ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 325

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 11. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1450/2007 (2007. gada 10. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1451/2007 (2007. gada 4. decembris) par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū ( 1 )

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1452/2007 (2007. gada 7. decembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

66

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1453/2007 (2007. gada 10. decembris), ar ko nosaka standarta maksu par saimniecības apgrozījuma pārskatu lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla 2008. pārskata gadam

68

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1454/2007 (2007. gada 10. decembris), ar ko dažiem lauksaimniecības produktiem nosaka kopīgus noteikumus par konkursa procedūru eksporta kompensāciju noteikšanai

69

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1455/2007 (2007. gada 10. decembris) par kvotu atvēršanu Ēģiptes izcelsmes rīsu ievešanai Kopienā

74

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1456/2007 (2007. gada 10. decembris), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 2058/96, (EK) Nr. 2375/2002, (EK) Nr. 2377/2002, (EK) Nr. 2305/2003, (EK) Nr. 955/2005, (EK) Nr. 969/2006 un (EK) Nr. 1964/2006 par importa tarifa kvotu atvēršanu un pārvaldīšanu rīsu un labības nozarē

76

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1457/2007 (2007. gada 10. decembris), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1109/2007 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2007./2008. saimnieciskajā gadā

81

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/810/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 19. novembris) par to, lai Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Nolīgumam par sadarbību un muitas savienību starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Sanmarīno Republiku saistībā ar Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību līgumslēdzēju pušu statusā pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai

83

Protokols Nolīgumam par sadarbību un muitas savienību starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Sanmarīno Republiku saistībā ar Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību līgumslēdzēju pušu statusā pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai

84

 

 

Dalībvalstu valdību pārstāvju konference

 

 

2007/811/EK, Euratom

 

*

Dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (2007. gada 5. decembris), ar ko ieceļ Eiropas Kopienu Tiesas tiesnesi

89

 

 

Komisija

 

 

2007/812/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 28. novembris), ar ko Nīderlandei saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 41/2007 IIA pielikumu piešķir trīs papildu dienas jūrā, lai īstenotu programmu pastiprinātai novērotāju izvietošanai (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5711)

90

 

 

2007/813/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 28. novembris), ar ko Spānijai iedala papildu dienas jūrā ICES VIIIc un IXa rajonā, izņemot Kadisas jūras līci (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5719)

92

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

11.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1450/2007

(2007. gada 10. decembris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 11. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 10. decembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 756/2007 (OV L 172, 30.6.2007., 41. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 10. decembra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

IL

181,8

MA

71,9

SY

68,2

TR

101,5

ZZ

105,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

52,5

TR

86,6

ZZ

111,8

0709 90 70

JO

149,8

MA

59,6

TR

104,0

ZZ

104,5

0805 10 20

AR

21,9

AU

10,4

BR

25,6

SZ

31,4

TR

51,4

ZA

40,4

ZW

26,4

ZZ

29,6

0805 20 10

MA

77,7

ZZ

77,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,4

HR

32,2

IL

66,8

TR

75,3

UY

95,3

ZZ

66,2

0805 50 10

EG

90,7

TR

105,2

ZA

65,9

ZZ

87,3

0808 10 80

AR

79,2

CL

86,0

CN

70,1

MK

33,9

US

77,9

ZA

82,4

ZZ

71,6

0808 20 50

AR

71,4

CN

45,8

TR

145,7

US

107,8

ZZ

92,7


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


11.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1451/2007

(2007. gada 4. decembris)

par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1), un jo īpaši tās 16. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 98/8/EK dalībvalstis var atļaut laist tirgū tikai tādus biocīdos produktus, kas satur minētās direktīvas I, IA vai IB pielikumā iekļautās aktīvās vielas. Tomēr atbilstīgi Direktīvas 98/8/EK 16. panta 1. punktā minētajiem pārejas pasākumiem dalībvalstis var atļaut laist tirgū biocīdos produktus, kas satur aktīvās vielas, kuras nav iekļautas Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā un kuras 2000. gada 14. maijā jau bijušas laistas tirgū, turpmāk tekstā “esošas aktīvās vielas”. Saskaņā ar tā paša panta 2. punktu jāizpilda 10 gadu darba programma visu esošo aktīvo vielu pārskatīšanai. Minētā darba programma bija paredzēta, lai identificētu esošās aktīvās vielas un identificētu tās vielas, kuras saskaņā ar pārskatīšanas programmu jānovērtē to iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā.

(2)

Programmas sākotnējā fāze bija noteikta Komisijas 2000. gada 7. septembra Regulā (EK) Nr. 1896/2000 attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK par biocīdajiem produktiem 16. panta 2. punktā minētās programmas pirmo posmu (2).

(3)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1896/2000 bija jāidentificē esošās aktīvās vielas, kas paredzētas izmantošanai biocīdajos produktos, un jānovērtē to iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā vienā vai vairākos produktu veidos, un jāpaziņo vēlākais līdz 2002. gada 28. martam.

(4)

Komisijas 2003. gada 4. novembra Regulā (EK) Nr. 2032/2003 par otro fāzi 10 gadu darba programmā, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punktā par biocīdo produktu laišanu tirgū un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1896/2000 (3), izveidots esošo aktīvo vielu saraksts. Minētajā sarakstā iekļautas aktīvās vielas, kas ir identificētas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1896/2000 3. panta 1. punktu vai 5. panta 2. punktu vai par kurām saskaņā ar šīs regulas 4. panta 1. punktu paziņojumā ir iesniegta līdzvērtīga informācija.

(5)

Regulas (EK) Nr. 2032/2003 II pielikumā arī ir noteikts pilnīgs to esošo aktīvo vielu saraksts, kas jānovērtē atbilstīgi pārskatīšanas programmai. Minētajā sarakstā iekļautas aktīvās vielas, par kurām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1896/2000 4. panta 2. punktu ir bijis pieņemts vismaz viens paziņojums vai par kurām dalībvalsts ir izteikusi ieinteresētību saskaņā ar minētās regulas 5. panta 3. punktu. Norādītajā sarakstā ir konkretizēti attiecīgie produktu veidi.

(6)

Ar Regulu (EK) Nr. 2032/2003 vairākas pārskatīšanas programmā sākotnēji neiekļautas aktīvās vielas vai vielas/produktu veida kombinācijas ir atļauts pārbaudīt atbilstīgi tiem pašiem nosacījumiem kā aktīvās vielas, ko novērtē atbilstīgi pārskatīšanas programmai, ja ieinteresētie operatori līdz 2006. gada 1. martam iesniedz pilnīgu dokumentāciju.

(7)

Ar Regulas (EK) Nr. 2032/2003 4. panta 2. punktu 2006. gada 1. septembris ir noteikts par termiņu, pēc kura produkti, kas satur saskaņā ar pārskatīšanas programmu nepārbaudītas aktīvās vielas, ir jāizņem no tirgus.

(8)

Regulas (EK) Nr. 2032/2003 4. panta 3. punktā ir noteikts, ka esošās aktīvās vielas, kuras nav identificējušas personas, kas tās izmanto biocīdajos produktos, nav laistas tirgū izmantošanai par biocīdiem pirms 2000. gada 14. maija. Tomēr šī pielīdzināšana jaunām aktīvām vielām nav jāizprot tādā nozīmē, ka attiecībā uz noteiktā kārtībā neidentificētām esošajām aktīvajām vielām var izmantot pagaidu atļaujas vai ilgāku datu aizsardzības periodu, kas paredzēts patiešām jaunām aktīvajām vielām. Tā ka attiecīgajam noteikumam tādā nozīmē jāpievieno attiecīgs skaidrojums.

(9)

Ar Regulu (EK) Nr. 2032/2003 ir paredzēta iespēja dalībvalstij pieprasīt atkāpi attiecībā uz biocīdiem produktiem, kas satur identificētas esošās aktīvās vielas, kuras nav pārbaudītas atbilstīgi pārskatīšanas programmai un kuras, kā dalībvalstis apgalvo, ir būtiskas veselības, drošības vai kultūras mantojuma aizsardzībai vai arī ir būtiski svarīgas sabiedrības funkcionēšanai tāpēc, ka nav tehniski vai ekonomiski pamatotu no vides vai veselības viedokļa pieņemamu alternatīvu risinājumu vai aizstājēju. Šāda atkāpe to pieprasījušajām dalībvalstīm jāpiešķir tikai tad, ja pieprasījumi ir pamatoti, ja turpmāka izmantošana nerada bažas par cilvēka veselību un vidi un ja attiecīgā gadījumā tiek meklēti alternatīvi risinājumi. Ir lietderīgi turpināt atļaut dalībvalstīm piemērot šādu atkāpi, tostarp attiecībā uz aktīvo vielu, kuru nolemts neiekļaut Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā. Tā kā Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punktā minētā pārskatīšanas programma turpinās tikai līdz 2010. gada 14. maijam, nevienu tādu atkāpi nedrīkst izmantot pēc minētā termiņa.

(10)

Dažas vielas vai produktus, ko parasti patērē cilvēku pārtikai vai izmanto dzīvnieku barībā, var lietot arī kaitīgu organismu pievilināšanai vai atbaidīšanai. Par tādām vielām ir vispārēja vienošanās, ka Direktīvas 98/8/EK prasības par atļauju/reģistrāciju var nebūt pamatotas un ka tās ir noteikti jāizslēdz no direktīvas darbības jomas. Ņemot vērā to, ka Direktīvas 98/8/EK pārskatīšanai būs vajadzīgs ievērojams laika posms, kura laikā attiecīgo produktu dzīvotspēja tirgū varētu tikt neatgriezeniski zaudēta, ir lietderīgi atlikt to izņemšanu no tirgus līdz 2010. gada 14. maijam.

(11)

Dalībvalsti, kas izrādījusi interesi panākt kādas konkrētas aktīvās vielas pārskatīšanu, nedrīkst izraudzīties par ziņotāju dalībvalsti attiecībā uz minēto vielu.

(12)

Lai izvairītos no darba dublēšanas un jo īpaši lai samazinātu nepieciešamību pēc izmēģinājumiem, kuriem izmanto mugurkaulniekus, prasībām par pilnīgas dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu jābūt tādām, lai rosinātu sadarboties tos, kuru paziņojumi ir pieņemti, turpmāk tekstā “dalībniekus”, jo īpaši iesniedzot kopīgi sagatavotu dokumentāciju. Ziņotājai dalībvalstij jādod iespēja darīt pieejamas norādes uz paziņoto esošu aktīvo vielu izmēģinājumiem, kuriem izmanto mugurkaulniekus, ja attiecīgā norāde nav konfidenciāla saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 19. pantu. Tāpat arī, lai iegūtu pieredzi par prasību atbilstību attiecībā uz datiem un lai nodrošinātu, ka aktīvo vielu pārskatīšanu veic ekonomiski efektīvi, dalībnieki jārosina sniegt informāciju par dokumentācijas sastādīšanas izmaksām un par vajadzību veikt izmēģinājumus ar mugurkaulniekiem.

(13)

Lai nenotiktu kavēšanās un lai novērstu neskaidrības par prasībām attiecībā uz datiem, dalībniekiem iespējami drīz jāsāk pārrunas ar ziņotājām dalībvalstīm. Pieteikumu iesniedzējiem, kas nav dalībnieki un kas vēlas saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 11. pantu iesniegt pieteikumu par atbilstīgi pārskatīšanas programmai novērtētas aktīvās vielas/produktu veida kombinācijas iekļaušanu minētās direktīvas I, IA vai IB pielikumā, ir jāiesniedz pilnīga dokumentācija par attiecīgo kombināciju ne agrāk vai ne vēlāk par dalībniekiem, lai netraucētu pārskatīšanas programmas saskaņotu darbību vai nenodarītu kaitējumu dalībniekiem.

(14)

Jānosaka prasības par dokumentācijas saturu un formu un iesniedzamo eksemplāru skaitu.

(15)

Jāparedz noteikumi gadījumiem, kad ar vielas ražotāju, tās produkta izgatavotāju (formulatoru) vai apvienību saistīts dalībnieks izstājas no pārskatīšanas programmas.

(16)

Vielas ražotājam, tās produkta izgatavotājam (formulatoram) vai apvienībām jādod iespējas noteiktā termiņā pārņemt dalībnieka funkcijas par esošu aktīvo vielu/produktu veida kombināciju, attiecībā uz kuru visi dalībnieki ir izstājušies vai par kuriem iesniegtie dokumenti neatbilst prasībām. Ievērojot to pašu termiņu, dalībvalstīm jābūt arī iespējai konkrētos apstākļos izrādīt ieinteresētību un darboties kā dalībniekam attiecībā uz tādas kombinācijas iekļaušanu Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā.

(17)

Lai nepieļautu, ka iespēju paturēt tirgū aktīvo vielu izmanto ļaunprātīgi, kamēr to pārbauda saskaņā ar pārskatīšanas programmu, jārada iespēja citai personai vai dalībvalstij attiecībā uz konkrētu aktīvo vielu/produktu veida kombināciju pārņemt dalībnieka funkcijas tikai vienu reizi. Šim nolūkam personai vai dalībvalstij, kura pārņem dalībnieka funkcijas, noteiktā laika posmā ir jāiesniedz apliecinājumi par darba sākšanu pilnīgas dokumentācijas sagatavošanai.

(18)

Jānosaka termiņi, kuros ziņotājām dalībvalstīm ir jāpārbauda dokumentācijas pilnīgums. Izņēmuma gadījumos ziņotājām dalībvalstīm jābūt iespējai noteikt jaunu termiņu dokumentācijas daļu iesniegšanai, jo īpaši – ja dalībnieks ir parādījis, ka iesniegt informāciju noteiktajā termiņā nebija iespējams, vai attiecībā uz prasībām par datiem vajadzējis novērst neskaidrības, kas palikušas, neraugoties uz agrākajām dalībnieka pārrunām ar ziņotāju dalībvalsti.

(19)

Par katru esošo aktīvo vielu ziņotājai dalībvalstij ir jāpārbauda un jānovērtē dokumentācija un rezultāti jāiesniedz Komisijai un citām dalībvalstīm tās kompetentās iestādes ziņojuma un ieteikuma veidā attiecībā uz lēmumu, kas jāpieņem par attiecīgo aktīvo vielu. Lai nevajadzīgi nenovilcinātu lēmuma pieņemšanu, ziņotājai dalībvalstij vienlaikus rūpīgi jāapsver vajadzība veikt papildu pētījumus. Tā paša iemesla dēļ informācija, kas iesniegta pēc dokumentācijas pieņemšanas, ziņotājām dalībvalstīm jāņem vērā tikai atbilstīgi konkrētiem nosacījumiem.

(20)

Kompetentās iestādes ziņojumi pirms novērtējuma ziņojumu iesniegšanas Biocīdo produktu pastāvīgajai komitejai ir jāizskata pārējām dalībvalstīm.

(21)

Ja, neraugoties uz ieteikumu iekļaut aktīvo vielu Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā, saglabājas direktīvas 10. panta 5. punktā minētās bažas, Komisijai jābūt iespējai ņemt vērā, neskarot minētās direktīvas 12. pantu, citu tam pašam lietojumam izmantojamo esošo aktīvo vielu novērtējuma galīgos rezultātus. Jāparedz, ka ziņotājas dalībvalstis vajadzības gadījumā kompetentās iestādes ziņojumus precizē un papildina.

(22)

Lai nodrošinātu labāku piekļuvi informācijai, novērtējuma ziņojumi jāizstrādā, pamatojoties uz dalībvalstu kompetento iestāžu iesniegtajiem ziņojumiem, un uz tiem saistībā ar piekļuvi informācijai jāattiecina tādi paši noteikumi kā uz kompetento iestāžu ziņojumiem. Novērtējuma ziņojumi jāsagatavo no kompetentās iestādes sākotnējā ziņojuma ar grozījumiem, izmantojot visus dokumentus, atsauksmes un informāciju, kas ņemta vērā novērtēšanas procesā.

(23)

Jābūt iespējai apturēt šajā regulā paredzētās procedūras, ievērojot citu Kopienas tiesību aktu piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvu 76/769/EEK par dalībvalstu likumu un normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz ierobežojumiem, ko piemēro dažu bīstamo vielu un bīstamo preparātu laišanai tirgū un izmantošanai (4), un pēc 2009. gada 1. jūnija attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1907/2006 VIII sadaļu un XVII pielikumu.

(24)

Lai nodrošinātu pārskata programmas efektīvu virzību, vairākas aktīvo vielu/produkta veidu kombinācijas ir no jauna nodotas dažādām ziņotājām dalībvalstīm. Minētās norises jāatspoguļo šīs regulas II pielikumā.

(25)

Regula (EK) Nr. 2032/2003 ir vairākkārt grozīta (5), lai ņemtu vērā jaunu dalībvalstu pievienošanos un pārskatīšanas programmas īstenošanu, pārskatīšanas programmas īstenošanā gūto līdzšinējo pieredzi un jo īpaši lai novērstu, ka vairākas aktīvās vielas neiekļauj Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā tāpēc, ka noteiktā termiņā netika iesniegta attiecīga informācija, vai arī tāpēc, ka nav ievērotas minētās direktīvas 10. pantā noteiktās prasības. Regulas (EK) Nr. 2032/2003 pastāvīga pārskatīšana, sekojot pārskatīšanas programmas virzībai, ir izrādījusies neefektīva un laikietilpīga; turklāt tā var izraisīt neskaidrības ieinteresētajām personām par to, kurus noteikumus piemērot un kuras aktīvās vielas pašlaik tiek pārskatītas. Skaidrības dēļ ir vēlams atcelt Regulu (EK) Nr. 2032/2003 un aizstāt to ar jaunu vienkāršotu tiesību aktu, kurā būtu paredzēti noteikumi par pārskatīšanas programmu, un Komisijai par turpmākajiem lēmumiem attiecībā uz neiekļaušanu jāpieņem atsevišķi tiesību akti.

(26)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir noteikti sīki izstrādāti noteikumi darba programmas, turpmāk tekstā “pārskatīšanas programma”, kas minēta Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punktā, īstenošanai attiecībā uz visu to aktīvo vielu sistemātisku pārbaudi, kas 2000. gada 14. maijā jau bijušas tirgū kā biocīdo produktu aktīvās vielas.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro Direktīvas 98/8/EK 2. pantā un Regulas (EK) Nr. 1896/2000 2. pantā dotās definīcijas.

Turklāt “dalībnieks” ir aktīvās vielas ražotājs vai tās produkta izgatavotājs (formulators), vai apvienība, kas iesniegusi paziņojumu, kuru saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1896/2000 4. panta 2. punktu pieņēmusi Komisija, vai dalībvalsts, kura izrādījusi ieinteresētību saskaņā ar minētās regulas 5. panta 3. punktu.

3. pants

Esošās aktīvās vielas

1.   Direktīvas I pielikumā pievienots to aktīvo vielu saraksts, kas ir identificētas kā pirms 2000. gada 14. maija tirgū pieejamās biocīdo produktu aktīvās vielas mērķiem, kas nav minēti Direktīvas 98/8/EK 2. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktā.

2.   Atbilstīgi pārskatīšanas programmai pārbaudāmo esošo aktīvo vielu pilnīgs saraksts ir pievienots II pielikumā.

Sarakstā ir iekļautas šādas aktīvās vielas:

a)

esošās aktīvās vielas, kas paziņotas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1896/2000 4. panta 1. punktu vai Komisijas Regulas (EK) Nr. 1687/2002 (6) 4. panta 2. punktu;

b)

esošās aktīvās vielas, kas nav paziņotas, bet attiecībā uz kurām dalībvalsts ir izrādījusi interesi, atbalstot to iekļaušanu Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā;

c)

esošās aktīvās vielas, kas nav paziņotas, bet par kurām kādai no dalībvalstīm līdz 2006. gada 1. martam ir iesniegta dokumentācija, kas ir atzīta par atbilstošu šīs regulas III pielikuma prasībām un ir pieņemta kā pilnīga.

Sarakstā katrai iekļautajai aktīvai vielai ir norādīti produktu veidi, kuriem vielu pārbaudīs atbilstīgi pārskatīšanas programmai, un novērtēšanai izraudzītā ziņotāja dalībvalsts.

4. pants

Neiekļaušana

1.   Neskarot šīs regulas 5. un 6. pantu un šā panta 2. punktu, biocīdos produktus, kas satur šīs regulas II pielikumā vai Direktīvas 98/8/EK I vai IA pielikumā neuzskaitītas aktīvās vielas, vairs nelaiž tirgū.

Ja aktīvā viela ir iekļauta šīs regulas II pielikumā, šā punkta pirmās daļas noteikumus minētajai vielai piemēro arī attiecībā uz jebkuru produktu, kas nav iekļauts minētajā pielikumā.

2.   Biocīdos produktus, kas satur šīs regulas II pielikumā iekļautās aktīvās vielas, par kurām ir pieņemts lēmums šīs aktīvās vielas neiekļaut attiecībā uz dažiem vai visiem tās saturošo Direktīvas 98/8/EK I vai IA pielikumā paziņoto produktu veidiem, nelaiž tirgū attiecīgo produktu veidu sastāvā, sākot no 12 mēnešiem pēc šāda pasākuma publicēšanas datuma, ja vien tajā nav noteikts citādi.

3.   Neskarot Direktīvas 98/8/EK 12. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 15. panta 2. punktu, no šīs regulas spēkā stāšanās dienas par I pielikumā neiekļautajām aktīvajām vielām uzskata, ka tās pirms 2000. gada 14. maija nav laistas tirgū izmantošanai par biocīdiem.

5. pants

Atkāpe būtiski svarīgiem lietojumiem

1.   Dalībvalstis var iesniegt pieteikumu Komisijai par atkāpi no 4. panta 1. punkta, ja tās uzskata, ka aktīvā viela tām ir būtiski svarīga veselības, drošības vai kultūras mantojuma aizsardzībai vai ir izšķirīgi svarīga sabiedrības funkcionēšanai un nav tehniski vai ekonomiski pamatotu no vides vai veselības viedokļa pieņemamu alternatīvu risinājumu vai aizstājēju.

Pieteikumam pievieno dokumentu, kurā paziņoti iemesli un pamatojums.

2.   Pieteikumus, kas minēti 1. punktā, Komisija nosūta pārējām dalībvalstīm un publisko, izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus.

Dalībvalstis vai jebkura persona 60 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas var rakstiski iesniegt atsauksmes Komisijai.

3.   Ņemot vērā saņemtās atsauksmes, Komisija var piešķirt atkāpi no 4. panta 1. punkta, dodot atļauju šo vielu laist pieprasījumu iesniegušo dalībvalstu tirgū vēlākais līdz 2010. gada 14. maijam ar nosacījumu, ka dalībvalstis:

a)

nodrošina, lai tās turpmākā izmantošana būtu iespējama tikai tad, ja vielu saturošie produkti ir apstiprināti paredzētajam būtiskajam lietojumam;

b)

secina, ka, ņemot vērā visu pieejamo informāciju, ir pamatots uzskatīt, ka ilgstoša lietošana nevēlami ietekmē cilvēku vai dzīvnieku veselību vai vidi;

c)

piešķirot apstiprinājumu, uzdod veikt visus piemērotos riska samazināšanas pasākumus;

d)

nodrošina, ka tādus apstiprinātus biocīdos produktus, kas paliek tirgū pēc 2006. gada 1. septembra, pārmarķē atbilstīgi izmantošanas nosacījumiem, kurus dalībvalstis noteikušas saskaņā ar šā punkta noteikumiem, un

e)

nodrošina, ka attiecīgā gadījumā apstiprinājuma saņēmēji vai attiecīgās dalībvalstis meklē alternatīvas vai saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 11. pantā noteikto procedūru sagatavo dokumentāciju iesniegšanai vēlākais līdz 2008. gada 14. maijam.

4.   Iesaistītās dalībvalstis katru gadu informē Komisiju par 3. punkta piemērošanu, un jo īpaši par darbībām, kas veiktas saskaņā ar tā e) apakšpunktu.

5.   Dalībvalstis jebkurā laikā var pārskatīt apstiprinājumus tiem biocīdajiem produktiem, kuriem ir pagarināts termiņš, līdz kuram tos var laist tirgū saskaņā ar 3. punktu. Ja ir iemesls uzskatīt, ka kāds no a) līdz e) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem vairs netiek ievērots, attiecīgās dalībvalstis nekavējoties veic pasākumus, lai situāciju izlabotu, vai, ja tas nav iespējams, attiecīgo biocīdo produktu apstiprinājumus anulē.

6. pants

Pārtika un barība

Atkāpjoties no 4. panta 1. punkta, dalībvalstis var vēlākais līdz 2010. gada 14. maijam atļaut laist tirgū aktīvās vielas, kas sastāv tikai no pārtikas vai barības un kas paredzētas izmantošanai par 19. produktu veidu: repelentiem vai atraktantiem.

Šajā atkāpē “pārtika vai barība” ir jebkura ēdama viela vai augu vai dzīvnieku izcelsmes produkts, apstrādāts, daļēji apstrādāts vai neapstrādāts, kas ir paredzēts lietošanai cilvēku uzturā vai dzīvnieku barībai vai kura lietošana cilvēku uzturā vai dzīvnieku barībai ir pamatoti sagaidāma; šajā kategorijā nav iekļauti ekstrakti vai individuālas vielas, kas ir izdalītas no pārtikas vai barības.

7. pants

Esošo aktīvo vielu pārbaude atbilstīgi pārskatīšanas programmai

1.   II pielikumā uzskaitīto aktīvo vielu pārbaudi attiecībā uz norādītajiem produktu veidiem veic šajā nolūkā izraudzīta ziņotāja dalībvalsts, pamatojoties uz pilnīgu dokumentāciju par attiecīgo vielu/produktu veida kombināciju ar nosacījumu, ka:

a)

dokumentācija atbilst šīs regulas III pielikumā norādītajām prasībām;

b)

pilnīga dokumentācija par attiecīgo produkta veidu ir iesniegta šīs regulas 9. pantā noteiktajā termiņā kopā ar Direktīvas 98/8/EK 11. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto dokumentu kopsavilkumu un ir definēta šīs regulas III pielikumā.

Šīs regulas II pielikumā iekļautās aktīvās vielas pārskata vienīgi attiecībā uz minētajā pielikumā norādītajiem produktu veidiem.

Attiecībā uz 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā minēto vielu/produktu veidu kombinācijām, izņemot 8. un 14. produktu veidu, dokumentācijas novērtēšanu sāk vienlaicīgi ar dokumentācijas novērtēšanu attiecībā uz aktīvajām vielām, kuras satur tie paši produktu veidi.

2.   Dalībvalsti, kas ir izrādījusi interesi atbalstīt aktīvās vielas iekļaušanu direktīvas I, IA vai IB pielikumā, neizraugās par ziņotāju dalībvalsti attiecībā uz konkrēto vielu.

3.   Neskarot šīs regulas 10., 11. un 12. pantu, personas, kas nav dalībnieki, saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 11. pantu var iesniegt pieteikumu par šīs regulas II pielikumā uzskaitītas esošas aktīvās vielas/produktu veida kombinācijas iekļaušanu minētās direktīvas I, IA vai IB pielikumā. Tādā gadījumā attiecīgās personas 9. pantā norādītajā laika periodā iesniedz pilnīgu dokumentāciju par attiecīgo vielu/produkta veida kombināciju.

8. pants

Pilnīgas dokumentācijas sagatavošana

1.   Gatavojot pilnīgu dokumentāciju, jādara viss iespējamais, lai inter alia izmēģinājumi ar mugurkaulniekiem nevajadzīgi nedublētos un lai attiecīgā gadījumā izveidotu pilnīgu kopīgu dokumentāciju.

2.   Pirms sākt pilnīgās dokumentācijas sagatavošanu, dalībnieks:

a)

informē ziņotāju dalībvalsti par jau veiktajiem izmēģinājumiem ar mugurkaulniekiem;

b)

sazinās ar ziņotāju dalībvalsti, konsultējoties par pamatojumu pieņemamību, lai atteiktos no dažiem pētījumiem;

c)

informē ziņotāju dalībvalsti par nodomu veikt papildu izmēģinājumus ar mugurkaulniekiem pilnīgas dokumentācijas sagatavošanai;

d)

ja ziņotāja dalībvalsts ir informējusi, ka cits dalībnieks ir paziņojis par plāniem veikt tos pašus izmēģinājumus, jādara viss iespējamais, lai sadarbotos ar norādīto dalībnieku kopīgu izmēģinājumu veikšanā.

Ziņotāju dalībvalstu konsultācijas, kas sniegtas saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunktu, iepriekš nenosaka 13. panta 1. punktam atbilstīgās pilnīguma pārbaudes rezultātu.

3.   Ziņotāja dalībvalsts var dot norādes uz izmēģinājumiem ar mugurkaulniekiem attiecībā uz šīs regulas II pielikumā iekļautajām aktīvajām vielām, izņemot gadījumus, kad šāda norāde uzskatāma par konfidenciālu saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 19. pantu. Tādā norādē var iekļaut attiecīgās aktīvās vielas nosaukumu, izmēģinājumu beigu punktus un datu īpašnieka adresi.

4.   Ja ziņotāja dalībvalsts ir informēta, ka konkrētās aktīvās vielas pārskatīšanu vēlas vairāki dalībnieki, tā attiecīgi informē minētos dalībniekus.

5.   Dalībnieki, kas vēlas vienas un tās pašas aktīvās vielas pārskatīšanu attiecībā uz vieniem un tiem pašiem produktu veidiem, dara visu iespējamo, lai iesniegtu pilnīgu kopīgi sagatavotu dokumentāciju, pilnībā ievērojot Kopienas noteikumus par konkurenci.

Ja šajos apstākļos netiek iesniegta kopīgi sagatavota dokumentācija, katrs dalībnieks sagatavotajos dokumentos norāda sadarbības nodrošināšanai veiktos pasākumus un neiesaistīšanās iemeslus.

6.   Par veiktajiem pasākumiem, lai izvairītos no nevajadzīgas dublēšanās izmēģinājumu veikšanā ar mugurkaulniekiem, sīkus datus sniedz pilnīgajā dokumentācijā un dokumentu kopsavilkumā.

7.   Lai sniegtu informāciju par izmaksām, kas saistītas ar pārskatīšanas pieteikuma iesniegšanu un vajadzību veikt izmēģinājumus ar dzīvniekiem pilnīgas dokumentācijas sagatavošanai, dalībnieki kopā ar pilnīgu dokumentāciju var iesniegt ziņotājai dalībvalstij izmaksu sadalījumu par attiecīgi veiktajām darbībām un pētījumiem.

Ziņotāja dalībvalsts minēto informāciju paziņo Komisijai, iesniedzot kompetentās iestādes ziņojumu saskaņā ar 14. panta 4. punktu.

8.   Informāciju par izmaksām, kas saistītas ar pilnīgas dokumentācijas sagatavošanu un ar šajā nolūkā veiktajiem izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, iekļauj Direktīvas 98/8/EK 18. panta 5. punktā minētajā ziņojumā kopā ar atbilstošiem ieteikumiem par prasību grozīšanu attiecībā uz datiem, lai iespējami samazinātu vajadzību veikt izmēģinājumus ar mugurkaulniekiem un nodrošinātu izmaksu lietderību un samērīgumu.

9. pants

Pilnīgas dokumentācijas iesniegšana

1.   Ja ziņotāja dalībvalsts nav noteikusi citādi, dalībnieks iesniedz ziņotājai dalībvalstij vienu pilnīgas dokumentācijas eksemplāru uz papīra un vienu eksemplāru elektroniskā formā.

Dalībnieks saskaņā ar 13. panta 3. punktu vienu dokumentu kopsavilkuma eksemplāru uz papīra un vienu eksemplāru elektroniskā formā iesniedz Komisijai un visām pārējām dalībvalstīm. Tomēr jebkura dalībvalsts, kas vēlas saņemt eksemplārus tikai elektroniskā formā vai papildu eksemplārus, informē Komisiju, kas minēto informāciju dara publiski pieejamu elektroniskā veidā. Ja dalībvalsts vēlāk pieņem citu lēmumu, par to tūlīt informē Komisiju, pēc tam Komisija attiecīgi atjaunina publiski pieejamo informāciju.

2.   Par II pielikumā iekļautajām esošajām aktīvajām vielām ziņotājas dalībvalsts kompetentajai iestādei jāsaņem pilnīga dokumentācija šādos termiņos:

a)

par 8. un 14. produktu veidu – līdz 2004. gada 28. martam;

b)

par 16., 18., 19. un 21. produktu veidu – no 2005. gada 1. novembra līdz 2006. gada 30. aprīlim;

c)

par 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 13. produktu veidu – no 2007. gada 1. februāra līdz 2007. gada 31. jūlijam;

d)

par 7., 9., 10., 11., 12., 15., 17., 20., 22. un 23. produktu veidu – no 2008. gada 1. maija līdz 2008. gada 31. oktobrim.

10. pants

Dalībnieku pievienošanās un aizstāšana

Ja pēc savstarpējas vienošanās aktīvās vielas ražotājs vai tās produkta izgatavotājs (formulators), vai apvienība pilnīgas dokumentācijas iesniegšanai pievienojas dalībniekam vai to aizstāj, visas vienojušās puses kopīgi par to informē Komisiju un ziņotāju dalībvalsti, pievienojot attiecīgu piekļuves pilnvaru.

Komisija attiecīgi informē jebkuru citu dalībnieku, kas prasa tās pašas aktīvās vielas pārskatīšanu attiecībā uz tiem pašiem produktu veidiem.

11. pants

Dalībnieku izstāšanās

1.   Ja dalībnieks ir nodomājis izbeigt līdzdalību pārskatīšanas programmā, tas nekavējoties rakstiski informē attiecīgo ziņotāju dalībvalsti un Komisiju, norādot iemeslus.

Komisija attiecīgi informē pārējās dalībvalstis un citus dalībniekus, kas prasa tās pašas aktīvās vielas pārskatīšanu attiecībā uz to pašu produktu veidu vai tiem pašiem produktu veidiem.

2.   Ja visi dalībnieki ir izstājušies attiecībā uz konkrētu esošo aktīvo vielu/produkta veida kombināciju, Komisija par to informē dalībvalstis un elektroniskā veidā publicē informāciju.

12. pants

Dalībnieka funkciju pārņemšana

1.   Aktīvās vielas ražotājs vai tās produkta izgatavotājs (formulators), apvienība vai cita persona trīs mēnešu laikā pēc 11. panta 2. punktā minētās informācijas publicēšanas elektroniskā veidā var informēt Komisiju par nodomu pārņemt dalībnieka funkcijas attiecībā uz esošo aktīvo vielu/produkta veida kombināciju.

Šā punkta pirmajā daļā minētajā termiņā arī dalībvalsts var izteikt Komisijai interesi par dalībnieka funkciju pārņemšanu, lai veicinātu esošas aktīvās vielas/produkta veida kombinācijas iekļaušanu Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā, ja ir lietojumi, kurus dalībvalsts uzskata par būtiskiem, jo īpaši cilvēka veselības, dzīvnieku veselības vai vides aizsardzībai.

2.   Persona vai dalībvalsts, kas vēlas pārņemt līdzdalību izbeigušā dalībnieka funkcijas, trīs mēnešu laikā pēc Komisijas informēšanas par savu nodomu sniedz tai apliecinājumus, ka darbs pilnīgas dokumentācijas izstrādāšanā ir uzdots.

3.   Pamatojoties uz 2. punktā minētajiem apliecinājumiem, Komisija izlemj atļaut vai neatļaut ieinteresētajai personai vai dalībvalstij pārņemt dalībnieka funkcijas.

Ja Komisija ieinteresētajai personai vai dalībvalstij atļauj pārņemt dalībnieka funkcijas, tā var nolemt vajadzības gadījumā paildzināt attiecīgo laika posmu 9. pantā norādītās pilnīgās dokumentācijas iesniegšanai.

4.   Dalībnieka funkciju pārņemšanu par konkrētu esošo aktīvo vielu/produkta veida kombināciju var atļaut tikai vienu reizi.

5.   Ja Komisija nesaņem nevienu atbildi saskaņā ar 1. punktu, tā pieņem lēmumu neiekļaut esošo aktīvo vielu Direktīvas I, IA vai IB pielikumā tās produktu veidu vai kāda to veida pārskatīšanas programmā.

13. pants

Dokumentācijas pilnīguma pārbaude

1.   Trīs mēnešu laikā pēc dokumentācijas saņemšanas par esošo aktīvo vielu/produktu veida kombināciju un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc šīs regulas 9. panta 2. punktā norādītā temiņa beigām ziņotāja dalībvalsts pārbauda, vai dokumentācija ir pilnīga saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Ja ziņotāja dalībvalsts ir ierosinājusi konsultācijas ar pārējām dalībvalstīm un Komisiju par dokumentācijas pieņemamību, šo termiņu var pagarināt līdz konsultāciju pabeigšanai, bet ne ilgāk par sešiem mēnešiem pēc dokumentācijas saņemšanas.

2.   Ziņotāja dalībvalsts kā nosacījumu dokumentācijas uzskatīšanai par pilnīgu var pieprasīt iekļaut dokumentācijā apliecinājumu par pilnīgu vai daļēju Direktīvas 98/8/EK 25. pantā paredzēto nodevu samaksu.

3.   Ja dokumentācija atzīta par pilnīgu, ziņotāja dalībvalsts paziņo dalībniekam par dokumentācijas pieņemšanu un piekrīt, ka dalībnieks nosūta dokumentu kopsavilkumu Komisijai un pārējām dalībvalstīm viena mēneša laikā pēc šāda apstiprinājuma saņemšanas.

Ja dalībvalstij, kas saņem dokumentu kopsavilkumu, ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka dokumentācija nav pilnīga, tā nekavējoties par savām bažām paziņo ziņotājai dalībvalstij, Komisijai un pārējām dalībvalstīm.

Ziņotāja dalībvalsts nekavējoties sāk konsultācijas ar minēto dalībvalsti un Komisiju, lai apspriestu izteiktās bažas un atrisinātu viedokļu atšķirības.

4.   Izņēmuma gadījumos ziņotāja dalībvalsts var noteikt jaunu termiņu, lai dalībnieks iesniegtu informāciju, kuru pamatotu iemeslu dēļ tas nav varējis iesniegt noteiktajā laikā.

Dalībnieks trīs mēnešu laikā no dienas, kad tas tika informēts par jauno termiņu, sniedz ziņotājai dalībvalstij apliecinājumus, ka darbs trūkstošās informācijas sniegšanai ir uzdots.

Ja ziņotāja dalībvalsts uzskata, ka ir saņēmusi pietiekamus apliecinājumus, tā veic novērtēšanu kā pilnīgai dokumentācijai saskaņā ar 14. pantu. Pretējā gadījumā vērtēšanu neuzsāk, līdz tiek iesniegta trūkstošā informācija.

5.   Ja pilnīga dokumentācija nav saņemta 9. pantā norādītajā laikā vai līdz jaunajam termiņam, kas noteikts saskaņā ar 4. punktu, ziņotāja dalībvalsts informē Komisiju par dalībnieka izvirzītajiem attaisnojošajiem iemesliem.

Ziņotāja dalībvalsts Komisiju informē arī gadījumos, ja dalībnieks nesniedz saskaņā ar 4. punkta otro daļu vajadzīgos apliecinājumus. Pirmajā un otrajā daļā minētajos gadījumos un ja neviena cita dokumentācija neattiecas uz to pašu esošo aktīvo vielu/produkta veida kombināciju, uzskatāms, ka visi dalībnieki ir izstājušies, un 11. panta 2. punktu un 12. pantu piemēro mutatis mutandis.

14. pants

Dokumentācijas novērtēšana, ko veic ziņotāja dalībvalsts

1.   Ja ziņotāja dalībvalsts atzīst dokumentāciju par pilnīgu, tā divpadsmit mēnešu laikā pēc dokumentācijas pieņemšanas saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 11. panta 2. punktu veic novērtēšanu un par attiecīgo novērtējumu sagatavo ziņojumu, turpmāk – “kompetentās iestādes ziņojums”.

Neskarot Direktīvas 98/8/EK 12. pantu, ziņotāja dalībvalsts var ņemt vērā citu attiecīgo tehnisko un zinātnisko informāciju par aktīvās vielas, tās metabolītu un atlieku īpašībām.

2.   Pēc dalībnieka pieprasījuma ziņotāja dalībvalsts var ņemt vērā papildu informāciju attiecībā uz aktīvo vielu, par kuru dokumentācija ir pieņemta kā pilnīga, tikai ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a)

dokumentācijas iesniegšanas laikā dalībnieks ir informējis ziņotāju dalībvalsti, ka tiek gatavota papildu informācija;

b)

papildu informācija ir iesniegta ne vēlāk par deviņiem mēnešiem pēc dokumentācijas pieņemšanas saskaņā ar 13. panta 3. punktu;

c)

salīdzinājumā ar sākotnēji iesniegtajiem datiem papildu informācija ir tikpat droša vai drošāka tādu pašu vai augstāku kvalitātes standartu izmantošanas dēļ;

d)

salīdzinājumā ar sākotnēji iesniegtajiem datiem papildu informācija pamato atšķirīgu secinājumu par aktīvo vielu saskaņā ar šā panta 6. punktu.

Papildu informāciju, ko iesniegušas citas personas, kuras nav dalībnieki, ziņotāja dalībvalsts ņem vērā vienīgi tad, ja minētā informācija atbilst šā punkta pirmās daļas b), c) un d) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem.

3.   Attiecīgā gadījumā piemērojot 1. punktu, jo īpaši, ja papildu informācija tiek pieprasīta līdz ziņotājas dalībvalsts noteiktajam termiņam, ziņotāja dalībvalsts var pieprasīt, lai dalībnieks pēc tam, kad ir saņemta papildu informācija, iesniegtu atjauninātus dokumentu kopsavilkumus Komisijai un pārējām dalībvalstīm.

Uzskatāms, ka visi dalībnieki ir izstājušies, un 11. panta 2. punktu un 12. pantu piemēro mutatis mutandis, ja:

a)

papildu informācija nav saņemta noteiktajā termiņā;

b)

dalībnieks nesniedz pietiekamu pamatojumu termiņa turpmākai pagarināšanai;

c)

neviena cita dokumentācija neattiecas uz to pašu esošo vielu/produktu veida kombināciju.

4.   Ziņotāja dalībvalsts nekavējoties nosūta Komisijai, pārējām dalībvalstīm un dalībniekam kompetentās iestādes ziņojuma eksemplāru.

5.   Ziņotāja dalībvalsts var nolemt kompetentās iestādes ziņojumu aizturēt, ja Direktīvas 98/8/EK 25. pantā paredzētie maksājumi nav pilnīgi samaksāti, par to attiecīgi informējot dalībnieku un Komisiju.

Uzskatāms, ka visi dalībnieki ir izstājušies, un 11. panta 2. punktu un 12. pantu piemēro mutatis mutandis, ja:

a)

trīs mēnešu laikā pēc norādītās informācijas saņemšanas nav saņemts pilns maksājums;

b)

neviena cita dokumentācija neattiecas uz to pašu esošo vielu/produktu veida kombināciju.

6.   Kompetentās iestādes ziņojumu iesniedz Komisijas ieteiktajā formā, un tajā iekļauj vienu no turpmāk norādītajiem ieteikumiem:

a)

ieteikumu iekļaut esošo aktīvo vielu Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā, attiecīgā gadījumā norādot iekļaušanas nosacījumus; vai arī

b)

ieteikumu neiekļaut esošo aktīvo vielu Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā, paziņojot iemeslus.

15. pants

Komisijas procedūras

1.   Ja Komisija saņem kompetentās iestādes ziņojumu saskaņā ar šīs regulas 14. panta 4. punktu, tā nekavējoties sagatavo Direktīvas 98/8/EK 27. pantā minēto lēmuma projektu.

2.   Pirms 1. punktā minētā lēmuma projekta sagatavošanas Komisija, ja tas vajadzīgs, ņemot vērā par kompetentās iestādes ziņojumu saņemtās atsauksmes, apspriežas ar dalībvalstu ekspertiem, lai atrisināt vēl neatrisinātās problēmas. Vajadzības gadījumā un pēc Komisijas pieprasījuma ziņotāja dalībvalsts sagatavo atjauninātu kompetentās iestādes ziņojumu.

3.   Ja par esošu aktīvo vielu, neraugoties uz ieteikumu to iekļaut saskaņā ar šīs regulas 14. panta 6. punktu, tomēr ir radušās Direktīvas 98/8/EK 10. panta 5. punktā minētās bažas, Komisija, neierobežojot minētās direktīvas 12. pantu, var ņemt vērā tam pašam lietojumam izmantojamo citu esošo aktīvo vielu novērtējuma rezultātus.

4.   Pamatojoties uz Direktīvas 98/8/EK 27. panta 2. punktā minētajiem dokumentiem un informāciju, ziņotāja dalībvalsts sagatavo atjauninātu kompetentās iestādes ziņojumu, kura pirmajā daļā ir novērtējuma ziņojums. Novērtējuma ziņojumu pārskata Biocīdo produktu pastāvīgajā komitejā. Ja par vienu un to pašu aktīvo vielu/produktu veida kombināciju ir iesniegta dokumentācija vairākās versijās, ziņotāja dalībvalsts sagatavo vienu novērtējuma ziņojumu, kas pamatots uz visā minētajā dokumentācijā esošo informāciju.

16. pants

Piekļuve informācijai

Ja ziņotāja dalībvalsts saskaņā ar šīs regulas 14. panta 4. punktu ir iesniegusi kompetentās iestādes ziņojumu vai ja novērtējuma ziņojums ir pieņemts vai atjaunināts Biocīdo produktu pastāvīgajā komitejā, Komisija ziņojumu un tā iespējamos atjauninājumus, izņemot informāciju, kas uzskatāma par konfidenciālu saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 19. pantu, dara publiski pieejamu elektroniskā formā.

17. pants

Procedūru atlikšana

Ja Komisija iesniedz priekšlikumu grozīt Direktīvu 76/769/EEK par šīs regulas II pielikumā vai no 2009. gada 1. jūnija Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumā iekļautu aktīvo vielu, lai aizliegtu tās laišanu tirgū vai tās izmantošanu, tostarp lietošanu par biocīdu dažos vai visos produktu veidos, šajā regulā paredzēto procedūru veikšanu attiecībā uz minēto vielu izmantošanu attiecīgajos produktu veidos var atlikt līdz lēmuma pieņemšanai par attiecīgo priekšlikumu.

18. pants

Atcelšana

Regula (EK) Nr. 2032/2003 ir atcelta.

Atsauces uz atcelto regulu jāuzskata par atsaucēm uz šo regulu.

19. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 4. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2007/47/EK (OV L 247, 21.9.2007., 21. lpp.).

(2)  OV L 228, 8.9.2000., 6. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2032/2003 (OV L 307, 24.11.2003., 1. lpp.).

(3)  OV L 307, 24.11.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1849/2006 (OV L 355, 15.12.2006., 63. lpp.).

(4)  OV L 262, 27.9.1976., 201. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/51/EK (OV L 257, 3.10.2007., 13. lpp.).

(5)  Ar Regulu (EK) Nr. 1048/2005 (OV L 178, 9.7.2005., 1. lpp.); un ar Regulu (EK) Nr. 1849/2006 (OV L 355, 15.12.2006., 63. lpp.).

(6)  OV L 258, 26.9.2002., 15. lpp.


I PIELIKUMS

IDENTIFICĒTĀS ESOŠĀS AKTĪVĀS VIELAS

Nosaukums (Einecs un/vai citi)

EK numurs

CAS numurs

Formaldehīds

200-001-8

50-00-0

Ergokalciferols/Vitamīns D2

200-014-9

50-14-6

Pienskābe

200-018-0

50-21-5

Klofenotāns/DDT

200-024-3

50-29-3

Askorbīnskābe

200-066-2

50-81-7

2-(2-Butoksietoksi)etil 6-propilpiperonilēteris/piperonilbutoksīds

200-076-7

51-03-6

2,4-Dinitrofenols

200-087-7

51-28-5

2-Imidazol-4-iletilamīns

200-100-6

51-45-6

Bronopols

200-143-0

52-51-7

Trihlorfons

200-149-3

52-68-6

Nātrija salicilāts

200-198-0

54-21-7

Fentions

200-231-9

55-38-9

Glicerīna trinitrāts

200-240-8

55-63-0

bis(Tributilalvas) oksīds

200-268-0

56-35-9

Tributilalvas acetāts

200-269-6

56-36-0

Kumafoss

200-285-3

56-72-4

Glicerīns

200-289-5

56-81-5

Hlorheksidīna diacetāts

200-302-4

56-95-1

Alilizotiocianāts

200-309-2

57-06-7

Cetrimonija bromīds/heksadeciltrimetilamonija bromīds

200-311-3

57-09-0

Urīnviela

200-315-5

57-13-6

Strihnīns

200-319-7

57-24-9

Propān-1,2-diols

200-338-0

57-55-6

Etinilestradiols

200-342-2

57-63-6

Kofeīns

200-362-1

58-08-2

Difenoksarsin-10-iloksīds

200-377-3

58-36-6

Gamma-HCH, vai gamma-BHC/lindāns/1,2,3,4,5,6-heksahlorcikloheksāns

200-401-2

58-89-9

Sulfahinoksalīns

200-423-2

59-40-5

Hlorkrezols

200-431-6

59-50-7

2-Feniletanols

200-456-2

60-12-8

Dimetoāts

200-480-3

60-51-5

Metiltionīnija hlorīds

200-515-2

61-73-4

Tiourīnviela

200-543-5

62-56-6

Dihlorvoss

200-547-7

62-73-7

Karbarils

200-555-0

63-25-2

Etanols

200-578-6

64-17-5

Skudrskābe

200-579-1

64-18-6

Etiķskābe

200-580-7

64-19-7

Benzoskābe

200-618-2

65-85-0

Propān-2-ols

200-661-7

67-63-0

Hloroforms/trihlormetāns

200-663-8

67-66-3

Kolekalciferols

200-673-2

67-97-0

Salicilskābe

200-712-3

69-72-7

Heksahlorfēns

200-733-8

70-30-4

Propān-1-ols

200-746-9

71-23-8

Butān-1-ols

200-751-6

71-36-3

Metoksihlors

200-779-9

72-43-5

Brommetāns/metilbromīds

200-813-2

74-83-9

Ciānūdeņradis

200-821-6

74-90-8

Metaldehīds

200-836-8

9002-91-9

Oglekļa disulfīds

200-843-6

75-15-0

Etilēnoksīds

200-849-9

75-21-8

Jodoforms/trijodmetāns

200-874-5

75-47-8

terc-Butilhidroperoksīds

200-915-7

75-91-2

Trihlornitrometāns

200-930-9

76-06-2

Bornān-2-ons/kampars

200-945-0

76-22-2

(3aS,6aR,7aS,8S,11aS,11bS,11cS)-1,3a,4,5,6a,7,7a,8,11,11a,11b,11c-dodekahidro-2,10-dimetoksi-3,8,11a,11c-tetrametildibenzo[de,g]hromēn-1,5,11-trions/kvasīns

200-985-9

76-78-8

1,3-Dibrom-5,5-dimetilhidantoīns

201-030-9

77-48-5

3-beta-hidroksiurs-12-ēn-28-skābe/ursolskābe

201-034-0

77-52-1

Citronskābe

201-069-1

77-92-9

Citronskābes monohidrāts

201-069-1

5949-29-1

1,3,4,5-Tetrahidroksicikloheksānkarbonskābe

201-072-8

77-95-2

Linalools

201-134-4

78-70-6

2-Metilpropān-1-ols

201-148-0

78-83-1

2-Hloracetamīds

201-174-2

79-07-2

Brometiķskābe

201-175-8

79-08-3

Propionskābe

201-176-3

79-09-4

Hloretiķskābe

201-178-4

79-11-8

Glikolskābe

201-180-5

79-14-1

Peroksietiķskābe

201-186-8

79-21-0

L-(+)-pienskābe

201-196-2

79-33-4

p-(1,1-Dimetilpropil)fenols

201-280-9

80-46-6

Pin-2(3)-ēns

201-291-9

80-56-8

Senozīds A

201-339-9

81-27-6

Varfarīns

201-377-6

81-81-2

Kumahlors

201-378-1

81-82-3

Difacinons

201-434-5

82-66-6

Etilhinīna karbonāts

201-500-3

83-75-0

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoksihromēn[3,4-b]furo[2,3-h]hromēn-6-ons/rotenons

201-501-9

83-79-4

Antrahinons

201-549-0

84-65-1

Dibutilftalāts

201-557-4

84-74-2

Salicilanilīds

201-727-8

87-17-2

(+)-Vīnskābe

201-766-0

87-69-4

Pentahlorfenols

201-778-6

87-86-5

Simklozēns

201-782-8

87-90-1

Hlorksilenols

201-793-8

88-04-0

2,4,6-Trihlorfenols

201-795-9

88-06-2

Mentols

201-939-0

89-78-1

Izopulegols

201-940-6

89-79-2

Timols

201-944-8

89-83-8

Gvajakols/2-metoksifenols

201-964-7

90-05-1

Bifenil-2-ols

201-993-5

90-43-7

Naftalīns

202-049-5

91-20-3

Propil-4-hidroksibenzoāts

202-307-7

94-13-3

Butil-4-hidroksibenzoāts

202-318-7

94-26-8

Dibenzoilperoksīds

202-327-6

94-36-0

2-Etilheksān-1,3-diols

202-377-9

94-96-2

Benzotriazols

202-394-1

95-14-7

3-Hlorpropān-1,2-diols

202-492-4

96-24-2

Dihlorfēns

202-567-1

97-23-4

Eigenols

202-589-1

97-53-0

Alantoīns

202-592-8

97-59-6

Metil-4-hidroksibenzoāts

202-785-7

99-76-3

Benzilalkohols

202-859-9

100-51-6

2,2′-[(1,1,3-Trimetilpropān-1,3-diil)bis(oksi)]bis[4,4,6-trimetil-1,3,2-dioksaborināns]

202-899-7

100-89-0

Metēnamīns/heksametilēntetramīns

202-905-8

100-97-0

Triklokarbāns

202-924-1

101-20-2

Hlorprofams

202-925-7

101-21-3

1,1′,1″,1″′-Etilēndinitriltetrapropān-2-ols

203-041-4

102-60-3

2,2′,2″-Nitriltrietanols

203-049-8

102-71-6

Hlorfenezīns

203-192-6

104-29-0

Anetols

203-205-5

104-46-1

Kanēļaldehīds/3-fenil-propēn-2-āls

203-213-9

104-55-2

2-etilheksān-1-ols/izooktanols

203-234-3

104-76-7

Citronelols

203-375-0

106-22-9

Citronelāls

203-376-6

106-23-0

Geraniols

203-377-1

106-24-1

1,4-Dihlorbenzols

203-400-5

106-46-7

Etilēndiamīns

203-468-6

107-15-3

Hloracetaldehīds

203-472-8

107-20-0

Etān-1,2-diols

203-473-3

107-21-1

Glioksāls

203-474-9

107-22-2

Metilformiāts

203-481-7

107-31-3

Butān-1,3-diols

203-529-7

107-88-0

Vinilacetāts

203-545-4

108-05-4

Etiķskābes anhidrīds

203-564-8

108-24-7

m-Krezols

203-577-9

108-39-4

Rezorcīns

203-585-2

108-46-3

Cianūrskābe

203-618-0

108-80-5

Fenols

203-632-7

108-95-2

Etilformiāts

203-721-0

109-94-4

Dzintarskābe

203-740-4

110-15-6

Heksa-2,4-diēnskābe/sorbīnskābe

203-768-7

110-44-1

Piridīns

203-809-9

110-86-1

Morfolīns

203-815-1

110-91-8

Glutarāls

203-856-5

111-30-8

2-Butoksietanols

203-905-0

111-76-2

Cetrimonija hlorīds/Heksadeciltrimetilamonija hlorīds

203-928-6

112-02-7

Nonānskābe

203-931-2

112-05-0

Undekān-2-ons/metilnonilketons

203-937-5

112-12-9

2,2′-(Etilēndioksi)dietanols/trietilēnglikols

203-953-2

112-27-6

Undec-10-ēnskābe

203-965-8

112-38-9

Oleīnskābe

204-007-1

112-80-1

(Z)-dokoz-13-ēnskābe

204-011-3

112-86-7

N-(2-etilheksil)-8,9,10-trinorborn-5-ēn-2,3-dikarboksimīds

204-029-1

113-48-4

Propoksurs

204-043-8

114-26-1

Endosulfāns

204-079-4

115-29-7

1,7,7-Trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-il-tiocianātacetāts

204-081-5

115-31-1

Dikofols

204-082-0

115-32-2

Linalilacetāts

204-116-4

115-95-7

3,3′,4′,5,7-Pentahidroksiflavons

204-187-1

117-39-5

1,3-Dihlor-5,5-dimetilhidantoīns

204-258-7

118-52-5

Metilsalicilāts

204-317-7

119-36-8

Klorofēns

204-385-8

120-32-1

Etil-4-hidroksibenzoāts

204-399-4

120-47-8

Benzilbenzoāts

204-402-9

120-51-4

Piperonāls

204-409-7

120-57-0

Indols

204-420-7

120-72-9

3-(But-2-ēnil)-2-metil-4-oksociklopent-2-ēnil-2,2-dimetil-3-(3-metoksi-2-metil-3-oksoprop-1-ēnil)ciklopropānkarboksilāts/cinesrīns II

204-454-2

121-20-0

2-Metil-4-okso-3-(penta-2,4-dienil)ciklopent-2-enil-[1R-[1-alfa[S*(Z)],3-beta]]-krizantemāts/piretrīns I

204-455-8

121-21-1

2-Metil-4-okso-3-(penta-2,4-diēnil)ciklopent-2-ēnil-1R-[1-alfa[S*(Z)](3-beta)-3-(3-metoksi-2-metil-3-oksoprop-1-ēnil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts/piretrīns II

204-462-6

121-29-9

Benzetonija hlorīds

204-479-9

121-54-0

5-Nitrotiazol-2-ilamīns

204-490-9

121-66-4

Malations

204-497-7

121-75-5

Fenitrotions

204-524-2

122-14-5

Cetalkonija hlorīds

204-526-3

122-18-9

Benzildimetil(oktadecil)amonija hlorīds

204-527-9

122-19-0

Simazīns

204-535-2

122-34-9

Profams

204-542-0

122-42-9

4-Fenilbutanons

204-555-1

122-57-6

2-Fenoksietanols

204-589-7

122-99-6

Cetilpiridīnija hlorīds

204-593-9

123-03-5

Cetilpiridīnija hlorīda monohidrāts

204-593-9

6004-24-6

2-Etilheksanāls

204-596-5

123-05-7

Piridazīn-3,6-diols/maleīnhidrazīds

204-619-9

123-33-1

Adipīnskābe

204-673-3

124-04-9

Oktānskābe

204-677-5

124-07-2

Dodecilamīns/laurilamīns

204-690-6

124-22-1

Oglekļa dioksīds

204-696-9

124-38-9

Nātrija dimetilarsināts

204-708-2

124-65-2

Ekso-1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptān-2-ols

204-712-4

124-76-5

Nitrometilidīntrimetanols

204-769-5

126-11-4

Nātrija acetāts

204-823-8

127-09-3

Nātrija N-hlorbenzolsulfonamīds

204-847-9

127-52-6

Tozilhloramīdnātrijs

204-854-7

127-65-1

bis(2,3,3,3-Tetrahlorpropil)ēteris

204-870-4

127-90-2

Kālija dimetilditiokarbamāts

204-875-1

128-03-0

Nātrija dimetilditiokarbamāts

204-876-7

128-04-1

N-bromsukcinimīds

204-877-2

128-08-5

N-hlorsukcinimīds

204-878-8

128-09-6

2,6-Di-terc-butil-p-krezols

204-881-4

128-37-0

Varfarīnnātrijs

204-929-4

129-06-6

Dimetilftalāts

205-011-6

131-11-3

Nātrija pentahlorfenolāts

205-025-2

131-52-2

Nātrija 2-bifenilāts

205-055-6

132-27-4

Nātrija 2-bifenilāta tetrahidrāts

205-055-6

6152-33-6

Kaptāns

205-087-0

133-06-2

N-(trihlormetiltio)ftalimīds/folpets

205-088-6

133-07-3

2,4-Dihlor-3,5-ksilenols

205-109-9

133-53-9

Metilantranilāts

205-132-4

134-20-3

bis(8-Hidroksihinolīnija) sulfāts

205-137-1

134-31-6

N,N-dietil-m-toluamīds

205-149-7

134-62-3

Dipropilpiridīn-2,5-dikarboksilāts

205-245-9

136-45-8

Cinka bis(2-etilheksanoāts)

205-251-1

136-53-8

6-Metilbenzotriazols

205-265-8

136-85-6

Tirams

205-286-2

137-26-8

Cirams

205-288-3

137-30-4

Nātrija propionāts

205-290-4

137-40-6

Kālija metilditiokarbamāts

205-292-5

137-41-7

Metamnātrijs

205-293-0

137-42-8

Dipentēns

205-341-0

138-86-3

Dinātrija ciānditiokarbamāts

205-346-8

138-93-2

Benzododecīnija hlorīds

205-351-5

139-07-1

Miristalkonija hlorīds

205-352-0

139-08-2

Nitriltrietiķskābe

205-355-7

139-13-9

p-Tolilacetāts

205-413-1

140-39-6

1,3-bis(Hidroksimetil)urīnviela

205-444-0

140-95-4

Nātrija formiāts

205-488-0

141-53-7

2,3-Dihidroksipropillaurāts

205-526-6

142-18-7

Nābams

205-547-0

142-59-6

Heksānskābe

205-550-7

142-62-1

Laurīnkābe

205-582-1

143-07-7

Kālija oleāts

205-590-5

143-18-0

Nātrija hidrogēnkarbonāts

205-633-8

144-55-8

Skābeņskābe

205-634-3

144-62-7

Hinolīn-8-ols

205-711-1

148-24-3

Tiabendazols

205-725-8

148-79-8

Benzotiazol-2-tiols

205-736-8

149-30-4

Monurons

205-766-1

150-68-5

Rutozīds

205-814-1

153-18-4

Glioksilskābe

206-058-5

298-12-4

Fenhlorofoss

206-082-6

299-84-3

Naleds

206-098-3

300-76-5

5-Hlorsalicilskābe

206-283-9

321-14-2

Diurons

206-354-4

330-54-1

Kālija tiocianāts

206-370-1

333-20-0

Diazinons

206-373-8

333-41-5

Dekānskābe

206-376-4

334-48-5

Ciānamīds

206-992-3

420-04-2

Metronidazols

207-136-1

443-48-1

Cineols

207-431-5

470-82-6

7,8-Dihidroksikumarīns

207-632-8

486-35-1

Nātrija karbonāts

207-838-8

497-19-8

2-Hidroksi-4-izopropil-2,4,6-cikloheptatriēn-1-ons

207-880-7

499-44-5

Karvakrols

207-889-6

499-75-2

6-beta-acetoksi-3-beta-(beta-D-glikopiranoziloksi)-8,14-dihidroksibufa-4,20,22-trienolīds/scilirozīds

208-077-4

507-60-8

Bārija karbonāts

208-167-3

513-77-9

3-Acetil-6-metil-2H-pirān-2,4(3H)-dions

208-293-9

520-45-6

Osalmīds

208-385-9

526-18-1

2,6-Dimetoksi-p-benzohinons

208-484-7

530-55-2

Akridīn-3,6-diamīna dihidrogēnhlorīds

208-515-4

531-73-7

Nātrija benzoāts

208-534-8

532-32-1

Dazomets

208-576-7

533-74-4

Trinātrija hidrogēndikarbonāts/nātrija seskvikarbonāts

208-580-9

533-96-0

Sudraba karbonāts

208-590-3

534-16-7

Krimidīns

208-622-6

535-89-7

Kalcija diformiāts

208-863-7

544-17-2

Miristīnskābe

208-875-2

544-63-8

1-Izopropil-4-metilbiciklo[3.1.0]heksān-3-ons

208-912-2

546-80-5

1,3,4,6,8,13-Heksahidroksi-10,11-dimetilfenantro[1,10,9,8-opqra]perilēn-7,14-dions/Hypericum perforatum

208-941-0

548-04-9

[4-[4,4′-bis(Dimetilamino)benzhidrilidēn]cikloheksa-2,5-diēn-1-ilidēn]dimetilamonija hlorīds

208-953-6

548-62-9

Cinka dibenzoāts

209-047-3

553-72-0

Metilizotiocianāts

209-132-5

556-61-6

4,4′-(4-Iminocikloheksa-2,5-dienilidēnmetilēn)dianilīna hidrohlorīds

209-321-2

569-61-9

[4-[alfa-[4-(Dimetilamino)fenil]benzilidēn]cikloheksa-2,5-diēn-1-ilidēn]dimetilamonija hlorīds/malahītzaļā hlorīds

209-322-8

569-64-2

Kālija benzoāts

209-481-3

582-25-2

(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropānkarboksilāts (visi izomēri; attiecība: 1:1:1:1:1:1:1:1)/aletrīns

209-542-4

584-79-2

Nātrija 3-(p-anilīnfenilazo)benzolsulfonāts/Metanildzeltenais

209-608-2

587-98-4

DL-pienskābe

209-954-4

598-82-3

BHC, jeb HCH/heksahlorcikloheksāns

210-168-9

608-73-1

DL-ābolskābe

210-514-9

617-48-1

N-(hidroksimetil)acetamīds

210-897-2

625-51-4

Sukcīnaldehīds

211-333-8

638-37-9

2-Fluoracetamīds

211-363-1

640-19-7

Ftalaldehīds

211-402-2

643-79-8

2-Hidroksietānsulfoskābe, savienojums ar 4,4′-[heksān-1,6-diil-bis(oksi)]bis[benzolkarboksamidīnu] (2:1)

211-533-5

659-40-5

Tetrahidro-2,5-dimetoksifurāns

211-797-1

696-59-3

N-[(dihlorfluormetil)tio]ftalimīds

211-952-3

719-96-0

Dihlor-N-[(dimetilamino)sulfonil]fluor-N-(p-tolil)metānsulfēnamīds/tolilfluanīds

211-986-9

731-27-1

Levonorgestrels

212-349-8

797-63-7

Hidroksil-2-piridons

212-506-0

822-89-9

2,6-Dimetil-1,3-dioksān-4-ilacetāts

212-579-9

828-00-2

Terbutrīns

212-950-5

886-50-0

Proflavīna hidrohlorīds

213-459-9

952-23-8

N′1-hinoksalīn-2-ilsulfanilamīds, nātrija sāls

213-526-2

967-80-6

Norbormīds

213-589-6

991-42-4

(Hidroksimetil)urīnviela

213-674-8

1000-82-4

Dihlofluanīds

214-118-7

1085-98-9

Vara tiocianāts

214-183-1

1111-67-7

Dodeciltrimetilamonija bromīds

214-290-3

1119-94-4

Tetradonija bromīds

214-291-9

1119-97-7

(1,3,4,5,6,7-Heksahidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)metil-(1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropānkarboksilāts/d-trans-tetrametrīns

214-619-0

1166-46-7

4,5-Dihlor-3H-1,2-ditiol-3-ons

214-754-5

1192-52-5

Ksilols

215-089-3

1300-71-6

Bentonīts

215-108-5

1302-78-9

Diarsēna pentoksīds

215-116-9

1303-28-2

Dibora trioksīds

215-125-8

1303-86-2

Kalcija dihidroksīds/kalcija hidroksīds/kodīgais kaļķis/hidratētie kaļķi/dzēstie kaļķi

215-137-3

1305-62-0

Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi

215-138-9

1305-78-8

Kālija hidroksīds

215-181-3

1310-58-3

Nātrija hidroksīds

215-185-5

1310-73-2

Silīcijskābe, kālija sāls/Kālija silikāts

215-199-1

1312-76-1

Cinka oksīds

215-222-5

1314-13-2

Tricinka difosfīds

215-244-5

1314-84-7

Cinka sulfīds

215-251-3

1314-98-3

Trimangāna tetroksīds

215-266-5

1317-35-7

Vara oksīds

215-269-1

1317-38-0

Vara(I) oksīds

215-270-7

1317-39-1

Krezols

215-293-2

1319-77-3

Alumīnija hlorīds, bāziskais

215-477-2

1327-41-9

Dinātrija tetraborāts, bezūdens

215-540-4

1330-43-4

Dinātrija tetraborāts, dekahidrāts

215-540-4

1303-96-4

Divara hlorīda trihidroksīds

215-572-9

1332-65-6

Hroma trioksīds

215-607-8

1333-82-0

Nātrija hidrogēndifluorīds

215-608-3

1333-83-1

Vara naftenāts

215-657-0

1338-02-9

2-Butanona peroksīds

215-661-2

1338-23-4

Naftēnskābes

215-662-8

1338-24-5

Amonija hidrogēndifluorīds

215-676-4

1341-49-7

Silīcijskābe, nātrija sāls

215-687-4

1344-09-8

Vara(II) hlorīds

215-704-5

1344-67-8

N,N″-bis(2-etilheksil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekāndiamidīna dihidrohlorīds

216-994-6

1715-30-6

Monolinurons

217-129-5

1746-81-2

2,4-Dihlorbenzilspirts

217-210-5

1777-82-8

Etakridīna laktāts

217-408-1

1837-57-6

4,4′-(2-Etil-2-nitropropān-1,3-diil)bismorfolīns

217-450-0

1854-23-5

Hlortalonils

217-588-1

1897-45-6

Dodecilamonija acetāts

217-956-1

2016-56-0

Fluometurons

218-500-4

2164-17-2

Alilpropildisulfīds

218-550-7

2179-59-1

4-(2-Nitrobutil)morfolīns

218-748-3

2224-44-4

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropān-1,3-diamīns

219-145-8

2372-82-9

Didecildimetilamonija bromīds

219-234-1

2390-68-3

Tolnaftāts

219-266-6

2398-96-1

bis[[4-[4-(Dimetilamino)benzhidrilidēn]cikloheksa-2,5-diēn-1-ilidēn]dimetilamonija] oksalāts, dioksalāts

219-441-7

2437-29-8

Dodīns

219-459-5

2439-10-3

2-Brom-1-(4-hidroksifenil)etān-1-ons

219-655-0

2491-38-5

2,2′-Ditio-bis[N-metilbenzamīds]

219-768-5

2527-58-4

2,2′-[Metilēn-bis(oksi)]bis(etanols)

219-891-4

2565-36-8

Fentoāts

219-997-0

2597-03-7

1,2-Benzizotiazol-3(2H)-ons

220-120-9

2634-33-5

2,2′-[(1-Metilpropān-1,3-diil)bis(oksi)]bis[4-metil-1,3,2-dioksaborināns]

220-198-4

2665-13-6

2-Metil-2H-izotiazol-3-ons

220-239-6

2682-20-4

Sulfurildifluorīds

220-281-5

2699-79-8

2-Amino-3-hlor-1,4-naftohinons

220-529-2

2797-51-5

2-Hlor-N-(hidroksimetil)acetamīds

220-598-9

2832-19-1

Troklozēnnātrijs

220-767-7

2893-78-9

Nātrija dihlorizocianurāta dihidrāts

220-767-7

51580-86-0

Hlorpirifoss

220-864-4

2921-88-2

Mecetronija etilsulfāts

221-106-5

3006-10-8

Dodeciletildimetilamonija etilsulfāts

221-108-6

3006-13-1

bis(Trihlormetil)sulfons

221-310-4

3064-70-8

Nātrija 2-(2-dodeciloksietoksi)etilsulfāts

221-416-0

3088-31-1

4-Izopropil-m-krezols

221-761-7

3228-02-2

Vara dinitrāts

221-838-5

3251-23-8

Triklozāns

222-182-2

3380-34-5

Temefoss

222-191-1

3383-96-8

Tuj-4(10)-ēns

222-212-4

3387-41-5

Okt-1-ēn-3-ols

222-226-0

3391-86-4

Nātrija 5-hlor-2-[4-hlor-2-[[[(3,4-dihlorfenil)amino]karbonil]amino]fenoksi]benzolsulfonāts

222-654-8

3567-25-7

(Etilēndioksi)dimetanols

222-720-6

3586-55-8

Hlorfacinons

223-003-0

3691-35-8

Dipiritions

223-024-5

3696-28-4

Hlorheksidīna dihidrohlorīds

223-026-6

3697-42-5

Denatonija benzoāts

223-095-2

3734-33-6

Nātrija 2,4,6-trihlorfenolāts

223-246-2

3784-03-0

Piridīn-2-tiol-1-oksīda nātrija sāls

223-296-5

3811-73-2

Heksahidro-1,3,5-tris(3-metoksipropil)-1,3,5-triazīns

223-563-6

3960-05-2

4-Okso-4-[(tributilstannil)oksi]but-2-ēnskābe/tributilalvas maleāts

223-701-5

4027-18-3

Metēnamīna 3-hloralilhlorīds

223-805-0

4080-31-3

N-etilheptadekafluoroktānsulfonamīds

223-980-3

4151-50-2

Izobutil-4-hidroksibenzoāts/izobutilparabēns

224-208-8

4247-02-3

Tributilstannilsalicilāts/tributilalvas salicilāts

224-397-7

4342-30-7

Tributilstannilbenzoāts/tributilalvas benzoāts

224-399-8

4342-36-3

Nātrija 1-(3,4-dihidro-6-metil-2,4-diokso-2H-pirān-3-ilidēn)etanolāts

224-580-1

4418-26-2

Dietilamonija salicilāts

224-586-4

4419-92-5

Dimetildikarbonāts

224-859-8

4525-33-1

Farnezols

225-004-1

4602-84-0

2,2′,2″-(Heksahidro-1,3,5-triazīn-1,3,5-triil)trietanols

225-208-0

4719-04-4

Oktilfosfonskābe

225-218-5

4724-48-5

Nātrija 4-(metoksikarbonil)fenolāts

225-714-1

5026-62-0

Sulfamīdskābe

226-218-8

5329-14-6

Citrāls

226-394-6

5392-40-5

Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis(hidroksimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dions

226-408-0

5395-50-6

1-Benzil-3,5,7-triaza-1-azoniatriciklo[3.3.1.13,7]dekāna hlorīds

226-445-2

5400-93-1

Dimetildioktilamonija hlorīds

226-901-0

5538-94-3

N-dodecilpropān-1,3-diamīns

226-902-6

5538-95-4

Hlorpirifosmetils

227-011-5

5598-13-0

N,N′-metilēnbis(morfolīns)

227-062-3

5625-90-1

Kumtetralils

227-424-0

5836-29-3

Terbutilazīns

227-637-9

5915-41-3

(R)-p-menta-1,8-diēns

227-813-5

5989-27-5

4-Metoksibenzēn-1,3-diamīna sulfāts

228-290-6

6219-67-6

Metilēnditiocianāts

228-652-3

6317-18-6

1,3-bis(Hidroksimetil)-5,5-dimetilimidazolidīn-2,4-dions

229-222-8

6440-58-0

Dodicīns

229-930-7

6843-97-6

Ābolskābe

230-022-8

6915-15-7

(2-Brom-2-nitrovinil)benzols

230-515-8

7166-19-0

Didecildimetilamonija hlorīds

230-525-2

7173-51-5

(Z)-N-9-oktadecenilpropān-1,3-diamīns

230-528-9

7173-62-8

Benzildodecildimetilamonija bromīds

230-698-4

7281-04-1

Prometrīns

230-711-3

7287-19-6

Sudrabs

231-131-3

7440-22-4

Bors

231-151-2

7440-42-8

Varš

231-159-6

7440-50-8

Cinks

231-175-3

7440-66-6

Sēra dioksīds

231-195-2

7446-09-5

Ditallija sulfāts

231-201-3

7446-18-6

Kalcija diheksa-2,4-dienoāts

231-321-6

7492-55-9

Hinīna monohidrohlorīda dihidrāts

231-437-7

6119-47-7

Jods

231-442-4

7553-56-2

Jods jodofora veidā

Maisījums

39392-86-4

Joda komplekss šķīdumā ar nejonu detergentiem

Maisījums

 

Polivinilpirolidonjods

Polimērs

25655-41-8

Alkilarilpoliēteru alkohola-joda komplekss

Polimērs

 

Joda komplekss ar etilēna-propilēna blokkopolimēru (pluroniks)

Polimērs

 

Joda komplekss ar polialkilēnglikolu

Polimērs

 

Jodēti sveķi/polijodīda anjonu sveķi

Polimērs

 

Trinātrija ortofosfāts (TSP)

231-509-8

7601-54-9

Silīcija dioksīds, amorfs

231-545-4

7631-86-9

Nātrija hidrogēnsulfīts

231-548-0

7631-90-5

Nātrija nitrīts

231-555-9

7632-00-0

Nātrija peroksometaborāts/Nātrija perborāta hidrāts

231-556-4

7632-04-4

Hlorūdeņradis/Sālsskābe

231-595-7

7647-01-0

Nātrija hlorīds

231-598-3

7647-14-5

Nātrija bromīds

231-599-9

7647-15-6

Ortofosforskābe

231-633-2

7664-38-2

Fluorūdeņradis

231-634-8

7664-39-3

Amonjaks, bezūdens

231-635-3

7664-41-7

Sērskābe

231-639-5

7664-93-9

Kālija jodīds

231-659-4

7681-11-0

Nātrija hidrogēnsulfāts

231-665-7

7681-38-1

Nātrija fluorīds

231-667-8

7681-49-4

Nātrija hipohlorīts

231-668-3

7681-52-9

Dinātrija disulfīts

231-673-0

7681-57-4

Tetrametrīns

231-711-6

7696-12-0

Sērs

231-722-6

7704-34-9

Dzelzs sulfāts

231-753-5

7720-78-7

Dzelzs vitriols/Dzelzs(II) sulfāta heptahidrāts/Dzelzs sulfāta heptahidrāts

231-753-5

7782-63-0

Kālija permanganāts

231-760-3

7722-64-7

Ūdeņraža peroksīds

231-765-0

7722-84-1

Broms

231-778-1

7726-95-6

Dikālija peroksidisulfāts

231-781-8

7727-21-1

Slāpeklis

231-783-9

7727-37-9

Cinka sulfāta heptahidrāts

231-793-3

7446-20-0

7a-Etildihidro-1H,3H,5H-oksazolo[3,4-c]oksazols

231-810-4

7747-35-5

Nātrija sulfīts

231-821-4

7757-83-7

Nātrija hlorīts

231-836-6

7758-19-2

Vara hlorīds

231-842-9

7758-89-6

Vara sulfāts

231-847-6

7758-98-7

Vara sulfāta pentahidrāts

231-847-6

7758-99-8

Sudraba nitrāts

231-853-9

7761-88-8

Nātrija tiosulfāta pentahidrāts

231-867-5

10102-17-7

Nātrija hlorāts

231-887-4

7775-09-9

Dinātrija peroksodisulfāts/nātrija persulfāts

231-892-1

7775-27-1

Kālija dihromāts

231-906-6

7778-50-9

Kalcija hipohlorīts

231-908-7

7778-54-3

Heksahidro-1,3,5-trietil-1,3,5-triazīns

231-924-4

7779-27-3

Hlors

231-959-5

7782-50-5

Amonija sulfāts

231-984-1

7783-20-2

Sudraba hlorīds

232-033-3

7783-90-6

Amonija alumīnija sulfāts

232-055-3

7784-25-0

Mangāna sulfāts

232-089-9

7785-87-7

Mangāna sulfāta tetrahidrāts

232-089-9

10101-68-5

Joda monohlorīds

232-236-7

7790-99-0

Terpineols

232-268-1

8000-41-7

Sojas eļļa

232-274-4

8001-22-7

Linsēklu eļļa

232-278-6

8001-26-1

Kukurūzas eļļa

232-281-2

8001-30-7

Kokosa eļļa

232-282-8

8001-31-8

Kreozots

232-287-5

8001-58-9

Rīcineļļa

232-293-8

8001-79-4

Kaulu eļļa

232-294-3

8001-85-2

Rapša eļļa

232-299-0

8002-13-9

Piretrīni un piretroīdi

232-319-8

8003-34-7

Terpinols

8006-39-1

Terpentīneļļa

232-350-7

8006-64-2

Ķiploku ekstr.

232-371-1

8008-99-9

Darva, priežu/Priedes koksnes darva

232-374-8

8011-48-1

Bišu vasks

232-383-7

8012-89-3

Parafīneļļas

232-384-2

8012-95-1

Eļļas, avokado

232-428-0

8024-32-6

Saldā apelsīna ekstr.

232-433-8

8028-48-6

Vazelīneļļa (naftas)

232-455-8

8042-47-5

Saponīni

232-462-6

8047-15-2

Taleļļas kolofonijs

232-484-6

8052-10-6

Asfalts/bitumens

232-490-9

8052-42-4

Kopāli

232-527-9

9000-14-0

Lignīns

232-682-2

9005-53-2

Alumīnija sulfāts

233-135-0

10043-01-3

Borskābe

233-139-2

10043-35-3

Kālija alumīnija sulfāts/alauns

233-141-3

10043-67-1

Hlora dioksīds

233-162-8

10049-04-4

Kālija sulfīts

233-321-1

10117-38-1

Nātrija hidrogēn-2,2′metilēnbis[4-hlorfenolāts]

233-457-1

10187-52-7

2,2′-Dibrom-2-ciāNACEtamīds

233-539-7

10222-01-2

Sudraba(I) sulfāts

233-653-7

10294-26-5

Nātrija metafosfāts

233-782-9

10361-03-2

Vara oksīns

233-841-9

10380-28-6

Resmetrīns

233-940-7

10453-86-8

N,N′-etilēnbis[N-acetilacetamīds]

234-123-8

10543-57-4

Nātrija dihromāts

234-190-3

10588-01-9

Karbendazīms

234-232-0

10605-21-7

Tridekanātrija hipohloretrakis(fosfāts)

234-307-8

11084-85-8

Dabīgā borskābe

234-343-4

11113-50-1

Nātrija perborāta tetrahidrāts

234-390-0

10486-00-7

Perborskābe, nātrija sāls

234-390-0

11138-47-9

Naftēnskābes, cinka sāļi

234-409-2

12001-85-3

Dinātrija oktaborāts

234-541-0

12008-41-2

Dinātrija oktaborāta tetrahidrāts

234-541-0

12280-03-4

[2H4]amonija hlorīds

234-607-9

12015-14-4

Dialumīnija hlorīda pentahidroksīds

234-933-1

12042-91-0

Trimagnija difosfīds

235-023-7

12057-74-8

Nātrija toluolsulfonāts

235-088-1

12068-03-0

Vara(II) karbonāts-vara(II) hidroksīds (1:1)

235-113-6

12069-69-1

Cinebs

235-180-1

12122-67-7

Amonija bromīds

235-183-8

12124-97-9

Tetrabora dinātrija heptaoksīds, hidrāts

235-541-3

12267-73-1

Manebs

235-654-8

12427-38-2

Heksabora dicinka undekaoksīds/cinka borāts

235-804-2

12767-90-7

N-(hidroksimetil)formamīds

235-938-1

13052-19-2

2,3,5,6-Tetrahlor-4-(metilsulfonil)piridīns

236-035-5

13108-52-6

Nifurpirinols

236-503-9

13411-16-0

Piritioncinks

236-671-3

13463-41-7

Titāna dioksīds

236-675-5

13463-67-7

Dodecilguanidīna monohidrohlorīds

237-030-0

13590-97-1

Bārija dibora tetraoksīds

237-222-4

13701-59-2

Kālija 2-bifenilāts

237-243-9

13707-65-8

Amonija tetrafluorborāts

237-531-4

13826-83-0

Litija hipohlorīts

237-558-1

13840-33-0

Ortoborskābe, nātrija sāls

237-560-2

13840-56-7

Broma hlorīds

237-601-4

13863-41-7

Cinka bis(dietilditiokarbamāts)

238-270-9

14324-55-1

(Benziloksi)metanols

238-588-8

14548-60-8

2,2′-Oksibis[4,4,6-trimetil-1,3,2-dioksaborāns]

238-749-2

14697-50-8

Foksims

238-887-3

14816-18-3

bis(1-Hidroksi-1H-piridīn-2-tionāto-O,S)varš

238-984-0

14915-37-8

bis(8-Hidroksihinolil)sulfāts, monokālija sāls

239-133-6

15077-57-3

Dibrompropionamīds

239-153-5

15102-42-8

Nātrija perborāta monohidrāts

239-172-9

10332-33-9

2,2′-Metilēnbis(6-brom-4-hlorfenols)

239-446-8

15435-29-7

Hlortolurons

239-592-2

15545-48-9

Dinātrija karbonāts, savienojums ar ūdeņraža peroksīdu (2:3)

239-707-6

15630-89-4

Nātrija p-hlor-m-krezolāts

239-825-8

15733-22-9

Hloraloze

240-016-7

15879-93-3

1-Brom-3-hlor-5,5-dimetilimidazolidīn-2,4-dions

240-230-0

16079-88-2

(R)-2-(4-hlor-2-metilfenoksi)propionskābe

240-539-0

16484-77-8

Dikālija disulfīts

240-795-3

16731-55-8

Metomils

240-815-0

16752-77-5

Dinātrija heksafluorsilikāts

240-934-8

16893-85-9

Heksafluorsilīcijskābe

241-034-8

16961-83-4

Benomils

241-775-7

17804-35-2

D-glikonskābe, savienojums ar N,N″-bis(4-hlorfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekāndiamidīnu (2:1)

242-354-0

18472-51-0

O,O-dietil-O-5-fenilizoksazol-3-il-fosfortioāts

242-624-8

18854-01-8

Benzoksonija hlorīds

243-008-1

19379-90-9

Metilhidroksimetoksiacetāts

243-271-2

19757-97-2

p-[(Dijodmetil)sulfonil]toluols

243-468-3

20018-09-1

Vara dihidroksīds

243-815-9

20427-59-2

Sudraba(I) oksīds

243-957-1

20667-12-3

2-Butēn-1,4-diil-bis(bromacetāts)

243-962-9

20679-58-7

Alumīnija fosfīds

244-088-0

20859-73-8

(Benzotiazol-2-iltio)metiltiocianāts

244-445-0

21564-17-0

Tetrahlorvinfoss

244-865-4

22248-79-9

Bendiokarbs

245-216-8

22781-23-3

2-Metil-4-okso-3-(prop-2-inil)ciklopent-2-ēn-1-il-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-ēnil)ciklopropānkarboksilāts/praletrīns

245-387-9

23031-36-9

Kālija (E,E)-heksa-2,4-diēnoāts

246-376-1

24634-61-5

2-terc-Butil-4-metoksifenols

246-563-8

25013-16-5

bis(Hidroksimetil)urīnviela

246-679-9

25155-29-7

alfa,alfa′,alfa″-Trimetil-1,3,5-triazīn-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanols

246-764-0

25254-50-6

2,2′-(Oktadec-9-ēnilimino)bisetanols

246-807-3

25307-17-9

3-(But-2-ēnil)-2-metil-4-oksociklopent-2-ēnil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-ēnil)ciklopropānkarboksilāts/cinerīns I

246-948-0

25402-06-6

3-Fenoksibenzil-2-dimetil-3-(metilpropēnil)ciklopropānkarboksilāts/fenotrīns

247-404-5

26002-80-2

5-Hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons

247-500-7

26172-55-4

2-Oktil-2H-izotiazol-3-ons

247-761-7

26530-20-1

Dodecilbenzolsulfonskābe

248-289-4

27176-87-0

Laurīnskābe, monoesteris ar glicerīnu

248-337-4

27215-38-9

Cinka neodekanoāts

248-370-4

27253-29-8

Dodecil(etilbenzil)dimetilamonija hlorīds

248-486-5

27479-28-3

cis-Trikoz-9-ēns

248-505-7

27519-02-4

Dimetiloktadecil[3-(trimetoksisilil)propil]amonija hlorīds

248-595-8

27668-52-6

N′-terc-butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazīn-2,4-diamīns

248-872-3

28159-98-0

(S)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropānkarboksilāts (tikai 1R trans, 1S izomērs)/S-bioaletrīns

249-013-5

28434-00-6

Bioresmetrīns

249-014-0

28434-01-7

3-[3-(4′-Brom[1,1′-bifenil]-4-il)-3-hidroksi-1-fenilpropil]-4-hidroksi-2-benzopirons/bromadiolons

249-205-9

28772-56-7

Pirimifosmetils

249-528-5

29232-93-7

Litija heptadekafluoroktānsulfonāts

249-644-6

29457-72-5

5-Brom-5-nitro-1,3-dioksāns

250-001-7

30007-47-7

trans-Izopropil-3-[[(etilamino)metoksifosfīntioil]oksi]krotonāts

250-517-2

31218-83-4

(Z,E)-tetradeka-9,12-diēnilacetāts

250-753-6

30507-70-1 (1)

Decildimetiloktilamonija hlorīds

251-035-5

32426-11-2

Bromhlor-5,5-dimetilimidazolidīn-2,4-dions

251-171-5

32718-18-6

Amitrazs

251-375-4

33089-61-1

3-(4-Izopropilfenil)-1,1-dimetilurīnviela/izoproturons

251-835-4

34123-59-6

2-(Hidroksimetilamino)etanols

251-974-0

34375-28-5

N-[3-(dodecilamino)propil]glicīns

251-993-4

34395-72-7

2,6-Diacetil-7,9-dihidroksi-8,9b-dimetildibenzofurān-1,3(2H,9bH)-dions, mononātrija sāls

252-204-6

34769-44-3

Nātrija 4-etoksikarbonilfenoksīds

252-487-6

35285-68-8

Nātrija 4-propoksikarbonilfenoksīds

252-488-1

35285-69-9

N-[[(4-hlorfenil)amino]karbonil]-2,6-difluorbenzamīds

252-529-3

35367-38-5

1-[2-(Aliloksi)-2-(2,4-dihlorfenil)etil]-1H-imidazols/imazalils

252-615-0

35554-44-0

(±)-1-(beta-Aliloksi-2,4-dihlorfeniletil)imidazols/tehn. imazalils

Augu aizsardzības līdzeklis

73790-28-0

S-[(6-hlor-2-oksooksazol[4,5-b]piridīn-3(2H)-il)metil]O,O-dimetiltiofosfāts/azametifoss

252-626-0

35575-96-3

2-Brom-2-(brommetil)pentāndinitrils

252-681-0

35691-65-7

Benzildimetiloleilamonija hlorīds

253-363-4

37139-99-4

Kalcija magnija oksīds/dolomītkaļķis

253-425-0

37247-91-9

Kalcija magnija tetrahidroksīds/kalcija magnija hidroksīds/dzēstie dolomītkaļķi

254-454-1

39445-23-3

2-Fosfonbutān-1,2,4-trikarbonskābe

253-733-5

37971-36-1

4-Metoksi-m-fenilēndiamonija sulfāts

254-323-9

39156-41-7

N,N″-metilēnbis[N′-[3-(hidroksimetil)-2,5-dioksoimidazolidīn-4-il]urīnviela]

254-372-6

39236-46-9

Dinokaps

254-408-0

39300-45-3

alfa-Ciān-3-fenoksibenzil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-ēnil)ciklopropānkarboksilāts

254-484-5

39515-40-7

Izopropil(2E,4E)-11-metoksi-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoāts/metoprēns

254-993-2

40596-69-8

Dimetiltetradecil[3-(trimetoksisilil)propil]amonija hlorīds

255-451-8

41591-87-1

cis- un trans-p-mentān-3,8-diola maisījums/citriodiols

255-953-7

42822-86-6

4,4-Dimetiloksazolidīns

257-048-2

51200-87-4

(1,3,4,5,6,7-Heksahidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)metil(1R-cis)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropānkarboksilāts

257-144-4

51348-90-4

Ciān(3-fenoksibenzil)-2-(4-hlorfenil)-3-metilbutirāts/fenvalerāts

257-326-3

51630-58-1

Etil N-acetil-N-butil-beta-alanināts

257-835-0

52304-36-6

alfa-Ciān-3-fenoksibenzil-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts/cipermetrīns

257-842-9

52315-07-8

m-Fenoksibenzil-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts/permetrīns

258-067-9

52645-53-1

alfa-Ciān-3-fenoksibenzil-[1R-[1alfa(S*),3alfa]]-3-(2,2-dibromvinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts/deltametrīns

258-256-6

52918-63-5

bis(2-Etilheksanoāto-O)-mī-oksodicinks

259-049-3

54262-78-1

1-Etinil-2-metilpent-2-ēnil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-ēnil)ciklopropānkarboksilāts/empentrīns

259-154-4

54406-48-3

3-Jod-2-propinilbutilkarbamāts

259-627-5

55406-53-6

tetrakis(Hidroksimetil)fosfonija sulfāts (2:1)

259-709-0

55566-30-8

3-(3-Bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroksikumarīns/difenakums

259-978-4

56073-07-5

4-Hidroksi-3-(3-(4′-brom-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarīns/brodifakums

259-980-5

56073-10-0

[2-(2-Butoksietoksi)etoksi]metanols

260-097-2

56289-76-0

2-Etoksietilbromacetāts

260-240-9

56521-73-4

N-oktil-N′-[2-(oktilamino)etil]etilēndiamīns

260-725-5

57413-95-3

1,2-Benzizotiazol-3(2H)-ons, nātrija sāls

261-184-8

58249-25-5

Azakonazols

262-102-3

60207-31-0

1-[[2-(2,4-Dihlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolān-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazols/propikonazols

262-104-4

60207-90-1

N,N-bis(2-hidroksietil)undec-10-ēnamīds

262-114-9

60239-68-1

2-Hlor-3-(fenilsulfonil)akrilnitrils

262-395-8

60736-58-5

Tetradecildimetilbenzilamonija fluorīds

61134-95-0

[1,1′-Bifenil]-2-ols, hlorēts

262-974-5

61788-42-9

Amīni, kokoalkilatvasinājumi

262-977-1

61788-46-3

Četraizvietotā amonija savienojumi, (hidrogenēto talovalkil-)trimetil-, hlorīdi

263-005-9

61788-78-1

Četraizvietotā amonija savienojumi, kokoalkiltrimetil-, hlorīdi

263-038-9

61789-18-2

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzilkokoalkilbis(hidroksietil-), hlorīdi

263-078-7

61789-68-2

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzilkokoalkildimetil-, hlorīdi

263-080-8

61789-71-7

Četraizvietotā amonija savienojumi, dikokoalkildimetil-, hlorīdi

263-087-6

61789-77-3

Četraizvietotā amonija savienojumi, bis(hidrogenēto talovalkil-)dimetil-, hlorīdi

263-090-2

61789-80-8

Četraizvietotie amonija savienojumi, trimetil(sojas alkil)-, hlorīdi

263-134-0

61790-41-8

Etanols, 2,2′-iminobis-, N-kokoalkilatvasinājumi

263-163-9

61791-31-9

1H-Imidazol-1-etanols, 4,5-dihidro-, 2-nortaleļļas alkilatvasinājumi

263-171-2

61791-39-7

Imidazolija savienojumi, 1-benzil-4,5-dihidro-1-(hidroksietil)-2-norkoko alkil-, hlorīdi

263-185-9

61791-52-4

Amīni, N-talovalkildipropilēntri-

263-191-1

61791-57-9

Amīni, N-koko alkiltrimetilēndi-

263-195-3

61791-63-7

Amīni, N-koko alkiltrimetilēndi-, acetāti

263-196-9

61791-64-8

Četraizvietotie amonija savienojumi, benzil-C8-18-alkildimetil-, hlorīdi

264-151-6

63449-41-2

4,5-Dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons

264-843-8

64359-81-5

2-Hlor-N-[[[4-(trifluormetoksi)fenil]amino]karbonil]benzamīds

264-980-3

64628-44-0

Destilāti (naftas), ar šķīdinātāju attīrīti, vieglie, naftēnu

265-098-1

64741-97-5

Destilāti (naftas), hidrogenēti, vieglie

265-149-8

64742-47-8

N-(3,4-dihlorfenil)-1,2,3,4-tetrahidro-6-hidroksi-1,3-dimetil-2,4-dioksopirimidīn-5-karboksamīds

265-732-7

65400-98-8

alfa-Ciān-3-fenoksibenzil[1R-[1alfa(S*),3alfa]]-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts

265-898-0

65731-84-2

Skābie gudroni, akmeņogļu, neattīrīti

266-019-3

65996-85-2

Stikla pulveris

266-046-0

65997-17-3

3,3′-Metilēn-bis[5-metiloksazolidīns]/oksazolidīns

266-235-8

66204-44-2

N-ciklopropil-1,3,5-triazīn-2,4,6-triamīns

266-257-8

66215-27-8

Betaīni, C12-C14-alkildimetil-

266-368-1

66455-29-6

alfa-Ciān-3-fenoksibenzil-2,2-dimetil-3-(1,2,2,2-tetrabrometil)ciklopropānkarboksilāts/tralometrīns

266-493-1

66841-25-6

2-Hlor-N-(2,6-dimetilfenil)-N-(1H-pirazol-1-ilmetil)acetamīds

266-583-0

67129-08-2

cis-4-[3-(p-terc-Butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolīns

266-719-9

67564-91-4

N-propil-N-[2-(2,4,6-trihlorfenoksi)etil]-1H-imidazol-1-karboksamīds

266-994-5

67747-09-5

Taukskābes, C16-18 un C18 nepiesātin., Me esteri

267-015-4

67762-38-3

alfa-Ciān-3-fenoksibenzil-3-(2-hlor-3,3,3-trifluorprop-1-ēnil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts/cihalotrīns

268-450-2

68085-85-8

Dodeciletildimetilamonija bromīds/laudacīts

269-249-2

68207-00-1

Slānekļa eļļas

269-646-0

68308-34-9

alfa-Ciān-4-fluor-3-fenoksibenzil-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts/ciflutrīns

269-855-7

68359-37-5

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-18-alkildimetil-, hlorīdi

269-919-4

68391-01-5

Četraizvietotā amonija savienojumi, di-C6-12-alkildimetil-, hlorīdi

269-925-7

68391-06-0

Benzolsulfonskābe, C10-13-alkilatvasinājumi, nātrija sāļi

270-115-0

68411-30-3

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C8-16-alkildimetil-, hlorīdi

270-324-7

68424-84-0

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-16-alkildimetil-, hlorīdi

270-325-2

68424-85-1

Betaīni, kokoalkildimetil-

270-329-4

68424-94-2

Četraizvietotā amonija savienojumi, di-C8-10-alkildimetil-, hlorīdi

270-331-5

68424-95-3

Taukskābes, koko, reakcijas produkti ar dietanolamīnu

270-430-3

68440-04-0

1-Propānamīnijs, 3-amino-N,N,N-trimetil-, N-C12-18 acilatvasinājumi, Me sulfāti

271-063-1

68514-93-2

Amīdi, koko, N,N-bis(2-hidroksietil)-

271-657-0

68603-42-9

Četraizvietotā amonija savienojumi, (oksidi-2,1-etāndiil)bis[koko alkildimetil-, dihlorīdi

271-761-6

68607-28-3

9-Oktadecēnskābe (Z)-, sulfonēta, kālija sāļi

271-843-1

68609-93-8

Urīnvielas reakcijas produkti ar formaldehīdu

271-898-1

68611-64-3

Imidazolija savienojumi, 1-[2-(karboksimetoksi)etil]-1-(karboksimetil)-4,5-dihidro-2-norkoko alkil-, hidroksīdi, nātrija sāļi

272-043-5

68650-39-5

bis(Tetraamīnvara) karbonāta dihidroksīds

272-415-7

68833-88-5

1-Hidroksi-4-metil-6-(2,4,4-trimetilpentil)piridīn-2(1H)-ons, savienojums ar 2-aminoetanolu (1:1)

272-574-2

68890-66-4

Amīni, N-talovalkil- trimetilēndi-, diacetāti

272-786-5

68911-78-4

Kvasijas ekstr.

272-809-9

68915-32-2

Taukskābes, C8-10

273-086-2

68937-75-7

Sērskābe, mono-C12-18-alkilesteri, nātrija sāļi

273-257-1

68955-19-1

Četraizvietotā amonija savienojumi, C12-18-alkil[(etilfenil)metil]dimetil-, hlorīdi

273-318-2

68956-79-6

Didecilmetil[3-(trimetoksisilil)propil]amonija hlorīds

273-403-4

68959-20-6

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C10-16-alkildimetil-, hlorīdi

273-544-1

68989-00-4

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-18-alkildimetil-, sāļi ar 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona 1,1-dioksīdu (1:1)

273-545-7

68989-01-5

Nātrija N-(hidroksimetil)glicināts

274-357-8

70161-44-3

Amīni, C10-16-alkildimetil-, N-oksīdi

274-687-2

70592-80-2

Pentakālija bis(peroksimonosulfāts) bis(sulfāts)

274-778-7

70693-62-8

N,N′-(dekān-1,10-diildi-1(4H)-piridil-4-ilidēn)bis(oktilamonija) dihlorīds

274-861-8

70775-75-6

1,3-Didecil-2-metil-1H-imidazolija hlorīds

274-948-0

70862-65-6

Etil[2-(4-fenoksifenoksi)etil]karbamāts/fenoksikarbs

276-696-7

72490-01-8

Četraizvietotā amonija savienojumi, di-C8-18-alkildimetil-, hlorīdi

277-453-8

73398-64-8

1-[(Hidroksimetil)amino]propān-2-ols

278-534-0

76733-35-2

1-[1,3-bis(Hidroksimetil)-2,5-dioksoimidazolidīn-4-il]-1,3-bis(hidroksimetil)urīnviela/diazolidinilurīnviela

278-928-2

78491-02-8

Dihidrogēnbis[monoperoksiftalāt(2-)-O1,OO1]magnezāts(2-)

279-013-0

78948-87-5

Dihidrogēnbis[monoperoksiftalāt(2-)-O1,OO1]magnezāta(2-) heksahidrāts

279-013-0

114915-85-4

Tributiltetradecilfosfonija hlorīds

279-808-2

81741-28-8

(2-Butoksietoksi)metanols

281-648-3

84000-92-0

Cinks, izodekanoāta izononanoāta kompleksi, bāziskie

282-786-7

84418-73-5

Kadiķis, Juniperus communis, ekstr.

283-268-3

84603-69-0

Laurus nobilis, ekstr.

283-272-5

84603-73-6

Rozmarīns, ekstr.

283-291-9

84604-14-8

Eucaliptus globulus, ekstr.

283-406-2

84625-32-1

Cinnamomum zeylanicum, ekstr.

283-479-0

84649-98-9

Margosa, ekstr.

283-644-7

84696-25-3

Lavanda, Lavandula angustifolia angustifolia, ekstr.

283-994-0

84776-65-8

Timiāns, Tymus serpillum, ekstr.

284-023-3

84776-98-7

Formaldehīds, reakcijas produkti ar dietilēnglikolu

284-062-6

84777-35-5

Formamīds, reakcijas produkti ar formaldehīdu

284-064-7

84777-37-7

Glicīns, N-(3-aminopropil)-, N′-C10-16-alkilatvasinājumi

284-065-2

84777-38-8

Citrons, ekstr.

284-515-8

84929-31-7

Mārsils, Tymus vulgaris, ekstr.

284-535-7

84929-51-1

Krustnagliņas, ekstr.

284-638-7

84961-50-2

Darvas skābes, polialkilfenolu frakcija

284-893-4

84989-05-9

Melaleuca alternifolia, ekstr./Austrālijas tējas koka eļļa

285-377-1

85085-48-9

2,4,8,10-Tetra(terc-butil)-6-hidroksi-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioksafosfocīn-6-oksīds, nātrija sāls

286-344-4

85209-91-2

Formaldehīda reakcijas produkti ar propilēnglikolu

286-695-3

85338-22-3

Stannāni, tributil-, mono(naftenoiloksi)atvasinājumi

287-083-9

85409-17-2

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-14-alkildimetil-, hlorīdi

287-089-1

85409-22-9

Četraizvietotā amonija savienojumi, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil-, hlorīdi

287-090-7

85409-23-0

[R-(Z)]-3-[(12-hidroksi-1-okso-9-oktadecenil)amino]propiltrimetilamonija metilsulfāts

287-462-9

85508-38-9

Benzolsulfoskābes 4-C10-13-sek-alkilatvasinājumi

287-494-3

85536-14-7

Guanidīna N,N″′-1,3-propāndiilbis-, N-koko alkilatvasinājumi, diacetāti

288-198-7

85681-60-3

Sulfonskābes, C13-17-sek-alkānu, nātrija sāļi

288-330-3

85711-69-9

alfa-Ciān-4-fluor-3-fenoksibenzil[1alfa(S*),3alfa]-(±)-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts

289-244-9

86560-93-2

Chrisantemum cinerariaefolium, ekstr.

289-699-3

89997-63-7

Cimbopogon nardus, ekstr.

289-753-6

89998-15-2

Lavanda, Lavandula angustifolia, ekstr.

289-995-2

90063-37-9

Litsea cubeba, ekstr.

290-018-7

90063-59-5

Menta arvensis, ekstr.

290-058-5

90063-97-1

Pelargonium graveolens, ekstr.

290-140-0

90082-51-2

Benzolsulfoskābe, mono-C10-14-alkilatvasinājumi, savienojumi ar Me-1H-benzimidazol-2-ilkarbamātu

290-651-9

90194-41-5

Varš, EDTA-kompleksi

290-989-7

90294-99-8

Formaldehīds, reakcijas produkti ar propanolamīnu

291-325-9

90387-52-3

Urīnviela, N,N′-bis(hidroksimetil)-, reakcijas produkti ar 2-(2-butoksietoksi)etanolu, etilēnglikolu un formaldehīdu

292-348-7

90604-54-9

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C8-18-alkildimetil-, bromīdi

293-522-5

91080-29-4

Egle, Abies sibirica, ekstr.

294-351-9

91697-89-1

Kadiķis, Juniperus mexicana, ekstr.

294-461-7

91722-61-1

Lavanda, Lavandula hybrida, ekstr./lavandas eļļa

294-470-6

91722-69-9

Amīni, N-(3-aminopropil)-N′-koko alkiltrimetilēndi-, monoakrilēti

294-702-6

91745-32-3

Cymbopogon winterianus, ekstr.

294-954-7

91771-61-8

Citronmētra (Cymbopogon flexuosus)

295-161-9

91844-92-7

Vazelīneļļa (naftas), vieglā

295-550-3

92062-35-6

N-[3-(dodecilamino)propil]glicīna hidrohlorīds

298-216-5

93778-80-4

bis(2,6-Diacetil-7,9-dihidroksi-8,9b-dimetil-1,3(2H,9bH)-dibenzofurāndionāt-O2,O3)varš

304-146-9

94246-73-8

Citrusi, ekstr.

304-454-3

94266-47-4

Priede, ekstr.

304-455-9

94266-48-5

Trimetil-3-[(1-okso-10-undecenil)amino]propilamonija metilsulfāts

304-990-8

94313-91-4

Piparmētra, Amerikas, ekstr.

308-770-2

98306-02-6

Četraizvietotā amonija savienojumi, [2-[[2-[(2-karboksietil)(2-hidroksietil)amino]etil]amino]-2-oksoetil]koko alkildimetil-, hidroksīdi, iekšējie sāļi

309-206-8

100085-64-1

Kukurūzas vālīšu serdes, sasmalcinātas pulverī

310-127-6

999999-99-4

Dabīgā citronu sula (filtrēta)

310-127-6

999999-99-4

Hedera helix

310-127-6

999999-99-4

Sīpolu eļļa

310-127-6

999999-99-4

Thuja occidentalis

310-127-6

999999-99-4

Salvia officinalis

310-127-6

999999-99-4

Hyssopus officinalis

310-127-6

999999-99-4

Chrysanhtemum vulgare

310-127-6

999999-99-4

Artemisia absinthium

310-127-6

999999-99-4

Achillea millefolium

310-127-6

999999-99-4

Origanum vulgare

310-127-6

999999-99-4

Majorana hortensis

310-127-6

999999-99-4

Origanum majorano

310-127-6

999999-99-4

Rosmarinus officinalis

310-127-6

999999-99-4

Satureja hortensis

310-127-6

999999-99-4

Uritica dioica

310-127-6

999999-99-4

Aesculus hippocastanum

310-127-6

999999-99-4

Symphytum officinale

310-127-6

999999-99-4

Equisetum arvense

310-127-6

999999-99-4

Sambucus nigra

310-127-6

999999-99-4

1-(3,5-Dihlor-4-(1,1,2,2-tetrafluoretoksi)fenil)-3-(2,6-difluorbenzoil)urīnviela/heksaflumurons

401-400-1

86479-06-3

1,3-Dihlor-5-etil-5-metilimidazolidīn-2,4-dions

401-570-7

89415-87-2

1-(4-Hlorfenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentān-3-ols/tebukonazols

403-640-2

107534-96-3

Glutamīnskābes reakcijas produkti ar N-(C12-14-alkil)propilēndiamīnu

403-950-8

164907-72-6

(C8-18)alkilbis(2-hidroksietil)amonija bis(2-etilheksil)fosfāta un (C8-18)alkilbis(2-hidroksietil)amonija 2-etilheksilhidrogēnfosfāta maisījums

404-690-8

68132-19-4

(4-Etoksifenil)(3-(4-fluor-3-fenoksifenil)propil)dimetilsilāns

405-020-7

105024-66-6

2,3,5,6-Tetrafluorbenzil-trans-2-(2,2-dihlorvinil)-3,3-dimetilciklopropānkarboksilāts/transflutrīns

405-060-5

118712-89-3

5,5-Dimetil-perhidro-pirimidīn-2-on-alfa-(4-trifluormetilstiril)-alfa-(4-trifluorometil)cinnamilidīnhidrazons/hidrametilnons

405-090-9

67485-29-4

3-Fenoksibenzil-2-(4-etoksifenil)-2-metilpropilēteris/etofenprokss

407-980-2

80844-07-1

6-(Ftalimido)peroksiheksānskābe

410-850-8

128275-31-0

Litija 3-okso-1,2(2H)-benzizotiazol-2-īds

411-690-1

111337-53-2

Metilneodekānamīds

414-460-9

105726-67-8

alfa-Ciān-3-fenoksibenzil-(Z)-(1R,3R)-[(S)-3-(2-hlor-3,3,3-trifluor-prop-1-ēnil)]-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāta un alfa-ciān-3-fenoksibenzil-(Z)-(1S,3S)-[(R)-3-(2-hlor-3,3,3-trifluor-prop-1-ēnil)]-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāta maisījums/lambda cihalotrīns

415-130-7

91465-08-6

1-(4-(2-Hlor-a,a,a-p-trifluortoliloksi)-2-fluorfenil)-3-(2,6-difluorbenzolil)urīnviela/flufenoksurons

417-680-3

101463-69-8

2-Butil-benzo[d]izotiazol-3-ons

420-590-7

04299-07-4

Tetrahlordekaoksīda komplekss

420-970-2

92047-76-2

cis-4-Hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluormetilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarīna un trans-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluormetilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarīna maisījums/flokumafēns

421-960-0

90035-08-8

sek-Butil 2-(2-hidroksietil)piperidīn-1-karboksilāts/ikaridīns

423-210-8

119515-38-7

N-cikloheksil-S,S-dioksobenzo[b]tiofēn-2-karboksamīds

423-990-1

149118-66-1

Fipronils

424-610-5

120068-37-3

cis-1-(3-Hloralil)-3,5,7-triaza-1-azonijadamantāna hlorīds

426-020-3

51229-78-8

1-(6-Hlorpiridīn-3-ilmetil)-N-nitroimidazolidīn-2-ilidēnamīns/imidakloprīds

428-040-8

138261-41-3

Tiametoksams

428-650-4

153719-23-4

[2,4-Diokso-(2-propīn-1-il)imidazolidīn-3-il]metil(1R)-cis-hrizantemāts; [2,4-diokso-(2-propīn-1-il)imidazolidīn-3-il]metil(1R)-trans-hrizantemāts/imiprotrīns

428-790-6

72963-72-5

5-Hlor-2-(4-hlorfenoksi)fenols

429-209-0

3380-30-1

2-(1-Metil-2-(4-fenoksi-fenoksi)-etoksi)-piridīns/piriproksifēns

429-800-1

95737-68-1

3-Benzo(b)tiēn-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oksatiazīns, 4-oksīds

431-030-6

163269-30-5

Diizopropanolamīna reakcijas produkti ar formaldehīdu (1:4)

432-440-8

220444-73-5

Hlormetil-n-oktildisulfīds

432-680-3

180128-56-7

Dimetiladipāta, dimetilglutarāta, dimetilsukcināta reakcijas produkti ar ūeņraža peroksīdu/perestāns

432-790-1

 

bis(3-Aminopropil)oktilamīns

433-340-7

86423-37-2

(E)-1-(2-hlor-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidīns

433-460-1

210880-92-5

(E)-2-oktadecenāls

Vēl nav piešķirts

51534-37-3

(E,Z)-2,13-oktadekadienāls

Vēl nav piešķirts

99577-57-8

Sudraba-cinka-alumīnija-borfosfāta stikls/sudrabu un cinku saturošs stikla oksīds

Vēl nav piešķirts

398477-47-9

Sudraba – nātrija hidrogēncirkonija fosfāts

Vēl nav piešķirts

 

Paraformaldehīds

 

30525-89-4

Peroksioktānskābe

 

33734-57-5

Brommiristilizohinolīns

 

51808-87-8

9-Aminoakridīna hidrohlorīda monohidrāts

 

52417-22-8

Hlorēts trinātrija fosfāts

 

56802-99-4

Cikloheksilhidroksidiazēn-1-oksīds, kālija sāls

 

66603-10-9

(1S,2R,5S)-2-izopropenil-5-metilcikloheksanols

 

104870-56-6

Silīcija dioksīds, amorfs, kristālus nesaturošs

 

112945-52-5

Denatonium Capsaicinate

 

192327-95-0

tris(N-cikloheksildiazēnijdioksi)alumīnijs

 

312600-88-7

bis[1-Cikloheksil-1,2-di(hidroksi-kappaO)diazēnijato(2-)]varš

 

312600-89-8

Ēterisko eļļu reakcijas produkti ar ozonu in situ (Ārējā gaisa faktors (OAF))

 

 

Sudraba ceolīts A

 

 

Sudraba nātrija borsilikāts

 

 

5-Hlor-2-(4-hlorfenoksi)fenols

 

 

Benzillaurildimetilmiristilamonija hlorīds/laurilmiristildimetil benzilamonija hlorīds

 

 

((1,2-Etāndiil-bis(karbamoditioāto))(2-))mangāna maisījums ar ((1,2-etāndiil-bis(karbamoditioāto))(2-))cinku/mankozebs

Augu aizsardzības līdzeklis

8018-01-7

Hlorsulfamskābe

Augu aizsardzības līdzeklis

17172-27-9

2-brom-1-(2,4-dihlorfenil)vinildietilfosfāts/bromfenvinfoss

Augu aizsardzības līdzeklis

33399-00-7

Etil (2E,4E)-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoāts/hidroprēns

Augu aizsardzības līdzeklis

41096-46-2

Silīcija dioksīds/kizelgūrs

Augu aizsardzības līdzeklis

61790-53-2

alfa,alfa,alfa-Trifluor-N-metil-4,6-dinitro-N-(2,4,6-tribromfenil)-o-toluidīns/brometalīns

Augu aizsardzības līdzeklis

63333-35-7

S-metoprēns/izopropil(S-(E,E))-11-metoksi-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoāts

Augu aizsardzības līdzeklis

65733-16-6

S-hidroprēns/etil(S-(E,E))-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoāts

Augu aizsardzības līdzeklis

65733-18-8

Esfenvalerāts/(S)-alfa-ciān-3-fenoksibenzil(S)-2-(4-hlorfenil)-3-metilbutirāts

Augu aizsardzības līdzeklis

66230-04-4

[1alfa(S*),3alfa]-(alfa)-Ciān-(3-fenoksifenil)metil-3-(2,2-dihloretenil)-2.2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts/alfa-cipermetrīns

Augu aizsardzības līdzeklis

67375-30-8

Abamektīns (avermektīna B1a; > 80 % (Einecs 265-610-3) un avermektīna B1b; < 20 % (Einecs 265-611-9) maisījums)

265-610-3

71751-41-2

Ciklopropānkarbonskābe, 3-[(1Z)-2-hlor-3,3,3-trifluor-1-propenil]-2,2-dimetil-, (2-metil[1,1′-bifenil]-3-ilmetilesteris, (1R,3R)-rel-/bifentrīns/bifenāts

Augu aizsardzības līdzeklis

82657-04-3

N-(2-((2,6-dimetil)fenil)amino)-2-oksoetil)-N,N-dietilbenzolmetānamīnija saharīds/denatonija saharīds

Augu aizsardzības līdzeklis

90823-38-4

alfa-(4-Hlorfenil)-alfa-(1-ciklopropiletil)-1H-1,2,4-triazol-1-etanols/ciprokonazols

Augu aizsardzības līdzeklis

94361-06-5

3-(3-(4′-Brom-(1,1′-bifenil)-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroksibenzotiopirān-2-ons/3-((RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-brombifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroksi-1-benzotīn-2-ons/difetialons

Augu aizsardzības līdzeklis

104653-34-1

Guazatīna triacetāts

Augu aizsardzības līdzeklis

115044-19-4

4-Brom-2-(4-hlorfenil)-1-(etoksimetil)-5-(trifluormetil)-1H-pirol-3-karbonitrils/hlorfenapirs

Augu aizsardzības līdzeklis

122453-73-0

Alumīnija nātrija silikāta-sudraba komplekss/Sudraba ceolīts

Augu aizsardzības līdzeklis

130328-18-6

Alumīnija nātrija silikāta-sudraba-vara komplekss/Sudraba vara ceolīts

Augu aizsardzības līdzeklis

130328-19-7

Alumīnija nātrija silikāta-sudraba-cinka komplekss/Sudraba cinka ceolīts

Augu aizsardzības līdzeklis

130328-20-0

N-izononil-N,N-dimetil-N-decilamonija hlorīds

Augu aizsardzības līdzeklis

138698-36-9

N-((6-hlor-3-piridinil)metil)-N′-ciān-N-metiletānimidamīds/Acetamiprīds

Augu aizsardzības līdzeklis

160430-64-8

3-Fenoksibenzil(1R)-cis,trans-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-ēnil)ciklopropānkarboksilāts/d-fenotrīns

Augu aizsardzības līdzeklis

188023-86-1

5-Hidroksimetoksimetil-1-aza-3,7-dioksabiciklo(3.3.0)oktāna (CAS 59720-42-2, 16,0 %), 5-hidroksi-1-aza-3,7-dioksabiciklo(3.3.0)oktāna (Einecs 229-457-6, 28,8 %), un 5-hidroksipoli[metilēnoksi]metil-1-aza-3,7-dioksabiciklo(3.3.0)oktāna (CAS 56709-13-8; 5,2 %) maisījums ūdenī (50 %)

Augu aizsardzības līdzeklis

 

[1alfa(S*),3alfa]-(alfa)-Ciān-(3-fenoksifenil)metil-3-(2,2-dihloretenil)-2,2-dihlorvinil)-2,2-dimentilciklopropānkarboksilāts

Augu aizsardzības līdzeklis

 

S-cifenotrīns

Augu aizsardzības līdzeklis

 

(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-ēnil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropānkarboksilāts (2 izomēru maisījums: 1R trans: 1RS tikai 1:1)/bioaletrīns/d-trans-aletrīns

Augu aizsardzības līdzeklis

 

(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-ēnil-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-ēnil)-ciklopropānkarboksilāts (4 izomēru maisījums: 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1)/d-aletrīns

Augu aizsardzības līdzeklis

 

(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-ēnil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-ēnil)-ciklopropānkarboksilāts (2 izomēru maisījums: 1R trans: 1R/S tikai 1:3)/esbiotrīns

Augu aizsardzības līdzeklis

 

Spinosads: Spinosīnu A and Spinosīnu D saturošs augsnes mikroorganismu fermentācijas produkts

Augu aizsardzības līdzeklis

 

Butoksipolipropilēnglikols

Polimērs

9003-13-8

Polidimetilsiloksāns

Polimērs

9016-00-6

N-metilmetānamīna (Einecs 204-697-4) polimērs ar (hlormetil)oksirānu (Einecs 203-439-8)/Četraizvietotā amonija hlorīda polimērs

Polimērs

25988-97-0

N,N,N,N-tetrametil-etān-1,2-diamīna un (hlormetil)oksirāna polimērs

Polimērs

25988-98-1

2-terc-Butilaminoetilmetakrilāta (Einecs 223-228-4) homopolimērs

Polimērs

26716-20-1

Formaldehīda un akroleīna polimērs

Polimērs

26781-23-7

N,N″′-1,6-heksāndiil-bis[N′-ciānguanidīna] (Einecs 240-032-4) un heksametilēndiamīna (Einecs 204-679-6) polimēra monohidrohlorīds/poliheksametilēnbiguanīds (monomērs: 1,5-bis(trimetilēn)-guanilguanidīnija monohidrohlorīds)

Polimērs

27083-27-8/32289-58-0

N,N,N',N'-tetrametil-1,6-heksāndiamīna un 1,6-dihlorheksāna polimērs

Polimērs

27789-57-7

Poli(heksametilēndimetilamonija hlorīds)/poli[(dimetilimino)-1,6-heksāndiil-hlorīds]

Polimērs

28728-61-2

N,N,N′,N′–tetrametiletilēndiamīna un bis(2-hloretil)ētera kopolimērs

Polimērs

31075-24-8

Poli(heksametilēndiamīna guanidīnija hlorīds)

Polimērs

57028-96-3

Poli(heksametilēnbiguanīds)

Polimērs

91403-50-8

Poli(oksi-1,2-etāndiils), alfa-[2-(didecilmetilamonio)etil]- omega-hidroksi-, propanoāts (sāls)

Polimērs

94667-33-1

N,N-didecil(-N-metil-poli(oksietil)amonija propionāts/1-dekānamīnijs, N-decil-N-(2-hidroksietil)-N-metil-, propanoāts (sāls)

Polimērs

107879-22-1

2-Propenāla un propān-1,2-diola kopolimērs

Polimērs

191546-07-3

N-Didecil-N-dipolietoksiamonija borāts/Didecilpolioksietilamonija borāts

Polimērs

214710-34-6

Oligo(2-(2-etoksi)etoksietilguanidīnija hlorīds)

Polimērs

374572-91-5

Tributilalvas kopolimērs (TBT-kopolimērs)

Polimērs

 

Taukspirtu poliglikolēteris

Polimērs

 

Poli(vinilhlorīds–co–izobutilvinilēteris–co–N-vinil-, N′-dimetiloktil bromīds propildiamīns)

Polimērs

 

Poliglikolpoliamīnu sveķi

Polimērs

 

Nātrija lignosulfonāts

Dabīgais polimērs

8061-51-6

Neem/Neem-Vital

Dabīgā eļļa

5945-86-8

Pinus pumilio eļļa

Dabīgā eļļa

8000-26-8

Ciedra koka eļļa

Dabīgā eļļa

8000-27-9

Lavandas eļļa

Dabīgā eļļa

8000-28-0

Citronellas eļļa

Dabīgā eļļa

8000-29-1

Eugenia caryophyllus ēteriskā eļļa

Dabīgā eļļa

8000-34-8

Gerānijas eļļa

Dabīgā eļļa

8000-46-2

Eikalipta eļļa

Dabīgā eļļa

8000-48-4

Apelsīna eļļa

Dabīgā eļļa

8000-57-9

Priedes eļļa

Dabīgā eļļa

8002-09-3

Melno piparu eļļa

Dabīgā eļļa

8006-82-4

Piparmētras eļļa

Dabīgā eļļa

8006-90-4

Citronmētras eļļa

Dabīgā eļļa

8007-02-1

Purva mētras (Mentha pulegium) eļļa

Dabīgā eļļa

8007-44-1

Timiāna eļļa

Dabīgā eļļa

8007-46-3

Koriandra eļļa

Dabīgā eļļa

8008-52-4

Krūzmētras eļļa

Dabīgā eļļa

8008-75-5

Valeriana officinalis eļļa

Dabīgā eļļa

8008-88-6

Kažeputa eļļa

Dabīgā eļļa

8008-98-8

Kadiķogu eļļa

Dabīgā eļļa

8012-91-7

Cipreses eļļa

Dabīgā eļļa

8013-86-3

Pačuli eļļa

Dabīgā eļļa

8014-09-3

Ķimeņu eļļa

Dabīgā eļļa

8014-13-9

Palmarosa eļļa

Dabīgā eļļa

8014-19-5

Rūtas eļļa

Dabīgā eļļa

8014-29-7

Basilicum Ocimum basilium eļļa

Dabīgā eļļa

8015-73-4

Bois de rose eļļa/Rožu koksnes eļļa

Dabīgā eļļa

8015-77-8

Seleriju eļļa

Dabīgā eļļa

8015-90-5

Kumelīšu eļļa

Dabīgā eļļa

8015-92-7

Krustnagliņu (Eugenia caryophyllus) lapu eļļa

Dabīgā eļļa

8015-97-2

Tējas koka eļļa

Dabīgā eļļa

68647-73-4

Litsea cubeba eļļa

Dabīgā eļļa

68855-99-2

Mentha arvensis eļļa

Dabīgā eļļa

68917-18-0

Ciedra eļļa (Teksasas ciedra koka eļļa, Juniperus mexicana eļļa, 22 %)

Dabīgā eļļa

68990-83-0

Tabebuia avellanedae citrusu sēklu ekstrakts

Dabīgā eļļa

 

Cymbopogon winterianus ēteriskā eļļa

Dabīgā eļļa

 

Allium sativum un Allium cepa

Dabīgā eļļa

 

Cinnamomum zeylanicum ēteriskā eļļa

Dabīgā eļļa

 

Krustnagliņu eļļa (galvenās sastāvdaļas: eigenols (83,8 %), kariofilēns (12,4 %), eigenola acetāts (0,4 %))

Dabīgā eļļa

 

Egļu skuju smaržas eļļa: (ēteriskā eļļa, galvenās sastāvdaļas: terpentīneļļa (30-37,5 %), terpineols (15-20 %), izobornilacetāts (15-20 %), beta-pinēns (12,5-15 %), alfa-pinēns (7-10 %), kumarīns (1-3 %), Terpineola frakcija (1-3 %)

Dabīgā eļļa

 

“Pavasara svaiguma” (Spring Fresh) smaržas ēteriskā eļļa, galvenās sastāvdaļas: citrāla dietilacetāls (citratāls) (1-3 %), citronelols (1-3 %), ilanāts (1-3 %), hivertāls (1-3 %), alilkapronāts (1-3 %)

Dabīgā eļļa

 

Rožeļļa

Dabīgā eļļa

 

Dabīgie piretrīni

Dabīgais ekstrakts

 

Kūdras ekstrakts

Dabīgais ekstrakts

 

Alkilbenzildimetilamonija hlorīds/Benzalkonija hlorīds

Maisījums

8001-54-5

Cetrimīds

Maisījums

8044-71-1

3,6-Diamino-10-metilakridīnija hlorīda (Einecs 201-668-8;) un 3,6-akridīndiamīna maisījums/akriflavīns

Maisījums

8048-52-0

3,6-Diamino-10-metilakridīnija hlorīda (Einecs 201-668-8) un 3,6-akridīndiamīna hidrohlorīda maisījums/akriflavīns HCl

Maisījums

8063-24-9

Benzalkonija saharināts/Benzalkonija o-sulfobenzimidāts

Maisījums

39387-42-3

5-Hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona (Einecs 247-500-7) un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (Einecs 220-239-6) maisījums

Maisījums

55965-84-9

Siloksāni un silikoni, di-Me, reakcijas produkti ar silīcija dioksīdu/attīrīts koloidāls silīcija dioksīds

Maisījums

67762-90-7

Taukskābju jaukto esteru (C6-18, iegūtu no kokoseļļas) reakcijas maisījums ar etiķskābi un 2,2′-metilēn-bis(4-hlorfenolu)

Maisījums

106523-52-8

Amīni, n-C10-16-alkiltrimetilēndi-, reakcijas produkti ar hloretiķskābi

Maisījums

139734-65-9

Četraizvietotā amonija jodīdi

Maisījums

308074-50-2

5,5-Dimetilhidantoīna reakcijas produkti ar formaldehīdu

Maisījums

 

2-(2-Butoksietoksi)etanola reakcijas produkti ar formaldehīdu

Maisījums

 

Etilēnglikola reakcijas produkti ar formaldehīdu

Maisījums

 

Urīnvielas, etilēnglikola un formaldehīda reakcijas produkti

Maisījums

 

Hloracetamīda, 2(2-butoksietoksi)etanola un formaldehīda reakcijas produkti

Maisījums

 

1-Fenoksipropān-2-ola (Einecs 212-222-7) un 2-fenoksipropanola (Einecs 224-027-4) maisījums

Maisījums

 

Aktīvais hlors: iegūts hipohlorskābes reakcijā ar nātrija hipohlorītu, kas veidojas in situ

Maisījums

 

Taukskābju (C15-21) kālija sāļi

Maisījums

 

Acipetaksa varš

Maisījums

 

Acipetaksa cinks

Maisījums

 

Drēbju kodes feromons: sastāvdaļas: E,Z-oktadekadi-2,13-enāls (75 %) un E-oktadec-2-enāls (25 %)

Maisījums

 

Hroma trioksīda (Einecs 215-607-8; 34,2 %), diarsēna pentoksīda (Einecs 215-116-9; 24,1 %), vara(II) oksīda (Einecs 215-269-1; 13,7 %), ūdens (Einecs 231-791-2; 28 %) maisījums

Maisījums

 

Hlormetilizotiazolinona, etāndiilbisoksibismetanola un metilizotiazolinona maisījums

Maisījums

 

Broma (Einecs 231-778-1) un hipobromskābes (CAS-No.: 13517-11-8) maisījums, kas iegūts in situ

Maisījums

 

Augu dabīgās fermentācijas produkti ūdenī, sēru saturoši

Maisījums

 

Četraizvietotā amonija savienojumi (benzilalkildimetil- (alkili C8-C22, piesātināti un nepiesātināti, tauku alkili, koko alkili, un sojas alkili) hlorīdi, bromīdi vai hidroksīdi)/BKC

Einecs uzskaitīto vielu maisījums

 

Četraizvietotā amonija savienojumi (dialkildimetil- (alkili C6-C18, piesātināti un nepiesātināti un tauku alkili, koko alkili, un sojas alkili) hlorīdi, bromīdi vai metilsulfāti)/DDAC

Einecs uzskaitīto vielu maisījums

 

Četraizvietotā amonija savienojumi (alkiltrimetil- (alkili C8-C18, piesātināti un nepiesātināti un tauku alkili, koko alkili, un sojas alkili) hlorīdi, bromīdi vai metilsulfāti)/TMAC

Einecs uzskaitīto vielu maisījums

 

Bacillus thuringiensis

Mikroorganisms

68038-71-1

Bacillus sphaericus

Mikroorganisms

143447-72-7

Bacillus thuringiensis + D381ir subsp. Israelensis

Mikroorganisms

 

Bacillus thuringiensis var. Kurstaky

Mikroorganisms

 

Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotype H14

Mikroorganisms

 

Bacillus thuringiensis var.Israelensis

Mikroorganisms

 

Bacillus subtilis

Mikroorganisms

 


(1)  ESIS datubāzē šai vielai ir norādīts arī cits CAS numurs (31654-77-0).


II PIELIKUMS

AKTĪVĀS VIELAS, KAS JĀIZSKATA ATBILSTOŠI PĀRSKATĪŠANAS PROGRAMMAI

Viela

Ziņotāja dalībvalsts

EK numurs

CAS numurs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Formaldehīds

DE

200-001-8

50-00-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

23

2-(2-Butoksietoksi)eti-6-propilpiperonilēteris/Piperonilbutoksīds

EL

200-076-7

51-03-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Bronopols

ES

200-143-0

52-51-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Difenoksarsīn-10-il-oksīds

FR

200-377-3

58-36-6

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlorkrezols

FR

200-431-6

59-50-7

1

2

3

4

 

6

 

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dihlorvoss

IT

200-547-7

62-73-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Etanols

EL

200-578-6

64-17-5

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skudrskābe

BE

200-579-1

64-18-6

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzoskābe

DE

200-618-2

65-85-0

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Propān-2-ols

DE

200-661-7

67-63-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salicilskābe

LT

200-712-3

69-72-7

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propān-1-ols

DE

200-746-9

71-23-8

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciānūdeņradis

CZ

200-821-6

74-90-8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

14

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Etilēnoksīds

N

200-849-9

75-21-8

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

1,3-Dibrom-5,5-dimetilhidantoīns

NL

201-030-9

77-48-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citronskābe

BE

201-069-1

77-92-9

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linalools

DK

201-134-4

78-70-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

2-Hloracetamīds

EE

201-174-2

79-07-2

 

 

3

 

 

6

7

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brometiķskābe

ES

201-175-8

79-08-3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glikolskābe

LT

201-180-5

79-14-1

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peroksietiķskābe

FI

201-186-8

79-21-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-(+)-pienskābe

DE

201-196-2

79-33-4

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Varfarīns

IE

201-377-6

81-81-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoksihromēno[3,4-b]furo[2,3-h]hromēn-6-ons/Rotenons

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

Simklozēns

UK

201-782-8

87-90-1

 

2

3

4

5

6

7

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlorksilenols

BE

201-793-8

88-04-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bifenil-2-ols

ES

201-993-5

90-43-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naftalīns

UK

202-049-5

91-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Dihlorfēns

IE

202-567-1

97-23-4

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triklokarbāns

SK

202-924-1

101-20-2

1

2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanēļaldehīds/3-fenilpropēn-2-āls

UK

203-213-9

104-55-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geraniols

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Glioksāls

FR

203-474-9

107-22-2

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m-Krezols

FR

203-577-9

108-39-4

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heksa-2,4-diēnskābe/sorbīnskābe

DE

203-768-7

110-44-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glutarāls

FI

203-856-5

111-30-8

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Nonānskābe

AT

203-931-2

112-05-0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Undekān-2-ons/metilnonilketons

ES

203-937-5

112-12-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Propoksurs

BE

204-043-8

114-26-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1,3-Dihlor-5,5-dimetilhidantoīns

NL

204-258-7

118-52-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorofēns

N

204-385-8

120-32-1

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzilbenzoāts

UK

204-402-9

120-51-4

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Benzetonija hlorīds

BE

204-479-9

121-54-0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenitrotions

UK

204-524-2

122-14-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Cetalkonija hlorīds (1)

 

204-526-3

122-18-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzildimetil(oktadecil)amonija hlorīds (1)

 

204-527-9

122-19-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Fenoksietanols

UK

204-589-7

122-99-6

1

2

3

4

 

6

7

 

 

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetilpiridīnija hlorīds

UK

204-593-9

123-03-5

1

2

3

4

5

6

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Oktānskābe

AT

204-677-5

124-07-2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Oglekļa dioksīds

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

 

 

18

19

20

 

 

 

Nātrija dimetilarsināts

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Nitrometilidīntrimetanols

UK

204-769-5

126-11-4

 

2

3

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tozilhloramīdnātrijs

ES

204-854-7

127-65-1

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kālija dimetilditiokarbamāts

UK

204-875-1

128-03-0

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nātrija dimetilditiokarbamāts

UK

204-876-7

128-04-1

 

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varfarīnnātrijs

IE

204-929-4

129-06-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nātrija 2-bifenilāts

ES

205-055-6

132-27-4

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaptāns

IT

205-087-0

133-06-2

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-(trihlormetiltio)ftalimīds/folpets

IT

205-088-6

133-07-3

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metilantranilāts

FR

205-132-4

134-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

N,N-dietil-m-toluamīds

SE

205-149-7

134-62-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

22

 

Tirams

BE

205-286-2

137-26-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirams

BE

205-288-3

137-30-4

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kālija metilditiokarbamāts

CZ

205-292-5

137-41-7

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metamnātrijs

BE

205-293-0

137-42-8

 

2

 

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Dinātrija ciānditiokarbamāts

CZ

205-346-8

138-93-2

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzododecīnija hlorīds (1)

 

205-351-5

139-07-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miristalkonija hlorīds (1)

 

205-352-0

139-08-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3-bis(Hidroksimetil)urīnviela

HU

205-444-0

140-95-4

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabams

PL

205-547-0

142-59-6

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurīnskābe

DE

205-582-1

143-07-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Tiabendazols

ES

205-725-8

148-79-8

 

2

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Benzotiazol-2-tiols

N

205-736-8

149-30-4

 

2

 

 

 

 

7

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naleds

FR

206-098-3

300-76-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Diurons

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

6

7

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diazinons

PT

206-373-8

333-41-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Dekānskābe

AT

206-376-4

334-48-5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Cianamīds

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-Hidroksi-4-izopropil-2,4,6-cikloheptatriēn-1-ons

SK

207-880-7

499-44-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nātrija benzoāts

DE

208-534-8

532-32-1

1

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Dazomets

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dihlor-N-[(dimetilamino)sulfonil]fluor-N-(p-tolil)metānsulfēnamīds/tolilfluanīds

FI

211-986-9

731-27-1

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Hidroksil-2-piridons

FR

212-506-0

822-89-9

 

2

 

 

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimetil-1,3-dioksān-4-ilacetāts

AT

212-579-9

828-00-2

 

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbutrīns

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dihlofluanīds

UK

214-118-7

1085-98-9

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Vara tiocianāts

FR

214-183-1

1111-67-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Tetradonija bromīds

N

214-291-9

1119-97-7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,3,4,5,6,7-Heksahidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)metil(1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropānkarboksilāts/d-trans-tetrametrīns

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

4,5-Dihlor-3H-1,2-ditiol-3-ons

PL

214-754-5

1192-52-5

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibora trioksīds

NL

215-125-8

1303-86-2

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalcija dihidroksīds/kalcija hidroksīds/kodīgie kaļķi/hidrētie kaļķi/dzēstie kaļķi

UK

215-137-3

1305-62-0

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi

UK

215-138-9

1305-78-8

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinka sulfīds

UK

215-251-3

1314-98-3

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vara oksīds

FR

215-269-1

1317-38-0

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vara(I) oksīds

FR

215-270-7

1317-39-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Dinātrija tetraborāts, bezūdens

NL

215-540-4

1330-43-4

1

2

 

 

 

 

7

8

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Butanona peroksīds

HU

215-661-2

1338-23-4

1

2

3

 

 

6

 

 

9