ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 322

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 7. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1437/2007 (2007. gada 26. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1438/2007 (2007. gada 6. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1439/2007 (2007. gada 5. decembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1440/2007 (2007. gada 5. decembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1441/2007 (2007. gada 5. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem ( 1 )

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1442/2007 (2007. gada 6. decembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

30

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1443/2007 (2007. gada 6. decembris), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 900/2007

32

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1444/2007 (2007. gada 6. decembris), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 1060/2007

33

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/795/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 4. decembris) par Kopienas finansiālo ieguldījumu 2007. gadā pētījumiem, ietekmes novērtējumiem un izvērtējumiem pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku veselības un labturības un zootehnikas jomā

34

 

 

2007/796/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 5. decembris), ar ko groza Lēmumu 2007/554/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem pret mutes un nagu sērgu Apvienotajā Karalistē (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5890)  ( 1 )

37

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

7.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 322/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1437/2007

(2007. gada 26. novembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37. panta 2. punkta trešo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Intervences pasākumu gadījumā, ja tirgu kopīgajā organizācijā nav noteikta summa uz vienību, būtu jāparedz īstenošanas noteikumi, jo īpaši attiecībā uz metodi, ar kuru nosaka finansējamās summas, to izdevumu finansēšanu, ko rada produktu iepirkšanai vajadzīgo līdzekļu piesaiste, un to izdevumu finansēšanu, kas rodas no uzglabāšanas un – attiecīgā gadījumā – pārstrādes darbībām.

(2)

Ņemot vērā Padomes Lēmumā 90/424/EEK (1990. gada 26. jūnijs) par izdevumiem veterinārijas jomā (2) ietverto pasākumu un programmu iezīmes, būtu jāparedz noteikumi, ka pienācīgi pamatotos izņēmuma gadījumos Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) var finansēt administratīvās un personāla izmaksas, kas radušās, īstenojot šādus pasākumus un programmas.

(3)

Regulā (EK) Nr. 1290/2005 (3) ir noteikta procedūra, kas Komisijai jāievēro, lemjot par mēneša maksājumu samazināšanu vai pārtraukšanu, kā arī procedūra, kas jāievēro, lemjot par starpposma maksājumu samazināšanu vai pārtraukšanu.

(4)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1290/2005 Komisija pieņem lēmumu par to, kādas summas neatmaksā no Kopienas finansējuma, ja tā konstatē, ka minētie izdevumi nav veikti saskaņā ar Kopienas noteikumiem. Saistībā ar procedūru, kuras rezultātā Kopienas finansējumu nepiešķir, Komisija, lai labotu situāciju, sniedz ieteikumus attiecīgajai dalībvalstij, kā piemērot Kopienas tiesību aktus. Ja dalībvalsts neīsteno šos ieteikumus, Komisija pieņem turpmākus lēmumus par izdevumu neatmaksāšanu. Turklāt konkrētos gadījumos var konstatēt, ka šādus ieteikumus neīstenos vai nav iespējams īstenot tuvākajā nākotnē.

(5)

Šādos gadījumos iespēja pārtraukt vai samazināt mēneša un starpposma maksājumus, kā tas pašreiz ir noteikts Regulā (EK) Nr. 1290/2005, pietiekami neaizsargā Kopienas finanšu intereses. Šajā ziņā uzskata par lietderīgu paredzēt jaunu procedūru, kas īpašos gadījumos ļauj Komisijai efektīvāk pārtraukt vai samazināt maksājumus.

(6)

Lauksaimniecības nozares maksājumu iepriekšēja pārtraukšana vai samazināšana varētu radīt būtiskas finansiālas sekas attiecīgajā dalībvalstī. Turklāt salīdzinājumā ar atbilstības pārbaudes lēmumu dalībvalstij ir tikai ierobežotas iespējas aizstāvēt savu pozīciju attiecībā pret Komisiju. Minēto iemeslu dēļ jaunā procedūra maksājumu pārtraukšanai vai samazināšanai būtu jāizmanto tikai tādā gadījumā, ja nav vienas vai vairāku attiecīgās valsts kontroles sistēmas galveno sastāvdaļu vai tās efektīvi nedarbojas konstatēto trūkumu apjoma vai ilguma dēļ.

(7)

Būtu jāparedz noteikumi, kas skaidro, ar kādiem nosacījumiem starpposma izdevumu deklarācija attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) nav pieņemama.

(8)

Padomes Regulā (EEK) Nr. 4045/89 (1989. gada 21. decembris) par dalībvalstu veiktām Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļas finansējuma sistēmā ietilpstošo darījumu rūpīgām pārbaudēm (4) paredzēts, ka laikposmā no n + 1 gada 1. jūlija līdz n + 2 gada 30. jūnijam dalībvalstis veic pēckontroles konkrētiem kopējās lauksaimniecības politikas izdevumiem finanšu gadā “n”. Ziņojums par pārbaudes pasākumiem minētajā laikposmā ir jāiesniedz Komisijai tikai n + 2 gada beigās.

(9)

Regulā (EK) Nr. 1290/2005 atbilstības pārbaudes lēmumiem noteiktā laika ierobežojuma dēļ Komisijai praktiski nav iespējams pieņemt lēmumu par Kopienas finansējuma atteikšanu, ja dalībvalsts neievēro savu pienākumu veikt pārbaudes atbilstīgi Regulai (EEK) Nr. 4045/89. Lai risinātu šo problēmu, laika ierobežojums nebūtu jāpiemēro gadījumiem, kad dalībvalstis pārkāpj pārbaudes pienākumu, kas noteikts Regulā (EEK) Nr. 4045/89, ja Komisija rīkojas 12 mēnešu laikā pēc dalībvalstu ziņojumu saņemšanas.

(10)

Tā kā dalībvalstīm nav nepieciešams informēt Komisiju par to, kā tās ir nolēmušas atkārtoti izmantot atteiktos finanšu līdzekļus vai plāno to darīt, un veikt grozījumus attiecīgās lauku attīstības programmas finansēšanas plānā, jāsvītro attiecīgais Regulas (EK) Nr. 1290/2005 noteikums.

(11)

Lai pārejas posma noteikumus, kas attiecas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Virzības nodaļu, saskaņotu ar jaunajiem noteikumiem, kas piemērojami nākamajam struktūrfondu plānošanas laikposmam, Regulā (EK) Nr. 1290/2005 būtu jāizdara grozījumi, kas atbilst Padomes Regulai (EK) Nr. 1083/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu (5).

(12)

Ir jāprecizē juridiskais pamats, saskaņā ar kuru pieņem sīki izstrādātus noteikumus par Regulas (EK) Nr. 1290/2005 piemērošanu. Konkrēti, Komisijai vajadzētu būt iespējai pieņemt sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus attiecībā uz informācijas publicēšanu par kopējās lauksaimniecības politikas līdzekļu saņēmējiem, attiecībā uz intervences pasākumiem, ja tirgu kopīgajā organizācijā nav noteikta summa uz vienību, un attiecībā uz apropriācijām, kas ir pārnestas, lai finansētu tiešos maksājumus lauksaimniekiem saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku.

(13)

Pārskatot Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (6), tajā iekļāva noteikumus, kuros ir paredzēts katru gadu publicēt informāciju par budžeta līdzekļu saņēmējiem iepriekšējā gadā, lai īstenotu Eiropas pārredzamības iniciatīvu. Katras nozares noteikumos ir jānosaka šādas publicēšanas līdzekļi. Gan ELGF, gan ELFLA ir Eiropas Kopienu vispārējā budžeta daļa un finansē izdevumus, ja pārvaldība ir dalīta starp dalībvalstīm un Kopienu. Tāpēc būtu jāizstrādā noteikumi par informācijas publicēšanu par šo fondu līdzekļu saņēmējiem. Šajā nolūkā dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka katru gadu publicē informāciju par šo fondu līdzekļu saņēmējiem iepriekšējā gadā un summām, kas katram līdzekļu saņēmējam piešķirta no katra minētā fonda.

(14)

Nodrošinot sabiedrībai piekļuvi šai informācijai, palielina pārredzamību attiecībā uz to, kā Kopienas līdzekļus izmanto kopējā lauksaimniecības politikā, un uzlabo šo fondu pareizu finanšu pārvaldību, jo īpaši pastiprinot sabiedrības kontroli pār izlietoto naudu. Ņemot vērā izvirzīto mērķu primāro nozīmi un ievērojot proporcionalitātes principu un personas datu aizsardzības prasības, ir pamatoti nodrošināt attiecīgās informācijas vispārīgu publicēšanu, jo tā nepārsniedz demokrātiskas sabiedrības vajadzības un ir nepieciešama, lai novērstu pārkāpumus. Ņemot vērā Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja 2007. gada 10. aprīļa (7) atzinumu, ir atbilstīgi paredzēt noteikumu, lai līdzekļu saņēmējus informētu par to, ka šos datus var darīt zināmus atklātībā un ka tos var apstrādāt revīzijas un izmeklēšanas iestādes.

(15)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 1290/2005,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1290/2005 ar šo groza šādi.

1)

Regulas 3. pantu papildina ar šādu punktu:

“3.   Ja tirgu kopīgajā organizācijā intervences pasākumam nav noteikta summa uz vienību, ELGF finansē attiecīgo pasākumu, pamatojoties uz standarta summām, kas ir vienādas visā Kopienā, jo īpaši attiecībā uz līdzekļiem, ko iegūst no dalībvalstīm un ko izmanto produktu iepirkšanai, materiālajām darbībām, kuras saistītas ar intervences produktu uzglabāšanu un attiecīgā gadījumā – pārstrādi.

Attiecīgos maksājumus un izmaksas aprēķina saskaņā ar 41. panta 3. punktā minēto kārtību.”

2)

Regulas 13. pantu papildina ar šādu daļu:

“Pienācīgi pamatotos izņēmuma gadījumos šā panta pirmā daļa neattiecas uz pasākumiem un programmām, kas ietvertas Padomes Lēmumā 90/424/EEK (1990. gada 26. jūnijs) par izdevumiem veterinārijas jomā (8).

3)

Iekļauj šādu pantu:

“17.a pants

Mēneša maksājumu samazināšana un pārtraukšana īpašos gadījumos

1.   Neskarot 17. pantu, Komisija var pieņemt lēmumu saskaņā ar šā panta 2. un 3. punktu samazināt vai pārtraukt 14. pantā minētos mēneša maksājumus uz laikposmu, kas jānosaka ar lēmumu un kas nepārsniedz divpadsmit mēnešus, taču ko var pagarināt uz turpmākiem laikposmiem, kuri nepārsniedz divpadsmit mēnešus, ja vēl joprojām ir izpildīti šā panta 2. punktā paredzētie nosacījumi.

2.   Mēneša maksājumus var samazināt vai pārtraukt, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

a)

nav vienas vai vairāku minēto valsts kontroles sistēmas galveno sastāvdaļu, vai tās nedarbojas efektīvi konstatēto trūkumu apjoma vai ilguma dēļ;

b)

trūkumi, kas minēti a) punktā, ir ilgstoši, un tie bijuši par iemeslu vismaz diviem saskaņā ar 31. pantu pieņemtiem lēmumiem atteikt Kopienas finansējumu izdevumiem, kas radušies attiecīgajā dalībvalstī; un

c)

Komisija secina, ka attiecīgā dalībvalsts nav īstenojusi tās ieteikumus situācijas labošanai un nespēj to darīt tuvākajā nākotnē.

3.   Pirms 1. punktā minētā lēmuma pieņemšanas Komisija informē attiecīgo dalībvalsti par savu nodomu un lūdz to rīkoties Komisijas paredzētā laikposmā, ko nosaka atkarībā no problēmas nopietnības un kas parasti nevar būt īsāks par 30 dienām.

Procentuālā daļa, par kādu var samazināt vai pārtraukt mēneša maksājumus, ir vienāda ar procentuālo daļu, ko Komisija ir noteikusi pēdējā lēmumā, kurš minēts 2. punkta b) apakšpunktā. To piemēro attiecīgajiem izdevumiem, ko veikušas maksātāju aģentūras (maksātāji), kurās pastāv 2. punkta a) apakšpunktā minētie trūkumi.

4.   Pārtraukšanu vai samazināšanu neturpina, ja vairs netiek izpildīti 2. punktā minētie nosacījumi. Tas neskar atbilstības pārbaudi saskaņā ar 31. pantu.”

4)

Lēmuma 26. panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Ja nav izpildīta viena no 3. punktā izklāstītajām prasībām, Komisija nekavējoties informē akreditēto maksājumu aģentūru (maksātāju) un koordinācijas struktūru, ja tāda ir norīkota. Ja nav ievērota viena no 3. punkta a) vai c) apakšpunktā minētajām prasībām, izdevumu deklarācija nav pieņemama.”

5)

Iekļauj šādu pantu:

“27.a pants

Starpposma maksājumu samazināšana un pārtraukšana īpašos gadījumos

Šīs regulas 17.a pantu mutatis mutandis piemēro 26. pantā minēto starpposma maksājumu samazināšanai vai pārtraukšanai.”

6)

Regulas 31. panta 5. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“c)

kas rodas, ja dalībvalstis nav izpildījušas savus pienākumus, kuri noteikti Padomes Regulā (EEK) Nr. 4045/89 (1989. gada 21. decembris) par dalībvalstu veiktām Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļas finansējuma sistēmā ietilpstošo darījumu rūpīgām pārbaudēm (9), ar noteikumu, ka Komisija rakstiski paziņo dalībvalstij par pārbaudes rezultātiem 12 mēnešu laikā pēc tam, kad saņemts dalībvalsts ziņojums par attiecīgo izdevumu pārbaudes rezultātiem.

7)

Svītro 33. panta 4. punkta otro daļu.

8)

Lēmuma 40. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Atkāpjoties no Padomes Regulas (EK) Nr. 1260/1999 (1999. gada 21. jūnijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem (10), 31. panta 2. punkta, 32. panta 4. punkta un 37. panta 1. punkta, attiecībā uz daļējām naudas summām, par kurām ir radušās saistības atbilstīgi atbalstam, ko līdzfinansē ELVGF Virzības nodaļa un ko Komisija ir apstiprinājusi laikposmā no 2000. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim, un par kurām 15 mēnešos pēc izdevumu atbilstības beigu termiņa, kas noteikts lēmumā par atbalsta piešķiršanu no fondiem, Komisijai nav nosūtīta apstiprināta faktisko izdevumu deklarācija, nobeiguma ziņojums par īstenošanu un minētās regulas 38. panta 1. punkta f) apakšpunktā noteiktā deklarācija, Komisija ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc minētā termiņa beigām automātiski atceļ saistības, prasot atmaksāt nepamatoti izmaksātās summas.

9)

Regulas 42. pantu ar šo groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1)

par nosacījumiem, kas piemērojami maksātāju aģentūru (maksātāju) akreditācijai, kā arī koordinācijas struktūru īpašajai akreditācijai, to attiecīgām funkcijām, prasītajai informācijai un kārtībai, saskaņā ar kuru to dara pieejamu vai nosūta Komisijai;”;

b)

iekļauj šādus punktus:

“8)a

par sīki izstrādātiem noteikumiem attiecībā uz intervences krājumu glabāšanas pasākumu finansēšanu un iegrāmatošanu, kā arī citiem izdevumiem, ko finansē ELGF un ELFLA;

8)b

par sīki izstrādātiem noteikumiem attiecībā uz informācijas publicēšanu par līdzekļu saņēmējiem, kas minēti 44.a pantā, tostarp praktiskiem aspektiem, kuri saistīti ar fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi saskaņā ar Kopienas tiesību aktos noteiktajiem datu aizsardzības principiem. Ar šiem noteikumiem nodrošina jo īpaši to, ka līdzekļu saņēmējus informē, ka šos datus var darīt zināmus atklātībā un ka tos var apstrādāt revīzijas un izmeklēšanas iestādes, lai nodrošinātu Kopienu finanšu intereses, tostarp precizējot informēšanas laiku;

8)c

par nosacījumiem un sīki izstrādātiem noteikumiem, ko piemēro apropriācijām, kuras ir pārnestas saskaņā ar 149. panta 3. punktu Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002, lai finansētu šīs regulas 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētos izdevumus.”

10)

Iekļauj šādu pantu:

“44.a pants

Informācijas publicēšana par līdzekļu saņēmējiem

Saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 53.b panta 2. punkta d) apakšpunktu dalībvalstis katru gadu nodrošina to, ka tiek publicēta informācija par ELGF un ELFLA līdzekļu saņēmējiem iepriekšējā gadā un summām, kas katram līdzekļu saņēmējam piešķirta no katra šī fonda.

Publikācija satur vismaz šādu informāciju:

a)

attiecībā uz ELGF – summu, kas sīkāk iedalīta tiešajos maksājumos Regulas (EK) Nr. 1782/2003 2. panta d) apakšpunkta nozīmē, un citus izdevumus;

b)

attiecībā uz ELFLA – katram līdzekļu saņēmējam piešķirtā valsts finansējuma kopsummu.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 1. panta 3. un 5. punktu piemēro no 2008. gada 1. jūlija.

Regulas 1. panta 6. punktu piemēro dalībvalstu ziņojumiem, ko Komisija saņēmusi pēc 2008. gada 1. janvāra, neietverot izdevumus, ko dalībvalstis veikušas pirms 2006. finanšu gada.

Regulas 1. panta 10. punktu piemēro ELGF izdevumiem, kas radušies no 2007. gada 16. oktobra, un ELFLA izdevumiem, kas radušies no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 26. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. SILVA


(1)  2007. gada 11. oktobra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/965/EK (OV L 397, 30.12.2006., 22. lpp.).

(3)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 378/2007 (OV L 95, 5.4.2007., 1. lpp.).

(4)  OV L 388, 30.12.1989., 18. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2154/2002 (OV L 328, 5.12.2002., 4. lpp.).

(5)  OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1989/2006 (OV L 411, 30.12.2006., 6. lpp.).

(6)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 1. lpp.).

(7)  OV C 134, 16.6.2007., 1. lpp.

(8)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/965/EK (OV L 397, 30.12.2006., 22. lpp.).”

(9)  OV L 388, 30.12.1989., 18. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2154/2002 (OV L 328, 5.12.2002., 4. lpp.).”

(10)  OV L 161, 26.6.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1198/2006 (OV L 223, 15.8.2006., 1. lpp.).”


7.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 322/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1438/2007

(2007. gada 6. decembris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 7. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 6. decembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 756/2007 (OV L 172, 30.6.2007., 41. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 6. decembra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

IL

114,0

MA

65,3

SY

68,2

TR

128,1

ZZ

93,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

52,5

TR

130,3

ZZ

126,4

0709 90 70

MA

58,8

TR

110,8

ZZ

84,8

0805 10 20

AR

21,0

AU

12,3

BR

12,7

SZ

31,4

TR

60,4

ZA

39,8

ZW

20,2

ZZ

28,3

0805 20 10

MA

65,8

ZZ

65,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,4

HR

32,2

IL

66,8

TR

70,6

UY

95,3

ZZ

65,3

0805 50 10

EG

108,5

TR

116,9

ZA

61,9

ZZ

95,8

0808 10 80

AR

87,7

CA

87,3

CL

86,0

CN

87,0

MK

31,5

US

101,0

ZA

82,4

ZZ

80,4

0808 20 50

AR

71,0

CN

77,6

TR

145,7

ZZ

98,1


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


7.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 322/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1439/2007

(2007. gada 5. decembris)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un par kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienādu piemērošanu, ir jānosaka pasākumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Lai piemērotu tarifus vai citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību, šie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji balstās uz to vai pievieno tai kādas papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Kopienas noteikumiem.

(3)

Ievērojot minētos vispārīgos noteikumus, pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces jāklasificē saskaņā ar KN kodiem, kas norādīti 2. ailē, atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka persona, kuras rīcībā ir saistošā izziņa par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā ir izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, var turpināt to izmantot trīs mēnešus saskaņā ar 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Preces, kas aprakstītas pielikuma tabulas 1. ailē, kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar KN kodiem, kas norādīti tabulas 2. ailē.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 5. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 580/2007 (OV L 138, 30.5.2007., 1. lpp.).

(2)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Komplekts sastāv no vairākiem spilventiņiem un plāksteriem, kuri satur šādas sastāvdaļas (svara procentos):

turmalīns

4

hitozāns

5

koka etiķis

30

pērļu pūderis

4

tīrs silīcija dioksīds

4

glikolskābe

3

dekstrīns

50

Saskaņā ar informāciju, kas norādīta uz iesaiņojuma, produkts ir paredzēts asins cirkulācijas uzlabošanai kājās, aktivējot šūnaudu metabolismu, un ķermeņa detoksikācijai.

Spilventiņi jāpielīmē pie kāju pēdām, izmantojot pievienotos plāksterus, uz 8 līdz 10 stundām.

Produkts ir iesaiņots salokāmā kartona iepakojumā pārdošanai mazumtirdzniecībā.

3824 90 98

Klasifikācija ir noteikta, pamatojoties uz KN interpretācijas vispārīgajiem noteikumiem Nr. 1, Nr. 3 b) un Nr. 6, kā arī KN kodu 3824, 3824 90 un 3824 90 98 aprakstiem.

Produktu nevar uzskatīt ne par ādas, ne arī par pēdu kopšanas līdzekli, jo galvenokārt tas nav plānots tādam mērķim (sk. Harmonizētās sistēmas 3304 pozīcijas skaidrojumu A, 3) un B punktu).

Produkta būtiskākā īpašība ir spilventiņi. Tie nenodrošina zinātniski pārbaudītu terapeitisku iedarbību, samazinot toksicitāti visā ķermenī, un nevar klasificēt nevienā no apakšpozīcijām 3004 vai 3005. Tie jāklasificē kā citi ķīmiskie preparāti, kas citur nav norādīti vai iekļauti.


7.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 322/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1440/2007

(2007. gada 5. decembris)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un par kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienādu piemērošanu, ir jānosaka pasākumi par šās regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Lai piemērotu tarifus vai citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību, šie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji balstās uz to vai pievieno tai kādas papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Kopienas noteikumiem.

(3)

Ievērojot minētos vispārīgos noteikumus, pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces jāklasificē saskaņā ar KN kodiem, kas norādīti 2. ailē, atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka persona, kuras rīcībā ir saistošā izziņa par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā ir izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šās regulas noteikumiem, var turpināt to izmantot trīs mēnešus saskaņā ar 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Preces, kas aprakstītas pielikuma tabulas 1. ailē, kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar KN kodiem, kas norādīti tabulas 2. ailē.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 5. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 580/2007 (OV L 138, 30.5.2007., 1. lpp.).

(2)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

1.

Neliela aploksne (aptuvenie izmēri 40 × 50 mm), pašlīpoša, kas sastāv no divām sakausētām plastmasas un alumīnija loksnēm, satur smaržu paraugu želejas veidā. Uz tās uzdrukāts smaržu nosaukums.

Loksni iespējams atplēst, tādējādi piekļūstot smaržu paraugam, kas ir pietiekamā daudzumā, lai būtu aromāts, kad ierīvē plaukstu locītavas.

Izstrādājumu nav paredzēts pārdot mazumtirdzniecībā. To paredzēts piestiprināt bukletiem, brošūrām, atklātnēm vai žurnālu reklāmas lapās, kur drukāti konkrētās smaržas reklamējošie attēli un teksts

3303 00 10

Klasifikācija ir noteikta, pamatojoties uz KN interpretācijas vispārīgajiem noteikumiem Nr. 1 un Nr. 6, VI sadaļas 2. piezīmi, kā arī KN kodu 3303 00 un 3303 00 10 aprakstiem.

Produkts būtu jāklasificē kā smaržas apakšpozīcijā 3303 00 10, jo smaržas tiek piedāvātas pietiekamā daudzumā, lai dotu aromātu cilvēka ķermenim.

2.

Apdrukāta A4 formāta reklāmlapa, daļēji vai pilnīgi salocīta. Locījuma iekšpusē lapa klāta ar smaržu paraugu mikrokapsulu, pastas vai pūdera veidā. Locījums ir aizkausēts.

Locījumu iespējams atplēst, tādējādi piekļūstot smaržu paraugam, kas ir nepietiekamā daudzumā, lai būtu aromāts, kad ierīvē plaukstu locītavas.

Izstrādājumu nav paredzēts pārdot mazumtirdzniecībā. To paredzēts ievietot žurnālos vai līdzīgos izdevumos, kur drukāti konkrētās smaržas reklamējoši attēli un teksts.

4911 10 90

Klasifikācija ir noteikta, pamatojoties uz KN interpretācijas vispārīgajiem noteikumiem Nr. 1, Nr. 3 b) un Nr. 6, kā arī KN kodu 4911, 4911 10 un 4911 10 90 aprakstiem.

Produktu nevar klasificēt apakšpozīcijā 3303 00 10 tāpēc, ka smaržas ir nepietiekamā daudzumā, lai dotu aromātu cilvēka ķermenim.

Tā kā produkta būtiskākā iezīme ir drukāta reklāma, tas ir jāklasificē apakšpozīcijā 4911 10 90 kā drukāts reklāmas materiāls (Harmonizētās sistēmas skaidrojumu 49. nodaļas vispārīgo skaidrojumu pirmais paragrāfs).


7.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 322/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1441/2007

(2007. gada 5. decembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (1) un jo īpaši tās 4. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2005. gada 15. novembra Regulā (EK) Nr. 2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem (2) noteikti mikrobioloģiskie kritēriji dažiem mikroorganismiem un izpildes noteikumi, kas ir jāievēro pārtikas nozares dalībniekiem, kuri īsteno Regulas (EK) Nr. 852/2004 4. pantā minētos vispārīgos un specifiskos higiēnas pasākumus. Regulā (EK) Nr. 2073/2005 arī noteikts, ka pārtikas nozares dalībnieki nodrošina to, lai pārtikas produkti atbilstu attiecīgajiem mikrobioloģiskajiem kritērijiem, kas ir uzskaitīti I pielikumā.

(2)

Regulas (EK) Nr. 2073/2005 I pielikuma 1. un 2. nodaļā ir izklāstīti pārtikas nekaitīguma un procesa higiēnas kritēriji attiecībā uz sausajiem mātes piena aizstājējiem un īpašiem medicīniskiem mērķiem paredzētiem sausajiem diētiskajiem pārtikas produktiem, kas paredzēti zīdaiņiem līdz sešu mēnešu vecumam (“sausie mātes piena aizstājēji un sausie diētiskie pārtikas produkti”). Minētā pielikuma 2. nodaļas 2.2. daļā ir noteikts, ka, ja pārbauda sausos mātes piena aizstājējus un sausos diētiskos pārtikas produktus un kādā no parauga vienībām konstatē Enterobacteriaceae, jāpārbauda visa partija, lai noteiktu Enterobacter sakazakii un Salmonella.

(3)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) Bioloģisko apdraudējumu zinātnes ekspertu grupa (BIOHAZ ekspertu grupa) 2007. gada 24. janvārī publicēja atzinumu par EnterobacteriaceaeSalmonella un Enterobacter sakazakii indikatoru. Minētā ekspertu grupa konstatēja, ka nav iespējams panākt korelāciju starp Enterobacteriaceae un Salmonella un ka nepastāv universāla korelācija starp Enterobacteriaceae un Enterobacter sakazakii. Tomēr atsevišķu rūpnīcu līmenī var panākt korelāciju starp Enterobacteriaceae un Enterobacter sakazakii.

(4)

Tāpēc vairs nav spēkā Regulā (EK) Nr. 2073/2005 noteiktā prasība par sauso mātes piena aizstājēju un sauso diētisko pārtikas produktu pārbaudīšanu, lai noteiktu Salmonella un Enterobacter sakazakii, ja kādā no parauga vienībām konstatē Enterobacteriaceae. Tāpēc attiecīgi jāgroza minētās regulas I pielikuma 2. nodaļas 2.2. daļa.

(5)

Saskaņā ar EFSA BIOHAZ ekspertu grupas 2004. gada 9. septembrī publicēto atzinumu par mikrobioloģiskajiem draudiem zīdaiņiem paredzētajā mātes piena aizstājējā un piebarošanas pārtikā, sausajai piebarošanas pārtikai jānosaka mikrobioloģiskie kritēriji attiecībā uz Salmonella un Enterobacteriaceae.

(6)

EFSA BIOHAZ ekspertu grupa 2005. gada 26. un 27. janvārī publicēja atzinumu par Bacillus cereus un citām Bacillus spp. grupas baktērijām pārtikas produktos. Tajā secināts, ka viens no galvenajiem kontroles pasākumiem ir temperatūras pārbaudīšana un tādas sistēmas izveide, kas balstīta uz apdraudējuma analīzes un kritisko kontrolpunktu noteikšanas principiem. Dehidrētos pārtikas produktos, kuros bieži konstatē patogēno Bacillus spp. sporas, var sākt augt Bacillus cereus, ja minētie produkti rehidrēti siltā ūdenī. Dažus dehidrētos pārtikas produktus, tostarp sausos mātes piena aizstājējus un sausos diētiskos pārtikas produktus, patērē potenciāli jutīgi patērētāji. Saskaņā ar EFSA atzinumu Bacillus cereus sporu daudzumam sausos mātes piena aizstājējos un sausos diētiskajos pārtikas produktos pārstrādes laikā jābūt iespējami zemam, un jānosaka procesa higiēnas kritērijs, kā arī jāizstrādā laba prakse, lai saīsinātu laiku starp sagatavošanu un patērēšanu.

(7)

Regulas (EK) Nr. 2073/2005 I pielikuma 1. nodaļā paredzēta analītiskā atsauces metode stafilokoku enterotoksīniem dažu veidu sieros, piena pulverī un sūkalu pulverī. Koagulāzes pozitīvo stafilokoku Kopienas references laboratorija ir pārskatījusi šo metodi. Tāpēc jāgroza atsauce uz minēto analītisko atsauces metodi. Tāpēc attiecīgi jāgroza minētās regulas I pielikuma 1. nodaļa.

(8)

Regulas (EK) Nr. 2073/2005 I pielikuma 3. nodaļā izklāstīti Salmonella analīžu paraugu ņemšanas noteikumi liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu liemeņiem. Saskaņā ar minētajiem noteikumiem parauga ņemšanas virsmai jābūt vismaz 100 cm2 katrā izvēlētajā vietā. Tomēr nav precizēts parauga ņemšanas vietu skaits vai obligātais parauga ņemšanas virsmas kopējais lielums. Lai uzlabotu minēto noteikumu īstenošanu Kopienā, ir lietderīgi Regulā (EK) Nr. 2073/2005 sīkāk precizēt to, ka paraugu ņemšanai jāizvēlas virsmas, kuras, visticamāk, ir piesārņotas, un ka jāpalielina parauga ņemšanas virsmas kopējais lielums. Tāpēc attiecīgi jāgroza minētās regulas I pielikuma 3. nodaļa.

(9)

Kopienas tiesību aktu skaidrības labad Regulas (EK) Nr. 2073/2005 I pielikums jāaizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2073/2005 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 5. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp

(2)  OV L 338, 22.12.2005., 1. lpp.


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Pārtikas produktu mikrobioloģiskie kritēriji

1. nodaļa

Pārtikas nekaitīguma kritēriji

2. nodaļa

Procesa higiēnas kritēriji

2.1.

Gaļa un tās produkti

2.2.

Piens un piena produkti

2.3.

Olu produkti

2.4.

Zivsaimniecības produkti

2.5.

Dārzeņi, augļi un to produkti

3. nodaļa

Paraugu ņemšanas un testa paraugu sagatavošanas noteikumi

3.1.

Vispārējie paraugu ņemšanas un testa paraugu sagatavošanas noteikumi

3.2.

Bakterioloģisko paraugu ņemšana kautuvēs un telpās, kurās ražo malto gaļu un gaļas izstrādājumus

1. Nodaļa   Pārtikas nekaitīguma kritēriji

Pārtikas kategorija

Mikroorganismi/to toksīni metabolīti

Paraugu ņemšanas plāns (1)

Robežvērtības (2)

Analītiskā atsauces metode (3)

Posms, uz kuru attiecas kritērijs

n

c

m

M

1.1.

Lietošanai gatavi produkti, kas paredzēti zīdaiņiem, un lietošanai gatavi produkti īpašiem medicīniskiem mērķiem (4)

Listeria monocytogenes

10

0

Nav 25 g

EN/ISO 11290-1

Produkti, kas laisti tirgū to derīguma termiņā

1.2.

Lietošanai gatavi produkti, kas var veicināt L. monocytogenes augšanu, izņemot produktus, kas paredzēti zīdaiņiem un īpašiem medicīniskiem mērķiem

Listeria monocytogenes

5

0

100 cfu (kolonijas veidojošās vienības)/g (5)

EN/ISO 11290-2 (6)

Produkti, kas laisti tirgū to derīguma termiņā

5

0

Nav 25 g (7)

EN/ISO 11290-1

Kamēr pārtikas produkti vēl atrodas to ražotāja tiešajā kontrolē

1.3.

Lietošanai gatavi produkti, kas nevar veicināt L. monocytogenes augšanu, izņemot tos, kas paredzēti zīdaiņiem un īpašiem medicīniskiem mērķiem (4)  (8)

Listeria monocytogenes

5

0

100 cfu/g

EN/ISO 11290-2 (6)

Produkti, kas laisti tirgū to derīguma termiņā

1.4.

Malta gaļa un gaļas izstrādājumi, kas paredzēti lietošanai jēli

Salmonella

5

0

Nav 25 g

EN/ISO 6579

Produkti, kas laisti tirgū to derīguma termiņā

1.5.

Malta gaļa un gaļas izstrādājumi no mājputnu gaļas, kas paredzēti lietošanai pēc termiskās apstrādes

Salmonella

5

0

No 2006. gada 1. janvāra

Nav 10 g

No 2010. gada 1. janvāra

Nav 25 g

EN/ISO 6579

Produkti, kas laisti tirgū to derīguma termiņā

1.6

Malta gaļa un gaļas izstrādājumi, izņemot no mājputnu gaļas ražotos, kas ir paredzēti lietošanai pēc termiskās apstrādes

Salmonella

5

0

Nav 10 g

EN/ISO 6579

Produkti, kas laisti tirgū to derīguma termiņā

1.7.

Mehāniski atkaulota gaļa (MSM) (9)

Salmonella

5

0

Nav 10 g

EN/ISO 6579

Produkti, kas laisti tirgū to derīguma termiņā

1.8.

Gaļas produkti, kas paredzēti lietošanai jēli, izņemot produktus, kuru ražošanas process vai sastāvs nepieļauj salmonellu risku

Salmonella

5

0

Nav 25 g

EN/ISO 6579

Produkti, kas laisti tirgū to derīguma termiņā

1.9.

Gaļas produkti, kas ražoti no mājputnu gaļas un paredzēti lietošanai pēc termiskās apstrādes

Salmonella

5

0

No 2006. gada 1. janvāra

Nav 25 g

No 2010. gada 1. janvāra

Nav 25 g

EN/ISO 6579

Produkti, kas laisti tirgū to derīguma termiņā

1.10.

Želatīns un kolagēns

Salmonella

5

0

Nav 25 g

EN/ISO 6579

Produkti, kas laisti tirgū to derīguma termiņā

1.11.

Sieri, sviests un krējums no neapstrādāta piena vai piena, kas apstrādāts par pasterizāciju zemākās temperatūrās (10)

Salmonella

5

0

Nav 25 g

EN/ISO 6579

Produkti, kas laisti tirgū to derīguma termiņā

1.12.

Piena pulveris un sūkalu pulveris

Salmonella

5

0

Nav 25 g

EN/ISO 6579

Produkti, kas laisti tirgū to derīguma termiņā

1.13.

Saldējums (11), izņemot produktus, kuru ražošanas process vai sastāvs novērš salmonellu risku

Salmonella

5

0

Nav 25 g

EN/ISO 6579

Produkti, kas laisti tirgū to derīguma termiņā

1.14.

Olu produkti, izņemot produktus, kuru ražošanas process vai sastāvs novērš salmonellu risku

Salmonella

5

0

Nav 25 g

EN/ISO 6579

Produkti, kas laisti tirgū to derīguma termiņā

1.15.

Lietošanai gatavi pārtikas produkti, kas satur jēlas olas, izņemot produktus, kuru ražošanas process vai sastāvs novērš salmonellu risku

Salmonella

5

0

Nav 25 g vai ml

EN/ISO 6579

Produkti, kas laisti tirgū to derīguma termiņā

1.16.

Termiski apstrādāti vēžveidīgie un gliemju izcelsmes mīkstmieši

Salmonella

5

0

Nav 25 g

EN/ISO 6579

Produkti, kas laisti tirgū to derīguma termiņā

1.17.

Dzīvas gliemenes un dzīvi adatādaiņi, tunikāti un vēderkāji

Salmonella

5

0

Nav 25 g

EN/ISO 6579

Produkti, kas laisti tirgū to derīguma termiņā

1.18.

Sadīgušas sēklas (lietošanai gatavas) (12)

Salmonella

5

0

Nav 25 g

EN/ISO 6579

Produkti, kas laisti tirgū to derīguma termiņā

1.19.

Iepriekš sagriezti augļi un dārzeņi (lietošanai gatavi)

Salmonella

5

0

Nav 25 g

EN/ISO 6579

Produkti, kas laisti tirgū to derīguma termiņā

1.20.

Nepasterizētas augļu un dārzeņu sulas (lietošanai gatavas)

Salmonella

5

0

Nav 25 g

EN/ISO 6579

Produkti, kas laisti tirgū to derīguma termiņā

1.21.

Sieri, piena pulveris un sūkalu pulveris, kā minēts koagulāzes pozitīvo stafilokoku kritērijos šā pielikuma 2.2. nodaļā

Stafilokoku enterotoksīni

5

0

Nav konstatēti 25 g

Koagulāzes pozitīvo stafilokoku Kopienas references laboratorijas Eiropas skrīninga metode (13)

Produkti, kas laisti tirgū to derīguma termiņā

1.22.

Sausie mātes piena aizstājēji un īpašiem medicīniskiem mērķiem paredzētie diētiskie pārtikas produkti, kas paredzēti zīdaiņiem līdz sešu mēnešu vecumam

Salmonella

30

0

Nav 25 g

EN/ISO 6579

Produkti, kas laisti tirgū to derīguma termiņā

1.23.

Sausā piebarošanas pārtika

Salmonella

30

0

Nav 25 g

EN/ISO 6579

Produkti, kas laisti tirgū to derīguma termiņā

1.24.

Sausie mātes piena aizstājēji un īpašiem medicīniskiem mērķiem paredzētie diētiskie pārtikas produkti, kas paredzēti zīdaiņiem līdz sešu mēnešu vecumam (14)

Enterobacter sakazakii

30

0

Nav 10 g

ISO/TS 22964

Produkti, kas laisti tirgū to derīguma termiņā

1.25.

Dzīvas gliemenes un dzīvi adatādaiņi, tunikāti un vēderkāji

E. coli  (15)

1 (16)

0

230 MPN/100 g gaļas un iekšējā šķidruma

ISO TS 16649-3

Produkti, kas laisti tirgū to derīguma termiņā

1.26.

Zivsaimniecības produkti no tādu sugu zivīm, kam ir augsts histidīna saturs (17)

Histamīns

9 (18)

2

100 mg/kg

200 mg/kg

HPLC  (19)

Produkti, kas laisti tirgū to derīguma termiņā

1.27.

Enzīmu nobriešanai sālījumā pakļauti zivsaimniecības produkti, kas ražoti no tādu sugu zivīm, kam ir augsts histidīna saturs (17)

Histamīns

9

2

200 mg/kg

400 mg/kg

HPLC  (19)

Produkti, kas laisti tirgū to derīguma termiņā

Testa rezultātu interpretācija

Dotās robežvērtības attiecas uz katru pārbaudīto parauga vienību, izņemot dzīvām gliemenēm un dzīviem adatādaiņiem, tunikātiem un vēderkājiem attiecībā uz E. coli testiem, kur robežvērtības attiecas uz kopparaugu.

Testa rezultāti parāda pārbaudītās partijas mikrobioloģisko kvalitāti (20).

L. monocytogenes lietošanai gatavos pārtikas produktos, kas paredzēti zīdaiņiem un īpašiem medicīniskiem mērķiem:

apmierinošs, ja visi konstatētie rezultāti norāda, ka baktēriju nav,

neapmierinošs, ja kādā no parauga vienībām konstatē baktērijas.

L. monocytogenes lietošanai gatavos pārtikas produktos, kas var veicināt L. monocytogenes augšanu, un šie produkti atrodas ražotāja tiešā kontrolē, ja ražotājs nespēj pierādīt, ka produkts visu derīguma termiņu nepārsniegs 100 cfu/g robežvērtību:

apmierinošs, ja visi konstatētie rezultāti norāda, ka baktēriju nav,

neapmierinošs, ja kādā no parauga vienībām konstatē baktērijas.

L. monocytogenes citos lietošanai gatavos pārtikas produktos un E. coli dzīvās gliemenēs:

apmierinošs, ja visi konstatētie rezultāti ir ≤ robežvērtību,

neapmierinošs, ja kāds no rezultātiem ir > par robežvērtību.

Salmonella dažādu kategoriju pārtikas produktos:

apmierinošs, ja visi konstatētie rezultāti norāda, ka baktēriju nav,

neapmierinošs, ja kādā no parauga vienībām konstatē baktērijas.

Stafilokoku enterotoksīni piena produktos:

apmierinošs, ja nevienā no parauga vienībām nav konstatēti enterotoksīni,

neapmierinošs, ja kādā no parauga vienībām konstatēti enterotoksīni.

Enterobacter sakazakii sausajos mātes piena aizstājējos un diētiskajos pārtikas produktos īpašiem medicīniskiem mērķiem, kas paredzēti zīdaiņiem līdz sešu mēnešu vecumam:

apmierinošs, ja visi konstatētie rezultāti norāda, ka baktēriju nav,

neapmierinošs, ja kādā no parauga vienībām konstatē baktērijas.

Zivsaimniecības produkti no tādu sugu zivīm, kam ir augsts histidīna saturs:

apmierinošs, ja ir izpildīta kāda no šīm prasībām:

1)

vidējais iegūtais rezultāts ir ≤ m

2)

ne vairāk kā c/n rezultāti ir intervālā no m līdz M;

3)

nav iegūti rezultāti, kas pārsniedz M,

neapmierinošs, ja vidējais iegūtais rezultāts pārsniedz m vai arī ja vairāk nekā c/n rezultāti ir intervālā no m līdz M, vai arī ja viens vai vairāki iegūtie rezultāti ir > M.

2. nodaļa   Procesa higiēnas kritēriji

2.1.    Gaļa un tās produkti

Pārtikas kategorija

Mikroorganismi

Paraugu ņemšanas plāns (21)

Robežvērtības (22)

Analītiskā atsauces metode (23)

Posms, uz kuru attiecas kritērijs

Rīcība neapmierinošu rezultātu gadījumā

n

c

m

M

2.1.1.

Liellopu, aitu, kazu un zirgu liemeņi (24)

Aerobo mikroorganismu koloniju skaits

 

 

3,5 log cfu/cm2 dienas vid. log

5,0 log cfu/cm2 dienas vid. log

ISO 4833

Liemeņi pēc apstrādes, bet pirms atdzesēšanas

Uzlabojumi kaušanas higiēnā un procesa kontroles pārbaude

Enterobacteriaceae

 

 

1,5 log cfu/cm2 dienas vid. log

2,5 log cfu/cm2 dienas vid. log

ISO 21528-2

Liemeņi pēc apstrādes, bet pirms atdzesēšanas

Uzlabojumi kaušanas higiēnā un procesa kontroles pārbaude

2.1.2.

Cūku liemeņi (24)

Aerobo mikroorganismu koloniju skaits

 

 

4,0 log cfu/cm2 dienas vid. log

5,0 log cfu/cm2 dienas vid. log

ISO 4833

Liemeņi pēc apstrādes, bet pirms atdzesēšanas

Uzlabojumi kaušanas higiēnā un procesa kontroles pārbaude

Enterobacteriaceae

 

 

2,0 log cfu/cm2 dienas vid. log

3,0 log cfu/cm2 dienas vid. log

ISO 21528-2

Liemeņi pēc apstrādes, bet pirms atdzesēšanas

Uzlabojumi kaušanas higiēnā un procesa kontroles pārbaude

2.1.3.

Liellopu, aitu, kazu un zirgu liemeņi

Salmonella

50 (25)

2 (26)

Nav liemenim pārbaudītajā laukumā

EN/ISO 6579

Liemeņi pēc apstrādes, bet pirms atdzesēšanas

Uzlabojumi kaušanas higiēnā, procesa kontroles un dzīvnieku izcelsmes pārbaude

2.1.4

Cūku liemeņi

Salmonella

50 (25)

5 (26)

Nav liemenim pārbaudītajā laukumā

EN/ISO 6579

Liemeņi pēc apstrādes, bet pirms atdzesēšanas

Uzlabojumi kaušanas higiēnā, kā arī procesa kontroles, dzīvnieku izcelsmes un bioloģiskās drošības pasākumu pārbaude izcelsmes fermās

2.1.5.

No broileriem un tītariem iegūti mājputnu liemeņi

Salmonella

50 (25)

7 (26)

Nav 25 g kakla ādas kopparaugā

EN/ISO 6579

Liemeņi pēc atdzesēšanas

Uzlabojumi kaušanas higiēnā, kā arī procesa kontroles un dzīvnieku izcelsmes pārbaude un bioloģiskās drošības pasākumu pārbaude izcelsmes fermās

2.1.6.

Maltā gaļa

Aerobo koloniju skaits (27)

5

2

5 × 105 cfu/g

5 × 106 cfu/g

ISO 4833

Ražošanas procesa beigas

Uzlabojumi ražošanas higiēnā un uzlabojumi izejvielu izvēlē un/vai izcelsmē

E. coli  (28)

5

2

50 cfu/g

500 cfu/g

ISO 16649-1 vai 2

Ražošanas procesa beigas

Uzlabojumi ražošanas higiēnā un uzlabojumi izejvielu izvēlē un/vai izcelsmē

2.1.7.

Mehāniski atkaulota gaļa (MSM) (29)

Aerobo mikroorganismu koloniju skaits

5

2

5 × 105 cfu/g

5 × 106 cfu/g

ISO 4833

Ražošanas procesa beigas

Uzlabojumi ražošanas higiēnā un uzlabojumi izejvielu izvēlē un/vai izcelsmē

E. coli  (28)

5

2

50 cfu/g

500 cfu/g

ISO 16649-1 vai 2

Ražošanas procesa beigas

Uzlabojumi ražošanas higiēnā un uzlabojumi izejvielu izvēlē un/vai izcelsmē

2.1.8.

Gaļas izstrādājumi

E. coli  (28)

5

2

500 cfu/g vai cm2

5 000 cfu/g vai cm2

ISO 16649-1 vai 2

Ražošanas procesa beigas

Uzlabojumi ražošanas higiēnā un uzlabojumi izejvielu izvēlē un/vai izcelsmē

Testa rezultātu interpretācija

Minētās robežvērtības attiecas uz katru pārbaudīto parauga vienību, izņemot liemeņu pārbaudi, kur robežvērtības attiecas uz kopparaugiem.

Testa rezultāti parāda pārbaudītā procesa mikrobioloģisko kvalitāti.

Enterobacteriaceae un aerobo mikroorganismu koloniju skaits liellopu, aitu, kazu, zirgu un cūku liemeņos:

apmierinošs, ja dienas vidējā logaritma vērtība ir ≤ m,

pieņemams, ja dienas vidējā logaritma vērtība ir intervālā no m līdz M,

neapmierinošs, ja dienas vidējā logaritma vērtība ir > M.

Salmonella liemeņos:

apmierinošs, ja Salmonella konstatētas ne vairāk kā c/n daudzuma paraugos,

neapmierinošs, ja Salmonella konstatētas vairāk kā c/n daudzuma paraugos.

Pēc katras paraugu ņemšanas kārtas tiek izvērtēti pēdējo desmit paraugu ņemšanas kārtu rezultāti, lai iegūtu n paraugu skaitu.

E. coli un aerobo mikroorganismu skaits maltajā gaļā, gaļas izstrādājumos un mehāniski atkaulotā gaļā (MSM):

apmierinošs, ja visi konstatētie rezultāti ir ≤ m,

pieņemams, ja intervālā no m līdz M ir ne vairāk kā c/n rezultātu, bet pārējie konstatētie rezultāti ir ≤ m,

neapmierinošs, ja viens vai vairāki konstatētie rezultāti ir > M vai intervālā no m līdz M ir vairāk nekā c/n rezultāti.

2.2.    Piens un piena produkti

Pārtikas kategorija

Mikroorganismi

Paraugu ņemšanas plāns (30)

Robežvērtības (31)

Analītiskā atsauces metode (32)

Posms, uz kuru attiecas kritērijs

Rīcība neapmierinošu rezultātu gadījumā

n

c

m

M

2.2.1.

Pasterizēts piens un citi pasterizēti šķidrie piena produkti (33)

Enterobacteriaceae

5

2

< 1/ml

5/ml

ISO 21528-1

Ražošanas procesa beigas

Pārbauda termiskās apstrādes efektivitāti un to, kā tiek novērsta atkārtota piesārņošana, kā arī – kāda ir izejvielu kvalitāte

2.2.2.

Sieri no termiski apstrādāta piena vai sūkalām

E. coli  (34)

5

2

100 cfu/g

1 000 cfu/g

ISO 16649-1 vai 2

Tajā ražošanas brīdī, kad tiek gaidīts vislielākais E. coli skaits (35)

Uzlabojumi ražošanas higiēnā un izejvielu izvēlē

2.2.3.

No neapstrādāta piena ražoti sieri

Koagulāzes pozitīvie stafilokoki

5

2

104 cfu/g

105 cfu/g

EN/ISO 6888-2

Ražošanas posms, kurā prognozējams vislielākais stafilokoku skaits

Uzlabojumi ražošanas higiēnā un izejvielu izvēlē. Konstatējot > 105 cfu/g, sieru partija jāpārbauda, lai noteiktu stafilokoku enterotoksīnus

2.2.4.

Sieri no piena, kas ir apstrādāts par pasterizāciju zemākā temperatūrā (36), un nogatavināti sieri no piena vai sūkalām, kas ir pasterizēti vai termiski apstrādāti augstākās temperatūrās (36)

Koagulāzes pozitīvie stafilokoki

5

2

100 cfu/g

1 000 cfu/g

EN/ISO 6888-1 vai 2

2.2.5.

Nenogatavināti mīkstie sieri (svaigie sieri) no piena vai sūkalām, kas ir pasterizēti vai termiski apstrādāti augstākās temperatūrās (36)

Koagulāzes pozitīvie stafilokoki

5

2

10 cfu/g

100 cfu/g

EN/ISO 6888-1 vai 2

Ražošanas procesa beigas

Uzlabojumi ražošanas higiēnā. Konstatējot > 105 cfu/g, sieru partija jāpārbauda, lai noteiktu stafilokoku enterotoksīnus

2.2.6.

Sviests un krējums no neapstrādāta piena vai piena, kas ir apstrādāts par pasterizāciju zemākās temperatūrās

E. coli  (34)

5

2

10 cfu/g

100 cfu/g

ISO 16649-1 vai 2

Ražošanas procesa beigas

Uzlabojumi ražošanas higiēnā un izejvielu izvēlē

2.2.7.

Piena pulveris un sūkalu pulveris (33)

Enterobacteriaceae

5

0

10 cfu/g

ISO 21528-2

Ražošanas procesa beigas

Pārbauda termiskās apstrādes efektivitāti un to, kā tiek novērsta atkārtota piesārņošana

Koagulāzes pozitīvie stafilokoki

5

2

10 cfu/g

100 cfu/g

EN/ISO 6888-1 vai 2

Ražošanas procesa beigas

Uzlabojumi ražošanas higiēnā. Konstatējot > 105 cfu/g, partija jāpārbauda, lai noteiktu stafilokoku enterotoksīnus

2.2.8.

Saldējums (37) un saldēti piena deserti

Enterobacteriaceae

5

2

10 cfu/g

100 cfu/g

ISO 21528-2

Ražošanas procesa beigas

Uzlabojumi ražošanas higiēnā

2.2.9.

Sausie mātes piena aizstājēji un īpašiem medicīniskiem mērķiem paredzētie diētiskie pārtikas produkti, kas paredzēti zīdaiņiem līdz sešu mēnešu vecumam

Enterobacteriaceae

10

0

Nav 10 g

ISO 21528-1

Ražošanas procesa beigas

Uzlabojumi ražošanas higiēnā, lai samazinātu piesārņojumu (38).

2.2.10.

Sausā piebarošanas pārtika

Enterobacteriaceae

5

0

Nav 10 g

ISO 21528-1

Ražošanas procesa beigas

Uzlabojumi ražošanas higiēnā, lai samazinātu piesārņojumu

2.2.11.

Sausie mātes piena aizstājēji un īpašiem medicīniskiem mērķiem paredzētie diētiskie pārtikas produkti, kas paredzēti zīdaiņiem līdz sešu mēnešu vecumam

Paredzamā Bacillus cereus

5

1

50 cfu/g

500 cfu/g

EN/ISO 7932 (39)

Ražošanas procesa beigas

Uzlabojumi ražošanas higiēnā. Atkārtotas piesārņošanas novēršana. Izejvielu atlase

Testa rezultātu interpretācija

Dotās robežvērtības attiecas uz katru pārbaudīto parauga vienību.

Testa rezultāti parāda pārbaudītā procesa mikrobioloģisko kvalitāti.

Enterobacteriaceae sausajos mātes piena aizstājējos un īpašiem medicīniskiem mērķiem paredzētos diētiskajos pārtikas produktos, kas paredzēti zīdaiņiem līdz sešu mēnešu vecumam, un sausajā piebarošanas pārtikā:

apmierinošs, ja visi konstatētie rezultāti norāda, ka baktēriju nav,

neapmierinošs, ja kādā no parauga vienībām konstatē baktērijas.

E. coli, Enterobacteriaceae (citu kategoriju pārtikas produkti) un koagulāzes pozitīvi stafilokoki:

apmierinošs, ja visi konstatētie rezultāti ir ≤ m,

pieņemams, ja intervālā no m līdz M ir ne vairāk kā c/n rezultātu, bet pārējie konstatētie rezultāti ir ≤ m,

neapmierinošs, ja viens vai vairāki konstatētie rezultāti ir > M vai intervālā no m līdz M ir vairāk nekā c/n rezultāti.

Paredzamā Bacillus cereus sausajos mātes piena aizstājējos un īpašiem medicīniskiem mērķiem paredzētos diētiskajos pārtikas produktos, kas paredzēti zīdaiņiem līdz sešu mēnešu vecumam:

apmierinošs, ja visi konstatētie rezultāti ir ≤ m,

pieņemams, ja intervālā no m līdz M ir ne vairāk kā c/n rezultātu, bet pārējie konstatētie rezultāti ir ≤ m,

neapmierinošs, ja viens vai vairāki konstatētie rezultāti ir > M vai intervālā no m līdz M ir vairāk nekā c/n rezultāti.

2.3.    Olu produkti

Pārtikas kategorija

Mikroorganismi

Paraugu ņemšanas plāns (40)

Robežvērtības

Analītiskā atsauces metode (41)

Posms, uz kuru attiecas kritērijs

Rīcība neapmierinošu rezultātu gadījumā

n

c

m

M

2.3.1.

Olu produkti

Enterobacteriaceae

5

2

10 cfu/g vai ml

100 cfu/g vai ml

ISO 21528-2

Ražošanas procesa beigas

Pārbauda termiskās apstrādes efektivitāti un to, kā tiek novērsta atkārtota piesārņošana

Testa rezultātu interpretācija

Dotās robežvērtības attiecas uz katru pārbaudīto parauga vienību.

Testa rezultāti parāda pārbaudītā procesa mikrobioloģisko kvalitāti.

Enterobacteriaceae olu produktos:

apmierinošs, ja visi konstatētie rezultāti ir ≤ m,

pieņemams, ja intervālā no m līdz M ir ne vairāk kā c/n rezultātu, bet pārējie konstatētie rezultāti ir ≤ m,

neapmierinošs, ja viens vai vairāki konstatētie rezultāti ir > M vai intervālā no m līdz M ir vairāk nekā c/n rezultāti.

2.4.    Zivsaimniecības produkti

Pārtikas kategorija

Mikroorganismi

Paraugu ņemšanas plāns (42)

Robežvērtības

Analītiskā atsauces metode (43)

Posms, uz kuru attiecas kritērijs

Rīcība neapmierinošu rezultātu gadījumā

n

c

m

M

2.4.1.

Lobīti termiski apstrādātu vēžveidīgo un mīkstmiešu produkti

E. coli

5

2

1/g

10/g

ISO TS 16649-3

Ražošanas procesa beigas

Uzlabojumi ražošanas higiēnā

Koagulāzes pozitīvie stafilokoki

5

2

100 cfu/g

1 000 cfu/g

EN/ISO 6888-1 vai 2

Ražošanas procesa beigas

Uzlabojumi ražošanas higiēnā

Testa rezultātu interpretācija

Dotās robežvērtības attiecas uz katru pārbaudīto parauga vienību.

Testa rezultāti parāda pārbaudītā procesa mikrobioloģisko kvalitāti.

E. coli lobītos termiski apstrādātu vēžveidīgo un mīkstmiešu produktos:

apmierinošs, ja visi konstatētie rezultāti ir ≤ m,

pieņemams, ja intervālā no m līdz M ir ne vairāk kā c/n rezultātu, bet pārējie konstatētie rezultāti ir ≤ m,

neapmierinošs, ja viens vai vairāki konstatētie rezultāti ir > M vai intervālā no m līdz M ir vairāk nekā c/n rezultāti.

Koagulāzes-pozitīvi stafilokoki lobītos un termiski apstrādātos vēžveidīgajos un mīkstmiešos:

apmierinošs, ja visi konstatētie rezultāti ir ≤ m,

pieņemams, ja intervālā no m līdz M ir ne vairāk kā c/n rezultātu, bet pārējie konstatētie rezultāti ir ≤ m,

neapmierinošs, ja viens vai vairāki konstatētie rezultāti ir > M vai intervālā no m līdz M ir vairāk nekā c/n rezultāti

2.5.    Dārzeņi, augļi un to produkti

Pārtikas kategorija

Mikroorganismi

Paraugu ņemšanas plāns (44)

Robežvērtības

Analītiskā atsauces metode (45)

Posms, uz kuru attiecas kritērijs

Rīcība neapmierinošu rezultātu gadījumā

n

c

m

M

2.5.1.

Pārstrādāti augļi un dārzeņi (lietošanai gatavi)

E. coli

5

2

100 cfu/g

1 000 cfu/g

ISO 16649-1 vai 2

Ražošanas process

Uzlabojumi ražošanas higiēnā, izejvielu atlase

2.5.2.

Nepasterizētas augļu un dārzeņu sulas (lietošanai gatavas)

E. coli

5

2

100 cfu/g

1 000 cfu/g

ISO 16649-1 vai 2

Ražošanas process

Uzlabojumi ražošanas higiēnā, izejvielu atlase

Testa rezultātu interpretācija

Dotās robežvērtības attiecas uz katru pārbaudīto parauga vienību.

Testa rezultāti parāda pārbaudītā procesa mikrobioloģisko kvalitāti.

E. coli iepriekš sagrieztos augļos un dārzeņos (lietošanai gatavos) un nepasterizētās augļu un dārzeņu sulās (lietošanai gatavās):

apmierinošs, ja visi konstatētie rezultāti ir ≤ m,

pieņemams, ja intervālā no m līdz M ir ne vairāk kā c/n rezultātu, bet pārējie konstatētie rezultāti ir ≤ m,

neapmierinošs, ja viens vai vairāki konstatētie rezultāti ir > M vai intervālā no m līdz M ir vairāk nekā c/n rezultāti.

3. nodaļa   Paraugu ņemšanas un testa paraugu sagatavošanas noteikumi

3.1.    Vispārējie paraugu ņemšanas un testa paraugu sagatavošanas noteikumi

Ja nav sīkāku paraugu ņemšanas un testa paraugu sagatavošanas noteikumu, kā atsauces metodes izmanto attiecīgos ISO (Starptautiskā Standartizācijas organizācija) standartus un Codex Alimentarius vadlīnijas.

3.2.    Bakterioloģisko paraugu ņemšana kautuvēs un telpās, kurās ražo malto gaļu un gaļas izstrādājumus

Paraugu ņemšanas noteikumi liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu liemeņiem

Destruktīvas un nedestruktīvas paraugu ņemšanas metodes, paraugu ņemšanas vietu izvēle, kā arī paraugu uzglabāšanas un pārvadāšanas noteikumi ir izklāstīti ISO 17604 standartā.

Katrā paraugu ņemšanas kārtā paraugus ņem no pieciem brīvi izvēlētiem liemeņiem. Paraugu ņemšanas vietas jāizvēlas, ņemot vērā katrā kautuvē izmantoto kaušanas metodi.

Lai noteiktu Enterobacteriaceae un aerobo koloniju skaitu, paraugus ņem četrās katra liemeņa vietās. Izmantojot destruktīvo metodi, ir jāiegūst četru audu paraugi, kas kopā atbilst 20 cm2. Ja šim nolūkam izmanto nedestruktīvu metodi, paraugu ņemšanas virsmai katrā parauga ņemšanas vietā ir jābūt vismaz 100 cm2 (50 cm mazo atgremotāju liemeņiem).

Ņemot paraugus Salmonella testiem, jāizmanto abrazīvā sūkļa paraugu ņemšanas metode. Izvēlas virsmas, kuras, visticamāk, ir piesārņotas. Kopējā parauga ņemšanas virsma ir ne mazāka par 400 cm2.

Ja paraugus ņem no dažādām paraugu ņemšanas vietām uz liemeņa, šie paraugi pirms testēšanas jāapvieno.

Paraugu ņemšanas noteikumi mājputnu liemeņiem

Salmonella testiem katrā paraugu ņemšanas kārtā un pēc atdzesēšanas paraugus ņem izlases veidā ne mazāk kā 15 liemeņiem. No katra liemeņa jāpaņem apmēram 10 g smags kakla ādas gabals. Katru reizi pirms pārbaudes jāapvieno trīs liemeņu kakla ādas gabali, lai iegūtu 5 × 25 g galaparaugu.

Paraugu ņemšanas vadlīnijas

Sīkākas liemeņu paraugu ņemšanas vadlīnijas, īpaši attiecībā uz paraugu ņemšanas vietām, var iekļaut Regulas (EK) Nr. 852/2004 7. pantā minētajos labas prakses norādījumos.

Paraugu ņemšanas biežums liemeņiem, maltajai gaļai, gaļas izstrādājumiem un mehāniski atkaulotai gaļai

Pārtikas nozares dalībnieki, kas ir kautuves vai uzņēmumi, kas ražo malto gaļu, gaļas izstrādājumus vai mehāniski atkaulotu gaļu, ņem paraugus mikrobioloģiskajai analīzei ne retāk kā reizi nedēļā. Paraugu ņemšanas diena jāmaina katru nedēļu, lai nodrošinātu, ka pārbaudes ir veiktas katrā nedēļas dienā.

Maltās gaļas un gaļas izstrādājumu paraugu ņemšanu, lai noteiktu E. coli un aerobo koloniju skaitu, kā arī liemeņu paraugu ņemšanu, lai noteiktu Enterobacteriaceae un aerobo koloniju skaitu, var samazināt līdz vienai reizei divās nedēļās, ja sešās secīgās nedēļās ir iegūti apmierinoši rezultāti.

Maltās gaļas, gaļas izstrādājumu un liemeņu paraugu ņemšanu, lai pārbaudītu Salmonella, var samazināt līdz vienai reizei divās nedēļās, ja 30 secīgās nedēļās iegūti apmierinoši rezultāti. Paraugu ņemšanas biežumu salmonellu testiem var samazināt, ja ir valsts vai reģionāla salmonellu kontroles programma un ja šajā programmā paredzētas pārbaudes, kas aizstāj šajā punktā minēto paraugu ņemšanu. Parauga ņemšanas biežumu var samazināt vēl vairāk, ja valsts vai reģionālā salmonellu kontroles programmā konstatēts, ka kautuves iepirktajiem dzīvniekiem salmonellas ir reti sastopamas.

Tomēr, ja to attaisno riska analīze un apstiprina kompetentā iestāde, mazās kautuves un uzņēmumi, kas malto gaļu un gaļas izstrādājumus ražo nelielos daudzumos, var tikt atbrīvoti no pienākuma ņemt paraugus saskaņā ar šīm shēmām.”


(1)  n = paraugu veidojošo vienību skaits; c = parauga vienības, kuru vērtības ir intervālā no m līdz M.

(2)  Attiecībā uz 1.1. līdz 1.25. punktu m = M.

(3)  Jāizmanto jaunākais standarta izdevums.

(4)  Normālos apstākļos šādiem lietošanai gataviem pārtikas produktiem netiek prasīts veikt regulārus testus, lai pārbaudītu atbilstību kritērijam:

produktiem, kuri ir termiski apstrādāti vai kuriem veikta cita apstrāde, kas ir efektīva, lai iznīcinātu L. monocytogenes, ja pēc šādas apstrādes nav iespējama atkārtota piesārņošana (piemēram, produkti, ko termiski apstrādā to galīgos iepakojumos),

svaigiem, nesagrieztiem un nepārstrādātiem dārzeņiem un augļiem, izņemot diedzētas sēklas,

maizei, cepumiem un līdzīgiem produktiem,

ūdenim pudelēs vai pakās, bezalkoholiskajiem dzērieniem, alum, sidram, vīnam, alkoholiskajiem dzērieniem un līdzīgiem produktiem,

cukuram, medum un konditorejas izstrādājumiem, tostarp kakao un šokolādes produktiem,

dzīvām gliemenēm.

(5)  Šis kritērijs ir spēkā, ja ražotājs spēj pārliecināt kompetento iestādi, ka produktā tā derīguma termiņā netiks pārsniegts rādītājs 100 cfu/g. Nozares dalībnieks procesa laikā drīkst noteikt pagaidu robežvērtības, kurām jābūt pietiekami zemām, lai derīguma laika beigās netiktu pārsniegta 100 cfu/g.

(6)  1 ml inokulāta izsēj uz 140 mm Petri plates vai trīs Petri platēm ar diametru 90 mm.

(7)  Šis kritērijs attiecas uz produktiem, kas atrodas ražotāja tiešā kontrolē, ja ražotājs nespēj pārliecināt kompetento iestādi, ka produktā tā derīguma laikā netiks pārsniegts rādītājs 100 cfu/g.

(8)  Šajā kategorijā automātiski iedala produktus ar pH pH ≤ 4,4 vai aw ≤ 0,92, produktus ar pH ≤ 5,0 un aw ≤ 0,94, kā arī produktus, kuru derīguma laiks ir īsāks par piecām dienām. Šajā kategorijā var ietilpt arī citas produktu kategorijas, ja tas ir zinātniski pamatots.

(9)  Šis kritērijs attiecas uz mehāniski atkaulotu gaļu (MSM), kas ražota, izmantojot metodes, kuras minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma V sadaļas III nodaļas 3. punktā.

(10)  Izņemot produktus, par kuriem ražotājs spēj pārliecināt kompetentās iestādes, ka nogatavināšanas laiks un produkta aw ir novērsis salmonellu risku.

(11)  Tikai saldējums, kura sastāvā ir piens.

(12)  Sēklu partiju pārbauda pirms diedzēšanas sākuma vai arī paraugus ņem brīdī, kad ir vislielākā varbūtībā konstatēt Salmonella.

(13)  Atsauce Koagulāzes pozitīvo stafilokoku Kopienas references laboratorija. Eiropas skrīninga metode, lai konstatētu stafilokoku enterotoksīnus pienā un piena produktos.

(14)  Paralēli veic Enterobacteriaceae un E. sakazakii pārbaudes, izņemot gadījumus, kad ir panākta korelācija starp šiem mikroorganismiem atsevišķu rūpnīcu līmenī. Ja kādā no šādā rūpnīcā pārbaudītajiem produktu paraugiem konstatē Enterobacteriaceae, partija ir jāpārbauda, lai noteiktu E. Sakazakii. Ražotājs atbild par to, lai spētu pārliecināt kompetento iestādi, ka starp Enterobacteriaceae un E. sakazakii pastāv šāda korelācija.

(15)  E. coli izmanto kā fekālā piesārņojuma indikatoru.

(16)  Kopparaugs ar vismaz 10 individuāliem dzīvniekiem.

(17)  Īpaši šādu ģinšu zivis: Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryfenidae, Pomatomidae, Scombresosidae.

(18)  Atsevišķus paraugus var ņemt mazumtirdzniecības posmā. Šajā gadījumā nav spēkā Regulas (EK) Nr. 178/2002 14. panta 6. punktā izteiktais pieņēmumus, saskaņā ar kuru visa partija jāatzīst par nedrošu.

(19)  Atsauces: 1. Malle P., Valle M., Bouquelet S. Assay of biogenic amines involved in fish decomposition (“Zivju sadalīšanās procesā iesaistīto biogēno amīnu vērtējums”). J. AOAC Internat. 1996, 79, 43–49. lpp. 2. Duflos G., Dervin C., Malle P., Bouquelet S. Relevance of matrix effect in determination of biogenic amines in plaice (Pleuronectes platessa) and whiting (Merlangus merlangus) (“Matrices efekta loma biogēno amīnu noteikšanā plekstēs (Pleuronectes platessa) un merlangās (Merlangus merlangus)”). J. AOAC Internat. 1999, 82, 1097.–1101. lpp.

(20)  Testa rezultātus var izmantot, lai parādītu apdraudējuma analīzes un kritisko kontrolpunktu noteikšanas principu vai procesa labas higiēnas procedūras efektivitāti.

(21)  n = paraugu veidojošo vienību skaits; c = parauga vienības, kuru vērtības ir intervālā no m līdz M.

(22)  2.1.3.–2.1.5. punktam m = M.

(23)  Jāizmanto jaunākais standarta izdevums.

(24)  Robežvērtības (m un M) attiecas tikai uz paraugiem, kas iegūti ar destruktīvu metodi. Dienas vidējo logaritmu aprēķina, vispirms nosakot logaritmu katram individuālam testa paraugam un aprēķinot šo logaritmu vidējo vērtību.

(25)  50 paraugus iegūst 10 secīgās paraugu ņemšanas kārtās saskaņā ar šajā regulā noteiktajiem paraugu ņemšanas noteikumiem un shēmām.

(26)  To paraugu skaits, kuros konstatē salmonellas. c vērtību pārskata, lai ņemtu vērā, cik veiksmīgi noris salmonellu izplatības ierobežošana. Dalībvalstis vai reģioni, kur salmonellu izplatība nav liela, var izmantot mazākas c vērtības vēl pirms pārskatīšanas.

(27)  Šis kritērijs neattiecas uz mazumtirdzniecībā ražotu malto gaļu, ja produkta derīguma termiņš ir mazāks par 24 stundām.

(28)  E. coli izmanto kā fekālā piesārņojuma indikatoru.

(29)  Šie kritēriji attiecas uz mehāniski atkaulotu gaļu (MSM), kas ražota, izmantojot metodes, kuras minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma V sadaļas III nodaļas 3. punktā.

(30)  n = paraugu veidojošo vienību skaits; c = parauga vienības, kuru vērtības ir intervālā no m līdz M.

(31)  2.2.7., 2.2.9. un 2.2.10. punktam m = M.

(32)  Jāizmanto jaunākais standarta izdevums.

(33)  Šis kritērijs neattiecas uz produktiem, kas paredzēti turpmākai pārstrādei pārtikas rūpniecībā.

(34)  E. coli izmanto kā higiēnas līmeņa indikatoru.

(35)  Sieriem, kas nevar veicināt E. coli augšanu, E. coli skaits parasti vislielākais ir nogatavināšanas sākumā, bet sieriem, kas var veicināt E. coli augšanu, tas parasti ir vislielākais nogatavināšanas beigās.

(36)  Izņemot sierus, kuriem ražotājs atbildīgajām iestādēm var pierādīt, ka produkts nesatur stafilokoku enterotoksīnus, kas var radīt draudus.

(37)  Tikai saldējums, kura sastāvā ir piens.

(38)  Paralēli veic Enterobacteriaceae un E. sakazakii pārbaudes, izņemot gadījumus, kad ir panākta korelācija starp šiem mikroorganismiem atsevišķu rūpnīcu līmenī. Ja kādā no produktu paraugiem, kuri pārbaudīti šādā rūpnīcā, konstatē Enterobacteriaceae, partija ir jāpārbauda, lai noteiktu E. sakazakii. Ražotājs atbild par to, lai spētu pārliecināt kompetento iestādi, ka starp Enterobacteriaceae un E. sakazakii pastāv šāda korelācija.

(39)  1 ml inokulāta izsēj uz 140 mm Petri plates vai trīs Petri platēm ar diametru 90 mm.

(40)  n = paraugu veidojošo vienību skaits; c = parauga vienības, kuru vērtības ir intervālā no m līdz M.

(41)  Jāizmanto jaunākais standarta izdevums.

(42)  n = paraugu veidojošo vienību skaits; c = parauga vienības, kuru vērtības ir intervālā no m līdz M.

(43)  Jāizmanto jaunākais standarta izdevums.

(44)  n = paraugu veidojošo vienību skaits; c = parauga vienības, kuru vērtības ir intervālā no m līdz M.

(45)  Jāizmanto jaunākais standarta izdevums.


7.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 322/30


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1442/2007

(2007. gada 6. decembris),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. pantā noteikts, ka starpību starp minētās regulas 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā norādīto produktu cenu pasaules tirgū un šo produktu cenu Kopienā var atlīdzināt, piešķirot eksporta kompensāciju.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli cukura tirgū, eksporta kompensācijas ir jānosaka atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. un 33. pantā paredzētajiem noteikumiem un noteiktiem kritērijiem.

(3)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 33. panta 2. punkta pirmajā daļā paredzēts, ka stāvoklis pasaules tirgū vai konkrētu tirgu īpašās prasības var radīt nepieciešamību noteikt dažādu kompensācijas lielumu atkarībā no galamērķa.

(4)

Kompensācijas jāpiešķir vienīgi par produktiem, kurus atļauts laist brīvā apgrozībā Kopienas tirgū un kas atbilst Regulā (EK) Nr. 318/2006 noteiktajām prasībām.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. pantā, piešķir par šīs Regulas pielikumā minētajiem produktiem un daudzumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 7. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 6. decembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 247/2007 (OV L 69, 9.3.2007., 3 lpp.). Regula (EK) Nr. 318/2006 tiks aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.) no 2008. gada 1. oktobra.


PIELIKUMS

Kompensācijas, kas no 2007. gada 7. decembra piemērojamas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apmērs

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,88 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

29,49 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,88 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

29,49 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,3140

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

31,40

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

32,06

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

32,06

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,3140

NB: Galamērķi ir noteikti šādi:

S00

visi galamērķi, izņemot šādus:

a)

trešās valstis: Albānija, Horvātija, Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Serbija, Kosova, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Andora, Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts) un Lihtenšteina;

b)

Kopienas muitas teritorijā neiekļauto ES dalībvalstu teritorijas: Seūta, Meliļa, Itālijas pašvaldības Livinjo un Kampioni, Helgolande, Grenlande, Fēru salas un Kipras Republikas apgabali, kuros Kipras Republikas valdība neveic efektīvu kontroli.

c)

Eiropas teritorijas, par kuru ārlietām ir atbildīga kāda no dalībvalstīm un kuras nav iekļautas Kopienas muitas teritorijā: Gibraltārs


(1)  Šo likmi piemēro jēlcukuram, kura iznākums ir 92 %. Ja izvestā jēlcukura iznākums nav 92 %, piemērojamo kompensācijas likmi katrai attiecīgajai izvešanas darbībai reizina ar pārrēķina koeficientu, ko iegūst, dalot saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III iedaļas 3. punktu aprēķināto izvestā jēlcukura iznākumu ar 92.


7.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 322/32


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1443/2007

(2007. gada 6. decembris),

ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 900/2007

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta otro daļu un trešās daļas b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 27. jūlija Regula (EK) Nr. 900/2007 par atklātu pastāvīgo konkursu līdz 2007./2008. tirdzniecības gada beigām, lai noteiktu baltā cukura eksporta kompensācijas (2), prasa izsludināt uzaicinājumus uz konkursa daļām.

(2)

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 900/2007, 8. panta 1. punktam un pēc to pieteikumu izskatīšanas, kas iesniegti pēc izsludinātā uzaicinājuma uz konkursa daļu ar termiņu 2007. gada 6. decembra, ir lietderīgi noteikt maksimālo eksporta kompensāciju šajā uzaicinājuma uz konkursu daļā.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uzaicinājumā uz konkursa daļu ar termiņu 2007. gada 6. decembra Regulas (EK) Nr. 900/2007 1. panta 1. punktā minētajiem produktiem maksimālā eksporta kompensācija ir 37,062 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 7. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 6. decembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 247/2007 (OV L 69, 9.3.2007., 3. lpp.). Regula (EK) Nr. 318/2006 tiks aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.) no 2008. gada 1. oktobra.

(2)  OV L 196, 28.7.2007., 26. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1298/2007 (OV L 289, 7.11.2007., 3. lpp.).


7.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 322/33


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1444/2007

(2007. gada 6. decembris),

ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 1060/2007

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta otro daļu un trešās daļas b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 14. septembra Regula (EK) Nr. 1060/2007, ar ko izsludina pastāvīgu uzaicinājumu uz konkursu Beļģijas, Čehijas, Spānijas, Īrijas, Itālijas, Ungārijas, Polijas, Slovākijas un Zviedrijas intervences aģentūru rīcībā esošā cukura tālākai pārdošanai, lai to izvestu (2), prasa izsludināt uzaicinājumus uz konkursa daļām.

(2)

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1060/2007, 4. panta 1. punktam un pēc to pieteikumu izskatīšanas, kas iesniegti pēc izsludinātā uzaicinājuma uz konkursa daļu ar termiņu 2007. gada 5. decembris, ir lietderīgi noteikt maksimālo eksporta kompensāciju šajā uzaicinājuma uz konkursu daļā.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uzaicinājumā uz konkursa daļu ar termiņu 2007. gada 5. decembris Regulas (EK) Nr. 1060/2007 1. panta 1. punktā minētajiem produktiem maksimālā eksporta kompensācija ir 433,98 EUR/t.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 7. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 6. decembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 247/2007 (OV L 69, 9.3.2007, 3 lpp.). Regula (EK) Nr. 318/2006 tiks aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.) no 2008. gada 1. oktobra.

(2)  OV L 242, 15.9.2007., 8. lpp.


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Komisija

7.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 322/34


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 4. decembris)

par Kopienas finansiālo ieguldījumu 2007. gadā pētījumiem, ietekmes novērtējumiem un izvērtējumiem pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku veselības un labturības un zootehnikas jomā

(2007/795/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 20. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Lēmumu 90/424/EEK Kopiena var uzņemties vai palīdzēt dalībvalstīm vai starptautiskām organizācijām uzņemties veikt tehniskos un zinātniskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai izstrādātu Kopienas tiesību aktus veterinārijas jomā, kā arī pilnveidotu veterināro izglītību vai apmācību.

(2)

Pētījumi, ietekmes novērtējumi un sistemātiski un savlaicīgi veikti izdevumu programmu izvērtējumi pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku veselības un labturības un zootehnikas jomā ir svarīgi, lai veiktu minētos pasākumus, un tie palīdzēs veikt darbības, kas noteiktas Kopienas rīcības plānā dzīvnieku aizsardzībai un labturībai 2006.–2010. gadam.

(3)

Katram uzdevumam tiek noslēgts īpašs līgums saskaņā ar izvērtējuma pamatlīgumu, par ko 2004. gadā publicēja uzaicinājumu uz konkursu. Šie īpašie līgumi jāparaksta Komisijai un izraudzītajam līgumslēdzējam, kā noteikts pamatlīgumā.

(4)

Pētījumi, ietekmes novērtējumi un izvērtējumi pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku veselības un labturības un zootehnikas jomā palīdz pilnveidot Kopienas veterinārijas tiesību aktus, kā arī veterināro izglītību vai apmācību, un tie arī palīdzēs veikt darbības, kas noteiktas Kopienas rīcības plānā dzīvnieku aizsardzībai un labturībai 2006.–2010. gadam.

(5)

Tāpēc Kopienai ir lietderīgi 2007. gadā finansēt pētījumus, ietekmes novērtējumus un izvērtējumus pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku veselības un labturības un zootehnikas jomā. Jāprecizē maksimālā summa, kas piešķirama minētajām darbībām.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

Vienīgais pants

Pielikumā minētās darbības ir apstiprinātas, un tās finansē no Eiropas Kopienu 2007. gada budžeta pozīcijas 17 04 02 01, nepārsniedzot summu EUR 700 000.

Briselē, 2007. gada 4. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Joma: pārtikas nekaitīgums, dzīvnieku veselība, labturība un zootehnika.

Juridiskais pamats: Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmums 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā.

Politikas mērķi: Kopienas rīcības plānā dzīvnieku aizsardzībai un labturībai 2006.–2010. gadā (1) tika noteiktas vairākas rīcības jomas, jo īpaši uzlabot dzīvnieku aizsardzības un labturības esošos minimālos standartus un ieviest standartizētus dzīvnieku labturības rādītājus. Saskaņā ar zinātnes ekspertu konsultācijām attiecībā uz dzīvnieku pārvadāšanu vajadzīgi jauni atbilstoši noteikumi par transportēšanas laiku un izvietošanas blīvumu. Tāpēc komisārs Kyprianou ir vairākkārt paziņojis, arī Lauksaimniecības padomes 2007. gada oktobra sanāksmē, ka Komisija pēta šo jautājumu, lai 2009. gadā ierosinātu Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 (2) pārskatīšanu.

Runājot par marķēšanu saistībā ar dzīvnieku labturību, Komisijai saskaņā ar rīcības plānu jāiesniedz ziņojums par iespēju ieviest obligātās marķēšanas prasības attiecībā uz vistas gaļu un gaļas produktiem atbilstīgi dzīvnieku labturības standartiem un ziņot Padomei un Parlamentam par turpmāku izmērāmu rādītāju pielietošanu Kopienas dzīvnieku labturības tiesību aktos. Turklāt Padome 2007. gada maijā (3) aicināja Komisiju iesniegt ziņojumu Padomei par marķēšanu saistībā ar dzīvnieku labturību, lai varētu plašāk apspriest šo jautājumu. Tāpēc jāiesniedz plašāks pētījums par ietekmi, kāda būs marķēšanai saistībā ar dzīvnieku labturību, un pētījums par dzīvnieku labturības references centru, kas varētu darboties kā Eiropas koordinējošā struktūra dažādām ar dzīvnieku labturību saistītām iniciatīvām (standartizācija/labturības rādītāju sertificēšana, revīzijas sistēmas, datubāzes saistībā ar esošām sertificētām etiķetēm).

Uzdevumi: dažādi pētījumi un citi pakalpojumi, kas atbalsta Komisijas priekšlikumu izstrādi un sagatavošanu.

2007. gadā paredzēts veikt pētījumus un sniegt citus pakalpojumus, kas palīdzētu īstenot Kopienas rīcības plānu dzīvnieku aizsardzībai un labturībai 2006.–2010. gadam, jo īpaši – lai sagatavotu ietekmes novērtējumus saistībā ar dzīvnieku pārvadāšanu un kaušanu un lai sagatavotu ziņojumu par marķēšanu saistībā ar dzīvnieku labturību, ko prasa Padome.

Apropriācijas 2007. gadam: 17 04 02 01 – Citi pasākumi veterinārijas, dzīvnieku labturības un sabiedrības veselības jomā: EUR 700 000.

Paredzēto īpašo darbību skaits: aptuveni četras.

Visas darbības regulē saskaņā ar vispārējiem publiskā iepirkuma noteikumiem, un tās tiks īstenotas, noslēdzot īpašus līgumus saskaņā ar pamatlīgumu. Īpašos līgumus parakstīs 2007. gada pēdējā ceturksnī.


(1)  Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Kopienas rīcības plānu dzīvnieku aizsardzībai un labturībai 2006.–2010. gadā, COM(2006) 13, galīgā redakcija.

(2)  OV L 3, 5.1.2005., 1. lpp.

(3)  Konference “Dzīvnieku labturība – stāvokļa uzlabojums ar marķēšanas palīdzību?”, Padomes secinājumi, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/AGRIcult/94008.pdf


7.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 322/37


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 5. decembris),

ar ko groza Lēmumu 2007/554/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem pret mutes un nagu sērgu Apvienotajā Karalistē

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5890)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/796/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 9. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Direktīvu 2003/85/EK par Kopienas pasākumiem mutes un nagu sērgas kontrolei, ar kuru atceļ Direktīvu 85/511/EEK un Lēmumus 89/531/EEK un 91/665/EEK un groza Direktīvu 92/46/EEK (3), un jo īpaši tās 60. panta 2. punktu un 62. panta 1. un 3. punktu,

tā kā:

(1)

Pēc nesenajiem mutes un nagu sērgas uzliesmojumiem Lielbritānijā, lai pastiprinātu mutes un nagu sērgas kontroles pasākumus, ko šī dalībvalsts veikusi saskaņā ar Direktīvu 2003/85/EK, Komisija pieņēma 2007. gada 9. augusta Lēmumu 2007/554/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem pret mutes un nagu sērgu Apvienotajā Karalistē un Lēmuma 2007/552/EK atcelšanu (4).

(2)

Lēmumā 2007/554/EK paredzēti noteikumi, kas piemērojami, lai no minētā lēmuma I pielikumā uzskaitītajiem augsta riska apgabaliem un II pielikumā uzskaitītajiem zema riska apgabaliem (“ierobežotiem apgabaliem”) Lielbritānijā nosūtītu produktus, ko uzskata par nekaitīgiem un kas vai nu ražoti pirms ierobežojumu noteikšanas Apvienotajā Karalistē no izejmateriāliem, kuri iegūti ārpus ierobežotajiem apgabaliem, vai kam veikta pierādītas efektivitātes apstrāde, inaktivējot iespējamo mutes un nagu sērgas vīrusu.

(3)

Komisija ar Lēmumu 2007/554/EK, kas grozīts ar Lēmumu 2007/664/EK, pieņēma noteikumus konkrētu kategoriju gaļas sūtījumiem no noteiktiem apgabaliem, kuri iekļauti grozītā Lēmuma 2007/554/EK III pielikumā un kuros vismaz 90 dienas pirms nokaušanas nav reģistrēti mutes un nagu sērgas uzliesmojumi, un kuri atbilst konkrētiem specifiskiem nosacījumiem.

(4)

Ņemot vērā, kā mainījusies dzīvnieku veselības situācija Apvienotajā Karalistē, un jo īpaši pašreiz notiekošās uzraudzības rezultātus, tagad ir iespējams paplašināt II pielikumā minētos apgabalus un samazināt to administratīvo vienību apgabalu, kuras uzskaitītas Lēmuma 2007/554/EK I pielikumā.

(5)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmums 2007/554/EK.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2007/554/EK I, II un III pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Īstenošana

Dalībvalstis groza pasākumus, ko tās piemēro tirdzniecībai, tā, lai tie atbilstu šim lēmumam. Dalībvalstis par to nekavējoties informē Komisiju.

3. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 5. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/41/EK (OV L 157, 30.4.2004., 33. lpp.).

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/33/EK (OV L 315, 19.11.2002., 14. lpp.).

(3)  OV L 306, 22.11.2003., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK (OV L 363, 20.12.2006., 352. lpp.).

(4)  OV L 210, 10.8.2007., 36. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/746/EK (OV L 303, 21.11.2007., 24. lpp.).


PIELIKUMS

I PIELIKUMS

Apvienotās Karalistes apgabali:

1

2

3

GRUPA

ADNS

Administratīvā vienība

Anglija

41

Bracknell Forest Borough

66

Slough

76

Windsor and Maidenhead

77

Wokingham

138

Buckinghamshire County, the districts of:

South Buckinghamshire

148

Hampshire County, the districts of:

 

Hart

 

Rushmoor

163

Surrey

168

Greater London Authority, the boroughs of:

 

Hillingdon

 

Hounslow

 

Richmond upon Thames

 

Kingston upon Thames

 

Ealing

 

Harrow

 

Brent

 

Hammersmith and Fulham

 

Wandsworth

 

Merton

 

Sutton

II PIELIKUMS

Apvienotās Karalistes apgabali:

Lielbritānija, izņemot I pielikumā uzskaitītos apgabalus.

III PIELIKUMS

Šiem I pielikumā uzskaitītajiem apgabaliem ir tāds statuss, kāds ir III pielikumā uzskaitītajiem apgabaliem:

1

2

3

4

5

6

7

8

GRUPA

ADNS

Administratīvā vienība

L

A/K

C

AM

SM

Anglija

41

Bracknell Forest

+

+

+

+

 

66

Slough

+

+

+

+

 

76

Windsor and Maidenhead

+

+

+

+

 

77

Wokingham

+

+

+

+

 

138

Buckinghamshire County, the districts of:

 

 

 

 

 

South Buckinghamshire

+

+

+

+

 

148

Hampshire County, the districts of:

 

 

 

 

 

Hart

+

+

+

+

 

Rushmoor

+

+

+

+

 

163

Surrey County

+

+

+

+

 

168

Greater London Authority, the boroughs of:

 

 

 

 

 

Hillingdon

+

+

+

+

 

Hounslow

+

+

+

+

 

Richmond upon Thames

+

+

+

+

 

Kingston upon Thames

+

+

+

+

 

Ealing

+

+

+

+

 

Harrow

+

+

+

+

 

Brent

+

+

+

+

 

Hammersmith and Fulham

+

+

+

+

 

Wandsworth

+

+

+

+

 

Merton

+

+

+

+

 

Sutton

+

+

+

+

 

ADNS

=

Dzīvnieku slimību izziņošanas sistēmas kods (Lēmums 2005/176/EK)

L

=

liellopu gaļa

A/K

=

aitas un kazas gaļa (aitu un kazu sugas dzīvnieku gaļa)

C

=

cūkgaļa (cūku sugas dzīvnieku gaļa)

AM

=

pret mutes un nagu sērgu uzņēmīgu saimniecībā audzētu medījamu dzīvnieku gaļa

SM

=

pret mutes un nagu sērgu uzņēmīgu savvaļas medījamu dzīvnieku gaļa