ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 334

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 19. decembris


Saturs

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/817/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 8. novembris), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

1

Vēstuļu apmaiņa

3

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

7

 

 

2007/818/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 8. novembris), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Melnkalnes Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

25

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Melnkalnes Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

26

 

 

2007/819/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 8. novembris), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Serbijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

45

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Serbijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

46

 

 

2007/820/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 8. novembris), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

65

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

66

 

 

2007/821/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 8. novembris), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Albānijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

84

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Albānijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

85

 

 

2007/822/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 8. novembris), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

96

Nolīgums Starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

97

 

 

2007/823/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 8. novembris), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Melnkalnes Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

108

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Melnkalnes Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

109

 

 

2007/824/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 8. novembris), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

120

Vēstuļu apmaiņa

121

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

125

 

 

2007/825/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 8. novembris), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Serbijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

136

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Serbijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

137

 

 

2007/826/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 22. novembris), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Moldovas Republiku par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti

148

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Moldovas Republiku par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti

149

 

 

2007/827/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 22. novembris), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Moldovas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu

168

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Moldovas Republiku par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu

169

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Padome

19.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 334/1


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 8. novembris),

lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

(2007/817/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 63. panta 3. punkta b) apakšpunktu, saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Komisija Eiropas Kopienas vārdā risināja sarunas par nolīgumu ar Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi.

(2)

Saskaņā ar Padomes 2007. gada 18. septembra Lēmumu nolīgums 2007. gada 18. septembrī Eiropas Kopienas vārdā parakstīts, ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu vēlāk.

(3)

Nolīgums būtu jāapstiprina.

(4)

Ar nolīgumu tiek izveidota Apvienotā atpakaļuzņemšanas komiteja, kas var pieņemt savu reglamentu. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt vienkāršotu procedūru Kopienas nostājas izstrādāšanai šajā jautājumā.

(5)

Saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Apvienotā Karaliste ir paziņojusi, ka tā vēlas piedalīties šā lēmuma pieņemšanā un piemērošanā.

(6)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un neskarot minētā protokola 4. pantu, Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un Īrijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(7)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un Dānijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs sniedz nolīguma 22. panta 2. punktā paredzēto paziņojumu (2).

3. pants

Komisija pārstāv Kopienu Apvienotajā atpakaļuzņemšanas komitejā, kas izveidota ar Nolīguma 18. pantu.

4. pants

Kopienas nostāju Apvienotajā atpakaļuzņemšanas komitejā attiecībā uz tās reglamenta pieņemšanu, kā prasīts nolīguma 18. panta 5. punktā, pieņem Komisija, iepriekš apspriežoties ar Padomes norīkotu īpašu komiteju.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2007. gada 8. novembrī.

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

R. PEREIRA


(1)  Atzinums sniegts 2007. gada 24. oktobrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Nolīguma spēkā stāšanās dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


VĒSTUĻU APMAIŅA

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image

Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation, together with the attached text of the Agreement.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska

Dr. Rui Carlos Pereira

Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal

Mr. Franco Frattini

Vice-President of the European Commission

BRUSSELS

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,

Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за преземаље на лица со незаконски престој, заедно со приложениот текст на Спогодбатa.

Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за преземање на лица со незаконски престој и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.

Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.

Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

Гордана Јанкулоска

Image

Г-дин Руи Карлос Переира

Министеp за внатрешната администрација на Република

Португалија Совет на Европската унија

Г-дин Франко Фратини

Потпретседател hа Европската комисија

БРИСЕЛ

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the “former Yugoslav Republic of Macedonia”.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES,

EIROPAS KOPIENA, turpmāk “Kopiena”,

un

BIJUSĪ DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS REPUBLIKA,

APŅĒMUŠĀS veicināt savu sadarbību, lai efektīvāk apkarotu nelikumīgu imigrāciju,

VĒLOTIES ar šo nolīgumu un uz savstarpīguma pamata paredzēt ātras un efektīvas procedūras, lai varētu identificēt un drošā, kārtīgā veidā nosūtīt atpakaļ personas, kuras neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas vai kādas Eiropas Savienības dalībvalsts teritoriju, un sadarbības garā veicināt šādu personu tranzītu,

UZSVEROT, ka šis nolīgums neskar tādas Kopienas, Eiropas Savienības dalībvalstu un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas tiesības, pienākumus un atbildību atbilstīgi starptautiskajām tiesībām, un, jo īpaši, 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas un 1951. gada 28. jūlija Konvencijas par bēgļu statusu,

ŅEMOT VĒRĀ, ka šis nolīgums ietilpst Eiropas Kopienas dibināšanas līguma IV sadaļas darbības jomā un tā noteikumi neattiecas uz Dānijas Karalisti saskaņā ar Protokolu par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam,

ŅEMOT VĒRĀ Stabilizācijas un asociācijas nolīguma (1) 76. panta 2. punktu, kurā ietverts pušu pienākums pēc pieprasījuma noslēgt atpakaļuzņemšanas nolīgumu,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. PANTS

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a)

“Līgumslēdzējas puses” ir Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika un Kopiena;

b)

“atpakaļuzņemšana” ir process, kad pieprasījuma iesniedzēja valsts nodod un pieprasījuma saņēmēja valsts saņem personas (pieprasījuma saņēmēja valsts pilsoņi, trešo valstu pilsoņi vai bezvalstnieki), kuras ir nelikumīgi ieradušās, atrodas vai uzturas pieprasījuma iesniedzējā valstī, saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem;

c)

“Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsonis” ir jebkura persona, kurai ir Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsonība saskaņā ar tās tiesību aktiem;

d)

“dalībvalsts pilsonis” ir jebkura persona, kurai ir kādas dalībvalsts pilsonība, kā noteikts Kopienā;

e)

“dalībvalsts” ir jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts, izņemot Dānijas Karalisti;

f)

“trešās valsts pilsonis” ir jebkura persona, kurai ir tādas valsts pilsonība, kas nav Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika vai kāda no dalībvalstīm;

g)

“bezvalstnieks” ir jebkura persona, kurai nav pilsonības;

h)

“uzturēšanās atļauja” ir Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas vai kādas dalībvalsts izsniegta jebkura veida atļauja, kas personai dod tiesības uzturēties attiecīgās valsts teritorijā. Tas neietver pagaidu atļaujas, kas atļauj uzturēties tās teritorijā saistībā ar patvēruma pieteikuma vai uzturēšanās atļaujas pieteikuma izskatīšanu;

i)

“vīza” ir Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas vai kādas no dalībvalstīm izsniegta atļauja vai pieņemts lēmums, kas vajadzīgs, lai ieceļotu attiecīgajā teritorijā vai šķērsotu to tranzītā. Tas neattiecas uz lidostas tranzīta vīzu;

j)

“pieprasījuma iesniedzēja valsts” ir valsts (Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika vai kāda no dalībvalstīm), kura iesniedz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu saskaņā ar nolīguma 7. pantu vai tranzīta pieteikumu saskaņā ar nolīguma 14. pantu;

k)

“pieprasījuma saņēmēja valsts” ir valsts (Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika vai kāda no dalībvalstīm), kurai iesniedz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu saskaņā ar nolīguma 7. pantu vai tranzīta pieteikumu saskaņā ar nolīguma 14. pantu;

l)

“kompetentā iestāde” ir jebkura Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas valsts iestāde vai kādas dalībvalsts iestāde, kurai ir uzticēta šā līguma īstenošana saskaņā ar tā 19. panta 1. punkta a) apakšpunktu;

m)

“pierobežas apgabals” ir 30 km josla ap kopīgo sauszemes robežu starp dalībvalsti un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, kā arī dalībvalstu un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas starptautisko lidostu teritorijas;

n)

“tranzīts” ir pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijas šķērsošana, ko veic trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks, kad viņš dodas no pieprasījuma iesniedzējas valsts uz galamērķa valsti.

I IEDAĻA

BIJUŠĀS DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS REPUBLIKAS ATPAKAĻUZŅEMŠANAS PIENĀKUMI

2. PANTS

Savas valsts pilsoņu atpakaļuzņemšana

1.   Pēc dalībvalsts pieprasījuma Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visas personas, kuras neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem tiesiskajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts teritoriju, ja ir pierādīts vai var pamatoti uzskatīt, balstoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, kā šīs personas ir Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņi.

2.   Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, ja iespējams, vienlaicīgi uzņem atpakaļ arī:

personu, kas minētas 1. punktā, nepilngadīgos, neprecētos bērnus līdz 18 gadu vecumam, neņemot vērā viņu dzimšanas vietu vai pilsonību, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts teritorijā,

personu, kas minētas 1. punktā, laulātos, kuriem ir citas valsts pilsonība, ar noteikumu, ka viņiem ir tiesības ieceļot un uzturēties vai ir tiesības saņemt ieceļošanas un uzturēšanās atļauju Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī.

3.   Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika uzņem atpakaļ arī personas, kuras pēc ieceļošanas dalībvalsts teritorijā atteikušās no Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsonības, ja vien dalībvalsts vismaz nav garantējusi šīs personas naturalizēt.

4.   Pēc tam, kad Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, kompetentā Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde nekavējoties un ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā izsniedz atpakaļ uzņemamās personas atgriešanai nepieciešamos ceļošanas dokumentus ar derīguma termiņu vismaz 30 dienas. Ja juridisku vai faktisku iemeslu dēļ attiecīgo personu nevar pārvietot sākotnēji izsniegtā ceļošanas dokumenta derīguma termiņa laikā, Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas kompetentā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde 14 kalendāro dienu laikā izsniedz jaunu ceļošanas dokumentu ar tādu pašu derīguma termiņu. Ja Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika 14 kalendāro dienu laikā nav izsniegusi jaunu ceļošanas dokumentu, tad uzskata, ka tā piekrīt izmantot ES standarta ceļošanas dokumentu izraidīšanas vajadzībām (2).

5.   Pieprasījuma iesniedzēja valsts ņem vērā personas izvēli attiecībā uz atpakaļuzņemšanas valsti, ja personai papildus pieprasījuma saņēmējas valsts pilsonībai ir arī citas trešās valsts pilsonība.

3. PANTS

Trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšana

1.   Pēc dalībvalsts pieprasījuma Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visus trešās valsts pilsoņus un bezvalstniekus, kuri neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās tiesiskajiem nosacījumiem attiecībā uz pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts teritoriju, ja ir pierādīts vai var pamatoti uzskatīt, pamatojoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, ka:

a)

šīm personām ir vai ieceļošanas laikā bija Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas izsniegta derīga vīza vai uzturēšanās atļauja vai

b)

šādas personas nelegāli tieši ieceļojušas dalībvalstu teritorijā pēc tam, kad tās uzturējušās Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas teritorijā vai šķērsojušas to tranzītā.

2.   Šā panta 1. punktā minēto atpakaļuzņemšanas pienākumu nepiemēro, ja:

a)

trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks atradies tikai gaisa ceļojuma tranzītā caur starptautisko lidostu Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas teritorijā vai

b)

pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam ir izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju pirms vai pēc ieceļošanas tās teritorijā, izņemot gadījumus, ja

attiecīgajai personai ir Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas izsniegta vīza vai uzturēšanās atļauja ar garāku derīguma termiņu vai

pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts vīza vai uzturēšanās atļauja ir iegūta, izmantojot viltotus vai nepatiesus dokumentus vai sniedzot nepatiesus apgalvojumus, un attiecīgā persona ir uzturējusies Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas teritorijā vai šķērsojusi to tranzītā, vai

persona neievēro vīzā paredzētos nosacījumus un šī persona ir uzturējusies Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas teritorijā vai šķērsojusi to tranzītā.

3.   Pēc dalībvalsts pieprasījuma Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika uzņem atpakaļ arī bijušos Sociālistiskās Dienvidslāvijas Federālās Republikas pilsoņus, kuriem nav citas pilsonības un kuru dzimšanas vieta un pastāvīgā dzīvesvieta 1991. gada 8. septembrī bija Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas teritorijā.

4.   Pēc tam, kad Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts izsniedz personai, kuras atpakaļuzņemšana ir apstiprināta, ES standarta ceļošanas dokumentu izraidīšanas vajadzībām (2).

II IEDAĻA

KOPIENAS ATPAKAĻUZŅEMŠANAS PIENĀKUMI

4. PANTS

Savas valsts pilsoņu atpakaļuzņemšana

1.   Pēc Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pieprasījuma dalībvalsts bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visas personas, kuras neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem tiesiskajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas teritoriju, ja ir pierādīts vai, balstoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, var pamatoti uzskatīt, ka šīs personas ir attiecīgās dalībvalsts pilsoņi.

2.   Dalībvalsts, ja iespējams, vienlaicīgi uzņem atpakaļ arī:

personu, kas minētas 1. punktā, nepilngadīgos, neprecētos bērnus līdz 18 gadu vecumam, neņemot vērā viņu dzimšanas vietu vai pilsonību, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas teritorijā,

personu, kas minētas 1. punktā, laulātos, kuriem ir citas valsts pilsonība, ar noteikumu, ka viņiem ir tiesības ieceļot un uzturēties vai ir tiesības saņemt ieceļošanas un uzturēšanās atļauju dalībvalstī, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas teritorijā.

3.   Dalībvalsts uzņem atpakaļ arī personas, kuras pēc ieceļošanas Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas teritorijā atteikušās no dalībvalsts pilsonības, ja vien Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika vismaz nav garantējusi šīs personas naturalizēt.

4.   Pēc tam, kad pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, kompetentā pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde nekavējoties un ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā izsniedz atpakaļ uzņemamās personas atgriešanai nepieciešamos ceļošanas dokumentus ar derīguma termiņu vismaz 30 dienas. Ja juridisku vai faktisku iemeslu dēļ attiecīgo personu nevar pārvietot sākotnēji izsniegtā ceļošanas dokumenta derīguma termiņa laikā, attiecīgās pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts kompetentā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde 14 kalendāro dienu laikā izsniedz jaunu ceļošanas dokumentu ar tādu pašu derīguma termiņu.

5.   Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika ņem vērā personas izvēli attiecībā uz atpakaļ uzņemšanas valsti, ja personai papildus pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts pilsonībai ir arī citas trešās valsts pilsonība.

5. PANTS

Trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšana

1.   Pēc Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pieprasījuma dalībvalsts bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visus trešās valsts pilsoņus un bezvalstniekus, kuri neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās tiesiskajiem nosacījumiem attiecībā uz Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas teritoriju, ja ir pierādīts vai var pamatoti uzskatīt, balstoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, ka:

a)

šādām personām ir vai ieceļošanas laikā bija pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts izsniegta derīga vīza vai uzturēšanās atļauja vai

b)

šādas personas nelegāli tieši ieceļojušas Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas teritorijā pēc tam, kad tās uzturējušās pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts teritorijā vai šķērsojušas to tranzītā.

2.   Šā panta 1. punktā minēto atpakaļuzņemšanas pienākumu nepiemēro, ja:

a)

trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks bijis tikai gaisa ceļojuma tranzītā caur starptautisko lidostu pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī vai

b)

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam ir izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju pirms vai pēc ieceļošanas tās teritorijā, izņemot gadījumus, ja

attiecīgajai personai ir pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts izsniegta vīza vai uzturēšanās atļauja ar garāku derīguma termiņu vai

Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas vīza vai uzturēšanās atļauja ir iegūta, izmantojot viltotus vai nepatiesus dokumentus vai sniedzot nepatiesus apgalvojumus, un attiecīgā persona ir uzturējusies pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts teritorijā vai šķērsojusi to tranzītā, vai

persona neievēro vīzā paredzētos nosacījumus un šī persona ir uzturējusies pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts teritorijā vai šķērsojusi to tranzītā.

3.   Šā panta 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, kas izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju. Ja divas vai vairākas dalībvalstis izsniegušas vīzu vai uzturēšanās atļauju, 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, kas izsniegusi dokumentu, kam ir garāks derīguma termiņš, vai – ja vienam vai vairākiem no tiem beidzies derīguma termiņš – dokumentu, kas joprojām ir derīgs. Ja visiem dokumentiem beidzies derīguma termiņš, 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, kas izsniegusi dokumentu, kam ir nesenākais derīguma termiņš. Ja tāds dokuments nav pieejams, 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, no kuras persona pēdējo reizi izceļoja.

4.   Pēc tam, kad dalībvalsts ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika izsniedz personas, kuras atpakaļuzņemšana ir apstiprināta, atgriešanai nepieciešamo ceļošanas dokumentu.

III IEDAĻA

ATPAKAĻUZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

6. PANTS

Principi

1.   Izņemot 6. panta 2. punktā minētos gadījumus, lai pārsūtītu personu, kas jāuzņem atpakaļ, balstoties uz vienu no 2. līdz 5. pantā minētajiem pienākumiem, ir jāiesniedz atpakaļuzņemšanas pieprasījums pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentai iestādei.

2.   Atpakaļuzņemšanas pieprasījums nav vajadzīgs, ja personai, kas jāuzņem atpakaļ, ir derīgs ceļošanas dokuments un, ja nepieciešams, pieprasījuma saņēmējas valsts derīga vīza vai uzturēšanās atļauja.

3.   Ja persona ir aizturēta pieprasījuma iesniedzējas valsts pierobežas apgabalā (ieskaitot lidostas) pēc nelikumīgi šķērsotas robežas, personai ierodoties tieši no pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijas, pieprasījuma iesniedzēja valsts var iesniegt atpakaļuzņemšanas pieprasījumu 2 darba dienu laikā pēc šīs personas aizturēšanas (paātrinātā procedūra).

7. PANTS

Atpakaļuzņemšanas pieprasījums

1.   Iespēju robežās atpakaļuzņemšanas pieprasījumā ir šāda informācija:

a)

ziņas par personu, kura jāuzņem atpakaļ (piemēram, vārdi, uzvārdi, dzimšanas datums un, ja iespējams, dzimšanas vieta un pēdējā dzīvesvieta un atbilstošos gadījumos arī ziņas par nepilngadīgajiem, neprecētajiem bērniem un/vai laulātajiem),

b)

norādes par pierādījumiem vai prima facie pierādījumiem par pilsonību, tranzītu, trešās valsts un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas nosacījumiem un nelikumīgu ieceļošanu un uzturēšanos,

c)

attiecīgās personas fotogrāfija.

2.   Iespēju robežās atpakaļuzņemšanas pieprasījumā ir arī šāda informācija:

a)

paziņojums par to, ka personai, kura jāuzņem atpakaļ, var būt vajadzīga palīdzība vai aprūpe, ja attiecīgā persona nepārprotami piekritusi šādam paziņojumam,

b)

jebkurš cits aizsardzības vai drošības pasākums, vai informācija par personas veselību, kas varētu būt vajadzīgi konkrētajā pārsūtīšanas gadījumā.

3.   Kopēja veidlapa, kas izmantojama atpakaļuzņemšanas pieprasījumiem, ir pievienota šim nolīgumam kā 6. pielikums.

8. PANTS

Pierādījumi attiecībā uz pilsonību

1.   Neierobežojot attiecīgo valsts tiesību aktu piemērošanu, saskaņā ar 2. panta 1. punktu un 4. panta 1. punktu pilsonību var pierādīt ar šā nolīguma 1. pielikumā minētajiem dokumentiem. Ja uzrāda šādus dokumentus, dalībvalstis un Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika savstarpēji atzīst attiecīgo pilsonību, neprasot papildu izmeklēšanu. Pilsonību nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem.

2.   Saskaņā ar 2. panta 1. punktu un 4. panta 1. punktu pilsonību ar prima facie pierādījumiem var pierādīt jo īpaši ar šā nolīguma 2. pielikumā minētajiem dokumentiem, pat ja to derīguma termiņš ir beidzies. Ja uzrāda šādus dokumentus, dalībvalstis un Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika uzskata, ka pilsonība ir konstatēta, ja vien tās nevar pierādīt citādi. Pilsonību nevar pierādīt prima facie ar viltotiem dokumentiem.

3.   Ja nevar uzrādīt nevienu no 1. vai 2. pielikumā minētajiem dokumentiem, attiecīgās pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentās diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības pēc pieprasījuma, bez kavēšanas un vēlākais trīs darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas intervē personu, lai konstatētu tās pilsonību.

9. PANTS

Pierādījumi attiecībā uz trešās valsts pilsoņiem un bezvalstniekiem

1.   Nolīguma 3. panta 1. punktā un 5. panta 1. punktā paredzēto trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas nosacījumu izpildi var īpaši pierādīt ar šā nolīguma 3. pielikumā minētajiem pierādījumiem; to nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem. Dalībvalstis un Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika savstarpēji atzīst jebkuru tādu pierādījumu, neprasot papildu izmeklēšanu.

2.   Nolīguma 3. panta 1. punktā un 5. panta 1. punktā paredzēto trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas nosacījumu izpildi prima facie var īpaši pierādīt ar šā nolīguma 4. pielikumā minētajiem pierādījumiem; to nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem. Ja uzrāda tādu prima facie pierādījumu, dalībvalstis un Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika uzskata, ka nosacījumi ir konstatēti, ja vien tās nevar pierādīt citādi.

3.   Ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nelikumību konstatē no attiecīgās personas ceļošanas dokumentiem, kuros trūkst vajadzīgās vīzas vai citas uzturēšanās atļaujas attiecībā uz pieprasījuma iesniedzējas valsts teritoriju. Pieprasījuma iesniedzējas valsts paziņojums par konstatējumu, ka attiecīgajai personai nav vajadzīgo ceļošanas dokumentu, vīzas vai uzturēšanas atļaujas, tāpat ir nelikumīgas ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās prima facie pierādījums.

4.   Nolīguma 3. panta 3. punktā paredzēto bijušo Sociālistiskās Dienvidslāvijas Federālās Republikas pilsoņu atpakaļuzņemšanas nosacījumu izpildi prima facie var īpaši pierādīt ar šā nolīguma 5. pielikumā minētajiem pierādījumiem; to nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem. Ja uzrāda tādu prima facie pierādījumu, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika uzskata, ka nosacījumi ir konstatēti, ja vien tā nevar pierādīt citādi.

5.   Ja nevar uzrādīt nevienu no 5. pielikumā minētajiem dokumentiem, Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas kompetentās diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības pēc pieprasījuma, bez liekas kavēšanas un vēlākais trīs darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas intervē personu, lai konstatētu tās pilsonību.

10. PANTS

Termiņi

1.   Atpakaļuzņemšanas pieprasījums ir jāiesniedz pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentajai iestādei viena gada laikā no dienas, kad pieprasījuma iesniedzējas valsts kompetentā iestāde ir ieguvusi informāciju par to, ka trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks neatbilst vai vairs neatbilst nosacījumiem, kas ir spēkā attiecībā uz ieceļošanu, atrašanos vai uzturēšanos. Ja iesniegt pieprasījumu laikā traucē juridiski vai faktiski šķēršļi, termiņš pēc pieprasījuma iesniedzējās valsts lūguma var tikt pagarināts, bet tikai līdz brīdim, kad šķēršļi ir novērsti.

2.   Atbildi uz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu sniedz rakstiski:

2 darba dienu laikā, ja pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar paātrināto procedūru (6. panta 3. punkts),

14 kalendāro dienu laikā visos parējos gadījumos.

Šie termiņi sākas no atpakaļuzņemšanas pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja šajā termiņā nav saņemta atbilde, tiek uzskatīts, ka pārsūtīšanai piekrīt.

3.   Atpakaļuzņemšanas pieprasījuma noraidījumam norāda iemeslus.

4.   Pēc apstiprinājuma saņemšanas vai attiecīgi pēc 2. punktā minētā termiņa beigām attiecīgo personu bez liekas kavēšanās pārsūta vēlākais trīs mēnešu laikā. Pēc pieprasījuma iesniedzējas valsts lūguma šo termiņu var pagarināt uz tik ilgu laiku, cik nepieciešams juridisko vai praktisko šķēršļu novēršanai.

11. PANTS

Pārsūtīšanas kārtība un transportēšanas veids

1.   Pirms personas atpakaļnosūtīšanas Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas un attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekš rakstiski vienojas par pārsūtīšanas datumu, ieceļošanas punktu, iespējamiem konvojiem un citiem ar pārsūtīšanu saistītiem jautājumiem.

2.   Pārvešanu var veikt pa gaisu vai sauszemi. Atpakaļnosūtīšanai pa gaisu izmanto ne tikai Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas vai dalībvalstu nacionālos pārvadātājus, bet arī citus, un to var veikt, izmantojot plānotos vai čārterreisus. Konvojētas atgriešanās gadījumā šādus konvojus izvēlas ne tikai no pieprasījuma iesniedzējas valsts pilnvarotām personām, bet izmantojot arī citas, ar noteikumu, ka tās ir Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas vai jebkuras dalībvalsts pilnvarotas personas.

12. PANTS

Atpakaļuzņemšana kļūdas pēc

Pieprasījuma iesniedzēja valsts uzņem jebkuru personu, kas ir uzņemta atpakaļ pieprasījuma saņēmējā valstī, ja 3 mēnešu laikā pēc attiecīgās personas nodošanas ir noskaidrots, ka nav izpildītas šā nolīguma 2. vai 5. pantā noteiktās prasības.

Šādos gadījumos šā nolīguma procedurālos noteikumos piemēro mutatis mutandis, un ir jāpaziņo visa pieejamā informācija par uzņemamās personas patieso identitāti un pilsonību.

IV IEDAĻA

TRANZĪTA OPERĀCIJAS

13. PANTS

Principi

1.   Dalībvalstīm un Bijušai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai ir jācenšas trešo valstu pilsoņu vai bezvalstnieku tranzītu veikt tikai tajos gadījumos, kad šādas personas tieši pārvest uz galamērķa valsti nevar.

2.   Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika atļauj trešo valstu pilsoņu vai bezvalstnieku tranzītu, ja to lūdz dalībvalsts, un dalībvalsts dod atļauju trešo valstu pilsoņu vai bezvalstnieku tranzītam, ja to lūdz Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, ja ir nodrošināts turpmākais ceļojums iespējamās citās tranzītvalstīs un atpakaļuzņemšana galamērķa valstī.

3.   Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika vai dalībvalsts var atteikt tranzītu:

a)

ja trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam galamērķa valstī vai citā tranzītvalstī draud spīdzināšana, necilvēcīga vai pazemojoša apiešanās vai sods, vai nāves sods, vai vajāšana dēļ viņa rases, reliģijas, pilsonības, piederības kādai sociālai grupai vai dēļ viņa politiskās pārliecības vai

b)

ja trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam pieprasījuma saņēmējā valstī vai citā tranzītvalstī draud kriminālsankcijas, vai

c)

sabiedrības veselības, iekšējās drošības, sabiedriskās kārtības un citu pieprasījuma saņēmējas valsts interešu dēļ.

4.   Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika īpašās pārvaldes apgabals vai dalībvalsts var atcelt jebkuru izsniegto atļauju, ja pēc tam rodas vai atklājas 3. punktā minētie apstākļi, kas traucē tranzīta operācijai, vai ja vairs nav nodrošināts turpmākais brauciens iespējamās tranzīta valstīs vai atpakaļuzņemšana galamērķa valstī. Šajā gadījumā, ja vajadzīgs, pieprasījuma iesniedzēja valsts bez kavēšanās uzņem atpakaļ trešās valsts pilsoni vai bezvalstnieku.

14. PANTS

Tranzīta procedūra

1.   Pieprasījumu par tranzīta operāciju iesniedz pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentajai iestādei rakstiskā veidā, un tajā ir šāda informācija:

a)

tranzīta veids (pa gaisu vai sauszemi), citas iespējamās tranzītvalstis un paredzētais galamērķis,

b)

attiecīgās personas dati (piemēram, vārds, uzvārds, pirmslaulību uzvārds, citi vārdi, kas ir lietoti/pēc kuriem persona ir pazīstama, vai pseidonīmi, dzimšanas datums, dzimums un, ja iespējams, dzimšanas vieta, pilsonība, valoda, ceļošanas dokumenta veids un numurs),

c)

paredzētā ieceļošanas vieta, pārvešanas laiks un iespējamā konvoja izmantošana,

d)

deklarācija par to, ka no pieprasījuma iesniedzējas valsts viedokļa 13. panta 2. punkta nosacījumi ir izpildīti un nav zināmi nekādi iemesli atteikumam saskaņā ar 13. panta 3. punktu.

Vienotā veidlapa, kas izmantojama tranzīta pieteikumiem, pievienota šim nolīgumam kā 7. pielikums.

2.   Pieprasījuma saņēmēja valsts 5 kalendāro dienu laikā rakstiski informē pieprasījuma iesniedzēju valsti par savu piekrišanu, apstiprinot ieceļošanas vietu un paredzēto ieceļošanas laiku, vai arī informē to par atteikumu un šāda atteikuma iemesliem.

3.   Ja tranzīta operācija notiek pa gaisu, atpakaļ uzņemamo personu un iespējamos konvojus atbrīvo no lidostas tranzītvīzas saņemšanas.

4.   Pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentās iestādes pēc abpusējām apspriedēm palīdz veikt tranzīta operācijas, jo īpaši sniedzot palīdzību attiecīgo personu novērošanā un nodrošinot šim nolūkam piemērotus līdzekļus.

V IEDAĻA

IZMAKSAS

15. PANTS

Transporta un tranzīta izmaksas

Neskarot kompetento iestāžu tiesības atgūt ar atpakaļuzņemšanu saistītās izmaksas no atpakaļ uzņemtajām personām vai trešām personām, visas transporta izmaksas līdz galamērķa valsts robežai, kas radušās saistībā ar atpakaļuzņemšanu un tranzīta operācijām saskaņā ar šo nolīgumu, sedz pieprasījuma iesniedzēja valsts.

VI IEDAĻA

DATU AIZSARDZĪBA UN NEIETEKMĒŠANAS KLAUZULA

16. PANTS

Datu aizsardzība

Personas datu paziņošana notiek tikai tad, ja šāda paziņošana ir vajadzīga Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas vai dalībvalsts kompetentajām iestādēm šā nolīgumā īstenošanai. Personas datu apstrādi un darbu ar tiem konkrētā gadījumā nosaka Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas tiesību akti un, ja datu apstrādes iestāde ir dalībvalsts kompetentā iestāde, Direktīva 95/46/EK (3) un attiecīgās dalībvalsts tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar minēto direktīvu. Papildus ievēro šādus principus:

a)

personas datu apstrāde jāveic godīgi un likumīgi;

b)

personas dati jāvāc konkrētam, precīzi formulētam un likumīgam nolūkam, lai īstenotu šo nolīgumu, un ne paziņotāja iestāde, ne saņēmēja iestāde nedrīkst tos turpmāk apstrādāt veidā, kas nav saderīgs ar šiem nolūkiem;

c)

personas datiem jābūt adekvātiem, atbilstīgiem un samērīgiem apjoma ziņā ar nolūkiem, kādiem tie savākti un/vai tālāk apstrādāti, jo īpaši paziņotie personas dati var skart tikai:

ziņas par pārsūtamo personu (piemēram, vārdi, uzvārdi, jebkādi bijuši vārdi, citi vārdi, kas lietoti/pēc kuriem persona ir pazīstama, vai pseidonīmi, dzimums, ģimenes stāvoklis, dzimšanas datums un vieta, pašreizējā un jebkāda agrākā pilsonība),

pasi, identifikācijas karti vai vadītāja apliecību (numurs, derīguma termiņš, izdošanas datums, izdevēja iestāde, izdošanas vieta),

pieturvietas un maršrutus,

citu informāciju, kas vajadzīga atpakaļ nosūtāmās personas identificēšanai vai atpakaļuzņemšanas prasību izskatīšanai atbilstoši šim nolīgumam;

d)

personas datiem jābūt precīziem un nepieciešamības gadījumā atjauninātiem;

e)

personas datus jāuzglabā veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, kuriem datus vāca vai kuriem tos turpmāk apstrādā;

f)

gan paziņotāja iestāde, gan saņēmēja iestāde veic visus atbilstīgos pasākumus, lai vajadzības gadījumā nodrošinātu labošanu, dzēšanu vai piekļuves noslēgšanu gadījumos, kad apstrāde neatbilst šā panta noteikumiem, īpaši, ja šie dati nav adekvāti, piederīgi, precīzi, vai ja tie ir pārmērīgi attiecībā uz apstrādes nolūkiem. Tas paredz ziņot otrai pusei par jebkādu datu labošanu, izdzēšanu un bloķēšanu;

g)

saņēmēja iestāde pēc pieprasījuma informē izplatītāju iestādi par izplatīto datu izmantošanu un par iegūtajiem rezultātiem;

h)

personas datus var paziņot tikai kompetentām iestādēm. To tālāka nosūtīšana citām iestādēm iepriekš jāsaskaņo ar nosūtītāju iestādi;

i)

paziņotājas iestādes un saņēmējas iestādes pienākums ir rakstiski reģistrēt personas datu paziņošanu un saņemšanu.

17. PANTS

Neietekmēšanas klauzula

1.   Šis nolīgums neierobežo Kopienas, dalībvalstu un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas tiesības, pienākumus un atbildību, kas izriet no starptautiskiem tiesību aktiem, un jo īpaši no:

1951. gada 28. jūlija Konvencijas par bēgļu statusu, kurā grozījumi izdarīti ar 1967. gada 31. janvāra Protokolu par bēgļu statusu,

starptautiskām konvencijām, kas nosaka dalībvalsti, kura ir atbildīga par patvēruma pieteikuma izskatīšanu,

1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas,

1984. gada 10. decembra konvencijas pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos vai sodīšanu,

starptautiskām konvencijām par izdošanu un tranzītu,

daudzpusējām starptautiskām konvencijām un nolīgumiem par ārvalstu pilsoņu atpakaļuzņemšanu.

2.   Nekas šajā nolīgumā nekavē personas atgriešanos saskaņā ar kādu citu formālu vai neformālu vienošanos.

VII IEDAĻA

ĪSTENOŠANA UN PIEMĒROŠANA

18. PANTS

Apvienotā atpakaļuzņemšanas komiteja

1.   Līgumslēdzējas puses sniedz savstarpēju palīdzību šā nolīguma piemērošanā un interpretēšanā. Tālab tās izveido Apvienoto atpakaļuzņemšanas komiteju (turpmāk “Komiteja”), kas jo īpaši

a)

uzraudzīs šā nolīguma piemērošanu,

b)

lems par īstenošanas pasākumiem, kas vajadzīgi šā nolīguma vienādai piemērošanai,

c)

regulāri apmainīsies ar informāciju par īstenošanas protokoliem, kurus saskaņā ar 19. pantu izstrādājušas atsevišķas dalībvalstis un Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika,

d)

ieteiks grozījumus šajā nolīgumā un tā pielikumos.

2.   Komitejas lēmumi ir saistoši Līgumslēdzējām pusēm.

3.   Komitejas sastāvā ir Kopienas un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pārstāvji; Kopienu pārstāv Komisija.

4.   Komiteja vajadzības gadījumā tiekas pēc kādas Līgumslēdzējas puses lūguma.

5.   Komiteja izstrādā savu reglamentu.

19. PANTS

Īstenošanas protokoli

1.   Pēc dalībvalsts vai Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas lūguma Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika un dalībvalsts izstrādā īstenošanas protokolu, kurā ietver noteikumus par:

a)

kompetento iestāžu norīkošanu, robežšķērsošanas punktiem, kontaktpunktu apmaiņu un sazināšanās valodu,

b)

atgriešanas kārtību paātrinātās procedūras gadījumā,

c)

nosacījumiem konvojētām atpakaļnosūtīšanām, tostarp trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku tranzītu konvoja pavadībā,

d)

līdzekļiem un dokumentiem papildus tiem, kas uzskaitīti šā nolīguma 1. līdz 5. pielikumā.

2.   Šā panta 1. punktā minētie īstenošanas protokoli stājas spēkā tikai pēc tam, kad par tiem ir paziņots 18. pantā minētajai atpakaļuzņemšanas komitejai.

3.   Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika piekrīt piemērot jebkuru noteikumu, kas ietverts īstenošanas protokolā ar vienu dalībvalsti, arī attiecībās ar jebkuru citu dalībvalsti, ja šī dalībvalsts to lūdz.

20. PANTS

Saistība ar dalībvalstu divpusējiem atpakaļuzņemšanas nolīgumiem vai vienošanām

Šā nolīguma noteikumi ir prioritāri attiecībā pret jebkuru divpusēju nolīgumu vai vienošanos par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras valstī uzturas nelikumīgi, kas saskaņā ar 19. pantu ir noslēgta vai var būt noslēgta starp atsevišķu dalībvalsti un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, ciktāl šāda nolīguma vai vienošanās noteikumi nav saderīgi ar šā nolīguma noteikumiem.

VIII IEDAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

21. PANTS

Piemērošanas teritorija

1.   Ievērojot 21. panta 2. punktu, šo nolīgumu piemēro attiecībā uz teritoriju, kurā ir piemērojams Eiropas Kopienu dibināšanas līgums, un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas teritoriju.

2.   Šo nolīgumu nepiemēro Dānijas Karalistes teritorijā.

22. PANTS

Spēkā stāšanās, ilgums un izbeigšana

1.   Līgumslēdzējas puses šo nolīgumu ratificē vai apstiprina saskaņā ar savām attiecīgajām procedūrām.

2.   Šis nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad Līgumslēdzējas puses rakstveidā viena otrai paziņojušas, ka šā panta pirmajā daļā minētās procedūras ir pabeigtas.

3.   Šis nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

4.   Katra Līgumslēdzēja puse var, oficiāli paziņojot par to otrai Līgumslēdzējai Pusei un iepriekš konsultējoties ar 18. pantā minēto Komiteju, pilnībā vai daļēji uz laiku pārtraukt šī nolīguma īstenošanu attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem un bezvalstniekiem drošības, sabiedriskās kārtības vai sabiedrības veselības aizsardzības iemeslu dēļ. Pārtraukums stājas spēkā otrajā dienā pēc minētā paziņojuma.

5.   Katra Līgumslēdzēja puse var denonsēt šo nolīgumu, oficiāli paziņojot par to otrai Līgumslēdzējai pusei. Šo nolīgumu beidz piemērot sešus mēnešus pēc šādas paziņošanas dienas.

23. PANTS

Pielikumi

Šā nolīguma 1. līdz 7. pielikums ir tā sastāvdaļa.


(1)  OV L 84, 20.3.2004.

(2)  Saskaņā ar ES Padomes 1994. gada 30. novembra ieteikumā noteikto formu.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

1. PIELIKUMS

Vienotais dokumentu saraksts pilsonības pierādīšanai (2. panta 1. punkts, 4. panta 1. punkts un 8. panta 1. punkts)

jebkāda veida pases (valsts pases, diplomātiskās pases, dienesta pases, grupu pases un aizvietotājpases un ārkārtas pases),

valsts izsniegtās personas apliecības (ieskaitot pagaidu apliecības),

militārā dienesta apliecības,

jūrnieka grāmatiņas un kapteiņa dienesta apliecības,

pilsonības apliecība kopā ar citu personas identitāti apliecinošu dokumentu, kurā ir fotogrāfija.

2. PIELIKUMS

Vienotais dokumentu saraksts, kuru uzrādīšana ir uzskatāma par pilsonības pierādījumu prima facie (2. panta 1. punkts, 4. panta 1. punkts un 8. panta 2. punkts)

jebkuru šā nolīguma 1. pielikumā minēto dokumentu fotokopijas,

dienesta apliecības vai to fotokopijas,

autovadītāja apliecības vai to fotokopijas,

dzimšanas apliecības vai to fotokopijas,

ticamu liecinieku rakstiski paziņojumi,

attiecīgās personas paziņojumi un valoda, kādā tā runā, tajā skaitā oficiālas pārbaudes rezultāti. Šā pielikuma nolūkiem “oficiāla pārbaude” ir pārbaude, ko veic vai uzdod veikt pieprasījuma iesniedzējas valsts iestādes un ko atzīst pieprasījuma saņēmējas valsts iestādes,

jebkurš cits dokuments, kas var palīdzēt noteikt attiecīgās personas pilsonību,

1. pielikumā minētie dokumenti, kuriem beidzies derīguma termiņš.

3. PIELIKUMS

Vienotais dokumentu saraksts, kurus var uzskatīt par pierādījumu trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas nosacījumiem (3. panta 1. punkts, 5. panta 1. punkts un 9. panta 1. punkts)

iebraukšanas/izbraukšanas zīmogi vai līdzīgi apstiprinājumi attiecīgās personas ceļošanas dokumentā vai cita veida pierādījums par iebraukšanu/izbraukšanu (piemēram, fotogrāfiju veidā),

pieprasījuma saņēmējas valsts izsniegts derīgs dokuments, piemēram, vīza un/vai uzturēšanās atļauja, kas atļauj uzturēties pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijā,

biļetes un/vai pasažieru saraksti lidmašīnu, vilcienu, tālsatiksmes autobusu un kuģu maršrutos, kuros norādīts personas vārds un kas pierāda attiecīgās personas uzturēšanos un pārvietošanos saņēmējas valsts teritorijā,

oficiāli paziņojumi, kurus devuši robežkontroles dienesta darbinieki, kas var liecināt, ka attiecīgā persona ir šķērsojusi robežu.

4. PIELIKUMS

Vienotais dokumentu saraksts, kurus uzskata par prima facie pierādījumu nosacījumiem trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas nosacījumiem (3. panta 1. punkts, 5. panta 1. punkts un 9. panta 2. punkts)

pieprasījuma iesniedzējas valsts attiecīgo iestāžu sniegts vietas un apstākļu apraksts, kuros attiecīgā persona ir pārtverta pēc ieceļošanas šīs valsts teritorijā,

starptautiskas organizācijas sniegtas ziņas par personas identitāti un/vai tās uzturēšanos,

biļetes, kā arī jebkāda veida apliecinājumi un rēķini (piemēram, viesnīcas rēķini, ārsta/zobārsta apmeklējuma kartes, valsts/privātu iestāžu ieejas kartes, automašīnu nomas līgumi, kredītkaršu kvītis u.c.), kas skaidri liecina, ka attiecīgā persona ir uzturējusies pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijā,

informācija, kas liecina, ka attiecīgā persona ir izmantojusi vīzu kurjera vai ceļojumu biroja pakalpojumus,

attiecīgās personas oficiāla liecība administratīvos vai tiesu procesos.

5. PIELIKUMS

Dokumentu saraksts kurus uzskata par prima facie pierādījumu nosacījumiem Sociālistiskās Dienvidslāvijas Federālās Republikas bijušo pilsoņu atpakaļuzņemšanai (3. panta 3. punkts un 9. panta 4. punkts)

bijušās Sociālistiskās Dienvidslāvijas Federālās Republikas izsniegtas dzimšanas apliecības vai to fotokopijas,

publiski dokumenti, ieskaitot personas apliecības vai to fotokopijas, ko izsniegusi Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika vai bijusī Sociālistiskā Dienvidslāvijas Federālā Republika, kuros ir norādīta dzimšanas vieta un/vai pastāvīgā dzīvesvieta, kā noteikts 3. panta 3. punktā,

citi dokumenti vai apliecības, vai to fotokopijas, kas norāda Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par dzimšanas vietu un/vai pastāvīgo dzīvesvietu,

attiecīgās personas oficiāla liecība administratīvos vai tiesu procesos.

6. PIELIKUMS

Image

Image

Image

7. PIELIKUMS

Image

Image

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ 2. PANTA 2. PUNKTU UN 4. PANTA 2. PUNKTU

Piemērojot attiecīgos pantus, Līgumslēdzējām pusēm ir jācenšas veikt nepieciešamos pasākumus, lai pēc iespējas saglabātu ģimenes vienotību un nedalāmību. Šī mērķa sasniegšanai Līgumslēdzējām pusēm jācenšas uzņemt atpakaļ ģimenes locekļus saprātīgā laika posmā.

Ģimenes vienotības un nedalāmības principa piemērošanu īpaši jāuzrauga 18. pantā minētajai Komitejai.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ 2. PANTA 3. PUNKTU UN 4. PANTA 3. PUNKTU

Līgumslēdzējas puses ņem vērā, ka saskaņā ar Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas un dalībvalstu tiesību aktiem Eiropas Savienības pilsonim vai Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsonim nav iespējams atņemt viņa vai viņas pilsonību.

Puses vienojas laikus uzsākt savstarpējas konsultācijas, ja šī tiesiskā situācija būs mainījusies.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA ATTIECĪBA UZ 3. PANTU UN 5. PANTU

Puses centīsies katru trešās valsts pilsoni, kurš neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās tiesiskajiem nosacījumiem attiecībā uz attiecīgās valsts teritoriju, atgriezt viņa vai viņas izcelsmes valstī.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR DĀNIJU

“Līgumslēdzējas puses ņem vērā, ka šo nolīgumu nepiemēro Dānijas Karalistes teritorijai, kā arī Dānijas Karalistes pilsoņiem. Šādos apstākļos Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai un Dānijai būtu lietderīgi noslēgt atpakaļuzņemšanas nolīgumu ar tādiem pašiem noteikumiem kā šajā nolīgumā.”

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ĪSLANDI UN NORVĒĢIJU

“Līgumslēdzējas puses ņem vērā ciešās attiecības starp Eiropas Kopienām un Īslandi un Norvēģiju, jo īpaši ņemot vērā 1999. gada 18. maija nolīgumu par šo valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un attīstībā. Šādos apstākļos ir lietderīgi, ka Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika ar Īslandi un Norvēģiju noslēdz atpakaļuzņemšanas nolīgumus ar tādiem pašiem noteikumiem kā šajā nolīgumā.”

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ŠVEICI

“Līgumslēdzējas puses ņem vērā, ka Eiropas Savienība, Eiropas Kopiena un Šveice ir parakstījušas nolīgumu par Šveices iesaistīšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā. Šādos apstākļos ir lietderīgi, ka pēc minētā nolīguma spēkā stāšanās Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika un Šveice noslēdz atpakaļuzņemšanas nolīgumu ar tādiem pašiem noteikumiem kā šajā nolīgumā.”


19.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 334/25


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 8. novembris),

lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Melnkalnes Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

(2007/818/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 63. panta 3. punkta b) apakšpunktu, saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Komisija Eiropas Kopienas vārdā risināja sarunas par nolīgumu ar Melnkalnes Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi.

(2)

Saskaņā ar Padomes 2007. gada 18. septembra Lēmumu nolīgums 2007. gada 18. septembrī tika parakstīts Eiropas Kopienas vārdā, ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu vēlāk.

(3)

Nolīgums būtu jāapstiprina.

(4)

Ar nolīgumu tiek izveidota Apvienotā atpakaļuzņemšanas komiteja, kas var pieņemt savu reglamentu. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt vienkāršotu procedūru Kopienas nostājas izstrādāšanai šādā gadījumā.

(5)

Saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Apvienotā Karaliste ir paziņojusi, ka tā vēlas piedalīties šā lēmuma pieņemšanā un piemērošanā.

(6)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un neskarot minētā protokola 4. pantu, Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un Īrijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(7)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un Dānijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Melnkalnes Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs sniedz nolīguma 22. panta 2. punktā paredzēto paziņojumu (2).

3. pants

Komisija pārstāv Kopienu Apvienotajā atpakaļuzņemšanas komitejā, kas izveidota ar Nolīguma 18. pantu.

4. pants

Kopienas nostāju Apvienotajā atpakaļuzņemšanas komitejā attiecībā uz tās reglamenta pieņemšanu, kā prasīts nolīguma 18. panta 5. punktā, pieņem Komisija, iepriekš apspriežoties ar Padomes norīkotu īpašu komiteju.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2007. gada 8. novembrī.

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

R. PEREIRA


(1)  Atzinums sniegts 2007. gada 24. oktobrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Nolīguma spēkā stāšanās dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Melnkalnes Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES,

EIROPAS KOPIENA, turpmāk “Kopiena”,

un

MELNKALNES REPUBLIKA, turpmāk “Melnkalne”,

APŅĒMUŠĀS veicināt savu sadarbību, lai efektīvāk apkarotu nelikumīgu imigrāciju,

VĒLOTIES ar šo nolīgumu un uz savstarpīguma pamata paredzēt ātras un efektīvas procedūras, lai varētu identificēt un drošā, kārtīgā veidā nosūtīt atpakaļ personas, kuras neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz Melnkalnes vai kādas Eiropas Savienības dalībvalsts teritoriju, un sadarbības garā veicināt šādu personu tranzītu,

UZSVEROT, ka šis nolīgums neskar tādas Kopienas, Eiropas Savienības dalībvalstu un Melnkalnes tiesības, pienākumus un atbildību atbilstīgi starptautiskajām tiesībām un jo īpaši 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas un 1951. gada 28. jūlija Konvencijas par bēgļu statusu,

ŅEMOT VĒRĀ, ka šis nolīgums ietilpst Eiropas Kopienas dibināšanas līguma IV sadaļas darbības jomā un tā noteikumi neattiecas uz Dānijas Karalisti saskaņā ar Protokolu par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a)

“Līgumslēdzējas puses” ir Melnkalne un Kopiena;

b)

“Melnkalnes pilsonis” ir jebkura persona, kurai ir Melnkalnes Republikas pilsonība saskaņā ar tās tiesību aktiem;

c)

“dalībvalsts pilsonis” ir jebkura persona, kurai ir kādas dalībvalsts pilsonība, kā noteikts Kopienā;

d)

“dalībvalsts” ir jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts, izņemot Dānijas Karalisti;

e)

“trešās valsts pilsonis” ir jebkura persona, kurai ir tādas valsts pilsonība, kas nav Melnkalne vai kāda no dalībvalstīm;

f)

“bezvalstnieks” ir jebkura persona, kurai nav pilsonības;

g)

“uzturēšanās atļauja” ir Melnkalnes vai kādas dalībvalsts izsniegta jebkura veida atļauja, kas personai dod tiesības uzturēties attiecīgās valsts teritorijā. Tas neietver pagaidu atļaujas, kas atļauj uzturēties tās teritorijā saistībā ar patvēruma pieteikuma vai uzturēšanās atļaujas pieteikuma izskatīšanu;

h)

“vīza” ir Melnkalnes vai dalībvalsts izsniegta atļauja vai pieņemts lēmums, kas vajadzīgs, lai ieceļotu attiecīgajā teritorijā vai šķērsotu to tranzītā. Tas neattiecas uz lidostas tranzīta vīzu;

i)

“pieprasījuma iesniedzēja valsts” ir valsts (Melnkalne vai kāda no dalībvalstīm), kura iesniedz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu saskaņā ar nolīguma 7. pantu vai tranzīta pieteikumu saskaņā ar nolīguma 14. pantu;

j)

“pieprasījuma saņēmēja valsts” ir valsts (Melnkalne vai kāda no dalībvalstīm), kurai iesniedz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu saskaņā ar nolīguma 7. pantu vai tranzīta pieteikumu saskaņā ar nolīguma 14. pantu;

k)

“kompetentā iestāde” ir jebkura Melnkalnes valsts iestāde vai kādas dalībvalsts iestāde, kurai ir uzticēta šā līguma īstenošana saskaņā ar tā 19. panta 1. punkta a) apakšpunktu;

l)

“tranzīts” ir pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijas šķērsošana, ko veic trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks, kad viņš dodas no pieprasījuma iesniedzējas valsts uz galamērķa valsti;

m)

“atpakaļuzņemšana” ir process, kad pieprasījuma iesniedzēja valsts nodod un pieprasījuma saņēmēja valsts saņem personas (pieprasījuma saņēmēja valsts pilsoņi, trešo valstu pilsoņi vai bezvalstnieki), kuras ir nelikumīgi ieradušās, atrodas vai uzturas pieprasījuma iesniedzējā valstī, saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem.

I IEDAĻA

MELNKALNES ATPAKAĻUZŅEMŠANAS PIENĀKUMI

2. pants

Savas valsts pilsoņu atpakaļuzņemšana

1.   Pēc dalībvalsts pieprasījuma Melnkalne bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visas personas, kuras neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts teritoriju, ja ir pierādīts vai var pamatoti uzskatīt, balstoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, kā šīs personas ir Melnkalnes pilsoņi.

2.   Melnkalne uzņem atpakaļ arī:

personu, kas minētas 1. punktā, nepilngadīgos, neprecētos bērnus, neņemot vērā viņu dzimšanas vietu vai pilsonību, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī,

personu, kas minētas 1. punktā, laulātos, kuriem ir citas valsts pilsonība, ar noteikumu, ka viņiem ir tiesības ieceļot un uzturēties vai ir tiesības saņemt ieceļošanas un uzturēšanās atļauju Melnkalnē, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī.

3.   Melnkalne uzņem atpakaļ arī personas, kurām pēc ieceļošanas dalībvalsts teritorijā atņemta Melnkalnes pilsonība vai kuras atteikušās no tās, ja vien dalībvalsts vismaz nav solījusi šīs personas naturalizēt.

4.   Kad Melnkalne ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, kompetentā Melnkalnes diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde nekavējoties un ne vēlāk kā 3 darbdienu laikā izsniedz atpakaļ uzņemamās personas atgriešanai nepieciešamos ceļošanas dokumentus ar derīguma termiņu vismaz 3 mēneši. Ja juridisku vai faktisku iemeslu dēļ attiecīgo personu nevar pārvietot sākotnēji izsniegtā ceļošanas dokumenta derīguma termiņa laikā, Melnkalnes kompetentā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde 14 kalendāro dienu laikā izsniedz jaunu ceļošanas dokumentu ar tādu pašu derīguma termiņu. Ja Melnkalne 14 kalendāro dienu laikā nav izsniegusi jaunu ceļošanas dokumentu, tad uzskata, ka tā piekrīt izmantot ES standarta ceļošanas dokumentu izraidīšanas vajadzībām (1).

5.   Pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts ņem vērā personas izvēli attiecībā uz atpakaļuzņemšanas valsti, ja personai papildus Melnkalnes pilsonībai ir arī citas trešās valsts pilsonība.

3. pants

Trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšana

1.   Pēc dalībvalsts pieprasījuma Melnkalne bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visus trešās valsts pilsoņus un bezvalstniekus, kuri neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts teritoriju, ja ir pierādīts vai var pamatoti uzskatīt, pamatojoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, ka:

a)

šādām personām ir vai ieceļošanas laikā bija Melnkalnes izsniegta derīga vīza vai uzturēšanās atļauja vai

b)

šādas personas nelegāli tieši ieceļojušas dalībvalsts teritorijā pēc tam, kad tās uzturējušās Melnkalnes teritorijā vai šķērsojušas to tranzītā.

2.   Šā panta 1. punktā minēto atpakaļuzņemšanas pienākumu nepiemēro, ja:

a)

trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks atradies tikai gaisa ceļojuma tranzītā caur Melnkalnes starptautisko lidostu vai

b)

pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam ir izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju pirms vai pēc ieceļošanas tās teritorijā, izņemot gadījumus, ja:

attiecīgajai personai ir Melnkalnes izsniegta vīza vai uzturēšanās atļauja un šā dokumenta derīguma termiņš ir garāks par pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts izsniegtā dokumenta termiņu vai

pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts vīza vai uzturēšanās atļauja iegūta, izmantojot viltotus vai nepatiesus dokumentus vai sniedzot nepatiesus apgalvojumus, vai

persona neatbilst vīzai pievienotajiem nosacījumiem.

3.   Pēc dalībvalsts pieprasījuma Melnkalne uzņem atpakaļ arī bijušās Sociālistiskās Dienvidslāvijas Federālās Republikas bijušos pilsoņus, kuriem nav citas pilsonības un kuru dzimšanas vieta un pastāvīgā dzīvesvieta 1992. gada 27. aprīlī bija Melnkalnes teritorijā ar noteikumu, ka to var apstiprināt Melnkalnes iestādes atpakaļuzņemšanas pieprasījuma iesniegšanas dienā.

4.   Pēc tam, kad Melnkalne ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts izsniedz personai, kuras atpakaļuzņemšana ir apstiprināta, ES standarta ceļošanas dokumentu izraidīšanas vajadzībām (1).

II IEDAĻA

KOPIENAS ATPAKAĻUZŅEMŠANAS PIENĀKUMI

4. pants

Savas valsts pilsoņu atpakaļuzņemšana

1.   Pēc Melnkalnes pieprasījuma dalībvalsts bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visas personas, kuras neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz Melnkalnes teritoriju, ja ir pierādīts vai, balstoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, var pamatoti uzskatīt, ka šīs personas ir attiecīgās dalībvalsts pilsoņi.

2.   Dalībvalsts uzņem atpakaļ arī:

personu, kas minētas 1. punktā, nepilngadīgos, neprecētos bērnus, neņemot vērā viņu dzimšanas vietu vai pilsonību, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības Melnkalnē,

personu, kas minētas 1. punktā, laulātos, kuriem ir citas valsts pilsonība, ar noteikumu, ka viņiem ir tiesības ieceļot un uzturēties vai ir tiesības saņemt ieceļošanas un uzturēšanās atļauju dalībvalstī, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības Melnkalnē.

3.   Dalībvalsts uzņem atpakaļ arī personas, kurām pēc ieceļošanas Melnkalnes teritorijā atņemta dalībvalsts pilsonība vai kuras atteikušās no tās, ja vien Melnkalne vismaz nav solījusi šīs personas naturalizēt.

4.   Pēc tam, kad pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, kompetentā attiecīgās dalībvalsts diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde nekavējoties un ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā izsniedz atpakaļ uzņemamās personas atgriešanai nepieciešamos ceļošanas dokumentus ar derīguma termiņu vismaz 3 mēneši. Ja juridisku vai faktisku iemeslu dēļ attiecīgo personu nevar pārvietot sākotnēji izsniegtā ceļošanas dokumenta derīguma termiņa laikā, attiecīgās dalībvalsts kompetentā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde 14 kalendāro dienu laikā izsniedz jaunu ceļošanas dokumentu ar tādu pašu derīguma termiņu.

5.   Melnkalne ņem vērā personas izvēli attiecībā uz atpakaļ uzņemšanas valsti, ja personai papildus pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts pilsonībai ir arī citas trešās valsts pilsonība.

5. pants

Trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšana

1.   Pēc Melnkalnes pieprasījuma dalībvalsts bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visus trešās valsts pilsoņus un bezvalstniekus, kuri neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz Melnkalnes teritoriju, ja ir pierādīts vai var pamatoti uzskatīt, balstoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, ka:

a)

šādām personām ir vai ieceļošanas laikā bija pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts izsniegta derīga vīza vai uzturēšanās atļauja vai

b)

šādas personas nelegāli tieši ieceļojušas Melnkalnes teritorijā pēc tam, kad tās uzturējušās pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts teritorijā vai šķērsojušas to tranzītā.

2.   Šā panta 1. punktā minēto atpakaļuzņemšanas pienākumu nepiemēro, ja:

a)

trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks bijis tikai gaisa ceļojuma tranzītā caur starptautisko lidostu pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī vai

b)

Melnkalne trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam ir izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju pirms vai pēc ieceļošanas tās teritorijā, izņemot gadījumus, ja:

attiecīgajai personai ir pieprasījuma saņēmējas valsts izsniegta vīza vai uzturēšanās atļauja un šā dokumenta derīguma termiņš ir garāks par Melnkalnes izsniegtā dokumenta termiņu vai

Melnkalnes vīza vai uzturēšanās atļauja iegūta, izmantojot viltotus vai nepatiesus dokumentus vai sniedzot nepatiesus apgalvojumus, vai

persona neatbilst vīzai pievienotajiem nosacījumiem.

3.   Šā panta 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, kas izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju. Ja divas vai vairākas dalībvalstis izsniegušas vīzu vai uzturēšanās atļauju, 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, kas izsniegusi dokumentu, kam ir garāks derīguma termiņš, vai – ja vienam vai vairākiem no tiem beidzies derīguma termiņš – dokumentu, kas joprojām ir derīgs. Ja visiem dokumentiem beidzies derīguma termiņš, 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, kas izsniegusi dokumentu, kam ir nesenākais derīguma termiņš. Ja tāds dokuments nav pieejams, 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, no kuras persona pēdējo reizi izceļoja.

4.   Kad dalībvalsts ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, Melnkalne izsniedz personas, kuras atpakaļuzņemšana ir apstiprināta, atgriešanai nepieciešamo ceļošanas dokumentu.

III IEDAĻA

ATPAKAĻUZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

6. pants

Principi

1.   Izņemot 2. punktā minētos gadījumus, lai pārsūtītu personu, kas jāuzņem atpakaļ, pamatojoties uz vienu no 2. līdz 5. pantā minētajiem pienākumiem, ir jāiesniedz atpakaļuzņemšanas pieprasījums pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentai iestādei.

2.   Atpakaļuzņemšanas pieprasījums nav vajadzīgs, ja personai, kas jāuzņem atpakaļ, ir derīgs ceļošanas dokuments un atbilstošos gadījumos pieprasījuma saņēmējas valsts derīga vīza vai uzturēšanās atļauja.

7. pants

Atpakaļuzņemšanas pieprasījums

1.   Visos atpakaļuzņemšanas pieprasījumos iekļauj šādas ziņas:

a)

ziņas par personu, kura jāuzņem atpakaļ (piemēram, vārdi, uzvārdi, dzimšanas datums un, ja iespējams, dzimšanas vieta un pēdējā dzīvesvieta, un atbilstošos gadījumos arī ziņas par nepilngadīgajiem, neprecētajiem bērniem un/vai laulātajiem);

b)

norādes par pierādījumiem vai prima facie pierādījumiem par pilsonību, tranzītu, trešās valsts un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas nosacījumiem un nelikumīgu ieceļošanu un uzturēšanos;

c)

personas, kura jāuzņem atpakaļ, fotogrāfija.

2.   Iespēju robežās atpakaļuzņemšanas pieprasījumā ir arī šāda informācija:

a)

paziņojums par to, ka personai, kura jāuzņem atpakaļ, var būt vajadzīga palīdzība vai aprūpe, ja attiecīgā persona nepārprotami piekritusi šādam paziņojumam;

b)

jebkurš cits aizsardzības vai drošības pasākums vai informācija par personas veselību, kas varētu būt vajadzīga konkrētajā pārsūtīšanas gadījumā.

3.   Vienota veidlapa, kas izmantojama atpakaļuzņemšanas pieprasījumiem, ir pievienota šim nolīgumam kā 6. pielikums.

8. pants

Pierādījumi attiecībā uz pilsonību

1.   Saskaņā ar 2. panta 1. punktu un 4. panta 1. punktu pilsonību var pierādīt jo īpaši ar šā nolīguma 1. pielikumā minētajiem dokumentiem, pat ja to derīguma termiņš ir beidzies. Ja uzrāda šādus dokumentus, dalībvalstis un Melnkalne savstarpēji atzīst attiecīgo pilsonību, neprasot papildu izmeklēšanu. Pilsonību nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem.

2.   Saskaņā ar 2. panta 1. punktu un 4. panta 1. punktu pilsonību ar prima facie pierādījumiem var pierādīt jo īpaši ar šā nolīguma 2. pielikumā minētajiem dokumentiem, pat ja to derīguma termiņš ir beidzies. Ja uzrāda šādus dokumentus, dalībvalstis un Melnkalne uzskata, ka pilsonība ir konstatēta, ja vien tās nevar pierādīt citādi. Pilsonību nevar pierādīt prima facie ar viltotiem dokumentiem.

3.   Ja nevar uzrādīt nevienu no 1. vai 2. pielikumā minētajiem dokumentiem, attiecīgās pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentās diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības pēc pieprasījuma, bez liekas kavēšanas un vēlākais piecu darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas intervē personu, lai konstatētu tās pilsonību.

9. pants

Pierādījumi attiecībā uz trešās valsts pilsoņiem un bezvalstniekiem

1.   Nolīguma 3. panta 1. punktā un 5. panta 1. punktā paredzēto trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas nosacījumu izpildi var īpaši pierādīt ar šā nolīguma 3. pielikumā minētajiem pierādījumiem; to nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem. Dalībvalstis un Melnkalne savstarpēji atzīst jebkuru tādu pierādījumu, neprasot papildu izmeklēšanu.

2.   Nolīguma 3. panta 1. punktā un 5. panta 1. punktā paredzēto trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas nosacījumu izpildi prima facie var īpaši pierādīt ar šā nolīguma 4. pielikumā minētajiem pierādījumiem; to nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem. Ja uzrāda tādu prima facie pierādījumu, dalībvalstis un Melnkalne uzskata, ka nosacījumi ir konstatēti, ja vien tās nevar pierādīt citādi.

3.   Ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nelikumību konstatē no attiecīgās personas ceļošanas dokumentiem, kuros trūkst vajadzīgās vīzas vai citas uzturēšanās atļaujas attiecībā uz pieprasījuma iesniedzējas valsts teritoriju. Pieprasījuma iesniedzējas valsts paziņojums par konstatējumu, ka attiecīgajai personai nav vajadzīgo ceļošanas dokumentu, vīzas vai uzturēšanas atļaujas, tāpat ir nelikumīgas ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās prima facie pierādījums.

4.   Nolīguma 3. panta 3. punktā paredzēto bijušās Sociālistiskās Dienvidslāvijas Federālās Republikas bijušo pilsoņu atpakaļuzņemšanas nosacījumu izpildi var īpaši pierādīt ar šā nolīguma 5.a pielikumā minētajiem pierādījumiem; to nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem. Melnkalne atzīst jebkuru tādu pierādījumu, neprasot papildu izmeklēšanu, ar noteikumu, ka pastāvīgo dzīvesvietu 1992. gada 27. aprīlī var apstiprināt Melnkalnes iestādes atpakaļuzņemšanas pieprasījuma iesniegšanas dienā.

5.   Nolīguma 3. panta 3. punktā paredzēto bijušās Sociālistiskās Dienvidslāvijas Federālās Republikas bijušo pilsoņu atpakaļuzņemšanas nosacījumu izpildi prima facie var īpaši pierādīt ar šā nolīguma 5.b pielikumā minētajiem pierādījumiem; to nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem. Ja tiek uzrādīti šādi prima facie pierādījumi, Melnkalne uzskata, ka nosacījumi ir konstatēti, ja vien tā nevar pierādīt pretējo.

6.   Ja nevar uzrādīt nevienu no 5.a vai 5.b pielikumā minētajiem dokumentiem, attiecīgās Melnkalnes kompetentās diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības pēc pieprasījuma, bez liekas kavēšanas un vēlākais trīs darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas intervē personu, lai konstatētu tās pilsonību.

10. pants

Termiņi

1.   Atpakaļuzņemšanas pieprasījums ir jāiesniedz pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentajai iestādei viena gada laikā no dienas, kad pieprasījuma iesniedzējas valsts kompetentā iestāde ir ieguvusi informāciju par to, ka trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks neatbilst vai vairs neatbilst nosacījumiem, kas ir spēkā attiecībā uz ieceļošanu, atrašanos vai uzturēšanos. Ja iesniegt pieprasījumu laikā traucē juridiski vai faktiski šķēršļi, termiņš pēc pieprasījuma iesniedzējas valsts lūguma var tikt pagarināts, bet tikai līdz brīdim, kad šķēršļi ir novērsti.

2.   Atbildi uz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu visos gadījumos sniedz rakstiski 12 kalendāro dienu laikā. Šis termiņš sākas no atpakaļuzņemšanas pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja šajā termiņā atbilde nav saņemta, uzskata, ka pārsūtīšana ir apstiprināta.

3.   Ja ir kādi juridiski vai faktiski šķēršļi, kuru dēļ nav iespējams atbildēt 12 kalendāro dienu laikā, termiņu pēc pienācīgi pamatota lūguma var pagarināt, bet ne vairāk kā par 6 kalendārajām dienām. Ja atbilde nav saņemta pagarinātajā termiņā, uzskata, ka pārsūtīšana ir apstiprināta.

4.   Atpakaļuzņemšanas pieprasījuma noraidījumam norāda iemeslus.

5.   Pēc apstiprinājuma saņemšanas vai attiecīgi pēc 2. punktā minētā termiņa beigām attiecīgo personu pārsūta trīs mēnešu laikā. Pēc pieprasījuma iesniedzējas valsts lūguma šo termiņu var pagarināt uz tik ilgu laiku, cik nepieciešams juridisko vai praktisko šķēršļu novēršanai.

11. pants

Pārsūtīšanas kārtība un transportēšanas veids

1.   Pirms personas atpakaļnosūtīšanas Melnkalnes un attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekš rakstiski vienojas par pārsūtīšanas datumu, ieceļošanas punktu, iespējamiem konvojiem un citiem ar pārsūtīšanu saistītiem jautājumiem.

2.   Pārvešanu var veikt pa gaisu, jūru vai sauszemi. Atpakaļnosūtīšanai pa gaisu izmanto ne tikai Melnkalnes vai dalībvalsts nacionālos pārvadātājus, bet arī citus, un to var veikt, izmantojot plānotos vai čārterreisus. Konvojētas atgriešanās gadījumā šādus konvojus izvēlas ne tikai no pieprasījuma iesniedzējas valsts pilnvarotām personām, bet izmantojot arī citas, ar noteikumu, ka tās ir Melnkalnes vai jebkuras dalībvalsts pilnvarotas personas.

12. pants

Kļūdaina atpakaļuzņemšana

Pieprasījuma iesniedzēja valsts uzņem jebkuru personu, kas ir uzņemta atpakaļ pieprasījuma saņēmējā valstī, ja 3 mēnešu laikā pēc attiecīgās personas nodošanas ir noskaidrots, ka nav izpildītas šā nolīguma 2. vai 5. pantā noteiktās prasības.

Šādos gadījumos šā nolīguma procedurālos noteikumos piemēro mutatis mutandis, un ir jāpaziņo visa pieejamā informācija par uzņemamās personas patieso identitāti un pilsonību.

IV IEDAĻA

TRANZĪTA OPERĀCIJAS

13. pants

Principi

1.   Dalībvalstīm un Melnkalnei ir jācenšas trešo valstu pilsoņu vai bezvalstnieku tranzītu veikt tikai tajos gadījumos, kad šādas personas tieši pārvest uz galamērķa valsti nevar.

2.   Melnkalne atļauj trešo valstu pilsoņu vai bezvalstnieku tranzītu, ja to lūdz dalībvalsts, un dalībvalsts dod atļauju trešo valstu pilsoņu vai bezvalstnieku tranzītam, ja to lūdz Melnkalne, ja ir nodrošināts turpmākais ceļojums iespējamās citās tranzītvalstīs un atpakaļuzņemšana galamērķa valstī.

3.   Melnkalne vai dalībvalsts var atteikt tranzītu:

a)

ja trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam galamērķa valstī vai citā tranzītvalstī draud spīdzināšana, necilvēcīga vai pazemojoša apiešanās vai sods, vai nāves sods, vai vajāšana viņa rases, reliģijas, pilsonības, piederības kādai sociālai grupai dēļ vai viņa politiskās pārliecības dēļ vai

b)

ja trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam pieprasījuma saņēmējā valstī vai citā tranzītvalstī draud kriminālsankcijas; vai

c)

sabiedrības veselības, iekšējās drošības, sabiedriskās kārtības un citu pieprasījuma saņēmējas valsts interešu dēļ.

4.   Melnkalne vai dalībvalsts var atcelt jebkādu izsniegtu atļauju, ja vēlāk rodas vai kļūst zināmi 3. punktā minētie apstākļi, kas traucē tranzīta operācijai, vai ja turpmākais ceļojums iespējamās tranzītvalstīs vai atpakaļuzņemšana galamērķa valstī vairs nav nodrošināta. Šajā gadījumā, ja vajadzīgs, pieprasījuma iesniedzēja valsts bez kavēšanās uzņem atpakaļ trešās valsts pilsoni vai bezvalstnieku.

14. pants

Tranzīta procedūra

1.   Pieprasījumu par tranzīta operāciju iesniedz pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentajai iestādei rakstiskā veidā, un tajā ir šāda informācija:

a)

tranzīta veids (pa gaisu, jūru vai sauszemi), citas iespējamās tranzīta valstis un paredzētais galamērķis;

b)

attiecīgās personas dati (piemēram, vārds, uzvārds, pirmslaulību uzvārds, citi vārdi, kas ir lietoti/pēc kuriem persona ir pazīstama, vai pseidonīmi, dzimšanas datums, dzimums un, ja iespējams, dzimšanas vieta, pilsonība, valoda, ceļošanas dokumenta veids un numurs);

c)

paredzētā ieceļošanas vieta, pārvešanas laiks un iespējamā konvoja izmantošana;

d)

deklarācija par to, ka no pieprasījuma iesniedzējas valsts viedokļa 13. panta 2. punkta nosacījumi ir izpildīti un nav zināmi nekādi iemesli atteikumam saskaņā ar 13. panta 3. punktu.

Vienota veidlapa, kas izmantojama tranzīta pieprasījumiem, ir pievienota šim nolīgumam kā 7. pielikums.

2.   Pieprasījuma saņēmēja valsts 5 kalendāro dienu laikā rakstiski informē pieprasījuma iesniedzēju valsti par savu piekrišanu, apstiprinot ieceļošanas vietu un paredzēto ieceļošanas laiku, vai arī informē to par atteikumu un šāda atteikuma iemesliem.

3.   Ja tranzīta operācija notiek pa gaisu, atpakaļ uzņemamo personu un iespējamos konvojus atbrīvo no lidostas tranzītvīzas saņemšanas.

4.   Pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentās iestādes pēc abpusējām apspriedēm palīdz veikt tranzīta operācijas, jo īpaši sniedzot palīdzību attiecīgo personu novērošanā un nodrošinot šim nolūkam piemērotus līdzekļus.

V IEDAĻA

IZMAKSAS

15. pants

Transporta un tranzīta izmaksas

Neskarot kompetento iestāžu tiesības atgūt ar atpakaļuzņemšanu saistītās izmaksas no atpakaļ uzņemtajām personām vai trešām personām, visas transporta izmaksas līdz galamērķa valsts robežai, kas radušās saistībā ar atpakaļuzņemšanu un tranzīta operācijām saskaņā ar šo nolīgumu, sedz pieprasījuma iesniedzēja valsts.

VI IEDAĻA

DATU AIZSARDZĪBA UN NEIETEKMĒSANAS KLAUZULA

16. pants

Datu aizsardzība

Personas datu paziņošana notiek tikai tad, ja šāda paziņošana ir vajadzīga Melnkalnes vai dalībvalsts kompetentām iestādēm šā nolīguma īstenošanai. Personas datu apstrādi un darbu ar tiem konkrētā gadījumā nosaka Melnkalnes tiesību akti un, ja datu apstrādes iestāde ir dalībvalsts kompetentā iestāde, Direktīva 95/46/EK (2), un attiecīgās dalībvalsts tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar minēto direktīvu. Papildus ievēro šādus principus:

a)

personas datu apstrāde jāveic godīgi un likumīgi;

b)

personas dati jāvāc konkrētam, precīzi formulētam un likumīgam nolūkam, lai īstenotu šo nolīgumu, un ne paziņotāja iestāde, ne saņēmēja iestāde nedrīkst tos turpmāk apstrādāt veidā, kas nav saderīgs ar šiem nolūkiem;

c)

personas datiem jābūt adekvātiem, atbilstīgiem un samērīgiem apjoma ziņā ar nolūkiem, kādiem tie savākti un/vai tālāk apstrādāti, jo īpaši paziņotie personas dati var skart tikai:

ziņas par pārsūtamo personu (piemēram, vārdi, uzvārdi, jebkādi bijuši vārdi, citi vārdi, kas lietoti/pēc kuriem persona ir pazīstama, vai pseidonīmi, dzimums, ģimenes stāvoklis, dzimšanas datums un vieta, pašreizējā un jebkāda agrākā pilsonība),

pasi, identifikācijas karti vai vadītāja apliecību (numurs, derīguma termiņš, izdošanas datums, izdevēja iestāde, izdošanas vieta),

pieturvietas un maršrutus,

citu informāciju, kas vajadzīga atpakaļ nosūtāmās personas identificēšanai vai atpakaļuzņemšanas prasību izskatīšanai atbilstoši šim nolīgumam;

d)

personas datiem jābūt precīziem un nepieciešamības gadījumā atjauninātiem;

e)

personas dati jāuzglabā veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, kuriem datus vāca vai kuriem tos turpmāk apstrādā;

f)

gan paziņotāja iestāde, gan saņēmēja iestāde veic visus atbilstīgos pasākumus, lai vajadzības gadījumā nodrošinātu labošanu, dzēšanu vai piekļuves noslēgšanu gadījumos, kad apstrāde neatbilst šā panta noteikumiem, īpaši, ja šie dati nav adekvāti, piederīgi, precīzi vai ja tie ir pārmērīgi attiecībā uz apstrādes nolūkiem. Tas paredz ziņot otrai pusei par jebkādu datu labošanu, izdzēšanu un bloķēšanu;

g)

saņēmēja iestāde pēc pieprasījuma informē izplatītāju iestādi par izplatīto datu izmantošanu un par iegūtajiem rezultātiem;

h)

personas datus var paziņot tikai kompetentām iestādēm. To tālāka nosūtīšana citām iestādēm iepriekš jāsaskaņo ar nosūtītāju iestādi;

i)

paziņotājas iestādes un saņēmējas iestādes pienākums ir rakstiski reģistrēt personas datu paziņošanu un saņemšanu.

17. pants

Neietekmēšanas klauzula

1.   Šis nolīgums neierobežo Kopienas, dalībvalstu un Melnkalnes tiesības, pienākumus un atbildību, kas izriet no starptautiskiem tiesību aktiem un jo īpaši no:

1951. gada 28. jūlija Konvencijas par bēgļu statusu, kurā grozījumi izdarīti ar 1967. gada 31. janvāra Protokolu par bēgļu statusu,

starptautiskām konvencijām, kas nosaka dalībvalsti, kura ir atbildīga par patvēruma pieteikuma izskatīšanu,

1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas,

1984. gada 10. decembra konvencijas pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos vai sodīšanu,

starptautiskām konvencijām par izdošanu un tranzītu,

daudzpusējām starptautiskām konvencijām un nolīgumiem par ārvalstu pilsoņu atpakaļuzņemšanu.

2.   Nekas šajā nolīgumā nekavē personas atgriešanos saskaņā ar kādu citu formālu vai neformālu vienošanos.

VII IEDAĻA

ĪSTENOŠANA UN PIEMĒROŠANA

18. pants

Apvienotā atpakaļuzņemšanas komiteja

1.   Līgumslēdzējas puses sniedz savstarpēju palīdzību šā nolīguma piemērošanā un interpretēšanā. Tālab tās izveido Apvienoto atpakaļuzņemšanas komiteju (turpmāk “Komiteja”), kas jo īpaši:

a)

uzraudzīs šā nolīguma piemērošanu;

b)

lems par īstenošanas pasākumiem, kas vajadzīgi šā nolīguma vienādai piemērošanai;

c)

regulāri apmainīsies ar informāciju par īstenošanas protokoliem, kurus saskaņā ar 19. pantu izstrādājušas atsevišķas dalībvalstis un Melnkalne;

d)

ieteiks grozījumus šajā nolīgumā un tā pielikumos.

2.   Komitejas lēmumi ir saistoši Līgumslēdzējām pusēm.

3.   Komitejas sastāvā ir Kopienas un Melnkalnes pārstāvji; Kopienu pārstāv Komisija.

4.   Komiteja vajadzības gadījumā tiekas pēc kādas Līgumslēdzējas puses lūguma.

5.   Komiteja izstrādā savu reglamentu.

19. pants

Īstenošanas protokoli

1.   Pēc dalībvalsts vai Melnkalnes lūguma Melnkalne un dalībvalsts izstrādā īstenošanas protokolu, kurā ietver noteikumus par:

a)

kompetento iestāžu norīkošanu, robežšķērsošanas punktiem un kontaktpunktu apmaiņu;

b)

nosacījumiem konvojētām atpakaļnosūtīšanām, tostarp trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku tranzītu konvoja pavadībā;

c)

līdzekļiem un dokumentiem papildus tiem, kas uzskaitīti šā nolīguma 1. līdz 5. pielikumā.

2.   Šā panta 1. punktā minētie īstenošanas protokoli stājas spēkā tikai pēc tam, kad par tiem ir paziņots 18. pantā minētajai atpakaļuzņemšanas komitejai.

3.   Melnkalne piekrīt piemērot jebkuru noteikumu īstenošanas protokolā, kuru tā izstrādājusi ar kādu dalībvalsti, arī savās attiecībās ar jebkuru citu dalībvalsti, ja to lūdz pēdējā minētā dalībvalsts, ja vien tas praktiski ir iespējams.

20. pants

Saistība ar dalībvalstu divpusējiem atpakaļuzņemšanas nolīgumiem vai vienošanām

Šā nolīguma noteikumi ir prioritāri attiecībā pret jebkuru divpusēju nolīgumu vai vienošanos par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras valstī uzturas nelikumīgi, kas saskaņā ar 19. pantu ir noslēgta vai var būt noslēgta starp atsevišķu dalībvalsti un Melnkalni, ciktāl šāda nolīguma vai vienošanās noteikumi nav saderīgi ar šā nolīguma noteikumiem.

VIII IEDAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

21. pants

Piemērošanas teritorija

1.   Ievērojot 2. punktu, šo nolīgumu piemēro teritorijā, kurā ir piemērojams Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, un Melnkalnes teritorijā.

2.   Šo nolīgumu nepiemēro Dānijas Karalistes teritorijā.

22. pants

Spēkā stāšanās, ilgums un izbeigšana

1.   Līgumslēdzējas puses šo nolīgumu ratificē vai apstiprina saskaņā ar savām attiecīgajām procedūrām.

2.   Šis nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad Līgumslēdzējas puses rakstveidā viena otrai paziņojušas, ka šā panta pirmajā daļā minētās procedūras ir pabeigtas.

3.   Šis nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

4.   Katra Līgumslēdzēja puse var, oficiāli paziņojot par to otrai Līgumslēdzējai Pusei un iepriekš konsultējoties ar 18. pantā minēto Komiteju, pilnībā vai daļēji uz laiku pārtraukt šī nolīguma īstenošanu attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem un bezvalstniekiem drošības, sabiedriskās kārtības vai sabiedrības veselības aizsardzības iemeslu dēļ. Pārtraukums stājas spēkā otrajā dienā pēc minētā paziņojuma.

5.   Katra Līgumslēdzēja puse var denonsēt šo nolīgumu, oficiāli paziņojot par to otrai Līgumslēdzējai pusei. Šo nolīgumu beidz piemērot sešus mēnešus pēc šādas paziņošanas dienas.

23. pants

Pielikumi

Šā nolīguma 1. līdz 7. pielikums ir tā sastāvdaļa.

Nolīgums ir sagatavots divi tūkstoši septītā gada septembra astoņpadsmitajā datumā divos eksemplāros visās Līgumslēdzēju pušu oficiālajās valodās, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku Zajednicu

Image

Image

За Република Черна гора

Por la República de Montenegro

Za Republiku Ċerná Hora

For Republikken Montenegro

Für die Republik Montenegro

Montenegro Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου

For the Republic of Montenegro

Pour la République du Monténégro

Per la Repubblica del Montenegro

Melnkalnes Republikas vārdā

Juodkalnijos Respublikos vardu

A Montenegrói Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Montenegro

Voor de Republiek Montenegro

W imieniu Republiki Czarnogóry

Pela República do Montenegro

Pentru Republica Muntenegru

Za Čiernohorskú republiku

Za Republiko Črno goro

Montenegron tasavallan puolesta

För Republiken Montenegro

Za Republiku Crnu Goru

Image


(1)  Saskaņā ar ES Padomes 1994. gada 30. novembra ieteikumā noteikto formu.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

1. PIELIKUMS

DOKUMENTU SARAKSTS, KURU UZRĀDĪŠANA IR UZSKATĀMA PAR PILSONĪBAS PIERĀDĪJUMU

(2. PANTA 1. PUNKTS, 4. PANTA 1. PUNKTS UN 8. PANTA 1. PUNKTS)

Ja pieprasījuma saņēmēja valsts ir kāda no dalībvalstīm:

jebkāda veida pases (valsts pases, diplomātiskās pases, dienesta pases, grupu pases un aizvietotājpases, ieskaitot bērnu pases),

jebkāda veida personas apliecības (tajā skaitā pagaidu apliecības),

karaklausības apliecības un militārā dienesta apliecības,

jūrnieka grāmatiņas un kapteiņa dienesta apliecības.

Ja pieprasījuma saņēmēja valsts ir Melnkalne:

ceļošanas dokumenti (valsts pases vai kolektīvās pases), ko izdevusi Melnkalnes Republikas Iekšlietu ministrija pēc 1997. gada 15. jūnija (“zilās pases”), un ceļošanas dokumenti (diplomātiskas pases un dienesta pases), ko izdevusi Melnkalnes Republikas Ārlietu ministrija, kā arī ceļošanas dokumenti, ko turpmāk izdos saskaņā ar Ceļošanas dokumentu likumu,

personas apliecības, ko izdevusi Melnkalnes Republikas Iekšlietu ministrija pēc 1994. gada 1. maija, kā arī personas apliecības, ko turpmāk izdos saskaņā ar Personas apliecību likumu,

karaklausības apliecības un Melnkalnes armijas militārā dienesta apliecības,

jūrnieka grāmatiņas un kapteiņa dienesta apliecības.

2. PIELIKUMS

DOKUMENTU SARAKSTS, KURU UZRĀDĪŠANA IR UZSKATĀMA PAR PILSONĪBAS PIERĀDĪJUMU PRIMA FACIE

(2. PANTA 1. PUNKTS, 4. PANTA 1. PUNKTS UN 8. PANTA 2. PUNKTS)

Ja pieprasījuma saņēmēja valsts ir kāda no dalībvalstīm vai Melnkalne:

jebkuru šā nolīguma 1. pielikumā minēto dokumentu fotokopijas,

autovadītāja apliecības vai to fotokopijas,

dzimšanas apliecības vai to fotokopijas,

jebkurš cits oficiāls dokuments, ko izdevušas pieprasījuma saņēmējas valsts iestādes, kas var palīdzēt noteikt attiecīgās personas pilsonību,

pilsonības apliecības un citu veidu oficiāli dokumenti, kuros minēta vai norādīta pilsonība.

Ja pieprasījuma saņēmēja valsts ir Melnkalne:

pases, ko izdevusi Melnkalnes Republikas Iekšlietu ministrija pirms 1997. gada 15. jūnija (“sarkanās pases”) un to fotokopijas,

personas apliecības, ko izdevusi Melnkalnes Republikas Iekšlietu ministrija pirms 1994. gada 1. maija, un to fotokopijas.

3. PIELIKUMS

VIENOTAIS DOKUMENTU SARAKSTS, KURUS VAR UZSKATĪT PAR PIERĀDĪJUMU TREŠO VALSTU PILSOŅU UN BEZVALSTNIEKU ATPAKAĻUZŅEMŠANAS NOSACĪJUMIEM

(3. PANTA 1. PUNKTS, 5. PANTA 1. PUNKTS UN 9. PANTA 1. PUNKTS)

Iebraukšanas/izbraukšanas zīmogi vai līdzīgi apstiprinājumi attiecīgās personas ceļošanas dokumentā, vai cita veida pierādījums par iebraukšanu/izbraukšanu (piemēram, fotogrāfiju veidā),

biļetes un/vai pasažieru saraksti lidmašīnu, vilcienu, tālsatiksmes autobusu un kuģu maršrutos, kuros norādīts personas vārds un kas pierāda attiecīgās personas uzturēšanos un pārvietošanos saņēmējas valsts teritorijā,

oficiāli paziņojumi, jo īpaši tādi, kurus veikuši robežkontroles dienesta darbinieki un citi liecinieki, kas var liecināt, ka attiecīgā persona ir šķērsojusi robežu,

attiecīgās personas oficiāla liecība administratīvos vai tiesu procesos, kas norāda uz attiecīgās personas klātbūtni vai ceļojumu pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijā.

4. PIELIKUMS

VIENOTAIS DOKUMENTU SARAKSTS, KURUS UZSKATA PAR PRIMA FACIE PIERĀDĪJUMU TREŠO VALSTU PILSOŅU UN BEZVALSTNIEKU ATPAKAĻUZŅEMŠANAS NOSACĪJUMIEM

(3. PANTA 1. PUNKTS, 5. PANTA 1. PUNKTS UN 9. PANTA 2. PUNKTS)

Pieprasījuma iesniedzējas valsts attiecīgo iestāžu sniegts vietas un apstākļu apraksts, kuros attiecīgā persona ir pārtverta pēc ieceļošanas šīs valsts teritorijā,

starptautiskas organizācijas sniegtas ziņas par personas identitāti un/vai tās uzturēšanos (piemēram, ANO augstais komisārs bēgļu jautājumos),

ģimenes locekļu, ceļabiedru u. c. sniegtie paziņojumi/informācijas apstiprinājumi,

biļetes, kā arī jebkāda veida apliecinājumi un rēķini (piemēram, viesnīcas rēķini, ārsta/zobārsta apmeklējuma kartes, valsts/privātu iestāžu ieejas kartes, automašīnu nomas līgumi, kredītkaršu kvītis u. c.), kas skaidri liecina, ka attiecīgā persona ir uzturējusies pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijā,

informācija, kas liecina, ka attiecīgā persona ir izmantojusi vīzu kurjera vai ceļojumu biroja pakalpojumus.

5. PIELIKUMS

VIENOTAIS DOKUMENTU SARAKSTS, KURUS UZSKATA PAR PIERĀDĪJUMIEM VAI PRIMA FACIE PIERĀDĪJUMIEM BIJUŠĀS SOCIĀLISTISKĀS DIENVIDSLĀVIJAS FEDERĀLĀS REPUBLIKAS BIJUŠO PILSOŅU ATPAKAĻUZŅEMŠANAS NOSACĪJUMIEM

(3. PANTA 3. PUNKTS, 9. PANTA 4. PUNKTS UN 9. PANTA 5. PUNKTS)

5.a pielikums (Dokumenti, kurus uzskata par pierādījumu)

Bijušās Sociālistiskās Dienvidslāvijas Federālās Republikas izsniegtas dzimšanas apliecības vai to fotokopijas,

publiski dokumenti, ieskaitot personas apliecības vai to fotokopijas, ko izsniegusi Melnkalne, bijusī Dienvidslāvijas Federālā Republika, bijusī Serbijas un Melnkalnes valstu savienība vai bijusī Sociālistiskā Dienvidslāvijas Federālā Republika, kuros ir norādīta dzimšanas vieta un/vai pastāvīgā dzīvesvieta, kā noteikts 3. panta 3. punktā.

5.b pielikums (Dokumenti, kurus uzskata par prima facie pierādījumu)

Citi dokumenti vai apliecības, vai to fotokopijas, kas norāda Melnkalni par dzimšanas vietu un/vai pastāvīgo dzīvesvietu,

attiecīgās personas oficiāla liecība administratīvos vai tiesu procesos.

6. PIELIKUMS

Image

Image

Image

7. PIELIKUMS

Image

Image

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ 2. PANTA 4. PUNKTU UN 4. PANTA 4. PUNKTU

Līdz brīdim, kamēr ES dalībvalstīs ir izveidotas Melnkalnes Republikas diplomātiskās un konsulāras pārstāvniecības, ceļošanas dokumentus, kas minēti nolīguma 2. panta 4. punktā, izsniedz Serbijas Republikas diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde saskaņā ar Melnkalnes Republikas un Serbijas Republikas Savstarpējās saprašanās memoranda 6. pantu vai citu valstu, kas pārstāv Melnkalni, diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārās iestādes.

Ja pieprasījuma saņēmējai valstij nav diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārās iestādes Melnkalnes Republikā, ceļošanas dokumentu, kas jāizsniedz saskaņā ar nolīguma 4. panta 4. punktu, izsniedz tās dalībvalsts diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde, kas pārstāv pieprasījuma saņēmēju dalībvalsti. Ceļošanas dokumentu izsniedz pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts vārdā, iepriekš saņemot tās piekrišanu.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ 3. UN 5. PANTU

Puses centīsies katru trešās valsts pilsoni, kurš neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās tiesiskajiem nosacījumiem attiecībā uz attiecīgās valsts teritoriju, atgriezt viņa vai viņas izcelsmes valstī.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR 3. PANTA 1. PUNKTU

Puses vienojas, ka šo noteikumu nozīmē persona “ieceļo tieši” no Melnkalnes teritorijas, ja šāda persona ierodas pieprasījuma iesniedzējas valsts teritorijā pa gaisu, sauszemi vai jūru, pa ceļam nešķērsojot nevienu citu valsti. Gaisa ceļojuma tranzīta uzturēšanos trešā valstī neuzskata par ieceļošanu.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR DĀNIJU

Līgumslēdzējas puses ņem vērā, ka šo nolīgumu nepiemēro Dānijas Karalistes teritorijai, kā arī Dānijas Karalistes pilsoņiem. Šādos apstākļos Melnkalnei un Dānijai būtu lietderīgi noslēgt atpakaļuzņemšanas nolīgumu ar tādiem pašiem noteikumiem kā šajā nolīgumā.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ĪSLANDI UN NORVĒĢIJU

Līgumslēdzējas puses ņem vērā ciešās attiecības starp Eiropas Kopienu un Īslandi un Norvēģiju, jo īpaši pamatojoties uz 1999. gada 18. maija Nolīgumu par šo valstu asociāciju Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un izstrādē. Šādos apstākļos ir lietderīgi, ka Melnkalne ar Īslandi un Norvēģiju noslēdz atpakaļuzņemšanas nolīgumu ar tādiem pašiem noteikumiem kā šajā nolīgumā.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ŠVEICI

Līgumslēdzējas puses ņem vērā, ka Eiropas Savienība, Eiropas Kopiena un Šveice ir parakstījušas nolīgumu par Šveices iesaistīšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā. Šādos apstākļos ir lietderīgi, ka pēc minētā nolīguma spēkā stāšanās Melnkalne un Šveice noslēdz atpakaļuzņemšanas nolīgumu ar tādiem pašiem noteikumiem kā šajā atpakaļuzņemšanas nolīgumā.


19.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 334/45


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 8. novembris),

lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Serbijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

(2007/819/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 63. panta 3. punkta b) apakšpunktu, saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Komisija Eiropas Kopienas vārdā risināja sarunas par nolīgumu ar Serbijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi.

(2)

Saskaņā ar Padomes 2007. gada 18. septembra Lēmumu nolīgums 2007. gada 18. septembrī tika parakstīts Eiropas Kopienas vārdā, ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu vēlāk.

(3)

Nolīgums būtu jāapstiprina.

(4)

Ar nolīgumu tiek izveidota Apvienotā atpakaļuzņemšanas komiteja, kas var pieņemt savu reglamentu. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt vienkāršotu procedūru Kopienas nostājas izstrādāšanai šādā gadījumā.

(5)

Saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Apvienotā Karaliste ir paziņojusi, ka tā vēlas piedalīties šā lēmuma pieņemšanā un piemērošanā.

(6)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un neskarot minētā protokola 4. pantu, Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un Īrijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(7)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un Dānijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Serbijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs sniedz nolīguma 22. panta 2. punktā paredzēto paziņojumu (2).

3. pants

Komisija pārstāv Kopienu Apvienotajā atpakaļuzņemšanas komitejā, kas izveidota ar Nolīguma 18. pantu.

4. pants

Kopienas nostāju Apvienotajā atpakaļuzņemšanas komitejā attiecībā uz tās reglamenta pieņemšanu, kā prasīts nolīguma 18. panta 5. punktā, pieņem Komisija, iepriekš apspriežoties ar Padomes norīkotu īpašu komiteju.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2007. gada 8. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

R. PEREIRA


(1)  Atzinums sniegts 2007. gada 24. oktobrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Nolīguma spēkā stāšanās dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Serbijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES,

EIROPAS KOPIENA, turpmāk “Kopiena”,

un

SERBIJAS REPUBLIKA, turpmāk “Serbija”,

APŅĒMUŠĀS veicināt savu sadarbību, lai efektīvāk apkarotu nelikumīgu imigrāciju,

VĒLOTIES ar šo nolīgumu un uz savstarpīguma pamata paredzēt ātras un efektīvas procedūras, lai varētu identificēt un drošā, kārtīgā veidā nosūtīt atpakaļ personas, kuras neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz Serbijas vai kādas Eiropas Savienības dalībvalsts teritoriju, un sadarbības garā veicināt šādu personu tranzītu,

UZSVEROT, ka šis nolīgums neskar Kopienas, Eiropas Savienības dalībvalstu un Serbijas tiesības, pienākumus un atbildību atbilstīgi starptautiskajām tiesībām un jo īpaši 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai un 1951. gada 28. jūlija Konvencijai par bēgļu statusu,

ŅEMOT VĒRĀ, ka šis nolīgums ietilpst Eiropas Kopienas dibināšanas līguma IV sadaļas darbības jomā un tā noteikumi neattiecas uz Dānijas Karalisti saskaņā ar Protokolu par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a)

“Līgumslēdzējas puses” ir Serbija un Kopiena;

b)

“Serbijas pilsonis” ir jebkura persona, kurai ir Serbijas Republikas pilsonība saskaņā ar tās tiesību aktiem;

c)

“dalībvalsts pilsonis” ir jebkura persona, kurai ir kādas dalībvalsts pilsonība, kā noteikts Kopienā;

d)

“dalībvalsts” ir jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts, izņemot Dānijas Karalisti;

e)

“trešās valsts pilsonis” ir jebkura persona, kurai ir tādas valsts pilsonība, kas nav Serbija vai kāda no dalībvalstīm;

f)

“bezvalstnieks” ir jebkura persona, kurai nav pilsonības;

g)

“uzturēšanās atļauja” ir Serbijas vai kādas dalībvalsts izsniegta jebkura veida atļauja, kas personai dod tiesības uzturēties attiecīgās valsts teritorijā. Tas neietver pagaidu atļaujas, kas atļauj uzturēties tās teritorijā saistībā ar patvēruma pieteikuma vai uzturēšanās atļaujas pieteikuma izskatīšanu;

h)

“vīza” ir Serbijas vai dalībvalsts izsniegta atļauja vai pieņemts lēmums, kas vajadzīgs, lai ieceļotu attiecīgajā teritorijā vai šķērsotu to tranzītā. Tas neattiecas uz lidostas tranzīta vīzu;

i)

“pieprasījuma iesniedzēja valsts” ir valsts (Serbija vai kāda no dalībvalstīm), kura iesniedz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu saskaņā ar nolīguma 7. pantu vai tranzīta pieteikumu saskaņā ar nolīguma 14. pantu;

j)

“pieprasījuma saņēmēja valsts” ir valsts (Serbija vai kāda no dalībvalstīm), kurai iesniedz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu saskaņā ar nolīguma 7. pantu vai tranzīta pieteikumu saskaņā ar nolīguma 14. pantu;

k)

“kompetentā iestāde” ir jebkura Serbijas valsts iestāde vai kādas dalībvalsts iestāde, kurai ir uzticēta šā līguma īstenošana saskaņā ar tā 19. panta 1. punkta a) apakšpunktu;

l)

“pierobežas apgabals” ir 30 km josla ap kopīgo sauszemes robežu starp dalībvalsti un Serbiju, kā arī dalībvalstu un Serbijas starptautisko lidostu teritorijas;

m)

“tranzīts” ir pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijas šķērsošana, ko veic trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks, kad viņš dodas no pieprasījuma iesniedzējas valsts uz galamērķa valsti.

I IEDAĻA

SERBIJAS ATPAKAĻUZŅEMŠANAS PIENĀKUMI

2. pants

Savas valsts pilsoņu atpakaļuzņemšana

1.   Pēc dalībvalsts pieprasījuma Serbija bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visas personas, kuras neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts teritoriju, ja ir pierādīts vai var pamatoti uzskatīt, balstoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, ka šīs personas ir Serbijas pilsoņi.

2.   Serbija uzņem atpakaļ arī:

personu, kas minētas 1. punktā, nepilngadīgos, neprecētos bērnus, neņemot vērā viņu dzimšanas vietu vai pilsonību, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī,

personu, kas minētas 1. punktā, laulātos, kuriem ir citas valsts pilsonība, ar noteikumu, ka viņiem ir tiesības ieceļot un uzturēties vai ir tiesības saņemt ieceļošanas un uzturēšanās atļauju Serbijā, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī.

3.   Serbija uzņem atpakaļ arī personas, kuras pēc ieceļošanas dalībvalsts teritorijā atteikušās no Serbijas pilsonības, ja vien dalībvalsts vismaz nav solījusi šīs personas naturalizēt.

4.   Pēc tam, kad Serbija ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, kompetentā Serbijas diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde nekavējoties un ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā izsniedz atpakaļ uzņemamās personas atgriešanai nepieciešamos ceļošanas dokumentus ar derīguma termiņu vismaz 3 mēneši. Ja juridisku vai faktisku iemeslu dēļ attiecīgo personu nevar pārvietot sākotnēji izsniegtā ceļošanas dokumenta derīguma termiņa laikā, Serbijas kompetentā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde 14 kalendāro dienu laikā izsniedz jaunu ceļošanas dokumentu ar tādu pašu derīguma termiņu. Ja Serbija 14 kalendāro dienu laikā nav izsniegusi jaunu ceļošanas dokumentu, tad uzskata, ka tā piekrīt izmantot ES standarta ceļošanas dokumentu izraidīšanas vajadzībām (1).

5.   Pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts ņem vērā personas izvēli attiecībā uz atpakaļuzņemšanas valsti, ja personai papildus Serbijas pilsonībai ir arī citas trešās valsts pilsonība.

3. pants

Trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšana

1.   Pēc dalībvalsts pieprasījuma Serbija bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visus trešās valsts pilsoņus un bezvalstniekus, kuri neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās tiesiskajiem nosacījumiem attiecībā uz pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts teritoriju, ja ir pierādīts vai var pamatoti uzskatīt, pamatojoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, ka:

a)

šādām personām ir vai ieceļošanas laikā bija Serbijas izsniegta derīga vīza vai uzturēšanās atļauja; vai

b)

šādas personas nelegāli tieši ieceļojušas dalībvalsts teritorijā pēc tam, kad tās uzturējušās Serbijas teritorijā vai šķērsojušas to tranzītā.

2.   Šā panta 1. punktā minēto atpakaļuzņemšanas pienākumu nepiemēro, ja:

a)

trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks atradies tikai gaisa ceļojuma tranzītā caur Serbijas starptautisko lidostu; vai

b)

pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam ir izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju pirms vai pēc ieceļošanas tās teritorijā, izņemot gadījumus, ja

attiecīgajai personai ir Serbijas izsniegta vīza vai uzturēšanās atļauja ar garāku derīguma termiņu, vai

pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts vīza vai uzturēšanās atļauja ir iegūta, izmantojot viltotus vai nepatiesus dokumentus vai sniedzot nepatiesus apgalvojumus, un attiecīgā persona ir uzturējusies Serbijas teritorijā vai šķērsojusi to tranzītā, vai

persona neatbilst vīzai pievienotajiem nosacījumiem un šī persona ir uzturējusies Serbijas teritorijā vai šķērsojusi to tranzītā.

3.   Pēc dalībvalsts pieprasījuma Serbija uzņem atpakaļ arī Sociālistiskās Dienvidslāvijas Federālās Republikas bijušos pilsoņus, kuriem nav citas pilsonības un kuru dzimšanas vieta un pastāvīgā dzīvesvieta 1992. gada 27. aprīlī bija Serbijas teritorijā.

4.   Pēc tam, kad Serbija ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts izsniedz personai, kuras atpakaļuzņemšana ir apstiprināta, ES standarta ceļošanas dokumentu izraidīšanas vajadzībām (1).

II IEDAĻA

KOPIENAS ATPAKAĻUZŅEMŠANAS PIENĀKUMI

4. pants

Savas valsts pilsoņu atpakaļuzņemšana

1.   Pēc Serbijas pieprasījuma dalībvalsts bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visas personas, kuras neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz Serbijas teritoriju, ja ir pierādīts vai var pamatoti uzskatīt, balstoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, ka šīs personas ir dalībvalsts pilsoņi.

2.   Dalībvalsts uzņem atpakaļ arī:

personu, kas minētas 1. punktā, nepilngadīgos, neprecētos bērnus, neņemot vērā viņu dzimšanas vietu vai pilsonību, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības Serbijā,

personu, kas minētas 1. punktā, laulātos, kuriem ir citas valsts pilsonība, ar noteikumu, ka viņiem ir tiesības ieceļot un uzturēties vai ir tiesības saņemt ieceļošanas un uzturēšanās atļauju dalībvalstī, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības Serbijā.

3.   Dalībvalsts uzņem atpakaļ arī personas, kuras pēc ieceļošanas Serbijas teritorijā atteikušās no dalībvalsts pilsonības, izņemot gadījumus, ja Serbija ir vismaz solījusi šīs personas naturalizēt.

4.   Pēc tam, kad pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, kompetentā attiecīgās dalībvalsts diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde nekavējoties un ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā izsniedz atpakaļ uzņemamās personas atgriešanai nepieciešamos ceļošanas dokumentus ar derīguma termiņu vismaz 3 mēneši. Ja juridisku vai faktisku iemeslu dēļ attiecīgo personu nevar pārvietot sākotnēji izsniegtā ceļošanas dokumenta derīguma termiņa laikā, attiecīgās dalībvalsts kompetentā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde 14 kalendāro dienu laikā izsniedz jaunu ceļošanas dokumentu ar tādu pašu derīguma termiņu.

5.   Serbija ņem vērā personas izvēli attiecībā uz atpakaļ uzņemšanas valsti, ja personai papildus pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts pilsonībai ir arī citas trešās valsts pilsonība.

5. pants

Trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšana

1.   Pēc Serbijas pieprasījuma dalībvalsts bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visus trešās valsts pilsoņus un bezvalstniekus, kuri neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās tiesiskajiem nosacījumiem attiecībā uz Serbijas teritoriju, ja ir pierādīts vai var pamatoti uzskatīt, balstoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, ka:

a)

šādām personām ir vai ieceļošanas laikā bija pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts izsniegta derīga vīza vai uzturēšanās atļauja; vai

b)

šādas personas nelegāli tieši ieceļojušas Serbijas teritorijā pēc tam, kad tās uzturējušās pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts teritorijā vai šķērsojušas to tranzītā.

2.   Šā panta 1. punktā minēto atpakaļuzņemšanas pienākumu nepiemēro, ja:

a)

trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks bijis tikai gaisa ceļojuma tranzītā caur starptautisko lidostu pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī; vai

b)

Serbija trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam ir izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju pirms vai pēc ieceļošanas tās teritorijā, izņemot gadījumus, ja:

attiecīgajai personai ir pieprasījuma saņēmējas valsts izsniegta vīza vai uzturēšanās atļauja, un šā dokumenta derīguma termiņš ir garāks, vai

Serbijas vīza vai uzturēšanās atļauja iegūta, izmantojot viltotus vai nepatiesus dokumentus vai sniedzot nepatiesus apgalvojumus, un attiecīgā persona ir uzturējusies pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts teritorijā vai šķērsojusi to tranzītā, vai

persona neatbilst vīzai pievienotajiem nosacījumiem, un attiecīgā persona ir uzturējusies pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts teritorijā vai šķērsojusi to tranzītā.

3.   Šā panta 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, kas izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju. Ja divas vai vairākas dalībvalstis izsniegušas vīzu vai uzturēšanās atļauju, 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, kas izsniegusi dokumentu, kam ir garāks derīguma termiņš, vai – ja vienam vai vairākiem no tiem beidzies derīguma termiņš – dokumentu, kas joprojām ir derīgs. Ja visiem dokumentiem beidzies derīguma termiņš, 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, kas izsniegusi dokumentu, kam ir nesenākais derīguma termiņš. Ja tāds dokuments nav pieejams, 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, no kuras persona pēdējo reizi izceļoja.

4.   Pēc tam, kad dalībvalsts ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, Serbija izsniedz personas, kuras atpakaļuzņemšana ir apstiprināta, atgriešanai nepieciešamo ceļošanas dokumentu.

III IEDAĻA

ATPAKAĻUZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

6. pants

Principi

1.   Izņemot 2. punktā minētos gadījumus, lai pārsūtītu personu, kas jāuzņem atpakaļ, pamatojoties uz vienu no 2. līdz 5. pantā minētajiem pienākumiem, ir jāiesniedz atpakaļuzņemšanas pieprasījums pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentai iestādei.

2.   Atpakaļuzņemšanas pieprasījums nav vajadzīgs, ja personai, kas jāuzņem atpakaļ, ir derīgs ceļošanas dokuments un gadījumā, ja šī persona ir trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks, arī pieprasījuma saņēmējas valsts derīga vīza vai uzturēšanās atļauja.

3.   Ja persona ir aizturēta pieprasījuma iesniedzējas valsts pierobežas apgabalā (ieskaitot lidostas) pēc nelikumīgi šķērsotas robežas, personai ierodoties tieši no pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijas, pieprasījuma iesniedzēja valsts var iesniegt atpakaļuzņemšanas pieprasījumu 2 darba dienu laikā pēc šīs personas aizturēšanas (paātrinātā procedūra).

7. pants

Atpakaļuzņemšanas pieprasījums

1.   Iespēju robežās atpakaļuzņemšanas pieprasījumā ir šāda informācija:

a)

ziņas par personu, kura jāuzņem atpakaļ (piemēram, vārdi, uzvārdi, dzimšanas datums un vieta un pēdējā dzīvesvieta) un atbilstošos gadījumos arī ziņas par nepilngadīgajiem, neprecētajiem bērniem un/vai laulātajiem;

b)

dokumenti, kas pierāda pilsonību, un norādes uz prima facie pierādījumiem par pilsonību, tranzītu, trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas nosacījumiem un nelikumīgu ieceļošanu un uzturēšanos;

c)

personas, kura jāuzņem atpakaļ, fotogrāfija.

2.   Iespēju robežās atpakaļuzņemšanas pieprasījumā ir arī šāda informācija:

a)

paziņojums par to, ka personai, kura jāuzņem atpakaļ, var būt vajadzīga palīdzība vai aprūpe, ja attiecīgā persona nepārprotami piekritusi šādam paziņojumam;

b)

jebkurš cits aizsardzības vai drošības pasākums, vai informācija par personas veselību, kas varētu būt vajadzīgi konkrētajā pārsūtīšanas gadījumā.

3.   Vienota veidlapa, kas izmantojama atpakaļuzņemšanas pieprasījumiem, ir pievienota šim nolīgumam kā 6. pielikums.

8. pants

Pierādījumi attiecībā uz pilsonību

1.   Saskaņā ar 2. panta 1. punktu un 4. panta 1. punktu pilsonību var pierādīt jo īpaši ar šā nolīguma 1. pielikumā minētajiem dokumentiem, pat ja to derīguma termiņš ir beidzies. Ja uzrāda šādus dokumentus, dalībvalstis un Serbija savstarpēji atzīst attiecīgo pilsonību, neprasot papildu izmeklēšanu. Pilsonību nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem.

2.   Saskaņā ar 2. panta 1. punktu un 4. panta 1. punktu pilsonību ar prima facie pierādījumiem var pierādīt jo īpaši ar šā nolīguma 2. pielikumā minētajiem dokumentiem, pat ja to derīguma termiņš ir beidzies. Ja uzrāda šādus dokumentus, dalībvalstis un Serbija uzskata, ka pilsonība ir konstatēta, ja vien tās nevar pierādīt citādi. Pilsonību nevar pierādīt prima facie ar viltotiem dokumentiem.

3.   Ja nevar uzrādīt nevienu no 1. vai 2. pielikumā minētajiem dokumentiem, attiecīgās pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentās diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības pēc pieprasījuma un bez liekas kavēšanas un vēlākais trīs darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas intervē personu, lai konstatētu tās pilsonību.

9. pants

Pierādījumi attiecībā uz trešās valsts pilsoņiem un bezvalstniekiem

1.   Nolīguma 3. panta 1. punktā un 5. panta 1. punktā paredzēto trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas nosacījumu izpildi var īpaši pierādīt ar šā nolīguma 3. pielikumā minētajiem pierādījumiem; to nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem. Dalībvalstis un Serbija savstarpēji atzīst jebkuru tādu pierādījumu, neprasot papildu izmeklēšanu.

2.   Nolīguma 3. panta 1. punktā un 5. panta 1. punktā paredzēto trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas nosacījumu izpildi prima facie var īpaši pierādīt ar šā nolīguma 4. pielikumā minētajiem pierādījumiem; to nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem. Ja uzrāda tādu prima facie pierādījumu, dalībvalstis un Serbija uzskata, ka nosacījumi ir konstatēti, ja vien tās nevar pierādīt citādi.

3.   Ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nelikumību konstatē no attiecīgās personas ceļošanas dokumentiem, kuros trūkst vajadzīgās vīzas vai citas uzturēšanās atļaujas attiecībā uz pieprasījuma iesniedzējas valsts teritoriju. Pieprasījuma iesniedzējas valsts paziņojums par konstatējumu, ka attiecīgajai personai nav vajadzīgo ceļošanas dokumentu, vīzas vai uzturēšanas atļaujas, tāpat ir nelikumīgas ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās prima facie pierādījums.

4.   Nolīguma 3. panta 3. punktā paredzēto Sociālistiskās Dienvidslāvijas Federālās Republikas bijušo pilsoņu atpakaļuzņemšanas nosacījumu izpildi var īpaši pierādīt ar šā nolīguma 5.a pielikumā minētajiem pierādījumiem; to nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem. Serbija atzīst jebkuru tādu pierādījumu, neprasot papildu izmeklēšanu.

5.   Nolīguma 3. panta 3. punktā paredzēto Sociālistiskās Dienvidslāvijas Federālās Republikas bijušo pilsoņu atpakaļuzņemšanas nosacījumu izpildi prima facie var īpaši pierādīt ar šā nolīguma 5.b pielikumā minētajiem pierādījumiem; to nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem. Ja tiek uzrādīti šādi prima facie pierādījumi, Serbija uzskata, ka nosacījumi ir konstatēti, ja vien tā nevar pierādīt pretējo.

6.   Ja nevar uzrādīt nevienu no 5.a vai 5.b pielikumā minētajiem dokumentiem, attiecīgās Serbijas kompetentās diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības pēc pieprasījuma, bez liekas kavēšanas un vēlākais trīs darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas intervē personu, lai konstatētu tās pilsonību.

10. pants

Termiņi

1.   Atpakaļuzņemšanas pieprasījums ir jāiesniedz pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentajai iestādei viena gada laikā no dienas, kad pieprasījuma iesniedzējas valsts kompetentā iestāde ir ieguvusi informāciju par to, ka trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks neatbilst vai vairs neatbilst nosacījumiem, kas ir spēkā attiecībā uz ieceļošanu, atrašanos vai uzturēšanos. Ja iesniegt pieprasījumu laikā traucē juridiski vai faktiski šķēršļi, termiņš pēc pieprasījuma iesniedzējās valsts lūguma var tikt pagarināts, bet tikai līdz brīdim, kad šķēršļi ir novērsti.

2.   Atbildi uz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu sniedz rakstiski:

2 darba dienu laikā, ja pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar paātrināto procedūru (6. panta 3. punkts),

10 kalendāro dienu laikā visos parējos gadījumos.

Šie termiņi sākas no atpakaļuzņemšanas pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja atbilde nav saņemta termiņā, uzskata, ka pārsūtīšana ir apstiprināta.

3.   Ja ir kādi juridiski vai faktiski šķēršļi, kuru dēļ nav iespējams atbildēt 10 kalendāro dienu laikā, termiņu pēc pienācīgi pamatota lūguma var pagarināt, bet ne vairāk kā par 6 kalendārajām dienām. Ja atbilde nav saņemta pagarinātajā termiņā, uzskata, ka pārsūtīšana ir apstiprināta.

4.   Atpakaļuzņemšanas pieprasījuma noraidījumam norāda iemeslus.

5.   Pēc apstiprinājuma saņemšanas vai attiecīgi pēc 2. punktā minētā termiņa beigām attiecīgo personu pārsūta trīs mēnešu laikā. Pēc pieprasījuma iesniedzējas valsts lūguma šo termiņu var pagarināt uz tik ilgu laiku, cik nepieciešams juridisko vai praktisko šķēršļu novēršanai.

11. pants

Pārsūtīšanas kārtība un transportēšanas veids

1.   Pirms personas atpakaļnosūtīšanas Serbijas un attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekš rakstiski vienojas par pārsūtīšanas datumu, ieceļošanas punktu, iespējamiem konvojiem un citiem ar pārsūtīšanu saistītiem jautājumiem.

2.   Pārvešanu var veikt pa gaisu vai sauszemi. Atpakaļnosūtīšanai pa gaisu izmanto ne tikai Serbijas vai dalībvalsts nacionālos pārvadātājus, bet arī citus, un to var veikt, izmantojot plānotos vai čārterreisus. Konvojētas atgriešanās gadījumā šādus konvojus izvēlas ne tikai no pieprasījuma iesniedzējas valsts pilnvarotām personām, bet izmantojot arī citas, ar noteikumu, ka tās ir Serbijas vai jebkuras dalībvalsts pilnvarotas personas.

12. pants

Kļūdaina atpakaļuzņemšana

Pieprasījuma iesniedzēja valsts uzņem jebkuru personu, kas ir uzņemta atpakaļ pieprasījuma saņēmējā valstī, ja 3 mēnešu laikā pēc attiecīgās personas nodošanas ir noskaidrots, ka nav izpildītas šā nolīguma 2. vai 5. pantā noteiktās prasības.

Šādos gadījumos šā nolīguma procedurālos noteikumos piemēro mutatis mutandis, un ir jāpaziņo visa pieejamā informācija par uzņemamās personas patieso identitāti un pilsonību.

IV IEDAĻA

TRANZĪTA OPERĀCIJAS

13. pants

Principi

1.   Dalībvalstīm un Serbijai ir jācenšas trešo valstu pilsoņu vai bezvalstnieku tranzītu veikt tikai tajos gadījumos, kad šādas personas tieši pārvest uz galamērķa valsti nevar.

2.   Serbija atļauj trešo valstu pilsoņu vai bezvalstnieku tranzītu, ja to lūdz dalībvalsts, un dalībvalsts dod atļauju trešo valstu pilsoņu vai bezvalstnieku tranzītam, ja to lūdz Serbija, ja ir nodrošināts turpmākais ceļojums iespējamās citās tranzītvalstīs un atpakaļuzņemšana galamērķa valstī.

3.   Serbija vai dalībvalsts var atteikt tranzītu:

a)

ja trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam galamērķa valstī vai citā tranzītvalstī draud spīdzināšana, necilvēcīga vai pazemojoša apiešanās vai sods, vai nāves sods, vai vajāšana dēļ viņa rases, reliģijas, pilsonības, piederības kādai sociālai grupai vai dēļ viņa politiskās pārliecības; vai

b)

ja trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam pieprasījuma saņēmējā valstī vai citā tranzītvalstī draud kriminālsankcijas; vai

c)

sabiedrības veselības, iekšējās drošības, sabiedriskās kārtības un citu pieprasījuma saņēmējas valsts interešu dēļ.

4.   Serbija vai dalībvalsts var atcelt jebkādu izsniegtu atļauju, ja vēlāk rodas vai kļūst zināmi 3. punktā minētie apstākļi, kas traucē tranzīta operācijai, vai ja turpmākais ceļojums iespējamās tranzītvalstīs vai atpakaļuzņemšana galamērķa valstī vairs nav nodrošināts. Šajā gadījumā, ja vajadzīgs, pieprasījuma iesniedzēja valsts bez kavēšanās uzņem atpakaļ trešās valsts pilsoni vai bezvalstnieku.

14. pants

Tranzīta procedūra

1.   Pieprasījumu par tranzīta operāciju iesniedz pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentajai iestādei rakstiskā veidā, un tajā ir šāda informācija:

a)

tranzīta veids (pa gaisu vai sauszemi), citas iespējamās tranzītvalstis un paredzētais galamērķis;

b)

attiecīgās personas dati (piemēram, vārds, uzvārds, pirmslaulību uzvārds, citi vārdi, kas ir lietoti/pēc kuriem persona ir pazīstama, vai pseidonīmi, dzimšanas datums, dzimums un, ja iespējams, dzimšanas vieta, pilsonība, valoda, ceļošanas dokumenta veids un numurs);

c)

paredzētā ieceļošanas vieta, pārvešanas laiks un iespējamā konvoja izmantošana;

d)

deklarācija par to, ka no pieprasījuma iesniedzējas valsts viedokļa 13. panta 2. punkta nosacījumi ir izpildīti un nav zināmi nekādi iemesli atteikumam saskaņā ar 13. panta 3. punktu.

Vienotā veidlapa, kas izmantojama tranzīta pieteikumiem, pievienota šim nolīgumam kā 7. pielikums.

2.   Pieprasījuma saņēmēja valsts 5 kalendāro dienu laikā rakstiski informē pieprasījuma iesniedzēju valsti par savu piekrišanu, apstiprinot ieceļošanas vietu un paredzēto ieceļošanas laiku, vai arī informē to par atteikumu un šāda atteikuma iemesliem.

3.   Ja tranzīta operācija notiek pa gaisu, atpakaļ uzņemamo personu un iespējamos konvojus atbrīvo no lidostas tranzītvīzas saņemšanas.

4.   Pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentās iestādes pēc abpusējām apspriedēm palīdz veikt tranzīta operācijas, jo īpaši sniedzot palīdzību attiecīgo personu novērošanā un nodrošinot šim nolūkam atbilstošus līdzekļus.

V IEDAĻA

IZMAKSAS

15. pants

Transporta un tranzīta izmaksas

Neskarot kompetento iestāžu tiesības atgūt ar atpakaļuzņemšanu saistītās izmaksas no atpakaļ uzņemtajām personām vai trešām personām, visas transporta izmaksas līdz galamērķa valsts robežai, kas radušās saistībā ar atpakaļuzņemšanu un tranzīta operācijām saskaņā ar šo nolīgumu, sedz pieprasījuma iesniedzēja valsts.

VI IEDAĻA

DATU AIZSARDZĪBA UN NEIETEKMĒŠANAS KLAUZULA

16. pants

Datu aizsardzība

Personas datu paziņošana notiek tikai tad, ja šāda paziņošana ir vajadzīga Serbijas vai dalībvalsts kompetentajām iestādēm šā nolīguma īstenošanai. Personas datu apstrādi un darbu ar tiem konkrētā gadījumā nosaka Serbijas tiesību akti un, ja datu apstrādes iestāde ir dalībvalsts kompetentā iestāde, Direktīva 95/46/EK (2) un attiecīgās dalībvalsts tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar minēto direktīvu. Papildus ievēro šādus principus:

a)

personas datu apstrāde jāveic godīgi un likumīgi;

b)

personas dati jāvāc konkrētam, precīzi formulētam un likumīgam nolūkam, lai īstenotu šo nolīgumu, un ne paziņotāja iestāde, ne saņēmēja iestāde nedrīkst tos turpmāk apstrādāt veidā, kas nav saderīgs ar šiem nolūkiem;

c)

personas datiem jābūt adekvātiem, atbilstīgiem un samērīgiem apjoma ziņā ar nolūkiem, kādiem tie savākti un/vai tālāk apstrādāti, jo īpaši paziņotie personas dati var skart tikai:

ziņas par pārsūtamo personu (piemēram, vārdi, uzvārdi, jebkādi bijuši vārdi, citi vārdi, kas lietoti/pēc kuriem persona ir pazīstama, vai pseidonīmi, dzimums, ģimenes stāvoklis, dzimšanas datums un vieta, pašreizējā un jebkāda agrākā pilsonība),

pasi, identifikācijas karti vai vadītāja apliecību (numurs, derīguma termiņš, izdošanas datums, izdevēja iestāde, izdošanas vieta),

pieturvietas un maršrutus,

citu informāciju, kas vajadzīga atpakaļ nosūtāmās personas identificēšanai vai atpakaļuzņemšanas prasību izskatīšanai atbilstoši šim nolīgumam;

d)

personas datiem jābūt precīziem un vajadzības gadījumā tie jāatjaunina;

e)

personas datus jāuzglabā veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, kuriem datus vāca vai kuriem tos turpmāk apstrādā;

f)

gan paziņotāja iestāde, gan saņēmēja iestāde veic visus atbilstīgos pasākumus, lai vajadzības gadījumā nodrošinātu labošanu, dzēšanu vai piekļuves noslēgšanu gadījumos, kad apstrāde neatbilst šā panta noteikumiem, īpaši, ja šie dati nav adekvāti, piederīgi, precīzi, vai ja tie ir pārmērīgi attiecībā uz apstrādes nolūkiem. Tas ietver arī paziņojumu otrai pusei par jebkuru veikto labošanu, dzēšanu vai piekļuves noslēgšanu;

g)

saņēmēja iestāde pēc pieprasījuma saņemšanas informē paziņotāju iestādi par paziņoto datu izmantošanu un tādējādi iegūtajiem rezultātiem;

h)

personas datus var paziņot tikai kompetentām iestādēm. Tālāka ziņošana citām struktūrām notiek tikai ar paziņotājas iestādes iepriekšēju piekrišanu;

i)

paziņotājas iestādes un saņēmējas iestādes pienākums ir rakstiski reģistrēt personas datu paziņošanu un saņemšanu.

17. pants

Neietekmēšanas klauzula

1.   Šis nolīgums neierobežo Kopienas, dalībvalstu un Serbijas tiesības, pienākumus un atbildību, kas izriet no starptautiskiem tiesību aktiem, un jo īpaši no:

1951. gada 28. jūlija Konvencijas par bēgļu statusu, kurā grozījumi izdarīti ar 1967. gada 31. janvāra Protokolu par bēgļu statusu,

starptautiskām konvencijām, kas nosaka dalībvalsti, kura ir atbildīga par patvēruma pieteikuma izskatīšanu,

1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas,

1984. gada 10. decembra konvencijas pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos vai sodīšanu,

starptautiskām konvencijām par izdošanu,

daudzpusējām starptautiskām konvencijām un nolīgumiem par ārvalstu pilsoņu atpakaļuzņemšanu.

2.   Nekas šajā nolīgumā nekavē personas atgriešanos saskaņā ar kādu citu formālu vai neformālu vienošanos.

VII IEDAĻA

ĪSTENOŠANA UN PIEMĒROŠANA

18. pants

Apvienotā atpakaļuzņemšanas komiteja

1.   Līgumslēdzējas puses sniedz savstarpēju palīdzību šā nolīguma piemērošanā un interpretēšanā. Tālab tās izveido Apvienoto atpakaļuzņemšanas komiteju (turpmāk “Komiteja”), kas jo īpaši:

a)

uzraudzīs šā nolīguma piemērošanu;

b)

lems par īstenošanas pasākumiem, kas vajadzīgi šā nolīguma vienādai piemērošanai;

c)

regulāri apmainīsies ar informāciju par īstenošanas protokoliem, kurus saskaņā ar 19. pantu izstrādājušas atsevišķas dalībvalstis un Serbija;

d)

ieteiks grozījumus šajā nolīgumā un tā pielikumos.

2.   Komitejas lēmumi ir saistoši Līgumslēdzējām pusēm.

3.   Komitejas sastāvā ir Kopienas un Serbijas pārstāvji; Kopienu pārstāv Komisija.

4.   Komiteja vajadzības gadījumā tiekas pēc kādas Līgumslēdzējas puses lūguma.

5.   Komiteja izstrādā savu reglamentu.

19. pants

Īstenošanas protokoli

1.   Pēc dalībvalsts vai Serbijas lūguma Serbija un dalībvalsts izstrādā īstenošanas protokolu, kurā ietver noteikumus par:

a)

kompetento iestāžu norīkošanu, robežšķērsošanas punktiem un kontaktpunktu apmaiņu;

b)

atgriešanas kārtību paātrinātās procedūras gadījumā;

c)

nosacījumiem konvojētām atpakaļnosūtīšanām, tostarp trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku tranzītu konvoja pavadībā;

d)

līdzekļiem un dokumentiem papildus tiem, kas uzskaitīti šā nolīguma 1. līdz 5. pielikumā.

2.   Šā panta 1. punktā minētie īstenošanas protokoli stājas spēkā tikai pēc tam, kad par tiem ir paziņots 18. pantā minētajai atpakaļuzņemšanas komitejai.

3.   Serbija piekrīt piemērot jebkuru noteikumu īstenošanas protokolā, kuru tā izstrādājusi ar kādu dalībvalsti, arī savās attiecībās ar jebkuru citu dalībvalsti, ja to lūdz pēdējā minētā dalībvalsts.

20. pants

Saistība ar dalībvalstu divpusējiem atpakaļuzņemšanas nolīgumiem vai vienošanām

Šā nolīguma noteikumi ir prioritāri attiecībā pret jebkuru divpusēju nolīgumu vai vienošanos par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras valstī uzturas nelikumīgi, kas saskaņā ar 19. pantu ir noslēgta vai var būt noslēgta starp atsevišķu dalībvalsti un Serbiju, ciktāl šāda nolīguma vai vienošanās noteikumi nav saderīgi ar šā nolīguma noteikumiem.

VIII IEDAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

21. pants

Piemērošanas teritorija

1.   Ievērojot 2. punktu, šo nolīgumu piemēro teritorijā, kurā ir piemērojams Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, un Serbijas teritorijā (3).

2.   Šo nolīgumu nepiemēro Dānijas Karalistes teritorijā.

22. pants

Spēkā stāšanās, ilgums un izbeigšana

1.   Līgumslēdzējas puses šo nolīgumu ratificē vai apstiprina saskaņā ar savām attiecīgajām procedūrām.

2.   Šis nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad Līgumslēdzējas puses rakstveidā viena otrai paziņojušas, ka šā panta pirmajā daļā minētās procedūras ir pabeigtas.

3.   Šis nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

4.   Katra Līgumslēdzēja puse var, oficiāli paziņojot par to otrai Līgumslēdzējai Pusei un iepriekš konsultējoties ar 18. pantā minēto Komiteju, pilnībā vai daļēji uz laiku pārtraukt šī nolīguma īstenošanu attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem un bezvalstniekiem drošības, sabiedriskās kārtības vai sabiedrības veselības aizsardzības iemeslu dēļ. Pārtraukums stājas spēkā otrajā dienā pēc minētā paziņojuma.

5.   Katra Līgumslēdzēja puse var denonsēt šo nolīgumu, oficiāli paziņojot par to otrai Līgumslēdzējai pusei. Šo nolīgumu beidz piemērot sešus mēnešus pēc šādas paziņošanas dienas.

23. pants

Pielikumi

Šā nolīguma 1. līdz 7. pielikums ir tā sastāvdaļa.

Nolīgums ir sagatavots divi tūkstoši septītā gada septembra astoņpadsmitajā datumā divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāliešu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru valodā un serbu valodā un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За Европску зајелницу

Image

Image

За Република Сърбия

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbii

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Република Србиjу

Image


(1)  Saskaņā ar ES Padomes 1994. gada 30. novembra ieteikumā noteikto formu.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

(3)  Piemērošanas teritorija attiecībā uz Serbiju tiks noteikta sarunās, neskarot 1999. gada 10. jūnijā pieņemto ANO Drošības Padomes Rezolūciju Nr. 1244.

1. PIELIKUMS

DOKUMENTU SARAKSTS, KURU UZRĀDĪŠANA IR UZSKATĀMA PAR PILSONĪBAS PIERĀDĪJUMU

(2. PANTA 1. PUNKTS, 4. PANTA 1. PUNKTS UN 8. PANTA 1. PUNKTS)

Ja pieprasījuma saņēmēja valsts ir kāda no dalībvalstīm:

jebkāda veida pases (valsts pases, diplomātiskās pases, dienesta pases un grupu pases, ieskaitot bērnu pases),

jebkāda veida personas apliecības (tajā skaitā pagaidu apliecības).

Ja pieprasījuma saņēmēja valsts ir Serbija:

jebkāda veida pases (valsts pases, diplomātiskās pases, dienesta pases un grupu pases, ieskaitot bērnu pases), kas izsniegtas pēc 1996. gada 27. jūlija saskaņā ar 1996. gada Dienvidslāvijas pilsoņu ceļošanas dokumentu likumu, kā arī saskaņā ar turpmākajiem grozījumiem, kas sekoja pēc jaunā Serbijas ceļošanas dokumentu likuma pieņemšanas,

personas apliecības, kas izsniegtas pēc 2000. gada 1. janvāra.

2. PIELIKUMS

DOKUMENTU SARAKSTS, KURU UZRĀDĪŠANA IR UZSKATĀMA PAR PILSONĪBAS PIERĀDĪJUMU PRIMA FACIE

(2. PANTA 1. PUNKTS, 4. PANTA 1. PUNKTS UN 8. PANTA 2. PUNKTS)

Ja pieprasījuma saņēmēja valsts ir kāda no dalībvalstīm vai Serbija:

jebkuru šā nolīguma 1. pielikumā minēto dokumentu fotokopijas,

karaklausības apliecības un militārā dienesta apliecības,

jūrnieka grāmatiņas un kapteiņa dienesta apliecības,

pilsonības apliecības un cita veida oficiāli dokumenti, kuros minēta vai norādīta pilsonība,

autovadītāja apliecības vai to fotokopijas,

dzimšanas apliecības vai to fotokopijas,

dienesta apliecības vai to fotokopijas,

liecinieku paziņojumi,

attiecīgās personas paziņojumi un valoda, kādā tā runā, tajā skaitā oficiālas pārbaudes rezultāti,

jebkurš cits dokuments, kas var palīdzēt noteikt attiecīgās personas pilsonību.

Ja pieprasījuma saņēmēja valsts ir Serbija:

jebkāda veida pases (valsts pases, diplomātiskās pases, dienesta pases un grupu pases, ieskaitot bērnu pases), kas izsniegtas no 1992. gada 27. aprīļa līdz 1996. gada 27. jūlijam un to fotokopijas,

jebkāda veida personas apliecības, kas izsniegtas no 1992. gada 27. aprīļa līdz 2000. gada 1. janvārim un to fotokopijas.

3. PIELIKUMS

VIENOTAIS DOKUMENTU SARAKSTS, KURUS VAR UZSKATĪT PAR PIERĀDĪJUMU TREŠO VALSTU PILSOŅU UN BEZVALSTNIEKU ATPAKAĻUZŅEMŠANAS NOSACĪJUMIEM

(3. PANTA 1. PUNKTS, 5. PANTA 1. PUNKTS UN 9. PANTA 1. PUNKTS)

Iebraukšanas/izbraukšanas zīmogi vai līdzīgi apstiprinājumi attiecīgās personas ceļošanas dokumentā vai cita veida pierādījums par iebraukšanu/izbraukšanu (piemēram, fotogrāfiju veidā),

dokumenti, kā arī jebkāda veida apliecinājumi un rēķini (piemēram, viesnīcas rēķini, ārsta/zobārsta apmeklējuma kartes, valsts/privātu iestāžu ieejas kartes, automašīnu nomas līgumi, kredītkaršu kvītis u. c.), kuros norādīts personas vārds un kas skaidri liecina, ka attiecīgā persona ir uzturējusies pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijā,

biļetes un/vai pasažieru saraksti lidmašīnu, vilcienu, tālsatiksmes autobusu un kuģu maršrutos, kuros norādīts personas vārds un kas pierāda attiecīgās personas uzturēšanos un pārvietošanos saņēmējas valsts teritorijā,

informācija, kas liecina, ka attiecīgā persona ir izmantojusi vīzu kurjera vai ceļojumu biroja pakalpojumus,

oficiāli paziņojumi, jo īpaši tādi, kurus veikuši robežkontroles dienesta darbinieki, kas var liecināt, ka attiecīgā persona ir šķērsojusi robežu.

4. PIELIKUMS

VIENOTAIS DOKUMENTU SARAKSTS, KURUS VAR UZSKATĪT PAR PRIMA FACIE PIERĀDĪJUMU REŠO VALSTU PILSOŅU UN BEZVALSTNIEKUT ATPAKAĻUZŅEMŠANAS NOSACĪJUMIEM

(3. PANTA 1. PUNKTS, 5. PANTA 1. PUNKTS UN 9. PANTA 2. PUNKTS)

Attiecīgās personas oficiāla liecība administratīvajā procesā vai tiesvedībā,

liecinieki, kas var apliecināt, ka attiecīgā persona ir šķērsojusi robežu,

pieprasījuma iesniedzējas valsts attiecīgo iestāžu sniegts vietas un apstākļu apraksts, kuros attiecīgā persona ir pārtverta pēc ieceļošanas šīs valsts teritorijā,

starptautiskas organizācijas sniegtas ziņas par personas identitāti un/vai tās uzturēšanos (piemēram, ANO augstais komisārs bēgļu jautājumos),

ģimenes locekļu, ceļabiedru u. c. sniegtie paziņojumi/informācijas apstiprinājumi,

attiecīgās personas paziņojums.

5. PIELIKUMS

DOKUMENTU SARAKSTS, KURUS UZSKATA PAR PRIMA FACIE PIERĀDĪJUMU NOSACĪJUMIEM SOCIĀLISTISKĀS DIENVIDSLĀVIJAS FEDERĀLĀS REPUBLIKAS BIJUŠO PILSOŅU ATPAKAĻUZŅEMŠANAI

(3. PANTA 3. PUNKTS, 9. PANTA 4. PUNKTS UN 9. PANTA 5. PUNKTS)

5.a pielikums (Dokumenti, kurus uzskata par pierādījumu)

Bijušās Sociālistiskās Dienvidslāvijas Federālās Republikas izsniegtas dzimšanas apliecības vai to fotokopijas,

publiski dokumenti, ieskaitot personas apliecības vai to fotokopijas, ko izsniegusi Serbija, bijusī Dienvidslāvijas Federālā Republika, bijusī Serbijas un Melnkalnes valstu savienība vai bijusī Sociālistiskā Dienvidslāvijas Federālā Republika, kuros ir norādīta dzimšanas vieta un/vai pastāvīgā dzīvesvieta, kā noteikts 3. panta 3. punktā.

5.b pielikums (Dokumenti, kurus uzskata par prima facie pierādījumu)

Citi dokumenti vai apliecības, vai to fotokopijas, kas norāda Serbiju par dzimšanas vietu un/vai pastāvīgo dzīvesvietu,

attiecīgās personas oficiāla liecība administratīvos vai tiesu procesos.

6. PIELIKUMS

Image

Image

Image

7. PIELIKUMS

Image

Image

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR REINTEGRĀCIJU

Līgumslēdzējas puses apzinās, ka ir nepieciešama iedarbīga, efektīva un ilgtspējīga sociāli ekonomiska repatriēto pilsoņu reintegrācija Serbijas Republikā. Tās apliecina savu nolūku pastiprināti, arī finansiāli, atbalstīt šādu reintegrāciju, ņemot vērā Kopienas šim mērķim pieejamo finansiālo atbalstu.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ 2. PANTA 3. PUNKTU UN 4. PANTA 3. PUNKTU

Līgumslēdzējas puses ņem vērā, ka saskaņā ar Serbijas Republikas un dalībvalstu tiesību aktiem Eiropas Savienības pilsonim vai Serbijas Republikas pilsonim nav iespējams atņemt viņa vai viņas pilsonību.

Puses vienojas laikus uzsākt savstarpējas konsultācijas, ja šī tiesiskā situācija būs mainījusies.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA ATTIECĪBA UZ 3. PANTU UN 5. PANTU

Puses centīsies katru trešās valsts pilsoni, kurš neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās tiesiskajiem nosacījumiem attiecībā uz attiecīgās valsts teritoriju, atgriezt viņa vai viņas izcelsmes valstī.

SERBIJAS REPUBLIKAS DEKLARĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ PILSONĪBU

Serbijas Republika paziņo, ka saskaņā ar Serbijas Republikas pilsonības likumu (Serbijas Republikas oficiālais izdevums Nr. 135/04) Serbijas Republikas pilsonība neizbeidzas ar atteikšanos no tās, ja Serbijas Republikas pilsonis, iesniedzot atteikšanos no Serbijas Republikas pilsonības, nevar pierādīt, ka viņam/viņai būs piešķirta citas valsts pilsonība.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJAPAR DĀNIJU

Līgumslēdzējas puses ņem vērā, ka šo nolīgumu nepiemēro Dānijas Karalistes teritorijai, kā arī Dānijas Karalistes pilsoņiem. Šādos apstākļos Serbijas Republikai un Dānijai būtu lietderīgi noslēgt atpakaļuzņemšanas nolīgumu ar tādiem pašiem noteikumiem kā šajā nolīgumā.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ĪSLANDI UN NORVĒĢIJU

Līgumslēdzējas puses ņem vērā ciešās attiecības starp Eiropas Kopienu un Īslandi un Norvēģiju, jo īpaši pamatojoties uz 1999. gada 18. maija Nolīgumu par šo valstu asociāciju Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un izstrādē. Šādos apstākļos ir lietderīgi, ka Serbijas Republika ar Īslandi un Norvēģiju noslēdz atpakaļuzņemšanas nolīgumus ar tādiem pašiem noteikumiem kā šajā nolīgumā.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ŠVEICI

Līgumslēdzējas puses ņem vērā, ka Eiropas Savienība, Eiropas Kopiena un Šveice ir parakstījušas nolīgumu par Šveices iesaistīšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā. Šādos apstākļos ir lietderīgi, ka pēc minētā nolīguma spēkā stāšanās Serbijas Republika un Šveice noslēdz atpakaļuzņemšanas nolīgumu ar tādiem pašiem noteikumiem kā šajā atpakaļuzņemšanas nolīgumā.


19.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 334/65


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 8. novembris),

lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

(2007/820/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 63. panta 3. punkta b) apakšpunktu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Komisija Eiropas Kopienas vārdā risināja sarunas par nolīgumu ar Bosniju un Hercegovinu par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi.

(2)

Saskaņā ar Padomes 2007. gada 18. septembra Lēmumu nolīgums 2007. gada 18. septembrī Eiropas Kopienas vārdā parakstīts, ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu vēlāk.

(3)

Nolīgums būtu jāapstiprina.

(4)

Ar nolīgumu tiek izveidota Apvienotā atpakaļuzņemšanas komiteja, kas var pieņemt savu reglamentu. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt vienkāršotu procedūru Kopienas nostājas izstrādāšanai šajā jautājumā.

(5)

Saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Apvienotā Karaliste ir paziņojusi, ka tā vēlas piedalīties šā lēmuma pieņemšanā un piemērošanā.

(6)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un neskarot minētā protokola 4. pantu, Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un Īrijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(7)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un Dānijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs sniedz nolīguma 22. panta 2. punktā paredzēto paziņojumu (2).

3. pants

Komisija pārstāv Kopienu Apvienotajā atpakaļuzņemšanas komitejā, kas izveidota ar Nolīguma 18. pantu.

4. pants

Kopienas nostāju Apvienotajā atpakaļuzņemšanas komitejā attiecībā uz tās reglamenta pieņemšanu, kā prasīts nolīguma 18. panta 5. punktā, pieņem Komisija, iepriekš apspriežoties ar Padomes norīkotu īpašu komiteju.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2007. gada 8. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

R. PEREIRA


(1)  Atzinums sniegts 2007. gada 24. oktobrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Nolīguma spēkā stāšanās dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES,

EIROPAS KOPIENA, turpmāk “Kopiena”,

un

BOSNIJA UN HERCEGOVINA,

APŅĒMUŠĀS veicināt savu sadarbību, lai efektīvāk apkarotu nelikumīgu imigrāciju;

VĒLOTIES ar šo nolīgumu un uz savstarpīguma pamata paredzēt ātras un efektīvas procedūras, lai varētu identificēt un drošā, kārtīgā veidā nosūtīt atpakaļ personas, kuras neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz Bosnijas un Hercegovinas vai kādas Eiropas Savienības dalībvalsts teritoriju, un sadarbības garā veicināt šādu personu tranzītu;

UZSVEROT, ka šis nolīgums neskar tādas Kopienas, Eiropas Savienības dalībvalstu un Bosnijas un Hercegovinas tiesības, pienākumus un atbildību, kas izriet no starptautiskajām tiesībām, un jo īpaši 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas un 1951. gada 28. jūlija Konvencijas par bēgļu statusu;

ŅEMOT VĒRĀ, ka šis nolīgums ietilpst Eiropas Kopienas dibināšanas līguma IV sadaļas darbības jomā un tā noteikumi neattiecas uz Dānijas Karalisti saskaņā ar Protokolu par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a)

“Līgumslēdzējas puses” ir Bosnija un Hercegovina un Kopiena;

b)

“Bosnijas un Hercegovinas pilsonis” ir jebkura persona, kurai ir Bosnijas un Hercegovinas pilsonība saskaņā ar tās tiesību aktiem;

c)

“dalībvalsts pilsonis” ir jebkura persona, kurai ir kādas dalībvalsts pilsonība, kā noteikts Kopienā;

d)

“dalībvalsts” ir jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts, izņemot Dānijas Karalisti;

e)

“trešās valsts pilsonis” ir jebkura persona, kurai ir tādas valsts pilsonība, kas nav Bosnija un Hercegovina vai kāda no dalībvalstīm;

f)

“bezvalstnieks” ir jebkura persona, kurai nav pilsonības;

g)

“uzturēšanās atļauja” ir Bosnijas un Hercegovinas vai kādas dalībvalsts izsniegta jebkura veida atļauja, kas personai dod tiesības uzturēties attiecīgās valsts teritorijā. Tas neietver pagaidu atļaujas, kas atļauj uzturēties tās teritorijā saistībā ar patvēruma pieteikuma vai uzturēšanās atļaujas pieteikuma izskatīšanu;

h)

“vīza” ir Bosnijas un Hercegovinas vai dalībvalsts izsniegta atļauja vai pieņemts lēmums, kas vajadzīgs, lai ieceļotu attiecīgajā teritorijā vai šķērsotu to tranzītā. Tas neattiecas uz lidostas tranzīta vīzu;

i)

“pieprasījuma iesniedzēja valsts” ir valsts (Bosnija un Hercegovina vai kāda no dalībvalstīm), kura iesniedz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu saskaņā ar nolīguma 7. pantu vai tranzīta pieteikumu saskaņā ar nolīguma 14. pantu;

j)

“pieprasījuma saņēmēja valsts” ir valsts (Bosnija un Hercegovina vai kāda no dalībvalstīm), kurai iesniedz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu saskaņā ar nolīguma 7. pantu vai tranzīta pieteikumu saskaņā ar nolīguma 14. pantu;

k)

“kompetentā iestāde” ir jebkura Bosnijas un Hercegovinas valsts iestāde vai kādas dalībvalsts iestāde, kurai ir uzticēta šā līguma īstenošana saskaņā ar tā 19. panta 1. punkta a) apakšpunktu;

l)

“tranzīts” ir pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijas šķērsošana, ko veic trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks, kad viņš dodas no pieprasījuma iesniedzējas valsts uz galamērķa valsti.

I IEDAĻA

BOSNIJAS UN HERCEGOVINAS ATPAKAĻUZŅEMŠANAS PIENĀKUMI

2. pants

Savas valsts pilsoņu atpakaļuzņemšana

1.   Pēc dalībvalsts pieprasījuma Bosnija un Hercegovina bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visas personas, kuras neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts teritoriju, ja ir pierādīts vai var pamatoti uzskatīt, balstoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, ka šīs personas ir Bosnijas un Hercegovinas pilsoņi.

2.   Bosnija un Hercegovina uzņem atpakaļ arī:

personu, kas minētas 1. punktā, nepilngadīgos, neprecētos bērnus, neņemot vērā viņu dzimšanas vietu vai pilsonību, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī,

personu, kas minētas 1. punktā, laulātos, kuriem ir citas valsts pilsonība, ar noteikumu, ka viņiem ir tiesības ieceļot un uzturēties vai ir tiesības saņemt ieceļošanas un uzturēšanās atļauju Bosnijā un Hercegovinā, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī.

3.   Bosnija un Hercegovina uzņem atpakaļ arī personas, kurām pēc ieceļošanas dalībvalsts teritorijā atņemta Bosnijas un Hercegovinas pilsonība vai kuras atteikušās no tās, ja vien dalībvalsts vismaz nav solījusi šīs personas naturalizēt.

4.   Pēc tam, kad Bosnija un Hercegovina ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, kompetentā Bosnijas un Hercegovinas diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde nekavējoties un ne vēlāk kā triju darba dienu laikā izsniedz atpakaļ uzņemamās personas atgriešanai nepieciešamos ceļošanas dokumentus ar derīguma termiņu vismaz 20 dienas. Ja juridisku vai faktisku iemeslu dēļ attiecīgo personu nevar pārvietot sākotnēji izsniegtā ceļošanas dokumenta derīguma termiņa laikā, Bosnijas un Hercegovinas kompetentā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde 14 kalendāro dienu laikā izsniedz jaunu ceļošanas dokumentu ar tādu pašu derīguma termiņu. Ja Bosnija un Hercegovina 14 kalendāro dienu laikā nav izsniegusi jaunu ceļošanas dokumentu, tad uzskata, ka tā piekrīt izmantot ES standarta ceļošanas dokumentu izraidīšanas vajadzībām (1).

5.   Pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts ņem vērā personas izvēli attiecībā uz atpakaļuzņemšanas valsti, ja personai papildus Bosnijas un Hercegovinas pilsonībai ir arī citas trešās valsts pilsonība.

3. pants

Trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšana

1.   Pēc dalībvalsts pieprasījuma Bosnija un Hercegovina bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visus trešās valsts pilsoņus un bezvalstniekus, kuri neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts teritoriju, ja ir pierādīts vai var pamatoti uzskatīt, pamatojoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, ka:

a)

šādām personām ir vai ieceļošanas laikā bija Bosnijas un Hercegovinas izsniegta derīga vīza vai uzturēšanās atļauja; vai

b)

šādas personas nelegāli tieši ieceļojušas dalībvalsts teritorijā pēc tam, kad tās uzturējušās Bosnijas un Hercegovinas teritorijā vai šķērsojušas to tranzītā.

2.   Šā panta 1. punktā minēto atpakaļuzņemšanas pienākumu nepiemēro, ja:

a)

trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks atradies tikai gaisa ceļojuma tranzītā caur Bosnijas un Hercegovinas starptautisko lidostu; vai

b)

pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam ir izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju pirms vai pēc ieceļošanas tās teritorijā, izņemot gadījumus, ja:

attiecīgajai personai ir Bosnijas un Hercegovinas izsniegta vīza vai uzturēšanās atļauja un šā dokumenta derīguma termiņš ir garāks vai

pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts vīza vai uzturēšanās atļauja iegūta, izmantojot viltotus vai nepatiesus dokumentus vai sniedzot nepatiesus apgalvojumus, vai

persona neatbilst vīzai pievienotajiem nosacījumiem.

3.   Pēc dalībvalsts pieprasījuma Bosnija un Hercegovina uzņem atpakaļ arī bijušos Sociālistiskās Dienvidslāvijas Federālās Republikas pilsoņus, kuriem nav citas pilsonības un kuru dzimšanas vieta un pastāvīgā dzīvesvieta 1992. gada 6. aprīlī bija Bosnijas un Hercegovinas teritorijā.

4.   Pēc tam, kad Bosnija un Hercegovina ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts izsniedz personai, kuras atpakaļuzņemšana ir apstiprināta, ES standarta ceļošanas dokumentu izraidīšanas vajadzībām (1).

II IEDAĻA

KOPIENAS ATPAKAĻUZŅEMŠANAS PIENĀKUMI

4. pants

Savas valsts pilsoņu atpakaļuzņemšana

1.   Pēc Bosnijas un Hercegovinas pieprasījuma dalībvalsts bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visas personas, kuras neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz Bosnijas un Hercegovinas teritoriju, ja ir pierādīts vai, balstoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, var pamatoti uzskatīt, ka šīs personas ir attiecīgās dalībvalsts pilsoņi.

2.   Dalībvalsts uzņem atpakaļ arī:

personu, kas minētas 1. punktā, nepilngadīgos, neprecētos bērnus, neņemot vērā viņu dzimšanas vietu vai pilsonību, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības Bosnijā un Hercegovinā,

personu, kas minētas 1. punktā, laulātos, kuriem ir citas valsts pilsonība, ar noteikumu, ka viņiem ir tiesības ieceļot un uzturēties vai ir tiesības saņemt ieceļošanas un uzturēšanās atļauju dalībvalstī, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības Bosnijā un Hercegovinā.

3.   Dalībvalsts uzņem atpakaļ arī personas, kurām pēc ieceļošanas Bosnijas un Hercegovinas teritorijā atņemta dalībvalsts pilsonība vai kuras atteikušās no tās, ja vien Bosnija un Hercegovina vismaz nav solījusi šīs personas naturalizēt.

4.   Pēc tam, kad pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, kompetentā attiecīgās dalībvalsts diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde nekavējoties un ne vēlāk kā triju darba dienu laikā izsniedz atpakaļ uzņemamās personas atgriešanai nepieciešamos ceļošanas dokumentus ar derīguma termiņu vismaz trīs mēneši. Ja juridisku vai faktisku iemeslu dēļ attiecīgo personu nevar pārvietot sākotnēji izsniegtā ceļošanas dokumenta derīguma termiņa laikā, attiecīgās dalībvalsts kompetentā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde 14 kalendāro dienu laikā izsniedz jaunu ceļošanas dokumentu ar tādu pašu derīguma termiņu.

5.   Bosnija un Hercegovina ņem vērā personas izvēli attiecībā uz atpakaļ uzņemšanas valsti, ja personai papildus pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts pilsonībai ir arī citas trešās valsts pilsonība.

5. pants

Trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšana

1.   Pēc Bosnijas un Hercegovinas pieprasījuma dalībvalsts bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visus trešās valsts pilsoņus un bezvalstniekus, kuri neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz Bosnijas un Hercegovinas teritoriju, ja ir pierādīts vai var pamatoti uzskatīt, balstoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, ka:

a)

šādām personām ir vai ieceļošanas laikā bija pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts izsniegta derīga vīza vai uzturēšanās atļauja; vai

b)

šādas personas nelegāli tieši ieceļojušas Bosnijas un Hercegovinas teritorijā pēc tam, kad tās uzturējušās pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts teritorijā vai šķērsojušas to tranzītā.

2.   Šā panta 1. punktā minēto atpakaļuzņemšanas pienākumu nepiemēro, ja:

a)

trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks bijis tikai gaisa ceļojuma tranzītā caur starptautisko lidostu pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī; vai

b)

Bosnija un Hercegovina trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam ir izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju pirms vai pēc ieceļošanas tās teritorijā, izņemot gadījumus, ja:

attiecīgajai personai ir pieprasījuma saņēmējas valsts izsniegta vīza vai uzturēšanās atļauja un šā dokumenta derīguma termiņš ir garāks vai

Bosnijas un Hercegovinas vīza vai uzturēšanās atļauja iegūta, izmantojot viltotus vai nepatiesus dokumentus vai sniedzot nepatiesus apgalvojumus, vai

persona neatbilst vīzai pievienotajiem nosacījumiem.

3.   Šā panta 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, kas izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju. Ja divas vai vairākas dalībvalstis izsniegušas vīzu vai uzturēšanās atļauju, 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, kas izsniegusi dokumentu, kam ir garāks derīguma termiņš, vai – ja vienam vai vairākiem no tiem beidzies derīguma termiņš – dokumentu, kas joprojām ir derīgs. Ja visiem dokumentiem beidzies derīguma termiņš, 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, kas izsniegusi dokumentu, kam ir nesenākais derīguma termiņš. Ja tāds dokuments nav pieejams, 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, no kuras persona pēdējo reizi izceļojusi.

4.   Pēc tam, kad dalībvalsts ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, Bosnija un Hercegovina izsniedz personas, kuras atpakaļuzņemšana ir apstiprināta, atgriešanai nepieciešamo ceļošanas dokumentu.

III IEDAĻA

ATPAKAĻUZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

6. pants

Principi

1.   Saskaņā ar 2. punktu, lai pārsūtītu personu, kas jāuzņem atpakaļ, pamatojoties uz vienu no 2. līdz 5. pantā minētajiem pienākumiem, ir jāiesniedz atpakaļuzņemšanas pieprasījums pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentajai iestādei.

2.   Atpakaļuzņemšanas pieprasījums nav vajadzīgs, ja personai, kas jāuzņem atpakaļ, ir derīgs ceļošanas dokuments vai personas apliecība un, ja nepieciešams, pieprasījuma saņēmējas valsts derīga vīza vai uzturēšanās atļauja.

7. pants

Atpakaļuzņemšanas pieprasījums

1.   Iespēju robežās atpakaļuzņemšanas pieprasījumā ir šāda informācija:

a)

ziņas par personu, kura jāuzņem atpakaļ (piemēram, vārdi, uzvārdi, dzimšanas datums un, ja iespējams, dzimšanas vieta un pēdējā dzīvesvieta), un atbilstošos gadījumos arī ziņas par nepilngadīgajiem, neprecētajiem bērniem un/vai laulātajiem;

b)

norādes par pierādījumiem vai prima facie pierādījumiem par pilsonību, tranzītu, trešās valsts un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas nosacījumiem un nelikumīgu ieceļošanu un uzturēšanos;

c)

personas, kura jāuzņem atpakaļ, fotogrāfija.

2.   Iespēju robežās atpakaļuzņemšanas pieprasījumā ir arī šāda informācija:

a)

paziņojums par to, ka personai, kura jāuzņem atpakaļ, var būt vajadzīga palīdzība vai aprūpe, ja attiecīgā persona nepārprotami piekritusi šādam paziņojumam;

b)

jebkurš cits aizsardzības vai drošības pasākums vai informācija par personas veselību, kas varētu būt vajadzīgi konkrētajā pārsūtīšanas gadījumā.

3.   Vienota veidlapa, kas izmantojama atpakaļuzņemšanas pieprasījumiem, ir pievienota šim nolīgumam kā 6. pielikums.

8. pants

Pierādījumi attiecībā uz pilsonību

1.   Saskaņā ar 2. panta 1. punktu un 4. panta 1. punktu pilsonību var pierādīt jo īpaši ar šā nolīguma 1. pielikumā minētajiem dokumentiem, pat ja to derīguma termiņš ir beidzies. Ja uzrāda šādus dokumentus, dalībvalstis un Bosnija un Hercegovina savstarpēji atzīst attiecīgo pilsonību, neprasot papildu izmeklēšanu. Pilsonību nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem.

2.   Saskaņā ar 2. panta 1. punktu un 4. panta 1. punktu pilsonību ar prima facie pierādījumiem var pierādīt jo īpaši ar šā nolīguma 2. pielikumā minētajiem dokumentiem, pat ja to derīguma termiņš ir beidzies. Ja uzrāda šādus dokumentus, dalībvalstis un Bosnija un Hercegovina uzskata, ka pilsonība ir konstatēta, ja vien tās nevar pierādīt citādi. Pilsonību nevar pierādīt prima facie ar viltotiem dokumentiem.

3.   Ja nevar uzrādīt nevienu no 1. vai 2. pielikumā minētajiem dokumentiem, attiecīgās pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentās diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības pēc pieprasījuma un bez liekas kavēšanas un vēlākais trīs darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas intervē personu, lai konstatētu tās pilsonību.

9. pants

Pierādījumi attiecībā uz trešās valsts pilsoņiem un bezvalstniekiem

1.   Nolīguma 3. panta 1. punktā un 5. panta 1. punktā paredzēto trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas nosacījumu izpildi var īpaši pierādīt ar šā nolīguma 3. pielikumā minētajiem pierādījumiem; to nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem. Dalībvalstis un Bosnija un Hercegovina savstarpēji atzīst jebkuru tādu pierādījumu, neprasot papildu izmeklēšanu.

2.   Nolīguma 3. panta 1. punktā un 5. panta 1. punktā paredzēto trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas nosacījumu izpildi prima facie var īpaši pierādīt ar šā nolīguma 4. pielikumā minētajiem pierādījumiem; to nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem. Ja uzrāda tādu prima facie pierādījumu, dalībvalstis un Bosnija un Hercegovina uzskata, ka nosacījumi ir konstatēti, ja vien tās nevar pierādīt citādi.

3.   Ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nelikumību konstatē no attiecīgās personas ceļošanas dokumentiem, kuros trūkst vajadzīgās vīzas vai citas uzturēšanās atļaujas attiecībā uz pieprasījuma iesniedzējas valsts teritoriju. Pieprasījuma iesniedzējas valsts paziņojums par konstatējumu, ka attiecīgajai personai nav vajadzīgo ceļošanas dokumentu, vīzas vai uzturēšanās atļaujas, tāpat ir nelikumīgas ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās prima facie pierādījums.

4.   Nolīguma 3. panta 3. punktā paredzēto Sociālistiskās Dienvidslāvijas Federālās Republikas bijušo pilsoņu atpakaļuzņemšanas nosacījumu izpildi var īpaši pierādīt ar šā nolīguma 5.a pielikumā minētajiem pierādījumiem; to nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem. Bosnija un Hercegovina atzīst jebkuru tādu pierādījumu, neprasot papildu izmeklēšanu.

5.   Nolīguma 3. panta 3. punktā paredzēto Sociālistiskās Dienvidslāvijas Federālās Republikas bijušo pilsoņu atpakaļuzņemšanas nosacījumu izpildi prima facie var īpaši pierādīt ar šā nolīguma 5.b pielikumā minētajiem pierādījumiem; to nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem. Ja tiek uzrādīti šādi prima facie pierādījumi, Bosnija un Hercegovina uzskata, ka nosacījumi ir konstatēti, ja vien tā nevar pierādīt pretējo.

6.   Ja nevar uzrādīt nevienu no 5.a vai 5.b pielikumā minētajiem dokumentiem, attiecīgās Bosnijas un Hercegovinas kompetentās diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības pēc pieprasījuma, bez liekas kavēšanas un vēlākais trīs darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas intervē personu, lai konstatētu tās pilsonību.

10. pants

Termiņi

1.   Atpakaļuzņemšanas pieprasījums ir jāiesniedz pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentajai iestādei viena gada laikā no dienas, kad pieprasījuma iesniedzējas valsts kompetentā iestāde ir ieguvusi informāciju par to, ka trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks neatbilst vai vairs neatbilst nosacījumiem, kas ir spēkā attiecībā uz ieceļošanu, atrašanos vai uzturēšanos. Ja iesniegt pieprasījumu laikā traucē juridiski vai faktiski šķēršļi, termiņš pēc pieprasījuma iesniedzējas valsts lūguma var tikt pagarināts, bet tikai līdz brīdim, kad šķēršļi ir novērsti.

2.   Atbildi uz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu visos gadījumos sniedz rakstiski 10 kalendāro dienu laikā. Šis termiņš sākas no atpakaļuzņemšanas pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja šajā termiņā atbilde nav saņemta, uzskata, ka pārsūtīšana ir apstiprināta.

3.   Ja ir kādi juridiski vai faktiski šķēršļi, kuru dēļ nav iespējams atbildēt 10 kalendāro dienu laikā, termiņu pēc pienācīgi pamatota lūguma var pagarināt, bet ne vairāk kā par sešām kalendārajām dienām. Ja atbilde nav saņemta pagarinātajā termiņā, uzskata, ka pārsūtīšana ir apstiprināta.

4.   Atpakaļuzņemšanas pieprasījuma noraidījumam norāda iemeslus.

5.   Pēc apstiprinājuma saņemšanas vai attiecīgi pēc 2. punktā minētā termiņa beigām attiecīgo personu pārsūta trīs mēnešu laikā. Pēc pieprasījuma iesniedzējas valsts lūguma šo termiņu var pagarināt uz tik ilgu laiku, cik nepieciešams juridisko vai praktisko šķēršļu novēršanai.

11. pants

Pārsūtīšanas kārtība un transportēšanas veids

1.   Pirms personas atpakaļnosūtīšanas Bosnijas un Hercegovinas un attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekš rakstiski vienojas par pārsūtīšanas datumu, ieceļošanas punktu, iespējamiem konvojiem un citiem ar pārsūtīšanu saistītiem jautājumiem.

2.   Pārvešanu var veikt pa gaisu, jūru vai sauszemi. Atpakaļnosūtīšanai pa gaisu izmanto ne tikai Bosnijas un Hercegovinas vai dalībvalsts nacionālos pārvadātājus, bet arī citus, un to var veikt, izmantojot plānotos vai čārterreisus. Konvojētas atgriešanās gadījumā šādus konvojus izvēlas ne tikai no pieprasījuma iesniedzējas valsts pilnvarotām personām, bet izmantojot arī citas, ar noteikumu, ka tās ir Bosnijas un Hercegovinas vai jebkuras dalībvalsts pilnvarotas personas.

12. pants

Kļūdaina atpakaļuzņemšana

Pieprasījuma iesniedzēja valsts uzņem jebkuru personu, kas ir uzņemta atpakaļ pieprasījuma saņēmējā valstī, ja triju mēnešu laikā pēc attiecīgās personas nodošanas ir noskaidrots, ka nav izpildītas šā nolīguma 2. vai 5. pantā noteiktās prasības.

Šādos gadījumos šā nolīguma procedurālos noteikumos piemēro mutatis mutandis un pieprasījuma saņēmēja valsts paziņo visu pieejamo informāciju par uzņemamās personas patieso identitāti un pilsonību.

IV IEDAĻA

TRANZĪTA OPERĀCIJAS

13. pants

Principi

1.   Dalībvalstīm un Bosnijai un Hercegovinai ir jācenšas trešo valstu pilsoņu vai bezvalstnieku tranzītu veikt tikai tajos gadījumos, kad šādas personas tieši pārvest uz galamērķa valsti nevar.

2.   Bosnija un Hercegovina atļauj trešo valstu pilsoņu vai bezvalstnieku tranzītu, ja to lūdz dalībvalsts, un dalībvalsts dod atļauju trešo valstu pilsoņu vai bezvalstnieku tranzītam, ja to lūdz Bosnija un Hercegovina, ja ir nodrošināts turpmākais ceļojums iespējamās citās tranzītvalstīs un atpakaļuzņemšana galamērķa valstī.

3.   Bosnija un Hercegovina vai dalībvalsts var atteikt tranzītu:

a)

ja trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam galamērķa valstī vai citā tranzītvalstī draud spīdzināšana, necilvēcīga vai pazemojoša apiešanās vai sods, vai nāves sods, vai vajāšana viņa rases, reliģijas, pilsonības, piederības pie kādas sociālās grupas vai viņa politiskās pārliecības dēļ; vai

b)

ja trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam pieprasījuma saņēmējā valstī vai citā tranzītvalstī draud kriminālsankcijas; vai

c)

sabiedrības veselības, iekšējās drošības, sabiedriskās kārtības un citu pieprasījuma saņēmējas valsts interešu dēļ.

4.   Bosnija un Hercegovina vai dalībvalsts var atcelt jebkādu izsniegtu atļauju, ja vēlāk rodas vai kļūst zināmi 3. punktā minētie apstākļi, kas traucē tranzīta operācijai, vai ja turpmākais ceļojums iespējamās tranzītvalstīs vai atpakaļuzņemšana galamērķa valstī vairs nav nodrošināta. Šajā gadījumā, ja vajadzīgs, pieprasījuma iesniedzēja valsts bez kavēšanās uzņem atpakaļ trešās valsts pilsoni vai bezvalstnieku.

14. pants

Tranzīta procedūra

1.   Pieprasījumu par tranzīta operāciju iesniedz pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentajai iestādei rakstiskā veidā, un tajā ir šāda informācija:

a)

tranzīta veids (pa gaisu, jūru vai sauszemi), citas iespējamās tranzīta valstis un paredzētais galamērķis;

b)

attiecīgās personas dati (piemēram, vārds, uzvārds, pirmslaulības uzvārds, citi vārdi, kas ir lietoti/pēc kuriem persona ir pazīstama, vai pseidonīmi, dzimšanas datums, dzimums un, ja iespējams, dzimšanas vieta, pilsonība, valoda, ceļošanas dokumenta veids un numurs);

c)

paredzētā ieceļošanas vieta, pārvešanas laiks un iespējamā konvoja izmantošana;

d)

deklarācija par to, ka no pieprasījuma iesniedzējas valsts viedokļa 13. panta 2. punkta nosacījumi ir izpildīti un nav zināmi nekādi iemesli atteikumam saskaņā ar 13. panta 3. punktu.

Vienotā veidlapa, kas izmantojama tranzīta pieteikumiem, pievienota šim nolīgumam kā 7. pielikums.

2.   Pieprasījuma saņēmēja valsts piecu kalendāro dienu laikā rakstiski informē pieprasījuma iesniedzēju valsti par savu piekrišanu, apstiprinot ieceļošanas vietu un paredzēto ieceļošanas laiku, vai arī informē to par atteikumu un šāda atteikuma iemesliem.

3.   Ja tranzīta operācija notiek pa gaisu, atpakaļ uzņemamo personu un iespējamos konvojus atbrīvo no lidostas tranzītvīzas saņemšanas.

4.   Pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentās iestādes pēc abpusējām apspriedēm palīdz veikt tranzīta operācijas, jo īpaši sniedzot palīdzību attiecīgo personu novērošanā un nodrošinot šim nolūkam piemērotus līdzekļus.

V IEDAĻA

IZMAKSAS

15. pants

Transporta un tranzīta izmaksas

Neskarot kompetento iestāžu tiesības atgūt ar atpakaļuzņemšanu saistītās izmaksas no atpakaļ uzņemtajām personām vai trešām personām, visas transporta izmaksas līdz galamērķa valsts robežai, kas radušās saistībā ar atpakaļuzņemšanu un tranzīta operācijām saskaņā ar šo nolīgumu, sedz pieprasījuma iesniedzēja valsts.

VI IEDAĻA

DATU AIZSARDZĪBA UN NEIETEKMĒŠANAS KLAUZULA

16. pants

Datu aizsardzība

Personas datu paziņošana notiek tikai tad, ja šāda paziņošana ir vajadzīga Bosnijas un Hercegovinas vai dalībvalsts kompetentajām iestādēm šā nolīguma īstenošanai. Personas datu apstrādi un darbu ar tiem konkrētā gadījumā nosaka Bosnijas un Hercegovinas tiesību akti un, ja datu apstrādes iestāde ir dalībvalsts kompetentā iestāde, Direktīva 95/46/EK (2) un attiecīgās dalībvalsts tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar minēto direktīvu. Papildus ievēro šādus principus:

a)

personas datu apstrāde jāveic godīgi un likumīgi;

b)

personas dati jāvāc konkrētam, precīzi formulētam un likumīgam nolūkam, lai īstenotu šo nolīgumu, un ne paziņotāja iestāde, ne saņēmēja iestāde nedrīkst tos turpmāk apstrādāt veidā, kas nav saderīgs ar šiem nolūkiem;

c)

personas datiem jābūt adekvātiem, atbilstīgiem un samērīgiem apjoma ziņā ar nolūkiem, kādiem tie savākti un/vai tālāk apstrādāti, jo īpaši paziņotie personas dati var skart tikai:

ziņas par pārsūtamo personu (piemēram, vārdi, uzvārdi, jebkādi bijuši vārdi, citi vārdi, kas lietoti/pēc kuriem persona ir pazīstama, vai pseidonīmi, dzimums, ģimenes stāvoklis, dzimšanas datums un vieta, pašreizējā un jebkāda agrākā pilsonība),

pasi, identifikācijas karti vai vadītāja apliecību (numurs, derīguma termiņš, izdošanas datums, izdevēja iestāde, izdošanas vieta),

pieturvietas un maršrutus,

citu informāciju, kas vajadzīga atpakaļ nosūtāmās personas identificēšanai vai atpakaļuzņemšanas prasību izskatīšanai atbilstoši šim nolīgumam;

d)

personas datiem jābūt precīziem un nepieciešamības gadījumā atjauninātiem;

e)

personas dati jāuzglabā veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, kuriem datus vāca vai kuriem tos turpmāk apstrādā;

f)

gan paziņotāja iestāde, gan saņēmēja iestāde veic visus atbilstīgos pasākumus, lai vajadzības gadījumā nodrošinātu labošanu, dzēšanu vai piekļuves noslēgšanu gadījumos, kad apstrāde neatbilst šā panta noteikumiem, īpaši, ja šie dati nav adekvāti, piederīgi, precīzi vai ja tie ir pārmērīgi attiecībā uz apstrādes nolūkiem. Tas paredz ziņot otrai pusei par jebkādu datu labošanu, izdzēšanu un bloķēšanu;

g)

saņēmēja iestāde pēc pieprasījuma informē izplatītāju iestādi par izplatīto datu izmantošanu un par iegūtajiem rezultātiem;

h)

personas datus var paziņot tikai kompetentajām iestādēm. To tālāka nosūtīšana citām iestādēm iepriekš jāsaskaņo ar nosūtītāju iestādi;

i)

paziņotājas iestādes un saņēmējas iestādes pienākums ir rakstiski reģistrēt personas datu paziņošanu un saņemšanu.

17. pants

Neietekmēšanas klauzula

1.   Šis nolīgums neierobežo Kopienas, dalībvalstu un Bosnijas un Hercegovinas tiesības, pienākumus un atbildību, kas izriet no starptautiskiem tiesību aktiem, un jo īpaši no:

1951. gada 28. jūlija Konvencijas par bēgļu statusu, kurā grozījumi izdarīti ar 1967. gada 31. janvāra Protokolu par bēgļu statusu,

starptautiskām konvencijām, kas nosaka dalībvalsti, kura ir atbildīga par patvēruma pieteikuma izskatīšanu,

1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas,

1984. gada 10. decembra Konvencijas pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos vai sodīšanu,

starptautiskām konvencijām par izdošanu un tranzītu,

daudzpusējām starptautiskām konvencijām un nolīgumiem par ārvalstu pilsoņu atpakaļuzņemšanu.

2.   Nekas šajā nolīgumā nekavē personas atgriešanos saskaņā ar kādu citu formālu vai neformālu vienošanos.

VII IEDAĻA

ĪSTENOŠANA UN PIEMĒROŠANA

18. pants

Apvienotā atpakaļuzņemšanas komiteja

1.   Līgumslēdzējas puses sniedz savstarpēju palīdzību šā nolīguma piemērošanā un interpretēšanā. Tālab tās izveido Apvienoto atpakaļuzņemšanas komiteju (turpmāk “Komiteja”), kas jo īpaši:

a)

uzraudzīs šā nolīguma piemērošanu;

b)

lems par īstenošanas pasākumiem, kas vajadzīgi šā nolīguma vienādai piemērošanai;

c)

regulāri apmainīsies ar informāciju par īstenošanas protokoliem, kurus saskaņā ar 19. pantu izstrādājušas atsevišķas dalībvalstis un Bosnija un Hercegovina;

d)

ieteiks grozījumus šajā nolīgumā un tā pielikumos.

2.   Komitejas lēmumi ir saistoši Līgumslēdzējām pusēm.

3.   Komitejas sastāvā ir Kopienas un Bosnijas un Hercegovinas pārstāvji; Kopienu pārstāv Komisija.

4.   Komiteja vajadzības gadījumā tiekas pēc kādas Līgumslēdzējas puses lūguma.

5.   Komiteja izstrādā savu reglamentu.

19. pants

Īstenošanas protokoli

1.   Pēc dalībvalsts vai Bosnijas un Hercegovinas lūguma Bosnija un Hercegovina un dalībvalsts izstrādā īstenošanas protokolu, kurā ietver noteikumus par:

a)

kompetento iestāžu norīkošanu, robežšķērsošanas punktiem un kontaktpunktu apmaiņu;

b)

nosacījumiem konvojētai atpakaļnosūtīšanai, tostarp trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku tranzītu konvoja pavadībā;

c)

līdzekļiem un dokumentiem papildus tiem, kas uzskaitīti šā nolīguma 1. līdz 5. pielikumā.

2.   Šā panta 1. punktā minētie īstenošanas protokoli stājas spēkā tikai pēc tam, kad par tiem ir paziņots 18. pantā minētajai atpakaļuzņemšanas komitejai.

3.   Bosnija un Hercegovina piekrīt piemērot jebkuru noteikumu īstenošanas protokolā, kuru tā izstrādājusi ar kādu dalībvalsti, arī savās attiecībās ar jebkuru citu dalībvalsti, ja to lūdz pēdējā minētā dalībvalsts.

20. pants

Saistība ar dalībvalstu divpusējiem atpakaļuzņemšanas nolīgumiem vai vienošanām

Šā nolīguma noteikumi ir prioritāri attiecībā pret jebkuru divpusēju nolīgumu vai vienošanos par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras valstī uzturas nelikumīgi, kas saskaņā ar 19. pantu ir noslēgta vai var būt noslēgta starp atsevišķu dalībvalsti un Bosniju un Hercegovinu, ciktāl šāda nolīguma vai vienošanās noteikumi nav saderīgi ar šā nolīguma noteikumiem.

VIII IEDAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

21. pants

Piemērošanas teritorija

1.   Ievērojot 2. punktu, šo nolīgumu piemēro teritorijā, kurā ir piemērojams Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, un Bosnijas un Hercegovinas teritorijā.

2.   Šo nolīgumu nepiemēro Dānijas Karalistes teritorijā.

22. pants

Spēkā stāšanās, ilgums un izbeigšana

1.   Līgumslēdzējas puses šo nolīgumu ratificē vai apstiprina saskaņā ar savām attiecīgajām procedūrām.

2.   Šis nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad Līgumslēdzējas puses rakstveidā viena otrai paziņojušas, ka šā panta pirmajā punktā minētās procedūras ir pabeigtas.

3.   Šis nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

4.   Katra Līgumslēdzēja puse var, oficiāli paziņojot par to otrai Līgumslēdzējai Pusei un iepriekš konsultējoties ar 18. pantā minēto Komiteju, pilnībā vai daļēji uz laiku pārtraukt šā nolīguma īstenošanu attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem un bezvalstniekiem drošības, sabiedriskās kārtības vai sabiedrības veselības aizsardzības iemeslu dēļ. Pārtraukums stājas spēkā otrajā dienā pēc minētā paziņojuma.

5.   Katra Līgumslēdzēja puse var denonsēt šo nolīgumu, oficiāli paziņojot par to otrai Līgumslēdzējai pusei. Šo nolīgumu beidz piemērot sešus mēnešus pēc šādas paziņošanas dienas.

23. pants

Pielikumi

Šā nolīguma 1. līdz 7. pielikums ir tā sastāvdaļa.

Nolīgums ir sagatavots divi tūkstoši septītā gada septembra astoņpadsmitajā datumā divos eksemplāros visās Līgumslēdzēju pušu oficiālajās valodās, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску зајелницу

Za Europsku zajednicu

Image

Image

За Босна и Херцеговина

Por Bosnia y Herzegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

For Bosnien-Hercegovina

Für Bosnien und Herzegowina

Bosnia ja Hertsegoviina nimel

Γiα τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

For Bosnia and Herzegovina

Pour la Bosnie-et-Herzégovine

Per la Bosnia-Erzegovina

Bosnijos ir Hercegovinos vardu

Bosnijas un Hercegovinas vārdā

Bosznia és Hercegovina részéről

Għall-Bożnja u Ħerzegovina

Voor Bosnië en Herzegovina

W imieniu Bośni i Hercegowiny

Pela Bósnia e Herzegovina

Pentru Bosnia și Herţegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

Za Bosno in Hercegovino

Bosnia ja Hertsegovinan puolesta

För Bosnien och Hercegovina

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

Za Bosnu i Hercegovinu

Image


(1)  Saskaņā ar ES Padomes 1994. gada 30. novembra ieteikumā noteikto formu.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

1. PIELIKUMS

VIENOTAIS DOKUMENTU SARAKSTS, KURU UZRĀDĪŠANA IR UZSKATĀMA PAR PILSONĪBAS PIERĀDĪJUMU

(2. PANTA 1. PUNKTS, 4. PANTA 1. PUNKTS UN 8. PANTA 1. PUNKTS)

Jebkāda veida pases vai ceļošanas dokumenti (valsts pases, diplomātiskās pases, dienesta pases, grupu pases un aizvietotājpases, ieskaitot bērnu pases),

jebkāda veida personas apliecības (tajā skaitā pagaidu apliecības),

jūrnieka grāmatiņas un kapteiņa dienesta apliecības,

pilsonības apliecības un cita veida oficiāli dokumenti, kuros minēta vai norādīta pilsonība, kopā ar citiem oficiāliem dokumentiem, kuros ir personas fotogrāfija.

2. PIELIKUMS

VIENOTAIS DOKUMENTU SARAKSTS, KURU UZRĀDĪŠANA IR UZSKATĀMA PAR PILSONĪBAS PIERĀDĪJUMU PRIMA FACIE

(2. PANTA 1. PUNKTS, 4. PANTA 1. PUNKTS UN 8. PANTA 2. PUNKTS)

Jebkuru šā nolīguma 1. pielikumā minēto dokumentu fotokopijas,

autovadītāja apliecības vai to fotokopijas,

dzimšanas apliecības vai to fotokopijas,

dienesta apliecības vai to fotokopijas,

liecinieku paziņojumi,

attiecīgās personas paziņojumi un valoda, kādā tā runā, tajā skaitā oficiālas pārbaudes rezultāti,

jebkurš cits dokuments, kas var palīdzēt noteikt attiecīgās personas pilsonību.

3. PIELIKUMS

VIENOTAIS DOKUMENTU SARAKSTS, KURUS VAR UZSKATĪT PAR PIERĀDĪJUMU TREŠO VALSTU PILSOŅU UN BEZVALSTNIEKU ATPAKAĻUZŅEMŠANAS NOSACĪJUMIEM

(3. PANTA 1. PUNKTS, 5. PANTA 1. PUNKTS UN 9. PANTA 1. PUNKTS)

Iebraukšanas/izbraukšanas zīmogi vai līdzīgi apstiprinājumi attiecīgās personas ceļošanas dokumentā vai cita veida pierādījums par iebraukšanu/izbraukšanu (piemēram, fotogrāfiju veidā),

biļetes, kā arī jebkāda veida apliecinājumi un rēķini (piemēram, viesnīcas rēķini, ārsta/zobārsta apmeklējuma kartes, valsts/privātu iestāžu ieejas kartes, automašīnu nomas līgumi, kredītkaršu kvītis u. c.), kas skaidri liecina, ka attiecīgā persona ir uzturējusies pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijā,

biļetes un/vai pasažieru saraksti lidmašīnu, vilcienu, tālsatiksmes autobusu un kuģu maršrutos, kuros norādīts personas vārds un kas pierāda attiecīgās personas uzturēšanos un pārvietošanos saņēmējas valsts teritorijā,

informācija, kas liecina, ka attiecīgā persona ir izmantojusi kurjera vai ceļojumu biroja pakalpojumus,

oficiāli paziņojumi, jo īpaši tādi, kurus veikuši robežkontroles dienesta darbinieki un citi liecinieki, kas var liecināt, ka attiecīgā persona ir šķērsojusi robežu,

attiecīgās personas oficiāla liecība administratīvos vai tiesu procesos.

4. PIELIKUMS

VIENOTAIS DOKUMENTU SARAKSTS, KURUS UZSKATA PAR PRIMA FACIE PIERĀDĪJUMU NOSACĪJUMIEM TREŠO VALSTU PILSOŅU UN BEZVALSTNIEKU ATPAKAĻUZŅEMŠANAS NOSACĪJUMIEM

(3. PANTA 1. PUNKTS, 5. PANTA 1. PUNKTS UN 9. PANTA 2. PUNKTS)

Pieprasījuma iesniedzējas valsts attiecīgo iestāžu sniegts vietas un apstākļu apraksts, kuros attiecīgā persona ir pārtverta pēc ieceļošanas šīs valsts teritorijā,

starptautiskas organizācijas sniegtas ziņas par personas identitāti un/vai tās uzturēšanos (piemēram, ANO augstais komisārs bēgļu jautājumos),

ģimenes locekļu, ceļabiedru u. c. sniegtie paziņojumi/informācijas apstiprinājumi,

attiecīgās personas paziņojums.

5. PIELIKUMS

DOKUMENTU SARAKSTS, KURUS UZSKATA PAR PRIMA FACIE PIERĀDĪJUMU NOSACĪJUMIEM SOCIĀLISTISKĀS DIENVIDSLĀVIJAS FEDERĀLĀS REPUBLIKAS BIJUŠO PILSOŅU ATPAKAĻUZŅEMŠANAI

(3. PANTA 3. PUNKTS, 9. PANTA 4. PUNKTS UN 9. PANTA 5. PUNKTS)

5.a pielikums (Dokumenti, kurus uzskata par pierādījumu)

Bijušās Sociālistiskās Dienvidslāvijas Federālās Republikas izsniegtas dzimšanas apliecības vai to fotokopijas,

publiski dokumenti, ieskaitot personas apliecības vai to fotokopijas, ko izsniegusi Bosnija un Hercegovina vai bijusī Sociālistiskā Dienvidslāvijas Federālā Republika, kuros ir norādīta dzimšanas vieta un/vai pastāvīgā dzīvesvieta, kā noteikts 3. panta 3. punktā.

5.b pielikums (Dokumenti, kurus uzskata par prima facie pierādījumu)

Citi dokumenti vai apliecības vai to fotokopijas, kas norāda Bosniju un Hercegovinu par dzimšanas vietu un/vai pastāvīgo dzīvesvietu,

attiecīgās personas oficiāla liecība administratīvos vai tiesu procesos.

6. PIELIKUMS

Image

Image

Image

7. PIELIKUMS

Image

Image

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ 3. PANTU UN 5. PANTU

Puses centīsies katru trešās valsts pilsoni, kurš neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās tiesiskajiem nosacījumiem attiecībā uz attiecīgās valsts teritoriju, atgriezt viņa vai viņas izcelsmes valstī.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR DĀNIJU

Līgumslēdzējas puses ņem vērā, ka šo nolīgumu nepiemēro Dānijas Karalistes teritorijai, kā arī Dānijas Karalistes pilsoņiem. Šādos apstākļos ir lietderīgi, ka Bosnija un Hercegovina un Dānija noslēdz atpakaļuzņemšanas nolīgumu ar tādiem pašiem noteikumiem kā šajā nolīgumā.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ĪSLANDI UN NORVĒĢIJU

Līgumslēdzējas puses ņem vērā ciešās attiecības starp Eiropas Kopienu un Īslandi un Norvēģiju, jo īpaši pamatojoties uz 1999. gada 18. maija Nolīgumu par šo valstu asociāciju Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un izstrādē. Šādos apstākļos ir lietderīgi, ka Bosnija un Hercegovina ar Īslandi un Norvēģiju noslēdz atpakaļuzņemšanas nolīgumu ar tādiem pašiem noteikumiem kā šajā nolīgumā.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ŠVEICI

Līgumslēdzējas puses ņem vērā, ka Eiropas Savienība, Eiropas Kopiena un Šveice ir parakstījušas nolīgumu par Šveices iesaistīšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā. Šādos apstākļos ir lietderīgi, ka pēc minētā nolīguma spēkā stāšanās Bosnija un Hercegovina un Šveice noslēdz atpakaļuzņemšanas nolīgumu ar tādiem pašiem noteikumiem kā šajā atpakaļuzņemšanas nolīgumā.


19.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 334/84


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 8. novembris),

lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Albānijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

(2007/821/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 62. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) un ii) punktu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Komisija Eiropas Kopienas vārdā ir apspriedusi nolīgumu ar Albānijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu.

(2)

Ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu nākotnē, šis nolīgums Eiropas Kopienas vārdā tika parakstīts 2007. gada 18. septembrī saskaņā ar Padomes 2007. gada 18. septembrī pieņemto lēmumu.

(3)

Šis nolīgums būtu jāapstiprina.

(4)

Nolīguma pārvaldei ar šo nolīgumu izveido Apvienoto komiteju, kas var pieņemt savu reglamentu. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt vienkāršotu procedūru Kopienas nostājas izstrādāšanai šajā jautājumā.

(5)

Saskaņā ar protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju un protokolu, kas iekļauj Šengenas acquis Eiropas Savienības sistēmā, kuri ir pievienoti Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Apvienotā Karaliste un Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tādēļ tā noteikumi tām nav saistoši un nav jāpiemēro.

(6)

Saskaņā ar protokolu par Dānijas nostāju un protokolu, kas ir pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tādēļ tā noteikumi tai nav saistoši un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā ir apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Albānijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs sniedz nolīguma 14. panta 1. punktā minēto paziņojumu (2).

3. pants

Komisija, kam palīdz dalībvalstu eksperti, pārstāv Kopienu Apvienotajā ekspertu komitejā, kas izveidota saskaņā ar nolīguma 12. pantu.

4. pants

Kopienas nostāju Apvienotajā ekspertu komitejā attiecībā uz tās reglamenta pieņemšanu, kā tas prasīts saskaņā ar nolīguma 12. panta 4. punktu, pieņem Komisija pēc apspriešanās ar īpašu komiteju, ko izraudzījusies Padome.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2007. gada 8. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

R. PEREIRA


(1)  Atzinums sniegts 2007. gada 24. oktobrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Šā nolīguma spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Albānijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

EIROPAS KOPIENA,

turpmāk – “Kopiena”,

un

ALBĀNIJAS REPUBLIKA,

turpmāk – “Puses”,

ņemot vērā 2006. gada 12. jūnijā parakstīto Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu (SAN) starp Eiropas Kopienu un Albānijas Republiku, kas pašlaik reglamentē attiecības ar Albānijas Republiku,

apstiprinot nolūku cieši sadarboties SAN pastāvošajās struktūrās, lai atvieglinātu vīzu režīmu starp Albānijas Republiku un Eiropas Savienību saskaņā ar secinājumiem, kas pieņemti ES un Rietumbalkānu Augstākā līmeņa sanāksmē 2003. gada 21. jūnijā Salonikos,

vēloties kā pirmo soli pretī bezvīzu režīmam veicināt cilvēku savstarpējos sakarus, kas ir būtisks nosacījums noturīgu ekonomisko, humāno, kultūras, zinātnisko un citu saikņu attīstībā, atvieglinot vīzu izsniegšanu Albānijas Republikas pilsoņiem,

paturot prātā, ka no 2000. gada 4. augusta ES pilsoņiem nav nepieciešama vīza, ieceļojot Albānijas Republikā uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas, vai šķērsojot Albānijas Republiku tranzītā,

atzīstot, ka gadījumā, ja Albānijas Republika atjaunotu vīzas prasību ES pilsoņiem, pamatojoties uz savstarpīguma principu, ES pilsoņiem automātiski pienāktos tādi paši vīzu izsniegšanas atvieglojumi, kādi saskaņā ar šo nolīgumu tiek piešķirti Albānijas Republikas pilsoņiem,

atzīstot, ka vīzu atvieglojumi nedrīkstētu izraisīt nelikumīgu migrāciju, un pievēršot īpašu uzmanību drošībai un atpakaļuzņemšanai,

ņemot vērā, ka ir stājies spēkā Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Albānijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi,

ņemot vērā Protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju un Protokolu par Šengenas acquis iekļaušanu Eiropas Savienības sistēmā, kas pievienoti Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un apstiprinot, ka šā nolīguma noteikumi neattiecas uz Apvienoto Karalisti un Īriju,

ņemot vērā Protokolu par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un apstiprinot, ka šā nolīguma noteikumi neattiecas uz Dānijas Karalisti,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Mērķis un piemērošanas joma

1.   Šā nolīguma mērķis ir atvieglināt vīzu izsniegšanu Albānijas Republikas pilsoņiem, kuru paredzētā uzturēšanās 180 dienu laikposmā nepārsniedz 90 dienas.

2.   Gadījumā, ja Albānijas Republika atjauno vīzas prasību ES pilsoņiem, pamatojoties uz savstarpīguma principu, ES pilsoņiem automātiski pienākas tādi paši vīzu izsniegšanas atvieglojumi, kādi saskaņā ar šo nolīgumu ir piešķirti Albānijas Republikas pilsoņiem.

2. pants

Vispārējs noteikums

1.   Šajā nolīgumā paredzētie vīzu atvieglojumi attiecas uz Albānijas Republikas pilsoņiem, ja tie jau nav atbrīvoti no vīzas prasības saskaņā ar Kopienas vai dalībvalstu tiesību normatīvajiem aktiem, šo nolīgumu vai citiem starptautiskiem nolīgumiem.

2.   Uz jautājumiem, ko nereglamentē šis nolīgums, piemēram, atteikums piešķirt vīzu, ceļošanas dokumentu atzīšana, pierādījums par pietiekamiem iztikas līdzekļiem, ieceļošanas aizliegums un izraidīšanas pasākumi, attiecas Albānijas Republikas, dalībvalstu vai Kopienas tiesību akti.

3. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a)

“dalībvalsts” ir jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts, izņemot Dānijas Karalisti, Īrijas Republiku un Apvienoto Karalisti;

b)

“Eiropas Savienības pilsonis” ir dalībvalsts valstspiederīgais, ievērojot definīciju a) punktā;

c)

“Albānijas Republikas pilsonis” ir persona, kurai ir Albānijas Republikas pilsonība;

d)

“vīza” ir dalībvalsts izsniegta atļauja vai pieņemts lēmums, kas vajadzīgs, lai:

ieceļotu attiecīgajā dalībvalstī vai vairākās dalībvalstīs ar paredzēto uzturēšanās laiku līdz 90 dienām,

ieceļotu tranzītam caur attiecīgās dalībvalsts vai vairāku dalībvalstu teritoriju;

e)

“persona, kas likumīgi uzturas” ir Albānijas Republikas pilsonis, kuram, pamatojoties uz Kopienas vai dalībvalstu tiesību aktiem, ir atļauts vai ir tiesības uzturēties dalībvalsts teritorijā ilgāk nekā 90 dienas.

4. pants

Dokumentārs pierādījums par brauciena mērķi

1.   Turpmāk norādītajām Albānijas Republikas pilsoņu kategorijām, lai attaisnotu paredzētā ceļojuma otras Puses teritorijā mērķi, ir nepieciešami vienīgi turpmāk norādītie dokumenti:

a)

oficiālu delegāciju dalībniekiem, kas pēc Albānijas Republikai adresēta oficiāla ielūguma piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, sarunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko kādas dalībvalsts teritorijā:

Albānijas Republikas iestādes vēstule, kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs ir Albānijas delegācijas loceklis un ieceļo dalībvalstu teritorijā, lai piedalītos iepriekšminētajos pasākumos, kurai pievienota oficiālā ielūguma kopija;

b)

darījumu cilvēkiem un uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjiem:

uzņēmējas juridiskās personas, uzņēmuma vai organizācijas, vai šādas juridiskās personas vai uzņēmuma filiāles vai biroja, vai valsts vai reģionālās iestādes, vai tirdzniecības un rūpniecības izstāžu, konferenču un simpoziju, kas notiek dalībvalstu teritorijā, rīkošanas komitejas rakstisks uzaicinājums, ko apstiprinājusi Albānijas Republikas Tirdzniecības kamera;

c)

žurnālistiem:

apliecība vai cits dokuments, ko izsniegusi profesionālā organizācija un kas apliecina, ka attiecīgā persona ir kvalificēts žurnālists, kā arī dokuments, ko izdevis viņa/viņas darba devējs, apliecinot, ka brauciena mērķis ir veikt žurnālista darbu;

d)

personām, kas piedalās zinātnes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitāšu un citās apmaiņas programmās:

uzņēmējorganizācijas rakstisks uzaicinājums piedalīties šajos pasākumos;

e)

pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem, kuru ceļojuma mērķis ir izglītošanās, semināri un konferences, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām:

uzņēmējorganizācijas rakstisks uzaicinājums, apstiprinājums, ka persona pārstāv pilsoniskās sabiedrības organizāciju, un attiecīgā valsts reģistra izziņa par minētās organizācijas nodibināšanu, ko valsts iestāde izsniegusi saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem;

f)

skolēniem, studentiem, pēcdiploma studentiem un pavadošiem pedagogiem, kas ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām, kā arī citu ar skolu saistītu pasākumu dēļ:

uzņēmējas universitātes, akadēmijas, institūta, koledžas vai skolas rakstisks uzaicinājums vai uzņemšanas apliecība, vai studenta apliecība vai apliecinošs dokuments par apmeklējamiem kursiem;

g)

starptautisku sporta pasākumu dalībniekiem un personām, kas tos profesionālā statusā pavada:

rakstisks uzaicinājums no uzņēmējorganizācijas: kompetentās iestādes, nacionālās sporta federācijas vai dalībvalsts Nacionālās olimpiskās komitejas;

h)

sadraudzības pilsētu organizēto oficiālo apmaiņas programmu dalībniekiem:

attiecīgo pilsētu administrācijas vadītāja/mēra rakstisks uzaicinājums;

i)

tuviem radiniekiem – laulātajam, bērniem (tostarp adoptētiem), vecākiem (tostarp aizbildņiem), vecvecākiem un mazbērniem, kas apmeklē Albānijas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā:

uzņēmējas personas rakstisks uzaicinājums;

j)

militāro un civilo apbedījumu vietu apmeklējumam:

oficiāls dokuments, kas apliecina kapa esamību, kā arī ģimenes vai cita veida saikni starp pieteikuma iesniedzēju un mirušo personu;

k)

personām, kas politiski represētas komunistu režīma laikā Albānijas Republikā:

apliecība, ko izdevis Politiski represēto personu integrācijas institūts saskaņā ar 3. pantu 1993. gada 29. jūlija Likumā Nr. 7748 un kas apliecina tādas personas statusu, kas komunistu režīma laikā Albānijas Republikā politiski represēta, un kompetentas iestādes, valsts vai starptautiskas organizācijas, tostarp dalībvalsts NVO, vai Eiropas iestādes vēstule ar uzaicinājumu piedalīties attiecīgos pasākumos, tostarp pasākumos, kas saistīti ar šo personu statusu;

l)

autovadītājiem, kas veic kravu un pasažieru starptautiskos pārvadājumus uz dalībvalstu teritorijām ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti Albānijas Republikā:

Albānijas Republikas nacionālās starptautisko autopārvadātāju apvienības (savienības) rakstisks pieprasījums, kurā norādīts braucienu mērķis, ilgums un biežums;

m)

personām, kas ceļo tūrisma nolūkā:

ceļojumu aģentūras vai ceļojuma rīkotāja, ko dalībvalstis akreditējušas vietējās konsulārās sadarbības ietvaros, apliecinājums vai talons, kas apliecina organizēta tūrisma ceļojuma rezervāciju;

n)

personām, kas ieceļo medicīnisku iemeslu dēļ, un nepieciešamajām pavadošajām personām:

medicīniskās iestādes oficiāls dokuments, kas apliecina medicīniskās aprūpes nepieciešamību šajā iestādē un pavadoņa nepieciešamību, un pierādījums par pietiekamiem finansiāliem līdzekļiem medicīniskās aprūpes izdevumu segšanai;

o)

profesiju pārstāvjiem, kas piedalās starptautiskās izstādēs, konferencēs, simpozijos, semināros vai citos līdzīgos pasākumus, kas norisinās dalībvalstu teritorijā:

uzņēmējorganizācijas rakstisks uzaicinājums, kas apstiprina, ka konkrētā persona piedalās šajā pasākumā;

p)

apkalpju locekļiem starptautiskajos vilcienos, refrižeratoros un lokomotīvēs, kas dodas uz dalībvalstu teritorijām:

Albānijas Republikas kompetentās dzelzceļa sabiedrības rakstisks pieprasījums, kurā norādīts braucienu mērķis, ilgums un biežums;

q)

personām, kas apmeklē apbedīšanas ceremonijas:

oficiāls dokuments, kas apliecina nāves faktu, kā arī dokuments, kas apliecina ģimenes vai cita veida saikni starp pieteikuma iesniedzēju un mirušo personu;

r)

reliģisko kopienu pārstāvjiem:

Albānijas Republikā reģistrētas reliģiskās kopienas rakstisks pieprasījums, kurā norādīts ceļojumu mērķis, ilgums un biežums.

2.   Šā panta 1. punktā minētajā rakstiskajā uzaicinājumā ir šāda informācija:

a)

par uzaicināto personu – vārds un uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, pilsonība, personu apliecinošā dokumenta numurs, ceļojuma mērķis un laiks, ieceļošanu skaits un, attiecīgos gadījumos, ielūgto personu pavadošā laulātā vai bērnu vārdi;

b)

par personu, kas uzaicina – vārds, uzvārds un adrese; vai

c)

par uzaicinātāju juridisko personu, uzņēmumu vai organizāciju – pilns nosaukums un adrese, un:

ja ir uzaicinājusi organizācija – uzaicinājuma parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amats,

ja uzaicinājusi juridiska persona, uzņēmums, juridiskās personas vai uzņēmuma filiāle vai birojs, kas atrodas kādas dalībvalsts teritorijā – reģistrācijas numurs, kā to nosaka attiecīgās dalībvalsts tiesību akti.

3.   Šā panta 1. punktā minēto kategoriju personām visu kategoriju vīzas izsniedz saskaņā ar vienkāršotu procedūru, nepieprasot nekādus citus dalībvalstu tiesību aktos paredzētus ielūgumus, pamatojumus vai ceļojuma mērķa apstiprinājumus.

5. pants

Daudzkārtējo ieceļošanas vīzu izsniegšana

1.   Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu līdz pieciem gadiem šādu kategoriju personām:

a)

Ministru padomes, Parlamenta, Konstitucionālās tiesas un Augstākās tiesas locekļiem, pildot dienesta pienākumus, ja minētās personas jau ar šo nolīgumu nav atbrīvotas no vīzu prasības, un ar ierobežotu derīguma termiņu līdz to amata pilnvaru termiņa beigām, ja tas ir īsāks par 5 gadiem;

b)

oficiālu delegāciju pastāvīgajiem dalībniekiem, kas pēc Albānijas Republikai adresēta oficiāla ielūguma regulāri piedalās sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko dalībvalstu teritorijā;

c)

laulātajiem un bērniem (tostarp adoptētiem), kas ir jaunāki par 21 gadu vai atrodas apgādībā, kas apmeklē Albānijas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā, ar ierobežotu derīguma termiņu līdz apmeklējamās personas uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa beigām.

2.   Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu līdz vienam gadam šādu kategoriju pilsoņiem ar nosacījumu, ka iepriekšējā gadā tie ir saņēmuši vismaz vienu vīzu un to ir izmantojuši atbilstoši apmeklētās valsts tiesību aktiem par ieceļošanu un uzturēšanos un ka pastāv iemesli daudzkārtējās ieceļošanas vīzas pieprasīšanai:

a)

oficiālu delegāciju dalībniekiem, kas pēc Albānijas Republikai adresēta oficiāla ielūguma regulāri piedalās sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko dalībvalstu teritorijā;

b)

darījumu cilvēkiem un uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjiem, kas regulāri ceļo uz dalībvalstīm;

c)

personām, kas piedalās zinātnes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitāšu un citās apmaiņas programmās, un kas regulāri ceļo uz dalībvalstīm;

d)

starptautisku sporta pasākumu dalībniekiem un personām, kas tos profesionālā statusā pavada;

e)

žurnālistiem;

f)

sadraudzības pilsētu rīkoto oficiālo apmaiņas programmu dalībniekiem;

g)

autovadītājiem, kas veic kravu un pasažieru starptautiskos pārvadājumus uz dalībvalstu teritorijām ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti Albānijas Republikā;

h)

personām, kam medicīnisku iemeslu dēļ nepieciešams regulāri ieceļot, un nepieciešamām pavadošām personām;

i)

apkalpju locekļiem starptautiskajos vilcienos, refrižeratoros un lokomotīvēs, kas dodas uz dalībvalstu teritorijām;

j)

studentiem un pēcdiploma studentiem, kas regulāri ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām;

k)

Albānijas Republikas reliģisko kopienu pārstāvjiem, kas regulāri ceļo uz dalībvalstīm;

l)

pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem, kuri regulāri ceļo uz dalībvalstīm ar mērķi izglītoties, apmeklēt seminārus un konferences, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām;

m)

profesiju pārstāvjiem, kas piedalās starptautiskās izstādēs, konferencēs, simpozijos, semināros vai citos līdzīgos pasākumus un regulāri dodas uz dalībvalstīm.

3.   Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti 2. punktā minēto kategoriju personām izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu, kas ir vismaz 2 un ne vairāk kā 5 gadi, ar nosacījumu, ka iepriekšējos divos gados tie ir izmantojuši uz vienu gadu izsniegto daudzkārtējo ieceļošanas vīzu atbilstoši apmeklētās valsts tiesību aktiem par ieceļošanu un uzturēšanos un ka joprojām pastāv iemesli daudzkārtējās ieceļošanas vīzas pieprasīšanai.

4.   Šā panta 1. līdz 3. punktā minētajām personām uzturēšanās kopējais ilgums dalībvalstu teritorijā 180 dienu laikposmā nepārsniedz 90 dienas.

6. pants

Maksa par vīzu pieteikumu izskatīšanu

1.   Maksa par vīzas pieteikumu izskatīšanu Albānijas Republikas pilsoņiem ir EUR 35.

Iepriekšminēto summu var pārskatīt saskaņā ar 14. panta 4. punktā noteikto procedūru.

Ja Albānijas Republika ES pilsoņiem atjauno vīzas prasību, maksa par vīzu, ko Albānijas Republika pieprasa, nevar būt augstāka par EUR 35 vai to summu, par kuru ir panākta vienošanās, pārskatot maksu par vīzu saskaņā ar 14. panta 4. punktā paredzēto procedūru.

2.   Šādu kategoriju personas ir atbrīvotas no maksas par vīzu pieteikumu izskatīšanu:

a)

tuvi radinieki – laulātie, bērni (tostarp adoptēti), vecāki (tostarp aizbildņi), vecvecāki un mazbērni, kas apmeklē Albānijas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā;

b)

oficiālu delegāciju dalībnieki, kas pēc Albānijas Republikai adresēta oficiāla ielūguma piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko dalībvalstu teritorijā;

c)

Ministru padomes, Parlamenta, Konstitucionālās tiesas un Augstākās tiesas locekļi, ja tie ar šo nolīgumu jau nav atbrīvoti no vīzu prasības;

d)

skolēni, studenti, pēcdiploma studenti un pavadošie pedagogi, kas ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties;

e)

bērni līdz 6 gadu vecumam;

f)

invalīdi un, ja vajadzīgs, personas, kas viņus pavada;

g)

personas, kas iesniegušas dokumentus, kas pierāda vajadzību ceļot humanitāru apsvērumu dēļ, lai piedalītos tuva radinieka bēres vai lai apmeklētu smagi slimu tuvu radinieku, tostarp lai saņemtu neatliekamu ārstniecisko palīdzību, un persona, kas šādu personu pavada;

h)

starptautisku sporta pasākumu dalībnieki un personas, kas tos profesionālā statusā pavada;

i)

personas, kas piedalās zinātnes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitāšu un citās apmaiņas programmās;

j)

sadraudzības pilsētu rīkoto oficiālo apmaiņas programmu dalībnieki;

k)

personas, kas politiski represētas komunistu režīma laikā;

l)

pensionāri;

m)

pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji, kuru ceļojuma mērķis ir apmeklēt sanāksmes, seminārus vai piedalīties apmaiņas programmās vai izglītojošos kursos;

n)

žurnālisti;

o)

Albānijas Republikā reģistrēto reliģisko kopienu pārstāvji;

p)

autovadītāji, kas veic kravu un pasažieru starptautiskos pārvadājumus uz dalībvalstu teritorijām ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti Albānijas Republikā;

q)

apkalpju locekļi starptautiskajos vilcienos, refrižeratoros un lokomotīvēs, kas dodas uz dalībvalstu teritorijām;

r)

profesiju pārstāvji, kas piedalās starptautiskās izstādēs, konferencēs, simpozijos, semināros vai citos līdzīgos pasākumus, kas norisinās dalībvalstu teritorijā.

7. pants

Vīzu pieteikumu izskatīšanas procedūru ilgums

1.   Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti lēmumu par vīzas pieteikumu pieņem 10 kalendārajās dienās no pieteikuma un vīzas izsniegšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

2.   Atsevišķos gadījumos termiņu, kas vajadzīgs lēmuma pieņemšanai par vīzas pieteikumu, var pagarināt līdz 30 kalendārajām dienām, jo īpaši ja nepieciešama pieteikuma padziļināta pārbaude.

3.   Steidzamos gadījumos lēmuma pieņemšanas termiņu var samazināt līdz 3 darbadienām vai mazāk.

8. pants

Izceļošana dokumentu nozaudēšanas vai zādzības gadījumā

Eiropas Savienības un Albānijas Republikas pilsoņi, kuri ir nozaudējuši savus personu apliecinošos dokumentus vai kuriem šie dokumenti ir nozagti, uzturoties Albānijas Republikas vai dalībvalstu teritorijā, var bez vīzas vai citas atļaujas šo teritoriju atstāt ar dalībvalsts vai Albānijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārā dienesta izdotiem derīgiem personu apliecinošiem dokumentiem, kas dod tiesības šķērsot robežu.

9. pants

Vīzas pagarināšana ārkārtas apstākļos

Albānijas Republikas pilsoņiem, kuriem force majeure iemeslu dēļ nav iespējams atstāt dalībvalstu teritoriju līdz vīzā norādītajam laikam, vīzas termiņu saskaņā ar uzņēmējvalsts tiesību aktos noteiktajām prasībām bez maksas pagarina uz laiku, kas vajadzīgs, lai atgrieztos savā uzturēšanās valstī.

10. pants

Diplomātiskās pases

1.   Albānijas Republikas pilsoņi, kas ir derīgu diplomātisko pasu turētāji, drīkst ieceļot, izceļot vai tranzītā šķērsot dalībvalstu teritorijas bez vīzas.

2.   Šā panta 1. punktā minētās personas drīkst uzturēties dalībvalstu teritorijās ne ilgāk kā 90 dienas 180 dienu laikposmā.

11. pants

Vīzu teritoriālais derīgums

Ievērojot dalībvalstu normatīvos aktus par valsts drošību un ievērojot ES noteikumus par vīzām ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, Albānijas Republikas pilsoņiem ir tādas pašas tiesības ceļot pa dalībvalstu teritoriju kā Eiropas Savienības pilsoņiem.

12. pants

Apvienotā komiteja nolīguma pārvaldībai

1.   Puses izveido Apvienoto ekspertu komiteju (turpmāk – “Komiteja”), kuras sastāvā ir Eiropas Kopienas un Albānijas Republikas pārstāvji. Kopienu pārstāv Eiropas Kopienu Komisija, kurai palīdz dalībvalstu eksperti.

2.   Komitejai jo īpaši ir šādi uzdevumi:

a)

uzraudzīt šā nolīguma īstenošanu;

b)

ierosināt šā nolīguma grozījumus vai papildinājumus;

c)

risināt domstarpības, kas radušās sakarā ar šā nolīguma noteikumu piemērošanu vai interpretāciju.

3.   Komiteja sanāk pēc vajadzības, ja to pieprasa viena no Pusēm, un vismaz vienu reizi gadā.

4.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

13. pants

Šā nolīguma saistība ar divpusējiem nolīgumiem starp dalībvalstīm un Albānijas Republiku

1.   Stājoties spēkā, šis nolīgums prevalē pār noteikumiem jebkuros divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos vai vienošanās, kas noslēgtas starp atsevišķām dalībvalstīm un Albānijas Republiku, ciktāl minētie nolīgumi vai vienošanās attiecas uz šajā nolīgumā reglamentētiem jautājumiem.

2.   Divpusējus nolīgumus vai vienošanās, kas starp atsevišķām dalībvalstīm un Albānijas Republiku parakstīti pirms 2007. gada 1. janvāra un paredz dienesta pasu turētāju atbrīvošanu no vīzu prasības, turpina piemērot 5 gadus no šā nolīguma stāšanās spēkā, neskarot attiecīgo dalībvalstu vai Albānijas Republikas tiesības minēto 5 gadu laikā denonsēt minētos divpusējos nolīgumus vai apturēt to piemērošanu.

14. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Puses šo nolīgumu ratificē vai apstiprina saskaņā ar savām attiecīgajām procedūrām, un tas stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad Puses viena otrai ir paziņojušas par iepriekšminēto procedūru pabeigšanu.

2.   Nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku, ja vien tas netiek izbeigts saskaņā ar šā panta 5. punktu.

3.   Šo nolīgumu var grozīt ar Pušu rakstisku vienošanos. Grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad Puses ir viena otrai paziņojušas par šim nolūkam vajadzīgo iekšējo procedūru pabeigšanu.

4.   Jebkura no Pusēm šo nolīgumu var pilnīgi vai daļēji apturēt sabiedriskās kārtības, valsts drošības aizsardzības vai sabiedrības veselības aizsardzības apsvērumu dēļ. Lēmumu par apturēšanu paziņo otrai Pusei ne vēlāk kā 48 stundas pirms tās stāšanās spēkā. Puse, kas apturējusi šā nolīguma piemērošanu, nekavējoties informē otru Pusi, tiklīdz apturēšanas iemesli vairs nav spēkā.

5.   Jebkura no Pusēm var izbeigt šo nolīgumu, par to rakstiski paziņojot otrai Pusei. Šis nolīgums zaudē spēku 90 dienas pēc šāda paziņojuma dienas.

Nolīgums ir sagatavots divi tūkstoši septītā gada septembra astoņpadsmitajā datumā divos eksemplāros visās Līgumslēdzēju pušu oficiālajās valodās, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску заједнитгу

Për Kommunitetin Europian

Image

Image

За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

For Republikken Albanien

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica d'Albania

Albānijas Republikas vārdā

Albanijos Respublikos vardu

az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Pentru Republica Albania

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërisë

Image

PIELIKUMS

NOLĪGUMA PROTOKOLS PAR DALĪBVALSTĪM, KAS PILNĪBĀ NEPIEMĒRO ŠENGENAS ACQUIS

Dalībvalstis, kurām Šengenas acquis ir saistošs, bet kuras vēl neizsniedz Šengenas vīzas, jo šajā jautājumā gaida attiecīgo Padomes lēmumu, izsniedz attiecīgās valsts vīzas, kuras ir derīgas tikai attiecīgās valsts teritorijā.

Šīs dalībvalstis var saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Lēmumu Nr. 895/2006/EK vienpusēji atzīt Šengenas vīzas un uzturēšanās atļaujas tranzītam caur savu teritoriju.

Ņemot vērā, ka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Lēmums Nr. 895/2006/EK neattiecas uz Rumāniju un Bulgāriju, Eiropas Komisija iesniegs priekšlikumu ar līdzīgiem noteikumiem, lai minētās valstis varētu tranzītam caur savu teritoriju vienpusēji atzīt Šengenas vīzas un uzturēšanās atļaujas un citus līdzīgus dokumentus, ko izsniegušas citas dalībvalstis, kuras vēl nav pilnībā iekļāvušās Šengenas zonā.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR DĀNIJU

Puses ņem vērā, ka šis nolīgums neattiecas uz Dānijas Karalistes diplomātisko pārstāvniecību un konsulāro dienestu vīzu izsniegšanas procedūrām.

Šādos apstākļos ir vēlams, ka Dānijas un Albānijas Republikas iestādes nekavējoties noslēdz divpusēju nolīgumu par īstermiņa vīzu izsniegšanas atvieglināšanu ar līdzīgiem noteikumiem, kādi ir nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Albānijas Republiku.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ APVIENOTO KARALISTI UN ĪRIJU

Puses ņem vērā, ka šo nolīgumu nepiemēro Apvienotās Karalistes un Īrijas teritorijās.

Šādos apstākļos ir vēlams, ka Apvienotās Karalistes, Īrijas un Albānijas Republikas iestādes noslēdz divpusējus nolīgumus par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ĪSLANDI UN NORVĒĢIJU

Puses ņem vērā ciešās attiecības starp Eiropas Kopienu un Īslandi un Norvēģiju, jo īpaši atbilstīgi 1999. gada 18. maija Nolīgumam par minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un attīstībā.

Šādos apstākļos ir vēlams, ka Norvēģijas, Īslandes un Albānijas Republikas iestādes nekavējoties noslēdz divpusējus nolīgumus par īstermiņa vīzu izsniegšanas atvieglināšanu ar līdzīgiem noteikumiem, kādi ir nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Albānijas Republiku.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ŠVEICES KONFEDERĀCIJU UN LIHTENŠTEINU

(ja nepieciešama)

Ja Nolīgums starp ES, EK un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas iesaistīšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā un minētā nolīguma Protokols par Lihtenšteinu ir stājies spēkā, pirms pabeigtas sarunas ar Albānijas Republiku, pievienos arī līdzīgu deklarāciju par Šveici un Lihtenšteinu.

EIROPAS KOPIENAS DEKLARĀCIJA PAR VĪZAS PIEPRASĪTĀJU PIEKĻUVI INFORMĀCIJAI UN INFORMĀCIJAS SASKAŅOŠANU ATTIECĪBĀ UZ ĪSTERMIŅA VĪZU IZSNIEGŠANAS PROCEDŪRĀM UN DOKUMENTIEM, KAS IESNIEDZAMI, PIEPRASOT ĪSTERMIŅA VĪZU

Atzīstot to, cik svarīga vīzas pieprasītājiem ir pārskatāmība, Eiropas Kopiena norāda, ka 2006. gada 19. jūlijā Eiropas Komisija ir pieņēmusi likumdošanas priekšlikumu pārstrādāt Kopīgo konsulāro instrukciju diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajiem dienestiem par vīzām, kas reglamentē jautājumu par vīzas pieprasītāju piekļuvi dalībvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajiem dienestiem.

Attiecībā uz informāciju, kas ir jāsniedz vīzas pieprasītājiem, Eiropas Kopiena uzskata, ka ir jāveic attiecīgi pasākumi:

vispārīgi ir jāizveido vīzas pieprasītājiem pamatinformācijas kopsavilkums par procedūrām un nosacījumiem, kas jāievēro, pieprasot vīzu, un par izdoto vīzu derīgumu,

Eiropas Kopiena sastādīs minimālo prasību sarakstu, lai nodrošinātu, ka vīzas pieprasītāji no Albānijas Republikas saņem vienotu un saskaņotu pamatinformāciju un ka tiem tiek prasīts iesniegt vienus un tos pašus pavaddokumentus.

Iepriekšminētā informācija, tostarp vietējās konsulārās sadarbības ietvaros dalībvalstu akreditēto ceļojumu aģentūru un ceļojumu rīkotāju saraksti, ir plaši jāpaziņo atklātībai (konsulātu ziņojumu dēļi, brošūras, tīmekļa vietnes u. tml.).

Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti sniedz informāciju par īstermiņa vīzu izsniegšanas atvieglojumiem saskaņā ar Šengenas acquis katrā atsevišķā gadījumā un jo īpaši attiecībā uz bona fide vīzas pieprasītājiem.

EIROPAS KOPIENAS DEKLARĀCIJA PAR VĪZAS PRASĪBAS PĀRSKATĪŠANU DIENESTA PASU TURĒTĀJIEM

Ņemot vērā, ka dienesta pasu turētāju atbrīvošana no vīzu prasības, kas paredzēta pirms 2007. gada 1. janvāra noslēgtajos divpusējos nolīgumos starp atsevišķām dalībvalstīm un Albānijas Republiku, paliek spēkā un ir piemērojama tikai 5 gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā, neskarot attiecīgo dalībvalstu vai Albānijas Republikas tiesības minēto 5 gadu laikā denonsēt šos divpusējos nolīgumus vai apturēt to piemērošanu, Eiropas Komisija vēlākais 4 gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā atkārtoti novērtēs dienesta pasu turētāju situāciju, lai saskaņā ar 14. panta 3. punktā paredzēto procedūru pieņemtu iespējamos šā nolīguma grozījumus.

EIROPAS KOPIENAS DELARĀCIJA PAR ATVIEGLOJUMIEM ĢIMENES LOCEKĻIEM UN BONA FIDE VĪZAS PIETEIKUMA IESNIEDZĒJIEM

Eiropas Kopiena ņem vērā Albānijas Republikas ieteikumu paplašināt ģimenes locekļu, kuriem ir tiesības izmantot vīzu atvieglotās izsniegšanas priekšrocības, definīciju, kā arī to, cik lielu nozīmi Albānijas Republika piešķir šīs kategorijas personu pārvietošanās vienkāršošanai.

Lai atvieglotu pārvietošanos paplašinātam personu lokam, kas ģimenes saitēm saistītas ar Albānijas pilsoņiem, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijās (jo īpaši brāļiem, māsām un viņu bērniem), Eiropas Kopiena aicina dalībvalstu konsulārās iestādes pilnībā izmantot “acquis communautaire” paredzētās iespējas atvieglot vīzas izsniegšanu minētās kategorijas personām, tostarp vīzas pieteikuma iesniedzējiem pieprasīto dokumentāro pierādījumu vienkāršošanu, atbrīvošanu no pieteikuma izskatīšanas maksas un, atbilstošos gadījumos, daudzkārtējas ieceļošanas vīzas izsniegšanu.

Turklāt Eiropas Kopiena aicina dalībvalstu konsulārās iestādes pilnībā izmantot visas iespējas, lai atvieglotu vīzas izsniegšanu bona fide vīzas pieprasījuma iesniedzējiem.


19.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 334/96


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 8. novembris)

par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

(2007/822/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 62. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) un ii) punktu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Komisija Eiropas Kopienas vārdā ir apspriedusi nolīgumu ar Bosniju un Hercegovinu par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu.

(2)

Ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu nākotnē, šis nolīgums Eiropas Kopienas vārdā tika parakstīts 2007. gada 18. septembrī saskaņā ar Padomes 2007. gada 18. septembrī pieņemto lēmumu.

(3)

Šis nolīgums būtu jāapstiprina.

(4)

Nolīguma pārvaldei ar šo nolīgumu izveido Apvienoto komiteju, kas var pieņemt savu reglamentu. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt vienkāršotu procedūru Kopienas nostājas izstrādāšanai šajā jautājumā.

(5)

Saskaņā ar protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju un protokolu, kas iekļauj Šengenas acquis Eiropas Savienības sistēmā, kuri ir pievienoti Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Apvienotā Karaliste un Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tādēļ tā noteikumi tām nav saistoši un nav jāpiemēro.

(6)

Saskaņā ar protokolu par Dānijas nostāju un protokolu, kas ir pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tādēļ tā noteikumi tai nav saistoši un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā ir apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs sniedz nolīguma 14. panta 1. punktā minēto paziņojumu (2).

3. pants

Komisija, kam palīdz dalībvalstu eksperti, pārstāv Kopienu Apvienotajā ekspertu komitejā, kas izveidota saskaņā ar nolīguma 12. pantu.

4. pants

Kopienas nostāju Apvienotajā ekspertu komitejā attiecībā uz tās reglamenta pieņemšanu, kā tas prasīts saskaņā ar nolīguma 12. panta 4. punktu, pieņem Komisija pēc apspriešanās ar īpašu komiteju, ko izraudzījusies Padome.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2007. gada 8. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

R. PEREIRA


(1)  Atzinums sniegts 2007. gada 24. oktobrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Šā nolīguma spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


NOLĪGUMS

Starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

EIROPAS KOPIENA,

turpmāk – “Kopiena”,

un

BOSNIJA UN HERCEGOVINA,

turpmāk – “Puses”,

VĒLOTIES KĀ PIRMO SOLI PRETĪ BEZVĪZU REŽĪMAM veicināt cilvēku savstarpējos sakarus, kas ir būtisks nosacījums noturīgu ekonomisko, humāno, kultūras, zinātnisko un citu saikņu attīstībā, atvieglinot vīzu izsniegšanu Bosnijas un Hercegovinas pilsoņiem,

PATUROT PRĀTĀ, ka no 2005. gada 21. jūlija ES pilsoņiem nav nepieciešama vīza, ieceļojot Bosnijā un Hercegovinā uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas, vai šķērsojot Bosniju un Hercegovinu tranzītā,

ATZĪSTOT, ka gadījumā, ja Bosnija un Hercegovina atjaunotu vīzas prasību ES pilsoņiem, pamatojoties uz savstarpīguma principu, ES pilsoņiem automātiski pienāktos tādi paši vīzu izsniegšanas atvieglojumi, kādi saskaņā ar šo nolīgumu tiek piešķirti Bosnijas un Hercegovinas pilsoņiem,

ATZĪSTOT, ka vīzu atvieglojumi nedrīkstētu izraisīt nelikumīgu migrāciju, un pievēršot īpašu uzmanību drošībai un atpakaļuzņemšanai,

ŅEMOT VĒRĀ Protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju un Protokolu par Šengenas acquis iekļaušanu Eiropas Savienības sistēmā, kas pievienoti Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un apstiprinot, ka šā nolīguma noteikumi neattiecas uz Apvienoto Karalisti un Īriju,

ŅEMOT VĒRĀ Protokolu par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un apstiprinot, ka šā nolīguma noteikumi neattiecas uz Dānijas Karalisti,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Mērķis un piemērošanas joma

1.   Šā nolīguma mērķis ir atvieglināt vīzu izsniegšanu Bosnijas un Hercegovinas pilsoņiem, kuru paredzētā uzturēšanās 180 dienu laikposmā nepārsniedz 90 dienas.

2.   Gadījumā, ja Bosnija un Hercegovina atjauno vīzas prasību ES pilsoņiem, pamatojoties uz savstarpīguma principu, ES pilsoņiem automātiski pienākas tādi paši vīzu izsniegšanas atvieglojumi, kādi saskaņā ar šo nolīgumu ir piešķirti Bosnijas un Hercegovinas pilsoņiem.

2. pants

Vispārējs noteikums

1.   Šajā nolīgumā paredzētie vīzu atvieglojumi attiecas uz Bosnijas un Hercegovinas pilsoņiem, ja tie jau nav atbrīvoti no vīzas prasības saskaņā ar Kopienas vai dalībvalstu normatīvajiem aktiem, šo nolīgumu vai citiem starptautiskiem nolīgumiem.

2.   Uz jautājumiem, ko nereglamentē šis nolīgums, piemēram, atteikums piešķirt vīzu, ceļošanas dokumentu atzīšana, pierādījums par pietiekamiem iztikas līdzekļiem, ieceļošanas aizliegums un izraidīšanas pasākumi, attiecas Bosnijas un Hercegovinas, dalībvalstu vai Kopienas tiesību akti.

3. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a)

“dalībvalsts” ir jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts, izņemot Dānijas Karalisti, Īrijas Republiku un Apvienoto Karalisti;

b)

“Eiropas Savienības pilsonis” ir dalībvalsts valstspiederīgais, ievērojot definīciju a) punktā;

c)

“Bosnijas un Hercegovinas pilsonis” ir persona, kurai ir Bosnijas un Hercegovinas pilsonība;

d)

“vīza” ir dalībvalsts izsniegta atļauja vai pieņemts lēmums, kas vajadzīgs, lai:

ieceļotu attiecīgajā dalībvalstī vai vairākās dalībvalstīs ar paredzēto uzturēšanās laiku līdz 90 dienām,

ieceļotu tranzītam caur attiecīgās dalībvalsts vai vairāku dalībvalstu teritoriju;

e)

“persona, kas likumīgi uzturas” ir Bosnijas un Hercegovinas pilsonis, kuram, pamatojoties uz Kopienas vai dalībvalstu tiesību aktiem, ir atļauts vai ir tiesības uzturēties dalībvalsts teritorijā ilgāk nekā 90 dienas.

4. pants

Dokumentārs pierādījums par brauciena mērķi

1.   Turpmāk norādītajām Bosnijas un Hercegovinas pilsoņu kategorijām, lai attaisnotu paredzētā ceļojuma otras Puses teritorijā mērķi, ir nepieciešami vienīgi turpmāk norādītie dokumenti:

a)

oficiālu delegāciju dalībniekiem, kas pēc Bosnijai un Hercegovinai adresēta oficiāla ielūguma piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, sarunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko kādas dalībvalsts teritorijā:

Bosnijas un Hercegovinas iestādes vēstule, kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs ir Bosnijas un Hercegovinas delegācijas loceklis un ieceļo dalībvalstu teritorijā, lai piedalītos iepriekšminētajos pasākumos, kurai pievienota oficiālā ielūguma kopija;

b)

darījumu cilvēkiem un uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjiem:

uzņēmējas juridiskās personas, uzņēmuma vai organizācijas, vai šādas juridiskās personas vai uzņēmuma filiāles vai biroja, vai valsts vai reģionālās iestādes, vai tirdzniecības un rūpniecības izstāžu, konferenču un simpoziju, kas notiek dalībvalstu teritorijā, rīkošanas komitejas rakstisks uzaicinājums, ko apstiprinājusi Bosnijas un Hercegovinas Ārvalstu tirdzniecības kamera;

c)

pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem, kuru ceļojuma mērķis ir izglītošanās, semināri un konferences, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām:

uzņēmējorganizācijas rakstisks uzaicinājums, apstiprinājums, ka persona pārstāv pilsoniskās sabiedrības organizāciju, un attiecīgā valsts reģistra izziņa par minētās organizācijas nodibināšanu, ko valsts iestāde izsniegusi saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem;

d)

autovadītājiem, kas veic kravu un pasažieru starptautiskos pārvadājumus uz dalībvalstu teritorijām ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti Bosnijā un Hercegovinā:

Bosnijas un Hercegovinas Ārvalstu tirdzniecības kameras rakstisks pieprasījums, kurā norādīts braucienu mērķis, ilgums un biežums;

e)

apkalpju locekļiem starptautiskos vilcienos, refrižeratoros un lokomotīvēs, kas dodas uz dalībvalstu teritorijām:

Bosnijas un Hercegovinas kompetentās dzelzceļa sabiedrības rakstisks pieprasījums, kurā norādīts braucienu mērķis, ilgums un biežums;

f)

žurnālistiem:

apliecība vai cits dokuments, ko izsniegusi profesionālā organizācija un kas apliecina, ka attiecīgā persona ir kvalificēts žurnālists, kā arī dokuments, ko izdevis viņa/viņas darba devējs, apliecinot, ka brauciena mērķis ir veikt žurnālista darbu;

g)

personām, kas piedalās zinātnes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitāšu un citās apmaiņas programmās:

uzņēmējorganizācijas rakstisks uzaicinājums piedalīties šajos pasākumos;

h)

skolēniem, studentiem, pēcdiploma studentiem un pavadošiem pedagogiem, kas ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām, kā arī citu ar skolu saistītu pasākumu dēļ:

uzņēmējas universitātes, akadēmijas, institūta koledžas vai skolas rakstisks uzaicinājums vai uzņemšanas apliecība, vai studenta apliecība vai apliecinošs dokuments par apmeklējamiem kursiem;

i)

starptautisku sporta pasākumu dalībniekiem un personām, kas tos profesionālā statusā pavada:

rakstisks uzaicinājums no uzņēmējorganizācijas: kompetentās iestādes, nacionālās sporta federācijas vai dalībvalsts Nacionālās olimpiskās komitejas;

j)

sadraudzības pilsētu organizēto oficiālo apmaiņas programmu dalībniekiem:

attiecīgo pilsētu administrācijas vadītāja/mēra rakstisks uzaicinājums;

k)

tuviem radiniekiem – laulātajam, bērniem (tostarp adoptētiem), vecākiem (tostarp aizbildņiem), vecvecākiem un mazbērniem, kas apmeklē Bosnijas un Hercegovinas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā:

uzņēmējas personas rakstisks uzaicinājums;

l)

personām, kas ieceļo medicīnisku iemeslu dēļ, un nepieciešamajām pavadošajām personām:

medicīniskās iestādes oficiāls dokuments, kas apliecina medicīniskās aprūpes nepieciešamību šajā iestādē un pavadoņa nepieciešamību, un pierādījums par pietiekamiem finansiāliem līdzekļiem medicīniskās aprūpes izdevumu segšanai;

m)

personām, kas apmeklē apbedīšanas ceremonijas:

oficiāls dokuments, kas apliecina nāves faktu, kā arī dokuments, kas apliecina ģimenes vai cita veida saikni starp pieteikuma iesniedzēju un mirušo personu;

n)

Bosnijas un Hercegovinas tradicionālo reliģisko kopienu pārstāvjiem, kas apmeklē Bosnijas un Hercegovinas diasporas dalībvalstu teritorijā:

Bosnijas un Hercegovinas reliģiskās kopienas vadītāja rakstisks pieprasījums, kurā norādīts ceļojumu mērķis, ilgums un biežums;

o)

profesiju pārstāvjiem, kas piedalās starptautiskās izstādēs, konferencēs, simpozijos, semināros vai citos līdzīgos pasākumus, kas norisinās dalībvalstu teritorijā:

uzņēmējorganizācijas rakstisks uzaicinājums, kas apstiprina, ka konkrētā persona piedalās šajā pasākumā;

p)

militāro un civilo apbedījumu vietu apmeklējumam:

oficiāls dokuments, kas apliecina kapa esamību, kā arī ģimenes vai cita veida saikni starp pieteikuma iesniedzēju un mirušo personu;

q)

personām, kas ceļo tūrisma nolūkā:

ceļojumu aģentūras vai ceļojuma rīkotāja, ko dalībvalstis akreditējušas vietējās konsulārās sadarbības ietvaros, apliecinājums vai talons, kas apliecina organizēta tūrisma ceļojuma rezervāciju.

2.   Šā panta 1. punktā minētajā rakstiskajā uzaicinājumā ir šāda informācija:

a)

par uzaicināto personu – vārds un uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, pilsonība, personu apliecinoša dokumenta numurs, ceļojuma mērķis un laiks, ieceļošanu skaits un, attiecīgos gadījumos, ielūgto personu pavadošā laulātā vai bērnu vārdi;

b)

par personu, kas uzaicina, – vārds, uzvārds un adrese; vai

c)

par uzaicinātāju juridisko personu, uzņēmumu vai organizāciju – pilns nosaukums un adrese, un:

ja ir uzaicinājusi organizācija – uzaicinājuma parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amats,

ja uzaicinājusi juridiska persona, uzņēmums, juridiskās personas vai uzņēmuma filiāle vai birojs, kas atrodas kādas dalībvalsts teritorijā, – reģistrācijas numurs, kā to nosaka attiecīgās dalībvalsts tiesību akti.

3.   Šā panta 1. punktā minēto kategoriju personām visu kategoriju vīzas izsniedz saskaņā ar vienkāršotu procedūru, nepieprasot nekādus citus dalībvalstu tiesību aktos paredzētus ielūgumus, pamatojumus vai ceļojuma mērķa apstiprinājumus.

5. pants

Daudzkārtējo ieceļošanas vīzu izsniegšana

1.   Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu līdz pieciem gadiem šādu kategoriju personām:

a)

Bosnijas un Hercegovinas tiesu locekļiem un Bosnijas un Hercegovinas prokuratūras darbiniekiem, pildot dienesta pienākumus, ja minētās personas jau ar šo nolīgumu nav atbrīvotas no vīzu prasības, un ar ierobežotu derīguma termiņu līdz to amata pilnvaru termiņā beigām, ja tas ir īsāks par 5 gadiem;

b)

oficiālu delegāciju pastāvīgajiem dalībniekiem, kas pēc Bosnijai un Hercegovinai adresēta oficiāla ielūguma regulāri piedalās sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko dalībvalstu teritorijā;

c)

tuviem radiniekiem – laulātajam un bērniem (tostarp adoptētiem), vecākiem (tostarp aizbildņiem), kas apmeklē Bosnijas un Hercegovinas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā, ar ierobežotu derīguma termiņu līdz apmeklējamās personas uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa beigām.

2.   Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu līdz vienam gadam šādu kategoriju pilsoņiem – ar nosacījumu, ka iepriekšējā gadā tie ir saņēmuši vismaz vienu vīzu un to ir izmantojuši atbilstoši apmeklētās valsts tiesību aktiem par ieceļošanu un uzturēšanos un ka pastāv iemesli daudzkārtējās ieceļošanas vīzas pieprasīšanai:

a)

oficiālu delegāciju dalībniekiem, kas pēc Bosnijai un Hercegovinai adresēta oficiāla ielūguma regulāri piedalās sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko dalībvalstu teritorijā;

b)

darījumu cilvēkiem un uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjiem, kas regulāri ceļo uz dalībvalstīm;

c)

autovadītājiem, kas veic kravu un pasažieru starptautiskos pārvadājumus uz dalībvalstu teritorijām ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti Bosnijā un Hercegovinā;

d)

apkalpju locekļiem starptautiskajos vilcienos, refrižeratoros un lokomotīvēs, kas dodas uz dalībvalstu teritorijām;

e)

žurnālistiem;

f)

personām, kas piedalās zinātnes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitāšu un citās apmaiņas programmās, un kas regulāri ceļo uz dalībvalstīm;

g)

studentiem un pēcdiploma studentiem, kas regulāri ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām;

h)

starptautisku sporta pasākumu dalībniekiem un personām, kas tos profesionālā statusā pavada;

i)

sadraudzības pilsētu rīkoto oficiālo apmaiņas programmu dalībniekiem;

j)

personām, kam medicīnisku iemeslu dēļ nepieciešams regulāri ieceļot, un nepieciešamām pavadošām personām;

k)

Bosnijas un Hercegovinas tradicionālo reliģisko kopienu pārstāvjiem, kas apmeklē Bosnijas un Hercegovinas diasporas dalībvalstu teritorijā un regulāri ceļo uz dalībvalstīm;

l)

pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem, kuri regulāri ceļo uz dalībvalstīm ar mērķi izglītoties, apmeklēt seminārus un konferences, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām;

m)

profesiju pārstāvjiem, kas piedalās starptautiskās izstādēs, konferencēs, simpozijos, semināros vai citos līdzīgos pasākumos un regulāri dodas uz dalībvalstīm.

3.   Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti 2. punktā minēto kategoriju personām izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu, kas ir vismaz 2 un ne vairāk kā 5 gadi, ar nosacījumu, ka iepriekšējos divos gados tie ir izmantojuši uz vienu gadu izsniegto daudzkārtējo ieceļošanas vīzu atbilstoši apmeklētās valsts tiesību aktiem par ieceļošanu un uzturēšanos un ka joprojām pastāv iemesli daudzkārtējās ieceļošanas vīzas pieprasīšanai.

4.   Šā panta 1. līdz 3. punktā minētajām personām uzturēšanās kopējais ilgums dalībvalstu teritorijā 180 dienu laikposmā nepārsniedz 90 dienas.

6. pants

Maksa par vīzu pieteikumu izskatīšanu

1.   Maksa par vīzas pieteikumu izskatīšanu Bosnijas un Hercegovinas pilsoņiem ir EUR 35.

Iepriekšminēto summu var pārskatīt saskaņā ar 14. panta 4. punktā noteikto procedūru.

Ja Bosnija un Hercegovina ES pilsoņiem atjauno vīzas prasību, maksa par vīzu, ko Bosnija un Hercegovina pieprasa, nevar būt augstāka par EUR 35 vai to summu, par kuru ir panākta vienošanās, pārskatot maksu par vīzu saskaņā ar 14. panta 4. punktā paredzēto procedūru.

2.   Šādu kategoriju personas ir atbrīvotas no maksas par vīzu pieteikumu izskatīšanu:

a)

tuvi radinieki – laulātie, bērni (tostarp adoptēti), vecāki (tostarp aizbildņi), vecvecāki un mazbērni, kas apmeklē Bosnijas un Hercegovinas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā;

b)

oficiālu delegāciju dalībnieki, kas pēc Bosnijai un Hercegovinai adresēta oficiāla ielūguma piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko dalībvalstu teritorijā;

c)

Bosnijas un Hercegovinas tiesu locekļi un Bosnijas un Hercegovinas prokuratūras darbinieki, ja tie ar šo nolīgumu jau nav atbrīvoti no vīzu prasības;

d)

skolēni, studenti, pēcdiploma studenti un pavadošie pedagogi, kas ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties;

e)

bērni līdz 6 gadu vecumam;

f)

invalīdi un, ja vajadzīgs, personas, kas viņus pavada;

g)

personas, kas iesniegušas dokumentus, kas pierāda vajadzību ceļot humanitāru apsvērumu dēļ, lai piedalītos tuva radinieka bērēs vai lai apmeklētu smagi slimu tuvu radinieku, tostarp lai saņemtu neatliekamu ārstniecisko palīdzību, un persona, kas šādu personu pavada;

h)

starptautisku sporta pasākumu dalībnieki un personas, kas tos profesionālā statusā pavada;

i)

personas, kas piedalās zinātnes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitāšu un citās apmaiņas programmās;

j)

sadraudzības pilsētu rīkoto oficiālo apmaiņas programmu dalībnieki;

k)

žurnālisti;

l)

Bosnijas un Hercegovinas tradicionālo reliģisko kopienu pārstāvji, kas apmeklē Bosnijas un Hercegovinas diasporas dalībvalstu teritorijā;

m)

pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji, kuru ceļojuma mērķis ir apmeklēt sanāksmes, seminārus vai piedalīties apmaiņas programmās vai izglītojošos kursos;

n)

autovadītāji, kas veic kravu un pasažieru starptautiskos pārvadājumus uz dalībvalstu teritorijām ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti Bosnijā un Hercegovinā;

o)

apkalpju locekļi starptautiskajos vilcienos, refrižeratoros un lokomotīvēs, kas dodas uz dalībvalstu teritorijām;

p)

pensionāri;

q)

profesiju pārstāvji, kas piedalās starptautiskās izstādēs, konferencēs, simpozijos, semināros vai citos līdzīgos pasākumus, kas norisinās dalībvalstu teritorijā.

7. pants

Vīzu pieteikumu izskatīšanas procedūru ilgums

1.   Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti lēmumu par vīzas pieteikumu pieņem 10 kalendārajās dienās no pieteikuma un vīzas izsniegšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

2.   Atsevišķos gadījumos termiņu, kas vajadzīgs lēmuma pieņemšanai par vīzas pieteikumu, var pagarināt līdz 30 kalendārajām dienām, jo īpaši ja nepieciešama pieteikuma padziļināta pārbaude.

3.   Steidzamos gadījumos lēmuma pieņemšanas termiņu var samazināt līdz 3 darbdienām vai mazāk.

8. pants

Izceļošana dokumentu nozaudēšanas vai zādzības gadījumā

Eiropas Savienības un Bosnijas un Hercegovinas pilsoņi, kuri ir nozaudējuši savus personu apliecinošos dokumentus vai kuriem šie dokumenti ir nozagti, uzturoties Bosnijas un Hercegovinas vai dalībvalstu teritorijā, var bez vīzas vai citas atļaujas šo teritoriju atstāt ar dalībvalsts vai Bosnijas un Hercegovinas diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārā dienesta izdotiem derīgiem personu apliecinošiem dokumentiem, kas dod tiesības šķērsot robežu.

9. pants

Vīzas pagarināšana ārkārtas apstākļos

Bosnijas un Hercegovinas pilsoņiem, kuriem force majeure iemeslu dēļ nav iespējams atstāt dalībvalstu teritoriju līdz vīzā norādītajam laikam, vīzas termiņu saskaņā ar uzņēmējvalsts tiesību aktos noteiktajām prasībām bez maksas pagarina uz laiku, kas vajadzīgs, lai atgrieztos savā uzturēšanās valstī.

10. pants

Diplomātiskās pases

1.   Bosnijas un Hercegovinas pilsoņi, kas ir derīgu diplomātisko pasu turētāji, drīkst ieceļot, izceļot vai tranzītā šķērsot dalībvalstu teritorijas bez vīzas.

2.   Šā panta 1. punktā minētās personas drīkst uzturēties dalībvalstu teritorijās ne ilgāk kā 90 dienas 180 dienu laikposmā.

11. pants

Vīzu teritoriālais derīgums

Ievērojot dalībvalstu normatīvos aktus par valsts drošību un ievērojot ES noteikumus par vīzām ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, Bosnijas un Hercegovinas pilsoņiem ir tādas pašas tiesības ceļot pa dalībvalstu teritoriju kā Eiropas Savienības pilsoņiem.

12. pants

Apvienotā komiteja nolīguma pārvaldībai

1.   Puses izveido Apvienoto komiteju (turpmāk – “Komiteja”), kuras sastāvā ir Eiropas Kopienas un Bosnijas un Hercegovinas pārstāvji. Kopienu pārstāv Eiropas Kopienu Komisija, kurai palīdz dalībvalstu eksperti.

2.   Komitejai jo īpaši ir šādi uzdevumi:

a)

uzraudzīt šā nolīguma īstenošanu;

b)

ierosināt šā nolīguma grozījumus vai papildinājumus;

c)

risināt domstarpības, kas radušās sakarā ar šā nolīguma noteikumu piemērošanu vai interpretāciju.

3.   Komiteja sanāk pēc vajadzības, ja to pieprasa viena no Pusēm, un vismaz vienu reizi gadā.

4.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

13. pants

Šā nolīguma saistība ar divpusējiem nolīgumiem starp dalībvalstīm un Bosniju un Hercegovinu

1.   Stājoties spēkā, šis nolīgums prevalē pār noteikumiem jebkuros divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos vai vienošanās, kas noslēgtas starp atsevišķām dalībvalstīm un Bosniju un Hercegovinu, ciktāl minētie nolīgumi vai vienošanās attiecas uz šajā nolīgumā reglamentētiem jautājumiem.

2.   Divpusējus nolīgumus vai vienošanās, kas starp atsevišķām dalībvalstīm un Bosniju un Hercegovinu parakstīti pirms 2007. gada 1. janvāra un paredz dienesta pasu turētāju atbrīvošanu no vīzu prasības, turpina piemērot 5 gadus no šā nolīguma stāšanās spēkā, neskarot attiecīgo dalībvalstu vai Bosnijas un Hercegovinas tiesības minēto 5 gadu laikā denonsēt minētos divpusējos nolīgumus vai apturēt to piemērošanu.

14. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Puses šo nolīgumu ratificē vai apstiprina saskaņā ar savām attiecīgajām procedūrām, un tas stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad Puses viena otrai ir paziņojušas par iepriekšminēto procedūru pabeigšanu.

2.   Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, šis nolīgums stājas spēkā vienīgi dienā, kad stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par personu atpakaļuzņemšanu, ja tā spēkā stāšanās diena ir pēc šā panta 1. punktā paredzētās dienas.

3.   Nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku, ja vien tas netiek izbeigts saskaņā ar šā panta 6. punktu.

4.   Šo nolīgumu var grozīt ar Pušu rakstisku vienošanos. Grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad Puses ir viena otrai paziņojušas par šim nolūkam vajadzīgo iekšējo procedūru pabeigšanu.

5.   Jebkura no Pusēm šo nolīgumu var pilnīgi vai daļēji apturēt sabiedriskās kārtības, valsts drošības aizsardzības vai sabiedrības veselības aizsardzības apsvērumu dēļ. Lēmumu par apturēšanu paziņo otrai Pusei ne vēlāk kā 48 stundas pirms tās stāšanās spēkā. Puse, kas apturējusi šā nolīguma piemērošanu, nekavējoties informē otru Pusi, tiklīdz apturēšanas iemesli vairs nav spēkā.

6.   Jebkura no Pusēm var izbeigt šo nolīgumu, par to rakstiski paziņojot otrai Pusei. Šis nolīgums zaudē spēku 90 dienas pēc šāda paziņojuma dienas.

Nolīgums ir sagatavots divi tūkstoši septītā gada septembra astoņpadsmitajā datumā divos eksemplāros visās Līgumslēdzēju pušu oficiālajās valodās, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску зајелницу

Za Europsku zajednicu

Image

Image

За Босна и Херцеговина

Por Bosnia y Herzegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

For Bosnien-Hercegovina

Für Bosnien und Herzegowina

Bosnia ja Hertsegoviina nimel

Για τη Вοσνία-Ερζεγοβίνη

For Bosnia and Herzegovina

Pour la Bosnie-et-Herzégovine

Per la Bosnia-Erzegovina

Bosnijos ir Hercegovinos vardu

Bosnijas un Hercegovinas vārdā

Bosznia és Hercegovina részéről

Għall-Bożnja u Ħerzegovina

Voor Bosnië en Herzegovina

W imieniu Bośni i Hercegowiny

Pela Bósnia e Herzegovina

Pentru Bosnia și Herţegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

Za Bosno in Hercegovino

Bosnia ja Hertsegovinan puolesta

För Bosnien och Hercegovina

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

Za Bosnu i Hercegovinu

Image

PIELIKUMS

NOLĪGUMA PROTOKOLS PAR DALĪBVALSTĪM, KAS PILNĪBĀ NEPIEMĒRO ŠENGENAS ACQUIS

Dalībvalstis, kurām Šengenas acquis ir saistošs, bet kuras vēl neizsniedz Šengenas vīzas, jo šajā jautājumā gaida attiecīgo Padomes lēmumu, izsniedz attiecīgās valsts vīzas, kuras ir derīgas tikai attiecīgās valsts teritorijā.

Šīs dalībvalstis var saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 895/2006/EK vienpusēji atzīt Šengenas vīzas un uzturēšanās atļaujas tranzītam caur savu teritoriju.

Ņemot vērā, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 895/2006/EK neattiecas uz Rumāniju un Bulgāriju, Eiropas Komisija iesniegs priekšlikumu ar līdzīgiem noteikumiem, lai minētās valstis varētu tranzītam caur savu teritoriju vienpusēji atzīt Šengenas vīzas un uzturēšanās atļaujas, un citus līdzīgus dokumentus, ko izsniegušas citas dalībvalstis, kuras vēl nav pilnībā iekļāvušās Šengenas zonā.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR DĀNIJU

Puses ņem vērā, ka šis nolīgums neattiecas uz Dānijas Karalistes diplomātisko pārstāvniecību un konsulāro dienestu vīzu izsniegšanas procedūrām.

Šādos apstākļos ir vēlams, ka Dānijas un Bosnijas un Hercegovinas iestādes nekavējoties noslēdz divpusēju nolīgumu par īstermiņa vīzu izsniegšanas atvieglināšanu ar līdzīgiem noteikumiem, kādi ir nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ APVIENOTO KARALISTI UN ĪRIJU

Puses ņem vērā, ka šo nolīgumu nepiemēro Apvienotās Karalistes un Īrijas teritorijā.

Šādos apstākļos ir vēlams, ka Apvienotās Karalistes, Īrijas un Bosnijas un Hercegovinas iestādes noslēdz divpusējus nolīgumus par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ĪSLANDI UN NORVĒĢIJU

Puses ņem vērā ciešās attiecības starp Eiropas Kopienu un Īslandi un Norvēģiju, jo īpaši atbilstīgi 1999. gada 18. maija Nolīgumam par minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un attīstībā.

Šādos apstākļos ir vēlams, ka Norvēģijas, Īslandes un Bosnijas un Hercegovinas iestādes nekavējoties noslēdz divpusējus nolīgumus par īstermiņa vīzu izsniegšanas atvieglināšanu ar līdzīgiem noteikumiem, kādi ir nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ŠVEICES KONFEDERĀCIJU UN LIHTENŠTEINU

(ja nepieciešama)

Ja Nolīgums starp ES, EK un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas iesaistīšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā un minētā nolīguma Protokols par Lihtenšteinu ir stājies spēkā, pirms pabeigtas sarunas ar Bosniju un Hercegovinu, pievienos arī līdzīgu deklarāciju par Šveici un Lihtenšteinu.

EIROPAS KOPIENAS DEKLARĀCIJA PAR VĪZAS PIEPRASĪTĀJU PIEKĻUVI INFORMĀCIJAI UN INFORMĀCIJAS SASKAŅOŠANU ATTIECĪBĀ UZ ĪSTERMIŅA VĪZU IZSNIEGŠANAS PROCEDŪRĀM UN DOKUMENTIEM, KAS IESNIEDZAMI, PIEPRASOT ĪSTERMIŅA VĪZU

Atzīstot to, cik svarīga vīzas pieprasītājiem ir pārskatāmība, Eiropas Kopiena norāda, ka 2006. gada 19. jūlijā Eiropas Komisija ir izrādījusi likumdošanas iniciatīvu pārstrādāt Kopīgo konsulāro instrukciju diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajiem dienestiem par vīzām, kas reglamentē jautājumu par vīzas pieprasītāju piekļuvi dalībvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajiem dienestiem.

Attiecībā uz informāciju, kas ir jāsniedz vīzas pieprasītājiem, Eiropas Kopiena uzskata, ka ir jāveic attiecīgi pasākumi:

vispārīgi ir jāizveido vīzas pieprasītājiem pamatinformācijas kopsavilkums par procedūrām un nosacījumiem, kas jāievēro, pieprasot vīzu, un par izdoto vīzu derīgumu,

Eiropas Kopiena sastādīs minimālo prasību sarakstu, lai nodrošinātu, ka vīzas pieprasītāji saņem vienotu un saskaņotu pamatinformāciju un ka tiem tiek prasīts iesniegt vienus un tos pašus pavaddokumentus.

Iepriekšminētā informācija, tostarp vietējās konsulārās sadarbības ietvaros dalībvalstu akreditēto ceļojumu aģentūru un ceļojumu rīkotāju saraksti, ir plaši jāpaziņo atklātībai (konsulātu ziņojumu dēļi, brošūras, tīmekļa vietnes u. tml.).

Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti sniedz informāciju par īstermiņa vīzu izsniegšanas atvieglojumiem saskaņā ar Šengenas acquis katrā atsevišķā gadījumā.

EIROPAS KOPIENAS DEKLARĀCIJA PAR VĪZAS PRASĪBAS PĀRSKATĪŠANU DIENESTA PASU TURĒTĀJIEM

Ņemot vērā, ka dienesta pasu turētāju atbrīvošana no vīzu prasības, kas paredzēta pirms 2007. gada 1. janvāra noslēgtajos divpusējos nolīgumos starp atsevišķām dalībvalstīm un Bosniju un Hercegovinu, paliek spēkā un ir piemērojama tikai 5 gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā, neskarot attiecīgo dalībvalstu vai Bosnijas un Hercegovinas tiesības minēto 5 gadu laikā denonsēt šos divpusējos nolīgumus vai apturēt to piemērošanu, Eiropas Komisija vēlākais 4 gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā atkārtoti novērtēs dienesta pasu turētāju situāciju, lai saskaņā ar 14. panta 4. punktā paredzēto procedūru pieņemtu iespējamos šā nolīguma grozījumus.

EIROPAS KOPIENAS DELARĀCIJA PAR ATVIEGLOJUMIEM ĢIMENES LOCEKĻIEM UN BONA FIDE VĪZAS PIETEIKUMA IESNIEDZĒJIEM

Eiropas Kopiena ņem vērā Bosnijas un Hercegovinas ieteikumu paplašināt ģimenes locekļu, kuriem ir tiesības izmantot vīzu atvieglotās izsniegšanas priekšrocības, definīciju, kā arī to, cik lielu nozīmi Bosnija un Hercegovina piešķir šīs kategorijas personu pārvietošanās vienkāršošanai.

Lai atvieglotu pārvietošanos paplašinātam personu lokam, kas ģimenes saitēm saistītas ar Bosnijas un Hercegovinas pilsoņiem, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijās (jo īpaši brāļiem, māsām un viņu bērniem), Eiropas Kopiena aicina dalībvalstu konsulārās iestādes pilnībā izmantot acquis communautaire paredzētās iespējas atvieglot vīzas izsniegšanu minētās kategorijas personām, tostarp vīzas pieteikuma iesniedzējiem pieprasīto dokumentāro pierādījumu vienkāršošanu, atbrīvošanu no pieteikuma izskatīšanas maksas un, atbilstošos gadījumos, daudzkārtējas ieceļošanas vīzas izsniegšanu.

Turklāt Eiropas Kopiena aicina dalībvalstu konsulārās iestādes pilnībā izmantot visas iespējas, lai atvieglotu vīzas izsniegšanu bona fide vīzas pieprasījuma iesniedzējiem.


19.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 334/108


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 8. novembris),

lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Melnkalnes Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

(2007/823/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 62. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) un ii) punktu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Komisija Eiropas Kopienas vārdā ir apspriedusi nolīgumu ar Melnkalnes Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu.

(2)

Ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu nākotnē, šis nolīgums Eiropas Kopienas vārdā tika parakstīts 2007. gada 18. septembrī saskaņā ar Padomes 2007. gada 18. septembrī pieņemto lēmumu.

(3)

Šis nolīgums būtu jāapstiprina.

(4)

Nolīguma pārvaldei ar šo nolīgumu izveido Apvienoto komiteju, kas var pieņemt savu reglamentu. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt vienkāršotu procedūru Kopienas nostājas izstrādāšanai šajā jautājumā.

(5)

Saskaņā ar protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju un protokolu, kas iekļauj Šengenas acquis Eiropas Savienības sistēmā, kuri ir pievienoti Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Apvienotā Karaliste un Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tādēļ tā noteikumi tām nav saistoši un nav jāpiemēro.

(6)

Saskaņā ar Protokolu par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tādējādi šis lēmums nav tai saistošs un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā ir apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Melnkalnes Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs sniedz nolīguma 14. panta 1. punktā minēto paziņojumu (2).

3. pants

Komisija, kam palīdz dalībvalstu eksperti, pārstāv Kopienu Apvienotajā ekspertu komitejā, kas izveidota saskaņā ar nolīguma 12. pantu.

4. pants

Kopienas nostāju Apvienotajā ekspertu komitejā attiecībā uz tās reglamenta pieņemšanu, kā tas prasīts saskaņā ar nolīguma 12. panta 4. punktu, pieņem Komisija pēc apspriešanās ar īpašu komiteju, ko izraudzījusies Padome.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2007. gada 8. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

R. PEREIRA


(1)  Atzinums sniegts 2007. gada 24. oktobrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Šā nolīguma spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Melnkalnes Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

EIROPAS KOPIENA, turpmāk – “Kopiena”,

un

MELNKALNES REPUBLIKA,

turpmāk – “Puses”,

ŅEMOT VĒRĀ Eiropas nākotnes perspektīvu attiecībā uz Melnkalnes Republiku un sarunas par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu (SAN) starp Eiropas Kopienu un Melnkalnes Republiku;

APSTIPRINOT nolūku cieši sadarboties SAN nākamajās struktūrās, lai atvieglinātu vīzu režīmu starp Melnkalnes Republiku un Eiropas Savienību saskaņā ar secinājumiem, kas pieņemti ES un Rietumbalkānu Augstākā līmeņa sanāksmē 2003. gada 21. jūnijā Salonikos;

VĒLOTIES kā pirmo soli pretī bezvīzu režīmam veicināt cilvēku savstarpējos sakarus, kas ir būtisks nosacījums noturīgu ekonomisko, humāno, kultūras, zinātnisko un citu saikņu attīstībā, atvieglinot vīzu izsniegšanu Melnkalnes Republikas pilsoņiem;

PATUROT PRĀTĀ, ka ES pilsoņiem nav nepieciešama vīza, ieceļojot Melnkalnes Republikā uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas, vai šķērsojot Melnkalnes Republiku tranzītā;

ATZĪSTOT, ka gadījumā, ja Melnkalnes Republika atjaunotu vīzas prasību ES pilsoņiem, pamatojoties uz savstarpīguma principu, ES pilsoņiem automātiski pienāktos tādi paši vīzu izsniegšanas atvieglojumi, kādi saskaņā ar šo nolīgumu tiek piešķirti Melnkalnes Republikas pilsoņiem;

ATZĪSTOT, ka vīzu izsniegšanas atvieglojumi nedrīkstētu izraisīt nelikumīgu migrāciju, un pievēršot īpašu uzmanību drošībai un atpakaļuzņemšanai;

ŅEMOT VĒRĀ Protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju un Protokolu par Šengenas acquis iekļaušanu Eiropas Savienības sistēmā, kas pievienoti Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un apstiprinot, ka šā nolīguma noteikumi neattiecas uz Apvienoto Karalisti un Īriju;

ŅEMOT VĒRĀ Protokolu par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un apstiprinot, ka šā nolīguma noteikumi neattiecas uz Dānijas Karalisti,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Mērķis un piemērošanas joma

1.   Šā nolīguma mērķis ir atvieglināt vīzu izsniegšanu Melnkalnes Republikas pilsoņiem, kuru paredzētā uzturēšanās 180 dienu laikposmā nepārsniedz 90 dienas.

2.   Gadījumā, ja Melnkalnes Republika atjauno vīzas prasību ES pilsoņiem, pamatojoties uz savstarpīguma principu, ES pilsoņiem automātiski pienākas tādi paši vīzu izsniegšanas atvieglojumi, kādi saskaņā ar šo nolīgumu ir piešķirti Melnkalnes Republikas pilsoņiem.

2. pants

Vispārējs noteikums

1.   Šajā nolīgumā paredzētie vīzu atvieglojumi attiecas uz Melnkalnes Republikas pilsoņiem, ja tie jau nav atbrīvoti no vīzas prasības saskaņā ar Kopienas vai dalībvalstu normatīvajiem aktiem, šo nolīgumu vai citiem starptautiskiem nolīgumiem.

2.   Uz jautājumiem, ko nereglamentē šis nolīgums, piemēram, atteikums piešķirt vīzu, ceļošanas dokumentu atzīšana, pierādījums par pietiekamiem iztikas līdzekļiem, ieceļošanas aizliegums un izraidīšanas pasākumi, attiecas Melnkalnes Republikas, dalībvalstu vai Kopienas tiesību akti.

3. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a)

“dalībvalsts” ir jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts, izņemot Dānijas Karalisti, Īrijas Republiku un Apvienoto Karalisti;

b)

“Eiropas Savienības pilsonis” ir dalībvalsts pilsonis, ievērojot definīciju a) punktā;

c)

“Melnkalnes Republikas pilsonis” ir persona, kurai ir Melnkalnes Republikas pilsonība;

d)

“vīza” ir dalībvalsts izsniegta atļauja vai pieņemts lēmums, kas vajadzīgs, lai:

ieceļotu attiecīgajā dalībvalstī vai vairākās dalībvalstīs ar paredzēto uzturēšanās laiku līdz 90 dienām,

ieceļotu tranzītam caur attiecīgās dalībvalsts vai vairāku dalībvalstu teritoriju;

e)

“persona, kas likumīgi uzturas” ir Melnkalnes Republikas pilsonis, kuram, pamatojoties uz Kopienas vai dalībvalstu tiesību aktiem, ir atļauts vai ir tiesības uzturēties dalībvalsts teritorijā ilgāk nekā 90 dienas.

4. pants

Dokumentārs pierādījums par brauciena mērķi

1.   Turpmāk norādītajām Melnkalnes Republikas pilsoņu kategorijām, lai attaisnotu paredzētā ceļojuma otras Puses teritorijā mērķi, ir nepieciešami vienīgi turpmāk norādītie dokumenti:

a)

oficiālu delegāciju dalībniekiem, kas pēc Melnkalnes Republikai adresēta oficiāla ielūguma piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, sarunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko kādas dalībvalsts teritorijā:

Melnkalnes Republikas iestādes vēstule, kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs ir Melnkalnes Republikas delegācijas loceklis un ieceļo dalībvalstu teritorijā, lai piedalītos iepriekšminētajos pasākumos, kurai pievienota oficiālā ielūguma kopija;

b)

darījumu cilvēkiem un uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjiem:

uzņēmējas juridiskās personas vai uzņēmuma vai organizācijas, vai šādas juridiskās personas vai uzņēmuma filiāles vai biroja, vai valsts vai reģionālās iestādes, vai tirdzniecības un rūpniecības izstāžu, konferenču un simpoziju, kas notiek dalībvalstu teritorijā, rīkošanas komitejas rakstisks uzaicinājums, ko apstiprinājusi Melnkalnes Republikas Tirdzniecības kamera, Darba devēju savienība vai Melnkalnes Uzņēmējdarbības apvienība;

c)

autovadītājiem, kas veic kravu un pasažieru starptautiskos pārvadājumus uz dalībvalstu teritorijām ar transportlīdzekļiem, kuri reģistrēti Melnkalnes Republikā:

Melnkalnes nacionālās starptautisko autopārvadātāju apvienības rakstisks pieprasījums, kurā norādīts braucienu mērķis, ilgums un biežums;

d)

apkalpju locekļiem starptautiskajos vilcienos, refrižeratoros un lokomotīvēs, kas dodas uz dalībvalstu teritorijām:

Melnkalnes Republikas kompetentās dzelzceļa sabiedrības rakstisks pieprasījums, kurā norādīts braucienu mērķis, ilgums un biežums;

e)

žurnālistiem:

apliecība vai cits dokuments, ko izsniegusi profesionālā organizācija un kas apliecina, ka attiecīgā persona ir kvalificēts žurnālists, kā arī dokuments, ko izdevis viņa/viņas darba devējs, apliecinot, ka brauciena mērķis ir veikt žurnālista darbu;

f)

personām, kas piedalās zinātnes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitāšu un citās apmaiņas programmās:

uzņēmējorganizācijas rakstisks uzaicinājums piedalīties šajos pasākumos;

g)

skolēniem, studentiem, pēcdiploma studentiem un pavadošiem pedagogiem, kas ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām, kā arī citu ar skolu saistītu pasākumu dēļ:

uzņēmējas universitātes, akadēmijas, koledžas vai skolas rakstisks uzaicinājums vai uzņemšanas apliecība, vai studenta apliecība, vai cits apliecinošs dokuments par apmeklējamiem kursiem;

h)

starptautisku sporta pasākumu dalībniekiem un personām, kas tos profesionālā statusā pavada:

rakstisks uzaicinājums no uzņēmējorganizācijas: kompetentās iestādes, nacionālās sporta federācijas un dalībvalsts nacionālās olimpiskās komitejas;

i)

sadraudzības pilsētu organizēto oficiālo apmaiņas programmu dalībniekiem:

attiecīgo pilsētu administrācijas vadītāja/mēra rakstisks uzaicinājums;

j)

tuviem radiniekiem – laulātajam, bērniem (tostarp adoptētiem), vecākiem (tostarp aizbildņiem), vecvecākiem un mazbērniem, kas apmeklē Melnkalnes Republikas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā:

uzņēmējas personas rakstisks uzaicinājums;

k)

militāro un civilo apbedījumu vietu apmeklējumam:

oficiāls dokuments, kas apliecina kapa esamību, kā arī ģimenes vai cita veida saikni starp pieteikuma iesniedzēju un mirušo personu;

l)

personām, kas ieceļo medicīnisku iemeslu dēļ, un nepieciešamajām pavadošajām personām:

medicīniskās iestādes oficiāls dokuments, kas apliecina medicīniskās aprūpes nepieciešamību šajā iestādē un pavadoņa nepieciešamību, un pierādījums par pietiekamiem finansiāliem līdzekļiem medicīniskās aprūpes izdevumu segšanai;

m)

personām, kas apmeklē apbedīšanas ceremonijas:

oficiāls dokuments, kas apliecina nāves faktu, kā arī dokuments, kas apliecina ģimenes vai cita veida saikni starp pieteikuma iesniedzēju un mirušo personu;

n)

pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem, kuru ceļojuma mērķis ir izglītošanās, semināri un konferences, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām:

uzņēmējorganizācijas rakstisks uzaicinājums, apstiprinājums, ka persona pārstāv pilsoniskās sabiedrības organizāciju, un attiecīgā valsts reģistra izziņa par minētās organizācijas nodibināšanu, ko valsts iestāde izsniegusi saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem;

o)

profesiju pārstāvjiem, kas piedalās starptautiskās izstādēs, konferencēs, simpozijos, semināros vai citos līdzīgos pasākumos, kuri norisinās dalībvalstu teritorijā:

uzņēmējorganizācijas rakstisks uzaicinājums, kas apstiprina, ka konkrētā persona piedalās šajā pasākumā;

p)

tiesnešiem, kas piedalās starptautiskās apmaiņas programmās, simpozijos, semināros vai līdzīgos mācību pasākumos, kuri norisinās dalībvalstu teritorijā:

uzņēmējorganizācijas rakstisks uzaicinājums piedalīties šajos pasākumos;

q)

Melnkalnes Republikas reliģisko kopienu pārstāvjiem:

Melnkalnes Republikā reģistrētas reliģiskās kopienas rakstisks pieprasījums, kurā norādīts ceļojumu mērķis, ilgums un biežums;

r)

personām, kas ceļo tūrisma nolūkā:

ceļojumu aģentūras vai ceļojuma rīkotāja, ko dalībvalstis akreditējušas vietējās konsulārās sadarbības ietvaros, apliecinājums vai talons, kas apliecina organizēta tūrisma ceļojuma rezervāciju.

2.   Šā panta 1. punktā minētajā rakstiskajā uzaicinājumā ir šāda informācija:

a)

par uzaicināto personu – vārds un uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, pilsonība, personu apliecinošā dokumenta numurs, ceļojuma mērķis un laiks, ieceļošanu skaits un, attiecīgos gadījumos, ielūgto personu pavadošā laulātā vai bērnu vārdi;

b)

par personu, kas uzaicina, – vārds, uzvārds un adrese; vai

c)

par uzaicinātāju juridisko personu, uzņēmumu vai organizāciju – pilns nosaukums un adrese, un:

ja uzaicinājusi organizācija – uzaicinājuma parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amats,

ja uzaicinājusi juridiska persona, uzņēmums, juridiskās personas vai uzņēmuma filiāle vai birojs, kas atrodas kādas dalībvalsts teritorijā, – reģistrācijas numurs, kā to nosaka attiecīgās dalībvalsts tiesību akti.

3.   Šā panta 1. punktā minēto kategoriju personām visu kategoriju vīzas izsniedz saskaņā ar vienkāršotu procedūru, nepieprasot nekādus citus dalībvalstu tiesību aktos paredzētus ielūgumus, pamatojumus vai ceļojuma mērķa apstiprinājumus.

5. pants

Daudzkārtējo ieceļošanas vīzu izsniegšana

1.   Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu līdz pieciem gadiem šādu kategoriju personām:

a)

valsts valdības un Parlamenta, kā arī Konstitucionālās tiesas un Augstākās tiesas locekļiem, Apelācijas tiesas priekšsēdētājam un Administratīvās tiesas priekšsēdētājam, pildot dienesta pienākumus, ja minētās personas ar šo nolīgumu jau nav atbrīvotas no vīzu prasības, un ar ierobežotu derīguma termiņu līdz viņu amata pilnvaru termiņa beigām, ja tas ir īsāks par pieciem gadiem;

b)

oficiālu delegāciju pastāvīgajiem dalībniekiem, kas pēc Melnkalnes Republikai adresēta oficiāla ielūguma piedalās sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko dalībvalstu teritorijā;

c)

laulātajam un bērniem (tostarp adoptētiem), kas ir jaunāki par 21 gadu vai atrodas apgādībā, un vecākiem (tostarp aizbildņiem), kas apmeklē Melnkalnes Republikas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā, ar ierobežotu derīguma termiņu līdz apmeklējamās personas uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa beigām.

2.   Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu līdz vienam gadam šādu kategoriju pilsoņiem ar nosacījumu, ka iepriekšējā gadā tie ir saņēmuši vismaz vienu vīzu un to ir izmantojuši atbilstoši apmeklētās valsts tiesību aktiem par ieceļošanu un uzturēšanos un ka pastāv iemesli daudzkārtējās ieceļošanas vīzas pieprasīšanai:

a)

oficiālu delegāciju dalībniekiem, kas pēc Melnkalnes Republikai adresēta oficiāla ielūguma regulāri piedalās sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko dalībvalstu teritorijā;

b)

darījumu cilvēkiem un uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjiem, kas regulāri ceļo uz dalībvalstīm;

c)

autovadītājiem, kas veic kravu un pasažieru starptautiskos pārvadājumus uz dalībvalstu teritorijām ar transportlīdzekļiem, kuri reģistrēti Melnkalnes Republikā;

d)

apkalpju locekļiem starptautiskajos vilcienos, refrižeratoros un lokomotīvēs, kas dodas uz dalībvalstu teritorijām;

e)

profesiju pārstāvjiem, kas piedalās starptautiskās izstādēs, konferencēs, simpozijos, semināros vai citos līdzīgos pasākumos un regulāri dodas uz dalībvalstīm;

f)

personām, kas piedalās zinātnes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitāšu un citās apmaiņas programmās, un kas regulāri ceļo uz dalībvalstīm;

g)

starptautisku sporta pasākumu dalībniekiem un personām, kas tos profesionālā statusā pavada;

h)

žurnālistiem;

i)

sadraudzības pilsētu rīkoto oficiālo apmaiņas programmu dalībniekiem;

j)

studentiem un pēcdiploma studentiem, kas regulāri ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām;

k)

personām, kam medicīnisku iemeslu dēļ nepieciešams regulāri ieceļot, un nepieciešamām pavadošām personām;

l)

Melnkalnes Republikā reģistrēto reliģisko kopienu pārstāvjiem, kas regulāri ceļo uz dalībvalstīm;

m)

pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem, kuri regulāri ceļo uz dalībvalstīm ar mērķi izglītoties, apmeklēt seminārus un konferences, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām;

n)

tiesnešiem, kas piedalās starptautiskās apmaiņas programmās, simpozijos, semināros vai līdzīgos mācību pasākumos un kas regulāri ceļo uz dalībvalstīm.

3.   Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti 2. punktā minēto kategoriju personām izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu, kas ir vismaz divi un ne vairāk kā pieci gadi, ar nosacījumu, ka iepriekšējos divos gados tie ir izmantojuši uz vienu gadu izsniegto daudzkārtējo ieceļošanas vīzu atbilstoši apmeklētās valsts tiesību aktiem par ieceļošanu un uzturēšanos un ka joprojām pastāv iemesli daudzkārtējās ieceļošanas vīzas pieprasīšanai.

4.   Šā panta 1. līdz 3. punktā minētajām personām uzturēšanās kopējais ilgums dalībvalstu teritorijā 180 dienu laikposmā nepārsniedz 90 dienas.

6. pants

Maksa par vīzu pieteikumu izskatīšanu

1.   Maksa par vīzas pieteikumu izskatīšanu Melnkalnes Republikas pilsoņiem ir EUR 35.

Iepriekšminēto summu var pārskatīt saskaņā ar 14. panta 4. punktā noteikto procedūru.

Ja Melnkalnes Republika ES pilsoņiem atjauno vīzas prasību, maksa par vīzu, ko Melnkalnes Republika pieprasa, nevar būt augstāka par EUR 35 vai to summu, par kuru ir panākta vienošanās, pārskatot maksu par vīzu saskaņā ar 14. panta 4. punktā paredzēto procedūru.

2.   Šādu kategoriju personas ir atbrīvotas no maksas par vīzu pieteikumu izskatīšanu:

a)

valsts valdības un Parlamenta, kā arī Konstitucionālās tiesas un Augstākās tiesas locekļi, Apelācijas tiesas priekšsēdētājs un Administratīvās tiesas priekšsēdētājs, personas, kas minētas 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā, ja tās ar šo nolīgumu jau nav atbrīvotas no vīzu prasības;

b)

tuvi radinieki – laulātais, bērni (tostarp adoptēti), vecāki (tostarp aizbildņi), vecvecāki un mazbērni, kas apmeklē Melnkalnes Republikas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā;

c)

oficiālu delegāciju dalībnieki, kas pēc Melnkalnes Republikai adresēta oficiāla ielūguma piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko dalībvalstu teritorijā;

d)

skolēni, studenti, pēcdiploma studenti un pavadošie pedagogi, kas ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties;

e)

invalīdi un, ja vajadzīgs, personas, kas viņus pavada;

f)

personas, kas iesniegušas dokumentus, kuri pierāda vajadzību ceļot humanitāru apsvērumu dēļ, lai piedalītos tuva radinieka bērēs vai lai apmeklētu smagi slimu tuvu radinieku, tostarp lai saņemtu neatliekamu ārstniecisko palīdzību, un persona, kas šādu personu pavada;

g)

starptautisku sporta pasākumu dalībnieki un personas, kas tos profesionālā statusā pavada;

h)

personas, kas piedalās zinātnes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitāšu un citās apmaiņas programmās;

i)

sadraudzības pilsētu rīkoto oficiālo apmaiņas programmu dalībnieki;

j)

žurnālisti;

k)

pensionāri;

l)

tiesneši, kas piedalās starptautiskās apmaiņas programmās, simpozijos, semināros vai līdzīgos mācību pasākumos;

m)

Melnkalnes Republikā reģistrēto reliģisko kopienu pārstāvji;

n)

pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji, kuru ceļojuma mērķis ir apmeklēt sanāksmes, seminārus vai piedalīties apmaiņas programmās vai izglītojošos kursos;

o)

profesiju pārstāvji, kas piedalās starptautiskās izstādēs, konferencēs, simpozijos, semināros vai citos līdzīgos pasākumos, kuri norisinās dalībvalstu teritorijā;

p)

autovadītāji, kas veic kravu un pasažieru starptautiskos pārvadājumus uz dalībvalstu teritorijām ar transportlīdzekļiem, kuri reģistrēti Melnkalnes Republikā;

q)

apkalpju locekļi starptautiskajos vilcienos, refrižeratoros un lokomotīvēs, kas dodas uz dalībvalstu teritorijām;

r)

bērni līdz sešu gadu vecumam.

7. pants

Vīzu pieteikumu izskatīšanas procedūru ilgums

1.   Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti lēmumu par vīzas pieteikumu pieņem 10 kalendārajās dienās no pieteikuma un vīzas izsniegšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

2.   Atsevišķos gadījumos termiņu, kas vajadzīgs lēmuma pieņemšanai par vīzas pieteikumu, var pagarināt līdz 30 kalendārajām dienām, jo īpaši – ja nepieciešama pieteikuma padziļināta pārbaude.

3.   Steidzamos gadījumos lēmuma pieņemšanas termiņu var samazināt līdz trim darbadienām vai mazāk.

8. pants

Izceļošana dokumentu nozaudēšanas vai zādzības gadījumā

Eiropas Savienības un Melnkalnes Republikas pilsoņi, kuri ir nozaudējuši savus personu apliecinošos dokumentus vai kuriem šie dokumenti ir nozagti, uzturoties Melnkalnes Republikas vai dalībvalstu teritorijā, var bez vīzas vai citas atļaujas šo teritoriju atstāt ar dalībvalsts vai Melnkalnes Republikas diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārā dienesta izdotiem derīgiem personu apliecinošiem dokumentiem, kas dod tiesības šķērsot robežu.

9. pants

Vīzas pagarināšana ārkārtas apstākļos

Melnkalnes Republikas pilsoņiem, kuriem force majeure iemeslu dēļ nav iespējams atstāt dalībvalstu teritoriju līdz vīzā norādītajam laikam, vīzas termiņu saskaņā ar uzņēmējvalsts tiesību aktos noteiktajām prasībām bez maksas pagarina uz laiku, kas vajadzīgs, lai atgrieztos savā uzturēšanās valstī.

10. pants

Diplomātiskās pases

1.   Melnkalnes Republikas pilsoņi, kas ir derīgu diplomātisko pasu turētāji, drīkst ieceļot, izceļot vai tranzītā šķērsot dalībvalstu teritorijas bez vīzas.

2.   Šā panta 1. punktā minētās personas drīkst uzturēties dalībvalstu teritorijās ne ilgāk kā 90 dienas 180 dienu laikposmā.

11. pants

Vīzu teritoriālais derīgums

Ievērojot dalībvalstu normatīvos aktus par valsts drošību un ievērojot ES noteikumus par vīzām ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, Melnkalnes Republikas pilsoņiem ir tādas pašas tiesības ceļot pa dalībvalstu teritoriju kā Eiropas Savienības pilsoņiem.

12. pants

Apvienotā komiteja nolīguma pārvaldībai

1.   Puses izveido Apvienoto ekspertu komiteju (turpmāk – “Komiteja”), kuras sastāvā ir Eiropas Kopienas un Melnkalnes Republikas pārstāvji. Kopienu pārstāv Eiropas Kopienu Komisija, kurai palīdz dalībvalstu eksperti.

2.   Komitejai jo īpaši ir šādi uzdevumi:

a)

uzraudzīt šā nolīguma īstenošanu;

b)

ierosināt šā nolīguma grozījumus vai papildinājumus;

c)

risināt domstarpības, kas radušās sakarā ar šā nolīguma noteikumu piemērošanu vai interpretāciju.

3.   Komiteja sanāk pēc vajadzības, ja to pieprasa viena no Pusēm, un vismaz vienu reizi gadā.

4.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

13. pants

Šā nolīguma saistība ar divpusējiem nolīgumiem starp dalībvalstīm un Melnkalnes Republiku

1.   Stājoties spēkā, šis nolīgums prevalē pār noteikumiem jebkuros divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos vai vienošanās, kas noslēgtas starp atsevišķām dalībvalstīm un Melnkalnes Republiku, ciktāl minētie nolīgumi vai vienošanās attiecas uz šajā nolīgumā reglamentētiem jautājumiem.

2.   Divpusējus nolīgumus vai vienošanās, kas starp atsevišķām dalībvalstīm un Melnkalnes Republiku parakstīti pirms 2007. gada 1. janvāra un paredz dienesta pasu turētāju atbrīvošanu no vīzu prasības, turpina piemērot piecus gadus no šā nolīguma stāšanās spēkā, neskarot attiecīgo dalībvalstu vai Melnkalnes Republikas tiesības minēto piecu gadu laikā denonsēt minētos divpusējos nolīgumus vai apturēt to piemērošanu.

14. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Puses šo nolīgumu ratificē vai apstiprina saskaņā ar savām attiecīgajām procedūrām, un tas stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad Puses viena otrai ir paziņojušas par iepriekšminēto procedūru pabeigšanu.

2.   Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, šis nolīgums stājas spēkā vienīgi dienā, kad stājas spēkā Nolīgums starp Melnkalnes Republiku un Eiropas Kopienu par personu atpakaļuzņemšanu, ja tā spēkā stāšanās diena ir pēc šā panta 1. punktā paredzētās dienas.

3.   Nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku, ja vien tas netiek izbeigts saskaņā ar šā panta 6. punktu.

4.   Šo nolīgumu var grozīt ar Pušu rakstisku vienošanos. Grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad Puses ir viena otrai paziņojušas par šim nolūkam vajadzīgo iekšējo procedūru pabeigšanu.

5.   Jebkura no Pusēm šo nolīgumu var pilnīgi vai daļēji apturēt sabiedriskās kārtības, pilsoņu drošības aizsardzības vai sabiedrības veselības aizsardzības apsvērumu dēļ. Lēmumu par apturēšanu paziņo otrai Pusei ne vēlāk kā 48 stundas pirms tās stāšanās spēkā. Puse, kas apturējusi šā nolīguma piemērošanu, nekavējoties informē otru Pusi, tiklīdz apturēšanas iemesli vairs nav spēkā.

6.   Jebkura no Pusēm var izbeigt šo nolīgumu, par to rakstiski paziņojot otrai Pusei. Šis nolīgums zaudē spēku 90 dienas pēc šāda paziņojuma dienas.

Nolīgums ir sagatavots divi tūkstoši septītā gada septembra astoņpadsmitajā datumā divos eksemplāros visās Līgumslēdzēju pušu oficiālajās valodās, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku Zajednicu

Image

Image

За Република Черна гора

Por la República de Montenegro

Za Republiku Ċerná Hora

For Republikken Montenegro

Für die Republik Montenegro

Montenegro Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου

For the Republic of Montenegro

Pour la République du Monténégro

Per la Repubblica del Montenegro

Melnkalnes Republikas vārdā

Juodkalnijos Respublikos vardu

A Montenegrói Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Montenegro

Voor de Republiek Montenegro

W imieniu Republiki Czarnogóry

Pela República do Montenegro

Pentru Republica Muntenegru

Za Čiernohorskú republiku

Za Republiko Črno goro

Montenegron tasavallan puolesta

För Republiken Montenegro

Za Republiku Crnu Goru

Image

PIELIKUMS

NOLĪGUMA PROTOKOLS PAR DALĪBVALSTĪM, KAS PILNĪBĀ NEPIEMĒRO ŠENGENAS ACQUIS

Dalībvalstis, kurām Šengenas acquis ir saistošs, bet kuras vēl neizsniedz Šengenas vīzas, jo šajā jautājumā gaida attiecīgo Padomes lēmumu, izsniedz attiecīgās valsts vīzas, kuras ir derīgas vienīgi attiecīgās valsts teritorijā.

Šīs dalībvalstis var saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 895/2006/EK vienpusēji atzīt Šengenas vīzas un uzturēšanās atļaujas tranzītam caur savu teritoriju.

Ņemot vērā, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 895/2006/EK neattiecas uz Rumāniju un Bulgāriju, Eiropas Komisija iesniegs priekšlikumu ar līdzīgiem noteikumiem, lai minētās valstis varētu tranzītam caur savu teritoriju vienpusēji atzīt Šengenas vīzas un uzturēšanās atļaujas un citus līdzīgus dokumentus, ko izsniegušas citas dalībvalstis, kuras vēl nav pilnībā iekļāvušās Šengenas zonā.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR DĀNIJU

Puses ņem vērā, ka šis nolīgums neattiecas uz Dānijas Karalistes diplomātisko pārstāvniecību un konsulāro dienestu vīzu izsniegšanas procedūrām.

Šādos apstākļos ir vēlams, ka Dānijas un Melnkalnes Republikas iestādes nekavējoties noslēdz divpusēju nolīgumu par īstermiņa vīzu izsniegšanas atvieglināšanu ar līdzīgiem noteikumiem, kādi ir nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Melnkalnes Republiku.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ APVIENOTO KARALISTI UN ĪRIJU

Puses ņem vērā, ka šo nolīgumu nepiemēro Apvienotās Karalistes un Īrijas teritorijās.

Šādos apstākļos ir vēlams, ka Apvienotās Karalistes, Īrijas un Melnkalnes Republikas iestādes noslēdz divpusējus nolīgumus par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ĪSLANDI UN NORVĒĢIJU

Puses ņem vērā ciešās attiecības starp Eiropas Kopienu un Īslandi un Norvēģiju, jo īpaši atbilstīgi 1999. gada 18. maija Nolīgumam par minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un attīstībā.

Šādos apstākļos ir vēlams, ka Norvēģijas, Īslandes un Melnkalnes Republikas iestādes nekavējoties noslēdz divpusējus nolīgumus par īstermiņa vīzu izsniegšanas atvieglināšanu ar līdzīgiem noteikumiem, kādi ir nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Melnkalnes Republiku.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ŠVEICES KONFEDERĀCIJU UN LIHTENŠTEINU

(ja nepieciešama)

Ja Nolīgums starp ES, EK un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas iesaistīšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā un minētā nolīguma Protokols par Lihtenšteinu ir stājies spēkā, pirms pabeigtas sarunas ar Melnkalnes Republiku, pievienos arī līdzīgu deklarāciju par Šveici un Lihtenšteinu.

EIROPAS KOPIENAS DEKLARĀCIJA PAR VĪZAS PRASĪBAS PĀRSKATĪŠANU DIENESTA PASU TURĒTĀJIEM

Ņemot vērā, ka dienesta pasu turētāju atbrīvošana no vīzu prasības, kas paredzēta pirms 2007. gada 1. janvāra noslēgtajos divpusējos nolīgumos starp atsevišķām dalībvalstīm un Melnkalnes Republiku, paliek spēkā un ir piemērojama tikai piecus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā, neskarot attiecīgo dalībvalstu vai Melnkalnes Republikas tiesības minēto piecu gadu laikā denonsēt šos divpusējos nolīgumus vai apturēt to piemērošanu, Eiropas Komisija vēlākais četrus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā atkārtoti novērtēs dienesta pasu turētāju situāciju, lai saskaņā ar 14. panta 4. punktā paredzēto procedūru pieņemtu iespējamos šā nolīguma grozījumus.

EIROPAS KOPIENAS DEKLARĀCIJA PAR VĪZAS PIEPRASĪTĀJU PIEKĻUVI INFORMĀCIJAI UN INFORMĀCIJAS SASKAŅOŠANU ATTIECĪBĀ UZ ĪSTERMIŅA VĪZU IZSNIEGŠANAS PROCEDŪRĀM UN DOKUMENTIEM, KAS IESNIEDZAMI, PIEPRASOT ĪSTERMIŅA VĪZU

Atzīstot to, cik svarīga vīzas pieprasītājiem ir pārskatāmība, Eiropas Kopiena norāda, ka 2006. gada 19. jūlijā Eiropas Komisija ir izrādījusi likumdošanas iniciatīvu pārstrādāt Kopīgo konsulāro instrukciju diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajiem dienestiem par vīzām, kas reglamentē jautājumu par vīzas pieprasītāju piekļuvi dalībvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajiem dienestiem.

Attiecībā uz informāciju, kas ir jāsniedz vīzas pieprasītājiem, Eiropas Kopiena uzskata, ka ir jāveic attiecīgi pasākumi:

vispārīgi ir jāizveido vīzas pieprasītājiem pamatinformācijas kopsavilkums par procedūrām un nosacījumiem, kas jāievēro, pieprasot vīzu, un par izdoto vīzu derīgumu,

Eiropas Kopiena sastādīs minimālo prasību sarakstu, lai nodrošinātu, ka vīzas pieprasītāji no Melnkalnes Republikas saņem vienotu un saskaņotu pamatinformāciju un tiem prasa iesniegt vienus un tos pašus pavaddokumentus.

Iepriekšminētā informācija, tostarp vietējās konsulārās sadarbības ietvaros dalībvalstu akreditēto ceļojumu aģentūru un ceļojumu rīkotāju saraksti, ir plaši jāpaziņo atklātībai (konsulātu ziņojumu dēļi, brošūras, tīmekļa vietnes u. tml.).

Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti sniedz informāciju par īstermiņa vīzu izsniegšanas atvieglojumiem saskaņā ar Šengenas acquis katrā atsevišķā gadījumā.

EIROPAS KOPIENAS DELARĀCIJA PAR ATVIEGLOJUMIEM ĢIMENES LOCEKĻIEM UN BONA FIDE VĪZAS PIETEIKUMA IESNIEDZĒJIEM

Eiropas Kopiena ņem vērā Melnkalnes Republikas ieteikumu paplašināt ģimenes locekļu, kuriem ir tiesības izmantot vīzu atvieglotās izsniegšanas priekšrocības, definīciju, kā arī to, cik lielu nozīmi Melnkalnes Republika piešķir šīs kategorijas personu pārvietošanās vienkāršošanai.

Lai atvieglotu pārvietošanos paplašinātam personu lokam, kas ģimenes saitēm saistītas ar Melnkalnes Republikas pilsoņiem, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijās (jo īpaši brāļiem, māsām un viņu bērniem), Eiropas Kopiena aicina dalībvalstu konsulārās iestādes pilnībā izmantot acquis communautaire paredzētās iespējas atvieglot vīzas izsniegšanu minētās kategorijas personām, tostarp vīzas pieteikuma iesniedzējiem pieprasīto dokumentāro pierādījumu vienkāršošanu, atbrīvošanu no pieteikuma izskatīšanas maksas un, atbilstošos gadījumos, daudzkārtējas ieceļošanas vīzas izsniegšanu.

Turklāt Eiropas Kopiena aicina dalībvalstu konsulārās iestādes pilnībā izmantot visas iespējas, lai atvieglotu vīzas izsniegšanu bona fide vīzas pieprasījuma iesniedzējiem.

EIROPAS KOPIENAS DEKLARĀCIJA PAR JŪRNIEKIEM

Saskaņā ar starptautiskajiem nolīgumiem par civilo kuģu apkalpju locekļu pārvietošanos Eiropas Kopiena aicina dalībvalstu konsulāras iestādes pilnībā izmantot acquis communautaire paredzētās iespējas, lai atvieglotu tranzīta vīzu izsniegšanu jūrniekiem no Melnkalnes. Jo īpaši tas attiecas uz vīzas pieprasītājiem nepieciešamo dokumentāro pieradījumu vienkāršošanu un daudzkārtējas ieceļošanas tranzīta vīzu izsniegšanu.


19.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 334/120


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 8. novembris),

lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

(2007/824/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 62. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) un ii) punktu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Komisija Eiropas Kopienas vārdā ir apspriedusi nolīgumu ar Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu.

(2)

Ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu nākotnē, šis nolīgums Eiropas Kopienas vārdā tika parakstīts 2007. gada 18. septembrī saskaņā ar Padomes 2007. gada 18. septembrī pieņemto lēmumu.

(3)

Šis nolīgums būtu jāapstiprina.

(4)

Nolīguma pārvaldei ar šo nolīgumu izveido Apvienoto komiteju, kas var pieņemt savu reglamentu. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt vienkāršotu procedūru Kopienas nostājas izstrādāšanai šajā jautājumā.

(5)

Saskaņā ar protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju un protokolu, kas iekļauj Šengenas acquis Eiropas Savienības sistēmā, kuri ir pievienoti Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Apvienotā Karaliste un Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tādēļ tā noteikumi tām nav saistoši un nav jāpiemēro.

(6)

Saskaņā ar protokolu par Dānijas nostāju un protokolu, kas ir pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tādēļ tā noteikumi tai nav saistoši un nav jāpiemēro,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā ir apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs sniedz nolīguma 14. panta 1. punktā minēto paziņojumu (2).

3. pants

Komisija, kam palīdz dalībvalstu eksperti, pārstāv Kopienu Apvienotajā ekspertu komitejā, kas izveidota saskaņā ar nolīguma 12. pantu.

4. pants

Kopienas nostāju Apvienotajā ekspertu komitejā attiecībā uz tās reglamenta pieņemšanu, kā tas prasīts saskaņā ar nolīguma 12. panta 4. punkts, pieņem Komisija pēc apspriešanās ar īpašu komiteju, ko izraudzījusies Padome.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2007. gada 8. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

R. PEREIRA


(1)  Atzinums sniegts 2007. gada 24. oktobrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Šā nolīguma spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


VĒSTUĻU APMAIŅA

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image

Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of visas, together with the attached text of the Agreement.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of visas and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska

Dr. Rui Carlos Pereira

Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal

Council of the European Union

Mr. Franco Frattini

Vice-president of the European Commission

BRUSSELS

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,

Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за олеснување на издавањето визи, заедно со приложениот тeкст на Спогодбата.

Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за олеснување на издавањето визи и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.

Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.

Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

Image

Гордана Јанкулоска

Г-дин Руи Карлос Переира

Министеp за внатрешната администрација на Република

Португалија Совет на Европската унија

Г-дин Франко Фратини

Потпретседател hа Европската комисија

БРИСЕЛ

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yuogoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the “former Yugoslav Republic of Macedonia”.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

EIROPAS KOPIENA, turpmāk – “Kopiena”,

un

BIJUSĪ DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS REPUBLIKA, turpmāk – “Puses”,

ŅEMOT VĒRĀ Eiropadomes 2005. gada decembra lēmumu piešķirt Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai kandidātvalsts statusu,

ŅEMOT VĒRĀ 2001. gada aprīlī parakstīto Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu (SAN) starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, kas stājās spēkā 2004. gada 1. aprīlī un pašlaik reglamentē attiecības ar Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku,

APSTIPRINOT nolūku cieši sadarboties SAN turpmākajās struktūrās, lai atvieglinātu vīzu režīmu starp Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku un Eiropas Savienību saskaņā ar secinājumiem, kas pieņemti ES un Rietumbalkānu Augstākā līmeņa sanāksmē 2003. gada 21. jūnijā Salonikos,

ATZĪSTOT Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas veikumu tiesiskuma, brīvības, un drošības telpas jomā, un jo īpaši migrācijas, vīzu politikas, robežu pārvaldības un dokumentu drošības jautājumos,

VĒLOTIES kā pirmo soli pretī bezvīzu režīmam veicināt cilvēku savstarpējos sakarus, kas ir būtisks nosacījums noturīgu ekonomisko, humāno, kultūras, zinātnisko un citu saikņu attīstībā, atvieglinot vīzu izsniegšanu Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņiem,

PATUROT PRĀTĀ, ka ES pilsoņiem nav nepieciešama vīza, ieceļojot Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas, vai šķērsojot Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku tranzītā,

ATZĪSTOT, ka gadījumā, ja Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika atjaunotu vīzas prasību ES pilsoņiem, pamatojoties uz savstarpīguma principu, ES pilsoņiem automātiski pienāktos tādi paši vīzu izsniegšanas atvieglojumi, kādi saskaņā ar šo nolīgumu tiek piešķirti Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņiem,

ATZĪSTOT, ka vīzu izsniegšanas atvieglojumi nedrīkstētu izraisīt nelikumīgu migrāciju, un pievēršot īpašu uzmanību drošībai un atpakaļuzņemšanai,

ŅEMOT VĒRĀ Protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju un Protokolu par Šengenas acquis iekļaušanu Eiropas Savienības sistēmā, kas pievienoti Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un apstiprinot, ka šā nolīguma noteikumi neattiecas uz Apvienoto Karalisti un Īriju,

ŅEMOT VĒRĀ Protokolu par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un apstiprinot, ka šā nolīguma noteikumi neattiecas uz Dānijas Karalisti,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Mērķis un piemērošanas joma

1.   Šā nolīguma mērķis ir atvieglināt vīzu izsniegšanu Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņiem, kuru paredzētā uzturēšanās 180 dienu laikposmā nepārsniedz 90 dienas.

2.   Gadījumā, ja Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika atjauno vīzas prasību ES pilsoņiem, pamatojoties uz savstarpīguma principu, ES pilsoņiem automātiski pienākas tādi paši vīzu izsniegšanas atvieglojumi, kādi saskaņā ar šo nolīgumu ir piešķirti Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņiem.

2. pants

Vispārējs noteikums

1.   Šajā nolīgumā paredzētie vīzu atvieglojumi attiecas uz Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņiem, ja tie jau nav atbrīvoti no vīzas prasības saskaņā ar Kopienas vai dalībvalstu normatīvajiem aktiem, šo nolīgumu vai citiem starptautiskiem nolīgumiem.

2.   Uz jautājumiem, ko nereglamentē šis nolīgums, piemēram, atteikums piešķirt vīzu, ceļošanas dokumentu atzīšana, pierādījums par pietiekamiem iztikas līdzekļiem, ieceļošanas aizliegums un izraidīšanas pasākumi, attiecas Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas, dalībvalstu vai Kopienas tiesību akti.

3. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a)

“dalībvalsts” ir jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts, izņemot Dānijas Karalisti, Īrijas Republiku un Apvienoto Karalisti;

b)

“Eiropas Savienības pilsonis” ir dalībvalsts valstspiederīgais, ievērojot definīciju a) punktā;

c)

“Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsonis” ir jebkura persona, kurai ir Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsonība;

d)

“vīza” ir dalībvalsts izsniegta atļauja vai pieņemts lēmums, kas vajadzīgs, lai:

ieceļotu attiecīgajā dalībvalstī vai vairākās dalībvalstīs ar paredzēto uzturēšanās laiku līdz 90 dienām,

ieceļotu tranzītam caur attiecīgās dalībvalsts vai vairāku dalībvalstu teritoriju;

e)

“persona, kas likumīgi uzturas” ir Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsonis, kuram pamatojoties uz Kopienas vai dalībvalstu tiesību aktiem, ir atļauts vai ir tiesības uzturēties dalībvalsts teritorijā ilgāk nekā 90 dienas.

4. pants

Dokumentārs pierādījums par brauciena mērķi

1.   Turpmāk norādītajām Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņu kategorijām, lai attaisnotu paredzētā ceļojuma otras Puses teritorijā mērķi, ir nepieciešami vienīgi turpmāk norādītie dokumenti:

a)

skolēniem, augstskolu un universitāšu studentiem, pēcdiploma studentiem un pavadošiem pedagogiem, kas ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām, kā arī citu ar izglītību vai skolu saistītu pasākumu dēļ:

uzņēmējas universitātes, koledžas vai skolas rakstisks uzaicinājums vai uzņemšanas apliecība, vai studenta apliecība vai cits apliecinošs dokuments par apmeklējamiem kursiem;

b)

personām, kas piedalās zinātnes, izpētes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitāšu un citās apmaiņas programmās:

uzņēmējorganizācijas rakstisks uzaicinājums piedalīties šajos pasākumos;

c)

pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem, kuru ceļojuma mērķis ir izglītošanās, semināri un konferences, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām:

uzņēmējorganizācijas rakstisks uzaicinājums, apstiprinājums, ka persona pārstāv pilsoniskās sabiedrības organizāciju, un attiecīgā valsts reģistra izziņa par minētās organizācijas nodibināšanu, ko valsts iestāde izsniegusi saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem;

d)

žurnālistiem:

apliecība vai cits dokuments, ko izsniegusi profesionālā organizācija un kas apliecina, ka attiecīgā persona ir kvalificēts žurnālists, kā arī dokuments, ko izdevis viņa/viņas darba devējs, apliecinot, ka brauciena mērķis ir veikt žurnālista darbu;

e)

starptautisku sporta pasākumu dalībniekiem un personām, kas tos profesionālā statusā pavada:

rakstisks uzaicinājums no uzņēmējorganizācijas: kompetentās iestādes, nacionālās sporta federācijas vai dalībvalsts Nacionālās olimpiskās komitejas;

f)

darījumu cilvēkiem un uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjiem:

uzņēmējas juridiskās personas, uzņēmuma vai organizācijas, vai šādas juridiskās personas vai uzņēmuma filiāles vai biroja, vai valsts vai reģionālās iestādes, vai tirdzniecības un rūpniecības izstāžu, konferenču un simpoziju, kas notiek dalībvalstu teritorijā, rīkošanas komitejas rakstisks uzaicinājums;

g)

profesiju pārstāvjiem, kas piedalās starptautiskās izstādēs, konferencēs, simpozijos, semināros vai citos līdzīgos pasākumus, kas norisinās dalībvalstu teritorijā:

uzņēmējorganizācijas rakstisks uzaicinājums, kas apstiprina, ka konkrētā persona piedalās šajā pasākumā;

h)

sadraudzības pilsētu organizēto oficiālo apmaiņas programmu dalībniekiem:

attiecīgo pilsētu administrācijas vadītāja/mēra rakstisks uzaicinājums;

i)

autovadītājiem, kas veic kravu un pasažieru starptautiskos pārvadājumus uz dalībvalstu teritorijām ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā:

Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas starptautisko autopārvadātāju apvienības rakstisks pieprasījums, kurā norādīts braucienu mērķis, ilgums un biežums;

j)

apkalpju locekļiem starptautiskajos vilcienos, refrižeratoros un lokomotīvēs, kas dodas uz dalībvalstu teritorijām:

Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas kompetentās dzelzceļa sabiedrības rakstisks pieprasījums, kurā norādīts braucienu mērķis, ilgums un biežums;

k)

tuviem radiniekiem – laulātajam, bērniem (tostarp adoptētiem), vecākiem (tostarp aizbildņiem), vecvecākiem un mazbērniem, kas apmeklē Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijās:

uzņēmējas personas rakstisks uzaicinājums;

l)

reliģisko kopienu pārstāvjiem:

Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā reģistrētas reliģiskās kopienas rakstisks pieprasījums, kurā norādīts ceļojumu mērķis, ilgums un biežums;

m)

personām, kas ieceļo medicīnisku iemeslu dēļ un nepieciešamajām pavadošajām personām:

medicīniskās iestādes oficiāls dokuments, kas apliecina medicīniskās aprūpes nepieciešamību šajā iestādē un pavadoņa nepieciešamību, un pierādījums par pietiekamiem finansiāliem līdzekļiem medicīniskās aprūpes izdevumu segšanai;

n)

personām, kas apmeklē apbedīšanas ceremonijas:

oficiāls dokuments, kas apliecina nāves faktu, kā arī dokuments, kas apliecina ģimenes vai cita veida saikni starp pieteikuma iesniedzēju un mirušo personu;

o)

oficiālu delegāciju dalībniekiem, kas pēc Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai adresēta oficiāla ielūguma piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, sarunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko kādas dalībvalsts teritorijā:

Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas iestādes vēstule, kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs ir Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas delegācijas loceklis un ieceļo otras Puses teritorijā, lai piedalītos iepriekšminētajos pasākumos, kurai pievienota oficiālā ielūguma kopija;

p)

personām, kas ceļo tūrisma nolūkā:

ceļojumu aģentūras vai ceļojuma rīkotāja, ko dalībvalstis akreditējušas vietējās konsulārās sadarbības ietvaros, apliecinājums vai talons, kas apliecina organizēta tūrisma ceļojuma rezervāciju;

q)

militāro un civilo apbedījumu vietu apmeklējumam:

oficiāls dokuments, kas apliecina kapa esamību, kā arī ģimenes vai cita veida saikni starp pieteikuma iesniedzēju un mirušo personu.

2.   Šā panta 1. punktā minētajā rakstiskajā uzaicinājumā ir šāda informācija:

a)

par uzaicināto personu: vārds un uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, pilsonība, personu apliecinošā dokumenta numurs, ceļojuma mērķis un laiks, ieceļošanu skaits un, atbilstošos gadījumos, ielūgto personu pavadošā laulātā vai bērnu vārdi;

b)

par personu, kas uzaicina – vārds, uzvārds un adrese; vai

c)

par uzaicinātāju juridisko personu, uzņēmumu vai organizāciju – pilns nosaukums un adrese, un:

ja ir uzaicinājusi organizācija – uzaicinājuma parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amats,

ja uzaicinājusi juridiska persona, uzņēmums, juridiskās personas vai uzņēmuma filiāle vai birojs, kas atrodas kādas dalībvalsts teritorijā – reģistrācijas numurs, kā to nosaka attiecīgās dalībvalsts tiesību akti.

3.   Šā panta 1. punktā minēto kategoriju personām visu kategoriju vīzas izsniedz saskaņā ar vienkāršotu procedūru, nepieprasot nekādus ielūgumus, pamatojumus vai ceļojuma mērķa apstiprinājumus.

5. pants

Daudzkārtējo ieceļošanas vīzu izsniegšana

1.   Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu līdz pieciem gadiem šādu kategoriju personām:

a)

valsts valdības un Parlamenta, kā arī Konstitucionālās tiesas un Augstākās tiesas locekļiem, Advokātu padomes un Valsts prokuroru padomes locekļiem, pildot dienesta pienākumus, ja minētās personas ar šo nolīgumu jau nav atbrīvotas no vīzu prasības, un ar ierobežotu derīguma termiņu līdz viņu amata pilnvaru termiņa beigām, ja tas ir īsāks par 5 gadiem;

b)

oficiālu delegāciju pastāvīgajiem dalībniekiem, kas pēc Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai adresēta oficiāla ielūguma regulāri piedalās sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko dalībvalstu teritorijā;

c)

laulātajiem, bērniem (tostarp adoptētiem), kas ir jaunāki par 21 gadu vai atrodas apgādībā, un vecākiem (tostarp aizbildņiem), kas apmeklē Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā, ar ierobežotu derīguma termiņu līdz apmeklējamās personas uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa beigām;

d)

darījumu cilvēkiem un uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjiem, kas regulāri ceļo uz dalībvalstīm;

e)

žurnālistiem;

f)

Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā reģistrēto reliģisko kopienu pārstāvjiem, kas regulāri ceļo uz dalībvalstīm.

2.   Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu līdz vienam gadam šādu kategoriju pilsoņiem, ar nosacījumu, ka iepriekšējā gadā tie ir saņēmuši vismaz vienu vīzu un to ir izmantojuši atbilstoši apmeklētās valsts tiesību aktiem par ieceļošanu un uzturēšanos, un ka pastāv iemesli daudzkārtējās ieceļošanas vīzas pieprasīšanai:

a)

studentiem un pēcdiploma studentiem, kas regulāri ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām;

b)

personām, kas piedalās zinātnes, izpētes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitāšu un citās apmaiņas programmās, un kas regulāri ceļo uz dalībvalstīm;

c)

starptautisku sporta pasākumu dalībniekiem un personām, kas tos profesionālā statusā pavada;

d)

profesiju pārstāvjiem, kas piedalās starptautiskās izstādēs, konferencēs, simpozijos, semināros vai citos līdzīgos pasākumus un regulāri dodas uz dalībvalstīm;

e)

pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem, kuri regulāri ceļo uz dalībvalstīm ar mērķi izglītoties, apmeklēt seminārus un konferences, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām;

f)

sadraudzības pilsētu rīkoto oficiālo apmaiņas programmu dalībniekiem;

g)

pilsētu mēriem un pašvaldību padomju locekļiem;

h)

autovadītājiem, kas veic kravu un pasažieru starptautiskos pārvadājumus uz dalībvalstu teritorijām ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā;

i)

apkalpju locekļiem starptautiskajos vilcienos, refrižeratoros un lokomotīvēs, kas dodas uz dalībvalstu teritorijām;

j)

personām, kam medicīnisku iemeslu dēļ nepieciešams regulāri ieceļot, un nepieciešamām pavadošām personām;

k)

oficiālu delegāciju dalībniekiem, kas pēc Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai adresēta oficiāla ielūguma regulāri piedalās sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko dalībvalstu teritorijā.

3.   Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti 2. punktā minēto kategoriju personām un citām personām izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu, kas ir vismaz 2 un ne vairāk kā 5 gadi, ar nosacījumu, ka iepriekšējā gada laikā tās ir izmantojušas uz vienu gadu izsniegto daudzkārtējo ieceļošanas vīzu atbilstoši apmeklētās valsts tiesību aktiem par ieceļošanu un uzturēšanos un ka joprojām pastāv iemesli daudzkārtējās ieceļošanas vīzas pieprasīšanai.

4.   Šā panta 1. līdz 3. punktā minētajām personām uzturēšanās kopējais ilgums dalībvalstu teritorijā 180 dienu laikposmā nepārsniedz 90 dienas.

6. pants

Maksa par vīzu pieteikumu izskatīšanu

1.   Maksa par vīzas pieteikumu izskatīšanu Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņiem ir EUR 35.

Iepriekšminēto summu var pārskatīt saskaņā ar 14. panta 4. punktā noteikto procedūru.

Ja Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika ES pilsoņiem atjauno vīzas prasību, maksa par vīzu, ko Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika pieprasa, nevar būt augstāka par EUR 35 vai to summu, par kuru ir panākta vienošanās, pārskatot maksu par vīzu saskaņā ar 14. panta 4. punktā paredzēto procedūru.

2.   Šādu kategoriju personas ir atbrīvotas no maksas par vīzu pieteikumu izskatīšanu:

a)

tuvi radinieki – laulātie, bērni (tostarp adoptēti), vecāki (tostarp aizbildņi), vecvecāki un mazbērni, kas apmeklē Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā;

b)

oficiālu delegāciju dalībnieki, kas pēc Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai adresēta oficiāla ielūguma piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko dalībvalstu teritorijā;

c)

valsts valdības un Parlamenta, Konstitucionālās tiesas, Augstākās tiesas, Advokātu padomes un Valsts prokuroru padomes locekļi, ja tie ar šo nolīgumu jau nav atbrīvoti no vīzu prasības;

d)

pilsētu mēri un pašvaldību padomju locekļi;

e)

invalīdi un, ja vajadzīgs, personas, kas viņus pavada;

f)

personas, kas iesniegušas dokumentus, kas pierāda vajadzību ceļot humanitāru apsvērumu dēļ, lai piedalītos tuva radinieka bērēs vai lai apmeklētu smagi slimu tuvu radinieku, tostarp lai saņemtu neatliekamu ārstniecisko palīdzību, un persona, kas šādu personu pavada;

g)

starptautisku sporta pasākumu dalībnieki un personas, kas tos profesionālā statusā pavada;

h)

personas, kas piedalās zinātnes, izpētes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitāšu un citās apmaiņas programmās;

i)

sadraudzības pilsētu rīkoto oficiālo apmaiņas programmu dalībnieki;

j)

žurnālisti;

k)

pensionāri;

l)

autovadītāji, kas veic kravu un pasažieru starptautiskos pārvadājumus uz dalībvalstu teritorijām ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā;

m)

apkalpju locekļi starptautiskajos vilcienos, refrižeratoros un lokomotīvēs, kas dodas uz dalībvalstu teritorijām;

n)

pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji, kuru ceļojuma mērķis ir apmeklēt sanāksmes, seminārus vai piedalīties apmaiņas programmās vai izglītojošos kursos;

o)

Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā reģistrēto reliģisko kopienu pārstāvji;

p)

profesiju pārstāvji, kas piedalās starptautiskās izstādēs, konferencēs, simpozijos, semināros vai citos līdzīgos pasākumus, kas norisinās dalībvalstu teritorijā;

q)

skolēni, studenti, pēcdiploma studenti un pavadošie pedagogi, kas ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām, ka arī citu, ar skolu saistītu pasākumu dēļ;

r)

bērni līdz 6 gadu vecumam.

3.   Atkāpjoties no 1. punkta, Bulgārija un Rumānija, kurām ir saistošs Šengenas acquis, bet kuras vēl neizsniedz Šengenas vīzas, var atbrīvot Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņus no maksas par attiecīgo valstu īstermiņa vīzu pieteikumu izskatīšanu līdz dienai, kad saskaņā ar Padomes Lēmumu tām jāuzsāk pilnībā piemērot Šengenas acquis attiecībā uz vīzu jautājumiem.

7. pants

Vīzu pieteikumu procedūru ilgums

1.   Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti lēmumu par vīzas pieteikumu pieņem 10 kalendārajās dienās no pieteikuma un vīzas izsniegšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

2.   Atsevišķos gadījumos termiņu, kas vajadzīgs lēmuma pieņemšanai par vīzas pieteikumu, var pagarināt līdz 30 kalendārajām dienām, ja nepieciešama pieteikuma padziļināta pārbaude.

3.   Steidzamos gadījumos lēmuma pieņemšanas termiņu var samazināt līdz 2 darbadienām vai mazāk.

8. pants

Izceļošana dokumentu nozaudēšanas vai zādzības gadījumā

Eiropas Savienības un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņi, kuri ir nozaudējuši savus personu apliecinošos dokumentus vai kuriem šie dokumenti ir nozagti, uzturoties Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas vai dalībvalstu teritorijā, var bez vīzas vai citas atļaujas šo teritoriju atstāt ar dalībvalsts vai Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārā dienesta izdotiem derīgiem personu apliecinošiem dokumentiem, kas dod tiesības šķērsot robežu.

9. pants

Vīzas pagarināšana ārkārtas apstākļos

Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņiem, kuriem force majeure iemeslu dēļ nav iespējams atstāt dalībvalstu teritoriju līdz vīzā norādītajam laikam, vīzas termiņu saskaņā ar uzņēmējvalsts tiesību aktos noteiktajām prasībām bez maksas pagarina uz laiku, kas vajadzīgs, lai atgrieztos savā uzturēšanās valstī.

10. pants

Diplomātiskās pases

1.   Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņi, kas ir derīgu diplomātisko pasu turētāji, drīkst ieceļot, izceļot vai tranzītā šķērsot dalībvalstu teritorijas bez vīzas.

2.   Šā panta 1. punktā minētās personas drīkst uzturēties dalībvalstu teritorijās ne ilgāk kā 90 dienas 180 dienu laikposmā.

11. pants

Vīzu teritoriālais derīgums

Ievērojot dalībvalstu normatīvos aktus par valsts drošību un ievērojot ES noteikumus par vīzām ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņiem ir tādas pašas tiesības ceļot pa dalībvalstu teritoriju kā Eiropas Savienības pilsoņiem.

12. pants

Apvienotā komiteja nolīguma pārvaldībai

1.   Puses izveido Apvienoto ekspertu komiteju (turpmāk – “Komiteja”), kuras sastāvā ir Eiropas Kopienas un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pārstāvji. Kopienu pārstāv Eiropas Kopienu Komisija, kurai palīdz dalībvalstu eksperti.

2.   Komitejai jo īpaši ir šādi uzdevumi:

a)

uzraudzīt šā nolīguma īstenošanu (regulāra informācijas apmaiņa, tostarp informācija par izsniegto vīzu skaitu, kā arī iesniegto un atteikto vīzu pieteikumu skaitu);

b)

ierosināt šā nolīguma grozījumus vai papildinājumus;

c)

risināt domstarpības, kas radušās sakarā ar šā nolīguma noteikumu piemērošanu vai interpretāciju.

3.   Komiteja sanāk pēc vajadzības, ja to pieprasa viena no Pusēm, un vismaz vienu reizi gadā.

4.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

5.   Komiteja informē atbilstošās iestādes, kas izveidotas saskaņā ar Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu, periodiski sniedzot datus par šā nolīguma īstenošanu.

13. pants

Šā nolīguma saistība ar divpusējiem nolīgumiem starp dalībvalstīm un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku

1.   Stājoties spēkā, šis nolīgums prevalē pār noteikumiem jebkuros divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos vai vienošanās, kas noslēgtas starp atsevišķām dalībvalstīm un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, ciktāl minētie nolīgumi vai vienošanās attiecas uz šajā nolīgumā reglamentētiem jautājumiem.

2.   Divpusējus nolīgumus vai vienošanās, kas starp atsevišķām dalībvalstīm un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku parakstīti pirms 2007. gada 1. janvāra un paredz pasu turētāju atbrīvošanu no vīzu prasības, turpina piemērot 5 gadus no šā nolīguma stāšanās spēkā, neskarot attiecīgo dalībvalstu vai Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas tiesības minēto 5 gadu laikā denonsēt šos divpusējos nolīgumus vai apturēt to piemērošanu.

14. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Puses šo nolīgumu ratificē vai apstiprina saskaņā ar savām attiecīgajām procedūrām, un tas stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad Puses viena otrai ir paziņojušas par iepriekšminēto procedūru pabeigšanu.

2.   Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, šis nolīgums stājas spēkā vienīgi dienā, kad stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par personu atpakaļuzņemšanu, ja tā spēkā stāšanās diena ir pēc šā panta 1. punktā paredzētās dienas.

3.   Nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku, ja vien tas netiek izbeigts saskaņā ar šā panta 6. punktu.

4.   Šo nolīgumu var grozīt ar Pušu rakstisku vienošanos. Grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad Puses ir viena otrai paziņojušas par šim nolūkam vajadzīgo iekšējo procedūru pabeigšanu.

5.   Jebkura no Pusēm šo nolīgumu var pilnīgi vai daļēji apturēt sabiedriskās kārtības, valsts drošības aizsardzības vai sabiedrības veselības aizsardzības apsvērumu dēļ. Lēmumu par apturēšanu paziņo otrai Pusei ne vēlāk kā 48 stundas pirms tās stāšanās spēkā. Puse, kas apturējusi šā nolīguma piemērošanu, nekavējoties informē otru Pusi, tiklīdz apturēšanas iemesli vairs nav spēkā.

6.   Jebkura no Pusēm var izbeigt šo nolīgumu, par to rakstiski paziņojot otrai Pusei. Šis nolīgums zaudē spēku 90 dienas pēc šāda paziņojuma dienas.

PIELIKUMS

NOLĪGUMA PROTOKOLS PAR DALĪBVALSTĪM, KAS PILNĪBĀ NEPIEMĒRO ŠENGENAS ACQUIS

Dalībvalstis, kurām Šengenas acquis ir saistošs, bet kuras vēl neizsniedz Šengenas vīzas, jo šajā jautājumā gaida attiecīgo Padomes lēmumu, izsniedz attiecīgās valsts vīzas, kuras ir derīgas tikai attiecīgās valsts teritorijā.

Šīs dalībvalstis var saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Lēmumu Nr. 895/2006/EK vienpusēji atzīt Šengenas vīzas un uzturēšanās atļaujas tranzītam caur savu teritoriju.

Ņemot vērā, ka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Lēmums Nr. 895/2006/EK neattiecas uz Rumāniju un Bulgāriju, Eiropas Komisija iesniegs priekšlikumu ar līdzīgiem noteikumiem, lai minētās valstis varētu tranzītam caur savu teritoriju vienpusēji atzīt Šengenas vīzas un uzturēšanās atļaujas un citus līdzīgus dokumentus, ko izsniegušas citas dalībvalstis, kuras vēl nav pilnībā iekļāvušās Šengenas zonā.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR SAVSTARPĒJĀ BEZVĪZU CEĻOŠANAS REŽĪMA IEVIEŠANU NĀKOTNĒ

Saskaņā ar secinājumiem, kas pieņemti ES – Rietumbalkānu Augstākā līmeņa sanāksmē 2003. gada 21. jūnijā Salonikos, vīzu izsniegšanas atvieglojumi, kas paredzēti šajā nolīgumā, ir pārejas posms ceļā uz bezvīzu ceļošanas režīmu Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņiem.

Bezvīzu ceļošanas režīms Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņiem tiks ieviests, pamatojoties uz atbilstošo reformu īstenošanas sasniegumu pozitīvu novērtējumu, un saskaņā ar Padomes 2001. gada 15. marta Regulā Nr. 539/2001 paredzētajām procedūrām un kritērijiem.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR DĀNIJU

Puses ņem vērā, ka šis nolīgums neattiecas uz Dānijas Karalistes diplomātisko pārstāvniecību un konsulāro dienestu vīzu izsniegšanas procedūrām.

Šādos apstākļos ir vēlams, ka Dānijas un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas iestādes nekavējoties noslēdz divpusēju nolīgumu par īstermiņa vīzu izsniegšanas atvieglināšanu ar līdzīgiem noteikumiem, kādi ir nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ APVIENOTO KARALISTI UN ĪRIJU

Puses ņem vērā, ka šo nolīgumu nepiemēro Apvienotās Karalistes un Īrijas teritorijās.

Šādos apstākļos ir vēlams, ka Apvienotās Karalistes, Īrijas un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas iestādes noslēdz divpusējus nolīgumus par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ĪSLANDI UN NORVĒĢIJU

Puses ņem vērā ciešās attiecības starp Eiropas Kopienu un Īslandi un Norvēģiju, jo īpaši atbilstīgi 1999. gada 18. maija Nolīgumam par minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un attīstībā.

Šādos apstākļos ir vēlams, ka Norvēģijas, Īslandes un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas iestādes nekavējoties noslēdz divpusējus nolīgumus par īstermiņa vīzu izsniegšanas atvieglināšanu ar līdzīgiem noteikumiem, kādi ir nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ŠVEICES KONFEDERĀCIJU UN LIHTENŠTEINU

(ja nepieciešama)

Ja Nolīgums starp ES, EK un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas iesaistīšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā un minētā nolīguma Protokols par Lihtenšteinu ir stājies spēkā, pirms pabeigtas sarunas ar Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, pievienos arī līdzīgu deklarāciju par Šveici un Lihtenšteinu.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR VĪZU PIETEIKUMU IZSKATĪŠANAS MAKSU

Eiropas Kopiena ņem vērā Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas izteiktās bažas par faktu, ka pēdējās minētās valsts pilsoņiem izsniedz Šengenas vīzas, kuru teritoriālais derīgums ietver tikai vienu vai vairākas dalībvalstis. Tāpat Eiropas Kopiena ņem vērā Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas izteikto lūgumu tās pilsoņiem, kuriem ir Šengenas vīzas, kā teritoriālais derīgums ietver tikai vienu vai vairākas dalībvalstis, un kuriem minētās vīzas derīguma termiņā ir jāceļo uz dalībvalsti, kas nav ietverta vīzas teritoriālajā derīgumā, neprasīt maksu par otrās vīzas pieteikuma izskatīšanu.

Puses uzskata, ka šos jautājums būtu prioritārā kārtā vēlreiz jāizskata 12. pantā minētajai Komitejai, tiklīdz Eiropas Parlaments un Padome būs pieņēmuši Kopienas Vīzu kodeksu, kura projektā ir ietverts arī šis jautājums.

EIROPAS KOPIENAS DEKLARĀCIJA PAR VĪZAS PRASĪBAS PĀRSKATĪŠANU DIENESTA PASU TURĒTĀJIEM

Ņemot vērā, ka dienesta pasu turētāju atbrīvošana no vīzu prasības, kas paredzēta pirms 2007. gada 1. janvāra noslēgtajos divpusējos nolīgumos starp atsevišķām dalībvalstīm un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, paliek spēkā un ir piemērojama tikai 5 gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā, neskarot attiecīgo dalībvalstu vai Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas tiesības minēto 5 gadu laikā denonsēt šos divpusējos nolīgumus vai apturēt to piemērošanu, Eiropas Komisija, vēlākais, 2 gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā atkārtoti novērtēs dienesta pasu turētāju situāciju, lai saskaņā ar 14. panta 4. punktā paredzēto procedūru pieņemtu iespējamos šā nolīguma grozījumus.

EIROPAS KOPIENAS DEKLARĀCIJA PAR VĪZAS PIEPRASĪTĀJU PIEKĻUVI INFORMĀCIJAI UN INFORMĀCIJAS SASKAŅOŠANU ATTIECĪBĀ UZ ĪSTERMIŅA VĪZU IZSNIEGŠANAS PROCEDŪRĀM UN DOKUMENTIEM, KAS IESNIEDZAMI, PIEPRASOT ĪSTERMIŅA VĪZU

Atzīstot to, cik svarīga vīzas pieprasītājiem ir pārskatāmība, Eiropas Kopiena norāda, ka 2006. gada 19. jūlijā Eiropas Komisija ir pieņēmusi likumdošanas priekšlikumu pārstrādāt Kopīgo konsulāro instrukciju diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajiem dienestiem par vīzām, ko šobrīd apspriež Eiropas Parlaments un Padome un kas reglamentē jautājumu par vīzas pieprasītāju piekļuvi dalībvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajiem dienestiem.

Attiecībā uz informāciju, kas ir jāsniedz vīzas pieprasītājiem, Eiropas Kopiena uzskata, ka ir jāveic attiecīgi pasākumi:

vispārīgi ir jāizveido vīzas pieprasītājiem pamatinformācijas kopsavilkums par procedūrām un nosacījumiem, kas jāievēro, pieprasot vīzu, un par izdoto vīzu derīgumu,

Eiropas Kopiena sastādīs minimālo prasību sarakstu, lai nodrošinātu, ka vīzas pieprasītāji saņem vienotu un saskaņotu pamatinformāciju un ka tiem tiek prasīts iesniegt vienus un tos pašus pavaddokumentus.

Iepriekšminētā informācija, tostarp vietējās konsulārās sadarbības ietvaros dalībvalstu akreditēto ceļojumu aģentūru un ceļojumu rīkotāju saraksti, ir plaši jāpaziņo atklātībai (konsulātu ziņojumu dēļi, brošūras, tīmekļa vietnes u. tml.).

Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārās iestādes rīkojas tā, lai vīzas pieteikuma iesniegšanas un attiecīgo dokumentu iesniegšanas termiņi būtu saprātīgi.

Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti sniedz informāciju par īstermiņa vīzu izsniegšanas atvieglojumiem saskaņā ar Šengenas acquis, tostarp informāciju par prasību vienkāršošanu attiecībā uz nepieciešamajiem dokumentiem, un jo īpaši bona fide pieteikumu iesniedzējiem individuāli katrā atsevišķā gadījumā.

BULGĀRIJAS POLITISKĀ DEKLARĀCIJA PAR VIETĒJO PIEROBEŽAS SATIKSMI

Bulgārijas Republika izsaka savu vēlmi uzsākt sarunas ar Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par divpusējiem nolīgumiem, lai ieviestu vietējās pierobežas satiksmes režīmu, kas izveidots ar 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1931/2006, ar kuru nosaka vietējās pierobežas satiksmes noteikumus pie dalībvalstu ārējām sauszemes robežām un ar ko groza Šengenas Konvencijas noteikumus.

EIROPAS KOPIENAS DELARĀCIJA PAR ATVIEGLOJUMIEM ĢIMENES LOCEKĻIEM

Eiropas Kopiena ņem vērā Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas ieteikumu paplašināt ģimenes locekļu, kuriem ir tiesības izmantot vīzu atvieglotās izsniegšanas priekšrocības, definīciju, kā arī to, cik lielu nozīmi Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika piešķir šīs kategorijas personu pārvietošanās vienkāršošanai.

Lai atvieglotu pārvietošanos paplašinātam personu lokam, kas ģimenes saitēm saistītas ar Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņiem, kas likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijās (jo īpaši brāļiem, māsām un viņu bērniem), Eiropas Kopiena aicina dalībvalstu konsulārās iestādes pilnībā izmantot acquis communautaire paredzētās iespējas atvieglot vīzas izsniegšanu minētās kategorijas personām, tostarp vīzas pieteikuma iesniedzējiem pieprasīto dokumentāro pierādījumu vienkāršošanu, atbrīvošanu no pieteikuma izskatīšanas maksas un, atbilstošos gadījumos, daudzkārtējas ieceļošanas vīzas izsniegšanu.


19.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 334/136


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 8. novembris),

lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Serbijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

(2007/825/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 62. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) un ii) punktu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Komisija Eiropas Kopienas vārdā ir apspriedusi nolīgumu ar Serbijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu.

(2)

Ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu nākotnē, šis nolīgums Eiropas Kopienas vārdā tika parakstīts 2007. gada 18. septembrī saskaņā ar Padomes 2007. gada 18. septembrī pieņemto lēmumu.

(3)

Šis nolīgums būtu jāapstiprina.

(4)

Nolīguma pārvaldei ar šo nolīgumu izveido Apvienoto komiteju, kas var pieņemt savu reglamentu. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt vienkāršotu procedūru Kopienas nostājas izstrādāšanai šajā jautājumā.

(5)

Saskaņā ar protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju un protokolu, kas iekļauj Šengenas acquis Eiropas Savienības sistēmā, kuri ir pievienoti Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Apvienotā Karaliste un Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tādēļ tā noteikumi tām nav saistoši un nav jāpiemēro.

(6)

Saskaņā ar protokolu par Dānijas nostāju un protokolu, kas ir pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tādēļ tā noteikumi tai nav saistoši un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā ir apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Serbijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs sniedz nolīguma 14. panta 1. punktā minēto paziņojumu (2).

3. pants

Komisija, kam palīdz dalībvalstu eksperti, pārstāv Kopienu Apvienotajā ekspertu komitejā, kas izveidota saskaņā ar nolīguma 12. pantu.

4. pants

Kopienas nostāju Apvienotajā ekspertu komitejā attiecībā uz tās reglamenta pieņemšanu, kā to prasa nolīguma 12. panta 4. punkts, pieņem Komisija pēc apspriešanās ar īpašu komiteju, ko izraudzījusies Padome.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2007. gada 8. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

R. PEREIRA


(1)  Atzinums sniegts 2007. gada 24. oktobrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Šā nolīguma spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Serbijas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

EIROPAS KOPIENA, turpmāk – “Kopiena”,

un

SERBIJAS REPUBLIKA, turpmāk – “Puses”,

ŅEMOT VĒRĀ Serbijas Republikas Eiropas perspektīvu, sarunu sākšanu par Stabilizācijas un asociācijas nolīguma (SAN) starp Eiropas Kopienu/ES dalībvalstīm un Serbijas Republiku un 2006. gada janvārī Padomes pieņemto Eiropas Partnerību,

APSTIPRINOT nolūku cieši sadarboties turpmākajās Stabilizācijas un asociācijas nolīguma struktūrās, lai atvieglinātu vīzu režīmu starp Serbijas Republiku un Eiropas Savienību saskaņā ar secinājumiem, kas pieņemti ES un Rietumbalkānu Augstākā līmeņa sanāksmē 2003. gada 21. jūnijā Salonikos,

VĒLOTIES kā pirmo soli pretī bezvīzu režīmam veicināt cilvēku savstarpējos sakarus, kas ir būtisks nosacījums noturīgu ekonomisko, humāno, kultūras, zinātnisko un citu saikņu attīstībā, atvieglinot vīzu izsniegšanu Serbijas Republikas pilsoņiem,

PATUROT PRĀTĀ, ka ES pilsoņiem nav nepieciešama vīza, ieceļojot Serbijas Republikā uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas, vai šķērsojot Serbijas Republiku tranzītā,

ATZĪSTOT, ka gadījumā, ja Serbijas Republika atjaunotu vīzas prasību ES pilsoņiem, pamatojoties uz savstarpīguma principu, ES pilsoņiem automātiski pienāktos tādi paši vīzu izsniegšanas atvieglojumi, kādi saskaņā ar šo nolīgumu tiek piešķirti Serbijas Republikas pilsoņiem,

ATZĪSTOT, ka vīzu izsniegšanas atvieglojumi nedrīkstētu izraisīt nelikumīgu migrāciju, un

PIEVĒRŠOT īpašu uzmanību drošībai un atpakaļuzņemšanai,

ŅEMOT VĒRĀ Protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju un Protokolu par Šengenas acquis iekļaušanu Eiropas Savienības sistēmā, kas pievienoti Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un apstiprinot, ka šā nolīguma noteikumi neattiecas uz Apvienoto Karalisti un Īriju,

ŅEMOT VĒRĀ Protokolu par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un apstiprinot, ka šā nolīguma noteikumi neattiecas uz Dānijas Karalisti,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Mērķis un piemērošanas joma

1.   Šā nolīguma mērķis ir atvieglināt vīzu izsniegšanu Serbijas Republikas pilsoņiem, kuru paredzētā uzturēšanās 180 dienu laikposmā nepārsniedz 90 dienas.

2.   Gadījumā, ja Serbijas Republika atjauno vīzas prasību ES pilsoņiem, pamatojoties uz savstarpīguma principu, ES pilsoņiem automātiski pienākas tādi paši vīzu izsniegšanas atvieglojumi, kādi saskaņā ar šo nolīgumu ir piešķirti Serbijas Republikas pilsoņiem.

2. pants

Vispārējs noteikums

1.   Šajā nolīgumā paredzētie vīzu atvieglojumi attiecas uz Serbijas Republikas pilsoņiem, ja tie jau nav atbrīvoti no vīzas prasības saskaņā ar Kopienas vai dalībvalstu normatīvajiem aktiem, šo nolīgumu vai citiem starptautiskiem nolīgumiem.

2.   Uz jautājumiem, ko nereglamentē šis nolīgums, piemēram, atteikums piešķirt vīzu, ceļošanas dokumentu atzīšana, pierādījums par pietiekamiem iztikas līdzekļiem, ieceļošanas aizliegums un izraidīšanas pasākumi, attiecas Serbijas Republikas, dalībvalstu vai Kopienas tiesību akti.

3. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a)

“dalībvalsts” ir jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts, izņemot Dānijas Karalisti, Īrijas Republiku un Apvienoto Karalisti;

b)

“Eiropas Savienības pilsonis” ir dalībvalsts valstspiederīgais, ievērojot definīciju a) punktā;

c)

“Serbijas Republikas pilsonis” ir persona, kurai ir Serbijas Republikas pilsonība;

d)

“vīza” ir dalībvalsts izsniegta atļauja vai pieņemts lēmums, kas vajadzīgs, lai:

ieceļotu attiecīgajā dalībvalstī vai vairākās dalībvalstīs ar paredzēto uzturēšanās laiku līdz 90 dienām,

ieceļotu tranzītam caur attiecīgās dalībvalsts vai vairāku dalībvalstu teritoriju;

e)

“persona, kas likumīgi uzturas” ir Serbijas Republikas pilsonis, kuram, pamatojoties uz Kopienas vai dalībvalstu tiesību aktiem, ir atļauts vai ir tiesības uzturēties dalībvalsts teritorijā ilgāk nekā 90 dienas.

4. pants

Dokumentārs pierādījums par brauciena mērķi

1.   Turpmāk norādītajām Serbijas Republikas pilsoņu kategorijām, lai attaisnotu paredzētā ceļojuma otras Puses teritorijā mērķi, ir nepieciešami vienīgi turpmāk norādītie dokumenti:

a)

oficiālu delegāciju dalībniekiem, kas pēc Serbijas Republikai adresēta oficiāla ielūguma piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, sarunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko kādas dalībvalsts teritorijā:

Serbijas Republikas iestādes vēstule, kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs ir Serbijas Republikas delegācijas loceklis un ieceļo otras Puses teritorijā, lai piedalītos iepriekšminētajos pasākumos, kurai pievienota oficiālā ielūguma kopija;

b)

darījumu cilvēkiem un uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjiem:

uzņēmējas juridiskās personas, uzņēmuma vai organizācijas, vai šādas juridiskās personas vai uzņēmuma filiāles vai biroja, vai valsts vai reģionālās iestādes, vai tirdzniecības un rūpniecības izstāžu, konferenču un simpoziju, kas notiek dalībvalstu teritorijā, rīkošanas komitejas rakstisks uzaicinājums, ko apstiprinājusi Serbijas Republikas Tirdzniecības kamera;

c)

autovadītājiem, kas veic kravu un pasažieru starptautiskos pārvadājumus uz dalībvalstu teritorijām ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti Serbijas Republikā:

Serbijas Republikas starptautiskā autotransporta pārvadātāju sabiedrības vai apvienības rakstisks pieprasījums, kurā norādīts braucienu mērķis, ilgums un biežums;

d)

apkalpju locekļiem starptautiskajos vilcienos, refrižeratoros un lokomotīvēs, kas dodas uz dalībvalstu teritorijām:

Serbijas Republikas kompetentās dzelzceļa sabiedrības rakstisks pieprasījums, kurā norādīts braucienu mērķis, ilgums un biežums;

e)

žurnālistiem:

apliecība vai cits dokuments, ko izsniegusi profesionālā organizācija un kas apliecina, ka attiecīgā persona ir kvalificēts žurnālists, kā arī dokuments, ko izdevis viņa/viņas darba devējs, apliecinot, ka brauciena mērķis ir veikt žurnālista darbu;

f)

personām, kas piedalās zinātnes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitāšu un citās apmaiņas programmās:

uzņēmējorganizācijas rakstisks uzaicinājums piedalīties šajos pasākumos;

g)

skolēniem, studentiem, pēcdiploma studentiem un pavadošiem pedagogiem, kas ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām, kā arī citu ar skolu saistītu pasākumu dēļ:

uzņēmējas universitātes, koledžas vai skolas rakstisks uzaicinājums vai uzņemšanas apliecība, vai studenta apliecība vai cits apliecinošs dokuments par apmeklējamiem kursiem;

h)

starptautisku sporta pasākumu dalībniekiem un personām, kas tos profesionālā statusā pavada:

rakstisks uzaicinājums no uzņēmējorganizācijas: kompetentās iestādes, nacionālās sporta federācijas vai dalībvalsts Nacionālās olimpiskās komitejas;

i)

sadraudzības pilsētu un municipalitāšu organizēto oficiālo apmaiņas programmu dalībniekiem:

attiecīgo pilsētu un municipalitāšu administrācijas vadītāja/mēra rakstisks uzaicinājums;

j)

tuviem radiniekiem – laulātajam, bērniem (tostarp adoptētiem), vecākiem (tostarp aizbildņiem), vecvecākiem un mazbērniem, kas apmeklē Serbijas Republikas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā:

uzņēmējas personas rakstisks uzaicinājums;

k)

militāro un civilo apbedījumu vietu apmeklējumam:

oficiāls dokuments, kas apliecina kapa esamību, kā arī ģimenes vai cita veida saikni starp pieteikuma iesniedzēju un mirušo personu;

l)

personām, kas apmeklē apbedīšanas ceremonijas:

oficiāls dokuments, kas apliecina nāves faktu, kā arī dokuments, kas apliecina ģimenes vai cita veida saikni starp pieteikuma iesniedzēju un mirušo personu;

m)

personām, kas ieceļo medicīnisku iemeslu dēļ un nepieciešamajām pavadošajām personām:

medicīniskās iestādes oficiāls dokuments, kas apliecina medicīniskās aprūpes nepieciešamību šajā iestādē un pavadoņa nepieciešamību, un pierādījums par pietiekamiem finansiāliem līdzekļiem medicīniskās aprūpes izdevumu segšanai;

n)

pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem, kuru ceļojuma mērķis ir apmācība, semināri un konferences, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām:

uzņēmējorganizācijas rakstisks uzaicinājums, apstiprinājums, ka persona pārstāv pilsoniskās sabiedrības organizāciju, un attiecīgā valsts reģistra izziņa par minētās organizācijas nodibināšanu, ko valsts iestāde izsniegusi saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem;

o)

Serbijas Republikas reliģisko kopienu pārstāvjiem:

Serbijas Republikā reģistrētas reliģiskās kopienas rakstisks pieprasījums, kurā norādīts ceļojumu mērķis, ilgums un biežums;

p)

profesiju pārstāvjiem, kas piedalās starptautiskās izstādēs, konferencēs, simpozijos, semināros vai citos līdzīgos pasākumus, kas norisinās dalībvalstu teritorijā:

uzņēmējorganizācijas rakstisks uzaicinājums, kas apstiprina, ka konkrētā persona piedalās šajā pasākumā;

q)

personām, kas ceļo tūrisma nolūkā:

ceļojumu aģentūras vai ceļojuma rīkotāja, ko dalībvalstis akreditējušas vietējās konsulārās sadarbības ietvaros, apliecinājums vai talons, kas apliecina organizēta tūrisma ceļojuma rezervāciju.

2.   Šā panta 1. punktā minētajā rakstiskajā uzaicinājumā ir šāda informācija:

a)

par uzaicināto personu: vārds un uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, pilsonība, personu apliecinošā dokumenta numurs, ceļojuma mērķis un laiks, ieceļošanu skaits un, attiecīgos gadījumos, ielūgto personu pavadošā laulātā vai bērnu vārdi;

b)

par personu, kas uzaicina – vārds, uzvārds un adrese; vai

c)

par uzaicinātāju juridisko personu, uzņēmumu vai organizāciju – pilns nosaukums un adrese, un:

ja ir uzaicinājusi organizācija – uzaicinājuma parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amats,

ja uzaicinājusi juridiska persona, uzņēmums, juridiskās personas vai uzņēmuma filiāle vai birojs, kas atrodas kādas dalībvalsts teritorijā – reģistrācijas numurs, kā to nosaka attiecīgās dalībvalsts tiesību akti.

3.   Šā panta 1. punktā minēto kategoriju personām visu kategoriju vīzas izsniedz saskaņā ar vienkāršotu procedūru, nepieprasot nekādus citus dalībvalstu tiesību aktos paredzētus ielūgumus, pamatojumus vai ceļojuma mērķa apstiprinājumus.

5. pants

Daudzkārtējo ieceļošanas vīzu izsniegšana

1.   Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu līdz pieciem gadiem šādu kategoriju personām:

a)

valstu un provinču/reģionālo valdību un parlamentu, kā arī Konstitucionālās tiesas un Augstākās kasācijas tiesas locekļiem, pildot dienesta pienākumus, ja minētās personas ar šo nolīgumu jau nav atbrīvotas no vīzu prasības, un ar ierobežotu derīguma termiņu līdz viņu amata pilnvaru beigām, ja tas ir īsāks par pieciem gadiem;

b)

oficiālu delegāciju pastāvīgajiem dalībniekiem, kas pēc Serbijas Republikai adresēta oficiāla ielūguma regulāri piedalās sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko dalībvalstu teritorijā;

c)

laulātajiem, bērniem (tostarp adoptētiem), kas ir jaunāki par 21 gadu vai atrodas apgādībā, un vecākiem (tostarp aizbildņiem), kas apmeklē Serbijas Republikas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā, ar ierobežotu derīguma termiņu līdz apmeklējamās personas uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa beigām.

2.   Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu līdz vienam gadam šādu kategoriju pilsoņiem, ar nosacījumu, ka iepriekšējā gadā tie ir saņēmuši vismaz vienu vīzu un to ir izmantojuši atbilstoši apmeklētās valsts tiesību aktiem par ieceļošanu un uzturēšanos un ka pastāv iemesli daudzkārtējās ieceļošanas vīzas pieprasīšanai:

a)

oficiālu delegāciju dalībniekiem, kas pēc Serbijas Republikai adresēta oficiāla ielūguma regulāri piedalās sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko dalībvalstu teritorijā;

b)

darījumu cilvēkiem un uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjiem, kas regulāri ceļo uz dalībvalstīm;

c)

autovadītājiem, kas veic kravu un pasažieru starptautiskos pārvadājumus uz dalībvalstu teritoriju ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti Serbijas Republikā;

d)

apkalpju locekļiem starptautiskos vilcienos, refrižeratoros un lokomotīvēs, kas dodas uz dalībvalstu teritorijām;

e)

žurnālistiem;

f)

personām, kas piedalās zinātnes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitāšu un citās apmaiņas programmās, un kas regulāri ceļo uz dalībvalstīm;

g)

studentiem un pēcdiploma studentiem, kas regulāri ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām;

h)

starptautisku sporta pasākumu dalībniekiem un personām, kas tos profesionālā statusā pavada;

i)

sadraudzības pilsētu un municipalitāšu rīkoto oficiālo apmaiņas programmu dalībniekiem;

j)

personām, kam medicīnisku iemeslu dēļ nepieciešams regulāri ieceļot, un nepieciešamajām pavadošajām personām;

k)

pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem, kuri regulāri ceļo uz dalībvalstīm ar mērķi izglītoties, apmeklēt seminārus un konferences, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām;

l)

Serbijas Republikā reģistrēto reliģisko kopienu pārstāvjiem, kas regulāri ceļo uz dalībvalstīm;

m)

profesiju pārstāvjiem, kas piedalās starptautiskās izstādēs, konferencēs, simpozijos, semināros vai citos līdzīgos pasākumus un regulāri ceļo uz dalībvalstīm.

3.   Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti 2. punktā minēto kategoriju personām izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu, kas ir vismaz 2 un ne vairāk kā 5 gadi, ar nosacījumu, ka iepriekšējos divos gados tie ir izmantojuši uz vienu gadu izsniegto daudzkārtējo ieceļošanas vīzu atbilstoši apmeklētās valsts tiesību aktiem par ieceļošanu un uzturēšanos un ka joprojām pastāv iemesli daudzkārtējās ieceļošanas vīzas pieprasīšanai.

4.   Šā panta 1. līdz 3. punktā minētajām personām uzturēšanās kopējais ilgums dalībvalstu teritorijā 180 dienu laikposmā nepārsniedz 90 dienas.

6. pants

Maksa par vīzu pieteikumu izskatīšanu

1.   Maksa par vīzas pieteikumu izskatīšanu Serbijas Republikas pilsoņiem ir EUR 35.

Iepriekšminēto summu var pārskatīt saskaņā ar 14. panta 4. punktā noteikto procedūru.

Ja Serbijas Republika ES pilsoņiem atjauno vīzas prasību, maksa par vīzu, ko Serbijas Republika pieprasa, nevar būt augstāka par EUR 35 vai to summu, par kuru ir panākta vienošanās, pārskatot maksu par vīzu saskaņā ar 14. panta 4. punktā paredzēto procedūru.

2.   Šādu kategoriju personas ir atbrīvotas no maksas par vīzu pieteikumu izskatīšanu:

a)

oficiālu delegāciju dalībnieki, kas pēc Serbijas Republikai adresēta oficiāla ielūguma piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, pārrunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko dalībvalstu teritorijā;

b)

valsts un provinču/reģionālo valdību un parlamentu, ka arī Konstitucionālās tiesas un Augstākās kasācijas tiesas locekļi, ja viņi ar šo nolīgumu nav jau atbrīvoti no vīzu prasības;

c)

personas, kas piedalās zinātnes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitāšu un citās apmaiņas programmās;

d)

skolēni, studenti, pēcdiploma studenti un pavadošie pedagogi, kas ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties, tostarp saskaņā ar apmaiņas programmām, kā arī citu ar skolu saistītu pasākumu dēļ;

e)

starptautisku sporta pasākumu dalībnieki un personas, kas tos profesionālā statusā pavada;

f)

sadraudzības pilsētu un municipalitāšu rīkoto oficiālo apmaiņas programmu dalībnieki;

g)

invalīdi un, ja vajadzīgs, personas kas tos pavada;

h)

pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji, kuru ceļojuma mērķis ir apmeklēt sanāksmes, seminārus vai piedalīties apmaiņas programmās vai izglītojošos kursos;

i)

personas, kas iesniegušas dokumentus, kas pierāda vajadzību ceļot humanitāru apsvērumu dēļ, lai piedalītos tuva radinieka bēres vai lai apmeklētu smagi slimu tuvu radinieku, tostarp lai saņemtu neatliekamu ārstniecisko palīdzību, un persona, kas šādu personu pavada;

j)

žurnālisti;

k)

autovadītāji, kas veic kravu un pasažieru starptautiskos pārvadājumus uz dalībvalstu teritorijām ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti Serbijas Republikā;

l)

apkalpju locekļi starptautiskos vilcienos, refrižeratoros un lokomotīvēs, kas dodas uz dalībvalstu teritorijām;

m)

tuvi radinieki – laulātais, bērni (tostarp adoptēti), vecāki (tostarp aizbildņi), vecvecāki un mazbērni, kas apmeklē Serbijas Republikas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā;

n)

Serbijas Republikā reģistrēto reliģisko kopienu pārstāvji, kas regulāri ceļo uz dalībvalstīm;

o)

profesiju pārstāvji, kas piedalās starptautiskās izstādēs, konferencēs, simpozijos, semināros vai citos līdzīgos pasākumus, kas norisinās dalībvalstu teritorijā;

p)

pensionāri;

q)

bērni līdz 6 gadu vecumam.

3.   Atkāpjoties no 1. punkta, Bulgārija un Rumānija, kurām ir saistoši Šengenas acquis, bet kuras vēl neizsniedz Šengenas vīzas, var atbrīvot Serbijas Republikas pilsoņus no maksas par attiecīgo valstu īstermiņa uzturēšanās vīzu pieteikumu izskatīšanu līdz dienai, kad saskaņā ar Padomes lēmumu tām jāuzsāk pilnībā piemērot Šengenas acquis attiecībā uz vīzu jautājumiem.

7. pants

Vīzu pieteikumu izskatīšanas procedūru ilgums

1.   Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti lēmumu par vīzas pieteikumu pieņem 10 kalendārajās dienās no pieteikuma un vīzas izsniegšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

2.   Atsevišķos gadījumos termiņu, kas vajadzīgs lēmuma pieņemšanai par vīzas pieteikumu, var pagarināt līdz 30 kalendārajām dienām, jo īpaši ja nepieciešama pieteikuma padziļināta pārbaude.

3.   Steidzamos gadījumos lēmuma pieņemšanas termiņu var samazināt līdz 3 darbadienām vai mazāk.

8. pants

Izceļošana dokumentu nozaudēšanas vai zādzības gadījumā

Eiropas Savienības un Serbijas Republikas pilsoņi, kuri ir nozaudējuši savus personu apliecinošos dokumentus vai kuriem šie dokumenti ir nozagti, uzturoties Serbijas Republikas vai dalībvalstu teritorijā, var bez vīzas vai citas atļaujas šo teritoriju atstāt ar dalībvalsts vai Serbijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārā dienesta izdotiem derīgiem personu apliecinošiem dokumentiem, kas dod tiesības šķērsot robežu.

9. pants

Vīzas pagarināšana ārkārtas apstākļos

Serbijas Republikas pilsoņiem, kuriem force majeure iemeslu dēļ nav iespējams atstāt dalībvalstu teritoriju līdz vīzā norādītajam laikam, vīzas termiņu saskaņā ar uzņēmējvalsts tiesību aktos noteiktajām prasībām bez maksas pagarina uz laiku, kas vajadzīgs, lai atgrieztos savā uzturēšanās valstī.

10. pants

Diplomātiskās pases

1.   Serbijas Republikas pilsoņi, kas ir derīgu diplomātisko pasu turētāji, drīkst ieceļot, izceļot vai tranzītā šķērsot dalībvalstu teritorijas bez vīzas.

2.   Šā panta 1. punktā minētās personas drīkst uzturēties dalībvalstu teritorijās ne ilgāk kā 90 dienas 180 dienu laikposmā.

11. pants

Vīzu teritoriālais derīgums

Ievērojot dalībvalstu normatīvos aktus par valsts drošību un ievērojot ES noteikumus par vīzām ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, Serbijas Republikas pilsoņiem ir tādas pašas tiesības ceļot pa dalībvalstu teritoriju kā Eiropas Savienības pilsoņiem.

12. pants

Apvienotā komiteja nolīguma pārvaldībai

1.   Puses izveido Apvienoto ekspertu komiteju (turpmāk – “Komiteja”), kuras sastāvā ir Eiropas Kopienas un Serbijas Republikas pārstāvji. Kopienu pārstāv Eiropas Kopienu Komisija, kurai palīdz dalībvalstu eksperti.

2.   Komitejai jo īpaši ir šādi uzdevumi:

a)

uzraudzīt šā nolīguma īstenošanu;

b)

ierosināt šā nolīguma grozījumus vai papildinājumus;

c)

risināt domstarpības, kas radušās sakarā ar šā nolīguma noteikumu piemērošanu vai interpretāciju.

3.   Komiteja sanāk pēc vajadzības, ja to pieprasa viena no Pusēm, un vismaz vienu reizi gadā.

4.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

13. pants

Šā nolīguma saistība ar divpusējiem nolīgumiem starp dalībvalstīm un Serbijas Republiku

1.   Stājoties spēkā, šis nolīgums prevalē pār noteikumiem jebkuros divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos vai vienošanās, kas noslēgtas starp atsevišķām dalībvalstīm un Serbijas Republiku, ciktāl minētie nolīgumi vai vienošanās attiecas uz šajā nolīgumā reglamentētiem jautājumiem.

2.   Divpusējus nolīgumus vai vienošanās, kas starp atsevišķām dalībvalstīm un Serbijas Republiku parakstīti pirms 2007. gada 1. janvāra un paredz dienesta pasu turētāju atbrīvošanu no vīzu prasības, turpina piemērot 5 gadus no šā nolīguma stāšanās spēkā, neskarot attiecīgo dalībvalstu vai Serbijas Republikas tiesības minēto 5 gadu laikā denonsēt minētos divpusējos nolīgumus vai apturēt to piemērošanu.

14. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Puses šo nolīgumu ratificē vai apstiprina saskaņā ar savām attiecīgajām procedūrām, un tas stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad Puses viena otrai ir paziņojušas par iepriekšminēto procedūru pabeigšanu.

2.   Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, šis nolīgums stājas spēkā vienīgi dienā, kad stājas spēkā Nolīgums starp Serbijas Republiku un Eiropas Kopienu par personu atpakaļuzņemšanu, ja tā spēkā stāšanās diena ir pēc šā panta 1. punktā paredzētās dienas.

3.   Nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku, ja vien tas netiek izbeigts saskaņā ar šā panta 6. punktu.

4.   Šo nolīgumu var grozīt ar Pušu rakstisku vienošanos. Grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad Puses ir viena otrai paziņojušas par šim nolūkam vajadzīgo iekšējo procedūru pabeigšanu.

5.   Jebkura no Pusēm šo nolīgumu var pilnīgi vai daļēji apturēt sabiedriskās kārtības, valsts drošības aizsardzības vai sabiedrības veselības aizsardzības apsvērumu dēļ. Lēmumu par apturēšanu paziņo otrai Pusei ne vēlāk kā 48 stundas pirms tās stāšanās spēkā. Puse, kas apturējusi šā nolīguma piemērošanu, nekavējoties informē otru Pusi, tiklīdz apturēšanas iemesli vairs nav spēkā.

6.   Jebkura no Pusēm var izbeigt šo nolīgumu, par to rakstiski paziņojot otrai Pusei. Šis nolīgums zaudē spēku 90 dienas pēc šāda paziņojuma dienas.

Nolīgums ir sagatavots divi tūkstoši septītā gada septembra astoņpadsmitajā datumā divos eksemplāros visās Līgumslēdzēju pušu oficiālajās valodās, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За Европску зајелницу

Image

Image

За Република Сърбия

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbii

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Република Србиjу

Image

PIELIKUMS

NOLĪGUMA PROTOKOLS PAR DALĪBVALSTĪM, KAS PILNĪBĀ NEPIEMĒRO ŠENGENAS ACQUIS

Dalībvalstis, kurām Šengenas acquis ir saistošs, bet kuras vēl neizsniedz Šengenas vīzas, jo šajā jautājumā gaida attiecīgo Padomes lēmumu, izsniedz attiecīgās valsts vīzas, kuras ir derīgas tikai attiecīgās valsts teritorijā.

Šīs dalībvalstis var saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Lēmumu Nr. 895/2006/EK vienpusēji atzīt Serbijas Republikas pilsoņiem izsniegtās Šengenas vīzas un uzturēšanās atļaujas tranzītam caur savu teritoriju.

Ņemot vērā, ka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Lēmums Nr. 895/2006/EK neattiecas uz Rumāniju un Bulgāriju, Eiropas Komisija iesniegs priekšlikumu ar līdzīgiem noteikumiem, lai minētās valstis varētu tranzītam caur savu teritoriju vienpusēji atzīt Šengenas vīzas un uzturēšanās atļaujas un citus līdzīgus dokumentus, ko izsniegušas citas dalībvalstis, kuras vēl nav pilnībā iekļāvušās Šengenas zonā.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR DĀNIJU

Puses ņem vērā, ka šis nolīgums neattiecas uz Dānijas Karalistes diplomātisko pārstāvniecību un konsulāro dienestu vīzu izsniegšanas procedūrām.

Šādos apstākļos ir vēlams, ka Dānijas un Serbijas Republikas iestādes nekavējoties noslēdz divpusēju nolīgumu par īstermiņa vīzu izsniegšanas atvieglināšanu ar līdzīgiem noteikumiem, kādi ir nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Serbijas Republiku.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ APVIENOTO KARALISTI UN ĪRIJU

Puses ņem vērā, ka šo nolīgumu nepiemēro Apvienotās Karalistes un Īrijas teritorijās.

Šādos apstākļos ir vēlams, ka Apvienotās Karalistes, Īrijas un Serbijas Republikas iestādes noslēdz divpusējus nolīgumus par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ĪSLANDI UN NORVĒĢIJU

Puses ņem vērā ciešās attiecības starp Eiropas Kopienu un Īslandi un Norvēģiju, jo īpaši atbilstīgi 1999. gada 18. maija Nolīgumam par minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un attīstībā.

Šādos apstākļos ir vēlams, ka Norvēģijas, Īslandes un Serbijas Republikas iestādes nekavējoties noslēdz divpusējus nolīgumus par īstermiņa vīzu izsniegšanas atvieglināšanu ar līdzīgiem noteikumiem, kādi ir nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Serbijas Republiku.

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA PAR ŠVEICES KONFEDERĀCIJU UN LIHTENŠTEINU

(ja nepieciešama)

Ja Nolīgums starp ES, EK un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas iesaistīšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā un minētā nolīguma Protokols par Lihtenšteinu ir stājies spēkā, pirms pabeigtas sarunas ar Serbijas Republiku, pievienos arī līdzīgu deklarāciju par Šveici un Lihtenšteinu.

EIROPAS KOPIENAS DEKLARĀCIJA PAR VĪZAS PRASĪBAS PĀRSKATĪŠANU DIENESTA PASU TURĒTĀJIEM

Ņemot vērā, ka dienesta pasu turētāju atbrīvošana no vīzu prasības, kas paredzēta pirms 2007. gada 1. janvāra noslēgtajos divpusējos nolīgumos starp atsevišķām dalībvalstīm un Serbijas Republiku, paliek spēkā un ir piemērojama tikai 5 gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās, neskarot attiecīgo dalībvalstu vai Serbijas Republikas tiesības minēto 5 gadu laikā denonsēt šos divpusējos nolīgumus vai apturēt to piemērošanu, Eiropas Komisija, vēlākais, 4 gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā atkārtoti novērtēs dienesta pasu turētāju situāciju, lai saskaņā ar 14. panta 4. punktā paredzēto procedūru pieņemtu iespējamos šā nolīguma grozījumus.

EIROPAS KOPIENAS DEKLARĀCIJA PAR VĪZAS PIEPRASĪTĀJU PIEKĻUVI INFORMĀCIJAI UN INFORMĀCIJAS SASKAŅOŠANU ATTIECĪBĀ UZ ĪSTERMIŅA VĪZU IZSNIEGŠANAS PROCEDŪRĀM UN DOKUMENTIEM, KAS IESNIEDZAMI, PIEPRASOT ĪSTERMIŅA VĪZU

Atzīstot to, cik svarīga vīzas pieprasītājiem ir pārskatāmība, Eiropas Kopiena norāda, ka 2006. gada 19. jūlijā Eiropas Komisija ir pieņēmusi likumdošanas priekšlikumu pārstrādāt Kopīgo konsulāro instrukciju diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajiem dienestiem par vīzām, ko šobrīd apspriež Eiropas Parlaments un Padome un kas reglamentē jautājumu par vīzas pieprasītāju piekļuvi dalībvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajiem dienestiem.

Attiecībā uz informāciju, kas ir jāsniedz vīzas pieprasītājiem, Eiropas Kopiena uzskata, ka ir jāveic attiecīgi pasākumi:

vispārīgi ir jāizveido vīzas pieprasītājiem pamatinformācijas kopsavilkums par procedūrām un nosacījumiem, kas jāievēro pieprasot vīzu, un par izdoto vīzu derīgumu,

Eiropas Kopiena sastādīs minimālo prasību sarakstu, lai nodrošinātu, ka vīzas pieprasītāji saņem vienotu un saskaņotu pamatinformāciju un tiem prasa iesniegt vienus un tos pašus pavaddokumentus.

Iepriekšminētā informācija, tostarp vietējās konsulārās sadarbības ietvaros dalībvalstu akreditēto ceļojumu aģentūru un ceļojumu rīkotāju saraksti, ir plaši jāpaziņo atklātībai (konsulātu ziņojumu dēļi, brošūras, tīmekļa vietnes u. tml.).

Dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārie dienesti sniedz informāciju par īstermiņa vīzu izsniegšanas atvieglojumiem saskaņā ar Šengenas acquis katrā atsevišķā gadījumā.

Eiropas Kopiena ņem vērā Serbijas iestāžu izteikto gatavību iesaistīties minētās informācijas izplatīšanā.

EIROPAS KOPIENAS DEKLARĀCIJA PAR ATVIEGLOJUMIEM ĢIMENES LOCEKĻIEM UN BONA FIDE VĪZAS PIETEIKUMA IESNIEDZĒJIEM

Eiropas Kopiena ņem vērā Serbijas Republikas ieteikumu paplašināt ģimenes locekļu, kuriem ir tiesības izmantot vīzu atvieglotās izsniegšanas priekšrocības, definīciju, kā arī to, cik lielu nozīmi Serbijas Republika piešķir šīs kategorijas personu pārvietošanās vienkāršošanai.

Lai atvieglotu pārvietošanos paplašinātam personu lokam, kas ģimenes saitēm saistītas ar Serbijas pilsoņiem, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijās (jo īpaši brāļiem, māsām un viņu bērniem), Eiropas Kopiena aicina dalībvalstu konsulārās iestādes pilnībā izmantot acquis communautaire paredzētās iespējas atvieglot vīzas izsniegšanu minētās kategorijas personām, tostarp vīzas pieteikuma iesniedzējiem pieprasīto dokumentāro pierādījumu vienkāršošanu, atbrīvošanu no pieteikuma izskatīšanas maksas un, atbilstošos gadījumos, daudzkārtējas ieceļošanas vīzas izsniegšanu.

Turklāt Eiropas Kopiena aicina dalībvalstu konsulārās iestādes pilnībā izmantot visas iespējas, lai atvieglotu vīzas izsniegšanu bona fide vīzas pieprasījuma iesniedzējiem.

BULGĀRIJAS, UNGĀRIJAS UN RUMĀNIJAS POLITISKĀ DEKLARĀCIJA PAR VIETĒJO PIEROBEŽAS SATIKSMI

Bulgārija, Ungārija un Rumānija izsaka savu vēlmi uzsākt sarunas ar Serbijas Republiku par divpusējiem nolīgumiem, lai ieviestu vietējās pierobežas satiksmes režīmu, kas izveidots ar 2006. gada 20. decembrī pieņemto Regulu (EK) Nr. 1931/2006, ar ko nosaka vietējās pierobežas satiksmes noteikumus pie dalībvalstu ārējām sauszemes robežām un ar ko groza Šengenas Konvencijas noteikumus.


19.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 334/148


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 22. novembris),

lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Moldovas Republiku par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti

(2007/826/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 63. panta 3. punkta b) apakšpunktu saistībā ar tā 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

tā kā:

(1)

Komisija Eiropas Kopienas vārdā risināja sarunas par nolīgumu ar Moldovas Republiku par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti.

(2)

Ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu nākotnē, nolīgums Eiropas Kopienas vārdā tika parakstīts 2007. gada 10. oktobrī saskaņā ar Padomes 2007. gada 9. oktobra Lēmumu.

(3)

Nolīgums būtu jāapstiprina.

(4)

Ar nolīgumu izveido Apvienoto atpakaļuzņemšanas komiteju, kas var pieņemt savu reglamentu. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt vienkāršotu procedūru Kopienas nostājas izstrādāšanai šajā jautājumā.

(5)

Saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Apvienotā Karaliste ir paziņojusi savu vēlmi piedalīties šā lēmuma pieņemšanā un piemērošanā.

(6)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un neskarot minētā protokola 4. pantu, Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un Īrijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(7)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un Dānijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Moldovas Republiku par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam (1).

2. pants

Padomes priekšsēdētājs sniedz nolīguma 22. panta 2. punktā paredzēto paziņojumu (2).

3. pants

Komisija pārstāv Kopienu Apvienotajā atpakaļuzņemšanas komitejā, kas izveidota ar nolīguma 18. pantu.

4. pants

Apspriedusies ar Padomes izraudzītu īpašu komiteju, Komisija pieņem Kopienas nostāju Apvienotajā atpakaļuzņemšanas komitejā attiecībā uz tās reglamenta pieņemšanu saskaņā ar nolīguma 18. panta 5. punktu.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2007. gada 22. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. PINHO


(1)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 149 lpp.

(2)  Nolīguma spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Moldovas Republiku par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti

AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES,

EIROPAS KOPIENA, turpmāk “Kopiena”,

un

MOLDOVAS REPUBLIKA, turpmāk “Moldova”,

APŅĒMUŠĀS veicināt savu sadarbību, lai efektīvāk apkarotu nelikumīgu imigrāciju,

VĒLOTIES ar šo nolīgumu un uz savstarpīguma pamata paredzēt ātras un efektīvas procedūras, lai varētu identificēt un droši un pienācīgi nosūtīt atpakaļ personas, kuras neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz Moldovas vai kādas Eiropas Savienības dalībvalsts teritoriju, un sadarbības garā veicināt šādu personu tranzītu,

UZSVEROT, ka šis nolīgums neskar tādas Kopienas, Eiropas Savienības dalībvalstu un Moldovas tiesības, saistības un pienākumus, kas izriet no starptautiskām tiesībām, un jo īpaši – no 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas un 1951. gada 28. jūlija Konvencijas par bēgļu statusu, un 1984. gada 10. decembra Konvencijas pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos vai sodīšanu,

ŅEMOT VĒRĀ, ka šis nolīgums ietilpst Eiropas Kopienas dibināšanas līguma IV sadaļas darbības jomā un tā noteikumi neattiecas uz Dānijas Karalisti saskaņā ar Protokolu par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a)

“Līgumslēdzējas puses” ir Moldova un Kopiena;

b)

“Moldovas valstspiederīgais” ir jebkura persona, kurai ir Moldovas pilsonība;

c)

“dalībvalsts valstspiederīgais” ir jebkura persona, kurai ir kādas dalībvalsts valstspiederība, kā noteikts Kopienā;

d)

“dalībvalsts” ir jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts, izņemot Dānijas Karalisti;

e)

“trešās valsts valstspiederīgais” ir jebkura persona, kurai ir tādas valsts valstspiederība, kas nav Moldova vai kāda no dalībvalstīm;

f)

“bezvalstnieks” ir jebkura persona, kurai nav valstspiederības;

g)

“uzturēšanās atļauja” ir Moldovas vai kādas dalībvalsts izsniegta jebkura veida atļauja, kas personai dod tiesības uzturēties attiecīgās valsts teritorijā. Tas neietver pagaidu atļaujas, kas atļauj uzturēties tās teritorijā saistībā ar patvēruma pieteikuma vai uzturēšanās atļaujas pieteikuma izskatīšanu;

h)

“robežšķērsošanas vieta” ir vietas, kur Moldovas vai dalībvalstu kompetentās iestādes ir atļāvušas šķērsot savas attiecīgās robežas, tostarp starptautiskās lidostas;

i)

“vīza” ir Moldovas vai dalībvalsts izsniegta atļauja vai pieņemts lēmums, kas vajadzīgs, lai ieceļotu attiecīgajā teritorijā vai šķērsotu to tranzītā. Tas neattiecas uz lidostas tranzīta vīzu;

j)

“pieprasījuma iesniedzēja valsts” ir valsts (Moldova vai kāda no dalībvalstīm), kura iesniedz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu saskaņā ar nolīguma 7. pantu vai tranzīta pieteikumu saskaņā ar nolīguma 14. pantu;

k)

“pieprasījuma saņēmēja valsts” ir valsts (Moldova vai kāda no dalībvalstīm), kurai iesniedz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu saskaņā ar nolīguma 7. pantu vai tranzīta pieteikumu saskaņā ar nolīguma 14. pantu;

l)

“kompetentā iestāde” ir jebkura Moldovas valsts iestāde vai kādas dalībvalsts iestāde, kurai ir uzticēta šā nolīguma īstenošana saskaņā ar tā 19. panta 1. punkta a) apakšpunktu;

m)

“pierobežas apgabals” ir 30 km josla no kopīgās sauszemes robežas starp dalībvalsti un Moldovu, kā arī jūras ostu teritorijas, tostarp muitas zonas, un dalībvalstu un Moldovas starptautiskās lidostas;

n)

“tranzīts” ir pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijas šķērsošana, ko veic trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks, kad viņš dodas no pieprasījuma iesniedzējas valsts uz galamērķa valsti.

I IEDAĻA

MOLDOVAS ATPAKAĻUZŅEMŠANAS PIENĀKUMI

2. pants

Savas valsts valstspiederīgo atpakaļuzņemšana

1.   Pēc dalībvalsts pieprasījuma Moldova bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visas personas, kuras neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts teritoriju, ja ir pierādīts vai var pamatoti uzskatīt, balstoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, kā šīs personas ir Moldovas valstspiederīgie.

2.   Moldova arī uzņem atpakaļ:

personu, kas minētas 1. punktā, nepilngadīgos, neprecētos bērnus, neņemot vērā viņu dzimšanas vietu vai valstspiederību, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī,

personu, kas minētas 1. punktā, laulātos, kuriem ir citas valsts valstspiederība, ar noteikumu, ka viņiem ir tiesības ieceļot un uzturēties vai ir tiesības saņemt ieceļošanas un uzturēšanās atļauju Moldovā, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī.

3.   Moldova arī uzņem atpakaļ personas, kurām atņemta Moldovas valstspiederība vai kuras atteikušās no tās pēc ieceļošanas dalībvalsts teritorijā, ja vien dalībvalsts vismaz nav solījusi šīs personas naturalizēt.

4.   Pēc tam, kad Moldova ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, Moldovas kompetentā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde nekavējoties un ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā izsniedz atpakaļ uzņemamās personas atgriešanai nepieciešamos ceļošanas dokumentus ar derīguma termiņu vismaz 3 mēneši. Ja juridisku vai faktisku iemeslu dēļ attiecīgo personu nevar pārvietot sākotnēji izsniegtā ceļošanas dokumenta derīguma termiņa laikā, Moldovas kompetentā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde 14 kalendāro dienu laikā izsniedz jaunu ceļošanas dokumentu ar tādu pašu derīguma termiņu. Ja Moldova 14 kalendāro dienu laikā nav izsniegusi jaunu ceļošanas dokumentu, tad uzskata, ka tā piekrīt izmantot ES standarta ceļošanas dokumentu izraidīšanas vajadzībām (1).

5.   Pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts ņem vērā personas izvēli attiecībā uz atpakaļuzņemšanas valsti, ja personai papildus Moldovas valstspiederībai ir arī citas trešās valsts valstspiederība.

3. pants

Trešās valsts valstspiederīgo un bezvalstnieku atpakaļuzņemšana

1.   Pēc dalībvalsts pieprasījuma Moldova bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visus trešās valsts valstspiederīgos un bezvalstniekus, kuri neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts teritoriju, ja saskaņā ar 9. pantu ir pierādīts vai var pamatoti uzskatīt, balstoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, ka:

a)

šādām personām ir vai ieceļošanas laikā bija Moldovas izsniegta derīga vīza vai uzturēšanās atļauja; vai

b)

šādas personas nelegāli tieši ieceļojušas dalībvalsts teritorijā pēc tam, kad tās uzturējušās Moldovas teritorijā vai šķērsojušas to tranzītā.

2.   Šā panta 1. punktā noteiktais atpakaļuzņemšanas pienākums neattiecas uz gadījumiem, kad:

a)

trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks bijis tikai gaisa ceļojuma tranzītā caur Moldovas starptautisko lidostu; vai

b)

pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts trešās valsts valstspiederīgajam vai bezvalstniekam ir izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju pirms vai pēc ieceļošanas tās teritorijā, izņemot gadījumus, ja:

attiecīgajai personai ir Moldovas izsniegta vīza vai uzturēšanās atļauja ar garāku derīguma termiņu, vai

pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts vīza vai uzturēšanās atļauja iegūta, izmantojot viltotus vai nepatiesus dokumentus vai sniedzot nepatiesus apgalvojumus, vai

attiecīgā persona neievēro ar vīzu saistītos nosacījumus.

3.   Pēc tam, kad Moldova ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts izsniedz personai, kuras atpakaļuzņemšana ir apstiprināta, ES standarta ceļošanas dokumentu izraidīšanas vajadzībām (1).

II IEDAĻA

KOPIENAS ATPAKAĻUZŅEMŠANAS PIENĀKUMI

4. pants

Savas valsts valstspiederīgo atpakaļuzņemšana

1.   Pēc Moldovas pieprasījuma dalībvalsts bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visas personas, kuras neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts teritoriju, ja ir pierādīts vai var pamatoti uzskatīt, balstoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, kā šīs personas ir attiecīgās dalībvalsts valstspiederīgie.

2.   Dalībvalsts arī uzņem atpakaļ:

personu, kas minētas 1. punktā, nepilngadīgos, neprecētos bērnus, neņemot vērā viņu dzimšanas vietu vai valstspiederību, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības Moldovā,

personu, kas minētas 1. punktā, laulātos, kuriem ir citas valsts valstspiederība, ar noteikumu, ka viņiem ir tiesības ieceļot un uzturēties vai ir tiesības saņemt ieceļošanas un uzturēšanās atļauju dalībvalstī, izņemot, ja viņiem ir patstāvīgas uzturēšanās tiesības Moldovā.

3.   Dalībvalsts uzņem atpakaļ arī personas, kurām pēc ieceļošanas Moldovas teritorijā atņemta dalībvalsts valstspiederība vai kuras atteikušās no tās, ja vien Moldova nav vismaz solījusi šīs personas naturalizēt.

4.   Pēc tam, kad pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, kompetentā attiecīgās dalībvalsts diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde nekavējoties un ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā izsniedz atpakaļ uzņemamās personas atgriešanai nepieciešamos ceļošanas dokumentus ar derīguma termiņu vismaz 3 mēneši. Ja juridisku vai faktisku iemeslu dēļ attiecīgo personu nevar pārvietot sākotnēji izsniegtā ceļošanas dokumenta derīguma termiņa laikā, attiecīgās dalībvalsts kompetentā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde 14 kalendāro dienu laikā izsniedz jaunu ceļošanas dokumentu ar tādu pašu derīguma termiņu.

5.   Moldova ņem vērā personas izvēli attiecībā uz atpakaļuzņemšanas valsti, ja personai papildus pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts valstspiederībai ir arī citas trešās valsts valstspiederība.

5. pants

Trešās valsts valstspiederīgo un bezvalstnieku atpakaļuzņemšana

1.   Pēc Moldovas pieprasījuma dalībvalsts bez papildu formalitātēm, kas nav paredzētas šajā nolīgumā, uzņem atpakaļ visus trešās valsts valstspiederīgos un bezvalstniekus, kuri neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz Moldovas teritoriju, ja saskaņā ar 9. pantu ir pierādīts vai var pamatoti uzskatīt, balstoties uz sniegtiem prima facie pierādījumiem, ka:

a)

šādām personām ir vai ieceļošanas laikā bija pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts izsniegta derīga vīza vai uzturēšanās atļauja; vai

b)

šādas personas nelegāli tieši ieceļojušas Moldovas teritorijā pēc tam, kad tās uzturējušās pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts teritorijā vai šķērsojušas to tranzītā.

2.   Šā panta 1. punktā noteiktais atpakaļuzņemšanas pienākums neattiecas uz gadījumiem, kad:

a)

trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks bijis tikai gaisa ceļojuma tranzītā caur starptautisko lidostu pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī; vai

b)

Moldova trešās valsts valstspiederīgajam vai bezvalstniekam ir izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju pirms vai pēc ieceļošanas tās teritorijā, izņemot gadījumus, ja

attiecīgajai personai ir pieprasījuma saņēmējas valsts izsniegta vīza vai uzturēšanās atļauja, un šā dokumenta derīguma termiņš ir garāks, vai

Moldovas vīza vai uzturēšanās atļauja iegūta, izmantojot viltotus vai nepatiesus dokumentus vai sniedzot nepatiesus apgalvojumus, vai

attiecīgā persona neievēro ar vīzu saistītos nosacījumus.

3.   Šā panta 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, kas izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju. Ja divas vai vairākas dalībvalstis izsniegušas vīzu vai uzturēšanās atļauju, 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, kas izsniegusi dokumentu, kuram ir garāks derīguma termiņš, vai – ja vienam vai vairākiem no tiem beidzies derīguma termiņš – dokumentu, kas joprojām ir derīgs. Ja visiem dokumentiem beidzies derīguma termiņš, 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, kas izsniegusi dokumentu, kuram ir nesenākais derīguma termiņš. Ja šādus dokumentus nevar uzrādīt, 1. punktā minēto atpakaļuzņemšanas pienākumu uzņemas pēdējā dalībvalsts, no kuras persona ir izceļojusi.

4.   Pēc tam, kad dalībvalsts ir apstiprinājusi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, Moldova izsniedz personas, kuras atpakaļuzņemšana ir apstiprināta, atgriešanai nepieciešamo ceļošanas dokumentu.

III IEDAĻA

ATPAKAĻUZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

6. pants

Principi

1.   Ievērojot 2. punktu, lai pārsūtītu personu, kas jāuzņem atpakaļ, pamatojoties uz vienu no 2. līdz 5. pantā minētajiem pienākumiem, ir jāiesniedz atpakaļuzņemšanas pieprasījums pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentai iestādei.

2.   Atpakaļuzņemšanas pieprasījums nav vajadzīgs, ja personai, kas jāuzņem atpakaļ, ir derīgs ceļošanas dokuments un gadījumā, ja šī persona ir trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks, arī pieprasījuma saņēmējas valsts derīga vīza vai uzturēšanās atļauja.

3.   Ja persona ir aizturēta pieprasījuma iesniedzējas valsts pierobežas apgabalā (ietverot lidostas) pēc robežas nelikumīgas šķērsošanas, personai ierodoties tieši no pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijas, pieprasījuma iesniedzēja valsts var iesniegt atpakaļuzņemšanas pieprasījumu 2 dienu laikā pēc šīs personas aizturēšanas (paātrinātā procedūra).

7. pants

Atpakaļuzņemšanas pieprasījuma saturs

1.   Iespēju robežās atpakaļuzņemšanas pieprasījumā jābūt šādai informācijai:

a)

ziņas par personu, kura jāuzņem atpakaļ (piemēram, vārdi, uzvārdi, dzimšanas datums un, ja iespējams, dzimšanas vieta un pēdējā dzīvesvieta), un attiecīgā gadījumā arī ziņas par nepilngadīgajiem, neprecētajiem bērniem un/vai laulātajiem,

b)

norādes par pierādījumiem vai prima facie pierādījumiem attiecībā uz valstspiederību, tranzītu, trešās valsts un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas pamatojumu un nelikumīgu ieceļošanu un uzturēšanos.

2.   Iespēju robežās atpakaļuzņemšanas pieprasījumā ir arī šāda informācija:

a)

paziņojums ar norādi par to, ka pārvietojamai personai var būt vajadzīga palīdzība vai aprūpe, ja attiecīgā persona ir skaidri izteikusi piekrišanu šādai norādei;

b)

jebkurš cits aizsardzības vai drošības pasākums, vai informācija par personas veselību, kas varētu būt vajadzīgi konkrētajā pārsūtīšanas gadījumā.

3.   Kopēja veidlapa, kas izmantojama atpakaļuzņemšanas pieprasījumiem, ir pievienota šim nolīgumam kā 5. pielikums.

8. pants

Pierādījumi attiecībā uz valstspiederību

1.   Saskaņā ar 2. panta 1. punktu un 4. panta 1. punktu valstspiederību var pierādīt ar šā nolīguma 1. pielikumā minētajiem dokumentiem, pat ja to derīguma termiņš ir beidzies. Ja šādus dokumentus uzrāda, dalībvalstis un Moldova savstarpēji atzīst attiecīgo valstspiederību, neveicot papildu izmeklēšanu. Valstspiederību nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem.

2.   Saskaņā ar 2. panta 1. punktu un 4. panta 1. punktu valstspiederību ar prima facie pierādījumiem var pierādīt jo īpaši ar šā nolīguma 2. pielikumā minētajiem dokumentiem, pat ja to derīguma termiņš ir beidzies. Ja uzrāda šādus dokumentus, dalībvalstis un Moldova uzskata, ka valstspiederība ir konstatēta, ja vien tās nevar pierādīt citādi. Valstspiederību nevar pierādīt prima facie ar viltotiem dokumentiem.

3.   Ja nevar uzrādīt nevienu no 1. vai 2. pielikumā minētajiem dokumentiem, attiecīgās pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentās diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības pēc pieprasījuma vienojas ar pieprasījuma iesniedzējas valsts kompetento iestādi, lai bez liekas kavēšanās un vēlākais 3 darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas intervētu personu tās valstspiederības noskaidrošanai.

9. pants

Pierādījumi attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem

1.   3. panta 1. punktā un 5. panta 1. punktā paredzētās trešās valsts valstspiederīgo un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas pamatojums ir apliecināms jo īpaši ar šā nolīguma 3. pielikumā minētajiem pierādījumiem; to nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem. Dalībvalstis un Moldova savstarpēji atzīst jebkuru tādu pierādījumu, neveicot papildu izmeklēšanu.

2.   Trešās valsts valstspiederīgo un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanas pamatojums prima facie, kas paredzēts 3. panta 1. punktā un 5. panta 1. punktā ir apliecināms jo īpaši ar šā nolīguma 4. pielikumā minētajiem pierādījumiem; to nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem. Ja uzrāda tādu prima facie pierādījumu, dalībvalstis un Moldova uzskata, ka pamatojums ir noskaidrots, ja vien tās nevar pierādīt citādi.

3.   Ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nelikumību konstatē no attiecīgās personas ceļošanas dokumentiem, kuros trūkst vajadzīgās vīzas vai citas uzturēšanās atļaujas attiecībā uz pieprasījuma iesniedzējas valsts teritoriju. Pieprasījuma iesniedzējas valsts paziņojums par konstatējumu, ka attiecīgajai personai nav vajadzīgo ceļošanas dokumentu, vīzas vai uzturēšanas atļaujas, tāpat ir nelikumīgas ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās prima facie pierādījums.

10. pants

Termiņi

1.   Atpakaļuzņemšanas pieprasījums ir jāiesniedz pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentai iestādei ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no dienas, kad pieprasījuma iesniedzējas valsts kompetentā iestāde ir ieguvusi informāciju par to, ka trešās valsts valstspiederīgais vai bezvalstnieks neatbilst vai vairs neatbilst nosacījumiem, kas ir spēkā attiecībā uz ieceļošanu, atrašanos vai uzturēšanos. Ja iesniegt pieprasījumu laikā traucē juridiski vai faktiski šķēršļi, termiņš pēc pieprasījuma iesniedzējās valsts lūguma var tikt pagarināts, bet tikai līdz brīdim, kad šķēršļi ir novērsti.

2.   Atbildi uz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu sniedz rakstiski:

2 darba dienu laikā, ja pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar paātrināto procedūru (6. panta 3. punkts),

11 kalendāro dienu laikā visos pārējos gadījumos.

Šie termiņi sākas no atpakaļuzņemšanas pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja šajā termiņā atbilde nav saņemta, uzskata, ka pārsūtīšana ir apstiprināta.

3.   Ja ir kādi juridiski vai faktiski šķēršļi, kuru dēļ nav iespējams atbildēt 11 darba dienu laikā, termiņu pēc