ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 324

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 10. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1392/2007 (2007. gada 13. novembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz nacionālo kontu datu nosūtīšanu ( 1 )

1

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 (2007. gada 13. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (dokumentu izsniegšana), un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1348/2000

79

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1394/2007 (2007. gada 13. novembris) par uzlabotas terapijas zālēm, un ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK un Regulu (EK) Nr. 726/2004 ( 1 )

121

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

10.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 324/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1392/2007

(2007. gada 13. novembris),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz nacionālo kontu datu nosūtīšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 285. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (EK) Nr. 2223/96 (1996. gada 25. jūnijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā (3) noteikts kopējs standartu, definīciju, klasifikācijas un uzskaites noteikumu pamatprincipu kopums dalībvalstu kontu sagatavošanai Kopienas statistikas vajadzībām, lai iegūtu dalībvalstu starpā salīdzināmus rezultātus. 1995. gada Eiropas Kontu sistēmu, kas izveidota ar minēto regulu, dēvē par “EKS 95”.

(2)

Lai Ekonomikas un monetārajā savienībā (EMS) veidotu monetāro politiku un efektīvi koordinētu ekonomikas politikas jomas, kā arī struktūrpolitikas un makroekonomikas politikas mērķiem vajadzīgi visaptveroši salīdzināmi, atbilstīgi un laikus sagatavoti nacionālo kontu dati.

(3)

Regulas (EK) Nr. 2223/96 B pielikumā iekļauta noteiktā termiņā Kopienas vajadzībām nosūtāmo nacionālo kontu datu tabulu kopa. Turklāt turpmāk norādītās regulas paredz, ka Komisijai nosūtāmi dažādi papildu dati: Komisijas Regula (EK) Nr. 264/2000 (2000. gada 3. februāris) par Padomes Regulas (EK) Nr. 2223/96 īstenošanu attiecībā uz valsts finanšu īstermiņa statistiku (4), Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1221/2002 (2002. gada 10. jūnijs) par valsts ceturkšņa nefinanšu pārskatiem (5), Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 501/2004 (2004. gada 10. marts) par valsts pārvaldes ceturkšņa finanšu pārskatiem (6), Padomes Regula (EK) Nr. 1222/2004 (2004. gada 28. jūnijs) par to, kā apkopot un sūtīt datus, kas attiecas uz valsts parādu ceturksnī (7), un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1161/2005 (2005. gada 6. jūlijs) par ceturkšņa nefinanšu kontu apkopošanu pa institucionāliem sektoriem (8). Šī regula neattiecas uz tiem datiem, kas ir ietverti minētajās regulās, bet visas tabulas un dati, kas minēti šajā apsvērumā, kopā veido pilnīgu nacionālo kontu datu nosūtīšanas programmu.

(4)

Nacionālo kontu datu nosūtīšanas programma būtu jāatjaunina, ņemot vērā mainīgās lietotāju vajadzības, jaunās politikas prioritātes un jaunu saimnieciskās darbības nozaru attīstību Eiropas Savienībā.

(5)

Nacionālo kontu datu nosūtīšanas programmā būtu jāņem vērā nozīmīgās politikas un statistikas pārmaiņas, kas programmas pārskata periodos notikušas dažās dalībvalstīs.

(6)

Ekonomikas un finanšu komiteja (EFK) 2004. gada 25. maija Ziņojumā par stāvokli attiecībā uz informācijas prasībām EMS, ko Padome apstiprinājusi 2004. gada 2. jūnijā, uzsvēra vajadzību grozīt nosūtīšanas programmu tā, lai tā atbilstu EMS rīcības plāna prasībām un Lisabonas stratēģijai.

(7)

Ticama un visaptveroša statistisko datu bāze valsts budžeta izveidei ir izšķiroši svarīga ekonomikas reformai saskaņā ar Lisabonas stratēģiju, un datu par veselības aprūpi, izglītību un sociālo aizsardzību nosūtīšana palīdzētu to sasniegt. Šādu datu sniegšanai būtu jākļūst obligātai pēc brīvprātīgas iesniegšanas posma beigām.

(8)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, izveidot kopējus statistikas standartus, kas ļautu radīt saskaņotus nacionālo kontu datus, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs un to, ka šo mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Statistikas programmu komitejas (SPK) un Monetārās, finanšu un maksājumu bilances statistikas komitejas (MFBK) atzinumu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2223/96 3. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Dalībvalstis katrai tabulai noteiktajā termiņā nosūta Komisijai (Eurostat) B pielikumā iekļautos kontus un tabulas, ņemot vērā šajā pielikumā minētos izņēmumus.”

2. pants

Regulas (EK) Nr. 2223/96 B pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumā iekļauto tekstu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2007. gada 13. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. LOBO ANTUNES


(1)  OV C 55, 7.3.2006., 61. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. aprīļa Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2007. gada 22. oktobra Lēmums.

(3)  OV L 310, 30.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1267/2003 (OV L 180, 18.7.2003., 1. lpp.).

(4)  OV L 29, 4.2.2000., 4. lpp.

(5)  OV L 179, 9.7.2002., 1. lpp.

(6)  OV L 81, 19.3.2004., 1. lpp.

(7)  OV L 233, 2.7.2004., 1. lpp.

(8)  OV L 191, 22.7.2005., 22. lpp.


PIELIKUMS

“B PIELIKUMS

NACIONĀLO KONTU DATU NOSŪTĪŠANAS PROGRAMMA

Pārskats par tabulām

Tabulas Nr.

Tabulu priekšmets

Termiņš t + mēneši (īpaši norādītā gadījumā dienas)

Pirmā nosūtīšana

Laikposms, uz kuru attiecas (1)

1

Galvenie rādītāji par gadu

70 dienas

2007

no 1990. gada

2008

1980–1989

1

Galvenie rādītāji par ceturksni

70 dienas

2007

no 1990. gada 1. cet.

 

 

2

Galvenie rādītāji par vispārējo valdību, par gadu

3/9

2007

no 1995. gada

3

Nozaru tabulas

9/21

2007

no 1990. gada

2008

1980–1989

5

Mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi pēc mērķa

9

2007

no 1990. gada

2008

1980–1989

6

Finanšu konti pa sektoriem (darījumi)

9

2007

no 1995. gada

7

Aktīvu un pasīvu bilances

9

2007

no 1995. gada

8

Nefinanšu konti pa sektoriem, par gadu

9

2007

no 1995. gada

9

Detalizēti nodokļu ieņēmumi pa sektoriem

9

2007

no 1995. gada

10

Tabulas pēc nozares un pēc reģiona, NUTS II

24

2007

no 1995. gada

11

Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc funkcijas

12

2007

no 1995. gada

12

Tabulas pēc nozares un pēc reģiona, NUTS III

24

2007

no 1995. gada

13

Mājsaimniecību konti pēc reģiona, NUTS II

24

2007

no 1995. gada

15

Piedāvājuma tabula bāzes cenās, ietverot pārveidojumu pircēju cenās, A60 x P60

36

2007

no 2000. gada

16

Izlietojuma tabula pircēju cenās, A60 x P60

36

2007

no 2000. gada

17

Simetriskā ielaides un izlaides tabula bāzes cenās, P60 x P60, reizi piecos gados

36

2008

no 2000. gada

18

Simetriskā izmaksu un izlaides tabula iekšzemes izlaidei bāzes cenās, P60 x P60, reizi piecos gados

36

2008

no 2000. gada

19

Simetriskā izmaksu un izlaides tabula importam bāzes cenās, P60 x P60, reizi piecos gados

36

2008

no 2000. gada

20

Pamatlīdzekļu šķērsklasificēšana pēc nozares un pēc aktīviem, A17 x AN_F6, reizi gadā

24

2007

no 2000. gada

22

Bruto pamatkapitāla veidošanas šķērsklasificēšana pēc nozares un pēc aktīviem, A17 x AN_F6, reizi gadā

24

2007

no 1995. gada

26

Nefinanšu aktīvu bilances

24

2007

no 1995. gada

t = pārskata periods (gads vai ceturksnis).


1. tabula –   Galvenie rādītāji – reizi ceturksnī (2) un reizi gadā

Kods

Mainīgo saraksts

Sadalījums (3)

Faktiskās cenas

Iepriekšējā gada cenas un ķēdes apjomi

Pievienotā vērtība un iekšzemes kopprodukts

B.1g

1.

Bruto pievienotā vērtība bāzes cenās

A6

x

x

D.21

2.

a)

Ražojumu nodokļi (4)

 

x

x

D.31

 

b)

Ražojumu subsīdijas (4)

 

x

x

B.1*g

3.

Iekšzemes kopprodukts tirgus cenās

 

x

x

Iekšzemes kopprodukta izdevumu aspekts

P.3

4.

Kopējie galapatēriņa izdevumi

 

x

x

P.3

5.

a)

Mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (iekšzemes koncepts)

Ilglietojamība (5)

x

x

P.3

 

b)

Mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (nacionālais koncepts)

 

x

x

P.3

6.

MABPI galapatēriņa izdevumi

 

x

x

P.3

7.

Valdības galapatēriņa izdevumi

 

x

x

P.31

 

a)

Individuālā patēriņa izdevumi

 

x

x

P.32

 

b)

Kolektīvā patēriņa izdevumi

 

x

x

P.4

8.

Mājsaimniecību faktiskais galapatēriņš

 

x

x

P41

 

a)

Faktiskais individuālais patēriņš

 

x

x

P.5

9.

Bruto kapitāla veidošana

 

x

x

P.51

 

a)

Bruto pamatkapitāla veidošana

AN_F6 (6)

x

x

P.52

 

b)

Krājumu pārmaiņas

 

x

x (7)

P.53

 

c)

Vērtslietu iegāde mīnus realizācija

 

x

x (7)

P.6

10.

Preču (fob) un pakalpojumu eksports

 

x

x

P.61

 

a)

Preces

 

x

x

P.62

 

b)

Pakalpojumi

 

x

x

 

 

ES dalībvalstis un ES iestādes (8)

 

x

x

 

 

ES dalībvalstis (8)

 

x

x

 

 

EMS locekles (8)

 

x

x

 

 

ES iestādes (8)  (9)

 

x

x

 

 

Trešās valstis un starptautiskās organizācijas (8)

 

x

x

P.7

11.

Preču (fob) un pakalpojumu imports

 

x

x

P.71

 

a)

Preces

 

x

x

P.72

 

b)

Pakalpojumi

 

x

x

 

 

ES dalībvalstis un ES iestādes (8)

 

x

x

 

 

ES dalībvalstis (8)

 

x

x

 

 

EMS locekles (8)

 

x

x

 

 

ES iestādes (8)  (9)

 

x

x

 

 

Trešās valstis un starptautiskās organizācijas (8)

 

x

x

B.11

12.

Preču un pakalpojumu ārējais saldo

 

x

x

Ienākumi, ietaupījumi un neto aizdevumi

B.2g + B.3g

13.

Bruto ienesa un jauktais ienākums

 

x

 

D.2

14.

Ražošanas un ievedmuitas nodokļi

 

x

 

D.3

15.

Ražošanas un importa subsīdijas

 

x

 

D.1_D.4

16.

a)

Primārais ienākums no pārējās pasaules

 

x

(x)

D.1_D.4

 

b)

Primārais ienākums, kas maksājams pārējai pasaulei

 

x

(x)

B.5*g

17.

Nacionālais kopienākums tirgus cenās

 

x

(x)

K.1

18.

Pamatkapitāla patēriņš

 

x

x

B.5*n

19.

Nacionālais neto ienākums tirgus cenās

 

x

(x)

D.5, D.6, D.7

20.

a)

Kārtējie pārvedumi no pārējās pasaules

 

x

(x)

D.5, D.6, D.7

 

b)

Kārtējie pārvedumi pārējai pasaulei

 

x

(x)

B.6n

21.

a)

Neto izmantojamais ienākums

 

x

(x)

B.6g

 

b)

Bruto izmantojamais ienākums

 

x

(x)

D.8

22.

Korekcijas sakarā ar mājsaimniecību neto pašu kapitāla pārmaiņām pensiju fondu rezervēs

 

x

(x)

B.8n

23.

Neto nacionālie ietaupījumi

 

x

 

D.9

24.

a)

Kapitāla pārvedumi no pārējās pasaules

 

x

 

D.9

 

b)

Kapitāla pārvedumi pārējai pasaulei

 

x

 

K.2

25.

Neražotu nefinanšu aktīvu iegāde mīnus realizācija

 

x

 

B.9

26.

Valsts neto aizdevumi vai neto aizņēmumi

 

x

 

Iedzīvotāju skaits, nodarbinātība, atlīdzība algotajiem darbiniekiem

 

27.

Dati par iedzīvotāju skaitu un nodarbinātību

 

 

 

 

 

a)

Kopējais iedzīvotāju skaits (tūkstoši personu)

 

 

 

 

 

b)

Bezdarbnieki (tūkstoši personu) (9)

 

 

 

 

 

c)

Nodarbinātība rezidentu ražošanas vienībās (tūkstoši nodarbināto personu, tūkstoši nostrādāto stundu un tūkstoši darbvietu (9)) un rezidentu nodarbinātība (tūkstoši personu)

A6  (10)

 

 

 

 

d)

Pašnodarbinātie

A6  (10)

 

 

 

 

e)

Algotie darbinieki

A6  (10)

 

 

D.1

28.

Rezidentu ražošanas vienībās strādājošo darbinieku atalgojums un rezidentdarbinieku atalgojums

A6  (10)

x

 

D.11

 

a)

Bruto darba alga

A6  (10)

x

 

(x) Reālā izteiksmē.

A6 NACE A6, ietverot “no tiem apstrādes rūpniecībā”. Retrospektīvie dati par “apstrādes rūpniecību” nosūtāmi, sākot no 1990. gada.


2. tabula –   Galvenie rādītāji par vispārējo valdību

Kods

Darījums

Sektori un apakšsektori (11)  (12)

P.1

Izlaide

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12

Izlaide tirgus cenās un izlaide pašu gala izlietojumam

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.13

Cita ārpustirgus izlaide

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.131

Maksājumi par citu ārpustirgus izlaidi

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.132

Cita ārpustirgus izlaide, cita

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12 + P.131

Tirgus izlaide, izlaide pašu gala izlietojumam un maksājumi par citu ārpustirgus izlaidi

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Starppatēriņš

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1g

Bruto pievienotā vērtība

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K.1

Pamatkapitāla patēriņš

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1n

Neto pievienotā vērtība

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Darbinieku atalgojums, maksājamais

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29

Citi ražošanas nodokļi, maksājamie

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.39

Citas ražošanas subsīdijas, saņemamās

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.2n

Neto ienesa

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.2

Ražošanas un ievedmuitas nodokļi, saņemamie

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Īpašuma ienākums, saņemamais (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Subsīdijas, maksājamās

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Īpašuma ienākums, maksājamais (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

no tā maksājamais centrālās valdības apakšsektoram (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

no tā maksājamais pavalsts valdības apakšsektoram (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

no tiem maksājamais pašvaldību apakšsektoram (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

no tā maksājamais sociālās nodrošināšanas fondu apakšsektoram (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

D. 41

Procenti, maksājamie

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.42 + D.43 + D.44 + D.45

Citi īpašuma ienākumi, maksājamie

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.5n

Primārā ienākuma saldo, neto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Kārtējie ienākuma, mantas u. c. nodokļi, saņemamie

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.61

Sociālās iemaksas, saņemamās

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.611

Faktiskās sociālās iemaksas

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.612

Nosacītās sociālās iemaksas

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Citi kārtējie pārvedumi, saņemamie (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Kārtējie ienākuma, mantas u. c. nodokļi, maksājamie

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62

Sociālie pabalsti, izņemot sociālos pabalstus natūrā, maksājamie

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.6311 + D.63121 + D.63131

Sociālie pabalsti natūrā, kas saistīti ar izdevumiem par ražojumiem, ko ar tirgus ražotāju starpniecību piegādā mājsaimniecībām, maksājamie

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Sociālie pabalsti, izņemot sociālos pabalstus natūrā, un sociālie pabalsti natūrā, kas saistīti ar izdevumiem par ražojumiem, kurus ar tirgus ražotāju starpniecību piegādā mājsaimniecībām, maksājamie

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Citi kārtējie pārvedumi, maksājamie (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

no tiem maksājamie centrālās valdības apakšsektoram (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

no tiem maksājamie pavalsts valdības apakšsektoram (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

no tiem maksājamie pašvaldību apakšsektoram (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

no tā maksājamie sociālās nodrošināšanas fondu apakšsektoram (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

B.6n

Neto izmantojamais ienākums

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Galapatēriņa izdevumi

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.31

Individuālā patēriņa izdevumi

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.32

Kolektīvā patēriņa izdevumi

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.8

Korekcija sakarā ar mājsaimniecību neto pašu kapitāla pārmaiņām pensiju fondu rezervēs

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8g

Bruto ietaupījumi

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8n

Neto ietaupījumi

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Kapitāla pārvedumi, saņemamie (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.91

Kapitāla nodokļi

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92 + D.99

Citi kapitāla pārvedumi un ieguldījumu dotācijas, saņemamie

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Kapitāla pārvedumi, maksājamie (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1311

no tiem maksājamie centrālās valdības apakšsektoram (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

no tiem maksājamie pavalsts valdības apakšsektoram (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

no tiem maksājamie pašvaldību apakšsektoram (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

no tā maksājamie sociālās nodrošināšanas fondu apakšsektoram (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

P.5

Bruto kapitāla veidošana

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

Bruto pamatkapitāla veidošana

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.52 + P.53

Krājumu pārmaiņas un vērtslietu iegāde mīnus realizācija

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K2

Nefinanšu neražoto aktīvu iegāde mīnus realizācija

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5 + K.2

Bruto kapitāla veidošana un nefinanšu neražoto aktīvu iegāde mīnus realizācija

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Neto aizdevumi (+)/Neto aizņēmumi (–)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TE

Kopējie izdevumi

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TR

Kopējie ieņēmumi

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.995

Kapitāla pārvedumi no vispārējās valdības uz attiecīgajiem sektoriem, kam novērtēti nodokļi un sociālās iemaksas, bet, maz ticams, ka tos iekasēs (13)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_D41

Procenti, ietverot procentu plūsmas mijmaiņas darījumos un nākotnes procentu likmju līgumus

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B9

Neto aizdevumi (+)/neto aizņēmumi (–), uz kuriem attiecas pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


3. tabula –   Nozaru tabulas

Kods

Mainīgo saraksts

Sadalījums (14)  (15)

Faktiskās cenas

Iepriekšējā gada cenas un ķēdes apjomi

Izlaide

P.1

1.

Izlaide bāzes cenās pa nozarēm

A31/A60

x

 

P.2

2.

Starppatēriņš pircēju cenās pa nozarēm

A31/A60

x

 

B.1g

3.

Bruto pievienotā vērtība bāzes cenās pa nozarēm

A31/A60

x

x

K.1

4.

Pamatkapitāla patēriņš pa nozarēm

A31/A60

x

x

B.2n + B.3n

5.

Neto ienesa un neto jauktais ienākums

A31/A60

x

 

D.29 – D.39

6.

Citi ražošanas nodokļi mīnus citas ražošanas subsīdijas

A31/A60

x

 

Kapitāla veidošana

P.5

5.

Bruto kapitāla veidošana pa nozarēm (16)

A6

x

x

P.51

 

a)

Bruto pamatkapitāla veidošana pa nozarēm

A31/A60

x

x

 

 

Sadalījums pa pamatlīdzekļu kategorijām AN_F6

 

x

x

 

 

no tiem mājokļi un citas ēkas un būves

A31/A60

x

x

P.52 + P.53

 

b)

Krājumu pārmaiņas un vērtslietu iegāde mīnus realizācija pa nozarēm (16)

A6

x

x (17)

P.52

 

no tām krājumu pārmaiņas (18)

 

x

x (17)

P.53

 

no tām vērtslietu iegāde mīnus realizācija (18)

 

x

x (17)

Nodarbinātība un darbinieku atalgojums

 

6.

Nodarbinātība pa nozarēm (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu (19) un tūkstoši darbvietu (18))

A31/A60

 

 

 

 

a)

pašnodarbinātie pa nozarēm

A31/A60

 

 

 

 

b)

algotie darbinieki pa nozarēm

A31/A60

 

 

 

 

no tiem valdības sektorā (S.13) (20)

 

 

 

 

 

no tiem citos sektoros (S.11 + S.12 + S.14 + S.15) (20)

 

 

 

D.1

7.

Darbinieku atalgojums pa nozarēm

A31/A60

x

 

D.11

 

a)

Darba alga pa nozarēm

A31/A60

x

 

AN_F6

:

pamatlīdzekļu sadalījums:

AN1111

mājokļi

AN1112

citas ēkas un būves

AN11131

transportlīdzekļi

AN11132

citas mašīnas un iekārtas

no tiem:

AN111321 biroju iekārtas un datortehnika

AN111322

radio, TV un sakaru iekārtas

AN1114

kultivētie aktīvi

AN112

nemateriālie pamatlīdzekļi

no tiem:

AN1122 datoru programmatūra


5. tabula –   Mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi

Kods

Mainīgo saraksts

Sadalījums

Faktiskās cenas

Iepriekšējā gada cenas un ķēdes apjomi

P.3

1.

Mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi pēc mērķa

COICOP grupas

x

x

P.3

2.

Rezidentu mājsaimniecību un nerezidentu mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi ekonomiskajā teritorijā

 

x

x

P.33

3.

Rezidentu mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi pārējā pasaulē

 

x

x

P.34

4.

Nerezidentu mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi ekonomiskajā teritorijā

 

x

x

P.3

5.

Rezidentu mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi ekonomiskajā teritorijā un ārvalstīs.

 

x

x


6. tabula –   Finanšu konti pa sektoriem

(Darījumi, citas apjoma pārmaiņas un pārvērtēšanas konti – konsolidēti un nekonsolidēti – un partnersektoru informācija  (21))

 

Ekonomika kopumā

Nefinanšu sabiedrības

Finanšu sabiedrības, ietverot visus apakšsektorus (23)

Vispārējā valdība, ietverot visus apakšsektorus (24)

Mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas struktūras (25)

Pārējā pasaule, ietverot visus apakšsektorus (26)

Darījumi/apjoma pārmaiņas (22)/finanšu instrumentu pārvērtēšana (22)

EKS

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Finanšu aktīvi

F.A

x

x

x

x

x

x

Monetārais zelts un speciālās aizņēmumtiesības (SDRs)

F.1

x

x

x

x

x

x

Monetārais zelts

F.11

x

x

x

x

x

x

SDR

F.12

x

x

x

x

x

x

Nauda un noguldījumi

F.2

x

x

x

x

x

x

Nauda

F.21

x

x

x

x

x

x

Pārvedu noguldījumi

F.22

x

x

x

x

x

x

Citi noguldījumi

F.29

x

x

x

x

x

x

Neakciju vērtspapīri

F.3

x

x

x

x

x

x

Neakciju vērtspapīri, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus

F.33

x

x

x

x

x

x

Īstermiņa neakciju vērtspapīri, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus

F.331

x

x

x

x

x

x

Ilgtermiņa neakciju vērtspapīri, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus

F.332

x

x

x

x

x

x

Atvasinātie finanšu instrumenti

F.34

x

x

x

x

x

x

Aizdevumi

F.4

x

x

x

x

x

x

Īstermiņa

F.41

x

x

x

x

x

x

Ilgtermiņa

F.42

x

x

x

x

x

x

Akcijas un cits pašu kapitāls

F.5

x

x

x

x

x

x

Akcijas un cits pašu kapitāls, izņemot kopieguldījumu fondu akcijas

F.51

x

x

x

x

x

x

Kotētās akcijas

F.511

x

x

x

x

x

x

Nekotētās akcijas

F.512

x

x

x

x

x

x

Cits pašu kapitāls

F.513

x

x

x

x

x

x

Kopieguldījumu fondu akcijas

F.52

x

x

x

x

x

x

Apdrošināšanas tehniskās rezerves

F.6

x

x

x

x

x

x

Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas un pensiju fondu rezervēs

F.61

x

x

x

x

x

x

Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas rezervēs

F.611

x

x

x

x

x

x

Mājsaimniecību neto pašu kapitāls pensiju fondu rezervēs

F.612

x

x

x

x

x

x

Apdrošināšanas prēmiju avansa maksājumi un rezerves nenokārtotajām atlīdzības prasībām

F.62

x

x

x

x

x

x

Citi debitoru parādi

F.7

x

x

x

x

x

x

Tirdzniecības kredīti un avansi

F.71

x

x

x

x

x

x

Citi

F.79

x

x

x

x

x

x

Saistības

F.L

x

x

x

x

x

x

Nauda un noguldījumi

F.2

x

x

x

x

x

x

Nauda

F.21

x

x

x

x

x

x

Pārvedu noguldījumi

F.22

x

x

x

x

x

x

Citi noguldījumi

F.29

x

x

x

x

x

x

Neakciju vērtspapīri

F.3

x

x

x

x

x

x

Neakciju vērtspapīri, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus

F.33

x

x

x

x

x

x

Īstermiņa neakciju vērtspapīri, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus

F.331

x

x

x

x

x

x

Ilgtermiņa neakciju vērtspapīri, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus

F.332

x

x

x

x

x

x

Atvasinātie finanšu instrumenti

F.34

x

x

x

x

x

x

Aizdevumi

F.4

x

x

x

x

x

x

Īstermiņa

F.41

x

x

x

x

x

x

Ilgtermiņa

F.42

x

x

x

x

x

x

Akcijas un cits pašu kapitāls

F.5

x

x

x

x

x

x

Akcijas un cits pašu kapitāls, izņemot kopieguldījumu fondu akcijas

F.51

x

x

x

x

x

x

Kotētās akcijas

F.511

x

x

x

x

x

x

Nekotētās akcijas

F.512

x

x

x

x

x

x

Cits pašu kapitāls

F.513

x

x

x

x

x

x

Kopieguldījumu fondu akcijas

F.52

x

x

x

x

x

x

Apdrošināšanas tehniskās rezerves

F.6

x

x

x

x

x

x

Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas un pensiju fondu rezervēs

F.61

x

x

x

x

x

x

Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas rezervēs

F.611

x

x

x

x

x

x

Mājsaimniecību neto pašu kapitāls pensiju fondu rezervēs

F.612

x

x

x

x

x

x

Apdrošināšanas prēmiju avansa maksājumi un rezerves nenokārtotajām atlīdzības prasībām

F.62

x

x

x

x

x

x

Citas kreditoru saistības

F.7

x

x

x

x

x

x

Tirdzniecības kredīti un avansi

F.71

x

x

x

x

x

x

Citi

F.79

x

x

x

x

x

x

Finanšu aktīvu neto iegāde (27)

F.A

x

x

x

x

x

x

Pasīvu neto pārmaiņas (27)

F.L

x

x

x

x

x

x

Neto finanšu darījumi (27)

 

x

x

x

x

x

x

Statistiskā novirze (27)

 

x

x

x

x

x

x

Neto aizdevumi (+)/Neto aizņēmumi (–) (27)

B.9

x

x

x

x

x

x


7. tabula –   Aktīvu un pasīvu bilances

(Uzkrātie finanšu instrumenti – konsolidēti un nekonsolidēti – un partnersektoru informācija (28))

 

 

Ekonomika kopumā

Nefinanšu sabiedrības

Finanšu sabiedrības, ietverot visus apakšsektorus (29)

Vispārējā valdība, ietverot visus apakšsektorus (30)

Mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas struktūras (31)

Pārējā pasaule, ietverot visus apakšsektorus (32)

Uzkrātie finanšu instrumenti

EKS

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Finanšu aktīvi

AF.A

x

x

x

x

x

x

Monetārais zelts un speciālās aizņēmumtiesības (SDR)

AF.1

x

x

x

x

x

x

Monetārais zelts

AF.11

x

x

x

x

x

x

SDR

AF.12

x

x

x

x

x

x

Nauda un noguldījumi

AF.2

x

x

x

x

x

x

Nauda

AF.21

x

x

x

x

x

x

Pārvedu noguldījumi

AF.22

x

x

x

x

x

x

Citi noguldījumi

AF.29

x

x

x

x

x

x

Neakciju vērtspapīri

AF.3

x

x

x

x

x

x

Neakciju vērtspapīri, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus

AF.33

x

x

x

x

x

x

Īstermiņa neakciju vērtspapīri, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus

AF.331

x

x

x

x

x

x

Ilgtermiņa neakciju vērtspapīri, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus

AF.332

x

x

x

x

x

x

Atvasinātie finanšu instrumenti

AF.34

x

x

x

x

x

x

Aizdevumi

AF.4

x

x

x

x

x

x

Īstermiņa

AF.41

x

x

x

x

x

x

Ilgtermiņa

AF.42

x

x

x

x

x

x

Akcijas un cits pašu kapitāls

AF.5

x

x

x

x

x

x

Akcijas un cits pašu kapitāls, izņemot kopieguldījumu fondu akcijas

AF.51

x

x

x

x

x

x

Kotētās akcijas

AF.511

x

x

x

x

x

x

Nekotētās akcijas

AF.512

x

x

x

x

x

x

Cits pašu kapitāls

AF.513

x

x

x

x

x

x

Kopieguldījumu fondu akcijas

AF.52

x

x

x

x

x

x

Apdrošināšanas tehniskās rezerves

AF.6

x

x

x

x

x

x

Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas un pensiju fondu rezervēs

AF.61

x

x

x

x

x

x

Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas rezervēs

AF.611

x

x

x

x

x

x

Mājsaimniecību neto pašu kapitāls pensiju fondu rezervēs

AF.612

x

x

x

x

x

x

Apdrošināšanas prēmiju avansa maksājumi un rezerves nenokārtotajām atlīdzības prasībām

AF.62

x

x

x

x

x

x

Citas debitoru saistības

AF.7

x

x

x

x

x

x

Tirdzniecības kredīti un avansi

AF.71

x

x

x

x

x

x

Citi

AF.79

x

x

x

x

x

x

Saistības

AF.L

x

x

x

x

x

x

Nauda un noguldījumi

AF.2

x

x

x

x

x

x

Nauda

AF.21

x

x

x

x

x

x

Pārvedu noguldījumi

AF.22

x

x

x

x

x

x

Citi noguldījumi

AF.29

x

x

x

x

x

x

Neakciju vērtspapīri

AF.3

x

x

x

x

x

x

Neakciju vērtspapīri, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus

AF.33

x

x

x

x

x

x

Īstermiņa neakciju vērtspapīri, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus

AF.331

x

x

x

x

x

x

Ilgtermiņa neakciju vērtspapīri, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus

AF.332

x

x

x

x

x

x

Atvasinātie finanšu instrumenti

AF.34

x

x

x

x

x

x

Aizdevumi

AF.4

x

x

x

x

x

x

Īstermiņa

AF.41

x

x

x

x

x

x

Ilgtermiņa

AF.42

x

x

x

x

x

x

Akcijas un cits pašu kapitāls

AF.5

x

x

x

x

x

x

Akcijas un cits pašu kapitāls, izņemot kopieguldījumu fondu akcijas

AF.51

x

x

x

x

x

x

Kotētās akcijas

AF.511

x

x

x

x

x

x

Nekotētās akcijas

AF.512

x

x

x

x

x

x

Cits pašu kapitāls

AF.513

x

x

x

x

x

x

Kopieguldījumu fondu akcijas

AF.52

x

x

x

x

x

x

Apdrošināšanas tehniskās rezerves

AF.6

x

x

x

x

x

x

Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas un pensiju fondu rezervēs

AF.61

x

x

x

x

x

x

Mājsaimniecību neto pašu kapitāls dzīvības apdrošināšanas rezervēs

AF.611

x

x

x

x

x

x

Mājsaimniecību neto pašu kapitāls pensiju fondu rezervēs

AF.612

x

x

x

x

x

x

Apdrošināšanas prēmiju avansa maksājumi un rezerves nenokārtotajām atlīdzības prasībām

AF.62

x

x

x

x

x

x

Citas kreditoru saistības

AF.7

x

x

x

x

x

x

Tirdzniecības kredīti un avansi

AF.71

x

x

x

x

x

x

Citi

AF.79

x

x

x

x

x

x

Finanšu aktīvi (33)

AF.A

x

x

x

x

x

x

Saistības (33)

AF.L

x

x

x

x

x

x

Neto finanšu aktīvi (33)

BF.90

x

x

x

x

x

x


8. tabula –   Nefinanšu konti pa sektoriem

Kods

Darījumi un balansposteņi

Sektori

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14/S.15

S.14 (34)

S.15 (34)

S.1N

S.2

S.21

S.211

S.2111

S.2112

S.212

S.22

Ekonomika kopumā

Nefinanšu sabiedrības

Finanšu sabiedrības

Vispārējā valdība

Mājsaimniecības + mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas struktūras

Mājsaimniecības

Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas struktūras

Nav iekļauts sektoros

Pārējā pasaule

Eiropas Savienība

ES dalībvalstis

EMS locekles

Valstis, kas nav EMS locekles

ES iestādes

Trešās valstis un starptautiskās organizācijas

I.   Ražošanas konts/Preču un pakalpojumu ārējais konts

Resursi

P.1

Izlaide

x

x

x

x

x

x

x

 

P.11

Tirgus izlaide

x

x

x

x

x

x

x

 

P.12

Izlaide pašu galaizlietojumam

x

x

x

x

x

x

x

 

P.13

Cita ārpustirgus izlaide

x

 

x

x

 

x

 

P.7

Preču un pakalpojumu imports

 

x

x

x

x

x

x

x

P.71

Preču imports

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72

Pakalpojumu imports

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72F

FISIM imports

 

 

 

 

 

 

 

 

D.21 – D.31

Ražojumu nodokļi mīnus subsīdijas

x

 

x

 

R1

Kopējie resursi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Izlietojums

P.2

Starppatēriņš

x

x

x

x

x

x

x

 

P.6

Preču un pakalpojumu eksports

 

x

x

x

x

x

x

x

P.61

Preču eksports

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62

Pakalpojumu eksports

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62F

FISIM eksports

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1g

Iekšzemes kopprodukts/bruto pievienotā vērtība

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.11

Preču un pakalpojumu ārējais saldo

 

x

x

x

x

x

x

x

U1

Kopējais izlietojums

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Pamatkapitāla patēriņš

x

x

x

x

x

x

x

 

B.1n

Iekšzemes neto produkts/neto pievienotā vērtība

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.1.   Ienākuma veidošanas konts

Resursi

B.1g

Iekšzemes kopprodukts/bruto pievienotā vērtība

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.3

Saņemtās subsīdijas

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.31

Ražojumu subsīdijas

x

 

x

 

D.39

Citas ražošanas subsīdijas

x

x

x

x

x

x

x

 

R211

Kopējie resursi

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Izlietojums

D.1

Darbinieku atalgojums

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.2

Samaksātie ražošanas un ievedmuitas nodokļi

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.21

Ražojumu nodokļi

x

 

x

 

D.29

Citi ražošanas nodokļi

x

x

x

x

x

x

x

 

B.2g_B.3g

Bruto ienesa plus bruto jauktais ienākums

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3g

Bruto jauktais ienākums

x

 

x

x

 

U211

Kopējais izlietojums

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.2.   Primārā ienākuma sadales konts

Resursi

B.2g_B.3g

Bruto ienesa plus bruto jauktais ienākums

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3g

Bruto jauktais ienākums

x

 

x

x

 

D.1

Darbinieku atalgojums

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.11

Darba alga

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.12

Darba devēju sociālās iemaksas

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.2

Saņemtie ražošanas un ievedmuitas nodokļi

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.21

Ražojumu nodokļi

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.211

Pievienotās vērtības veida nodokļi (PVN)

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.212

Ievedmuitas nodokļi un nodevas, izņemot PVN

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.214

Ražojumu nodokļi, izņemot PVN un ievedmuitas nodokļus

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.29

Citi ražošanas nodokļi

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Īpašuma ienākums

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

Procenti (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

Sabiedrību sadalītais ienākums

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.43

Reinvestētie ieņēmumi no tiešajiem ārvalstu ieguldījumiem

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

Apdrošināšanas polišu turētājiem aprēķinātais īpašuma ienākums

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

Rente

x

x

x

x

x

x

x

 

R212

Kopējie resursi

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Kopējie procenti (ietverot FISIM)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Izlietojums

D.3

Samaksātās subsīdijas

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.31

Ražojumu subsīdijas

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.39

Citas ražošanas subsīdijas

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Īpašuma ienākums

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

Procenti (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

Sabiedrību sadalītais ienākums

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.43

Reinvestētie ieņēmumi no tiešajiem ārvalstu ieguldījumiem

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

Apdrošināšanas polišu turētājiem aprēķinātais īpašuma ienākums

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

Rente

x

x

x

x

x

x

x

 

B.5g

Nacionālais kopienākums/primārā ienākuma saldo, bruto

x

x

x

x

x

x

x

 

U212

Kopējais izlietojums

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Kopējie procenti (ietverot FISIM)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

II.2.   Ienākuma sekundārās sadales konts

Resursi

B.5g

Nacionālais kopienākums/primārā ienākuma saldo, bruto

x

x

x

x

x

x

x

 

D.5

Kārtējie ienākuma, mantas u. c. nodokļi

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

Ienākuma nodokļi

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

Citi kārtējie nodokļi

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Sociālās iemaksas un pabalsti

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.61

Sociālās iemaksas

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.611

Faktiskās sociālās iemaksas

x

x

x

x

x

x

x

 

D.612

Nosacītās sociālās iemaksas

x

x

x

x

x

x

x

 

D.62

Sociālie pabalsti, izņemot sociālos pabalstus natūrā

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.63

Sociālie pabalsti natūrā

x

 

x

x

 

D.7

Citi kārtējie pārvedumi

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

Neto nedzīvības apdrošināšanas prēmijas

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

Nedzīvības apdrošināšanas prasības

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

Kārtējā starptautiskā sadarbība

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

Dažādi kārtējie pārvedumi (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

Uz NKI balstīts ceturtais pašu resurss

 

x

 

x

 

R22

Kopējie resursi

x

x

x

x

x

x

x

 

Izlietojums

D.5

Kārtējie ienākuma, mantas u. c. nodokļi

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

Ienākuma nodokļi

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

Citi kārtējie nodokļi

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Sociālās iemaksas un pabalsti

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.61

Sociālās iemaksas

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.611

Faktiskās sociālās iemaksas

x

 

x

x

 

D.612

Nosacītās sociālās iemaksas

x

 

x

x

 

D.62

Sociālie pabalsti, izņemot sociālos pabalstus natūrā

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.63

Sociālie pabalsti natūrā

x

 

x

x

 

x

 

D.7

Citi kārtējie pārvedumi

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

Neto nedzīvības apdrošināšanas prēmijas

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

Nedzīvības apdrošināšanas prasības

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

Kārtējā starptautiskā sadarbība

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

Dažādi kārtējie pārvedumi (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

Uz NKI balstīts ceturtais pašu resurss

x

 

x

 

B.7g

Koriģētais izmantojamais ienākums

x

x

x

x

x

x

x

 

U22

Kopējais izlietojums

x

x

x

x

x

x

x

 

D.63

(mīnus) sociālie pabalsti natūrā

x

 

x

x

 

x

 

B.6g

Izmantojamais kopienākums

x

x

x

x

x

x

x

 

II.4.1.   Izmantojamā ienākuma izlietojuma konts

Resursi

B.6g

Izmantojamais kopienākums

x

x

x

x

x

x

x

 

D.8

Korekcija sakarā ar mājsaimniecību neto pašu kapitāla pārmaiņām pensiju fondos

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

R241

Kopējie resursi

x

x

x

x

x

x

x

 

Izlietojums

P.3

Galapatēriņa izdevumi

x

 

x

x

x

x

 

P.31

Individuālā patēriņa izdevumi

x

 

x

x

x

x

 

P.32

Kolektīvā patēriņa izdevumi

x

 

x

 

D.8

Korekcija sakarā ar mājsaimniecību neto pašu kapitāla pārmaiņām pensiju fondos

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.8g

Bruto ietaupījumi

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Tekošais ārējais saldo

 

x

x

x

x

x

x

x

U241

Kopējais izlietojums

x

x

x

x

x

x

x

 

III.1.1.   

Ietaupījumu un kapitāla pārvedumu radīto tīrās vērtības pārmaiņu konts

Tīrās vērtības pārmaiņas

B.8g

Bruto ietaupījumi

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Tekošais ārējais saldo

 

x

x

x

x

x

x

x

D.9

Kapitāla pārvedumi

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

Kapitāla nodokļi

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

Ieguldījumu dotācijas (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92 no S212 uz S13

Ieguldījumu dotācijas no ES iestādēm vispārējai valdībai

x

 

x

 

D.99

Citi kapitāla pārvedumi (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

R311

Kopējās tīrās vērtības pārmaiņas

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Aktīvu pārmaiņas

D.9

Kapitāla pārvedumi

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

Kapitāla nodokļi

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

Ieguldījumu dotācijas (36)

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.92 no S212 uz S13

Ieguldījumu dotācijas no ES iestādēm vispārējai valdībai

 

x

x

 

x

 

D.99

Citi kapitāla pārvedumi (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Pamatkapitāla patēriņš

x

x

x

x

x

x

x

 

B.10.1

Ietaupījumu un kapitāla pārvedumu radītās tīrās vērtības pārmaiņas

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U311

Kopējās aktīvu pārmaiņas

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

III.1.2.   Nefinanšu aktīvu iegādes konts

Tīrās vērtības pārmaiņas

B.10.1

Ietaupījumu un kapitāla pārvedumu radītās tīrās vērtības pārmaiņas

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Pamatkapitāla patēriņš

x

x

x

x

x

x

x

 

R312

Kopējās tīrās vērtības pārmaiņas

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Aktīvu pārmaiņas

P.5

Bruto kapitāla veidošana

x

x

x

x

x

x

x

 

P.51

Bruto pamatkapitāla veidošana

x

x

x

x

x

x

x

 

P.52

Krājumu pārmaiņas

x

x

x

x

x

x

x

 

P.53

Vērtslietu iegāde mīnus realizācija

x

x

x

x

x

x

x

 

K.2

Nefinanšu neražoto aktīvu iegāde mīnus realizācija

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.9

Neto aizdevumi (+)/Neto aizņēmumi (–)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U312

Kopējās aktīvu pārmaiņas

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

DB.9

Finanšu kontu neto aizdevumu/neto aizņēmumu novirze

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

= nav jāizpilda

x

= jāizpilda

 

= izpilda brīvprātīgi


9. tabula –   Detalizēti nodokļu un sociālo iemaksu ieņēmumi pa nodokļu veidiem vai sociālajām iemaksām un saņēmējiem apakšsektoriem (37)

Kods

Darījums

D.2

Ražošanas un ievedmuitas nodokļi

D.21

Ražojumu nodokļi

D.211

Pievienotās vērtības veida nodokļi

D.212

Ievedmuitas nodokļi un nodevas, izņemot PVN

D.2121

Ievedmuitas nodevas

D.2122

Ievedmuitas nodokļi, izņemot PVN un ievedmuitas nodevas

D.2122a

Iekasējumi par importētajiem lauksaimniecības produktiem

D.2122b

Naudas kompensācijas apjoms importam

D.2122c

Akcīzes nodokļi

D.2122d

Vispārējie tirdzniecības nodokļi

D.2122e

Nodokļi par noteiktiem pakalpojumiem

D.2122f

Importa monopola peļņa

D.214

Ražojumu nodokļi, izņemot PVN un ievedmuitas nodokļus

D.214a

Akcīzes nodokļi un patēriņa nodokļi

D.214b

Zīmognodokļi

D.214c

Finanšu un kapitāla darījumu nodokļi

D.214d

Vieglo automobiļu reģistrācijas nodokļi

D.214e

Izklaides nodokļi

D.214f

Loteriju, azartspēļu un derību nodokļi

D.214g

Apdrošināšanas prēmiju nodokļi

D.214 h

Citi nodokļi par noteiktiem pakalpojumiem

D.214i

Vispārējie pārdošanas vai apgrozījuma nodokļi

D.214j

Fiskālo monopolu peļņa

D.214k

Izvedmuitas nodokļi un naudas kompensācijas apjoms eksportam

D.214l

Citi ražojumu nodokļi, citur neminēti

D.29

Citi ražošanas nodokļi

D.29a

Zemes, ēku vai citu būvju nodokļi

D.29b

Pamatlīdzekļu izmantošanas nodokļi

D.29c

Kopējie aprēķinātās darba algas un atalgojuma nodokļi

D.29d

Starptautisko darījumu nodokļi

D.29e

Uzņēmējdarbības un profesionālās licences

D.29f

Piesārņojuma nodokļi

D.29g

PVN atmaksa nepilnā apjomā (vienotas likmes sistēma)

D.29 h

Citi ražošanas nodokļi, citur neminēti

D.5

Kārtējie ienākuma, mantas u. c. nodokļi

D.51

Ienākuma nodokļi

D.51a + D.51c1

Iedzīvotāju vai mājsaimniecības ienākuma nodokļi, ietverot turēšanas guvuma nodokli

D.51a

Iedzīvotāju vai mājsaimniecības ienākuma nodokļi, izņemot turēšanas guvuma nodokli (38)

D.51c1

Iedzīvotāju vai mājsaimniecības turēšanas guvuma nodokļi (38)

D.51b + D.51c2

Sabiedrību ienākuma vai peļņas nodokļi, ietverot turēšanas guvuma nodokli

D.51b

Sabiedrību ienākuma vai peļņas nodokļi, izņemot turēšanas guvuma nodokli (38)

D.51c2

Sabiedrību turēšanas guvuma nodokļi (38)

D.51c3

Citi turēšanas guvuma nodokļi (38)

D.51C

Turēšanas guvuma nodokļi

D.51D

Loteriju vai azartspēļu laimestu nodokļi

D.51E

Citi ienākuma nodokļi, citur neminēti

D.59

Citi kārtējie nodokļi

D.59a

Kārtējie kapitāla nodokļi

D.59b

Galvasnauda

D.59c

Izdevumu nodokļi

D.59d

Mājsaimniecību maksājumi par licencēm

D.59e

Starptautisko darījumu nodokļi

D.59f

Citi kārtējie nodokļi, citur neminēti

D.91

Kapitāla nodokļi

D.91a

Kapitāla pārvedumu nodokļi

D.91b

Kapitāla nodevas

D.91c

Citi kapitāla nodokļi, citur neminēti

D.2 + D.5 + D.91

Kopējie nodokļu ieņēmumi

D.611

Faktiskās sociālās iemaksas

D.6111

Darba devēju faktiskās sociālās iemaksas

D.61111

Darba devēju obligātās faktiskās sociālās iemaksas

D.61112

Darba devēju brīvprātīgās faktiskās sociālās iemaksas

D.6112

Algoto darbinieku sociālās iemaksas

D.61121

Algoto darbinieku obligātās sociālās iemaksas

D.61122

Algoto darbinieku brīvprātīgās sociālās iemaksas

D.6113

Pašnodarbinātu un nenodarbinātu personu sociālās iemaksas

D.61131

Pašnodarbinātu un nenodarbinātu personu obligātās sociālās iemaksas

D.61132

Pašnodarbinātu un nenodarbinātu personu brīvprātīgās sociālās iemaksas

D.612

Nosacītās sociālās iemaksas

D.995

Kapitāla pārvedumi no vispārējās valdības attiecīgajiem sektoriem, kam novērtēti nodokļi un sociālās iemaksas, bet maz ticams, ka tos iekasēs (39)

D.99521

Novērtētie ražojumu nodokļi, bet maz ticams, ka tos iekasēs (39)

D.99529

Citi novērtētie ražošanas nodokļi, bet maz ticams, ka tos iekasēs (39)

D.99551

Novērtētie ieņēmuma nodokļi, bet maz ticams, ka tos iekasēs (39)

D.99559

Citi kārtējie novērtētie nodokļi, bet maz ticams, ka tos iekasēs (39)

D.9956111

Novērtētās darba devēju faktiskās sociālās iemaksas, bet maz ticams, ka tās iekasēs (39)

D.9956112

Novērtētās algotu darbinieku sociālās iemaksas, bet maz ticams, ka tās iekasēs (39)

D.9956113

Novērtētās pašnodarbinātu un nenodarbinātu personu sociālās iemaksas, bet maz ticams, ka tās iekasēs (39)

D.99591

Novērtētie kapitāla nodokļi, bet maz ticams, ka tos iekasēs (39)

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 – D.995

Kopējie nodokļu un sociālo iemaksu ienākumi pēc novērtēto, bet, maz ticams, iekasējamo summu atskaitīšanas

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 + D.612 – D.995

Kopējie nodokļu un sociālo iemaksu ienākumi (ietverot nosacītās sociālās iemaksas) pēc novērtēto, bet, maz ticams, iekasējamo summu atskaitīšanas

Papildus kopā ar atbilstīgām summām un ESA95 kodiem jāiesniedz pilna detalizēta nodokļu un sociālo iemaksu nacionālā klasifikācija.


10. tabula –   Tabulas pēc nozares un pēc reģiona (NUTS II), faktiskās cenas

Kods

Mainīgo saraksts

Sadalījums

D.1

1.

Darbinieku atalgojums

A6

P.51

2.

Bruto pamatkapitāla veidošana

A6

 

3.

Nodarbinātība tūkstošos nostrādāto stundu

 

ETO

 

Kopā

A6

EEM

 

Algotie darbinieki

A6


11. tabula –   Vispārējās valdības izdevumi pēc funkcijas

Kods

Mainīgo saraksts

Funkcija

Sadalījums apakšsektoros (40)

P.5 + K.2

Bruto kapitāla veidošana + nefinanšu neražoto aktīvu iegāde mīnus realizācija

COFOG nodaļas

COFOG grupas (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5

Bruto kapitāla veidošana

COFOG nodaļas

COFOG grupas (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

no tā bruto pamatkapitāla veidošana (41)

COFOG nodaļas

COFOG grupas

S.13

K.2

Nefinanšu neražoto aktīvu iegāde mīnus realizācija

COFOG nodaļas

COFOG grupas (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Darbinieku atalgojums

COFOG nodaļas

COFOG grupas (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Subsīdijas

COFOG nodaļas

COFOG grupas (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Īpašuma ienākums (42)

COFOG nodaļas

COFOG grupas (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

no tā maksājamais centrālās valdības apakšsektoram (S.1311) (41)  (42)

COFOG nodaļas

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

no tā maksājamais pavalsts valdības apakšsektoram (S.1312) (41)  (42)

COFOG nodaļas

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

no tā maksājamais pašvaldību apakšsektoram (S.1313) (41)  (42)

COFOG nodaļas

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

no tā maksājamais sociālās nodrošināšanas fondu apakšsektoram (S.1314) (41)  (42)

COFOG nodaļas

S.1311, S.1312, S.1313

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Maksājamie sociālie pabalsti, izņemot sociālos pabalstus natūrā un sociālos pabalstus natūrā, kas saistīti ar izdevumiem par ražojumiem, ko ar tirgus ražotāju starpniecību piegādā mājsaimniecībām

COFOG nodaļas

COFOG grupas (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2 + D.29 + D.5 + D.8

Starppatēriņš + citi ražošanas nodokļi + kārtējie ienākuma, mantas u. c. nodokļi + korekcija sakarā ar mājsaimniecību neto pašu kapitāla pārmaiņām pensiju fondu rezervēs

COFOG nodaļas

COFOG grupas (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Starppatēriņš

COFOG nodaļas

COFOG grupas (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29 + D.5 + D.8

Citi ražošanas nodokļi + kārtējie ienākuma, mantas u. c. nodokļi + korekcija sakarā ar mājsaimniecību neto pašu kapitāla pārmaiņām pensiju fondu rezervēs

COFOG nodaļas

COFOG grupas (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Citi kārtējie pārvedumi (42)

COFOG nodaļas

COFOG grupas (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

no tiem maksājamie centrālās valdības apakšsektoram (S.1311) (41)  (42)

COFOG nodaļas

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

no tiem maksājamie pavalsts valdības apakšsektoram (S.1312) (41)  (42)

COFOG nodaļas

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

no tiem maksājamie pašvaldību apakšsektoram (S.1313) (41)  (42)

COFOG nodaļas

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

no tiem maksājamie sociālās nodrošināšanas fondu apakšsektoram (S.1314) (41)  (42)

COFOG nodaļas

S.1311, S.1312, S.1313

D.9

Kapitāla pārvedumi (42)

COFOG nodaļas

COFOG grupas (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92

no tiem ieguldījumu dotācijas (41)

COFOG nodaļas

COFOG grupas

S.13

D.9_S.1311

no tiem maksājamie centrālās valdības apakšsektoram (S.1311) (41)  (42)

COFOG nodaļas

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

no tiem maksājamie pavalsts valdības apakšsektoram (S.1312) (41)  (42)

COFOG nodaļas

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

no tiem maksājamie pašvaldību apakšsektoram (S.1313) (41)  (42)

COFOG nodaļas

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

no tiem maksājamie sociālās nodrošināšanas fondu apakšsektoram (S.1314) (41)  (42)

COFOG nodaļas

S.1311, S.1312, S.1313

TE

Kopējie izdevumi

COFOG nodaļas

COFOG grupas (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Galapatēriņa izdevumi

COFOG nodaļas

COFOG grupas (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


12. tabula –   Tabulas pēc nozares un pēc reģiona (NUTS III)

Kods

Mainīgo saraksts

Sadalījums

B1.g

1.

Bruto pievienotā vērtība bāzes cenās (faktiskajās cenās)

A6

 

2.

Nodarbinātība (tūkstoši personu)

 

ETO

 

Kopā

A6

EEM

 

Algotie darbinieki

A6

13. tabula –   Mājsaimniecību konti pēc reģiona (NUTS II)

Mājsaimniecību primārā ienākuma sadales konts (S.14)

Kods

Izlietojums

Kods

Resursi

D.4

1.

Īpašuma ienākums

B.2/B.3

3.

Ienesa/jauktais ienākums

B.5n

2.

Primārā ienākuma saldo, neto

D.1

4.

Darbinieku atalgojums

 

 

 

D.4

5.

Īpašuma ienākums


Mājsaimniecību ienākuma sekundārās sadales konts (S.14)

Kods

Izlietojums

Kods

Resursi

D.5

6

Kārtējie ienākuma, mantas u. c. nodokļi

B.5

10.

Primārā ienākuma saldo, neto

D.61

7.

Sociālās iemaksas

D.62

11.

Sociālie pabalsti, izņemot sociālos pabalstus natūrā

D.7

8.

Citi kārtējie pārvedumi

D.7

12.

Citi kārtējie pārvedumi

B.6n

9.

Neto izmantojamais ienākums

 

 

 

15. tabula –   Piedāvājuma tabula bāzes cenās, ietverot pārveidojumu pircēju cenās (faktiskajās cenās un iepriekšējā gada cenās)

n = 60, m = 60

 

Nozares (NACE A60)

1 2 3 4 … n

Σ (1)

Importa cif

Kopējais piedāvājums bāzes cenās

Tirdzniecības un transporta peļņas norma

Ražojumu nodokļi mīnus ražojumu subsīdijas

Kopējais piedāvājums pircēju cenās

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

3

4

Ražojumi (CPA)

n

(1)

Izlaide pa ražojumiem un pa nozarēm bāzes cenās

 

a)

Cif ES iekšienē (43)  (44)

b)

No EMS loceklēm, cif (43)

c)

No valstīm, kas nav EMS locekles, cif (43)

d)

Ārpus ES, cif (43)  (44)

e)

Kopā

 

 

 

 

Σ (1)

 

Kopējā izlaide pa nozarēm

 

 

 

 

 

 

Koriģētie posteņi

(2)

 

 

 

 

 

 

 

Cif/fob korekcijas importam

Rezidentu tiešie pirkumi ārzemēs

(1) + (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā, no kā:

(3)

 

 

 

 

 

 

 

tirgus izlaide

izlaide pašu galaizlietojumam

 

 

 

 

cita ārpustirgus izlaide


16. tabula –   Izlietojuma tabulas pircēju cenās (faktiskajās cenās un iepriekšējā gada cenās)

n = 60, m = 60

 

Nozares (NACE A60)

1 2 3 … n

Σ (1)

Galaizlietojums

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Ražojumi

(CPA)

m

(1)

Starppatēriņš pircēju cenās pa ražojumiem un nozarēm

 

Galaizlietojums pircēju cenās

Galapatēriņa izdevumi:

a)

mājsaimniecībām,

b)

MABPI,

c)

valdībai,

d)

kopā

Bruto kapitāla veidošana:

e)

bruto pamatkapitāla veidošana,

f)

krājumu pārmaiņas,

g)

vērtslietu iegāde mīnus realizācija (45)

Eksports fob (46):

h)

ES iekšienē (45),

EMS loceklēm (45),

valstīm, kas nav EMS locekles (45),

i)

ārpus ES (45)

j)

kopā

 

 

Σ (1)

(2)

Kopējais starppatēriņš pa nozarēm

 

Kopējais galaizlietojums pa veidiem

 

Kopējais izlietojums

Koriģētie posteņi

(3)

 

 

 

 

 

Cif/fob korekcijas eksportam

 

tikai eksports

tikai eksports

Rezidentu tiešie pirkumi ārzemēs

 

tikai mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi

tikai mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi

Nerezidentu pirkumi iekšzemē

 

tikai mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi

tikai mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi un eksports

Σ (2) + Σ (3)

(4)

 

 

 

 

 

Darbinieku atalgojums (47)

Darba alga (47)

Citi neto ražošanas nodokļi (47)

Pamatkapitāla patēriņš (47)

Neto ienesa (47)

Bruto ienesa (47)

Bruto jauktais ienākums (45)  (47)

(5)

 

 

 

 

 

Pievienotā vērtība bāzes cenās

(6)

 

 

 

 

 

Kopējā izlaide bāzes cenās

(7)

 

 

 

 

 

Papildu dati

Ieguldījumi pamatkapitālā (45)  (47)

Uzkrātais pamatkapitāls (45)  (47)

Darbaspēka izlietojums (tūkstoši personu) (45)

(8)

 

 

 

 

 


17. tabula –   Simetriskā izmaksu un izlaides tabula bāzes cenās (ražojums × ražojums  (48))

(faktiskajās cenās)

n = 60

 

Ražojumi

1 2 3 … n

Σ (1)

Galaizlietojums

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

(3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Ražojumi

n

(1)

Starppatēriņš bāzes cenās (ražojums × ražojums)

 

Galaizlietojums bāzes cenās

Galapatēriņa izdevumi:

a)

mājsaimniecībām,

b)

MABPI,

c)

valdībai,

d)

kopā

Bruto kapitāla veidošana:

e)

bruto pamatkapitāla veidošana,

f)

krājumu pārmaiņas,

g)

vērtslietu pārmaiņas (49)

Eksports fob (50):

h)

ES iekšienē (49),

EMS loceklēm (49),

valstīm, kas nav EMS locekles (49),

i)

ārpus ES (49),

j)

kopā

 

 

Σ (1)

(2)

Kopējais starppatēriņš bāzes cenās pa ražojumiem

 

Galaizlietojums pa veidiem bāzes cenās

 

Kopējais izlietojums bāzes cenās

Ražojumu nodokļi mīnus ražojumu subsīdijas

(3)

Neto ražojumu nodokļi, pa ražojumiem

 

Ražojumu neto nodokļi pēc galaizlietojuma veida

 

Kopējie ražošanas neto nodokļi

Σ (1) + (3)

(4)

Kopējais starppatēriņš pircēju cenās pa ražojumiem

 

Kopējais galaizlietojums pa veidiem pircēju cenās

 

Kopējais izlietojums pircēju cenās

Darbinieku atalgojums

Darba alga

Citi ražošanas neto nodokļi

Pamatkapitāla patēriņš

Neto ienesa

Bruto ienesa

Bruto jauktais ienākums (49)

(5)

 

 

 

 

 

Pievienotā vērtība bāzes cenās

(6)

 

 

 

 

 

Kopējā izlaide bāzes cenās

(7)

 

 

 

 

 

Imports ES iekšienē (49)  (50)

imports no EMS loceklēm (49),

imports no valstīm, kas nav EMS locekles (49)

Imports ārpus ES (49)  (50)

(8)

 

 

 

 

 

Σ (8)

(9)

Importa cif pa ražojumiem

 

 

 

 

Kopējā piegāde bāzes cenās

(10)

Piegāde bāzes cenās pa ražojumiem

 

 

 

 


18. tabula –   Simetriskā izmaksu un izlaides tabula iekšzemes izlaidei bāzes cenās (ražojums × ražojums (51))

(faktiskajās cenās)

n = 60

 

Ražojumi

1 2 3 … n

Σ (1)

Galaizlietojums

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

(3)

(1) + (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Ražojumi

n

(1)

Iekšzemes izlaidei: starppatēriņš bāzes cenās (ražojums × ražojums)

 

Galaizlietojums pircēju cenās

Galapatēriņa izdevumi:

a)

mājsaimniecībām,

b)

MABPI,

c)

valdībai,

d)

kopā

Bruto kapitāla veidošana:

e)

bruto pamatkapitāla veidošana,

f)

krājumu pārmaiņas,

g)

vērtslietu pārmaiņas (52)

Eksporta fob (53):

h)

ES iekšienē (52),

EMS loceklēm (52),

valstīm, kas nav EMS locekles (52),

i)

ārpus ES (52),

j)

kopā

 

 

Σ (1)

(2)

Kopējais iekšzemes izlaides starppatēriņš bāzes cenās pa ražojumiem

 

Iekšzemes izlaides galaizlietojums bāzes cenās

 

Kopējāiekšzemes izlaide bāzes cenās

Importēto ražojumu izlietojums

(3)

Kopējais importēto ražojumu starppatēriņš pa ražojumiem, cif

 

Importēto produktu galaizlietojums, cif

 

Kopējais imports

Ražojumu nodokļi mīnus ražojumu subsīdijas

(4)

Ražojumu neto nodokļi starppatēriņam pa ražojumiem

 

Ražojumu neto nodokļi pēc galaizlietojuma veida

 

Kopējie ražojumu neto nodokļi

Σ (1) + (3) + (4)

(5)

Kopējais starppatēriņš pircēju cenās pa ražojumiem

 

Kopējais galaizlietojums pa veidiem pircēju cenās

 

Kopējais izlietojums pircēju cenās

Darbinieku atalgojums

Darba alga

Citi ražošanas neto nodokļi

Pamatkapitāla patēriņš

Neto ienesa

Bruto jauktais ienākums (52)

Bruto ienesa

(6)

 

 

 

 

 

Pievienotā vērtība bāzes cenās

(7)

 

 

 

 

 

Kopējā izlaide bāzes cenās

(8)

 

 

 

 

 


19. tabula –   Simetriskā izmaksu un izlaides tabula importam bāzes cenās (ražojums × ražojums (54)), cif

(faktiskajās cenās)

n = 60

 

Ražojumi

1 2 3 … n

Σ (1)

Galaizlietojums

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Ražojumi

n

(1)

Importam: starppatēriņš bāzes cenās (ražojums × ražojums)

 

Galaizlietojums bāzes cenās, cif

Galapatēriņa izdevumi:

a)

mājsaimniecībām,

b)

MABPI,

c)

valdībai,

d)

kopā

Bruto kapitāla veidošana:

e)

bruto pamatkapitāla veidošana,

f)

krājumu pārmaiņas,

g)

vērtslietu pārmaiņas (55)

Eksporta fob (56):

h)

ES iekšienē (55),

EMS loceklēm (55),

valstīm, kas nav EMS locekles (55),

i)

ārpus ES (55),

j)

kopā

 

 

(1)

(2)

Kopējais importa starppatēriņš bāzes cenās pa ražojumiem

 

Importa galaizlietojums bāzes cenās

 

Kopējais imports


20. tabula –   Pamatlīdzekļu šķērsklasificēšana pēc nozares un pēc aktīviem

Kods

Mainīgo saraksts

Sadalījums Nozares (57)

Sadalījums Aktīvi

Vienība

AN.11g

1. Pamatlīdzekļi pilnā vērtībā

A17/A31/A60

AN_F6

Pārskata gada atjaunošanas vērtība

Nemainīgā atjaunošanas vērtība

AN.11n

2. Pamatlīdzekļi atlikušā vērtībā

A17/A31/A60

AN_F6

Pārskata gada atjaunošanas vērtība

Nemainīgā atjaunošanas vērtība


22. tabula –   Bruto pamatkapitāla veidošanas šķērsklasificēšana pēc nozares un pēc aktīviem

Kods

Mainīgo saraksts

Sadalījums Nozares (58)

Sadalījums Aktīvi

Vienība

P.51

1.

Bruto pamatkapitāla veidošana

A17/A31/A60

AN_F6

Faktiskās cenas

Iepriekšējā gada cenas un ķēdes apjomi


26. tabula –   Nefinanšu aktīvu bilances

Kods

Mainīgo saraksts (59)

Sadalījums

Sektori

AN.1

1.

Ražoti aktīvi

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11

2.

Pamatlīdzekļi

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.111

3.

Materiālie pamatlīdzekļi

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1111

4.

Mājokļi

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1112

5.

Citas ēkas un būves

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11121

6.

Nedzīvojamās ēkas

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11122

7.

Citas būves

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1113

8.

Mašīnas un iekārtas

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1114

9.

Kultivētie aktīvi

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.112

10.

Nemateriālie pamatlīdzekļi

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1121

11.

Derīgo izrakteņu izpēte

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1122

12.

Datoru programmatūra

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1123

13.

Izklaides, literatūras vai mākslas oriģināldarbi

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1129

14.

Citi nemateriālie pamatlīdzekļi

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.12

15.

Krājumi

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.13

16.

Vērtslietas

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.2

17.

Neražoti aktīvi

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.21

18.

Materiāli neražoti aktīvi

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.211

19.

Zeme

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.212

20.

Zemaugsnes (zemes dzīļu) aktīvi

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.213 + AN.214

21.

Nekultivēti bioloģiskie resursi un ūdens resursi

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.22

22.

Nemateriāli neražoti aktīvi

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

IZŅĒMUMI VALSTĪM

1.   BEĻĢIJA

1.1.   Izņēmumi tabulās

Tabulas Nr.

Mainīgais/postenis

Izņēmums

Laikposms, uz kuru attiecas izņēmums

Pirmā nosūtīšana

1

Visi mainīgie/posteņi: iepriekšējā gada cenas un ķēdes apjomi – par ceturksni

1990–1994: pirmā nosūtīšana 2008. gadā

1990–1994

2008

1

Visi mainīgie/posteņi: iepriekšējā gada cenas un ķēdes apjomi – par gadu

1980–1994: pirmā nosūtīšana 2008. gadā

1980–1994

2008

3

Visi mainīgie/posteņi: iepriekšējā gada cenas un ķēdes apjomi

1980–1994: pirmā nosūtīšana 2008. gadā

1980–1994

2008

3

Nozares sadalījums A60

1990–1994: nav jānosūta

1990–1994