumiem. Ja tās aizpilda rokrakstā, izmanto tinti un raksta ar drukātiem burtiem. Izstrādājumu aprakstu sniedz šim nolūkam atvēlētajā ailē, neatstājot nevienu tukšu rindu. Ja aile nav pilnībā aizpildīta, tad zem pēdējās apraksta rindas ievelk horizontālu līniju, visu tukšo laukumu šķērsām pārsvītrojot.

3.   Eksportētājs, kas iesniedz pieteikumu preču pārvadājumu sertifikāta EUR.1 saņemšanai, pēc tās eksportētājas ĀKK valsts muitas darbinieku pieprasījuma, kurā izdots preču pārvadājumu sertifikāts EUR.1, jebkurā laikā uzrāda visus attiecīgos dokumentus, kas apliecina attiecīgo izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu, kā arī atbilstību citām šā pielikuma prasībām.

4.   ĀKK eksportētājvalsts muitas iestādes pārvadājumu sertifikātu EUR.1 izdod tad, ja attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par ĀKK valstu vai kādas citas 6. pantā minētas valsts izcelsmes izstrādājumiem un tie atbilst citām šā pielikuma prasībām.

5.   Izdevējas muitas iestādes veic visus vajadzīgos pasākumus, lai pārbaudītu izstrādājuma noteiktas izcelsmes statusu un atbilstību citām šā pielikuma prasībām. Tādēļ tām ir tiesības prasīt jebkādus pierādījumus un veikt jebkādas eksportētāja pārskatu pārbaudes vai citas pārbaudes, kuras tie uzskata par vajadzīgām. Izdevēja muitas iestāde arī nodrošina, ka atbilstīgi aizpilda 2. punktā minētās veidlapas. Īpaši tie pārbauda, vai izstrādājumu aprakstam atvēlētā vieta ir aizpildīta tā, lai nebūtu iespējami nekādi krāpnieciski papildinājumi.

6.   Pārvadājumu sertifikāta EUR.1 izdošanas dienu norāda sertifikāta 11. ailē.

7.   Muitas iestādes eksportētājam izdod pārvadājumu sertifikātu EUR.1, tiklīdz ir faktiski veikts vai nodrošināts eksports.

16. pants

Ar atpakaļejošu spēku izdoti pārvadājumu sertifikāti EUR.1

1.   Neatkarīgi no 15. panta 7. punkta pārvadājumu sertifikātu EUR.1 izņēmuma kārtā var izdot pēc attiecīgo izstrādājumu eksporta, ja:

a)

tas nav noformēts eksportēšanas laikā kļūdu, nejaušu izlaidumu vai īpašu apstākļu dēļ vai

b)

muitas iestādēm ir pierādīts, ka pārvadājumu sertifikāts EUR.1 ir bijis izdots, bet tehnisku iemeslu dēļ nav pieņemts, importējot attiecīgās preces.

2.   Lai īstenotu šā panta 1. punktu, eksportētājs savā pieteikumā norāda to izstrādājumu eksportēšanas vietu un dienu, uz kuriem attiecas pārvadājumu sertifikāts EUR.1, kā arī pieprasījuma iemesli.

3.   Muitas iestādes pārvadājumu sertifikātu EUR.1 var izdot ar atpakaļejošu spēku tikai pēc tam, kad tās ir pārbaudījušas, vai informācija eksportētāja pieteikumā atbilst informācijai atbilstīgajos dokumentos.

4.   Ar atpakaļejošu spēku izdotus pārvadājumu sertifikātus EUR.1 vizē ar šādu frāzi:

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

5.   Šā panta 4. punktā minēto vīzu iekļauj pārvadājumu sertifikāta EUR.1 ailē “Piezīmes”.

17. pants

Pārvadājumu sertifikāta EUR.1 dublikāta izdošana

1.   Ja pārvadājumu sertifikāts EUR.1 ir nozagts, pazaudēts vai iznīcināts, eksportētājs var iesniegt pieteikumu muitas iestādēs, kas sertifikātu izdevušas, lai iegūtu dublikātu, kuru sagatavo, pamatojoties uz eksporta dokumentiem, kas ir šo iestāžu rīcībā.

2.   Izdoto dublikātu vizē ar šādu vārdu:

“DUPLICATE”

3.   Šā panta 2. punktā minēto vīzu iekļauj pārvadājumu sertifikāta EUR.1 dublikāta ailē “Piezīmes”.

4.   Dublikāts, kurā jānorāda oriģinālā pārvadājumu sertifikāta EUR.1 izdošanas datums, ir derīgs no dienas, kad izdots pārvadājumu sertifikāta EUR.1 oriģināls.

18. pants

Pārvadājumu sertifikātu EUR.1 izdošana, pamatojoties uz iepriekš izdotu vai sagatavotu izcelsmes apliecinājumu

Kad noteiktas izcelsmes izstrādājumus nodod muitas iestādes kontrolei ĀKK valstī vai Kopienā, ir iespējams aizstāt oriģinālo izcelsmes apliecinājumu ar vienu vai vairākiem pārvadājumu sertifikātiem EUR.1, lai nosūtītu visus šos izstrādājumus vai daļu no tiem uz citu vietu ĀKK valstīs vai Kopienā. Pārvadājumu sertifikāta(-u) EUR.1 aizstājēju izdod tā muitas iestāde, kuras kontrolē ir nodoti attiecīgie izstrādājumi.

19. pants

Nosacījumi faktūrrēķina deklarācijas sagatavošanai

1.   Šā pielikuma 14. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto faktūrrēķina deklarāciju var sagatavot:

a)

atzīts eksportētājs 20. panta nozīmē vai

b)

jebkurš eksportētājs sūtījumiem, kuros ietilpst viena vai vairākas pakas ar noteiktas izcelsmes izstrādājumiem, ja to kopējā vērtība nepārsniedz EUR 6 000.

2.   Faktūrrēķina deklarāciju var sagatavot, ja attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par ĀKK valstu vai kādas citas 6. pantā minētas valsts izcelsmes izstrādājumiem un tie atbilst citām šā pielikuma prasībām.

3.   Eksportētājs, kurš sagatavo faktūrrēķina deklarāciju, pēc eksportētājvalsts muitas iestāžu pieprasījuma jebkurā laikā uzrāda visus attiecīgos dokumentus, kas apliecina izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu, kā arī atbilstību citām šā pielikuma prasībām.

4.   Eksportētājs sagatavo faktūrrēķina deklarāciju, uzrakstot, uzspiežot vai uzdrukājot uz faktūrrēķina, pavadzīmes vai cita tirdzniecības dokumenta deklarāciju, kuras teksts dots 4. papildinājumā, kādā no minētajā pielikumā norādītajām valodām un saskaņā ar eksportētājvalsts tiesību aktu noteikumiem. Ja deklarāciju aizpilda rokrakstā, izmanto tinti un raksta ar drukātiem burtiem.

5.   Faktūrrēķina deklarācijā eksportētājs parakstās pašrocīgi. Tomēr atzītam eksportētājam 20. panta nozīmē šāda deklarācija nav jāparaksta, ja viņš iesniedz eksportētājvalsts muitas iestādēm rakstisku apliecinājumu par to, ka viņš uzņemas visu atbildību par jebkuru faktūrrēķina deklarāciju ar norādi uz viņu, it kā viņš pats to būtu parakstījis ar roku.

6.   Eksportētājs faktūrrēķina deklarāciju var sagatavot tad, kad attiecīgos izstrādājumus eksportē, vai pēc eksportēšanas ar nosacījumu, ka importētājvalstī šo deklarāciju iesniedz ne vēlāk kā divus gadus pēc attiecīgo deklarācijā minēto izstrādājumu importēšanas.

20. pants

Atzīts eksportētājs

1.   Eksportētājas valsts muitas iestādes var atļaut jebkuram eksportētājam, kurš bieži veic izstrādājumu pārvadājumus saskaņā ar šo regulu, sagatavot faktūrrēķina deklarāciju neatkarīgi no attiecīgo izstrādājumu vērtības. Eksportētājs, kurš vēlas šādu atļauju saņemt, sniedz muitas iestādēm visas garantijas, kas vajadzīgas, lai varētu pārbaudīt izstrādājumu noteiktās izcelsmes statusu, kā arī to atbilstību citām šā pielikuma prasībām.

2.   Muitas iestādes var piešķirt atzīta eksportētāja statusu ar jebkādiem nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstīgiem.

3.   Muitas iestādes apstiprinātajam eksportētājam piešķir muitas atļaujas numuru, ko norāda faktūrrēķina deklarācijā.

4.   Muitas iestādes pārrauga, kā atzītais eksportētājs izmanto šo atļauju.

5.   Muitas iestādes jebkurā laikā var atsaukt atļauju. Muitas iestādes tā rīkojas, ja apstiprinātais eksportētājs vairs nesniedz 1. punktā minētās garantijas, neizpilda 2. punktā minētos nosacījumus vai citādi nepareizi izmanto atļauju.

21. pants

Izcelsmes apliecinājuma derīgums

1.   Izcelsmes apliecinājums ir derīgs desmit mēnešus no tā izdošanas dienas eksportētājvalstī, un minētajā laikā tas jāiesniedz importētājvalsts muitas iestādēm.

2.   Izcelsmes apliecinājumus, ko importētājvalsts muitas iestādēm iesniedz pēc 1. punktā norādītā iesniegšanas termiņa, var pieņemt, lai piemērotu preferenciālo režīmu, ja dokumentus līdz noteiktajam termiņam iesniegt nav bijis iespējams kādu ārkārtas apstākļu dēļ.

3.   Citos gadījumos, ja apliecinājums iesniegts par vēlu, importētājvalsts muitas iestādes izcelsmes apliecinājumu var pieņemt, ja izstrādājumi uzrādīti pirms minētā termiņa.

22. pants

Tranzīta procedūra

Kad izstrādājumus importē ĀKK valstī, kas nav izcelsmes valsts, sākas papildu 4 mēnešu derīguma termiņš no datuma, kad tranzīta valsts muitas iestādes sertifikāta EUR.1 7. ailē ieraksta šādu informāciju:

vārdu “transit

tranzītvalsts nosaukumu,

iespiež oficiālu zīmogu, kura paraugs darīts pieejams Komisijai saskaņā ar 31. pantu, un

vīzu datumu.

23. pants

Izcelsmes apliecinājuma iesniegšana

Izcelsmes apliecinājumus iesniedz importētājvalsts muitas iestādēm saskaņā ar procedūrām, ko piemēro šajā valstī. Minētās iestādes var pieprasīt izcelsmes apliecinājuma tulkojumu un to, lai importa deklarācijai būtu pievienots importētāja apliecinājums, ka izstrādājumi atbilst šīs regulas piemērošanas nosacījumiem.

24. pants

Importēšana pa daļām

Ja pēc importētāja pieprasījuma un saskaņā ar importētājvalsts muitas iestāžu noteiktajiem nosacījumiem izjauktus vai nesaliktus izstrādājumus harmonizētās sistēmas vispārīgo noteikumu 2. punkta a) apakšpunkta nozīmē, uz ko attiecas harmonizētās sistēmas XVI un XVII iedaļa vai pozīcijas 7308 un 9406, importē pa daļām, tad vienotu šo izstrādājumu izcelsmes apliecinājumu iesniedz muitas iestādēm, importējot pirmo daļu.

25. pants

Atbrīvojumi no izcelsmes apliecinājuma

1.   Izstrādājumus, kurus viena privātpersona otrai pārsūta sīkpakās vai kuri ietilpst ceļotāja personīgajā bagāžā, uzskata par noteiktas izcelsmes izstrādājumiem, un izcelsmes apliecinājumu nepieprasa, ja šos izstrādājumus neimportē tirdzniecībai un ja ir deklarēts, ka tie atbilst šā pielikuma prasībām, un ja nav šaubu par šādas deklarācijas ticamību. Gadījumos, kad izstrādājumus sūta pa pastu, šo deklarāciju var rakstīt uz muitas deklarācijas CN22/CN23 veidlapām vai uz papīra lapas, ko pievieno šim dokumentam.

2.   Ja imports notiek neregulāri un izstrādājumi ir paredzēti tikai saņēmēju, ceļotāju vai viņu ģimenes locekļu personīgai lietošanai, tad to neuzskata par izstrādājumu importu pārdošanai, ja pēc izstrādājumu veida un daudzuma ir redzams, ka tos neimportē komerciāliem mērķiem.

3.   Turklāt sīkpakās šo izstrādājumu kopējā vērtība nevar pārsniegt EUR 500 un ceļotāju personīgajā bagāžā – EUR 1 200.

26. pants

Informācijas procedūra kumulācijas vajadzībām

1.   Ja piemēro 2. panta 2. punktu un 6. panta 1. punktu, sniedz pierādījumus par noteiktas izcelsmes statusu šā pielikuma nozīmē par materiāliem no citām ĀKK valstīm, Kopienas vai AZT ar pārvadājumu sertifikātu EUR.1 vai ar piegādātāja deklarāciju, kuras paraugs dots 5.A papildinājumā, ko sniedz eksportētājs valstī vai AZT, no kuras ir materiāli.

2.   Ja piemēro 2. panta 2. punktu, 6. panta 2. punktu un 6. panta 9. punktu, sniedz pierādījumus par apstrādi vai pārstrādi, kas veikta ĀKK valstīs, Kopienā, AZT vai Dienvidāfrikā, ar piegādātāja deklarāciju, kuras paraugs dots 5.B papildinājumā un kuru sniedz eksportētājs valstī vai AZT, no kuras ir materiāli.

3.   Piegādātājs atsevišķu piegādātāja deklarāciju katram materiālu sūtījumam ieraksta faktūrrēķinā, kas attiecas uz sūtījumu, vai šā faktūrrēķina pielikumā, vai pavadzīmē, vai citā ar šo sūtījumu saistītā tirdzniecības dokumentā, kas attiecīgos materiālus apraksta pietiekami precīzi, lai būtu iespējams tos identificēt.

4.   Piegādātāja deklarācija var būt uz drukātas veidlapas.

5.   Piegādātāja deklarācijas paraksta ar roku. Tomēr, ja faktūrrēķinu un piegādātāja deklarāciju sagatavo, izmantojot elektroniskas datu apstrādes metodes, piegādātāja deklarācija nav obligāti jāparaksta ar roku, ja piegādes uzņēmuma atbildīgo darbinieku identificē atbilstoši tās valsts muitas iestāžu prasībām, kur sagatavo piegādātāja deklarāciju. Minētās muitas iestādes var izstrādāt šā punkta īstenošanas nosacījumus.

6.   Piegādātāja deklarācijas iesniedz kompetentajai muitas iestādei eksportētājā ĀKK valstī, kurai jāizdod pārvadājumu sertifikāts EUR.1.

7.   Piegādātāju deklarācijas un informācijas sertifikāti, kas izdoti pirms dienas, kad saskaņā ar ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma V. pielikuma 1. protokola 26. pantu stājusies spēkā šī regula, paliek spēkā.

27. pants

Apliecinošie dokumenti

Šā pielikuma 15. panta 3. punktā un 19. panta 3. punktā minētie dokumenti, ar kuriem pierāda, ka izstrādājumus, uz ko attiecas pārvadājumu sertifikāts EUR.1 vai faktūrrēķina deklarācija, var uzskatīt par ĀKK valsts vai kādas citas 6. pantā minētas valsts izcelsmes izstrādājumiem un tie atbilst pārējām šā pielikuma prasībām, inter alia var būt šādi:

a)

tieši pierādījumi par darbībām, ko eksportētājs vai piegādātājs veicis, lai iegūtu attiecīgās preces, kas norādītas, piemēram, viņa pārskatos vai iekšējā grāmatvedības uzskaitē,

b)

izmantoto materiālu noteiktas izcelsmes statusu apstiprinoši dokumenti, kas izdoti vai sagatavoti ĀKK valstī vai kādā citā 6. pantā minētā valstī, kur šos dokumentus izmanto saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

c)

dokumenti, kas apstiprina attiecīgo materiālu apstrādi vai pārstrādi ĀKK valstīs, Kopienā vai AZT un kas izdoti vai sagatavoti ĀKK valstī, Kopienā vai AZT, kur šos dokumentus izmanto saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

d)

pārvadājumu sertifikāti EUR.1 vai faktūrrēķina deklarācijas, kas apstiprina izmantoto materiālu noteiktas izcelsmes statusu un kas saskaņā ar šo pielikumu izdoti vai sagatavoti ĀKK valstīs vai kādā citā 6. pantā minētā valstī.

28. pants

Izcelsmes apliecinājuma un apliecinošo dokumentu saglabāšana

1.   Eksportētājs, kurš iesniedz pieteikumu, lai saņemtu pārvadājumu sertifikātu EUR.1, 15. panta 3. punktā minētos dokumentus glabā vismaz trīs gadus.

2.   Eksportētājs, kurš sagatavo faktūrrēķina deklarāciju, šīs faktūrrēķina deklarācijas kopiju un 19. panta 3. punktā minētos dokumentus glabā vismaz trīs gadus.

3.   Eksportētājvalsts muitas iestādes, kas izdod pārvadājumu sertifikātu EUR.1, 15. panta 2. punktā minēto pieteikuma veidlapu glabā vismaz trīs gadus.

4.   Importētājvalsts muitas iestādes tiem iesniegtos pārvadājumu sertifikātus EUR.1 un faktūrrēķina deklarācijas glabā vismaz trīs gadus.

29. pants

Neatbilstība un formālas kļūdas

1.   Ja atklāj nelielu neatbilstību starp informāciju izcelsmes apliecinājumā un dokumentos, kas iesniegti muitas iestādei, lai nokārtotu formalitātes izstrādājumu importam, tad izcelsmes apliecinājums ipso facto nezaudē spēku, ja attiecīgi konstatē, ka šis dokuments atbilst konkrētajiem izstrādājumiem.

2.   Izcelsmes apliecinājumu nevar noraidīt acīmredzamu formālu kļūdu, piemēram, drukas kļūdu, dēļ, ja šīs kļūdas nerada šaubas par to, ka informācija šajā dokumentā ir pareiza.

30. pants

Euro izteiktas summas

1.   Ja faktūrrēķins par izstrādājumiem ir sagatavots nevis euro, bet citā valūtā, tad 19. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 25. panta 3. punkta piemērošanas vajadzībām katra attiecīgā valsts katru gadu nosaka ĀKK valstu, dalībvalstu un citu 6. pantā minēto valstu vai teritoriju valūtā izteikto summu ekvivalentus euro.

2.   Ciktāl tas attiecas uz valūtu, kurā faktūrrēķins ir izrakstīts, atbilstoši summai, ko noteikusi attiecīgā valsts, uz sūtījumu attiecas 19. panta 1. punkta b) apakšpunkta vai 25. panta 3. punkta noteikumi.

3.   Summas, kas izmantojamas katrā attiecīgajā valsts valūtā, ir līdzvērtīgas summām, kuras izteiktas euro pēc kursa oktobra pirmajā darbdienā. Summas līdz 15. oktobrim paziņo Komisijai, un tās stājas spēkā no nākamā gada 1. janvāra. Komisija paziņo attiecīgās summas visām attiecīgajām valstīm.

4.   Valstis var noapaļot uz augšu vai uz leju summu, kas iegūta, kad euro izteiktā summa pārvērsta attiecīgās valsts valūtā. Noapaļotā summa nedrīkst atšķirties no pārvēršot iegūtās summas par vairāk kā 5 procentiem. Valstis var saglabāt nemainīgu to savas valūtas summu, kura ir līdzvērtīga euro izteiktajai summai, ja 3. punktā paredzētās ikgadējās korekcijas laikā, pārvēršot šo summu, (pirms noapaļošanas) valsts valūtā tā palielinās par mazāk nekā 15 procentiem. Līdzvērtīgo summu valsts valūtā var saglabāt nemainīgu, ja pārvēršot šī līdzvērtīgā summa samazinātos.

5.   Euro izteiktās summas pārskata Komisija. Veicot minēto pārskatīšanu, Komisija vērtē, vai būtu vēlams reāli saglabāt attiecīgos ierobežojumus. Tālab tā var nolemt mainīt euro izteiktās summas.

V SADAĻA

ADMINISTRATĪVĀS SADARBĪBAS PASĀKUMI

31. pants

Savstarpēja palīdzība

1.   ĀKK valstis nosūta Komisijai zīmogu nospiedumu paraugus kopā ar to muitas iestāžu adresēm, kuras ir kompetentas izdot pārvadājumu sertifikātus EUR.1 un vēlāk pārbaudīt pārvadājumu sertifikātus EUR.1 un faktūrrēķina deklarācijas.

Pārvadājumu sertifikātus EUR.1 un faktūrrēķina deklarācijas pieņem, lai piemērotu preferenciālu režīmu no dienas, kad Komisija saņem informāciju.

Komisija šo informāciju nosūta dalībvalstu muitas iestādēm.

2.   Lai nodrošinātu šā pielikuma pareizu piemērošanu, Kopiena, AZT un ĀKK valstis ar kompetento muitas pārvalžu starpniecību palīdz cita citai, pārbaudot pārvadājumu sertifikātu EUR.1, faktūrrēķina deklarāciju vai piegādātāja deklarāciju autentiskumu un šajos dokumentos sniegtās informācijas pareizību.

Iestādes, pie kurām vēršas, sniedz attiecīgo informāciju par apstākļiem, kādos izstrādājums ir izgatavots, īpaši norādot apstākļus, kādos ir ievēroti izcelsmes noteikumi dažādajās attiecīgajās ĀKK valstīs, dalībvalstīs un AZT.

32. pants

Izcelsmes apliecinājumu pārbaude

1.   Turpmāku izcelsmes apliecinājumu pārbaudi veic izlases kārtā vai arī gadījumos, kad importētājvalsts muitas iestādēm rodas pamatotas šaubas par šādu dokumentu autentiskumu, attiecīgo izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu vai citu šā pielikuma prasību izpildi.

2.   Lai īstenotu 1. punktu, importētājvalsts muitas iestādes atdod atpakaļ eksportētājvalsts muitas iestādēm pārvadājumu sertifikātu EUR.1 un faktūrrēķinu, ja tāds iesniegts, faktūrrēķina deklarāciju vai šo dokumentu kopijas, vajadzības gadījumā norādot pārbaudes iemeslus. Lai pamatotu pieprasītās pārbaudes veikšanu, pārsūta visus iegūtos dokumentus un informāciju, kas liecina, ka izcelsmes apliecinājumā sniegtā informācija nav pareiza.

3.   Pārbaudi veic eksportētājvalsts muitas iestādes. Tādēļ tām ir tiesības prasīt jebkādus pierādījumus un veikt jebkādas eksportētāja pārskatu pārbaudes vai citas pārbaudes, kuras tie uzskata par vajadzīgām.

4.   Ja importētājvalsts muitas iestādes nolemj apturēt preferenciāla režīma piešķiršanu attiecīgajiem izstrādājumiem, tad, gaidot pārbaudes rezultātus, tie importētājam piedāvā izstrādājumus atbrīvot, veicot visus piesardzības pasākumus, ko tās atzīst par vajadzīgiem.

5.   Muitas iestādes, kas pieprasa pārbaudi, cik iespējams drīz tiek informētas par šīs pārbaudes rezultātiem. Šajos rezultātos skaidri norāda, vai dokumenti ir autentiski un vai attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par ĀKK valstu vai kādas citas 6. pantā minētas valsts izcelsmes izstrādājumiem, un vai tie atbilst citām šā pielikuma prasībām.

6.   Ja pamatotu šaubu gadījumā desmit mēnešu laikā no pārbaudes pieprasījuma iesniegšanas dienas nav saņemta atbilde vai ja atbildē nav pietiekamas informācijas, lai noteiktu attiecīgā dokumenta autentiskumu vai izstrādājumu īsto izcelsmi, muitas iestādes, kas iesniegušas pieprasījumu, izņemot ārkārtas gadījumus, liedz tiesības uz preferenciālu režīmu.

7.   Ja pārbaudes procedūra vai kāda cita pieejama informācija liecina, ka pārkāpti šā pielikuma noteikumi, pietiekami steidzami veic pārbaudes, lai atklātu un novērstu šādus pārkāpumus.

33. pants

Piegādātāja deklarāciju pārbaude

1.   Piegādātāja deklarāciju pārbaudi var veikt izlases veidā vai gadījumos, kad importētājvalsts muitas iestādēm ir pamatotas šaubas par dokumenta autentiskumu vai par informācijas precizitāti vai pilnīgumu attiecībā uz attiecīgo materiālu patieso izcelsmi.

2.   Muitas iestādes, kurām iesniegta piegādātāja deklarācija, var pieprasīt tās valsts muitas iestādēm, kurā deklarācija sagatavota, izdot informācijas sertifikātu, kura paraugs dots 6. papildinājumā. Vai arī muitas iestādes, kam iesniegta piegādātāja deklarācija, var pieprasīt eksportētājam uzrādīt informācijas sertifikātu, ko izdevušas tās valsts muitas iestādes, kurā sagatavota deklarācija.

Informācijas sertifikāta kopiju iestāde, kas to izdevusi, glabā vismaz trīs gadus.

3.   Muitas iestādes, kas pieprasa pārbaudi, cik iespējams drīz tiek informētas par šīs pārbaudes rezultātiem. Pārbaudes rezultāti skaidri norāda, vai deklarācija par materiālu statusu ir pareiza.

4.   Pārbaudes nolūkā piegādātāji vismaz trīs gadus glabā deklarācijas dokumenta kopiju un visus vajadzīgos pierādījumus par materiālu patieso statusu.

5.   Muitas iestādēm valstī, kurā sagatavota piegādātāja deklarācija, ir tiesības pieprasīt jebkādu pierādījumu vai veikt jebkādu pārbaudi, ko tās uzskata par piemērotu, lai pārbaudītu katras piegādātāja deklarācijas pareizību.

6.   Jebkuru pārvadājumu sertifikātu EUR.1 vai faktūrrēķina deklarāciju, kas izdota vai sagatavota, pamatojoties uz nepareizu piegādātāja deklarāciju, uzskata par nederīgu.

34. pants

Sodi

Personai, kas sagatavo vai kuras dēļ sagatavo dokumentu ar nepareizu informāciju, lai panāktu preferenciāla režīma piešķiršanu izstrādājumiem, nosaka sodu.

35. pants

Brīvās zonas

1.   Tiek darīts viss, lai nodrošinātu, ka izstrādājumus, uz kuriem attiecas izcelsmes apliecinājums vai piegādātāja deklarācija un kuri transportēšanas laikā atradušies brīvajā zonā attiecīgās valsts teritorijā, neaizstāj ar citām precēm un ar tiem veic tikai parastas darbības, kas vajadzīgas, lai nepieļautu bojāšanos.

2.   Ja, izņēmuma gadījumā atkāpjoties no 1. punkta noteikumiem, noteiktas izcelsmes izstrādājumus importē brīvajā zonā ar izcelsmes apliecinājumu, un tie tiek apstrādāti vai pārstrādāti, attiecīgās iestādes pēc eksportētāja pieprasījuma izdod jaunu preču pārvadājumu sertifikātu EUR.1, ja minētā apstrāde vai pārstrāde atbilst šā pielikuma noteikumiem.

36. pants

Atkāpes

1.   Komisija pēc savas ierosmes vai pēc saņēmējvalsts pieprasījuma saņēmējvalstij var piešķirt īslaicīgu atkāpi no šā pielikuma noteikumiem, ja:

a)

iekšēju vai ārēju faktoru dēļ tā nespēj izpildīt šajā pielikumā paredzētos noteikumus par to, kā iegūstama izcelsme, ja tā iepriekš to spējusi, vai

b)

tai vajadzīgs laiks, lai panāktu atbilstību šajā pielikumā paredzētajiem noteikumiem par to, kā iegūstama izcelsme.

2.   Šāda īslaicīga atkāpe piemērojama ne ilgāk par laiku, kad jūtama to iekšējo un ārējo faktoru ietekme, kuru dēļ tā noteikta, vai tik ilgu laiku, kas saņēmējvalstij vajadzīgs, lai panāktu atbilstību noteikumiem.

3.   Atkāpes pieprasījumu rakstiski iesniedz Komisijai. Tajā atbilstīgi 1. punktam norāda iemeslus, kāpēc vajadzīga atkāpe, un pievieno attiecīgus pamatojošos dokumentus.

4.   Pasākumus atbilstīgi šim pantam pieņem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2913/92 247. un 247.a pantā minēto procedūru.

Kopiena apstiprina visus ĀKK valstu pieprasījumus, kas ir pienācīgi pamatoti saskaņā ar šo pantu un kas nevar radīt būtisku kaitējumu izveidotai Kopienas nozarei.

VI SADAĻA

SEŪTA UN MELIĻA

37. pants

Īpaši nosacījumi

1.   Šajā pielikumā izmantotais termins “Kopiena” neattiecas uz Seūtu un Meliļu. Termins “Kopienas izcelsmes izstrādājumi” neattiecas uz izstrādājumiem, kuru izcelsme ir Seūtā un Meliļā.

2.   Šā pielikuma noteikumus mutatis mutandis piemēro, lai noteiktu, vai, izstrādājumus importējot Seūtā un Meliļā, tos var uzskatīt par ĀKK valstu izcelsmes izstrādājumiem.

3.   Ja Seūtā, Meliļā vai Kopienā pilnīgi iegūtiem izstrādājumus apstrādā un pārstrādā ĀKK valstīs, tos var uzskatīt par pilnīgi iegūtiem ĀKK valstīs.

4.   Ja materiālus turpmāk apstrādā vai pārstrādā ĀKK valstīs, apstrādi vai pārstrādi, kas veikta Seūtā, Meliļā vai Kopienā, uzskata par veiktu ĀKK valstīs.

5.   Šā panta 3. un 4. punkta īstenošanai, 5. pantā minētās nepietiekamās darbības nav uzskatāmas par apstrādi vai pārstrādi.

6.   Seūtu un Meliļu uzskata par vienotu teritoriju.

VII SADAĻA

PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

38. pants

Pārejas noteikumi attiecībā uz tranzītprecēm vai precēm uzglabāšanā

1.   Šīs regulas noteikumus var piemērot attiecībā uz precēm, kuras ir eksportētas no jebkuras I pielikumā norādītās valsts un kurām ir pievienots pārvadājumu sertifikāts EUR.1, kas desmit mēnešos no šīs regulas spēkā stāšanās dienas izdots saskaņā ar 15. pantu ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma V pielikuma 1. protokolā.

2.   Šīs regulas noteikumus var piemērot attiecībā uz precēm, kuras ir eksportētas no jebkura I pielikumā norādītās reģioni vai valsts, kas atbilst šā pielikuma noteikumiem, un kuras šās regulas spēkā stāšanās dienā ir tranzītā vai Kopienā pagaidu uzglabāšanā muitas noliktavās vai brīvzonās, un par kurām desmit mēnešos no minētās dienas importētājvalsts muitas iestādēm iesniedz pārvadājumu sertifikātu EUR.1, ko eksportētājvalsts muitas iestādes kopā ar dokumentiem, kuri pierāda, ka preces ir transportētas tieši saskaņā ar šī pielikuma 12. panta noteikumiem, ir izdevušas ar atpakaļejošu spēku.

39. pants

Papildinājumi

Šā pielikuma papildinājumi ir tā sastāvdaļa.

1. Papildinājums

Ievada piezīmes šī pielikuma sarakstam

1. piezīme

Sarakstā izklāstīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem visus izstrādājumus var uzskatīt par pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem II pielikuma 4. panta nozīmē.

2. piezīme

1.   Saraksta pirmajās divās slejās ir aprakstīts iegūtais izstrādājums. Pirmajā slejā minēts harmonizētajā sistēmā izmantotās pozīcijas numurs vai nodaļas numurs, un otrajā slejā ir preču apraksts, ko šajā sistēmā izmanto attiecīgajai pozīcijai vai nodaļai. Saraksta 3. vai 4. slejā ir noteikumi attiecībā uz katru ierakstu pirmajās divās slejās. Dažos gadījumos pirmās slejas ieraksts sākas ar “ex”, un tas nozīmē, ka 3. un 4. slejas noteikumi attiecas tikai uz to pozīcijas daļu, kas aprakstīta 2. slejā.

2.   Ja 1. slejā apvienoti vairāku pozīciju numuri vai norādīts nodaļas numurs un tāpēc izstrādājumu apraksts 2. slejā ir vispārināts, tad 3. vai 4. slejas noteikumi attiecas uz visiem izstrādājumiem, kas harmonizētajā sistēmā klasificēti attiecīgās nodaļas pozīcijās vai visās 1. slejā apvienotajās pozīcijās.

3.   Ja sarakstā dažādi noteikumi attiecas uz dažādiem kādas pozīcijas izstrādājumiem, tad katrā ievilkumā ir tās pozīcijas daļas apraksts, uz ko attiecas 3. vai 4. slejas noteikumi.

4.   Ja ierakstam pirmajās divās slejās ir paredzēti noteikumi gan 3. slejā, gan 4. slejā, eksportētājs var izvēlēties, kuru no tiem piemērot. Ja 4. slejā izcelsmes noteikums nav ierakstīts, tad jāpiemēro 3. slejas noteikumi.

3. piezīme

1.   Pielikuma 4. panta noteikumus attiecībā uz izstrādājumiem, kas ieguvuši noteiktas izcelsmes statusu un ko izmanto citu izstrādājumu ražošanā, piemēro neatkarīgi no tā, vai minētais statuss ir iegūts rūpnīcā, kur šos izstrādājumus izmanto, vai arī citā rūpnīcā Kopienā vai ĀKK valstīs.

Piemērs

Motoru pozīcijā 8407, par kuru noteikumos ir teikts, ka tam izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 40 procentus no ražotāja cenas, izgatavo no “pārējā leģētā tērauda, kas iepriekš apstrādāts kaļot”, uz ko attiecas pozīcija ex 7224.

Ja attiecīgais kalums Kopienā izkalts no stieņa bez noteiktas izcelsmes, tad kalums jau ir ieguvis noteiktas izcelsmes statusu, pamatojoties uz to noteikumu sarakstā, kurš attiecas uz saraksta pozīciju ex 7224. Tādā gadījumā, aprēķinot motora vērtību, kalumu var uzskatīt par noteiktas izcelsmes kalumu neatkarīgi no tā, vai kalums ražots tajā pašā rūpnīcā, kurā motors, vai citā Kopienas rūpnīcā. Tādējādi, aprēķinot izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtību, nenoteiktās izcelsmes stieņa vērtību neņem vērā.

2.   Noteikums sarakstā nosaka mazāko vajadzīgo apstrādes vai pārstrādes daudzumu, kā arī to, ka lielāka apstrāde vai pārstrāde arī piešķir noteiktas izcelsmes statusu; un otrādi, ja veikta mazāka apstrāde vai pārstrāde, tad noteiktas izcelsmes statusu nevar piešķirt. Tādējādi, ja noteikumā paredzēts, ka noteiktā ražošanas stadijā var izmantot nenoteiktas izcelsmes materiālu, tad šo materiālu atļauts izmantot arī iepriekšējā ražošanas stadijā, bet nav atļauts izmantot vēlākās stadijās.

3.   Neskarot 3. piezīmes 2. punktu, ja noteikumā paredzēts, ka var izmantot “jebkuras pozīcijas materiālus”, tad var izmantot arī materiālus, kas ir paša izstrādājuma pozīcijā, tomēr jāievēro visi īpašie ierobežojumi, kas varētu būt paredzēti noteikumā. Tomēr frāze “ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus materiālus, kas minēti pozīcijā …” nozīmē, ka var izmantot tikai tos materiālus, kas klasificēti vienā pozīcijā ar izstrādājumu, kura apraksts atšķiras no izstrādājuma apraksta saraksta 2. slejā.

4.   Ja kāds noteikums sarakstā norāda, ka izstrādājumu var ražot no vairāk nekā viena materiāla, tas nozīmē, ka var izmantot jebkuru materiālu vai vairākus materiālus. Tas nenozīmē, ka jāizmanto visi šie materiāli.

Piemērs

Noteikumā par audumiem, uz ko attiecas pozīcija 5208 līdz 5212, paredzēts, ka var izmantot dabīgās šķiedras un kopā ar citiem materiāliem var izmantot arī ķīmiskus materiālus. Tas nenozīmē, ka ir jāizmanto abi; var izmantot vienu vai otru, vai abus.

5.   Ja saraksta noteikumā norādīts, ka izstrādājums jāizgatavo no konkrēta materiāla, tad šis nosacījums acīmredzami neliedz izmantot citus materiālus, kas tiem raksturīgo īpašību dēļ nevar atbilst šiem noteikumam. (Skatīt arī 6. piezīmes 3. punktu par tekstilmateriāliem).

Piemērs

Noteikums par pozīcijā 1904 klasificētiem gataviem pārtikas produktiem aizliedz izmantot labību un tās pārstrādes produktus, tomēr tas nenozīmē, ka nedrīkst izmantot minerālsāļus, ķīmiskās un citas piedevas, kas nav labības produkti.

Tomēr tas neattiecas uz izstrādājumiem, kurus gan nevar izgatavot no konkrētiem sarakstā norādītiem materiāliem, tomēr var izgatavot no tamlīdzīgiem materiāliem iepriekšējās ražošanas stadijās.

Piemērs

Ja kādu ex 62. nodaļa klasificētu apģērba gabalu izgatavo no neaustas drānas, ja attiecīgās šķiras preču ražošanā atļauts izmantot tikai nenoteiktas izcelsmes dziju, nav iespējams sākt ražošanu no neaustas drānas pat tad, ja neaustu drānu parasti nevar izgatavot no dzijas. Šādos gadījumos izejviela parasti ir stadijā pirms dzijas, proti, šķiedras stadija.

6.   Ja šā saraksta kādā noteikumā ir minētas divas vai vairākas maksimālās procentuālās vērtības nenoteiktas izcelsmes izejvielām, ko var izmantot, šos procentus nedrīkst skaitīt kopā. Citiem vārdiem sakot, visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu maksimālā vērtība nedrīkst pārsniegt lielāko paredzēto procentuālo daudzumu. Turklāt nedrīkst pārsniegt atsevišķus procentuālos daudzumus, kas attiecas uz konkrētiem materiāliem.

4. piezīme

1.   Sarakstā izmantotais termins “dabīgās šķiedras” attiecas uz šķiedrām, kas nav mākslīgās vai sintētiskās šķiedras. Šo terminu attiecina tikai uz pirmvērpšanas stadijām, tostarp uz atlikām, un, ja vien nav noteikts citādi, arī šķiedrām, kas ir kārstas, ķemmētas vai citādi apstrādātas, bet nav vērptas.

2.   Termins “dabīgās šķiedras” attiecas uz pozīcijā 0503 klasificētiem astriem, pozīcijās 5002 un 5003 klasificētu zīdu, pozīcijās 5101 līdz 5105 klasificētām vilnas šķiedrām, smalku vai rupju spalvu, pozīcijās 5201 līdz 5203 klasificētām kokvilnas šķiedrām un pārējām pozīcijās 5301 līdz 5305 klasificētām augu šķiedrām.

3.   Terminus “tekstilmasa”, “ķīmiski materiāli” un “materiāli papīra ražošanai” sarakstā lieto, lai raksturotu materiālus, kas nav klasificēti 50. līdz 63. nodaļā un ko var izmantot mākslīgu, sintētisku vai papīra šķiedru vai pavedienu ražošanai.

4.   Terminu “ķīmiskās štāpeļšķiedras” sarakstā lieto par pozīcijās 5501 līdz 5507 klasificētu sintētisku vai mākslīgu pavedienu grīsti, štāpeļšķiedrām vai atlikām.

5. piezīme

1.   Ja pie kāda izstrādājuma sarakstā ir atsauce uz šo piezīmi, tad 3. slejā izklāstītos nosacījumus nepiemēro nevienam tekstila pamatmateriālam, ko izmanto minētā izstrādājuma ražošanā, ja kopā tie atbilst 10 % vai mazāk no visu izmantoto tekstila pamatmateriālu kopējā svara. (Sk. arī turpmāk 5. piezīmes 3. punktu un 5. piezīmes 4. punktu).

2.   Tomēr 5. piezīmes 1. punktā minēto pielaidi var piemērot tikai jauktiem izstrādājumiem, kas izgatavoti no diviem vai vairākiem tekstila pamatmateriāliem.

Tekstila pamatmateriāli ir šādi:

zīds,

vilna,

rupja dzīvnieku spalva,

smalka dzīvnieku spalva,

zirgu astri,

kokvilna,

materiāli papīra ražošanai un papīrs,

lini,

kaņepāji,

džuta un citas tekstila lūksnas šķiedras,

sizals un citas agavju ģints augu tekstilšķiedras,

kokosšķiedra, abakas, rāmijas un citas augu tekstilšķiedras,

sintētiskie ķīmiskie pavedieni,

mākslīgie ķīmiskie pavedieni,

strāvvadoši pavedieni,

sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no polipropilēna,

sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliestera,

sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliamīda,

sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliakrilnitrila,

sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliimīda,

sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no politetrafluoretilēna,

sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no polifenilēnsulfīda,

sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no polivinilhlorīda,

citas sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras,

mākslīgās ķīmiskās štāpeļšķiedras no viskozes,

citas mākslīgās ķīmiskās štāpeļšķiedras,

dzija, kas izgatavota no poliuretāna ar elastīgiem poliētera segmentiem, pozamentēta vai ne,

dzija, kas izgatavota no poliuretāna ar elastīgiem poliestera segmentiem, pozamentēta vai ne,

pozīcijā 5605 klasificēti izstrādājumi (metalizēti pavedieni), kuros iestrādāta lente ar alumīnija folijas pildījumu vai ar plastmasas kārtas pildījumu, ar alumīnija pulvera pārklājumu, kurš nepārsniedz 5 mm un ir iestiprināts ar caurspīdīgu vai krāsainu līmi starp divām plastmasas kārtām, vai bez tā,

citi pozīcijā 5605 klasificēti izstrādājumi.

Piemērs

Pozīcijā 5205 klasificēta dzija, kas izgatavota no pozīcijā 5203 klasificētām kokvilnas šķiedrām un pozīcijā 5506 klasificētām sintētiskām štāpeļšķiedrām, ir jaukta dzija. Tāpēc nenoteiktas izcelsmes sintētiskās štāpeļšķiedras, kas neatbilst izcelsmes noteikumiem (kuri paredz izgatavošanu no ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas), var izmantot, ja to svars nepārsniedz 10 % no dzijas svara.

Piemērs

Pozīcijā 5112 klasificēts vilnas audums, kas izgatavots no pozīcijā 5107 klasificētas vilnas dzijas un pozīcijā 5509 klasificētas sintētisko štāpeļšķiedru dzijas, ir jaukts audums. Tāpēc sintētisku dziju, kas neatbilst izcelsmes noteikumiem (kuros paredzēta ražošana no ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas), vai vilnas dziju, kas neatbilst izcelsmes noteikumiem (kuros paredzēta ražošana no dabīgām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai citādi sagatavotas vērpšanai), vai abu veidu dziju kopā var izmantot ar nosacījumu, ka to kopējais svars nepārsniedz 10 % no auduma svara.

Piemērs

Pozīcijā 5802 klasificēts audums ar šūtām plūksnām, ko izgatavo no pozīcijā 5205 klasificetas kokvilnas dzijas un pozīcijā 5210 klasificēta kokvilnas auduma, ir jaukts izstrādājums tikai tad, ja kokvilnas audums ir jaukts audums, kas izgatavots no divās atsevišķās pozīcijās klasificētas dzijas, vai arī ja izmantotās kokvilnas dzijas ir jaukti izstrādājumi.

Piemērs

Ja attiecīgais audums ar šūtām plūksnām ir izgatavots no pozīcijā 5205 klasificētas kokvilnas dzijas un pozīcijā 5407 klasificēta sintētiska auduma, tad izmantotā dzija acīmredzot ir divi atsevišķi tekstila pamatmateriāli un tādējādi audums ar šūtām plūksnām ir jaukts izstrādājums.

3.   Attiecībā uz izstrādājumiem, kuros ietilpst “dzija, kas izgatavota no poliuretāna ar elastīgiem poliētera segmentiem, pozamentēta vai ne”, šī pielaide attiecīgajai dzijai ir 20 %.

4.   Attiecībā uz izstrādājumiem, kuros ietverta “lente ar alumīnija folijas pildījumu vai ar plastmasas kārtas pildījumu, ar alumīnija pulvera pārklājumu, kurš nepārsniedz 5 mm un ir iestiprināts ar līmi starp divām plastmasas kārtām, vai bez tā” attiecīgā pielaide minētajai lentei ir 30 %.

6. piezīme

1.   Tiem tekstilizstrādājumiem, kas sarakstā ir atzīmēti ar zemsvītras piezīmi, kurā ir atsauce uz šo ievada piezīmi, tekstilrotājumus un piederumus, kas neatbilst saraksta 3. slejas noteikumam par attiecīgajiem gatavajiem izstrādājumiem, var izmantot, ja to svars nepārsniedz 10 % no visu iekļauto tekstilmateriālu kopējā svara.

Tekstilrotājumi un piederumi ir klasificēti 50. līdz 63. nodaļā. Oderes un starpoderes neuzskata par rotājumiem vai piederumiem.

2.   Netekstilrotājumiem un piederumiem vai citiem izmantotajiem materiāliem, kuros ir tekstilmateriāli, nav jāatbilst 3. slejas nosacījumiem, pat ja uz tiem neattiecas 3. piezīmes 5. punkts.

3.   Saskaņā ar 3. piezīmes 5. punktu visus nenoteiktas izcelsmes netekstilrotājumus un piederumus vai citus izstrādājumus, kuros nav tekstilmateriālu, tomēr var brīvi izmantot, ja tos nevar izgatavot no 3. slejā uzskaitītajiem materiāliem.

Piemēram (1), ja saraksta noteikums paredz, ka konkrētā tekstilizstrādājumā, piemēram, blūzē, jāizmanto dzija, tas neliedz izmantot metāla priekšmetus, piemēram, pogas, jo tās nevar izgatavot no tekstilmateriāliem.

4.   Ja piemēro procentuālo attiecību noteikumu, aprēķinot iekļauto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtību, jāņem vērā rotājumu un piederumu vērtība.

7. piezīme

1.   Pozīcijās ex 2707, 2713 līdz 2715, ex 2901, ex 2902 un ex 3403“īpašie procesi” ir šādi:

a)

vakuumdestilācija;

b)

sekundārā destilācija ar ļoti rūpīgu frakcionēšanu (2);

c)

krekings;

d)

riformings;

e)

ekstrakcija ar selektīviem šķīdinātājiem;

f)

process, kas ietver visas šīs darbības: apstrādi ar koncentrētu sērskābi, oleumu vai sēra anhidrīdu; neitralizāciju ar sārmu; atkrāsošanu un attīrīšanu ar dabīgi aktīvu augsni, aktivētu augsni, aktivētu kokogli vai boksītu;

g)

polimerizācija;

h)

alkilēšana;

i)

izomerizācija.

2.   Pozīcijās 2710, 2711 un 2712“īpašie procesi” ir šādi:

a)

vakuumdestilācija;

b)

sekundārā destilācija ar ļoti rūpīgu frakcionēšanu (2);

c)

krekings;

d)

riformings;

e)

ekstrakcija ar selektīviem šķīdinātājiem;

f)

process, kas ietver visas šīs darbības: apstrādi ar koncentrētu sērskābi, oleumu vai sēra anhidrīdu; neitralizāciju ar sārmu; atkrāsošanu un attīrīšanu ar dabīgi aktīvu augsni, aktivētu augsni, aktivētu kokogli vai boksītu;

g)

polimerizācija;

h)

alkilēšana;

i)

izomerizācija;

j)

(tikai attiecībā uz pozīcijā ex 2710 klasificētām smagajām eļļām) atsērošana ar ūdeņradi, samazinot sēra saturu apstrādātajos produktos vismaz par 85 % (metode ASTM D 1266–59 T);

k)

(tikai attiecībā uz pozīcijā 2710 klasificētiem izstrādājumiem) deparafinēšana, izmantojot procesu, kas nav filtrācija;

l)

(tikai attiecībā uz pozīcijā ex 2710 klasificētām smagajām eļļām) apstrāde ar ūdeņradi vairāk nekā 20 bar spiedienā un temperatūrā, kas pārsniedz 250 °C, izmantojot katalizatoru, kas nav atsērošanas katalizators, ūdeņradim darbojoties kā aktīvajam ķīmiskās reakcijas elementam. Tomēr pozīcijā ex 2710 klasificēto ziežeļļu tālāka apstrāde ar ūdeņradi, piemēram, hidroattīrīšana vai atkrāsošana, konkrēti krāsas vai stabilitātes uzlabošanai nav īpašs process;

m)

(tikai attiecībā uz pozīcijā ex 2710 klasificētām degvieleļļām) destilācija atmosfēras spiedienā ar nosacījumu, ka 300 °C temperatūrā, izmantojot metodi ASTM D 86, destilējas mazāk par 30 % šo produktu tilpuma, ieskaitot zudumus;

n)

(tikai attiecībā uz pozīcijā ex 2710 klasificētām smagajām eļļām, izņemot gāzeļļas un degvieleļļas) apstrāde ar augstfrekvences elektrisko izlādi.

3.   Attiecībā uz pozīcijām ex 2707, 2713 līdz 2715, ex 2901, ex 2902 un ex 3403 vienkāršas darbības, piemēram, tīrīšana, pārliešana, atsāļošana, ūdens atdalīšana, filtrēšana, krāsošana, marķēšana, sēra iegūšana, sajaucot produktus ar dažādu sēra saturu, kā arī jebkuru šo darbību kombinācija vai tamlīdzīgas darbības nepiešķir noteiktu izcelsmi.


(1)  Šis piemērs dots tikai paskaidrojumam. Tas nav juridiski saistošs.

(2)  Skatīt Kombinētās nomenklatūras 27. nodaļas 4. paskaidrojuma b) punktu.

2. Papildinājums

Apstrādes vai pārstrādes darbības, kas jāveic attiecībā uz nenoteiktas izcelsmes materiāliem, lai izgatavotais izstrādājums varētu iegūt noteiktas izcelsmes statusu

Iespējams, ka šī regula neattiecas uz visiem šajā sarakstā minētajiem izstrādājumiem. Tāpēc vajadzīgs skatīt citas šīs regulas daļas.

HS pozīcijas Nr.

Izstrādājuma apraksts

Nenoteiktas izcelsmes materiālu apstrāde vai pārstrāde, kas nodrošina izcelsmes statusu

(1)

(2)

(3) vai (4)

01. nodaļa

Dzīvi dzīvnieki

Visiem izmantotajiem 1. nodaļā klasificētajiem dzīvniekiem jābūt pilnībā iegūtiem

 

02. nodaļa

Gaļa un ēdami gaļas subprodukti

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 1. un 2. nodaļā klasificētiem materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem

 

ex 03. nodaļa

Zivis un vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki, izņemot:

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 3. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem

 

0304

Svaiga, dzesināta vai saldēta zivju fileja un citāds zivju mīkstums (malts vai nemalts)

Ražošana, kurā visu izmantoto 3. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 15 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

0305

Žāvētas vai sālītas zivis vai zivis sālījumā; kūpinātas zivis, arī termiski apstrādātas pirms kūpināšanas vai kūpināšanas procesā; zivju milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

Ražošana, kurā visu izmantoto 3. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 15 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 0306

Žāvēti vai sālīti vēžveidīgie vai vēžveidīgie sālījumā, čaulā vai bez tās; vēžveidīgie čaulā, termiski apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, arī dzesināti, saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā; vēžveidīgo milti un granulas, kas derīgi lietošanai pārtikā

Ražošana, kurā visu izmantoto 3. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 15 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 0307

Žāvēti vai sālīti mīkstmieši vai mīkstmieši sālījumā, čaulā vai bez tās; Žāvēti vai sālīti ūdens bezmugurkaulnieki vai ūdens bezmugurkaulnieki sālījumā, izņemot vēžveidīgos un mīkstmiešus; vēžveidīgo milti un granulas, kas derīgi lietošanai pārtikā

Ražošana, kurā visu izmantoto 3. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 15 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 04. nodaļa

Piena pārstrādes produkti; putnu olas; dabīgais medus; dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas citur nav minēti vai iekļauti; izņemot:

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 4. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem

 

0403

Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs un citādi fermentēti vai skābpiena produkti, arī iebiezināti vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevu, vai aromatizēti, vai ar augļiem, riekstiem vai kakao

Ražošana, kurā:

visiem izmantotajiem 4. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem;

visai izmantotajai pozīcijā 2009 klasificētajai augļu sulai (izņemot ananasu, laimu un greipfrūtu) jābūt jau ar noteiktu izcelsmi;

visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 05. nodaļa

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas citur nav minēti vai iekļauti; izņemot:

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 5. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem

 

ex 0502

Mājas cūku vai mežacūku sari un spalva

Saru un spalvas mazgāšana, dezinficēšana, šķirošana un iztaisnošana

 

06. nodaļa

Veģetējoši koki un citi augi; sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu daļas; griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi

Ražošana, kurā:

visiem izmantotajiem 6. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

07. nodaļa

Ēdami dārzeņi un atsevišķas ēdamas saknes un bumbuļi

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 7. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem

 

08. nodaļa

Ēdami augļi un rieksti; citrusaugļu un meloņu mizas

Ražošana, kurā:

visiem izmantotajiem augļiem un riekstiem jābūt pilnībā iegūtiem;

visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 09. nodaļa

Kafija, tēja, mate un garšvielas; izņemot:

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 9. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem

 

0901

Kafija, grauzdēta vai negrauzdēta, ar kofeīnu vai bez kofeīna; kafijas pupiņu čaumalas un apvalki; kafijas aizstājēji, kas satur kafiju jebkurā samērā

Izstrādājumi no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem

 

0902

Tēja, arī aromatizēta

Izstrādājumi no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem

 

ex 0910

Garšvielu maisījumi

Izstrādājumi no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem

 

10. nodaļa

Labība

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 10. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem

 

ex 11. nodaļa

Miltu produkti; iesals; cietes; inulīns; kviešu lipeklis; izņemot:

Ražošana, kurā visai izmantotajai labībai, pozīcijā 0714 klasificētajiem ēdamajiem dārzeņiem, saknēm un bumbuļiem vai izmantotajiem augļiem jābūt pilnībā iegūtiem

 

ex 1106

Pozīcijā 0713 klasificēto kaltēto lobīto pākšu dārzeņu milti, rupja maluma milti un pulveris

Pozīcijā 0708 klasificēto pākšu dārzeņu žāvēšana un malšana

 

12. nodaļa

Eļļas augu sēklas un augļi; dažādi graudi, sēklas un augļi; augi rūpnieciskām vajadzībām un ārstniecības augi; salmi un rupjā barība

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 12. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem

 

1301

Šellaka; dabīgie sveķi, sveķainas vielas, gumijas sveķi un oleosveķi (piemēram, balzami)

Ražošana, kurā visu izmantoto pozīcijā 1301 klasificēto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

1302

Augu sulas un ekstrakti; pektīni, pektināti un pektāti; agars un citādi no augu produktiem iegūti recinātāji un biezinātāji, arī modificēti:

 

 

no augu valsts produktiem iegūti recinātāji un biezinātāji, arī modificēti

Ražošana no nemodificētiem augu recinātājiem un biezinātājiem

 

Citādi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

14. nodaļa

Augu materiāli pīšanai; Augu valsts produkti, kas citur nav minēti vai iekļauti

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 14. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem

 

ex 15. nodaļa

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to šķelšanās produkti; sagatavoti pārtikas tauki; dzīvnieku vai augu vaski; izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

1501

Cūku tauki (arī kausēti tauki) un mājputnu tauki, izņemot pozīcijā 0209 vai 1503 minētos:

 

 

No kauliem vai atlikām iegūti tauki

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijās 0203, 0206 un 0207 klasificētos, vai no pozīcijā 0506 klasificētajiem kauliem

 

Citādi

Ražošana no pozīcijā 0203 vai 0206 klasificētas cūkgaļas vai ēdamiem cūku subproduktiem vai no pozīcijā 0207 klasificētas mājputnu gaļas vai ēdamiem subproduktiem

 

1502

Liellopu, aitu vai kazu tauki, izņemot pozīcijā 1503 minētos

 

 

No kauliem vai atlikām iegūti tauki

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, izņemot pozīcijās 0201, 0202, 0204 un 0206 klasificētos, vai no pozīcijā 0506 klasificētiem kauliem

 

Citādi

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 2. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem

 

1504

Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām:

 

 

Cietās frakcijas

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, ieskaitot citus pozīcijā 1504 klasificētus materiālus

 

Citādi

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 2. un 3. nodaļā klasificētiem materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem

 

ex 1505

Rafinēts lanolīns

Ražošana no pozīcijā 1505 klasificētiem neapstrādātiem vilnas taukiem

 

1506

Citādi dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām:

 

 

Cietās frakcijas

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, ieskaitot citus pozīcijā 1506 klasificētus materiālus

 

Citādi

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 2. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem

 

1507 līdz

1515

Augu eļļas un to frakcijas:

 

 

Sojas, zemesriekstu, palmu, kopras, palmu kodolu, babasū, tungas koku un oitisiku eļļa, miršu vasks un sumahu vasks, jojobas eļļas frakcijas un eļļas tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas preču ražošanu

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

Cietās frakcijas, izņemot jojobas eļļas frakcijas

Ražošana no citiem pozīcijās 1507 līdz 1515 klasificētiem materiāliem

 

Citādi

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem augu izcelsmes materiāliem ir jābūt pilnībā iegūtiem

 

1516

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, daļēji vai pilnīgi hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas

Ražošana, kurā:

visiem izmantotajiem 2. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem;

visiem izmantotajiem augu izcelsmes materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem. Tomēr var izmantot pozīcijās 1507, 1508, 1511 un 1513 klasificētos materiālus

 

1517

Margarīns; pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti, kuri iegūti no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu šīs nodaļas tauku vai eļļu frakcijām, kas nav pozīcijā 1516 klasificētie pārtikas tauki un eļļas vai to frakcijas

Ražošana, kurā:

visiem izmantotajiem 2. un 4. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem;

visiem izmantotajiem augu izcelsmes materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem. Tomēr var izmantot pozīcijās 1507, 1508, 1511 un 1513 klasificētos materiālus

 

ex 16. nodaļa

Gaļas, zivju vai vēžveidīgo, gliemju citu ūdens bezmugurkaulnieku izstrādājumi; izņemot:

Ražošana no 1. nodaļā klasificētās labības

 

1604 un

1605

Sagatavotas vai konservētas zivis; kaviārs un kaviāra aizstājēji, kas gatavoti no zivju ikriem;

Gatavi izstrādājumi vai konservi no vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem

Ražošana, kurā visu izmantoto 3. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 15 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 17. nodaļa

Cukurs un cukura konditorejas izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

ex 1701

Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze cietā veidā ar aromatizētāju vai krāsvielu piedevām

Ražošana, kurā visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

1702

Citādi cukuri, ieskaitot ķīmiski tīru laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi, cietā veidā; cukura sīrupi bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām; mākslīgais medus, arī maisījumā ar dabīgo medu; grauzdēts cukurs:

 

 

Ķīmiski tīra maltoze un fruktoze

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, ieskaitot citus pozīcijā 1702 klasificētus materiālus

 

Citādi cukuri cietā formā ar aromatizētāju vai krāsvielu piedevām

Ražošana, kurā visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

Citādi

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem materiāliem jau jābūt ar noteiktu izcelsmi

 

ex 1703

Melase, kas iegūta, ekstrahējot vai rafinējot cukuru, ar aromatizētāju vai krāsvielu piedevām

Ražošana, kurā visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

1704

Cukura konditorejas izstrādājumi (ieskaitot balto šokolādi) bez kakao piedevas

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums;

visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

18. nodaļa

Kakao un kakao izstrādājumi

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums;

visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

1901

Iesala ekstrakts; tādi pārtikas izstrādājumi no miltiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kuri nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 40 svara % kakao un kuri citur nav minēti vai iekļauti; tādi pārtikas izstrādājumi no pozīcijā 0401 līdz 0404 klasificētām precēm, kuri nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 5 svara % kakao un kuri citur nav minēti vai iekļauti:

 

 

Iesala ekstrakts

Ražošana no 10. nodaļā minētās labības

 

Citādi

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums;

visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

1902

Mīklas (pastas) izstrādājumi, arī termiski apstrādāti vai ar pildījumu (gaļu vai citiem produktiem), vai citādi sagatavoti, kā spageti, makaroni, nūdeles, lazanja, klimpas, pelmeņi, pildīti makaroni; kuskuss, sagatavots vai nesagatavots:

 

 

kuru sastāvā ir ne vairāk kā 20 svara % gaļas, gaļas subproduktu, zivju, vēžveidīgo vai mīkstmiešu

Ražošana, kurā visai izmantotajai labībai un tās atvasinājumiem (izņemot cietos kviešus un to atvasinājumus) ir jābūt pilnībā iegūtiem

 

kuru sastāvā ir vairāk nekā 20 svara % gaļas, gaļas subproduktu, zivju, vēžveidīgo vai mīkstmiešu

Ražošana, kurā:

visai izmantotajai labībai un tās atvasinājumiem (izņemot cietos kviešus un to atvasinājumus) ir jābūt pilnībā iegūtiem;

visiem izmantotajiem 2. un 3. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem

 

1903

Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes pārslu, graudu, putraimu, atsiju vai tamlīdzīgā veidā

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 1108 klasificēto kartupeļu cieti

 

1904

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot labību vai labības produktus (piemēram, kukurūzas pārslas); citur neminēta un neiekļauta labība (izņemot kukurūzu) graudu veidā vai pārslu veidā, vai citādi apstrādātos graudos (izņemot miltus, putraimus un rupja maluma miltus), iepriekš termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti

Ražošana:

no materiāliem, kas nav klasificēti pozīcijā 1806;

kurā visai izmantotajai labībai un miltiem (izņemot cietos kviešus, to atvasinājumus un kukurūzu Zea indurata) ir jābūt pilnībā iegūtiem (1);

kurā visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

1905

Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citādi maizes izstrādājumi ar kakao piedevu vai bez tās; dievmaizītes, tukšas kapsulas, ko izmanto farmācijā, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot 11. nodaļā klasificētos

 

ex 20. nodaļa

Dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem augļiem, riekstiem vai dārzeņiem jābūt pilnībā iegūtiem

 

ex 2001

Jamss, batātes un tamlīdzīgas augu ēdamās daļas, kas satur 5 svara% vai vairāk cietes, sagatavoti vai konservēti ar etiķi vai etiķskābi

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

ex 2004 un

ex 2005

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti kartupeļi miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

2006

Dārzeņi, augļi, rieksti, augļu mizas un citādas augu daļas, konservētas cukurā (žāvētas, iecukurotas vai glazētas)

Ražošana, kurā visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

2007

Džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezeņi un augļu vai riekstu pastas, termiski apstrādātas, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai bez tās

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums;

visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 2008

Rieksti bez cukura vai spirta piedevas

Ražošana, kurā izmantoto pozīcijās 0801, 0802 un 1202 līdz 1207 klasificēto noteiktas izcelsmes riekstu un eļļasaugu sēklu vērtība pārsniedz 60 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

Zemesriekstu sviests; maisījumi, kuros pamatā ir labība; palmu galotņu pumpuri; kukurūza

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

Citādi, izņemot augļus un riekstus, kas termiski apstrādāti citādi, nevis tvaicējot vai vārot ūdenī, bez cukura piedevas, saldēti

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums;

visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

2009

Augļu sulas (ieskaitot vīnogu misu) un dārzeņu sulas, neraudzētas un bez spirta piedevas, arī ar cukura vai cita saldinātāja piedevu

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums;

visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 21. nodaļa

Dažādi pārtikas izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

2101

Kafijas, tējas un mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz to bāzes vai uz kafijas, tējas vai mates bāzes; grauzdēti cigoriņi un citādi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums;

visiem izmantotajiem cigoriņiem jābūt pilnībā iegūtiem

 

2103

Mērces un izstrādājumi to gatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris un gatavas sinepes:

 

 

Mērces un izstrādājumi to gatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi

Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr var izmantot sinepju pulveri vai gatavas sinepes

 

Sinepju pulveris un gatavas sinepes

Izstrādājumi no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem

 

ex 2104

Gatavas zupas un buljoni un izstrādājumi to pagatavošanai

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, izņemot pozīcijās 2002 līdz 2005 klasificētus sagatavotus vai konservētus dārzeņus

 

2106

Pārtikas izstrādājumi, kas citur nav minēti vai iekļauti

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums;

visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 22. nodaļa

Bezalkoholiskie un alkoholiski dzērieni un etiķis; izņemot:

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums;

visām izmantotajām vīnogām un no vīnogām iegūtajiem izstrādājumiem jābūt pilnība iegūtiem

 

2202

Ūdens, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizēts, un citādi bezalkoholiskie dzērieni, izņemot pozīcijā 2009 klasificētās augļu vai dārzeņu sulas

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums;

visu izmantoto 17. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

visai izmantotajai augļu sulai (izņemot ananasu, laimu un greipfrūtu sulu) jau jābūt ar noteiktu izcelsmi

 

2207

Nedenaturēts etilspirts ar spirta 80 tilp. % tilpumkoncentrāciju vai lielāku; etilspirts un citādi jebkāda stipruma spirti, denaturēti

Ražošana:

kurā izmantotie materiāli nav klasificēti pozīcijā 2207 vai 2208,

kurā izmantotajām vīnogām un visiem no tām iegūtajiem materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem vai, ja visi citi izmantotie materiāli jau ir ar noteiktu izcelsmi, var izmantot araku, nepārsniedzot 5 tilp. %

 

2208

Nedenaturēts etilspirts, kura spirta tilpumkoncentrācija ir mazāk nekā 80 tilp. %; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un citādi alkoholiski dzērieni

Ražošana:

no materiāliem, kuri nav klasificēti pozīcijā 2207 vai 2208

kurā izmantotajām vīnogām un visiem no tām iegūtajiem materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem vai, ja visi citi izmantotie materiāli jau ir ar noteiktu izcelsmi, var izmantot araku, nepārsniedzot 5 tilp. %

 

ex 23. nodaļa

Pārtikas rūpniecības atlikumi un atkritumi; gatava rupjā dzīvnieku barība; izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

ex 2301

Rupja maluma vaļa milti; zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu un citu ūdens bezmugurkaulnieku milti, rupja maluma milti un granulas, nederīgi lietošanai pārtikā

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 2. un 3. nodaļā klasificētiem materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem

 

ex 2303

Kukurūzas cietes ražošanas atlikumi (izņemot koncentrētus graudu mērcēšanas šķidrumus), kuros proteīnu saturs sausnā pārsniedz 40 svara %

Ražošana, kurā visai izmantotajai kukurūzai ir jābūt pilnībā iegūtai

 

ex 2306

Eļļas rauši un citādi olīveļļas ekstrakcijas cietie atlikumi, kuros olīveļļas saturs pārsniedz 3 %

Ražošana, kurā visām izmantotajām olīvām ir jābūt pilnībā iegūtām

 

2309

Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībā

Ražošana, kurā:

visai izmantotajai labībai, cukuram vai melasei, gaļai un pienam jābūt jau ar noteiktu izcelsmi;

visiem izmantotajiem 3. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem

 

ex 24. nodaļa

Tabaka un rūpnieciski tabakas aizstājēji; izņemot:

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 24. nodaļā klasificētajiem materiāliem jābūt pilnībā iegūtiem

 

2402

Cigāri, Manilas cigāri, cigarilli un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem

Ražošana, kurā vismaz 70 % izmantotās pozīcijā 2401 klasificētās neapstrādātās tabakas vai tabakas atbirumu jau jābūt ar noteiktu izcelsmi

 

ex 2403

Smēķējamā tabaka

Ražošana, kurā vismaz 70 % izmantotās pozīcijā 2401 klasificētās neapstrādātās tabakas vai tabakas atbirumu jau jābūt ar noteiktu izcelsmi

 

ex 25. nodaļa

Sāls; sērs; zemes un akmens; apmešanas materiāli, kaļķi un cements; izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

ex 2504

Dabīgais kristāliskais grafīts, bagātināts ar oglekli, attīrīts un malts

Neattīrīta kristāliskā grafīta bagātināšana ar oglekli, attīrīšana un malšana

 

ex 2515

Rupji apstrādāts marmors, sazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūrveida (arī kvadrātveida) blokos vai plātnēs, kuru biezums nepārsniedz 25 cm

Tāda marmora (arī jau sazāģēta) zāģēšana vai citāda sadalīšana, kura biezums pārsniedz 25 cm

 

ex 2516

Rupji apstrādāts granīts, porfīrs, bazalts, smilšakmens un citādi akmeņi pieminekļiem vai būvniecībai, sazāģēti vai citādi sadalīti taisnstūrveida (arī kvadrātveida) blokos vai plātnēs, kuru biezums nepārsniedz 25 cm

Tāda akmens (arī jau sazāģēta) zāģēšana vai citāda sadalīšana, kura biezums pārsniedz 25 cm

 

ex 2518

Kalcinēts dolomīts

Nekalcinēta dolomīta kalcinēšana

 

ex 2519

Dabīgais magnija karbonāts (magnezīts) hermētiskā iepakojumā un magnija oksīds, tīrs vai ar piemaisījumiem, izņemot kausēto magnēziju un pārdedzināto (aglomerēto) magnēziju

Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tomēr var izmantot dabīgo magnija karbonātu (magnezītu)

 

ex 2520

Ģipsis, īpaši sagatavots zobārstniecībai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 2524

Dabīgā azbesta šķiedras

Ražošana no azbesta koncentrāta

 

ex 2525

Vizlas pulveris

Vizlas vai vizlas atkritumu malšana

 

ex 2530

Minerālpigmenti, kalcinēti vai pulverveida

Minerālpigmentu kalcinēšana vai malšana

 

26. nodaļa

Rūdas, sārņi un pelni

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

ex 27. nodaļa

Minerālais kurināmais, minerāleļļas un to pārtvaices produkti; bitumenvielas; minerālvaski; izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

ex 2707

Eļļas, kurās aromātisko komponentu svars pārsniedz nearomātisko komponentu svaru un kuras ir līdzīgas minerāleļļām, ko iegūst akmeņogļu darvas augsttemperatūras pārtvaicē un kam vairāk nekā 65 % tilpuma pārtvaicējas temperatūrā līdz 250 °C (ieskaitot naftas eļļas un benzola maisījumus), un ko izmanto kā kurināmo enerģētikā vai apkurei

Rafinēšana un/vai viens vai vairāki īpaši procesi (2)

vai

Citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 2709

No bitumenminerāliem iegūtas neapstrādātas eļļas

Destruktīva bitumenminerālu destilācija

 

2710

Naftas eļļas un no bitumenmateriāliem iegūtas eļļas, izņemot neapstrādātas eļļas; citur neminēti vai neiekļauti pārstrādes produkti, kas satur 70 svara % vai vairāk naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir pārstrādes produktu pamatsastāvdaļas;

Rafinēšana un/vai viens vai vairāki īpaši procesi (3)

vai

Citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

2711

Naftas gāzes un citādi gāzveida ogļūdeņraži

Rafinēšana un/vai viens vai vairāki īpaši procesi (3)

vai

Citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

2712

Vazelīns; parafīna vasks, mikrokristāliskais naftas vasks, ogļu putekļu vasks, ozokerīts, lignītvasks, kūdras vasks, citādi minerālvaski un tamlīdzīgi produkti, kas iegūti sintēzē vai citos procesos, iekrāsoti vai nekrāsoti

Rafinēšana un/vai viens vai vairāki īpaši procesi (3)

vai

Citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

2713

Naftas kokss, naftas bitumens un citādas naftas eļļu vai no bitumenminerāliem iegūtu eļļu pārstrādes atliekas

Rafinēšana un/vai viens vai vairāki īpaši procesi (2)

vai

Citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

2714

Dabīgais bitums un asfalts; bitumena vai naftas slāneklis un darvas smilts; asfaltīti un asfalta ieži

Rafinēšana un/vai viens vai vairāki īpaši procesi (2)

vai

Citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

2715

Bitumena maisījumi uz dabīgā asfalta, dabīgā bituma, naftas bitumena, minerāldarvu vai minerāldarvu piķa bāzes (piemēram, bitumena mastikas, asfalta/bitumena lakas)

Rafinēšana un/vai viens vai vairāki īpaši procesi (2)

vai

Citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 28. nodaļa

Neorganiskas vielas; dārgmetālu, retzemju metālu, radioaktīvo elementu vai izotopu organiskie vai neorganiskie savienojumi; izņemot:

Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 2805

Мischmetall

Ražošana, kurā izmanto elektrolīzi un termisku apstrādi un kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 2811

Sēra trioksīds

Ražošana no sēra dioksīda

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 2833

Alumīnija sulfāts

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 2840

Nātrija perborāts

Ražošana no nātrija tetraborāta pentahidrāta

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 29. nodaļa

Organiskās vielas; izņemot:

Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 2901

Acikliskie ogļūdeņraži izmantošanai par motordegvielu vai kurināmo

Rafinēšana un/vai viens vai vairāki īpaši procesi (2)

vai

Citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 2902

Ciklāni un ciklēni (izņemot azelēnus), benzols, toluols, ksiloli, izmantošanai par motordegvielu vai kurināmo

Rafinēšana un/vai viens vai vairāki īpaši procesi (2)

vai

Citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 2905

Šīs pozīcijas spirtu un etilspirta metālu alkoholāti

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, ieskaitot citus pozīcijas 2905 materiālus Šīs pozīcijas metālu alkoholātus tomēr var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

2915

Piesātinātas acikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijās 2915 un 2916 klasificēto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 2932

Iekšējie ēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijā 2909 klasificēto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Cikliskie acetāli un iekšējie pusacetāli, un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

Izstrādājumi no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

2933

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu(-us)

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijās 2932 un 2933 klasificēto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

2934

Nukleīnskābes un to sāļi; citādi heterocikliskie savienojumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijās 2932, 2933 un 2934 klasificēto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 30. nodaļa

Farmācijas produkti; izņemot:

Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3002

Cilvēka asinis; dzīvnieku asinis, kas sagatavotas ārstniecības, profilakses vai diagnostikas vajadzībām; imūnserumi un citādas asins frakcijas un modificēti imūnpreparāti, kuri ir vai nav iegūti biotehnoloģiskos procesos; vakcīnas, toksīni, mikroorganismu kultūras (izņemot raugus) un tamlīdzīgi produkti:

 

 

Produkti, kas sastāv no diviem vai vairākiem ārstnieciskām vai profilaktiskām vajadzībām sajauktiem vai nesajauktiem komponentiem, safasēti nomērītās devās vai iepakoti mazumtirdzniecībai

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, ieskaitot citus pozīcijas 3002 materiālus Var izmantot arī materiālus, kas atbilst šim aprakstam, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

Citādi:

 

 

– –

cilvēka asinis

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, ieskaitot citus pozīcijas 3002 materiālus Var izmantot arī materiālus, kas atbilst šim aprakstam, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

– –

dzīvnieku asinis, kas sagatavotas ārstniecības vai profilaktiskām vajadzībām

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, ieskaitot citus pozīcijas 3002 materiālus Var izmantot arī materiālus, kas atbilst šim aprakstam, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

– –

asins frakcijas, izņemot imūnserumu, hemoglobīnu, asins globulīnus un seruma globulīnus

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, ieskaitot citus pozīcijas 3002 materiālus Var izmantot arī materiālus, kas atbilst šim aprakstam, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

– –

hemoglobīns, asins globulīni un seruma globulīni

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, ieskaitot citus pozīcijas 3002 materiālus Var izmantot arī materiālus, kas atbilst šim aprakstam, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

– –

citādi

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, ieskaitot citus pozīcijas 3002 materiālus Var izmantot arī materiālus, kas atbilst šim aprakstam, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3003 un

3004

Medikamenti (izņemot pozīcijās 3002, 3005 un 3006 klasificētās preces):

 

 

Iegūti no pozīcijā 2941 klasificētā amikacīna

Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā produkts. Tomēr pozīcijās 3003 un 3004 klasificētos materiālus var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

Citādi

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr pozīcijās 3003 un 3004 klasificētos materiālus var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 31. nodaļa

Mēslošanas līdzekļi; izņemot:

Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3105

Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju; citādi mēslošanas līdzekļi; šajā nodaļā klasificētās preces tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars nepārsniedz 10 kg, izņemot:

nātrija nitrātu

kalcija cianamīdu

kālija sulfātu

magnija kālija sulfātu

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 32. nodaļa

Miecvielu un krāsošanas ekstrakti; tanīni un to atvasinājumi; pigmenti un pārējās krāsvielas; krāsas un lakas; tepes un pārējās mastikas; tintes; izņemot:

Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3201

Tanīni un to sāļi, ēteri un esteri, un citādi atvasinājumi

Ražošana no miecvielu ekstraktiem, kas iegūti no augiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3205

Lakas; uz to bāzes izgatavotie preparāti, kas minēti šīs nodaļas 3. piezīmē (4)

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, izņemot pozīcijās 3203, 3204 un 3205 klasificētos. Tomēr var izmantot citus materiālus no pozīcijas 3205, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 33. nodaļa

Ēteriskās eļļas un rezinoīdi; parfimērijas, kosmētikas un ķermeņa kopšanas līdzekļi; izņemot:

Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3301

Ēteriskās eļļas (atbrīvotas vai neatbrīvotas no terpēniem), ieskaitot konkrēteļļas un absolūteļļas; rezinoīdi; ekstrahēti oleosveķi; ēterisko eļļu koncentrāti taukos, negaistošās eļļās, vaskos un tamlīdzīgās vielās, iegūti ar tvaiku absorbēšanu vai macerāciju; terpēnu blakusprodukti, kas radušies, atbrīvojot ēteriskās eļļas no terpēniem; ēterisko eļļu ūdens destilāti un ūdens šķīdumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, ieskaitot materiālus no šīs pozīcijas citas “grupas” (5). Tomēr var izmantot arī tās pašas grupas materiālus, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 34. nodaļa

Ziepes, organiskās virsmaktīvās vielas, mazgāšanas līdzekļi, eļļošanas līdzekļi, mākslīgie vaski, gatavi vaski, spodrināšanas vai tīrīšanas līdzekļi, sveces un tamlīdzīgi izstrādājumi, veidošanas pastas, zobtehnikas vaski un izstrādājumi zobārstniecībai uz ģipša bāzes; izņemot:

Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3403

Eļļošanas līdzekļi, kuru sastāvā ir mazāk par 70 svara % naftas eļļu vai eļļu, kas iegūtas no bitumenminerāliem

Rafinēšana un/vai viens vai vairāki īpaši procesi (2)

vai

Citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3404

Mākslīgie un gatavie vaski:

 

 

Uz parafīna, naftas vasku, no bitumenminerāliem iegūto vasku bāzes, pulējamais vasks vai zīmoglakas

Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

Citādi

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, izņemot:

hidrogenētas eļļas, kurām ir pozīcijā 1516 klasificēto vasku īpašības;

nenoteikta ķīmiskā sastāva taukskābes vai rūpnieciski ražotus afiliātiskos spirtus, kuriem ir pozīcijā 3823 klasificēto vasku īpašības, un

pozīcijā 3404 klasificētos materiālus

Tomēr šo izmantoto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 35. nodaļa

Albumīni; modificētas cietes; līmes; fermenti; izņemot:

Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3505

Dekstrīni un citas modificētās cietes (piemēram, želatinizētas vai esterificētas cietes); līmes uz cietes, dekstrīnu vai citādas modificētas cietes bāzes:

 

 

Esterificētas un ēterificētas cietes

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, ieskaitot citus pozīcijā 3505 klasificētus materiālus

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Citādi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 1108 klasificētos

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3507

Gatavi fermenti, kas citur nav minēti vai iekļauti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

36. nodaļa

Sprāgstvielas; pirotehnikas izstrādājumi; sērkociņi; pirofori sakausējumi; daži degmaisījumi

Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 37. nodaļa

Fotopreces un kinopreces; izņemot:

Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3701

Neeksponētas gaismjutīgas plakanās fotoplates un fotofilmas no jebkuriem materiāliem, izņemot papīru, kartonu vai tekstilmateriālu; neeksponētās gaismjutīgas plakanās filmas momentfotogrāfijai, iepakotas vai neiepakotas:

 

 

Krāsu filmas momentfotogrāfijai, iepakotas

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami nevis pozīcijās 3701 un 3702, bet citās. Tomēr var izmantot citus materiālus no pozīcijas 3702, ja to vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Citādi

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami nevis pozīcijā 3701 vai 3702, bet citās. Tomēr pozīcijās 3701 un 3702 klasificētos materiālus var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3702

Gaismjutīgas neeksponētas fotofilmas ruļļos no jebkura materiāla, izņemot papīru, kartonu un tekstilmateriālu; gaismjutīgas neeksponētas filmas momentfotogrāfijai ruļļos

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami nevis pozīcijā 3701 vai 3702, bet citās

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3704

Fotoplates, fotofilmas, fotopapīrs, kartons un tekstilmateriāli, eksponēti, bet neattīstīti

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami nevis pozīcijās 3701 līdz 3704, bet citās

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 38. nodaļa

Dažādi ķīmiski produkti; izņemot:

Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3801

Koloidālais grafīts eļļas suspensijā un puskoloidālais grafīts; oglekļa pastas elektrodiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

Grafīta pasta, kurā ir vairāk nekā 30 svara % grafīta, maisījumā ar minerāleļļām

Ražošana, kurā visu izmantoto pozīcijā 3403 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3803

Rafinēta taleļļa

Neattīrītas taleļļas rafinēšana

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3805

Attīrītas sulfātterpentīnu ēteriskās eļļas

Attīrīšana, destilējot vai pārstrādājot neattīrītas sulfātterpentīna ēteriskās eļļas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3806

Esteru sveķi

Ražošana no sveķskābēm

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3807

Koka darva (koka darvas piķis)

Koka darvas destilācija

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3808

Insekticīdi, rodenticīdi, fungicīdi, herbicīdi, pretdīgšanas līdzekļi un augšanas regulatori, dezinficējošie līdzekļi un tamlīdzīgi produkti, iepakojumā vai safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā vai preparātu un priekšmetu veidā (piemēram, ar sēru apstrādātas lentes, daktis, sveces un mušpapīrs)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3809

Virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu nostiprināšanai un citādi izstrādājumi un preparāti (piemēram, apretūras un kodinātāji), kas izmantojami tekstilrūpniecībā, papīra, ādas rūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs un kas citur nav minēti vai iekļauti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3810

Metāla virsmu kodināšanas preparāti; kušņi un citādi palīgpreparāti mīkstlodēšanai, cietlodēšanai vai metināšanai; pastas un pulveri mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai, kuri sastāv no metāla un citiem materiāliem; preparāti, ko izmanto kā stieņus vai serdeņus metināšanas elektrodiem vai pārklājumiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3811

Gatavi antidetonatori, oksidācijas inhibitori, pārsveķošanās inhibitori, biezinātāji, pretkorozijas līdzekļi un citādas gatavās piedevas minerāleļļām (ieskaitot benzīnu) vai citiem šķidrumiem, ko izmanto tādām pašām vajadzībām kā minerāleļļas:

 

 

Gatavas piedevas ziežeļļai, kas satur naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas

Ražošana, kurā visu izmantoto pozīcijā 3811 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

Citādi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3812

Gatavi kaučuka vulkanizācijas paātrinātāji; kaučuka vai plastmasas plastificēšanas savienojumi, kas citur nav minēti vai iekļauti; antioksidanti un citādi kaučuka un plastmasas stabilizēšanas savienojumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3813

Ugunsdzēšo aparātu maisījumi un lādiņi; uzpildīti ugunsdzēšamie aparāti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3814

Jaukti organiskie šķīdinātāji un atšķaidītāji, kas citur nav minēti vai iekļauti; gatavi krāsu un laku noņemšanas līdzekļi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3818

Leģēti ķīmiskie elementi, kurus izmanto elektronikā, disku, plātņu vai tamlīdzīgās formās; leģēti ķīmiskie savienojumi, kurus izmanto elektronikā

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3819

Tādi hidraulisko bremžu šķidrumi un citādi gatavie šķidrumi hidrauliskajiem pārvadiem, kuri nesatur vai satur mazāk nekā 70 svara % naftas eļļas vai eļļas, kuras iegūtas no bitumenminerāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3820

Gatavi pretaizsalšanas līdzekļi un atkausēšanas šķidrumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3822

Diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamatnes un gatavie diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamatnes vai bez tās, izņemot pozīcijās 3002 un 3006 klasificētos

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3823

Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinējot iegūtas skābās eļļas; rūpnieciskie alifātiskie spirti

 

 

Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes, rafinējot iegūtas skābās eļļas

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

Rūpnieciskie alifātiskie spirti

Ražošana no jebkurā pozīcijā klasificētiem materiāliem, ieskaitot citus pozīcijā 3823 klasificētus materiālus

 

3824

Lietošanai gatavas saistvielas lietņu veidnēm un serdeņiem; citur neminēti un neiekļauti ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (arī produkti un preparāti, kas satur dabīgu produktu maisījumus); ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības pārpalikumi, kas citur nav minēti vai iekļauti:

 

 

Šādi šajā pozīcijā klasificēti produkti:

– –

Lietošanai gatavas saistvielas lietņu veidnēm vai serdeņiem uz dabīgo sveķu bāzes

– –

Naftēnskābes, to ūdenī nešķīstošie sāļi un esteri

– –

Sorbitols, izņemot pozīcijā 2905 klasificēto

– –

Naftas sulfonāti, izņemot sārmu metālu, amonija vai etanolamīnu naftas sulfonātus; tiofenētas sulfonskābes no eļļām, kas iegūtas no bitumenminerāliem, un to sāļi

– –

Jonu apmaiņas sveķi

– –

Vakuumlampu gāzu absorbētāji

– –

Sārmains dzelzs oksīds gāzu attīrīšanai

– –

Amonjaku saturoši šķīdumi un akmeņogļu gāzes attīrīšanas procesā izlietotais oksīda katalizators

– –

Sulfonaftēnskābes, to ūdenī nešķīstošie sāļi un to esteri

– –

Fusela un Dipela eļļa

– –

Tādu sāļu maisījumi, kuriem ir dažādi anjoni

– –

Pastas kopēšanai uz želatīna bāzes, ar papīra vai tekstila pamatnes vai bez tās

Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Citādi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3901 līdz

3915

Polimēri pirmformās, plastmasas atkritumi, atgriezumi un atlūzas; izņemot pozīcijas ex 3907 un 3912, kurām noteikumi paredzēti tālāk:

 

 

Papildus homopolimerizācijas izstrādājumi, kuros vienkāršie monomēri ir vairāk nekā 99 svara% no visa polimēru satura

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

visu izmantoto 39. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas (6)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Citādi

Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas (6)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3907

Kopolimērs, kas iegūts no polikarbonāta un akrilonitrila-butadiēna- stirola kopolimēra (ABS)

Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr tajā pašā pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas (6)

 

Poliesteris

Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un/vai ražošana no tetrabrom-bis-fenola A polikarbonāta

 

3912

Celuloze un tās ķīmiskie atvasinājumi pirmformās, kas citur nav minēti un iekļauti

Ražošana, kurā visu izmantoto vienā pozīcijā ar izstrādājumu klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3916 līdz

3921

Plastmasas pusfabrikāti un priekšmeti; izņemot pozīcijas ex 3916, ex 3917, ex 3920 un ex 3921, kurām noteikumi paredzēti tālāk:

 

 

Plakani izstrādājumi, kas apstrādāti vairāk nekā tikai ar virsmas apstrādi vai sagriešanu formās, izņemot taisnstūrveida (arī kvadrātveida); citādi izstrādājumi, kas apstrādāti vairāk nekā tikai ar virsmas apstrādi

Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Citādi:

 

 

– –

Papildus homopolimerizācijas izstrādājumi, kuros vienkāršie monomēri ir vairāk nekā 99 svara% no visa polimēru satura

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

visu izmantoto 39. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas (6)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

– –

Citādi

Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas (6)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3916 un

ex 3917

Profili un caurules

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

visu izmantoto vienā pozīcijā ar izstrādājumu klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3920

Jonomēru loksne vai plēve

Ražošana no daļējas termoplastiskās sāls, kas ir etilēna un metaakrilskābes kopolimērs, daļēji neitralizēts ar metāla joniem, galvenokārt cinka un nātrija joniem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Reģenerētas celulozes plātnes, poliamīdi vai polietilēns

Ražošana, kurā visu izmantoto vienā pozīcijā ar izstrādājumu klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 3921

Metalizēta plastmasas folija

Ražošana no ļoti caurspīdīgas poliestera folijas, kas nav biezāka par 23 mikroniem (7)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3922 līdz

3926

Plastmasas izstrādājumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 40. nodaļa

Kaučuks un tā izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

ex 4001

Laminētas loksnes vai krepa gumija apaviem

Nevulkanizētas kaučuka plākšņu laminēšana

 

4005

Kombinētais nevulkanizētais kaučuks pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu, izņemot nevulkanizēto kaučuku, vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

4012

Atjaunotas vai lietotas gumijas pneimatiskās riepas; cietās vai pildītās gumijas riepas, maināmie protektori un loka lentes:

 

 

Atjaunotas pneimatiskās, cietās vai pildītās gumijas riepas

Lietotu riepu atjaunošana

 

Citādi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 4011 vai 4012 klasificētos

 

ex 4017

Cietā kaučuka izstrādājumi

Ražošana no cietā kaučuka

 

ex 41. nodaļa

Jēlādas (izņemot kažokādas) un āda; izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

ex 4102

Aitu vai jēru jēlādas bez vilnas

Vilnas atdalīšana no aitu vai jēru ādām

 

4104 līdz

4107

Āda bez apmatojuma vai vilnas, izņemot ādu, kas iekļauta pozīcijā 4108 vai 4109

Iepriekš miecētu ādu atkārtota miecēšana

vai

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

4109

Lakāda, lakādas imitācija; metalizēta āda

Ražošana no ādas, kas iekļauta pozīcijā 4104 līdz 4107, ar noteikumu, ka tās vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

42. nodaļa

Ādas izstrādājumi; zirglietas un iejūgs; ceļojuma piederumi, somas un tamlīdzīgas preces; izstrādājumi no dzīvnieku zarnām (izņemot zīdvērpēja pavedienu)

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

ex 43. nodaļa

Kažokādas un mākslīgās kažokādas, izstrādājumi no tām; izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

ex 4302

Miecētas vai apdarinātas zvērādas, sašūtas:

 

 

Plātnes, krusti un līdzīgas formas

Nesašūtu miecētu vai apdarinātu ādu balināšana vai krāsošana papildus to piegriešanai un sašūšanai

 

Citādi

Ražošana no nesašūtām, miecētām vai apdarinātām kažokādām

 

4303

Apģērba gabali, apģērba piederumi un citi izstrādājumi no kažokādām

Ražošana no nesašūtām, miecētām vai apdarinātām kažokādām, kas iekļautas pozīcijā 4302

 

ex 44. nodaļa

Koksne un koka izstrādājumi; kokogle; izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

ex 4403

Rupji apstrādāti kokmateriāli

Ražošana no rupji apstrādātiem kokmateriāliem, arī mizotiem vai nemizotiem, vai rupji tēstiem

 

ex 4407

Garumā sazāģēti vai sašķelti kokmateriāli, ēvelēti vai lobīti, aptēsti, slīpēti vai saaudzēti, resnāki par 6 mm

Ēvelēšana, slīpēšana vai saaudzēšana

 

ex 4408

Loksnes apšuvumam un saplāksnim ne biezākas par 6 mm, savienotas galos, arī cita gareniski sazāģēta koksne, sašķelta vai nolobīta biezumā, kas nepārsniedz 6 mm, ēvelēta, noslīpēta vai saaudzēta

Līmēšana, ēvelēšana, slīpēšana vai saaudzēšana

 

ex 4409

Kokmateriāli ar nepārtrauktu profilu kādā no malām vai virsmām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai saaudzēti:

 

 

Slīpēti vai saaudzēti

Slīpēšana vai saaudzēšana

 

Noapaļoti un fasonēti izstrādājumi

Noapaļošana vai fasonēšana

 

ex 4410 līdz

ex 4413

Noapaļoti un fasonēti izstrādājumi, to skaitā grīdlīstes un citi fasonēti dēļi

Noapaļošana vai fasonēšana

 

ex 4415

Koka lādes, kastes, redeļkastes, spoles un tamlīdzīga tara

Ražošana no izmēros nesazāģētiem dēļiem

 

ex 4416

Mucas, muciņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinājumi un to daļas no koka

Ražošana no šķeltām plankām, kas apstrādātas, apzāģējot no divām pusēm

 

ex 4418

Celtniecības un namdaru koka izstrādājumi

Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums. Tomēr var izmantot šūnainos koka paneļus, jumstiņus (šķindeļus) un jumta dēlīšus

 

Noapaļoti un fasonēti izstrādājumi

Noapaļošana vai fasonēšana

 

ex 4421

Sērkociņu skaliņi; koka naglas vai tapas apaviem

Ražošana no jebkuras pozīcijas kokmateriāliem, izņemot pozīcijā 4409 minētos apstrādātos kokmateriālus

 

ex 45. nodaļa

Korķis un korķa izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

4503

Dabiskā korķa izstrādājumi

Ražošana no pozīcijā 4501 ietvertā korķa

 

46. nodaļa

Izstrādājumi no salmiem, esparto un citiem pinamiem materiāliem; grozi un pīteņi

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

47. nodaļa

Papīra masa no koksnes vai cita celulozes šķiedrmateriāla; pārstrādāts (atkritumu un makulatūras) papīrs vai kartons

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

ex 48. nodaļa

Papīrs un kartons, papīra masas, papīra vai kartona izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

ex 4811

Papīrs un kartons, tikai līniju vai rūtiņu

Ražošana no 47. nodaļā minētajiem papīrrūpniecības materiāliem

 

4816

Koppapīrs, paškopējošais papīrs un citi kopējoši vai attēlu pārnesoši papīri (izņemot papīru pozīcijā 4809), papīrs trafaretspiedēm un ofsetplatēm, iepakots kastēs vai bez kastēm

Ražošana no 47. nodaļā minētajiem papīrrūpniecības materiāliem

 

4817

Aploksnes, pastkartes, atklātnes un sarakstes kartes no papīra vai kartona; kārbas, pasta maisiņi, kabatas grāmatiņas no papīra vai kartona, papīra kancelejas piederumu komplekti

Ražošana, kurā

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 4818

Tualetes papīrs

Ražošana no 47. nodaļā minētajiem papīrrūpniecības materiāliem

 

ex 4819

Kastes, kārbas, kastītes, somas un citāda tara no papīra, kartona, celulozes vates vai celulozes šķiedru auduma

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 4820

Vēstuļu bloki

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 4823

Citāds papīrs, kartons, celulozes vate un audums no celulozes šķiedrām, sagriezts pēc izmēra vai formas

Ražošana no 47. nodaļā minētajiem papīrrūpniecības materiāliem

 

ex 49. nodaļa

Iespiestas grāmatas, laikraksti, attēli un citi poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi, rokraksti, mašīnraksti un plāni; izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

4909

Iespiestas vai ilustrētas pastkartes; iespiestas kartītes ar personiskiem sveicieniem, vēstījumiem vai paziņojumiem, ilustrētas vai neilustrētas, ar aploksnēm vai bez tām, ar izrotājumiem vai bez tiem

Ražošana no materiāliem, kas nav klasificēti pozīcijā 4909 vai 4911

 

4910

Visādi iespiesti kalendāri, ieskaitot kalendāru blokus:

 

 

Pārliekamie kalendāri, kam maināmais bloks nostiprināts uz pamata, izņemot papīra vai kartona pamatu

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

Citādi

Ražošana no materiāliem, kuri nav klasificēti pozīcijā 4909 vai 4911

 

ex 50. nodaļa

Zīds; izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

ex 5003

Zīda atlikas (arī tīšanai nederīgi kokoni, pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras), kārstas vai ķemmētas

Zīda atliku kāršana vai ķemmēšana

 

5004 līdz

ex 5006

Zīda dzija un no zīda atlikām vērpta dzija

Ražošana no (8):

jēlzīda vai zīda atlikām, kārstām vai ķemmētām vai citādi sagatavotām vērpšanai,

citām dabīgām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīra ražošanas materiāliem

 

5007

Audumi no zīda vai zīda atlikām:

Ražošana no dzijas (8)

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pastāvīgo apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 51. nodaļa

Vilna, smalka vai rupja spalva; zirgu astru dzija un audums; izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

5106 līdz

5110

Dzija no vilnas, no smalkas vai rupjas dzīvnieku spalvas vai zirgu astriem

Ražošana no (8):

jēlzīda vai zīda atlikām, kārstām vai ķemmētām vai citādi sagatavotām vērpšanai,

dabīgām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas, vai citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīra ražošanas materiāliem

 

5111 līdz

5113

Audumi no vilnas, no smalkas vai rupjas dzīvnieku spalvas, vai zirgu astriem:

Ražošana no dzijas (8)

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pastāvīgo apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 52. nodaļa

Kokvilna; izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

5204 līdz

5207

Kokvilnas dzija un diegi

Ražošana no (8):

jēlzīda vai zīda atlikām, kārstām vai ķemmētām vai citādi sagatavotām vērpšanai,

dabīgām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas, vai citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīra ražošanas materiāliem

 

5208 līdz 5212

Kokvilnas audumi:

Ražošana no dzijas (8)

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pastāvīgo apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 53. nodaļa

Citādas augu tekstilšķiedras; papīra pavedieni un audumi no papīra pavedieniem; izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

5306 līdz

5308

Dzija no citām augu tekstilšķiedrām; papīra pavedieni

Ražošana no (8):

jēlzīda vai zīda atlikām, kārstām vai ķemmētām vai citādi sagatavotām vērpšanai,

dabīgām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas, vai citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīra ražošanas materiāliem

 

5309 līdz

5311

Audumi no citām augu tekstilšķiedrām; audumi no papīra dzijas:

Ražošana no dzijas (8)

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pastāvīgo apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

5401 līdz

5406

No sintētiskā pavediena iegūta dzija, monopavediens un diegi

Ražošana no (8):

jēlzīda vai zīda atlikām, kārstām vai ķemmētām vai citādi sagatavotām vērpšanai,

dabīgām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas, vai citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīra ražošanas materiāliem

 

5407 un

5408

Audumi no sintētiskās šķiedras pavedieniem:

Ražošana no dzijas (8)

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pastāvīgo apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

5501 līdz

5507

Sintētiskās štāpeļšķiedras

Ražošana no ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas

 

5508 līdz

5511

Sintētisko štāpeļšķiedru dzija un diegi šūšanai

Ražošana no (8):

jēlzīda vai zīda atlikām, kārstām vai ķemmētām vai citādi sagatavotām vērpšanai,

dabīgām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas, vai citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīra ražošanas materiāliem

 

5512 līdz

5516

Audumi no sintētiskām štāpeļšķiedrām:

Ražošana no dzijas (8)

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pastāvīgo apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 56. nodaļa

Vate, filcs, tūba un neausta drāna; speciāla dzija; auklas, tauvas, virves, troses un izstrādājumi no tiem; izņemot:

Ražošana no (8):

kokosšķiedras dzijas,

dabīgām šķiedrām,

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīra ražošanas materiāliem

 

5602

Tūba, impregnēta vai neimpregnēta, ar vai bez apvalka, ar segumu, vai bez tā, laminēta vai nelaminēta:

 

 

Adatota tūba

Ražošana no (8):

dabīgām šķiedrām,

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas

 

Citādi

Ražošana no (8):

dabīgām šķiedrām,

ķīmiskām štāpeļšķiedrām vai

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas

 

5604

Gumijas pavedieni un kordi, ar tekstilmateriālu pārklājumu; tekstilpavedieni, lentes un tamlīdzīgi pozīcijas 5404 vai 5405 izstrādājumi, impregnēti, apvalkoti, ar pārklājumu vai caurslāņoti ar gumiju vai plastmasām:

 

 

Gumijas pavediens un aukla ar tekstila segumu

Ražošana no gumijas pavedieniem vai korda bez tekstilmateriālu pārklājuma

 

Citādi

Ražošana no (8):

dabīgām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīra ražošanas materiāliem

 

5605

Metalizēti pavedieni, dekoratīvi vai nedekoratīvi, derīgi kā tekstilpavedieni, lentes vai tamlīdzīgi izstrādājumi, kas iekļauti pozīcijā 5404 vai 5405, kombinēti ar metāla pavedienu, lentes vai pūdera veidā vai pārklāti ar metālu

Ražošana no (8):

dabīgām šķiedrām,

mākslīgām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīra ražošanas materiāliem

 

5606

Pozamenta pavedieni, lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas iekļauti pozīcijā 5404 vai 5405, dekoratīvie pavedieni (izņemot pozīcijā 5605 minētos un dekoratīvos pavedienus no astriem); šenilpavedieni (arī šenilpavedieni no pūkām); cilpainie pavedieni

Ražošana no (8):

dabīgām šķiedrām,

mākslīgām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīra ražošanas materiāliem

 

57. nodaļa

Paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas:

 

 

no adatotas tūbas

Ražošana no (8):

dabīgām šķiedrām vai

ķīmiskiem materiāliem, vai tekstilmasas

Džutas audumi var tikt izmantoti oderējumam

 

no citāda filca

Ražošana no (8):

dabīgām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai, vai

ķīmiskiem materiāliem, vai tekstilmasas

 

Citādi

Ražošana no dzijas (8)

Džutas audumus var izmantot oderējumam

 

ex 58. nodaļa

Speciāli audumi; tekstildrānas ar šūtām plūksnām; mežģīnes; gobelēni; apdares materiāli; izšuvumi; izņemot:

Ražošana no dzijas (8)

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pastāvīgo apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

5805

Ar rokām darināti Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais un tamlīdzīgi gobelēni un izšūti gobelēni (piemēram, sīkdūrienā, krustdūrienā), apdarināti vai neapdarināti

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

5810

Izšuvumi gabalos, lentēs vai atsevišķu izšuvumu veidā

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

5901

Tekstilaudumi, sveķoti vai cietināti, lietojami grāmatu vāku izgatavošanai vai tamlīdzīgiem mērķiem; pausaudums; gruntēti linaudekli gleznošanai; stīvdrēbe un tamlīdzīgi stīvināti tekstilaudumi, ko parasti lieto cepuru pamatnēm

Ražošana no dzijas

 

5902

Riepu kordaudumi no augstas stiprības neilona vai citu poliamīdu, poliesteru vai viskozes pavedieniem:

Ražošana no dzijas

 

5903

Tekstilaudumi, izņemot pozīcijā 5902 iekļautos, impregnēti, apvalkoti, pārklāti vai laminēti ar plastmasām

Ražošana no dzijas

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pastāvīgo apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

5904

Linolejs, pēc formas piegriezts vai nepiegriezts; grīdas seguma materiāli ar auduma pamatni, kas pēc formas ir piegriezti vai nepiegriezti

Ražošana no dzijas (8)

 

5905

Tekstilmateriālu sienu pārklājumi:

Ražošana no dzijas

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pastāvīgo apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

5906

Gumijoti tekstilaudumi, izņemot pozīcijā 5902 iekļautos:

Ražošana no dzijas

 

5907

Tekstilaudumi, kas impregnēti, apvalkoti vai pārklāti ar iepriekš neminētiem paņēmieniem; apgleznoti audekli teātru dekorācijām, darbnīcu fona dekorācijām un tamlīdzīgi

Ražošana no dzijas

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pastāvīgo apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

5908

Tekstildaktis, austas, pītas vai adītas lampām, petrolejas lampām, šķiltavām, svecēm vai tamlīdzīgiem izstrādājumiem; gāzes lukturu kvēltīkliņi un cauruļveida trikotāža gāzes degļiem, impregnēti vai neimpregnēti:

 

 

Impregnēti vāciņi kvēllampām

Ražošana no cauruļveida trikotāžas gāzes lukturu kvēltīkliņu auduma

 

Citādi

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

5909 līdz

5911

Tekstilizstrādājumi, kas piemēroti rūpnieciskai lietošanai:

 

 

pulēšanas diski vai gredzeni, izņemot no pozīcijas 5911 filca

Ražošana no pozīcijā 6310 minētās dzijas, auduma atkritumiem vai lupatām

 

austi audumi, kādus mēdz lietot papīra ražošanai vai citām tehniskām vajadzībām, velti vai nevelti, impregnēti vai neimpregnēti, pārklāti vai nepārklāti, cauruļveida vai bezgalīgi, ar vienu vai vairākām šķēru un/vai audu sistēmām vai plakanausti ar vairākām šķēru un vai audu sistēmām no pozīcijas 5911

Ražošana no dzijas (8)

 

Citādi

Ražošana no dzijas (8)

 

60. nodaļa

Trikotāžas audumi

Ražošana no dzijas (8)

 

61. nodaļa

Trikotāžas apģērba gabali un apģērba piederumi:

 

 

Šūti vai citādi savienoti no diviem vai vairākiem adītiem vai tamborētiem auduma gabaliem, kas ir piegriezti vai uzreiz izgatavoti pēc formas

Ražošana no auduma

 

Citādi

Ražošana no dzijas (8)

 

ex 62. nodaļa

Apģērba gabali un apģērba piederumi, kas nav no trikotāžas; izņemot:

Ražošana no auduma

 

6213 un

6214

Kabatas lakatiņi, šalles, lakati, kašnē, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi:

 

 

izšūti

Ražošana no dzijas (8)  (9)

Ražošana no auduma bez izšuvumiem, ja neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas (8)

Citādi

Ražošana no dzijas (8)  (9),

Apstrāde, kura seko apdrukāšanai kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pastāvīgo apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja pozīcijā 6213 un 6214 minētā izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

6217

Citādi gatavie apģērba piederumi; apģērba gabalu vai apģērba piederumu daļas, izņemot tās, kas iekļautas pozīcijā 6212

 

 

izšūtas

Ražošana no dzijas (8)

Ražošana no auduma bez izšuvumiem, ja neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas (8)

Uguns izturīgie piederumi no auduma, kas pārklāts ar aluminizēta poliestera foliju

Ražošana no dzijas (8)

Ražošana no auduma bez izšuvumiem, ja neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas (8)

Piegrieztas starplikas apkaklēm un aprocēm

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 63. nodaļa

Citādi gatavie tekstilizstrādājumi; komplekti; valkātas drēbes un lietoti tekstilizstrādājumi; lupatas; izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

6301 līdz

6304

Segas, ceļotāju pledi, gultasveļa u.c.; aizkari u.c.; citādi izstrādājumi mājas aprīkojumam:

 

 

no filca vai neaustajiem materiāliem

Ražošana no (8):

dabīgām šķiedrām vai

ķīmiskiem materiāliem, vai tekstilmasas

 

Citādi:

 

 

– –

izšūti

Ražošana no dzijas (9)  (10),

Ražošana no auduma bez izšuvumiem (izņemot trikotāžas audumus) ar noteikumu, ka neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

– –

Citādi

Ražošana no dzijas (8)  (9),

 

6305

Maisi un pārvalki, ko izmanto preču iepakošanai

Ražošana no dzijas (8)

 

6306

Nojumes, markīzes un sauljumi; teltis; buras laivām, vējdēļiem vai sauszemes burāšanas līdzekļiem; tūrisma piederumi:

Ražošana no auduma

 

6307

Citādi gatavie izstrādājumi, ieskaitot apģērba piegrieztnes

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

6308

Komplekti, kas sastāv no auduma vai dzijas gabaliem, ar piederumiem vai bez tiem, pārklāju, gobelēnu, izšūtu galdautu vai salvešu vai tamlīdzīgu tekstilizstrādājumu izgatavošanai, iepakoti mazumtirdzniecībai

Katram priekšmetam no komplekta jāatbilst noteikumiem, kas uz to attiektos, ja nebūtu ietverti komplektā. Var izmantot arī izstrādājumus, kas ir nenoteiktas izcelsmes izstrādājumi, ar nosacījumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 25 % no komplekta ražotāja cenas

 

ex 64. nodaļa

Apavi, getras un tamlīdzīgi izstrādājumi; izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot no pazolei piestiprinātām apavu virsām, vai citām zoles sastāvdaļām no pozīcijas 6406

 

6406

Apavu daļas (tai skaitā virsas, piestiprinātas vai nepiestiprinātas zolēm, kas nav ārējās zoles); izņemamas starpzoles, papēžu spilventiņi un tamlīdzīgi izstrādājumi; getras, stulpiņi un tamlīdzīgi izstrādājumi, kā arī to daļas

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

ex 65. nodaļa

Galvassegas un to daļas, izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

6503

Filca cepures un citas galvassegas no cepuru veidņiem, kapucēm vai plakanām sagatavēm, kas iekļautas pozīcijā 6501, arī neoderētas, ar apdari vai bez tās

Ražošana no dzijas vai tekstilšķiedrām (9)

 

6505

Trikotāžas cepures un citādas mežģīņu, filca un citu tekstilmateriālu galvassegas, kas izgatavotas no viena gabala (bet ne no sloksnēm), ar oderi vai bez tās, ar apdari vai bez tās; dažāda materiāla tīkliņi matiem, ar oderi vai bez tās, ar apdari vai bez tās

Ražošana no dzijas vai tekstilšķiedrām (9)

 

ex 66. nodaļa

Lietussargi, saulessargi, spieķi, sēžamspieķi, pātagas, pletnes un to daļas; izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

6601

Lietussargi un saulessargi (ieskaitot spieķveida lietussargus, dārza saulessargus un tamlīdzīgus izstrādājumus)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

67. nodaļa

Apstrādātas spalvas un dūnas un izstrādājumi no spalvām un dūnām; mākslīgie ziedi; izstrādājumi no cilvēku matiem

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

ex 68. nodaļa

Akmens, ģipša, cementa, azbesta, vizlas un tamlīdzīgu materiālu izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

ex 6803

Izstrādājumi no dabiskā slānekļa vai aglomerātā slānekļa

Ražošana no apstrādāta šīfera

 

ex 6812

Izstrādājumi no azbesta; izstrādājumi no maisījumiem uz azbesta vai azbesta un magnija karbonāta bāzes

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem

 

ex 6814

Izstrādājumi no vizlas, ieskaitot aglomerētu vai reģenerētu vizlu uz papīra, kartona vai cita materiāla pamata

Ražošana no apstrādātas vizlas (ieskaitot aglomerētu vai reģenerētu vizlu)

 

69. nodaļa

Keramikas izstrādājumi

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

ex 70. nodaļa

Stikls un stikla izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

ex 7003

ex 7004 un

ex 7005

Stikls ar neatstarojošu virsmu

Ražošana no pozīcijā 7001 ietvertajiem materiāliem

 

7006

Stikls, kas minēts pozīcijās 7003, 7004 vai 7005, izliekts, slīpētām malām, gravēts, urbts, emaljēts vai citādi apstrādāts, bet bez ietvara un citu materiālu apdares:

 

 

stikla plāksne, kas pārklāta ar dielektrisku pārklājumu, pusvadītāju kategorija saskaņā ar SEMII standartiem (11)

Ražošana no nepārklāta stikla plāksnes, kas iekļauta pozīcijā 7006

 

citādi:

Ražošana no pozīcijā 7001 ietvertajiem materiāliem

 

7007

Neplīstošais stikls, kas sastāv no rūdīta vai laminēta stikla

Ražošana no pozīcijā 7001 ietvertajiem materiāliem

 

7008

Daudzkārtaini stikla izolatori

Ražošana no pozīcijā 7001 ietvertajiem materiāliem

 

7009

Stikla spoguļi, ierāmēti vai neierāmēti, ieskaitot atpakaļskata spoguļus

Ražošana no pozīcijā 7001 ietvertajiem materiāliem

 

7010

Baloni, pudeles, flakoni, krūkas, krūzes, stikla pudelītes zālēm, ampulas un citi stikla trauki preču transportēšanai vai iepakošanai; stikla burkas konservēšanai; stikla aizbāžņi, vāki un citi aizvākošanas izstrādājumi

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

vai

stikla trauku slīpēšana, ar noteikumu, ka neslīpētu stikla trauku vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājums ražotāja cenas

 

7013

Stikla galda un virtuves trauki, tualetes un kancelejas piederumi, izstrādājumi mājas iekārtojumam un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot izstrādājumus, kas iekļauti pozīcijā 7010 vai 7018):

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

vai

Stikla trauku slīpēšana, ar noteikumu, ka neslīpētu stikla trauku vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

vai

ar rokām veidotu stikla trauku apgleznošana (izņemot apgleznošanu ar zīdspiedes paņēmienu), ar noteikumu, ka ar rokām veidotu stikla trauku vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 7019

Stikla šķiedras izstrādājumi (izņemot dziju)

Ražošana no:

nekrāsotas lentes, priekšdzijas, dzijas un kapātiem diegiem vai

stikla vates

 

ex 71. nodaļa

Dabiskas vai kultivētas pērles, dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi; bižutērija; monētas; izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

ex 7101

Dabiskas vai kultivētas pērles, šķirotas, uz laiku savērtas ērtākai transportēšanai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 7102,

ex 7103 un

ex 7104

Apstrādāti dārgakmeņi un pusdārgakmeņi (dabiskie, sintētiskie vai reģenerētie)

Ražošana no neapstrādātiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem

 

7106,

7108 un

7110

Dārgmetāli:

 

 

neapstrādāti

Ražošana no materiāliem, kuri nav klasificēti pozīcijā 7106, 7108 vai 7110

vai

elektrolītiska, termiska vai ķīmiska pozīcijā 7106, 7108 vai 7110 klasificēto dārgmetālu izdalīšana,

vai

pozīcijā 7106, 7108 vai 7110 klasificēto dārgmetālu sakausēšana vienam ar otru vai to sakausēšana ar parastajiem metāliem

 

pusfabrikāti vai pulverveida

Ražošana no neapstrādātiem dārgmetāliem

 

ex 7107

ex 7109 un

ex 7111

Parastie metāli, kas plaķēti ar dārgmetāliem, daļēji apstrādāti

Ražošana no neapstrādātiem metāliem, kas plaķēti ar dārgmetālu

 

7116

Izstrādājumi no dabiskām vai kultivētām pērlēm, dabiskiem, sintētiskiem vai reģenerētiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

7117

Bižutērija

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

vai

 

 

ražošana no parasto metālu detaļām bez dārgmetālu pārklājuma ar noteikumu, ka visu lietoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 72. nodaļa

Dzelzs un tērauds; izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

7207

Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti

Ražošana no materiāliem, kas minēti pozīcijās 7201, 7202, 7203, 7204 vai 7205

 

7208 līdz

7216

Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, stieņi un loksnes, leņķdzelži, profili un sekcijas

Ražošana no lietņiem vai citām pirmformām, kas minētas pozīcijā 7206

 

7217

Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples

Ražošana no pusfabrikātiem, kas minēti pozīcijā 7207

 

ex 7218,

7219 līdz

7222

Nerūsējoša tērauda pusfabrikāti, plakanie velmējumi, stieņi un loksnes, leņķdzelži, profili un sekcijas

Ražošana no lietņiem vai citām primārajām formām, kas minētas pozīcijā 7218

 

7223

Nerūsējošā tērauda stieples

Ražošana no pusfabrikātiem, kas minēti pozīcijā 7218

 

ex 7224,

7225 līdz

7228

Pārējo leģēto tēraudu pusfabrikāti, plakanie velmējumi, stieņi un loksnes, neregulāri satīti ruļļos; cita leģēta tērauda leņķdzelži, profili un sekcijas; leģētā un neleģētā tērauda dobi stieņi urbšanai

Ražošana no lietņiem vai citām primārajām formām, kas minētas pozīcijā 7206, 7218 vai 7224

 

7229

Citu leģēto tēraudu stieples

Ražošana no pusfabrikātiem, kas minēti pozīcijā 7224

 

ex 73. nodaļa

Dzelzs vai tērauda izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

ex 7301

Rievkonstrukcijas

Ražošana no pozīcijā 7206 ietvertajiem materiāliem

 

7302

Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem un tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un pārējie šķērssavienojumi, gulšņi, savienojumu uzlikas, sliežu āķskrūves, pamatnes un savilktņi un pārējās detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai

Ražošana no pozīcijā 7206 ietvertajiem materiāliem

 

7304,

7305 un

7306

Dzelzs vai tērauda (bet ne čuguna) lielu un mazu izmēru caurules un dobie profili

Ražošana no pozīcijā 7206, 7207, 7218 vai 7224 ietvertajiem materiāliem

 

ex 7307

No vairākām daļām sastāvošu lielu un mazu izmēru cauruļvadu armatūra no nerūsējoša tērauda (ISO Nr. X5Cr NiMo 1712)

Tādu sagatavju apvirpošana, urbšana, izrīvēšana, griešana, atgratēšana un slīpēšana, kuru vērtība nepārsniedz 35 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

7308

Metālkonstrukcijas (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas) un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to rāmji, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās

Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums. Tomēr nevar izmantot profilus un fasonprofilus, kas minēti pozīcijā 7301

 

ex 7315

Pretslīdes ķēdes

Ražošana, kurā visu to izmantoto materiālu vērtība, kas klasificēti pozīcijā 7315, nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

 

ex 74. nodaļa

Varš un tā izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

7401

Vara kušņi; cementvarš (nogulsnēts varš)

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

7402

Nerafinēts varš; vara anodi elektrolītiskai rafinēšanai

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

7403

Rafinēts varš un vara sakausējumi, neapstrādāti:

 

 

rafinēts varš

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

vara sakausējumi un rafinēts varš, kas satur citus elementus

Ražošana no neapstrādāta rafinētā vara, vara atlikumiem un lūžņiem

 

7404

Vara atgriezumi un lūžņi

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

7405

Vara ligatūras

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

ex 75. nodaļa

Niķelis un tā izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

7501 līdz

7503

Niķeļa kausējumi, tā plāva un pārējie niķeļa metalurģijas izstrādājumi; neapstrādāts niķelis; niķeļa atgriezumi un lūžņi

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

ex 76. nodaļa

Alumīnijs un tā izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

7601

Neapstrādāts alumīnijs

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums; kā arī

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

vai

Ražošana no termiski vai elektrolītiski apstrādāta neleģēta alumīnija vai alumīnija atgriezumiem un lūžņiem

 

7602

Alumīnija atgriezumi vai lūžņi

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

ex 7616

Alumīnija izstrādājumi, kas nav sieti, stiepļu audumi, režģi, tīkli, žogu pinumi, armatūras audumi un līdzīgi materiāli (ieskaitot bezgalu lentes) no alumīnija stieples un izvilkta alumīnija;

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums. Tomēr var izmantot sietu, stiepļu audumu, režģi, tīklu, žogu pinumu, armatūras audumu un līdzīgus materiālus (ieskaitot bezgalu lentes) no alumīnija stieples un izvilkta alumīnija;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

77. nodaļa

Rezervēta iespējamai izmantošanai nākotnē HS

 

 

ex 78. nodaļa

Svins un tā izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

7801

Neapstrādāts svins:

 

 

rafinēts svins

Ražošana no lietņu vai izstrādājumu svina

 

Citādi

Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums. Tomēr nevar izmantot atgriezumus un lūžņus no pozīcijas 7802

 

7802

Svina atkritumi un lūžņi

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

ex 79. nodaļa

Cinks un tā izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

7901

Neapstrādāts cinks

Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums. Tomēr nevar izmantot atgriezumus un lūžņus no pozīcijas 7902

 

7902

Cinka atkritumi un lūžņi

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

ex 80. nodaļa

Alva un tās izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8001

Neapstrādāta alva

Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums. Tomēr nevar izmantot atgriezumus un lūžņus no pozīcijas 8002

 

8002 un

8007

Alvas atkritumi un lūžņi; citādi alvas izstrādājumi

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

81. nodaļa

Pārējie parastie metāli; metālkeramika; to izstrādājumi:

 

 

pārējie parastie metāli, apstrādāti; to izstrādājumi

Ražošana, kurā visu to izmantoto materiālu vērtība, kuri klasificēti vienā pozīcijā ar izstrādājumu, nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

Citādi

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

ex 82. nodaļa

Parasto metālu instrumenti, darbarīki, naži, karotes un dakšiņas; to daļas no parastajiem metāliem; izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

8206

Divu vai vairāku pozīcijā 8202 līdz 8205 klasificēto instrumentu komplekti, kas paredzēti mazumtirdzniecībai

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā pozīcija 8202 līdz 8205. Tomēr rokas darbarīki, kas minēti pozīcijā 8202 līdz 8205, var būt iekļauti komplektos ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta ražotāja cenas

 

8207

Maināmie instrumenti (ar mehānisku piedziņu vai bez tās) rokas darbarīkiem vai darbmašīnām (piemēram, presēšanai, štancēšanai, caurumošanai, vītņgriešanai, vītņurbšanai, urbšanai, izvirpošanai, caurvilkšanai, frēzēšanai, virpošanai vai skrūvju ieskrūvēšanai), ieskaitot presformas metālu vilkšanai vai presēšanai, un instrumenti klinšu vai grunts urbšanai

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8208

Naži un asmeņi mašīnām vai mehāniskām ierīcēm

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 8211

Naži ar zāģveida vai citādiem griezējasmeņiem (arī koku potējamie naži), izņemot nažus, kas klasificēti pozīcijā 8208

Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums. Tomēr var izmantot asmeņus un rokturus no parastajiem metāliem

 

8214

Citādi griezējizstrādājumi (piemēram, matu griešanas mašīnas, lieli miesnieku naži vai virtuves naži gaļas griešanai, kapājamie naži, papīrnaži); manikīra un pedikīra komplekti un instrumenti (tai skaitā, nagu vīles)

Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums. Tomēr var izmantot rokturus no parastajiem metāliem

 

8215

Karotes, dakšiņas, pavārnīcas, putu karotes, toršu lāpstiņas, zivju naži, sviesta naži, cukura standziņas un tamlīdzīgi virtuves un galda piederumi

Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums. Tomēr var izmantot rokturus no parastajiem metāliem

 

ex 83. nodaļa

Dažādi parasto metālu izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

 

ex 8302

Citādas pierīces, stiprinājumi un tamlīdzīgas detaļas izmantošanai ēkās un automātiskie durvju aizvērēji

Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums. Tomēr var izmantot citus materiālus no pozīcijas 8302, ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 8306

Parastā metāla statuetes un citi dekoratīvi izstrādājumi

Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums. Tomēr var izmantot citus materiālus no pozīcijas 8306, ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 84. nodaļa

Kodolreaktori, katli, mehānismi un mehāniskas ierīces; to daļas; izņemot:

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8401

Kodolenerģijas elementi

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums (12)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8402

Ūdens tvaika vai citādi tvaika katli (izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus, kas spēj ražot arī zemspiediena tvaiku); ūdens pārkarsēšanas katli

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8403 un

ex 8404

Centrālapkures katli, izņemot pozīcijā 8402 minētos un centrālapkures katlu palīgiekārtas

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā pozīcijās 8403 līdz 8404

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8406

Ūdens tvaika un citādas tvaika turbīnas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8407

Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes motori ar divpusējiem vai rotējošiem virzuļiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8408

Kompresijaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji (dīzeļi un pusdīzeļi)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8409

Detaļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt dzinējiem, kas iekļauti pozīcijās 8407 vai 8408:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8411

Turboreaktīvie dzinēji, turbopropelleru dzinēji un citādas gāzturbīnas

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8412

Citādi dzinēji un motori

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 8413

Rotorsūkņi

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8414

Rūpniecībā izmantojamie ventilatori, gaisa pūtēji un tamlīdzīgi

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8415

Gaisa kondicionēšanas iekārtas, kam ir ventilators ar motoru un ierīces gaisa mitruma un temperatūras mainīšanai; ieskaitot aparātus, kuros mitrumu atsevišķi neregulē

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8418

Ledusskapji, saldētavas un citas dzesēšanas vai saldēšanas iekārtas, elektriskas vai cita veida; siltumsūkņi, izņemot pozīcijā 8415 minētās gaisa kondicionēšanas iekārtas

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8419

Iekārtas kokapstrādes, papīra masas un kartona rūpniecībai

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

kurā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, to materiālu vērtība, kuri klasificēti tajā pašā pozīcijā kā gatavais izstrādājums, nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8420

Kalandri un citādas velmju (ruļļu) mašīnas, izņemot mašīnas metālam un stiklam, un to cilindri

Ražošana:

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

kurā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, to materiālu vērtība, kuri klasificēti tajā pašā pozīcijā kā gatavais izstrādājums, nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8423

Iekārtas svēršanai (izņemot svarus ar 0,05 g un lielāku precizitāti), ieskaitot svarus, kas apgādāti ar ierīcēm masas kontrolei un aprēķināšanai; atsvari visu tipu svariem

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8425 līdz

8428

Iekārtas pacelšanai, pārvietošanai, iekraušanai vai izkraušanai

Ražošana:

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

kurā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijas 8431 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8429

Pašgājēji buldozeri, buldozeri ar maināmu vērstuvi, autogreideri, planētāji, skrēperi, mehāniskās lāpstas, ekskavatori, vienkausa krāvēji, blietēšanas mašīnas un ceļa veltņi:

 

 

Ceļa ruļļi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

Citādi

Ražošana:

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

kurā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijas 8431 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8430

Citas mašīnas un mehānismi grunts, minerālu un rūdu pārvietošanai, planēšanai, profilēšanai, rakšanai, izstrādāšanai, blietēšanai, blīvēšanai, izņemšanai un urbšanai; iekārtas pāļu dzīšanai un iekārtas pāļu izvilkšanai; sniega arkli un sniega rotortīrītāji

Ražošana:

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

kurā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijas 8431 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8431

Detaļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt ceļa veltņiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8439

Iekārtas papīra masas ražošanai no celulozes šķiedrmateriāliem vai papīra un kartona ražošanai un apdarei

Ražošana:

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

kurā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, to materiālu vērtība, kuri klasificēti tajā pašā pozīcijā kā gatavais izstrādājums, nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8441

Citas iekārtas papīra masas, papīra un kartona izstrādājumu ražošanai, ieskaitot visdažādākās mašīnas papīra un kartona griešanai

Ražošana:

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

kurā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, to materiālu vērtība, kuri klasificēti tajā pašā pozīcijā kā gatavais izstrādājums, nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8444 līdz

8447

Šajās pozīcijās klasificētās iekārtas izmantošanai tekstilrūpniecībā

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 8448

Palīgierīces, paredzētas izmantošanai kopā ar pozīcijā 8444 un 8445 klasificētām iekārtām

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8452

Šujmašīnas, izņemot pozīcijā 8440 minētās mašīnas grāmatu šūšanai; skapīši, pamatnes un pārsegi, kas īpaši paredzēti šujmašīnām; šujmašīnu adatas:

 

 

šujmašīnas (tikai mašīndūrienam), kuru korpusa masa nepārsniedz 16 kg bez motora vai 17 kg ar motoru

Ražošana:

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 %

no izstrādājuma ražotāja cenas visu korpusa montāžā (bez motora) izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību;

izmantotajam diega nostiepšanas mehānismam, izšūšanas mehānismam un zigzaga mehānismam jau ir noteiktas izcelsmes statuss

 

Citādi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8456 līdz

8466

Darbgaldi un iekārtas, kā arī to daļas, kas klasificētas pozīcijā 8456 līdz 8466

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8469 līdz

8472

Mašīnas birojam (piemēram, rakstāmmašīnas, kalkulatori, skaitļošanas, kopēšanas, kā arī brošēšanas iekārtas)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8480

Metālliešanas veidkastes; kokiļu plātnes; liešanas veiduļi; veidnes metālam (izņemot lietņu veidnes), metālu karbīdiem, stiklam, neorganiskiem materiāliem, gumijai vai plastmasai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8482

Lodīšu vai rullīšu gultņi

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8484

Starplikas un salaidumi no metāla loksnēm savienojumā ar citu materiālu vai no divām un vairākām metāla kārtām; starpliku un tamlīdzīgu savienojumu komplekti un sortimenti ar atšķirīgu sastāvu, kas iesaiņoti maisiņos, aploksnēs vai citā līdzīgā iesaiņojumā; mehāniskas noslēgierīces

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8485

Dažādu mašīnu un mehānismu daļas, kam nav elektrotehnisko kabeļuzmavu, izolatoru, spoļu, kontaktu vai citādu elektrotehnisko detaļu un kas citur šajā nodaļā nav minētas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 85. nodaļa

Elektriskās mašīnas un iekārtas un to detaļas; skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra, televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra un šādu izstrādājumu detaļas un piederumi; izņemot:

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā, nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8501

Elektromotori un elektroģeneratori (izņemot ģeneratoriekārtas)

Ražošana:

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

kurā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijas 8503 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8502

Elektroģeneratoru iekārtas un rotējošie pārveidotāji

Ražošana:

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

kurā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto, kopā ņemto pozīcijas 8501 vai 8503 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8504

Strāvas padeves ierīces automātiskajām datu apstrādes iekārtām

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 8518

Mikrofoni un to statīvi; korpusos iemontēti vai neiemontēti skaļruņi; zemfrekvences elektriskie pastiprinātāji; elektriskās skaņas pastiprināšanas iekārtas

Ražošana:

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8519

Plašu atskaņotāji (ieraksta magnetofons), atskaņotāji, kasešu atskaņotāji un citi skaņas atskaņošanas aparāti, kas nesatur skaņas ieraksta ierīci

Ražošana:

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8520

Magnetofoni un citāda skaņu ierakstu aparatūra ar atskaņotājierīci vai bez tās

Ražošana:

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8521

Videoieraksta vai video reproducēšanas aparatūra, ar video atskaņošanas ierīci vai bez tās

Ražošana:

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8522

Detaļas un piederumi, kas piemēroti lietošanai vienīgi vai galvenokārt kopā ar pozīcijā 8519 līdz 8521 minēto aparatūru

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8523

Gatavi neierakstīti datu nesēji skaņas vai tamlīdzīgu parādību ierakstīšanai, kas nav 37. nodaļā minētie izstrādājumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8524

Ierakstītas skaņuplates, lentes un citi nesēji skaņas vai tamlīdzīgu parādību ierakstīšanai, ieskaitot skaņuplašu izgatavošanas matricas un veidnes, bet izņemot 37. nodaļā minētos izstrādājumus:

 

 

Skaņuplašu izgatavošanas matricas un veidnes

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

Citādi

Ražošana:

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

kurā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijas 8523 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8525

Radiofonijas sakaru vai televīzijas raidaparatūra, kas ietver vai neietver uztveršanas, skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru; televīzijas kameras, televīzijas kameras, videokameras ar fiksējamu attēlu un citi video kameru magnetofoni

Ražošana:

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8526

Radiolokācijas, radionavigācijas aparatūra un tālvadības radioaparatūra

Ražošana:

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8527

Radiofonijas sakaru uztvērējaparatūra, kas atrodas vai neatrodas vienā korpusā ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru vai pulksteni

Ražošana:

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8528

Televīzijas uztveršanas aparatūra, kurā ietilpst vai neietilpst radiouztvērēji, skaņu vai video ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūra video monitori un video projektori

Ražošana:

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8529

Detaļas, kas paredzētas galvenokārt vai tikai pozīcijā 8525 līdz 8528 klasificētai aparatūrai:

 

 

paredzētas galvenokārt vai tikai video ieraksta un reproducēšanas aparatūrai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

Citādi

Ražošana:

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

kurā visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8535 un

8536

Elektroaparāti elektrisko ķēžu atslēgšanai vai aizsardzībai, vai pieslēgšanai pie elektriskajām ķēdēm vai ieslēgšanai tajās

Ražošana:

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

kurā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijas 8538 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8537

Pultis, paneļi, konsoles, galdi, skapji un citas pamatnes, kas aprīkotas ar divām vai vairākām elektrovadības vai elektrības sadales iekārtām, kuras iekļautas pozīcijā 8535 vai 8536, ieskaitot tās pamatnes, kurās iebūvēti 90. nodaļā minētie instrumenti vai ierīces, un ciparvadības aparāti, izņemot komutācijas aparātus, kas iekļauti pozīcijā 8517

Ražošana:

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

kurā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto pozīcijas 8538 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8541

Diodes, tranzistori un citas līdzīgas pusvadītāju ierīces; izņemot sagataves, kas nav ieslēgtas mikroshēmā

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8542

Elektroniskās integrālshēmas un mikroshēmas

Ražošana:

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

kurā, ievērojot iepriekšminēto ierobežojumu, visu izmantoto, kopā ņemto pozīcijas 8541 vai 8542 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8544

Izolēti vadi (ieskaitot emaljētus vai anodētus), kabeļi (ieskaitot koaksiālos kabeļus) un citi izolēti elektrības vadītāji ar vai bez savienotājiem; optiskās šķiedras kabeļi, kas izgatavoti no atsevišķām šķiedrām aizsargapvalkos, samontēti vai nesamontēti ar elektrības vadītājiem, vai ar kabeļuzmavām vai bez tām

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8545

Ogles elektrodi, ogles sukas, loka lampas ogle, ogle baterijām un citādi elektrotehnikā lietojamie izstrādājumi no grafīta vai citiem oglekļa veidiem, ar metālu vai bez tā, kas paredzēti izmantošanai elektrotehnikā

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8546

Elektroizolatori no jebkura materiāla

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8547

Vienīgi no izolācijas materiāla izgatavoti elektrisko mašīnu, ierīču un iekārtu izolācijas piederumi, neskaitot montāžai paredzētās metāla daļas (piemēram, vītņotas ligzdas), izņemot izolatorus, kas iekļauti pozīcijā 8546; ar izolācijas materiālu apvilkta parastā metāla elektroizolācijas caurules un to savienotājelementi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8548

Pirmelementu, pirmbateriju, un elektrisko akumulatoru atkritumi un lūžņi; nolietoti pirmelementi, nolietotas pirmbaterijas un nolietoti elektriskie akumulatori; elektroiekārtu daļas un piederumi, kas citur šajā nodaļā nav minēti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 86. nodaļa

Dzelzceļa vai tramvaju lokomotīves, ritošais sastāvs un to daļas; dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīkojums un tā daļas; visu veidu mehāniskās (ieskaitot elektromehāniskās) satiksmes signalizācijas iekārtas; izņemot:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8608

Vilcienu vai tramvaju sliežu stiprinājumi; mehāniskās (ieskaitot elektromehāniskās) signalizācijas iekārtas, iekārtas kustības drošības vai vadības nodrošināšanai uz dzelzceļa, tramvaju ceļiem, autoceļiem, iekšējiem ūdensceļiem, stāvvietās, ostās vai lidlaukos; to daļas

Ražošana, kurā:

visi izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 87. nodaļa

Transportlīdzekļi, izņemot dzelzceļa vai tramvaju ritošo sastāvu, to daļas un piederumi, izņemot:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8709

Ar pacelšanas un pārvietošanas ierīcēm neaprīkoti pašgājēji kravas transportētāji, kurus izmanto rūpnīcās, noliktavās, ostās vai lidostās kravu pārvadāšanai nelielos attālumos; vilcēji, kurus izmanto uz dzelzceļa staciju peroniem; iepriekšminēto transportlīdzekļu detaļas

Ražošana, kurā:

izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8710

Tanki un citas pašgājējas kaujas bruņumašīnas, ar bruņojumu vai bez tā, to detaļas un piederumi

Ražošana, kurā:

izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8711

Motocikli (ieskaitot mopēdus) un velosipēdi, kas aprīkoti ar papildmotoru ar blakusvāģi vai bez tā; blakusvāģi:

 

 

Ar iekšdedzes virzuļdzinēju, kura kapacitāte:

 

 

– –

nepārsniedz 50 cm3

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

visu to izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

– –

pārsniedz 50 cm3

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

visu to izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Citādi

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

visu to izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8712

Divriteņi bez lodīšu gultņiem

Ražošana no pozīcijā 8714 neiekļautiem materiāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8715

Bērnu ratiņi un to daļas

Ražošana, kurā:

izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8716

Piekabes un puspiekabes; citādi transporta līdzekļi bez mehāniskās piedziņas; to daļas

Ražošana, kurā:

izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 88. nodaļa

Gaisa kuģi, kosmiskie aparāti un to daļas; izņemot:

Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8804

Rotējošie izpletņi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus pozīcijas 8804 materiālus

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8805

Aparatūra un ierīces gaisa kuģu palaišanai; ierīces gaisa kuģu uztveršanai uz klāja un tamlīdzīgs aprīkojums; lidotāju zemes trenažieri; iepriekš minēto izstrādājumu daļas

Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

89. nodaļa

Kuģi, laivas un citādi peldlīdzekļi

Ražošana, kurā izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr nevar izmantot korpusus no pozīcijas 8906

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 90. nodaļa

Optiskās ierīces un aparāti, fotoaparāti un kinoaparāti un ierīces, mēraparāti un kontroles aparāti un ierīces, precīzijas ierīces, medicīniskie un ķirurģiskie aparāti un ierīces; to daļas un piederumi; izņemot:

Ražošana, kurā:

izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9001

Optiskās šķiedras un optisko šķiedru kūļi; optiskās šķiedras kabeļi, izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 8544; loksnes un plātnes no polarizācijas materiāla; lēcas (ieskaitot kontaktlēcas), prizmas, spoguļi un citādi optiskie elementi no dažādiem materiāliem, nesamontēti, izņemot šādus elementus no optiski neapstrādāta stikla

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

9002

Lēcas, prizmas, spoguļi un citādi optiskie elementi no jebkura materiāla, iestiprināti, ja tie ir instrumentu vai ierīču daļas vai piederumi, izņemot tamlīdzīgus elementus no optiski neapstrādāta stikla

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

9004

Brilles, aizsargbrilles un tamlīdzīgi koriģējoši, aizsargājoši vai citādi izstrādājumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 9005

Binokļi, monokļi, pārējās optiskās caurules un to statīvi, izņemot astronomiskās ierīces un statīvus

Ražošana, kurā:

izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 9006

Fotoaparāti (izņemot kinokameras); zibspuldzes, izņemot elektriskās dzirksteļaizdedzes zibspuldzes

Ražošana, kurā:

izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9007

Kinokameras un kinoprojektori ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas iekārtām vai bez tām

Ražošana, kurā:

izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

visu to izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9011

Kombinēti optiskie mikroskopi, ieskaitot mikroskopus mikrofotogrāfijai, mikrofilmēšanai vai mikroprojicēšanai

Ražošana, kurā:

izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 9014

Citādi navigācijas instrumenti un ierīces

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

9015

Kartogrāfijas (ieskaitot fotogrammetriju), hidrogrāfijas, okeanogrāfijas, hidroloģijas, meteoroloģijas vai ģeofizikas ierīces un instrumenti, izņemot kompasus; tālmēri

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

9016

Svari ar 0,05 g vai lielāku jutību, ar atsvariem vai bez tiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

9017

Zīmēšanas, iezīmēšanas vai matemātisko aprēķinu instrumenti (piemēram, rasēšanas mašīnas, pantogrāfi, leņķmēri, zīmēšanas iekārtas, logometriskie lineāli diska kalkulatori); rokas instrumenti lineāro izmēru mērīšanai (piemēram, mērlatas, mērlentes, mikrometri, kalibri), kas citur šajā nodaļā nav minēti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

9018

Medicīnas, ķirurģijas, zobārstniecības vai veterinārijas instrumenti un ierīces, ieskaitot scintigrāfijas aparatūru, citāda elektriskā medicīnas aparatūra un ierīces redzes pārbaudei:

 

 

stomatoloģiskie krēsli ar attiecīgām ierīcēm un spļaujamtrauki

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus pozīcijas 9018 materiālus

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Citādi

Ražošana, kurā:

izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9019

Mehanoterapijas ierīces; masāžas aparāti; psiholoģisko testu aparatūra profesionalitātes noteikšanai; ozona terapijas, skābekļa terapijas, aerosolterapijas, mākslīgās elpināšanas aparatūra vai citāda ārstnieciskā aparatūra elpošanas ceļu ārstēšanai

Ražošana, kurā:

izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9020

Citādi elpošanas aparāti un gāzmaskas, izņemot aizsargmaskas bez mehāniskām detaļām un maināmiem filtriem

Ražošana, kurā:

izmantotie materiāli ir klasificējami citā pozīcijā nekā izstrādājums;

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9024

Mašīnas un ierīces materiālu (piemēram, metālu, koksnes, tekstilmateriālu, papīra, plastmasu) cietības, stiprības, saspiežamības, elastības vai citu mehānisko īpašību pārbaudei

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

9025

Blīvummēri un tamlīdzīgas šķidrumā iegremdējamas ierīces, termometri, pirometri, barometri, higrometri un psihrometri, ar reģistrācijas kontrolierīcēm vai bez tām, kā arī jebkuri šo ierīču apvienojumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

9026

Ierīces un aparatūra šķidrumu vai gāzu patēriņa, līmeņa, spiediena vai citu mainīgo lielumu mērīšanai vai kontrolei (piemēram, patēriņa mērītāji, līmeņa rādītāji, manometri, siltuma skaitītāji), izņemot instrumentus un aparatūru, kas iekļauti pozīcijā 9014, 9015, 9028 vai 9032

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

9027

Fizikālās vai ķīmiskās analīzes ierīces un aparatūra (piemēram, polarimetri, refraktometri, spektrometri, gāzes vai dūmu analizatori); ierīces un aparatūra viskozitātes, porainības, izplešanās, virsmas spraiguma u. tml. mērīšanai vai kontrolei; ierīces un aparatūra siltuma, skaņas vai apgaismojuma mērīšanai vai kontrolei (ieskaitot eksponometrus); mikrotomi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

9028

Saražotās vai patērējamās gāzes, šķidruma vai elektrības skaitītāji, ieskaitot attiecīgos kalibrējošos skaitītājus:

 

 

detaļas un piederumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

Citādi

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izlietoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

9029

Apgriezienu mērītāji, ieguves mērītāji, taksometri, hodometri, pedometri un tamlīdzīg