ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 335

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 20. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1510/2007 (2007. gada 19. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1511/2007 (2007. gada 19. decembris) par mājputnu gaļas ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2007. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr.1385/2007

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1512/2007 (2007. gada 19. decembris) par mājputnu gaļas ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2007. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1384/2007

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1513/2007 (2007. gada 19. decembris) par mājputnu gaļas ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2007. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1383/2007

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1514/2007 (2007. gada 19. decembris) par cūkgaļas ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2007. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar cūkgaļas tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1382/2007

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1515/2007 (2007. gada 19. decembris) par ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2007. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1399/2007, attiecībā uz dažiem Šveices izcelsmes gaļas produktiem

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1516/2007 (2007. gada 19. decembris) par noplūžu pārbaužu standartprasību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz stacionārām saldēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtām, kurās izmanto dažas fluorētas siltumnīcefekta gāzes ( 1 )

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1517/2007 (2007. gada 19. decembris), ar ko groza Padomes Regulas (EEK) Nr. 2092/91 III pielikumu attiecībā uz atkāpi saistībā ar bioloģisku un nebioloģisku barības ražošanas līniju nodalīšanu

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1518/2007 (2007. gada 19. decembris) par tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldību vermutam

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1519/2007 (2007. gada 19. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2430/1999, (EK) Nr. 418/2001 un (EK) Nr. 162/2003 attiecībā uz to, ar kādiem noteikumiem atļauj izmantot dzīvnieku barībā dažas piedevas, kas pieder pie kokcidiostatu un citu zāļu līdzekļu grupas ( 1 )

15

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1520/2007 (2007. gada 19. decembris) par pastāvīgu atļauju izmantot dažas barības piedevas ( 1 )

17

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1521/2007 (2007. gada 19. decembris) par atļauju jaunā veidā izmantot Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) kā barības piedevu ( 1 )

24

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1522/2007 (2007. gada 19. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 795/2004, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot vienreizējo maksājumu shēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003

27

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/66/EK (2007. gada 11. decembris), ar ko Padomes Direktīvas 89/665/EEK un 92/13/EEK groza attiecībā uz pārskatīšanas procedūru efektivitātes uzlabošanu valsts līgumu piešķiršanas jomā ( 1 )

31

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/851/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 10. decembris), ar ko groza Lēmumu 2006/687/EK, Lēmumu 2006/875/EK un Lēmumu 2006/876/EK attiecībā uz atsevišķām dalībvalstīm paredzētā Kopienas finansiālā atbalsta 2007. gadā pārdali šo valstu programmām dzīvnieku slimību izskaušanai un pārraudzībai un pārbaudēm, kuru mērķis ir zoonožu profilakse (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5985)

47

 

 

2007/852/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 13. decembris), ar ko groza Lēmumu 2005/5/EK attiecībā uz Kopienas salīdzinošajiem pētījumiem un pārbaudēm Asparagus officinalis sēklām un pavairošanas materiālam saskaņā ar Padomes Direktīvu 2002/55/EK (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 6168)  ( 1 )

57

 

 

2007/853/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 13. decembris) par 2005. gadā sākto Kopienas salīdzinošo pētījumu un pārbaužu Asparagus officinalis sēklām un pavairošanas materiālam turpināšanu 2008. gadā saskaņā ar Padomes Direktīvu 2002/55/EK ( 1 )

59

 

 

Labojums

 

*

Labojumi Padomes Direktīvā 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006.)

60

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

20.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 335/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1510/2007

(2007. gada 19. decembris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 20. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 756/2007 (OV L 172, 30.6.2007., 41. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 19. decembra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

IL

191,0

MA

97,9

TN

157,6

TR

116,2

ZZ

140,7

0707 00 05

JO

237,0

MA

57,0

TR

86,3

ZZ

126,8

0709 90 70

MA

74,3

TR

106,5

ZZ

90,4

0709 90 80

EG

290,4

ZZ

290,4

0805 10 20

AR

36,7

MA

76,3

TR

81,0

ZA

38,1

ZW

28,6

ZZ

52,1

0805 20 10

MA

72,4

ZZ

72,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

15,2

IL

66,8

TR

75,2

ZZ

52,4

0805 50 10

EG

49,3

MA

119,9

TR

102,7

ZZ

90,6

0808 10 80

CA

86,7

CN

87,6

MK

29,7

US

77,3

ZZ

70,3

0808 20 50

AR

71,1

CN

44,6

US

122,8

ZZ

79,5


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


20.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 335/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1511/2007

(2007. gada 19. decembris)

par mājputnu gaļas ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2007. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr.1385/2007

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2777/75 par mājputnu gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 26. novembra Regulu (EK) Nr. 1385/2007, ar ko nosaka Padomes Regulas (EK) Nr. 774/94 piemērošanas kārtību attiecībā uz dažu Kopienas tarifa kvotu atvēršanu un pārvaldību mājputnu gaļai (3), un jo īpaši tās 5. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Daudzumi, kas iekļauti pieteikumos ievešanas atļaujām, kuri iesniegti 2007. gada decembra pirmajās septiņās dienās par apakšperiodu no 2008. gada 1. janvāra līdz 31. martam, pārsniedz dažu kvotu ietvaros pieejamos daudzumus. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu ievešanas atļaujas var izdot, nosakot piešķīruma koeficientu, ko piemēros pieprasītajiem daudzumiem.

(2)

Daudzumi, kas iekļauti pieteikumos ievešanas atļaujām, kuri iesniegti 2007. gada decembra pirmajās septiņās dienās par apakšperiodu no 2008. gada 1. janvāra līdz 31. martam, attiecas uz mazākiem daudzumiem nekā ir pieejams dažās kvotās. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu pieteikumi netika iesniegti, un šis apjoms jāpieskaita daudzumiem, kas noteikti nākamajam kvotas apakšperiodam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ievešanas atļauju pieteikumiem, kuri atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1385/2007 iesniegti par apakšperiodu no 2008. gada 1. janvāra līdz 31. martam, piemēro šīs regulas pielikumā norādīto piešķīruma koeficientu.

2.   Daudzumi, par kuriem pieprasījumi netika iesniegti un kuri ir jāpieskaita daudzumiem, kas noteikti kvotas apakšperiodam no 2008. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, ir norādīti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 20. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 77. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 679/2006 (OV L 119, 4.5.2006., 1. lpp.). Regula (EEK) Nr. 2777/75 tiks aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.) no 2008. gada 1. jūlija.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 289/2007 (OV L 78, 17.3.2007., 17. lpp.).

(3)  OV L 309, 27.11.2007, 47. lpp.


PIELIKUMS

Grupas Nr.

Kārtas Nr.

Piešķīruma koeficients ievešanas atļauju pieteikumiem, kas iesniegti par apakšperiodu no 1.1.2008-31.3.2008

(%)

Daudzumi, kuri nav pieprasīti un kuri jāpieskaita daudzumam, kas paredzēts kvotas apakšperiodam no 1.4.2008-30.6.2008

(kg)

1

09.4410

1,077885

2

09.4411

 (1)

1 275 000

3

09.4412

1,095290

4

09.4420

1,474926

5

09.4421

2,293577

6

09.4422

1,644736


(1)  Nepiemēro, jo Komisijai nav iesniegts neviens atļaujas pieteikums.


20.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 335/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1512/2007

(2007. gada 19. decembris)

par mājputnu gaļas ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2007. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1384/2007

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2777/75 par mājputnu gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 26. novembra Regulu (EK) Nr. 1384/2007, ar ko nosaka piemērošanas kārtību Regulai EK Nr. 2398/2006 attiecībā uz dažu importa tarifu kvotu atvēršanu un pārvaldību dažu Izraēlas izcelsmes mājputnu gaļas produktu ievešanai Kopienā (3), un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Ievešanas atļauju pieteikumi, kas iesniegti 2007. gada decembra pirmajās septiņās dienās par apakšperiodu no 2008. gada 1. janvāra līdz 31. martam, pārsniedz pieejamos daudzumus [atļaujas atbilstoši kvotai ar kārtas numuru 09.4092]. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu ievešanas atļaujas var izdot, nosakot piešķīruma koeficientu, ko piemēro pieprasītajiem daudzumiem.

(2)

Ievešanas atļauju pieteikumi, kas iesniegti 2007. gada decembra pirmajās septiņās dienās par apakšperiodu no 2008. gada 1. janvāra līdz 31. martam, attiecas uz mazākiem daudzumiem, nekā ir pieejams [atļaujas atbilstoši kvotai ar kārtas numuru 09.4091]. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu netika iesniegti pieteikumi, un šis apjoms jāpieskaita daudzumiem, kas noteikti nākamajam kvotas apakšperiodam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ievešanas atļauju pieteikumiem, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1384/2007 iesniegti par apakšperiodu no 2008. gada 1. janvāra līdz 31. martam, piemēro šīs regulas pielikumā norādīto piešķīruma koeficientu.

2.   Šīs regulas pielikumā ir noteikti daudzumi, par kuriem netika iesniegti pieteikumi un kuri ir jāpieskaita tam daudzumam, kas paredzēts nākamajam kvotas apakšperiodam no 2008. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 20. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 77. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 679/2006 (OV L 119, 4.5.2006., 1. lpp.). Regula (EEK) Nr. 2777/75 tiks aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.) no 2008. gada 1. jūlija.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 289/2007 (OV L 78, 17.3.2007., 17. lpp.).

(3)  OV L 309, 27.11.2007., 40. lpp.


PIELIKUMS

Grupas Nr.

Kārtas Nr.

Piešķīruma koeficients ievešanas atļauju pieteikumiem, kas iesniegti par apakšperiodu no 1.1.2008-31.3.2008

(%)

Daudzumi, kuri nav pieprasīti un kuri jāpieskaita nākamajā kvotas periodā (no 2008. gada 1.4.2008-30.6.2008) paredzētajam daudzumam

(kg)

IL1

09.4092

3,012048

IL2

09.4091

 (1)

140 000


(1)  Nepiemēro, jo Komisijai nav iesniegts neviens atļaujas pieteikums.


20.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 335/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1513/2007

(2007. gada 19. decembris)

par mājputnu gaļas ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2007. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1383/2007

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2777/75 par mājputnu gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 26. novembra Regulu (EK) Nr. 1383/2007, ar ko nosaka piemērošanas kārtību Padomes Regulai (EK) Nr. 779/98 attiecībā uz dažu kvotu atvēršanu Turcijas izcelsmes mājputnu gaļas produktu ievešanai Kopienā (2) un minēto kvotu pārvaldību, un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1383/2007 ir atvērtas tarifa kvotas mājputnu gaļas produktu ievešanai.

(2)

Daudzumi, kas ir iekļauti ievešanas atļauju pieteikumos, kuri iesniegti 2007. gada decembra pirmajās septiņās dienās par apakšperiodu no 2008. gada 1. janvāra līdz 31. martam, ir mazāki nekā pieejamie daudzumi. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu netika iesniegti pieteikumi, un šis apjoms ir jāpieskaita daudzumiem, kas noteikti nākamajam kvotas apakšperiodam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Daudzums, par kuru saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1383/2007 netika iesniegti ievešanas atļauju pieteikumi attiecībā uz kvotu ar kārtas numuru 09.4103 un kurš jāpieskaita apakšperiodam no 2008. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, ir 250 000 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 20. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 19. decembrī.

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 77. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 679/2006 (OV L 119, 4.5.2006., 1. lpp.). Regula (EEK) Nr. 2777/75 tiks aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.) no 2008. gada 1. jūlija.

(2)  OV L 309, 27.11.2007., 34. lpp.


20.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 335/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1514/2007

(2007. gada 19. decembris)

par cūkgaļas ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2007. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar cūkgaļas tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1382/2007

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2759/75 par cūkgaļas tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 26. novembra. Regulu (EK) Nr. 1382/2007, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EEK) Nr. 774/94 piemērošanai attiecībā uz cūkgaļas ievešanas kārtību (2), un jo īpaši tās 5. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1382/2007 ir atvērtas tarifa kvotas cūkgaļas produktu ievešanai.

(2)

Daudzumi, kas ir iekļauti ievešanas atļauju pieteikumos, kuri iesniegti 2007. gada decembra pirmajās septiņās dienās par apakšperiodu no 2008. gada 1. janvāra līdz 31. martam, ir mazāki par pieejamiem daudzumiem. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu netika iesniegti pieteikumi; šis apjoms jāpieskaita daudzumiem, kas noteikti nākamajam kvotas apakšperiodam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Apjoms, par kuru atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1382/2007 netika iesniegti ievešanas atļauju pieteikumi saskaņā ar kvotu ar kārtas numuru 09.4046 un kurš jāpieskaita apakšperiodam no 2008. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, ir 1 750 000 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 20. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.). Regula (EEK) Nr. 2759/75 tiks aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.) no 2008. gada 1. jūlija.

(2)  OV L 309, 27.11.2007., 28. lpp.


20.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 335/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1515/2007

(2007. gada 19. decembris)

par ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2007. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1399/2007, attiecībā uz dažiem Šveices izcelsmes gaļas produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2759/75 par cūkgaļas tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 28. novembra Regulu (EK) Nr. 1399/2007, ar ko atver tarifa kvotu Šveices izcelsmes desām un dažiem gaļas produktiem un paredz tās pārvaldīšanu (2), un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1399/2007 ir atvērtas tarifa kvotas dažu gaļas produktu ievešanai.

(2)

Daudzumi, kas ir iekļauti ievešanas atļauju pieteikumos, kuri iesniegti 2007. gada decembra pirmajās septiņās dienās par apakšperiodu no 2008. gada 1. janvāra līdz 31. martam, ir mazāki par pieejamiem daudzumiem. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu netika iesniegti pieteikumi; šis apjoms jāpieskaita daudzumiem, kas noteikti nākamajam kvotas apakšperiodam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Apjoms, par kuru atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1399/2007 netika iesniegti ievešanas atļauju pieteikumi saskaņā ar kvotu ar kārtas numuru 09.4180 un kurš jāpieskaita apakšperiodam no 2008. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, ir 475 000 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 20. decembrī

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.). Regula (EEK) Nr. 2759/75 tiks aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.) no 2008. gada 1. jūlija.

(2)  OV L 311, 29.11.2007., 7. lpp.


20.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 335/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1516/2007

(2007. gada 19. decembris)

par noplūžu pārbaužu standartprasību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz stacionārām saldēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtām, kurās izmanto dažas fluorētas siltumnīcefekta gāzes

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (1) un jo īpaši tās 3. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 842/2006 saldēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu dokumentācijā jābūt noteiktai informācijai. Lai nodrošinātu Regulas (EK) Nr. 842/2006 efektīvu īstenošanu, ir lietderīgi paredzēt, ka šo iekārtu dokumentācijā jābūt papildu informācijai.

(2)

Šādu iekārtu dokumentācijā jāiekļauj dati par tajās esošo fluorēto siltumnīcefekta gāzu pildījuma daudzumu. Ja iekārtā esošais fluorētās siltumnīcefekta gāzes daudzums nav zināms, šādas sistēmas operatoram jānodrošina, ka gāzes pildījuma daudzumu nosaka attiecīgi sertificēts personāls, lai varētu veikt noplūžu pārbaudes.

(3)

Pirms noplūžu pārbaudēm sertificētais personāls rūpīgi pārbauda iekārtas dokumentācijā esošo informāciju, lai konstatētu iespējamās līdzšinējās problēmas, un iepazīstas ar iepriekšējo pārbaužu rezultātiem.

(4)

Lai nodrošinātu noplūžu efektīvu samazināšanu un novēršanu, noplūžu pārbaudēs galvenā vērība jāpievērš tām iekārtas daļām, no kurām noplūžu varbūtība ir pati lielākā.

(5)

Noplūžu pārbaudēm izmanto gan tiešas, gan netiešas noteikšanas metodes. Ar tiešo mērījumu metodēm noplūdes konstatē, izmantojot detektēšanas ierīces, kuras var noteikt, vai sistēmā samazinās fluorētās siltumnīcefekta gāzes pildījums. Netiešās metodes pamatojas uz sistēmas darbības traucējumu identificēšanu un attiecīgu parametru analīzi.

(6)

Netiešās metodes jāizmanto gadījumos, kad noplūde notiek ļoti lēni vai iekārta uzstādīta labi vēdināmās telpās un tāpēc rodas grūtības gaisā detektēt fluorēto siltumnīcefekta gāzu izplūdes no sistēmas. Tiešās noteikšanas metodes jāizmanto noplūdes vietas precīzai identificēšanai. Lēmums par katrā konkrētajā gadījumā izmantojamo noteikšanas metodi jāpieņem pienācīgi apmācītam sertificētam personālam ar atbilstošu darba pieredzi.

(7)

Ja ir pamats uzskatīt, ka notiek noplūde, jāveic pārbaude, lai to atrastu un novērstu.

(8)

Lai pārliecinātos par sistēmas drošumu pēc remonta, Regulā (EK) Nr. 842/2006 paredzēts, ka pēc noplūdes novēršanas jāveic sistēmas atkārtota pārbaude, pievēršot īpašu uzmanību vietām, kurās tika konstatētas noplūdes, un tām blakus esošajām sistēmas daļām.

(9)

Noplūžu būtisku risku rada jaunu sistēmu nekvalitatīvi veikti montāžas darbi. Tāpēc jaunu sistēmu hermētiskums jāpārbauda uzreiz pēc to nodošanas ekspluatācijā.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2037/2000 (2) 18. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šajā regulā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 842/2006 noteiktas noplūžu pārbaužu standartprasības attiecībā uz ekspluatācijā esošām stacionārām saldēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtām, kurās ir 3 kg un vairāk fluorētu siltumnīcefekta gāzu, un minētajām iekārtām, kuru ekspluatācija uz laiku ir bijusi pārtraukta.

Šī regula neattiecas uz iekārtām ar hermētiski noslēgtām sistēmām, kuras ir attiecīgi marķētas un kurās ir ne vairāk par 6 kg fluorētu siltumnīcefekta gāzu

2. pants

Iekārtas dokumentācija

1.   Regulas (EK) Nr. 842/2006 3. panta 6. punktā minētajā ziņu uzskaitē, turpmāk tekstā “iekārtas dokumentācija”, jānorāda tās operatora nosaukums, pasta adrese un tālruņa numurs.

2.   Iekārtas dokumentācijā jānorāda attiecīgajā saldēšanas, gaisa kondicionēšanas vai siltumsūkņu iekārtā iepildītās fluorētās siltumnīcefekta gāzes daudzums.

3.   Ja saldēšanas, gaisa kondicionēšanas vai siltumsūkņu iekārtā iepildītās fluorētās siltumnīcefekta gāzes daudzumu ražotājs nav norādījis tehniskajās specifikācijās vai uz šīs iekārtas marķējuma uzrakstu plāksnes, operatoram jānodrošina, ka to nosaka attiecīgi sertificēts personāls.

4.   Konstatējot noplūdes cēloni, tas jānorāda iekārtas dokumentācijā.

3. pants

Iekārtas dokumentācijas pārbaude

1.   Sertificētajam personālam pirms noplūžu pārbaužu veikšanas jāiepazīstas ar iekārtas dokumentāciju.

2.   Īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par jautājumiem vai problēmām, kas atkārtojas.

4. pants

Regulāras pārbaudes

Regulāri jāpārbauda šādas saldēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtu daļas:

1)

savienojumu vietas;

2)

ventiļi un to savienojumi;

3)

blīvslēgi, arī maināmo absorbentu un filtru blīvslēgi;

4)

vibrācijām pakļautās iekārtas daļas;

5)

savienojumi ar drošības ierīcēm un izpildierīcēm.

5. pants

Noteikšanas metodes izvēle

1.   Veicot saldēšanas, gaisa kondicionēšanas vai siltumsūkņu iekārtu noplūžu pārbaudes, sertificētais personāls izmanto 6. pantā norādītās tiešās vai 7. pantā norādītās netiešās noteikšanas metodes.

2.   Tiešas noteikšanas metodes var izmantot vienmēr visos gadījumos.

3.   Noteikšanas netiešās metodes var izmantot tikai tad, ja 7. panta 1. punktā minēto iekārtas darbības parametru analīze dod ticamu informāciju par dokumentācijā norādītā fluorētās siltumnīcefekta gāzes pildījuma varbūtēju noplūdi.

6. pants

Tiešas noteikšanas metodes

1.   Noplūdes konstatēšanai sertificētajam personālam jāizmanto viena vai vairākas šādas tiešās noteikšanas metodes:

a)

noplūžu riskam pakļauto kontūru un komponentu pārbaude ar sistēmā esošajam aukstumnesējam piemērotām detektēšanas ierīcēm;

b)

UV detektēšanas šķidruma vai piemērotas krāsvielas ievadīšana kontūrā;

c)

īpaši burbuļus veidojoši/ziepju šķīdumi.

2.   Gāzu detektēšanas ierīces, kas minētas 1. punkta a) apakšpunktā, jāpārbauda reizi 12 mēnešos, lai pārliecinātos par to pareizu darbību. Portatīvo gāzes detektoru ierīču jutībai jābūt vismaz 5 gramiem gadā.

3.   UV detektēšanas šķidrumu vai piemērotu krāsvielu ievadīšanu dzesēšanas kontūrā var izmantot tikai tad, ja iekārtas ražotājs ir apstiprinājis, ka šādu detektēšanas metožu izmantošana tehniski ir iespējama. Šo metodi var izmantot tikai tāds personāls, kas ir sertificēts veikt darbības, kas saistītas ar dzesēšanas kontūra atvēršanu, kurā ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes.

4.   Ja ar šā panta 1. punktā noteiktajām metodēm noplūde netiek konstatēta un 4. pantā minētajās iekārtu daļās noplūde netiek konstatēta, bet sertificētais personāls uzskata, ka tā tomēr ir, jāveic iekārtas pārējo daļu pārbaude.

5.   Pirms spiediena pārbaudes, izmantojot no skābekļa attīrītu slāpekli vai citu gāzi, kas piemērota noplūdes pārbaudei ar spiedienu, fluorētās siltumnīcefekta gāzes no visas sistēmas rekuperē personāls, kas ir sertificēts fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperēšanai no konkrētā veida iekārtām.

7. pants

Netiešas noteikšanas metodes

1.   Noplūdes konstatēšanai sertificētajam personālam jāveic iekārtas vizuāla un manuāla pārbaude un jāizvērtē viens vai vairāki šādi parametri:

a)

spiediens;

b)

temperatūra;

c)

kompresora darbība;

d)

šķidruma līmeņi;

e)

papildus uzpildītais daudzums.

2.   Konstatējot fluorētas siltumnīcefekta gāzes varbūtēju noplūdi, jāveic noplūdes pārbaude pēc 6. pantā noteiktās tiešās metodes.

3.   Par varbūtēju noplūdi liecina viens vai vairāki šādi apstākļi:

a)

stacionārā noplūžu detektēšanas sistēma uzrāda noplūdi;

b)

iekārtas darbība rada troksni vai vibrācijas, veidojas apledojums vai tai ir nepietiekama dzesēšanas jauda;

c)

iespējamo noplūžu vietās ir korozijas, eļļas sūču, detaļu vai materiālu bojājumu pazīmes;

d)

noplūžu pazīmes pie skatstikliem, līmeņrāžiem vai citām vizuālām palīgierīcēm;

e)

drošības slēdžu, spiediena releju, mērinstrumentu un sensoru bojājumu pazīmes;

f)

novirzīšanās no normāliem ekspluatācijas apstākļiem, par ko liecina novērtētie parametri, kā arī elektronisko sistēmu rādījumi reālajā laikā;

g)

ir citas aukstumnesēja pildījuma daudzuma samazināšanās pazīmes.

8. pants

Noplūžu novēršana

1.   Operatoram jānodrošina, ka remontu veic šo darbību veikšanai attiecīgi sertificēts personāls.

Pirms remonta attiecīgos gadījumos jāveic gāzes izsūknēšana vai rekuperācija.

2.   Operatoram jānodrošina, ka vajadzības gadījumos tiek veikta noplūdes pārbaude, izmantojot no skābekļa attīrītu slāpekli vai citu gāzi, kas piemērota noplūdes pārbaudei ar spiedienu un žāvēšanai, pēc kuras veic tās evakuāciju, sistēmas atkārtotu uzpildīšanu un hermētiskuma pārbaudi.

Pirms spiediena pārbaudes, izmantojot no skābekļa attīrītu slāpekli vai citu šim nolūkam piemērotu gāzi, attiecīgos gadījumos no visas iekārtas jārekuperē fluorētās siltumnīcefekta gāzes.

3.   Lai novērstu noplūžu atkārtošanos, iespējami pilnīgi jānoskaidro noplūdes cēlonis.

9. pants

Atkārtotas papildu pārbaudes

Veicot Regulas (EK) Nr. 842/2006 3. panta 2. punkta otrajā daļā minētās atkārtotās papildu pārbaudes, attiecīgi sertificētajam personālam galvenā vērība jāpievērš tām vietām, kurās noplūdes konstatētas un novērstas, kā arī tām blakus esošajām iekārtu daļām, ja tās remonta laikā bijušas pakļautas slodzei.

10. pants

Prasības par jaunu iekārtu nodošanu ekspluatācijā

Jaunu iekārtu hermētiskums jāpārbauda uzreiz pēc to nodošanas ekspluatācijā.

11. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 161, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 244, 29.9.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2007/540/EK (OV L 198, 31.7.2007., 35. lpp.).


20.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 335/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1517/2007

(2007. gada 19. decembris),

ar ko groza Padomes Regulas (EEK) Nr. 2092/91 III pielikumu attiecībā uz atkāpi saistībā ar bioloģisku un nebioloģisku barības ražošanas līniju nodalīšanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 24. jūnija Regulu (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem (1) un jo īpaši tās 13. panta otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

Regulas (EEK) Nr. 2092/91 III pielikuma E daļas 3. punkta otrajā daļā paredzēta atkāpe no pienākuma pilnībā nodalīt visu aprīkojumu, ko izmanto vienībās, kurās sagatavo barības maisījumus, uz kuriem attiecas Padomes Regula (EEK) Nr. 2092/91, no aprīkojuma, ko izmanto, sagatavojot barības maisījumus, uz kuriem neattiecas minētā regula. Šīs atkāpes termiņš beidzas 2007. gada 31. decembrī.

(2)

Pieredze liecina, ka uzņēmēji plaši piemēro šo atkāpi. Izmantojot vienu un to pašu ražošanas līniju gan bioloģiskai, gan nebioloģiskai barības ražošanai atšķirīgos laikos, ir jāveic attiecīgi tīrīšanas pasākumi, lai nodrošinātu bioloģiskās barības ražošanas integritāti. Ir pierādīts, ka šādi pasākumi var būt efektīvi, ja tie tiek veikti stingrā uzraudzībā.

(3)

18. pantā Padomes 2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 (2) atcelšanu paredzēts, ka pārstrādātas bioloģiskas barības ražošana jānodala no pārstrādātas nebioloģiskas barības ražošanas laikā vai vietā.

(4)

Tādēļ ir lietderīgi pagarināt atkāpi, līdz 2009. gada 1. janvārī stājas spēkā Regula (EK) Nr. 834/2007.

(5)

Tādēļ attiecīgi ir jāgroza Regula (EEK) Nr. 2092/91.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi atbilst ar Regulas (EEK) Nr. 2092/91 14. pantu izveidotās komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2092/91 III pielikuma E daļas 3. punkta otrajā daļā datumu “2007. gada 31. decembrim” aizstāj ar datumu “2008. gada 31. decembrim”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 198, 22.7.1991., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1319/2007 (OV L 293, 10.11.2007., 3. lpp.).

(2)  OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.


20.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 335/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1518/2007

(2007. gada 19. decembris)

par tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldību vermutam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 6. decembra Regulu (EK) Nr. 3448/1993, ar ko nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm (1), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Vēstuļu apmaiņas veidā noslēgtajā nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Argentīnas Republiku par koncesiju izmaiņām Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovākijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Ungārijas Republikas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Kopienai (2), kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 2006/930/EK (3), paredzēts erga omnes atvērt tarifa kvotu vermutam. Šī kvota ir jāatver.

(2)

Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (4), ir noteikti pārvaldības noteikumi attiecībā uz tarifa kvotām, kuras paredzēts izmantot, ievērojot muitas deklarāciju pieņemšanas datumu hronoloģisko secību. Ir lietderīgi paredzēt ar šo regulu atvērtās tarifa kvotas pārvaldību saskaņā ar minētajiem noteikumiem.

(3)

Ievērojot saistības, ko Kopiena uzņēmusies saskaņā ar vēstuļu apmaiņas veidā noslēgto nolīgumu, šo regulu piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, kuru sniegusi Pārvaldības komiteja, kas nodarbojas ar horizontālajiem jautājumiem, kuri saistīti ar Līguma I pielikumā neuzskaitītu apstrādātu lauksaimniecības produktu tirdzniecību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Gada tarifu kvota (kārtas numurs 09.0098) 13 810 hl apmērā (erga omnes) tiek atvērta, lai Kopienā laistu brīvā apgrozībā vermutus un citus svaigo vīnogu vīnus, kas aromatizēti ar augiem vai aromātiskām vielām traukos ar tilpumu, lielāku par 2 l, un kā faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 18 tilp. %, apakšpozīcijā 2205 90 10, ar kvotas likmi 7 EUR/hl.

2. pants

Tarifa kvotu, kas minēta 1. pantā, Komisija pārvalda saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.a, 308.b un 308.c pantu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 318, 20.12.1993., 18. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2580/2000 (OV L 298, 25.11.2000., 5. lpp.).

(2)  OV L 355, 15.12.2006., 92. lpp.

(3)  OV L 355, 15.12.2006., 91. lpp.

(4)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 214/2007 (OV L 62, 1.3.2007., 6. lpp.).


20.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 335/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1519/2007

(2007. gada 19. decembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2430/1999, (EK) Nr. 418/2001 un (EK) Nr. 162/2003 attiecībā uz to, ar kādiem noteikumiem atļauj izmantot dzīvnieku barībā dažas piedevas, kas pieder pie kokcidiostatu un citu zāļu līdzekļu grupas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1831/2003 13. panta 3. punktā paredzēta iespēja pēc atļaujas turētāja priekšlikuma mainīt piedevas atļaujas nosacījumus.

(2)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2430/1999 (2) piedevu diklazurils 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) un diklazurils 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix), kas pieder pie kokcidiostatu un citu zāļu līdzekļu grupas, atļāva izmantot gaļas cāļu barībā 10 gadus. Atļauja bija saistīta ar personu, kas atbild par šīs piedevas laišanu apgrozībā.

(3)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 418/2001 (3) piedevu diklazurils 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) un diklazurils 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix), kas pieder pie kokcidiostatu un citu zāļu līdzekļu grupas, atļāva izmantot gaļas tītaru barībā 10 gadus. Atļauja bija saistīta ar personu, kas atbild par šīs piedevas laišanu apgrozībā.

(4)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 162/2003 (4) piedevu diklazurils 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) un diklazurils 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix), kas pieder pie kokcidiostatu un citu zāļu līdzekļu grupas, atļāva izmantot dējējcāļu barībā 10 gadus. Atļauja bija saistīta ar personu, kas atbild par šīs piedevas laišanu apgrozībā.

(5)

Atļauju turētājs Janssen Animal Health BVBA saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 13. panta 3. punktu iesniedza pieteikumu, ierosinot mainīt nosaukumu personai, kas atbild par šīs regulas 2. līdz 4. apsvērumā minēto piedevu laišanu apgrozībā. Pieteikumam bija pievienoti dati, kas liecināja, ka no 2007. gada 2. jūlija šo piedevu tirdzniecības tiesības ir nodotas tā beļģu mātesuzņēmumam Janssen Pharmaceutica NV.

(6)

Piedevas, kas saistīta ar personu, kura atbild par šīs piedevas laišanu apgrozībā, atļaujas piešķiršana citai personai notiek, pamatojoties uz tīri administratīvu procedūru, un neietvēra piedevu jaunu novērtējumu. Par pieteikumu informēja Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi.

(7)

Lai Janssen Pharmaceutica NV varētu izmantot savas īpašuma tiesības no 2007. gada 2. jūlija, no 2007. gada 2. jūlija attiecīgi jāmaina tās personas nosaukums, kas atbild par šīs piedevas laišanu apgrozībā. Tāpēc šī regula jāpiemēro ar atpakaļejošu spēku.

(8)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 2430/1999, (EK) Nr. 418/2001 un (EK) Nr. 162/2003.

(9)

Ir lietderīgi paredzēt pārejas periodu, kura laikā varētu izlietot pašreizējos krājumus.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Regulas (EK) Nr. 2430/1999 I pielikuma otrās slejas E 771 ierakstā tekstu “Janssen Animal Health BVBA” aizstāj ar tekstu “Janssen Pharmaceutica NV”.

2.   Regulas (EK) Nr. 418/2001 III pielikuma otrās slejas E 771 ierakstā tekstu “Janssen Animal Health BVBA” aizstāj ar tekstu “Janssen Pharmaceutica NV”.

3.   Regulas (EK) Nr. 162/2003 pielikuma otrās slejas E 771 ierakstā tekstu “Janssen Animal Health BVBA” aizstāj ar tekstu “Janssen Pharmaceutica NV”.

2. pants

Pašreizējos krājumus, kas atbilst noteikumiem, kurus piemēroja pirms šīs regulas stāšanās spēkā, var turpināt laist tirgū un izmantot līdz 2008. gada 30. aprīlim.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 2. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 378/2005 (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp.).

(2)  OV L 296, 17.11.1999., 3. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 249/2006 (OV L 42, 14.2.2006., 22. lpp.).

(3)  OV L 62, 2.3.2001., 3. lpp.

(4)  OV L 26, 31.1.2003., 3. lpp.


20.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 335/17


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1520/2007

(2007. gada 19. decembris)

par pastāvīgu atļauju izmantot dažas barības piedevas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīvu 70/524/EEK par barības piedevām (1) un jo īpaši tās 3. pantu un 9.d panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (2) un jo īpaši tās 25. pantu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 paredzētas atļaujas piedevu izmantošanai dzīvnieku ēdināšanā.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1831/2003 25. pantā paredzēti pārejas posma pasākumi attiecībā uz barības piedevu izmantošanas atļaujas pieteikumiem, kas iesniegti atbilstīgi Direktīvai 70/524/EEK pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 piemērošanas dienas.

(3)

Pieteikumus šīs regulas pielikumos uzskaitīto piedevu izmantošanas atļaujas piešķiršanai iesniedza pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 piemērošanas dienas.

(4)

Atbilstīgi Direktīvas 70/524/EEK 4. panta 4. punktam pirmās atsauksmes par šiem pieteikumiem nosūtīja Komisijai pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 piemērošanas dienas. Tādēļ minētie pieteikumi jāizskata saskaņā ar Direktīvas 70/524/EEK 4. pantu.

(5)

Pagaidu atļauja Saccharomyces cerevisiae (MUCL 39885) mikroorganismu preparāta izmantošanai piena govju barībā pirmo reizi ir dota ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 879/2004 (3). Iesniegti jauni dati, pamatojot atļaujas pieteikumu šā mikroorganismu preparāta izmantošanai piena govju barībā bez termiņa ierobežojuma. Datu novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie šādas atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir ievēroti. Tādēļ minēto mikroorganismu preparātu, kas norādīts šīs regulas I pielikumā, jāatļauj izmantot bez termiņa ierobežojuma.

(6)

Pagaidu atļauja Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) mikroorganismu preparāta izmantošanai gaļai audzējamo tītaru barībā pirmo reizi ir piešķirta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1801/2003 (4). Iesniegti jauni dati, pamatojot atļaujas pieteikumu šā mikroorganismu preparāta izmantošanai bez termiņa ierobežojuma. Datu novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie šādas atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir ievēroti. Tādēļ minēto mikroorganismu preparātu, kas norādīts šīs regulas II pielikumā, jāatļauj izmantot bez termiņa ierobežojuma.

(7)

Pagaidu atļauja Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) mikroorganismu preparāta izmantošanai suņu barībā pirmo reizi ir piešķirta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1288/2004 (5). Iesniegti jauni dati, pamatojot atļaujas pieteikumu šā mikroorganismu preparāta izmantošanai bez termiņa ierobežojuma. Datu novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie šādas atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir ievēroti. Tādēļ minēto mikroorganismu preparātu, kas norādīts šīs regulas III pielikumā, jāatļauj izmantot bez termiņa ierobežojuma.

(8)

Pirmo reizi pagaidu atļauja izmantot Lactobacillus acidophilus (D2/CSL CECT 4529) preparātu dējējvistu barībā tika piešķirta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2154/2003 (6). Iesniegti jauni dati, pamatojot atļaujas pieteikumu šā mikroorganismu preparāta izmantošanai bez termiņa ierobežojuma. Datu novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie šādas atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir ievēroti. Tādēļ minēto mikroorganismu preparātu, kas norādīts šīs regulas IV pielikumā, jāatļauj izmantot bez termiņa ierobežojuma.

(9)

Pagaidu atļauja no Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) iegūtu endo-1,4(4)-beta-glikanāzes EC 3.2.1.4 fermentu preparātu izmantošanai sivēnu barībā pirmo reizi ir dota ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1436/98 (7). Pamatojot pieteikumu par beztermiņa atļaujas piešķiršanu minētā fermentu preparāta izmantošanai, iesniedza jaunus datus. Datu novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie šādas atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir ievēroti. Tādējādi minēto fermentu preparātu, kas noteikts šīs regulas V pielikumā, jāatļauj izmantot bez termiņa ierobežojuma.

(10)

Minēto pieteikumu novērtējums rāda, ka jāparedz noteikta kārtība darbinieku aizsardzībai no šīs regulas pielikumos minēto piedevu iedarbības. Šāda aizsardzība jānodrošina, piemērojot Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīvu 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (8).

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grupas “Mikroorganismi” preparātu, kas norādīts I pielikumā, bez termiņa ierobežojuma atļauts izmantot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot minētajā pielikumā paredzētos nosacījumus.

2. pants

Grupas “Mikroorganismi” preparātu, kas norādīts II pielikumā, bez termiņa ierobežojuma atļauts izmantot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot minētajā pielikumā paredzētos nosacījumus.

3. pants

Grupas “Mikroorganismi” preparātu, kas norādīts III pielikumā, bez termiņa ierobežojuma atļauts izmantot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot minētajā pielikumā paredzētos nosacījumus.

4. pants

Grupas “Mikroorganismi” preparātu, kas norādīts IV pielikumā, bez termiņa ierobežojuma atļauts izmantot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot minētajā pielikumā paredzētos nosacījumus.

5. pants

Grupas “Fermenti” preparātu, kas norādīts V pielikumā, bez termiņa ierobežojuma atļauts izmantot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot minētajā pielikumā paredzētos nosacījumus.

6. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1800/2004 (OV L 317, 16.10.2004., 37. lpp.).

(2)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp. Regula grozīta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 378/2005 (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp.).

(3)  OV L 162, 30.4.2004., 65. lpp.

(4)  OV L 264, 15.10.2003., 16. lpp.

(5)  OV L 243, 15.7.2004., 10. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1812/2005 (OV L 291, 5.11.2005., 18. lpp.).

(6)  OV L 324, 11.12.2003., 11. lpp.

(7)  OV L 191, 7.7.1998., 15. lpp.

(8)  OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/30/EK (OV L 165, 27.6.2007., 21. lpp.).


I PIELIKUMS

EK Nr.

Piedeva

Ķīmiskā formula, apraksts

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

CFU/kg kompleksās barības

Mikroorganismi

E 1710

Saccharomyces cerevisiae

MUCL 39885

Saccharomyces cerevisiae preparāts, kas satur vismaz:

pulvera, sfērisku un ovālu granulu veidā:

1 × 109 CFU/g piedevas

Piena govis

1,23 × 109

2,33 × 109

1.

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, laiku un stabilitāti pēc granulēšanas.

2.

Saccharomyces cerevisiae daudzums barības dienas devā nedrīkst pārsniegt 8,4 × 109 CFU uz 100 kg dzīvsvara, ja svars līdz 600 kg. Virs 600 kg devu palielina par 0,9 × 109 CFU uz katriem papildu 100 kg svara.

Bez termiņa ierobežojuma


II PIELIKUMS

EK Nr.

Piedeva

Ķīmiskā formula, apraksts

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

CFU/kg kompleksās barības

Mikroorganismi

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Enterococcus faecium preparāts, kas satur vismaz:

 

pulvera un granulētā formā:

3,5 × 1010 CFU/g piedevas

 

pārklātā veidā:

2,0 × 1010 CFU/g piedevas

 

šķidrā veidā:

1 × 1010 CFU/ml piedevas

Gaļai audzējamie tītari

1 × 107

1,0 × 109

1.

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, laiku un stabilitāti pēc granulēšanas.

2.

Var izmantot barības maisījumā, kas satur atļautos kokcidiostatus: diklazurilu, halofuginonu, lazalocīdnātriju, maduramicīnamoniju, monenzīnnātriju, robenidīnu.

Bez termiņa ierobežojuma


III PIELIKUMS

EK Nr.

Piedeva

Ķīmiskā formula, apraksts

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

CFU/kg kompleksās barības

Mikroorganismi

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Enterococcus faecium preparāts, kas satur vismaz:

 

pūdera un granulētā formā:

3,5 × 1010 CFU/g piedevas

 

pārklātā veidā:

2,0 × 1010 CFU/g piedevas

 

šķidrā veidā:

1 × 1010 CFU/ml piedevas

Suņi

1 × 109

3,5 × 1010

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, laiku un stabilitāti pēc granulēšanas.

Bez termiņa ierobežojuma


IV PIELIKUMS

EK Nr.

Piedeva

Ķīmiskā formula, apraksts

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

CFU/kg kompleksās barības

Mikroorganismi

E 1715

Lactobacillus acidophilus

D2/CSL

CECT 4529

Lactobacillus acidophilus preparāts, kas satur vismaz:

50 × 109 CFU/g piedevas

Dējējvistas

1 × 109

1 × 109

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, laiku un stabilitāti pēc granulēšanas.

Beztermiņa


V PIELIKUMS

EK Nr.

Piedeva

Ķīmiskā formula, apraksts

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

Aktīvās vienības uz kg kompleksās barības

Fermenti

E 1616

Endo-1,4-beta-glikanāze

EC 3.2.1.4

No Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) iegūtas endo-1,4-beta-glikanāzes preparāts ar šādu minimālo aktivitāti:

 

cietā veidā: 2 000 CU (1)/g

 

šķidrā veidā: 2 000 CU/ml

Sivēni (atšķirti)

350 CU

1.

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, laiku un stabilitāti pēc granulēšanas.

2.

Ieteicamā deva uz 1 kg kompleksās barības: 350–1 000 CU.

3.

Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt β-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk nekā 40 % miežu.

4.

Izmantošanai barībā, kas paredzēta atšķirtiem sivēniem līdz apmēram 35 kg.

Bez termiņa ierobežojuma


(1)  1 CU ir fermenta daudzums, kas no miežu beta-glikāna fermentatīvās noārdīšanās rezultātā vienā minūtē 30 °C temperatūrā un pH 4,5 izdala 0,128 mikromolus reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus).


20.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 335/24


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1521/2007

(2007. gada 19. decembris)

par atļauju jaunā veidā izmantot Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) kā barības piedevu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu izmantošanai dzīvnieku barībā vajadzīga atļauja, kā arī izklāstīts tās piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu ir iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju preparātam, kas minēts šīs regulas pielikumā. Pieteikumam bija pievienotas vajadzīgās ziņas un dokumenti atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktam.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļauju jaunā veidā izmantot preparātu Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) kā barības piedevu sivēnmātēm, un šis preparāts jāklasificē piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

Preparātu Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 666/2003 (2) pagaidām atļāva lietot sivēniem un nobarojamām cūkām, ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2154/2003 (3) pagaidām atļāva lietot sivēnmātēm, ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 521/2005 (4) pagaidām atļāva lietot nobarojamiem cāļiem un ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 538/2007 (5) desmit gadus (Bonvital) atļāva lietot sivēniem (atšķirtiem) un nobarojamām cūkām.

(5)

Iesniedza jaunus datus, lai pamatotu pieteikumu atļaujai izmantot preparātu sivēnmātēm. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“iestāde”) 2007. gada 10. jūlija atzinumā secināja, ka preparātam Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) nav negatīvas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi (6). Atzinumā arī secināts, ka preparāts nerada nekādu citu risku, kas atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta 2. punktam varētu būt iemesls neatļaut minētās piedevas izmantošanu šai dzīvnieku papildu kategorijai. Saskaņā ar minēto atzinumu šā preparāta izmantošana ir efektīva produktivitātes rādītāju uzlabošanai sivēnmātēm. Iestāde neuzskata, ka būtu vajadzīga īpaša prasība veikt uzraudzību pēc pārdošanas. Minētajā atzinumā pārbaudīja arī ziņojumu par dzīvnieku barībā izmantotās barības piedevas analīzes metodi, ko iesniedza ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā Kopienas references laboratorija.

(6)

Minētā preparāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādējādi preparātu jāļauj izmantot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā norādīto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “zarnu floras stabilizatori”, ir atļauts izmantot kā piedevu dzīvnieku ēdināšanā saskaņā ar minētajā pielikumā ietvertajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 378/2005 (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp.).

(2)  OV L 96, 12.4.2003., 11. lpp.

(3)  OV L 324, 11.12.2003., 11. lpp.

(4)  OV L 84, 2.4.2005., 3. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1812/2005 (OV L 291, 5.11.2005., 18. lpp.).

(5)  OV L 128, 16.5.2007., 16. lpp.

(6)  Zinātnes ekspertu grupas piedevu un produktu vai dzīvnieku barībā izmantoto vielu jautājumos atzinums par ražojuma Bonvital, preparāta Enterococcus faecium drošumu un efektivitāti, izmantojot kā barības piedevu sivēnmātēm (pieņemts 2007. gada 10. jūlijā). The EFSA Journal (2007) 521, 1.–8. lpp.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

(tirdzniecības nosaukums)

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

KVV/kg kompleksās barības ar 12 % mitruma saturu

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: zarnu floras stabilizators

4b1841

Lactosan Starterkulturen GmbH & Co KG

Enterococcus faecium DSM 7134

(Bonvital)

 

Piedevas sastāvs:

Enterococcus faecium DSM 7134 preparāts, kas satur vismaz:

pulveri: 1 × 1010 KVV g no piedevas

granulas (mikroinkapsulētā formā): 1 × 1010 KVV/g no piedevas

 

Aktīvās vielas raksturojums:

Enterococcus faecium DSM 7134

 

Analītiskā metode (1):

Skaitīšanas metode, kurā izmanto žults ensulīna azīda agaru un saskaita tā izvietojumu uz plāksnītes, un identifikācija, izmantojot lauka gēla elektroforēzi (PFGE)

Sivēnmātes

0,5 × 109

1 × 109

1.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, laiku un stabilitāti pēc granulēšanas

2.

Iekļauj sivēnmāšu uzturā no grūtniecības 90. dienas līdz laktācijas beigām.

9.1.2018


(1)  Sīkāka informācija par analīzes metodi ir atrodama Kopienas references laboratorijas tīmekļa vietnē: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


20.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 335/27


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1522/2007

(2007. gada 19. decembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 795/2004, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot vienreizējo maksājumu shēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001 (1), un jo īpaši tās 54. panta 5. punktu un 145. panta d) punktu un d) d) punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 795/2004 (2) ievieš īstenošanas noteikumus vienreizējo maksājumu shēmai no 2005. gada.

(2)

Regulā (EK) Nr. 1782/2003, kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1182/2007 (3), ar ko paredz īpašus noteikumus augļu un dārzeņu nozarei, ir definēti noteikumi savstarpēji nesaistītam atbalstam un atbalsta par augļiem un dārzeņiem integrēšanai vienreizējo maksājuma shēmā. Tāpēc ir jāpieņem attiecīgi sīki izstrādāti noteikumi. Šādiem sīki izstrādātiem noteikumiem ir jāatbilst tiem, kas jau ir noteikti ar Regulu (EK) Nr. 795/2004 attiecībā uz olīveļļu, tabaku, kokvilnu, apiņiem, cukurbietēm, cukurniedrēm, cigoriņiem un banāniem.

(3)

Regulas (EK) Nr. 795/2004 2. panta formulējums ir jāpapildina, iekļaujot tajā definīciju par stādaudzētavām.

(4)

Regulas (EK) Nr. 795/2004 21. pantā noteikti sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz lauksaimniekiem, kas veikuši ieguldījumus ražošanas jaudas palielināšanai vai kas noslēguši ilgtermiņa zemes nomas līgumus. Šajos noteikumos ir jāizdara pielāgojumi, lai ņemtu vērā to lauksaimnieku īpašo stāvokli, kuri darbojas augļu un dārzeņu audzēšanas nozarē un kuri ir veikuši šādus ieguldījumus, vai kuri noslēguši ilgtermiņa nomas līgumus, pirms stājās spēkā Regula (EK) Nr. 1182/2007.

(5)

Dalībvalstis, kuras Kopienai pievienojās 2004. gada 1. maijā, atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1782/2003 20. pantam ir izveidojušas lauksaimniecībā izmantojamās zemes gabalu identifikācijas sistēmu. Pārejot no vecās identifikācijas sistēmas uz jauno, iespējams, ka jaunajā identifikācijas sistēmā 2003. gadā tehnisku problēmu dēļ nevarēja atspoguļot atsevišķus zemes gabalus vai tiem raksturīgās īpašības. Lai sekmētu minētās regulas 54. panta 2. punktā iekļautās definīcijas īstenošanu visās dalībvalstīs (runa ir par jēdziena “hektārs, par ko ir tiesības pretendēt uz tiesībām atstāt zemi atmatā,” definīciju), dalībvalstīm, neskarot Regulas (EK) Nr. 795/2004 33. pantu, ir jāpiešķir atļauja atkāpties no noteiktā termiņa par platībatkarīgā atbalsta pieteikumu iesniegšanu (saskaņā ar regulas 54. panta 2. punktu šis termiņš ir 2003. gads), ja vien iespējams nodrošināt, ka tādējādi netiek palielināta kopējā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība, par kuru var pretendēt uz tiesībām atstāt zemi atmatā. Attiecīgi ir jāgroza Regulas (EK) Nr. 795/2004 32. pants. Ņemot vērā, ka dažas no minētās grupas dalībvalstīm kopš 2007. gada 1. janvāra īsteno vienreizējo maksājumu shēmu, šī atkāpe jāpiemēro no minētā datuma.

(6)

Lauksaimniekiem, kuriem jau ir piešķirtas tiesības uz maksājumu, kuri tās ir nopirkuši vai saņēmuši termiņā, kas paredzēts, lai iesniegtu pieteikumus tiesību uz maksājumu noteikšanai par attiecīgo gadu, kuram nosaka šīs summas, un par piemērojamiem hektāriem, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 VII pielikuma M punktā, tiesību uz maksājumu vērtība un skaits ir jāpārrēķina, ņemot vērā pamatsummas un hektārus, kas noteikti pēc augļu un dārzeņu nozares integrācijas. Atbalstu par atmatā atstātu zemi un atbalstu, pamatojoties uz īpašiem nosacījumiem, šajos aprēķinos neņem vērā.

(7)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 42. panta 1. punktu valsts rezerves papildina, nosakot visu pamatsummu lineāru procentuālu samazinājumu. Ir jāpieņem noteikumi, lai precīzi noteiktu, kā dalībvalstīm rīkoties, integrējot pamatsummas par augļiem un dārzeņiem valsts rezervju papildināšanā.

(8)

Dalībvalstis, kas piemēro reģionālo modeli, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 59. panta 1. un 3. punktā, ir jāpilnvaro noteikt to tiesību uz maksājumu skaitu uz vienu lauksaimnieku, kuras rodas pēc augļu un dārzeņu hektāru integrēšanas.

(9)

Ir jānosaka termiņš, kurā dalībvalstīm jāpaziņo Komisijai informācija par Regulas (EK) Nr. 1782/2003 51. pantā paredzētajām izvēles iespējām.

(10)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 795/2004 ir attiecīgi jāgroza.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tiešo maksājumu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 795/2004 groza šādi.

1)

Regulas 2. pantu groza šādi:

a)

minētā panta c) punktu aizstāj ar šādu:

“c)

“ilggadīgās kultūras” ir nerotācijas kultūras, izņemot pastāvīgās ganības, kas atrodas uz attiecīgās zemes piecus gadus vai ilgāk un kas atkārtoti dod ražu, tostarp stādaudzētavas, un pamežs ar īsu augseku (KN kods ex 0602 90 41), izņemot daudzgadīgas kultūras un šādu daudzgadīgu kultūru stādaudzētavas;”;

b)

aiz k) punkta iekļauj šādu punktu:

“l)

“stādaudzētavas” ir audzētavas, kas definētas Komisijas Lēmuma 2000/115/EK (4) I pielikuma G/5 daļā un atbilst raksturlielumu definīcijām, lauksaimniecības produktu sarakstam, izņēmumiem definīcijās un reģioniem un rajoniem attiecībā uz lauku saimniecību struktūras apsekojumiem.

2)

Regulas 21. pantu groza šādi:

a)

minētā panta 1. punktu papildina ar šādu daļu:

“Attiecībā uz ieguldījumiem augļu un dārzeņu nozarē pirmajā daļā minētais datums ir 2007. gada 1. novembris.”;

b)

minētā panta 2. punktu papildina ar šādu daļu:

“Attiecībā uz ieguldījumiem augļu un dārzeņu nozarē pirmajā daļā minētais datums ir 2007. gada 1. novembris.”;

c)

minētā panta 4. punktu papildina ar šādu daļu:

“Attiecībā uz ilgtermiņa nomas darījumiem augļu un dārzeņu nozarē pirmajā daļā minētais datums ir 2007. gada 1. novembris.”

3)

Regulas 32. panta 4. punktu papildina ar šādu daļu:

“Neskarot šīs regulas 33. pantu, ja jaunās dalībvalstis Regulas (EK) Nr. 1782/2003 2. panta g) punkta izpratnē ir sastapušās ar tehniskām grūtībām noteikt dažu lauksaimniecībā izmantojamās zemes gabalu robežas tāpēc, ka notikusi pāreja no identifikācijas sistēmas, kas bijusi spēkā tās pašas regulas 54. panta 2. punktā minētajā laikā, uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes gabalu identifikācijas sistēmu, kas minēta tās pašas regulas 20. pantā, šīs dalībvalstis var noteikt atkāpi no Regulas (EK) Nr. 1782/2003 54. panta 2. punkta pirmās daļas attiecībā uz termiņu atbalsta pieteikumu iesniegšanai 2003. gadam, pārceļot to uz 2006. gada 30. jūniju. Šādos gadījumos dalībvalstis veic pasākumus, lai novērstu tādas kopējās platības būtisku palielinājumu, par kuru var pretendēt uz tiesībām atstāt zemi atmatā. Bulgārija un Rumānija drīkst noteikt, ka minētais termiņš beidzas 2007. gada 30. jūnijā.”

4)

Pirms 7. nodaļas iekļauj šādu 6.c nodaļu.

“6.c   nodaļa

AUGĻU UN DĀRZEŅU NOZARES INTEGRĒŠANA VIENREIZĒJO MAKSĀJUMU SHĒMĀ

48.f pants

Vispārīgi noteikumi

1.   Lai noteiktu maksājuma summu un definētu tiesības uz maksājumu, ņemot vērā augļu un dārzeņu nozares integrēšanu vienreizējo maksājumu shēmā, Regulas (EK) Nr. 1782/2003 37. un 43. pantu piemēro, ievērojot noteikumus šīs regulas 48.g pantā; ja dalībvalsts izvēlējusies izmantot Regulas (EK) Nr. 1782/2003 59. pantā paredzēto iespēju, piemēro šīs regulas 48.h panta noteikumus.

2.   Neskarot Regulas (EK) Nr. 795/2004 12. panta 1. punktu, lai piešķirtu tiesības uz maksājumu saistībā ar augļu un dārzeņu nozares integrēšanu vienreizējo maksājumu shēmā, no 2008. gada 1. janvāra dalībvalstis var sākt tiesīgo lauksaimnieku noteikšanu.

3.   Vajadzības gadījumā Regulas (EK) Nr. 1782/2003 41. panta 2. punktu piemēro visu to tiesību uz maksājumu vērtībai, kas bija spēkā pirms atbalsta par augļiem un dārzeņiem integrēšanas un aprēķinātajām pamatsummām atbalstam par augļiem un dārzeņiem.

4.   Dalībvalstu noteiktais procentuālais samazinājums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 42. panta 1. punktu attiecas uz pamatsummām, kas atbilst vienreizējo maksājumu shēmā integrētajiem augļu un dārzeņu produktiem.

5.   Regulas (EK) Nr. 1782/2003 42. panta 8. punktā noteikto piecu gadu periodu nesāk skaitīt atkārtoti attiecībā uz tiesībām uz maksājumiem, kas rodas saistībā uz valsts rezervēm un kuru apmērs tika pārrēķināts vai palielināts atbilstīgi šīs regulas 48.g un 48.h pantam.

6.   Lai piemērotu šīs regulas 7. panta 1. punktu, 12. līdz 17. pantu, 20. pantu un 27. pantu attiecībā uz augļu un dārzeņu nozari, vienreizējo maksājumu shēmas pirmais piemērošanas gads ir tas gads, kad dalībvalsts nosaka summas un piemērojamos hektārus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 VII pielikuma M punktu, ņemot vērā trīsgadu pārejas periodu, kura izmantošana nav obligāta, saskaņā ar tā paša punkta trešo daļu.

48.g pants

Īpaši noteikumi

1.   Ja lauksaimniekam nav tiesību uz maksājumu vai ja tam ir tikai tiesības uz maksājumu par atmatā atstātu zemi vai citādas tiesības, kurām piemēro specifiskus nosacījumus, līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, lai noteiktu tiesības uz maksājumu atbilstoši šīs regulas 12. pantam, šis lauksaimnieks saņem tiesības uz maksājumu par augļiem un dārzeņiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 37. un 43. pantu.

Pirmo daļu piemēro arī tad, ja lauksaimnieks tiesības uz maksājumu ir iznomājis laikā starp pirmo gadu, kad piemēro vienoto maksājumu shēmu, un gadu, kad minētajā shēmā integrē augļu un dārzeņu nozari.

2.   Ja lauksaimniekam ir piešķirtas tiesības uz maksājumu vai ja lauksaimnieks ir nopircis vai saņēmis tiesības uz maksājumiem līdz tā termiņa beigām, kas bija jāievēro, lai noteiktu tiesības uz maksājumiem saskaņā ar šīs regulas 12. pantu, šo tiesību uz maksājumiem vērtību un skaitu pārrēķina šādi:

a)

tiesību uz maksājumiem skaits ir vienāds ar lauksaimniekam piederošo tiesību uz maksājumiem skaitu, kam pieskaita hektāru skaitu, kas noteikts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 43. pantu attiecībā uz augļiem un dārzeņiem, galda kartupeļiem un stādaudzētavām;

b)

vērtību nosaka, dalot lauksaimniekam piederošo tiesību uz maksājumiem vērtības summu un pamatsummu, ko aprēķina saskaņā ar 37. pantu Regulā (EK) Nr. 1782/2003, par augļiem un dārzeņiem, ar skaitli, kas noteikts saskaņā ar šā punkta a) apakšpunktu.

Tiesības uz maksājumu par atmatā atstātu zemi un tiesības uz maksājumu, kam noteikti īpaši nosacījumi, šajā punktā minētajos aprēķinos netiek ņemtas vērā.

3.   Tiesības uz maksājumiem, kas iznomātas pirms termiņa, kad vienotā maksājuma shēmas ietvaros bija jāiesniedz pieteikums, lai noteiktu tiesības uz maksājumiem saskaņā ar 12. pantu, ņem vērā 2. punktā minētajos aprēķinos. Tomēr tiesības uz maksājumiem, kas līdz 2004. gada 15. maijam iznomātas ar līguma klauzulas palīdzību, kā minēts 27. pantā, ņem vērā šā panta 2. punktā minētajos aprēķinos tikai tad, ja nomas noteikumos iespējams veikt pielāgojumus.

48.h pants

Reģionāla īstenošana

1.   Ja dalībvalsts ir izmantojusi iespēju, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 1782/2003 59. panta 1. punktā, lauksaimnieki saņem tik daudz tiesību uz maksājumu, cik tiem pieder zemes hektāri, par kuriem tie ir tiesīgi saņemt atbalstu pa augļiem un dārzeņiem, galda kartupeļiem un stādaudzētavām, saskaņā ar tās pašas regulas 59. panta 4. punktu.

Tiesību uz maksājumu vērtību aprēķina saskaņā ar tās pašas regulas 59. panta 2. un 3. punktu un 63. panta 3. punktu.

Saskaņā ar minētās regulas 59. panta 4. punktu 2008. gadu uzskata par piemērošanas pirmo gadu.

2.   Atkāpjoties no pirmā punkta pirmās daļas, dalībvalstis var noteikt papildu tiesības uz maksājumu katram lauksaimniekam, ņemot vērā objektīvus kritērijus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 VII pielikuma M punktu par augļiem un dārzeņiem, galda kartupeļiem un stādaudzētavām.”

5)

Pirms 50. panta iekļauj šādu 49.b pantu.

“49.b pants

Augļu un dārzeņu nozares integrēšana

Dalībvalsts vēlākais līdz 2008. gada 1. novembrim paziņo Komisijai, kādu lēmumu tās ir pieņēmušas attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 51. pantā paredzētajām iespējam, sadalot informāciju pa produktiem, gadiem un attiecīgā gadījumā – reģioniem.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 1. janvāra. Tomēr regulas 1. panta 3. punktu piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1276/2007 (OV L 284, 30.10.2007., 11. lpp.).

(2)  OV L 141, 30.4.2004., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 608/2007 (OV L 141, 2.6.2007., 31. lpp.).

(3)  OV L 273, 17.10.2007., 1. lpp.

(4)  OV L 38, 12.2.2000., 1. lpp.”


DIREKTĪVAS

20.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 335/31


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/66/EK

(2007. gada 11. decembris),

ar ko Padomes Direktīvas 89/665/EEK un 92/13/EEK groza attiecībā uz pārskatīšanas procedūru efektivitātes uzlabošanu valsts līgumu piešķiršanas jomā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (3),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 89/665/EEK (1989. gada 21. decembris) par to normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu, kuri attiecas uz izskatīšanas procedūru piemērošanu, piešķirot piegādes un uzņēmuma līgumus valsts vajadzībām (4), un Padomes Direktīva 92/13/EEK (1992. gada 25. februāris), ar ko koordinē normatīvos un administratīvos aktus par to, kā piemēro Kopienas noteikumus par līgumu piešķiršanas procedūrām, ko piemēro subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju nozarē (5), attiecas uz pārskatīšanas procedūrām to līgumu jomā, kuru slēgšanas tiesības piešķir personas, kas minētas 1. panta 9. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/18/EK (2004. gada 31. marts) par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (6), un līgumslēdzēji subjekti, kas minēti 2. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/17/EK (2004. gada 31. marts), ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (7). Direktīvu 89/665/EEK un 92/13/EEK mērķis ir nodrošināt Direktīvu 2004/18/EK un 2004/17/EK efektīvu piemērošanu.

(2)

Tādēļ Direktīvas 89/665/EEK un 92/13/EEK attiecas vienīgi uz līgumiem, kas ir Direktīvu 2004/18/EK un 2004/17/EK darbības jomā, kā to interpretē Eiropas Kopienu Tiesa, neatkarīgi no izmantotajām konkursa procedūrām vai konkursa izsludināšanas veidiem, ietverot projektu konkursus, kvalifikācijas sistēmas un dinamiskas iepirkuma sistēmas. Saskaņā ar Tiesas nolēmumiem dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka ir pieejami efektīvi un ātri tiesiskās aizsardzības līdzekļi, lai vērstos pret līgumslēdzēju iestāžu un līgumslēdzēju subjektu lēmumiem par to, vai konkrētais līgums ir Direktīvu 2004/18/EK un 2004/17/EK konkrētajā un materiālajā darbības jomā.

(3)

Apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm un Tiesas judikatūra ir atklājusi vairākus trūkumus dalībvalstu pārskatīšanas mehānismos. Minēto trūkumu dēļ ar Direktīvām 89/665/EEK un 92/13/EEK izveidotie mehānismi ne vienmēr ļauj nodrošināt Kopienas tiesību aktu ievērošanu, jo īpaši laikā, kad pārkāpumus vēl ir iespējams izlabot. Secīgi pārskatāmības un nediskriminācijas garantijas, ko cenšas panākt ar minētajām direktīvām, būtu jāstiprina, lai nodrošinātu, ka visa Kopiena gūst labumu no pozitīvās ietekmes, ko sniedz publiskā iepirkuma noteikumu modernizācija un vienkāršošana, kas īstenota ar Direktīvām 2004/18/EK un 2004/17/EK. Tādēļ Direktīvas 89/665/EEK un 92/13/EEK būtu jāgroza, papildinot tās ar būtiskiem skaidrojumiem, kas ļaus sasniegt Kopienas likumdevēja paredzētos rezultātus.

(4)

Atklātie trūkumi jo īpaši ietver tāda termiņa trūkumu, kurš nodrošinātu efektīvu pārskatīšanu laikā starp lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un attiecīgā līguma slēgšanu. Tas dažreiz rada stāvokli, kad līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji subjekti, vēloties apstrīdētā piešķiršanas lēmuma sekas padarīt neatgriezeniskas, slēdz līgumus ļoti ātri. Lai novērstu šo trūkumu, kas ir ievērojams šķērslis iesaistīto pretendentu, proti, to pretendentu, kuri vēl nav galīgi noraidīti, efektīvai tiesiskajai aizsardzībai, ir jāparedz obligāts nogaidīšanas termiņš, kura laikā attiecīgā līguma slēgšanu aptur, neatkarīgi no tā, vai līguma noslēgšana sakrīt ar tā parakstīšanu.

(5)

Attiecībā uz obligātā nogaidīšanas termiņa ilgumu būtu jāņem vērā dažādi saziņas līdzekļi. Ja tiek izmantoti ātras saziņas līdzekļi, var noteikt īsāku termiņu nekā tad, ja tiek izmantoti citi saziņas līdzekļi. Šajā direktīvā noteikti vienīgi obligāti nogaidīšanas termiņi. Dalībvalstis var noteikt vai saglabāt termiņus, kas pārsniedz šos obligātos termiņus. Dalībvalstis var arī lemt par to, kuru termiņu piemērot, ja vienlaikus izmanto dažādus saziņas līdzekļus.

(6)

Nogaidīšanas termiņam būtu jādod attiecīgajiem pretendentiem pietiekami ilgs laiks, lai izskatītu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmumu un izvērtētu, vai ir lietderīgi sākt pārskatīšanas procedūru. Paziņojot lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, attiecīgajiem pretendentiem būtu jāsniedz atbilstīga informācija, kas tiem ir būtiska, lai panāktu efektīvu pārskatīšanu. Tas pats atbilstīgi attiecas uz kandidātiem tiktāl, ciktāl līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs subjekts nav laikus darījis pieejamu informāciju par viņa pieteikuma noraidīšanu.

(7)

Šāda atbilstīga informācija jo īpaši ietver attiecīgo iemeslu apkopojumu, kā izklāstīts Direktīvas 2004/18/EK 41. pantā un Direktīvas 2004/17/EK 49. pantā. Tā kā nogaidīšanas termiņa ilgums dažādās dalībvalstīs ir atšķirīgs, ir arī svarīgi, lai attiecīgie pretendenti un kandidāti būtu informēti par faktisko termiņu, kas tiem pieejams pārskatīšanas procedūras ierosināšanai.

(8)

Šāda veida obligāto nogaidīšanas termiņu nav paredzēts piemērot, ja Direktīvā 2004/18/EK vai Direktīvā 2004/17/EK nav prasīta paziņojuma par līgumu iepriekšēja publicēšana Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, jo īpaši ārkārtējas steidzamības gadījumos, kā noteikts Direktīvas 2004/18/EK 31. panta 1. punkta c) apakšpunktā vai Direktīvas 2004/17/EK 40. panta 3. punkta d) apakšpunktā. Šādos gadījumos pietiek ar to, ka efektīvas pārskatīšanas procedūras tiek nodrošinātas pēc līguma noslēgšanas. Tāpat nogaidīšanas termiņš nav vajadzīgs, ja vienīgais attiecīgais pretendents ir tas, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, un ja nav attiecīgu kandidātu. Šādā gadījumā nav citas personas, uz ko attiektos konkursa procedūra un kas būtu ieinteresēta saņemt paziņojumu un izmantot nogaidīšanas termiņu, lai būtu iespējams veikt efektīvu pārskatīšanu.

(9)

Visbeidzot, attiecībā uz līgumiem, kuru pamatā ir pamatnolīgums vai dinamiska iepirkuma sistēma, obligātais nogaidīšanas termiņš varētu ietekmēt efektivitātes ieguvumus, kas ir minēto konkursa procedūru mērķis. Tādēļ dalībvalstīm būtu jāvar tā vietā, lai ieviestu obligātu nogaidīšanas termiņu, spēkā neesamību noteikt kā iedarbīgu sankciju saskaņā ar Direktīvu 89/665/EEK un 92/13/EEK 2.d pantu, ja pārkāpts Direktīvas 2004/18/EK 32. panta 4. punkta otrās daļas otrais ievilkums un 33. panta 5. un 6. punkts un Direktīvas 2004/17/EK 15. panta 5. un 6. punkts.

(10)

Direktīvas 2004/17/EK 40. panta 3. punkta i) apakšpunktā minētajos gadījumos attiecībā uz līgumiem, kuru pamatā ir pamatnolīgums, paziņojums par līgumu nav iepriekš jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Šajos gadījumos nogaidīšanas termiņam nevajadzētu būt obligātam.

(11)

Ja dalībvalsts prasa, lai persona, kas vēlas izmantot pārskatīšanas procedūru, informē līgumslēdzēju iestādi vai līgumslēdzēju subjektu par šādu vēlmi, ir skaidri jānosaka, ka tam nevajadzētu ietekmēt nogaidīšanas termiņu vai citu termiņu, lai prasītu pārskatīšanu. Turklāt gadījumos, kad dalībvalsts paredz, ka attiecīgajai personai ir vispirms jāprasa pārskatīšana līgumslēdzējā iestādē vai līgumslēdzējā subjektā, ir svarīgi, lai šai personai būtu dots saprātīgs obligātais termiņš, kura laikā tā pirms līguma noslēgšanas varētu vērsties kompetentajā pārskatīšanas struktūrā, ja attiecīgā persona vēlētos apstrīdēt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja subjekta sniegto atbildi vai atbildes nesniegšanu.

(12)

Pārskatīšanas pieprasīšanai īsi pirms obligātā nogaidīšanas termiņa beigām nedrīkstētu būt tādas sekas, ka par pārskatīšanas procedūrām atbildīgajai struktūrai nav dots vajadzīgais minimālais laiks, lai rīkotos, jo īpaši – lai pagarinātu līguma slēgšanas nogaidīšanas termiņu. Tādēļ ir jānodrošina neatkarīgs obligāts nogaidīšanas termiņš, kas nedrīkstētu beigties, pirms pārskatīšanas struktūra ir pieņēmusi lēmumu par pieteikumu. Tas nedrīkstētu liegt pārskatīšanas struktūrai iepriekš izvērtēt, vai pārskatīšana kā tāda ir pieņemama. Dalībvalstis var noteikt, ka šis termiņš beidzas vai nu tad, kad pārskatīšanas struktūra ir pieņēmusi lēmumu par pagaidu pasākumu piemērošanu, tostarp par turpmāku līguma slēgšanas atlikšanu, vai arī kad pārskatīšanas struktūra ir pieņēmusi lēmumu par lietas būtību, jo īpaši par pieteikumu atcelt nelikumīgu lēmumu.

(13)

Būtu jāparedz iedarbīgas, samērīgas un preventīvas sankcijas, lai apkarotu līgumu nelikumīgu tiešu slēgšanu, ko Tiesa ir kvalificējusi kā visbūtiskāko Kopienas tiesību aktu pārkāpumu publiskā iepirkuma jomā no līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja subjekta puses. Tādēļ līgums, kas ir iznākums nelikumīgai tiešai piešķiršanai, parasti būtu jāuzskata par spēkā neesošu. Spēkā neesamība nedrīkstētu būt automātiska, bet tā būtu jāapstiprina neatkarīgai pārskatīšanas struktūrai vai arī šādai struktūrai būtu jāpieņem lēmums par to.

(14)

Spēkā neesamība ir visiedarbīgākais veids, lai atjaunotu konkurenci un izveidotu jaunas uzņēmējdarbības iespējas uzņēmējiem, kam nelikumīgi liegta iespēja konkurēt. Tiešai piešķiršanai šīs direktīvas nozīmē būtu jāietver jebkāda līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana bez paziņojuma par līgumu iepriekšējas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Direktīvas 2004/18/EK nozīmē. Tas atbilst procedūrai bez iepriekšējas konkursa izsludināšanas Direktīvas 2004/17/EK izpratnē.

(15)

Iespējamie pamatojumi tiešai piešķiršanai šīs direktīvas nozīmē varētu ietvert Direktīvas 2004/18/EK 10. līdz 18. pantā paredzētos izņēmumus, Direktīvas 2004/18/EK 31., 61. vai 68. panta piemērošanu, pakalpojumu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saskaņā ar Direktīvas 2004/18/EK 21. pantu vai līguma slēgšanas tiesību likumīgu iekšēju piešķiršanu atbilstīgi Tiesas interpretācijai.

(16)

Tas pats attiecas uz līgumiem, kas atbilst izslēgšanas vai īpaša režīma nosacījumiem saskaņā ar Direktīvas 2004/17/EK 5. panta 2. punktu, 18. līdz 26. pantu, 29. un 30. pantu vai Direktīvas 2004/17/EK 62. pantu, uz gadījumiem, kas saistīti ar Direktīvas 2004/17/EK 40. panta 3. punkta piemērošanu, vai uz pakalpojumu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saskaņā ar Direktīvas 2004/17/EK 32. pantu.

(17)

Pārskatīšanas procedūrai vajadzētu būt pieejamai vismaz ikvienai personai, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt konkrēta līguma slēgšanas tiesības un kurai ar varbūtējo pārkāpumu ir vai var tikt nodarīts kaitējums.

(18)

Lai novērstu būtiskus pārkāpumus attiecībā uz obligāto nogaidīšanu un automātisku apturēšanu, kas ir efektīvas pārskatīšanas priekšnoteikumi, būtu jāpiemēro iedarbīgas sankcijas. Tādēļ līgumi, kas noslēgti, pārkāpjot nogaidīšanas termiņu vai automātisku atlikšanu, būtu parasti jāuzskata par spēkā neesošiem, ja tie ir saistīti ar Direktīvas 2004/18/EK vai Direktīvas 2004/17/EK pārkāpumiem tādā apjomā, ka minētie pārkāpumi ir ietekmējuši pretendenta, kurš prasa veikt pārskatīšanu, izredzes iegūt līguma slēgšanas tiesības.

(19)

Attiecībā uz citiem formālu prasību pārkāpumiem dalībvalstis varētu spēkā neesamības principu uzskatīt par nepiemērotu. Šādos gadījumos dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai noteikt alternatīvas sankcijas. Alternatīvajām sankcijām vajadzētu būt vienīgi sodanaudai, kas jāmaksā no līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja subjekta neatkarīgai struktūrai, vai arī līguma termiņa saīsināšanai. Alternatīvo sankciju sīkākas iezīmes un minēto sankciju piemērošanu nosaka dalībvalstis.

(20)

Ar šo direktīvu nedrīkstētu izslēgt stingrāku sankciju piemērošanu saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību aktiem.

(21)

Dalībvalstīm paredzot noteikumus līguma uzskatīšanai par spēkā neesošu, sasniedzamais mērķis ir izbeigt pušu līgumā noteikto tiesību un pienākumu īstenošanu un izpildi. Sekas līguma uzskatīšanai par spēkā neesošu būtu jānosaka attiecīgo valstu tiesību aktos. Tādēļ attiecīgās valsts tiesību aktos var, piemēram, paredzēt visu līgumsaistību atcelšanu ar atpakaļejošu spēku (ex tunc) vai, gluži otrādi, noteikt, ka atceļ vienīgi tās saistības, kas vēl būtu jāizpilda (ex nunc). Tas nedrīkstētu radīt stāvokli, kad nepastāv stingras sankcijas gadījumos, kad no līguma izrietošās saistības jau ir pilnībā vai gandrīz pilnībā izpildītas. Šādos gadījumos dalībvalstīm būtu jānodrošina arī alternatīvas sankcijas, ņemot vērā to, cik lielā apjomā līgums paliek spēkā saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem. Tāpat attiecīgās valsts tiesību aktos nosaka sekas saistībā ar jau samaksāto līdzekļu iespējamo atgūšanu, kā arī citiem iespējamās restitūcijas veidiem – tostarp vērtības restitūciju, ja restitūcija natūrā nav iespējama.

(22)

Tomēr, lai nodrošinātu piemērojamo sankciju samērību, dalībvalstis var par pārskatīšanas procedūrām atbildīgajai struktūrai nodrošināt iespēju neapdraudēt līgumu vai atzīt dažas vai visas tā pagaidu sekas, ja attiecīgā gadījuma izņēmuma apstākļi prasa ņemt vērā noteiktus īpaši svarīgus iemeslus saistībā ar vispārējām interesēm. Šajos gadījumos tā vietā būtu jāpiemēro alternatīvas sankcijas. No līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja subjekta neatkarīgai pārskatīšanas struktūrai būtu jāizvērtē visi attiecīgie aspekti, lai konstatētu, vai īpaši svarīgi iemesli saistībā ar vispārējām interesēm prasa saglabāt līguma sekas.

(23)

Izņēmuma gadījumos ir atļauts tūlīt pēc līguma atcelšanas izmantot sarunu procedūru bez paziņojuma par līgumu publicēšanas, kā noteikts Direktīvas 2004/18/EK 31. pantā vai Direktīvas 2004/17/EK 40. panta 3. punktā. Ja šajos gadījumos tehnisku vai citu nepārvaramu iemeslu dēļ atlikušās līgumsaistības šajā stadijā var izpildīt vienīgi uzņēmējs, kam piešķirts līgums, īpaši svarīgu iemeslu piemērošana varētu būt pamatota.

(24)

Ekonomisko ieinteresētību līguma spēkā esamībā var uzskatīt par īpaši svarīgu iemeslu vienīgi tad, ja izņēmuma apstākļos spēkā neesamība radītu nesamērīgas sekas. Tomēr ekonomiskā ieinteresētība, kas tieši saistīta ar attiecīgo līgumu, nedrīkstētu būt īpaši svarīgs iemesls.

(25)

Turklāt vajadzība pastāvīgi nodrošināt līgumslēdzēju iestāžu un līgumslēdzēju subjektu pieņemto lēmumu juridisko noteiktību prasa noteikt saprātīgu obligātu noilguma termiņu pārskatīšanai, kuras mērķis ir konstatēt līguma spēkā neesamību.

(26)

Lai izvairītos no juridiskas nenoteiktības, ko var radīt spēkā neesamība, dalībvalstīm būtu jāparedz, ka spēkā neesamību nekonstatē gadījumos, kad līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs subjekts uzskata, ka līguma slēgšanas tiesību tieša piešķiršana bez paziņojuma par līgumu iepriekšējas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir pieļaujama saskaņā ar Direktīvām 2004/18/EK un 2004/17/EK, un ir piemērojis obligāto nogaidīšanas termiņu, kas ļauj nodrošināt efektīvu tiesisko aizsardzību. Brīvprātīga publicēšana, kas sāk šo nogaidīšanas periodu, nerada nekādu pagarinājumu saistībām, kuras izriet no Direktīvas 2004/18/EK vai Direktīvas 2004/17/EK.

(27)

Tā kā ar šo direktīvu tiek stiprinātas attiecīgo valstu pārskatīšanas procedūras, jo īpaši nelikumīgas tiešas piešķiršanas gadījumos, uzņēmēji būtu jāmudina izmantot šos jaunos mehānismus. Juridiskās noteiktības apsvērumu dēļ līguma spēkā neesamība ir izpildāma vienīgi noteiktā termiņā. Šie termiņi būtu jāievēro.

(28)

Attiecīgo valstu pārskatīšanas procedūru efektivitātes stiprināšanai būtu jāmudina attiecīgās personas plašāk izmantot pārskatīšanas iespējas, panākot vienošanos pirms līguma slēgšanas. Šādos apstākļos korekcijas mehānismam būtu jākoncentrējas uz nopietniem Kopienas tiesību pārkāpumiem publiskā iepirkuma jomā.

(29)

Praktiski netiek izmantota Direktīvā 92/13/EEK paredzētā brīvprātīgā atestācijas sistēma, saskaņā ar kuru, veicot periodiskas pārbaudes, līgumslēdzēji subjekti var konstatēt izmantoto līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru atbilstību. Tādējādi tā nevar sasniegt savu mērķi – novērst būtisku skaitu Kopienas tiesību aktu pārkāpumu publiskā iepirkuma jomā. No otras puses, ar Direktīvu 92/13/EEK dalībvalstīm noteiktais pienākums nodrošināt šajā nolūkā akreditētu struktūru pastāvīgu pieejamību var radīt administratīvas uzturēšanas izmaksas, kas vairs nav pamatotas, ņemot vērā to, ka nav faktiska pieprasījuma no līgumslēdzēju subjektu puses. Šo iemeslu dēļ atestācijas sistēma būtu jāatceļ.

(30)

Tāpat Direktīvā 92/13/EEK paredzētais samierināšanas mehānisms nav izraisījis jebkādu patiesu interesi no uzņēmēju puses. Tas ir saistīts gan ar faktu, ka šis mehānisms pats par sevi nenodrošina iespēju noteikt saistošus pagaidu pasākumus, kas varētu laikus aizkavēt līguma nelikumīgu noslēgšanu, gan ar minētā mehānisma būtiskajām iezīmēm, ko ir grūti apvienot ar to īpaši īso termiņu ievērošanu, kuri attiecas uz pārskatīšanu nolūkā panākt pagaidu pasākumus un anulēt nelikumīgi pieņemtus lēmumus. Turklāt samierināšanas mehānisma potenciālo efektivitāti vēl vairāk samazināja grūtības, ar ko saskārās, veidojot pilnīgu un pietiekami apjomīgu sarakstu ar katras dalībvalsts neatkarīgajiem samierinātājiem, kuri ir pieejami jebkurā laikā un var atrisināt samierināšanas pieprasījumus ļoti īsā termiņā. Šo iemeslu dēļ samierināšanas mehānisms būtu jāatceļ.

(31)

Komisijai vajadzētu būt tiesīgai pieprasīt, lai dalībvalstis tai sniedz ar sasniedzamo mērķi samērīgu informāciju par attiecīgās valsts pārskatīšanas procedūru darbību, šīs informācijas apjoma un satura noteikšanā iesaistot Padomdevēju komiteju valsts līgumu jautājumos. Patiesībā, vienīgi darot šo informāciju pieejamu, būs iespējams pareizi izvērtēt ar šo direktīvu ieviesto izmaiņu rezultātus ilgākā šīs direktīvas īstenošanas laikposmā.

(32)

Ne vēlāk kā trīs gadus pēc šīs direktīvas īstenošanas Komisijai būtu jāizskata dalībvalstīs gūtie panākumi un jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas efektivitāti.

(33)

Direktīvu 89/665/EEK un 92/13/EEK īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (8).

(34)

Ņemot vērā to, ka iepriekš izklāstīto iemeslu dēļ šīs direktīvas mērķi – proti, uzlabot pārskatīšanas procedūru efektivitāti tādu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas jomā, uz kuriem attiecas Direktīvas 2004/18/EK un 2004/17/EK, – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka tādēļ minēto mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai, vienlaikus ievērojot dalībvalstu procedurālās autonomijas principu.

(35)

Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (9) dalībvalstīm vajadzētu gan savām vajadzībām, gan Kopienas interesēs izstrādāt savas tabulas, kur atspoguļota atbilstība starp šo direktīvu un tās transponēšanas pasākumiem, un padarīt tās publiski pieejamas.

(36)

Šī direktīva respektē pamattiesības un ievēro principus, kas jo īpaši ir atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Jo īpaši šī direktīva tiecas nodrošināt, ka tiek pilnībā ievērotas tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu saskaņā ar hartas 47. panta pirmo un otro daļu.

(37)

Tādēļ Direktīvas 89/665/EEK un 92/13/EEK būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 89/665/EEK grozīšana

Ar šo Direktīvu 89/665/EEK groza šādi.

1)

Direktīvas 1. un 2. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

“1. pants

Darbības joma un pārskatīšanas procedūru pieejamība

1.   Šo direktīvu piemēro līgumiem, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/18/EK (2004. gada 31. marts) par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras (10), izņemot gadījumus, kad šādi līgumi ir izslēgti no minētās direktīvas piemērošanas jomas saskaņā ar tās 10. līdz 18. pantu.

Šīs direktīvas nozīmē līgumi ietver valsts līgumus, pamatnolīgumus, valsts būvdarbu koncesijas un dinamiskas iepirkuma sistēmas.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka attiecībā uz līgumiem, uz ko attiecas Direktīva 2004/18/EK, līgumslēdzēju iestāžu lēmumus var efektīvi un, jo īpaši, iespējami ātri pārskatīt saskaņā ar šīs direktīvas 2. līdz 2.f pantā izklāstītajiem nosacījumiem, pamatojoties uz to, ka ar šādiem lēmumiem ir pārkāpti Kopienas tiesību akti publiskā iepirkuma jomā vai attiecīgās valsts noteikumi, ar ko transponē minētos tiesību aktus.

2.   Dalībvalstis nodrošina to, ka starp uzņēmumiem, kuri norāda uz kaitējumu, kas nodarīts saistībā ar līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru, nav diskriminācijas tādēļ, ka šajā direktīvā ir nošķirti attiecīgo valstu noteikumi, ar ko īsteno Kopienas tiesību aktus, no citiem attiecīgo valstu noteikumiem.

3.   Dalībvalstis nodrošina to, ka saskaņā ar sīki izstrādātiem noteikumiem, ko dalībvalstis var pieņemt, pārskatīšanas procedūras ir pieejamas vismaz ikvienai personai, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt konkrēta līguma slēgšanas tiesības un kurai ar varbūtējo pārkāpumu ir vai var tikt nodarīts kaitējums.

4.   Dalībvalstis var prasīt, lai persona, kura vēlas izmantot pārskatīšanas procedūru, būtu paziņojusi līgumslēdzējai iestādei par varbūtējo pārkāpumu un par savu nodomu prasīt pārskatīšanu, ja vien tas neietekmē nogaidīšanas termiņu saskaņā ar 2.a panta 2. punktu vai jebkādus citus termiņus, kas saskaņā ar 2.c pantu attiecas uz pārskatīšanas pieprasīšanu.

5.   Dalībvalstis var prasīt, lai attiecīgā persona vispirms prasa pārskatīšanu līgumslēdzējā iestādē. Šādā gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka šāda pārskatīšanas pieteikuma iesniegšana nekavējoties aptur iespēju slēgt līgumu.

Dalībvalstis lemj par piemērotiem saziņas līdzekļiem, tostarp faksu un elektroniskiem līdzekļiem, ko izmanto šā punkta pirmajā daļā paredzētajam pārskatīšanas pieteikumam.

Šā punkta pirmajā daļā minētā apturēšana nebeidzas, kamēr nav pagājis termiņš, kas ir vismaz 10 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad līgumslēdzēja iestāde ir nosūtījusi atbildi, ja izmanto faksu vai elektroniskus saziņas līdzekļus, vai – ja izmanto citus saziņas līdzekļus – vai nu vismaz 15 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad līgumslēdzēja iestāde ir nosūtījusi atbildi, vai arī vismaz 10 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad saņemta atbilde.

2. pants

Prasības attiecībā uz pārskatīšanas procedūrām

1.   Dalībvalstis nodrošina to, ka pasākumos attiecībā uz 1. pantā paredzētajām pārskatīšanas procedūrām ir noteikts pilnvarojums:

a)

tiklīdz rodas izdevība un panākot vienošanos veikt pagaidu pasākumus, lai izlabotu varbūtējo pārkāpumu vai novērstu turpmāku kaitējumu attiecīgajām interesēm, tostarp pasākumus, lai apturētu valsts līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru vai nodrošinātu tās apturēšanu, vai apturētu jebkura līgumslēdzējas iestādes pieņemtā lēmuma īstenošanu;

b)

vai nu atcelt nelikumīgi pieņemtus lēmumus, vai nodrošināt to atcelšanu, tostarp atcelt diskriminējošas tehniskās, ekonomiskās vai finanšu prasības uzaicinājumā uz konkursu, līguma dokumentos vai jebkurā citā dokumentā, kas attiecas uz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru;

c)

atlīdzināt zaudējumus personām, kam ar pārkāpumu nodarīts kaitējums.

2.   Šā panta 1. punktā un 2.d un 2.e pantā paredzētās pilnvaras var piešķirt atsevišķām struktūrām, kas ir atbildīgas par pārskatīšanas procedūras dažādiem aspektiem.

3.   Kad pirmās instances struktūra, kas ir neatkarīga no līgumslēdzējas iestādes, pārskata līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmumu, dalībvalstis nodrošina, ka līgumslēdzēja iestāde nevar noslēgt līgumu, kamēr pārskatīšanas struktūra nav pieņēmusi lēmumu par vai nu pagaidu pasākumu, vai pārskatīšanas piemērošanu. Apturēšana beidzas ne agrāk, kā beidzoties 2.a panta 2. punktā un 2.d panta 4. un 5. punktā minētajam nogaidīšanas termiņam.

4.   Izņemot šā panta 3. punktā un 1. panta 5. punktā paredzētos gadījumus, pārskatīšanas procedūrām nav obligāti automātiski jāaptur līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras, uz kurām tās attiecas.

5.   Dalībvalstis var noteikt, ka par pārskatīšanas procedūrām atbildīgā struktūra var ņemt vērā pagaidu pasākumu iespējamās sekas attiecībā uz visām interesēm, kurām varētu būt nodarīts kaitējums, kā arī sabiedrības interesēm un var nolemt nenoteikt šādus pasākumus, ja to negatīvās sekas varētu būt lielākas par ieguvumiem.

Lēmums nenoteikt pagaidu pasākumus neskar nekādas citas prasības, ko izvirza persona, kura lūdz veikt šos pasākumus.

6.   Dalībvalstis var noteikt, ka gadījumos, kad zaudējumu atlīdzināšanu prasa, pamatojoties uz to, ka lēmums ir pieņemts nelikumīgi, struktūrai, kurai ir vajadzīgās pilnvaras, vispirms ir jāatceļ apstrīdētais lēmums.

7.   Izņemot 2.d līdz 2.f pantā paredzētos gadījumus, šā panta 1. punktā minēto pilnvaru īstenošanas ietekmi uz līgumu, kas noslēgts pēc tā slēgšanas tiesību piešķiršanas, nosaka attiecīgo valstu tiesību aktos.

Turklāt, izņemot gadījumus, kad pirms zaudējumu atlīdzināšanas lēmums ir jāatceļ, dalībvalstis var paredzēt, ka pēc līguma noslēgšanas saskaņā ar 1. panta 5. punktu, šā panta 3. punktu vai 2.a līdz 2.f pantu par pārskatīšanas procedūrām atbildīgā struktūra ir pilnvarota lemt vienīgi par zaudējumu atlīdzināšanu personām, kurām ar pārkāpumu nodarīts kaitējums.

8.   Dalībvalstis nodrošina to, ka par pārskatīšanas procedūrām atbildīgo struktūru pieņemtos lēmumus var efektīvi izpildīt.

9.   Ja par pārskatīšanas procedūrām atbildīgās struktūras pēc būtības nav tiesu iestādes, to lēmumus vienmēr rakstiski pamato. Turklāt šādā gadījumā jāparedz normas, lai garantētu procedūras, ar kurām jebkurus varbūtēji nelikumīgus pasākumus, ko veikusi pārskatīšanas struktūra, vai jebkuru varbūtēju trūkumu tai piešķirto pilnvaru īstenošanā var izskatīt tiesa vai cita struktūra, kas ir tiesa Līguma 234. panta nozīmē un kas nav atkarīga ne no līgumslēdzējas iestādes, ne no pārskatīšanas struktūras.

Šādu neatkarīgu struktūru locekļi tiek iecelti amatā un atstāj to saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā tiesneši, ciktāl tas attiecas uz institūciju, kas atbildīga par viņu iecelšanu amatā, pilnvaru laiku un atcelšanu. Vismaz šīs neatkarīgās struktūras priekšsēdētājam ir tāda pati juridiskā un profesionālā kvalifikācija kā tiesnešiem. Neatkarīgā struktūra pieņem lēmumus saskaņā ar procedūru, kurā uzklausa abas puses, un šie lēmumi atbilstīgi dalībvalsts noteiktajai kārtībai ir juridiski saistoši.

2)

Iekļauj šādus pantus:

“2.a pants

Nogaidīšanas termiņš

1.   Pieņemot nepieciešamos noteikumus atbilstīgi šā panta 2. punktā un 2.c pantā izklāstītajiem obligātajiem nosacījumiem, dalībvalstis nodrošina, ka 1. panta 3. punktā minētajām personām ir pietiekami daudz laika, lai efektīvi pārskatītu līgumslēdzēju iestāžu pieņemtos lēmumus par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

2.   Pēc lēmuma par tāda līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, uz ko attiecas Direktīva 2004/18/EK, līgumu nevar noslēgt, kamēr nav pagājis termiņš, kas ir vismaz 10 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad attiecīgajiem pretendentiem un kandidātiem ir nosūtīts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ja izmanto faksu vai elektroniskus līdzekļus, vai – ja izmanto citus saziņas līdzekļus – vai nu vismaz 15 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad attiecīgajiem pretendentiem un kandidātiem ir nosūtīts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, vai arī vismaz 10 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad saņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Pretendentus uzskata par attiecīgiem, ja viņi vēl nav galīgi izslēgti. Izslēgšana ir galīga, ja tā ir paziņota attiecīgajiem pretendentiem un ja vai nu neatkarīga pārskatīšanas struktūra to ir atzinusi par likumīgu, vai arī tai vairs nevar piemērot pārskatīšanas procedūru.

Kandidātus uzskata par attiecīgiem, ja līgumslēdzēja iestāde nav darījusi pieejamu informāciju par viņu pieteikuma noraidīšanu, pirms attiecīgajiem pretendentiem paziņots lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Katram attiecīgajam pretendentam vai attiecīgajam kandidātam paziņojot lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tam pievieno:

kopsavilkumu par atbilstīgajiem iemesliem, kā minēts Direktīvas 2004/18/EK 41. panta 2. punktā, ņemot vērā minētās direktīvas 41. panta 3. punktu; un

precīzu norādi par konkrētu nogaidīšanas periodu, ko piemēro saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, ar kuriem transponē šo punktu.

2.b pants

Atkāpes no nogaidīšanas termiņa

Dalībvalstis var noteikt, ka šīs direktīvas 2.a panta 2. punktā minētos termiņus nepiemēro šādos gadījumos:

a)

ja Direktīvā 2004/18/EK nav noteikta paziņojuma par līgumu iepriekšēja publicēšana Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

b)

ja vienīgais attiecīgais pretendents šīs direktīvas 2.a panta 2. punkta nozīmē ir pretendents, kam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, un ja nav attiecīgu kandidātu;

c)

ja līguma pamatā ir pamatnolīgums, kā noteikts Direktīvas 2004/18/EK 32. pantā, un ja tas ir konkrēts līgums, kura pamatā ir dinamiska iepirkuma sistēma, kā noteikts minētās direktīvas 33. pantā.

Ja piemēro šo atkāpi, dalībvalstis nodrošina, ka līgums nav spēkā saskaņā ar šīs direktīvas 2.d un 2.f pantu, ja:

ir pārkāpts Direktīvas 2004/18/EK 32. panta 4. punkta otrās daļas otrais ievilkums vai 33. panta 5. vai 6. punkts; un

līguma paredzamā vērtība ir vienāda ar Direktīvas 2004/18/EK 7. pantā noteiktajām robežvērtībām vai pārsniedz tās.

2.c pants

Pārskatīšanas pieprasīšanas termiņi

Ja dalībvalsts nosaka, ka jebkāds pieprasījums pārskatīt līgumslēdzējas iestādes lēmumu, kas pieņemts saistībā ar vai attiecībā uz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru, uz kuru attiecas Direktīva 2004/18/EK, ir jāiesniedz pirms noteikta termiņa beigām, tad šis termiņš ir vismaz 10 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad pretendentam vai kandidātam ir nosūtīts līgumslēdzējas iestādes lēmums, ja izmanto faksu vai elektroniskos saziņas līdzekļus, vai – ja izmanto citus saziņas līdzekļus – vai nu vismaz 15 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad pretendentam vai kandidātam ir nosūtīts līgumslēdzējas iestādes lēmums, vai arī vismaz 10 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad saņemts līgumslēdzējas iestādes lēmums. Katram pretendentam vai kandidātam paziņojot līgumslēdzējas iestādes lēmumu, tam pievieno kopsavilkumu par atbilstīgajiem iemesliem. Attiecībā uz pieprasījumiem pārskatīt šīs direktīvas 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētos lēmumus, uz ko neattiecas īpaša paziņošana, termiņš ir vismaz 10 kalendārās dienas no attiecīgā lēmuma publicēšanas dienas.

2.d pants

Spēkā neesamība

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka visos turpmāk norādītajos gadījumos līgumu par spēkā neesošu atzīst no līgumslēdzējas iestādes neatkarīga pārskatīšanas struktūra vai ka tā spēkā neesamība ir šādas pārskatīšanas struktūras lēmuma iznākums:

a)

līgumslēdzēja iestāde ir līguma slēgšanas tiesības piešķīrusi bez paziņojuma par līgumu iepriekšējas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas nav bijis atļauts saskaņā ar Direktīvu 2004/18/EK;

b)

ir pārkāpts šīs direktīvas 1. panta 5. punkts, 2. panta 3. punkts vai 2.a panta 2. punkts, un ar šādu pārkāpumu pretendentam, kas prasa pārskatīšanu, tika liegta iespēja izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus pirms līguma noslēgšanas, ja šāds pārkāpums ir saistīts ar Direktīvas 2004/18/EK pārkāpumu un ja šāds pārkāpums ir ietekmējis pretendenta, kurš prasa pārskatīšanu, izredzes iegūt līguma slēgšanas tiesības;

c)

šīs direktīvas 2.b panta c) punkta otrajā daļā minētajos gadījumos, ja dalībvalstis ir piemērojušas atkāpi no nogaidīšanas termiņa attiecībā uz līgumiem, kuru pamatā ir pamatnolīgums un dinamiska iepirkuma sistēma.

2.   Sekas tam, ka līgumu atzīst par spēkā neesošu, nosaka attiecīgās valsts tiesību akti.

Attiecīgās valsts tiesību aktos var noteikt visu līgumsaistību atcelšanu ar atpakaļejošu spēku vai noteikt, ka atceļ vienīgi tās saistības, kas vēl jāizpilda. Pēdējā minētajā gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka piemēro alternatīvas sankcijas 2.e panta 2. punkta nozīmē.

3.   Dalībvalstis var noteikt, ka no līgumslēdzējas iestādes neatkarīga pārskatīšanas struktūra nevar, pamatojoties uz 1. punktā minētajiem iemesliem, līgumu atzīt par spēkā neesošu, pat ja tā slēgšanas tiesības ir piešķirtas nelikumīgi, ja pārskatīšanas struktūra pēc visu attiecīgo aspektu izvērtēšanas konstatē, ka īpaši svarīgi iemesli saistībā ar vispārējām interesēm prasa saglabāt līguma sekas. Šādā gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka tā vietā piemēro alternatīvas sankcijas 2.e panta 2. punkta nozīmē.

Ekonomisko ieinteresētību līguma spēkā esamībā var uzskatīt par īpaši svarīgu iemeslu vienīgi tad, ja izņēmuma apstākļos spēkā neesamība radītu nesamērīgas sekas.

Tomēr ekonomiskā ieinteresētība, kas tieši saistīta ar attiecīgo līgumu, nav īpaši svarīgs iemesls saistībā ar vispārējām interesēm. Ekonomiskā ieinteresētība, kas tieši saistīta ar attiecīgo līgumu, ietver, inter alia, izmaksas, kas rodas līguma izpildes kavējuma rezultātā, izmaksas, kas rodas, sākot jaunu iepirkuma procedūru, izmaksas, kas rodas no tā uzņēmēja maiņas, kurš izpilda līgumu, un izmaksas, ko rada no spēkā neesamības izrietošās juridiskās saistības.

4.   Dalībvalstis nosaka, ka šā panta 1. punkta a) apakšpunktu nepiemēro, ja:

līgumslēdzēja iestāde uzskata, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršana bez paziņojuma par līgumu iepriekšējas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir pieļaujama saskaņā ar Direktīvu 2004/18/EK,

līgumslēdzēja iestāde ir Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicējusi paziņojumu, kā aprakstīts šīs direktīvas 3.a pantā, darot zināmu savu nodomu slēgt līgumu; un

līgums netika noslēgts, kamēr nebija beidzies termiņš, kas ir vismaz 10 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad ir publicēts minētais paziņojums.

5.   Dalībvalstis nosaka, ka šā panta 1. punkta c) apakšpunktu nepiemēro, ja:

līgumslēdzēja iestāde uzskata, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršana ir saskaņā ar Direktīvas 2004/18/EK 32. panta 4. punkta otrās daļas otro ievilkumu vai 33. panta 5. un 6. punktu,

līgumslēdzēja iestāde attiecīgajiem pretendentiem ir nosūtījusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu kopā ar šīs direktīvas 2.a panta 2. punkta ceturtās daļas pirmajā ievilkumā minēto kopsavilkumu par iemesliem; un

līgums netika noslēgts, kamēr nebija beidzies termiņš, kas ir vismaz 10 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad attiecīgajiem pretendentiem nosūtīts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ja izmanto faksu vai elektroniskus saziņas līdzekļus, vai – ja izmanto citus saziņas līdzekļus – vai nu vismaz 15 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad attiecīgajiem pretendentiem ir nosūtīts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, vai arī vismaz 10 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad saņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

2.e pants

Šīs direktīvas pārkāpumi un alternatīvas sankcijas

1.   Ja izdarīts 1. panta 5. punkta, 2. panta 3. punkta vai 2.a panta 2. punkta pārkāpums, uz kuru neattiecas 2.d panta 1. punkta b) apakšpunkts, dalībvalstis nodrošina spēkā neesamību saskaņā ar 2.d panta 1. līdz 3. punktu vai alternatīvas sankcijas. Dalībvalstis var noteikt, ka no līgumslēdzējas iestādes neatkarīga pārskatīšanas struktūra pēc visu attiecīgo aspektu izvērtēšanas pieņem lēmumu par to, vai līgums būtu jāuzskata par spēkā neesošu vai arī būtu jāpiemēro alternatīvas sankcijas.

2.   Alternatīvajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un preventīvām. Alternatīvās sankcijas ir:

sodanaudas piemērošana līgumslēdzējai iestādei; vai

līguma ilguma saīsināšana.

Dalībvalstis var pārskatīšanas struktūrai piešķirt plašas iespējas ņemt vērā visus attiecīgos faktorus, tostarp pārkāpuma smagumu, līgumslēdzējas iestādes darbību un – 2.d panta 2. punktā minētajos gadījumos – apjomu, kādā līgums paliek spēkā.

Šā punkta nolūkā zaudējumu atlīdzināšana nav atbilstīga sankcija.

2.f pants

Termiņi

1.   Dalībvalstis var noteikt, ka pārskatīšanas pieprasījums atbilstīgi 2.d panta 1. punktam ir jāiesniedz:

a)

pirms pagājušas vismaz 30 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad:

līgumslēdzēja iestāde publicēja paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saskaņā ar Direktīvas 2004/18/EK 35. panta 4. punktu, 36. un 37. pantu, ar nosacījumu, ka minētajā paziņojumā ir ietverts pamatojums līgumslēdzējas iestādes lēmumam līguma slēgšanas tiesības piešķirt bez paziņojuma par līgumu iepriekšējas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

līgumslēdzēja iestāde informēja attiecīgos pretendentus un kandidātus par līguma noslēgšanu, ar nosacījumu, ka minētajā informācijā ir kopsavilkums par attiecīgajiem iemesliem, kā minēts Direktīvas 2004/18/EK 41. panta 2. punktā, ievērojot minētās direktīvas 41. panta 3. punktu. Šī iespēja attiecas arī uz šīs direktīvas 2.b panta c) punktā minētajiem gadījumiem;

b)

un jebkurā gadījumā pirms ir pagājuši vismaz seši mēneši no nākamās dienas pēc dienas, kad ir noslēgts līgums.

2.   Visos pārējos gadījumos, tostarp attiecībā uz pārskatīšanas pieprasījumiem saskaņā ar 2.e panta 1. punktu, termiņus pārskatīšanas pieprasījumu iesniegšanai nosaka attiecīgās valsts tiesību aktos, ievērojot 2.c pantu.”

3)

Direktīvas 3. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“3. pants

Koriģēšanas mehānisms

1.   Komisija var izmantot šā panta 2. līdz 5. punktā paredzēto procedūru, ja tā pirms līguma noslēgšanas uzskata, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā, uz kuru attiecas Direktīva 2004/18/EK, ir nopietni pārkāpti Kopienas tiesību akti publiskā iepirkuma jomā.

2.   Komisija attiecīgajai dalībvalstij paziņo iemeslus, kuru dēļ tā ir secinājusi, ka izdarīts nopietns pārkāpums, un prasa to izlabot, izmantojot piemērotus līdzekļus.

3.   Attiecīgā dalībvalsts 21 kalendārās dienas laikā pēc 2. punktā minētā paziņojuma saņemšanas Komisijai iesniedz:

a)

apstiprinājumu, ka pārkāpums ir izlabots;

b)

pamatotu paskaidrojumu par to, kādēļ pārkāpums nav izlabots;

c)

paziņojumu par to, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru ir apturējusi vai nu līgumslēdzēja iestāde pēc savas iniciatīvas, vai arī tā apturēta, pamatojoties uz 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzēto pilnvarojumu.

4.   Saskaņā ar 3. punkta b) apakšpunktu iesniegtajā pamatotajā paskaidrojumā, cita starpā, var būt arī pamatojums, ka par varbūtējo pārkāpumu jau notiek tiesvedība vai cita pārskatīšanas procedūra, vai 2. panta 9. punktā minētā pārskatīšana. Šādā gadījumā dalībvalsts informē Komisiju par minēto procedūru iznākumu, tiklīdz tas kļūst zināms.

5.   Ja saskaņā ar 3. punkta c) apakšpunktu ir iesniegts paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras apturēšanu, dalībvalsts paziņo Komisijai, kad apturēšana ir atcelta vai sākta cita līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūra, kas pilnīgi vai daļēji attiecas uz to pašu līguma priekšmetu. Veicot šo paziņošanu, apstiprina, ka varbūtējais pārkāpums ir izlabots, vai ietver pamatotu paskaidrojumu, kāpēc tas nav izlabots.”

4)

Iekļauj šādus pantus:

“3.a pants

Brīvprātīgās ex ante pārskatāmības paziņojuma saturs

Šīs direktīvas 2.d panta 4. punkta otrajā ievilkumā minētajā paziņojumā, kura formātu Komisija pieņem saskaņā ar 3.b panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru, ir šāda informācija:

a)

līgumslēdzējas iestādes nosaukums un kontaktinformācija;

b)

līguma priekšmeta apraksts;

c)

pamatojums līgumslēdzējas iestādes lēmumam piešķirt līguma slēgšanas tiesības bez paziņojuma par līgumu iepriekšējas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

d)

tā uzņēmēja vārds vai nosaukums un kontaktinformācija, par labu kuram pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu; un

e)

attiecīgā gadījumā – jebkura cita informācija, ko līgumslēdzēja iestāde uzskata par lietderīgu.

3.b pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Padomdevēja komiteja valsts līgumu jautājumos, kas izveidota ar Padomes Lēmuma 71/306/EEK (1971. gada 26. jūlijs) (11) 1. pantu (turpmāk – “Komiteja”).

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 3. un 7. pantu Padomes Lēmumā 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (12), ņemot vērā tā 8. pantu.

5)

Direktīvas 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“4. pants

Īstenošana

1.   Komisija var prasīt, lai dalībvalstis, konsultējoties ar Padomdevēju komiteju, iesniedz tai informāciju par attiecīgo valstu pārskatīšanas procedūru darbību.

2.   Dalībvalstis katru gadu iesniedz Komisijai visu to lēmumu tekstus, kurus to pārskatīšanas struktūras pieņēmušas saskaņā ar 2.d panta 3. punktu, kā arī minēto lēmumu pamatojumu.”

6)

Iekļauj šādu pantu:

“4.a pants

Pārskatīšana

Komisija ne vēlāk kā 2012. gada 20. decembrī pārskata šīs direktīvas īstenošanu un ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par tās efektivitāti, un jo īpaši par alternatīvo sankciju un termiņu efektivitāti.”

2. pants

Direktīvas 92/13/EEK grozīšana

Direktīvu 92/13/EEK groza šādi.

1)

Direktīvas 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“1. pants

Darbības joma un pārskatīšanas procedūru pieejamība

1.   Šo direktīvu piemēro līgumiem, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/17/EK (2004. gada 31. marts), ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (13), izņemot gadījumus, kad šādi līgumi ir izslēgti no minētās direktīvas piemērošanas jomas saskaņā ar tās 5. panta 2. punktu, 18. līdz 26. pantu, 29. un 30. pantu vai 62. pantu.

Šīs direktīvas nozīmē līgumi ietver piegādes, būvdarbu un pakalpojumu līgumus, pamatnolīgumus un dinamiskas iepirkumu sistēmas.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka attiecībā uz līgumiem, uz ko attiecas Direktīva 2004/17/EK, līgumslēdzēju subjektu lēmumus var efektīvi un, jo īpaši, iespējami ātri pārskatīt saskaņā ar šīs direktīvas 2. līdz 2.f pantā izklāstītajiem nosacījumiem, pamatojoties uz to, ka ar šādiem lēmumiem ir pārkāpti Kopienas tiesību akti publiskā iepirkuma jomā vai attiecīgās valsts noteikumi, kas transponē minētos tiesību aktus.

2.   Dalībvalstis nodrošina to, ka starp uzņēmumiem, kuri norāda uz kaitējumu, kas nodarīts saistībā ar līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru, nav diskriminācijas tādēļ, ka šajā direktīvā ir nošķirti attiecīgo valstu noteikumi, ar ko īsteno Kopienas tiesību aktus, no citiem attiecīgo valstu noteikumiem.

3.   Dalībvalstis nodrošina to, ka saskaņā ar sīki izstrādātiem noteikumiem, ko dalībvalstis var pieņemt, pārskatīšanas procedūras ir pieejamas vismaz ikvienai personai, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt konkrēta līguma slēgšanas tiesības un kurai ar varbūtējo pārkāpumu ir vai var tikt nodarīts kaitējums.

4.   Dalībvalstis var prasīt, lai persona, kura vēlas izmantot pārskatīšanas procedūru, būtu paziņojusi līgumslēdzējam subjektam par varbūtējo pārkāpumu un par savu nodomu prasīt pārskatīšanu, ja vien tas neietekmē nogaidīšanas termiņu saskaņā ar 2.a panta 2. punktu vai jebkādus citus termiņus, kas saskaņā ar 2.c pantu attiecas uz pārskatīšanas pieprasīšanu.

5.   Dalībvalstis var prasīt, lai attiecīgā persona vispirms prasa pārskatīšanu līgumslēdzējā subjektā. Šādā gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka šāda pārskatīšanas pieteikuma iesniegšana nekavējoties aptur iespēju slēgt līgumu.

Dalībvalstis lemj par piemērotiem saziņas līdzekļiem, tostarp faksu un elektroniskiem līdzekļiem, ko izmanto šā punkta pirmajā daļā paredzētajam pārskatīšanas pieteikumam.

Šā punkta pirmajā daļā minētā apturēšana nebeidzas, kamēr nav pagājis termiņš, kas ir vismaz 10 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad līgumslēdzējs subjekts ir nosūtījis atbildi, ja izmanto faksu vai elektroniskus saziņas līdzekļus, vai – ja izmanto citus saziņas līdzekļus – vai nu vismaz 15 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad līgumslēdzējs subjekts ir nosūtījis atbildi, vai arī vismaz 10 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad saņemta atbilde.

2)

Direktīvas 2. pantu groza šādi:

a)

iekļauj nosaukumu “Prasības attiecībā uz pārskatīšanas procedūrām”;

b)

2. līdz 4. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“2.   Šā panta 1. punktā un 2.d un 2.e pantā paredzētās pilnvaras var piešķirt atsevišķām struktūrām, kas ir atbildīgas par pārskatīšanas procedūras dažādiem aspektiem.

3.   Kad pirmās instances struktūra, kas ir neatkarīga no līgumslēdzēja subjekta, pārskata līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmumu, dalībvalstis nodrošina, ka līgumslēdzējs subjekts nevar noslēgt līgumu, kamēr pārskatīšanas struktūra nav pieņēmusi lēmumu par vai nu pagaidu pasākumu, vai pārskatīšanas piemērošanu. Apturēšana beidzas ne agrāk, kā beidzoties 2.a panta 2. punktā un 2.d panta 4. un 5. punktā minētajam nogaidīšanas termiņam.

3.a   Izņemot šā panta 3. punktā un 1. panta 5. punktā paredzētos gadījumus, pārskatīšanas procedūrām nav obligāti automātiski jāaptur līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras, uz kurām tās attiecas.

4.   Dalībvalstis var noteikt, ka par pārskatīšanas procedūrām atbildīgā struktūra var ņemt vērā pagaidu pasākumu iespējamās sekas attiecībā uz visām interesēm, kurām varētu būt nodarīts kaitējums, kā arī sabiedrības interesēm un var nolemt nenoteikt šādus pasākumus, ja to negatīvās sekas varētu būt lielākas par ieguvumiem.

Lēmums nenoteikt pagaidu pasākumus neskar nekādas citas prasības, ko izvirza persona, kura lūdz veikt šos pasākumus.”;

c)

6. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“6.   Izņemot 2.d līdz 2.f pantā paredzētos gadījumus, šā panta 1. punktā minēto pilnvaru īstenošanas ietekmi uz līgumu, kas noslēgts pēc tā slēgšanas tiesību piešķiršanas, nosaka attiecīgo valstu tiesību aktos.

Turklāt, izņemot gadījumus, kad pirms zaudējumu atlīdzināšanas lēmums ir jāatceļ, dalībvalstis var paredzēt, ka pēc līguma noslēgšanas saskaņā ar 1. panta 5. punktu, šā panta 3. punktu vai 2.a līdz 2.f pantu par pārskatīšanas procedūrām atbildīgā struktūra ir pilnvarota lemt vienīgi par zaudējumu atlīdzināšanu personām, kurām ar pārkāpumu nodarīts kaitējums.”;

d)

9. punkta pirmajā daļā vārdkopu “tiesa vai tribunāls Līguma 177. panta nozīmē” aizstāj ar vārdkopu “tiesa Līguma 234. panta nozīmē”.

3)

Iekļauj šādus pantus:

“2.a pants

Nogaidīšanas termiņš

1.   Pieņemot nepieciešamos noteikumus atbilstīgi šā panta 2. punktā un 2.c pantā izklāstītajiem obligātajiem nosacījumiem, dalībvalstis nodrošina, ka 1. panta 3. punktā minētajām personām ir pietiekami daudz laika, lai efektīvi pārskatītu līgumslēdzēju subjektu pieņemtos lēmumus par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

2.   Pēc lēmuma par tāda līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, uz ko attiecas Direktīva 2004/17/EK, līgumu nevar noslēgt, kamēr nav pagājis termiņš, kas ir vismaz 10 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad attiecīgajiem pretendentiem un kandidātiem ir nosūtīts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ja izmanto faksu vai elektroniskus līdzekļus, vai – ja izmanto citus saziņas līdzekļus – vai nu vismaz 15 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad attiecīgajiem pretendentiem un kandidātiem ir nosūtīts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, vai arī vismaz 10 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad saņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Pretendentus uzskata par attiecīgiem, ja viņi vēl nav galīgi izslēgti. Izslēgšana ir galīga, ja tā ir paziņota attiecīgiem pretendentiem un ja vai nu neatkarīga pārskatīšanas struktūra to ir atzinusi par likumīgu, vai arī tai vairs nevar piemērot pārskatīšanas procedūru.

Kandidātus uzskata par attiecīgiem, ja līgumslēdzējs subjekts nav darījis pieejamu informāciju par viņu pieteikuma noraidīšanu, pirms attiecīgajiem pretendentiem paziņots lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Katram attiecīgajam pretendentam vai attiecīgajam kandidātam paziņojot lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tam pievieno:

kopsavilkumu par atbilstīgajiem iemesliem, kā minēts Direktīvas 2004/17/EK 49. panta 2. punktā; un

precīzu norādi par konkrētu nogaidīšanas periodu, ko piemēro saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, ar kuriem transponē šo punktu.

2.b pants

Atkāpes no nogaidīšanas termiņa

Dalībvalstis var noteikt, ka šīs direktīvas 2.a panta 2. punktā minētos termiņus nepiemēro šādos gadījumos:

a)

ja Direktīvā 2004/17/EK nav noteikta paziņojuma iepriekšēja publicēšana Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

b)

ja vienīgais attiecīgais pretendents šīs direktīvas 2.a panta 2. punkta nozīmē ir pretendents, kam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, un ja nav attiecīgu kandidātu;

c)

ja tie ir konkrēti līgumi, kuru pamatā ir dinamiska iepirkuma sistēma, kā noteikts Direktīvas 2004/17/EK 15. pantā.

Ja piemēro šo atkāpi, dalībvalstis nodrošina, ka līgums nav spēkā saskaņā ar šīs direktīvas 2.d un 2.f pantu, ja:

ir pārkāpts Direktīvas 2004/17/EK 15. panta 5. un 6. punkts; un

līguma paredzamā vērtība ir vienāda ar Direktīvas 2004/17/EK 16. pantā noteiktajām robežvērtībām vai pārsniedz tās.

2.c pants

Pārskatīšanas pieprasīšanas termiņi

Ja dalībvalsts nosaka, ka jebkāds pieprasījums pārskatīt līgumslēdzēja subjekta lēmumu, kas pieņemts saistībā ar vai attiecībā uz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru, uz kuru attiecas Direktīva 2004/17/EK, ir jāiesniedz pirms noteikta termiņa beigām, tad šis termiņš ir vismaz 10 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad pretendentam vai kandidātam ir nosūtīts līgumslēdzēja subjekta lēmums, ja izmanto faksu vai elektroniskos saziņas līdzekļus, vai – ja izmanto citus saziņas līdzekļus – vai nu vismaz 15 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad pretendentam vai kandidātam ir nosūtīts līgumslēdzēja subjekta lēmums, vai arī vismaz 10 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad saņemts līgumslēdzēja subjekta lēmums. Katram pretendentam vai kandidātam paziņojot līgumslēdzēja subjekta lēmumu, tam pievieno kopsavilkumu par atbilstīgajiem iemesliem. Attiecībā uz pieprasījumiem pārskatīt šīs direktīvas 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētos lēmumus, uz ko neattiecas īpaša paziņošana, termiņš ir vismaz 10 kalendārās dienas no attiecīgā lēmuma publicēšanas dienas.

2.d pants

Spēkā neesamība

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka visos turpmāk norādītajos gadījumos līgumu par spēkā neesošu atzīst no līgumslēdzēja subjekta neatkarīga pārskatīšanas struktūra vai ka tā spēkā neesamība ir šādas pārskatīšanas struktūras lēmuma iznākums:

a)

līgumslēdzējs subjekts ir līguma slēgšanas tiesības piešķīris bez paziņojuma iepriekšējas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas nav bijis atļauts saskaņā ar Direktīvu 2004/17/EK;

b)

ir pārkāpts šīs direktīvas 1. panta 5. punkts, 2. panta 3. punkts vai 2.a panta 2. punkts, un ar šādu pārkāpumu pretendentam, kas prasa pārskatīšanu, tika liegta iespēja izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus pirms līguma noslēgšanas, ja šāds pārkāpums ir saistīts ar Direktīvas 2004/17/EK pārkāpumu un ja šāds pārkāpums ir ietekmējis pretendenta, kurš prasa pārskatīšanu, izredzes iegūt līguma slēgšanas tiesības;

c)

šīs direktīvas 2.b panta c) punkta otrajā daļā minētajos gadījumos, ja dalībvalstis ir piemērojušas atkāpi no nogaidīšanas termiņa attiecībā uz līgumiem, kuru pamatā ir dinamiska iepirkuma sistēma.

2.   Sekas tam, ka līgumu atzīst par spēkā neesošu, nosaka attiecīgās valsts tiesību akti.

Attiecīgās valsts tiesību aktos var noteikt visu līgumsaistību atcelšanu ar atpakaļejošu spēku vai noteikt, ka atceļ vienīgi tās saistības, kas vēl jāizpilda. Pēdējā minētajā gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka piemēro alternatīvas sankcijas 2.e panta 2. punkta nozīmē.

3.   Dalībvalstis var noteikt, ka no līgumslēdzēja subjekta neatkarīga pārskatīšanas struktūra nevar, pamatojoties uz 1. punktā minētajiem iemesliem, līgumu atzīt par spēkā neesošu, pat ja tā slēgšanas tiesības ir piešķirtas nelikumīgi, ja pārskatīšanas struktūra pēc visu attiecīgo aspektu izvērtēšanas konstatē, ka īpaši svarīgi iemesli saistībā ar vispārējām interesēm prasa saglabāt līguma sekas. Šādā gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka tā vietā piemēro alternatīvas sankcijas 2.e panta 2. punkta nozīmē.

Ekonomisko ieinteresētību līguma spēkā esamībā var uzskatīt par īpaši svarīgu iemeslu vienīgi tad, ja izņēmuma apstākļos spēkā neesamība radītu nesamērīgas sekas.

Tomēr ekonomiskā ieinteresētība, kas tieši saistīta ar attiecīgo līgumu, nav īpaši svarīgs iemesls saistībā ar vispārējām interesēm. Ekonomiskā ieinteresētība, kas tieši saistīta ar attiecīgo līgumu, ietver, inter alia, izmaksas, kas rodas līguma izpildes kavējuma rezultātā, izmaksas, kas rodas, sākot jaunu iepirkuma procedūru, izmaksas, kas rodas no tā uzņēmēja maiņas, kurš izpilda līgumu, un izmaksas, ko rada no spēkā neesamības izrietošās juridiskās saistības.

4.   Dalībvalstis nosaka, ka šā panta 1. punkta a) apakšpunktu nepiemēro, ja:

līgumslēdzējs subjekts uzskata, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršana bez paziņojuma iepriekšējas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir pieļaujama saskaņā ar Direktīvu 2004/17/EK,

līgumslēdzējs subjekts ir Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicējis paziņojumu, kā aprakstīts šīs direktīvas 3.a pantā, darot zināmu savu nodomu slēgt līgumu; un

līgums netika noslēgts, kamēr nebija beidzies termiņš, kas ir vismaz 10 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad ir publicēts minētais paziņojums.

5.   Dalībvalstis nosaka, ka šīs direktīvas 1. punkta c) apakšpunktu nepiemēro, ja:

līgumslēdzējs subjekts uzskata, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršana ir saskaņā ar Direktīvas 2004/17/EK 15. panta 5. un 6. punktu,

līgumslēdzējs subjekts attiecīgajiem pretendentiem ir nosūtījis lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu kopā ar šīs direktīvas 2.a panta 2. punkta ceturtās daļas pirmajā ievilkumā minēto kopsavilkumu par iemesliem,

līgums netika noslēgts, kamēr nebija beidzies termiņš, kas ir vismaz 10 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad attiecīgajiem pretendentiem nosūtīts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ja izmanto faksu vai elektroniskus saziņas līdzekļus, vai – ja izmanto citus saziņas līdzekļus – vai nu vismaz 15 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad attiecīgajiem pretendentiem ir nosūtīts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, vai arī vismaz 10 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad saņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

2.e pants

Šīs direktīvas pārkāpumi un alternatīvas sankcijas

1.   Ja pārkāpts 1. panta 5. punkts, 2. panta 3. punkts vai 2.a panta 2. punkts un ja uz pārkāpumu neattiecas 2.d panta 1. punkta b) apakšpunkts, dalībvalstis nodrošina spēkā neesamību saskaņā ar 2.d panta 1. līdz 3. punktu vai alternatīvas sankcijas. Dalībvalstis var noteikt, ka no līgumslēdzēja subjekta neatkarīga pārskatīšanas struktūra pēc visu attiecīgo aspektu izvērtēšanas pieņem lēmumu par to, vai līgums būtu jāuzskata par spēkā neesošu vai arī būtu jāpiemēro alternatīvas sankcijas.

2.   Alternatīvajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un preventīvām. Alternatīvās sankcijas ir:

sodanaudas piemērošana līgumslēdzējam subjektam; vai

līguma ilguma saīsināšana.

Dalībvalstis var pārskatīšanas struktūrai piešķirt plašas iespējas ņemt vērā visus attiecīgos faktorus, tostarp pārkāpuma smagumu, līgumslēdzēja subjekta darbību un – 2.d panta 2. punktā minētajos gadījumos – apjomu, kādā līgums paliek spēkā.

Šā punkta nolūkā zaudējumu atlīdzināšana nav atbilstīga sankcija.

2.f pants

Termiņi

1.   Dalībvalstis var noteikt, ka pārskatīšanas pieprasījums atbilstīgi 2.d panta 1. punktam ir jāiesniedz:

a)

pirms pagājušas vismaz 30 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad:

līgumslēdzējs subjekts publicēja paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saskaņā ar Direktīvas 2004/17/EK 43. un 44. pantu, ar nosacījumu, ka minētajā paziņojumā ir ietverts pamatojums līgumslēdzēja subjekta lēmumam līguma slēgšanas tiesības piešķirt bez paziņojuma iepriekšējas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

līgumslēdzējs subjekts informēja attiecīgos pretendentus un kandidātus par līguma noslēgšanu ar nosacījumu, ka minētajā informācijā ir kopsavilkums par attiecīgajiem iemesliem, kā minēts Direktīvas 2004/17/EK 49. panta 2. punktā. Šī iespēja attiecas arī uz šīs direktīvas 2.b panta c) punktā minētiem gadījumiem;

b)

un jebkurā gadījumā, pirms ir pagājuši vismaz seši mēneši no nākamās dienas pēc dienas, kad ir noslēgts līgums.

2.   Visos pārējos gadījumos, tostarp attiecībā uz pārskatīšanas pieprasījumiem saskaņā ar 2.e panta 1. punktu, termiņus pārskatīšanas pieprasījumu iesniegšanai nosaka attiecīgās valsts tiesību aktos, ievērojot 2.c pantu.”

4)

Direktīvas 3. līdz 7. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

“3.a pants

Brīvprātīgās ex ante pārskatāmības paziņojuma saturs

Šīs direktīvas 2.d panta 4. punkta otrajā ievilkumā minētajā paziņojumā, kura formātu Komisija pieņem saskaņā ar 3.b panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru, ir šāda informācija:

a)

līgumslēdzēja subjekta nosaukums un kontaktinformācija;

b)

līguma priekšmeta apraksts;

c)

pamatojums līgumslēdzēja subjekta lēmumam piešķirt līguma slēgšanas tiesības bez paziņojuma iepriekšējas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

d)

tā uzņēmēja vārds vai nosaukums un kontaktinformācija, par labu kuram pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu; un

e)

atbilstošā gadījumā – jebkura cita informācija, ko līgumslēdzējs subjekts uzskata par lietderīgu.

3.b pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Padomdevēja komiteja valsts līgumu jautājumos, kas izveidota ar Padomes Lēmuma 71/306/EEK (1971. gada 26. jūlijs) (14) 1. pantu (turpmāk – “Komiteja”).

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 3. un 7. pantu Padomes Lēmumā 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (15), ņemot vērā tā 8. pantu.

5)

Direktīvas 8. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“8. pants

Koriģēšanas mehānisms

1.   Komisija var izmantot šā panta 2. līdz 5. punktā paredzēto procedūru, ja tā pirms līguma noslēgšanas uzskata, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā, uz kuru attiecas Direktīva 2004/17/EK, ir nopietni pārkāpti Kopienas tiesību akti publiskā iepirkuma jomā vai – attiecībā uz minētās direktīvas 27. panta a) punktu – to līgumslēdzēju subjektu gadījumā, uz kuriem attiecas minētais punkts.

2.   Komisija attiecīgajai dalībvalstij paziņo iemeslus, kuru dēļ tā ir secinājusi, ka izdarīts nopietns pārkāpums, un prasa to izlabot, izmantojot piemērotus līdzekļus.

3.   Attiecīgā dalībvalsts 21 kalendārās dienas laikā pēc 2. punktā minētā paziņojuma saņemšanas Komisijai iesniedz:

a)

apstiprinājumu, ka pārkāpums ir izlabots;

b)

pamatotu paskaidrojumu par to, kādēļ pārkāpums nav izlabots; vai

c)

paziņojumu par to, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru ir apturējis vai nu līgumslēdzējs subjekts pēc savas iniciatīvas, vai arī tā apturēta, pamatojoties uz 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzēto pilnvarojumu.

4.   Saskaņā ar 3. punkta b) apakšpunktu iesniegtajā pamatotajā paskaidrojumā, cita starpā, var būt arī pamatojums, ka par varbūtējo pārkāpumu jau notiek tiesvedība vai 2. panta 9. punktā minētā pārskatīšana. Šādā gadījumā dalībvalsts informē Komisiju par minēto procedūru iznākumu, tiklīdz tas kļūst zināms.

5.   Ja saskaņā ar 3. punkta c) apakšpunktu ir iesniegts paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras apturēšanu, dalībvalsts paziņo Komisijai, kad apturēšana ir atcelta vai sākta cita līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūra, kas pilnīgi vai daļēji attiecas uz to pašu līguma priekšmetu. Veicot šo paziņošanu, apstiprina, ka varbūtējais pārkāpums ir izlabots, vai ietver pamatotu paskaidrojumu, kāpēc tas nav izlabots.”

6)

Direktīvas 9. līdz 12. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

“12. pants

Īstenošana

1.   Komisija var prasīt, lai dalībvalstis, konsultējoties ar Padomdevēju komiteju, iesniedz tai informāciju par attiecīgo valstu pārskatīšanas procedūru darbību.

2.   Dalībvalstis katru gadu iesniedz Komisijai visu to lēmumu tekstus, kurus to pārskatīšanas struktūras pieņēmušas saskaņā ar 2.d panta 3. punktu, kā arī minēto lēmumu pamatojumu.

12.a pants

Pārskatīšana

Komisija ne vēlāk kā 2012. gada 20. decembrī pārskata šīs direktīvas īstenošanu un ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par tās efektivitāti, un jo īpaši par alternatīvo sankciju un termiņu efektivitāti.”

7)

Svītro pielikumu.

3. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 2009. gada 20. decembrim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmu Komisijai šo noteikumu tekstu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2007. gada 11. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. LOBO ANTUNES


(1)  OV C 93, 27.4.2007., 16. lpp.

(2)  OV C 146, 30.6.2007., 69. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta 2007. gada 21. jūnija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2007. gada 15. novembra Lēmums.

(4)  OV L 395, 30.12.1989., 33. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 92/50/EEK (OV L 209, 24.7.1992., 1. lpp.).

(5)  OV L 76, 23.3.1992., 14. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/97/EK (OV L 363, 20.12.2006., 107. lpp.).

(6)  OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/97/EK.

(7)  OV L 134, 30.4.2004., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/97/EK.

(8)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).

(9)  OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.

(10)  OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 2006/97/EK (OV L 363, 20.12.2006., 107. lpp.).”

(11)  OV L 185, 16.8.1971., 15. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 77/63/EEK (OV L 13, 15.1.1977., 15. lpp.).

(12)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp., Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).”

(13)  OV L 134, 30.4.2004., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 2006/97/EK (OV L 363, 20.12.2006., 107. lpp.).”

(14)  OV L 185, 16.8.1971., 15. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 77/63/EEK (OV L 13, 15.1.1977., 15. lpp.).

(15)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).”


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Komisija

20.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 335/47


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 10. decembris),

ar ko groza Lēmumu 2006/687/EK, Lēmumu 2006/875/EK un Lēmumu 2006/876/EK attiecībā uz atsevišķām dalībvalstīm paredzētā Kopienas finansiālā atbalsta 2007. gadā pārdali šo valstu programmām dzīvnieku slimību izskaušanai un pārraudzībai un pārbaudēm, kuru mērķis ir zoonožu profilakse

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5985)

(2007/851/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 24. panta 5. un 6. punktu, kā arī 29. un 32. pantu,

tā kā:

(1)

Lēmumā 90/424/EEK izklāstītas procedūras, kas nosaka Kopienas finansiālo atbalstu programmām, kuru mērķis ir dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušana, kontrole un pārraudzība.

(2)

Komisijas 2006. gada 12. oktobra Lēmumā 2006/687/EK par programmām, kuras var pretendēt uz Kopienas finansiālo atbalstu 2007. gadā dažu dzīvnieku slimību apkarošanai un uzraudzībai, zoonožu profilaksei un TSE uzraudzībai, kā arī par programmām GSE un skrepi slimības apkarošanai (2) noteikta Kopienas finansiālā atbalsta paredzētā likme un maksimālā summa attiecībā uz katru no dalībvalstu iesniegtajām programmām.

(3)

Komisijas 2006. gada 30. novembra Lēmumā 2006/875/EK, ar ko apstiprina dalībvalstu iesniegtās programmas 2007. gadam dzīvnieku slimību, dažu TSE, izskaušanai un pārraudzībai un zoonožu profilaksei (3), un Komisijas 2006. gada 30. novembra Lēmumā 2006/876/EK, ar kuru apstiprina dzīvnieku slimību, dažu TSE izskaušanas un uzraudzības programmas un zoonožu profilakses programmas, ko 2007. gadam iesniegušas Bulgārija un Rumānija, un ar kuru groza Lēmumu 2006/687/EK, noteikta Kopienas finansiālā atbalsta paredzētā likme un maksimālā summa attiecībā uz katru no dalībvalstu iesniegtajām programmām.

(4)

Komisija ir izvērtējusi dalībvalstu iesniegtos ziņojumus par minēto programmu izdevumiem. Minētā izvērtējuma rezultāti liecina, ka atsevišķas dalībvalstis neizmantos visus tām 2007. gadam piešķirtos līdzekļus, savukārt citas piešķirto apmēru pārtērēs.

(5)

Tādēļ jākoriģē Kopienas atbalsts atsevišķām minētajām programmām. Ir lietderīgi pārdalīt finansējumu no to dalībvalstu programmām, kas visus piešķirtos līdzekļus neizmanto, un nodot tos valstīm, kas piešķirto apmēru pārtērē. Pārdale balstāma uz jaunāko informāciju par attiecīgo dalībvalstu faktiskajiem izdevumiem.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2006/687/EK, Lēmums 2006/875/EK un Lēmums 2006/876/EK.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2006/687/EK I līdz V pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Lēmumu 2006/875/EK groza šādi.

1)

Lēmuma 1. pantu groza šādi:

a)

šā panta 2. punktu groza šādi:

i)

tā d) apakšpunktā “EUR 1 200 000” aizstāj ar “EUR 790 000”;

ii)

tā e) apakšpunktā “EUR 1 850 000” aizstāj ar “EUR 900 000”;

iii)

tā g) apakšpunktā “EUR 4 850 000” aizstāj ar “EUR 4 100 000”;

b)

šā panta 3. punktā “EUR 600 000” aizstāj ar “EUR 450 000”.

2)

Lēmuma 2. panta 2. punktu groza šādi:

a)

tā a) apakšpunktā “EUR 3 500 000” aizstāj ar “EUR 5 500 000”;

b)

tā b) apakšpunktā “EUR 1 100 000” aizstāj ar “EUR 1 950 000”;

c)

tā c) apakšpunktā “EUR 2 000 000” aizstāj ar “EUR 3 000 000”;

d)

tā d) apakšpunktā “EUR 95 000” aizstāj ar “EUR 20 000”;

e)

tā e) apakšpunktā “EUR 1 600 000” aizstāj ar “EUR 1 280 000”.

3)

Lēmuma 3. panta 2. punktu groza šādi:

a)

tā a) apakšpunktā “EUR 3 000 000” aizstāj ar “EUR 8 000 000”;

b)

tā b) apakšpunktā “EUR 2 500 000” aizstāj ar “EUR 2 950 000”;

c)

tā c) apakšpunktā “EUR 1 100 000” aizstāj ar “EUR 1 550 000”.

4)

Lēmuma 4. panta 2. punktu groza šādi:

a)

tā b) apakšpunktā “EUR 400 000” aizstāj ar “EUR 1 600 000”;

b)

tā c) apakšpunktā “EUR 35 000” aizstāj ar “EUR 85 000”;

c)

tā e) apakšpunktā “EUR 2 300 000” aizstāj ar “EUR 4 800 000”;

d)

tā f) apakšpunktā “EUR 225 000” aizstāj ar “EUR 425 000”.

5)

Lēmuma 5. pantu groza šādi:

a)

šā panta 2. punktu groza šādi:

i)

tā a) apakšpunktā “EUR 5 000 000” aizstāj ar “EUR 5 900 000”;

ii)

tā b) apakšpunktā “EUR 200 000” aizstāj ar “EUR 570 000”;

iii)

tā c) apakšpunktā “EUR 4 000 000” aizstāj ar “EUR 5 000 000”;

iv)

tā e) apakšpunktā “EUR 1 600 000” aizstāj ar “EUR 1 220 000”;

b)

šā panta 3. punktā “EUR 650 000” aizstāj ar “EUR 200 000”.

6)

Lēmuma 6. panta 2. punktu groza šādi:

a)

tā a) apakšpunktā “EUR 4 900 000” aizstāj ar “EUR 8 000 000”;

b)

tā b) apakšpunktā “EUR 160 000” aizstāj ar “EUR 360 000”;

c)

tā c) apakšpunktā “EUR 1 300 000” aizstāj ar “EUR 1 400 000”;

d)

tā d) apakšpunktā “EUR 600 000” aizstāj ar “EUR 1 100 000”.

7)

Lēmuma 7. panta 2. punktu groza šādi:

a)

tā a) apakšpunktā “EUR 660 000” aizstāj ar “EUR 550 000”;

b)

tā c) apakšpunktā “EUR 250 000” aizstāj ar “EUR 500 000”;

c)

tā g) apakšpunktā “EUR 2 000 000” aizstāj ar “EUR 960 000”;

d)

tā h) apakšpunktā “EUR 875 000” aizstāj ar “EUR 550 000”;

e)

tā i) apakšpunktā “EUR 175 000” aizstāj ar “EUR 0”;

f)

tā j) apakšpunktā “EUR 320 000” aizstāj ar “EUR 590 000”;

g)

tā m) apakšpunktā “EUR 60 000” aizstāj ar “EUR 110 000”;

h)

tā q) apakšpunktā “EUR 450 000” aizstāj ar “EUR 20 000”;

i)

tā r) apakšpunktā “EUR 205 000” aizstāj ar “EUR 50 000”.

8)

Lēmuma 8. panta 2. punktu groza šādi:

a)

tā a) apakšpunktā “EUR 800 000” aizstāj ar “EUR 1 100 000”;

b)

tā b) apakšpunktā “EUR 500 000” aizstāj ar “EUR 650 000”.

9)

Lēmuma 9. panta 2. punkta a) apakšpunktā “EUR 250 000” aizstāj ar “EUR 350 000”.

10)

Lēmuma 10. panta 2. punktā “EUR 120 000” aizstāj ar “EUR 350 000”.

11)

Lēmuma 12. panta 2. punktu groza šādi:

a)

tā c) apakšpunktā “EUR 160 000” aizstāj ar “EUR 310 000”;

b)

tā d) apakšpunktā “EUR 243 000” aizstāj ar “EUR 460 000”;

c)

tā j) apakšpunktā “EUR 510 000” aizstāj ar “EUR 900 000”;

d)

tā n) apakšpunktā “EUR 10 000” aizstāj ar “EUR 15 000”;

e)

tā t) apakšpunktā “EUR 121 000” aizstāj ar “EUR 46 000”;

f)

tā x) apakšpunktā “EUR 130 000” aizstāj ar “EUR 200 000”;

g)

tā y) apakšpunktā “EUR 275 000” aizstāj ar “EUR 1 125 000”.

12)

Lēmuma 13. panta 2. punktu groza šādi:

a)

tā b) apakšpunktā “EUR 1 059 000” aizstāj ar “EUR 1 320 000”;

b)

tā c) apakšpunktā “EUR 1 680 000” aizstāj ar “EUR 1 950 000”;

c)

tā f) apakšpunktā “EUR 1 827 000” aizstāj ar “EUR 1 650 000”;

d)

tā g) apakšpunktā “EUR 10 237 000” aizstāj ar “EUR 9 100 000”;

e)

tā i) apakšpunktā “EUR 6 755 000” aizstāj ar “EUR 6 410 000”;

f)

tā j) apakšpunktā “EUR 3 375 000” aizstāj ar “EUR 3 000 000”;

g)

tā k) apakšpunktā “EUR 348 000” aizstāj ar “EUR 530 000”;

h)

tā s) apakšpunktā “EUR 3 744 000” aizstāj ar “EUR 244 000”;

i)

tā t) apakšpunktā “EUR 2 115 000” aizstāj ar “EUR 2 940 000”;

j)

tā v) apakšpunktā “EUR 1 088 000” aizstāj ar “EUR 610 000”.

13)

Lēmuma 14. panta 2. punktu groza šādi:

a)

tā d) apakšpunktā “EUR 500 000” aizstāj ar “EUR 50 000”;

b)

tā g) apakšpunktā “EUR 713 000” aizstāj ar “EUR 413 000”;

c)

tā i) apakšpunktā “EUR 800 000” aizstāj ar “EUR 70 000”;

d)

tā j) apakšpunktā “EUR 150 000” aizstāj ar “EUR 65 000”;

e)

tā o) apakšpunktā “EUR 328 000” aizstāj ar “EUR 530 000”;

f)

tā p) apakšpunktā “EUR 305 000” aizstāj ar “EUR 45 000”.

14)

Lēmuma 15. panta 2. punktu groza šādi:

a)

tā c) apakšpunktā “EUR 927 000” aizstāj ar “EUR 827 000”;

b)

tā e) apakšpunktā “EUR 1 306 000” aizstāj ar “EUR 516 000”;

c)

tā f) apakšpunktā “EUR 5 374 000” aizstāj ar “EUR 4 500 000”;

d)

tā h) apakšpunktā “EUR 629 000” aizstāj ar “EUR 279 000”;

e)

tā i) apakšpunktā “EUR 3 076 000” aizstāj ar “EUR 620 000”;

f)

tā j) apakšpunktā “EUR 2 200 000” aizstāj ar “EUR 1 280 000”;

g)

tā l) apakšpunktā “EUR 332 000” aizstāj ar “EUR 232 000”;

h)

tā o) apakšpunktā “EUR 716 000” aizstāj ar “EUR 41 000”;

i)

tā q) apakšpunktā “EUR 279 000” aizstāj ar “EUR 179 000”;

j)

tā t) apakšpunktā “EUR 9 178 000” aizstāj ar “EUR 5 178 000”.

3. pants

Lēmumu 2006/876/EK groza šādi.

1)

Lēmuma 1. panta 2. punktu groza šādi:

a)

tā a) apakšpunktā “EUR 830 000” aizstāj ar “EUR 0”;

b)

tā b) apakšpunktā “EUR 800 000” aizstāj ar “EUR 0”.

2)

Lēmuma 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā “EUR 425 000” aizstāj ar “EUR 275 000”.

3)

Lēmuma 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā “EUR 508 000” aizstāj ar “EUR 5 000”.

4)

Lēmuma 4. panta 2. punktu groza šādi:

a)

tā a) apakšpunktā “EUR 23 000” aizstāj ar “EUR 88 000”;

b)

tā b) apakšpunktā “EUR 105 000” aizstāj ar “EUR 505 000”.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 10. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 282, 13.10.2006., 52. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/876/EK (OV L 337, 5.12.2006., 57. lpp.).

(3)  OV L 337, 5.12.2006., 46. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/22/EK (OV L 7, 12.1.2007., 46. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2006/687/EK I līdz V pielikumu aizstāj ar šādiem pielikumiem:

I PIELIKUMS

Dzīvnieku slimību izskaušanas un pārraudzības programmu saraksts, kā minēts 1. panta 1. punktā

Kopienas finansiālā atbalsta likme un maksimālais apmērs

Slimība

Dalībvalsts

Likme

Maksimālā summa

(EUR)

Aujeski slimība

Beļģija

50 %

350 000

Spānija

50 %

350 000

Infekciozais katarālais drudzis

Spānija

50 %

8 000 000

Francija

50 %

360 000

Itālija

50 %

1 400 000

Portugāle

50 %

1 100 000

Liellopu bruceloze

Īrija

50 %

1 950 000

Spānija

50 %

5 500 000

Itālija

50 %

3 000 000

Kipra

50 %

20 000

Portugāle

50 %

1 280 000

Apvienotā Karaliste (1)

50 %

1 100 000

Liellopu tuberkuloze

Spānija

50 %

8 000 000

Itālija

50 %

2 950 000

Polija

50 %

1 550 000

Portugāle

50 %

450 000

Klasiskais cūku mēris

Vācija

50 %

1 100 000

Francija

50 %

650 000

Luksemburga

50 %

35 000

Slovēnija

50 %

25 000

Slovākija

50 %

400 000

Liellopu enzootiskā leikoze

Igaunija

50 %

20 000

Itālija

50 %

1 600 000

Latvija

50 %

85 000

Lietuva

50 %

135 000

Polija

50 %

4 800 000

Portugāle

50 %

425 000

Aitu un kazu bruceloze (B. melitensis)

Grieķija

50 %

200 000

Spānija

50 %

5 900 000

Francija

50 %

570 000

Itālija

50 %

5 000 000

Kipra

50 %

120 000

Portugāle

50 %

1 220 000

Poseidom  (2)

Francija (3)

50 %

50 000

Trakumsērga

Bulgārija

50 %

0

Čehija

50 %

490 000

Vācija

50 %

850 000

Igaunija

50 %

925 000

Latvija

50 %

790 000

Lietuva

50 % tās teritorijā; 100 % pierobežā

450 000

Ungārija

50 %

900 000

Austrija

50 %

185 000

Polija

50 %

4 100 000

Rumānija

50 %

0

Slovēnija

50 %

375 000

Slovākija

50 %

500 000

Somija

50 %

112 000

Āfrikas cūku mēris/klasiskais cūku mēris

Bulgārija

50 %

275 000

Itālija

50 %

140 000

Rumānija

50 %

5 250 000

Cūku vezikulārā slimība

Itālija

50 %

350 000

Putnu gripa

Beļģija

50 %

66 000

Bulgārija

50 %

88 000

Čehija

50 %

74 000

Dānija

50 %

310 000

Vācija

50 %

460 000

Igaunija

50 %

40 000

Īrija

50 %

59 000

Grieķija

50 %

42 000

Spānija

50 %

82 000

Francija

50 %

280 000

Itālija

50 %

900 000

Kipra

50 %

15 000

Latvija

50 %

15 000

Lietuva

50 %

12 000

Luksemburga

50 %

15 000

Ungārija

50 %

110 000

Malta

50 %

5 000

Nīderlande

50 %

126 000

Austrija

50 %

42 000

Polija

50 %

87 000

Rumānija

50 %

505 000

Portugāle

50 %

46 000

Slovēnija

50 %

32 000

Slovākija

50 %

21 000

Somija

50 %

27 000

Zviedrija

50 %

200 000

Apvienotā Karaliste

50 %

1 125 000

Kopā

80 171 000

II PIELIKUMS

Zoonožu profilakses kontroles programmu saraksts, kā minēts 2. panta 1. punktā

Kopienas finansiālā atbalsta likme un maksimālais apmērs

Zoonoze

Dalībvalsts

Likme

Maksimālā summa

(EUR)

Salmoneloze

Beļģija

50 %

550 000

Bulgārija

50 %

5 000

Čehija

50 %

330 000

Dānija

50 %

500 000

Vācija

50 %

175 000

Igaunija

50 %

27 000

Īrija

50 %

0

Grieķija

50 %

60 000

Spānija

50 %

960 000

Francija

50 %

550 000

Itālija

50 %

590 000

Kipra

50 %

40 000

Latvija

50 %

60 000

Ungārija

50 %

110 000

Nīderlande

50 %

1 350 000

Austrija

50 %

80 000

Polija

50 %

2 000 000

Portugāle

50 %

20 000

Rumānija

50 %

215 000

Slovākija

50 %

50 000

Kopā

7 672 000

III PIELIKUMS

TSE pārraudzības programmu saraksts, kā minēts 3. panta 1. punktā

Kopienas finansiālā atbalsta likme un maksimālais apmērs

Slimība

Dalībvalsts

Likme veiktajām ātrajām pārbaudēm un diferencējošiem testiem

Maksimālā summa

(EUR)

TSE

Beļģija

100 %

2 084 000

Čehija

100 %

1 320 000

Dānija

100 %

1 950 000

Vācija

100 %

11 307 000

Igaunija

100 %

233 000

Īrija

100 %

6 410 000

Grieķija

100 %

1 650 000

Spānija

100 %

9 100 000

Francija

100 %

24 815 000

Itālija

100 %

3 000 000

Kipra

100 %

530 000

Latvija

100 %

312 000

Lietuva

100 %

645 000

Luksemburga

100 %

146 000

Ungārija

100 %

784 000

Malta

100 %

90 000

Nīderlande

100 %

5 112 000

Austrija

100 %

1 759 000

Polija

100 %

244 000

Portugāle

100 %

2 940 000

Rumānija

100 %

2 370 000

Slovēnija

100 %

308 000

Slovākija

100 %

610 000

Somija

100 %

839 000

Zviedrija

100 %

2 020 000

Apvienotā Karaliste

100 %

6 781 000

Kopā

87 359 000

IV PIELIKUMS

GSE izskaušanas programmu saraksts, kā minēts 4. panta 1. punktā

Kopienas finansiālā atbalsta likme un maksimālais apmērs

Slimība

Dalībvalsts

Likme

Maksimālā summa

(EUR)

GSE

Beļģija

50 % izbrāķēšanai

50 000

Čehija

50 % izbrāķēšanai

750 000

Dānija

50 % izbrāķēšanai

51 000

Vācija

50 % izbrāķēšanai

50 000

Igaunija

50 % izbrāķēšanai

98 000

Īrija

50 % izbrāķēšanai

70 000

Grieķija

50 % izbrāķēšanai

750 000

Spānija

50 % izbrāķēšanai

413 000

Francija

50 % izbrāķēšanai

50 000

Itālija

50 % izbrāķēšanai

65 000

Luksemburga

50 % izbrāķēšanai

100 000

Nīderlande

50 % izbrāķēšanai

60 000

Austrija

50 % izbrāķēšanai

48 000

Polija

50 % izbrāķēšanai

530 000

Portugāle

50 % izbrāķēšanai

45 000

Slovēnija

50 % izbrāķēšanai

25 000

Slovākija

50 % izbrāķēšanai

250 000

Somija

50 % izbrāķēšanai

25 000

Apvienotā Karaliste

50 % izbrāķēšanai

347 000

Kopā

3 777 000

V PIELIKUMS

Skrepi slimības izskaušanas programmu saraksts, kā minēts 5. panta 1. punktā

Kopienas finansiālā atbalsta likme un summa

Slimība

Dalībvalsts

Likme

Maksimālā summa

(EUR)

Skrepi slimība

Beļģija

50 % nokaušanai; 50 % genotipa noteikšanai

99 000

Čehija

50 % nokaušanai; 50 % genotipa noteikšanai

107 000

Vācija

50 % nokaušanai; 50 % genotipa noteikšanai

827 000

Igaunija

50 % nokaušanai; 50 % genotipa noteikšanai

13 000

Īrija

50 % nokaušanai; 50 % genotipa noteikšanai

279 000

Grieķija

50 % nokaušanai; 50 % genotipa noteikšanai

516 000

Spānija

50 % nokaušanai; 50 % genotipa noteikšanai

4 500 000

Francija

50 % nokaušanai; 50 % genotipa noteikšanai

8 862 000

Itālija

50 % nokaušanai; 50 % genotipa noteikšanai

620 000

Kipra

50 % nokaušanai; 50 % genotipa noteikšanai

1 280 000

Luksemburga

50 % nokaušanai; 50 % genotipa noteikšanai

28 000

Ungārija

50 % nokaušanai; 50 % genotipa noteikšanai

232 000

Nīderlande

50 % nokaušanai; 50 % genotipa noteikšanai

543 000

Austrija

50 % nokaušanai; 50 % genotipa noteikšanai

14 000

Portugāle

50 % nokaušanai; 50 % genotipa noteikšanai

41 000

Rumānija

50 % nokaušanai; 50 % genotipa noteikšanai

980 000

Slovēnija

50 % nokaušanai; 50 % genotipa noteikšanai

83 000

Slovākija

50 % nokaušanai; 50 % genotipa noteikšanai

179 000

Somija

50 % nokaušanai; 50 % genotipa noteikšanai

11 000

Zviedrija

50 % nokaušanai; 50 % genotipa noteikšanai

6 000

Apvienotā Karaliste

50 % nokaušanai; 50 % genotipa noteikšanai

5 178 000

Kopā

24 398 000


(1)  Apvienotā Karaliste vienīgi attiecībā uz Ziemeļīriju.

(2)  Riketsioze, babezioze un anaplazmoze, ko Francijas aizjūras departamentos pārnēsā slimību pārnēsātāji kukaiņi.

(3)  Francijai tikai attiecībā uz Gvadelupu, Martiniku un Reinjonu.


20.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 335/57


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 13. decembris),

ar ko groza Lēmumu 2005/5/EK attiecībā uz Kopienas salīdzinošajiem pētījumiem un pārbaudēm Asparagus officinalis sēklām un pavairošanas materiālam saskaņā ar Padomes Direktīvu 2002/55/EK

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 6168)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/852/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību (1) un jo īpaši tās 43. panta 3. un 5. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2004. gada 27. decembra Lēmumā 2005/5/EK, ar ko paredz pasākumus Kopienas salīdzinošiem pētījumiem un pārbaudēm konkrētu lauksaimniecības augu, dārzeņu un vīnogulāju šķirņu sēklām un pavairošanas materiālam saskaņā ar Padomes Direktīvām 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 92/33/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK un 2002/57/EK laikposmā no 2005. līdz 2009. gadam (2), ir izklāstīti pasākumi salīdzinošiem pētījumiem un pārbaudēm, kas no 2005. gada līdz 2009. gadam jāveic saskaņā ar Padomes Direktīvu 2002/55/EK attiecībā uz Asparagus officinalis.

(2)

Par minēto pētījumu un pārbaužu veikšanu atbildīgā struktūra ir informējusi Komisiju, ka darbs ir virzījies uz priekšu straujāk, nekā gaidīts, un ka augiem raksturīgu pārmaiņu rezultātā, kuras novēroja 2005.–2007. gadā, patlaban sagaidāms, ka visi attiecīgie novērojumi, kas paredzēti 2004. gada 21. jūnijā publicētajā uzaicinājumā iesniegt projektus (3), tiks pabeigti līdz 2008. gada beigām, nevis līdz 2009. gada beigām. Tā ir norādījusi, ka tādējādi kopējās attaisnotās izmaksas būs zemākas, nekā sākotnēji pieņemts, turpretim izmaksas 2008. gadā būs augstākas.

(3)

Pamatojoties uz minētajiem faktiem, atbildīgā struktūra ir iesniegusi priekšlikumu attaisnoto izmaksu un Kopienas ieguldījuma pārrēķināšanai.

(4)

Tātad attaisnotās izmaksas un Kopienas ieguldījums ir jāpielāgo.

(5)

Tāpēc Lēmums 2005/5/EK attiecīgi jāgroza.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un reproduktīvā materiāla komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2005/5/EK groza šādi:

1)

Lēmuma 1. panta pirmajā daļā gadaskaitli “2009.” aizstāj ar “2008.”.

2)

Lēmuma 3. panta pirmajā daļā gadaskaitli “2009.” aizstāj ar “2008.”.

3)

Pielikumu groza atbilstīgi šā lēmuma pielikumam.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/124/EK (OV L 339, 6.12.2006., 12. lpp.).

(2)  OV L 2, 5.1.2005., 12. lpp.

(3)  http://europa.eu.int/comm/food/plant/call2004/index_en.htm


PIELIKUMS

Lēmuma 2005/5/EK pielikumu groza šādi.

1)

Tabulu “2008. gadā veicamie pētījumi un izmaksas” aizstāj ar šādu tabulu:

“2008. gadā veicamie pētījumi un izmaksas

Šķirne

Atbildīgā iestāde

Izvērtējamie dati

Paraugu skaits

Attaisnojamās izmaksas

(EUR)

Maksimālais Kopienas finansiālais ieguldījums (līdzvērtīgs 80 % no attaisnotajām izmaksām)

(EUR)

Asparagus officinalis  (1)

BSA Hannover (D)

Šķirnes identitāte un tīrība (uz lauka).

Ārējā sēklas kvalitāte (laboratorijā)

100

43 495

34 794

KOPĒJĀS IZMAKSAS

34 794

2)

Tabulu, kuras virsraksts ir “2009. gadā veicamie pētījumi un pārbaudes”, svītro.


(1)  Pētījumi un testi, kas ilgst vairāk nekā vienu gadu.”


20.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 335/59


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 13. decembris)

par 2005. gadā sākto Kopienas salīdzinošo pētījumu un pārbaužu Asparagus officinalis sēklām un pavairošanas materiālam turpināšanu 2008. gadā saskaņā ar Padomes Direktīvu 2002/55/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/853/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību (1),

ņemot vērā Komisijas 2004. gada 27. decembra Lēmumu 2005/5/EK, ar ko paredz pasākumus Kopienas salīdzinošiem pētījumiem un pārbaudēm konkrētu lauksaimniecības augu, dārzeņu un vīnogulāju šķirņu sēklām un pavairošanas materiālam saskaņā ar Padomes Direktīvām 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 92/33/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK un 2002/57/EK laikposmā no 2005. līdz 2009. gadam (2), un jo īpaši tā 3. pantu,

tā kā:

(1)

Lēmumā 2005/5/EK paredzēti pasākumi salīdzinošiem pētījumiem un pārbaudēm attiecībā uz Asparagus officinalis no 2005. gada līdz 2009. gadam saskaņā ar Padomes Direktīvu 2002/55/EK.

(2)

Pētījumi un pārbaudes, kas veikti 2005., 2006. un 2007. gadā, jāturpina 2008. gadā,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

Vienīgais pants

2005. gadā sāktos Kopienas salīdzinošos pētījumus un pārbaudes Asparagus officinalis sēklām un pavairošanas materiālam turpina 2008. gadā saskaņā ar Lēmumu 2005/5/EK.

Briselē, 2007. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/124/EK (OV L 339, 6.12.2006., 12. lpp.).

(2)  OV L 2, 5.1.2005., 12. lpp.


Labojums

20.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 335/60


Labojumi Padomes Direktīvā 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 347, 2006. gada 11. decembris )

1. lappusē, 1. zemsvītras piezīmē:

tekstu:

OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/98/EK (OV L 221, 12.8.2006., 9. lpp.).”

lasīt šādi:

OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/98/EK (OV L 363, 20.12.2006, 129. lpp.).”

1. lappusē, 2. zemsvītras piezīmē:

tekstu:

OV 71, 14.4.1967., 1301. lpp. 69/463/EEK (OV L 320, 20.12.1969., 34. lpp.).”

lasīt šādi:

OV 71, 14.4.1967., 1301. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 77/388/EEK.”

2. lappusē, preambulas 19. apsvēruma trešajā teikumā:

tekstu:

“… par gāzes piegādes vietu, izmantojot dabasgāzes piegādes sistēmu …”

lasīt šādi:

“… par gāzes piegādes vietu, izmantojot dabasgāzes sadales sistēmu …”

14. lappusē, 30. panta otrajā daļā:

tekstu:

“Papildus 1. punktā minētajam darījumam tādu brīvā apgrozībā laistu preču importu, ko ieved Kopienā no kādas trešās teritorijas, kas ir Kopienas muitas teritorijas daļa, uzskata par preču importu.”

lasīt šādi:

“Papildus pirmajā daļā minētajam darījumam tādu brīvā apgrozībā laistu preču importu, ko ieved Kopienā no kādas trešās teritorijas, kas ir Kopienas muitas teritorijas daļa, uzskata par preču importu.”

15. lappusē, 34. panta 4. punkta pirmajā daļā:

tekstu:

“4.   Dalībvalsts, kuras teritorijā preces atrodas nosūtīšanas vai transportēšanas sākšanas brīdī, nodokļa maksātājiem, kas veic preču piegādi, kurām varētu piemērot 1. punktu, dod tiesības izvēlēties, ka šādu piegādes vietu nosaka saskaņā ar 33. punktu.”

lasīt šādi:

“4.   Dalībvalsts, kuras teritorijā preces atrodas nosūtīšanas vai transportēšanas sākšanas brīdī, nodokļa maksātājiem, kas veic preču piegādi, kurām varētu piemērot 1. punktu, dod tiesības izvēlēties, ka šādu piegādes vietu nosaka saskaņā ar 33. pantu.”

18. lappusē, 57. panta 1. punkta trešajā rindā:

tekstu:

“… , 52. panta 1. punkta …”

lasīt šādi:

“…, 56. panta 1. punkta …”

22. lappusē, pēc 82. panta (nodaļas nosaukumā):

tekstu:

“2.   nodaļa

Preču iegāde Kopienas iekšienē”

lasīt šādi:

“3.   nodaļa

Preču iegāde Kopienas iekšienē”.

22. lappusē, 83. pantā:

tekstu:

“…, ko saskaņa ar 1. nodaļu izmanto, lai noteiktu summu, kurai uzliek nodokli, to pašu preču piegādei attiecīgās dalībvalsts teritorijā. Attiecībā uz šīs direktīvas 21. un 21. pantā minētajiem darījumiem, …”

lasīt šādi:

“…, ko saskaņā ar 2. nodaļu izmanto, lai noteiktu summu, kurai uzliek nodokli, to pašu preču piegādei attiecīgās dalībvalsts teritorijā. Attiecībā uz šīs direktīvas 21. un 22. pantā minētajiem darījumiem, …”

32. lappusē, 147. panta 1. punkta otrajā daļā:

tekstu:

“Tomēr dalībvalstis var atbrīvot piegādi, kuras kopīgā vērtība ir mazāka nekā 1. punkta c) apakšpunktā paredzētā vērtība.”

lasīt šādi:

“Tomēr dalībvalstis var atbrīvot piegādi, kuras kopējā vērtība ir mazāka nekā pirmās daļas c) apakšpunktā paredzētā vērtība.”

32. lappusē, 147. panta 2. punkta trešajā daļā:

tekstu:

“Katra dalībvalsts iesniedz Komisijai spiedogu paraugus, ko tā izmanto vizēšanai, kas minēta otrajā ievilkumā. Komisija šo informāciju dara zināmu pārējo dalībvalstu nodokļu iestādēm.”

lasīt šādi:

“Katra dalībvalsts iesniedz Komisijai spiedogu paraugus, ko tā izmanto vizēšanai, kas minēta otrajā daļā. Komisija šo informāciju dara zināmu pārējo dalībvalstu nodokļu iestādēm.”

34. lappusē, 161. panta a) punktā:

tekstu:

“a)

30. pantā minēto preču piegādi, ja uz tām vēl attiecas vienošanās par pagaidu importu ar pilnīgu atbrīvojumu no importa nodevām vai ārējā tranzīta pasākumi;”

lasīt šādi:

“a)

30. panta pirmajā daļā minēto preču piegādi, ja uz tām vēl attiecas vienošanās par pagaidu importu ar pilnīgu atbrīvojumu no importa nodevām vai ārējā tranzīta pasākumi;”.

36. lappusē, 170. panta b) punktā:

tekstu:

“b)

darījumiem, par kuriem saskaņā ar 194., 195., 196., 197. un 199. pantu nodokli maksā vienīgi pircējs vai pakalpojumu saņēmējs.”

lasīt šādi:

“b)

darījumiem, par kuriem saskaņā ar 194. līdz 197. pantu vai 199. pantu nodokli maksā vienīgi pircējs vai pakalpojumu saņēmējs.”

36. lappusē, 173. panta 2. punkta d) apakšpunktā:

tekstu:

“d)

atļaut vai prasīt nodokļa maksātājam veikt atskaitīšanu saskaņā ar 1. punkta pirmajā apakšpunktā paredzēto noteikumu par visām precēm un pakalpojumiem, kas lietoti visiem tajā minētajiem darījumiem;”

lasīt šādi:

“d)

atļaut vai prasīt nodokļa maksātājam veikt atskaitīšanu saskaņā ar 1. punkta pirmajā daļā paredzēto noteikumu par visām precēm un pakalpojumiem, kas lietoti visiem tajā minētajiem darījumiem;”.

39. lappusē, 194. pantā:

194. panta pirmā un otrā daļa kļūst par attiecīgi 1. un 2. punktu.

39. lappusē, 194. panta jaunajā 2. punktā:

tekstu:

“2.   Dalībvalstis izstrādā nosacījumus pirmās daļas piemērošanai.”

lasīt šādi:

“2.   Dalībvalstis izstrādā nosacījumus 1. punkta piemērošanai.”

47. lappusē, 255. pantā:

tekstu:

“Ja dalībvalstis ieguldījumu zelta pircēju nosaka par personu, kas atbildīga par PVN nomaksu saskaņā ar 198. panta 1. pantu, vai ja tās izmanto 198. panta 2. paredzēto izvēles iespēju noteikt, …”

lasīt šādi:

“Ja dalībvalstis ieguldījumu zelta pircēju nosaka par personu, kas atbildīga par PVN nomaksu saskaņā ar 198. panta 1. punktu, vai ja tās izmanto 198. panta 2. punktā paredzēto izvēles iespēju noteikt, …”

62. lappusē, 373. pantā:

tekstu:

“Dalībvalstis, kuras 1978. gada 1. janvārī piemēroja noteikumus par atkāpi no 28. panta vai 78. panta pirmās daļas c) punkta, var turpināt piemērot šos noteikumus.”

lasīt šādi:

“Dalībvalstis, kuras 1978. gada 1. janvārī piemēroja noteikumus par atkāpi no 28. panta vai 79. panta pirmās daļas c) punkta, var turpināt piemērot šos noteikumus.”

66. lappusē, pēc 410. panta (nodaļas nosaukumā):

tekstu:

“4.   nodaļa

Transponēšana un stāšanās spēkā”

lasīt šādi:

“3.   nodaļa

Transponēšana un stāšanās spēkā”.

79. lappusē, XI pielikuma A daļā:

tekstu:

“Direktīva 2004/66/EK (OV L 168, 1.5.2004., 35. lpp.) (vienīgi pielikuma V punkts”

lasīt šādi:

“Direktīva 2004/66/EK (OV L 168, 1.5.2004., 35. lpp.) (vienīgi pielikuma V punkts)”.

79. lappusē, XI pielikuma A daļā:

tekstu:

“Direktīva 2006/98/EK (OV L ..., ..., ... lpp). (vienīgi pielikuma 2. punkts)”

lasīt šādi:

“Direktīva 2006/98/EK (OV L 363, 20.12.2006., 129. lpp.) (vienīgi pielikuma 2. punkts)”.

79. lappusē, XI pielikuma A daļā:

Svītro zemsvītras piezīmi.

79. lappusē, XI pielikuma B daļā, tabulas pirmajā slejā:

tekstu:

“Direktīvu 95/7/EK”

lasīt šādi:

“Direktīva 95/7/EK”.

80. lappusē, XI pielikuma B daļā, tabulas pirmās slejas trešajā rindā:

tekstu:

“Direktīva 2006/18/EK”

lasīt šādi:

“Direktīva 2006/69/EK”.

81. lappusē, XII pielikumā, tabulas pirmās slejas (“Direktīva 67/227/EEK”) otrajā rindā:

tekstu:

“1. panta pirmā, otrā un trešā daļa”

lasīt šādi:

“1. panta otrā un trešā daļa”.

81. lappusē, XII pielikumā, tabulas piektās slejas (“Šī direktīva”) astotajā rindā:

tekstu:

“5. panta 2. apakšpunkts”

lasīt šādi:

“5. panta 2. punkts”.

81. lappusē, XII pielikumā, tabulas piektās slejas (“Šī direktīva”) devītajā rindā:

tekstu:

“5. panta 1. apakšpunkts”

lasīt šādi:

“5. panta 1. punkts”.

82. lappusē, XII pielikumā, tabulas otrās slejas (“Direktīva 77/388/EEK”) un piektās slejas (“Šī direktīva”) divdesmit pirmajā rindā:

iekļauj tekstu, attiecīgi: “5. panta 8. punkta otrais teikums” un “19. panta otrā daļa”.

85. lappusē, XII pielikumā, tabulas piektās slejas (“Šī direktīva”) divpadsmitajā rindā:

tekstu:

“79. panta pirmās daļas a) un b) punkts, 84. panta a) un b) punkts”

lasīt šādi:

“79. panta pirmās daļas a) un b) punkts 87. panta a) un b) punkts”.

86. lappusē, XII pielikumā, tabulas piektās slejas (“Šī direktīva”) trešajā rindā:

tekstu:

“86. panta pirmā punkta pirmās daļas a) apakšpunkts”

lasīt šādi:

“86. panta 1. punkta a) apakšpunkts”.

86. lappusē, XII pielikumā, tabulas piektās slejas (“Šī direktīva”) ceturtajā rindā:

tekstu:

“86. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunkts”

lasīt šādi:

“86. panta 1. punkta b) apakšpunkts”.

87. lappusē, XII pielikumā, tabulas piektās slejas (“Šī direktīva”) septiņpadsmitajā rindā:

tekstu:

“133. panta a) līdz d) punkts”

lasīt šādi:

“133. panta pirmās daļas a) līdz d) punkts”.

88. lappusē, XII pielikumā, tabulas piektās slejas (“Šī direktīva”) piektajā rindā:

tekstu:

“135. panta 1. punkta b) līdz f) punkts”

lasīt šādi:

“135. panta 1. punkta b) līdz f) apakšpunkts”.

91. lappusē, XII pielikumā, tabulas otrās slejas (“Direktīva 77/388/EEK”) sešpadsmitajā rindā:

tekstu:

“20. panta 4. punkta pirmais līdz ceturtais ievilkums”

lasīt šādi:

“20. panta 4. punkta pirmās daļas pirmais līdz ceturtais ievilkums”.

92. lappusē, XII pielikumā, tabulas otrajā slejā (“Direktīva 77/388/EEK”) un piektajā slejā (“Šī direktīva”):

pēc deviņpadsmitās rindas iekļauj jaunu rindu, ierakstot attiecīgi: “24.a panta otrā daļa” un “—”.

93. lappusē, XII pielikumā, tabulas piektās slejas (“Šī direktīva”) piektajā rindā:

tekstu:

“304. panta 1. punkta pirmās daļas e) apakšpunkts”

lasīt šādi:

“272. panta 1. punkta pirmās daļas e) apakšpunkts”.

93. lappusē, XII pielikumā, tabulas otrās slejas (“Direktīva 77/388/EEK”) divdesmit trešajā rindā:

tekstu:

“26.a panta A daļas g) punkta ievadfrāze”

lasīt šādi:

“26.a panta A daļas g) punkta ievada teikums”.

94. lappusē, XII pielikumā, tabulas otrās slejas (“Direktīva 77/388/EEK”) astotajā rindā:

tekstu:

“26.a panta B daļas 4. punkta otrā daļas pirmais”

lasīt šādi:

“26.a panta B daļas 4. punkta pirmā daļa”.

102. lappusē, XII pielikumā, tabulas piektās slejas (“Šī direktīva”) deviņpadsmitajā rindā:

tekstu:

“157. pants”

lasīt šādi:

“157. panta 2. punkts”.

105. lappusē, XII pielikumā, tabulas otrās slejas (“Direktīva 77/388/EEK”) pirmajā rindā:

tekstu:

“28.f panta 3. punkts, ar ko pantā iekļauj 3.a punktu”

lasīt šādi:

“28.f panta 3. punkts, ar ko 18. pantā iekļauj 3.a punktu”.

105. lappusē, XII pielikumā, tabulas piektās slejas (“Šī direktīva”) septiņpadsmitajā rindā:

tekstu:

“199. panta a) līdz g) punkts”

lasīt šādi:

“199. panta 1. punkta a) līdz g) apakšpunkts”.

113. lappusē, XII pielikumā, tabulas otrās slejas (“Direktīva 77/388/EEK”) un piektās slejas (“Šī direktīva”) septiņpadsmitajā rindā:

tekstu:

“A pielikuma I daļa” un “VII pielikuma 1. punkts”

lasīt šādi:

“A pielikuma I daļas 1. un 2. punkts” un “VII pielikuma 1. punkta a) un b) apakšpunkts”.

113. lappusē, XII pielikumā, tabulas otrās slejas (“Direktīva 77/388/EEK”) un piektās slejas (“Šī direktīva”) astoņpadsmitajā rindā:

tekstu:

“A pielikuma I daļas 1., 2. punkts un 3. punkts” un “VII pielikuma 1. punkta a) b) un c) apakšpunkts”

lasīt šādi:

“A pielikuma I daļas 3. punkts” un “VII pielikuma 1. punkta c) un d) apakšpunkts”.

113. lappusē, XII pielikumā:

svītro tabulas deviņpadsmito rindu (teksts “A pielikuma II daļa” un “VII pielikuma 2. punkts”).

117. lappusē, XII pielikumā, ceturtās slejas (“Citi tiesību akti”) piektajā rindā:

tekstu:

“V pielikuma 5. sadaļas 1. punkta b) apakšpunkts 2003. gada Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās aktā”

lasīt šādi:

“V pielikuma 5. sadaļas 1. punkta b) apakšpunkts 2003. gada Pievienošanās aktā”.

117. lappusē, XII pielikumā, ceturtās slejas (“Citi tiesību akti”) piecpadsmitajā rindā:

tekstu:

“VIII pielikuma 7. sadaļas 1. punkta trešā daļa 2003. gada Pievienošanās aktā”

lasīt šādi:

“VIII pielikuma 7. sadaļas 1. punkta b) apakšpunkta trešā daļa 2003. gada Pievienošanās aktā”.