ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 346

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 29. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1579/2007 (2007. gada 20. decembris), ar ko 2008. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Melnajā jūrā

1

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva 2007/74/EK (2007. gada 20. decembris) par atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa par precēm, kuras ieved personas, kas ieceļo no trešām valstīm

6

 

*

Padomes Direktīva 2007/75/EK (2007. gada 20. decembris), ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz dažiem pagaidu noteikumiem par pievienotās vērtības nodokļa likmi

13

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/880/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 20. decembris), ar kuru Francijai saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 19. pantu atļauj piemērot samazinātu nodokļa likmi bezsvina benzīnam, ko izmanto kā degvielu un kas tiek nodots patēriņam Korsikas departamentos

15

 

 

2007/881/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 20. decembris), ar ko groza Padomes reglamentu

17

 

 

2007/882/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 20. decembris), ar ko groza Lēmumu 1999/70/EK par valstu centrālo banku ārējiem revidentiem attiecībā uz Central Bank of Cyprus ārējiem revidentiem

19

 

 

2007/883/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 20. decembris), ar ko groza Lēmumu 1999/70/EK par valstu centrālo banku ārējiem revidentiem attiecībā uz Maltas Centrālās bankas ārējiem revidentiem

20

 

 

2007/884/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 20. decembris), ar ko Apvienotajai Karalistei atļauj piemērot pasākumus, atkāpjoties no 26. panta 1. punkta a) apakšpunkta, 168. panta un 169. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

21

 

 

Komisija

 

 

2007/885/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 26. decembris), ar ko groza Lēmumu 2006/415/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnu H5N1 apakštipa putnu gripu mājputniem Vācijā ( 1 )

23

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

 

2007/886/KĀDP

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums EUPOL AFGH/2/2007 (2007. gada 30. novembris) par Eiropas Savienības policijas misijas Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN) Atbalstītāju komitejas izveidi

26

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2007/887/KĀDP (2007. gada 20. decembris), ar ko atceļ Vienoto rīcību 2005/557/KĀDP par Eiropas Savienības civilmilitāro rīcību Āfrikas Savienības misijas atbalstam Darfūras reģionā Sudānā un Somālijā

28

 

 

2007/888/KĀDP

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums EUPT/2/2007 (2007. gada 18. decembris) par Eiropas Savienības plānošanas grupas (EUPT Kosovo) vadītāja iecelšanu amatā

29

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

29.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 346/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1579/2007

(2007. gada 20. decembris),

ar ko 2008. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Melnajā jūrā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2371/2002 (2002. gada 20. decembris) par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) un jo īpaši tās 20. pantu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 847/96 (1996. gada 6. maijs), kas ievieš papildu nosacījumus ikgadējai kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) un kvotu pārvaldei (2), un jo īpaši tās 2. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2371/2002 4. pantu Padome pieņem pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu piekļuvi zonām un resursiem, un ilgtspējīgas zvejas darbības, ņemot vērā pieejamos zinātniskos ieteikumus, un jo īpaši ziņojumu, kuru sagatavojusi Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2371/2002 20. pantu Padome nosaka zvejas iespējas katrā zvejniecībā vai zvejniecību grupā un sadala šīs iespējas dalībvalstīm.

(3)

Lai nodrošinātu zvejas iespēju faktisku pārvaldību, būtu jāparedz īpaši nosacījumi, saskaņā ar kuriem tiek veiktas zvejas darbības.

(4)

Regulas (EK) Nr. 2371/2002 3. pantā ir iekļautas ar zvejas iespēju sadali saistītās definīcijas.

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 847/96 2. pantu būtu jānosaka krājumi, uz kuriem attiecas dažādi minētajā regulā paredzētie pasākumi.

(6)

Lai veicinātu zivju krājumu saglabāšanu, 2008. gadā būtu jāīsteno daži papildu tehniskie nosacījumi saistībā ar zvejas darbībām.

(7)

Zvejas iespējas būtu jāizmanto saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem šajā jomā, jo īpaši saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2847/93 (1993. gada 12. oktobris), ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (3), un Padomes Regulu (EK) Nr. 850/98 (1998. gada 30. marts) par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai (4).

(8)

Paturot prātā, ja dalībvalstī pirms šīs regulas stāšanās spēkā akmeņplekstes zvejai tradicionāli izmantoja linumu ar acu izmēru, kas mazāks par 200 mm, un lai atļautu veikt atbilstīgu pielāgojumu tehniskajiem pasākumiem, kas ieviesti ar šo regulu, minētajai dalībvalstij atļauj zvejot akmeņpleksti, izmantojot linumu ar acu izmēru, kas nav mazāks par 180 mm.

(9)

Ņemot vērā jautājuma steidzamību, ir obligāti jāpiešķir izņēmums no sešu nedēļu laikposma, kas minēts I punkta 3. apakšpunktā Protokolā par dalībvalstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumiem, ar ko dibinātas Eiropas Kopienas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas Melnajā jūrā 2008. gadā un nosacījumus, saskaņā ar kuriem šīs zvejas iespējas var izmantot.

2. pants

Darbības joma

1.   Šī regula attiecas uz Kopienas zvejas kuģiem (Kopienas kuģiem), kas zvejo Melnajā jūrā.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, šo regulu nepiemēro zvejas darbībām, kuras veic tikai tādas zinātniskas izpētes mērķiem, ko īsteno ar attiecīgās dalībvalsts atļauju un tās uzraudzībā un par ko iepriekš ir informēta Komisija un dalībvalsts, kuras ūdeņos šo izpēti veic.

3. pants

Definīcijas

Papildus definīcijām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 2371/2002 3. pantā, šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

GFCM” ir Vidusjūras Vispārējā zvejniecības komisija;

b)

“Melnā jūra” ir GFCM teritorijas ģeogrāfiskais apakšapgabals atbilstīgi definīcijai rezolūcijā GFCM/31/2007/2;

c)

“kopējā pieļaujamā nozveja” (KPN) ir katram krājumam noteikts daudzums, ko katru gadu atļauts iegūt;

d)

“kvota” ir KPN daļa, kas iedalīta Kopienai, dalībvalstij vai trešai valstij.

II   NODAĻA

ZVEJAS IESPĒJAS UN AR TĀM SAISTĪTIE NOSACĪJUMI

4. pants

Nozvejas limiti un to sadalījums

Nozvejas limiti, šādu limitu sadalījums dalībvalstīm un papildu nosacījumi, ko piemēro saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 847/96 2. pantu, ir norādīti šīs regulas I pielikumā.

5. pants

Īpaši noteikumi par sadalījumu

Šīs regulas I pielikumā izklāstītais nozvejas limitu sadalījums dalībvalstīm neskar:

a)

apmaiņas, kas izdarītas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2371/2002 20. panta 5. punktu;

b)

pārdales, kas veiktas saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2847/93 21. panta 4. punktu, 23. panta 1. punktu un 32. panta 2. punktu un Regulas (EK) Nr. 2371/2002 23. panta 4. punkta otro daļu;

c)

papildu izkrāvumus, kas atļauti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu;

d)

atskaitījumus, kas veikti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 847/96 5. pantu un Regulas (EK) Nr. 2371/2002 23. panta 4. punkta pirmo daļu.

6. pants

Nozvejas un piezvejas nosacījumi

1.   Zivis no krājumiem, kam ir noteikti nozvejas limiti, uz klāja paturēt un izkraut drīkst tikai tad, ja nozveja ir iegūta ar tās dalībvalsts zvejas kuģiem, kurai ir kvota, kura vēl nav pilnībā izmantota.

2.   Visus izkrāvumus atskaita no kvotas vai no Kopienas daļas, ja tā nav sadalīta dalībvalstīm kvotu veidā.

7. pants

Pārejas posma tehniskie pasākumi

Pārejas posma tehniskie pasākumi ir noteikti II pielikumā.

III   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

8. pants

Datu nosūtīšana

Kad dalībvalstis saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2847/93 15. panta 1. punktu nosūta Komisijai datus par nozvejas izkrāvumiem, tās izmanto šīs regulas I pielikumā noteiktos krājumu kodus.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 20. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

F. NUNES CORREIA


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 865/2007 (OV L 192, 24.7.2007., 1. lpp.).

(2)  OV L 115, 9.5.1996., 3. lpp.

(3)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1967/2006 (OV L 409, 30.12.2006., 9. lpp.).

(4)  OV L 125, 27.4.1998., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2166/2005 (OV L 345, 28.12.2005., 5. lpp.).


I PIELIKUMS

Nozvejas limiti un ar tiem saistītie nosacījumi ikgadējai to nozvejas limitu pārvaldībai, kas piemērojami Kopienas kuģiem apgabalos, kuros noteikti nozvejas limiti sugām un apgabaliem

Turpmāk tabulās ir noteiktas KPN un kvotas (dzīvsvara tonnās, ja nav norādīts citādi) atkarībā no krājuma, kā arī dalībvalstīm iedalītā daļa un saistītie nosacījumi kvotu ikgadējai pārvaldībai.

Katram apgabalam zivju krājumi ir uzskaitīti alfabētiskā secībā, pirmo norādot sugas nosaukumu latīņu valodā. Šajās tabulās sugu apzīmēšanai izmantoti šādi kodi:

Zinātniskais nosaukums

Trīsburtu kods

Vispārpieņemtais nosaukums

Psetta maxima

TUR

Akmeņplekste

Sprattus sprattus

SPR

Brētliņa


Suga

:

Akmeņplekste

Psetta maxima

Zona

:

Melnā jūra

Bulgārija

50

Piesardzības KPN

Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.

Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.

Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. pantu.

Rumānija

50

EK

100

KPN

Nepiemēro


Suga

:

Brētliņa

Sprattus sprattus

Zona

:

Melnā jūra

EK

15 000 (1)

Piesardzības KPN

Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.

Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.

Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. pantu.

KPN

Nepiemēro


(1)  Drīkst zvejot tikai tie kuģi, kuri peld ar Bulgārijas un Rumānijas karogu.


II PIELIKUMS

PĀREJAS POSMA TEHNISKIE PASĀKUMI

1.

Eiropas Kopienas ūdeņos Melnajā jūrā laikposmā no 15. aprīļa līdz 15. jūnijam nav atļautas nekādas zvejas darbības.

2.

Dalībvalstī, kur minimālais linuma acu izmērs akmeņplekstes zvejai pirms šīs regulas stāšanās spēkā bija mazāks nekā 200 mm, akmeņplekstes zvejai drīkst izmantot linumu ar acu izmēru, kas nav mazāks par 180 mm.

3.

Akmeņplekstes minimālais izkrāvuma izmērs nedrīkst būt mazāks par 45 cm (kopējais garums), mērot atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 850/98 18. pantam.


DIREKTĪVAS

29.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 346/6


PADOMES DIREKTĪVA 2007/74/EK

(2007. gada 20. decembris)

par atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa par precēm, kuras ieved personas, kas ieceļo no trešām valstīm

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 93. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Direktīvu 69/169/EEK (1969. gada 28. maijs) par normatīvu un administratīvu aktu saskaņošanu attiecībā uz atbrīvojumiem no apgrozījuma nodokļa un akcīzes nodokļa par preču ievešanu starptautiskos ceļojumos (1) izveidoja Kopienas sistēmu nodokļu atbrīvojumiem. Lai gan šo sistēmu vajadzēs saglabāt arī turpmāk, lai novērstu nodokļu dubulto uzlikšanu, kā arī gadījumos, kad, ņemot vērā preču ievešanas apstākļus, nav jāpiemēro parastie ekonomikas aizsardzības līdzekļi, tā arī turpmāk būtu jāpiemēro tikai attiecībā uz precēm, kas atrodas to ceļotāju bagāžā, kuri ierodas no trešām valstīm, ar nosacījumu, ka šāda preču ievešana nav komerciāla.

(2)

Tomēr, ņemot vērā nepieciešamo grozījumu skaitu, kā arī vajadzību pielāgot Direktīvu 69/169/EEK atbilstīgi situācijai pēc paplašināšanās un Kopienas jaunajām ārējām robežām, pārstrukturēt un vienkāršot dažus noteikumus, padarot tos skaidrākus, Direktīvas 69/169/EEK pilnīga pārskatīšana un aizstāšana ir pamatota.

(3)

Kvantitatīvajiem ierobežojumiem un monetārajiem robežlielumiem, uz kuriem attiecas atbrīvojumi, būtu jāatbilst dalībvalstu pašreizējām vajadzībām.

(4)

Nosakot monetāros robežlielumus, būtu jāņem vērā naudas reālās vērtības izmaiņas kopš pēdējās paaugstināšanas 1994. gadā un būtu jāatspoguļo tādu preču kvantitatīvo ierobežojumu atcelšana, uz kurām dažās dalībvalstīs attiecas akcīzes nodokļi un uz kurām tagad attiecas vispārēji robežlielumi saistībā ar PVN.

(5)

Nosakot monetāros robežlielumus, jāņem vērā grūtības, ar ko saskaras dalībvalstis, kurām ir kopīga sauszemes robeža ar trešām valstīm, kur ir ievērojami zemākas cenas, un kurās tātad varētu rasties problēmas saistībā ar vieglo un pievilcīgo iepirkšanos ārzemēs. Tāpēc ir pamatoti noteikt zemāku monetāro robežlielumu ceļošanas veidiem, kas nav ceļošana ar gaisa transportu.

(6)

Komisijas pieredze liecina, ka tabakas izstrādājumiem un alkoholiskajiem dzērieniem noteiktie daudzumi kopumā ir piemēroti un tādēļ tie būtu jāsaglabā.

(7)

Kvantitatīvajiem ierobežojumiem, uz kuriem attiecas akcīzes preču atbrīvojumi, būtu jāatbilst dalībvalstu pašreizējai nodokļu sistēmai attiecībā uz šādām precēm. Tātad ir lietderīgi paredzēt ierobežojumu alus ievešanai, turpretī ierobežojumi smaržu, kafijas un tējas ievešanai būtu jāatceļ.

(8)

Lai nodrošinātu augstu cilvēku veselības aizsardzības līmeni, ir lietderīgi dalībvalstīm ļaut noteikt zemākus ierobežojumus attiecībā uz monetārajiem robežlielumiem bērniem un neattiecināt tabakas izstrādājumiem un alkoholiskajiem dzērieniem noteiktos atbrīvojumus uz nepilngadīgām personām.

(9)

Ņemot vērā vajadzību nodrošināt Kopienas pilsoņu augstu veselības aizsardzības līmeni, ir lietderīgi ļaut dalībvalstīm piemērot samazinātus kvantitatīvos ierobežojumus attiecībā uz atbrīvojumu tabakas izstrādājumiem.

(10)

Lai ņemtu vērā dažu cilvēku īpašo situāciju, kas saistīta ar viņu atrašanās vietu vai darba vidi, dalībvalstīm arī būtu jābūt iespējai piemērot mazāk apjomīgus atbrīvojumus attiecībā uz pierobežas teritoriju strādniekiem, personām, kuras dzīvo Kopienas robežu tuvumā, un starptautisku ceļojumu transporta līdzekļu apkalpes locekļiem.

(11)

Atgādinām, ka Austrijai ir kopīga sauszemes robeža ar Šveices anklāvu Samnauntāli, kurā pastāv īpaša nodokļu sistēma, saskaņā ar kuru nodokļi ir daudz mazāki nekā pārējā Šveices teritorijā un pat Graubünden kantonā, kura sastāvā Samnauntāles anklāvs ietilpst. Ņemot vērā šos īpašos apstākļus, kuru dēļ Austrija saskaņā ar Direktīvas 69/169/EEK 5. panta 8. punktu piemēro samazinātus kvantitatīvos ierobežojumus attiecībā uz tabakas izstrādājumiem, kuri ievesti no minētā anklāva, būtu jāatļauj šai dalībvalstij vienīgi attiecībā uz Samnauntāli piemērot samazinātus kvantitatīvos ierobežojumu, kā noteikts šajā direktīvā.

(12)

Dalībvalstīs, kuru naudas vienība nav euro, būtu jāizveido mehānisms, kas ļautu konvertēt valsts valūtas summas euro, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi dalībvalstīs.

(13)

Lai atspoguļotu pašreizējās monetārās vērtības, būtu jāpalielina preču ievešanas daudzums, par ko dalībvalstis var neiekasēt nodokļus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

I   NODAĻA

PRIEKŠMETS UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Šajā direktīvā paredzēti noteikumi attiecībā uz atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un akcīzes nodokļa par ievestām precēm, kas ir ceļotāju personīgajā bagāžā un ko ieved ceļotāji no trešās valsts vai teritorijas, kur nepiemēro Kopienas noteikumus par PVN vai akcīzes nodokli vai nevienu no tiem, kā noteikts 3. pantā.

2. pants

Ja ceļojums saistīts ar tranzītu caur trešās valsts teritoriju vai tas sākas 1. pantā minētajā teritorijā, šo direktīvu piemēro, ja ceļotājs nevar noteikt, vai preces, ko viņš pārvadā personīgajā bagāžā, ir iegūtas atbilstoši vispārējiem nosacījumiem, kuri reglamentē nodokļu uzlikšanu kādas dalībvalsts iekšzemes tirgū, un par tām nevar saņemt PVN vai akcīzes nodokļa atmaksu.

Pārlidošanu nenosēžoties neuzskata par tranzītu.

3. pants

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

1)

“trešā valsts” ir jebkura valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts.

Ņemot vērā Fiskālo nolīgumu (1963. gada 18. maijs) starp Franciju un Monako Firstisti un Nolīgumu (1939. gada 31. marts) par draudzību un kaimiņattiecībām starp Itāliju un Sanmarīno Republiku, Monako neuzskata par trešo valsti saistībā ar akcīzes nodokļiem;

2)

“teritorija, kur attiecīgi nepiemēro Kopienas noteikumus par PVN vai akcīzes nodokli vai nevienu no tiem” ir jebkura teritorija, kas nav trešās valsts teritorija, kur nepiemēro Direktīvu 2006/112/EK (2) vai 92/12/EEK vai nevienu no tām.

Ņemot vērā Nolīgumu (1979. gada 15. oktobris) starp Apvienotās Karalistes un Menas salas valdībām par muitas un akcīzes, un saistītiem jautājumiem, Menas salu neuzskata par teritoriju, kur nepiemēro Kopienas noteikumus par PVN vai akcīzes nodokli vai nevienu no tiem;

3)

“ceļotāji, kas ceļo ar aviotransportu” un “ceļotāji, kas ceļo ar jūras transportu” ir pasažieri, kas ceļo ar aviotransportu vai jūras transportu, izņemot privātu, nekomerciālu aviotransportu vai privātu, nekomerciālu jūras transportu;

4)

“privāta, nekomerciāla aviotransporta izmantošana” un “privāta, nekomerciāla jūras transporta izmantošana” ir gaisa kuģu vai jūras kuģu izmantošana, ko veic tā īpašnieks vai fiziska vai juridiska persona, kura – nomājot vai citādi – to izmanto nekomerciālos nolūkos, jo īpaši nolūkos, kas nav pasažieru vai preču pārvadājumi vai pakalpojumu sniegšana par atlīdzību vai valsts iestāžu vajadzībām;

5)

“pierobežas zona” ir zona, kas taisnā līnijā no dalībvalsts robežas nepārsniedz 15 kilometrus un kurā iekļautas vietējās administratīvā iedalījuma vienības, kuru teritorijas daļa atrodas šajā zonā; dalībvalstis šajā sakarā var piešķirt atbrīvojumus;

6)

“pierobežas zonas strādnieki” ir personas, kas profesionālās darbības dēļ savās darba dienās dodas pāri robežai.

II   NODAĻA

ATBRĪVOJUMI

1.   IEDAĻA

Kopīgie noteikumi

4. pants

Dalībvalstis, pamatojoties uz monetāriem robežlielumiem vai kvantitatīvajiem ierobežojumiem, atbrīvo no PVN un akcīzes nodokļa par precēm, ko ceļotāji ieved personīgajā bagāžā, ar nosacījumu, ka šāda preču ievešana nav komerciāla.

5. pants

Piemērojot šos atbrīvojumus, par personīgo bagāžu uzskata visu bagāžu, ko ceļotājs, ierodoties valstī, var uzrādīt muitas iestādēm, kā arī bagāžu, ko viņš uzrāda vēlāk tām pašām muitas iestādēm, pierādot, ka šī bagāža izbraukšanas brīdī kā līdzvedama bagāža ir reģistrēta sabiedrībā, kas nodrošina ceļojumu. Citu degvielu, kas nav degviela, kas minēta 11. pantā, neuzskata par personīgo bagāžu.

6. pants

Piemērojot šos atbrīvojumus, uzskata, ka preču ievešana nav komerciāla, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

tā nenotiek regulāri;

b)

tiek ievestas vienīgi preces, kas paredzētas ceļotāju personīgai vai ģimenes lietošanai vai dāvināšanai.

Šo preču veidam un daudzumam jābūt tādam, kas neliecina, ka tās būtu ievestas komerciālā nolūkā.

2.   IEDAĻA

Monetārie robežlielumi

7. pants

1.   Dalībvalstis atbrīvo no PVN un akcīzes nodokļa par tādu preču ievešanu, izņemot 3. iedaļā minētās preces, kuru kopējā vērtība nepārsniedz EUR 300 vienai personai.

Attiecībā uz ceļotājiem, kas ceļo ar gaisa transportu un jūras transportu, pirmajā daļā norādītais monetārais robežlielums ir EUR 430.

2.   Dalībvalstis var samazināt monetāro robežlielumu ceļotājiem, kas jaunāki par piecpadsmit gadiem, neatkarīgi no transporta līdzekļa. Šis robežlielums tomēr nevar būt mazāks par EUR 150.

3.   Piemērojot monetāros robežlielumus, vienas preces vērtību nedrīkst dalīt.

4.   Piemērojot 1. un 2. punktā minētos atbrīvojumus, neņem vērā to ceļotāja personīgās bagāžas vērtību, ko ieved uz laiku vai ieved atpakaļ pēc pagaidu izvešanas, un to zāļu vērtību, kas vajadzīgas ceļotāja personiskajām vajadzībām.

3.   IEDAĻA

Kvantitatīvie ierobežojumi

8. pants

1.   Dalībvalstis atbrīvo no PVN un akcīzes nodokļa par šādu tabakas izstrādājumu ievešanu, uz ko attiecas turpmāk norādītie lielākie vai mazākie kvantitatīvie ierobežojumi:

a)

200 cigaretes vai 40 cigaretes;

b)

100 cigarellas vai 20 cigarellas;

c)

50 cigāri vai 10 cigāri;

d)

250 g smēķējamās tabakas vai 50 g smēķējamās tabakas.

Katrs a) līdz d) apakšpunktā noteiktais daudzums 4. punkta nozīmē atspoguļo 100 % no kopējā tabakas izstrādājumiem noteiktā daudzuma.

Cigarellas ir cigāri, kas katrs sver lielākais trīs gramus.

2.   Dalībvalstis var izvēlēties ieviest atšķirības starp ceļotājiem, kas ceļo ar aviotransportu, un citiem ceļotājiem, piemērojot 1. punktā minētos mazākos kvantitatīvos ierobežojumus vienīgi attiecībā uz ceļotājiem, kas neceļo ar aviotransportu.

3.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, Austrija var, kamēr Šveices Samnauntāles anklāvā pastāv atšķirīga nodokļu sistēma nekā pārējā Graubünden kantona daļā, ierobežot mazākos kvantitatīvos ierobežojumus attiecībā uz tabakas izstrādājumiem, ko šajā dalībvalstī ieved ceļotāji, kas ierodas tieši no Šveices Samnauntāles anklāva.

4.   Katram ceļotājam atbrīvojumu var attiecināt uz tabakas izstrādājumiem jebkurā kombinācijā, ja procentu daļa, ko izmanto no individuāli noteiktajiem daudzumiem, kopsummā nepārsniedz 100 %.

9. pants

1.   Dalībvalstis atbrīvo no PVN un akcīzes nodokļa par alkohola un alkoholisko dzērienu, kas nav negāzēts vīns un alus, ievešanu, uz ko attiecas šādi kvantitatīvie ierobežojumi:

a)

kopā viens litrs alkohola un alkoholisko dzērienu, kuru alkohola tilpumkoncentrācija pārsniedz 22 %, vai nedenaturēta etilspirta ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 % vai vairāk;

b)

kopā divi litri alkohola un alkoholisko dzērienu, kuru alkohola tilpumkoncentrācija nepārsniedz 22 %.

Katrs a) un b) apakšpunktā noteiktais daudzums 2. punkta nozīmē atspoguļo 100 % no kopējā alkoholam un alkoholiskajiem dzērieniem noteiktā daudzuma.

2.   Katram ceļotājam atbrīvojumu var attiecināt uz 1. punktā minētajiem alkohola veidiem un alkoholiskajiem dzērieniem jebkurā kombinācijā, ja procentu daļa, kas izmantota no individuālajiem daudzumiem, kopsummā nepārsniedz 100 %.

3.   Dalībvalstis atbrīvo no PVN un akcīzes nodokļa kopumā par četriem litriem negāzēto vīnu un 16 litriem alus.

10. pants

Direktīvas 8. un 9. pantā paredzētos atbrīvojumus neattiecina uz ceļotājiem, kas jaunāki par 17 gadiem.

11. pants

Dalībvalstis atbrīvo no PVN un akcīzes nodokļa par standarta tvertnē pildītu degvielu un degvielu pārnēsājamos konteineros, kuras daudzums nepārsniedz 10 litrus, attiecībā uz vienu motorizēto transporta līdzekļi.

12. pants

Direktīvas 8., 9. vai 11. pantā minēto preču vērtību, piemērojot 7. panta 1. punktā paredzēto atbrīvojumu, neņem vērā.

III   NODAĻA

ĪPAŠI GADĪJUMI

13. pants

1.   Dalībvalstis var samazināt monetāros robežlielumus vai kvantitatīvos ierobežojumus, vai abus šādu kategoriju ceļotājiem:

a)

personām, kas dzīvo pierobežas zonā;

b)

pierobežas zonas strādniekiem;

c)

tāda transporta līdzekļa apkalpes locekļiem, kuru izmanto ceļošanai no trešās valsts vai no teritorijas, kur nepiemēro Kopienas noteikumus par PVN vai akcīzes nodokli vai nevienu no tiem.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja ceļotājs, kas pieder pie kādas no tajā minētajām kategorijām, uzrāda pierādījumu tam, ka viņš dosies pāri dalībvalsts pierobežas zonai vai ka viņš neatgriežas no pierobežas zonas kaimiņvalstī, kas ir trešā valsts.

To tomēr piemēro, ja pierobežas zonas strādnieki vai starptautiskā satiksmē izmantojamu transporta līdzekļu apkalpes locekļi ieved preces, ceļojot darba uzdevumā.

IV   NODAĻA

VISPĀRĒJI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

14. pants

Dalībvalstis var izvēlēties neiekasēt PVN vai akcīzes nodokli par kāda ceļotāja ievestām precēm gadījumos, ja iekasējamā nodokļa summa ir vienāda ar vai mazāka par EUR 10.

15. pants

1.   Euro ekvivalentu valsts valūtā, ko izmanto, piemērojot šo direktīvu, nosaka reizi gadā. Piemērojamie kursi ir tie, kas pastāv oktobra pirmajā darba dienā. Tos publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tos piemēro, sākot ar nākamā gada 1. janvāri.

2.   Dalībvalstis var noapaļot tās summas valsts valūtā, kas konvertētas no 7. pantā paredzētajām summām euro, ja šī noapaļošana nepārsniedz EUR 5.

3.   Dalībvalstis var saglabāt monetāros robežlielumus, kuri ir spēkā laikā, kad tiek veikta 1. punktā paredzētā ikgadējā koriģēšana, ja pirms 2. punktā paredzētās noapaļošanas, konvertējot attiecīgo summu euro, atbrīvojuma summa valsts valūtā netiek grozīta vairāk kā par 5 % vai ja šis atbrīvojums tiek samazināts.

16. pants

Ik pēc četriem gadiem, sākot ar 2012. gadu, Komisija iesniedz Padomei ziņojumu par šīs direktīvas īstenošanu, kam attiecīgā gadījumā pievienots priekšlikums par grozījumiem.

17. pants

Direktīvas 69/169/EEK 5. panta 9. punktā datumu “2007. gada 31. decembris” aizstāj ar “2008. gada 30. novembris”.

18. pants

Direktīvu 69/169/EEK atceļ un aizstāj ar šo direktīvu no 2008. gada 1. decembra.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās lasa saskaņā ar pielikumā izklāstīto atbilstības tabulu.

19. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai no 2008. gada 1. decembra izpildītu šīs direktīvas 1. līdz 15. panta prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

20. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 1. decembra.

Tomēr 17. pantu piemēro no 2008. gada 1. janvāra.

21. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 20. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

F. NUNES CORREIA


(1)  OV L 133, 4.6.1969., 6. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2005/93/EK (OV L 346, 29.12.2005., 16. lpp.).

(2)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/138/EK (OV L 384, 29.12.2006., 92. lpp.).


PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Direktīva 69/169/EEK

Šī direktīva

1. panta 1. punkts

7. panta 1. punkts

1. panta 2. punkts

7. panta 2. punkts

1. panta 3. punkts

7. panta 3. punkts

2. pants

3. panta pirmais punkts

7. panta 4. punkts

3. panta otrais punkts

6. pants

3. panta trešā punkta pirmā daļa

5. pants

3. panta trešā punkta otrā daļa

5. un 11. pants

4. panta 1. punkta ievadteikums

8. panta 1. punkta ievadteikums, 9. panta 1. punkta ievadteikums

4. panta 1. punkta otrā sleja

4. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmā sleja

8. panta 1. punkts

4. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmā sleja

9. panta 1. punkts

4. panta 1. punkta c), d) un e) apakšpunkta pirmā sleja

4. panta 2. punkta pirmā daļa

10. pants

4. panta 2. punkta otrā daļa

4. panta 3. punkts

12. pants

4. panta 4. punkts

2. pants

4. panta 5. punkts

5. panta 1. punkts

5. panta 2. punkts

13. panta 1. punkts

5. panta 3. punkts

5. panta 4. punkts

13. panta 2. punkts

5. panta 5. punkts

5. panta 6. punkta ievadteikums, pirmais ievilkums

3. panta 5. punkts

5. panta 6. punkta ievadteikums, otrais ievilkums

3. panta 6. punkts

5. panta 7. punkts

5. panta 8. punkts

5. panta 9. punkts

7. panta 1. punkts

7. panta 2. punkts

15. panta 1. punkts

7. panta 3. punkts

15. panta 2. punkts

7. panta 4. punkts

15. panta 3. punkts

7. panta 5. punkts

7.a panta 1. punkts

7.a panta 2. punkts

14. pants

7.b pants

7.c pants

7.d pants

8. panta 1. punkts

19. panta 1. punkta pirmā daļa

8. panta 2. punkta pirmā daļa

19. panta 1. punkta pirmā daļa

8. panta 2. punkta otrā daļa

9. pants

21. pants


29.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 346/13


PADOMES DIREKTĪVA 2007/75/EK

(2007. gada 20. decembris),

ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz dažiem pagaidu noteikumiem par pievienotās vērtības nodokļa likmi

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 93. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

tā kā:

(1)

Padomes Direktīvā 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (2) ir paredzētas konkrētas atkāpes attiecībā uz PVN likmēm. Dažas atkāpes beidz piemērot noteiktā dienā, bet citas ir spēkā līdz galīga nodokļu režīma ieviešanai.

(2)

Ar PVN likmi saistītām atkāpēm, kuras paredzētas Direktīvā 2006/112/EK saskaņā ar 2003. gada Pievienošanās Aktu un kuras veicina dažu jauno dalībvalstu ekonomikas sekmīgu pielāgošanos iekšējam tirgum, ir noteikts termiņš, un tās drīzumā beidzas.

(3)

Vairākas no šīm jaunajām dalībvalstīm ir paziņojušas, ka tās vēlas ilgāku laiku turpināt piemērot atkāpes, ko tās saņem.

(4)

Ņemot vērā paredzētās debates par samazināto likmju izmantošanu un paredzēto tiesību akta priekšlikumu, ko iesniegs Komisija, dažas atkāpes ir lietderīgi pagarināt līdz 2010. gada beigām, proti, līdz datumam, līdz kuram ir pagarināta eksperimentālā kārtā ieviestās samazinātās likmes piemērošana darbietilpīgiem pakalpojumiem.

(5)

Tādēļ Direktīva 2006/112/EK būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Sākot ar 2008. gada 1. janvāri, Direktīvu 2006/112/EK ar šo groza šādi.

1)

Direktīvas 123. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“123. pants

Līdz 2010. gada 31. decembrim Čehijas Republika var turpināt piemērot samazinātu likmi, kas ir vismaz 5 %, mājokļu būvniecības pakalpojumiem, kuri nav saistīti ar sociālo politiku, šo noteikumu neattiecinot uz būvmateriāliem.”

2)

Direktīvas 124. pantu svītro.

3)

Direktīvas 125. panta 1. un 2. punktā vārdkopu “līdz 2007. gada 31. decembrim” aizstāj ar vārdkopu “līdz 2010. gada 31. decembrim”.

4)

Direktīvas 126. pantu svītro.

5)

Direktīvas 127. pantā vārdkopu “2010. gada 1. janvārim” aizstāj ar vārdkopu “2010. gada 31. decembrim”.

6)

Direktīvas 128. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“128. pants

1.   Līdz 2010. gada 31. decembrim Polija var piemērot atbrīvojumu no nodokļa ar tiesībām uz iepriekšējā stadijā samaksātā PVN atskaitīšanu noteiktu kategoriju grāmatu un specializētu periodisko izdevumu piegādei.

2.   Līdz 2010. gada 31. decembrim vai līdz 402. pantā paredzētā galīgā režīma ieviešanai atkarībā no tā, kurš termiņš ir agrāk, Polija var turpināt restorānu pakalpojumu sniegšanai piemērot samazinātu likmi, kas ir vismaz 7 %.

3.   Līdz 2010. gada 31. decembrim Polija var turpināt III pielikuma 1. punktā minēto pārtikas produktu piegādei piemērot samazinātu likmi, kas ir vismaz 3 %.

4.   Līdz 2010. gada 31. decembrim Polija var turpināt piemērot samazinātu likmi, kas ir vismaz 7 %, mājokļu būvniecības, atjaunošanas un apkopes pakalpojumiem, kurus nesniedz, īstenojot sociālo politiku, bet ne būvmateriāliem, un dzīvojamo ēku vai to daļu piegādei pirms pirmreizējās izmantošanas, kā minēts 12. panta 1. punkta a) apakšpunktā.”

7)

Direktīvas 129. panta 1. un 2. punktā vārdkopu “līdz 2007. gada 31. decembrim” aizstāj ar vārdkopu “līdz 2010. gada 31. decembrim”.

8)

Direktīvas 130. pantu svītro.

2. pants

Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu noteikumus, ko tās ir pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 20. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

F. NUNES CORREIA


(1)  Atzinums sniegts 2007. gada 11. decembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/138/EK (OV L 384, 29.12.2006., 92. lpp.).


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Padome

29.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 346/15


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 20. decembris),

ar kuru Francijai saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 19. pantu atļauj piemērot samazinātu nodokļa likmi bezsvina benzīnam, ko izmanto kā degvielu un kas tiek nodots patēriņam Korsikas departamentos

(Autentisks ir tikai teksts franču valodā)

(2007/880/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2003/96/EK (2003. gada 27. oktobris), kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (1), un jo īpaši tās 19. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 18. panta 1. punktu, kas jālasa saistībā ar tās II pielikumu, Francijai tika atļauts Korsikā piemērot samazināto patēriņa nodokļa likmi. Šī atļauja tika piešķirta līdz 2006. gada 31. decembrim.

(2)

Francijas iestādes 2006. gada 16. oktobra vēstulē par energoresursu nodokli ir lūgušas atļauju piemērot samazinātu likmi bezsvina benzīnam, ko izmanto kā degvielu, un turpināt līdzšinējo praksi, kas izveidojusies pēc iepriekšminētās atkāpes piešķiršanas; Francijas iestādes lūdza piešķirt šo atļauju, pirms ir beidzies minētās atkāpes piemērošanas termiņš. Samazinājuma apjoms ir EUR 1 par hektolitru. Atļauja tiek lūgta laikposmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim. Korsikā degvielas uzpildes staciju apgāde ar bezsvina degvielu papildu izdevumu dēļ ir ievērojami dārgāka nekā kontinentā, un attiecīgi degvielas galīgās cenas ir par 4 līdz 7 EUR/hl augstākas nekā kontinentā.

(3)

Samazinot bezsvina benzīna nodokli, ko maksā Korsikas patērētāji, kontinentālās Francijas un Korsikas patērētājiem tiek radīti daudzmaz līdzīgi apstākļi. Tādēļ šim pasākumam ir reģionālās un kohēzijas politikas mērķi.

(4)

Ir paredzēta vienīgi tāda nodokļa samazināšana, kāda ir vajadzīga, lai ņemtu vērā papildu izmaksas, kas Korsikas patērētājiem radušās saistībā ar degvielas pārvadāšanu un sadali.

(5)

Nodokļa galīgais līmenis atbilst Direktīvā 2003/96/EK paredzētajam un pašlaik spēkā esošajam minimālajam līmenim EUR 359 par 1 000 litriem (jeb 35,90 EUR/hl). Šī atbilstība tiek nodrošināta arī tad, ja ņem vērā atļauju, kas piešķirta ar Padomes Lēmumu 2005/767/EK (2), kura iedarbība var pārklāties ar šā lēmuma iedarbību.

(6)

Ņemot vērā gan to, ka pasākumu piemēros nomaļos departamentos, kuri atrodas uz salas, gan arī to, ka tarifa samazinājums ir neliels (tarifs joprojām ir daudz augstāks nekā Kopienas minimālais tarifs), šis pasākumus neradīs problēmas saistībā ar to, ka citu departamentu patērētāji brauktu uz Korsiku iegādāties degvielu, uzskatot, ka tās cena izdevīga.

(7)

Attiecīgi šis pasākums ir pieņemams no tāda viedokļa, ka tas neradīs traucējumus iekšējā tirgus normālā darbībā un ļaus nodrošināt godīgu konkurenci, turklāt tas nav pretrunā Kopienas vides, enerģētikas un transporta politikai.

(8)

Tādēļ saskaņā ar Direktīvas 2003/93/EK 19. panta 2. punktu Francijai būtu jāatļauj līdz 2012. gada 31. decembrim piemērot samazinātu nodokļa likmi bezsvina benzīnam, ko izmanto kā degvielu un kas tiek nodots patēriņam Korsikā.

(9)

Būtu jānodrošina, lai šajā lēmumā paredzēto samazinājumu Francija varētu piemērot tādā veidā, lai nerastos juridiskais vakuums attiecībā pret regulējumu, kas bija spēkā līdz 2007. gada 1. janvārim, proti, attiecībā pret atkāpi, kura noteikta 18. pantā, kas jālasa saistībā ar Direktīvas 2003/96/EK II pielikumu. Tādēļ prasītā atļauja būtu jāpiešķir no 2007. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Francijai ir atļauts piemērot samazinātu nodokļu likmi bezsvina benzīnam, ko izmanto kā degvielu un kas tiek nodots patēriņam Korsikas departamentos.

Lai nepieļautu pārmērīgu kompensāciju, samazinājuma apjoms nedrīkst būt lielāks par pārvadāšanas, uzglabāšanas un sadales papildu izmaksu apjomu; pārvadāšanas, uzglabāšanas un sadales izmaksas salīdzina ar attiecīgajām izmaksām kontinentālajā Francijā.

Attiecībā uz samazināto likmi ir jāievēro Direktīvā 2003/96/EK noteiktās saistības, konkrēti, minimālās likmes, kas norādītas 7. pantā.

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2007. gada 1. janvāra, un tā darbība beidzas 2012. gada 31. decembrī.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Francijas Republikai.

Briselē, 2007. gada 20. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

F. NUNES CORREIA


(1)  OV L 283, 31.10.2003., 51. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/75/EK (OV L 157, 30.4.2004., 100. lpp.).

(2)  OV L 290, 4.11.2005., 25. lpp.


29.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 346/17


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 20. decembris),

ar ko groza Padomes reglamentu

(2007/881/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 207. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 121. panta 3. punktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. panta 1. punktu un 41. panta 1. punktu,

ņemot vērā Padomes reglamenta (1) III pielikuma 2. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes reglamenta (turpmāk – “reglaments”) 11. panta 5. punkts paredz, ka gadījumā, ja Padomei jāpieņem lēmums, kam vajadzīgs kvalificēts balsu vairākums, un ja kāds Padomes loceklis to ir prasījis, pārbauda, vai dalībvalstis, kas veido šo balsu vairākumu, pārstāv vismaz 62 % no Eiropas Savienības iedzīvotāju kopskaita, kas aprēķināts atbilstīgi iedzīvotāju skaita rādītājiem, kas noteikti reglamenta III pielikuma 1. pantā.

(2)

Reglamenta III pielikuma 2. panta 2. punktā par to, kā piemērot noteikumus par balsu sadalījumu Padomē, ir paredzēts, ka kārtējā gada 1. janvārī Padome saskaņā ar informāciju, kas Eiropas Kopienu Statistikas birojā pieejama iepriekšējā gada 30. septembrī, pielāgo minētā pielikuma 1. pantā norādītos skaitļus.

(3)

Tādēļ būtu jāveic reglamenta pielāgojums 2008. gadam,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Padomes reglamenta III pielikuma 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“1. pants

Lai piemērotu EK līguma 205. panta 4. punktu, Euratom līguma 118. panta 4. punktu un Līguma par Eiropas Savienību 23. panta 2. punkta trešo daļu un 34. panta 3. punktu, katras dalībvalsts iedzīvotāju kopskaits laikposmā no 2008. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim ir šāds:

Dalībvalsts

Iedzīvotāju kopskaits

(× 1 000)

Vācija

82 314,9

Francija

63 392,1

Apvienotā Karaliste

60 823,8

Itālija

59 131,3

Spānija

44 474,6

Polija

38 125,5

Rumānija

21 565,1

Nīderlande

16 358

Grieķija

11 171,7

Portugāle

10 599,1

Beļģija

10 584,5

Čehija

10 287,2

Ungārija

10 066,1

Zviedrija

9 113,2

Austrija

8 298,9

Bulgārija

7 679,3

Dānija

5 447,1

Slovākija

5 393,6

Somija

5 276,9

Īrija

4 319,4

Lietuva

3 384,9

Latvija

2 281,3

Slovēnija

2 010,3

Igaunija

1 342,4

Kipra

778,7

Luksemburga

476,2

Malta

407,8

Kopā

495 103,9

slieksnis (62 %)

306 964,4”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2008. gada 1. janvārī.

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2007. gada 20. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

F. NUNES CORREIA


(1)  Padomes Lēmums 2006/683/EK, Euratom (2006. gada 15. septembris), ar ko pieņem Padomes reglamentu (OV L 285, 16.10.2006., 47. lpp.).


29.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 346/19


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 20. decembris),

ar ko groza Lēmumu 1999/70/EK par valstu centrālo banku ārējiem revidentiem attiecībā uz Central Bank of Cyprus ārējiem revidentiem

(2007/882/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtiem un jo īpaši tā 27.1. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Ieteikumu ECB/2007/12 (2007. gada 15. novembris) Eiropas Savienības Padomei par Central Bank of Cyprus ārējo revidentu (1),

tā kā:

(1)

Eiropas Centrālās bankas (ECB) un Eurosistēmas valstu centrālo banku pārskatus revidē neatkarīgi ārējie revidenti, kurus ieteikusi ECB Padome un apstiprinājusi Eiropas Savienības Padome.

(2)

Ņemot vērā 1. pantu Padomes Lēmumā 2007/503/EK (2007. gada 10. jūlijs) saskaņā ar Līguma 122. panta 2. punktu par vienotās valūtas ieviešanu Kiprā 2008. gada 1. janvārī (2), Kipra ir izpildījusi euro ieviešanai paredzētos nosacījumus, un 2003. gada Pievienošanās akta 4. pantā minētais Kipras izņēmuma statuss būtu jāatceļ no 2008. gada 1. janvāra.

(3)

Ņemot vērā 60. iedaļas 1. punkta a) apakšpunktu 2007. gada Likumā Nr. 34(I), ar ko groza 2002. un 2003. gada likumus par Central Bank of Cyprus un kas stājas spēkā 2008. gada 1. janvārī, Central Bank of Cyprus gada finanšu pārskatus revidē saskaņā ar ECBS statūtu 27. pantu.

(4)

Pēc Kipras izņēmuma statusa atcelšanas ECB Padome ieteica Padomei apstiprināt PricewaterhouseCoopers Limited par Central Bank of Cyprus ārējiem revidentiem no 2008. līdz 2012. finanšu gadam.

(5)

Ir lietderīgi ievērot ECB Padomes ieteikumu un atbilstīgi grozīt Padomes Lēmumu 1999/70/EK (3),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 1999/70/EEK 1. pantam pievieno šādu punktu:

“14.   Ar šo par Central Bank of Cyprus ārējiem revidentiem no 2008. līdz 2012. finanšu gadam apstiprina PricewaterhouseCoopers Limited.”

2. pants

Šo lēmumu paziņo ECB.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2007. gada 20. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

F. NUNES CORREIA


(1)  OV C 277, 20.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 186, 18.7.2007., 29. lpp.

(3)  OV L 22, 29.1.1999., 69. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/145/EK (OV L 64, 2.3.2007., 35. lpp.).


29.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 346/20


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 20. decembris),

ar ko groza Lēmumu 1999/70/EK par valstu centrālo banku ārējiem revidentiem attiecībā uz Maltas Centrālās bankas ārējiem revidentiem

(2007/883/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtiem un jo īpaši tā 27.1. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Ieteikumu ECB/2007/17 (2007. gada 29. novembris) Eiropas Savienības Padomei par Maltas Centrālās bankas ārējiem revidentiem (1),

tā kā:

(1)

Eiropas Centrālās bankas (ECB) un Eurosistēmas valstu centrālo banku pārskati jārevidē neatkarīgiem ārējiem revidentiem, kurus ieteikusi ECB Padome un apstiprinājusi Eiropas Savienības Padome.

(2)

Ņemot vērā Padomes Lēmumu 2007/504/EK (2007. gada 10. jūlijs) saskaņā ar Līguma 122. panta 2. punktu par vienotās valūtas ieviešanu Maltā 2008. gada 1. janvārī (2), Malta ir izpildījusi euro ieviešanai paredzētos nosacījumus, un 2003. gada Pievienošanās akta 4. punktā minētais Maltas izņēmuma statuss būtu jāatceļ no 2008. gada 1. janvāra.

(3)

Ņemot vērā Maltas Centrālās bankas grozītā akta 20. pantu, kas stājas spēkā 2008. gada 1. janvārī, Maltas Centrālās bankas gada finanšu pārskatus revidē saskaņā ar ECBS statūtu 27. pantu.

(4)

Pēc Maltas izņēmuma statusa atcelšanas ECB Padome ieteica Padomei apstiprināt PricewaterhouseCoopers un Ernst & Young par Maltas bankas ārējiem revidentiem 2008. finanšu gadam.

(5)

Ir lietderīgi ievērot ECB Padomes ieteikumu un atbilstīgi grozīt Padomes Lēmumu 1999/70/EK (3),

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Lēmuma 1999/70/EEK 1. pantam pievieno šādu punktu:

“15.   Ar šo par Maltas Centrālās bankas vienotiem ārējiem revidentiem 2008. finanšu gadam apstiprina PricewaterhouseCoopers un Ernst & Young.”

2. pants

Šo lēmumu paziņo Eiropas Centrālajai bankai.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2007. gada 20. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

F. NUNES CORREIA


(1)  OV C 304, 15.12.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 186, 18.7.2007., 32. lpp.

(3)  OV L 22, 29.1.1999., 69. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/145/EK (OV L 64, 2.3.2007., 35. lpp.).


29.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 346/21


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 20. decembris),

ar ko Apvienotajai Karalistei atļauj piemērot pasākumus, atkāpjoties no 26. panta 1. punkta a) apakšpunkta, 168. panta un 169. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

(2007/884/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (1) un jo īpaši tās 395. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Lēmumiem 95/252/EK (2) un pēc tam 98/198/EK (3) Padome atļāva Apvienotajai Karalistei ierobežot PVN priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības, nosakot, ka var atskaitīt tikai 50 % no priekšnodokļa, ko nodokļa maksātāji ir samaksājuši, īrējot vai nomājot vieglo automašīnu, kuru izmanto ne tikai saimnieciskām vajadzībām. Tāpat Apvienotajai Karalistei atļāva neklasificēt kā pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību gadījumu, ja nodokļa maksātāja saimnieciskām vajadzībām nomātu vai īrētu automašīnu izmanto privātām vajadzībām. Šis vienkāršošanas pasākums paredz, ka īrētājam vai nomniekam nav jāveic to attālumu uzskaite, kas ar katru saimnieciskām vajadzībām paredzētu automašīnu nobraukti personīgām vajadzībām, un nodokļu uzskaite par faktisko automašīnas nobraukumu privātām vajadzībām.

(2)

Vēstulē, kas Komisijas Ģenerālsekretariātā reģistrēta 2007. gada 5. februārī, Apvienotā Karaliste lūdza pagarināt minētās atkāpes spēkā esamību, kas beidzas 2007. gada 31. decembrī.

(3)

Saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 395. panta 2. punktu Komisija ar 2007. gada 15. oktobra vēstuli informēja pārējās dalībvalstis par Apvienotās Karalistes lūgumu. Komisija 2007. gada 17. oktobra vēstulē paziņoja Apvienotajai Karalistei, ka tās rīcībā ir visa informācija, ko tā uzskata par vajadzīgu lūguma izvērtēšanai.

(4)

Juridiskie un faktiskie apstākļi, uz kuru pamata tika piešķirta atļauja piemērot sākotnējo atkāpi, nav mainījušies un tāpēc joprojām ir nozīmīgi.

(5)

Komisija 2004. gada 29. oktobrī iesniedza priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 77/388/EEK – tagad Direktīva 2006/112/EK – kurā, inter alia, saskaņotas to izdevumu kategorijas, kuriem var piemērot atskaitīšanas tiesību izņēmumus. Saskaņā ar minēto priekšlikumu atskaitīšanas tiesības var piemērot autotransporta līdzekļiem. Tāpēc ir lietderīgi pagarināt atkāpes spēkā esamības termiņu līdz brīdim, kad stājas spēkā minētā direktīva. Tomēr jebkurā gadījumā atļauja būs spēkā ilgākais līdz 2010. gada 31. decembrim, ja līdz tam nav stājusies spēkā minētā direktīva, lai būtu iespējams izvērtēt, cik vajadzīgs ir šīs lēmums, ņemot vērā vispārējo procentuālo sadalījumu starp izmantošanu saimnieciskām un privātām vajadzībām.

(6)

Tāpēc atkāpes pagarinājumam nebūs negatīvas ietekmes uz Eiropas Kopienu pašu resursiem, ko veido PVN.

(7)

Ņemot vērā jautājuma steidzamību, ir nepieciešams piešķirt atkāpi no sešu nedēļu termiņa, kas minēts I daļas 3. punktā Protokolā par dalībvalstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienu dibināšanas līgumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Atkāpjoties no Direktīvas 2006/112/EK 168. un 169. panta, Apvienotajai Karalistei ar šo ir atļauts ierobežot automašīnas īrētāja vai nomātāja atskaitīšanas tiesības, nosakot, ka var atskaitīt līdz 50 % no PVN izmaksām, kas radušās, īrējot vai nomājot vieglo automašīnu, kuru izmanto ne tikai saimnieciskām vajadzībām.

2. pants

Atkāpjoties no Direktīvas 2006/112/EK 26. panta 1. punkta a) apakšpunkta, Apvienotajai Karalistei ar šo ir atļauts neklasificēt kā pakalpojumu par atlīdzību gadījumu, kad nodokļa maksātājs saimnieciskām vajadzībām iznomātu vai izīrētu automašīnu izmanto privātām vajadzībām.

3. pants

Šo lēmumu piemēro no 2008. gada 1. janvāra.

Tas zaudē spēku dienā, kad stājas spēkā Kopienas noteikumi, ar ko nosaka tos izdevumus saistībā ar mehāniskiem autotransporta līdzekļiem, uz kuriem neattiecas PVN pilnas atskaitīšanas tiesības, bet ne vēlāk kā 2010. gada 31. decembrī.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2007. gada 20. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

F. NUNES CORREIA


(1)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/138/EK (OV L 384, 29.12.2006., 92. lpp.).

(2)  OV L 159, 11.7.1995., 19. lpp.

(3)  OV L 76, 13.3.1998., 31. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/855/EK (OV L 369, 16.12.2004., 61. lpp.).


Komisija

29.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 346/23


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 26. decembris),

ar ko groza Lēmumu 2006/415/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnu H5N1 apakštipa putnu gripu mājputniem Vācijā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/885/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 9. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), un jo īpaši tās 10. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2006. gada 14. jūnija Lēmumā 2006/415/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnu H5N1 apakštipa putnu gripu Kopienas mājputniem un Lēmuma 2006/135/EK atcelšanu (3) paredzēti noteikti aizsardzības pasākumi, kas piemērojami, lai nepieļautu minētās slimības izplatīšanos, tostarp A un B apgabalu noteikšana, kolīdz rodas aizdomas par slimības uzliesmojumu vai tas ir apstiprināts.

(2)

Pēc augsti patogēnas H5N1 apakštipa putnu gripas uzliesmojumiem Apvienotajā Karalistē, Vācijā un Polijā grozīja Lēmumu 2006/415/EK ar 2007. gada 21. decembra Lēmumu 2007/878/EK, ar ko groza Lēmumu 2006/415/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnu H5N1 apakštipa putnu gripu minēto dalībvalstu mājputniem (4).

(3)

Vācijā ārpus ierobežotās zonas ir bijis atkārtots slimības uzliesmojums, tādēļ jākoriģē ierobežotās zonas robežas un pasākumu ilgums, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju.

(4)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmums 2006/415/EK.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi jāpārskata nākamajā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas sanāksmē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2006/415/EK pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 26. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/41/EK (OV L 157, 30.4.2004., 33. lpp.). Labotā redakcija OV L 195, 2.6.2004., 12. lpp.

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/33/EK (OV L 315, 19.11.2002., 14. lpp.).

(3)  OV L 164, 16.6.2006., 51. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/785/EK (OV L 316, 4.12.2007., 62. lpp.).

(4)  OV L 344, 28.12.2007., 55. lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma 2006/415/EK pielikumu groza šādi.

1.

A daļā ierakstu par Vāciju aizstāj ar šādu tekstu:

ISO Valsts kods

Dalībvalsts

A apgabals

Datums, līdz kuram piemēro 4.p. 4.pk. b) apakšp. iii) ievilk.

Kods

(ja ir)

Nosaukums

“DE

VĀCIJA

 

The 10 km zone established around the outbreak in the commune of Großwoltersdorf including all or parts of the communes of:

 

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Sonnenberg, Stechlin

 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

 

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Priepert, Wesenberg

15.1.2008

The 10 km zone established around the outbreak in the commune of Bensdorf including all or parts of the communes of:

 

Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel

 

Landkreis Havelland: Milower Land

 

Landkreis Potsdam-Mittelmark: Bensdorf, Havelsee, Rosenau, Wusterwitz

 

Landkreis Jerichower Land: Brettin, Demsin, Genthin, Kade, Karow, Klitsche, Roßdorf, Schlagenthin, Zabakuck

21.1.2008

The 10 km zone established around the outbreak in the commune of Heiligengrabe including all or parts of the communes of:

 

im Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Heiligengrabe, Kyritz, Wittstock/Dosse, Wusterhausen/Dosse

 

im Landkreis Prignitz: Groß Pankow, Gumtow, Pritzwalk

25.1.2008”

2.

B daļā ierakstu par Vāciju aizstāj ar šādu tekstu:

ISO Valsts kods

Dalībvalsts

B apgabals

Datums, līdz kuram piemēro 4.p. 4.pk. b) apakšp. iii) ievilk.

Kods

(ja ir)

Nosaukums

“DE

VĀCIJA

 

The communes of:

 

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Schönermark, Sonnenberg, Stechlin, Zehdenick

 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

 

Landkreis Uckermark: Lychen, Templin

 

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Godendorf, Priepert, Wesenberg, Wokuhl-Dabenow, Wustrow

15.1.2008

The communes of:

 

Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel

 

Landkreis Havelland: Milower Land, Premnitz

 

Landkreis Potsdam-Mittelmark: Beetzsee, Bensdorf, Havelsee, Rosenau, Wenzlow, Wusterwitz, Ziesar

 

Landkreis Jerichower Land: Brettin, Demsin, Genthin, Kade, Karow, Klitsche, Mützel, Paplitz, Parchen, Roßdorf, Schlagenthin, Wulkow, Zabakuck

21.1.2008

The communes of:

 

im Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Heiligengrabe, Kyritz, Wittstock/Dosse, Wusterhausen/Dosse

 

im Landkreis Prignitz: Groß Pankow, Gumtow, Pritzwalk

25.1.2008”


III Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

29.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 346/26


POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS EUPOL AFGH/2/2007

(2007. gada 30. novembris)

par Eiropas Savienības policijas misijas Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN) Atbalstītāju komitejas izveidi

(2007/886/KĀDP)

POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 25. panta trešo daļu,

ņemot vērā Padomes Vienoto rīcību 2007/369/KĀDP (2007. gada 30. maijs) par Eiropas Savienības policijas misijas Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN) izveidi (1) un jo īpaši tās 10. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

saskaņā ar Vienotās rīcības 2007/369/KĀDP 10. panta 1. punktu Politikas un drošības komitejai (PDK) Padomes pārraudzībā ir jāveic misijas politiskā kontrole un stratēģiskā virzība, un Padome pilnvaro PDK pieņemt attiecīgos lēmumus saskaņā ar Līguma 25. pantu.

(2)

Eiropadomes 2001. gada 15. un 16. jūnija Gēteborgas sanāksmes secinājumos noteikti pamatprincipi un nosacījumi trešo valstu ieguldījumiem policijas misijās. Padome 2002. gada 10. decembrī apstiprināja dokumentu “Apspriedes un nosacījumi ārpus ES esošo valstu ieguldījumiem ES civilās krīzes vadības operācijās”, ar ko izstrādāja kārtību trešo valstu dalībai civilās krīzes vadības operācijās, tostarp attiecībā uz Atbalstītāju komitejas (AK) izveidi.

(3)

Eiropas Savienības policijas misijas Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN) AK ir būtiska loma misijas ikdienas vadībā. Tai jābūt galvenajam forumam visu problēmu apspriešanai, kas saistītas ar misijas ikdienas vadību. PDK, kas īsteno misijas politisko kontroli un stratēģisko virzību, ir jāņem vērā AK izteiktie viedokļi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Izveide

Ar šo izveido Eiropas Savienības policijas misijas Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN) Atbalstītāju komiteju (AK).

2. pants

Funkcijas

1.   AK var paust viedokļus. PDK ņem vērā šos viedokļus un īsteno misijas politisko kontroli un stratēģisko virzību.

2.   AK pilnvaras ir izklāstītas dokumentā “Apspriedes un nosacījumi ārpus ES esošo valstu ieguldījumiem ES civilās krīzes vadības operācijās”.

3. pants

Sastāvs

1.   Visas ES dalībvalstis ir tiesīgas piedalīties AK apspriedēs. Tomēr tikai atbalstītājas valstis piedalās misijas ikdienas vadībā. Misijā iesaistīto trešo valstu pārstāvji var piedalīties AK sanāksmēs. Arī Eiropas Kopienu Komisijas pārstāvis var piedalīties AK sanāksmēs.

2.   AK regulāri saņem informāciju no misijas vadītāja.

4. pants

Priekšsēdētājs

Šā lēmuma 1. pantā minētās misijas AK saskaņā ar 2. panta 2. punktā minētajām apspriedēm un nosacījumiem vada ģenerālsekretāra/augstā pārstāvja pārstāvis ciešā sadarbībā ar prezidentvalsti.

5. pants

Sanāksmes

1.   AK sanāksmes regulāri sasauc tās priekšsēdētājs. Ja to prasa apstākļi, pēc priekšsēdētāja ierosmes vai iesaistītās valsts pārstāvja pieprasījuma var sasaukt ārkārtas sanāksmes.

2.   Priekšsēdētājs laikus izsūta sanāksmes darba kārtības projektu un ar to saistītos dokumentus. Priekšsēdētājs ir atbildīgs par to, lai informāciju par AK apspriežu iznākumu nosūtītu PDK.

6. pants

Konfidencialitāte

1.   Uz AK sanāksmēm un darbu attiecas Padomes drošības reglaments. AK pārstāvjiem ir attiecīgas drošības pielaides.

2.   Uz AK apspriedēm attiecas pienākums glabāt dienesta noslēpumu.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2007. gada 30. novembrī

Politikas un drošības komitejas vārdā

priekšsēdētājs

C. DURRANT PAIS


(1)  OV L 139, 31.5.2007., 33. lpp. Vienotajā rīcībā grozījumi izdarīti ar Vienoto rīcību 2007/733/KĀDP (OV L 295, 14.11.2007., 31. lpp.).


29.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 346/28


PADOMES VIENOTĀ RĪCĪBA 2007/887/KĀDP

(2007. gada 20. decembris),

ar ko atceļ Vienoto rīcību 2005/557/KĀDP par Eiropas Savienības civilmilitāro rīcību Āfrikas Savienības misijas atbalstam Darfūras reģionā Sudānā un Somālijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 14. pantu,

ņemot vērā Vienoto rīcību 2005/557/KĀDP (2005. gada 18. jūlijs) par Eiropas Savienības civilmilitāro rīcību Āfrikas Savienības misijas atbalstam Darfūras reģionā Sudānā un Somālijā (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Vienoto rīcību 2005/557/KĀDP Eiropas Savienība izveidoja civilmilitāro rīcību Āfrikas Savienības misijas atbalstam Darfūras reģionā Sudānā un Somālijā (“AMIS/AMISOM”).

(2)

Atbilstīgi Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijai 1769 (2007) Āfrikas Savienības/ANO operācija Darfūrā (UNAMID) pārņem AMIS pilnvaras ne vēlāk kā 2007. gada 31. decembrī.

(3)

AMIS/AMISOM atbalsta rīcība būtu jāslēdz, kad pilnvaras ir nodotas UNAMID, un tad jāveic vajadzīgie pasākumi, lai atceltu ES rīcību misijas atbalstam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO VIENOTO RĪCĪBU.

1. pants

Vienoto rīcību 2005/557/KĀDP atceļ no 2008. gada 1. janvāra.

2. pants

Šī vienotā rīcība stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

3. pants

Šo vienoto rīcību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2007. gada 20. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

F. NUNES CORREIA


(1)  OV L 188, 20.7.2005., 46. lpp. Vienotajā rīcībā grozījumi izdarīti ar Vienoto rīcību 2007/245/KĀDP (OV L 106, 24.4.2007., 65. lpp.).


29.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 346/29


POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS EUPT/2/2007

(2007. gada 18. decembris)

par Eiropas Savienības plānošanas grupas (EUPT Kosovo) vadītāja iecelšanu amatā

(2007/888/KĀDP)

POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 25. panta trešo daļu,

ņemot vērā Padomes Vienoto rīcību 2006/304/KĀDP (2006. gada 10. aprīlis) par ES plānošanas grupas (EUPT Kosovo) izveidi, ņemot vērā iespējamu ES krīzes pārvarēšanas operāciju Kosovā (1) tiesiskuma jomā un citās iespējamās jomās, un jo īpaši tās 6. pantu,

ņemot vērā Padomes Vienoto rīcību 2007/778/KĀDP (2007. gada 29. novembris), ar ko groza un pagarina Vienoto Rīcību 2006/304/KĀDP par ES Plānošanas grupas (EUPT Kosovo) izveidi saistībā ar iespējamu ES krīzes pārvarēšanas operāciju Kosovā tiesiskuma jomā un citās iespējamās jomās (2),

tā kā:

Vienotās rīcības 2006/304/KĀDP 6. pantā ir paredzēts, ka Padome pilnvaro Politikas un drošības komiteju pieņemt attiecīgus lēmumus saskaņā ar Līguma 25. pantu, tostarp – pēc ģenerālsekretāra/augstā pārstāvja ierosinājuma iecelt ES plānošanas grupas (EUPT Kosovo) vadītāju.

Ģenerālsekretārs/ augstais pārstāvis ir ierosinājis iecelt amatā Roy REEVE kungu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Roy REEVE kungs ir iecelts par ES plānošanas grupas (EUPT Kosovo) vadītāju, attiecībā uz iespējamu ES krīzes pārvarēšanas operāciju Kosovā tiesiskuma jomā un citās iespējamās jomās.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2008. gada 1. janvārī.

To piemēro līdz 2008. gada 31. martam.

Briselē, 2008. gada 18. decembrī

Politikas un drošības komitejas vārdā

priekšsēdētājs

C. DURRANT PAIS


(1)  OV L 112, 26.4.2006., 19. lpp.

(2)  OV L 312, 30.11.2007., 68. lpp.