ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 341

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 27. decembris


Saturs

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

Lappuse

 

 

NOSTĀDNES

 

 

Eiropas Centrālā Banka

 

 

2007/830/EK

 

*

Eiropas Centrālās Bankas pamatnostādne (2007. gada 1. augusts) par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku (pārstrādāta) (ECB/2007/9)

1

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

NOSTĀDNES

Eiropas Centrālā Banka

27.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2007. gada 1. augusts)

par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku (pārstrādāta)

(ECB/2007/9)

(2007/830/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 5.1., 12.1. un 14.3. pantu,

ņemot vērā 2001. gada 22. novembra Regulu ECB/2001/13 par monetāro finanšu iestāžu nozares kopsavilkuma bilanci (1),

ņemot vērā 2003. gada 12. septembra Regulu ECB/2003/9 par obligāto rezervju piemērošanu (2),

ņemot vērā 2001. gada 20. decembra Regulu1u ECB/2001/18 par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumiem un aizņēmumiem (3),

Ņemot vērā Regulu ECB/2007/8 par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (4),

ņemot vērā Padomes 1998. gada 23. novembra Regulu (EK) Nr. 2533/98 par statistiskās informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (5),

Ņemot vērā Padomes 1986.gada Direktīvu 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem (6),

ņemot vērā 2002. gada 5. decembra Pamatnostādni ECB/2002/10 par uzskaites un finanšu paziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā (7),

Ņemot vērā Padomes 1996. gada 25. jūnija Regulas (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā (ESA 95) A pielikumu (8),

tā kā:

(1)

2003. gada 6. februāra Pamatnostādnē ECB/2003/2 par dažām Eiropas Centrālās bankas statistikas ziņošanas prasībām un procedūrām, kas valstu centrālajām bankām jāievēro, paziņojot statistikas datus naudas un banku statistikas jomā veikti vairāki būtiski grozījumi. Tagad, veicot minētajā pamatnostādnē jaunus grozījumus, tā jāpārstrādā skaidrības un pārskatāmības nolūkā.

(2)

Lai apkopotu katras valsts un euro zonas monetāro finanšu iestāžu (MFI) nozares kopsavilkuma bilances, euro zonas MFI nozares konsolidēto bilanci un attiecīgos euro zonas monetāros rādītājus, Eiropas Centrālajai bankai nepieciešama ECB bilance, to dalībvalstu, kas ieviesušas euro (turpmāk tekstā – iesaistīto dalībvalstu), nacionālo centrālo banku (NCB) un MFI, kas nav centrālās bankas (turpmāk tekstā – citas MFI), bilances.

(3)

Regula ECB/2007/8 par ieguldījumu fondu (IF) aktīvu un pasīvu statistiku (4) nosaka, ka par IF vērtspapīru krājumiem ar publiski pieejamiem identifikācijas kodiem jāziņo, pamatojoties uz katra vērtspapīra principu saskaņā ar kombinēto metodi. NCB jāklasificē un jāapkopo šie dati.

(4)

IF aktīvu un pasīvu statistikas klasifikācijai būtiska ir funkcionējoša centralizēta vērtspapīru datu bāze (CSDB) vai savietojama nacionālā vērtspapīru datu bāze.

(5)

Katrai valstij raksturīgi salīdzināmi dati par maksājumu statistiku un instrumentiem, ko izmanto dalībvalstīs, kas ieviesušas euro, ir būtiski, lai identificētu un uzraudzītu norises, tostarp to, kādā mērā notikusi maksājumu sistēmu integrācija.

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Darbības joma

Šī pamatnostādne nosaka NCB pienākumu ziņot ECB monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku.

NCB ziņo 3. līdz 18. pantā noteiktos posteņus saskaņā ar III pielikumā norādītajām shēmām un saskaņā ar elektroniskajiem ziņošanas standartiem kā tie noteikti šīs pamatnostādnes IV pielikumā. ECB katru gadu līdz septembrim paziņo NCB konkrētus nosūtīšanas datumus nākamā gada ziņošanas kalendāra veidā.

Retrospektīvo datu ziņošanas prasības attiecas vienīgi uz 3., 6., 7., 10., 11. un 13. līdz 17. pantā noteikto ziņošanu.

a)

Neskarot b) apakšpunktu, jaunām dalībvalstīm pievienojoties Eiropas Savienībai un/vai ieviešot euro, piemēro šādus noteikumus:

i)

to dalībvalstu NCB, kuras pievienojās ES 2004.gada maijā, ziņo retrospektīvos datus par laiku sākot vismaz no 2004. gada;

ii)

to dalībvalstu NCB, kas pievienojās ES pirms 2004. gada maija, bet šīs pamatnostādnes spēkā stāšanās dienā nav ieviesušas euro, ziņo ECB retrospektīvos datus par laiku sākot vismaz no 1999. gada un MFI procentu likmju statistiku – sākot no 2003. gada (turpmāk tekstā – MIR statistika);

iii)

to dalībvalstu NCB, kuras pievienojās ES pēc 2004.gada maija, ziņo ECB retrospektīvos datus, kas attiecas vismaz uz iepriekšējiem trim gadiem;

iv)

Par pozīcijām ar dalībvalstīm, kas ievieš euro pēc šīs pamatnostādnes stāšanās spēkā, iesaistīto dalībvalstu NCB ziņo ECB retrospektīvos datus vismaz par laiku: 1) sākot no 1999. gada – ja dalībvalsts pievienojās ES pirms 2004. gada maija, vai 2) sākot no 2004. gada, ja dalībvalsts pievienojās ES 2004. gada maijā, vai 3) par iepriekšējiem trim gadiem, ja dalībvalsts pievienojās ES pēc 2004. gada maija. Šo principu piemēro vienīgi statistikai, par kuru tiek vākti arī dati, kurus iedala pa darījumu partneriem.

b)

Piemēro šādus noteikumus:

i)

par citiem finanšu starpniekiem (CFS) vēsturiskos ceturkšņa datus nosūta ECB sākot ar datiem par pirmo pieejamo atsauces periodu – vismaz sākot ar datiem par 1998. gada ceturto ceturksni kā atsauces periodu;

ii)

ECB nosūtāmās laika rindas par vērtspapīriem sākas 1989. gada decembrī attiecībā uz atlikumiem un 1990. gada janvārī attiecībā uz plūsmām;

iii)

maksājumu statistikas piecu gadu datus ziņo, pēc iespējas ietvert visnesenāko atsauces gadu.

2. pants

Definīcijas

Šajā pamatnostādnē:

1.

terminam “rezidents” ir tāda pati nozīme kā noteikts Padomes Regulas (EK) Nr. 2533/98 1. pantā;

2.

“Eurosistēma” ir iesaistīto dalībvalstu NCB un ECB;

3.

terminam “kredītiestāde” ir tāda pati nozīme kā Regulas ECB/2001/13 I pielikuma 1. daļas I.2 iedaļā.

3. pants

Monetāro finanšu iestāžu bilances posteņu statistika

a)   Vispārēji noteikumi

NCB apkopo un ziņo divas atsevišķas kopsavilkuma bilances – abas uz bruto pamata – saskaņā ar Regulu ECB/2001/13: viena kopsavilkuma bilance attiecas uz MFI apakšsektoru “centrālā banka” un otra – uz apakšsektoru “citas MFI”.

NCB iegūst nepieciešamo statistikas informāciju par savu centrālās bankas bilanci no savas grāmatvedības sistēmas, izmantojot salīdzinājuma tabulas, kas iekļautas šīs pamatnostādnes I pielikumā. Statistikas ziņošanas nolūkiem ECB no savas bilances iegūst datus, kas atbilst datiem, kurus NCB ieguvušas no savām bilancēm.

NCB iegūst nepieciešamo statistikas informāciju par citu MFI banku bilanci, apkopojot bilances posteņu datus, kas savākti no atsevišķām MFI, kuras ir rezidenti, izņemot rezidentu NCB.

Šīs prasības attiecas uz mēneša beigu un ceturkšņa atlikumu summām (9) (krājumiem) un mēneša un ceturkšņa plūsmu korekciju datiem.

NCB ziņo statistikas informāciju par bilances posteņiem saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 1. daļu.

b)   Plūsmu korekcijas

NCB ziņo ECB datus par mēneša un ceturkšņa pārklasifikācijas korekciju sērijām un pārvērtēšanas korekciju sērijām saskaņā ar šīs pamatnostādnes V pielikumu.

ECB aprēķina plūsmas (10), aprēķinot starpību starp mēnešu beigu krājumiem un pēc tam atņemot summas, kas nav radušās darījumu rezultātā. Summas, kas nav iegūtas darījumu rezultātā, atņem, koriģējot plūsmas. Ir šādi trīs plūsmu korekcijas veidi:

pārvērtēšanas korekcijas: tās atspoguļo kredītu norakstīšanas un turēto, pārdoto vai emitēto tirgojamo vērtspapīru krājumu atlikumu tirgus cenu svārstību ietekmi,

pārklasifikācijas un citas korekcijas: tās ietver visas izmaiņas bilances krājumos, ko izraisa: i) izmaiņas MFI populācijas statistiskajā pārklājumā (11), ii) aktīvu vai pasīvu pārklasifikācija, vai iii) ziņošanas kļūdas, kas attiecībā uz krājumiem izlabotas vienīgi ierobežotā laika intervālā, un ietekme, ko izraisa izmaiņas struktūrā (12),

valūtas kursu korekcijas: tās ietver jebkādas izmaiņas krājumu pozīcijā, ko attiecībā uz ārvalstu valūtā denominētiem aktīviem un pasīviem izraisa valūtas kursa svārstības. ECB aprēķina valūtas kursu korekcijas, izmantojot valūtas proporcijas, kas iegūtas, iedalot aktīvus un pasīvus galvenajās valūtās, kuras norādītas Regulas ECB/2001/13 I pielikuma 2. daļas 4. tabulā.

NCB un ECB Iekšējo finanšu direktorāts ziņo ECB mēneša bilances posteņu krājumu un korekciju datus līdz 15. darba dienas beigām nākamajā mēnesī pēc tā mēneša, uz kuru dati attiecas.

NCB un ECB Iekšējo finanšu direktorāts ziņo ECB ceturkšņa bilances posteņu krājumu un korekciju datus līdz 28. darba dienas beigām nākamajā ceturksnī pēc tā ceturkšņa, uz kuru dati attiecas.

NCB var būt nepieciešams pārskatīt datus, kas attiecas uz pēdējo periodu pirms pašreizējā atsauces perioda. Turklāt var pārskatīt arī datus par periodu, kurš ir pirms pēdējā perioda pirms atsauces mēneša, piemēram, kļūdu, pārklasifikācijas, uzlabotu ziņošanas procedūru utt. dēļ. ECB var vienlaicīgi apstrādāt ārkārtējā un parastā kārtībā pārskatītus datus vai arī izlemt atlikt datu pārskatīšanu ārkārtējā kārtībā un darīt to pēc mēneša naudas rādītāju aprēķināšanas perioda.

Pārskatīšanas politika atbilst ECB Naudas un banku statistikas datu apkopošanas vadlīnijās (Money and Banking Statistics Compilation Guide) noteiktajiem principiem (13). Lai nodrošinātu pietiekamu līdzsvaru starp monetārās statistikas datu kvalitāti un to stabilitāti, kā arī, lai veicinātu konsekvenci starp mēneša un ceturkšņa statistikas datiem, ceturkšņa datu iesniegšanas laikā iesniedz ārkārtējā kārtībā pārskatītus mēneša statistikas datus.

Ja NCB piešķir atbrīvojumus mazajām MFI saskaņā ar Regulas ECB/2001/13 2. panta 2. punktu, NCB ekstrapolē datus par šīm MFI līdz 100 % atspoguļojumam, apkopojot MFI bilances mēneša un ceturkšņa datus, kuri tiek ziņoti ECB.

NCB var izraudzīties procedūru, lai ekstrapolētu aptvērumu līdz 100 % apmērā, ja tā atbilst šādiem obligātajiem standartiem:

a)

datus par iztrūkstošajiem iedalījumiem iegūst, piemērojot koeficientus, kuru pamatā ir visa ziņotāju grupa vai apakšgrupa, par kuru tiek uzskatīts, ka tā labāk reprezentē “mazietekmīgo” grupu, un

b)

ja dati par iedalījumu ir pieejami, bet vēlāk vai retāk, paziņotos datus pārnes uz nākamiem trūkstošiem periodiem:

i)

atkārtojot datus, ja noskaidrojies, ka rezultāti ir atbilstoši, vai

ii)

piemērojot atbilstošas statistiskās aprēķināšanas metodes, lai ņemtu vērā datu un sezonālās tendences.

Apkopojot centrālās bankas bilanci, NCB un ECB ievēro Pamatnostādnē ECB/2002/10 noteiktos saskaņotos grāmatvedības noteikumus, izņemot:

a)

ja NCB un ECB grāmatvedības nolūkiem jāpārvērtē to vērtspapīru portfelis pa mēnešiem nevis pa ceturkšņiem;

b)

par 9.5. grāmatvedības posteni “citi prasījumi Eurosistēmā (neto)” un 10.4. posteni “citas saistības Eurosistēmā (neto)”, ko ziņo, ievērojot bruto principu;

c)

par 14. grāmatvedības posteni “pārvērtēšanas konti”, kuru grāmatvedības nolūkiem ziņo, ievērojot bruto principu, un statistikas nolūkiem, ievērojot neto principu;

d)

nerealizētos zaudējumus ziņo 11. postenī sadaļā “citi aktīvi”.

“Citām MFI” piemēro Regulā ECB/2001/13 izklāstītos vērtēšanas un/vai grāmatvedības noteikumus.

NCB iesniedz paskaidrojumus, izskaidrojot iemeslus, kāpēc dati pārskatīti būtiski vai ārkārtas kārtībā.

Turklāt NCB sniedz ECB paskaidrojumus par korekcijām sadaļā “pārklasifikācijas un citas korekcijas” saskaņā ar šīs pamatnostādnes V pielikuma 2. daļā noteiktajām procedūrām.

4. pants

Konsekvences uzraudzība

NCB un ECB uzrauga konsekvenci starp savu mēneša beigu kopsavilkuma bilanci statistikas nolūkiem, ko ziņo saskaņā ar Regulu ECB/2001/13, un saviem grāmatvedības posteņiem, kādus ziņo Eurosistēmas nedēļas finanšu pārskatam saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2002/10/. Tās ievēro šīs pamatnostādnes II pielikumā noteikto procedūru.

NCB un ECB pārbauda šo konsekvenci katru mēnesi. Tās ziņo ECB par saviem rezultātiem pirms bilances posteņu datu iesniegšanas vai kopā ar tiem līdz 15. darba dienai pēc atsauces perioda beigām saskaņā ar ECB izveidoto gada kalendāru, kuru tā nosūta NCB katru gadu līdz septembra beigām. Par ziņošanas periodiem, kuros Eurosistēmas statistikas nolūkiem izveidotās mēneša beigu kopsavilkuma bilances dati un tās grāmatvedības posteņi, ko ziņo Eurosistēmas nedēļas finanšu pārskatiem, nesakrīt, NCB var salīdzināt statistikas datus ar dienas bilanci, ko veido par mēneša pēdējo darba dienu. ECB kā savas bilances apkopotāja ievēro to pašu procedūru.

NCB un ECB nosūta Monetārās, finanšu iestāžu un tirgu statistikas nodaļai paskaidrojumus par katru atklāto neatbilstību: pilnīgus paskaidrojumus un vienkāršotus paskaidrojumus. Pilnīgu paskaidrojumu sagatavo tikai vienu reizi gadā līdz ECB noteiktam datumam, iekļaujot šīs pamatnostādnes II pielikuma 3. daļā noteikto informāciju. Par pārējiem mēnešiem tās izpilda vienīgi vienkāršotus paskaidrojumus saskaņā ar šīs pamatnostādnes II pielikuma 2. daļā norādīto matricu. Visas NCB un ECB nosūta pilnīgo paskaidrojumu vienā un tajā pašā laikā.

5. pants

Statistika par elektronisko naudu

ECB sadarbībā ar valstu centrālajām bankām ik gadu nosaka elektroniskās naudas sistēmu iezīmes Eiropas Savienībā, attiecīgās statistikas informācijas pieejamību un ar to saistītās apkopošanas metodes. NCB ziņo statistikas informāciju par MFI emitēto elektronisko naudu, ja tā ir pieejama, saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 2. daļā iekļauto posteņu sarakstu.

Mēneša datus iesniedz ECB vismaz divas reizes gadā – līdz marta un septembra pēdējai darba dienai. Ja NCB šie dati ir pieejami, tos var nosūtīt biežāk – līdz pēdējai darba dienai nākamajā mēnesī pēc atsauces perioda beigām. Atsauces periods ir tā ceturkšņa vai to sešu mēnešu pēdējais mēnesis, uz kuru postenis attiecas. Ja dati par elektroniskās naudas atlikumiem nav pieejami līdz termiņa beigām, NCB var ziņot jaunākos pieejamos datus līdz mēneša pēdējai darba dienai.

6. pants

Centrālās valdības bilances statistika

a)   Vispārēji noteikumi

NCB ziņo statistikas informāciju par centrālās valdības noguldījumu saistībām, tas ir, līdzvērtīgiem noguldījumu saistību substitūtiem, un skaidras naudas un vērtspapīru turējumiem saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 3.daļu.

Ja šī parādība nepastāv vai ir nenozīmīga, ziņošana netiek pieprasīta uz de minimis pamata. Posteni “centrālās valdības turētās euro banknotes un monētas” ziņo kā augstas prioritātes pakāpes ārpusbilances posteni. Var iesniegt aprēķinus, ko iegūst, izmantojot pieejamos datus, piemēram, monetārās savienības finanšu kontu (MSFK) gada un/vai ceturkšņa datus.

b)   Plūsmu korekcijas

Plūsmu korekciju datus ziņo saskaņā ar šīs pamatnostādnes 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Sērijas ziņo katru mēnesi tādos pašos laikos kā 3. panta 2. punktā noteikts attiecībā uz bilances posteņu mēneša statistiku.

7. pants

Ārpusbilances posteņi

a)   Vispārēji noteikumi

Ciktāl ir pieejami dati, tostarp tādi, kas iegūti, pamatojoties uz pēc iespējas precīzākiem aprēķiniem, vai, ja attiecīgā uzņēmējdarbība ir būtiska no monetārā viedokļa, NCB ziņo turpmāku statistikas informāciju saskaņā ar ārpusbilances posteņu sarakstu, kas iekļauts šīs pamatnostādnes III pielikuma 4. daļā, kā papildinājumu bilances posteņu statistikai, kas norādīta 3. panta 2. punktā, un tikpat bieži, kā šo statistiku. ECB, sadarbojoties ar NCB, identificē un reģistrē attiecīgās statistikas informācijas pieejamību un ar to saistītās apkopošanas metodes. Augstas prioritātes pakāpes ārpusbilances posteņi, kas parādīti kā treknrakstā iezīmētas ailes, ietver informāciju, kas nepieciešama, lai apkopotu euro zonas monetāros rādītājus un MSFK.

Ja par to vienojušās ECB un NCB, NCB nevar ziņot treknrakstā iezīmētās ailes, kas apzīmētas ar bultiņu (↑), ja ECB izmanto alternatīvus datu avotus.

NCB var izlemt nepieprasīt pilnīgu ziņošanu par Regulas ECB/2001/13 I pielikuma 2. daļas 3.un 4. tabulā iekļautajām ailēm, kas atbilst dalībvalstīm, kuras nav ieviesušas euro, ja dati, kas savākti augstākā līmenī, liecina, ka tie ir nenozīmīgi. Šādā gadījumā NCB regulāri un vismaz vienu reizi gadā novērtē, vai dati šādās ailēs, kas atbilst dalībvalstīm, kuras nav ieviesušas euro, ir nozīmīgi vai nē, un informē ECB un MFI par visām izmaiņām ziņošanas prasībās attiecībā uz šādām ailēm. Ja dati par ailēm, kas atbilst dalībvalstīm, kuras nav ieviesušas euro, ir nenozīmīgi un NCB nepieprasa to pilnīgu ziņošanu, tās, izmantojot esošo informāciju, aprēķina datus saskaņā ar turpmāk norādītajām metodēm un ziņo tos katru ceturksni kā ārpusbilances posteņus.

b)   Plūsmu korekcijas

Datus par plūsmām var sniegt, ja ir divpusēja vienošanās starp ECB un NCB. Plūsmu korekciju datus ziņo saskaņā ar šīs pamatnostādnes 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Katru mēnesi ziņo sērijas par šīs pamatnostādnes III pielikuma 4. daļas 1. un 2. sadaļā norādītajiem posteņiem vai katru ceturksni – par šīs pamatnostādnes III pielikuma 4. daļas 3. sadaļā norādītajiem posteņiem, darot to tikpat savlaicīgi kā tiek ziņota obligātā MFI mēneša un ceturkšņa bilances statistika saskaņā ar Regulu ECB/2001/13.

Regulas ECB/2001/13 I pielikuma 2. daļas 3. un 4. tabulā norādītos datus, kas attiecas uz ailēm, kuras atbilst dalībvalstīm, kas nav ieviesušas euro, var ziņot ECB vēl vienu mēnesi vēlāk pēc 28. darba dienas beigām pēc tā ceturkšņa beigām, uz kuru tie attiecas, ja NCB tos aprēķina un ziņo tos kā ārpusbilances posteņus.

Ārpusbilances posteņus, kas pieprasīti saskaņā ar šo pantu, ziņo, ievērojot tādus pašus novērtēšanas un grāmatvedības noteikumus, kādus izmanto attiecībā uz datiem, kurus ziņo saskaņā ar Regulu ECB/2001/13.

Ja NCB nepieprasa Regulas ECB/2001/13 I pielikuma 2. daļas 3. un 4. tabulā norādītos datus, kas attiecas uz ailēm, kuras atbilst dalībvalstīm, kas nav pieņēmušas euro, tos aprēķina saskaņā ar turpmāk norādītajiem standartiem.

Ja NCB aprēķina datus, izmantojot esošo informāciju, tās ziņo šos datus ECB kā ārpusbilances posteņus. Izmanto šādas turpmāk norādītas aprēķināšanas metodes, ja vien nav savādāka vienošanās ar ECB:

ceturkšņa datus aprēķina, pamatojoties uz datiem, ko MFI ziņo retāk. Datus pārnes uz iztrūkstošo periodu (-iem), atkārtojot tos vai piemērojot atbilstošas statistikas metodes, lai atspoguļotu visas datu vai sezonālās tendences,

ceturkšņa datus aprēķina, pamatojoties uz datiem, ko MFI ziņo augstākā apkopojuma līmenī, vai, pamatojoties uz īpašiem iedalījumiem, ko NCB uzskata par nozīmīgiem,

ceturkšņa datus aprēķina, pamatojoties uz ceturkšņa datiem, kas savākti no lielajām MFI, kuras veic vismaz 80 % no darījumiem ar valstīm, kas pievienojās ES 2004. gada 1. maijā,

ceturkšņa datus aprēķina, pamatojoties uz alternatīviem datu avotiem, piemēram, Starptautisko norēķinu bankas vai maksājumu bilances datiem, kuros veiktas nepieciešamās korekcijas, kas vajadzīgas, jo šādos alternatīvos avotos izmantoti jēdzieni un definīcijas, kas atšķiras no monetārajā un finanšu statistikā izmantotajiem, vai

ceturkšņa datus aprēķina, pamatojoties uz datiem par valstīm, kas pievienojās ES 2004. gada 1. maijā, ko MFI ziņo katru ceturksni kā vienu kopējo summu.

8. pants

Rezervju bāzes statistika

Pa saistību veidiem iedalītu mēneša statistiku par apkopoto rezervju bāzi saskaņā ar Regulu EB/2003/9 aprēķina kā mēneša beigu krājumus, izmantojot Regulā ECB/2001/13 noteiktās kategorijas. Datus, kas vajadzīgi, lai izveidotu šo statistiku saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 5. daļu, iegūst no datiem, ko NCB iesniedz kredītiestādes, uz kurām attiecas obligāto rezervju prasību.

Rezervju bāzes statistiku veido sešas laika rindas, kas attiecas uz kredītiestādēm un ietver datus par mēneša beigu krājumiem, kuri jānosūta ECB katru mēnesi ar ECBS datu apmaiņas sistēmas starpniecību vēlākais līdz NCB iepriekšējai darba dienai pirms rezervju prasību izpildes perioda sākuma. “Mazietekmīgajā” grupā ietilpstošās kredītiestādes katru ceturksni ziņo NCB datus par dažiem iedalījumiem. Šīm “mazietekmīgajā” grupā ietilpstošajām kredītiestādēm par trim rezervju prasību izpildes periodiem izmanto vienkāršotu rezervju bāzes statistiku. NCB izmanto “mazietekmīgajā” grupā ietilpstošo kredītiestāžu rezervju bāzes ceturkšņa datus, lai iegūtu mēneša datus, ko pēc to publiskošanas ziņo ECB ar trim datu nosūtījumiem.

Ja ziņotājas iestādes pēc rezervju prasību izpildes perioda sākuma pārskata rezervju bāzes un/vai rezervju prasību datus, tas nedrīkst izraisīt rezervju bāzes un rezervju prasību statistikas pārskatīšanu.

9. pants

Makroekonomikas rādītāju statistika

ECB, izmantojot mēneša beigu statistikas informāciju, ko kredītiestādes iesniedz NCB saskaņā ar Regulu ECB/2001/13, katru mēnesi uzrauga to pašreizējo standartizēto atskaitījumu no rezervju bāzes pareizību, ko kredītiestādes var piemērot savu emitēto parāda vērtspapīru ar noteikto termiņu līdz diviem gadiem atlikumam. NCB sagatavo nepieciešamos apkopotos rādītājus saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 6. daļu un ziņo tos ECB.

Trīs kredītiestāžu laika rindas par mēneša beigu krājumu datiem nosūta ECB katru mēnesi vēlākais līdz NCB iepriekšējai darba dienai pirms rezervju prasību izpildes perioda sākuma.

Šīs sērijas nosūta pat tad, ja ar tām saistītie bilances posteņi dalībvalstī netiek piemēroti.

10. pants

Kredītiestāžu bilances statistika

a)   Vispārēji noteikumi

NCB ziņo ECB atsevišķus bilances posteņa datus par kredītiestāžu nozari saskaņā ar Regulas ECB/2001/13 I pielikuma 2. daļas 1., 2. un 4. tabulu un šīs pamatnostādnes III pielikuma 7. daļu. Tā kā datus par visu MFI nozari jau ziņo saskaņā ar Regulu ECB/2001/13, šajā pantā noteiktās prasības attiecas tikai uz tām dalībvalstīm, kurās citu MFI ziņotāju grupā ietilpst gan kredītiestādes, gan naudas tirgus fondi (NTF), un NTF ietekme tiek uzskatīta par būtisku no statistikas viedokļa, jo vienlaicīgi izpildīti šādi kritēriji:

i)

starpība starp MFI nozares bilances kopsummu un tajā ietilpstošo kredītiestāžu apakšsektora bilances kopsummu ilgstoši ir vairāk nekā 5 000 miljoni EUR, un

ii)

MFI, kas nav kredītiestādes, proti, NTF ietekmē vairāk par vienu posteni MFI nozares bilances abās pusēs.

Lai gan dažās dalībvalstīs nelielu skaitu citu iestāžu klasificē kā MFI, šīs iestādes uzskata par nenozīmīgām kvantitatīvā ziņā.

b)   Plūsmu korekcijas

Plūsmu korekciju datus ziņo saskaņā ar šīs pamatnostādnes 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Datus ziņo katru ceturksni 28 darba dienu laikā pēc atsauces perioda beigām.

Datus, kas pieprasīti saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 7. daļas 3. tabulu, ziņo sākot no 2005. gada marta, kas tiek pieņemts kā atsauces mēnesis.

Dati, ko ziņo par kredītiestāžu bilanci, aptver 100 % šajā nozarē klasificēto iestāžu. Ja faktiskais ziņošanas atspoguļojums ir mazāks par 100 %, jo tiek piemērots princips, saskaņā ar kuru neiekļauj datus par “mazietekmīgo” grupu, NCB ekstrapolē tām iesniegtos datus, lai nodrošinātu 100 % atspoguļojumu.

11. pants

Strukturālie finanšu rādītāji

a)   Vispārēji noteikumi

NCB ziņo bilances datus par citiem strukturālajiem finanšu rādītājiem saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 8. daļu.

NCB iesniedz datus par 18 rādītājiem, kas norādīti šīs pamatnostādnes III pielikuma 8. daļā, saskaņā ar tajā izklāstītajiem konceptuālajiem un metodoloģiskajiem noteikumiem. Ievēro bilances posteņu statistikas apkopošanai pieņemtos statistikas principus, proti:

i)

datus apkopo, nevis konsolidē, un

ii)

rezidences principa piemērošanā ievēro “uzņēmējas valsts pieeju”, un

iii)

bilances datus ziņo uz bruto bāzes.

b)   Plūsmu korekcijas

Plūsmu korekciju datus ziņo saskaņā ar šīs pamatnostādnes 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Datus, kas nepieciešami, lai aprēķinātu strukturālos finanšu rādītājus par kredītiestādēm, ziņo katru gadu līdz marta beigām par iepriekšējo gadu. Rādītāju “kredītiestāžu darbinieku skaits”, ja iespējams, iesniedz katru gadu līdz maija beigām par iepriekšējo gadu.

Pārskatot ziņoto datus, NCB piemēro šādus vispārējus principus:

a)

veicot regulāros gada datu sūtījumus, papildus iepriekšējā gada datiem pēc vajadzības nosūta datus, kas pārskatīti parastā un ārkārtas kārtībā, un

b)

datus, kas pārskatīti ārkārtas kārtībā un būtiski uzlabo datu kvalitāti, var nosūtīt gada laikā.

Savāktie dati aptver 100 % iestāžu, kas definētas kā kredītiestādes saskaņā ar Regulas ECB/2001/13 I pielikuma 1. daļas I.2. sadaļu. Ja faktiskais ziņošanas atspoguļojums ir mazāks par 100 %, jo tiek piemērots princips, atbilstoši kuram neziņo datus par iestādēm, kas ietilpst “mazietekmīgajā” grupā, NCB ekstrapolē datus, kas iesniegti saskaņā ar šīs pamatnostādnes 3. panta 4. punktu, lai nodrošinātu 100 % atspoguļojumu.

NCB ziņo ECB par jebkādām novirzēm no iepriekš norādītajām definīcijām un noteikumiem, lai varētu uzraudzīt valstī īstenoto praksi. NCB iesniedz paskaidrojumus, izskaidrojot būtiskas datu pārskatīšanas iemeslus.

12. pants

Dati Starptautiskā Valūtas fonda vajadzībām

Neskarot NCB pienākumus, kas tām likumos noteikti attiecībā uz Starptautisko Valūtas fondu (SVF), NCB var nosūtīt SVF papildu MFI bilances posteņu statistiku ar ECB starpniecību, ievērojot turpmāk norādītās tehniskās procedūras.

Saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 9. daļu NCB nosūta ECB MFI bilances posteņu datus, sūtot kārtējos ikmēneša bilances posteņu datus Datu sūtījumi sakrīt ar bilances posteņu datu regulārajiem ziņojumiem ECB, kas saskaņā ar šīs pamatnostādnes 3. panta 2. punktu tiek veikti 15. darba dienā pēc tā mēneša beigām, uz kuru dati attiecas. Šeit noteiktajām sērijām arī piemēro biežuma un savlaicīguma prasības, kādas šīs pamatnostādnes 7. panta 2. punktā noteiktas attiecībā uz augstas prioritātes pakāpes ārpusbilances posteņiem.

13. pants

Statistika par pārvēršanu vērtspapīros un citiem tādu MFI kredītu pārvedumiem, kas sākotnēji izsniegti ne-MFI

NCB saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 10. daļu ziņo statistikas informāciju par MFI kredītu pārdevumiem un pārvedumiem trešām personām, ja tāda ir pieejama, tostarp informāciju, kas pamatojas uz iespējami precīziem aprēķiniem.

ECB nosūtītie dati ietver: i) bruto plūsmas, ii) tādu kredītu neto plūsmas, ko sākotnēji izsniegušas MFI un kas pārdoti trešām personām, ja dati par bruto plūsmām nav pieejami, un iii) datus par krājumiem, ja tādi ir pieejami, ziņo abos gadījumos. Par katru no šiem triju veidu datiem atsevišķi ziņo par kredītiem, kas pārdoti finanšu instrumentsabiedrībām (FVC), proti, tad, ja tie ar FVC starpniecību tiek pārvērsti vērtspapīros, un kredītus, kas pārvesti citiem pārstāvjiem neatkarīgi no tā, vai tiek veikta pārvēršana vērtspapīros vai nē. Tā kā tiek uzskatīts, ka kredīts pārdots ne-MFI nozarei, ar to saistītā ziņošana tiek prasīta vienīgi ciktāl tā vairs neparādās to MFI bilancē, kuras sākotnēji izsniedza kredītu citām rezidentu nozarēm, vai jebkuras citas MFI bilancē.

Datus nosūta 15. darba dienā pēc tā mēneša beigām, uz kuru dati attiecas.

14. pants

Citu finanšu starpnieku statistika

a)   Vispārēji noteikumi

NCB ziņo statistikas informāciju par CFS saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 11. daļu. Datus nosūta atsevišķi par šādām CFS apakškategorijām: i) ieguldījumu fondiem (izņemot NTF), un ii) vērtspapīru un atvasināto instrumentu dīleriem, un iii) finanšu korporācijām, kas iesaistītas kredītu izsniegšanā un iv) citiem CFS.

Datus par CFS nosūta, pamatojoties uz datiem, kas attiecīgajā brīdī pieejami valsts līmenī. Ja faktiskie dati nav pieejami vai tos nav iespējams apstrādāt, iesniedz aprēķinus par valsti. Ja datiem pamatā esošā saimnieciskā parādība pastāv, bet netiek statistiski apsekota un tāpēc nav iespējams iesniegt aprēķinus par valsti, NCB var izvēlēties neziņot šīs rindas vai ziņot tās kā iztrūkstošas. Tāpēc jebkuras nepaziņotās laika rinda uzskata par “datiem, kas pastāv, bet netiek vākti” un ECB var izdarīt pieņēmumus un veikt aprēķinus, lai veidotu euro zonas apkopotos rādītājus. Ziņotājā grupā ietilpst visu veidu CFS, kas ir iesaistīto dalībvalstu rezidenti: iestādes, kas atrodas teritorijā, ieskaitot ārpus teritorijas atrodošos mātes uzņēmumu meitas uzņēmumus, un tādu iestāžu filiāles, kas ir rezidenti, kuru galvenais birojs atrodas šīs ārpus teritorijas.

Sniedz šādus galvenos rādītājus un papildinformāciju:

galvenie rādītāji, kas jānosūta, lai veidotu euro zonas apkopotos rādītājus: visas iesaistītās dalībvalstis nosūta šos detalizētos datus, kad ir pieejami faktiskie dati. Ja par prasītajiem iedalījumiem nav pieejami faktiskie dati vai tie nav pieejami noteiktajā biežumā vai tik savlaicīgi, kā prasīts, vai prasītajos laika intervālos, ja iespējams – iesniedz aprēķinus.

papildinformācija, kas jāsūta kā “ārpusbilances posteņi”: šos datus iesniedz valstis, par kurām pašlaik pieejami detalizētāki dati.

b)   Plūsmu korekcijas

Plūsmu korekciju datus var ziņot, ja ir būtiski pārrāvumi krājumos vai, ja veikta pārklasifikācija un citas korekcijas. Plūsmu korekciju datus jo īpaši var iesniegt, ja veikta pārklasifikācija, īstenojot EKS 95 pamatprincipus.

Ja darījumus aprēķina, pamatojoties uz starpību starp divu cits citam sekojošu periodu krājumiem, laika rindas vai nu neziņo vai ziņo kā iztrūkstošas.

Plūsmu korekciju datus ziņo saskaņā ar šīs pamatnostādnes 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Datus ziņo ECB reizi ceturksnī. CFS statistiku nosūta ECB vēlākais pēdējā kalendārajā dienā trešajā mēnesī pēc atsauces perioda beigām vai iepriekšējā NCB darba dienā, ja mēneša pēdējā kalendārā diena nav NCB darba diena. Konkrētus nosūtīšanas datumus paziņo NCB iepriekš ziņošanas kalendāra veidā, ko ECB iesniedz katru gadu līdz septembrim.

NCB var būt nepieciešams pārskatīt iepriekšējā ceturksnī nosūtītos datus. Turklāt var pārskatīt arī datus par vēl agrākiem ceturkšņiem.

Piemēro šādus vispārējus principus:

a)

veicot visus regulāros ceturkšņa datu sūtījumus, papildus datiem par pēdējo ceturksni var nosūtīt tikai datus, kas pārskatīti parastā kārtībā, proti, iepriekšējā ceturksnī nosūtītos datus, kas pārskatīti, un

b)

datiem veic tikai ierobežotu ārkārtējo pārskatīšanu, un šādi pārskatītu datu ziņošanas datumi atšķiras no regulārās ziņošanas datumiem. Vēsturiskos datus, kam veikta nebūtiska kārtējā pārskatīšana, sūta tikai par gadu kopā ar datiem par ceturto ceturksni, un

c)

datus, kam veikta ārkārtēja pārskatīšana, kas būtiski uzlabo datu kvalitāti, var sūtīt gada laikā, neievērojot regulāros sagatavošanas ciklus.

Grāmatvedības noteikumi, ko ievēro CFS, sagatavojot savus pārskatus, atbilst valsts tiesību aktos transponētajai Direktīvai 86/635/EEK un jebkādiem citiem piemērojamiem starptautiskajiem standartiem. Neskarot dalībvalstīs dominējošo grāmatvedības praksi, statistikas mērķiem par visiem aktīviem un pasīviem ziņo, ievērojot bruto principu. Vērtēšanas metodes norādītas pie atbilstošajām kategorijām.

NCB sniedz paskaidrojumus ECB saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 11. daļas 3. sadaļu. NCB sniedz paskaidrojumus, ja dati būtiski pārskatīti.

NCB pārtrauc ziņot statistikas informāciju, kas attiecas uz IF statistiku saistībā ar CFS statistiku tiklīdz kā Padome, ņemot vērā Statistikas komitejas viedokli, izlemj, ka pieejamā statistika par IF aktīviem un pasīviem, kas tiek ziņota saskaņā ar šis pamatnostādnes 18. pantu, ir publicējamā kvalitātē euro zonas līmenī, un vēlākais līdz 2009. gada ceturtajam ceturksnim. NCB saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 11. daļu var iegūt IF statistiku no atbilstošās statistikas informācijas, kas savākta, lai veidotu IF aktīvu un pasīvu statistiku saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 14. daļu.

15. pants

Vērtspapīru emisiju statistika

NCB saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 12. daļu ziņo statistikas informāciju par visām iekšzemes un starptautiskām vērtspapīru emisijām, ko emitējuši euro zonas rezidenti jebkurā valūtā.

Datus ziņo ECB katru mēnesi. Vērtspapīru emisiju statistiku nosūta ECB ne vēlāk kā piecas nedēļas pēc to mēnešu beigām, uz kuriem dati attiecas. ECB iepriekš paziņo NCB konkrētus ziņošanas datumus ziņošanas kalendāra veidā.

NCB sniedz paskaidrojumus ECB kā noteikts šīs pamatnostādnes III pielikuma 12. daļas 3. sadaļā.

16. pants

MFI procentu likmju statistika

MFI procentu likmju statistikas nolūkiem NCB ziņo valsts apkopoto mēneša statistikas informāciju par atlikumiem un jauniem darījumiem kā noteikts Regulas ECB/2001/18 II pielikuma 1. un 2. papildinājumā.

Šo statistikas informāciju nosūta saskaņā ar gada kalendāru, ko ECB izveido un paziņo NCB katru gadu līdz septembra beigām.

NCB var būt nepieciešams pārskatīt iepriekšējā atsauces mēneša vērtības. Datus par periodu pirms iepriekšējā atsauces mēneša arī var pārskatīt, piemēram, kļūdu, pārklasifikācijas, uzlabotu ziņošanas procedūru utt. dēļ,

Tās piemēro šādus vispārējus principus:

a)

ja NCB pārskata datus par periodu pirms iepriekšējā atsauces mēneša, tās iesniedz ECB paskaidrojumus, un

b)

NCB arī sniedz paskaidrojumus, ja dati būtiski pārskatīti, un

c)

nosūtot pārskatītos datus, NCB ņem vērā MFI procentu likmju statistikas regulārajai ziņošanai noteikto savlaicīgumu. Datus, kas pārskatīti ārkārtējā kārtībā, ziņo, neievērojot mēneša sagatavošanas periodus.

Ja faktiskais MFI procentu likmju statistikas ziņošanas atspoguļojums ir mazāks nekā 100 %, jo piemērota izlases metode, NCB ekstrapolē par jauno darījumu apjomiem iesniegto datus, lai nodrošinātu 100 % atspoguļojumu.

17. pants

Maksājumu statistika

NCB ziņo statistikas informāciju par maksājumiem saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 13. daļu. Tā ietver: i) datus par maksājumu darījumiem un struktūru kā noteikts 4. līdz 9. tabulā, un ii) saistīto informāciju par MFI un kredītiestāžu bilances posteņiem un strukturālu informāciju par kredītiestādēm kā noteikts 1. līdz 3. tabulā.

Datus par krājumiem ziņo par visiem 1. līdz 4. un 7. tabulā iekļautajiem posteņiem. Par visiem krājumiem ziņo perioda beigu datus, izņemot par 2. tabulā iekļautajiem posteņiem, kā atsauces datus minot “vidējos datus par pēdējo rezerves prasību izpildes periodu”. Par 5., 6., 8. un 9. tabulā iekļautajiem posteņiem, kas ietver datus par maksājumu darījumiem, ziņo bruto plūsmas.

NCB ziņo vēsturisko informāciju par visiem posteņiem.

Sērijas ziņo ECB katru gadu neatkarīgi no datu ziņošanas biežuma. Visiem posteņiem, kas iekļauti 4. līdz 9. tabulā, datu ziņošanas biežums ir viens gads. MFI bilances posteņiem, kas iekļauti 1. tabulā, ziņošanas biežums ir viens mēnesis. Kredītiestāžu bilances informāciju, kas iekļauta 2. un 3. tabulā, ziņo reizi ceturksnī, izņemot par posteņiem, kas attiecas uz pozīcijām ar NCB, un elektroniskās naudas iestāžu posteņiem, kurus ziņo par gadu. Strukturālo informāciju par kredītiestādēm, kas iekļauta 3. tabulā, ziņo par gadu. Lai nodrošinātu savlaicīgu un derīgu publicēšanu, NCB var nosūtīt minimālu datu kopumu par 1. līdz 3. tabulu, ja datu pieejamība ir būtiski ierobežota.

Minimālais datu kopums ietver:

mēneša sērijas: viens novērojums, kas attiecas uz pozīcijām decembra beigās,

ceturkšņa sērijas: viens novērojums, kas attiecas uz gada ceturto ceturksni,

gada sērijas: viens novērojums, kas attiecas uz pozīcijām decembra beigās.

ECB par katru gadu paziņo NCB konkrētus datumus, kuros jāiesniedz dati katrā datu sagatavošanas kārtā. NCB var iesniegt faktiskos datus vai nu pirms pirmās sagatavošanas kārtas, ja ECB apstiprinājusi gatavību saņemt datus, vai jebkurā citā brīdī sagatavošanas kārtu laikā.

Ja nav faktisko datu, NCB, ja iespējams, izmanto aprēķinus vai provizoriskos datus.

Datu iesnidzēji vai NCB var pārskatīt datus, pamatojoties uz pārrēķiniem vai aprēķiniem. NCB iesniedz pārskatītos datus ECB datu sagatavošanas kārtu laikā – vēlams – pirmās sagatavošanas kārtas laikā.

ECB nosūta NCB paskaidrojumus par iepriekšējo gadu Word dokumenta formātā pirms pirmās sagatavošanas kārtas sākuma – to papildina un/vai izlabo un nosūta atpakaļ ECB. Šajos paskaidrojumos NCB sīki izskaidro novirzes no prasībām, ja iespējams, norādot, kā tas ietekmē datus.

18. pants

IF aktīvu un pasīvu statistika

a)   Vispārēji noteikumi

NCB ziņo statistisko informāciju par IF aktīviem un pasīviem saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 14. daļu par katru no šādiem turpmāk norādītiem apakšsektoriem: kapitāla vērtspapīru fondi, obligāciju fondi, jauktie fondi, nekustamā īpašuma fondi, nodrošinājuma fondi un citi fondi, proti, pēc ieguldījuma rakstura, katru no tiem sīkāk iedalot atklātajos un slēgtajos fondos, prot, pēc IF veida. Pēc ieguldījuma rakstura iedalīto IF nolūkiem fondu fondus klasificē to fondu kategorijā, kuros tie veic galvenos ieguldījumus.

Šīs prasības attiecas uz mēneša beigu un ceturkšņa krājumiem, kā arī mēneša un ceturkšņa plūsmu korekcijām (14).

b)   Plūsmu korekcijas

NCB ziņo ECB atsevišķus datus par pārvērtēšanas korekcijām cenu un valūtas maiņas kursa izmaiņu dēļ un pārkvalifikācijas korekcijām kā tās norādītas šīs pamatnostādnes III pielikuma 14. daļā un saskaņā ar šīs pamatnostādnes V pielikumu.

Finanšu darījumus un sakarā ar tiem veiktās korekcijas, kad vien iespējams, atvasina saskaņā ar ESA 95, kas tiek minēta kā “ESA 95 metode”. NCB saskaņā ar Regulu ECB/2007/8 var novirzīties no ESA 95 valstī īstenotas atšķirīgas prakses dēļ. Ja ir pieejama informācija par katra vērtspapīra krājumiem, pārvērtēšanas korekcijas var atvasināt saskaņā ar Eurosistēmas kopējo metodi, tas ir, šīs pamatnostādnes V pielikumā minēto plūsmu atvasināšanas metodi.

c)   Uzrādītāja akcijas

Ja IF, MFI un/vai CFS, kas nav IF, saskaņā ar Regulas ECB/2007/8 ziņotie dati par uzrādītāja akcijām ir nepilnīgi vai nav vēl pieejami, NCB sniedz datus par uzrādītāja akcijām, pamatojoties uz iespējami precīzām aplēsēm atbilstoši šīs pamatnostādnes III pielikuma 14. daļas 1. tabulā norādītajam ģeogrāfiskajam un nozaru iedalījumam.

d)   Ārpusbilances posteņi

Tādā mērā kā dati ir pieejami, tostarp, pamatojoties uz cik vien iespējams precīzām aplēsēm, NCB ziņo turpmāku statistisko informāciju par saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 14. daļā iekļauto 3. tabulu.

NCB ziņo ECB mēneša IF krājumus, pārvērtēšanas korekcijas un pārkvalifikācijas korekcijas datus līdz darba dienas beigām 28. darba dienā pēc tā mēneša beigām, uz kuru dati attiecas. Tādu pašu termiņu piemēro ārpusbilances posteņu ziņošanai.

NCB ziņo ECB ceturkšņa IF krājumus, pārvērtēšanas korekcijas un pārkvalifikācijas korekcijas datus līdz darba dienas beigām 28. darba dienā pēc tā ceturkšņa beigām, uz kuru dati attiecas.

Mēneša un ceturkšņa datu pārskatīšanai piemēro šādus vispārējus noteikumus:

a)

pārskatīšanu veic tā, lai mēneša un ceturkšņa dati atbilst cits citam,

b)

regulārajos sagatavošanas periodos, tas ir, no 28. darba dienas pēc atsauces mēneša/ceturkšņa beigām, līdz dienai, kad dati tiek izplatīti atpakaļ NCB, NCB var pārskatīt datus, kas attiecas uz iepriekšējo atsauces ceturksni, uz diviem mēnešiem pirms šā ceturkšņa, kā arī līdz mēnešiem pēc iepriekšējā atsauces ceturkšņa,

c)

ārpus regulārajiem sagatavošanas periodiem NCB var arī pārskatīt datus, kas attiecas uz atsauces periodiem, kuri ir pirms diviem mēnešiem pirms atsauces ceturkšņa, cita starpā kļūdu, pārkvalifikācijas vai uzlabotu ziņošanas procedūru rezultātā.

Ja NCB piešķir atkāpes mazākajiem IF saskaņā ar Regulas ECB/2007/8 3. panta 1. punktu, tad, lai nodrošinātu euro zonas IF statistikas kvalitāti, NCB ekstrapolē līdz 100 % apvērumu šīm IF, apkopjot IF mēneša un ceturkšņa aktīvus un pasīvus, kas tiek ziņoti ECB, gan krājumiem, gan pārvērtēšanas korekcijām.

NCB var izraudzīties procedūru, lai ekstrapolētu aptvērumu līdz 100 % apmērā, ja tā atbilst šādiem obligātajiem standartiem:

a)

par iztrūkstošo iedalījumu datiem aplēses veic, piemērojot koeficientu, kura pamatā ir atbilstošais ieguldījumu fondu apakšsektors, piemēram, ja atklātie fondi ietilpst “maznozīmīgajā” grupā un tiek vākti dati vienīgi par emitētajām ieguldījumu fondu akcijām/daļām, iztrūkstošos iedalījumus atvasina, piemērojot atklāto akciju fondu kategorijas struktūru,

b)

netiek pilnībā izslēgts neviens ieguldījumu fondu apakšsektors (piemēram, atklātie nekustamā īpašuma fondi, slēgtie nekustamā īpašuma fondi utt.),

Saskaņā ar Regulas ECB/2007/8 3. panta 2. punktu atkāpes var piešķirt IF, kas valsts grāmatvedības noteikumu dēļ savus aktīvus novērtē retāk nekā reizi ceturksnī. Neskatoties uz šādām atkāpēm IF mēneša un ceturkšņa dati, ko NCB ziņo ECB, vienmēr ietver datus, kas attiecas uz šiem IF.

Ja piemēro kombinēto metodi, kas definēta Regulas ECB/2007/8 I pielikumā, NCB šādi atvasina IF apakšsektora apkopotos ceturkšņa aktīvus un pasīvus saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 14. daļā iekļauto 1. tabulu:

a)

par vērtspapīriem ar publiski pieejamiem identifikācijas kodiem NCB konstatē, vai informācija, kas iesniegta par katru vērtspapīru, atbilst informācijai, kas atvasināta no CSDB vai savietojamām nacionālajām vērtspapīru datu bāzēm. informāciju par katru vērtspapīru, kuras atbilstība ir novērtēta, izmanto, lai apkopotu aktīvu un pasīvu vērtību euro un lai atvasinātu nepieciešamos iedalījumus par katru atsevišķu IF vērtspapīru. ja CSDB vai savietojamās nacionālajās vērtspapīru datu bāzēs nav atrodami vērtspapīru identifikatori vai informācija, kas nepieciešama aktīvu un pasīvu apkopošanai saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 14. daļas 1. tabulu, nav pieejama no CSDB vai savietojamām nacionālām vērtspapīru datu bāzēm, NCB aprēķina iztrūkstošos datus. NCB var arī savākt informāciju par katru vērtspapīru par vērtspapīriem, kam nav publiski pieejamu identifikācijas kodu, izmantojot NCB iekšējos drošības identifikatorus,

b)

NCB apkopo saskaņā ar a) apakšpunktu atvasinātos datus par vērtspapīriem un pievieno tos informācijai, kas ziņota par vērtspapīriem bez publiski pieejamiem identifikācijas kodiem, lai izveidotu apkopotos rādītājus par: i) vērtspapīriem, izņemot akcijām, kas iedalīti pēc atmaksas termiņa, valūtas un darījuma partnera, un ii) akcijām un citiem līdzdalības vērtspapīriem, kas iedalīti pa instrumentiem nu darījuma partneriem, un iii) kopējām emitētām IF akcijām/daļām,

c)

NCB atvasina nepieciešamo statistisko informāciju par IF aktīviem un pasīviem, pievienojot datus par vērtspapīriem, kas atvasināti saskaņā ar b) apakšpunktu, un aktīviem un pasīviem, kas nav vērtspapīri, no atsevišķiem IF rezidentiem,

d)

NCB apkopo visu dalībvalstī rezidējošo un vienam apakšsektoram piederošo IF aktīvus un pasīvus.

Tas attiecas arī uz gadījumiem, ja NCB vāc IF aktīvu un pasīvu mēneša datus saskaņā ar Regulas ECB/2007/8 6. panta 3. punktu.

Saskaņā ar Regulas ECB/2007/8 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu NCB vāc datus par emitētajām IF akcijām/daļām par katru mēnesi. Par atsauces mēnešiem, kas nav ceturkšņa pēdējie mēneši, NCB aprēķina mēneša datus par IF aktīviem un pasīviem, izņemot par emitētajām ieguldījumu fondu akcijām/daļām, pamatojoties un savāktajiem mēneša un ceturkšņa datiem, ja vien dati netiek vākti par katru mēnesi kā noteikts Regulas ECB/2007/8 6. panta 3. punktā.

Ja iespējams, NCB veic aplēses atsevišķu fondu līmenī. NCB var arī veikt aplēses pa IF apakšsektoriem vai lūgt ECB veikt aplēses. Pēdējā no šiem gadījumiem ECB var pieprasīt papildu informāciju, piemēram, datus par katru fondu vai par katru vērtspapīru.

Regulā ECB/2007/8 noteiktos vērtēšanas un/vai grāmatvedības noteikumus piemēro arī gadījumos, kad NCB ziņo IF datus ECB. Tomēr posteņiem, uz kuriem attiecas uzkrātie procenti, piemēro šādus noteikumus:

a)

“vērtspapīri, kas nav akcijas” ietver uzkrātos procentus,

b)

“prasības no noguldījumiem un kredītiem” un “saņemtie noguldījumi un kredīti” neietver uzkrātos procentus, ko iegrāmato postenī “pārējie aktīvi/pasīvi”.

NCB iesniedz paskaidrojumus, izskaidrojot būtiskas datu pārskatīšanas iemeslus. Turklāt NCB sniedz ECB paskaidrojumus par pārkvalifikācijas korekcijām. NCB arī sniedz paskaidrojumus par šīs pamatnostādnes 18. panta 3. punkta c) apakšpunktā minēto pārskatīšanu.

Saskaņā ar Regulas ECB/2007/8 5. panta 3. punktu NCB var ļaut IF ziņot datus par to aktīviem un pasīviem kā grupai, ja tādējādi iegūst rezultātus, kas ir līdzīgi datiem, kuri ziņoti par katru fondu. IF, kas ziņo kā grupa, ietilpst vienā un tajā pašā apakšsektorā, piemēram, slēgtie nekustamā īpašuma fondi vai atklātie nekustamā īpašuma fondi.

NCB katru gadu iesniedz ECB: i) rādītājus, kas analizē CSDB iekļauto attiecīgo vērtspapīru grupu aptvērumu un kvalitāti saskaņā ar CSDB lietošanas aprakstu, vai ii) attiecīgo informāciju, kas nepieciešama, lai atvasinātu aptvēruma un kvalitātes rādītājus.

NCB, kas izmanto nacionālās vērtspapīru datu bāzes, reizi gadā iesniedz ECB apkopotos rezultātus, kas attiecas uz vienu ceturksni un vismaz diviem statistiski nozīmīgiem IF apakšsektoriem. Šie apkopotie rezultāti nedrīkst atšķirties no rezultātiem, kādus iegūtu, izmantojot CSDB, vairāk par 5 %. Tas attiecas uz informāciju, ko neziņo IF.

Iepriekš minēto informāciju nosūta ECB katru gadu līdz februāra beigām, par atsauces datiem izmantojot iepriekšējā gada decembra beigu datus.

19. pants

MFI saraksts statistikas nolūkiem

Mainīgie lielumi, ko vāc, lai izveidotu un uzturētu Regulas ECB/2001/13 paredzēto MFI sarakstu statistikas nolūkiem, noteikti šīs pamatnostādnes VI pielikuma 1. daļā.

NCB ziņo šīs pamatnostādnes VI pielikuma I daļā norādīto mainīgo lielumu atjauninātos datus vai nu tad, kad ir izmaiņas MFI nozarē, vai, kad ir izmaiņas esošo MFI apzīmējumos. Izmaiņas MFI nozarē ir tad, ja iestāde pievienojas MFI nozarei (piemēram, MFI tiek nodibināta apvienošanās rezultātā, jaunas juridiskas personas tiek nodibinātas, sadalot esošu MFI, tiek nodibināta jauna MFI vai tiek ieviestas tādas izmaiņas bijušās ne-MFI statusā, ka tā kļūst par MFI) vai, ja esoša MFI aiziet no MFI nozares (tas ir, ja MFI ir iesaistīta apvienošanās darījumā, MFI nopērk cita iestāde, MFI tiek sadalīta atsevišķās juridiskās personās, MFI statusā tiek ieviestas izmaiņas, kuru rezultātā tā kļūst par ne-MFI vai MFI tiek likvidēta).

Ziņojot par jaunu iestādi vai par iestādi, attiecībā uz kuru paredzamas izmaiņas, NCB aizpilda visus obligāti prasītos mainīgos lielumus. Ziņojot par iestādi, kas aiziet no MFI nozares, bet kas nenotiek apvienošanās darījuma rezultātā, NCB ziņo vismaz šādu informāciju: pieprasījuma veidu, tas ir, dzēšana, un MFI identifikācijas kodu, tas ir, mainīgo lielumu mfi_id.

NCB nepiešķir dzēsto MFI identifikācijas kodus jaunām MFI. Ja no šādas rīcības nav iespējams izvairīties, NCB vienlaikus iesniedz ECB rakstisku paskaidrojumu (izmantojot “object_request” veidu “mfi_req_realloc”).

Ziņojot atjauninātos datus, NCB var izmantot savu nacionālo apzīmējumu kopumu, ja tās izmanto latīņu alfabētu. NCB izmanto apzīmējumu kopumu Unicode, lai pareizi atveidotu visus īpašo apzīmējumu kopumus, saņemot no ECB informāciju ar Iestāžu un aktīvu datu bāzes reģistra datu apmaiņas sistēmas starpniecību.

Pirms atjaunināto datu nosūtīšanas ECB, NCB veic datu pārbaudes šīs pamatnostādnes VI pielikuma2. daļas 1. līdz 10. sadaļā.

NCB ja iespējams nosūta ECB šīs pamatnostādne VI pielikuma 1. daļā noteikto mainīgo lielumu atjauninātos datus tiklīdz kā notiek izmaiņas MFI nozarē vai esošo MFI apzīmējumos.

Ja tas nav iespējams, NCB sniedz rakstisku paskaidrojumu par laika nobīdi starp brīdi, kad notika izmaiņas, un to paziņošanu ECB.

NCB nosūta atjauninātos datus XML formātā ar RIAD datu apmaiņas sistēmas starpniecību un saskaņā ar dokumentu “RIAD datu apmaiņas sistēmas apmaiņas specifikācijas”. Ja RIAD datu apmaiņas sistēma nedarbojas, atjaunotos datus nosūta XML formātā, izmantojot Cebamail kontu N13. Ja Cebamail sistēma nedarbojas, lai varētu pārsūtīt datni ar atjaunotajiem vai koriģētajiem MFI datiem, NCB, izmantojot XML formātu, pārsūta šīs datnes uz šādu adresi: birs@ecb.int.

Ja tiek izmantotas manuālas datu ievades procedūras, NCB izveido atbilstošu kontroli, lai samazinātu darbības kļūdu iespējamību un nodrošinātu ar RIAD datu apmaiņas sistēmas starpniecības ziņoto atjaunināto MFI datu precizitāti un atbilstību.

Saņemot atjauninātos datus, ECB nekavējoties veic datu pārbaudes šīs pamatnostādnes VI pielikuma2. daļas 1. līdz 11. sadaļā.

ECB nekavējoties nosūta atpakaļ NCB: i) saņemšanas apstiprinājumu, kurā iekļauta apkopojoša informācija par MFI datu atjauninājumiem, kas veiksmīgi apstrādāti un iekļauti galīgajā MFI datu kopumā, un/vai ii) kļūdas apstiprinājumu, kurā iekļauta detalizēta informācija par MFI datu atjauninājumiem un neveiksmīgajām datu pārbaudēm. Saskaņā ar šīs pamatnostādnes VI pielikuma 2. daļas 1. līdz 11. sadaļu ECB pilnībā vai daļēji izpilda nepilnīgu, nepareizi vai iztrūkstošu atjauninājumu pieprasījumus vai noraida tos.

Saņemot kļūdas apstiprinājumu, NCB nekavējoties rīkojas, lai nosūtītu izlabotu informāciju. Ja pareiza informācija atkarīga no atjauninājumiem, ko citas NCB nosūtījušas pēdējā mēneša laikā un kas tāpēc nav pieejama ECB tīmekļa vietnē, NCB nosūta ECB ar Cebamail kontu N13 starpniecību īpašas pieprasītās informācijas detaļas.

ECB izveido visu MFI sarakstā ieviesto izmaiņu kopiju katru ECB darba dienu 17:00 pēc Viduseiropas laika un nosūta to visām NCB. Nosūta pilnīgu informāciju par katru no šādām izmaiņām, par kurām ziņo NCB: i) jaunas MFI; ii) atjauninātas MFI; iii) dzēstas MFI; iv) MFI identifikācijas kodu atkārtota piešķiršana; v) MFI identifikācijas kodu izmaiņas; un vi) atkārtoti piešķirto MFI identifikācijas kodu izmaiņas.

Katru ECB darba dienu 17:00 pēc Vidsueiropas laika ECB izveido MFI datu kopuma kopiju un dara to pieejamu ECB tīmekļa vietnē. Parāda visus MFI ierakstus neatkarīgi no tā, vai tie atbilst monetārās politikas atbilstošo darījumu partneru ierakstiem vai nē.

ECB pēdējā darba dienā katrā kalendārajā mēnesī ECB izveido MFI datu kopuma kopiju kopā ar vienu mainīgo lielumu no monetārās politikas atbilstošo darījumu partneru datu kopuma, tas ir, mainīgo lielumu “rezerves”, norādot, vai uz kredītiestādēm, kas ir euro zonas rezidenti, attiecas prasība par obligātajām rezervēm vai nē 17:00 pēc Viduseiropas laika. Šajā kopijā neiekļauj neatbilstošus monetārās politikas atbilstošo darījumu partneru ierakstus, tas ir, ja euro zonas kredītiestāde ir iekļauta MFI datu kopumā, bet nav iekļauta monetārās politikas atbilstošo darījumu partneru datu kopumā un otrādi ECB dara sabiedrībai pieejamu to MFI un iestāžu sarakstu, uz kurām attiecas obligāto rezervju prasība, nākamajā dienā pēc kopijas izveides. Ja kopija izveidota piektdienā 17:00 pēc Viduseiropas laika, ECB dara pieejamu atjaunināto informāciju sestdien 12:00 pēc Viduseiropas laika.

Publicējot savā tīmekļa vietnē to MFI un iestāžu sarakstu, uz kurām attiecas prasība par obligātajām rezervēm, ECB to nosūta NCB ar RIAD datu apmaiņas sistēmas starpniecību.

20. pants

IF saraksts statistikas mērķiem

Mainīgie lielumi, ko vāc, lai izveidotu un uzturētu Regulas ECB/2007/8 4. pantā paredzēto IF sarakstu statistikas nolūkiem, noteikti šīs pamatnostādnes VII pielikumā.

NCB ziņo šīs pamatnostādnes VI pielikuma I daļā norādīto mainīgo lielumu atjauninātos datus vai nu tad, kad notiek izmaiņas IF nozarē, vai, kad ir izmaiņas esošo IF apzīmējumos. Izmaiņas IF nozarē ir tad, ja iestāde pievienojas IF nozarei vai, kad esoša IF aiziet no IF nozares.

NCB iegūst atjauninājumus, salīdzinot nacionālo IF sarakstu divu cits citam sekojošu ceturkšņu beigās, tas ri, tās neņem vērā ceturkšņa iekšējās izmaiņas.

Ziņojot par jaunu iestādi vai par iestādi, attiecībā uz kuru paredzamas izmaiņas, NCB aizpilda visus obligāti prasītos mainīgos lielumus.

Ziņojot par iestādi, kas aiziet no IF nozares, NCB ziņo vismaz šādu informāciju: pieprasījuma veidu, tas ir, dzēšana, un IF identifikācijas kodu, tas ir, mainīgo lielumu “if_id”.

NCB reizi gadā, izmantojot 31. decembri kā atsauces datumu, nosūta XML datni, lai paziņotu IF aktīvu neto vērtību (ANV) par katru IF. Tas ir, ANV ziņo atsevišķi no izmaiņām citos IF rādītājos. Sniedz šādu informāciju par visiem IF: pieprasījuma veids, tas ir if_req_nav, IF unikālo identifikācijas kodu, ANV summu un piemērojami ANV datumu.

Par katru atsauces datumu pirms ANV informācijas nosūtīšanas informāciju par jebkuru jaunu IF vai izmaiņām esošo IF identifikācijas kodos vispirms nosūta ECB.

Ja iespējams, NCB nepiešķir dzēsto IF identifikācijas kodus jaunām IF. Ja no tā nav iespējams izvairīties, NCB iesniedz ECB rakstisku paskaidrojumu, izmantojot N13 Cebamail kontu, tajā pašā laikā, kad tā iesniedz informāciju par IF (izmantojot object_request veidu “if_req_realloc”).

Ziņojot atjauninātos datus, NCB var izmantot savu nacionālo apzīmējumu kopumu, ja tās izmanto latīņu alfabētu. NCB izmanto apzīmējumu kopumu Unicode, lai pareizi atveidotu visus īpašo apzīmējumu kopumus, saņemot no ECB informāciju ar RIAD datu apmaiņas sistēmas starpniecību.

Pirms atjauninājumu nosūtīšanas ECB, NCB veic datu pārbaudes šīs pamatnostādnes VII pielikuma 3. daļā.

NCB nosūta ECB šīs pamatnostādnes VII pielikuma 1. daļā norādīto mainīgo lielumu atjauninājumus vismaz reizi ceturksnī – savlaicīgums ir divi mēneši pēc atsauces datuma. Tomēr mainīgo lielumu ANV par visiem ieguldījumu fondiem atjaunina vienu reizi gadā ar lielākais divu mēnešu laika nobīdi pēc atsauces datuma, kas ir decembra beigas.

NCB nosūta atjauninājumus XML datnes formātā, izmantojot ECBS Net nosūtīšanas kanālu, ievērojot norādes, kas izklāstītas dokumentā: “RIAD datu apmaiņas sistēmas apmaiņas specifikācija” (“Exchange Specification for the RIAD Data Exchange System”). Pēc tam ECB apstrādā datus, izmantojot RIAD datu apmaiņas sistēmu. Ja ECBS NET un/vai RIAD datu apmaiņas sistēma nedarbojas, atjauninājumus nosūta XML formātā, izmantojot Cebamail kontu N13. Ja Cebamail sistēma nedarbojas, lai varētu pārsūtīt datni ar atjaunotajiem vai koriģētajiem IF datiem, NCB, izmantojot XML formātu, pārsūta šīs datnes uz šādu adresi: birs@ecb.int.

Ja tiek izmantotas manuālas datu ievades procedūras, NCB izveido atbilstošu kontroli, lai līdz samazinātu darbības kļūdu iespējamību un nodrošinātu ar RIAD datu apmaiņas sistēmas starpniecības ziņoto atjaunināto IF datu precizitāti un atbilstību.

Saņemot atjauninātos datus, ECB nekavējoties veic datu pārbaudes šīs pamatnostādnes VII pielikuma2. daļā.

ECB nekavējoties nosūta atpakaļ NCB: i) saņemšanas apstiprinājumu, kurā iekļauta apkopojoša informācija par IF datu atjauninājumiem, kas veiksmīgi apstrādāti un iekļauti galīgajā IF datu kopumā, un/vai ii) kļūdas apstiprinājumu, kurā iekļauta detalizēta informācija par IF datu atjauninājumiem un neveiksmīgajām datu pārbaudēm. Saskaņā ar VII pielikuma 3. daļu ECB pilnībā vai daļēji izpilda nepilnīgu, nepareizi vai iztrūkstošu atjauninājumu pieprasījumus vai noraida tos.

Saņemot kļūdas apstiprinājumu, NCB nekavējoties rīkojas, lai nosūtītu izlabotu informāciju. Ja nekavējoša rīcība nav iespējama, tās ziņo izlaboto informāciju ilgākais četru darba dienu laikā pēc ziņošanai noteiktā termiņa– tas ir – līdz 17:59 pēc Viduseiropas laika ceturtajā darba dienā.

ECB 18:00 pēc Viduseiropas laika ceturtajā darba dienā pēc atjauninājumu ziņošanai noteiktā datu nosūtīšanas termiņa izveido IF datu kopuma kopiju, neiekļaujot datus, kas apzīmēti kā konfidenciāli, un mainīgo lielumu ANV. Atjauninātā informācija tiek darīta pieejama nākamajā dienā 12:00 pēc Viduseiropas laika. Ja kopija izveidota piektdienā 18:00 pēc Viduseiropas laika, ECB dara pieejamu atjaunināto informāciju sestdien 12:00 pēc Viduseiropas laika.

ECB nepublicē datus, kas bija apzīmēti kā konfidenciāli.

ECB nepublicē ANV par katru ieguldījumu fondu. Tā vietā, pamatojoties uz datiem par ANV, ECB izveido izmēru klašu diapazonu un atbilstošu izmēru klasi par katru ieguldījumu fondu.

Vienlaikus ar IF saraksta publicēšanu savā tīmekļa vietnē ECB nosūta to NCB ar RIAD datu apmaiņas sistēmas starpniecību.

21. pants

Pārbaude

Neskarot ECB tiesības attiecībā uz pārbaudīšanu, kura noteikta Regulā (EK) Nr. 2533/98 un Regulā ECB/2001/13, valstu centrālās bankas uzrauga un nodrošina to statistikas datu kvalitāti un ticamību, kas jāiesniedz ECB.

22. pants

Nosūtīšanas standarts

ECB pieprasītās statistiskās informācijas elektroniskai nosūtīšanai NCB izmanto ECBS Net sistēmu, kuru nodrošina ECBS. Šai elektroniskajai statistiskās informācijas apmaiņai izveidotais statistikas ziņojuma formāts ir standarta formāts, kuru pieņēmusi Statistikas komiteja. Šī prasība neliedz ar ECB iepriekš izteiktu piekrišanu kā alternatīvus risinājumus izmantot citus līdzekļus statistikas datu pārsūtīšanai.

23. pants

Vienkāršotā grozījumu procedūra

ECB Valde, ņemot vērā Statistikas komitejas atzinumu, var veikt jebkādus tehniskus grozījumus šīs pamatnostādnes pielikumos, ja tie neizmaina konceptuālo pamatsistēmu un neietekmē ziņotājiem radīto slogu dalībvalstīs.

24. pants

Publicēšana

Nacionālās centrālās bankas nepublicē valstu datus, kas sniegti, lai sastādītu apkopotos ikmēneša euro zonas monetāros rādītājus, tikmēr, kamēr ECB nav publicējusi šos apkopotos rādītājus. Ja NCB publicē šādus datus, tiem jābūt tiem pašiem, kas sniegti saistībā ar pēdējiem nopublicētajiem euro zonas apkopotajiem rādītājiem. Ja NCB reproducē ECB publicētos euro zonas apkopotos rādītājus, tās reproducē tos patiesi.

25. pants

Atcelšana

Ar šo atceļ Pamatnostādni ECB/2003/2.

26. pants

Stāšanās spēkā

Šī pamatnostādne stājas spēkā trešajā dienā pēc dienas, kurā stājas spēkā Regula ECB/2007/8.

27. pants

Adresāti

Šo pamatnostādni piemēro visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2007. gada 1. augustā

ECB Padomes vārdā

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 333, 17.12.2001., 1. lpp., regula, kurā jaunākie grozījumi veikti ar Regulu ECB/2006/20 (OV L 2, 5.1.2007., 3. lpp.).

(2)  OV L 250, 2.10.2003., 10. lpp.

(3)  OV L 10, 12.1.2002., 24. lpp., regula, kurā jaunākie grozījumi veikti ar Regulu ECB/2004/21 (OV L 371, 18.12.2004., 42. lpp.).

(4)  OV L 211, 11.8.2007., 8. lpp.

(5)  OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.

(6)  OV L 372, 31.12.1986., 1. lpp., direktīva, kurā grozījumi veikti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/46/EC (OV L 224, 16.8.2006., 1. lpp.).

(7)  OV L 58, 3.3.2003., 1. lpp.

(8)  OV L 310, 30.11.1996., 1. lpp., regula, kurā jaunākie grozījumi veikti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1267/2003 (OV L 180, 18.7.2003., 1. lpp.).

(9)  Principā bilanci sastāda atbilstoši datiem uz mēneša/ceturkšņa pēdējo kalendāro dienu, neņemot vērā vietējās svētku dienas. Gadījumos, kad tas nav iespējams, bilanci sastāda pēdējās darba dienas beigās saskaņā ar nacionālajiem tirgus vai grāmatvedības noteikumiem.

(10)  Tas ir, darījumus.

(11)  Tas ir, MFI iekļaušana vai izslēgšana, ja attiecīgais uzņēmējdarbības veids iekļauts vai izslēgts no MFI nozares.

(12)  Tas ir, apvienošanās un iegāde.

(13)  Eiropas Monetārais institūts, – Money and Banking Statistics Compilation Guide – vadlīnijas NCB par to, kā apkopot naudas un banku statistikas datus iesniegšanai ECB; pieejamas tīmekļa vietnē www.ecb.int.

(14)  Principā aktīvus un pasīvus apkopo uz mēneša vai ceturkšņa pēdējo kalendāro dienu, neņemot vērā vietējās svētku dienas. Tomēr tas bieži vien nav iespējams, un tad aktīvus un pasīvus aprēķina uz pēdējās darba dienas beigām saskaņā ar nacionālajiem tirgus vai grāmatvedības noteikumiem.


I PIELIKUMS

SALĪDZINĀJUMA TABULAS

Salīdzinājuma tabulas nodrošina sīki izstrādātu saikni starp grāmatvedības bilances posteņiem un posteņiem, kas jāpaziņo statistikas nolūkā

Salīdzinājuma tabulu kreisajā pusē katrai Regulas ECB/2001/13 I pielikuma 1., 2., 3. un 4. tabulas šūnai ir dots posteņa numurs, apraksts un sadalījums; salīdzinājuma tabulu labajā pusē katram grāmatvedības postenim ir dots posteņa numurs, apraksts un vajadzīgais sadalījums. Dažus Regulas ECB/2001/13 bilances posteņus nepiemēro ECB/NCB bilancēm (tos apzīmē ar “nav piemērojams”).

SALĪDZINĀJUMA TABULAS

(Mēneša dati)

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem

PASĪVI

Krājumi

Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Postenis

Apraksts

Sadalījums

Postenis

Apraksts

Sniegts papildus sadalījums

Rezidence

Sektors

Apakšsektors

Termiņš

Rezidence

Tips

Valūta

Sektors

Apakšsektors

Termiņš

8

Skaidrā nauda apgrozībā

 

 

 

 

 

1

Banknotes apgrozībā

 

 

 

 

 

 

9

Noguldījumi (visas valūtas)

Iekšzeme

MFI

 

 

 

2,1

Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā – pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)

Iekšzeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm, kas saistītas ar monetārās politikas operācijām – noguldījumu iespēja

Iekšzeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm, kas saistītas ar monetārās politikas operācijām – termiņnoguldījumi

Iekšzeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm, kas saistītas ar monetārās politikas operācijām – precizējošās reverse operācijas

Iekšzeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm, kas saistītas ar monetārās politikas operācijām – papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi

Iekšzeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm

Iekšzeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Iekšzeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Eurosistēmas iekšējās saistības – saistības, kas atbilst ārvalstu rezervju pārvedumiem (tikai ECB bilance)

Iekšzeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Eurosistēmas iekšējās saistības – saistības attiecībā uz parādzīmēm, kas sedz ECB parādu sertifikātu emitēšanu (tikai NCB bilance)

Iekšzeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Eurosistēmas iekšējās saistības – pārējās saistības Eurosistēmā

Iekšzeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Noguldījumi

Visas valūtas

MFI

 

 

9

Noguldījumi (visas valūtas)

Iekšzeme

Ne-MFI

Valdība

Centrālā valdība

 

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – Valdība

Iekšzeme

 

 

Ne-MFI

Centrālā valdība

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

 

 

Ne-MFI

Centrālā valdība

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Noguldījumi

Visas valūtas

Ne-MFI

Centrālā valdība

 

9

Noguldījumi (visas valūtas)

Citas iesaistītās dalībvalstis

MFI

 

 

 

2,1

Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā – pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm, kas saistītas ar monetārās politikas operācijām – noguldījumu iespēja

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm, kas saistītas ar monetārās politikas operācijām – termiņnoguldījumi

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm, kas saistītas ar monetārās politikas operācijām – precizējošās reverse operācijas

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm, kas saistītas ar monetārās politikas operācijām – papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Eurosistēmas iekšējās saistības – saistības, kas atbilst ārvalstu rezervju pārvedumiem (tikai ECB bilance)

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Eurosistēmas iekšējās saistības – saistības attiecībā uz parādzīmēm, kas sedz ECB parādu sertifikātu emitēšanu (tikai NCB bilance)

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Eurosistēmas iekšējās saistības – pārējās saistības Eurosistēmā

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Noguldījumi

Visas valūtas

MFI

 

 

9

Noguldījumi (visas valūtas)

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Valdība

Centrālā valdība

 

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – Valdība

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

Ne-MFI

Centrālā valdība

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

Ne-MFI

Centrālā valdība

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Noguldījumi

Visas valūtas

Ne-MFI

Centrālā valdība

 

9

Noguldījumi (visas valūtas)

Pārējā pasaule

 

 

 

 

6

Saistības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,2

Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Pārējā pasaule

Noguldījumi

Visas valūtas

 

 

 

9

Noguldījumi (visas valūtas)

Pārējā pasaule

 

 

 

Pēc termiņa (2 datumi)

6

Saistības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem

 

 

 

 

 

Pēc termiņa (2 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

 

 

 

 

 

Pēc termiņa (2 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

8,2

Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros

 

 

 

 

 

Pēc termiņa (2 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Pārējā pasaule

Noguldījumi

Visas valūtas

 

 

Pēc termiņa (2 datumi)

9e

Noguldījumi (euro)

Iekšzeme

MFI

 

 

 

2,1

Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā – pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)

Iekšzeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm, kas saistītas ar monetārās politikas operācijām – noguldījumu iespēja

Iekšzeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm, kas saistītas ar monetārās politikas operācijām – termiņnoguldījumi

Iekšzeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm, kas saistītas ar monetārās politikas operācijām – precizējošās reverse operācijas

Iekšzeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm, kas saistītas ar monetārās politikas operācijām – papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi

Iekšzeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm

Iekšzeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Iekšzeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Eurosistēmas iekšējās saistības – saistības, kas atbilst ārvalstu rezervju pārvedumiem (tikai ECB bilance)

Iekšzeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Eurosistēmas iekšējās saistības – saistības attiecībā uz parādzīmēm, kas sedz ECB parādu sertifikātu emitēšanu (tikai NCB bilance)

Iekšzeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Eurosistēmas iekšējās saistības – pārējās saistības Eurosistēmā

Iekšzeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Noguldījumi

Euro

 

 

 

9e

Noguldījumi (euro)

Citas iesaistītās dalībvalstis

MFI

 

 

 

2,1

Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā – pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm, kas saistītas ar monetārās politikas operācijām – noguldījumu iespēja

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm, kas saistītas ar monetārās politikas operācijām – termiņnoguldījumi

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm, kas saistītas ar monetārās politikas operācijām – precizējošās reverse operācijas

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm, kas saistītas ar monetārās politikas operācijām – papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Eurosistēmas iekšējās saistības – saistības, kas atbilst ārvalstu rezervju pārvedumiem (tikai ECB bilance)

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Eurosistēmas iekšējās saistības – saistības attiecībā uz parādzīmēm, kas sedz ECB parādu sertifikātu emitēšanu (tikai NCB bilance)

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Eurosistēmas iekšējās saistības – pārējās saistības Eurosistēmā

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Noguldījumi

Euro

MFI

 

 

9.1e

Uz nakti

Iekšzeme

Ne-MFI

Valdība

Pārējā valdība

 

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – Valdība

Iekšzeme

Uz nakti

 

 

Pārējā valdība

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Uz nakti

Euro

Ne-MFI

Pārējā valdība

 

9.1e

Uz nakti

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

 

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Iekšzeme

Uz nakti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Uz nakti

Euro

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

9.1e

Uz nakti

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

 

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Iekšzeme

Uz nakti

 

 

Citi finanšu starpnieki

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Uz nakti

Euro

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

 

9.1e

Uz nakti

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Iekšzeme

Uz nakti

 

 

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Uz nakti

Euro

Pārējie rezidenti

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

9.1e

Uz nakti

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

 

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Iekšzeme

Uz nakti

 

 

Nefinanšu sabiedrības

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Uz nakti

Euro

Pārējie rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

 

9.1e

Uz nakti

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

 

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Iekšzeme

Uz nakti

 

 

Mājsaimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Uz nakti

Euro

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

 

9.1e

Uz nakti

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Valdība

Pārējā valdība

 

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – Valdība

Citas iesaistītās dalībvalstis

Uz nakti

 

 

Pārējā valdība

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Uz nakti

Euro

Ne-MFI

Pārējā valdība

 

9.1e

Uz nakti

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

 

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Citas iesaistītās dalībvalstis

Uz nakti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Uz nakti

Euro

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

9.1e

Uz nakti

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

 

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Citas iesaistītās dalībvalstis

Uz nakti

 

 

Citi finanšu starpnieki

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Uz nakti

Euro

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

 

9.1e

Uz nakti

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Citas iesaistītās dalībvalstis

Uz nakti

 

 

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Uz nakti

Euro

Pārējie rezidenti

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

9.1e

Uz nakti

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

 

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Citas iesaistītās dalībvalstis

Uz nakti

 

 

Nefinanšu sabiedrības

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Uz nakti

Euro

Ne-MFI

Nefinanšu sabiedrības

 

9.1e

Uz nakti

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

 

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Citas iesaistītās dalībvalstis

Uz nakti

 

 

Mājsaimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Uz nakti

Euro

Ne-MFI

Mājsaimniecības

 

9.2e

Ar noteikto termiņu

Iekšzeme

Ne-MFI

Valdība

Pārējā valdība

Pēc termiņa (3 datumi)

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – Valdība

Iekšzeme

Ar noteikto termiņu

 

Ne-MFI

Pārējā valdība

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Ar noteikto termiņu

Euro

Ne-MFI

Pārējā valdība

Pēc termiņa (3 datumi)

9.2e

Ar noteikto termiņu

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

Pēc termiņa (3 datumi)

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Iekšzeme

Ar noteikto termiņu

 

 

 

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Ar noteikto termiņu

Euro

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Pēc termiņa (3 datumi)

9.2e

Ar noteikto termiņu

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

Pēc termiņa (3 datumi)

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Iekšzeme

Ar noteikto termiņu

 

 

Citi finanšu starpnieki

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Ar noteikto termiņu

Euro

Ne-MFI

Citi finanšu starpnieki

Pēc termiņa (3 datumi)

9.2e

Ar noteikto termiņu

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

Pēc termiņa (3 datumi)

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Iekšzeme

Ar noteikto termiņu

 

 

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Ar noteikto termiņu

Euro

Ne-MFI

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

Pēc termiņa (3 datumi)

9.2e

Ar noteikto termiņu

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (3 datumi)

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Iekšzeme

Ar noteikto termiņu

 

 

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Ar noteikto termiņu

Euro

Ne-MFI

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (3 datumi)

9.2e

Ar noteikto termiņu

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

Pēc termiņa (3 datumi)

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Iekšzeme

Ar noteikto termiņu

 

 

Mājsaimniecības

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Ar noteikto termiņu

Euro

Ne-MFI

Mājsaimniecības

Pēc termiņa (3 datumi)

9.2e

Ar noteikto termiņu

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Valdība

Pārējā valdība

Pēc termiņa (3 datumi)

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – Valdība

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ar noteikto termiņu

 

 

Pārējā valdība

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ar noteikto termiņu

Euro

Ne-MFI

Pārējā valdība

Pēc termiņa (3 datumi)

9.2e

Ar noteikto termiņu

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

Pēc termiņa (3 datumi)

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ar noteikto termiņu

 

 

 

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ar noteikto termiņu

Euro

 

Pārējie rezidenti

Pēc termiņa (3 datumi)

9.2e

Ar noteikto termiņu

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

Pēc termiņa (3 datumi)

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ar noteikto termiņu

 

 

Citi finanšu starpnieki

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ar noteikto termiņu

Euro

Ne-MFI

Citi finanšu starpnieki

Pēc termiņa (3 datumi)

9.2e

Ar noteikto termiņu

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

Pēc termiņa (3 datumi)

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ar noteikto termiņu

 

 

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ar noteikto termiņu

Euro

Ne-MFI

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

Pēc termiņa (3 datumi)

9.2e

Ar noteikto termiņu

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (3 datumi)

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ar noteikto termiņu

 

 

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ar noteikto termiņu

Euro

Ne-MFI

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (3 datumi)

9.2e

Ar noteikto termiņu

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

Pēc termiņa (3 datumi)

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ar noteikto termiņu

 

 

Mājsaimniecības

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ar noteikto termiņu

Euro

Ne-MFI

Mājsaimniecības

Pēc termiņa (3 datumi)

9.3e

Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

Iekšzeme

Ne-MFI

Valdība

Pārējā valdība

Pēc termiņa (2 datumi)

nav piemērojams

nav piemērojams

 

 

 

 

 

 

9.3e

Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

Pēc termiņa (2 datumi)

nav piemērojams

nav piemērojams

 

 

 

 

 

 

9.3e

Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

Pēc termiņa (2 datumi)

nav piemērojams

nav piemērojams

 

 

 

 

 

 

9.3e

Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

Pēc termiņa (2 datumi)

nav piemērojams

nav piemērojams

 

 

 

 

 

 

9.3e

Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (2 datumi)

nav piemērojams

nav piemērojams

 

 

 

 

 

 

9.3e

Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

Pēc termiņa (2 datumi)

nav piemērojams

nav piemērojams

 

 

 

 

 

 

9.3e

Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Valdība

Pārējā valdība

Pēc termiņa (2 datumi)

nav piemērojams

nav piemērojams

 

 

 

 

 

 

9.3e

Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

Pēc termiņa (2 datumi)

nav piemērojams

nav piemērojams

 

 

 

 

 

 

9.3e

Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

Pēc termiņa (2 datumi)

nav piemērojams

nav piemērojams

 

 

 

 

 

 

9.3e

Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

Pēc termiņa (2 datumi)

nav piemērojams

nav piemērojams

 

 

 

 

 

 

9.3e

Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (2 datumi)

nav piemērojams

nav piemērojams

 

 

 

 

 

 

9.3e

Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

Pēc termiņa (2 datumi)

nav piemērojams

nav piemērojams

 

 

 

 

 

 

9.4e

Repo

Iekšzeme

Ne-MFI

Valdība

Pārējā valdība

 

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – Valdība

Iekšzeme

Repo

 

 

Pārējā valdība

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Repo

Euro

Ne-MFI

Pārējā valdība

 

9.4e

Repo

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

 

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Iekšzeme

Repo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Repo

Euro

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

9.4e

Repo

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

 

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Iekšzeme

Repo

 

 

Citi finanšu starpnieki

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Repo

 

Ne-MFI

Citi finanšu starpnieki

 

9.4e

Repo

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Iekšzeme

Repo

 

 

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Repo

 

Ne-MFI

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

9.4e

Repo

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

 

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Iekšzeme

Repo

 

 

Nefinanšu sabiedrības

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Repo

Euro

Ne-MFI

Nefinanšu sabiedrības

 

9.4e

Repo

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

 

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Iekšzeme

Repo

 

 

Mājsaimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Repo

Euro

Ne-MFI

Mājsaimniecības

 

9.4e

Repo

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Valdība

Pārējā valdība

 

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – Valdība

Citas iesaistītās dalībvalstis

Repo

 

 

Pārējā valdība

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Repo

Euro

Ne-MFI

Pārējā valdība

 

9.4e

Repo

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

 

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Citas iesaistītās dalībvalstis

Repo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Repo

Euro

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

9.4e

Repo

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

 

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Citas iesaistītās dalībvalstis

Repo

 

 

Citi finanšu starpnieki

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Repo

Euro

Ne-MFI

Citi finanšu starpnieki

 

9.4e

Repo

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Citas iesaistītās dalībvalstis

Repo

 

 

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Repo

Euro

Ne-MFI

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

9.4e

Repo

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

 

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Citas iesaistītās dalībvalstis

Repo

 

 

Nefinanšu sabiedrības

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Repo

Euro

Ne-MFI

Nefinanšu sabiedrības

 

9.4e

Repo

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

 

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības

Citas iesaistītās dalībvalstis

Repo

 

 

Mājsaimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Repo

Euro

Ne-MFI

Mājsaimniecības

 

9.1x

Uz nakti

Iekšzeme

Ne-MFI

Valdība

Pārējā valdība

 

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Uz nakti

 

 

Pārējā valdība

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Uz nakti

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Pārējā valdība

 

9.1x

Uz nakti

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

 

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Uz nakti

 

 

Pārējie rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Uz nakti

Euro

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

9.1x

Uz nakti

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

 

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Uz nakti

 

 

Citi finanšu starpnieki

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Uz nakti

Euro

Ne-MFI

Citi finanšu starpnieki

 

9.1x

Uz nakti

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Uz nakti

 

 

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Uz nakti

Euro

Ne-MFI

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

9.1x

Uz nakti

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

 

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Uz nakti

 

 

Nefinanšu sabiedrības

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Uz nakti

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Nefinanšu sabiedrības

 

9.1x

Uz nakti

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

 

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Uz nakti

 

 

Mājsaimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Uz nakti

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Mājsaimniecības

 

9.1x

Uz nakti

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Valdība

Pārējā valdība

 

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Uz nakti

 

 

Pārējā valdība

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Uz nakti

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Pārējā valdība

 

9.1x

Uz nakti

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

 

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Uz nakti

 

 

Pārējie rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Uz nakti

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

9.1x

Uz nakti

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

 

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Uz nakti

 

 

Citi finanšu starpnieki

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Uz nakti

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Citi finanšu starpnieki

 

9.1x

Uz nakti

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Uz nakti

 

 

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Uz nakti

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

9.1x

Uz nakti

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

 

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Uz nakti

 

 

Nefinanšu sabiedrības

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Uz nakti

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Nefinanšu sabiedrības

 

9.1x

Uz nakti

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

 

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Uz nakti

 

 

Mājsaimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Uz nakti

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Mājsaimniecības

 

9.2x

Ar noteikto termiņu

Iekšzeme

Ne-MFI

Valdība

Pārējā valdība

Pēc termiņa (3 datumi)

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Ar noteikto termiņu

 

 

Pārējā valdība

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Ar noteikto termiņu

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Pārējā valdība

Pēc termiņa (3 datumi)

9.2x

Ar noteikto termiņu

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

Pēc termiņa (3 datumi)

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Ar noteikto termiņu

 

 

Pārējie rezidenti

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Ar noteikto termiņu

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Pēc termiņa (3 datumi)

9.2x

Ar noteikto termiņu

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

Pēc termiņa (3 datumi)

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Ar noteikto termiņu

 

 

Citi finanšu starpnieki

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Ar noteikto termiņu

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Citi finanšu starpnieki

Pēc termiņa (3 datumi)

9.2x

Ar noteikto termiņu

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

Pēc termiņa (3 datumi)

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Ar noteikto termiņu

 

 

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Ar noteikto termiņu

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

Pēc termiņa (3 datumi)

9.2x

Ar noteikto termiņu

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (3 datumi)

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Ar noteikto termiņu

 

 

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Ar noteikto termiņu

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (3 datumi)

9.2x

Ar noteikto termiņu

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

Pēc termiņa (3 datumi)

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Ar noteikto termiņu

 

 

Mājsaimniecības

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Ar noteikto termiņu

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Mājsaimniecības

Pēc termiņa (3 datumi)

9.2x

Ar noteikto termiņu

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Valdība

Pārējā valdība

Pēc termiņa (3 datumi)

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ar noteikto termiņu

 

 

Pārējā valdība

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ar noteikto termiņu

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Pārējā valdība

Pēc termiņa (3 datumi)

9.2x

Ar noteikto termiņu

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

Pēc termiņa (3 datumi)

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ar noteikto termiņu

 

 

Pārējie rezidenti

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ar noteikto termiņu

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Pēc termiņa (3 datumi)

9.2x

Ar noteikto termiņu

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

Pēc termiņa (3 datumi)

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ar noteikto termiņu

 

 

Citi finanšu starpnieki

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ar noteikto termiņu

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Citi finanšu starpnieki

Pēc termiņa (3 datumi)

9.2x

Ar noteikto termiņu

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

Pēc termiņa (3 datumi)

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ar noteikto termiņu

 

 

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ar noteikto termiņu

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

Pēc termiņa (3 datumi)

9.2x

Ar noteikto termiņu

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (3 datumi)

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ar noteikto termiņu

 

 

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ar noteikto termiņu

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (3 datumi)

9.2x

Ar noteikto termiņu

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

Pēc termiņa (3 datumi)

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ar noteikto termiņu

 

 

Mājsaimniecības

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ar noteikto termiņu

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Mājsaimniecības

Pēc termiņa (3 datumi)

9.3x

Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

Iekšzeme

Ne-MFI

Valdība

Pārējā valdība

Pēc termiņa (2 datumi)

nav piemērojams

nav piemērojams

 

 

 

 

 

 

9.3x

Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

Pēc termiņa (2 datumi)

nav piemērojams

nav piemērojams

 

 

 

 

 

 

9.3x

Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

Pēc termiņa (2 datumi)

nav piemērojams

nav piemērojams

 

 

 

 

 

 

9.3x

Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

Pēc termiņa (2 datumi)

nav piemērojams

nav piemērojams

 

 

 

 

 

 

9.3x

Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (2 datumi)

nav piemērojams

nav piemērojams

 

 

 

 

 

 

9.3x

Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

Pēc termiņa (2 datumi)

nav piemērojams

nav piemērojams

 

 

 

 

 

 

9.3x

Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Valdība

Pārējā valdība

Pēc termiņa (2 datumi)

nav piemērojams

nav piemērojams

 

 

 

 

 

 

9.3x

Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

Pēc termiņa (2 datumi)

nav piemērojams

nav piemērojams

 

 

 

 

 

 

9.3x

Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

Pēc termiņa (2 datumi)

nav piemērojams

nav piemērojams

 

 

 

 

 

 

9.3x

Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

Pēc termiņa (2 datumi)

nav piemērojams

nav piemērojams

 

 

 

 

 

 

9.3x

Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (2 datumi)

nav piemērojams

nav piemērojams

 

 

 

 

 

 

9.3x

Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

Pēc termiņa (2 datumi)

nav piemērojams

nav piemērojams

 

 

 

 

 

 

9.4x

Repo

Iekšzeme

Ne-MFI

Valdība

Pārējā valdība

 

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Repo

 

 

Pārējā valdība

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Repo

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Pārējā valdība

 

9.4x

Repo

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

 

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Repo

 

 

Pārējie rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Repo

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

9.4x

Repo

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

 

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Repo

 

 

Citi finanšu starpnieki

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Repo

 

Ne-MFI

Citi finanšu starpnieki

 

9.4x

Repo

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Repo

 

 

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Repo

 

Ne-MFI

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

9.4x

Repo

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

 

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Repo

 

 

Nefinanšu sabiedrības

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Repo

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Nefinanšu sabiedrības

 

9.4x

Repo

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

 

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Repo

 

 

Mājsaimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Repo

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Mājsaimniecības

 

9.4x

Repo

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Valdība

Pārējā valdība

 

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Repo

 

 

Pārējā valdība

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Repo

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Pārējā valdība

 

9.4x

Repo

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

 

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Repo

 

 

Pārējie rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Repo

 

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

9.4x

Repo

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

 

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Repo

 

 

Pārējie rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Repo

 

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

9.4x

Repo

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Repo

 

 

Pārējie rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Repo

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

9.4x

Repo

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

 

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Repo

 

 

Pārējie rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Repo

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

9.4x

Repo

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

 

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Repo

 

 

Pārējie rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Repo

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

10

Naudas tirgus fondu vērtspapīri

 

 

 

 

 

nav piemērojams

nav piemērojams

 

 

 

 

 

 

11e

Emitētie parāda vērtspapīri

 

 

 

 

Līdz 1 gadam

4

Emitētie parāda vērtspapīri

 

 

 

 

 

Līdz 1 gadam

11e

Emitētie parāda vērtspapīri

 

 

 

 

1–2 gadi

nav piemērojams

nav piemērojams

 

 

 

 

 

 

11e

Emitētie parāda vērtspapīri

 

 

 

 

Vairāk par 2 gadiem

nav piemērojams

nav piemērojams

 

 

 

 

 

 

11x

Emitētie parāda vērtspapīri

 

 

 

 

Līdz 1 gadam

nav piemērojams

nav piemērojams

 

 

 

 

 

 

11x

Emitētie parāda vērtspapīri

 

 

 

 

1–2 gadi

nav piemērojams

nav piemērojams

 

 

 

 

 

 

11x

Emitētie parāda vērtspapīri

 

 

 

 

Vairāk par 2 gadiem

nav piemērojams

nav piemērojams

 

 

 

 

 

 

12

Kapitāls un rezerves

 

 

 

 

 

(11)

(Pārējie aktīvi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

 

Kapitāls un rezerves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Uzkrājums

 

Kapitāls un rezerves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Pārvērtēšanas konti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Kapitāls un rezerves

 

 

 

 

 

 

13

Pārējie pasīvi

 

 

 

 

 

10,3

Eurosistēmas iekšējās saistības – neto saistības, kas saistītas ar euro banknošu sadali Eurosistēmā

 

Pārējie pasīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Posteņi, kuros notiek norēķins

 

Pārējie pasīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pārējie pasīvi

 

Pārējie pasīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Uzkrājums

 

Pārējie pasīvi

 

 

 

 

CB3

SDR atbilstošais postenis (1)

 

 

 

 

 

9

SVF piešķirtais SDR atbilstošais postenis

 

 

 

 

 

 

Iekšzemes intra-Eurosistēmas pozīcijas piemēro tikai ECB vai Deutsche Bundesbank.


SALĪDZINĀJUMA TABULAS

(Mēneša dati)

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem

AKTĪVI

Krājumi

Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Postenis

Apraksts

Sadalījums

Postenis

Apraksts

Sniegts papildus sadalījums

Rezidence

Sektors

Apakšsektors

Mērķis

Termiņš

Rezidence

Tips

Sektors

Apakšsektors

Mērķis

Termiņš/valūta

1

Skaidra nauda (visas valūtas)

 

 

 

 

 

 

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

 

Skaidrā nauda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

 

 

 

 

 

 

 

1e

Skaidrā nauda, t.sk., euro

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

 

 

 

 

 

 

 

2

Kredīti

Iekšzeme

MFI

 

 

 

 

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Kredīti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1

Euro denominēti kredīti euro zonas kredītiestādēm saistībā ar monetārās politikas operācijām – galvenās refinansēšanas operācijas

Iekšzeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Euro denominēti kredīti euro zonas kredītiestādēm saistībā ar monetārās politikas operācijām – ilgtermiņa refinansēšanas operācijas

Iekšzeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,3

Kredīti euro izsniegti euro zonas kredītiestādēm, kas saistīti ar monetārās politikas operācijām – precizējošās reverse operācijas

Iekšzeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,4

Euro denominēti kredīti euro zonas kredītiestādēm saistībā ar monetārās politikas operācijām – strukturālās reverse operācijas

Iekšzeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5

Kredīti, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā – aizdevumu iespēja uz nakti

Iekšzeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6

Kredīti euro izsniegti euro zonas kredītiestādēm, kas saistīti ar monetārās politikas operācijām – papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti

Iekšzeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm

Iekšzeme

Kredīti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,2

Eurosistēmas iekšējās prasības – prasības, kas atbilst ārvalstu rezervju pārvedumiem (tikai NCB bilance)

Iekšzeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,3

Eurosistēmas iekšējās prasības – prasības attiecībā uz parādzīmēm, kas sedz ECB parādu sertifikātu emitēšanu (tikai ECB bilance)

Iekšzeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,5

Eurosistēmas iekšējās prasības – pārējās prasības Eurosistēmā

Iekšzeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

MFI

 

 

 

 

2

Kredīti

Iekšzeme

Ne-MFI

Valdība

 

 

 

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Kredīti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Valdības parāds euro

Iekšzeme

Kredīti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

Ne-MFI

Valdība

 

 

 

2

Kredīti

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

 

 

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Kredīti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

 

 

2

Kredīti

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

 

Pēc termiņa (3 datumi)

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Kredīti

 

 

Citi finanšu starpnieki

 

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

 

Pēc termiņa (3 datumi)

2

Kredīti

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

Pēc termiņa (3 datumi)

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Kredīti

 

 

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

Pēc termiņa (3 datumi)

2

Kredīti

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

 

Pēc termiņa (3 datumi)

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Kredīti

 

 

Nefinanšu sabiedrības

 

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

 

Pēc termiņa (3 datumi)

2

Kredīti

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

Patēriņa kredīti

Pēc termiņa (3 datumi)

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Kredīti

 

 

Mājsaimniecības

Patēriņa kredīti

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

Patēriņa kredīti

Pēc termiņa (3 datumi)

2

Kredīti

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

Kredīti mājokļa iegādei

Pēc termiņa (3 datumi)

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Kredīti

 

 

Mājsaimniecības

Kredīti mājokļa iegādei

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

Kredīti mājokļa iegādei

Pēc termiņa (3 datumi)

2

Kredīti

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

Pārējie (atlikums)

Pēc termiņa (3 datumi)

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Kredīti

 

 

Mājsaimniecības

Pārējie (atlikums)

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

Pārējie (atlikums)

Pēc termiņa (3 datumi)

2

Kredīti

Citas iesaistītās dalībvalstis

MFI

 

 

 

 

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Kredīti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1

Euro denominēti kredīti euro zonas kredītiestādēm saistībā ar monetārās politikas operācijām – galvenās refinansēšanas operācijas

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Euro denominēti kredīti euro zonas kredītiestādēm saistībā ar monetārās politikas operācijām – ilgtermiņa refinansēšanas operācijas

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,3

Kredīti euro izsniegti euro zonas kredītiestādēm, kas saistīti ar monetārās politikas operācijām – precizējošās reverse operācijas

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,4

Euro denominēti kredīti euro zonas kredītiestādēm saistībā ar monetārās politikas operācijām – strukturālās reverse operācijas

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5

Kredīti, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā – aizdevumu iespēja uz nakti

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6

Kredīti euro izsniegti euro zonas kredītiestādēm, kas saistīti ar monetārās politikas operācijām – papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm

Citas iesaistītās dalībvalstis

Kredīti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,2

Eurosistēmas iekšējās prasības – prasības, kas atbilst ārvalstu rezervju pārvedumiem (tikai NCB bilance)

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,3

Eurosistēmas iekšējās prasības – prasības attiecībā uz parādzīmēm, kas sedz ECB parādu sertifikātu emitēšanu (tikai ECB bilance)

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,5

Eurosistēmas iekšējās prasības – pārējās prasības Eurosistēmā

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Kredīti

MFI

 

 

 

 

2

Kredīti

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Valdība

 

 

 

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Kredīti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Valdības parāds euro

Citas iesaistītās dalībvalstis

Kredīti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Kredīti

Ne-MFI

Valdība

 

 

 

2

Kredīti

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

 

 

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Kredīti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Kredīti

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

 

 

2

Kredīti

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

 

Pēc termiņa (3 datumi)

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Kredīti

 

 

Citi finanšu starpnieki

 

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Kredīti

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

 

Pēc termiņa (3 datumi)

2

Kredīti

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

Pēc termiņa (3 datumi)

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Kredīti

 

 

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Kredīti

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

Pēc termiņa (3 datumi)

2

Kredīti

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

 

Pēc termiņa (3 datumi)

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Kredīti

 

 

Nefinanšu sabiedrības

 

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Kredīti

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

 

Pēc termiņa (3 datumi)

2

Kredīti

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

Patēriņa kredīti

Pēc termiņa (3 datumi)

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Kredīti

 

 

Mājsaimniecības

Patēriņa kredīti

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Kredīti

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

Patēriņa kredīti

Pēc termiņa (3 datumi)

2

Kredīti

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

Kredīti mājokļa iegādei

Pēc termiņa (3 datumi)

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Kredīti

 

 

Mājsaimniecības

Kredīti mājokļa iegādei

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Kredīti

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

Kredīti mājokļa iegādei

Pēc termiņa (3 datumi)

2

Kredīti

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

Pārējie (atlikums)

Pēc termiņa (3 datumi)

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Kredīti

 

 

Mājsaimniecības

Pārējie (atlikums)

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Kredīti

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

Pārējie (atlikums)

Pēc termiņa (3 datumi)

2

Kredīti

Pārējā pasaule

 

 

 

 

 

2,1

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem – SVF debitoru parādi

 

Kredīti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un kredīti

 

Kredīti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Pārējā pasaule

Kredīti

 

 

 

 

 

2

Kredīti

Pārējā pasaule

 

 

 

 

Līdz 1 gadam

2,1

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem – SVF debitoru parādi

 

Kredīti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

 

 

 

 

 

 

Līdz 1 gadam

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un kredīti

 

Kredīti

 

 

 

 

Līdz 1 gadam

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Pārējā pasaule

Kredīti

 

 

 

 

Līdz 1 gadam

2

Kredīti

Pārējā pasaule

 

 

 

 

ilgāk par 1 gadu

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

 

 

 

 

 

 

ilgāk par 1 gadu

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un kredīti

 

Kredīti

 

 

 

 

ilgāk par 1 gadu

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Pārējā pasaule

Kredīti

 

 

 

 

ilgāk par 1 gadu

2e

Kredīti, t.sk., euro

Iekšzeme

Ne-MFI

Valdība

 

 

 

8

Valdības parāds euro

Iekšzeme

Kredīti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

Ne-MFI

Valdība

 

 

Euro

2e

Kredīti, t.sk., euro

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

 

Euro

2e

Kredīti, t.sk., euro

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

 

 

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

 

Euro

2e

Kredīti, t.sk., euro

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

 

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

Euro

2e

Kredīti, t.sk., euro

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

 

 

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

 

Euro

2e

Kredīti, t.sk., euro

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

 

 

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

 

Euro

2e

Kredīti, t.sk., euro

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Valdība

 

 

 

8

Valdības parāds euro

Citas iesaistītās dalībvalstis

Kredīti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Kredīti

Ne-MFI

Valdība

 

 

Euro

2e

Kredīti, t.sk., euro

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Kredīti

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

 

Euro

2e

Kredīti, t.sk., euro

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

 

 

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Kredīti

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

 

Euro

2e

Kredīti, t.sk., euro

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

 

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Kredīti

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

 

Euro

2e

Kredīti, t.sk., euro

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

 

 

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Kredīti

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

 

Euro

2e

Kredīti, t.sk., euro

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

 

 

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Kredīti

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

 

Euro

3e

Neakciju vērtspapīri – euro

Iekšzeme

Ne-MFI

Valdība

 

 

 

7

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

Iekšzeme

Vērtspapīri (neakciju)

Ne-MFI

Valdība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Valdības parāds euro

Iekšzeme

Vērtspapīri (neakciju)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Vērtspapīri (neakciju)

Ne-MFI

Valdība

 

 

Euro

3e

Neakciju vērtspapīri – euro

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

 

 

7

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

Iekšzeme

Vērtspapīri (neakciju)

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Vērtspapīri (neakciju)

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

 

Euro

3e

Neakciju vērtspapīri – euro

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Valdība

 

 

 

7

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

Citas iesaistītās dalībvalstis

Vērtspapīri (neakciju)

Ne-MFI

Valdība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Valdības parāds euro

Citas iesaistītās dalībvalstis

Vērtspapīri (neakciju)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Vērtspapīri (neakciju)

Ne-MFI

Valdība

 

 

Euro

3e

Neakciju vērtspapīri – euro

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

 

 

7

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

Citas iesaistītās dalībvalstis

Vērtspapīri (neakciju)

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Vērtspapīri (neakciju)

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

 

Euro

3e

Neakciju vērtspapīri – euro

Iekšzeme

MFI

 

 

 

Pēc termiņa (3 datumi)

6

Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm

Iekšzeme

Vērtspapīri (neakciju)

MFI

 

 

 

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

Iekšzeme

Vērtspapīri (neakciju)

MFI

 

 

 

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Vērtspapīri (neakciju)

MFI

 

 

 

Pēc termiņa (3 datumi) / Euro

3e

Neakciju vērtspapīri – euro

Citas iesaistītās dalībvalstis

MFI

 

 

 

Pēc termiņa (3 datumi)

6

Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm

Citas iesaistītās dalībvalstis

Vērtspapīri (neakciju)

MFI

 

 

 

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

Citas iesaistītās dalībvalstis

Vērtspapīri (neakciju)

MFI

 

 

 

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Vērtspapīri (neakciju)

MFI

 

 

 

Pēc termiņa (3 datumi) / Euro

3x

Neakciju vērtspapīri – ārvalstu valūtā

Iekšzeme

Ne-MFI

Valdība

 

 

 

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Vērtspapīri (neakciju)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Vērtspapīri (neakciju)

Ne-MFI

Valdība

 

 

Ārvalstu valūtas

3x

Neakciju vērtspapīri – ārvalstu valūtā

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

 

 

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Vērtspapīri (neakciju)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Vērtspapīri (neakciju)

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

 

Ārvalstu valūtas

3x

Neakciju vērtspapīri – ārvalstu valūtā

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Valdība

 

 

 

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Vērtspapīri (neakciju)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Vērtspapīri (neakciju)

Ne-MFI

Valdība

 

 

Ārvalstu valūtas

3x

Neakciju vērtspapīri – ārvalstu valūtā

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

 

 

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Vērtspapīri (neakciju)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Vērtspapīri (neakciju)

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

 

Ārvalstu valūtas

3x

Neakciju vērtspapīri – ārvalstu valūtā

Iekšzeme

MFI

 

 

 

Pēc termiņa (3 datumi)

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Vērtspapīri (neakciju)

 

 

 

 

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Vērtspapīri (neakciju)

MFI

 

 

 

Pēc termiņa (3 datumi) / Ārvalstu valūta

3x

Neakciju vērtspapīri – ārvalstu valūtā

Citas iesaistītās dalībvalstis

MFI

 

 

 

Pēc termiņa (3 datumi)

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Vērtspapīri (neakciju)

 

 

 

 

Pēc termiņa (3 datumi)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Vērtspapīri (neakciju)

MFI

 

 

 

Pēc termiņa (3 datumi) / Ārvalstu valūta

3

Neakciju vērtspapīri

Pārējā pasaule

 

 

 

 

 

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

 

Vērtspapīri (neakciju)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un kredīti

 

Vērtspapīri (neakciju)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Pārējā pasaule

Vērtspapīri (neakciju)

 

 

 

 

 

4

NTF akcijas/daļas

Iekšzeme

MFI

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

NTF akcijas/daļas

 

 

 

 

 

4

NTF akcijas/daļas

Citas iesaistītās dalībvalstis

MFI

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

NTF akcijas/daļas

 

 

 

 

 

5

Akcijas un pārējie kapitāla vērtspapīri

Iekšzeme

MFI

 

 

 

 

6

Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm

Iekšzeme

Akcijas un pārējie kapitāla vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,1

Eurosistēmas iekšējās prasības – līdzdalības daļa ECB (tikai NCB bilance)

Iekšzeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Akcijas un pārējie kapitāla vērtspapīri

MFI

 

 

 

 

5

Akcijas un pārējie kapitāla vērtspapīri

Iekšzeme

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Akcijas un pārējie kapitāla vērtspapīri

Ne-MFI

 

 

 

 

5

Akcijas un pārējie kapitāla vērtspapīri

Citas iesaistītās dalībvalstis

MFI

 

 

 

 

6

Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm

Citas iesaistītās dalībvalstis

Akcijas un pārējie kapitāla vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,1

Eurosistēmas iekšējās prasības – līdzdalības daļa ECB (tikai NCB bilance)

Citas iesaistītās dalībvalstis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Akcijas un pārējie kapitāla vērtspapīri

MFI

 

 

 

 

5

Akcijas un pārējie kapitāla vērtspapīri

Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās dalībvalstis

Akcijas un pārējie kapitāla vērtspapīri

Ne-MFI

 

 

 

 

5

Akcijas un pārējie kapitāla vērtspapīri

Pārējā pasaule

 

 

 

 

 

11

Pārējie aktīvi

Pārējā pasaule

Akcijas un pārējie kapitāla vērtspapīri

 

 

 

 

 

6

Pamatlīdzekļi