ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 316

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 4. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1415/2007 (2007. gada 3. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1416/2007 (2007. gada 3. decembris), ar ko nosaka termiņu atbalsta pieteikumu iesniegšanai par privātu uzglabāšanu cūkgaļas nozarē

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1417/2007 (2007. gada 28. novembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1418/2007 (2007. gada 29. novembris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III vai IIIA pielikumā uzskaitītu dažu atkritumu eksportu reģenerācijai uz valstīm, uz kurām neattiecas ESAO Lēmums par atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli ( 1 )

6

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/783/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 29. marts), ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu un EEZ līguma darbību (Lieta COMP/M.3975 – Cargill/Degussa) (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1034)  ( 1 )

53

 

 

2007/784/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 18. jūlijs), ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu un EEZ līguma darbību (Lieta Nr. COMP/M.4504 – SFR/Télé 2 France) (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 3443)  ( 1 )

57

 

 

2007/785/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 3. decembris), ar ko groza Lēmumu 2006/415/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnu H5N1 apakštipa putnu gripu mājputniem Apvienotajā Karalistē, Rumānijā un Polijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 6109)  ( 1 )

62

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

4.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1415/2007

(2007. gada 3. decembris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 4. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 3. decembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 756/2007 (OV L 172, 30.6.2007., 41. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 3. decembra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

IL

114,0

MA

68,2

SY

68,2

TR

100,9

ZZ

87,8

0707 00 05

JO

196,3

MA

51,7

TR

102,2

ZZ

116,7

0709 90 70

MA

51,0

TR

118,5

ZZ

84,8

0709 90 80

EG

301,9

ZZ

301,9

0805 20 10

MA

70,1

ZZ

70,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

62,5

HR

52,3

IL

66,3

TR

73,3

UY

82,5

ZZ

67,4

0805 50 10

EG

79,1

TR

104,8

ZA

104,9

ZZ

96,3

0808 10 80

AR

87,7

CA

87,3

CL

86,0

CN

76,4

MK

30,6

US

83,1

ZA

95,7

ZZ

78,1

0808 20 50

AR

49,2

CN

42,4

TR

145,7

US

109,4

ZZ

86,7


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


4.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1416/2007

(2007. gada 3. decembris),

ar ko nosaka termiņu atbalsta pieteikumu iesniegšanai par privātu uzglabāšanu cūkgaļas nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2759/75 par cūkgaļas tirgus kopējo organizāciju (1) un jo īpaši tās 4. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Cūkgaļas tirgu pozitīvi ietekmēja atbalsts, kuru piešķīra par privātu uzglabāšanu, piemērojot Komisijas 2007. gada 26. oktobra Regulu (EK) Nr. 1267/2007 par īpašiem nosacījumiem atbalsta piešķiršanai par privātu uzglabāšanu cūkgaļas nozarē (2), un var prognozēt, ka cūkgaļas cenas tirgū uz laiku stabilizēsies. Tāpēc jāizbeidz izmaksāt atbalstu par privātu uzglabāšanu cūkgaļas nozarē.

(2)

Cūkgaļas pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Termiņš atbalsta pieteikumu iesniegšanai par privātu uzglabāšanu cūkgaļas nozarē ir 2007. gada 4. decembris.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 4. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 3. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 283, 27.10.2007., 53. lpp.


4.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1417/2007

(2007. gada 28. novembris)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un par kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienādu piemērošanu, ir jānosaka pasākumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Lai piemērotu tarifus vai citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību, šie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji balstās uz to vai pievieno tai kādas papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Kopienas noteikumiem.

(3)

Ievērojot minētos vispārīgos noteikumus, pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces jāklasificē saskaņā ar KN kodiem, kas norādīti 2. ailē, atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka persona, kuras rīcībā ir saistošā izziņa par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā ir izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, var turpināt to izmantot trīs mēnešus saskaņā ar 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Preces, kas aprakstītas pielikuma tabulas 1. ailē, kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar KN kodiem, kas norādīti tabulas 2. ailē.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 28. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1352/2007 (OV L 303, 21.11.2007., 3. lpp.).

(2)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regula (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

1.

Nagu dekorēšanas komplekts sastāv no:

 

48 mākslīgiem nagiem,

 

mazas līmes tūbiņas,

 

nagu vīlītes,

 

manikīra kociņa un

 

dekoratīvām uzlīmēm nagiem.

Mākslīgie plastmasas lējuma nagi ir pieejami dažādos izmēros.

Komplekts ir iesaiņots pārdošanai mazumtirdzniecībā.

3926 90 97

Klasifikācija ir noteikta, pamatojoties uz KN interpretācijas vispārīgajiem noteikumiem Nr. 1, Nr. 3 b) un Nr. 6, kā arī KN kodu 3926, 3926 90 un 3926 90 97 aprakstiem.

Attēlotie piederumi veido komplektu 3. b) vispārīgo interpretācijas noteikumu nozīmē.

Komplekts nesatur manikīra izstrādājumus apakšpozīcijas 3304 30 00 izpratnē, jo tie papildus satur mākslīgos nagus, ko pielīmē uz pirkstu nagiem, un tajā nav ietverti manikīra līdzekļi, kas ir roku un dabisko nagu vienkāršai kopšanai un izskaistināšanai (Harmonizētās sistēmas 3304 pozīcijas skaidrojumu B) punkts).

Komplektā ir dažādi izstrādājumi, un tas jāklasificē apakšpozīcijā 3926 90 97 atbilstoši mākslīgo nagu plastmasas materiālam, kas piešķir komplektam tā pamatiezīmes.

2.

Mākslīgie plastmasas lējuma nagi.

Tie ir paredzēti pielīmēšanai pie dabīgajiem nagiem, izmantojot akrila nostiprināšanas šķīdumu.

Tie ir iesaiņoti pa 50, vienāda izmēra.

3926 90 97

Klasifikācija ir noteikta, pamatojoties uz KN interpretācijas vispārīgajiem noteikumiem Nr. 1 un Nr. 6, kā arī KN kodu 3926, 3926 90 un 3926 90 97 aprakstiem.

Izstrādājumi nav uzskatāmi par apakšpozīcijā 3304 30 00 klasificētajiem manikīra izstrādājumiem, jo tiem pievienoti mākslīgie nagi, kas jāuzlīmē uz pirkstu naga, un tie nav manikīra līdzekļi, kas ir roku un dabisko nagu vienkāršai kopšanai un izskaistināšanai (Harmonizētās sistēmas 3304 pozīcijas skaidrojomu B) punkts).

Tāpēc tie jāklasificē kā citi plastmasas piederumi apakšpozīcijā 3926 90 97 atbilstoši to materiālam.

3.

Nostiprināšanas šķīdums sastāv no:

 

etilciānakrilāta,

 

silīcija dioksīda,

 

polimetilmetakrilāta,

 

kaliksarēna,

 

hidrohinona,

 

triglicerīdiem.

Šķīdums ir veidots tā, lai pie dabīgajiem nagiem pielīmētu plastmasas lējuma mākslīgo nagu galiņus. Tas lēni sacietē, pieļauj mākslīgo nagu veidošanu.

Šķīdums ir pildīts mazās tūbiņās ar uzgaļiem, lai viegla un precīza izmantošana. Neto masa nepārsniedz 1 kg.

3506 10 00

Klasifikācija ir noteikta, pamatojoties uz KN interpretācijas vispārīgajiem noteikumiem Nr. 1 un Nr. 6, kā arī KN kodu 3506 un 3506 10 00 aprakstiem.

Izstrādājumu neuzskata par daļu no manikīra vai pedikīra līdzekļiem no pozīcijas 3304.

Izstrādājums ir līme vai saistviela saskaņā ar pozīciju 3506.


4.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1418/2007

(2007. gada 29. novembris)

par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III vai IIIA pielikumā uzskaitītu dažu atkritumu eksportu reģenerācijai uz valstīm, uz kurām neattiecas ESAO Lēmums par atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulu (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem (1) un jo īpaši tās 37. panta 2. punkta trešo daļu,

apspriedusies ar attiecīgajām valstīm,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1013/2006 37. panta 1. punktam Komisija nosūtīja rakstisku pieprasījumu katrai valstij, uz kuru neattiecas ESAO Padomes Lēmuma C(2001) 107 galīgā redakcija, ar ko pārskata Lēmuma C(92) 39 galīgo redakciju, par reģenerācijai paredzēto atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli, prasot rakstisku apstiprinājumu, ka minētās regulas III vai IIIA pielikumā uzskaitītos atkritumus, kuru eksports nav aizliegts saskaņā ar tās 36. pantu, var no Kopienas eksportēt reģenerācijai šajā valstī, un prasot norādes par galamērķa valstī veicamo kontroles procedūru, ja tāda paredzēta.

(2)

Šajos pieprasījumos katrai valstij lūdza norādīt, vai tā ir izvēlējusies aizliegumu vai iepriekšēja rakstiska paziņojuma un piekrišanas procedūru vai arī tā neveiks minēto atkritumu kontroli.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1013/2006 37. panta 2. punktu un pirms minētās regulas piemērošanas Komisijai bija jāpieņem regula, ievērojot visas saņemtās atbildes. Komisija attiecīgi pieņēma Regulu (EK) Nr. 801/2007 (2). Tomēr pēc minētās dienas saņemtās turpmākās atbildes un paskaidrojumi ļauj labāk izprast, kā jāievēro galamērķa valstu atbildes.

(4)

Komisija uz saviem rakstiskajiem pieprasījumiem tagad ir saņēmusi atbildes no Alžīras, Andoras, Argentīnas, Baltkrievijas, Bangladešas, Beninas, Botsvānas, Brazīlijas, Čīles, Dienvidāfrikas, Ēģiptes, Filipīnām, Gajānas, Gruzijas, Horvātijas, Indijas, Indonēzijas, Izraēlas, Kenijas, Kirgīzijas, Kostarikas, Kotdivuāras, Krievijas Federācijas, Kubas, Ķīnas, Ķīnas (Honkongas), Ķīnas Taipejas, Libānas, Lihtenšteinas, Makao Ķīnā, Malaizijas, Malāvijas, Mali, Marokas, Moldovas, Omānas, Pakistānas, Paragvajas, Peru, Seišelu salām, Šrilankas, Taizemes, Tunisijas, Vjetnamas.

(5)

Dažas valstis nav sniegušas rakstisku apstiprinājumu, ka uz tām no Kopienas var eksportēt atkritumus reģenerācijai. Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1013/2006 37. panta 2. punkta otro daļu uzskata, ka šīs valstis ir izvēlējušās iepriekšēja rakstiska paziņojuma un piekrišanas procedūru.

(6)

Dažas valstis savās atbildēs paziņo, ka tās plāno ievērot kontroles procedūras saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kas atšķiras no Regulas (EK) Nr. 1013/2006 37. panta 1. punktā minētās procedūras. Turklāt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1013/2006 37. panta 3. punktu minētās regulas 18. pants šādām kravām jāpiemēro mutatis mutandis, ja vien atkritumi nav pakļauti arī iepriekšēja rakstiska paziņojuma un piekrišanas procedūrai.

(7)

Attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 801/2007. Skaidrības labad, ņemot vērā vajadzīgo izmaiņu skaitu, ir lietderīgi atcelt minēto regulu un to aizstāt ar šo regulu. Tomēr atkritumus, kas Regulā (EK) Nr. 801/2007 klasificēti kā galamērķa valstī nekontrolēti, bet kuriem šī regula pieprasa iepriekšēju rakstisku paziņošanu un piekrišanu, 60 dienu pārejas periodā pēc stāšanās spēkā jāturpina klasificēt kā galamērķa valstī nekontrolētus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Reģenerācijai paredzēto atkritumu, kuri uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III vai IIIA pielikumā, kuri nav aizliegti ar minētās regulas 36. pantu, eksportā uz dažām valstīm, uz kurām neattiecas ESAO Padomes Lēmuma C(2001) 107 galīgā redakcija, ar ko pārskata Lēmuma C(92) 39 galīgo redakciju par reģenerācijai paredzēto atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli, ievēro procedūru, ko nosaka pielikums.

2. pants

Regulu (EK) Nr. 801/2007 atceļ.

3. pants

Šī regula stājas spēkā četrpadsmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no spēkā stāšanās dienas.

Tomēr Regula (EK) Nr. 801/2007 paliek spēkā 60 dienas pēc dienas, kas norādīta minētās regulas pielikuma b) ailē pret c) ailē minētajiem atkritumiem vai šīs regulas pielikuma b) un d) ailē.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 29. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Peter MANDELSON


(1)  OV L 190, 12.7.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 179, 7.7.2007., 6. lpp.


PIELIKUMS

Šajā pielikumā aiļu nosaukumi attiecas uz sekojošo:

a)

aizliegums;

b)

iepriekšējs rakstisks paziņojums un piekrišana, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1013/2006 35. pantā;

c)

bez kontroles galamērķa valstī;

d)

galamērķa valstī ievēros citas kontroles procedūras saskaņā ar spēkā esošiem valsts tiesību aktiem. Uz c) ailē minētajiem atkritumiem attiecas mutatis mutandis vispārējās informēšanas prasības, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1013/2006 18. pantā, izņemot – ja atkritumi minēti arī b) ailē.

Ja divus kodus atdala ar domuzīmi, jāsaprot, ka tas attiecas uz abiem kodiem un visiem kodiem starp tiem.

Ja divus kodus atdala ar semikolu, jāsaprot, ka tas attiecas uz abiem attiecīgajiem kodiem.

Alžīra

a)

b)

c)

d)

GC030

ex 8908 00:

tikai, ja ietvars var saturēt azbestu

GC030

ex 8908 00:

izņemot, ja ietvars var saturēt azbestu

 

GC030

ex 8908 00:

izņemot, ja ietvars var saturēt azbestu

GG030

ex 2621:

ja nav iesniegtas analīzes, kas apliecina, ka atkritumi nav bīstami

GG030

ex 2621:

ja iesniegtas analīzes, kas apliecina, ka atkritumi nav bīstami

 

GG030

ex 2621:

ja iesniegtas analīzes, kas apliecina, ka atkritumi nav bīstami

GG040

ex 2621:

ja nav iesniegtas analīzes, kas apliecina, ka atkritumi nav bīstami

GG040

ex 2621:

ja iesniegtas analīzes, kas apliecina, ka atkritumi nav bīstami

 

GG040

ex 2621:

ja iesniegtas analīzes, kas apliecina, ka atkritumi nav bīstami

 

 

 

visi pārējie atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā


Andora

a)

b)

c)

d)

visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā

 

 

 


Argentīna

a)

b)

c)

d)

 

B1010

 

 

B1020

 

 

 

 

B1030-B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070-B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150-B1170

 

 

B1180; B1190

 

 

 

 

B1200-B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250-B2110

 

 

B2120; B2130

 

 

 

no B3010:

plastmasu atkritumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem:

polivinilspirts

termoreaktīvo sveķu atkritumi vai

polikondensācijas produkti (1)

no B3010:

visi pārējie atkritumi

 

 

no B3020:

papīrs vai kartons, kas gatavots galvenokārt no mehāniskās papīra masas (piemēram, avīzēm, žurnāliem un tamlīdzīgiem iespiestiem materiāliem)

citi, ieskaitot, bet ne tikai 2. nešķiroti atgriezumi

no B3020:

visi pārējie atkritumi

 

 

 

B3030; B3035

 

B3030; B3035

 

B3040; B3050

 

 

 

B3060

 

B3060

 

B3065

 

 

no B3070:

dzīvnieku barībai paredzēts deaktivēts sēņu micēlijs, kas radies penicilīna ražošanā

no B3070:

visi pārējie atkritumi

 

B3070

 

B3080-B3110

 

 

 

B3120

 

B3120

B3130-B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

GC030

ex 8908 00

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Baltkrievija

a)

b)

c)

d)

 

no B1010:

germānija lūžņi

vanādija lūžņi

hafnija, indija, niobija, rēnija un gallija lūžņi

torija lūžņi

no B1010:

visi pārējie atkritumi

 

 

no B1020:

berilija lūžņi

telūra lūžņi

no B1020:

visi pārējie atkritumi

 

no B1030:

tikai vanādija putekļi

no B1030:

viss, izņemot atkritumus, kas satur vanādija putekļus

 

 

no B1031:

tikai titāna putekļi

no B1031:

viss, izņemot atkritumus, kas satur titāna putekļus

 

 

 

 

B1040; B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100; B1115

 

 

 

no B1120:

pārejas metāli

no B1120:

lantanīdi (retzemju metāli)

 

 

 

B1130-B1170

 

 

B1180

 

 

 

 

B1190

 

 

B1200-B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

B2010

 

 

 

B2020

no B2020:

tikai atkritumi, kas nesatur Baltkrievijas norādītās vielas

 

 

 

B2030

 

 

no B2040:

daļēji attīrīts kalcija sulfāts, kas radies dūmgāzes desulfurizācijā (FGD)

ķīmiski stabilizēti vara ražošanā radušies sārņi ar augstu dzelzs saturu (vairāk nekā 20 %), kas pārstrādāti saskaņā ar nozares specifikācijām (piem., DIN 4301 un DIN 8201), galvenokārt izmantošanai būvniecībā un abrazīviem materiāliem

litiju un tantalu vai litiju un niobiju saturoši stikla lūžņi

no B2040:

ģipša sienu plākšņu un sausā apmetuma plātņu atkritumi, kas rodas, nojaucot ēkas

sērs cietā veidā

kalcija karbonāts (ar pH, kas ir zemāks nekā 9), kas radies kalcija cianamīda ražošanā

nātrija, kālija un kalcija hlorīdi

karborunds (silīcija karbīds)

betona atlūzas

 

 

B2060; B2070

 

 

 

 

B2080; B2090

 

 

B2100; B2110

 

 

no B2120:

tikai skābju un bāzu šķīdumu atkritumi, ko norāda Baltkrievija

no B2120:

viss, izņemot skābju un bāzu šķīdumu atkritumus, ko norāda Baltkrievija

 

 

 

 

B2130

 

 

no B3010:

plastmasu atkritumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem:

etilēns

stirols

polipropilēns

polietilēntereftalāts

akrilnitrils

butadiēns

poliamīdi

polibutilēntereftalāts

polikarbonāti

akrilpolimēri

poliuretāns (kas nesatur CFCs)

polimetilmetakrilāts

polivinilspirts

polivinilbutirāls

polivinilacetāts

termoreaktīvo sveķu atkritumi vai polikondensācijas produkti

no B3010:

plastmasu atkritumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem:

poliacetāli

poliēteri

polifenilēnsulfīdi

alkāni C10–C13 (plastifikatori)

polisiloksāni

šādi fluoru saturošu polimēru atkritumi: (2):

perfluoroetilēns/propilēns (FEP)

perfluoroalkoksilalkāns

tetrafluoroetilēns/perfluoro vinilēteris (PFA)

tetrafluoroetilēns/perfluorometilvinilēteris (MFA)

polivinilfluorīds (PVF)

polivinilidēnfluorīds (PVDF)

 

 

 

B3020

 

 

no B3030:

vilnas vai smalko vai rupjo dzīvnieku matu atkritumi, ieskaitot vērpšanas atkritumus, bet izņemot plucināto vilnu

no B3030:

visi pārējie atkritumi

 

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

B3050

 

 

no B3060:

trāns: taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atlikumi

neapstrādāti, attaukoti, vienkārši apstrādāti (bet negriezti pēc formas), apstrādāti ar skābi vai deželatinizēti kaulu un ragu atkritumi

zivju atkritumi

no B3060:

visi pārējie atkritumi

 

 

 

B3065

 

 

no B3070:

cilvēka matu atkritumi

no B3070:

visi pārējie atkritumi

 

 

B3080-B3100

 

 

 

 

B3110; B3120

 

 

B3130; B3140

 

 

 

 

B4010-B4030

 

no GB040 7112

2620 30

2620 90:

tikai varu saturoši galvanizācijas izdedži

 

no GB040 7112

2620 30

2620 90:

tikai dārgmetālu izdedži

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

no GE020

ex 7001

ex 7019 39:

tikai stiklšķiedra ar līdzīgām fizikāli ķīmiskajām īpašībām kā azbestam

 

no GE020

ex 7001

ex 7019 39:

viss, izņemot stiklšķiedru ar līdzīgām fizikāli ķīmiskajām īpašībām kā azbestam

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Bangladeša

a)

b)

c)

d)

no B1010:

visi pārējie atkritumi

 

 

no B1010:

dzelzs un tērauda lūžņi

alumīnija lūžņi

B1020-B2130

 

 

 

no B3010:

visi pārējie atkritumi

 

 

no B3010:

plastmasu atkritumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem:

etilēns

stirols

no B3020:

visi pārējie atkritumi

 

 

no B3020:

šādi papīra un kartona atkritumi un makulatūra:

nebalināts papīrs vai kartons vai gofrēts papīrs vai kartons

citāds papīrs vai kartons, kas gatavots galvenokārt no balinātas masā nekrāsotas celulozes

B3030-B4030

 

 

 

GB040

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Benina

a)

b)

c)

d)

visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā

 

 

 


Botsvāna

a)

b)

c)

d)

 

visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā

 

 


Brazīlija

a)

b)

c)

d)

 

no B1010:

dārgmetāli (zelts, sudrabs, platīna grupas metāli, izņemot dzīvsudrabu)

dzelzs un tērauda lūžņi

niķeļa lūžņi

cinka lūžņi

alvas lūžņi

volframa lūžņi

molibdēna lūžņi

tantala lūžņi

magnija lūžņi

kobalta lūžņi

bismuta lūžņi

titāna lūžņi

cirkonija lūžņi

mangāna lūžņi

germānija lūžņi

vanādija lūžņi

hafnija, indija, niobija, rēnija un gallija lūžņi

hroma lūžņi

no B1010:

vara lūžņi

alumīnija lūžņi

torija lūžņi

retzemju metālu lūžņi

no B1010:

dārgmetāli (zelts, sudrabs, platīna grupas metāli, izņemot dzīvsudrabu)

dzelzs un tērauda lūžņi

niķeļa lūžņi

cinka lūžņi

alvas lūžņi

volframa lūžņi

molibdēna lūžņi

tantala lūžņi

magnija lūžņi

kobalta lūžņi

bismuta lūžņi

titāna lūžņi

cirkonija lūžņi

mangāna lūžņi

germānija lūžņi

vanādija lūžņi

hafnija, indija, niobija, rēnija un gallija lūžņi

hroma lūžņi

B1020-B1040

 

 

 

 

B1050

 

B1050

B1060

 

 

 

 

B1070; B1080

 

B1070; B1080

B1090

 

 

 

no B1100:

cinku saturoši izdedži:

cinkošanas plates virsējie izdedži (> 90 % Zn)

cinkošanas plates apakšējie izdedži (> 92 % Zn)

izdedži, kas radušies karstajā (vannu) cinkošanā (> 92 % Zn)

ugunsizturīga izklājuma, tostarp tīģeļu, atkritumi, kas rodas, kausējot varu

no B1100:

tehniskais cinks

cinku saturoši izdedži:

izdedži, kas radušies, lejot cinku paaugstinātā spiedienā (> 85 % Zn)

cinka apdedži

sārņi, kas radušies dārgmetālu apstrādē turpmākai attīrīšanai

tantalu saturoši alvas sārņi, kuros ir mazāk nekā 0,5 % alvas

no B1100:

alumīnija apdedži, izņemot sāļu sārņus

no B1100:

tehniskais cinks

cinku saturoši izdedži:

izdedži, kas radušies, lejot cinku paaugstinātā spiedienā (> 85 % Zn)

cinka apdedži

sārņi, kas radušies dārgmetālu apstrādē turpmākai attīrīšanai

tantalu saturoši alvas sārņi, kuros ir mazāk nekā 0,5 % alvas

B1115

 

 

 

 

B1120; B1130

 

B1120; B1130

B1140

 

 

 

 

B1150; B1160

 

B1150; B1160

B1170-B1190

 

 

 

B1180

 

 

 

 

B1200-B1250

 

B1200-B1250

 

 

B2010; B2020

 

 

no B2030:

metālkeramikas atkritumi un lūžņi (metālkeramikas kompozīti)

no B2030:

visi pārējie atkritumi

no B2030:

metālkeramikas atkritumi un lūžņi (metālkeramikas kompozīti)

no B2040:

ķīmiski stabilizēti vara ražošanā radušies sārņi ar augstu dzelzs saturu (vairāk nekā 20 %), kas pārstrādāti saskaņā ar nozares specifikācijām (piem., DIN 4301 un DIN 8201), galvenokārt izmantošanai būvniecībā un abrazīviem materiāliem

no B2040:

ģipša sienu plākšņu un sausā apmetuma plātņu atkritumi, kas rodas, nojaucot ēkas

litiju un tantalu vai litiju un niobiju saturoši stikla lūžņi

no B2040:

visi pārējie atkritumi

no B2040:

ģipša sienu plākšņu un sausā apmetuma plātņu atkritumi, kas rodas, nojaucot ēkas

litiju un tantalu vai litiju un niobiju saturoši stikla lūžņi

 

 

B2060

 

 

B2070-B2110

 

B2070-B2110

B2120; B2130

 

 

 

 

 

B3010; B3020

 

no B3030:

valkāts apģērbs un citi lietoti tekstilizstrādājumi

no B3030:

visi pārējie atkritumi

 

no B3030:

visi pārējie atkritumi

 

B3035

 

B3035

B3040

 

 

 

 

 

B3050-B3065

 

 

 

B3060

 

no B3070:

dzīvnieku barībai paredzēts deaktivēts sēņu micēlijs, kas radies penicilīna ražošanā

 

no B3070:

cilvēka matu atkritumi

salmu atkritumi

 

 

 

B3080; B3090

 

B3100-B3120

 

 

 

 

 

B3130

 

B3140-B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 


Čīle

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010

 

 

 

B1031

 

 

 

B1050

 

 

 

B1070; B1080

 

 

 

B1115

 

 

 

B1250

 

 

 

B2060

 

 

 

B2130

 

 

 

B3010

 

 

 

B3030

 

 

 

B3035

 

 

 

B3060; B3065

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

visi pārējie atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā

 


Dienvidāfrika

a)

b)

c)

d)

 

visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā

 

 


Ēģipte

a)

b)

c)

d)

no B1010:

hroma lūžņi

 

 

no B1010:

visi pārējie atkritumi

B1020-B1040

 

 

 

 

B1050-B1070

 

 

B1080-B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160-B1190

 

 

 

 

 

 

B1220; B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250

B2010; B2020

 

 

 

 

B2030

 

 

no B2040:

ķīmiski stabilizēti vara ražošanā radušies sārņi ar augstu dzelzs saturu (vairāk nekā 20 %), kas pārstrādāti saskaņā ar nozares specifikācijām (piem., DIN 4301 un DIN 8201), galvenokārt izmantošanai būvniecībā un abrazīviem materiāliem

no B2040:

visi pārējie atkritumi

 

 

 

B2060-B2080

 

 

B2090

 

 

 

 

B2100-B2110

 

 

B2120

 

 

 

B3035; B3040

 

 

 

 

B2130

 

 

B3010

 

 

 

no B3020:

papīra vai kartona atkritumi un atgriezumi no

citi

2. nesašķiroti atgriezumi

no B3020:

visi pārējie atkritumi

 

 

 

B3030-B3110

 

 

B3120

 

 

 

 

B3130-B4030

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Filipīnas

a)

b)

c)

d)

no B1010:

kobalta lūžņi

no B1010:

visi pārējie atkritumi

 

 

no B1020:

svina lūžņi (izņemot svina skābes akumulatorus)

no B1020:

visi pārējie atkritumi

 

 

 

B1030-B1115

 

 

no B1120:

kobalts, lantāns

no B1120:

visi pārējie atkritumi

 

 

 

B1130-B1150

 

 

B1160; B1170

 

 

 

 

B1180-B1220

 

 

B1230; B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

B2010

 

 

 

 

 

B2020

 

 

no B2030:

metālkeramikas atkritumi un lūžņi (metālkeramikas kompozīti)

no B2030:

citur nenorādītas vai neiekļautas šķiedras uz keramikas materiālu bāzes

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

 

 

B2070-B3010

 

 

 

 

B3020-B3050

 

 

B3060-B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090-B3140

 

 

B4010; B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Gajāna

a)

b)

c)

d)

 

 

 

visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā


Gruzija

a)

b)

c)

d)

 

 

B1010; B1020

 

 

B1030

 

 

B1031-B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100; B1115

 

 

 

 

B1120-B2130

 

 

 

 

B3010-B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

 

B3060; B3065

 

 

B3070; B3080

 

 

 

 

B3090-B3110

 

 

B3120-B4010

 

 

 

 

 

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Horvātija

a)

b)

c)

d)

 

visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā

 

visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā


Indija

a)

b)

c)

d)

 

 

 

no B1010:

dzelzs un tērauda lūžņi

vara lūžņi

niķeļa lūžņi

alumīnija lūžņi

cinka lūžņi

alvas lūžņi

magnija lūžņi

 

 

B1020

 

 

no B3010:

visi pārējie atkritumi

no B3010:

plastmasu atkritumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem:

polietilēntereftalāts

 

 

 

B3020

 

 

no B3030:

visi pārējie atkritumi

 

no B3030:

lietotas lupatas, auklas, takelāžas, virves un tauvas un lietoti priekšmeti no tekstilmateriālu auklām, tauvām vai virvēm

 

visi pārējie atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā

 

 


Indonēzija

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010; B1020

B1030-B1100

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120-B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

no B2030:

citur nenorādītas vai neiekļautas šķiedras uz keramikas materiālu bāzes

 

 

no B2030:

metālkeramikas atkritumi un lūžņi (metālkeramikas kompozīti)

no B2040:

visi pārējie atkritumi

 

 

B2040:

litiju un tantalu vai litiju un niobiju saturoši stikla lūžņi

B2060-B3010

 

 

 

 

 

 

B3020

no B3030:

valkāts apģērbs un citi lietoti tekstilizstrādājumi

lietotas lupatas, auklas, takelāžas, virves un tauvas un lietoti priekšmeti no tekstilmateriālu auklām, tauvām vai virvēm

 

 

no B3030:

visi pārējie atkritumi

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040-B3090

B3100-B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90


Izraēla

a)

b)

c)

d)

 

 

 

visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā


Kenija

a)

b)

c)

d)

 

B1010-B1030

 

 

B1031

 

 

 

 

B1040-B1080

 

 

B1090

 

 

 

no B1100:

cinku saturoši izdedži:

izdedži, kas radušies karstajā (vannu) cinkošanā (> 92 % Zn)

cinka apdedži

alumīnija apdedži, izņemot sāļu sārņus

ugunsizturīga izklājuma, tostarp tīģeļu, atkritumi, kas rodas, kausējot varu

sārņi, kas radušies dārgmetālu apstrādē turpmākai attīrīšanai

tantalu saturoši alvas sārņi, kuros ir mazāk nekā 0,5 % alvas

no B1110:

tehniskais cinks

cinku saturoši izdedži:

cinkošanas plates virsējie izdedži (> 90 % Zn)

cinkošanas plates apakšējie izdedži (> 92 % Zn)

izdedži, kas radušies, lejot cinku paaugstinātā spiedienā (> 85 % Zn)

 

 

no B1120:

visi pārējie atkritumi

no B1120:

mangāns

dzelzs

cinks

 

 

B1130-B2130

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020

 

 

 

no B3030:

kaņepāju šķiedru (Cannabis sativa L.) pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

lietotas lupatas, auklas, takelāžas, virves un tauvas un lietoti priekšmeti no tekstilmateriālu auklām, tauvām vai virvēm, kas nav šķiroti

no B3030:

visi pārējie atkritumi

 

 

B3035-B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Kirgīzija

a)

b)

c)

d)

 

 

 

visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā


Kostarika

a)

b)

c)

d)

visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā

 

 

 


Kotdivuāra

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1250

 

 

 

no B3030:

valkāts apģērbs un citi lietoti tekstilizstrādājumi

 

 

 

B3140

visi pārējie atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā

 

 

 


Krievijas Federācija

a)

b)

c)

d)

 

B1010-B2120

 

B1010-B2120

B2130

 

 

 

 

B3010-B3030

 

B3010-B3030

B3035; B3040

 

 

 

 

B3050-B3070

 

B3050-B3070

B3080

 

 

 

 

B3090

 

B3090

B3100

 

 

 

 

B3110-B3130

 

B3110-B3130

B3140

 

 

 

 

B4010-B4030

 

B4010-B4030

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

 

GC030

ex 8908 00

 

GC030

ex 8908 00

 

GC050

 

GC050

GE020

ex 7001

GE020

ex 7019 39

 

GE020

ex 7019 39

 

GF010

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Kuba

a)

b)

c)

d)

 

 

visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā

 


Ķīna

a)

b)

c)

d)

no B1010:

dārgmetāli (zelts, sudrabs, platīna grupas metāli, izņemot dzīvsudrabu)

molibdēna lūžņi

kobalta lūžņi

bismuta lūžņi

cirkonija lūžņi

mangāna lūžņi

germānija lūžņi

vanādija lūžņi

hafnija, indija, niobija, rēnija un gallija lūžņi

torija lūžņi

retzemju metālu lūžņi

hroma lūžņi

 

 

no B1010:

dzelzs un tērauda lūžņi

vara lūžņi

niķeļa lūžņi

alumīnija lūžņi

cinka lūžņi

alvas lūžņi

volframa lūžņi

tantala lūžņi

magnija lūžņi

titāna lūžņi

no B1020:

visi pārējie atkritumi

 

 

no B1020:

pārejas metāli, ja satur > 10 % V2O5

B1030

 

 

 

no B1031:

visi pārējie atkritumi

 

 

no B1031:

volframs, titāns, tantals

B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070; B1080

B1090

 

 

 

no B1100:

visi pārējie atkritumi

 

 

no B1100:

tehniskais cinks

 

 

 

B1115

no B1120:

lantanīdi (retzemju metāli)

 

 

no B1120:

visi pārējie atkritumi

B1130-B1200

 

 

 

 

 

 

B1210

B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010; B2020

 

 

 

no B2030:

metālkeramikas atkritumi un lūžņi (metālkeramikas kompozīti), izņemot WC lūžņus visi pārējie atkritumi

 

 

no B2030:

metālkeramikas atkritumi un lūžņi (metālkeramikas kompozīti) tikai WC lūžņi

B2040-B2130

 

 

 

no B3010:

šādi termoreaktīvo sveķu atkritumi vai polikondensācijas produkti:

urīnvielas-formaldehīdsveķi

melamīna-formaldehīdsveķi

epoksīdsveķi

alkīdsveķi

 

 

no B3010:

plastmasu atkritumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem.

šādi termoreaktīvo sveķu atkritumi vai polikondensācijas produkti:

fenola-formaldehīdsveķi

poliamīdi

šādi fluoru saturošu polimēru atkritumi (3):

perfluoroetilēns/propilēns (FEP)

perfluoroalkoksilalkāns

tetrafluoroetilēns/perfluorovinilēteris (PFA)

tetrafluoroetilēns/perfluorometilvinilēteris (MFA)

polivinilfluorīds (PVF)

polivinilidēnfluorīds (PVDF)

 

 

 

B3020

no B3030:

visi pārējie

 

 

no B3030:

šādas kokvilnas atliekas:

pavedienu atkritumi (ieskaitot diegu atkritumus)

citi atkritumi

šādi ķīmisko šķiedru atkritumi (tostarp izsukas, pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras):

no sintētiskajām šķiedrām

no mākslīgajām šķiedrām

B3035; B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

no B3060:

visi pārējie

 

 

no B3060:

neapstrādāti, attaukoti, vienkārši apstrādāti (bet negriezti pēc formas), apstrādāti ar skābi vai deželatinizēti kaulu un ragu atkritumi

B3065-B4030

 

 

 

no GB040

7112

2620 30

2620 90:

visi pārējie atkritumi

 

 

no GB040

7112

2620 30

2620 90:

tikai vara apstrādes izdedži

 

 

 

GC010

no GC020:

visi pārējie atkritumi

 

 

no GC020:

tikai stiepļu atkritumi, motoru lūžņi

 

 

 

GC030

:

ex 8908 00

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Ķīna (Honkonga)

a)

b)

c)

d)

no B1010:

tantala lūžņi

 

 

no B1010:

visi pārējie atkritumi

 

 

 

B1020

B1030-B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060-B1090

 

 

 

no B1100:

ugunsizturīga izklājuma, tostarp tīģeļu, atkritumi, kas rodas, kausējot varu

 

 

no B1100

visi pārējie atkritumi

 

 

 

B1115

no B1120:

lantanīdi (retzemju metāli)

 

 

no B1120:

visi pārējie atkritumi

 

 

 

B1130

B1140-B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210; B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250-B2060

B2070; B2080

 

 

 

 

 

 

B2090

B2100-B2130

 

 

 

no B3010:

plastmasu atkritumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem:

poliacetāli

poliēteri

alkāni C10–C13 (plastificēti)

šādi fluoru saturošu polimēru atkritumi (4):

perfluoretilēns/propilēns (FEP)

perfluoroalkoksilalkāns

tetrafluoroetilēns/perfluorovinilēteris (PFA)

tetrafluoroetilēns/perfluorometilvinilēteris (MFA)

polivinilfluorīds (PVF)

polivinilidēnfluorīds (PVDF)

 

 

no B3010:

plastmasu atkritumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem:

etilēns

stirols

polipropilēns

polietilēntereftalāts

akrilnitrils

butadiēns

poliamīdi

polibutilēntereftalāts

polikarbonāti

polifenilēnsulfīdi

akrilpolimēri

poliuretāns (kas nesatur CFCs)

polisiloksāni

polimetilmetakrilāts

polivinilspirts

polivinilbutirāls

polivinilacetāts

termoreaktīvo sveķu atkritumi vai polikondensācijas produkti

 

 

 

B3020; B3030

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040-B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070-B3090

B3100-B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010-B4030

 

 

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90


Ķīnas Taipeja

a)

b)

c)

d)

 

no B1010:

dārgmetāli (zelts, sudrabs, platīna grupas metāli, izņemot dzīvsudrabu)

molibdēna lūžņi

tantala lūžņi

kobalta lūžņi

bismuta lūžņi

cirkonija lūžņi

mangāna lūžņi

vanādija lūžņi

hafnija, indija, niobija, rēnija un gallija lūžņi

torija lūžņi

retzemju metālu lūžņi

hroma lūžņi

 

no B1010:

dzelzs un tērauda lūžņi

vara lūžņi

niķeļa lūžņi

alumīnija lūžņi

cinka lūžņi

alvas lūžņi

volframa lūžņi

magnija lūžņi

titāna lūžņi

germānija lūžņi

 

B1020-B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050-B1090

 

 

 

no B1100:

alumīnija apdedži, izņemot sāļu sārņus

ugunsizturīga izklājuma, tostarp tīģeļu, atkritumi, kas rodas, kausējot varu

sārņi, kas radušies dārgmetālu apstrādē turpmākai attīrīšanai

tantalu saturoši alvas sārņi, kuros ir mazāk nekā 0,5 % alvas

 

no B1100:

tehniskais cinks

cinku saturoši izdedži

cinkošanas plates virsējie izdedži (> 90 % Zn)

cinkošanas plates apakšējie izdedži (> 92 % Zn)

izdedži, kas radušies, lejot cinku paaugstinātā spiedienā (> 85 % Zn)

izdedži, kas radušies karstajā (vannu) cinkošanā (> 92 % Zn)

cinka apdedži

 

B1115; B1120

 

 

 

 

 

B1130

 

B1140-B1220

 

 

 

 

 

B1230

 

B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010-B2030

 

 

 

no B2040:

visi pārējie atkritumi

 

no B2040:

ķīmiski stabilizēti vara ražošanā radušies sārņi ar augstu dzelzs saturu (vairāk nekā 20 %), kas pārstrādāti saskaņā ar nozares specifikācijām (piem., DIN 4301 un DIN 8201), galvenokārt izmantošanai būvniecībā un abrazīviem materiāliem

 

B2060-B2130

 

 

 

no B3010:

plastmasu atkritumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem:

poliuretāns (nesatur CFC)

termoreaktīvo sveķu atkritumi vai polikondensācijas produkti

 

no B3010:

visi pārējie atkritumi

 

 

 

B3020

 

B3030; B3035

 

 

 

 

 

B3040; B3050

 

B3060-B4030

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

GN010

ex 0502 00

 

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Libāna

a)

b)

c)

d)

no B1010:

hroma lūžņi

no B1010:

visi pārējie atkritumi

 

B1010

B1020-B1090

 

 

B1020-B1090

no B1100:

cinka apdedži

alumīnija apdedži, izņemot sāļu sārņus

no B1100:

tehniskais cinks

cinku saturoši izdedži

cinkošanas plates virsējie izdedži (> 90 % Zn)

cinkošanas plates apakšējie izdedži (> 92 % Zn)

izdedži, kas radušies, lejot cinku paaugstinātā spiedienā (> 85 % Zn)

izdedži, kas radušies karstajā (vannu) cinkošanā (> 92 % Zn)

ugunsizturīga izklājuma, tostarp tīģeļu, atkritumi, kas rodas, kausējot varu

sārņi, kas radušies dārgmetālu apstrādē turpmākai attīrīšanai

tantalu saturoši alvas sārņi, kuros ir mazāk nekā 0,5 % alvas

 

B1100

 

B1115

 

B1115

B1120-B1140

 

 

B1120-B1140

 

B1150-B2030

 

B1150-B2030

no B2040:

visi pārējie atkritumi

no B2040:

ķīmiski stabilizēti vara ražošanā radušies sārņi ar augstu dzelzs saturu (vairāk nekā 20 %), kas pārstrādāti saskaņā ar nozares specifikācijām (piem., DIN 4301 un DIN 8201), galvenokārt izmantošanai būvniecībā un abrazīviem materiāliem

 

B2040

B2060-B2130

 

 

B2060-B2130

no B3010:

plastmasu atkritumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem:

polivinilspirts

polivinilbutirāls

polivinilacetāts

termoreaktīvo sveķu atkritumi vai polikondensācijas produkti

šādi fluoru saturošu polimēru atkritumi (5):

perfluoroetilēns/propilēns (FEP)

perfluoroalkoksilalkāns

tetrafluoroetilēns/perfluorovinilēteris (PFA)

tetrafluoroetilēns/perfluorometilvinilēteris (MFA)

polivinilfluorīds (PVF)

polivinilidēnfluorīds (PVDF)

no B3010:

plastmasu atkritumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem:

etilēns

stirols

polipropilēns

polietilēntereftalāts

akrilnitrils

butadiēns

poliacetāli

poliamīdi

polibutilēntereftalāts

polikarbonāti

poliēteri

polifenilēnsulfīdi

akrilpolimēri

alkāni C10–C13 (plastifikatori)

poliuretāns (kas nesatur CFCs)

polisiloksāni

polimetilmetakrilāts

 

B3010:

 

B3020-B3130

 

B3020-B3130

B3140

 

 

B3140

 

B4010-B4030

 

B4010-B4030

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

GC030

ex 8908 00

GC050

 

 

GC050

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Lihtenšteina

a)

b)

c)

d)

 

 

 

visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā


Makao Ķīnā

a)

b)

c)

d)

visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā

 

 

 


Malaizija

a)

b)

c)

d)

no B1010:

niķeļa lūžņi

cinka lūžņi

volframa lūžņi

tantala lūžņi

magnija lūžņi

titāna lūžņi

mangāna lūžņi

germānija lūžņi

vanādija lūžņi

hafnija, indija, niobija, rēnija un gallija lūžņi

retzemju metālu lūžņi

hroma lūžņi

no B1010:

molibdēna lūžņi

kobalta lūžņi

bismuta lūžņi

cirkonija lūžņi

torija lūžņi

no B1010

dārgmetāli (zelts, sudrabs, platīna grupas metāli, izņemot dzīvsudrabu)

dzelzs un tērauda lūžņi

vara lūžņi

alumīnija lūžņi

alvas lūžņi

 

B1020-B1100

 

 

 

 

 

B1115

 

B1120-B1140

 

 

 

 

 

B1150

 

B1160-B1190

 

 

 

 

 

B1200; B1210

 

B1220-B1240

 

 

 

 

 

B1250-B2030

 

no B2040:

daļēji attīrīts kalcija sulfāts, kas radies dūmgāzes desulfurizācijā (FGD)

ķīmiski stabilizēti vara ražošanā radušies sārņi ar augstu dzelzs saturu (vairāk nekā 20 %), kas pārstrādāti saskaņā ar nozares specifikācijām (piem., DIN 4301 un DIN 8201), galvenokārt izmantošanai būvniecībā un abrazīviem materiāliem

 

no B2040:

visi pārējie atkritumi

 

 

 

B2060

 

B2070; B2080

 

 

 

 

 

B2090

 

B2100

 

 

 

 

 

B2110-B2130

 

B3010

 

 

 

 

 

B3020-B3035

 

B3040

 

 

 

 

no B3050:

koksnes atkritumi un atgriezumi, aglomerēti vai neaglomerēti apaļkokos, briketēs, granulās vai tamlīdzīgos veidos

no B3050:

korķa atkritumi: smalcināts, granulēts vai malts korķis

 

 

no B3060:

citur nenorādīti vai neiekļauti granulēti vai negranulēti dzīvnieku barībai izmantojami izžāvēti un sterilizēti dārzeņu atkritumi, atlikumi un blakusprodukti (tikai rīsu klijas un citi blakusprodukti no 2302 20 100/900)

neapstrādāti, attaukoti, vienkārši apstrādāti (bet negriezti pēc formas), apstrādāti ar skābi vai deželatinizēti kaulu un ragu atkritumi

kakao čaumalas, sēnalas, mizas un citi kakao atkritumi

citi lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības atkritumi, izņemot blakusproduktus, kas atbilst valsts un starptautiskajām prasībām un standartiem attiecībā uz izmantošanu pārtikai vai dzīvnieku barībai

 

no B3060:

citur nenorādīti vai neiekļauti granulēti vai negranulēti dzīvnieku barībai izmantojami izžāvēti un sterilizēti dārzeņu atkritumi, atlikumi un blakusprodukti (tikai rīsu klijas un citi blakusprodukti no 2302 20 100/900)

citi lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības atkritumi, izņemot blakusproduktus, kas atbilst valsts un starptautiskajām prasībām un standartiem attiecībā uz izmantošanu pārtikai vai dzīvnieku barībai

 

 

B3065-B3140

 

B4010

 

 

 

 

 

B4020

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Malāvija

a)

b)

c)

d)

visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā

 

 

 


Mali

a)

b)

c)

d)

no B1010:

visi pārējie atkritumi

no B1010:

hroma lūžņi

 

 

 

B1020

 

 

B1030-B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070; B1080

 

 

B1090-B1120

 

 

 

 

B1130

 

 

B1140-B2030

 

 

 

no B2040:

visi pārējie atkritumi

no B2040:

ķīmiski stabilizēti vara ražošanā radušies sārņi ar augstu dzelzs saturu (vairāk nekā 20 %), kas pārstrādāti saskaņā ar nozares specifikācijām (piem., DIN 4301 un DIN 8201), galvenokārt izmantošanai būvniecībā un abrazīviem materiāliem

sērs cietā veidā

 

 

 

B2060

 

 

B2070-B2100

 

 

 

 

B2110; B2120

 

 

B2130-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Maroka

a)

b)

c)

d)

 

no B1010:

dzelzs un tērauda lūžņi

volframa lūžņi

molibdēna lūžņi

tantala lūžņi

magnija lūžņi

kobalta lūžņi

bismuta lūžņi

cirkonija lūžņi

germānija lūžņi

vanādija lūžņi

hafnija, indija, niobija, rēnija un gallija lūžņi

torija lūžņi

 

no B1010:

dārgmetāli (zelts, sudrabs, platīna grupas metāli, izņemot dzīvsudrabu)

vara lūžņi

niķeļa lūžņi

alumīnija lūžņi

cinka lūžņi

alvas lūžņi

titāna lūžņi

mangāna lūžņi

retzemju metālu lūžņi

hroma lūžņi

 

no B1020:

antimona lūžņi

svina lūžņi (izņemot svina skābes akumulatorus)

telūra lūžņi

 

no B1020:

berilija lūžņi

kadmija lūžņi

selēna lūžņi

 

B1030-B1200

 

 

 

 

 

B1210

 

B1220-B1250

 

 

 

 

 

B2010-B2020

 

no B2030:

citur nenorādītas vai neiekļautas šķiedras uz keramikas materiālu bāzes

 

no B2030:

metālkeramikas atkritumi un lūžņi (metālkeramikas kompozīti)

 

B2040-B2130

 

 

 

no B3010:

plastmasu atkritumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem

stirols

butadiēns

poliacetāli

poliamīdi

polibutilēntereftalāts

polikarbonāti

poliēteri

polifenilēnsulfīdi

akrilpolimēri

alkāni C10–C13 (plastifikatori)

polisiloksāni

polimetilmetakrilāts

polivinilbutirāls

polivinilacetāts

šādi fluoru saturošu polimēru atkritumi (6):

perfluoroetilēns/propilēns (FEP)

erfluoroalkoksilalkāns

tetrafluoroetilēns/perfluorovinilēteris (PFA)

tetrafluoroetilēns/perfluorometilvinilēteris (MFA)

polivinilfluorīds (PVF)

polivinilidēnfluorīds (PVDF)

 

no B3010

plastmasu atkritumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem:

etilēns

polipropilēns

polietilēntereftalāts

akrilnitrils

poliuretāns (kas nesatur CFCs)

polivinilspirts

termoreaktīvo sveķu atkritumi vai polikondensācijas produkti

 

 

 

B3020-B3050

 

no B3060:

visi pārējie atkritumi

 

no B3060:

kakao čaumalas, sēnalas, mizas un citi kakao atkritumi

 

 

 

B3065

 

B3070-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Moldova

a)

b)

c)

d)

no B3020:

visi pārējie atkritumi

no B3020:

nebalināts papīrs vai kartons vai gofrēts papīrs vai kartons

citāds papīrs vai kartons, kas gatavots galvenokārt no balinātas masā nekrāsotas celulozes

papīrs vai kartons, kas gatavots galvenokārt no mehāniskās papīra masas (piemēram, avīzēm, žurnāliem un tamlīdzīgiem iespiestiem materiāliem)

 

 

visi pārējie atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā

 

 

 


Omāna

a)

b)

c)

d)

no B1010:

visi pārējie

no B1010:

dzelzs un tērauda lūžņi

 

 

visi pārējie atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā

 

 

 


Pakistāna

a)

b)

c)

d)

no B3060

vīna nogulsnes

 

 

 

B3140

 

 

 

no GN010 ex 0502 00:

cūku, kuiļu, mežacūku saru atkritumi

 

 

 

 

 

 

visi pārējie atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā


Paragvaja

a)

b)

c)

d)

 

 

visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā

 


Peru

a)

b)

c)

d)

 

no B3030:

vilnas vai smalko vai rupjo dzīvnieku matu atkritumi, ieskaitot vērpšanas atkritumus, bet izņemot plucināto vilnu

kokvilnas atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

kaņepāju šķiedru (Cannabis sativa L.) pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

džutas un citu lūku tekstilšķiedru (izņemot linšķiedru, kaņepāju šķiedru un rāmijas šķiedru) pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

sizala un citu Agave dzimtas augu tekstilšķiedru pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

kokosa šķiedru pakulas, izsukas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

abakas (Manilas kaņepju vai Musa textilis Nee) pakulas, izsukas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

citur nenorādītas vai neiekļautas rāmijas un citu dārzeņu tekstilšķiedru pakulas, izsukas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

 

no B3030:

zīda atkritumi (tostarp attīšanai nederīgi kokoni, pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

linu pakulas un atkritumi

ķīmisko šķiedru atkritumi (tostarp izsukas, pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

valkāts apģērbs un citi lietoti tekstilizstrādājumi

lietotas lupatas, auklas, takelāžas, virves un tauvas un lietoti priekšmeti no tekstilmateriālu auklām, tauvām vai virvēm

 

no B3060:

trāns: taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atlikumi

neapstrādāti, attaukoti, vienkārši apstrādāti (bet negriezti pēc formas), apstrādāti ar skābi vai deželatinizēti kaulu un ragu atkritumi

 

no B3060:

visi pārējie atkritumi

 

no B3065:

dzīvnieku izcelsmes pārtikas tauku un eļļu atkritumi (piemēram, eļļas cepšanai), ja tie neuzrāda Bāzeles III pielikumā minētās īpašības [bīstami]

 

no B3065:

augu izcelsmes pārtikas tauku un eļļu atkritumi (piemēram, eļļas cepšanai), ja tie neuzrāda Bāzeles III pielikumā minētās īpašības [bīstami]

 

 

 

visi pārējie atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā


Seišelu salas

a)

b)

c)

d)

 

GF010

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

visi pārējie atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā

 

 

 


Šrilanka

a)

b)

c)

d)

 

visi atkritumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III pielikumā

 

 


Taizeme

a)

b)

c)

d)

 

 

B1010

 

 

B1020; B1030

 

 

 

 

B1031

 

 

B1040-B1090

 

 

 

no B1100:

visi pārējie

no B1100:

ugunsizturīga izklājuma, tostarp tīģeļu, atkritumi, kas rodas, kausējot varu

sārņi, kas radušies dārgmetālu apstrādē turpmākai attīrīšanai

tantalu saturoši alvas sārņi, kuros ir mazāk nekā 0,5 % alvas

 

 

B1115-B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160-B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010; B2020

 

 

 

 

B2030

 

 

no B2040:

ķīmiski stabilizēti vara ražošanā radušies sārņi ar augstu dzelzs saturu (vairāk nekā 20 %), kas pārstrādāti saskaņā ar nozares specifikācijām (piem., DIN 4301 un DIN 8201), galvenokārt izmantošanai būvniecībā un abrazīviem materiāliem

kalcija karbonāts (ar pH, kas ir zemāks nekā 9), kas radies kalcija cianamīda ražošanā

litiju un tantalu vai litiju un niobiju saturoši stikla lūžņi

no B2040:

visi pārējie atkritumi

 

 

 

B2060; B2070

 

 

B2080; B2090

 

 

 

 

B2100

 

 

B2110-B2130

 

 

 

no B3010:

plastmasu atkritumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem.

šādi fluoru saturošu polimēru atkritumi (7):

perfluoroetilēns/propilēns (FEP)

perfluoroalkoksilalkāns

tetrafluoroetilēns/perfluorovinilēteris (PFA)

tetrafluoroetilēns/perfluorometilvinilēteris (MFA)

polivinilfluorīds (PVF)

polivinilidēnfluorīds (PVDF)

no B3010:

termoreaktīvo sveķu atkritumi vai polikondensācijas produkti

 

 

 

B3020

 

 

<