ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 320

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 6. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1429/2007 (2007. gada 5. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1430/2007 (2007. gada 5. decembris), ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu ( 1 )

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1431/2007 (2007. gada 5. decembris), ar ko apstiprina izmaiņas, kuras nav maznozīmīgas, tāda nosaukuma specifikācijā, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Huile d'olive de Nyons (ACVN))

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1432/2007 (2007. gada 5. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1774/2002 I, II un VI pielikumu attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu marķēšanu un transportēšanu ( 1 )

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1433/2007 (2007. gada 5. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1623/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju ieviešanai attiecībā uz tirgus mehānismiem

18

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1434/2007 (2007. gada 5. decembris) par izmeklēšanas uzsākšanu attiecībā uz tādu antidempinga pasākumu iespējamu apiešanu, kas ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2074/2004 attiecināti uz noteiktu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes gredzenveida stiprinājuma mehānismu importu, nedaudz pārveidotus vai nepārveidotus nosūtot no Taizemes, ar Taizemes izcelsmes norādi vai bez tās, un importējot Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes nedaudz pārveidotus noteiktus gredzenveida stiprinājuma mehānismus, un par šāda importa reģistrācijas uzsākšanu

23

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1435/2007 (2007. gada 5. decembris), ar ko atļauj kuģiem, kuri peld ar Vācijas karogu, atsākt siļķu zveju Baltijas jūras 25.–27., 28.2., 29. un 32. apakšrajonā

27

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1436/2007 (2007. gada 5. decembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Igaunijas karogu, zvejot sarkanasarus ICES V zonas EK un starptautiskajos ūdeņos; ICES XII un XIV zonas starptautiskajos ūdeņos

29

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Dalībvalstu valdību pārstāvju konference

 

 

2007/792/EK

 

*

Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (2007. gada 26. novembris), ar kuru groza Lēmumu 2005/446/EK, ar ko nosaka termiņu saistību attiecināšanai uz 9. Eiropas Attīstības fonda (EAF) līdzekļiem

31

 

 

Komisija

 

 

2007/793/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 29. novembris) par dalībnieku iecelšanu ar Lēmumu 2007/602/EK izveidotajā ieinteresēto personu dialoga grupā sabiedrības veselības un patērētāju aizsardzības jomā

33

 

 

2007/794/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 29. novembris) par jauna dokumentu iesniegšanas termiņa noteikšanu attiecībā uz dažām vielām, kas jānovērtē saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punktā minēto 10 gadu darba programmu (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5751)  ( 1 )

35

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

6.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1429/2007

(2007. gada 5. decembris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 6. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 5. decembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 756/2007 (OV L 172, 30.6.2007., 41. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 5. decembra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

IL

114,0

MA

61,5

SY

68,2

TR

100,8

ZZ

86,1

0707 00 05

JO

196,3

MA

52,5

TR

99,6

ZZ

116,1

0709 90 70

MA

58,5

TR

122,0

ZZ

90,3

0709 90 80

EG

301,9

ZZ

301,9

0805 10 20

AR

20,7

AU

15,0

BR

12,7

SZ

41,9

TR

60,4

ZA

41,5

ZW

17,0

ZZ

29,9

0805 20 10

MA

67,3

ZZ

67,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,4

HR

21,2

IL

66,8

TR

77,8

UY

95,3

ZZ

64,5

0805 50 10

EG

95,3

TR

112,1

ZA

62,3

ZZ

89,9

0808 10 80

AR

87,7

CA

87,3

CL

86,0

CN

69,1

MK

31,5

US

80,6

ZA

95,7

ZZ

76,8

0808 20 50

AR

71,0

CN

47,9

TR

145,7

ZZ

88,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


6.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1430/2007

(2007. gada 5. decembris),

ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (1) un jo īpaši tās 11. panta c) punkta ii) apakšpunktu un 13. panta 2. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Vācijas, Luksemburgas, Austrijas un Itālijas iestādes iesniegušas pamatotus pieprasījumus grozījumiem Direktīvas 2005/36/EK II pielikumā. Nīderlandes iestādes iesniegušas pamatotu pieprasījumu grozījumiem Direktīvas 2005/36/EK III pielikumā.

(2)

Vācijas iestādes lūgušas profesijas nosaukumu “pediatrijas māsa” (“Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger”) papildināt ar vārdu “veselība” (“Gesundheit”). Ar 2003. gada 16. jūlija likumu par slimnieku aprūpi, kas stājies spēkā 2004. gada 1. janvārī, ir izdarīti grozījumi pediatrijas māsu izglītības saturā un šīs profesijas iepriekšējais nosaukums ir aizstāts ar nosaukumu “zīdaiņu un mazbērnu veselības kopšanas māsa/brālis” (“Gesundheits- und Kinderkrenkanpfleger(in)”). Izglītības struktūra un nosacījumi nav mainījušies.

(3)

Vācijas iestādes lūgušas II pielikumā svītrot psihiatrijas māsas/brāļa profesiju (“Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger”), jo psihiatrijas māsu/brāļu apmācības kurss ir iekļauts vispārējās aprūpes māsu/brāļu mācību programmā un atbilst attiecīgā diploma definīcijai.

(4)

Vācijas iestādes lūgušas profesiju sarakstu papildināt ar profesiju “geriatrisko pacientu kopējs(-a)” (“Altenpflegerin und Altenpfleger”), kura atbilst nosacījumiem, kas paredzēti Direktīvas 2005/36/EK 11. panta c) punkta ii) apakšpunktā, un kura noteikta ar 2000. gada 17. novembra likumu par geriatrisko aprūpi un ar 2002. gada 26. novembra lēmumu par eksāmeniem, lai iegūtu geriatriskās aprūpes māsas/brāļa profesiju.

(5)

Visbeidzot, Vācijas iestādes lūgušas apvienot bandāžista (“Bandagist”) un ortopēdijas tehniķa (“Orthopädiemechaniker”) profesijas vienā nosaukumā “ortopēdijas speciālists” (“Orthopädietechniker”) saskaņā ar Amatniecības kodeksu (Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)).

(6)

Luksemburgas iestādes, ņemot vērā grozījumus 1992. gada 26. marta likumā par konkrētām veselības aprūpes specialitātēm un to pilnveidošanu, ir lūgušas nosaukumu “zīdaiņu un mazbērnu aprūpes māsa” aizstāt ar nosaukumu “pediatrijas māsa/brālis”, nosaukumu “anestēzijas māsa” – ar “anestēzijas un reanimācijas māsa/brālis”, nosaukumu “diplomēts masieris” – ar “masieris”. Izglītības noteikumi nav mainījušies.

(7)

Austrijas iestādes lūgušas izdarīt precizējumus psihiatriskās un pediatriskās aprūpes speciālistu izglītības aprakstā saskaņā ar likumu par slimnieku aprūpi (BGBI I no 108/1997).

(8)

Itālijas iestādes lūgušas II pielikumā svītrot būvinspektora profesiju (“geometra”) un mērnieka profesiju (“perito agrario”), jo šo profesiju iegūšanai ir nepieciešama izglītība, kuru apliecina diploms, kā definīcija iekļauta 2001. gada 5. jūnija Prezidenta dekrēta Nr. 32855. pantā un 2003. gada 8. jūlija Dekrēta Nr. 227 I pielikumā.

(9)

Vācijas, Luksemburgas un Austrijas iestādes lūgušas II pielikumā iekļaut virkni apmācības kursu, kas dod tiesības iegūt amata meistara kvalifikāciju. Šie apmācības kursi galvenokārt izriet no šādiem tiesību aktiem – Vācijā: Amatniecības kodekss (Gesetz zur Ordnung des Handwerks – Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)); Luksemburgā: 1988. gada 28. decembra likums (la loi du 28 décembre 1988) (Luksemburgas Vēstnesis A – Nr. 72, 28.12.1988. (JO du 28 décembre 1988 A No. 72)) un Luksemburgas Lielhercoga 2005. gada 4. februāra rīkojums (le règlement Grand-ducal du 4 février 2005) (Luksemburgas Vēstnesis A – Nr. 29, 10.3.2005. (JO du 10 mars 2005 A – No. 29)); Austrijā: Darba likumu kodekss (Gewerbeordnung 1994 (BGBl. Nr. 194/1994 idgF BGBl. I Nr. 15/2006)). Šie apmācības kursi atbilst Direktīvas 2005/36/EK 11. panta c) punkta ii) apakšpunkta nosacījumiem.

(10)

Nīderlandes iestādes lūgušas III pielikumā grozīt reglamentēto apmācības kursu aprakstu, lai ņemtu vērā izmaiņas, kas ieviestas ar likumu par izglītību un profesionālo apmācību (1996. gada WEB likums). Šie apmācības kursi atbilst Direktīvas 2005/36/EK 13. panta 2. punkta trešās daļas nosacījumiem.

(11)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 2005/36/EK.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Profesionālo kvalifikāciju atzīšanas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvas 2005/36/EK II un III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 5. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 2006/100/EK (OV L 363, 20.12.2006., 141. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 2005/36/EK II un III pielikumu groza šādi.

I.

Direktīvas II pielikumu groza šādi:

1.

Pielikuma 1. punktu groza šādi:

a)

nodaļā “Vācijā”:

i)

pirmo ievilkumu aizstāj ar ievilkumu:

“—

zīdaiņu un mazbērnu veselības kopšanas māsa/brālis (“Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)”),”;

ii)

četrpadsmito ievilkumu svītro;

iii)

pievieno šādu ievilkumu:

“—

geriatrisko pacientu kopējs(-a) (“Altenpflegerin und Altenpfleger”);”;

b)

nodaļā “Luksemburgā” piekto, sesto un septīto ievilkumu aizstāj ar šādiem ievilkumiem:

“—

pediatrijas māsa/brālis,

anestēzijas un reanimācijas māsa/brālis,

masieris,”;

c)

nodaļā “Austrijā”:

i)

pēc pirmā ievilkuma attiecībā uz speciālu pamatapmācību māsām, kas specializējas bērnu un jauniešu aprūpē (“spezielle Grundausbildung in der Kinder-und Jugendlichenpflege”) pievieno šādu tekstu:

“ko apliecina izglītība un apmācība ar kopējo ilgumu vismaz trīspadsmit gadi, no kuriem vispārējās izglītības ilgums ir vismaz desmit gadi un profesionālās izglītības ilgums medicīnas māsu/brāļu skolā ir trīs gadi; izglītību apliecina diploms, kura iegūšanai veiksmīgi jānokārto eksāmens”;

ii)

pēc otrā ievilkuma attiecībā uz speciālu pamatapmācību psihiatrijas māsām (“spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege”) pievieno šādu tekstu:

“ko apliecina izglītība un apmācība ar kopējo ilgumu vismaz trīspadsmit gadi, no kuriem vispārējās izglītības ilgums ir vismaz desmit gadi un profesionālās izglītības ilgums medicīnas māsu/brāļu skolā ir trīs gadi; izglītību apliecina diploms, kura iegūšanai veiksmīgi jānokārto eksāmens.”

2.

Pielikuma 2. punktā nodaļu “Vācijā” groza šādi:

i)

trešo ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu:

“—

ortopēdijas speciālists (“Orthopädietechniker”),”;

ii)

piekto ievilkumu svītro.

3.

Pēc 2. punkta iekļauj šādu punktu:

“2.a

Amata meistari (vispārējā un profesionālā izglītība, kas dod tiesības iegūt amata meistara kvalifikāciju) šādās profesijās:

 

Vācijā:

metālapstrādātājs (“Metallbauer”),

ķirurģijas instrumentu mehāniķis (“Chirurgiemechaniker”),

automobiļu transporta inženieris un virsbūves meistars (“Karosserie- und Fahrzeugbauer”),

automobiļu transporta mehāniķis (“Kraftfahrzeugtechniker”),

velosipēdu un motociklu mehāniķis (“Zweiradmechaniker”),

saldēšanas un aukstumiekārtu speciālists (“Kälteanlagenbauer”),

informātikas tehniķis (“Informationstechniker”),

lauksaimniecības tehnikas mehāniķis (“Landmaschinenmechaniker”),

ieroču meistars (“Büchsenmacher”),

skārdnieks (“Klempner”),

apkures iekārtu speciālists (“Installateur und Heizungsbauer”),

elektriķis (“Elektrotechnik”),

elektroiekārtu projektētājs (“Elektromaschinenbauer”),

kuģu būves inženieris (“Boots- und Schiffbauer”),

mūrnieks un betonētājs (“Maurer und Betonbauer”),

krāšņu celtnieks un karstā gaisa ģeneratoru inženieris (“Ofen- und Luftheizungsbauer”),

namdaris (“Zimmerer”),

jumiķis (“Dachdecker”),

ceļu būves inženieris (“Straßenbauer”),

termoizolācijas un skaņas izolācijas speciālists (“Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer”),

aku racējs (“Brunnenbauer”),

akmeņkalis un dekorētājakmeņkalis (“Steinmetz und Steinbildhauer”),

dekoratīvo būvelementu apmetējs (“Stuckateur”),

krāsotājs un lakotājs (“Maler und Lackierer”),

sastatņu montētājs (“Gerüstbauer”),

skursteņslauķis (“Schornsteinfeger”),

precīzijas mehānikas speciālists (“Feinwerkmechaniker”),

galdnieks (“Tischler”),

virvju izgatavotājs (“Seiler”),

maiznieks (“Bäcker”),

konditors (“Konditor”),

miesnieks (“Fleischer”),

frizieris (“Frisör”),

stiklinieks (“Glaser”),

stikla pūtējs un stikla aparātu izgatavotājs (“Glasbläser und Glasapparatebauer”),

vulkanizētājs un riepu speciālists (“Vulkaniseur und Reifenmechaniker”);

 

Luksemburgā:

maiznieks konditors (“boulanger-pâtissier”),

konditors šokolādes, konfekšu un saldējuma meistars (“pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier”),

miesnieks desu meistars (“boucher-charcutier”),

miesnieks desu un zirga gaļas izstrādājumu meistars (“boucher-charcutier-chevalin”),

ēdināšanas/restorāna pakalpojumu speciālists (“traiteur”),

miltu ražotājs (“meunier”),

drēbnieks šuvējs (“tailleur-couturier”),

cepurnieks (“modiste-chapelier”),

kažokādu izstrādātājs (“fourreur”),

apavu šūšanas un labošanas speciālists (“bottier-cordonnier”),

pulksteņmeistars (“horloger”),

juvelieris zeltkalis (“bijoutier-orfèvre”),

frizieris (“coiffeur”),

kosmetologs (“esthéticien”),

vispārīgās mehānikas tehnologs (“mécanicien en mécanique générale”),

liftu, kravas liftu, eskalatoru un kravu pārvietošanas iekārtu montētājs (“installateur d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers mécaniques et de matériel de manutention”),

ieroču meistars (“armurier”),

kalējs (“forgeron”),

būvniecības un rūpniecisko iekārtu un rīku mehāniķis (“mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction”),

automobiļu un motociklu elektronikas mehāniķis (“mécanicien-électronicien d'autos et de motos”)

automobiļu virsbūves speciālists (“constructeur réparateur de carosseries”),

mehānisko transportlīdzekļu baulēšanas speciālists un krāsotājs (“débosseleur-peintre de véhicules automoteurs”),

spolētājs (“bobineur”),

audiovizuālo iekārtu un sistēmu elektronikas speciālists (“électronicien d'installations et d'appareils audiovisuels”),

televīzijas kabeļu tīklu projektētājs/montieris (“constructeur réparateur de réseaux de télédistribution”),

biroja tehnikas un informācijas tehnoloģiju speciālists (“électronicien en bureautique et en informatique”),

lauksaimniecības un vīnkopības tehnikas un rīku mehāniķis (“mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles”),

metāla izstrādājumu meistars (“chaudronnier”),

galvanizētājs (“galvaniseur”),

transportlīdzekļu vērtētājs (“expert en automobiles”),

būvuzņēmējs (“entrepreneur de construction”),

ceļa seguma klājējs (“entrepreneur de voirie et de pavage”),

grīdu klājējs (“confectionneur de chapes”),

siltuma, skaņas un ūdens izolācijas speciālists (“entrepreneur d'isolations thermiques, acoustiques et d'étanchéité”),

apkures ietaišu un sanitāro iekārtu uzstādīšanas speciālists (“installateur de chauffage-sanitaire”),

saldēšanas un aukstumiekārtu uzstādīšanas speciālists (“installateur frigoriste”),

elektriķis (“électricien”),

gaismas reklāmas uzstādīšanas speciālists (“installateur d'enseignes lumineuses”),

elektronikas inženieris sakaru un informācijas tehnoloģiju speciālists (“électronicien en communication et en informatique”),

signalizācijas iekārtu un drošības sistēmu uzstādīšanas speciālists (“installateur de systèmes d'alarmes et de sécurité”),

mēbeļu galdnieks (“menuisier-ébéniste”),

parketa klājējs (“parqueteur”),

rūpnieciski ražotu plāksnīšu (elementu) klājējs (“poseur d'éléments préfabriqués”),

slēģu, žalūziju, markīžu un aizkaru izgatavotājs un uzstādīšanas speciālists (“fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de store”),

metāla būvkonstrukciju uzņēmējs (“entrepreneur de constructions métalliques”),

krāšņu celtnieks (“constructeur de fours”),

jumtu skārdnieks (“couvreur-ferblantier”),

namdaris (“charpentier”),

marmora apstrādātājs akmeņkalis (“marbrier-tailleur de pierres”),

flīžu klājējs (“carreleur”),

griestu un fasāžu apmetējs (“plafonneur-façadier”),

dekorētājkrāsotājs (“peintre-décorateur”),

stiklinieks spoguļu izgatavotājs (“vitrier-miroitier”),

tapešu līmētājs dekorators (“tapissier-décorateur”),

kamīnu un fajansa krāšņu projektētājs un uzstādīšanas speciālists (“constructeur poseur de cheminées et de poêles en faïence”),

iespiedējs (“imprimeur”),

plašsaziņas līdzekļu operators (“opérateur média”),

serigrāfs (“sérigraphe”),

grāmatsējējs (“relieur”),

medicīnas un ķirurģijas aprīkojuma mehāniķis (“mécanicien de matériel médico-chirurgical”),

mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas instruktors (“instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs”),

metāla apšuvuma un jumtu izgatavotājs un licējs (“fabricant poseur de bardages et toitures métalliques”),

fotogrāfs (“photographe”),

mūzikas instrumentu izgatavotājs un labotājs (“fabricant réparateur d'instruments de musique”),

peldēšanas instruktors (“instructeur de natation”);

 

Austrijā:

kvalificēts būvstrādnieks (“Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten”),

maiznieks (“Bäcker”),

strūklaku sistēmas speciālists (“Brunnenmeister”),

jumiķis (“Dachdecker”),

elektriķis (“Elektrotechnik”),

miesnieks (“Fleischer”),

frizieris parūkmeistars (stilists) (“Friseur und Perückenmacher (Stylist)”),

gāzes un sanitāro iekārtu tehniķis (“Gas- und Sanitärtechnik”),

stiklinieks (“Glaser”),

stikla plākšņu klājējs un plakana stikla slīpētājs (“Glasbeleger und Flachglasschleifer”),

stikla pūtējs un stikla instrumentu izgatavotājs (“Glasbläser und Glasapparatebauer”),

izliekta stikla slīpētājs un apdarinātājs (saistītā amatniecība) (“Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler (verbundenes Handwerk)”),

krāsns mūrnieks podnieks (“Hafner”),

siltumiekārtu tehniķis (“Heizungstechnik”),

ventilācijas iekārtu tehniķis (saistītā amatniecība) (“Lüftungstechnik (verbundenes Handwerk)”),

dzesēšanas iekārtu un gaisa kondicionēšanas tehniķis (“Kälte- und Klimatechnik”),

sakaru ierīču (elektronikas) speciālists (“Kommunikationselektronik”),

konditors, arī piparkūku, konfekšu, saldējuma un šokolādes izstrādājumu ražotājs (“Konditor (Zuckerbäcker) einschl. der Lebzelter und der Kanditen- Gefrorenes- und Schokoladewarenerzeugung”),

mehānisko transportlīdzekļu tehniķis (“Kraftfahrzeugtechnik”),

virsbūves meistars, arī virsbūves metinātājs, krāsotājs un lakotājs (saistītā amatniecība) (“Karosseriebauer einschl. Karosseriespengler u. -lackierer (verbundenes Handwerk)”),

plastmasas materiālu tehnologs (“Kunststoffverarbeitung”),

krāsotājs un balsinātājs (“Maler und Anstreicher”),

lakotājs (“Lackierer”),

apzeltītājs un dekoratīvo ģipša elementu veidotājs (“Vergolder und Staffierer”),

plākšņu un izkārtņu izgatavotājs (saistītā amatniecība) (“Schilderherstellung (verbundenes Handwerk)”),

elektroierīču ražošanas un automātikas mehatroniķis (“Mechatroniker f. Elektromaschinenbau u. Automatisierung”),

elektronikas mehatroniķis (“Mechatroniker f. Elektronik”),

biroja tehnikas un informācijas tehnoloģiju sistēmu speciālists (“Büro- und EDV-Systemtechnik”),

mehānismu un ražošanas tehnoloģisko procesu mehatroniķis (“Mechatroniker f. Maschinen- und Fertigungstechnik”),

medicīnas aprīkojuma mehatroniķis (saistītā amatniecība) (“Mechatroniker f. Medizingerätetechnik (verbundenes Handwerk)”),

virsmas apdares speciālists (“Oberflächentechnik”),

metālmākslinieks (saistītā amatniecība) (“Metalldesign (verbundenes Handwerk)”),

atslēdznieks (“Schlosser”),

kalējs (“Schmied”),

lauksaimniecības tehnikas speciālists (“Landmaschinentechnik”),

sanitārtehniķis (“Spengler”),

vara izstrādājumu meistars (saistītā amatniecība) (“Kupferschmied (verbundenes Handwerk)”),

marmora meistars, arī mākslīgo akmeņu un mozaīkas betona (terrazzo) ražotājs (“Steinmetzmeister einschl. Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher”),

dekoratīvo elementu veidotājs un apmetējs (“Stukkateur und Trockenausbauer”),

galdnieks (“Tischler”),

maketētājs (“Modellbauer”),

mucinieks (“Binder”),

koka virpotājs (“Drechsler”),

kuģu būves inženieris (“Bootsbauer”),

tēlnieks (saistītā amatniecība) (“Bildhauer (verbundenes Handwerk)”),

vulkanizācijas speciālists (“Vulkaniseur”),

ieroču meistars (arī ieroču tirgotājs) (“Waffengewerbe (Büchsenmacher) einschl. des Waffenhandels”),

termoizolācijas, skaņas izolācijas un ugunsdrošības izolācijas speciālists (“Wärme- Kälte- Schall- und Branddämmer”),

kvalificēts namdaris (“Zimmermeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten”),

ko apliecina izglītība un apmācība ar kopējo ilgumu vismaz trīspadsmit gadi, no kuriem vismaz trīs gadu laikā attiecīgā persona mācījās strukturētā mācību sistēmā, saskaņā ar kuru apmācība daļēji notika konkrētajā uzņēmumā un daļēji – profesionālās izglītības iestādē, apmācības beigās kārtoja eksāmenu, kā arī papildus vismaz vienu gadu piedalījās amata meistaru teorētiskajā un praktiskajā apmācībā. Amata meistara kvalifikācijas eksāmena veiksmīga nokārtošana dod tiesības iegūt pašnodarbinātās personas statusu, sagatavot mācekļus un saņemt amata meistara (Meister/Maître) kvalifikāciju.”;

4.

Pielikuma 4. punktā “Tehnikas nozare” nodaļu “Itālijā” svītro.

II.

III pielikumu groza šādi.

Nodaļas “Nīderlandē” tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

“Reglamentēti apmācības kursi, kas atbilst Valsts centrālajā profesionālās apmācības kursu reģistrā minētajam 3. vai 4. profesionālās kvalifikācijas līmenim, kurš noteikts ar likumu par profesionālo izglītību un apmācību, vai agrāk organizēti apmācības kursi, kuru līmenis pielīdzināts minētajiem kvalifikācijas līmeņiem.

3. un 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa apraksts:

3. līmenis: atbildība par standartizētu procedūru piemērošanu un apvienošanu. Procedūru apvienošana vai izstrāde atkarībā no tā, kādas darbības jāveic, lai organizētu vai sagatavotu konkrētu darbu. Spēja pamatot minētās darbības saviem kolēģiem (ar kuriem nav hierarhiskas saiknes). Organizatorisks pienākums kontrolēt un pārraudzīt to, kā padotie piemēro standartizētas vai automatizētas rutīnas procedūras. Šis līmenis galvenokārt attiecas uz profesionālo kompetenci un zināšanām.

4. līmenis: atbildība pildīt uzticētus uzdevumus, kā arī apvienot vai izstrādāt jaunas procedūras. Spēja pamatot minētās darbības saviem kolēģiem (ar kuriem nav hierarhiskas saiknes). Skaidri noteikta hierarhiska atbildība par visa ražošanas procesa plānošanu un/vai pārvaldīšanu un/vai organizēšanu un/vai norisi. Šis līmenis attiecas uz īpašo kompetenci un speciālajām zināšanām, kuras ir un/vai nav saistītas ar profesiju.

Abi līmeņi atbilst reglamentētiem mācību cikliem ar kopējo ilgumu vismaz 15 gadi, no kuriem pamatizglītības ilgums ir astoņi gadi un vidējās profesionālās sagatavošanas izglītības (“VMBO”) ilgums ir četri gadi; minētā izglītība tiek papildināta ar vismaz trīs gadu ilgu 3. vai 4. līmeņa apmācības kursu vidējās profesionālās izglītības iestādē (“MBO”); kursa beigās tiek kārtots eksāmens. (Vidējās profesionālās izglītības ilgumu var samazināt no trim uz diviem gadiem, ja attiecīgajai personai ir kvalifikācija, kas nepieciešama, lai iestātos universitātē (ja iegūtās izglītības ilgums ir 14 gadi) vai lai iestātos augstākās profesionālās izglītības iestādē (ja iegūtās izglītības ilgums ir 13 gadi)).

Nīderlandes iestādes nosūta Komisijai un citām dalībvalstīm to apmācības kursu sarakstu, uz kuriem attiecas šis pielikums.”


6.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1431/2007

(2007. gada 5. decembris),

ar ko apstiprina izmaiņas, kuras nav maznozīmīgas, tāda nosaukuma specifikācijā, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Huile d'olive de Nyons (ACVN))

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 9. panta 1. punkta pirmo daļu un piemērojot tās 17. panta 2. punktu, Komisija izvērtēja Francijas pieprasījumu apstiprināt specifikācijas grozījumus attiecībā uz aizsargātu cilmes vietas nosaukumu “Huile d'olive de Nyons”, kas reģistrēts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1107/96 (2).

(2)

Ņemot vērā, ka šīs izmaiņas nav maznozīmīgas Regulas (EK) Nr. 510/2006 9. panta nozīmē, Komisija, piemērojot minētās regulas 6. panta 2. punkta pirmo daļu, Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (3) publicēja grozījumu pieprasījumu. Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc grozījumi ir jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo apstiprina specifikācijas grozījumus, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī attiecībā uz šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 5. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 148, 21.6.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2156/2005 (OV L 342, 24.12.2005., 54. lpp.).

(3)  OV C 73, 30.3.2007., 4. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.5. grupa.

Eļļas un tauki (sviests, margarīns, eļļa u. c.).

FRANCIJA

Huile d'olive de Nyons (ACVN)


6.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1432/2007

(2007. gada 5. decembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1774/2002 I, II un VI pielikumu attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu marķēšanu un transportēšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 3. oktobra Regulu (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam (1), un jo īpaši tās 32. panta 1. punktu un VI pielikuma I nodaļas 8. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1774/2002 ir paredzētas konkrētas veselības aizsardzības prasības dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kas nav paredzēti cilvēku uzturam.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1774/2002 4.,5. un 6. pantā ir paredzēts, ka 1. 2. un 3. kategorijas materiālu savāc, transportē un identificē bez liekas kavēšanās atbilstīgi 7. pantam šajā regulā.

(3)

Regulas 7. pantā un II pielikumā ir paredzētas prasības dažādu kategoriju dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un pārstrādāto produktu identificēšanai, savākšanai un transportēšanai. Lai uzlabotu kontroli un izsekojamību, tirdzniecībā ar šiem blakusproduktiem un pārstrādātajiem produktiem ir jāizmanto standartizēts iepakojuma un transportlīdzekļu krāsu marķējums. Krāsas izvēlas tādā veidā, lai tās varētu vienkārši atšķirt, tostarp indivīdi ar vāju krāsu redzi.

(4)

Skaidrības labad konkrētām definīcijām Regulas (EK) Nr. 1774/2002 I pielikumā ir jāpievieno “krāsu marķējuma” definīcija.

(5)

Dalībvalstīm ir jābūt iespējai izveidot sistēmas vai paredzēt papildu noteikumus attiecībā uz iepakojuma, konteineru un transportlīdzekļu krāsu marķējumu, ko izmanto dažādu kategoriju dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un pārstrādāto produktu transportēšanai to teritorijā. Šādas sistēmas vai noteikumi nedrīkst radīt neskaidrības tirdzniecībā izmantotajā standartizētajā krāsu marķējuma sistēmā.

(6)

Turklāt dalībvalstīm ir jābūt iespējai papildus īpaša riska materiāla marķēšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (2), pieprasīt to dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu marķēšanu, kuru izcelsme ir attiecīgajā valstī vai kas paliek to teritorijā. Tomēr šāds marķējums nedrīkst radīt šķēršļus tirdzniecībai vai eksportam uz trešām valstīm.

(7)

Regulas (EK) Nr. 1774/2002 II pielikumā ir paredzēti noteikumi par tirdzniecības dokumenta paraugu, kas pievienojams, transportējot dzīvnieku blakusproduktus un pārstrādātos produktus. Lai uzlabotu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu identificēšanu un izsekojamību, ir jāparedz papildu noteikumi par šādiem dokumentiem.

(8)

Regulas (EK) Nr. 1774/2002 4.,5. un 6. pantā ir paredzēts, ka konkrēti dzīvnieku blakusprodukti un pārstrādātie produkti, ja tas ir tehniski iespējams, paliekoši jāiezīmē ar smaržu saskaņā ar VI pielikuma I nodaļu šajā regulā.

(9)

Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VI pielikuma I nodaļā ir paredzēts, ka pārstrādātie produkti, kas iegūti no 1. kategorijas vai 2. kategorijas materiāla, izņemot šķidrus biogāzes vai kompostēšanas iekārtām paredzētus produktus, ja tas ir tehniski iespējams, paliekoši jāiezīmē ar smaržu, lietojot kompetentās iestādes apstiprinātu sistēmu. Līdz šim sīki izstrādāti noteikumi šādai iezīmēšanai nav izstrādāti, jo trūkst zinātnisko datu par attiecīgā veida marķēšanu.

(10)

Komisijas Kopīgais pētniecības centrs 2006. gada 17. oktobrī publicēja īstenojamības pētījumu par glicerīntriheptanoāta (GTH) piemērotību dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu iezīmēšanai likvidēšanas sistēmās. Pamatojoties uz šo ziņojumu, ir jāparedz sīki izstrādātas prasības pārstrādāto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu iezīmēšanai.

(11)

Šīs prasības nedrīkst skart to pārstrādāto produktu marķēšanu, kurus lieto organiskajos mēslojumos vai augsnes ielabotājos, lai pildītu saistības neizmantot tos augsnē, kurai var piekļūt ganāmlopi, saskaņā ar Komisijas 2006. gada 1. februāra Regulu (EK) Nr. 181/2006, ar ko īsteno Regulu (EK) Nr. 1774/2002 attiecībā uz organiskiem mēslošanas līdzekļiem un augsnes ielabotājiem, kas nav kūtsmēsli, un ar ko groza minēto regulu (3).

(12)

Ir jāparedz daži izņēmumi prasībā iezīmēt pārstrādātos produktus ar GTH, konkrēti saistībā ar produktiem, kurus transportē lietošanai vai iznīcināšanai, izmantojot metodi, kas paredzēta Komisijas 2005. gada 19. janvāra Regulā (EK) Nr. 92/2005, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1774/2002 attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu iznīcināšanas vai izlietošanas līdzekļiem un groza tās VI pielikumu attiecībā uz biogāzes transformēšanu un kausētu tauku pārstrādi (4).

(13)

Tāpēc atbilstoši jāgroza Regulas (EK) Nr. 1774/2002 I, II un VI pielikums.

(14)

Ar nolūku sniegt laiku dalībvalstīm un nozarei, lai pielāgotos šajā regulā paredzētajiem jaunajiem noteikumiem, attiecīgos noteikumus piemēro no 2008. gada 1. jūlija.

(15)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1774/2002 I, II un VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 5. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 829/2007 (OV L 191, 21.7.2007., 1. lpp.).

(2)  OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1275/2007 (OV L 284, 30.10.2007., 8. lpp.).

(3)  OV L 29, 2.2.2006., 31. lpp.

(4)  OV L 19, 21.1.2005., 27. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1678/2006 (OV L 314, 15.11.2006., 4. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1774/2002 I, II un VI pielikumu groza šādi.

1.

Regulas I pielikumu papildina ar šādu punktu:

“65.

“Krāsu marķēšana” ir sistemātiska krāsu lietošana, kas noteikta II pielikuma I nodaļā, lai uzrādītu informāciju uz iepakojuma, konteinera vai transportlīdzekļa virsmas vai virsmas daļas vai uz izmantotās etiķetes vai simbola virsmas, kā paredzēts šajā regulā.”

2.

Regulas II pielikumu groza šādi:

a)

ar šādu tekstu aizstāj I nodaļu:

“I   NODAĻA

Identifikācija

1.

Jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu to, ka:

a)

1. kategorijas, 2. kategorijas un 3. kategorijas materiāli ir identificējami un to savākšanas un transportēšanas laikā tiek turēti atsevišķā un identificējamā veidā;

b)

pārstrādātie produkti ir identificējami un to transportēšanas laikā tiek turēti atsevišķā un identificējamā veidā;

c)

marķējuma vielu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu vai konkrētas kategorijas pārstrādāto produktu identificēšanai izmanto tikai tai kategorijai, kurai attiecīgās vielas izmantošana ir noteikta šajā regulā, vai tā ir izstrādāta vai ir noteikta atbilstīgi 4. punktam; un

d)

dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus un pārstrādātos produktus nosūta no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti iepakojumā, konteineros vai transportlīdzekļos, kam ir piešķirts šāds uzskatāms un, vismaz transportēšanas periodā, noturīgs krāsu marķējums:

i)

melnā krāsa, ja tas ir 1. kategorijas materiāls;

ii)

dzeltenā krāsa, ja tas ir 2. kategorijas materiāls (izņemot kūtsmēslus un gremošanas trakta saturu);

iii)

zaļā krāsa ar lielu zilās krāsas piemaisījumu, lai nodrošinātu, ka tā ir viegli atšķirama no citām krāsām, ja tas ir 3. kategorijas materiāls.

2.

Transportēšanas laikā uz iepakojuma, konteinera vai uz transportlīdzekļa piestiprinātajā zīmē:

a)

skaidri jānorāda dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu kategorija vai – pārstrādātu produktu gadījumā – to dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu kategorija, no kuriem iegūti pārstrādātie produkti; un

b)

jāiekļauj šādi vārdi:

i)

“nelietot cilvēku uzturā”, ja tas ir 3. kategorijas materiāls;

ii)

“nelietot dzīvnieku uzturam”, ja tas ir 2. kategorijas materiāls (izņemot kūtsmēslus un gremošanas trakta saturu) un no tā ir iegūti pārstrādātie produkti; tomēr gadījumā, ja 2. kategorijas materiāls ir paredzēts 23. panta 2. punkta c) apakšpunktā minēto dzīvnieku barošanai saskaņā ar minētajā pantā paredzētajiem nosacījumiem, etiķetē iepriekš minētā teksta vietā norāda “… barošanai”, ierakstot tās dzīvnieku sugas(-u) nosaukumu, kuras(-u) barošanai materiāls ir paredzēts;

iii)

“lietojams vienīgi utilizācijai”, ja tas ir 1. kategorijas materiāls un no tā iegūti pārstrādātie produkti;

iv)

“kūtsmēsli”, ja tie ir kūtsmēsli un gremošanas trakta saturs.

3.

Dalībvalstis var izveidot sistēmas vai paredzēt noteikumus attiecībā uz iepakojuma, konteineru vai transportlīdzekļu krāsu marķējumu, ko izmanto dažādu kategoriju dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un pārstrādāto produktu transportēšanā ar izcelsmi attiecīgajā valstī vai kas paliek tās teritorijā, ar nosacījumu, ka šīs sistēmas vai noteikumi nerada neskaidrības krāsu marķējuma sistēmā, kas minēta 1. punkta d) apakšpunktā.

4.

Neskarot Regulas (EK) Nr. 999/2001 V pielikuma 3. punktu, dalībvalstis var izveidot sistēmas vai paredzēt noteikumus attiecībā uz to dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu iepakojuma, konteineru vai transportlīdzekļu krāsu marķējumu, kuru izcelsme ir attiecīgajā valstī vai kas paliek tās teritorijā, ar nosacījumu, ka šīs sistēmas vai noteikumi nav pretrunā tām marķēšanas prasībām attiecībā uz pārstrādātajiem produktiem, kas paredzētas šīs regulas VI pielikuma I nodaļā.

5.

Atkāpjoties no 3. un 4. punkta, dalībvalstis var izmantot šajos punktos minētas sistēmas vai noteikumus dzīvnieku izcelsmes produktiem, kuru izcelsme ir attiecīgajā dalībvalstī, bet kas nepaliek to teritorijā, ja dalībvalsts vai trešā valsts, kas ir galamērķa valsts, ir informējusi par tās piekrišanu.”;

b)

ar šādu tekstu aizstāj X pielikuma 1. punktu.

“1.

Transportēšanas laikā dzīvnieku blakusproduktiem un pārstrādātiem produktiem ir līdzi tirdzniecības dokuments, kā paraugs ir iekļauts šajā nodaļā. Tomēr dalībvalstis savā teritorijā dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un pārstrādāto produktu transportēšanai var pieprasīt:

a)

izmantot atšķirīgu tirdzniecības dokumentu, ko iesniedz drukātā veidā vai elektroniski, ar nosacījumu, ka šāds tirdzniecības dokuments ir saskaņā ar prasībām, kas paredzētas III nodaļas 2. punktā;

b)

ka III nodaļas 2. punkta c) apakšpunktā minēto materiāla daudzumu tirdzniecības dokumentā izsaka kā materiāla svaru;

c)

ka saņēmējs nosūta atpakaļ ražotājam tirdzniecības dokumenta kopiju, ko ražotājs kā sūtījuma piegādes apliecinājumu uzglabā saskaņā ar V nodaļu.”

3.

VI pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma virsrakstu aizstāj ar šādu:

b)

I nodaļu groza šādi:

i)

panta nosaukumu aizstāj ar šādu:

ii)

C daļai pievieno šādus apakšpunktus:

“10.

Pārstrādes uzņēmumos, kas apstiprināti saskaņā ar 13. pantu, pārstrādātos produktus, kā minēts 4. panta 2. punkta b) un c) apakšpunktā un 5. panta 2. punkta b) un c) apakšpunktā, paliekoši iezīmē ar:

a)

smaržu, ja tas ir tehniski iespējams; un

b)

glicerīntriheptanoātu (GTH), proti, tā, ka:

i)

GTH ir pievienots pārstrādātiem produktiem, kuri ir iepriekš termiski apstrādāti ar temperatūru centrā vismaz 80 °C un pēc tam ir aizsargāti no atkārtotas inficēšanās; un

ii)

visos pārstrādātajos produktos minimālā GTH koncentrācija ir 250 mg vienā kg tauku (GTH vienmērīgi sadalīts visā masā).

11.

Pārstrādes uzņēmumos, kas ir apstiprināti saskaņā ar 13. pantu, ir jāievieš parametru pastāvīgas uzraudzības un uzskaites sistēma, ar kuras palīdzību kompetentai iestādei ir iespējams pierādīt, ka pieprasītā vienmērīgā minimālā GTH koncentrācija, kā minēts 10. punkta b) apakšpunktā, ir panākta pārstrādātajos produktos, kas minēti 10. pantā.

Šajā uzraudzības un uzskaites sistēmā jāiekļauj nebojāta GTH satura noteikšana kā triglicerīda tīrā petrolētera ekstraktā (40–70) no regulāri ņemtiem paraugiem.

12.

Kompetentā iestāde veic 11. punktā minētās uzraudzības un uzskaites sistēmas darbības kontroli, lai pārbaudītu atbilstību šai regulai, un, ja vajadzīgs, kompetentā iestāde var pieprasīt papildu paraugu testēšanu saskaņā ar 11. punkta otrajā daļā minēto metodi.

13.

Marķēšanu ar GTH nepieprasa pārstrādātiem produktiem, kā minēts 4. panta 2. punkta b) un c) apakšpunktā un 5. panta 2. punkta b) un c) apakšpunktā, ja šos produktus:

a)

transportē konveijeru sistēmā (ja šo sistēmu ir apstiprinājusi kompetentā iestāde) no pārstrādes ražotnes šādos nolūkos:

i)

tūlītējai tiešai sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai, vai

ii)

tūlītējai izmantošanai saskaņā ar metodi, ko apstiprināja 1. un 2. kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 92/2005 1. un 2. pantu; vai

b)

ir paredzēti pētījumiem vai zinātniskos nolūkos, ko ir apstiprinājusi kompetentā iestāde.”


6.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/18


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1433/2007

(2007. gada 5. decembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1623/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju ieviešanai attiecībā uz tirgus mehānismiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 33. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1493/1999 31. panta 1. punktā paredzēts, ka intervences iestāžu pārņemto spirtu realizē vai nu publiskā izsolē, vai konkursa kārtībā.

(2)

Spirta realizācija konkursa kārtībā ir vienīgā pārdošana no intervences krājumiem, ko īsteno lauksaimniecības nozarē, attiecībā uz kuru Komisija pieņem lēmumu un atklāj katru minētā produkta laišanu pārdošanā. Lai vienkāršotu tiesību aktus un saskaņotu lauksaimniecības tirgu pārvaldības pasākumus saskaņā ar vienotā tirgus kopīgo organizāciju, ir jāizsludina pastāvīgs uzaicinājums uz konkursu spirta pārdošanai, ko izsludina Komisija, kā arī uzaicinājumi uz konkursa kārtām, ko izsludina dalībvalstis.

(3)

Lai nodrošinātu informācijas pieejamību par dalībvalstīs notiekošām konkursa kārtām visiem apstiprinātajiem Kopienas uzņēmumiem, minētā informācija jāpublicē elektroniski.

(4)

Lai novērstu to, ka viss krājumā esošais spirts tiek pārdots uzreiz vai tikai viena uzņēmuma labā, ir jāierobežo maksimālais katrā konkursa kārtā pārdodamais spirta daudzums.

(5)

Lai nodrošinātu spirta regulāru un optimālu tirdzniecību, ņemot vērā tirdzniecības samazināšanos vasaras un Ziemassvētku periodā, termiņu, līdz kuram var iesniegt pieteikumus dalībai konkursa kārtās, nosaka reizi mēnesī, izņemot jūlijā un decembrī.

(6)

Ir jāprecizē konkursa kārtu dažādi posmi un to raksturojums.

(7)

Nesenā pieredze liecina, ka to iekārtu plāni, kurās spirtu pārstrādā tīrā spirtā, nav būtiski, lai apstiprinātu uzņēmumus, kuri var iesaistīties tā spirta pārdošanā, ko paredzēts izmantot kā bioetanolu Kopienā. Tāpēc šāda prasība ir jāsvītro no apstiprinājuma saņemšanai iesniedzamo dokumentu saraksta.

(8)

Lai aizsargātu pretendējošo uzņēmumu intereses konkursa kārtu laikā, ir jāparedz noteikums ierobežot pārdošanai paredzētā spirta fizisku pārvietošanu laikposmā, kad publicē uzaicinājumu uz konkursa kārtām, līdz laikam, kad spirtu izņem uzvarējušā pretendenta vajadzībām.

(9)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Komisijas Regula (EK) Nr. 1623/2000 (2).

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vīnu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1623/2000 groza šādi.

1)

Šādi groza III iedaļas IV nodaļu:

a)

regulas III apakšiedaļā 92. līdz 94.d pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“92. pants

Pastāvīgs uzaicinājums uz konkursu

1.   Ar šo izsludina pastāvīgu uzaicinājumu uz konkursu attiecībā uz spirtu, ko paredzēts izmantot tikai kā bioetanolu degvielas nozarē Kopienā.

2.   Šajā nolūkā paziņojumu par pastāvīgu uzaicinājumu uz konkursu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

92.a pants

Konkursa kārtas

1.   Pastāvīgā konkursa piedāvājumu iesniegšanas laikā intervences iestādes organizē atsevišķas konkursa kārtas. Šajā nolūkā intervences iestādes publicē paziņojumus par uzaicinājumu uz konkursu un nodrošina to pienācīgu publicitāti, jo īpaši izvietojot tos attiecīgās intervences iestādes birojos vai tīmekļa vietnēs, vai publicējot attiecīgās ministrijas tīmekļa vietnē.

2.   Paziņojumā par uzaicinājumu uz konkursu jo īpaši norādīts piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta. Katras konkursa kārtas maksimālais piedāvājums ir 100 000 hl.

3.   Piedāvājumu iesniegšanas termiņš katrai konkursa kārtai ir katra mēneša pēdējā darbdiena plkst. 13.00 (pēc Briseles laika). Piedāvājumus neiesniedz jūlijā un decembrī.

4.   Konkursa pirmā kārta notiek nākamajā mēnesī pēc mēneša, kurā publicēts pastāvīgais uzaicinājums uz konkursu.

5.   Katra dalībvalsts, kuras vīna spirta krājumi Kopienā sasniedz vai pārsniedz 100 000 hl, izsludina uzaicinājumu uz konkursa kārtu šā panta nozīmē.

93. pants

Paziņojums par uzaicinājumu uz konkursa kārtu

Attiecībā uz spirta daudzumiem, kuri atrodas to rīcībā, intervences iestādes papildus 92.a panta 2. punktā minētajai informācijai norāda:

a)

īpašus noteikumus, kas attiecas uz konkursa procedūru, kā arī pārdošanai paredzētā spirta glabātavu atrašanās vietas;

b)

spirta daudzumu, kas izteikts hektolitros 100 % spirta, uz ko attiecas šīs konkursa kārtas procedūra;

c)

partijas;

d)

samaksas nosacījumus;

e)

paraugu ņemšanas formalitātes;

f)

piedāvājuma nodrošinājuma summu, kas minēta 94. panta 1. punkta pirmajā daļā, un izpildes nodrošinājuma summu, kas minēta 94.c panta 3. punktā.

93.a pants

Spirta ražotāju uzņēmumu apstiprināšana

1.   Spirtu piešķir Kopienā reģistrētiem uzņēmumiem un tas jāizmanto 92. pantā paredzētajā nolūkā.

2.   Šā panta 1. punktā paredzētajā nolūkā dalībvalstis apstiprina uzņēmumus, kurus tās atzīst par tiesīgiem un kuri ir iesnieguši pieteikumu kopā ar šādiem pamatojuma dokumentiem:

a)

uzņēmuma deklarācija, kurā norādīts, ka šis uzņēmums spēj izmantot vismaz 50 000 hl spirta gadā;

b)

uzņēmuma reģistrācijas vieta;

c)

reģistrācijas vieta un to iekārtu plānu kopija, kurās notiek spirta pārstrāde tīrā spirtā, norādot šo iekārtu pārstrādes jaudu gadā;

d)

attiecīgo dalībvalsts iestāžu izsniegtas atļaujas eksemplārs, ar kuru ir atļauta šo iekārtu darbība;

e)

uzņēmuma garantija nodrošināt, ka spirta gala pircējs to izmantos tikai kā bioetanolu degvielas ražošanai Kopienā.

3.   Dalībvalsts apstiprinājums ir derīgs visā Kopienas teritorijā.

4.   Uzņēmumi, kuri apstiprināti līdz 2007. gada 9. decembrim, jāuzskata par tādiem, kas apstiprināti šīs regulas mērķiem.

5.   Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju par katru tikko piešķirtu apstiprinājumu vai apstiprinājuma anulēšanu, norādot precīzu attiecīgā lēmuma datumu.

6.   Pēc katra grozījuma izdarīšanas Komisija atjaunina apstiprināto uzņēmumu sarakstu un nekavējoties dara to pieejamu dalībvalstīm.

93.b pants

Noteikumi, ko piemēro spirtam

Intervences iestāde veic visus vajadzīgos pasākumus, lai spirts, kas atrodas tvertnēs un kas paredzēts pārdošanai, netiktu fiziski pārvietots līdz tiek dota izņemšanas atļauja, izņemot gadījumos, kad intervences iestāde lemj par aizstāšanu apgādes apsvērumu dēļ, kuri precīzi jādefinē paziņojumā par uzaicinājumu uz konkursa kārtu.

93.c pants

Piedāvājumu iesniegšana

1.   Ieinteresētie uzņēmumi, kuri apstiprināti līdz dienai, kad publicēts paziņojums par uzaicinājumu uz konkursa kārtu, intervences iestādei iesniedz rakstiskus piedāvājumus vai nu nogādājot tos intervences iestādē, kuras pārziņā ir spirts, saņemot apstiprinājumu par saņemšanu, vai izmantojot jebkādus rakstiskus telekomunikācijas līdzekļus, saņemot apstiprinājumu par saņemšanu.

2.   Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par partiju. Ja pretendents iesniedz vairāk nekā vienu piedāvājumu, nepieņem nevienu no šiem piedāvājumiem.

94. pants

Noteikumi, ko piemēro piedāvājumiem

1.   Lai piedāvājumu atzītu par piemērotu izskatīšanai, to iesniedzot tam jāpievieno pierādījums, ka intervences iestādei, kuras rīcībā ir attiecīgais spirts, ir iemaksāts piedāvājuma nodrošinājums 4 euro apmērā par hektolitru 100 % spirta.

Lai izpildītu šo prasību, attiecīgās intervences iestādes nekavējoties izsniedz pretendentiem apstiprinājumu, apliecinot, ka piedāvājuma nodrošinājums ir iesniegts par daudzumiem, par kuriem atbild katra intervences iestāde.

2.   Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2220/85 20. panta nozīmē galvenās prasības ir, ka piedāvājumus neatceļ pēc to iesniegšanas beigu datuma, ja ir noformēts izpildes nodrošinājums un ir samaksāts.

94.a pants

Paziņojumi, ko piemēro piedāvājumiem

1.   Nākamajā dienā pēc Regulas 92.a panta 3. punktā minētā reģistrācijas beigu termiņa intervences iestādes informē Komisiju par partijām un piedāvājumu iesniedzēju piedāvātajām cenām, un par katras partijas spirta daudzumu. Intervences iestādes norāda arī to, vai kādi piedāvājumi ir noraidīti, kā arī šāda noraidījuma iemeslus.

2.   Intervences iestādes nosūta šo informāciju Komisijas dienestiem anonīma saraksta veidā.

3.   Ja nav iesniegts neviens piedāvājums, intervences iestādes norādītajā termiņā paziņo to Komisijai.

94.b pants

Līgumu piešķiršana

1.   Ņemot vērā iesniegtos piedāvājumus, Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1493/1999 75. panta paredzēto procedūru nolemj piešķirt vai nepiešķirt attiecīgo līgumu.

2.   Ja izlemj piešķirt līgumu, Komisija pieņem visizdevīgāko piedāvājumu par partiju un nosaka katras partijas pārdošanas cenu. Ja attiecībā uz vienu partiju vairāki pretendenti piedāvā tādu pašu cenu, intervences iestāde attiecīgo daudzumu nosaka, vai nu sadalot to starp šiem pretendentiem, vai arī lozējot.

3.   Lēmumus, kas pieņemti, piemērojot šo pantu, Komisija paziņo tām dalībvalstīm un intervences iestādēm, kuru rīcībā ir spirts, par kuru ir iesniegti piedāvājumi.

4.   Komisija vienkāršotā veidā publicē konkursa procedūras rezultātus Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

94.c pants

Piešķiršanas akts

1.   Intervences iestāde nekavējoties rakstiski informē pretendentus par lēmumu, kas pieņemts attiecībā uz viņu piedāvājumiem, pieprasot no tiem apstiprinājumu par saņemšanu.

2.   Divu nedēļu laikā pēc šā panta 1. punktā minētā informatīvā paziņojuma saņemšanas intervences iestāde visiem izraudzītajiem pretendentiem izsniedz piešķiršanas aktu, ar ko apliecina, ka piedāvājums ir pieņemts.

3.   Divu nedēļu laikā pēc šā panta 1. punktā minētā informatīvā paziņojuma saņemšanas katrs izraudzītais pretendents iesniedz pierādījumu par to, ka tas attiecīgajai intervences iestādei ir iemaksājis pienācīgas izpildes nodrošinājumu 40 euro apmērā par hektolitru 100 % spirta, lai tādējādi nodrošinātu, ka visu konkursa kārtībā piešķirto spirtu izmanto 92. pantā paredzētajos nolūkos.

94.ca pants

Paziņojums Komisijai

Piecu darbdienu laikā pēc 94.b panta 3. punktā minētā paziņojuma saņemšanas intervences iestāde par katru iesniegto piedāvājumu nosūta Komisijai tā iesniedzēja nosaukumu un adresi.

94.d pants

Spirta izņemšana

1.   Intervences iestāde, kas glabā spirtu, un veiksmīgais pretendents vienojas par spirta izņemšanas pagaidu grafiku.

2.   Spirtu var izņemt pēc intervences iestādes izsniegtas izņemšanas atļaujas uzrādīšanas, kad ir samaksāts par izņemamo daudzumu. Šo daudzumu nosaka ar precizitāti līdz hektolitram 100 % spirta.

Katru izņemšanas atļauju attiecina uz vismaz 1 500 hektolitriem, izņemot pēdējo izņemšanu katrā dalībvalstī.

Izņemšanas atļaujā norāda dienu, līdz kurai spirts fiziski jāizņem no attiecīgās intervences iestādes noliktavas. Izņemšanas termiņš nedrīkst būt ilgāks par astoņām dienām no dienas, kad izdota izņemšanas atļauja. Tomēr, ja izņemšanas atļauja attiecas uz daudzumu, kas pārsniedz 25 000 hektolitru, izņemšanas termiņš var būt ilgāks par astoņām dienām, bet nedrīkst pārsniegt vairāk par piecpadsmit dienām.

3.   Īpašumtiesības uz spirtu, uz ko attiecas izņemšanas atļauja, jānodod atļaujā norādītajā dienā un ne vēlāk par atļaujas derīguma termiņu, un uzskata, ka attiecīgais daudzums ir izņemts minētajā dienā. No šā brīža pircējs atbild par visām spirta zādzībām, zaudējumiem vai iznīcināšanu, kā arī par vēl neizņemtā spirta uzglabāšanas izmaksām.

4.   Viss spirts jāizņem sešu mēnešu laikā pēc paziņojuma par piešķiršanu saņemšanas saskaņā ar 94.c panta 1. punktu.

5.   Piešķirtais spirta daudzums ir jāizlieto divu gadu laikā no pirmās izņemšanas datuma.

94.e pants

Piedāvājuma nodrošinājuma atbrīvošana

Attiecībā uz piedāvājumiem, ko nepieņem, 94. panta 1. punktā paredzēto nodrošinājumu nekavējoties atmaksā.”

b)

Regulas IV iedaļas 95. un 96. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“95. pants

Noteikumi, kas piemērojami spirta pārdošanai vairāksolīšanā

1.   Lai sagatavotu paziņojumus par uzaicinājumu uz konkursu un pārdošanu vairāksolīšanā, Komisija pieprasa katru attiecīgo dalībvalsti to informēt par:

a)

spirta daudzumu, izteiktu hektolitros 100 % spirta, ko var piedāvāt pārdošanai;

b)

attiecīgā spirta veidu;

c)

spirta partiju kvalitāti, nosakot šīs regulas 96. panta 4. punkta d) apakšpunkta i) un ii) punktā minēto īpašību maksimālās un minimālās vērtības.

Ne vēlāk kā divpadsmit dienu laikā pēc šā pieprasījuma saņemšanas attiecīgās dalībvalstis informē Komisiju par to dažādo spirta tvertņu precīzu atrašanos un norādēm, kas atbilst kvalitātes prasībām un kurās esošais kopējais spirta daudzums nav mazāks par šā punkta pirmās daļas a) apakšpunktā minēto.

2.   Pēc tam, kad 1. punkta otrajā daļā minētā dalībvalstu informācija ir nosūtīta Komisijai, spirtu attiecīgajās tvertnēs nedrīkst pārvietot, kamēr nav saņemta izņemšanas atļauja, kas uz to attiecas.

Šo aizliegumu nepiemēro tam spirtam tvertnēs, uz ko neattiecas paziņojumi par attiecīgo pārdošanu vairāksolīšanā un kas nav norādīts 83. līdz 93. pantā minētajā Komisijas lēmumā.

Jo īpaši apgādes iemeslu dēļ intervences aģentūras, kas glabā šā panta 1. punktā minētajā dalībvalstu paziņojumā norādītās spirta tvertnes, var aizstāt attiecīgo spirtu ar citu tāda paša veida spirtu vai sajaukt to ar citu intervences aģentūrai piegādātu spirtu, līdz attiecīgajam spirtam izsniedz atļauju izņemšanai no noliktavas. Ja spirts ir aizstāts, tad dalībvalstu intervences aģentūras to paziņo Komisijai.

96. pants

Noteikumi, ko piemēro spirta partijām

1.   Spirtu pārdod partijās.

2.   Partiju veido spirta daudzums, kam ir pietiekami vienāda kvalitāte un kas var atrasties vairākās tvertnēs, un ko var turēt dažādās vietās.

3.   Katrai partijai jābūt numurētai. Partiju numuriem priekšā raksta burtus “EK”.

4.   Par katru partiju sagatavo aprakstu. Sniedz vismaz šādu informāciju:

a)

partijas atrašanās vieta, iekļaujot norādi, kas identificē katru tvertni, kurā ir spirts, un spirta daudzumu katrā tvertnē;

b)

kopējais daudzums, izteikts hektolitros 100 % spirta; šāds daudzums var atšķirties līdz pat 1 % un nedrīkst pārsniegt 50 000 hektolitrus;

c)

spirta minimālā alkohola tilpuma koncentrācija katrā tvertnē, izteikta tilp. %;

d)

ja iespējams, raksturo partijas kvalitāti, precizējot augšējās un apakšējās robežas šādām īpašībām:

i)

skābums, izteikts etiķskābes gramos uz hektolitru 100 % spirta;

ii)

metanola saturs, izteikts gramos uz hektolitru 100 % spirta;

e)

atsauce uz intervences pasākumu, saskaņā ar kuru spirts ražots, norādot Regulas (EK) Nr. 1493/1999 attiecīgo pantu.”

2)

Minētā lēmuma 101. panta 4. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“4.   Neskarot 1. punktu, ja spirtu paredzēts pārdot, lai to izmantotu kā bioetanolu trešās valstīs, tā izmantošanas kontroles veic līdz brīdim, kad šo spirtu sajauc ar denaturātu saņēmējvalstī.

Lai nodrošinātu spirta izlietojumu tikai bioetanola ražošanai Kopienā, kontroles veic līdz brīdim, kad šo spirtu saņem 93.a pantā noteiktais apstiprinātais uzņēmums.

Pirmajā un otrajā daļā minētajos gadījumos attiecīgais spirts paliek intervences aģentūras uzraudzībā, kura garantē tā izmantojumu vienīgi bioetanola nozarē, piemērojot īpašo fiskālo režīmu, kas attiecas uz šo galīgo izlietojumu.”

3)

Minētā lēmuma 102. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“102. pants

Uzraudzības iestādes pakalpojumi

Paziņojumā par uzaicinājumu uz konkursa kārtu, kas minēts 92.a panta 1. punktā, var paredzēt izmantot neatkarīgas starptautiskas uzraudzības iestādes pakalpojumus, lai kontrolētu pareizu konkursa norisi, un jo īpaši spirta nokļūšanu pie paredzētā galīgā saņēmēja un pareizu izlietojumu. Minēto pakalpojumu izmaksu un izdevumus par veiktajām analīzēm un kontrolēm saskaņā ar šās regulas 99. pantu sedz konkursa uzvarētājs.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 5. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

(2)  OV L 194, 31.7.2000., 45. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 923/2007 (OV L 201, 2.8.2007., 9. lpp.).


6.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/23


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1434/2007

(2007. gada 5. decembris)

par izmeklēšanas uzsākšanu attiecībā uz tādu antidempinga pasākumu iespējamu apiešanu, kas ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2074/2004 attiecināti uz noteiktu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes gredzenveida stiprinājuma mehānismu importu, nedaudz pārveidotus vai nepārveidotus nosūtot no Taizemes, ar Taizemes izcelsmes norādi vai bez tās, un importējot Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes nedaudz pārveidotus noteiktus gredzenveida stiprinājuma mehānismus, un par šāda importa reģistrācijas uzsākšanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 384/96 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (“pamatregula”) (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu un 14. panta 3. un 5. punktu,

tā kā:

A.   PIEPRASĪJUMS

(1)

Saskaņā ar pamatregulas 13. panta 3. punktu Komisija ir saņēmusi pieprasījumu izmeklēt to antidempinga pasākumu iespējamu apiešanu, kurus piemēro noteiktu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes gredzenveida stiprinājuma mehānismu importam.

(2)

Pieprasījumu 2007. gada 22. oktobrī iesniedza Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, noteiktu gredzenveida stiprinājuma mehānismu Kopienas ražotājs.

B.   RAŽOJUMS

(3)

Ražojums, uz ko attiecas iespējamā apiešana, ir Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes noteikti gredzenveida stiprinājuma mehānismi, ko parasti deklarē ar KN kodu ex 8305 10 00 (“attiecīgais ražojums”). Šīs regulas nozīmē noteiktus gredzenveida stiprinājuma mehānismus veido divas taisnstūrveida tērauda plāksnes vai stieples ar vismaz četriem pusgredzeniem, kas izgatavoti no tērauda stieples un nostiprināti uz tām un ko satur kopā tērauda pārsegs. Tos var atvērt, vai nu paraujot pusgredzenus, vai ar mazu tērauda sprūda mehānismu, kas piestiprināts gredzenveida stiprinājuma mehānismam.

(4)

Ražojums, uz ko attiecas izmeklēšana, ir Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes nedaudz pārveidoti noteikti gredzenveida stiprinājuma mehānismi, ko parasti deklarē ar KN kodu ex 8305 10 00 (pirms šīs regulas stāšanās spēkā klasificē ar Taric kodu 8305100090), un noteikti gredzenveida stiprinājuma mehānismi, nedaudz pārveidoti vai nepārveidoti, pārsūtīti caur Taizemi, ko parasti deklarē ar KN kodu ex 8305 10 00 (pirms šīs regulas stāšanās spēkā klasificē ar Taric kodiem 8305100019, 8305100029 un 8305100090) (“ražojums, uz kuru attiecas izmeklēšana”).

C.   SPĒKĀ ESOŠIE PASĀKUMI

(5)

Pašlaik spēkā esošie pasākumi, kas, iespējams, tiek apieti, ir antidempinga pasākumi, kurus piemēro saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2074/2004 (2), kas attiecināta uz šā paša, no Vjetnamas (3) un Laosas Tautas Demokrātiskās Republikas (4).

D.   PAMATOJUMS

(6)

Pieprasījumā ir pietiekami daudz prima facie pierādījumu par Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes noteiktu gredzenveida stiprinājuma mehānismu importam piemērotu antidempinga pasākumu apiešanu, importējot noteiktus gredzenveida stiprinājuma mehānismus, nedaudz pārveidojot ražojumu, lai tas atbilstu muitas kodam, uz kuru parasti pasākumi neattiecas, konkrēti KN kodam ex 8305 10 00 (pirms šīs regulas stāšanās spēkā klasificē ar Taric kodu 8305100090), un par to, ka pārveidojumi nemaina attiecīgā ražojuma būtiskās īpašības. Šādu nedaudz pārveidotu ražojumu piemēri ir gredzenveida stiprinājuma mehānismi, kam ir vairāk nekā divas taisnstūrveida tērauda plāksnes un/vai ierobotas plāksnes, gredzenveida stiprinājuma mehānismi, kam abu tērauda plākšņu malas ir apgrieztas un/vai kurām ir tādi robojumi, ka to forma vairs nav taisnstūrveida. Turklāt pieprasījumā ir pietiekami daudz prima facie pierādījumu, ka antidempinga pasākumi, kas attiecas uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes attiecīgā ražojuma importu, ir apieti, attiecīgo ražojumu, uz kuru attiecas izmeklēšana, nedaudz pārveidotu (iepriekš aprakstītajā veidā) vai nepārveidotu pārsūtot caur Taizemi.

(7)

Iesniegtie pierādījumi ir šādi:

pieprasījumā parādīts, ka ir notikušas būtiskas izmaiņas tirdzniecības modelī saistībā ar eksportu no Ķīnas Tautas Republikas un Taizemes uz Kopienu, kopš piemēroti pasākumi attiecīgajam ražojumam, un ka bez pasākumu noteikšanas šādām izmaiņām nav cita pietiekama cēloņa vai pamatojuma,

šīs izmaiņas tirdzniecības modelī, šķiet, rada attiecīgā ražojuma nedaudzie pārveidojumi un Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes noteiktu gredzenveida stiprinājuma mehānismu, nedaudz pārveidotu vai nepārveidotu, sūtīšana caur Taizemi,

turklāt pieprasījumā sniegts pietiekami daudz prima facie pierādījumu, ka attiecīgajam ražojumam piemēroto pašreiz spēkā esošo antidempinga pasākumu koriģējošās sekas ir mazinātas gan attiecībā uz daudzumu, gan cenu. Šķiet, ka ar nozīmīgiem ražojuma, uz kuru attiecas izmeklēšana, importa apjomiem ir aizstāts attiecīgā ražojuma imports. Turklāt ir pietiekami pierādījumi tam, ka šis importa pieaugums notiek par cenām, kas ir ievērojami zemākas par cenu, kas nerada kaitējumu un kas konstatēta izmeklēšanā, kuras rezultātā noteica spēkā esošos pasākumus,

visbeidzot, pieprasījumā ir pietiekami daudz prima facie pierādījumu tam, ka ražojuma, uz kuru attiecas izmeklēšana, cenas ir dempinga cenas attiecībā pret normālo vērtību, kas iepriekš noteikta attiecīgajam ražojumam,

ja izmeklēšanā konstatē vēl citas apiešanas darbības nekā iepriekš minētās, uz ko attiecas pamatregulas 13. pants, tad arī šādas darbības var izmeklēt.

E.   PROCEDŪRA

(8)

Ņemot vērā iepriekšminēto, Komisija ir secinājusi, ka ir pietiekami pierādījumi, lai pamatotu izmeklēšanas uzsākšanu saskaņā ar pamatregulas 13. pantu un lai saskaņā ar pamatregulas 14. panta 5. punktu noteiktu reģistrāciju to gredzenveida stiprinājuma mehānismu importam, kas sūtīti no Taizemes, nedaudz pārveidoti vai ne, ir vai nav deklarēti kā Taizemes izcelsmes ražojumi, un Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes nedaudz pārveidotu noteiktu gredzenveida stiprinājuma mehānismu importam.

a)

Anketas

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai, tā nosūtīs anketas eksportētajiem/ražotājiem un eksportētāju/ražotāju asociācijām Taizemē, eksportētājiem/ražotājiem un eksportētāju/ražotāju asociācijām Ķīnas Tautas Republikā, Kopienas importētājiem un importētāju asociācijām, kas sadarbojās izmeklēšanā, pēc kuras tika noteikti pašreizējie pasākumi, kā arī Ķīnas Tautas Republikas un Taizemes iestādēm. Informāciju vajadzības gadījumā var lūgt arī Kopienas ražošanas nozarei.

Jebkurā gadījumā visām ieinteresētajām personām nekavējoties jāsazinās ar Komisiju, bet ne vēlāk kā termiņā, kas noteikts šīs regulas 3. pantā, lai noskaidrotu, vai tās ir iekļautas pieprasījumā, un vajadzības gadījumā pieprasītu anketu šīs regulas 3. panta 1. punktā noteiktajā termiņā, ņemot vērā to, ka šīs regulas 3. panta 2. punktā noteiktais termiņš attiecas uz visām ieinteresētajām personām.

Ķīnas Tautas Republikas un Taizemes iestādes tiks informētas par izmeklēšanas uzsākšanu.

b)

Informācijas vākšana un uzklausīšana

Ar šo visas ieinteresētās personas ir aicinātas rakstiski darīt zināmu savu viedokli un iesniegt pamatojošus pierādījumus. Turklāt Komisija var uzklausīt ieinteresētās personas, ja tās to rakstiski pieprasa un norāda konkrētus iemeslus, kādēļ tās jāuzklausa.

c)

Atbrīvošana no importa reģistrācijas vai pasākumiem

Saskaņā ar pamatregulas 13. panta 4. punktu uz ražojuma, uz ko attiecas izmeklēšana, importu var attiecināt atbrīvojumu no reģistrācijas vai pasākumiem, ja importēšana nav apiešana.

Iespējamā pasākumu apiešana notiek ārpus Kopienas, tādēļ saskaņā ar pamatregulas 13. panta 4. punktu atbrīvojumus var piešķirt ražojuma, uz kuru attiecas izmeklēšana, ražotājiem, kas var pierādīt, ka nav saistīti ne ar vienu ražotāju, uz kuru attiecas pasākumi, un ja ir konstatēts, ka viņi nav iesaistīti apiešanas darbībās, kas definētas pamatregulas 13. panta 1. un 2. punktā. Ražotājiem, kas vēlas saņemt atbrīvojumu, šīs regulas 3. panta 3. punktā norādītajā termiņā jāiesniedz pieprasījums, kas pienācīgi pamatots ar pierādījumiem.

F.   REĢISTRĀCIJA

(9)

Saskaņā ar pamatregulas 14. panta 5. punktu tā ražojuma imports, uz kuru attiecas izmeklēšana, jāreģistrē, lai nodrošinātu attiecīga apjoma antidempinga maksājumu iekasēšanu ar atpakaļejošu spēku no dienas, kad reģistrēts šāds imports, ja izmeklēšanā atklātu pasākumu apiešanu.

G.   TERMIŅI

(10)

Pienācīgas pārvaldības interesēs jānosaka termiņi, kuros:

ieinteresētās personas var pieteikties Komisijai, rakstiski darīt zināmu savu viedokli un iesniegt atbildes uz anketas jautājumiem vai jebkuru citu informāciju, kas jāņem vērā izmeklēšanā,

ražotāji Ķīnas Tautas Republikā un Taizemē var pieprasīt atbrīvojumu no importa reģistrācijas vai pasākumiem,

ieinteresētās personas Komisijai var iesniegt rakstisku uzklausīšanas pieprasījumu.

Jāpievērš uzmanība tam, ka vairākuma pamatregulā noteikto procesuālo tiesību īstenošana ir atkarīga no tā, vai personas piesakās šīs regulas 3. pantā minētajā termiņā.

H.   NESADARBOŠANĀS

(11)

Gadījumos, kad kāda ieinteresētā persona atsakās sniegt nepieciešamo informāciju vai nesniedz to paredzētajos termiņos, vai arī ievērojami kavē izmeklēšanu, pozitīvus vai negatīvus konstatējumus var izdarīt saskaņā ar pamatregulas 18. pantu, pamatojoties uz pieejamiem faktiem.

(12)

Ja konstatē, ka kāda ieinteresētā persona ir sniegusi nepatiesu vai maldinošu informāciju, šo informāciju neņem vērā un izmanto pieejamos faktus. Ja ieinteresētā persona nesadarbojas vai sadarbojas tikai daļēji un tādēļ atzinumi saskaņā ar pamatregulas 18. pantu ir pamatoti ar pieejamiem faktiem, rezultāts šai ieinteresētajai personai var būt nelabvēlīgāks nekā tad, ja tā sadarbotos.

I.   PERSONAS DATU APSTRĀDE

(13)

Jāņem vērā, ka šajā izmeklēšanā iegūtos personas datus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (5).

J.   UZKLAUSĪŠANAS AMATPERSONA

(14)

Norādīts arī tas, ka gadījumā, ja ieinteresētās personas uzskata, ka tām radušās grūtības realizēt tiesības uz aizstāvību, tās var pieprasīt Tirdzniecības ģenerāldirektorāta uzklausīšanas amatpersonas iejaukšanos. Tā darbojas kā vidutājs starp ieinteresētajām personām un Komisijas dienestiem, vajadzības gadījumā piedāvājot būt par vidutāju procedūras jautājumos, kas skar to interešu aizstāvību lietas izmeklēšanā, īpaši jautājumos par pieeju lietai, konfidencialitāti, termiņu pagarināšanu un viedokļu iesniegšanu rakstiski un/vai mutiski. Papildu informācija un kontaktinformācija atrodama uzklausīšanas amatpersonas tīmekļa lapās Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/trade),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 384/96 13. panta 3. punktu uzsāk izmeklēšanu, lai konstatētu, vai, importējot Kopienā tādus noteiktus gredzenveida stiprinājuma mehānismus (ko veido divas taisnstūrveida tērauda plāksnes vai stieples ar vismaz četriem pusgredzeniem, kas izgatavoti no tērauda un nostiprināti uz tām un ko satur kopā tērauda pārsegs, un ko var atvērt, pavelkot pusgredzenus vai izmantojot mazu tērauda mēlītes mehānismu, kas piestiprināts pie gredzenveida stiprinājuma mehānisma), kuru KN kods ir ex 8305 10 00 (Taric kodi 8305100012, 8305100022 un 8305100032), kuri sūtīti no Taizemes, nedaudz pārveidoti vai ne, ir vai nav deklarēti kā Taizemes izcelsmes ražojumi, un Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes nedaudz pārveidotus noteiktus gredzenveida stiprinājuma mehānismus, kuru KN kods ir ex 8305 10 00 (Taric kodi 8305100032 un 8305100039), apiet pasākumus, kas noteikti ar Regulu (EK) Nr. 2074/2004.

2. pants

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 384/96 13. panta 3. punktu un 14. panta 5. punktu muitas dienestiem ar šo ir uzdots attiecīgi rīkoties, lai reģistrētu i) visus Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes gredzenveida stiprinājuma mehānismus, izņemot tos, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 2074/2004 1. pantā, kuru KN kods ir ex 8305 10 00 (Taric kodi 8305100032 un 8305100039), un ii) visus gredzenveida stiprinājuma mehānismus, kuru KN kods ir ex 8305 10 00 (Taric kodi 8305100012, 8305100022 un 8305100032), kuri ir nosūtīti no Taizemes, neatkarīgi no tā, vai tie deklarēti kā Taizemes izcelsmes ražojumi vai ne.

Reģistrācija beidzas deviņus mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Komisija ar regulu var noteikt, ka muitas dienestiem jāizbeidz reģistrācija attiecībā uz to ražojumu importu Kopienā, kurus ražojuši ražotāji, kas iesnieguši reģistrācijas atbrīvojuma pieteikumu, un par kuriem konstatēts, ka tie neapiet antidempinga maksājumus.

3. pants

1.   Anketas Komisijai jāpieprasa 15 dienu laikā no dienas, kad šo regulu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Ieinteresētajām pusēm, kas vēlas, lai to viedokli ņem vērā izmeklēšanā, jāpaziņo par sevi, sazinoties ar Komisiju, jāsniedz savs viedoklis rakstiski un jāiesniedz aptaujas anketu atbildes vai cita informācija 40 dienu laikā no dienas, kad šo regulu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi.

3.   Ražotājiem Ķīnas Tautas Republikā un Taizemē, kuri pieprasa atbrīvojumu no importa reģistrācijas vai pasākumiem, tajā pašā 40 dienu termiņā jāiesniedz pieprasījums, kas pienācīgi pamatots ar pierādījumiem.

4.   Ieinteresētās personas tajā pašā 40 dienu termiņā var arī pieprasīt, lai Komisija tās uzklausītu.

5.   Visa informācija, kas attiecas uz konkrēto lietu, visi uzklausīšanas vai anketu pieprasījumi, kā arī visi pieprasījumi atbrīvot importu no reģistrācijas vai antidempinga pasākumiem jāiesniedz rakstiski (bet ne elektroniski, ja vien nav norādīts citādi), un tajos jānorāda ieinteresētās personas vārds, uzvārds vai nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs. Visiem rakstiskajiem iesniegumiem, tostarp šajā regulā pieprasītajai informācijai, atbildēm uz anketas jautājumiem un sarakstei, ko ieinteresētās personas veic konfidenciāli, jāpievieno norāde “Limited (6) un saskaņā ar pamatregulas 19. panta 2. punktu dokumentiem jāpievieno nekonfidenciāla versija ar norādi “For inspection by interested parties”.

Komisijas adrese sarakstei:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 4/23

B-1049 Brussels

Fakss: (+32 2) 295 65 05.

4. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 5. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Peter MANDELSON


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2117/2005 (OV L 340, 23.12.2005., 17. lpp.).

(2)  OV L 359, 4.12.2004., 11. lpp.

(3)  Padomes Regula (EK) Nr. 1208/2004 (OV L 232, 1.7.2004., 1. lpp.).

(4)  Padomes Regula (EK) Nr. 33/2006 (OV L 7, 12.1.2006., 1. lpp.).

(5)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(6)  Tas nozīmē, ka dokuments paredzēts tikai iekšējai lietošanai. Tas ir aizsargāts atbilstīgi 4. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulā (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.). Tas ir konfidenciāls dokuments saskaņā ar pamatregulas 19. pantu un 6. pantu PTO Nolīgumā par GATT 1994 VI panta īstenošanu (Antidempinga nolīgums).


6.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/27


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1435/2007

(2007. gada 5. decembris),

ar ko atļauj kuģiem, kuri peld ar Vācijas karogu, atsākt siļķu zveju Baltijas jūras 25.–27., 28.2., 29. un 32. apakšrajonā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2006. gada 11. decembra Regulā (EK) Nr. 1941/2006, ar ko 2007. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Baltijas jūrā (3), ir noteiktas kvotas 2007. gadam.

(2)

Vācija 2007. gada 19. aprīlī saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2847/93 21. panta 2. punktu paziņoja Komisijai, ka tā paredzējusi aizliegt zvejot siļķes Baltijas jūras ICES III d zonas 25.-27., 28.2., 29. un 32. apakšrajona ūdeņos no 2007. gada 20. aprīla.

(3)

Komisija 2007. gada 16. maijā saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2847/93 21. panta 3. punktu un Regulas (EK) Nr. 2371/2002 26. panta 4. punktu pieņēma Regulu (EK) Nr. 546/2007 (4), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Vācijas karogu vai kuri reģistrēti Vācija, zvejot siļķes Baltijas jūras ICES III d zonas 25.–27., 28.2., 29. un 32. apakšrajona ūdeņos no iepriekš minētā datuma.

(4)

Saskaņā ar informāciju, ko Komisija saņēma no Vācijas iestādēm, Vācijai iedalītajā kvotā Baltijas jūras 25.-27., 28.2., 29. un 32. apakšrajonā siļķes vēl ir pieejamas. Tāpēc jāatļauj kuģiem, kuri peld ar Vācijas karogu vai kuri reģistrēti Vācijā, zvejot siļķes šajos ūdeņos.

(5)

Šai atļaujai jāstājas spēkā 2007. gada 19. novembrī, lai attiecīgo siļķu daudzumu varētu nozvejot līdz kārtējā gada beigām.

(6)

Tādēļ Komisijas Regula (EK) Nr. 546/2007 jāatceļ no 2007. gada 19. novembra.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atcelšana

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 546/2007.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 19. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 5. decembrī

Komisijas vārdā

zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Fokion FOTIADIS


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 865/2007 (OV L 192, 24.7.2007., 1 lpp.).

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1967/2006 (OV L 409, 30.12.2006., 11. lpp.). Labotā redakcija OV L 36, 8.2.2007., 6. lpp.

(3)  OV L 15, 20.1.2007., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 898/2007 (OV L 196, 28.7.2007., 22. lpp.).

(4)  OV L 129, 17.5.2007., 23. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

83 — Zvejas atsākšana

Dalībvalsts

Vācija

Krājums

HER/3D-R31

Suga

Siļķe (Clupea harengus)

Zona

Baltijas jūras 25.-27., 28.2., 29. un 32. apakšrajons

Datums

19.11.2007.


6.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/29


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1436/2007

(2007. gada 5. decembris),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Igaunijas karogu, zvejot sarkanasarus ICES V zonas EK un starptautiskajos ūdeņos; ICES XII un XIV zonas starptautiskajos ūdeņos

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2006. gada 21. decembra Regulā (EK) Nr. 41/2007, ar ko 2007. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (3), ir noteiktas kvotas 2007. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju kuģi, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2007. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz zveja no šā krājuma, nozvejas paturēšana uz kuģa, pārkraušana citā kuģī un izkraušana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2007. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Zveja no šīs regulas pielikumā norādītā krājuma, ko veic kuģi, kuri peld ar pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegta no pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut nozveju no šā krājuma, ja to nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 5. decembrī

Komisijas vārdā

zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Fokion FOTIADIS


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 865/2007 (OV L 192, 24.7.2007., 1 lpp.).

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1967/2006 (OV L 409, 30.12.2006., 11. lpp.). Labotā redakcija OV L 36, 8.2.2007., 6. lpp.

(3)  OV L 15, 20.1.2007., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 898/2007 (OV L 196, 28.7.2007., 22. lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

82

Dalībvalsts

Igaunija

Krājums

RED/51214.

Sugas

Sarkanasari (Sebastes spp.)

Zona

EK un starptautiskie ūdeņi V zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

Datums

12.11.2007.


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Dalībvalstu valdību pārstāvju konference

6.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/31


PADOMĒ SANĀKUŠO DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJU LĒMUMS

(2007. gada 26. novembris),

ar kuru groza Lēmumu 2005/446/EK, ar ko nosaka termiņu saistību attiecināšanai uz 9. Eiropas Attīstības fonda (EAF) līdzekļiem

(2007/792/EK)

EIROPAS KOPIENU DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJI, TIEKOTIES PADOMES SANĀKSMĒ,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas 2000. gada 23. jūnijā parakstīts Kotonū (1) un kas 2005. gada 25. jūnijā pārskatīts Luksemburgā (2) (turpmāk “ĀKK un EK Partnerattiecību nolīgums”),

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2001/822/EK (2001. gada 27. novembris) par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Kopienu (3) (turpmāk “Lēmums par aizjūras asociāciju”) un jo īpaši tā 33.a pantu,

ņemot vērā Iekšējo nolīgumu starp dalībvalstu valdību pārstāvjiem, tiekoties Padomes sanāksmē, par Kopienas atbalsta finansēšanu un administrēšanu saskaņā ar Finanšu protokolu pie Partnerattiecību nolīguma (4) (turpmāk “Iekšējais nolīgums par 9. EAF”), un jo īpaši tā 2. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Kopienas palīdzības finansēšanu saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam atbilstīgi ĀKK un EK Partnerattiecību nolīgumam un par finansiālās palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, uz ko attiecas EK līguma ceturtā daļa (5) (turpmāk “Iekšējais nolīgums par 10. EAF”),

tā kā:

(1)

Ar Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju 2005. gada 30. maija Lēmumu 2005/446/EK (6)2007. gada 31. decembris ir noteikts kā datums, pēc kura vairs nevar piešķirt Komisijas pārvaldītā 9. Eiropas Attīstības fonda (turpmāk “EAF”) līdzekļus, Eiropas Investīciju bankas (turpmāk “EIB”) pārvaldītās procentu subsīdijas un ieņēmumus no procentiem par šīm apropriācijām.

(2)

ĀKK un EK Partnerattiecību nolīguma Ib pielikuma (7) 4. punktā (daudzgadu finanšu shēma 2008.–2013. gadam) ir noteikts izņēmums attiecībā uz vispārējo noteikumu par pēc 2007. gada 31. decembra atceltiem atlikumiem un summām, ko piešķir sistēma, ar kuru garantē stabilizāciju no lauksaimniecības pamatproduktu eksporta gūtajiem ieņēmumiem (Stabex) saskaņā ar EAF, kas izveidoti pirms 9. EAF, kā arī pārējiem atlikumiem un atlīdzināmām summām, kas piešķirtas ieguldījumu mehānisma finansēšanai, izņemot saistītās procentu subsīdijas.

(3)

Tajā pašā punktā ir arī noteikts, ka summas vēl var piešķirt pēc 2007. gada 31. decembra, lai nodrošinātu ES pārvaldes darbību un segtu sākto projektu uzturēšanas izmaksas, līdz stājas spēkā 10. EAF.

(4)

Ir iespējams, ka 10. EAF stāsies spēkā pēc 2008. gada 1. janvāra.

(5)

Ir jāsaskaņo Lēmums 2005/446/EK un ĀKK un EK Partnerattiecību nolīguma Ib pielikuma 4. punkts.

(6)

Saistībā ar nepārvaramas varas apstākli to programmu un projektu novērtēšana, kurus finansē no 9. EAF finanšu piešķīrumiem pēc Komisijas 2007. gada 16. augusta Lēmuma Nr. C(2007) 3856 par līdzekļu pārdalīšanu pēc vidusposma pārskata, ir atlikta uz sešiem mēnešiem Francijas Klusā okeāna aizjūras zemēs un teritorijās (turpmāk “AZT”), kurām piemērojama EK līguma ceturtā daļa,

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

Vienīgais pants

Lēmuma 2005/446/EK 1. un 2. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

“1. pants

1.   Datums, pēc kura Komisijas pārvaldītos 9. EAF līdzekļus vairs nepiešķirs, ir 2007. gada 31. decembris, izņemot atceltos atlikumus un summas, ko piešķir sistēma, ar kuru garantē stabilizāciju no lauksaimniecības pamatproduktu eksporta gūtajiem ieņēmumiem (Stabex) saskaņā ar EAF, kas izveidoti pirms 9. EAF, un 9. EAF piešķīrumu atlikumus, kas paredzēti, lai finansētu Francijas Klusā okeāna reģiona AZT vienotajā programmdokumentā minētos pasākumus. Minēto datumu vajadzības gadījumā var pārskatīt.

2.   Pēc 2007. gada 31. decembra atceltos atlikumus un summas, ko piešķir sistēma, ar kuru garantē stabilizāciju no lauksaimniecības pamatproduktu eksporta gūtajiem ieņēmumiem (Stabex) saskaņā ar EAF, kas izveidoti pirms 9. EAF, pārvieto uz 10. EAF un piešķir attiecīgo ĀKK valstu un AZT indikatīvajai programmai. Datums, pēc kura Komisijas pārvaldītos 9. EAF līdzekļus vairs nevarēs piešķirt, lai finansētu Francijas Klusā okeāna reģiona AZT vienotajā programmdokumentā minētos pasākumus, ir 2008. gada 30. jūnijs.

3.   Ja 10. EAF stājas spēkā pēc 2007. gada 31. decembra, 9. EAF atlikumus vai atlikumus no iepriekšējiem EAF un minēto EAF projektu atceltās summas var piešķirt laikposmā no 2007. gada 31. decembra līdz brīdim, kad stājas spēkā 10. EAF; tādā gadījumā minētos atlikumus un summas izmanto tikai, lai nodrošinātu ES pārvaldes darbību un segtu sākto projektu uzturēšanas izmaksas, līdz stājas spēkā 10. EAF.

4.   Ieņēmumus no procentiem par EAF apropriācijām izmanto, lai segtu izmaksas, kas ir saistītas ar 9. EAF resursu īstenošanu saskaņā ar Iekšējā nolīguma par 9. EAF 9. pantu, līdz stājas spēkā 10. EAF, bet pēc tam ieņēmumus rezervē atbalsta izdevumiem saistībā ar EAF, kā noteikts Iekšējā nolīguma par 10. EAF 6. pantā.

2. pants

1.   Datums, pēc kura vairs nevarēs piešķirt procentu likmju subsīdijas, ko pārvalda Eiropas Investīciju banka (EIB), lai nodrošinātu ieguldījumu mehānisma resursus, pamatojoties uz koncesijas noteikumiem, ir 2007. gada 31. decembris vai datums, kad stājas spēkā 10. EAF, atkarībā no tā, kurš no tiem ir vēlāks. Minēto datumu vajadzības gadījumā var pārskatīt.

2.   Pārējos atlikumus un atlīdzināmās iemaksas, kas piešķirtas EIB pārvaldītā ieguldījumu mehānisma finansēšanai, izņemot saistītās procentu likmju subsīdijas, pārvieto uz 10. EAF, un tās paliek piešķirtas ieguldījumu mehānismam.”

Briselē, 2007. gada 26. novembrī

Dalībvalstu valdību vārdā

priekšsēdētājs

J. SILVA


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.

(2)  OV L 209, 11.8.2005., 27. lpp.

(3)  OV L 314, 30.11.2001., 1. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/249/EK (OV L 109, 26.4.2007., 33. lpp.).

(4)  OV L 317, 15.12.2000., 355. lpp.

(5)  OV L 247, 9.9.2006., 32. lpp.

(6)  OV L 156, 18.6.2005., 19. lpp.

(7)  Ib pielikums, kas iekļauts ĀKK un EK Ministru padomes Lēmumā Nr. 1/2006 (OV L 247, 9.9.2006., 22. lpp.).


Komisija

6.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/33


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 29. novembris)

par dalībnieku iecelšanu ar Lēmumu 2007/602/EK izveidotajā ieinteresēto personu dialoga grupā sabiedrības veselības un patērētāju aizsardzības jomā

(2007/793/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 5. septembra Lēmumu 2007/602/EK, ar ko izveido ieinteresēto personu dialoga grupu sabiedrības veselības un patērētāju aizsardzības jomā (1), un jo īpaši tā 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ieinteresēto personu dialoga grupu sabiedrības veselības un patērētāju aizsardzības jomā izveidoja ar Lēmumu 2007/602/EK, kas stājās spēkā 2007. gada 10. oktobrī, lai tā apspriežu procesā konsultētu Komisiju par paraugpraksi, kā arī palīdzētu labāk pielāgot ieinteresēto personu piesaistīšanas procedūras šo personu vajadzībām iepriekšminētajās jomās.

(2)

Saskaņā ar Lēmuma 2007/602/EK 3. panta 1. punktu Komisija ieceļ grupas dalībniekus, izvēloties speciālistus, kuri ir kompetenti jomās, kas norādītas minētā lēmuma 2. panta 2. punktā, un kuri pieteikušies, atbildot uz uzaicinājumu paust interesi.

(3)

Uzaicinājumu paust interesi publicēja 2007. gada 12. jūnijā, un to varēja izdarīt līdz 2007. gada 27. jūlijam. Tika saņemti 127 pieteikumi.

(4)

No pieteikumiem, kurus nosūtīja, atsaucoties uz uzaicinājumu paust interesi, atlasīja deviņpadsmit speciālistu pieteikumus. Šajā grupā ir līdzsvaroti pārstāvētas ieinteresētās personas no dažādām politikas jomām, kurās darbojas Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāts. Dalībniekus ieceļ tā, lai nodrošinātu augstākos kompetences standartus, plašu attiecīgās pieredzes spektru un saskaņā ar iepriekšminētajiem kritērijiem – plašāko iespējamo ģeogrāfisko izplatību Kopienā, kā arī dzimumu līdzsvaru.

(5)

Komisija pieņems vēl vienu lēmumu, kurā būs noteikts, kuriem dalībniekiem saskaņā ar Lēmuma 2007/602/EK 3. panta 4. punktu pilnvaru laiks ir četri gadi un kuriem – divi gadi,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Komisija ieceļ šādas personas par ieinteresēto personu dialoga grupas dalībniekiem:

 

BAX Willemien

 

BERTELETTI KEMP Florence

 

CZIMBALMOS Ágnes

 

DAVCHEVA Yanka

 

DI PUPPO Roshan

 

FEDERSPIEL Benedicte

 

FELLER Roxane

 

GALLANI Barbara

 

GOUVEIA Rodrigo

 

JONNAERT Erik

 

KETTLITZ Beate

 

KNABE Agnese

 

MACCHIA BANGSGAARD Flaminia

 

PELLEGRINO Patrice

 

ORTEGA PECINA David Miguel

 

RAWLING Ruth

 

ROSS Melody

 

SHEPPARD Philip

 

TIDDENS-ENGWIRDA Lisette

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2007. gada 29. novembrī.

Briselē, 2007. gada 29. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 234, 6.9.2007., 13. lpp.


6.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/35


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 29. novembris)

par jauna dokumentu iesniegšanas termiņa noteikšanu attiecībā uz dažām vielām, kas jānovērtē saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punktā minēto 10 gadu darba programmu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5751)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/794/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 2003. gada 4. novembra Regulu (EK) Nr. 2032/2003 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punktā par biocīdu laišanu tirgū un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1896/2000 (1), un jo īpaši tās 8. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 2032/2003 tika noteikts aktīvo vielu saraksts, kuras jānovērtē iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā.

(2)

Attiecībā uz vairākām minētajā sarakstā iekļautajām vielām/produktu veidu kombinācijām visi dalībnieki ir izstājušies vai arī novērtēšanai izraudzītā ziņotāja dalībvalsts nav saņēmusi dokumentāciju termiņos, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 2032/2003 V un VIII pielikumā.

(3)

Tāpēc Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2032/2003 8. panta 3. un 4. punktu un 9. panta 5. punktu par to ir informējusi dalībvalstis. Minētā informācija 2006. gada 14. jūnijā publicēta arī elektroniskā veidā.

(4)

Triju mēnešu laikā pēc minētās informācijas publicēšanas elektroniskā veidā uzņēmumi ir izrādījuši interesi par dalībnieka lomas pārņemšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2032/2003 8. panta 4. punktu attiecībā uz dažām no šīm vielām un produktu veidiem.

(5)

Tāpēc attiecībā uz šīm vielām un produktu veidiem jānosaka jauns dokumentu iesniegšanas termiņš.

(6)

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Jaunais dokumentācijas iesniegšanas termiņš par lēmuma pielikumā noteiktajām vielām un produktu veidiem ir 2008. gada 30. aprīlis.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 29. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 307, 24.11.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1849/2006 (OV L 355, 15.12.2006., 63. lpp.).


PIELIKUMS

VIELAS UN PRODUKTU VEIDI, ATTIECĪBĀ UZ KURIEM JAUNAIS DOKUMENTĀCIJAS IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ IR 2008. GADA 30. APRĪLIS

Nosaukums

EC numurs

CAS numurs

Produkta veids

Linalols

201-134-4

78-70-6

19

Geraniols

203-377-1

106-24-1

18

Geraniols

203-377-1

106-24-1

19

Propoksurs

204-043-8

114-26-1

18

Fenitrotions

204-524-2

122-14-5

18

Oglekļa dioksīds

204-696-9

124-38-9

19

Metilantranilāts

205-132-4

134-20-3

19

Diazinons

206-373-8

333-41-5

18

Okt-1-ēn-3-ols

222-226-0

3391-86-4

19

Piretrīni un piretroīdi

232-319-8

8003-34-7

19

S-[(6-hlor-2-oksooksazol[4,5-b]piridīn-3(2H)-il)metil]-O,O-dimetiltiofosfāts/azametifoss

252-626-0

35575-96-3

18

5,5-dimetilperhidropirimidīn-2-on-α-(4-trifluormetilstiril)-α-(4-trifluormetil)cinnamilidēnhidrazons/hidrametilnons

405-090-9

67485-29-4

18